Fol. 0r

Sijne …

Schoudt in dese regheringe Wouter Jansen

Heemraders:

Wouter Woutersen

Thomas Jansen Schipper

Mathijs Michielss

Frans Adriaens Boeser

Cornelis Stevens Swart

Jacop Joosten

Cornelis Jacopsen Buijs

1629

secretaris int beghin deses voorss

P. Thomas, secretaris, 1629

Fol. 1r

Reeckeninghe, bewijs ende relique die bij desen zijn doende Jan Jochum Paep als vocht ende Adriaen Aertss als toesiender vande weskijnderen van Peeter Jochumsen zaliger van alle administratie ende bewijnde de selve van wegende voorss weeskijnderen naer tpasseren vande laetste rekeninge gehadt hebben gedaen voor schout ende gerechten. Alhier opten 5e desember 1627 totten dach ende datum deser reeckeninge wesende den 15e desember 1629.

Genoemde namen:

Mathijs Michielss

Sebastiaen Gheritss als vocht van het weskijnt van Willem Laureijss

Jacop Jacopss en Mathijs Michielss

Huijbert Janss en Jan Mathijss, borgemeesters

Wouter Wouterss Boeff en Willem Huijgen, poldermeesters

Wouter Jacopsen Visscher en Henrick Mathijss, borgemeesters tot Raemsdonck

Wouter Jansen en Sebastiaen Jansen, borgemeesters tot Raemsdonck

Sebastiaen Gheritss als vocht van het weskijnt van Lendert Dircxsen en Peter Jochums zal.

Jacop Henricxss

Ghijsbert Adriaensen en Adriaen Ghijsbrechtss, borgemeesters tot Raemsdonck

Adriaen Conincx en Adriaen Ghijsbertss, poldermeesters tot Raemsdonck

Gherit Jansszen en Frans Huijbrechtss, poldermeesters

Peeter Mertens en Cleijs Janssen, borgemeesters tot Raemsdonck

Jacop Peeter Huijbrechtss en Jacop Joosten, poldermeesters

Jacop Jacops als man ende momber van Adriaenken Peeterss en Lijnken Peeterss

Fol. 5r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Wouter Jans, schoudt, als vocht ende Sebastiaen Janssen als toesiender vande onmondighe weskijnderen van Mels Jansen zijnen broeder zaliger van alle bewijnde ende administratie die gene die selven gehadt heeft sedert den eersten augustus 1625 totten dach ende datum deser rekeninge toe. Wesende den 29e desember 1629.

Inden eersten den ontfanck ende daer mee den uutgheef vervolgende.

Item inden eersten ontfangen   voor de voorss kijnderen aenpart in het besterf van Jan Wouterss hennen   grootvader was zaliger over de gerede penningen ter somme van jc xxxiiij £

Genoemde namen:

Jan Henricxss Rijool

Peeter Willemss

Frans Ghijsbertss

Niclaes Anthoniss Steven ? en Thonis Corneliss en wed Janssen

Jan Willems Cloot en Jan jongen Vas ??

Cornelis Mathijss

Jan Ghijben tot Raemsdonck en Anthonis Cornelis zaliger

Wed Thomas Janss

Peeter Laureijss Mick

Thomas Janss, vocht kijnderen Jacop Janssen, zijn broer

Henrick Aertss Schoenmakers, vocht weskijnt Dingeman Henricxss

Weskijnt Dries Aertss Driessen

Peeter Jevens ?

Dingeman Anthonissen ivm Anthonis Cornelis zaliger

Broeders van Tilborgh

Frans Huijbertss

Cornelis Willemss en Jacop Jacopss

Sebastaien Janssen, vocht der weskijnderen

Servaes Jacops

Jan Hansen

Claes Theuniss

Pauwels Wouterss

Dingen Anthonissdr

Wouter Witlocken

Peeter Heerkens, Tilborgh

Frans Aertss Boeser

Jan Aertss Croot

Cornelis Melss

Adriaen Franssen Cuijper

Adriaen Jaspers, G’bergh

Sebastiaen Gheritss

Jan Jan Wouterss van Duijsel

Jacop den Timmerman

Andries Sijmons, Dongen

Sebastiaen Janssen en Wouter Janssen, borgemeesters tot Raemsdonck

Heijster Heijs huisvrouwe Wouter Janss Schilders

Willem Huijgen

Anneken en Cors Brouster

Wouter Wouters en Cornelis Jacopss Buijs, poldermeesters

Adriaen Michiel Jacopss

Adriaen Wever

Gijsbert Aertssen Decker

Thomas Jansen en Cornelis Andriesen, borgemesters

Weduwe van Jan Cleijs Jacops

Joost Willems

Huijbert Dircxssen

Vocht vande kijnderen van Wirck Ghertss

Willem Huijgen en Wouter Wouterss, poldermeesters

Claes Thoniss

Cleijs Janssen en Peeter Meertens tot Raemsdonck

Jan Bastiaenss

Wouter Jacops en Henrick Mathijss, borgemeesters tot Raemsdonck

Dingen Anthoniss

Willem Huijgen en Bastaien Gheritss

Wouter Thijssen en Adriaen Aertssen,borgemeesters tot Raemsdonck

Huijbert Janssen en Jan Mathijss, borgemeesters

Frans Huijbertss

Wouter Janssen en Bastiaen Jansen, borgemeesters tot Raemsdonck

Peeter Jeurens ten Bergh

Jan Willemss Buijs

Adriaen Corneliss Pijl, smit tot Cappel

Gerit Melssen

Jan Peeterssen Ghielen

Dingen Anthoniss als moeije van kijnder Peeter Melssen

Jan Tijssen, Gerit Melss tot den pastoor van Dongen

Wil Wilmssen ivm oversteeck aende Dussen

Vas Jacopssen

Wijnant Albertssen

Peeter Melssen

Dirck Henricxss Cleermaker

Mathijs Michielss en Adriaen Jacopssen, borgemeesters

Cornelis Mathijss

Gerit Janssen en Frans Huijbrechtss, poldermeesters

Adriaen Ghijben en Ghijsberts Aertss

Pauwels Wouterss

Adriaen Aertss Commer ivm doodskist Cornelis Melsen

Cornelis Andriess

Wouter Wouterss Boeven

Cornelis Willemssen en Jacop Jacopss

Peeter Cornelis Cleermaker

Jochum Henricxss

Melis Janssen tot Cappel

Peeter Henricxss Wesler ? tot Cappel

Adriaen Franssen tot Raemsdonck

Huijbert Aertss en Jan Willemss Buijs, borgemeesters

Damiaen Joosten

Jan Aertssen, metseler

Adriaenken peeters, G’bergh

Wilm Schuijfhil, G’bergh

Jacop Joosten en Peeter Huijbrechtss, dijckmeesters

Sebastiaen Janss als toesiender en Dingen Anthonis als moeije van Peeter en Gherit Melssen

Fol. 18v

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Adriaen Gheritss als vocht ende Wilm Huijgen als toesiender van Wirck Gheritss weskijnderen van alle bewijnde ende administratie den selven vanwege de voorss weeskijnderen gehadt heeft sedert zijn laetse rekening wesende den 18e october 1627 totten dach ende datum deser rekening wesende den 8e jannuarij 1630.

Lijsken Wircx trout met Adriaen Janssen

Jan Wircken

Fol. 29r

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Mels Dircx van alle bewijnde ende administratie deselven gehadt heeft inden sterfhuijse van zijn moeder zaliger. Alhier rechtelijcken gepasseert desen 18e jannuarij 1630.

Er wordt betaalt ivm het verdronken kijnt Cornelis van Hendrick Leendertss Scheur verweckt bij Maeijken Dircxssen zaliger.

Eelken Dircxssdr x Adriaen Lendertss

Dirck Lendertss en Claes Janss als vocht van Adriaen Lendertss weskint

Fol. 35r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Peeter Anthoniss van wegen de kijnderen van Staes Artss vande penningen die hij Peeter Theuniss aende voorss kijnderen over coop vande stede ten achteren en ende tot behoef vande gemeene crediteuren betaelt. Alhier rechtelijcken gedaen ende gepasseert desen xxije jannuarij 1630.

Adriaen Aertss Cleermaker zorgt voor de kinderen van Staes Aertss

Sebastiaen Willems is schoolmeester van de kinderen

Steven ? Staesen is overleden

Staes Brievenss

Michiel Peeterss zorgt voor de kinderen

Anna Staessendr

Fol. 40r

Reekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Wilm Huijgen als vocht vande kijnderen van Janneken Willemss zaliger ende Jan Willemssen Cloot als toesiender der selver kijnderen van alle bewijnde ende administratie die den selven vocht gehadt heeft sedert het overlijden van voorss Janneken Willlemss toe, den dach ende datum deser reeckening wesende den 14e februarij 1630.

Cornelis Huijgen

Dingen Jochums wed Peeter Huijgen

Huijg Adriaens

Janneken X Adriaen Cleijsen Bosscher

Andries Cleijsen, broer van Adriaen

Lijsken Wilmss

Jan Willemsen Cloot x Dingen Cleijs, zus van Adriaen Cleijsen

Jan Wouter Jans

Een van de kinderen van Adriaen is overleden: betaling van een dootkist

Maeijken Cleijsen

Fol. 60v

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Meus Janss als vocht ende Jan Artss Pharo als toesiender over de onbejaerde weskijnderen van Aert Willemss Bommeler van alle bewijnde ende administratie de selven gehadt hebben van weegen de voorss weesen sedert den 13e jannuarij 1626 tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den sesden februarij 1630.

Maeijken Jan Tijs heeft voor de jongen gezorgd

Jan Aertss Pharo zorgt voor Maeijken

Maeijken Aerden en Jan Aerden

Michiel Jordaen ?, schoolmeester te Sgravenmoer

Fol. 74r

Staet ende inventaris van alle erfgoederen ende incomende penningen als … toebehoorende de twee ombejaerde weskijnderen van Aert Willemsen Bommeler zaliger. Aengebrocht bij Meus Jansen als vocht vande voorss kijnderen. Desen 2e mert 1630.

Fol. 75v

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Thomas Jansen als vocht ende Jan Aertss Cluijter als toesiender vande ombejaerde weskijnderen van Adriaen Jansen Coninck zaliger van alle bewijnde ende administratie den selven gehadt heeft sedert het overlijden bij voorss Coninck tot den dach ende datum deser rekeninghe weesenden den 25e mert 1630.

Lijnken Coenen zorgt een tijdje voor het jongste kind

Aert Jochums Timmerman voor het maken van 4 kisten om 4 overleden kinderen in te begraven

Jan Corsten vuer coop van broot

Gherit Franssen voor het leveren van broot

Op 13-4-1627 is er sprake van het weeskint

Anneken Aertss is weduwe van Adriaen Jacops Bommeler

Cornelis van Hillecom, doctor tot Heusden

Jan Janss de Cort, meulder tot S’moer

Peeter Jochums als voocht van het kind van Adriaen Jochums

Fol. 86r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Mathijs Michiels als vocht ende Wouter Jansz, schout als toesiender over de twee onbejaerde weskijnderen van Adriaen Mathijs zaliger bij naeme Michiel ende Aert Aertss van alle bewijnde ende administratie den selven van wegen de voorss kijnderen gehadt heeft. In gaende den 15e november 1628 … van zijne laetste rekeninghe ende … desen augustus 1630.

Mr Antonij, schoolmeester tot Cappel

Mathijs Adriaen Mathijs zaliger, broer vanden wesen

Fol. 90v

Scheijdinghe ende erffdelinge tusschen de voors twee kijnderen van Adriaen Mathijss van sekere obligatien … heijtsamen … compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen 9e augustus 1630

Fol. 91r

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Mels Aertss Schep als vocht over het onbejaerde weskijnt van Peeter Anthonis Cuijl zaliger van alle administratie den selven gehadt heeft sedert het overlijden vanden voorss Peeter Thoniss Cuijl tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den xje september 1630.

Maeijken Peeterss wed Adriaen Janssen Schep

Aert Peeterss

Fol. 98r

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Jan Mathijs als vocht vande onbejaerde weeskijnden van Cornelis Jacopsen Buijs verweckt bij Maeijken Thijss Jansen zaliger en de dat van alle bewijnde ende administratie den selven ghehadt heeft sedert het overlijden vande voorrss Maeijken Thijssendr tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den 25e october 1630.

Fol. 104v

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Jan Willemss Buijs als vocht ende Jan Jochumsen Paep als toesiender van het onmondich weskijnt van Wilm Lauwereijs saliger. Van alle bewijnde ende administratie de ghene de vocht ende vocht van wegen tvoorss weskijnt gehadt heeft sedert het overlijden vanden voorschreven … Wilm Laurens tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 28e februarij 1631.

Eelken Woutersen laaetst getrout hebbende gehadt Wilm Laurens als gewesene weskijnts moeder

Peeter Jochums Jan Berthouts

Frans Gheritss als vocht van het kijnt

Adriaen meliss Spranger en Embrecht Wouter Doomen als erfgenamen Lijnken Melissen

Maeijken Peeters weduwe Adriaen Janss schepenen in Waspik

Mels Adriaenss van Gesel

Erfgenamen Adriaen Merten Gheritssen

Adriaen Aertss als vocht van de kinderen van Peeter Jochumss

Anneken Vasse weduwe Commer Claessen

Peeter Jochumssen als voocht kinderen Adriaen Jochumssen

Anneken Berten wed Bert Ghielen

Theunisken Aertss weduwe Cornelis Andriessen

Sijmon Lambrechtsen x Lijnken de Bastiaendochter ? (= Lijnken Wilmss ???)

Fol. 130v

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Theunisken Adriaensen weduwe wijlen Cornelis Andreissen zaliger van alle bewijnde ende administratie de gehene den voorschreven Cornelis Andriesen van wegen de weeskijndeen van Lesken Denissen zaliger gehadt heeft. Beginnende den 27e jannuarij 1626 ende eijn… den dach ende datum deser rekeninghe wesende den xe mert 1631.

Lijsken Peeter Pauels ? zorgt voor het kint

Fol. 133r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Sebastiaen Peeter Corsten inder qualite als vocht ende Denis Peetersen Haen als toesiender over de onbejaerde weskijnderen ende erfgenamen van Sebastiaen de Graeff zaliger van alle bewijnde ende administratie de ghene de selve gehadt hebben naer t passeren haren laetsten rekeninge gepasseert den 19e meij 1627 tot desen dach ende datum deser rekeninge toe wesende den 9e april 1631.

Willem Joosten Back, Meulder tot Cappel

Maeijken Ghreven = Maeijken Bastiaenss de Greeff x ? Sebastiaen Peeter Corsten

Aelbertus Schoenmakers tot Cappel

Cornelis Sebastiaen de Greeff

Anneken Bastiaenss

Bastiaen Peeterss Lackencooper tot Sprangh

Fol. 143v

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Sebastiaen Peeters Corsten als vocht ende Denis Peeterss Haen als toesiender van alle bewijnde ende administratie de ghene de selve gehadt hebben van weghen de kijnderen van Gherit Sebastiaen de Greeff naer t passeren haere laetste rekeninghe gepasseert den 19e meij 1627 tot den dach ende datum deses rekeninge wesende den 9 april 1631.

Denis Janssen Haen zorgt voor kinderen

Matheus Peeterss zorgt voor een kind

Denis Peeterss zorgt voor een kind

Jan Wouter Jansen zorgt voor een kind

Dirck Dirckxssen melen zorgt voor een kind

Ghulleken Denissen ? wed Adriaen Jan Thonis Hannemaet

Corstiaen Peeters Haen zorgt voor het soonken

Fol. 147r

Staet ende inventaris van alle de erffghoederen, schulden ende incomende penningen van Bastiaen de Greeff zaliger. Alhier voor recht aengebrocht ve april 1636

Fol. 148v

Op huijden desen xje april 1631 zoo heeft Huijbertt Corneliss Timmerman aengenomen van Sebastiaen Peeter Corsten als voocht ende Denis Peeterss Haen als toesiender van Maeijken Greven.

Fol. 149r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Heijnrick Heijnricxss Back als vocht ende Denis Peeterss Haen als toesiender vande onmondige weeskijnderen van Peeter Heijnricxssen Back zaliger van alle bewijnde ende administratie de ghene den selven Heijnricxss Back inder qualite voorss gehadt heeft sedert den jaere 1627 naer t passeren de rekeninghe van Denis Peeterss Haen tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 19e april 1631.

Cornelis Michielss Cleermaker

Jan Janss de coorenmeulder tot Sgravenmoer

Adriaen Heijligers zorgt voor een kind, later Heijliger Adriaenss

Adriaen Heijnricxss Back

Jochum Heijnricxss Back

Jan Thomassen ghelaesmacker tot Sprangh

Anneken Adriaenss weduwe Adriaen Jacopss Bommeler

Jochum Peeterss

Fol. 156r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende de weduwe van Peeter Romboutsen als bodelhoudster vande sterfhuijs vanden voorschreven Peeter Romboutsen ende den voorss Peeter Romboutsen in zijn leven geweest inder qualite als voocht overden sterffhuijs van Huijch Janssen ende dat van alle bewijnde tgene den voorss Peeter Romboutsen van wegen de voorss weeskijnderen ghedeurende zijnen leven gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 14e meij 1631

Neelken Huijchen

Wouter Jansen Schilders lacenkooper

Cornelis Michielss Cleermaker zorgt voor een soon

Fol. 163r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Jan Mathijsen inder qualite als gewesene vocht van Adriaenken Wilbortsen ende dat van alle bewijnde ende administratie de ghene Jan Mathijsen voorschreven gehadt heeft sedert hier over bijden … Maeijken Thijs Jansendr ofte den 22e februarij 1623 tot het overlijden van Wilbort Cleijsen toe

Meerten Cleijs

Leendert Corneliss zorgt voor Adriaen Wilbertsen

Fol. 169r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Wouter Jansen schoudt als voocht ende Bastiaen Jansen als toesiender vande onmondige weeskijnderen van Mels Janss van alle bewijnde ende administratie de gene en selven gehadt heeft sedert t passeren zijne leste rekeninge ten dagen deses toe weesende den 17e april 1632.

Willem Jacopsen Schuijfhil, laeckencooper

Gherit Mels

Peeter Mels

Nelken Melsen, zij wordt verzorg door mr Ghielis schoolmeester tot Waelwijck

Jochem Hendricks voor een paer schoen ende bloock, hij zorgt ook voor Peeter Melsen

Fol. 179r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Cleijs Jansen als vocht ende Mels Dircxsen ende Aert Gherits als toesienders respective vande kijnderen van Adriaen Lendersen zaliger van alle bewijnde ende administratie de gene hij redant gehadt heeft sedert den 8e februarij 1628 tot den dach ende datum deser rekeninge toe wesende den 20e jannuarij 1632.

Huijpken Meusen weduwe Jan Joosten

Lendertken

Huijbertken

Aert Gerits zorgt voor een vande kinderen

Adriaen Aertss Cleermaker zorgt voor een vande kinderen

Adriaen Segersen zorgt voor een vande kinderen

Sebastiaen Ghertsen zorgt voor een vande kinderen

Dingenken Jans zorgt voor t meijsken

Jan Joosten zorgt voor Lendertken Arts

Fol. 193r

Op huijden desen x??e februarij 1632 compareerden voor mijn secretaris des dorps Waspick deersamen Thomas Janss Schipper als gewesene inder veugen als secretaris ende mede inder ualite als vocht vande naergelaten kijnderen ende erffgenamen van Cornelis Janss Haensbercg zaliger ter eenre ende Frans Huijbertss soo voor hem selven als inden namen ende vervangende Jan Huijbertss zijnen broeder, Huijbert Corneliss voor hem selven ende Steven ? Janss inder qualite ende als man ende vocht van Maeijken Huijbertss voor hem selven ende Peeter Melss als man ende vocht van Adriaenken Cornelissdr. Allen kijnderen ende erffgenamen van Cornelis Janss Haensberch voorss ter andere sijden. Zij maken de rekening op.

Fol. 194r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Peeter Anthoniss van wegen de kijnderen van Staes Adriaenss over tghene hij noch ten achteren is van coop vande stede bijden voorschreven Peeter Theiniss vande erffgenamen van Staess Artss ten overstaen van schout ende heemraden alhier gecocht. Alhier voor recht gepassert desen xxje februarij 1632.

Anneken Staecen

Adriaen Staecen

Peeter Broeders, schoolmeester Raemsdonck

Fol. 197v

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Anthonis Michielss van wegen Mathijs Michielss sijnen broeder als ghewesene inder qualite als vocht vande weeskijnderen van Adriaen Mathijss zaliger ende voor t passeren van sijne rekeninge is deser weder overleden, gedaen ende gepassert desem 3e april 1632.

Cornelis Michielss

Jochum Joosten Poets zorgt voor het weeskijnt Aert Adriaens (Aert Aertss)

Jan Aertss Cuijper broeder (tekent als Jan Adriaenss)

Fol. 201r

Reeckeninghe, bewijs ende relique die bij desen zijn doende Jan Willemss Buijss als vocht ende Jan Jochimss Paep als toesiender van het onmondiche weeskijnt van Willem Laureijss zaliger van alle bewijnde ende administratie de ghene de voorss vocht van wegen t voorss weeskijnt gehadt heeft sedert t passeren henne laetste rekeninge gepassert den 28e februarij 1632 tot den deach ende datum deser rekeninhe toe wesende den 2e desember 1632 voorss.

Mr Peeter Broeders, schoolmeester tot Raemsdonck

Arien Willemssen

Fol. 208r

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Adriaen Michielss als vocht ende Huijbert Huijbertss als toesiender vande onmondige weskijnderen van Adriaen Aertss Fijnenbuijck van alle bewijnde ende administratie de gene den vocht voorss van de voorschreven weskijnderen gehadt heeft naer te passeren zijne laetste rekeninghe gedaen zeven mert 1628 tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 1e mert 1633.

Fol. 215v

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Adriaen Michielss als vocht ende Adriaen Corsten als toesiender vande onmondighe weskijnderen van Peeter Adriaenss Fijnenbuijck zaliger van alle bewijnde ende administratie de gene de vocht voorschreven vande voorschreven weeskijnderen gehadt heeft naer t passeren zijne laetste rekeninghe gedaen zeven mert 1628 tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 2e mert 1633.

Jan Adriaenss Fijnenbuijck

Fol. 224r

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen zijn doende J… Goijaerts ? inder qualite als vocht vande kijnderen van Jochum Zegeren ende den voorss Jochim Zegeren als (als) vocht geweest vande kijnderen van Gerit Jan Meusen zaliger van alle bewijnde ende administratie de ghene den vocht voorss met Claes Aertss Hoevener als toesiender der voorss weeskijnderen van wegen de voorss weeskijnderen gehadt hebben sedert het overlijden van Lijsken Adriaen Janss Hoevenerss dochter tot den dach ende datum deser rekeninge toe wesende den 1e mert 1633.

Fol. 233v

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen sijn doende Anss Huijbertss uutten name ende van wegen derffgenamen van Jochim Segeren van alle bewijnde ende administratie de gene Jochim Segeren in sijnen leven vande kijnderen van Merten Thijs zaliger gehadt heeft.

Fol. 234v

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Mels … Schep, schouteth vande Vrijhoeven, inder qualite als vocht van het onmondigh weeskijnt van Huijbert Janss Schep zaliger van alle bewijnde ende administratie de gene den vocht voiorss van wegen t voorss weeskijnt gehadt heeft sedert den 1e julij 1627 tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den xxe mert 1633.

Fol. 238v

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Henrick Henricxss Back als vocht ende Denis Janssen als toesiender vande onbejaerde weeskijnderen van Henrick Henricxxss Back zaliger van alle bewijnde ende administratie de gene de vocht voorschreven sedert t passeren zijne laetste rekeninge gedaen den 4e meij 1628 gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den 28e meij 1634.

Fol. 243v

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Adriaen Mertens als vocht vande onmondige weskijnderen van Jan Adriaensen Dolck verweckt bij Nelken Corneliss dochter van alle bewijnde ende administratie de ghene den vocht voorschreven van wegen de voorschreven weskijnderen gehadt heeft sedert het overlijden vanden voorschreven Jan Arssen Dolck tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den xve jannuarij 1634.

Erfgenamen Goijert Goeijertss zoon van Nelken Corneliss

Aenken (Adriaenken) Janss, dochter

Peeter Janss, joncxste sone

Peeter Janss, outste sone.

Fol. 255r

Rekeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Jan Jochumss Paep uutten name ende van wegen t weeskijnt van Wouter Mertens Turck alsoo den voorschreven Wouter Mertens in zijnen leven is geweest als vocht van Peeterken Mertens zijne susters weeskijnderen van alle bewijnde ende administratie de gene de vocht voorschreven in sijn leven van wegen de voorss weeskijnderen gehadt heeft.

Dingeman Hendricks [Schoenmakers], Adriaen Mertens en Peeterken Mertens.

Aert Dingemans

Merten Aertss [kind uit 1e huwelijk Peetereken]

Fol. 259r

Andere rekeninge ende liquidatiem, bewijs ende relique van Jan Jochumss Paep ende Jochum Hendricxss beijde als vochden ende toesienders vande kijnderen van Peeterken Mertenss zaliger voorschreven van alle bewijnde ende administratie de gene zij vochden voorschreven van wegen de voorschreven weeskijnderen gehadt hebben sedert het overlijden vanden voorschreven Wouter Mertens Turck tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 9e februarij 1634.

Erffgenamen van Adriaen Mertens Geritss [van Gesel] betaelen 217£ aen de kijnderen van Peeterken Mertens volgens deelinge te Waspick.

Hendrick Adriaens Schoenmaker zorgt voor het kijnt van Dingeman Hendricxss

Jan Mathijs zorgt eerst en Engelken Thomas later en Gerit Janss weer later voor Maeijken Aertss

Anneke Jochems wed Heijnerick Aerts zorgt voor Aert Dingemans

Meester Gerit Vershuijs, schoolmeester

Fol. 271v

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen zijn doende Wouter Wilmss ? als vocht ende Jan Jan A… als toesiender vande twee onbejaerde weeskijnderen van Lambert Wilmss van alle bewijnde ende administratie de gene sij vochden voorss van wegen de voorschreven weeskijnderen gehadt hebben sedert den xxve j… … tot den 2e februarij 1634.

Fol. 280v

Reeckeninghe, bewijs ende relique die bij desen is doende Wouter Jans schout inde qualite als vocht van Geraert Mels van alle bewijnde ende administratie de gene hij vochtvoorss van wegen den voorss Gherit Mels met Bastiaen Janss als toesiender sedert t passeren zijne leste rekeninge gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den 4e september 1634.

Gerit Melss en Peeter Melss zijn broer

Fol. 288r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Adriaen Janss Jan inder qualite als vocht vande twee weeskijnderen van Aert Jacops van alle bewijnde ende administratie de ghene hij vocht voorschreven van weghen de voorschreven twee weeskijnderen gehadt heeft sedert t passeren sijne laetste rekeninge toe wesende den (niets ingevuld).

[akte houdt zomaar op en er volgen nog enkele lege bladzijden]

fol. 296v

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Jan Jan ? Venis inder qualite als vocht vande weeskijnderen van Claes Cornelis Meulder van alle bewijnde ende administratie de gene den vocht voorss sedert t passeren sijne leste voorgaende rekeninge gedaen den xje meij 1626 tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den 2e januarij 1635.

Fol. 298r

Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Jan Weijten als gewesene inder qualite als vocht vande weeskijnderen van Dingeman Wijten van alle bewijnde ende administratie de gene sij vochden voorss van wegen de voorss weeskijnderen gehadt heeft voor de jaeren 1623 ende 1624 ende gapasseert desen 6e mert 1635.

Fol. 299v

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen zijn doende Meus Janss inder qualite als vocht ende Jan Arienss Pharo als toesiender vande kinderen van Aert Wilms Bommelaer van allehandelinge ende bewijnde hij vocht in qualite voorss van wegen der voorss kijnderen … … ende passeren zijnern lesten voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den lesten februarij 1630 gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninge toe weesende den xie meij 1635.

[akte houdt zomaar op en er volgen nog enkele lege bladzijden]

Fol. 314r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Huijbert Adriaenss als vader ende inder qualite als vocht van zijne weeskijnt verweckt bij Anneke Jacopss van alle de goederen het voorss weeskijnt door doode ende overlijden van zijne grootmoeder zaliger aenbestorven ende bij hem vader voorss daer van de profijten genoten gedaen ende gepasseert desen xxjxe meij 1635.

Fol. 320r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Jan Willems Buijs inder qualite als vocht ende Jan Jochumss Paep als toesiender van hey onmondich weeskijnt van Wilm Laurenss zaliger van alle bewijnde ende administratie de gene den vocht voorschreven van wegens t voorss weskijnt gehadt heeft sedert t passeren van sijne leste voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den 23e desember 1632 tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 2e junij 1635.

Fol. 327r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Embrecht Willems als vocht ende Sebastiaen Ghertss als toesiender vande drie ombejaerde weeskijnderen van Adriaen Merten Gheritss zaliger van alle bewijnde hij vocht in qualite der weeskijnderen met namen Merten Artss, Lijnken Adriaenss ende Peterken Adriaenss voorss sedert t passeren vande leste voorgaende rekeninge gedaen bij Mels Aertss van Gesel gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den (niets ingevuld).

Fol. 338v

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Adriaen Michielss als vocht ende Huijbert Huijbertss als toesiender vande onmondighe weeskijnderen van Adriaen Aertss Fijnenbuijck van alle bewijnde ende administratie de gene den vocht voorschreven sedert t passeren zijne lesten voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den je mert 1635 tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende van wegen der voorss weeskijnderen gehadt heeft wesende den xe augustij 1635.

Cornelis Artss x Gertruijt Artss

Maeijken Artss Fujnenbuijck ??? van Dirck Lambertss met Adriaen Artss ??? haren behoutoom.

Anthoniss Lambertss x Maeijken Artss

Fol. 342r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Peeter Jochumss als vocht ende Wouter Janss de Bont als toesiender vande minderjarighe dochter van Adriaen Jochumss sijnen broeder van alle handelinge ende bewijnde hij vocht in qualite voorss van wegens de voorss dochter sederet doen ende passeren zijnder lesten voorgaende rekeninge gepassert den xjxe februarij 1629 gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den je desember 1635.

Fol. 359

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Cleijs Janss inder qualite als vocht ende Mels Dricxsen ende Aert Ghertss als toesienders vande ombejaerde weeskijnderen van Adriaen Lendertsen zaliger van alle handen bewijnde ende administratie de gene hij vocht in qualite voorss van wegens der voorschreven weeskijnderen gehadt heeft sedert doen ende passeren zijnder lester voorgaende rekeninge gepasseert den 20e jannuarij 1632 tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 8e januarij 1636.

Fol. 373

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Peeter Aertss Frans als vocht ende Merten Mathijsen als vader ende toersiender van zijne weskijnderen verweckt bij Dingen Jochumss dochter van alle handelinge, bewijnde ende administratie de gene hij vocht voorss van wegens der lester voorss weeskijnderen sedert doen ende passeren der voorgaender rekeninge gedaen bijde erffgenamen van Jochum Segerss gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den 10e mert 1636.

Fol. 377r

Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Peeter Artss Brouwer inder qualite als vocht ende Merten Mathijsen als vader ende toesiender van sijne weeskijnderen verweckt bij Dingen Jochumss dochter van alle bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens de voorss weeskijnderen gehadt heeft sedert het doen ende passeren sijner lester voorganede rekeninge gedaen ende gepasseert den 10e mert 1636 tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den ije julij 1643.

Los vel 1

Lijstje met verteringen

Los vel 2

Cornelis Arts bekent zijn deel ontfangen te hebben. Zie folio 338v

Los vel 3

Maeijken Peeter Adriaenss x Dijrck Lambrechts (s’Gravenmoer) bekent haer deel ontfangen te hebben zie folio 338v

Voocht is Adriaen Michielsen Fijnenbuijck, er is sprake van halve broers en susters

Los vel 4 + 5

Vel met betalingen

Denis Janss Haen blijft schuldich aen Lambert Henricxss, Huijbert Henricxss en Willem Jans x Janneken Hendricxss

Willem Jans heeft zijn deel gekregen, 1654

Los vel 6

Adriaen Janss bekenne ontfangen te hebben uut handen van Denis Janss Haen als vocht vande achtergelaten weeskijnderen van Hendrick Heijndricxss Back, 24-3-1636

Los vel 7

Quitantie overeenkomstig los vel 6, handtekening Heijnderick Eijnan … …

Los vel 8

Lijsbet Hendricks vander …aes ontvangt. 1635

Los vel 9

Peter Wouters, secr. bekent ontfangen te hebben, getekent in absentie van zijn vader Wouter Janss

Los vel 10

Handerick Eijnen wert inden … bekent ontfangen te hebben.

Los vel 11

Cornelis Stevens Swart heeft geld ontfangen

Los vel 6 t/m 11 horen bij elkaar.

Los vel 12 + 13

Lijst met betalingen