RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 000r

Soort akte: dorpsbestuur

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Register inden dorpe van Waspick van alle
certivicatien, attestatien en procuratien beginnende de 4 febru 1637, is hier
meer .. de rekeninge .. ..

Schout in dese regeringe Wouter Janssen
en secretaris Peeter Thomasen.

Heenraden:

Thomas Jansz Schipper

Wouter Janss?

Huijbert Adriaensen

Jan Henricxss Rijool (doorgestreept)

Cornelis Stevens Swaert

Cornelis Matijss

Huijbert Janssen

Huijbert Corneliss

Hier staan verscheijde attestatien voor
den armen wegens t Stapeleijnt .. En een gedeelte van Groot Waspik en 11½
Hoeve. (heel modern schrift)

Damiaen Joosten

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 001r

Soort akte: attestatie

Datum: 5-2-1637

1e Comparant: heemraden van Waspik

2e Comparant: Adriaen Arss Claes Michiel, dorpsschutter

Goederen:

Bijz: De heemraad spreekt het vertrouwen uit in Adriaen

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 001r

Soort akte: attestatie

Datum: 8-2-1637

1e Comparant: Wouter Wouters ea

2e Comparant: Arnout van Raveschot, ambachtsheer

Goederen:

Bijz: Wouter Wouters, ca 67 jaar

Thomas Janssen Schipper, ca 57 jaar

Jacop .. ..

Reijnier, ca 42 jaar

Huijbert Janss, ca 38 jaar, borgmr

Zij verklaren tbv van Arnout van
raveschot, ambachtsheer van Waspick en Cappel, residerende te Sinte Michiels
Gestel, dat Reijnier voorss .. .. ..

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 046v

Soort akte: procuratie

Datum: 9-1-1644

1e Comparant: Jacop Cornelis Buijs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jacop Cornelis Buijs (Teeteringen) als bloedvoogd van
de slechte en innochente Adriaen Commersen zoon van wijlen Commer Blanckaertss,
Jacop vervangt wijlen zijn broer Cornelis als voogd, en machtigt Cornelis
Mathijssen de zaken van Adriaen te regelen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 047v

Soort akte: procuratie

Datum: 8-1-1644

1e Comparant: Adriaen Thonis Timmer

2e Comparant: Commer Lambrechtss

Goederen:

Bijz: Adriaen Thonis Timmer, schipper, (G'berg) x Heijlken
Lambrechtss machtigt Commer Lambrechtss,
zwager, om Huijbert Cornelis Bervoetss in een stuk land te vesten zoals zijn
schoonvader Lambrecht Willemss van
Berthout Jochimss en Peeter Jochimss gekocht heeft.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 048r

Soort akte: attestatie

Datum:

1e Comparant: Huijbert Peetersen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Huijbert Peetersen, ca 34 jaar, verklaart op verzoek
van Thomas Jansen Schipper en Henrick
Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick in 1638 en 1639, dat hij
gezien heeft ten huijze van Adriaen Romboutss, secretaris van Cappel en wonende
op het Stapeleijnd, dat de heemraad betaald werd met geld uit de bussen ?????.
Verhaal moeilijk te lezen

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 048r

Soort akte: attestatie

Datum: 7-3-1644

1e Comparant: Mathijs Janss en Ca??? Janss, zus

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mathijs Janss en Ca??? Janss, zus verklaren dat
Aentken Anthoniss wed Dingeman Michielss, hun moeder, heeft gezegd dat de f100
die betaald moesten worden ivm de coop vande stede van Jan Huij? Vosch in
afcortinge op de wilceur van Jan Peeter Willemss ,,, rest niet te volgen

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 049r

Soort akte: attestatie

Datum: 16-4-1644

1e Comparant: Jan Willems Cloot

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Willems Cloot, ca 49 jaar, verklaart op verzoek
van Thomas Jansen Schipper en Henrick
Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick in 1638 en 1639, dat hij
in de jaren 1623, 1624 en 1625 heeft zitten drinken in de herberg van Adriaen
Romboutss op het Stapeleijnd en dat hij vaak gezien heeft dat er een bus hing
voor de Armen van Cappel en dat Adriaen Romboutsbij het verkopen van bossen
rijs de godspenningen in die bus heeft gestopt.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 049v

Soort akte: attestatie

Datum: 16-4-1644

1e Comparant: Willemken Aerts Scheppen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Willemken Aerts Scheppen x Jan Adriaen Cuijper, ca 41
jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss,
Heijligeestmeesters van Waspick in 1638 en 1639, dat zij op het Stapeleijnd
gewoont heeft. Zij weet zich nog te herinneren dat er een pastoor kwam en die
bleef ziek onder de wilgen liggen en aldaer is overleden. Hij is weggehaald
door die van Cappel en begraven zonder die van Waspick ermee belast te hebben.

Zij verklaart ook dat Peeter Goverden,
gewoond hebbende op het Stapeleijnd en daar ook overleden, armmeester is
geweest van Cappel. Tevens weet zij nog dat er een bus in het huijs van Adriaen
Romboutss, destijds schout en secretaris van Cappel, hing tbv de Armen van
Cappel

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 050r

Soort akte: attestatie

Datum: 11-5-1644

1e Comparant: Sacharias Janss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Sacharias Janss, wonende op het gehucht Stapeleijnt en
ca 48 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters
van Waspick in 1638 en 1639, dat voor zover hij altijd op het Stapeleijnt
gewoont heeft de mensen die in dienst zijn van Cappel ook altijd uit Cappel
kwamen. De mensen van het Stapeleijnt
moesten aan cappel betalen en worden door die van Cappel gecommandeert.
Stapeleijnt was een deel van Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 051r

Soort akte: rekening

Datum: 14-6-1656

1e Comparant: Wouter Jansen, schout

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Wouter Jansen, schout, als voogd van Peeter Melsen.
Rekening loopt van 2-4-1632 t/m 1636

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 059r

Soort akte: rekening

Datum: 14-6-1656

1e Comparant: Wouter Jansen, schout

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Wouter Jansen, schout, als voogd van Peeter Melsen.
Rekening loopt van 2-4-1632 t/m 1639

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 064r

Soort akte: quitantie

Datum: 14-6-1656

1e Comparant: Peeter Melsen ea

2e Comparant: Wouter Janssen, schout

Goederen:

Bijz: Peeter Melsen en Geridt Janssen x Neeltje Melsen.
Peeter ondertekent met Peeter melsen Brouwer

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 064v

Soort akte: taxatie

Datum: 29-7-1656

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: stuk land

Bijz: Taxatie is op verzoek van Anna van Steenhuijsen wed
Joncker Bernaert van Steenhuijsen ivm overlijden van Willem van Steenhuijsen,
zoon.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 068r

Soort akte: procuratie

Datum: 21-8-1647

1e Comparant: Corst??? ???

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Corst machtigt ivm een voorgenomen reis naar Ned.
Indië Jan Dircxss vvan Nederveen, schout en Adriaen Aertss (beide Cappel) om al
zijn land te verkopen, aangecomen door overlijden van zijn grootvader.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 068v

Soort akte: procuratie

Datum: 3-4-1648

1e Comparant: Johan Geritss ea

2e Comparant: Mels Janss Schilders

Goederen:

Bijz: Johan Geritss, luijtenant vande compagnie van
cappiteijn Beuetins? x Jacomijn vande Suijdewijn, Willem vanden
Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn, Frederick Bastiaenen, corporael
onder de compagnie ruijteren van de heer B??? Sla??? in garnizoen binnen
Heusden x Aeltken Heijmanssdr. Allen erfg van Mathijs Schilders. Zij machtigen
Mels Janss Schilders, president schepen te Vlijmen, om goiederen te Raamsdonck
en Waspick te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 069r

Soort akte: Taxatie

Datum: 9-3-1648

1e Comparant: Thomas Janssen Schipper

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc. en stukken land

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 072v

Soort akte: taxatie

Datum: 10-3-1648

1e Comparant: Thomas Jansen Schipper

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: Sommige stukken niet gewaardeerd.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 073v

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Thomas Jansen Schipper

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 074v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-8-1648

1e Comparant: Maeijken Jochum Rijcken

2e Comparant:

Goederen: stukken land en een deel van een huijs

Bijz: Taxatie op verzoek van Jochum Dirck Rijcken

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 076r

Soort akte: procuratie

Datum: 13-3-1649

1e Comparant: Bernt Baltens van Hoff x Heijlken Jansen

2e Comparant: Cornelis en Michiel Janssen, broers en zwager

Goederen:

Bijz: Cornelis en Michiel worden gemachtigd om de erfenis
van Huijbert Cornelis Timmerman (Cappel), oom van Heijlken

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 076v

Soort akte: procuratie

Datum: 1-6-1649

1e Comparant: Maeijken Janssen Timmerman

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Maeijken Janssen Timmerman wed Cornelis Gossenss
(Sevenbergen) als moeder erffg van Huijbert Cornelis Timmerman, oom. Zij
machtigt Cornelis Janssen Timmerman, broer en mede erffgenaam, de erfenis te
regelen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 077v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-1-1650

1e Comparant: Ceunken Handricxss

2e Comparant:

Goederen: stukken grond

Bijz: Taxatie is op verzoek van Anthonis Bastiaenss ('s
Gravenmoer) wednr Ceunken

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 078v

Soort akte: procuratie

Datum: 14-4-1653

1e Comparant: Jan Adriaenss ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Adriaenss (G'berg) vader en toesiender van zijn 4
kinderen bij Catelijn Corneliss Lam??? machtigt Laureijs Corneliss, zwager, ('s
Gravenmoer) om tbv de kinderen de erfenis te regelen van Peeter Janss Cluijter
en Heijlken Janss ('s Gravenmoer), behout grootvader en grootmoeder

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 079v

Soort akte: taxatie

Datum: 28-11-1654

1e Comparant: Gerit Willemss Timmer ea

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: Taxatie is op verzoek van Aentgen ende van ???
Goeijerts lest weduwe van Gerit Willemss Timmer (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 081r

Soort akte: procuratie

Datum: 26-11-1654

1e Comparant: Cornelis Machiel Drimmeler ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Machiel Drimmeler, schipper en Maeijken
Cornelis wed Joost Machielss (Roosendael), Thonis Jacopssen Snel als oom en
voogdvant kind van Pieter Jacobssen Snel bij Joostien Cornelis van Nuijde,
drimmeler schipper (Schoonhoven). Allen erffg van Adriaentken Adriaenssen. Zij
machtigen Pieter Verster om Jan Peetersen Dorrenboom te vesten in een stuk land
gecomen van Adriaentken.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 081v

Soort akte: procuratie

Datum: 12-2-1655

1e Comparant: Mathijs Anthonis x Maeijken Janss van Beijeren ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mathijs Anthonis x Maeijken Janss van Beijeren
(Breda), Gerit Janss van Beijeren mede als voogd van het kind van Corn Janss
van Beijeren, Jan Janss van Beijeren den Jonge en Huijbert Janss van Beijeren.
Erffg van Jan Janss van Beijeren en Maegdalena Corneliss van oosterwijck ('s
Gravenmoer). Zij machtigen Cornelis Janss van Beijeren alhier Oosterwijck
genaamd om Marcus Janssen Faro te vesten in een bijsterken te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 082v

Soort akte: procuratie

Datum: 1-2-1655

1e Comparant: Gertruijt Zeeulincksdr van Engelen

2e Comparant: Huijbert Jansen de Bont

Goederen:

Bijz: Gertruijt Zeeulincksdr van Engelen wed Mr Cornelis van
Gellcum, doctoor medicijn met haar voogd en behout oom ??? Hassen ??? mede
namens haar kinderen. Zij machtigt Huijbert Jansen de Bont (Waspick) om een
stuk grond te vesten tbv Huijbert Peeters (Waspick) en Jan Adriaenssen, meulder
(Cappel), haar aangekomen door overlijden van haar grootvader Dirck Loeff
Anthoniss

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 083v

Soort akte: mededeling

Datum: 16-6-1649

1e Comparant: bestuur van Hollant en West Vrieslant

2e Comparant: Joncker Adolff van Raveschot

Goederen:

Bijz: Adolff van Raveschot woont te Turnhout. Er wordt mede
gedeeld dat Adolff toestemming heeft te handelen etc met al zijn goederen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 085r

Soort akte: procuratie

Datum: 3-4-1655

1e Comparant: Joncker Adolff van Raveschot

2e Comparant: ??? Anthonissen vander Maes

Goederen:

Bijz: Jo Adolff van Raveschot machtigt ??? Anthonissen
vander Maes (Waspick) om Herb van Beaumont op te dragen een stuk land over te
dragen aan Joncker Johan van Raveschot, zoon.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 085v

Soort akte: procuratie

Datum: 3-5-1655

1e Comparant: Jacop Corneliss Vrijmoet ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jacop Corneliss Vrijmoet x Adriaentken Cornelis Adriaen
Peeters (Alckmaer) en machtigt Cornelis Vassen Vermeulen ('s Gravenmoer) om Jan
Cornelissen Spranger, zwager, te vesten in een stuk acker.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 001v

Soort akte: attestatie

Datum: 10-2-1637

1e Comparant: Ghijsbert Ghijsberts en Sijem Reijnen ???

2e Comparant: Jan Sijmons Hoevenaer

Goederen:

Bijz: Ghijsbert en Seijm, beide wonende te Waspick,
verklaren dat vJan afgelopen zomer een osken in zijn wij had staan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 002r

Soort akte: procuratie

Datum: 19-2-1637

1e Comparant: Roelant Claesen Beij, laeckencooper te Breda

2e Comparant: Nicolaes Peeterss

Goederen:

Bijz: Nicolaes, Oosterhout, wordt gevraagd geld te innen bij
Aert Adriaenss schipper tot Waspick ivm de aankoop van een acker.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 002v

Soort akte: waarborg

Datum: 4-5-1637

1e Comparant: Joncker Johan de Coomen, schout Oosterhout

2e Comparant: Peeter Wouterss

Goederen:

Bijz: Johan staat borg voor de aankoop van 6 geerden door
Peeter Wouterss op 28-1-1737.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 003r

Soort akte: procuratie

Datum: 26-11-1632

1e Comparant: Lijsbet V.. wed Wouter Arss ea

2e Comparant: Lijsbet Corn x Henrick de Roover, nicht

Goederen:

Bijz: Lijsbet .. wed Wouter Arss (Vlissingen) en haar kind
Pieter Wouterss machtigen Lijsbet Corn (Bommel) om aan Peeter Thomass,
secretaris te Wasbeeck inde Langstraet, op te dragen haar goederen te verkopen.
De goederen komen van Adriaen Wouters, haar schoonvader, en het land is gemeen
met Adriaen Arss en Cornelis Arss, zagers.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 004v

Soort akte: staet en inventaris

Datum: 6-5-1637

1e Comparant: Dirck Lendersen

2e Comparant:

Goederen: een huijs en land en obligaties

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 005r

Soort akte: akkoord

Datum: 1-1-1638

1e Comparant: Adriaen Arss cleermaker

2e Comparant: Adriaen Arss den Jonge, zoon

Goederen:

Bijz: een akkord ivm het overlijden van de moeder van
Adriaen den Jonge.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 005v

Soort akte: procuratie

Datum: 31-12-1637

1e Comparant: Jacop Cornelis Jacopss

2e Comparant: Adriaenken Cornelis

Goederen:

Bijz: Jacop (Breda) machtigt Adriaenken Corneliss, zijn
vrouw om aan te horen wat er aan de hand is mbt een rekening die Peeter
Adriaenss, momboir, en Cornelis Adriaenss, vader, hebben verantwoord ivm de
goederen van haar moeder.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 006r

Soort akte: procuratie

Datum: 22-2-1638

1e Comparant: Henrick Henrick Heijligersen

2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

Goederen:

Bijz: Henrick (Wouwe) machtigt Adriaen Janss de Ruijter
(Waspick) om al zijn goederen aangekomen van Maeijken Henricksen, zijn moeder,
te verkopen.

Maeijken was inmiddels wed van Anthonis
Jacops Meulder.

Als schout van waspik wordt genoemd:
Sebastiaen Woutersen

Henrick Heijliger verklaart later de de
verantwoording van de rekening etc in orde is.

Tevens is er een verklaring van
heijliger dat Adriaen janss de Ruijter alles betaeld heeft, 26-11-1639.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 007r

Soort akte: procuratie

Datum: 15-6-1627

1e Comparant: Adam en Jan Thomass, broers

2e Comparant: Jacop Peeterss

Goederen:

Bijz: Adam en Jan Thoniss, schippers, machtigen Jacop
Peeterss, zwager, ('s Gravenmoer) om huijs en land te Waspick en Heusden te
verkoopen. De goederen komen van Joachim Thomassen, hun broer.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 007v

Soort akte: akkoord

Datum: 5-3-1638

1e Comparant: Anthonis Jacop Meulder wed Maeijcken Henrixsen

2e Comparant: Adriaen Janssen de Ruijter ea

Goederen:

Bijz: Anthonis woont aan de Willem van Gentsvaart te
Waspick.

Adriaen Janssen de Ruijter namens
Henrick Heijligers (Wouw) de zoon van Maeijken.

Het akkoord betreft het testament van
Maeijken ('s Gravenmoer, 4-1-1637?)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 009r

Soort akte: rechtzaak

Datum: 1-6-1638

1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher

2e Comparant: Denis Peeterss

Goederen:

Bijz: Wouter eist betaling van f 75.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 008v

Soort akte: quitantie

Datum: 8-5-1692

1e Comparant: Jan Adriaenss van Dongen

2e Comparant: Willem Huijgen ea

Goederen:

Bijz: Willem Huijgen als voogd van de kinderen van Jan
Huijgen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 009v

Soort akte: rechtzaak

Datum: 17-6-1638

1e Comparant: Adriaen de Ruijter

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen:

Bijz: Adriaen de Ruijter eist het geld van achterstallige
betalingen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 010r

Soort akte: rechtzaak

Datum: 7-7-1638

1e Comparant: Aert Geritss

2e Comparant: Jenneken wed Wouter Aert Bernartss

Goederen:

Bijz: Aert eist geld van vanwege Sijken Aertss dochter van
Aert Bernartss en Adriaentken Janss, zijn 2e vrouw. Dir ivm de aanneming en
allimentatie tgv het overlijden van Adriaentken.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 010v

Soort akte: rechtzaak

Datum:

1e Comparant: Denis Peeterss

2e Comparant: Janneken Berten wed Bert Michielss

Goederen:

Bijz: het geschil betreft het deel van berthout Michielss
inde stede van Michiel Jacopss zoals vastgelegd op 27-12-1621 voor Joachim Jans
Berthoutss, notaris.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 011v

Soort akte: rechtzaak

Datum: 6-11-1638

1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter

2e Comparant: Adriaen Jan Tijssen

Goederen:

Bijz: Cornelis Matheuss is stadthouder van Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 012r

Soort akte: memorie

Datum:

1e Comparant: Waspick

2e Comparant: Cappel

Goederen:

Bijz: Het betreft een regeling voor mensen die op het
Stapeleijndt (Cappel) wonen maar bij Waspick horen en door de Armen/Heijlige
Geest onderhouden worden. Er wordt oa gesproken over mensen die ouder zijn dan
90 jaar

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 012v

Soort akte: attestatie

Datum: 24-10-1639

1e Comparant: Peeter Wouterss en Corst Marcelisse

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: maand aanduiding niet zeker.

Peeter en Corst zijn beide ca 74 jaar en verklaren op verzoek van Thomas
Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick,
dat weten dat er personen onderhouden zijn die op het Stapeleijndt wonen: de
dochter van Maeijken Lambrechtss.

Daartegen is oa Jan van Vlijmen altijd
door Cappel onderhouden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 013v

Soort akte: attestatie

Datum: 28-10-1639

1e Comparant: Adriaen Jan Matheuss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: maandaanduiding niet zeker.

Adriaen Jan Matheuss verklaart op
verzoek van Thomas Jansen Schipper en
Henrick Andriesen Keijserss,
Heijligeestmeesters van Waspick, dat hij altijd tot aan zijjn huwelijk bij zijn
ouders op het Stapeleijndt heeft gewoond en daarna is gaan varen. Als
woonplaats geeft hij altijd het Stapeleijndt onder Cappel op.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 014r

Soort akte: attestie

Datum: 24-10-1639

1e Comparant: Adriaen Michielss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Michielss, oud ca 70 jaar, en verklaart op
verzoek van Thomas Jansen Schipper en
Henrick Andriesen Keijserss,
Heijligeestmeesters van Waspick, dat hij 10 of 12 jaar geleden
Heijligeestmeester van Waspik was en toen gehoord heeft van Peeter Verscheuren,
de vader van Wim Peetersen wonende op de westkant van Vroukensvaert. Hij werd
met zijn kinderen onderhouden door Waspick. Hij overlijdt zonder ooit verhuisd te
zijn. Tevens zijn er handreijkingen gedaan aan mensen die op het Stapeleijndt
woonden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 014v

Soort akte: attestatie

Datum: 24-10-1639

1e Comparant: Jan Adriaen Gherts ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Gherts, ca 54 jaar, (in de kop staat Jan
Arss Croot) verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss,
Heijligeestmeesters van Waspick, dat Peeter Ghoverde, wonende op het
Stapeleijndt, heiligeestmeester van Cappel was en tbv de Armen van Cappel een
os gedoot heeft. Tevens heeft hij ten huijze van Adriaen Rombouts, secretaris
van Cappel en wonende op het Stapeleijndt, de bus geleegd en het geld ????.

Tevens verklaart Jan dat Jacop Janss met
Maeijken Lambertss de meeste tijd gewoont heeft op de hoeve van Santroosen
onder Waspick. Jacop wordt nu door de Armen van waspick onderhouden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 015r

Soort akte: attestatie

Datum: 24-10-1639

1e Comparant: Maeijken Janss wed Hans Thonis van Hasselt

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Maeijken Janss wed Hans Thonis van Hasselt, ca 71
jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss,
Heijligeestmeesters van Waspick, dat zij van haar jeugd nog weet hoe de geestelijkheid
en de pastoors om gingen met de omgangen en processie. Zij gingen tot het huijs
van Adriaen Flores ????, tot aan het Stapeleijnt. Tevens heeft zij Peeter
Verscheuren, de vader van Wim Peeterss. Deze heeft langere tijd aan de westkant
van Vroukensvaart gewoond.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 015v

Soort akte: attestatie

Datum: 10-11-1639

1e Comparant: Adriaen Janssen de Ruijter, notaris

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Janssen de Ruijter, notaris, verklaart op
verzoek van Thomas Jansen Schipper en
Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat zijn zwager Jan Lauwereijs HG meester van
Cappel is. Adriaen heeft van Jan gehoord: Wij hebben onderhouden n.n. (naam met
reden niet genoemd)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 016r

Soort akte: attestatie

Datum: 10-11-1639

1e Comparant: Bastiaen Ghertsen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Bastiaen Ghertsen, ca 63 jaar, verklaart op verzoek
van Thomas Jansen Schipper en Henrick
Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, zonder het juiste
tijdstip onthouden te hebben, dat hij ten huijze van Adriaen Rombouts, secretaris van Cappel en
wonende op het Stapeleijnt, gezien heeft dat Adriaen Doudijns van Cappel geld
uit een van de bussen heeft gehaald.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 016v

Soort akte: attestatie

Datum: 10-12-1639

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Wouter Janss, ca 54 jaar, verklaart op verzoek van
Thomas Jansen Schipper en Henrick
Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat hij ten huijze
van Adriaen Rombouts, secretaris van
Cappel en wonende op het Stapeleijnt, gezien heeft de bussen tot behoef van de
Armen.

In de kop staat: vertoont bij Jan
Peeterss Ghenen

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 017r

Soort akte: procuratie

Datum: 5-7-1739

1e Comparant: Jacob Geldens ea

2e Comparant: Joost Dircken van Campen

Goederen:

Bijz: Jacob Geldens (Dordrecht), backer gesel, mede namens
Bastiaen Geldens (Breda), broer, machtigt Joost Dircken van Campen (Cappel) om
de goederen gekomen van Gelden Willems, hun vader, te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 017v

Soort akte: attestatie

Datum: 21-12-1639

1e Comparant: Jacop Peeter Huijbrechtss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jacop Peeter Huijbrechtss, ca 75 jaar en heemraet in
den ambacht van Henrick Luijten Ambacht, verklaart op verzoek van Thomas Jansen
Schipper en Henrick Andriesen Keijserss,
Heijligeestmeesters van Waspick, dat Waspick en 11½ Hoeve westwaert van de
stede van Mels Janss ligt. Hij weet ook niet anders dat de mensen aan
Raamsdonkse kant door Raamdonk werden onderhouden etc.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 018r

Soort akte: attestatie

Datum: 30-12-1639

1e Comparant: Huijbert Gerit Franss en Anthonis Janss Snijder

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Huijbert Gerit Franss en Anthonis Janss Snijder verklaren
op verzoek van Thomas Jansen Schipper en
Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat ten
huijse van Adriaen Rombouts, secretaris tot Cappel en wonende opt Stapeleindt,
een bus achter zijn stoel stong tbv de Armen van cappel

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 018r

Soort akte: attestatie

Datum:

1e Comparant: Servaes Jacopssen en Jan Jacopss Timmerman

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Servaes Jacopssen en Jan Jacopss Timmerman verklaren
op verzoek van Thomas Jansen Schipper en
Henrick Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, verklaren
dat Waspick uitsluitend zaken mbt geld op Waspicks grondgebeid afhandels gelijk
Raamsdonk dat doet op Raamsdonks gebied.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 019r

Soort akte: attestatie

Datum: 31-12-1639

1e Comparant: Huijbertken Adriaen Conincx

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Huijbertken Adriaen Conincx verklaart op verzoek van
Thomas Jansen Schipper en Henrick
Andriesen Keijserss, Heijligeestmeesters van Waspick, dat haar man de huijse
van Steven Adriaenss kijnder gekocht heeft, het huijs staet in Groot Waspick,
dat het geld dat in de bus van raamsdonk is gestopt nooit door de armen van
Waspick is gelicht en het geld uitsluitenmd tbv de armen van Raamsdonk is
gebruikt.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 019v

Soort akte: rekening

Datum: 28-1-1640

1e Comparant: Thomas Jansen Schipper ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Thomas Jansen Schipper als voogd van Jacop Janss zijn
broers weeskind, genaamd: Abraham Jacopss. Rekening loopt vanaf 1625.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 024r

Soort akte: procuratie

Datum: 16-2-1640

1e
Comparant: Adriaentken
Jochimss

2e
Comparant: Wouter Wouterss

Goederen:

Bijz: Adriaentken woont te Waalwijk en machtigt Wouter om voor Adriaentken
Peeters Vinck dochter een stukken land te vesten.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 024v

Soort akte: attestatie

Datum: 14-12-1639

1e Comparant: Henrick Adriaenss Back

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Henrick Adriaenss Back, heemraet inde Vrijhoeve en ca
65 jaar, verklaart op verzoek van Thomas Jansen Schipper en Henrick Andriesen Keijserss,
Heijligeestmeesters van Waspick, dat de armen wonende onder de Vrijhoeve altijd
al van oudsher onderhouden zijn door de Heijligeest van Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 025r

Soort akte: testament

Datum: 27-11-1639

1e Comparant: Peeter Embrechtss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: In de kop staat: Adriaentken Peeters wed Embrecht
Jacobss. Zij mag de goederen behouden mits zij de rechtmatige erfgenamen f 600
geeft. De Heijligeest krijgt geld.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 026r

Soort akte: staet en inventaris

Datum: 13-6-1640

1e Comparant: Maeijken Dingemanss

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 026v

Soort akte: procuratie

Datum: 13-8-1640

1e Comparant: Govert Adriaenss ea

2e Comparant: Jan Huijbertss

Goederen:

Bijz: Govert Adriaenss (Wouw) mede namens zijn zus Maeijken
Adriaenss. Erfgenamen van Frans Adriaen Peeterss.

Jan Huijbertss woont te Hendrik Luijten
Ambacht en wordt belast met de afwerking van de erfenis, schulden innen en
betalen, goederen verkopen etc.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 027r

Soort akte: rekening

Datum: 13-8-1640

1e Comparant: Claes Janss ea

2e Comparant: Frans Huijbertss

Goederen:

Bijz: Claes Janss mede namens zijn broers kinderen, Govert
Adriaenss (Wouw) mede namens Maeijken Adriaenss, zus. Erfgenamen van Frans
Adriaen Peeterss.

Frans legt verantwoording af.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 027v

Soort akte: staet en inventaris

Datum: 13-8-1640

1e Comparant: Frans Adriaen Peeterss

2e Comparant:

Goederen: een stede te Raamsdonk en land te Waspik

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 028r

Soort akte: attestatie

Datum: 8-9-1640

1e Comparant: Willem Huijgen ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Willem Huijgen, borgmr in 1638, en Cornelis Stevenss
Swart verklaren op verzoek van Huijbert Cornelis, mede borgmr, dat Huijbert in
aug 1638 ???? ten huijse van Cornelis Stevens Swart te 's Gravenmoer ter
herberge ???

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 028v

Soort akte: staet en inventaris

Datum:

1e Comparant: Frans Adriaen Peeterss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Op verzoek van Claes janss, Jasper Adriaenss,
Franchoeijs janss als toesiende voogd van Anneken Janss, Govert Adriaenss van
Ramsdock en Adriaen Mathijs Raten??? Als
voogd van de kinderen van Maeijken Adriaenss (Geertruijdenberg)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 031r

Soort akte: procuratie

Datum: 27-8-1640

1e Comparant: Jan Baptist van Eijnde en Maria van Eijnde, zus

2e Comparant: Jan van Nederveen

Goederen:

Bijz: Jan en Maria zijn kinderen van Michiel van Eijnde, in
zijn leven schout van Ghijlss.

Jan van Nederveen wordt gemachtigt om
geld van hypotheken te innen. Schriftelijke verzoeken van Jan en Maria staan op
folio 31v.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 032r

Soort akte: procuratie

Datum: 23-1-1641

1e Comparant: Jan Janss Wijten

2e Comparant: Jan Matheuss

Goederen:

Bijz: Jan was ruijter onder cappiteijn Crock. Hij machtigt
Jan Matheuss (Cappel) om Jan Willemss van Beul te Vesten

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 033r

Soort akte: procuratie

Datum: 4-3-1641

1e Comparant: Marten Aertss van Dijck x Adriaentken Wouterss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Marten (Dordrecht) is schipper van 's Hertogenbosch en
machtigt Adriaentken om het sterfhuijs te regelen van Andries Dingemanss, oom
van Adriaentken.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 033v

Soort akte: procuratie

Datum: 9-3-1641

1e Comparant: Bartholomeus Jacopss Verrijs

2e Comparant: Jan Huijbertss Reijnen Raet a

Goederen:

Bijz: Dag aanduiding vermoedelijk fout.

om zijn zaken te behartigen en de
goederen te verkopen.

In de kop staat: Om Jan Willem Buijs te
vesten

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 034r

Soort akte: staet en inventaris

Datum:

1e Comparant: Andries Dingemanss

2e Comparant:

Goederen: een stede en leen stuk land en een deel van een
wilceur

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 034v

Soort akte:

Datum: 2-6-1641

1e Comparant: Huijbert Arss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 035r

Soort akte: procuratie

Datum: 4-8-1641

1e Comparant: Willem Adriaenss Quirijn

2e Comparant: Dirck Arss

Goederen:

Bijz: Dirck wordt gemachtigd om Jan Peeter Gheenen te
vesten. Het betreft een meordelle aan de Willem van Gentss vaert

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 035r

Soort akte: procuratie

Datum: 20-9-1741

1e Comparant: Jan Wircxssen, schipper x Nelleken Willemss

2e Comparant: Nelleken Willemss

Goederen:

Bijz: Nelleken wordt gemachtigd om geld van Peeter Wouterss
te innen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 036r

Soort akte: procuratie

Datum: 18-3-1641

1e Comparant: Bartholomeus Jacopss Verrijs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Bartholomeus Jacopss Verrijs x Maria Janss van
Hardichxvelt machtigt Jan Huijbertss Reijnen Raet, Bartholomeus Henricxss de
Hoogh en Jacop Corn Keijsers (alle 3 Geertruijdenberg) om al zijn goederen te verkopen.

In de kop staat: omme te vesten Dirck
Lamertss?? en de kinderen van Jochim Segersz.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 036v

Soort akte: akkoord

Datum: 18-1-1642

1e Comparant: Ariaen
Ariaens ea

2e Comparant: Salemon
Salemons ea

Goederen:

Bijz:
Ariiaen Ariaens wednr Wilmken Meerens wed Salemon Salemons.

Salemon Salemons zoon van Salemon en Willemke

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 037r

Soort akte: akkoord

Datum: 18-1-+1642

1e Comparant: Adriaen
Adriaens Cleermaker

2e Comparant: Jan
Adriaensen, zoon

Goederen:

Bijz:

.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 037v

Soort akte: overdracht

Datum: 27-11-1641

1e Comparant: Corneliss sons Huijbert Corneliss ea

2e Comparant: Adriaen Corneliss Vermeer

Goederen:

Bijz: Corneliss sons Huijbert Corneliss en Peeter sons
Peeter Nam??? als voogden toesiender van
de 2 kinderen van Anthoni Arss en Cornelia Jans sons Corn Arss Vermeer.

Quitantie dat schout en schepenen het
geld van de voogden tbv de kinderen ontvangen hebben toegevoegd.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 038r

Soort akte: procuratie

Datum: 10-11-1641

1e Comparant: Rombout Huijgen ea

2e Comparant: Cornelis Stevens Swart

Goederen:

Bijz: Rombout Huijgen, Damis Sijmonse Coninck (Clundert) x
Neelken Huijgens, Joris Bruijnswijcker, liggende in garnozen op de Cruijschans? x Janneke Huijgens. Zij machtigen Cornelis
Stevens Swart de goederen te beheren achtergelaten bij Huijch Jans x Maeijken
Rommen, nu getrouwd met Cornelis Michielss Snijder, ruijter int garnizoen int
lant van Casani???.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 039r

Soort akte: procuratie

Datum: 11-5-1642

1e Comparant: Adriaentken Wouterss Dingemanss

2e Comparant: Adriaentken Wouterss Dingemanss

Goederen:

Bijz: Adriaentken Wouterss Dingemanss x Marten Aertss,
schipper machtigt Wilm Wilmss Burchout, beh..de cosijn (Vrijhoeve), om geld te
innen van Heijlken Ghielen wed Driess Dingemanss en van Jan Gheenenss, beide
wonende te waspickl.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 039v

Soort akte: vrijbrief

Datum: 27-6-1642

1e Comparant: Jacop Huijbertss

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Vrijbrief ivm het gaan schipvaren van Jacop.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 040r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-9-1642

1e Comparant: Huijbert Corneliss x Truijcken Janssen

2e Comparant:

Goederen: 4½ geerd land

Bijz: Huijbert is overleden te Hendrik Luijten Ambacht.
taxatie is tbv Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 040v

Soort akte: rekening

Datum: 6-9-1642

1e Comparant: Mr Aert van Bommel

2e Comparant: Jan Peeter Gheenen

Goederen:

Bijz: Mr Aert van Bommel, secretaris van Drunen, namens de
voogden van de kinderen van Joncker Arnout van Raveschot en Jockfrou Tosmi???
van Haestricht

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 041r

Soort akte: staet en inventaris

Datum: 2-6-1743

1e Comparant: Aenken Commeren wed Jan Jan Andriess

2e Comparant:

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 043r

Soort akte: taxatie

Datum: 5-2-1643

1e Comparant: Jan Jan Andriess x Maeijken Commer

2e Comparant:

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 044r

Soort akte: attestatie

Datum: 6-9-1643

1e Comparant: Cornelis Stevense Swart ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Stevense Swart, ca 78 jaar, Jan Wouter
Janssen, ca 56 jaar, Dirck Adriaenssen Waelwijck, ca 69 jaar en stadhouder van
's Gravenmoer, verklaren op verzoek van
MR Johan de Witte, licentiaet inde rechten, (Oosterhout) dat van ontrent 3
mergen grond, genoemd de Eijndenest, door Jan Gheritss Hovenaer al meer dan 30
jaar gepacht, door Peeter Jochimss en Adriaen Janss de Ruijter turf is gestoken

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 044v

Soort akte: procuratie

Datum: 30-11-1643

1e Comparant: Joncker Johan Frederick van Raveschot

2e Comparant: Peeter Thomas

Goederen:

Bijz: Joncker Johan Frederick van Raveschot x Maria vander
Eijnde als erffg van Michiel vander Eijnde machtigen Peeter Thomas, secretaris
te Waspick, om een 1/3 deel van 16 geerden te verkopen aan Adriaen Adriaen
Peeter Conincx soone en Jan Peeterss (beide Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 045v

Soort akte: procuratie

Datum: 24-11-1643

1e Comparant: Adriaen Thonis Timmer

2e Comparant: Commer Lambrechtss

Goederen:

Bijz: Adriaen Thonis Timmer, schipper, (G'berg) x Heijlken
Lambrechtss mede namens Pieter Lambrechts, zwager, (Dordrecht) als mede erffg
van Adriaentken Commeren wed Jan Jan Andriess en machtigt Commer Lambrechtss,
zwager, om Marten Mathijss (Raamsdonk) te vesten in hun deel.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 046r

Soort akte: procuratie

Datum: 31-8-1643

1e Comparant: Huijbrecht Roeloff Dircxsen

2e Comparant: Adriaen van Vessem

Goederen:

Bijz: Huijbrecht Roeloff Dircxsen, oud heemraad te 's
Gravenmoer, machtigt Adriaen de betaling van de schulden te bevorderen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 086r

Soort akte: procuratie

Datum:

1e Comparant: Metghen Schuijfhill x Johannis Gruijters

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Metghen Schuijfhill x Johannis Gruijters (G'berg)
machtigt haar man om ivm een wilceur (1-2-1645) tgv Pieter Augustinus Vlasmans,
out burgemr van G'berg, tlv comparant en Maerten van Gesel, zaliger, haar
eerste man, als onderpand een stuk land (1/3 van de ½ van 16 geerden) te
stellen. Het stuk land is aangecomen door overlijden van Damis Schuijfhill,
haar vader.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 087r

Soort akte: attestatie

Datum: 20-6-1656

1e Comparant: Adriaen Clasen van Heuclom ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Clasen van Heuclom als voogd vande voor en
nakinderen van wijlen Neelken Huijgen heeft te kennen gegeven dat Neelken
enkele stukken land heeft nagelaten die geen waarde hebben. Hij krijgt
toestemming van de weeskamer om het land te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 087v

Soort akte: taxatie

Datum: 29-7-1657

1e Comparant: Bernart van Steenhuijsen

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: Taxatie is op verzoek van de wed van Bernaert: Anna
van Steenhuijs. In de kop staat: toebehorende aan Willem van Steenhuijsen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 088r

Soort akte: procuratie

Datum: 15-7-1656

1e Comparant: Johan Schuijfhill

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Johan Schuijfhill, soldaat onder Capteijn Bannaert en
machtigt Johannes Gruijteren, brouwer te Geertruidenberg of Mathijs Heijs,
laeckencooper, zwagers om aan Jacop van Volbergen, secretaris inde
generaliteijts reckencaemer, een stuk land over te dragen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 088v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-12-1657

1e Comparant: Jochem Ghertsen

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: Taxatie is tbv Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 089v

Soort akte: procuratie

Datum: 15-6-1656

1e Comparant: Johan Schuijfhill

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Johan Schuijfhill, soldaat onder Capteijn Bannaert en
machtigt Johannes Gruijteren, brouwer te Geertruidenberg of Mathijs Heijs,
laeckencooper, zwagers om aan Jacop van Volbergen, secretaris inde
generaliteijts reckencaemer, een stuk land over te dragen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 090v

Soort akte: taxatie

Datum: 28-4-1657

1e Comparant: Cornelis Willemsen Cnaep

2e Comparant: een stuk land en bos

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 091v

Soort akte: taxatie

Datum: 28-11-1656

1e Comparant: Elisabeth van Neten

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 092r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-8-1657

1e Comparant: Lijsbeth Lambrechts

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden. Lijsbeth woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 092v

Soort akte: procuratie

Datum: 8-11-1657

1e Comparant: Dirck Goverts vander Biestraeten ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Dirck Goverts vander Biestraeten (Nieuwe Tonge) en
Meeus Dircxssen als voogt van Adriaentken Goverts vander Biestaeten machtigen
Jan Rombouts van Huijs (Oosterhout) om Wouter Wouterss te vesten in een ¼ van
10 geerden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 093r

Soort akte: borgtocht

Datum: 7-11-1658

1e Comparant: Anthonis Wouterssen en Sebastiaen Franssen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Anthonis en Sebastiaen verklaren borg te staan voor f
700 ivm de koop van een pleijtschip door Jan Anthonis Cuijl van Anthonis
Spoelberg, koopman (Brussel).

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 094r

Soort akte: taxatie

Datum: 3-1-1659

1e Comparant: Engelken Gheldens wed Huijbert Cornelis Timmerman

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: Engelken is overleden te Cappel. Taxatie is tbv
Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 094v

Soort akte: taxatie

Datum: 12-4-1660

1e Comparant: Willemina Schuijfhill

2e Comparant:

Goederen: ½ acker

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 095r

Soort akte: procuratie

Datum: 12-5-1660

1e Comparant: Mathijs Claes Wijdemans

2e Comparant: Pieter Melsen

Goederen:

Bijz: Mathijs Claes Wijdemans, outschoenmaker (leijden) zoon
van wijlen Claes Mathijs Wijdemans (Breda) en machtigt Pieter Melsen, brouwer
te Raamsdonk, om Reijnier vanden Broeck te giften in 1/8 van 6 geerden. Reijner
heeft dit stuk gekocht tbv Maeijken Adriaensen Freunen wed Claes Mathijs
Wijdemans

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 096r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-10-1660

1e Comparant: Judick vande Water

2e Comparant:

Goederen: 6 geerden

Bijz: Judich is overleden te Mechelen. Taxatie is op verzoek
van Belina vande Water ('s hertogenbosch)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 096v

Soort akte: taxatie

Datum: 22-10-1660

1e Comparant: Janneken Peeter Janssen

2e Comparant:

Goederen: deel van een huijsje en een stuik land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van
Jan Cornelissen Seuw en Cornelis Peeterssen, beide erffg.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 097v

Soort akte: procuratie

Datum: 29-9-1660

1e Comparant: Jan Pieterss Puijs

2e Comparant: Lambertus Nagel, predicant Waspick

Goederen:

Bijz: Jan Pieterss Puijs (sluijs) draagt over aan Cornelis
Cornelis Swart een stuk land gekomen van Wouter Janssen Hantkijnde en laatst
bij coop van Wouter Schilders en machtigt Lambertus Nagel, predicant Waspick om
dit stuk land te vesten.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 098v

Soort akte: taxatie

Datum: 19-11-1661

1e Comparant: Wilmken Janss Maes

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 099r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Wilmken Janss Maes

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 099v

Soort akte: taxatie

Datum: 28-12-1661

1e Comparant: Anthonis Bastiaenssen

2e Comparant:

Goederen: een stuk moergrond

Bijz: 1e comparant is overleden te 's Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 100r

Soort akte: taxatie

Datum: 21-12-1661

1e Comparant: Peeterken Adriaen Michielsen

2e Comparant:

Goederen: een stuk grond

Bijz: 1e comaprant is overleden te Dongen. Taxatie is op
verzoek van de kinderen van Adriaen Michielsen uijden Cuijck?

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 100v

Soort akte: procuratie

Datum: 5-2-1662

1e Comparant: Helena vande Water, gravinne van Nielen???

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Helena vande Water, gravinne van Nielen x met de grave
van Nielen machtigt Adriaen van Haeren, oud secretaris van Heusden, om te gaan
mede delen dat Helena niet in gemeenschap van goederen is getrouwd.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 101r

Soort akte: bekentenis

Datum: 25-3-1662

1e Comparant: Adriaen van Haeren, oud secr Heusden

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen deelt, namens Helena vande Water, gravin van
Nielen, mee dat Helena niet in gemeenschap van goederen is getrouwd.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 102r

Soort akte: taxatie

Datum: 21-4-1662

1e Comparant: Anneke Wouters

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparante is overleden te Dongen

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 102v

Soort akte: taxatie

Datum: 22-4-1662

1e Comparant: Adriaen vasn Blocklant

2e Comparant:

Goederen: 6 geerden

Bijz: 1e comarant is overleden. Taxatie is tbv Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 103r

Soort akte: taxatie

Datum: 10-8-1662

1e Comparant: Dingentken Huijbert Meertens vanden Nieuwenhuijsen

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overledente Dongen. Taxatie is op
verzoek van Meerten Huijbert Meertens vanden Nieuwenhuijsen en Huijbert
Embrecht Rasen als erffg van Dingentken

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 103v

Soort akte: procuratie

Datum: 12-12-1662

1e Comparant: Thomas en Peeter Simonss Bol

2e Comparant: Thomas Janss van Bommel

Goederen:

Bijz: Thomas en Peeter Sominss Bol (breda), kinderen Simon
Peeterss Bol en Soetien Adriaenss Meijer, machtigen Thomas Janss van
Bommel om Vas Peeters Verheij (Dongen)
te vesten in een stuk land.

Procuratie geldt ook voor 's Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 104v

Soort akte: procuratie

Datum: 14-2-1664

1e Comparant: Adriaentken en Maria Adriaenss Spoel

2e Comparant: Jan Adriaenss Spoel, broer

Goederen:

Bijz: Adriaentken en Maria Adriaenss Spoel (Leijden),
dochters van wijlen Adriaen Peeterss Spoel en Maeijke Adriaenss (Cappel),
machtigen Jan Adriaenss Spoel, broer, alle goederen te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 105r

Soort akte: overdracht

Datum: 16-1-1665

1e Comparant: Adriaen Corneliss Joriss

2e Comparant: Jan Corneliss Cop

Goederen: 2 hont grond of moerdelle, gecomen van Truijcken Maes

Bijz: Adriaen woont te 's Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 105v

Soort akte: overdracht

Datum: 12-3-1665

1e Comparant: Anthonis Joosten ea

2e Comparant: Gerit Anthonis, zoon

Goederen: 1/5 buijtendelle opt Stapeleijnt

Bijz: Anthonis Joosten namens Maeijken Gerrit Franss (proc
not de Ruijter)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 105v

Soort akte: procuratie

Datum: 26-2-1665

1e Comparant: Maeijken Gerit Franss

2e Comparant: Gerit Anthonis vanden Hoeck, neve

Goederen:

Bijz: Maeijken Gerit Franss met Huijbert Gerit Franss,
oudste broer, en Anthonis Joosten, zwager, als assistenten en in presentie van
Coenraet Adriaenss Baes en Frans Cornelis Swart
doet Maeijken de procuratie zoals genoemd in de 1e akte op folio 105v te
niet en machtigt Gerit Anthonis vanden Hoeck, neve, om 1/5 in 9 geerden te
verkopen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 107r

Soort akte: taxatie

Datum: 28-4-1665

1e Comparant: Gerit Dircxsen

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 108r

Soort akte: taxatie

Datum: 30-4-1665

1e Comparant: Gerit Diercxss

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 109r

Soort akte: taxatie

Datum: 29-5-1665

1e Comparant: Adriaen Adriaen Michielss x Maeijken Janss

2e Comparant:

Goederen: ¼ huijs etc en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 111r

Soort akte: taxatie

Datum: 20-1-1666

1e Comparant: Wouter Janssen

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 111v

Soort akte: taxatie

Datum: 15-2-1666

1e Comparant: Sacharias Janssen x Lijntgen S???lis

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van
Lijntgen S???lis

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 112br

Soort akte: taxatie

Datum: 13-7-1666

1e Comparant: Wouter Janssen Cuijper

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 112bv

Soort akte: procuratie

Datum: 3-3-1666

1e Comparant: Francois Lebon x Cathelijn Otgens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Francois Lebon machtigt zijn vrouw om geld te innen
van Aert Peeterssen Cuijl ivm een wilceur ivm een huijs en van Matheeus
Peetersen ivm de coop van een deel van een acker.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 113v

Soort akte:

Datum: 17-6-1666

1e Comparant: Matge Jans x Claes Janss Verhage ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Matge Jans x Claes Janss Verhage, Herman Hendricxssen
Meuller x Janetge Jans. Matge en
Jannetge zijn zusters van wijlen Willem Janss Keijers. Zij zijn tevreden
met de boedel van Willem Janss hun broer.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 114r

Soort akte: taxatie

Datum: 16-9-1667

1e Comparant: Peeter Claessen

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc en een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 114v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-9-1667

1e Comparant: Gertruijt en Huijbrecht Dirckxss

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparanten, broer en zus zijn overleden. Zij laten
4 broers/zussen na

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 118r

Soort akte: taxatie

Datum: 21-9-1667

1e Comparant: Handrick Dirckxss

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 121r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-10-1666

1e Comparant: Peeter Claes

2e Comparant:

Goederen: ½ acker te Raamsdonk

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 121v

Soort akte:

Datum: 2-10-1666

1e Comparant: Arien Ansums Bosser x Lijsbeth Aertss de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: ½ steede te Raamsdonk

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van
Lijsbeth.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 122r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-1-1667

1e Comparant: Maeijken Janss Locht wed Adriaen Michielss

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 124r

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Corstiaen Janss

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van
Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 125r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-6-1667

1e Comparant: Mathijs Jan mathijss

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 125v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-8-1667

1e Comparant: Govaert van Alphen, secr van Breda

2e Comparant:

Goederen: stukken grond

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van
raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 126v

Soort akte: taxatie

Datum: 17-8-1667

1e Comparant: Matheus Jan Matheus

2e Comparant:

Goederen: stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 127r

Soort akte: taxatie

Datum: 23-9-1667

1e Comparant: Jacomijntje Janssen

2e Comparant:

Goederen: een acker met moergrond

Bijz: 1e comparant is overleden te Werkendam.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 127r

Soort akte: taxatie

Datum: 15-11-1667

1e Comparant: Peeter ??? Anthonis

2e Comparant:

Goederen: een stuk acker

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 127v

Soort akte: taxatie

Datum: 15-11-1667

1e Comparant: Cornelis Janssen

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 128r

Soort akte: taxatie

Datum: 12-12-1667

1e Comparant: Stoff de Gielen

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 128r

Soort akte: taxatie

Datum: 16-5-1668

1e Comparant: Melis Hendricxss

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 130r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-6-1668

1e Comparant: Melis Hendricxss

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 131v

Soort akte: taxatie

Datum: 5-7-1668

1e Comparant: Jenneke Cornelis Rutten

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is tbv den Hille

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 134r

Soort akte: taxatie

Datum: 7-7-1668

1e Comparant: Cornelis Jans

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden in Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 135r

Soort akte: taxatie

Datum: 26-6-1668

1e Comparant: Jan Aertss Cuijl

2e Comparant:

Goederen: deel van een huijs etc. en land

Bijz: 1e comparant is overleden. Hij laat zijn moeder en 6
broers en zussen na.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 139v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-7-1668

1e Comparant: Baijen Anthoniss vanden Hout

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 140r

Soort akte: taxatie

Datum: 8-9-1668

1e Comparant: Jan Aerts Cuijl

2e Comparant:

Goederen: 1/28 in een steede

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 140r

Soort akte: taxatie

Datum: 26-9-1668

1e Comparant: Jonckvrouw Helena vande Water

2e Comparant:

Goederen: 12 geerden

Bijz: 1e comparant is overledenin het land van Luijck.
Taxatie is op verzoek van Joncker Igiantius vander Heijden, drossaert van
Drunen en Gansoijen.

Het taxatiebedrag dient 2640 te zijn (12
x 220)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 140v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-1-1669

1e Comparant: Catrina Pauwels Beens

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden te Brada

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 141v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-1-1669

1e Comparant: Catharina Pauwels Beens wed Govaert van Alphen

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden. Haar man was secr. Van
Brada

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 142v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-2-1669

1e Comparant: Lambrecht Willemss

2e Comparant:

Goederen: een del van een geerd land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 143v

Soort akte: taxatie

Datum: 29-3-1669

1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 144r

Soort akte: taxatie

Datum: 31-3-1669

1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 144v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-3-1669

1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers

2e Comparant:

Goederen: een stuk land en een stuk bos

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 145v

Soort akte: taxatie

Datum: 28-3-1669

1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 146r

Soort akte: taxatie

Datum: 29-3-1669

1e Comparant: Adriaen Commers Blanckers

2e Comparant:

Goederen: stukjes moergrond

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 146v

Soort akte: bekendmaking

Datum:

1e Comparant: Adriaen Anthonis vanden Hout

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden te Heusden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 147r

Soort akte: taxatie

Datum: 18-11-1669

1e Comparant: Adriaen Willems Backer

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden te Dongen. Taxatie is op
verzoek van Grietgen Huijb Canter.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 147v

Soort akte: taxatie

Datum: 18-12-1669

1e Comparant: Adriaenken Adriaenssen Bommelaer

2e Comparant:

Goederen: deel van een huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 149r

Soort akte: rekening

Datum: 24-9-1655

1e Comparant: Cornelis Corneliss van Dongen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: De rekening betreft de kinderen van Nicolaes Jan Claes
wed Cornelia Jan Corneliss Roeloffs. De rekening loopt vanaf 1639.

Toevoeging van 1644:

Abraham Jacobss x Jenneken Niclaes Janss
en Nicleas Janss, vader van Jenneken, zijn present

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 153r

Soort akte: quitantie

Datum: 29-6-1664

1e Comparant: Iken Lambertss wed Hendrick Janss ea

2e Comparant: Adriaen Adriaenss

Goederen:

Bijz: Iken Lambertss wed Hendrick Janss, Matheus Janss,
broer, als voogd van de 2 kinderen van Hendrick

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 153v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 26-4-1670

1e Comparant: Peeter Huijbertss de Bont

2e Comparant: Aelith Aertss Cuijl

Goederen:

Bijz: Peeter woont te Cappel en Aelith te Waspick.
Toegevoegd: Pieter Broeders, schoolmeester te Cappel verklaart dat ook te
Cappel de proclamatie van deze ondertrouw heeft plaatsgevonden. De ondertrouw
akte staat nog een keer opgeschreven.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 153v

Soort akte: huwelijk

Datum: 26-4-1670

1e Comparant: Peeter Huijbertss de Bont

2e Comparant: Aeltje Aertss Cuijl

Goederen:

Bijz: Peeter woont te Waspiken Aelith te Cappel. Akte is op
15-5 geschreven.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 154r

Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Datum: 15-5-1670

1e Comparant: Peeter Huijbertss de Bont

2e Comparant: Aeltje Aertss Cuijl

Goederen:

Bijz: Peeter is geboren te Waspick en wordt geassisteerd
door Jan zijn broer en Aelith geboren te Cappel en wordt geassisteerd door
Leijsken Janss haar moeder en Peeter haar broer..

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 155v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 6-7-1670

1e Comparant: Theodoris van Campen

2e Comparant: Johanna Domiss wed Huijbert Sprangen

Goederen:

Bijz: Theodoris is geborenen te Waspik en woonachtig te
Breda, Johanna woont te Breda.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 155v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 6-7-1670

1e Comparant: Theodoris van Campen

2e Comparant: Johanna Domiss wed Huijbert Sprangen

Goederen:

Bijz: Theodoris is geborenen te Waspik en woonachtig te
Breda, Johanna woont te Breda.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 157r

Soort akte: taxatie

Datum: 3-6-1671

1e Comparant: Commerken Janss Buijs

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 156r

Soort akte: taxatie

Datum: 7-5-1671

1e Comparant: Commerken Janss Buijs x Huijbert Pouwelss

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc en land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 156v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-5-1671

1e Comparant: Commerken Janss Buijs

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 158r

Soort akte: taxatie

Datum: 17-3-1672

1e Comparant: Gijsbert Janss

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 158v

Soort akte: taxatie

Datum: 17-2-1672

1e Comparant: Servaes Adriaens Coppelaer

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van
Anthonis Adriaenss Coppelaer

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 158v

Soort akte: bekendmaking

Datum: 19-4-1672

1e Comparant: ouderlingen en diaconie van de kerck van Waspik

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Zij verklaren dat de predikant Lambertus Nagelius is
overleden en dat de nieuwe predikant Johannis Diepenbeeck wordt.

De beroeping wordt bijgewoond door:

Paulus Bisschop, predicant 's
Gravenmoer,

Hendricus Verhoeven, predicant Cappel en
Vrijhoeve,

Andr, Surendonck, predicant Raemsdonck.

Nog toegevoegd: Johan Zeijlmans en
Coenraet Adr Baes gaan naar Dordrecht ivm de benoeming van de nieuwe predicant.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 160r

Soort akte: taxatie

Datum: 9-9-1673

1e Comparant: Leijntje Willemssen

2e Comparant:

Goederen: een stuk acker

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 160v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-10-1673

1e Comparant: Arien Driessen x Willempken Ariens

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 161v

Soort akte: taxatie

Datum: 21-10-1673

1e Comparant: Maeijken Hendricks Schoenmaker

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 162r

Soort akte: taxatie

Datum: 21-10-1673

1e Comparant: Adriaen Bastiaenss

2e Comparant:

Goederen: een steede etc. en een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 163r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-11-1673

1e Comparant: Adriaen Janss Fijnenbuijck x Hendrickss Aertss

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: Beide zijn overleden. [Adriaen Janss moet zijn Adriaen
Peeterss, zie ook folio 164v]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 164r

Soort akte: taxatie

Datum: 3-11-1673

1e Comparant: Maeijken Hendricxss

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden. (zie ook folio 161v)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 164v

Soort akte: taxatie

Datum: 22-11-1673

1e Comparant: Adriaen Peeterss Fuijnenbuijck x Hendricxss Aertss

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc en stukken land

Bijz: beide zijn overleden. (zie ook 163r, dan heet
Adriaen:Janss F., [Adriaen Peeterss is correct])

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 166r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-11-1673

1e Comparant: Adriaen Peeterss Fuijnenbuijck x Hendricxss Aertss

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: beide zijn overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 166v

Soort akte: taxatie

Datum: 28-11-1673

1e Comparant: Peeter Mathijss

2e Comparant:

Goederen: 4¾ geerd

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is tbv Groot Waspik

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 167v

Soort akte: taxatie

Datum: 6-1-1674

1e Comparant: Cornelis Willemsen Rijcken, schipper

2e Comparant:

Goederen: een stuk bos

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 167v

Soort akte: taxatie

Datum: 17-2-1674

1e Comparant: Peeter Mathijss Otgens

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 168r

Soort akte: taxatie

Datum: 15-5-1674

1e Comparant: Maeijken Peeterss Schep wed Jan Cornelis Zeeuw

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 170r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 23-6-1674

1e Comparant: Cornelis Beijens

2e Comparant: Johanna de Bruijn

Goederen:

Bijz: Cornelis is geboren te G'berg en Johanna te Waspik.
Toegevoegd attestatie van proclamatie.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 170v

Soort akte: taxatie

Datum: 25-11-1674

1e Comparant: Gerrit Jacob Hendricx

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs etc. en een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 171r

Soort akte: taxatie

Datum: 28-11-1674

1e Comparant: Gerrit Jacob Hendricks

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 171v

Soort akte: taxatie

Datum: 6-12-1674

1e Comparant: Peter Dircks van Driel

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 172v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 21-3-1674

1e Comparant: Willem Huijbrechts de Ruijter

2e Comparant: Sijken Cornelis Jan Wijten

Goederen:

Bijz: Willem is geboren te Raemsdonck en Sijken te Waspick.

Toegevoegd: verklaring van de secr van
Raemsdonck dat de proclamtie heeft plaats gevonden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 173r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 21-3-1674

1e Comparant: Willem Huijbrechts de Ruijter

2e Comparant: Sijken Cornelis Jan Wijten

Goederen:

Bijz: Willem is geboren te Raemsdonck en Sijken te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 173r

Soort akte: huwelijk

Datum: 21-3-1674

1e Comparant: Willem Adriaenssen de Ruijter

2e Comparant: Sijken Cornelis Jan Wijten

Goederen:

Bijz: Willem is geboren en woonachtig te Raemsdonck en
Sijken te Waspick. [Willem heeft als patroniem Huijbrechts, staat fout in akte,
datum huwelijk = datum ondertrouw]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 173v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 23-6-1674

1e Comparant: Cornelis Beijens

2e Comparant: Johanna de Bruijn

Goederen:

Bijz: Cornelis is geboren te G'berg en Johanna te Waspik.
Toegevoegd: de proclamatie in G'berg is gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 174r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 23-6-1674

1e Comparant: Cornelis Beijens

2e Comparant: Johanna de Bruijn

Goederen:

Bijz: Cornelis is geboren te G'berg en Johanna te Waspik.
Toegevoegd: de proclamatie is gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 174v

Soort akte: huwelijk

Datum: 10-7-1674

1e Comparant: Cornelis Beijens

2e Comparant: Johanna de Bruijn

Goederen:

Bijz: Cornelis is geboren te G'berg en Johanna te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 175r

Soort akte: inventaris

Datum: 12-12-1675

1e Comparant: Mathijs Huijbrechtss de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 175r

Soort akte: taxatie

Datum: 12-12-1675

1e Comparant: Mathijs Huijbrechtss de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: 2 1/8 geerden land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 175v

Soort akte: taxatie

Datum: 22-12-1675

1e Comparant: Mathijs Huijbertss de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: een pleijt schip

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 176r

Soort akte: inventaris

Datum: 16-1-1676

1e Comparant: Adriaen Emmen

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 176v

Soort akte: inventaris

Datum: 20-1-1676

1e Comparant: Huijbrecht Freijssen

2e Comparant:

Goederen: een huijsken etc.

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 177r

Soort akte: inventaris

Datum: 20-1-1676

1e Comparant: Adriaentje en Marteijnken Commerssen

2e Comparant:

Goederen: het 2 x 1/6 deel in een huijs etc en stukken land.

Bijz: Beide zijn overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 177v

Soort akte: taxatie

Datum: 24-1-1676

1e Comparant: Adriaen Emmen

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs etc. en stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 179r

Soort akte: taxatie

Datum: 24-1-1676

1e Comparant: Huijbert Freijss

2e Comparant:

Goederen: een huijsken etc.

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 179v

Soort akte: taxatie

Datum: 24-1-1676

1e Comparant: Huijbert Freijss

2e Comparant:

Goederen: een huijsken etc.

Bijz: 1e comparant is overleden. [zie ook akte van 179r,
huijske is dan f 450 waard]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 179v

Soort akte: taxatie

Datum: 25-1-1676

1e Comparant: Adriaentje en Marteijnken Commerssen

2e Comparant:

Goederen: het 1/6 en 1/5 deel in een huijs etc en stukken land.

Bijz: Beide zijn overleden. [zie ook folio 177r]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 180r

Soort akte: inventaris

Datum: 9-4-1676

1e Comparant: Gertruijt Geritss van den Hoeck

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs etc.

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 180v

Soort akte: inventaris

Datum: 29-4-1676

1e Comparant: Huijbert Bastiaenss de Greef

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijske en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Bastiaen Huijbertss en Jan
Bastiaenss de Greef, vader en broer, hebben de inventaris aangebracht.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 181r

Soort akte: inventaris

Datum: 1-4-1676

1e Comparant: Peter en Sijken Mattijss

2e Comparant:

Goederen: 1/8 en 1/7 deel van een huijs etc. en stukken land

Bijz: beide zijn overleden. Inventaris aangebracht door Jan
Thijss met zijn vader.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 182v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-5-1676

1e Comparant: Geertruijt Gerritss vanden Hoeck

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs etc

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 183r

Soort akte: taxatie

Datum: 26-5-1676

1e Comparant: Peter en Sijken Mathijss

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijs etc en stukken land

Bijz: Beide zijn overleden. [zie ook folio 181r]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 184r

Soort akte: taxatie

Datum: 26-5-1676

1e Comparant: Huijbert Bastiaenss de Greef

2e Comparant:

Goederen: een deel van een huijske en een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden. [zie ook folio 180v]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 185r

Soort akte: taxatie

Datum: 10-12-1676

1e Comparant: Cornelis Claess

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 185v

Soort akte: taxatie

Datum: 10-12-1676

1e Comparant: Anthonis Adriaenss Baes

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 186r

Soort akte: taxatie

Datum: 10-12-1676

1e Comparant: Jenneke Dingemanss

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 186r

Soort akte: taxatie

Datum: 28-12-1676

1e Comparant: Anthonis Baes

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 186v

Soort akte: taxatie

Datum: 2-3-1677

1e Comparant: Maria Catharina van Steenhuijs

2e Comparant:

Goederen: een stuk grond

Bijz: Maria Catharina van Steenhuijs, zus van de heer van
Steenhuijs is overleden te Brussel. Taxatie is tbv Cappel

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 187r

Soort akte: taxatie

Datum: 5-4-1679

1e Comparant: Wilmken Adriaenss

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc en een acker

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 187v

Soort akte: taxatie

Datum: 15-11-1679

1e Comparant: Anthonij van Gelcom

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden te Heusden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 188r

Soort akte: taxatie

Datum: 20-12-1679

1e Comparant: Grietje Jocus?

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc. en een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 189r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-1-1680

1e Comparant: Dries Laureijss Oomen

2e Comparant:

Goederen: stukje geerd

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 190r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 10-5-1680

1e Comparant: Pieter van Son

2e Comparant: Catharina de Bruijn

Goederen:

Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick.
Toegevoegd: verklaring dat de proclamatie is geschied

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 190v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 10-5-1680

1e Comparant: Pieter van Son

2e Comparant: Catharina de Bruijn

Goederen:

Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick.
Toegevoegd: verklaring dat de proclamatie is geschied

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 191r

Soort akte: proclamatie

Datum: 26-5-1680

1e Comparant: Pieter van Son

2e Comparant: Catharina de Bruijn

Goederen:

Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick. Toegevoegd:
verklaring dat de proclamatie is geschied

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 191v

Soort akte: solemnisatie

Datum: 26-5-1680

1e Comparant: Pieter Sijmons van Son

2e Comparant: Catharina de Bruijn

Goederen:

Bijz: Beide geven elkaar het ja woord

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 192r

Soort akte: huwelijk

Datum: 26-5-1680

1e Comparant: Pieter van Son

2e Comparant: Catharina de Bruijn

Goederen:

Bijz: Pieter geboren te Dongen en Catharina te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 192r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-4-1681

1e Comparant: Hendrick Janss van Tilburgh

2e Comparant:

Goederen: 1/3 huijs etc. gekomen van Gerrit Swarten gemeen met
Anthoni en Frans Swarten

Bijz: Taxatie is op verzoek van Hendrick Janss van Tilburgh

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 192v

Soort akte: taxatie

Datum: 25-4-1681

1e Comparant: Hendrick Janss van Tilburgh

2e Comparant:

Goederen: ½ delle gekomen van Gerrit Swarten gemeen met Kijnder
Gerrit Swarten

Bijz: Taxatie is op verzoek van Hendrick Janss van Tilburgh

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 193v

Soort akte: taxatie

Datum: 24-6-1681

1e Comparant: Cornelis Lamberde

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden te Raemsdonck. Taxatie is
tbv Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 194v

Soort akte: taxatie

Datum: 11-11-1681

1e Comparant: Damis Joosten

2e Comparant:

Goederen: land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 196r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 14-3-1682

1e Comparant: Niclaes Janss de Widt

2e Comparant: Pieternella de Bruijn

Goederen:

Bijz: Niclaes is geboren te Waalwijk en Pieternella te
Waspik

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 196r

Soort akte: proclamatie

Datum: 29-3-1682

1e Comparant: Niclaes Janss de Widt

2e Comparant: Pieternella de Bruijn

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 197r

Soort akte: huwelijk

Datum: 8-4-1682

1e Comparant: Niclaes Janss de Wit

2e Comparant: Pieternella Aertss de Bruijn

Goederen:

Bijz: Niclaes is geboren te Waalwijk en Pieternella te
Waspik

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 196v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 14-3-1682

1e Comparant: Niclaes Janss de Widt

2e Comparant: Pieternella de Bruijn

Goederen:

Bijz: Niclaes is geboren te Waalwijk en Pieternella te
Waspik

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 197v

Soort akte: taxatie

Datum: 1-11-1682

1e Comparant: Adriaentjen Melsen van Driel

2e Comparant:

Goederen: deel van een huijsken etc. en stukken land

Bijz: Dagaanduiding is in de akte weggelaten. 1e comparant
is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 198v

Soort akte: taxatie

Datum: 25-1-1683

1e Comparant: Adriaentjen Melsen van Driel

2e Comparant:

Goederen: 1 geerd

Bijz: Dagaanduiding is in de akte weggelaten. 1e comparant
is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 199r

Soort akte: taxatie

Datum: 26-2-1683

1e Comparant: Anthonis Otgens

2e Comparant:

Goederen: 12 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 199v

Soort akte: taxatie

Datum: 6-1-1684

1e Comparant: Anneken Mathijss Otgens

2e Comparant:

Goederen: ½ steede

Bijz: 1e comparant is overleden. Akte is niet afgemaakt.
Daarna volgen enkele lege bladzijden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 203v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 19-11-1685

1e Comparant: Michiel Mattheijssen Otgens

2e Comparant: Mariken Jacops de Bruijn wed Jacop Abrahams

Goederen:

Bijz: Beide zijn geboren en wonende te Waspik. Toegevoegd:
verklaring dat de proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 203v

Soort akte: sollemnisatie

Datum: 19-12-1685

1e Comparant: Michiel Matthijsse Otgens

2e Comparant: Mariken Jacops de Bruijn

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 204v

Soort akte: huwelijk

Datum: 19-12-1685

1e Comparant: Michiel Matthijsse Otgens

2e Comparant: Mariken Jacops de Bruijn wed Jacop Abrahams

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 205r

Soort akte: taxatie

Datum: 1-5-1687

1e Comparant: Margriet vande Eijnde

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden te Breda.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 205v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-4-1688

1e Comparant: Pieternella Janss

2e Comparant:

Goederen: stukjes land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 206r

Soort akte: taxatie

Datum: 9-7-1688

1e Comparant: Rosier Meijers

2e Comparant:

Goederen: land en bos

Bijz: 1e comparant is overleden te Breda. Rosier is een
innocente zoon van Johan Meijers. Taxatie is op verzoek van Govert van Alphen.
Doctor inde medecijne. Het goed behoort voor de helft toe aan Adriaen van
Alphen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 208r

Soort akte: taxatie

Datum: 14-2-1690

1e Comparant: Jacop Jacops Backer

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden te Raemsdonck.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 208v

Soort akte: inventaris

Datum: 31-5-1691

1e Comparant: Johan Janssen Coenen

2e Comparant:

Goederen: 6 geerden en een stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 209r

Soort akte: taxatie

Datum: 25-6-1691

1e Comparant: Johan Janssen Coenen

2e Comparant:

Goederen: 6 geerden en een stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 209v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 25-1-1691

1e Comparant: Lendert Adriaensen Verharen

2e Comparant: Marieken Jacops de Bruijn wed Michiel Mat Ottgens

Goederen:

Bijz: Lendert en Marieken zijn geboren te Waspik. Toegevoegd: verklaring dat
de proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 210r

Soort akte: sollemnisatie

Datum: 12-2-1691

1e Comparant: Lendert Adriaensen Verharen

2e Comparant: Marieken Jacops de Bruijn

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 210v

Soort akte: huwelijk

Datum: 12-2-1691

1e Comparant: Lendert Adriaensen Verharen

2e Comparant: Marieken Jacops de Bruijn wed Michiel Mat Otgens

Goederen:

Bijz: Lendert en Marieken zijn geboren te Waspik.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 210v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 18-5-1691

1e Comparant: Adriaen Joosten Doelenaar

2e Comparant: Lendertje Dierck v Nederveen w Huijbert Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Adriaen is geboren te den Doelen, Lendertje woont te
Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 210v

Soort akte: sollemnisatie

Datum: 3-6-1691

1e Comparant: Adriaen Joosten Doelenaar

2e Comparant: Lendertje Dierck van Nederveen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 211v

Soort akte: huwelijk

Datum: 3-6-1691

1e Comparant: Adriaen Joosten Doelenaar

2e Comparant: Lendertje Dierck van Nederveen

Goederen:

Bijz: Adriaen is geboren te den Doelen, Lendertje woont te
Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

Lendertje Dierck van Nederveen wed
Huijbert Pieters Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 212r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 29-5-1691

1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh

2e Comparant: Maria Jans Camp

Goederen:

Bijz: Bart is geboren te G'berg en Maria te Waspick, Maria
woont te Waspick. Proclamatie zijn te Waspik en Geertruijdenberg gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 212v

Soort akte: sollemnisatie

Datum: 17-6-1691

1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh

2e Comparant: Maria Jans Camp

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 212r

Soort akte: huwelijk

Datum: 17-6-1691

1e Comparant: Bartholomeus de Hoogh

2e Comparant: Maria Jans Camp

Goederen:

Bijz: Bart woont te G'berg en Maria te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 213v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 2-6-1691

1e Comparant: Jan Hendrickss Bles

2e Comparant: Cornelia Dingeman de Ruijter

Goederen:

Bijz: Jan en Cornelia zijn geboren en woonachtig te Waspick.
Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 213v

Soort akte: sollemnisatie

Datum: 17-6-1691

1e Comparant: Jan Hendrickss Bles

2e Comparant: Cornelia Dingeman de Ruijter

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 214r

Soort akte: huwelijk

Datum: 17-6-1691

1e Comparant: Jan Hendrickss Bles

2e Comparant: Cornelia Dingeman de Ruijter

Goederen:

Bijz: Jan en Cornelia zijn geboren en woonachtig te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 214v

Soort akte: inventaris

Datum: 19-11-1691

1e Comparant: Hendrick Jacops

2e Comparant:

Goederen: 1/3 in de steede en stukken land

Bijz: Aangifte gedaan door Adriaen Jacops, broer.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 214v

Soort akte: overdracht

Datum: 13-2-1692

1e Comparant: Ghijsbert Ghijsbertse Elemans

2e Comparant: Wouter Thomassen Zeijlmans en Michiel Gijsbertsen

Goederen: hun 2/3 deel in de helft van 7½ geerd

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 215r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 9-1-1692

1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

2e Comparant: Adriaentjen Michielsen

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 215v

Soort akte: sollemnisatie

Datum: 29-1-1692

1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

2e Comparant: Adriaentjen Michielsen

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 215v

Soort akte: huwelijk

Datum: 29-1-1692

1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

2e Comparant: Adriaentjen Michielsen

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 216r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 1-6-1692

1e Comparant: Cornelis Janssen de Bont wednr Adriaentje Rassen

2e Comparant: Anna Thomassen zeijlmans

Goederen:

Bijz: [Adriaentje Rassen = Adriaentje Jansen Baes].

Beide geboren en woonachtig te Waspick.
Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 216r

Soort akte: sollemnisatie

Datum:

1e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

2e Comparant: Anna Thomassen zeijlmans

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 216v

Soort akte: huwelijk

Datum: 22-6-1692

1e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

2e Comparant: Anna Thomassen zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide geboren en woonachtig te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 216v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 10-7-1692

1e Comparant: Nicolaes Jansen van Hasselt

2e Comparant: Jenneken Luijkas Berghmans

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamatie is gedaan

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 217r

Soort akte: sollemnisatie

Datum:

1e Comparant: Nicolaes Jansen van Hasselt

2e Comparant: Jenneken Luijkas Berghmans

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 217r

Soort akte: huwelijk

Datum: 27-7-1692

1e Comparant: Niecolaes Jansen van Hasselt

2e Comparant: Jenneken Luijcas Berghmans

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 217v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 26-12-1692

1e Comparant: Johan Hendericksen Grevenboeck

2e Comparant: Johanna Janssen Kamp

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 218r

Soort akte: sollemnisatie

Datum: 11-1-1693

1e Comparant: Johan van Grevenboeck

2e Comparant: Johanna Janssen Kamp

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 218r

Soort akte: huwelijk

Datum: 11-1-1693

1e Comparant: Johan van Grevenboeck

2e Comparant: Johanna Janssen Kamp

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 218r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 26-12-1692

1e Comparant: Wouter Thomas Zeijlmans

2e Comparant: Eijken Peeters de Hoogh

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 218v

Soort akte: sollemnisatie

Datum:

1e Comparant: Wouter Toomissen Seijlmans

2e Comparant: Eijken Peeterssen de Hoogh

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 219r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 11-1-1693

1e Comparant: Wouter Thomas Zeijlmans

2e Comparant: Eijken Peeters de Hoogh

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 219r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 20-5-1693

1e Comparant: Adriaen Gertssen Boudewijns

2e Comparant: Adriaentijn Toomissen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 219v

Soort akte: sollemnisatie

Datum:

1e Comparant: Adriaen Geertssen Boudewijns

2e Comparant: Adriaentijn Toomassen Zeijlmans

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 219v

Soort akte: huwelijk

Datum: 7-6-1693

1e Comparant: Adriaen Gerritsen Boudewijns

2e Comparant: Adriaentjen Thomas Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 220r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 28-11-1693

1e Comparant: Adrijan Kluijters

2e Comparant: Dingena Seijlmans

Goederen:

Bijz: Adrijan is geboren te Cappel en Dingena te Waspick.
Proclamaties gedaan. Ondertrouw akte nogmaals opgeschreven.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 220r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 28-11-1693

1e Comparant: Adrijan Kluijters

2e Comparant: Dingena Seijlmans

Goederen:

Bijz: Adrijan is geboren te Cappel en Dingena te Waspick.
Proclamaties gedaan. Ondertrouw akte nogmaals opgeschreven.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 220v

Soort akte: sollemnisatie

Datum:

1e Comparant: Adriaen Cluijters

2e Comparant: Dinggena Janse Zeijlmans

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 220v

Soort akte: huwelijk

Datum: 14-12-1693

1e Comparant: Adriaenn Cluijters

2e Comparant: Dingena Janssen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 221r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 19-12-1693

1e Comparant: Dirck Zeijlmans wednr Neeltien Wolffs

2e Comparant: Anneke Ariens wed Jan van Leutsenburgh

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties hebben plaatsgevonden
evenals de sollemnisatie.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 221v

Soort akte: huwelijk

Datum: 19-12-1693

1e Comparant: Dirck Zeijlmans wednr Neeltien Wolffs

2e Comparant: Anneke Ariens wed Jan van Leutsenburgh

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedelijk
3-1-1694: Datum van verklaring dat proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 222r

Soort akte: taxatie

Datum: 3-2-1694

1e Comparant: Peeter Matijssen

2e Comparant:

Goederen: 7 geerden en een wilceur van f 150

Bijz: Bij de 7 geerden geen waarde genoemd.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 222v

Soort akte: taxatie

Datum: 3-2-1694

1e Comparant: Maeijken Jansen Buijs

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc en land

Bijz: Geen gedragen genoemd.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 223v

Soort akte: taxatie

Datum: 10-2-1694

1e Comparant: Maeijken Jansen Buijs

2e Comparant:

Goederen: 3½ geerd

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 224r

Soort akte: taxatie

Datum: 19-4-1694

1e Comparant: Tijs Adriaensen Potmackers

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 225r

Soort akte: taxatie

Datum: 18-7-1694

1e Comparant: Mariken Jansen Coenen

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 225v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 29-10-1694

1e Comparant: Jost Peeters van Loon

2e Comparant: Pieternella Wouters

Goederen:

Bijz: Jost is geboren te Loon en Pieternella te waspick.
Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan. Ook de solemnisatie is
geschied.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 226v

Soort akte: huwelijk

Datum: 29-10-1694

1e Comparant: Jost Peeters van Loon

2e Comparant: Pieternella Wouters

Goederen:

Bijz: Jost is geboren te Loon en Pieternella te waspick.
Beide wonen te Waspick. Huwelijks datum is vermoedelijk 14-11-1694.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 227r

Soort akte: taxatie

Datum: 13-9-1694

1e Comparant: Hendricxs Adriaensen Baes

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 228v

Soort akte: taxatie

Datum: 14-11-1694

1e Comparant: Hendrina Baes x Adriaen van Pas

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Taxatie is op verzoek van
Adriaen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 229v

Soort akte: taxatie

Datum: 29-11-1694

1e Comparant: Henderickken Adriaensen Baes x Adr Ant van Pas

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 231v

Soort akte: taxatie

Datum: 28-5-1695

1e Comparant: Johan vander Punten

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 232r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 2-6-1695

1e Comparant: Adriaen Cornelissen de Laet

2e Comparant: Seijken Tomassen Seijlmans

Goederen:

Bijz: Adriaen is geboren te Made en Seijken te Waspick,
tevens woonachtig te Waspick. Proclamaties zijn gedaan. Akte staat nog een keer
geschreven op folio 232v

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 233v

Soort akte: taxatie

Datum: 8-10-1695

1e Comparant: Joseijntje Lambert Rommen

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden te Waelwijck. Op folio 234r
wordt hetzelfde stuk land nogmaals getaxeert en nu met een waarde van f 100.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 234v

Soort akte: taxatie

Datum: 5-12-1695

1e Comparant: Adrijaen Anthonis van Pas

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 236r

Soort akte: taxatie

Datum: 5-12-1695

1e Comparant: AdriaenTeunissen van Pas

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 137v

Soort akte: taxatie

Datum: 13-12-1695

1e Comparant: AdriaenTonissen van Pas

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 238v

Soort akte: taxtie

Datum: 19-1-1696

1e Comparant: Adriaen Thonissen Pharo

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden te Rotterdam.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 239v

Soort akte: taxatie

Datum: 1-2-1696

1e Comparant: Pieter Diercksen van Driel

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 240r

Soort akte: taxatie

Datum: 29-3-1696

1e Comparant: Pieter Diercksen van Driel

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 240v

Soort akte: taxatie

Datum: 30-6-1696

1e Comparant: Dingentie Janssen Vaders

2e Comparant:

Goederen: ½ huijsken etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Toegevoegd: het bezit van
een wilceur (geen waarde genoemd)

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 241v

Soort akte: overdracht

Datum: 17-12-1696

1e Comparant: Jochum Fransen vander Laer

2e Comparant: Commer Franssen vander Laer, broer

Goederen: ½ steede

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 242r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 31-1-1697

1e Comparant: Gijsbert Cornelissen van Stelhoven

2e Comparant: Pieternella Thomas Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Gijsbert is geboren te Raemsdonck en Pieternella te
Waspick. Proclamaties zijn gedaan, ook te Raemsdonck. Tevens is de solemnisatie
geschied

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 243r

Soort akte: huwelijk

Datum: 31-1-1697

1e Comparant: Gijsbert Cornelissen van Stelhoven

2e Comparant: Pieternella Thomas Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Gijsbert is geboren te Raemsdonck en Pieternella te
Waspick. Huwelijksdatum is vermoedeliojk 17-2-1697

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 243v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 31-1-1697

1e Comparant: Johan Melsen Zeijlmans

2e Comparant: Johanna Thomassen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide zijn geboren te Waspick. Proclamaties zijn
gedaan. De solemnisatie is ook geschied.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 244v

Soort akte: huwelijk

Datum: 31-1-1697

1e Comparant: Johan Melsen Zeijlmans

2e Comparant: Johanna Thomassen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedelik
17-2-1697.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 245r

Soort akte: taxatie

Datum: 2-5-1697

1e Comparant: Sara Commeren

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 246r

Soort akte: taxatie

Datum: 3-5-1697

1e Comparant: Sara Commersen

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 248r

Soort akte: taxatie

Datum: 3-7-1697

1e Comparant: Berbara Andriess Leijten x Dielis Adr van Tichel

2e Comparant:

Goederen: een acker

Bijz: 1e comparant is overleden te Hendrik Luijten Ambacht.
Taxatie is op verzoek van Adriaen

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 248r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 2-1-1698

1e Comparant: Gerrit Matijssen Camp

2e Comparant: Cornelia Melsen Boudewijns

Goederen:

Bijz: Gerrit is geboren te Waspick en Cornelia woont te
Waspick. Proclamaties zijn gedaan. Tevens is de solemnisatie geschied.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 248v

Soort akte: huwelijk

Datum: 19-1-1698

1e Comparant: Gerrit Matijss Camp

2e Comparant: Cornelia Melsen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. [Bij ondertrouwen solomnisatie
heet Cornelia: Boudewijns]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 249r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-1-1698

1e Comparant: Adriaen Diriecken Waelwijck

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden te 's Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 251v

Soort akte: taxatie

Datum: 1-4-1698

1e Comparant: Adriaen Hulst x Maeijken Gielen Timmermans

2e Comparant:

Goederen: ½ acker

Bijz: Beide zijn overleden

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 252

Soort akte: taxatie

Datum: 2-12-1698

1e Comparant: Claesken Franssen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden te Cappel. Taxatie is tbv
Cappel.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 252v

Soort akte: taxatie

Datum: 1-9-1699

1e Comparant: Adriaen Jochums de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 253v

Soort akte: inventaris

Datum: 5-10-1701

1e Comparant: Thonis Janss Snijder

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 1e comparant is overleden. Henderick Jansen Snijder
heeft de inventaris aengebracht.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 254r

Soort akte: taxatie

Datum: 10-1-1698

1e Comparant: Maria van Hellecom

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 254v

Soort akte: solemnisatie

Datum: 23-11-1699

1e Comparant: Roelant Verhaer

2e Comparant: Huijbertien Ariens

Goederen:

Bijz: Roelant is geboren te Waspick en Huijbertien iste
Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 255r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 14-1-1700

1e Comparant: Steven Cornelis van Steenhoven

2e Comparant: Elisabeth Thomassen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Cornelis is geboren te Raemsdonck en Elisabeth te
Waspick. Proclamaties, ook te Raemsdonck zijn gedaan evenals de solomnisatie

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 256r

Soort akte: huwelijk

Datum: 31-1-1700

1e Comparant: Steven Cornelis van Steenhoven

2e Comparant: Elisabeth Thomassen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Cornelis woont te Raemsdonck en Elisabeth te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 256r

Soort akte: quitantie

Datum: 6-2-1700

1e Comparant: Peeter Zeijlmans, secr

2e Comparant: Mathijs de Jongh

Goederen:

Bijz: huwelijks geld aangezien hij meer dan f 2000 bezit.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 256v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 6-2-1700

1e Comparant: Matijs Adriaenssen de Jongh

2e Comparant: Pieternella Adriaens Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide geboren te Waspick. Proclamaties zijn gedaan
evenals de solemnisatie

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 257v

Soort akte: huwelijk

Datum: 31-1-1697

1e Comparant: Matijs Adriaenssen de Jongh

2e Comparant: Pieternella Adriaens de Jon

Goederen:

Bijz: Huwelijksdatum is vermoedelijk 14-2-1700 [achternaam
Pieternella is Zeijlmans]

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 257v

Soort akte: quitantie

Datum: 26-3-1700

1e Comparant: Peeter Zeijlmans, secr

2e Comparant: Jan Adriaenssen Dolk en Cornelia Jansen Klavers

Goederen:

Bijz: huwelijks geld aangezien beide meer dan f 2000
bezitten.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 258r

Soort akte: solemnisatie

Datum:

1e Comparant: Jan Adriaens Dolck

2e Comparant: Cornelia Janssen Klaver

Goederen:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 258v

Soort akte: huwelijk

Datum: 26-3-1700

1e Comparant: Jan Adriaens Dolck

2e Comparant: Cornelia Janssen Klaver

Goederen:

Bijz: Beide wonen te waspick

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 258v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 7-10-1700

1e Comparant: Jan Sijmonssen van Beeck

2e Comparant: Wouterken Wouterssen Cloot

Goederen:

Bijz: Beide wonende tot Waspick. Wouterken ook te Waspick
geboren. Proclamaties zijn gedaan evenals de solemnisatie

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 259v

Soort akte: huwelijk

Datum: 24-10-1700

1e Comparant: Jan Sijmonssen van Beeck

2e Comparant: Wouterken Wouterssen Cloot

Goederen:

Bijz: Beide wonende tot Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 259v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 12-11-1700

1e Comparant: Pieter Buijs wednr Antonetta vanden Hoeven

2e Comparant: Elisabeth Cornelis Zeeuw

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Proclamaties zijn gedaan.
Evenals de solemnisatie

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 260v

Soort akte: huwelijk

Datum: 12-11-1700

1e Comparant: Pieter Buijs wednr Antonetta vanden Hoeven

2e Comparant: Elisabeth Cornelis Zeeuw

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. Huwelijksdatum is vermoedelijk
28-11-1700

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 260v

Soort akte: ondertrouw

Datum: 2-7-1701

1e Comparant: Vas Peeters de Hoogh

2e Comparant: Elisabeth Dirck Vermijs

Goederen:

Bijz: Beide geboren te Waspick. Proclamties zijn gedaan.
Evenals de solemnisatie.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 262r

Soort akte: huwelijk

Datum: 2-7-1701

1e Comparant: Vas Peeters de Hoogh

2e Comparant: Elisabeth Dirck Vermijs

Goederen:

Bijz: Beide wonende te Waspick. Huwelijksdatum vermoedelijk
17-7-1701.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 262r

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Peeter Zeijlmans

2e Comparant: Thomas Adriaenssen van Moleschot

Goederen:

Bijz: Thomas heeft f 12 ivm zijn huwelijk betaald aangezien
hij meer dan f 2000 bezit.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 262r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 31-12-1701

1e Comparant: Thomas Adriaenssen Moleschot

2e Comparant: Antonetta Melsen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide wonende te Waspick. Proclamties zijn gedaan
evenals de solemnisatie.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 263r

Soort akte: huwelijk

Datum: 31-12-1701

1e Comparant: Thomas Adriaenssen Moleschot

2e Comparant: Anthoneta Melsen Zeijlmans

Goederen:

Bijz: Beide wonende te Waspick. Huwelijksdatum is
vermoedelijk 15-1-1702.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 263r

Soort akte: taxatie

Datum: 16-11-1702

1e Comparant: Jan Janssen Dubbelduijn

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Marcelis Adriaenssen legt
als voogd de eedt af.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 264v

Soort akte: taxatie

Datum: 15-11-1702

1e Comparant: Jan Jansen Dubbelduijn

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 265r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 29-11-1702

1e Comparant: Huijbert Hendrickse Schoenmakers

2e Comparant: Cornelia Jochemse Berthouts

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. De proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 265v

Soort akte: huwelijk

Datum: 17-12-1702

1e Comparant: Huijbrecht Hendricksen Schoenmackers

2e Comparant: Cornelia Jochumse Berthouts

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick. De proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 266r

Soort akte: taxatie

Datum: 15-11-1702

1e Comparant: Jan Jansen Dubbelduijn

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Akte gelijk aan die van
264v

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 266v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-3-1703

1e Comparant: Aertien Adr Blankers

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 168v

Soort akte: taxatie

Datum: 16-3-1702

1e Comparant: Jan Jansen Dubbelduijn

2e Comparant:

Goederen: ½ huijs etc en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden. Marcelis Adriaenssen legt
als voogd de eedt af.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 270r

Soort akte: taxatie

Datum: 6-2-1703

1e Comparant: Maijken Peeters Berthouts

2e Comparant:

Goederen: een stukje land

Bijz: 1e comparant is overleden. Geen bedrag genoemd.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 270r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-2-1703

1e Comparant: Engeltie Jacobsen de Bruijn

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc.

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 270v

Soort akte: taxatie

Datum: 8-3-1703

1e Comparant: Fop Melsen van Driel

2e Comparant:

Goederen: een stuk land

Bijz: 1e comparant is overleden.Taxatie is op verzoek van
Mels Melsen van Driel, broer

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 272r

Soort akte: taxatie

Datum: 9-3-1703

1e Comparant: Jan Ariense van Hassel

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden, wonende te Capelle. Taxatie
is op verzoek van Arien Ariense van
Hassel

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 272v

Soort akte: taxatie

Datum: 9-3-1703

1e Comparant: Fop Melsen van Driel

2e Comparant:

Goederen: ½ stede en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 273v

Soort akte: taxatie

Datum: 26-10-1704

1e Comparant: Mariken Jacobs

2e Comparant:

Goederen: deel van een huijs etc.

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 274r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 3-11-1703

1e Comparant: Adriaen Vermeijs wednr Janneke Corn Schippers

2e Comparant: Janneke Gerriden vander Zande

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick, Janneke geboren te Oosterhout.
Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 274v

Soort akte: huwelijk

Datum: 18-11-1703

1e Comparant: Adriaen Vermeijs wednr Janneke Corn Schippers

2e Comparant: Janneke Gerriden vander Zande

Goederen:

Bijz: Beide wonen te Waspick, Janneke geboren te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 275r

Soort akte: taxatie

Datum: 7-8-1704

1e Comparant: Thomas Janss Zeijlmans

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 275v

Soort akte: taxatie

Datum: 1-9-1704

1e Comparant: Catelijn Pouwel Adriaense

2e Comparant:

Goederen: een stuk grond

Bijz: 1e comparant is overleden te Giels.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 276r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 29-9-1704

1e Comparant: Peeter de Hoogh

2e Comparant: Johanna Schieppers

Goederen:

Bijz: Peter is geboren te G'berg en Johanna te Waspick.
Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 276v

Soort akte: verklaring

Datum: 19-10-1704

1e Comparant: Piter de Hoogh

2e Comparant: Johanna Schippers

Goederen:

Bijz: Peter is geboren en woonachtig te G'berg en Johanna te
Waspick. Proclamaties zijn gedaan

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 276v

Soort akte: huwelijk

Datum: 19-10-1704

1e Comparant: Pieter de Hoogh

2e Comparant: Johanna Schippers

Goederen:

Bijz: Peter is geboren en woonachtig te G'berg en Johanna te
Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 277r

Soort akte: taxatie

Datum: 15-11-1704

1e Comparant: Peter de Bont

2e Comparant:

Goederen: 2½ mergen land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 277v

Soort akte: taxatie

Datum: 6-1-1705

1e Comparant: Maria Corneliss

2e Comparant:

Goederen: 1/3 huijs etc. en stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 278v

Soort akte: taxatie

Datum: 4-4-1705

1e Comparant: Marijke Cornelis Boer

2e Comparant:

Goederen: een stukje grond

Bijz: 1e comparant is overleden en woonde te Cleijn Dongen.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 280r

Soort akte: ondertrouw

Datum: 15-2-1707

1e Comparant: Peter Mathijss Camp

2e Comparant: Huibertje Corneliss vanden Heuvel

Goederen:

Bijz: Huijbertje is wed van Mels Dirckss van Driel en woont
te Waspick, Peter is jm van Waspick. Proclamaties zijn gedaan.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 280r

Soort akte: huwelijk

Datum: 7-3-1707

1e Comparant: Peter Mathijss Camp

2e Comparant: Huibertje Corneliss vanden Heuvel

Goederen:

Bijz: Huijbertje is wed van Mels Dirckss van Driel en woont
te Waspick, Peter is geboren en woonachtig van Waspick.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: 279v

Soort akte: taxatie

Datum: 13-8-1705

1e Comparant: Lijsbet Janssen de Gelder?

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden en woont te Werkendam en is
x Arian Gertssen van Gils. Op diens verzoek is de taxatie, deze is tbv
Werkendam.

RA: Groot Waspik RA 74

Folio: lv1

Soort akte: taxatie

Datum:

1e Comparant: Amade Veer wed Joncker Roeloff van Pasterrooden

2e Comparant:

Goederen: stukken land

Bijz: 1e comparant is overleden en woonde te 's Gravenhage.
Geen datum, geen bedrag genoemd