Fol. 1r

Op huijden desen vije junij xvjc negenentsestisch soo willen de erffgenamen van Huijbrecht Gerit Franssen ende Jacomijntien Adriaensen Corp een coopdach houden van een steede en diverse stukken land.

Fol. 2r

Op huijden xxje junij 1669 compareerde Meerten Adriaenss van Gesel ende Freijs Janss en verclaerden aen te nemen de voorn steede.

Fol. 2v

Op huijden desen lesten november 1669 soo heeft Jan Janssen Kooijman, aende de Dussen, van Jan Mathijssen Otgens, Jan Huijbrechtss Vassen als vooght van de kinderen van Abraham Jacobs ende Mathijs Willems als vooght van de kinderen van Adriaen Willems 12 geerden gepacht.

Ondertekent door Jan Janssen Roubos

Fol. 3r

Op huijden desen xxe december 1669 soo wil Cornelis de Hooch x Anneken Janssen een coopdach houden om de helft van een huijs en stukken land te vercoopen.

Fol. 6r

Op huijden desen xxje december 1669 soo wil Cornelis Franssen Smidt x Anneke Wouters, Ketsheuvel onder Loon, een coopdach houden om hun deel in een acker te vercoopen.

Fol. 7v

copie

Op huijden desen viije october 1669 soo willen Handrick Frans Boeser ende Anthonis Joosten vanden Hoeck, armmrs, een coopdach houden om een huijsken te vercoopen.

Fol. 8r

Op huijden desen 4-1-1670 soo willem Mathijs Willemse als voocht ende Peeter Berthoutss als toesiender van de kinderen van Adriaen Willemss en Leijsken Gerritss eenen heurdach houden.

Fol. 10r

Op huijden desen iiije januarij 1670 soo hebben schout en schepenen het onderhoud van een wech aenbesteet. Aengenomen door Gijsbrecht Janss Conincx.

Fol. 10r

Berbel Andriessen weduwe Anthonis Adriaenssen bekende een huijske te 11½ Hoeve vercooft te hebben aen Pr Adriaenssen, haren swager, 14-12-1669.

Fol. 10v

Peeter Adriaenssen bekenden vercooft te hebben aen Jan Vassen, Luijten Ambacht, een huijsken in 11½ Hoeve, 14-1-1670.

Fol. 11r

Op huijden desen xvje xvjc tseventich soo willen de kinderen van Rocus Cornelissen Rutten, ’s Moer: Crijn Rocussen namens sijnen soon Rocus Creijnen, Cornelis, Rocus, Thonis, Peeter ende Sijcken Rocuss Rutten, Adriaen Janss Ceters weduwenaer van Anneken Rocuss Rutten mede namens sijn vier kinderen een coopdach houden om enkele perceelen te vercoopen.

Fol. 13v

Op huijden desen xxiije januarij 1670 soo willen de kinderen van Rocus Cornelissen Rutten een coopdach houden om 3 geerden in Cleijn Waspick te vercoopen.

Fol. 16v

Op huijden desen 7e februarij 1670 soo willen Adriaen Anthoniss Kuijl ende Peeter Frolicken, ’s Moer, een coopdach houden om een binnendelleken te vercoopen.

Fol. 18r

Adriaen Steven Clauwaerts mede namens Gerit Cornelissen Ramp ende Cornelia Steven Clauwaerts, Cornelis Corneliss van Rancken ende Hendrick Jans de Vries, procuratie notaris Philips Basteels Wemeldinge in Zuijt Bevelandt, 23-9-1669 en 12-2-1670, en Aert Janss Fiers voor de ene helft ende Claes Jacob Tacx voor de andere helft bekenden vercooft te hebben aen Gerit Janss ende Cornelis Lambrechtss, Raemsdoncq en Waspick resp, een partijke moer.

Fol. 18v

Adriaen Adriaenss Teeuwen bekende schuldich te wesen aen Crijn Rocus tbv sijne soon, Rocus Kreijnen, 21-2-1670.

Fol. 18v

Op hujden desen xve meert 1670 compareerde Jan Adriaen Andriessen, Cappel, ter eendere ende Adriaen Cornelis Camp ende Aert Adriaenss Bommeler, armmrs, ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt het aennemen van Anneke, naergelaten dochter van Jan Jan Wouterss.

In de kantlijn: Maeijken Arien Bongen is voldaen door Thomas Zeijlmans, 21-3-1670.

Fol. 19r

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Adriaen Cornelissen Camp ende Aert Adriaensse Bommeler, armmrs, te besteden de armmenskinderen, 20-3-1670

Sijcken Aert Wilbertss is aengenomen bij Maeijken Corneliss Buijs

Wilbert Aerts is aengenomen bij Anthonis Janssen van Hassel

Teunken? Aerts is aengenomen bij Wouter Anthonoiss Snijder

Pieternella Aerts is aengenomen bij Aert Jan Bastiaenss

Fol. 20r

Op de conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen de voorn armmrs besteden stukken land, 21-3-1670.

Fol. 21r

Anthonij Aerts is besteedt aen Wouter Wijnincxbergen, cuijper te G’Berg, 23-3-1670.

Fol. 21v

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Hendrick Jochumss als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss ende Anneken Jochumen te verheuren twee parthijen van erven, 9-4-1670.

Fol. 22v

Margriet van den Eijnden, Breda, bekennende schuldich te wesen aen Meerten Aerts Turck, Hendrick Luijten Ambacht, 14-4-1670

In de kantlijn: Adsriaen Meertens Turck is voldaen, 1-3-1673

Fol. 22v

Geerken Wouterss x Hendrick Franss Boeser bekenne schildich te wesen aen Thomas Pr Zeijlmans, 16-4-1670.

Fol. 23r

Op huijden desen 27e junij 1670 soo wil Hubertus van Raveschot de Capelle, heere van ’s Gravelduijn, 11½ Hoeve, Groot Waspick ende Hendrick Luijten Ambacht een huerdach houden om 3 blocken in 11½ Hoeve te verhueren.

Fol. 24v

Coenraet Baes bekenne schuldich te wesen aen Anneken Creijen weduwe Jacob Adriaenss Baes, 29-6-1670.

Fol. 24v

Op hujden 29e junij 670 soo wil Anneken Creijen weduwe Jacob Adriaenss Baes, Rotterdam, een coopdach houden om een halve acker te vercoopen.

Fol. 27r

Compareerde Coenraet Adriaenss Baes ende bekende schuldich te wesen aen Anneken Creijen weduwe Jacob Adriaenss Baes, Rotterdam, 28-8-1670.

Fol. 27r

Op huijden desen xxe januarij xvjc eenentseventich soo wil Creijn Rocus Rutten als vader ende vooght van Rocus Creijnen, ’s Moer als mede erfgenaem van Janneken Cornelissen Rutten een coopdach houden om een buijtendelle te vercoopen.

Fol. 28v

Op huijden desen xxe januarij 1671 soo wil Adriaen Janssen Ceters ende Sijcken Rocussen Rutten een coopdach houden om hun deel in een halve geerde te vercoopen.

Fol. 30r

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Sijmon Pieterssen van Soon als vooght ende Huijbert Peeterssen als toesiender van de kinderen van Corn Jaspers en Huijbertken Peeter Jochumssen een huerdach te houden om huijs etc te verhueren, actum ut supra.

Fol. 31r

Op hujden desen iije februarij 1671 soo wil Jan Adriaenssen Baes, ’s Moer, een cooppdach houden om een bijster in 11½ te vercoopen.

Fol. 32r

Hendrick Jochumss als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss van Hassel bekende schuldich te wesen aen Aert Anthoniss van Besoijen, 17-2-1671.

Fol. 32r

Hendrick Jochumss Schoenmakers als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss van Hassel bekende schuldich te wesen aen Thomas Zeijlmans, secretaris, 17-2-1671.

Fol. 32v

Willem Jacobss bekenne schuldich te wesen aen Leenaert Dircxssen van Driel, swager, Dordrecht, 20-2-1671.

Fol. 33r

Wij onderteeckendt Sijcken Huijbrechtss

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Sijmon van Son als voogt ende Huijbrecht Peeterssen als toesiender vande drie kinderen van Cornelis Jaspers Buijs te vercoopen een partij rijcken bomen, 10-3-1671.

Fol. 34r

Hendrick Jochumss Schoenmakers als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss van Hassel bekende schuldich te wesen aen Jan Willems, G’Berg, 23-3-1671.

Fol. 34v

Op huijden desen xje april 1671 soo wil Peeter Jacobssen van Altena voor deene helft ende Jan Thoniss, Lauwerijsken Thoniss ende Dielis Thoniss, kijnderen van Thonis Jacobss van Altena voor de andere helft, G’Berg ende Breda resp, een coopdach houden om een halve mergen te vercoopen.

Fol. 35v

Op huijden desen 25e april 1671 compoareerde Peeter Jacobss van Altena voor deene helft ende Jan Anthonis mede namens Dielis Anthoniss, uijtlandigh, ende Lauwerijsken Anthoniss, kinderen van Thonis Jacobss van Altena voor de andere helft, tsamen erffgenamen Jacob Peeterssen Raber hebben den slagh gegeven aan Thomas Zeijlmans, secretaris.

Fol. 36r

Op huijden desen 22e april 1671 soo heeft Pr Huijbrechtss van Peterken Peeetrss weduwe Mathijs Huijbrechtss de Greeff een huijs gepacht.

Fol. 36v

Op huijden desen 24e september xvjc eenentseventich soo wil Mathijs Schuijffhil, out borgmr G’Berg, een coopdach houden om parceelen land te vercoopen.

Fol. 40r

Op huijden desen xjxe november 1671 soo willen de voochden ende kinderen van Jan Gijsbrechtss Conincx een coopdach houden om een huijsinge etc te vercoopen.

Fol. 42v

Copie

Compareerde Cornelis Corneliss van Rancken x Dina Stevens ende Hendrick Jans de Vries x Maeijken Stevens ende magtigen Arij Stevens, schipper tot Rotterdam, om namens hen ende de erfgenamen van Steven Huibrechtss, schoonvader, te Dordrecht te procederen tot schifftingen etc en de goederen te vercoopen, 23-9-1669.

Fol. 42v

Op huijden den 12e januarij 1670 compareerde, voor notaris Philips Basteels te Rotterdam, Gerit Corneliss Ramp x Jenneken Stevenss Klauwaerts ende Cornelia Stevenss Clauwaerts, kinderen Steven Huijbrechtss Clauwaerts, gewoont hebbende en overleden te Dordrecht, en machtigen Arij Steven Clauwaerts, schipper, swager ende broeder, om de nalatenschap van hun vader te regelen.

Fol. 43r

Op huijden desen 25e november 1671 soo wil Theunisken Willemss weduwe Jacob Jan Gijss een coopdach houden om een huijsingen etc te vercoopen.

Fol. 45r

Op huijden desen jxe december 1671 soo wil Adriaen Janss de Jonge x Cornelia Mathijss Otgens een coopdach houden om een halven acker te vercoopen.

Fol. 46v

Op huijden desen lesten februarij 1672 soo wil Adriaen Janss Locht, hoeijschipper van Dongen, weduwenaer van Cornelis Janss Hoevenaer, acte bij notaris Rinckhuijsen Bergen op Zoom, een coopdach houden om meerdere perceelen te vercoopen.

Fol. 48r

Op huijden den xe december 1672 heeft Marten Janss Looper van Cappel aengenomen Theunken Adriaenss van Mathijs Willemss als voocht.

Fol. 48v

Op huijden desen xxje october 1673 soo willen Hendrick Driesen mede als voocht van de vijff kinderen van Claes Driesen, Hendrick Daneels x Peerlen Driesen, Cornelis Driesen, Leijsken Driesen ende Hendrick Denis x Maeijken Driess, Dongen ende Sevenbergen resp, erfgenamen van Adriaen Driesen, een coopdach houden om meerdere perceelen te vercoopen.

Fol. 51v

Op 28-10-1673 wordt een contract van weddinghe opgemaeckt waarbij Johan Buijs vasteelt dat de coninck van Vranckrijk al is overleden ende bij mij Swaen wert gesustineert dat die coninck nogh in leven is.

Fol. 51v

Gerrit Mathijss Otgens heeft aengenomen Willemeken Arienss, sijne moetje, van Jan Mathijss Otgens, 28-10-1673.

Fol. 52r

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Mathijs Willemss als voocht ende Peeter Bastiaenss als toesiender van de kinderen van Arien Willemss ende Leijsken Gerritss te verhueren de naervolgende goederen, oa huijs.

Fol. 53v

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Sijmon Peeterssen van Soon als vooght ende Huijbert Peeterssen als toesiender van de kinderen van Cornelis Jaspers Buijs een huerdach te houden verswcheijdene perceelen te verhueren, 7-12-1673.

Fol. 57r

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Adriaen Hendricxss de Heurter als voocht ende Jan Theunissen van Sprangh als toesiender van de kinderen van Leendert Hendricx Scheuren de goederen van de kinderen te vercoopen.

Fol. 58r

Op huijden desen viije februarij 1674 soo wil Neeltje Melss weduwe van Gerrit Jans Boudeewijns voor de eene helft ende Mels Thomas Zeijlmans, stadthouder, x Willemken Gerrits Boudewijns, Jan Gerrit Boudewijns, voorkinderen, Mels, Jan ende Janneken Gerrits Boudeewijns ende Cornelis Lambrechtss als voocht ende Peeter Mels Brouwers, stadthouder Raemsdoncq, als toesiender van Lambert, Ariaen ende Peeter Gerrits Boudewijns voor dander helft tsamen kinderen van Gerrit bij Janneke Peeters ende Neeltje Melss, tsamen een coopdach houden om verscheijdene perceelen te vercoopen.

Fol. 62r

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Thomas ende Aert Adriaenss Bommelaers bomen vercoopen.

Fol. 63r

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Peeter Janssen als voicht ende Mathijs Corneliss Camp als toesiender vande kinderen van za Dingeman Peeterss ende Aeltje Meertens Camp een huerdach te houden om een huijs en land te verhueren.

Fol. 66r

Lijsbith Gijsbertss Schot weduwe Leenaert Dircxss van Driel, Dordrecht, bekenne vercooft te hebben aen Willem Jacobs van Waspick, 8-12-1674.

Fol. 66r

Jan ende Adriaen Dircxss van Driel ende Lijsbith Gijsbertss Schot weduwe Leenaert Dircxss van Driel geven aen onse oom Mathijs Willemss onse gerechticheijt in een stuk moer, 8-12-1674.

Fol. 66v

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo wil Huijbert Gijsbrechtss Conincx als vooght ende Mels Thomass Zeijlmans als toesiender van de drie kinderen van Jan Gijsbrechtss Conincx bij Teunken Thomas Zeijlmans een heurdach gouden om eenige partije land te verheuren, 22-2-1674.

Fol. 67br

Op huijden desen 25e junij 1674 soo sijn Frans Corneliss Swart, ’s Moer, ter eenre ende Peeter Arenss ende Thomas Zeijlmans, secretaris, namens Huijbert Peeterss, sijne vrouwe vader, ter andere sijde veraccordeert mbt een wilkeur.

Fol. 67cv

Op huijden desen vje december 1674 soo willen de erffgenamen van Peeter Dircxss van Driel tsamen een coopdach houden om 2 ackers te vercoopen.

Fol. 68r

Op huijden desen eersten januarij 1675 soo wil Mathijs Willemss als vooght ende Pr Bastiaenss als toesiender van de twee kinderen van za Adriaen Willemss bij Leijsken Gerritss een coopdach houden om een half huijs etc te vercoopen.

Fol. 69v

Op huijden den 24e januarij 1675 soo is dese halve stede op de slagh afgehangen ende alsoo t goet gegeven aen Cornelis Adriaenss ende daerop tot voogden benoemd Nicolaes Adriaens ende Adriaen Wouters Viersser.

Fol. 70r

Op huijden desen 12e februarij 1675 so wil Jan Adriaenss Baes, ’s Moer, een coopdach houden om een huijs beneden kerck in 11½ Hoeve te vercoopen.

Fol. 71r

Dingentje Jochumss weduwe Pr Huijgen bekenne schuldich te wesen aen Thomas Pr Zeijlmans, secretaris, 7-3-1675.

Fol. 71v

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Hendrick Fransen Boeser als vooght vant kint, Bastiaen, van Huijbrecht Janss Vassen bij Truijcken Bastiaenss Boeser om een deel van 3½ geerde te verpachten, 27-5-1675.

Fol. 72v

Op huijden desen xxje october 1675 compareerden Grietje Janss weduwe Melis Hendricxss Schoenmakers ebende verclaerde verheurt te hebben aen Thomas Zeijlmans, secretaris.

Fol. 73r

Peeter Jacobss, Sprang, bekenne vercooft te hebben aen Mels Zeijlmans ende Adriaen Corneliss Camp, 1-11-1675.

Fol. 73v

Bastiaen van Es, Rotterdam, bekenne aengenomen te hebben van Aert Cornelis Pos ende Andries Joosten vanden Broeck als voogden over den boedel van Aert Gerit Franss ende Sijcken Sijcken vermits de uijtlandicheijt van Adriaen Peeterss om deze Adriaen op te sporen, 1-12-1675.

Fol. 74r

Hendrick Claess x Maria Adriaenss de Gast, G’Berg, bekenne vercooft te hebben aen Thomas Zeijlmans, secretaris, 3-1-1676.

Fol. 75r

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Arnoldus Pels, Dongen, als curateur ende Andries van den Broeck, Baerttwijck, als toesiender van den boedel van Gerrit Franssen ende Sijcken Reijnen za tbv Adriaen Prs Aerts, vuijtlandigh, om een huijs etc naergelaten bij Aert te vercoopen.

Fol. 76av

Op huijden desen xvje januarij 1676 soo willen Neeltje Dingemans weduwe van Hendrick Peeterssen voor de helft ende Jan Hendirckxss ende Gijsbrecht Peeterssen Decker x Peerken Hendricxss tsamen voor 3/7 ende Willem Hendricxss, Janneken Hendricxss, Leijsbits Hendricxss ende Maria Hendricxss, elck voor 1/7 inde andere helft, erfgenamen van Hendrick Peeterssen, tsamen een coopdach houden om een percelen land te vercoopen.

Fol. 78r

Op huijden desen 2e meert 1676 doo heeft Huijbrecht Adriaense Schep van Adriaen Hendricxss Scheuren als voocht van de kinderen van Lenaert Hendricxss Scheuren een stuk land gepacht.

Fol. 78v

Dingentje Jochum Aerden weduwe Peeter Huijgen bekennen vercooft te hebben aen Thomas Zeijlmans, secretaris, een ackter etc, 20-10-1676.

Fol. 79r

Op conditie ende voorwaerden begeert Hendrick Franss Boeser als vooght van het kint, Bastiaen, van Huijbrecht Janss Vaschen bij Truijcken Bastiaenss Boeser te verpachten een deel in een geert.

Fol. 80r

Op huijden desen eersten april 1677 soo wil Jan Govaerttss als voocht van de kinderen van Creijn Leenaertss vander Cleij ende Neeltje Govaretss za een coopdach houden om een huijsinge etc te vercoopen.

Fol. 82r

Op conditie ende voorwaerden begeert Hendrick Jochems Schoenmakers als voocht van t kint, Lijntje van Arien Janss van Hasselt 6 geerden te verpachten, 1-4-1677.

Fol. 83v

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo wil Jan Hendrickss de Hoogh als vooght ende Gerrit Peterss Dolck als toesiender vande kinderen van Hendrick Hendrickss de Hoogh en Bastiaentje Willemss za ende Jan Back, ruijter, x Anneken Hendrickss de Hoogh een coopdach houden om een binnendelle te vercoopen.

Fol. 86r

Lootinge vanden Dijck :

Coenraedt Adriaenss Baes

Johan Teulinckx ende de kijnderen van Huijbert Corn Berevoets

De kijnderen van Dirck Handrickxss

De kijnderen van Adriaen Willem Huijgen

Jan Otgens

Pastoor van Son

De erffgenamen van Jan Willems Schuijfhil

De Armen ende Kerck

Jan Waelwijcken eerfgenamen

Abram Jacobs kijndern

De wed ende kijnderen van Hendrick Jochemss

Den schout van Gils

De Heijliche

Thomas en Aert Bommelar

Laureijs Vermeulen

De ruijmer ende kinderen van Willem Lauwereijss

Steven Huijbertden en Jan Springeren

Het gasthuijs ten Berch

Jan Huijberts Vassen en Melis Hendrickxss

De gemene polder

Adriaen Corneliss, Jan Huijbertss ende erfgenamen van Janneken Thomas

Mathijs Campen, de weu van Arien Willemss Blankers

Adriaen Corneliss, Jan Huijbertss ende erfgenamen van Janneken Thomas

Per Melss, de kinderen van Eltken Janss Fiers

De kinderen van Jochem Hendrickx

De HGeest

Adriaen Cornelis Buijs

De kinderen van Jochem Hendrickx

Huijbert Peeters kinderen, de weu vanden Sebore?, de Kerck en de Armen

Arien Horemans

Huijbert Peeters kijndern

Huijbert Dircken, Jacob en Hendrick Jan Vassen

De kindern van Mels d Wsech?

Jacob Huijbert de Bruijn

Leendert Ariens van Peelt en de kijndern van Jan Huijberts Coninckx

Willem Jans weu

Willem Janss Buijs, Per Melss, Vas Peeters, de weu van Huijbert Aertss

De polder

Jan Gijben kinderen

Marten van Gijsel

Mels Thomas Zeijlmans, stadthouder

De erfgenamen van Cornelis Lamberts

De kinderen van Johan Zeijlmans

De kinderen van Jan Gijben, Huijbert Gijben

Marten van Gijsels kindern

Mels Zeijlmans, stadthouder

De kinderen van Jan Gijben

Arien Wilberts, de weu van Joost

Michiel Otgens, rentmeester

De kijndern van Dingeman Peeters

De weu van Jan Zeijlmans, schout

Antoni Michiels Otgens

De kinderen van Jan Zeijlmans, Jan en Huijbert

Mels Zeijlmans, de weu van Gerrit Janss, Cornelis Dielss, Adriaen de Bruijn

De weu van Willem Janss Buijs, Geerit Jan Hendrickx Boeijser, Jochum Zeijlmans, schout, de weu van Joost Damen en Aert Dingemans

de weu van Joost Damen, Aert Dingemans, Jan Gijsbertss Coninkx

Wouter Verwiel

De kijndern van Jan Jacobss Timmerman

Peeter Brouwers

Jan Huijbertss Vassen, de Armen ende Kerck van Raemsdonck

Jacob de Bruijn, de weu van Jan Jochumss

De kijnderen van Cornelis ende Cleijs Janss, de kindern van Marten Tuercken

de weu van Hendrick Joghemss, de weu van Jan Tijss Otgens

de kinderen van Jan Joghemss

Stoffel Keijzers, Willem Janss Buijs, Dirck Tijss

de weu van Jan Joghemss

Willem Janss Buijs, Dirck en Jan Tijssen, de kijnderen van Jan Joghemss

Cloclant

Matijs Peeters weu

Cheijl ende Cornelis Jan Cleijss

Huijbert Aertss

De erfgenamen van Thomas Janss van Bommel

Andries Janss ende de kijndern van Matijs Jans Camp

De erfgenamen van Thomas van Bommel

Claes Jacobs Tack en domini van Lit

Per Melssen en den secretaris van Meeuwen

Matijs Willemss ende Jochem Janss

Peeter Wouterss, schout

Per Melssen

Aert en Peeter Corneliss de Jong

De kinderen van Dielis Hendrickx van den Hevel

Peeter Wouterss, schout

De kindern van Peeter Jochemss de Ruijmer

De Armen

De kijnderen van Jacob Wouters Visser, de kinderen van Jan Huijbertss Coninckx en de kijnderen van Ada Peeterss Cuijl

Mels Zeijlmans, de weu van Ariaen Jan Matheuss, Jan de Bruijn

De weu vanden secretaris, de kindereen van Cornelis Jespers

De kinderen van Huijbert Aertss de Bruijn, Jacob de bruijn, Jan Vassen ende kijnderen Coen Baes, de weu van Arien Willemss

Jacob van Volbergen

Hier naer volgen de Corte Geerden

Claes Adriaenss Hoevenaer

Per Melss Brouwers, stadthouder

De kinderen van Jan peeters Doreboom

De weu van Cornelis Swaen

Peter Matijss en Jacob den Barbier

Frans Peeterss Brouwers

Dorp van Raemsdonck

Claes Adriaens Hoevenaer

De weu van Jan Janss Meulder

Jan Arien Looskijnt

De weu van Jan Janss Meulder

Hier naer volgen de del dijcken

Cornelis Peeters kijnderen

De kijnderen van Ariaen D??? Cammeraet

De weu van Wouter Ariaen Stevens

Jan Cleijss kijnderen

Jacob en Hendrick Jan Vassen

Cornelis Jan Cleijssen

De weu van Willem Janss Buijs

De kijnderen van Michiel Janss Timmermans

Peeter Geertss weu

De weu van Merten Aertss Tuercken

De erfg van Jacob Vassen

De erfg van Marten Tijss

Jan Nieuwenhuijsen, de erfg van Jan Huijbertss Coninckx ende de kijnderen Aert Soosen

De kijndern van Adriaen de Weever

Per Melssen

Frans Huijberden weu

Jan Janss ende kijnderen van Willem Peeterss Plucnoot

Peeter Janss de Jong

Matijs Willemss

De weu van Jacob Corneliss Buijs

De kijnderen van Mels Dircken, de weu van Dirck Melssen

Christoffel Keijsers

Huijbert Gijben, de weu van Jan Tijss

Mels Zeijlmans, stadthouder

Geerit Adriaenss Baes

De kijnderen van Jan Corneliss, weu Coen Baes, Arien van Pas

De weu van Koenraet Janss Smit

Arien Corneliss Buijs en Peter de Snijder

De kijnderen van Dingeman Peeters en de kijnderen van Jan Handrickx

Matijs Corneliss Camp

Aert Bommelaren en Jan Janss Vassen

De weu van Jost Damen ende Cornelis Peeters

Aert Dingemans Kijnderen

De kijnderen van Jan de Zeu

Peeter Janss Brouwer

Hendrick Frans

Peeter de Snijder

De gemeene polder

Huijbert Handrickx kijnderen

Aert Dingemans, Maeijken Janss Dijs

Ariaen Janss de Jong

Wouter Jans Gijben

De weu van Peeter Pauwels

Geerit Peeter Geerits

Mels Thomas Zeijlmans

De weu van Arien Willems Laveret?

Jan Matijs aen die ???

Ariaen Corneliss Buijs

De pastoren deel ende Kercken del

Arien Corneliss Camp

Den secretaris weu, Aert Dingeman

De erfg van Hendrick Jochemss

Aert Dingemans

Mels Geeritss Boudewijns

De kijnderen van Huijbert Handrickx

Fol. 89v

Lijst met capitalen met attestatie van schout en schepenen, 8-9-1698

Fol. 90v

Staet ende lijsten vande landerijen met attestatie, 8-9-1698.

Fol. 91v

Tholle vrij verklaring en lijst met uijtgaven

Fol. 93r

Op conditie ende voorwaerde hier naerr beschreven soo wil Anna Kespers weduwe Adriaen Pr Paep vercoopen haere moutkosten, 23-11-1706.

Fol. 96r

Op huijden den 23e januarij 1708 soo willen Sijmon Sterrenborgh en Peeter Bastiaens Boeser als armmrs enkele percelen verpachten.

Fol. 107r

Op alle voorgaande conditie ende voorwaerden als den Armens landen ende dellen sijn verpacht soo willen Cornelis Anth Zeijlmans ende Sijmon Liesvelt, kerkckmrs enkele percelen verpachten, 23-1-1708.

Los vel na folio 111

De zusters ende dochteren van de clooster van Nazareth hebben samen met een oom van de schout? een stuk land overdeeld. Er moet hout gekapt worden.

Den viije marti 1670 soo hebben Zeijlmans ende Peeter Gerritss Dolck een accoort gesloten mbt 2 partijen weijlants.