RA:       RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 000r
Soort akte:
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Vonnissen ende andere certificacien behorende den Ambachte van Sgrevelduijn Waspick met ettelijken coopdagen van opwinningen beginnende de 22 november 96

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 000v
Soort akte:
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: 31 marti staat een attestatie dat hier lange jaren sijn geweest 3 brouwerijen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 001r
Soort akte: vordering
Datum: 22-11-1596
1e Comparant: Coenraet Jansz, schout ea
2e Comparant: Gerit Hendrickxs ea
Goederen: een koe, een stuk land, 2 koeien
Bijz: Coenraet Jansz, schout, Hendrick Gerits, Willem Jacops Kuijp

Gerit Hendrickxs, Mathijs Adriaens, Mathijs Floris, Huijpken Andries Adriaen Cueren weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 001r
Soort akte: vordering
Datum: 13-12-1596
1e Comparant: Hendrick Gerits ea
2e Comparant:
Goederen: goederen oa van Mathijs Floris
Bijz: Hendrick Gerits, Coenraet Jansz, schout

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 001v
Soort akte: vordering
Datum: 20-12-1596
1e Comparant: Jan Jan Diercxs ea
2e Comparant:
Goederen: 2 koeijen van Anthonis Diercxs, neef
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 001v
Soort akte: attestatie
Datum: 20-12-1596
1e Comparant: Jan Adriaen Claesen tbv Dierck Foppens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan (55 jaar) verklaart dat hij in Cappel bij Beatris Staes Geerwijns weduwe (nicht) is geweest en overleg heeft gepleegd omtrent betalingen. Beatris wil eerst goederen verkopen, broer Peter speelt hierbij een rol.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 002r
Soort akte: coopdach
Datum: 8-2-1597
1e Comparant: Coenraet Jans, schout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Coenraet wil koe en land verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 002r
Soort akte: attestatie
Datum: 8-3-1597
1e Comparant: Mariken Huijbrechts x Frans Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mariken Huijbrechts x Frans Jans (ca 45 jaar) wonende te Waspick verklaart op verzoek van Janneken Jacop Luijken weduwe dat zij of haar man van Peter Willems Conincx vier tonnen bier gehad heeft, die Peter met zijn schuit uit Dordrecht gehaald had, gesproken aan Gielis Gielis brouwer tot Dordrecht. Er is betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 002r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-3-1597
1e Comparant: Adriaen Jans Lueren
2e Comparant: Thomas Damiaens van Sgravenmoer
Goederen:
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 002v
Soort akte: coopdach
Datum: 14-3-1597
1e Comparant: Hendrick Gerits
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Hendrick probeert de koe van Mathijs Floris te verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 002v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-3-1597
1e Comparant: Adriaen Lambrechts ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Lambrechts (50 jaar) en Adriaen Handricxs Panum (45 jaar) verklaren op verzoek van Jan Adriaen Stacens dat zij naar Cappel zijn geweest bij Dierck Huijbrechts Clop en dat er ruzie is geweest.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 003r
Soort akte: attestatie
Datum: 19-4-1597
1e Comparant: Rombout Peters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Rombout Peters (52 jaar) verklaart op verzoek van Cornelis Jans dat hij met Mathijs Floris 4 geerden heeft gehuurd. Mathijs heeft Cornelis de 4 geerden laten betalen omdat Cornelis het hele land gebruikt heeft. Rombout heeft ook 2 geerden betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 003r
Soort akte: attestatie
Datum: 5-5-1597
1e Comparant: Cornelis Jans Stehouwers
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Jans Stehouwers verklaart dat Lijsken Jans x Adriaen Lambrechts, nicht, soude genomen mogen hebben aan de Dussen haver en speck om het tot later te vbewaren.
Wijze mannen: Jan Vosch, pastoer te Waspick, Adriaen Michiel, schout te Sgravenmoer, Peter Aerts Paep, secr Cappel en Jan Adriaen Claesen bepalen dat Cornelis een vergoeding moet betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 003r
Soort akte: vordering
Datum: 20-6-1597
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een stuk moer van weduwe Jacop Handrick
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 003v
Soort akte: coopdach
Datum: 20-6-1597
1e Comparant: Peter Aerts Paep, secr Cappel
2e Comparant:
Goederen: een roeijen bonten van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 003v
Soort akte: attestatie
Datum: 28-6-1597
1e Comparant: Mariken Lambrechts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mariken Lambrechts x Jacop Jans, wonende te Waspik, 37 jaar, verklaart op verzoek van Jan Tonis van Hasselt, bode van mijn heere de baeliou van Suijthollant dat zij op 31 maart bij Janneken Roelofs wed Adriaen Gerits is geweest. Daar kwam Hendricxken Aerts x Gerit Frans en die had een, één dag oude, baby in haar armen. De baby was van haar dochter. Hendricxken zei: Seger Adriaens ik breng u uw kind. Het kind wordt op de vloer gelegd en Hendricxken vertrekt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 004r
Soort akte: attestatie
Datum: 7-11-1597
1e Comparant: Aentken Adriaen Jans Ruijter
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aentken Adriaen Jans Ruijter huijsvrouw, 55 jaar, en Catharina Phaes Jans x Willem Joest Willems, 27 jaar, verklaren dat ten tijde dat Elisabeth Hendricx x Jan Andries Boegaerts overleden is zij in de buurt van Jan woonde.
Toen Jan zijn kinderen aannam van Jan Cleijs Jacops, voogd, en Staes Huijbrechts, toesiender, waren de kinderen nog gezond. Niet veel later zijn de kinderen ziek geworden en overleden, 1588.
Jan Stevens Cuijper, 50 jaar, verklaart dat in augustus 1588 er nog 3 kinderen voor de deur van Jan zijn huis aan het spelen waren. Kort daarop hoorde hij dat een kind ziek was.
Jan Cleijs Jacops heeft al die tijd niets gehoord.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 004v
Soort akte: vordering
Datum: 15-11-1597
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: zwarte turf staende op de hofstad van Handrick Timmeren, gekocht van Jan Adriaens Schep.
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 004v
Soort akte: toewijzing
Datum: 15-11-1597
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: De heemraad wijst Coenraet Jans, op verzoek, toe dat Adriaen Jans Ruijter hem mester maeckt om de Herstraet en de dijken te maken die aan de erfgenamen van Adriaen Peters innocente dochter toebehoren.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 004v
Soort akte: vordering
Datum: 19-12-1597
1e Comparant: Thomas Damiaens
2e Comparant:
Goederen: een schelft hoeij van Adriaen Jans Lueren
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 004v
Soort akte: attestatie
Datum: 19-12-1597
1e Comparant: Mariken Cleijs Jacops wed Adriaen Huijsmans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mariken Cleijs Jacops wed Adriaen Huijsmans, 50 jaar, verklaart op verzoek van Mattheus Adriaens, wonende te Cappel, dat haar man samen met Govert Jacops turf van Mattheus op schip, dat beide in bezit hadden, geladen hadden. Daarna zou Govert de turf betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005r
Soort akte: attestatie
Datum: 7-2-1598
1e Comparant: Adriaen Zemers ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Zevers en Salamon Salamons x Willemken Mertens verklaren dat zij en Herber Willems x Dingen, hun meije, samen met die van Sgravewnmoer goederen te Oosterhout hebben gedeelt. Deze goederen zijn gekomen van Truijken Maes. Samen met de kinderen van Jan Jans Hoeveneer een stock.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005r
Soort akte: vordering
Datum: 28-2-1598
1e Comparant: Adriaen Huijbrecht Diercx Floris
2e Comparant:
Goederen: een anker saijland gekomen van Adriaen Huijbrechts en Joachim Jan Berthouts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005r
Soort akte: vordering
Datum: 27-2-1598
1e Comparant: Adriaen Lambrechts
2e Comparant:
Goederen: 2 koeijen van Cornelis Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005r
Soort akte: vordering
Datum: 27-2-1598
1e Comparant: Frans Jans x Mariken Willem Lambrechts
2e Comparant:
Goederen: een acker saijland
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005r
Soort akte: coopdach
Datum: 7-3-1598
1e Comparant: Frans Jans
2e Comparant:
Goederen: een acker saijland
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005r
Soort akte: machtiging
Datum: 7-3-1598
1e Comparant: Cornelis Daniels van Waelwijk
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Daniels van Waelwijk machtigt Jan Block, zijn oom, om zekere gronden aan Joest Adriaen Gielis te verkopen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005v
Soort akte: vordering
Datum: 19-6-1598
1e Comparant: Michiel Adriaen Zegers en Peter Mattheus
2e Comparant:
Goederen: huis en erve van Embrecht Jacops
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005v
Soort akte: vordering
Datum: 19-6-1598
1e Comparant: Wouter Jans
2e Comparant:
Goederen: Rogge van Cornelis Jans staende op de acker gekomen van Gerit Frans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005v
Soort akte: vordering
Datum: 19-6-1598
1e Comparant: Embrecht Jacops
2e Comparant:
Goederen: huijs met erve van Michiel Jacops
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005v
Soort akte: vordering
Datum: 19-6-1598
1e Comparant: Embrecht Jacops
2e Comparant:
Goederen: geseet huis en erve van weduwe Gerit Hendricxz
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005v
Soort akte: renunciatie
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: Merten Wouter Tuerck
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Merten doet afstand van zijn plicht de straet te onderhouden. Deze plicht gold tot hij alle moer uit een delle, bij de wiel tegenover Aentken Jan Andries , gegraven heeft. Deze moer was gekocht van Crijn Hendricxz

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 005v
Soort akte: coopdach
Datum: 7-3-1598
1e Comparant: Adriaen Lambrechts
2e Comparant:
Goederen: twee mulckoeij
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006r
Soort akte: vordering
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer inde Oude Straet van weduwe en kijnderen Jacop Hendsricxz tot Waelwijck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006r
Soort akte: attestatie
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: Jan Adriaens Stacens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Adriaens Stacens verklaart op verzoek van Adriaen Jans Lueren huijsvrouw dat hij bij een vergadering was met Adriaen Jans Lueren en Merten Wouters Tuerck ten huize van Coenraet Jans en dat tijdens die vergadering Adriaen en Merten ruzie kregen omtrent een huis. Coenraet Jans bemiddelde tot een akkoord. Later gaat het bij de betaling niet goed.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006r
Soort akte: vordering
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: turven van Adriaen hermans staende achter Bossers out geseet inde Oude Straet
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006v
Soort akte: vordering
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: een mergen grond van Cornelis gerits Bol en Mariken Bossers erfgenamen soe men seet
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006v
Soort akte: vordering
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: deel dat Staes Huijbrechts schuldig is van de huur van dellen die toebehoren aan Dierck van Clootwijck, pastoer, erfgenamen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006v
Soort akte: vordering
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: een moer, gelegen achter Aert Adriaens Schep en de Oude Straet, van de erfgenamen van Cornelis Diercxs
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006v
Soort akte: vordering
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: een dellen aan Willem van Gents vaert van Peter Matheus en zijn zwager
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 006v
Soort akte: mactiging
Datum: 3-10-1598
1e Comparant: Peter Willems Conincx ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Willems Conincx, Matheus Adriaens, Michiel Adriaens, Cornelis Jans en Willem Adriaens machtigen Gerit Melchioers, wonende te Waspik.
Er is een conflict over een aantal moeren met de Baljuw.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007r
Soort akte: attestatie
Datum: 10-10-1598
1e Comparant: Willem Jacops Cuijp
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem Jacops Cuijp, genaempt in de wandelinge, 85 jaar, verklaart op verzoek van Gerit Melchioers als gemachtigde (zie vorige akte) dat hij in zijn jonge jaren op het Stapeleijnde binnen Cappel woonde en dat daar veel welgestelde woonde zoals Peter Adriaen Handricxs, Huijman Diercxs, Cornelis Diercxs, PhilipsBaijens, Anthonis Mertens, Herman Adriaens,Herman Goeverts en zij zaaide destijds (60 à 70 jaar geleden) hun moeren al in met koren. Aan het eind van de moer werd een stuk vrij gelaten om turf te steken.
Tevens verklaart hij een stuk moer gekocht te hebben van Jan Tonis Diercxs de vader van Joest Jans van Campen. De gedolven moer diende hij volgens Jan Thonis over de moerstege te vervoeren

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007r
Soort akte: coopdach
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een mergen grond
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007r
Soort akte: coopdach
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: schuld van Staes Jans aan Dirck van Cloetwijck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007v
Soort akte: coopdach
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer van Cornelis Diercxs
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007v
Soort akte: coopdach
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een delle van Peter Matheus en zijn zwager
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007v
Soort akte: coopdach
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: turven van Adriaen Hermans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007v
Soort akte: coopdach
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: moer van Jacop Hendricxs erfgenamen tot Waelwijck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 007v
Soort akte: attestatie
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Jan Peter Vassen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Peter Vassen, 74 jaar, verklaart dat hij in zijn jonge jaren vaak over de moersteeg turf vervoert heeft.
Tevens verklaart hij nooit iets gehoord heeft omtrent de maten van de stukken land.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 008r
Soort akte: attestatie
Datum: 9-10-1598
1e Comparant: Adriaen Hermans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Hermans, 68 jaar, verklaart, op verzoek van Gerit Melsen tot Waspijck als gemachtigde van eigenaaers van de moersteeg: Oude Straet, dat zijn ouders een huis en land hadden bij de Oude Straet en dat daar koren op gezaaid werd en eaan het eind turf werd gedolven. Deze turf werd aan het eind van het land, in overleg met andere eigenaars, over een steeg vervoerd. De steeg werd alleen gebruikt voor turf vervoer en voor niets anders.
Adriaen heeft ook nog een stuk moer gekocht van de erfg van Merten Peters

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 008r lv1
Soort akte: machtiging
Datum:
1e Comparant: Wouter Adriaens ea
2e Comparant: Michiel Mathijs, schout
Goederen:
Bijz: Wouter Adriaens, borger tot Dordrecht, en Janneken Adriaens machtigen Michiel mbt tot de zaken tussen Hilleken Adriaen Jans weduwe (rest foto ontbreekt)

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 008rlv2
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Michiel Mathijs Otgens Mathijs, schout Waspik
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Michiel verklaart dat Jan Adriaens geboren en wonende is te Waspik en te Cappel. Hij is altijd van goede naam geweest.
Blad rechts onder gedeeltelijk vergaan

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 008rlv3
Soort akte: attestatie
Datum: 20-6-1620
1e Comparant: schout, heemraders en borgemeesters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout, heemraders en borgemeesters verklaren dat David Haselhoff, gheweldige prevost te G'berge, 3 jaar gelden met twee dienaren te Waspik is geweest enzich goed heeft gedragen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 008v
Soort akte: copie attestatie
Datum:
1e Comparant: Peter Willems Conincx ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Willems Conincx, 70 jaar, en Beris Huijbrechts, 90 jaar, verklaren op verzoek van Gerit Melchioers dat zij, nadat zij Adriaen Hermans en Jan Peter Vassen gehoord hebben, bij hun mening blijven omtrent de moersteeg.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 009r
Soort akte: attestatie
Datum: 14-11-1598
1e Comparant: Wouter Jans ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter Jans, 60 jaar, Jan Handricxs zijn zwager, 30 jaar en Bastiaen Gerits, 20 jaar, verklaren dat zij op Sheeren Straet bij de wiel bij Dierck Foppens, Matheus Peters en Joachim Aerts gestaan hebben en tegen Embrecht Jacops hebben gezegd: "ofte wij husselen wie die gronden ende die straet heel hadden". Daarna komen er nog de nodige uitspraken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 009r
Soort akte: vordering
Datum: 4-12-1598
1e Comparant: Adriaen Huijbrecht Dierck Floren
2e Comparant:
Goederen: een acker van Peter Wouters en Joachim Aerts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 009r
Soort akte: attestatie
Datum: 4-12-1598
1e Comparant: Peter Matheus
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Matheus, 49 jaar, verklaart dat hij, ten tijde dat zijn eerste vrouw gestorven is, gedeeld heeft met Jacop Luijcens en andere erfgenamen. Jacop en de andere zijn bedeeld op de wilceur die Peter Matheus verleden had Gerit Schouten, schout Waelwijck, om die te betaelen. Aangezien de andere erfgenamen van vremdelingen waren en jacop een ingesetene was hebben de overige erfgenamen aan Jacop geld geschonken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 009v
Soort akte: attestatie
Datum: 12-12-1598
1e Comparant: Staes Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Staes Jans, 44 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen Jans Cuijsten dat hij samen met zijn knecht, 40 jaar, gezien heeft dat Maeijke de vrouw van Adriaen Peter Gerits za. is gekomen beneden in de delle voor Adriaen Huijbrechts en de beesten van Adriaen Jan Cuijsten in haar delle met een stok heeft geslagen en over de sloot heeft gejaagd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 009v
Soort akte: attestatie
Datum: 12-12-1598
1e Comparant: Herber Willems
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Herber Willems en Dierck Foppens van Driel, 33 jaar, verklaren dat Aentgen Adriaen Jans huijsvrouw bij hun gekomen is. Bij haar huijs aangekomen vonden zij de zoon van Corstiaen Gielis die de huid van een gestorven koe af deed. De koe was van Adriaen Jans Cuijsten. De koe was op de heupen geslagen maar zij wten niet wie het gedaan heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 009v
Soort akte: coopdach
Datum: 12-12-1598
1e Comparant: Adriaen Huibrechts
2e Comparant:
Goederen: een acker saeijland van Joachim Jan Berthouts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 010r
Soort akte: attestatie
Datum: 22-1-1599
1e Comparant: Cornelis Mathijsz
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Mathijsz verklaart op verzoek van Adriaen Jans Cuijsten dat Mariken weduwe Adriaen Peters een koe heeft gebracht die Adriaen toekomt. Adriaen heeft de koe als bezitter van de schutskooi in de kooi gezet.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 010r
Soort akte: attestatie
Datum: 22-1-1599
1e Comparant: Jan Andries Boegaert
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Andries Boegaert verklaart op verzoek van Marieken weduwe Adriaen Peter Gerits dat hij op een dag van Cappel kwam en dat toen hij bij Adriaen Jans Cuijsten langs kwam daar ook de vrouw van Adriaen, inmiddels overleden, aan kwam. Zij zei tegen Jan: ik ben twee keer bij u langs geweest en u was niet thuis. Lom toch hier, ik heb een zieke koeij. De koe zat in de stal.
De vrouw van Adriaen vroeg om raad en zei niet dat de koe geslagen was.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 010r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-1-1599
1e Comparant: Adriaen Clasen van Raemsdonck ea
2e Comparant: de schout ea
Goederen:
Bijz: Adriaen Clasen van Raemsdonck en Claes Adriaens zijn zoon die zijn vader vervangt.
De schout namens Adriaen Jans Cuijsten.
Adriaen Jans heeft problemen omtrent hoeij met Adriaen Claesen. Adriaen Clasen houdt het hooeij en Adriaen Jans hoeft niet te koepen. Hij moet wel geld betalen afhankelijk wat uit de reijs komt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 010v
Soort akte: attestatie
Datum: 14-2-1599
1e Comparant: Lijntken Mathijsdr
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lijntken Mathijsdr, 50 jaar, verklaart dat volgens het boek van haar man de schuld aan Staes Jans betaald is.
Nog genoemd Jacop Jans Hoeveneer en Herman Gijsbrechts

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 010v
Soort akte: attestatie
Datum: 27-3-1599
1e Comparant: Coenraet Jans ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Coenraet Jans, schout Waspik, en Jan Adriaen Claesen, stadthouder Waspik, verklaren op verzoek vvan Marcelis Willems dat zij beide thuis bij Handrik Quirijns, weert inden Handtboech tot Geertruijdenberge, zijn geweest alwaar een vergadering was. Daar waren bij aanwezig Marcelis Willems en Adriaen Adriaens zijn zwager ter eenre en Peterken Adriaens, zus van Adriaen ter andere zijde. Zij hebben een probleem en afgesproken is om bij een van hen thuis alsnog een keer te vergaderen en tot een akkoord te komen.
Nog genoemd Meester Jan Vreeswijck.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 011r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 3-4-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een mergen grond
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 011r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 3-4-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een mergen grond van erfg Cornelis Diercxs
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 011r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 3-4-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer van Jacop Hendricxs
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 011v
Soort akte: verpachting
Datum: 10-7-1599
1e Comparant: de gemeente
2e Comparant: Peter Gerits van Schaerlaken
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen levert de originele brief over.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 011v
Soort akte: verantwoording
Datum: 27-11-1599
1e Comparant: Joest Adriaens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Heer Jan Vosch is voldaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 011v
Soort akte: afrekening
Datum: 27-11-1599
1e Comparant: Willem Joesten en Huijch Peters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem en Huijch zijn alle quade restanten afgenomen en een rente die aan Lijntken Heijn Peters betaalt moest worden. De schout moet nog betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012r
Soort akte: vordering
Datum: 3-12-1599
1e Comparant: Dierck Adriaens Roever ea
2e Comparant:
Goederen: aan acker saijland van de erfg van Adriaen Peter Gerits za eertijts gekomen van Adriaen Adriaens Conincx
Bijz: Dierck Adriaens Roever en Adriaen Aerts, Heiligegeestmeesters Cappel

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012r
Soort akte: vordering
Datum: 3-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: de hofstede die Handrick Timmeren tegenwoordich is de?v??, gekomen van Mariken Bossers
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012r
Soort akte: vordering
Datum: 3-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een delle van een mergen van Jan Peters en Handrick Peters wonende op Sprang
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012r
Soort akte: vordering
Datum: 3-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: Jan Jans Hoeveneer erve en huis en Frans Adriaens Smit zijn ???
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012r
Soort akte: vordering
Datum: 3-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: de gronden gekomen van Adriaen Peters innocente dochter toebehorende aan diverse erfg. wonende tot Dordrecht, Gorchum etc.
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012rlv
Soort akte: quitantie
Datum: 4-8-1600
1e Comparant: Jan Adriaens Vosch, pastoor
2e Comparant: Jan Ariaen Claessen
Goederen:
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 11-12-1599
1e Comparant: Dierck Adriaens Roever ea
2e Comparant:
Goederen: eem acker saeijland
Bijz: Dierck Adriaens Roever en Adriaen Aerts, Heiligegeestmeesters Cappel

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 11-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: gronden van erfg van Adriaen Peters innoc. dochter: Willem Jans kijnder, Dierck Jacops van Clootwijck en Gerit Doudijns erfg
Bijz: Erfg G Doudijns wonen te Gorcum

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 11-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: Hofstadt zoals Handrick Timmeren gekocht heeft van mariken Bossers
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 11-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een delle van Jan Peters en Handrick Peters
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 11-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: huis en erve van Jan Jansz Hoeveneer en de hofstadt van Frans Adriaens
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 012v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 11-12-1599
1e Comparant: Dierck Adriaens Roever ea
2e Comparant:
Goederen: eem acker saeijland
Bijz: Dierck Adriaens Roever en Adriaen Aerts, Heiligegeestmeesters Cappel

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 013r
Soort akte: betaling
Datum: 22-12-1599
1e Comparant: Jan Adriaen Claes en Jan Jans Hoeveneer
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Beide Jannen storten de 3e coopdach en bewijzen dat Willem Jacop Tonis tot Sprang dat hij moet maken een roeij of anderhalve.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 013r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 22-12-1599
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: gronden en erve gekomen van Adriaen Peters innocente dochter
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 013r
Soort akte: attestatie
Datum: 21-1-1600
1e Comparant: Lenaert Cornelis
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lenaert Cornelis van Cappel, 33 jaar, verklaart op verzoek van Bastiaen Peters Greeff van hem, Lenaert, een obligatie heeft gehad tgv de koop van een koeij.
Oom Matjijs Floris tot Heusden krijgt geld van Dierck Hamel maar geeft het geld niet aan Lenaert.
Bastiaen verklaart later dat hij voldaan is omdat hij Mathijs Floren het geld geleent heeft.
De obligatie was in handen van Joest Aerts die hem weer aan Bastiaen gegeven heeft en die heeft hem verbrand.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 013v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 19-2-1600
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: moer en hofstadt van Handrick Adriaens Timmer
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 013v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 19-2-1600
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: Hofstadt van Jan jans Hoeveneer
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-6-1600
1e Comparant: Dierck Huijbrechts Clop ea
2e Comparant:
Goederen: huis metten erve
Bijz: Dierck Huijbrechts Clop tbv Anthonis Adriaens Lecpot

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014r
Soort akte: 1e coopdag
Datum: 23-6-1600
1e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis
2e Comparant:
Goederen: een rente toebehorende Peterke Adriaens Conincx
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-6-1600
1e Comparant: Embrecht Jacops
2e Comparant:
Goederen: het huis metten lant van Gerit Heijnen weu
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014r
Soort akte: vordering
Datum: 16-6-1600
1e Comparant: Dierck Huijbrechts Clop ea
2e Comparant:
Goederen: het huis, erve en acker van Anthonis Adriaen Tonis
Bijz: Dierck Huijbrechts Clop tbv Anthonis Adriaens Lecpot

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014r
Soort akte: vordering
Datum: 16-6-1600
1e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis
2e Comparant:
Goederen: een rente toebehorende de dochter van Adriaen Adriaens Conincx
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014r
Soort akte: vordering
Datum: 16-6-1600
1e Comparant: Embrecht Jacops
2e Comparant:
Goederen: het huis metten lant van Gerit Heijnen weu
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 8-7-1600
1e Comparant: Anthonis Adriaens Lecpot
2e Comparant:
Goederen: huis met land, Dierck Huijbrechts Clop heeft eerder ingezet.
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 8-7-1600
1e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis
2e Comparant:
Goederen: een rente van Pieterke Adriaensdr
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 014v
Soort akte: copie certificatie
Datum: 2-10-1600
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Coenraet Jans verklaart op verzoek van Jan Tonis van Hasselt, bode van de Baljuw van Zuijd Holland, dat hij met Mr Weernaert, chirurgijn te Waelwijck, ten huijze van Anneke Peters wed Goevert Jacops is geweest om het lichaam van Frans Goeverts, zoon van Goevert, te visiteren. De arts constateert dat het onderlichaam van de dode zowel in- als uitwendig paars was.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015r
Soort akte: verzoek
Datum: 10-9-1600
1e Comparant: Jan Jans Hoeveneer
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Jans Hoeveneer was verantwoordelijk voor een straet zolang hij moer kon delven. De moer is nu leeg dus verzoek hij ontslagen te worden van de plicht de straat te onderhouden. Aan het eind van het jaar gaat de plicht over naar de eigenaars.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015r
Soort akte: vordering
Datum: 15-12-1600
1e Comparant: Matheus Peters
2e Comparant:
Goederen: het schip van Cornelis Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015r
Soort akte: vordering
Datum: 15-12-1600
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een perceelken moer van Cornelis Jans en een perceelken moer van Gerit Frans en een moer van Michiel Adriaen Zegers
Bijz: Nog genoemd Adriaen Huijben

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 22-12-1600
1e Comparant: Matheus Peters
2e Comparant:
Goederen: het schip van Cornelis Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 22-12-1600
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een perceelken moer van Cornelis Jans en een perceelken moer van Gerit Frans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 22-12-1600
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer van Michiel Adriaen Zegers nu gekocht bij de wed van Adriaen Huijben
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer van Gerit Frans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: moer van wed Adriaen Huijben gekomen van Michiel Adriaens
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015v
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer van Aentken Adriaen Huijben
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015v
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015v
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een stuk onderputs van de weduwe Adriaen Gerits Coppens
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 015v
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer achter Aert Scheppen huijs behalve het ¼ deel dat van Tonis Tonis is
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 016r
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer van Willem Lambrechts kijnderen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 016r
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer achter Heijn die Smits oudt geseet
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 016r
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: penningen staende onder Adriaen Denis toebehorende Handrick Gerits kijnderen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 016r
Soort akte: vordering
Datum: 26-2-1601
1e Comparant: Adriaen Wijten en Adriaen Huijgen
2e Comparant:
Goederen: Peter Cornelis Colmen land dat hij van haer gekocht heeft.
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 016r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 3-3-1601
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: goederen gericht op 23 februarij (zie bijz)
Bijz: goederen van: Aentken Ariaen Huijben, grond achter Grietken Mulders, de wed Adriaen Gerit Coppens, moer achter Aert Adriaens Schep, moer achter Matheus Adriaens, moer achter Heijn de Smits geseet.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 016v
Soort akte: attestatie
Datum: 3-3-1601
1e Comparant: Jan Mathijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Mathijs, 31 jaar, verklaart op verzoek van Jacop Goeijaerts dat toen hij, 4 jaar geleden, te Waspik woonde inn het huijs dat eigendom was van Adriaen Frans Jans hij het land naast het huijs voor de helft heeft geseijt en dat Adriaen gedurende de laatste 3 jaren een bed in het huis had en daar gewoond heeft en meegeholpen heeft het koren te dorsen. Brood werd door elk voor eigen behoefte gebakken. In het laatste jaar heeft Dierck van Clootwijk of zijn vrouw aan Adriaen gevraagd te komen helpen in het land van Althena.
In dat jaar had Adriaen een koe en 2 paarden waarvoor hij zelf zorgde. Hij heeft in die tijd ook 6 geerden land zelf gehooid. Jan heeft Adsriaen toen 3 weken geholpen.
Corstiaen Marcelis, 32 jaar, naestebuerman van Jan verklaart dat jan de waarheid heeft gesproken

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 016v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 3-3-1601
1e Comparant: den schout
2e Comparant:
Goederen: penningen onder Adriaen Denis van Handricxk Gerits kijnderen.
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 3-3-1601
1e Comparant: Adriaen Wijten, Adriaen Huijgen, Cornelis Willems
2e Comparant:
Goederen: Peter Cornelis Colmen land en goederen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 31-3-1601
1e Comparant: Adriaen Wijten, Adriaen Huijgen, Cornelis Willems
2e Comparant:
Goederen: Peter Cornelis Colmen land
Bijz: Adriaen, Adriaen en Cornelis zijn erfgenamen van Jan Adriaens Avontuer

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 31-3-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer van Aentken Aen Huijben
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 31-3-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een moer teijnde Grietken Mulders
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017v
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 31-3-1601
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: diverse goederen (zie bijz)
Bijz: een moer van Janneken Adriaen Gerits, percelen achter Aert Scheppen van Peter Aerts Paep en Jan Jans vanden Werck cum suis, een moer achter Matheus Adriaens en een moer achter Heijn de Smits geseet

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017v
Soort akte: attestatie
Datum: 31-3-1601
1e Comparant: Beris Huijbrechts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Beris Huijbrechts, 92 jaar, en Peter Willems Coninx, 70 jaar, verklaren op verzoek van de borgemeesters van Waspik dat er circa 70 jaar geleden meerdere brouwerijen te Waspik waren. Voor zover zij weten zijn er weinig jaren geweest zonder brouwerijen. Van einig brouwverbod zijn zij niet op de hoogte.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017v
Soort akte: vordering
Datum: 1-6-1601
1e Comparant: Michiel Adriaen Zegers
2e Comparant:
Goederen: een swarte koeij van Gerit Frans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 017v
Soort akte: vordering
Datum: 1-6-1601
1e Comparant: Handrick Jacops en Anthonis Clasen
2e Comparant:
Goederen: 2 vael koeijen van Cornelis Jans
Bijz: Handrick en Anthonis wonen te Waelwijck

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 018r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 1-6-1601
1e Comparant: Embrecht Jacops
2e Comparant:
Goederen: huijs en erve waar de weduwe Gerit Heijnen in woont
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 018r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 9-6-1601
1e Comparant: Dierck Huijbrechts Clop ea
2e Comparant:
Goederen: 2 koeijen van Cornelis Jans, 1 gericht door Handrick Jacops en 1 door Anthonis Clasen
Bijz: Dierck Huijbrechts Clop als gemachtigde van Anthonis Clasen van Waelwijck

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 018r
Soort akte: attestatie
Datum: 11-10-1602
1e Comparant: Commer Clasen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Commer Clasen, 61 à 62 jaar, verklaart op verzoek van Aert Adriaens Schep en Adriaen Handricks Panum dat zijn vader en Rombout Adriaens Cuijsten x Lijsken woonden te G'berge, ten tijde dat de stadt Conincx was, in het manhuis. Er is een akkoord tot wonen in het manhuis. Commer verklaart dat het toenmalige akkoord door de rebellen is opgesteld. Men wilde zijn vader en Rombout uit het huis hebben en lieten mensen in het huis zitten zonder verzorging. Daarom heeft Commer en zijn zusters hun vader naar Waspik gehaald. Na twee jaar was G'berge weer van de Prins en toen is vader weer naar het manhuis gegaan. Rombout en zijn vrouw hebben al die tijd voor zichzelf moeten zorgen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 018v
Soort akte: attestatie
Datum: 6-11-1602
1e Comparant: Huijbrecht Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbrechts Jans, zwager van Jan Adriaen Gerits, 28 à 29 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen Huijbrechts van Raemsdonck dat hij 3 geerden en Adriaen 3 geerden in een stuk van 12 geerden heeft. Er is een probleem met het gebruik van het land.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 019r
Soort akte: attestatie
Datum: 7-11-1602
1e Comparant: Mathijs Floris ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mathijs Floris, 60 jaar, Cornelis Willems, 51 à 52 jaar, Cornelis Jans, 60 jaar, verklaren op verzoek van Nicolaas Lambrechts Loeff dat zij bekend zijn in de landen omtrent de Willem van Gentsvaert en zeker in een stuk van 12 geerden die de heren van Tilboch toebehoren en het stuk dat aan de vader van Nicolaes toebehoort. Mathijs heeft land van de heren van Tilborch in pacht en heeft die bewerkt in de tijd dat G"berge belegert werd. De sloot tussen beide stukken is met hem Loeff "gereet" eenen Jochiem Adriaen Aerts, destijds mede eigenaar, "maer niet tegen hem gegraven"

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 019v
Soort akte: attestatie
Datum: 13-11-1602
1e Comparant: Maeijken Adriaens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maeijken Adriaens, 18 jaar, verklaart op verzoek van Jan Lambrechts Muer dat zij ter hoogte van Jan Adriaens Schep gezien heeft hoe er een varken langs de weg liep toen Adriaen Jans, de knecht van Jan, met de wagen langs reed en hoe het varken de de wagen liep. De wagen rijdt over het varken. Het varken loopt daarna weer weg. Dit wordt ook bevestigd door Mr. Adriaen, 26 jaar. Hij heeft echter niet gezien hoe het varken onder de wagen kwam.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 019v
Soort akte: vonnis
Datum: 27-11-1602
1e Comparant: Wierock Gerits, eiser
2e Comparant: Dingeman Michiels
Goederen:
Bijz: Beide moeten de kosten betalen van de dingbanken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 019v
Soort akte: vonnis
Datum: 27-11-1602
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Jochiem Jans Paep
Goederen:
Bijz: Michiel moet zijn eis schriftelijk aan Jochiem kenbaar maken

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 019v
Soort akte: vonnis
Datum: 27-11-1602
1e Comparant: Adriaen Lambrechts
2e Comparant: Jan Lambrechts Muer
Goederen:
Bijz: Beide moeten in overleg om tot te zien of een akkoord mogelijk is.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 019v
Soort akte: vonnis
Datum: 27-11-1602
1e Comparant: Michiel Mathijs schout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Michiel mag zijn penningen verhalenop stukken dijck.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020r
Soort akte: machtiging
Datum: 11-12-1602
1e Comparant: Peter Adriaens die Roeij
2e Comparant: Jan Adriaens Clasen
Goederen:
Bijz: Jan behartigt alle zaken van Peter mbt tot eisen en verweren

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020r
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1602
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: In de kop: Adriaen Lambrechts, eiser, contra Jan Lambrechts Muer.

Michiel vraagt om de vervallen schauboeten en andere bedingde aenneminge van steaet maken mag laten vervallen. Toegestaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020r
Soort akte: machtiging
Datum: 14-12-1602
1e Comparant: Willem Lambrecht Metser
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen, stadthouder
Goederen:
Bijz: Willem, woonde eertijts tot Cappel, machtigt Jan om alle zaken mbt eisen en verweren te behandelen. Speciaal de zaken mbt Wouter Adriaens Roothals en kinderen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020r
Soort akte: verpachting
Datum: 14-7-1603
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen
2e Comparant:
Goederen: Inzet van de verpachting van Vrouwkensvaert
Bijz: Nog genoemd: Huijbert Willems, Adriaen Severs

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020v
Soort akte: vonnis
Datum: 29-1-1603
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen tbv Peter Adriaens de Roeij
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Jan mag de zaak tegen Mathijs voortzetten

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020v
Soort akte: vonnis
Datum: 29-1-1603
1e Comparant: Beris Huijbrechts, eiser
2e Comparant: Reijn Gielis
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeen komen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020v
Soort akte: vonnis
Datum: 29-1-1603
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: de schout mag de schauboete en wuijtgeleden penningen verhalen opt erfken gekomen van Jan Adriaen Crol

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 020v
Soort akte: borg
Datum: 29-1-1603
1e Comparant: Adriaen Anthonis van Baerdtwijck
2e Comparant: Jan Jan Andries
Goederen:
Bijz: Adriaen, door de schout geaccepteert om getuigenis af te leggen, heeft tot borge geconstitueert Jan Jan Andries zijn zwager.
Nog genoemd: Adriaen Tonis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 26-2-1603
1e Comparant: Jaecxken Jacop Scheeren weu, eiser
2e Comparant: Aert Adriaens Schep
Goederen:
Bijz: De gifte bij Jaecxken overgeleet blijft bij weerden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 26-2-1603
1e Comparant: Handrick Michiels Stockman tbv Claes Jans wedue
2e Comparant: Lieven Jans erfg.
Goederen:
Bijz: Handrick vraagt of hij een obligatie mag panden. Vonnis: Handrick moet obligatie innen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 26-2-1603
1e Comparant: Jan Adriaens Roch, eiser
2e Comparant: Adriaen Denis
Goederen:
Bijz: Jan Adriaens is rechten allergeert dat Adriaen zijn koe heeft geslagen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 26-2-1603
1e Comparant: Gerit Melsen tbv Adriaen Severs, eiser
2e Comparant: wed en kijnder Michiel Adriaen Segers
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 26-2-1603
1e Comparant: Handrick Adriaens
2e Comparant: Huijch Peters
Goederen:
Bijz: Handrick en Adriaen moeten reden ende alsdan int gescheijt graven halff ende halff

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-3-1603
1e Comparant: Jan Adriaens Roch, eiser
2e Comparant: Adriaen Denis
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-3-1603
1e Comparant: Adriaen Severs, eiser
2e Comparant: Michiel Adriaen erfg
Goederen:
Bijz: heemraet wijst recht

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-3-1603
1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen samen met Adriaen Peters tot Cappel om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021rlv
Soort akte: attestatie
Datum: 2-4-1607
1e Comparant: schout en secretaris van Waspik
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en secretaris van Waspik verklaren op verzoek van Jan Tonis, bode Baleiou van Zuijdholland, dat zij op verzoek van de dochter van Jan Tonis naar het huis van Dierck Foppen van Driel zijn gegaan. Dierck ligt ziek te bed en gequetst van voornoemde Jan Tonis. Dierck vergeeft in presentie van de predikant Jan Tonis maar de costen van het verwijt laat hij staan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 021v
Soort akte: akkoord
Datum: 20-3-1603
1e Comparant: Jan Tonis van Hasselt
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Tonis van Hasselt, bode van de baeliou van Zuidhollant namens de weduwe en kinderen van Franck Tomas. Jan Jans de Leuw heeft een obligatie ge??? aan Franck zijn weduwe en kinderen in verband met de koop van een akker. De obligatie is houdende op Peeter Cornelis Lijnden of nu zijn weduwe. Er is een probleem over het al of niet betalen van rente. Men komt tot een akkoord.
Marike weduwe van Peeter is nu getrouwd met Jan Cornelis Roeloff.
Nog genoemd Lenaert Cornelis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 022r
Soort akte: Vonnis
Datum: 5-5-1603
1e Comparant: Mathijs Adriaens
2e Comparant: Cornelis Jans
Goederen:
Bijz: Mathijs vraagt of Cornelis niet meer over zijn wegen gaat dan afgesproken. Oordeel is: ja. Cornelis een stuk straat maken en onderhouden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 022r
Soort akte: vonnis
Datum: 21-5-1603
1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Adriaen Peters en Arthonis de Jonge verklaren dat zij Coenraet geen toestemming hebben gegeven iets te verhuren.. Adriaen Huijgen mag volstaan met te betalen aan Adriaen en Anthonis. Coenraet moet aan de eis van Adriaen Huigen voldoen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 022r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1603
1e Comparant: Willem Wouters, eiser
2e Comparant: Lijntken Adriaen Gerits weduwe
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 022r
Soort akte: vordering
Datum: 26-6-1603
1e Comparant: Dierck Peters
2e Comparant:
Goederen: een swarte blaes koeij van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 022v
Soort akte: verpachting
Datum: 12-7-1603
1e Comparant: schout en gerechten
2e Comparant:
Goederen: Verpanding van incoemen en vuijtgaven van Vroukens Vaert t/m juli 1604
Bijz: Jan Adriaen Clasen krijgt de verpachting.
Jan moet nog voor zijn schippers: Cornelis Jans, Jan Jans Hoeveneer en Frans Boeseren ivm het feit dat zij gevangen waren te Sartogen Bossche.
Ivm het vaarverbod omtrent Sint Merten 1603 krijgt Jan geld terug.
Hij heeft betaald aan Dierck Foppen en Wouter Jans als meesters van de Nieu Sluijs

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 0232r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-10-1623
1e Comparant: Gerit Melsen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gerit Melsen verzoekt waer hij tot sijne betalinge sal geraken vant houden vande ruijters lestmael inde vergaderinge vande leeger.
Ieder die schulduig is aant houden van de vergadering dient te betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-10-1603
1e Comparant: Seger Jan Segers
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Seger heeft land gekocht, heeft volledig betaald, heeft quitantie. De eigenaars zijn overleden. De erfgenamen dienen zich te melden anders wordt er recht gedaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-10-1603
1e Comparant: Adriaen Huijgen
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Adriaen mag met zijn recht voortgaen tenzij Coenraet aantoont dat hij op tijd zijn pantkeeringen heeft verheeven.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023r
Soort akte: renunciatie
Datum: 8-10-1603
1e Comparant: Gerit Melsen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gerit Melsen, namens de gemeente van 11½ Hoeve, ziet af van de sijlen bij Jan Lambrechts Muer

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-10-1603
1e Comparant: Frans Adriaens Boeser
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Frans verzoekt waer hij zijn schaeij sal moegen schutten ende baet wachtren inde straet die hij makt met Bastiaen Adriaens en Maeijken zijn zus. Frans mag schutten van de seekant aan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-10-1603
1e Comparant: Rutger Peters en Claes Jacops
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Rutger Peters en Claes Jacops willen een vonmnis omdat Mathijs Adriaens heeft gezegd dat zij goet bezitten van Mathijs.
Partijen moeten hun goed scheiden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023v
Soort akte: vordering
Datum: 15-10-1603
1e Comparant: Gerit melsen namens Adriaen Huijgen
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen: 2 melckoeij
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-10-1603
1e Comparant: Gerit Melsen namens Lijntken Adriaen Gerits
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gerit Melsen namens Lijntken Adriaen Gerits presenteert een attestatie op en teghens Willem Wouters Coomen. Jan Adriaen Clasen vraagt namens Willem een kopie.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023v
Soort akte: verzoek
Datum: 22-10-1603
1e Comparant: Lambrecht Willems en Peter Mathijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lambrecht Willems en Peter Mathijs verzoeken om rekening en verantwoording door Frans Jans hun oom. Jan Adriaen Clasen vraagt namens Frans om het verzoek schriftelijk in te dienen. Toegewezen.
Frans moet wel binnen 8 dagen rekening en verantwoording afleggen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 023v
Soort akte: afrekening
Datum: 22-10-1603
1e Comparant: schout en gerechten
2e Comparant: Reijn Gielis
Goederen: afrekning mbt land op Vrouwkens Vaert.
Bijz: Nog genoemd: Jan Wouters, Peter Wouters, borgemeester 1602, Lambrecht Willems, borgemeester 1603, Dierck Foppens van Driel, meester Vrouwkens Vaert, Jan Adriaen Clasen, Gerit Frans, Anthonis Diercx Brouwer, Michiel Adriaen Segers, Adriaen Severs

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 024r
Soort akte: verpachting
Datum: 23-10-1603
1e Comparant: schout en gerechten
2e Comparant:
Goederen: verpachting 5 geerden aan Vrouwkens Vaert.
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 024v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 29-10-1603
1e Comparant: Adriaen Huijgens
2e Comparant:
Goederen: 2 melckoeij van Coenraet Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 024v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-11-1603
1e Comparant: Mathijs Jans, eiser
2e Comparant: Adam Tonis van Tilborch
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 024v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-11-1603
1e Comparant: Gerit Melsen namens Maeijken Denis
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 024v
Soort akte: verzoek
Datum: 19-11-1603
1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts, eiser
2e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis
Goederen:
Bijz: Jochiem wil dat Anthonis zijn antwoorden geeft en dat de heemraad een dag stelt om te vonnissen.
Wordt 26-11 besproken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 025r
Soort akte: attestatie
Datum: 24-11-1603
1e Comparant: Jan Adriaen Stacen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Stacen, wonende tot Waspik, 41 jaar, verklaart op verzoek van Lenaert Cornelis Ficfoert, wonende tot Cappel, dat hij op 13-11 jl ten huize van Jan Tonis van Hasselt, shoeffsbode van de baljuw van Zuidholland, aanwezig was. Daar waren ook Lenaert Cornelis en Jan Jans Schueren van Waelwijck. Jan verklaart daar de grond van Lenaert uitgesoken te hebben en nog meer zou uitsteken. Jan noemde Lenaert een schelm. Er volgen nog meer beledigingen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 025r
Soort akte: attestatie
Datum: 1-12-1603
1e Comparant: Maeijken Cornelis Cornelis Mombers huijsvrouw
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maeijken Cornelis Cornelis Mombers x Jan Tonis van Hasselt, 41 jaar, verklaart dat op 13-11 meerdere personen bij haar thuis waren. Oa Lenaert Cornelis Ficfoert en Jan Jans Crijnen alias Verschuer wonende tot Waelwijck. Jan heeft vele beledigingen uitgeproken jegens Lenaert.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026r
Soort akte: vonnis
Datum: 1-12-1603
1e Comparant: Maeijken Denis
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 1-12-1603
1e Comparant: Peter Mathijs
2e Comparant:
Goederen: goederen van Adriaen Huijgen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026r
Soort akte: vonnis
Datum: 5-5-1604
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Leenken Roelen
2e Comparant: Peter Wouters
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten hun bescheijt inbrengen waarna de heemraet vonnis wijst.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026r
Soort akte: attestatie
Datum: 5-5-1604
1e Comparant: Cornelis Jans, borgemeester
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Jans, borgemeester, 41 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen Severs dat Willem Woutersz Coomen tot Raemsdonck een tas hooij gekocht heeft die Adriaen Severs zou vervoeren. Cornelis betaalt aan Willem Wouters.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026v
Soort akte: vordering
Datum: 12-5-1604
1e Comparant: Anthonis Diercxs Brouwer
2e Comparant: Jan Tonis
Goederen: dack vande huijs
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026v
Soort akte: vordering
Datum: 12-5-1604
1e Comparant: Jochiem Jans Paep
2e Comparant: Jan Adriaens van Gils
Goederen: het gras van sijne delle
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026v
Soort akte: vonnis
Datum: 2-6-1604
1e Comparant: Leenken Roelen
2e Comparant: Peter Wouters
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten hun bescheijt inbrengen waarna de heemraet vonnis wijst.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 026v
Soort akte: verpachting
Datum: 16-7-1604
1e Comparant: schout en gerechten
2e Comparant:
Goederen: verpachting inkomsten en uitgaven van Vrouwkens Vaert
Bijz: Ingezet door Jan Adriaen Clasen, verhoogd door Matheus Adriaens

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 027r
Soort akte: attestatie
Datum: 26-7-1604
1e Comparant: Cornelis Jans ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Jans, borgemeester tot Waspik, 63 jaar, en Handrick Adriaens, 21 jaar, verklaren op verzoek van Michiel Mathijs, schout Waspik, dat zij op 23-7 jl op het schip van Cornelis , gelegen in Vrouwkens Vaert, stonden en dat langs de kant stonden Steven Cornelis en Dingeman Wijten. Steven zei: het zijn al bloetsuijpers die aen de kerck wonen en hier aende vaert coemen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 027r
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Op 6-8-1603 heeft de ruijterij te Waspik gelogeerd en daarna heeft Michiel Mathijs de kosten oversien en de bewoners van de 20 huizen in de moer waar de ruijterij verbkleef gevraagd bij te dragen in de kosten. Steven Cornelis heeft na menig manen nog niet betaalt. De schout heeft Steven doen executeren en een beestken doen afhalen en op zondag den 25 doen veijlen in een volle kerck. Daarna is het verkocht om de schuld te voldoen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 027v
Soort akte: vonnis
Datum: 15-9-1604
1e Comparant: Leenken Roelen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Leenken Roelen beweert omdat zij een stuck straet moet maken aan het eind van Jan Cleijs acker zij mag wegen en stegen over die akker.
Vonnis: Leenken moet nader bescheijt geven.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 027v
Soort akte: vonnis
Datum: 15-9-1604
1e Comparant: Willem Wouters
2e Comparant: Jan Peters Meulder
Goederen:
Bijz: partijen moeten op 21-9 ten huijze van de schout bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 027v
Soort akte: vonnis
Datum: 15-9-1604
1e Comparant: Willem Wouters Coomen
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 027v
Soort akte: vonnis
Datum: 15-9-1604
1e Comparant: Willem Joesten
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem Joesten met Anthonis Ariaen Tonis, confrater, moet zijn schuldenaers nog eens manen. Na vertoon van de maningen wil de heemraet vonnis wijzen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 027v
Soort akte: vordering
Datum: 22-9-1604
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: Een acker saijlant gekocht door Cornelis Willems Avontuer
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028r
Soort akte: vonnis
Datum: 27-10-1604
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Frans Jans ea
Goederen:
Bijz: Frans Jans als borg van Cornelis Jan Tonis van Tilborch.
Cornelis moet met de schout giften en erven het land dat hij seit gecoeft te hebben.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028r
Soort akte: attestatie
Datum: 27-10-1604
1e Comparant: Peter Huijbrechts ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Huijbrechts, 73 jaar, verklaart op verzoek van Magdalena Roelen dat zijn vader za. zo'n 40 jaar geleden een weijken gelegen achter aan het zuiden einde van een akker van Jan Cleijs Jacops gehooid heeft. In die tijd heeft hij gezien dat Jan Roelen een stukje land gespreid had en dat Jan Andries over het land van Jan Cleijs voerde. Hij weet niet of zij het recht op wegen en stegen hadden.
Aert Jacops, 53 jaar, zijn vader was een zwager van Magdalena's moeder, verklaart dat hij wist dat de weij achter de van Jan Cleijs Jacops van zijn vader was en dat er tussen de akker van jan Cleijs en de akker van de moeder van Magdalena een stuk vrijgelaten werd om beesten over te laten lopen. Of er over gereden wer weet hij niet.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 27-10-1604
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: land van Cornelis Willems Avontueren weu.
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1604
1e Comparant: Adriaen Segers x Leenken Roelen
2e Comparant: Peter Wouters
Goederen:
Bijz: Peter heeft recht op een copie van de certificatie van Leenken Roelen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1604
1e Comparant: Ariaen Ariaens Cleermaker
2e Comparant: Andries Dingemans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1604
1e Comparant: Willem Wouters
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: het eerdere vonnis blijft van kracht

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1604
1e Comparant: Adriaen Huijgen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: akte doorgestreept en niet afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1604
1e Comparant: Jan Jan Diercxs
2e Comparant: Wierock Gerits
Goederen:
Bijz: Als Jan kan aantonen dat Peter Mathijs een delleken heeft gekocht van Michiel Dierckxz, neef, wordt Jan ontslagen van alle aanspraken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 028v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1604
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 029r
Soort akte: vonnis
Datum: 19-1-1605
1e Comparant: Frans Jans
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 029r
Soort akte: vonnis
Datum: 19-1-1605
1e Comparant: Wierock Gerits
2e Comparant: Jan Jan Diercxs
Goederen:
Bijz: Alsoo sij cleijn van heemraet sijn voer deser tijt niet vroech

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 029r
Soort akte: vonnis
Datum: 9-3-1605
1e Comparant: Frans Jans
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: Omdat Frans geen obligatie of ander bescheijt heeft moet hij zijn eis schriftelijk laten blijken of onder eede een verklaring afleggen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 029r
Soort akte: vonnis
Datum: 9-3-1605
1e Comparant: Steven Cornelis
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Aangezien er geen stukken zijn moet Steven onder eede een verklaring afleggen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 029r
Soort akte: verzoek
Datum: 9-3-1605
1e Comparant: De Heijligegeestmeesters van Waspik
2e Comparant: Jan Lambrechts Muer
Goederen:
Bijz: Als de meesters worden aangesproken door jan ivm arbeid inde gemene steeg en dat voor Jan Willems Cam dan willen zij hun recht halen mbv een pachtcedulle

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 029r
Soort akte: attestatie
Datum: 5-4-1605
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en heemraders verklaren het volgende op verzoek van Bastiaen Pieters Greeff die gesenden was van Mariken Ariaens x Handrick Laureijs om het lichaam van Handrick te visiteren. Handrick was roekeloos uit zijn wagen gevallen. Schout heeft de bode opgedragen het lichaam in een nabij gelegen huis te dragen zodat zij 's morgens vroeg langs zouden komen. Vermoedelijk heeft Handrick zijn nek gebroken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 029v
Soort akte: certificatie
Datum: 15-4-1605
1e Comparant: Michiel Mathijs Otgens Mathijs ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Michiel Mathijs Otgens Mathijs, richter van Waspijck, Jan Ariaen Clasen, Gerit Melsen, Adriaen Lambrechts, Dierck Foppens en Jan Jan Andries certificeren dat Jacomina Jacops en haar twee zonen: Roelant Aerts en Peter Aerts binnen Waspik zijn geboren en er gewoond hebben. De grootvader van Jacomin was officier en de vader secretaris te Waspik. Jacomina en haar man hebben gewoond te G'Berge, Oosterhout en 's Gravenmoer. Het verzoek om haar passage of handelingen niet te hinderen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030r
Soort akte: coopdach
Datum: 25-5-1630
1e Comparant: schout en gerechten
2e Comparant:
Goederen: een paard dat Jochiem Peters Vonder gevorderd heeft
Bijz: een paard dat Jochiem Peters Vonder gevorderd heeft tbv het weeskind? wegens achterstallige betalingen door Balten Huijbrecht tot Dongen za.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030r
Soort akte: vonnis
Datum: 25-5-1605
1e Comparant: Jan Adriaen Gerits
2e Comparant: Mathijs Jans
Goederen:
Bijz: Mathijs moet aantonen dat hij de sloot inde 25 jaren eens gegraven heeft van Willem Gielen grindt noortwaert tottet water toe. Indien aangetoond wordt Mathijs ontslagen zoniet dan moet hij sloeten ofte graven

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030r
Soort akte: vonnis
Datum: 25-5-1605
1e Comparant: Jan Jan Diercxs
2e Comparant: Andries Dingemans
Goederen:
Bijz: Jan zal supercederen met zijn recht voor Dries weer van zijn reis teruggekomen is alzo zij samen hebben te rekenen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Willem Jacops
2e Comparant: Peter Adreiaens de Roeij
Goederen:
Bijz: Partijen moeten hun bescheijt tonen om te bepalen hoe Peter dat goet van Willem heeft gekocht.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Wierock Gerits
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wierock vraagt alle stukken op mbt Jan Jan Diercx: toegestaan

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Lijsken Peter Tonis weduwe mag verder procederen omdat Mathijs vande camere van Dordrecht slechts een afleijdinge heeft gestuurd en geen vonnis kan overleggen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Frans Jans, eiser
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: Adriaen moet betalen vant nemen van hoeij

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Jacop Goeijaerts en Jan Jan Andries
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Jan Rutten als borg van Anthonis Hendricxs van Tilborch.
Eisers moeten hun eis schriftelijk indienen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 030v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Matheus Adriaens
2e Comparant: Claes Jacops en Rutger Peters
Goederen:
Bijz: Ivm een deling van een acker moeten partijen hebben een rechterlijke wete waarna vonnis zal worden gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031r
Soort akte: attestatie
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Laurens Mertens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Laurens Mertens, 63 jaar, verklaart op verzoek van Mathijs Jans dat de sloot tussen het land van Willem Michiels za. en Jan Vas Wouters, nu van zijn kinderen, door Mathijs is gegraven

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031r
Soort akte: verpachting
Datum: 8-6-1605
1e Comparant: Adriaen Lambrechts en Jochiem Aerts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Lambrechts en Jochiem Aerts als vaertmeesters verpachten de inkomsten en uitgaven van Vrouwkens vaert.
Ingezet door Jan Adriaen Clasen, verhoogd door Adriaen Severs

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-10-1605
1e Comparant: Dingeman Segers
2e Comparant: Peter Wouters
Goederen:
Bijz: Heemraet wijst voer recht voer deser tijt met vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-10-1605
1e Comparant: Peter Cornelis, eiser
2e Comparant: Adriaen Huijgens
Goederen:
Bijz: Peter moet Adriaen roepen in rechten met claechlijke woerden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-10-1605
1e Comparant: Dierck van Cloetwijck, eiser
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: Dierck moet even wachten om Adriaen de kans te geven met zijn partie te spreken. Als Adriaen niet tot een akkoord komt mag Dierck hem panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031v
Soort akte: vonnis
Datum: 2-11-1605
1e Comparant: Peter Cornelis, eiser
2e Comparant: Adriaen Huijgen
Goederen:
Bijz: akte niet verder afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031v
Soort akte: vonnis
Datum: 2-11-1605
1e Comparant: Handrick Willems, eiser
2e Comparant: Frans Adriaens Boeser
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 031v
Soort akte: vonnis
Datum: 2-11-1605
1e Comparant: Adriaen Lambrechts
2e Comparant: Cornelis Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032r
Soort akte: attestatie
Datum: 12-11-1605
1e Comparant: Dierck Adriaens ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dierck Adriaens, Jan Bartholomeus, Adriaen Adriaens Lang, Peter Jans en Adriaen Peters, wonende tot Raemsdonk, verklaren op verzoek van Jan Gijsbrechts, de Jonge Jan Gijsbrechts, zijn zoon, Adriaen Frans, zoon van Frans Gerits, schout tot Raemsdonk, Cleis de Bosser, Raemsdonk, dat er in de nacht van 7 op 8 november 5 paarden zijn ontvreemd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032r
Soort akte: vonnis
Datum: 16-11-1605
1e Comparant: Frans Adriaens, eiser
2e Comparant: Gelden Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032r
Soort akte: vonnis
Datum: 16-11-1605
1e Comparant: Frans Adriaens Smit
2e Comparant: Jochiem Aerts
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032r
Soort akte: attestatie
Datum: 16-11-1605
1e Comparant: Jan Matheus
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Matheus, 24 jaar, verklaart op verzoek van Peter Cornelis Dolck dat toen hij ten huijze van Adriaen Severs dat daar Peter Cornelis en Adriaen Huijgen comanschap maakten van een akker. De koopsom f 350 zou door Adriaen gereet betaald worden.
Op 14 december bevestigd Cornelis Mathijs, schutter, het verhaal van Jan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032v
Soort akte: vonnis
Datum: 14-12-1605
1e Comparant: Gerit Melsen ea
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Gerit Melsen namens Jan Peters en Maeijken Cornelis.
Vonnis: Gerit zal met zijn clacht voertvaren

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032v
Soort akte: vonnis
Datum: 14-12-1605
1e Comparant: Frans Adriaens Smit, eiser
2e Comparant: Jochiem Aerts
Goederen:
Bijz: Frans moet zijn eis onder eede bevestigen, dat gedaan hebbende moet Jochiem opleggen en betalen en heeft hij wederom te soecken op Frans

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032v
Soort akte: vonnis
Datum: 14-12-1605
1e Comparant: Peter Handricxs, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032v
Soort akte: vonnis
Datum: 14-12-1605
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck
2e Comparant: Adriaen Huijgen
Goederen:
Bijz: Peter mag panden indien hij 2 geloofwaardige getuigen heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 032v
Soort akte: attestatie
Datum: 6-1-1606
1e Comparant: Laureijs Mertens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Laureijs Mertens, 75 jaar, en Aert Jacops, 55 jaar, verklaren, op verzoek van Dingeman Segers x dochter van Leenken Roelen wed Cornelis Gijsbrechts, dat zij aanwezig waren bij de erfdeling van de goederen van Cornelis. Tevens waren aanwezig Adriaen Cornelis en Leentken en meer andere. In de deling is afgesproken dat degene die het lot trof met de Lange Acker westwaaert van Jan Cleijs Jacops, gekocht van Wouter Wouters, moet stegen en wegen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 033r
Soort akte: copie attestatie
Datum: 7-1-1606
1e Comparant: Jan Wouters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Wouters, secretaris van waspik verklaart dat hij op 26-7-1602 in Raemsdonk ten huijse van Leenke Roelofs wed Cornelis Gijsbrechts is geweest om de erfdeling te beschrijven. Hierbij waren ook aanwezig Adriaen Cornelis, zoon, en assistenten. In de deling is opgenomen dat degene die het lot kreeg met het eijnde akker, waarvan Wouter Wouters de andere helft heeft, moet wegen en stegen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 033v
Soort akte: vonnis
Datum: 1-2-1606
1e Comparant: Gerit Melsen ea
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Gerit Melsen namens Jan Peters en Maeijken Cornelis.
Partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 033v
Soort akte: vonnis
Datum: 1-2-1606
1e Comparant: Willem Joesten, eiser
2e Comparant: Huijch Peters
Goederen:
Bijz: Huijch moet helpen opmanen die restanten int boexken staende en het geld aan Coenraet Jans betalen. Nog te betalen rente komen voor rekening van Willem.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 033v
Soort akte: attestatie
Datum: 1-2-1606
1e Comparant: Reijn Gielis
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Reijn Gielis, 60 jaar, verklaart dat hij met zijn vrouw naar G'berge is geweest ten huijze van Mester Jacop Wagenmakers tesamen met Jochiem Aerts. Daar heeft Jochiem tegen Jacob, die namens Cornelis Abrahams van Breda en Sandrijn Sijmons, erfgenamen van Jachus Schollen optreedt, gezegd: Ik heb van Sandrijn een delle gekocht, ik heb het geld bij me, willen jullie mij giften. Sandrijn en Jacop antwoorden: Dat kan niet want de delle staat als waarborg.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034r
Soort akte: machtiging
Datum: 8-2-1606
1e Comparant: Adriaen Huijgens x Mariken Adriaens
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Adriaen machtigt Frans Jans, wonende tot Waspik, om het deeel an de erfenis die zijn vrouw gekregen heeft van het weeskind van Wouter Jans: Jan Wouters, overleden te Drongelen, te ontvangen.
Tevens om het deel van de erfenis te Oosterhout, voor zijn vrouw, vanwege het overlijden van de dochter van herman Jacops.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034r
Soort akte: vonnis
Datum: 17-5-1606
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant: Jacop Goeverts
Goederen:
Bijz: Er wordt over 8 dagen recht gewezen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034r
Soort akte: vonnis
Datum: 17-5-1606
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Coenraet wil een stuk land in eigendom hebben: Coenraet moet zijne volle opwinninge inbrengen en bethoenen. Daarna is het zijn eigendom.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034r
Soort akte: vonnis
Datum: 20-5-1606
1e Comparant: Jacop Goeverts
2e Comparant: Jan Ariaen Clasen ea
Goederen:
Bijz: Jan Ariaen Clasen namens Anthonis Handricxs van Tilborch.
Na het lezen van stukken die Jacop heeft aangeleverd is het vonnis: Anthonis is gehouden te voldoen den 2e en 6e articule in zijn duplijck aangeleet.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034v
Soort akte: vonnis
Datum: 31-5-1606
1e Comparant: Jochiem Adriaen Aerts, eiser
2e Comparant: Frans Adriaens Boeser
Goederen:
Bijz: partijen moeten as woensdag bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034v
Soort akte: attestatie
Datum: 31-5-1606
1e Comparant: Anthonis Handricxs van Tilborch
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Anthonis Handricxs van Tilborch, geasrresteerde van Jacop Goeijaerts, 30 jaar, verklaart op verzoek van Jacop dat hij int besteden van zijn goetdat Jacop in voertijden gevoert heeft met zijn wagen tot Tilborch besproken heft dat het goet dat Jacop voert onvrij is en dat hij daarom grote vrachten moet geven.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034v
Soort akte: vonnis
Datum: 31-5-1606
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Michiel wil dat Coenraet die Dingtafele voor de volgende vierschaerdach in handen van de officier levert, zoniet dan wil hij dat Coenraet de hoogste boete opgelegd krijgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034v
Soort akte: vonnis
Datum: 31-5-1606
1e Comparant: Coenraet Jans, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: Vonnis: Matheus presenteert te verclaren dat hij die penningen niet mede en heeft verteert dat hij ongehouden sal sijn te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034v
Soort akte: vonnis
Datum: 31-5-1606
1e Comparant: Willem Wouters Verstech, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Mathijs moet de inventaris van de achtergelaten goederen van Lijsken zijn huisvrouw binnen acht dagen overhandigen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 034v
Soort akte: vonnis
Datum: 31-5-1606
1e Comparant: Michiel Mathijs namens Aert Hanecop
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Mathijs sal bethonen dat Aert mette restanten te vreden is geweest die Mathijs hem heeft overgeleverd. Er volgt een uitstel van 14 dagen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 035 v
Soort akte: attestatie
Datum: 2-10-1606
1e Comparant: Aert Wessels
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aert Wessels, 40 jaar, verklaart op verzoek van Geraert Frans, vader van Huijbert Gerits, dat hij afgelopen winter op het erf van Steven Cornelis en daar stond, naast haar huis, Dingentken Joest Adriaen Gielis huijsvrouw en vroeg hem of hij ook vis had gevnagen. Antwoord: nee, mijn fuiken waren geheven. Daarop zei Dingentken: Hier achter woont een kettingdief.
Steven Cornelis, 30 jaar, bevestigd het verhaal van Aert.
Steven vroeg aan Dingentken of zij zijn zwager bedoelde. Dingentken zei dat dat hem niets aan gaat. Zij had zelf de ketting weer opgehaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 035r
Soort akte: attestatie
Datum: 28-6-1606
1e Comparant: Jan Willems van Dussen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Willems van Dussen, 25 jaar, verklaart op verzoek van Jacop Goeijaerts dat hij vorig jaar 7 geerden land van Coenraet Jans heeft gehuurd met de conditie dat Jan zijn aandeel in het hoeij zou hebben. Coenraet heeft later gezegd laat het hoeij gebruiken door Peter Aerden, zorg voor mijn beesten en peerden en je hoeft geen huur te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 035r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-6-1606
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant: Jacop Goeijaerts
Goederen:
Bijz: Jan Ariaen Clasen namens Anthonis Handricxs van Tilborch.
Vonnis: voer deser tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 035r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-6-1606
1e Comparant: Jochiem Adriaen Aerts, eiser
2e Comparant: Frans Adriaens Boeser
Goederen:
Bijz: vonnis: over 14 dagen gaat het verder

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 035r
Soort akte: verpachting
Datum: 29-7-1606
1e Comparant: Aert Adriaens Schep en Adriaen Mathijs
2e Comparant:
Goederen: Als vaertmeesters worden de inkomsten en uitgaven van Vrouwkensvaert verpacht
Bijz: Adriaen Mathijs heeft ingezet

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 035v
Soort akte: attestatie
Datum: 2-10-1606
1e Comparant: Elisabeth Andries x Frans Adriaens Smit
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Elisabeth Andries x Frans Adriaens Smit, 50 jaar, verklaart dat zij in september op Vrouwkensvaert stond te praken met Eltken Peters. Daar in de buurt stond ook Elisabeth Andries x Frans Adriaens Smit te praten met Jan Jans Hoeveneer en Janneken Reijn Dielis huijsvrouw. Dingentken vertelde toen dat Huijbrecht Gerits haar zoon geslagen had om een vis die zij gevangen hadden. Eltken zei toe: maar uw zoion sprak ook heel qualijck. Ja zei Dingentken mijn zoon zei: kettingdief.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 036r
Soort akte: eis
Datum: 8-11-1606
1e Comparant: Jochiem Adriaen Aerts, eiser
2e Comparant: Frans Adriaens Boeser
Goederen:
Bijz: Frans brengt de zaak aan bij de gerechten

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 036r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-11-1606
1e Comparant: Jacop Goeijaerts
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
Goederen:
Bijz: Jan Ariaen Clasen namens Anthonis Handricxs van Tilborch.
Jacop krijgt een copie wuijt den duplijck.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 036r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-11-1606
1e Comparant: Jacop Goeverts, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Coenraet moet met 2 getuigen aantonen dat hij Peter Aerden en Jan Willems t goet verhuurt heeft. Daarna wijst de heemraet vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 036r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-11-1606
1e Comparant: Jan Jans Hoeveneer
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Jans Hoeveneer heeft een wete ggedaen aende de erfg van Maeijken Adriaen Peters, innocent, van een roeij straet die zijn vader heeft moeten maken zolang de moer duurde die Severijn Adriaens had gekocht. Nu de moer leeg is wil Jan ontslagen worden van zijn plichten. Jan moet die schau overleveren over die Herstraete en zal daarna ontslagen worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 036r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-11-1606
1e Comparant: Reijn Gielis en Dingeman Michiels
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Reijn Gielis en Dingeman Michiels willen als heiligegeestmeesters wuijtleggingen van onwillige restanten. Zij moeten nogeens manen en daarna de onwillege restanten overleveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 036r
Soort akte: attestatie
Datum: 8-11-1606
1e Comparant: Aert Adriaens Schep
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aert Adriaens Schep, 56 jaar, verklaart op verzoek van Huijch Peters dat hij, in de tijd dat Huijch en Dierck Foppens van Driel op pad waren om achterstallige betalingen te manen, hij ter hoogte van het huis van Frans Adriaens Smit kwam en hoorde dat Huijch woorden had met Frans. Hij heeft niet gezien dat Huijch een stok of een vuerck bij zich had. Daar weet hij niets van.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 036v
Soort akte: akkoord
Datum: 9-12-1606
1e Comparant: Huijbert Gerit Frans
2e Comparant: zoon van Joest Adriaen Gielis
Goederen:
Bijz: Huijbert en de zoon van Joest hebben ruzie gehad om een vis. Beide ouders hebben zich beklaagd en Jan Vosch de pastoor is gaan bemiddelen. Beide partijen komen bij elkaar en men besluit dat de kosten (meer dan f 30,00) samen te delen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 037r
Soort akte: copie attestatie
Datum: 2-4-1607
1e Comparant: Schout en secretaris
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en secretaris van waspik verklaren op verzoek van Jan Tonis, bode van de baeliou van Zuijdholland, dat de dochter van Jan gevraagd had om met de predicant naar Dierck Foppens, ziek te bed liggend en gequets door Jan Tonis, te gaan. De predivcant vraagt Dierck of hij Jan wil vergeven. Dierck vergeeft Jan maar maar het verwijt mag niet vervallen want zoiets mag niet nog eens gebeuren.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 037v
Soort akte: vonnis
Datum: 27-2-1607
1e Comparant: Gerit Melsen namens Willem Jacops
2e Comparant: Peter Adriaens de Roeij
Goederen:
Bijz: Gerit wil zijn wilceur vanwege Willem Jacops op Peter Adriaens de Roeij panden. Jan Adriaens Clasen presenteert namens Peter zijn penningen mits Willem borg staat. Vonnis: Willem mag panden, Peter mag zijn actie daarop verhalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 037v
Soort akte: 037v
Datum: 27-2-1607
1e Comparant: Jan Jan Diercxs
2e Comparant: Jan Adriaen Gerits
Goederen:
Bijz: Jan Jans wil een obligatie panden op Jan Adriaens staende op een acker voor Jacop Goeijaerts. Jan Jans mag panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 037v
Soort akte: attestatie
Datum: 3-3-1607
1e Comparant: Jacop Goeijaerts en Jan Jans, eisers
2e Comparant: Anthonis Handricxs van Tilborch
Goederen:
Bijz: Anthonis Handricxs van Tilborch bekent dat hij bij de eisers in 's Gravenmoer is geweest met een wagen vis. Hij boodt aan de eisers als voerlieden om voorop te gaan en hen bij onraad te waarschuwen. Tijdens de rit naar Tilborch heeft Anthonis niets bemerkt en toen er plots soldaten uit een schuur kwamen is hij terstond naar de eisers terug gereden. De soldaten en eisers en paarden waren verdwenen zodat hij geen hulp kon bieden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 038r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-3-1607
1e Comparant: Willem Adriaens, eiser
2e Comparant: Peter Jan Mathijs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 038r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-3-1607
1e Comparant: Mathijs Floris, eiser
2e Comparant: Cornelis Jans
Goederen:
Bijz: Na het inzien van de stukken en de quitantie van Cornelis is het vonnis dat Cornelis alles betaald heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 038r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-3-1607
1e Comparant: Wouter Jans cs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter Jans cs willen wegen en stegen over de steeg vande griffier. Wouter toont 2 certifacatien waain staat dat hij mag wegen en stegen over Jochiem Jans ackers.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 038r
Soort akte: vordering
Datum: 4-4-1607
1e Comparant: Willem Jacop Tonis van Sprang
2e Comparant:
Goederen: een acker met coeren van Peter Adriaens de Roeij tot Cappel gekomen vande Baghijnen van heusden
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 038r
Soort akte: vordering
Datum: 4-4-1607
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant:
Goederen: 2 swarte koeije en een roeij koeij van Mathijs Floris
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Joest Gijsbrechts vande Vrij Hoeven

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 038v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-4-1607
1e Comparant: Jacop Goeijaerts en Jan Jan Andries
2e Comparant: Anthonis Handricxs van Tilborch
Goederen:
Bijz: Beide partijen willen schadeloos gesteld worden ivm de overval door soldaten (zie 37v). De kosten worden in drieën gedeeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 039r
Soort akte: attestatie
Datum: 7-4-1607
1e Comparant: Lambrecht Willems
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lambrecht Willems, 30 jaar, verklaart op verzoek van Gerit Melsen namens de weduwe en kinderen van Dierck Foppens dat Dierck op zijn ziekbed liggende tegen de predicant heeft gezegd dat hij Jan Tonis vergeeft mbt de quetsuere die Jan Dieck aan gedaan heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 039r
Soort akte: attestatie
Datum: 7-4-1607
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en heemraders verklaren dat zij op verzoek van de vrouw van jan Thonis van Hasselt het doode lichaam van Dierck Foppens van Driel hebben gevisiteerd samen met Mr. Cornelis, chirurgijn te Hilveren Beeck en MR Adam chirurgijn te Tilborch. De rechter arm had een van duim tot oksel ontstelte ader en in de linherarm zat een steekwond. Ook de rug was geheel verkleurd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 039v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 11-4-1607
1e Comparant: Gerit Melsen namens Willem Jacop Tonis van Sprang
2e Comparant:
Goederen: coeren en land van Peter Adriaens de Roeij
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 039v
Soort akte: vordering
Datum: 2-5-1607
1e Comparant: Joest Peter Gijsbrechts uit de Vrij Hoeve
2e Comparant:
Goederen: 3 beste koeijen van Mathijs Floris
Bijz: Mathijs beloofd alles te betalen met Willem Joesten als borg

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 040r
Soort akte: vordering
Datum: 9-5-1607
1e Comparant: Maeijken Goeijaerts van Waelwijck ea
2e Comparant:
Goederen: een stuk land van de erfg van Lieven Jans
Bijz: Maeijken Goeijaerts van Waelwijck weduwe Gijsmer Joesten namens de weduwe van Claes jans

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 040r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-5-1607
1e Comparant: Willem Ariaens Deckers
2e Comparant: Peter Jan Mathijs
Goederen:
Bijz: Hun geschil moet door de heemraet behandeld worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 040r
Soort akte: machtiging
Datum: 23-5-1607
1e Comparant: Andries Dingemans ea
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Andries Dingemans en Peter Dingemans, broer, machtigen Frans Jans om mede namens zijn broers de erfenis van hun oom Willem Wouters te delen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 040r
Soort akte: attestatie
Datum: 23-5-1607
1e Comparant: Jochiem Jans en Michiel Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans en Michiel Jans verklaren op verozek van Frans Jans dat zij samen met Frans begin maart ten huijze van Jan Thonis van Hasselt, bode van de baeliou van Zuijdholland een pot bier hebben gedronken en dat er toen ewoorden zijn gevallen. Frans zei dat Reijn Gielis gezegd had dat er nauburen waren die f 50 van de Heijligegeest hadden gekregen zonder dat dat in de boeken stond. Hierop zei Maeijken de vrouw van Jan Tonis dat het om Dierck Foppens ging. Hierop antwoorde Frans dat hij vermoed dat het om Jan Wouters ging.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 040r
Soort akte: machtiging
Datum: 8-6-1907
1e Comparant: Jenneken Loeff van Outheusden
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen
Goederen:
Bijz: Jenneken machtigt Jan om een zaak te beginnen tegen Matheus Adriaens mbt rekening en verantwoording

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 040v
Soort akte: attestatie
Datum: 6-7-1607
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en heemraders verklaren dat zij getuigen zijn geweest van een mondeling akkoord mbt stegen en wegen tussen Wouter Jans en Gerit Frans.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 041r
Soort akte: attestatie
Datum: 10-7-1607
1e Comparant: Peter Adriaens de Roeij en Dierck Corstiaens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Adriaens de Roeij en Dierck Corstiaens, beide wonende tot Cappel, verklaren op verzoek van Adriaen Quirijns en Corstiaen Corstiaens, Heijligegeestmeesters tot Cappel, in apsentie van Adriaen Jacops, mede meester, als eigenaars van een stuk land dat Peter 36 jaar lang bij zijn vader thuis heeft gewoond en altijd de eigenaars van het stuk land over de steeg gerenden zijn en dat daar nooit iemand wat van gezegd heeft. Dierck bevestigd het verhaal van Peter.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 041r
Soort akte: verpachting
Datum: 23-7-1607
1e Comparant: schout en gerechten
2e Comparant:
Goederen: verpachting inkomsten en uitgaven Vrouwkensvaert
Bijz: Jan Adriaen Clasen heeft ingezet.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 041v
Soort akte: vonnis
Datum: 12-9-1607
1e Comparant: Jenneken Loeff, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 041v
Soort akte: vonnis
Datum: 12-9-1607
1e Comparant: Willem Joesten, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: Matheus moet nog een deel hoeij betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 041v
Soort akte: vonnis
Datum: 21-9-1607
1e Comparant: Jacomina Jacops namens Roelant Aerts vander Plas
2e Comparant:
Goederen: een delle die Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel van Jacomina heeft gekocht
Bijz: Roelant is de zoon van Jacomina.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 041v
Soort akte: attestatie
Datum: 1-10-1607
1e Comparant: Bouwen Laureijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Bouwen Laureijs, 60 jaar, wonende tot Waspik, verklaart op verzoek van Jan Adriaens Stacens tot Sgravenmoer dat hij ten huijze van Aert Adriaens van Bergen, Sgravenmoer, is geweest en dat daar Jan woorden had met Aert, zijn schoonvader mbt de verhuer van een huis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-10-1607
1e Comparant: Lenaert Hermans van Dussen, eiser
2e Comparant: Dingeman Gijsbrechts van Gils
Goederen:
Bijz: Dingeman moet zijn schuld aan Lenaert betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-10-1607
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Coenraet wil brieven mbt een halve mnergen die hij opgewonnen heeft. Als partijen niet komen met een wete dan zal er rechtens gegift worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-10-1067
1e Comparant: Cornelis Mathijs Wever
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Mathijs moet Cornelis binnen 14 dagen betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042r
Soort akte: vonnis
Datum: 7-11-1607
1e Comparant: Huijch Peters, eiser
2e Comparant: Mateheus Adriaens namens Jan Matheus, zoon
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042r
Soort akte: vonnis
Datum: 7-11-1607
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: De schout verzoekt hoe hij gehouden is alle boeten wuijt te richten. Vonnis: met twee heemraders van sijn eijgen banck

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042r
Soort akte: vonnis
Datum: 7-11-1607
1e Comparant: Jochiem Aerts, eiser
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Akte niet verder afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042v
Soort akte: attestatie
Datum: 7-11-1607
1e Comparant: Lambrecht Willems
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lambrecht Willems, 31 jaar, verklaart op verzoek van Michiel Mathijs, schout, dat hij ten huijze van Adriaen Severs is geweest alwaer Adriaen Huijgens, wonende tot Waspik, tegen hem zei: Waarom doet ghij mij die schade die ghij mij doet van die wuijtlegginge van uwe dijckmeesterschap. Lambrecht heeft hem geantwoord: hadde ghij mij voldaen soe en hadde ick u gheen schade gedaen. Adriaen noemt de schout metten gerechten schelmen en rabauwen.
Jenneken Adriaen Severs, 78 jaar, huijsvrouwe bevestigd het verhaal.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 042v
Soort akte: attestatie
Datum: 7-11-1607
1e Comparant: Peter Matheus
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Matheus, 55 jaar, en Cornelis Andries, 35 jaar. Peter verklaart op verzoek van Geraert Frans, zoon van Franschoeijs Diercxs, dat hij te Sprang ten huijze van Peter Adriaens Cuijper is gewwest om hem aen te seggen dar hij aent werck wasvan het stek gereet te maken. Het stek had Peter gekocht van Godschalck Mathijs, zwager van Geraert.. Peter Adriaens heeft toen gezegd ik of mijn zoon komt en breng een arbeider mee. De zoon van Peter komt lang en was tevreden. Daar na is een andere zoon van peter gekomen en is begonnen om het hout op de kant van de sloot te verplaatsen waardoor de arbeiders het hout niet meer konden tellen.
Peter en Cornelis verklaren dat zij het hout hebben geteld dat op de slootkant en in de grint lag.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 043r
Soort akte: copie attestatie
Datum:
1e Comparant: Peter Matheus
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Matheus, 55 jaar, en Cornelis Andries, 35 jaar. Peter verklaart op verzoek van Geraert Frans, zoon van Franschoeijs Diercxs, dat hij te Sprang ten huijze van Peter Adriaens Cuijper is gewwest om hem aen te seggen dar hij aent werck wasvan het stek gereet te maken. Het stek had Peter gekocht van Godschalck Mathijs, zwager van Geraert.. Peter Adriaens heeft toen gezegd ik of mijn zoon komt en breng een arbeider mee. De zoon van Peter komt lang en was tevreden. Daar na is een andere zoon van peter gekomen en is begonnen om het hout op de kant van de sloot te verplaatsen waardoor de arbeiders het hout niet meer konden tellen.
Peter en Cornelis verklaren dat zij het hout hebben geteld dat op de slootkant en in de grint lag.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 043v
Soort akte: vordering
Datum: 14-11-1607
1e Comparant: Lenaert Hermnas van Dussen
2e Comparant:
Goederen: 2 jongste koeij van Jan Lambrechts Mueren
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 043v
Soort akte: vordering
Datum: 14-11-1607
1e Comparant: Melis Melis van Sprangh
2e Comparant:
Goederen: de peerden en koeijen en het coeren van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 043v
Soort akte: vonnis
Datum: 21-11-1607
1e Comparant: Lambrecht Adriaens, eiser
2e Comparant: Adriaen Jans Luer
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 043v
Soort akte: vonnis
Datum: 21-11-1607
1e Comparant: Melis Melis, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: De obligiae houdt men voer nul ende van gheender weerden tensij Melis Melis naerderen thoen inbrengt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 043v
Soort akte: vonnis
Datum: 21-11-1607
1e Comparant: Dingeman Wijten, eiser
2e Comparant: Steven Cornelis
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten naerderen thoen brengen, daarna zal vonnis worden gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 044r
Soort akte: attestatie
Datum: 21-11-1607
1e Comparant: Peter Wouters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Wouters, 42 jaar, en Jochiem Aerts, 35 jaar, verklaren op verzoek van Melchior Melsen namens zijn zus Truijcken Melsen wed Aert Adriaens Schep dat zij aanwezig waren toen Coenraet Jans, nog als schout, met zijn heemraders die Duijts schouwen over de Herstraet geschout hebben, bij hun en Aert Adriaens Schep langs kwamen om naar het werk mbt sluijskens bomen te komen kijken. Iedereen is daarna naar Frans Jans gegaan om wat te drinken. De kosten waren anderhalve daalder. De schout zei toen: Jullie betalen 10 stuijvers en ik 10 stuivers. Daarop ontstond ruzie.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 044v
Soort akte: attestatie
Datum: 3-1-1608
1e Comparant: Michiel Mathijs, richter, en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Michiel Mathijs, richter, en heemraders verklaren dat Jan Clasen Neeff, geboren in het land van Cleeff, x dochter van Melis Jans van Sgravenmoer, op een schip vaart met 2 jonge gezellen uit ons dorp. Men verzoekt om Jan doortocht te verlenen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045r
Soort akte: certificatie
Datum:
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en schepenen schrijven een certificatie om duidelijk te maken dat de eigenaars van land te Sgrevelduijn Waspik altijd hun geldplichtren nagekomen zijn en dat het land lnoordwaarts oopt tot aan de Maas en dat van de grondbezitters te Dussen hun land loopt zuidwaarts tot aan de Maas.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045r
Soort akte: vonnis
Datum: 16-4-1608
1e Comparant: Lambrecht Adriaens
2e Comparant: Adriaen Jans Luer
Goederen:
Bijz: akte niet verder afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045r
Soort akte: vonnis
Datum: 21-4-1608
1e Comparant: Dingeman Wijten
2e Comparant: Steven Cornelis
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen vraagt namens Steven om schriftelijke stukken. Die krijgt hij.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045r
Soort akte: vonnis
Datum: 21-4-1608
1e Comparant: De weduwe Adriaen Huijsmans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: De weduwe vraagt aan de schout en heemraders om aan de voogd van haar kinderen een wete zal doen om de kinderen aan te nemen of dat de schout zich sterk wil maken haar de kinderen aan te besteden. Wordt geregeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045v
Soort akte: attestatie
Datum: 21-4-1608
1e Comparant: Mathijs Floris
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mathijs Floris, 65 jaar, verklaart op verzoek van Dingeman Wijten dat hij rond Allerheijlige op de markt te Oosterhout is geweest en bij terugkomst bij Adriaen Adriaens Waelwijk een pot bier heeft gedronken en daarna naar huis ging met zijn vrouw. Op de Sgravenmoerse Dijk kwam Adriaen Wijten met zijn vrouw hen achterop. Ter hoogte van Steven Cornelis, Hendricxken, de moeder van Steven was er inmiddels ook, kregen Dingeman en Steven woorden en er wordt gevochten. Ook de vrouw en de moeder van Cornelis vochten mee. Dingeman voelde een steek in zijn enkel maar weet niet wie dat veroorzaakt heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045v
Soort akte: vonnis
Datum: 30-4-1608
1e Comparant: Gerit Melsen namens Dingeman Wijten
2e Comparant: Steven Cornelis
Goederen:
Bijz: Dingeman wil Steven panden.
Partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045v
Soort akte: vonnis
Datum: 30-4-1608
1e Comparant: Melis Melis
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Melis mag verteerde costen panden op Mathijs.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045v
Soort akte: vonnis
Datum: 30-4-1608
1e Comparant: Huijch Peters, eiser
2e Comparant: Jan Matheus
Goederen:
Bijz: Jan moet Huijch laten stegen en wegen gezien de akte van 24-11-1565.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045v
Soort akte: vonnis
Datum: 30-4-1608
1e Comparant: Huijch Peters, eiser
2e Comparant: Jan Adriaens Fijnenbuijck
Goederen:
Bijz: De heemraet weet niet hoe een koop tot stand is gekomen. Jan stelt Huijch tot eedt dat Huijch zal vertellen dat Jan een stuk land van Jan den Meijer niet mede heeft verkocht. Vonnis volgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 045v
Soort akte: vonnis
Datum: 30-4-1608
1e Comparant: Huijch Peters, eiser
2e Comparant: Jacop Goijaerts
Goederen:
Bijz: Huijch heeft een zuivere huurcedulle. Huijch mag Jacop panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046r
Soort akte: vonnis
Datum: 30-4-1608
1e Comparant: Jan Tonis van Sutphen
2e Comparant: Janneken van Someren
Goederen:
Bijz: Jan wil het land, gekocht van Adriaen Severen delen tegen Janneken.
Janneken zal nog een wete hebben als wesende voer die derde reijss. Daarna volgt vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046r
Soort akte: presentatie
Datum: 14-5-1608
1e Comparant: Peeter Huijbrechts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peeter Huijbrechts, 78 jaar, presenteert een brief waarin staat dat hij vrij is inde ??? Voor zijn acker. Nog hij noch Peter Lijnden hebben ooit een omheining gemaakt. Dat heeft Bastiaen Adsriaens wel vaak gedaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046r
Soort akte: vonnis
Datum: 14-5-1608
1e Comparant: Lambrecht Adriaens, eiser
2e Comparant: Adriaen Jans Luer
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen regelt de zaak.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046r
Soort akte: vonnis
Datum: 14-5-1608
1e Comparant: Lambrecht Willems, eiser
2e Comparant: Peter Wouters
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046r
Soort akte: vonnis
Datum: 14-5-1608
1e Comparant: Jan Willems Cam, eiser
2e Comparant: Peter Tonis Cuijl
Goederen:
Bijz: Aangezien de heemraad niet weet hoe Jan aan de obligatie gekomen is ende hij gheen transpoert en blijckt. Jan moet aantonen waarvoor hij die gekocht heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046r
Soort akte: vonnis
Datum: 14-5-1608
1e Comparant: Huijch Peters
2e Comparant: Jan Matheus
Goederen:
Bijz: Huijch wil wegen en stegen zoals op 30-4-1608 is afgesproken en hij wil Jan panden. Jan krijgt eerst nog een rechterlijke wete.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046r
Soort akte: vonnis
Datum: 30-5-1608
1e Comparant: Gerit Jans en Lambert Adriaens
2e Comparant: Jacop Goeijaerts
Goederen:
Bijz: Gerit en Lambrecht willen ivm het weeskind van Peter Mathijs restitutie en betaling van Jacop en de erfgenamen van Adriaen Jochiems vant slot van de rekeningen. De voogden moeten aantonen wie het geld heeft, darna vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-6-1608
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Hans van Hasselt
2e Comparant: Cornelis Huijgens
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-6-1608
1e Comparant: Gijsbert Gerits, eiser
2e Comparant: Willem Joesten
Goederen:
Bijz: Willem Joesten presenteert zijn goet dat hij geheel heeft betaald dat hij dien sal doen. Hij bekent f 200 schuldig te zijn en die te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-6-1608
1e Comparant: Jan Willems Cam, eiser
2e Comparant: Peter Tonis Cuijl
Goederen:
Bijz: Peter moet aan Jan zoveel penningen betalenals Jan voor die obligatie beloofd heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 046v
Soort akte: verpachting
Datum: 20-7-1608
1e Comparant: schout en gerechten
2e Comparant:
Goederen: verpachting van de inkomsten en uitgaven van Vrouwkens Vaert
Bijz: Jan Adriaen Clasen heeft ingezet. Adriaen Severs heeft verhoogd.
Nog genoemd:
Jan Wouters, Reijn Gielis, Jan vande Werck, Cornelis Jans, Jan Fijnebuijck, Herber Willems, Lambert Willems.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 047r
Soort akte: rekening
Datum:
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan toont de rekening van de pacht van de vaart.
Nog genoemd: Jan Wouters, Frans de Smit, Cornelis Jans, Herber Willems, Lambrecht Willems, Cornelis Willems en Peter Fijnenbuijck

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 047v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-7-1908
1e Comparant: Aert Marcelis Heijstek
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aert Marcelis Heijstek tot Cappel, 86 jaar, verklaart op verzoek van Anthonis Handricx, Peter Jans, secr Cappel en Adriaen Pauwels Smit tot Waelwijck dat hij ca 50 jaar geleden bij Staes Geerwijns op een stuk land gewerkt heeft. Ook na de dood van Staes heeft Aert turf gestoken en nooit gehoord dat iemand bezwaar maakte. Zijn 1e vrouw heeft tot driemaal gezegd dat Staes en zijn voorouders daar altijd voor eigen gebruik moer hebben gestoken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 047v
Soort akte: attestatie
Datum: 3-9-1608
1e Comparant: Laureijs Jans Hoefkens, pastoor/predicant Waspik
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Laureijs verklaart op verzoek van Neeltken Jan Peter Gielendr wonende op Bavel tot Lijndonck dat hij als pastoor te Bavel bij het ziekbed van Libbeken Peter Cornelis Broecx huijsvrouw van Peter Jan Gielis is geroepen . Libbeken heeft toen haar testament mondeling aan Laureijs doorgegeven en deze heeft het opgeschreven. Neeltken Peters en Willemken Peters krijgen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048r
Soort akte: vonnis
Datum: 17-9-1608
1e Comparant: Adriaen Huijgen namens eiser
2e Comparant: Hans Tonis van hasselt
Goederen:
Bijz: Eiser krijgt gelijk. Akte doorgestreept.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048r
Soort akte: vonnis
Datum: 17-9-1608
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Hans Tonis van Hasselt
2e Comparant: Cornelis Huijgen
Goederen:
Bijz: Cornelis moet betalen omdat de vrouw van hans bij eede verklaart dat Cornelis nog geld schuldig is tenzij Cornelis kan aantonen dat hij betaald heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048r
Soort akte: vonnis
Datum: 17-9-1608
1e Comparant: Wouter Jans, eiser
2e Comparant: Huijbert Gerits
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048r
Soort akte: attestatie
Datum: 17-9-1608
1e Comparant: Seger Adriaen Gerits
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Seger Adriaen Gerits, 34 jaar, verklaart op verzoek van Peter Wouters dat Gerit Willems en Peter Wouters heeft gehoord terwijl hij op zijn zwagers akker nabij de stede van Geir. Daar was Peter ook. Hij zag dat Gerit met een bloetmes op Peter afkwam onder luid geschreeuw. Wat er aan de hand was wist Seger niet.
Peter loopt weg maar Gerit gaat hem achterna. Als Peter op zijn eigen erf is neemt hij een tuijnstaeck in zijn hand. De vrouw van peter heeft Peter tegengehouden. De vrouw van Gerit stond ook op het erf en keek stilletjes toe.
Jenneken Jacop Bommelaers, 22 jaar, bevestigd het verhaal.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048v
Soort akte: vonnis
Datum: 1-10-1608
1e Comparant: Aert Adriaens van Bergen
2e Comparant: Peter Aerts, zoon
Goederen:
Bijz: Aert wil Peter panden op de schulden die hij heeft. Aert moet eerst een wete doen aan Peter en daarna volgt een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048v
Soort akte: vonnis
Datum: 1-10-1608
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Nav een ordonantie van de baljuw die in een volle kerck is gepriplieert wordt zijgereguleerd naert inhoudt vande selffde

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048v
Soort akte: vonnis
Datum: 1-10-1608
1e Comparant: Willem Joesten, eiser
2e Comparant: Cornelis Mathijs
Goederen:
Bijz: Willem, borgemeester, verklaart dat hij tijdens meerdere reijsen Cornelis heeft gemaand te betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048v
Soort akte: vonnis
Datum: 1-10-1608
1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser
2e Comparant: Jochiem Jans en Michiel Jans
Goederen:
Bijz: Adriaen moet intregertoriem leveren van zijn verzoek om Jochiem en Michiel te laten getuigen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048v
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Gerit Melsen namens Joest Peter Gijben
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten hun toen inbrengen, daarna volgt een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 048v
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Jan Jans Hoeveneer, eiser
2e Comparant: Cornelis Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Gerit Melsen namens Joest Peter Gijben
2e Comparant: Jan Diercxs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Melis Melis, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Melis moet aantonen dat de afleijdiinge van mathijs geen waarde heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, eiser
2e Comparant: Adriaen Huijgen
Goederen:
Bijz: Michiel mag de schouboete panden tenzij Adriaen kan aantonen dat de schout geen recht heeft op strijckgelt vant peert van Jan Boegaerden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Jan Willems Cam, eiser
2e Comparant: Peter Tonis Cuijl
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Wouter Jans, eiser
2e Comparant: Gerit Frans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-11-1608
1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser
2e Comparant: Hans Anthonis van Hasselt
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049r
Soort akte: attestatie
Datum: 21-1-1609
1e Comparant: Adriaen Lambrechts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Lambrechts, 60 jaar, verklaart op verzoek van Jochiem Adriaen Aerts tot Cappel dat hij in het huis, waar nu Gijsbrecht Clasen woont, is opgevoed en dat hij in die tijd vaak heeft horen zeggen dat het stukje land van 6 geerden van Adriaen behoorde te wegen en stegen. Adriaen Segers den Ronde diehet land gehuurd had stuurde zijn beeesten ook over de vaertkant.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049v
Soort akte: attestatie
Datum: 31-1-1609
1e Comparant: Reijn Gielis ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Reijn Gielis, 60 jaar, borgemeester, Adriaen Handricxs Panum, 58 à 59 jaar, borgemeester, Pauwels Tonis, 52 jaar, verklaren op verzoek van Adriaen Severs en Thomas Jans Schipper dat zij op 28 januari jl bij Adriaen Severs zaten. Adriaen Huijgen zei daar: Ik verkoop mijn peerden en wagen met aller erop en eraan. Adriaen Severs vroeg: Hoeveel wil je hebben. Antwoord 35 ponden vlaams. Adriaen zei daarop: goed, ik bied in 2 termijnen 24 pond in meij 12 pond en meij een jaar later de rest.
Beide zijn tot een akkord gekomen met 24 pond als prijs.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049v
Soort akte: vonnis
Datum: 4-2-1609
1e Comparant: Huijch Peters
2e Comparant: Jan Matheus
Goederen:
Bijz: Jan moet op basis van het vonnis op 30-4-1608 binnen 3 maanden zorgen dat Huich kan wegen en stegen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049v
Soort akte: vonnis
Datum: 4-2-1609
1e Comparant: Huijch peters
2e Comparant: Jacop Goeijaerts
Goederen:
Bijz: Huijch wil Jacop panden op basis van zijn huurcedulle. Is toegestaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 049v
Soort akte: vonnis
Datum: 4-2-1609
1e Comparant: Joest Peter Gijben, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Coenraet moet binnen 14 dagen bethonen of onder eede een verklaring afleggen anders mag Joest panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050br
Soort akte: attestatie
Datum: 9-6-1609
1e Comparant: Aert Adriaens van Bergen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aert Adriaens van Bergen tot Sgravenmoer verklaart op verzoek van Adriaen Thomas Jans mede van Sgravenmoer dat hij in 1583 naar Geertruijdenberge ten huijze van Jachus Schollen is geweest alwaar Adriaen Thomas aan Jachus Schollen f 42 betaalde ivm de koop van een moer, gekomen van de Chatuijsers, te Waspik door Adriaen en Jan Thomas.
Aert verklaart verder dat Adriaen meer geld wilde geven maar dat Aert hem dat heeft afgeraden omdat Adriaen eerst meer garantie diende te hebben vanwege het feit dat de Chatuijsers verboden hadden de moer verder af te graven. Werd dat wel gedaan dan zouden de Chatuijsers ze van hun bedde halen. Aert heeft ook een deel van de moer in zijn bezit

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050bv
Soort akte: vonnis
Datum: 1-7-1609
1e Comparant: Matheus Adriaens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Matheus vraagt om betaling van eenstoep van een steeg die hij gemaakt heeft..
Partijen zullen eerst een wete krijgen. Daarna volgt vonnis.
Cornelis Jans staet de weet van wegen Janneken Loeff.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050bv
Soort akte: vonnis
Datum: 1-7-1609
1e Comparant: Joest Peter Gijben, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Aangezien Jan Adriaen Clasen een attestatie heeft van Jan Adriaens van Gils waar Coenraet in vernoemd wordt moeten partijen alle bescheijt aanleveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050bv
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden land van Seger Jan Segers
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050bv
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: 12 geerden land in Groot Waspik van Jacop Goeijaerts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050bv
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een half delle, boven kerck aende wiel, van Jan Willems Cam
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050bv
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: 12 geerden land in Groot Waspik van de weduwe en erfgenamen van Willem den Cooman
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050bv
Soort akte: vonnis
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Gerit Melsen namens Joest Peter Gijben, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Joest Peter Gijben komt van de Vrijhoeven.
Joest mag Coenraet panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050r
Soort akte: vonnis
Datum: 18-2-1609
1e Comparant: Adriaen Severs
2e Comparant: Adriaen Huijgen
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050r
Soort akte: attestatie
Datum: 18-2-1609
1e Comparant: Reijn Gielis
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Reijn Gielis, 60 jaar, borgemeester, verklaart dat bij hem gekomen is Dingentken Jans huijsvrouwe van Matheus Adriaens. Zij zei: Reijn neef wij horen dat u uwe akker wilt verkopen of aan Peeter Teeuwen verkocht heeft. Wij willen graag kopen en ons Dinghen heeft 12 pond klaar liggen..
Later kwam Dingen terug en heeft gezegd: Geef je ons het geld weer of maogen wij de akker houden.. Reijn: jullie mogen de akker houden zoals Peter teeuwen die gekocht heeft. Daarop verklaart hij dat zij met de ploeg in het land reden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050r
Soort akte: vonnis
Datum: 18-2-1609
1e Comparant: Jan Wijten, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: Matheus verzoekt de eisen op schrift te krijgen. Wordt geregeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050v
Soort akte: attestatie
Datum: 18-2-1609
1e Comparant: Maeijken Cornelis x Hans van Hasselt
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maeijken Cornelis x Hans van Hasselt verklaart dat Cornelis Huijgens of Iken zijn vrouw voor f 4: 16 aan bier gedronken of gehaald hebben

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050v
Soort akte: akkoord
Datum: 16-3-1609
1e Comparant: Willem laureijs
2e Comparant: Dingentken Bernaert Jans
Goederen:
Bijz: Willem moet aan Dingentken f 24 betalen voor alle kosten ivm haar onderhoud in het kijnderbedde na het baren van hare kinderen.
Willem belooft Dingentken en haar moeder te ontlasten van het kind na de twee jaar dat hij het kind aanbesteed heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 050v
Soort akte: attestatie
Datum: 16-3-1609
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en heemraders verklaren op verzoek van Pieter Smiters? Luijtenant hoech baeliou van Zuijdholland dat zij onlangs geëxermineert hebben Dingentken Bernaert Jans int kijnderbedde waar ze bevallen is van een dochter. De vader is Willem Laureijs. Dingentken vertelde dat zij de afgelopen 2 of 3 jaren mondelinge conversatie heeft gehad met Willem. De zwangerschap is louter uit vriendschap en liefde ontstaan en niet door geweld of dwang. Dingentken heeft wel berouw maar is blij dat er een dochter is en hoopt dat er nog meer kinderen mogen komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 051r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: land in Groot Waspik van Jochiem Peters Vonder
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 051r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: land in Groot Waspik van Gerit Jan Meus D??? Tot Raemsdonck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 051r
Soort akte: attestatie
Datum: 15-7-1609
1e Comparant: Peter Adriaen Gerits ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Adriaen Gerits, 43 jaar, Dierck Peters, 35 jaar, en Jan Adriaen Gerits, 23 jaar, verklaren op verzoek van Wouter Jans dat zij ten huijze van Gerit Frans waren alwaar er woorden vielen tussen Huijbert Gerit Frans en Wouter Jans. De laatste 2 waren bij elkaar om tot een akkoorrd te komen omtrent wegen en stegen voor Wouter en zijn kionderen: Jan Wouters en Jan Handricks Cleermaker x Lijsken Wouter Jans.
De zaak wordt nu in handen gegeven van Peter Adriaens en Jan Adriaens. Zij hebben beide partijen gehoord. Er is een akkoord.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 051v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-7-1609
1e Comparant: Gielis Vassen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gielis Vassen tot Sgravenmoer, 70 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen en Jan Thomas dat hij, in ca 1582, ten huijze van Floris Jans te Geertruijden Berge waar Adriaen en Jan een blok moer te Waspik kochten van Jachus Schollen. Daarbij waren ook: Cornelis Tonis Cleijs, Sijmon Adriaen Gijben, Adriaen Jans Spranger, Adriaen Adriaens Cop, allen overleden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 051v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-7-1609
1e Comparant: Wijt Willems
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wijt Willems tot Waspik, 86 jaar, en Anthonis Cornelis Pharo tot Sgravenmoer, 55 jaar, verklaren op verzoek van Adriaen en Jan Tomas, broers, dat Adriaen en Jan van Jachus Schollen een moer in Munniken moer gekocht hebben en daar gedurende 2 à 3 jaar moer gedolven hebben zonder dat daar iemand bezwaar tegen heeft gemaakt totdat de munniken zelf gingen dreigen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052br
Soort akte: attestatie
Datum: 7-10-1609
1e Comparant: Mariken Huijbrechts x Frans Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mariken Huijbrechts x Frans Jans, 59 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen en Jan Thomas, broers, dat vele jaren geleden Jacop Lauwereijs Lantmeter bij haar thuis kwam omde moeren van Jachus Schollen gelegen in munniken van Santrosen moeren te Waspik. Het ging om de moeren die Willem Lambrechts, destijds haar man, gekocht had. Jachus zelf was niet aanwezig maar als vervanger had hij Jan Bouwens, zijn neef, gestuurd. Tijdens het meten hebben Jacop en Jan bij haar gegeten maar ze weet niet meer of Adriaen en jan daar ook bij waren en of zij mede in de kosten hebben gedeeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052br
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 7-10-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: drie geerden van Seger Jan Segers
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052br
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 7-10-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een halve delle van Adriaen Hermans kijnderen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052br
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 7-10-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: twaalf geerden van Willem die Cooman
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052br
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 7-10-1609
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: zes geerden in Groot Waspik van Jochem Peters Vonder
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052bv
Soort akte: vonnis
Datum: 20-1-1610
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, namens Crijn Jans, eiser
2e Comparant: Willem Joesten
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052bv
Soort akte: certificatie
Datum: 20-1-1610
1e Comparant: Laureijs Mertens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Laureijs Mertens, 46 jaar, en Jan Mathijs, 20 jaar, beide wonende in 11½ Hoeve verklaren op verzoek van Adriaen Huijgens dat zij op 26 februari met meer anderen bij Adriaen thuis bier gedroonken hebben en vandaar met 5 à 6 man naar het huis van Laureijs zijn gegaan. Daar zou vuur in de kousen van Jan Laureijs gekomen zijn. De getuigen verklaren niet te weten hoe dat gekomen is. Jan Laureijs heeft daarna Adriaen Huijgens geslagen. Adriaen heeft jan laureijs naar buiten gebracht alwaar Hans Tonis stond en tegen hem zei Jan Laureijs dat hij geslagen was.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052r
Soort akte: ceretificatie
Datum: 3-8-1609
1e Comparant: Adriaen Tomas Jans ez
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Tomas Jans tot Sgravenmoer en Jan Thomas Jans tot Waspik laten een vonnis van de hove van Zuijdholland zien. Het gaat tussen Adriaen en Jan contra de erfgenamen van Jachus Schollen, Hillegonde Dominicus tot Geertruijdenberge en betreft een blok moer te Waspik gekomen van de Chathuijsers tot Raemsdonck. Bij het bekijken van de moer lagen daar gedolven turven. De turf ligt er niet al te best bij. Er wordt een taxatie gemaakt.
Nog genoemd als borg: Thomas Jans Schipper en Aert Cornelis, beide van waspik.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052v
Soort akte: machtiging
Datum: 8-9-1609
1e Comparant: Handricxken Handricx
2e Comparant: Cornelis Mr Diercx
Goederen:
Bijz: Handricxken woont nu te Waspik maar is geboren te Hassel.
Handricxken machtigt Cornelis om te Hassel een stuk land aan haar half broer Anthonis Sijmons te verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 052v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-9-1609
1e Comparant: Jan Jan Andries ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Jan Andries, 45 jaar, en Adriaen Michiels, 40 jaar, verklaren op verzoek van Rogier Cornelis Coomans dat zij in meij ten huijze van Jan Jans waren alwaar Handrick Adriaens een akker te Waspik huurden van Rogier. De huur verviel bij verkoop waarbij Handrick het eerste recht had. Handrick heeft nooit laten weten geinteresseerd te zijn en was van mening dat Rogier voor de hoogste prijs moest verkopen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 053r
Soort akte: certificatie
Datum: 4-5-1610
1e Comparant: Peter Wouters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Wouters, 45 jaar, en Huibrechts Gerits, 26 jaar, verklaren op verzoek van Michiel Jans dat zij buren zijn van Michiel Jans en dat Michiel een jaar of 5 geleden Seger Adriaens heeft gequetst. Na enige tijd door die meesters behandeld te zijn is Seger overleden. Den selffden is een timmergezel die getrouwd is en 4 kinderen heeft en erg arm is.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 053v
Soort akte: vordering
Datum: 5-5-1610
1e Comparant: Peter Willem Conincx
2e Comparant:
Goederen: een acker van Adriaen Steven Blanckaerts tot Sgravenmoer
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 053v
Soort akte: vordering
Datum: 5-5-1610
1e Comparant: Lambrecht Willems
2e Comparant:
Goederen: twee koeien van Frans Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 053v
Soort akte: vordering
Datum: 5-5-1610
1e Comparant: Peter Mathijs
2e Comparant:
Goederen: een acker van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 053v
Soort akte: vonnis
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: Jan Adsriaen Clasen namens Rogier Comans, eiser
2e Comparant: Handrick Adriaens
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 053v
Soort akte: vonnis
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, namens Crijn Jans
2e Comparant: Willem Joesten
Goederen:
Bijz: Crijn mag Willem panden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 053v
Soort akte: vonnis
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: Jochiem Aerts
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Jochiem moet de eis op schrift zetten en kijken of zij tot een akkoord kunnen komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 054r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant: Matheus Peters
Goederen:
Bijz: Coenraet wordt niet ontslagen van zijn borg voor de kinderen van Jacop Jans Roest. Hij moet eerst betalen en mag daarna Matheus als voogd aanspreken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 054r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: Lambrecht Willems
2e Comparant:
Goederen: twee koeien van Frans Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 054r
Soort akte: certificatie
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en heemraders verklaren op verzoek van Frans Jans en Adriaen Quirijns cs als pachters van het gemael binnen Waspijck dat er te Waspijck geen windmolen is. Men gaar naar de molen van Cappel waar Waspijck ook toezicht houdt. Deze molen is echter te klein. De inwoners van het gehucht Twalftalvehoeve laten hun koren te Raamsdonk malen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 054v
Soort akte: certificatie
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: Jan Andries Bogaert
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Andries Bogaert, 70 jaar, en Wouter Wouters, 40 jaar, beide beenhackers, verklaren op verzoek van Frans Jans en Adriaen Quirijns als pachters vant slach dat zij in september jl gehoord hebben dat er grote mummerende (onrust?) was in de gemeente en dat velen hun vee lieten slachten daer oersake sij gheen slachgelt en souden betalen soe dat Jan 18 dieren en Wouter 14 dieren geeft laten slachten.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 054v
Soort akte: attestatie
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Andries Bogaert verklaren op verzoek van Adriaen Severijns als nasaet van Jacop Lucas wiens weduwe hij heeft getrouwd dat deze Jacop in 1583 van Jachus Schollen 1/3 mergen heeft gekocht gekomen van de munniken van Santrosen. Jacop heft deze 1/3 mergen weer verkocht aan Willem Thomas Lange van Sgravenmoer. Jan Thomas als voogd van Willems kinderen wil weer verkopen aan Handrick Adriaens Timmer. Handrick was begonnen met de moer te delven. Hierop kwam Adriaen Severs en heeft ons naar de moergebracht alwaar Peter Matheus aan het delven was. Peter handelde namens Jan Thomas. Hierop wordt een weet bezorgd bij Handrick Timmer tot Cappel. Het delven zou de Cathuisers of de erfg van Jachus Schollen toebehoren.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055r
Soort akte: attestatie
Datum: 12-5-1610
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en heemraders verklaren op verzoek van rentmeester Coolwijck dat zij de kerck en de heijligeest goed onderzocht hebben en dat er geen achtergehouden goederen zijn gevonden Mochten die toch nog tevoorschijn komen dat volgt de normale procedure.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055r
Soort akte: attestatie
Datum: 26-5-1610
1e Comparant: Huijbrecht Gerit Sijmons
2e Comparant: Mr Adriaen Stevens
Goederen:
Bijz: Huijbrecht Gerit Sijmons en Mr Adriaen Stevens hebben een probleem. Huijbrecht heeft Adriaen uitgescholden voor dief en schelm. Huijbrecht bekend schuld en geeft als oorzaak de drank aan. Hij krijgt vergeiifenis.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-6-1610
1e Comparant: Peter Adriaens de Roeij, eiser
2e Comparant: Claes Cornelis Muelenaer
Goederen:
Bijz: Claes moet de gerede gelden betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-6-1610
1e Comparant: Lijsken Jans, eiser
2e Comparant: Laureijs Martens
Goederen:
Bijz: Als Lijsken Jans haar eis onder ede bevestigd moet Laureijs betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-6-1610
1e Comparant: Peter Cornelis Dolcken huijsvrouwe, eiser
2e Comparant: Laureijs Mertens
Goederen:
Bijz: Als de vrouw van Peter onder ede verklaart wat zij heeft verdiend dan moet Laureijs betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-6-1610
1e Comparant: Rogier Cornelis Coomans, eiser
2e Comparant: Handrick Adriaens Schoenmakers
Goederen:
Bijz: Handrick moet huur en eventuele schade betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-6-1610
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, voogd kinder Jacop Jans
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Eerder vonnis blijft tenzij Coenraet met bewijzen komt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-6-1610
1e Comparant: Anneken Dierck Foppen weduwe, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vordering
Datum: 16-6-1610
1e Comparant: weduwe Adriaen hermans
2e Comparant:
Goederen: een delle van Jan Willems Cam
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 055v
Soort akte: vordering
Datum: 16-6-1610
1e Comparant: Mathijs Peter Mathijs tot Raemsdonck
2e Comparant:
Goederen: het beste paard en eeen van de beste koeien van Jacop Goeijaerts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 056r
Soort akte: attestatie
Datum: 2-7-1610
1e Comparant: Gerit Frans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gerit Frans en Peter Adriaen Gerits verklaren op verzoek van Michiel Jacops ..
Akte niet afgemaakt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 056r
Soort akte: attestatie
Datum: 20-3-1610
1e Comparant: Laureijs Mertens ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Laureijs Mertens van Raemsdonck en Jan Bastiaens van Dongen namens zijn kinderen bij Aentken mertens en namens Jan Laureijs x Janneken Jan Mertens, erfgenamen van Anna Mertens machtigen Michiel Otghens Mathijs, schout Waspik, en Mathijs Jans x Aliken Mertens om te procederen tegen Hendrick Gerits tot Woudrichem en Tielman Jacops tot Uitwijck

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 056v
Soort akte: attestatie
Datum: 3-8-1610
1e Comparant: Jan Wijtens ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Wijtens als broer van Neesken Wijtens x Michiel Jans verklaren dat Michiel tijdens alle jaren dat hij getrouwd was met Neesken altijd als timmerman hard gewerkt heeft voor zijn vrouw en kinderen en nooit iemand gequetst of gevochten heeft uitgezonderd dat hij nu volkomen beschonken Seger Adriaen Gerits, overleden, gequetst heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 056v
Soort akte: certificatie
Datum: 3-8-1610
1e Comparant: Frans Adriaens Smit ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Frans Adriaens Smit en Janneken Adriaen Severs huijsvrouwe verklaren op verzoek van Wouter Wouters van Tilborch dat op 10-7-1609 ten huijze waren van Janneke Jans voors, weerdinne, waren Peter Adriaen Cornelis Spaendonck van Tilborch en Adriaen Jacops van Rotterdam x Eltken Peter Gerits, zus van Peter Adriaens en dat zij woorden hadden over een geschil tussen Adriaen Jacops en Gerit Adriaens Spaendonck za en Wouter Wouters zijn zwager. Het ging om de voogdij en regeringe die Gerit Adriaens en Wouter Wouters over de goederen van de vrouw van Adriaen Jacops gehad hadden. Men kwam tot een akkoord en Adriaen zou een stuk grond krijgen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 057r
Soort akte: copie attestatie
Datum: 30-9-1610
1e Comparant: Heemraders van Waspik
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Heemraders van Waspik verlklaren op verzoek van Evaert Adriaens Pullen tot G'berge dat de pachters van het gemael ende bestiael, Frans Jans en Adriaen Quirijns, deden priplieren in een volle kerck dat iedereen die met het gemael tot een akkoord wilde komen zich diende te verzamelen ten huijze van Mr. Adriaen Stevens. Daar en op een andere plaats werd voor 10 maanden een akkkoord gesloten. Men mocht het koren zowel in Cappel als Raamsdonk laten "breken" en er was vrijdomme van slacht van een beest of vercken voor noetdrift. Meerde hebben toen hun beesten laten slachten

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 057v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1610
1e Comparant: Thomas Jans, eiser
2e Comparant: Wouter Wouters
Goederen:
Bijz: Beide moeten hun arbeiders betalen, zij moeten hun bescheit inleveren waarna er een vonnis volgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 057v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1610
1e Comparant: Laureijs vanden Ciboem namens Aert Adr Hanecops
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Jochiem Jan Berthouts vraagt namens Frans een copi, is toegewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 057v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1610
1e Comparant: Mathijs Jans, eiser
2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 057v
Soort akte: vonnis
Datum: 10-11-1610
1e Comparant: Frans Jans
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: Ivm de laatste rentedach van een disposito krijgt Frans geen loen maar een vaen bier of de tegenwaarde in geld naar oude gewoonte

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 057v
Soort akte: certificatie
Datum: 3-12-1610
1e Comparant: Mathijs Adriaens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mathijs Adriaens tot Cappel, 56 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen Lambrechts dat hij begin 1605 bij Hans Tonis van Hasselt met meerdere in huijs is geweest. En waar Adriaen verklaarde dat hij de pacht van Coninx wege over de Zuijdhollandse dorpen (een halve stuiver per tonne, had. Hierop zei Hans Tonis: ik zal u die afpachten want ik krijg vande stadt Dordrecht 2 blancken per tonne. Men kwam tot een akkoord zij het dat Adriaen Waspik en Dussen zelf hield.
Adriaen lambrechts zei dat de pacht van Dussen als borg tot Antwerpen stond.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058r
Soort akte: vonnis
Datum: 9-2-1611
1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Cornelis mag met zijn clacht voergaen ende overleveren copie wuijt sijnen boeck etc. Daarna mag Mathijs commentaar leveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058r
Soort akte: vonnis
Datum: 9-2-1611
1e Comparant: Mathijs Jans, eiser
2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer
Goederen:
Bijz: Mathijs moet over 14 dagen antwoorden anders mag Mathijs panden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058r
Soort akte: vonnis
Datum: 9-2-1611
1e Comparant: Jochiem Aerts en Lambrecht Willems
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Aangezien Frans niet aanwezig is is uitstel aan de orde

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058r
Soort akte: huur
Datum: 2-2-1611
1e Comparant: schout en gerechte
2e Comparant: Reijn Gielis
Goederen: Reijn huurt het vaerte land voor 4 jaar voor f 32 per jaar
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058v
Soort akte: vordering
Datum: 16-2-1611
1e Comparant: Melis Melis
2e Comparant:
Goederen: 4 koeijen van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058v
Soort akte: vordering
Datum: 16-2-1611
1e Comparant: Gerit Melchiors namens Cornelis Gerits
2e Comparant:
Goederen: een hofstadt van Lenaert Cornelis
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058v
Soort akte: vordering
Datum: 16-2-1611
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een delle van Dierck van Cloetwijck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 058v
Soort akte: vordering
Datum: 16-2-1611
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: de gereetste goederen van Jan Willems Cam
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059r
Soort akte: vordering
Datum: 16-2-1611
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: de gereetste goederen van Handrick Adriaens Timmer en Adriaen Jans Luer
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Jochiem Jans namens Thomas Jans Schipper, eiser
2e Comparant: Wouter Wouters en Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Lambrecht Verwits, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens namens Jan Matheus, zoon
Goederen:
Bijz: Jan moet betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Handrick Adriaens Timmer, eiser
2e Comparant: Adriaen Jans Luer
Goederen:
Bijz: Handrick moet de provisie aan de schout betalen en verder procederen om de baerschuldige van de voers strate te zoeken

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Anthonis Handricxs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Indien Anthonis door de Heijligegesstmeesters van Cappel wordt aangesproken op een obligatie die Adriaen Quirijns op zich genomen heeft dan mag Anthonis dat op Adriaen verhalen mits hij Adrien een wete doet toekomen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Jan Andries Bogaert, eiser
2e Comparant: Peter Jan Mathijs
Goederen:
Bijz: A.s. zaterdag moeten beide samenkomen en hun registers laten zien. Daarna volgt vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Dierck van Cloetwijck
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dierck moet naar de gifte zoeken van 1/3 delle. Daarna volgt vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Mathijs Jans, eiser
2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer
Goederen:
Bijz: Mathijs mag panden tenzij Jan met bewijs komt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Mathijs sal lichten copie vanden eisch ende ten naeste daer op antwoerden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: een delle van Dierck Adriaens van Cloetwijck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: goederen van Jan Willems Cam
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 059v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: de schout
2e Comparant:
Goederen: goederen Handrick Adriaens Timmer en Adriaen jans Luer
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-2-1611
1e Comparant: Gerit Melchiors namens Cornelis Gerits
2e Comparant:
Goederen: hofstadt van Lenarert Cornelis
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060r
Soort akte: getuigenisse
Datum: 7-3-1611
1e Comparant: Maeijken Cornelis x Hans Tonis van Hasselt
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maeijken Cornelis x Hans Tonis van Hasselt verklaart op versoek van Jacop Goevaerts dat enekele weken geleden ten huijze van haar de volgende personen zijn geweest: Jan Frans, schout, Seger Jan Segers en Peter Adriaens Gijben, beijde van Raemsdonck. Daarna kwam Jacop Goevaerts, ook van Raemsdonck. Jan Frans heeft Jacop een merriegebruijcer, veulenmaker genoemt en heeft hem geslagen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-3-1611
1e Comparant: Handrick Adriaens, eiser
2e Comparant: Wouter Jans
Goederen:
Bijz: Wouter is ontslagen van het halen en uitsteken van aarde en mag verder niets doen mits de straet haar breette houdt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-3-1611
1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: vonnis gewesen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-3-1611
1e Comparant: Jan Matheus, eiser
2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts namens Lambrecht Verwouts
Goederen:
Bijz: Lambrecht Verwits moet eerst giften alvorens hij geld krijgt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060v
Soort akte: aanbetaling
Datum: 9-3-1611
1e Comparant: Jan Matheus
2e Comparant: Lambrecht Verwouts
Goederen:
Bijz: Jan heeft geconstingeert een roesen Nobel op rekeningen van meerdere somme ivm betalingen aan Lambrecht

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-3-1611
1e Comparant: Jochiem Jans namens Lambrecht Verwouts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: De certificatie voor heemraet gepasseerd is voer recht

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 060v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-3-1611
1e Comparant: Thomas Jans Schipper of Jochiem Jans, procureur
2e Comparant: Coenraet Jans en Wouter Wouters
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-3-1611
1e Comparant: Anthonis de Jonge, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-3-1611
1e Comparant: Lenaert Cornelis, eiser
2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts, voogd Gerit Cornelis zoon
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-3-1611
1e Comparant: Gerit Frans
2e Comparant: Cornelis Jans
Goederen:
Bijz: Gerit mag wegen en stegen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-3-1611
1e Comparant: Mathijs Jans, eiser
2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer
Goederen:
Bijz: Jan moet naerdere thoen inbrengen, zoniet dan mag Mathijs die heerdagen ter executie naer behoeren

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061r
Soort akte: dagvaardiging
Datum: 14-4-1611
1e Comparant: Gerit Melchiors, stadthouder
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Gerit daagt Frans Jans op verzoek van Adriaen Joesten om de eis van Adriaen aan te horen. Adriaen is geassisteert door Peter Adriaen, shoeffs bode van de baljuw. Men wil aangetekent worden. Is toegewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061r
Soort akte: machtiging
Datum: 2-5-1611
1e Comparant: Adriaen Joesten, borger Breda
2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts
Goederen:
Bijz: Adriaen machtigt Jochiem om alle zaken mbt Frans Jans en de turven op Munniken moeren van Santrosen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-5-1611
1e Comparant: Handrick Adriaens Timmer, eiser
2e Comparant: erfgenamen van Adriaen Hermans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-5-1611
1e Comparant: Adriaen Severs, eiser
2e Comparant: Adriaen Mathijs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-5-1611
1e Comparant: Lenaert Cornelis, eiser
2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits
Goederen:
Bijz: Geen vonnis wegens absentie van heemraders

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: aanbetaling
Datum: 11-5-1611
1e Comparant: Mathijs Floris
2e Comparant: Dierck van Cloetwijck
Goederen:
Bijz: Mathijs heeft geconstringeert 31 stuijvers om eventueel Dierck te betalen als deze kan aantonen hoeveel straten hij moet maken

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Jochiem Jans namens Adriaen Joesten, eiser
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Adriaen moet eerst het rechtloon betalen, daarnaast mag hij voort precederen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Beerthout Jochiems
2e Comparant: Jacop Goevaerts
Goederen:
Bijz: Berthout moet Jacop een wete sturen. Als Jacop dan niet betaalt dan mag Beerthout dat verhalen op de goederen van Jacop

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Jan Andries Bogaert, eiser
2e Comparant: Peter Jan Mathijs
Goederen:
Bijz: den heemraet wijst voer recht, deser tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 061v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Mathijs Floris, eiser
2e Comparant: Anneke Goevert Jacops weduwe
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Adriaen Mathijs, eiser
2e Comparant: Lenaert Diercxs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Huijch Peters, eiser
2e Comparant: Jan Matheus
Goederen:
Bijz: Huijch moet Jan een wete sturen. Als Jan niets doet mag Huijch verder procederen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Adriaen Severs, eiser
2e Comparant: Adriaen Mathijs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 8-6-1611
1e Comparant: Jochiem Jans namens Adriaen Joesten van Breda
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Frans Jans zijn zoon
Goederen:
Bijz: aangezien Frans Jans sonnighe geld heeft gekregen van Thomas Jans van wege Adriaen Joesten en het niet aan Adriaen heeft gegeven mag hij worden gepand

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 6-7-1611
1e Comparant: Anthonis Adriaens den Jonge, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Coenraet moet met bewijs komen, daarna wordt vonnis gewezen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 6-7-1611
1e Comparant: Jan Andries Bogaert, eiser
2e Comparant: Peter Jan Mathijs
Goederen:
Bijz: Beide moeten f 4 betalen om buurheemraden om raad te vragen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 6-7-1611
1e Comparant: Lenaert Cornelis, eiser
2e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts als voogd
Goederen:
Bijz: Lenaert moet zijn eis op schrift stellen. Daarna wordt vonnis gewezen.
Op 26-10 heeft Lenaert niet aan zijn verplichting voldan en is Jochiem vrij bedingt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062r
Soort akte: vonnis
Datum: 6-7-1611
1e Comparant: Adriaen Mathijs, eiser
2e Comparant: Lenaert Diercxs
Goederen:
Bijz: Lenaert moet onder ede getuigen, zoniet dan Adriaen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062v
Soort akte: vordering
Datum: 14-7-1611
1e Comparant: Gerit Anthonis Smit
2e Comparant:
Goederen: een koei van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062v
Soort akte: vordering
Datum: 14-7-1611
1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts namens Beerthout, zoon
2e Comparant:
Goederen: Het geld dat Jacop Goeverts van Mathijs Peters krijgt
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062v
Soort akte: vordering
Datum: 14-7-1611
1e Comparant: Gerit Melchiors
2e Comparant:
Goederen: een halve delle van Adriaen Huijgen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062v
Soort akte: vordering
Datum: 14-7-1611
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een akker van Laureijs Mertens
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062v
Soort akte: vordering
Datum: 14-7-1611
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een akker van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062v
Soort akte: vordering
Datum: 14-7-1611
1e Comparant: Jan Jans en Claes Handricxs, HG meesters Cappel
2e Comparant:
Goederen: het huijs van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 062v
Soort akte: vordering
Datum: 14-7-1611
1e Comparant: Dierck van Cloetwijck
2e Comparant:
Goederen: een koei van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 063r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 21-7-1611
1e Comparant: Jan Jans en Claes Handricxs, HG meesters Cappel
2e Comparant:
Goederen: het huijs van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 063r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 21-7-1611
1e Comparant: Michiel Mathijs ea
2e Comparant:
Goederen: een akker van Adriaen Huijgens Ruijter
Bijz: Michiel Mathijs en Mathijs Jans cs als erfgenamen van Anna Martens za x Jan Lambrechts Muer

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 063r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 21-7-1611
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: een akker van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 063v
Soort akte: borg
Datum: 26-7-1611
1e Comparant: Jan Thomas ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Thomas tot Waspik en Merten Clasen tot Sgravenmoer stellen zich op verzoek van Adriaen Adriaens van Bergen, boomsluijter tot Breda, tot borg voor het geld dat Aert Adriaens van Bergen en Willem van Bergen, capiteijn, beijde beslagen hebben, berustende onder Jochiem Jan Beerthouts, gekomen van Frans Jans ivm de aankoop van turf. De zaak wordt geheel afgehandeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 063v
Soort akte: attestatie
Datum: 3-8-1611
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en schepenen verklaren dat Jan Willems tot Baertwijck x Jenneke Dierck Loeven wed Gierling Willems van Engelen verboden heeft dat Cornelis Jan Tonis tot Tilborch gebruik maakt van een deel van 7 geerden waar Cornelis zelf ook een stuk van bezit. Samen met oa Dierck van Cloetwijck als huerman gaat men naar het land alwaar ook Cornelis aanwezig is. Het land is geheel leeg en het hooi is al weggebracht. Er volgt een protest.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 064r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 3-8-1611
1e Comparant: Jan Jans en Claes Handricxs, HG meesters Cappel
2e Comparant:
Goederen: het huijs van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 064r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 3-8-1611
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant:
Goederen: akker van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 064v
Soort akte: vonnis
Datum: 26-10-1611
1e Comparant: Huijch Peters
2e Comparant: Jan Matheus
Goederen:
Bijz: De heemraet blijft bij het eerdere vonnis van 30-4-1608

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 064v
Soort akte: schulbekentenis
Datum: 2-11-1611
1e Comparant: Andries Adriaens Smit
2e Comparant: Handrick Adriaens ea
Goederen: Het betreft het geld van een wilkeur op Adriaen Huijgens Ruijter
Bijz: Handrick Adriaens als voogd en Peter Jacops als toesiender van Aentken Thomas Vassen weduwe en kinderen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 064v
Soort akte: vordering
Datum: 8-2-1612
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Maeijken Teeuwen
2e Comparant:
Goederen: twee geerden land van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 064v
Soort akte: vordering
Datum: 8-2-1612
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Lenaertken Joesten
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden land van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 064v
Soort akte: vordering
Datum: 8-2-1612
1e Comparant: Jan Handricxs
2e Comparant:
Goederen: twee koeien van Adriaen Huijgen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-2-1612
1e Comparant: Wouter Adriaens Nering als voogd, eiser
2e Comparant: Gerit Willems
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-2-1612
1e Comparant: Michiel Jacops, eiser
2e Comparant: Peter Tonis Cuijl
Goederen:
Bijz: Michiel moet aantonen dat Peter hem geld schuldig is. Daarna wijst men vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065r
Soort akte: attestatie
Datum: 15-2-1612
1e Comparant: Adriaen Michiels
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Michiels, 40 jaar, Maeijken Adriaen Huijgen huijsvrouwe, weerdinne, 36 jaar, verklaren dat Adriaen Mathijs op het huis van Adriaen Huijgen, waar de smit nu woont, heeft ingezet en het strijkgeld heeft gekregen. Adriaen Mathijs heeft daarna tegen Lenaert Dierck Foppens gezegd: gij zult mij niet lasten. Lenaert heeft gezegd dat niet te doen. Daarna heeft Adriaen de helft van het strijkgeld aan Lenaert gegeven en met de andere helft de lij??? Aan de weerdinne heeft betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-2-1612
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Maeijken Teeuwen
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 15-2-1612
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Lenaertken Joesten
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-2-1612
1e Comparant: Matheus Adriaens, eiser
2e Comparant: Bastiaen Peters Greeff
Goederen:
Bijz: Bastiaen moet betalen en Matheus moet borg staan. Akte is doorgestreept.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-2-1612
1e Comparant: Michiel Jacops, eiser
2e Comparant: Eltken Peters
Goederen:
Bijz: dees tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-2-1612
1e Comparant: Matheus Adriaens, eiser
2e Comparant: Bastiaen Peters Greeff
Goederen:
Bijz: Den veendrich moet aantonen dat de verkochte delle van hem was en niet van Backen dochter. Matheus moet met volle procuratie vande veendrich x Anthonis Papendochter of den veendrich zelf het land aan Bastiaen giften.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 065v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-2-1612
1e Comparant: Adriaen Tijsen, eiser
2e Comparant: Lenaert Diercxs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066r
Soort akte: vonnis
Datum: 23-3-1612
1e Comparant: Gerit Jans ea
2e Comparant: de Heiligegeestmeesters
Goederen:
Bijz: Gerit Jans x Anneken Matheus en Lijbert Lijberts x Sijken Matheus als erfgenamen van Janneken Jans x Pauwels Tonis. Janneken was de moeder van Anneken en Sijken.
Vonnis: men houdt het testament van Pauwels en Janneken aan tenzij kunnen bewijzen dat het testament vervallen is.
De koop door Mr Adriaen Stevens mag in rechten geroepen worden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-5-1612
1e Comparant: Gerit Melsen
2e Comparant:
Goederen: een halve delle van Adriaen Huijgen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066r
Soort akte: vordering
Datum: 23-5-1612
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: het koren op de akker van Matheus Adriaens en het koren op de akker van Jan Wijten
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066r
Soort akte: vordering
Datum: 23-5-1612
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een koei van Willem Joesten Coppen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066v
Soort akte: vonnis
Datum: 30-5-1612
1e Comparant: Matheus Adriaens
2e Comparant: Bastiaen Peters Greeff
Goederen:
Bijz: De brief staat niet op naam van Anthonis Papen maar op den Jongen Aen Huijben. Matheus moet aantonen hoe Anthonis Papen aan dit stuk land is gekomen. Koop of erfenis. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066v
Soort akte: attestatie
Datum: 11-7-1612
1e Comparant: Gerit Frans en Huijbert Gerits
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gerit Frans en Huijbert Gerits verklaren op verzoek van Michiel Jacops dat zij ongeveer anderhalf jaar geleden aanwezig waren ten huijze van Michiel en dat daar een koop is gesloten tussen Michiel en Peter Anthonis Cuijl. De wijncoop is verdronken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-7-1612
1e Comparant: Adriaen Mathijs
2e Comparant: Lenaert Diercxs
Goederen: Adriaen mag Lenaert panden
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066v
Soort akte: attestatie
Datum: 11-7-1612
1e Comparant: Lucia Berten x Michiel Jacops
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lucia verklaart dat Peter Tonis Cuijl bij haar gehaald/gedronken heeft: vijff vamen min een bier dobbel bier, boven de twaalf vamen voer verhaelt van welcke twalff vamen sij verclaert dat den ses cleijn bier geweest sijn

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066v
Soort akte: vordering
Datum: 18-7-1612
1e Comparant: Maeijken Teuwen
2e Comparant:
Goederen: het geld dat Peter Cornelis Dolck aan Jan Willems Cam schuldig is
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 066v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 18-7-1612
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: het koren van Matheus Adriaens
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067r
Soort akte: vordering
Datum: 18-7-1612
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een paard van Willem Huijgen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067r
Soort akte: vordering
Datum: 24-10-1612
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Janneken van Someren
2e Comparant:
Goederen: het huijs etc van Adriaen Huijgen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067r
Soort akte: vordering
Datum: 24-10-1612
1e Comparant: Huijbert Gerit Frans
2e Comparant:
Goederen: een swarte mulckkoeij van Cornelis Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067r
Soort akte: vordering
Datum: 24-10-1612
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een geerd land van Jacop Goeverts
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067r
Soort akte: vonnis
Datum: 14-11-1612
1e Comparant: Gerit Melsen namens Anneken zijn zus, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: Anneken moet inbrengen welke schade de paarden van Matheus hebben aangericht

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067r
Soort akte: vonnis
Datum: 14-11-1612
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Gerits
2e Comparant: Anthonis Handricxs en Jan Adriaens Ruijter
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067r
Soort akte: vonnis
Datum: 21-11-1612
1e Comparant: Adriaen Gerits tot G'berge
2e Comparant: Jan Adriaens Ruijter en Handrick Gerits
Goederen:
Bijz: Adriaen heeft een obligatie die Jan en Handrick moeten betalen. Jan en Handrick bieden aan de hoofdsom en 1 jaar rente te betalen. Adriaen gaat niet akkoord. Er wordt verder geprocedeerd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067v
Soort akte: 1e coopdag
Datum: 21-11-1612
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Janneken van Someren
2e Comparant:
Goederen: het huijs etc van Adriaen Huijgen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-11-1612
1e Comparant: Gerit Melsen namens Anneken, zijn zus
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: Aangezien Anneken verklaart 3 paarden van Matheus in de schutskoeij gebracht heeft en dat Matheus de paarden gelost heeft zonder te betalen moet Matheus de helft van het weijgeld betalen. Zoniet dan mag Anneken panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-11-1612
1e Comparant: Adriaen Gerits van G'berge, eiser
2e Comparant: Jan Adriaens Ruijter en Anthonis Handricxs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-11-1612
1e Comparant: Lambrecht Adriaens ea
2e Comparant: Adriaen Lambrechts, grootvader
Goederen:
Bijz: Lambrecht Adriaens als voogd en Gerit Jans als toesiender van het kind van Jan Lambrecht Adriaens.
Vonnis: Adriaen moet een zuivere inventaris leveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 067v
Soort akte: machtiging
Datum: 30-11-1612
1e Comparant: Huijbrecht Clasen, borger Heusden
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen, procureur
Goederen:
Bijz: Huijbrecht machtigt Jan om te procederen ivm land van Hans van Eck tot Poederoeijen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068lv
Soort akte: lijstje
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gerit Adriaens; Adriaen Buijs; Lenaert Cornelis; Laureijs Jans; Adriaen Diercxs; Seger Hendricxs; Jan Vass; Claes Adriaens; Jan Andries; Jan Huijgen; Commer Claes

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-12-1612
1e Comparant: Lambrecht Willems ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lambrecht namens de mede erfgenamen van Willem Lambrechts zijn vader verzoekt alzo Jan Rutten in zijn leven hem vervordertpenningen te ontvangen van Anthonis Tonis en Goevert Jacops zonder de erfgenamen van Willem te moeijen dat Wouter Adriaen Roothals of iemand namens Adriaen Wouter Cornelis zijn vader gehouden zullen wesen de voers Anthonis en de weduwe van Goevert ???? En doen betalen zo zij te voeren hebben begonnen.
Vonnis Anthonis en Goevert hebben beloofd Willem costeloos te houden en Wouter zal zijn geld innen bij Anthonis en Goeverts weduwe.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-12-1612
1e Comparant: de schout
2e Comparant: heemraet
Goederen:
Bijz: De heemraet houdt de ordonantie van de baljuw voor weerden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068r
Soort akte: vonnis
Datum: 12-12-1612
1e Comparant: Adriaen Severs
2e Comparant: Adriaen de Ruijter
Goederen:
Bijz: Adriaen Severs moet aantonen wat Adriaen de Ruijter en zijn helpers hebben verteert bij het laden van het hooi en moet Adriaen Huijgen de brief die Adriaen Severs geschreven zou hebben inbrengen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068r
Soort akte: vordering
Datum: 13-2-1613
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huibert Clasen Buijs
2e Comparant:
Goederen: land van Hans van Eck
Bijz: Huijbert is borger van heusden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068v
Soort akte: vonnis
Datum: 20-2-1613
1e Comparant: Maeijken Lemmens, eiser
2e Comparant: Frans Jans, Lambrecht Willems, Peter Mathijs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068v
Soort akte: vonnis
Datum: 20-2-1613
1e Comparant: Wouter Adriaens Roothals, eiser
2e Comparant: Anthonis Tonis
Goederen:
Bijz: Omdat Wouter de schuld niet bij het leven van zijn vrouw gemeld heeft hoeft Anthonis slechts de helft te betalen, de andere helft is te verhalen op de erfgenamen van zijn vrouw.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 20-2-1613
1e Comparant: Huijbert Claes Buijs
2e Comparant:
Goederen: 12 geerden van Hans van Eck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068v
Soort akte: vonnis
Datum: 20-2-1613
1e Comparant: Peter Jans als voogd Wierick Gerits kijnt
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Jans als voogd Wierick Gerits kijnt bij Lijsken Jans, Peters zus, in presentie van Lambrecht Adriaens, vindt dat de dochter oud genoeg is, 16 jaar, om voor zich zelf te zoregen en dan kan Wierick ontslagen worden van zijn aanneemplichten.
Vonnis: toegestaan

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 068v
Soort akte: 2e coopdach
Datum: 27-2-1613
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs
2e Comparant:
Goederen: hetzelfde land als bij de 1e coopdach
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069lv
Soort akte: recept aanwijzing
Datum: 14-7-1740
1e Comparant: Johan D Werther
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: aanwijzingen bij een flesje voor hertsterkinge en bij een poeder

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 6-3-1613
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs
2e Comparant:
Goederen: hetzelfde land als bij de 1e coopdach
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069r
Soort akte: 4e coopdach
Datum: 30-4-1613
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs
2e Comparant:
Goederen: hetzelfde land als bij de 1e coopdach
Bijz: Huijbert heeft de 1e coopdach ingezet op f 1200. Niemand heeft meeer geboden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-5-1613
1e Comparant: Wouter Adriaens Roothals, eiser
2e Comparant: Rom Peters
Goederen:
Bijz: Partijen meoten bijeenkomen om te rekenen, daarna volgt vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-5-1613
1e Comparant: Coenraet Jans, eiser
2e Comparant: Adriaen Diercx van Cloetwijck ea
Goederen:
Bijz: Adriaen Diercx van Cloetwijck namens Jan Matheus en Thomas Jans.
Coenraet mag met zijn klacht verder procederen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-5-1613
1e Comparant: Adriaen Severs, eiser
2e Comparant: weduwe en kinderen Adriaen Huijgen
Goederen:
Bijz: Adriaen moet zijn eis onder ede bewijzen. Daarna volgt vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069v
Soort akte: certificatie
Datum: 15-5-1613
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en schepenen verklaren dat Jacop Jans te Waspik is geboren en opgevoed. Hij tot de huwelijkse staet is gekomen en een schip heeft gekocht waarmee hij turf en hooi zal vervoeren vanuit de haven van waspik alwaer alle belastingen etc betaald worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069v
Soort akte: vordering
Datum: 3-6-1613
1e Comparant: Adriaen Severs
2e Comparant:
Goederen: een roeij koeij van de weduwe en kinderen van Adriaen Huijgens Ruijter
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 069v
Soort akte: vordering
Datum: 3-6-1613
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: 2 jonge verckens of beestkens van de weduwe en kinderen van Adriaen Huijgens Ruijter
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070r
Soort akte: vordering
Datum: 4-6-1613
1e Comparant: Evaert Wouters van Bommel namens Joest Wouters
2e Comparant:
Goederen: het schip, "een Gentsche", van de weduwe en kinderen van Adriaen Huijgens Ruijter
Bijz: Joest is schepen te Zaltbommel.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 12-6-1613
1e Comparant: Adriaen Severs
2e Comparant:
Goederen: een koeij van de weduwe en kinderen van Adriaen Huijgens Ruijter
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 12-6-1613
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: 2 beestkens van de weduwe en kinderen van Adriaen Huijgens Ruijter
Bijz: Aentken, de vrouw van Michiel, heeft ingezet.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070v
Soort akte: vonnis
Datum: 26-6-1613
1e Comparant: Willem Jacop Tonis
2e Comparant: Anthonis de Jongen cs
Goederen:
Bijz: Willem wil een wete besteden aan Anthonis.
Anthonis en de weduwe van Adriaen Peters krijgen een wete. Na een antwoord wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070v
Soort akte: vonnis
Datum: 26-6-1613
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant: Jan Matheus en Thomas Jans Schipper
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070v
Soort akte: vonnis
Datum: 26-6-1613
1e Comparant: Rom Peters, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens en Jan Adriaens Fijnenbuijck
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten hun beschiet laten zien en dan wordt vonnis gewezen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070v
Soort akte: vonnis
Datum: 26-6-1613
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Jan Matheus en Thomas Jans Schipper
Goederen:
Bijz: Jan en Thomas krijgen een wete en kunnen zich verantwoorden omtrent ontvoerde turf

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070v
Soort akte: vonnis
Datum: 26-6-1613
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck, eiser
2e Comparant: Jan Peter Willems
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 070v
Soort akte: vordering
Datum: 3-7-1613
1e Comparant: Peter Tonis Paep
2e Comparant:
Goederen: een huijs etc van Adriaen Jacops Bommeler
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-7-1613
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Handricxk Jans Buijs cs
2e Comparant: Stoffel Peters of Mathijs Michiels, borg
Goederen:
Bijz: Jochuiem Jan Beerthouts, procureur, krijgt namens Stoffel de eis op schrift.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-7-1613
1e Comparant: Coenraet Jans, eiser
2e Comparant: Adriaen Diercxs van Cloetwijck
Goederen:
Bijz: Adriaen namens Jan Matheus en Thomas Jans.
Beide partijen moeten hun bescheijt inbrengen, daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-7-1613
1e Comparant: Willem Huijgen
2e Comparant: Bastiaen Gerits
Goederen:
Bijz: Willem mag Bastiaen panden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-7-1613
1e Comparant: Willem Jacops van Sprang
2e Comparant: Anthonis de Jongen cs
Goederen:
Bijz: Anthonis en de weduwe van Adriaen Peters.
Na nog een ronde informatie wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-7-1613
1e Comparant: Wouter Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: De heemraet is met te weinig. Wouter moet zich maar even behelpen. Vonnis komt later

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: vonnis
Datum: 10-7-1613
1e Comparant: Matheus Adriaens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Zij die zonder toestemming wegen en stegen mogen door Matheus ter verantwoording worden geroepen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 10-7-1613
1e Comparant: Peter Tonis Paep
2e Comparant:
Goederen: huis etc van Adriaen Jacops Bommeler
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: 2e coopdach
Datum: 17-7-1613
1e Comparant: Peter Tonis Paep
2e Comparant:
Goederen: huis etc van Adriaen Jacops Bommeler
Bijz: 3e cooppdach op 24-7

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071r
Soort akte: 4e coopdach
Datum: 7-8-1613
1e Comparant: Peter Tonis Paep
2e Comparant:
Goederen: huis etc van Adriaen Jacops Bommeler
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 071v
Soort akte: machtiging
Datum: 1-10-1613
1e Comparant: Cornelis Lambrechts Muer ea
2e Comparant: Peter Cornelis Dolck
Goederen:
Bijz: Cornelis Lambrechts Muer; Anthonmis Joesten; Jan Peters, Cornelis Peters; Adriaen Aerts; Lenaert Adriaens; Michiel Bartholomaus; Cornelis Gerit Lambrechts; Lambrecht Gerit Lambrechts; Jacop Jans mede namens Adriaen Jans, zwager; Helger Goesens, Aelbrecht Willem Aelbrechts. Allen erfgenamen van Jan Lambrechts Muer.
Peter Cornelis Dolck, mede erfgenaam, wordt gemachtigd om een arrest te nemen op de helft van het huis van Jan Adriaens van Gils ivm f 150 die Seger Jan Segers eisende is en waarvoor Jan Lambrechts borg was geworden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 072r
Soort akte: certificatie
Datum: 3-10-1613
1e Comparant: Lambrecht Willems
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lambrecht verklaart op verzoek van Adriaen Jochiems dat hij op 20-9 met zijn wagen heeft gewerkt en is geweest bij de dam naast het huis van Frans Jans, pachter van het gemaal, en heeft gezien dat Adriaentken Jans, de vrouw van Adriaen Jochiems, met een zak boekweit van haar huis is gekomen zonder te weten of zij in het huis van de pachter is geweest aangezien hij in de roef van het schip van Handrick Adriaens had zitten eten. Zij liep de straat in naar de meulen. Toen kwam Frans, beschonken, naar Lambrecht toe en zei: kom mee, ik zal haar leren om zonder briefken naar de meulen te gaan.
Lambrecht zag dat de vrouw de zak boekweit op het cruijswerck gelegd had en zei: Frans gij wilde mij geen briefken geven. Daarop pakte Frans de zak waarop de vrouw zei: Frans die zak is van mij. Frans heeft haar de zak laten volgen, onder protest.
Nicloaas Cornelis Muelder bevestigd het verhaal van lambrecht en Roeloff Andries, den timmerman.
De zak boekweit is alsnog op 21-9 gemalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 072v
Soort akte: vonnis
Datum: 27-11-1613
1e Comparant: Thomas Jans Schipper, eiser
2e Comparant: Jan Peter Willems
Goederen:
Bijz: Jan peter moet betalen en zijn garant verhalen op zijn huijsvrouwe vader

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 072v
Soort akte: vonnis
Datum: 27-11-1613
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant: Borgen van Peter Peters ea
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Handrick Jans en Jacop Jans Buijs cs van Raemsdonk willen geld van de borgen van Peter Peters; Stoffel Peters; Jan Dierck Tonis tot Dongen.
Jochiem Jans wil een copie namens de gedaagde. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073r
Soort akte: 4e coopdach
Datum: 27-11-1613
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Janneken van Someren
2e Comparant:
Goederen: huis etc van Maeijken Adriaen Huijgen weduwe
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073r
Soort akte: vordering
Datum: 4-12-1613
1e Comparant: Jan Adriaens de Roeij, schout Cappel
2e Comparant:
Goederen: 2 koeien van Mathijs Floris
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073r
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Anneken Willem de Coomans weduwe, eiser
2e Comparant: Lenaert Diercxs en Laureijs Pauwels
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073r
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Jochiem Jans ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans namens Peter Peters, Stoffel Peters en Jan Dierck Tonis willen dat Handrick Jans en Jacop Jans Buijs en Laureijs Mathijs als eisers dienen hun procuratie te tonen van Lenaert Gijsbrechts en Claes Embrechts. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Laureijs Pauwels
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Laureijs wil een copie van de gift van Jacop Jan Dries za. Laureijs krijgt een copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Maeijken Adriaen Huijgen weduwe
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Maeijken heeft een wete doen toekomen aan Frans Jans. De schout heeft de wete aan de vrouw van Frans overhandigd. De vrouw van Frans wist geen antwoord te geven.
Maeijken moet of een coopcedulle of via getuigen aantonen dat de coop gesloten is.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Maeijken Adriaen Huijgen weduwe
2e Comparant: Huijch Peters
Goederen:
Bijz: Maeijken wil dat Huijch, grootvader van haar kinderen, een erfdeling laat plaatsvinden.
Huijch moet samen met Maeijken de schuldproblemen oplossen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 073v
Soort akte: attestatie
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Cornelis Willems
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis, 65 jaar, verklaart dat hij ten huijse van Coenraet Jans was en dat naast de vrouw van Coenraet ook Anthonis Adriaens de Jonge aanwezig was. Anthonis gaf de vrouw van Coenraet een rijksdaelder, waarvoor weet Cornelis niet.
Jan Adriaen Clasen, 70 jaar, heeft gezien dat Eltken Peters geld dat zij aan Anthonis schuldig was op tafel heeft gelegd en dat Coenraet een deel van het geld gepakt heeft.
Eltken Peters weduwe Cornelis Handricxs verklaart gezien te hebben dat Coenraet een deel van het geld in zijn hand nam. Zij weet niet of hij het geld gehouden heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 074r
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Gijsbrecht Clasen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gijsbrecht wil een copie van de gift door Gerit Anthonis Smit zoals hij en Adriaen Crijnen ook grond in de Cauwater op Willem van Gentsvaert heeft.
Daar de moeder van Gijsbrecht met de vader van Gerit getrouwd is geweest en hij medeerfgenaam meent te zijn krijgt hij een copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 074r
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: Jochiem Jans ea
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans namens Stoffel peters, Peter peters en Jan Dierck Tonis, verweerders
Jan Adriaen Clasen namens Handrick Jans en Jacop Jans met Laureijs Mathijs
Jochiem vraagt om de procuratie van Lenaert Gijsbrechts en Claes Embrechts als medeverhuurders. Verzoek ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 074r
Soort akte: vonnis
Datum: 11-12-1613
1e Comparant: erfgenamen van Marten Peters
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Adriaen Diercxs van Cloetwijck, secretaris van Sudewijn, heeft de copie van erfdelingen bezorgd en Coenraet Jans de brieven van giften en eigendom van de moeren genamed de Brembosch.
De erfdeling betreft alleen de moer en niet de gronden. De erfgenamen mogen de moer aanvaarden zoals in de erfdeling beschreven.
Coenraet heeft een gift gekocht bij Handrick Peters Momber van Adriaen Huijbrecht Diercxs gemeen met de erfg van Adriaen Tonis de Jonge.
Coenraet heeft ook een gift van de erfg van Lijntken Breeten x Handrick Peters Momber za.
Coenraet mag het tweede stuk gebruiken. Van het eerste stuk moet hij eerst aantonen dat Lijnken dat stuk gekregen heeft bij de deling van de goederen van handrick haar man.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 074v
Soort akte: vordering
Datum: 18-12-1613
1e Comparant: Thomas Jan Thomas
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden van Jan Peter Willems
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 074v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 28-12-1613
1e Comparant: Thomas Jan Thomas
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden van Jan Peter Willems
Bijz: 2e en 3e coopdach op resp 4 en 8 januari 1614

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 074v
Soort akte: 4e coopdach
Datum: 14-1-1614
1e Comparant: Jochiem Jans namens Thomas Jans
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden van Jan Peter Willems
Bijz: Nog genoemd: Cornelis Frans, schoonvader van jan Peters

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075r
Soort akte: vonnis
Datum: 5-2-1614
1e Comparant: Jochiem Jans namens Stoffel Peters
2e Comparant: Handrick Jans Buijs
Goederen:
Bijz: Jochiem heeft een antwoord ingeleverd. Jan Adriaen Clasen namens Handrick Jans Buijs wenst een copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075r
Soort akte: vonnis
Datum: 5-2-1614
1e Comparant: Laureijs Pauwels
2e Comparant: Thomas Jans
Goederen:
Bijz: voer deser tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075r
Soort akte: vonnis
Datum: 5-2-1614
1e Comparant: Gerit Melsen namens bewoners Stapeleijnt, eiser
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: Er wordt overleg gepleegd met andere heemraden. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075r
Soort akte: vonnis
Datum: 5-2-1614
1e Comparant: Anthonis Adriaens de Jongen, eiser
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Anthonis moet eerst onder ede verklaren wat Coenraet hem schuldig is of hij laat Coenraet verklaren wat hij schuldig is aan Anthonis. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075r
Soort akte: vordering
Datum: 15-2-1614
1e Comparant: Willem Huijgen
2e Comparant:
Goederen: 2 stuks vee van Bastiaen Gerits
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075r
Soort akte: vordering
Datum: 12-2-1614
1e Comparant: Peter Willems Conincx
2e Comparant:
Goederen: halve delle van weduwe en kinderen van Adriaen Huijgen Ruijter
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075r
Soort akte: vordering
Datum: 12-2-1614
1e Comparant: Lambrecht Adriaens
2e Comparant:
Goederen: 3 koeien van Cornelis Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Willem Jacops, eiser
2e Comparant: weduwe Adriaen Peters en Anthonis de Jongen
Goederen:
Bijz: Willem moet zijn deel giften zodat de weduwe en Anthonis weer aan de heer kunnen giften.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Handrick en Jacop Jans Buijs
2e Comparant: Jochiem Jans ea
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans namens Stoffel Peters, Peter Peters en Jan Dierck Tonis willen een copie van de aangeleverde stukken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck, eiser
2e Comparant: Michiel Mathijs namens Jan Adriaens van Gils
Goederen:
Bijz: Peter mag verder procederen en Michiel krijgt de tijd om de erfg van Seger Jans te ontlasten

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Rogier Cornelis
2e Comparant: Wierick Gerits en Willem Joesten Timmerman
Goederen:
Bijz: Rogier mag panden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Huijbert Diercxs Clop, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten samen rekenen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Laureijs Pauwels, eiser
2e Comparant: Thomas Jans
Goederen:
Bijz: Beide moeten f 4 betalen om advocaten te kunnen consulteren

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser, eiser
2e Comparant: Jan Adriaen Gerits
Goederen:
Bijz: Gerit moet Jan de tijd geven om te antwoorden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Cornelis Andries
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis wil zijn huurcedule panden daarop Jan Aerts Metseler clachte maeckt. Toegestaan mits geen graven of slichten meebrengt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 075v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Anthonis de Jongen
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Als Coenraet geen verklaring wil afleggen zal Anthonis dat zelf moeten doen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076r
Soort akte: vonnis
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Gerit Melsen namens bewoners Stapeleijnt, eiser
2e Comparant: Mathijs Adriaens
Goederen:
Bijz: Mathijs moet zijn brug over de dwarssloot zodanig ophogen dat de buurt er onderdoor kan varen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076r
Soort akte: 1e coopdag
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Willem Huijgen
2e Comparant:
Goederen: 2 stuks vee van Bastiaen Gerits
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Peter Willems Conincx
2e Comparant:
Goederen: halve delle van weduwe van Adriaen Huijgen Ruijter
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076r
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 19-2-1614
1e Comparant: Lambrecht Adriaen Lambrechts
2e Comparant:
Goederen: 3 koeien van Cornelis Jans
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Cornelis Bervoets
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Jochiem heeft antwoord ingeleverd

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jacops te Cappel
2e Comparant: Dierck Peters
Goederen:
Bijz: De vrouw van Adriaen zegt dat partijen gerekent hebben. Nadat de rekening is ingezien wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Jochiem Jans namens Vastert Wouters
2e Comparant: Dingeman Jans
Goederen:
Bijz: Vastert wil zijn obligatie op Dingeman panden. Toegestaan

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Adriaen Adriaens Fijnenbuijck
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: Adriaen Severs moet aantonen hoeveel moer hij gekocht heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser, eiser
2e Comparant: Jan Adriaen Gerits
Goederen:
Bijz: Gerit moet bewijzen dat Jan de voogdij over Gerit heeft gehad en bewijzen dat de grond die Gerit in bezit heeft zijn eigendom is.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Adriaen Mathijs ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Mathijs als voogd van Jan Boere weeskijnt en Embrecht Jacops.
Adriaen en Jan verklaren dat zij de rente op het land gekomen van Jan Adriaen Stacens geheven door Adriaen Laureijs tot Raemsdonk zullen betalen.
Heemraet is tevreden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Gherit Melsen namens bewoners Stapeleijnt
2e Comparant: Matheus Adriaens
Goederen:
Bijz: Matheus heeft zijn brug niet weggehaald. Hjij krijgt nog een extra wete.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Adriaen Severs
2e Comparant: Adriaen Huijgen weduwe
Goederen:
Bijz: Adriaen mag verder gaan met de coopdagen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 076v
Soort akte: vonnis
Datum: 5-3-1614
1e Comparant: Embrecht Jacops
2e Comparant: Adriaen en Dingeman Michiels
Goederen:
Bijz: In overleg met Embrecht wordt een dag bepaald waarop Adriaen en Michiel moet verschijnen om te praten

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 077r
Soort akte: 3e en 4e coopdach
Datum: 17-3-1614
1e Comparant: Willem Huijgen en Damiaan Joesten
2e Comparant:
Goederen: goederen Bastiaen Gerits
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 077r
Soort akte: vordering
Datum: 20-5-1614
1e Comparant: Adriaen Adriaens Fijnenbuijck
2e Comparant:
Goederen: grond van Adriaen Severs
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 077r
Soort akte: vordering
Datum: 20-5-1614
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea
2e Comparant:
Goederen: half huis etc van Jan Adriaens van Gils
Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer erfgenamen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 077r
Soort akte: vordering
Datum: 20-5-1614
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea
2e Comparant:
Goederen: beesten van Jacop Peter Hannen
Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer erfgenamen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 077v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-5-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Rom Peters
2e Comparant: Jan Matheus
Goederen:
Bijz: Nadat Huijch Peters als eigenaar voor Jan heeft gesproken moet Jan nog zelf komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 077v
Soort akte: vonnis
Datum: 28-5-1614
1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser
2e Comparant: Jan Adriaen Gerits
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans vraagt aan Gerit zijn eis te onderbouwen. Zoniet dan dient de eis te vervallen. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 077v
Soort akte: attestatie
Datum: 20-5-1614
1e Comparant: Laureijs Mertens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Laureijs Mertens, 84 jaar, verklaart dat hij heeft gehoord dat Anna zijn zus geld had dat kwam van Jan Jans van Dongen. Hij heeft het geld nooit gezien, ook na het overlijden van Anna niet.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079ar
Soort akte: vonnis
Datum: 28-5-1614
1e Comparant: Jochiem Jans namens Adriaen Adriaen Fijnenbuijck
2e Comparant: Adriaen Severs
Goederen:
Bijz: Jochiem mag het verschuldigde geld bij Adriaen Severs lichten

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079ar
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 28-5-1614
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea
2e Comparant:
Goederen: half huis etc van Jan Adriaens van Gils
Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer erfgenamen.
2e coopdach op 4-6 en 3e op 10-6 en 4e op 17-6

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079ar
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 28-5-1614
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea
2e Comparant:
Goederen: beesten van Jacop Peters
Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer erfgenamen.
2e coopdach op 4-6

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079ar
Soort akte: 3e en 4e coopdach
Datum: 28-5-1614
1e Comparant: Peter Willems Conincx
2e Comparant:
Goederen: halve delle van weduwe van Adriaen Huijgen Ruijter
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079av
Soort akte: attestatie
Datum: 4-6-1614
1e Comparant: Jan Thomas
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Thomas, 48 jaar, verklaart op verzoek van Herber Joesten, schaliedecker, borger van Sche?hoven dat hij ooit een stuk moer gekocht heeft van Jachus Schollen, nu za., eertijts gekomen van Chatuijsers van G'berge. Samen met zijn broer Adriaen is hij nog gelds schuldig aan Herman Jans kijnderen en Hans Claes Tack. Zij hebben beloofd de ne helft mei 1614 en de andere helft mei 1615 te betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079av
Soort akte: vonnis
Datum: 10-6-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Claes Buijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan kan pas over 14 dagen alsnog een verzoek indienen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079av
Soort akte: vonnis
Datum: 10-6-1614
1e Comparant: Jan Theuwen
2e Comparant: Rom Peters
Goederen:
Bijz: Jan vraagt om een copie uit de giften van Rom Peters. Klopt er iets niet dan moeten beide elk hun giften inbrengen waarna vonnis wordt gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079av
Soort akte: vonnis
Datum: 10-6-1614
1e Comparant: Michiel Mathijs mede namens erfg Anna Mertens
2e Comparant: Mathijs Jans
Goederen:
Bijz: Mathijs moet wachten tot die van Dongen hun verklaring hebben afgelegd

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079br
Soort akte: vonnis
Datum: 16-6-1614
1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jochiem Jan Beerthouts namens Jan Adriaens den Brouwer en Pieter Nuijt Pieters x dochter van Adriaen de Brouwer genaempt Adriaen de Decker beide tot Moerbeck en Axel Ambacht te Vlaenderlant. Zij zijn erfgenamen van Lijsken Handrick Willems de Vlamingsdr en willen een copie van alle rentebrieven die Lijksen in haar bezit had. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079br
Soort akte: machtiging
Datum: 16-6-1614
1e Comparant: Jan Adriaens den Brouwer en Pieter Nuijt Pieters
2e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts
Goederen:
Bijz: Jan Adriaens den Brouwer en Pieter Nuijt Pieters kinderen en erfg van Adriaen de Brouwer en erfgenamen van Lijsken Handrick Willems de Vlamingsd machting Jochiem om alle crediteuren aan te spreken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079br
Soort akte: 4e coopdach
Datum: 16-6-1614
1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea
2e Comparant:
Goederen: half huis etc van Jan Adriaens van Gils gemeen met Jan Mathijs
Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer erfgenamen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079bv
Soort akte: attestatie
Datum: 17-6-1614
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en schepoenen verklaren op verzoek van Jan Gerits wonende in een huis gekomen van de Chatuijsers van G'berge. Zij hebben gezien dat het huis inderetijd nagenoeg dakllos was en dat Jan het huis helemaal heeft opgeknapt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 079bv
Soort akte: attestatie
Datum: 3-7-1614
1e Comparant: Cornelis Lambrechts van Dongen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Lambrechts van Dongen, 74 à 75 jaar verklaart op verzoek van Adriaen Michiel, schout Sgravenmoer, dat zijn vader Lambrecht Adriaens Muer zo'n 50 jaren met anderen een bijster, indertijd van Anna Goedschalck tot G'berge en nu van Adriaen Michiels, gebruijkt heeft en de sloot aan het oosteijnde heeft helpen graven met Jacop Jans en Huijbert Aen Jacops. Het land zou tot de Sgravelduijnse sloot lopen. Zijn vader heeft dat nooit afgegraven door lijtentijticheijt en negligentie van zijn vader.
Huibert Adriaen Jannes van Dongen, 65 jaar, verklaart dat hij met zijn vader meerdere malen naar de bijster te Waspik is geweest en aan de oude Aen Jans gevraagd heeft waar de sloot te graven. Willem Jans Verdussen en Aen Jans toen zijn vader en hem de plaats aangewezen hebben waar de sloot nu ligt. De gegraven sllot lag niet op de uiterste landgrens.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081r
Soort akte: vonnis
Datum: 16-7-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Handrick en Jacop Jans Buijs met Laureijs Mathijs willen een vonnis mbt de ingeleverde stukken. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081r
Soort akte: vonnis
Datum: 16-7-1614
1e Comparant: Laureijs Mathijs, eiser
2e Comparant: Jacop Stoffelen
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081r
Soort akte: vonnis
Datum: 16-7-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Mathijs Floris en Jochiem Jans namens Jan Cornelis Bervoets willen vonnis mbt de ingeleverde stukken.Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081r
Soort akte: vonnis
Datum: 16-7-1614
1e Comparant: Adriaen Lambrecht of de schout
2e Comparant: Daem Joesten
Goederen:
Bijz: Adriaen heeft een brief ingeleverd en Jan Adriaen Clasen vraagt namens Daem een copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081v
Soort akte: overdracht
Datum: 23-7-1614
1e Comparant: Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgens Ruijter
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Maeijken stelt haar huis in handen van Coenraet en beloofd het huis niet te verkopen etc. tenzij Coenraet Jans de schulden heeft betaald. Coenraet mad de delle verkopen om Peter Willem Conincxs te betalen.
Coenraet betaald aan Frans Jans, Jenneken van Someren en aan de weduwe zelf.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081v
Soort akte: vordering
Datum: 23-7-1614
1e Comparant: Jan Adriaens Ruijter, stadthouder Sgravenmoer
2e Comparant:
Goederen: de scharen van de korenmaten van Jan Thomas
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081v
Soort akte: schuldbekentenis
Datum: 23-7-1614
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant: Adriaen Handricxs Pannum en Jan Adriaen Clasen
Goederen:
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 081v
Soort akte: schuldbekentenis
Datum: 30-7-1614
1e Comparant: Jan Thomas Jans
2e Comparant: Jan Adriaens Ruijter
Goederen:
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 082r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-7-1614
1e Comparant: Mathijs Floris
2e Comparant: Jan Cornelis Bervoets
Goederen:
Bijz: Na lezen van alle stukken wordt bepaald dat Jan de f 50 gulden niet hoeft te betalen en de bogaert niet hoeft te beplanten. Wel moet Jan f 6 betalen voor de bijster. Beide betalen de helft van de kosten.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 082r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-7-1614
1e Comparant: Handrick en Jacop Jans Buijs en laureijs Mathuijs
2e Comparant: Stoffel Peters, Peter Peters en Jan Dierck Tonis
Goederen:
Bijz: Handrick etc van Raemsdonck, Stoffel etc komen allen van Dongen.
Buiten de schriftelijke huurovereenkomst zijn er ook mondelinge afspraken gemaakt (getuigen: Jan Sebrecht, Jan Wijnen, Lenaert Gijsbrechts en Nicolaes Jan Embrechts tot Oosterhout). De verweerders vinden de getuigen niet ontvankelijk want het zijn alle huurders. Aangezien de eisers onder ede hebben verklaart gaat men uit van hun juistheid. Beide partijen moeten aan het rekenen en verweerders moeten de helft van extra gebruikte land betalen. De gerechtskosten moet door elk voor de helft betaald worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 082v
Soort akte: copie certificatie
Datum: 29-7-1614
1e Comparant: Jan Wuijterweerden
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Wuijterweerden, 62 jaar, en Jan de Vosch, 72 jaar, wonende ten overslage in de parochie van Suijtdorpe verklaren op verzoek van Pieter Nenijts fa Peters dat zij gekend hebben Digne Bols x Marten de Brouwer alias Decker die samen drie kinderen gekregen hebben: Adriaen, Vincken en Corstiaen. De laatste 2 zijn jong overleden. Adriaen is getrouwd met Margareta Vrints fa Frans en hebben 3 kinderen gekregen: Digne, Martijnken en Jan. Pieter Nenijts voornoemt Reij??ant is getrouwd met Martijnken. Merten woonde destijds in een huis naast de Roe Brugghe.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 083r
Soort akte: copie certificatie
Datum: 11-7-1614
1e Comparant: Jan Boome ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Boome, 75 jaar, parochie van Wanchel, en Inghel Barvoets, 65 jaar, parochie Oostersele, verklaren op verzoek van Pieter Nuijts fa Pieters en Jan de Brouwer fa Adriaens dat zij gekend hebben Digne Bels, Hendrick Bels en Cornelis Bels, broers en zus. Beide jongens zijn vroeg vertrokken en Digne is getrouwd met Marten den Brouwer alias Decker die samen drie kinderen gekregen hebben: Adriaen, Vincken en Corstiaen. De laatste 2 zijn jong overleden. Adriaen is getrouwd met Margareta Vrints fa Frans en hebben 3 kinderen gekregen: Digne, Martijnken en Jan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 083v
Soort akte: vonnis
Datum: 29-7-1614
1e Comparant: Jan de Brouwer Adriaens ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan de Brouwer Adriaens mede namens Pieter Nuijts, zwager, geassisteert met Johan de Bruijne, cousijn, wonende int Vlaenderlant inde contreien van de overlsagen onder die Parochie van Suijtdorpe inden ambachte van Axele. Jan laar 2 certificatie zien om hun identiteit aan te tonen: Pieter Nuijts x Martijntken Adriaen de Brouwer en jan de Brouwer Adriaens erfgenamen van Lijsken Handrick de Vlamingsdr (Handrick Bel).
Jan en Pieter mogen in stukken zoeken om te kijken of zij het juiste deel van de erfenis van Lijsken gekregen hebben.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 083v
Soort akte: certificatie
Datum: 20-10-1614
1e Comparant: Goeijaertken Gerit Adriaens wed Gerit Anthonis
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Goeijaertken Gerit Adriaens wed Gerit Anthonis verklaart dat de schuur die op haar vaders erf staat met de 5 eiken staande over de weg, waarover nu een probleem is met de gerechte van Tilborch, haar zijn toebedeelt in de erfenis van haar vader. De schuur en bomen zijn door haar man za verkocht aan Anthonis Goeijaert Pulkens en mathijs Vosch als voogden van Adriaen gerits Beijkens en Jan Gerits zijn broer.
Tevens verklaart zij dat de waterlaat zolang zij weet (meeer dan 55 jaar) altijd open is geweest en goed liep.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-10-1614
1e Comparant: de schout
2e Comparant: Jan Peter Willems
Goederen:
Bijz: de schout moet Jan een wete sturen ivm geld mbt het versterft van zijn vrouw.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-10-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs
2e Comparant: Hans van Eck
Goederen:
Bijz: Jan moet Hans een wete sturen. Huijbert is borger van heusden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-10-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Handrick Jans Buijs cs
2e Comparant: Stoffel Peters
Goederen:
Bijz: De heemraet blijft bij haar eerder vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-10-1614
1e Comparant: Laureijs Mathijs
2e Comparant: Jacop Stoffelen
Goederen:
Bijz: beide partijen moeten rekenen en liquideren

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084r
Soort akte: vonnis
Datum: 22-10-1614
1e Comparant: Stoffel Peters
2e Comparant: Jan Sebrechts ea
Goederen:
Bijz: Jan Sebrechts, Jan Wijnen, Lenaert Gijsbrechts en Claes Jan Embrechts.
Aangezien de certificaties elkaar tegenspreken moeten Handrick Jans cs de volgende lkeer ook verschijnen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-11-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Cornelis Frans
2e Comparant: Jan Wouter Jans
Goederen:
Bijz: Cornelis krijgt uitstel.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-11-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs
2e Comparant: Jochiem Jans
Goederen:
Bijz: Jochiem krijgt uitstel

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-11-1614
1e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Adriaen Gerits
2e Comparant: Adriaen Jans Luer
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten stukken inbrengen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084v
Soort akte: vonnis
Datum: 19-11-1614
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Laureijs Mathijs
2e Comparant: Jacop Stoffelen
Goederen:
Bijz: Beide partijen moeten duidelijkere stukken inbrengen bv inventaris, huwelijkse voorwaarden en/of testament. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 084v
Soort akte: vordering
Datum: 23-11-1614
1e Comparant: Jerommus de Maurico ea
2e Comparant:
Goederen: grond inde Endenest
Bijz: Jerommus de Maurico, baeliu van Beijerlant voor hemzelf, geassisteert met Neeltken Baltens weduwe van Hans Warijn en Aentken Roelants x Nicolaes Geraerts, samen erfgenamen van Alijsken Willems x Claes Michiels

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085r
Soort akte: vonnis
Datum: 3-12-1614
1e Comparant: Jan Wouter Jans, eiser
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Cornelis Frans
Goederen:
Bijz: Jan geeft Cornelis uitstel. Als Cornelis niet compareert dan mag Jan panden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085r
Soort akte: vonnis
Datum: 3-12-1614
1e Comparant: Laureijs Mathijs, eiser
2e Comparant: Jacop Stoffels
Goederen:
Bijz: Jacop en Laureijs moeten rekenen en Jacop moet Laureijs dan de helft van het ontvangen geld teruggeven. Zoniet dan mag Laureijs panden en Jacop mag verder zoeken in de woonplaats van Laureijs.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085r
Soort akte: vonnis
Datum: 3-12-1614
1e Comparant: Mathijs Jans
2e Comparant: Laureijs Mertens
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085r
Soort akte: vonnis
Datum: 3-12-1614
1e Comparant: Adriaen Lambrechts en Michiel Mathijs cs
2e Comparant: Damiaen Joesten
Goederen:
Bijz: De schout cs moet aantonen dat zij mogen wegen en stegen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085r
Soort akte: vonnis
Datum: 3-12-1614
1e Comparant: Peter Wouters en Huijbert Diercxs
2e Comparant: Geerwijn Pauwels
Goederen:
Bijz: partijen worden rechtelijk gedaagd om redingen en weerheijninge te doen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085v
Soort akte: vonnis
Datum: 20-5-1615
1e Comparant: Jan Wouter Jans
2e Comparant: Cornelis Frans
Goederen:
Bijz: Cornelis moet zijn certificatie onder ede stercken. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085v
Soort akte: vonnis
Datum: 20-5-1615
1e Comparant: Mathijs Jans
2e Comparant: Laureijs Martens als borg
Goederen:
Bijz: Mathijs moet Laureijs een wete bezorgen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085v
Soort akte: vordering
Datum: 27-5-1615
1e Comparant: Jochiem Jans Paep namens Peter zijn zoon
2e Comparant:
Goederen: een huis etc van Andries Adriaens Smit
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 085v
Soort akte: machtiging
Datum: 27-5-1615
1e Comparant: Gerit Frans en Wierock Gerits, kerckmeesters
2e Comparant: Mr Johan de Vrige, procureur Sgravenhage
Goederen:
Bijz: Mr Johan wordt gemachtigd om het proces tegen Jonckheer Maurits van Sijdenborch verzorgen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 086r
Soort akte: taxatie
Datum: 30-10-1615
1e Comparant: Geraert Frans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Geraert vraagt om een stuk land te taxeren hem aangekomen van Anneken Stacen x Peter Aerts Paep, secr Cappel, zijn halve zuster. Het land is gemeen met Mr Adriaen Mutsenbroeck?
Taxatie: f 500

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 086r
Soort akte: vonnis
Datum: 18-11-1615
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen nms Gerit Gierlings van Engelen
2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch of Jan Mathijs
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 086r
Soort akte: vonnis
Datum: 18-11-1615
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: erfg Jan Adriaens Stacens weeskijnt
Goederen:
Bijz: De naeste vrinden krijgen een wete. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 086r
Soort akte: attestatie
Datum: 18-11-1615
1e Comparant: Jan Matheus en Jan Gerits
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Matheus, 35 jaar, en Jan Gerits, 38 jaar, verklaren op verzoek van Jan Adriaen Gerits dat Jan Gerits, ca 7 jaar geleden, Jan Adriaens heeft geholpen met bleeckelink steken op het land, aangekomen van zijn vader, naast het huis van Adriaen Jans Luer. Jan Adriaens zei toen: steek maar een sloot wijt van oost naar west tot aan de grond van Adriaen Jans Luer. Adriaen heeft oten geen bezwaar gemaakt. Jan Matheus heeft alles gezien maar weet niet of er wel of niet op de grond van Adriaen jans is gestoken.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 086v
Soort akte: vordering
Datum: 20-11-1615
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Goedtschalck Mathijs
2e Comparant:
Goederen: een erf en water (hofstadt is bij de vloed van 1552 verdwenen)
Bijz: Goedtschalck is gemachtigd door "prekerheren tot Leuven

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 086v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 2-12-1615
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Goedtschalck Mathijs
2e Comparant:
Goederen: een erf en water (hofstadt is bij de vloed van 1552 verdwenen)
Bijz: 2e coopdach op 9-12, de 3e coopdach is ook gehouden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 087lv1
Soort akte: machtiging
Datum:
1e Comparant: Wouter Adriaens, Dordrecht, en Janneken Adriaens
2e Comparant: Michiel Mathijs, schout
Goederen:
Bijz: Michiel wordt gemachtigd de zaken mbt de erfenis van Hilleken Adriaen Jans weduwe te regelen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 087lv2
Soort akte: attestatie
Datum: 30-11-1620
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant: Jan Adriaens van Ghijls
Goederen:
Bijz: schout en schepenen verklaren dat Jan Adriaens x Aeltken Corndr een huis heeft gekocht te Waspik van Peter Thomas Goverden tbv zijn 2 kinderen: Geertruijt en Cornelisken, hun dochters

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 087r
Soort akte: vonnis
Datum: 3-2-1616
1e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts namens Jan Peter Willems
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jan Vosch
Goederen:
Bijz: Jan Adriaens vraagt een copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 087r
Soort akte: attestatie
Datum: 3-2-1616
1e Comparant: Jan Mathijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Mathijs, 45 jaar, verklaart op verzoek van Jan Adriaen Gerits dat hij bleeckeling, die Jan Adriaen ooit achter het huijs van Adriaen Jans Luer heeft gestoken, heeft vervoert zonder dat Adriaen Jans Luer of zijn vrouw daar bezwaar tegen hebben gemaakt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 087r
Soort akte: vonnis
Datum: 3-2-1616
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen nms Gerit Gierlings van Engelen
2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch of Jan Mathijs
Goederen:
Bijz: Cornelis krijgt uitstel zodat Jochiem Jan Beerthouts nader kennisse kan in brengen bij den eiser

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 087r
Soort akte: attestatie
Datum: 3-2-1616
1e Comparant: Jan Jans Melis
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Jans Melis, 45 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen Severs dat hij aanwezig was toen Adriaen een stuk moer van Adriaen Adriaen Fijnenbuijck gekocht heeft. Adriaen Severs hield in beraaad of hij ook de grond zou kopen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 087v
Soort akte: attestatie
Datum: 9-2-1616
1e Comparant: Damiaen Joesten en Jacop Joesten, broer
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Damiaen Joesten, 30 jaar, en Jacop Joesten zijn broer, 26 jaar, verklarenop verzoek van Ambrosius Thomas Schaliedecker tot Cappel dat zuij kinderen zijn van Neeltken Adriaens x Lenaert Cornelis wonende te Cappel tegenover de kerk. Ambrosius heeft 3 jaar lang bij hun gewoond in de camer. Damiaen heeft met Cornelis, zijn oom, de schau gemaakt. Jacop bevestigd dit verhaal. Ook hij heeft later meegeholpen de schau te maken. Ambroisus had zijn eigen stuk schau.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 088r
Soort akte: Vonnis
Datum: 17-2-1616
1e Comparant: Jan Adriaens Ruijter, eiser
2e Comparant: Jan Thomas Jans
Goederen:
Bijz: Adriaen Adriaens als voogd en Jan Tomas als toesiender van Jan Adriaens Stacens weeskijnt hebben samen de penningen verteert. Jan Tomas dient de helft te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 088r
Soort akte: Vonnis
Datum: 17-2-1616
1e Comparant: Adriaen Jan Vosch
2e Comparant: Jan Peter Willems
Goederen:
Bijz: Adriaen heeft een antwoord ingeleverd. Jan wil een copie. Ingewilligd

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 088r
Soort akte: vonnis
Datum: 17-2-1616
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Jan Peter Willems en Adriaen Jans Vosch
Goederen:
Bijz: Michiel mag de vervallen boete panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 088r
Soort akte: vonnis
Datum: 17-2-1616
1e Comparant: Embrecht Jacops
2e Comparant: Wouter Wouters
Goederen:
Bijz: Wouter Wouters accordeert de weerheijninge ter bequamer tijt

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 088r
Soort akte: attestatie
Datum: 17-2-1616
1e Comparant: Cornelis Huijgens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Huijgens, 41 jaar, verklaart op verzoek van Peter Cornelis Dolck dat hij aanwezig was toen Adriaen Huijgens Ruijter, broer, en Adriaen Jans van Gils een akkoord sloten. Adriaen Huijgens zou Adriaen Jans betalen ivm Jan Lambrechts Muer met de schuld van Jan in mindering gebracht.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 088v
Soort akte: certificatie
Datum: 24-2-1616
1e Comparant: Mr Anthoni Ghergijn? tot Waelwijck
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Certificatie voor Iken Adriaens.
Mr Anthoni Ghergijn? tot Waelwijck verklaart op 20-2 was uitgenodigd ten huijze van Cornelis Huijgen waar een gequetse, de zoon van de vrouw van Cornelis, was. De zoon was op het hoofd geslagen en was nagenoeg buiten westen. Na het opensnijden van de kwetsuur bleek er een gat te zitten in de berkenel. Het was al zo aangetast dat het minstens 7 weken geleden moet zijn gebeurd. De zoon is 3 dagen later gestorven.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 088v
Soort akte: verklaring
Datum: 24-2-1616
1e Comparant: Huijch Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijch verklaart een sloot te graven zoals aangenomen van Wouter Wouters en wel zo snel mogelijk. Indien Huijch het werk niet aflevert dan wordt het uitbesteed op kosten van Huijch.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089r
Soort akte: vonnis
Datum: 2-3-1616
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Gerit Gielings van Engel
2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch
Goederen:
Bijz: Cornelis mag zijn eed doen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089r
Soort akte: vonnis
Datum: 2-3-1616
1e Comparant: Jochiem jans namens Jan Adriaen Gerits
2e Comparant: Adriaen Jans Lueren
Goederen:
Bijz: Beide moeten iemand aanstellen om de scheiding van de akkers te bepalen. Als zij niet tot een akkoord komen dan wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089r
Soort akte: vonnis
Datum: 2-3-1616
1e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Peter Willems, eiser
2e Comparant: Adriaen Jans Vosch
Goederen:
Bijz: Adriaen mag zijn recht opzetten gedurende 14 dagen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-3-1616
1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts namens Jan Ptr Willems
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jan Vosch
Goederen:
Bijz: Jochiem heft stukken aangeleverd. Jan vraagt om een copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-3-1616
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens wed Handrick Michiels Stocman.
Partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089r
Soort akte: vonnis
Datum: 15-3-1616
1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser
2e Comparant: Anneken Dierck Foppen weduwe
Goederen:
Bijz: Cornelis en Anneken spreken elkaar tegen. Gijsbrecht zegt nog 2 getuigen te hebben. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089v
Soort akte: vordering
Datum: 23-3-1616
1e Comparant: Aentken Aerts wed Jan Adriaen Stacens
2e Comparant:
Goederen: 3 geerden van Embrecht Jacops
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 089v
Soort akte: attestatie
Datum: 15-4-1616
1e Comparant: Reijn Gielis x Janneken
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Reijne n Janneken verklaren op verzoek van Geertken Diercx x Anthonis Gierlings, wonende aende Dussen, op 27 maart, palmzondag, 2 vaten zout heeft gehaald tbv haar moeder. De deponenten verklaren haar die gemeten te hebben

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 090r
Soort akte: taxatie
Datum: 22-4-1616
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant: de erfg van Anneken Jacops onder den Wijngaert
Goederen: 3 delen in 12 geerden: f 1600; een 2e stuk f 1650; een 3e stuk f 1550 en een 4e stuk f 1300
Bijz: De taxatie is aangevraagd door Joest Aerts, secr G'berge. Anneken woonde te G'berge.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 090v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-4-1616
1e Comparant: Peter Willems Conincx ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Willems Conincx, 88 jaar, Jan Adriaen Clasen, 72 jaar, Michiel Jans, 74 jaar, verklaren op verzoek van Goedtschalck Mathijs Heijs, borger G'berge, en Jan Wouters namens Cleijn Waspik, Groot Waspik en Nederveen, dat zij een oude man: Peter de Raet gekend hebben die, ca 65 jaar en langer geleden, samen met een knecht ten noorden van de kille waar de schepen tegenwoordig varen op zijn lege land duijl en bommelbiesen heeft geplant om tot een duijlbos te komen. Het gebied heet ook nu nog Peter Ratenbosch.
Peter Willems en Michiel Jans zagen hem frequent.
Jan Adriaen Clasen, die toen bij zijn omen woonde en met hen naar Dussen voer, hoorde zijn ooms zeggen: Dir bos is door een 80 jarige geteelt. Of hij daar nog wel profijt van zal hebben.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 091r
Soort akte: attestatie
Datum: 5-9-1616
1e Comparant: Cornelis Andries
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Andries, 44 jaar, verklaart op verzoek van Claes Cornelis Mulener opten wijtmulen tot Cappel dat hij ca 3 weken geleden met Claes bij Hans van Hasselt, bode van de baljuw, als pachter vant gemael en slach binne Cappel en Waspijck om met Hans tot een akkoord te komen mbt tot het malen van koren etc.
Claes mag al het koren van buitenlui malen voor een jaar voor f 12.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 091r
Soort akte: attestatie
Datum: 12-9-1616
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Michiel Mathijs, schout, verklaart op verzoek van de vrouw van Adriaen Jacops Bommeleer dat hij het verzoek heeft gekregen om het rijden over de weg op het erf van Adriaen mn door Frans Jans te verhinderen. Nadat Frans Jans dit via een wete en een persoonlijk gesprek te horen heeft gekregen wordt de weg met een ketting gesloten.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 091v
Soort akte: certificatie
Datum: 15-9-1616
1e Comparant: Cornelis? Jans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis? Jans, 54 jaar en borgemeester, verklaart dat hij bij een vergadering was bij Mr Adriaen Stevens, weert, met Jenneken Loeff x Jan Willems tot Baertwijck met Gerit Gierlings van Engelen als voogd van hare weeskijnder ter eenre en Cornelis Jan Tonis van Tilborch ter andere zijde om tot een akkoord te komen na een geschil over de koop van een stuk land. Men komt tot een akkoord.
Gerit Melsen verklaart dat hij op enig moment de kamer binnen liep waarop Cornelis zij dat men een akkoord bereikt had. Hij weet niet wat het akkoord inhield.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 092r
Soort akte: procuratie
Datum: 15-9-1616
1e Comparant: Adriaen Jacops Bommeleer
2e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts
Goederen:
Bijz: Adriaen machtigt Jochiem om het proces tegen Frans Jans re regelen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 092v
Soort akte: taxatie
Datum: 23-9-1616
1e Comparant: Adriaen Michiels, schout Sgravenmoer
2e Comparant:
Goederen: Taxatie van de goederen van Jacomijne Jacops za, zus van Adriaen.
Bijz: 12 geerden f 1200; 12 geerden f 1358; de helft van 7½ geerden f 750; een delle f 225; nog 4 kleine percelen die achteraf niet meetellen omdat ze minden van f 100 waard zijn.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 093r
Soort akte: vonnis
Datum: 19-10-1616
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Jenneken Loeff
2e Comparant: Cornelis Jan Tonis
Goederen:
Bijz: Jan wil Cornelis panden maar moet Cornelis uitstel geven.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 093r
Soort akte: certificatie
Datum: 19-10-1616
1e Comparant: Wouter Adriaens Nering tot Sgravenmoer
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter Adriaens Nering tot Sgravenmoer als voogd van de kinderen van Joest Adriaen Gielis en Dingentken Adriaen zijn zus machtigt Cornelis Joesten, zoon, om binnen Amstelredam met de Oost Indische compagnie tot een akkoord te komen ivm het geld van zijn overleden broer Sijmon Joesten, in zijn leven op de schipvaert.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 093v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-11-1616
1e Comparant: Jan Peter Willems
2e Comparant: Adriaen Jans Vosch
Goederen:
Bijz: Jan Peter Willems heeft stukken ingeleverd. Jan Adriaen Clasen wil copie

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 093v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-11-1616
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens kinderen Gierling Willem
2e Comparant: Cornelis Jans van Tilborch
Goederen:
Bijz: Jan wil Cornelis panden maar Jochiem Jans als procureur van Cornelis heeft de wete niet gehad. Er wordt uitstel verleend.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 093v
Soort akte: vonnis
Datum: 9-11-1616
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Frans Jans moet rekening en verantwoording afleggen mbt omslagen van verpondingen over 2 jaar. Zoniet dan mag de schout innen op tweschat geld en vierschat pand.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 093v
Soort akte: vordering
Datum: 16-11-1616
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: anderhalf geerden van de erfg van Jan Adriaens Stacens
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 093v
Soort akte: vordering
Datum: 16-11-1616
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: een akker van de heiligegeest tot Raensdonck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094r
Soort akte: procuratie
Datum: 17-11-1616
1e Comparant: Herman Huijmans tot Goes ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Herman Huijmans tot Goes mede namens Maeijken Huijmans en Lijjsken Huijmans zijn zussen waarvan er een uitlandig is, Pauwels jacops x Aentken Huijmans, kinderen van Huijman Hermans nachtigen Hans van Hasselt, bode van de baljuw, om te procederen tegen Maeijken Jans weduwe Huijman Hermans ivm de moederlijke goederen van haar moeder en die haar vader za is blijvende bezitten en die nu in bezit zijn van Maeijken. Men wil alle stukken zien.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits
2e Comparant: Gerit Melchiors
Goederen:
Bijz: Gerit vraagt om copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Gijsbrecht Clasen
2e Comparant: Cornelis Tonis Cooman
Goederen:
Bijz: Gijsbrecht mag panden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Adriaen Jans Vosch
2e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Peter Willems
Goederen:
Bijz: Adriaen legt quadriplicame over. Iedereen tevreden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen vraagt namens Mathijs copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Adriaen Hendricxs Panum, eiser
2e Comparant: Adriaen Frans Cuijper
Goederen:
Bijz: de eis moet op schrift komen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: vonnis
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Jenneken Loeff, eiser
2e Comparant: Cornelis Jan Tonis
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans vraagt als procureur van Cornelis om copie van 2 certificaties. Ingewilligd. Uitstel volgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: anderhalve geerd
Bijz: 2e coopdach op 11-1-1617

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 094v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: akker van de Heijligegeest van Raemsdonck
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 095r
Soort akte: attestatie
Datum: 23-11-1616
1e Comparant: Anthonis Tonis ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Anthonis Tonis, 70 jaar, Adriaen Lambrechts, 70 jaar, Joachiem Jan Beerthouts, 61 jaar, verklaren op verzoek van Corst Corstiaens tot Cappel dat zij alle gediend hebben onder de gerechten als heemraders resp officier en secretaris. Zij weten niets omtrent het betimmeren van enkele moeren. Wel weten zij dat moeren die met kleine hand zijn verkocht als haeffelijke goederen zijn beschouwd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 095v
Soort akte: machtiging
Datum: 14-12-1616
1e Comparant: Beliken Lenaerts wed Handrick Verlou Daneels
2e Comparant: Jacop Cornelis
Goederen:
Bijz: Beliken Lenaerts wed Handrick Verlou Daneels geassisteerd door Herman Goedtschalck haar oom tot Dordrecht machtigen Jacop Cornelis tot Cappel om te Zuijdewijnde of elders om 3 geerden te giften aan Adriaen Michiels, schout Sgravenmoer.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 096r
Soort akte: procuratie
Datum: 4-1-1617
1e Comparant: Adriaen Diercx tot Swendrecht
2e Comparant: Willem Diercx tot Cappel
Goederen:
Bijz: Adriaen Diercx tot Swendrecht bij Dordrecht machtigt Willem Diercx zijn broer zijn deel van de goederen gekomen van Rom Cuijsten te verkopen aan Hilleken Diercx zijn zus. Een deel van een delle gaat naar zijn broer Huijbert Diercx.
Tevens wordt Cornelis Adriaens Seu tot Cappel gemachtigt om tot Cappel en Nederveen een half geerde te verkopen aan Willem Diercx.
Op 18-8-1619 machtigt Adriaen zijn broer Willem.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 096v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-1-1617
1e Comparant: Mels Jans
2e Comparant: Bastiaen Gerits
Goederen:
Bijz: partijen moeten, samen met degene die bij de coop aanwezig waren, bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 096v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-1-1617
1e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts ea
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans Beerthouts namens Johan Comans als gemachtigde van Joachiem Thielen, wijncooper tot Middelborch moet aantonen dat Joachiem Thielen met zijn zusters bedeeld is op een half delle gemeen met Lambrecht Peters en door Coenraet Jans gekocht

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 096v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-1-1617
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Jenneken Loeff
2e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts namens Cornelis Jan Tonis
Goederen:
Bijz: Aangezien 1 getuige niet voldoet met jenneke met meer bewijs komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 096v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-1-1617
1e Comparant: Gerit Adriaen Bosser, eiser
2e Comparant: Mathijs Floris
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 096v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-1-1617
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant: Adriaen Adriaens Hoeveman
Goederen:
Bijz: Michiel mag de 1e coopdach van anderhalf geerde houden

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 096v
Soort akte: vonnis
Datum: 11-1-1617
1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts ea
2e Comparant: Gerit Melchiors
Goederen:
Bijz: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits en Floris Wijten als erfg van Neeltken Mathijs hun meije. Zij moeten 2 verschillende consultacien tonen met 4 advocaten dat Gerit verplicht is om staat en inventaris te leveren

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 097r
Soort akte: 3e coopdach
Datum: 11-1-1617
1e Comparant: Michiel Mathijs, schout
2e Comparant:
Goederen: anderhalf geerde van de erfg van Jan Adriaens Stacens
Bijz: Adriaen Adriaen Peters zal het land kopen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 097v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-3-1617
1e Comparant:
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: schout en 2 heemraders moeten naar Frans Jans als collecteur van het borgermeesterschap om hem te zeggen dat hij rekening en verantwoording moet afleggen. Zoniet dan worden zijn gereetste goederen in beslag genomen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 097v
Soort akte: vordering
Datum: 8-3-1617
1e Comparant: Mercelis Willems
2e Comparant: Sebastiaen Gerits
Goederen:
Bijz: Mercelis mag procederen om het schip van Sebastiaen te kunnen verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 097v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-3-1617
1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts ea
2e Comparant: Gerit Melsen
Goederen:
Bijz: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits en Floris Wijten.
Beide parteijen moet hun consultacien met advocaten overleggen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 097v
Soort akte: belofte
Datum: 8-3-1617
1e Comparant: Gerit Melsen
2e Comparant: Cornelis Gerits
Goederen:
Bijz: Gerrit beloofd aanwezig te zijn op een door Cornelis vastgestelde dag om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen mbt het testament van Gerit en Neeltken Tijs zijn overleden vrouw. Jochiem Jans belooft binnenkort aan Cornelis te schrijven.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 097v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-3-1617
1e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts namens Cornelis Jan Tonis
2e Comparant: Jenneken Loeff
Goederen:
Bijz: Jochiem Jans Beerthouts namens Cornelis Jan Tonis van Tilborch wil ontslagen worden van verder procederen tegen Janneken Loeff. Aangezien er geen stuk is waarin het akkoord tussen beide beschreven staat mag Jenneken met Gerit Gierlings van Engelen onder ede haar verhaal doen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 097v
Soort akte: vonnis
Datum: 8-3-1617
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Goedtschalck Mathijs Heijs als rentmeester vande heeren van Leuven.
Goedtschalck krijgt gift en eigendom van een erf met water.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 098r
Soort akte: verzoek
Datum: 3-5-1617
1e Comparant: Aerndt van Raveschoete
2e Comparant: schout en heemraders ea
Goederen:
Bijz: schout en heemraders van Sgrevelduijn Cappel, Sgrevelduijn Waspik, 11½ Hoeve en Groot Waspik.
Aerndt heeft te horen gekregen dat er varkens zomaar rondlopen en schade veroorzaken. Men moet de varkens op het eigen terrein laten.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 098v
Soort akte: certificatie
Datum: 16-5-1617
1e Comparant: Adriaen Jan Vosch
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Jan Vosch verklaart op verzoek van pieter Verheijden tot Ettenhoeve dat hij voor de belegering van Antwerpen gewoond heeft te Ettenhoeve bij zijn vader, heer Jan Peter Vosch, die daar pastoor was.
Jan Peter heeft in die tijd de beschikking gekregen over een dijk: sHeeren Maeijen Dijck met als tegenprestatie het van een bouwen van een qutier in de kerck ter eere van het heilige sacrament. De kosten van f 75,- heeft Jan Peter nooit vergoed gekregen. Adriaen verklaart verder dat hij tot zijn 20e jaar bij zijn vader heeft gewoond en dat zijn vader al die tijd de dijk gebruik heeft om er beesten te weijden. Adriaen weet niet hoe het zat met de chijns etc.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 098v
Soort akte: vonnis
Datum: 31-5-1617
1e Comparant: Jochiem Jans namens Cornelis Jan Tonis
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jochiem verklaart dat Cornelis Jan Thonis van Tilborch over 14dagen aanwezig zal zijn

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 098v
Soort akte: vonnis
Datum: 31-5-1617
1e Comparant: Peter Willems Conincx
2e Comparant: Maeijken Ariens weduwe Ariaen Huijgen Ruijter
Goederen:
Bijz: Maeijken moet eind juni het transport voldoen anders mag Peter verder procederen. Men komt tot een akkoord

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 099r
Soort akte: vonnis
Datum: 6-6-1617
1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts namens Jan Peter Willems
2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jans Vosch
Goederen:
Bijz: Beide moeten f 7 betalen om de reeds gemaakte kosten te vergoeden en om raad te vragen aan naburen heemraden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 099r
Soort akte: attestatie
Datum: 14-6-1617
1e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis verklaart dat hij ca 4 jaar geleden bij Mr Adriaen Stevens was met Cornelis Jans, Jenneken Loeff en Gherit Gerlincxs en meer andere en dat er toen woorden vielen over de leverantie van land dat hij van Jenneken gekocht had. Cornelis zou f 50 betalen maar hij had maar f 25. Aangezien zijn vrouw eens 2 of 3 steen vlas aan Jenneken en haar mans dochter heeft gezonden en Hij zelf hen eens van tilborch heeft vervoerd dacht hij genoeg gedaan te hebben. Mede omdat hij alles betaald heeft en Jenneken hem met veel extra kosten opgezadeld heeft door te procederen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 099v
Soort akte: vonnis
Datum: 14-6-1617
1e Comparant: Lenaert Dierck Aen Denis, eiser
2e Comparant: Gherit Frans en Thomas Jans Schipper
Goederen:
Bijz: Lenaert moet de sloot breed genoeg maken

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 100r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-6-1617
1e Comparant: Maeijken Adriaen Huijgen weduwe
2e Comparant: Maeijken Huijman Hermans weduwe
Goederen:
Bijz: Maeijken Huijman heeft te nae getimmert en moet ruijmen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 100r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-6-1617
1e Comparant: Jochim Jans namens Jochiem Thielen cs
2e Comparant: Coenraet Jans van Hedichuijsen
Goederen:
Bijz: Coenraet moet afstand doen van een half delle die hij gekocht heeft van Lambrecht Peters, weert tot G'berge, op basis van een attestatie gedaan door Jacomijntgen Vreuters?, huijsvrouw van Lambrecht Peters. De zaak komt binnenkort aan de orde.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 100r
Soort akte: vonnis
Datum: 28-6-1617
1e Comparant: Frans Jans
2e Comparant: Thomas Jans
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 100r
Soort akte: procuratie
Datum: 4-7-1617
1e Comparant: de borghemeesters van Waspik, Cappel, Raemsdonck
2e Comparant: de schouten van Waspik, Cappel en Raemsdonck
Goederen:
Bijz: De schouten krijgen opdracht om bij de staten generaal der verenigde Nederlanden om te verzoeken ontlast te worden van de ontladingen waarmee de schippers belast worden. Het gaat om vrachten van de dorpen naar Antwerpen, Brussel, Vlaanderen, inde schans van Lillo etc.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 100v
Soort akte: procuratie
Datum: 4-7-1617
1e Comparant: Coenraet Jans
2e Comparant: Lauwereijs vanden Kieboom, procureur G'berge
Goederen:
Bijz: Coenraet machtigt Laureijs om alle processen in zijn naam af te handelen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 101r
Soort akte: machtiging
Datum: 14-10-1617
1e Comparant: Jochim Adriaens zoon van Adriaen Severs
2e Comparant: Jan Jans Hoevener den Oude, neef
Goederen:
Bijz: Jochim machtigt Jan om de goederen te giften die hem aanbestorven zijn van zijn vader.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 101v
Soort akte: machtiging
Datum: 12-10-1617
1e Comparant: Adriaen Mathijs ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Mathijs en Thomas Jans mede als voogd van de kinderen van Wouterken Jans zijn zus machtigen Niclaas vander Sanden, voorster in Tilborch, om hun penningen en schulden te Tilborch te regelen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 102r
Soort akte: machtiging
Datum: 18-10-1617
1e Comparant: Elisabeth Mathijs wed Peter Noijen tot Sh'bosch
2e Comparant: Michiel Mathijs, schout, neef
Goederen:
Bijz: Elisabeth machtigt Mathijs om alle penningen en schulden en goederen van haar zus za te regelen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 102r
Soort akte: attestatie
Datum: 18-10-1617
1e Comparant: Peter Willem Conincx
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter Willem Conincx, oud schout 11½ Hoeve en Groot Waspik, 86 jaar, Jan Adriaen Clasen, 73 jaar en Gherit Melchioers, stadthouder, 70 jaar, Jan Adriaens Schep, schipper, 80 jaar, verklaren op verzoek van Jonkheer Arent van Ravenschote , ambachtsheer van Waspik en Cappel, dat zij in hen jonge jaren gekend hebben: Anthonis de Hard en Hendrick de Hardt welke een vreemdeling was en men niet wist waar hij vandaan kwam. Hij was chirurgijn of kwakzalver. Hij had te Baertwijck een weduwe genaamd Geertruijt van Erkel getrouwd. Hij kwam te Waspik wonen als schout van Waspik. Zij hebben nooit gehoord dat hendrik ook schout van Cappel is geweest.
Schout en heemraders verklaren dat Hendrick op 8-11-1560 als schout is begonnen en op 6-3-1566 is gestopt. Hij is gestorven en begraven

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 103r
Soort akte: attestatie
Datum: 4-11-1617
1e Comparant: Maeiijken Cornelis wed Jan Tonis van Hasselt ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maeijken Cornelis wed Jan Tonis van Hasselt en Deonijs en Maeijken Jans haar kinderen verklaren op verzoek van Seger Jan Segers tot Raemsdonk dat in ca augustus 1614 Seger naar hun huis is gekomen samen met Claes Pieters, muelder binnen Dordrecht en hebben gehoord hoe Clas naar het hooij, dat Seger in zijn schuur had liggen, vroeg. Daarna kwamen zij tot een koopakkoord.
Jacop Peters en Roel Lenaerts, beide tot Raemsdonck hebben gezien dat het hooij vervoerd werd door Seger en dat hij toen zei dat hij het hooij met den hoop verkocht had.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 103v
Soort akte: vonnis
Datum: 22-11-1617
1e Comparant: Jan Adriaen Claes namens wed Anthonis Frans
2e Comparant: Gherit Frans
Goederen:
Bijz: Gherit vraagt copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 103v
Soort akte: vonnis
Datum: 22-11-1617
1e Comparant: Jan Adriaen Claes namens Huijbrecht Cornelis
2e Comparant: Jochim Jans namens Jan Jan Melis
Goederen:
Bijz: Huijbrecht moet zich houden aan het akkoord met Jan te zijn hij bewijst dat er geen akkoord is.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 103v
Soort akte: vonnis
Datum: 22-11-1617
1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts ea
2e Comparant: Coenraet Jans
Goederen:
Bijz: Jochiem Jan Beerthouts namens Jochiem Cornelis Tielen, coopman.
Cornelis Wouters is gehouden staat en inventaris te leveren en aantonen dat hij en zijn zus bedeeltd zijn op een delle of bewijzen dat er geen staat en inventaris gepasseert is.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 103v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-11-1617
1e Comparant: Jan Mathijs, schipper tot Cappel
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Mathijs, schipper tot Cappel, verklaart op verzoek van Ghijsbert Jans en Bastiaen Jans, beide van Raemsdonck, dat hij van Ghijsbert en bastiaen het hooij van het tweede block van het gasthuijslant tot Raemsdonck gekocht heeft voor het jaar 1615 zoals gehuurd van Abraham Cornelis en zoals Jan heeft laten opmeten. Toen het land wat kleiner bleek te zijn is Jan goed gecompenseerd.
Tevens verklaren Jan Matheus en en Adriaen Peters Broeder dat toen zij rond sint Meerten 1616 dat Ghijsbrecht Jans en Abraham Cornelis ruzie hadden over het land. Ghijsbrecht wil geld terug. Abraham zegt: ik heb het met den hoop gehuurd zo groot en zo klein als het is.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 104r
Soort akte: vonnis
Datum: 6-12-1717
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens wed Anthonis Frans
2e Comparant: Gerit Frans
Goederen:
Bijz: de weduwe en Gerit moeten morgen 7-12 compareren bij de officier te Waelwijck en daar bepalen wie de rogge rente heffende is

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 104r
Soort akte: Vonnis
Datum: 17-1-1718
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens wed Anthonis Frans
2e Comparant: Gerit Frans
Goederen:
Bijz: Gerit en de weduwe moeten naar Shertogenbosch naar degene die de akte pretendeertop het land binnen Waelwijck gekomen van Gerit Frans en daar te onderzoeken hoe het zit met een eventuele rente.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 104v
Soort akte: vonnis
Datum: 17-1-1718
1e Comparant: Huijbrecht Bastiaens Greeff, eiser
2e Comparant: Jacop Ariens Corp
Goederen:
Bijz: Beide moeten samenkomen met Peter Bastiaens en elk een goede man om met elkaar te rekenen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 104v
Soort akte: procuratie
Datum: 22-3-1618
1e Comparant: Lijsken Ariaen Janss Schep
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lijsken Ariaen Janss Schep met Jan Ariaens Schep, haar bestevader, machtigen Michiel Mathijs, schout, om naar Sinte Lauwereijs en Eerdenborch in Vlaanderen te gaan om daar de erefenis van Adriaen Jans Schep haar vader te regelen. (overleden en begraven te Eerdenborch)

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105r
Soort akte: vordering
Datum: 27-3-1618
1e Comparant: Deonis Jans Schooff, bode Zuijdholland
2e Comparant:
Goederen: een delle die Coenraet Jans eerstijds gekocht heeft van Lambrecht Peters, weert in de Salm te G'berge
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105r
Soort akte: vonnis
Datum: 2-5-1618
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Bastiaen Peters Greeff
2e Comparant: Jacop Goverde
Goederen:
Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105r
Soort akte: vonnis
Datum: 2-5-1618
1e Comparant: Willem Adriaens en Peter Mathijs, oud borgmrs
2e Comparant: Ariaen Jacops Bommeler
Goederen:
Bijz: Willem en Mathijs mogen met de schutter executeren op hun betalingen

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105r
Soort akte: vonnis
Datum: 2-5-1618
1e Comparant: Jochiem Jans namens Ariaen Jacops Bommeleer
2e Comparant: Frans Jans
Goederen:
Bijz: Jochiem verzoekt dat Ariaen met hetzelde recht mag voorvaren op Frans Jans. Geen vonnis vermeld

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105v
Soort akte: vonnis
Datum: 16-5-1618
1e Comparant: Jochim Jans namens Peter Aerts vander Plas
2e Comparant: Jan Wijten
Goederen:
Bijz: Dingentken de vrouw van Jan staet de schuld. Peter mag panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105v
Soort akte: vonnis
Datum: 16-5-1618
1e Comparant: Gherit Willems Braber
2e Comparant: Jan Wijten
Goederen:
Bijz: Gherit heeft Jan gepand ivm een obligatie die Gerit op Wijt Willems erfg heffende is en die aan Michiel Jans is toebedeeld. Jan Adriaen Clasen namens Jan Wijten vraagt of hij met hetzelfde recht mag voortvaren op Michiel Jans. Indien Michiel inderdaad op de oblgatie is bedeeld dan toegestaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105v
Soort akte: vonnis
Datum: 16-5-1618
1e Comparant: Wierck Gerits
2e Comparant: Mathijs Peters
Goederen:
Bijz: Wierck heeft land verkocht aan Mathijs maar blijft het wel gebruiken. Mathijs vraagt nu of hij het land mag ontwaren. Partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105v
Soort akte: vonnis
Datum: 16-5-1618
1e Comparant: Jochim Jans namens Jochim Cornelis Tielen
2e Comparant: Cuijdert Jans
Goederen:
Bijz: Jochim Jans namens Jochim Cornelis Tielen, coopman tot Middelborch.
Jochim Cornelis heeft een half delle gekocht van Lambrecht Peters en die wordt gebruikt door Cuijdert. Jochim wil dat Cuijdert het land niet meer gebruikt en de huur tot op de dag van vandag betaalt. Jochim moet eerst de coopcedulle tonen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 105v
Soort akte: 1e coopdach
Datum: 16-5-1618
1e Comparant: Ariaen Frans cs
2e Comparant:
Goederen: coijen
Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 106r
Soort akte: attestatie
Datum: 16-5-1618
1e Comparant: Gherit Mels en Ariaen Lambrechts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gherit Mels, stadthouder, 70 jaar, en Ariaen Lambrechts, oud borgemeester, 70 jaar, verklaren op verzoek van Lambrecht Peters, weert in de Salm tot G'berge dat Coenraet Jans, oud schout, eens gezegd heeft dat hij van Lambrecht een delle in 11½ Hoeve had beleend. Coenraet had geen eigendom en heeft steeds maar betaald als buitenman namens Lambrecht.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 106r
Soort akte: vonnis
Datum: 20-6-1618
1e Comparant: Jan Ariaen Claes namens Jacop Peters
2e Comparant: Jacop Goverden
Goederen:
Bijz: Jacop Peters wil Jacop Goverden panden. Jacop G vraagt om copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 106r
Soort akte: vordering
Datum: 27-6-1618
1e Comparant: Mathijs Flooren
2e Comparant:
Goederen: twee jonge veers van Bastiaen Peters Greeff
Bijz: 1e coopdach op 4-6, 2e op 11-7 en derde op 18-7

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 107r
Soort akte: attestatie
Datum: 16-3-1620
1e Comparant: Cornelis Huijgen, schipper
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis x Madelena Jan Peter Lenaerts verklaart op verzoek van Jan Willems vanden Rijen dat hij in 1602 bij Peter Jan Peercnapen, weert tot oosterhout, ter vergadering is geweest met Corst Adriaen Censen als voogd van Andries Jan Peter Lenaerts met Jan Stevens Cuijper als gewezen voogd van de vrouw van Cornelis en haar broeders en hebben aan de voogd rekening en verantwoording af te leggen. Met beide voogden is men tot een akkoord gekomen.
Nog genoemd: Anthonis en Peter Jan Peter Lenaerts

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 107v
Soort akte: taxatie
Datum: 22-4-1620
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen: 5 geerden: f 1500
Bijz: schout en heemraders taxeren op verzoek van Johan Berck, secr Dordrecht, 5 geerden die Aghatha Cornelis wed Meijnaert van Segweert achtergelaten heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: 108r
Soort akte: taxatie
Datum: 30-9-1620
1e Comparant: schout en heemraders
2e Comparant:
Goederen: 2 geerden: f 600
Bijz: schout en heemraders taxeren op verzoek van Johan Berck, secr Dordrecht, 2 geerden die Maria van Drenckwaert achtergelaten heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: lv 1
Soort akte: vonnis
Datum:
1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Severs
2e Comparant: Adriaen Huijgens
Goederen:
Bijz: Adriaen Severs protesteert ivm de afkoop van een paard

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: lv 2
Soort akte: lijstje betalingen
Datum: 3-1-1608
1e Comparant: Bastiaen Gerits ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Bastiaen Gerits, Willem Joesten, Gerit Melsen en Huijch Peters, Adriaen Wouters.

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: lv 3
Soort akte: lijstje betalinge
Datum: 3-1-1608
1e Comparant: Reijn Gielis ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Reijn Gielis, Adriaen Mathijs, Huijgen en Gerit Melsen van Leenhouwen weu, Huijch Peters,

RA: Cleijn Waspik RA 8
Folio: lv 3
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Willem en Jan Huijgen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem en Jan Huijgen verklaren dat zij vanuit ??? huijs 25 voeijer hooi vervoerd hebben, vanuit Bastiaen Gerits huijs 5 voeijer, Willem Lauwereijs 9 voeijer, Adriaen Tijsen 1 voeijer en Jan Willems 9 voeijer, Lenaert Diercxs 2 voeijer, Gerit Melsen 19 voeijer.
Bastiaen Gerits verklaart int 1e schip 28 voeijer, int 2e 30 en int 3e 14 voeijer geladen te hebben