RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 000r

Soort akte:

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Vonnissen ende andere certificacien behorende den
Ambachte van Sgrevelduijn Waspick met ettelijken coopdagen van opwinningen
beginnende de 22 november 96

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 000v

Soort akte:

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: 31 marti staat een attestatie dat hier lange jaren
sijn geweest 3 brouwerijen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 001r

Soort akte: vordering

Datum: 22-11-1596

1e Comparant: Coenraet Jansz, schout ea

2e Comparant: Gerit Hendrickxs ea

Goederen: een koe, een stuk land, 2 koeien

Bijz: Coenraet Jansz, schout, Hendrick Gerits, Willem Jacops
Kuijp

Gerit Hendrickxs, Mathijs Adriaens,
Mathijs Floris, Huijpken Andries Adriaen Cueren weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 001r

Soort akte: vordering

Datum: 13-12-1596

1e Comparant: Hendrick Gerits ea

2e Comparant:

Goederen: goederen oa van Mathijs Floris

Bijz: Hendrick Gerits, Coenraet Jansz, schout

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 001v

Soort akte: vordering

Datum: 20-12-1596

1e Comparant: Jan Jan Diercxs ea

2e Comparant:

Goederen: 2 koeijen van Anthonis Diercxs, neef

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 001v

Soort akte: attestatie

Datum: 20-12-1596

1e Comparant: Jan Adriaen Claesen tbv Dierck Foppens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan (55 jaar) verklaart dat hij in Cappel bij Beatris
Staes Geerwijns weduwe (nicht) is geweest en overleg heeft gepleegd omtrent
betalingen. Beatris wil eerst goederen verkopen, broer Peter speelt hierbij een
rol.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 002r

Soort akte: coopdach

Datum: 8-2-1597

1e Comparant: Coenraet Jans, schout

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Coenraet wil koe en land verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 002r

Soort akte: attestatie

Datum: 8-3-1597

1e Comparant: Mariken Huijbrechts x Frans Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mariken Huijbrechts x Frans Jans (ca 45 jaar) wonende
te Waspick verklaart op verzoek van Janneken Jacop Luijken weduwe dat zij of haar
man van Peter Willems Conincx vier tonnen bier gehad heeft, die Peter met zijn
schuit uit Dordrecht gehaald had, gesproken aan Gielis Gielis brouwer tot
Dordrecht. Er is betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 002r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1597

1e Comparant: Adriaen Jans Lueren

2e Comparant: Thomas Damiaens van Sgravenmoer

Goederen:

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 002v

Soort akte: coopdach

Datum: 14-3-1597

1e Comparant: Hendrick Gerits

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Hendrick probeert de koe van Mathijs Floris te
verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 002v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-3-1597

1e Comparant: Adriaen Lambrechts ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Lambrechts (50 jaar) en Adriaen Handricxs
Panum (45 jaar) verklaren op verzoek van Jan Adriaen Stacens dat zij naar
Cappel zijn geweest bij Dierck Huijbrechts Clop en dat er ruzie is geweest.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 003r

Soort akte: attestatie

Datum: 19-4-1597

1e Comparant: Rombout Peters

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Rombout Peters (52 jaar) verklaart op verzoek van
Cornelis Jans dat hij met Mathijs Floris 4 geerden heeft gehuurd. Mathijs heeft
Cornelis de 4 geerden laten betalen omdat Cornelis het hele land gebruikt
heeft. Rombout heeft ook 2 geerden betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 003r

Soort akte: attestatie

Datum: 5-5-1597

1e Comparant: Cornelis Jans Stehouwers

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Jans Stehouwers verklaart dat Lijsken Jans x
Adriaen Lambrechts, nicht, soude genomen mogen hebben aan de Dussen haver en
speck om het tot later te vbewaren.

Wijze mannen: Jan Vosch, pastoer te
Waspick, Adriaen Michiel, schout te Sgravenmoer, Peter Aerts Paep, secr Cappel
en Jan Adriaen Claesen bepalen dat Cornelis een vergoeding moet betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 003r

Soort akte: vordering

Datum: 20-6-1597

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een stuk moer van weduwe Jacop Handrick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 003v

Soort akte: coopdach

Datum: 20-6-1597

1e Comparant: Peter Aerts Paep, secr Cappel

2e Comparant:

Goederen: een roeijen bonten van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 003v

Soort akte: attestatie

Datum: 28-6-1597

1e Comparant: Mariken Lambrechts

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mariken Lambrechts x Jacop Jans, wonende te Waspik, 37
jaar, verklaart op verzoek van Jan Tonis van Hasselt, bode van mijn heere de
baeliou van Suijthollant dat zij op 31 maart bij Janneken Roelofs wed Adriaen
Gerits is geweest. Daar kwam Hendricxken Aerts x Gerit Frans en die had een,
één dag oude, baby in haar armen. De baby was van haar dochter. Hendricxken
zei: Seger Adriaens ik breng u uw kind. Het kind wordt op de vloer gelegd en
Hendricxken vertrekt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 004r

Soort akte: attestatie

Datum: 7-11-1597

1e Comparant: Aentken Adriaen Jans Ruijter

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Aentken Adriaen Jans Ruijter huijsvrouw, 55 jaar, en
Catharina Phaes Jans x Willem Joest Willems, 27 jaar, verklaren dat ten tijde
dat Elisabeth Hendricx x Jan Andries Boegaerts overleden is zij in de buurt van
Jan woonde.

Toen Jan zijn kinderen aannam van Jan
Cleijs Jacops, voogd, en Staes Huijbrechts, toesiender, waren de kinderen nog
gezond. Niet veel later zijn de kinderen ziek geworden en overleden, 1588.

Jan Stevens Cuijper, 50 jaar, verklaart
dat in augustus 1588 er nog 3 kinderen voor de deur van Jan zijn huis aan het
spelen waren. Kort daarop hoorde hij dat een kind ziek was.

Jan Cleijs Jacops heeft al die tijd
niets gehoord.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 004v

Soort akte: vordering

Datum: 15-11-1597

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: zwarte turf staende op de hofstad van Handrick
Timmeren, gekocht van Jan Adriaens Schep.

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 004v

Soort akte: toewijzing

Datum: 15-11-1597

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: De heemraad wijst Coenraet Jans, op verzoek, toe dat
Adriaen Jans Ruijter hem mester maeckt om de Herstraet en de dijken te maken
die aan de erfgenamen van Adriaen Peters innocente dochter toebehoren.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 004v

Soort akte: vordering

Datum: 19-12-1597

1e Comparant: Thomas Damiaens

2e Comparant:

Goederen: een schelft hoeij van Adriaen Jans Lueren

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 004v

Soort akte: attestatie

Datum: 19-12-1597

1e Comparant: Mariken Cleijs Jacops wed Adriaen Huijsmans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mariken Cleijs Jacops wed Adriaen Huijsmans, 50 jaar,
verklaart op verzoek van Mattheus Adriaens, wonende te Cappel, dat haar man
samen met Govert Jacops turf van Mattheus op schip, dat beide in bezit hadden,
geladen hadden. Daarna zou Govert de turf betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005r

Soort akte: attestatie

Datum: 7-2-1598

1e Comparant: Adriaen Zemers ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Zevers en Salamon Salamons x Willemken Mertens
verklaren dat zij en Herber Willems x Dingen, hun meije, samen met die van
Sgravewnmoer goederen te Oosterhout hebben gedeelt. Deze goederen zijn gekomen
van Truijken Maes. Samen met de kinderen van Jan Jans Hoeveneer een stock.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005r

Soort akte: vordering

Datum: 28-2-1598

1e Comparant: Adriaen Huijbrecht Diercx Floris

2e Comparant:

Goederen: een anker saijland gekomen van Adriaen Huijbrechts en
Joachim Jan Berthouts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005r

Soort akte: vordering

Datum: 27-2-1598

1e Comparant: Adriaen Lambrechts

2e Comparant:

Goederen: 2 koeijen van Cornelis Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005r

Soort akte: vordering

Datum: 27-2-1598

1e Comparant: Frans Jans x Mariken Willem Lambrechts

2e Comparant:

Goederen: een acker saijland

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005r

Soort akte: coopdach

Datum: 7-3-1598

1e Comparant: Frans Jans

2e Comparant:

Goederen: een acker saijland

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005r

Soort akte: machtiging

Datum: 7-3-1598

1e Comparant: Cornelis Daniels van Waelwijk

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Daniels van Waelwijk machtigt Jan Block, zijn
oom, om zekere gronden aan Joest Adriaen Gielis te verkopen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005v

Soort akte: vordering

Datum: 19-6-1598

1e Comparant: Michiel Adriaen Zegers en Peter Mattheus

2e Comparant:

Goederen: huis en erve van Embrecht Jacops

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005v

Soort akte: vordering

Datum: 19-6-1598

1e Comparant: Wouter Jans

2e Comparant:

Goederen: Rogge van Cornelis Jans staende op de acker gekomen
van Gerit Frans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005v

Soort akte: vordering

Datum: 19-6-1598

1e Comparant: Embrecht Jacops

2e Comparant:

Goederen: huijs met erve van Michiel Jacops

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005v

Soort akte: vordering

Datum: 19-6-1598

1e Comparant: Embrecht Jacops

2e Comparant:

Goederen: geseet huis en erve van weduwe Gerit Hendricxz

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005v

Soort akte: renunciatie

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: Merten Wouter Tuerck

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Merten doet afstand van zijn plicht de straet te
onderhouden. Deze plicht gold tot hij alle moer uit een delle, bij de wiel
tegenover Aentken Jan Andries , gegraven heeft. Deze moer was gekocht van Crijn
Hendricxz

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 005v

Soort akte: coopdach

Datum: 7-3-1598

1e Comparant: Adriaen Lambrechts

2e Comparant:

Goederen: twee mulckoeij

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006r

Soort akte: vordering

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer inde Oude Straet van weduwe en kijnderen
Jacop Hendsricxz tot Waelwijck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006r

Soort akte: attestatie

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: Jan Adriaens Stacens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Adriaens Stacens verklaart op verzoek van Adriaen
Jans Lueren huijsvrouw dat hij bij een vergadering was met Adriaen Jans Lueren
en Merten Wouters Tuerck ten huize van Coenraet Jans en dat tijdens die
vergadering Adriaen en Merten ruzie kregen omtrent een huis. Coenraet Jans
bemiddelde tot een akkoord. Later gaat het bij de betaling niet goed.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006r

Soort akte: vordering

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: turven van Adriaen hermans staende achter Bossers out
geseet inde Oude Straet

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006v

Soort akte: vordering

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: een mergen grond van Cornelis gerits Bol en Mariken
Bossers erfgenamen soe men seet

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006v

Soort akte: vordering

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: deel dat Staes Huijbrechts schuldig is van de huur van
dellen die toebehoren aan Dierck van Clootwijck, pastoer, erfgenamen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006v

Soort akte: vordering

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: een moer, gelegen achter Aert Adriaens Schep en de
Oude Straet, van de erfgenamen van Cornelis Diercxs

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006v

Soort akte: vordering

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: een dellen aan Willem van Gents vaert van Peter
Matheus en zijn zwager

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 006v

Soort akte: mactiging

Datum: 3-10-1598

1e Comparant: Peter Willems Conincx ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Willems Conincx, Matheus Adriaens, Michiel
Adriaens, Cornelis Jans en Willem Adriaens machtigen Gerit Melchioers, wonende
te Waspik.

Er is een conflict over een aantal
moeren met de Baljuw.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007r

Soort akte: attestatie

Datum: 10-10-1598

1e Comparant: Willem Jacops Cuijp

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Willem Jacops Cuijp, genaempt in de wandelinge, 85
jaar, verklaart op verzoek van Gerit Melchioers als gemachtigde (zie vorige
akte) dat hij in zijn jonge jaren op het Stapeleijnde binnen Cappel woonde en
dat daar veel welgestelde woonde zoals Peter Adriaen Handricxs, Huijman
Diercxs, Cornelis Diercxs, PhilipsBaijens, Anthonis Mertens, Herman
Adriaens,Herman Goeverts en zij zaaide destijds (60 à 70 jaar geleden) hun
moeren al in met koren. Aan het eind van de moer werd een stuk vrij gelaten om
turf te steken.

Tevens verklaart hij een stuk moer
gekocht te hebben van Jan Tonis Diercxs de vader van Joest Jans van Campen. De
gedolven moer diende hij volgens Jan Thonis over de moerstege te vervoeren

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007r

Soort akte: coopdach

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een mergen grond

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007r

Soort akte: coopdach

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: schuld van Staes Jans aan Dirck van Cloetwijck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007v

Soort akte: coopdach

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer van Cornelis Diercxs

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007v

Soort akte: coopdach

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een delle van Peter Matheus en zijn zwager

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007v

Soort akte: coopdach

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: turven van Adriaen Hermans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007v

Soort akte: coopdach

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: moer van Jacop Hendricxs erfgenamen tot Waelwijck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 007v

Soort akte: attestatie

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Jan Peter Vassen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Peter Vassen, 74 jaar, verklaart dat hij in zijn
jonge jaren vaak over de moersteeg turf vervoert heeft.

Tevens verklaart hij nooit iets gehoord
heeft omtrent de maten van de stukken land.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 008r

Soort akte: attestatie

Datum: 9-10-1598

1e Comparant: Adriaen Hermans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Hermans, 68 jaar, verklaart, op verzoek van
Gerit Melsen tot Waspijck als gemachtigde van eigenaaers van de moersteeg: Oude
Straet, dat zijn ouders een huis en land hadden bij de Oude Straet en dat daar
koren op gezaaid werd en eaan het eind turf werd gedolven. Deze turf werd aan
het eind van het land, in overleg met andere eigenaars, over een steeg
vervoerd. De steeg werd alleen gebruikt voor turf vervoer en voor niets anders.

Adriaen heeft ook nog een stuk moer
gekocht van de erfg van Merten Peters

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 008r lv1

Soort akte: machtiging

Datum:

1e Comparant: Wouter Adriaens ea

2e Comparant: Michiel Mathijs, schout

Goederen:

Bijz: Wouter Adriaens, borger tot Dordrecht, en Janneken
Adriaens machtigen Michiel mbt tot de zaken tussen Hilleken Adriaen Jans weduwe
(rest foto ontbreekt)

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 008rlv2

Soort akte: attestatie

Datum:

1e Comparant: Michiel Mathijs Otgens Mathijs, schout Waspik

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Michiel verklaart dat Jan Adriaens geboren en wonende
is te Waspik en te Cappel. Hij is altijd van goede naam geweest.

Blad rechts onder gedeeltelijk vergaan

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 008rlv3

Soort akte: attestatie

Datum: 20-6-1620

1e Comparant: schout, heemraders en borgemeesters

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout, heemraders en borgemeesters verklaren dat
David Haselhoff, gheweldige prevost te G'berge, 3 jaar gelden met twee dienaren
te Waspik is geweest enzich goed heeft gedragen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 008v

Soort akte: copie attestatie

Datum:

1e Comparant: Peter Willems Conincx ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Willems Conincx, 70 jaar, en Beris Huijbrechts,
90 jaar, verklaren op verzoek van Gerit Melchioers dat zij, nadat zij Adriaen
Hermans en Jan Peter Vassen gehoord hebben, bij hun mening blijven omtrent de
moersteeg.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 009r

Soort akte: attestatie

Datum: 14-11-1598

1e Comparant: Wouter Jans ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Wouter Jans, 60 jaar, Jan Handricxs zijn zwager, 30
jaar en Bastiaen Gerits, 20 jaar, verklaren dat zij op Sheeren Straet bij de
wiel bij Dierck Foppens, Matheus Peters en Joachim Aerts gestaan hebben en
tegen Embrecht Jacops hebben gezegd: "ofte wij husselen wie die gronden
ende die straet heel hadden". Daarna komen er nog de nodige uitspraken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 009r

Soort akte: vordering

Datum: 4-12-1598

1e Comparant: Adriaen Huijbrecht Dierck Floren

2e Comparant:

Goederen: een acker van Peter Wouters en Joachim Aerts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 009r

Soort akte: attestatie

Datum: 4-12-1598

1e Comparant: Peter Matheus

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Matheus, 49 jaar, verklaart dat hij, ten tijde
dat zijn eerste vrouw gestorven is, gedeeld heeft met Jacop Luijcens en andere
erfgenamen. Jacop en de andere zijn bedeeld op de wilceur die Peter Matheus
verleden had Gerit Schouten, schout Waelwijck, om die te betaelen. Aangezien de
andere erfgenamen van vremdelingen waren en jacop een ingesetene was hebben de
overige erfgenamen aan Jacop geld geschonken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 009v

Soort akte: attestatie

Datum: 12-12-1598

1e Comparant: Staes Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Staes Jans, 44 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen
Jans Cuijsten dat hij samen met zijn knecht, 40 jaar, gezien heeft dat Maeijke
de vrouw van Adriaen Peter Gerits za. is gekomen beneden in de delle voor
Adriaen Huijbrechts en de beesten van Adriaen Jan Cuijsten in haar delle met
een stok heeft geslagen en over de sloot heeft gejaagd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 009v

Soort akte: attestatie

Datum: 12-12-1598

1e Comparant: Herber Willems

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Herber Willems en Dierck Foppens van Driel, 33 jaar,
verklaren dat Aentgen Adriaen Jans huijsvrouw bij hun gekomen is. Bij haar
huijs aangekomen vonden zij de zoon van Corstiaen Gielis die de huid van een
gestorven koe af deed. De koe was van Adriaen Jans Cuijsten. De koe was op de
heupen geslagen maar zij wten niet wie het gedaan heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 009v

Soort akte: coopdach

Datum: 12-12-1598

1e Comparant: Adriaen Huibrechts

2e Comparant:

Goederen: een acker saeijland van Joachim Jan Berthouts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 010r

Soort akte: attestatie

Datum: 22-1-1599

1e Comparant: Cornelis Mathijsz

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Mathijsz verklaart op verzoek van Adriaen
Jans Cuijsten dat Mariken weduwe Adriaen Peters een koe heeft gebracht die
Adriaen toekomt. Adriaen heeft de koe als bezitter van de schutskooi in de kooi
gezet.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 010r

Soort akte: attestatie

Datum: 22-1-1599

1e Comparant: Jan Andries Boegaert

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Andries Boegaert verklaart op verzoek van Marieken
weduwe Adriaen Peter Gerits dat hij op een dag van Cappel kwam en dat toen hij
bij Adriaen Jans Cuijsten langs kwam daar ook de vrouw van Adriaen, inmiddels
overleden, aan kwam. Zij zei tegen Jan: ik ben twee keer bij u langs geweest en
u was niet thuis. Lom toch hier, ik heb een zieke koeij. De koe zat in de stal.

De vrouw van Adriaen vroeg om raad en
zei niet dat de koe geslagen was.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 010r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-1-1599

1e Comparant: Adriaen Clasen van Raemsdonck ea

2e Comparant: de schout ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Clasen van Raemsdonck en Claes Adriaens zijn
zoon die zijn vader vervangt.

De schout namens Adriaen Jans Cuijsten.

Adriaen Jans heeft problemen omtrent
hoeij met Adriaen Claesen. Adriaen Clasen houdt het hooeij en Adriaen Jans
hoeft niet te koepen. Hij moet wel geld betalen afhankelijk wat uit de reijs
komt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 010v

Soort akte: attestatie

Datum: 14-2-1599

1e Comparant: Lijntken Mathijsdr

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lijntken Mathijsdr, 50 jaar, verklaart dat volgens het
boek van haar man de schuld aan Staes Jans betaald is.

Nog genoemd Jacop Jans Hoeveneer en
Herman Gijsbrechts

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 010v

Soort akte: attestatie

Datum: 27-3-1599

1e Comparant: Coenraet Jans ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Coenraet Jans, schout Waspik, en Jan Adriaen Claesen,
stadthouder Waspik, verklaren op verzoek vvan Marcelis Willems dat zij beide
thuis bij Handrik Quirijns, weert inden Handtboech tot Geertruijdenberge, zijn
geweest alwaar een vergadering was. Daar waren bij aanwezig Marcelis Willems en
Adriaen Adriaens zijn zwager ter eenre en Peterken Adriaens, zus van Adriaen
ter andere zijde. Zij hebben een probleem en afgesproken is om bij een van hen
thuis alsnog een keer te vergaderen en tot een akkoord te komen.

Nog genoemd Meester Jan Vreeswijck.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 011r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 3-4-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een mergen grond

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 011r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 3-4-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een mergen grond van erfg Cornelis Diercxs

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 011r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 3-4-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer van Jacop Hendricxs

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 011v

Soort akte: verpachting

Datum: 10-7-1599

1e Comparant: de gemeente

2e Comparant: Peter Gerits van Schaerlaken

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen levert de originele brief over.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 011v

Soort akte: verantwoording

Datum: 27-11-1599

1e Comparant: Joest Adriaens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Heer Jan Vosch is voldaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 011v

Soort akte: afrekening

Datum: 27-11-1599

1e Comparant: Willem Joesten en Huijch Peters

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Willem en Huijch zijn alle quade restanten afgenomen
en een rente die aan Lijntken Heijn Peters betaalt moest worden. De schout moet
nog betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012r

Soort akte: vordering

Datum: 3-12-1599

1e Comparant: Dierck Adriaens Roever ea

2e Comparant:

Goederen: aan acker saijland van de erfg van Adriaen Peter Gerits
za eertijts gekomen van Adriaen Adriaens Conincx

Bijz: Dierck Adriaens Roever en Adriaen Aerts,
Heiligegeestmeesters Cappel

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012r

Soort akte: vordering

Datum: 3-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: de hofstede die Handrick Timmeren tegenwoordich is
de?v??, gekomen van Mariken Bossers

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012r

Soort akte: vordering

Datum: 3-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een delle van een mergen van Jan Peters en Handrick
Peters wonende op Sprang

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012r

Soort akte: vordering

Datum: 3-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: Jan Jans Hoeveneer erve en huis en Frans Adriaens Smit
zijn ???

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012r

Soort akte: vordering

Datum: 3-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: de gronden gekomen van Adriaen Peters innocente
dochter toebehorende aan diverse erfg. wonende tot Dordrecht, Gorchum etc.

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012rlv

Soort akte: quitantie

Datum: 4-8-1600

1e Comparant: Jan Adriaens Vosch, pastoor

2e Comparant: Jan Ariaen Claessen

Goederen:

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 11-12-1599

1e Comparant: Dierck Adriaens Roever ea

2e Comparant:

Goederen: eem acker saeijland

Bijz: Dierck Adriaens Roever en Adriaen Aerts,
Heiligegeestmeesters Cappel

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 11-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: gronden van erfg van Adriaen Peters innoc. dochter:
Willem Jans kijnder, Dierck Jacops van Clootwijck en Gerit Doudijns erfg

Bijz: Erfg G Doudijns wonen te Gorcum

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 11-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: Hofstadt zoals Handrick Timmeren gekocht heeft van
mariken Bossers

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 11-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een delle van Jan Peters en Handrick Peters

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 11-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: huis en erve van Jan Jansz Hoeveneer en de hofstadt
van Frans Adriaens

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 012v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 11-12-1599

1e Comparant: Dierck Adriaens Roever ea

2e Comparant:

Goederen: eem acker saeijland

Bijz: Dierck Adriaens Roever en Adriaen Aerts,
Heiligegeestmeesters Cappel

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 013r

Soort akte: betaling

Datum: 22-12-1599

1e Comparant: Jan Adriaen Claes en Jan Jans Hoeveneer

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Beide Jannen storten de 3e coopdach en bewijzen dat
Willem Jacop Tonis tot Sprang dat hij moet maken een roeij of anderhalve.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 013r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 22-12-1599

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: gronden en erve gekomen van Adriaen Peters innocente
dochter

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 013r

Soort akte: attestatie

Datum: 21-1-1600

1e Comparant: Lenaert Cornelis

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lenaert Cornelis van Cappel, 33 jaar, verklaart op
verzoek van Bastiaen Peters Greeff van hem, Lenaert, een obligatie heeft gehad
tgv de koop van een koeij.

Oom Matjijs Floris tot Heusden krijgt
geld van Dierck Hamel maar geeft het geld niet aan Lenaert.

Bastiaen verklaart later dat hij voldaan
is omdat hij Mathijs Floren het geld geleent heeft.

De obligatie was in handen van Joest
Aerts die hem weer aan Bastiaen gegeven heeft en die heeft hem verbrand.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 013v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 19-2-1600

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: moer en hofstadt van Handrick Adriaens Timmer

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 013v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 19-2-1600

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: Hofstadt van Jan jans Hoeveneer

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-6-1600

1e Comparant: Dierck Huijbrechts Clop ea

2e Comparant:

Goederen: huis metten erve

Bijz: Dierck Huijbrechts Clop tbv Anthonis Adriaens Lecpot

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014r

Soort akte: 1e coopdag

Datum: 23-6-1600

1e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis

2e Comparant:

Goederen: een rente toebehorende Peterke Adriaens Conincx

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-6-1600

1e Comparant: Embrecht Jacops

2e Comparant:

Goederen: het huis metten lant van Gerit Heijnen weu

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014r

Soort akte: vordering

Datum: 16-6-1600

1e Comparant: Dierck Huijbrechts Clop ea

2e Comparant:

Goederen: het huis, erve en acker van Anthonis Adriaen Tonis

Bijz: Dierck Huijbrechts Clop tbv Anthonis Adriaens Lecpot

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014r

Soort akte: vordering

Datum: 16-6-1600

1e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis

2e Comparant:

Goederen: een rente toebehorende de dochter van Adriaen Adriaens
Conincx

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014r

Soort akte: vordering

Datum: 16-6-1600

1e Comparant: Embrecht Jacops

2e Comparant:

Goederen: het huis metten lant van Gerit Heijnen weu

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 8-7-1600

1e Comparant: Anthonis Adriaens Lecpot

2e Comparant:

Goederen: huis met land, Dierck Huijbrechts Clop heeft eerder
ingezet.

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 8-7-1600

1e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis

2e Comparant:

Goederen: een rente van Pieterke Adriaensdr

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 014v

Soort akte: copie certificatie

Datum: 2-10-1600

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Coenraet Jans verklaart op verzoek van Jan Tonis van
Hasselt, bode van de Baljuw van Zuijd Holland, dat hij met Mr Weernaert,
chirurgijn te Waelwijck, ten huijze van Anneke Peters wed Goevert Jacops is geweest
om het lichaam van Frans Goeverts, zoon van Goevert, te visiteren. De arts
constateert dat het onderlichaam van de dode zowel in- als uitwendig paars was.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015r

Soort akte: verzoek

Datum: 10-9-1600

1e Comparant: Jan Jans Hoeveneer

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Jans Hoeveneer was verantwoordelijk voor een
straet zolang hij moer kon delven. De moer is nu leeg dus verzoek hij ontslagen
te worden van de plicht de straat te onderhouden. Aan het eind van het jaar gaat
de plicht over naar de eigenaars.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015r

Soort akte: vordering

Datum: 15-12-1600

1e Comparant: Matheus Peters

2e Comparant:

Goederen: het schip van Cornelis Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015r

Soort akte: vordering

Datum: 15-12-1600

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een perceelken moer van Cornelis Jans en een
perceelken moer van Gerit Frans en een moer van Michiel Adriaen Zegers

Bijz: Nog genoemd Adriaen Huijben

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 22-12-1600

1e Comparant: Matheus Peters

2e Comparant:

Goederen: het schip van Cornelis Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 22-12-1600

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een perceelken moer van Cornelis Jans en een
perceelken moer van Gerit Frans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 22-12-1600

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer van Michiel Adriaen Zegers nu gekocht bij de
wed van Adriaen Huijben

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer van Gerit Frans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: moer van wed Adriaen Huijben gekomen van Michiel
Adriaens

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015v

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer van Aentken Adriaen Huijben

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015v

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015v

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een stuk onderputs van de weduwe Adriaen Gerits
Coppens

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 015v

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer achter Aert Scheppen huijs behalve het ¼ deel
dat van Tonis Tonis is

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 016r

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer van Willem Lambrechts kijnderen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 016r

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer achter Heijn die Smits oudt geseet

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 016r

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: penningen staende onder Adriaen Denis toebehorende
Handrick Gerits kijnderen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 016r

Soort akte: vordering

Datum: 26-2-1601

1e Comparant: Adriaen Wijten en Adriaen Huijgen

2e Comparant:

Goederen: Peter Cornelis Colmen land dat hij van haer gekocht
heeft.

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 016r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 3-3-1601

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: goederen gericht op 23 februarij (zie bijz)

Bijz: goederen van: Aentken Ariaen Huijben, grond achter
Grietken Mulders, de wed Adriaen Gerit Coppens, moer achter Aert Adriaens
Schep, moer achter Matheus Adriaens, moer achter Heijn de Smits geseet.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 016v

Soort akte: attestatie

Datum: 3-3-1601

1e Comparant: Jan Mathijs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Mathijs, 31 jaar, verklaart op verzoek van Jacop
Goeijaerts dat toen hij, 4 jaar geleden, te Waspik woonde inn het huijs dat
eigendom was van Adriaen Frans Jans hij het land naast het huijs voor de helft
heeft geseijt en dat Adriaen gedurende de laatste 3 jaren een bed in het huis
had en daar gewoond heeft en meegeholpen heeft het koren te dorsen. Brood werd
door elk voor eigen behoefte gebakken. In het laatste jaar heeft Dierck van
Clootwijk of zijn vrouw aan Adriaen gevraagd te komen helpen in het land van
Althena.

In dat jaar had Adriaen een koe en 2
paarden waarvoor hij zelf zorgde. Hij heeft in die tijd ook 6 geerden land zelf
gehooid. Jan heeft Adsriaen toen 3 weken geholpen.

Corstiaen Marcelis, 32 jaar,
naestebuerman van Jan verklaart dat jan de waarheid heeft gesproken

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 016v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 3-3-1601

1e Comparant: den schout

2e Comparant:

Goederen: penningen onder Adriaen Denis van Handricxk Gerits
kijnderen.

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 3-3-1601

1e Comparant: Adriaen Wijten, Adriaen Huijgen, Cornelis Willems

2e Comparant:

Goederen: Peter Cornelis Colmen land en goederen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 31-3-1601

1e Comparant: Adriaen Wijten, Adriaen Huijgen, Cornelis Willems

2e Comparant:

Goederen: Peter Cornelis Colmen land

Bijz: Adriaen, Adriaen en Cornelis zijn erfgenamen van Jan
Adriaens Avontuer

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 31-3-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer van Aentken Aen Huijben

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 31-3-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een moer teijnde Grietken Mulders

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017v

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 31-3-1601

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: diverse goederen (zie bijz)

Bijz: een moer van Janneken Adriaen Gerits, percelen achter
Aert Scheppen van Peter Aerts Paep en Jan Jans vanden Werck cum suis, een moer
achter Matheus Adriaens en een moer achter Heijn de Smits geseet

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017v

Soort akte: attestatie

Datum: 31-3-1601

1e Comparant: Beris Huijbrechts

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Beris Huijbrechts, 92 jaar, en Peter Willems Coninx,
70 jaar, verklaren op verzoek van de borgemeesters van Waspik dat er circa 70
jaar geleden meerdere brouwerijen te Waspik waren. Voor zover zij weten zijn er
weinig jaren geweest zonder brouwerijen. Van einig brouwverbod zijn zij niet op
de hoogte.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017v

Soort akte: vordering

Datum: 1-6-1601

1e Comparant: Michiel Adriaen Zegers

2e Comparant:

Goederen: een swarte koeij van Gerit Frans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 017v

Soort akte: vordering

Datum: 1-6-1601

1e Comparant: Handrick Jacops en Anthonis Clasen

2e Comparant:

Goederen: 2 vael koeijen van Cornelis Jans

Bijz: Handrick en Anthonis wonen te Waelwijck

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 018r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 1-6-1601

1e Comparant: Embrecht Jacops

2e Comparant:

Goederen: huijs en erve waar de weduwe Gerit Heijnen in woont

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 018r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 9-6-1601

1e Comparant: Dierck Huijbrechts Clop ea

2e Comparant:

Goederen: 2 koeijen van Cornelis Jans, 1 gericht door Handrick
Jacops en 1 door Anthonis Clasen

Bijz: Dierck Huijbrechts Clop als gemachtigde van Anthonis
Clasen van Waelwijck

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 018r

Soort akte: attestatie

Datum: 11-10-1602

1e Comparant: Commer Clasen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Commer Clasen, 61 à 62 jaar, verklaart op verzoek van
Aert Adriaens Schep en Adriaen Handricks Panum dat zijn vader en Rombout
Adriaens Cuijsten x Lijsken woonden te G'berge, ten tijde dat de stadt Conincx
was, in het manhuis. Er is een akkoord tot wonen in het manhuis. Commer
verklaart dat het toenmalige akkoord door de rebellen is opgesteld. Men wilde
zijn vader en Rombout uit het huis hebben en lieten mensen in het huis zitten
zonder verzorging. Daarom heeft Commer en zijn zusters hun vader naar Waspik
gehaald. Na twee jaar was G'berge weer van de Prins en toen is vader weer naar
het manhuis gegaan. Rombout en zijn vrouw hebben al die tijd voor zichzelf
moeten zorgen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 018v

Soort akte: attestatie

Datum: 6-11-1602

1e Comparant: Huijbrecht Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Huijbrechts Jans, zwager van Jan Adriaen Gerits, 28 à
29 jaar, verklaart op verzoek van Adriaen Huijbrechts van Raemsdonck dat hij 3
geerden en Adriaen 3 geerden in een stuk van 12 geerden heeft. Er is een
probleem met het gebruik van het land.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 019r

Soort akte: attestatie

Datum: 7-11-1602

1e Comparant: Mathijs Floris ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mathijs Floris, 60 jaar, Cornelis Willems, 51 à 52
jaar, Cornelis Jans, 60 jaar, verklaren op verzoek van Nicolaas Lambrechts
Loeff dat zij bekend zijn in de landen omtrent de Willem van Gentsvaert en
zeker in een stuk van 12 geerden die de heren van Tilboch toebehoren en het stuk
dat aan de vader van Nicolaes toebehoort. Mathijs heeft land van de heren van
Tilborch in pacht en heeft die bewerkt in de tijd dat G"berge belegert
werd. De sloot tussen beide stukken is met hem Loeff "gereet" eenen
Jochiem Adriaen Aerts, destijds mede eigenaar, "maer niet tegen hem
gegraven"

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 019v

Soort akte: attestatie

Datum: 13-11-1602

1e Comparant: Maeijken Adriaens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Maeijken Adriaens, 18 jaar, verklaart op verzoek van
Jan Lambrechts Muer dat zij ter hoogte van Jan Adriaens Schep gezien heeft hoe
er een varken langs de weg liep toen Adriaen Jans, de knecht van Jan, met de
wagen langs reed en hoe het varken de de wagen liep. De wagen rijdt over het
varken. Het varken loopt daarna weer weg. Dit wordt ook bevestigd door Mr.
Adriaen, 26 jaar. Hij heeft echter niet gezien hoe het varken onder de wagen
kwam.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 019v

Soort akte: vonnis

Datum: 27-11-1602

1e Comparant: Wierock Gerits, eiser

2e Comparant: Dingeman Michiels

Goederen:

Bijz: Beide moeten de kosten betalen van de dingbanken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 019v

Soort akte: vonnis

Datum: 27-11-1602

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Jochiem Jans Paep

Goederen:

Bijz: Michiel moet zijn eis schriftelijk aan Jochiem kenbaar
maken

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 019v

Soort akte: vonnis

Datum: 27-11-1602

1e Comparant: Adriaen Lambrechts

2e Comparant: Jan Lambrechts Muer

Goederen:

Bijz: Beide moeten in overleg om tot te zien of een akkoord mogelijk
is.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 019v

Soort akte: vonnis

Datum: 27-11-1602

1e Comparant: Michiel Mathijs schout

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Michiel mag zijn penningen verhalenop stukken dijck.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020r

Soort akte: machtiging

Datum: 11-12-1602

1e Comparant: Peter Adriaens die Roeij

2e Comparant: Jan Adriaens Clasen

Goederen:

Bijz: Jan behartigt alle zaken van Peter mbt tot eisen en
verweren

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020r

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1602

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: In de kop: Adriaen Lambrechts, eiser, contra Jan
Lambrechts Muer.

Michiel vraagt om de vervallen
schauboeten en andere bedingde aenneminge van steaet maken mag laten vervallen.
Toegestaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020r

Soort akte: machtiging

Datum: 14-12-1602

1e Comparant: Willem Lambrecht Metser

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen, stadthouder

Goederen:

Bijz: Willem, woonde eertijts tot Cappel, machtigt Jan om alle
zaken mbt eisen en verweren te behandelen. Speciaal de zaken mbt Wouter
Adriaens Roothals en kinderen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020r

Soort akte: verpachting

Datum: 14-7-1603

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen

2e Comparant:

Goederen: Inzet van de verpachting van Vrouwkensvaert

Bijz: Nog genoemd: Huijbert Willems, Adriaen Severs

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020v

Soort akte: vonnis

Datum: 29-1-1603

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen tbv Peter Adriaens de Roeij

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Jan mag de zaak tegen Mathijs voortzetten

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020v

Soort akte: vonnis

Datum: 29-1-1603

1e Comparant: Beris Huijbrechts, eiser

2e Comparant: Reijn Gielis

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeen komen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020v

Soort akte: vonnis

Datum: 29-1-1603

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: de schout mag de schauboete en wuijtgeleden penningen
verhalen opt erfken gekomen van Jan Adriaen Crol

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 020v

Soort akte: borg

Datum: 29-1-1603

1e Comparant: Adriaen Anthonis van Baerdtwijck

2e Comparant: Jan Jan Andries

Goederen:

Bijz: Adriaen, door de schout geaccepteert om getuigenis af
te leggen, heeft tot borge geconstitueert Jan Jan Andries zijn zwager.

Nog genoemd: Adriaen Tonis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Jaecxken Jacop Scheeren weu, eiser

2e Comparant: Aert Adriaens Schep

Goederen:

Bijz: De gifte bij Jaecxken overgeleet blijft bij weerden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Handrick Michiels Stockman tbv Claes Jans wedue

2e Comparant: Lieven Jans erfg.

Goederen:

Bijz: Handrick vraagt of hij een obligatie mag panden.
Vonnis: Handrick moet obligatie innen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Jan Adriaens Roch, eiser

2e Comparant: Adriaen Denis

Goederen:

Bijz: Jan Adriaens is rechten allergeert dat Adriaen zijn
koe heeft geslagen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Gerit Melsen tbv Adriaen Severs, eiser

2e Comparant: wed en kijnder Michiel Adriaen Segers

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 26-2-1603

1e Comparant: Handrick Adriaens

2e Comparant: Huijch Peters

Goederen:

Bijz: Handrick en Adriaen moeten reden ende alsdan int
gescheijt graven halff ende halff

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-3-1603

1e Comparant: Jan Adriaens Roch, eiser

2e Comparant: Adriaen Denis

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-3-1603

1e Comparant: Adriaen Severs, eiser

2e Comparant: Michiel Adriaen erfg

Goederen:

Bijz: heemraet wijst recht

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-3-1603

1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen samen met Adriaen Peters
tot Cappel om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021rlv

Soort akte: attestatie

Datum: 2-4-1607

1e Comparant: schout en secretaris van Waspik

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en secretaris van Waspik verklaren op verzoek
van Jan Tonis, bode Baleiou van Zuijdholland, dat zij op verzoek van de dochter
van Jan Tonis naar het huis van Dierck Foppen van Driel zijn gegaan. Dierck
ligt ziek te bed en gequetst van voornoemde Jan Tonis. Dierck vergeeft in
presentie van de predikant Jan Tonis maar de costen van het verwijt laat hij
staan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 021v

Soort akte: akkoord

Datum: 20-3-1603

1e Comparant: Jan Tonis van Hasselt

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Tonis van Hasselt, bode van de baeliou van
Zuidhollant namens de weduwe en kinderen van Franck Tomas. Jan Jans de Leuw
heeft een obligatie ge??? aan Franck zijn weduwe en kinderen in verband met de
koop van een akker. De obligatie is houdende op Peeter Cornelis Lijnden of nu
zijn weduwe. Er is een probleem over het al of niet betalen van rente. Men komt
tot een akkoord.

Marike weduwe van Peeter is nu getrouwd
met Jan Cornelis Roeloff.

Nog genoemd Lenaert Cornelis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 022r

Soort akte: Vonnis

Datum: 5-5-1603

1e Comparant: Mathijs Adriaens

2e Comparant: Cornelis Jans

Goederen:

Bijz: Mathijs vraagt of Cornelis niet meer over zijn wegen
gaat dan afgesproken. Oordeel is: ja. Cornelis een stuk straat maken en
onderhouden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 022r

Soort akte: vonnis

Datum: 21-5-1603

1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Adriaen Peters en Arthonis de Jonge verklaren dat zij
Coenraet geen toestemming hebben gegeven iets te verhuren.. Adriaen Huijgen mag
volstaan met te betalen aan Adriaen en Anthonis. Coenraet moet aan de eis van
Adriaen Huigen voldoen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 022r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1603

1e Comparant: Willem Wouters, eiser

2e Comparant: Lijntken Adriaen Gerits weduwe

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 022r

Soort akte: vordering

Datum: 26-6-1603

1e Comparant: Dierck Peters

2e Comparant:

Goederen: een swarte blaes koeij van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 022v

Soort akte: verpachting

Datum: 12-7-1603

1e Comparant: schout en gerechten

2e Comparant:

Goederen: Verpanding van incoemen en vuijtgaven van Vroukens
Vaert t/m juli 1604

Bijz: Jan Adriaen Clasen krijgt de verpachting.

Jan moet nog voor zijn schippers:
Cornelis Jans, Jan Jans Hoeveneer en Frans Boeseren ivm het feit dat zij
gevangen waren te Sartogen Bossche.

Ivm het vaarverbod omtrent Sint Merten
1603 krijgt Jan geld terug.

Hij heeft betaald aan Dierck Foppen en
Wouter Jans als meesters van de Nieu Sluijs

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 0232r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-10-1623

1e Comparant: Gerit Melsen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gerit Melsen verzoekt waer hij tot sijne betalinge sal
geraken vant houden vande ruijters lestmael inde vergaderinge vande leeger.

Ieder die schulduig is aant houden van
de vergadering dient te betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-10-1603

1e Comparant: Seger Jan Segers

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Seger heeft land gekocht, heeft volledig betaald,
heeft quitantie. De eigenaars zijn overleden. De erfgenamen dienen zich te
melden anders wordt er recht gedaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-10-1603

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Adriaen mag met zijn recht voortgaen tenzij Coenraet
aantoont dat hij op tijd zijn pantkeeringen heeft verheeven.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023r

Soort akte: renunciatie

Datum: 8-10-1603

1e Comparant: Gerit Melsen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gerit Melsen, namens de gemeente van 11½ Hoeve, ziet
af van de sijlen bij Jan Lambrechts Muer

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-10-1603

1e Comparant: Frans Adriaens Boeser

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Frans verzoekt waer hij zijn schaeij sal moegen
schutten ende baet wachtren inde straet die hij makt met Bastiaen Adriaens en
Maeijken zijn zus. Frans mag schutten van de seekant aan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-10-1603

1e Comparant: Rutger Peters en Claes Jacops

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Rutger Peters en Claes Jacops willen een vonmnis omdat
Mathijs Adriaens heeft gezegd dat zij goet bezitten van Mathijs.

Partijen moeten hun goed scheiden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023v

Soort akte: vordering

Datum: 15-10-1603

1e Comparant: Gerit melsen namens Adriaen Huijgen

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen: 2 melckoeij

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-10-1603

1e Comparant: Gerit Melsen namens Lijntken Adriaen Gerits

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gerit Melsen namens Lijntken Adriaen Gerits
presenteert een attestatie op en teghens Willem Wouters Coomen. Jan Adriaen
Clasen vraagt namens Willem een kopie.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023v

Soort akte: verzoek

Datum: 22-10-1603

1e Comparant: Lambrecht Willems en Peter Mathijs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lambrecht Willems en Peter Mathijs verzoeken om
rekening en verantwoording door Frans Jans hun oom. Jan Adriaen Clasen vraagt
namens Frans om het verzoek schriftelijk in te dienen. Toegewezen.

Frans moet wel binnen 8 dagen rekening
en verantwoording afleggen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 023v

Soort akte: afrekening

Datum: 22-10-1603

1e Comparant: schout en gerechten

2e Comparant: Reijn Gielis

Goederen: afrekning mbt land op Vrouwkens Vaert.

Bijz: Nog genoemd: Jan Wouters, Peter Wouters, borgemeester
1602, Lambrecht Willems, borgemeester 1603, Dierck Foppens van Driel, meester
Vrouwkens Vaert, Jan Adriaen Clasen, Gerit Frans, Anthonis Diercx Brouwer,
Michiel Adriaen Segers, Adriaen Severs

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 024r

Soort akte: verpachting

Datum: 23-10-1603

1e Comparant: schout en gerechten

2e Comparant:

Goederen: verpachting 5 geerden aan Vrouwkens Vaert.

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 024v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 29-10-1603

1e Comparant: Adriaen Huijgens

2e Comparant:

Goederen: 2 melckoeij van Coenraet Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 024v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-11-1603

1e Comparant: Mathijs Jans, eiser

2e Comparant: Adam Tonis van Tilborch

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 024v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-11-1603

1e Comparant: Gerit Melsen namens Maeijken Denis

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 024v

Soort akte: verzoek

Datum: 19-11-1603

1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts, eiser

2e Comparant: Anthonis Adriaen Tonis

Goederen:

Bijz: Jochiem wil dat Anthonis zijn antwoorden geeft en dat
de heemraad een dag stelt om te vonnissen.

Wordt 26-11 besproken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 025r

Soort akte: attestatie

Datum: 24-11-1603

1e Comparant: Jan Adriaen Stacen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Stacen, wonende tot Waspik, 41 jaar,
verklaart op verzoek van Lenaert Cornelis Ficfoert, wonende tot Cappel, dat hij
op 13-11 jl ten huize van Jan Tonis van Hasselt, shoeffsbode van de baljuw van
Zuidholland, aanwezig was. Daar waren ook Lenaert Cornelis en Jan Jans Schueren
van Waelwijck. Jan verklaart daar de grond van Lenaert uitgesoken te hebben en
nog meer zou uitsteken. Jan noemde Lenaert een schelm. Er volgen nog meer
beledigingen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 025r

Soort akte: attestatie

Datum: 1-12-1603

1e Comparant: Maeijken Cornelis Cornelis Mombers huijsvrouw

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Maeijken Cornelis Cornelis Mombers x Jan Tonis van
Hasselt, 41 jaar, verklaart dat op 13-11 meerdere personen bij haar thuis
waren. Oa Lenaert Cornelis Ficfoert en Jan Jans Crijnen alias Verschuer wonende
tot Waelwijck. Jan heeft vele beledigingen uitgeproken jegens Lenaert.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026r

Soort akte: vonnis

Datum: 1-12-1603

1e Comparant: Maeijken Denis

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 1-12-1603

1e Comparant: Peter Mathijs

2e Comparant:

Goederen: goederen van Adriaen Huijgen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026r

Soort akte: vonnis

Datum: 5-5-1604

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Leenken Roelen

2e Comparant: Peter Wouters

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten hun bescheijt inbrengen waarna
de heemraet vonnis wijst.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026r

Soort akte: attestatie

Datum: 5-5-1604

1e Comparant: Cornelis Jans, borgemeester

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Jans, borgemeester, 41 jaar, verklaart op
verzoek van Adriaen Severs dat Willem Woutersz Coomen tot Raemsdonck een tas
hooij gekocht heeft die Adriaen Severs zou vervoeren. Cornelis betaalt aan
Willem Wouters.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026v

Soort akte: vordering

Datum: 12-5-1604

1e Comparant: Anthonis Diercxs Brouwer

2e Comparant: Jan Tonis

Goederen: dack vande huijs

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026v

Soort akte: vordering

Datum: 12-5-1604

1e Comparant: Jochiem Jans Paep

2e Comparant: Jan Adriaens van Gils

Goederen: het gras van sijne delle

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026v

Soort akte: vonnis

Datum: 2-6-1604

1e Comparant: Leenken Roelen

2e Comparant: Peter Wouters

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten hun bescheijt inbrengen waarna
de heemraet vonnis wijst.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 026v

Soort akte: verpachting

Datum: 16-7-1604

1e Comparant: schout en gerechten

2e Comparant:

Goederen: verpachting inkomsten en uitgaven van Vrouwkens Vaert

Bijz: Ingezet door Jan Adriaen Clasen, verhoogd door Matheus
Adriaens

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 027r

Soort akte: attestatie

Datum: 26-7-1604

1e Comparant: Cornelis Jans ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Jans, borgemeester tot Waspik, 63 jaar, en
Handrick Adriaens, 21 jaar, verklaren op verzoek van Michiel Mathijs, schout
Waspik, dat zij op 23-7 jl op het schip van Cornelis , gelegen in Vrouwkens
Vaert, stonden en dat langs de kant stonden Steven Cornelis en Dingeman Wijten.
Steven zei: het zijn al bloetsuijpers die aen de kerck wonen en hier aende
vaert coemen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 027r

Soort akte: attestatie

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Op 6-8-1603 heeft de ruijterij te Waspik gelogeerd en
daarna heeft Michiel Mathijs de kosten oversien en de bewoners van de 20 huizen
in de moer waar de ruijterij verbkleef gevraagd bij te dragen in de kosten.
Steven Cornelis heeft na menig manen nog niet betaalt. De schout heeft Steven
doen executeren en een beestken doen afhalen en op zondag den 25 doen veijlen
in een volle kerck. Daarna is het verkocht om de schuld te voldoen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 027v

Soort akte: vonnis

Datum: 15-9-1604

1e Comparant: Leenken Roelen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Leenken Roelen beweert omdat zij een stuck straet moet
maken aan het eind van Jan Cleijs acker zij mag wegen en stegen over die akker.

Vonnis: Leenken moet nader bescheijt
geven.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 027v

Soort akte: vonnis

Datum: 15-9-1604

1e Comparant: Willem Wouters

2e Comparant: Jan Peters Meulder

Goederen:

Bijz: partijen moeten op 21-9 ten huijze van de schout
bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 027v

Soort akte: vonnis

Datum: 15-9-1604

1e Comparant: Willem Wouters Coomen

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 027v

Soort akte: vonnis

Datum: 15-9-1604

1e Comparant: Willem Joesten

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Willem Joesten met Anthonis Ariaen Tonis, confrater,
moet zijn schuldenaers nog eens manen. Na vertoon van de maningen wil de
heemraet vonnis wijzen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 027v

Soort akte: vordering

Datum: 22-9-1604

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: Een acker saijlant gekocht door Cornelis Willems
Avontuer

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028r

Soort akte: vonnis

Datum: 27-10-1604

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Frans Jans ea

Goederen:

Bijz: Frans Jans als borg van Cornelis Jan Tonis van
Tilborch.

Cornelis moet met de schout giften en
erven het land dat hij seit gecoeft te hebben.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028r

Soort akte: attestatie

Datum: 27-10-1604

1e Comparant: Peter Huijbrechts ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Huijbrechts, 73 jaar, verklaart op verzoek van
Magdalena Roelen dat zijn vader za. zo'n 40 jaar geleden een weijken gelegen
achter aan het zuiden einde van een akker van Jan Cleijs Jacops gehooid heeft.
In die tijd heeft hij gezien dat Jan Roelen een stukje land gespreid had en dat
Jan Andries over het land van Jan Cleijs voerde. Hij weet niet of zij het recht
op wegen en stegen hadden.

Aert Jacops, 53 jaar, zijn vader was een
zwager van Magdalena's moeder, verklaart dat hij wist dat de weij achter de van
Jan Cleijs Jacops van zijn vader was en dat er tussen de akker van jan Cleijs
en de akker van de moeder van Magdalena een stuk vrijgelaten werd om beesten
over te laten lopen. Of er over gereden wer weet hij niet.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 27-10-1604

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: land van Cornelis Willems Avontueren weu.

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1604

1e Comparant: Adriaen Segers x Leenken Roelen

2e Comparant: Peter Wouters

Goederen:

Bijz: Peter heeft recht op een copie van de certificatie van
Leenken Roelen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1604

1e Comparant: Ariaen Ariaens Cleermaker

2e Comparant: Andries Dingemans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1604

1e Comparant: Willem Wouters

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: het eerdere vonnis blijft van kracht

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1604

1e Comparant: Adriaen Huijgen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: akte doorgestreept en niet afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1604

1e Comparant: Jan Jan Diercxs

2e Comparant: Wierock Gerits

Goederen:

Bijz: Als Jan kan aantonen dat Peter Mathijs een delleken
heeft gekocht van Michiel Dierckxz, neef, wordt Jan ontslagen van alle
aanspraken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 028v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1604

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 029r

Soort akte: vonnis

Datum: 19-1-1605

1e Comparant: Frans Jans

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 029r

Soort akte: vonnis

Datum: 19-1-1605

1e Comparant: Wierock Gerits

2e Comparant: Jan Jan Diercxs

Goederen:

Bijz: Alsoo sij cleijn van heemraet sijn voer deser tijt
niet vroech

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 029r

Soort akte: vonnis

Datum: 9-3-1605

1e Comparant: Frans Jans

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: Omdat Frans geen obligatie of ander bescheijt heeft
moet hij zijn eis schriftelijk laten blijken of onder eede een verklaring
afleggen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 029r

Soort akte: vonnis

Datum: 9-3-1605

1e Comparant: Steven Cornelis

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Aangezien er geen stukken zijn moet Steven onder eede
een verklaring afleggen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 029r

Soort akte: verzoek

Datum: 9-3-1605

1e Comparant: De Heijligegeestmeesters van Waspik

2e Comparant: Jan Lambrechts Muer

Goederen:

Bijz: Als de meesters worden aangesproken door jan ivm
arbeid inde gemene steeg en dat voor Jan Willems Cam dan willen zij hun recht
halen mbv een pachtcedulle

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 029r

Soort akte: attestatie

Datum: 5-4-1605

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en heemraders verklaren het volgende op verzoek
van Bastiaen Pieters Greeff die gesenden was van Mariken Ariaens x Handrick
Laureijs om het lichaam van Handrick te visiteren. Handrick was roekeloos uit
zijn wagen gevallen. Schout heeft de bode opgedragen het lichaam in een nabij
gelegen huis te dragen zodat zij 's morgens vroeg langs zouden komen.
Vermoedelijk heeft Handrick zijn nek gebroken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 029v

Soort akte: certificatie

Datum: 15-4-1605

1e Comparant: Michiel Mathijs Otgens Mathijs ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Michiel Mathijs Otgens Mathijs, richter van Waspijck,
Jan Ariaen Clasen, Gerit Melsen, Adriaen Lambrechts, Dierck Foppens en Jan Jan
Andries certificeren dat Jacomina Jacops en haar twee zonen: Roelant Aerts en
Peter Aerts binnen Waspik zijn geboren en er gewoond hebben. De grootvader van
Jacomin was officier en de vader secretaris te Waspik. Jacomina en haar man
hebben gewoond te G'Berge, Oosterhout en 's Gravenmoer. Het verzoek om haar
passage of handelingen niet te hinderen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030r

Soort akte: coopdach

Datum: 25-5-1630

1e Comparant: schout en gerechten

2e Comparant:

Goederen: een paard dat Jochiem Peters Vonder gevorderd heeft

Bijz: een paard dat Jochiem Peters Vonder gevorderd heeft
tbv het weeskind? wegens achterstallige betalingen door Balten Huijbrecht tot
Dongen za.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030r

Soort akte: vonnis

Datum: 25-5-1605

1e Comparant: Jan Adriaen Gerits

2e Comparant: Mathijs Jans

Goederen:

Bijz: Mathijs moet aantonen dat hij de sloot inde 25 jaren
eens gegraven heeft van Willem Gielen grindt noortwaert tottet water toe.
Indien aangetoond wordt Mathijs ontslagen zoniet dan moet hij sloeten ofte
graven

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030r

Soort akte: vonnis

Datum: 25-5-1605

1e Comparant: Jan Jan Diercxs

2e Comparant: Andries Dingemans

Goederen:

Bijz: Jan zal supercederen met zijn recht voor Dries weer
van zijn reis teruggekomen is alzo zij samen hebben te rekenen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Willem Jacops

2e Comparant: Peter Adreiaens de Roeij

Goederen:

Bijz: Partijen moeten hun bescheijt tonen om te bepalen hoe
Peter dat goet van Willem heeft gekocht.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Wierock Gerits

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Wierock vraagt alle stukken op mbt Jan Jan Diercx:
toegestaan

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Lijsken Peter Tonis weduwe
mag verder procederen omdat Mathijs vande camere van Dordrecht slechts een
afleijdinge heeft gestuurd en geen vonnis kan overleggen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Frans Jans, eiser

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: Adriaen moet betalen vant nemen van hoeij

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Jacop Goeijaerts en Jan Jan Andries

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Jan Rutten als borg van
Anthonis Hendricxs van Tilborch.

Eisers moeten hun eis schriftelijk
indienen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 030v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Matheus Adriaens

2e Comparant: Claes Jacops en Rutger Peters

Goederen:

Bijz: Ivm een deling van een acker moeten partijen hebben
een rechterlijke wete waarna vonnis zal worden gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031r

Soort akte: attestatie

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Laurens Mertens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Laurens Mertens, 63 jaar, verklaart op verzoek van
Mathijs Jans dat de sloot tussen het land van Willem Michiels za. en Jan Vas
Wouters, nu van zijn kinderen, door Mathijs is gegraven

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031r

Soort akte: verpachting

Datum: 8-6-1605

1e Comparant: Adriaen Lambrechts en Jochiem Aerts

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Lambrechts en Jochiem Aerts als vaertmeesters
verpachten de inkomsten en uitgaven van Vrouwkens vaert.

Ingezet door Jan Adriaen Clasen,
verhoogd door Adriaen Severs

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-10-1605

1e Comparant: Dingeman Segers

2e Comparant: Peter Wouters

Goederen:

Bijz: Heemraet wijst voer recht voer deser tijt met vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-10-1605

1e Comparant: Peter Cornelis, eiser

2e Comparant: Adriaen Huijgens

Goederen:

Bijz: Peter moet Adriaen roepen in rechten met claechlijke
woerden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-10-1605

1e Comparant: Dierck van Cloetwijck, eiser

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: Dierck moet even wachten om Adriaen de kans te geven
met zijn partie te spreken. Als Adriaen niet tot een akkoord komt mag Dierck
hem panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031v

Soort akte: vonnis

Datum: 2-11-1605

1e Comparant: Peter Cornelis, eiser

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz: akte niet verder afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031v

Soort akte: vonnis

Datum: 2-11-1605

1e Comparant: Handrick Willems, eiser

2e Comparant: Frans Adriaens Boeser

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 031v

Soort akte: vonnis

Datum: 2-11-1605

1e Comparant: Adriaen Lambrechts

2e Comparant: Cornelis Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032r

Soort akte: attestatie

Datum: 12-11-1605

1e Comparant: Dierck Adriaens ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Dierck Adriaens, Jan Bartholomeus, Adriaen Adriaens
Lang, Peter Jans en Adriaen Peters, wonende tot Raemsdonk, verklaren op verzoek
van Jan Gijsbrechts, de Jonge Jan Gijsbrechts, zijn zoon, Adriaen Frans, zoon
van Frans Gerits, schout tot Raemsdonk, Cleis de Bosser, Raemsdonk, dat er in
de nacht van 7 op 8 november 5 paarden zijn ontvreemd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032r

Soort akte: vonnis

Datum: 16-11-1605

1e Comparant: Frans Adriaens, eiser

2e Comparant: Gelden Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032r

Soort akte: vonnis

Datum: 16-11-1605

1e Comparant: Frans Adriaens Smit

2e Comparant: Jochiem Aerts

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032r

Soort akte: attestatie

Datum: 16-11-1605

1e Comparant: Jan Matheus

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Matheus, 24 jaar, verklaart op verzoek van Peter
Cornelis Dolck dat toen hij ten huijze van Adriaen Severs dat daar Peter
Cornelis en Adriaen Huijgen comanschap maakten van een akker. De koopsom f 350
zou door Adriaen gereet betaald worden.

Op 14 december bevestigd Cornelis
Mathijs, schutter, het verhaal van Jan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032v

Soort akte: vonnis

Datum: 14-12-1605

1e Comparant: Gerit Melsen ea

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Gerit Melsen namens Jan Peters en Maeijken Cornelis.

Vonnis: Gerit zal met zijn clacht
voertvaren

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032v

Soort akte: vonnis

Datum: 14-12-1605

1e Comparant: Frans Adriaens Smit, eiser

2e Comparant: Jochiem Aerts

Goederen:

Bijz: Frans moet zijn eis onder eede bevestigen, dat gedaan
hebbende moet Jochiem opleggen en betalen en heeft hij wederom te soecken op
Frans

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032v

Soort akte: vonnis

Datum: 14-12-1605

1e Comparant: Peter Handricxs, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032v

Soort akte: vonnis

Datum: 14-12-1605

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz: Peter mag panden indien hij 2 geloofwaardige getuigen
heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 032v

Soort akte: attestatie

Datum: 6-1-1606

1e Comparant: Laureijs Mertens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Laureijs Mertens, 75 jaar, en Aert Jacops, 55 jaar,
verklaren, op verzoek van Dingeman Segers x dochter van Leenken Roelen wed
Cornelis Gijsbrechts, dat zij aanwezig waren bij de erfdeling van de goederen
van Cornelis. Tevens waren aanwezig Adriaen Cornelis en Leentken en meer
andere. In de deling is afgesproken dat degene die het lot trof met de Lange
Acker westwaaert van Jan Cleijs Jacops, gekocht van Wouter Wouters, moet stegen
en wegen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 033r

Soort akte: copie attestatie

Datum: 7-1-1606

1e Comparant: Jan Wouters

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Wouters, secretaris van waspik verklaart dat hij
op 26-7-1602 in Raemsdonk ten huijse van Leenke Roelofs wed Cornelis
Gijsbrechts is geweest om de erfdeling te beschrijven. Hierbij waren ook
aanwezig Adriaen Cornelis, zoon, en assistenten. In de deling is opgenomen dat
degene die het lot kreeg met het eijnde akker, waarvan Wouter Wouters de andere
helft heeft, moet wegen en stegen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 033v

Soort akte: vonnis

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Gerit Melsen ea

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Gerit Melsen namens Jan Peters en Maeijken Cornelis.

Partijen moeten bijeenkomen om tot een
akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 033v

Soort akte: vonnis

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Willem Joesten, eiser

2e Comparant: Huijch Peters

Goederen:

Bijz: Huijch moet helpen opmanen die restanten int boexken
staende en het geld aan Coenraet Jans betalen. Nog te betalen rente komen voor
rekening van Willem.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 033v

Soort akte: attestatie

Datum: 1-2-1606

1e Comparant: Reijn Gielis

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Reijn Gielis, 60 jaar, verklaart dat hij met zijn
vrouw naar G'berge is geweest ten huijze van Mester Jacop Wagenmakers tesamen
met Jochiem Aerts. Daar heeft Jochiem tegen Jacob, die namens Cornelis Abrahams
van Breda en Sandrijn Sijmons, erfgenamen van Jachus Schollen optreedt, gezegd:
Ik heb van Sandrijn een delle gekocht, ik heb het geld bij me, willen jullie
mij giften. Sandrijn en Jacop antwoorden: Dat kan niet want de delle staat als
waarborg.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034r

Soort akte: machtiging

Datum: 8-2-1606

1e Comparant: Adriaen Huijgens x Mariken Adriaens

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Adriaen machtigt Frans Jans, wonende tot Waspik, om
het deeel an de erfenis die zijn vrouw gekregen heeft van het weeskind van
Wouter Jans: Jan Wouters, overleden te Drongelen, te ontvangen.

Tevens om het deel van de erfenis te
Oosterhout, voor zijn vrouw, vanwege het overlijden van de dochter van herman
Jacops.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-5-1606

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant: Jacop Goeverts

Goederen:

Bijz: Er wordt over 8 dagen recht gewezen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-5-1606

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Coenraet wil een stuk land in eigendom hebben:
Coenraet moet zijne volle opwinninge inbrengen en bethoenen. Daarna is het zijn
eigendom.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034r

Soort akte: vonnis

Datum: 20-5-1606

1e Comparant: Jacop Goeverts

2e Comparant: Jan Ariaen Clasen ea

Goederen:

Bijz: Jan Ariaen Clasen namens Anthonis Handricxs van
Tilborch.

Na het lezen van stukken die Jacop heeft
aangeleverd is het vonnis: Anthonis is gehouden te voldoen den 2e en 6e
articule in zijn duplijck aangeleet.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034v

Soort akte: vonnis

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Jochiem Adriaen Aerts, eiser

2e Comparant: Frans Adriaens Boeser

Goederen:

Bijz: partijen moeten as woensdag bijeenkomen om tot een
akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034v

Soort akte: attestatie

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Anthonis Handricxs van Tilborch

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Anthonis Handricxs van Tilborch, geasrresteerde van
Jacop Goeijaerts, 30 jaar, verklaart op verzoek van Jacop dat hij int besteden
van zijn goetdat Jacop in voertijden gevoert heeft met zijn wagen tot Tilborch
besproken heft dat het goet dat Jacop voert onvrij is en dat hij daarom grote
vrachten moet geven.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034v

Soort akte: vonnis

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Michiel wil dat Coenraet die Dingtafele voor de
volgende vierschaerdach in handen van de officier levert, zoniet dan wil hij
dat Coenraet de hoogste boete opgelegd krijgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034v

Soort akte: vonnis

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Coenraet Jans, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: Vonnis: Matheus presenteert te verclaren dat hij die
penningen niet mede en heeft verteert dat hij ongehouden sal sijn te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034v

Soort akte: vonnis

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Willem Wouters Verstech, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Mathijs moet de inventaris van de achtergelaten
goederen van Lijsken zijn huisvrouw binnen acht dagen overhandigen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 034v

Soort akte: vonnis

Datum: 31-5-1606

1e Comparant: Michiel Mathijs namens Aert Hanecop

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Mathijs sal bethonen dat Aert mette restanten te
vreden is geweest die Mathijs hem heeft overgeleverd. Er volgt een uitstel van
14 dagen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 035 v

Soort akte: attestatie

Datum: 2-10-1606

1e Comparant: Aert Wessels

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Aert Wessels, 40 jaar, verklaart op verzoek van
Geraert Frans, vader van Huijbert Gerits, dat hij afgelopen winter op het erf
van Steven Cornelis en daar stond, naast haar huis, Dingentken Joest Adriaen
Gielis huijsvrouw en vroeg hem of hij ook vis had gevnagen. Antwoord: nee, mijn
fuiken waren geheven. Daarop zei Dingentken: Hier achter woont een kettingdief.

Steven Cornelis, 30 jaar, bevestigd het
verhaal van Aert.

Steven vroeg aan Dingentken of zij zijn
zwager bedoelde. Dingentken zei dat dat hem niets aan gaat. Zij had zelf de
ketting weer opgehaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 035r

Soort akte: attestatie

Datum: 28-6-1606

1e Comparant: Jan Willems van Dussen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Willems van Dussen, 25 jaar, verklaart op verzoek
van Jacop Goeijaerts dat hij vorig jaar 7 geerden land van Coenraet Jans heeft
gehuurd met de conditie dat Jan zijn aandeel in het hoeij zou hebben. Coenraet
heeft later gezegd laat het hoeij gebruiken door Peter Aerden, zorg voor mijn
beesten en peerden en je hoeft geen huur te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 035r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-6-1606

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant: Jacop Goeijaerts

Goederen:

Bijz: Jan Ariaen Clasen namens Anthonis Handricxs van
Tilborch.

Vonnis: voer deser tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 035r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-6-1606

1e Comparant: Jochiem Adriaen Aerts, eiser

2e Comparant: Frans Adriaens Boeser

Goederen:

Bijz: vonnis: over 14 dagen gaat het verder

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 035r

Soort akte: verpachting

Datum: 29-7-1606

1e Comparant: Aert Adriaens Schep en Adriaen Mathijs

2e Comparant:

Goederen: Als vaertmeesters worden de inkomsten en uitgaven van
Vrouwkensvaert verpacht

Bijz: Adriaen Mathijs heeft ingezet

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 035v

Soort akte: attestatie

Datum: 2-10-1606

1e Comparant: Elisabeth Andries x Frans Adriaens Smit

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Elisabeth Andries x Frans Adriaens Smit, 50 jaar,
verklaart dat zij in september op Vrouwkensvaert stond te praken met Eltken
Peters. Daar in de buurt stond ook Elisabeth Andries x Frans Adriaens Smit te
praten met Jan Jans Hoeveneer en Janneken Reijn Dielis huijsvrouw. Dingentken
vertelde toen dat Huijbrecht Gerits haar zoon geslagen had om een vis die zij
gevangen hadden. Eltken zei toe: maar uw zoion sprak ook heel qualijck. Ja zei Dingentken
mijn zoon zei: kettingdief.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 036r

Soort akte: eis

Datum: 8-11-1606

1e Comparant: Jochiem Adriaen Aerts, eiser

2e Comparant: Frans Adriaens Boeser

Goederen:

Bijz: Frans brengt de zaak aan bij de gerechten

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 036r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-11-1606

1e Comparant: Jacop Goeijaerts

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

Goederen:

Bijz: Jan Ariaen Clasen namens Anthonis Handricxs van
Tilborch.

Jacop krijgt een copie wuijt den
duplijck.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 036r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-11-1606

1e Comparant: Jacop Goeverts, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Coenraet moet met 2 getuigen aantonen dat hij Peter
Aerden en Jan Willems t goet verhuurt heeft. Daarna wijst de heemraet vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 036r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-11-1606

1e Comparant: Jan Jans Hoeveneer

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Jans Hoeveneer heeft een wete ggedaen aende de
erfg van Maeijken Adriaen Peters, innocent, van een roeij straet die zijn vader
heeft moeten maken zolang de moer duurde die Severijn Adriaens had gekocht. Nu
de moer leeg is wil Jan ontslagen worden van zijn plichten. Jan moet die schau
overleveren over die Herstraete en zal daarna ontslagen worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 036r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-11-1606

1e Comparant: Reijn Gielis en Dingeman Michiels

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Reijn Gielis en Dingeman Michiels willen als
heiligegeestmeesters wuijtleggingen van onwillige restanten. Zij moeten nogeens
manen en daarna de onwillege restanten overleveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 036r

Soort akte: attestatie

Datum: 8-11-1606

1e Comparant: Aert Adriaens Schep

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Aert Adriaens Schep, 56 jaar, verklaart op verzoek van
Huijch Peters dat hij, in de tijd dat Huijch en Dierck Foppens van Driel op pad
waren om achterstallige betalingen te manen, hij ter hoogte van het huis van
Frans Adriaens Smit kwam en hoorde dat Huijch woorden had met Frans. Hij heeft
niet gezien dat Huijch een stok of een vuerck bij zich had. Daar weet hij niets
van.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 036v

Soort akte: akkoord

Datum: 9-12-1606

1e Comparant: Huijbert Gerit Frans

2e Comparant: zoon van Joest Adriaen Gielis

Goederen:

Bijz: Huijbert en de zoon van Joest hebben ruzie gehad om
een vis. Beide ouders hebben zich beklaagd en Jan Vosch de pastoor is gaan
bemiddelen. Beide partijen komen bij elkaar en men besluit dat de kosten (meer
dan f 30,00) samen te delen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 037r

Soort akte: copie attestatie

Datum: 2-4-1607

1e Comparant: Schout en secretaris

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Schout en secretaris van waspik verklaren op verzoek
van Jan Tonis, bode van de baeliou van Zuijdholland, dat de dochter van Jan
gevraagd had om met de predicant naar Dierck Foppens, ziek te bed liggend en
gequets door Jan Tonis, te gaan. De predivcant vraagt Dierck of hij Jan wil
vergeven. Dierck vergeeft Jan maar maar het verwijt mag niet vervallen want
zoiets mag niet nog eens gebeuren.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 037v

Soort akte: vonnis

Datum: 27-2-1607

1e Comparant: Gerit Melsen namens Willem Jacops

2e Comparant: Peter Adriaens de Roeij

Goederen:

Bijz: Gerit wil zijn wilceur vanwege Willem Jacops op Peter
Adriaens de Roeij panden. Jan Adriaens Clasen presenteert namens Peter zijn
penningen mits Willem borg staat. Vonnis: Willem mag panden, Peter mag zijn
actie daarop verhalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 037v

Soort akte: 037v

Datum: 27-2-1607

1e Comparant: Jan Jan Diercxs

2e Comparant: Jan Adriaen Gerits

Goederen:

Bijz: Jan Jans wil een obligatie panden op Jan Adriaens
staende op een acker voor Jacop Goeijaerts. Jan Jans mag panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 037v

Soort akte: attestatie

Datum: 3-3-1607

1e Comparant: Jacop Goeijaerts en Jan Jans, eisers

2e Comparant: Anthonis Handricxs van Tilborch

Goederen:

Bijz: Anthonis Handricxs van Tilborch bekent dat hij bij de
eisers in 's Gravenmoer is geweest met een wagen vis. Hij boodt aan de eisers
als voerlieden om voorop te gaan en hen bij onraad te waarschuwen. Tijdens de
rit naar Tilborch heeft Anthonis niets bemerkt en toen er plots soldaten uit
een schuur kwamen is hij terstond naar de eisers terug gereden. De soldaten en
eisers en paarden waren verdwenen zodat hij geen hulp kon bieden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 038r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-3-1607

1e Comparant: Willem Adriaens, eiser

2e Comparant: Peter Jan Mathijs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 038r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-3-1607

1e Comparant: Mathijs Floris, eiser

2e Comparant: Cornelis Jans

Goederen:

Bijz: Na het inzien van de stukken en de quitantie van
Cornelis is het vonnis dat Cornelis alles betaald heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 038r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-3-1607

1e Comparant: Wouter Jans cs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Wouter Jans cs willen wegen en stegen over de steeg
vande griffier. Wouter toont 2 certifacatien waain staat dat hij mag wegen en
stegen over Jochiem Jans ackers.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 038r

Soort akte: vordering

Datum: 4-4-1607

1e Comparant: Willem Jacop Tonis van Sprang

2e Comparant:

Goederen: een acker met coeren van Peter Adriaens de Roeij tot
Cappel gekomen vande Baghijnen van heusden

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 038r

Soort akte: vordering

Datum: 4-4-1607

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:

Goederen: 2 swarte koeije en een roeij koeij van Mathijs Floris

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Joest Gijsbrechts vande Vrij
Hoeven

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 038v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-4-1607

1e Comparant: Jacop Goeijaerts en Jan Jan Andries

2e Comparant: Anthonis Handricxs van Tilborch

Goederen:

Bijz: Beide partijen willen schadeloos gesteld worden ivm de
overval door soldaten (zie 37v). De kosten worden in drieën gedeeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 039r

Soort akte: attestatie

Datum: 7-4-1607

1e Comparant: Lambrecht Willems

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lambrecht Willems, 30 jaar, verklaart op verzoek van
Gerit Melsen namens de weduwe en kinderen van Dierck Foppens dat Dierck op zijn
ziekbed liggende tegen de predicant heeft gezegd dat hij Jan Tonis vergeeft mbt
de quetsuere die Jan Dieck aan gedaan heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 039r

Soort akte: attestatie

Datum: 7-4-1607

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en heemraders verklaren dat zij op verzoek van
de vrouw van jan Thonis van Hasselt het doode lichaam van Dierck Foppens van
Driel hebben gevisiteerd samen met Mr. Cornelis, chirurgijn te Hilveren Beeck
en MR Adam chirurgijn te Tilborch. De rechter arm had een van duim tot oksel
ontstelte ader en in de linherarm zat een steekwond. Ook de rug was geheel
verkleurd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 039v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 11-4-1607

1e Comparant: Gerit Melsen namens Willem Jacop Tonis van Sprang

2e Comparant:

Goederen: coeren en land van Peter Adriaens de Roeij

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 039v

Soort akte: vordering

Datum: 2-5-1607

1e Comparant: Joest Peter Gijsbrechts uit de Vrij Hoeve

2e Comparant:

Goederen: 3 beste koeijen van Mathijs Floris

Bijz: Mathijs beloofd alles te betalen met Willem Joesten
als borg

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 040r

Soort akte: vordering

Datum: 9-5-1607

1e Comparant: Maeijken Goeijaerts van Waelwijck ea

2e Comparant:

Goederen: een stuk land van de erfg van Lieven Jans

Bijz: Maeijken Goeijaerts van Waelwijck weduwe Gijsmer
Joesten namens de weduwe van Claes jans

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 040r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-5-1607

1e Comparant: Willem Ariaens Deckers

2e Comparant: Peter Jan Mathijs

Goederen:

Bijz: Hun geschil moet door de heemraet behandeld worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 040r

Soort akte: machtiging

Datum: 23-5-1607

1e Comparant: Andries Dingemans ea

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Andries Dingemans en Peter Dingemans, broer, machtigen
Frans Jans om mede namens zijn broers de erfenis van hun oom Willem Wouters te
delen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 040r

Soort akte: attestatie

Datum: 23-5-1607

1e Comparant: Jochiem Jans en Michiel Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans en Michiel Jans verklaren op verozek van
Frans Jans dat zij samen met Frans begin maart ten huijze van Jan Thonis van
Hasselt, bode van de baeliou van Zuijdholland een pot bier hebben gedronken en
dat er toen ewoorden zijn gevallen. Frans zei dat Reijn Gielis gezegd had dat
er nauburen waren die f 50 van de Heijligegeest hadden gekregen zonder dat dat
in de boeken stond. Hierop zei Maeijken de vrouw van Jan Tonis dat het om
Dierck Foppens ging. Hierop antwoorde Frans dat hij vermoed dat het om Jan
Wouters ging.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 040r

Soort akte: machtiging

Datum: 8-6-1907

1e Comparant: Jenneken Loeff van Outheusden

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen

Goederen:

Bijz: Jenneken machtigt Jan om een zaak te beginnen tegen
Matheus Adriaens mbt rekening en verantwoording

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 040v

Soort akte: attestatie

Datum: 6-7-1607

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en heemraders verklaren dat zij getuigen zijn
geweest van een mondeling akkoord mbt stegen en wegen tussen Wouter Jans en
Gerit Frans.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 041r

Soort akte: attestatie

Datum: 10-7-1607

1e Comparant: Peter Adriaens de Roeij en Dierck Corstiaens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Adriaens de Roeij en Dierck Corstiaens, beide
wonende tot Cappel, verklaren op verzoek van Adriaen Quirijns en Corstiaen
Corstiaens, Heijligegeestmeesters tot Cappel, in apsentie van Adriaen Jacops,
mede meester, als eigenaars van een stuk land dat Peter 36 jaar lang bij zijn
vader thuis heeft gewoond en altijd de eigenaars van het stuk land over de
steeg gerenden zijn en dat daar nooit iemand wat van gezegd heeft. Dierck
bevestigd het verhaal van Peter.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 041r

Soort akte: verpachting

Datum: 23-7-1607

1e Comparant: schout en gerechten

2e Comparant:

Goederen: verpachting inkomsten en uitgaven Vrouwkensvaert

Bijz: Jan Adriaen Clasen heeft ingezet.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 041v

Soort akte: vonnis

Datum: 12-9-1607

1e Comparant: Jenneken Loeff, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 041v

Soort akte: vonnis

Datum: 12-9-1607

1e Comparant: Willem Joesten, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: Matheus moet nog een deel hoeij betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 041v

Soort akte: vonnis

Datum: 21-9-1607

1e Comparant: Jacomina Jacops namens Roelant Aerts vander Plas

2e Comparant:

Goederen: een delle die Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel van
Jacomina heeft gekocht

Bijz: Roelant is de zoon van Jacomina.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 041v

Soort akte: attestatie

Datum: 1-10-1607

1e Comparant: Bouwen Laureijs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Bouwen Laureijs, 60 jaar, wonende tot Waspik,
verklaart op verzoek van Jan Adriaens Stacens tot Sgravenmoer dat hij ten
huijze van Aert Adriaens van Bergen, Sgravenmoer, is geweest en dat daar Jan
woorden had met Aert, zijn schoonvader mbt de verhuer van een huis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-10-1607

1e Comparant: Lenaert Hermans van Dussen, eiser

2e Comparant: Dingeman Gijsbrechts van Gils

Goederen:

Bijz: Dingeman moet zijn schuld aan Lenaert betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-10-1607

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Coenraet wil brieven mbt een halve mnergen die hij
opgewonnen heeft. Als partijen niet komen met een wete dan zal er rechtens
gegift worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-10-1067

1e Comparant: Cornelis Mathijs Wever

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Mathijs moet Cornelis binnen 14 dagen betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042r

Soort akte: vonnis

Datum: 7-11-1607

1e Comparant: Huijch Peters, eiser

2e Comparant: Mateheus Adriaens namens Jan Matheus, zoon

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042r

Soort akte: vonnis

Datum: 7-11-1607

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: De schout verzoekt hoe hij gehouden is alle boeten
wuijt te richten. Vonnis: met twee heemraders van sijn eijgen banck

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042r

Soort akte: vonnis

Datum: 7-11-1607

1e Comparant: Jochiem Aerts, eiser

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Akte niet verder afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042v

Soort akte: attestatie

Datum: 7-11-1607

1e Comparant: Lambrecht Willems

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lambrecht Willems, 31 jaar, verklaart op verzoek van
Michiel Mathijs, schout, dat hij ten huijze van Adriaen Severs is geweest
alwaer Adriaen Huijgens, wonende tot Waspik, tegen hem zei: Waarom doet ghij
mij die schade die ghij mij doet van die wuijtlegginge van uwe
dijckmeesterschap. Lambrecht heeft hem geantwoord: hadde ghij mij voldaen soe
en hadde ick u gheen schade gedaen. Adriaen noemt de schout metten gerechten
schelmen en rabauwen.

Jenneken Adriaen Severs, 78 jaar,
huijsvrouwe bevestigd het verhaal.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 042v

Soort akte: attestatie

Datum: 7-11-1607

1e Comparant: Peter Matheus

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Matheus, 55 jaar, en Cornelis Andries, 35 jaar.
Peter verklaart op verzoek van Geraert Frans, zoon van Franschoeijs Diercxs,
dat hij te Sprang ten huijze van Peter Adriaens Cuijper is gewwest om hem aen
te seggen dar hij aent werck wasvan het stek gereet te maken. Het stek had
Peter gekocht van Godschalck Mathijs, zwager van Geraert.. Peter Adriaens heeft
toen gezegd ik of mijn zoon komt en breng een arbeider mee. De zoon van Peter
komt lang en was tevreden. Daar na is een andere zoon van peter gekomen en is
begonnen om het hout op de kant van de sloot te verplaatsen waardoor de
arbeiders het hout niet meer konden tellen.

Peter en Cornelis verklaren dat zij het
hout hebben geteld dat op de slootkant en in de grint lag.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 043r

Soort akte: copie attestatie

Datum:

1e Comparant: Peter Matheus

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Matheus, 55 jaar, en Cornelis Andries, 35 jaar.
Peter verklaart op verzoek van Geraert Frans, zoon van Franschoeijs Diercxs,
dat hij te Sprang ten huijze van Peter Adriaens Cuijper is gewwest om hem aen
te seggen dar hij aent werck wasvan het stek gereet te maken. Het stek had
Peter gekocht van Godschalck Mathijs, zwager van Geraert.. Peter Adriaens heeft
toen gezegd ik of mijn zoon komt en breng een arbeider mee. De zoon van Peter
komt lang en was tevreden. Daar na is een andere zoon van peter gekomen en is
begonnen om het hout op de kant van de sloot te verplaatsen waardoor de
arbeiders het hout niet meer konden tellen.

Peter en Cornelis verklaren dat zij het
hout hebben geteld dat op de slootkant en in de grint lag.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 043v

Soort akte: vordering

Datum: 14-11-1607

1e Comparant: Lenaert Hermnas van Dussen

2e Comparant:

Goederen: 2 jongste koeij van Jan Lambrechts Mueren

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 043v

Soort akte: vordering

Datum: 14-11-1607

1e Comparant: Melis Melis van Sprangh

2e Comparant:

Goederen: de peerden en koeijen en het coeren van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 043v

Soort akte: vonnis

Datum: 21-11-1607

1e Comparant: Lambrecht Adriaens, eiser

2e Comparant: Adriaen Jans Luer

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 043v

Soort akte: vonnis

Datum: 21-11-1607

1e Comparant: Melis Melis, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: De obligiae houdt men voer nul ende van gheender
weerden tensij Melis Melis naerderen thoen inbrengt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 043v

Soort akte: vonnis

Datum: 21-11-1607

1e Comparant: Dingeman Wijten, eiser

2e Comparant: Steven Cornelis

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten naerderen thoen brengen, daarna
zal vonnis worden gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 044r

Soort akte: attestatie

Datum: 21-11-1607

1e Comparant: Peter Wouters

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Wouters, 42 jaar, en Jochiem Aerts, 35 jaar,
verklaren op verzoek van Melchior Melsen namens zijn zus Truijcken Melsen wed
Aert Adriaens Schep dat zij aanwezig waren toen Coenraet Jans, nog als schout,
met zijn heemraders die Duijts schouwen over de Herstraet geschout hebben, bij
hun en Aert Adriaens Schep langs kwamen om naar het werk mbt sluijskens bomen
te komen kijken. Iedereen is daarna naar Frans Jans gegaan om wat te drinken.
De kosten waren anderhalve daalder. De schout zei toen: Jullie betalen 10
stuijvers en ik 10 stuivers. Daarop ontstond ruzie.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 044v

Soort akte: attestatie

Datum: 3-1-1608

1e Comparant: Michiel Mathijs, richter, en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Michiel Mathijs, richter, en heemraders verklaren dat
Jan Clasen Neeff, geboren in het land van Cleeff, x dochter van Melis Jans van
Sgravenmoer, op een schip vaart met 2 jonge gezellen uit ons dorp. Men verzoekt
om Jan doortocht te verlenen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045r

Soort akte: certificatie

Datum:

1e Comparant: schout en schepenen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en schepenen schrijven een certificatie om
duidelijk te maken dat de eigenaars van land te Sgrevelduijn Waspik altijd hun
geldplichtren nagekomen zijn en dat het land lnoordwaarts oopt tot aan de Maas
en dat van de grondbezitters te Dussen hun land loopt zuidwaarts tot aan de
Maas.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045r

Soort akte: vonnis

Datum: 16-4-1608

1e Comparant: Lambrecht Adriaens

2e Comparant: Adriaen Jans Luer

Goederen:

Bijz: akte niet verder afgemaakt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045r

Soort akte: vonnis

Datum: 21-4-1608

1e Comparant: Dingeman Wijten

2e Comparant: Steven Cornelis

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen vraagt namens Steven om schriftelijke
stukken. Die krijgt hij.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045r

Soort akte: vonnis

Datum: 21-4-1608

1e Comparant: De weduwe Adriaen Huijsmans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: De weduwe vraagt aan de schout en heemraders om aan de
voogd van haar kinderen een wete zal doen om de kinderen aan te nemen of dat de
schout zich sterk wil maken haar de kinderen aan te besteden. Wordt geregeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045v

Soort akte: attestatie

Datum: 21-4-1608

1e Comparant: Mathijs Floris

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mathijs Floris, 65 jaar, verklaart op verzoek van
Dingeman Wijten dat hij rond Allerheijlige op de markt te Oosterhout is geweest
en bij terugkomst bij Adriaen Adriaens Waelwijk een pot bier heeft gedronken en
daarna naar huis ging met zijn vrouw. Op de Sgravenmoerse Dijk kwam Adriaen
Wijten met zijn vrouw hen achterop. Ter hoogte van Steven Cornelis,
Hendricxken, de moeder van Steven was er inmiddels ook, kregen Dingeman en
Steven woorden en er wordt gevochten. Ook de vrouw en de moeder van Cornelis
vochten mee. Dingeman voelde een steek in zijn enkel maar weet niet wie dat
veroorzaakt heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045v

Soort akte: vonnis

Datum: 30-4-1608

1e Comparant: Gerit Melsen namens Dingeman Wijten

2e Comparant: Steven Cornelis

Goederen:

Bijz: Dingeman wil Steven panden.

Partijen moeten bijeenkomen om tot een
akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045v

Soort akte: vonnis

Datum: 30-4-1608

1e Comparant: Melis Melis

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Melis mag verteerde costen panden op Mathijs.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045v

Soort akte: vonnis

Datum: 30-4-1608

1e Comparant: Huijch Peters, eiser

2e Comparant: Jan Matheus

Goederen:

Bijz: Jan moet Huijch laten stegen en wegen gezien de akte
van 24-11-1565.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045v

Soort akte: vonnis

Datum: 30-4-1608

1e Comparant: Huijch Peters, eiser

2e Comparant: Jan Adriaens Fijnenbuijck

Goederen:

Bijz: De heemraet weet niet hoe een koop tot stand is
gekomen. Jan stelt Huijch tot eedt dat Huijch zal vertellen dat Jan een stuk
land van Jan den Meijer niet mede heeft verkocht. Vonnis volgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 045v

Soort akte: vonnis

Datum: 30-4-1608

1e Comparant: Huijch Peters, eiser

2e Comparant: Jacop Goijaerts

Goederen:

Bijz: Huijch heeft een zuivere huurcedulle. Huijch mag Jacop
panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046r

Soort akte: vonnis

Datum: 30-4-1608

1e Comparant: Jan Tonis van Sutphen

2e Comparant: Janneken van Someren

Goederen:

Bijz: Jan wil het land, gekocht van Adriaen Severen delen
tegen Janneken.

Janneken zal nog een wete hebben als
wesende voer die derde reijss. Daarna volgt vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046r

Soort akte: presentatie

Datum: 14-5-1608

1e Comparant: Peeter Huijbrechts

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peeter Huijbrechts, 78 jaar, presenteert een brief
waarin staat dat hij vrij is inde ??? Voor zijn acker. Nog hij noch Peter
Lijnden hebben ooit een omheining gemaakt. Dat heeft Bastiaen Adsriaens wel
vaak gedaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046r

Soort akte: vonnis

Datum: 14-5-1608

1e Comparant: Lambrecht Adriaens, eiser

2e Comparant: Adriaen Jans Luer

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen regelt de zaak.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046r

Soort akte: vonnis

Datum: 14-5-1608

1e Comparant: Lambrecht Willems, eiser

2e Comparant: Peter Wouters

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046r

Soort akte: vonnis

Datum: 14-5-1608

1e Comparant: Jan Willems Cam, eiser

2e Comparant: Peter Tonis Cuijl

Goederen:

Bijz: Aangezien de heemraad niet weet hoe Jan aan de
obligatie gekomen is ende hij gheen transpoert en blijckt. Jan moet aantonen
waarvoor hij die gekocht heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046r

Soort akte: vonnis

Datum: 14-5-1608

1e Comparant: Huijch Peters

2e Comparant: Jan Matheus

Goederen:

Bijz: Huijch wil wegen en stegen zoals op 30-4-1608 is
afgesproken en hij wil Jan panden. Jan krijgt eerst nog een rechterlijke wete.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046r

Soort akte: vonnis

Datum: 30-5-1608

1e Comparant: Gerit Jans en Lambert Adriaens

2e Comparant: Jacop Goeijaerts

Goederen:

Bijz: Gerit en Lambrecht willen ivm het weeskind van Peter
Mathijs restitutie en betaling van Jacop en de erfgenamen van Adriaen Jochiems
vant slot van de rekeningen. De voogden moeten aantonen wie het geld heeft,
darna vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-6-1608

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Hans van Hasselt

2e Comparant: Cornelis Huijgens

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-6-1608

1e Comparant: Gijsbert Gerits, eiser

2e Comparant: Willem Joesten

Goederen:

Bijz: Willem Joesten presenteert zijn goet dat hij geheel
heeft betaald dat hij dien sal doen. Hij bekent f 200 schuldig te zijn en die
te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-6-1608

1e Comparant: Jan Willems Cam, eiser

2e Comparant: Peter Tonis Cuijl

Goederen:

Bijz: Peter moet aan Jan zoveel penningen betalenals Jan
voor die obligatie beloofd heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 046v

Soort akte: verpachting

Datum: 20-7-1608

1e Comparant: schout en gerechten

2e Comparant:

Goederen: verpachting van de inkomsten en uitgaven van Vrouwkens
Vaert

Bijz: Jan Adriaen Clasen heeft ingezet. Adriaen Severs heeft
verhoogd.

Nog genoemd:

Jan Wouters, Reijn Gielis, Jan vande
Werck, Cornelis Jans, Jan Fijnebuijck, Herber Willems, Lambert Willems.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 047r

Soort akte: rekening

Datum:

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan toont de rekening van de pacht van de vaart.

Nog genoemd: Jan Wouters, Frans de Smit,
Cornelis Jans, Herber Willems, Lambrecht Willems, Cornelis Willems en Peter
Fijnenbuijck

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 047v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-7-1908

1e Comparant: Aert Marcelis Heijstek

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Aert Marcelis Heijstek tot Cappel, 86 jaar, verklaart
op verzoek van Anthonis Handricx, Peter Jans, secr Cappel en Adriaen Pauwels
Smit tot Waelwijck dat hij ca 50 jaar geleden bij Staes Geerwijns op een stuk
land gewerkt heeft. Ook na de dood van Staes heeft Aert turf gestoken en nooit
gehoord dat iemand bezwaar maakte. Zijn 1e vrouw heeft tot driemaal gezegd dat
Staes en zijn voorouders daar altijd voor eigen gebruik moer hebben gestoken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 047v

Soort akte: attestatie

Datum: 3-9-1608

1e Comparant: Laureijs Jans Hoefkens, pastoor/predicant Waspik

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Laureijs verklaart op verzoek van Neeltken Jan Peter
Gielendr wonende op Bavel tot Lijndonck dat hij als pastoor te Bavel bij het
ziekbed van Libbeken Peter Cornelis Broecx huijsvrouw van Peter Jan Gielis is
geroepen . Libbeken heeft toen haar testament mondeling aan Laureijs
doorgegeven en deze heeft het opgeschreven. Neeltken Peters en Willemken Peters
krijgen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-9-1608

1e Comparant: Adriaen Huijgen namens eiser

2e Comparant: Hans Tonis van hasselt

Goederen:

Bijz: Eiser krijgt gelijk. Akte doorgestreept.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-9-1608

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Hans Tonis van Hasselt

2e Comparant: Cornelis Huijgen

Goederen:

Bijz: Cornelis moet betalen omdat de vrouw van hans bij eede
verklaart dat Cornelis nog geld schuldig is tenzij Cornelis kan aantonen dat
hij betaald heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-9-1608

1e Comparant: Wouter Jans, eiser

2e Comparant: Huijbert Gerits

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048r

Soort akte: attestatie

Datum: 17-9-1608

1e Comparant: Seger Adriaen Gerits

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Seger Adriaen Gerits, 34 jaar, verklaart op verzoek
van Peter Wouters dat Gerit Willems en Peter Wouters heeft gehoord terwijl hij
op zijn zwagers akker nabij de stede van Geir. Daar was Peter ook. Hij zag dat
Gerit met een bloetmes op Peter afkwam onder luid geschreeuw. Wat er aan de
hand was wist Seger niet.

Peter loopt weg maar Gerit gaat hem
achterna. Als Peter op zijn eigen erf is neemt hij een tuijnstaeck in zijn
hand. De vrouw van peter heeft Peter tegengehouden. De vrouw van Gerit stond
ook op het erf en keek stilletjes toe.

Jenneken Jacop Bommelaers, 22 jaar,
bevestigd het verhaal.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048v

Soort akte: vonnis

Datum: 1-10-1608

1e Comparant: Aert Adriaens van Bergen

2e Comparant: Peter Aerts, zoon

Goederen:

Bijz: Aert wil Peter panden op de schulden die hij heeft.
Aert moet eerst een wete doen aan Peter en daarna volgt een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048v

Soort akte: vonnis

Datum: 1-10-1608

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Nav een ordonantie van de baljuw die in een volle
kerck is gepriplieert wordt zijgereguleerd naert inhoudt vande selffde

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048v

Soort akte: vonnis

Datum: 1-10-1608

1e Comparant: Willem Joesten, eiser

2e Comparant: Cornelis Mathijs

Goederen:

Bijz: Willem, borgemeester, verklaart dat hij tijdens
meerdere reijsen Cornelis heeft gemaand te betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048v

Soort akte: vonnis

Datum: 1-10-1608

1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser

2e Comparant: Jochiem Jans en Michiel Jans

Goederen:

Bijz: Adriaen moet intregertoriem leveren van zijn verzoek
om Jochiem en Michiel te laten getuigen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048v

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Gerit Melsen namens Joest Peter Gijben

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten hun toen inbrengen, daarna volgt
een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 048v

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Jan Jans Hoeveneer, eiser

2e Comparant: Cornelis Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Gerit Melsen namens Joest Peter Gijben

2e Comparant: Jan Diercxs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Melis Melis, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Melis moet aantonen dat de afleijdiinge van mathijs
geen waarde heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, eiser

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz: Michiel mag de schouboete panden tenzij Adriaen kan
aantonen dat de schout geen recht heeft op strijckgelt vant peert van Jan
Boegaerden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Jan Willems Cam, eiser

2e Comparant: Peter Tonis Cuijl

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Wouter Jans, eiser

2e Comparant: Gerit Frans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-11-1608

1e Comparant: Adriaen Huijgen, eiser

2e Comparant: Hans Anthonis van Hasselt

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049r

Soort akte: attestatie

Datum: 21-1-1609

1e Comparant: Adriaen Lambrechts

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Lambrechts, 60 jaar, verklaart op verzoek van
Jochiem Adriaen Aerts tot Cappel dat hij in het huis, waar nu Gijsbrecht Clasen
woont, is opgevoed en dat hij in die tijd vaak heeft horen zeggen dat het
stukje land van 6 geerden van Adriaen behoorde te wegen en stegen. Adriaen
Segers den Ronde diehet land gehuurd had stuurde zijn beeesten ook over de
vaertkant.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049v

Soort akte: attestatie

Datum: 31-1-1609

1e Comparant: Reijn Gielis ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Reijn Gielis, 60 jaar, borgemeester, Adriaen Handricxs
Panum, 58 à 59 jaar, borgemeester, Pauwels Tonis, 52 jaar, verklaren op verzoek
van Adriaen Severs en Thomas Jans Schipper dat zij op 28 januari jl bij Adriaen
Severs zaten. Adriaen Huijgen zei daar: Ik verkoop mijn peerden en wagen met
aller erop en eraan. Adriaen Severs vroeg: Hoeveel wil je hebben. Antwoord 35
ponden vlaams. Adriaen zei daarop: goed, ik bied in 2 termijnen 24 pond in meij
12 pond en meij een jaar later de rest.

Beide zijn tot een akkord gekomen met 24
pond als prijs.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049v

Soort akte: vonnis

Datum: 4-2-1609

1e Comparant: Huijch Peters

2e Comparant: Jan Matheus

Goederen:

Bijz: Jan moet op basis van het vonnis op 30-4-1608 binnen 3
maanden zorgen dat Huich kan wegen en stegen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049v

Soort akte: vonnis

Datum: 4-2-1609

1e Comparant: Huijch peters

2e Comparant: Jacop Goeijaerts

Goederen:

Bijz: Huijch wil Jacop panden op basis van zijn huurcedulle.
Is toegestaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 049v

Soort akte: vonnis

Datum: 4-2-1609

1e Comparant: Joest Peter Gijben, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Coenraet moet binnen 14 dagen bethonen of onder eede
een verklaring afleggen anders mag Joest panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050br

Soort akte: attestatie

Datum: 9-6-1609

1e Comparant: Aert Adriaens van Bergen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Aert Adriaens van Bergen tot Sgravenmoer verklaart op
verzoek van Adriaen Thomas Jans mede van Sgravenmoer dat hij in 1583 naar
Geertruijdenberge ten huijze van Jachus Schollen is geweest alwaar Adriaen
Thomas aan Jachus Schollen f 42 betaalde ivm de koop van een moer, gekomen van
de Chatuijsers, te Waspik door Adriaen en Jan Thomas.

Aert verklaart verder dat Adriaen meer
geld wilde geven maar dat Aert hem dat heeft afgeraden omdat Adriaen eerst meer
garantie diende te hebben vanwege het feit dat de Chatuijsers verboden hadden
de moer verder af te graven. Werd dat wel gedaan dan zouden de Chatuijsers ze
van hun bedde halen. Aert heeft ook een deel van de moer in zijn bezit

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050bv

Soort akte: vonnis

Datum: 1-7-1609

1e Comparant: Matheus Adriaens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Matheus vraagt om betaling van eenstoep van een steeg
die hij gemaakt heeft..

Partijen zullen eerst een wete krijgen.
Daarna volgt vonnis.

Cornelis Jans staet de weet van wegen
Janneken Loeff.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050bv

Soort akte: vonnis

Datum: 1-7-1609

1e Comparant: Joest Peter Gijben, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Aangezien Jan Adriaen Clasen een attestatie heeft van
Jan Adriaens van Gils waar Coenraet in vernoemd wordt moeten partijen alle
bescheijt aanleveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050bv

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden land van Seger Jan Segers

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050bv

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: 12 geerden land in Groot Waspik van Jacop Goeijaerts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050bv

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een half delle, boven kerck aende wiel, van Jan
Willems Cam

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050bv

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: 12 geerden land in Groot Waspik van de weduwe en
erfgenamen van Willem den Cooman

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050bv

Soort akte: vonnis

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Gerit Melsen namens Joest Peter Gijben, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Joest Peter Gijben komt van de Vrijhoeven.

Joest mag Coenraet panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050r

Soort akte: vonnis

Datum: 18-2-1609

1e Comparant: Adriaen Severs

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050r

Soort akte: attestatie

Datum: 18-2-1609

1e Comparant: Reijn Gielis

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Reijn Gielis, 60 jaar, borgemeester, verklaart dat bij
hem gekomen is Dingentken Jans huijsvrouwe van Matheus Adriaens. Zij zei: Reijn
neef wij horen dat u uwe akker wilt verkopen of aan Peeter Teeuwen verkocht
heeft. Wij willen graag kopen en ons Dinghen heeft 12 pond klaar liggen..

Later kwam Dingen terug en heeft gezegd:
Geef je ons het geld weer of maogen wij de akker houden.. Reijn: jullie mogen
de akker houden zoals Peter teeuwen die gekocht heeft. Daarop verklaart hij dat
zij met de ploeg in het land reden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050r

Soort akte: vonnis

Datum: 18-2-1609

1e Comparant: Jan Wijten, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: Matheus verzoekt de eisen op schrift te krijgen. Wordt
geregeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050v

Soort akte: attestatie

Datum: 18-2-1609

1e Comparant: Maeijken Cornelis x Hans van Hasselt

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Maeijken Cornelis x Hans van Hasselt verklaart dat
Cornelis Huijgens of Iken zijn vrouw voor f 4: 16 aan bier gedronken of gehaald
hebben

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050v

Soort akte: akkoord

Datum: 16-3-1609

1e Comparant: Willem laureijs

2e Comparant: Dingentken Bernaert Jans

Goederen:

Bijz: Willem moet aan Dingentken f 24 betalen voor alle
kosten ivm haar onderhoud in het kijnderbedde na het baren van hare kinderen.

Willem belooft Dingentken en haar moeder
te ontlasten van het kind na de twee jaar dat hij het kind aanbesteed heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 050v

Soort akte: attestatie

Datum: 16-3-1609

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en heemraders verklaren op verzoek van Pieter
Smiters? Luijtenant hoech baeliou van Zuijdholland dat zij onlangs
geëxermineert hebben Dingentken Bernaert Jans int kijnderbedde waar ze bevallen
is van een dochter. De vader is Willem Laureijs. Dingentken vertelde dat zij de
afgelopen 2 of 3 jaren mondelinge conversatie heeft gehad met Willem. De
zwangerschap is louter uit vriendschap en liefde ontstaan en niet door geweld
of dwang. Dingentken heeft wel berouw maar is blij dat er een dochter is en
hoopt dat er nog meer kinderen mogen komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 051r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: land in Groot Waspik van Jochiem Peters Vonder

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 051r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: land in Groot Waspik van Gerit Jan Meus D??? Tot
Raemsdonck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 051r

Soort akte: attestatie

Datum: 15-7-1609

1e Comparant: Peter Adriaen Gerits ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Adriaen Gerits, 43 jaar, Dierck Peters, 35 jaar,
en Jan Adriaen Gerits, 23 jaar, verklaren op verzoek van Wouter Jans dat zij
ten huijze van Gerit Frans waren alwaar er woorden vielen tussen Huijbert Gerit
Frans en Wouter Jans. De laatste 2 waren bij elkaar om tot een akkoorrd te
komen omtrent wegen en stegen voor Wouter en zijn kionderen: Jan Wouters en Jan
Handricks Cleermaker x Lijsken Wouter Jans.

De zaak wordt nu in handen gegeven van
Peter Adriaens en Jan Adriaens. Zij hebben beide partijen gehoord. Er is een
akkoord.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 051v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-7-1609

1e Comparant: Gielis Vassen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gielis Vassen tot Sgravenmoer, 70 jaar, verklaart op
verzoek van Adriaen en Jan Thomas dat hij, in ca 1582, ten huijze van Floris
Jans te Geertruijden Berge waar Adriaen en Jan een blok moer te Waspik kochten
van Jachus Schollen. Daarbij waren ook: Cornelis Tonis Cleijs, Sijmon Adriaen
Gijben, Adriaen Jans Spranger, Adriaen Adriaens Cop, allen overleden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 051v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-7-1609

1e Comparant: Wijt Willems

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Wijt Willems tot Waspik, 86 jaar, en Anthonis Cornelis
Pharo tot Sgravenmoer, 55 jaar, verklaren op verzoek van Adriaen en Jan Tomas,
broers, dat Adriaen en Jan van Jachus Schollen een moer in Munniken moer
gekocht hebben en daar gedurende 2 à 3 jaar moer gedolven hebben zonder dat
daar iemand bezwaar tegen heeft gemaakt totdat de munniken zelf gingen dreigen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052br

Soort akte: attestatie

Datum: 7-10-1609

1e Comparant: Mariken Huijbrechts x Frans Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mariken Huijbrechts x Frans Jans, 59 jaar, verklaart
op verzoek van Adriaen en Jan Thomas, broers, dat vele jaren geleden Jacop
Lauwereijs Lantmeter bij haar thuis kwam omde moeren van Jachus Schollen
gelegen in munniken van Santrosen moeren te Waspik. Het ging om de moeren die
Willem Lambrechts, destijds haar man, gekocht had. Jachus zelf was niet
aanwezig maar als vervanger had hij Jan Bouwens, zijn neef, gestuurd. Tijdens
het meten hebben Jacop en Jan bij haar gegeten maar ze weet niet meer of
Adriaen en jan daar ook bij waren en of zij mede in de kosten hebben gedeeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052br

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 7-10-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: drie geerden van Seger Jan Segers

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052br

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 7-10-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een halve delle van Adriaen Hermans kijnderen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052br

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 7-10-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: twaalf geerden van Willem die Cooman

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052br

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 7-10-1609

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: zes geerden in Groot Waspik van Jochem Peters Vonder

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052bv

Soort akte: vonnis

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, namens Crijn Jans, eiser

2e Comparant: Willem Joesten

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052bv

Soort akte: certificatie

Datum: 20-1-1610

1e Comparant: Laureijs Mertens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Laureijs Mertens, 46 jaar, en Jan Mathijs, 20 jaar,
beide wonende in 11½ Hoeve verklaren op verzoek van Adriaen Huijgens dat zij op
26 februari met meer anderen bij Adriaen thuis bier gedroonken hebben en
vandaar met 5 à 6 man naar het huis van Laureijs zijn gegaan. Daar zou vuur in
de kousen van Jan Laureijs gekomen zijn. De getuigen verklaren niet te weten
hoe dat gekomen is. Jan Laureijs heeft daarna Adriaen Huijgens geslagen.
Adriaen heeft jan laureijs naar buiten gebracht alwaar Hans Tonis stond en
tegen hem zei Jan Laureijs dat hij geslagen was.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052r

Soort akte: ceretificatie

Datum: 3-8-1609

1e Comparant: Adriaen Tomas Jans ez

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Tomas Jans tot Sgravenmoer en Jan Thomas Jans
tot Waspik laten een vonnis van de hove van Zuijdholland zien. Het gaat tussen
Adriaen en Jan contra de erfgenamen van Jachus Schollen, Hillegonde Dominicus
tot Geertruijdenberge en betreft een blok moer te Waspik gekomen van de
Chathuijsers tot Raemsdonck. Bij het bekijken van de moer lagen daar gedolven
turven. De turf ligt er niet al te best bij. Er wordt een taxatie gemaakt.

Nog genoemd als borg: Thomas Jans
Schipper en Aert Cornelis, beide van waspik.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052v

Soort akte: machtiging

Datum: 8-9-1609

1e Comparant: Handricxken Handricx

2e Comparant: Cornelis Mr Diercx

Goederen:

Bijz: Handricxken woont nu te Waspik maar is geboren te
Hassel.

Handricxken machtigt Cornelis om te
Hassel een stuk land aan haar half broer Anthonis Sijmons te verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 052v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-9-1609

1e Comparant: Jan Jan Andries ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Jan Andries, 45 jaar, en Adriaen Michiels, 40
jaar, verklaren op verzoek van Rogier Cornelis Coomans dat zij in meij ten
huijze van Jan Jans waren alwaar Handrick Adriaens een akker te Waspik huurden
van Rogier. De huur verviel bij verkoop waarbij Handrick het eerste recht had.
Handrick heeft nooit laten weten geinteresseerd te zijn en was van mening dat Rogier
voor de hoogste prijs moest verkopen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 053r

Soort akte: certificatie

Datum: 4-5-1610

1e Comparant: Peter Wouters

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Wouters, 45 jaar, en Huibrechts Gerits, 26 jaar,
verklaren op verzoek van Michiel Jans dat zij buren zijn van Michiel Jans en
dat Michiel een jaar of 5 geleden Seger Adriaens heeft gequetst. Na enige tijd
door die meesters behandeld te zijn is Seger overleden. Den selffden is een
timmergezel die getrouwd is en 4 kinderen heeft en erg arm is.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 053v

Soort akte: vordering

Datum: 5-5-1610

1e Comparant: Peter Willem Conincx

2e Comparant:

Goederen: een acker van Adriaen Steven Blanckaerts tot
Sgravenmoer

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 053v

Soort akte: vordering

Datum: 5-5-1610

1e Comparant: Lambrecht Willems

2e Comparant:

Goederen: twee koeien van Frans Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 053v

Soort akte: vordering

Datum: 5-5-1610

1e Comparant: Peter Mathijs

2e Comparant:

Goederen: een acker van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 053v

Soort akte: vonnis

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: Jan Adsriaen Clasen namens Rogier Comans, eiser

2e Comparant: Handrick Adriaens

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 053v

Soort akte: vonnis

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, namens Crijn Jans

2e Comparant: Willem Joesten

Goederen:

Bijz: Crijn mag Willem panden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 053v

Soort akte: vonnis

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: Jochiem Aerts

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Jochiem moet de eis op schrift zetten en kijken of zij
tot een akkoord kunnen komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 054r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant: Matheus Peters

Goederen:

Bijz: Coenraet wordt niet ontslagen van zijn borg voor de
kinderen van Jacop Jans Roest. Hij moet eerst betalen en mag daarna Matheus als
voogd aanspreken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 054r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: Lambrecht Willems

2e Comparant:

Goederen: twee koeien van Frans Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 054r

Soort akte: certificatie

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en heemraders verklaren op verzoek van Frans
Jans en Adriaen Quirijns cs als pachters van het gemael binnen Waspijck dat er
te Waspijck geen windmolen is. Men gaar naar de molen van Cappel waar Waspijck
ook toezicht houdt. Deze molen is echter te klein. De inwoners van het gehucht
Twalftalvehoeve laten hun koren te Raamsdonk malen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 054v

Soort akte: certificatie

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: Jan Andries Bogaert

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Andries Bogaert, 70 jaar, en Wouter Wouters, 40
jaar, beide beenhackers, verklaren op verzoek van Frans Jans en Adriaen
Quirijns als pachters vant slach dat zij in september jl gehoord hebben dat er
grote mummerende (onrust?) was in de gemeente en dat velen hun vee lieten
slachten daer oersake sij gheen slachgelt en souden betalen soe dat Jan 18
dieren en Wouter 14 dieren geeft laten slachten.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 054v

Soort akte: attestatie

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Andries Bogaert verklaren op verzoek van Adriaen
Severijns als nasaet van Jacop Lucas wiens weduwe hij heeft getrouwd dat deze
Jacop in 1583 van Jachus Schollen 1/3 mergen heeft gekocht gekomen van de
munniken van Santrosen. Jacop heft deze 1/3 mergen weer verkocht aan Willem
Thomas Lange van Sgravenmoer. Jan Thomas als voogd van Willems kinderen wil
weer verkopen aan Handrick Adriaens Timmer. Handrick was begonnen met de moer
te delven. Hierop kwam Adriaen Severs en heeft ons naar de moergebracht alwaar
Peter Matheus aan het delven was. Peter handelde namens Jan Thomas. Hierop
wordt een weet bezorgd bij Handrick Timmer tot Cappel. Het delven zou de
Cathuisers of de erfg van Jachus Schollen toebehoren.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055r

Soort akte: attestatie

Datum: 12-5-1610

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en heemraders verklaren op verzoek van rentmeester
Coolwijck dat zij de kerck en de heijligeest goed onderzocht hebben en dat er
geen achtergehouden goederen zijn gevonden Mochten die toch nog tevoorschijn
komen dat volgt de normale procedure.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055r

Soort akte: attestatie

Datum: 26-5-1610

1e Comparant: Huijbrecht Gerit Sijmons

2e Comparant: Mr Adriaen Stevens

Goederen:

Bijz: Huijbrecht Gerit Sijmons en Mr Adriaen Stevens hebben
een probleem. Huijbrecht heeft Adriaen uitgescholden voor dief en schelm.
Huijbrecht bekend schuld en geeft als oorzaak de drank aan. Hij krijgt
vergeiifenis.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-6-1610

1e Comparant: Peter Adriaens de Roeij, eiser

2e Comparant: Claes Cornelis Muelenaer

Goederen:

Bijz: Claes moet de gerede gelden betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-6-1610

1e Comparant: Lijsken Jans, eiser

2e Comparant: Laureijs Martens

Goederen:

Bijz: Als Lijsken Jans haar eis onder ede bevestigd moet
Laureijs betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-6-1610

1e Comparant: Peter Cornelis Dolcken huijsvrouwe, eiser

2e Comparant: Laureijs Mertens

Goederen:

Bijz: Als de vrouw van Peter onder ede verklaart wat zij
heeft verdiend dan moet Laureijs betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-6-1610

1e Comparant: Rogier Cornelis Coomans, eiser

2e Comparant: Handrick Adriaens Schoenmakers

Goederen:

Bijz: Handrick moet huur en eventuele schade betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-6-1610

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout, voogd kinder Jacop Jans

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Eerder vonnis blijft tenzij Coenraet met bewijzen komt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-6-1610

1e Comparant: Anneken Dierck Foppen weduwe, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vordering

Datum: 16-6-1610

1e Comparant: weduwe Adriaen hermans

2e Comparant:

Goederen: een delle van Jan Willems Cam

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 055v

Soort akte: vordering

Datum: 16-6-1610

1e Comparant: Mathijs Peter Mathijs tot Raemsdonck

2e Comparant:

Goederen: het beste paard en eeen van de beste koeien van Jacop
Goeijaerts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 056r

Soort akte: attestatie

Datum: 2-7-1610

1e Comparant: Gerit Frans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gerit Frans en Peter Adriaen Gerits verklaren op
verzoek van Michiel Jacops ..

Akte niet afgemaakt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 056r

Soort akte: attestatie

Datum: 20-3-1610

1e Comparant: Laureijs Mertens ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Laureijs Mertens van Raemsdonck en Jan Bastiaens van
Dongen namens zijn kinderen bij Aentken mertens en namens Jan Laureijs x
Janneken Jan Mertens, erfgenamen van Anna Mertens machtigen Michiel Otghens
Mathijs, schout Waspik, en Mathijs Jans x Aliken Mertens om te procederen tegen
Hendrick Gerits tot Woudrichem en Tielman Jacops tot Uitwijck

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 056v

Soort akte: attestatie

Datum: 3-8-1610

1e Comparant: Jan Wijtens ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Wijtens als broer van Neesken Wijtens x Michiel
Jans verklaren dat Michiel tijdens alle jaren dat hij getrouwd was met Neesken
altijd als timmerman hard gewerkt heeft voor zijn vrouw en kinderen en nooit
iemand gequetst of gevochten heeft uitgezonderd dat hij nu volkomen beschonken
Seger Adriaen Gerits, overleden, gequetst heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 056v

Soort akte: certificatie

Datum: 3-8-1610

1e Comparant: Frans Adriaens Smit ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Frans Adriaens Smit en Janneken Adriaen Severs
huijsvrouwe verklaren op verzoek van Wouter Wouters van Tilborch dat op
10-7-1609 ten huijze waren van Janneke Jans voors, weerdinne, waren Peter
Adriaen Cornelis Spaendonck van Tilborch en Adriaen Jacops van Rotterdam x
Eltken Peter Gerits, zus van Peter Adriaens en dat zij woorden hadden over een
geschil tussen Adriaen Jacops en Gerit Adriaens Spaendonck za en Wouter Wouters
zijn zwager. Het ging om de voogdij en regeringe die Gerit Adriaens en Wouter
Wouters over de goederen van de vrouw van Adriaen Jacops gehad hadden. Men kwam
tot een akkoord en Adriaen zou een stuk grond krijgen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 057r

Soort akte: copie attestatie

Datum: 30-9-1610

1e Comparant: Heemraders van Waspik

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Heemraders van Waspik verlklaren op verzoek van Evaert
Adriaens Pullen tot G'berge dat de pachters van het gemael ende bestiael, Frans
Jans en Adriaen Quirijns, deden priplieren in een volle kerck dat iedereen die
met het gemael tot een akkoord wilde komen zich diende te verzamelen ten huijze
van Mr. Adriaen Stevens. Daar en op een andere plaats werd voor 10 maanden een akkkoord
gesloten. Men mocht het koren zowel in Cappel als Raamsdonk laten
"breken" en er was vrijdomme van slacht van een beest of vercken voor
noetdrift. Meerde hebben toen hun beesten laten slachten

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 057v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1610

1e Comparant: Thomas Jans, eiser

2e Comparant: Wouter Wouters

Goederen:

Bijz: Beide moeten hun arbeiders betalen, zij moeten hun
bescheit inleveren waarna er een vonnis volgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 057v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1610

1e Comparant: Laureijs vanden Ciboem namens Aert Adr Hanecops

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Jochiem Jan Berthouts vraagt namens Frans een copi, is
toegewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 057v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1610

1e Comparant: Mathijs Jans, eiser

2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 057v

Soort akte: vonnis

Datum: 10-11-1610

1e Comparant: Frans Jans

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: Ivm de laatste rentedach van een disposito krijgt
Frans geen loen maar een vaen bier of de tegenwaarde in geld naar oude gewoonte

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 057v

Soort akte: certificatie

Datum: 3-12-1610

1e Comparant: Mathijs Adriaens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Mathijs Adriaens tot Cappel, 56 jaar, verklaart op
verzoek van Adriaen Lambrechts dat hij begin 1605 bij Hans Tonis van Hasselt
met meerdere in huijs is geweest. En waar Adriaen verklaarde dat hij de pacht
van Coninx wege over de Zuijdhollandse dorpen (een halve stuiver per tonne,
had. Hierop zei Hans Tonis: ik zal u die afpachten want ik krijg vande stadt
Dordrecht 2 blancken per tonne. Men kwam tot een akkoord zij het dat Adriaen
Waspik en Dussen zelf hield.

Adriaen lambrechts zei dat de pacht van
Dussen als borg tot Antwerpen stond.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058r

Soort akte: vonnis

Datum: 9-2-1611

1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Cornelis mag met zijn clacht voergaen ende overleveren
copie wuijt sijnen boeck etc. Daarna mag Mathijs commentaar leveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058r

Soort akte: vonnis

Datum: 9-2-1611

1e Comparant: Mathijs Jans, eiser

2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer

Goederen:

Bijz: Mathijs moet over 14 dagen antwoorden anders mag
Mathijs panden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058r

Soort akte: vonnis

Datum: 9-2-1611

1e Comparant: Jochiem Aerts en Lambrecht Willems

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Aangezien Frans niet aanwezig is is uitstel aan de
orde

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058r

Soort akte: huur

Datum: 2-2-1611

1e Comparant: schout en gerechte

2e Comparant: Reijn Gielis

Goederen: Reijn huurt het vaerte land voor 4 jaar voor f 32 per
jaar

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058v

Soort akte: vordering

Datum: 16-2-1611

1e Comparant: Melis Melis

2e Comparant:

Goederen: 4 koeijen van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058v

Soort akte: vordering

Datum: 16-2-1611

1e Comparant: Gerit Melchiors namens Cornelis Gerits

2e Comparant:

Goederen: een hofstadt van Lenaert Cornelis

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058v

Soort akte: vordering

Datum: 16-2-1611

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een delle van Dierck van Cloetwijck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 058v

Soort akte: vordering

Datum: 16-2-1611

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: de gereetste goederen van Jan Willems Cam

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059r

Soort akte: vordering

Datum: 16-2-1611

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: de gereetste goederen van Handrick Adriaens Timmer en
Adriaen Jans Luer

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Jochiem Jans namens Thomas Jans Schipper, eiser

2e Comparant: Wouter Wouters en Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Lambrecht Verwits, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens namens Jan Matheus, zoon

Goederen:

Bijz: Jan moet betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Handrick Adriaens Timmer, eiser

2e Comparant: Adriaen Jans Luer

Goederen:

Bijz: Handrick moet de provisie aan de schout betalen en
verder procederen om de baerschuldige van de voers strate te zoeken

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Anthonis Handricxs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Indien Anthonis door de Heijligegesstmeesters van
Cappel wordt aangesproken op een obligatie die Adriaen Quirijns op zich genomen
heeft dan mag Anthonis dat op Adriaen verhalen mits hij Adrien een wete doet
toekomen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Jan Andries Bogaert, eiser

2e Comparant: Peter Jan Mathijs

Goederen:

Bijz: A.s. zaterdag moeten beide samenkomen en hun registers
laten zien. Daarna volgt vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Dierck van Cloetwijck

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Dierck moet naar de gifte zoeken van 1/3 delle. Daarna
volgt vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Mathijs Jans, eiser

2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer

Goederen:

Bijz: Mathijs mag panden tenzij Jan met bewijs komt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Mathijs sal lichten copie vanden eisch ende ten naeste
daer op antwoerden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: een delle van Dierck Adriaens van Cloetwijck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: goederen van Jan Willems Cam

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 059v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: de schout

2e Comparant:

Goederen: goederen Handrick Adriaens Timmer en Adriaen jans Luer

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-2-1611

1e Comparant: Gerit Melchiors namens Cornelis Gerits

2e Comparant:

Goederen: hofstadt van Lenarert Cornelis

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060r

Soort akte: getuigenisse

Datum: 7-3-1611

1e Comparant: Maeijken Cornelis x Hans Tonis van Hasselt

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Maeijken Cornelis x Hans Tonis van Hasselt verklaart
op versoek van Jacop Goevaerts dat enekele weken geleden ten huijze van haar de
volgende personen zijn geweest: Jan Frans, schout, Seger Jan Segers en Peter
Adriaens Gijben, beijde van Raemsdonck. Daarna kwam Jacop Goevaerts, ook van
Raemsdonck. Jan Frans heeft Jacop een merriegebruijcer, veulenmaker genoemt en
heeft hem geslagen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-3-1611

1e Comparant: Handrick Adriaens, eiser

2e Comparant: Wouter Jans

Goederen:

Bijz: Wouter is ontslagen van het halen en uitsteken van
aarde en mag verder niets doen mits de straet haar breette houdt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-3-1611

1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: vonnis gewesen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-3-1611

1e Comparant: Jan Matheus, eiser

2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts namens Lambrecht Verwouts

Goederen:

Bijz: Lambrecht Verwits moet eerst giften alvorens hij geld
krijgt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060v

Soort akte: aanbetaling

Datum: 9-3-1611

1e Comparant: Jan Matheus

2e Comparant: Lambrecht Verwouts

Goederen:

Bijz: Jan heeft geconstingeert een roesen Nobel op
rekeningen van meerdere somme ivm betalingen aan Lambrecht

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Jochiem Jans namens Lambrecht Verwouts

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: De certificatie voor heemraet gepasseerd is voer recht

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 060v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Thomas Jans Schipper of Jochiem Jans, procureur

2e Comparant: Coenraet Jans en Wouter Wouters

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Anthonis de Jonge, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Lenaert Cornelis, eiser

2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts, voogd Gerit Cornelis zoon

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Gerit Frans

2e Comparant: Cornelis Jans

Goederen:

Bijz: Gerit mag wegen en stegen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-3-1611

1e Comparant: Mathijs Jans, eiser

2e Comparant: Jan Jans Hoeveneer

Goederen:

Bijz: Jan moet naerdere thoen inbrengen, zoniet dan mag
Mathijs die heerdagen ter executie naer behoeren

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061r

Soort akte: dagvaardiging

Datum: 14-4-1611

1e Comparant: Gerit Melchiors, stadthouder

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Gerit daagt Frans Jans op verzoek van Adriaen Joesten
om de eis van Adriaen aan te horen. Adriaen is geassisteert door Peter Adriaen,
shoeffs bode van de baljuw. Men wil aangetekent worden. Is toegewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061r

Soort akte: machtiging

Datum: 2-5-1611

1e Comparant: Adriaen Joesten, borger Breda

2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts

Goederen:

Bijz: Adriaen machtigt Jochiem om alle zaken mbt Frans Jans
en de turven op Munniken moeren van Santrosen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-5-1611

1e Comparant: Handrick Adriaens Timmer, eiser

2e Comparant: erfgenamen van Adriaen Hermans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-5-1611

1e Comparant: Adriaen Severs, eiser

2e Comparant: Adriaen Mathijs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-5-1611

1e Comparant: Lenaert Cornelis, eiser

2e Comparant: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits

Goederen:

Bijz: Geen vonnis wegens absentie van heemraders

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: aanbetaling

Datum: 11-5-1611

1e Comparant: Mathijs Floris

2e Comparant: Dierck van Cloetwijck

Goederen:

Bijz: Mathijs heeft geconstringeert 31 stuijvers om
eventueel Dierck te betalen als deze kan aantonen hoeveel straten hij moet
maken

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Jochiem Jans namens Adriaen Joesten, eiser

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Adriaen moet eerst het rechtloon betalen, daarnaast
mag hij voort precederen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Beerthout Jochiems

2e Comparant: Jacop Goevaerts

Goederen:

Bijz: Berthout moet Jacop een wete sturen. Als Jacop dan
niet betaalt dan mag Beerthout dat verhalen op de goederen van Jacop

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Jan Andries Bogaert, eiser

2e Comparant: Peter Jan Mathijs

Goederen:

Bijz: den heemraet wijst voer recht, deser tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 061v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Mathijs Floris, eiser

2e Comparant: Anneke Goevert Jacops weduwe

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Adriaen Mathijs, eiser

2e Comparant: Lenaert Diercxs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Huijch Peters, eiser

2e Comparant: Jan Matheus

Goederen:

Bijz: Huijch moet Jan een wete sturen. Als Jan niets doet
mag Huijch verder procederen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Adriaen Severs, eiser

2e Comparant: Adriaen Mathijs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 8-6-1611

1e Comparant: Jochiem Jans namens Adriaen Joesten van Breda

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Frans Jans zijn zoon

Goederen:

Bijz: aangezien Frans Jans sonnighe geld heeft gekregen van
Thomas Jans van wege Adriaen Joesten en het niet aan Adriaen heeft gegeven mag
hij worden gepand

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 6-7-1611

1e Comparant: Anthonis Adriaens den Jonge, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Coenraet moet met bewijs komen, daarna wordt vonnis
gewezen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 6-7-1611

1e Comparant: Jan Andries Bogaert, eiser

2e Comparant: Peter Jan Mathijs

Goederen:

Bijz: Beide moeten f 4 betalen om buurheemraden om raad te
vragen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 6-7-1611

1e Comparant: Lenaert Cornelis, eiser

2e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts als voogd

Goederen:

Bijz: Lenaert moet zijn eis op schrift stellen. Daarna wordt
vonnis gewezen.

Op 26-10 heeft Lenaert niet aan zijn
verplichting voldan en is Jochiem vrij bedingt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062r

Soort akte: vonnis

Datum: 6-7-1611

1e Comparant: Adriaen Mathijs, eiser

2e Comparant: Lenaert Diercxs

Goederen:

Bijz: Lenaert moet onder ede getuigen, zoniet dan Adriaen.
Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062v

Soort akte: vordering

Datum: 14-7-1611

1e Comparant: Gerit Anthonis Smit

2e Comparant:

Goederen: een koei van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062v

Soort akte: vordering

Datum: 14-7-1611

1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts namens Beerthout, zoon

2e Comparant:

Goederen: Het geld dat Jacop Goeverts van Mathijs Peters krijgt

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062v

Soort akte: vordering

Datum: 14-7-1611

1e Comparant: Gerit Melchiors

2e Comparant:

Goederen: een halve delle van Adriaen Huijgen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062v

Soort akte: vordering

Datum: 14-7-1611

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een akker van Laureijs Mertens

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062v

Soort akte: vordering

Datum: 14-7-1611

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een akker van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062v

Soort akte: vordering

Datum: 14-7-1611

1e Comparant: Jan Jans en Claes Handricxs, HG meesters Cappel

2e Comparant:

Goederen: het huijs van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 062v

Soort akte: vordering

Datum: 14-7-1611

1e Comparant: Dierck van Cloetwijck

2e Comparant:

Goederen: een koei van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 063r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 21-7-1611

1e Comparant: Jan Jans en Claes Handricxs, HG meesters Cappel

2e Comparant:

Goederen: het huijs van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 063r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 21-7-1611

1e Comparant: Michiel Mathijs ea

2e Comparant:

Goederen: een akker van Adriaen Huijgens Ruijter

Bijz: Michiel Mathijs en Mathijs Jans cs als erfgenamen van
Anna Martens za x Jan Lambrechts Muer

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 063r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 21-7-1611

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: een akker van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 063v

Soort akte: borg

Datum: 26-7-1611

1e Comparant: Jan Thomas ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Thomas tot Waspik en Merten Clasen tot Sgravenmoer
stellen zich op verzoek van Adriaen Adriaens van Bergen, boomsluijter tot
Breda, tot borg voor het geld dat Aert Adriaens van Bergen en Willem van
Bergen, capiteijn, beijde beslagen hebben, berustende onder Jochiem Jan
Beerthouts, gekomen van Frans Jans ivm de aankoop van turf. De zaak wordt
geheel afgehandeld.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 063v

Soort akte: attestatie

Datum: 3-8-1611

1e Comparant: schout en schepenen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en schepenen verklaren dat Jan Willems tot
Baertwijck x Jenneke Dierck Loeven wed Gierling Willems van Engelen verboden
heeft dat Cornelis Jan Tonis tot Tilborch gebruik maakt van een deel van 7
geerden waar Cornelis zelf ook een stuk van bezit. Samen met oa Dierck van
Cloetwijck als huerman gaat men naar het land alwaar ook Cornelis aanwezig is.
Het land is geheel leeg en het hooi is al weggebracht. Er volgt een protest.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 064r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 3-8-1611

1e Comparant: Jan Jans en Claes Handricxs, HG meesters Cappel

2e Comparant:

Goederen: het huijs van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 064r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 3-8-1611

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant:

Goederen: akker van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 064v

Soort akte: vonnis

Datum: 26-10-1611

1e Comparant: Huijch Peters

2e Comparant: Jan Matheus

Goederen:

Bijz: De heemraet blijft bij het eerdere vonnis van
30-4-1608

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 064v

Soort akte: schulbekentenis

Datum: 2-11-1611

1e Comparant: Andries Adriaens Smit

2e Comparant: Handrick Adriaens ea

Goederen: Het betreft het geld van een wilkeur op Adriaen
Huijgens Ruijter

Bijz: Handrick Adriaens als voogd en Peter Jacops als
toesiender van Aentken Thomas Vassen weduwe en kinderen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 064v

Soort akte: vordering

Datum: 8-2-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Maeijken Teeuwen

2e Comparant:

Goederen: twee geerden land van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 064v

Soort akte: vordering

Datum: 8-2-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Lenaertken Joesten

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden land van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 064v

Soort akte: vordering

Datum: 8-2-1612

1e Comparant: Jan Handricxs

2e Comparant:

Goederen: twee koeien van Adriaen Huijgen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-2-1612

1e Comparant: Wouter Adriaens Nering als voogd, eiser

2e Comparant: Gerit Willems

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-2-1612

1e Comparant: Michiel Jacops, eiser

2e Comparant: Peter Tonis Cuijl

Goederen:

Bijz: Michiel moet aantonen dat Peter hem geld schuldig is.
Daarna wijst men vonnis.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065r

Soort akte: attestatie

Datum: 15-2-1612

1e Comparant: Adriaen Michiels

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Michiels, 40 jaar, Maeijken Adriaen Huijgen
huijsvrouwe, weerdinne, 36 jaar, verklaren dat Adriaen Mathijs op het huis van
Adriaen Huijgen, waar de smit nu woont, heeft ingezet en het strijkgeld heeft
gekregen. Adriaen Mathijs heeft daarna tegen Lenaert Dierck Foppens gezegd: gij
zult mij niet lasten. Lenaert heeft gezegd dat niet te doen. Daarna heeft
Adriaen de helft van het strijkgeld aan Lenaert gegeven en met de andere helft
de lij??? Aan de weerdinne heeft betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-2-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Maeijken Teeuwen

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 15-2-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Lenaertken Joesten

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-2-1612

1e Comparant: Matheus Adriaens, eiser

2e Comparant: Bastiaen Peters Greeff

Goederen:

Bijz: Bastiaen moet betalen en Matheus moet borg staan. Akte
is doorgestreept.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-2-1612

1e Comparant: Michiel Jacops, eiser

2e Comparant: Eltken Peters

Goederen:

Bijz: dees tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-2-1612

1e Comparant: Matheus Adriaens, eiser

2e Comparant: Bastiaen Peters Greeff

Goederen:

Bijz: Den veendrich moet aantonen dat de verkochte delle van
hem was en niet van Backen dochter. Matheus moet met volle procuratie vande
veendrich x Anthonis Papendochter of den veendrich zelf het land aan Bastiaen
giften.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 065v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-2-1612

1e Comparant: Adriaen Tijsen, eiser

2e Comparant: Lenaert Diercxs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066r

Soort akte: vonnis

Datum: 23-3-1612

1e Comparant: Gerit Jans ea

2e Comparant: de Heiligegeestmeesters

Goederen:

Bijz: Gerit Jans x Anneken Matheus en Lijbert Lijberts x
Sijken Matheus als erfgenamen van Janneken Jans x Pauwels Tonis. Janneken was
de moeder van Anneken en Sijken.

Vonnis: men houdt het testament van
Pauwels en Janneken aan tenzij kunnen bewijzen dat het testament vervallen is.

De koop door Mr Adriaen Stevens mag in
rechten geroepen worden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-5-1612

1e Comparant: Gerit Melsen

2e Comparant:

Goederen: een halve delle van Adriaen Huijgen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066r

Soort akte: vordering

Datum: 23-5-1612

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: het koren op de akker van Matheus Adriaens en het
koren op de akker van Jan Wijten

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066r

Soort akte: vordering

Datum: 23-5-1612

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een koei van Willem Joesten Coppen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066v

Soort akte: vonnis

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Matheus Adriaens

2e Comparant: Bastiaen Peters Greeff

Goederen:

Bijz: De brief staat niet op naam van Anthonis Papen maar op
den Jongen Aen Huijben. Matheus moet aantonen hoe Anthonis Papen aan dit stuk
land is gekomen. Koop of erfenis. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066v

Soort akte: attestatie

Datum: 11-7-1612

1e Comparant: Gerit Frans en Huijbert Gerits

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gerit Frans en Huijbert Gerits verklaren op verzoek
van Michiel Jacops dat zij ongeveer anderhalf jaar geleden aanwezig waren ten
huijze van Michiel en dat daar een koop is gesloten tussen Michiel en Peter
Anthonis Cuijl. De wijncoop is verdronken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-7-1612

1e Comparant: Adriaen Mathijs

2e Comparant: Lenaert Diercxs

Goederen: Adriaen mag Lenaert panden

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066v

Soort akte: attestatie

Datum: 11-7-1612

1e Comparant: Lucia Berten x Michiel Jacops

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lucia verklaart dat Peter Tonis Cuijl bij haar
gehaald/gedronken heeft: vijff vamen min een bier dobbel bier, boven de twaalf
vamen voer verhaelt van welcke twalff vamen sij verclaert dat den ses cleijn
bier geweest sijn

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066v

Soort akte: vordering

Datum: 18-7-1612

1e Comparant: Maeijken Teuwen

2e Comparant:

Goederen: het geld dat Peter Cornelis Dolck aan Jan Willems Cam
schuldig is

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 066v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 18-7-1612

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: het koren van Matheus Adriaens

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067r

Soort akte: vordering

Datum: 18-7-1612

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een paard van Willem Huijgen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067r

Soort akte: vordering

Datum: 24-10-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Janneken van Someren

2e Comparant:

Goederen: het huijs etc van Adriaen Huijgen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067r

Soort akte: vordering

Datum: 24-10-1612

1e Comparant: Huijbert Gerit Frans

2e Comparant:

Goederen: een swarte mulckkoeij van Cornelis Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067r

Soort akte: vordering

Datum: 24-10-1612

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een geerd land van Jacop Goeverts

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067r

Soort akte: vonnis

Datum: 14-11-1612

1e Comparant: Gerit Melsen namens Anneken zijn zus, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: Anneken moet inbrengen welke schade de paarden van
Matheus hebben aangericht

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067r

Soort akte: vonnis

Datum: 14-11-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Gerits

2e Comparant: Anthonis Handricxs en Jan Adriaens Ruijter

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067r

Soort akte: vonnis

Datum: 21-11-1612

1e Comparant: Adriaen Gerits tot G'berge

2e Comparant: Jan Adriaens Ruijter en Handrick Gerits

Goederen:

Bijz: Adriaen heeft een obligatie die Jan en Handrick moeten
betalen. Jan en Handrick bieden aan de hoofdsom en 1 jaar rente te betalen.
Adriaen gaat niet akkoord. Er wordt verder geprocedeerd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067v

Soort akte: 1e coopdag

Datum: 21-11-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Janneken van Someren

2e Comparant:

Goederen: het huijs etc van Adriaen Huijgen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-11-1612

1e Comparant: Gerit Melsen namens Anneken, zijn zus

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: Aangezien Anneken verklaart 3 paarden van Matheus in
de schutskoeij gebracht heeft en dat Matheus de paarden gelost heeft zonder te
betalen moet Matheus de helft van het weijgeld betalen. Zoniet dan mag Anneken
panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-11-1612

1e Comparant: Adriaen Gerits van G'berge, eiser

2e Comparant: Jan Adriaens Ruijter en Anthonis Handricxs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-11-1612

1e Comparant: Lambrecht Adriaens ea

2e Comparant: Adriaen Lambrechts, grootvader

Goederen:

Bijz: Lambrecht Adriaens als voogd en Gerit Jans als
toesiender van het kind van Jan Lambrecht Adriaens.

Vonnis: Adriaen moet een zuivere
inventaris leveren.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 067v

Soort akte: machtiging

Datum: 30-11-1612

1e Comparant: Huijbrecht Clasen, borger Heusden

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen, procureur

Goederen:

Bijz: Huijbrecht machtigt Jan om te procederen ivm land van
Hans van Eck tot Poederoeijen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068lv

Soort akte: lijstje

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gerit Adriaens; Adriaen Buijs; Lenaert Cornelis;
Laureijs Jans; Adriaen Diercxs; Seger Hendricxs; Jan Vass; Claes Adriaens; Jan
Andries; Jan Huijgen; Commer Claes

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-12-1612

1e Comparant: Lambrecht Willems ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lambrecht namens de mede erfgenamen van Willem
Lambrechts zijn vader verzoekt alzo Jan Rutten in zijn leven hem
vervordertpenningen te ontvangen van Anthonis Tonis en Goevert Jacops zonder de
erfgenamen van Willem te moeijen dat Wouter Adriaen Roothals of iemand namens
Adriaen Wouter Cornelis zijn vader gehouden zullen wesen de voers Anthonis en
de weduwe van Goevert ???? En doen betalen zo zij te voeren hebben begonnen.

Vonnis Anthonis en Goevert hebben
beloofd Willem costeloos te houden en Wouter zal zijn geld innen bij Anthonis
en Goeverts weduwe.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-12-1612

1e Comparant: de schout

2e Comparant: heemraet

Goederen:

Bijz: De heemraet houdt de ordonantie van de baljuw voor
weerden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068r

Soort akte: vonnis

Datum: 12-12-1612

1e Comparant: Adriaen Severs

2e Comparant: Adriaen de Ruijter

Goederen:

Bijz: Adriaen Severs moet aantonen wat Adriaen de Ruijter en
zijn helpers hebben verteert bij het laden van het hooi en moet Adriaen Huijgen
de brief die Adriaen Severs geschreven zou hebben inbrengen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068r

Soort akte: vordering

Datum: 13-2-1613

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huibert Clasen Buijs

2e Comparant:

Goederen: land van Hans van Eck

Bijz: Huijbert is borger van heusden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068v

Soort akte: vonnis

Datum: 20-2-1613

1e Comparant: Maeijken Lemmens, eiser

2e Comparant: Frans Jans, Lambrecht Willems, Peter Mathijs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068v

Soort akte: vonnis

Datum: 20-2-1613

1e Comparant: Wouter Adriaens Roothals, eiser

2e Comparant: Anthonis Tonis

Goederen:

Bijz: Omdat Wouter de schuld niet bij het leven van zijn
vrouw gemeld heeft hoeft Anthonis slechts de helft te betalen, de andere helft
is te verhalen op de erfgenamen van zijn vrouw.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 20-2-1613

1e Comparant: Huijbert Claes Buijs

2e Comparant:

Goederen: 12 geerden van Hans van Eck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068v

Soort akte: vonnis

Datum: 20-2-1613

1e Comparant: Peter Jans als voogd Wierick Gerits kijnt

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Jans als voogd Wierick Gerits kijnt bij Lijsken
Jans, Peters zus, in presentie van Lambrecht Adriaens, vindt dat de dochter oud
genoeg is, 16 jaar, om voor zich zelf te zoregen en dan kan Wierick ontslagen
worden van zijn aanneemplichten.

Vonnis: toegestaan

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 068v

Soort akte: 2e coopdach

Datum: 27-2-1613

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs

2e Comparant:

Goederen: hetzelfde land als bij de 1e coopdach

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069lv

Soort akte: recept aanwijzing

Datum: 14-7-1740

1e Comparant: Johan D Werther

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: aanwijzingen bij een flesje voor hertsterkinge en bij
een poeder

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 6-3-1613

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs

2e Comparant:

Goederen: hetzelfde land als bij de 1e coopdach

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069r

Soort akte: 4e coopdach

Datum: 30-4-1613

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs

2e Comparant:

Goederen: hetzelfde land als bij de 1e coopdach

Bijz: Huijbert heeft de 1e coopdach ingezet op f 1200.
Niemand heeft meeer geboden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-5-1613

1e Comparant: Wouter Adriaens Roothals, eiser

2e Comparant: Rom Peters

Goederen:

Bijz: Partijen meoten bijeenkomen om te rekenen, daarna
volgt vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-5-1613

1e Comparant: Coenraet Jans, eiser

2e Comparant: Adriaen Diercx van Cloetwijck ea

Goederen:

Bijz: Adriaen Diercx van Cloetwijck namens Jan Matheus en
Thomas Jans.

Coenraet mag met zijn klacht verder
procederen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-5-1613

1e Comparant: Adriaen Severs, eiser

2e Comparant: weduwe en kinderen Adriaen Huijgen

Goederen:

Bijz: Adriaen moet zijn eis onder ede bewijzen. Daarna volgt
vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069v

Soort akte: certificatie

Datum: 15-5-1613

1e Comparant: schout en schepenen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en schepenen verklaren dat Jacop Jans te Waspik
is geboren en opgevoed. Hij tot de huwelijkse staet is gekomen en een schip
heeft gekocht waarmee hij turf en hooi zal vervoeren vanuit de haven van waspik
alwaer alle belastingen etc betaald worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069v

Soort akte: vordering

Datum: 3-6-1613

1e Comparant: Adriaen Severs

2e Comparant:

Goederen: een roeij koeij van de weduwe en kinderen van Adriaen
Huijgens Ruijter

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 069v

Soort akte: vordering

Datum: 3-6-1613

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: 2 jonge verckens of beestkens van de weduwe en
kinderen van Adriaen Huijgens Ruijter

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070r

Soort akte: vordering

Datum: 4-6-1613

1e Comparant: Evaert Wouters van Bommel namens Joest Wouters

2e Comparant:

Goederen: het schip, "een Gentsche", van de weduwe en
kinderen van Adriaen Huijgens Ruijter

Bijz: Joest is schepen te Zaltbommel.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 12-6-1613

1e Comparant: Adriaen Severs

2e Comparant:

Goederen: een koeij van de weduwe en kinderen van Adriaen
Huijgens Ruijter

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 12-6-1613

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: 2 beestkens van de weduwe en kinderen van Adriaen
Huijgens Ruijter

Bijz: Aentken, de vrouw van Michiel, heeft ingezet.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070v

Soort akte: vonnis

Datum: 26-6-1613

1e Comparant: Willem Jacop Tonis

2e Comparant: Anthonis de Jongen cs

Goederen:

Bijz: Willem wil een wete besteden aan Anthonis.

Anthonis en de weduwe van Adriaen Peters
krijgen een wete. Na een antwoord wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070v

Soort akte: vonnis

Datum: 26-6-1613

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant: Jan Matheus en Thomas Jans Schipper

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070v

Soort akte: vonnis

Datum: 26-6-1613

1e Comparant: Rom Peters, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens en Jan Adriaens Fijnenbuijck

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten hun beschiet laten zien en dan
wordt vonnis gewezen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070v

Soort akte: vonnis

Datum: 26-6-1613

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Jan Matheus en Thomas Jans Schipper

Goederen:

Bijz: Jan en Thomas krijgen een wete en kunnen zich
verantwoorden omtrent ontvoerde turf

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070v

Soort akte: vonnis

Datum: 26-6-1613

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck, eiser

2e Comparant: Jan Peter Willems

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 070v

Soort akte: vordering

Datum: 3-7-1613

1e Comparant: Peter Tonis Paep

2e Comparant:

Goederen: een huijs etc van Adriaen Jacops Bommeler

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-7-1613

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Handricxk Jans Buijs cs

2e Comparant: Stoffel Peters of Mathijs Michiels, borg

Goederen:

Bijz: Jochuiem Jan Beerthouts, procureur, krijgt namens
Stoffel de eis op schrift.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-7-1613

1e Comparant: Coenraet Jans, eiser

2e Comparant: Adriaen Diercxs van Cloetwijck

Goederen:

Bijz: Adriaen namens Jan Matheus en Thomas Jans.

Beide partijen moeten hun bescheijt
inbrengen, daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-7-1613

1e Comparant: Willem Huijgen

2e Comparant: Bastiaen Gerits

Goederen:

Bijz: Willem mag Bastiaen panden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-7-1613

1e Comparant: Willem Jacops van Sprang

2e Comparant: Anthonis de Jongen cs

Goederen:

Bijz: Anthonis en de weduwe van Adriaen Peters.

Na nog een ronde informatie wordt vonnis
gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-7-1613

1e Comparant: Wouter Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: De heemraet is met te weinig. Wouter moet zich maar
even behelpen. Vonnis komt later

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: vonnis

Datum: 10-7-1613

1e Comparant: Matheus Adriaens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Zij die zonder toestemming wegen en stegen mogen door
Matheus ter verantwoording worden geroepen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 10-7-1613

1e Comparant: Peter Tonis Paep

2e Comparant:

Goederen: huis etc van Adriaen Jacops Bommeler

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: 2e coopdach

Datum: 17-7-1613

1e Comparant: Peter Tonis Paep

2e Comparant:

Goederen: huis etc van Adriaen Jacops Bommeler

Bijz: 3e cooppdach op 24-7

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071r

Soort akte: 4e coopdach

Datum: 7-8-1613

1e Comparant: Peter Tonis Paep

2e Comparant:

Goederen: huis etc van Adriaen Jacops Bommeler

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 071v

Soort akte: machtiging

Datum: 1-10-1613

1e Comparant: Cornelis Lambrechts Muer ea

2e Comparant: Peter Cornelis Dolck

Goederen:

Bijz: Cornelis Lambrechts Muer; Anthonmis Joesten; Jan
Peters, Cornelis Peters; Adriaen Aerts; Lenaert Adriaens; Michiel Bartholomaus;
Cornelis Gerit Lambrechts; Lambrecht Gerit Lambrechts; Jacop Jans mede namens
Adriaen Jans, zwager; Helger Goesens, Aelbrecht Willem Aelbrechts. Allen
erfgenamen van Jan Lambrechts Muer.

Peter Cornelis Dolck, mede erfgenaam,
wordt gemachtigd om een arrest te nemen op de helft van het huis van Jan
Adriaens van Gils ivm f 150 die Seger Jan Segers eisende is en waarvoor Jan
Lambrechts borg was geworden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 072r

Soort akte: certificatie

Datum: 3-10-1613

1e Comparant: Lambrecht Willems

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lambrecht verklaart op verzoek van Adriaen Jochiems
dat hij op 20-9 met zijn wagen heeft gewerkt en is geweest bij de dam naast het
huis van Frans Jans, pachter van het gemaal, en heeft gezien dat Adriaentken
Jans, de vrouw van Adriaen Jochiems, met een zak boekweit van haar huis is
gekomen zonder te weten of zij in het huis van de pachter is geweest aangezien
hij in de roef van het schip van Handrick Adriaens had zitten eten. Zij liep de
straat in naar de meulen. Toen kwam Frans, beschonken, naar Lambrecht toe en
zei: kom mee, ik zal haar leren om zonder briefken naar de meulen te gaan.

Lambrecht zag dat de vrouw de zak
boekweit op het cruijswerck gelegd had en zei: Frans gij wilde mij geen
briefken geven. Daarop pakte Frans de zak waarop de vrouw zei: Frans die zak is
van mij. Frans heeft haar de zak laten volgen, onder protest.

Nicloaas Cornelis Muelder bevestigd het
verhaal van lambrecht en Roeloff Andries, den timmerman.

De zak boekweit is alsnog op 21-9
gemalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 072v

Soort akte: vonnis

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Thomas Jans Schipper, eiser

2e Comparant: Jan Peter Willems

Goederen:

Bijz: Jan peter moet betalen en zijn garant verhalen op zijn
huijsvrouwe vader

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 072v

Soort akte: vonnis

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant: Borgen van Peter Peters ea

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Handrick Jans en Jacop Jans
Buijs cs van Raemsdonk willen geld van de borgen van Peter Peters; Stoffel
Peters; Jan Dierck Tonis tot Dongen.

Jochiem Jans wil een copie namens de
gedaagde. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073r

Soort akte: 4e coopdach

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Janneken van Someren

2e Comparant:

Goederen: huis etc van Maeijken Adriaen Huijgen weduwe

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073r

Soort akte: vordering

Datum: 4-12-1613

1e Comparant: Jan Adriaens de Roeij, schout Cappel

2e Comparant:

Goederen: 2 koeien van Mathijs Floris

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073r

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Anneken Willem de Coomans weduwe, eiser

2e Comparant: Lenaert Diercxs en Laureijs Pauwels

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073r

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Jochiem Jans ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans namens Peter Peters, Stoffel Peters en
Jan Dierck Tonis willen dat Handrick Jans en Jacop Jans Buijs en Laureijs
Mathijs als eisers dienen hun procuratie te tonen van Lenaert Gijsbrechts en
Claes Embrechts. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Laureijs Pauwels

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Laureijs wil een copie van de gift van Jacop Jan Dries
za. Laureijs krijgt een copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Maeijken Adriaen Huijgen weduwe

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Maeijken heeft een wete doen toekomen aan Frans Jans.
De schout heeft de wete aan de vrouw van Frans overhandigd. De vrouw van Frans
wist geen antwoord te geven.

Maeijken moet of een coopcedulle of via
getuigen aantonen dat de coop gesloten is.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Maeijken Adriaen Huijgen weduwe

2e Comparant: Huijch Peters

Goederen:

Bijz: Maeijken wil dat Huijch, grootvader van haar kinderen,
een erfdeling laat plaatsvinden.

Huijch moet samen met Maeijken de
schuldproblemen oplossen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 073v

Soort akte: attestatie

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Cornelis Willems

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis, 65 jaar, verklaart dat hij ten huijse van
Coenraet Jans was en dat naast de vrouw van Coenraet ook Anthonis Adriaens de
Jonge aanwezig was. Anthonis gaf de vrouw van Coenraet een rijksdaelder,
waarvoor weet Cornelis niet.

Jan Adriaen Clasen, 70 jaar, heeft
gezien dat Eltken Peters geld dat zij aan Anthonis schuldig was op tafel heeft
gelegd en dat Coenraet een deel van het geld gepakt heeft.

Eltken Peters weduwe Cornelis Handricxs
verklaart gezien te hebben dat Coenraet een deel van het geld in zijn hand nam.
Zij weet niet of hij het geld gehouden heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 074r

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Gijsbrecht Clasen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gijsbrecht wil een copie van de gift door Gerit
Anthonis Smit zoals hij en Adriaen Crijnen ook grond in de Cauwater op Willem
van Gentsvaert heeft.

Daar de moeder van Gijsbrecht met de
vader van Gerit getrouwd is geweest en hij medeerfgenaam meent te zijn krijgt
hij een copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 074r

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Jochiem Jans ea

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans namens Stoffel peters, Peter peters en
Jan Dierck Tonis, verweerders

Jan Adriaen Clasen namens Handrick Jans
en Jacop Jans met Laureijs Mathijs

Jochiem vraagt om de procuratie van
Lenaert Gijsbrechts en Claes Embrechts als medeverhuurders. Verzoek
ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 074r

Soort akte: vonnis

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: erfgenamen van Marten Peters

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Adriaen Diercxs van Cloetwijck, secretaris van
Sudewijn, heeft de copie van erfdelingen bezorgd en Coenraet Jans de brieven
van giften en eigendom van de moeren genamed de Brembosch.

De erfdeling betreft alleen de moer en
niet de gronden. De erfgenamen mogen de moer aanvaarden zoals in de erfdeling
beschreven.

Coenraet heeft een gift gekocht bij
Handrick Peters Momber van Adriaen Huijbrecht Diercxs gemeen met de erfg van
Adriaen Tonis de Jonge.

Coenraet heeft ook een gift van de erfg
van Lijntken Breeten x Handrick Peters Momber za.

Coenraet mag het tweede stuk gebruiken.
Van het eerste stuk moet hij eerst aantonen dat Lijnken dat stuk gekregen heeft
bij de deling van de goederen van handrick haar man.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 074v

Soort akte: vordering

Datum: 18-12-1613

1e Comparant: Thomas Jan Thomas

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden van Jan Peter Willems

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 074v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 28-12-1613

1e Comparant: Thomas Jan Thomas

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden van Jan Peter Willems

Bijz: 2e en 3e coopdach op resp 4 en 8 januari 1614

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 074v

Soort akte: 4e coopdach

Datum: 14-1-1614

1e Comparant: Jochiem Jans namens Thomas Jans

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden van Jan Peter Willems

Bijz: Nog genoemd: Cornelis Frans, schoonvader van jan
Peters

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075r

Soort akte: vonnis

Datum: 5-2-1614

1e Comparant: Jochiem Jans namens Stoffel Peters

2e Comparant: Handrick Jans Buijs

Goederen:

Bijz: Jochiem heeft een antwoord ingeleverd. Jan Adriaen
Clasen namens Handrick Jans Buijs wenst een copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075r

Soort akte: vonnis

Datum: 5-2-1614

1e Comparant: Laureijs Pauwels

2e Comparant: Thomas Jans

Goederen:

Bijz: voer deser tijt niet vroet

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075r

Soort akte: vonnis

Datum: 5-2-1614

1e Comparant: Gerit Melsen namens bewoners Stapeleijnt, eiser

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: Er wordt overleg gepleegd met andere heemraden. Daarna
wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075r

Soort akte: vonnis

Datum: 5-2-1614

1e Comparant: Anthonis Adriaens de Jongen, eiser

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Anthonis moet eerst onder ede verklaren wat Coenraet
hem schuldig is of hij laat Coenraet verklaren wat hij schuldig is aan
Anthonis. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075r

Soort akte: vordering

Datum: 15-2-1614

1e Comparant: Willem Huijgen

2e Comparant:

Goederen: 2 stuks vee van Bastiaen Gerits

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075r

Soort akte: vordering

Datum: 12-2-1614

1e Comparant: Peter Willems Conincx

2e Comparant:

Goederen: halve delle van weduwe en kinderen van Adriaen Huijgen
Ruijter

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075r

Soort akte: vordering

Datum: 12-2-1614

1e Comparant: Lambrecht Adriaens

2e Comparant:

Goederen: 3 koeien van Cornelis Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Willem Jacops, eiser

2e Comparant: weduwe Adriaen Peters en Anthonis de Jongen

Goederen:

Bijz: Willem moet zijn deel giften zodat de weduwe en
Anthonis weer aan de heer kunnen giften.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Handrick en Jacop Jans Buijs

2e Comparant: Jochiem Jans ea

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans namens Stoffel Peters, Peter Peters en
Jan Dierck Tonis willen een copie van de aangeleverde stukken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck, eiser

2e Comparant: Michiel Mathijs namens Jan Adriaens van Gils

Goederen:

Bijz: Peter mag verder procederen en Michiel krijgt de tijd
om de erfg van Seger Jans te ontlasten

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Rogier Cornelis

2e Comparant: Wierick Gerits en Willem Joesten Timmerman

Goederen:

Bijz: Rogier mag panden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Huijbert Diercxs Clop, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten samen rekenen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Laureijs Pauwels, eiser

2e Comparant: Thomas Jans

Goederen:

Bijz: Beide moeten f 4 betalen om advocaten te kunnen
consulteren

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser, eiser

2e Comparant: Jan Adriaen Gerits

Goederen:

Bijz: Gerit moet Jan de tijd geven om te antwoorden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Cornelis Andries

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis wil zijn huurcedule panden daarop Jan Aerts
Metseler clachte maeckt. Toegestaan mits geen graven of slichten meebrengt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 075v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Anthonis de Jongen

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Als Coenraet geen verklaring wil afleggen zal Anthonis
dat zelf moeten doen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076r

Soort akte: vonnis

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Gerit Melsen namens bewoners Stapeleijnt, eiser

2e Comparant: Mathijs Adriaens

Goederen:

Bijz: Mathijs moet zijn brug over de dwarssloot zodanig
ophogen dat de buurt er onderdoor kan varen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076r

Soort akte: 1e coopdag

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Willem Huijgen

2e Comparant:

Goederen: 2 stuks vee van Bastiaen Gerits

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Peter Willems Conincx

2e Comparant:

Goederen: halve delle van weduwe van Adriaen Huijgen Ruijter

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076r

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Lambrecht Adriaen Lambrechts

2e Comparant:

Goederen: 3 koeien van Cornelis Jans

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Cornelis Bervoets

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Jochiem heeft antwoord ingeleverd

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jacops te Cappel

2e Comparant: Dierck Peters

Goederen:

Bijz: De vrouw van Adriaen zegt dat partijen gerekent
hebben. Nadat de rekening is ingezien wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Jochiem Jans namens Vastert Wouters

2e Comparant: Dingeman Jans

Goederen:

Bijz: Vastert wil zijn obligatie op Dingeman panden.
Toegestaan

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Adriaen Adriaens Fijnenbuijck

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: Adriaen Severs moet aantonen hoeveel moer hij gekocht
heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser, eiser

2e Comparant: Jan Adriaen Gerits

Goederen:

Bijz: Gerit moet bewijzen dat Jan de voogdij over Gerit
heeft gehad en bewijzen dat de grond die Gerit in bezit heeft zijn eigendom is.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Adriaen Mathijs ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Mathijs als voogd van Jan Boere weeskijnt en
Embrecht Jacops.

Adriaen en Jan verklaren dat zij de
rente op het land gekomen van Jan Adriaen Stacens geheven door Adriaen Laureijs
tot Raemsdonk zullen betalen.

Heemraet is tevreden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Gherit Melsen namens bewoners Stapeleijnt

2e Comparant: Matheus Adriaens

Goederen:

Bijz: Matheus heeft zijn brug niet weggehaald. Hjij krijgt
nog een extra wete.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Adriaen Severs

2e Comparant: Adriaen Huijgen weduwe

Goederen:

Bijz: Adriaen mag verder gaan met de coopdagen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 076v

Soort akte: vonnis

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Embrecht Jacops

2e Comparant: Adriaen en Dingeman Michiels

Goederen:

Bijz: In overleg met Embrecht wordt een dag bepaald waarop
Adriaen en Michiel moet verschijnen om te praten

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 077r

Soort akte: 3e en 4e coopdach

Datum: 17-3-1614

1e Comparant: Willem Huijgen en Damiaan Joesten

2e Comparant:

Goederen: goederen Bastiaen Gerits

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 077r

Soort akte: vordering

Datum: 20-5-1614

1e Comparant: Adriaen Adriaens Fijnenbuijck

2e Comparant:

Goederen: grond van Adriaen Severs

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 077r

Soort akte: vordering

Datum: 20-5-1614

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea

2e Comparant:

Goederen: half huis etc van Jan Adriaens van Gils

Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer
erfgenamen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 077r

Soort akte: vordering

Datum: 20-5-1614

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea

2e Comparant:

Goederen: beesten van Jacop Peter Hannen

Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer
erfgenamen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 077v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-5-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Rom Peters

2e Comparant: Jan Matheus

Goederen:

Bijz: Nadat Huijch Peters als eigenaar voor Jan heeft
gesproken moet Jan nog zelf komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 077v

Soort akte: vonnis

Datum: 28-5-1614

1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser

2e Comparant: Jan Adriaen Gerits

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans vraagt aan Gerit zijn eis te onderbouwen.
Zoniet dan dient de eis te vervallen. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 077v

Soort akte: attestatie

Datum: 20-5-1614

1e Comparant: Laureijs Mertens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Laureijs Mertens, 84 jaar, verklaart dat hij heeft
gehoord dat Anna zijn zus geld had dat kwam van Jan Jans van Dongen. Hij heeft
het geld nooit gezien, ook na het overlijden van Anna niet.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079ar

Soort akte: vonnis

Datum: 28-5-1614

1e Comparant: Jochiem Jans namens Adriaen Adriaen Fijnenbuijck

2e Comparant: Adriaen Severs

Goederen:

Bijz: Jochiem mag het verschuldigde geld bij Adriaen Severs
lichten

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079ar

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 28-5-1614

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea

2e Comparant:

Goederen: half huis etc van Jan Adriaens van Gils

Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer
erfgenamen.

2e coopdach op 4-6 en 3e op 10-6 en 4e
op 17-6

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079ar

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 28-5-1614

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea

2e Comparant:

Goederen: beesten van Jacop Peters

Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer
erfgenamen.

2e coopdach op 4-6

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079ar

Soort akte: 3e en 4e coopdach

Datum: 28-5-1614

1e Comparant: Peter Willems Conincx

2e Comparant:

Goederen: halve delle van weduwe van Adriaen Huijgen Ruijter

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079av

Soort akte: attestatie

Datum: 4-6-1614

1e Comparant: Jan Thomas

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Thomas, 48 jaar, verklaart op verzoek van Herber
Joesten, schaliedecker, borger van Sche?hoven dat hij ooit een stuk moer
gekocht heeft van Jachus Schollen, nu za., eertijts gekomen van Chatuijsers van
G'berge. Samen met zijn broer Adriaen is hij nog gelds schuldig aan Herman Jans
kijnderen en Hans Claes Tack. Zij hebben beloofd de ne helft mei 1614 en de
andere helft mei 1615 te betalen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079av

Soort akte: vonnis

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Claes Buijs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan kan pas over 14 dagen alsnog een verzoek indienen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079av

Soort akte: vonnis

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Jan Theuwen

2e Comparant: Rom Peters

Goederen:

Bijz: Jan vraagt om een copie uit de giften van Rom Peters.
Klopt er iets niet dan moeten beide elk hun giften inbrengen waarna vonnis
wordt gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079av

Soort akte: vonnis

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Michiel Mathijs mede namens erfg Anna Mertens

2e Comparant: Mathijs Jans

Goederen:

Bijz: Mathijs moet wachten tot die van Dongen hun verklaring
hebben afgelegd

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079br

Soort akte: vonnis

Datum: 16-6-1614

1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jochiem Jan Beerthouts namens Jan Adriaens den Brouwer
en Pieter Nuijt Pieters x dochter van Adriaen de Brouwer genaempt Adriaen de
Decker beide tot Moerbeck en Axel Ambacht te Vlaenderlant. Zij zijn erfgenamen
van Lijsken Handrick Willems de Vlamingsdr en willen een copie van alle
rentebrieven die Lijksen in haar bezit had. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079br

Soort akte: machtiging

Datum: 16-6-1614

1e Comparant: Jan Adriaens den Brouwer en Pieter Nuijt Pieters

2e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts

Goederen:

Bijz: Jan Adriaens den Brouwer en Pieter Nuijt Pieters
kinderen en erfg van Adriaen de Brouwer en erfgenamen van Lijsken Handrick
Willems de Vlamingsd machting Jochiem om alle crediteuren aan te spreken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079br

Soort akte: 4e coopdach

Datum: 16-6-1614

1e Comparant: Peter Cornelis Dolck ea

2e Comparant:

Goederen: half huis etc van Jan Adriaens van Gils gemeen met Jan
Mathijs

Bijz: Peter Cornelis Dolck namens Jan Lambrechts Muer
erfgenamen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079bv

Soort akte: attestatie

Datum: 17-6-1614

1e Comparant: schout en schepenen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: schout en schepoenen verklaren op verzoek van Jan
Gerits wonende in een huis gekomen van de Chatuijsers van G'berge. Zij hebben
gezien dat het huis inderetijd nagenoeg dakllos was en dat Jan het huis
helemaal heeft opgeknapt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 079bv

Soort akte: attestatie

Datum: 3-7-1614

1e Comparant: Cornelis Lambrechts van Dongen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Lambrechts van Dongen, 74 à 75 jaar verklaart
op verzoek van Adriaen Michiel, schout Sgravenmoer, dat zijn vader Lambrecht
Adriaens Muer zo'n 50 jaren met anderen een bijster, indertijd van Anna
Goedschalck tot G'berge en nu van Adriaen Michiels, gebruijkt heeft en de sloot
aan het oosteijnde heeft helpen graven met Jacop Jans en Huijbert Aen Jacops.
Het land zou tot de Sgravelduijnse sloot lopen. Zijn vader heeft dat nooit
afgegraven door lijtentijticheijt en negligentie van zijn vader.

Huibert Adriaen Jannes van Dongen, 65
jaar, verklaart dat hij met zijn vader meerdere malen naar de bijster te Waspik
is geweest en aan de oude Aen Jans gevraagd heeft waar de sloot te graven.
Willem Jans Verdussen en Aen Jans toen zijn vader en hem de plaats aangewezen
hebben waar de sloot nu ligt. De gegraven sllot lag niet op de uiterste
landgrens.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081r

Soort akte: vonnis

Datum: 16-7-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Handrick en Jacop Jans Buijs
met Laureijs Mathijs willen een vonnis mbt de ingeleverde stukken. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081r

Soort akte: vonnis

Datum: 16-7-1614

1e Comparant: Laureijs Mathijs, eiser

2e Comparant: Jacop Stoffelen

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081r

Soort akte: vonnis

Datum: 16-7-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Mathijs Floris en Jochiem
Jans namens Jan Cornelis Bervoets willen vonnis mbt de ingeleverde
stukken.Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081r

Soort akte: vonnis

Datum: 16-7-1614

1e Comparant: Adriaen Lambrecht of de schout

2e Comparant: Daem Joesten

Goederen:

Bijz: Adriaen heeft een brief ingeleverd en Jan Adriaen
Clasen vraagt namens Daem een copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081v

Soort akte: overdracht

Datum: 23-7-1614

1e Comparant: Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgens Ruijter

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Maeijken stelt haar huis in handen van Coenraet en
beloofd het huis niet te verkopen etc. tenzij Coenraet Jans de schulden heeft
betaald. Coenraet mad de delle verkopen om Peter Willem Conincxs te betalen.

Coenraet betaald aan Frans Jans,
Jenneken van Someren en aan de weduwe zelf.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081v

Soort akte: vordering

Datum: 23-7-1614

1e Comparant: Jan Adriaens Ruijter, stadthouder Sgravenmoer

2e Comparant:

Goederen: de scharen van de korenmaten van Jan Thomas

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081v

Soort akte: schuldbekentenis

Datum: 23-7-1614

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant: Adriaen Handricxs Pannum en Jan Adriaen Clasen

Goederen:

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 081v

Soort akte: schuldbekentenis

Datum: 30-7-1614

1e Comparant: Jan Thomas Jans

2e Comparant: Jan Adriaens Ruijter

Goederen:

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 082r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-7-1614

1e Comparant: Mathijs Floris

2e Comparant: Jan Cornelis Bervoets

Goederen:

Bijz: Na lezen van alle stukken wordt bepaald dat Jan de f
50 gulden niet hoeft te betalen en de bogaert niet hoeft te beplanten. Wel moet
Jan f 6 betalen voor de bijster. Beide betalen de helft van de kosten.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 082r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-7-1614

1e Comparant: Handrick en Jacop Jans Buijs en laureijs Mathuijs

2e Comparant: Stoffel Peters, Peter Peters en Jan Dierck Tonis

Goederen:

Bijz: Handrick etc van Raemsdonck, Stoffel etc komen allen
van Dongen.

Buiten de schriftelijke huurovereenkomst
zijn er ook mondelinge afspraken gemaakt (getuigen: Jan Sebrecht, Jan Wijnen,
Lenaert Gijsbrechts en Nicolaes Jan Embrechts tot Oosterhout). De verweerders vinden
de getuigen niet ontvankelijk want het zijn alle huurders. Aangezien de eisers
onder ede hebben verklaart gaat men uit van hun juistheid. Beide partijen
moeten aan het rekenen en verweerders moeten de helft van extra gebruikte land
betalen. De gerechtskosten moet door elk voor de helft betaald worden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 082v

Soort akte: copie certificatie

Datum: 29-7-1614

1e Comparant: Jan Wuijterweerden

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Wuijterweerden, 62 jaar, en Jan de Vosch, 72 jaar,
wonende ten overslage in de parochie van Suijtdorpe verklaren op verzoek van
Pieter Nenijts fa Peters dat zij gekend hebben Digne Bols x Marten de Brouwer
alias Decker die samen drie kinderen gekregen hebben: Adriaen, Vincken en
Corstiaen. De laatste 2 zijn jong overleden. Adriaen is getrouwd met Margareta
Vrints fa Frans en hebben 3 kinderen gekregen: Digne, Martijnken en Jan. Pieter
Nenijts voornoemt Reij??ant is getrouwd met Martijnken. Merten woonde destijds
in een huis naast de Roe Brugghe.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 083r

Soort akte: copie certificatie

Datum: 11-7-1614

1e Comparant: Jan Boome ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Boome, 75 jaar, parochie van Wanchel, en Inghel
Barvoets, 65 jaar, parochie Oostersele, verklaren op verzoek van Pieter Nuijts
fa Pieters en Jan de Brouwer fa Adriaens dat zij gekend hebben Digne Bels,
Hendrick Bels en Cornelis Bels, broers en zus. Beide jongens zijn vroeg
vertrokken en Digne is getrouwd met Marten den Brouwer alias Decker die samen
drie kinderen gekregen hebben: Adriaen, Vincken en Corstiaen. De laatste 2 zijn
jong overleden. Adriaen is getrouwd met Margareta Vrints fa Frans en hebben 3
kinderen gekregen: Digne, Martijnken en Jan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 083v

Soort akte: vonnis

Datum: 29-7-1614

1e Comparant: Jan de Brouwer Adriaens ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan de Brouwer Adriaens mede namens Pieter Nuijts,
zwager, geassisteert met Johan de Bruijne, cousijn, wonende int Vlaenderlant
inde contreien van de overlsagen onder die Parochie van Suijtdorpe inden
ambachte van Axele. Jan laar 2 certificatie zien om hun identiteit aan te
tonen: Pieter Nuijts x Martijntken Adriaen de Brouwer en jan de Brouwer
Adriaens erfgenamen van Lijsken Handrick de Vlamingsdr (Handrick Bel).

Jan en Pieter mogen in stukken zoeken om
te kijken of zij het juiste deel van de erfenis van Lijsken gekregen hebben.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 083v

Soort akte: certificatie

Datum: 20-10-1614

1e Comparant: Goeijaertken Gerit Adriaens wed Gerit Anthonis

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Goeijaertken Gerit Adriaens wed Gerit Anthonis
verklaart dat de schuur die op haar vaders erf staat met de 5 eiken staande
over de weg, waarover nu een probleem is met de gerechte van Tilborch, haar
zijn toebedeelt in de erfenis van haar vader. De schuur en bomen zijn door haar
man za verkocht aan Anthonis Goeijaert Pulkens en mathijs Vosch als voogden van
Adriaen gerits Beijkens en Jan Gerits zijn broer.

Tevens verklaart zij dat de waterlaat
zolang zij weet (meeer dan 55 jaar) altijd open is geweest en goed liep.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-10-1614

1e Comparant: de schout

2e Comparant: Jan Peter Willems

Goederen:

Bijz: de schout moet Jan een wete sturen ivm geld mbt het
versterft van zijn vrouw.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-10-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs

2e Comparant: Hans van Eck

Goederen:

Bijz: Jan moet Hans een wete sturen. Huijbert is borger van
heusden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-10-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Handrick Jans Buijs cs

2e Comparant: Stoffel Peters

Goederen:

Bijz: De heemraet blijft bij haar eerder vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-10-1614

1e Comparant: Laureijs Mathijs

2e Comparant: Jacop Stoffelen

Goederen:

Bijz: beide partijen moeten rekenen en liquideren

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084r

Soort akte: vonnis

Datum: 22-10-1614

1e Comparant: Stoffel Peters

2e Comparant: Jan Sebrechts ea

Goederen:

Bijz: Jan Sebrechts, Jan Wijnen, Lenaert Gijsbrechts en
Claes Jan Embrechts.

Aangezien de certificaties elkaar
tegenspreken moeten Handrick Jans cs de volgende lkeer ook verschijnen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-11-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Cornelis Frans

2e Comparant: Jan Wouter Jans

Goederen:

Bijz: Cornelis krijgt uitstel.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-11-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Huijbert Clasen Buijs

2e Comparant: Jochiem Jans

Goederen:

Bijz: Jochiem krijgt uitstel

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-11-1614

1e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Adriaen Gerits

2e Comparant: Adriaen Jans Luer

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten stukken inbrengen. Daarna wordt
vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084v

Soort akte: vonnis

Datum: 19-11-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Laureijs Mathijs

2e Comparant: Jacop Stoffelen

Goederen:

Bijz: Beide partijen moeten duidelijkere stukken inbrengen
bv inventaris, huwelijkse voorwaarden en/of testament. Daarna wordt vonnis
gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 084v

Soort akte: vordering

Datum: 23-11-1614

1e Comparant: Jerommus de Maurico ea

2e Comparant:

Goederen: grond inde Endenest

Bijz: Jerommus de Maurico, baeliu van Beijerlant voor
hemzelf, geassisteert met Neeltken Baltens weduwe van Hans Warijn en Aentken
Roelants x Nicolaes Geraerts, samen erfgenamen van Alijsken Willems x Claes
Michiels

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085r

Soort akte: vonnis

Datum: 3-12-1614

1e Comparant: Jan Wouter Jans, eiser

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Cornelis Frans

Goederen:

Bijz: Jan geeft Cornelis uitstel. Als Cornelis niet
compareert dan mag Jan panden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085r

Soort akte: vonnis

Datum: 3-12-1614

1e Comparant: Laureijs Mathijs, eiser

2e Comparant: Jacop Stoffels

Goederen:

Bijz: Jacop en Laureijs moeten rekenen en Jacop moet
Laureijs dan de helft van het ontvangen geld teruggeven. Zoniet dan mag
Laureijs panden en Jacop mag verder zoeken in de woonplaats van Laureijs.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085r

Soort akte: vonnis

Datum: 3-12-1614

1e Comparant: Mathijs Jans

2e Comparant: Laureijs Mertens

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085r

Soort akte: vonnis

Datum: 3-12-1614

1e Comparant: Adriaen Lambrechts en Michiel Mathijs cs

2e Comparant: Damiaen Joesten

Goederen:

Bijz: De schout cs moet aantonen dat zij mogen wegen en
stegen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085r

Soort akte: vonnis

Datum: 3-12-1614

1e Comparant: Peter Wouters en Huijbert Diercxs

2e Comparant: Geerwijn Pauwels

Goederen:

Bijz: partijen worden rechtelijk gedaagd om redingen en
weerheijninge te doen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085v

Soort akte: vonnis

Datum: 20-5-1615

1e Comparant: Jan Wouter Jans

2e Comparant: Cornelis Frans

Goederen:

Bijz: Cornelis moet zijn certificatie onder ede stercken.
Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085v

Soort akte: vonnis

Datum: 20-5-1615

1e Comparant: Mathijs Jans

2e Comparant: Laureijs Martens als borg

Goederen:

Bijz: Mathijs moet Laureijs een wete bezorgen. Daarna wordt
vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085v

Soort akte: vordering

Datum: 27-5-1615

1e Comparant: Jochiem Jans Paep namens Peter zijn zoon

2e Comparant:

Goederen: een huis etc van Andries Adriaens Smit

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 085v

Soort akte: machtiging

Datum: 27-5-1615

1e Comparant: Gerit Frans en Wierock Gerits, kerckmeesters

2e Comparant: Mr Johan de Vrige, procureur Sgravenhage

Goederen:

Bijz: Mr Johan wordt gemachtigd om het proces tegen
Jonckheer Maurits van Sijdenborch verzorgen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 086r

Soort akte: taxatie

Datum: 30-10-1615

1e Comparant: Geraert Frans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Geraert vraagt om een stuk land te taxeren hem
aangekomen van Anneken Stacen x Peter Aerts Paep, secr Cappel, zijn halve
zuster. Het land is gemeen met Mr Adriaen Mutsenbroeck?

Taxatie: f 500

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 086r

Soort akte: vonnis

Datum: 18-11-1615

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen nms Gerit Gierlings van Engelen

2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch of Jan Mathijs

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 086r

Soort akte: vonnis

Datum: 18-11-1615

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: erfg Jan Adriaens Stacens weeskijnt

Goederen:

Bijz: De naeste vrinden krijgen een wete. Daarna wordt
vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 086r

Soort akte: attestatie

Datum: 18-11-1615

1e Comparant: Jan Matheus en Jan Gerits

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Matheus, 35 jaar, en Jan Gerits, 38 jaar,
verklaren op verzoek van Jan Adriaen Gerits dat Jan Gerits, ca 7 jaar geleden,
Jan Adriaens heeft geholpen met bleeckelink steken op het land, aangekomen van
zijn vader, naast het huis van Adriaen Jans Luer. Jan Adriaens zei toen: steek
maar een sloot wijt van oost naar west tot aan de grond van Adriaen Jans Luer.
Adriaen heeft oten geen bezwaar gemaakt. Jan Matheus heeft alles gezien maar
weet niet of er wel of niet op de grond van Adriaen jans is gestoken.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 086v

Soort akte: vordering

Datum: 20-11-1615

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Goedtschalck Mathijs

2e Comparant:

Goederen: een erf en water (hofstadt is bij de vloed van 1552
verdwenen)

Bijz: Goedtschalck is gemachtigd door "prekerheren tot
Leuven

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 086v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 2-12-1615

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Goedtschalck Mathijs

2e Comparant:

Goederen: een erf en water (hofstadt is bij de vloed van 1552
verdwenen)

Bijz: 2e coopdach op 9-12, de 3e coopdach is ook gehouden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 087lv1

Soort akte: machtiging

Datum:

1e Comparant: Wouter Adriaens, Dordrecht, en Janneken Adriaens

2e Comparant: Michiel Mathijs, schout

Goederen:

Bijz: Michiel wordt gemachtigd de zaken mbt de erfenis van
Hilleken Adriaen Jans weduwe te regelen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 087lv2

Soort akte: attestatie

Datum: 30-11-1620

1e Comparant: schout en schepenen

2e Comparant: Jan Adriaens van Ghijls

Goederen:

Bijz: schout en schepenen verklaren dat Jan Adriaens x
Aeltken Ooms een huis heeft gekocht te Waspik van Peter Thomas Goverden tbv
zijn 2 kinderen: Geertruijt en Cornelisken, hun dochters

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 087r

Soort akte: vonnis

Datum: 3-2-1616

1e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts namens Jan Peter Willems

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jan Vosch

Goederen:

Bijz: Jan Adriaens vraagt een copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 087r

Soort akte: attestatie

Datum: 3-2-1616

1e Comparant: Jan Mathijs

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Mathijs, 45 jaar, verklaart op verzoek van Jan
Adriaen Gerits dat hij bleeckeling, die Jan Adriaen ooit achter het huijs van
Adriaen Jans Luer heeft gestoken, heeft vervoert zonder dat Adriaen Jans Luer
of zijn vrouw daar bezwaar tegen hebben gemaakt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 087r

Soort akte: vonnis

Datum: 3-2-1616

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen nms Gerit Gierlings van Engelen

2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch of Jan Mathijs

Goederen:

Bijz: Cornelis krijgt uitstel zodat Jochiem Jan Beerthouts
nader kennisse kan in brengen bij den eiser

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 087r

Soort akte: attestatie

Datum: 3-2-1616

1e Comparant: Jan Jans Melis

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Jans Melis, 45 jaar, verklaart op verzoek van
Adriaen Severs dat hij aanwezig was toen Adriaen een stuk moer van Adriaen
Adriaen Fijnenbuijck gekocht heeft. Adriaen Severs hield in beraaad of hij ook
de grond zou kopen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 087v

Soort akte: attestatie

Datum: 9-2-1616

1e Comparant: Damiaen Joesten en Jacop Joesten, broer

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Damiaen Joesten, 30 jaar, en Jacop Joesten zijn broer,
26 jaar, verklarenop verzoek van Ambrosius Thomas Schaliedecker tot Cappel dat
zuij kinderen zijn van Neeltken Adriaens x Lenaert Cornelis wonende te Cappel
tegenover de kerk. Ambrosius heeft 3 jaar lang bij hun gewoond in de camer.
Damiaen heeft met Cornelis, zijn oom, de schau gemaakt. Jacop bevestigd dit
verhaal. Ook hij heeft later meegeholpen de schau te maken. Ambroisus had zijn
eigen stuk schau.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 088r

Soort akte: Vonnis

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Jan Adriaens Ruijter, eiser

2e Comparant: Jan Thomas Jans

Goederen:

Bijz: Adriaen Adriaens als voogd en Jan Tomas als toesiender
van Jan Adriaens Stacens weeskijnt hebben samen de penningen verteert. Jan
Tomas dient de helft te betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 088r

Soort akte: Vonnis

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Adriaen Jan Vosch

2e Comparant: Jan Peter Willems

Goederen:

Bijz: Adriaen heeft een antwoord ingeleverd. Jan wil een
copie. Ingewilligd

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 088r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Jan Peter Willems en Adriaen Jans Vosch

Goederen:

Bijz: Michiel mag de vervallen boete panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 088r

Soort akte: vonnis

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Embrecht Jacops

2e Comparant: Wouter Wouters

Goederen:

Bijz: Wouter Wouters accordeert de weerheijninge ter
bequamer tijt

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 088r

Soort akte: attestatie

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Cornelis Huijgens

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Huijgens, 41 jaar, verklaart op verzoek van
Peter Cornelis Dolck dat hij aanwezig was toen Adriaen Huijgens Ruijter, broer,
en Adriaen Jans van Gils een akkoord sloten. Adriaen Huijgens zou Adriaen Jans betalen
ivm Jan Lambrechts Muer met de schuld van Jan in mindering gebracht.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 088v

Soort akte: certificatie

Datum: 24-2-1616

1e Comparant: Mr Anthoni Ghergijn? tot Waelwijck

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Certificatie voor Iken Adriaens.

Mr Anthoni Ghergijn? tot Waelwijck
verklaart op 20-2 was uitgenodigd ten huijze van Cornelis Huijgen waar een
gequetse, de zoon van de vrouw van Cornelis, was. De zoon was op het hoofd
geslagen en was nagenoeg buiten westen. Na het opensnijden van de kwetsuur
bleek er een gat te zitten in de berkenel. Het was al zo aangetast dat het
minstens 7 weken geleden moet zijn gebeurd. De zoon is 3 dagen later gestorven.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 088v

Soort akte: verklaring

Datum: 24-2-1616

1e Comparant: Huijch Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Huijch verklaart een sloot te graven zoals aangenomen
van Wouter Wouters en wel zo snel mogelijk. Indien Huijch het werk niet
aflevert dan wordt het uitbesteed op kosten van Huijch.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089r

Soort akte: vonnis

Datum: 2-3-1616

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Gerit Gielings van Engel

2e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch

Goederen:

Bijz: Cornelis mag zijn eed doen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089r

Soort akte: vonnis

Datum: 2-3-1616

1e Comparant: Jochiem jans namens Jan Adriaen Gerits

2e Comparant: Adriaen Jans Lueren

Goederen:

Bijz: Beide moeten iemand aanstellen om de scheiding van de
akkers te bepalen. Als zij niet tot een akkoord komen dan wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089r

Soort akte: vonnis

Datum: 2-3-1616

1e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Peter Willems, eiser

2e Comparant: Adriaen Jans Vosch

Goederen:

Bijz: Adriaen mag zijn recht opzetten gedurende 14 dagen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-3-1616

1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts namens Jan Ptr Willems

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jan Vosch

Goederen:

Bijz: Jochiem heft stukken aangeleverd. Jan vraagt om een
copie.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-3-1616

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens wed Handrick Michiels
Stocman.

Partijen moeten bijeenkomen om tot een
akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089r

Soort akte: vonnis

Datum: 15-3-1616

1e Comparant: Cornelis Gijsbrechts Hoeffnagel, eiser

2e Comparant: Anneken Dierck Foppen weduwe

Goederen:

Bijz: Cornelis en Anneken spreken elkaar tegen. Gijsbrecht
zegt nog 2 getuigen te hebben. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089v

Soort akte: vordering

Datum: 23-3-1616

1e Comparant: Aentken Aerts wed Jan Adriaen Stacens

2e Comparant:

Goederen: 3 geerden van Embrecht Jacops

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 089v

Soort akte: attestatie

Datum: 15-4-1616

1e Comparant: Reijn Gielis x Janneken

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Reijne n Janneken verklaren op verzoek van Geertken
Diercx x Anthonis Gierlings, wonende aende Dussen, op 27 maart, palmzondag, 2
vaten zout heeft gehaald tbv haar moeder. De deponenten verklaren haar die
gemeten te hebben

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 090r

Soort akte: taxatie

Datum: 22-4-1616

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant: de erfg van Anneken Jacops onder den Wijngaert

Goederen: 3 delen in 12 geerden: f 1600; een 2e stuk f 1650; een
3e stuk f 1550 en een 4e stuk f 1300

Bijz: De taxatie is aangevraagd door Joest Aerts, secr
G'berge. Anneken woonde te G'berge.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 090v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-4-1616

1e Comparant: Peter Willems Conincx ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Willems Conincx, 88 jaar, Jan Adriaen Clasen, 72
jaar, Michiel Jans, 74 jaar, verklaren op verzoek van Goedtschalck Mathijs
Heijs, borger G'berge, en Jan Wouters namens Cleijn Waspik, Groot Waspik en
Nederveen, dat zij een oude man: Peter de Raet gekend hebben die, ca 65 jaar en
langer geleden, samen met een knecht ten noorden van de kille waar de schepen
tegenwoordig varen op zijn lege land duijl en bommelbiesen heeft geplant om tot
een duijlbos te komen. Het gebied heet ook nu nog Peter Ratenbosch.

Peter Willems en Michiel Jans zagen hem
frequent.

Jan Adriaen Clasen, die toen bij zijn
omen woonde en met hen naar Dussen voer, hoorde zijn ooms zeggen: Dir bos is
door een 80 jarige geteelt. Of hij daar nog wel profijt van zal hebben.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 091r

Soort akte: attestatie

Datum: 5-9-1616

1e Comparant: Cornelis Andries

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis Andries, 44 jaar, verklaart op verzoek van
Claes Cornelis Mulener opten wijtmulen tot Cappel dat hij ca 3 weken geleden
met Claes bij Hans van Hasselt, bode van de baljuw, als pachter vant gemael en
slach binne Cappel en Waspijck om met Hans tot een akkoord te komen mbt tot het
malen van koren etc.

Claes mag al het koren van buitenlui
malen voor een jaar voor f 12.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 091r

Soort akte: attestatie

Datum: 12-9-1616

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Michiel Mathijs, schout, verklaart op verzoek van de
vrouw van Adriaen Jacops Bommeleer dat hij het verzoek heeft gekregen om het
rijden over de weg op het erf van Adriaen mn door Frans Jans te verhinderen.
Nadat Frans Jans dit via een wete en een persoonlijk gesprek te horen heeft
gekregen wordt de weg met een ketting gesloten.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 091v

Soort akte: certificatie

Datum: 15-9-1616

1e Comparant: Cornelis? Jans

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis? Jans, 54 jaar en borgemeester, verklaart dat
hij bij een vergadering was bij Mr Adriaen Stevens, weert, met Jenneken Loeff x
Jan Willems tot Baertwijck met Gerit Gierlings van Engelen als voogd van hare
weeskijnder ter eenre en Cornelis Jan Tonis van Tilborch ter andere zijde om
tot een akkoord te komen na een geschil over de koop van een stuk land. Men
komt tot een akkoord.

Gerit Melsen verklaart dat hij op enig
moment de kamer binnen liep waarop Cornelis zij dat men een akkoord bereikt
had. Hij weet niet wat het akkoord inhield.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 092r

Soort akte: procuratie

Datum: 15-9-1616

1e Comparant: Adriaen Jacops Bommeleer

2e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts

Goederen:

Bijz: Adriaen machtigt Jochiem om het proces tegen Frans
Jans re regelen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 092v

Soort akte: taxatie

Datum: 23-9-1616

1e Comparant: Adriaen Michiels, schout Sgravenmoer

2e Comparant:

Goederen: Taxatie van de goederen van Jacomijne Jacops za, zus
van Adriaen.

Bijz: 12 geerden f 1200; 12 geerden f 1358; de helft van 7½
geerden f 750; een delle f 225; nog 4 kleine percelen die achteraf niet
meetellen omdat ze minden van f 100 waard zijn.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 093r

Soort akte: vonnis

Datum: 19-10-1616

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Jenneken Loeff

2e Comparant: Cornelis Jan Tonis

Goederen:

Bijz: Jan wil Cornelis panden maar moet Cornelis uitstel
geven.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 093r

Soort akte: certificatie

Datum: 19-10-1616

1e Comparant: Wouter Adriaens Nering tot Sgravenmoer

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Wouter Adriaens Nering tot Sgravenmoer als voogd van
de kinderen van Joest Adriaen Gielis en Dingentken Adriaen zijn zus machtigt
Cornelis Joesten, zoon, om binnen Amstelredam met de Oost Indische compagnie
tot een akkoord te komen ivm het geld van zijn overleden broer Sijmon Joesten,
in zijn leven op de schipvaert.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 093v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Jan Peter Willems

2e Comparant: Adriaen Jans Vosch

Goederen:

Bijz: Jan Peter Willems heeft stukken ingeleverd. Jan
Adriaen Clasen wil copie

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 093v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens kinderen Gierling Willem

2e Comparant: Cornelis Jans van Tilborch

Goederen:

Bijz: Jan wil Cornelis panden maar Jochiem Jans als
procureur van Cornelis heeft de wete niet gehad. Er wordt uitstel verleend.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 093v

Soort akte: vonnis

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Frans Jans moet rekening en verantwoording afleggen
mbt omslagen van verpondingen over 2 jaar. Zoniet dan mag de schout innen op
tweschat geld en vierschat pand.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 093v

Soort akte: vordering

Datum: 16-11-1616

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: anderhalf geerden van de erfg van Jan Adriaens Stacens

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 093v

Soort akte: vordering

Datum: 16-11-1616

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: een akker van de heiligegeest tot Raensdonck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094r

Soort akte: procuratie

Datum: 17-11-1616

1e Comparant: Herman Huijmans tot Goes ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Herman Huijmans tot Goes mede namens Maeijken Huijmans
en Lijjsken Huijmans zijn zussen waarvan er een uitlandig is, Pauwels jacops x
Aentken Huijmans, kinderen van Huijman Hermans nachtigen Hans van Hasselt, bode
van de baljuw, om te procederen tegen Maeijken Jans weduwe Huijman Hermans ivm
de moederlijke goederen van haar moeder en die haar vader za is blijvende
bezitten en die nu in bezit zijn van Maeijken. Men wil alle stukken zien.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits

2e Comparant: Gerit Melchiors

Goederen:

Bijz: Gerit vraagt om copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Gijsbrecht Clasen

2e Comparant: Cornelis Tonis Cooman

Goederen:

Bijz: Gijsbrecht mag panden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Adriaen Jans Vosch

2e Comparant: Jochiem Jans namens Jan Peter Willems

Goederen:

Bijz: Adriaen legt quadriplicame over. Iedereen tevreden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Gerit Adriaens Bosser, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen vraagt namens Mathijs copie.
Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Adriaen Hendricxs Panum, eiser

2e Comparant: Adriaen Frans Cuijper

Goederen:

Bijz: de eis moet op schrift komen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: vonnis

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Jenneken Loeff, eiser

2e Comparant: Cornelis Jan Tonis

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans vraagt als procureur van Cornelis om copie
van 2 certificaties. Ingewilligd. Uitstel volgt.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: anderhalve geerd

Bijz: 2e coopdach op 11-1-1617

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 094v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: akker van de Heijligegeest van Raemsdonck

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 095r

Soort akte: attestatie

Datum: 23-11-1616

1e Comparant: Anthonis Tonis ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Anthonis Tonis, 70 jaar, Adriaen Lambrechts, 70 jaar,
Joachiem Jan Beerthouts, 61 jaar, verklaren op verzoek van Corst Corstiaens tot
Cappel dat zij alle gediend hebben onder de gerechten als heemraders resp
officier en secretaris. Zij weten niets omtrent het betimmeren van enkele
moeren. Wel weten zij dat moeren die met kleine hand zijn verkocht als
haeffelijke goederen zijn beschouwd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 095v

Soort akte: machtiging

Datum: 14-12-1616

1e Comparant: Beliken Lenaerts wed Handrick Verlou Daneels

2e Comparant: Jacop Cornelis

Goederen:

Bijz: Beliken Lenaerts wed Handrick Verlou Daneels
geassisteerd door Herman Goedtschalck haar oom tot Dordrecht machtigen Jacop
Cornelis tot Cappel om te Zuijdewijnde of elders om 3 geerden te giften aan
Adriaen Michiels, schout Sgravenmoer.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 096r

Soort akte: procuratie

Datum: 4-1-1617

1e Comparant: Adriaen Diercx tot Swendrecht

2e Comparant: Willem Diercx tot Cappel

Goederen:

Bijz: Adriaen Diercx tot Swendrecht bij Dordrecht machtigt
Willem Diercx zijn broer zijn deel van de goederen gekomen van Rom Cuijsten te
verkopen aan Hilleken Diercx zijn zus. Een deel van een delle gaat naar zijn
broer Huijbert Diercx.

Tevens wordt Cornelis Adriaens Seu tot
Cappel gemachtigt om tot Cappel en Nederveen een half geerde te verkopen aan
Willem Diercx.

Op 18-8-1619 machtigt Adriaen zijn broer
Willem.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 096v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Mels Jans

2e Comparant: Bastiaen Gerits

Goederen:

Bijz: partijen moeten, samen met degene die bij de coop
aanwezig waren, bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog
een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 096v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts ea

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans Beerthouts namens Johan Comans als
gemachtigde van Joachiem Thielen, wijncooper tot Middelborch moet aantonen dat
Joachiem Thielen met zijn zusters bedeeld is op een half delle gemeen met
Lambrecht Peters en door Coenraet Jans gekocht

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 096v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Jenneken Loeff

2e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts namens Cornelis Jan Tonis

Goederen:

Bijz: Aangezien 1 getuige niet voldoet met jenneke met meer
bewijs komen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 096v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Gerit Adriaen Bosser, eiser

2e Comparant: Mathijs Floris

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 096v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant: Adriaen Adriaens Hoeveman

Goederen:

Bijz: Michiel mag de 1e coopdach van anderhalf geerde houden

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 096v

Soort akte: vonnis

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts ea

2e Comparant: Gerit Melchiors

Goederen:

Bijz: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits en Floris
Wijten als erfg van Neeltken Mathijs hun meije. Zij moeten 2 verschillende
consultacien tonen met 4 advocaten dat Gerit verplicht is om staat en
inventaris te leveren

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 097r

Soort akte: 3e coopdach

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout

2e Comparant:

Goederen: anderhalf geerde van de erfg van Jan Adriaens Stacens

Bijz: Adriaen Adriaen Peters zal het land kopen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 097v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-3-1617

1e Comparant:

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: schout en 2 heemraders moeten naar Frans Jans als
collecteur van het borgermeesterschap om hem te zeggen dat hij rekening en
verantwoording moet afleggen. Zoniet dan worden zijn gereetste goederen in
beslag genomen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 097v

Soort akte: vordering

Datum: 8-3-1617

1e Comparant: Mercelis Willems

2e Comparant: Sebastiaen Gerits

Goederen:

Bijz: Mercelis mag procederen om het schip van Sebastiaen te
kunnen verkopen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 097v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-3-1617

1e Comparant: Jochiem Jan Berthouts ea

2e Comparant: Gerit Melsen

Goederen:

Bijz: Jochiem Jan Berthouts namens Cornelis Gerits en Floris
Wijten.

Beide parteijen moet hun consultacien
met advocaten overleggen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 097v

Soort akte: belofte

Datum: 8-3-1617

1e Comparant: Gerit Melsen

2e Comparant: Cornelis Gerits

Goederen:

Bijz: Gerrit beloofd aanwezig te zijn op een door Cornelis
vastgestelde dag om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen mbt het
testament van Gerit en Neeltken Tijs zijn overleden vrouw. Jochiem Jans belooft
binnenkort aan Cornelis te schrijven.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 097v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-3-1617

1e Comparant: Jochiem Jans Beerthouts namens Cornelis Jan Tonis

2e Comparant: Jenneken Loeff

Goederen:

Bijz: Jochiem Jans Beerthouts namens Cornelis Jan Tonis van
Tilborch wil ontslagen worden van verder procederen tegen Janneken Loeff.
Aangezien er geen stuk is waarin het akkoord tussen beide beschreven staat mag
Jenneken met Gerit Gierlings van Engelen onder ede haar verhaal doen. Daarna
wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 097v

Soort akte: vonnis

Datum: 8-3-1617

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Goedtschalck Mathijs Heijs
als rentmeester vande heeren van Leuven.

Goedtschalck krijgt gift en eigendom van
een erf met water.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 098r

Soort akte: verzoek

Datum: 3-5-1617

1e Comparant: Aerndt van Raveschoete

2e Comparant: schout en heemraders ea

Goederen:

Bijz: schout en heemraders van Sgrevelduijn Cappel,
Sgrevelduijn Waspik, 11½ Hoeve en Groot Waspik.

Aerndt heeft te horen gekregen dat er
varkens zomaar rondlopen en schade veroorzaken. Men moet de varkens op het
eigen terrein laten.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 098v

Soort akte: certificatie

Datum: 16-5-1617

1e Comparant: Adriaen Jan Vosch

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Jan Vosch verklaart op verzoek van pieter
Verheijden tot Ettenhoeve dat hij voor de belegering van Antwerpen gewoond
heeft te Ettenhoeve bij zijn vader, heer Jan Peter Vosch, die daar pastoor was.

Jan Peter heeft in die tijd de
beschikking gekregen over een dijk: sHeeren Maeijen Dijck met als
tegenprestatie het van een bouwen van een qutier in de kerck ter eere van het
heilige sacrament. De kosten van f 75,- heeft Jan Peter nooit vergoed gekregen.
Adriaen verklaart verder dat hij tot zijn 20e jaar bij zijn vader heeft gewoond
en dat zijn vader al die tijd de dijk gebruik heeft om er beesten te weijden.
Adriaen weet niet hoe het zat met de chijns etc.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 098v

Soort akte: vonnis

Datum: 31-5-1617

1e Comparant: Jochiem Jans namens Cornelis Jan Tonis

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jochiem verklaart dat Cornelis Jan Thonis van Tilborch
over 14dagen aanwezig zal zijn

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 098v

Soort akte: vonnis

Datum: 31-5-1617

1e Comparant: Peter Willems Conincx

2e Comparant: Maeijken Ariens weduwe Ariaen Huijgen Ruijter

Goederen:

Bijz: Maeijken moet eind juni het transport voldoen anders
mag Peter verder procederen. Men komt tot een akkoord

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 099r

Soort akte: vonnis

Datum: 6-6-1617

1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts namens Jan Peter Willems

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Jans Vosch

Goederen:

Bijz: Beide moeten f 7 betalen om de reeds gemaakte kosten
te vergoeden en om raad te vragen aan naburen heemraden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 099r

Soort akte: attestatie

Datum: 14-6-1617

1e Comparant: Cornelis Jan Tonis van Tilborch

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis verklaart dat hij ca 4 jaar geleden bij Mr
Adriaen Stevens was met Cornelis Jans, Jenneken Loeff en Gherit Gerlincxs en
meer andere en dat er toen woorden vielen over de leverantie van land dat hij
van Jenneken gekocht had. Cornelis zou f 50 betalen maar hij had maar f 25.
Aangezien zijn vrouw eens 2 of 3 steen vlas aan Jenneken en haar mans dochter
heeft gezonden en Hij zelf hen eens van tilborch heeft vervoerd dacht hij
genoeg gedaan te hebben. Mede omdat hij alles betaald heeft en Jenneken hem met
veel extra kosten opgezadeld heeft door te procederen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 099v

Soort akte: vonnis

Datum: 14-6-1617

1e Comparant: Lenaert Dierck Aen Denis, eiser

2e Comparant: Gherit Frans en Thomas Jans Schipper

Goederen:

Bijz: Lenaert moet de sloot breed genoeg maken

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 100r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-6-1617

1e Comparant: Maeijken Adriaen Huijgen weduwe

2e Comparant: Maeijken Huijman Hermans weduwe

Goederen:

Bijz: Maeijken Huijman heeft te nae getimmert en moet
ruijmen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 100r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-6-1617

1e Comparant: Jochim Jans namens Jochiem Thielen cs

2e Comparant: Coenraet Jans van Hedichuijsen

Goederen:

Bijz: Coenraet moet afstand doen van een half delle die hij
gekocht heeft van Lambrecht Peters, weert tot G'berge, op basis van een
attestatie gedaan door Jacomijntgen Vreuters?, huijsvrouw van Lambrecht Peters.
De zaak komt binnenkort aan de orde.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 100r

Soort akte: vonnis

Datum: 28-6-1617

1e Comparant: Frans Jans

2e Comparant: Thomas Jans

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 100r

Soort akte: procuratie

Datum: 4-7-1617

1e Comparant: de borghemeesters van Waspik, Cappel, Raemsdonck

2e Comparant: de schouten van Waspik, Cappel en Raemsdonck

Goederen:

Bijz: De schouten krijgen opdracht om bij de staten generaal
der verenigde Nederlanden om te verzoeken ontlast te worden van de ontladingen
waarmee de schippers belast worden. Het gaat om vrachten van de dorpen naar
Antwerpen, Brussel, Vlaanderen, inde schans van Lillo etc.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 100v

Soort akte: procuratie

Datum: 4-7-1617

1e Comparant: Coenraet Jans

2e Comparant: Lauwereijs vanden Kieboom, procureur G'berge

Goederen:

Bijz: Coenraet machtigt Laureijs om alle processen in zijn naam
af te handelen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 101r

Soort akte: machtiging

Datum: 14-10-1617

1e Comparant: Jochim Adriaens zoon van Adriaen Severs

2e Comparant: Jan Jans Hoevener den Oude, neef

Goederen:

Bijz: Jochim machtigt Jan om de goederen te giften die hem
aanbestorven zijn van zijn vader.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 101v

Soort akte: machtiging

Datum: 12-10-1617

1e Comparant: Adriaen Mathijs ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Adriaen Mathijs en Thomas Jans mede als voogd van de
kinderen van Wouterken Jans zijn zus machtigen Niclaas vander Sanden, voorster
in Tilborch, om hun penningen en schulden te Tilborch te regelen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 102r

Soort akte: machtiging

Datum: 18-10-1617

1e Comparant: Elisabeth Mathijs wed Peter Noijen tot Sh'bosch

2e Comparant: Michiel Mathijs, schout, neef

Goederen:

Bijz: Elisabeth machtigt Mathijs om alle penningen en
schulden en goederen van haar zus za te regelen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 102r

Soort akte: attestatie

Datum: 18-10-1617

1e Comparant: Peter Willem Conincx

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Peter Willem Conincx, oud schout 11½ Hoeve en Groot
Waspik, 86 jaar, Jan Adriaen Clasen, 73 jaar en Gherit Melchioers, stadthouder,
70 jaar, Jan Adriaens Schep, schipper, 80 jaar, verklaren op verzoek van
Jonkheer Arent van Ravenschote , ambachtsheer van Waspik en Cappel, dat zij in
hen jonge jaren gekend hebben: Anthonis de Hard en Hendrick de Hardt welke een
vreemdeling was en men niet wist waar hij vandaan kwam. Hij was chirurgijn of
kwakzalver. Hij had te Baertwijck een weduwe genaamd Geertruijt van Erkel
getrouwd. Hij kwam te Waspik wonen als schout van Waspik. Zij hebben nooit
gehoord dat hendrik ook schout van Cappel is geweest.

Schout en heemraders verklaren dat
Hendrick op 8-11-1560 als schout is begonnen en op 6-3-1566 is gestopt. Hij is
gestorven en begraven

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 103r

Soort akte: attestatie

Datum: 4-11-1617

1e Comparant: Maeiijken Cornelis wed Jan Tonis van Hasselt ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Maeijken Cornelis wed Jan Tonis van Hasselt en Deonijs
en Maeijken Jans haar kinderen verklaren op verzoek van Seger Jan Segers tot
Raemsdonk dat in ca augustus 1614 Seger naar hun huis is gekomen samen met
Claes Pieters, muelder binnen Dordrecht en hebben gehoord hoe Clas naar het
hooij, dat Seger in zijn schuur had liggen, vroeg. Daarna kwamen zij tot een
koopakkoord.

Jacop Peters en Roel Lenaerts, beide tot
Raemsdonck hebben gezien dat het hooij vervoerd werd door Seger en dat hij toen
zei dat hij het hooij met den hoop verkocht had.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 103v

Soort akte: vonnis

Datum: 22-11-1617

1e Comparant: Jan Adriaen Claes namens wed Anthonis Frans

2e Comparant: Gherit Frans

Goederen:

Bijz: Gherit vraagt copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 103v

Soort akte: vonnis

Datum: 22-11-1617

1e Comparant: Jan Adriaen Claes namens Huijbrecht Cornelis

2e Comparant: Jochim Jans namens Jan Jan Melis

Goederen:

Bijz: Huijbrecht moet zich houden aan het akkoord met Jan te
zijn hij bewijst dat er geen akkoord is.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 103v

Soort akte: vonnis

Datum: 22-11-1617

1e Comparant: Jochiem Jan Beerthouts ea

2e Comparant: Coenraet Jans

Goederen:

Bijz: Jochiem Jan Beerthouts namens Jochiem Cornelis Tielen,
coopman.

Cornelis Wouters is gehouden staat en
inventaris te leveren en aantonen dat hij en zijn zus bedeeltd zijn op een
delle of bewijzen dat er geen staat en inventaris gepasseert is.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 103v

Soort akte: attestatie

Datum: 22-11-1617

1e Comparant: Jan Mathijs, schipper tot Cappel

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Jan Mathijs, schipper tot Cappel, verklaart op verzoek
van Ghijsbert Jans en Bastiaen Jans, beide van Raemsdonck, dat hij van
Ghijsbert en bastiaen het hooij van het tweede block van het gasthuijslant tot
Raemsdonck gekocht heeft voor het jaar 1615 zoals gehuurd van Abraham Cornelis
en zoals Jan heeft laten opmeten. Toen het land wat kleiner bleek te zijn is
Jan goed gecompenseerd.

Tevens verklaren Jan Matheus en en Adriaen
Peters Broeder dat toen zij rond sint Meerten 1616 dat Ghijsbrecht Jans en
Abraham Cornelis ruzie hadden over het land. Ghijsbrecht wil geld terug.
Abraham zegt: ik heb het met den hoop gehuurd zo groot en zo klein als het is.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 104r

Soort akte: vonnis

Datum: 6-12-1717

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens wed Anthonis Frans

2e Comparant: Gerit Frans

Goederen:

Bijz: de weduwe en Gerit moeten morgen 7-12 compareren bij
de officier te Waelwijck en daar bepalen wie de rogge rente heffende is

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 104r

Soort akte: Vonnis

Datum: 17-1-1718

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens wed Anthonis Frans

2e Comparant: Gerit Frans

Goederen:

Bijz: Gerit en de weduwe moeten naar Shertogenbosch naar degene
die de akte pretendeertop het land binnen Waelwijck gekomen van Gerit Frans en
daar te onderzoeken hoe het zit met een eventuele rente.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 104v

Soort akte: vonnis

Datum: 17-1-1718

1e Comparant: Huijbrecht Bastiaens Greeff, eiser

2e Comparant: Jacop Ariens Corp

Goederen:

Bijz: Beide moeten samenkomen met Peter Bastiaens en elk een
goede man om met elkaar te rekenen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 104v

Soort akte: procuratie

Datum: 22-3-1618

1e Comparant: Lijsken Ariaen Janss Schep

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Lijsken Ariaen Janss Schep met Jan Ariaens Schep, haar
bestevader, machtigen Michiel Mathijs, schout, om naar Sinte Lauwereijs en
Eerdenborch in Vlaanderen te gaan om daar de erefenis van Adriaen Jans Schep
haar vader te regelen. (overleden en begraven te Eerdenborch)

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105r

Soort akte: vordering

Datum: 27-3-1618

1e Comparant: Deonis Jans Schooff, bode Zuijdholland

2e Comparant:

Goederen: een delle die Coenraet Jans eerstijds gekocht heeft
van Lambrecht Peters, weert in de Salm te G'berge

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105r

Soort akte: vonnis

Datum: 2-5-1618

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Bastiaen Peters Greeff

2e Comparant: Jacop Goverde

Goederen:

Bijz: partijen moeten bijeenkomen om tot een akkoord te
komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105r

Soort akte: vonnis

Datum: 2-5-1618

1e Comparant: Willem Adriaens en Peter Mathijs, oud borgmrs

2e Comparant: Ariaen Jacops Bommeler

Goederen:

Bijz: Willem en Mathijs mogen met de schutter executeren op
hun betalingen

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105r

Soort akte: vonnis

Datum: 2-5-1618

1e Comparant: Jochiem Jans namens Ariaen Jacops Bommeleer

2e Comparant: Frans Jans

Goederen:

Bijz: Jochiem verzoekt dat Ariaen met hetzelde recht mag
voorvaren op Frans Jans. Geen vonnis vermeld

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105v

Soort akte: vonnis

Datum: 16-5-1618

1e Comparant: Jochim Jans namens Peter Aerts vander Plas

2e Comparant: Jan Wijten

Goederen:

Bijz: Dingentken de vrouw van Jan staet de schuld. Peter mag
panden.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105v

Soort akte: vonnis

Datum: 16-5-1618

1e Comparant: Gherit Willems Braber

2e Comparant: Jan Wijten

Goederen:

Bijz: Gherit heeft Jan gepand ivm een obligatie die Gerit op
Wijt Willems erfg heffende is en die aan Michiel Jans is toebedeeld. Jan
Adriaen Clasen namens Jan Wijten vraagt of hij met hetzelfde recht mag
voortvaren op Michiel Jans. Indien Michiel inderdaad op de oblgatie is bedeeld
dan toegestaan.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105v

Soort akte: vonnis

Datum: 16-5-1618

1e Comparant: Wierck Gerits

2e Comparant: Mathijs Peters

Goederen:

Bijz: Wierck heeft land verkocht aan Mathijs maar blijft het
wel gebruiken. Mathijs vraagt nu of hij het land mag ontwaren. Partijen moeten
bijeenkomen om tot een akkoord te komen anders komt er alsnog een vonnis

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105v

Soort akte: vonnis

Datum: 16-5-1618

1e Comparant: Jochim Jans namens Jochim Cornelis Tielen

2e Comparant: Cuijdert Jans

Goederen:

Bijz: Jochim Jans namens Jochim Cornelis Tielen, coopman tot
Middelborch.

Jochim Cornelis heeft een half delle
gekocht van Lambrecht Peters en die wordt gebruikt door Cuijdert. Jochim wil
dat Cuijdert het land niet meer gebruikt en de huur tot op de dag van vandag
betaalt. Jochim moet eerst de coopcedulle tonen. Daarna wordt vonnis gewezen.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 105v

Soort akte: 1e coopdach

Datum: 16-5-1618

1e Comparant: Ariaen Frans cs

2e Comparant:

Goederen: coijen

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 106r

Soort akte: attestatie

Datum: 16-5-1618

1e Comparant: Gherit Mels en Ariaen Lambrechts

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Gherit Mels, stadthouder, 70 jaar, en Ariaen
Lambrechts, oud borgemeester, 70 jaar, verklaren op verzoek van Lambrecht
Peters, weert in de Salm tot G'berge dat Coenraet Jans, oud schout, eens gezegd
heeft dat hij van Lambrecht een delle in 11½ Hoeve had beleend. Coenraet had
geen eigendom en heeft steeds maar betaald als buitenman namens Lambrecht.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 106r

Soort akte: vonnis

Datum: 20-6-1618

1e Comparant: Jan Ariaen Claes namens Jacop Peters

2e Comparant: Jacop Goverden

Goederen:

Bijz: Jacop Peters wil Jacop Goverden panden. Jacop G vraagt
om copie. Ingewilligd.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 106r

Soort akte: vordering

Datum: 27-6-1618

1e Comparant: Mathijs Flooren

2e Comparant:

Goederen: twee jonge veers van Bastiaen Peters Greeff

Bijz: 1e coopdach op 4-6, 2e op 11-7 en derde op 18-7

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 107r

Soort akte: attestatie

Datum: 16-3-1620

1e Comparant: Cornelis Huijgen, schipper

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Cornelis x Madelena Jan Peter Lenaerts verklaart op
verzoek van Jan Willems vanden Rijen dat hij in 1602 bij Peter Jan Peercnapen,
weert tot oosterhout, ter vergadering is geweest met Corst Adriaen Censen als
voogd van Andries Jan Peter Lenaerts met Jan Stevens Cuijper als gewezen voogd
van de vrouw van Cornelis en haar broeders en hebben aan de voogd rekening en
verantwoording af te leggen. Met beide voogden is men tot een akkoord gekomen.

Nog genoemd: Anthonis en Peter Jan Peter
Lenaerts

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 107v

Soort akte: taxatie

Datum: 22-4-1620

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen: 5 geerden: f 1500

Bijz: schout en heemraders taxeren op verzoek van Johan
Berck, secr Dordrecht, 5 geerden die Aghatha Cornelis wed Meijnaert van
Segweert achtergelaten heeft.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: 108r

Soort akte: taxatie

Datum: 30-9-1620

1e Comparant: schout en heemraders

2e Comparant:

Goederen: 2 geerden: f 600

Bijz: schout en heemraders taxeren op verzoek van Johan
Berck, secr Dordrecht, 2 geerden die Maria van Drenckwaert achtergelaten heeft

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: lv 1

Soort akte: vonnis

Datum:

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen namens Adriaen Severs

2e Comparant: Adriaen Huijgens

Goederen:

Bijz: Adriaen Severs protesteert ivm de afkoop van een paard

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: lv 2

Soort akte: lijstje betalingen

Datum: 3-1-1608

1e Comparant: Bastiaen Gerits ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Bastiaen Gerits, Willem Joesten, Gerit Melsen en
Huijch Peters, Adriaen Wouters.

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: lv 3

Soort akte: lijstje betalinge

Datum: 3-1-1608

1e Comparant: Reijn Gielis ea

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Reijn Gielis, Adriaen Mathijs, Huijgen en Gerit Melsen
van Leenhouwen weu, Huijch Peters,

RA: Cleijn Waspik RA 8

Folio: lv 3

Soort akte: attestatie

Datum:

1e Comparant: Willem en Jan Huijgen

2e Comparant:

Goederen:

Bijz: Willem en Jan Huijgen verklaren dat zij vanuit ???
huijs 25 voeijer hooi vervoerd hebben, vanuit Bastiaen Gerits huijs 5 voeijer,
Willem Lauwereijs 9 voeijer, Adriaen Tijsen 1 voeijer en Jan Willems 9 voeijer,
Lenaert Diercxs 2 voeijer, Gerit Melsen 19 voeijer.

Bastiaen Gerits verklaart int 1e schip
28 voeijer, int 2e 30 en int 3e 14 voeijer geladen te hebben