Los vel r

Lambert van den Oosten                               de weduwe Jan Wijnsouw    

Tonis Jan Delen Huijs                                    de kinderen Jan de Bie

Hendrick Poirter                                             Gover Jaspers

Arien Wallaert                                                de weduwe Wouter Bertrom

Corstiaen Block                                             Jan Jans van Loon de Jonge

Claes van Beeck                                           Jan Janss Gijben

Jan van Laerhoven                                        Denis Tijss

Cornelis Floren                                               Gabriel Cool

Hendrik Jans van Selst                                  Peter Fijnenbuijck

Jan Soethout                                                  Bernt Tonissen

                                                                       Jacob van Bellegom

Los vel v

Extract uit het doopregiter tot ’s Hbosch

Alwaer gedoopt is op den tweeden januarij sestienhondert seventaghtigh Gerardus soone van Jacobus Cloeck en Maria Hubert in teeken der waerheijt hebben ick dese onderteckent den 18e october 1709 ende was ondertekent

Antonius Maritini, predicant tot’s Hbosch.

Fol. 1r

Inventaris van alle de goederen bij Dirck Sprangers, schoenmaker alhier, ende Lijsken Corstiaens Mutsert, sijn vrouw, in gemeenschap beseten ende naergelaten, 1-10-1693

Fol. 1v

Dirck Sprangers weduwenaer van Lijsken Corstiaens Mutsert ter eenre ende Jacob Corstiaens Mutsert als vooght van Peter, Corstiaen, Pieternella ende Cornelis Dirx Sprangers, kinderen van Dirck ende Lijsken, ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 2v

Compareerde Adriaen Corneliss Bestert ende bekende wel schuldigh te wesen tbv Jenneke en Arien van Beest, Tilborgh, 3-11-1693.

Fol. 3r

Compareerde Wouter van der Heijden als vooght van Adriaentke Joosten Oerlemans, geboren te Leijden, en consenteert in soodanigh huwelijk met Herman Hermanss, geboren te Hooghstraten, en verzoekt ze in ondertrouw op te nemen, 23-11-1693.

Fol. 3v

Inventaris van alle soodanige goederen als bij Arien Willemss Verschuer ende Tonisken Aertss de Greef, egteluijden, alhier tot Sprangh overleden, naegelaeten sijn, opgegeven bij Maeijke Ariens Verschuer ende Willem Verschuer als vooght over het kint van Anthonis Vos en Erken Verschueren, 11-12-1693.

Fol. 5v

Corstiaen de Bie geeft te kennen dat hij een stuk weijdries te Besoijen van Dirck Vrede x Cathalina van Asperen, Johanna, Maria en Pieternel van Asperen heeft gekogt hen aengekomen van Maeijken Rosen, hun grootmoeder. Aangezien Pieternella nog geen 24 jaar is vraagt hij toestemming voor de coop. Dat wordt toegestaan, 22-12-1693.

Fol. 6v

Staet en inventaris van alle soodanige goederen als Meeus Corsten Wijnen metter doot naergelaeten heeft.

Fol. 9r

Compareerde Bastiaen van Drunen en neemt van zijn vader Andries van Drunen zijn broer Dingeman aen, 9-2-1694.

Fol. 9v

Johan Leenhouwer, corporael, en, in ondertrouw opgenomen met, Johanna Scholt zijn in het huwelijk ingesegent, 12-4-1693.

Fol. 10r

Reeckeningh bewijs ende reliqua die doende is Anthonij van Campen als vooght vande kinderen, Adriaen, ende Maria?, van Jan Corneliss Soetert van alle soodanige goederen als door doode van Maeijken Jans weduwe Cornelis Peterss Soetert, alhier overleden, naergelaeten sijn, 25-2-1694.

Fol. 17r

Staet van alle soodanige penningen als naergelaeten sijn bij Jenneke Teunis overgegeven bij Joost Ariens Wijnen aen de erfgenamen van Jenneke, 13-4-1694.

Ondertekent:

Leendert Arien Wijnen

Teunis Cornelis Saght

Peeter Adriaensen S.houder

Arien Anthonis Wijnants

Jan Peeters

Maria Leenderts Schueer

IJenken Leenders Suer

Engeltje Ariens Scheurwater

Fol. 18r

Reeckeningh bewijs en reliqua die doende is Michiel Janse Backer als vooght van Judith Jans van Esbrugge, doghter van za Willemijntje Peters Smits ende dat van allen soodanigen ontfangh als deselve door doode ende extestamento van Mariken Peters Smits haere moije, tot Sprangh overleden, naergelaten is, 26-7-1794.

Fol. 20r

Compareerde Elias Rogier x Judith Janss van Esbrugge is voldaen, 10-8-1694.

Fol. 20v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Joost Jaspers Smits als vooght van Jan Ariaen van Dijck, kint van Marie Jans Oerlemans, Denis de Haen x Jenneke Jans Oerlemans, Wouter Jans Leempoel x Geertruij Jans Oerlemans, en Antonij Timmers x Elia Jans Oerlemans, kinderen en erfgenamen van Jenneken Robben Deckers weduwe Jan Elants Oerlemans, alhier overleden, van alle soodanige erfgoederen als hun moeder naergelaten heeft, 4-9-1692.

Fol. 22v

Reekeningh bewijs wn reliqua die doende is Christoffel Molengraef als vooght van sijne broeder Jan Molengraef sedert 24-1-1688, actum 11-9-1694.

In de kantllijn: overgelevert aan Lambert de Hoogh als vooght vande kinderen van Willem Glavimans, 2-9-1694.

Los vel bij folio 30

Op huijden den 2e december xvjc 94 zijn wij Wouter Nieuwenhujsen en Lijsbet Verschuur, sijn vrouw, Rob Hendrix Verschuur, Jacob Wijnants ende Marie Verschuur, sijn vrouw, Jan Denis de Greeff ende Teuntie Verschuur, sijn vrouw ten overstaen van Guilhelmus Evernerus Verhorst, predikant, als erfgenamen van onsen oom Jacob Janss Decke, veracoordeert een testament te maken.

Fol. 34r

Compareerde Jan Peters van Stuijvesant ende verclaerde te consenteren in het huwelijk van sijnen soon Gijsbert Janse Stuijvesant en Geertruijd Verweir, Middelborgh, dogter van Gerit Verweir ende Maria Lamberts Rommen, Dordrecht en verzoek hen in ondertrouw op te nemen, 19-11-1694.

Fol. 34v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Willem Ariens Verschuere, Maeijken Ariens Verschuer ende Gijsbert Janse Verholen mede namens Adriaentje Vos, dogter van Erken Ariens Verschuer van de goederen van Arien Willems Verschuer ende Teunisken Aerts de Greef, ouders, alhier overleden, 6-12-1694.

Fol. 35v

Compareerde Arent de Graef en verclaerde te trasporteren tbv schout ende gereghten alle actie etc gevallen in de processen te Dordrecht, 6-12-1694.

Fol. 35v

Compareerde Lijsken Aerts weduwe Willem Glaviman ende verclaerde te trasporteren tbv schout ende gereghten alle actie etc gevallen in de processen te Dordrecht, 6-12-1694.

Fol. 36r

Compareerde Adriaen de Hoogh x Sophia Buijs ende verclaerde ut supra, actum ut supra.

Fol. 36v

Erfdeeling aengebracht bij ende tusschen Wouter Anthonissen Nieuwenhuijs x Lijsken Hendrix Verschuer, Rob Hendrix Verschuer, Jacob Hijmans x Maria Verschuer ende Jan Denis de Haen x Keuntje Hendrix Verschuer, erfgenamen van Jacob Joosten Deckers van de goederen van voorn Jacob, 14-12-1694.

Fol. 39v

Onderdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jacob Hijmans x Maria Verschuer ende Jan Denis de Haen x Keuntje Hendrix Verschuer, erfgenamen van Jacob Joosten Deckers van de goederen van voorn Jacob, 21-12-1694.

Fo. 40v

Compareerde Dirck Hendrix de Greef, Willem Ariens Smits x Lijsbet Hendrix de Greef als kinderen van Hendrick Dirxe de Greef en verclaerde dat hoewel sij op 2-1-1691 bij testament van Hendrick ende Adriaentje Aerts de Gester, ouders, sijn gebenificeert ende de kinderen van Peter Hendrix de Greef met een somme van ƒ 25 gesecludeert zij met elkaar een accoort hebben gesloten dat bij overlijden van Adriaentje iedereen een gelijk part krijgt, 21-12-1964.

Fol. 41r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende sijn de kinderen van Jenneke Robben Deckers weduwe Jan Eelants Oerlemans van alle soodanigen ontfangh ende uijtgaef als deselve wegens de boedel van de voors Jenneke hebben gehadt, 4-1-1695.

Fol. 44r

Erfdeelinge aengebracht bij en tusschen doctor Arnoldus van Dijck ter eenre ende Johannes van Dijck ter andere sijde van alle soodanige erfgoederen als deselve door doode van Adriana Colf weduwe Jan van Dijk, moeder, tot Sprangh overleden, aengecomen sijn, 7-1-1695.

Fol. 44v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Wouter van der Heijden als vooght van de twee kinderen van Joost Oerlemans ende Aeltje van der Heijden sedert 21-12-1671, actum 14-2-1695.

Toegevoegd: Herman Hermans ende Andries Paldinq bekennen voldaen te zijn, folio 67.

Fol. 50r

Op huijden den 31e meert 1695 compareerden Anneken Rijken weduwe Anthonij Persijn ter eenre ende Aert Joosten Crol als oom ende vooght over de kinderen, Geertruijd, Hendrick, Cornelis en Johannes, van Anthonij en Anneke ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 52r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Lambert Soetert x Lijsbeth Duijser, Leendert Wijnen x Grietje Duijser, Jan Golfwinder x Antonette Duijser, Willemijn, Caetje ende Bastiaen Duijser, Jan Duijser geassisteert met Dirck Wolfs, schout, kinderen van Jan Bastiaense Duijser en Peterke Willems van Ameroije, alhier overleden, 29-9-1695.

Fol. 53r

Staet en inventaris van alle de goederen bij Jenneke de Jongh weduwe Jacob Ariens Mulder ende haere kinderen in gemeenschap beseten soo deselve waren als sij Jenneke haer ten tweeden huwelijck begaf met Aert de Greef ende de welcke sulx goederen de kinderen voor de helft waren competerende, 17-11-1694.

Fol. 54r

Staet en inventaris van de meuble en haeffelijcke goederen naergelaten bij Aert de Greef, 17-11-1694.

Fol. 54v

Op huijden den 13e december 1695 wil Anthonij Timmers, secretaris, als curateur over de boedel van Aert de Greef, alhier overleden, publiq vecoopen de goederen bij Aert naergelaten.

Fol. 57r

Dat voor ons gecomen is Tonisken Ariaens weduwe Peter Corsten Wijnen ende verclaerde te transporteren aen Leendert Wijnen, soon, een geseet met huijsinge, 13-12-1695.

Fol. 57v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Lambert de Hoogh als vooght van de kinderen van Willem Glaviman en Geertruijd Molegraef, 20-12-1965.

Fol. 65v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Griet Corsten Block, Peter Corsten Block, Anthonij Corsten Block, Goossen Geldens Block mede namens broeder ende suster, Gerit ende Anneke, kinderen van Gelden Corsten Block,Jan Rosen als vader ende vooght van zijn drie kinderen, Arien, Jenneke ende Lijsbeth, bij Maria Corsten Block van de goederen van Corst Gerits Block en Anneke Wouters, hun ouders, 26-1-1696.

Fol. 66v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Herman Hermans x Adriaentie Joosten Oerlemans ter eenre ende Andries Paldinck x Anthonette Joosten Oerlemans ter andere sijde, kinderen van Joost Oerlemans ende Aeltje van der Heijden, 9-2-1696.

Fol. 67r

Compareerde Herman Hermans ende Andries Paldinck ende bekende mits desen van Wouter van der Heijden als vooght van hun huijsvrouwen voldaen te zijn, 9-2-1696.

Fol. 67v

Compareerde Peter Glavimans ende verclaerde te renuntieren van de naerlatenschap van Willem Jacobs Glaviman en Geertruijd Molegraef, sijn ouders, 23-2-1696.

Fol. 68r

Kopia

J. Coomans en J. Glavimans verclaeren namens de geregten van Loon op t Sant schuldigh te wesen aen Heijltje weduwe van Ffrans Jans van Wijck, 10-3-1696.

Fol. 68v

Compareerde Anna van Wijck weduwe Casper van Richaert, sergeant, en Helena van Wijck, Heusden, mede namens de vier kinderen van Jan Simon en Margareta van Wijck, procuratie 17-2-1696, kinderen van Heijltje weduwe Frans Jans van Wijck en transporteren aen Dirck Oerlemans ende Joost Fransen Ruijter, kerckmrs, een obligatie, 8-3-1696.

Fol. 69v

Reeckeninge bewijs en reliqua die soende is Anthonij Timmers, secretaris, als curateur van de boedel van Aert de Greef ende sijn moeder, alhier overleden, 1-4-1696.

Fol. 71r

Reeckeninge bewijs en reliqua die soende is Jan Michiels van Loo als vooght van t kint van Jenneke van Schijndel bij Ignatius van der Herck, 27-3-1696.

Fol. 74r

Op huijden den 7e meij 1696 soo wil juffr. De Man publiq vercoopen eenige meubelen.

Fol. 75v

Op 14-8-1696 trouen Cornelis Floren Pruijsers en Hilleken Jans, Dordrecht.

Fol. 76r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Peter Pruijsers ende Cornelis Pruijsers mitsgaders Dirck Gijsberts de Greef x Anneke Pruijsers ende Wouter Gijsberts de Greef x Huijbertje Pruijsers, kinderen van Floris Huijbert Pruijsers ende Pieternella de Leeuw, alhier overleden, 5-10-1696. Copie van de akte als los vel bij folio 77r

Fol. 77r

Op huijden den xve november 1696 soo willen de weduwe en de kinderen van Dirck Sprangers publiq vercoopen allerlei meubelen etc,

Fol. 80r

Mels Hendrick Heijmans huurt de wintcoorenmolen van Baron van Pallenbergh, heer van Sprangh, met een lijst met voorwaerden, 25-11-1696.

Fol. 83r

Reeckeninge bewijs en reliqua gedaen bij de vrienden van het erfhuijs van Dirck Sprangers boedel, 12-1-1697.

Fol. 84v

Compareerde Adriaen Mutsaerts als vooght ende Jacob Mutsaerts als toesiender over de kinderen van Dirck Sprangers en Lijsbeth Mutsaerts za ter eenre ende Gijsbertje Corst Gijsberts, laetst weduwe van Dirck Sprangers ter andere sijde en sluijten een accoort, 6-1-1697.

Fol. 85r

Staet van de goederen van Peter Floren Pruijser bij hem in gemeenschap beseten bij Marie Corstiaens Mutsert za ende bij denselve naergelaten.

Fol. 85r

Op 12-1-1697 compareerde Peter Floren Pruijser weduwenaer van Marie Corstiaense Mutsert ter eenre ende Jacob Mutsert als vooght van Pieternella, dogter van Peter en Marie, ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 86v

Peter Soetert mede namens sijn soone Dirck Soeters, Lijsbet Duijser als moeder ende voodesse van haer kinderen bij Lambert Soetert ende verdere broeders ende swagers van Leendert Soetert za en verclaeren te renuntieren van de naerlatenschap van Leendert, 21-2-1697.

Ondertekent: Peeter, Adriaen, Lijsbet en Cornelis Soetert, P v. Heijden en Cornelis Drisen Weert.

Fol. 87r

Op huijden den 15e meert 1697 soo wil de weduwe Cornelis Tuijmelaers vercoopen allerleij huijsraet etc.

Fol. 88v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Gijsberts Verhagen als vooght van Adriaen Elants van Dongen soone van Toniske Gijsberts Verhagen za, 30-3-1697.

Fol. 96r

Wiliam Calvert weduwenaer van Dennis Moo?r, van Oxfort, dienaer onder de derde comp guarde du Corps ende Maria de Groot zijn op 24-5-1697 in ondertrouw opgenomen.

Fol. 97v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Michiel Janse Backer als vooght van Adriaentje Janse van Esbrugge, doghter van Willemijntje Peters Smits mbt de nalentenschap van Mariken Peters Smits, haer moeije, tot Sprang overleden, 27-9-1697.

Genoemd: Fredrick Aelders x Adriaentje van Esbrugge.

Fol. 100v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Lauris Willem Floren, Jan van Thuijn x Johanna Floren, Jacob de Bie x Elisabeth Floren mede namens Dirxke Floren, kinderen van Willem Floren ende Anneke Dirx de Greef, alhier overleden, 26-11-1697.

Fol. 101v

Op huijden den 3e december 1697 soo wil Jan Gijsberts Verhagen sijne meubelen etc vercopen.

Fol. 104v

Staet van de goederen van Jan Gijsberts van Riel za ende Teuntje Oerlemans.

Fol. 104v

Op huijden den 11e december 1697 compareerde Teuntje Ariens Oerlemans weduwe van Jan Gijsberts van Riel ter eenre ende Margriet van Selst als vooght ende Jan Oerlemans als toesiender over drie kinderen, Heijltje, Anna en Adriaen, van Teuntje en Jan ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 105v

Reeckeninge ende liquidatie bij ende tusschen Jan Gijsberts Verhagen ende de verderee erfgenamen van Anneke Gijsberts Verhagen vanwege de nalatenschap van Anneke ende Jan overeenkomstig het contract van 25-1 jl, actum 20-12-1697.

Fol. 107

Gijsbert van Selst en Pieternella van Alphen ondertrout, 21-12-1697.

Zij trouen op 7-1-1698.

Fol. 107r

Op 29-12-1697 zijn ondertrout Hendrik van Selst ende Anneke Hendrix Molegraef. Zij trouwen op 16-1-1698.

Fol. 107v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Joost Jaspers Smits als vooght van Joost Ariens van Dijck, 7-2-1698.

Fol. 111v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Joost Jaspers Smits als vooght van Joost Ariens van Dijck, 7-2-1698.

Fol. 113v

Anneke van Laerhoven weduwe Caerel Aerts de Roij mede namens haer kinderen bij Caerel en verclaerde dat de boedel meer schulden dan effecten heeft. Zij wordt geadviseerd het huijs te Waelwijk te verkopen aan Arien Gerits de Roij en Willem Verschuren, de adviseur, elk voor de helft. Volgt authorisatie, 15-10-1697.

Fol. 114v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende sijn Gijsbert Verwiel en Anthonij Timmers, secretaris, van de vercoop van het huijs te Waelwijk van Carel Aertse de Roij, alhier overleden, 7-2-1698.

Fol. 117r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Lambert Tonis vanden Oosten, Jan Dingeman Wijnsou x Geertruijd vanden Oosten, kinderen van Tonis Gerits vanden Oosten en Claesken Lamberts, waer dat Adriaentje Tonis vanden Oosten, alhier mede comparerende, renuntieert van de nalatenschap van haer ouders, 14-2-1698.

Fol. 118r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Adriaen Sprangers, advocaet, namens Aeltje van Campen weduwe Joachimus Sprangers, sijne moeder, als erfgenaem van Gelden van Campen ter eenre ende Jacob ende Hendrick de Bie mede namens hun vader, Lijsken de Bie weduwe Barent Scholt, Govert Oerlemans mede namens Dirck en Geertruijd Oerlemans, Geertruijd ende Jacobus Verschuren mede namens George Coele x Maria Verschuren, Cornelis Verdagh x Catharina Verschuren, Peter Hagoort x Johanna Verschuren en Lijsbet Verschuren als erfgenamen van Johanna de Bie weduwe Gelden van Campen, 27-2-1698.

Fol. 120r

Compareerde Mathijs Fransen Ruijter ende Bastiaen Peterse Soethout x Adriaentje Fransen Ruijter mede namens haer moeder Barbara Tijs Kemmer weduwe Frans Jooste Ruijter ende bekende dat Joost Franse Ruijter, broeder ende swager, (om disputen te vermeijden) competeert in eijgendom in ’t peert, hooghe karre etc, 1-4-1698.

Fol. 120v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jacob ende Hendrick de Bie mede namens hun vader, Merten de Bie, Lijsbeth de Bie weduwe Barent Scholt, Peter Hagoort mede namens de andere kinderen van Jochum Verschuren en Maeijke de Bie, procuratie 5-4-1698, Jacob Sprangers namens Govert en Dirck Oerlemans, procuratie 31-3-1698, erfgenamen van

Johanna de Bie weduwe Samuel Coenradi, 8-4-1698.

Fol. 122v

Compareerde Bastiaen Peters Soethout, Joost van Bellecom ende Aert Boonals voogden van Keuntje, Cathalijn ende Arien Peters Soethout ende verclaerde gedeelt te hebben de meubelen etc, 12-4-1698.

Fol. 123r

4-9-1698

Op conditien sullen alle meublen ende haeffelijcke goederen naergelaten bij Jan Hendrixe Bie ende hem met Adriaentje van Outert in gemeenschap beseten.

Fol. 129r

Op huijden den 16e october 1698 soo willen de kinderen en voogden van de minderjarige erfgenamen van Wouter Janse Cleijn publiq vercoopen allerlei meubelen etc bij Wouter voors naergelaten.

Fol. 132

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Corstiaen Cleijn, Anthonij Rombouts mede namens sijn kinderen bij Jenneke Cleijn, Wouter Cleijn ende Cornelis den Engelsen x Adriaentje Cleijn mede namens Johannes Cleijn, broeder, Swaluwe, kinderen van Jan Cleijn, Sacharias de Roon als vader ende vooght van twee kinderen bij Lijsbeth Cleijn, Marie Cleijn weduwe Adriaen van Campen met Anthonij van Campen als vooght, en Willemke Cleijn, kinderen van Hendrick Jansen Cleijn en Adriaentje Willems van Ameroijen, alhier overleden, van de goederen van hun ouders,12-12-1698.

Fol. 134r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is de secretaris van de vercoop van de goederen van Wouter Janse Cleijn, alhier overleden, 13-12-1698.

Fol. 136r

Op huijden den 3e januarij 1699 compareerde Robbert de Bie weduwenaer van Adriaentje Verseef x Hendrixke Arienss Verseef ter eenre ende Govert Verseef als vooght van Adriaentje Robberts de Bie, dogter van Adriaentje voors, ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 137r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Jacob Wouters als vooght van Lourens Ariens van Dijck, sone van Arien van Dijck en Wouterke Lauris, 8-1-1699.

Fol. 142v

Marchelis Jacobs van Selst, Besoijen, ende Johanna Jans Treffers sijn in ondertrouw ingeschreven, 20-1-1699. Zij trouwen op 17-2-1699.

Fol. 143r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Gabriel Cool als vooght van de kinderen van Janneke Lamberts weduwe Mijnes Gijsberts, 29-1-1699.

Fol. 151v

Compareerde Willem Louwen x IJda Mijnis, Jenneke Mijnis en Cathalijn Mijnis mede namens Lijsbeth Mijnis zijn voldaen, actum ut supra.

Fol. 152v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Dirck Hendrix de Greef, Willem Smits x Lijsbeth Hendrix de Greef ende Anthonij Marchelis mede namens Willemijn, Janneke ende Jan Marchelis, broeders ende suster, kinderen van Peterke Handrix de Greef, Drunen, kinderen van Handrick Dirxe de Greef ende Aentje Aerts de Gester, alhier overleden, 13-2-1699.

Fol. 154r

Op huijden den 26 meert 1699 compareerden Steven van Ewick? weduwenaer van Anneke Peters Verhoeven ter eenre ende Adriaen de Jongh als oom ende vooght van het kint van Steven en Anneke ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 155r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Lambert de Hoogh als voogt van de kinderen van Willem Glavimans za, 21-4-1698.

Fol. 157r

Compareerde Barthomomeus, Elisabeth en Johannes Glaviman en bekende voldaen te sijn.

Wij ondergeteekende Jenneke ende Helenaa Glavimans bekennen voldaen te sijn, 27-4-1699.

Fol. 157v

Joost Molegraef ende Govertje van Turnhout ondetrouen op 1-5-1699 en trouen op 18-5 dito.

Fol. 158r

Op huijden den 29e meij 1699 willen d’erfgenamen van Magdalena Braspenning weduwe Jan Poulus van den Hout vercoopen alle de meublen naergelaten bij Magdalena.

Fol. 161r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende sijn de erfgenamen van Magdalena Braspenning weduwe Jan Poulus van den Hout, 10-6-1699.

Onderteeckent door:

Adriaentje Claes Braspenningh, Cornelis van Hattum, IJsack van den Hout, Jan van den Hout, Dirck van den Hout, Jacob Janse van Tongeren, Jacobus van den Hout, Anneke van den Hout, Marie x Poulus Abrahamse van den Hout.

Fol. 163v

Staet van de gelden van de naerlatenschap van Magdalena Braspenning, 11-6-1699

Het geld gaat naar:

Adriaentje Braspenningh, Biermans, van Hattum, IJsack van den Hout, Geertruijd van den Hout, kinderen Abrahamse van den Hout, kinderen Philip van Orten, Dirck Paulus van den Hout, Jacob van Tongeren.

Fol. 164r

Compareerde IJsack van den Hout, mede namens Metgen? Schap ende de verdere kinderen van Philippus van Orten, kinderen van Abraham Paulus van den Hout mede namens Jacobus Abrahamse van den Hout, Anneke van den Hout, de vrouw van Poulus Abrahamse van den Hout, Jacob Corstiaense Koijman x Geertruijd Paulus van den Hout, Dirck Paulus van den Hout ende Jacob van Tongeren ende bekennen voldaen te sijn van de nalatenscahp van Magdalena Braspenning en Jan Paulus van den Hout, 18-6-1699.

Fol. 165r

Staet en inventaris gedaen maken bij ofte van wegen Jacob, Perina en Hendrick de Bie van alle soodanige goederen en effecten etc als Merten Jacobs de Bie en Anneke van der Punten beseten hebben, gemaekt op verzoek van Geertruijd de Bie weduwe Jacob van Thoor alsmede erfgenamenen, 28-6-1699.

Fol. 168r

Compareerde Geertruijd de Bie weduwe Jacob Thoor mede als moeder van haer kinderen ter eenre ende Jacob, Perina en Hendrick de Bie ter andere sijde en hadden ivm problemen elk twee arbiters gekozen maar die konden het niet eens worden., 25-8-1699.

Fol. 168r

Geertruijd de Bie weduwe Jacob van Thoor mede als moeder van haer kinderen ter eenre ende Jacob, Perina en Hendrick de Bie ter andere sijde kiezen een super arbiter, 11-9-1699.

Fol. 168v

Compareerde Johan Buijs, advocaet, Gijsbert Verwiel, drossaert Walewijck, Pieter Molegraef, secretaris Walewijck, Anthonij Timmers, secretaris alhier, Jacobus de Vies, medicine doctor verclaeren uijt crachte van compronius, 25-8-1699 bij Geertruijd de Bie weduwe Jacob van Thoor mede als moeder van haer kinderen ter eenre ende Jacob, Perina en Hendrick de Bie ter andere sijde en sluijten een accoort, 12-9-1699.

Fol. 169v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Adriaen Cock, Dordrecht, Baijen Cock, Elant Cock, Rotterdam, Govert Toniss Kleijtenaer x Heijtje Cock ende Gerit Quirijns x Anneke Cock, kinderen van Cornelis Cock en Maijke Baijens Oerlemans, alhier overleden, 15-12-1699.

Fol. 171v

Op hujden den 10e meij 1700 soo sullen de voogden van het kindt van Peter Janse Rommen ende Lijsken Schaep, egteluijden, alhier overleden, publiq vercoopen allerleij huijsraet etc.

Fol. 177r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is de secretaris van de penningen gecomen van de verkochte meublen van Peter Janse Rommen ende Lijsken Schaep, 10-6-1700.

Fol.178r

Staet van de goederen van Peter Janse Rommen ende Lijsken Schaep, 6-7-1700.

In de kantlijn: Adriaen Janse Rommen als vooght van Aeltje van Campen, weduwe Sprangers, is voldaen.

Los vel bij folio 179.

Daniel Soetert en Anthonij van Campen als vooght van Marie Jans Soetert hebben op 22-4-1687 een contract gesloten. Voldaen, 23-4-1687.

Fol. 180r

Willem Jansen, sone van Jan Samuelsen met Hendrick Jacobs, oom ende Regina Hermans met Hermans Anthonisen, vader, heijdens, worden in ondertrou opgenomen en trouwen op 16-8-1700.

Fol. 180v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Mariken van den Houte weduwe Christoffel Molegraef vanwege de administratie van haer man, in sijn leven vooght van sijn broeder Jan Molengraef, sedert 11-2-1694, actum 26-8-171001

Mede ondertekent door Bastiaen Molengraef.

Fol. 191v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Maria van den Houte weduwe Christoffel Molengraef ter eenre Bartholomeus Molengraef, Johan van Dijck x Aeltje Molengraef, Jacobus Molengraef, Hendrick de Roij x Jenneke Molengraef en Geertruijd Molengraef en Maria voors als moeder ende voogdesse van haer kinderen met Hendrick van Gils ende Jan de Bie als medevoogden over de drie naekinderen, Johannes, Cornelia en Catharina Molengraef, ter andere sijde, 2-9-1700.

Fol. 198r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Adriaen Glaviman mede als vader ende vooght van sijn kinderen ter eenre ende Hendrick Vos x Marie Glaviman ter andere sijde vanwege een gemeen huijs hen aengecomen bij testamente van Anna van den Hout, moeder, 9-10-1700.

Fol. 199v

Compareerde Catharina ende Maria Wijnsouw en Arien Wijnsouw, ruijter, kinderen van Dingeman Anthonissen Wijnsou ende Jenneke Jans Timmermans, alhier overleden, en repudieren van de nalatenschap, 3-11-1700.

Fol. 200r

Compareerde Jan Dingemans Wijnsou en verclaerde ten overstaen van curateuren zig als erfgenamen te gedragen en alle schulden etc te voldoen, 3-11-1700.

Fol. 200v

Erfhuijs van Jenneke Tuijmeler, 20-1-1701.

Los vel als quitantie: Simon de Gester verklaert dat de erfgenamen van Jenneke Tuijmelaers weduwe van Bertrom Jochems de schuld aan het gasthuijs van Waelwijck voldaen hebben, 8-3-1701.

Fol. 202r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is den secretaris van het erfhuijs van Jenneke Tuijmelaer weduwe Bertrom Jochems, 8-3-1701.

Fol. 204r

Compareerde Jacob Rombouts, backer te Leijden, en Jan Rombouts, backer te Dordrecht, mede als vooght van het kindt van Arien Rombouts, broeder, ende verclaerden te repudieren van de naerlatenschap van Peter Jacobs Rombouts ende Peterke van der Punten, hun ouders, alhier overleden, 5-11-1701.

Fol. 204r

Compareerde alnogh de voorn comparanten ende verclaerden verders in cas sij moghten goetvinden eenige dootschulden van hunne ouders te betaelen t selve te sullen doen onder expresse pretestatie sonder daer in achterhaelt te willen sijn, actum ut supra.

Fol 204v

Brief over het tholle vrij sijn van de Berckhaegh, 13-11-1399 Aelbreght van Beieren, grave van Hollandt, 21-9-1701.

Fol. 206r

Op huijden den 9e november 1701 soo wil Aert Cornelis Coeckman publiq vercoopen alle sijnen huijsraet etc.

Fol. 208r

Op 6-12-1701 sijn Peter Cornelissen Couwenbergh, Loon, ende Anneke Jans de Gester in ondertrouw aengenomen. Zij trouwen op 5-1-1702. Acte ook als los vel aanwezig.

Fol. 209v

Conditien ende voorwaerden waer aen de erfgenamen van Peterke vander Punten vrouw van Peter Jacobs Rombouts publiq willen vercoopen de imboel, 23-11-1701.

Fol. 211v

Jacob Willems van Selst ende Adriaentje Gijsberts van Drunen sijn in ondertrouw opgenomen, 28-1-1702. Zij trouwen op 23-2-1702.

Fol. 211v

Staet en inventaris van de naergelaten goederen in gemeenschap beseten bij Johannes Leenhouwer ende Johanna Scholt za, alhier overleden, opgesteld door Jan voorn aen doctor Paulus Scholt als voogt van het kint, Wouter, van Jan en Johanna, 22-12-1701.

Fol. 212v

Staet en invenatris van de goederen bij Aert Gerits Laerhoven weduwenaer van Mariken Jans van der Linden in gemeenschap beseten hebben, actum ut supra.

Fol. 212v

Op huijden den 31e januarij 1702 compareerde Aert Gerits Laerhoven weduwenaer van Mariken Jans van der Linden ende bekende sijn vier kinderen aengenomen te hebben: Anneke, Gerit, Jan ende Neeltje, actum ut supra.

Fol. 213v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Maijke Schalcks weduwe Tonis Jans Gijben ter eenre ende Schalck Gijben, Wouter Gijben mede namens Arien Brouwer x Cornelia Gijben, kinderen van Tonis Jan Gijben, 7-2-1702. Quitantie van Arien als los vel aanwezig.

Fol. 214v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Jan Michiels van Loo als vooght van Anna Maria vander Herck sedert 27-3-1696, actum 7-3-1702.

Fol. 217v

Op huijden desen 5e meij 1702 soo willen de vooght van de kinderen bij namen [niets ingevuld] Peter Willemse Talen als vooght van sijne kinderen voor ¾ ende Lijsken weduwe Jan Caxtois, Dordrecht?, voor ¼ als erfgenamen van Aeltje Jonckers weduwe Jan Talen, alhier overleden, vercoopen allerleij meubelen etc, 8-5-1702.

Fol. 220r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is den secretaris en Peter Talen als van sijne kinderen voor ¾ ende Lijsken weduwe Jan Kactois van het eefhuijs van Aeltje Jonckers weduwe Jan Talen, 8-5-1702.

Fol. 221v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Geertruijd ende Dirck Oerlemans als erfgenamen van Govert Oerlemans wegens de goederen van Govert, 22-11-1702.

Fol. 222v

Compareeerde Lijsbeth Hancrix de Greef weduwe Willem Ariens Smits ter eenre ende Herman Brouwers x Willemke Ariens Smits, Huijbert Louris Brom x Lijntje Smits mede namens Andries Ariens Smits, Fijnaert, procuratie Fijnaert 17-11-1702, Dingeman Dingemansen x Adriaentje Smits ende nogh Johanna Smits, erfgenamen van Willem Smits voorn ter andere sijde ende sluijten een accoort, 24-11-1702.

Fol. 223v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Perina, Jacob ende Hendrick de Bie, 19-12-1702.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 225r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Willem Verschure als vooght van Adriaentje Vos, dogter van Erken Ariens Verschure sedert 28-1-1696, actum 18-1-1703.

Toegevoegd: Compareerde Abraham Treffers x Adriaentje Vos en bekende voldaen te sijn, 26-4-1703.

Fol. 231v

Compareerde Jacobus Wallaerts mede als vooght van de kinderen van Anthonij Wallaerts, Govertje Wilbert weduwe van Anthonij Wallaerts ende verclaerden te repudieren van de boedel van Jan Jacobs Wallaerts ende Bastiaentje Clis, henne ouders, 18-1-1703.

Fol. 232v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Huijbert Bruijsten ter eenre ende Anneke Bruijsten ter andere sijden van de goederen hen aengecomen van Ambrosius Huijberts ende Anneke Willems Leenhouwer, haere ouders, te Sprang overleden, 11-4-17403.

Fol. 233r

Compareerden Niclaes Willems Wagemaers als vooght van Jenneke Peters Oostvogel ende namens Jan ende Adriaen Peters Oostvogel, Jan Rombouts x Marie Peters Oostvogel ende Jan Lucas Maes x Willemke Peters Oostvogel, allen te Sundert, procuratie 16-4-1703, nogh Aert Aertsen Oostvogel ende Anneke Aertsen Oostvogel ende Steven van Gorcom x Sijken Aertsen Oostvogel, erfgenamen van Gijsbert Janse Oostvogel ter eenre ende Joost de Hoogh, Willem van Nieuwenhuijsen x IJken de Hoogh, Govert de Hoogh mede namens Lambert de Hoogh, hun vader, ter andere sijde en sluijten een accoort betreffende de narerlatenschap van Gijsbert Oostvogel ende Peterke de Hoogh, 24-4-1703.

Fol. 234r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Roelant van Bellecom als vooght van de kinderen van Hendrick Wissingh, in sijn leven smit alhier, 12-6-1703.

In de kantlijn: Jan de Bont x Marie Wissingh.

Fol. 241

Op huijden den 19e november 1703 willen d’erfgenamen van Jan Oerlemans publiq vercoopen de huijsraet etc.

Fol. 244r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Denis de Greef weduwenaer van Keuntje Verschuer ter eenre ende Jan Haverhals x Jacobmijn de Greef, Jan Corsten de Bie x Henrica de Greef, kinderen van Jan en Keuntje, 6-2-1704.

Fol. 245r

Compareerde Jan Denis de Greef ter eenre ende Jan Haverhals ende Jan Corsten de Bie ter andere sijde en sluijten een accoort, 7-2-1704.

Fol.246r

Erfhuijscedulle voor Hendrick Korst Geldens, 19-2-1704.

Fol. 247r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Denis de Haen als vooght Jan, sone van Arien Rommen van Dijck en Marie Oerlemans wegens de nalatenschap van de grootmoeder van Jan: Janneke Robben, 11-2-1704.

Jan Adriaens van Dijck is voldaen, 30-10-1704.

Fol. 249v

Liquidatie wegens eenige effecten van Anthonij van der Punten van hem ende sijne kinderen bij Elisabeth Sprangers.

Fol. 250r

Compareerde van Anthonij van der Punten, secretaris van Doveren ter eenre ende Adriaen Sprangers, advocaet, als oom ende toesiender van de twee kinderen van Anthonij bij Elisabeth Sprangers ter andere sijde en sluijten een accoort, 26-9-1704.

Fol. 250v

Compareerden Anthonij van der Punten als vader ende vooght van sijn kinderen bij Elisabeth Sprangers ende Adriaen Sprangers als oom ende toesiender ende verclaerden een accoort gesloten te hebben, 26-9-1704.

Fol. 251r

Compareerde Maijke Schalcken weduwe Tonis Gijben ende geeft toestemming voor het huwelijk van haren sone Wouter Gijben met Dirkje …., Amsterdam en verzoek hen in ondertrouw op te nemen, 17-4-1704.

Fol. 251v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Gijsbert Verhagen, Jan Verhagen ende Hendrick Verhagen wegens alle soodanige goederen als bij Peter Gijsberts Verhagen ende Lijsbeth Lauris, ouders, alhuier overleden, 10-2-1705.

Fol. 252v

Inventaris van alle de meubelen nagelaten bij Johanna Scholt, vrouw van Johannes Leenhouwer bij Lijsbeth de Bie weduwe Bernt Scholt in bewaring gehouden tbv Wouter Leenhouwer, kindt van Johanna, 5-3-1705.

Fol. 253v

Hendrick de Roij, mede vooght van grootvaderssijde van het kindt van Judith de Roij en Hendrick de Bie, geeft te kennen dat Hendrick de Bie met de nalatenschap omspringt sonder iemande te kennen etc. Hij verzoekt nu om Hendrick te ordonneren om binnen 14 dagen een staet en inventaris te geven.

Hendrick wordt uitgenodigd, 5-3-1705.

Fol. 254r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Baijen Cock weduwenaer van Beatrix Prasers ter eenre ende Maria Prasers weduwe Goossen de Jongh, Hendrick Coppe x Johanna Prasers, Dingeman Coppe als vader ende vooght van sijn twee kinderen, Antonij ende Cornelis, bij Geertruijd Prasers, erfgenamen van Beatrix ter andere sijde, 12-3-1705.

Fol. 256r

Onderdeelinge aengebracht bij ende Maria Prasers weduwe Goossen de Jongh, hendrick Coppe x Johanna Prasers, Dingeman Coppe als vader ende vooght van sijn twee kinderen, Antonij ende Cornelis, bij Geertruijd Prasers, erfgenamen van Beatrix, 12-3-1705.

Fol. 258r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende sijn de erfgenamen van Lijsbeth de Bie weduwe Bernt Scholt, alhier overleden, 8-4-1705.

Ondertekent: Paulus, Geertruijd en Wouter Scholt, Jan de Beer, ?? Daal en Peter Boer.

Liquidatie: Doctor Scholt, kint van Johannes Leenhouwer, Bernt en Wouter Scholt, Peter Boers kinderen, Peter van Heijst erfgenamen

Fol. 261r

Joost Peters Cleijn, geboren en wonende te Loon, en Maria Catharina van Schijndel, sijn in ondertrouw opgenomen, 8-1-1706. Zij trouwen op 28-1-1706.

Fol. 261r

Cornelis van Gils, geboren te Oosterhout en wonende te Rotterdam, en Engelina Oerlemans trouwen op 12-6-1712.

Fol. 261v

Compareerde Lijntje Goossens weduwe Gelden Block ter eenre ende Goossen, Gerit ende Anneke Block, haere kinderen, ter andere sijden en sluijten een accoort, 19-1-1706.

Fol. 261v

Compareerde Gerit Block mede als vooght van de kinderen van Goossen Block en Anneke Block en bekennen voldaen te zijn door hun moeder, 18-12-1706.

Fol. 262r

Huwelijx contract tusschen Hendrick de Bie geassisteert met Jacobus de Bie, broeder, ende Corstiaen Glaviman, oom ter eenre ende Judith de Roij geassisteert met Hendrick ende Peter de Roij, broeders, ipv Adriaen de Roij, vader, en Adriaen van Gils, secretaris Oosterhout en oom, ter andere sijde, 29-6-1702. [getrouwd 16-7]

Fol. 265r

Op huijden den 16e februarij 1706 compareerden Hendrick de Roij als vooght van Elisabeth, dogter van Hendrick de Bie bij Judith de Roij za, geassisteert met Adriaen van Andel, schout Cappel, ter eenre ende Hendrick de Bie weduwenaer van Judith de Roij ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 266r

Op huijden den 18e februarij 1706 compareerden Hendrick de Bie weduwenaer van Judith de Roij en neemt sijn kindt Elisabeth aen.

Fol. 267r

Memorie of staetje van alle t gout, silver etc van Judith de Roij za, vrouw van Hendrick de Bie, die volgens scheijdingscontract van 16-2-1706 aan het kindt Elisasbeth competeert, 10-4-1706.

Fol. 268v

Staet ende inventaris van den boedel ende goederen naergelaten bij Jan Dingemans Wijnsouw ende in gemeenschap beseten bij Geertruijd vanden Oosten, 22-2-1706.

Fol. 269r

Dato voors compareerde Geertruijd Tonis van den Oosten weduwe Jan Dingemans Wijnsou ter eenre ende Adriaen Wijnsou als oom ende vooght ende Lambert van den Oosten als toesiender over de vijf kinderen van Jan Wijnsouw ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 270r

Compareerde Jacob Joosten van Stuijvesant ende verclaerde te consenteren in het huwelijk van Lijsbeth Jacobs van Stuijvesant, dogter, met Cornelis Jacobssen van den Bergh, Willemstadt, en verzoekt hen in ondertrouw op te nemen, 20-4-1706.

Fol. 270v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Adriaen de Jongh als voogt van de kinderen van Jan Hendrixs de Bie en Adrtiaentje de Jongh sedert 13-1-1699, actum 1-5-1706.

Toegevoegd: Adriaen Mertens heeft de administratie overgenomen en de vooght ontslagen ende bedanckt.

Fol. 274v

Op huijden desen 16e augusti 1706 soo Willem Gerit Block als vooght ende Hendrick Verelst als toesiender van de kinderen van Goossen Block ende Teuntje de Leeuw publiq vercoopen van alle meubelen etc. Quitantie ivm met een aflossing volgt.

Fol. 280v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Bartholomeus Molengraef als vooght van sijnen oom Jan Molengraef, 26-10-1706.

Fol. 289v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Janse Haverhals, Nathijs Crab x Lijsbeth Haverhals, Adriaen Jacobs Oerlemans x Geertuijd Jans Haverhals, kinderen van Jan Janse Haverhals ende Maijke Ariens, 13-1-1707.

Fol. 290v

Op 13-1-1707 ondertrout Dirck vander Wens Johanna van Laerhoven. Zij trouwen op 1-2-1707.

Fol. 291r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Peter Schaep x Walborchske van Heusden, Antonij van Clootwijk x Cornelia van Heusden, mede namens Adriaen Bosson x Anneke van Heusden, kinderen van Gerit van Heusden ende Marie Antonis de Leeuw, 22-2-1707.

Fol. 291v

Copie

Adriaen de Bosson x Anneke van Heusden is voldaen door Peter Schaep, 23-2-1707.

Fol 292r

Op huijden den 29e julij 17097 compareerden Jacobus Oerlemans x Anneke Lauris de Ron mede namens Marie Lauris de Ron weduwe Peter Block ende Lijsbeth de Hoogh namens haer man Zacharias de Ron ter eenre ende Corstiaen Glaviman x Lijsbeth de Ron, Anneke de Ron x Jan Soetert mede als voogden van verdere susters, kinderen van Adriaen Lauris de Ron ter andere sijde en sluijten een accoort betreffende het testament, voor notaris Antonij Timmers 29-6-1706, van hun vader, grootvader Laurens Adriaense de Ron.

Fol. 293r

Op huijden den 18e october 1707 compareerden Margareta van Baijen lest weduwe van Johan op de Beeck ter eenre ende Pieter van Baijen als grootvader ende vooght van de kinderen, Antonetta, Pieternella ende Maria Gaerieth?, van Johan op de Beeck ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 293v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan, Claes ende Goijert Tonis Delen en Hendrick Jacobs van Selst x Goijertje Tonis Delen ende Adriaen van Laerhoven x Jenneke Tonis Delen, Kinderen van Tonis Jansen Delen, alhier overleden, 27-1-1708.

Fol. 294v

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Arien Jans Rommen als vooght van Jan, sone van Peter Jansen Rommen ende Lijsken Schaep, alhier overleden, 27-1-1708.

Fol. 301

Op huijden den 7e meert 1708 soo willen de kinderen van Lambert de Hoogh ende Lijsken Glavimans, alhier overleden, publiq vercoopen allerleij huijsraet etc.

Erfgenamen zijn: Joost, Willem Nieuwenhuijsen, Schalck Gijben, Hendrick Verschuren.

Fol. 302v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Joost de Hoogh, Joost en Willem Nieuwenhuijsen als voogden over de kinderen van Govert de Hoogh en Joostje Jans Vos, Jacob de Hoogh, Jan Gijben x Jenneke de Hoogh Schalck Gijben x Antonetta de Hoogh, Willem Nieuwenhuijsen x IJken de Hoogh ende Hendrick Verschuren x Anneke de Hoogh, kinderen van Lambert de Hoogh ende Elisabeth Glavimans, alhier overleden, 13-3-1708.

Fol 304v

Staet en inventaris van alle de goederen ende naerlatenschap van Peter van der Heijden in gemeenschap beseten met Lijsbeth Soeters, 4-10-1709.

Fol. 304v

Dato voors compareerde Lijsbeth Soeters weduwe van Peter van der Heijden ter eenre ende Wouter van der heijden als oom ende vooght van de kinderen, Adriaentje, Guilliam, Peter, Johanna ende Jan, van Peter en Lijsken ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 305v

Erfdeelinge bij ende tusschen Sijmon de Gester, Jenneke vanden Bende? namens haer man Jan de Gester, Wouter Mandemaker x Cornelia de Gester ende Gijsbert de Gester, kinderen van Cornelis Sijmons de Gester, alhier overleden, ende de weduwe Lijsbeth de Greef,

Fol. 307r

Joostje Ariens weduwe Govert de Hoog geeft te kennen hoe dat bij testamente tusschen hare man op den 27e januarij 1705 voor notaris Anthonij Timmers verclaert is hoe een en ander verdeelt moet worden. Er is een geschil met de voogden, Joost de Hoog en Willem van Nieuwenhuijsen, over geld. Zij vraagt om het geld en het vrugtgebruijk van land te Besoijen.

Volgt een authorisatie, 15-10-1709.

Fol. 308r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Denis, Jacob, Jan ende Aert Dircx Vos, kinderen van Dirck Janse Vos ende Lijsbeth Denis de Greef, alhier overleden, 15-11-1709.

Fol. 309r

Compareerde Frans Janse Leempoel ende beloofde Toniske Fransen Leenhouwer, sijne moeder, den tijt van vijf jaren te onderhouden, 23-12-1709.

Fol. 309r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan, Dirck ende Peeter Jansen Gijben, kinderen van Jan Janse Gijben ende Heijltje Dircx Fasen, ouders, 2-1-1710.

Fol. 310r

Pieter van Baijen als grootvader ende voogd van de drie kinderen van Johan op de Beek en Margrieta van Baijen geeft te kennen dat hij de kinderen al meer dan een jaar heeft onderhouden en daertoe merkelijk verschot heeft gedaen. Hij verzoekt nu om het leegstaande huijs te mogen vercoopen.

Volgt authorisatie, 19-12-1709.

Fol. 311r

Op huijden den 22e december 1709 compareerde voor notaris Eduard van Velsen, ’s Hage, Adriaen Roos, mr metselaer, ’s Hage, ende verclaerde te renuntieren van de nalatenschap van sijn ouders te Sprang. De goederen mogen tusschen Jan Rosen ende Jacob Mutsaert, broeder ende swager, verdeeld worden.

Fol. 311v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Rose ende Jacob Mutsert x Aechtje Rose, waarbij Adriaen Rose renuntieert, ’s Hage 22-12-1709 notaris van Velsen, 10-1-1710.

Fol. 312r

Op huijden den 31e december 1709 soo willen Joost den Hoog en Willem van Nieuwenhuijsen als voogden van de kinderen van Govert de Hoog end Joostje Jans, alhier overleden, publiq vercoopen allerleij huijsraet etc.

Fol. 314r

Inventaris van alle den huijsraet, meuble en verdere goederen nagelaten bij Margareta van Baijen weduwe lestwerf van Johan op de Beeck, alhier overleden, 18-1-1710.

Opgegeven door Peter van Baijen, grootvader van de kinderen van Margareta.

Fol. 315r

Inventaris van alle de meuble ende roerende goederen etc naergelaten bij Jan de Bie , mr timmerman, alhier overleden, opgegeven bij Jenneke ende Antonetta, dogters, 20-1-1710.

Fol . 316v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Dirxe Vos x Jenneke de Bie, Tuuntje de Bie ende Lijsberth Willem Floren weduwe, Jacobus de Bie [?] als moeder en voogdessen van haer kinderen bij Jacobus de Bie, Corstiaen de Bie ende Laurens Floren als voogden van deselve kinderen, kinderen van Jan de Bie ende Adriaentje Glavimans, 24-1-1710.

Fol. 317v

Op huijden den 14e februarij 1710 compareerde Francijntje Treffers weduwe Dingeman van Dongen ter eenre ende Cornelis Antonis Crol als vooght over de twee kinderen, Cornelia ende Jan, van Francijntje ende Dingeman ter andere zijde en sluijten een accoort.

Fol. 318r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Jan Dirx Vos van alle ontfangen en uijtgeef als den selven met Jenneke de Bie, sijn vrouw, wegen Jan de Bie, haren vader, 15-3-1710.

Fol. 321v

Staet en inventaris gedaen maken ende overgegeven bij Ceuntje Arien Oerlemans lest weduwe van Aert van Laerhoven van de boedel die Ceuntje ende Aert in gemeenschap beseten hebben, 22-4-1710.

Fol. 323r

Staet en inventaris van den boedel soo als Joost Cleijn ende Maria van Schijndel hebben beseten ende bij Maria mette doot ontruijmt ten versoecke van de erfgenamen van Jan Joosten Cleijn, soon van Joost ende Maria, 1-11-1710.

Fol. 324v

Taxatie van de goederen van de goederen inde voors inventaris, 18-11-1710.

Fol. 325r

Compareerde Dilis Laurens van Schijndel mede namens Elisabeth van Schijndel, Arien ende Adriaen van Schijndel, kinderen van Laurens Paulus van Schijndel, alnogh Jacob ende Arien van Bellecom mede namens Geertruijd ende Maria Elisabeth van Bellecom, kinderen van Lijsbeth Paulus van Schijndel, item Claes ende Paulus Hendrix van de Dussen, kinderen van Beatrix Paulus van Schijndel, Neeltje van Schijndel weduwe Jan van Loo, Willem Jacop Hendrix x Maria van Schijndel, Francis Abrahams x Anna Mari van den Herck, broeders ende susterskinderen van Jan Paulus van Schijndel de Jonge. Allen erfgenamen van Jan Joosten Cleijn van moedersvaders sijde ter eenre ende Joost Cleijn ter andere sijde en sluijten vanwege geresen geschillen een accoort, 24-11-1710.

Fol. 325v

Neeltje van Schijndel weduwe Jan van Loo, Francis Abrahams x dogter van Ignatius van den Herck, x Maria van Schijndel x Willem Jacop Hendrix sijn voldaen.

Maria Elisabeth van Bellecom, Geertruijd van Bellecom, Maria Verharen x Arien van Bellecom, Katharina Glaviman Jacob van Bellecom sijn voldaen.

Gilis van Schijndel, Arien ende Adriaen van Schijndel, Elisabeth van Schijndel sijn voldaen.

Fol. 326r

Compareerde Laurens Boom, Gerit Herris x Anneke Boom, beijden Besoijen, Adriaen de Wit, Doveren, x Adriaentje Boom, kinderen van Adriaen Boom ende Elisabeth van de Kerckhof, suster van Pietronella van de Kerckhof weduwe Cornelis Boom en daarna x Jan Paulus van Schijndel de Jonge mede erfgenaemen van Jan Joost Cleijn, alhier overleden, nagelaten kindt van Maria Catharina van Schijndel, dogter van Jan Paulus van Schijndel ende Pietronella van de Kerckhof van moedersmoeders sijde ter eenre ende Joost Cleijn ter andere sijde ende sluijten vanwege ontstane geschillen een accoort, 28-11-1710.

Fol. 327r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Adriaen Mutsert als vooght van de kinderen van Dirck Sprangers sedert januarij 1697, actum 1-12-1710.

Fol. 332r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Wouter Ariens Gestel x Henrica Cool, Cornelis de Leeuw x Lijsken Cool, Arien de Greef x Jenneke Cool Willem Janse van Cuijck x Judit Cool ende Antonette Cool vrouw van Hendrick Persijn, uitlandig, kinderen van Aert Jooste Kool ende Maria Persijn, alhier overleden, 17-4-1711.

Fol. 333r

Reeckeninge bewijs en reliqua die doende is Gerit Block als voogt van de kinderen van Goossen Block sedert 16-8-1706, actum 4-5-1711.

Fol. 337v

Inventaris van de meublen naergelaten bij Heijster Cornelis weduwe Johannes Lionne de Gester, beijden alhier overleden, in presentie van Aert …. weduwe Heijster Johannes de gester ende Anneke Jans de Gester, 8-5-1711.

Fol. 338r

Erfhuijscedulle den 13e meij 1711 van de meublen van Heijster Cornelis weduwe Johannes Lionne de Gester.

Fol. 340r

Reeckening en reliqua van de nalatenschap van Heijster Cornelis weduwe Johannes Lionne de Gester, alhier overleden, 28-5-1711.

Aert Jans voor sijn kinderen, Peter Couwenberg no uxoris en Janneke Cornelis Vierling weduwe Lionne de Gester, ¾ voor Cornelia Lionne de Gester en haer twee andere kinderen en ¼ voor Johannes Lionne de Gester, hebben elk ƒ 96 ontvangen.

Los vel als quitantie van Johannes Lionne de gester aanwezig.

Fol. 341v

Aert Jans, Hemert, geeft te kennen dat hij bij zijn vrouw Heijster Jan de Gester vijf kinderen heeft verwekt en Anneke Cornelis Vierlings weduwe Lionne de Gester, Dordrecht, heeft vier kinderen bij Lionne waarvan Johannes en Cornelia meerderjarig. Hun kinderen hebben het geld van de nalatenschap van Heijster Cornelis weduwe Johannes Lionne de Gester ontvangen maar de ouders willen het geld gebruiken om hun kinderen op te voeden.

Volgt authorisatie, 28-5-1711.

Fol. 342v

Reeckening bewijs en reliqua die doende is Bartholomeus Molengraef als voogt van sijn vader Jan Molengraef, sedert 26-10-1706?, actum 5-6-1711.

Fol. 348v

Bartholomeus Molengraef als voogt van sijn vader Jan Molengraef komt geld tekort op het alimenteren van zijn vader en verzoekt om grond te mogen verkopen.

Volgt authorisatie, 5-6-1711.

Fol. 349v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Commer, Sijmonn Janneke, Gijsbert ende Jan Franse de Gester, kinderen van Janneke Commeren de Roij weduwe van Frans de Gester, alhier overleden.

Fol. 350r

Copie

Voor notaris Jacobus Molengraef, Tilburg, compareere Hendrick de Bie, Sprang, en verclaert dat Hendrick de Roij, swager, de momboir is van Elisabeth, sijn dogter bij Judith Adriaens de Roij. Hij stelt een aantal eisen aan de voogd en stelt hem aan als universele erfgenaem indien hij en zijn dochter zouden overlijden, 20-2-1706.

Fol. 351r

Op huijden den 29e october 1711 soo wil Hendrick de Roij als vooght van Elisabeth de Bie, dogter van Hendrick de Bie en Judith de Roij, alhier overleden, publiq vercoopen de meublen etc.

Fol. 356r

Compareerde Jan Soethout x Adriaentje Franse Ruijter ende verclaerde te approberen de gifte als Berbara Tijs Kemmer, sijne huijsvrouwe moeder za, tbv Joost Franse Ruijter op 24-2-1699 heeft laten passeren waarna Joost voor zijn moeder zou zorgen, 8-12-1711.

Fol. 356v

Staet vande roerende goederen ende effecten nagelaten bij Denis Dirx Faesen, alhier overleden, ten verzoecke van Melis ende Dirck Mertens Gijben, opgegeven door Jan Janse Gijben en vrouw, Arien Merten Gijben en vrouw, Peter Fasen, Dirck Janse Gijben ende Peter Janse Gijben, 22-12-1711.

Fol. 357r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Gerit de Bie ter eenre ende Cornelis Peters Leeuw ter andere sijde, 24-12-1711.

Fol. 357v

Op huijden den 28e januarij 1712 compareerde Aert Wouters Tuijmelaer weduwenaer van Aeghtje Peters Luijx ende heeft van Wouter Janse Tuijmelaer, grootvader, zijn twee kinderen, Wouter ende Maria, aengenomen.

In de kantlijn: Adriaen van Turnhout x Maria Aertse Tuijmelaer is voldaen, 21-12-1735.

Fol. 358r

Erfdeelinge aengebracht bij Willem van Nieuwenhuijsen ter eenre ende Hendrick Verschuren ter andere sijde, 18-2-1712.

Fol. 358v

Compareerde Jan Rosen ende consenteert in het huwelijk als Arien Rosen, sone, wil aengaen met [niets ingevuld], ’s Hage, en verzoekt hen in ondertrouw op te nemen, 27-4-1712.

Fol. 360r

copie

De ouderlingen en diaconen van de kerck van Sprang maken bekent dat, door het vertrek van de predicant Wilhelmus Evernerus Verhorst naar Deventer, de heer Petrus Elzevier is benoemd tot onse predicant, 10-6-1699.

Los vel

Acte omtrent de benoeming van een nieuwe predicant, 10-6-1699.

Fol. 361r

De ouderlingen en diaconen van de kerck van Sprang maken bekent dat, door het vertrek van de predicant Petrus Elzevier naar Nieuwkerck op de Nederveluwe, de heer Gerardus Kloeck is benoemd tot onse predicant, 17-10-1709.

Volgt nog een index.