Fol. 1r

Op huijden den 25e februarij 1712 soo willen de weduwe en de kinderen van Christoffel Molengraef publiq vercoopen verscheijden meublen, huijsraet, beesten en andere roerende goederen haer en Bartholomeus Molengraef gecompeteert hebben.

Fol. 6r

Staet en inventaris van alle de goederen ende effecten soo roerende als onroerende die Elisabeth Duijsers weduwe en boedelhoudster van Lambert Soeters achtergelaten heeft, op het aengeven van Jan en Willem Soeters en Wouter van der Heijden als vooght van Cornelis Soeters, kinderen van Lambert en Elisabeth, 10-9-1712.

Fol. 7r

Erffdelinge overgebracht bij Wouter vander Heijden als vooght van Cornelis Soeters, Jan Soeters en Willem Soeters, allen kinderen van Lambert Soeters en Elisabeth Duijsers, te Sprang overleden, 10-9-1712.

Fol. 7v

Compareerde Adriaen Ockers en Maria de Beer, geboren en wonende te Venloon, en zijn in ondertrouw opgenomen, 29-10-1712.

Zij zijn in november 1712 in het huwelijk getreden.

Fol. 8r

Reekening bewijs en reliqua de welke sijn doende en overgevende bij desen d”erffgenamen van Bartholomeus Molengraaf gewesen voogt van sijnen innocente oom Jan Molengraaf za, 18-11-1712.

Fol. 13v

Compareerde Johan Molengraeff, Johan van Dijck x Alida Molengraeff, Antonij van der Punten x Geertruij Molengraeff, Hendrick de Rooij x Jenneken Molengraeff, Johan de Jongh x Cornelia Molengraeff en Catharina en de mannen nog als voogden van de kinderen van Jacob Molengraeff tesamen voor 1/4, Bartholomeus Glavimans, Johan Glavimans mede namens sijnen broeder Piter Glavimans ende twee susters Jenneke ende Helena Glavimans, Margriet Glavimans ende ocker Duijser als vader ende vooght van sijne twee kinderen bij Elisabeth Glavimans, kinderen en kintskinderen van Willem Glavimans daer moeder was Geertruij Molengraeff, voor ¼, Antonij van der Punten zoon van Peter x Elisabeth Molengraeff voor ¼, Bartholomeus vander Hoeven, Johan Glavimans x Elisabeth vander Hoeven en Geerard de Bie x Maria vander Hoeven, kinderen van Peter vander Hoeven en Catharina Molengraeff voor ¼ allen erffgenamen van Johan Molengraeff, oom resp oud oom en transporteren aen Johan Juriaense Kolthoff een obligatie, 26-11-1712.

Fol. 14r

De voors comparanten transporteren aen Maria Uijthoven een obligatie, 26-11-1712.

Fol. 14v

De voors comparanten transporteren aen Elisabeth de Bie een obligatie, actum ut supra.

Fol. 14v

Staet en inventaris van alle de goederen ende effecten die Johan Molengraeff, alhier tot Sprang overleden, achtergelaten heeft, 26-11-1712.

Fol. 16r

Op huijden den 29e november 1712 compareerde Willem Quirijns weduwenaer van Antonetta Verschuren ter eenre ende Willem Verschuren als grootvader ende vooght ende Willem Nieuwenhuijsen als toesiender over het kint, Sara, van Willem en Antonetta en sluijten een accoort.

Fol. 16v

Op huijden den 16e februarij 1713 compareerde Neeltie de Gester weduwe van Wouter Mandemaker ter eenre ende Antonij Mandemaker als vooght over de kinderen van Wouter en Neeltie ter andere zijde en sluijten een accoort.

Fol. 17r

Op huijden den 17e februarij 1713 compareerde Jenneke France de Gester weduwe van Rombout van Amelroije ter eenre ende Frans van Amelroije als vooght over het kint van Rombout en Jenneke ter andere zijden en sluijten een accoort.

Fol. 17v

Erffdelinge aengebracht bij Johan Mutsert als erffgenaem van Adriaen Mutset, Wouter Bastiaenss Duijser voor ¼, Adriaen Heere, soone van Neeltie Bastiaenss Duijser, voor ¼, Aert Sweep, Bastiaen van Dongen ende Mattijs van Dongen, kinderen van Christina Bastiaenss Duijser voor ¼ en Bastiaen Duijser, Jan Duijser, Catharina Duijser, Jan Hollwinders x Antonetta Duijser en Leendert Wijnen x Margreta Duijser noch Jan, Willem ende Cornelsi Soetert kinderen van Lijsbet Duijser, te samen kinderen van Jan Bastiaenss Duijser ende Peterke van Amelroij voor¼, allen erfgenamen van Cathalina Bastiaenss Duijser ende dat van alle goederen van Adriaen Mutsert en Cathalina Duijser, echteluijden, 18-2-1713.

Fol. 18r

Compareerde Willemijn Leenhouwer weduwe van Adriaen Glavimans ende verclaerde verkocht te hebben aen Cristiaen Cool alle hare imboel etc, 18-2-1713.

Fol. 18v

Conditie ende voorwaerde waer naer de vooghden van de minderjarige ende meerderjarige erffgenaemen van Peter van Heijst ende Elisabeth Scholt, echteluijden, publiq willen verkoopen, 7-3-1713.

Fol. 19r

Staet de boedels van Peter van Heijst

Berdina van Heijst, Jan de Beer x Lijsbet van Heijst, Hendrick Tuimelaer x Helena van Heijst krijgen als erffgenamen geld.

Hendrina van Heijst, Anna van Heijst, Perina van Heijst en Jan van Heijst zijn voldaen.

Baijen Kok en Cristoffel Quirijns zijn van het deel van Jan van Dalen voldaen.

Fol. 22r

Erffdelinge overgebracht bij Jan Jansse van Loon weduwenaer van Maria de Ruijter voor de eene helft ende Cornelis Brouwers ende Willem de Graaff kinderen van Maria de Ruijter voorde wederhelft van alle soodanige hgoederen als Jan met Maria beseten heeft, 11-3-1713.

Fol. 22v

Staet vanden boedel van Cathalina Bastiaense Duijser, 28-3-1713.

Fol. 23v

Alsoo Cathalina Bastiaense Duijser bij haer testament met haren man Adriaen Mutsert, voor notaris Antonij Timmers 3-1-1680, heeft begeert dat na de dood van haer man dat na de deling van de goederen tussen de wedersijtse errfgenamen is geschiet sijnde Wouter Bastiaense uijt het gedeelde voors Cathalina Bastiaense Duijser aen haere zijde sal genieten ƒ 400, [met voorwaerden], daarom compareerde Joost de Ruijter en Willem Quirijns, diaconen van Sprangh geassisteert met Gerard Cloeck, predikant ter eenre ende Bastiaen Duijser, Johan Verwiel x Clasina Duijser, Lambert van Gils x Adriaentie Duijser, Gerit Zevers x Catie Duijser, weduwe van Meerten Duijser ende als vvogden van hare twee kinderen, Hugo vander Dol x Margreta Duijser en nog namens Jan Duijser, kinderen van Wouter Bastiaenss Duijser ter andere zijde, en sluijten met consent van voorrss Wouter Duijser een accoort, 28-3-1713.

Fol. 24v

Op huijden den eersten april 1713 compareerde Jenneke Peters weduwe van Willem Colsteren ter eenre ende Peter Claesse als vooght vande twee kinderen Jenneken en Peter ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 25r

Compareerde Peter Adriaenss Braber ende bekende schuldich te wesen Antonij Kivit, 14-4-1713.

Fol. 25r

Compareerde Maria van den Assem weduwe van Antonij van Lewarden en verclaerde haer borg te stellen voor bovenstaende obligatie, 14-4-1713.

Fol. 25v

Op 30-4-1713 compareerde Willem Kivit ende Maria de Bie, echteluijden, en maken hun testament.

Genoemd: Eijmbert Kivit ende Jan Corsten de Bie als eventuele voogden over de drie kiinderen.

Fol. 26v

Compareerde Dirck Oerlemans, 70 jaar, en verclaerde ten verzoeke van Elisabeth van Spaendonck, Tilburgh, dat hij van het stuk land te Besoijen haer competerende altijd zonder problemen het hooij heeft gehaald en daarbij over het land van Maria Elisabeth Messemakers reed en dat het te Besoijen gebruijkelijk is dat het achterste lant gebruijk maekt van het aan de staet liggende lant, 8-6-1713.

Fol. 27r

Copie

Op conditie en voorwaerde hier naer beschreven soo sijn Huijbert van Heijst als voocht ende …. …. als toesiender vande drie kinderen van Huijbert Bruijsten ende Adraientie van Heijst, echteluijden van meningh om de huijsraet en imboel van Huijbert en Adriaentie publiq te verkoopen, 13-6-1713.

Fol. 28r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die hij ende mits desen aen schout ende heemraden doende ende overgedaen is juffr Maria vanden ha??? weduwe Paulus Scholt, medicine doctor tot Tilburgh overleden die momboir was over Wouter soone van Johan Leenhouwer daer moeder aff was Johanna Scholt, 25-6-1713.

Fol. 33r

Alsoo Adriaen van Riel, geboren te Sprangh, getrouwt is met Alida Robberts, geboren te ’s Gravenhagen, en van plan is om te Sprangh te gaen wonen en daerdoor bij eventuele armoede van Adriaen de armen van Sprangh benadeelt zouden worden compareerde Teuntie Ariens Oerlemans weduwe van Aert van Laerhoven ende moeder van Adriaen van Riel en verclaerde sich tot borge te stellen, 1-8-1713.

Fol. 33v

Compareerde Johanna van Dongen weduwe Matteus Castella, schoolmeester to Sprangh en magtigt Adriaen Heeren om overkost gelt van kinderen te ontfangen, 27-11-1713.

Fol. 34r

Staet ende inventaris van alle soodanige roerende ende onroerende goederen ende effecten als Jan Denis de Greeff met desselffs laest overleden huijsvrouwe Petrke Teunis in gemeenschap heeft beseten en waarvan Jan volgens testament van 8-8-1704 te Vrijhoeven het vrugtgebruijk had, 23-12-1713.

Fol. 37r

Op huijden den 24e december 1713 compareerde Jan Joosten Oerlemans weduwenaer van Judith Clis ter eenre ende Corstiaen Clis als grootvader ende vooght vande vijff kinderen van Jan en Judith ter andere zijde en sluijten een accoort.

In de kantlijn: Corstiaen Oerlemans is voldaen van zijn deel, 4-12-1728.

Fol. 37v

Op huijden den 24e december 1713 compareerde Hendrixke van Dijck weduwe van Corstiaen de Haen ter eenre ende Gijsbert de Haen als grootvader ende vooght van de twee kinderen van Hendrixken en Corstiaen ter andere zijde en sluijten een accoort.

Fol. 38r

Taxatie van de goederen van Peterke Teunis uijt crachte van acte van insinuatie van 29-12-1713 op verzoek van Jan Denissde Greeff, 3-1-1714.

Fol. 38v

Op huijden den 6e januarij 1714 compareerde Aeltie Pigge weduwe van Philip van Osch ter eenre ende Cornelis van Osch als grootvader ende vooght vande drie kinderen van Aeltie en Philip ter andere zijde en sluijten een accoort.

Fol. 39r

Staet ende inventaris van alle soodanige goederen ende effecten als Aeltie Pigge met Philip van Osch, desselffs overleden man, in gemeenschap heeft beseten waer van de drie kinderen van Philip en Aeltie de legitieme portie competeert volgens testament, 10-6-1712 te Nieuwkuijk, 26-1-1713 [1714 ?].

Fol. 39v

Compareerde Jan de Bie weduwenaer van Hendrina de Greeff, testament op 29-3-1705 voor notaris Timmers, als bruijdegom ter eenre ende Aeltie Pigge weduwe van Philip van Osch als bruijt ter andere zijde en maken hun huwelijkse voorwaerden, 9-1-1714.

Fol. 40v

Conditie ende voorwaerde waer naer Willem Nieuwenhuijsen ende Leendert Weijnen als vooghden van de kinderen van Govert de Hoogh publijck wil verpachten verscheijde percelen, 18-1-1714.

Fol. 41v

Compareerde Jan Deniss de Greef, weduwenaer en tochtenaer van de nagelaten goederen van Peterken Teunis, testament van 8-8-1704 Vrijhoeven Cappel, ter eenre ende Peter Verschuren, Engeltie Verschuren, Jan Peters als vooght vande vijff kinderen van Arie Verschuren bij Hendrina Teunisse, erfgenamen voor de helft van 5/6, na de doot van Jan Deniss, van Peterke Teunis, Antonis Corneliss Sacht x Adriaentie Leendertssen Verschuren mede namens Jenneke Leendertse Verschuren (uijtgenomen Peter Otterdijck x Maria Leendertse Verschuren welkcke zijn deel in de nalatenschap van Peterke is behoudende) voor de wederhelft inde voors 5/6 ter andere zijde en komen overeen dat Jan de andere erffgenamen uijt koopt, 9-3-1714.

Fol. 42v

Compareerde Jan Deniss de Greef, weduwenaer en tochtenaer van de nagelaten goederen van Peterken Teunis, testament van 8-8-1704 Vrijhoeven Cappel, ter eenre ende Jan Antonisse Weijnants mede als vooght van Jacob ende Maria Weijnants, Cornelis Wintraet als vooght vande vier kinderen van Arien Weijnants, erfgenamen voor 1/6 ter andere zijde en komen overeen dat Jan de andere erffgenamen uijt koopt, 9-3-1714.

Fol. 43r

Copie

Conditie ende voorwaerde waer naer Adriaen Heere als testamentaire erffgenaem van Johanna van Dongen weduwe van Matteus Castella publjcq wil verkopen allerhande huijsraet ende imboel. Voldaen op 25-5-1714.

Fol. 46r

Compareerde Jacob Uijthoven ende verclaert voornemens te sijn sijne koeijbeesten etc naar het land van Heusden te drijven. Schout en schepenen verclaeren dat er hier geen ziektes zijn, 1-5-1714.

Fol. 46r

Compareerden Joost Peterss Cleijn ende verclaert voornemens te sijn sijne koeijbeesten etc naar het land van Heusden te drijven. Schout en schepenen verclaeren dat er hier geen ziektes zijn, 3-5-1714.

Fol. 46v

Compareerden Geertruij Cuijpers, vrouw van Antonij Kivits, ende verclaert voornemens te sijn sijne koeijbeesten etc naar het land van Heusden te drijven. Schout en schepenen verclaeren dat er hier geen ziektes zijn, 3-5-1714.

Fol. 46v

Compareerden Anthonij van der Punten ende verclaert voornemens te sijn sijne koeijbeesten etc naar het land van Heusden te drijven. Schout en schepenen verclaeren dat er hier geen ziektes zijn, 5-5-1714.

Fol. 47r

Compareerden Dirck Oerlemans ende verclaert voornemens te sijn sijne koeijbeesten etc naar het land van Heusden te drijven. Schout en schepenen verclaeren dat er hier geen ziektes zijn, 15-5-1714.

Fol. 47r

Compareerden Geertruij Molengraeff, vrouw van Antonij van der Punten, ende verclaert voornemens te sijn sijne koeijbeesten etc naar het land van Heusden te drijven. Schout en schepenen verclaeren dat er hier geen ziektes zijn, 19-5-1714.

Fol. 47v

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Willem van Nieuwenhuijsen als testamentaire vooght ende Leendert Weijnen als toesiender van de kinderen van Govert de Hoogh ende Joostie …., 9-6-1714.

Fol. 56r

copie

Op huijden den eersten meij 1713 compareerde voor Barent Sas, notaris te Sprangh, Adriaen de Greeff en Jenneke Kool, echteluijden, en maken hun testament.

Fol. 57r

Compareerde Martijntie de Bie weduwe van Hendrick Weijnants verclaert welke goederen haar man bij het huwelijk van zijn moederlijcke portie heeft ingebracht naast de kleren van Jacob Weijnants, 25-8-1714.

Compareerde Jacob Weijnants en verclaert alle voorn goederen van zijn zoon Hendrick over te geven.

Fol. 57v

Compareerde Adriaentie Weijnants weduwe van Maerten Jansse de Bie en x Willem Uijthoven en verclaert welke goederen zij bij het eerste huwelijk van haer moederlijcke portie heeft ingebracht, 25-8-1714.

Compareerde haer vader Jacob Weijnants en verclaert alle voorn goederen aan zijn dogter over te geven.

Fol. 58r

Compareerde Johan Weijnen geassisteert met Leendert Weijnen, sijnen vader, als bruijdegom ter eenre ende Martijntie de Bie weduwe van Hendrick Weijnants als bruijt ter andere zijden en maken hun huwelijkse voorwaerden, 31-8-1714.

Fol. 58v

Compareerde Dirck Oerlemans ende verclaerde ter verzoekcke van Elisabet Spaendonck dat den dam achter het hech tussen het lant van hem Dirck Oerlemans en Elisabeth, in Besoijen, van hun samen is etc, 7-9-1714.

Fol. 59r

Compareerde Bartholomeus Glavimans en Elisabeth Soetert, sijn vrouw, ende verclaeren ten versoecke van Pompelus de Roovere, bailliuw van Zuijthollant, dat zij zondag jl met haer zoon Pieter vander Heijden aan tafel zaten toen met veel geweld Laurens Cuijpers ende Jacobus Treffers binnen kwamen. Zij vielen Pieter met messen aan. Pieter is op de vlucht geslagen en is door andere gewond gevonden, 19-9-1714.

Fol. 59v

Compareerde Jacobus Uijthoven ende Johannes van Dijck ende Adriaen Crol, Baertwijk, ende verclaerden op versoeck van Adriaen de Leeuw, schout Vrijhoven Cappel, de eerste twee dat zij op 15-10 jl over de heijden tussen Loon en Tilburgh gingen en daer Adriaen de Leeuw met zijn vader Jan zagen, beijden op witte paerden. Commies Cunen heeft daarna de voors Jan met geweld uijt het zadel getrokken omdat Jan geen paspoort bij zijn paerd had.

Adriaen Crol is op dezelfde heijden ook zijn paerd kwijt geraakt. Hij heeft het voor ƒ 36 terug gekocht van commies Cunen. Het paerd van jan de Leeuw is te ’s Hertogenbosch publiq verkocht, 3-11-1714.

Fol. 60r

Compareerde Wouter vander Heijden en magtigt Neeltie van der Heijden, dogter, om bij …. weduwe van Jan van der Heijden geld te ontfangen, ivm een deling van de kinderen van Guilliam vander Heijden op 18-2-1684 te Sprangh, 12-11-1714.

Fol. 60v

Frans van Osch verclaert dat hij van de weduwe van Ariaen Driessen Gestel op een gesonde stal heeft gekocht, 21-11-1714.

Fol. 61r

Op den 30e november 1714 compareerde Laurens de Roon weduwenaer van Maria van Dongen ter eenre ende Adriaen van Dongen als vooght en Zacharias de Roon als toesiender vande drie kinderen van Laurens en Maria ter andere zijde en sluijten een accoort.

Fol. 61v

Compareerde Adriana Elants, ’s Gravenmoer, en verclaert op versoecke van Godefrooij Smits, gewesen luijtenant, dat zij op 15-11 jl te Dongen onder dwang van Cornelis Frijters, schout Dongen, heeft verclaert dat Godefrooij de vaderr is van het kint waarvan zij zwanger is. Zij herroept haer eerdere attestatie, 8-12-1714.

Ondertekent door Adriana Aerden Ellans.

Fol. 62r

Erffdelinge overgebracht bij Johan Leempoel, Huijbert van Heijst x Antonetta Leempoel ende Hendrick de Bie x Jenneke Leempoel, kinderen van Aert Leempoel en Maria Gijsberts, 11-12-1714.

Fol. 62v

Compareerde Jan Gijben en verclaert dat hij op de 20 jl aen Zeijlmans, in de wandelinge genaemt Huijsmans, Raamsdonck op het Veer, heeft verkocht twee rundt beesten. Hij wil die op 23-12 naar Zeijlmans brengen. Schout en schepen verclaren dat er geen ziekte onder het vee is, 22-12-1714.

Fol. 62v

Compareerde Gojert Jaspers en verclaert dat hij op de 9e jl aen Steven Huijsmans, Raamsdonck opt Veer, heeft verkocht een koeij. Hij wil die op de 10e naar Huijsmans brengen. Schout en schepen verclaren dat er geen ziekte onder het vee is, 10-1-1715.

Fol. 63r

Compareerde Dirck Oerlemans en verclaeert op versoecke van Elisabeth Spaendonck dat de stucken lants van juffr. Messemaker en Hendrick van Gils onder Besoijen altijd maar een eijgenaer heeft gehad en dat men altijd over het land van Messemaker en van Gils heeft mogen rijden etc, 11-1-1715.

Fol. 64v

Staet ende inventaris van alle soodanige goederen als Maria van Dongen weduwe Peter van Bajen achtergelaten heeft en door Elenora Bajen, dogter, opgegeven, 20-1-1715.

Fol. 65r

Erffdelingen aengebracht bij Ariaen Wallaert ende Zacharias van Ballecom x Maria Wallaerts, kinderen van Jan Wallaerts ende Bastiaentie Clis, echteluijden, 16-2-1715.

Fol. 65v

Erffdelinge overgebracht bij Adriaen oerlemans ende Antonij Oerlemans kinderen van Jacob Antonisse Oerlemans ende Adriaentie Corsten Weijnen, echteluijden, 9-3-1715.

Fol. 66v

Compareerde Geertruij Scholt weduwe Dirck Wolffs en maekt haer testament, 24-3-1715.

Genoemd: Gerard Sas en Bernardina Sas, dogters bij Barend Sas. Cornelia Wolffs, dogter, x Barend Sas.

Fol. 66v

Erffdeelinge aengebracht door Jan de With weduwenaer van Neeltie Timmers ter eenre ende Adriaentie Timmers, Jan van Gijsbeeck x Petronella Timmers, Cornelis van Ginhoven x Jenneke Timmers, Lijsbet Timmers, Abraham Looije als vader ende vooght van zijn twee kinderen bij Theodora Timmers ende Johan Buijs als vader ende voogt van sijne soon bij Heijltie Timmers, susters en susterskinderen en erfgenamen van Neeltie, 23-3-1715.

Fol. 67v

Compareerde Catharina Cans ende Cornelia Cans, kinderen van Aert Peterss Cans ende magtigen Cornelis Roelants x Petronella Cans ende Andries Hulsters x Anneke Cans, mede erffgenamen van Jan Peterss Cans om de nalatenschap te regelen, 11-4-1715.

Fol. 67v

Memorie of staet van de goederen ende effecten die Neeltie Timmers overleden vrouw van Jan de With achtergelaten heeft volgens de deelinge van 23-3-1715, 16-4-1715.

Fol. 69r

Schout ende schepenen visiteren, op versoecke van Pompeus de Roovere, bailliu van Zuijthollant, de wonden van Evert Bajen, gisteravond beschoten soo hij van Bajen verklaerde door Hermanus van Dockom en verbonden door Jacobus Botel en Jan Batista Verasse, chirurgijnen, 24-4-1715.

Fol. 69v

Schout ende schepenen met Jacobus Botel, chirurgijn, visiteren, op versoecke van Pompeus de Roovere, bailliu van Zuijthollant, de wonden van Hermanus van Dockom eergisteravond toegebracht soo hij van Bajen verklaerde door Evert Bajen, 25-4-1715.

Fol. 69v

Compareerde Jacobus Botel en Jan Batista Verasse, chirurgijnen de welcke op versoecke van Pompeus de Roovere, bailliu van Zuijthollant, het overleden lichaam van Evert van Bajen, mbt de wonden toegebracht door Hermanus van Dockom, visiteerde, 28-4-1715.

Fol. 70r

Compareerde Hermanus van Dockom x Margrita Glavimans em daardoor erfgenaem van Elisabeth Mutsert weduwe Jacob Glavimans en daarna weduwe Adriaen Weijnsouw ende verclaerde te renuntieren van alle goederen van Elisabeth Mutstert, 18-5-1715.

Fol. 70v

Compareerde Joost Petersse Cleijn ende Johanna van Loo, sijne vrouw, ende verclaerden ter versoecke van Peter Esquadel, voerman, Waelwijck, dat zij op 18-11 jl aan Peter een sluijtmand met een dood varken, opgevuld met knollen, hebben meegegeven om het naer het marcktschip te Breda te vervoeren. Het varken was gesonden aan Sijmon Cleijn te Middelburgh. Peter wist niet dat in de mand een varken zat en is daarom door de pachter van het bestiael te Breda aengehaelt, 22-5-1715.

Fol. 71r

Op conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo is Gijsbert Verwiel, schout, van meninge publijcq te verkoopen alle meubelen ende imboel naergelaten bij Elisaebt Mutsert weduwe van Adriaen Weijnsouw, 23-5-1715.

Fol. 74r

Compareerde Anneke Nantessel Versterre weduwe Peter vander Hoeven, Uijtrecht, ter eenre ende Dirck Bluijssen x Soetien Bol, dochter van Dingena Daniels Obijn die een dochter is geweest van Adriaen Heijliger Jansse van Broeckhoven (soo Dirck verclaerde), Breda, ter andere zijde erffgenamen van Jacob Fooij Jan Corstiaenss van Broeckhoven en sluijten een accoort, 26-5-1715.

Fol.74v

Compareerde Johan van Andel, secretaris en stockhouder terheijden, namens Johan Heere, president van de weeskamer van Bergen opden Zoom, als erffgenaem van zijn vrouw Adriana van Andel, procuratie Breda 23-5-1715, en magtigt Barent Sas, notaris en procureur, om al het geld dat hij nog van Hendrick de Rooij, Waelwijck, te goed heeft te ontfangen, 27-5-1715.

Fol. 75r

Conditie ende voorwaerde hier naer beschreven heeft Meerten Ockers verhuert aen Gerit Adriaenss van Oosterhout de dwanghwindt ende coornmolen, ros molen ende Moelenhuijs, 3-6-1715.

Fol. 77r

Alsoo questien ende proces stont te ontstaen tusschen Jenneke Peters weduwe Dilis Koeckman als moeder ende voogdesse van haer vier kinderen bij Dilis ter eenre ende Sijmon Coeckman mede namens Adriaen Hoefnagel waar moeder af was Judith Koeckman, procuratie 8-7-1715 Amsterdam,, Steven van Ewijk x Cornelia Koeckman, kinderen van Aert Dilisse Koeckman ende Maeijke Sijmons de Gester ter andere zijde en sluijten een accoort mbt het transport van een huijs, 12-7-1715.

Fol. 78r

Quohier off lijste van een familiegelt geformeert bij schout ende gerechten over hare tauxabele familien ende ingesetenen:
Gijsbert Verwiel

Weduwe Johannes Sprangers

Dirck Oerlemans, Landbouwer

Geertruij Oerlemans

Geertruij van den Andel weduwe Antonij Timmers

Antonij vander Punten, brouwer

Geertruij Scholt weduwe Dirck Wolffs

Barent Scholt

Wouter Scholt, verkoopt taback

Willem Nieuwenhuijsen, lanbouwer

Hendrick Heijmans, lanbouwer en heeft een stoffenwinckel

Bajen Kock, stoffenwinckel

Antonij Kivit, meestertimmerman

Wouter vander Heijden, meester leijdecker

Zacharias de Roon, meester rademaker

Vrouwe van Sprang, bezit de molens

Gijsbert de Jong, secretaris tot Schijndel, bezit lant

Adriaen van Gils, secretaris tot Oosterhout, bezit een half huijs etc.

Fol. 80v

Compareerde Jasper van Vucht, Laurens van Vucht ende zijn vrouw Geertruijd Jansse, allen Loon op Zand ende verclaeren ter versoecke van Frans vande Gracht, G’Bergh, dat zij altijd goed handel hebben gedreven met Frans, 21-9-1715.

Fol. 81r

Compareerde Hendrina van Heijst, 90 jaar, ende verclaert ter versoecke van Jenneke Pauwelse Sloot x Ambrosius Valck, Rosendael, dat zij in meij 1714 in Rosendael is gaan wonen mede als dienstmeijt bij Cristina Schuler wed Cornelis van Dun, president schepen ende ontfanger van Rosendael. In het huijs van Cristina woont ook hare zoon Adrianus van Dun, insiniguer ende vendrig, deze vroeg haar langs te komen en int het bijzijn van Clara van Dun, zijn suster, tegen requirante aensprack met: Ghij verdoemde hecx, etc, 2-10-1715.

Fol. 82r

Compareerde Antonij van der Punten ende sijn vrouw Geertruijd Molengraeff ende verclaerden ter versoecke van Adriaen Ockers dat Adriaen met sijn broeder Meerten, molenaer alhier, op ca 24-5 bij haer aen huijs is gekomen en Meerten hoorde seggen dat hij van Adriaen drie lasten tarwe had gekocht Antonij vroeg toen aan Adriaen naar hetzelfde soort tarwe. Adriaen boodt aen voor minder een mudt te verkopen aen Antonij, Antonij koopt een mudt, 13-10-1715.

Fol. 82v

Compareerde Cornelis Brouwers, gerechtsbode, ende heeft ter versoecke van Adriaen Ockers alle molenstenen van de molen te Sprangh, molenaer Meerten Ockers, wonende tot Tilburgh, in arrest genomen. Tevens wordt versocht Meerten over te dragen aen Sprangh, 16-10-1715.

Fol. 83r

Op 24-10-1715 compareerde Elisabeth van Leeuwen weduwe van Pieter Spuijbroeck en maekt haer testament.

Genoemd: Alexander, zoon. De kintskinderen van Elisabeth Spuijbroeck, dochter. Kinderen Frans Spuijbroeck en zijn vrouw Josina de Leeuw

Fol. 84r

Compareerde Jan Batista Verrasse ende Jacob Botel, mr chirurgijnen, en verclaren ter versoecke van Margreta Clavimans x Hermanus van Dockom dat de schotwonden van Evert Bajen, visitatie van 28-4-1715, aangebracht door Hermanus op zich niet dodelijk waren, 8-11-1715.

Fol. 84v

Compareerde Jacobus Bootel, meester chrurgijn, ende Catharina Vervoort, sijne vrouw, en verclaren ter versoecke van Margreta Clavimans x Hermanus van Dockom dat Hermanus op 23-4-1715 bij hun aen huijs is gekomen om zijn wonden, aengebracht door Evert van Bajen zoals Hermanus verklaerde, te laten verbinden. Daarop kwam Elenora van Bajen om te vragen naar haar broer Evert te komen. Tijdens het verbinden heeft Evert niets gezegd dat dat door Hermanus is gekomen, 15-11-1715.

Fol. 85v

Cornelis Oerlemans ende Bernardina Sas zijn in ondertrouw opgenomen, 29-11-1715.

Zij zijn op 15-12-1715 in het huwelijk getreden.

Fol. 85v

Erffdelinge aengebracht bij Jan Peterss Verhagen ende Hendrick Peterse Verhagen, kinderen van Peter Gijsbertse Verhagen ende Elisabeth Laurenss, echteluijden, 13-12-1715.

Fol. 86r

Compareerde Johanna de Bie weduwe van Gerard van Giessen als erffgenaem van Mechtel Molengraeff en magtigt Gijsbert Verwiel, schout, om te Dordrecht te verclaren dat haer goederen geen duijsent gulden waerdigh sijn, 14-12-1715.

Fol. 86v

Compareerde Geertruij de Bie, voor ¼ erffgenamen van Meerten de Bie, en magtigt Gijsbert Verwiel, schout, om te Dordrecht te verclaren dat haer goederen geen drie hondert gulden waerdigh sijn, 15-12-1715.

Fol. 86v

Compareerde Perina de Bie, voor ¼ erffgenamen van haar broer Jacob de Bie en voor de helft van haar vader Merten de Bie, en magtigt Gijsbert Verwiel, schout, om te Dordrecht te verclaren dat haer goederen geen vier hondert gulden waerdigh sijn, 15-12-1715.

Fol. 87r

Erffdeelinge aengebracht door Jan Corsten de Bie als vooght van de drie kinderen, Johanna, Marij ende Jacob, van Hendrick Weijnants ende Martijntie de Bie ter eenre ende Willem Uijthoven x Adriaentie Weijnants ter andere zijde, kinderen en kintskinderen van Jacob Weijnants ende Maria Verscuren, 15-2-1716.

Fol. 88r

Staet ende inventaris van alle soodanige goederen, effecten, schulden ende wederschulden als Antoinij Verhagen ende Catie Pigge in gemeenschap beseten hebben ende alhier uijt den monde van Catie Piggen in geschrifte geset, 24-2-1716.

Fol. 90v

Erffdeelinge aengebracht bij Adriaen, Anthonij, Jan ende Johanna van Eck x Marcelis Jansse den Ouden, kinderen van Jan Gijsberts den Ouden ende Dircxke Mercelis van Drongelen, 9-3-1716.

Fol. 91r

Compareerde Antonetta weduwe van Wouter Block, Walburgh Block weduwe van Huijbert Haverhals ende Aert Laerhoven ende verclaerden ter versoecke van de naeste buren van Bertrom Vosch, 70 jaar, dat Bertrom 2 jaar geleden een swaer suckel heeft gehad en dat hij al die tijd als kranzinnig werd beschouwt en dat veel drank hem af en toe te ver liet gaan. Twee weken geleden kwam Aert op hulp geroep af en heeft Betrom in het hooij gevonden met vuur bij zich en dat hj nog op tijd heeft uijtgetrapt, 14-3-1716.

Fol. 91v

Compareerde Jan Piggen, Jacoba Sprangers weduwe van Arien Pigge, Alida Pigge x Jan de Bie, Mighiel Verhagen, Cornelis Verhagen ende Arnoldus Ophorst, allen erffgenamen van Antonij Verhagen ende Catie Pigge ende verclaeren dat zij geen goederen etc onder zich hebben, 30-3-1716.

Fol. 92r

Alsoo questien ende proces soude ontstaen hebben tusschen Mels Schep als erffgenamen van sijn suster Barbera Schep, 1e vrouw van Antonij Verhagen, ter eenre ende de gelijcke erffgenamen van Antonij verhagen ende Catharina Pigge ter nadere zijde en sluijten een accoort, 1-4-1716.

Toegevoegd: Mels Schep, Dordrecht, is voldaen oa door Mighiel, Joost, Eva en Janneken Verhagen, 7-6-1716.

Fol. 92v

Op conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo sijn de gelijcke erffgenamen van Antonij Verhagen, Berbara Schep en Catharina Pigge van meeningh publijck te verkoopen allerhande huijsraet etc, 30-3-1716.

Fol. 96v

Compareerde Cornelis Verhagen, Aeronoldus Ophorst x Anneke Matteuss Decker ende Aerrt van den Hoeck x Janneke Matteuss Decker ende verclaerde repudieren van alle erffenisse van Antonij Verhagen hun broer en oom, 1-5-1716.

Fol. 96v

Erffdelinge aengebracht door Mighiel, Eva ende Joost Verhagen, Arien Boer, voorsoone ende namens Janneken Verhagen, sijne moeder, Gijsbert Deckers, soone van Maeijke Verhagen, Joost Pols als vader ende vooght van sijne acht kinderen bij Maria Verhagen, erffgenamen van Antonij Verhagen, Johan Pigge mede als vooght van de kinderen van wijlen Arie Pigge, broer, bij Jacoba Sprangers, Jan de Bie x Aeltie Pigge, erffgenamen van Catharina Pigge, van de goederen van Antonij ende Catharina, 1-5-1716.

Fol. 98r

Alsoo proces is ontstaen tussen Adriaen Heere ter eenre ende Wouter Scholt x Antonetta Vermeer ende Cornelia Vermeer als erffgenamen van Gijsbert Vermeer ter andere zijde over een limietscheijding. Zij sluijten een accoort, 7-5-1716.

Fol. 98v

Compareerde Wouter Tuijmelaer weduwenaer van Jenneken Langermans, bruijdegom, ter eenre ende Huijbertie Hoeffnagel, weduwe Arien van Turnhout, bruijd ter andere zijde en maken hun huwelijkse voorwaerden, 5-8-1716.

Fol. 99r

Wouter Tuijmelaer weduwenaer van Jenneken Langermans, bruijdegom, ter eenre ende Huijbertie Hoeffnagel, weduwe Arienvan Turnhout zijn in ondertrouw opgenomen, 25-8-1716.

Fol. 99r

Jan Vosch en Maria van Pas, egteluijden, maken hun testament, 12-9-1716.

Fol. 100r

Compareerde Jan de Bie Corstiaen de Bie als vooght van t kint van Arnoldus Verbeij bij Geertruij de Bie, Antonetta de Bie, Maria de Bie weduwe Wilem Civits, Jan Weijnen no uxoris, Gerrit de Bie en Corstiaen Corsten de Bie dewelke verclaarden met den andere gemaakt te hebben een erffscheijding van de goederen aangecomen van Cathalijn dogter wijlen Gerrit Wouters van Tilborg, 24-9-1716.

Fol. 101r

Op huijden den 29e october 1716 soo wil Antonij van der Punten publieq verkoopen verscheiden huijsraet etc, 29-10-1716.

Fol. 106v

Compareerde Johan Pigge weduwenaer van Jenneke Adriaen Roos en maakt zijn testament, eerder testament van 1-1-1708 te Vrijhoeven blijft intact, 24-11-1716.

Genoemd: wijlen Adriaen, zoon, x Jacoba Sprangers

Fol. 107r

Compareerde Wouter Leempoel als vader van Jan Wouter Leempoel bij Geertruij Oerlemans en gaat accoort met het huwelijk van zijn zoon met Maria Cornelis Snoeren, St Pieters Hoek, 29-11-1716.

Fol. 107r

Zijmon de Gester en Margrita Leenhouwer, egteluijden, maken hun testament, 17-12-1716.

Genoemd: Janneken, Francois en Leendert, kinderen

Fol. 108r

Compareerde Gijsbert Craeij ende Dirck Strangh, Aelst, ende verclaerden ter versoecke van Anna van Blommendael, douariere van Someren, dat Gijsbert dat Marten Buijs off sijn volck ongeveer drie off vier jaer geleden stukken steen die in de Maes off waterkant was gestort, te Aelst, weg hebben gehaeld en met schepen vervoert, 2-3-1717.

Fol. 108r

Josijna de Leeuw weduwe van Frans Spuijbroek magtigt Pieter Spuijbroek, zoon, om van mevr van Hurk, ’s Hage, geld te ontvangen dat zij schuldig is aan Lijsbet van Leeuwen weduwe Pieter Spuijbroek, te Sprang overleden, op basis van het testament van 24-10-1715, actum 15-4-1717.

Fol. 108v

Compareerde Peter de Leeuw x Pieter van Berkel, Gijsbert Crijnen van Berkel, Rom Kool als voogd namens zijn kinderen bij Adriaentie van Berkel en maken hun erffscheijdinge van de goederen van Quirijn Gijsbert van Berkel en Dirxke Arien Borger, 7-5-1717.

Fol. 109r

Reekeninge bewijs en reliqua die doende bij desen is Gerrit Blok als voogd over de kinderen van Goossen Blok sedert 4-5-1711, actum 8-5-1717.

Fol. 113r

Compareerde Geertruijd van Andel weduwe Antonij Timmers en magtigt Adriaen Zeijlmans, schout Groot Wasbeek om haer zaak tegen Willem Nieuwenhuijsen cum suis te behartigen, 19-6-1717.

Fol. 113r

Schout en schepenen verattesteren dat Josijna van der Meer, soo men seijt woonende tot Dircken land, dochter van Govert van der Meer en Maria Tuimelaars, zij van goed gedrag is, 21-6-1717.

Fol. 113v

Compareerde Zacharias van Ballecom weduwenaer van Maria Wallard en neemt zijn twee kinderen Joost en Jan aen, 14-9-1717.

Toegevoegd: Claes Vermeulen x Maria Joosten van Balcum is voldaen door Antonij Kivit ivm coop huijs, 2-11-1745.

Fol. 113v

Extract van Hilvarenbeeck

Compareerde Adriaentie Verheijden weduwe Laureijs Rombouts en maekt haer testament, 1717

Genoemd: Adriaentie Rombouts x Adriaen Coppens, Cornelia Rombouts x Hendrick Janssen, Wouter Rombouts, Johanna Rombouts, Jan Rombouts, kinderen

Fol. 114v

Compareerde Lambert van der Heijden als voogd van Jan zoon van wijlen Laureijs Rombouts en Adriaentie Verheijden, testament Hilvarenbeek 7-5-1717, en belooft Jan en zijn goederen goed te regeren ende administreren, 9-11-1717.

Fol. 115r

Adriaantie Zuethout weduwe Joost van Ballecom maakt haer testament, 3-12-1717

Genoemd: Bastiaan en Huijbert, beijde uijtlandig, zonen, Zagharias van Ballecom.

Fol. 116r

Compareerde Wouter Rombouts, Adriaen Coppens x Adriaentie Rombouts, Hilvarenbeek, Jan Hendricx [? zie folio 113v] x Cornelia Rombouts, Cranenborg, mede namens Lambert van der Heijden als voogd van Jan Rombouts en Johanna Rombouts kinderen van Adriaentie Verheijden weduwe Laureijns Rombouts en maken hun erffscheijding, 7-5-1717.

Fol. 116v

Compareerde Corstiaen Blok, Arien Tophoven x Wouterke Blok, Peter Boom x Piternella Blok, Walborg Blok en Lijsbet Blok, kinderen van Gerrit Corsten Blok en Geertruij van Dijk en renuntieren van de goederen nagelaten door hun ouders, 17-12-1717.

Fol. 117r

Vragen aan Maria de Leeuw, 25 jaar, Wouter van Gils, 20 jaar, en Jacobus van Berkel, 21 jaar, op verzoek van Catharina Aartz Glaviman, 1-2-1718

Op de vraag of zij ten huijse van de schoutin de wed Dirck Wolffs hebben gehoord dat Adriaen Oerlemans beweerde dat hij Catharina zwanger gemaakt had antwoorden zij: nee

Op de vraag of hij tijdens het wateren met de mannelijheijd in zijn hand beweerde dat hij onse meijt Kaet zwanger heeft gemaakt: wel gehoord dat hij iemand zwanger heeft gemaakt maar niet wie.

Fol. 117v

Cathalijn van der Werk weduwe Bartholomeus van Geske maakt ten huijse van de wed Bastiaen van Drunen haer testament, op basis van het testament samen met Bastiaen van 26-1-1694 te Breda, 22-3-1718.

Genoemd: Margrita, dogter, x Daniel Smits. De drie kinderen van wijlen Zophia, dogter, bij Jan Ottenhoff.

Fol. 118v

Compareerde Jacoba Sprangers weduwe van Arien Pigge ter eenre ende Johan Pigge als oom ende voogd over de drie kinderen van Jacoba en Arien ter andere zijde en sluijten een accoort, 9-4-1718.

Fol. 119r

Compareerde Wouter Borger weduwenaer van Geertruij van Berkel ter eenre en Gijsbert van Berkel als oom en voogd en Peter de Leeuw als toesiender over de kinderen, Arien, Crijn, Jan Dirk en Geertruij, van Wouter en Geertruij ter andere zijde n sluijten een accoort, 18-4-1718.

Fol. 119r

Vragen aan Johan van Dijk, borgemr, Jan van Laerhoven, 70 jaar, en Jan Dirks Vosch, 44 jaar, op verzoek van schout en gerechten, 1-7-1718.

Weten zij dat er op 25 december 1717 te Besoijen een seer grooten inbraek off grond gadt is gespoelt door den hooge watervloed: Ja

Weten zij dat de regenten van Besoijen de ??? of schouw over de dijk niet hebben: Ja

Zijn zij door de regenten van Besoijen uitegenodigd om de problemen van hun stuk dijk op te lossen: Ja

Zou het reparen publieq aanbesteed worden en als de ingelanden niet mee wilden betalen elke bezitter zelf moest betalen: Ja

Fol. 120r

Compareerde Arien Suethout en Anneken Glavimans, egteluijden, en maken hun testament, 27-8-1718.

Fol. 121r

Compareerde Jan Haverhals en Adriaen Ockers en verclarden dat zij op 1-8 jl hebben bij publieque besteding hebben aengenomen een wiel te vullen die op 25-12-1717 inden dijk van Theodorus van Nuijssenburg, heer van Zuijdewijn, gevallen is etc. Twee andere grontgaten zijn aangenomen door Adriaen van Clootwijk, 12-9-1718.

Fol. 121v

Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven so sal op huijden den 25e october 1718 bij de erffgenamen van Adriaen Colthoff en Pieternella Treffers, egteluijden, publieq vercogt worden alle hun meubelen en imboel.

Fol. 126r

Op huijden den 4e november 1718 soo willen Cornelis van Lieshout, schout en secretaris tot Eijsselmond en Gijsbert van Lieshout, makelaer tot Rotterdam, als voogden van Jacob en Wouter Scholt verkopen de imboel van Cornelia Vermeer.

Fol. 130v

Schout en schepenen verclaren dat Gerard Kloek, predikant in 1718 enige malen is weggeweest en dat in die tijd de diensten zijn waergenomen door Carel Kloek, predikant en broer, en door de predikanten uijt de buurgemeenten, 16-11-1718.

Fol. 131r

Compareerde Adriaen de Rooij en verclaerde ter versoeke van Aert Weijburg, Schrevelduijn Cappel, dat hij begin december 1717 bij Wijnant van de Correput, Raemsdonck en broeder W van de Correput als geauthoriseerde tot het bedienen vant secretaris ampt tot Gilse is geweest en dat hij met Wijnant in duscusie is geraakt over twee honden die te Sprang verbleven en die toebehoorde aande broer van Wijnant. De honden lopen nu los door Sprang. Hendrik de Rooij wilde de honden wel hebben maar Wijnant verklaart dat beide honden zijn dood geslagen, 16-12-1718.

Fol. 131v

Op 3-2-1718 compareerde voor notaris Joahn van Dijk de heer Adriaen Heere en verklaart

op verzoek van … van den Corput, secretaris tot Gilse en Adriaen van den Corput dat Marcelis Holster, Cappel, heeft verklaart dat hij een hond heeft gekregen van Aert Weijburg welke ook een hond heeft gegeven aan Hendrik de Rooij, 12-1-1719.

Fol. 131v

Schout en schepenen verklaren op verzoek van Anneke Braspenning, Imert Joosten van Oorschot en Jenneken Joosten van Oorschot dat Ariaen Claesen Braspenning, gewesen borger en metzelaer te ’s Haege overleden zijnde, geen susters of broeders of susters of broederskinderen heeft achtergelaten. De vader vader van Arien was Nicolaes Braspenning die een broer Jan had welke twee kinderen, Cornelis en Maria, had. Maria is getrouwt geweest met Joost Imerts van Oorschoten daarbij twee kinderen heeft: Imert en Jenneken en Cornelis heeft een dochter Anneken naegelaten. Waarmee de erffgenamen zijn bepaald, 26-8-1719.

Fol. 132r

Een acte betreffende de tholle van Geervliet, 20-7-1719.

Fol. 132v

Reekeninge bewijs en reliqua die doende is Arien Janse Rommen als voogd van Jan zoon van Peter Janse Rommen en Lijske Schaep, alhier tot Sprang overleden, sedert 27-1-1708, actum 11-1-1720.

Fol. 138r

Schout en schepenen verklaren dat Willemke Leenhouwer getrouwt is met Corstiaen Cools ontrent paesschen 1716 te Middelborg voor trompetter met schipper de Vries, ’t schip ‘t Vaderlands Getrouw naar Oost Indië is gevaren, 24-2-1720.

Fol. 138r

Schout en schepenen verklaren dat Willemke Leenhouwer weduwe van Adriaen Glavimans getrouwt is met Corstiaen Cools ontrent paesschen 1716 te Middelborg voor trompetter met schipper de Vries, ’t schip ‘t Vaderlands Getrouw naar Oost Indië is gevaren en verklaren dat Willemke vier dochters en een zoon heeft bij Adriaen en dat Willemke van goed gedrag is. Compareerde tevens Nicolaes Malherbe en Adriaen van Dijk en die bevestigen bovenstaende, 20-3-1720.

Fol. 138v

Reekeninge bewijs en reliqua die bij desen doende is Willem van Nieuwenhuiijsen als voogd van de kinderen van Govert de Hoog en Joostie …. en dat sedert 9-6-1714, actum 25-4-1720.

Fol. 147r

Compareerde Eijmert Joosten van Oorschot en Gijsbert de Haen x Anneken Braspenning als erffgenamen van Arien Claesen Braspenning, overleden te ’s Hage, en magtigen Joost van Embden en Antonij van Embden, Leijden, om de nalatenschap van Arien te gaan regelen, 4-6-1720.

Fol. 147r

Conditien ende voorwaerden hier naer beschreven waer op de kinderen van … de Haen en …. Tuijmelaer en Anneken Braspenning weduwe van de voorn de Haen van meninge sijn op huijden den 29-8-1720 publiq te vercoopen de goederen van voorn de Haen.

Fol. 149v

Compareerde Pieter Jansen de Kok en Jan Schippers x Janneken Vosch daer moeder af was Pieternella Kok, erfgenamen van Jan Jansen Kok en maken een erfscheijding, 30-11-1720.

Fol. 150r

Compareerde Aegtie Roosen x Jacob Mutzers verklaart ipv haer man genoegen te nemen met het huwelijk van haer zoon Cornelis Muskens, Rotterdam, met Eelsie de Riet, geboren te Dordrecht, wonende te Rotterdam, 9-1-1721.

Fol. 150r

Conditie waer op de meerderjarige en als voogden van de minderjarige kinderen van Gerit van Giesen en Johanna de Bie publieq willen vercoopen de meubelen en imboel, 25-2-1721.

Fol. 151r

Compareerde Jan Christoffel Pelletier, gerechtsbode, en heeft in arrest genomen een huijs etc van de erfgenamen van Gerit Clemans om achterstallige belasting te verhalen, 20-3-1721.

Fol. 151r

Jacob van Zelst, geboren en wonende te Besoijen, en Adriana Ernst zijn in ondertrouw opgenomen, 27-3-1721.

Zij zijn op 14-4-1721 in het huwelijk getreden.

Fol. 151v

Corstiaen Clis en Debora de Kok zijn in ondertrouw opgenomen, 26-4-1721.

Zij zijn op 2-6-1721 in het huwelijk getreden.

Fol. 152r

Compareerde Cristina Perduijn weduwe van Pascarius de Lang en verclaerde te renuntieren en aen hare zone Sijmon de lang te transporteren het vrugtgebruijk uijt de erffenisse van haer suster Catharina Lohemans, 30-5-1721.

Fol. 152r

Schout en schepenen verclaeren ter versoeke van Johan van Pelt, secretaris van Cranendoncq dat gecompareert is Johanna Rommens weduwe Dirck van Pelt, in sijn leven schepen van Vrijhoeven Cappel, nu x Adriaen Hijmans, schepen in Vrijhoeven, en heeft te kennen dat haer sone in ondertrouw wil worden opgenomen met Maria Besoijen, dogter van Hendrik Besoijen, coopman te Dordrecht, 30-5-1721.

Fol. 152v

Compareerde Peter Otterdijk ter eenre ende Bertrom Vosch voor de eene helft, Peter Vosch voor een vierde en Jan van Loon weduwenaer van Jenneke Vosch voor een agtste en Jan van Loom als vader van zijn vier kinderen voor een agste part ten andere zijde en sluijten een accoort, 10-6-1721.

Fol. 153r

Compareerde Barent Sas en Johan van Dijk, beijden notaris en procureur, en verclaerde ter versoeke van Dirck Oerlemans, vader en vooght, en Hendrik van Gils, oom en vooght van Adriaen Oerlemans dat Adriaen vaak dronken is en een tijdje geleden de nodige beesten te Waelwijk op crediet heeft gekocht etc, 18-6-1721.

Fol. 153v

Schout en schepenen stellen de verpondingen van 1719 vast, 19-7-1721.

Fol. 154r

Compareerde Antonij de Jongh en Johan de Jongh, Willem Quirijns x Waltera de Jongh, Cornelis van Campen x Goverdina de Jongh, Helena de Jongh en Adriana de Jongh, kinderen van Goossen de Jongh en Maria Prasers en maken een erffscheijding, 22-10-1721.

Fol. 155

Op heden den 22e september 1721 hebben schout ende schepenen de wonden van Jan Jansse van Osch, Loon op Zand, laten onderzoeken door Sijmon de Lange, meester chirurgijn, die colgens Jan toegebracht zijn door Peter vander Elst.

Fol. 155v

Compareerde Geertruij Kuijpers x Antonij Kivit, Maria Kivit, dogter, en Arnoldus de Roon en verclaerden ter versoeke van heer Halleng, balliu van Zuijthollant, dat zij op de 21 jl samen met Jan Jansse van Osch ten huijse van Antonij Kivits waren en dat Adriaen van der Elst voor het huijs kwam en stond te raesen. Zij vroegen hem weg te gaen. Jan Jansse biedt aen om Adriaen naar huijs te brengen en Jan even later hoorde seggen: Ghij steeckt mij. Daar zagen zij ook Peter vander Elst. Verder was er niemeand te zien, 4-11-1721.

Fol. 156r

Reekeninge bewijs en reliqua die doende is bij desen Gerit Kok als voogd vande kinderen van Goossen Kok, sedert 8-5-1717, actum 9-12-1721.

Fol. 159r

Compareerde Antonij Kivit, meester timmerman, ende de welcke ter versoeke van Caspar Julieijn als koper van een huijs van de kinderen van Perina Kuijpers van Geervliet verklaerde dat hij in 1717 op ordre van Jacobus Molengraeff sone van Perina van Geervliet een houten heijning tussen de erve van Caspar en de erve van Jan de Kok. Jan de Kok heeft niets bijdgedragen in de kosten, 10-1-1722.

Fol. 159v

Compareerde Caspar Julieijn ter eende ende Jan de Kock x Jenneke Kuijpers ter andere zijde en sluijten accoort, 13-1-1722.

Fol. 160r

Compareerde Peter Otterdijk ende Maria Scheuren, egteluijden, en verclaerden ter versoecke van Francois van Riel, Swaluwe, dat Johanna van Gijse weduwe Cools vanaf 1-4-1714 de impost op de de hoorn en zout gelden gepacht heeft en dat zij van de weduwe Cools geen biljet hebben gekregen tec, 6-2-1722.

Fol. 161r

Schout ende schepenen hebben de wonden van Jan Weijnen gevisiteert. Mede bekeken door Sijmon de Lange, meester chirurgijn. De verwonding zou zijn aengebracht door sijn swager Corstiaen Corsten de Bie, 15-5-1722.

Fol. 161r

Schout ende schepenen hebben de wonden van Quirijn Borger, 17 jaar, gevisiteert. Mede bekeken door Sijmon de Lange, meester chirurgijn. De verwonding zou zijn aengebracht door Huijbert Haensbergen, Loon op Sant, ten huijse van Gerit van Oijen, herbergier, 28-9-1722.

Fol. 161v

Compareerde Theordora van Lil voor de ene helft van ’s vaders wegen erffgenaem van Adriaen Heere daer moeder aff was Neeltien Duijsers, Leendert Weijnen x Margreta Duijsers, Antonetta Duijsers, Margreta Duijsers weduwe Hugo van der Doll, Adriaentie Duijsers weduwe Lambert van Gils, Jan Duijsers ende Jan Verwiel x Clasina Duijsers, van ‘s moeders zijde erffgenamen van Adriaen Heere en magtigen Hendrick Verschuren en Aert Sweep om achterstallige lijffrente te Utrecht te ontfangen, 8-10-1722. Adriaen is te Sprang overleden op 29-9-1722.

Fol. 162r

Conditie ende voorwaerde waer naer de erffgenamen van Adriaen Heere van meeninge zijn publijck ter verkoopen alderhande huijsraet ende imboel.

Fol. 165v

Compareerde Dirxke van Lil voor de helft van ’s vaders zijde erffgenaem van Adriaen Heere, Aert Sweep sone van Cristina Duijsers, Leendert Weijnen x Margreta Duijsers, Jan Holswinders x Antonetta Duijsers, Leendert mede namens Catharina Duijsers, procuratie 28-10-1722 ’s Hage en namens Bastiaen Jansse Duijsers, kinderen van Jan Duijsers, Hugo van der Dol x Margreta Duijsers [? Zie folio 161v], Adriaentie Duijsers weduwe Lambert van Gils, Jan Duijsers ende Jan Verwiel x Clasina Duijsers mede namens Catharina Duijsers, kinderen van Wouter Duijsers, erfgenamen van ’s moeders zijde en maken een erffscheijdinge, 29-10-1722.

Fol. 166r

Augustinus Bajens, geboren en woonende te Baertwijck, en Hendrina Glavimans worden in ondertrouw opgenomen, 30-10-1722.

Zij treden op 30-11-1722 in het huwelijk.

Fol. 166v

Schout en schepenen gaan op verzoek van Dirck Kraaij ende [Gijsbert] Papegaeij naar het woonhuijs van Gijsbert Kraaij, in sijn leven bierbrouwer en vinden de deuren gesloten. Francois van de Werken heeft gezegd dat hij ze gesloten heeft. Hij opent de deuren en sluijt ze weer en stopt de sleutel in zijn zak, 12-11-17422.

Fol. 167r

Conditie ende voorwaerde waer naer de voogden vande kinderen en de weduwe van Gijsbert Craij van meeninge sijn publijck te verkoopen alderhande huijsraet ende imboel. Op 30-12-1722 wordt afgerekend.

Fol. 169r

De voors voogden van de twee kinderen van Gijsbert Kraaij verkoopen nog meer. Op 30-12-1722 wordt afgerekend.

Fol. 172r

Reekeninge bewijs ende reliqua die mits desen is doende Gijsbert Verwiel, schout, als bij de erffgenamen aengestelde directeur over de naergelaten boedel van Adriaen Heeren, op 29-9 jl te Sprangh overleden, 11-12-1722. Bastiaen Duijsers is naar Oost Indië.

Fol. 176v

Compareerde Arien de Rooij, coopman, ende Leendert Weijen, ouderling, ende Johan Verwiel, Besoijen, en verclaerde ter verzoeke van Gijsbert Verwiel, schout, dat Adriaen op 8-10-1722 bij publiijcke verkoop het hoogste bod heeft uijtgebracht op een stuk land, 8 dagen later het bod heeft verhoogd met ƒ 30, en op de derde koopdag het stuk land ook daadwrkelijk via de slag in handen heeft gekregen. Op 11-12 ishet transport in het register ingeschreven door de schout bij afwezigheid van de secretaris en daarbij is per abuis de verkoopsprijs ƒ 30 te hoog ingeschreven, 19-12-1722.

Fol. 177r

Also Gijsbert Craaij, bierbrouwer, overleden te Sprang, bij codicillaire dispositie, notaris Johan van Dijk 1-9-1722, de brouwerij aen Francois van de Werken heeft gelegateert onder last van uijtkeringe en dat Dirck Kraaij ende Gijsbert Papegaeij als voogden van de twee kinderen van Gijsbert Kraaij en Johanna Naeijen ervan uijt gingen dat het zo gelagteert was om de schoonsuster van Francois, Anna Bol, 2e vrouw van Gijsbert, te bevoordelen hadden de voogden via de gerechten gevraagd de brouwerij in de erfdeling te laten plaatsen.

Compareerde Francois van de Werken en verclaerde dat er geen mondelinge afspraken zijn gemaakt mbt het legaat, 2-1-1723.

Fol. 177v

Compareerde Antonij Kivit en Frans Leempoel ende verklaerde ter versoeke van Zacharias van Ballecom, mr metzelaer, dat Joost van Ballekom en Adriaentie Laerhoven, zijn ouders, beijden te Sprang overleden, drie kinderen hadden: hijzelf, Bastiaen en Huijbert. Huijbert is in 1707 met het schip Cromstrijen, vanuijt Rotterdam, nar oost Indië is gevaren. Uit het huwelijk van Joost met Adriaentie Soethout zijn geen kinderen bekend, 9-1-1723.

Fol. 177v

Compareerde Gijsbert Verrwiel, schout, ende heeft in arrest genomen een huijs van Teunis Aertse Teulings en Jenneke Rommen, 12-1-1723.

Fol. 178r

Conditie ende voorwaerde waer op Jenneke Huijbers Stoop wil vercoopen allerhande huijsraet en imboel, 10-3-1723.

Fol. 179v

Schout ende schepenen hebben de wonden van Costiaen Braspenning gevisiteert. Mede bekeken door Sijmon de Lange, meester chirurgijn. De verwonding zou zijn aengebracht door Antonij Hendrixe Vosch en door Augustinus Bajens, geboren te Baertwijck ende alhier onlangs getroudt, in het bijsijn van Willem van Zeelst, 20-3-1723.

Fol. 180r

Op 26-3-1723 is het lichaam van het doode kint van Simon de Lange, chirurgijn, gevisiteert. Er is niets bijzonders aan het kind te zien nadat het in de miskuijl van Peter van der Heijden was gevallen en daar gesmoort of verdronken is.

Fol. 180r

Schout en schepenen visiteren het lichaam van Jan Cleijn, mr smit. Jan is geschopt door Cornelis Soetert, 3-4-1723.

Fol. 180v

Schout en schepenen verklaren op verzoek van Johan Zeijlmans, predicant tot Cappel, dat zij tav Adriaen Zeijlmans, schout tot Waspick ende Cappel, geen klachten hebben, 19-7-1723.

Fol. 180v

Schout en schepenen verklaren dat er geen nieuwe huijse of afgesande lande etc zijn, 23-7-1723.

181r

Leijste geformeert bij schout ende gerechten van Sprangh omme te hebben ordonantie van quitscheldinge ten beloop vanden 200e penning off halve extraordinare verpondingh over de landen op het consent bij haer Ed: groot Mog: geenomeert den 16e april 1720 etc, 23-7-1723.

Fol. 181v

Schout en schepenen verklaren dat er geen nieuwe huijse of afgesande lande etc zijn, 23-7-1723.

Fol. 182r

Leijste geformeert bij schout ende gerechten van Sprangh omme te hebben ordonantie van quitscheldinge ten beloop vanden 200e penning off halve extraordinare verpondinggh over de landen op het consent bij haer Ed: groot Mog: geenomeert den 1e januarij 1721 etc, 23-7-1723.

Fol. 182v

Schout en schepenen verklaren dat er geen nieuwe huijse of afgesande lande etc zijn, 23-7-1723.

Fol. 183r

Leijste geformeert bij schout ende gerechten van Sprangh omme te hebben ordonantie van quitscheldinge ten beloop vanden 200e penning off halve extraordinare verpondinggh over de landen op het consent bij haer Ed: groot Mog: geenomeert den21e april 1722 etc, 23-7-1723.

Fol. 183v

Lijst met vragen aan Geertruij Oerlemans, Barent Sas en Cornelis Oerlemans

Hoe oud zijn zij: 74, 60 resp 35 jaar

Weten zijn van een obligatie ten naeme van schout en schepenen van Groot Waspick tlv de kerck van 17-11-1718 tbv Geerttruij: Ja

Heeft Geertruij het origineel nog: Ja

Heeft Adriaen Zeijlmans in 1718 het geld gekregen en de acte getekent: Ja en gehoord dat het is gebeurd.

Ging het om ƒ 800: Ja, weet het niet, Ja

Heeft Geetruij ƒ 800 neer getelt: Ja, niet aanwezig

Had Geertruij het gevoel meer geld mee gegeven te hebben: ja, weten het niet

Heeft Geertruij dit aan Adriaen gemelt: Ja, weet niet, Ja door Geertruij naar Waspick gestuurd.

Heeft Adriaen toegegeven dat hij meer geld heeft ontvangen: Ja, weten het niet

Heeft Geertruij het meerdere geld terug gevraagd: ja, weten het niet

Heeft Adriaen gezegd dat het ƒ 900 was: ja, weten het niet

Heeft Adriaen in de originele acte de ƒ 800 veranderd in ƒ 900: ja, alleen gezien dat er bnu een 9 staat, actum 11-9-1723.

Fol. 185v

Schout ende schepenen lesen een attestatie voor aan Cornelis Hendrixe Timmermans, Sgrevelduijn Cappel.

Op verzoek van Jan van Tilburgh, bierbrouwer te Cappel, verklaart Cornelis dat zijn dochter voor haar overlijden, 27-9-1714, gezegd heeft dat zij bij Hendrick Adriaense de Rooij, Cappel, als dienstmeijt woonde en dat Hendrick op zekere nacht bij haar op de kamer is gekomen en haar heeft verkracht en haar daarna heeft belooft op schrift te stellen dat hij met haar zou trouwen. Toen ze zwanger was heeft Hendrick tijdens een ruzie haar volgegoten met dranck. Hierop is de vrugt afgedreven etc. Na haar bekentenis heeft ze nog een uur geleefd,

Na het overlijden heeft Cornelis tegenover Pieter Timmers, schout Cappel, en meer andere Hendrick aangeklaagd, 3-11-1723.

Fol. 187r

Compareerde Aert Weijburg, Sgrevelduijn Cappel, en verklaart op verzoek van Adriaen Zeijlmans, schout Sgrevelduijn ende Groot Waspick, dat Peter Zeijlmans op 19-10-1723 ten huijse van Nicolaes vander Kleij, herbergier tot Cappel, is geweest en zich laatdunkend heeft uitgelaten over het hoff, 3-11-1723.

Fol. 187v

Compareerde Aalbert van Kleeff, Cappel, ende Jan van den Hout, bierbrouwersknegt, waspick, en verklaren op verzoek van Adriaen Zeijlmans, schout Sgrevelduijn ende Groot Waspick, dat zij medio 23-10 jl ten huijse van Johan Zeijlmans, secretaris en herbergier, waren en dat Johan zig laatdunkend uitliet over het hoff.

Fol. 188r

Compareerde Aalbert van Kleeff, Cappel, ende Jan Mathijssen Otges, Waspick, en verklaren dat zij op verzoek van Adriaen Zeijlmans, schout Sgrevelduijn ende Groot Waspick, dat zij medio 23-10 jl ten huijse van Johan Zeijlmans, secretaris en herbergier, waren en dat Thomas de Bont zich laatdunkend over Adriaen heeft uitgelaten.

Fol. 188v

Copie van folio 185v

Fol. 189v

Compareerde Jan Haverhals weduwenaer van Jacobmijntie Jansen de Greef als vader ende voogd van zijn vier kinderen voor d’eene helft en Jan de Bie weduwenaer van Hendrina Jansen de Greef als vader ende voogd van zijn drie kinderen voor de wederhelft, kinderen van Jan Denis de Greef en Cunira Handrix Verschuren en maken hun erffscheijding, 4-11-1723.

In de kantlijn: Cornelis van Ammelroij x Johanna Haverhals is voldaen, 14-1-1728.

Fol. 190r

Compareerde Jan Haverhals als vader ende voogd van Maria en Arnoldus Haverhals, Cornelis van Ammelroij x Johanna Haverhals en Cunera Haverhals als erfgenamen van Jan Denis de Greef en Cunira Handrix Verschuren, grootouders, en maken een erfscheijding, actum ut supra.

Fol. 191r

Compareerde Willem Cornelisse van den Hoeck ende Elisabeth Ariaensse Paens, egteluijden en verklaren op verzoek van Jan van Tilburgh, bierbrouwer tot Cappel, dat op de Santschel een partij heijdens of lantloopers aanwezig was en terwijl zij bij hun in huijs inhechtenis verbleven dat ze meermalen gehoord hadden dat de drossaert van Venloon Otto Juijn hen verscheide malen de vrijheijt heeft gegeven om ten huijse van Willen van Diemen, alias den Ruijter, woonende int Mariendael onder Venloon haren vrije opgang te mogen nemen op voorwaerde dat hij Otto af en toe een fraai presentje zou krijgen ect, 1-12-1723.

Fol. 192r

Op 31-12-1723 maakt Geertruij van Andel weduwe van Antonij Timmers, in sijn leven secretaris van Sprangh, haer testament,

Genoemd: Adriana x Adriaen Zeijlmans, dogter.

Fol. 193r

Conditien en voorwaarden waar naar de erffgenamen van Dirck Oerlemans publiecq willen verkopen alderhande huijsraet, imboel etc. Er is afgerekend op 7-2-1725.

Fol. 197r

Compareerde Jacob Bote en Sijmon de Lange, mr chirurgijnen, en verklaren op verzoek van Otto Juijn, drossaert van Venloon, dat zij op 8-1-1724 jhet lichaam van een jong geboren kint hebben gevisiteert. Het kint van Johnna Peters van Hall, Loon op de Ketsheuvel, was reeds begraven te Sprang, soo is ons verklaart door Cornelis Hommel. Er is niets bijzonders geconstateerd.

Fol. 197v

Conditie en voorwaarden waar naar schout en geregte publiecq willen vercopen de huijsraet en imboel achtergelaten bij Jenneken Dame en Arien Driessen van Gestel, en nog de goederen van t kint van Hendrik Verhagen en Maria van Gestel.

Fol. 200r

Compareerde Cornelis Oerlemans, Adriaan Oerlemans en Cornelis van Gils weduwenaer van Engelina Oerlemans als vader ende voogd en Hendrik van Gils als toesiender over de drie kinderen, Adriaan, Alida en Cornelia, van Cornelis en Engelina, kinderen en kintskinderen van Dirk Oerlemans en Alida van Gils en maken een erffscheijdinge, 14-1-1724.

Fol. 211r

Don Melchior Josephus de Vilolegas, baenderheere van Pellenberg, Havorst ende van het H Roomsche rijk?, heere van Sprangh, Viersel, Bouchaut, Werster etc alsoo Petrus Heijmans met consente van Maria Timmers, sijne vrouw, de deserviture van het secretaris ampt van Sprangh, van welke hij door ons was bekleedt, met commissie in date 9-6-1716 hadt getransporteert met recht van substitutie aan Otto Juijn, drost van Loon op Sandt, wonende tot Sprangh, deselve deserviture op 25-11-1723 geven wij onse goedkeuring, 10-1-1724.

Fol. 212v

Compareerde Jan Romme ende Jenneke Blok, egteluijden, en verklaren tbv hun crediteuren te reniuntieren van hun goederen, 19-1-1724.

Fol. 213r

Inventaris van de goederen van Jan Romme ende Jenneke Blok, egteluijden, 19-1-1724.

Fol. 214r

Conditie en voorwaarden waar naar schout ende geregten de geoderen van Jan Romme ende Jenneke Blok, egteluijden, publiecq verkopen.

Fol. 216r

Compareerde Willem Sprangers, Simon de Lange en Arnoldus vander Linde en verklaren op verzoek van Gerard Kloek, predicant, dat de laetst afgebroken gevel van het huijs van Barend Sas een in- of afsnijding heeft gehad.

In het nieuwe huijs zit nu een uijtbouw met een raam met uijtzicht op de voorkamer, stoep en ganschen voorgevel van de pastorije, etc, 4-2-1724.

Fol. 216v

Compareerde Jan Peterse Romme, die voornemens is naar Oost Indië te varen, en magtigt Jenneke Blok, sijn vrouw, sijn saacken te behartigen, 1-2-1724.

Fol. 217v

Compareerde Wouter Gestel mede namens Ferdinandus Gestel, Leijden, broeder, Andries Gestel, Corstiaen Gestel, Jan de With x Adriaantje Gestel, Willem de Rooij zoon van Arien de Rooij bij Catharina Dame mede namens broeders ende susters kinderen en kintskinderen van Arien Driessen Gestel en Jenneke Dame, en renuntieren van de goederen van Arien en Jenneke, 1-2-1724.

Fol. 218r

Authorisatie voor schout en secretaris om de goederen van Arien Driessen Gestel en Jenneke Dame te verkopen, 1-2-1724.

Fol. 218v

Uit cragte van de acte van renuntiatie mogen de goederen van Jan Romme ende Jenneke Blok verkocht worden, 1-2-1724.

Fol. 219r

Schout en schepenen verklaren dat regenten van Middelburg schadeloos gehouden worden mbt het weeskint van Hendrick Verhagen en Maria Gestel, te Middelburg overleden, 8-2-1724.

Fol. 219v

Compareerde Johan Pigge en Jan ??? en verklaarden Volpert van Asperen en Adriaentje Jansen Gulner [=Gulgenaer] gekent te hebben en dat het echtpaar meerdere kinderen heeft gekregen waaronder oa Johanna die te Nieuwrade is overleden en nog Catharina, Amersfoort, en Pieternel, 19-3-1724.

Fol. 220r

Compareerde Jan Joosten Oerlemans en is akkoord met het huwelijk van zijn zoon Jacobus Oerlemans, schoenmaker te Rotterdam, met Dirkje de Ruijter, mede Rotterdam, 24-4-1724.

Fol. 220v

Compareerde Gijsbert Verwiel, drossaert Waelwijk en schout alhier, namens Cornelia Wolfs weduwe Bernard Sas, in sijn leven notaris, heeft over gelevert aan Otto Juijn, secretaris, alle notariele contracten, 29-4-1724.

Fol. 221r

Compareerde Michiel van Loo ende Margrita Verhoeven, geboren te Loon op Sant willen in het huwelijk worden bevestigt, 5-5-1724.

Zij trouwen op 22-5-1724.

Fol. 222r

Schout en schepenen verklaren dat Heijltje dogter van Marcelis van Zeelst is van goed gedrag en krijgt van haar vaderr toestemming te trouwen met Gerrit van Riel, geboren te Leijden, 16-5-1724.

Fol. 222v

Jan Verhagen, Vrijhoeven Cappel, en Wauter Gestel zijn als voogd en toeiender aangesteld over het kint van Hendrik Verhagen en Maria Gestel en hebben de eedt afgelegd, 20-5-1724.

Fol. 223r

Staat van alsulke goederen door de weesheren van Middelborg toegezonden en toebehorende aan het kint van Hendrik Verhagen en Maria Gestel, beijde tot Middelborg overleden, 25-5-1724.

Fol. 226r

Staat en inventaris van alsulke goederen als bevonden sijn inde huijsinge van Corstiaan Cools alhier tot Sprangh op den 12e deses overleden, opgegeven door Willemke Leenhouwer weduwe van Corstiaen, 13-6-1724.

Fol. 227r

Compareerde Andries Cools, ???, als enige erffgenaem van Corstiaen Cools, sijn broeder, ter eenre ende Willemke Leenhouwer weduwe van Corstiaen ter andere zijde en sluijten een accoort, 1724.

Fol. 228r

Compareerde Geertruij Scholt weduwe Dirk Wolffs, in sijn lven schout, 80 jaar, Anthonij van der Punten, 50 jaar, en Lambert van der Heijden, 50 jaar, ende verclaerde ter versoecke van schout en gerechten dat in het oude huijs van Barent Sas (overleden in 1723) een koezijn was met uitzicht op de pastorije. In het nieuwe huijs zit er op die plaats ook een koezijn, 10-7-1724.

Fol. 229r

Compareerde Johan van Dijk en Baijen Kok en verclaerde ter versoecke van schout en gerechten dat in het oude huijs van Barent Sas (overleden in 1723) een koezijn was met uitzicht op de als oud borgemeeesters en collecteurs der verpondingen dat zij altijd gecollecteert hebben ende boeken hebben bijgehouden en dat in die boeken de soogenaemde pastoije nooijt als pastorije te boek heeft gestaan, 19-7-1724.

Fol. 229v

Compareerde Peeter van Vught, procureur van Loon op Sant, ende verclaerde ter verzoecke van Adriaen Joosten van Iersel, Udenhout, dat hij in februarij 1722 is versogt naar het huijs van de reqt te comen om de zaak die dept heeft tegen Jenneke van Heijst weduwe Willem Colsteren te bespreken. Daar waren ook Jenneke met haar dogter Geertruij Colsteren weduwe Pieter Vrolijck. Het ging daarbij om een bedrag van ƒ 1900. Men kon niet tot een akkoord komen. De volgende dag is een huijs te Besoijen geveild en in de herberg de Vergulde Kop en zijn mbv predicant van den heuvel, Besoijen, tot een accoort gekomen, 20-7-1724.

Fol. 231r

Compareerde Anneke Adriaanse van Iersel, Udenhout, ende verclaerde ter versoecke van Adriaen Joosten van Iersel, Udenhout, dat in februarij 1722 ten huijse van de reqt is Geertruij Colsteren weduwe Pieter Vrolijck met haar moeder Jenneke van Heijst weduwe Willem Colsteren om een accoort betreffende een huijsinge te sluijten, 24-7-1724.

Fol. 232r

Compareerde Wouter Ponters, Aart van Helvoirt x Anthonetta Ponters, kinderen van Hendrick Ponters en Jenneke van Laarhoven, Jan van Zeelst x Dingena van Ammelroij, Dingena docgter van Jenneke bij Cornelis van Ammelroij, 1e man, en maken een erffscheijding, 15-11-1724.

In de kantlijn: Tomas van Besouwen, zoon van Gerrit van Besouwen, Jan Blankers en Jacobus van Engelen als voogden van de kinderen en kintskinderen van Dingena van Ammelroij zijn voldaan, 29-6-1741.

Fol. 233v

Comparerde Helena de Beer x Cornelis van Heijst en renuntieert van de voordelen zoals in de huwelijkse voorwaarden, Rotrterdam 31-5-1718 voor notaris Jan Vermeer, vermeld staan, 19-12-1724.

Fol. 234r

Compareerde Johan Kievits, Loon op Sant, ende Hendrik Pelgrom, Waelwijk, ende verclaerde op verzoek van Peter Adriaense van Oosterhaut, molenaar te Cappel, dat zij beijden in 1721 als timmermansknecht bij Anthonij Kievits, mr timmerman, gearbeijd hebben aan de molenaarsas liggende te ’s Gravenmoer. De as was gehakt en er zaten gaten in. Jan Peter van Oosterhout, zoon van Peter Adriaenss, zei dat hij van Voort, mr timmerman, uit Almkerk er bij zou halen. Deze verklaarde dat de as niet deugde, 15-12-1724.

Fol. 234v

Liquidatie en verreekening gehouden tusschen de kinderen van Dirk Oerlemans wegens alsulken ontfang ende uijtgaaff sedert het overlijden van Dirk, 9-2-1725.

De erfgenamen zijn: Cornelis Oerlemans, Adriaan Oerlemans en de kinderen van Cornelis van Gils.

Fol. 244v

Compareerde Gerike Meertens van Gijsel weduwe van Anthonij Peter Ockers en maakt haar testament, 5-3-1725.

Genoemd: Adriaan, Peter, Meerten, Wouter en Anneken Ockers, haar kinderen. Anneke x Jan Gijsels.

Fol. 249v

De staten van Hollant en Westfrieslant willen een lijst van bierstallen met namen van eigenaren etc, 8-3-1725.

Antwoord: Er zijn hier geen bierstallen.

Fol. 250v

Compareerde Geertruij van Andel weduwe Anthonij Timmers, in sijn leven secretaris, en maakt haar testament. Eerdere testamenten, 18-5-1723 te Venloon, en 30-12-1723 te Sprang worden nietig verklaart, 24-4-1725.

Genoemd: Maria, Johanna, Petronella en Geertruijda, en de kinderen van Adriana ipv Adriana zelf, haar vijf dogters.

Fol. 253r

Compareerde Geertruij van Andel weduwe Anthonij Timmers, in sijn leven secretaris, en Petrus Heijmans, secretaris van Drunen, x Maria Timmers, Johan Zeijlmans, predicant tot Cappel, x Johanna Timmers, Adriaan Zeijlmans x Adriana Timmers, Geertruij Timmers x Gaspar Julien ende Petronella Timmers, haar kinderen ende verklaren getransporteert te hebben tbv de voogden van de kinderen van Catharian van Gelsdorp za weduwe Gijsbert Schoen enkele obligaties, 28-4-1725.

Fol. 254v

Compareerde Adriaan, Peter, Meerten, Wouter en Jan Gijsels x Anneken Ockers, kinderen Anthonij Ockers en Gerike Meertens van Gijsel, overleden te Sprang, en maken een erffscheijdinge, 9-5-1725.

Fol. 259r

Compareerde Jan Cornelissen Braspenningh en Willem Willemse van Zeelst, beijden geboren te Sprangh en wonende te Besoijen ende verclaerde ter versoecke van Johan Hallincg, bailjiu van Zuijdthollandt, dat zij gisteren op de heeren straet hebben gezien dat Joost Cornelissen Brouwers en Jan de With, Waelwijk, met een mes aan het vechten waren, Joost had een wond in zijn hals en is korte tijd later overleden, 26-7-1725.

Fol. 259v

Compareerde Cornelis van den Hoven, 30 jaar, Vrijhoeven, Adam Paeijmans, 46 jaar, en Michiel van Os, 25 jaar, beijden Loon op Sant, Jan Vosch, ca 22½ jaar, Waspick, ende verclaerden ter versoecke van Jan Peterse de Jongh alias Hoorende, ende Jenneke van Oosterhout, egteluijden, en als nu gedetineerde op de castella van Loon dat:

Cornelis vijf jaar geleden bij het huijs van de reqt kwam enb daar een troep soogenaemde heijdenen zag die het huijs van de reqt binnen wilde, etc. Drossaert Juijn is in gebreken gebleven, 7-9-1725.

Fol. 261v

Compareerde Gaspar Julien en verklaarde verkogt te hebben aan Peter Julien, ritmeester, zijn huijsraet, beesten,baugereetschap etc, 13-11-1725.

Fol. 262r

Compareerde Arien de Rooij en verklaarde verkogt te hebben aan Hendrik de Rooij, schout Nederveen Cappel, zijn huijsraet, beesten,baugereetschap etc, 25-11-1725.

Fol. 263r

Vragen lijst aan Cornelis Deckers, 37 jaar, Dongense Vaart, Adriaan Vermeulen, 21 jaar, Dongen, Jenneken Robben weduwe Jan Robben, ca 62 jaar, Dongen, Adriaan Burgers, 51 jaar, Dongen, Jacobus Visser, 60 jaar, Dongense Vaart, Wiilem van der Hoeff, ca 33 jaar, Dongense Vaart, Jan melsen, ca 47 jaar, Dongen, Peter Lichtenberg, 60 jaar, Dongense Vaart.

Kennen zij Peter de Post en Geertruij Sweert.

Kwamen daar weleens heijdenen

Kochten Peter en zijn vrouw gestolen goederen

Hebben zij ooit andere gauwdieven biju Peter en zijn vrouw gezien, bv Hendrik alis Kuijt op Scheen of Gerard den Bedelaar, den Rijke Bedelaar.

Actum 27-1-1726.

Fol. 269v

Compareerde Leendert van Dijck, 30 jaar, Dongen, ende verklaarde dat hij in 1725 als knegt bij Peter de Post op de Dongese Vaart woonde ende dat hij in de somer van Peter een snuijfdoosje heeft gekregen. Hij weet niet waar het doosje vandaan komt. Het doosje is aan de drossaert van Loon overgegeven, 28-1-1726.

Fol. 270v

Elisabeth de Bije, enig nagelaten kind van Hendrik de Bije en Judith de Roij, overleden tot Sprangh, verklaart dat zij nog onder voogdij van Hendrik de Rooij,’s Grevelduijn Cappel,oom, staat. Deze wil nu dat Elisabeth bij hem in komt wonen en dat wil Elisabeth niet en verzoekt van de voogdij ontslagen te worden. Meerdere brieven volgen.

Worden gehoord: Perina de Bie, muije, Adriaan en Theodora van Fair Germain, neeff en nigt paternel.

Verzoek ingewilligd, actum 2-2-1726.

Fol. 275r

Compareerde Adriaan Vermeulen, 21 jaar, Dongen, ende verklaarde dat hij het snuijfdoosje zoals beschreven in de acte van 28-1-1726 [folio 269v] als eens gezien heeft in handen van een persoon met kruijt in het gezicht, 2-2-1726.

Fol. 276r

Compareerde Joost van Oirschot, Korst Block x Cathalijn van Oirschot, Hendrik Goedthart x Adriaantje van Oirschot, Jan Berntse? Jtsenraat x Geertruij van Oirschot, Pieter Sutton, zoon van Maria van Oirschot en Griffijn Sutton mede namens Hendrina en Helena Sutton, susters, Catharina Bosman, dogter van Anna van Oirschot en Willem Bosmans, en nemans Pieter Gijben x Jenneken van Oirschot, Leijden, oom en swager, kinderen en kintskinderen van Eijmbrecht van Oirschot en Hendrina van Zeelst, overleden te Sprang, en verklaarde te renuntieren van de nalatenschap om alles aan Jan van Oirschot te laten toecomen, 2-2-1726.

Fol. 277r

Barent Scholt weduwenaar van Cornelia Turckenburgh ende Adriaantje de Roon zijn in ondertrouw opgenomen, 15-3-1726. Zij zijn op 1-4-1725 [is natuurlijk 1726] in het huwelijk getreden.

Fol. 277r

Sprangh krijgt weer vanaf 1722 voor 7 jaar het recht van vrijdom etc, 24-5-1724.

Fol. 278v

Alsoo Petrus Hijmans, secretaris tot Drunen, x Maria Timmers welke haar leven lang de secratrije van Sprang is competerende en een contract had met Otto Juijn, drossaert van Loon. Het contract loopt per 1-6 af en daarom heeft Otto alle bescheijden wederom teruggegeven inclusief de actes die hij van de weduwe Barent Sas, notaris, had gekregen, 12-6-1726.

Fol. 279v

Schout en gerechten verclaren dat er geen lopende capitalen, geen nieuw getimmertens, miliocatien en afgesande landen, gossen, grienten en aenwassen zedert den lesten opgeving, 1-8-1726.

Fol. 279v

Op 8-9-1726 veklaren schout en schpepen dat Sprang een arm dorp is en dat er weinig transacties plaatsvinden en dat de enige ampten die vergeven worden die van schout en secretairs zijn, 10-9-1726.

Fol. 280r

copije

Op 3-9-1726 compareerde voor notaris Johannes Sierag van Olderlom, Rijswijk bij ‘s Hage, Anthonij Kores, metzelaersknegt, en magtigt Joost Kemmere, Rotterdam, om zijn deel van de nalatenschap van zijn grootvader Denis Kemmers, te Sprang overlden, te regelen.

Fol. 280v

Compareerde Joost Kemmer mede namens Antonij Kores, daer moeder af was Josijntie Kemmer, procuratie 3-9-1726 Rijswijk, als kit en kintskint van Denis Tijssen Kemmer en Maeijken Joosten Vosch en renuntieert van de nalatenschap, 1-10-1726.

Fol. 280v

Compareerde Peter Cornelisse de Leeuw weduwenaer van Pieternel van Berkel ter eenre ende Gijsbert van Berkel als oom en voogd van het kint van Cornelis en Pieternel en sluijten een accoort, actum ut supra.

Fol. 281r

Compareerde Thomas Dasson weduwenaer van Lijsbet Commeren de Rooij, testament 24-11-1724 voor notaris Johan van Dijk, ter eenre en Anna Rombout van Ammelroije als erfgenaem van Rombout Francen van Ammelroije, testament 13-4-1703 voor notaris Antonij Timmers, ter andere sijde en maken een erffscheijdinge, 16-10-1726.

Fol. 281v

Compareerde Jenneken Hendrix Verelst weduwe van Jan van den Hoek ter eenre ende Peter van den Hoek als oom en voogd van de twee kinderen, Hendrik en Maria van Jenneken en Jan ter andere zijde en sluijten een accoort, 1-12-1726.

Fol. 282r

Comparerde Jan Ariens Rommen weduwnaar van Maria Wouterse Buijser ter eenre ende Wouter Buijser als vader van Maria en als voogd van het kint van Jan en Maria ter andere zijde en sluijten een accoort, actum ut supra.

Fol. 282v

Op 31-12-1726 hebben schout en schepenen de wonde van Jan Romme gevisiteert hem toegebracht door Gerit Blok.

Fol. 282v

Compareerde Willem Quirijns weduwenaer van Walthera de Jong ter eenre ende Antonij de Jong als oom en voogd van de drie kinderen, Stoffel, Gooswinus en Alida, van Willem en Walthera ter andere zijde en sluijten een accoort, 25-3-1727.

Fol. 283

Op conditie ende voorwaerde hier naer beschreven so sijn Zacharias de Roon en Jan Wijnen als voogden over de twee kinderen van Jan Herman Martini en Elisabet Oerlemans van meening publiq te vercopen alderhande huijsraet en imboel, 6-5-1727.

Fol. 295v

Conditie en voorwaerden waer naar Hendrik de Rooij, schout van Nederveen Cappel, en Dirk van den Hoek als voogd en Aert van den Hoek als toesiender over de kinderen van Arien de Rooij en Johanna de Rooij publiq willen vercopen alderhande huijsraet en imboel, actum ut supra.

Fol. 300v

Compareerde Geertruij van Andel weduwe Anthonij Timmers, in sijn leven secretaris, ter eenre en Petrus Heijmans, secretaris van Drunen, x Maria Timmers, Johannes Zeijlmans, predicant tot Cappel, x Johanna Marie Timmers, Gaspar Julien x Geertruij Timmers ende Petronella Timmers ter andere zijde en sluijten een accoort, 17-9-1727.

Fol. 302r

Compareerde Peter de Leeuw, Wouter Smalgang x Lijsbet de leeuw, Adriaen Clootwijk x Zeijken de Leeuw, Johannis van der Henst x Maria de Leeuw en Geertruij de Leeuw, kinderen van Cornelis de Leeuw en Lijsbet Cool, en maken een erfscheijdinge, 30-10-1727.

Fol. 302v

Compareerde Pieter Julien, ritmeester deser landen, en verclaerde vercogt te hebben aan zijn zon Gaspar Julien al zijne huijsraet, beesten etc, 19-1-1728.

Fol. 303r

Alsoo tuschen Adriaen Stoffelse Quirijns als coper ter eenre en Peter Antonisse Ockers als vercoper van een afgebrant huijs een geschil was ontstaan, acte 7-2-1728, en sluijten een accoort, 6-3-1728.

Fol. 303v

Compareerde Adriaan Oerlemans int bijwesen van zijn zwager Cornelis van Gils en verclaarde een obligatie verkogt te hebben tbv Cornelis Oerlemans, broeder, 23-3-1728.

Fol. 304r

Compareerde Pieter Roosen, Jan Roosen, Adriaan Roosen, Cornelis Roosen en Adriaentie Roosen, ’s Hage, kinderen van Jan Roosen en Cornelis de Leeuw, en maken hun erfscheijdinge, 22-6-1728.

Fol. 304v

Compareerde Johanna de Hoog, Rotterdam, Engelina de Hoog, Lijsbet de Hoog weduwe Jan de Bie, Catharina de Hoog en Goverdina de Hoog, Leijden, kinderen van Govert de Hoog en Joostie Jansen, geassisteerd met Willem Nieuwenhuijsen, oom en voogd, en maken hun erfscheijdinge, 26-6-1728.

Fol. 306r

Compareerde Nicolaas Wijnsouw als oom en voogd van Catharian Wijnsouw, eenige dogter van Dingeman Wijnsouw en Margrita Verhagen, met Jan Verhagen, Vrijhoeven, grootvader als toesiender en beloven het kint goed te regeren en administreren, 6-10-1728.

Fol. 306r

Staat en inventaris gedaen maken ten versoeke van Nicolaas Wijnsouw als oom en voogd van Catharian Wijnsouw, eenige dogter van Dijgeman Wijnsouw en Margrita Verhagen van de goederen die Margrita met Dingeman in gemeenschap bezit, door Margrita opgegeven, 6-10-1728.

Fol. 309

Compareerde Margrita Verhagen weduwe van Dingeman Wijnsouw met Aert Crijborg, Cappel, als voogd ter eenre ende Nicolaas Wijnsouw als oom en voogd van Catharina Wijnsouw, eenige dogter van Dingeman en Margrita ter andere zijde en sluijten een accoort, actum ut supra.

In de kantlijn: Margrita x Cornelis de Haan en is op 1-?-1739 overleden.

Fol. 310r

Compareerde Antonij van Ooijen als oom en voogd van de drie kinderen, Jan Peter en Geertruij, van Maria van Loo en Gerit van Ooijen en beloofd de kinderen goed te regeren en administreren, 15-1-1729.

Fol. 310

Compareerde Maria van Loo weduwe Gerit van Ooijen, Drunen, ter eenre ende Antonij van Ooijen als oom en voogd over, Jan Peter en Geertruij, kinderen van Maria van Loo en Gerit van Ooijen ter andere zijden en sluijten sluijten een accoort, actum ut supra.

Fol. 310v

Op Conditie en voorwaerde waarop Jan ??? wil vercopen … [niet leesbaar], 21-1-1729.

Pieter Spuijbroek ontvangt het geld, 25-1-1729.

Fol. 313v

Compareerde Gijsbert Verwiel, schout, en magtigt Petrus Hijmans, secretaris, om te Dordrecht te verklaren dat het schout ambt geen ƒ 250 per jaar rendeert etc, 26-4-1729.

Fol. 314r

Compareerde Gijsbert Verwiel, drossaert Waelwijk, en magtigt Bastiaen van de Werk, gerigts bode tot Veghel om de boedel van wijlen Adriaen en Jenneken van Beest, Tilburgh, te regelen. Jenneken is innocent, 10-5-1729.

Fol. 314v

Compareerde Elant en Frans Leempoel, kinderen van Wouter Leempoel en Geertruij Oerlemans en hebben een accoort gesloten over de nalatenschap van hun moeder, testament notaris Johan van Dijk 15-6-1726, actum 12-5-1729.

Fol. 315v

Compareerde Antonetta Pigge weduwe van Peter van Dijk, 89 jaar, en Anneke Mertens Broer, 85 jaar, en verclaerde ter versoeke van Gijsbert Verwiel, drossaert Waelwijk, dat zij Gerard van Beest en heijtie, sijn vrouw, gekent hebben en dat zij twee kinderen hadden nl Jenneken en Arien. Tevens weten zij dat de moeder van de reqt Bessila van Beest was, zij was getrouwd met Wouter Verwiel en een zus van Gerard. Wouter en bessila hadden meerdere kinderen waarvan Gijsbert nog in leven is, 3-6-1729.

Fol. 316r

Een acte met de gegevens van folio 315v.

Folo. 316v

Compareerde Jan Dirxe Vosch en verclaerde voogd te wesen van zijn drie kinderen bij Jenneke de Bie ten opsigte van de nalatenschap van Jacobus Glavimans, overleden te Tiloborg. Hij belooft de kinderen en de goederen goed te regeren en administreren, 21-6-1729.

Fol. 316v

Op 29-7-1729 hebben schout en schepenen het ongeluk van Wouter Tuijmelaer ondersocht.

Fol. 317r

Op 20-7-1729 hebben schout en schepenen op verzoek van Antonij Cluijtenaer gestaen? over het andermael visiteren door Zimon de Lange daar mr Brote om te ontwinden mede bij wijgerde te komen van de accidenten van Wouter Tuijmelaer die hij seijde van Antonij becomen te hebben.

Fol. 317r

Compareerde Merten van Lier en Jenneke, zijn vrouw, en verclaerde op verzoek van Antonij Cluijtenaer dat Wouter Tuijmelaer zondag jl hebben zien zitten in de kersenboom van Wouter. Wouter heeft Antonij daarop aangesproken waarop Antonij dreigde met een knipper te slaan. Nadat Wouter met een mes dreigde heeft Antonij hem met een knippel geslagen, 21-7-1729.

Fol. 317v

Extract uijt Oosterhout

Compareerde Hendrik van Gils, secretaris Oosterhout, en Cornelis van Gils, gebroeders, en magtigen Antonij van der Punten, Sprang, om een stuk land te delen met N de Jong hen aangecomen van Adriaan van Gils, hun vader, 9-7-1729.

Fol. 318r

Compareerde Johan de Jong, schout van Hedikhuijsen x Elisabeth de Bie ter eenre ende Antonij van der Punten namens Hendrik van Gils, secretaris Oosterhout, en Cornelis van Gils, gebroeders, procuratie 9-7-1729 Oosterhout, een delen een stede met huisinge en land, 26-7-1729.

Fol. 318v

Compareerde Johan van Dijk als collecteur der verpondingen en heeft het huijs van Jan Nieuwstraten in arrest genomen, actum ut supra.

Fol. 319r

Compareerde Petronella Timmers en maakt haar testament, 16-8-1729

Genoemd: Maria Timmers x Petrus Heijmans, secr Drunen en Johanna Maria Timmers x Johan Zeijlmans, predicant Cappel, susters.

Fol. 320v

Schout en schepenen verclaren dat Arien Soethout, Wouter Smallegang, Peter Verelst en Arien Adriaense Oerlemans, schoenmakers basen, en Gritie Verhagen weduwe Dingeman Wijnsou, ook van dat ambacht met knegts is werkende, Jan Verhagen, Vrijhoeven Cappel, naar den Briel te gaan met schoenen en muijlen. Het zijn alle lieden van goede naam etc, 6-9-1729.

Fol. 320v

Conditie waerop de meerderjarige en de voogden van de minderjarige kerfgenamen van Geertruijd van Andel weduwe Antonij Timmers, in sijn leven secretaris, den huijsraet en imboel willen vercopen, 21-9-1729.

Fol. 326r

Schout en schepenen verclaren op veroek van Andreas Zurendonk, Leijderdorp, dat Maria Zurendonk, overleden Sprang 1728, weduwe Pieter van Gils een zus van Andreas is, 7-9-1729.

Fol. 326v

Compareerde Gijsbert Verwiel, drossaert Waelwijk, schout Sprang, en maakt zijn testament.

Het testament voor secretaris Pieter Molengraef, Waelwijk, van 21-5-1727 wordt nietig verklaard. actum 13-10-1729.

Genoemd: HGeest, Petronella Sprangers, dienstmaegt. De drie kinderen van Bessula Verwiel en Antonij van der Beest en de kinderen van Nicolaaes van Erk en Hester Verwiel.

Fol. 327v

Schout en schepenen verclaren op verzoek van Adriaen Kivit en Johanna Kivit, schoenmaker en winkelier ivm en voorgemomen reijs naar den Briel dat zij van goed gedrag zijn.

Fol. 328r

Schout en gerechten verclaren dat er geen lopende capitalen, geen nieuw getimmertens, miliocatien en afgesande landen, gossen, grienten en aenwassen zedert den lesten opgeving, 27-12-1729.

Fol. 328v

Compareerde Johan Zeijlmans, predicant te Cappel, en Petrus Hijmans als voogden over de kinderen van Adriaen Zeijlmans, schout Cappel en Waspick, en Adriana Timmers en verclaren de goederen en kinderen mbt het testament van Geertruij van Andel en Antonij Timmers goed te sullen regeren en administreren, 3-1-1730.

Fol. 328v

Gerard Kloek, predikant Sprang, geeft te kennen dat zijn huijs regelmatig het doelwit is van vandalisme etc. Hij verzoekt schout en schepen maatregelen te nemen, 25-10-1729.

Fol. 329r

Schout en gerechten geven te kennen dat de gerigtsbode Engelbert Kemmer, kranksinnig is geworden. Na enige brieven komt Engelbert in het Leprooshuijs te Dordrecht terecht, 3-2-1730.

Fol. 330r

Compareerde Johannes Zeijlmans, predicant tot Cappel, x Johanna Marie Timmers, Petrus Heijmans, secretaris van Drunen, x Maria Timmers, Gaspar Julien weduwenaer van Geertruij Timmers, Johannes Zeijlmans en Petrus Heijmans als enige erfgenamen van Petronella Timmers en als voogden van de kinderen Adriaen Zeijlmans, schout Cappel en Waspick, en Adriana Timmers, allen kinderen van Geertruij van Andel en Antonij Timmers en magtigen Pieter van der Kemp, koopman Dordrecht, om een obligatie te vercopen, 11-3-1730.

Fol. 330v

Compareerde Johannes Zeijlmans, predicant tot Cappel, x Johanna Marie Timmers, Petrus Heijmans, secretaris van Drunen, x Maria Timmers, Gaspar Julien weduwenaer van Geertruij Timmers, Johannes Zeijlmans en Petrus Heijmans als enige erfgenamen van Petronella Timmers en als voogden van de kinderen Adriaen Zeijlmans, schout Cappel en Waspick, en Adriana Timmers, allen kinderen van Geertruij van Andel en Antonij Timmers en verclaren een obligatie te hebben vercogt aan Cornelia Wolffs weduwe Bernard Sas, procureur, 3-5-1730.

Fol. 331r

Schout en schepenen hebben het request van Johan Zeijlmans, predicant te Cappel, en Petrus Hijmans als voogden over de kinderen van Adriaen Zeijlmans, schout Cappel en Waspick, en Adriana Timmers als erfgenamen van Geertruij van Andel en Antonij Timmers gelesen. Zij willen goederen vercopen. Wordt toegstaan, 5-5-1730.

Fol. 331v

Een acte betreffende de vreijdom van Sprangh, de tolle en de vrije doorgang van personen, 19-5-1730.

Fol. 332r

Compareerde Antonij Mouthaen, Nicolaes Mouthaen en Jan Kivits en verclaren op verzoek van schout en geregten dat dat zij de schade van een heel zwaar onweer op 28-5-1730 hebben onderzocht, 2-6-1730.

Fol. 332v

Schout en schepenen verklaren dat er op 28-5-1730 een heel zwaar onweer is geweest met heel veel schade, 3-6-1730.

Fol. 333v

Compareerde Petrus Heijmans, secretaris van Drunen, x Maria Timmers, Johannes Zeijlmans, predicant tot Cappel, x Johanna Marie Timmers, mede als voogden van de kinderen Adriaen Zeijlmans, schout Cappel en Waspick, en Adriana Timmers, Jasper van Zelm als voogd van de voorn kinderen en de eerste twee comparanten als enige erfgenamen van Petronella Timmers en Gaspar Julien weduwenaer van Geertruij Timmers, allen kinderen van Geertruij van Andel en Antonij Timmers, in sijn leven secretaris, en maken met consent van Adriaen Zeijlmans als vader van zijn kinderen een verdeling van de onverkogte goederen, 8-5-1730.

Fol. 336r

Schout en schepenen hebben een request gelesen van Johannes Zeijlmans, Petrus Heijmans als voogden over de kinderen van Adriaen Zeijlmans, schout Cappel en Waspick, en Adriana Timmers, erfgenamen van Geertruij van Andel, schoonmoeder, en Antonij Timmers, in sijn leven secretaris, om goederen te mogen vercopen. Wordt goedgekeurd, 5-5-1730.

Fol. 336v

Schout en schepenen hebben een request gelesen van Johannes Zeijlmans, Petrus Heijmans als voogden over de kinderen van Adriaen Zeijlmans, schout Cappel en Waspick, en Adriana Timmers, erfgenamen van Geertruij van Andel, schoonmoeder, om goederen te mogen vercopen. Wordt goedgekeurd, 5-5-1730.

Fol. 337r

Alsoo Cornelis de Leeuw zig in het huwelijk heeft begeven met Johanna Soetert vraagt een acte van cautie. Die wordt voor de helft verleend, 28-5-1730. De andere helft komt tot last van de Armen van Venloon.

Fol. 337v

Alsoo Gaspar Julien een mandt panael ter zake dat Lijsbet Kool beweerde dat zij zwanger was van Gaspar compareerde Lijsbet voorn. En zal Gaspar recht moeten doen, 21-6-1730.

Fol. 338r

Alsoo Aelbert Capitijn, wonende alhier en tot Loon op Sant bij Johanna Kivit woont zijn op 23 jl in ondertrouw opgenomen en zijn op 9-7-1730 in het huwelijk getreden.

Fol. 338v

Schout en schepenen magtigen Petrus Hijmans, secr, om naar Dordrecht te gaan om te zweren dat dit in boek alle verpondingen staan etc, 24-9-1730.

Overzicht volgt.

Fol. 340r

Alsoo Adriaen Adriaense Oerlemans en Jenneke Verelst weduwe van Jan van den Hoek hadden als egteluijden een testament, notaris Johan van Dijk 19-10-1728, gemaakt, nu Adriaen langstlevende is en voogd over de kinderen bij Jenneke en twee voorkinderen van Jenneke bij Jan van den Hoek en hij verzocht heeft om van de voogdij over de twee voorkinderen ontheven te worden, compareerde Hendrik Verelst, grootvader, en Peter van den Hoek, oom, als voogden over de twee voorkinderen van Jenneke en beloven de kinderen en de goederen goed te regeren en administreren, 18-11-1730.

Fol. 340r

Staet ende inventaris gedaen maeken ten versoeke en opt aengeven van Adriaen Adriaense Oerlemans als weduwenaer van Jenneke Verelst weduwe van Jan van den Hoek van alle erfelijke goederen etc, 18-11-1730.

Fol. 343r

Alsoo Adriaen Adriaense Oerlemans in huwelijk heeft gehad Jenneke Verelst weduwe van Jan van den Hoek, nu overleden en twee kinderen bij Jan van den Hoek nalatend en voor haar tweede huwelijk haar kinderen van hun vaders goet heeft uijtgekocht met Peter van den Hoek als voogd, 17-12-1728, en een testament, notaris Johan van Dijk 19-10-1728, heeft gemaakt met Adriaen Oerlemans en daarin niet duidelijk staat hoe te delen tussen alle kinderen is er onenigheid ontstaan. Adriaen wil ook niet meer voor de kinderen uit Jennekes eerste huwelijk zorgen. Er wordt een accoort gesloten, 28-11-1730.

Fol. 345r

Compareerde Jan Rombouts, Adriaen Coppens en Jan Hendrik Janssen en verclaeren op verzoek van Petrus Hijmans, secretaris, dat ter zake dat Andries Zurendonk en zijn vrouw Cornelia van der Heijden zijnde geciteert aen de rol op, lodie als tot dien eijnde extraordinair gehouden volgens de dagemente van 23e jl dat de voorn secr. Geen instructie etc heeft gekregen, etc, 26-1-1731.

Fol. 345v

Compareerde Adriaen Coppens x Adriaentie Rombouts, Meijereij van ’s Bosch, en Jan Hendriks Hanssen x Cornelia Rombouts, Cranenborg landen van Cleef, en magtigen Jan Rombouts, mr leijdecker, om een zaak aan te spoannen tegen Andreas Zurendonk die getrouwd is met Cornelia van de heijden, hun maije, ivm met geld hen aangecomen van hun oom Lambert van der Heijden volgens testament, 2-10-1720 Drunen, etc, actum ut supra.

Fol. 346r

Compareerde Jan Haverhals, Adriaentie Wouterse Broeren en Jacobus Peterse Nieuwstraten en verclaren op verzoek van Teuntie Wouterse Broeren dat Wouter Peterse Nieuwstraten, zoon van de reqt, hebben horen zeggen dat aen zijn moede accordeerde en consent gaf om een stukje land te vercopen etc, 6-3-1731.

Fol. 346r

Schout en gerechten verclaren dat er geen lopende capitalen, geen nieuw getimmertens, miliocatien en afgesande landen, gossen, grienten en aenwassen sedert den lesten opgeving, 3-4-1731.

Fol. 346v

Schout en schepenen magtigen Petrus Hijmans, secretaris, om naar Oosterwijk te gaan en twee obligaties te vercopen, 17-4-1731.

Fol. 347r

Gerard Kloek, predikant, geeft te kennen dat hij ruim een jaar geleden een verzoek heeft ingediend ivm ongeregeldheden en heeft te horen gekregen dat het request niet te vinden zou zijn, etc, 17-4-1731.

Fol. 347v

Gerard Kloek, predikant, geeft te kennen dat zijn familie zo groot geworden is dat hij een gebrek aan slaepplaetsen heeft en daarom twee kinderen moet uitbesteden. Hij verzoekt om extra plaatsen in de pastorije, 17-4-1731.

Fol. 347v

Copie van 1e akte van 347v.

Fol. 348v

Bestek ende conditie waer op schout en geregten willen besteden publiq aennemende van timmermanswerk aen de sluijs van de Sprangse Sloot, aengenomen door Jan de Groodt, 6-4-1731. Borg staat Jacobus Smits en Arnoldus van der Linden.

Fol. 349v

Op conditie en voorwaerden hier naer beschreven so willen regenten etc publiq aenbesteden het uijtsnijden van de Sprangse sloot, ingezet door Lambert Gijben, 19-6-1731.

Fol. 350r

Schout en schepenen verklaren dat er buijten het huijs van Nicolaes Wijnsouw geen nieuw getimmerde is gekomen etc, 2-10-1731.

Fol. 350r

Compareerde Pieternella van Beek weduwe van Andries Agestel mede als moeder haer kind Hendrina bij Andries geassisteert met Mighiel van Beek als voogd ter eenre end Arien Agestel, Jan Agestel en Arien Goedhart x Johanna Aghestel, kinderen van Beatrix de Graef en Andries Agestel, ter andere zijde en maken een erffscheijding, 5-10-1731.

Fol. 351r

Petrus Heijmans, secretaris, x Maria Timmers, Johannes Zeijlmans, predikant tot Cappel, x Johanna Maria Timmers, erfgenamen van Petronella Timmers als erfgenaam voor 1/5 van Geertruij van Andel weduwe van Antonij Timmers, in sijn leven secretaris, en verclaerde Albertus van Nieuvelt, procureur, te magtigen om het proces tegen Gaspar Julien weduwe Geertruijd Timmers, ook erfgenaam voor 1/5 van Geertruij van Andel, te behartigen, 9-10-1731.

Fol. 351v

Compareerde Adriaen de Jong, mr metzelaer, en Aert van Helvoort en verclaerden op verzoek van Bernardus Scholt dat Adriaen van Bernardus aengenomen heeft om in het huijs waer Simon de Lange inwoont een camertje te maken en het loon daarvoor ten volle heeft ontvangen en dat Aert alles heeft opgeruijmt, 13-10-1731.

Fol. 352r

Compareerde Francois van de Werken, bierbrouwer, en Simon de Lange, chirurgijn, en verclaerden voogden te wesen over de drie kinderen, Pieternel, Bastiaen en Arnoldus Hipson, van Jacobus Hipson en wijlen Zusanna van Drunen en verclaeren de kinderen te sullen regeren en administreren, 16-10-1731.

Fol. 352r

Schepenen geassisteert met Zimon de Lange, chirurgijn, onderzoeken ten huijse van Piter IJpelaer de quetsuren van Frans IJpelaer, zoon, doe zouden zijn toegebracht door Gerit en Gijsbert van Zelst, 13-10-1731.

Fol. 352v

Compareerde Jacobus Hipson weduwenaer van Zusanna van Drunen ter eenre en Francois van de Werken en Simon de Lange als voogden over de drie kinderen, Pieternel, Bastiaen en Arnoldus Hipson, van Jacobus Hipson en wijlen Zusanna van Drunen ter andere zijde en sluijten int bijwesen van Anna Cleijvelt, grootmoeder, een accoort, 16-10-1731.

In de kantlijn: de voogden ontvangen van Catharina van der Kloot weduwe Jacop Hipson geld, 15-1-1737.

Fol. 353v

Vragenlijst aan Adriaen de Jong, 36 jaar, Jacobus Scholt, 21 jaar, en Antonetta de water, 24 jaar, betreffende het maken van een camertje in het huijs waar Simen de Lange woont, 30-10-1731.

Fol. 354v

Conditie ende voorwaeren waer op Peter Quirijns en Antonij de Jong als voogden over de kinderen van Willem Quirijns sullen vercopen de huijsraet etc, 16-11-1731.

Fol. 357v

Jan Rombouts geeft te kennen hoe dat bij testament, Drunen, van zijn oom Lambert van der Heijden als ergenamen is aangesteld Johanna Surendonk dogter van Neeltie van der Heijden en Andries Surendonck en indien zij overlijd gaat de nalatenschap naar Jan en zijn broeders en susters. Hij verzoekt nu mede ivm crediteuren om alle goederen onder zijn beheer te krijgen met goede adminidstratie etc.

Fol. 358r

Compareerde Antonij van der Elst en Nicolaes van Eck als voogden der erfgenamen van Gijsbert Verwiel, drossaert Waelwijk en schout alhier, en magtigen Hendrik Bastiaense de Rooij, schout, om alle uitstaende gelden te innen etc, en tbv Pieternella Sprangers een obligatie tnv Catharina Adriaense Verwiel te Moergestel te vercopen, 18-3-1732.

Fol. 359r

Compareerde Wouter Scholt en zijn vrouw als collectrice van de imposten, zegel, bierslag en brandewijn, en verclaren op verzoek van Johan Gossijn Beschart, impostmeester, er geen impost is aangegeven maar wel enige beesten, 6-1-1732.

Fol. 359v

Op conditie hier naer beschreven so willen de erfgenamen van Geertruijd Oerlemans publiq vercopen eenige meubelen, ‘t hooij etc, 4-4-1732.

Fol. 363v

Compareerde Mari de Jongh weduwe Jan Rommen en verclaerde dat haer man was overleden en dat zij een kind, Adriana, 2 jaar, hebben zonder dat er een voogd is aangesteld. Zij verzoekt om Gijsbert de Jongh, oom, en Peter Rommen, oom, aan te stellen. Ingewilligd, 15-4-1732.

Fol. 364r

Compareerde Maria de Jongh weduwe Jan Rommen en moeder van Anna [ ? zie folio 363v] ter eenre ende Gijsbert de Jongh en Peter Rommen als voogden ter andere zijde en sluijten een accoort, 15-4-1732.

Volgt nog een index.