Index register RA 12

1624-1639

Fol 5 testament
Fol 7 testament Wouter Lauwerens
Fol 10 testament Thonisken Wouter Lauwen
Fol 11 testament van Arien? Cornelis Cappiteijn en Eelken zijn huijsvrou
Fol 11 testament van Anthonis Peeters en laureijsken zijn huijsvrou
Fol 12 testament van Jan Ariens en Janneken zijn huijsvrou
Fol 14
Fol 16 testament van Ariaen Janss Meulenaer en Elisabeth Joosten zijn huijsvrou
Fol 19 Peter Clauwerden
Fol 20 testament van Wijrick Peeterss
Fol 23 testament Jan Arissen en Maeijken Jacoppen
Fol 25 testament Jacop Willemss en Crijntjen Joris zijne huijsvrou
Fol 28 testament Eewout Jansen en Teunken Leenders zijn huijsvrou
Fol 31 transport
Fol 33 coopseel van Pieter IJsebranden
Fol 34 transport door … Anthonisse
Fol 35 transport door Aentken Cornelis latst wed van Joost Wiilems van Oversteech
Fol 36 transport door Peeter IJsebranden
Fol 37 transport door Cornelis Willems namens Claes Schalken?
Fol 38 transport door Lijsken Peters
Fol 40 testament Grietken Adriaens laest wed van Merten Gemans?
Fol 43 transport door Thonis Adriaens Cappiteijn
Fol 45 Compareerden Jenneken Goverts Wolffs wed Jan Willems Cievits geassisteert met Jacop Willems Brouwers en Handrick Geerits van den Bosch, haeren gecoren voochden in desen, Anthonij Leenderts man ende voocht van Mechteltien Jan Kievits, Willem Jansen Kievits voor hem selven ende haer alle fort ende sterckmaeckenden voor Jenneken Jans ende Adriaentken Jans Kievits, minderjaerighe kinderen ende hebben gesamenderhant ende ider in haer qualiteijt overgegeven en getransporteert etc tbv Anthonis Jacop den Moember
Fol 47
Fol 51 t/m 56 zijn er niet
Fol 57 transport door Anthonis Lenertss
Fol 58 rente door Bruijsten Eewouts
Fol 59 rente door Peter Clauwerden
Fol 60 schultbrief voor Bruijsten Eewouts
Fol 62 schultbrief voor Bruijsten Eewouts
Fol 65 rente affgeleijt doot Cornelis Joosten …
Fol 65 accoort tussen Anthonis Otten X Joostghen Arienss van Camp wed Aert Huijghens en Bastiaen Peeters als voocht van de kinderen van Joostghen bij Bastiaen
Fol 66 Thonis Otten, Ippel, is voldaen dooor Willem Ghieken? tbv Cornelis Aerts en Peter Aerts haer vaders goet
Fol 66 los vel
Cornelis Aerts, ruijter, is voldaen van de f 50 hem aenbestorven van zijn zuster, 30-8-1639
Fol 67 Cornelis Eeuwouts is geld schuldig aan Jan Anthonis van Geselichoven? ,brouwer te Gorcum
Fol 68
Fol 69 Claes Diercx, Muijlkerck, en Anthonis Gheraertss? als bloetvoocht vann de kinderen van Claes bij Diercxken Ghe…. Za. Kinderen: Cornelis, Anneken, Wouter verkopen een rente
Fol 71 Pieter jansen van Dijck, Adriaentken Cornelis Bot wed Jan Jansen van Dijck geassisteert met Abraham Cornelis Both, broer, Cornelis Everden X Cornelisken Jans van Dijck, Jan Stevens en Andries Stevens van Dijck, Peeter Jans van Dijck als bloetvoocht van de andere weeskinderen van Steven: Anneken, Maeijken en Peeter, Corneliss Claesen Buijsen voor hem selven en Peeter van Dijck voorn, samen als voochden van de kinderen van Juet Jansen van Dijck: Janneken en Peeter Cuijnders, Peter Willems en Maeijken Cuijnders geassisteert met Cornelis Reijnerde, haeren vader wed Jacop Cornelissen geassisteert met Cuijndert Willems Coninck, allen erfgen van Jan Peeters van Dijck en Hilleken Andriessen. Zij verkopen aan Cornelis Joosten
Fol 73 dezelfe personen verkopen aan Geereaert Aertssen van Andel
Fol 76 Jan Adriaens Graeff als vader van zijn kinderen bij Neeltien Janss ter eenre en Jan Jansen als bloetvoocht van de kinderen: Adriaen, Anneken, Thonis en jan. Zij sluiten een akkoord.
Fol 78 Johan van We..thoven, brouwer te Doveren namens Dierck Block, coopman, Doveren, verkoopt aan Johan Adriaens Stael, schout en secretaris van Munsterkerck
Fol 79 procuratie
Fol 81 Dierck Claessen en X Lijsken …. Meeuss maken hun testament
Fol 84
Fol 99 Sebastiaen Willemss, secr Werckendam, verkoopt aan Lambrecht Hendricxen van Vessem
Fol 100 verkoop
Fol 100 Adriaen Janss Meulder en zijn kinderen verkopen aan Cornelis Adriaenss Cappiteijn
Fol 101 Adriaen Adriaenss Dolpo geeft over aan Philips van Liefdael, heere van Eethen en Meeuwen
Fol 102 ?aert Corneliss verkoopt aan Philips van Leefdael etc
Fol 103 Aert Christiaens, Breda X Lijntgen Cornelis Leendert Ooms verioopt aan Ariaen Janss Meulder
Fol 104
Fol 105 Peter Dircken, Donghen, verkoopt aan Arien Jans Meulenaer
Fol 106 Cornelis Jans Kamp, Dussen Munsterkerck, verkoopt aan Joost Govertss de Wit, schout alhier
Fol 108 Joost Goverts de Wit, schout alhier, Luijcas Peeterss Uwtenbroeck?
Fol 109 Sijken wed Sijmen Ghijsbertss verkoopt aan Wijnant Peeterss Uwtenbroeck?
Fol 110 Wouter Sijmonss en Sijmon Sijmonss, Wille Willems van Overstech namens Thonis Huijberts, Swijndrecht, allen erfgenamen van Peter Bastiaenss verkopen aan Luijcas Peeterss Uwtenbroeck?
Fol 112 Iewen Meeussen, B Broeck verkoopt aan Joost Goijaertss de Wit, schout alhier
Fol 113 Aentgen Corneliss wed Gherit Ariaens Holander? geassisteert met Hendrick Hendrickss van ….borch met Cornelis Ariaens, B Broeck, als voocht van de kinderen van Gherit, zijn broer, zowel van voor als nabedde, verkopen aan de voorkinderen van Gherit: Cornelis en Jacop, Anneken, Maijken en Sijken daer moeder aff was Maeijcken Jacops.
Fol 114 Reijner Aerts, ruijter, mede namens Willem hendrickss Buijsen X Margriet Cornelis, Arien Ariaenss Looskijnt mede namens de onm kinderen van Cornelis Ariaens Looskijnt, zijn broer, met Ariaen Franss als toesiender verkopen aan Melchior Gheritss
Fol 116 Lijntghen Lamberts wed Wouter Lauwen met Willem Anthoniss, secr B Broeck, verkoopt aan Jan Pieters van Gelder, Meeuwen
Fol 117 Jan Pieters van Ghelder, Meeuwen, verkoopt aan Joris Jans Hobink?, Woudrichem
Fol 119 brief van Dirck Jacoss Seijlmaker
Fol 119 Joost Goverts de Wit verkoopt aan Jan Willems Kivits, op den Hil
Fol 121 Bastiaentghen Dircxs met Aerts Lammerts Schipper verkoopt aan Jan Gherits, zwager, te Opandel
Fol 122 Claes Dircxss Bot verkoopt aan Jan Janss Roubos
Fol 123 Ariaen Bastiaenss, jonckman, verkoopt aan Jan Peeterss Coomen
Fol 124 Jan Anthonis van Wevelanchoven, brouwer Gorcum, namens Baerdt Peterss Stael, Swijndrecht, verkoopt aan Agatha Jans wed Willem Cornelis
Fol 125 Cornelis Swaen, sec G Berg namens de crediteuren, mag de goederen van Dirck Sijmons van Tijlinghen verkopen, verkoopt aan Cornelis Baerden en Jan Corneliss mitsgaers Claes Corneliss, Emmichoven
Fol 126 Cornelis Everaerdts verkoopt aan Arien jans Meulder
Fol 127 Bruijsten Eeuwouts verkoopt aan Joachim Segersen, Raemsdonck
Fol 129 Bruijsten Eeuwouts verkoopt aan Cornelis Everaerdts
Fol 130 Bastiaen Bastiaens verkoopt aan Jan Peeterss Koomen
Fol 131
Fol 132 Cornelis Bastiaens verkoopt aan het kijndt Bastiaen van Pauwels Matheusen
Fol 134 Cornelis Thoniss, jonckman, verkoopt namens Willem Adriaenss, op Wagenberch, aan Peeter Dirxss Straff
Fol 135 Thonis Cornelis Boon als toesiender van het kindt van Peeter Ariaenss van Camp bij Barbra Corneliss Boonen, zus van Thonis, nu X Philips Janss verkoopt aan Bastiaen Arienss van Camp
Fol 137 Cornelis Thonis Janckman verkoopt namens Willem Adriaenss, op Wagenberch aan Peeter Dirxss Straff
Fol 138 Joachim Segers, Raemsdonck, verkoopt aan Cornelis Everaerts
Fol 140 Melchior Gheritss verkoopt aan Cornelis Janss Daniels
Fol 141 Joost Goijerrtss de Wit, schout, namens Hendrick Ghijsen X Maritghen Jans, Rotterdam, verkoopt een stuk dries, aenbestorven van Matghen Jans, suster, aan Sebastiaen Pieterss Smits
Fol 143 Bruijsten Eeuwouts, en Cornelis Eeuwouts mede namens Anneken, suster, ter eenre en Thonis Etten X Joostghen Ariens van Camp ter andere sijde. Eeuwoudt Bruijstten heeft aan Joost voorn …..
Fol 145 Thonis Etten, Ippel, draagt op aan Willem Ghielen
Fol 146 Arien Pieters Leechgangher als voocht neffens Thonis Thonis Cornelis Boon van de kinderen van Gherit Reijers Boon opgesdragen tbv Thonis Cornelis Boon voorn.
Fol 148 Jan Willemss Kievits, op den Hil, namens Jan Janss van Esch, Gorinchem, verkoopt aan Jacop Willemss Kievits
Fol 149 Quirijn Goijerts Wolffs als bloetvoocht van de kinderen van Aert Goijert Wolffs za, broeder, met Jan Willemss Kievits, op den Hil, namens Maijken Pieters wed Aert voorn verkopen aan Jan Hendricks van ….., brouwer en … binnen Gorinchem
Fol 150 Aert Gherits van Hachoort X Emmeken Samuels mede namens Willem en Samuel Cornelis Potters daer moeder aff was de voorn Emmeken met Jan Cornelis Potters als voocht van Willem en Samuel, mitsgaders Arien Aertss Suermont als … van za Gheriken Luijcas van Wtenbroeck mede namens zijn kinderen bij Gheriken Luijcas za hebben opgedragen tbv Thonis Ariens Capiteijn
Fol 151 Thonis Ariens Capiteijn betaalt via een wilkeur.
Fol 152 Cornelis Eeuwouts heeft opgedragen tbv Arien Lauwereijs Smit
Fol 153 Sijmon Sijmons, Dussen Munsterkerck heeft opgedragen tbv Wouter Sijmons, oom, Dussen Munsterkerck
Fol 154 Sijmon Sijmons, Dussen Munsterkerck heeft opgedragen tbv Wouter Sijmons, oom, Dussen Munsterkerck
Fol 155 erfdeling tusschen Jan Adriaenss wednr Maeijken Jacopss ter eenre en de gelijcke erfgen ter andere zijde: Cornelis Bastiaenssen, Baeijen Baeijens X Grietien Bastiaenss verkoopt zijn deel aan Cornelis Cornelis Evertss, Adriaen Bastiaenss, Jacop Bastiaens Capellenvanger, Jan Wouters Wever en Peeter Bastiaenss,18-9-1636
Fol 157 Wouter Thoniss, inde Wercken, laetst wednr Martijnken Peters, toecomende bruijdegom, ter eenre en Dircxken Leuniss laetst wed Bastiaen Janss de Graeff, toecomdende bruijt, geassisteert emt Jan Janss Spierinck, oom, ter andere zijde. Zij maken huwelijkse voorwaarden.
Fol 159 op 19-5-1628 maken Melchior Hendrickss, jonckman, toecomende bruijdegom geassisteert met Hendrick Hendricks van Oldenborch, zijn vader, ter eenre en Thonisken Wouters, toecomende bruijdt geassisteert met de ……bedienaer des H … alhier als voocht bij testament van Wouter Laurens Berentss, haer vader hun huweliojkse voorwaarden
Fol 161 op 25-11-1628 maken Ariwen Aertss, Drongelen, geassisteert met Ghijsbert Ariaens, zijne sone en Pauwels Dieliss, swager ofte behoude sone en Truijcken Ariens wed Sijmon Ghijsbertss geassisteert met Luijcas Peeterss van Uwtenbroeck hun huwelijkse voorwaarden
Fol 165 Gherit Janss Liesvelt heeft opgedragen tbv Cornelis Janss Daniels
Fol 166 op 9-9-1629 verkleren Emmeken Samuels wed Arien Cornelis Potters met Aerdt Gheritss van Hachoort, op den Hil, als haar voocht ter eenre en Cornlis Ariens Potter, Jan Cornelis Potter, Eethen, als voocht van de kinderen van zijn broer en Arien Gheritss van Hachoort X Aertghen Ariens Potter ter andere zijde gedeelt en gescheijden te hebben
Fol 168 Jan Cornelis Potter, Eethen, als voocht van de kinderen van zijn broer Arien met namen: Peeter, Arien, Jan, Samuel, Willem en Maijken, mede namens Arien Gheritss van Hachoort X Aertghen Ariens Potter verklaren hun erfdeel gedeelt en gescheijden te hebben
Fol 171 Cornelis Gheritss Hollander, jonckman, en Cornelis Arienss, B Broeck, oom ende momber van de andere kijnderen broeder ende susters van Cornelis Gheritss voorn met namen: Jacop, Anneken, Maritgen en Sijken, voorkinderen Gherit Ariaens Hollander daer moeder aff was Maritgen Jacobs hebben opgedragen tbv Joost Willems Oversteech
Fol 173 Adriaenken Willems van Oversteech wed Joost Goverts de With, schout Muijlkerck geassisteert emt Adfriaen Willem Oversteech, broeder, en Joost Aerts Wildeman ter eenre en Claes Goverts de With als bloetvoocht over de kinderen van Joost en Ariaenken: Adriaenken, Claes, Elijsabet, Catalijn, Goovert en Joost ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord
Fol 176 copie. Op 1-1-1636 compareert Do ende??? Willem van Oversteghe als vader, oom en voocht van Willem Joosten van Oversteghe naergelaten kinderen van Joost za, zijn broer in 1e en 2e huwelijk aen Heelken Willems en Helena de Ghier machtigt Johan Stael, schout en secretaris van Dussen Munsterkerck en Joost Aerts Wildeman om de erfenis van Willem Joosten te regelen
Fol 178 copi. Willem Joosten van Oversteech, Johan Adriaens Stael, schout en secr van Dussen Munsterkerck, Joost Aerts Wildeman namens Willem van Oversteech, Dordrecht, bloetvoocht van de kinderen van Joost Willems, zijn broer, Adriaen Dierck de Ghier als toesiender van susters wege Heijltken de Ghier za, moeder van de kinderen ter eenre en Aentken Corneliss wed van Joost geassisteert met Abraham Corneliss, Willem Anthonisse Rogge?, secr op den Hill en Cornelis Thonissen ….ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord
Fol 180 meester Sebastiaen Willems laest wednr van Heijltken Claes ter eenre en Jan Claessen, broer, als bloetvoochrt van de kinderen van Heijltken: maeijen, jenneken en Anneken, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord
Fol 183 op 15-11-1636 compareert Jan Corneliss Potter als voocht van de kinderen van Thonis Cornelis Potter: Adriaenken en Cornelis, Beertrom Claessen X Maeijken Thonis Potter en Willem Diercxss X Zoetken Thonis, kinderen van Thonis Cornelissen Potter maken een erfdeling
Fol 186 Jan Willems Kievits, op den Hil, bekent schuldich te wesen aen Pieter Baling van Wevelanchoven?
Fol 187 Opdracht van Aentken Cornelis tbv de kinderen van Geerit Adriaens Hollander za
Fol 188 opdracht van Willem Diercxen, Meeuwen, tbv Adriaenken Willems van Oversteech
Fol 189 Bastiaen Hendricxen Oldenborch opdracht tbv Adriaenken Willems van Oversteech
Fol 191 Jan Roeloffs , Meeuwen, namens marichen Quireijnen Louffs wed Apert Arijenss … geassisteert met Daenijel Elbo en Cornelis Willems Weus?, Dordrecht, verkoopt aan Pieter Jansen Braber, Meeuwen
Fol 192 Anthonis Lendertss is schuldich aen Jan Anthonis van Wevelinchoven
Fol 193 Lambert Pieterss, B Broeck, verkoopt aan Eltken Pieters geassisteert met Frans Pieterss, broer
Fol 194 Jan geeritss X Neeltgen Diercx en Cornelis Geerits van Thiel X Peeterken Diercx verkopen aan Cornelis Eeuwouts van Dijck
Fol 195 Jacop Opp…. Aertss machticht Johan Stael, schout
Fol, 196 copie. Handricxken Wouters wed Peeter van Basel geassisteert met Dielis Peeterss van Basel, soon, is schuldich aan Wouter Schilders, laeckencoopman G. Berg
Fol 197 op 1-5-1639 compareerde Anna Jans wed Anthonis Geerloffen geassisteert met Dierck Janssen, broer ter eenre en Geelich Anthoniss als bloetvoocht van de kinderen van Anna: Geertien, Jan, Wouter en Tontien. Zij sluiten een akkoord
Fol 200 Erfdeling tusschen Melchior Hendricxen Oldenborch ter eenre en Adriaen Peeters Pellecaen en Peeter Hendricks Spiering, kerckmeesters, ter andere zijde
Fol 205 op 25-7-1625 compareerde Jacop Joosten en Cornelis Stevens, diaconen Waspijck, geassisteert met Gasparis Nusius, hun predikant, en Frans Ariens Boeser, ouderling, ter eenre en Flips Jans van Nederveen en Denijs Claessen, diaconen, met Do Voetius, predikant en Wouter Lauwen, oud ouderling ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord
Fol 207 op 30-10-1625 compareerde Bastiaen Ariens van Camp mede namens de kinderen van Peter Ariens van Camp, Herman Ariens van Camp, Jan Ariens Verdoorn X Maeijken Ariens van Camp, Kort Huijgens X Joosten Ariens van Camp, ter eenre en Claesken Ariens wed Arien Cornelis van Camp met Peter Ariens, broer. Zij sluiten een akkoord
Fol 209 inventaris door Philips wed Neeltken Cornelis
Fol 211 Philips Jans van Nederveen ter eenre en Nicolaes Dircxss als voocht Peter Gheritss Gast als mede voocht van de kinderen van Phili[ps en Meeltken. Zij sluiten een akkoord
Fol 213 Luijcas Peterss van Uwtenbroeck verklaert dat hij van menig is dat zijn vier kinderen: Peter, Peterken, Gheritken en Adriaentken enz
Fol 216 op 18-2-1626 compareerde Peeter Jan Vrancken ter eenre en Jan Jacopss als voocht van de kinderen van Peter bij Maijken Hendricxss ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord
Fol 217 inventaris bij Emmeken Samuels wed Arien Cornelis Potters
Fol 219 Emmeken Samuels wed Arien Cornelis Potters met Aert Gherits van Hachoort terb eenre en jan Cornelis Potter als bloetvoocht van de kinderen van Arien en Emmeken ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord
Fol 222 Barbara Cornelis Boon wed Peter Ariens van Camp met Anthonis Boon, broer ter eenre en Bastiaen Ariens van Camp als bloetvoocht Cornelis en Jan Peeters, onm kinderen van Peeter en Barbara ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
Fol 224 op 22-6-1626 compareerden Maijken Jacops wed Bastiaen Hendricx vanden … met Jan Corneliss, haar voocgt, ter eenre en Jacop Arien Bastiaenss … Hendrikckxss als bloetvoocht van de andere onm broeders en susters van jacop en Ariens coorss: Cornelis en Peeter, Grietken en lijsken Bastiaenss ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
Fol 225 Jacop Bastiaens en Willem Hendrickss als voocht van zijn onm boeders en susters met Arien Bastiaenss zijn broer. Zij sluiten een akkoord
Fol 226 op 5-6-1626 compareerden Dirxken Lenarts wed Bastiaen Janss de Graeff met Willem Thonis, secr op den Hil, ter eenre en Jan Wilmss mede namens zijn moeder Ant… Jans mede namens broeders en susters en namens Baert Peterss, oom, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord
Fol 228 op 25-8-1626 compareerden Eelken Joosten wed Arien Cornelis Capiteijn met Hendrick Hendrickss Oldenborch ter eenre en Cornelis en Peter Ariens Capiteijn, kinderen van Eelken en Arien met Wouter Ariens, Veen, als voocht van de andere kinderen: Thonis, Aert, Ocker en Jacopken ter andere zijde. Zij hebben gedeijlt en gescheijden.
Fol 230 op 25-8-1626 compareerden Cornelis Ariens Capiteijn ter eenre en Peeter Ariens, Wouter Ariens, Veen, als voocht van de andere onm kinderen van Arien Cornelis Capiteijn za bij Eelken Joosten: Anthonis, Aert, Ocker en Jacopken ter andere zijde. Zij delen.
Fol 232 Eelken Joosten wed Arien Cornelis Capiteijn met Hendrick van Oldenborch ter eenre en Wouter Ariens, Veen, als voocht van de kinderen van Arien en Eelken ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
Fol 234 Jacop Clasen Kuijper toont de inventaris van hem en zijn vijf kinderen bij zijn vrouw.
Fol 235 Philips Jans, diacon, mede namens Nijs Class, mede diacon, geassisteeert met Do Voetius, predicandt, en Peeter Clauwerden, ouderling ter eenre en Jan Spierinck ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
Fol 238 Maijken Jans wed Cornelis Corneliss Geeritss met Lauwerens Denijsen Mutsaert ter eenre en Philips Jans, diacon, mede namens Nijs Class, mede diacon, geassisteeert met Do Voetius, predicandt. Zij sluiten een akkoord.
Fol 243 op 9-11-1629 compareerden Willem Willemss wednr Jenneken Jans, ca 2 maanden geleden overleden, en verklaart een zoon, ca 8 jaar, te hebben bij Jenneken. Jan Wouters zoon van za Wouter Hendrickss ?ebe?
Fol 244 op 4-10-1629 compareerden Bruijsten Eeuwouts, Cornelis Eeuwouts, Jan Peeterss x Anneken Eeuwouts, kinderen van Eeuwoudt Bruijstenss en Maijken. Zij hebben gedeijlt en gescheijden.
Fol 247 op 14-2-1626 compareerden Jenneken Pieren erfgen van Cornelis Dircxss Bodt ter eenre en Peeter Gheritss Ghast X Jenneken Cornelis mede namens ……. en Adriaentghen, zijn vrouwe susters, Peeter Peeters Bol als voocht, neffens Peeter ….., van het kind van Jan Cornelis Bodt ter andere zijde. Zij delen.
Fol 249 op 29-2-1639 compareerden Jenneken Pieren wed Cornelis Dircxss Bot met Abraham haer soon is schuldich aan de diaconen.
Fol 250 Adriaen Jans Meulder laest wednr Lijsken Joosten ende ter eenre Jan Ariaens Meulder, Gheerlick Thonis X Adriaentghen, Joost Willems van Oversteech als voocht van Jenneken, kinderen van Arien en Lijsken Joosten ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
Fol 253 Peter Luijcas van Wutenbroeck met Dirck Arienss, Wtwijck, X Peterken Luijcas, Arien Aertss Suermont, op den Hil, mede als vader van zijn kinderen bij Gheriken Luijcas za, Adriaentghen Luijcas met Jan Jans van Dijck, kinderen van Luijcas. Zij delen.
Fol 256 Joost Aertss … X Lijsken Clauwen en Clauwert Pieters, zijn zwager, B Broeck,. Zij delen.
Fol 257 Dielis Lammertss X Neeltghen Thonis laetst wed van Bastiaen Eeuwouts ter eenre ende Jan Eeuwouts als oom ende momber van de drie kinderen van Bastiaen en Neeltgen geassisteert met Peeter Ariaens Capiteijn, zwager, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
Fol 261 Claes Diercx Bot en Anthonis Geelicken verkopen aan Jan Pieterss van Gelder
Fol 262 Ariaen Aerts Suermont als vader van zijn kinderen bij Geericken Lucas Vuijttenbroeck verkoopt aan Jacob Willems Kivits
Fol 263 Jan Adriaenss wednr Maeijken Jacoppen, Jacop Bastiaens Cappellevanger, Adriaen Bastijaenss , Cornelis Bastijaensen, Peeter Bastijaens, Baeijen Baijens X Grietken Bastijaens, Jan Wouters Wever X Lijsken Bastijaens erfgen van Maeijken Jacoppen, hun moeder, verkopen tbv Jan Adriaenss
Fol 264 Sebastiaen Willemss, surgijn, gelooft schuldich te wesen aan Jan Thonissen van Wevelinchoven
Fol 266 Aentken Cornelis laest wed Joost Willemss van Oversteech met Cornelis Anthonis Roubos gelooft schuldich te wesen aan Jan Thonissen van Wevelinchoven
Fol 267 Embrecht Wouters, Cleijn Dongen, verkoopt aan Johan Coenen, schout Oosterhout.
Fol 270 Adriaen Schalck, constapel, Heusden, Thonisken Gijsberts wed Govert Gijsbertsen de Momber, Heusden, met Cornelis Joosten, Jan Ariaenss Stael, schout Munsterkerck, namens jan Ghijsbertss van Arckel, cappiteijn, verkopen aan Ariaen Willemss Rogge, schout op den Hil
Fol 272 erfdeling tusschen Adriaen Willems Roggen, schout vanden Hil, Adriaen Lauris Verhoeven, smit van de Dussen, Anthonis Jacopss allen ter eenre en Adriaen Arienss Leeghganger HG meester, hem aangekomen van Aert Goosens en Geertken Adriaens
Fol 274 Adriaen Willems Roggen, schout vanden Hil, Adriaen Lauris Verhoeven, smit van de Dussen, Anthonis Jacopss deln hun deel.
Fol 276 Jan Janssen Roubos verkoopt aan Adriaen Lauris Verhoeven, smit vande Dussen
Fol 277 Anthonij Bastijaenssen Stael verkoopt aan Anthonis Jacopss den Noember
Fol 278 Anthonis Leenders verkoopt aan Bastijaen Peeterss Pellecaen
Fol 279 Eedt gedaen:
Peeter van Dijck, HG meester, 21-12-1636
Cornelis Willemss Witgens, borgemeester, 22-6-1637
Adriaen Peeters, kerckmr, 22-6-1637
Ocker Adriaens Cappiteijn, borgemeester, 9-5-+1638
Abraham Cornelis als Ho. ende Leegh waersman
Jan Eeuwouts, borgemeester, 30-4-1640
Fol 280 20-6-1637 Leendert Adriaens de Vries ondertrout met Mecheltien Jaspers vanden Heuvel
Cornelis Cornelis ondertrout op 19-6-1638 met Maeijken Crijnen X 12-6-1638
Cornelis Bastijaenss ondertrout met Trijntken Janss van dorp Minnen in t lant vander Wercken, 18-12-1638, X 19-1-1639
Dan volgt er nog een blad wat index.