Fol. 1r
Niet te lezen

Fol. 5r
Inventaris van die goederen van Jan Aertsz weeskijnderen

Fol. 8r
Inventaris van Aert Aen Huijben kijnderen goeden bij Cornelis Adriaensz Huijben den voocht aengebrocht

Fol. 11r
Ontfanck Cornelis Adriaensz als voocht van Gerit Aen Huijben kijnderen vanden steffdach die selffde Gerits tot de xxvije september 1559

Uutgeeff Cornelis Adriaensz als voocht van Gerit Aen Huijben kijnderen vanden steffdach van Gerits Adriaensz voorss tot den

Fol. 13r
Ontfanck Cornelis Adriaensz Baumia als voocht van Gerit Adriaen Huijben kijnderen beijden sijnde den xxe junij xvc ende sestich totten ije octobris anno xvc Lxj

Uutgeeff tegen den voorgaende ontfanck

Fol. 15r
Inventaris van Tonis Matisz weeskijnderen goeden de welck die sijnde noch comen nae de rekeninge bij Frans Adriaensz ende Dirck Cornelisz gedaen. Opten je octobri 1559 in presentie schouth ende heemraders ende Quijrijn Goijertz ende Merten Schouten

Fol. 15v
Opten je octobris anno xvc Lix compareerden Frans Adriaensz Gielisz als man ende voocht van Aentken Tonis Mertens weduwe ende heeft aengenomen die twe kijnderen bij Tonis Mertnsz achter gelaten etc.

Fol. 17r
Reekeninge Gerit Janss [Gijsbrechtsz] als gemachtich van Maeijken Jan Andriess die Aude weduwe van wegen die weeskijnderen Adriaen Petersz de Vos bij Aentken [Jan Andriesdr] sijn leste huijsvrouwe verwect

Fol. 17v
Reekeninge gedaen bij Jan Andriess die Jonghe als voocht Aentken sijns susters weeskijn-deren bij Adriaen Petersz Vos verwect date quo sup. Gepasseert presentie als boven

Fol. 18r
Inventaris vande goeden van Aentken Adriaen Petersz Voss weduwe weeskijnderen naeden date van … also bevonden den sevenden januarij bij Jan Andriess als voocht der voorss …. Aengebrocht so van erffgoeden ende ander incomende penningen bij spene ut infra ?

Fol. 19v
Rekeninge Jan Andriess van Adriaen Petersz Vos nakijnderen gedaen voor schouth ende heemraders, den ve meij 1561

Fol. 20v
Opten vije nonabris 1563 so heeft Jan Andriess sijn rekening gedaen etc
Opten xxviije septembris 1565 so heeft Jan Andriess sijn rekening gedaen etc
Opten xxixe nonabris 1566 so heeft Jan Andriess sijn rekening gedaen etc
Opten xxvije nonabris 1567compareerde Jan Andriess ende heeft sijn rekening gedaen etc

Fol. 21r
Rekeninge vande administratie die Cornelis Janss gedaen ende gehadt heeft vande gemeen erffgenamen van Hilleken sijn suster tot den date toe 12e februarij 1561

Fol. 23r
Rekening bij mr ? Willem Ph… gedaen van selffde erffgenamen van schulden die hij op ge-buert heeft in Brabant.

Fol. 25r
Inventaris van Peter Baeijens ende sijns weeskijnts Goeijen voor schouth ende heemraders ondergegeven den xxvje septembris 1561

Fol. 27r
Inventaris vande goeden die achtergelaten heeft Neeltken Adriaen Kuijper dochter blijckende de deelinge aengebrocht den lesten meij pup

Fol. 29r
Rekening Seger Geritsz als voocht van Gerit Petersz sijn broers weeskijnt
Hendrick Petersz Smit ende Adriaen Geritsz die oom zijn

Fol. 29r
Dits alsulcke inventaris van goeden als tot deser tijt heeft weeskijnt voorss bijden voorss voocht ende die moeder. Aengebrocht ten versoeck van Hendrick de Hard schouth

Fol. 30r
Opten dage voorss so sijn met malcanderen geaccordeert Seger Geritsz Coninck tot Sgra-venmoer als voocht van Gerit Petersz Peter Geritsz weeskijnt ter eenre ende Henrick Petersz Smit oom ende voocht van Jaecken sijn huijsvrouwe des weeskijnts moeder etc.

Fol. 30v
Opten xviije nonenbris anno xvc Lxviij so heeft Zeger Geritsz Coninck tot Sgaeffenmoer als voicht van Gerit Peter Geritsz kint sijn reekeninge op sijnen eedt gedaen etc.

Fol. 31r
Memorie
Aengaende tproces dat Seger Geritsz als voocht van Gerit Peter Geritsz kijnt gesustmeert heeft tegens den schoudt Wolfaert VerduijnSt…oltis etc

Fol. 32r
Inventaris van die achtergebleven goeden Annekens Adriaen Dircxsz Schoenmakers huijs-vrouwe was saliger dat Dirck Adriaen sijn soon in bestorffven is als sijn die helft. Voor schouth ende heemraders aengebrocht in presentie van Ghijsbrecht Adriaensz als bestorven voocht. Den 20e octobris 1567.

Fol. 32 bijlage
Memorie
Dit sijn de goeden die Adriaen Dircxsz ende Dirck Adriaensz sijn soon altehants hebben uut den inventaris getrocken ende die weerde van dijen wat sij jaerlix gelden.

Fol. 33v
Opten xxixe septembris 1568 so heeft Adriaen Dircxsz sijn rekening gedaen bij sijnen eedt etc.

Fol. 36r
Inventaris van alle Dirck Cornelisz ende sijn weeskijnderen goeden, in julio 1564 aengebrocht

Fol. 37r
Inventaris vande onproffijtelijck goeden ende wtgaende schulden

Fol. 39r
Inventaris van Tuen Bollen achtergelaten goeden. Proffijtelijck ende omproffijtelijck

Fol. 41r
Inventaris van Jan Staesz weeskijnderen achtergelaten goeden. Den xxvje januarij anno Lxvj Luidicx

Fol. 41r
Ick Cornelis Adriaensz als wesende dat naeste bloet van der kijnderen moeders wegen van svaders sijde heeft duir begerte van Bastiaen Baijensz ende Joost Baeijensz als wesende audt oomers van smoeders wegen vande voorss weeskijnderen aengenomen etc.

Fol. 41 los vel 1
Dit is dat Cornelis Adriaenssen uutgegeven heeft voor Jan Staessen weeskijnder

Fol. 41 los vel 2
Dit is dat Cornelis Adriaenssen ontfangen heeft voor Jan Staessen weeskijnder wegen

Fol. 43r
Inventaris van Peterken Gielen Coolman weeskijnt

Fol. 45r
Opten xxixe meijs anno xvc axhr ende stsestich compareerde Peter Claes Janss Bax soon met Merten Claess sijnen broeder ende gecoren voocht ende heeft hem goeder rekeninge, bewijs ende reliqua bedanct van die weduwe van Adriaen Toniss de Jonghe etc.

Fol. 46r
Rekeninge van Hendrick Damelss weeskint

Fol. 47r
Rekeninge bewijs ende reliqua van Gerit Melchior Janss van sijnen susters de anno xvc neg-hen ende tsestich ende voortss navolgende tot dese dage toe

Fol. 53r
Aenneminge van Adriaen Denijs den Ouden weeskint
Desenj xviije aprilis anno xvc Lxxj stilo Luijdicx so sijn Jan Adriaen Denijss Adriaen Adriaen Denijss ende Dierck Adriaen Denijss mindelijck veraccordert ende overcoemen met Rochus Willemss als nu ter tijt getrout hebbende Anneken wijlen weduwe van Adriaen Denijss nopen-de tonderhouden van Adriaen Denijss achtergelaten weeskint geproccerert bijde voorss An-neken etc

Fol. 54r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua van Peterken Jan Reijwertsz van haeren zoon Jan Janss onmondich sijnde daer van die leste reeckeninge is gepasseert opten iiije januarij Lxxj

Fol. 56v
Opten xxvj meij anno xvc Lxxiij do heeft Jan Vass Coninck cranck sijns lichaems met sterck ende machtich sijnde sinnen opgaende beenen ende gewilt in forme van testament etc.

Heemraders oa Adriaen Zegers de Buijsman

Fol. 57r
Aenneminge van Phaes Janss van sijnen weeskindt
Desen xxve julij anno xvc Lxxiij so heeft Phaes Janss met sijnen vader Jan Phaess aenge-noemen sijn onmondich weeskint verwect bij Aentgen Beris Huijbrechtszdr van Wouter Ma-thijs als gerechte bestorven voicht Beris Huijbrechts als … ende Peter Willems Connincx als oom etc.

Fol. 58r
Reekeninge bewijs ende reliqua van Adriaen Wouter Corneliss als gerechte bestorvenn voicht van Jan Wouters sijns broeders weeskinderen die hij geprocreert heeft bij Jenneken Wil-lemsdr sijn eerste huijsvrouwe de anno xvc Lxxviij vanden sterffdach des voorss Jan Wouters aff tot desen dage toe.

Aldus gereeckent opten xxe januarij anno xvc tachentich in presentie van Peter Willemss schoudt tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck als toesiender vanden weeskinderen, Jan Huijgen als oom, Willem Lambertss, Jan Toniss Luer, Geerwijn Wouterss als oom, etc

Fol. 58v
Op huijden den iije augusti anno Lxxxij so hebben … Janss in presentie van Peter Willemss schoudt tot xj½ Hoeffven ende Willem Lambrechtss heemraet affgereeckent jegens … Wou-terss weduwe etc

Fol. 63r
Reekeninge van Gerit Melchiorss als voicht van Anthonis Jaspers weeskinderen vanden beghinne van sijnder voochdij tot desen tegenwoordiche daege met affscheijden der selve voochdij

Aldus gereeckent opten xve martij anno xvc Lxxx in presentie van Willem Willemss Arens als oom Jenneken ende Lijsken Tonis Jaspers twe outste dochteren daer in ter … van dese reeckeninge geroepen waeren, Joachim Janss de schoudt ende Adriaen Huijbrechtss ende Jan Adriaens als heemraders etc.

Fol. 67r
Inventaris van alle die erffgoederen ende haeffelijke goederen van Jan Corneliss van Tilborch ende sijne kijnderen aftergelaten bij Adriaentken Handrick Boegaerts ? der kijnderen moeder zaliger geboeren van Goerle. Den xxvije julij anno 1585

Fol. 67v
Aenneminge van Jan Corneliss sijne weeskijnderen
Bastiaen Handrick Boegaerts is oom.

Toegevoegd: den lesten december anno 1628 soe sijn gecompareert Jan Janss de sonen van Jan Corneliss met Adriaen Janss mede sone etc

Fol. 68r
Opten xixe februarij anno 1587 soe compareerden Jusken Jansdr ende heeft Jan Janss Hoe-veneer haeren broeder de voochdije opgesaet etc.

Fol. 69r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voet Jan Janss Hoeveneer van alsulken administratie als hij gehandelt heeft voer sijn broeders ende suster van die geoderen nae die doot sijnder vader ende meoder aftergebleven, gepassert op den xvje aprilis anno 1584

Fol. 70v
Op desen selffden dach als dese voorgaende rekeninge gepasseert is so hebben Jacop Janss ende Staes Janss haer voochdije opgesaet voer den gerechten van Scravelduijn Waspick etc

Fol. 70v
Rekeninge gedaen bij Jan Janss Hoeveneer voer schout ende heemraders van wegen sijn suster van alsulken administratie hij gehadt heeft nae die laeste rekeninge desen xixe februarij anno 1587

Fol. 72v
Inventaris van Jan Peters Muelders ende sijn aftergelaten weeskijnderen goederen

Fol. 74r
Rekeninge voer Jan Adriaen Clasen ende Laureijs Jansz als Heijligeest meesters van den ontfanck die sij gehandelt hebben van wegen Huijbrecht Jaspers weeskijnderen inden eersten de ontfanck ende daer nae den wtgeeff vervolgende

Fol. 75v
Copie
Rekeninghe bewijs ende reliqua die welcke doende is Willem Cornelisz als voecht van Adri-aen … weeskijnderen vanden administratcie ontfanck ende wtgeeff die hij gehadt heeft van wegen die voorss weeskijnderen zedert omtrent Bamis dach anno Lxxxviij tot desen toe

Fol 77 ontbreekt

Fol. 77v
Copie
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Cornelis Jan ? Huijbrechts van wegen Peterken Jan Huijben dr haer twe onmondige weeskijnderen genaempt Adriaen Diercx ende Mariek Dier-cxsdr, gedaen opten xje marcij anno 1596

Fol. 78v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Joachim Berthouts ende Gerit Melchioers als voechden, toesiender van den aftergelaten soen van Gerit Cornelis zaliger genaempt Cornelis Gerits beginnende anno acht ende tachentich tot den jaer seven ende tnegentich excluijs

Fol. 81 ontbreekt

In 1596 tekent Cornelis Geritsz voor de affrekening

Fol. 86r
Inventaris van allen die haefflijke goederen aftergebleven van Adriaentken Meusdr huijsvrou-we zaliger van Adriaen Wijt Willems ende den voers Adriaen gestelt ende gedeelt opten xije januarij anno 1597 ende sijn bij Adriaen Wierecken als voecht vande voers Adriaentken Meusdr haer weeskijnderen ende Adriaen Aerts vander heijden als toesiender vande voers wesen ende voert met Coenraet Jans, schout, Jan Adriaen Clasen ende Jan Lambrechts Muer als heemraders getaxeert ende geweerdeert om daer van te maken eenen erffscheij-ding tuschen den voers Adriaen Wijten met sijn kijnderen bij die selffde Adriaentken verweckt ende die voers weeskijnderen die de voers Adriaentken geprocureert hadde bij eenen Adriaen Jan Adriaens Avontuer in de wandelinge genaemt ende sijn hier int geheel gestelt ende ge-weerdeert, 1597

Fol 87v
Inden volgende die aenneminge bij Adriaentken Meusdr der voorsz Adriaen Wijten huisvrou-we zaliger gedaen van hare voerkijnderen inden eersten den outsten zoen Cornelis Willemsz die sij inde aenneminge beloeft hadde tot sijnen mondigen dagen wuijt te reijcken etc.

Fol. 87v
Voerts alsoo oewck die voers Adraientken Meus zaliger noch twe kijnderen bij namen Mari-ken Adriaensdr ende Jan Adriaens geprocureert hadde bij Adriaen Jan Adriaens inde wande-linge genaempt Avontuer etc
Den joncsten zoen genaempt Jan Adriaens
t jonxste kijnt Dingentken
1597

Fol. 88v
Copia copie
Op huijden desen xviije julij anno xvc ses entnegentich compareerden voer mij Melis Cornelisz openbaer notaris in presentie vande gethuijgen hier nae genoempt den eersamen Adriaen Wijten ende deerbare Adriaentken Meusse sijn wettige huijsvrouwe die voers Adriaentken sikelijk sijnde van lichaeme maer noch volcoemen van verstane als dat voer onsen ogen heeft gebleken die welcke beijde aenmerkende datter egheen dinck zekerder en is dan die doot etc.
Drie kinderen.

Fol. 89v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Coenraet Jansz schout als voecht vande weeskijnderen van Peterken Jan Huijbrechtsz zaliger bij namen Adriaen Diercxsz ende Mariken Diercx, ge-daen opten xxve december anno 1598

Fol. 92r
Rekeninge, bewijs ende reliqua bij Adriaen Huijgen gedaen van sijne administracie die hij ge-daen heeft van sijn huijsvrouwe broeder genaempt Jan Adriaensz desen xiije julij 1600

Fol. 93r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Jansz Boegaert ende Dierck Adriaen Diercxsz als voecht ende toesiender van Seger Damen weeskijnt den ontfanck ende wuijtgeeff wuijt den erffhuijs cedulle gehouden den iije februarij anno xvjc ende drie

Fol. 97r
.. diet weeskijnt van Seger Damen noch … wuijt het erffhuijs cael

fol. 98r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Huijbert Jan Vassen als voecht vande weeskijnderen van Maeijken sijn susters die de voersz Maeijken geprocureert heeft bij Jan Adriaen Geritsz, gedaen desen xviije junij ann xvjc ende drie voer heemraders Jan Adriaen Clasen, Gerit Mel-sen, Dierck Foppen ende Huijch Petersz

Fol. 100v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jacop Goverts als voecht van sijn halve susters ende broeders die sijne vader saliger verweckt heeft bij Anneken Peter Tonisdochter, gedaen den ve januarij anno 1609

Toegevoegd: Adriaen Joachiems x Aentgen Goeijaerts

Fol. 102v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Anneken Petersdr wedue wijlen Goevert Jacopsz van-den ontfanck ende wuijtgeeff als sij heeft gehadt van hare kijnderen, gedaen den lesten sep-tember anno xvjc ses

Fol. 103r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jan Adriaen Claesen als voecht van Merten Wouters kijnderen van sijn administracie, handelinge ende bewijnde als hij gehadt heeft vande seffde weeskijnderen ingaende den xiiije novembris anno xvjc twe ende wuijtgaende xiije novembris anno xvjc vier

In de kantlijn: Aert Tonisz voer sijn selven ende mede van wegen Adriaentken Mertens ende Wouter Mertens bekende dat dies lot van rekeninge ten volle betaelt is. Actum den 17e meij anno 1608

In 1604 was er ook een dochter Peterken

Fol. 110r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Quirijnsz als voecht van Handrick Geritsz wees-kijnderen die hij doende is beginnende meij anno xvjc tot desen dagen toe den xiiije meert an-no xvjc vijff

Claes Claesz grootvader, Anthonis Hendricxsz, zoon, Geriken Hendricx, dochter, Dierck van Clootwijck en Adriaen Jansz als omen.

Fol. 115r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Tonis Cuijl als voecht van Anthonis Tonisz sijn broers kijnderen gedaen den vije aprilis anno xvjc vijff

Genoemd: Peter Tonisz Cuijl, Hans Floris van Mechelen x Dingentken Anthonisdr

Fol. 120r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Huijbert Jan Vassen als oem ende voecht van Mariken sijn susters kijnderen daer vader aff is Jan Adriaen Geritsz, gedaen den xxix aprilis anno xvjc vijff

Fol. 121r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jacop Goeijaertsz ende Adriaen Joachiemsz als vooch-den van Peter Mathijs weeskijnt vande goederen ende penningen die hij heeft geërft van sijn moeder met oeck Lambrecht Adriaens als voecht vant weeskijnt van Wierick Geritsz dat Wie-rick Geritsz verweckt heeft bij Lijsken Jan Geritsz dochter saliger van haeren ontfanck ende wuijtgeeff soe vande vercoefte goederen int erffhuijs vercoeft als oeck peert, beesten, hoeij, stroeij als anders, gedaen dem xxie julij anno xvjc ses

Fol. 122v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Jansz Boegaert van alsulken administracie als hij heeft gehadt vande voechdije van Maeijken Seger Damiaensdr beginnende iije februarij anno xvjc drie tot dese tegenwoordigen daghe toe wesende den ije aprilis anno xvjc seven

Fol. 125r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Mathijsz als voecht van Jan Nouten weeskijnt van alsulken administracie als hij vant selffde weeskijnt gehadt heeft sedert Bamis anno xvjc ende drie tot desen dagen toe wesende den ije aprilis anno xvjc ende seven

Fol. 129r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jan Ariaen ? Clasen als voecht van Merten Woutersz weeskijnderen vande administracie, handelingen ende bewinde als hij gehadt heeft sedert die leste sijnegedane rekeninge gedaen, den xxije mert anno xvjc vijff

In de kantlijn: Aert Tonisz als man ende voecht van Peterken Mertens, Adriaentken Mertens ende Wouter Mertensz bekende etc, 2e meij 1608

Fol.133r
Rekeninge, bewijs ende reliqua van Jan Adriaen Classen als voecht van Herman Gijs-brechtsz weeskijnderen enmde dat van alsulken administratcie als den selffden vande voerss kinderen gehadt heeft, gedaen den xxvije decembris anno 1606
Genoemd: Peterken ende Maeijken Hermans

Fol. 137v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Michiel Mathijs schout van alsulke administratie, hande-linge ende bewijnde als hij gehadt heeft van wegen die weeskijnderen van Truijcken Peter … weu die sij geprocureert heeft bij den selffden Peter, gedaen den xiiije meij 1607 ?

Genoemd: Cornelis Petersz ende Jacop Petersz.

Fol. 138 los vel

Peter Peterss, schipper, geeft procuratie aan zijn broers, 22-3-1610

Fol. 139r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Willem Cornelisz als voecht vanden weeskijnderen van Anthonis Cornelisz sijnen broeder saliger ende dat vande administracie beginnende den xije jinij anno xvjc vijff tot op huijden den xve septembris anno xvjc seven

Fol. 143r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering van alle alsulken administracie als hij gehadt heeft in sijne voechdije van Dingentken Ariaensdr sijnder susters kijnderen die sij geprocureert hadde in haren leven bij Joest Adriaen Gielisz ende dat vanden ontfanck wuijt die erffhuijs cedulle als andere huerpenninge vande jaren anno xvjc acht

Fol. 148r
Dit sijn goederen die de kijnderen toebehoeren ende besittende sijn onder Anneken Adriaen Ariaen ? Nerings dr

Genoemd Wouter Adriaensz

Fol. 148v
Wuijtgeeff gedaen bij Wouter Adriaen Nering van wegen sijn suster kijnderen wuijtgegeven inden jaren anno xvjc negen daer gheenen ontfanck in is geweest

Fol. 149r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Gerit Petersz van alsulken administracie ende bewijnden als hij gehadt heeft van Maeijken Petersz sijn susters weeskijnt vande jarten anno xvjc ses, seven ende acht

Fol. 156r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Lambrechtsz van alsulken ontfanck ende wuijtgeeff als hij gehadt heeft van wegen Jan Adriaensz sijn soens weeskijnt, 10-1-1609

Fol. 157v
Op huijden desen xe januarij anno xvjc tien soe heeft Gerit Petersz met assitentie van schout metten gerechte aenbesteedt Adriaen Lambrechtsz dat voersz weeskijnt te onderhouden etc.

Fol. 158v
Inventaris van alsulken goederen als Jan Adriaen Lambrechtsz enmde Maeijken Peter Jo-chiems sijnen huijsvrouwe beide saliger mette doot geruijmt ende aftergelaten hebben ende dat van allen haefflijken goederen ende huijsraet geweerdeert mertten sachout ende gerechte met assistentie van Aentken Adriaen Lambrechtszdr huijsvrouwe van Michiel Mathijs schout …

Fol. 159v
Copie
In het jare ons heeren 1606 den twintichsten dach augusti soe heb ick overgeschreven, ge-disponeerte ende gemaekt het testament van mijnen vuijterste willen etc. Adriaen Vossius, pastoer in Waspijck.
Genoemd: Hendricxken Hendrick Ariaens, dochter van zijn broer
Adriaen Mercelis, neef, Gijsbert Mercelis, broer van Adriaen, Lijsken Goort Handricxs, doch-ter van meijen, Empel, Mercelis Bruijsten, zoon meijen, Lith, Jan Robben Heijltken, zoon van nicht.

Fol. 160r
Wij Adriaen Marcelisz ende Gijsbrecht Marcelisz gebroeders als erffgenamen van heer Jan Vosch eertijts pastoer tot Waspijck bekennen wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben etc.

Fol. 160r
Icj Anthonis Sijmonsz bekennen ende lijde wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben wuijt handen vande schout ende gerechte tot Waspijck alle die wullen ende lijnden lederen afterge-bleven bij Hendricxken Hendricxdochter mijn suster etc.

Fol. 160v
Copie
Icj Gijsbrecht Mercelisz als gemachtich van Marcelis Bruessen mijnen neve blijkende bij dese voersz procuratie van date xve april anno xvjc tien gepasseert voer secretaris ende schepe-nen van Lith bekenne ontfangen te hebben wuijt handen vande schout ende gerechten tot Waspijck die helft van eenen obligatie van hondert ende seven rijnsgulden staende op Jan Jan Andriesz daer mede ick mij houde van dese procuratie gecontenteert ende dat vant tes-tamente bij heer Jan Vosch aen Marcelis Bruessen etc

Fol. 160v
Andere copie
Ick Anthonis Peter Willemsz de Bijl als volle macht ende procuratie hebbende van Gijsbrecht Jansz de Weest als geordoneerde momber vann het onmondich weeskijnt van Robert Jansz van Kessel wuijt den name van Jan Robbens onmondich voer schepenen van Maren van date xvije aprilis anno xvjc tien ende bekenne wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben wuijt handen vade schout ende gerechte tot Waspijck de somme van vijff ende twintich rijnsgulden aen de andere sijde gementioneert etc.

Fol. 160v
Derde copie
Ick Anthonis Peter Willemsz de Bijl als gemachtich van mijnen vader bekenne zijn deel van het testament van Jan Vosch ontfange te hebben

Fol. 161r
Rekeninge voer Michiel Mathijsz schout vande ontfanck die hij gehadt heeft vande goederen van heer Jan Vosch pastoer ende den wuijtgeeff daer aen volgende

Fol. 162r
Inventaris vant gheene noch overt boven het wuijtreijken van alle vrinden haer testamenten ende nu die kercke voer twe deelenende dat derde deel voer den Heijligeest Armen gedeelt moet worden

Fol. 162v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Willem Cornelisz als voecht vande weeskijnderen van Anthonis Cornelisz sijnen broeders saliger ende dat vande administracie beginnende den xve september anno xvjc seven tot op huijden den vije julij anno xvjc tien

Fol. 165v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijsz als voecht van Jan Andries Boegaerts kijnderen die hij geprocureert heeft bij Aentken den voersz Peter Jansz suster ende dat vande jaren anno acht, negen ende tien
Dingeman Jans is outste zoon

Fol. 169v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nerings van alle alsulken administra-cie als hij gehadt heeft in sijnen voechdije van Dingentken Adriaensdr sijnder suster kijnderen ende dat vande jaeren anno xvjc tien tot desen xvije februarij anno xvjc elff

Fol. 172v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Gerit Melchieorsz als rechtelijken van rechts wegen daer toie gestelt vande weeskijnderen van Anneken Adriaen Jansz Rodermontsdr dat ene ver-weckt bij Adriaen Huijbrechtsz ende dat andere bij Gijsbrecht Adriaensz Brent ?, gedaen de-sen eerste november anno xvjc elff
Genoemd: Adriaen Lambrechtsz x Adriaentken Adriaens ende Adriaen Dingemans x Geert-ken Gijsbrechtsdochter

Fol. 175r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Gerit Petersz van alsulken administracie ende bewijnde als hij gehadt heeft van Maeijken sijn susters weeskijnt vande jaren anno xvjc negen, tien en-de elff

Fol. 179v
Alsoo Gerit Petersz als voecht van Jan Adriaen Lambrechtsz weeskijnt twelck hij geprocu-reert heeft bij Meijken Peters den voersz Gerit Petersz suster, alhier in date voersz rekeninge-te cort coemt die somme van vijffhondert ses ende tnegentich rijnsgulden etc.

Fol. 180r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering als voecht van Joest Adriaen Gielisz kijnderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Adriaens sijne overleden huijsvrou-we, gedaen den xvje junij anno xvjc twaelff

Fol. 181v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijs als voecht van Jan Andriesz Boegaert kijnderen die hij geprocureert heeft bij Aentgen die voersz Peter Jansz suster ende dat vande jaeren elff ende twalff, gedaen den xe october anno xvjc twalff voersz

Fol. 184r
Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders gemaekt bij den schout ende ge-rechte met Peter Jansz ende Jan Andriesz Boegaert tusschen Dingeman Jansz ende die drie andere kijnderen bij namen Dries Jansz, Adriaen Jansz ende Heijltken Jansdochter gedaen den je october anno xvjc twalff

Fol. 184v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Cornelis Willemsz die hij is doende nae die doot van sijne vader saliger die welke hadde die voechdije van Anthonis Cornelisz sijn broeders weeskijn-deren ende dat van sijne ontfanck ende wuijtgeeff die hij gehadt heeft beginnende den viije julij anno xvjc tien tot huijden desen xxixe november anno xvjc twalff

Fol. 186r
Declaratie vanden oblogatie die welke die voersz kinderen sijn competerende nae dese voersz rekeninge

Fol. 186v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Lambrecht Adriaen Lambrechtsz als voecht van dat weeskijnt dat Jan Adriaen Lambrechtsz sijnen broeder saliger geprocureert hadde bij Maeij-ken Peter Jochiemssdochter ende dit vande jare anno xvjc twalff

fol. 191r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Anthonis Diercxsz van alsulken administracie ende be-wijnde als hij gehadt heeft vande voechdije van Jan Jansz sijn broers weeskijnt die voechdije beginnende nae die doot van Jan Jan Diercxsz sijnen oem gevallen in april anno xvjc tien tot huijden desen ixe december anno xvjc dertien

In de kantlijn: Willem Diercxsz Cop

Fol. 194r
Inventaris vande incoemende penningen die Jan Jansz den soen van den Jongen Jan Dier-cxsz ende Michiel Diercxsz weeskijnt tsamen toebehoeren

Genoemd: Anthonis Diercxsz, Dierck Diercxsz [Hugus], Michiel Diercxsz en Jan Jansz

Fol. 194v
Erffdelinge aengebrocht bij Anthonis Diercxsz ende Dierck Diercxsz int bijwesen van Jan Jansz tusschen den selffden Jan Jansz ende Michiel Diercxsz weeskijnt, gedaen voer schout ende heemraders opten xe december anno xvjc dertien

Fol. 195r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering als voecht van Joest Adriaen Gielisz kijnderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Adriaens sijne overleden huijsvrou-we, gedaen den xxije februarij anno xvjc veertien

Fol. 196v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Mathijs Jansz ende Willem Huijgens als voecht ende toeseinder van Aert Jacops weeskijnderen vande administracie ende bewijnde als hij daer van gehadt hebben sedert die doot vande moeder zaliger beginnende den ixe julij anno xvjc dertien tot desen dage toe [1614]

Fol. 199v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering als voecht van Joest Adriaen Gielisz kijnderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Adriaens sijne overleden huijsvrou, gedaen den xxve februarij anno xvjc vijftien

Toegevoegd: Jochiem Joesten bekende voer mij in presentie van Wouter Adriaensz Nering sijnen voecht ende Aentken Joesten sijne suster ontfangen etc, 25-8-1616

Fol. 200v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Lambrecht Adriaen Lambrechtsz als voecht van Jan Adriaen Lambrechtsz sijn broers weeskijnt dat hij geprocureert hadde bij Maeijken Peter Jo-chiemssdochter saliger dat vande jaren anno xvjc dertien ende veertien

Toegevoegd: Adriaen Lambrechtsz, grootvader en Berthout Jochiemsz x Janneken Adriaen Lambrechtsz dochter

Fol. 205v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijsz als voecht van Jan Andriesz Boegaerts drie kijnderen bij namen Adriaen Jansz, Andries Jansz ende Heijlken Jansdr ende dit voer den tijt van drie jaren ter weten dertien, veertien ende vijftien, gedaen den xviije ja-nuarij xvjc sestien

Fol. 209v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jansz Schoenmaker borger tot G’berge van alle alsulken administracie als hij gehadt heeft vande dochter van Lijsken Jans sijne suster die de voersz Lijsken sijne suster geprocureert heeft bij Wierck Geritsz beginnende den ontfanck anno dertien ende dat tot vier jaren toe tot desen dage toe den xxixe decembris anno 1616

Fol. 212r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Mathijs Jansz als voecht ende Willem Huijgens als toe-siender van Aert Jacopsz weeskijnderen ende dat vande administracie ende bewijnde als desen voecht ende toesiender hebben gehadt van twe jaren te weten die jaren anno 1615 ende xvjc sestien beginnende den xxviije januarij anno vijftien ende eijndende opten dach ende date dese rekeninge

Fol. 218r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Maeijken Huijmens weduwe van alle resterende schul-den die zij nae de doot van Huijmen Hermensz zaliger haeren man voer haeren twe kijnderen Adriaen ende Anneken Huijmens ontfangen heeft ende wederom vuijtgegeven van nae de doot van haeren vader tot de tijt van dese rekeninge, actum desen xiiije september anno xvjc seventien

Vanaf hier is Thomas Jansz secretaris

Fol. 220v
Rekeninge, bewijs ende reliqua Mathijs Jansz als voecht ende Willem Huijgens als toesiender van Aert Jacopsz weeskijnderen vande administracie ende bewijnde als desen voecht ende toesiender hebben gehadt vande jare anno sestienhondert seventien beginnende den ije fe-bruarij anno voersz ende eijndende opten dach ende date dese rekeninge

Fol. 224r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijss als voecht van Jan Driesen Bo-gaert zijne onmondige weeskijnderen bij zijne suster zaliger achtergelaten vande administratie ende bewinde als desen voecht gehadt heeft vanden haere anno xvjc sestien ende seventien beginnende den xxvje januarij anno xvjc sestien ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge

Toegevoegd: Dingemans Jansz en Andries Jansz

Fol. 226v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Corstiaenss als voocht van Heijliger Aertss zijn onmondich weeskint dat hij in zijnen leven geprocureert heeft bij Mariken Handrickx sijne huijsvrouwe was ende Quirijn Stoffelss als voocht vande selve Mariken Handricx hare wees-kint dat zij geprocureert heeft bij Denijs Josten haeren voorman zaliger welck weeskint ge-storven is ontrent xvjc ende vijff vande administatie ende bewinde die zij gehadt hebben be-ginnende de jaere xvjc drie ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge

Toegevoegd: Huibrecht Heijliger bekende etc.

Fol. 230r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor mij Thomas Janss als voocht vande weeskinderen van Adriaen Mathijss vande bewinde die ick als voocht gehadt hebben vande jaere anno xvjc seventien beginnende den xxje meert anno voorss ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge weesende den xxiije januarij xvjc achtien

Fol. 234r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor Adriaen Mathijss als voocht in zijnen leven van het weeskint van Jan Janss Boeren ende mi… de doot van desen voocht dese reeckeninge ge-daen door Michiel Mathijss schout sijnen broeder ende dat van de administratie enbde bewin-de dat desen voocht gehadt heeft den tijt van elff jaeren beginnende den tweeden aprilis an-no xvjc seven ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge wedende den ije meert anno xvjc achtien

Fol. 237v
Reeckening, bewijs ende reliqua voor Wouter Adriaenss Nering als voocht van Joost Arien Gieliss kinderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Ariens sijne overleden huijsvrou, gedaen den iije meert anno xvjc achtien

Toegevoegd: Maeijken Joosten

Fol. 239r
Reeckening, bewijs ende reliqua voor Antonis Diercxss als voocht van Jan Janss weeskint vande administratie die hij gehadt heeft sedert den jaere anno xvjc dertien totten dage dese reeckeninge wesende den xxje jeert anno xvjc achtien

Fol. 240v
Reeckening, bewijs ende reliqua voor Antonis Diercxss als voocht van Michiel Diercxss zijn broers weeskint vande administratie ende bewinde als hij gehadt heeft sedert den jaere anno dertien tot den daege dese reeckeninge wesende den xxje meert anno xvjc achtien

Toegevoegd: Maeijken Jans weduwe Michiel Diercxss bekende int bijwesen van Dierck Dier-cxss ontfangen te hebben vuijt handen van Antonis Diercxss etc.