RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 002r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1662

1e Comparant: Peeter Magielssen ea

2e Comparant: Aert Peeters Cuijl

Goederen: een huijsinge, hooff, bomgaert en weijvelden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Phouwelen Janss van Tuerenout en de Swaes ?

West: stede
Jenneken Cornelissen

Noord: straet

Zuid: watergang

Bijz: Peeter Magielssen x Truijken Janss Cuijpers, Catholijn
Cuijpers, geassisteert door Adriaen Janss Cuijpers haer broer en Aert Janss
Cuijpers elck voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 002v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1662

1e Comparant: Aert Peeterssen Cuijl

2e Comparant: voorss comparanten (zie folio 2r)

Goederen: wilceur met als onderpant alle goederen

Prijs: ƒ 1259

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet te betalen f 600, de rest in drie termijnen.

Aert Janss Cuijper bekent op 26-7-1666 f 153 ontvangen te
hebben.

Adriaen Janss Cuijper bekent namens
Francois Leboij (Brussel) op 8-9-1666
f 153 ontvangen te hebben.

Peeter Michielss x Truijcken Janss Cuijl
bekent op 8-5-1665 voldaen te zijn.

OP 3-5-1663 is er f 200 Betaald.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 005r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1662

1e Comparant: Cornelis Janse Wijten

2e Comparant: Johan Crillaerts ea

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 260

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: stede
Hendrick Janse

Noord: stede Adriaen
Jacobse Baes

Zuid: Adriaen
Corsten

Bijz: Jogan Crillaerts (G. berge, out burgemeester) en
namens het weeslint van Abram Crillarts, zijn broer.

Adriaen van Pas lost de wilceur als
cooper vande stede op 8-1-1676 af tbv de wed en kinderen van Cornelis Jan
Wijten.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 005v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1662

1e Comparant: Willem Janse Buijs

2e Comparant: Jan Willems Buijs, vader

Goederen: ½ binnen delle, gemeen met wed Thomas Jans, gekomen
van Meerten Aerden en Grietgen Aerden

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Hendrick de Hoogh

West: Jocheum
Hendricxs

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 006r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-4-1662

1e Comparant: Vas, Jan en Peter Mathijse Vermeulen

2e Comparant: Cornelis Janse Cuijper

Goederen: een perceel bleckeling gronden, groot ontrent 4 hont,
inden hoff van Heeckeloo

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Palingh

West: Cornelis
Swaen en Huijbert Janssen Rijcken

Noord: Aert Geussen
cum suis

Zuid: wed en
erfg Cornelis Willems Knap

Bijz: Vas, Jan en Peter en Cornelis wonen te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 006v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1662

1e Comparant: Jan Adriense Locht x Janneken Anthonis

2e Comparant: Adriaen Willems Lauweressen

Goederen: ½ van ¼ hoeij ende weijlant, in 11 geerden inde
oostense helft met Adriaen Willems voors ende kinderen Mathijs Michielssen cs

Prijs: ƒ 685

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Lamberden cum suis

West: erfg
Willemken Commeren int selve stuck

Noord: Maese

Zuid: ambacht
van 11½ Hoeve

Bijz: Gereet f 400. Peter Wouters, schout, verklaart op
11-5-1662 dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 007r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1662

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Aert Ariens Bommelaer

Goederen: een perceel gronden ende weijdriessen, groot ontrent 5
hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Huijbert Peeterss en Handrick van Gesel ?

West: Vroukensvaertse
grippel

Noord: Jan Thonissen
van Hasselt

Zuid: Jan Wouter
Janss

Bijz: 18-6-1662 verklaart Jan voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 007v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1662

1e Comparant: Jan Corsten ea

2e Comparant: Aert Adriaensse Bommelaer

Goederen: een gerken of perceelken gronden

Prijs: ƒ 20

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Jacobs Vader Jan en Huijbert Peeterss

West: erfg Jan
Thonis van Hasselt

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Corsten als vooght van Leijntken Janss en de
weeskinderen van Wouter Janss, zijn zoon, bij Leijntken voor de helft en
Leijntken Janss voor de andere helft.

Stegen en wegen over de gront van
Gijsbert Adriaens.

Er is op 6-2-1663 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 008r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-6-1662

1e
Comparant: Maeijken Peeter
Thomas ea

2e
Comparant: Gerit Peeters
Cleermaker

Goederen: hun deel in het saeijlant inde stede van Peeter Thomas
Goverden, hun vader zaliger

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Griffiers Bancken

Belend
Oost: den hoff

West: saeijlant Gerit Peeters Cleermaker

Noord: ackers vande
Griffiers Bancken

Zuid: Peter
Denis de Haen

Bijz: Maeijken wordt geassiteert door Wouter Peeter Thomas,
broer, en Wouter voor hem selven.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 008v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-6-1662

1e
Comparant: Maeijken Peeter
Thomas ea

2e Comparant: Denis de Haen

Goederen: ½ huijs ende erve

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Gerit Peeters
Cleermaker

Zuid: Peter
Denis de Haen

Bijz: Maeijken wordt geassiteert door Wouter Peeter Thomas,
broer, en Wouter voor hem selven.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 009r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-6-1662

1e Comparant: Sijmon Janss vanden Broek

2e Comparant: Huijbert Janss Hoevenaer

Goederen: een huiijs, hooff, bomgaert etc, werffkens: Leeukens
Stede, een schurwerff met acker

Prijs: ƒ 2530

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Leeukens Stede

Belend
Oost: stede Jan Jacobss Timmermans

West: Adriaen Aertss
Schouten en Jan Adriaens Binck ?

Noord: dwarsloot
stede en 12 geerden mr Wouter Verwiel

Zuid: Heer
straet of Jan Bincken acker

Bijz: Huijbert woont te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 010r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1662

1e Comparant: Adriaen Jacobss Kievith

2e Comparant: Cornelis Jochem Rijcken

Goederen: een huijswerff, erve en saeijlant zoals gecocht van
peeter Thonissen vander Maes

Prijs: ƒ 550

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaertse grippel

West: den Armen
sijn saeijlant

Noord: Adriaen Jan
Mathijse

Zuid: Cornelis
Jochem Rijcken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 010v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-11-1662

1e Comparant: Jan Adriaensen Baes

2e Comparant: Adriaen Ariss den Jong

Goederen: 1½ gherde hoeij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper cum suis

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Diercken

West: Jan Handrickxss Rijool

Noord: Maese

Zuid: ambacht
van 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 011r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-11-1662

1e Comparant: Huijbert Gijsbertss

2e Comparant: Thomas Wouterss Seijlmans

Goederen: ½ buijtendijckxse delle voor de deur van Thomas
Wouterss, gemeen met Thomas

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Diercken

West: Thomas Wouterss en Jan Gijsbertss

Noord: ambacht van
Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-11-1662

1e
Comparant: Thomas Wouterss
Seijlmans

2e Comparant: Huijbert Gijsbertss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Vosholen

Belend
Oost: Adriaen Cornelis Buijs

West: Peeter
Wouterss, schout van Luijden Ambacht

Noord: Her straet

Zuid: padrt
vande Vosholen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 012r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1662

1e
Comparant: Seger Wouterss

2e
Comparant: Jan Wouters
Seijlmans, schouteth, broer

Goederen: ½ perceel gronden ende weijvelden met den hooff en
dries, gemeen met Jan Wouterss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Jan
Gijsbertss

Zuid: sloot acker Thomas Wouterss en Jan Gisbertss

Bijz: Seger is op 16-2-1663 voldaen vande koopsom.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 012v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1662

1e Comparant: Mathijs Cornelis Camp en Mathijs Willemss, armmrs

2e Comparant: Steven Cornelis Swart

Goederen: een huijsinge, hoff, bomgaert en saeijlant zoals Jan
Jan Wouters erin gewoont heeft

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: gronden van Santerosen

West: saeijlant
kinderen Jan Jacobss Vader Jan

Noord: Cort Berents
ea

Zuid: Dierck
Lendert ???

Bijz: Cort Berents, Jan Wouter Janss, Joost Janss en Maerten
Ariss van Gesel.

Betaelt wordt via een wilceur. Zie folio
13r

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 013r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1662

1e Comparant: Steven Cornelis Swart

2e Comparant: Mathijs Corn Campen en Mathijs Willemss, armmrs

Goederen: wilceur met als onderpant het huijs op heden
gepasseert (zie folio 12v)

Prijs: ƒ 940

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 235.

Mels Dircxssen en Coenraedt Adriaensen
Baes, armmeesters verklaren op 24-9?-1667 dat de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1662

1e Comparant: Thomas Janss van Bommel ea

2e Comparant: Adriaen Corn Everts en Adriaen Anthoniss Cuijl

Goederen: een perseel van gronden, beijsters en weijvelden

Prijs: ƒ 112

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de heer van Holwijk en Dinter

West: wed Cornelis Joriss Everts

Noord: Peeter Ariss
en Jan Corneliss Cop

Zuid: juff Sons

Bijz: Thomas Janss van Bommel namens Thomas Sijmonss Bol en
Peeter Sijmonss Bol (Breda), Jan Cornelis Cop x Janneken Janss Cluijter, Huijbert
Gijsbertss x Marieke Sijmonss Bol. Erfgenamen van Soetken Adriaenss Meijer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 014r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1662

1e Comparant: Janneken Handrickxss wed Jan Ariss Snijder ea

2e Comparant: Adriaen Cornelis Peeterss

Goederen: ½ huijs en hooff met beplanting, gemeen met Cornelis
Peeterss en Maeijken Peeterss

Prijs: ƒ 261

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Handrick Franssen

West: Maeijken
Peeterss

Noord: erve Maeijken
Peeterss

Zuid: Her straet

Bijz: Janneken,geassisteert door Dingeman Handrickxss,
broer, en Andries Janss als vooght vande twee kinderen van Jan Arienss Snijder.

Gereet f 130. Op 21-3-1672 verklaren
Janneken en Andries voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1662

1e
Comparant: Hendrick
Willemss ea

2e Comparant: Peeter Anthonissen Manshoet

Goederen: ¼ in een hont zaeijlant, gemeen met voorss Manshoet

Prijs: ƒ 30

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Embrecht Cornelissen

West: Adriaen Anthoniss Compeer

Noord: corte maten
van hunne ackers

Zuid: Wilbert
Cornelissen

Bijz: Hendrick Willemss x Lentken Janssen, Bastiaen Janssen,
Claes Janssen en Adriaen Janssen, allen woonende tot Cappel.

Bastiaen tekent met Bastiaen Jansen
Maes.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 015v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1663

1e Comparant: Adriaen Joosten ea

2e Comparant: Aert Dingemans

Goederen: een huijs, hoff en bomgaert zoals het altijd van Adriaen
Joosten geweest is.

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jochum Handrickxss

West: Aert
Dingemans

Noord: Her straet

Zuid: grippel
voorden acker

Bijz: Adriaen Joosten voor de ene helft en Joost Arienss,
Peeter Arienss ende Anthonis Arienss, kinderen, voor de andere helft.

Adriaen mag in het huijs blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 016r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1663

1e Comparant: Jan Adriaenss Binck x Huijbertken Adr Connincxss

2e Comparant: Peeter Wouterss, schout Hendrik Luijden Ambacht

Goederen: een huijs, erve en hoff aende Leeghe wegh

Prijs: ƒ 1508

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Leeghe wegh

Belend
Oost: Adriaen Aerden

West: Meeus
Jacobss en Jacob Jacobss

Noord: Adriaen Aerden ackerlant

Zuid: huijs
vanden Cuijper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 016v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1663

1e Comparant: Peeter Wouterss, schout Hendrik Luijden Ambacht

2e Comparant: Handrick Franss, sijn zwager

Goederen: ¼ in een huijs met bosschen en beteulinghe, gemeen met
Anthonis Wouters en Handrick Franss

Prijs: ƒ 16

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacobss

West: Willem Jacobss

Noord: her straet

Zuid: erve
Handrick Franss en Jan Corneliss Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 017v

Soort akte: verlije

Datum: 20-2-1663

1e Comparant: Peeter Jacobss

2e Comparant: Jan Geritss Bouwewijns

Goederen: ½ banck ackerlant, groot twee hont

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Queckel

Belend
Oost: de Queckel

West: Wilm van
Gens vaert

Noord: Jan Sijmonss

Zuid: Adriaen
Jans Pasmoes ?

Bijz: Peeter woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 018r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1663

1e Comparant: Govert van Alphen, secretaris Breda

2e Comparant: Jan Cornelis Cop

Goederen: een paerseellen weijlants, groot 334 roeden

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede vercooper

West: andere erve vercooper

Noord: vercoopers
nieuwe steeg

Zuid: Cornelis
Janss Venis

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 018v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1663

1e Comparant: Mels Dierckxss x Lijntken Janss ea

2e Comparant: Thomas Janss van Bommel

Goederen: 3 geerden hopeij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden, gemeen met Thomas Janss van Bommel en kinderen Jan Peeterss

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: weeskint Adriaen Janss en Mathijs Wilmss cs

West: Wouter
Wouterss Boeff en Dries Janss

Noord: Maessen

Zuid: Hendrik
Luijden Ambacht

Bijz: Mels Dierckxss x Lijntken Janss en Wilm Peeterss x
Heijltken Janss, mede erfgenamen van Jan Hendrickxss Rijool

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 019r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1663

1e Comparant: Michiel Jan Michielss List

2e Comparant: Cornelis Dirckxs Melo

Goederen: ¼ huijs, hooff en erve met het saeijlant, gemeen met
Cornelis Dirckxs en sijn andere broeders

Prijs: ƒ 83

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wilm van Gens vaert

West: Handrick
Gielen

Noord: Jan Sijmonss

Zuid: Hendrick
Ghielen

Bijz: Michiel Jan Michielss List x Dirckxken Dirckxs Melo ?

Gereet f 50. Michiel Janss verklaart op
13-9-1666 dat de kopsom is voldaen.

[in folio 27r staat er Melen]

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 019v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1663

1e
Comparant: Handrick
Jochums ea

2e Comparant: Huijbert Peeters Seijlmans

Goederen: een huijs en hooff met de grasdriesen, zoals het door
Adriaen Janss gebruijckt en van Paulus Wouterss gecocht is.

Prijs: ƒ 731

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wilmken Commeren

West: Melis
Handrickxs

Noord:

Zuid: sloot
ackers

Bijz: Handrick Jochums als vooght ende Jan Jan Hanss als
toesiender van het weeskint van Adriaen Jan Hanss bij Anneken Jochumss.

Gereet f 250, de rest via een wilceur

Hendrik Jochums Schoenmakers verklaart
dat de koopsom op 22-1-1671 voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 020r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1663

1e
Comparant: Anthonis
Wouterss

2e
Comparant: Jan Willemss
Buijs

Goederen: 2 - ¼ geerde hoeij ende weijlant, inden polder, met
cooper inde helft van 7 geerden, Jan Mathijs Otgens bezit andere helft

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corstiaen Janss en Cornelis Jan Cleijss

West: kinderen
Maeijken Stoffelen

Noord: Maesen

Zuid: Hendrik
Luijden Ambacht

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 021r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1663

1e Comparant: Cornelis van Dijk x Neesken Servaess

2e Comparant: Jan Arienss van Tichel, swager

Goederen: 1/3 in een hoff van een acker saeijlant inde westense
helft em 1/5 in de oostense helft, gemeen met de andere kinderen

Prijs: ƒ 374

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Dierckxs Cammeraet

West: Jan
Huijbertss Vass

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 021r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1663

1e Comparant: Cornelis van Dijk x Neesken Servaess

2e Comparant: Jan Arienss van Tichel, swager

Goederen: 2e 1/5 paert in een perceel weijvelden teijnde den
acker Wouter Wouters Boeff, gemeen met andere kijnderen

Prijs: ƒ 374

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouters Boeff

West: Jan
Adriaens van Tichel en Jan Vasse

Noord: acker Wouter
Wouters Boeff

Zuid: Oude vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 022r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1663

1e Comparant: Gertruijt Corneliss wed Lendert Dierkxs

2e Comparant: Jochum Aerts Timmerman

Goederen: 1 1/8 hont saeijlants inde Meulenbancken

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Meulenbancken, Begeijne Banck

Belend
Oost: Begeijne Banck

West: hoeff van Heuckelom

Noord: Adriaen Jan
Thijss

Zuid: Aert
Peterss Cuijl

Bijz: Gertruijt woont op de Wilm van Gents vaert en wordt
geassisteert door swager Anthonis Anthoniss Langen. Jochum woont te Cappel.

Adriantken Lendertss weduwe Aert Janss
ontfangt het geld namens haer moeder.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 022v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-6-1663

1e Comparant: Gerit Dierckxs wednr Maeijken Janss

2e
Comparant: Peeter Geritss
Cleermaker

Goederen: ½ huijs ende hooff, aende kerck

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willemken Commeren

West: Jacob Wouters Visscher

Noord: Her straet

Zuid: erve
Willemken Commeren

Bijz: Gereet f 50.

Gerit Dierckss heeft op 26-4-1664 f 50 ontfangen

Adriaen Dircxssen, broer en eenige
erfgenaam, heeft op 15-8-1665, 18-8-1666, 17-6-1667 f 50

Huijbert Bastiaens Heer x Lesken Aert
heeft op 1-7-1680, 17-6-1681
f 50 ontfangen.

Op 17-6-1782 ontfangt Huijbert dde
laatste f 25.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 023r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1663

1e Comparant: Hendrick Janss Vaders

2e Comparant: Adriaen Adriaen Jans Matheuss

Goederen: ¼ huijs, erve nede hooff met de gronden op het
Stapeleijnt, gemeen met Anthonis Janss Teuwen en Jacob Stevens Meulder cs

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Stapeleijnt

Belend
Oost: Peeter Anthoniss van Punten

West: Maeijken
Jochum en Jan Ariss Croot

Noord: Her straet

Zuid: hoef van
Willem Jacob Thoniss

Bijz: Hendrick woont tot Leijden

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 023v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-9-1663

1e Comparant: Pieter Rauwes, secr Sgravenmoer namens

2e Comparant: Jan Cornelis Cop, heemraet Sgravenmoer

Goederen: er wordt goet gemangelt

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Rauwes, secr Sgravenmoer namens Govert van
Alphen, secretaris Breda, sijn behout oom.

De belendig is een heel ingewikkeld
verhaal.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 024v

Soort akte: procuratie

Datum: 16-10-1663

1e Comparant: Jacomijntje Jans x Cornelis Thijss

2e Comparant: Jan Janss vanden Bos

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Hooght

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacomeintje woonende te Werkendam machtigt aldaer Jan
Janss vanden Bosch (Dordrecht) om van Steven Cornelis Swart f 250 te ontfangen
en deze aan haer vader Jan Wouterss te geven ivm partije lants genaemt de
Hooght en en daaer van een rentbrief te maken.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 025r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-10-1663

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Janss vanden Bos namens

Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant met
gronden en weijdriesen, groot ontrent 1½ mergen en 85 roedenopden Santschel

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Santschel

Belend
Oost: graeffelijckheijt van Hollant

West: Govert van
Alphen

Noord: Corstiaen
Beiens

Zuid: kind Dierck Arts Waelwijck, Thomas Artss Bommelaer

Bijz: Jan Janss vanden Bos (Dordrecht) namens Jacomijn
Janss, dochter van Jan Wouters.

Cornelis Adriaens x Jacomijn verklaart
op 7-4-1666 via een quitantie dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-11-1663

1e Comparant: Willem Janss Cloot x Lesken Jan Matheus

2e Comparant: Matheus Peeterss

Goederen: ½ binnen delleke, gemeen met Matheus Peeterss

Prijs: ƒ 29

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve
Truijcken Aert Scheppen

Noord: Wilbert
Corneliss en Anthoniss Wouterss cum suis

Zuid: Adriaen
Corsten

Bijz: Lesken was eerder weduwe van Adriaen Huijbertss Schep

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 026v

Soort akte: verlije

Datum: 2-1-1664

1e Comparant: Dielis Corsten Bisschop ea

2e Comparant: Pouwel Freijsen

Goederen: huijs, hooff en bomgaert ende saeijlant en noch een
hoofken

Prijs: ƒ 840

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Quekel

Belend
Oost: de Quekel

West: Willem van
Gents vaert

Noord: Powels
Freijss

Zuid: erfg
Adriaen Peeters Spoel

Bijz: Dielis Corsten Bisschop x Maeijken Lendert Montens,
Wouter Mandemaecker x Jenneke Lendertss, Dierck Dierkxss Melen, Thonis Dierckxss
Melen, Cornelis Dierckxs Melen ende Michiel Janss List x Dierckxken Dierckxss
Melen.

Tsamen kinderen van Anneken Lenderts.
Erfgenamen van Gerit Lendert Dierckxss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 027r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1664

1e Comparant: Cornelis Meeus de Hoogh

2e Comparant: Joost Daemen

Goederen: 3 geerden hoeij ende weijlant, inden polder, gemeen
met Adriaen Meertens sijn swager

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Meerten Adriaens van Gesel

West: Adriaen Wilbertss

Noord: Maesen

Zuid: Sgravelduijn
Waspick

Bijz: Cornelis Meeus de Hoogh verklaart voldaen te zijn.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 027v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1664

1e Comparant: Adriaen Ghijben ea

2e Comparant: Handrick Jochumss

Goederen: een acker saeijlant,

Prijs: ƒ 950

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jan Gijsbertss

West: Jan Willemss Buijs

Noord: Dierck
Handrickxss Kleermaker

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Adriaen Ghijben (Raemsdoncq) namens Theunisken
Adriaens, sijn dochter.

Betaelt wordt via een wilceur (zie folio
28r)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 028r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-1-1664

1e
Comparant: Handrick
Jochumss

2e Comparant: Adriaen Ghijben ea

Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant en alle
sijne goederen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Ghijben (Raemsdoncq) namens Theunisken
Adriaens, sijn dochter.

Gereet 1/3. Adriaen verklaart op
12-2-1666 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 028v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1664

1e Comparant: Cornelis Adriaenss Meulder

2e Comparant: Thomas Adriaens Bommelaer

Goederen: 3 hont saeijlant, gemeen met Aert Ariens de Bruijn

Prijs: ƒ 625

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Grooten Geer

Belend
Oost: den Grooten Geer

West: Thomas Adriaens Bommelaer

Noord: Anthonis
Wouterss

Zuid: Adriaen
Jan Mathijss

Bijz: Cornelis woont te Sgravenmmoer.

Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 029r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1664

1e Comparant: Thomas Adriaens Bommelaer

2e Comparant: Cornelis Arienss Meulder

Goederen: wilceur met als onderpant de ackersaeijlant en alle
andere goederen (zie folio 28v)

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 225. Aert Gerrit Franssen als grootvader van
Adriaen Peeterssen, soone van Engelken Cornelissen ende Adriaen Hendrickxss
Scheuren als vader van Hendrick bij Engelken Cornelissen bekennen op1-1-1665
f125, 21-1-1666 f
150, op 15-1-1667 f
75 ontfangen te hebben.

Er is een akte van 21-1-1664. (Zie folio
29r)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 029v

Soort akte: accoort

Datum: 21-1-1664

1e Comparant: Cornelis Adriaens Meulder

2e Comparant: Aert Gerit Franss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Adriaens Meulder x Lesken Peeters
(Sgravenmoer).

Aert Gerit Franss als grootvader van
Adriaen Peeterss zoon van Engelken Cornelissen en Adriaen Hendrickxss Scheuren
als vader van Handrick bij Engelken.

Adriaen moet beide kinderen voor f 350
laten delen in de opbrengst van gront die Thomas Ariens Bommelaer (folio 29r)
van hun grootmoedersgoet (Lesken Peeters) heeft gekocht.

Beide voogden bekennen op 18-1-1672 dat
dit gebeurd is. Handrick Adriaenssen Scheur bekent van zijn vader zijn deel ontfangen
te hebben op 6-1-1682.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 030v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1664

1e Comparant: Handrick Franss

2e Comparant: Embrecht Corneliss

Goederen: een acker saeijlant, gekomen van zijn vader

Prijs: ƒ 240

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Embrecht Corneliss

West: Eelken
Janss Fiers wed Bastiaen Franss

Noord: Erve Wouter
Jan Mathijss en kind. Bastiaen Franss

Zuid: erve
Anthonis Peeter Corsten, Wilbert Cornelissen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 031r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1664

1e Comparant: Jan Cornelis Cop ea

2e Comparant: Ptr Joachim Jan Berthouts, Jacob Huijb de Bruijn

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 1 mergen

Prijs: ƒ 1167

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Peeter Thomas Goverden

West: buijtendijcxe
dwarsloot, over den dijk

Noord: Huijbert
Janss en Adriaen Aertss Suermont

Zuid: Adriaen
Aertss Suermont

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Betaald wordt via een wilceur (zie folio
31v)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 031v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1664

1e Comparant: Ptr Joachim Jan Berthouts, Jacob Huijb de Bruijn

2e Comparant: Jan Cornelis Cop ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker saeijlant (zie
folio 31r)

Prijs: ƒ 1167

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Gereet 1/3 deel. Er volgen enkele
betalingen. Jan Cornelis Cop wordt een keer Jan Corn Cappiteijn genoemd.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 032r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1664

1e
Comparant: Jan Cornelis
Cop ea

2e
Comparant: Willem Jacobss

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 762

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: delle Adriaen Aertss Suermont

West: delle Aert
Ariens de Bruijn

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 032r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1664

1e
Comparant: Willem Jacobss

2e
Comparant: Jan Cornelis
Cop ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een buijtendelle (zie folio
32r)

Prijs: ƒ 762

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Gereet 1/3 deel. Er volgen enkele
betalingen.

Er wordt geld ontvangen door Jan Corn
Cop en Dingeman Adriaenssen Locht x Cornelia Michiels Blanckers. Op 27-6-1671
is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 032v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1664

1e Comparant: Jan Cornelis Cop ea

2e Comparant: Jacob Huijb Gelden namens Michiel Berthen, swager

Goederen: een parceelken gronden ende weijvelden

Prijs: ƒ 181

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: buijtendijckxss dwarsloot

West: Sgravenmoerse
maten

Noord: Jan Michielss
List

Zuid: Adriaen
Aertss Suermont

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 033r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1664

1e Comparant: Jacob Huijb Gelden namens Michiel Berthen, swager

2e
Comparant: Jan Cornelis
Cop ea

Goederen: wilceur tbv van de aankoop van een parcelken gronden
en weijvelden

Prijs: ƒ 181

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Gereet 1/3 deel. Op 17-2-1666 is de
wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 033v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1664

1e Comparant: Jan Cornelis Cop ea

2e Comparant: Adriaen Cornelis Camp en Jan Huijbertss de Bont

Goederen: vier dalve en een vierdeel geerde, gemeen met Adriaen
Aertss Suermont en coopers, inden polder, in 15 dalve geerden

Prijs: ƒ 2840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Eelken Janss Fliers

West: Meerten
Adriaens van Gesel

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 034r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1664

1e Comparant: Adriaen Cornelis Camp en Jan Huijbertss de Bont

2e Comparant: Jan Cornelis Cop ea

Goederen: wilceur tbc de aankoop van 4 dalve geerden en een
vierendeel hooij ende weijlants (zie folio 33v)

Prijs: ƒ 2840

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Cornelis Cop (Sgravenmoer) als voogt van de
kinderen Michiel Peeter Blanckaerts (Bergen op Zoom) bij Burchten Arienss en
namens Adriaen Michiel Blankaerts (uitlandig), Peeter Michiel Blankaerts, Jan
Michiel Blanckaerts en Jacob Michiel Blanckaerts.

Gereet 1/3 deel. Er volgen enkele
betalingen. Corstiaen de Joncksten x Janniken Michielss Blanckers krijgt f 300
van een obligatie van 23-2-1665 . Hij zegt geheel voldaen te zijn, 12-1-1670

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 034v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1664

1e Comparant: Gerit Mathijss

2e Comparant: Jan Huijbertss de Bont

Goederen: een hoofke met plantatie daerop

Prijs: ƒ 45

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert de Bont

West: kinderen
Jan Gijben

Noord: stede en erve
Dingen Jochum Aertss

Zuid: ackers Jan
Huibertss de Bont en Adr Corn Camp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 035r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1664

1e Comparant: Daneel Andriessen ea

2e Comparant: Jan Anthoniss van Pas

Goederen: eenen uijs, hooff, saeijlant en boomaert

Prijs: ƒ 1002

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Quekel

Belend
Oost: sloot Quekel

West: Willem van
Gents vaert

Noord: Phouwels
Freijss

Zuid: Phouwels
Freijss

Bijz: Daneel Andriessen wednr Peeterken Arienss Spoel,
Sijmon Jan Sijmonss namens Rijntken Arienss Spoel (uitlandig Schotlant), Jan
Arienss Spoel mede namens Adriaentken en Maeijken Arienss Spoel (beijde
Leijden) en Cornelis Arienss Spoel (Indie). Kinderen Adriaen Peeters Spoel en
Maeijken Adriaen Deniss ?

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1664

1e Comparant: Jan Anthoniss van pas

2e Comparant: Daneel Andriessen ea

Goederen: wilceur tbv aankoop huijs etc.(zie folio 35v)

Prijs: ƒ 1002

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Daneel Andriessen wednr Peeterken Arienss Spoel,
Sijmon Jan Sijmonss namens Rijntken Arienss Spoel (uitlandig Schotlant), Jan
Arienss Spoel mede namens Adriaentken en Maeijken Arienss Spoel (beijde
Leijden) en Cornelis Arienss Spoel (Indie). Kinderen Adriaen Peeters Spoel en
Maeijken Adriaen Deniss ?

Gereet 1/3. Op 23-5-1666 Betaald
Corstiaen Conelissen, schoonvader, de laatste termijn.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 036r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1664

1e Comparant: Daneel Andriessen ea

2e Comparant: Daniel Andriessen

Goederen: 4 hont bossen en gronden, gemeen in 3 mergen met
Mathijs Hendrickxssen, Corn Adr Denis, en cooper.

Prijs: ƒ 51

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Jacobss Visscher

West: Aert Jocumssen Timmerman cum suis

Noord: bosken Sijken
Janss Rutten

Zuid: erve
Wouter Jacobss Visscher

Bijz: Daneel Andriessen wednr Peeterken Arienss Spoel,
Sijmon Jan Sijmonss namens Rijntken Arienss Spoel (uitlandig Schotlant), Jan
Arienss Spoel mede namens Adriaentken en Maeijken Arienss Spoel (beijde
Leijden) en Cornelis Arienss Spoel (Indie). Kinderen Adriaen Peeters Spoel en
Maeijken Adriaen Deniss ?

Wille Fluwijen is as bruijdegom van
Adriaentken Adriaens als Daniel op 23-5-1666 de erfg hun deel Betaald.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 036r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1664

1e Comparant: Meerten Huijberts vanden Nieuwenhuijsen ea

2e Comparant: Jaob Wouterssen Visscher

Goederen: 2 geerden hoeij ende weijlant, inden polder, met
cooper en zijn vader, in 6 geerden

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Arienssen de Bruijn

West: Adriaen
Willem Huijgen, Melis Hendricxssen cs

Noord: 11½ Hoeve

Zuid: Maese

Bijz: Meerten, Jacob en Judith Huijbertss van den
Nieuwenhuijsen. Judith x Huijbrecht Huijbrechtss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 036v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1664

1e Comparant: Jan Wouterssen Visscher x Achtken Gorus Buijs

2e
Comparant: Peeter Corn
Camp en Hendrixken Corn Camp kinderen

Goederen: een huijsinge met weerff en blijck, gelegen aende
kerckvelt

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: steege Michiel Mathijs Otgens

West: Peeter Thomassen Aerts

Noord: del sloot

Zuid: Her
straeten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 037r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1664

1e Comparant: Dirck Janssen van Nederveen

2e Comparant: Hendrick Michielssen Crooten

Goederen: een parceelken saeijlant inden Bagijnen Banck

Prijs: ƒ 337

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: ackers Willem Gents vaert

West: Jan Peeters
Geenen

Noord: Peeter
Geldens ???

Zuid: dwars
sloot

Bijz: Dirck woont tot Cappel. Op 21-2-1664 wordt de koopsom
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 037v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1664

1e Comparant: Mathijs Jan Huijgen x Peeterken Jacobs ea

2e Comparant: Anthonis Wouterss Zeijlmans

Goederen: 2 hont en een vierendeel saeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Geer

Belend
Oost: den Geer

West: Vroukens vaert grippel

Noord: Adriaen Jan
Mathijssen

Zuid: Huijbert
Janss de Bont

Bijz: Mathijs Jan Huijgen x Peeterken Jacobss en Jacob
Cornelissen x Anneken Jacobss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 038ar

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1664

1e Comparant: Anthonis Wouterss Zeijlmans

2e Comparant: Handrick Franssen

Goederen: ½ huijsa, werf en gronden, bepalnting en
houtwassschen, gemeen met Handrick Franssen

Prijs: ƒ 25

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacobss

West: Willem Jacobss

Noord: Her straet

Zuid: Handrick
Franssen en erfg Jan Cornelissen Seeuw

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 038av

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1664

1e Comparant: Anthonis Jan Sijmonss

2e Comparant: Marcelis Lauwereijss

Goederen: ½ binnedelleken, gemeen met Marcelis Lauwereijss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Bagijnen
Banck

Noord: Willem
Joosten Brock

Zuid: Gijsbert
Peeters de Haen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 038br

Soort akte: wilceur

Datum: 29-2-1664

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Huijbert Janss de Bont

Goederen: wilceur met als onderpant een perceel bleeckelingen gronden
ende weijdries, groot ontrent 5 hont

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: hoeff van Heuckelum

West: Arien de
Ruijter en Adriaen Jan Mathijss

Noord: Aert Ariens
Bommelaer

Zuid: Jan Wouter
Janss

Bijz: Het lant is gecomen van Hendrick van Giels

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 039r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1664

1e Comparant: Michielken Ariens wed Mathijs Janss ea

2e Comparant: Jacob Wouterss Visscher

Goederen: ¼ ackersaeijlant met de veldekens

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Wouterss Visscher

West: nakijnderen
Cornelis Mathijss

Noord: erve Anthonis
Claessen

Zuid: Sgravenmoerse
maten

Bijz: Michielken Ariens wed Mathijs Janss geassisteert door
Gerrit Mathijss, haere soon, voor de ene helft en Jan Mathijs, Gerrit Mathijss,
Chiel Mathijss, Anneken Mathijss en Adriaen Janss Rijool x Cornelia Mathijss.
Kinderen Mathijs Janss voor de andere helft.

Gereet f 100. Michieleken Arienss en de
kinderen Otgens verclaren op 24-10-1665 dat de rest voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 039v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-3-1664

1e Comparant: Anthonis Ariens Coppelaer

2e Comparant: Govert van Alphen, secretaris Breda

Goederen: een perceel gronden beijsters en weijvelden, groot 1
mergen 75 roeden

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Govert van Alphen

West: Govert van
Alphen

Noord: Govert van
Alphen

Zuid: Anthonis
Dirckxss Waelwijck en Armen van Sgravenmo

Bijz: Anthonis woont onder Dongen. Deze gront is vermangelt
met gront te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 040r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-3-1664

1e Comparant: Meerten Janss Mutsaert

2e Comparant: Gritken Geldens

Goederen: 1e 5 hont moergronden;2e 2 hont binnendelle

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Quekel

Belend
Oost: 1e de Quekel; 2e gelijk 1

West: Willem van
Gents vaert; gelijk 1

Noord: Meerten Janss
Mutsaert; gelijk 1

Zuid: erfg
Bastiaen de Roij; Dirck Janss van Nederveen

Bijz: Het betreft hier leengoederen onder den huijse van
Eeten en Mauijwen ?

Deze gronden zijn direct weer verkocht
aan Meerten Janss Mutsaert.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 040v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1664

1e Comparant: Peeter Michiels van Eeden ea

2e Comparant: Cornelis Cornelis Ruijmen, lakenkooper G.bergh ea

Goederen: 1/6 geerde lants, inden polder, inde oostense helft
van 13 geerden, gemeen met Corn Ruijmen en de voorkijnderen van Willem L

Prijs: ƒ 85

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steven Huijbertss

West: Adriaenken
Ptr Vinck en Lijsken Wouterss,wederhelf

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter Michielss van Eeden, Anneke Michielss, Stoffel
Michielss, voorkijnderen van Adriaenken Peeterss Doclk.

Jan Willemss, Truijcken Willemss,
Huijbert Willemss, voorkijnderen van Willem Lambertss bij Adriaenken Gerit
Peeterss Cleermaecker en als voogt over de onmondige kinderen van Willem bij
Adriaenken Peeterss Doclk.

Cornelis treedt op namens zijn moeder
Adriaenken Peeterss Vinck

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 041r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1664

1e Comparant: Peeter Michiels van Eeden ea

2e
Comparant: Jan Wouterss
Seijlmans, schout

Goederen: ¼ geerde lant, met Claes Thoniss, Jan Mathijs Otgens,
kinderen Sebastiaen Franss cum suis, in 9 geerden, opden oosten cant

Prijs: ƒ 65

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbert Vassen int selve stuck

West: Melis Handrickxss int selve stuck

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter Michielss van Eeden, Anneke Michielss, Stoffel
Michielss, voorkijnderen van Adriaenken Peeterss Doclk.

Jan Willemss, Truijcken Willemss,
Huijbert Willemss, voorkijnderen van Willem Lambertss bij Adriaenken Gerit
Peeterss Cleermaecker en als voogt over de onmondige kinderen van Willem bij
Adriaenken Peeterss Doclk.

De heemraeden van Waspick verclaeren dat
de erfgenamen van de rente op het verkochte lant staende afgequiten zijn.
18-3-1664

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 042r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1664

1e Comparant: Adriaen en Geertruij Bastiaens

2e Comparant: Peeter Thomass, secretaris

Goederen: 1½ vierendeel van een geert lants, inden polder, in 6
geerden, met Peeter Thomas

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Peeterss

West: Huijbert
Peeterss

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaen en Geetruij worden geassisteert door hun oom
Handrick Franss.

Gereet ½. Huijbert Jan Vassen x
Truijcken Bastiaenss en Adriaen Bastiaenss verklaren op 13-1-1667 dat de
koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1664

1e
Comparant: Wouter Wouterss
de With wednr Theunken Janss

2e
Comparant: Peeter Geritss
Cleermaecker

Goederen: ¼ buijten delle gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Servaes Willemss

West: Adriaen Aerts Suermont

Noord: dwars
steeghsken

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 043r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-4-1664

1e Comparant: Maeijken Adriaen Paeimans

2e Comparant: Jan Ariens Cramer

Goederen: 1e huijs en werf; 2e een hoofken

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Aert Ariens de Bruijn; 2e kind. Arien H Schep

West: Vroukens
vaert; gelijk 1

Noord: de timmer
stede; kinderen Arien Huijberts Schep

Zuid: Her
straet; Matheus Peeters

Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Jan Wouters Seijlmans,
schout.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 043v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-4-1664

1e Comparant: Jan Ariens Cramer

2e Comparant: Maeijken Adriaen Paeimans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 43r)

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 200.

Maeijken (t/m 1666), Anneke en Dingeman
Adriaens (vanaf 1667) ontvangen enkele betalingen. Op 29-8-1669 is de wilceur
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-4-1664

1e
Comparant: Wouter Jan
Mathijss

2e
Comparant: Claesken
Willems Block

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijsibnge etc

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Arien Bastiaenss Boeser en suster

West: Willem Jacobss cum suis

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Claesken woont te Geertruijdenbergh.

Jacob Both x Claesken Willemss Block
verklaart op 1-7-1670 dat Sijken Berthen Vleesch wed Wouter Jan Mathijss de
wilceur geheel heeft afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1664

1e
Comparant: Cornelis Jan
Geritss

2e Comparant: Cornelis Janss Cuijper

Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijsinge etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen en Hendrick Leendert Scheur

West: Aert Gerit Franss

Noord: Her straet

Zuid: hoff wed
Huijbrecht Arienss

Bijz: Aert Corneliss Cuijper verklaart op 11-2-1678 de rente
tot 1679 ontfangen te hebben.

Aernout Cuijpers, enige erfgenaam van
Cornelis Janss Cuijper, verklaart op 24-9-1682 ? van ??? Janss Fiers,
overgegeven door Cornelis Janss Geeriden en d'erfgenamen van Dingenken Hendrickx
volgens akte van 7-2-1678.

De akte is geroijeert.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 045v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-6-1664

1e Comparant: Johannes Janss Schoonoven ea

2e Comparant: Peeter Arienss Brouwer en Frans
Peeterss, soon

Goederen: ½ in 6 geerden hoeij ende weijlant, inden polder,
gemeen met Peeter Arienss Brouwer, in 12 geerden

Prijs: ƒ 2200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan Jochumss

West: Hendrick
Franss en kinderen

Noord: Maesen

Zuid: Groot
Waspick ofte Caeij sloot

Bijz: Johannes Janss Schoonoven x Margriet Wilbert Passon
eerder wed Adriaen Aert van Bommel. Op 17-3-1667 is blijkens een quitantie de
koopsom voldaen. Quitantie als los vel aanwezig, getekent Raemsdonk 2-3-1667

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 046ar

Soort akte: lijstje

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Schout: Jan Wouterss Zeijlmans

heemraden: Adriaen Janss de Ruijter

Cornelis Jochem Rijcken

Adriaen Corneliss Buijs

Jan Ghijsbertss

Arien
Anthoniss van Pas

Jacob
Wouterss Visser

Huijbrecht Janss de Bont

secretaris:
Thomas Peeterse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 046br

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-7-1664

1e Comparant: Mathijs van Alphen, vrijheer Dinteren, colonel

2e Comparant: Adriaen van Alphen, borgemeester Bergen op Zoom ea

Goederen: Huijsinge, plantagie, seijlanden, weijlanden,
moirgronden en gronden

Prijs: ƒ 6000

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Er volgt een waslijst met belendingen

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen van Alphen, borgemeester Bergen op Zoom, voor
de ene helft en Adriana Bickens wed Rosier Cueijers ? (Breda) voor de andere
helft.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 047r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-9-1664

1e Comparant: Huijbert Gerit Franss x Jacomijntje Adriaenss Corp

2e Comparant: Bastiaens Huijbertss de Greeff ea

Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijs etc

Prijs: ƒ 210

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: ackerlant Dirck Leenderts cum suis

West: ackerlant
Adriaen Jacobss Baes en kinderen

Noord: Claes Jacobss
Corp ea

Zuid: stede en
erve Anneke Corneliss

Bijz: Bastiaens Huijbertss de Greeff als voogt van Adriaen
Mathijs de Greef, kint van Mathijs Huijbertss de Greef bij Pleunken Peeterss.

Claes Jacobss Corp, Embrecht Cornelissen
en Gerrit Peeterss Cleermaker.

Adriaen Mathijs verklaart op 5-11-1672
dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 047v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-9-1664

1e Comparant: Peeter Jochum Jan Berthouts, Jacob Huijb de Bruijn

2e Comparant: voorss comparanten uijt de veste verhaelt

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ???

Prijs: ƒ 1167

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: [De namen uit de vorige verkoopakte kloppen niet met
de hier genoemde namen] (zie folio 32v en 33v)

Gereet 1/3 f 387 [moet zijn 389]

Jacobus Michiels Blanckers en Jan
Cornelis Cop als voogt vande kinderen van Michiel Peeterss Blanckers ontvangen
de nodige betalingen. Op 15-4-1666 verklaart Jan Cornelis Cop blijkens een
quitantie dat alles voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 048r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-12-1664

1e
Comparant: Aert Wilbertss

2e
Comparant: Thomas
Adriaenss Bommeler ea

Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Romboutss, schouteth Cappel

West: erve Dirck
lendertss

Noord: Peeter Jochum
Berthoutss

Zuid: Gerrit
Peeterss Cleermacker

Bijz: Thomas Adriaenss Bommeler als voogt vande kinderen van
Jacob Adriaenss Bommeler, sijn broer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 048v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1665

1e Comparant: Herman Tielemans

2e Comparant: Aert Adriaenss Bommeler

Goederen: ¼ buijtendelle, op het Stapel Eijnt, gemeen met
Anthonis Janss Teeuwen en Mathus Janss cum suis en cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Stapel Eijnt

Belend
Oost: Wouter Jacobss Visser

West: lantsteeghe
Jan Rutten

Noord: heerlijckheijt
Nederveen

Zuid: Sheeren
straten

Bijz: Herman woont te Bael

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1665

1e Comparant: Corst Berentss

2e Comparant: Adriaen Willem Lauwereijss ea

Goederen: wilceur met als onderpant ½ van 3 mergen gront ende
ackerlant op den Santschel gecomen van Roeloff Ptr Conincxs

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Santschel, Smullen Beijster

Belend
Oost: den wegh of erve Jan Wouterss

West: Smullen
Beijster

Noord: wed Corn
Stevenss Swaert en Jan Wouterss Zeijlmans

Zuid: Jan
Wouterss

Bijz: Adriaen Willem Lauwereijss en Adriaen Willem Huijgen
als Heijlige Geestmeesters.

Belending oost west kan ook andersom
zijn.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 049v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-2-1665

1e Comparant: Jan Wouterss

2e Comparant: Anthonis Dircxssen Waelwijck

Goederen: een wilceur met als onderpant sijn ½ huijs etc gelijck
hem tselve tegens Corst Berentssen ten deele is gevallen

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Joost Janss

West: Corst
Berentssen met wederhelft

Noord: huijs Jan
Corsten

Zuid: Steven
Corneliss Swaert

Bijz: Op 16-4-1686 is blijkens quitantie de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 050r

Soort akte: borchtochte

Datum: 12-2-1665

1e Comparant: Pleunken Peeterss ea

2e Comparant: Dingeman Lendertss en Cornelis Reijnierss

Goederen: onderpant hun stede

Prijs: ƒ 310

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pleunken Peeterss wed Mathijs Huijbertss de Greeff,
geassisteert door Huijbert Janss de Bondt, heemraet, en Sebastiaen Huijbert de
Greef als vooght over het kint van Mathijs Huijbertss de Greeff.

Dingeman en Cornelis wonen tot
Barlebosch, zij zijn beschadigde borgers tbv Dirck Laets (oudt Gestel) wegens
betalingen tbv geleverde reijs en noch te leveren. Volgens berekening van
Adriaen de Ruijter, procureur te Waspick, gaat het om f 300.

Hiervoor verwilceuren 1e comparanten hun
stede etc.

Cornelis van Bincken verklaart op
22-4-1681 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 051r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1665

1e Comparant: Wouter Jan Mathijss x Seijcken Berten

2e Comparant: Michiel Berten Vleesch, swager

Goederen: hun part in een acker saeijlant, gemeen met Denis
Peeterss de Haen en Michiel Berten,m gecomen van Seijckens moeder

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: ackerlant Michiel Berten

West: ackerlant Denis Peeterss

Noord: acker Adriaen
Jacobss Baes

Zuid: huijs
Denis Peeterss de Haen en Michiel Berten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1665

1e Comparant: Anneke Geritss wed Anthonis Arienss den Jongen

2e Comparant: Peeter Arienss den Jongen

Goederen: ½ binne delleken met den omloop, gemeen met cooper.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulen Bancken

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Meulen
Bancken

Noord: Peeter
Geldenss

Zuid: Peeter
Geldenss

Bijz: Anneke en Peeter wonen tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-3-1665

1e Comparant: Anthonie Corneliss Swaert

2e Comparant: Aert Gerrit Franss, oom

Goederen: 1/10 buijte delle en 1/10 gront tot over den dijck op
het Stapel Eijnt, gemeen met Steven Cornelis Swart en cooper cum suis

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Stapel Eijnt

Belend
Oost: Arien Corsten

West: Peeter
Anthoniss vander Punten

Noord: Oude straet

Zuid: Aert
Jochumss Timmerman, Joost Willems Wever

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1665

1e Comparant: Tomas Janss x Anneke Anthonis ea

2e Comparant: Adriaen Jacobss Baes

Goederen: 2 min ¼ geerd hoeijk ende weijlants, inden polder,
gemeen met wed en erfg Huijbrecht Adriaenss de Bruijn, in 16 geerden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de heer Volbergen, secr Sgravenhagen

West: Huijbrecht
Peeterss en kinderen Cornelis Jaspers

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Tomas Janss x Anneke Anthonis en Neelken Anthonis
geassisteeert door Dirck Aertss haren toecomede man.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1665

1e Comparant: Adriaen Jacobss Baes

2e Comparant: Tomas Janss x Anneke Anthonis ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 52r)

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Tomas Janss x Anneke Anthonis en Neelken Anthonis
geassisteeert door Dirck Aertss haren toecomede man.

Gereet f 100.

Tomas en Dirck verklaren op 7-4-1666 dat
de wilceurt geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 052v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1665

1e Comparant: Geerit Anthonis vanden Hoeck ea

2e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck

Goederen: 1/5 buijte delle en 1/5 gront over den dijck op het
Stapel Eijnt, gemeen met Aert Gerrit Frans en Truijcken Janss cum suis

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Stapel Eijnt

Belend
Oost: Adriaen Boeser en erfg Thonis Leuren (Leven ?)

West: Ptr Ant
vander Punten en Aert Jochums Timmerman

Noord: Oude straet

Zuid: Aert
Jochumss voorss en Joost Willemss Wever

Bijz: Geerit Anthonis vanden Hoeck namens Maeijken Gerrit
Franssdr, sijne moetgen en Aert Gerrit Franss.

Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 052v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1665

1e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck

2e Comparant: Geerit Anthonis vanden Hoeck ea

Goederen: wilceur tbv de aankop van een stuk buijte delle (zie
folio 52v)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geerit Anthonis vanden Hoeck namens Maeijken Gerrit
Franssdr, sijne moetgen en Aert Gerrit Franss.

Gereet f 100.

Geerit verklaart op 17-4-1665 dat de
wilceur voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 053r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1665

1e Comparant: Phouwels Janss van Thuerenout x Maeijke Adriaenss

2e Comparant: Adriaen Adriaenss

Goederen: huijs, hooff ende boomgaert

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: huijs Jan Corstiaenss

West: hooff en
huijs Aert Peterss Cuijl

Noord: Her straet

Zuid: Aert
Peterss Cuijl en Cornelis Stevens Swart

Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 054r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1665

1e Comparant: Adriaen Adriaenss

2e Comparant: Phouwels Janss van Thuerenout

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 53v)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pouwels verklaart op 11-4-1666 dat de wilceur geheel
is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 054v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1665

1e
Comparant: Jan Geritss
Boudewijns

2e
Comparant: Mels Thomas
Seijlmans, swager

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper, zoals bij deeling
aengecomen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: sloot delle
en dries Aert Adriaenss de bruijn

Noord: kinderen
Cornelis Jasperss

Zuid: Adriaen
Jan Mathijss

Bijz: Jan woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 055r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-6-1665

1e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl

2e
Comparant: Wouter Willemss
Cop

Goederen: ¼ int nieuwe bosch, gemeen met Marcelis Janss Pharo en
cooper

Prijs: ƒ 106

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Marcus Janss Pharo en Wouter Willemss Cop

West: groot bosch
vande heer Viveen cum suis

Noord: Hendrick van
Ghiels

Zuid: de Leij

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 055v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1665

1e
Comparant: Wouter Willemss
Cop

2e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl, swager

Goederen: wilceur tbv vande aankoop van een stuck bosch (zie
folio 55r)

Prijs: ƒ 106

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f50.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 056r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-6-1665

1e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl

2e Comparant: Willem Rijcken Fijnenbuijck

Goederen: 1/8 van een groot bosch, gemeen met de heer Viveen,
Marcus Jans Pharo en Wouter Willems Cop

Prijs: ƒ 173

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Willems Cop

West: Mathijs
Borstlap

Noord: Anthonis
Waalwijck

Zuid: de leij

Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 056r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-6-1665

1e Comparant: Willem Rijcken Fijnenbuijck

2e Comparant: Anthonis Roeloffss Cuijl

Goederen: wilceur tbv vande aankoop van een stuck bosch (zie
folio 56r)

Prijs: ƒ 173

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 100.

Anthonis verklaart op 28-8-1666 dat
Neeltgen wed Willem Rijcken Fijnenbuijck de wilceur geheel heeft afgelost.

Als los vel is er een quitantie van de f
100.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-7-1665

1e Comparant: Gerit Janss

2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken en Thomas Adr Bommelaer

Goederen: wilceur tbv de intrest van een capitael van f 800 met
als onderpant een buijten delle teijnde de stede van Hendrick Franss

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend Oost: wed Peeter
Thomass, secreataris

West: den Armen

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: delle
Hendrick Franss

Bijz: Cornelis en Adriaen waren armmeesters in het jaar 1660
en 1661.

Hendrick Franssen Boeser, armmeester, in
absentie van Anthonij Joosten, mede meester, verklaart dat de wilceur geheel is
afgelost, 19-4-1669.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-8-1665

1e Comparant: Lendert Dircxss van Driel

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ acker saeijlants met de veldekens, opden westenkant

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: ??? Willems Huijgen met wederhelft

West: secretaris

Noord: sloot Adriaen Cornelis Camp

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Lendert woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 058v

Soort akte: transport

Datum: 6-9-1665

1e Comparant: Adriaen Ghijsbrecht van Bruijnnis ea

2e Comparant: Commer Willems

Goederen: schult betreffende een rentebrief van f 384 tlv Willem
Peeters Plucknoot als erf van Catalijn janse sijn moeder

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Ghijsbrecht van Bruijnnis (Geertruijdenberg) x
Janneken Jacob Goeijerden erfg van haer halfsuster Peeterken Jacob Goeijderden.
Commer woont ook te G'bergh

Op 3-3-1668 verklaren Aert Anthoniss van
Besoijen x Marijken Aerts wed Commer Willems en Johannis Lauwerenss vanden
Bosch x Dingenken Hendricxss en haer drie onmondige kinderen bij Anthonis
Anthoniss van Besoijen dat er f 78 betaald is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 059r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1666

1e Comparant: Meerten Janss v. Ierssel, soldaet x Berbel Pouwels

2e Comparant: Peeter Pouwelss, swager

Goederen: 1/5 acker saeijlant, gemeen met broeders en susters

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willemken Commeren

West: wed Mathijs
Janss

Noord: erve Huijbert
Zeijlmans

Zuid: closters
goet

Bijz: Voldaen op 23-1-1666

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 059v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1666

1e Comparant: Wouter Jan Mathijss x Sijken Berten Vleesch

2e Comparant: Cornelis ende Jan Lambrechtss

Goederen: ½ ackerken saeijlants, met Michiel Berten Vleesch,
gecomen van zijn vrouws moeder

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Dirck Lenderts van Driel

West: erve Denis
Peeters de Haen

Noord: Cornelis ende
Jan Lambrechtss

Zuid: Michiel
Berten Vleesch met wederhelft

Bijz: Cornelis en Jan wonen te Raemsdoncq. Voldaen op
22-1-1666

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 060r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1666

1e Comparant: Anthonis Claessen ea

2e Comparant: Adriaen Cornelis Buijs, heemraedt

Goederen: 1e een acker saeijlant; 2e buijtendijckse beijster
beijde aengecomen van hun grootmoeder

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Adriaen Cornelissen Camp; 2e Adriaen Blanckers

West: Adriaen
Willems Blanckaerts; Jan Huibert Vassen

Noord: wagen wegh;
Oude Vaert

Zuid: Adriaen
Willems Blanckers, clooster goet

Bijz: Anthonis Claessen als voocht en Cornelis Mathijs
(Raemsdoncq) als toesiender over de weeskinderen van Adriaen Claess.

Gereet f 200. Op 2-3-1666 is alles
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 25-2-1666

1e
Comparant: Maeijken Peeter
Thomass

2e
Comparant: Jan Adriaenss
Cramer

Goederen: wilceur met als onderpant een half huijsken etc,
gemeen met Wouter Peeter Thomass, haer broer

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaertse grippel

West: Gerrit
Peeterss de Cleermaecker

Noord: steegh erfg
Peeter Wouterss

Zuid: Wouter
Peeter Thomass

Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Jacob Wouters
Visscher.

Op 11-2-1669 verklaert Jan Adriaenss
voldaen te sijn.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 061v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1666

1e Comparant: Nicolaes Jacobssen Tack, heemraet Sgravenmoer

2e Comparant: Adriaen Anthoniss Cuijl

Goederen: ½ mergen moergronden door coop van wed en kinderen
Jacob Daemen aengecomen

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: erfg Anthonis Palinck cum suis

West: de Elf
Mergen

Noord: Hendrick
Hendricxss van Ghiels cum suis

Zuid: Cornelis
Janssen Cuijper

Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 062r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1666

1e Comparant: Jan Ghijsbertss, heemraedt

2e
Comparant: Thomas Wouterss
Seijlmans, sijn broeder

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: Mels Thomass

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Thomas x Adriaentje Ghijsbertss is vermoedelijk de
swager van Jan

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 062v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1666

1e
Comparant: Thomas Wouterss
Seijlmans

2e Comparant: Jan Ghijsbertss, heemraedt

Goederen: beijster of percel moergronden mette houtwasschen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Michiel Mathijss Otgens

West: Jan
Ghijsbertss

Noord: erve Arien
Aertss de Jonge

Zuid: erve
Hendrick Franss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 063r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1666

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Gijsbert Peeter Decker

Goederen: ½ huijsinge en hooff, Jan wouters woont al in het
huijs. De wederhelft is van Corst Berentss

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Joost Janss

West: erve Joost
Janss

Noord: de doren
hegge tot erve Jan Corsten

Zuid: den hoff
tussen erve Joost Janss en Corn Berentss

Bijz: Steven Cornelis Swart zijn erve ligt ook suijtwaerts
belent. Cooper neemt ook een wilceur van f 125, staende op het huijs tgv
Anthonis Dirckxss Waelwijck, over

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 063v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1666

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Cornelis Arienss

Goederen: een acker saeijlant met moergronden en houtwasschen

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Smullen Beijster

Belend
Oost: graeffelijckheijts gronden van Hollant

West: Smullen
Beijster

Noord: Corst Berentss

Zuid: kinderen
en erfg Anthonis Dirckxss Waelwijck

Bijz: Cornelis woont te Werckendam

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 064r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1666

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Johan Seijlmans, schout

Goederen: 1e 1/4 van een mergen gronden met de bleeckelingh daer
op en de houtwasschen; 2e 1/2 van een mergen gront etc

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Peeter Vrolijcken; 2e erfg Corn Stevenss Swart

West: kijnderen
Dirck Adriaenss Waelwijck; zie bijz

Noord: Jan Corneliss
Cop

Zuid: de nieuwe
molenweg; comparants acker

Bijz: belending west 2e stuk lant: Veroutt ? Hendrickss en
Cornelis den Mulder.

Beide stukken zijn aengecomen van
Geertruijt Adriaen Goris geseijt Truijcken Maes

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 065r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1666

1e Comparant: Thomas Wouters Zeijlmans

2e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester bisdom Antwerpen

Goederen: een buijten delle, voor Johan Zeijlmans, schout, sijn
geseet, gecomen bij coop van de kinderen Cornelis Jan Timmermans cs

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: delle Mels
Thomas Zeijlmans

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Michiel woont inden Hoeven en werkt als rentmeest inde
abdijen van St Berents opde Schelde

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 065v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1666

1e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans

2e Comparant: Adriaen Willem Huijgen en Adr Willemss Blanckers

Goederen: 1 geert lants, met erfg Peeter Thomas s, secretaris,
in 6 geerden, ontrent de watermeulen

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Peeter Wouterss

West: Huijbert
Peeter Wouterss

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: beijde Adriaen zijn armmeester.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 065v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1666

1e Comparant: Adriaen Willem Huijgen en Adr Willemss Blanckers

2e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een geerd lant (zie folio
65v)

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: beijde Adriaen zijn armmeester.

Gereet f 200. Huijbrecht berklaart op
29-6-1667 dat Adriaen Willems Huijgen en Adriaen Anthoniss van Pas, armmrs, de
wilceur hebben afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 066r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1666

1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea

2e Comparant: Adriaen Corn Buijs en Seger Wouters Zeijlmans

Goederen: ½ geert lants, met voorss comparanten cum suis, in 6
geerden, inden polder, ontrent de watermeulen

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Peeter Wouterss

West: Huijbert
Peeter Wouterss

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Thomas Zeijlmans, secretaris, Jan en Dirck Zeijlmans,
Jacomijntgen Peeter Zeijlmans, Aert Corneliss x Anneken Peeter Zeijlmans, Adriaen
Hendricxss Boeser x Gertruijt Peeter Boeser. Kinderen van Peeter Thomas
zaliger, secretaris.

Adriaen en Seger zijn kerckmrs.

Gereet f 160 De rest is op 25-1-1667
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 066v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1666

1e Comparant: Steven Huijbrechtss Clauwers

2e Comparant: kinderen en erfg Dirck Adriaenss Waelwijck

Goederen: ½ van 5 dalve mergen gronden en weijvelden, gemeen met
de erfg Waelwijck (veste 11-4-1629)

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: hoeff van Heukelom

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: Armen van
Sgravenmoer en derdalve mergen

Zuid: Erfg Jacob
Adr Bommeler en erfg Corn Arss Hulst

Bijz: Steven woont te Dordrecht. De kinderen van Dirck te
Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 067r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1666

1e
Comparant: Hendrick
Broeckhoven

2e Comparant: Adriaen Aertss Timmer

Goederen: een binne delle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: gronden vande Bagijnen

Noord: erfg Jan
Sijmonss

Zuid: Poulus
Freijssen

Bijz: Hendrick woont in Duijtlant in Manheijm en Adriaen tot
Cappel.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 067r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1666

1e Comparant: Adriaen Aertss Timmer

2e Comparant: Hendrick Broeckhoven

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een binne delle (zie folio
67r)

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick woont in Duijtlant in Manheijm en Adriaen tot
Cappel.

Betaald wordt in drie termijnen.
Hendrick x Maeijken Bastiaens verklaart op 15-11-1667 dat de wilceur is
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 067v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-7-1666

1e Comparant: Ceuntgen Janssen Cuijper ea

2e Comparant: Peeter, Janneken en Heijltgen Mathijss

Goederen: een acker saeijlants opden westenkant van Vroukens
vaert

Prijs: ƒ 1077

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve en acker Jan Gerritss

West: wed en
kinderen Anthonij Janss Snijder

Noord: Mathijs
Peeterss

Zuid: Mathijs
Peeterss

Bijz: Ceuntgen Janssen Cuijper wed Willem Janssen Kuijse
(Oude Tonge), geassisisteert door Arien Janssen Cuijper, broer, voor 1/3 en
Aeltken Janssen Cuijper voor 1/3 en Arien en Mathijs Janssen Cuijper (onm),
Francois Libon x Catarin Janss Cuijper, Pieter Gielen x Truijcken Janss
Cuijper, Aert Janss Cuijper en Cuentgen, elk voor 1/7 van het resterende 1/3
part. Alle erfg van Wouter Janssen Cuijper.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 068r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-7-1666

1e Comparant: Peeter, Janneken en Heijltgen Mathijss

2e Comparant: Ceuntgen Janssen Cuijper ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker saeijlants (zie
folio 67v)

Prijs: ƒ 1077

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ceuntgen Janssen Cuijper wed Willem Janssen Kuijse
(Oude Tonge), geassisisteert door Arien Janssen Cuijper, broer, voor 1/3 en
Aeltken Janssen Cuijper voor 1/3 en Arien en Mathijs Janssen Cuijper (onm),
Francois Libon x Catarin Janss Cuijper, Pieter Gielen x Truijcken Janss
Cuijper, Aert Janss Cuijper en Cuentgen, elk voor 1/7 van het resterende 1/3
part. Alle erfg van Wouter Janssen Cuijper.

Gereet f 358. De rest in twee termijnen.
OP 3-6-1668 verklaart Arien tec dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 068v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-9-1666

1e Comparant: Lijntken Adriaenss Poets ea

2e Comparant: Jan Adriaenss de Ruijter

Goederen: een parceelken moergronden inden Endenest

Prijs: ƒ 70

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Endenest, den Moelen leij

Belend
Oost: erve Jan Peeter Gielen

West: Cornelis Rocussen

Noord: Adriaen de
Ruijter en Cornelis Jochemss Rijcken

Zuid: den Moelen
leij

Bijz: Lijntken Adriaenss Poets , Dingeman Peeterss als voogt
en Bastiaen Huijbrechtss de Greeff als toesiender vande 4 kinderen van Adriaen
Meertenss bij Theungen Janss en Dingeman Peeterss voor hem selve.

Jan woont tot Cappel.

Gereef 1/2. April 1668 is de koopsom
geheel voldaen. Lijntken was lest wed van Meerten Mathijs, Cornelis de Hoogh
wed Dingena Meertens krijgt 1/6

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 069r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-9-1666

1e Comparant: Cornelis Rocussen, hoeijschipper Sgravenmoer

2e Comparant: Huijbrechts Janss Rijcken

Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant met de
houtwasschen op den Santschel

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Santschel, nieuwe Molen leij

Belend
Oost: Jan Thonis Rijcken

West: Peeter
Frolicken en Jan Cornelis Cop

Noord: Thomas
Adriaenss Bommeler

Zuid: nieuwe
Molen leij

Bijz: Huijbrecht woont te Dordrecht.

Maria Anthonis wed Huijbrecht Janssen
Rijcken, Johannis Huijbrecht Rijcken, Lambrecht Jacobss Cuijper x Maria
Huijbrechtss Rijcken, Jan Gerritss Vlucht x Josina Huijbrechtss Rijcken (allen
Dordrecht) verklaren bij quitantie dat de wilceur geheel is afgelost, 1-9-1671

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 069v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1666

1e Comparant: Aert Wilbrechtssen, zoon Wilbert Cornelissen

2e
Comparant: Johan Wouterss
Zeijlmans, schout

Goederen: 1/16 inde gronden gecomen van Truijcken Maes

Prijs: ƒ 1

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Santschel

Belend
Oost: ??? Santschel

West: Sgravenmoerse
erve

Noord: hoefken vande
graeffelijckheijt

Zuid: Huijbert
Dorcxss nu de Armen

Bijz: het lant is gecomen van Truijcken Maes soo sijn
grootvader dat van Herbert Willemssen soone van Truijcken Ariens Maes gecocht
heeft.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 070r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1666

1e Comparant: Lijnken Marcelissen wed Sacherias Janss

2e Comparant: Anth. Anth. Wijnants, wagenmaecker tot Dongen

Goederen: een wilceur met als onderpant een acker saeijlant inde
Meulen heij

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Meulen heij

Belend
Oost: Jan Peeterss Geenen

West: Huijbert
Janss de Bonth

Noord: Phauwels
Freijssen

Zuid: acker
vande Kerck

Bijz: Lijnken woont op het Stapeleijnt onder Sgrevelduijn
Waspick en wordt geassisteert door Ariaen Wouterss Geenen, neve.

Anth. Anth. Wijnants Raeijmaker
verklaart op 15-2-1672 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 071r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1666

1e Comparant: Jan Claessen x Mariken Adriaenssendr

2e Comparant: Dries Janssen

Goederen: 1/15 in ?? geerden lant, inden polder, in 9 geerden,
gemeen met Dries Janss cs, aengecomen van Neesken Franssen, grootmoeder

Prijs: ƒ 128

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Thomas Janss van Bommel

West: heer
predicant vander Lith

Noord: Scheij sloot

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Jan woont te Leijden en Dries te Raemsdoncq. De
koopsom wordt de volgende dag betaaltd.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 071v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1666

1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea

2e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans, secretaris, oom

Goederen: een stede: huijs, hoff, delle ende ackerlant mette
houtwassen in Benede Kerck, gecomen van grootmoeder Grietken Jacobs

Prijs: ƒ 3600

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Benede Kerck

Belend
Oost: Gerrit Ptr Gerritss, Anth Claess, Jan Janss

West: Gerrit Mathijs cs, wed Fra Huijbrechts, Loth dijck

Noord: Groot Waspick

Zuid: den deijck
aent eijnt vande acker

Bijz: Thomas Zeijlmans en Dirck Zeijlmans, broer, 23 jaer,
Huijbrecht en Johan Zeijlmans, Aert Cornelis Reijcken x Anneken Zeijlmans,
Adriaen Hendricxssen Boeser x Geertruijt Zeijlmans en Jacomijntje Zeijlmans.

Zie ook deling van 4-11-1666.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 072r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1666

1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans, secretaris, oom

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van de stede (zie folio 71v)

Prijs: ƒ 3600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas Zeijlmans en Dirck Zeijlmans, broer, 23 jaer,
Huijbrecht en Johan Zeijlmans, Aert Cornelis Reijcken x Anneken Zeijlmans,
Adriaen Hendricxssen Boeser x Geertruijt Zeijlmans en Jacomijntje Zeijlmans.

Gereet f 1200. Op 12-11-1669 is de
wilceur geheel afgelost. Jacomijntje is inmiddels getrout met Jochem de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 072v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1666

1e Comparant: Adriaen Wouterss Roeijthals

2e Comparant: erfg Vas Peeter Geldenss

Goederen: hoff ende erve aan Willem van Gents vaert

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Bastiaen Peeter Corsten cs met vaert

West: stede
Hendrick Gielen

Noord: Her straet

Zuid: erve erfg
Jan Sijmonss

Bijz: Adriaen woont te Out Beijerlant.

De erfgenamen: Jan Anthonis Paens als
voogt van het kint van Peeter Geldens

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 073r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1666

1e Comparant: Claes Arienssen Ansums ea

2e Comparant: Johan Jochumssen Zeijlmans, schout, ea

Goederen: 2/5 in ?? hont moergronden, gemeen met Jan
Andriaenssen Hamel cum suis.

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Cornelis Swart cum suis

West: erfg Dirck
Adriaenssen waelwijck

Noord: Jan Wouter
Janssen

Zuid: Corst
Wouterssen, brouwer Sgravenmoer

Bijz: Claes Arienssen Ansums (Dongen) mede namens de
voorkinderen van van Jan Adriaenssen Ansums.

Johan Jochumssen Zeijlmans, Adriaen
Janssen de Ruijter, heemraet, en Peeter Cornelis Swart (Sgrevenmoer)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 073r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1666

1e Comparant: Claes Arienssen Ansums ea

2e Comparant: Johan Jochumssen Zeijlmans, schout, ea

Goederen: 2e een ½ delle, egens Denis Peeterss de Haen

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Denis Peeterss de Haen

West: Jan Wouter
Claes Seijmen met ½ mergen

Noord:

Zuid:

Bijz: Claes Arienssen Ansums (Dongen) mede namens de
voorkinderen van van Jan Adriaenssen Ansums.

Johan Jochumssen Zeijlmans, Adriaen
Janssen de Ruijter, heemraet, en Peeter Cornelis Swart (Sgrevenmoer)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 073v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1667

1e Comparant: Peeter Dircxen Baten ea

2e Comparant: Adriaen van Alphen, borgmtr van bergen op Zoom, ea

Goederen: 2 perceeltien lant

Prijs: ƒ 378

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adr Corn Joris en Adr Ant Cuijl; Jan Corn Cop

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord: erfg Cornelis
Willemss Camp

Zuid: erfg
Cornelis Joris Geurts

Bijz: Peeter Dircxen Baten x Adriaentken Ptr van Crimpen
(Oosterhout) Jan melsen x Beatrix Peeterss, Jan Pieters van Crimpen
(Sgravenmoer), Wouter Leenders Bierkruijer (G. Berch) als vader en voogt over
zijn 2 kinderen bij Lijskens Peeters.

Adriaen van Alphen, borgmtr van bergen
op Zoom en Govaert van Alphen, secretaris Breda,

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 074r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1667

1e Comparant: Adriaen Adriaen Jan Matheus

2e Comparant: Peeter Gielen

Goederen: ¼ huijs ende hooff ende gronden, op t Stapeleijnt,
gemeen Anthonis Jan Matheus en Jacob Stevens Meulder cs

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Stapeleijnt

Belend
Oost: Peeter Anthonissen vander Punten

West: ?? Hendricxssen
en Jan Arssen Croet

Noord: Her straet

Zuid: hoef
Willem Jacob Thonis

Bijz: Het ¼ deel van het huijs is op 29-6-1663 van Hendrick
Janssen Vaders (zie folio 23r) gekocht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 074r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1667

1e Comparant: Peeter Gielen x Truijcken Janssen Cuijper

2e Comparant: Adriaen Adriaen Jan Matheus

Goederen: 1/3 in een perseel moergronden achter stede Aert
Peeterssen Cuijl, gecocht van erfg Jan Adr Cuijper, gemeen Aert J Cuijper

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Corn Jan Geerdeden x Dingentken Hendr, de Kerck

West: erfg Peeter Thomas, erfg Anneken Aert Bommelaer

Noord: waterganck

Zuid: delle
Adriaen Jacobs Baes

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 074v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1667

1e Comparant: Jan Janss van Gesta ? X Neeltien Lenders

2e Comparant: Cornelis Adriaen Denis

Goederen: een perseelken ackerlant inden Begijnen Banck,
aengecomen bij deeling van Lendert Dircxss

Prijs: ƒ 55

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Begijnen Banck

Belend
Oost: Willem Joosten Meulder

West: acker Cornelis Adriaen Denis

Noord: grippel
tussen verkochte perseel en van W Joosten

Zuid: sloot erve
erfg Peeter Geldenss

Bijz: Jan woont tot Cappel, Cornelis opden westencant van
Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 075r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1667

1e
Comparant: Jan Peeters
Seijlmans ea

2e
Comparant: Cornelis Jochum
Reijcken, out heemraet

Goederen: 1/3 in 1/8 van 3 mergen 1 hont 35 roeden moerdellen of
gronden inde Molenbanck ten noorden van de nieuwe Molen Leij

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Molenbanck, nieuwe Molen Leij

Belend
Oost: Adriaen Janss de Ruijter

West: Cornelis Jochum Reijcken cum suis

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Peeters Seijlmans namens Leendert Adriaens Rutten
en Maeijken Adriaens Rutten wed Jochum Jacobs Meijer (Oisterhout)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 075r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1667

1e
Comparant: Jan Peeters
Seijlmans ea

2e
Comparant: Cornelis Jochum
Reijcken, out heemraet

Goederen: 1/12 in 2½ mergen moerdellen of gronden gecomen van
Claes Adriaenssen of Claes Claessen, vercopers bestevader

Prijs: ƒ 22

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: oude Molen Leij

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid: de oude
Molen leij

Bijz: Jan Peeters Seijlmans namens Leendert Adriaens Rutten
en Maeijken Adriaens Rutten wed Jochum Jacobs Meijer (Oisterhout).

Het lant is gemeen met Embrecht Wouter
Daemen, erfg Cornelis Claessen en Adriaen de Ruijter cum suis

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 075v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-2-1667

1e Comparant: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen ea

2e Comparant: Adriaen Driessen, swager

Goederen: een perseelken ackerlant met ½ veldeken, buijtendijcx
volgens deeling van 22-1-1667

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Hendricxss Schoenmaeckers

West: Dingentien
Jochum Aerden

Noord: tot ½ van de
langste geheel ackerlant

Zuid: den dijck

Bijz: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen x Dingentien Adriaen
Michielss (Raemsdoncq) voor ½ en Jan Mathijss, Gerrit Mathijss, Anneken
Mathijss Otgens, Adriaen Janss de Jongh x Cornelia Mathijs Otgens samen voor ½

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 075v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-2-1667

1e Comparant: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen ea

2e Comparant: Adriaen Driessen, swager

Goederen: 2e 1/6 delle, gemeen met Aert Dingemans; 3e 1/6 acker
saeijlant met veldeken, gemeen voorss achter stede Ant Jans van Hasselt

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Jochems

West: Adriaen Aertss Suermont, secr Cl Waspick

Noord: delle Adriaen
Jan Matheus

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Pieterss Nieuwenhuijsen x Dingentien Adriaen
Michielss (Raemsdoncq) voor ½ en Jan Mathijss, Gerrit Mathijss, Anneken
Mathijss Otgens, Adriaen Janss de Jongh x Cornelia Mathijs Otgens samen voor ½.

Adriaen Aertss Suermont met de delle
gecomen van Thomas Janss Schipper.

Er wordt op 21-2 betaald.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 076v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-2-1667

1e Comparant: Adriaen Driessen x Willemken Adriaen Michielss

2e Comparant: Gerit Mathijs Otgens,neve

Goederen: ½ huijs, schuer, erve, dellen ende hooff, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 450

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jan Adr Baes en delle Wouter Janss Gijben

West: stede en
delle Phauwels Wouterss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Er wordt 21-2 betaald.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 077r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-2-1667

1e Comparant: Huijbrecht Janss Vassen ea

2e Comparant: Cornelis Janss Cleijssen ea

Goederen: 1/3 in 3/4 van eender geerde hoeij ende weijlant, in
12 geerden, in 6 geerden opden westenkant, gemeen met vercoopers

Prijs: ƒ 378

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Cleijs Janss met andere 6 geerden

West: Jan mathijs
Otgens cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Huijbrecht Janss Vassen, Jan Janss Vassen, Seger
Wouters Seijlmans x Judith Janss Vassen, Aert Arienss Mutsaerts x Griettien
Janss Vassen, Jacob Corneliss Buijs x Cornelia Jans Vassen, Hendrick Janss
Vassen, Jacob Janss Vassen, Peeter Janss Vassen en Huijbrecht Aertss Cuijl x
Pleuntien Janss Vassen.

Cornelis Janss Cleijssen, Cleijs Janss
en Meerten Aertss Turck, oom.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 078r

Soort akte: waterbrief

Datum: 21-2-1667

1e Comparant: Adriaen Hendricxssen Boeser, hoeijschipper

2e Comparant: Jan Anthonissen Cuijl, hoeijschipper tot Breda

Goederen: waterbrief tbv de aankoop van het oudt pleijtschip met
alle toebehoorten

Prijs: ƒ 1040

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 150.

Thomas Zeijlmans secretaris en Gerit
Hendricxssen Boeser, swager en broer, staan borg.

Jan verklaart op 20-5-1678 dat de brief
geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1667

1e Comparant: Thomas Ptr Zeijlmans namens Jacob Janss Locht

2e Comparant: Adriaen Janss Locht

Goederen: zijn deel in 1½ geerde hoeij ende weijlant, in 6
geerden, gemeen Adriaen Driessen en voorder erfg Maeijken Janss Locht.

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob woont te Sgravenhagen.

Naast het bovengenoemde perseel is ook
zijn deel in een acker in 11½ Hoeve, gemeen met Anneke Mathijs Otgens en
voorder erfgenamen, verkocht. Op 24-6-1677 is blijkens quitantie betaald.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 079r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1667

1e Comparant: Adriaen Janss Locht ea

2e Comparant: Johan Peeters Seijlmans

Goederen: ½ acker hoeijlant met ½ veldekens, binnen en
buijtendijcx, gemeen met Anneken Mathijs Otgens

Prijs: ƒ 380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Willems Huijgen

West: Antonis
Claessen en Peeter Melsen

Noord: waterganck

Zuid: Sgravelduijn

Bijz: Adriaen Janss Locht mede als voocht van 3 kinderen van
Lauwereijs Dries Oomen bij Huijpken Janss Locht, Jan Jan Venis, hoeijschipper
van Sgravenmoer mede als voocht over zijn 6 kinderen bij Janneken Janss Locht
voor de eene helft en Adriaen Janss Locht voor 2/6 inde andere helft. 1/6 is
reeds van vercooper (zie folio 79r), gekocht van Jacob Janss Locht zijn halven
broeder, 1/6 namens de voorss weeskinderen, Jan Corstiaens als voocht van sijn
2 kinderen bij Maeijken Janss Locht voor 1/6 en Willem Janss Locht (uitlandig)
voor de rest. Erfgenamen van Maeijken Janss Locht.

Gereet f 190. Op 12-6-1668 wort de
laatste termijn aan de diverse erfgenamen betaald.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 080r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1667

1e Comparant: Gerit Mathijsen Otgens

2e Comparant: Jan Mathijssen Otgens, neven

Goederen: ½ huijsinge, schuer, boomgaert, hoeff en delle, gemeen
met Anneke Mathijss Otgens

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Thomas Zeijlmans

West: vercooper

Noord: Groot Waspick

Zuid:

Bijz: Betaald wordt 9-6-1667

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 080v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1667

1e Comparant: Peeter Deniss de Haen ea

2e Comparant: Michiel en Mariken Deniss de Haen

Goederen: hun deel in de nalantenscahp van Neeltgen Michielss:
huijs etc, weijvelden. Gemeen met Denis Peeters de Haen ea

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jan Michielss List, binnen(dijcx ?)

West: Anthonis
Peeter Corsten, buijtendijcx

Noord: erfg Adriaen Gerit Franss cum suis

Zuid: weijvelden
Jan Michielss List, buijten(dijcx ?)

Bijz: Peeter Deniss de Haen als voocht en Adriaen Janss als
vader van 5 kinderen bij Sijcken Deniss de Haen en Joost Janss x Anneken Deniss
de Haen. Erfgenamen van Neeltgen Michielss, bestemoeder en schoonmoeder resp.
elk voor 1/12.

Gemeen met Denis Peeters de Haen, de
voorss erfgenamen en Michiel Berten cum suis.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 081r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-3-1667

1e Comparant: Michiel en Mariken Deniss de Haen

2e Comparant: Peeter Deniss de Haen ea

Goederen: een wilceur tbv de aankop van een deel van de
nalatenschap van Neeltken Michiels (zie folio 80v)

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Deniss de Haen als voocht en Adriaen Janss als
vader van 5 kinderen bij Sijcken Deniss de Haen en Joost Janss x Anneken Deniss
de Haen.

Gereet f 200. Op 31-1-1678 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 082r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-3-1667

1e Comparant: Adriaen Bastiaenen ea

2e Comparant: Johan Wouterssen Zeijlmans, schouteth

Goederen: hun deel in 3 geerden anderhalf ¼ hoeij ende weijlant,
met Jan Mathijss Otgens cs,in 9 geerden, gecomen van Aentken Commeren

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jacob Cornelis Buijs cum suis, int selve stuck

West: Melis Hendricxss, int selve stuck

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaen Bastiaenen, Huijbrecht Janssen Vassen x
Truijcken Bastiaenen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 082v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-5-1667

1e Comparant: Gerit Mathijs Otgens x Lijsken Pieters Nobel

2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans

Goederen: ¼ acker zaeijlant en 1/8 van een veldeken

Prijs: ƒ 255

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Jan
Huijbrechtss de Bont

Noord: cloosters
goet

Zuid: hoof Jan
Huibrechts de Bont

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 083r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-5-1667

1e Comparant: Huijbert Janss Hoevenaer en Adr Janss Timmerman

2e Comparant: Willem Janss Buijs

Goederen: 4 geerden, hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden binnen en 8 geerden buijtendijcx, opden oostenkant

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan Gijben

West: vliet
watermolen en Peeter Mels

Noord: Maes

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Huijbert en Adriaen zijn Heijlige Geestmeesters van
Raemsdoncq. Zij hebben toestemming van Claes Adriaen Hoevenaers, stadhouder en
Jan Janss van Loon, heemraed.

Wiilem woont onder Hendrik Luijten
Ambacht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 083v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-5-1667

1e Comparant: Adriaen Sijmonss Bol x Peeterken Jans Kop

2e Comparant: Johan Zeijlmans, schout en Adr Janss de Ruijter

Goederen: 1e 1/12 van 9 hont gront met moer en bleckelingh,
gekomen van Hans Kosteren; 2e 1/12 in een ½ mergen tegen Prt Denis de Haen

Prijs: ƒ 2

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Coen Jan de
Smit

Noord: Jan Wouter
Janss

Zuid: Jan
Corneliss Kop

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 084r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-6-1667

1e Comparant: Dingemans Peeterss x Aeltje Meertens ea

2e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen

Goederen: 1/3 gronden, bijsters en moerlochten, gemeen met
cooper gekomen van Meerten Mathijs.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacobs

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Jacobs

Bijz: Dingemans Peeterss x Aeltje Meertens, Bastiaen
Huijbertss de Graeff als toesiender van de kinderen van Adriaen Meertens,
Cornelis Meeus de Hoogh, zwager

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 084v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-6-1667

1e Comparant: Mathijs Adriaenssen Borstlap x Marijken Corneliss

2e Comparant: Govaert Janssen van Alphen, secr Breda, oom

Goederen: 4 affgegraven beplante en bezaeijde bedde van erve aen
westeint van vercopers moergronden achter zijn stede

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: Marcus
Janssen Pharo en Wouter Willems Cop

Noord: Hendrik van
Gils

Zuid: Adriaen
van Alphen, borgm Bergen op Zoom

Bijz: Marijken is wed van Jan Lodewijcks. Zij woont te
Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 085r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1667

1e Comparant: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List ea

2e Comparant: Jan Michielsen List

Goederen: een perceel dellen of moergronden buijtendijcx ten
westen van de stede van Jan Michielsen

Prijs: ƒ 187

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: den dijck

West: erfg Dirck
Waelwijck

Noord: Denis
Peetersen de Haen

Zuid: Michiel Berten Vleesch

Bijz: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List,
sarjant onder Walraet ter Meulen, Frans Casperssen van Haperen wednr Janneken
Janssen, soldaet onder Ter Meulen, als vader en voocht van Mathijs Frans van
Haperen, kleinzoon Neelthen Michielss en Jan Gerrits voor de ene helft en
Christiaen de Roij, soldaet onder Arnout Lats, x Janniken Jansen dochter van
Willemken Michielsen List voor de andere helft.

Genoemd wordt de deling van Michiel
Janssen List van 19-10-1628

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 085v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1667

1e Comparant: Jan Michielsen List

2e Comparant: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List ea

Goederen: wilceur tbv de in folio 85r gekochte goederen

Prijs: ƒ 187

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Gerritsen Cam wed Neeltgen Michielssen List,
sarjant onder Walraet ter Meulen, Frans Casperssen van Haperen wednr Janneken
Janssen, soldaet onder Ter Meulen, als vader en voocht van Mathijs Frans van
Haperen, kleinzoon Neelthen Michielss en Jan Gerrits voor de ene helft en
Christiaen de Roij, soldaet onder Arnout Lats, x Janniken Jansen dochter van
Willemken Michielsen List voor de andere helft.

Gereet f 30. Daarna worden diverse
terminen betaalt. Oa aan Frans Caspers en zijn zoon Mathijs Frans.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 086r

Soort akte: transport

Datum: 19-10-1667

1e Comparant: Christiaen de Roij, soldaet

2e Comparant: Steven Cornelis Swart

Goederen: Christiaen draagt zijn deel van de wilcuer tlv Jan
Michielsen List over.

Prijs: ƒ 48

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Michielss betaalt alles af.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1667

1e Comparant: Mathijs Schuijffhil, borgm en secr G'Berch

2e
Comparant: Cornelis Jan
Cleijssen

Goederen: 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gecomen van Jan Adriaenss van Gils

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Huijbrechts de Bruijn

West: erfg Jan Jochumss cum suis

Noord: Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Mathijs is weduwenaer van Johanna Janss van Gils.

Cornelis woont te Hendrik Luijten
Ambacht.

Zie ook testament van 4-1-1666 [moet
zijn 1667] te Geertruidenberch

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 087r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-11-1667

1e Comparant: Cornelis Jan Cleijssen

2e Comparant: Mathijs Schuijffhil, borgm en secr G.Berch

Goederen: wilceur tbv de in folio 86r gekocht 7 geerden.

Prijs: ƒ 3000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cleijs Janss heeft als erfgenaam van Cornelis Jan
Cleijss de wilceur geheel afgelost op 1-11-1668

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 087v

Soort akte: testament

Datum: 4-1-1667

1e Comparant: Mathijs Schuijffhil x Johanna van Giels

2e Comparant:

Goederen: Beide comparanten maken een testament

Prijs: ƒ 0

Plaats: G. Berch

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 089r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-12-1667

1e Comparant: Adriaen Jacobss Baes

2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, swager

Goederen: ½ huijs, hoof, erve ende zaeijlant, gemeen met Anthoni
Adriaenss Baes

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaertse grippel

West: erve
Jenneken Corneliss

Noord: stede Peeter
Thomas

Zuid: wed
Cornelis Jan Wijten ea

Bijz: wed Cornelis Jan Wijten, erfg Hendrick Ophoeck en wed
Anthonis Janss Snijder.

Zie deelinge 29-7-1666.

Peeter de Roij en Adriaen Peeters Ockers
x Adriaentje Cornelis Louwerijsen zijn voldaen op 21-5-1682.

Op folio 90r staat dat Coenraet ende
Gerrit Adriaenssen Baes geheel voldaen zijn op 11-2-1684.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 089v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-12-1667

1e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, swager

2e Comparant: Adriaen Jacobss Baes

Goederen: wilceur tbv de aankoop van het halve huijs. Zie folio
89r.

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: te betalen in 11 termijnen.

Adriaentje Cornelis Jan Louwereijs
ontvangt geld.

Geraert Adriaensen Baes, onmonige
kinderen Cornelis Jan Louwerijs x Maeiojken Adriaenss Baes, Coenraedt Adriaenss
Baes, Anthonij Adriaenss Baes ontvangen hun geld

Peeter Aerts de Roij x Anneken Corneliss
Jan Louwerijs krijgt geld.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 090r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1668

1e Comparant: Peeter Gielis

2e Comparant: Gerrit Peeterssen Dolck ea

Goederen: ¼ acker zaeijlants mette veldekens, gemeen met de
genoemde drie kinderen, gecomen can Steven Gielen, broer

Prijs: ƒ 115

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Oude Vaert

Belend
Oost: Peeter Melssen

West: Jan
Huijbrecht Vassen

Noord: Her straet

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Gerrit Peeterssen Dolck als voocht van de 3 onmondige
kinderen van Willem Lambrechts en Adriaenken Peeterss Dolck.

Peeter woont op het Stapeleijnt onder
Waspick.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1668

1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans

2e Comparant: Thomas Peters Zeijlmans, secretaris

Goederen: ¼ binnendelle voor de stede van Adriaen Joosten nu van
Aert Dingemans, gemeen met Aert Dingemans en Jan Gijsbrechtssen

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaenken Willems en kinderen

West: Jochum
Hendricxss en zoon Hendrick

Noord: Polder van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Het stuk delle is aengekomen van Margrietken Jacobs
zijn moeder, volgens deling van 4-11-1666

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1668

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Marijken Huijbrechtss sw Bondt

Goederen: een parceel bleckelingh met den groont ende
weijdriessen, gecocht van Hendrick van Giels

Prijs: ƒ 130

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jan Mathijssen tot hof Heukelom

West: Adriaen
Janss de Ruijter

Noord: Aert
Adriaenssen Bommerler

Zuid: vercooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1668

1e Comparant: Leijntken Marcelissdr wed Sackerijas Janss ea

2e Comparant: Jan Gijsbrechtssen en Adriaen Janss Hooijmeijer

Goederen: een banck moers metten groont

Prijs: ƒ 218

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: secretaris en Huijbert Janss de Bont (beijde zal.)

West:

Noord: Huijbert
Peeter Wouterssen

Zuid: Johan Seijlmans, schout, Adr Janss de Ruijter

Bijz: Leijntken Marcelissdr wed Sackerijas Janss
geassisteert door Jacob Wouterss Visser en Adriaen Wouterssen Geenen x
Machelken Janss.

Er wordt verwezen naar acoort van
aenneming van 6-12-1666.

Jan is heemraet en Adriaen Janss woont
tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 092r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1668

1e Comparant: Peeter Cornelis Camp

2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes

Goederen: ½ huijs, achterhuijs ende erve waarop Coenraet reeds
woont, zoals Peeter het van zijn ouders heeft gekocht.

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter en Michiel Mathijs Otgens

West: Sijken
Huijbrechts de Bie wed Peeter Thomas

Noord: Jacob
Wouterss Vi9sscher

Zuid: Her straet

Bijz: Op 15-2-1673 verklaren Mathijs Cornelis Camp, Adriaen

Camp, Jan Huijbrechtss de Bont x Aeltje Corneliss Camp, Dirck ende Cornelis
Corneliss Camp, kinderen van Peeter, dat de koopsom voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 092v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1668

1e Comparant: Anthonij Goes x Maria Claessen Weijdemans

2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen

Goederen: 1/8 van 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
gemeen met cooper, gecomen van Claes Weijdemans

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: cooper cum
suis

West: erfg Aert Peeterss Cuijl cum suis

Noord: Oude Maes

Zuid: dwars
sloot

Bijz: Anthonij woont te Amsterdam en Jan te Hendrik Luijten
Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 093r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-3-1668

1e Comparant: Jochum Aertss Timmermans

2e Comparant: Huijbert Aertss Cuijl

Goederen: 1¼ hont zaeijlant inde Begijnen Banck

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Begijnen Banck

Belend
Oost: steeg Jan Peeterss Geenen cum suis

West: Hoeff van
Heukelom

Noord: Adriaen Jan
Thijssen

Zuid: erfg Aert
Peeterss Cuijl

Bijz: Jochum woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 093r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1668

1e Comparant: Dirck en Anthonij Dirckxss Melen

2e Comparant: Claes Anthoniss

Goederen: ½ huijs, hoff, erve en zaeijlant inde Bancken van
Wijngaerden, gemeen met weduwe Cornelis Dirckxss Melen

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Bancken van Wijngaerden, Bagijnen Banck

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Bagijnen
Banck

Noord: erve Claes
Jan Sijmonss

Zuid: Hendrick
Gielen Grooten

Bijz: Dirck en Anthonij wonen te Cappel en Claes op de
Willem van Gentsvaert

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 094r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1668

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Hendrick Jochums ea

Goederen: zijn deel in 2 geert ¼ vierendeel en 1/16 in9 geerden,
gemeen met Mathijs Willems cs, gecomen van zijn broer Cornelis

Prijs: ƒ 269

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan de Lantmeeter

West: Thomas van Bommel

Noord: Oude Maes

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Hendrick Jochums als voocht van het kint van Adriaen
Janss en Anneke Jochums.

Op 5-5-1668 is de koopsom voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 094r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1668

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Hendrick Jochums ea

Goederen: zijn deel in ½ geert in 6 geerden, gemeen met Adriaen Aertss
de Jongh, gecomen van zijn broer Cornelis

Prijs: ƒ 269

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Hendrickxss cum suis

West: erfg Jan Jansen Rijool

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Jochums als voocht van het kint van Adriaen
Janss en Anneke Jochums.

Op 5-5-1668 is de koopsom voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 094v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1668

1e Comparant: Jan Janss ea

2e Comparant: Mathijs Willems, schepen

Goederen: 1½ vierendeel hooij ende weijlants, inden polder, in 9
geerden, gemeen met cooper en weeskint Adriaen Janss

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan de Lantmeeter

West: Thomas van Bommel

Noord: Oude Maes

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Jan Janss als voocht en Bastiaen Huijbertss de Greeff
als vader en toesiender van 3 kinderen bij Janneken Janss, Dinghmans Peeters
als voocht ende Bastiaen voorss als toesiender van 4 kinderen van Theuntken
Janss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 096r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1668

1e Comparant: Adriaen Melss x Wouterken Peeterss

2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel

Goederen: 1/5 inde oostense helft van een acker zaeijlant voor
de stede Huijbrecht Zijben gecomen van Jacob Meeus

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Dircxss

West: Servaes
Jacobs met wederhelft

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Jacob Meeus was de eerste man van Wouterken Peeters

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 096r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1668

1e Comparant: Adriaen Melss x Wouterken Peeterss

2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel

Goederen: 1/5 van een perceel weijvelden, gecomen van Jacob
Meeus

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Wouterss Boeff

West: cooper

Noord: Wouter Wouterss Boeff

Zuid: Oude vaert

Bijz: Jacob Meeus was de eerste man van Wouterken Peeters

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 096v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-5-1668

1e Comparant: Huijbrecht Willemss

2e Comparant: Adriaen Cornelissen Buijs, heemraedt ea

Goederen: 1-5 in
2 geerden weij ende hoeijlant, inden polder, in 13 geerden, bedeelt met
Cornelis den Ruijmen cum suis opde oosten kant

Prijs: ƒ 160

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steven Huijbertss Clauwaerts

West: wed Adriaen Willemss Blanckers cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Huijbrecht woont in Strien.

Adriaen Cornelissen Buijs tbv Adriaen
Willemss woonende te Deenmerken, broer Huijbrecht.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 097r

Soort akte: waterbrief

Datum: 14-7-1668

1e Comparant: Jan Janss de Jongh

2e Comparant: Margriet van Lille wed Jan Hooftmans

Goederen: waterbrief tbv overcoope en leverantie van een pleijtschip
met alle toebehooren

Prijs: ƒ 2450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Margriet wordt geassisteert door haar zoon Bartel
Janss Hooftmans.

Gereet te betalen f 600, de rest in termijnen
van f 200.

Cornelis Pieterssen Nobel, Willem
Peetersen Plucknoot, schoonvader en swager resp. woonende tot Raamsdonk staan
borg.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 098r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-7-1668

1e Comparant: Denijs Anthonis vanden Hout

2e Comparant: Willemken Janss vanden Hout

Goederen: 1½ geert weij ende hoeijlant, inden polder, gemeen met
coopersse cum suis, in 6 geerden, gecomen van Baijen Anthoniss zal.

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Jochumss cum suis

West: kinderen Abram Jacobs

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Denijs woont te Delft.

Willemken Janss vanden Hout is weduwe
van Corst Corsten Glavimans, in zijn leven secretaris van Sgravelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 098v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1668

1e Comparant: Adriaen Arienss Timmer

2e Comparant: Arien Janss Pottmaecker

Goederen: een binnendelle, gecomen bij coope van Hendrick
Broeckhoeven. 10-6-1666

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Gents vaert

West: Bagijnen

Noord: Jan Sijmonss

Zuid: Phauwels
Freijssen

Bijz: Adriaen en Arien wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 099r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1668

1e
Comparant: Jacob van
Vessem, secr Baertwijck, ea

2e
Comparant: Jan Corneliss
Cop

Goederen: een paerceel moergronden ende erve op de oude
Molenleij inde Bagijnen Bancken van Heusden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Bagijnen Bancken, oude Molenleij

Belend
Oost: erfg Thomas Dirck Rijcken

West: ? Palinck

Noord: Huijbrecht
Roeloffs Lije

Zuid: Oude
Molenlije

Bijz: Jacob van Vessem namens Adriaen van Vessem
(Sgravenmoer), Johannes van Vessem, Adriaen van Excel x Janneken van Vessem.
Alle erfg van Adriaen Vessem en Haesken Janss Smits

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 099v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-1-1669

1e
Comparant: schouth etc van
Waspick

2e Comparant: Crijn Leendertss vander Cleij

Goederen: een erfken waar Crijn op woont

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de straet

West: dorps bosch

Noord: de straet

Zuid: sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 100r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-4-1669

1e Comparant: Jan Willemss

2e Comparant: Gerrit Adriaen Moetgens, zwager

Goederen: ½ geert weij ende hoeijlant, in 6½ geert opden
oostenkant, in 13 geerden, gemeen met Adriaentken Peeterss Vinck en cooper.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steven Huijbrechtss Clauwaerts cum suis

West: Willemken Commeren cum suis

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan woont te Rotterdam en Gerrit te Besoijen.

De grond is aangekomen van zijn moeder
volgens acte van aenneming van 13-6-1692 en door overlijden van zijn broer
Lambrecht Willemss.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 100v

Soort akte: waterbrief

Datum: 1-4-1669

1e Comparant: Jochum Jacobss de Bruijn, schipper

2e Comparant: Dingeman Luchten, schipper te Dordrecht

Goederen: waterbrief tbv overcoope van een pleijtschip met
toebehooren.

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 700. Binnen 6 weken nog f 150. De rest in
termijnen.

Thomas ende Johan Zeijlmans, zwagers,
staan borg.

Op 19-11-1670 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 101r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1669

1e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea

2e Comparant: Wouter Huijbrechtssen Zeijlmans

Goederen: een huijs, hooff, erve, weijvelden ende houtwasschen

Prijs: ƒ 1320

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaensen nu erfg Aert Peeterss Cuijl cs

West: Adriaen
Janss Lucht, Willem Jacobs en compar.

Noord: Her straeten

Zuid: waterganck

Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer)
en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Peters x Anneken
Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick 10-11-1668
bij not. de Ruijter.

Cornelis Rocus Rutten namens Jacob
Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not.
Dirck Meertens.

Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss,
overleden. Voor de eene helft

Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken
Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien
ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken
Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter
Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten.
Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick
2-11-1668 bij not. De Ruijter.

Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 102r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1669

1e Comparant: Wouter Huijbrechtssen Zeijlmans

2e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea

Goederen: Wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio
101r

Prijs: ƒ 1320

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer)
en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Peters x Anneken
Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick 10-11-1668
bij not. de Ruijter.

Cornelis Rocus Rutten namens Jacob
Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not.
Dirck Meertens.

Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss,
overleden. Voor de eene helft

Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken
Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien
ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken
Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter
Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten.
Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick
2-11-1668 bij not. De Ruijter.

Gereet f 600. De rest in twee termijnen.

Op 2-1-1672 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 102v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1669

1e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea

2e Comparant: Thomas Wouterss Zeijlmans

Goederen: een delle, gelegen binnendijcx voorde stede van
Cornelis Camp

Prijs: ƒ 1225

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Dingemans en Adriaen Jan Mathussen

West: Huibrecht
Handricxss

Noord: polder Groot
waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer)
en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Peters x Anneken
Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick
10-11-1668 bij not. de Ruijter.

Cornelis Rocus Rutten namens Jacob
Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not.
Dirck Meertens.

Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss,
overleden. Voor de eene helft

Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken
Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien
ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken
Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter
Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten.
Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick
2-11-1668 bij not. De Ruijter.

Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 103r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-4-1669

1e
Comparant: Thomas Wouterss
Zeijlmans

2e Comparant: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle. Zie folio 102v

Prijs: ƒ 1225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck Janss Cop x Sijcken Rocuss Rutten (Sgravenmoer)
en namens Crijn en Roecus Roecussen Rutten ende Adriaen Janss Peters x Anneken
Roecussen Rutten. Kinderen Rocus Corneliss Rutten. Procuratie Waspick
10-11-1668 bij not. de Ruijter.

Cornelis Rocus Rutten namens Jacob
Thonis ende Pieter Rocussen. Procuratie Rotterdam 13 en 27-11-1668 bij not.
Dirck Meertens.

Dirck Janss Cop namens Corneliss Rocuss,
overleden. Voor de eene helft

Anthonis Wouterss Zeijlmans x Maijken
Antoniss Comper, mede namens Adriaen Anthoniss Comper, Cornelis, Jan, Arien
ende Sijmonss Anthoniss Comper, Aert Corneliss Heusden Cuijper ? X Anneken
Anthonis Comper, Peter Janss Vrolijck x Dingetje Anthoninis Comper ende Wouter
Huijbrechtss x Jacomijntje Janss, waermoeder van was Maeijken Corneliss Rutten.
Erfgenamen van Janneken Corneliss Rutten hun moetje. Procuratie Waspick
2-11-1668 bij not. De Ruijter.

Gereet de helft. De rest een jaer later.

De eefgenamen verklaren dat de koopsom
geheel is voldaen.

Adriaen Jan Seters is weduwenaer van
Anniken Rocuss Rutten

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 103v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1669

1e Comparant: Huijbrecht Peeterss ea

2e Comparant: Hendrick van Gils ea

Goederen: een partij moergronden

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: coopers

Noord: clooster
Santrooijen, de graeffelijckheijt gronden

Zuid: coopers

Bijz: Huijbrecht Peeterss voor de eene helft en Jan
Huijbrechtss de Bont mede namens Peeter Huijbrechts de Bont, zijn broer, voor
de andere helft inde helft van 103½ roeij moergront en Adriaen Huijbrechtss de
Bruijn namens Dingentje Peeters weduwe Huijbrecht Adriaens de Bruijn, zijn
moeder, voor 1/3 en Jochum Peeter Berthouts mede namens Adriana Peeter
Berthouts, Adriaentken, Caterina ende Maria Peeter Berthouts, kinderen van
Peeter Jochums Berhouts en Neelken ? Adriaenssen de Bruijn voor 1/3 in de
andere helft.

Hendrick van Gils en Meerten van Campen
tbv sijn suster Eeltgen Jacobs van Campen wed Johannes Sprangers en hun
kinderen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 104r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1669

1e Comparant: Sijmon Anthonis Compeer ea

2e Comparant: Peeter Melsen, hun oom

Goederen: 3 geerden hoeij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Jan Huijbrechtss Vassen en verdere erfg Bervoets

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johan Teulingh tot Oosterhout

West: kinderen
Dirck Hendrickxss

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Sijmon Anthoniss Compeer, hoeijschipper te
Sgravenmoer, x Magritjen Huijbrechtss Bervoets, Peeter en Jacob Huijbertss
Bervoets, schippers van Waspick

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 104v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1669

1e Comparant: Jan Janss de Jonghe

2e Comparant: Arien Geritss, sijn swager

Goederen: ½ acker zaeijlants aengecomen van wijlen Jan Hendrikxss
Rijool

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Cornelis Buijs en kinderen

West: Huijbert
Janss Vassen

Noord: Her straet

Zuid: veldekens
en erve Huijbert Janss Vassen

Bijz: Jan Janss verklaert dat Adriaen Gerritsen Cleermaecker
de koopsom voldaen heeft.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 105r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1669

1e Comparant: Adriaen Jans Sijmonss

2e Comparant: Anthonmis Jan Sijmonss, sijne broeder

Goederen: een grasdries, hem aengecomen bij deelinge

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jan Peer Geenen

West: Jan
Bastiaensen Roeij cum suis

Noord: Jan Peer
Geenen

Zuid: Jan Peer
Geenen

Bijz: Adriaen woont tot Loon en Anthonis op Willem van Gents
vaert.

Op 22-1-1670 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 105v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1669

1e Comparant: Adriaen Jan Sijmonss

2e Comparant: Marcelis Freijssen, sijne swager

Goederen: 1e een acker zaeijlant inde Molenbancken; 2e een
grasdries met een moerveldeken

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Molenbancken

Belend
Oost: 1e Jan Peeterss Geenen; 2e zie 1e

West: erfg Huijb
Janss de Bont; erfg Ptr Thomas Goverden

Noord: De Kerck
goederen; Dirck Janss van Poppel cum suis

Zuid: Dirck
Janss van Poppel cum suis; Adr de Ruijter

Bijz: Adriaen woont tot Loon en Marcelis onder Cappel.

Op 23-1-1670 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 106r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1669

1e Comparant: Geertruijt Nevens wed Adriaen Ant. vanden Hout ea

2e
Comparant: Willemken Janss
vd Hout wed Corst Corst Glavimans

Goederen: 1½ geerde hoeij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gem. met Willemken wed van Corst, gekomen vam Adriaen Anth vd Hout

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Jochemss cum suis

West: kinderen
Abraham Jacobss

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Geertruijt Nevens wed Adriaen Anthoniss vanden Hout,
Denijs Anthoniss vanden Hout (Delft).

Corst Corsten Glavimans was in sijn
leven secretaris in Cappel.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 106v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1669

1e Comparant: Jan Gijsbertss en sijne kinderen

2e Comparant: Thomas Janss Conincx, sijne soone

Goederen: een erve, hooff waerop hij, Thomas, getimmert heeft.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Stede Jan Gijsbertss

West: stede
Thomas Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: grasdries

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1669

1e Comparant: Wouter Janss Duijser ea

2e Comparant: Matheus Peeterss

Goederen: een huijsinge, hooff, erve en ackerlant aenbestorven
van Jan Corneliss vande Graeff.

Prijs: ƒ 1177

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: de Geer

West: Vroukens
vaert

Noord: stede Adriaen
Jan Mathijss

Zuid: stede
Lauwereijs Janss

Bijz: Wouter Janss Duijser x Theuntje Janss vander Graeff,
Sebastiaen Janss vande Graeff (beide Cappel), kinderen Jan Peeterss Geene den
Jonghe en zaliger Cornelia Janss vande Graeff: oa Peeter, out 23 jaer.

Matheus woont op het Stapeleijnt.

Zie testament 1-8-1665, notaris Adriaen
de Ruijter, Waspick.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 107v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-6-1669

1e Comparant: Matheus Peeterssen

2e Comparant: Wouter Janss Duijser ea

Goederen: een wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie
folio 108r

Prijs: ƒ 1177

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Janss Duijser x Theuntje Janss vander Graeff,
Sebastiaen Janss vande Graeff , Jan Peeterss Geene den Jonghe tbv zijn kinderen

Bij de betalingen worden Peeter, Jan ,
Maeijken en Meintjen Jan Peeterss Geene genoemd.

Enkele betalingen worden gedaen door
Peeter Theeuwen. 14-4-1682 is de koopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 108r

Soort akte: copie testament

Datum: 15-6-1669

1e Comparant: Jan Cornelisss de Graeff wed Neesken Gerrit Franss

2e Comparant:

Goederen: Jan maakt zijn testament bij notaris de Ruijter te
Waspick

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Genoemd worden:

Cornelia Jans x Jan Peeter Gerritss de
jonghe

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 109v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-7-1669

1e Comparant: Sijcken Berten Vlesch wed Wouter Janss

2e Comparant: Wouter Anthoniss

Goederen: een huijs, hoff, erff ende houtwassen, aengecomen
volgens deling (geen datum ingevuld)

Prijs: ƒ 450

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Bastaienss cum suis

West: Willem
Jacobs en kindeen

Noord: Her straet

Zuid: waterganck

Bijz: In de kop wordt Wouter Janss genoemd. Betaald wordt
via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 110r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-7-1669

1e Comparant: Wouter Anthoniss

2e Comparant: Sijcken Berten Vlesch wed Wouter Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio
109v

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 250. Op 17-12-1670 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 110v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-7-1669

1e Comparant: Cornelis Ariens x Aentken Ariens

2e Comparant: Andries Janss

Goederen: 1/5 in een acker en 1/3 geert hoeij ende weijlant, in
9 geertden, gemeen met cooper gecomen van zijn schoonmoeder

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janss van Bommel cum suis

West: Domini
vander Lidt en Claes Jacobss Tack

Noord: Oude Mase

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Cornelis en Andries wonen te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 110v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-8-1669

1e Comparant: Anthonis Huijbertss ea

2e Comparant: Lambrecht Freijssen

Goederen: een huijs, hof, erf en acker gecomen van Huijbert
Gerrit Fransen en Jacomijntje Adriaenss Corp

Prijs: ƒ 1380

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Dirck Leendertss

West: erve erfg Adriaen Jacobss Baes

Noord: ackers die
noord-zuijd lopen

Zuid: acker
Anneken Jacob Stoffelen

Bijz: Anthonis Huijbertss, Jacob Jacobs x Lijntjen
Huijberts, Floris Janss van Loosen (Middelcoop) x Anneken Huijberts, Neeltje
Huijberts, Peeter Huijberts ende Bastiaen Huijberts de Greeff namens Gerrit
Huijberts (noortstrant in Frederixspolder), Anneke ende Sara Isacksen kinderen
van Janneken Huijberts (uijtlandig). Kinderen van Huijbert Gerrit Franss voor
de ene helft.

Bastiaen Huijberts de Greeff mede namens
Grietjen Huijberts de Greeff (Dordrecht) en als vooght van Adriaen Mathijs de
Greeff (Vlissing) en namens Jan Dircxss x Maijken Mathijs de Greeff
(noortstrant in Frederixspolder) en namens Aert Martenss x Jacomijntje Mathijss
de Greeff. Kinderen van Mathijs Huijbertss de Greeff.

Nog namens Gerrit Huijbertss en Jacob
Huijbertss de Greeff (uitlandig) ende Peeter Huijbertss.

Alle kinderen van Jacomijntje Adriaens
Corp. Voor de andere helft.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 112r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-8-1669

1e Comparant: Lambrecht Freijssen

2e Comparant: Anthonis Huijbertss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 110v

Prijs: ƒ 1380

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonis Huijbertss, Jacob Jacobs x Lijntjen
Huijberts, Floris Janss van Loosen (Middelcoop) x Anneken Huijberts, Neeltje
Huijberts, Peeter Huijberts ende Bastiaen Huijberts de Greeff namens Gerrit
Huijberts (noortstrant in Frederixspolder), Anneke ende Sara Isacksen kinderen
van Janneken Huijberts (uijtlandig). Kinderen van Huijbert Gerrit Franss voor
de ene helft.

Bastiaen Huijberts de Greeff mede namens
Grietjen Huijberts de Greeff (Dordrecht) en als vooght van Adriaen Mathijs de
Greeff (Vlissing) en namens Jan Dircxss x Maijken Mathijs de Greeff
(noortstrant in Frederixspolder) en namens Aert Martenss x Jacomijntje Mathijss
de Greeff. Kinderen van Mathijs Huijbertss de Greeff.

Nog namens Gerrit Huijbertss en Jacob
Huijbertss de Greeff (uitlandig) ende Peeter Huijbertss.

Alle kinderen van Jacomijntje Adriaens
Corp. Voor de andere helft.

Gereet f 500. De rest in termijnen.
Vermeodelijk is de koopsom op 28-8-1674 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 112v

Soort akte: transport

Datum: 7-8-1669

1e Comparant: Anthonis Huijbrechtssen ea

2e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greeff

Goederen: hun deel van de erffenis van hun vader

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonis Huijbrechtssen, Floris Janss van Loosen
(Middelcoop) x Anneken Huijbrechtssen, Neeltgen Huijbrechtssen ende Jacob
Jacobss x Lijntgen Huijbrechtss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 113r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-9-1669

1e
Comparant: Thomas
Adriaenssen Bommelaer ea

2e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hun broer

Goederen: hun deel in 2 geerden weij ende hooijlant, gemeen met
Jacob de Bruijn en erfg Huijbrecht Adriaenss de Bruijn, in 16 geerden

Prijs: ƒ 921

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den heer ontvanger Volbergen te Sgravenhagen

West: Huijbert
Peeterssen cum suis

Noord: Oude Maes

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht vande kinderen
van Jacob Adriaenssen Bommelaer en namens Johannis Jacobss Bommeler ende
Johannis Wijgante x Mariken Bommelaer (Rotterdam), Peeter Corneliss Swart x
Anniken Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) mede namens Jan Thomas Rijcken en
Thomas Zeijlmans als substituut van Johan Zeijlmans die namens Adriaen
Adriaenss Hoevenaer optreedt in qualite can sijne kinderen.

Het lant is aengecomen via Anniken
Adriaensen Bommelaer ivm testament van haer grootmoeder, 1-6-1669 te Waspick.

Bij de betalingen wordt nog genoemd
Elisabeth Hannekijn wed Johannis Bommelaer (Rotterdam)

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 114r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-9-1669

1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hun broer

2e
Comparant: Thomas
Adriaenssen Bommelaer ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 geerden lant

Prijs: ƒ 921

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht vande kinderen
van Jacob Adriaenssen Bommelaer en namens Johannis Jacobss Bommeler ende
Johannis Wijgante x Mariken Bommelaer (Rotterdam), Peeter Corneliss Swart x
Anniken Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) mede namens Jan Thomas Rijcken en
Thomas Zeijlmans als substituut van Johan Zeijlmans die namens Adriaen
Adriaenss Hoevenaer optreedt in qualite can sijne kinderen.

Het lant is aengecomen via Anniken
Adriaensen Bommelaer ivm testament van haer grootmoeder, 1-6-1669 te Waspick.

Gereet de helft.

Bij de betalingen wordt nog genoemd
Elisabeth Hannekijn wed Johannis Bommelaer (Rotterdam)

Catelijn en Jacob Jacobss Bommelaer.

Er worden de nodige betalingen
genoteerd.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 114r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-9-1669

1e
Comparant: Thomas
Adriaenssen Bommelaer ea

2e Comparant: Jacob Pauwelss (Sgravenmoer)

Goederen: een wij ofte hooijveldeken

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick van Gils

West: kinderen
Dirck Adriaenss Waelwijck

Noord: Jan Adriaenss
Hamel

Zuid: bosch
Marcus Janss Pharo cum suis

Bijz: Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht vande kinderen
van Jacob Adriaenssen Bommelaer en namens Johannis Jacobss Bommeler ende
Johannis Wijgante x Mariken Bommelaer (Rotterdam), Peeter Corneliss Swart x
Anniken Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) mede namens Jan Thomas Rijcken en
Thomas Zeijlmans als substituut van Johan Zeijlmans die namens Adriaen
Adriaenss Hoevenaer optreedt in qualite can sijne kinderen.

Het lant is aengecomen via Anniken
Adriaensen Bommelaer ivm testament van haer grootmoeder, 1-6-1669 te Waspick.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 115r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1669

1e Comparant: Jochum Anthonissen x Anneken Wouterssen

2e Comparant: Willem Jacobssen en kinderen

Goederen: 1/7 acker saeijlandts, opden westen kant, gecomen van
zijn schoonvader volgens deeling van 22-5-1669

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maeten

Belend Oost: Arien
Bastaienss cum suis

West: coopers

Noord: sloot vanden
bijster

Zuid: de Corte
Maeten

Bijz: Jocum woont op het Stapeleijnt.

Gereet de helft.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 115v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1669

1e Comparant: Adriaen Jan Sijmonssen

2e Comparant: Steven Cornelis Swart

Goederen: een perceelken ackerlant ende weijvelt, gecomen van
zijn ouders die het van Huijbrecht Dircxssen gekocht hebben

Prijs: ƒ 16

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Armen van Waspick

West: erve
Maeijken Metsers wed Jochum Dirken Rijcken

Noord: Adriaen Jan
Mathijssen cum suis

Zuid: erfg
Truijcken Maes

Bijz: Adriaen woont tot Loon

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 116v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1669

1e Comparant: Cornelis de Hooch x Anneken Janssen

2e Comparant: Adriaen Cornelissen Buijs

Goederen: ¼ acker zaeijlandts mette veldekens, met Gerit
Peeterssen en erfg Jan Gijben, opden westenkant, gecomen van schoonouders

Prijs: ƒ 235

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lijnke Peeters en erfg Jan Gijben, wederhelft

West: erfg Jan
Cornelis Seeuw

Noord: waterganck

Zuid: Sgravelduijnsloot

Bijz: Cornelis woont te Gouda

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 117r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1669

1e Comparant: Cornelis de Hooch x Anneken Janssen

2e Comparant: Gerit Peeterss, sijn swaren

Goederen: ½ huijs, hoff, erff ende delle, aengecomen van zijn
schoonouders

Prijs: ƒ 650

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Pauwelus Wouterssen cum suis

West: Mels Thomas Zeijlmans

Noord: ambacht van
Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Cornelis woont te Gouda.

Gereet f 300. Op 26-4-1672 is de koopsom
geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 117v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-1-1670

1e Comparant: Cornelis Anthoniss Kuijl ea

2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ perceel gronden ende bosschen, gemeen met
WillemJacobss cum suis

Prijs: ƒ 48

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adr Janss Locht en Wouter Huijbrechtss Zeijlmans

West: thuijsken
Jacob Jacobss en erfg Anneken Bommeleren

Noord: buijtendijcxsen
teen vande buijtendijck

Zuid: waterganck

Bijz: Cornelis, Jan, Adriaen, Arien den Jongste, Sijmon,
Anniken (geassisteert met Cornelis Jochum Rijcken), Maeijken x Anthonis
Wouterssen Zeijlmans, Dingetje x Peeter Frolicken en Wouter Huijbrechtss x
Jacomijntje Jans Timmermans. Alle kinderen van Anthonmis Adriaenssen Kuijl en
Jan Adriaenss Timmermans bij Maeijken Cornelis Rutten d'outste. Erfgenamen van
Janneken Corneliss Rutten hun moetje.

Koopsom is op 2-1-1672 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 118r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1670

1e Comparant: Thomas Jans Conincx

2e Comparant: Ghijsbrecht Janssen Conincx, sijnen broeder

Goederen: een huijsken, hoofken ende erve, gecomen van sijn
vader volgens veste van 21-5-1669

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Gijsbrechtss Conincx

West: stede Thomas Wouters Zijlmans

Noord: Her straet

Zuid: sloot
grasdries

Bijz: Thomas woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 118v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1670

1e Comparant: Hubertus van Ravenschot, hr van Cappel en Waspick

2e Comparant: Philip Hendricks van Steenhuijs,hr van Bekersteijn

Goederen: de heerlijkckheijt Sgrevelduijn Cappel Cnoppen
Ambacht, den moer van Hedel. Met alle rechten en plichten

Prijs: ƒ 30000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 120r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1670

1e Comparant: Gijbrecht Janss Conincx

2e Comparant: Thomas Janss Conincx, sijnen broeder

Goederen: 1 1/8 geert hooij ende weijlant, gemeen met Jan
Gijsbrechtss Conincx, hun vader, in 13 geerden biinen en 6½ buijtendijcx

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Thomas, stadthouder

West: Judick
vande Water

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Thomas woont te Sprang.

Het lant is aengecomen van hun moeder.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 120v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1670

1e Comparant: Adriaen Steven Klauwaerts ea

2e Comparant: Barnaert Simonssen Geus (Sgravenmoer)

Goederen: een puijnder moergronden zoals Steven Huijb Klauwaerts
datvan Thomas Philips ende Govaert Janss Keijde gecocht heeft,3-5-1642

Prijs: ƒ 540

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hoeff van Heukelum

West: Vas Vermeulen

Noord: erfg Peeter
Jochum Berthoutss cum suis

Zuid: erfg Vas
Janss Vermeulen cum suis

Bijz: Adriaen Steven Klauwaerts (Rotterdam) mede namens
Cornelis Cornelissen Raucken x Dina Steven Klauwaerts, Hendrick Janss de Vries
x Maria Steven Klauwaerts (Wemeldinge), Gerrit Corneliss Ranis ? X Jenneken
Steven Klauwaerts (Rotterdam), Leendert Martenssen Schouman, (Dordrecht) als
voogt van de soone van Huijbrecht Steven Klauwaerts en Grietje Martenss
Schouman, Aert Janssen Fiers x Willemken Steven Klauwaerts (Breda)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 121r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1670

1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea

2e Comparant: Thomas Wouterss Zeijlmans

Goederen: een bijster moergronden, aengecomen van Anneken hun
moetje

Prijs: ƒ 103

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Anneken Adriaenss Bommeler

West: erfg Dirck
leendertss van Driel

Noord: Her straet

Zuid: waterganck

Bijz: Crijn Rocussen Rutten als voocht van zijn zoon Rocus
Crijnen als medeerfgenaam inde goederen van Janneken Cornelis Rutten, sijn
oudtmoeije, Cornelis Rocussen Rutten, Sijken Rocussen Rutten, geassisteert met
Johan Zeiijlmans, schepen, Roloff Rocussen Rutten, Theunis Rocussen Rutten,
Pieter Rocussen Rutten ende Adriaen Janss Seters mede namens zijn 4 kinderen
bij Anneken Rocussen Rutten. Als erfg van Anneken Rocussen Rutten.

De koopsom is op12-5-1670 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 121r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1670

1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea

2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler, schepen

Goederen: een binnendelle, gecomen van Jenneken Corneliss Rutten
hun moetje, volgens deeleing van 20-2-1670

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erfg Aert Peeterss Cuijl

Noord: erfg Jacob
Jan Mathijss

Zuid: Peeter
Huijbrechtss de Bondt

Bijz: Crijn Rocussen Rutten als voocht van zijn zoon Rocus
Crijnen als medeerfgenaam inde goederen van Janneken Cornelis Rutten, sijn oudtmoeije,
Cornelis Rocussen Rutten, Sijken Rocussen Rutten, geassisteert met Johan
Zeiijlmans, schepen, Roloff Rocussen Rutten, Theunis Rocussen Rutten, Pieter
Rocussen Rutten ende Adriaen Janss Seters mede namens zijn 4 kinderen bij
Anneken Rocussen Rutten. Als erfg van Anneken Rocussen Rutten.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 121v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1670

1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea

2e Comparant: Adriaen Adriaenss Teeuwen

Goederen: ½ acker, gecomen van Jenneken Corneliss Rutten hun moetje

Prijs: ƒ 280

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve erfg Dirck Leendertss van Driel

West: erve Jan
Michielss List

Noord: Armen met
stede Wilbert Corneliss

Zuid: Maeijken
Huijbrechtss de Bondt, wederhelft

Bijz: Crijn Rocussen Rutten als voocht van zijn zoon Rocus
Crijnen als medeerfgenaam inde goederen van Janneken Cornelis Rutten, sijn
oudtmoeije, Cornelis Rocussen Rutten, Sijken Rocussen Rutten, geassisteert met
Johan Zeiijlmans, schepen, Roloff Rocussen Rutten, Theunis Rocussen Rutten,
Pieter Rocussen Rutten ende Adriaen Janss Seters mede namens zijn 4 kinderen
bij Anneken Rocussen Rutten. Als erfg van Anneken Rocussen Rutten.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 121v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1670

1e
Comparant: Claes Jan
Sijmonss x Jo? Adriaenss Schep

2e Comparant: Leendert Hendricxss Scheur, behoutoom

Goederen: een perceelken erffven en bosschen aengecomen van
Adriaen Huijbrechtss Schep

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Willem Huijbrechtss

West: Vroukens
vaert

Noord: stede Adriaen
Jan Mathuss

Zuid: delle
Matheus Peeterss

Bijz: Claes woont op de Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 122r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-3-1670

1e Comparant: Joost Adriaen Joosten

2e Comparant: Hendrick Jochumss Schoenmakers

Goederen: 1/3 acker zaijlant met de veldekens, gemeen met Peeter
vander Linden en Berbel Andriessen weeuw, gecomen van zijn ouders

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: de cooper

West: kinderen
Dirck Hendricxsen Schoenmakers

Noord: sloot Aert
Dingemans

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Joost woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 122r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1670

1e Comparant: Cornelis Franssen van Ammelrooij, smit

2e Comparant: Wouter Anthonissen Snijder

Goederen: 1/7 acker zaeijlants, teijnde de stede cooper, gecomen
van Wouter Jan Mathijss, zijn schoonvader, deling 22-5-1669

Prijs: ƒ

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Wouters met 1/7

West: Willem
Jacobss + kinderen en Jochum Anthoniss

Noord: sloot

Zuid: erve
Cornelis Janssen Seeuw

Bijz: Cornelis x Anneken Wouters woonende op Sprangh.
Koopsom onduidelijk.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 122v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1670

1e Comparant: Jacob van Vessem, secr Baertwijck, ea

2e Comparant: Anthonis Dircxssen Waelwijck ea

Goederen: een parceel moergronden inde Elff Mergen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Elff Mergen

Belend
Oost: erfg Jan Janss

West: Cornelis Jochum Rijcken cum suis

Noord: Jacob van
Vessem

Zuid: Cornelis Jochum Rijcken cum suis

Bijz: Jacob van Vessem namens Adriaen van Vessem (Dordrecht),
Johannes van Vessem, Adriaen Cornelissen van Excel x Janneken van Vessem. Alle
erfg en kinderen van Adriaen Vessem en Haesken Janssen Smits.

Anthonis Dircxssen Waelwijck als voocht
van de zoon van Cornelis Janss Cuijper nl Aert Corneliss Cuijper

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 123r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-4-1670

1e Comparant: Peeter Gerrits Dolck

2e Comparant: Jan Adriaenss Crol, schouteth tot Doveren

Goederen: een wilceur met als onderpant een buijten delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Rocus Creijen ?

West: Willem
Jacobss

Noord: de dwars
steege

Zuid: Her straet

Bijz: Op 15-4-1675 is de wilceuur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 123v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1670

1e Comparant: Bastiaen Adr Drimmeler x Jacomijntje Adr Heer

2e Comparant: Andries Janss

Goederen: 1/5 in 2 en 1/3 geert hoij ende weijlant, inden
polder, gecomen van zijn vrouws grootmoeder, in 9 geerden, met cooper

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janss van Bommel

West: Domini
vander Lith

Noord: Oude Maese

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Bastiaen woont tot Raemsdonk, evenals Andries

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 123v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1671

1e Comparant: Leendert Hendrixss Scheuren

2e Comparant: Adriaen Hendrixss Scheuren, zijn broer

Goederen: 1/8 in een huijs, hof en erve, gemeen met cooper en
vercooper

Prijs: ƒ 30

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert de Bruijn

West: Cornelis
Janss Geerden

Noord: Her straet

Zuid: wed
Huijbert de Bruijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 124r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1670

1e
Comparant: Thomas Janss
Conincx

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmanss, secr etaris Waspik

Goederen: ¼ binnendelle, voor de stede van Aert Dingemans
gecomen van Adriaen Joosten, bove de kerck, gecomen van Gijsbrecht zijn broer

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Bastiaenken Willems en kinderen

West: Hendrick Jochems Schoenmakers

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Thomas woont te Sprangh.

Het lant is mede gecomen van Gijsbrecht
zijn broer, veste van 12-2-1670

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 124v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-5-1670

1e Comparant: Cornelis Rocussen Rutten, hooijschipper S'moer ea

2e Comparant: Antonis Wouterss Zeijlmans

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Jan Anthoniss Cuijl,
aengecomen van Jenneken Corneliss Rutten, hun moetje

Prijs: ƒ 84

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: sloot onder den dijck

West: Sgrevelduijn
GW

Noord: Michiel
Berten Vlesch

Zuid: wed
Hendrick Janss op Hoeck

Bijz: Cornelis Rocussen Rutten, hooijschipper S'moer mede
namens Crijn Rocussen Rutten, Roeloff Rocussen Rutten, Adriaen Janss Seters, en
namens Teunis ende Pieter Rocussen Rutten (Rotterdam), Sijken Rocussen Rutten,
de onmondige kinderen van Adriaen Janss Seters wed Anneken Rocussen Rutten.

Koop som is 24-6-1670 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 125r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-5-1670

1e Comparant: Ptr Janss Vrolijck x Dingentje Anthonissen Cuijl

2e Comparant: Adriaen Anthonissen Cuijl, zijn swager

Goederen: ½ binnen delle, gemeen met cooper, gecomen van
Jenneken Corneliss Cuijl, hun moetje

Prijs: ƒ 140

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: hoof Dingna Cuijpers

West: erve Aert Peeterss Cuijl

Noord: wed en kind
??? Mathijss Peeterss Cuijl ???

Zuid: erfg
Wouter Wouterss

Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 125v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1670

1e
Comparant: Adriaen Geritts
Dolck, clermacker

2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler

Goederen: wilceur met als onderpant een ½ acker zawijlant,
gemeen met erfg Mels Dircxss

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Maeijken Janss Buijs cum suis

West: Huijbrecht
Janss Vassen

Noord: Her straet

Zuid: veldekens
Huijbrecht Vassen

Bijz: Jacob Jacobss Bommeler, Catelijn Jacobss Bommeler
bekennen dat de wilceur geheel is afgelost op 9-6-1678

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 126r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1670

1e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, ea

2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas

Goederen: 1/5 binnen delle, gemeen met cooper cum suis, gecomen
van haar man en schoonmoeder

Prijs: ƒ 65

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erve en
delle Peeter Jacobss

Noord: erfg Anneke
Bommerleren

Zuid: Adriaen
Jan Thijs

Bijz: Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, namens Anneken
Croijen wed Jacob Adriaenss Baes (Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 126v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1670

1e Comparant: Adriaen Hendrickss Boeser, hoijschipper

2e Comparant: Willem Janss Buijs

Goederen: 4 geerden hooij ende weijlants, inden polder, in 12
geerden, met Hendrick Franss Boeser en Gerrit Hendrickss zie bijz

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Franss

West: Aert
Dingemans

Noord: Oude Mase

Zuid: Raemsdonck

Bijz: Hendrick en Gerrit zijn vader en broer. Het land is
gecomen van hun Moeder.

Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 126v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-6-1670

1e Comparant: Willem Janss Buijs

2e Comparant: Adriaen Hendrickss Boeser, schipper

Goederen: wilceur tbv van de aankoop van 4 geerden. Zie folio
126v

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem woont te Hendrik Luijten Ambacht.

Gereet f 360. De rest in 2 termijnen. Op
12-5-1672 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 127r

Soort akte: waterbrief

Datum: 3-7-1670

1e Comparant: Peeter Huijbertss Bervoets, hoijschipper

2e Comparant: Jacob Huijbertss Bervoets, zijn broer

Goederen: waterbrief tbv de coop van een half pleijschip met
toebehooren.

Prijs: ƒ 740

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 265. Cornelis Jochum Rijcken, heemraet, staat
borg.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 127v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-7-1670

1e Comparant: Jochum Jacobss de Bruijn

2e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn, zijn vader

Goederen: een buijten delle, op heden via deeling aengecomen,
van zijn moederlijcke goederen

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Anneken Bommeleren

West: kinderen
Dirck Hendricxss

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 128r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-7-1670

1e Comparant: Gijsbrecht Janssen Conincx

2e
Comparant: Jacobus Both,
schoolmeester

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jan Gijsbrechtss Conincx

West: Thomas Wouterss Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: sloot
grasdries Jan Gijsbrechtss

Bijz: Op 4-7-1687 verklaart Jacobus dat de wilceur geheel is
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 128v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1670

1e Comparant: Johannes Pieterss Schouvelt x maeijken Willemss

2e Comparant: Dingeman Peeterss en kinderen

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Lijsken Willemss,
gecocht van Stoffel Gielen, halfbroer, en Jan Willemss, broer.

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melss

West: Jan
Huijbrechtss Vassen

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Johannes woont te Maastricht.

Testament van 18-1-1669 bij notaris
Adriaen Janss de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 128v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1670

1e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes

2e Comparant: Coenraet Adriaens Baes, swager, heemraet

Goederen: ½ binnen delle, gemeen Gerit Adriaens Baes

Prijs: ƒ 518

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Adriaens Baes

West: wed en
kinderen Adriaen Blanckers

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Anneken woont te Rotterdam. Zie ook testament van
14-1-1666 bij notaris Jacob Duifhuijsen te Rotterdam.

Betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 129r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1670

1e Comparant: Coenraet Adriaens Baes, swager, heemraet

2e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een halve binnen delle

Prijs: ƒ 518

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-2-1677 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 129v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1670

1e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes

2e Comparant: Coeraet Adriaens Baes tbv broer Gerrit

Goederen: ½ acker zaeijlants met halve hoff, gemeen met Gerrit
Baes

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens Vaertse grippel

West: Anthonis
Joosten vanden Hoeck en kinderen

Noord: doornheg of
erff Anthonis Joosten

Zuid: erve
kinderen Cornelis Jasperss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 129v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1670

1e Comparant: Coeraet Adriaens Baes tbv broer Gerrit

2e Comparant: Anneken Creijen wed Jacob Adriaens Baes

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ acker

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is op 2-11-1670 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1670

1e Comparant: Jan Adriaensen de Heer

2e Comparant: Andries Janssen

Goederen: 1/5 van 2 geerden en 1/3 geert weij ende hooijlant,
inden polder, in 9 geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Janssen van Bommel cum suis

West: Domini
vander Lidt cum suis

Noord:

Zuid: Hendrik
Luijten AmbachtOude Mase

Bijz: Jan woont te Raemsdoncq evenals Andries

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-10-1670

1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Adriaen Adriaenss

Goederen: een partij uijtgestoken moergronden met putten en
cuijlen, gecomen van zijn ouders en erfg Jenneken Corneliss Rutten

Prijs: ƒ 17

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: erfg
Jenneken Bommelers

Noord: waterganck

Zuid: vooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 130v

Soort akte: copij procuratie

Datum: 25-8-1670

1e Comparant: Jan van Corswarem, grave van Neijl ea

2e Comparant: Ignatius vander Stege

Goederen: Ignatius krijgt opdracht alle goederen te verkopen oa
die te Waspick

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan van Corswarem, grave van Nijel etc, testamentaire
erffgenaam van Helena vande Water, gravinne van Nijel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 131v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1670

1e Comparant: Ignatius vander Stege, drost te Drunen ea

2e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester bisschop Antwerpen

Goederen: 12 geerden weij ende hooijlants

Prijs: ƒ 5000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Gijsbrechtss Coninck cum suis

West: Dingeman
Peeters met kinderen

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Ignatius vander Stege, drost te Drunen, namens Johan
van Corswarem, grave van Nijelle etc en erfgenaam van Helena vander Water,
gravinne van Nijelle. Zie ook testament van 14-5-1668, notaris Pieterss, St.
Truije.

Betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 132r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-10-1670

1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester bisschop Antwerpen

2e Comparant: Ignatius vander Stege, drost te Drunen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 12 geerden

Prijs: ƒ 5000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ignatius vander Stege, drost te Drunen, namens Johan
van Corswarem, grave van Nijelle etc en erfgenaam van Helena vander Water,
gravinne van Nijelle.

Op 2-11-1671 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 132v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-11-1670

1e Comparant: Willem Corn Swart x Maeijken Huijbrechtss Bervoets

2e Comparant: Peeter Melssen

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Jan Huijbrechtss Vassen en Adriaen Huijbrechtss Bervoets

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Johan Tullick, stadthouder Oosterhout

West: Anneken Dircken cum suis

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Peeter woont op den Santschel.

Het lant is gecomen van Willem zijn
schoonouders.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 133r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1670

1e Comparant: Neelken Dingemans wed Hendrick Janssen ea

2e
Comparant: Thomas
Adriaenssen Bommelaer, heemraet, ea

Goederen: wilceur met als onderpant ¾ van een huijs, hoff etc
waar zijn woonen, gemeen met Dingeman Hendricxss

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Sgrevelduijs
sloot

Noord: erfg Jenneken
Cornelis Rutten cum suis

Zuid: stede erfg
Cornelis Steven Swart

Bijz: Neelken Dingemans wed Hendrick Janssen voor de ½ en
Mariken Hendricxssen ende Dirck Hendricxssen mede namens Elisabeth Hendrickssen
en hun moeder Neelken voor de andere ½.

Thomas Adriaenssen Bommelaer als voocht
van Catelijn en Jacobus Jacobssen Bommelaer, neve en nichte.

Jacobus en Catelijn zijn op 10-7-1679
door de erfgenamen van Neeltje geheel voldaen van deze wilceur. In 1678 betaalde
Neeltje nog zelf.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 133v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1670

1e Comparant: Jan Thomas Rijcken, hooijschipper

2e Comparant: Cornelis Rocussen Rutten

Goederen: ¼ acker zaeijlant en boschken, gecomen van zijn vader

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: Jan
Cornelissen Cop en Peeter Frolicken

Noord: cooper met ¼

Zuid: cooper met
¼

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 133v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-12-1670

1e Comparant: Lambrecht Blavier x Jenneken Jan Matheuss

2e Comparant: Aert Adriaenssen Bommelaer, sijn oom

Goederen: 1/8 acker saeijlant genaemt Jacobus Coppen Scheren
acker, gecomen van oom en broer. Deeling 12-3-1668

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Jacobus Coppen Scheren acker

Belend
Oost: Adriaen Corsten

West: Gerit Adr
Baes of Vroukensvaertse Grippel

Noord: Anthonis
Janssen

Zuid: cooper

Bijz: Lambrecht komt uijt het lant van Luijck

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 134r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1671

1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea

2e
Comparant: Thomas
Adriaenssen Bommelaer, oom

Goederen: elk 1/8, van 1/3 van de erfgoederen van Adriaenken Adr
Bommelaer, moeije en outmoeije, 1/3 huijs etc; 2e 3/8 in 1/3 huijs

Prijs: ƒ 236

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Vroukens
vaert

Noord: 2e Anthonis
Zeijlmans

Zuid: 1e wed en
kinderen Jacob Jan Tijssen

Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en
bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en
Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van
Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.

In het huijs woont Aert Adriaenssen
Bommelaer hun oom.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 134r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1671

1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea

2e
Comparant: Thomas
Adriaenssen Bommelaer, oom

Goederen: 3e 3/8 in 2 geerden, gemeen met cooper en Aert
Bommelaer, in 6 geerden; 4e 3/8 in 1/3 van 2 binnen dellekens

Prijs: ƒ 236

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West: 3e Aert de
Bruijn cum suis; 4e Vroukens vaert

Noord:

Zuid: 4e Aert
Gerrit Franssen

Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en
bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en
Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van
Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.

In het huijs woont Aert Adriaenssen
Bommelaer hun oom.

Zie ook folio 138r

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 134r-3

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1671

1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea

2e
Comparant: Thomas Adriaenssen
Bommelaer, oom

Goederen: 5e 3/8 in 1/3 in een binnen del; 6e 3/8 in 1/3
bijster; 7e 1/3 in een buijtendel tegens de nieuwe wiel

Prijs: ƒ 236

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 5e Vroukens vaert

West: 6e kin. Dirck
van Driel; 7e Jacob Huijb de Bruijn

Noord:

Zuid: 5e erfg
Baessen

Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en
bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en
Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van
Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.

In het huijs woont Aert Adriaenssen
Bommelaer hun oom.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 134r-4

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1671

1e Comparant: Lauwerijs Jacobss Bommelaer, hoeijschipper, ea

2e
Comparant: Thomas
Adriaenssen Bommelaer, oom

Goederen: 8e hun deel in een moerdel; 9e hun deel moergronden

Prijs: ƒ 236

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West: 8e Vroukens
vaert

Noord: 8e Anthonis
Joosten

Zuid: 9e
Graeffelijckheijt

Bijz: Lauwerijs Jacobss Bommelaer (Sgravenmoer) als oom en
bloetvoocht vande 4 weeskinderen van Adriaen Adriaenssen Hoevenaer en
Adriaentken Jacobss Bommelaer, Jan Thomas Rijcken, hoeijschipper van
Sgravenmoer, x Jenneken Jacobss Bommelaer.

In het huijs woont Aert Adriaenssen
Bommelaer hun oom.

De koopsom is geheel voldaen op
18-5-1671.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 134v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-1-1671

1e
Comparant: Willem Cornelis
Swart ea

2e
Comparant: Willem Cornelis
Swart

Goederen: wilceur met als onderpant huijs etc

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve en acker Arien Corsten

West: Sgarvelduijn
sloot

Noord: wed en kind
Hendrick vanden Hoeck

Zuid: Cornelis
Jochumss Rijcken

Bijz: Willem Cornelis Swart namens zijn broer Geraert (Aelst
inde Bommerler wert).

Ipv rente krijgt Willem de goederen die
Geraert samen met Willem, Frans en Anthonij Corn Swart aenbestorven is van hun
moeder Adriaenken Franssen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 135r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1671

1e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans ea

2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss

Goederen: een moerdeel, meest wuijtgestocken

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: hoeff van Heukelum

West: Vroukens
vaert

Noord: den cooper

Zuid: Peeter
vander Punten wed Leijsken Janssen

Bijz: Thomas Peeterss Zeijlmans voor ½ Mels Thomassen
Zeijlmans, stadthouder, en Jan Gijsbrechtss wed Theunken Thomasss Zeijlmans
voor de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 135v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1671

1e Comparant: Willem Peeters Plucknoot

2e Comparant: Hendrick Jochumssen Schoenmakers ea

Goederen: ½ acker zaeijlant, opden westenkandt

Prijs: ƒ 436

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melssen

West: t voorss kint

Noord: Her straet

Zuid: erve en
veldekens Peeter Melsen

Bijz: Hendrick Jochumssen Schoenmakers als voocht en Jan
Janssen als toesiender van het kind van Adriaen Jans van Hasselt verweckt bij
Anneken Jochumss Schoenmakers.

Betaald wordt gereet de helft. De rest
is op 25-3-1672 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 136r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1671

1e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea

2e Comparant: Willem Corneliss Swart

Goederen: een buijten delle, gecomen via deling van 20-2-1670

Prijs: ƒ 555

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Gerritss Dolck en gemeene steeg

West: Willem Jacobss cum suis

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Crijn Rocussen Rutten (Sgravenmoer) als vader van
Rocus Crijn verweckt bij Dingenken Janssen Hulstman als mede erfg van Janneken
Cornelis Rutten. Notaris Jochum de Roeij, Dordrecht.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 136r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1671

1e
Comparant: Willem
Corneliss Swart

2e Comparant: Crijn Rocussen Rutten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een buijten delle

Prijs: ƒ 555

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Crijn Rocussen Rutten (Sgravenmoer) als vader van
Rocus Crijn verweckt bij Dingenken Janssen Hulstman als mede erfg van Janneken
Cornelis Rutten. Notaris Jochum de Roeij, Dordrecht.

Op 27-11-1676 is de wilceur geheel
afgelost. Roelof Rocus treedt dan op als voocht van Crijn.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 136v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1671

1e Comparant: Leendert Dircxssen van Driel

2e
Comparant: Willem Joosten,
swager

Goederen: 1/5 huijsken, hooff, erve, driesen ende bijster,
aengecomen van zijn vader

Prijs: ƒ 130

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Wouterss en erfg Anneken Bommelaer

West: wed en
kinderen Mels Dircxssen

Noord: erfg Adriaen
Jacobss Baes

Zuid: Her straet

Bijz: Leendert is burger van Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 136v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1671

1e Comparant: Jan Adriaenssen Baes

2e Comparant: Jan Mathijss Otgens en Wouter Janss Cloot, swager

Goederen: een perceel gronden en weijvelden, aengecomen van
Maeijken Hanssen, zijn grootmoeder

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vosch holen

Belend
Oost: Jan Huijbertssen Vassen cum suis

West: Stoffel
keijzer

Noord: Vosch holen
of erve Aert Dingemanss

Zuid: over Oude
vaert to Graeffelijckheijt gronden

Bijz: Jan Baes woont te Sgravenmoer. Wouter ( en Jan Otgens
?) beneden kerck te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 137r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-2-1671

1e Comparant: Geritken Janssen wed Melis Hendricxssen

2e Comparant: Cornelis Meussen Banck

Goederen: 1 en ½ van ¼ geert hoeij ende weijlandts, inden
polder, in 9 geerden, gemeen met erfg Melis Hendricxss, opden westen cant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Corneliss Buijs en Johan Zeijlmans, schout

West: Adriaen Corneliss Buijs

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Cornelis is schoenmaker en woont te Geertruijdenbergh.

Belendig oost is int selve stuck.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 137r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1671

1e Comparant: Peeter Janss van Dongen, schipper Ouden Bosch, ea

2e Comparant: Diellis Ant Quireijn en Aert Adriaens, armmeesters

Goederen: ½ mergen moergronden, gemeen met Peeter Jacobss van
Altena cum suis, gecomen van hun ouders

Prijs: ƒ 65

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Dwarsleij of groinden vande leengoederen

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Heijlige
Geest Sgravenmoer

Zuid: Aert Corneliss Cuijper

Bijz: Peeter Janss van Dongen en Jan vande Leegstraet,
schoenmaker te Breda x Jenneken Thomas Rijcken en namens Jochum, Dirck, Wouter
en Jan, broederen Thomas Jan Rijcken soone, Jan Sandersen, soldaet, x Marie
Thomas Rijcken voor 1/4 als erfg van Jan Adriaenssen van Dongen en Jan Thomas
Rijcken.

Dielllis is ook stadthouder van
Sgravenmoer en Aert heemraet.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 138r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1671

1e Comparant: Jan Wijgans x Marie Jacobssen Bommelaer

2e Comparant: Aert Adriaenssen Bommelaer

Goederen: 1/8 van alle goederen aengekomen van Adriaenken
Adriaenssen Bommelaer Zie folio 134r

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan is borger en peperkoekbakker te Delft

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 138v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-3-1671

1e Comparant: Jan Aerden Bommelaer, hooijschipper te Waspick

2e Comparant: Thomas Peetersen Zeijlmans, secretaris

Goederen: wilceur met als onderpant een perceel hooij ende
weijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Elf mergen

Belend
Oost: Elf mergen

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Cornelis
Rocussen

Zuid: erfg
Coppelaeren

Bijz: Op 9-2-1672 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 139v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-4-1671

1e Comparant: Jan Aerden Bommelaer, hooijschipper te Waspick

2e
Comparant: Cornelis Jochum
Rijcken, heemraet, swager

Goederen: wilceur met als onderpant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Elf mergen

Belend
Oost: Elf mergen

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Cornelis
Rocussen

Zuid: erfg
Coppelaeren

Bijz: Op 9-2-1672 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 140r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-4-1671

1e Comparant: Huijbrecht Hanssen Bosser x Anneken Janss

2e
Comparant: Jan Willems
Banck

Goederen: wilceur met als onderpant 3½ geert hooij ende
weijlant, inden polder, gemeen met Cleijs Janssen cum suis, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Cleijens wed Jan Jochums [?]

West: Jan Mathijs
Otgens cum suis

Noord: Oude Maese

Zuid: Oude
straet sloot

Bijz: Huibrecht woont te Santerbuijten en Jan te
Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 140v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-4-1671

1e Comparant: Wouter Peeterssen Otterdijck x Adriaenken Faessen

2e Comparant: Hendrick Peeters Otterdijck, sijn broer

Goederen: een buijten delleken

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: gemeene stege

West: del Peeter
Gerritssen Dolck

Noord: gemeene stege

Zuid: Her straet

Bijz: Hendrick woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 141r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-4-1671

1e Comparant: Peeter Jacobss van Altena ea

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ mergen hooij ende weijlant, gemeen met Armen van
Sgravenmoer, aengecomen van Jacob Peeters Braber

Prijs: ƒ 69

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: dwars leij of gronden leenhouders

West: Sgavelduijn
sloot

Noord: Armen
Sgravenmoer

Zuid: Art Corneliss Cuijper

Bijz: Peeter Jacobss van Altena (borger van
Geertruijdenbergh) voor ½ en Jan Anthonissen en Dielis Anthonissen
(uijtlandig), Lauwerijsken Anthonissen samen de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 141r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1671

1e Comparant: Peeter Mathijssen, heemraet Raemsdoncq

2e Comparant: Peeter Pauwelssen

Goederen: een perceelken ackerlant

Prijs: ƒ 160

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: gemeenen seijdijck

West: Jan
Huijbrechtssen Coninx

Noord: wegh

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Koopsom is op 22-10-1672 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 141v

Soort akte: waerborgh

Datum: 20-5-1671

1e Comparant: Joncker Johan van Huckingh

2e Comparant: Huijbertus van Ravenschot, heer van Waspick

Goederen: Johan staet borg voor de opbrengsten van de
coorenmolen te Baerle Hertogh die op zijn naem te Brussel zijn overgeven

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan woont in het lant van Gulick

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 142r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1671

1e Comparant: Peeter Corneliss Swart

2e Comparant: Laurens Jacobss Bommelaer

Goederen: een wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Peeter Huijbertss de Bont

West:

Noord: del erfg
Huijbert Adriaensen de Bruijn

Zuid: 's Heeren
straet

Bijz: Frans Cornelis Swart als voocht vande kinderen van
Peeter lost de wilceur op 8-11-1674 geheel af.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 142v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-6-1671

1e
Comparant: Job Hermanss
Verschoor ea

2e
Comparant: Jochum Aerts
Remes ? Timmerman

Goederen: ½ perceel ackerlant, de suijdense helft, aengecomen
bij erfdeling tbv de wesen van Cornelis Sponss en Hendricxken Thoniss

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erve Commerken Anthoniss en wederhelft

West: erve
Meerten van Gesel

Noord: Aert Jochumss
Timmerman met wederhelft

Zuid: stede
Adriaen Janssen de Ruijter

Bijz: Job Hermanss Verschoor woont aende Dusschen
Munsterkerck en treedt als heijlige Geestmeester op namens schout ende
gerechten van Dusschen Munsterkerck.

Jochum woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 143r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-10-1671

1e Comparant: Mathijs Schuijfhil

2e Comparant: Cornelis Jespers Banck

Goederen: 6 geerden, hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, op westen cant, aengecomen van Wilhelmina Schuijfhil, moetje

Prijs: ƒ 2700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Armen van Waspick met andere 6 geerden

West: Johan
Tullinck

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Mathijs is oudt borgemeester en brouwer van
Geertruijdenbergh, Cornelis is coopman te Geertruijdenbergh.

Zie akte te Geertruijdenbergh van
27-3-1671, notaris Melssen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 143v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1671

1e Comparant: Cornelis Jespers Banck

2e Comparant: Mathijs Schuijfhil

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden

Prijs: ƒ 2766

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 1383. De wilceur is op 3-1-1673 geheel
afgelost. De quitantie is getekent door Mourice Carel te Geertruijdenbergh.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 144r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-11-1671

1e Comparant: Adriaentken Adriaenssen van Clootwijck en kinderen

2e
Comparant: Achtje Corn
Buijs last wed Jacob Wouterss Visscher

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlandts, inden polder, gemeen
met cooperse cum suis, in 6 geerden

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Adriaensen de Bruijn

West: Hendrick en
Jacob Jan Vassen

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaentken is wed Johan Zeijlmans, in sijn leven
schouteth.

Achtje treeds ook op namens haar twee
onmondige kinderen bij Jacob.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 144v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1672

1e Comparant: Abraham Jochums Meijer

2e Comparant: Adriaen Anthoniss Canters, swager

Goederen: ½ mergen weij ende ackerlant aengecomen van zijn
ouders volgens deling van januarij 1671 te Sgravenmoer

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Corneliss Cop

West: cooper cum suis

Noord: Willem Jans
van Hulten

Zuid: Jan Corneliss
Cop

Bijz: Abraham woont te Gorocum en Adriaen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 144v

Soort akte: copie procuratie

Datum: 2-1-1672

1e Comparant: Anthonisken Willem Smidts wed Jacob Jan Mathijs

2e Comparant: Mathijs Jan Huijgen, swager

Goederen: stede van Anthonisken

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de Geer

West: Adriaen Anthoniss van Pas cum suis

Noord: Thomas
Adriaenssen Bommelaer

Zuid: Adriaen
Jan Mathijss

Bijz: Anthonisken woont te Cappel, zij wordt geassisteert
door Jacob Cornelis haere swager.

Mathijs wordt gemachtigd haar huijs aan
Thomas Adriaenssen Bommelaer te vercoopen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 144v

Soort akte: renuntiatie

Datum: 29-10-1678

1e Comparant: Maijken Corstiaenss vanden Wijngaert

2e Comparant: Engel Aertss Vaerck x Aeltjen Corst Wijngaert

Goederen: Maijken ziet af van van verdere rechten op de
nalatenschap van haer moeder.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maijken (Dordrecht) is gescheiden van Gerrit Corneliss
Swart.

Engel is schipper te Dordrecht.

Maijken en Aeltje hebben als moeder
Heijtjen Corstiaenss van Dongen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-1-1672

1e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans

2e Comparant: Steven Corneliss Swart

Goederen: ½ mergen hooij ende weijlant, gemeen met den Armen van
Sgravenmoer, zie veste 5-4-1671

Prijs: ƒ 66

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: dwarsleij of gronden leenhouders

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Armen van
Sgravenmoer

Zuid: Aert
Cornelissen Cuijpers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 146r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1672

1e Comparant: Jan Huijghen namens Theunken Smidts

2e
Comparant: Thomas Adriaen
Bommelaer

Goederen: Huijs, hoof, erve nede acker, op oostzijde Vroukens
vaert

Prijs: ƒ 957

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de Geer

West: Adriaen Anthoniss van Pas cum suis

Noord: Thomas
Adriaenssen Bommelaer

Zuid: Adriaen
Jan Mathijss

Bijz: Zie procuratie, 2-1-1672, folio 144v

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 146r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1672

1e Comparant: Thomas Adriaen Bommelaer

2e Comparant: Theunken Wilm Smidts, schoonmoeder

Goederen: Wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio
145r

Prijs: ƒ 957

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mathijs Jans x Peerken Jacobs, Willem Jacobs, Gerrit
Jans x Janneken Jacobs, Jacob Cornelis x Anneken Jacobs. Alle kinderen en erfg
van Theunken verklaren op 19-4-1676 dat de wilceur geheel is afgelost. Theunken
overleden voor 4-4-1675.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 147r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1672

1e Comparant: Adriaen Janss de Jonge

2e Comparant: Dirck Melss van Driel

Goederen: ½ huijs, hooff, erff ende delle

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: stede wed en kinderen Jan Hendricxss Schoenmakers

West: stede Jacob Cornelis Buijs

Noord: Groot Waspik

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 147r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1672

1e Comparant: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx ea

2e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen

Goederen: een huijs, hoof, erff, gronden ende weijvelden met de
houtwasschen, zoals Jan Gijsbrechts en Theunken Thomas daar woonde

Prijs: ƒ 1035

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Ariaenss de Jonghen en Peter Mathijs Otgens

West: Gijsb Coninx, Thom Zeijlmans, wed Johan Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Janss Buijs

Bijz: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx als voocht van de 3
kinderen van Jan Gijsbrechtss Conincx voor ½ en de voorss voogden, Thomas en
Gijsbrecht Janss Conincx voor de andere ½.

Zie testament, notaris de Ruijter,
3-2-1670.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 147v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1672

1e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen

2e Comparant: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx ea

Goederen: wilceur tbv aankoop huijs

Prijs: ƒ 1035

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbrecht Gijsbrechtss Conincx als voocht van de 3
kinderen van Jan Gijsbrechtss Conincx voor ½ en de voorss voogden, Thomas en
Gijsbrecht Janss Conincx voor de andere ½.

Gereet f 700. Op 31-2-1676 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 148r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-1-1672

1e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen x Cornelia Mathijs Otgens

2e Comparant: Jan Peeterss Nieuwenhuijsen, oom

Goederen: ½ acker zaeijlnats mette veldekens, gecomen van zijn
vrouwe ouders

Prijs: ƒ 625

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Jocumss cum suis

West: Huijbrecht
Hendricxss met wederhelft

Noord: Huijbrecht
Zeijlmans

Zuid: Cloosters
goet

Bijz: betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 148r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1672

1e Comparant: Jan Peeterss Nieuwenhuijsen, oom

2e Comparant: Adriaen Janss de Jonghen x Cornelia Mathijs Otgens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ acker

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet de helft. De rest is op 25-11-1672 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1672

1e Comparant: Jan Aerden Bommelaer

2e Comparant: Jan Michiels van Iersel, smidt Sgravenmoer

Goederen: een perceel hooij ende weijlant, gecomen van zijn
ouders

Prijs: ƒ 253

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Elf mergen

Belend
Oost: Elf mergen

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Cornelis
Rocussen Rutten

Zuid: erfg
Coppelaeren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 149r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1672

1e Comparant: Cornelis de Hoogh x Anneken Janss

2e Comparant: Peeter Janss de Jonge, swager

Goederen: 1/6 acker zaeijlants ende veldekens, gecomen van
Gijsbrecht Janss

Prijs: ƒ 130

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Arien Corneliss Camp

West: Hendrick Jochumss Schoenmakers

Noord: Dingeman ende
Lambrecht Dircxss

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Cornelis is Timmerman en borger van Gouda.

Op 11-11-1676 is de koopsom geheel
voldaen. Cornelis is nu weduwenaer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 149v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1672

1e Comparant: Peeter Cornelissen Swart

2e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn

Goederen: een buijten delleken en 2e een grindeken, aengecomen
van zijn ouders

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Vroukens vaert; 2e comp en Ptr Huijb de Bont

West: Aert de
bruijn

Noord: Adriaen
Huijbertss de Bruijn

Zuid: ; Her
straet

Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer.

Jan Corneliss Swart als voocht en
Lauwereijs Jacobs Bommelaer als toesiender van de kinderen van Peeter en
Anneken Bommelaer verklaren op 8-11-1674 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 149v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1672

1e Comparant: Peeter Cornelissen Swart

2e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn

Goederen: 3e een boske

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: comparant

West: hoff comparant

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 150r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1672

1e Comparant: Peeter Corneliss Swart

2e Comparant: Adriaen Hendricxssen Scheuren

Goederen: een huijs, hooff ende erve, aengecomen van zijn ouders

Prijs: ƒ 440

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Peter Huijbrechtssen de Bondt

West: Jacob
Huijbrecht de Bruijn

Noord:

Zuid: sijne
voordern erve

Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer.

November 1674 is de koopsom geheel
voldaen aan Frans Cornelis Swart als voocht en Lauwereijs Jacobss Bommelaer als
toesiender vande kinderen van Cornelis.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 150r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1672

1e Comparant: Adriaen Hendricxss Scheuren

2e Comparant: Leenaert Hendricxss Scheuren, sijnen broer

Goederen: ½ huijs ende hoven, aengecomen bij deeling

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Adriaens de Bruijn

West: Cornelis Jan Goverden

Noord: Her straet

Zuid: Dingentjen
Otgens

Bijz: De koopsom is op 24-1-1676 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 150v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1672

1e Comparant: Aert Janssen Otgens

2e Comparant: Huijbrecht Aertss Cuijl

Goederen: 1/3 bijster en weijvelden, gemeen met Fransoes Labon
cum suis, aengecomen via deeling

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de Kerck

West: Thomas en Aert Bommelaer

Noord: waterganck

Zuid: delle en erve
erfg Baessen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 150v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1672

1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils

2e
Comparant: Jan Adriaenss
Cammer

Goederen: een percheelken met eenen halven hoof, gemeen met
cooper, zoals het van Jan Janss Hoevenaer geweest is.

Prijs: ƒ 18

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Leenaert Hendricxss Scheuren

West: Vroukens
vaert

Noord: Leenaert
Hendricxss Scheuren

Zuid: Matheus
Peeterss

Bijz: Adriaen is hoeijschipper

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 151v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1672

1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils

2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans, heemraet

Goederen: ½ binnedijcxe delle mette houtwasch, gemeen met Aert
Peeterssen Cuijl

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: stede Jan
de Cuijper zaliger en Huijb Aertss Cuijl

Noord: Steven
Corneliss Swart

Zuid: Adriaen
Anthoniss Cuijl

Bijz: Zie testament, notaris Joris Rinckhuijsen te Bergen op
Zoom, 12-1-1667.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 151v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1672

1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils

2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans, heemraet

Goederen: 2e een perceel moerdelle, gedeelt tegen Marijken
Panningen in 1635

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Corneliss Swart

West: Cornelis
Jan Geerden of Arien den Cuijper

Noord: Cornelis Jan
Geerden of Arien den Cuijper

Zuid: Anneken
Adriaen Cuijlenmette tegendeel

Bijz: Zie testament, notaris Joris Rinckhuijsen te Bergen op
Zoom, 12-1-1667.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 151v-3

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1672

1e Comparant: Adriaen Janss Lucht wed Cornelia Janss van Gils

2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans, heemraet

Goederen: 3e hoof, erff, groinden etc

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stede Wouter Huijbertss Zeijlmans

West: Thomas Zeijlmans cum suis

Noord: Heer straet

Zuid: Wouter
Zeijlmans en Thomas Zeijlmans met een stelt

Bijz: Zie testament, notaris Joris Rinckhuijsen te Bergen op
Zoom, 12-1-1667.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 152r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-5-1672

1e Comparant: Jacobus Aertss Cuijl

2e Comparant: Peeter Aertss Cuijl, sijnen broeder

Goederen: 1½ geerden hooij ende weijlant, buijtendijcx, gemeen
met cooper en Jan Huijbrechtss Conincx, in 6 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijbrechtss Vassen

West: Wouter
Verwiel

Noord: Oude Maes

Zuid: 12 geerden
Jan Jacobss Timmerman

Bijz: Jacobus woont te Cappel en Peeter te Hendrik Luijten
Ambacht.

Jacobus heeft het lant gekregen via
deeling van zijn vader.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 152v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-5-1672

1e
Comparant: Cornelis Buijs,
out schout Waelwijck x Maria Heijs

2e Comparant: Hendrick Jochem Schoenmakers

Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Wouter Wouterss Boef cum suis

West: wed Corst Corsten Glavimans, secretaris Cappel

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Cornelis en Maria zijn mede erfgenaam van Mathijs
Schilders.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 153r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-6-1672

1e Comparant: Peeter Gielen Dolck ea

2e Comparant: Huijbrecht Aertss Cuijl

Goederen: 1/3 perseel gronden en weijvelden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de Kerck

West: Thomas Adriaenss Bommelaer cum suis

Noord: Wouter
Huijbrecht Zeijlmans en de waterganck

Zuid: erfg
Adriaen Jacobss Baes

Bijz: Peeter Gielen Dolck (Cappel) namens Fransois Labon x
Catelijn Janss Otgens (Bruessel). Procuratie Brussel 23-3-1672

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 153v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1673

1e Comparant: Gerrit Peeter Gerritss x Teunken Jan Gijben

2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs

Goederen: ¼ acker zaeijlants mette veldekens, gemeen met cooper
in de voorste helft, gecomen van zijn vrouwes ouders

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wederhelft en Anthonis Class

West: erfg Jan Corn Seeuw, wed Adriaen Willem Blanckers

Noord: waterganck

Zuid: Sgravelduijnsloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 154r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1673

1e Comparant: Aert Cornelis Rijcken ea

2e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans, hun broer en swager

Goederen: 3/7 huijs, erve, gelegen omtrent de kerck, gemeen met
Johan Zeijlmans en Adriaen Hendricksss Boeser

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Coernaet Adriaenss Baes

West: Hendrick
Franss Boeder ? en Gerrit Janss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Aert Corneliss Rijcken, Huijbert Peeterss Zeijlmans en
Jochum Jacobss de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 154r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1673

1e
Comparant: Johan Peeterss
Zeijlmans

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans, secretaris

Goederen: een percheel moergront of delle, vercregen van Arien
Janss Lucht op 4-3-1672 (folio 151v)

Prijs: ƒ 20

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Corneliss Swart

West: Adriaen den
Cuijper

Noord: Adriaen den
Cuijper

Zuid: Anneken
Pannincx

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 154v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-4-1673

1e Comparant: Corn Franssen van Ameron x Anneken Wouterss Camp

2e Comparant: Bastiaen Schalcken

Goederen: een parceelken hooij ende weijlant. Groot 49 roeden,
gelegen indestede waar Wouter Jan Mathijs uijtgestorven is.

Prijs: ƒ 78

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Bastiaenss

West: Willem Jacobss cum suis

Noord: Jochum Teunis
Aerden

Zuid: Jenneken
ende Maeijken Wouterss

Bijz: Cornelis woont tot Sprang. Bastiaen is borger ende
brandewijnstooker te Geertruijdenbergh.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 154v

Soort akte: borg

Datum: 4-4-1673

1e Comparant: Sijken Berten wed Wouter Jan Mathijss

2e Comparant:

Goederen: Zij neemt alle lasten tot zich geroert in voorgaende
vestinge met als onderpant een bijster inde stede Wouter Jan Mathijs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 155r

Soort akte: procuratie

Datum: 28-4-1673

1e Comparant: Gerard Swart

2e Comparant: Anthonij Swart

Goederen: Gerard machticht Antonij om een lening van f 700 af te
sluiten

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerard woont te Cappel en Anthonij te Wasbeeck.

Akte gepasseert bij notaris Justus
Verschueren te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 155r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-4-1673

1e Comparant: Anthonij Corneliss Swart ea

2e Comparant: Willem Cornelis Swart

Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 huijs etc

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: acker Arien Corsten

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: wed en
kinderen met den secretaris

Zuid: Cornelis
Jochemss Rijcken

Bijz: Anthonij Corneliss Swart (Waspick) namens Gerrit
Cornelis Swart (zie folio 155r), hooijschipper (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 156r

Soort akte: procuratie

Datum: 1-5-1673

1e Comparant: Gerard Swart

2e Comparant: Anthonij Swart

Goederen: Gerard machticht Antonij om bij het afsluiten van een
lening van f 700 extra landerijen als onderpant te gebruiken.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerard woont te Cappel en Anthonij te Wasbeeck.

Akte gepasseert bij notaris Justus
Verschueren te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 156v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-9-1673

1e Comparant: Johannis Schouvelt ? X Maeijken Willems ea

2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Dingeman Peeterss

Prijs: ƒ 325

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melss

West: Jan
Huijbrechtss Vassen

Noord: straet

Zuid: Sgravelduijn
sloot

Bijz: Johannis Schouvelt ? X Maeijken Willems (Gou) voor de
½ en Johannis Schouvelt, Peter Gielen, Gerit Adriaenss x Truijcken Willemss
(Besooijen), Huijbrecht Willemss, Adriaen Willemss, weeskinderen Marijtijen
Janss wed Jan Willemss Bogaert (Rotterdam) tsamen erfg Truijcken Willemss voor
de andere ½.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 157r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1673

1e Comparant: Adriaen Corneliss Swaen ea

2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel tbv Cornelis Peeter Janss

Goederen: een acker zaeijlant mette veldekens

Prijs: ƒ 695

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbrecht Jan Vassen, Jan en Dirck Otgens

West: Bastiaen
Huijbrechtss de Greeff

Noord: Her straet

Zuid: Graeffelijckheijt
van Hollant

Bijz: Adriaen Corneliss Swaen, schoenmaker en borger
Geertruijdenbergh, Isaac Leempoel, procureur, samen met Adriaen namens Abraham
Swaen, secretaris Heusden x Maria Swaen, Cornelis Swaen, Gabriel Langhswout x
Quirijnten Swaen, Adriaenken Swaen wed Wilhelm Olifier (Geertruijdenbergh) en
haar acht kinderen Laurens, Cornelis, Leendert, Nicolaes, Anna, Aleda, Maria
ende Peeter Olifier, Geertruijt Cleijndier wed Leendert Corneliss Swaen met de
kinderen Cornelis, Jan ende Johanna Leendertss Swaen. Kinderen en kintskinderen
van Cornelis Leendertss Swaen en Aelletta Buijs, gewoont hebbende tot
Geertruijdenbergh. Volgens procuatie van 13-9 en 23-10-1673.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 157v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1673

1e Comparant: Adriaen Corneliss Swaen ea

2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel tbv Cornelis Peeter Janss

Goederen: wilceur met als onderpant de aangekochte acker (zie
folio 157r)

Prijs: ƒ 695

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Corneliss Swaen, schoenmaker en borger
Geertruijdenbergh, Isaac Leempoel, procureur, samen met Adriaen namens Abraham
Swaen, secretaris Heusden x Maria Swaen, Cornelis Swaen, Gabriel Langhswout x
Quirijnten Swaen, Adriaenken Swaen wed Wilhem Olifier (Geertruijdenbergh) en
haar acht kinderen Laurens, Cornelis, Leendert, Nicolaes, Anna, Aleda, Maria
ende Peeter Olifier, Geertruijt Cleijndier wed Leendert Corneliss Swaen met de
kinderen Cornelis, Jan ende Johanna Leendertss Swaen. Kinderen en kintskinderen
van Cornelis Leendertss Swaen en Aelletta Buijs, gewoont hebbende tot
Geertruijdenbergh.

Wilceur is op 9-11-1675 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 158r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-11-1673

1e Comparant: Lijsken Wouterss

2e Comparant: Dirck Aertss Timmermans, swager

Goederen: ½ huijsinge, erve, hoeve, bijster, grasdries enb
ackerlant, achter de Kerck

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: pastorije huijs en kinderen Joost Daemen

West: Adriaen
Corneliss Buijs en Wouter Adriaen Stevenss

Noord: Kerck hooff

Zuid: dwars pat

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 158r

Soort akte: accoort

Datum: 7-11-1673

1e Comparant: Lijsken Wouterss

2e Comparant: Dirck Aertss Timmermans, swager

Goederen: accoort omtrent de bewooning van het huijs. Zie folio
158r

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 158v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1673

1e Comparant: Hendrick Driessen ea

2e Comparant: Adriaen Huijbrechtss de Bruijn

Goederen: 1½ geert , in 12 geerden, op den oostenkant in 6
geerden met Jan Ptr Nieuwenhuijsen, Jan Otgens en erfg Maeijken Janss Lucht

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Johan Zeijlmans, schouteth

West: erfg Gerrit
Janss

Noord: Oude Maese

Zuid: ambacht
van 11½ Hoeve

Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen
van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken
Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en
erfgenamen van Adriaen Driessen.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 158v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-11-1673

1e Comparant: Adriaen Huijbrechtss de Bruijn

2e Comparant: Hendrick Driessen ea

Goederen: wilceur tbv aankoop 1½ geert. Zie folio 158v

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Driessen(Dongen) mede als voocht van de 3
kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis
Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle erfgenamen
van Adriaen Driessen.

Gereet de helft. De rest is op 11-2-1675
voldaen. Cornelis Driess is dan inmiddels overleden.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 159r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1673

1e Comparant: Hendrick Driessen ea

2e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris

Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens, hun aengecomen
via deeling van 12-10

Prijs: ƒ 175

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Maeijcken Hendricxss Schoenmakers

West: Dingen
Jochum Aerden met wederdeel

Noord: hooff Arien
Corneliss Camp

Zuid: cloostergoet
in de graeffelijckheijt

Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen
van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken
Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en
erfgenamen van Adriaen Driessen.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 159v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-11-1673

1e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Hendrick Driessen ea

Goederen: wilceur tbv aankoop acker zie folio 159r

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Driessen(Dongen) mede als voocht van de 3
kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis
Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle erfgenamen
van Adriaen Driessen.

De wilceur is op 11-2-1675 geheel
afgelost. Cornelis Driess is dan inmiddels overleden.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 160r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1673

1e Comparant: Hendrick Driessen ea

2e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris

Goederen: acker zaeijlant met gronden, veldekens, , putten en
moerleegh, gemeen met Aert Dingemans

Prijs: ƒ 247

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Melis Hendricks, Huijbert Pouluss

West: Adr
Dircxss, Jan Janss en kinderen Claes Teuniss

Noord: dorps goet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen
van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken
Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en
erfgenamen van Adriaen Driessen.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 160r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1673

1e Comparant: Hendrick Driessen ea

2e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1/6 binne delle volgens deeling van 12-10-1673, gemeen
met Aert Dingemans

Prijs: ƒ 247

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Jochums Schoenmaker en Jochem Hendrickss

West: Thomas Wouter Zeijlmans

Noord: Adriaen Jan
Mathijs

Zuid: Her straet

Bijz: Hendrick Driessen mede als voocht van de 3 kinderen
van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis Driess, Lijsken
Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle Dongen en Serenbergen en
erfgenamen van Adriaen Driessen.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 160v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-11-1673

1e Comparant: Thomas Peter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Hendrick Driessen ea

Goederen: wilceur tbv aankoop lant. Zie folio 160r

Prijs: ƒ 247

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Driessen(Dongen) mede als voocht van de 3
kinderen van Claes Driess, Hendrick Daneelss x Peerken Driesen, Cornelis
Driess, Lijsken Driess en Hendrick Denissen x Maeijken Driess, alle erfgenamen
van Adriaen Driessen.

Gereet de helft. De wilceur is op
11-2-1675 geheel afgelost. Cornelis Driess is dan inmiddels overleden.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 161r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1673

1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, ea

2e Comparant: Adriaen Corsten

Goederen: ½ huijsinge, sonder den gront, gemeen met cooper,
staende boven Vroukensvaert en ¼ van den hooff; 2e ¼ acker en erff

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: ; 2e dwarsacker Adriaen Corsten

West: ;
Vroukensvaertse Grippel

Noord: Corst
Marceliss met ¼ erve; Truijcken Jan Mathuss

Zuid: Marcelis
Freijss; stede en 3/4acker Corst Marcelis

Bijz: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, als curateur en
Rombout Adriaens van Besooijen als

toesienden voocht vann t onmondig kint
van Peeter Paep genaemt Adriaen Peeterss.

Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 161r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-12-1673

1e Comparant: Adriaen Corsten

2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs en ¼ lant. Zie
folio 161r

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris, als curateur en
Rombout Adriaens van Besooijen als

toesienden voocht vann t onmondig kint
van Peeter Paep genaemt Adriaen Peeterss.

Betaald wordt via wilceur.

Adriaen Peeterss Paep verklaart op
6-4-1688 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 162r

Soort akte: testament

Datum: 30-12-1673

1e Comparant: Cornelis Peeter Janse en Adriaentje Corneliss

2e Comparant:

Goederen: zij maken een langstlevende testamant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 162v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1674

1e Comparant: Peeter Aertss, schipper van Ramsdoncq

2e Comparant: Dries Janss

Goederen: 1/15 van 7 geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Thomas Janss van Bommel

West: Domenie
vander Lith, predicant Terheijden

Noord: Oude straet

Zuid: Oude Maese

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 163r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1674

1e Comparant: Jochem Teunis Aerden x Marie Wouterss Camp

2e Comparant: Jan Janss Camp

Goederen: Peerceelken bijster gronden bij stede Wouter Anthoniss
Snijder+ ½ hont bijster

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: ; 2e erfg Adriaen Bastiaenss Boeser

West: ;Willem
Jacobs en kinderen

Noord: waterganck;
Gerrit Wouters Camp

Zuid: lot
Bastiaen Schalcken; zie erffdeeling 4/1/1674

Bijz: Jochem woont te Cappel.

lot Bastiaen Schalcken is gecomenvan
Corn Frans v Ammelrooij

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 163v

Soort akte: waerborgh

Datum: 17-1-1674

1e Comparant: Cornelis Corneliss Swaen Drimmelaer schipper

2e Comparant: Abraham Swaen, secr Heusden

Goederen: hij staet borg met 4 mergen bosschen mette
houtwasschen, gecomen van Jan Pieter Puijs. En de goederen Aleta Buijs, moeder

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Maeij Dilis

West: Jan Pieters
en met t goet van Adr Corn Wijngaert

Noord: Marcelis
Adriaenss Cluijrter

Zuid: erfg Dirck
Adriaen Waelwijck

Bijz: Cornelis staet borg voor de schulden van Abraham bij
Adriaen Leendertss (Geertruijdenberg) en Johan Bosch, coopman Dordrecht.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 164v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1674

1e Comparant: Cornelis Claess x Anneken Mathijs Otgens

2e Comparant: Johan Peeter Zeijlmans

Goederen: ½ acker zaijlant met de veldekens aen beijde eijnde,
gecomen van zijn vrouws ouders

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Wilms Huijgen

West: Thonis Claess en Peeter Melss

Noord: waterganck

Zuid: Sgavelduijn
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 165r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-1-1674

1e Comparant: Jan Huijbrechtss Conincx. Schepen Raemsdoncq

2e Comparant: Cornelis Claess

Goederen: een ackerke zaeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Gisbertss Coninx en Peeter Pauweliss

West: Adriaen Dircken (Dircken) Cammeraet

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Corneliss Buijs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 165r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1674

1e Comparant: Jan Corneliss Cop, heemraad Sgravenmoer

2e
Comparant: Adriaen Willems
Heijbloom

Goederen: een perceel hooij ende weijlant, gecomen van wijlen
Govert van Alphen, secr stadt Breda. Zie 1-3 en 8-9-1663

Prijs: ƒ 225

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Govert van Alphen

West: Sgravelduijn sloot

Noord: cooper

Zuid: erfg Corst
Janss Venis

Bijz: Jan en Adriaen wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 165v

Soort akte: transport

Datum: 8-2-1674

1e Comparant: Jan Peeterss Geenen ea

2e Comparant: Thomas Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: Jaerlijckse intrest als Mathijs Peeterss over coop van
een stede gecomen van Jan Corneliss vander Graff schuldig is.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Peeterss Geenen de Jongen x Cornelia Janss de
Greeff.

Het transport vindt plaats ivm de grote
schuld die Jan heeft aan Thomas en 2 kinderen van Peeter Thomas zaliger.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 166r

Soort akte: transport

Datum: 8-2-1674

1e Comparant: Pieter Janss Geenen, jonckman, ea

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans, secretaris

Goederen: Pieter f 22 en Cornelis zijn 1/5 deel van f 322 via
een wilceur tlv Mathus Peeterss te Cappel,zie folio 107v

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Janss Geenen, jonckman, Cornelis Janss Geenen
(Middelburg) zonen van Jan Pieterss Geenen den Jongen en Cornelia Janss vande
Graeff elck voor 1/5 van 1/3 als erfgenamen van Jan Cornelis vande Graeff hun
grootvader. Volgens testament van 1-6-1665 bij notaris de Ruijter.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 166v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1674

1e Comparant: Thomas Peterss Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Gijsbert Peeterss Decker, Jan Hendricxss, swagers

Goederen: een huijs, hooff, ackerlant, etc gemeen met Neeltje
Dingemans en kinderen, gecomen van Dingeman Hendricxss

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis Jan Wijten

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Jan Anthoniss
en Anthonis Wouterss Zeijlmans

Zuid: Cornelis
Stevens Swart

Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 166v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1674

1e Comparant: Gijsbert Peeterss Decker, Jan Hendricxss, swagers

2e Comparant: Thomas Peterss Zeijlmans, secretaris

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. zie folio
166v

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-3-1677 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 167r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1674

1e Comparant: Adriaen Melss van Gesel ea

2e Comparant: Adriaen Cornelis Ruijchhaver

Goederen: een huijsinge, hoff, erff, ackerlant, grasdries metten
bijster

Prijs: ƒ 541

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Thonis Janss Snijder en Merten Adr van Gesel

West: kinderen
Adriaen Dirckss

Noord: Her straet

Zuid: acker en erve Merten Adriaenss van Gesel

Bijz: Adriaen Melss van Gesel , Cornelis Melss van Gesel,
Mels Aertss de Bruijn x Aeltgen Melss van Gesel, Peeter Huijbert Gerrit Franss
x Cornelia Melss van Gesel, Maria Melss van Gesel. Kinderen van Mels Adriaenss
van Gesel ende Anneke Cornelis Zeeuw.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 167v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1674

1e Comparant: Adriaen Cornelis Ruijchhaver

2e Comparant: Adriaen Melss van Gesel ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio
167r

Prijs: ƒ 541

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Melss van Gesel , Cornelis Melss van Gesel,
Mels Aertss de Bruijn x Aeltgen Melss van Gesel, Peeter Huijbert Gerrit Franss
x Cornelia Melss van Gesel, Maria Melss van Gesel. Kinderen van Mels Adriaenss
van Gesel ende Anneke Cornelis Zeeuw.

Op 11-1-1676 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 168r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1674

1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns ea

2e Comparant: Huijbert Peeter Zeijlmans

Goederen: ½ acker zaijlant mette veldekens en driessen ten
noorden en zuijden vanden halven acker, teijnde denNieuwe wiel

Prijs: ƒ 470

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Cornelis Camp met wederhelft

West: Poules
Wouterss nu Hendrick Jochemss Schoenmakers

Noord: waterganck

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns geassisteert
door Johan Peeterss Zeijlmans voor ½ en Jan Gerritss Boudewijns, Mels Thomass
Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns, beide voorkinderen, Mels Gerrits,
Janneke Gerritss geassisteert met Johan Zeijlmans, Jan Gerritss Boudewijns,
meerderjarig en de voornoemde Jan Gerrits Boudewijns, voorsone, als voocht van
drie minderjarige kinderen van Gerrit Janss Boudewijns bij namen: Lambert en
Adriaen Gerritss Boudewijns resp 20 en 18 jaar oud, beijde present en Peeter
Gerritss Boudewijns. Alle kinderen van Gerrit Janss Boudewijns en erfgenamen
voor de andere ½.

De acker is aengecomen door overlijden
van zijn vrouws moeder Willemken Commeren

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 168r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1674

1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns ea

2e Comparant: Huijbert Peeter Zeijlmans

Goederen: 2e ½ bijster gemeen met Mathijs Corneliss Camp; 3e ¼
bijster

Prijs: ƒ 470

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Corneliss Camp en Hendrick Jochemss; zie 2

West: Huijbert
Peeter Zeijlmans

Noord: Mathijs
Cornelis Camp met wederhelft; Her straet

Zuid: waterganck;
zie 2

Bijz: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns geassisteert
door Johan Peeterss Zeijlmans voor ½ en Jan Gerritss Boudewijns, Mels Thomass
Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns, beide voorkinderen, Mels Gerrits,
Janneke Gerritss geassisteert met Johan Zeijlmans, Jan Gerritss Boudewijns,
meerderjarig en de voornoemde Jan Gerrits Boudewijns, voorsone, als voocht van
drie minderjarige kinderen van Gerrit Janss Boudewijns bij namen: Lambert en
Adriaen Gerritss Boudewijns resp 20 en 18 jaar oud, beijde present en Peeter
Gerritss Boudewijns. Alle kinderen van Gerrit Janss Boudewijns en erfgenamen
voor de andere ½.

De acker is aengecomen door overlijden
van zijn vrouws moeder Willemken Commeren

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 169v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1674

1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns ea

2e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans, heemraet

Goederen: ¼ grasdries metten bosken gemeen met Mathijs Corneliss
Camp

Prijs: ƒ 10

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Peeter Janss

West: stede
Adriaen Adriaenss de Jonge

Noord: Her straet

Zuid: erfg
Merten Gerritss

Bijz: Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns geassisteert
door Johan Peeterss Zeijlmans voor ½ en Jan Gerritss Boudewijns, Mels Thomass
Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns, beide voorkinderen, Mels Gerrits,
Janneke Gerritss geassisteert met Johan Zeijlmans, Jan Gerritss Boudewijns,
meerderjarig en de voornoemde Jan Gerrits Boudewijns, voorsone, als voocht van
drie minderjarige kinderen van Gerrit Janss Boudewijns bij namen: Lambert en
Adriaen Gerritss Boudewijns resp 20 en 18 jaar oud, beijde present en Peeter
Gerritss Boudewijns. Alle kinderen van Gerrit Janss Boudewijns en erfgenamen
voor de andere ½.

De koopsom is op 12-7-1675 geheel
voldaen.

Gereet f 5,-

De folio nummering springt van 169v naar
190r

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 190r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1674

1e Comparant: Johan Peeterss Zeijlmans, heemraet

2e Comparant: Mathijs Corneliss Camp

Goederen: ¼ grasdries ende bosken eggende en ruggende gelijck
het stuk van de vorige akte

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 190v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-4-1674

1e
Comparant: Hendrick Lowijs
Bronwaert

2e Comparant: Anna Helena Zuijendam wed Johan Baptista Leerse

Goederen: wilceur met als onderpant 12 geerden, gecomen van
zijns vrouw moeder Johanna van Clootwijk wed Thomas Brouward

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jacob Hendrickss, Jan Huijbertss Vassen

West: Wouter Wout
Boeff, Mathijs Janss Camp, JH Vassen

Noord: Her straet

Zuid: Ouder Mase

Bijz: Hendrick is domheer van Utrecht en schout en
stockhouder van Bael, Alphen en Caem.

Anna woont te Breda.

De wilceur is op 10-2-1684 geheel
afgelost.

Thomas Brouward was raet en thesaurier
generael van sijne hoogheijt den heere van Orangien.

Bij belending wordt 2 maal oost genoemd.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 191r

Soort akte: verklaring

Datum: 18-1-1673

1e Comparant: Jacob van Volbergen x ? Brouard

2e Comparant:

Goederen: Jacob verclaart dat de 12 geerden daadwerkelin in
vrijen eijgendom zijn van Hendrick zijn swager

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacob is ontfanger generael der vereenighde
Nederlanden is erfg voor 1/5 van zijn vrouws moeder Johanna van Clootwijk wed
Thomas Brouard. Evenals zijn swager Hendrick Lowijs Leerse.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 191v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1674

1e Comparant: Jan Gerrits Boudewijns

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans

Goederen: portie van de erffenis van zijn vader. Zie deeling
2-4-1674. Daarvan 2 perceelen te Waspick: 1e ½ delle; 2e moervelden etc

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peeter Zeijlmans

West: Neeltje
Melss met ½

Noord: Oude straet

Zuid: Hendrick
Frans Boeser

Bijz: Jan woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 192r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-4-1674

1e Comparant: Anthonij Corsten Glavimans junior ea

2e Comparant: Laurens Cornelis Vermeulen ea

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
aengecomen van hun ouders

Prijs: ƒ 3090

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Jochums Schoenmakers

West: Cornelis en Jacob Abrahamss

Noord: Ouder Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Anthonij Corsten Glavimans junior, Adriaen Corsten
Glavimans geassisteert door Anthonij Glavimans, secretaris Sgravelduijn Cappel,
broers woonende te Cappel.

Laurens Cornelis Vermeulen, Drimmelaer
schipper, als voocht en Peter Matheuss als toesiender van 4 kinderen van
Theunis Arienss Pharo bij Sijken Matheuss.

Betaald wordt in 3 termijnen. 13-7-1676
is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 193r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-5-1674

1e Comparant: Peeter en Adriaen Cuijl, broers

2e Comparant: Marten Adriaens van Gijsel

Goederen: een binnen delleken, aengecomen van hun ouders

Prijs: ƒ 190

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouwkens vaert

West: Peter Jacobss cum suis

Noord: kinderen
Peeter Jochumss

Zuid: stege
Armen van Waspick

Bijz: Peetr en Adriaen wonen te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 193r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1674

1e Comparant: Willem Franss v Ammelroij x Dingenken Janss Vader

2e Comparant: Jan Corstiaenss wed Maeijken Janss Lucht, kinderen

Goederen: ½ buijten delle, aengecomen van zijn vrouwsmoeder op
18-5-1674

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Adriaen Jan Tijss

West: Thomas en Aert Bommelaer

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 193v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-5-1674

1e
Comparant: Elisabeth
Hennekijn wed Johannes Jac Bommelaer ea

2e
Comparant: Thomas
Adriaenss Bommelaer

Goederen: 1/8 in 1/3 erffenis van Adriaentje Adriaenss
Bommelaer, hare moeijtje, en zie bij bijz.

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid: Jacob Jan
Tijss

Bijz: Elisabeth Hennekijn wed Johannes Jac Bommelaer, binnen
schipper tot Rotterdam, geassisteert met Jacobus Jacobs Bommelaer.

Tevens, volgens testament van
21-10-1671, 1/3 huijs etc, nog 1/3 huijs waar Thomas Adriaenss op woont. Er
volgt een waslijstje met landerijen etc.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 194v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-5-1674

1e Comparant: Jacobus en Catharina Jacobss Bommelaer

2e
Comparant: Thomas
Adriaenss Bommelaer

Goederen: 1/8 in 1/3 erffenis van Adriaentje Adriaenss
Bommelaer, hare moeijtje, en zie bij bijz.

Prijs: ƒ 224

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Tevens, volgens testament van 21-10-1671, 1/3 huijs
etc, nog 1/3 huijs waar Thomas Adriaenss op woont. Er volgt een waslijstje met
landerijen etc.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 195v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1674

1e Comparant: Willem Peeters Plucknoot

2e Comparant: Coenraet Janss Smith

Goederen: ½ geerde hooij ende wijlant, inden polder, in 6
geerden, met Arien Aertss de Jonge

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Huibert Hendricxss cum suis

West: erfg Jan
Hendricxss Rijool

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 196r

Soort akte: waterbrief

Datum: 9-7-1674

1e Comparant: Huijbert Cornelis Rijcken, hoijschipper

2e Comparant: Jan Bol, schipper Sgravenmoer

Goederen: waterbrief tbv coop van een pleijtschip met sijn
toebehoorten

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Franssen Boeser en Cornelis Jochem Rijcken
staan borg.

Jan Bol verklaart op 5-7-1674 de koopsom
ontvangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 197r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1674

1e Comparant: Cornelis Swart ea

2e Comparant: Aert Adriaens Bommelaer, oudtoom

Goederen: 1/8 in 1/3 erffenis van Adriaentje Adriaenss
Bommelaer, hare moeijtje, en zie bij bijz.

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Swart als voocht en Lauwereijs Jacobss
Bommelaer als toesiender van de kinderen van zaliger Peeter Corneliss Swart en
Anneken Jacobss Bommelaer.

Tevens, 1/3 huijs etc, nog 1/3 huijs
waar Thomas Adriaenss op woont. Er volgt een waslijstje met landerijen etc.

Kopie van 1-12-1674: Anneke Jacobss
Bommelaer verklaart geheel voldaen te zijn van de deeling ? van 10-5-1670.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 198r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1674

1e Comparant: Jan en Adriaen Dircxss van Driel ea

2e Comparant: Cornelis Janss Seeuw

Goederen: een ackerken zaeijlant, gevcomen door coop van Jan
Wouter Janss

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erve Truijcken Vaders

West: graeffelijckheijt

Noord: Steven
Cornelis Swart

Zuid: erfg Hans
van Hassel

Bijz: Jan en Adriaen Dircxss van Driel, Willem Janss x
Lijsbith Drircxss van Driel, Lijsbeth Gijsbertss Schot wed Leenaert Dircxss van
Driel. Zie testament bij not van Neeten, Dordrecht 22-2-1664.

Erfgenamen van Peter Dircxss van Driel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 198v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1674

1e Comparant: Jan Dircxss van Driel

2e Comparant: Adriaen Dircxxss van Driel, broer

Goederen: ¼ acker zaeijlants, gecomen door doode van Peeter
Dircxss van Driel, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Armen van Waspick

West: Anthonis
Joosten van den Hoeck

Noord: kinderen Peeter Jochemss Berthouts

Zuid: Gerrit
Peeterss Dolck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 199r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1674

1e Comparant: Peeter Aertss Cuijl ea

2e Comparant: Peeter Gerritss Dolck

Goederen: ¼ binnen delle,met cooper, erfg Huijbrecht Adriaenss
de Bruijn, gecomen van Peeter Gerritss Cuil, vader en Huijbert Peeterss

Prijs: ƒ 180

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: gemeen polders goet cum suis

West: Hendrick Franss Boeser

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter Aertss Cuijl x Maeijken Peeters voor ½ en
Peeter Aertss, Gerrit Peeterss, Melis Peeterss, Adriaen Aertss Cuijl x Neeltje
Peeterss, Gerken Peeterss geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet. Erfgenamen
Huijbert Peeterss voor de andere ½.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 199v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1675

1e Comparant: Adriaen Janss Timmerman

2e Comparant: Jan Janss Timmerman, halven broer

Goederen: een acker zaeijlant, gecomen van zijn vader zaliger

Prijs: ƒ 125

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis en Jacob Abrahamss

West: Steven en
Peeters Wouterss Boeff

Noord: Jan Adriaenss
van Tichel

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen en Jan wonen te Raemsdonq

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 199v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1675

1e Comparant: Gerard Pauw, adv en rentmr weeskamer Dordrecht

2e Comparant: Jan Arienss Locht

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan heeft autorisatie om namens de kinderen van
zaliger Adriaen Adrianess Hoevenaer stukken lant te vercoopen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 200r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1675

1e Comparant: Jan Adriaenss Locht ea

2e Comparant: Lauwereijs Jacobss Bommelaer

Goederen: een stuck hooij ende weijlant gecomen van AAH 1e
vrouwe vader: Jacob Adriaenssen Bommelaer

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Dirck Adriaenss Waelwijck

West: Armen van
Sgravenmoer

Noord: Armen van
Sgravenmoer

Zuid: erfg
Leijsken Meulder

Bijz: Jan Adriaenss Locht namens Gerard Pauw, adv en rentmr
weeskamer Dordrecht en Elisabeth Pieterss wed Adriaen Adriaenss Hoevenaer
vanwege haar minderjarige kinderen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 200v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1675

1e Comparant: Wouter Anthonissen Snijder

2e Comparant: Peeter Woutersen

Goederen: een huijs, hooffende erff, gecomen door coop van wed
Wouter Jan Matijssen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corneliss Buijs cum suis

West: Willem Jacobs

Noord: Her straet

Zuid: waterganck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 201r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1675

1e Comparant: Maarten Janssen van Hasselt x Berbel Pouwelssen ea

2e Comparant: Peeter Pouwelssen, broer

Goederen: 1/5 in ½ huijs, hof, erve en delle, gemeen met cooper,
Huijbert Pouwels en kinderen Cornelis Pouwelss, zie bijz.

Prijs: ƒ 210

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Matijssen Otgens en Adriaen Michielssen

West: huijs
Gerrit Peeter Gerritsen

Noord: groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Maarten Janssen van Hasselt x Berbel Pouwelssen
(Geertruijdenbergh), Heijltje Pouweliss geassisteert met Johan Zeijlmans,
heemraet.

Het huijs is aengecomen van Pouwel
Woutersen, hun vader

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 201v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1675

1e
Comparant: Jan Adriaenss
Baes

2e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens

Goederen: een huijs, hooff ende erff

Prijs: ƒ 975

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Janssen van Hasselt

West: Gerrit
Matijssen Otgens en Willemken Arissen

Noord: Wouter
Janssen Gijben

Zuid: Her straet

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 201v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-3-1675

1e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens

2e Comparant: Jan Adriaenss Baes

Goederen: wilceur tbv aankoop van een huijs etc. Zie folio 201v

Prijs: ƒ 975

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.

Op 21-4-1676 zijn 2 van de 3 termijnen
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 202r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1675

1e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens

2e Comparant: Jacob Abrahamss met voocht Jan Huijbrechtss Vassen

Goederen: ½ huijs, hooff, erff en delle, gemeen met Willemken
Arss

Prijs: ƒ 1100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Otgens en Wouter Jansen Gijben

West: Peeter Pouwelus cum suis

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 202v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-3-1675

1e Comparant: Jacob Abrahamss

2e Comparant: Gerrit Matijssen Otgens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 202r

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-1-1677 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 203r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-3-1675

1e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck

2e Comparant: Aert Janssen Fiers, stadtsmetselaer Breda

Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc gemeen met
Peeter Janss de Jonge

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Matijs Willems

West: Willem Peeterss Plucknoot cum suis

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Op 10-5-1682 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 203v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-3-1675

1e
Comparant: Johan Peeterss
Zeijlmans

2e
Comparant: Jan Adriaenss
Cramer

Goederen: een binnendijcxse delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: stede
Huijbert Aertss Cuijl

Noord: erfg Aert
Peeterss Cuijl met wederhelft

Zuid: Adriaen
Anthonisse Cuijl

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 204r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-4-1675

1e Comparant: Thomas Janss Conincx, ruijter in garnizoen Breda

2e Comparant: Aert Janss Fiers, stadsmetselaer Breda

Goederen: wilceur met als onderpant vier dalleve geert hooij
ende weijlant, in 7 geerden, met kinderen Jan Gijsbertss Conincx

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae straet

Belend
Oost: Mels Thomas Zeijlmans

West: rentmeester Otgens cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae straet

Bijz: op 23-5-1682 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 205r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1675

1e Comparant: Maeijken Huijbrechtss de Bont

2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet

Goederen: een perceelken grasdriessen

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Gerritss Boudewijns

Noord: erfg Mathus
Peeters

Zuid: Aert Gerit
Franss

Bijz: Koop som is op 19-51676 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 205v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-7-1675

1e Comparant: Willem Jacob Jan Tijssen

2e Comparant: Aert Adriaenss Bommelaer

Goederen: een binnen delleken, aengecomen van zijn ouders

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Huijbert Aertss Cuijl

Noord: Meerten Janss

Zuid: Thomas
Adriaenss Bommelaer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 206r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-8-1675

1e Comparant: Gerard de Bus, schepen en gasthuismrs G'bergh ea

2e Comparant: Steven Cornelis Swart

Goederen: een perceel hooij ende weijlant, genaemt den Vijfhoeck

Prijs: ƒ 50

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: den Vijfhoeck

Belend
Oost: den wilden boer

West: niets
ingevuld

Noord: Jan
Huijbertss Vassen cum suis

Zuid: graeffelijckheijt
van Hollant

Bijz: Gerard de Bus namens Mathijs Schuijfhil, tresaurier en
Roelant Rutten, schepen, beijde mede H.Geesthuijsmrs, Jacobus Durant en Wouter
Wijnbergen, beijde borgers van G'bergh en diacone vande kerck (G) namens
Mathijs Weijdemans en Jan Gerart Doremans, beijde diakens G'berg. Procuratie
voor notaris Meljoit Gerardtss op 25 en 26-8-1675

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 206v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1675

1e Comparant: Janneken Wouterss Camp

2e Comparant: Gerit Janss Zeijlmans, schout

Goederen: 1/7 acker zaeijlant, aengecomen van haar vader Wouter
Jan Mathijss Camp volgens deeling van 22-5-1669

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Gerit, Lijsbith en Jenneken Wouterss Camp

West: Maeijken Wouterss Camp

Noord: den bijster

Zuid: de Corte
Maten

Bijz: Janneken wordt geassisteert door haar swager Adriaen
Melss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 207r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1675

1e Comparant: Adriaen Melss voocht Maeijken Wouterss Camp

2e Comparant: Gerit Janss Zeijlmans, schout

Goederen: 1/7 acker zaeijlant, aengecomen van haar vader Wouter
Jan Mathijss Camp volgens deeling van 22-5-1669

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Jenneken Wouterss met 1/7

West: Cornelis Franss van Ammeroij

Noord: den bijster

Zuid: de Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 207r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1675

1e Comparant: Gerrit Wouterss Camp

2e Comparant: Gerit Janss Zeijlmans, schout

Goederen: 1/7 acker zaeijlant, aengecomen van haar vader Wouter
Jan Mathijss Camp volgens deeling van 22-5-1669

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Corte Maten

Belend
Oost: Gerrit Peeterss Dolck

West: cooper met
1/7 van Janneken Wouterss

Noord: den bijster

Zuid: de Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 207v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-10-1675

1e Comparant: Grietje Janss wed Melis Hendricxss Schoenmakers

2e
Comparant: Thomas Peeters
Zeijlmans, secretaris

Goederen: ½ acker zaeijlants gemeen met erfgenamen van Melis

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Pouwelse Zeijlmans

West: Aert Dingemans cum suis

Noord: Bastiaen
Huijbrechtss de Greeff

Zuid: Aert
Dingemans

Bijz: Grietje wordt geassisteert met Mels Thomass Zeijlmans,
heemraet.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 208r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1675

1e Comparant: Dirck Peeterss Zeijlmans

2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, omtrent den watermeulen, gemeen met Adriaen Hendricks Boeser ea

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Peeters Wouterss

West: Huijbert
Peeters Wouterss

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaen Hendricks Boeser, Aert Cornelis Reijcken, Jan
Mathijssen Otgens, den Armen en de Kerck, gecomen van Aen Commeren en Jan
Driessen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 208v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-11-1675

1e Comparant: Aert Cornelis Rijcken, hoeij schipper ea

2e Comparant: Thomas Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, omtrent den watermeulen, gemeen met Adriaen Hendricks Boeser ea

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Peeters Wouterss

West: Huijbert
Peeters Wouterss

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Aert Cornelis Rijcken, hoeij schipper, x Anneken
Peeterss Zeijlmans.

Adriaen Hendricks Boeser, cooper, Jan
Mathijssen Otgens, den Armen en de Kerck, gecomen van Aen Commeren en Jan
Driessen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 209r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-11-1675

1e Comparant: Thijs Janssen Camp x Berbel Wouterssen Boeff

2e Comparant: Steven Wouterssen Boeff

Goederen: een ackerken zaeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: wed
Dingeman Janssen

Noord: wed Dingeman
Janssen

Zuid: de
veldekens

Bijz: Thijs en Steven wonen te Raemsdoncq

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 209r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1675

1e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Huijbert Pauwelssen Zeijlmans

Goederen: ½ ackerken zaeijlant, gemeen met erfg Melis Hendricxss
Schoenmakers

Prijs: ƒ 220

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Aert
Dingemans en vercooper

Noord: Bastiaen
Huijbrechtss de Greff

Zuid: Aert
Dingemans en vercooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 209v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-12-1675

1e Comparant: Gijsbert vanden Pont, coopman en borger Delft ea

2e Comparant: Cornelis Janssen Mouthaen

Goederen: een stuck weij ende zaeijlant teijnde erfg Cornelis
Willemss Knaep, aengecomen volgens deeling van 17-3-1675 te Sg moer

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Corneliss Cop

West: niets
ingevuld

Noord: Jan Corneliss
Cop

Zuid: Adriaen
van Alphen, borgemrs Bergen opden Zoom

Bijz: Gijsbert vanden Pont, coopman en borger Delft, voor
1/3, Cornelis Gerritss (Gils) en Jacob Peeterss Wit namens Maeijken Gerritss
(Roosendael), stadthouder Dilis Quirijns vanwegen de drie kinderen van Jenneken
Gerritss zaliger bij Jan Anthoniss van Sprangh, samen voor 1/3 en Huijberta
Joosten Biscops wed Geerit Melssen Schep (Sgravenmoer) voor 1/3. Erfgenamen van
Jacoba Corneliss Reijmans.

Cornelis woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 210v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-12-1675

1e Comparant: Jacob Janssen Vaders

2e Comparant: Sijken Adriaen Stevens wed Adriaen Jan Mathuss

Goederen: ½ van ¾ part ackerken zaeijlant, gemeen met cooper,
aengecomen van zijn ouders

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de Geer sloot

West: Vroukensvaertse grippel

Noord: Willem
Huijbrechtss Zeijlmans met ¼

Zuid: erfg Jan
Adriaenssen Corst

Bijz: Jacob woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 211r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1675

1e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck x Lesken Janssen de Jonge

2e Comparant: Peeter Janssen de Jonge, swager

Goederen: ½ huijs, hoff, erff ende delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Willemss

West: Willem Peeters Plucknoot cum suis

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 211v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1676

1e Comparant: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten ea

2e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet

Goederen: een huijs, hoff en acker

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: erfg Hendrick Peeterssen alias Ophoeck

Noord: cooper cum suis

Zuid: wed en
kinderen Adriaen Corsten

Bijz: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten voor de ½ en
Joost Cornelis Jan Wijten mede als voocht van Cornelia Adriaenss dochter van
Adriaen Cornelis Jan Wijten, Peeter Cornelis Jan Wijten, Cornelis Aerden de
Laet x Dingetie Cornelis Jan Wijten, Willem Huijbrechtss Ruijter x Sijken
Cornelis Jan Wijten, Jenneken Cornelis Jan Wijten geassisteert met den
stadthouder alhier ende Jenneken Adriaenss dochter van Adriaen Cornelis Jan
Wijten, Woonende te Waspik, Sprangh en Made. Erfgenamen van Cornelis Jan
Wijten.

Betaald wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 212r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-1-1676

1e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet

2e Comparant: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 211v

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anneken Joosten wed Cornelis Jan Wijten voor de ½ en
Joost Cornelis Jan Wijten mede als voocht van Cornelia Adriaenss dochter van
Adriaen Cornelis Jan Wijten, Peeter Cornelis Jan Wijten, Cornelis Aerden de
Laet x Dingetie Cornelis Jan Wijten, Willem Huijbrechtss Ruijter x Sijken
Cornelis Jan Wijten, Jenneken Cornelis Jan Wijten geassisteert met den
stadthouder alhier ende Jenneken Adriaenss dochter van Adriaen Cornelis Jan
Wijten, Woonende te Waspik, sprangh en Made. Erfgenamen van Cornelis Jan
Wijten.

Bij de bataling wordt geneomd Jan
Teuniss B??? X Jenneken Adriaens wed Adriaen Cornelis, Jan Janss Wijten, erfg
Anneken Joosten.

Laatste datum is junij 1683.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 213r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-1-1676

1e Comparant: Cornelis Claessen x Anneken Mathijs Ottgens

2e Comparant: Jan Mathijs Ottgens, zijn neve

Goederen: ½ huijsken, erff ende delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Otgens

West: Mels Thomass Zeijlmans

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 213v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1676

1e Comparant: Jan Peeterss wednr Maeijken Commersen

2e Comparant: Cornelis Claessen

Goederen: ½ ackerken zaeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Mathijssen met wederhelft

West: Adriaen Gerritss Dolck

Noord: Her straet

Zuid: Huijbrecht
Janssen Vassen

Bijz: Jan woont te Raemsdoncq

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 214r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-1-1676

1e Comparant: Jan Mathijss Otgens

2e Comparant: Jan Peeterss Nieuwenhuijsen, oom

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden op den oostenkant, in 12 geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed en kinderen Johan Zeijlmans

West: erfg Gerit
Janss cum suis met andere 6 geerden

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan P woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 214v

Soort akte: wilceur copije

Datum: 18-10-1645

1e Comparant: Melis Hendricxss

2e Comparant: Jan Jan Roeloffs de jonge, visser G'bergh

Goederen:

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er is intrest betaelt van 164t t/m 1670

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 215v

Soort akte: wilceur copije

Datum: 28-3-1666

1e Comparant: Melis Hendricxss

2e Comparant: Jochum Hendricxss, broer

Goederen:

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 216r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-1-1676

1e Comparant: Grietje Janss wed Melis Hendricxss Schoenmaeckers

2e Comparant: Jan Jan Roeloffs, borger en visser G'bergh

Goederen: wilceur tnb twee oude obligaties met als onderpant
haar halve huijs etc

Prijs: ƒ 153

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Peeterss Zeijlmans

West: Anneken
Dircken en Hendrick Jochumss Schoenmaekers

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Wilceur is voor f 121 tbv Jan en voor 32 tbv de
kinderen van Peeter Janss Coenen bij Tuentje Jochumss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 217r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1676

1e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck

2e Comparant: Jan Huijbrechtss Vassen

Goederen: ½ ackerken zaeijlant, gemeen met wed en jinderen Mels
Dircxss, gecomen van Jan Janss de Jonge, swager

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Claessen

West: Huijbrecht
Janss Vassen

Noord: Her straet

Zuid: Huijbrecht
Janss Vassen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 217v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-2-1676

1e Comparant: Jan Freijs en Lambrecht Freijs

2e Comparant: Marcelis Freijs

Goederen: elck 1/3 huijsken, hooff, erff ende ackerlant, nun
aengecomen van Huijbrecht Freijs

Prijs: ƒ 266

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: de Geer sloot

West: Vroukens
vaert

Noord: Jan Freijs

Zuid: Anthonis
Joosten vanden Hoeck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 218r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-2-1676

1e Comparant: Marcelis Freijssen

2e Comparant: Jan Freijssen, broer

Goederen: een parthijken ackerlant, teijnde de stede Adriaen
Corsten, gecomen van Freijs Jansen zijn vader

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Freijss

West: wed Adriaen Corsten

Noord: erfg Jan Jan
Jacobss Vader

Zuid: Aert
Adriaens Bommelaer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 218v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-4-1676

1e Comparant: Jan Hendricxss de Hooch ea

2e Comparant: Willem Meussen de Hooch

Goederen: wilceur met als onderpant een binnen delle

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: de Kerck van Waspick

West: secretaris van Waspick

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Hendricxss de Hooch borger G'bergh als voocht en
Geerit Peeterss Dolck als toesiender van de kinderen van Hendrick Hendricxss de
Hooch en Bastiaentje Willemss.

Op 18-4-1681 is de wilceur geheel
afgelost.

Na folio 219v is een quitantie van Willem.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 219v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1676

1e Comparant: Willem Janss van Hulten x Peerken Jochumss Meijer

2e Comparant: Adriaen Teunis Canters, swager

Goederen: een perceelken hooij ende weijlant gecomen van Maeijken
Ariens Rutten wed Joachum Jacobss Meijer

Prijs: ƒ 142

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Cornelis Cop

West: cooper

Noord: cooper

Zuid: Cateria
Joachumss Meijer en cooper

Bijz: Willem woont te Dongen en Adriaen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 220r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1676

1e Comparant: Peeter Janss Frolick x Dingentje Anthoniss Cuijl

2e Comparant: Arien Anthoniss Cuijl, swager

Goederen: ¼ in 7¼ geerden hooij ende weijlant, gemeen met cooper
inde westense helft, aengecomen van Jenneken Corneliss Rutten zaliger

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Adriaen Corn Camp en erfg Jan Huijbertss de Bondt

West: Meerten
Adriaenss van Gesel

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Arien woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 220v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1676

1e Comparant: Peeterken Janss Camp wed Gerrit Anth vanden Hoeck

2e Comparant: Anthoniss Joosten vanden Hoeck, schoenvader

Goederen: ¼ huijs, hooff, erff, acker ende boomgaerde, gemeen
met Bastaien van Es en erfg Geertruijt Gerrit Franss

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert en Gerrit Adriaens Baes

West: erfg
Adriaen Jan Teeuwen

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeterken wordt geassisteert met Jan Peeterss Camp,
haer vader.

Het huijs was van Anthoniss Joosten
vanden Hoeck en Dingentje Gerrit Franss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 220v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-5-1676

1e Comparant: Peeterken Janss Camp wed Gerrit Anth vanden Hoeck

2e Comparant: Anthoniss Joosten vanden Hoeck, schoenvader

Goederen: een acker zaeijlant gecomen van Paowelus Janss van
teurenhout, 13-4-1665

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Dirck Leendertss van Driel

West: erfg Mels
Dircxss

Noord: erfg Peeter
Jochum Jan Berthouts

Zuid: Gerit
Peeterss Dolck

Bijz: Peeterken wordt geassisteert met Jan Peeterss Camp, haer
vader.

Het huijs was van Anthoniss Joosten
vanden Hoeck en Dingentje Gerrit Franss.

Betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 221r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-5-1676

1e Comparant: Anthoniss Joosten vanden Hoeck, schoenvader

2e Comparant: Peeterken Janss Camp wed Gerrit Anth vanden Hoeck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ huis en een stuck
ackerlant

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Dircxss x Peeterken Janss Camp verklaert dat de
wilceur op 21-6-1677 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 221v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-5-1676

1e Comparant: Adriaen Corneliss Evertss

2e Comparant: Mauwereijs Corneliss Vermeulen, Reijsschipper

Goederen: een percheel saeij ende weij ofte hooijelant teijnde
de stede Cornelis Joriss en Lijntje Adriaenss Corp

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Vogelensanck

Belend
Oost: Adriaen Anthoniss Schep

West: Vermeulen

Noord: Adriaen van
Alphen

Zuid: Vogelensanck

Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 222r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-6-1676

1e Comparant: Dingentje Ptr Otgens wed Huijbrecht Adr de Bruijn

2e Comparant: Peeter Gerritss Dolck

Goederen: ¼ binnen delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den polder van Groot Waspick en dorps bosch

West: Hendrick Franss Boeser

Noord: Ouden straet

Zuid: Her straet

Bijz: Dingentje wordt geassisteert met haer soon Adriaen de
Bruijn.

Bij belending wordt twee keer west
genoemd.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 222r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-6-1676

1e Comparant: Peeter Gerritss Dolck

2e Comparant: Dingentje Ptr Otgens wed Huijbrecht Adr de Bruijn

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ binnen delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jochum Aertssen en Adriaentje de Bruijn verklaren dat
op 12-1-1686 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 222v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-7-1676

1e
Comparant: Willem Peterss
Plucknoot

2e Comparant: Engeltje Willems, sijn dochter

Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc, gemeen met Jan
Janss. 2e een ackerken zaijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Janss

West: erfg Franss
Huijbrechtss, Arien Janss

Noord: Groot
Waspick; Her straet

Zuid: Her
straet; Peeter melss

Bijz: Engeltje ontvangt van Jan Mathijss Otgens en Peeter
Janss resp voocht en toesiender van haar minderjarige broers en zusters de
beloofde f 100 op 9-1-1679.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 223r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1676

1e Comparant: Margriet vander Eijnden

2e Comparant: Steven Wouterss Boef

Goederen: wilceur met als onderpant 4 geerden hooij ende
weijlant, in 12 geerden, gemeen met Steven Wouterss Boef cum suis

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: Huijbert Gijsbrechtss Conincx

West: Hendrick Joachumss Schoenmaeckers

Noord: Oude straet

Zuid: Oude Maese

Bijz: Margriet woont te Breda en Steven te Raemsdoncq.

De wilceur is op 23-4-1686 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 224r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1676

1e Comparant: Cornelis de Hooch wed Janneken Gijben

2e Comparant: Maeijken Janss Gijben, schoonzus

Goederen: 1/6 in ¼ acker zaeijlant mette veldekens, zie
testament 16-1-1670 te Goude, notaris Adriaen Jonghcint, met Maeijken Janss

Prijs: ƒ 18

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Johan Zeijlmans en Peter Melss

West: Maeijken
Peeterss en Adriaen Corneliss

Noord: waterganck

Zuid: Sgravelduijn
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 224r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1676

1e Comparant: Mathus Janss Vaders, coopman Leijden

2e Comparant: Adriaen, Dingentje en Neeltje Janss Vaders

Goederen: een binnen delleken; 2e half binnen delleken gemeen
met Herman Tielemans, swager

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; gelijk 1

West: secretaris;
kinderen Teunis Janss Snijder

Noord: Gerrit
Corneliss Swart; erfg Cornelis Janss Wijten

Zuid: den Armen;
erfg Peeter Jochumss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 224r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-11-1676

1e Comparant: Mathus Janss Vaders, coopman Leijden

2e Comparant: Adriaen, Dingentje en Neeltje Janss Vaders

Goederen: 3e zijn deel inde Pleckelingh ? Delle gemeen met erfg
Aert Gerrit Franss cs

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Vroukens
vaert

Noord: Adriaen Janss
Pottmaeckers

Zuid: erfg
Adriaen Peeterss Fijnenbuijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 224v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-12-1676

1e Comparant: Adriaen de Bruijn ea

2e Comparant: Anthonis Wouters Zeijlmans

Goederen: ½ moerdelle gemeen met cooper en 2e noch een stuck in
deze delle.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter de Haen; 2e Vroukens vaert

West: erfg Aert
Peeterss Cuijl; den Armen

Noord: Johan de
Bruijn; gelijk 1

Zuid: erfg
Teunis Peeterss Teeuwen; den Armen

Bijz: Adriaen de Bruijn namens Dingentje Peeterss Otgens,
sijn moeder, voor ¼, Adriaen en Sofia Lambrechtss Romme voor ¼, Johan de
Bruijn, stadthouder en secr Cleijn Waspick en Adriaen Kieviets x Adriaentje de
Bruijn, Beijens x Jenneken de Bruijn, Caterin De Bruijn en Pieternella
de Bruijn voor ¼, Adriaen Peeterss Berthouts, Jochum, Adriaentje, Caterien en
Marie Peeterss Berthouts voor ¼

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 225r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1677

1e Comparant: Adriaen Cornelis Ruijckhaver, ruijter Breda

2e Comparant: Adriaen Gerritss Dolck, swager

Goederen: een huijsinge, hoff, erff, ackerlant, grasdriessen
metten bijster gecocht van erfg Mels Gesel

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Anth Janssen Snijder en Marten Adr van Gesel

West: erfg Adriaen Dircken

Noord: Her straet

Zuid: Marten
Adriaenss van Gesel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 225v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1677

1e Comparant: Adriaen Dircxsse

2e Comparant: Lambrecht Dircxsse Schoenmakers, schoonsoon

Goederen: een huijdinge, hove, erve mette delle

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis Peeterss

West: Wouter
Adriaen Stevens

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen en zijn vrouw mogen in de woning blijven wonen

De koopsom is op 20-1-1680geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 226r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1677

1e Comparant: Aeltje, Maeijken en Jenneken Teunissen van Hasselt

2e Comparant: Mels Thomass Zeijlmans

Goederen: een binnen delle met den hooff, aengecomen van hun
ouders.

Prijs: ƒ 800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: stede Anneke Mathijssen Otgens

West: Gerrit
Mathijssen Otgens en Wouter Jan Gijben

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: De zussen van Hasselt worden geassisteert door
Coenraet Adriaensen Baes, heemraet elck, voor 1/3 (1/4 ??),

Cornelis Huijbrecht Haensberch(
Raemsdoncq) wed Adriaenken Teunissen van Hasselt mede namens 2 kinderen voor
1/4

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 226v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1677

1e Comparant: Adriaen Melsen x Maeijken Wouterss Camp

2e Comparant: Jan Janssen de Jonch

Goederen: ¼ huijsken, hooff, ackerlant, gemeenm met Janneken,
Lijsbeth en Jenneken Wouterss Camp

Prijs: ƒ 70

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Dirck Lenderts

West: stede Denis
de Haen

Noord: Michiel
Berten Vleesch

Zuid: Armen van
Waspick

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 227r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-2-1677

1e Comparant: Adriaen Hendricxss Boeser x Truijken Zeijlmans

2e
Comparant: Thomas
Zeijlmans, secretaris, swager

Goederen: 1 geert hoij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Jan Otgens en cooper cum suis, aengecomen van ouders

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbrecht Peeterss

West: Huijbrecht
Peeterss

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 227v

Soort akte: waterbrief

Datum: 12-2-1677

1e Comparant: Frans Hendricxss Boeser

2e Comparant: Aert Cornelisse ea

Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip

Prijs: ƒ 1100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert Cornelisse als voocht en Huijbert Zeijlmans als
vader en toesiender van 4 kinderen verweckt bij Marieken Cornelis Rijcken:
Huijbert Cornelis Rijcken, Peeter Hijbertse Bervoets, Nicolaes Brouwers,
Willemijntje Corneliss Rijcken geassisteert met Mels Zeijlmans, heemraet,
Anneken Cornelis Rijcken, 19 jaar, geassisteert schout en heemraden. Erfgenamen
samen met Frans Hendricxss Boeser, swager, van Cornelis Jochum Rijcken en
Maeijken Aerden Bommelaer.

Hendrick Franss Boeser en Huijbert
Cornelis Rijcken, vader en swager staan borg.

Op 10 ? - 4 1681 is de brief geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 228v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1677

1e Comparant: Joost Cornelis Wijte ea

2e Comparant: Jan Freijs

Goederen: een binnen delleken

Prijs: ƒ 143

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Adriaen
Rommen

Noord: Dingetje
Peeterss Otgens en Achtjen Buijs

Zuid: erfg Jan
vaders

Bijz: Joost Cornelis Wijte mede als voocht van Cornelia
Ariens Wijten verweckt bij Jenneken Arss, Willem Huijbrechtss de Ruijter x
Sijken Cornelis Jan Wijten, Cornelis Aerden de Laet x Dingentje Cornelis
Weijten, Peeter Cornelis Wijten en Janneken Cornelis Wijten geassisteert met
Gijsbert de Ruijter voor ½. De voorss comparanten met Janneken Aertss wed
Adriaen Cornelis Rijcken voor dandere ½. Kinderen van Cornelis Janss Wijten en
Anneken Joosten

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 229r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1677

1e Comparant: Maarten Janss Cin

2e Comparant: Huijbert Corneliss Timmerman

Goederen: een binnendelleken

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maarten woont te Breda en Huijbert te G'bergh

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 229v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1677

1e Comparant: Gijsbert Peeterss Decker en Jan Hendricks

2e Comparant: Neeltje Dingeman, hare moeder

Goederen: een huijs, hof, ackerlant, grasdreis en weijvelden,
gemeen met hun moeder, gecocht van Thomas Zeijlmans, 8-2-1674

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jan Wijten

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Jan Anthonis
en Anthonis Wouterss Zeijlmans

Zuid: Cornelis
Steven Swart

Bijz: Gijsbert woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 230r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1677

1e Comparant: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter ea

2e Comparant: Govert Gijsbertss Paens

Goederen: 4 hont zaeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Anthonis van Pas

West: Cornelis
Jan Wijten en vercoopers

Noord: erfg Anthonis
Jan Snijder

Zuid: erfg
Cornelis Stevenss Swart, Adriaen Ant van Pas,

Bijz: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter voor ½
en Jan Hendricks, Willem Hendricks, Janneken Hendricks en haar 2 kinderen bij
Jan Ariens Snijder, Gijsbert Peeterss Decker x Peerken Hendricks, Maria en
Lijxken Hendricks voor dandere ½.

Govert woont te Sgravenmoer.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 230r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-3-1677

1e Comparant: Govert Gijsbertss Paens

2e Comparant: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 4 hont zaeijlant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Neeltje Dingeman wed Hendrick Janss de Ruijter voor ½
en Jan Hendricks, Willem Hendricks, Janneken Hendricks en haar 2 kinderen bij
Jan Ariens Snijder, Gijsbert Peeterss Decker x Peerken Hendricks, Maria en
Lijxken Hendricks voor dandere ½.

Govert woont te Sgravenmoer.

Op 16-5-1679 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 230v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1677

1e Comparant: Gerrit Wouterss Camp

2e Comparant: Zeeger Cleijs de Graef

Goederen: een partijken moergronden over den waterganck in de
stede van Wouter Jan Mathijss, Gerrit's vader

Prijs: ƒ 57

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Cornelis Buijs

West: Willem Jacobss en kinderen

Noord: erfg Wouter
Jan Thijss

Zuid: lot van
Johan Zeijlmans

Bijz: Zeeger woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 231r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-4-1677

1e
Comparant: Jan Govertss ea

2e Comparant: Peeter Janssen Geenen

Goederen: een huijs en erff, vercregen bij coop van (niets
ingevuld)

Prijs: ƒ 512

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: polder gebied

West: dorps bos

Noord: polder gebied

Zuid: polder
gebied

Bijz: Jan Govertss (Cappel) als voocht vande kinderen van
Crijn Leendertss vander Cleij en Neeltje Govertss.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 231v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-4-1677

1e Comparant: Peeter Janssen Geenen

2e
Comparant: Jan Govertss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. Zie folio
230v

Prijs: ƒ 512

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Govertss (Cappel) als voocht vande kinderen van Crijn
Leendertss vander Cleij en Neeltje Govertss.

Jan Govertsss verklaart op 16-10-1680
dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 232r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1677

1e Comparant: Gerrit Peeterss Dolck ea

2e Comparant: Adriaen Corneliss Camp

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 953

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den Armen

West: secretaris cum suis

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Gerrit Peeterss Dolck namens Jan de Hooch als voocht
van 3 kinderen van Hendrick de Hooch en Bastiaentje Willemss en namens Jan
Bacx, ruijter onder ritmeester Kuijlenerch x Anneke Hendrickss de Hooch..
Procuratie G'bergh 11-5-1677.

Op 1-1-1679 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 232v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-6-1677

1e Comparant: Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet

2e Comparant: Coenraet Adriaenss Baes, heemraet, swager

Goederen: ½ acker zaijlant, groot ontrent ½ hont; 2e 6 roeijen
inden hooff, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Wouter
Ruijghaver

Noord: erfg Jan
Arienss Croot cum suis

Zuid: Denis
Peeterss de haen

Bijz: de 6 roeijen zijn bij coop vercregen door Adriaen
Jacobss Baes van Jacob Adriaenss Corp

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 233r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1677

1e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans

2e Comparant: Peeter Bernt Schoenmaecker

Goederen: een huijs, hoff, erff ende grasdries, aengecomen door
coop van t kint van Adriaen Janss van Hasselt, 16-4-1663

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper cum suis

West: wed Melis Hendricxss

Noord:

Zuid: sloot voor
de ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 233r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1677

1e Comparant: Peeter Bernt Schoenmaecker

2e Comparant: Huijbrecht Peeterss Zeijlmans

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 233r

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 17-10-1679 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 233v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1677

1e Comparant: Peeter Jan Gerritss ea

2e Comparant: Peeter Janss Frolick

Goederen: een bijster moergronden aengecomen van jan Gerritss
Braeijer, vader

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Cornelis Peer Jacobss

West: Lauwereijs Jacobss Bommelaer cum suis

Noord: Lauwereijs Jacobss Bommelaer cum suis

Zuid: Cornelis Cornelis Peer Jacobss

Bijz: Peeter Jan Gerritss (Dongen), Frans Peeterss Rijcken x
Catelijn Jan Gerritss (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 233v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1677

1e Comparant: Jan Dircxss van Driel

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

Goederen: ¼ huijs, hooff, gronden en weijvelden

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jenneken Corn Rutten en erfg Adr Jac Bommelaer

West: erfg Mels
Dircxss van Driel

Noord: Her straet

Zuid: erfg
Adriaen Jacobss Baes

Bijz: Jan woont te Leijden.

Jenneken Rutten nu Thomas Wouterss
Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 233v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1677

1e Comparant: Jan Dircxss van Driel

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

Goederen: 2e een ackerken zaeijlant gemeen met Willem Jacobss en
Adriaen Dircxss van Driel, gekocht van Jan Berten

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Freijs Janssen

West: steeg gemeene ackers

Noord: Merten van
Gesel

Zuid: Gerrit
Peeters Clermaker

Bijz: Jan woont te Leijden.

Jenneken Rutten nu Thomas Wouterss
Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 234v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-1-1678

1e Comparant: Lambrecht Dircxss Schoenmaeckers

2e Comparant: Dingeman Dircxss Schoenmaeckers, broer

Goederen: ½ huijsinge, erve, hoove

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Fingenken Joachumss (Anneken ?)

West: Huijbert Pauwelss

Noord: Her straet

Zuid: sloot
vande ackers

Bijz: De koopsom is op 20-1-1680 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 235r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1678

1e Comparant: Maeijken Corneliss Bosser wed Cornelis Pauwelss

2e Comparant: Peeter Pauwelss, swager

Goederen: 1/10 huijsinge, erve ende hoove, gemeen met cooper cum
suis en 1/5 in ½ delle, aengecomen van Pauwel Wouterss, vader

Prijs: ƒ 110

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Peeterss en Jacob Abrahams cum suis

West:

Noord: ½ delle

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken woont tot Raemsdocq en is geassisteert met
Mels Zeijlmans, heemraet.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 235v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1678

1e Comparant: Cornelis Jan Geerenden x Dingentje Hendricxss

2e Comparant: Geltje Janssen Fiers

Goederen: 3 partijkens moervelden

Prijs: ƒ 627

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: secretaris en Anneken Pannincx

West: Adriaen
Adriaenss Teeuwen

Noord: Peeter Huijbrechtss de Bondt

Zuid: Anneken
Jan Teeuwen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 235v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-2-1678

1e Comparant: Geltje Janssen Fiers

2e Comparant: Cornelis Jan Geerenden x Dingentje Hendricxss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van moergronden

Prijs: ƒ 627

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geltje is geassisteert met Adriaen Corneliss Buijs.

De wilceur is in 1680 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 236r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1678

1e Comparant: Johan Bernagien, advocaat Breda ea

2e Comparant: Emanuel Hollos, ex cappiteijn Breda

Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jacob Hendricxss cum suis

West: Mathijs
Janssen Camp cum suis

Noord: Oude Maesen

Zuid: Her straet

Bijz: Johan Bernagen, advocaat Breda namens Anna Elisabeth
Smidts wed Hendrick Louis Brouaerts, schout van Alphen, procuratie voor notaris
Sjaack Leempoel, 5-2-1678 Breda.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 236v

Soort akte: procuratie

Datum: 5-2-1678

1e
Comparant: Anna Elisabeth
Smidts wed Hendrick Louis Bouaert

2e Comparant: Johan van Bernagien

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Breda

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anna machticht Johan om te Waspik lant te verkopen aan
Emanuel Hollos. Zie folio 236r

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 237r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1678

1e Comparant: Peeter Bernt Schoenmaecker

2e Comparant: Peeter Adriaen vander Linden

Goederen: de oostense helft van het erve en het klein huijsken,
gecomen van Huijbert Zeijlmans volgens gifte van 4-10-1677

Prijs: ƒ 225

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Zeijlmans

West: wed Melis
Hendricxss Schoenmakers

Noord: Her straet

Zuid: de ackers

Bijz: De koopsom is op 31-10-1678 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 237v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1678

1e Comparant: Cornelis Jan Geerenden x Dingentje Hendricxss

2e Comparant: Frans Adriaenss Cuijper, schoonsoon

Goederen: wilceur met als onderpant een huijsinge ende hove

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wesen Leendert Hendricxss Scheuren

West: erfg Aert
Gerrit Franss

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans woont te Delft. Op 11-10-1678 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 238r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1678

1e Comparant: Arien Cornelis Ruijchaver

2e Comparant: Thomas Peeterss Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, gemeen met Jan Huijbertss
Vassen ende Adriaen Willemss, in 6 geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Achtjen Corneliss Buijs cum suis

West: erfg
Huijbert Dircxss

Noord: Ouder Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: De geerden zijn aengecomen via testament van Melis
Hendricxss Schoenmakers en Grietjen Janss sijn oom emde moeijtje, 7-1-1660

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 238v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-5-1678

1e Comparant: Asdriaen Gerritss Dolck

2e Comparant: Jeremias Janss en Peter Boudewijns van Beieren

Goederen: wilceur met als onderpant huijsinge, hof, erf,
ackerlant, grasdriessen ende bijster

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Ant Janss Snijder en Meerten Adr van Gesel

West: erfg Adriaen Dircken

Noord: Her straet

Zuid: Meerten
Adriaen van Gesel

Bijz: Jeremias Janss en Peter Boudewijns van Beieren zijn
visschers en borgers G'bergh en voogden over de kinderen van Leendert Swaen.

Jeremieas Broeckhoven verklaart op
12-4-1687 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 239v

Soort akte: waterbrief

Datum: 12-5-1678

1e Comparant: Adriaen Bastiaenss Hulstman

2e Comparant: Adriaen de Bruijn, heemraet Cleijn Waspick

Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met
alle toebehoorten.

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen woont te Dongen.

Bastiaen Corneliss Hulstman en Dirck
Bastiaenss Hulstman, vader en broer, staan borg.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 240v

Soort akte: procuratie

Datum: 13-10-1677

1e Comparant: Peeter Adriaenss ea

2e Comparant: Denis Adriaenss

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Adriaenss, Geraert Adriaenss, Adriaen
Adriaenss, Querijn Jacobss x Jenneken Adriaenss. Kinderen Adriaen Adriaenss
genaemt Den Jongen Heer en Sijken Denis de Haen. Erfgenamen van Denis Peterss
de Haen, grootvader.

Zij machtigen hun broer Denis om aan
Anthonis Claess, hun oom, hun deel vande erffenis te verkopen .

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 241r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-6-1678

1e Comparant: Denis Adriaenss

2e Comparant: Peeter Adriaenss ea

Goederen: hun deel van de erfenis van Denis Peterss de Haen

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter Adriaenss, Geraert Adriaenss, Adriaen
Adriaenss, Querijn Jacobss x Jenneken Adriaenss. Kinderen Adriaen Adriaenss
genaemt Den Jongen Heer en Sijken Denis de Haen. Erfgenamen van Denis Peterss
de Haen, grootvader.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 241v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-6-1678

1e
Comparant: Thomas Wouterss
Zeijlmans ea

2e Comparant: Artus van Sterrenborch, kleermaker

Goederen: ½ huijs, , erve, hoff

Prijs: ƒ 146

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gijsbert den Decker

West: erfg Cornelis Jochem Rijcken

Noord: Jan Corsten
Timmerman

Zuid: wed Steven
Cornelis Swart

Bijz: Thomas Wouterss Zeijlmans en Jan Bastiaenss Boeser als
armmrs, Gerard Johan Zeijlmans, schout en heemraden. Tsamen curatuers van den
boedelk van Corst Bernoutsen.

De koopsom is op 3-3-1692 geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 242r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-6-1678

1e
Comparant: Thomas Wouterss
Zeijlmans ea

2e Comparant: Gisbert Adriaenss de Ruijter

Goederen: een parceel ackerlant met driessen en dellen oost en
west inde Endenest

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Endenest

Belend
Oost: graeffelijckheijt van Hollant

West: dwers leij
of reden van Smullen

Noord: erfg Steven
Cornelis Swart

Zuid: erfg
Jacomijntje Jan Wouters

Bijz: Thomas Wouterss Zeijlmans en Jan Bastiaenss Boeser als
armmrs, Gerard Johan Zeijlmans, schout en heemraden. Tsamen curatuers van den
boedel van Corst Bernoutsen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 243r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-10-1678

1e Comparant: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse ea

2e Comparant: Adriaen Huijbertss Zeijlmans

Goederen: een huijs, hoff ende erve

Prijs: ƒ 625

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Leenaert Hendrickss Scheuren

West: stede Aert
Gerrit Franss

Noord: den dijck

Zuid: Huijbrecht
Adriaenss de Bruijn

Bijz: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse voor ½
en Frans Adriaenss Cuijper (Delft), Adriaen Lambertss, soone van Anneke
Adriaenss Cuijper. Erfgenamen van Dingetje, Moeder en grootmoeder, elck voor ¼.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 243r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-10-1678

1e Comparant: Adriaen Huijbertss Zeijlmans

2e Comparant: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs. Zie folio 243r

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Jan Geerenden wed Dingetje Hendrickse voor ½
en Frans Adriaenss Cuijper (Delft), Adriaen Lambertss, soone van Anneke
Adriaenss Cuijper. Erfgenamen van Dingetje, Moeder en grootmoeder, elck voor ¼.

De wilceur is op 1-11-1680 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 244r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1678

1e Comparant: Adriaen Lambrechtss ea

2e Comparant: Aert Adriaenss Hulst

Goederen: een parceelken hooij ende weijlant inde stede wijlen
Aert Adriaenss Geus

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Janss Frolijck

West: stede
wijlen Aert Adriaens Geus

Noord: erfg
Bommelaer

Zuid: Marcelis
Adriaenss Cluijter cum suis

Bijz: Adriaen Lambrechtss, Johannes en Claes Adriaenss.
Kinderen Aert Adriaenss Geus en Janneken Ariens Cluijter.

Aert Hulst woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 245r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-11-1678

1e Comparant: Engel Aertss Vaerck x Aeltjen Corst Wijngaert

2e Comparant: Coen Janss van Hasselt

Goederen: een perceel hoij ende weijlant inde stede van
Corstiaen vande Wijngaert. Zie acte van renunciatie, folio 244v

Prijs: ƒ 230

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Robbrecht Janss Pharo cum suis

West: Sgravenduijn
sloot

Noord: Adriaen
Marcelis Cluijter

Zuid: Jan
Peeterss van Sprangh

Bijz: Engel is schipper te Dordrecht.

Coen woont te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 245v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1678

1e Comparant: Jacob Abrahamss x Marike Jacobss de Bruijn

2e Comparant: Peter Pauwelss

Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden, gemeen met erfg Huijbert Adriaenss de Bruijn

Prijs: ƒ 392

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob van Volbergen

West: Huijbert
Petersen cum suis

Noord: Oude Mase

Zuid: Oude
straet

Bijz: Koop som is op 16-10-1679 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 245v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1678

1e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea

2e Comparant: Cornelis Embrecht Metselaer

Goederen: ½ stede, gemeen met Jan janssen

Prijs: ƒ 640

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: stede Peter Janss de Jonge

West: Frans Huijbrechtss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge
als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss
de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 246r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-11-1678

1e Comparant: Cornelis Embrechtss

2e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop ½ stede

Prijs: ƒ 640

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge
als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss
de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een
wilceur.

Op 30-11-1680 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 246v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1678

1e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea

2e Comparant: Peter Melss

Goederen: ½ acker zaijlant

Prijs: ƒ 310

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Her straet

Zuid: Peter
Melss

Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge
als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss
de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 246v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-11-1678

1e Comparant: Peter Melss

2e Comparant: Jan Mathijss Otgens ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ acker

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Mathijss Otgens als voocht en Peter Janss de Jonge
als toesiender van de kinderen van Willem Peterss Plucknoot en Heijltje Janss
de Jonge, Engeltje Willemss Plucknoot, voordochter. Betaald wordt via een
wilceur.

Op 30-11-1680 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 247v

Soort akte: procuratie

Datum: 14-12-1678

1e Comparant: Adriaen van Gils x Maria van Nes ea

2e Comparant: Mels Thomass Zeijlmans

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen van Gils, president schepen G'bergh x Maria
van Nes, Sara van Nes wed Sijmon van Son, Barent van Nes, schepen G,bergh.
Kinderen Pieter Janss van Nes.

Zij machtigen Mels om aan Peter Mathijss
een schultbrief te vercopen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 248r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-12-1678

1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans namens erfg van Nes

2e Comparant: Peter Mathijss, heemraet Raemsdoncq

Goederen: een schultbrief twv f 200 tlv Adriaen Aerden van
17/2/1651 en 21/5/1657

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen van Gils, president schepen G'bergh x Maria
van Nes, Sara van Nes wed Sijmon van Son, Barent van Nes, schepen G,bergh.
Kinderen Pieter Janss van Nes.

Zie procuratie folio 247v

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 248v

Soort akte: procuratie

Datum: 11-2-1678

1e
Comparant: Willem Wouterss
Cop, schipper, ea

2e Comparant: Jan Adriaenss Hamel, oom

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Wouterss Cop, schipper, Laurens Jacobss
Bommelaer, schipper, x Maria Wouterss Cop, Cornelis Wouterss x Adriaentje
Wouterss Cop, Lijsbeth en Lijsbeth Wouterss Cop, de tweee jongste dochters
(beijde Lijsbeth).

Zij machtigen Jan Hamel en Dielis
Quirijns, stadthouder Sgravenmoer, hun goederen te Sgravenmoer, Waspick en
Cappel te vercopen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 249r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1678

1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel ea

2e Comparant: Adriaentje Dircxss Waelwijck

Goederen: 1/8 int out bosch gelegen op Adriaen Aerden leij,
gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooperse

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: wed Jacob
Pouwelss

Zuid: de leij

Bijz: Jan Adriaenss Hamel namens Willem Wouterss Cop,
schipper, Laurens Jacobss Bommelaer, schipper, x Maria Wouterss Cop, Cornelis
Wouterss x Adriaentje Wouterss Cop, Lijsbeth en Lijsbeth Wouterss Cop, de tweee
jongste dochters (beijde Lijsbeth). Erfgenamen van Wouter Willemss Cop.

Adriaentje woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 249v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1678

1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel ea

2e Comparant: Adriaentje Marceliss

Goederen: een parceelken bijster velden opgeworpen tot bosschen,
gecomen van hun ouders

Prijs: ƒ 71

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan de Vlucht

West: Robbert Janss Pharo

Noord: Mnarcelis
Adriaenss Cluijter

Zuid: kinderen
Cornelis Venis

Bijz: Jan Adriaenss Hamel namens Willem Wouterss Cop,
schipper, Laurens Jacobss Bommelaer, schipper, x Maria Wouterss Cop, Cornelis
Wouterss x Adriaentje Wouterss Cop, Lijsbeth en Lijsbeth Wouterss Cop, de tweee
jongste dochters (beijde Lijsbeth). Erfgenamen van Wouter Willemss Cop.

Adriaentje woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 250r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1679

1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Arien Dircxssen van Driel Jongh

Goederen: 1/3 van 2½ hont ackerlandt gekopcht van jan Dircxss
van Driel, gemeen met Adriaen van Driel cum suis

Prijs: ƒ 75

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Freijs Janss

West: den wegh

Noord: erfg Peeter
Joachumss Berthhoutss

Zuid: Gerrit
Peeterssen Dolck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 250v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1679

1e Comparant: Adriaen Anthonissen Cuijl

2e Comparant: Jan Adriaenssen Cramer

Goederen: een binnen delleken

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jan Geerenden

West: Huijbert
Aertssen Cuijl

Noord: Jan
Adriaenssen Cramer

Zuid: Huijbert
Cornelissen Timmerman

Bijz: Adriaen woont te Sgravenmoer. De koopsom is op
27-3-1679 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 251r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1679

1e Comparant: Adriaen Adriaenssen Teeuwen

2e Comparant: Huijbert Peeterssen Zeijlmans

Goederen: een huijs, hooff ende erve

Prijs: ƒ 430

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Corstiaenss en kinderen

West: Huijbrecht
Aertssen Cuijl

Noord: Her straet

Zuid: Steven
Cornelissen Swart

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 252r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1679

1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris, ea

2e Comparant: Aechtje Corneliss Buijs

Goederen: 3 geerfden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemeen met coopersse

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Zeijlmans cum suis

West: den Armen

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Thomas Zeijlmans, secretaris, namens Christina Domen
(Breda), procuratie Breda 11-2-1679.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 252v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1679

1e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Cornelis Lambrechtss

Goederen: ½ buijten delle

Prijs: ƒ 405

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gieltke Willems de Greeff en kinderen

West: Neeltje
Melss met wederhelft

Noord: Oude straet

Zuid: Hendrick
Franss Boeser

Bijz: Cornelis woont te Raemsdonck. De koopsom is op
21-4-1679 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 253r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1679

1e Comparant: Dingeman Hendrick op Hoeck

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1/7 huijs, erff, hoff, ackerlant, grasdriessen en
weijvelden gemeen met broers en zussen, gecomen van Neeltje Dingeman

Prijs: ƒ 31

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Gijsbertss Paens

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Jan Anth Cuijl, Willem Jacobss,
Anthonis Wouterss

Zuid: erfg
Cornelis Stevenss Swart

Bijz: Neeltje Dingeman is wed van Hendrick Janss alias op
Hoeck

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 253v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1679

1e Comparant: Cornelis Abrahamss x Janneken Janss Boudewijns

2e Comparant: Adriaen Adriaenss Teeuwen

Goederen: ½ binnen delle, gemeen met Dingetje Adriaen Romboutss
oftewel desselfs kint, gekomen van zijn vrouwe vader

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijbertss

West: Vroukens
vaert

Noord: Peeter vander
Punten

Zuid: Cornelis
Hendricxss Schoenmakers

Bijz: Koopsom voldaen op 20-4-1679

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 254r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-4-1679

1e Comparant: Jacob Abrahamss

2e Comparant: Cornelis Abrahamss, broer

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper, gecomen van hun
grootvader

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Dircken

West: Jan Adr van
Tichel en Jan Janss Timmerman

Noord: Her straet

Zuid: Steven
Wouterss Boef

Bijz: Koopsom op 20-4-1679 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 254r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-4-1679

1e Comparant: Gieltje Willemss de Greeff wed Johan Zeijlmans

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans, secretaris

Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens zoals Johan
Zeijlmans van zijn moeder heeft gekocht op 17-2-1671

Prijs: ƒ 1300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Meerten Aertss Turck en Jochum Jac de Bruijn

West: Cornelis Lambertss

Noord: Her straet

Zuid: Sgravelduijn
sloot

Bijz: Gieltje wordt geassisteert met Cornelis Rijcken haer
swager.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 254r-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-4-1679

1e Comparant: Gieltje Willemss de Greeff wed Johan Zeijlmans

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans, secretaris

Goederen: 2e een acker zaeijlant, velden zoals Johan gekocht
heeft van erfg Maijken Luchten en Cornelis Claess op 4-3-1667, 29-1-1674

Prijs: ƒ 1300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Adriaen Willem Huijgen

West: Anthoniss
Claes en Peter Melssen

Noord: watergangh

Zuid: Sgravelduijn
sloot

Bijz: Gieltje wordt geassisteert met Cornelis Rijcken haer
swager.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 255r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-4-1679

1e Comparant: Gieltje Willemss de Greeff wed Johan Zeijlmans

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Zeijlmans, secretaris

Goederen: een wilceur met als onderpant huijs, bergh, erve etc

Prijs: ƒ 800

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Baes

West: Hendrick Franss Boeser

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Gieltje wordt geassisteert met Cornelis Rijcken haer
swager en Mels Thomass Zeijlmans haer oom.

8-3-1703 is de wilceur geheel voldaen.

Onderteckent door Cornelis de Bont,
Gijsbert Steenoven, Adriaen Boudewijns, Steven Cornelissen, Joanna Zeijlmans en
Adriaen de Laet en in een akte eerder Lijsbeth Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 255v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1679

1e Comparant: Gerrit Thijs Otgens ea

2e Comparant: Jacob Abrahamss

Goederen: ¼ huijs, erf, hoff en delle, gemeen met cooper cum
suis

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Mathijss Otgens en Wouter Janss

West: Peeter Pouwelsen cum suis

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Gerrit Thijs, Jan Thijss en Anneken Thijss Otgens en
Adriaen Janss de Jonge x Cornelia Thijs Otgens. Erfg van Willemken Adriaenss,
haere moeije

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 256r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1679

1e Comparant: Jan mathijss Otgens

2e Comparant: Adriaen Janss de Jonge, swager

Goederen: 1/8 acker zaijlant gemeen met Jan peeterss Nieuwenhuijsen
en Gerrit Otgens cum suis gecomen van Willemken Adriaenss

Prijs: ƒ 38

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Commer Lambertss

West: Adriaen Corneliss Camp

Noord: Her straet

Zuid: Theunis Claess cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 256v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1679

1e Comparant: Huijbert Cornelis Buijs

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende
weijlant, in 12 geerden, gemeen met secretaris

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Adriaenssen de Bruijn

West: Mels Zeijlmans cum suis

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Lijsbeth Huijbertse Zeijlmans wed Thomas Peeterss
Zeijlmans verklaart op 9-4-1687 dat de wilceur geheel is afgelost.

Jasper Buijs, broer, staat borg

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 257v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1679

1e
Comparant: Willem Hendrick
alias Opt Hoeck

2e
Comparant: Thomas
Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1/7 huijs, erf, hoff, ackerlant, grasdriessen, weij
ende hoijvelden, gecomen van zijn ouders, gemeen met broers en zussen

Prijs: ƒ 48

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Gijsberts Paens

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Jan Ant
Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder ea

Zuid: erfg
Cornelis Stevens Swart

Bijz: Jan Ant Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder nu Willem
Jacobss en Anthonis Wouterss.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 258r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1679

1e
Comparant: Jan Hendrick
alias Opt Hoeck

2e
Comparant: Thomas
Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1/7 huijs, erf, hoff, ackerlant, grasdriessen, weij
ende hoijvelden, gecomen van zijn ouders, gemeen met broers en zussen

Prijs: ƒ 48

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Gijsberts Paens

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Jan Ant
Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder ea

Zuid: erfg
Cornelis Stevens Swart

Bijz: Jan Ant Cuijl, erfg Thuenis Janss Snijder nu Willem
Jacobss en Anthonis Wouterss.

Jan Hendrickss woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 258v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-6-1679

1e Comparant: Cornelis Lambertss

2e Comparant: Mels Gerritss Boudewijns

Goederen: ½ buijten delle, de oostense helft

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gieltje Willemss de Greeff en kinderen

West: Neeltje
Mels met wederhelft

Noord: Oude straet
sloot van Cleijn Waspick

Zuid: Hendrick
Franss Boeser

Bijz: Cornelis woont te Raemsdonck. De koopsom is op
15-6-1680 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 259r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-6-1679

1e Comparant: Neeltje Mels wed Gerrit Jans Boudewijns

2e Comparant: Mels Gerritss Boudewijns, haer soon

Goederen: ½ buijten delle, westense helft

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gieltje Willemss de Greeff en kinderen

West: de Armen

Noord: Oude straet
sloot van Cleijn Waspick

Zuid: Hendrick
Franss Boeser

Bijz: De koopsom is op 19-6-1679 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 259v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-6-1679

1e Comparant: Adriaen Franss ea

2e Comparant: Jan Stemkens, neve

Goederen: 3/5 in ¼ acker zaeijlants mette veldekens en gronden,
gemeen met Maria enJan Jan Wouterss, den Armen, erfg Wouter Jan Wouters

Prijs: ƒ 30

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: graeffelijckheijt

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Gijsbert de
Ruijter

Zuid: Thomas Bommelaer cum suis

Bijz: Adriaen Franss (G'bergh) en Jacob en Francijntje
Franss.

Het lant is aengecomen van Jacomeijntje
Jan Wouterss hun moeijte.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 260r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1679

1e Comparant: Jan Stemkens ea

2e Comparant: Cornelis Rijcken, heemraet

Goederen: ½ acker zaeijlant met driessen, moergronden op den
Zantschel, met de Armen wegens Jan Jan Wouterss en erfg Wouter J Wouterss

Prijs: ƒ 95

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Zantschel

Belend
Oost: graeffelijckheijt

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Gijsbert de
Ruijter

Zuid: gemeene
ackers

Bijz: Jan Stemkens voor 3/5, Lijsbet en Catlijn Corsten,
dochters van Judith Jan Wouterss, geassisieert met Willem Stemkens, halven
broer, voor 1/5 en Jan Stemkens, Willem en Josijn Stemkens. Vanwege Maria Jan
Wouterss hun moeder. Erfgenamen van Jacomijntje Jan Wouterss, Moeijtjke en
suster.

Zie ook folio 259v

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 260v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-8-1679

1e Comparant: Huijbert Peeterss Seijlmans

2e
Comparant: Thomas Peeterss
Seijlmans, secretaris, broer

Goederen: ½ acker zaeijlant op den westenkant en de velden aan
noorden en zuijden, gemeen met Mathijs Corneliss Camp

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend Oost: Math Corn
Camp, wed Hendrick Joachums Schoenmaker

West: wed Hend
Joachums Schoenmaker, Peter Adr vd Linden

Noord: Her straet

Zuid: cloostersgoet

Bijz: De acker is gekocht van erfg Gerit Janssen, 8-2-1674.
Zie veste 2-4-1674

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 261v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-9-1679

1e Comparant: Jan Anthonisse Cuijl, borger Breda

2e Comparant: Anthonis Wouter Seijlmans, swager

Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper, gecomen van Moetje
Janneke Cornelis Rutten

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den dijck

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Michiel
Berten Vleesch

Zuid: erfg
Hendrick Jansen op Hoeck en secretaris

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 262r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-10-1679

1e Comparant: Leenaert Jansen ea

2e Comparant: Aert Cornelis Rijcke, heemraet

Goederen: ¼ acker saeijlant, met driessen en moergronden, opden
Santschel, gemeen met cooper en erfg Wouter Jansen

Prijs: ƒ 30

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Santschel

Belend
Oost: graeffelijckheijt

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Gijsbert de
Ruijter

Zuid: gemeene
ackers

Bijz: Leenaert Jansen (Rotterdam), Jacob Jansen (Haarlem) en
Anneke Jans (Dongen).

Het lant is aengecomen van Jacomijntje
Jan Wouterss, hun moeije.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 262v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-10-1679

1e Comparant: Peeter Brent

2e Comparant: Peeter Adriaenss vander Linden

Goederen: ½ hof, erf en, grasdriesken, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: Grietje
Janss

Noord: Heir straet

Zuid: de ackers

Bijz: Peeter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 263r

Soort akte: procuratie

Datum: 11-10-1679

1e Comparant: Margareta vanden Eijnde

2e Comparant: Cornelis Aerden

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Breda

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Margareta machtigt Cornelis Aerden (Waspick) om een
lening af te sluiten tbv Steven Woutersen Boef twv f 200.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 263v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1679

1e Comparant: Cornelis Aerden namens Margriet vanden Eijnde

2e Comparant: Steven Woutersen Boef

Goederen: wilceur met als onderpant 8 geerden, in 12 geerden,
inden polder. Gebruijkt bij Cornelis en Jan Aerden, met crediteur

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Huijbrecht Gijsbertss Conincx

West: erfg
Hendrick Schoenmakers

Noord: Scheij sloot

Zuid: Oude
straet

Bijz: Op 23-4-1686 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 264v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1680

1e Comparant: Huijbrecht Henrixs Schoenmakers

2e Comparant: Cornelis Jasperse Banck, borger en coopman G'bergh

Goederen: 1 1/8 geert hooij en weijlant, inden polder, opden
westenkant van 9 geerden, aengecomen van Melis Henrixss Schoenmakers

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jac Cor Buijs, Claes Thonis, Joh Seijlm., J Otgens

West: Adriaen
Cornelis Buijs

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Belending oost in t zelfde stuck

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 265r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1680

1e Comparant: Peter vander Linden

2e Comparant: Huijbert Paulus Seijlmans

Goederen: werf, hof en dries, gekocht van Peter Bernt

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: secretaris

West: erfg Melis
Henrixs Schoenmakers en Grietje Jans

Noord: Heir straet

Zuid: sloot
vande ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 265v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1680

1e Comparant: Arien en Cornelis Corneliss Ruijchaver ea

2e Comparant: Jan Jansen Coenen, borger en visscher G'Bergh

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Jan Jansen Coenen. Aengekomen
van Grietje Jans Ruijchaver

Prijs: ƒ 260

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Driessen

West: wed Hendrick Jochumssen cum suis

Noord: voorss weduwe

Zuid: cloosters goet

Bijz: Arien en Cornelis Corneliss Ruijchaver en Anneken
Ruijchaver

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 266r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1680

1e Comparant: Cornelis Jaspersen Banck ea

2e Comparant: Huijbert Paulus Seijlmans

Goederen: een huijs, hof en boomgaert aengecomen van Melis
Hendricxss Schoenmakers en Grietje Janss

Prijs: ƒ 625

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peter vander Linden

West: wed Hendrick Jochumss

Noord: Heir straet

Zuid: de ackers

Bijz: Cornelis Jaspersen Banck vanwege zijn moeder voor ½,
Lambert en Dingeman Dirxss Schoenmakers, Huijbert Driessen x Anneke Dirxss
Schoenmakers (Raemsdonq) voor de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 266v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1680

1e Comparant: Huijbert Paulus Seijlmans

2e Comparant: Peter Paulus Seijlmans, broer

Goederen: 1/10 huijs, erve en hof, gemeen met Peter Seijlmans en
1/5 in de delle, gecomen van zijn vader

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jacob Abrahamss

West: Gerrit
Peeter Gerritsen en cooper

Noord: Groot Waspick

Zuid: Heir
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 267r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-2-1680

1e Comparant: Jan Peterss Nieuwenhuijsen ea

2e Comparant: Jacob Abrahamss

Goederen: ¼ huijs, erf, hof en del aengecomen van Willeke en
Dingentie Ariens, moeder en moeije

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Mathijss Otgens en Wouter Jansen

West: Peeter
Paulus

Noord: Groot Waspick

Zuid: Heir
straet

Bijz: Jan Peterss Nieuwenhuijsen wednr Dingentie Ariens voor
½, Jan Jansen
Nieuwenhuijsen en Cornelis Dilis x Lijsbeth Nieuwenhuijsen voor de andere ½

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 267v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1680

1e Comparant: Wouter Petersen Verheijden x Teuntge Ariens

2e Comparant: Cornelis Teunissen Seijlmans

Goederen: een huijs, hof, erf, bijsters en ackerlant geomen van
zijn vrouwe ouders

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: stede Wouter Adr Stevens en Gerit Ptr Geritssen

West: Anthonis
Claessen en de secretaris

Noord: Heir straet

Zuid: Sgravelduijn
sloot

Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 268r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1679

1e Comparant: Corn Theunis Seijlmans x Grietje Ariens Berrevoets

2e Comparant: Peter Melsen, oom

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met
cooper, gecomen van zijn vrouwe moeder.

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Johan Teulinx

West: erfg Dirck Henrixs Schoenmakers cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 268v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1680

1e Comparant: Huijbert Jansen Bosser x Adriaentje Jan Jochemss

2e Comparant: Jan Willemsen banck, borger G'bergh

Goederen: 3½ geert hooij ende weijlant, gemeen met erfg Jan
Huijbert Vassen cum suis, in 12 geerden

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: niets ingevuld

West: Niclaes Jansen Banck cum suis

Noord: Oude Mase

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Huijbert woont op Santerbuijten

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 269r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1680

1e Comparant: Bastiaen van Es ea

2e Comparant: Aeltge Jans Fiers wed Bastiaen Jansen Boeser

Goederen: een huijs, scheurken, erf mette hof, gecomen van
Anthonis Jansen.

Prijs: ƒ 1350

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukensvaertse grippel

West: erfg Adriaen Jacobs Baes

Noord: gemeene stege

Zuid: de ackers
die nnord zuijd staecken

Bijz: Bastiaen van Es, coopman, Rotterdam, x Anna van den
Hoeck, Wouter Jansen van Nederveen, heemraet en gewesene borgemeester van Cappel,
x Lidwina vanden Hoeck, Servaes Vermeulen, schoolmeester Sgravenmoer, x Adriaen
vanden Hoeck. Kinderen Anthonis Joosten vanden Hoeck

Gereet f 600.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 269v

Soort akte: wilceur

Datum: 7-3-1680

1e Comparant: Aeltge Jans Fiers wed Bastiaen Jansen Boeser

2e Comparant: Bastiaen van Es ea

Goederen: wilceur tbv de aankoopvan het huis etc. Zie folio 269r

Prijs: ƒ 1350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 17-4-1682 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 270r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1680

1e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh

2e Comparant: Anthonis Adriaensen Dolck

Goederen: een huijs, hof en erf, gronden en weijvelden en houtwasschen,
zoals Jan Gijsbertse het beseten heeft

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: vercoper en erfg Peter Mathijss Otgens

West: Gijsbert
Coninx en erfg Thomas en Johan Seijlmans

Noord: Heir straet

Zuid: Willem Jansen Buijs en Hendrick Fransen

Bijz: Zie ook testament bij notaris de Ruijter van
18-2-1670.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 270v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-3-1680

1e Comparant: Anthonis Adriaensen Dolck x Dingena Jans de Jongh

2e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh

Goederen: 1½ geert hoij ende weijlant, inden polder, gemeen met
wed Mels Dircxss cum suis, in 6 geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jansen de Jongh

West: kinderen
Huijbert Peters

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 271r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-3-1680

1e Comparant: Thonis Adriaensen Dolck

2e Comparant: Jan Adriaensen Theeuwen

Goederen: wilceur met als onderpant, huijsinge etc

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Ariens de Jonge, erfg Peter Mathijs Otgens

West: Gijsbert
Coninx en erfg Thomas en Johan Seijlmans

Noord: Willem Jansen
Buijs en Hendrick Fransen

Zuid: Heir straet

Bijz: op 9-1-1692 wordt aan Jan Adriaenssen van Hassel de
rente t/m 1686 betaald.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 272r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1680

1e Comparant: Wouter Thonissen Snijder

2e Comparant: Gerit Seijlmans, schout

Goederen: een part ackerlants

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den schout

West: Willem
Jacobs

Noord: Johan de
Bruijn

Zuid: Aeltje
Jans Fiers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 272v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1680

1e Comparant: Cornelis Jan Gerriden wednr Dingentje Hendrix

2e Comparant: Jan Adriaensen Cramer

Goederen: een hoffken

Prijs: ƒ 15

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: cooper

Noord: cooper

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 273r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-5-1680

1e Comparant: Cornelis Tonis Seijlmans

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder, secr Cleijn Waspick

Goederen: een buijtendelle, gecomen van zijn grootmoeder

Prijs: ƒ 340

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijbert Seijlmans cum suis

West: Vroukens
vaert

Noord: Pieternella
de Bruijn

Zuid: cooper

Bijz: Op 29-5-1681 is de koopsom geheel voldaen. Op
21-5-1680 is er een waerborg gestelt. Zie folio 273r

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 273v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-5-1680

1e Comparant: Nicolaes Peterse Brouwer x Dingentje Corn Rijcken

2e Comparant: Aert Adriaensen Bommelaer

Goederen: een binnen delle, gecomen van zijn vrouwe vader

Prijs: ƒ 770

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: erfg Aert
Gerrit Fransen

Zuid: Peter
vander Punten

Bijz: Nicolaes woont te Raemsdonq

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 273v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-5-1680

1e Comparant: Aert Adriaensen Bommelaer

2e Comparant: Nicolaes Peterse Brouwer x Dingentje Corn Rijcken

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een binnendelle

Prijs: ƒ 770

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-5-1681 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 274r

Soort akte: waerborg

Datum: 21-5-1680

1e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder, secr Cleijn Waspick

2e Comparant: Cornelis Tonis Seijlmans

Goederen: waerborg tbv de aankoop van een buijtendelle. Zie
folio 273r: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Huijbertss Vassen

West: Thomas Zeijlmans, secretaris

Noord: voetpat

Zuid: den dijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 274v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-6-1680

1e Comparant: Frans Peterss Brouwers

2e Comparant: Jochem Peterss Zeijlmans, schout en secr HLA

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, met Peter
Adriaenss Brouwer, vader, cs, in 12 geerden

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaeij sloot

Belend
Oost: erfg Jan Jochemss

West: Hendrick Franss Boeser cum suis

Noord: Oude Mase

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Frans woont te Raemsdonk.

Het stuck gront is gekocht van Johannes
Schoonhoven op 18-6-1664

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 275r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-6-1680

1e Comparant: Huijbert Zeijlmans ea

2e Comparant: Aert Cornelis Rijcken, swager

Goederen: ½ huijs, erff, hoff, ackerlant, grasdriessen, hoij
ende weijvelden, gemeen met Aert Rijcken, gecomen van hun grootouders.

Prijs: ƒ 1030

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Graft

West: Sgravelduiijn
sloot

Noord: Cornelis
Stevens Swart

Zuid: Marcelis
den Cluijter, Jan Anth, Huijbert Vassen

Bijz: Huijbert Zeijlmans wed Marike Cornelis Rijcken als
vader van zijn 4 kinderen. Hun grootouders zijn Cornelis Jochemss Rijcken en
Maijken Aerden Bommelaer.

Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 275r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-6-1680

1e Comparant: Aert Cornelis Rijcken, swager

2e Comparant: Huijbert Zeijlmans ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs.

Prijs: ƒ 1030

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Zeijlmans wed Marike Cornelis Rijcken als
vader van zijn 4 kinderen.

Op 25-11-1689 is de wilceur geheel
afgelost.

Kinderen: Thomas, Peter, Antoni
Gijsbertse en Jochum

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 276r

Soort akte: waterbrief

Datum: 12-6-1680

1e Comparant: Adriaen Janss Vennis

2e Comparant: Adriaen de Bruijn, heemraet Cleijn Waspick

Goederen: waterbrief tbv de overkoop van een pleijtschip met
alle toebehooren

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Vennis woont te Sgravenmoer.

Adriaen Janss Lucht, Laurens Cornelis
Vermeulen, Jan Corstiaenss ende Jan Janss Vennis staan borg.

Betaald gereet f 800.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 277r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-6-1680

1e
Comparant: Willem Jacobs

2e Comparant: Sebastiaen van Nes, lakencooper Rotterdam, ea

Goederen: wilceur met als onderpant een ½ buijtendelle

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Willem Cornelis Swart

West: Johan de
Bruijn

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Sebastiaen van Nes, lakencooper Rotterdam, Wouiter
Janss van Nederveen (Cappel) en Servaes Vermeulen (Sgravenmoer). Erfg Anthonis
Joosten vanden Hoeck.

Hendricxken Anthonissen vanden Hoeck
verklaart op 22-10-1684 dat zij het 1e derde part heeft ontvangen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 277v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-7-1680

1e Comparant: Lijsken Wouterss

2e
Comparant: Dirck Aertss
Timmerman, swager

Goederen: ½ huijsinge, erve, hoeve, bijster, grasdries en
ackerlant achter de kerck, gemeen met cooper met 2e acker daer achter

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: pastorije en kinderen Joost Daemen

West: Adriaen
Cornelis Buijs en Wouter Adriaen Stevenss

Noord: kerckhoff; 2e
dwarspat

Zuid: 1e
dwarspat; Kuijpers leij

Bijz: betaald wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 278r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-7-1680

1e Comparant: Dirck Aertss Timmerman, swager

2e Comparant: Lijsken Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs etc

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijsken Wouters (huijsvrouw van Jacop Dolcken)
ontvangt op 23-5-1682 de eerste f 200.

Op 22-5-1690 verklaart Elisabeth Janssen
Backx van Wouter Backx x weduwe van Dirck Vermeijs de resterende f 400.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 278v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-7-1680

1e Comparant: Dirck Aertss Timmerman

2e Comparant: Anneke Jochumss Poets

Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijsinge etc

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: pastorije en kinderen Joost Daemen

West: Adriaen
Cornelis Buijs en Wouter Adriaen Stevenss

Noord: kerckhoff

Zuid: Kuijpers
leij

Bijz: Anneke woont te Dordrecht.

De wilceur is op 11-10-1694 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 279v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-10-1680

1e Comparant: Peeter Huijgen ea

2e Comparant: Aellit Corn Camp wed Jan Huijbrechts de Bondt

Goederen: een huijs, erve en hove

Prijs: ƒ 410

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooperse

West: Dingeman
Dircxse

Noord: Her straet

Zuid: cooperse

Bijz: Peeter Huijgen, Jan Cornelis Huijben x Janneken
Huijgen, Marcelis Adriaensen Conincx x Marie Huijgen, Adriaentje Huijgen
geassisteert met Peeter. Erfgenamen van hun grootmoeder Dingentje Jochum
Aerden.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 280r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-12-1680

1e Comparant: Hermen Tielemans

2e Comparant: Peeter Janssen Doomen

Goederen: ½ binnen delleken

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: niets
ingevuld

Noord: Jan Freijssen

Zuid: kinderen
Peeter Jochumss Berthouts

Bijz: Herman woont te Bael

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 280v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-12-1680

1e Comparant: Jochum Jacobs de Bruijn

2e Comparant: Pieter Hoppesack

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden lant, inden
polder, gemeen met Nijs Jansse cum suis, in 12 geerden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Oude straet

Belend
Oost: wed Jan Jochumss

West: Cornelis Janssen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Oude
straet

Bijz: Op 28-12-1699 is de wilceur geheel afgelost.
Ondertekent door G. heeren en Adriana van Andel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 281r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1681

1e Comparant: Adriaen Janssen Seijlmans genaemt Clootwijck ea

2e Comparant: Cornelis Jaspersen Banck, coopman G'bergh

Goederen: hun deel in 4½ geert hoij ende weijlant, gemeen met
cooper, in 4½ geert op den westencant, in 9 geerden.

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Janssen Seijlmans genaemt Clootwijck en namens
zijn moeder Adriaentjen van Clootwijck en broers en zussen. Het stuck is door
Johan Seijlmans eertijds gekocht vande erfgenamen Bastiaen Franssen. Zie ook
erfdeeling 5-2-1643

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 281v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-1-1681

1e Comparant: Theunis Classen Metselaer

2e Comparant: Cornelis Jaspers Banck, coopman G'bergh

Goederen: 1½ part vande vier een half een half geerde hoij ende
weijlants. [hoeveel is dit ?]

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: Peeter janssen Vassen, int selfde stuck

West: Adriaen Cornelis Buijs cum suis

Noord: Oude Mase

Zuid: Oude
straet

Bijz: Theunis woont te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 282r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1681

1e Comparant: Gijsbert Peeters Decker x Peeterken Hendricxse

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

Goederen: 1/7 huijs, hooff, erff, ackerlant, grasdreissen weij
ende hoijlant, gecomen van haer ouders, gemeen met swagers en susters

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Geijsbrechts Paens

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Jan Ant
Cuijl, Willem Jacobs, Thonis Wouterss

Zuid: erfg
Cornelis Steven Swart

Bijz: Bij belending noord staat: Anthonis nu possesseur
Willem Jacobs.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 282v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1681

1e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx

2e Comparant: Jacop Janssen Conincx

Goederen: 1½ hont zaeijlant, gemeen met cooper en erfg Thomas
Wouters Zeijlmans

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Willem Jansse Buijs

West: wed Thomas Wouterssen en cooper

Noord: den beijster

Zuid: achterste
dwarspat

Bijz: Jacop wordt geassisteert door Gerrit Zeijlmans, schout

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 282v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1681

1e Comparant: Lesken Wouters Zeijlmans wed Adriaen Dolck

2e Comparant: Frans Commeren

Goederen: 3 min ¼ geert weij ende hoijlant, inden polder, in 13
geerden, op westencant met Corn den Ruijmer die ook oost bezit.

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Maeijken
Peeters cum suis met elff geerden

Noord: Oude Mase of
gescheijt van Dussen

Zuid: de Kae of
Oude straet

Bijz: Gereet f 400. De rest over een jaer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 283r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-2-1681

1e Comparant: Frans Commeren

2e Comparant: Lesken Wouters Zeijlmans wed Adriaen Dolck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant. Zie folio 282v

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 13-3-1682 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 283v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1681

1e Comparant: Aert Jan Joren x Adriaentje Janssen Conincks

2e Comparant: Steven Wouter Boeff en kind. bij Dingentje Classen

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, op den oostenkant in 3
geerden van 6 geerden, in 12 geerden, met Huijbert Gijsbertss Coninckx

Prijs: ƒ 710

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Steven Wouterss Zeijlmans cum suis met 6 geerden

West: Huijbert
Gijsbertss Coninckx met 3westense geerden

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Aert en Steven wonen te Raemsdonk. Op 12-2-1682 is de
koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 284r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1681

1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, ea

2e Comparant: Cornelis janssen de Jong

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 380

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Sprangers

West: wed Merten
Henricken

Noord: Her straet

Zuid: Maeijken
Janssen Buijs

Bijz: Gerrit Zeijlmans, schout, Jan Bastiaens Boeser,
armmeester van 1678 en 1679.

Op 29-12-1686 is de koopsom geheel
voldaen. Armmrs 1682 en 1683 Adriaen Buijs en Aert Rijcken.

Gerrit Zeijlmans, schout als
kerckmeester van 1682 en 1683 met Adriaen van Clootwijck.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 284v

Soort akte: transport

Datum: 29-3-1681

1e Comparant: Govert vander Punten

2e Comparant: Antonie Rombouts

Goederen: 1/6 in ½ acker saeijlant, gemeen met Johan Buijs

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Cornelis van Pas

West: Armen

Noord: gemeene steeg

Zuid: Gerrit
Peeterss Dolck

Bijz: Govert vander Punten als curateur van de nagelaten
goederen van Adriaen Rombouts zaliger, schout tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 285r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1681

1e Comparant: Anthonis Lucht ea

2e Comparant: Peeter Adriaen de Bruijn

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 18
geerden, binnen en buijtendijcx, gemeen met cooper en Cornelis Dieliss

Prijs: ƒ 457

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaentje van Clootwijck

West: erfg Gerrit
Janss Boudewijns

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Anthonis Lucht, Janneken Thonis Otgens x Jan Janss
Lucht mede namens de andere erfgenamen van Ariaen Jansse Lucht (Dordrecht),
Bastiaen van Sprangh x Aeltjen Adriaensen Lucht, Pieter Lucht, Dingeman Lucht,
Cornelis Luchten (Oost Indië), kinderen zaliger Gerrit Lucht (Dordrecht),
Grietjen Willems Locht (Uitlanding), nicht van Adriaen Janss Loocht. Vader
vande voorss erfgenamen.

Jan Corstiaen alias Dubbelduijn (Ter heijden)
, Jan, Wouter, Dingena, Maria, Janneken Janss Venis, Andries Lamberts Boroeders
als toesiender vande kinderen van Lauwereijs Dries oomen: Lijsbeth en Jan, Jan
Corstiaense namens Adriaen Venis x Mariken Lauwereijs Oomen, Jan Janssen
Dubbelduijn en Adriaentje Janssen Dubbelduijn met vader Jan Corstiaensen
Dubbelduijn. Kinderen van Maeijken Janssen Lucht de jonge.

Alle erfgenamen van Maeijken Janssen
Lucht de Oude. Zie deeling 22-1-1667.

Peeter woont te Sgravenhage

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 286r

Soort akte: procuratie

Datum: 17-3-1681

1e Comparant: Jan Venis ea

2e Comparant: Jan Bastiaens alias Dubbelduijn

Goederen: Jan Bastaiens wordt gemachtigd om aan Adriaen de
Bruijn lant te verkopen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Terheijden

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan, Wouter, Dingena, Maria, Janneken Janss Venis.
Geboortig van Sgravenmoer, schepsvarende lieden

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 287r

Soort akte: procuratie

Datum: 5-4-1681

1e Comparant: Bastiaen van Sprangh ea

2e Comparant: toonder deser brief

Goederen: Zij machtigen toonder om lant te verkopen.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Dordrecht

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Bastiaen van Sprangh (Goorcum) x Aeltjen Ariens Locht.
Dr van Arien Janss Locht, Jan, Theunis, Pieter, Dingeman. Koopluij, schippers
en borgers Dordrecht, Cornelis Locht (Oost Indië) en kinderen Gerrit Locht (Arm
weeshuijs Dordrecht) (Voocht is Pieter), Adriaen Willems Locht dr van Willem Locht.

Kinderen en kintskinderen van Adriaen
Janss Locht, in sijn leven coopman en schipper te Shertogenbosch.

De armmeesters van Dordrecht gaan
akkoord.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 288r

Soort akte: procuratie

Datum: 8-3-1679

1e Comparant: Grietje Willems Locht

2e Comparant: Adriaen Janssen Locht, haer oom

Goederen: Zij machticht Adriaen haar zaken te Waspik te
behartigen ivm overlijden van Maeijken Janss Lucht haer moeije

Prijs: ƒ 0

Plaats: Amsterdam

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 288v

Soort akte: procuratie

Datum: 14-3-1681

1e Comparant: Jan de Hooch ea

2e Comparant: Gerrit Peeterse Dolck.

Goederen: Gerrit wordt gemachtigd een bstuk lant te verkoopen:
De Kleine Delle

Prijs: ƒ 0

Plaats: G'bergh

Toponiem: De Kleine Delle

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan de Hooch als voocht over de 3 kinderen van
Hendrick Hendricxse de Hooch en Bastiaentje Willemse Mick, Anneke Hendricx de Hooch
wed Jan Bacx, ruijter onder ritmeester Cuijlenbeurch. Kinderen Hendrick de
Hooch en Bastiaentje Willemse Mick

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 289v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1681

1e
Comparant: Geerit Peeterss
Dolck ea

2e Comparant: Peeter Janssen Brouwer

Goederen: een binne delle

Prijs: ƒ 615

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Franssen Boeser

West: Adriaen
Cornelis

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Geerit Peeterss Dolck namens Jan de Hooch als voocht
over de 3 kinderen van Hendrick Hendricxse de Hooch en Bastiaentje Willemse
Mick, Anneke Hendricx de Hooch, Hendrick Hendricxss de Hooch, Thonis Hendricxss
de Hooch, en Frans Hendricxss de Hooch. Kinderen Hendrick de Hooch en
Bastiaentje Willemse Mick.

Gereet f 300.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 290r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-4-1681

1e Comparant: Peeter Janssen Brouwer

2e
Comparant: Geerit Peeterss
Dolck ea

Goederen: wilkeur tbv de aankoop van een binnendelle

Prijs: ƒ 315

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Geerit Peeterss Dolck namens Jan de Hooch als voocht
over de 3 kinderen van Hendrick Hendricxse de Hooch en Bastiaentje Willemse
Mick, Anneke Hendricx de Hooch, Hendrick Hendricxss de Hooch, Thonis Hendricxss
de Hooch, en Frans Hendricxss de Hooch. Kinderen Hendrick de Hooch en
Bastiaentje Willemse Mick.

Op 25-4-1683 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 290r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1681

1e Comparant: Adriaen Mathijss de Graff ea

2e Comparant: Huijbert Adriaens Schep

Goederen: een huijs, hooff met den acker, grasdries en del

Prijs: ƒ 220

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Ruijckhaver en Jan Thonis

West: gemeenen
dijck

Noord: stede Seger
Wouters

Zuid: Denis
Peeters de Haen en Claes Corpen

Bijz: Adriaen Mathijss de Graff, Willem Peeters x Moo???
Mathijssen de Greeff, Adam Mertens en Aert Mertens Damen x Jacomijntje
Mathijssen de Greeff. Alle kinderen van Apalonia de Greff

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 290v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1681

1e Comparant: Sijmen Jacops x Catharina Venis ea

2e Comparant: Jan Coenen

Goederen: een parceel moervelt

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis Janssen Knaep

West:

Noord: Meus Jochemss cum suis

Zuid:

Bijz: Sijmen Jacops x Catharina Venis, Dingena ende Anna
Corneliss Venis, Mari Corneliss Venis. Erfgenamen Cornelis Janssen venis

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 291r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1681

1e Comparant: Daniel van Veen

2e Comparant: Hendrick Janssen van Tilborgh x wed Willem Swarten

Goederen: huijsinge, hooff, erven, grasdriesen, weijen, hoijlant
ende ackerlant, gecomen moeder van Gerrit Swart ivm accoort 4-11-1680

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Adriaen Corsten

West: Sgavelduijn
sloot

Noord: wed
secretaris

Zuid: Aert
Rijcken

Bijz: Daniel is explotier vanden Hoeven ende Hoge Vierschaer
van Suijthollant.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 291v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1681

1e Comparant: Daniel van Veen

2e Comparant: Hendrick Janssen van Tilborgh x wed Willem Swarten

Goederen: ½ delle, gecomen van zijn ouders. Zie accoort
4-11-1680

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens Vaert

West: wed secretaris

Noord: den cooper

Zuid: kinderen
Jan Jacops Vaders

Bijz: Daniel is explotier vanden Hoeven ende Hoge Vierschaer
van Suijthollant.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 292r

Soort akte: extract

Datum: 4-11-1680

1e Comparant: Gerit Swart

2e Comparant: Hendrick Janssen van Tilborgh x wed Willem Swart

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Hardinnxvelt

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit Swart moet binnen 14 dagen ivm willeceuren van
30-1-1670 en 1-5-1673 twv f 500 en f 700 overdragen een huijs en een ½ delle.
Zie folio 291r en 291v

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 294r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1681

1e Comparant: Fransois de ?oij x Maria Veenis

2e Comparant: Siemon Jacobs de Graeff

Goederen: Siemon wordt gemachtigd lant vanwege Cornelis Janss
Veenis, schoonvader, lant te vercoopen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Dordrecht

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Fransois woont te Dordrecht en Siemon te Breda

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 294v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1681

1e Comparant: Wouter Jansen vander Veen

2e Comparant: Johannes Vermeulen, coopman Rotterdam

Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Antonis Joosten
vanden Hoeck, schoonvader

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert of Gerrit Baes

West: Adriaen
Adriaenss Theuwen

Noord: stede Eltje
Fiers

Zuid: stege van
Peeter Wouters

Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 295v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1681

1e Comparant: Gerrit Mathijs Otgens namens Anthonie Otgens

2e Comparant: Michiel Otgens

Goederen: goederen gecomen van Cornelis Lamberden Schoenen. 7½
geert t; 2e 5½ geert; 3e ackerlant; 4e ackerl Ruijcht; 5e 2 hont lant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: buijtendijcxe dwersloot; Oude Maese; Her straet

Zuid: Oude
straet; zie 1; Sgavelduijn sloot

Bijz: Michiel is rentmeester van zijn hoochweerdicheijt den
heere bisschop van Antwerpen ende abdij van st Berrenaers.

Verkoop is reeds op 27-10-1681 te
Mertens polder in de Marquisaden van Bergen op Zoom gepasseert.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 296r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1681

1e Comparant: Wouter Verheijden

2e Comparant: Hendrick en Jacop Jansse Vassen

Goederen: 1½ geert hoij ende wijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met coopers en wed secretaris

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aechtje Corneliss Buijs cum suis

West: Huijbert
Dorcxse

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 296v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1682

1e Comparant: Anneken Melissen wed Thomas Janssen Conincx

2e Comparant: Adriaen van Clootwijck

Goederen: 1/6 inde Breede Pleck gelegen inde Korte Maet

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Breede Pleck, Korte Maet

Belend
Oost: Jan Mathijs Otgens

West: Adriaentje
Janssen Conincx

Noord: Stoffel
beijsters en de Kerck

Zuid: niets
ingevuld

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 297r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1681

1e Comparant: Jan Corneliss Crul x Franseijntje Dingemans

2e Comparant: Lambert Diercxsse Schoenmakers

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, met Peeter Dingemans en Leijntje van Liesvelt cum suis

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: rentmeester Otgens

West: schout en
kinderen met 6 geerden

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 297v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-2-1682

1e
Comparant: Anna Smiedts
wed Samuel Follos, kapiteijn

2e Comparant: Adriaen Cornelis Mathijssen ea

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, inden
polder, gemeen met vercooperse

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jacop Hendricx en Aert Dingemans cum suis

West: Mathijs
Janssen Camp cum suis

Noord: Oude Maese

Zuid: Her straet

Bijz: Anna wordt geassisteertr door Adriaen Cornelis Buijs.

Adriaen Cornelis Mathijssen, Jan
Cornelissen, Wouter Cornelissen, Thonis Cornelissen, Michiel Cornelissen.
Kindern Cornelis Mathijssen, allen woonende te Raemsdonk.

Gereet f 800. De rest over een jaar.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 298r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-2-1682

1e Comparant: Adriaen Cornelis Mathijssen ea

2e Comparant: Anna Smiedts

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Cornelis Mathijssen, Jan Cornelissen, Wouter
Cornelissen, Thonis Cornelissen, Michiel Cornelissen. Kindern Cornelis
Mathijssen, allen woonende te Raemsdonk.

De wilceur is op 10-2-1684 geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 298v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1682

1e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx

2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs

Goederen: een binne delleken, gecomen van zijn ouders

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: kinderen Dingeman Peeters en wed Jan Hendricx

West: Maeijken
Janssen Konincx

Noord: de Kae

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 299r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1682

1e Comparant: Jan Anthonissen Cuijl x Lesken Peeterss Cuijl

2e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx

Goederen: een buijtendelleken genaemt Spieringen delleken

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacops

West: Meerten
Adriaensen van Gijsel

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Willem
Jacops

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 299r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1682

1e Comparant: Peeter Corneliss Buijs

2e Comparant: Jan Anthonissen vander Punten

Goederen: een buijtendijcxse dwarsdelle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Aert
Aertsen de Bruijn

Noord: Jan Mathijs
Otgens

Zuid: Mels
Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 299v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-4-1682

1e Comparant: Huijbert Gheijsbertsen Conincx

2e Comparant: Steven Woutersen Boeff

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden gemeen met cooper en vercooper op oostencant, in 12 geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Seger Wouterse met ander 6 geerden

West: vercooper
met 3 geerden in de 6 geerden

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Steven woont te Raemsdonk

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 300r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1682

1e Comparant: Cornelis Aerden

2e Comparant: Marieken en Wilbertje Janss Coenen

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met kinderen Adriaen Mertens Kamp

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kae sloot

Belend
Oost: Merten van Gijsel

West: Adriaen
Wilberden van Dongen

Noord: Oude Maese

Zuid: Kae sloot

Bijz: Marieken en Wilbertje wonen te G'bergh

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 300r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-4-1682

1e Comparant: Frans Hendricxsen Boeser en Adriaen de Roij

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadth en secr Cleijn Waspick

Goederen: een binnen delleken

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijberden

West: Vroukens
vaert

Noord: wed Pauwelus Freijssen

Zuid: Hendrick
van Tilborgh

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 300v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1682

1e Comparant: Servaes Vermeulen, schoolmeester Sgravenmoer

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadth en secr Cleijn Waspick

Goederen: 2 binnen dellen

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; Willem Huijberden Zeijlmans

West: Armen;
Vroukens vaert

Noord: erfg Aert
Gerrit Franssen; Wouter Jans v Nederveen

Zuid: erfg Aert
Ger. Fran;Jan Govaert, Eijltje Sprangers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 301r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-4-1682

1e Comparant: Jacop Aertsen van Os

2e Comparant: Gerrit, schout, en Peeter, secr, Seijlmans

Goederen: ¼ in 3 hont gronden

Prijs: ƒ 9

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Huijbertsen Zeijlmans met ¼

West: Wouter
Thonissen Snijder

Noord: Huijbert
Fossen ?

Zuid: Wouter
Thonissen Snijder

Bijz: Jacop woont te Drongelen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 301r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1682

1e Comparant: Peeter Jacops Rombouts

2e Comparant: Gerrit, schout, en Peeter, secr, Seijlmans

Goederen: ½

in 3 hont gronden

Prijs: ƒ 17

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Meerten van Gijsel en Adriaen Berthouts

West: Wouter
Huijbertsen Zeijlmans met coopers

Noord: Huijbert
Fossen ?

Zuid: Wouter
Thonissen Snijder

Bijz: Peeter woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 302r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-7-1682

1e Comparant: Lambert Gerrits Boudewijns, backer Breda

2e Comparant: Pauwelus vanden Sande ea

Goederen: wilceur met als onderpant een acker (¼ van Lambert en
½ van zijn moeder)

Prijs: ƒ 400

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Sgravenduijn sloot

Belend
Oost: erfg Cornelis Lamberden

West: erfg Jan
Hendricx

Noord: Her straet

Zuid: Sgravenduijn
sloot

Bijz: Pauwelus vanden Sandt, Adriaen vanden Zandt, Aletta ?
vander Zandt, broers en susters (Geertruijdenbergh).

Op 1-3-1696 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 303r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-8-1682

1e Comparant: Willem Jacops ea

2e Comparant: Mathijs Corneliss Camp

Goederen: ¼ huijs, hooff, beijsters en ackerlant, gecomen van
zijn ouders

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Eltje Siers en Mels Gerritse

West: Peeter den
Sneijder, Kornelis Kamp, stadthouder

Noord: Her straet

Zuid: Kuijpers
Leij

Bijz: Willem Jacops en kinderen en Peeter Wouters, swager

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 303v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1682

1e Comparant: Jan Peeters Ockers x Florken Aertsen Cuijl

2e Comparant: Jan Corstiaensen Dubbelduijn

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Huijbert
Aertsen Cuijl

Noord: wed Steven
Swarten

Zuid: Jan
Aertsen Backer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 303v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-9-1682

1e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs en Aert Rijcken

2e Comparant: Jan Corstaiensen Dubbelduijn

Goederen: een binne delleken gecomen van Anneken Hanessen ?

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Corstaiensen Dubbelduijn

West: Thomas en Aert Bommelaer cum suis

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: den wiel

Bijz: Adriaen enCornelis zijn armmeesters

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 304r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1682

1e Comparant: Cornelis Jansse Moets x Dingena Anthoniss Pharo ea

2e Comparant: Lauwereijs Corn Vermeulen, Drimmelaer schipper

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder,

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Jochumss Schoenmakers

West: Cornelis en Jacop Abrahams

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Cornelis Jansse Moets x Dingena Anthoniss Pharo,
Marieken Anthonissen Pharo, Adriaen Anthonissen Pharo. Kinderen Anthonis Aertss
Pharo en Seijken Theuwen.

f 500 gereet en f 500 via wilceur. Op
11-5-1685 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 304v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-11-1682

1e Comparant: Francois de Kaestecker, advocaat Dordrecht ea

2e Comparant: Adriaen Drierken Waelwijck ea

Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende
weijlants, in 12 geerden, met kinderen Peeter van Blocklant en mevr Boeij

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Janssen Doorenboom

West: Zeger
Cleijssen

Noord: Oude Maese

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Francois de Kaestecker, advocaat Dordrecht, als voocht
van de kinderen van wijlen Maria vander Loo bij Marijnus Corvinck.

Adriaen Drierken Waelwijck en Lauwereijs
Corneliss Vermeulen, beijde wonende tot Sgravenmoer, swagers.

Op 18-11-1684 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 305r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1683

1e Comparant: Aert Jan Joren x Adriaentje Conincx

2e Comparant: Adriaen van Clootwijck

Goederen: 1/3 in de Breede Pleck inde Corte Maeten

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Breede Pleck, de Corte Maeten

Belend
Oost: Adriaen van Clootwijck int selfde stuck

West: Adriaen van
Grevenbroeck

Noord: Hendrick
Franssen en de Kerck

Zuid: Oude Leij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 305v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1683

1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

2e Comparant: Adriaen van Clootwijck

Goederen: een acker aengecomen van Adriaen melsen Gerrit ende
Janneken Wouters en Wouter Theunissen

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 2 jongste kinderen Wouter Jan Thijssen

West: erfg Willem Jacops

Noord: Johan de
Bruijn

Zuid: kinderen
Aeltje Jansse Fiers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 305v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1683

1e Comparant: Adriaen Anthonissen Faro ea

2e Comparant: Adriaen Pouwelsen

Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 2 hont

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vrouekens vaert

West: Wouter of
Hendrick Anthonisse Snijder

Noord: Peeter
Wouterss cum suis

Zuid: Adriaen
Pouwelsen

Bijz: Adriaen Anthonissen Faro, Dingentje Tonissen Pharo in
afwezigheid van haaer man, Marieken Anthonissen Pharo. Kinderen Thonis
Adriaensen Pharo en Seijken Teuwen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 306r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-3-1683

1e Comparant: Maeijken Janssen Buijs

2e Comparant: Anna Janssen Buijs, suster

Goederen: een huijs, hooff met de bomen

Prijs: ƒ 920

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Maeijken Peeterss

West: stede Adriaen Corneliss Camp

Noord: Her straet

Zuid: grippel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 306v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1683

1e Comparant: Adriaen Aertse Schouten, wed Jac Geritss Schouten

2e Comparant: Johannis Brouwers

Goederen: een huijs, hooff en het erff

Prijs: ƒ 411

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Huijbert Janssen Hoevenaer

West: schout van
Hendrik Luijten Ambacht

Noord: wed Huijbert
Janssen Hoevenaer

Zuid: Her straet

Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 307r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1682

1e Comparant: Michiel Otgens

2e Comparant: Gerrit , schout, en Peeter, secr, Zeijlmans

Goederen: 4½ hont ackerlant inde Ruijcht

Prijs: ƒ 410

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacops cum suis

West: erfg Denis
Peeterss de Haen

Noord: Cornelis
Jacops cum suis

Zuid: Michiel
Berthouts

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 307v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1682

1e Comparant: Michiel Otgens

2e Comparant: Aert Corneliss Reijcken

Goederen: 2½ hont ackerlant inde Ruijcht

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Areijen Melsen

West: Merten van
Gijsel

Noord: kinder Peeter
Jochems Berthouts

Zuid: Gerrit
Peeters Dolck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 308r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1682

1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester

2e Comparant: Aert en Peeter Corneliss de Jonghe

Goederen: achtdalve geert hooij ende weijlant, gecomen via coop
van Anthonie Otgens zaliger, oom

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaeij sloot

Belend
Oost: Jochum Zeijlmans

West: Peeter
Melsen

Noord: kinderen wed
Wouter Heeren

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Michiel is rentmeester van de bisschop van Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 308v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1682

1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester ea

2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes

Goederen: een delle hooij ende weijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Zeijlmans

West: stadthouder
Mels Thomassen Zeijlmans

Noord: Ouder
Herstraet of Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Michiel Otgens, rentmeester, mede namens Maria en
Barbara Otgens, Cornelis Nouwens, doctor inde medicijnen, x Elisabeth Otgens,
Georigus Otgens mede namens Francijn Otgens, Johan Otgens, advocaat,

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 309r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1682

1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester

2e Comparant: Jan Aertsen van Tichel

Goederen: 4 hont ackerlant met de veldekens aende Twee Wielen, gecomen
via coop van Anthonie Otgens, oom

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Twee Wielen

Belend
Oost: wed secr Zeijlmans

West: wed Gerrit
Janssen

Noord: de delle

Zuid: monieken
gronden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 309v

Soort akte: borgtocht

Datum: 14-4-1683

1e Comparant: Peeter Janssen Geenen

2e Comparant: erfg Peeter Thomas Zeijlmans

Goederen: Peeter staat borg voor de kinderen ivm wilceur tlv
Matheus Peeters, zolang de moeder van Peeter J leeft

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 309v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-4-1683

1e Comparant: Peeter Gerritsen Dolck

2e Comparant: Maeijken Roelofsen van Pelt

Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendijcxe delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Abrahams

West: Hendrick
van Thilborgh

Noord: Adriaen
Kieviets

Zuid: Her straet

Bijz: Blijkens een quitantei van Cornelis Sprangers is de
wilceur op 22-4-1708 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 310v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1683

1e Comparant: Antonie Hendricx Perseijn

2e Comparant: Arnoldus Sterenbeurgh

Goederen: ½ acker zaeijlant, andere helft is van Huijbert
Reijcken

Prijs: ƒ 160

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Wal

Belend
Oost: Keseuwen ?

West: de Wal

Noord: Cornelis
Stevensen Swart

Zuid: Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 311r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-5-1683

1e Comparant: Adriaen Janssen Mouthaen ea

2e Comparant: Jochum Willemssen van Hulten

Goederen: een weijken

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Sgravelduijn sloot

West: Sgravenmoer

Noord: wed van
Coppen

Zuid: heer van
Alphen

Bijz: Adriaen Janssen Mouthaen als voocht ende Peeter
Verhoeven als toesiender vande 5 weeskinderen van Kornelis Janssen Mouthaen en
Diercxken Rutten zaliger: Johannis, Nieclaes, Adriaentje, Marieken en Seijken
Mouthaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 311v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-5-1683

1e Comparant: Peeter Janssen Geenen

2e Comparant: Cornelis Corneliss Camp

Goederen: ½ acker zaeijlant, andere helft is van Adriaen Berrevoets

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Camp en susters

West: Adriaen
Berrevoets met wederhelft

Noord: Cornelis Camp
en susters

Zuid: Sgravenduijn
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 311v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-5-1683

1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

2e Comparant: Peeter Janssen Geenen

Goederen: een binnendijcxe delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Adriaen Corneliss Buijs

West: wed Coen ? Janss

Noord: de Kae

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 312r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-6-1683

1e Comparant: Willem Jacops x Janneken Adriaensen Reijcken ea

2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser

Goederen: een grasdries, gecomen van haers vrouwe ouders

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Waelwijck Diercken

West: Thomas
Bommelaeren

Noord: Anneken
Jochumss Reijcken

Zuid: Oude leij
of kinderen Cornelis Rokus

Bijz: Willem Jacops x Janneken Adriaensen Reijcken, Thomas
Willemsem Heijblom x Clesken Aertss Reijcken

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 312v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-8-1683

1e Comparant: Peeter Melsen wed Adriaentje Corneliss

2e Comparant: Wouter Dielis vanden Heuvel, schoonsoon

Goederen: een huijs, erve, hooff ende delle; 2e een moerdelle,
groot ontrent 2 mergen

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Willem Jacops x Janneken Adriaensen Reijcken

Belend
Oost: wed Frans Huijberden, Hoef van Heukelom

West: kinderen
Dingeman Peeterss, Vroukens vaert

Noord: de Kae sloot;
hoef van Heukelom

Zuid: Her
straet; erfg Gerrit Franssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 313r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-11-1683

1e Comparant: Bastiaen Driessen van Drunen x Marieken de Ruijter

2e Comparant: Gijsbert de Ruijter

Goederen: 1/5 huijs, hooff ende acker, gecomen vanden oude
Ruijter

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Merten van
Gesel

Noord: erfg Aert
Jochums

Zuid: kinderen
Peeter Jochums Berthouts

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 313v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-11-1683

1e Comparant: Bastiaen Driessen van Drunen

2e Comparant: Gijsbert de Ruijter

Goederen: 1/5 part vande leijkant, inde Endenest

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: de straet

West: den deijck

Noord: Johan de
Bruijn cum suis

Zuid: Armen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 314r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-12-1683

1e Comparant: Wouter de Ruijter ea

2e Comparant: Hendrick van Tilborgh

Goederen: 3/5 huijs, hooff ende ackerlant, gecomen van Adriaen
de Ruijter, gemeen met Gijsbert de Ruijter, inde Ruijcht

Prijs: ƒ 789

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Merten van
Gesel

Noord: erfg Aert
Jochums

Zuid: erfg
Peeter Jochums Berthouts

Bijz: Wouter de Ruijter mede voor het weeskint van Peeter de
Ruijter en Andries van Drunen x Dingentje de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 314v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1684

1e Comparant: wed Thomas Wouters Zeijlmans en kinderen

2e Comparant: Mels Geeritss Boudewijns

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 900

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Handrick Gijsberts

West: Aert
Dingemans, wed secr, wed Adriaen Jan Teeuwen

Noord: de kae

Zuid: her straet

Bijz: Kinderen: Ghijsbert, Mariken x Thomas Aertss Cuijl,
Anthonis Wouterssen als voocht vande 3 onmondige kinderen en Gijsbert
Ghijsbertss als toesiender.

De koopsom is op 23-2-1685 geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 315r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1684

1e Comparant: Dirck Janss van Loon x Adr Janss de Liest

2e Comparant: Dirck Janss Cuijper

Goederen: 1/3 grasdreis en moervelt teijnde de stede van Jan de
Liest

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: stede Jan de Liest

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: erfg Denis Peeterssen de Haen

Zuid: Michiel
Berten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 315v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1684

1e Comparant: Anthonij Timmers, secr Sprangh ea

2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser

Goederen: een hoffken binnendijcx met een moerdelle

Prijs: ƒ 84

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Berten

West: erfg Denis
Peeters de Haen

Noord: erfg Denijs
Peeters

Zuid: Adriaen
Corsten cum suis

Bijz: Anthonij Timmers, secr Sprangh namens Abraham Franssen
van Amelroijen als voocht ende Jan van Laerhoven als toesiender van de kinderen
van Cornelis Franss van Amelroijen (Sprangh, 22-1-1684)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 316r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1684

1e Comparant: Geridt Matthijssen ea

2e Comparant: Cornelis Embrechts vanden Bergh

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 275

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Matthijss

West: Huijbert Aertss Cuijl cum suis

Noord: Her straet

Zuid: erfg Maeij Cornelis

Bijz: Geridt Matthijssen Otgens, Jan Mathijssen Otgens,
Anthonis Claess en Adriaen de Jonge en Jan Adriaen Claess, kinderen Jan Jan
Hansen: Niclaes en Lijntjen, Mariken ende Jenneken, geassisteert met Mels
Zeijlmans. Erfgenamen Anneken Mathijs en Cornelis Claess

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 316v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1684

1e Comparant: Anthonis Claess ea

2e Comparant: Adriaen de Jonge x Cornelis Janss

Goederen: ½ huijs met de werff ende de del

Prijs: ƒ 750

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kae

Belend
Oost: Aert Dingemans en stede Maeijken Janss Buijs cs

West: Mels
Seijlmans

Noord: de Kae

Zuid: Her straet

Bijz: Anthonis Claess en Jan Adriaen Claess, kinderen Jan
Jan Hansen: Niclaes en Mariken, Cathelijn ende Jenneken, geassisteert met Mels
Zeijlmans. Erfgenamen Cornelis Claess.

Op 20-4-1685 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 317r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1684

1e Comparant: Geridt Matthijssen ea

2e Comparant: Peeter Janssen Brouwer

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 500

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Ghijben en Peeter Pouwelssen

West: Lambert Diercxss

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Corneliss Buijs

Bijz: Geridt Matthijssen Otgens, Jan Mathijssen Otgens,
Anthonis Claess en Adriaen de Jonge en Jan Adriaen Claess, kinderen Jan Jan
Hansen: Niclaes en Lijntjen, Mariken ende Jenneken, geassisteert met Mels
Zeijlmans. Erfgenamen Anneken Mathijs en Cornelis Claess

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 317r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1684

1e Comparant: Adriaen Janss de Jongh

2e Comparant:

Goederen: akte doorgestreept

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 317v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1684

1e Comparant: Johan Dingemans ea

2e Comparant: Steven Franssen, swager

Goederen: een huijs, hoff en ackerlant

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan van Tichel en Steven Boeven

West: Aert
Dingemans

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Vassen en Jan van Tichel

Bijz: Johan Dingemans mede als voocht vande kinderen van
Cornelis Melsen en Maeijken Dingemans, Lijntjen Dingemans

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 317v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-3-1684

1e Comparant: Steven Franssen, swager

2e
Comparant: Johan Dingemans
ea

Goederen: wilceur tbv de aankkop van een huijs etc

Prijs: ƒ 215

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johan Dingemans mede als voocht vande kinderen van
Cornelis Melsen en Maeijken Dingemans, Lijntjen Dingemans.

De wilceur is op 25-11-1689 geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 318r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1684

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter

2e Comparant: Aert Adriaenss Bommelaer

Goederen: 2 1/5 parten van een huijs, hoff ende ackerlant
volgens deeling van 27-12-1683

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: stede
Meerten Aertss van Gesel

Noord: erfg Aert
Joachims

Zuid: kinderen
Peeter Joachims

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 318v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-2-1684

1e Comparant: Jacobus Bommelaer, schipper Rotterdam

2e Comparant: Aert Reijcken, schepen, ea

Goederen: 4 hont ackerlant aende Santschel

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Aert Reijcken, schepen,

Belend
Oost: weeskinderen Jan Adriaenss Cluijter

West: Dirck
Adriaenss Waelwijck

Noord: geen naam
ingevuld

Zuid: Thomas
Diercken met acker Aert Paep

Bijz: Aert Reijcken, schepen, Gerardt Seijlmans, schout en
Peeter Seijlmans, secretaris.

Op 15-11-1685 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 319r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-4-1684

1e Comparant: Dierck en Marieken Gielen de Liest

2e Comparant: Dierck Janss Cuijpers alias Voegers

Goederen: 1/6 buijten delle teijnde stede Jan Michielssen de
List

Prijs: ƒ 34

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: sloot aenden dijck

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: erfg Denijs
Peeterssen de Haen

Zuid: Michiel
Berten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 319r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-4-1684

1e Comparant: Jan Willemss Rijcken

2e Comparant: Adriaentjen Diercx Waelwijck

Goederen: 1/8 bos

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: den cooper

West: Mathijs
Borstlap

Noord: Jacop
Pouwelss

Zuid: heer van
Alphen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 319v

Soort akte: waterbrief

Datum: 27-4-1684

1e Comparant: Adriaen Anthonissen Cuijl

2e Comparant: Thonis Aertssen Cuijl ea

Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thonis Aertssen Cuijl, Jan Anthonissen Cuijl als
voocht van Cornelis Aertsse Kuijl, Louwereijs Vermeulen als toesiender, Thomas
Aertsen Cuijl, Adriaen Deckers x Marieken Adriaenssen Cuijl. Erfg Adriaen
Anthonissen Cuijl en Lesken Clauwarts.

De brief is op 2-7-1690 geheel afgelost.

Thomas en Thonis Aertssen Cuijl staen
borg.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 320v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1684

1e Comparant: Denijs Adriaenssen ea

2e Comparant: Anthonis Claessen, oom

Goederen: hun deel vande nalatenschap

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Denijs Adriaenssen namens broers en zusters: Peeter,
Geerit, Adriaen, Quijrijn Jacobs x Jenneken. Kinderen vanden jonge heer in
qualite erfg van Denijs Peeterssen de Haen, hun grootvader.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 321r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-5-1684

1e Comparant: Jacob van Vessen, secr Baertwijck

2e Comparant: Aernout Cuijpers, secr S'moer

Goederen: 828 roeden moergronden, gecomen van wijlen Wouter
Crullaers, brouwer Breda inden rostel opde veemerckt, 29-12-1658

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Elf Mergen

Belend
Oost: cooper

West: erfg Peeter
en Steven Corneliss Swardt

Noord: erf ???
Wouter Teunis

Zuid: de Elf
Mergen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 321v

Soort akte: ratificatie

Datum: 8-6-1684

1e Comparant: Peeter Melsen

2e Comparant:

Goederen: Peeter ratificeert verkoop van huijs etc, 20-8-1683
tbv Wouter Dielis vanden Heuvel, schoonzoon; ½ moerdelle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Frans Huijbrechtss

West: kinderen
Dingeman Peters

Noord: de kade; Hoef
van Heukelom

Zuid: Heere
straet; erfg Geerit Franssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 322r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-6-1684

1e Comparant: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck ea

2e Comparant: Pieter van Son

Goederen: 8 à 9 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 2619

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schij sloot, Oude straet of Cae sloot

Belend
Oost: Aert en Thomas Bommelaer

West: Coenraet
Baes en Cornelis Camp cum suis

Noord: Schij sloot

Zuid: Oude
straet of Cae sloot

Bijz: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck, x
Pieternella de Bruijn.

Gerret 1/3 en de rest via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 322v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-6-1684

1e Comparant: Pieter van Son

2e Comparant: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 9 geerden lant

Prijs: ƒ 2619

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Nicolaes Janssen de Wit, brouwer Waelwijck, x
Pieternella de Bruijn.

Op 11-5-1686 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 323r

Soort akte: accoort

Datum:

1e Comparant: Jan Mathijssen Otgens ea

2e Comparant: de kinderen van Ghijsbert Dingemans

Goederen: wegens vermissing van een quitantie betaalt Jan f 150
aan de kinderen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Mathijssen Otgens als voocht vande kinderen van
Ghijsbert Dingemans: Dingeman en Tonnis. Kinderen van Ghijsbert Dingemans en
Adriaentje Peeterss

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 323v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-10-1684

1e Comparant: Neeltje ???ssen wed Gerit Janssen

2e Comparant: Jasper Celijssen, swager

Goederen: ½ huijs, hoff en schuer, gemeen met cooper en Mels
Boudewijns met broers en zusters

Prijs: ƒ 550

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kerck steeght

West: Anneken Jochum Reijcken

Noord: Her straet

Zuid: kerck hoff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 324r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1684

1e Comparant: Franchois de Kaesteker, avocaet, ea

2e Comparant: Laurens Pauwels ?? Ea

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen
met kinderen wijlen Pieter Blocklant, borgmr Dordrecht

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pieter Jan Doornboes

West: Zeger
Thijssen de Graeff cum suis

Noord: Scheepsdiep

Zuid: de Kae
sloot

Bijz: Franchois de Kaesteker,advocaet, als voocht vande
kinderen van Maria vander Loo en Marinus Cortincx.

Laurens Pauwels ?? voor ¼ en Adriaentjen
Dircken Waelwijck, sijne huijsvrouwe, voor ¾.

Betaalt wordt oa met een obligatie van f
1000 (28-11-1682)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 324v

Soort akte: verzoek

Datum: 11-11-1684

1e Comparant: Francois de Kaesteker

2e Comparant: borgememeester van Dordrecht

Goederen: Francois vraagt toestemming om 6 geerden lant te
verkoopen tw f 2100.

Zie folio 324r

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Franchois de Kaesteker,advocaet, als voocht vande
kinderen van Maria vander Loo en Marinus Cortincx.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 325r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-12-1684

1e Comparant: Wouter de Ruijter ea

2e Comparant: Gijsbert de Ruijter

Goederen: 3/5 inde leijcant inde Endenest

Prijs: ƒ 32

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dorps wegh

West: den deijck

Noord: de leij of de graeffelijckheijt

Zuid: Armen en
wed Steven Swardt

Bijz: Wouter de Ruijter mede als voogt vanhet weeskint van
Peeter de Ruijter en Andries van Drunen x Dingena de Ruijter.

Bij belending wordt twee keer oost
genoemt.

8-12-1684 is er betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 325v

Soort akte: waterbrief

Datum: 23-12-1684

1e Comparant: Adriaen Mathijssen Coninckx

2e Comparant: Jan Batiest van Thuerenhout

Goederen: waterbrief tbv de overkoop van een pleijtschip

Prijs: ƒ 1950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-12-1685 is de waterbrief geheel afgelost.

Mathijs Willemssen Coninckx en Adriaen
Marcelissen en Adriaen Diercken Waelwijck en Adriaentjen Diercken Waelwijck
staen borg

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 326v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1685

1e Comparant: Anna Elisabeth Smiets x Peeter de Man

2e Comparant: Adriaen Claessen Hoevenaer

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 2250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Jacob Hendricx en Aert Dingemans

West: Mathijs
Janssen Camp en den Armen

Noord: Oude Mase

Zuid: Her straet

Bijz: Procuratie Arnhem 7-12-1684

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 327r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-1-1685

1e Comparant: Adriaen Claessen Hoevenaer

2e Comparant: Anna Elisabeth Smiets x Peeter de Man

Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden lant.

Prijs: ƒ 2250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet ½. De wilceur is op 4-3-1686 geheel voldaen.
Volgens quitantie vanAnna en haar zoon Adriaen van Venbrouardt.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 327v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1685

1e Comparant: Hendrick Robbrechts Pharo ea

2e Comparant: Govert Gijsbrechts Paens

Goederen: een bijster

Prijs: ƒ 227

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: cooper en Adriaen Cluijter

West: Jan
Sijmontssen Cuijper

Noord:

Zuid: cooper en
Adriaen Cluijter

Bijz: Hendrick Robbrechts Pharo, Dirck Adams Borstlap x
Maeijeken Robbrechts Pharo, Johan Neerincx namens Nicasuis vanden Dries,
procureur Etten en Leur wed Adriaentje Robbrecht Pharo (testament 11-3-1643
Etten), Roeloff Janss Ackermans wed Leijntje Robbrechts Pharo, Hendrick Mertens
van Ierssel, erfg Anneken Robbrechts Pharo. Kinderen Robbrecht Janssen Pharo en
Jacoba Hendricx van Gulick

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 328r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-1-1685

1e Comparant: Govert Gijsbrechts Paens

2e Comparant: Hendrick Robbrechts Pharo ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een bijster

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hendrick Robbrechts Pharo, Dirck Adams Borstlap x
Maeijeken Robbrechts Pharo, Johan Neerincx namens Nicasuis vanden Dries,
procureur Etten en Leur wed Adriaentje Robbrecht Pharo (testament 11-3-1643
Etten), Roeloff Janss Ackermans wed Leijntje Robbrechts Pharo, Hendrick Mertens
van Ierssel, erfg Anneken Robbrechts Pharo. Kinderen Robbrecht Janssen Pharo en
Jacoba Hendricx van Gulick.

Op 27-2-1686 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 328r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-2-1685

1e Comparant: Mathijs Aertse Vermeijs

2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaertse grippel

West: Merten van
Gesel

Noord: Adriaen
Pouwelsen

Zuid: Jochum Aertse Vermeijs en Commerken Teunissen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 328v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1685

1e Comparant: Adriaentjen van Clootwijck

2e Comparant: Geraet Zeijlmans, soon

Goederen: ½ huijsinge, hooff, driessen en bosken, gemeen met
kooper en zijn 5 broers en zussen, gecomen van Jan Wouters, gewesen schout

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaentje Ghijsberts

West: kinderen
Aeltje Fiers

Noord: Her straet

Zuid: Adriaentje Ghijsberts en Neeltje Janssen Fiers

Bijz: Op 13-12-1701 is de koopsom geheel betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 329r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-2-1685

1e Comparant: Adriaen van Clootwijck

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, broer

Goederen: 1/6 in ½ vande huijsinge voorss

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 329v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1685

1e Comparant: Seger Philipsen en Elisabeth Seger Seijlmans

2e
Comparant: Willem Jacobs

Goederen: ½ gerde lant, gemeen kinderen wijlen Jan Zeijlmans,
schout

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, de Kae

Belend
Oost:

West:

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: de Kae

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 330r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1685

1e Comparant: Willem Jacops x Judick Janss Vassen

2e Comparant: Ercken Peetersen Otgens

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met vercooper

Prijs: ƒ 250

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaensen van Tichel

West: Jan Jansen Vassen cum suis

Noord: hoofken van
Keijsers

Zuid: dwars
beijsters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 330v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-3-1685

1e Comparant: Dingeman Diercx Schoenmakers

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: een huijs, hooff ende erve gecomen van zijn ouders

Prijs: ƒ 190

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jochum de Bont

West: Huijbert
Pouwelsen

Noord: Her straet

Zuid: sloot
vande acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 331r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1685

1e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris

2e Comparant: Gieltje Wilems de Greeff

Goederen: een huijs, hooff ende erve

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jochum de Bont

West: Huijbert
Pouwelsen

Noord: Her straet

Zuid: sloot
vande acker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 331v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1685

1e Comparant: Gieltje Wilems de Greeff

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: een huijs, hooff ende delle

Prijs: ƒ 1450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Adr Baes en Cornelis Viessers

West: Henderick
Franssen Boesers

Noord: Kleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 332r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1685

1e Comparant: Mels Gerritse Boudewijns

2e Comparant: Jesper Cleijssen, swager

Goederen: ¼ huijs, hooff ende schuer, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de kerck steege

West: Anneken
Jochumsen Rijcken

Noord: Her straet

Zuid: Kerck
hooff

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 332v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1685

1e Comparant: Jochum de Bruijn, hoijschipper

2e Comparant: Jenneken Corn Reijcken wed Frans Hendricx Boeser

Goederen: waterbrief ivm de overcoop van een pleijtschip met
toebehoren

Prijs: ƒ 1950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jenneken isin 1684 getrout met Willem Kornelis Hulst.

Jacop Huijberts de Bruijn, vader en Aert
Cornelis Rijcken, swager, staen borg.

De waterbrief is op 10-3-1696 door de
kinderen van Jochum Jacops de Bruijn aan Gerrit Hendricksen Boeser geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 333v

Soort akte: waterbrief

Datum: 11-6-1685

1e Comparant: Johannis Hendericx Boeser

2e Comparant: Peeter Kappers

Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 1300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Peeter woont te Antwerpen. Op 7-5-1691 is de brief
geheel afgelost.

Hendrick Franssen Boeser, vader, en
Corstiaen Brouwers staen borg.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 335r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-6-1685

1e Comparant: Willem Jacobs x Judick Janss Vassen

2e Comparant: Erken Peeterss Otgens

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaensen van Tichel

West: Jan Jansen Vassen cum suis

Noord: hoofken van
Keijsers

Zuid: dwars
beijsters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 335v

Soort akte: waterbrief

Datum: 1-8-1685

1e Comparant: Thomas Adriaense Cuijl

2e Comparant: Johannes Strobant ea

Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Johannes Strobant momboir Jan vander Vennis zoon van
Jan vander Vennis den Ouden en Johanna Strobant met Jan Glorie als toesiender.

Thomas Zeijlmans en Adriaentje Gijsbertss
staen borg

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 336v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1685

1e Comparant: heer van Alphen, oudborgmr Bergen op Zoom

2e
Comparant: Caterina Hocust

Goederen: wilceur met als onderpant zijn landereijen en een deel
van een wilceur (f 4000) tw van f 1500.

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: heer van Aplpen woont nu te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 337v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1685

1e Comparant: Jan Janss Vassen

2e Comparant: Huijbert en Peeter Janss Vassen

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden op den westenkant in 12 geerden, coopers hebben de ander 4 geerden

Prijs: ƒ 928

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Armen en Kerck van raemsdoncq

West: Jochum
Zeijlmans, schout HLA, Huijbert Jans Vassen

Noord: Oude Maese

Zuid: sloot
stede Thijs Janss Camp

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 338r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1685

1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck x Maeijken Janss Conincx

2e Comparant: Ghijsbrecht Janss Conincx

Goederen: 1/3 part inde Breede Pleck inde Corte Maeten

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Breede Pleck, Corte Maeten

Belend
Oost: Adriaen van Clootwijck

West: Jacop
Janssen Conincx

Noord: Eijken
Theijsen

Zuid: Oude
Leijen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 338v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1685

1e Comparant: Jacop Janss Conincx

2e Comparant: Ghijsbrecht Janss Conincx

Goederen: 1/6 part inde Breede Pleck inde Corte Maeten

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Breede Pleck, Corte Maeten

Belend Oost: cooper

West: Willem Jacops

Noord: lange acker
Jacop Conincx

Zuid: Oude
Leijen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 339r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1686

1e
Comparant: Willem Jacops
ea

2e
Comparant: Hendrick
Willems van Malsem

Goederen: 11/12 inde stede mette bossen ende beijsters, cooper
heeft reeds 1/12

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Franssen Boeser

West: Korst
Adriaen Aertsen de Jongh

Noord: Her straet

Zuid: Corneles
Peeters kinderen en Corneles Seeuwen

Bijz: Willem Jacops mede voor zijn minderjarige kinderen bij
Maeijken Tuenis, Peeter Wouters x Jenneken Willems, Jacops Willems, Mariken
Willems, Willem Willems

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 339v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1686

1e Comparant: Hendrick Willemsen van Malsem

2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser

Goederen: ½ acker waervan Marieken Willems de wederhelft bezit

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Clootwijck

West: Mariken
Willems met wederhelft

Noord:

Zuid:

Bijz: Mede comparanten zijn Jacop Willems namens Mariken
Willems

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 340r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1686

1e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser

2e Comparant: Geeraerdt Zeijlmans, schout

Goederen: de voors halve acker

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Clootwijck

West: Mariken
Willems met wederhelft

Noord: Hendrick van
Malsem en lind. Woouter Jan Theijsen

Zuid: Corneles
Peeters

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 340r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1686

1e Comparant: Willem Jacops ea

2e Comparant:

Goederen: akte is per abuis

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Jacops mede voor zijn minderjarige kinderen bij
Maeijken Tuenis, Peeter Wouters x Jenneken Willems, Jacops Willems, Mariken
Willems, Willem Willems

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 340v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1686

1e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

2e Comparant: Jan Bastiaensen Boeser

Goederen: ½ acker gemeen met Peeter Zeijlmans, secretaris

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: reij wegh

West: ackers
noord-zuijd

Noord: Anneken
Cneles erfg

Zuid: Ghiel
Beijerten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 341r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1686

1e Comparant: Peeter Geritssen Dolck

2e Comparant: Geeraerdt Zeijlmans, schout

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 310

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: het dorp en de polder

West: Hendrick
Fransen Boeser

Noord: gemeene Kae

Zuid: Heer
straet

Bijz: Op 13-1-1691 is de koopsom geheel betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 341v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-1-1686

1e Comparant: Michiel Otgens, rentmeester

2e Comparant: Johannes Coenen

Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant, gecomeb via coop van
Kors Warum, graven van Nielen

Prijs: ƒ 3600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Ghijsbertse Conincx cum suis

West: Dingeman
Peeters en kinderen cum suis

Noord: Oudt Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Michiel is rentmeester van de bisschop van Antwepen
ende abdij van sinte Bernart op Schelde Seters ?.

Johannes woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 342r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1686

1e Comparant: Adriaen Huijbertsen Conincx

2e Comparant: Huijbert Gijsbersen Coninx

Goederen: aandeel in de nalantenschap van zijn moeder.

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 342v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1686

1e Comparant: Peeter Jansen Dorenboom

2e Comparant: Frans Commersen Cuijper

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Oude straet

Belend
Oost: wed Adriaen Jan Mathijssen cum suis

West: Armen

Noord: Oude Maese

Zuid: Oude straet

Bijz: Peeter woont te Ramesdonck.

De koopsom is op 1-4-1687 geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 343r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-3-1686

1e Comparant: Dingena Huijbertse de Bondt

2e Comparant: Cornelis Meussen Banck, coopman G'bergh

Goederen: 1 geert min een ½ vierendeel, inden polder, in 9
geerden, met cooper op den westencant

Prijs: ƒ 220

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: kinderen Johan Vassen int selfde stuck

West: Adriaen Corneliss Buijs, Mathijs Corneliss Camp cs

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 343v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1686

1e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

Goederen: 2½ of 3 hont ackerlant, inde Brede Pleck, gecomen van
Jacop Jans Conincx en Hendrick van Grevenbroeck x Maeijken Jans Conincx

Prijs: ƒ 175

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Brede Pleck

Belend
Oost: Adriaen van Clootwijck met wederhelft

West: Willem
Jacobs x Judick Janssen Vassen

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 344r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-4-1686

1e Comparant: Magriet vanden Eijnden

2e Comparant: Steven Wouters Boeff

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder,

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: vercooper met 6 geerden int selfde stuck

West: Cornelis Hendrickx Schoenmackers

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Steven woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 344v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-5-1686

1e Comparant: Francois Otgens ea

2e Comparant:

Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 3625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: wed Gerrit Janssen

West: Adriaen van
Clootwijck cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Scheij
sloot

Bijz: Francois Otgens, rentmeester bisdom Antwerpen, Johan
Otgens, advocaat, (Bergen op Zoom) Maria Otgens, dochter van Jogan Otgens,
Berbera Otgens wed Giellis Augustijna Hanabort. Kinderen Johan Otgens

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 345r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-5-1686

1e Comparant: Maeijken Janssen Gijben

2e Comparant: Gerrit Peeters Otgens

Goederen: 1/3 in ¼ acker zaeijlant met de veldekens, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Melsen

West: Leijntje
Peeter Jochummen en Adriaen Buijs

Noord: watterganck

Zuid: Sgravelduijn
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 345r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-6-1686

1e Comparant: Pietter Janssen Cloot ea

2e Comparant: Dierck Weijdemans, meester

Goederen: huijsinge en hooff

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Thomas Zeijlmans

West: Michiel
Mathijssen Otgens

Noord: Wouter
Janssen Gijben

Zuid: Her straet

Bijz: Pietter Janssen Cloot mede als voocht van de kinderen
van Wouter Janssen Cloot en Nijs Janssen van Hasselt als toesiender, Jan
Andriessen Struijff en Lijsbeth Janssen Cloot, Adriaen Janssen Cloot, Pieternel
Janssen Cloot, Jan Jans Cloot en Adriaentje Jans Cloot, Johan Corneliss
Ruijckhaever x Marieken Janssen Cloot. Erfgenamen van Leijsbeth Pieters Nobel.

In 1687 is de koopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 346r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-6-1686

1e Comparant: Huijbert Gijsbertsen Conincx

2e Comparant: Johannis Sijmons Kuijpers, reijsschipper

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende
weijlant, gemeen met erfg Jan Zeijlmans, schout

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan Zeijlmans met 9 geerden

West: kinderen
schout van Giels

Noord: Oude Mase

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Op 18-5-1691 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 347bv

Soort akte: waterbrief

Datum: 19-8-1686

1e Comparant: Anthonie Janssen van Sprangh

2e Comparant: Thomas Adriaensen Cuijl

Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip

Prijs: ƒ 1650

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anthonie is geboortig van Sgravenmoer.

Cornelis Goevert en Johan Anthonissen
Schiepper (Hoedekenskerck inde eijlande van Goes) staen borg.

Gereet betaelt f 600. Op 5-4-1690 is er
f 450 betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 347r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-6-1686

1e Comparant: Aert Corneliss Rijcken

2e Comparant: Mels Thomassen Zeijlmans

Goederen: 2½ hont ackerlant, boven inde Ruijcht

Prijs: ƒ 165

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: Baeijen Melsen

West: erfg Merten
van Gijsels

Noord: Peeter
Jochumsen Berthouts

Zuid: Gerrit
Peeters Dolck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 347v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1686

1e Comparant: Adriaentjen Stoffelen wed Jacop Pouwelsen

2e Comparant: Adriaentje Dierckx Waelwijck

Goederen: ½ mergen weijlant, volgens testament van 13-2-1613

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick van Giels

West: cooperse

Noord: kinderen
Johan Jansen Hamel

Zuid: cooperse

Bijz: Beide Adriaentjens wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 349r

Soort akte: waterbrief

Datum: 7-9-1686

1e Comparant: Thomas Adriaensen Cuijl

2e Comparant: Anna Pouwelus wed Pouweles Wouters

Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Anna woont te Mechelen.

Gijsbert Thomas Zeijlmans en Adriaentje
Gijsbertse staen borg

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 350r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-7-1686

1e
Comparant: Willem Jacops

2e Comparant: Marieken Janssen Buijs

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Aertsen de Jongh

West: Michiel
Mathijssen Otgens en wed Dierck Vermeijs

Noord: Kornelis
Peeter Janssen

Zuid: dwars padt

Bijz: Marieken woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 351r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-9-1686

1e
Comparant: Willem Jacops

2e Comparant: Gerretruijt van Gellekom wed Hendrick Verkap ?

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 315

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum de Bruijn of weeskint Kornelis Beijens

West: Ghijsbert
Conincx

Noord: Clijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Gerretruijt woont te Sertogenbos

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 351v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1686

1e Comparant: meester Dirck Weijdemans

2e Comparant: Johan Dircken Schoenmaecker

Goederen: ½ huijs, hooff, uint geheel gecomen van erfg Lijsbeth
Peteerss Nobel, Beneden Kerck

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Beneden Kerck

Belend
Oost: Mels Thomass Zeijlmans

West: Michiel
Mathijss Otgens

Noord: Wouter Janss
Gijben

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 352b

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1686

1e Comparant: Pieter Waegenaer wed Elisabeth Hendericx opt Hoeck

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout, en Aert Corn Rijcken

Goederen: 1/14 inde huijsinghe, hooff, ackerlant ende delle,
gecomen van zijn vrouwe ouders

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter woont te Willemstadt

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 352bv

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-1-1687

1e Comparant: Ghijsbert de Ruijter

2e Comparant: Jacop Janssen Conincx

Goederen: 1 en ¼ geert in 3 geerden, inden polder, gemeen met
cooper cum suis

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Mels Zeijlmans

West: erfg Jan
Overen ?

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 352r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-12-1686

1e Comparant: Wouter Back x Neltje Otgens

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont, inde Breede
Pleck

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Breede Pleck

Belend
Oost: Willem Jacops met huijs en acker

West: Dingena
Otgens en Stoffel Keijsers

Noord: Michiel
Matijssen Otgens

Zuid: achter
dijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 352v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-12-1686

1e Comparant: Henderick van Grevenbroeck

2e Comparant: Gijsbert Adriaen de Ruijter

Goederen: 1 en ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder,

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Mels Thomas Zeijlmans

West: erfg Jan
Coenen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 353r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1687

1e Comparant: Huijbert Corneliss Rijcken

2e Comparant: Adriaen de Roij

Goederen: 3 hont zaeijlant, gemeen met Artus van Sterrenborgh

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Rijcken

West: Cornelis
Zeeuwen

Noord: wed Frans
Swarten

Zuid: Armen

Bijz: Adriaen woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 353v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1687

1e Comparant: Gijsbert Janss Conincx

2e
Comparant: Jacob Both,
schoolmeester

Goederen: een buijten delleken, het Spierings delleken

Prijs: ƒ 255

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Geertruijt van Gellecum

West: Merten
Adriaenss van Gesel

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Willem
Jacobs nu Hendrick van Malsem

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 354r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1687

1e Comparant: Gijsbert Janss Conincx

2e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick

Goederen: huijs, hoff ende erve

Prijs: ƒ 550

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Thonnis Dolck

West: stede Thomas Wouterss Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: grasdries

Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 354v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1687

1e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick

2e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick

Goederen: wilceur tbv de aankoop van het huijs

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 275. OP 12-4 1689 moet er noch wat betaelt
worden.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 355r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1687

1e
Comparant: Hendrick
Wouterss Timmermans

2e
Comparant: Jacob Both,
schoolmeester

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc, gecocht van
Guijsbert Janss Conincx

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Theunis Dolck

West: stede
kinderen Thomas Wouterss Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: grasdries
Theunis Adriaense Dolck

Bijz: Op 12-5-1693 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 356r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-4-1687

1e Comparant: Peeter namens Huijbert Cornelis Buijs

2e Comparant: Maeijken Roelants Vermeulen wed Lendert van Pelt

Goederen: een wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende
weijlants, inden polder, met wed secretaris, in 12 geerden

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Huijbert Adriaenssen de Bruijn

West: Mels Zeijlmans cum suis

Noord: Oude Maese

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: In de kop staet Huijbert en Peeter Jesperse Buijs.
Procuratie: Bersel, notaris Adriaen Swiggens.

Maeijken woont tot Cappel.

Kornelis Sprangers verklaert op 9-4-1704
dat de wilceur geheel is afgelost.

Jesper Buijs staet ook borg met 3
geerden.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 357r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-4-1687

1e Comparant: Adriaen Gerritsen Dolck

2e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx

Goederen: een hu8ijsinge, hooff, erve ende ackerlant en
grasdreissen mette beijsters, gekocht van Adriaen Ruijckhaver

Prijs: ƒ 245

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Thonis J Snijder,erfg Merten Aertse van Gesel

West: erfg
Adriaen Diercken

Noord: Her straedt

Zuid: erfg
Merten Aertse van Gesel

Bijz: Op 16-7-1690 moet er nog ca f 22 gulden betaelt
worden.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 357v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1687

1e Comparant: Seger Claeijssen de Greeff

2e Comparant: Joahannes Michielss Timmermans

Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Lauwerwijs Vermeulen cum suis

West: wed Jan Mathijss Otgens cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 358r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1687

1e Comparant: Huijbert Janss Vassen

2e Comparant: Jochum Zeijlmans, schouteth HLA

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlants, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Gerrit Peeterss cum suis

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Huijbert Jan Vassen cum suis

West: Peeter
Janss Doorenboom cum suis

Noord: Scheij sloot
of Oude Maese

Zuid: buijtendijcxe
dwarsloot of cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 358v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-4-1687

1e Comparant: Ghijsbert de Ruijter

2e Comparant: den Armenmrs Baeijen Melsen en Frans Boeser

Goederen: een acker zaeijlant inde Ruijcht

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: dorps gemeene weght

West: smallen
beijster

Noord: wed Steven
Corneliss Swart

Zuid: Aert
Rijcken

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 359r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-10-1687

1e Comparant: Wouter Back x wed Dirck Vermeijs

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: wilceur tbv de leverantie van 2 paerden met als
onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: kerck hooff

Zuid: dwarsdijck
of de wiel

Bijz: Op 21-1-1694 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 360v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-10-1687

1e Comparant: Peeter Janss Brouwer ea

2e Comparant: Cornelis Jasperss Banck, coopman G'Bergh

Goederen: hun deel van 3 en 1/½ vierdeel in 9 geerden, inde
midden, zie deeling 5-2-1643

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan Vassen int selve stuck

West: cooper int selfce stuck

Noord: Oude Mase

Zuid: Oude
straet

Bijz: Peeter Janss Brouwer als voocht en Mathijs Corneliss
Camp als toesiender van de 3 kinderen van Dingeman Peeterss: Peeter, Meerten en
Jan

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 361r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1688

1e Comparant: Adriaen Aertsse Cuijl

2e Comparant: Adriaen Janssen Bos

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden met Jesper Cleijssen ende Frans Commersen cum suis

Prijs: ƒ 230

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Mels Thomass Zeijlmans

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 361v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1688

1e Comparant: Mathijs Aertssen Borstlap

2e Comparant: Maeijken Janssen Cruijs

Goederen: ontrent 4 hont beijsters of moervelden

Prijs: ƒ 70

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: heer van Veen

West: Pieter
Cruijs

Noord: Hendrick van
Giels

Zuid: heer van
Alphen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 361v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1688

1e Comparant: Peeter Aertsen Cuijl

2e Comparant: Jesper Cleijssen de Greeff

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden met Frans Commersen vande Laer cum suis

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Mels Thomas Zeijlmans, erfg Adriaen Jan Matheussen

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 362r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1688

1e Comparant: Jesper Cleijssen de Greeff

2e Comparant: Peeter Aertsen Cuijl

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden met Johan Willemsen Banck en kinderen Johan Vassen cum suis

Prijs: ƒ 425

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Jochum de Bruijn en Denijs Janssen van Hasselt

West: kinderen
Dierck Mathijssen Otgens, Nic Banck

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 362v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1688

1e Comparant: Johannes Vermeulen, coopman Rotterdam

2e Comparant: Eijltje Janss Fiers

Goederen: ontrent 6 hont ackerlant

Prijs: ƒ 682

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Baes

West: kinderen
Jenneken Aerts Teeuwen

Noord: stede
cooperse

Zuid: Pieter
Buijs

Bijz: Op 29-11-1690 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 363r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1688

1e Comparant: Roeloff Rokussen namens Rokus Crijnen, neef

2e Comparant: Ciornelis Cornelis Claess

Goederen: een acker zaeijlant groot ontrent 3 hont, gemeen met
Johan Thoniss Cuijl die de wederhelft bezit

Prijs: ƒ 160

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Pas cum suis

West: buijten
dijcxe sloot

Noord: erfg Peeter
Jochumss Berthouts

Zuid: erfg
Willem Anthonis Snijder

Bijz: Procuratie te Rotterdam bij notaris Francois de
Koninck, 7-1-1688

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 363v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1688

1e Comparant: Johan Janss de Jongh

2e Comparant: Jan Aertss vanden Heuvel, wever

Goederen: ¼ huijs, gemeen met cooper en Jenneken Wouterss Camp
en Dirck Gielen List cs

Prijs: ƒ 63

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: kinderen Dirck Leenderss

West: stede Denis
Peterss de Haen

Noord: Michiel
Beerten Vlees

Zuid: den Armen

Bijz: Jan woont boven inde Ruijcht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 364r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-5-1688

1e Comparant: Gerrit Mathijss Otgens ea; 2e kinderen J M Otgens

2e Comparant: Gerrit Mathijss Otgens; Maijken Janss Buijs

Goederen: ¼ in een halven acker, gemeen met Cornelis Dieliss cum
suis; 2e 1/3 in ¼ inde ½ acker

Prijs: ƒ 83

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Comme Lambertss

West: Adriaen Corneliss Camp

Noord: Her straet

Zuid: Anthonis
Claess

Bijz: Gerrit Mathijss Otgens mede namens Frans en Mathijs
Janss Otgens. Kinderen van Jan Mathijs Otgens

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 364v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-5-1688

1e Comparant: Adriaen Janss de Jongh

2e Comparant: Maijken Janss Buijs

Goederen: ½ van ½ acker en 1/3 van ¼ gemeen met Cornelis Dieliss
vanden heuvel die de andere helft bezit.

Prijs: ƒ 116

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Comme Lambertss

West: Adriaen Corneliss Camp

Noord: Her straet

Zuid: Anthonis
Claess

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 365r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-5-1688

1e Comparant: Adriaen Janss van Per

2e Comparant: Michiel Janss Backer

Goederen: een buijten delle

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijberden Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: Jan Huijbert
Rijcken

Zuid: Adriaen
Peeters Paep

Bijz: Adriaen woont te Waelwijck en Michiel tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 365v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1688

1e Comparant: Zeger Philipss x Maijken Zegers Zeijlmans

2e Comparant: Jan Hendrickse Wever

Goederen: 1 hont ackerlant, genaemt: de Cleijne Brede Plack

Prijs: ƒ 57

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Cleijne Brede Plack

Belend
Oost: Gerrit Zeijlmans, schout

West: Adriaentje
van Clootwijck en kinderen

Noord: Adriaentje Gijsbertss en Jacob
Janss Conincx

Zuid: Kuijpers
Leij

Bijz: Zeger Philipss x Maijken Zegers Zeijlmans, Willem
Aertss Mouthaen x Elisabeth Zegers Zeijlmans en Anthonij Wouterss Zeijlmans als
voocht van Wouter en Anneke Zegers Zeijlmans en Huijbert Jan Vassen als
toesiender. Kinderen van Zeger Wouterss Zeijlmans en Judith Jan Vassen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 366r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-6-4688

1e Comparant: Johan Janss Gijben

2e Comparant: Gerrit Peterss Otgens

Goederen: 1/6 acker zaijlants met de veldekens gemeen met Peter
Janss de Jongh

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corneliss Camp

West: Anneke
Janss Buijs

Noord: Gieltje
Zeijlmans

Zuid: Oude vaert
of dwars geren

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 366v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1688

1e Comparant: Aert Aert Bommelaer, Dirck Jan Zeijlmans, armmrs

2e Comparant: Jan Aertss Schep

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 142

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Eijltje
Janss Fiers

Noord:

Zuid:

Bijz: Gereet f 82.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 367r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1688

1e Comparant: Aert Aert Bommelaer, Dirck Jan Zeijlmans, armmrs

2e Comparant: Jan Aertss Schep

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 142

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: wed
secretaris

Noord: Adriaen Janss
Vader en Adriaen Berrevoets

Zuid: Adriaen Peterss paep

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 367v

Soort akte: waterbrief

Datum: 30-6-1688

1e Comparant: Huijbert Aertschen (Adriaenschen) van Hasselt

2e
Comparant: Willem Corn
Hulst wed Jenneken Corn Rijcken ea

Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Corneliss Hulst x Jenneken Corn Rijcken voor de
½ en Gerrit Hendricksen Boeser als voocht vande wesen van Jenneken Corneliss
Rijcken bij Frans Hendricksen Boeser voor dander ½.

Adriaen Adriaenschen Teeuwen en Peeter
Zeijlmans, secretaris, staen borg.

Op 28-12-1693 is de waterbrief geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 368v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-6-1688

1e
Comparant: Willem Cornelis
Hulst ea

2e Comparant:

Goederen: Zij staen borg ivm het pleijtschip. Zie folio 367v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Cornelis Hulst en Gerrit Hendericks Boeser als
voocht vande wesen van Jenneken Rijcken en Aert Rijcken als toesiender.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 369r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1688

1e Comparant: Peeter Geritssen Dolck

2e Comparant: Gerrit Adriaenschen van Bleest

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Corneliss Camp

West: Cornelis Camp cum suis

Noord: Her straet

Zuid: Mathijs Corneliss Camp

Bijz: Gerrit woont Thielborch.

Op 6-4-1694 is de wilceur geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 370r

Soort akte: waterbrief

Datum: 3-8-1688

1e Comparant: Jan Janssen Venis

2e
Comparant: Willem Cornelis
Hulst ea

Goederen: waterbrief tbv overcoop van een pleijtschip met zijn
toebehooren

Prijs: ƒ 1750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Corneliss Hulst wed Jenneken Corn Rijcken voor
de ½ en Gerrit Hendricksen Boeser als voocht en Aer Rijcken als toesiender
vande wesen van Jenneken Corneliss Rijcken bij Frans Hendricksen Boeser voor
dander ½.

Wouter en Adriaen Janssen Venis staen
borg.

Op 17-6-1696 is de brief geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 371r

Soort akte: accoort

Datum: 3-8-1688

1e
Comparant: Willem Cornelis
Hulst ea

2e Comparant:

Goederen: Willem krijgt uit den boedel van zijn vrouw 100
ducatons en ziet verder af van zijn deel inde boedel. De rest is tbv de wezen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Corneliss Hulst wed Jenneken Corn Rijcken ter
eenre en Gerrit Hendricksen Boeser als voocht ende Aert Rijcken als toesiender
vande wesen van Jenneken Corneliss Rijcken ter andere sijde.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 371v

Soort akte: borghtocht

Datum: 3-8-1688

1e Comparant: Gerrit Hendricksen Boeser ea

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit Hendricksen Boeser als voocht ende Aert Rijcken
als toesiender en Gerrit Zeijlmans, schout, staen borg voor de waterbrief. Zie
folio 370r

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 372r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-12-1688

1e
Comparant: Willem Jacops

2e Comparant: Peeter Huijb de Bont, Mathijs Corn Camp, borgmr ea

Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc

Prijs: ƒ 108

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Eltje Fiers

West: secr Peeter
Zeijlmans

Noord: dwars pat

Zuid: Huijbert
Aertssen Schep

Bijz: Peeter Huijb de Bont, Mathijs Corn Camp, borgmrs 1680, f 37, Gerrit Peeterss
en Adriaen Adriaenss Teuwen, borgmrs 1682, f 10, Coenraet Baes en Peter van Son,
bporgmrs 1683, f
23, Cornelis Cornelis Camp en Dingeman Aerden, borgmrs 1684, f 23, Adriaen van Pas
en Frans Commeren vander Laer, borgmrs 1686, f 14

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 373r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1688

1e Comparant: Wouter Janss Boudewijns

2e Comparant: Dirck Janss Cuijper

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 2½ hont, boven inde
Ruijcht

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: Willem Jacob Jan Thijss

West: stede Denis
Peeterss de Haen

Noord: Michiel
Berten Vleesch

Zuid: Mels
Zeijlmans

Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 373v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1689

1e Comparant: Willem Adriaenss Konincx

2e Comparant: Huijbert Pauwelss Zeijlmans

Goederen: ½ acker zaeijlants

Prijs: ƒ 233

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Huijbert Schoenmaeckers

West: Cornelis Cnaep

Noord: cooper

Zuid: Nonnen
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 374r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1689

1e
Comparant: Cornelis
Geritss Swert ea

2e Comparant: Johan de Bruijn

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: wed
secretaris

Noord: Hendrick van
Tilborgh

Zuid: Arien
Bervoets

Bijz: Cornelis Geritss Swert, Jochum Gerritss Swert,
Corstiaen van Ieperen x Anneken Swert, Marike Gerritss Swert (Hulst),
procuratie Hulst juni 1688 notaris van Vlissingen. Alle kinderen van Gerrit Swert.
In juni 1691 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 374v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1689

1e
Comparant: Willem Jacobs

2e Comparant: Mels Gerritss Boudewijns

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, in 6 geerden, inden polder,
met kinderen schout

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Johan Jans Coenen

West: Huijbert
Gijben

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 375v

Soort akte: wilceur

Datum: 25-3-1689

1e Comparant: Johan van Tichelen

2e Comparant: Michiel Otgens

Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 425

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed secretaris

West: wed Gerrit
Janssen

Noord: de delle

Zuid: monieken
gronden

Bijz: Michiel woont inden Hoeven. Jan Janssen de Bont
betaelt op 27-5-1693 f
395, inclusief rente. Johan zaliger had slechts f 115 betaelt.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 376r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-6-1689

1e Comparant: Adriaentje van Clootwijck

2e Comparant: Cornelis van Mierop

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden, in 6 geerden,
inden polder, gemeen met Mels Boudewijns

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: kinderen Johan Koenen

West: Steven
Boeven cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Op 20-6-1691 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 377r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-6-1689

1e Comparant: Meerten Aertss Camp

2e Comparant: Maeijken Corneliss wed Hendrick Janss Coenen

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Marieken Coene cum suis

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Meerten Aritss van Gesel

West: Kinderen
Adriaen Wilborde

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 377v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-11-1689

1e Comparant: Gijsbert Verwiel, scheepen tot Sprangh, ea

2e Comparant: Lodewijck Verwiel, peeperkockbacker te Delft

Goederen: 12 geerden hooij ende weijlant

Prijs: ƒ 2000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Truijcken Jans wed Ptr Wouterssen, Jan Jac Tim.man

West: Claes Adriaenss Hoevenaer

Noord: Oude Maese

Zuid: Huijbert
Janssen Hoevenaer

Bijz: Gijsbert Verwiel, scheepen tot Sprangh, mede namens
Domine Johannes Verwiel, predikant tot Loon, Johanna Verwiel (Sprangh).
Procuratie van 25-11-1689, notaris Timmers, Sprangh

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 378r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-11-1689

1e Comparant: Aert Corneliss Rijcken

2e Comparant: Jochum Huijbert Zeijlmans ea

Goederen: 1e delle; 2e een huijs, hoff ende acker

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e buijtendijcxe sloot;2e walleken

West: Sgravelduijn
sloot; dries

Noord: Aert Rijcken;
erfg Swarten

Zuid: Huijbert
Vassen; Aert Rijcken en Paens

Bijz: Jochum, Peeter en Thomas Huijbert Zeijlmans, Anthonis
Gijsbertss van Dommelen x Anneke HuijbertssZeijlmans. Erfgenamen van Huijbert
Zeijlmans en Mariken Cornelis Rijcken

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 378v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-1-1690

1e Comparant: Jacob Damen namens Elisabeth vander Eijnde

2e Comparant: Steven Boeven

Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende
weijlant

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Huijbert Gijben Konincx cum suis

West: Steven
Wouterss Boeff met 6 geerden

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Elisabeth woont te Breda. Procuratie, Breda, notaris
Peeter Beeris, 17-1690.

Op 5-3-1691 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 379v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1690

1e Comparant: Peeter Janss Brouwer ea

2e Comparant: Melis Peeterss

Goederen: ½ huijs, hooff, werff en delle, gemeen met Johan
Dingemans

Prijs: ƒ 190

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kaeij

Belend
Oost: stede Wouter Dielissen

West: stede wed Cornelis Peeterss

Noord: de Kaeij

Zuid: Her straet

Bijz: Peeter Janss Brouwer als voocht van Meerten Dingemans,
zelf present.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 380r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1690

1e Comparant: Melis Peeterss

2e Comparant: Cornelis Janssen de Bont

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant min een vierendeel,
hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, met Maeijken Peeterss cs

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: erfg heer Volbergen

West: erfg Huijbert Peeterss cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 380v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1690

1e Comparant: Heiltje Janssen Bogaert

2e Comparant: Cornelis Embrechtss vanden Bergh

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 450

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: de Kaeij

Belend
Oost: Jan Janssen en Cornelis Emmen

West: Wouter
Dielissen

Noord: de Kaeij

Zuid: Heijltje
Bogaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 381r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1690

1e Comparant: Wouter Adriaen Corsten

2e Comparant: Adriuaen Hulsten en Cornelis Gielen Timmermans

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum Janssen

West: kinderen Johan Cleijssen

Noord: Her straet

Zuid: Peeter
Melsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 381v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-5-1690

1e Comparant: Wouter Janssen Backx

2e Comparant: Jacop Dolck

Goederen: Halve stede waar hij Backx op woont met hooff, bijster
en ackerlant, gemeen met Jacop Dolck

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pastorije en Adriaen de Jongh

West: Adriaen
Corn Buijs en erfg Wouter Adr Stevens

Noord: kerck hooff

Zuid: den vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 382r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-6-1690

1e Comparant: Dierck Weijdemans

2e Comparant: Johan Diercken Schoenmackers

Goederen: ½ huijs met hooff, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mels Thomassen Zeijlmans

West: Michiel
Matijssen Otgens

Noord: Wouter Jansen
Gijben

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 382v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1690

1e Comparant: Dingentje Denis de Haen

2e Comparant: Henderick Luijcassen Berghmans

Goederen: een huijs, hooff, beijster en grasdries

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas, secr, en Cornelis Thonissen Zeijlmans

West: Adriaen
Corn Buijs en erfg Peeter Melsen

Noord: buijtendijcxe
dwars sloot

Zuid: Coen Baes
en Cornelis Peeterss Melsen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 382v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1690

1e Comparant: Dingentje Denis de Haen

2e Comparant: Henderick Luijcassen Berghmans

Goederen: ¼ in ¾ huijs, hooff en ackerlant, inde Ruijcht

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 383r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-12-1690

1e Comparant: Gerrit Janss Boudewijns

2e Comparant: Adriaen Adriaenss Teeuwen

Goederen: ½ binnen delle, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijberden Zeijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: wed Peeter
Anthonissen vander Punten

Zuid: Cornelis
Hendrickx Schoenmackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 383v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1691

1e Comparant: Aert Cornelis Reijcken

2e Comparant: Geerit Seijlmans, schout

Goederen: 1/6 part ackerlant, inden Eijndenest, gemeen met
cooper en Peeter Seijlmans, secretaris

Prijs: ƒ 9

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Eijndenest

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 383v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1691

1e Comparant: Gerrit Zeilmans, schout

2e Comparant: Gijsbrecht de Ruijter

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met Peeter Zeijlmans,
secretaris

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Bomnmelaeren

West: Waelwijck
Dircken

Noord: Hendrick den
Timmerman

Zuid: de leij of
kinderen Cornelis Rocussen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 384r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-2-1691

1e Comparant: Aert Cornelis Reijcken

2e Comparant: Peeter Sijlmans, secretaris

Goederen: ¼ inde voorss acker, gemeen met de Ruijter en cooper

Prijs: ƒ 9

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 384v

Soort akte: aenneming

Datum: 20-2-1691

1e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh

2e Comparant: Gerrit Mathijssen Otgens

Goederen: Adriaen onderhoudt Gerrit in ruijl voor f 100, alle
cleeren en een kalf met kist

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 385r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1691

1e Comparant: Gerrit Mathijssen Otgens

2e Comparant: Adriaen Jansen de Jongh

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Pies Pot, Geijl sloot

Belend
Oost: wed Thomas Zeijlmans, secretaris

West: erfg Jan de Bont cum suis

Noord: Pies Pot

Zuid: Geijl
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 385v

Soort akte: waerborg

Datum: 1-3-1691

1e Comparant: Wouter Adriaen Corsten

2e Comparant: Corstiaen Huijbert Vassen

Goederen: Wouter staat borg met zijn huijs etc en een dwarsacker

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Truijcken
Jans Mateusen

Zuid: Marcelis
Freijsen

Bijz: De borg is ervoor dat Corstiaen zijn borg tlv Cornelis
Sprangers ivm een obligatie en een obligatie van de kinderen Wouter zelf kan
laten vervallen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 386r

Soort akte: waterbrief

Datum: 2-4-1691

1e Comparant: Jacop Janssen Conincx

2e Comparant: Jacop Thomassen en kinderen Louwerijs Verdoorn

Goederen: waterbrief ivm de overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 2100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Kinderen Verdoorn wonen te Rosendael.

Gerrit Zeijlmans, schout en Peeter
Zeijlmans, secretaris staen borg.

Op 27-1-1702 is de waterbrief geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 387r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-4-1691

1e Comparant: Anthonis Woutersen Zeijlmans

2e Comparant: Adriaen Hoevenaer, notaris Raemsdonck

Goederen: wilceur met als onderpant ½ stede: huijs, brouwerij,
hoff en ackerlant, gemeen met zijn kinderen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Geijl sloot

Belend
Oost: de Wal

West: Vroukens
vaertse grippel

Noord: Cornelis de
Zeeuw

Zuid: wed Thomas Bommelaer

Bijz: Op 1-2-1696 is de wilceur geheel afgelost.

Peeter Dorrenboom, Raemsdonck, staet
borg

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 387v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-4-1691

1e
Comparant: Willem
Adriaenss Conincx

2e Comparant: Dierck van Pelt

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, , hgemeen
met Johan Fiers cum suis, in 6 geerden

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Leendert Verhaeren cum suis

West: den Armen

Noord: Oude Maese of
Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 388r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-4-1691

1e
Comparant: Hendrick
Aertsen Timmer ea

2e
Comparant: Cornelis
Hendrick Schoenmackers

Goederen: een geweijnt ackerlant en beijster, gemeen met Dielis
van Tichel

Prijs: ƒ 79

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: Piespot

Belend
Oost: Cornelis Hendrick Schoenmackers

West: Lambert
Dircken Schoenmackers

Noord: Piespot

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Hendrick Aertsen Timmer, Roeloff Aertsen Timmer,
Dierck Aertsen Timmer voor zijn vader, Adriaen Aertsen Timmer en Hendrick
Peeters Timmer, Govert en Geerit Peeterss Timmer, Henderick Thonissen
Timmermans, Jan Peeterss Timmer, . Gerrit Mouthaen x Dingentje Peeterss Timmer,
Cornelia Anthoniss Timmer x Gerrit Jories vander Teen, Hendrick en Jacop
Anthoniss Timmer, Sebert Janssen x Aeltje Anthoniss Timmer. Alle erfg van
Hendrick Aertse Timmer. Jan Willemse Borghout, Cornelis Peeterss Vermeulen,
Jochum Janssen en Frans Aertsen Camp x Marieken Schoennmackers, Cornelis
Henderick Schoenmackers, Johan en Aeltke Peeterss Coenen. Kinderen en
erfgenamen van Jochum Hendrick.

Erfgenamen van Adriaen Peeters wed
Lesken Josten vander Linxt: Lesken Aertsen, Jost Aertsen, Maeijken Aertsen,
Adriaen Willemsen vande Loij x Sielia Aertsen. De kinderen van Peeter Aertsen:
Anneken en Adriaentje Peeterss.

Adriaen Janssen Timmerman, Jost Lendert
Janssen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 388v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-5-1691

1e Comparant: Ptr Janssen Stockermans x Maeijken Janssen Snijder

2e Comparant: Matijs Jansen de Bont

Goederen: een huijs, hooff en werff, gecomen van Aert Dingemans

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Piespot

Belend
Oost: Peeter den Smiedt of Stockmans

West: Peeter
Aerden

Noord: Her straet

Zuid: Piespot

Bijz: Maeijken is wed van Johan Aerden Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 389r

Soort akte: copie testament

Datum: 24-9-1689

1e Comparant: Jan Aerden Schoenmackers x Maeijken Janss Snijder

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Testament voor notaris Melchior Gerritsen te
Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 389v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1691

1e Comparant: Huijbert Gijsbertss Conincx ea

2e Comparant: Wouter Stevensen Boeff

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden

Prijs: ƒ 748

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaeij sloot

Belend
Oost: cooper met broers in andere 3 geerden

West: juffr
vander Eijnde

Noord: Oude Mase

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Huijbert Gijsbertss Conincx, Adriaen Huijbertss en
Anthonie en Soetje Conincx namens Marieken Conincx (Dongen, procuratie
7-5-1691).

Op 7-3-1692 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 390r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-6-1691

1e Comparant: Grietje Thomas Reijcken wed Frans Swart

2e Comparant: Henderick Janssen van Thielborch

Goederen: 1/3 huijs, hooff en werff, inden Ruijcht

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Ruijcht

Belend
Oost: cooper

West: buijtendijcxe dries

Noord: wed secretaris cum suis

Zuid: kinderen
Huijbert Zeijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 390v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1691

1e Comparant: Adriaentje van Clootwijck wed Johan Zeijlmans, sch

2e Comparant: Gerrit Peeterss Otgens

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met kinderen Jan
Jansen Kamp of Mels Boudewijns cum suis

Prijs: ƒ 625

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaeij sloot

Belend
Oost: erfg Jan Coenen

West: erfg Steven
Boeven

Noord: Oude Mase

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Gereet f 500. Op 11-7-1692 is de rest voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 392r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-9-1691

1e Comparant: Henderick Franssen Boeser

2e Comparant: Dierck Janssen Cuijper

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 6

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Voukens vaert

West: erfg Jan de
Kuijper

Noord: de gemeene
stegh

Zuid: Jan
Freijssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 392v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-9-1691

1e Comparant: Cornelis Cornelis Huijben ea

2e Comparant: Siemon van Hamerstede, predikant Dongen en Reijden

Goederen: een paerceel hoij ende weijlant: Den Vijffhoeck, groot
ontrent 7 hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Vijffhoeck

Belend
Oost: Jan en Cornelis Cornelissen cum suis

West: Joncker Thomas Klepol

Noord: wed Jan
Bastiaensen de Greeff cum suis

Zuid: klosters
lant

Bijz: Cornelis x Engeltje Cornelis Hendrickx Wilborts

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 393r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-10-1691

1e Comparant: Maeijken Janssen Buijs

2e Comparant: Jacop Hendricx van Malsen

Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden hoij ende weijlant

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Eijken Tijssen

West: Peeter
Janssen Dorrenboom

Noord: Scheij sloot

Zuid: erfg Jacop
Hendricx

Bijz: Hendrick van Malsen verklaert op dat de wilceur is
voldaen via een koop van een ½ delle tbv zijn zoon Jacop, 27-7-1695

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 393v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-10-1691

1e Comparant: Cornelis van Eijle, notaris Breda, ea

2e Comparant: Sameul Junus, medicin koning Groot Briettandien

Goederen: alle gronden behoort hebbende aen Rosier Meijers

Prijs: ƒ 4000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: den Vogelenzang

Belend
Oost:

West: Adr Corn Jorissen, Jan Corn Kop ea

Noord: de leije

Zuid: den
Vogelenzang

Bijz: Cornelis van Eijle, notaris Breda, Paulus van Heusden,
schepen Breda, namens Pieter Onderwater en Johan van deb Brandler ?, namens
Govaert van Aphen, medicien doctor, Rogier van Alphen, advocaet en secr van
Hellemont. Erfg van Rosier Meijers.

Adr Corn Jorissen, Jan Corn Kop en
Maeijken Adriaenssen wed Jochum Jacopsen Meijer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 394v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-12-1691

1e Comparant: Merten Dingemans, coopman Rotterdam

2e Comparant: Wouter Dielissen vanden Heuvel

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Dielissen vanden Heuvel

West: Johan
Aeretsen van Tichel

Noord: Her straet

Zuid: Oude Vaert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 395r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1691

1e Comparant: Peeter Dingemans

2e Comparant: Lambert Dierckxsen Schoenmackers

Goederen: 3 geerden hoij ende weijlant, inden polder, gemeen met
cooper

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: wed Johan Coenen cum suis

West: Jan
Zeijlmans, schout

Noord: Oude Mase of
Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 395v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1691

1e Comparant: Jan Aertse vanden Heuvel ea

2e Comparant: Geerit Seijlmans, schout

Goederen: 2 levende phertel ?? Aen het eijnd van de stede van
onze ouders zaliger

Prijs: ƒ 73

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Boeser en Adriaen Buijs

West: cooper

Noord: Wouter Jan
Tijsen

Zuid: Jan Boeser

Bijz: Jan Aertse vanden Heuvel voor ½ en Jenneken Wouters en
Geerit Wouters als voocht vande kinderen van Jenneke bij Dierck Giele

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 396r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1691

1e Comparant: Gijsbert Leenderts van Wiel

2e Comparant: Arien van Driel, schipper

Goederen: ¼ in een stukje saeijlant, gemeen met Arien van Driel,
groot geheel 2½ hont

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Teunis Joosten

West: kinderen
Mels Dirckxsen van Driel

Noord:

Zuid:

Bijz: Gisbert woont te Dordrecht. Akte opgemaeckt bij
notaris Jacop de Jongh te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 396v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1692

1e Comparant: Jacob Peeters Dame ea

2e Comparant: Cornelis Sprangers

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaeij sloot

Belend
Oost: erfg Steven Wouters Boeff

West: erfg Steven
Wouters Boeff

Noord: Oude Mase

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Jacob Peeters Dame namens Elisabeth Michielsen vanden
Eijnde (Breda) eenige erfgename van Margriet Machielse vanden Eijnde, suster.
Procuratie bij notaris Peeter Beerents, Breda. 2-3-1692.

Gerit woont te Vrijhoeve Cappel.

Op 26-2-1693 is de kooppsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 397r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-3-1692

1e Comparant: Matijs Otgens, advocaat

2e Comparant: Dirck Weijdemans, meester

Goederen: huijs, schuer, hooff, delle

Prijs: ƒ 700

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: stede Mels Seijlmans

West: stede
Dingena de Bont

Noord: de Kae

Zuid:

Bijz: Volgens testament van zijn vader bij notaris Melchior
Geeritse, Geertruijdenbergh, 3-4-1683.

Op 10-3-1694 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 397v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1692

1e Comparant: Dingena Janssen Beijens

2e
Comparant: Geris Brombers,
coopman Oosterhout

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Armen ende Kerck

West: erfg Johan Teulinghs

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 397v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1692

1e Comparant: Nicolaes Vieus, meester, heer van Broemers ea

2e Comparant: Arnout Cuijpers en Jacob Witten, Antonij Quijrijns

Goederen: een stuck bester velt ende bossen, 2e ½ schaerbos,
gemeen met Marcus Janssen Baes ?

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: hoef van Heukelom; erfg Mercus Janssen Pharo

West: Sgravelduijn
slot; Jan Willemse Heijblom

Noord: nieuwe Mole
leij; wed Wouter Mercus

Zuid: oude
Meulen leij; Adr van Alphen

Bijz: Nicolaes Vieus mede namens Cornelis de Veer
(Sgravenhage), procuratie Sgravenhage, 31-1-1692 voor Poulus van Assendelft en
Frans vande Wilken.

Coopers zijn schepenen van Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 397v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1692

1e Comparant: Nicolaes Vieus, meester, heer van Broemers ea

2e Comparant: Arnout Cuijpers en Jacob Witten, Antonij Quijrijns

Goederen: 3e een uitgedolven bester velt

Prijs: ƒ 700

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemse Heijblom

West: Jan Willemse Heijblom

Noord: Cornelis
Willemse Cnaep

Zuid: Adriaen
van Alphen

Bijz: Nicolaes Vieus mede namens Cornelis de Veer
(Sgravenhage), procuratie Sgravenhage, 31-1-1692 voor Poulus van Assendelft en
Frans vande Wilken.

Coopers zijn schepenen van Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 398v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1692

1e Comparant: Tomas Cuijl ea

2e Comparant: Gijsbert Elemans

Goederen: ½ in 7½ geerden hooij ende weijlant, gemeen met
Gijsbert Elemans, inden polder

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jacob Janssen Vassen cum suis

West: kinderen Cornelis Peeters cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid:

Bijz: Tomas Cuijl en Wouter Thomassen Seijlmans en Michiel
Gijsbertse Compeer.

Op 23-2-1693 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 399r

Soort akte: aenbrenging

Datum: 29-3-1692

1e Comparant: Mels Melsen

2e Comparant:

Goederen: Mels brengt de 20e penning voor zijn broer aan

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 20e tlv

3 geerden, ½ acker, 1/3 acker, 1/3 stede

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 399v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1692

1e Comparant: Jan Willemsen Boumans

2e Comparant: Peter Wouters Verschuren

Goederen: zijn deel van 11 geerden in 5½ geert op den westen
cant, gecomen van zijn vader

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot; Kae sloot

Belend
Oost: den Ruijmen

West: Gasthuijs

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 400r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1692

1e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick, Timmerman

2e Comparant: Arien Huijberden Coninghs

Goederen: huijs, hoff en erve

Prijs: ƒ 315

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: stede Tonis Dolck

West: wed Thomas Wouters Zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: grasdries

Bijz: De koopsom is op 18-5-1697 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 400v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1692

1e Comparant: Pieter Janssen Geenen ea

2e
Comparant: Hendrick
Grevenbroeck

Goederen: ½ mergen moervelden

Prijs: ƒ 80

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Ruijchaver

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: Wouter Backs
cum suis

Zuid: Wouter
Backs cum suis

Bijz: Pieter Janssen Geenen namens Adriaen Matijsen vande
Graeff. Procuratie 1-5-1692 bij notaris Aelbert Adriaensen vande Genuchte,
Vlissingen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 401r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1692

1e Comparant: Adriaen van Pas en Mels Melsen van Driel, armmrs

2e
Comparant: Hendrick
Grevenbroeck

Goederen: huijs, hoff en ackerlant, waar Huijberet de Smit op
gewoond heeft

Prijs: ƒ 260

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Ruijchaver en kinderen van Springere ?

West: de gemeene
dijck

Noord: Willem Jacobs

Zuid: stede
Denis de Haen

Bijz: Adriaen en Huijbert treden op als curateurs vande
goederen van Huijbert de Smit.

De koopsom is op 19-3-1694 geheel
voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 401v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1692

1e Comparant: Adriaen van Pas en Mels Melsen van Driel, armmrs

2e
Comparant: Hendrick Grevenbroeck

Goederen: ½ mergen gronden

Prijs: ƒ 112

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Ruijchaver

West: Wouter
Ruijchaver

Noord: Wouter
Janssen en Dingena Janssen Seijlmans cs

Zuid: erfg
Corpen

Bijz: Adriaen en Huijbert treden op als curateurs vande
goederen van Huijbert de Smit.

De koopsom is op 19-5-1696 geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 402r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1692

1e Comparant: Adriaen Janssen Bos

2e Comparant: Cristiaen Huijbertse Vasse

Goederen: 1½ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Frans Commertse vande Laer

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Dirck Stael

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 402r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1692

1e Comparant: Janneke Boudewijns, weduwe

2e Comparant: Cristiaen Huijbertse Vasse

Goederen: 1½ geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Frans Commertse vande Laer

Prijs: ƒ 510

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Dirck Stael

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 402v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1692

1e Comparant: Adriaentie van Clootwijck

2e Comparant: Wouter en Dingena Janssen Zeijlmans

Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 4 hont

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Thomas Wouters Seijlmans

West: kinderen Jan Camp

Noord: Adriaentie
Gijsberts

Zuid: Kuijpers
Leij of bester

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 403r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1692

1e Comparant: Theodorus van Asten

2e Comparant: Adriaen Tijsen Coninks ea

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder

Prijs: ƒ 144

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de kae

Belend
Oost: Mels Seijlmans cum suis

West: erfg Johan
Coenen

Noord: Oude Mase

Zuid: Her straet
of Kae

Bijz: Theodorus woont te Sertogenbos.

Adriaen, Anthonij, Beatris, Maeijken
Tijsen Coninks

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 403v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1692

1e Comparant: Anna vande Hoeven wed Thomas Janssen Conincks

2e Comparant: Adriaen Tijsen Coninks ea

Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, op den
westenkant, in 6½ geerden met Jacob Conincks cum suis

Prijs: ƒ 456

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Mels Seijlmans cum suis

West: erfg Johan
Coenen

Noord: Oude Mase of
Scheij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz: Adriaen, Anthonij, Beatris, Maeijken Tijsen Coninks

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 404r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1692

1e
Comparant: Jacob Adriaens
Dolck

2e
Comparant: Hendrick
Wouters van Waspick, Timmerman

Goederen: ½ stede waar Jacob op woont, gemeen met Wouter Bacx,
met ½ hooff, bijster, acker en moervelden, buijtendijcx

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Pastorij en Adriaen de Jongh

West: Adr Corn
Buijs en erfg Wouter Adriaenss Verschuren

Noord: kerckhooff

Zuid: Oude Vaert
of Kuijpers Leij

Bijz: Koopsom is op 12-10-1694 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 405r

Soort akte: waterbrief

Datum: 25-7-1692

1e Comparant: Jacop Aertsen Dolck

2e Comparant: Johan Cornelissen Nees

Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Pieter Janssen Geenen en Anthonis Adriaense Dolck
staen borg.

1-10-1694 is de brief geheel afgelost.

Losse quitatie zit bij folio.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 406r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-7-1692

1e Comparant: Aeltje Peeterss wed Wouter Aertsen Verschueren

2e Comparant: Jan Wouters Verschueren, zoon

Goederen: 2/3 huijs, hooff en werff. Gemeen met Jan Wouterss

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Corneliss Buijs

West: Peeter
Wouterss Verschueren

Noord: Adriaen
Berrevoets en dorpsdijck

Zuid: waeterganck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 406v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-9-1692

1e Comparant: Dierck Muermans x Anneken Franssen ea

2e Comparant: Jacop Janssen Vassen

Goederen: 1/3 huijs, hooff en werff

Prijs: ƒ 141

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jansen
van Hasselt

West: Wouter
Dielissen vanden Heuvel

Noord: Cornelis
Embrechts

Zuid: Her straet

Bijz: Dierck Meurmans x Anneken Franssen mede als voocht van
Ebbeling Barents en Marta Barents. Kinderen Barent Ebbelings en Grietje
Franssen.

Erfgenamen van Heijltje Franssen wed
Frans Huijberden.

f 121 gereet. Op 24-4-1693 verklaart
Martha Barants dat het deel van Frans Barents (f 20) ook voldane is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 407r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1692

1e Comparant: Johan Dierckxsen Vaders ea

2e Comparant: Johan Jacopss Vaders

Goederen: ½ binnen delle gemeen met Willem Franssen van Amelroij

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Jan Willemsen Cloot

Noord: Jan Willemsen
Cloot

Zuid: wed Thomas Bommmelaer

Bijz: Johan Dierckxsen Vaders en Hendrick Hendrickxsen
Vaders (Leijden).

Op 26-11-1694 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 407v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1692

1e Comparant: Johan Dierckxsen Vaders ea

2e Comparant: Johan Jacopss Vaders

Goederen: ½ buijten delle gemeen met Willem Franssen van
Amelroij

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Peeter van Son

Noord: den Armen

Zuid: Aertnoldus
Hooftmans

Bijz: Johan Dierckxsen Vaders en Hendrick Hendrickxsen Vaders
(Leijden).

Op 26-11-1694 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 408r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1692

1e Comparant: Gerrit Janssen Boudewijns

2e Comparant: Cornelis Abrahams

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 82

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen van Pas en Adriaen Paep

West: Adriaen
Pouwels cum suis

Noord: Peter
Matheussen cum suis

Zuid: Adriaen
Kieviedts

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 408v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1692

1e Comparant: Cornelis Peeter Melsen ea

2e Comparant: Dierck Weijdemans, meester

Goederen: een zaeijlant

Prijs: ƒ 96

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vos hoolen

Belend
Oost: Mels Thomassen Zeijlmans

West: Adriaen
Cornelissen Buijs

Noord: Her straet

Zuid: Vos hoolen

Bijz: Cornelis Peeter Melsen namens Dierck Meurmans x
Anneken Franssen mede namens Ebbeling Barents en Marta Barents. Kinderen Barent
Ebbelings en Grietje Franssen. Frans Barentsen (uitlandig). Erfgenamen van
Heijltje Franssen wed Frans Huijberden.

Steven Frans mede als voocht voor de
kinderen van Andries Franssen en zijn weduwe, Vas Adriaensen mede namens zijn
moeder en broers en susters, Cornelis Aerden Schoenmackers x Heijltje
Huijbertse, Lambert Commers x Janneken Huijbertsen, Adriaen Huijbertsen, Frans
Huijbertsen, Jan Huijbertsen (uitlandig). Kinderen Huijbert Fransen.

Allen erfgenamen van Heijltje Franssen

Martha Barents krijgt op 24-4-1693 haer
deel (f32).

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 409r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-12-1692

1e Comparant: Cornelis Beijens, coopman G'bergh

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder Cleijn Waspick

Goederen: zijn deel in 6 talleve geerden, gemeen met Peeter
Matijssen en broers en zussen, aengekomen van Cornelis Lamberden Schoonen

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: erfg Adriaen Wilborts

West: Mels
Zeijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 409v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-1-1693

1e Comparant: Lijntje Adriaens wed Gerrit Peeters Dolck

2e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

Goederen: huijs, hooff en dries. Hendrick woont reeds in het
huijs

Prijs: ƒ 596

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Jan Dingemans cum suis

West: Jan
Willemse Kloot

Noord: sloot vanden
acker

Zuid: acker

Bijz: Mathijs Vermeijs verklaart op 3-1-1696 f 400 van Hendrick van
Grevenbroeck en f 196 van Adriaen Berrevoets gekregen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 410r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1693

1e Comparant: Jan Adriaensen Bouwens ea

2e Comparant: Jan Giellen Timmerman

Goederen: 2 geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden, gemen met cooper

Prijs: ƒ 375

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Lauwereijs Vermeulen

West: wed Johan Otgens cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Jan, Peter, Arien Adriaensen Bouwens, Geraert
B???schol x Magrieta Adriaensen Bouwens (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 410v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1693

1e Comparant: Cornelis Aerden Schoenmaker

2e Comparant: Maeijken Janssen Buijs

Goederen: ½ huijs, hoff, werff en del gemeen met cooperse

Prijs: ƒ 950

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Cae

Belend
Oost: Huijbert Hendrick Schoenmakers

West: Adriaen
Janssen de Jongh

Noord: de Cae

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 411r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-1-1693

1e Comparant: Peeter en Thomas Huijberden Seijlmans

2e Comparant: Antonij van Dommele, swager

Goederen: hun deel int huijs, hoff en acker, 2e suijdense delle

Prijs: ƒ 245

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: het Walleken; buijten dijcxe sloot

West: den dijck;
Sgravelduijn sloot

Noord: erfg Swart;
Aert Rijcken

Zuid: Aert
Rijcken en Govert Paens; Huijbert Vossen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 411v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1693

1e Comparant: wed Jan Bastiaense de Greeff ea

2e Comparant: Cristiaen Huijberden Vassen

Goederen: een huijs, hoff en schuer

Prijs: ƒ 610

Plaats: Groot Waspick

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Pouwelsen Seijlmans

West: den weght

Noord: Her straet

Zuid: niets
ingevuld

Bijz: wed Jan Bastiaense de Greeff voor ½ en Peeter de
Holsteijnder als voocht vann haer kinderen voor ½.

Peeter Janss Brouwer verklaart op
25-9-1694 dat de koopsom geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 412r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1693

1e Comparant: Mariken Janss Vermeulen wed Jan Bast de Greeff

2e Comparant: Wouter Dielissen vanden Heuvel

Goederen: ½ acker saeijlant opden westencant

Prijs: ƒ 375

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Cornelissen cum suis

West: Wouter
vanden Heuvel

Noord: Her straet

Zuid: sloot
beijsters

Bijz: Op 7-4-1694 is de koopsom geheel voldaen. P. J.
Brouwers

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 412v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1693

1e Comparant: Mariken Janssen Vermeulen wed Jan Bast de Graeff e

2e
Comparant: Cornelis
Cornelis Peeterss ea

Goederen: ½ acker zaeijlant opden oostencant

Prijs: ƒ 375

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Cornelis Peeters

West: Wouter
Dielissen met wederhelft

Noord: Her straet

Zuid: sloot
beijsters

Bijz: Mariken Janssen Vermeulen wed Jan Bast de Graeff met
voocht van haer kinderen.

Cornelis, Jan en Marike Cornelis
Peeters.

Op 7-4-1694 is de koopsom geheel
voldaen. P.J. Brouwer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 413r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-1-1693

1e Comparant: Jacobusen Jannus Bommelaer

2e Comparant: Cornelis de Bont

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 16
geerden

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot

Belend
Oost: heer Volbergen

West: wed en erfg
secretaris

Noord: Scheij sloot

Zuid: Caeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 413v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1693

1e Comparant: Jacob Jan Vassen en Arien Huijberde

2e Comparant: Cornelis Aerden Schoenmaker

Goederen: hun deel inde stede van Heijlje Franssen

Prijs: ƒ 384

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Jansen

West: Wouter
Dielissen vanden Heuvel

Noord: Cornelis
Embrechts

Zuid: Her straet

Bijz: Jacob Jan Vassen 1/3, Arien Huijberde 1/30, Steven
Franse en Adriaentie Franse elck 1/6

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 414r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1693

1e Comparant: Dirck Janssen Zeijlmans

2e Comparant: Jacob Jan Vassen

Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met kinderen Johan Seijlmans, schout

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot

Belend
Oost: Lambert Diercken Schoenmaker

West: Adriaen de
Bruijn cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Caeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 414v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1693

1e Comparant: Anneke Jochums Rijcken

2e Comparant: Jacob Jan Vassen

Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen
met Dirck van Pelt

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot

Belend Oost: Cornelis
Abrahams cum suis

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Caeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 415r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1693

1e Comparant: Jacobus en Johan Bommelaer

2e Comparant: Jan Sijmonse Geus

Goederen: 2 paertije hooijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Dirck Waelwijck en erfg Coen Jans

West: Sgravelduijn

Noord: erfg
Waelwijck Dircke en erfg Lesken Meulders

Zuid: Aert Hulst
en Teunis Vrolijck

Bijz: Op 25-3-1711 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 415v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-2-1693

1e Comparant: Leenaert Verhaeren

2e Comparant: Jan Ariens Hoevenaer

Goederen: 11 roeden lenghte in den hoff, neggen Jan Dircke
huijs, 3 roeden 1 voet
breed

Prijs: ƒ 59

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Dircken

West: Leendert
Verhaeren

Noord: Leendert
Verhaeren

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 416r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-2-1693

1e Comparant: Aert Corneliss Rijcke

2e Comparant: Thomas Rijcke, sone

Goederen: 1 hont ackerlant met grasdries en delle buijtendijcx

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Govert Paens en Huijbert Vosse

West: Sgravelduijn

Noord: Anthonij van
Dommele en erfg Cornelis Swart

Zuid: Huijbert
Vosse en Anthonij van Dommele

Bijz: Koopsom op 1-3-1693 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 416v

Soort akte: waerborg

Datum: 28-2-1693

1e Comparant: Aert Aertsen ? Rijcken

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

Goederen: Aert stels als onderpant 1½ geert hooij ende weijlant,
11 geerden

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, de kade

Belend
Oost: Cornelis den Ruijmer cum suis

West: gasthuijs G'bergh

Noord: Scheij sloot

Zuid: de kade

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 417r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1693

1e Comparant: Anthonij vander Nadt ea

2e Comparant: Cornelis Peeter Mels

Goederen: hun deel van een acker van ? erfg Thomas Janss en
Cornelis Janss, gemeen met voorss erfg

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jans Jansen ???

West: erfg Denis
de Haen

Noord: Lambert
Freijsen

Zuid: secretaris
en Jan Boeseren

Bijz: Anthonij vander Nadt x Theuntje Gijsbertss de Haen,
Michiel Dingeman Lugters x Gouken Gijsbertss de Haen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 417v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1693

1e Comparant: Jochum Huijberden Zijlmans

2e Comparant: Thomas Aerden Beijens ?

Goederen: ¼ huijs, hoff; 2e ackerlant, hoij ende weijlant,
gemeen met Anthonij van Dommelen

Prijs: ƒ 120

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: het Walleken

Belend
Oost: het Walleken

West: Thomas
Rijcken; Sgravelduijn sloot

Noord: erfg Cornelis
Hendrickx; acker

Zuid: Huijbert
Vassen; Bastiaen Boeser

Bijz: Jochum is ruijter in het leger.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 417v

Soort akte: waterbrief

Datum: 21-3-1691

1e
Comparant: Willem Jacobs
Buijs

2e Comparant: Maria Gerritsen wed Jacop de Bruijn ea

Goederen: waterbrief ivm de verkoop van een schip

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria Gerritsen wed Jacop de Bruijn, Adriaen de Bruijn

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 418r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1693

1e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jonge

2e Comparant: Jacob Both, schoolmeester

Goederen: een acker zaeijlant met het veldeken

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Eijcken Thijss en Willem Blanckers

West: wed
Anthonij Claess en Jan Janssen

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Blanckaerts

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 418v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1693

1e Comparant: Goris Thoniss

2e Comparant: Peter Bastiaenss Boeser

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Huijbert
Hofen

Noord: Jan Aertss
van Dongen

Zuid: erfg Aert Bommelaren

Bijz: Goris woont te G'bergh.

Op 22-4-1694 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 419r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-4-1693

1e Comparant: Corstiaen Vassen

2e Comparant: Frans Commeren vander Laer

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 1290

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Dirck Stael

West: den Armen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Op 4-6-1694 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 419v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1693

1e Comparant: Jesper vander Avert ea

2e Comparant: Jenneken Matijssen Reijendam

Goederen: 2 min een vierendeel geerden hooij ende weijlant,
gemeen met cooperse en Huijbert Driessen cum suis, in 6 geerden

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Wouter Dielissen cum suis

West: erfg Jan
Oomen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Jesper vander Avert namens Cornelis den Ruijmer
(G'bergh)

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 420r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-4-1693

1e Comparant: Jenneken Matijssen Reijendam

2e Comparant: Cornelis van Reijendam, coopman G'bergh

Goederen: 2 min een vierendeel geerden hooij ende weijlant,
gemeen met Gerrit Moetjes, in 13geerden

Prijs: ƒ 525

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: erf Adriaen Blanckers

West: Leendert Verharen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 420v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-5-1693

1e Comparant: Francijntje Dingemans

2e Comparant: Johan Matijssen Conincx

Goederen: een acker zaeijlant met Matijs de Bont sluijtappels
gewijs

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Jan Handericksen Schoenmackers cum suis

West: erfg
Henderick Jochumsen

Noord: Her straet

Zuid: monieken
gronden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 421r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-5-1693

1e Comparant: Jacop Janssen Vassen

2e Comparant: Gerrit Zeijlmans, schout

Goederen: 1 geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met erfg Jan Zeijlmans, schout

Prijs: ƒ 302

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Lambert Dircksen cum suis

West: Cornelis
Dielissen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 421v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-5-1693

1e Comparant: Claes Peeters x Grietje Janssen Sprangers ea

2e Comparant: Peeter Janssen de Jongh

Goederen: elck ½ acker zaeijlant gecomen van wed Jan Sprangers,
Dongen 8-5-1686 en 22-4-1693

Prijs: ƒ 295

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Voshoolen

Belend
Oost: Frans Otgens

West: Corn
Janssen de Jongh en Corn Aerden Schoenmakers

Noord: Her straet

Zuid: Voshoolen

Bijz: Claes Peeters x Grietje Janssen Sprangers, Sijken
Janssen Sprangers

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 422r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-5-1693

1e Comparant: Adriaen Janssen de Jongh

2e Comparant: Lambert Direckxsen Schoenmackers

Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden, gemeen met Corn Janssen de Jongh

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Adriaen Adriaensen de Jongh

West: Willem
Zeijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 422v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1693

1e Comparant: Gerrit Adriaensen Baes

2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes, broer

Goederen: 1e ackerlant; 2e 1/8 huijs: Het pannenhuijs

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Het pannenhuijs

Belend
Oost: den Vaert cant; de straet

West: Jan
Boeseren; Cornelis Cornelis Lauwerts ?

Noord: stede Jan
Boeseren; Peeter de Haen

Zuid: Pieter
Buijs;stede Adriaen van Pas en Govert Paens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 422v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1693

1e Comparant: Gerrit Adriaensen Baes

2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes, broer

Goederen: 3e ¼ moerdelle, gemeen met Adriaen van Pas en Coenraet
Baes

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroutjes Vaert

West: Peeter Jacops Rombouts

Noord: de Kerck,
Huijbert Cuijl cs; erfg Aert , Thomas B?

Zuid: Cornelis
Zeuwen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 422v-3

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1693

1e Comparant: Gerrit Adriaensen Baes

2e Comparant: Coenraet Adriaensen Baes, broer

Goederen: 4e een buijten delle; 5e ½ binnen delle

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kaeij

Belend
Oost: Cornelis Emmen; cooper

West: Geerit
Janssen cs; Willem Blanckers

Noord: Oude straet;
Her straet

Zuid: den dijck;
de Kaeij

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 423r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1693

1e Comparant: Adriaentje Corn Coninx wed Jan Aertsen van Tichel

2e Comparant: Johan de Bont

Goederen: een acker zaeijlant met de veldekens

Prijs: ƒ 550

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: wed Thomas Zeijlmans, secretaris

West: erfg Gerrit
Janssen Boudewijns

Noord: Her straet

Zuid: over den
dijck

Bijz: Er wordt van de f 550 meteen f 425 aan heer Otgens
over gegeven

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 423r

Soort akte: waerborg

Datum: 27-5-1693

1e Comparant: Adriaentje Corneliss Coninx

2e Comparant:

Goederen: Borg ivm het overgelt volgens testament tbv de wesen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaentje krijgt na betaling van de borgemeesters f
132 voor de wesen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 423v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1693

1e Comparant: Dierck Stael x Cornelis Vissers en Mariea Vissers

2e Comparant: Cornelis Camp, swager en broeder

Goederen: ½ huijs, hooff en ackerlant;

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Peeter Gerrits Dolck en Mathijs Corn Camp

West: de
kerckstegen en Coenraet Baes en Adr de Jongh

Noord: Her straet

Zuid: Sgravelduijn
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 423v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1693

1e Comparant: Dierck Stael x Cornelis Vissers en Mariea Vissers

2e Comparant: Cornelis Camp, swager en broeder

Goederen: 2e acker zaeijlant teijnde stede Wouter Adriaen
Stevens

Prijs: ƒ 600

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Peeter Gerritsen

West: Peeter Aertsen Cuijl

Noord: erfg Wouter
Adriaen Stevens

Zuid: zover het
in bezit is

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 424r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1693

1e Comparant: Lambert Peeterss Bogaert

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder, serc Cleijn Waspick

Goederen: wilceur met als onderpant 2½ geert hooij ende wijlant,
in achtalve geerden, met Lambert Freijsen

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Stapeleijnt, Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Adriaen Thonissen Comper

West: erfg Adriaen Mertens cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Lambert woont tot Cappel opt Stapeleijnt.

Op 12-1-1699 is de wilceir geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 424v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1693

1e Comparant: Mels Thomas Zeijlmans ea

2e Comparant: Adriaen Geereden Boudewijns

Goederen: 1e goederen; 2e een geert hooij ende weijlant, in 6
geerden, met

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: 2e Adriaen de Bruijn

West: erfg Jan
Coenen

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Mels Thomas Zeijlmans x Willemke Geereden Boudewijns
ivm het 1/7 van de goederen van Jan Geereden Boudewijns, swager en

Mels Thomas Zeijlmans x Willemke
Geereden Boudewijns, de kinderen van Jan Gerritsen Boudewijns : Wouter, Peeter,
Jan en Gerrit. Jacop Kievits x Anneken, Cornelis Abrahams x Janneken. Lambert,
Janneken en Peeter Gerrits, Mathijs Cornelis +Camp als voocht en Adruiaen
Aertsen als toesiender van het kint van Mels Gerritsen. Alle erfg van Jan
Gerritsen Boudewijns ivm het lant

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 425br

Soort akte: waerborg

Datum: 20-10-1693

1e Comparant: Adriaen van Alphen, borgmr Bergen op Zoom

2e Comparant:

Goederen: Adriaen staet borg ivm een schultbrief van f 2000 tbv
Catarina Hulst, S'moer, 5-8-1685. Met onderpant het verkochte lant.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 425bv

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1693

1e Comparant: Neltje Melsen wed Gerrit Janssen Boudewijns

2e Comparant: Adriaen Gerritsen Boudewijns, zoonen

Goederen: 1 geerde hooij ende weijlant, inden polder, in 6
geerden opden westencant in 3 geerden

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Adriaen de Bruijn cum suis

West: erfg Johan
Coenen

Noord: Scheij sloot
of Oude Mase

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 425r

Soort akte: waterbrief

Datum: 30-6-1693

1e Comparant: Wouter Hendricksen Boeser

2e Comparant: Anthonis Janssen van Sprangh

Goederen: waterbrief ivm overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 1800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Gerrit Boeser en Johannis Venis staen borg.

Op 26-5-1701 is de waterbrief geheel
afgelost

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 425v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1693

1e Comparant: Adriaen van Alphen

2e Comparant: Lauwereijs Vermeulen en Johannes Vermeulen, zoon

Goederen: 2 partjes lants naast elkaar

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Adr Corn Jories en Adr Anth Cuijl en Jan Corneliss

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: wed en erfg
Cornelis Willemsen Knaep

Zuid: voornoemde
Vermeulen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 426r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1693

1e Comparant: Leijntje Adriaensen van Gesel wed Gerrit Ptr Dolck

2e Comparant: Mathijs Aertse Vermeijs

Goederen: 4 partijen inden beijster met het ackerlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Leijntje Adriaensen

West: Adriaen
Corneliss Buijs en Johan Boeser

Noord: Her straet

Zuid: Jan
Willemsen Cloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 426v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1693

1e Comparant: Maeijken Janssen wed Huijbert Pieterss

2e
Comparant: Henderick
Corneliss Thijssen

Goederen: ¼ acker zaeijlant, gemeen met weeskint Huijbert
Janssen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Geereden Boudewijns cum suis

West: Jan Tijssen Conincx cum suis

Noord: Her straet

Zuid: Meuneken
gronden

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 427r

Soort akte: scheepstransport

Datum: 24-11-1693

1e Comparant: Thonis Vrotlick

2e Comparant: Gerrit Mathijs Camp

Goederen: een schiep, inde nieuwe haven tot Raemsdonck, met
toebehooren

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Thonis woont te S'moer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 427v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-1-1694

1e Comparant: Dingena Huijbertsen de Bont ea

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: 2 paerten in een ackerlant. Het derde deel is van
Dierck Matijssen Otgens, inde Ruijcht in de Breede Pleck

Prijs: ƒ 55

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht, de Breede Pleck

Belend
Oost: cooper

West: Adriaen van
Clootwijck en Gerrit Zeijlmans

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingena Huijbertsen de Bont wed Jan Tijssen Otgens
mede namens erfg Eijken Tijssen Otgens

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 428r

Soort akte: wilceur

Datum: 7-1-1694

1e Comparant: Lambert en Jacop Commeren

2e
Comparant: Cornelia
Gruijters

Goederen: wilceur met als onderpant huijsinge hooff en ackerlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingena de Bont cum suis

West: Cornelis
Dielissen vanden Heuvel

Noord: Her straet

Zuid: wed
Anthonis Claessen

Bijz: Cornelia woont te G'bergh.

M. van Son verklaert op 7-3-1699 dat hij
namens zijn moetje Cornelia geheel voldaen is.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 428v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-1-1694

1e Comparant: Allecxander vander Lidt

2e Comparant: Marieken Thonissen van Hasselt

Goederen: wilceur met als onderpant 10 en 2/3 part geert, inden
polder

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: kinderen Andries Janssen

West: Claes Jacobs Back

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Allecxander woont te Terheiden en Anneken te
Raemsdock.

Anthonij Haensbergen toont op 16-2-1706
een quitantie. De wilceur is geheel afgelsot

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 429r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-1-1694

1e
Comparant: Govert
Thonissen ea

2e Comparant: Leijsbeth Cornelissen wed Huijbert Corn den Boer

Goederen: 1/5 beijster achter de stede van Jan Seijmonse Geus

Prijs: ƒ 85

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Waelwijck Dircken

West: Sgravelduijn
sloot

Noord: erfg
Waelwijck Dircken

Zuid: Jan
Seijmonse Geus cum suis

Bijz: Govert Thonissen mede namens Jan Cornelissen van
Beijens en als voocht van de kinderen van Wouter Cornelissen van Beijens,
Gerrit Cornelissen x Gerretruijt Cornelissen van Beijens ende Grietjen
Cornelissen van Beijens. Kinderen van Cornelis Wouterss van Beijens

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 429v

Soort akte: borgtocht

Datum: 21-1-1694

1e Comparant: Wouter Back x Neltje Otgens wed Dierck Vermeijs

2e Comparant: Jacop Dolck

Goederen: Jacop heeft ½ stede van Wouter gekocht. Er blijkt een
willeceur op te staen. Wouiter staet borg voor afbetaling wilceur.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 430r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1694

1e Comparant: Adriaen van Alphen, out borgmr van Bergen op Zoom

2e Comparant: heer Emondt

Goederen: wilceur met als onderpant 35 mergen lants

Prijs: ƒ 1200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Adriaen van
Alphen

Noord: Maercus
Janssen Pharo

Zuid: wed Dierck
Wachtmrs en Adriaen Commers Blanckers

Bijz: Adriaen was betrokken bij en obligatie van f 4000.
Hiervan was f 1500 zijn deel. Hij sluit nu een wilceur af voor de resterende f
1200.

Zijn zoon Govert, doctor mediecine,
staet borg

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 432r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1694

1e Comparant: Dirck van Pelt

2e Comparant: Dirck Janssen Seijlmans

Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, in 6
geerden, met Jacop Vassen

Prijs: ƒ 753

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Schij sloot, Kae sloot

Belend
Oost: Cornelis Abrahamsen en Leendert Verhaeren

West: den Armen

Noord: Schij sloot

Zuid: Kae sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 432r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1694

1e Comparant: Peeter Seijlmans, secretaris

2e Comparant: Gijsbert Adriaenssen de Ruijter

Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooper, inde Endenest,
gecomen van Jacop Jacopss Bommelaren

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: wed Thomas Bommelaer

West: Waelwijck
Diercken

Noord: de stege

Zuid: den wiel

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 432v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1694

1e Comparant: Adriana Fiers wed hermanus van Ophuijsen

2e Comparant: Anna Swart ? Wed Klaes Willemsen

Goederen: 5 geerden hooij ende weijlant, inden polder,
aengecomen van haer vader Aert Jansen Fiers volgens deling 14-12-1693

Prijs: ƒ 2025

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Kaa sloot

Belend
Oost: erfg Johan Sprangers cum suis

West: erfg
Ruijmer Luius ??

Noord: Oude Mase

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Gerret de helft de rest over een jaer.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 433r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1694

1e Comparant: Dirck Jochums Ellemans

2e Comparant: Lambert Dirckxsen Schoenmaeckers

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lijsbeth Janssen

West: Cornelis
Abrahams

Noord: Heer straet

Zuid: Jochum
Berthouts

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 433r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-2-1694

1e Comparant: Dierck Janssen Seijlmans

2e Comparant: Gerrit Seijlmans, schout

Goederen: ¼ huijsinge, hooff en driessen, gemeen met Dingena,
Anna en Wouter Jansen Seijlmans

Prijs: ƒ 155

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Gerrit Seijlmans int selve huijs

West: Frans Boeser cum suis

Noord: Heer straet

Zuid: Frans
Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 433v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1694

1e Comparant: Cornelis Hendrickx Schoenmackers

2e Comparant: Adriaen Aertsen van Hasselt

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijbert Seijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: Adriaen
Aertss

Zuid: erfg
Paulus Frijssen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 434r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1694

1e Comparant: Adriaen Aertss van Hasselt

2e Comparant: Cornelis Corneliss Clouwaerts

Goederen: ½ dellen

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijberden Seijlmans

West: Vroukens
vaert

Noord: Adriaen
Aertss met wederhelft

Zuid: erfg
Pouwelus Frijssen

Bijz: Koopsom is op 24-5-1694 voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 434v

Soort akte: procuratie

Datum: 18-1-1694

1e Comparant: Adriaen den Ruijmer, doctoir inde medicine ea

2e Comparant: Jasper van Avoort en Peeter Beijens

Goederen: Jaser en Peeter worden gemachticht geld ivm verkocht
land te innen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen den Ruijmer, doctoir inde medicine, mede als
voocht van de kinderen van wijlen Cornelis den Ruijmer, broer, Barbara de
Ruijmer x Libertus Buijs, advocaat (proc 28-11-1693, notaris Jan van Nes,
Gronichen), Willem vanden Bogaert, notaris Breda, x Cornelia den Ruijmer.
Kinderen Cornelis den Ruijmer zaliger.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 435r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1694

1e Comparant: Adriaen den Ruijmer ea

2e Comparant: Johan de Bruijn, stadthouder en sec Cleijn Waspick

Goederen: 9 geerden hooij ende weijlant, , inden polder

Prijs: ƒ 3300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaij sloot

Belend
Oost: Peeter Jochums Bertshouts

West: erfg Johan
Sprangers

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaij sloot

Bijz: Adriaen den Ruijmer, doctoir inde medicine, mede als
voocht van de kinderen van wijlen Cornelis den Ruijmer, Jasper vanden Avort en
Peeter Beijens mede namens Libertus Buijs en Willem vanden Bogaert. Erfgenamen
van Cornelis den Ruijmer zaliger.

Gereet de helft, de rest is op 21-3-1695
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 435v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1694

1e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

2e Comparant: Wouter Ruijchaver

Goederen: huijs met noordense acker

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: den dijck

Noord: Willem Jacops

Zuid: vercooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 436r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1694

1e Comparant: Lambert Peeters Bogaerts

2e Comparant: Hendrick van Grevenbroeck

Goederen: 2 hont 54 roeden ackerlant inde Ruijcht

Prijs: ƒ 133

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: Hendrick Oubollen

West: erfg Jan
Dingemans cum suis

Noord: Gijsbert
Coninck

Zuid: Lambert
Frijssen

Bijz: gereet de helft. De rest is op 26-1-1695 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 437r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1694

1e Comparant: Cornelis Hendricxsen Schoenmackers ea

2e Comparant: Jan Janss Timmerman

Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden opden oostenkant

Prijs: ƒ 2760

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: erfg Eijken Tijssen

West: Peeter
janssen Dorrenboom cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: erfg Jacop
Hendricx

Bijz: Cornelis Hendricxsen Schoenmackers voor 3 geerden en
Peeter Aerden Schoenmackers voor 1 geert en Cornelis namens zijn moeder voor 1
geert en als voocht van Maeijken en Janneken Willemsen Buijs 1 geert.

Gereet de helft.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 437v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1694

1e Comparant: Cornelis Hendricxsen Schoenmackers

2e Comparant: Peeter Aerden Schoenmackers

Goederen: ½ huijs en hooff aengecomen bij testament Maeijken
Janssen Buijs, gemeen met Cornelis Aerden Schoenmackers

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Huijberden

West: Adriaen de
Jongh

Noord: de delle

Zuid: Heer
straet

Bijz: Op 4-6-1695 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 438r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-3-1694

1e Comparant: Peeter Aerden Schoenmackers

2e Comparant: Dirck Jansen Seijlmans

Goederen: huijs, hoff, tuerffhuijs met het erff

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: den Pispot

Belend
Oost: Matijs de Bont

West: Willem
Blanckers

Noord: Heer straet

Zuid: den Pispot

Bijz: Gereet de helft. Op 19-5-1695 is de koopsom geheel
voldaen. Quitantie is aanwezig. Getekent door Dingeman Aerden Schoenmakers.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 438v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-3-1694

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea

2e Comparant: Adriaen Aertss Bommelaer

Goederen: een binnen delle

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Peeter
Boeseren

Noord: Jan
Bastiaensen Boeser

Zuid: Jan
Scheppe

Bijz: Gijsbert de Ruijter, Adriaen Aerts mede namens Anna
Janssen Theuwen en de gelijcke vrinden

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 439r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-4-1694

1e Comparant: Jan Peeters Doclk ea

2e Comparant: Michiel Gijsbert Comper, Thonis Huijberden Koninkx

Goederen: een huijs, hoff en werff

Prijs: ƒ 725

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Matijs Camp

West: Cornelis Camp

Noord: Heer straet

Zuid: Matijs
Camp

Bijz: Jan, Gerrit, Catelijn en Cornelia Peeters Doclk.
Kinderen Peeter Gerrits Dolck.

Op 10-12-1695 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 439v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1694

1e
Comparant: Hendrick Backx

2e Comparant: Jan Corstaien Dubbelduijn

Goederen: een buijten dellen

Prijs: ƒ 130

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Dircken Schoenmackers

West: gemeene
stege

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: wed Gerrit
Peetersen Doclk

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 440r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1693

1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea

2e Comparant: Peeter Seijlmans, secretaris

Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Maijken de Bont

Prijs: ƒ 160

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Huijberden Seijlmans cum suis

West: Vroukens
vaert

Noord: erfg doctor
van Gellecom

Zuid: erfg
Hendrick van Gils

Bijz: Gijsbert de Ruijter, Adriaen Aerts als voogden Anna
Janssen Theuwen.

Op 14-11-1695 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 440v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1693

1e Comparant: Adriaen Corsten x Anna Willemss Buijs

2e Comparant: Cornelis Jansen de Bont

Goederen: ½ acker zaeijlant gemeen met Cornelis Dielissen

Prijs: ƒ 127

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jakop en Lambert Commeren

West: Huijbert
Aertsen van Hasselt

Noord: Heer straet

Zuid: wed
Anthonis Classen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 441r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1693

1e Comparant: Antonis Wouterss Zeijlmans

2e Comparant: Peeter Janssen Domen

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Cappel

West: Vroukens
vaert of grippel

Noord: wed Adriaen
Mertens

Zuid: Maeijken
Huijberden de Bont

Bijz: In de kantlijn: Deze over gegegeven op den 27e april
1706.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 441v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1694

1e Comparant: Adriaen Huijbertss Seijlmans

2e Comparant: Hendrick Adriaenssen Scheur

Goederen: een huijs, hoof op Vroukens vaert

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Leendert Schueren

West: Adriaen van Hassel en Adriaen van Pas

Noord: den dijck

Zuid: Adriaen
Aertss van Hasselt

Bijz: OP 7-2-1606 is de koosom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 442r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1694

1e Comparant: Peeter Dingemans, Franscus en Jan Dingemans

2e Comparant: Geerit Seijlmans, schout

Goederen: ½ binnen delle, inden polder, met kinderen Jan
Hendricsen Schoenmaker

Prijs: ƒ 145

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kaa

Belend
Oost: Matijs Cornelis Camp en Willem Jacops

West: Adriaen
Cornelissen Buijs

Noord: de Kaa

Zuid: wed Tomas Seijlmans

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 442v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-5-1694

1e Comparant: Pieter Janssen Geenen

2e Comparant: Jan Dircken Schoenmakers

Goederen: een binnen delle, inden polder

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Kaa

Belend
Oost: Adriaen Corneliss Buijs

West: erfg Jan
Coenen

Noord: de Kaa

Zuid: Jan
Hendricxs

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 443r

Soort akte: waterbrief

Datum: 22-4-1694

1e Comparant: Hendrick Peeters Timmer

2e Comparant: Mertienus Gijswijck

Goederen: waterbrief tbv overcoop van een smalschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Goevert en Gerrit Peeters Timmer staeen borg.

1e termijn van f 212 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 444r

Soort akte: waterbrief

Datum: 27-9-1694

1e Comparant: Criestiaen Huijberts Vassen

2e Comparant: Joos Govaerts

Goederen: waterbrief tbv de de overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 5100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Criestiaen woont te Brussel.

Mels Thomassen Zeijlmans en Peeter
Zeijlmans, secretaris, staan borg.

Gereet de helft.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 445r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-10-1694

1e Comparant: Joost Adriaensen x Anneken Willemsen Buijs

2e Comparant: Jan Stevense Boeff

Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12
geerden met erfg Dierck Matijssen Otgens

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: Anna Janssen Buijs cum suis

West: Peeter
Janssen Domen cum suis

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 445v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-10-1694

1e Comparant: Adriaentje Corneliss Conincx

2e Comparant: Adriaen Janssen van Tichelen

Goederen: 2 paerten inde stede. Adriaen heeft ander deel reeds.

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Abrahamsen

West: Steven
Franssen

Noord: Her straedt

Zuid: erfg
Steven Boeven

Bijz: Adriaentje is wed Jan Adriaensen van Tichel. De kopsom
is op 9-10-1711 geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 446r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-10-1694

1e Comparant: Adriaentje Corneliss Conincx

2e Comparant: Cornelis Giellen Timmerman

Goederen: ½ geer, gemeen met wed Adriaen Vassen Muijser volgens
deling van heden

Prijs: ƒ 160

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erfg Steven Boeven

West: Mels Zeijlmans cum suis

Noord: Oude vaert

Zuid: Steven
Franssen

Bijz: Adriaentje Corn Conincx wed Jan Aertss van Tichel en
hare kinderen.

De koopsom is op 5-1-1695 geheel
voldaen. Tevens een obligatie van 100 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 446v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-10-1694

1e Comparant: Adriaentje Corneliss Conincx ea

2e Comparant: Jan Janssen van Tichelen

Goederen: 1/3 in ½ acker met den beijster volgens deling van
heden

Prijs: ƒ 125

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Dielissen vanden Heuvel

West: Melis
Peeterss

Noord: Her straet

Zuid: Oude vaert

Bijz: Adriaentje Corn Conincx wed Jan Aertss van Tichel en
hare kinderen.

Op 4-5-1702 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 447r

Soort akte: waterbrief

Datum: 15-11-1694

1e Comparant: Adriaen Jacobs de Bruijn

2e Comparant: Criestiaen Huijbertsen Vassen

Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 2800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem de Bruijn en Leendert Verharen staen borg.

Op 7-3-1700 is de brief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 448r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1694

1e Comparant: Johannes Hendrickxsen Boeser

2e Comparant: Frans Bastiaensen Boeser

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem:

Belend
Oost: Kercken acker

West: Melis Peeterss

Noord: wed Thomas Dilck

Zuid: schout en
Grietje Boeser

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 448v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-11-1694

1e Comparant: Francus Diercken Otgens ea

2e Comparant: Peeter Zeijlmans, secretaris

Goederen: 2 parten in 1 hont zaeijlant, gemeen met cooper, inde
Breede Pleck

Prijs: ƒ 40

Plaats: Sgrevelduijn GW

Toponiem: de Breede Pleck

Belend
Oost: secretaris

West: Gerrit
Zeijlmans, schout en wed Adr van Clootwijck

Noord: erfg Stoffel
Keijssers

Zuid: Wouter
Ruijckhaven

Bijz: Francus Diercken Otgens en Jan en Cornelis Otgens

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 449r

Soort akte: waterbrief

Datum: 10-12-1694

1e Comparant: Thonis Janssen Snijders

2e Comparant: Jacobus Bommelaer

Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschiop met
toebehooren

Prijs: ƒ 2850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jacobus woont te Dordrecht.

Huijbert Aertss van Hasselt en Hendrick
Janssen Snijders staan borg.

Op 4-2-1698 is reeds f 1900 voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 449v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-12-1694

1e Comparant: Francoijs Otgens en Cornelis Corstiaensen

2e Comparant: Adriaen Jacopss

Goederen: een acker zaeijlant

Prijs: ƒ 450

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Voshoolen

Belend
Oost: Dingena de Bont

West: Peeter
Janssen de Jongh

Noord: Her straedt

Zuid: Voshoolen

Bijz: Francois en Cornelis wonen te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 450r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1694

1e Comparant: Claes de Ridder x Margrietje Janssen Sprangers

2e Comparant: Jan Willemse Cloot

Goederen: een acker zaeijlant, boven inde Ruijcht

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Ruijcht

Belend
Oost: Jan Willems Cloot

West: Wouter
Ruijckhaver

Noord: Jan Willems
Cloot

Zuid: Wouter
Ruijckhaver,erfg Crotten, Ari en Jan Corpen

Bijz: Op 17-1-1700 is de kopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 450v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1695

1e Comparant: Johannis Schoenhoven, stadthouder S'moer, ea

2e Comparant: Cornelis Embrechts vanden Bergh

Goederen: een acker zaeijlant aengecomen van Peeter Matijssen,
Tetament bij Melchior Gerritsen, G'bergh, 20-4-1691

Prijs: ƒ 695

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen peeters Hoevenner

West: Cornelis
Embrechts vanden Bergh

Noord: Her straedt

Zuid: erfg
Commer Lamberden

Bijz: Johannis Schoenhoven, stadthouder S'moer, x Catariena
van ???, Johannis Janssen Schoenhoven, oudste soon.

Op 29-5-1729 verklaren Johannes,
drossaert van Lieshout, en ??? Johannis Schoonhoeven, akkoord te zijn met de
verkoop vande acker.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 450v

Soort akte: waerborg

Datum: 12-1-1695

1e Comparant: Johannis Schoenhoven, stadthouder S'moer

2e Comparant:

Goederen: Johahnis staet borg met 1/3 van 5½ geert hooij ende
weijlant, met Peeter Beijens, gecomen van Corn Lam Schoenmakers

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot

Belend
Oost: erfg Adriaen Wilberden

West: Mels
Zeijlmans

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaa sloot

Bijz: Johannis Schoenhoven, stadthouder S'moer, x Catariena
van ???.

De borg is ivm eventuele lasten die nog
op de acker staan.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 451r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-1-1694

1e Comparant: Dierck Janssen Zeijlmans

2e Comparant: Jan Janssen Gijben

Goederen: een huijs, hooff en werff

Prijs: ƒ 1000

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Piespodt

Belend
Oost: Matijs de Bont

West: Willem
Blanckers

Noord: Her straedt

Zuid: Piespodt

Bijz: Gereet f 400. Op 12-11-1702 is de koopsom geheel
voldaen.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 451v

Soort akte: waterbrief

Datum: 7-2-1694

1e Comparant: Bastiaen Huijbert Vassen

2e Comparant: Willem de Bruijn

Goederen: waterbrief tbv de overcoop van een pleijtschip met
toebehooren

Prijs: ƒ 2700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbert Janss Vassen en Corstiaen Huijberts Vassen
staen borg.

Op 2-7-1696 is de waterbrief geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 452v

Soort akte: scheepstransport

Datum: 21-2-1695

1e Comparant: Maria Gerrrits wed Jacop de Bruijn

2e Comparant: Peeter Dierckxsen van Driel

Goederen: een smalschip aangecomen van haeren zoonen Wouter
Conincx, gelegen aan de Kerck vaert

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 453r

Soort akte: borgtochte

Datum: 21-2-1695

1e Comparant: Frans Commersen vander Laer

2e Comparant:

Goederen: Frans staet borg voor het geld van het in folio 452v
verkochte schip.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 453r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-2-1695

1e Comparant: Wouter Adriaen Corsten

2e Comparant: Cornelis Sprangers

Goederen: wilceur met als onderpant huijs en ackerlant te Boven
op Vroukens Vartkant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dwarsacker met Jan Vreijssen

West: Wouter
Adriaen Corsten

Noord: erfg
Truijcken Jan Matijssen

Zuid: Marcelis
Freijssen

Bijz: Cornelis woont te Cappel.

Op

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 454r

Soort akte: schuldbekentenis

Datum: 28-2-1695

1e Comparant: Dingena de Vbruijn wed Frans Brouwers

2e Comparant: Mathijs Schuijfhill, out burgm Geertruidenberg

Goederen: schultbekentenis tbv de levering van bieren f500 en
geleend geld f 200. Onderpant 3 geerden, 12 geerden.

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot, Kaeij sloot

Belend
Oost: erfg Jan Jochemss

West: Jacob
Abrahamss x Maria de Bruijn

Noord: Scheij sloot

Zuid: Kaeij
sloot

Bijz: Dingena woont te Raemsdoncq.

Op 13-3-1699 is de schult geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 455r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1695

1e Comparant: Peter Thomassen Cluijter

2e Comparant: Adriaen Cornelissen Cluijter

Goederen: 1/3 stede met ackerlant van Thomas Jacops, 2 hont,
gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacop Jan Tijssen

West: erfg Denis
Peeter de Haen

Noord: Lambert
Freijssen

Zuid: secretaris
cum suis

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 455v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1695

1e Comparant: Dierck Janssen Seijlmans ea

2e Comparant: Adriaen Cornelissen Cluijter

Goederen: 1/6 + 1/3 in 2 hont acker, huijs van Thopmas Jacops

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dierck Janssen Seijlmans namens Denijs Janssen Blegers
(Breedae, 21-10-1694) voor 1/6 huijs en acker. Cornelis Janssen Schouten,
Raemsdonck, voor 1/ in acker

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 456r

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-3-1695

1e Comparant: Lambert Comin ea

2e Comparant: Cornelis Aerden Schoenmakers

Goederen: hun deel in het huijs van Heijltje Fransen, en 2e hun
del inden hoff

Prijs: ƒ 112

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 2e Johan Janss van Hasselt cum suis

West: Wouter
Dielissen vanden Heuvel

Noord: Cornelis
Embrecht van den Bergh

Zuid: Her
straedt

Bijz: Lambert Comin 1/30, Franscudis Huijbert, ruijter onder
de graaf van Werves 1/30, Johan Huijberts (uijtlandig) 1/30, wed Andries
Fransen met Steven Franssen als voocht van haer kinderen 1/6. Erfgenamen van
Huijbert Fransen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: 457r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-3-1695

1e Comparant: Dingentien Denissen de Haen

2e Comparant: Lenardus Verharen

Goederen: eenacker zaeijlant

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop de Both

West: Mels
Thomassen zeijlmans

Noord: Her straet

Zuid: den dijck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 03

Soort akte: quitantie

Datum: 3-8-1671

1e Comparant: Maria Anthonis wed Huijbert Jans Rijcken ea

2e Comparant: Cornelis Rochus

Goederen: Maria en kinderen hebben f 500 ontvangen van Cornelis
ivm een schultbrief

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maria Anthonis wed Huijbert Jans Rijcken, Johannis
Huijbertss Rijcken, Lambert Jacobss Cuijper x Maria Huijberts Rijcken, Jan
Geritss de Vlucht x Josina Huijbertss Rijcken. Alle te Dordrecht en erfg van
Huijbert Janss Rijcken.

Cornelis woont te S'moer

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 04

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-9-1672

1e Comparant: Bastiaen Janss Maes x Catelijn Janss

2e Comparant: Mathijs Peeterss

Goederen: Bastaien heeft f 50 ontvangen als derde termijn vande
verkoop stede gecomen van Jan Cornelis Verscheuren

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 05

Soort akte: quitantie

Datum: 6-9-1672

1e Comparant: Dingeman Luchten

2e Comparant: Jochem de Bruijn

Goederen: Dingeman heeft f 150 ontvangen: de vierde termijn van
het pleijtschip

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 05

Soort akte: quitantie

Datum: 28-1-1695

1e Comparant: Dingeman Lochten

2e Comparant: Adriaen Huijberts de Bruijn

Goederen: Dingeman heeft f 150 ontvangen ivm verkoop pleijtschip
aan Jochum Jacobs de Bruijn

Datum: 28-6- beij tnegen ??

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 06

Soort akte: quitantie

Datum: 10-5-1670

1e Comparant: Anneken Jacobs Bommelaer x Ptr Corn Swart

2e Comparant: Aert Adriaenssen Bommelaer

Goederen: Anneken heeft haer deel vande erfenis van Aerijnaenken
Aertssen Bommelaer, haer moeijtje ontvangen: f 112

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 07

Soort akte: procuratie

Datum: 16-9-1669

1e Comparant: Grietgen Huijberts wed Abraham Arienss Braem

2e Comparant: Bastiaen Huijberts de Graeff

Goederen: Grietgen geeft haer broer volmacht om lant en huijs
van haer moeder Jacomijntje Ariens aengecomen te vercopen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Grietgen woont buijten de Vriesepoort te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 08

Soort akte: quitantie

Datum: 21-8-1673

1e Comparant: Frans Caspers, soldaet, wed Janneken Gerits Cam

2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secretaris

Goederen: Frans heeft f 12 ontvangen ivm vercoop van lant aan
Jan Michielss List tbv Mathijs Franss van Caspaers

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 09

Soort akte: quitantie

Datum: 30-8-1682

1e Comparant: Aert Kanss Foers

2e Comparant: Anneken Verhoeven wed Tomas Coninckx

Goederen: Aert heeft f 150 ontvangen van Anneken ivm een
obligatie

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 1

Soort akte: quitantie

Datum: 7-4-1666

1e Comparant: Cornelis Adriaensen x Jacomijntje Janss

2e Comparant: Jan Wouter Janssen, schoonvader

Goederen: Cornelis heeft van Jan f 350 ontvangen ivm een wilceur

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis woont te Werckendam

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 10

Soort akte: quitantie

Datum: 11-1-1677

1e Comparant: Jacob Huijbrechtss de Bruijn

2e Comparant: Adriaen de Bruijn, broeder

Goederen: Jacob heeft zijn deel van de erfenis van Matthijs de
Bruijn en Jenneken Dingemans dochter van Dingeman Dierckxsz ontvangen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op huijden den 11e
January 1677 compareerden voor heemraden ende secretaris van Nederveen
Capelle den welcken van Jacob Huijbrechtsz de Bruijn woonende tot Waspick den
welcken verclaerden door handen van Adriaen de Bruijn der selver broeder ten
vollen voldaen ende betaelt te sijn over der selver gerechticheijt hem
comparant aenbestorven vuijt den hoofde van saliger Matthijs de Bruijn,
mitsgaders van wijlen Jenneken Dingemans minderjarige dogter van Dingeman
Diercxsz verweckt bij wijlen Maijken Huijbrechts de Bruijn sonder iet was te reseveren ter voorschreven
respt versterften maer ter contrarie volcomentlijck ten behoeve van den
voorschreven Adriaen de Bruijn sijn opdragende als bekennende vande selve ten
vollen voldaen en betaelt te sijn sonder daer tegens te doen bij hem comparant
sijnen erven ende naercomelingen ende dat alles onder het verbandt als naer
regten, alles sonder fraude heeft den voorschreven comparant deze quitantie met
der selver handtteijcken in presentie van Pieter Corsten Glaviman - Govaert
vander Punten heemraden, die de minute
deses hebben geteeckent

Actum, dagh datum - ut supra.

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 11

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1693

1e Comparant: Cornelis den Ruijmer

2e Comparant: Pieter Beijens

Goederen: Cornelis machticht Pieter lant te verkopen. Zie folio
419v

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 12

Soort akte: wilceur

Datum:

1e
Comparant: Willem Jacops

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 108

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: los vel is niet compleet

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 13

Soort akte: wilceur

Datum: 6-3-1682

1e Comparant: Gerrit Seijlmans, schout

2e Comparant: Artus Sterrenburg

Goederen: Gerrit beloofd Artus f 70 te betalen voor de opleiding
van Jan Claes tot cleermaker

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 14

Soort akte: procuratie

Datum: 4-4-1688

1e Comparant: Gijsbert Jansen Conincx

2e Comparant: Hendrick Janssen Timmerman

Goederen: Gijsbert machticht Hendrick om aan Maria Swart x
Jeremias Broeckhoven f 115 te betalen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 14

Soort akte: verzoek

Datum: 12-4-1689

1e Comparant: Gijsbert Koonick

2e Comparant: Hendrick Wouters van Waspick

Goederen: Gijsbert verzoekt Hendrick de f49 aan Jeremias
Broeckhove te batalen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 15

Soort akte: quitantie

Datum: 30-10-1683

1e Comparant: Jan Janssen Nieuwenhuijsen en Cornelis Dielsen

2e Comparant: Jacob Abrahamsen x Maria Jacobs (weedevrou)

Goederen: Jan en Corbelis zijn van Maria Jacobs geheel voldaen
ivm de verkoop van een huijs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan en Cornelis zijn erfgenamen van Jan Nieuwenhuijsen

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 16

Soort akte: quitantie

Datum: 24-9-1684

1e Comparant: Lendert en Maeijken van Pelt

2e Comparant: Peeter Geerssen Dolck

Goederen: Lendert en Maeijken hebben elck f 10 rente ontvangen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lendert kan niet schrijven

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 16

Soort akte: quitantie

Datum: 13-8-1688

1e Comparant: Maeijken Roelandts wed Lendert van Pelt

2e Comparant: Peeter Geerssen Dolck

Goederen: Maeijken heeft f 10 rente ontvangen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken kan niet schrijven

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 16

Soort akte: quitantie

Datum: 21-12-1688

1e Comparant: Cornelis Sprangers

2e Comparant: Peeter Geerssen Dolck

Goederen: Cornelis heeft f 10 rente ontvangen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: jaartal waarschijnlijk fout

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 17

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-2-1685

1e Comparant: Adriaen Gijsbrechts

2e Comparant: Mels Gerrits Boudewijns

Goederen: Adriaen verklaart dat de secretaris geld van Mels zal
ontvangen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 18

Soort akte: verzoek

Datum: 13-12-1701

1e Comparant: Adriaentken van Clootwijck

2e Comparant: Gerrit Seijlmans

Goederen: Adriaentken vraagt aan de secretaris om het geld van
Gerrit haer zoon te ontvangen ivm koop van de halve stede.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 19

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Goederen: Kopie van akte folio 346r

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 2

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Hendrick vanden Hoeck

2e Comparant: Jan de Bondt en Peeter Boeser, borgmrs

Goederen: Hendrick heeft f22 ontvangen ivm plancken voor de brug
op de westenkant van Vrouwkens vaert.

22 juni, geen jaartal

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 20

Soort akte: procuratie

Datum: 25-4-1691

1e Comparant: Matthies en Annette Meijborch

2e Comparant: Derck Wedda, capitijn

Goederen: Mathies en Annette, echtpaar, machtigen Derk om lant
te Waspik aen de Vroukens vaert te verkopen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 21

Soort akte: borgtocht

Datum: 3-4-1691

1e Comparant: Peeter Dorrenboom

2e Comparant:

Goederen: Peeter Staat borg met zijn huijs etc voor een
obligatie tbv Adriaen Hoevenaer

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 22

Soort akte: quitantie

Datum: 1-3-1691

1e Comparant: Aert Rijckenss

2e Comparant: Thonnis Aertsen Rijcken

Goederen: Aert heeft f 150 ontvangen ivm koop lant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 23

Soort akte: quitantie

Datum: 11-7-1695

1e Comparant: Teunis IJarensen van Sprangh

2e Comparant: Wouter Boeser

Goederen: Wouter heeft f 150 voldaen. Er is nog een gelijcke
quitantie aanwezig van 16-7-1696

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 23

Soort akte: quitantie

Datum: 26-5-1701

1e Comparant: Anna Wouters Pharo

2e Comparant: Wouter Boeser

Goederen: Wouter heeft laatste termijn van het pleijtschip
voldaen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 24

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Jan Pietersen Dolck

2e Comparant: Magiel Gijsbrechtsen Koningh ea

Goederen: Jan heeft in 1694
f 600 en in 1695 f125 ontvangen. 2 quitanties

Prijs: ƒ
0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Magiel Gijsbrechtsen Koningh en Antonie Huijberse
Sijlman

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 25

Soort akte: verzoek

Datum: 13-5-1695

1e
Comparant: Hermanus
Gijswiet

2e
Comparant: Handrick
Timmers

Goederen: Hermanus vraagt aan Handrick de 1e termijn van het smalschip te betalen. f 212. Op
verzoek quitantie gemaakt.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 26

Soort akte: verzoek

Datum: 1-12-1701

1e Comparant: Adriaentje Corn Conincx

2e Comparant: schout en gerechten

Goederen: Adriaentje vraagt of de 1e termijn die Jan Jansen van Tichel had
moeten betalen uitgeaet kan worden tegen rente.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 26

Soort akte: bevestiging

Datum: 21-12-1694

1e Comparant: Willem de Bruijn

2e Comparant: Criestiaen Vassen

Goederen: Wiilem bevestigt dat zijn broer Adriaen borg blijft
ivm aankoop schiep

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 27

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-5-1699

1e Comparant: D Seijlmans

2e Comparant: Jan Janse Gijben

Goederen: Jan heeft de kosten van de koop van sijn huis geheel
voldaen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 28

Soort akte: goedkeuring

Datum: 12-11-1693

1e Comparant: Adriaentje Gerritsen Dolck

2e Comparant:

Goederen: Adriaentje geeft toestemming aan haer moeder om lant
aan Matijs Vermeijs te vercopen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 59

Folio: los vel 29

Soort akte: quitantie

Datum: 5-2-1668

1e Comparant: Adriaen Peeters Fijnenbuijck

2e Comparant: Mels Dirckss en Coenraet Adr Baes, armmrs

Goederen: Adriaen, collecteur verpondingen, heeft de
verpondingen ontvangen f 124.

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: