RA T1221-T1269 (39 oud)

Fol …
Berend Hendricks Pullen, Wijck, broer van Johannes, Wijck. 1726

Fol …
Laureijns Boijen, herbergier te Heusden

Fol …
Joost Waelwijnssen, schpen heusden, ca 47 jaar
Heijman van Veen, borgmr, ca 43 jaar
Aernt Voochts ca 34 jaar
Rutger beelaerts Adriaenssen, secr Heusden, ca 33 jaar

Fol …
Chaerl Janssen van Hoij, vleeshouwer, ca 29 jaar

RA T0051 (54 oud)

Jan Heijmenssen van Bochoven aenklager contra Tonisken wed Heijman Godertssen


RA T0076 (79 oud) (Rollen van Eis en Antwoorden) 1622

• Sebastiaen Beelaerts te Heusden, contra Simon Janssen, ruiter onder de compie van den Heer van Kessel, als getrout hebbende Catharina van Gerwen, wed. Nicolaes van Opalphen, mitsg. Nicolaes Nicolaes Opalphen ende de selve uijtten naam van sijne onmond. suster als erfgen. van de voorn. haer sa: vader 17 Jan.1622
• Gerit Jans te Elshout, contra Willem Jan Tielemans om betalinge 17 Jan.
• Willem Jan Walravens aanklager contra Steven de Cuijper 17 Jan
• Adriaen Pasquiers schipper binnen dele stede 29 Jan.
• Peter Willems Millenaer, schout tot Drongelen. 29 Jan
• Jan Waelewijns, hopcooper Wouter Jans, schout tot Herpt. 4 april 1622
• de Wed. en kinderen van wijlen Marten Adriaens Sijmonssen in leven schout tot Aelborch, aanklagers 11 april 1622
• Contra Joost Eeuwouts tegenwoordich schout tot Aelborch
• Peter Claes Backx, Anna Claes Backx, Jan Claes Back, Cornelis Claes Bacx en haar sterck makende voor de andere engen. van Elken Claes Backx, haere halve zuster aanklagers, contra Jan Dircks Poirter als getrout gehad de voorschr. Elcken Claes Backx dochter. 18 april
• Elisabeth, dochter van Adriaen Joris wonende te Heusden als erfg. van Maeijken Joosten dr. haer sa: moeder met consent weesmeesteren. Het handelt over het huis den Hollantsen Thuijn (Zij zal daarom zeer zeker een dochter zijn van Adriaen Joris, reeds eerdere malen hiervoor vermeld). 18 april
• Joost van Camors bediend gehad hebbende 't schoutambt te Wijck 25 april
• Cornelis Jorissen gewesene schout ot Wijck 25 april
• Abraham Snoeck bedienaar Goddel. Woord tot Wijk 25 april
• Adriaen Adriaens van Zuijlen tot Veen 25 april
• Jan Cornelis van Gammeren, ruijter onder de Heer van Kessel als geweest sijnde deurwaarder van de gravelijckheijts middelen mei 1622
• Joost van Hedichuijsen drossaart van den lande ende Baronije van Cranendoncq, de stadt Eijndoven, Heeswijck, Berlicom mei 1622
• Joufe Catarina Pelgroms, weduwe van Jan de Bever wonende te Oisterwijck als erfgen. van wijlen Heer en Mr. Willem en Heijman van Veen ende deselve als erfgen. van Peter Janssen van Veen. 23 mei
• Jan Cornelissen van Gammeren eertijds schouth tot Wijck 23 mei
• Anthonis Adriaens van Dinteren, cleermaker te Heusr den. 23 mei
• Adriaen Willems van Brakel en Jan Lenerts van Boxtel als getrout hebbende Anneken Willemsdr. van Bra,kel als mede erfgen. van Willem Adriaens van Brakel aanklager, contra Sebastiaen Peters van Druenen als getrout hebbende Jenniken Willemsdr. van Brakel, al mede erfgen. van de voorn. Willem Adriaens 6 juni.
• Mechtelt Jans dr. wed. Gerit Adriaens Hoogenwerf!, wonende tot Luttelherpt, mitsgaders Wouter ende Adriaen Gerits, Davidt Valck soldaat onder de domp. van Capt. Mieteren als getrout hebbende Adriaentgen Gerits dr, alle kinderen van de voorschr. Mechtelt Jansdr. geprocreert bij de voorn. Gerit Adriaens 20 juni 1622.
• Wouter Jans eertijds schout tot Herpt (Het kan mogelijk zijn, dat hij schout was ten tijde van de zaak waarover het hier handelde) 4 juli 1622 (Men noemde hem misschien anders "oud-schout")
• Jan van Outheusden adelborst van Kessel 4 juli J
• Jan Heijmane van Bochoven schout tot Herpt ende Augustijn Henricx mede aldaar opposanten, contra Adriaen Frans van Gorchem als pachter van zeker impost 4 juli 1622.
• Cornelis Gerits van den Elshout schout tot Heusden, contra Silvester Hannaerts van Hedichuijeen tot Vlijmen. 18 juli
• Anthonis Hous weirdt op Sinte Joris binnen dezer stede 25 juli
• De schout en regeerders van Herpt, contra Jan Jans van Drongelen en Gerit Geerlincx van Engelen als erfgenamen van Jan Pauwels van Drongelen, 29 aug.1622

RA T0134 (137 oud) rol van eijsch en antwoorden

Fol 128v
Lijsbet Goderts van Hedichuijsen wed Jan Isacx Buijs, Herpt, aanklager. 1670

RA T0171 (174 oud) (boedelpapieren).
• Wijnandt Murraij collecteur van honderste en twee hondersten penning te Engelen en Willem Murraij schepen aldaar11 april 1712
• Verklaren w ij ondergetekenden Jan Theunisse van de Grient als in huwel. hebbende Maria van Hulst, ter eenre en Claes Dirxe in huwel. hebbende Adriaantje van Hulst ter andere zijde, beide wonende tot Outheusden. Scheiding land gelegen te Herpt
• Willem Adriaen van Spra ngh en Agnes Elisabeth van Zuljlen hebben alhier hare drie behoorl. houwelijk proclametien onverhinderlijck gehadt. Moghen derhalven wat ons aengaet wel tot Heusden in den houwelijcken staet ingesegent worden. Veen 17 Maijens 1699.
• Op 18 aug.1707 compareerden voor H.F. van Rentsen, notaris te Heusden, Juffr. Adriana Beverlo, wed van Pieter Schakeiraedt won. te Heusden als testam. erfgen. van wijlen juffr. Maria vanden Heuvel, die tevooren voor een gerechte 4e part fidecommissaire erfgen. was van wijlen juffr. Grietje Adriaensse van Bockhoven, laest wed. Derck Cornelisse Leckerkerck, haere paternele grootmoeder zal: ter eenre, d'Heeren Godert en Gillis Beverlo. zoo voor haar selve en haar sterk makende voor haar zuster Catharina Beverlo thans in huw hebbende Johan Frederick Schoubart, Pieter v.d. Heuvel, Willem v.Wassenbergh als in huw. hebbende Margreta v. d. Heuvel, d'Heer Johan Frederick van Suijlen, capt. leut. ten dienste dezer lande, Willem Adriaan van Sprangh als in huw. hebbende Agnes Elisabeth van Suijlen, en Jacobus Engelbergh als in huw. hebbende Gertruijd Maria van Suijlen gesamentlijcke kinderen kint - kinderen en neffens de eerste comparante, erfgen. van gemelte Grietje Adriaensse van Boekhoven ter andere sijde.
• 31 juli 1706 comp. voor Bernardus Middelcoop not. Heusden juffr. Maria van den Heuvel, wonende te Heusden, enigszins zwak van lichaam. Zij maakt haar testament. Zij benoemt tot haar universele erfgen. Juffr. Adriana Beverlo, wed. van Pieter Schakenraet haar nichte.

RA T0 (212 oud)

1a
Joost Godertssen van hedichuijsen, 70 jaar, eertijts borgmr en cappelmr als Laurens Dircxssen Lathouers, 55 jjar, eertijts borgmr en cappelnmr te Hedichuijsen verklaren ten verzoek van Cornelis Janssen Schut dat die getrouwt was met Heijltken Aerts, zuster van Mariken Aerts. Schut had twee kinderen bij Heijltken die na overlijden van hun moeder ook overleden zijn. Joost weet dat nog zeker. 15-8-1605

1b
Jan Cornelissen opte Haerstege, ca 64 jaar, verklaart dat Heijlken de vrouw was van Cornelis en haer zus Mariken heeft overleeft. De trwee kinderen van heijltken en Cornelis zijn na overlijden van moeder ook overleden.. 16-8-1605

2
Geertruijt van Rijswijck, gasthuis te Heusden, verklaarde gehoord te hebben dat Floris Franssen van Gemert 200 gulden gelegateerd had aan Maricken Aerts, zuster van de vrouw van Cornelis Schut.

RA T0 (217 oud)

Fol …
Gerit Janssen te Elshout contra Lambert de Bije te ’s Bosch

Fol …
Jan Janssen van Bochoven, Elshout, was op 31-12-1613 38 jaar

Fol …
Ghielken wed Jan Goderts Hoirn met Gielis Jans van Herlaer als voocht van het kint van Dirick Huijgen, verweerder. 1-1589

RA T0219 (oud 263) 1613-1615 protocol van decreeten

• Willem Jan Jaspers en Hendrick Meeus X Lijsken Jaspers, beijde vervangede Gijsbert Jaspers en Peterken Jaspers, broer en zus, kinderen van Mariken van Emmechoven, marijken Adriaen Keijs(ers?) met Adriaen Anthonissen namens Claes hendricxssen, kinderen Stijntken Gijsberts, Joris Aertssen namens zijn broer Thonis met Melis Joosten X Lijsken Jan Sebastiaens, kinderen van Berta Gijsberts van Emmechoven. 12-8-1613

• In 1612 had Jan Godertssen van Bokhoven lans te Hedichuijsen.

• Jenneken Loeff, eerst wed van Geerling Willemen. 1612

• Overgegeven vanwege Jan van gerwen met Melchior Scheurbrndt, beijde vanwege hun vrouw erfgen van Mechtelt van Nijenroij, X den ouden casteleijn Geraert Spierinck van Wel. 1612

• Geraert Geerlincxssen van Engelen, Heusden, ten afteren zijnde aen Alit Stevens wed Wouter Jan Huijgen, Vlijmen, 10 jaer rente. 1613

• Aert Adriaenssen Pieck, kerk en HG meester tot Douveren ten aftere aen Huijbert Aertssen, Douveren, en Adriaentken laurens wed Adriaen Wouters Boom, Drongelen. 1613

• Overgegeven vanwege Lucia Joris wed Cornelis Janssen van Os, de wed van Antonis Robben (van hedichuijsen) en Tonisken Robben (van Hedichuijsen) met Adriaen Robbrechts mede namens de kinderen van Antonis voorss, broer, alle kinderen van Lucia Joris voorss. 1613

• Hendrick janssen van Maestricht, backer

• Wijnant Adriaenssen Coplen, Heusden

RA T0220 (oud 264) 1618-1627
Stukken betreffende civiele (en enkele criminele) proceduren

Fol …
Overgegeven van wegen Jan Jans van Bochoven, Elshout X Maricken Emonts met Adriaen Janssen Colen X Neeltje Emonts voortijts wed Gijsbrecht Goderts als erfgen van Emont Cornelis, schout Outheusden, en Marijke Jans, Neeltgen had onm kinderen bij Gijsbert. 5-3-1616

Fol …
Overgegeven op den name van wijlen Aert van Gammeren en voorts bij Jan Nachtegael X Anthonia Cornelis desselfs van Gammeren wed

Fol …Gijsbert Hamel, Heusden.

Fol …
Nicolaes van Ophalpens namens Matheus van Gerwen, oom, Hamburch.

Fol …
Peter Henricx, schout Outheusden. 1618

Fol …
Overgegeven van wegen Matheus van Gerwen en Sijmon Janssen X Catharina van Gerwen mede namens de kinderen van Arnoult van Gerwen.

Fol …
Overgegeven van wege Adriaen Robben (van Hedichuijsen), commies fort van Schenckeschans en Thonisken Robben met Anthonis Boudewijns van der Stappen als voocht van de kinderen van Thonis Robben, erfgen van Sijcken Joris.

Fol …
Overgegeven bij ofte vanwege Thomas Janssen de Hueff en van wege de kinderen van wijlen jan de Hueff zijn vader za en Aert Aerts de Huef als naeste bloetvoocht van de kinderen.

Fol …
Mechtelt Jans, Herpt, wed Geraerdt Adriaen Hoogenwerff mede namens haer kinderen.

Fol …
Overgegeven bij Peter Segers X lijsbeth van Tongeren wed Huijbert Lanmberts van de Plas, procureur, mede namens de kinderen van der Plas. 1625

Fol …
Overgegeven Fries Janssen, timmerman, Sommelsdijck, also oom van de kinderen van Lenart Otten za, timmerman Heusden, en Waelwijn Jans als outoom van de kinderen van lenart in zijn eerste huwelijk. 1626

Fol …
Joost Damen X Stijntgen Goderts namens Lijsken Goderts en Gijsbert Goderts, kinderen van Godert Joosten.

Fol …
Frans Buijs van Woeringen, schepen van Heusden in 1579, heft een zes spakig wiel als wapen.

RA T0224 (oud 271) 1576

Fol 1
Jan Janssen, schout in der tijd tot Veen

Fol 1v
Cornelis Marcelis X de wed Jan Cornelissen Buijs, schout indertijd tot Oudheusden, 9-1

Fol 2v
Heer Willem van Merhout, cappelaen tot Wijck (eertijds), 13-1

Fol 4v
Jan Doedijns, schout tot Genderen, 20-1

Fol 5
Emit Cornelissen, schout tot Oudheusden, 28-1

Fol 7
Melis Janssen Halling, schout tot Emmichoven, 3-2

Fol 7v
Steven Janssen van Beijnen op te Haersteegh,, 6-2

Fol 7v
Anthonis Janssen van Beijnen op te Haersteegh, 6-2

Fol 7v
Juffr Mechtelt van de Poll, wed Joncker Adriaen Dusch, 6-2

Fol 8
Mariken wed Jan Cornelissen Buijs, schout tot Outheusden nu X Cornelis Marcelissen, 6-2

Fol 9
Anna Potbackers, vroedevrou, 11-2

Fol 9v
Claes Willemsen, secr tot Meeuwen, 13-2

Fol 9v
Willem Boudewijnssen van Wijck en Jan Corstiaenssen als executeurs van den testament van juffr Alit van Outheusden wed Hugo Spierinck van Aelborch

Fol 10
De gemachtigde van Joncker Spierinck van Wel heeft vervolgt Jan janssen van Bochoven, 13-2

Fol 10
Jeer Lambrecht Schiltman, pastoor tot Outheusden, 13-2

Fol 10v
Heer Evert Goossens, pastoor in Wijck, 15-2

Fol 11
Joncker Johan (Scheeluert?) heeft hem selven geconstitueert als borge voor Seger van Emmecoven, 11-2

Fol 12
Mariken wed Claes van der Hoeven tot Oudheusden (Verhoeven?), 20-2

Fol 13v
Rutgert Beerlaerts als van wegen den prelaet van Sint Trude heeft andermaal rechts gegeert op Jan Janssens van Bochoven, 27-2

Fol 14v
Anna wed Dirck van den heuvel to ’s Bosch, 27-2

Fol 14v
Cornelia, wed Jan de Beer, 27-2

Fol 15
De erfgen van heer Henrick Corstiaenssen in sijn leven lantdeecken des lands van Heusden, 16-3

Fol 17v
De onbeiaerde dochter van Willem Spierinck van wel genoempt Susanna, 16-3

Fol 17v
Henrick van Outheusden voor hem selven en mede voor zijn suster en zijn mede erfgen van Juffr Alit van Outheusden, sijne meije, 19-3

Fol 19
Mechtelt van der Poll wed Adriaen Dulsch heeft andermaal rechts gegeert op Ariaen Goderts des schouts zoon van Hedichuijsen, 28-3

Fol 19
Rogier Wouterssen van Best, cappelaen binnen Heusden, 28-3

Fol 20v
Jan Heijmanssen tot Herpt en Dierck Goderts als voochden van den weeskijnt van Ariaen Dircks Luijben hebben geconstitueert Lambert Huijben, 2-4

Fol 20v
Jan Buijs Joosten, 2-4

Fol 22v
Peter du Breul als rentm geweest hebbende van de goederen van Sint Trude, 13-4

Fol 24v
Jenneken de vrouw van Jan Wouterssen tot Herpt, 27-4

Fol 28v
Seger Adriaensen de Best tot Genderen

Fol 29v
Heer Cornelis van Herpt, priester

Fol 33
De erfgen van Willem Adriaenssen, schout geweest tot Ethen, 28-5

Fol 34v
Elisabeth wed Willem Buijs presenteert Trijn vrouw van Willwm henricx van Oorschotbdat zij bij haer sal comen wonen in voorhuijs, 1-6

Fol 34v
Jasper Buijs Claessen, 4-6

Fol 35
Anna Folkier wed Henrick van Outheusden, 4-6

Fol 40
Mariken wed Jan Cornelis Buijs nu X Cornelis Marcelissen, wonende tot Outheusden

Fol 40v
De erfgen Roelof Dircx, schout geweest tot Veen

RA T0237 (oud 284)

Fol 9, 25-4-1595

Compareerden voor schout ende schepenen van Heusden Aert Adriaenszn Looyen, woonende tot Drongelen ende heeft rechtelijck gelooft ende ---- voors hont ende schepenen voors alsulcke geseet groot sijnde ontrent sestalven mergen lants gelegen inden lande van Heusden tot Drongelen welck my onlancx is ----- bij Jan Thoniszn tot Drongelen weesende des compareente huijsvrouwes vader ende gecoft is by Thonis Franszn, schout tot Drongelen ten behoeff van Joncker Aernt van Duvenvoorde, Ommerneve tot Gertruijdenberg, alles volgens die conditien ende coopcedulle van zijnde, ende heeft tot den eijnde geconsenteert onder schepenen gout ende silver in specie sijnde wat den cooper sal verclaren voorden selve landt geschoten te hebben ende sooder te cort compt te supleren alles volgens deser stadt ende hercomen ende versantie sustunerende den selven los wel ende te recht gedoen te zijn. Acht voor schepenen onderschreven op ten xxv Aprilis, 1595. Coram M. Strumont, L van der Plas.

RA T0269 (oud 316)

fol. 28, 21-2-1581
Dat Jacobsken Adriaens van Osch, weduwe van Willem Adriaenszn, met haren gecoren voocht ende momboir als Corstiaen Adrianes van Osch, met wille ende consent van Heer desen stadt ende Weesmeesteren soo inden naam ende van wegen Peter, onmondich soene van Willem Adriaenszn verwect bij Maricken Wouter de Withsdochter sijne eerste huijsvrouw als oock inden naam ende van wegen de drie onmondiche weeskijnderen van Jacobsken voorn verweckt bij Willem voors vertegen op een geseet metten timminge daerop staende alsoo groot ende cleijn tselve gelegen is ingen banne van Drongelen metten buijten dijcx lant daeraen liggende, ende toebehoorende Jan Thonissoon met sijnen kijnderen erve gelegen oostwaert Jacobsken voors met haer kijnderen westwaert, streckende van sHeeren straete aff totter oude Masen toe, noch op een hophoofken gelegen inden selve banne metter fruijtboomem daerop staende alsoo groot ende cleijn, tselve aldaer hebben is, de voors Jacobsken met haeren kijnderen suijtwaert, Lijsken Petersdr erve noortwaerts, streckende vander straete tot Jan Hermanssoons erve toe, noch op de helft van derdehalven mergen lants gelegen inden selve banne genaempt het Caijs, Michael Pauweslzn erve oostwaert, Jan Thoniszn met sijne kijnderen westwaert, streckende vander strate totter Eethensche weteringe toe, noch twee mergen lants inde selve banne op den Millenaer, Bartel Frannen erve oostwaert, Bartel Janszn erve westwaert, streckende vanden Dwersloot totter Mitgraeff toe, met dijck, thuijn, sloot, Mase tot behooff van Adriaen Willemszn de Jonge tot Drongelen als haer egeen recht aen metter aen te behoven ende geloofden waerschap uijtgenomen verhalen ii stuijvers, ii oort lostijns die der erffgenamen Seger Janszn jaerlicx uijt voors geseet heffende sijn, noch drie schulden saers erftijns daeromme jaerlicx voor betaelt etijste die dat dijne van vier jaerlicx uijt voors geseet metter timmeringe heffende. Noch vier gulden saers lastijns die erfgenamen Seger Janszn voorn jaerlicx heffende sijn opt voors hophoffden, noch de helft van negen gulden, x stuijvers lastijns die Cornelis Wouterszn tot Tilborch jaerlicx opt selve hophofken heffende, noch de helft van drie gulden saers lostijns die den voors Cornelis Wouterszn voors hophoffken heffende noch twee carolus gulden saers lostijns die Jan van Tongeren tot Heusden jaerlicx heffende is vuijten voor derdalve mergen lants, noch vierentwintich stuijvers saers lostijns drie guldens lostijns jaerlicx op de voors derdalven mergen heffende, ende nijet meer thijns noch pachten. Datum den xxi Februarij, xv lxxxi. Schepenen Francois van Kuijck ende Fredericks Brouwer.

R 329

Fol 3, 1-2-1595
Dat Jan Boon als last ende procuratie hebben van Jan Anthoniszn mitten haer voornomend tot Cappel gepassaert voor schout ende naburen in Drongelen in date xv vijf ende tnegentich den xxviii dach Januarij ons schepenen gebleken verteech op eene dijckstal metten huijse, timmeringe ende bepotinge daerop staende soo groot ende cleijn, als tselve op ende inden banne van Drongelen gelegen is een eertijt plachte wonen Antonis Emberts oistwaert ende Aernt Adriaens Loijen westwaert, zuijden den dijcksloot, streckende van sHeeren straten noortwaerts op totter banne van Eethen, ende streckende landt aldaer toe, noch op vijff mergen landt soo groot ende cleijn als die binnen dijck binnen Drongelen gelegen sijn Jan Meeuwens oistwaert, Peter Willemszn westwaert, streckende van Thonis Imberts erve totter banne van Eethen ende streckende landt aldaer toe, zuijtwaerts op tot sHeeren straten toe, metten dijck, thijn, recht ende op alle brieven ende voorwaerden als aff sijn te behoeff van Joncker Aernt van Duvenvoorde binnen der stede van Geertruijdenberg als hem egeen recht daer meer aen te behoven ende beloofden navidene voors met speciale hypotheque onder Cappel te stellen als van hij geerft ende gegeven is, mede ons schepenen condit dat wij geschreven hebben de voors procurement hier naer van woorde te woorde naervolgt, ick, Anthonis Franssoon, schout tot Drongelen ende mit mij Willem Ariaen Claeszn ende Thonis Aertszn in’t Velt, gebueren tot Drongelen voors doen condt eenen iegelijcken ende gertiseeren mits desen voorde gerecht waerheijt dat op huijden datum van dese voor ons in sijn proper persoon gecommen ende gecompareert is Jan Anthoniszn metten baerst woonende tot Cappel ende heeft aldaer geconstitueert geordeneert, ende in sijn plaetse gestelt, constitueert ordineert ende stelt in sijn plaetse mits desen Jan Wouters Boom, woonende tot Drongelen, hem gemendevolcommen macht aucton tijt ende sonderlijck beneel, omme deselve uijt name ende van wegen hem constituants te comparant voort with ende gerechte der stede van Heusden ende aldaer te vesten, transporteeren, redenen naer costumme aldaer, der stede van Heusden voors, op zeeckere dijcksalle ende erffenisse daer gelegen naer inhondt coopcedulle van sijnde tot behoeff van Joncker Aerent van Duvenvoorde, Commandeur tot Geertruijtenberg gelovende sij constituant tselve voor goet vast ende geffending te souden irenorabel wes bij dese sijnen gecomstitueerde inde voors saecke gedaen ende devoorde sal worden, in kennisse der waerheijdt heb ick Anthonis Franszn mijn segel hier onder opt spating van dese jedrauct. int jaer ons heeren sv vijff ende tnigentich den acht ende twijtich dach Januarij ende was besegelt met eenen opgedracten segel in tuijgen waerschreven. Actum voor schepenen ende geschreven opten 1 Februarij, 1595. Emberts de Henrick Bruijnicx als schepenen.

RA 365

Fol 54v

Opgemaect dat Aerdt Jansen, woonende in Broeck, ende Jan Jansen Roubosch, woonende aende Dussen, vervangende ende hem fort ende sterck maeckende voor zijne absente broeders ende zusters verteegh en elcx int besonder op een geregte achtste paert in een huijs ende geseeth, staende ende gelegen inden banne van Babilo:broeck, inden Geer, groot tesamen ontrent int geheel anderhalff hondt land, mett bepotingh ende beplantingh daerop staend, oft soo groot ende cleijn tselve aldaer in gelegen, staendt int’ voorss geseeth int geheel Jan Hermanse erve, gecomen van Huijbert Coenen Drosart oistwaert, westwaert den selven Huijbert Coens, gecomen van Quirijn Adriaensen, streckende van den Broecse straet aff, zuijt half op, totten Banne van Eeten toe, metten dijck, thuijn, sloren mensen ende bedrijf, die metten recht toebehooren, ende op alle brijven end vootwaerden belast zijn ten behoeve van Jan Cornelis Coenen, woonende int Pompvelt ……………………………… regt ………………….behouden.
Datum den XX maij 1631.
Dierck Anthonissen
Wijntrack 1631

Heusden ORA

Op huijde de 30e Julij 1675 compareerde voor mij Jacoben Heemskerk, Noth. publicq bijde hove van Hollant, Geadmitteert binnen de Stede Heusden residerende ter presentie vande ondergesr. getuijgen, Jan Jansen van Noort, out ontrent de seventig jaeren, geboren van Drongelen, ende Claes Luijcassen Breenburch, out ses en sestig jaeren, geboren van Meeuwen, beijden woonende in het oude manhuijs deser voorsr Stede dewelck ten versoecke van Mercelis van Peursum, borger deser Stede verclaren waerachtich te wesen onder presentatie van solemmelen eede dat Digna van Wijck, Huijsvrouwe van voorn. Marcelis van Peurssem is een eenige dochter van wijlen Jan Claessen van Wijck, in sijn leven Camerwaerder deser Stede bij hem van wijlen in echten staetverweckt aen mede wijlen Cornelia Gijsberts, welcke een dochter was van nu ooc wijlen Gijsbert Ariens Ruijter ende Dingen Pousen (Ponsen ), in faer leven Echteluijden, gewoont hebbende op de Roij onder Drongelen voorsr, ende dat die voornoemden ne wijlen Cornelia Gijsberts een volle suster was van Aert Gijsberts in ’t Velt, woonende tot Drongelen voorsr. allegene voor Redenen van wetenschap van dese haer attestatiedat sij camparanten als voor verhaelt, lange jaren in tot haren hoogen ouderdom , Ltijt tot Drongelen ende Meeuwen gewoont ende verkeert hebben ende der halven de vooesr persoonen wel gekent ende met haer omgegaen hebben. Aldus gepasseert binnen Heusden, ten huijse meijns Notaris ten dage en jare als vooren, ter presentie van Sr. Dionisius Goddefroi apolherant ……. deser Stede. Mijns Noth. klercq als ………. gerequireert.

Jan Janssen van Noort C.L. Breenborgh
Dionijsius Goddeffroij C.v. Hooren
Jacoben Heemskerk
Noth. publ.


RA 371 (boedelstukken)

Losse akten
• Bernhardus Adolphus Scriba, predicant tot Heemert, ende Arnoldus de Graeff, predicaat tot Eethen, als testamentaire bloetvooghden van de onmondige kinderen van Adriaen de Graeff verwect bij Margareta vander Plas en Franco Lookermans oudt-schepen dezer stede als test. bloedtvooght van Adriaen vande Plas, soone van Adriaen vander Plas. verwevt bij Anna Boxel, (Actum 1681).

Bundel Dirck Leckkerkerck
• Op 9 mei 1654 soo hebben Cornelis de Visscher als last hebbende van Grietien Ariens lest wed van Dirck Cornelissen Leckerkerck, in sijn leven voocht vant na gelaten weeskindt van wijlen Geerit Geritssen sa: ende Peeter Marcus soo voor hem zelf als mede neffens Anthonij van Eck, last en procuratie hebbende van sijne andere susters. Erfgen, van de voorn. Leckerkerck sa ter eenre ende Reijer Geeritssen, Jan Geeritssen en mede als noomen en bloetvoochden van Wouter Geeritssen, ende Teunis teunissen voor haar selven, erfgen van wijlen Dingena Leckerkerck sa: ter andere sijde. (Grietken Ariens van Bochoven plaatste hier een fraaie handtekening)

Bundel Lambert Jarens
• Hierin een stuk uit het jaar 1637, waarop Gouert (Adriaens) van Bochoven zijn handtekening plaatste.
Bundel Daniel van der Dussen
• In deze bundel een akte, waaraan de waszegels hangen (niet geschonden) van Peter Gouertzen Fockert (een schildhoofd waarin 7 sterretjes -4 en 3- en daaronder drie zware staande vogels -2 boven rechts en link en 1 in het midden onder- ) (jaar 1635)
Bundel Gijsbert van Wijck
• Inventaris boedel sulcx Adriaentgen Willems de Fockerts dochter met Gijsbert Claessen van Wijck, haere sa: man in gemeenschap beseten. Huis te Heusden in de Nieuwstadt tussen de stads cade en Hendrick Jansse brouwer inde vijff ringen. Hophof te Wijck gemeen met Daniel van Padburgh, getrout hebbende Dingentgen Claes dochter van Wijck (tien ponden groten Vlaems = 60 gulden) Van haeren broeder Jan Claessen van Wijck. Haar man had gelevert aan Grietgen, wed. van Adriaen Godertssen (van Bochoven) eene kasse met eene tafele die de voorschr. haere sa: man hadde aengenomen te maeken omme de som van vierentachtentich guldens. (haar man Gijsbert Claes van Wijck was schrijnwerker) ± 1622.
• Op 7 oktober 1622 ten huize Jan Claessen van Wijck vergadert Adriaentgen Willems dochter, wed. Gijsbert Claessen van Wijck, geassisteert met Willem ende Pauwels Willemssoon haere broeders.
• Op 26 Januari 1626 heeft Adriaentgen Willems naergelaten wed. sa: Gijsbert Claessen, tegenwoordige huisvr. Adriaen Willems van Brackel.
Bundel van Bokhoven
• Inboedel van Joost Thonissen (v.Bokhoven; blijkens handtekening) ende sijn huisvr, zal: Ancken Soeters 23 nov. 1638. (hieronder ook handtekening van Adriaen Joosten van Bochoven) Zijn [klein]dochter was Gulleken dochter van za Anthonis Joosten van Bochoven.
Bundel Adriaen de Graeff
• Bernhardus Adolphus Scriba, predicant te Hemert, Arnoldus de Graeff, predicant tot Eethen als testamentaire bloetvoochden van de kinderen van Adriaen de Graeff bij Margareta van der Plas, Franco Loockermans als testamentaire bloedtvoocht van Adriaen van der Plas, zoon van Adriaen en Anna Boxel. Zij waren specterende de boedel van Pieter van der Plas
Bundel de Fockerts

• Adriaentghen Willems de Fockert met Gijsbert Claessen van Wijck, haer man. Zij had een hof te WEijck gemeen met Daniel Padburgh, zwager, X Dingentgen Claes van Wijck. Haer broer was Aerdt die van v Wijck alle sijne gereedschap tot tot t schreijswerckamt volgens testamnent kreeg. Deze Aert had van Wijck enige jaren trouw gediend. Broer Jan Claessen van Wijck.
• Op 7-10-1622 vergadert ten huijze van Jan Claessen van Wijck, Adriaentgen Willems wed Gijsbert Claessen van Wijck met Willem en Pauwels, broers, en Jan Beelaertssen ter eenre. Jan Claessen voorss en Daniel van Badburch X Dingentjen Claes van Wijck als oomen en bloetvoogden van de drie kinderen van Gijsbert.
• Op 26-1-1626 heeft Adriaentgen Willems wed Gijsbert Cklaessen nu X Adriaen Willemssen van Brackel. Daniel Padburch, major G Bergh, was zwager

Daniel Wouterssen van der Dussen, molenaer te Heusden.


RA 372 (boedelstukken).
Conditie ende voorwaarden waer nae de gezamentlijk erfgen. van wijlen Grietien weduwe van Adriaen Goderts van Bockhoven zal: willen verpachten den Vlijmensen wint cooren molen toebehorende deselve erfg. doch ieder derselver voor soo veel ider gerechtight is. 13 oktober 1657. Op voorgaande conditie is de hueren vanden coorn meulen tot Vlijmen noch 4 jare verlenght aen Rob Janssen (Kievits) met consent van mijn suster ende broeder Wouter van Bochoven op den lesten mei 1661
Op de conditie heeft Robbert Jansse Kivits molenaar wonende te Hesick off Hesswijek meijerij van ‘s Hertogenbos den voorn. wint cooren molen gepacht voor 4 jaren, ingaande 22 feb. 1658 eindigende 22 febr 1662, jaarlijks voor de som van 550 car guldens


RA 373 (boedelstukken).
Bundel Maeijken van Wijck
• Adriana Schilders, wed Wedda, bekent ontvangen te hebben van Jan van Wijck met toestant van Weesmeesteren te Heusden 90 gulden omme te behandigen Hendricxken van Wijck eertijds getrout geweest met wijlen Jacob Renemans, wonende te Groningen, n.l. 45 gl. tot voldoen van een jaer mondtkosten van haere nichte Johanna Groen welke bij haar is wonende 19 okt.1669
• Een brief van Joannes Reneman. chirurgijn van (dd. ) 15 juli 1669. Hij schrijft aan mijnh. Waalwijn(weesmeester te Heusden?) en vraagt naar het kostgeld van Johanna. Hij machtigt om het mede te geven aan de weduwe van de capteijn geweldigen, Wedde genaemt.
• Staat en liquidatie van de kooppenningen van de huizen genaamt Het Hart ende Den Rooden Leeuw, resp staande binnen Heusden inde Smitstrate gecoft bij Sr. Vincent Kessel van de kinderen en erfg. van sa: Jan Claes van Wijck ende Maeijcken Peters enz. Op 15 dec.1665, eerste termijn betaald, 360 gl. De tweede termijn bedraagt 360 4.
• Conditien enz. jegens de kinderen en erfg, van za Jan Claesse van Wijck ende Maeijcken Peters, in leven echtelieden, n.l. Johan van Wijck, ende Henderske van Wijck, wed. Mr. Jacob Reneman, in leven chirurgijn voor haar zelf, vervangende voor de weesk, van zalr. Claeske van Wijck en 't weeskindt van oock wijlen Jenneke van Wijck. (jaar 1665)
• Een perkamenten stuk. Gecompareert Maijcken Petersdr. wed. van Jan Claes van Wijck, in leven kamerbewaar. geassist. met Jan Jans v. Wijck haarder zoon. Schuldbekentenis ter zake van de kdlapenningen van het huis in de Smitsstraete genaemt den Rooden Leeuw bij haar in 1645 van Gerard Peters gekocht (Aktum 1647).
• Dat Johan van Wijck, camerbewaarder dezer stede voor hem zelf en als procur. van zijn zus Henrica v.Wijck wed. Mr. Jacob Reneman wonende te Groeningen comparant van d'goederen van ‘t onmondig kinderen van Jan Jansse Lokermans bij hem verwect aan Claesken v. Wijck ook voor 't weeskint van Johanna van Wijck; 1665. Verkoop 2 huizen naast elkander in de Smitsstraat, Het Hardt en de Rooden Leeuw.
• Op 5 febr. 1654, zo heeft Elias Heijligers Reijndam als voocht in de kost besteed Jacomijntien Cornelis onmondige dochter Cornelis Anthonissen van Drongelen, in leven marktschipper op Rotterdam, aan Baetien Dircks, wed van Gijsbert Janssen voor 60 gld des jaars
• Op 1 okt.1652 huw.voorwaarde voor notaris Jacob Delhuis te R'dam van Cornelis Teunissen ,marktschipper van Heusden op R'dam, wedr van Lijsken Jacobsdr, ter eenre en Janneken Roijen meerderj.dochter van Reurmonde ter andere zijde. Hij geassisteert met Mr. Heijnderick Boldero
• Walewijn Fockart, camerbewaarder en gerechtsbode te Heusden in 1684.
• Jannetie Pieters van der Dussen won. te A'dam, procuratie hebbende van Jan Noortrijs, schilder haar man enz. ; dat onlangs binnen Heusden overleden is Claes Pieters van der Dussen haer broer. Hij liet na 1 morgen laat omtrent de molen te Aelburg gelegen.
• Ick Barbara de Bruijn, weduwe Dirck Gijselen, wonende te Heusden. (1682).

Jacomijntien, onm dochter van Cornelis Antonissen van Drongelen za, merctschipper op Rotterdam. Haar voocht was Elias heijligers Reijendam. 1653 
RA 375
• Francois Drabbe, rentmeestervan den huize Druijnen
• Raes Couwenberg, molenaer in den Elshout, 1705
• Conditien eb voorwaerden waarop Constantinus de heijster, Arnold Svhilders, officer tot Vlijmen, kinderen van za Hendrick van Suijlen, ritmeester en Maria van den Heuvel, Hendrick Aertssen Porters, allen erfgenamen van de corenwindtmolen staende en gelegen te Vlijmen. 1695
• Conditie enz soo sijn Adriana Beverlo weduwe Pieter Schaeckenraet, Heusden, , Godert en Gielis Beverlo mede namens Catharina nu vrouw van Johan Fredrick Schoubert, zuster, Pieter van den Heuvel, Willem van Wassenbergh man van margareta van den heuvel, Johan Frederick van Suijlen, Willem Adriaen van Sprangh man van Agnes Elisabeth van Suijlen, Jacobus Engelbergh man vanGeertruijd van Suijlen, kinderen en kintskinderen van Grietie Adriaensse van Bockhoven laest wedue van Dirck Cornelisse Leckerkerck, grootmoeder paternel za en als erfg van Maria van den Heuvel, overleden te Heusden. Verkopen een deel van de korenwintmolen en een stuk erf waarop voorheen een roosmolen stond.
• Cornelis Engelbergh, schout van Veen. 1715
• Gerrit Bacx, schout tot Herpt, Dircxke van Dijck weduwe den schout van de Walle, herbergierster te Herpt. 1715
• Mevr Pompen weduwe Pieter Beelaerts, Dordrecht. 1702
• Matthijs Smits, schout van Wijck, 1703. Francijna Buijs wedue matthijs Smits. 1704
• Antonia van den Heuvel wedue Willem de Poorter, schout tot Wijck. 1704
• Cornelis Engelbergh, schout tot Veen. 1707


RA 376
• Staet en inventaris van wijlen Agneta Kessel laest in huwelijk gehad hebbende Adriaen van Ingen, borger en bierbrouwer te Heusden, 8-1691 te Heusden, tbv de drie kinderen van Hendick van Zuijlen bij Anna Hester van den Heuvel, samen met Adriaen erfgenaam van Agneta, hun grootmoeder maternelle
• Questien tussen Adriaen van Ingen, bierbrouwer, wednr Agneta van Kessel, erfgenaam van zijn vrouw ter eenre ende Hendrick van Zuijlen, Veen, mede als voocht van zijn drie kinderen bij Anna Hester van den Heuvel, zijn vrouw za, mede erfgenaam. Den Haag 7-8-1695
• Comp te Hedichuijsen Ariwen Dircxe van Bijnen. Verklaring ter instantie van Beeltie van Bockhoven wedue Raes Dircxen van Grevenbroeck, Bern, suster van Margareta van Bochhoven wedue Gerret de Ram, Herpt. 12-9-1722.
Jan de Jongh, schout te Hedichuijsen, Hendrick van Drunen, secretaris.
• Johan Frederick van Zuijlen, Veen


RA 377
• Deze portefeuille bevat voornamelijk familiepapieren van het geslacht waartoe ook behoorde Baron Godfried Arnout van Diepenbroek. Ook huwelijkse voorwaarden W.F.Diepenbroek, kapitein (18e eeuw)
RA 378
• Alsvoor. Bovendien diverse lakzegels op toegezonden brieven.

RA 403

Margareta Adriaens (Vride?)( wed Dirck Loeff, Outheusden. 1655

Staet en inventaris overgeleverd bij Joost Arienssen van Boeckhoven van zijn goederen ivm het overlijden van zijn vrouw Maria Loeff. Schoonvader was Claes Loeff, oomen van de vier kinderen: Antonis Loeff en Seger Loeff. 1645

Jwnneken Jans wed Godert Antonis van Bochoven, neve, Jan Goderts van Aelst mede namens haer 2 kinderen bekent schuldig te wesen aan Andries Boxel. 1649

RA T0309 (oud 408) 1574

Fol 1r
Dat Jan Jansz verteech op een mergen lants in de banne van Vlijmen int Luijsbroeck tot behoef van Claes Aerntsz. 23-1-1574

Fol 1r
Dat Godert Goessensz, Jan Goessensz ende Aerdt Goessensz als man ende momber van Lijntken Goessensdr, sijne huijsvrouwe, verteegen op een geseet metter Huijsinge inde banne van Vlijmen inden Millinck tot behoef van Willem Janss, wonende tot Vlijmen. 12-1-1574.

Fol 1v
Afstand: van land door Willem Jansz. echtg. van Jenneken Goessensdgr. t.b.v. Aernt Hermansz. (12-01-1574)

Fol 1v
Afstand: van land door Herman Reijnertsz. en Jan Reijnertsz. t.b.v. Cornelis Dielisz. (12-01-1574)

Fol 2r
Dat Ariaen Ariaensz van Doveren als vader ende momeber van Geertruijdt Ariaens, zijn dochter verweckt bij Lijs Jansdr, zijnder huijsvrouwe was zaliger buij consent joncker Gerit Spierinck van Wel, drossaert weesmeester over Engelen en Vlijmen, verteech opte helft van een huijs metter hoffstadt in de banne van Engelen, genaempt den helen De Wehe tot behoef van Cornelis Dielisz. 12-1-1574

Fol 2r
Dat Jan Joostenz verteech op derdalf honts lants in de banne van Hedickhuijsen tot behoef van Roeloff Mathijsz. 12-1-1574

Fol 2v
Dat Jan Joostenz verteech op een geseet mette huijsinge in de banne van Hedickhuijsen opten Moldes pastoors erve tot behoef van Hendrick Cornelisz. 12-1-1574

Fol 3r
Dat Rutgert Pontiaenss verteech op een geseet in Vlijmen tbv Gerrit van de Moer Huijbertssen. 28-1-1574

Fol 3v
Dat Cornelis Jansz als man ende momber van Heijltken Aertsdr, sijnder huijsvrouwen ende Maricken Aertsdr met haeren gecoren voocht ende momber als de voorss Cornelis Jansz, haeren swager die haer met recht gegeven waert vertegen op een geseet mette huijsinge in de banne van Hedichuijsen tbv Claes Aertsz, haeren broeder. 25-1-1574

Fol 4
Afstand: de helft van vijf hond land in de Priemenhoeff te Vlijmen (19-02-1574)

Fol 5
Godert Goderts Hoorn, Hendrick Goderts Horn, Jan Goderts Horn, gebroeders, verkopen lans te Vlijmen int Luipbroeck aan Herman Lamberts Hoorn, oom

Fol 8v
Herman Lamberts Hoorn, schout tot Vlijmen, 16-2-1574

Fol. 10r
Dat Joost Cornelis, Willem Gijsbertsz als man ende momber Magdaleen Cornelisdr sijnder huijsvrouwe, Elisabeth Aernts van Gentsdr wedue van Cornelis Corneliss, Claustien Schrevels wedue van Sebastiaen Corneliss, Lijntken Henricxdr wedue van Claes Corneliss elcx met haeren gecoren voocht ende momber als Joost Corneliss voorss die haer luijden met recht gegeven waert van wege donmondige kijnderen van Elisabeth, Claesten ende Lijnkenverteegen op drie mergen lants. Elcx tot behoef van Alit wedue van Aernt Ewoutsz met haere kijnderen26-1-1574

In de kantlijn: Alit wedue Aernt Woutersz met Wouter Aernts, haeren zoon, mede namens alle broeders ende susters vertegen tot behoef van Adriaen Jan Jacobsz tot Babyloniënbroek

Fol 10v
Dat Dierck Godert Adriaens als voocht ende momber van het weeskijnt van Adriaen Dierck Luijben ende weeskijnt van Roeloff Dierck Luijben en Maricken Diercxdr met haeren gecoren voocht en momber als Gijsmar Joosten verkopen land te Engelen in de Slaegen aan Jan Willemsen van Heesbeen. 26-12-1574

Fol 11
Mariken Diercx van hedichuijsen vermaakt alles aan Roelof Dierck Luijben kinderen en Adriaen Dierck Luijbenkijnt genamt Ariaen, wesen van de broers van Maricken.

Fol 11v
Dat Joost Potters Janssen voor sijn selven en mede als voocht en momber van Grietken Joostendochter en Jan Joosten, zijne kijnderen verweckt bij Mariken Toenis Kievitsdr zijn eerste huijsvrouwe zaliger, verkoopt land te Engelen. 26-2-1574

Fol 12
Land te Veen belent: Adriaen Janssen Loijen. 26-2-1574

Fol 14v
Gerrit Lenaertssen de Beer, schout tot Doveren. 27-2-1574

Fol 14v
Garantie: het schadeloos houden van Lijs Jan Janszs. door Peter Claes te Drongelen (15-01-1566)

Fol 16
Dat Jenneken Robbendr wed van Aernt Aelberts met haeren gecoren voocht en momber als jacob Hendricx van de Graeff die haer met recht gegeven waert, Seger Aernts en Roelof Segessen, beijde haer zonen vertegen op een geseet te Hedichuijsen.

Fol 16v
Afstand: van land door Claes Peeterss t.b.v. Dierck Marceliss (016-03-1574)

Fol 17
Dat Barbara Peter IJpelaersdr met haeren voocht en momber als Peter IJpelaer, haeren vader, verkopen een huijs te Heusden genaempt De Drie Boomen. 4-2-1574

Fol 17v
Heer Gijsbert Wouterssen, pastoor te Herpt.

Fol. 18v
Land te Oudheusden op de Westackeren wordt verkocht aan: Katelijn wed van Balthazar Adriaensdr de Best. 20-3-1574
In de marge: Dat Kathelijn wed Balthazar Adriaenssen met haeren gecoren voocht als Willem Balthazar, haeren zoon, verkopen dit land aen Gijsbert Geritssen de Momber.

Fol 19v
Jan Wijnricx en Anthonis Adriaenssen als man van Heijtken Wijnricxdr zijn huijsvr verkopen land te Herpt aan de Wiel aan: Jan Janssen van Bochoven. 4-4-1574

Fol 23
Margriet Peeter IJpelaerssdr den ouden wed van Rutgert Beelaers nu jegenwoordich huijsvrou van Daniel van der Horst. 22-3-1572

Fol 24
Hier wordt genoemd een huijs op den hock van de Potterstraat ende Pelserstraet

Fol 24
Heer Henrick Cjristiaenssen van gestel, deken des lands van heusden, pastoor tot Eethen. 4-5-1574. Tevens wordt hier genoemd de erfgenamen van Stijn Leckerkerckcx

Fol 26
Dat Sebastiaen van Harendorp als man van joffrou Maria van Outheusden. 26-4-1574

Fol 27v
Een huijs te Heusden inde Smitsstraet tegenover het stadhuis wordt genoemd

Fol 29v, 2-5-1675
Dat de erfgenamen van saliger Thonis Hendricxe Pullen, Berendt Hendricxe Pullen, Jan Hendricxe ende Thonis Janssen de Ruijter, verteegen op seecker een hont land egeen veerendeel hontlants bogaerdt gelegen inden banne van Wijck op het spieck oost de erfgenamen van Hendrick Joosten van Druenen, ten zuijden het geestelijck comptoir van Hollant, ten westen Adriaen Molepas ten behoeve van Huijbert Bastiaens Pullen ende Hendrick Bastiaens Pullen.

Fol 33
Peeter Henricx de Wiel en Heesken Henrick Hackendochter, man ende vrouw, maken haer testament. [Buijs?, van Outheusden ?]

Fol 41
Joffrou Aleijdis van Outheusden wed wijlen Huijch Spierinck van Aelborch, haer vader ende moeder waren Jan van Outheusden en joffrou Mechtelt Bueckelers. Mr Wouter van Outheusden, canonick tot Heusden was haer broeder. Joffrou Magdalena van Outheusden, haer zuster, alle wettelijcke kinderen van Mr Jan van Outheusden en joffrou Mechtelt Buecklers voorschr. Haer zuster was joffrou Marij van Outheusden, rekligieuse tot Losduijnen in Hollant, haer natuurlijcke neef was Joachim b[astaert] van Outheusden; laetstbedoelden zijnen natuurlijcken broeder was Jan b [b=bastaert?] van Outheusden. De brioeder van testatrice was Henrick van Outheusden, deze had kinderen, Haer neef was Heijman van Veen.


RA T0310 (oud 409) 1575

Fol 1
Land te Hedickhuijsen genoemt het Middelblock. Belent: Jan Janssen Biersteecker tot Heusden [van Bockhoven?] de erfgen van Jan Janssen [van Bockhoven ?] tot Heusden en Godert Janssen, schout tot Hedickhuijsen.

Fol 1
Dat Jenneken Diercxdr met haeren gecoren voocht als Herman Lamberts Horn, Cornelis Anthonissen en Herman Lamberts Horn voorschr als voochden en mombers van de onmondige nakijnderen van Herman Adriaenssen verweckt bij Jenneken voorschr bij wil en consent van Simon Aerts Buijs als stadhouder van Joncker Anthonis de Grenet als drossaert en weesmeester over Engelen en Vlijmen geloofden den voorkijnderen van Herman Adriaenssen voorschr verweckt bij Dingentken Antonis Roeloffsdr kosteloos en schadeloos te houden.

Fol 1
Land te Hedickhuijsen in de beemden belent: Godert Jansse, schout tot Hedickhuijsen. 7-1-1575
Afstand: van land door Roeloff Zegerss t.b.v. Gijsmaer Joostenz. (07-01-1575)

Fol 1r
Testament: van Antonis Aertsz. Loijen (11-01-1575)

Fol 1v
Afstand: van land door Peeter Peeterss t.b.v. Henrick Marceliss (11-01-1575)

Fol 2
Hier worden genoemd de voorkijnderen van Hermans Adriaenssen verweckt bij Dingentken Antonis Roelofsdr bij namen: Jacob en Antonis.

Fol 5
Land te Hedickhuijsen door Ghijsmaer Joosten verkocht aen Adriaen Goderts tot hedickhuijsen aen dir land belendde Godert Jansse, schout tot Hedichuijsen.

Fol 13
Dat Godert Janssen van Bochoven verteech op een stuk land te Vlijmen in den Naeckten Hoeck tot behoef van Heijman Aelberts, Claes Janssen Franen, Roeloff Janssen van Beijnen en Zeger Aerts. 5-4-1575

Fol 15v
Heer Rogier Wouterssen, canonick en capelaen tot heusden [zie R408 folio 41]

Fol 16v
Dat Hessen wedue van Jan Janssen met haeren gecoren voocht en momber als Adriaen Gerits Back en mede den selve Adriaen als voor hem selven, Heijltken Geritsdr huijsvrouw van Adriaen Cornelis met haeren gecoren voocht en momber als Claes Gerits Bac, Gijsbert Gerits Back, Claes Gerits Back, Pieter Gerits Back als voor hem selven mede oock vervangende Geertruijt Gerit Backdr, Gijsbert Adriaenssen als man ende momber van Jenneken sijn huijsvrou, Gerit Goderts als man ende momber van Barbara Gerits Backdr, Katelijn Gerit Bacxdr met haeren gecoren voocht en momber als Gijsbert Adriaenssen voorss en Gijsbert Janssen Mol als man ende momber van Eeltken Lambert Gerit Bacxdr vertegen op land te Wijck. 4-5-1575

Fol 18
Dat Hermen Jansdr wedue van Godert Godertssen Hoorn met haeren gecoren voocht en momber als Cornelis Henricx, Herman Lamberts Hoorn en Hendrick Goderts Hoorn als voochden van de weeskijnderen van Godert Goderts Hoorn voorss verteegen op land te Vlijmen.

Fol 21
Dat Herman Lamberts Horn en Derck Janssen Hedichuijsen als voochden van de onmondige kijnderen van peter Diercx van Sprang verweckt bij Maricken Corstendr bij namen Dierck peeterssen en Lijntken Peetersdr, Jan Peeterssen als vader en voocht van sijn onmondige kinderen verweckt bij Marieken voorss verkoopen land te Vlijmen.

Fol 22v
Dat Mariken wedue van Jan Cornelissen Buijs nu jegenwoordich huijsvrou van Cornelis Marcelissen heuren man voorss en Anneken Cornelis Buijs met haeren gecoren voocht en momber als Diercx Hamel Diercx uijt naem en van wegens d’weeskijnderen van Jan Cornelissen voorss verweckt bij de selve Mariken, vertegen op land te Genderen. 24-5-1575

Fol 23
Willem Goderts, schout tot Engelen. 24-5-1575

Fol 26
Wij broeders Erasmus Roosendael, prior, Johannes van Lommel, senior, Arnoldus van Thienen. Jacob van Wouden, Dierck van Veghel, procurator, Cornelis van Schoonhoven, vicarius, Anthonius en henrick van Zichenen, alle coventualen van den clooster van cathuijseren buijten Sinte Gheertruidenbergh enz dat bij orlove en volcomen convente van onse beminden vader in Giode Heeren Christiaa=en Nouts, prior van den Carthuijseren tot Schent buijten de stad van Brussel als visitator generael van de voorss orde deser provincien hebben getransporteerd land te Eethen. 1-6-1575

Fol 27 Janssen Adriaenssen Vermoelen, schouteth van Raemsdonck. 2-7-1575

Fol 29v
Dat Adriaen Janssen Wilden geloofden Jan Janssen van Bochoven costeloos en schadeloos te houden van een erfpacht. 15-5-1575

Fol 33v
Robbert Adriaenssen van Hedichuijsen en Antonia Antonisdr, wettige man en wijf. Zij maken hun testament.

Fol 35
Gijsbert Gerits de Momber [getrouwd met Mariken Jacob Willems van Wijck] geloofden die twee kinderen van Godert Peeterssen Ketelaer verweckt bij Mariken Jacob Willems van Wijckdr bij namen Lijntken ende Claesken een erfpacht. 31-8-1575

Fol 36
Dat Joncker Philips Dulsch en Jouffr Magdalena Scheelaerts, zijn wettige huijsvrou, beide ziek. Zij maken een testament.
De pastoor van Heusden was heer Rogier Wouterssen van Best [later in deze akte capelaen]. Zij bepaalden begraven te willen worden in de parochiekercke van Sint Catharinen binnen Heusden in zijn testateurs oude bestevaders graff of daer omtrent en dat daarop geleijt zal worden een serck met den acht quartieren daer toe te latend 80 karolus gulden
Nog genoemd: den sone van Joncker Dierck van der Merwe die zij noemen Adriaen Dulsch, sijnen peeteren, Joncker Adriaen Dulsch, broedere, Wouter Diercxen. 14-10-1575

Fol 37v
Jan Janssen van Veen eerstijds schout des selven dorps, siek van der pest. Hij maekt alsnoch sijn broeders voorss het leen dat hij achterlaten zal. Verder bedeelt hij zijne broeders en zusters kijnderen ipv hun ouders. 4-8-1575

Fol 40v
Land te Engelen opt Hoeffslach belt: Jan Janssen van Bochoven,

Fol 43v
Dat Cornelia Sijmonsdr met haeren gecoren voocht en momber als Dierck Peeterssen [Colen RA 413 fol 55v], Reijnaert Heijmanssen als man en momber van Jenneken Sijmonsdr, sijnder huijsvrou, Jan Janssen van Bochoven als man en momber van Adriana Sijmonsdr, Elisabeth Sijmonsdr met haeren gecoren voocht als Jan Janssen van Bochoven voorss, Jan Ruttens als oom ende voocht van Jan Sijmonssen ,noch onmondich, vertegen het gerecht derdedeel van een stuk land te Heusden tot behoeff Jenneken Sijmonsdr, noch onmondich zijnde.

Fol 45
Dat Anthonis Joosten van Lith, Frans Joosten van Lith als voor hen selven, die selven als oomen en voochden van de weeskijnderen van Aernt Joosten van Lith, hunnen broeder zaliger, verwecjkt bij Magdalena Godertsdr, hessel Joosten van gemert als man ende momber van Anneken Joostendr van Lith verteegen op een huijs te Heusden aen de haven op den dam.

Fol 47v
Dat Jenneken wedue Adriaen Janssen Loijens met haeren gecoren voocht en momber als Jan Adriaenssen de Snijder die haer met recht gegeven waert soo rechtwas vertecch op een geseet metter timmeringe daer op staende gelegen te Veen. Belent Alit wedue Sebastiaen Adriaens, derfgen van heijman Janssen Loijen tot behoef van Neelken, Mariken en Jenneken gesusteren ende dochteren van Adriaen Janssen Loijen voorss. 24-2-1575


RA T0311 (oud 410) 1576

Fol 1r
Jasper Govertszoon, pastoor te Meeuwen. Aan het slot tekent de pastoor: Jasper Godofridi a Gravia pastor indignen protempore in Medna. 29-1-1576
Testament: van Cornelis Janss en Neelken Cornelisdgr. als aanstaande echtpaar (29-01-1576)

Fol 1v
Gijsbert Baeijenssen, schout tot Aelborch, Aernt Baeijenssen, Marie Baeijensdr met haeren gecoren voocht als Baeijen Gijsberts vertegen gesamenderhant op land te Aelborch

Fol 2r
Afstand: van land door Gijsbert Baeijenss, Baeijen Janss en Mariken Baeijensdgr. met haar voogd Baeijen Gijsbertsz. t.b.v. Aert Baeijenss (07-01-1576)

Fol 2v
Afstand: van land door Aert Baeijenss, Baeijen Janss en Marie Baeijensdgr. met haar voogd Baeijen Gijsbertsz. t.b.v. Gijsbert Baeijenss (07-01-1576 )

Fol 2v
Adriaen Adriaenssen Luijben, noch onbejaert, koopt land te hedichuijsen. 17-1-1576

Fol 3v
Jacob Janssen, schout tot Drongelen. 23-1-1576

Fol 8
Jan Gerits, schout tot Aelborch, gehuwd met Dingenken Ariaensdr eertijds wedue van Thoenis Ariaens. In de marge: 21-10-1588

Fol 8v
IJeven Ariaenssen van den Huevel als man ende momber van Gijsbertken Lambertsdr verteech op land te Hedichuijsen tot behoeff Antonis Boudewijnssen van der Stappen. 27-3-1576

Fol 9
Mr Frans Spierinck van Aelborch, priester en canonick tot Heusden, 3-4-1576

Fol 11
Land te Wijck waarop Cornelis Huijberts van Herpt f3 jaerlijcx heeft

Fol 14v
Dat Jenneken wed Adriaen Janssen Loijen nu tegenwoordich huijsvrou van Laureijs Henricx verteeg op land te Veen. 31-5-1676

Fol 15
Dat Jan Rijcken en Dingen Michiels en mede die selve vervangende Jan Dedijn Adriaenssen en henluijden daer voor sterckmaekende, henrick Lenaerts, Corst lenaetrts, P:auwels Aerts als man en momber van Anna, Kathelijn wedue van Balthesaer Adriaens de best met haer gecoren voocht als Willem Baltus, haeren zoon, alle als erfgen van Peter Rijcken en Heestien Lenaertsdr, zijne huijsvrou verteegen op een huijs te Aelborch tot behoef Aernt Augistijnen. 31-5-1576

Fol 17v
Dat Goossen Lambert Goossens van Herlair verteeg op land te Hedichuijsen. 5-7-1576

Fol 18
Jan Janssen, schout geweest tot Veen. 26-5-1576

Fol 27
Joncker Gerit S[pierinck van Wel, de jonge, zijn zwager was Joncker Johan Monincx, zijn neef Jacob van Meersel?

Fol 28v
Cornelis Fransen van Gemert als man van Jenneken Jan Hack Buijsdr. 14-10-1576

Fol 35
Barbara Jan de Bree wedue wijlen Hoost Pieterssen van IJpelaer. Voorts gecompareert Joost Pieterssen van IJpelaer, zieck (het sacrament van zijnen pastoor ontvangen) en Barbara Jan de Breetsdr zijn wettige huijsvrou, Zij maken hun testament op 1-5-177. Datum deser akte 1-9-1578.

Fol 37
Joncker Jan van Ravenschot als man ende momber van juffrou Margrietvan der Merwen, sijns wijf, en Joncker Wijnant Oudaert als man van Juffrou Marie van der Merwen, sijns wijfs, verteegen op derdalve mergen land te Heusden tot behoef Lambert Huijberts. 2-10-1576

Fol 37v
Dat Godert Janssen van Bochoven verteech op de helft van twee mergen land te Hedichuijsen tot behoeff van de erfgen van Steven Janssen van Beijnen.

Fol 38
Een huijs en hofstede te Heusden inde Smitsstraet genoempt Den Haen. Jan Janssen van Bochoven erve genoemd De Craen suijtwaerts enx. 22-12-1576

Fol 39v
Dat Boudewijn Goeswijnsen van der Stappen, Jan jacobs van Kerckhof, Jan Wouterssen ende heijman Goderts geloofden gesamenderhant ende elcx een voer al Jenneken Jan Pauwels dr een erfpacht.

Fol 40v
Dat Mr Bartholomeus Boudewijnssen van Wijck, priester, met sijnen broeder Willem Boudewijnssen van Wijck vertegen op een huijs te Heusden. 28-5

Fol 41
Wouter die Wijten Claessens en Dierck Adriaen Bruijbaertssen, schepen tot Baerdwijck tuigen onder onse segele enz. 5-3-1546 Dat Adriaen Henricx als man en momber van Jenneken Woutersdr, sijnder huijsvrou, verteeg op den brief die met deursteecken is enz tot behoeff Thomas Joosten van Aelborch. 23-12-1576. (deze deursteecken hield in: schepenen in Baerdwijck tuigen dat Godert Joost Jan hecktorssen geloofden Hilten Joost Jan hectorsdr, sijner zuster, 7 kar gulden uit een huijs te Baerdwijck 15-3-1545)
In de marge: dat Anna wedue wijlen Thomas Joost en met haeren gecoren voocht en momber als Godert Janssen van Bockhoven verteeg op de f7 tot behoef van Aert Goderts.
1-8-1574
Op getypt briefje: dat Aert Goderts verteech op de f7 begrepen in de brieven met desen deursteken zijn met alle de vooprwaerden die deselve brieven begrepen sijn tot behoef Maricken Aertssdr. Als hem egeen recht daer meer aen te behouden etc. 14-10-1584.


RA T0312 (oud 411) 1577

Fol 1r
Afstand: 07-01-1577, van een huis met grond door Jenneken Lambert Jansz. de Potterdgr. weduwe van Marcus du Meez namens Sebastiaen Marcusz.t.b.v. Jan Houde

Fol 1r
Afstand: 11-01-1577, van land met betimmering door Jacob Janss Ariaen Pauwelsz. echtg. van Mariken Jansdgr.en Gerit Janss t.b.v. Jan Willemss

Fol 1v
Afstand: van land met betimmering door Jan Willemss t.b.v. Jacob Janss Ariaen Pauwelsz.

Fol 2r
Afstand: 12-01-1577, van land door Roeloff Janss t.b.v. Lijsken zijn dochter

Fol 4
Aernt Ariaens Mathijssen, schouteth tot Drunen, 29-1-1577

Fol 9v
Antonis Heijmanssen, schout tot Heesbeen. 4-3-1577

Fol 12
Gijsbert Baeijenssen, schout tot Aelborch, 16-3-1577

Fol 14v
Dat Joncker Gerit Spierinck van Wel geloofden den kijnderen van hercules van Grevenbroeck verweckt bij Arnolda Folkier 22 kar gld. 24-4-1577

Fol 15v
Agata Gijsberts de wedue van Willem Wijnant Hagen jegenwoordig huijsvrou van Wouter Adriaensen van Bommel met haeren zoon. Wouter verteeg op een rente, die Keris Janssen eertijds geloeft heeft Adriana wedue Wijnant Hagen 15-2-1554, tot behoef van Jan Sijmonssen als man van Anneken Wijnant Hagendr, Luijtken Hagendr en Mariken Wijnant Hagendr.

Fol 16v
Jenneken Adriaensdr wed van Jan Buijs Cornelissen den jongen verteeg op een huijs te Doeveren.

Fol. 18v
Johan Pels als voocht en momber van de weeskijnderen van Hercules van Grevenbroek verweckt bij Arnolda Folkier verteeg op een verbrande hofstad te heusden. 24-4-1576
Meester Frans Spierinck van Aelborch, canonick, had bij zijn testament, 8-5-1576, voor not Rembout Ketelaer dit verbrand erf nagelaten aan de kinderen van Arnolda Folkier wed Hercules van Grevenbroeck,

Fol 21v
Ick Melis Janssen Hallinck als schout tot Emmickhoven. 25-4-1577

Fol 23v
Dat Godert van Caerwich als man van Cornelia Hack IJewensdr van Outheusden en als voocht van den weeskijnt van Focx de Fema verweckt bij Margriet hack IJewensdr van Outheusden. 20-6-1576

Fol 23v
Dat Mr Aelbrecht Oelfaerts als man van Haesken Hack IJewensdr van Oudheusden en Adriaen Willemssen als man van Adriaentken Hack IJewensdr van Outheusden. 20-6-1577

Fol 25
Bartholomeus Colen tot Cuijck als stadhouder van de heer van Kiersbergen en leenmannen als Jan Jan Gielis en Hendrick Willemssen van Cuijck.

Fol 29
Dat Pauwels Roeloffsen, wonende tot Hedichuijsen, geloofden Godert Janssen van Bochoven, schout tot Hedickhuijsen, seven kar gld.

Fol 36
Land te Hedichuijsen in de beemden, belent Godert Janssen van Bochoven.

Fol 36v
Sophia wedue van Steven Janssen van Beijnen met haer gecoren voocht als Willem Boudewijnssen van Wijck geloofden heijman Goderts tot herpt een erfpacht. 17-12-1577

Fol. 38
Land tot Herpt belent heer Cornelis van Herpt, canonick.

Fol 42
Jan Adriaenssen geloofden (Aarken?) Jan Jans wed met haer kijnderen bij Jan Jans een erfpacht. 27-5-1567
Dat Hans van Hammen als man van Neeltken Jansdr verteeg op de helft van bovenstaande brief tot behoef van Gherit henricxen. Sijnen swager, wonende tot Bommel (6?) juli 1577
Dat Gherit Henricxsen van Saltbommel verteeg op bovengenoemde brief tot behoef van Godert Janssen van Bochoven. 10-12-1577

Fol 44
Jan Janssen Mol den Jongen geloofden Anthonis Jan Matheeus een erfpacht. 29-8-1568.


RA T0313 (oud 412) 1578

Fol 1r
Afstand: van land door Peeter Aert Diercxz.z. t.b.v. Aernt Jan Diercxz.z. van Amerode (10-01-1578)

Fol 1r
Afstand: van een brief door Jan Diercxz.z. van Ammelroijen t.b.v. Gooswijn Lambertsz. van Herlaer (.2-09-1578)

Fol 1r
Afstand: door Goosswijn Lambertss ....erclaer t,b,v, Pauwels ...rcxz. (28-00-0000)

Fol 1r
Afstand: van successie door Jan Henrick Diercxz. en Heijltken Diercxdgr. wed. van Loij Mertenss nu echtg. van Willem Janss t.b.v. Jan Peeterss (27-01-1578)

Fol 1r
Land te Hedickhuijsen, belent Ariaen Janssen van Bochoven erfgenamen.
Afstand: van land door Jan Peeterss t.b.v. Pauwels Roeloffs en Claes Janss (22-02-1578)

Fol 1v
Joncker Gerit Spierinck van Wel, castelijn tot Heusden, geloofden juffrou Margriete Spierincx, zijn geestelijcke dochter, Sinte Catherijnen convent te Heusden, een efrfpacht. 30-1-1567

Fol 4
Dat Peter Jacobs den ouden tot Herpt maeckt Hack Michiels soen van Mariken wedue van Michiel Buijs nu huijsvrou van Peter Jacobs 100 kar gld. 7-2-1578

Fol 4v
Heijman Aelberts tot Hedickhuijsen gelooffden Godert Janssen van Bockhoven een erfpacht.

Fol 11
Dat Willem Segerssen, wonende tot Doveren, geloofden Cornelis lenaerts, pastoor tot Doveren tot deseffs pastorij behieff een erfpacht.

Fol 27v
Het testament wordt aangehaald van 4-3-1575 voor notaris Comans van Nicolaes van Outheusden en Joncvrouw Mechtelt van Eijck, zijne huijsvrouw.

Fol 29
Ick Willem Adriaenssen van Uithoven, schout tot Eethen. 22-4-1561

Fol 34
Land te Herpt, belent Cornelis Huijbrechts priesters erve.

Fol 41v
Dat Joachim Wouterssen van Outheusden met Willem Boudewijnssen van WEijck en Jan Corstaienssen als executeurs van testamente van wijlen joffrou Alidt van Outheusden zijn moeije.

Fol 43v
Dat Anna Folkier wed Henrick van Outheusden met haeren voocht en momber (gecoren) Joncker Jan Pels Ghijsberts verteeg op 13 goude kar gld tot behoef van Floris en Theodrica van Grevenbroeck kijnderen wijlen Joncker Hercules van Grevenbroeck geprocreert bij juffrou Arnolda Folkier. Verder blijkt dat voorn wedue Henrick van Outheusden Johan Pels Ghijsbertssen haer swager noemt. 5-1-1571

Fol 45
Claes Buijs Henricx en Adriaen Anthonissen die Best, schepenen tot Heusden op 2-4-1529

Fol 46
Goessen van den Heijden zoone mr Claes van den Heijden. 22-11-1578

Fol 47
Dat Folpaert Michiels soon geloofden Jan Gorts van Fessem een erfpacht. 23-3-1547
Dat Wouter Jan Gorissen van Vessem verteeg op den brief tot behoef Claes Bernardt Adriaenssen. 8-5-1557

Fol 53
Roeloff Janssen van Beijen wonende tot Hedichuijsen

Fol 53v
Dat Joncker Cornelis de Jeger als oom, voocht en momber van Juffrou geba Dulsdr. 15-3-1578

Fol 54
Dat Jan Wouterssen, schout tot Herpt, geloofden Adriaen Janssen van Hemert. 23-9-1578

Fol 55
Dat Anna wed wijlen Jan Janssen Mol wonende tot Genderen. 6-10-1578

Fol 58
Dat Aelbert Aerts en Lijs Jan Ariaensdr met haer gecoren voocht als Anthonis Janssen van den Velde geloofden gesamenderhandt Godert Janssen van Bochoven een erfpacht. 10-10-1578

Fol 63
Dat Joncker Cornelis de Jeger als voocht van Juffrou Geba Dulsdr wijlen Adriaen Duls, zijn nichte.

Fol 63v
Juffrou mechtelt van Eijck wed Nicolaes van Outhoeusden verteeg op een geseet te Outheusden tot behoef Aert Rutten. 4-1-1578

In de marge: Dat peter Rutten en Cornelis Rutten en Jan Jan Gielissen als voocht en momboir van de weeskijnderen van sa Dirck Rutten, Jan Janssen van Bochoven als actie en transport hebbende van Henricxken huijsvrou van Pieter Henricxen als gesubstitueert van Peter Peterssen Broertkens, haer man, en van Jacquemijne huuijsvrou van Jan Santers als insgelijcx gesubstitueert van Wouter haeren man ende beijde deselve als proicuratie hebbende van Willemke weduw van Pieter Claessen Broertkens. Alle als erfgenamen en mede naevolgers van Aert Rutten met Lijsken dochter van Peter Claessen Broertkens vertegen gesamenterhant enz. 22-6-1585

Fol 64
Dat Peterken Ghijsbertsdr van den grient wed wijlen Adriaen Jaspers Boon. Haer broer was Adriaen Gijsberts van de Grient.
Fol 64
Familie Snoeck, Henrick Snoeck enz, Jan Snoeck enz.

Fol 68v
Claes van Os, pastoor collegiale kercke binne Heusden. 22-5-1554

Fol 68v
Maricken wed van Jan Cornelissen Buijs den ouden tegenwoordig huijsvrou Cornelis Marcelissen ende Jenneken wed van Jan Cornelissen Buijs den jongen vertegen op land te Outheusden.


RA T0314 (oud 413) 1579

Fol 1r
Akkoord: 26-06-1547, een jaarlijks te betalen uitkering door Joost Adriaen Doedijnss t.b.v. Gherit Cornelissoon

Fol 1r
Afstand: 15-06-1567, van een brief door Geerit Corneliss t.b.v. Cornelia zijn dochter

Fol 1v
Afstand: 02-05-1570, van een brief door Cornelia Geritsdgr.en Gerit Corneliss t.b.v. Peter Beriss en Peter Joostenz.

Fol 1v
Afstand: 30-01-1579, van een rente door Peeter Joostenz. t.b.v. Elizabeth wed. van Peter Beriss

Fol 1v
Cornelis Adriaenssen van Gils als man van Elisabeth Jansdr van Kuijck verteeg op land te Herpt, belendt Boudewijn Goossens van der Stappen, 7-3-1579

Fol 2r
Akkoord: 11-09-1542, een jaarlijks te betalen uitkering door Winrick Claes Spierincksz. t.b.v. Steven Blanckert

Fol 2v
Dat Nicolaes Blanckaertss voor hem selven, mede vervangende Christina, Cornelia en Adriana Blanckaerts, zijne susteren. 19-1-1579

Fol 2v
Dat Heijltken Maes wed Jan Buijs verteeg op een huijs te Heusden. Zij maakten hun testament op 17-8-1559. Hij was schrijn werker.

Fol 4
Afstand: 17-01-1579, van land met betimmering door Adriaen Aertss t.b.v. Peeter Aertss

Fol 6
Dirick Aelberts tot herpt verkocht Jan Wouterssen, schout tot Herpt, eenen mergen land te Hedichuijsen. 10-1-1579

Fol 7
Compareerde Daniel Peterssen ende Catherina dochter wijlen Godert peterfssen Ketelaer, zijne huijsvrou. Zij maken hun testament. Genoemd: Claesken Godert Peterssen Ketelaersdochter, zuster. 5-2-1579

Fol 8
Adriaen Janssen Loijen als man van Juttken Jansdr verteeg op een stuck land te Veen tot behoef Gijsbert Loijen wonende tot Veen. 10-2-1579

Fol 8v
Land te Heesbeen, belent juffrou Bertha Piecx wed Joncker Willem Twickx. 13-2-1579

Fol 14
IJewen Anthonissen van den Heuvel verteeg op een huijs te Heusden zoals Henrick Janssen van Baerl t selve metter dood geruijmt heeft tot behoef van Jan Aertssen Vermuers

Fol 15
Land te Vlijmen wordt verkocht aan Cornelis Joosten van Rijckervorsel. 17-3-1579

Fol 19
Dat Adriaen Goderts verteeg op 10 hond land te Hedichuijsen in den beempden, belent: Godert Janssen van Bochoven, tot behoef Heijlken wed Henrick Janssen van Amsterdam met haer kinderen, 7-4-1579

Fol 19
Dat Abel van Alphen als man van Heijlkendr Dirick Otten van de Wiel, zijne huijsvrou eertijds wed van Henrick Janssen van Amsterdam verteeg op een huijs ende hoffstad in de Pelserstraet te Heusden belent Gheraert Splinters van Voorn, tot behoef Adriaen Goderts. 7-4-1579

Fol 20v
Afstand: 07-04-1579, van een brief door Jenneken weduwe van Keris Janss van Os met haar voogd Anthonis Adriaenss Buijser echtg. van Elizebeth Keris Janss.dgr. t.b.v.Jacob Janss van Gressemchalen

Fol 21v
Jan Janssen de Roij had land te Wijck tot behoef Willem Janssen de Roij, zijn broeder.

Fol 22
Mr Heijman van Veen als curateur over de goederen en sterfhuijs van wijlen Joncker Philips Duls en juffrou Magdalena Schellaerts, zijn huijsvrou, geloofden Adriaen van der Merwen zoene van wijlen Joncker Dirick van der Merwe verwect bij juffrou Geertruijt van Cuijck, zijn huisvrou, 28 kar gld.
28-4-1579

Fol 24
Jan Anthonissen enm Aernt Anthonissen, gebroederen, waren executeurs ende erffgen van heer Dirck Dircxen Borcjgraeff, in sijn leven canonick tot ’s Hertogenbosch ende deken tot Hemert. 20-11-1571

Fol 35v
Voor schepenen van gent gecompareert Gillis Blancquaert gehuwd met joncker Anna (Hendricxdr ???) constatatueren Nicolaes Blanckaert, schout der stede van Heusden. 912-1578 te Gent gegeven.
Voor schepenen van Middelburg gecompareert Andries Coene ende Cornelis Coene, zijn broeder, mitsgaders juffrou Johanna Coene wed Michiel Beijls, haere sustere, vervangende Jonckvr Paeschijne Coene, zuster. Gegeven te Middelburg 14-10-1579. Ook zij machtigen Nicolaes Blanckaert voor de transactie die hier volgt. Dat Nicolaes Blanckaert met procuratie voorss verteeg op een uiteweert te Veen. Fam Coene wordt geassisteert met Richaert van der Varent.

Fol 39
Cornelia Potz wed Meesters Geerards Mularts verteeg op een erf te Heesbeen. 15-6-1553

Fol 39v
Adriaen Janssen de Backer en Cornelis Jorissen als cappelmr van de capelle op ten Wijcxen dijck. 30-6-1579

Fol 49
De 2 weeskinderen van Heijlken Laureijsdr verwect bij Jan van Berlicom waren: Laureijs en Henrcik. 5-4-1579

Fol. 55v
Dat Mertten Adriaenssen als voocht ende momber van het ionmondig weeskijnt van wijlen Sijmon Janssen Rutten, Lenaert Balthus als man van Lijsken Sijmonsdr, Cornelis wed Dirck Peter Colen met haer gecoren voocht als Lenaert Balthussen voorn verteegen op een derde gedeelte van 11 hondt te Heusden aengekomen door overlijden van Jenneken Sijmonsdr tot behoef van Reijn Heijmanssen.
2-11-1579

Fol 59
Anthonis Wouter Witten man van Adriana peter Thonisdr vertegen op een huijs aen de Vischmerkt op ten dam te Heusden tot behoef Adriaen Goderts van Bochoven. 17-3-1584 (dit staet in de marge)

Fol 61
Wij Rutger de Burchgraeeff Cornelissen en Dirck van Aelst Meertens, schepenen van Gorinchem.


RA T0315 (oud 414) 1580

Fol 1
Wij Gherit Steven Blanckaerts ende Hack Buijs Rembouts, schepenen van Heusden. 6-5-1522
Akkoord: het betalen van een jaarlijkse uitkering door Thijns weduwe van Willem Heijmanss, Dingen Willem Heijmansdgr. met haar voogd Rochius Willemss, Thonis Willemss en Adriaen Hessels t.b.v. IJeuwen Godertsz. van de Hovel (06-05-1522)

Fol 1v
Afstand: van een brief door Jan van Rijswijck als erfgenaam van IJeuwen Godertsz. van den Huevel t.b.v. Jacob Janss van Heesch (20-01-1580)

Fol 2r
Afstand: van land door Jan Claess de Hoef den ouden, Adriaen Claess de Hoeff, Jan Claess de Hoeff den jonge mede namens Aerdt Claess de Hoeff t.b.v. Anthonis Claessoon Buijs (11-01-1580)

Fol 2v
Afstand: van land met betimmering door Corst Aertsz. echtg. van Jenneken Willemsdgr., Aerdt Jacobsz. als voogd van Adriaen Ariaenss t.b.v. Dirick Claess Voet (15-01-1580)

Fol 5v
Claes Goderts verteeg op versterf als hen aengekomen bij doode van Hilleken Heijmans van Beijnen, sijne moeder, tot behoef Michiel Goderts, zijne broeder, 2-2-1580., (hun zuster was Anthonisken Claesdr gehuwd met Antonis Janssen.

Fol 11
Gecomp mr Cornelis Janssen van baerl, chirurgijn, met Elizabeth Jansdr

Fol 13
Dat Jan en mattheus Willems, gebroeders, Rutger belaerts ende Dirck Hamel Dircxen de jonge als gestitueerde voochden en monboiren van Vranck onmondige zone Willem Vrancken Lockermans. Hun broeder was Huijbert Willems. 20-10-1588 (in de marge).
De onmondige kinderen van Willem Vrancken waren blijkens de akte (27-2-1580) Jan, Anneken, matheus, Huijbert en Vranck.

Fol 17v
Jenneken Adriaens wed Jan Buijs Cornelissen de Jonge en Dirck Buijs Cornelissen als erfgen van Jan Cornelissen de jonge en Anneken Cornelisdr van wege de 4 onmondige kinderen van Jan Buijs Cornelissen voorn bij Jenneken voorn met namen: Heijltken, Diricxken, Anneken en Cornelis vertegen op een brief. 18-3-1580
De hier bedoelde brief was alvogt: dat Gijsbert Godertsdr met haeren georen voocht als Jacob Joosten en Jacob Joosten voor hem selven geloofden gesamenderhand Jan Cornelissen de jonge ende Anneken Corneliszoons dr beijde weesk van Cornelis Jan Buijs daer moeder af was Heijltken Gijsbertsdr. 21-2-1556.

Fol 19v
Claes Buijs Henricxen koopt een brief. 5-1-1528
Jenneken Claes Buijsdr met haeren tegenwoordige man als Pieter Gielissen de With vertegenop vooren bedoelde brief tot behoef Ghijsmaer Joosten. 5-4-15801

Fol 24v
Dat Henrick Gerit Stevensen Blanckaert en Henrick Thomas Keteler als man van Aechtkem Henrick Blanckaerts vertegen op een erfrente. 14-7-1576

Fol 26
Dat Dirick Cornelissen Buijs voor hem selven, Jenneken Adriaensdr wed van Jan Buijs Cornelissen de jonge, den voorn Dirck als oom van Godtschalck onmondige zoene wijlen Jan Cornelissen Buijs den ouden, aldaer mede present geprocreert bij Mariken Godtschalcxdr van Oudheusden vertegen op land te Aelborch. 10-4-1580

Fol 58
Dat Adriaen Janssen Mol voor hem selven, Gijsbert Janssen Mol, wonende tot Wijck, voor hem selven en mede hem sterckmakende voor Peeter Janssen Mol met Rut Janssen Mol, sijne broeders, ende mede voor Adriaen Janssen van Bommel als man en momber van Elijsabeth Jan Molsdr en mede van wegen heijlken Jan Molsdr met Anna Jan Molsdr, sijne susters, mede voor Neesken Tonis Jan Molsdr, zijne nichte, en Claes gerits Back als vader en voocht van zijn kinderen verwect bij Geritken Jan Molsdochter, zijne huijsvrouw, alle als erfgen en navolgers van saliger Jan Janssen Mol en Claes Adriaensen voor hem selven mede als proc hebbende van Adriaen Janssen, wonende op Giessendam, procuratie Heusden 3-21-1580, als man en voocht van Anna Jan Claesdr, Antonis Jacobs, wonende in Gijben Lindt, als man en momber van mariken Cornelis, Adriaentken Cornelis wed Ocker Claessen met haere gecoren voocht en momber als Claes Adriaenssen mede hem sterckmakende en gelovende voor Claes Cornelissen, wonende aende Oude Giessen, en mede voor Teuntken Adriaensdr, sijn suster. Adriaen Dericx, wonende in Swijndrecht, als man en momber van Elisabeth Jan Claesdr alle als erfgen van Anna Jan Mols huisvrouwe was, vertgen op een geseet metter timmeringe, in den banne van Genderen enz tot behoef van Jan Hendrick Dingens tot genderen. 1-3-1580

Fol 60v
Jan Jacobs, schout tot Drongelen. 28-11-1580

Fol 69v
Dat Jan Janssen van Bochoven verteegh op eenen mergen land te Herpt int Wielblock tot behoef Henrick Pauwels Bogaerts. 12-5-1680


RA T0316 (oud 415) 1581

Fol 1r
Afstand: van land door Antonis Geritsz. Stelts weduwnaar van Dingen Toenisdgr. mede namens hun kinderen t.b.v. Willem Cornelis (24-12-1580)

Fol 1r
Afstand: van land door Willem Cornelis t.b.v. Jonkheer Lubbert Turck (03-12-1585)

Fol 1r
Akkoord: een jaarlijkse te betalen uitkering door Claes Jan Claesssoons t.b.v. Jan Zebrechtsz. (21-05-1550)

Fol 1v
Afstand: van een brief door Jacob Jan Sebrechtsz. tbv Frans Janss (26-08-1580)

Fol 2r
Afstand: van brieven door Frans Janss t.b.v. Jan Henricxz. Brouwer (15-03-1581)

Fol 2v
Antonis Aeerts, wonende tot Drongelen, als man van Catharina Adriaensdr verkoopt land te Oudheusden aan de wed van wijlen Willems Baltus de Best en hare kinderen. 12-4-1581

Fol 4v
Dat Rutgert Beelaerts Adriaenssen en Gerit Beelaerts Adriaenssen, gebroeders als voochden van de drie onmondige kinderen van Henrick Adriaenssen verwect bij Lucia Rutgert Henrick Beelaertsdr, sijnder huijsvrouwe was zaliger, verkoopen een huis in de Pelserstraet te heusden d’welck Adriaen Henricxen van Beijnen, de oorss onmondige kijnderen grootvader was, metter dood geruimt heeft. 31-5-1581

Fol 5
Jan Janssen van Bochoven had land te Oudheusden op de Westacker.

Fol 5v
Juffrou Anna van Heerdenbosch met haeren gecoren voocht als mr Heijman van Veen verkoopt land te Doeveren aen haer broer Joncker Sijmen van Heerdenbosch.

Fol 8v
Sebastiaen Gijsbert Huijben tot Herpt gelooft Ewout Aerts van Gelcom een erfpacht. 31-1-1581

Fol 12
Geertruijt van Rietveld wed Adriaen Janssen Kegelaer verkoopt aen Seger Jansen Kegelaer. 5-4-1555
Mede erfgen van laetstgenoemde waren: Jan Peterssen, Peter Peterssen en Claes Peterssen, gebroeders. 20-6-1581

Fol 14
Floris van Oudheusden; zijn zwager was mr Aernout Vebel; zijn broer was Jan van Oudheusden, 12-2-1566

Fol 14v
Eertken Henricxdochter, woonende ten Elshout, maekt haer testament.
Genoemd: de parochie kercke te Oudheusden, Lieffvrouwen en Sint Agatha capellen ten Elshout, Lijsken Cornelis, haer broers dochter. 13-7-1581

Fol 16
Cornelis Franssen van Gemert als man van Jannecken Jan Hackendr. 15-3-1581

Fol. 19
Jan Antonissen de Potter als oom en voocht van de weeskinderen van Jan Diercxen de Rocj verwect bij Neelken Toenis de Pottersdr.

Fol 21
Dat Sebastiaen Ghijsbert Huijben tot Herpt als vader en voocht van zijn kinderen verwect bij Neelken Henricxdr, zijne eerste huijsvrou was, verkoopt land te Hedichuijsen aen Anthonis onmondige zoon van wijlen Jan Jans de Potter. 13-1-1581

Fol 23v
Dat Jan Pauwels van Drongelen soo voor hem selven als oom en voocht van de 2 onmondige kinderen van sal Cornelis Pauwels, zijn broer, met name Heesken en Jan Cornelissen, Anthonis Janssen als man van Anneke Pauwelsdr alle als erfgen van Pauwels Janssen van Drongelen verkopen een huijs is de Hoochstraet te Heusden. 24-1-1581

Fol 25
Jan hessels tot Wijck geloofde Wijnant Haegen, Claes Spierincx zoon een erfpacht. 3+-12-1530.

Fol 25v
Dat Jan Hermans als man van Anneken Wijnant Hagendr. Luijtken Wijnant Hagendr met haer gecoren voocht en m omber als Dirick Loeff Henricxsoen uit naem van wegen de onmondige kinderen van Gerit Wijnant Hagen verwect bij Dingentken Jacob Buijsdr, onmondig kijndt van Willem Wijnant Hagen verwect bij Agatha Gijsbert Aerts van de grientsdr. Alle kinderen van Adriana gerits wed van Wijnant Haegen verkopen vorenbedoelde brief aen Maricken Wijnant Hagendr. 25-11-1574

Fol 26
Dat Geeraet Peters als man van Maricken Wijnants Hagendr verkoopt vorenbedoelde brief (f 9,-) aan Cornelis Adriaens de Backer. 11-10-1581

Fol 27
Ghijsbert Peterssen van Beeck geloofden Adriaentken wed Corstiaen Voochts Heijmans f3. 31-3-1581
Fol 28
Henrick Willems van Kuijck, Johan van Kuijck, heer tot Herpt, Francis van Kuijck, gebroeders, voor haer zelf mede vervangende juffrou Geertruijt van Kuijck, haer suster, Anthonis Joosten van Lith, Frans Joosten van Lith, denselven Anthonis Joosten als oom en voocht van de weeskinderen van Aerdt Joosten van Lith, zijn broer, Hessel Joosten van Gemert als man en voocht van Anneken Joostendr, den voorss Anthonis Joosten vervangende Josijna Willem Jacobsdr van Cuijck, sijne moeije ende Anna van Gammeren, sijne nichte. Alle als erfgen van Willem Jacobs van Kuijck verkopen een erf etc in de Smitsstraet te Heusden. 3-8-1581

Fol 31v
Dat Hessel Joosten van Gemert als man van Anneken Joostendr van Lith geloofden Frans Joosten van Lith (f 2,- ?). 11-12-1581

Fol 40v
Ewout Aerts van Gelcom geloofden Alidt wed Aert Ewouts, zijn moeder, f 10 uit een hofstad te Heusden bij de Wijcksche poort.

Fol 41 Jan Aerts van Dommelroijen geloofden Alidt wed Aerts Ewits, zijn moeder f 10 op zijn goederen in Hollant en Brabant.

Fol 43v
Dat Lambert Huijbertssen als vader van zijn voorkinderen geprocreert bij Henricxken Jan Mollendr, Claes Gerit Back als vader van zijn kinderen bij Gielken Jan Mollendr, Ghijsbertb Janssen Mol voor hem selven mede vervangende Adriaen Janssen Mol, Peter Janssen Mol, Rut Janssen Mol, Anneken Jan Mollendr, Heijlken Jan Mollendr, Adriaen Janssen van Bommel als man van Lijsken Jan Mollendr, alle zijn broeders ende zusters, mede vervangende Anthonis Jan Mollen kinderen, Claes Adriaenssen, wonende tot Eul, voor hem selven en als procuratie van Adriaen Adrianssen, wonende tot Giessendam als man van Annekedr, Adriaen Dircxen, wonende in Hindricht, als man van Elisabeth Claesdr, Antonis Jacobs, wonende in Ghijben Landt, als man van Maricken, Adriaentken Cornelis wed Ocker Claessen met haer voocht als Claes Adriaens mede deselve Claes vervangende Toentken Adriaensdr ende Claes Cornelissen verkopen land tot Genderen. Alle als erfgen van Anna weduwe Jan Janssen Mol, in haer leven wonende tot Genderen. 16-3-1581

Fol 50
Familie Wolff uitvoerig genoemd.

Fol 57v
Maricken Robbert Thoenisdr, Catharina Robbert Thoenisdr, Adriaen Robbert Anthoenis (deze te Herpt), Cathelijn Robbrecht Thoenisdr. (allen broers en susters) verkoopen land te Hedichuijsen

Fol 58
Land te Hedichuijsen belent Godert Janssen van Bochoven. 3-5-1581

Fol 61v
Land te Vlijmen belent Andries Janssen van Bochoven

Fol 61v
Land verkocht aan Andries Simonssen van Bochoven.

Fol 71
Dirck Aelberts tot Herpt geloefden Adriaen Simonssen wonende tot Bochoven f 6,-

Fol 71v
Jan Jacobs, schout tot Drongelen.

Fol 80
Lans te Heesbeen. Belent juffrou Bertha Piecx wed Joncker Willem Turcx.


RA T0317 (oud 416) 1583

Fol 1r
Afstand: 13-01-1583, van een huis met grond door Thonisken Cornelis wed. Willem Janss van Groeningen, echtg. van Anthonis Aelbertsz. haar voogd t.b.v. Jan Loijenz.

Fol 1r [T0319 ???]
Afstand: 12-05-1589, van een huis met grond door Dirck Loijen t.b.v. Hesterken van Casteren wed. Huijbert Rijcken

Fol 1v
Akkoord: 18-01-1583, een jaarlijks te betalen uitkering door Jan rob Ghijsbertsz. t.b.v. Anthonis Janssoon van Beijnen

Fol 2r en 2v
Afstand: 18-01-1583, van land door Aricken Joosten weduwe Joost Janss en haar voogd Seger Anthoniss mede namens haar drie kinderen t.b.v. JanJoostenz. en Anthonis Claessoon echtg. van Margriet Joostendgr.

Fol 1v
Anthonis Janssen van Beijnen.

Fol 4v
Jan van IJpelaer den ouden als man van juffr Catharina Spierincx van Aelborch hem sterckmakende voor zijn 4 kinderen ende besonders voor Jan IJpelaer zijn zoon verkoopt een erf te Heusden inde Borchstraet.

Fol 4v
De “peteren” van juffr Alidt van Outheusden wed Hupke Spierincx van Aelborch was: Jan van IJpelaer de jonge zoon van voornoemde Jan van IJpelaer. 1583

Fol 7v
Aelbert Vermeulen voocht en momber van Grietken Claes Buijsdr verkoopt eene rente aan Jan Buijs Joosten en Thonis Aertssen op ten Hill.

Fol 8v
Land te Hedichuijsen belent Jan Godert van Bokhoven. Land wordt verkocht aan Willemken Turcks Willemsdr wed Jacob Janssen van Gressenich.

Fol 10
Emit Cornelissen, schout, Heer Hendrick van Dijck, pastoor, Dirck Cornelissen Buijs, Aert Rutten, Gijsbert Ghijsberts, borgemr, Anthonis Claessen Buijs, Adriaen Geritssen, Cornelis Joordens, Lenaert Balthus, Jan Claessen de Hoeff, Jan Cornelissen en Aerdt Adriaenssen Smolders, schepenen van OIutheusden. 15-5-1583

Fol 16v
Dat mr Cornelis Huijbrechts de Jonge van herpt met zijn gecoren voocht en momber als Frans Janssen van den Brouck veteeg op een een brief (waar Ghijsbert Ghijsberts, Veen, geloofd had op 28-1-1556) met erfpacht tot behoeve van Huijckh Aerts van Veen (van geschreven ipv tot, doorgestreept) 30-6-1583

Fol 17v
Joost Willemsen van Wijck als mede erfgen van margriet Willem Claessoonsdr, zijn zuster, verteeg op een rente tbv Cornelis Joosten van Rijckevorsel. 4-7-1583.
In de marge: Aertssen Vermeurs man van Thonisken Adriaen Vermeulendr en Henrick Cornelissen van Rijckevorsel alle als erfgen van Cornelis Joosten van Rijckevorsel ende Lijntken Vermeulen, zijn vrouw, vertegen op deze rente tbv Maricken wed van Adriaen Adriaenssen, 28-11-1588.

Fol 20v
Een huijs te Heusden wordt hier aangeduid gelegen in de Smitsstraet neffens stadhuijs genaamd Den Eenhoorn.

Fol 23
Dat Jan van Oort Adriaenss als man en momber van IJsken Claes Buijs Henricxdr veteeg op een rente tbv Adriaen Dircx en Henricxken Diericxdr, broeder en suster, kinderen van Dierick Claes van Dinter saliger. 24-2-1571

Fol 27
Dat Chielken wed Jan Godert Lamberts Hoirn met haer gecoren voocht en momboir als Michiel Jans, herman Lambertssen Hoirn ende de voirss Michiel Janssen als naeste vrinden, voochden en voorstanders van Reijnen, Dingeman, Goortken ende Aliken, zoonen ende dochteren van voirss Jan Goderts verwect bij Chielken verteegen op land te Hedichuijsen. 1583

Fol 28
Dat Cornelis Henricxen als man van Hermen Janszoonsdr, Herman Hoirn Lambertssen als oom en voocht van de weeskinderen van Godert Godertssen Hoirn verwect bij de voirss Hermen, sijne vrouw, vertegen op land te Engelen.

Fol 32
Dat Catherina Berissen, de moeder van susteren convent van Sint catharina binnen Heusden, Christina Gloudi, procutaresse, Adriana Pijlijsers, Alidt Spierincx, Alist van Asperen, Lucia van Casteel, Geertruijt Anthonisdr, Simborch beuckelaer, margriet Jansdr, Catharina Aertsdr, Antonia Adriaensdr, Elizabeth Piecxdr ende Maricken van Poppel, alle geprofeste regulieren vervangende Margriet Spierincx en Margriet van Lauwijck (of Lanwijck) hare mede zusters, absent wesende. 19-10-1583. (zij verkopen een erfke inde Hoochstraet)

Fol 32v
Peter Janssen van Udenhout koopt een erfke te Heusden van de zusters.

Fol 34
Godert zoone wijle Jan van Vechel als man van Lijskedr van sa Jan Jan Segeren verwect bij Lijnken Goderts Buijsdr met Jan Janssen Segers, sijnen oom, ende heeft voorn van Vechel bekent enz verkocht te hebben. 1583

Fol 34
Dat Ghijsmaer Robben, Peeter Robben, henrick Jacobs als man van Jennekern Robbendr, Heijlken Robbendr met haer gecoren voocht als Roelof Cornelissen, alle erfgen van Rob Janssoon vertegen gesamenderhant op een geseet genaamd Die Hoeve zoals Rob Janssen za in zijn leven beseten, gebruijkt heeft enz en gelegen te Vlijmen tbv Jacob Thomassen als man van margriet Heermansdr eertijds wedue van Cornelis Robben met twee kijnderen voor Cornelis Robben voorn.

Fol 42
Dat Sebastiaen Ghijsbert Huijberts tot Herpt verteeg op alsulcke successie portie ende gedeelte als hem aenbestorven bij doode van mr Cornelis van Herpt ybv Heijman Goderts van Bochoven, sijnen zwager. 4-1-1584

Fol 44
Dat Adriaen Diedijns Adriaenssen, schout, Dingen Michiels, denselven Dingen vervengende voor Thonis Henricx, beijde borgmr, Peeter Joosten Philips, Aert Joosten Dingens, Adriaen Hermans, Wouter Joppen ende Adriaen Janssen Verwel als naburen des dorps van genderen. 15-5-1583

Fol 46
Jacob Willems van Kuijck geloofden Simborch Cornelis Breuckelaersdochter, toecomende suster in den convent van St Catharina binnen Heusden 6 car gld. 8-10-1553

Fol 47
Gerrit Henricx Blanckaert heeft gelooft mits desen Godert Cornelissen Wolff, zijnen schoonzoon, costeloos te houden.

Fol 48v
Dat Jacob Geerbrants geloofden Magdalena Godertsdr eertijds wed Aert Joosten van Lith tegenwoordig huijsvrouw van Robbert Peters Goude costeloos te houden., 23-7-1583

Fol 53v
Dat Adriaen Giodertssen van Bochoven verteeg op een huijs etc gelegen te Heusden in de Pelserstraet tbv Jan Claessen Vos. 25-10-1583
Belent: Francoijs Jacobs Kuijcx en Gerit Splinters van Voorn.


RA T0318 (oud 417) 1584

Fol 1r
Akkoord: een jaarlijks te betalen uitkering door Jan Peterss Loer echtg. van Marij Jansdgr t.b.v. Dirck Ottensz. van de Wiel (02-09-1556)

Fol 1r
Afstand: van een in een brief vastgelegd geldbedrag door Aert Henricx van Besoijen t.b.v. Henrick Pauwelsz. Bogaert (11-01-1584)

Fol 1r
Akkoord: een jaarlijks te betalen uitkering door Adriaen Mathijss t.b.v. Jutta weduwe van Meeus Meeussoon (12-01-1546)

Fol 1v
Afstand: van een geldbedrag door Gielis Aertsz. echtg. van Jutken Dircxdgr. t.b.v. Godert Cornelissoon Wolffs (02-02-1584)

Fol 1v
Afstand: van land door Imbert Willemss t.b.v.Fees Melchiors (09-02-1584)

Fol 2
Sebastiaen Ghijbert Huijberts tpt Herpt geloofden den kerckmr indertijt tot Herpt totter selver kercken behoef een erfpacht. 22-2-1584

Fol 2
Dat Heijman Godertssen van Bochoven verteeg op eenen halven mergen land te Herpt tbv Cornelis Adriaens de backer met Dingen Jacobsdr, zijn huijsvrou. 23-2-1584

Fol 4
Dat Jan Godertssen tot Vlijmen met jenneken Cornelisdr van Wijck, zijne vrouw, Thoonis Bernts van Wijck als voocht van Arickendr van wijlen Peter Priems verwect bij Jenneken voorn geloofden Aricken, onmondige dochter van Oth Peters tot Vlijmen een erfpacht.

Fol 13
Jan Janssen van Maestricht geloofden Jan Pauwels van Drongelen, borger tot heusden f 7,-.

Fol 14v
Dat Sebastiaen Ghijsbert Huijberts tot Herpt verteeg op eenen ½ mergen lands aldaar tot behoef Cornelis Adriaens met Dingen jacobsdr zijn vrouw. 8-5-1584

Fol 16v
Land in Elshout belend: Willem berthout Beijnes zoons erve. 28-6-1535

Fol 19v
Jan Janssen de Potter, als erfgen van Jan Sijmonssen. Zijn zuster was Anneken Jansddr. 11-5-1584

Fol 20v
Jan Jansse van Bochoven als tochter van seeckere erfgoederen gelegen te Outheusden die hij in tocht is beseten van Agnes dochter van Anthonis Keklaer sijn leefdagen lanck ende heeftdaer van opgedragen alle sulcke actien en toeseggen als Jan Jan Diricxen van de Wiel nae doode van Jan Jans van Bochoven voirss soude mogen competeren tot behoef van Jan Jan Diricxen. 16-5-1584

Fol 23v
Dat Gerit Haenricx Blanckert en Godert Cornelissen Wolffs als man van Danielken Gerit Blanckaertsdr opdroegen Meerten Adriaenssen van Outheusden 7 mergen land te Drongelen. 20-5-1584

Fol 25v
Dat Peeter Willems geloofden Peter Anthonis, schout tot Herpt, costeloos te houden.
12-12-1570

Fol 26
Dat Geritken Petersdr eertijds wed van Peter Thonis, schout tot Herpt, met Dirick Aelberts, haren tegenwoordige man. 11-3-1584

Fol 26v
Dat Claes Willems en Anthonis Aerts van den Hil als man van Jenneken Willemsdr, Jan Buijs Willemssen mede namens Lijsken Willemsdr, zuster, verteegen op land te OPutheusden. Belend Dirick Cornelissen Buijs.

Fol 28
Dat henrick Jacobs van Roij, Dirick Jacobs van Roij, Claes Thomas als vader van Jacoboken Jacobsdr verwect bij Laureijsken Jacobsdr van Roij, Aert Goderts als man van Jacobsken Jansdr, Wouterken Roelendr met als voocht Aert Goderts, Jacob Diriecx van Roij voor hen selven mede namens Aechtken Diricxdr, sijn suster, alle als erfgen van wijlen Jacob Wouters van Roij vertegen op land te Elshout.

Fol 30
Dat Jan Hagen en Jan Huijgen vertegen op een huijs gelegen te Veen tot behoef Jan Jans, Peter Jans en Gerit Jacobs, gebroederen. Op dit land had Adriaen Loijen een erfpacht. 4-4-1568

Fol 31
Dat Jan Peter Wolff Willemssen, Adriaen Gerits als vader van zijn weeskind bij Maricken Willemsdr, Godert Adriaenssen als man van Jenneken Dircxdr eertijds wedue van Gijsbert Janssen, Wouter Aerts als man van Jenneken Reijers, Jan Cornelis tot Andel en Seger Tonis als man van Fijcken Cornelisdr voor haer selven mede vervangende Seger Jans van Emmichoven en Jenneken Corneliswedue van Steven Jacobs vertegen op land te Veen tbv Jan Huijberts van den Huevel. 1-8-1584

Fol 32v
Dat Claes Segeren vander ende voocht van Zeger Claessen verweckt bij Jenneken dochter van Jan Willems Hedichuijsen, Jan Robben als man van Willemeken Willem Jan Hedichuijsendr vertegen op land te Engelen.

Fol 33
Dat Dirick Jacobs van Roij met Jacob Dircx sijnen soone.

Fol 34
Namen van zusters van st Catharina convent te Heusden

Fol 36v
Dat Robbert peters van Herpt als man van Maricken Jans, Jacob Jans ende Tonis Janssen, gebroederen, geloofden gesamenderhand enx. Zij waren erfgen van wijlen Jan Adriaenssen tot Genderen,

Fol 41v
Wij Adriaen Anthonis die Best en Joest van Weijborch, schepenen in heusden. 29-1-1537

Fol 41v
Abel van Alphen als man van Heijlken Diricx Ottendr van de Wiel mede erfgen van Magdalena Dircxdr van de Wiel.

Fol 42
Willemeken Hannaert van Gamerendr wedue Heijman Janssen maakt haar testament.
Genoemd: Heijlige Geest te Wijck, Jan Berntssen, neef. Een huijs aangecomen van Jan Reijers en Heijman Jans, Geerburgen huijsvrou van Henrick Jacobs de Potter, bij wie zij woont, broeders ende susters kinderen.

Fol 47
Jan Janssen van Gressenich, Utecht, was broer van Joost Janssen van Gressenich die gehuwd is geweest met Willemken Turcx

Fol 47v
Aernt Spierinck van Aelburch ende Henrick van der Beeck, schepenen in Heusden, tuigen 20-9-1446

Fol 48
Dirick Pouwels van Woeringen en Willem van Veen, schepenen in Heusden, tuigen,
13-12-1451

Fol 48
Wij Willem van Wijck Willems van Wijck en Huge Jans van Tongeren, schepenen in Heusden, 5-1472

Fol 49
Land te Vlijmen belent Roeloff Janssen van Beijnen. 1584

Fol 50
Jan Hermans Vliege als man van Alijt Diricxdr en geerburch Diricxdr wedue Willem Janssen van Hedickhuijsen met Ghijsmaer Joosten, haer voocht, vertegen op land te Vlijmen.

Fol 51v
Dat Egbertken wed Jan Janssen van Roij verteeg op een huijs te Heusden.

Fol 56
Cornelis Joosten van Rijckevorsel en Lijnken Jan Staessendr eertijds wed van Adriaen van der Muelen maken hun testament.
Genoemd de kinderen: Thonisken Adriaen vermeulendr en Henrick Cornelis
Adriaenken, natuurlijjcke dochter van Dirick Adriaenssen van der Meulen. 6-5-1584


RA T0319 (oud 418) 1585

Fol 1
Dat Claes Janssen geloofden Ghijsbert Henricxssen een erfpacht. 16-11-1561

Fol 1r
Akkoord: een jaarlijks te betalen uitkering door Wouter Jan Adriaens van Druenen t.b.v. de Oude Schuts van Drunen (10-01-1585)

Fol 1r
Testament: van Jacob Thomasz. en Margriet Hermansdgr. zijn echtgenote (16-01-1585)

Fol 1v
Akkoord: een jaarlijks te betalen uitkering door Claes Janss t.b.v. Ghijsbert Henricxz. (16-11-1561)

Fol 2
Gijsbert Henricxssen verteeg op dezen erfsijns tbv Folpaert Diricxsen. 25-11-1561
Meerten Hillebrands als man van Ariken Jansdr en Dirck kans vertegen op de erfsijns tbv Adriaen Goderts van Bochoven. 16-1-1585

Fol 2v
Dat Jan Janssen de Wilde den ouden, grootvader van de drie weeskinderen van Jan Janssen de Wilde den jonge verweckt bij Margriet Jan Heijmansdr en Alidt Jans, 1e en 2e vrouw verteeg op land te Hedikhuijsen tbv Jan Gerits de Potter, wonende tot Herpt. 2-3-1585

Fol 3v
Hugo Ruijsch wonende tot Wichen als volmacht hebbende van judffr Geta Duls verteeg op een huijs te Heusden, achter de kerk waar joncker Adriaen Dulsch voor overlijden gewoond heeft. 7-2-1585

Fol 5v
Anthonis Janssen van de velde ende Dirck Goderts, beijde HG meesters van Hedichuijsen vertgen op land te Luttelherpt. 19-3-1585

Fol 7
Dat Dirick Huijgen met Adriaen Thonis Verheij als voocht, Adriaen voorss met Gielis Janssen van Herlair als voochden van de drie weeskinderen van Dirck Huijgens verwect bij Lijsbeth voorn verteeg op land te Engelen, onbedeelt met Anneken wed Joost Thoenissen.

Fol 7v
Ghijsbert Janssen van Udenhout koopt te Baerdwijck.

Fol 11
Henricxken huijsvrouw van Peter Henricxsen als gesubstitueert van Peter Peter Broertkens, haeeren man, Jacquemijne huijsvr van Wouter Jan Santers (of Stauters) als insgelijcx gesubstitueert van Wouter haeren man en beide procuratie hebbende van Willemke wedue Peter Claessen Broertkens, proc 7-4-1584 te Tilburg, vertegen op de erfenis van Lijsbeth huisvr Aert Rutten dochter van Peter Claes Broertkens tbv Jan Janssen van Bochoven.
11-5-1585

Fol 12v
Dat henrick Muijl Janssen ende Jan Janssen van Asperen, gebroeders, ende Willem van Est Mathijsen namens Sijmon Janssen zijner huijsvr vader waer voor hij hem sterckmakende is. Alle erfgen van Niclaesken Jan heijmansdr huijsvrouw van Boudewijn Goossen van der Stappen vertegen de erfenis van Claesken tbv Anthonis Boudewijns van der Stappen.
6-6-1585

Fol 16v
Dat joncker Willem Turcx, heer tot Aelst. 14-5-1585

Fol 17
Adriaen Henricx van beijnen geloofden Henrick Ingenulant een erfpacht te Vlijmen. 16-2-1541

Fol 19
Daniel van der Horst man van Margriet IJpelaers geloofden de weeskinderen van mathijs Ewouts: Anthonis en Eelken f 4. 26-4-1563

Fol 20
Willem Jacobs van Kuijck en Adriaen Anthonis die Best, schepen in Heusden. 4-4-1537

Fol 25
Willem Mertten Folpaerts ende Geritken Jan Willemszoonsdochter maken hun testament.

Fol 26v
Dat Merten Hillebrants van Aelst man van Aricken Jansdr verteeg op een huis te Vlijmen tbv Lenaert Balthus die Best. 25-11-1585

Fol 28v
Dat Jacob Gerits als vader van zijn zoon verwect bij Dreisken Joostendr, Jan Willemszoon van Gemert als man van IJcken Joostendr, Henrick Cornelissen van Hedichuijsen als man van Diricxken Joosten vertegen op land te Hedichuijsen. 1-11-1585

Fol. 30v
Dat Adriaen Janssen van Vlijmen eertijts getrouwd met Jenneken Cornelisdr van Gammeren, Adriaen Waelwijns voocht en momber van de weeskijnderen van Gerit van Cuijck verwect bij Heesken zijn vrouw, Mathijs Peterssoon gehuwd met Sijcken Gerit van Cuijcksdr, Lijsken van Cuijck wed Cornelis Adriaens van Gils met Cornelis Joosten als voocht mede namens Adriaen van Kuijck, innocent, en het weeskind van Lijsken voorn, Adriaen Diriecx van Dinter als man van Anneken Zweerendr verwect bij Lijsken van Gammeren, Jan Govaertssen van Beaumont man van Jenneken Anthonisdr van Gammeren met Aert Anthonis van Gammeren. Alle als erfgen van Lijsken Rijck Adriaensdr van Cuijck verwect bij Jenneken Cornelisdr van Gammeren verkoopen een huijs te Heusden.


RA T0320 (oud 419) 1586

Fol 1r
Schuldbekentenis: door Jan Robben t.b.v. Ghijsmaeen Joostensz. (29-01-1586)

Fol 1v
Afstand: van land door Peter Janss t.b.v. Jan Pauwelss van Drongelen (04-02-1586)

Fol 1v
Afstand: van land door Jasper Jacobssoon t.b.v. Gerit Janss (08-02-1586)

Fol 2
Land te Hedichuijsen belent Godert Janssen van Bochoven en Jan Goderts van Bochoven. 10-2-1585

Fol 7
Henrick van Outheusden en juffr Catharina van Outheusden, sijne suster, verteegen op een huijs te heusden in de Borchstraet, hen aengecomen van juffr Aleijt van Outheusden wed Hugo Spierinck van Aelborch, henne moeije, bij doode van Joachim Bastaert van Outheusden, die nu genoempt wordt Bommene tbv Leonardt Balthus de Best. 1586

Fol 12
Jan Pauwels van Drongelen ende Anthonis Janssen van den Brouck als man van Anneke dochter van Pauwels Janssen van Drongelen verteegen op f 3 slaars. 1586

Fol 13v
Dat Henrick Jans Knoeijen als voocht van Maricken Dircx wedue Pauwels Janssen van Drongelen, zijne huijsvrouwe moedere, verteeg op een rente. 1586

Fol 28v
Roelof Janssen van Beijnen geloofden Thoenis Janssen van Beijnen sijnen broeder.

Fol 29
Jan Claessen de Hoef heeft bekent overgenomen te hebben van Godertken Goderts wedue Goossen Adriaen Clercx met sijn weeskijnt een afgebrant erf in de Smitstraet als Goossen Clercx za onlancx gedaan heeft enz. 12-6-1585

Fol 32
Jacob Spiering Diriecx en Jan Aernt Fennincx zoon schepenen in Heusden. 22-3-1469

Fol 38v
Mertten jacobs van Wijck, Willem Jacops van Wijck, Jacop Jacops van Wijck, gebroeders, Ghijsbert Geridts de Mommer als vader van Godert, Baetken ende Lijntken, Daniel Peeters als man van Lijntkwen Godertsdr sijne tegenwoordige huijsvrou en Jan Willems Loockermans man van Haesken Godertsdr. Alle als erfgen van Jacop Willems van Wijck, vader ende grootvader, verteegen op een afgebrant huijsin de Smitsstraet tegenover het stadhuijs tbv Adriaen Goderts van Bochoven. 20-6-1586

Fol 43
Dat Anthonia Adriaensdr weduwe Anthonis Boudewijns van der Stappen met lambert Loef Anthonis als voocht, met consent der weesmeesters, vanwege de onm kinderen van Anthonis Bouwens voorn verteeg op een stuk land te Vlijmen. 4-1-1587

Fol 44
Dat Jan Janssen van Gessenich, procuratie van Jasper Janssen van Gessenich voor hem selven en Peter Millingen Gielissen als man van Margriet Jan van Gessenichdr, broer en swager, proc te Utrecht. Willemken Turckx eertijds wed Jacob Janssen van Gessenich.
17-6-1586


RA T0321 (oud 420) 1587

Fol 1v
Wij Haick Buijs Rembouts zoon en Adriaen Anthonis die best, schepenen in Heusden. 1538

Fol 2
Jan de Brouwer, Middelburg, man van Alidt Willem Pauwels Buijs verteeg op een huijs te Heusden.

Fol 3v
Jan Janssen van Bochoven verteeg op land te Oudheusden tbv Jan Claessen de Hoeff. Belend de weeskinderen van Willem Balthus. 21-1-1587

Fol 4
Lijntken Goderts wed Dirick Cornelis Buijs met Adriaen Anthonis Buijs, Vlijmen, als voocht verteeg op land te Hedichuijsen.

Fol 4v
Jacob Roelofs Taelborch, Willem Huijberts van Bochoven man van Lijsken Roelofs, Gijsbert Roelofs, Henrick Ariens van helvoirt als vader van zijn kind bij Anthonia Roeloffs en vanwege de kinderen van Willem Janssen van hamont za bij Cornelisken Roelofs en de kinderen van Thomas Roelofss bij Eelken vertegen op land te Aelborch tbv Anthonis Wouter de Witt.

Fol 5
Geesel van Gameren za, pastoor te Alemkerck. Erfgen: Gijsbert Peters, Foock Diricx, Gijsbert Fooctaan met Mertten Foocken.

Fol 7
Claes Buijs Henricx ende Dirck Otten van den Wiel tuigen dat hannaert van Wijck Anthonissen, Adriaen Jan Lambertssen, Adriaen Janssen van Bochoven ende Gijsbert Adriaens van Emechoven geloofden Robbert Gijsbert Heijmans een rente. 2-11-1542

Fol 7v
Jan van vechel dircxen man van Helken Robbert Gijsbert Heijmans verteeg op voorbedoelde brief tbv Mariken wed Pieter Jan Gielis. 26-5-1560

Fol 7v
Kaerl Janssen van Hoeij man van Jutken Peters verteeg op zijn deel van de brief tbv Henrick Janssen Knoijen, zwager. 12-2-1587

Fol 9v
Sebastiaen Janssen, Herpt, geloofde Johanna Folckier wed Johan Pels 7 kar gld. 17-2-1587
Afgelost door Antonie van Grevenbroeck. 23-8-1636

Fol 13v
In de marge: duersteck
Baetken Franss wedue Henrick van Archen met Henrick Jans van Casteren als haer voocht, Henrick voorss mede als vader van zijn kinderen bij Maricken Henricx mede namens Jan Henricxss, swager,, Maricken Floris met Aert Floris als haer voocht, Aert Floris als oom en voocht van Jenneken, Thonisken, Huijbertgen en Anneken, onm kinderen van Floris Corsten bij Geertruijt Aert Alaerts, Aert Floris voor hem selven en mede namens zijn zoon Floris Aerts, Mariken ende Tonisken, sijne kinderen, als erfgenamen van Seger Franss Hantboom X Heijl Floris vertegen op hun deel van een geseet te Aelborch etc tbv Bartholomeus Joostenss . 28-4-1605 [jebe]

Fol 14
Jan Aerts van Beijnen mede als oom en bloetvoocht van Aert onm kind van Anthonis Aerts, broer, Wouter Jacobs, Aert Lamberts, Aert Janssen mede namens broes en zussen vertegen op een hofstede waar destijts een huijs op stond te Drongelen.

Fol 17
Mechtelt van Cuijck wed Nicolaes van Outheusden met Geerling Willems van Engelen als voocht, Johan van Outheusden met namens Rogier, broer, vertegen op een huijs in de Hoochstraet te Heusden. Mechtelt belend in het huijs “In het Gulden Hooff”. 8-4-1587

Fol 19
Peter Lenaerts de Beer met borgen Jan Janssen van Bochoven en Jan Franssen Ketelaer. 22-4-1587

Fol 23v
Joost, Petronella en Jan Jan Peters van Ipelaer, Alaert Wouterssen is voocht van Petronella ter eenre en Rutgert Belaerts Adriaenssen mede als oom en voocht van het kind van Jan Goderts van Gils bij Beatris Beelaerts, alle erfgen van Katherina Peter Ipelaers wed Adriaen Mathijssen vertegen op een huis aan de Wijkse poort te heusden. 14-6-1587

Fol 26
Joost, Petronella en Jan Jan Peters van Ipelaer vertegen land te Eethen. 14-6-1587

Fol 28
Eerken Henricx Gerits Blancaerts, Mariken, Elleken, met hun voocht Alaert Wouterssen, Rutger Beelaert Adriaenssen namens Dirick Henricx, bierbeschoijer, alias dorstige Dirick, als voocht van Baudewijn, den corenmeter, zussen en broer, Gerit Peter van Broerderen mede namens Alit en Henricxken, zussen, vertegen op hun deel in een huijs op de Vischmarkt te Heusden tbv Gerit Henricx Blancaert. 24-6-1587

Fol 31
Roeloff Cornelissen. Secr Heusden. 15-7-1587

Fol 37v
Kaerl Janssen van Hoeij geloofden de twee kinderen van xa Cornelis Franssen van Gemert bij Jenneken Jan Hack Buijs costeloos te houden. 18-8-1587

Fol 39v
Dat Lijsbeth Potz wedue Bartholomeus Goderts 1587

Fol 40
Willemtien Aerts Loeffs wed Dirick Jacobs van Roij. 1587

RA T0322 (oud 421) 1588

Fol 1
Joachim Berthouts, secr Waspik. 14-1-1587

Fol 1r
Afstand: 12-01-1588, van land door Jacob Aertsz. t.b.v. Dingen Henricxz.

Fol 1r
Afstand: 13-01-1588, van land door Lambert Eewit Dingens en Jacob Ewit Dingens mede voor Grietken Iewit Dingens t.b.v. Roeloff Dingensz.

Fol 1v
Afstand: door Geerit Janss, Bauwen Janss en Mariken Jansdgr. van Engelen met haar voogd Jan Baijenss t.b.v. Adriaen Willemss en de erfgenamen van Henrick Willemss (11-01-1592)

Fol 1v
Akkoord: 21-01-1588, een jaarlijks te betalen uitkering door Frans Goossenz. t.b.v. het Susteren convent van Sinte Catherina te Heusden

Fol 2
Peter Janssen van Udenhout had een huis in de Hoochstraet te Heusden. 21-1-1588

Fol 2v
Machtelt van Nijerode wed Gerit Spierinck van Wel, casteleijn te Heusden.

Fol 3v
Sebastiaen Adriaens, Wijck, geloofden Roeloff Cornelissen van gelcum een rente. 20-3-1588
Antonis Loeff man van Tonisken Diricx wed Roelant Cornelis van Gelcom heeft afgelost.

Fol 4
Jan Gerits , schout Aelborch

Fol 4
Adriana Vierling wed Cornelis Blancaert mede namens haere kinderen als erfgen van Steven Blancaert, grootvader, verteeg op een huijs aan de Hoochstraet “het Spraeijken”tbv Henrick Jans van Tongeren, hoeijmaecker. 1588

Fol 6
Gaat over brief in het franchijn met 7 segelen van 1-9-1587.

Fol 7v
Jenneken Claes Buijs X Peter Tielmans de Witt als haar voocht als erfgen van Margriet Claes Buijs, suster, eertijts wedue van Aelbert Gerits Vermeulen verteeg op een huis te heusden.

Fol 9
Broeder Henrick van Quadenbree, prior Sint Mariencroon met Aert Adriaens als voocht bij consent van Jacob van Bare, supprior, broeder Nicolaes van Oss, pastoor, broeder Jan van Baerle Kelder vertegen op een huis te heusden. 1-10-1559

Fol 18v
Pauwels heijmans man van Sijken Adriaens, Lucia Joris Bruijstens namens haar kind bij Rob Ariens [van Hedichuijsen] en de voorn Pauwels als voovht van de kinderen van Adriaen centen bij Mariken Adriaens [van hedichuijsen] , allen als erfgen van Jenneken Heijman Aelberts wed vertegen op een huis te Hedichuijsen tbv Henrick Gijsberts, Anthonis Thonis man van Dingen Meeus Aelberts, Aelbert Heinssen?, Maricken Claes Fraenen, Roelof Janssen van Beijnen man van Peterken Willems met Thijsken en Alidt, susters. 9-4-1588

Fol 18v
Adriaen Janssen Loijen wordt genoemd als nabuer tot Veen

Fol 19
Henrick Gijsberts, Anthonis Thonis man van Dingen Meeus Aelberts mede namens Aelbert meeussen en maricken Claes Fraenen, Roeloff Janssen van Beijnen man van Petrken Willems mede namens Thijsken en Alidt, susters, alle erfgen vasn Heijman Aelbertssen verteegen op een huis te Heickhuijsen tbv Pauwels Heijmans man van Sijken Adriaens, de onm kind van Robbert Adriaens bij Sijken Joris Bruijstens en het kind van Adriaen centen bij Maricken Ariens, alle als erfgen van Jenneken Heijman Aelberts. 5-4-1588

Fol 29
Jan Janssen van Heesch geloofden de kinderen van Thomas Anthonissen Ketelaer: Gielis, Jenneken en Eeltken dochter van Jutken 11 car gld.

Fol 31v
Anthins Joosten van Lith, Cornelisken Aert Joosten van Lith met Roelof Cornelissen als voocht als mede erfgen van Frans Joosten van Lith en ook geassisteert met Magdaleen Goderts, moeder, en Robbert Peters Goude, schoonvader, vertegen op een rente tbv Anneken Joost Aerts van Lith. 31-7-1588

Fol 33v
Anthonis Joosten van Lith en Michiel van Roij man van Anneken Joost Aerts, erfgen van Frans hun broer, vertegen op een mud rogge uit het land van Nieuwkuijck.

Fol 36
Willem Boudewijns van wijck en heijman van Veen, licentaet in de beide rechten, tuigen dat Anthonis Gijsberts van de Grient geloofden Cornelia Gijsberts van der Grient, sijn suster. 18-3-1572

Fol 36v
Adriaen Gijsberts van den Grient, Jan Janssen de Keijser man van Jenneken Gijsberts vdG, Wouter Adriaens van Bommel man van Agatha Gijsberts van de Griendt, Eelken Gijsbert vdG, Willem Adriaens van Eethen man van Lijsken Gijsberts vdg, Claes henricxen als vader van Lijsken bij Eeleken Gijsberts vdG mede namens Mertten Roeloffs man van Steventken Gijsberts vdG, de weeskinderen van Aricken Gijsberts vdG, Heijltken en Peterken Gijsberts vdG, allen erfgen van Cornelia Gijsberts vdG vertegen op een rente. 22-6-1588

Fol 37Jiohan Ingenulant man van Bertha van Bruenen.

Fol 37v
Hack Hendricxen, de onm kinderen van Pauwels Roeloff Mathijssen en het kind van Peter Adriaens Huipman, Adriaen Gijsberts man van Geertruijt Jan Anthonis de Best, Adriaen namens Joostken Jan Thonis de Best wed Borst Verkerk, proc Geertruijdenberg, erfgen van Jan de Best, prieser, vertegen op een huis te Heusden. 12-4-1688

Fol 41
Alidt Willems eertijts wed Henric Gijsmaers nu vrouw van Jan van Herlaer.

Fol 41v
Peter Tielmanssen de Witt man van Jenneken Claes Buijs erfgen van Margriet, zus van Jenneken, Hack Cornelissen man van Jenneken Jan van Oort bij Ida, zus van Jenneken, vertegen op een rente. 5-4-1680

Fol 45v
De weesmr van Heusden namens Isacq Michiel Hackenssen vertegen op een huijs in de Potterstraet te Heusden. 21-10-1588

Fol 46v
Rob Peters van de griend had een zoon Anthonis.

Fol 49
Adriana Spierincx van Wel wed Gerrit dalanteus, doctor in de medicijnen. 8-10-1588

Fol 49v
Jan Aerts Vermeurs man van Thonisken Vermeulen rn henrick Cornelissen van Rijckevorsel als erfgen van Cornelis Joosten van Rijckevorsel en Lijntgen zijn vrouw vertegen op een rente. 28-10-1688

Fol 52
Frans Loeff Diricxssen mede namens Helias en Anthonis Loeff, broeders, erfgen van Dirick loeff, vader verkopen een huijs met brouwerij te Heusden aan de Hoochstraet. 9-11-1588

Fol 52v
Jan van den Velden Janssen verteeg op een geseet in Hedichuijsen tbv Adriaen Janssoen. Mannis van Gerwen had een mud weijts op dit geseet. 7-3-1542

Adriaen Jans verteeg op de brief tbv Roelof Matthijs. 30-4-1559

Roelof Mathijs verteeg op de brief tbv Jan Joosten. 12-1-1574

Jacob Jans als erfgen van Jan Joosten, vader, verteeg op de brief tbv Jan Goderts van Bochoven. 27-12-1588

In de marge: op 21-2-1658 is er een accoort tussen Franciscus van Gerwen en de andere die belang hebben bij deze rente en Godert en Jan Heijmans van Bochoven wegen Hendricxe Aerts van Andel haere moeder.


RA T0323 (oud 422) 1589

Fol 1r
Afstand: 24-01-1589, van land door Henricxken weduwe Cornelis Corneliss met haar voogd Oth Diricxz. Wi(...) mede namens haar kind t.b.v. Henrick Henricxz. en Dirick Adriaensz.

Fol 1r
Akkoord: 06-02-1589, door Jacobken Anthonis de Potter met haar voogd (...) Diricxz. van Vlijethuijsen

Fol 1v
Akkoord: 10-02-1589, het schadeloos houden door Adriaen Janssen van Rijswijck echtg. van Cornelia Geritsdgr. van Overstege t.b.v. Johan van Cuijck

Fol 2r
Afstand: 10-02-1589, van een gedeelte van een uiterwaard door Adriaen Janssen van Rijswijck t.b.v. Johan van Cuijck

Fol 2r
Afstand: 15-01-1589, van een huis met aanbouw, plaats en uitgang door Gooswijn Jansz. van Worcum t.b.v. Maricken Jansdgr. van Worcum

Fol 3v
Joost IJpelaer Janssen man van Willemken Turcx geloofden de kinderen van Dirick Loeff Henricx vier dalve car gld. 15-1-1589

Fol 4
Jacob Jaspers tot Wijck geloofden Annewken, onm dochter van za Peter Cornelis van Gelecum bij Lijsken Thonis een rente. 17-1-1589

Fol 5
Lambert Adriaens van den griendt man van Dingna Claes verteeg op een geseet te Outheusden. 28-1-1589

Fol 5
Heiujman Goderts van Bochoven had een huijs aan de Hoochstraet bij de Waterpoort te Heusden, 5-2-1589

Fol 6v
Emont Aertssen, schout, Willem Wouters en Cornelis Adriaens, schepen te Nieuwkuijck

Fol 7
Anthonis Wouter Witten man van Adriana Peters en Gijsbert Adriaens van Arckel man van Anna Peters vertegen op een huijs etc aan de Borchlaan te Heusden. belent Jasper Claes Buijs erfgen. 28-2-1589

Fol 7
Land te Hedichuijsen waarop de erfgen van Govart Janssen van Bochoven een rente hebben. 31-1-1589

Fol 8
Lambert Diricxen van Herpt verteeg op zijn erfenis van Maricken wed Adriaen Jacobsen Buijs, gelegen tot Herpt. 28-2-1589

Fol 8v
Jan Janssen van Lith man van Neelken Adriaens en Peter Janssen man van Maricken Adriaens vertegen op de erfenis van Marie wed Adriaen Jacobs Buijs, te Herpt. 28-2-1589

Fol 8v
Franck Wouters man van Baetken Ariens en Jan Jansse van Lith als man van Neelken Ariens verteeg op een huijs te Herpt dat Adriaen Jacobs Buijs achtergelaten heeft. 28-2-1589

Fol 9
Godert Gijsbertssen de Mommer en Jan Buijs Mertenss man van Beatris Gijsbert Gerits de Mommer vertegen op land te Baerdwijck. 9-3-1589

Fol 10
Jacob Jacobs van Wijck, Godert Gijsberts den Momboir, Jan Buijs Mertens man van Beatris Gijsberts de Momboir, Catharina Gijsberts de Momboir met Dirck Hamel Diricxen de Jonge als voocht, Daniel Peters wednr Lijntken Godert Ketelaers en Jan Willem Lockermans als vader van zijn kinderen bij Claeske Godert Ketelaers alle erfgen van Jacob Willems van Wijck vertegen op land te Herpt tbv Cornelis Mertenss van Wijck, Ewit A erts van Gelcum man van Maricken Merttens van Wijck met Adriana Merttens van Wijck als erfgen van Mertten Jacobs van Wijck. 9-3-1589

Fol 17v
Reijnier Janssen Roscam man van Claesken Jaspar Buijs verteeg op zijn deel van een erf etc te heusden. 17-1-1589

Fol 18v
Een huijs in de Smidtstraet bij het Stadhuijs “Den Eenhoorn” wordt vermeld. 13-5-1589

Fol 20
Gijsbert Janssen Mol als vader van zijn kind bij Jaetken Adriaen Cornelissen Timmermans. 22-11-1589

Fol 21v
Land te Outheusden, belent Huijbrecht Claessen Buijs.
Laurens Florissen was weerdt in “Den Prins” te Heusden.


RA T0324 (oud 423) 1590

Fol 1
Land te Engelen belent de erfgen van Willem Godertssen, schout tot Engelen.

Fol 1r
Afstand: van land door Adriaen Cornelis Colen t.b.v. Jan Peere Diricxz. van Engelen (12-02-1590)

Fol 1v
Afstand: van land door Adriaen Cornelis Arienss Colen t.b.v. Aert Peterss (12-02-1590)

Fol 1v
Jan Robben van Herpt man van Willemken Willems verkoopt land te Engelen aan Godert Henricx Kempenaer. 3-3-1590

Fol 1v
Akkoord: een jaarlijks te betalen uitkering door Lucas Merttensz. t.b.v. Maricken Diricxdgr. weduwe van Adriaen Adriaensz. (03-02-1590)

Fol 3a
Lucia Joris eertijts wedue van Adriaen Gerits met Alaert Wouter als voocht namens haer kinderen bij Robbert Adriaens van Hedichuijsen, haer 1e man, en de weeste van Adriaen Gerits, 2e man.

Fol 4
Adriaen Duls Geritsen en Dirick Spiering van Wel Willems, schepen in Heusden, tuigen dat Arent heer tot Sevenbergen geloofde Marij dochter wijlen Aerts van Zevenbergen, suster, een rente uit land te Heesbeen. 3-8-1486

Fol 4v
Willem van Wijck Willemssen van Wijck en Herman Gielissen, schepen te heusden, tuigen Marie dochter wijlen Aernts van Sevenbergen verteegop de brieftbv Gooswijns van Varick.
4-8-1486

Fol 5
Seger jacobs van Kuijcjk en Jan van Outheusden, schepen te Heusden tuigen dat Goossen van Varick verteeg op de brief tbv Goossen van varick, oudste zoon. 26-5-1515

Fol 5
Cornelis lamberts namens Maria van Erp wed Johan van varick verteeg op bovengenoemde broef tbv Dirck Declaer, Thiel. 24-5-1590

Fol 22v
Jenneken Buijs wed Keris Janssen van Os en Lijsken Keris, dochter,

Fol 25
Jan Willemssen Lockermans als vader van zijn drie onm kinderen bij Claesken Godert Pieterssen ketelaers als erfgen van Rembout Ketelaer verteeg op land te Hedichuijsen. 13-10-1590

Fol 26
Jan Franssen Ketelaer en Jan Willemssen Lockermans als vader van zijn 3 onm kinderen bij Claesken Godert Pieterssen Ketelaers, erfgen van Rembout Ketelaer vertegen op een rente( 6-2-1571 verleend aan Rembout, priester en canonick) tbv Godertken Frans Godertssen Ketelaers wed Goossen Jacobssen, nu vrouw van Mertten Claessen van Drunen.

RA T0325 (oud 424) 1591

Fol 1
Adriaen Aerts Loijen de jonge van Douveren geloofden Cornelia wedue Willem Jacobs van Cuijck een rente.
Nog geneomd: Jan Aerts Loijen en Thonis Aerts Loijen. 30-6-1559

Fol 1r
Afstand: van land door Wouter Janss Horn t.b.v. Godert Henricxz. Kempenaer (31-01-1591)

Fol 1v
Akkoord: een jaarlijks te betalen uitkering door Adriaen Aertsz. Loijen de jonge van Doveren t.b.v. Cornelia weduwe Willem Jacobsz. van Cuijck (30-06-1559)

Fol 2r
Afstand: van land met betimmering door Anthonis Adriaenss t.b.v. Pauwels Peeterss (13-01-1592)

Fol 5
Land te Vlijmen, belent Ariaen Ariaenssen Luijben. 1591

Fol 6v
Land te Hedichuijsen, belent Adriaen Luijben.

Fol 7
Robbrecht Peterssen Goude man van Magdalena Goderts, ziek, maken hun testament. Zij maakte met haar 1e man een testament voor Rogier van best, priester en cappelaen binnen Heusden, 6-12-1574. Genoemd: de kinderen van haar dochter Cornelia. 15-4-1591

Fol 9
Mertten Adriaens geloofden derfgen van Godert Janssen een rente. 8-1-1591
Afgelost bij Chieltgen Gossens wed Jan heijmans van Bochoven. 12-2-1626

Fol 13v
Suster Christina Glaudi procutaresse van susteren Sinte Catharina te Heusen, suster Alidt Spierincx van Aelborch, suster Alidt Jans van Asperen, suster Lucia Jans van Casteel, suster Mergrieta Spierincx van Wel, suster Simborch Beuckelaer van Etten, suster Margrieta Jans van Waalre, suster Antonia Adriaens van Bommel, suster Maria Jacobs van Poppel mede namens suster Margrieta van Lauwick met Rutgert Beelaerts als hun voocht vertegen op een huijs aende Hoochstraet. Het convent staat ook in die straat. 26-4-1591

Fol 15
Land te Elshout, belent Gooswijn Adriaenssen Clercx erfgen.

Fol 17
Jacob Zegers van Kuijck en Aernt Korstiaens, schpen in heusden. 14-6-1470

Fol 17
Dirick Willem Merlants en Juge Jans van Tongeren, schepen in Heusden tuigen. 22-11-1475

Fol 18
Gerit van Catwijck en Dirick Kuijst van Wiel, schpen in heusden, tuigen dat Jan Mathijs Potters verteeg op een rente. 5-6-1476

Fol 18v
Henrick Antonissen van Outheusden en Anthonis Henricx van Taeijenhoven, schepen in Heusden.27-9-1492

Fol 19
Adriana van Gent wed Philibert Ingenulant, Wouter van Isendoorn man van Geertruijt Ingenulant, oudste dochter. 3-6-1591

Fol 22
Henrick van Noort geloofden Hadriaen Govertss van Bochoven een rente. 22-7-1591

Fol 22v
Adriaen Godertssen van Bochoven verteeg op een huijs etc tbv Henrick van Noort.

Fol 16v
Jan Jans van Bochoven als transport hebbende van de erfgen van Lijsken Peter Claessen Broertkensvrouw van Aernt Rutten sa, Baernt Diricxssen mede namens Jan, broer, Elshout en de kinderen van Peeter Rutten sa verteeg op een deel van een erf te Heesbeen tbv Seger Anthonissen. 13-5-1591

Fol 22v
Lebaert Janssen, Vlijmen, man van Heesken Willems, Robbe Adriaens mede namens Aerken Adriaens als erfgen van Lijntken Simons Jan Aertssen alias “de Vrome”, Lebaert namens Nelken Driessen, Vlijmen. Alle erfgen van Jan Arienss man van Lijntken vertegen enz. 27-8-1591

Fol 24v
Familie van Tongeren

Fol 31
Willem Cornelis van Hemert, schout tot Heesbeen, 18-11-1591

Fol 32v
Claes Buijs Henricxsen en Dirck Otten van den Wiel, schepen in Heusden, 16-4-1550

Fol 35
Heijlwich wed Anthonis Janssen Buijs, Heesbeen, zij vermaakt al haar goederen, bij testament, aan de kinderen van Jan Willemssen van Heesbeen, de kinderen van Anthonis Willems, Corst Willems, Dirck Willems en Peter Willems, broeder.

Fol 40v
Aernt T hoenissen van Beijnen ende Lijsken Thoenis van Beijnen met Joost Godertssen van hedichuijsen als voocht verteegen op een stuk land te Hedichuijsen. 26-11-1591

RA T0326 (oud 425) 1592

Fol 1
Cornelis Marcelissen en Marcelis Cornelissen verkopen een erf op den Outheusdensche dijk aan Jan Janssen van Bochoven. 7-1-1592

Fol 1
Gijsmaer Robben tot Bochoven koopt land in de Engelsche Slagen
Afstand: van land door Peeter Willems van Hesbeen, Lambert Janss Horn en Adriaen Jan Roeloffs echtg. van Heijlwich Jansdgr. t.b.v. Gijsmaer Robben (06-01-1592)

Fol 1v
Afstand: van grond door Jan Evertss t.b.v. Cornelis Hannaert Zegerss (11-01-1592)

Fol 2r
Afstand: van land met betimmering door Anthonis Adriaenss t.b.v. Pauwels Peeterss (13-01-1592)

Fol 2v
Huberta van Wijck, dochter van Hubrecht, heer tot Onsenoort en Nieuwen Cuijck, verkoopt land te Veen.

Fol 3
Gijsbert Loeijen als voocht en grootvader van de kinderen van Sebastiaen Willemsen en Gijsbertken Loeijen, mede namens Abraha Pauwelssen haer man verkoopt land te Veen aan Jan Janssen van Veen.

Fol 3
Jan Louwenssen ende Andries Geeritssen, schepen te Asperen dat op 19-1-1592 dat Abraham zijn vrouw Gijsbertken machticht.

Fol 5
Cornelis Spiering wed Wouter van Outheusden, heere tot Outheusden. 26-1-1592

Fol 11
Michiel Guerlincx, Vlijmen, man van Jenneken Cornelis (Praemen of Priemen) verkoopt een rente aan Gijsmaer Robben castelleijn en rentmr van Bochoven.

Fol 12
Land te Hedichuijsen in de Maeshoeven belent Godert Janssen van Bochoven erfgen.

Fol 13
Sebastiaengen Jacobs wed Willem Janssen van Drongelen met Claes Anthonissen van Eeten als voocht.

Fol 18
Cornelis Spierincx wed Wouter van Outheusden, heer van Outheusden, Elshout en Hulten, namens Gerart Spiering en Willem Spiering van Wel, resp broer en neve.

Fol 25v
Geeraert Adriaenssen, Lutterherpt, man van mechtelt wed Wouter Lamberts met Jan Lambertssen als voocht van de kinderen Wouter, zijn broer, verkoopt land te Hedichuijsen en Luttelherpt. Belent de wed Geerit Dolanthus met Heijman Godertssen

Fol 26
Henrick van Outheusden namens Johanna Folquirs wed Johan Pels, moeije.

Fol 28
Wouter Adriaens van Bommel en Anthonis Geerits de Potter, voochden over de kinderen van Lambert Adriaenssen van de Grient met namen Gielis Adriaen en Claesken Lamberts bij Digna Lamberts, zijn vrouw met Anthonis Geerits tot Herpt als haer voocht verkoopt land te Herpt.

Fol 38v
Anthonis Robben, Herpt, schulbekentenis.


RA T0327 (oud 426) 1593

Fol 1
Aeltken Joost Jan Heijmanssen met Cornelis Valck, haeren behouden sone.
Afstand: van land door Eeltken Joost Jan Hermanss met haar voogd Cornelis Jansz. Valck echtg. van Digna Jansdgr. van de Sluijs t.b.v. Dirck Hamel Dircxsz. de jonge (07-02-1593)

Fol 1r
Attestatie: het heffen van een rente door Nicolaes Blanckaert (22-02-1593)

Fol 2r
Akkoord: het betalen van een jaarlijkse uitkering doorJacop Henricxsz. van Besoijen t.b.v. Maricken dochter van Aert Henricx en Truijcken Aerts (08-04-1593)

Fol 2r
Afstand: van een stenen kamer en erf door Johan de Bever t.b.v. Joost IJpelaer (07-01-1593)

Fol 2v
Afstand: van land door Jan Doedijn Adriaensz. t.b.v. Cornelis Jansz. Verwel (18-01-1593)

Fol 2v
Afstand: van hopland en korenland door Jan Claess de Hueff t.b.v. Peeter Janss de Brouwer (18-01-1593)

Fol 3r
Afstand: door Aert Adriaenss Loeijen t.b.v. Laurens Thonisz. (17-01-1593)

Fol 3v
Gijhsbert Janssen Mol koopt land te Veen
Afstand: van land door Joost Beerntsz. echtg. van Thoentken Dongens t.b.v. Gijsbert Janss Mol (11-12-1592)

Fol 3v
Afstand: van land door Jan Janss Crol t.b.v. Seger Thonisz. (05-02-1593)

Fol 4r
Jan Buijs Meertenssen man van Beatricx Gijsberts de Mommer als mede erfgen van Jacob Willemssen van Wijck verkoopt land te Herpt tbv Huijbert Dircxsz. Smith (15-02-1593)

Fol 4v
Afstand: van erfrecht door Adriaen Joosten en Dirck Lambertsz. mede namens Lenaert Lambertss en de weeskinderen van Adriaen Lambertsz. en Herman Robben en Aeltken Lambertst.b.v. Dirck Lambertss (00-00-0000)

Fol 4v
Afstand: van haar erfdeel door Maricken Lamberts wed. Jan Thonis echtg. van Herman Robben t.b.v. Dirck Lambertsz. (24-02-1593)

Fol 5
Aert Aewouts man van Aertken Jans verkoopt een huijs etc te Douveren aan Adriaen Godertsen van Bochoven.

Fol 5r
Afstand: van land door Dingen Aertsz. echtg. van Maricken Jansdgr. van den Heuvel t.b.v. Dirck Emontss (24-02-1593)

Fol 5v
Afstand: van land door Wouter Janss, Jan Thonisz. Haenen Henrick Adriaens Cuijper van Sprang mede namens Thonis Aertss t.b.v Adriaen Jan Lambertss (06-03-1593)

Fol 5v
Afstand: van een hop hof door Jacop Geeritsz. Schipper wed. van Heijltken Jansdgr.als voogd van zijn weeskinderen t.b.v. Wijnandt Willemsz. van Hout (07-03-1593)

Fol 6r
Afstand: van land door Lijn Aerts met haar voogd Dingen Aertsz. t.b.v. Jan Melisz. (11-03-1593)

Fol 6r
Afstand: van land door Jan Jansz. van Bommel en Wijer Jansz. van Venloo t.b.v. Goossen Jansz. van Herpt (13-03-1593)

Fol 6v
Afstand: van land door Gijsbert van Beeck Peetersz. t.b.v. Aeltken weduwe Frans Janss van den Broeck (18-03-1593)

Fol 6v
Een huijs etc te Hedickhuijsen wordt verkocht aan Goossen Janssen van Herpt, de erfgen van Godert Janssen van Bochoven hadden een rente op dit huijs.

Fol 6v [?]
Attestatie: betaling van een rente ten behoeve van Aert Voochts (17-02-1606)

Fol 7r
Afstand: van land door Peeter Janss, Lambert Jansz. en Adriaen Janss echtg. van Heijlwich Jansdgr. t.b.v. Willem Meertensz. (05-04-1593)

Fol 7r
Afstand: van land met betimmering door Goossen Jansz. t.b.v. Willem Henricxsz. (11-04-1593)

Fol 7v
Afstand: van een hop hof door Henrick Geeritss van Aelst t.b.v. Huijch Aertss (07-04-1593)

Fol 8r
Afstand: van land door Peeter Salamons echtg. van Aricken Vrancken van Hedichuijsen t.b.v. Geerit Vereijck Peetersz. (26-02-1593)

Fol 8r
Akkoord: het schadeloos houden van Peeter Sollnus echtg. van Aricken Vrancken van Hedichuijsen door Geraert Vereijck (26-02-1593) genoemd Hilleken Vrancken.

Fol 8r, 8v, 9r
Akkoord: betaling door Anthonis Lambrechtsz. Horn namens Gijsmer Joostensz. aan Willemen Claesz. Vos als voogd en vader van Claes Willems (27-04-1593)

Fol 9v
Akkoord: het jaarlijks afdragen van roggen door Anthonis Lambrechtsz. Horn t.b.v. de Vicarie van Sint Corneliskerk of het Mannenklooster van Mariencroon te Heusden (27-04-1593)

Fol 10v, 11r, 11v
Afstand: van een huis met land door Rogier van Outheusden mede namens Johan van Outheusden t.b.v. Geraert Anthoniss van Rijswijck (01-05-1593)

Fol 11v
Een huijs in de Pilserstraet wordt bedeelt. Belent Jan Janssen van Bochoven man van Eerken wed Hans Vos.

Fol 11v
Afstand: van een huis en land door Abel van Alphen t.b.v. Cornelis Cornelisz. Glaesmaecker (02-03-1593)

Fol 11v
Afstand: van een huis en land door Abel van Alphen t.b.v. Anthonis Willemss (04-05-1593)

Fol 11v
Afstand: van een huis en land door Wijnant van Hout Willemss t.b.v. Abel van Alphen (05-05-
1593)
In de marge: lossing van een rente door Cornelis Cornelisz. Glaesmaecker (01-12-1601)

Fol 12
In de marge: Jan Heijmanssen van Bockhoven als erfgen van zijn vader Heijman Godertssen die transport had van Jan van Heesch, 1607

Fol 12r
Afstand: van land door Godert Bartholomeus de Brouwer t.b.v. Bartholomeus Augustijnsz. (06-05-1593)

Fol 12r
Afstand: van land door Adriaen Joostensz. t.b.v. Evert Vervoirt (11-05-1593)

Fol 12v
Afstand: van een huis door Godert Gijsbertsz. de Mommer echtg. van Lijsken t.b.v. Jan Thielmansz. (15-03-1593)

Fol 12v
Afstand: van land door Peeter Henricxss t.b.v. Adriaen Meertensz. van Outheusden (20-05-1593)

Fol 13r
Afstand: van land door Adriaen Jansz. Verwel t.b.v. Cornelis Willemss van Wijck (03-06-1593)

Fol 13r
Afstand: van land met betimmering door Joost Jorisz. t.b.v. Jacop Aert joosten (07-06-1593)

Fol 13v
Afstand: van land door Seger Thonis Smith t.b.v. Henrick van Gesel (14-06-1593)

Fol 14r
Afstand: van brieven door Jan Jansz. de Potter procuratie hebbende van Rutger Beelaert Adriaensz. t.b.v. Waelwijn Jansz. (18-06-1593)

Fol 14r
Afstand: van land met betimmering door Henrick Jansz. van Veen t.b.v. Aert Pauwels (19-06-1593)

Fol 14v
Afstand: van een erfenis door Laurens Jasparss t.b.v. Adriaen Jansz. (25-06-1593)

Fol 14v
Afstand: van land door IJken Cornelisdgr. de Roij met haar voogd Cornelis de Roijnier t.b.v. Peeter Jasperss (29-06-1593)

Fol 15r
Afstand: van land door Elizabeth Jan Jacopsz.dgr. van Engelen t.b.v. Willemken Rembout Jan (09-06-1522)

Fol 15r
Afstand: van land door Peeter Jacopss Schotzman echtg. van Heijltken Willemsdgr. van Wijck t.b.v. Hans de Laroche (15-07-1593)

Fol 15v
Afstand: van land door Peeter Willem Adriaensz. mede namens zijn halfbroers t.b.v. Jan Wouterss van Tilborch (13-07-1593)

Fol 15v
Aert Beuckelaer ende Hack Buijs Remboutssen, schepen in Heusden. 1522

Fol 16
Adriaen Willemssen, schout tot Meeuwen, 1593

Fol 16r
Afstand: van een brief door Cornelis Willemsz. van Wijck t.b.v. Willen Godertss van Engelen (03-08-1593)

Fol 16r, 16v, 17r
Afstand: van land door Thonis Phillipsz. met procuratie van Jan Phillips, Jan Adriaensz. Timmerman, Beres Aertss, Cornelis Adriaensz. en Jan Corneliss t.b.v. Jop Peeterss van Ruwen (08-08-1593)

Fol 17r
Akkoord: het schadeloos ontheffen door Beernt Thonisz. van Veen t.b.v. Jan Jansz. Pender, Henrick Henricxss en Miechel Cornelis (13-07-1593)

Fol 17v
Afstand: van land door Adriaen Joosten t.b.v. Joost Jansz. (...) (06-08-1593 )

Fol 18
Geba Duls noemt Cornelis die Jeger haeren neef.
Akkoord: het herroepen van eerdere toezeggingen door Geba Duls t.b.v. Cornelis die Jeger (30-01-0000)

Fol 18r,18v, 19r
Afstand: van land door Anthonia Jansdgr. weduwe van Peeter Janss de jonge met haar voogd Cornelis Willemsz. van Wijck t.b.v. Cornelis Meertensz. Backer (08-09-1593)
In de marge: Afstand: van een brief door Cornelis Martensz. Backer t.b.v. Gooss Anthoniss (08-04-1596)

Fol 19r
Afstand: van hop land door Willem Anthonisz. Clot van Drongelen t.b.v. Margriet Anthonis de Wolffsdgr. (01-09-1593)
Genoemd: Jutken Anthonis Wolffs

Fol 19v
Afstand: van land door Rutgert Beelaerts Adriaenss namens Rutgert Beelaerts Rutgersz. t.b.v. Querijn Bastiaensz. (15-10-1593)

Fol 19v
Afstand: van land, boomgaard en betimmering door Jan Dircxss, Jan Roeloffz. de With en Adriaen Ghijsmaers als voogden namens de weeskinderen van Ghijsbert Jansz. met name Vliege en Jutken Gijsberts t.b.v. Jan Lambertsz. van der Leur (15-10-1593)

Fol 20r
Afstand: van land door Jan Jansz. Pender, Henrick Henricxsz. en Mechiel Cornelisdgr. t.b.v. Beernt Thonisz. van veen (13-07-1593)

Fol 20v
Afstand: van land door Adriaen Woutersz. Boom echtg. van Adriana Laureijnsz.dgr. t.b.v. Jan Cornelisz. echtg. van Cathlijna Joostendgr. (28-07-1593)

Fol 21r
Afstand: van land door Jan Peetersz. den jongen, Jan Peetersz. den ouden, Roeloff Godertss, Claes Willemsz. en Geerit Jansz. t.b.v. Cornelis Goossensz. (01-09-1593)
In de marge: Afstand: van land door Cornelis Goossensz. t.b.v. Heijman Willemsz. (07-10-1594 [?])

Fol 21r
Huur en verhuur: van land door Frans Loeff Dircxss mede namens de kinderen van Dingen Gijsbertss echtg. van Geertken Henricxdgr. en de kinderen van Joost Jansz. echtg. van Cornelia Henricxdgr. (19-09-1593)

Fol 22r
Afstand: van land door Jan Adriaensz. en Dircxken Adriaens met haar voogd Jan Adriaens t.b.v. Jan Aertsz. de Snijder (20-09-1593)

Fol 22r
Afstand: van land door Margrietken Herman Jansz.dgr.met haar voogd en echtgenote Jan Daniels de oude, Adriaen Henricxss en Cornelis Jansz. Schuth mede namens Geeritten en Magrietken kinderen van Cornelis Robbrechtsz. Priem t.b.v. Jenneken dochter van Adriaen Adriaensz. Brant echtg. van Lijsken (12-10-1595)

Fol 22v
Akkoord: het betalen van jaarlijkse uitkering door Willem Godertss van Engelen t.b.v. Henrick Jansz. en Lijsken Jansdgr. (15-10-1593)

Fol 23r
Afstand: van land door Lijsken Jansdgr. met haar voogden Godert Henricxsz. en Hendrick Jansz. t.b.v. Willem Godertss van Engelen (25-10-1593)

Fol 23v
Afstand: van een brief door Aert Anthonis van Beijnen tb.v. Willem Godertsz. (22-101-1593)

Fol 23v
Afstand: van land door Jacop Jan Willem Jansz. mede namen de weeskinderen van Geerit Jansz. echtg. van Neesken Geeritsdgr. en de weeskinderen van Adriaen Pauwelsz. echtg. van Maricken Jansdgr. t.b.v. Aert Anthonisz. van Beijnen (02-06-1593)

Fol 23v
Afstand: van een akker en tienden door Jan Robbrechtsz. Priem t.b.v. Gijsmaer Joostensz. (20-10-1593)

Fol 24r
Afstand: van land door Aert Anthonisz. van Beijnen t.b.v. Lambert Janss (22-10-15193)

Fol 24v
Pauwels Heijmans tot Hedichuijsen man van Sijken Adriaens en Cornelis Janssen Schuth man van Lucia Joris mede als voocht van haer kinderen bij Rob Adriaenssen za vertegen op een geseetken eertijds gekomen van Heijman Aelbrechts en Adriaen Janssen , opt Hileijnde te Hedichuijsen.

Fol 25r
Afstand: van land door Dries Adriaensz. t.b.v. Liebaert Jansz. (01-09-1593)

Fol 25r
Afstand: van land door Liebaert Janss t.b.v. Wouter Cornelisz. van Engelen (01-11-1593)

Fol 25r
Afstand: van land door Henrick Aertss t.b.v. Joost Jansz. van den Camp (17-11-1593)

Fol 25v
Afstand: van een brief door Henrick Aert Michielss t.b.v. Henrick Aert (00-00-0000)

Fol 25v
Afstand: van land door Jan Aertss t.b.v. Henrick Aertss (17-11-1593)

Fol 26r
Afstand: van successie door Peeter Joostensz. van Genderen echtg. van Margriet Jans t.b.v. Willem Lambertss (05-04-1589)

Fol 26
Afstand: van land door Willem Lambertss t.b.v. Peeter Jansz. van Druenen (06-05-1593)

Fol 26r
Afstand: van land door Chiel Heijmanss en Jan Wouterss als voogden van de kinderen van Wouter Jan Adriaenss t.b.v. Peeter Jan Adriaenss van Druenen (12-09-1593)

Fol 26v
Afstand: van land door Rut Hermans echtg. van Oeijken Jansdgr. t.b.v. Peeter Jan Adriaenss (28-10-1593)

Fol 26v
Afstand: van land door Joost Adriaenss t.b.v. Peeter Claes Laeckencoop (30-12-1593)

Fol 27
Elisabeth Geerit Steven Blanckaerts wed Geraert van Gesel doud met Meerten, zoon, als voocht verteeg enz tbv Rutger Beelaerts. 2-12-1593

Fol 27r
Akkoord: het betalen van een jaarlijkse uitkering door Anthonis Janss van Os t.b.v. Grietken Evertsdgr. (12-12-1593)

Fol 27v
Attestatie: aflossing een rente ten behoeve van Sebastiaen Belaerts (02-10-1604)

Fol 27v
Afstand: van land door Jenneken Hermans mede namens Grietken Everts en haar voogd Dirck Hamel Dircxss de jonge t.b.v. Anthonis Janss van Os (12-12-1593)

Fol 28r
Akkoord: het betalen van een jaarlijkse uitkering door Ghijsbert Foeckensz. t.b.v. Geraert Jasperss van de Velde (21-12-1593)

Fol 28v
Afstand: van land door Jan Wouterss t.b.v. Mari Wouters (21-12-1593)

Fol 29r
Afstand: van land door Wouter Aertsz. echtg. van Jenneken Reijersdgr. t.b.v. Fees Melsen (29-12-1593)
Uit de marge blijkt dat Fees Melsen in 1596 te Veen woonde.

Fol 29r
Afstand: van land door Aernt Fredricx van Appermonde t.b.v. Evert Brants (31-12-0000)

Fol 29r
Afstand: van een brief door Fees Melssenss t.b.v. Lijsken Cornelisdgr. (22-06-1595)

Fol 29v
Afstand: van land door Evert Brants t.b.v. Aert Fredricxss van Appermonde (31-12-1593)

Fol 30r
Schuldbekentenis: door Gijsbert Gijsbertss den ouden van Engelen t.a.v. Gijsmaer Robbrechts deouden (07-01-151594)

Fol 30r
Afstand: van een erfenis door Henrick Jansz. t.b.v. Cornelis Jansz. Schuth (13-01-1594)

Fol 31r
Afstand: van land door Joris Geritsz. en Jan Cornelisz. t.b.v. Michiel Gierlincx (19-01-1594)

Fol 31r
Afstand: van land door Wouter Aertsz. echtg. van Jenneken Reijers t.b.v. Geerit Berwensz. (21-01-1594)

Fol 31v
Afstand: van een hophof, boomgaard en zaailand door Govert Corneliss Wolfs t.b.v. Wouter Joppen (11-06-1593)

Fol 31v
Jan Rochussen, schout tot Wijk 1594
Henrick Janssen Kempenaer en Lijsken Henricx van Engelen met Godert Henricx Kempenaer als voocht vertegen op land te Engelen tbv Willem Godertssen van Engelen.

Fol 31v
Afstand: van land door Jacop Aertsz. procuratie hebbende van Lambert Roeloffsz. echtg. van Liedewijn Jan Dircxssdgr. en Dircxken Jan Dircxssdgr. met haar voogd Henrick Matheeusz. t.b.v. Jan Rochusz. (20-01-1594)

Fol 31v
Afstand: van land door Ariaen Jansz. t.b.v. Baeijen Jansz. van Aelborch (00-00-0000)

Fol 32r
Afstand: van land door Adriaen Robben t.b.v. Wouter Jansz. van Herpt (05-02-1594)

Fol 32r
Afstand: van land door Henrick Jansz. Kempenaer en Lijsken Henricxdgr. van Engelen met haar voogd Godert Henricxz. Kempenaer t.b.v. Willem goedertsz. van Engelen (09-02-1594)

Fol 32v
Afstand: van land met betimmeringen door Mariken Woutersdgr. van Druenen t.b.v. Adriaen Joosten (08-02-1594)

Fol 32v
Afstand: van land door Jan Willemsz. de Wael t.b.v. Everaert Vervoirt (08-02-1594)

Fol 33r
Akkoord: een jaarlijks te betalen uitkering door Henrick Wouterss Hoefsmith en Bernt Geritsz. van Groeningen t.b.v. Jonker Floris van Grevenbroeck en zijn zuster Jonkvrouw Teodorica (08-04-1594)
In de marge: aflossing door Henrick Wouterss en Bernt Gerits van Groeningen t.b.v. Floris van Greven (11-07-1604)

Fol 33v, 34r, 34v
Afstand: erf met materialen door Michiel Huijbertss procuratie hebbende van Geraert Spierinck van Wel t.b.v. Floris van Grevenbroeck en zijn zuster Teodorica (05-04-1593)

Fol 34v
Afstand: van brieven door Floris van Grevenbroeck mede namens zijn zuster Teodorica t.b.v. Henrick Wouterss Hoefsmith (11-04-1595)

Fol 35r
Afstand: van land door Meerten Adriaenss echtg. van Luijtken Adriaensdgr.,Jan Lambertss, Gijsbert Roeloffsz. Cornelis Adriaenss, de kinderen van Thomas Roeloffs bij Aeltken Thomas en het kind van Jop Dircxss bij Cathalijn Dircx van Aelborch t.b.v. Gerit Janss Coperslager (27-02-1593)
Belent: Adriaen Pauwels X Geertruijt Beelaerts.

Fol 35v
Afstand: van land door Mariken Geerlings wed. van Gerit Janss Cooperslaeger met haar voogd Henrick Janss Knoijen t.b.v. Hack Michielss (31-03-1598)

Afstand: van land door Hack Michielss t.b.v. Henrick Wouterss Hoefsmit (06-08-1607)

Fol 36r
Afstand: van een huis door Mathijs Peeterssen van Vuout t.b.v. Jan Jan Zegerssen (18-02-1593)

Fol 36r
Testament: van Jan Janssen van Veen en Jennken Cornelisdgr. zijn echtgenote (14-05-1593)

RA T0328 (oud 427) 1594

Fol 1v
Heijman Godertssen van Bochoven had verkocht aan Jan Mes (od Mars) van Varick een huis te Herpt. Jan overlijdt en laat Marijcken Henricx TYonis van Roosmalen achter als zijn wedue.

Fol 2v
Jacques Deckeren man van Magdalena van Lantbroeck dochter van Hendric en Maricken Claes Buijs mede namens Joost van Lantbroeck en Hendrick van Lantbreock, proc Stockhollem vertegen op een huijs te Heesbeen, Claes Buijs had ook een zoon Heer Frans en Cornelis.

Fol 11
Land te Vlijmen wordt verkocht in het Moeleneijnde waarop de erfgen van Godert Janssen van Bochoven een rente hebben.

Fol 11
Seger Franssen Hantboom, Heusden, verkoopt een huijsinge te Heusden in de Smitstraat aan Heijman Godertssen van Bocklhoven. 25-3-1594

Fol 12v
Wouter Hannaertssen, schout te Veen.

Fol 13v
Fees Melchiorssen te Veen belooft costeloos te houden Wouter Hannaertssen tot Veen van een rente.

Fol 17
Dochter van Wouter Hannaertssen was Pauwelsken

Fol 20
Cornelis Jacobs wedue Jan Buijs, B Broek, met Adriaen Waelwijnssen als voocht verteeg op land te Eethen.

Fol 22v
Adriaen Adriaenssen Luijb, Hedichuijsen, verteeg op land te Vlijmen.

Fol 23v
Peeter Franssen te Baerdwijck man van Maricken, dochter van za Sebastiaen Gijsberts Huijbertssen mede als erfgen van Henrick Sebastiaenssen, broer van Maricken, verteeg in de erfenis van Cornelis Huijbrechtssen van Herpt gekomen van Sebastiaen voorss tbv Heijman Godertssen van Bockhoven.

Fol 25
Daniel van der Merwede geloofden Geertruijt van Cuijck met haer kinderen bij Dirck van Merwede, haar man, f 25.

Fol 28v
Geba Duls haer vader was Adriaen Duls.

Fol 32v
Assuerius van Clootwijck eeertijds ambachtsheer tot Rijswijck en Maricken van Clotwijck wed Jan Hubertssen van den Heuvel, suster, vertegen op land te Wijck.

Fol 35v
Hugo Ruijsch, Wichen, zwager, namens Geba Duls dochter van Adriaen Duls za. Haar oom was Philip Duls. Geba was 30 of 31 jaar op 17-10-1589

Fol 43v
De ouders van Marike Buijs, moeder van Magdalena van Lantbroeck waren Nicolaes Buijs en Magdalena van Hensberg. Zij maakten op 1-6-1555 hun testament. 
RA T0329 (oud 428) 1595

Fol 3v
Aernt van Duvenvoorde was gouverneur van Geertruijdenberg

Fol 3v
Anthonis Franssen was schoutte Drongelen.

Fol 10
Jan Willemssen Loockermans, vader en voocht van sijn onm kinderen bij Claesken Goverts Ketelaer met Jan Franssen Ketelaer als erfgen van Adriaen Mathijssen verteegen enz.

Fol 10
Jan Janssen van Bochoven had land te Baerdwijck in het Hoijbroeck.

Fol 15v
Land te Engelen. Belent Lijsken Willems van Bochoven.

Fol 22v
Adriaen Goderts van Bochoven had een huijs te Heusden aan de Waterpoort.

Fol 22v
Dirck Janssen Briel, schipper, bekent schuldich te wesen aan Adriaen Goderts van Bochoven

Fol 27v
Land te Vlijmen van de wedue en erfgen van Gijsmaer Robben, castelijn tot Bochoven.

Fol 32
Heijlken wed Joost Heijmanssen, Douveren, met Lambert Loeff als voocht, Thonis Joosten, Lucas Martenssen man van Maricken Joosten, Willemken Jans met Jan Cornelissen als voocht, Jan voorss als man van Lijntjen Joosten geloofden Jan Janssen van Bochoven een rente. 8-7-1595
In de marge: afgerlost aan handen van Lambert Jarens als curator van de boedel van Jan Janssen van Bochoven. 18-6-1631.

Fol 37v
Jan Pieterssen van IJpelaer man van Katherina Joost Spierincx, 16-1-1559

Fol 39v
Hanrick Ariens van Noort, Udenhout, man van Hanricxken Peeter Heesackers verteeg op land te Baertwijck.

Fol 40v
Jan Pauwelssen van Drongelen mede als voocht van de kinderen van za Anthonis Janssen Uitenbrouck bij Anneken Pauwels en Adriaen Janssen in dezelfde qualite

Fol 43
Geraeert van de Moer, secr Vlijmen

Fol 44
Anthonis Janssen de Wild, Herpt, verteeg op land te Hedichuijsen

RA T0330 (oud 429) 1596

Fol 3v
Maricken Peeters wedue Andries Jorissen met Joris Driessen als voocht, Joris voor hem zelf en Anthonis Gerits de Potter verteegen op land te hedichuijsen tbv Adriaenb Goderts en Jan Goderts, gebroederen.

Fol 18v
Adriaen Mol Henricxssen. 3-12-1543

Fol 36
Adriaen Robben, Vlijmen, met Wouter Jans, Herpt, man van Truijcken Adriaens en Gijsbert Adriaens verteegen op land te Hedichuijsen tbv de erfgen van Gijsmaer Joosten van Hedichuijsen met Maricken Goderts als wedue. 15-6-1596

Fol 37
Lan te (W ijck?) wordt verkocht aan Jan Tielemans van Walraven.

Fol 37
Thonis Adriaenss, schipper, geloofde Jan Adriaens van Noort 4 car gld. 20-6-1565

Fol 39

Adriaen Joosten van Wijck, Meeuwen, namens Margriet Peter Jans van Vlijmen, proc Vlijmen, geloofde diverse rentes oa tbv Janssen Goijaertssen van Bochoven. 4-10-1596

Fol 42v
Hendrick van Berchelaer, schout Engelen

Fol 45v
Neelken Jacobs, Brouck, mede als moeder van haer onm kind bij Jan Buijs Joosten. 27-11-1596

Fol 45v
Hendrick Janssen van Noort verkoopt een huijs, Heusden, aan Adriaen Janssen, laeckencooper te Heusden. Adriaen Goderts van Bochoven had op het huijs een rente.

Fol 47v
Adriaen Handrickssen van Waelwijck, eertijts drossaert van Louvesteijn.

Fol 48v
Lambrecht van Haeren, secr te Heusden.

RA T0331 (oud 430) 1597

Fol 1r [T0325???]
Afstand: van land door Govert Henricx Kempenaer van Engelen t.b.v. Geerling Willemss van Engelen (13-01-1597)

Fol 5v
Adriana van Gent X Peter Ingenulandt met Lambert Huijbrechtssen van der Plas als voocht mede namens Wouter IJsendoren man van Geertruijt van Ingenulandt, Huijbert Lambertssen van der Plass namens Jan Ingenulandt en Jacob Ingenulandt (buitenland), proc Heusden 23-11-1596.

Fol 6v
Zeger Janssen van Emmichoven, Wouter Roeloffsen, Jan Loijenssen, heijman Godertssen van bochoven als vader en voocht van zijne soene bij Mariken Ghijsbert Huijbertssen, Peeter Franssen mede namens Wouter Bastiaenssen, broer van zijn vrouw, Fees Melsen, Adriaen Peeterssen X wedue Willem Feessen namens de kinderen van Willem, allen erfgen van za Mariken Haegens vertegen op de erfenis van Mariken, haar testament is van 8-11-1596, tbv Marten Michielssen, Veen. 26-2-1597

Fol 10v
Seger Janssen van Emmichoven, Jan Loeijen Pontieanssen namens Wouter Roeloffsen, Heijmen Godertssen als vader van Jan Heijmenssen bij Maricken Gijsbert Huijben, Peeter Franssen man van Maricken Bastiaenen namens Wouter bastiaenssen, halve broeder van zijn vrouw, Fees melsen mede namens Lijntken Willem Fees, Marij wedue Willem Feessen met Adriaen Peterssen tot Baerdwijck, haer man, en haer kinderen bij Willem: Fees en Cornelis, allen erfgen van Maricken Jan Hagen, Veen, vertegen op land tbv Jacop Janssen, Veen. 31-3-1597

12v
Heijltken Gijsberts van der Grient met Adriaen Gijsberts van der Grient als voocht, broer, verteeg op een brief tbv Dingen Jacob Buijs wedue Gerit Wijnants. 1592

Fol 12v
Adriaen Jan Zegers geloofden Elisabeth Gijsberts van der Grient een rente op land te herpt. 1571

Fol 13
Elisabeth Gijsberts van der Grient met Adriaen,broer, als haer voocht, verteeg op de brief (12v) tbv Dingen Jacob Buijs wed Gerit Wijnants. 1572

Fol 13v
Adriaen Jan Segers geloofden Bastiaen Peeters man van Mariken Gijsberts van der Grient een rente. 1571

Fol 15v
Geerling Willems van Engelen als vader van zijn kinderen bij Cornelis Gerits.

Fol 17v
Elisabeth Jans nu vrouw van Handrick Pouwels Boomgaerts.

Fol 18
Willem Goderts, Waelwijck, koopt land te Eethen van Joost IJpelaer.

Fol 18v
Huijbert Willems tot Bochovenhad een rente op land aan den Drunensche wiel

Fol 18v
Corst Claessen, schout tot Druenen

Fol 19
Joost IJpelaer Janssen wednr Willemken Turcx wed Jacob Janssen van Gressenich, Heusden, testament not Johan van Heemskerck, 15-9-1596, jenneken Aerts met Peter Dircxssen haer tegenwoordige man en Wouter Vermeulen man van Heijlwich Willems, resp moeder, stiefvader, en suster van Willemken.

Fol 23v
Hubert IJwens van den Heuvel, Adriaen Aertssen, Jan Jan Aertss, Jan Adriaen Emontss, Jan Adriaenss Bon en Peter Gijsbertss geloefden Robbrecht Gijsberts 25 gouden har gld op land te Veen. 12-4-1543
Jan van vechel man van Heijlken Rob Gijsbrechts en Hendick Rob Gijsberts vertegen op den brief tbv Nicolaes van Outheusden. 6-10-01559

Fol 27
Jan van Herler Gielissen, Floris Gielissen, Anthonis Gielissen, Eercken Gielis met Rutger Belaerts als voocht, Neelken Gielis Floris met Jan van Herler voorss, Agnes wedue Joost Gielissen met Alaert Wouters als voocht, Henrick Jacobs van der Hoven man van Elisabeth Gielis, Peter Lamberts man van Peeterken Gielis vertegen op land te Vlijmen. 11-7-1570

Fol 32
Marten Gerits van Gesel verteeg op een stuk land te Heesbeen aangekomen van Lijsken van Gesel, moeder, Lambert van Haren met Geraert zijn zoon bij Lijntken van Gesel aan deene zijde. Henrick van Gesel aan dander zijde enz. tbv Henrick van Gesel.

Fol 33
Lubbert Torck, heere te Heesbeen, verklaert geconstitueert te hebben tbv Barnt van den Bongaert man van Maria van Lochorst, neve, een rente. 1597

Fol 36
Cornelis Dircxssen, Jan IJpelaer Sebastiaens, Anthonis Joosten van Lidt man van Anna, Anthonis Loeff man van Antonia Dircx wed Roeloff Cornelissen als erfgern van Dirck Jacobssen van Veen en Claesken Jans, vertegen op een rente van een mud weijts. 1597

Fol 38v
Cornelis Dircxssen, Jan IJpelaer Sebastiaens, Marie Dircx wedue Hadiaen Hadriaenssen met Claes Ghijbertssen als voocht, Anthonij van Lith man van Anna Dircx, ellen erfgen van Dirck Jacobsen van veen ende Claesken Jans vert egen op een rente verleden bij Arent Janssen tot Veen tbv Dirck Jacobsen.

Fol 42
Dirck Spiering van Wel Willemssen en Hendrick Anthonissen van Outheusden, schepen in Heusden. 23-10-1479

Fol 43
Adriaen Jan Adriaenssen Start man van Aleijt Anthonis Rembouts dar die oude moeder aff was Elisabeth Segers van Kuijck die Willem Zegerss voorss verwect had bij [Aleijda] van der velde en Adriaen voorss aenbestorven is bij doode sijn dochter Elisabeth daer Aleijt voorss, zijn huijsvrouw (Willem?) moeder af was verteech op een rente tbv Cornelis Hubertssen, priester en canonick te Heusden. Er is een brief van 21-2-1526 besegelt door Seger Jacobse van Kuijck en Rembout Godertsse waerin staet dat Jan Hendrick Gemontssen en Seger van Emmichoven man van Cunera de voorss Henrick Gemontss dochter hebben meer vertegen tbv Aleijt voorss daer moeder af was Elisabet Henrick Gemonts. 24-6-1545

Fol 43v
Anthonia Jans de Potter lest wedue Peeter Janssen de Jonge verteeg op een deel van bovenbedoelde brief tbv Heijman Godeertssen van Bockhoven. 6-12-1597

Fol 44
Cornelis Henrick Roeloffs geloefden Cornelis den Jongen Hubrechts, priester, een rente. 6-8-1563
Anthonia Jans lest wed van Peeter Janssen de Jonge met Cornelis Willems van Wijck als voocht verteeg op een deel van de bovenbedoelde brief tbv Heijman Godertssen van Bochoven. 6-12-1597

Fol 44v
Mariken Aerts wedue Herman Dicxssen van de Graeve met Heijmen Godertssen van Bochoven als voocht, neef, Nicolaes Blanckaert, Dirck Hamel Dircxssen de Jonge en Hendrick van Outheusden, weesmr, verklaren dat Harmen voorss op 28-5-1594 te Utrecht met Wouter Cordenoort man van Jannichgen, grootmoeder van Harmen, en de voorkinderen van Harmen bij Jannichgen Gerit van Ecx, 1e vrouw, een uitcoop gedaan heeft.
Nog genoemd: Maria van Huchtenbroeck vrouw van Jan Bacx , de boedel van za Geraert van Eck

Fol 46
Dingen Pauwels Buijs wed Geraert Wijnantssen nu vrouw van Dirck Hamel Dircxssen de Jonge en pauwel Geritssen Haegen geloefden Jan Waelewijnssen een rente.

Fol 47
Roeloff Jan Stevenssen verkoopt land te Engelen aan Jan Wouterssen van [tot] Bochoven.

Fol 49
Jan IJpelaer Sebastiaenssen, Mariken Dircx met Claes Huijbertssen, Anthonij Joosten van Lith man van Anna Dirdcx en Anthonis Loeff man van Anthonia Dircx wed van Roelant Cornelissen vertegen op een brief tbv Cornelis Dircxssen, broer.

RA T0332 (oud 431) 1598

Fol 1
Claes Buijs Henricxssen en Rembout Godertssen schepen Heusden. 1554

Fol 1v
Wouterken wed Gerit Janssen van den Elshout met Cornelis Geritssen, sonen, Cornelis en IJeuwen mede namens Gerritssen namens Guilles en Jan Geritssen, broers vertegen op een brief, 1588, tbv Adriaen Godertssen van Bochoven. 15-1-1598

Fol 2
Grietken wed Jan Anthonissen de Potter

Fol 3v
Compareerde voor leenmannen van de Graeffelijckheijt van Holland, Joost IJpelaer en Cornmelis Willemssen van Wiojck, en schpepen van Heusden, Anthonij van Gemert en Jacop van Cuijck, joncker Jacob Spierinck van Wel met Cornelia, suster, vrouwe tot Outheusden, met Johan van Cuijck als haar voocht, Huberta van Wijck, genaemd van Onsenoort,nicht, met Juliaen Cleerhagen als voocht, Gerrit Spierinck van Wel, broer, Mechteld van Nieuwenrode, schoonmoeder. 10-1-1598

Fol 5
Adriaen Berutssen man van Heijltken, dochter van Jan Cornelissen Buijs en Jenneken Adriaens, mede namens Cornelis Jans Buijs, zwager, Willem Thonissen man van Anneken Jan Buijs vertegenop de helft van een rentebrief. De andere helft is van Godtschack Jansse Buijs, neef, hen aangekomen van Gijsbert Henricxssen.

Fol 5
Dirck Loeff Henricxssenen Joost Willemssen van Wijck, schepen in Heusden, 1565

Fol 5v
Schuldbekentenis van Adriaen Janssen Keijsers, den Haege, aan Mariken Goderts wed Gijsmaer Joosten. 3-1-1598

Fol 6v
Land te Eethen. Belent Adriaen Janssen Keijsers man van Claesken IJpelaer.

Fol 7
Adriaen Godertssen van Bochoven had een huis nabij de Waterpoort.

Fol 9v
Land te Hedichuijsen. Belent Jan Godetrs van Bochoven.

Fol 12
Land te Wijck waarop een rente heeft Wouter Leijten.

Fol 13
Philipse Lancelot, Leijden, koop land te Veen

Fol 14
Wouter Martenssen, schout te Nieuwenkuijck

Fol 15
Adriaen Tonissen Hoorn en Adriaen Verheij, schepen, en Geraert van der Moer, secr tot Vlijmen. 1598

Fol 16
Gerit Steven Blanckaerts en meester Jan van Outheusden, schepen in Heusden, 1513

Fol 16
Gerit de Potter Henricxssen verteeg op land te Herpt, 1513

Fol 16
In het jaar 1513 waren schepen in Heusden Gerit Steven Blanckaerts en meester Aert Spierinck van Aelborch

Fol 18
Seger van Emmichoven, Wouter Roeloffssen Jan Loeijenssen man van Elisabeth Willems mede namens allen die recht hebben op de erfenis van Mariken Jan Hagen, Heijman Godertssen van Bochoven met Peter Franssen mede namens Wouter bastiaenssen, halve broeder, Fees Melsenssen, Adriaen peterssen van wege de kinderen van Willem Feessen daer hij de moeder getrouwd heeft, als erfgen van mariken Jan Adriaenssen hagen vertgen op een geseet etc tbv Jacob Jansse tot Veen. 25-4-1598

Fol 27
Corst Claessen, schout Druenen, 1598

Fol 27
Goosken ……… Jan Wouterssen, in sijn leven wonende tot Herpt.

Fol 29
Mariken Jans van Emmichoven tot Veen.

Fol 30
Henrick Heijmenssen tot Herpt koopt land aldaar,

Fol 35
Cornelia wed Jan Buijs Joostenssen met haar kinderen had land te Eethen

Fol 36
Henrick van outheusden namens Geerit Spierinck van Wel, Cornelia Spierincx wedue Wouter, heer van Outheusden, Huberta van Wijck, genaemt van Onsenoort, beijde met Henrick van Outheusden als voocht, erfgen van gerit Spierinck van Well, castelijn te Heusden, ter eenre en Johan van Gerwen X Franchoijse Monnincx mede namens Melchior Schuerbrant en namens Wouter van Luuwick beijde nom uxoris, zwaegers, Char;es van Boucellie namens Christina Monnincx wed Jasper van Broucellie, moeder,, erfgen van Mechtelt van Nijeuwenrode ter andere sijde. Zij delen de erfenis.

Fol 39v
Willem Heijmans en Adriaen Heijmans geloofden Jan Peterssen IJpelaer een rente. 1530
Schepen waren Claes Buijs en Rembout Godertssen

Fol 45
Jan Damen, Vlijmen, geloeffden Jan Wouterssen van [tot] Bochoven een rente. 15-11-21598

Fol 46v
Eercken Wouters wed Jan Vos Claessen mde namens haer onm dochter Jenneken bij Jan Vos Claessen geloofden Adriaen Godertss van Bockhoven een rente. 27-10-1598

Fol 47
Jan Robben te hedichuijsen verkoopt land alddaar hem aangekomen van zijn suster Aeltken, aan Adriaen Goderts van Bochoven.

Fol 53
Een rente brief gekocht door Jan Dircxssen van Bocxstel

Fol 54
Wouter van Bommel had land te Herpt. Een deel wordt verkocht aan Robbrecht Peeterssen van de Grient. 29-12-1598

Fol 54v
Land te Herpt wordt door de weesmrs, Cornelis Geritssen van den Elshout en Lambrecht Jaerens, verkocht aan Robbrecht Peeterssen van de Griendt, schout tot Herpt.


RA T0333 (oud 432) 1599

Fol 1
Land te Herpt, belent Adriaen Luijben en Heijman Goderts.

Fol 1v
Land te Herpt van Robbrecht Peterssen van de Grient hem aangekomen van Peter Jacobssen den Ouden za. Het werd verkocht aan Peter Jacobssen de jonge, belent Adriaen Godertssen en Jenneken Jacobs.

Fol 2v
Land te Hedichuijsen, belent Jan Pauwelssen van Drongelen binnen Heusden en Jan Goderts van Bochoven.

Fol 3v
Gillis Janssen van Herlaer, schout Vlijmen, namens Arnolda dochter van Gillis Floris, sijne moeije, proc ’s Bosch, verkoopt land te Vlijmen aan Peter Lambert Rennen en Elisabeth Gillis Floris. 1599

Fol 4v
Schepen akte van ’s Bosch met Peter van Broechoven en Adriaen Seger Adriaenssen als schepen. Voor Peter zie RA432 fol 9

Fol 4v
Heijman van Veen had land te Herpt. 1599

Fol 5v
De erfgen van Jan Jacobssen de Potter te Herpt hadden land te Genderen.

Fol 6
Mechtelt Jans wed Wouter Lambertssen van de Leur, Luttelherpt, met Gerit Adriaenssen van den Hoogenwerff, haar man als voocht.

Fol 6v
Jan Pauwelssen van Drongelen te Heusden en Joan Godertssen van Bockhoven hadden land te Hedichuijsen. 1599

Fol 8
Gillis Janssen van Herlair, schout Vlijmen, namens Arnolda, dochter wijlen Giliis Floris, sijne meije, proc ’s Bosch.

Fol 9
Peeter van Bochoven en Adriaen Segers Adriaenssen, schepen ’s Bosch. Deze brief was tweemaal besegelt, zie R433 fol 4

Fol 12
Hanrick van Berckelaer, schout tot Engelen.

Fol 12v
Catharina Adriaens van Haeren met Lambert van Haeren als voocht, broer, mede namens Adriana en Peterken, haer kinderen bij Adriaen Jan Janssen van Baerdwijck als erfgen van Jan Janssen op te Heij, wonende aldaer.

Fol 13
Gerit Janssen Weijnen, Baardwijck, mede namens Huijbert Willemssen van Bochoven verteeg op land te Elshout en Drunen tbv Peter Janssen van Druenen.

Fol 14
Land te Vlijmen, belent Jan Godert Henricx erfgen en Chieltgen Jan Goderts erve.

Fol 14v
Gerit Janssen Weijnen, Baerdwijck mede namens Huijbert Willemssem van Bockhoven verteegh op land te Elshout en op land te Drunen tbv Peter Janssen van Druenen

Fol 20v
Land te Herpt, belent Robbrecht Peterssen met Anthonis, sijnen soon.

Fol 21v
Henrick van Outheusden namens Joncker Spiering van Wel, Cornelis Spierings wed Wouter van OLutheusden, heer aldaer, Huijberta van Wijck, genaemt van Onsenoort, als erfgen van Geraeerdt Spirinck van Wel, castelijn, drossert en dijkgrave te heusden.

Fol 22
Gijsbert Willemssen van Engelen, Hedichuijsen, namens Anna Aert Booms van Engelen, etc.

Fol 22v
Land te Engelen, Henrick Willem Godertssen, nu sijn wedue.

Fol 25v
Willem AZdriaenssen van Uijthoven, schout Eethen, en Jan Berntssen en Jan Claessen van der Sluijs, gebueren tot Eethen. 21-11-1562
Anthonij Joostenssen van hedichuijsen, schout, Joost Janssen brouwer en Claes Thonissen, schepen Eethen, 27-4-1598

Fol 27
Gillis van Herlaer, schout Vlijmen, namens Herman Joost Pelgroms en Geertruijt van der Mere, zijn vrouw, wedue van Goijaert van Strijp, proc Engelen. 1599

Fol 27v
Gillis van Herlaer, schout Vlijmen, namens Jacop Fransse van Strijp, proc Engelen, verkoopt land.

Fol 32
Pauwels Peeterssen man van Eijken Damen, Drongelen, en Daem Berntssen en Wouter Berentssen, broers mede als voogden van Jan van Drongelen, jongste broer, Adriaen Adriaenssen man van Mariken Bernts van Drongelen, Jacob Quirijnssnen voor zijn kind bij Mechtelt Bernts, vertgen op land te Eethen tbv Godschalck Janssen van Outheusden.


RA T0334 (oud 433) 1599
Merendeels copien van aktes 
RA T0335 (oud 434) 1600

Fol 1
Adriaen JKanssen Keijser man van Claesken IJpelaer verteeg op brieven aangekomen van Joost IJpelaer en Barbara de Bree, ouders.

Fol 5
Anthonis Geritssen de Potter, Herpt, is een tracte aangegeaan met de wed Aert Godertssen met haere kinderen, 22-11-1696. Ondertekent door Robbert Peterssen van de Grient, Henrick Heijmanssen, Wouter Janssen, Peeter Janssen, Bastiaen Janssen, verteeg op land te Herpt tbv de erfgen van Aert Godertszsen en Bartha, zijn vrouw.

Fol 6v
Godert Janssen Horn, Vlijmen, namens Digna en Alith, susters, en Reijn, broer verteeg op land te Vlijmen.

Fol 7v
Digna Jacobs Buijs lest wed Jan Waelwijnssen met Dirick Hamel Diricxssen de jonge als voocht en Pauwel gweritssen, haren nonken, verteeg op land te Herpt ongedeeld met de kinderen van Lijsken Huijberts za en een stuk land te Herpt.

Fol 8v
Staes Peeter Huijbertssen van Loo, Hemert, mede namens Geertruijt, moeder, en Peeter en Sijcken, broer en sustrer, verkopen een huis te Vlijmen aan Anthonis Joosten van Hedickhuijsen, casteleijn te Meeuwen.

Fol 8v
Claes Buijs Henricxssen en Rembout Godertssen, schepen Heusden, tuijgden dat Adriaen Jans Corten gelooffden Hendricka Reijnier Buijs, zijn vrouw, en haer kinderen bij Anthon is Roeloffssen een rente. Belent Hugo Jan Huijgens erfgen. 1534

Fol
Jacob Willemssen van Cuijck en Jan van Clootwijck Dircxssen, schpen te Heusden, tuijgen dat Jan Peeterssen man van Roelof Thonis en Adriaen Tonissen daer moder aff was Henrica Reijnier Buijs vertegen op de broeven tbv Claes Buijs Henricxssen. 17-2-1566

Fol 9
Jacob Willemssen van Wijck en Wouter Jacobs van Althena, schpen in heusden, tuijgen dat Jaspar Buijs Vklaes verteeg op brieven tbv Jan Gijsbertssen van Zoelen. 29-10-1546

Fol 13v
Fees Willemssen van Baertwijck verkoopt een deel van land te Veen tbv Heijman Godertss van Bockhoven. 18-4-1600
Nog geneomd: Adriaen Peetersen en Marikezijn vrouw, Baertwijck.

Fol 15v
Jan Janssen van Bochoven mede namens Jan Janssen, soon, bij Adriana Sijmons, verteeg op land te Herpt tbv Johan van Kuijck, heere tot Herpt.

Fol 16
Fees Melssen van Veen verteeg op land te Veen tbv Heijman Godertssen van Bockhoven.

Fol 16v
Lenaert Baltussen de Beste, Willem, soon, bij Lijsken Sijmon Jan Rutters, Jan Janssen van Bockhoven vader van Jan bij Adriaentgen Sijmons, Jenneken Dircx Colen, dochter van Neeltgen Sijmons, met Lenaert voorss als voocht, alle erfgen van jenneken Sijmens Rutten X Reijn Heijmanssen verteegen op alle goederen tbv Jan Sijmonssen. 2-5-1600
In de marge: bij successie van Jenneken Sijmons binnen Outheusden, overleden in 1586.

Fol 18
Mariken Martens van Wijck wedue Eewout Aertssen en Cornmelis Martenssen van Wijck alle erfgen van Marten Jacobsen van Wijck met Heijltgen, zijn vrouw, vertegen op een huijs te Heusden. Haer zus was Adriaen X Lambert Jarens.

Fol 18v
Lambert Jaerens man van Adriana Martens met Mariken Martens wed Eeuwout Aertssen met Lambert als voocht, erfgen van Marten Jacobssen van Wijck met Heijltgen, zijn vrouw, vertegen op land te Genderen en Hedichuijsen, huis te Aelborch, gekomen van de wed en erfg van Jan Buijs, land te Heesbeen tbv Cornelis Martenssen van Wijck, broer.

Fol 19
Geraert de Potter Henricxssen en Boudewijn Willemssen van Wijck, schepen in Heusden in 1527.

Fol 21v
Liebrecht Janssen van den heuvel, Vlijmen, verteeg op land te Vlijmen tbv Dirick Godertssen op de Haerstege.
In de marge: bij coopcedulle van 17-1-1600 ondertekent Liebrecht Janssen, Jan Lambertssen van de Leur, Hannaert Joosten van de Moer

Fol 23
Cornelis Willemssen van Baerdwijck verteeg op een deel land te Veen tbv Heijman Godertssen van Bockhoven.
In de marge: afgelost in kennisse van Adriaen Peterssen en Maricken, zijn vrouw.

Fol 25
Maricken van Vlootwijck wed Jan van den Heuvel, Veen, met Huijbert Janssen van den Hunel als voocht, Huijbert mede namens de onmondige kinderen.

Fol 26v
Abel van Alphen, Heusden, namens Sijmon Buijs X Susanna Spierincx, proc Curtrijck,

Fol 31v
Gerit Steven Blanckens en Geerit de Potter Henricxssen, schepen Heusden 1517

Fol 32
Thonis Geritssen de Potter, Herpt, verteeg op land te Hedichuijsen.
De coopcedulle was ondert door Heijmans Godertssen van Bockhoven en Cornelis Janssen Schut.

Fol 35v
Aelbert Oliviers X Haesken Isaack van Outheusden, Johan Adriaenssen en Isaack, broer, Aelbert als voocht Willemken Adriaens, erfgen van Cornelia van Outheusden wed Govert ………

Fol 38v
Land te Hedichuijsen wordt verkocht aan Jan Quirijnssen van Wijck.
In de marge: Willem Marten Adriaenssen, Tilburg, X Alit Adriaens, Alit is zus van Lijsken X Jan Quirijnssen, Hedichuijsen. 5-2-1605

Fol 39
Wouter Janssen van Schijndel voocht van Jenneken Jans als erfgen van Beijnen Berntssen en verdere familie.

Fol 42
Margaretha Jans wedue Hack Michiels Buijs tot Herpt. 8-8-1622

Fol 44v
Jan Jan Heijmannssen te Herpt man van Peterken Jacobs mede erfgen van Anthonis Janssen de Potter, Outheusden. 30-10-1622

Fol 44v
Joost Aertssen van Lidt en Frans Doudijns, schepen in Heusden. 1550

RA T0336 (oud 435) 1601

Fol 1
Peter van IJpelaer de oude en Dirck Loeff Henricxssen, schepen in Heusden. 1540

Fol 5
Gijsbert Adriaenssen en Wouter Janssen X Geertruijt Adriaens vertegen op land te Vlijmen tbv Adriaen Robben, vader.

Fol 6v
Golleken wed Rob Janssen Kividts en haer kinderen bij Rob met broer Handrick Handrixcxssen verteeg op land te Vlijmen.

Fol 9v
Daniel Peterssen van Berlicom en Adriaen Goderts van Bochoven, schepen in Heusden. 4-6-1596

Fol 15
Land te Hedichuijsen genaamd de Putten belent Bartha Jan Heijmans, Jan Goijaertssen. Het wordt verkocht aan Adriaen Godertss van Bockhoven door Aelbrecht Grever man van Marij Roeloffs.
Coopcedullle ondertekent door Heijman Godertss, Carel Janssen en Gijsbert Henricx.

Fol 18
Johan van Cuijck en Willem Buijs van Woeringen, schpen Heusden, tuigen dat Seger Franssen Hantboom, Heusden, verteegh op een huijs in de Smitstraet tbv Heijman Godertssen van Bockhoven. 25-3-1594
Heijman verteeg tbv Willem van den Berch. 28-2-1601

Fol 18v
Maria van Erp wed Juliaen Clairhagen, Adriana van Erp, suster, m,et Johan van Cuijck, heer van herpt, als voocht mede namens agnes, suster, wed Henrick van gerwen vertegen op een rente tbv Gijsbert Janssen van Wijfflith.

Fol 39
Joost van Wijborch en Peter Janssen van IJpelaer de Jonge, schepen in Heusden. 1537

Fol 43v
Jan Janssen de Becker mede namens Henrick Huijbertssen en Adriaen Huijbertssen, Willem Janssen van Engelen, proc Engelen, mede namens Neesken, suster, wed Jan Laurenssen, Aert Lauwrenssen, broer, vertegen op land ye ERnngelen tbv Wouter Willemssen van Bockhoven.

Fol 49
Aernt Voochts Christiaenssen en Cornelis Willemssen van Wijck, Nicolaes van (Delft?) en Lambert van haeren, schepen in Heusden,. Huwelijckse voorwaerden tusschen Willem GeraertsSpierinck van Wel en Catharina van der Lijnden dochter van Lodewijcx za, ridder. Geraerdt is wed van Beatricx Monnincx . De kinderen van Willem waren: Jan, Johanna, Beatricx. De lasthebbers van Geraert waren Hendrick van Outheusden en Claes Gerarts van Someren.

Fol 53
Anna van Culemborch wed Johann van Drongelen, nu Leijden,, Dirck (Vijgo?) (Caeressen?) bloetvoocht van de kinderen van Johann.

Fol 61v
Geertruijt van Cuijck wed Dirck van der Merwede. Zij noemt haar broer Jan, heer tot Herpt.
RA T0337 (oud 436) 1602

Fol 4v
Adriaen Matijssen en Heijman van Veen, licentiaat, schepenenen in Heusden 1577

Fol 10
Anthonis Tonissen van Gammeren verteeg op de helft van een huis te Hedichuijsen bij Willem van der Velde metter door geruijmt tbv Willem Gijsbertssen tot Hedichuijsen. Godert Janssen heeft een rente op dit huijs.

Fol 30v
Joost IJpelaer met Wouter Vermeulen en Pieter Dircxssen, naeste vrinden van zijn kinderen bij Willemken Turcx verteeg en land top den Biesheuvel. 30-11-1602

Fol 35
Anniken Andriessen weduwe Anthonis Geritssen de Potter met Jan Zegerssen als voocht verteeg op land te Heusden. Belent Robbert Pieterssen van de Grient, schout tot Herpt.


RA T0336 (oud 437) 1603

Fol1
Hadriana van Gent wed Philibert Ingenulant mede namens Johan, sone, Wouter van IJsendoren man van Geertruijt, dochter, Marten vande Sande man van Adriana etc. zij verkopen land te Wijck. 3-1-1603

Fol 3v
Adriaen hendricx van Genderen koopt land te Engelen.

Fol 4
Anneken Andriessen wed Anthonis Geritssen de Potter

Fol 4v
Wijnant Adriaenssen van berlicom ghelooft Anthonis Willemssen Westerloi schadeloos te houden.

Fol 5
Thoenis Janssen was schout tot Hedichuijsen.

Fol 6v
Hack Michielssen Buijs verkoopt land te Herpt aan Huijbrecht Willemsen Loquermans.

Fol 6v
Huijbert Willemssen van [tot] Bockhoven verkoopt land te Vlijmen aan Jan Peterssen Timmermans tot Vlijmen. De erfg van Aricken Willems hebben een rente op dit land.

Fol 10v
Maria Wouters koopt land te Engelen
In de marge: Maria Wouters wed Andries Janssen van [tot] Bockhoven. Zij verkoopt aan Jacob Henricxen 24-2-1605

Fol 16v
Margreta van Wijck wed Franchoijs Fleru met Geraert van Gerwen, behout zoon. 11-4-1603

Fol 17
Cornelia Spierincx wedue Wouter van Outheusden, heer van Outheusden, , Huberta van Wijck alias van Onsenoort, mede namens de kinderen van Willem van Wel beijde met Johan van Cuijck als voocht, heer tot herpt, verkopen land. 12-4-1603

Fol 22v
Gierlling Willemssen als curator van de boedel van Jan Buijs Martens za, Outheusden.

Fol 24
Anthonis Lambertssen van Giersbergen, Douveren koopt land te Douveren.

Fol 24v
Gerit van Carwijck en Jacob Zegers, schepen Heusden, tuigen dat Margriet van Wijck Aerntss wijf
In Parochien in het bisdom Breda door GCA Juten, 1935
Catharina en maria van Megen in 1488, Agnes van Merwede, een kleindochter van Tolloysen en Margriet van Wijck.

Fol 24v
… … en … Willemssen van Cuuijck, schepen in heusden, tuigen dat Wouter Toelonck man van Adriana Jan Robberts van Veen, Robbert van Veen en Hendrick Ingenulant als naeste vrinden van het onm kind van Wouter en Adriana za vertegenop een huhyijsinge etc in de Borchstrset te Heusden tbv Adriaen Janssen Ketelaer. 24-8-1547

Fol 25
Claes Buijs Hendricxss en Frans Dudijn Janss, schepen in heusden, teuigen dat Seger Janssen Kegelaer verteech op een broef tbv Geertruijt van Rietvelt wedue Adriaen Janss Kegelaer. 9-4-1555

Fol 25v
Geertruijt van Wijfflidt met Jan van Wijfflidt als voocht, broer, Jan voor hem zelf. Jan de Man Janss, Jan Gerit Lodewijcx man van Adriana van Eeuwick erfgen van Maximinliaen Strimont vertegn op een hyuijsinge etc in de Borchstraset te Heusden tbv Willem van Plettenborch. 11-6-1603

Fol 25v
Claes Buijs Hendricxss en Jan van Clootwijck Dircxssen, schepen in Heusden. 5-4-1555

Fol 26v
Rombout Godertssen ende Boudewijn Willemssen van Wijck, schepen in heusden. 3-9-1627

Fol 28
Adriaen mathijssen en Aert Voochts Corstiaens, schepen in Heusden, tuigen dat Barbera Peter IJpelaer met Peter, vader, als voocht verteeg op een huijs in de Hoochstraet te Heusden, “de Drie Croonen” aen Gerit Janss van Elshout. 4-2-1574

Fol 28v
Cornelis en Geraert van Elshout, broers mede namens Gillis en Jan Geritss, broers vertegen op een huijsinge in de Hoochstraet aen Antonis Willemssen Versluijs, chirurgijn. 21-4-1603

Fol 34
Magdalena van der Donck dochter van Jacques vd Donck nu X Fijpien Troijaen, geb Antwerpen. Zij vermaakt alles aan de kinderen van haar zus Martha bij Guilame Kivits, bij geen kinderen aan Martha en anders aan Catharina van der Donck, moeije. Neef: Cornelis Claessen van Sevenbergen.

Fol 36
Zeger Jacobssen van Cuijck en Henrick Gemontssen van der Zijdwijn, schepen in Heusden, tuigen dat IJwijn Jans Hacken van Outheusden en Lijsbeth Hacken van Outheusden wedue Willem Zegers van Cuijck vertegen op land te Vlijmen en Hedichuijsen aen Rembout Jans Buijssen. 9-10-1500

Fol 36
Willem Jacobsen van Cuijck en Goedtschalck Beuckelaer, schepen in Heusden tuijgen dat hack Buijs Rombouts, Margriet en Agnes, sijn susters, vertegen op land te Vlijmen en hedichuijsen aen Aert Rombout Buijssen, Lauwereijsen Janssen en Antonissen Doijden. 21-4-1517

Fol 36v
Rutger Hendrick Beelaerts en Adriaen Antonissen de Best, schepen in Heusden, tuijgen dat Aernt Buijs Romboutssen verteeg op den brief aan Antonie Adriaenssen ende Wilhelma Rombout Jan Buijs. 19-5-1529

Fol 36v
Land te Vlijmen belent Adriaen Joosten van Hedichuijsen. 20-10-1603

Fol 37v
Huijbert Claessen Buijs en Jan Franssen Ketelaer namens Cathalijn Coenraet Eeuwouts wedue Seger Gerritssen van Wijck, proc Breda, verkopen land te Genderen.

Fol 38
Land te Douveren , belent Adriaen geritssen de Potter, verkocht aan Adriaen Godertssen van Bockhoven. Het wordt verkocht op 18-11-1603 door Rijnier Corstiaenssen, Eethen.

Fol 38v
Cornelia Spierings, vrouwe Outheusden, mede namens haar kinderen met Jan Claessen de Heuff als voocht . 26-11-1603

Fol 38v
Jan Wouterssen te Herpt geloefden Jenneken Jan Pauwels een rente. Deze rente staat in een brief van 2-3-1580, schepen destijds Cornelis Tielemanssen van den Berch en Jan Handricxssen Brouwer.

Fol 39v
Handrick Jacobssen Mutsaert man van Cornelisken Dircx die hij verwect hadde bij za Mariken Wijnen [???] als mede erfgen van Jenneken Jan Pauwelssen verkopen bovengenoemde bief aan Huijbert Willemssen Loockermans
Er is een brief van scheiding tussen Handrick Jacobssen X Neeltken Dircx en Adriana Wijnen lest huijsvr van Boudewijn Jacobssen, moeije van Neeltken mbt de achtergelaten goederen van Cornelis Roeloffs en Jenneken Jan Pauwelss. Uit deze boedel heeft Hendrick de brief gekregen.

Fol 43v
Cornelis Cornelissen van Berlicom X Dircxken wedue Peeter Janssen Soeterinck van Loon, Abell van Alphen als voocht van de kinderen van peeter voorss.

Fol 43v
DFaniel Peeterssen van Berlicom man van Geerborch Adriaenss maken hun testament: Cathalina, Adriaen, Peeter en Jan, hun kinderen.

Fol 44v
Johan van Outheusden noemt als zijnen broeder Rogier van Outheusden.

Fol 44v
Johan van Cuijck was heer tot Herpt.

RA T0337 (oud 438) 1604

Fol 1
Caerl Janssen van Hoeij de Waerzee X Jutken Peeters, handrick Janssen Knoijen X Teijcken Peters, erfgen van Jan Jan Gilissen, Heijman Godertssen X Tonisken Adriaens mede namens de kinderen van za Dirck Adriaenssen en de kinderen van za den jonge Smit bij Meriken Dircx, erfgen Grietken Adriaenss, vrouw van Jan Guilissen voorss vertegen op een huijs in de Hoochstraet te Heusden aen Jan Jansen Roscam. 16-1-1604.
Belent: Nicolaes Blanckaert, erfgen Heijltgen wed Peter Jans de Backer en kind, wed en de erfgen van Handrick Jan Waelwijnssen.

Fol 1
Egen Dirick Egen en Huijbert de Gier, schepen in Driel tuigen dat Adriana Spiering wed Geraert Dalant, medicijnen doctor, Saltbommel. Mede namens Daniel en Nargreta Dalant verteeg op land te Hedichuijsen tbv Adriaen Jannan van Cuijck. 31-1-1604

Fol 2
Lijsken Henrick Henricx van Blommendael, vrouw van Aernt Frederuicxs van Appermont, proc Heusden, verkoopt grond aan Claes Claes van genderen.

Fol 4v
Cornelis Martens van Wijck en Lambert Jarens als oomen van de kinderen van za Eeuwout Aertssen, Peter Jacobssen vd Hagen man van Cathalijn Eeuwouts, Abraham Pauwelssen Born man van Maricken Eeuwouts en Aernt Eeuwouts, erfgen van Eeuwout Aerts en Maricken Martens van Wijck, ouders, vertegen op land te Herpt opt Ophovense velt inde Santschel tbv Claes Claessen van Dellen, Herpt.

Fol 4v
Jan Peterssen geloofde de kindeeren vann Aert Eeuwoutsen bij Alit Jan van Dommelroijen een rente. 1-6-1562

Fol 5
De personen en kinderen van fol 4v vertegen opten brief tbv Lambert Jarens. 9-3-1604

Fol 5
Rutgert Netelaer man van Maricken Joosten verkoopt land te Baerdwijck.

Fol 5v
Jan Jan Cornelissen en Jaap Henricxen van de Graeff namens Bartholomeus die Momber als bloetvoocht van de kinderen van Jooast Gerrits die Momber bij Jenna Jan Cornelissen vertegen op een huijs te Heusden aende Waterpoort tbv Antonis Adriaens van Sprang. 8-1-1564

Fol 6
Aert Antonis zoon van za Antonis Adriaens van Sprang bij Geertruijt Tonis verteeg op voorstaand huijs aan Adriana dochter van Marten Martens Soetemans bij Jenneken Reijmers.
De lijftocht blijft naar haar ouders gaan. 1604

Fol 7
Jan Woutersse van Wel, Bockhoven, man van Dingen Aertssen, voortijds wedue van Gijsmaer Robben van Meerwijck, castelijn aldaer, met consent van Engelbert van Immerseele, vrijheer aldaer, namens de kinderen van Digna voorss bij Gijsmaer verkooopt land te Vlijmen inde Cleijnen Naeeten Hoeck tbv Jan Damen, 1604

Fol 9
Lambert Huijbertssen man van Grietken Jans met Lijnken Jans wed Sebastiaen Willems van Vuijthoven vertegen op een huijs in de Pelserstraet te Heusden tbv Walraven van der Elst, swager.. 2-11-1584.
Er is een brief van een scheiding van de goederen vasn Jan Corstioaens, 23-8-1583, waar het huijs hen ten deel is gevallen.

Fol, 9
Hendrick Janssen Knoijen, oom ebn bloetvoocht van de kinderen van za Walraven van der Clat bij Catharina Jans.

Fol 10
Jacopsken Diricx wed Cornelis Geritssen van Benschop met Dirck en Lubbert, zonen, Jenneken en Cornelis, nakinderen. Cornelis Cornelissen van benschop, Peterken wedue Gerit Cornelissen van Benschop met Cornelis als haar voocht mede namens Gerit, Roelof, Adriaen en Gerit haer kinderen bij Gerit vertgen op een huijs in de Smitstraet te Heusden tbv Hanrick Janssen van Millen, geb te Maestricht. 1604

Fol 10v
Sijken Peeter Booms wed Ieuwen Antonis met Godert Antoinissen van den Heuvel als voocht, Gillis Antonissen als oom en bloetvoocht van haer 5 onm kinderen bij Ieuwen vertgen op land te Oudheusden tbv Jan Hanricx Brouwer, Heusden. 1582
Er is een papier met een lotinge, 1-5-1581, tussen de erfgen van Adriaen Jansen Kegelaers, nl Claes, Peter en Jan Peterssen, broers en Sijken voorss ter eenre. En matheus van Beeck ter andere zijde.
Ondertekend door Peter Peterssen Cleijberch, Gielis Antoni en T? van Cuijck met M Strimont als schpen, Claes en Jan Peterssen.

Fol 11v
Gijsbert Janssen van Wijfflidt namens de erfgen van Grietken Wouters van Altena, van vaders zijde en Aernt van Gammeren mede namens de erfgen van Grietken van moederszijde met Aernt Voochts als voocht van Floris Cornelis van Gemert vertegen op een huijs te Heusden in de Hooge straet tb v Hack Michielssen Buijs, Herpt. 8-5-1604

Fol 12
Robbert Peeterssen van den Grient, schout tot Herpt, man van Maricken Jans en Maricken als mede erfgen van Lijsken Zegers huijsvrouwe, laatstgenoemde was zijn schoonmoeder.

Fol 13
Aernt Peterssen van Andel, schout in Besoijen. 25-5-1604

Fol 16
Jan Jan Godertssen tot Hekesen geloofde Hanrick Adriaenssen tot Engelen een rente. 24-5-1558

Fol 16v
Hendrik Brienen, Rembout Brienen en Peeter Janssen man van Cathalijnen Brienen, slle erfgen van Brienen handricx en Brienen voorss als erfgen van handrick Adriaenssen, allen Vlijmen, vertegen op vorenbedoelde brief tbv Adriaen Janssen van Cuijck en Antonij Loeff, gasthuijsmeesters te Heusden, 26-6-1604

Fol 17
Barthomomeus Peeters van mechelen, cleermaker. 1604

Fol 17v
Anna Joris wedue Thonis Janssen de Poitter met Jan Zegerssen als voocht verteeg op land te Hedichuijsen. 1604

Fol 17v
Adriaen van Geselen za, schout tot Aelborch, thans Jan Eeuwoutsen schout tot Aelborch.

Fol 18
Wouter Hannaertssen, schout tot Veen mede namens Willem Corsten, onm kind van Corst Wouterssen za en Pauwelsken Wouters vertegen op land te Veen.

Fol 18v
Willem gerritssen Tueling als vader van Jacop bij Cornelia Peeters en Geerboch Adriaens wed Daniel Peterssen van Berlicom met Antonij van Gemert, broer, als voocht, Peeter Henricxen Knoijen namens Engelbert Christiaenssen den Lijnsieder, Amsterdam, en Jacob, zoon bij Lijsken Jacob Zebrechts geprocreert bij Cornelisken Peter Janssen voorss, Heusden, proc Amsterdam 17-7-1604, en Adriaen Aelberts zoon van Jutgen Peters vertegen op een huijs te Heusden. 2-8-1604

Fol 20v
Jenneken Jans van de Kerckhof wedue Gijsbert van Beeck met Pieter Gijsbertssen van beeck, zoon, geloofden Robbert Peeterssen van de Grient schadeloos te houden van een rente die Jan Jacopssen van de Kerckhoff metter doot geruijmt heeft.

Fol 21v
Emont Cornelisssen X Mariken Jans maken hun testament 31-7-1604. Het testament van 16-4-1601 te Elshout vervalt. Erfgeneamen zijn: hun kinderen Mariken X Jan Janssen en Neeltghen X Gijsbert Godertssen. Jan Ketelaer is een neef.

Fol 23
Peter Adriaenssen in die Hoeve gelooft Claes Buijs Henrixen een rente. 28-3-1534
Deze rente is door Marten Janssen X Magdalena Peeter de Wit, Vlijmen, verkocht aan Adriaen Jans van Cuijck. 16-8-1604

Fol 25v
Petronella van den Heuvel wed Jan Martens Coeck verteeg op een huijs te Heusden. 16-9-1604

Fol 28
Jan Ariens van veen gelooft Adriaen Janssen tot Elshout een rente. 5-1-1507

Seger Janssen Kegelaer verkoopt deze rentebrief aan Geertruijt van Rietvelt wed Adriaen Jansen Kegelaer. 5-4-1555
Leonaert Claessen van den Cleijberch van Eethen als erfgen van Seger Janssen Kegelaer verkoopt de brief aan Jan Willemssen de Wael, Veen. 26-10-1604
Leonaert heeft proc gegeven te Den Haag bij not IJwens.

Fol 29
Sebastiaen Dircx de Poirter X Maricken Hendricx als universele erfgen van Dingentken Pauwels verteeg op land te Meeuwen.

Fol 29v
Jan Gerits droech Jan van Meerwijck een hoffstede te Vlijmen op waer Jan de Molener op woont. Jan van meerwijck geloofde Gertruden Jan Molenaers wijf enz. 14-6-1452
Jan hans Dircxen verteeg op deze brief tbv Anneken wed Joost Anthonissen met haere kinderen. 3-3-1574
De brief is afgelost aen handen van Huijbert van Hedichuijsen. 1648

RA T0338 (oud 439) 1605

Fol 6
Vijver Franssen van Os als voocht van het kind van Joest Adriaenssen bij Maria Jans en het kind van Wouter Janssen van Os bij IJcken Aerts met Vijver als haer voocht. Erfgen van Antonis Janssen van os vertegen op een hophof te Drongelen tbv Dielis Adriaenssen te Drongelen. 1605

Fol 6
Joostken Adriaens wed Antonis Janssen van Os met Adriaen Adriaenssen, broer, als momber, verkoopt land te Drongelen.

Fol 7v
Belie Wouters en Jenneken Wouters kinderen van Wouter Gijsbertssen van Veen bij Neeltgen Gerits verkopen land te Veen. 1605

Fol 9v
Thomas Janssen de Wit om te testeren. Zonder kinderen dan gaat alles naar zijn moeder Sophia wed Jan Henrixssen Brouwer. 1605

Fol 14
Lijsken Peters mede namens Lijn Wouters, haer moeder, Aertken Jans, Claesken Jans en Fijcken Jans en namens Anneken Jans, dochters van Jan Evertssen van Oort met Gijsbert Jans van Wijfflit als haer momber vertegen land te Veen tbv Dirck Willem Borchgraeff, Veen.
13-4-1605

Fol 19
Rombout Snouck Jacopssen en :laurens Cornelissen man van Adriana Snoucx vertegen op land te Genderen. 2-5-1605.

Fol 19v
Jacop Prouning genaempt van Deventer namens Geertruijt van Wijfflit wedue Johan van Driel, proc Woudrichem, Abel van Alphen namens Jan Geritssen Lodewijcx man van Adriana van Eeuwick, proc Saltbommel, en Jan Janssen de man alle erfgen Maximiliaen Strimont vertegen op land te Aelborch tbv Peter Pauwelssen van Aelborch, Heusden.
Geertruijt van Wijfflit met Joos van Rijswijck, ambachtsheer van den Hil, baille in Woudrichem en slants van Altena machticht Jacop Prouninck van Deventer.

Fol 26
Annqa de Hornes dochter van Johan de Hornes, baenderheer te Boxtel, Grave van Bassignie etc maakt haer testament: broer Wilhelm Adriaen de Hornes, heere tot Kessel, Johanna, zus, Adolff Philips, zoon van Maximiliaen de Hornes, gouveneur van Heusden etc, Wessel van Boctoeler, baenderheer tot Asperen, Margreta van Cloutingen, Anna de Bie, Anna van Ameijden, juffr Bruijnincx, Catharina Bies, dienstmaecht. 2-7-1605

Fol 30v
Dirck Rutgers van der Lijndbroeck opdroech Wouter Dirck Robben van de kerckhoff een geseet en land te Outheusden tbv Wouter Dirck Robben. 5-10-1476

Fol 31
Wouter Dirck Robben van de Kerckhoff verteech op de brief tbv Kerstijnen Ludolff Hoken [Hack] van Wijck. 14-7-1478

Fol 31v
Kerstijn Ludolff Hoken van Wijck verteech de brief tbv Robbrecht Fane Jacobs. 11-7-1478

Fol 31v
Melis IJwens mede namens de kinderen van Goossen IJwens, broer, Daniel Aerts man van Jenna IJwens Melis, Dirck Lambertssen als voocht van zijn kinderen Anna IJwen Melis vertegen op een rente tbv Adriaen Janssen Keegelaer.
Er is eenbrief van 17-12-1489 waarin staet dat Robbert Fane en Heijman Pouwels Scheijnen daer Mechtelt Berthouts van den Dijck moeder van was, en Heijman Heijmans van Hedichuijsen dochter grootmoeder was hen aangekomen bij overlijden van Pauwels Scheijne en mechtelt, ouders en van Kristijn Hoecken van Wijck, meije , vertegen tbv Janssen Lauerens.
Er is ook eenb brief van 12-2-1490 waerin staet dat Jan laurenss verteech op de brief tbv melis Dircxs.
In een brief van 23-2-1493 staet dat IJwen Melis Dircxs verteech op de brief tbv Janssen van Wijck Jacop Hugen soons zoon. Jan was getrouwd met Melis Dircxss dochter. Na overlijden van Melis kreeg IJwen de brief. 25-10-1540

Fol 33
Seger Janssen Kegelaer verteech op de brief tbv Geertruijt van Rielvelt wed Adriaen Janssen Kegelaer. 5-4-1555

Fol 35
Wouter Adriaenssen van den Biesheuvel mede erfgen van Jan Adriaenssen, broer, verteeg op land te Veen tbv Joost Janssen Boeijen en Mechtelt Diricx, zijn moeder. 2-7-1605

Fol 35
Fijcken Jans wedue Jan Henricxssen Brouwer met Gijsbert Janssen van Wijfflidt als haer momber, geloofden Sebastiaen Beelaertss Geraerdtsen een rente. 1605

Fol 36
Heijman Gijsbertss, Drongelen, Merten Offraenss , Adriaen Willemss, Pauwels Foppens, Jan Loef Anthoniss, Jan van Drongelen, Cornelis Claess, Henrick Mertenss, geloofden Aernt Matheeuss een rente. 25-5-1528

Fol 37v
Aernt Jan Loefs geloofden Willem Berthoutss een rente. 27-2-1543

Fol 38
Cornelis Janssen Schijndel, vorster Drunen, man van Godertken Berthouts verteeg op de rente tbv Jan Beerntssen. 16-8-1605

Fol 38
Willemken Aert Loeffs wedue Dirck jacops van Roij met Marten Woutersals momber verteeg op een huijs te Elshout tbv Jan onm zoon van Peter Janssen bij Mariken Jan Beernts. 13-8-1587

Fol 39
Jan Janssen van Dul, Haerstege, verteeg op land onder Hedichuijsen tbv Gijsbert Tonissen van Beijnen. 24-8-1605

Fol 39v
Gillis Janssen van Herlaer, schout Vlijmen, namens Huijbertgen wedue Govert Rovers met Johan, zoon, proc Haerlem, verteeg op land te Engelen, “Den legen Branthuevel”tbv Lijsken Gielis wedue Heijman Willemsen, Bockhoven. 27-8-1605

Fol 41
Aernt Voochts Christiaenssen en Goossen Janssen van Woudrichem geloofden den manhuijsmeester tbv de arme mannen gefundeert bij za IJewen Hacken van Outheusden en Geraert Aernt Nauwenssen de Potter een rente op zijn huijs. 6-9-1605

Fol 42v
De twee voorgaende geloofden een rente tbv de armen mannen. 6-9-1605

Fol 44v
Adriaen Robben, Vlijmen, verteeg op een geseet te Vlijmen tbv Alitgen Antonis wedue Gijsbert Adriaen Robben met haer kinderen bij Gijsbert voorss. 10-10-1605

Fol 44v
Cornelis Rijckartssen tot genderen geloofden Joost Rijckartssen, priester, een rente. 29-5-1554

Fol 45v
Adriaen Cornelissen van der Dussen man van Claerken dochter Heer Joost Rijckaertssen, priester, verteeg op den brief tbv Jan Adriaen Doedijnssen, schout tot genderen met sijnen kinderen: Rijck, Adriaen, Thonisken en Henricxsken ende Dingentken. 26-8-1581

Fol 45v
Anthonis Eijmertssen man van Adrientken Rijcken verteeg op den rente tbv Wouter Joppen. 25-9-1605

Fol 46
Jan marcelissen, Drongelen, man van Adriana Adriaens Verwiel verteeg op land te Drongelen tbv Huijbert Claes Buijs. 14-10-1605

Fol 47v
Jan Corstiaenssen geloofde Catharina wedue Antonis Peterssen Ketelboeter een rente. 15-7-1550

Fol 47v
Antonis Laureijnssen van den Bogaert, Henrick Gerit Lenaertssen man van Aleijd Goossen Lambertssen mede namens Maricken en Dijmpna, zussen, Antonis zoon van za Jacops Wouterssen rademaecker man van Peterken, zus, erfgen van catharina Peters X Antonis Peterssen de Ketelbueter vertegen op den brief tbv Lambert Huijbertssen. 20-1-1574

Fol 49v
Adtriaen lambertssen van der Plas verteeg op den brief tbv Anneken Peters van gelcom. 24-10-1605

Fol 51v
Henrick Coene, rentmr Heusden, geloofde Jacop Willems van Cuijck een rente. 12-5-1549

Fol 51v
Jacob Willems van Cuijck verteeg op den brief tbv Jan van der Merwen Daniels. 20-3-1554

Fol 52
Wijnandt Oudaert namens Anna Oudaerts, zus, proc not van der wael Utrecht, verkoopt de brief aan Adriaen van der Merwede. 30-11-1605
Anna woonde in een huijs aan Domskerckhof te Utrecht, haer aengekomen , bij testament, van Anna Oudaert, dochter van Wijnandt Oudaert bij Maria van der Merwede.

Fol 52v
Land te Hedickhuijsen belenr baetgen wed Hannaert joosten. Verkocht aan Henrick Janssen Tepken, Herpt, en Peter Jan Dircken

Fol 54v
Gerit Aertssen de Potter verteeg op land te Veenin den Haenweert tbv Adruiaen Emonts en Gerit Claess. 5-2-1501
RA T0339 (oud 440) 1607

Fol 1
Jan Janssen Cock, Vlijmen, koopt land te Engelen. 3-1-1607

Fol 1
Willem Christiaenssen man van Claesken, dochter van Lambrecht Adriaenssen van de Grient. 1607

Fol 4
Rijmer Jan Hermanssen Hoorn, brouwer, 1607

Fol 6
Gielis Jan Gielissen, Sijmon Boudewijns man van Anneken Jan Gielissen en Mariken wedue Peter Jan Gielissen vertegen op een huijs te Heusden tbv Jan Dircxen, 25-7-1561
Belent Merten vande Graeffs erfgen.

Fol 6
Alaert Wouterssen, oom van de kinderen van Jan Dircxssen za, verteeg op den brief tbv Hac Mathijssen van Outheusden. 12-9-1578

Fol 6
Hack Mathijssen van Outheusden draagt op Mathijs Hacken, zoon, een huijs te Heusden. 12-9-1578

Fol 7
Willem Geritssen Verhoutert, ’s Bosch, koopt huijs te Heusden. 24-2-1594

Fol 7
Wiollem Verhoutert Geraertssen verteeg op een huijs opte Vischmarkt te Heusden tbv Adriaen Jorissen van Wijck.

Fol 7v
Adriana Lambrecht Loeffs wedue Adriaen Henricx Gijsmaers met Adriaen Henricx van Engelen verteeg op land te Vlijmen tbv Michiel Geerlincx. 13-2-1607

Fol 9v
Adriaen Tonis Lambertssen Hoorn, Tonis Adriaens van OLutheusden man van heijltken Tonis Lambertssen Hoorn ende Huijbert Geritssen van de Moer man van Beeltgen Antonis Lambertssen Hoorn, alle erfgen van Antonis Lambertssen Hoorn vertgen op land te Engelen tbv Corst Emertssen ende Wouter Cornelissen. 9-3-1607

Fol 10
Hendrick Dircxssen man van Marie Jans mede namens Jan Stevenssen, Dirick Diricxen man van Margfreta Jans en Otto Henricx man van Sijken Segers van Emmichoven vervangende voor Wijnant Mathijssen man van Willemken Segers van Emmichoven als erfgen van Sophia Cornelissen wedue Seger Antonissen za vertegen op land te tbv Geraert Janssen. 13-3-1607

Fol 16v
Opdracht tbv de kinderen van za Gillis Godert Dircxen, Haerstege, nl Alidt X Tonis Jan Cornelissen, Grietgen X Jan Claessen Wolffs, 3 onm kinderen met Adriaen Joosten van Hedichuijsen als voocht hun deel van de achtergelaten goederen van Aert Janssen voorss en zijn vrouw, 4-1607

Fol 17v
Aelbrecht van bruegel man van Alidt Geerlincx mede erfgen van Geerling Willems van Engelen, schoonvader, verteeg op land te B Broek. 4-1607

Fol 22v
Jan van Rijswijck, Veen, geloofde Geertruijt van Rietvelt wedue Jan Spierings. 13-3-1563

Peter Henricxen, schout Outheusden, namens Geertruijt van Wijfflidt wed Jan van Driel, proc Oisterhout, verteeg op de rente tbv Jacop van Prouning, alias van Deventer, namens zijn vrouw Christina van Wijfflidt. 22-10-1605

Fol 26v
Sebastiaen Segerssen te Eeten geloofde Wijnandt Cornelissen van Gellicum, coopman in hoppe, te Dordrecht, een rente.16-7-1607
Belent Tonis Joosten erfgen, casteleijn te Meeuwen.

Fol 30v
Gijsbert Hermanssen te Drongelen, oom en voocht van Jan Janssen Loeff, onbejaerde zoon van Jan Hermanssen Loeff bij Bartha Jans, verteeg op land te Douveren. 20-9-1607

Fol 30v
Herman zoon van za Daniel Reijnder Loijen, Vlijmen, mede namens Henric en Daniel, broers, Mariken X Peter Claessen, zus, namens Tonisken X Michiel Troij, proc Diest, verkopen land te Engelen. 20-9-1607.

Fol 33v
Anneken IJwens, Heusden, mede erfgen van Lucia Peeters Booms, moeder die mede erfgen was van Seger Janssen Kegelaer, oudt oom, met Anthonis IJwens, broer, verteeg op land te Outheusden tbv Jenneken Loef wedue Claes Claessen tot Outheusden. 10-9-1607

Fol 35
Willem Gerritssen Tueling vader van Jacop bij Cornelia Peters, Gompaert Gerritssen man van Geerborch Adriaens wedue Daniel Peterssen van berlicum, Peter hwnricx Knoijen namens Engelbert Christiaenssen Lijmsieder en zoon Jacop bij Lijsken Jacop Sebrechts geprocreert bij Corn Peter Janssen za, heusden, proc Amsterdam 20-7-1606, en Adriaentgen Adriaens Aelbrechts, allen erfgen van heijltgen wedue Jan Janssen de Backer enz. 6-11-1607

Fol 35v
Adriana Vierling als moeder van haer kinderen bij Cornelis Blanckaerts verteeg op een huijsje te Outheusden over den stenen brugge dat van mr Steven Blanckaerts was. 1564

Fol 38v
Anthonis Aertssen, Drongelen, als vader van Cornelis, bij Lijntgen Adriaens Verstert, Jan Cornelissen, Leerdam, X Oeijcken Anthonis mede namens Aernt Tonissen, swager, verteeg op land te Drongelen. 14-11-1607

Fol 40
Claes Godertssen van Wassenberch tot Baerdwijck verteeg op zijn deel van het versterf van zijn ouders, Vlijmen, tbv Huijbert Chielen vervangende Thonis en Grietgen, broer en zus. 8-12-1607

Fol 44
Adriaen Claessen van Udenhout man van Emmeken Willems wedue Willem Dircxen Poorter, Willem Willemssen, zoon van Willem voorss, met Adriaen Willemssen, oom, als voochr van de andere kinderen van Willem en Emmeke vertegen opde helft van een geseet te Wijck tbv Adriaen Dircx Poorter, Wijck. 3-7-1607

RA T0342 (oud 441) 1608

Fol 1
Dirck Loijen, Outheusden, verkoopt een geseet int Oister.

Fol 1v, 2v en 3
Adriaen Joostens, Hedickhuijsen als voocht em momber van de kinderen van za Dirck Godertssen, Haersteege, Jan Claessen de Wolf man van Margriete Gillis en Thonis Jan Cornelissen man van Alidt Gillissen en Jan Adriaenssen Strick man van Jenneken Stoffels vertegen op land te Vlijmen tbv Seger Willem Zegerssen. 10-1-1608

Fol 1v
Adriaen Joosten van Hedickhuijsen als voocht em momber van Dirick en Mechtelt kinderen van Gillis Godert Dircxen bij Henricxken Henricx, Jan Claessen de Wolf man van Margriete Gillis en Thonis Jan Cornelissen man van Alidt Gillissen en Jan Adriaenssen Strick man van Jenneken Stoffels vertegen de helft van een geseet daer Gillis woonde tbv Henrick Gillis Godertssen. 10-1-1608

Fol 4v
Michiel Heijman Meussen, Hulten, mede als voocht van Meeus Bratholomeus Adriaenssen, Cuijck, en als voocht van de kinderen van Wouter Jansen van Druenen, als Peter, Wouter, Aricken, Joostgen, Clara en Anna Wouters en namens Anthonis Tonissen de Raet za en de eefgen, voor de kijnderen van Peter en Jan Heijmanssen en de erfgen van dien, Maricken Wouters wed met Michiel Heijman Meussen als voocht, Wouter Gerits, Jut Heijn met Lambert Janssen wedue Herman Corsten, Lambert Janssen man van Dircxken Gijsberts, Jan damen man van Lijsken Roelofs, Cornelis Roelofs mede namens Jan Roelofs van Beijnen, alle erfgen van Bartholomeus Hermanssen verkopen land te Outheusden aan Willemken Heijmans wed Bartholomeus Hermanssen. 10-1-1608

Fol 5v
Bartholomeus Adriaenssen Colen, Vlijmen, en Jan Chielen verkopen land te Vlijmen.

Fol 7v
Adriaen Joosten den Jongen, Veen, en Cornelis Hermanssen kerck en HG meesterstot Veen ter eenre en Maricken Jans van Emmichoven ,et Adriaen Adriaens, zoon, en mathijs Willemssen X berts Adriaens, erfgen van Adriaen henricxen, Veen, ter andere zijde.de erfgen hebben in 1598 aan Jan van Rijswijck als HG collator goederen verkocht.

Fol 8
Jan Janssen van Drongelen man van Maricken Cornelis verteeg op land te Eethen.

Fol 10
Aernt Lambertsen, Vlijmen, namens Geertruijt, Barbara en Jan kinderen wijlen Dirck de Gruijter, proc ’s Bosch not naegelmaker, verkopen land te Hedickhuijsen aan Antonia Dirick van Bleeck X Gielis Janssen van Herlaer, schout Vlijmen. 4-4-1608

Fol 11v
Henrick Janssen van Es, Heusden, verteeg op een huijs te Heusden aen de Herpsche poort.

Fol 13v
Adriaen Cornelissen, aende Dussen, man van catharina Jacop Loeff mede namens alle eefgen van Anneken wed Melchior Jacopssen, broer van Catharina, verteeg op de versterf van Jacop Geritssen Loeff, Eethen, tbv Gerit Janssen Loeff, Eethen.

Fol 14
Schalck Janssen van Outheusden, Eethen, koopt land.

Fol 14
Hesterken van casteren wed capt Keerweder met Cornelis Aertssen Swartveger als voocht verteeg op een huijs in de Putterstraet, gecomen van Hannaert van Gammeren met Jutken, suster, tbv Henric Janssen van Eesseren.

Fol 14v
Dirck van Seventer als oom en bloetvoocht van Huijberty van SXevwenter onm zoon van Gijsbert van Seventer bij mariken ASerts van Rijswijck met Aert van Eck, ambachtsheer tot Vuijtwijck man van Cornelia van Seventer, moeije van Huijbert, vertegen op land te Veen.

Fol 15
Cornelia Spiering wed Wouter van OLutheusden, heer aldaer, met Roelof van Wel als voocht met consent van weesmrs vanwwege haer outste innocente zoon geloofden Hasia, Catharina en Philipot, kinderen za Jacops van Cuijck bij maria Rattelaer een rente.
20-5-1608

Fol 16v
Aernt van Gammeren man van Anthonia Cornelisdr van Gemert verteeg op land te Wijck. 20-7-1608

Fol 17
Joost Godertssen, Hedichuijsen, aen de Haersteeg verteeg op land te Vlijmen en Hedichuijsen tbv Godert Joosten en Aernt Anthonissen man van Geertruijt Joosten, Vlijmen.

Fol 21
Jan Pauwelssen van Drongelen, heusden, had een rente op land te Hulten.

Fol 21
Sebastiaen beelaerts geritssen, laeckencooper, heusden.

Fol 21v
Adriaen Joosten en Jan Joosten, broers, in de Langstraete, mede namens Lijcken Joosten, suster. Broers en suster van Claes Joosten za X Grietgen Gijsberts Stelt vertegen op hun deel van Claes, broer, tbv Anthonis Janssen als vader van Jan Thoenissen bij Grietgen voorss.

Fol 23
Lijsken Willems wed Aert Adriaenss, schout Drunen, met Eeuwout (of Eemont) Aeertssen, zoon, en Jan Cornelissen man van Lijsken Aerts, dochter, afstand van land te Outheusden tbv Jan Janssen Crol tot Douveren X Eeltgen Aerts, dochter.

Fol 27
Jenniken dochter Baltus Cornelissen, heer tot Alplas, voortijds wed Aernt Willem Roeloffs en nu X Adriaen Anthonissen Sprengers tot Engelen. 24-10-1608

Fol 29
Adriaen Jans Verwel, Genderen, man van Margreta Jans van Outheusden verteeg op een geseet etc te Genderen tbv Sebastiaen Geritssen Beelaerts X Heijltken Adriaens. 25-11-1608

Fol 30
Bernt Rochussen, Wijck, met sijne ervesoenen: Rochus Gijsberts en Willem Berntssen namens Cornelis en Geertruijt Bernts, zoon en dochter. 12-1608

RA T0343 (oud 442) 1609

Fol 1
Alit Antoenis wed Gijsbert Adriaenssen, Vlijmen, met Marten Colen als voocht, haer man, verteeg op een geseet te Vlijmen tbv Jan Janssen Dul. 12-1-1609

Fol 6
Anthonis Bouwenssen van der Stappen X Maricken Gerit Willems verteeg op land te Hedichuijsen. 21-2-1609

Fol 9
Hendrick van Outheusden namens Anthonis Beerenwouts man van Catharina van Outheusden verrteech op een rente. 23-3-1609

Fol 9
Otto van Rijswijck, veen.

Fol 10v
Lenaert balthussen de Best, heusden, en matheeus Willemssen Loickermans man van Claesken Willems mede namens Balthus Willemssen de Best, zwager, vertegen op land te Genderen. 4-5-1609

Fol 11v
Maricken Jans de Potter wed Robbert Peters van de Grient met Adriaen Janssen van Cuijck als voocht, Jan Robben van de Grient, Jan Adriaen Brant X Hendricxken Robben mede namens Lijsken en Peter Robben, kinderen Maricken, en mede namens het weeskind van Thonis Robbertssen za en geloofden Jan jacopssen de Leeuw onm zoon van Jacop bij Maricken van Gangelt, Bochoven. Een rente. 15-5-1609

Fol 12
Jan Costerius, licentiaet in beijde rechten, ’s Bosch, soene sa Jacob Hendricx van Engelen verteeg op een geseet te Engelen. 23-5-1609

Fol 15
Govaert Donck Geritssen, ’s Bosch, man van Beeltgen Adriaens Gijsmaers van Vlijmen verteeg op een geseet te Vlijmen tbv Robbert Adriaen Gijsmaers, Vlijmen. 14-7-1609

Fol 15v
Deling tussen Robbert en Beeltgen Adriaen Gijsmaers. 14-7-1609

Fol 16v
Het gaat over het huijs “den Swarten Beir”in de Smitstraet, belent huijs van Heijltgen Dirck Otten wed Hendrick van Amsterdam nu X Abel van Alphen.

Fol …
Adriaen Robbrechtssen, stiefzoon van Sophia Joris X Cornelis Jorissen Schut, was op 14-7-1609 commies opt fort van Sgravenweirt.

Fol 19
Jan vander Stegen, Berlicum, man van Maria van Meeuwen verteeg op land te Outheusden. 8-8-1609

Fol 20v
Adriaen Willem Handricx van Engelen, ’s Bosch, verteeg op een hofstad te Engelen tbv Joocob Goijaert Hendricx Kempenaer en Dirck Gerit Jan Geritse, beijde Engelen,. 18-9-1609

Fol 23
Dirck Loeff Anthonissen geloofde Gielis Janssen van Herpt een rente. 4-8-1565

Fol 23v
Pierre Jacqmaer, geb Noiseu, in de lande van Ludich man van Jenniken Gielis verteeg op de rente tbv Lenaert van Beverlo X Adriana Gielis en Geertgen Gielis. 15-10-1609

24v
Elizabeth wed Merten Janssen van Outheusden geloofde Gillis Janssen van herpt een rente. 17-10-1552

Fol 25
Gillis Janssen tot Heusden (zeker Gillis Janssen van Herpt)

Fol 28
Jacob Janssen van Sleeswijck man van Lijntken Jan Govertssen alsias Kolder, Cappel, daer moeder af was Adriaentgen Jan berntssen verteech op zijn deel van de goederen van Willemken Aert Loeff voortijds wed Jan Berntssen tbv Peter Janssen, , Outheusden. 22-10-1609

Fol 28v
Adriaen Janssen Verwel, Genderen, X Margareta dochter za Johan van Outyheusden bekende schuldich te wesen aen Mathaeus Willems Loockermans X Claesken Willems en Balten Willems de Best als erfgen van Agatha Claes Buijs, grootmoeder, ivm obligatie die Kohan van Outheusden op 1-7-1579 met Lambert Loeff za tbs Agatha is gepasseert. 2-11-1609

Fol 32v
Floris Cornelissen van Gemert verteeg op land te Wijck opten Bieshuevel aanbestorven van Adriaen Franssen, oom. 8-10-1609

Fol 33
Jan Cornelissen en Adriaen Cornelissen, broers, geloofden Claes Buijs hendricxen een rente uit een boomgaert waer Cornelis Buijs Janssen, vader, tochte heeft. 4-3-1556
Jan van Noort Adriaenssen man van Ida Claes Buijs mede namens de erfgen van Claes Buijs, Margriet Alart Btrants wed met voocht uitgezonderd Jaspar Buijs vertegen op den rente die Claes Buijs gedeijlt aan heer Frans, mede vertegen heeft tbv Geraert van gerwen. 14-7-1564. Vidimus 1-12-1609

Fol 34
Waelwuijn Janssen, sijdecramer binnen Heusden.

Fol 35
Jan Janssen van Bochoven, Elshout. 26-4-+1609

Fol 35v
Maricken Anthoenis wed Claes Janssen vander Sluijs, Eethen, nu X Bernt Thoenissen met Jan Claessen vander Sluijs, zoon, als voocht, Jan mede namens Anthoenis, Lambertgen, Anthonia, Aeltgen, Grietgen en Anneke Claes kinderen bij Maricken. 31-12-1609

Fol 38
Tbv Geraert Sebastiaenssen beelaerts bij Heijltgen Adriaenss. 5-1-1610

Fol 39v
Gerit martenssen van Gesel, op de Zwaluwe, Adriaen martensse van gesel, Dongen, Jacop Martensse, Gils, man van Lijsken martens van gesel, Adriaen Adrianssen, aen de Dussen, man van Margreta Martens van Gesel en Peter Jann Adriaen Aertssen, Dongen, X Emerentiana Martens van Gesel, erfgen van Marten van Gesel daer moeder aff was Lijsken Gerit Steven Blanckaerts vertegen op hun deel in land te Eethen waarin lambricht van haeren, secr als erfgen van Gerit Lambertssen, zoon, Gerit Janssen van Gesel en Anthonis Jans van Cappel de rest hebben, tbv Lambricht van Haeren. Er is een testament van Margreta van Gesel. 16-12-1609

Fol 41v
Huijch Janssen, Breijnte Conte in Henegouwen, als mede erfgrn van Jan Huijgens, vader, dewelke opdroech Anthonis Versluijs, swager, verteeg op zijn portie in land te Heesbeen door overlijden van de dochter van Anthonis Versluijs bij zijn comparante suster. 22-8-1609

Fol 41v
Op 20-7-1618 heeft Christiaen Voochts, ’s Bosch, als mede erfgen van Aernt Voocjts gelevert aen handen….


RA T0344 (oud 443) 1610

Fol 6v
Wijnant Cornelissen van Gelcom, hopcooper Heusden.

Fol 14v
Lenaert Janssen van de Pol man van Anna Dircxssen van de Graeff verteeg op een rente tbv Sebastiaen Beelaerts. 3-5-1610

Fol 15
Wouter Janssen, schout Herpt, man van Truijcken Adriaen Robben, Vlijmen, verteeg op lanf te Engelen, onverdeeld met Gijsbert Robben. 6-5-1610

Fol 15
Jan Heijmanssen van Bochoven voor d’een helft en Gijsbert Handricxssen en Cornelis Dircxssen voor d’ander helft verteegen op land te Herpt tbv Willem Daniel, Joris Daniels, Jan Michielssen en Handick Adriaenssen. 8-5-1610

Fol 15v
Lambert Jaerens als voocht van Marten en Barbara Eeuwouts van Gelcom, kinderen bij Mariken Martens van Wijck als mede erfgen van Cornelis Martenssen van Wijck vertegen op land te Genderen.

Fol 25v
Wouter Janssen de Jonge, Herpt, bekende schuldich te wesen aan Grietken Wouters wedue Adriaen Goderts van Bockhoven, Heusden.

Fol 30v
Claes Claessen van Gelcom, Drongelen.

Fol 32
Otto van Zuijlen was waarschijnlijk gehuwd met een dochter van Francois van Cuijck te Heusden. Hij was nom uxoris erfgen van Francois. 1631

Fol 32
Franchois van Cuijck geloofde Jan Fransen van den Broeck, Heusden, een rente
In de marge: Otte van Zuijlen man van zijn vrouw heeft afgelost aen handen van de weduie van Johan Frans van den Broeck 1631

Fol 32
Adriaen Duls Gerardtssen en Dirick Spiering van Wel Willemssen, schepen Heusden 1486.

Fol 33
Hier wordt het gehele zuster convent genoemd van Peer in het Graafschap Loon.

Fol 36v
Aert Adriaenssen Momboir, schout tot Engelen. 25-10-1610

Fol 44
Jan Henricxssen de Wit, zijn zoons (kinderen?) waren: Claes, Pieter, Aert en Henrick.


RA T0345 (oud 444) 1611

Fol 21v
Pauwels Heijmans te Hedichuijsen en heijman Jan van Bockhoven, Vlijmen, samen voor de helft en Jan Gijsberts, Cuijck, voor dander helft verkopen land te Herpt. 22-3-1611

Fol 25
Wouter Jansse de Jonge, schout herpt

Fol 30
Aernt Gijsmarss van Bockhoven verkoopt land in den banne van Engelen. 20-4-1611

Fol 47v
Jan Corstiaenssen geloofde Catharina wedue Antonis Peterssen Ketelboeter een rente. 15-7-1550

Fol 47v
Antonis Laureijnssen van den Bogaert mede namens Henrick Gerit Lenaertssen man van Akleijd Goossen Lambertssen mede namens Maricken en Dijmpna, zussen, Antonis Jacop Wouterssen Rademaecker man van Peterken, zus, alle erfgen van Catherina Peters vrouw van Antonis Petersse die Ketelbueter verrtegen op de brief tbv Lambert Huijbertssen.
Proc ’s Bosch. 20-1-1574

Fol 49
Adriaen Lambertssen van der Plas verteeg op de brief tbv Anneken Peters van Gelcom.
24-10-1605

Fol 51v
Henrick Coene, rentmr Heusden, geloofde Jaop Willemss van Cuijck een rente. 12-5-1549


RA T0346 (oud 445) 1612

Titelblad: Drossaert Nicolaes … … obit den 3e … 1612

Fol 1
Wouter Janssen, schout tot Herpt. 2-1-1612

Fo,l 2
Hanrick Janssen van de Haerstege, Baerdwijck, als bloetverwant van de kind… van Cornelis Jans Schuts bij Heijltken Aerts, ncht Van hanrick verteegop de goederen van moederszijde op basis van een contract tussen Hanrick en Cornelis van 13-1-1594 tbv Cornelis en Sijcken, zijn vrouw. 20-1-1612

Fol 3v
Aert Adriaenssen Notharis, schout tot Engelen. 4-1+1612

Fol 6v
Francois van Eijnhouts, Aerle Beke namens Cunera van Fleru, moeder, en zijn broers en zusters, Peter Fopius man van Elisabeth van Gerwen dochter van Franchoise van Fleru, alle erfgen van Margareta van Wijck,grootmoeder, dochter van Jor. Aernt van Wijck vertegen op land onder Wijck tbv Adriaen van der Merwede, neve, en Jan IJpelaer, licentiaat in beijde rechten. 6-2-1612

Fol 8
Jan Lamberts van de Leur, Haersteeg, en Gijsmaer Adriaenssen van Meerwick, ’s Bosch, vertegen op land te Haersteeg gekomen van Thoenisken Schouten. 9-6-1612

Fol 8v
Claes Janssen de Wit, Heusden, is geld schuldig aan Jan Beelaerts Geraertssen, Heusden,. 11-2-1612

Fol 10v
Jan Jansen van Bochoven, Elshout, geloofde Adriaen Goossen Clercx, Elshout, schadeloos te houden.

Fol 11v
Anthonis Joosten van Hedichuijsen, schout, Claes Anthonissen, Leenaert Janssen en Anthonis Berntsen, schepen Eerthen, tuigen dat Bernt Thoenissen van Veen en Willem Anthonissen Clet als bleotvoocht van Jenneken Baijens dragen op land te Eethen. 5-11-1602

Fol 12v
Joseph van Derfft???, ’s Bosch, man van Elisabeth Geerlin van Engelen verteeg op land te Lutterherpt tbv Adriaen Asdriaenssen Luijben, Lutterherpt, 2-3-1612

Fol 13
Dirck Adriaensen van Cuijck, Baerdwijck, als erfgen van Jacob van Veen Dircxen, grootvader, verteeg op land te Genderen gecomen van Geraert Muijlaerts. 18-12-1612

Fil 13v
Henrick Cornelissen Wissel, Driel. 5-2-+1612

Fol 14
Lambert Aert Loeff, Elshout , Jan Danielssen, Daniel Janssen en Anthonis Lamberts man van Jenneken Jan Danielssen, allen Baerdwijck, vertegen op land te Oudheusden.

Fol 14v
Emerentiana van Rosande wed Gerardt Prouninck alias van Deventer met Jan van heemskerck als voocht, mede namens haer kinderen: Jacop, Barbara, Josina en Emerentiana van Deventer verbinden hun huijs in de Potterstraet. 8-5-1612

Fol 15v
Cornelis Janssen Schut X Lucia Jans, Adriaen en Anthonis Robben en Anthonisken, broers en zus, veertegen op een huijs te Heusden in de Smitstraet tbv Reijn Jan Godert Hoorn. 10-5-+1612

Fol 16v
Walraven van Wierdenborch mede namens Aernt Bol, zwager X Aleijdis van Wierdenborch, Amersfoort. 16-3-1612

Fol 17
Henrick Godert van de Weteringe als voocht van de kinderen van Jan Claessen Roscam za, Anneken en Lijsken, verteeg op een geseet te Drongelen. 23-5-+1612

Fol 19
Aernt Cornelis van Gammeren man van Anthonia Cornelis van Gemert, heusden, verteeg op land te Aelburg tbv Frans Dircx Loeff. 13-4-1612

Fol 19v
Jenneken Loeff, Baerdwijck, met Jan Willems, haer tegenwoordige man, mede namens haer kinderen bij Gurling Willems van Engelen, met consent van Gerrit Geerlincx van Engelen als voocht van de kinderen verteeg op land te Elshout. 27-4-1612

Fol 23v
Maria Adriaen Janssen van Bockhoven, Hedickhuijsen wed Roelof Heijmanssen end naeweduwe van Peter Peterssen van Giessen met Dirck Hamel als voocht mede namens Mariken, dochter van haer oudste zoon Adriaen Roelen en drie kinderen van Marie Roelen, haer oudste dochter, Roeloff, Gerit en Adriaen. Ocker? Riekaert? X Aelthen Peters, Fijken Peters met Dirck Hamel als voocht vertegen op land te Hedichuijsen tot behoef van Anthonis Peters. 14-4-1612

Fol 35
Gijsbert Berntsen, Aelborch, X Gertruijt Aert Alaerts van der Sluijs, Genderen, en Gijsbert Gerntssen namens Marinus? Aerts van Rijswijck, buijten Gorinchem, verteeg op een geseet door Aernt Maerts met de doot ontruijmt, te Genderen en op land als daer door Anna en Adriana Maerts Versluijs der voorschreven Gertruijden meijen achtergelaten zijn. 29-6-1612.

Fol 42
Aerdt Adriaens geloofde Margriete wed Maes Jans een rente. 9-10-1551

Jan Buijs Janssen X Heijltgen Maes Janssen, Willem Dircx X Hilleekn Maes Janssen en Mariken Maes Janssen vertegen op deze brief tbv Staes Gerits Hoefsmit. 27-3-+1552

Staes Geritssen Hoefsmit verteeg op deze brief tbv de kinderen van Joost de Momber. 17-11-1559

Marcelis Janssen X Mariken Joost de Momber verteeg op den brief tbv Antonis geubeld. 19-2-1574

Fol 43
Claes Buijs Janssen geloofde Aert Dircxssen rente uit land van Outheusden Thomas Laureijssen. 22-2-1555

Anthonis Adriaens van Sprang verteeg op deze rente tbv de kinderen van Joost Geritssen de Momber. 13-6-+1564

Marcelis Janssen X Mariken Joost Geritsen de Momder verteeg op dezen brief tbv Heesken Wouters wed Anthonis Geubels met haer kind. 3-+2-1575

Fol 48v
Anthonis Handricxs hopcooper, Herlingen, in Vrieslant man van Anneken Adriaens van Wijck mede namens Mariken Adriaens, zister van Anneken, verteeg op een geseet te Wijck. 21-8-1612

Fol 49v
Boudewijn Janssen geloofde Gertruijt Dircx Hamel Gerits een rente. 8-6-1537

Fol 52
Jacopsken Staes van Andel wed Anthonis van Boxtel, speldemaecker, ’s Bosch

Fol 53
Claes Janssen de Wit, Heusden, had brouwerijen en woonde in de Hoochstraet

Fol 54
Barbara van Smalevelt namens Gerasrdt Splinter van Voorn , haer man, ’s Bosch. 6-10-1612

Fol 55
Maertken Joost Adriaen Doedijnssen, Wijck, voortijts wed Jan Everts, in leven te Veen, als enige erfgen van Evert Janssen, zoon, en Anthonis Janssen, zoon, net Joost Joris, haer man.

Fol 60
Henrick Adriaens Steenbacker geloofde Jan van Lanaken X henricxken peters van de Wiel een rente uit een geseet te Doeveren. 31-5-1575

Jan Claessen van Wijck, heusden, X Maeijken Peters als erfgen van Henricxken Peters van de Wiel, grootmoeder, verteeg op deze rente tbv Judith van Gammeren wed geraert Beelaerts.

Fol 61v
Hendrick gerits Blanckaert, Luci, Elisabeth, susters, Adriann Anthonis remboutsdaer griootvader aff was Gerit Steven Blanckaerts met Jan Jan Pauwels, Adriana Vierling wed Cornelis Blanckaerts namens haer kinderen bij Cornelis met Willem Boudewijns als voocht vertegenop een huijs in de Smitstraet.tbv Gielis Jans van Herpt. 16-6-1563

Fol 64
Michiel Serrvassen van veen, schouth Cuijck, als mederfgen van Jenneken Feesen, zijn moeder, verteeg op de helft van een rente tbv Henrick Argenssen man van Willemken Feessen, zus. 6-11-1612

Fol 66v
Joris Andriessen, Hedickhuijsen, X Alit Anthonis vande Velde is geld schuldig aan Sebastiaen Geritsen Beelaerts X Heijltgen Adriaens. 13-11-1612

Fol 74v
Willem Jan Tonissen, Cromvoirt, verteech op een hoffstadt etc in het fort van Crèvecour tbv Goossen Antonissen van Oorschot. 18-10-1612

Fol 75
Goossen Antonissen van Oorschot, Heusden, verteeg op een hoff etc in het fort van Crèvecour tbv de raed van Holland en West Vriesland.

Fol 80v
Jan Adriaenssen de Wilde, Luttelherpt, geloofde Adriaen Janssen van Cuijck, Heusden, een rente. 1-11-1612

Fol 81
Jan Willemssen Loockermans, Heusden, geloofde Adriaen Janssen van Cuijck als voocht van de twee kinderen van za Nicolaes van Delft bij Jenneken Joosten van den Bos een rente. 20-12-1612

Fol 82
Dirck Peterssen de Swart, orgelmaker, Vuijtrecht, X Cornelia de Hout erfgen van Peter van beusecom, oom, die getrouwd was met Cornelia van Wijck, Vuijtrecht, verteeg op land te Wijck, Cornelia aangekomen van Aert haer vader tbv Alit Boll wed Nicolaes Blanckaert.

Fol 83v
Jan van gerwen en Melchior Scheurbrant, nomine uxoris erfgen van Mechtelt van Nijenroij X den ouden castelijn Geraert Spierinck van Wel vertgen op land te Veen. 18-3-1613

Fol 85
Abraham Pauwels Born X Mariken Eeuwouts, Gorcum, verteeg op 1/5 van een hophoff te Outheusden tbv Peeter Jacops Verhaegen, Heusden, swager. 7-9-1613


RA T0347 (oud 446) 1613

Fol 24
Jan Janssen van Bochoven, Outheusden ten Elshout belooft een rente. 2-4-1613

RA T0348 (oud 447) 1614

Fol 90
Wouter Janssen, schout Herpt: schuldbekentenis voor geleend geld van grietken Wouters wed Adriaen Goderts van Bockhoven. 24-10-1614


RA T0349 (oud 448) 1615

Fol 1
Frans Geritssen van de Moer, Vlijmen, verteeg op land te Vlijmen tbv Geraert Peterssen Pennincx, Vlijmen. 13-1615

Fol 1
Huis te Heusden in de Hooghstraet of nabij de Waterpoort, de Rosmolen. Belend Graeffelijckheijt, Jan Willems Metselaer, Stadsstraete, Cornelis Geritssen van Elshout. 19-1-1615

Fol 1v
Mariken Goossens van Dordrecht wedue van Mathijs Volgraeff met Servaer Volgraeff als voocht verteeg op materialen van de huijsinge te Crèvercoeur etc tbv Jacop Adriaenssen vanden Grave, brouwer binnen Delft. 27-1-1615
Het huijs genaempt De Maecht van Dordrecht. Het huijs wordt bewoond door Mathijs Volgraeff.

Fol 2
Gherit Heijmanss geloefden Peter Goderts een erfpacht. 27-10-1525

Fol 2v
Jacop Peters Goudsmit verteeg op bovengemoende brief tbv Anthonis Ewouets, zijnen swager. 31-8-1552

Fol 2v
Jan Willemssem Locormans met Margreta van Gammeren, zijn vrouw, verteeg bovengenoemde rente tbv Huijbert Willemssen Locormans, broer.
Aert van gammeren en Jan man van Margriet van Gammeren hebben de goederen van hun ouders gedeelt. 2-1-1609
Deze rente is afgelost door Adriaen Danielssen van Berlecom man van de wedue van Willem Huijbertssen Lockermans. 19-6-1632

Fol 3
Jan Janssen Potters geloeft Theunis Euetssen een rente. 12-5-1563

Fol 3v
Heer Peter Gijsberts van gendt, proester, geloefde Katherijne wedue Ewout Peters een rente. 15-5-1527
Belend Jan de Stroijsnijder.
Heer Peeter, Antonis Adriaen Doedijns en Adriaen Gerits van Kuijck zorgen voor het goet.

Fol 3v
Jan van Dommelroijen als mede erfg van Aert Ewouts, zijn vader, en van Catharina wed Eeuwout Petersen verteeg op bovenbedoelde rente tbv de kinderen van Cornelis van Gammeren. 19-5-1600

Fol 4
Jan Willems Locormans met Margareta van Gammeren, zijn vrouw, verteeg op de rente tbv Huijbert Willems Loquermans, zijn broer, 10-2-1617

Fol 6v
Cornelia Gerits van Vuijtwijck wedue Adriaen van Rijswijck met Jan van Rijswijck haer zoon en voocht, Jan voorss, Geraert van Rijswijck, Cornelia van Rijswijck met Anthonij IJewns als assistent, alle kinderen van de voirss Adriaen van Rijswijck, vertegen op land te Veen tbv jonckheer Johan Ingenulant, Wijck. 12-2-1615
Adriaen voirss had het land verkregen op 30-10-1582 van Jan Bernts van Wijck.

Fol 7
Joost van Rijswijck Jans, Claes Jans tot Eethen, Willem Pijlijser Henricx ende Geeridt Steven Blanckaertds geloofden brueder Jan van den Bosch, prior qvent Sinte Mariendonck buiten Heusden een rente tbv het qvent. 23-12-1511

Fol 7v
Dat Broeder Antonis van Bocxtel, prior St Mariendonck met Jan Huijgen als voogt verteeg op bovenbesoelde brief tbv Merten Jacobs van Wijck.
Er is een cedulle gezien van 4-11-1565 waarin staat dat Cornelis van Haeren, Lucas van Bruegel, kelweder?, Henrick van den Bossche, kanter, Jan van Asten, Jan die Best van Heusden, Antonis de Best van heusden en Robbert van veen, allen broeders, het transport goedgekeurd hebben.

Fol 12v
Huijbrecht van Sevender, Dordrecht las eeniche erfgen van Adriana Aerts, moeije, verteeg op land te Veen tbv Wijnant Cornelis van Gellicum. 7-4-1615

Fol 16v
Cornelis Antonissen van Dordrecht namens Huijbrecht van Sevender, Dordrecht, swager (=schoonzoon)zal verkopen aan Waelwijn Janssen, zijdenlaeckencooper te Heusden, land te Heusden. 14-5-1615

Fol 18v
Wouter Jan Maechs geloofde Godert Jans Ketelaer een rente. 31-8-1539

Fol 18v
Godert Jans Ketelaer en Aleijt Seger Jans, zijn vrouw, vertegen op bovenbedoelde brief tbv mr Cornelis Tielemans, chirurgijn, 20-2-1550

Fol 19
Adriaentgen dochter wijlen Adriaen Willemssen ende Jenneken Cornelis Tielmans, erfgenamen van Cornelis Tielmans, grootvader, met Geraert Geerlings van Engelen als voocht verteeg op bovenbedoelde brief tbv Hendrick Janssen van Genderen. 1-6-1615.

Fol 19
Seger Franss Hantboom verteech op een huijs te Heusden aen de Kerckstraet tbv Jan Waelwijns. 21-5-1556

Fol 19v
Waelwijn Janssen en Mechtelt Jans met Gijsbert Janssen van Wijflits, haar voocht, verteeg op bovenbedoelde brief tbv Hendrick Jan Waelwijns, broer. 19-10-1599

Fol 19v
Lenaert Otten de Hondt (of Houdt), timmerman te Heusden, man avn Lijsken Hendrick Jan Waelwijns verteech op bovenbedoelde brief tbv Dirck Goossens Smith. 5-6-1615
Er is een accoort van 21-4-1614 tusschen Lenaert Otten namens zijn voorss vrouw en Waelwijn Janssen namens Mariken Cornelis wedue Hendrick Jan Waelwiijnssen.

Fol 22
Wouter Foelinck? Man van Adriana dochter za Jan Robberts van veen, Robbert van Veen ende Hendrick Ingenulandt als naeste vrinden der onm kinderen van Wouter voorss daer moeder aff is Adriana voorss vertegen op een huijs te Heusden inde Borchtstraet tbv Adriaen Janss kegelaer. 24-8-1547

Fol 22v
Seger Janssen Kegelaer verkoopt het huijs aan Geertruijt van Rietvelt wedue Adriaen Jans Kegeler., 9-4-1555

Fol 22v
Geertruijt van Wijfflit met Jan van Wijfflit als voopcht, Jan de Man Janssen, Jan Geritssen Lodowijns man van Adtriana van Eeuwick, alle als erfgenamen van Maximiliaen Strimont ende Jan van Wijfflits, broer van Geertruijt voorss, vertegen op dat huijs tbv Willem van Plettenborch. 10-6-1603

Fol 23
Jacobmina Deelen wedue Willem van Plettenborch mede namens Niclaes de Voocht man van Hestere van Plettenborch, dochter, procuratie not in den hage, mede namens Reijn ier van Plettenborch, proc schepenen te Arnhem, mede namens Anthonij Coignet man van Judich van Plettenborch, Guilliamme van Plettenborch, proc schepenen te Campen, mede namens haar schoonzoon Caspar Boom en zijn kind bij Sara van Plettenborch, Jan Plettenmborch, proc Gennep, allen erfgen van Wille van Plettenborch voorn vertegenop dat huijs tbv Huijbert Willemssen Loockermans, Heusden. 13-6-1615

Fol 24
Wouter van den Biesheuvel Adriaenssens mede erfgen van Jan Adriaenssen in Babyloniënbroek, broer, verteeg op land te Veen. 20-6-1615

Fol 26
Adriaen Claessen van Udenhout, Wijck, verteech op land te Wijck. 4-7-1615

Fol 26v
Dat Eelken Bartholomeus wedue Wouter Joppen met Willem Teuling als voocht mede namens haer doochter Heijltken bij Wouter. Jop Wouterssen, Peter Martenssen man van Willemken Wouters en namens de andere onm kinderen: Daniel, Peter en Mariken verwect bij Jenneken Daniels za. Vervangende Isaack Le Franck man van Adriaentken Wouters mbt de uitkoop van de erfenis van haer ouders vertegen op een stuk land te genderen. 6-7-1615

Fol 27v
Jan Cornelissen Spiering, Veen, man van Truijcken dochter Jacops Willemssen en Catharina Huijberts van den heuvel mede namens de 2 kinderen van Jan Gijsbertssen za bij Truicken voorn verteeg op land te Veen tbc Johan van Hoogedorp, Rotterdam.

Fol 28v
Lambert Janssen geltelubber, Hulten, mede namens Jan Sijmonssen, Oudheusden, verteeg op land te Oudheusden. 14-7-1615

Fol 33v
Catharina Bartholomeus vrouw van Gerit van de Velde namens haar man, proc not Philips Versen Rotterdam,. Gerrit heeft land binnen Oudheusden verkocht tbv Anthonis Loeff, borger Heusden,
Het land omtrent de Lazarije bij de voorss Catharina van Govert Janssen de brouwer, haeren zoon, genadert. 3-8-1615

Fol 40
Adriaen Bernts, Drongelen, man van Heijltgen Buijs, erfgen van Godschalck Buijs eenich zoon van Jan Cornelis Buijs en Maritgen Godtschalcx, zijn ouders za, verteeg op land te Oudheusdendoor Jan Cornelis Buijs achtergelaten. 3-10-1615

Fol 40v
Aernt van Eck, ambachtsheer tot Vuijtwijck ende borgmr van Woudrichem had een zoon Huijbrecht. 6-10-1615

Fol 43
Geraert van Gerwen, geboren te Antwerpen, namens Aernolt van Gerwen, vader, Antwerpen, verteeg op land te Drongelen. 9-10-1615

Fol 45
Aernt Anthonmissen van Gammeren, Dordrecht, mede namens zijn zuster Jenneken wedue Jan Goverts van Beaumondt ende Toniske Adriaens wedue Leendert Siberts van Hatert als erfgen van Adriana Cornelis, Dordrecht, procuratie Dordrecht not Jan Peterssen Vekemans, Aernt verteeg op land te Heesbeen. 16-10-1615

Fol 46v
Engeltgen Peeters wedue Jan Lamberts van de leur, Haerstege, met Rob Adriaens als voocht, Peter Jan Lamberts van de Leur, beijde namens Peeter, Robbert en lambrecht, onmondige broers, vertegen op land te Hedichuijsen.

Fol 47
Danieltken Geraert Hendricx Blanckaerts wed Govert Cornelis Wolffs, schout tot Meeuwen, met hendrick gerits, haere momber, Cornelis en Quirijn Goverts, broers, Danieltken namens Jan Willemse Kivit man van Jenneke Govaerts, procuratie Wichert Jans van Giethoorn, schout Meeuwen, en namens Aernt, Gerit en Adriana, onbejaerde kinderen, vertgen op land in Babyloniënbroeck.

Fol 48
Cornelis Hannaerts Haspel, Wijck. 20-8-1609

Fol 48v
Godert Goderts van Worcum geloofde Jenneken Adriaens, eertijts wedue van Gerit Tonis de Potter een rente. 10-8-1584

Fol 49
Adriaen Gerits de Potter, zoon van za Jenneken voorn verteeg op bovenbedoelde rente tbv Aernt Bernts. 26-10-1615

Fol 50
Lenaert Jans van de Pol, Wijck, Gijsbert Adriaens Aerts, Aelborch, man van Anneken Jans, Janneken Jans, vrouw van Hendrick Asdriaens, Ewout Joris wedue Eeltken Gerits mede namens zijn kinderen, Rochus Bernts man van Janneken Jans, Dionijs Dionijs man van Anneken Gerits en Michiel gerits, alle kinderen van Janneken Jans voorss, en Pieter Pauwels Smith, Heusden, allen als eerfgenamen van Jan pauwels, Aelborch, vertegen op een geseet tot Aelborch. 24-10-1615

Fol 54
Eewout Jorissen, Aelborch, man van Aeltken Gerits , Michiel Jans als oom en voocht van Chiel Gerits, jenneken Jans met Eewout als haer voocht en Anneken Gerits met Chgiel Jans als haer momber. Allen erfgenamen van Jan gerits, schout tot Aelborch, vertegen op land aen den Genderschen dijck. 18-4-1613

Fol 56
Gijsbert Reijerssen, Jenneken Reijers met Cornelis Mertens als haer voocht, Cornelis Martens van Leckerkerck man van Jaetgen Reijers, Adriaen Jan Reijers, Hendrick Peeters van der Borch man van Eeriken Jacops, vervangende Trijntgen Teunis met haer kind bij Dirck Jacop Reijers. Allen als erfgen van Jenneken Reijers, Heusden, vertegen op land te Veen. 11-11-1615

Fol 63
Willem Adriaenssen van Braeckel man van Neeltgen Lambrechts en Jan Leenderts van Bocxtel, zoon van Neeltgen bij Leenaert Hendricx van Bocxtel vertegen op een huis in de Potterstraet te Heusden. 11-12-1615

Fol 65
Aert Anthonis met Jan Thielemans als voocht van de voorkinderen van Aert bij Marijken Adriaens van Berckelaer: Barbara, jenneken, Steven, Anthionis, Jan ende Marijken geassisteert met Joachim Janssen, schout tot Engelen, vertegen op land te Hedichuijsen. 12-12-1615

Fol 67
Sebastiaen Beelaerts, laeckencooper te heusden, geloefffde Jan Staes van Andel, alias Johannes Andellins,met zijn mede erfgenamen van Staes Meeus van Andel schadeloos te houden van een rente. 20-10-1615.

RA T0350 (oud 449) 1616

Fol 18v
Wouter Janssen, schout Herpt, belooft Grietken Wouters, wedue Adriaen Goderts van Bockhoven een rente. 26-2-1616
Afgelost op 14-5-1618

Fol 35
Jan Janssen van Bockhoven te Elshout man van Mariken Emonts treedt op in de scheiding van de goederen van Emont Cornelissen za, schout van Outheusden. 9-4-1616

Fol 63
Adriaen Gijsberts van Bockhoven verkoopt de helft van een stuk land in den ban van Wijck aan Gijsbert Joosten. 6-6-1616


RA T0351 (oud 450) 1617

Titelblad
Anthonis van Gemert, obijt 22-10-1617

Fol 1
Jan van Ouwerschie, gerichtsbode dezer stede. 14-1-1617

Fol 3v
Peeter Robben van de Grient ende Peter Jansse van Bommel man van Lijsken Robben van de Grient als mede erfgen van za Robbert Pieterssen van de Grient, schout tot Herpt.
16-1-1617

Fol 6
Jan en Peter Robben van de Grient, Jan Brants, Vlijmen, als vader van Adriaen, Rob en Jan, kinderen bij Henricxken Robben van de grient, Peeter Jansse van Bommel man van Lijsbet Robben, alle erfgenamen van Robbert Peeters van de Grient vertegen op land te herpt. 19-1-1617

Fol 6
Claes Janssen als man van Anneken Aerts ende Aert Janssen van Hassel man van Tonisken Aerts vertegen op land te Outheusden ten Elshout tbv Huijbert de Beir Segerssen. 24-1-1617

Fol 6v
Huijbert de beir Segersen man van Barbara Aerts en Claes Janssen man van Anneken Aerts vertegen op een geseet te Outheusden ten Elshout tbv Aert Janssen van hassel man van Thonisken Aerts. 24-1-1617

Fol 7v
Huijbert Claessen Buijs, borger heusden. 9-2-1616

Fol 8v
Aleijdis Bolle, wedue Nicolaes Blanckaert, drossaert en dijckgraef. 24-1-1617

Fol 10v
Dirck Brienenssen Poirter, Veen, daer moeder af was Lijntken Dircx, lest vrouw van Marten Michielssen verteeg op een geseet te Veen int Paradijs tbv Marten Michielssen, stiefvader, met Jenneken, Sijken, Anneken ende Michiel Mertenssen, halve broeder ende susters bij voorss Lijnken. 31-1-1617

Fol 13v
Dat Anthonia Corst Piecken wedue Willem Adriaenssen van Aelborch, Heusden, verteeg op land te Heusden. 1-2-1617

Fol 14v
Herman Anthonissen, ’s Bosch, namens Joost Hendricxssen ende hendrick Gielissen Seemtouwers, Amstyerdam, als erfgen van Lijsken Giellis van Bochoven vertegen op een halve hof te Vlijmen, gemeen met Giellis Janssen van Heirlair, schout tot Vlijmen. 3-2-1617

Fol 15v
Pieter Martenssen Molder, Saltbommel, man van Willemken dochter za Wouter Joppen, molder in Heusden, verteeg op een deel van een geseet te Genderen. 8-2-1617

Fol 16
Handrick Janssen van Hedickhuijsen, wondnede int cleijn manhuijs, verteeg op land te Baardwijck. 8-2-1617

Fol 19v
Jan Janssen breeckel man van Jenneken Hendricx van Hedickhuijsen veteeg op zijn portie in een geseet te Baerdwijck, zoals Hendrick Janssen van hedickhuijsen onlancx vercoft heeft aan Willem Gielissen, Baerdwijck. 13-2-1617

Fol 20
Dat Lenaert ende Jan Janssen van den Cleijberch, broers, beide Eethen, vertegen op land te Douveren. 15-2-1617

Fol 24v
Huijbert Lambertssen van de Plas, procureur voor de vierschaer te Heusden, 22-2-1617

Fol 25v
Dat Geertruijt Adriaens wedue Anthonis Joostenssen van Hedichuijsen, castelijn en rentmr van de Heere van Eethen en Meeuwen met Adriaen Joosten van Hedichuijsen als haar voocht, mede namens Maijken, Anneken Maijken, Huijbert, Jenneken ende Antonette, onm kinderen van Anthonis Joosten voorss bij Geertruijt, Jacques van Hedichuijsen voor hem selven, vervangende den selven Adriaen Joostens ende Jacques voorss ende hen sterckmakende voor Joost Anthonissen van Hedichuijsen, resp neve en broer, drossaert over de dorpen Heeswijck, D’Interen ende Berlicom ende de voorss Adriaen Joosten namens Johan hendricxen sijden-winckelhouder, Gorcum, ende Johan Adriaenssen Stael, secr aende Dussen, bijde nomine uxorum, mitsgaders Johan van Wijck Anthonissen als mede erfgen van de voorss Anthonis Joosten van Hedichuijsen, procuratie door Jan Huijbertssen van de Weteringe, schout op den Hil, Hendrick van der Weteringe, Gouvertssen. Zij verkopen land te Vlijmen aan Thonis Dircxssen, Haerstege. 23-2-1617

Fol 28v
Gijsbert Adriaenssen Koij, Outheusden ten Elshout, koopt land. 2-3-1617

Fol 29
Marie Rombouts wedue Adriaen Gijsbertssen Koij, ten Elshout, met Rembout Adriaenssen Koij, Cornelis Adriaenssen Koij, timmerman, mede namens Aert, Tonis, IJwen ende Lijsbeth, onmondig, geloofden Roelant van der Walle een rente. 27-2-1617

Fol 30v
Peeter Pauwelssen Hoeffsmidt, heusden, bekende ontvangen te hebben van Judich van Gammeren wedue Geraert Belaaerts Adriaens, Heusden. 18-3-1617

Fol 32
Adriaen gerritssen de Potter, borger Heusden ontrent de Waterpoort in de Hoogestrate, verteech op een geseet te Doveren. 28-3-1617

Fol. 32v
Godert Claessen, Besoijen, voor 1/3, Andries Claessen, Sprangh, voor 1/3 en Adriaen Janssen man van Lijsken Peeters, Adriaen Janssen Leempoel, Sprangh, Peeter Janssen Leempoel, secr Sprang, Hendrick Corstiaenssen, Sprangh, man van Marijken Jans ende Marten Adriaenssen man van Claesken Jans. Alle kinderen van Anneken Claes voor resterende deel. Erfgenamen van Joostgen Claes, zuster en moeije, vrouw van Vijver Franssen van Osch, Babyloniënbroek. Zij maken een erfscheiding. 30-3-1617

Fol 32v
Robbert van Voorn, schout Oirschot, man van Adriana dochter wijlen Job Voochts, Christiaen Voochts, Matheus zoone, Adriaen zoone Matheus voors, Adriaen Segersson, raedt ’s Bosch, man van Elisabeth dochter van Matheus voorss, Hendrick Jan Hieronimus van Grienoven man van Martijntgen docher Heijman Voochts, ende Christiaen Huijbertssoon van Heesbeen man van Adriana dochter Heijmans voors. Alle neven ende erfgen Chrstiaen Heijmans Voochts, grootvader, en van Aernout Voochts, oom.
Nog genoemd: Adriaen Matheus Gelandi den camerlinck. 6-4-1617

Fol 36v
Huijbert Janssen van Heesbeen, Heusden

Fol 39
Adriaen Cornelissen Cooten wondende te Vlijmen. 4-1617

Fol 40
Geertruijt Beelaerts wedue Adriaen van Noort Pauwelssen met Gerard van Engelen als voocht, Joncker Diederick van der Stegen als man van Jenne van Noort ende Goosewina van Noort, kinderen van Adriaen van Noort voorss vertegen op anderhalve mergen te Veen. 11-4-1617

Fol. 40v
Henrick Jan Hieronimus van Groensven, Driel, als man van Martijntgen, dochter Heijmen Voochts vertegen op land te Herpt. 12-4-1617

Fol 41
Godert Lambertssen Hooren geloofden Corstiaen Heijman Voochts een erfpacht. Belent Godert Dircxsoon en Godert Gijsbertsoon. 18-5-1565

Fol 42
Adriaen zoone Matheus Glandj den Camerlinck, heusden, als mede erfgen van Aernt Voochts christiaenssen verteeg op vorenbedoelde rente. 14-4-1617.

Fol 42
Aernt Dircxen voo hem selven en Godert Joosten als man van Jenneken Dircx, Adriana Dircx en Anna Dircx geloofden Corstiaen heijman Voochts een erfpacht. 8-4-1563

Fol 44v
Dirck van Lith Anthonissen, Corne,lis Roelofssoon van Gellicum, doctoir in de medicijnen, Dirck Roelofssoon namens Adriana Roelofsdochter, suster, vertegen op een deel van een geseet te Wijck. 27-4-1617

Fol 45
Staes Cornelissen en Cornelis Staessen, zoon, beijde Heusden, vertegen op land te Herpt tbv Dirck Bruijstenssen. 28-4-1617

Fol 45v
Joncker Adam van der Cammen man van marie van Outheusden, Giessen, namens Magdalena van Outheusden, Floris van Outheusden die getrout hadde Sophia van Voort, proc te Someren. Zij verkopen een huijs etc aan Glaude george de la Forest. Huijs op de hoek van de Susteren stege in de Hoochstrate. 2-5-1617

Fol 47
Nicolaes Cornelissen, poortsluijter te Gorinchem man van Anneken van Peeter Emontssen, Hedichuijsen, bij Anneken Adriaens za verteeg in sekeren hophof te Hedichuijsen tbv Peeter Emontssen voors. 18-5-1617

Fol 47v
Peeter Janssen Moets van Bommel als man van Elisabeth Robbrechts van den grient, allen als erfgen van Robbert Peeterssen van de Grient, haer vader, verteeg op land te Herpt.
15-7-1617

Fol 48
Marten Ewoutssen van Gelcom, Gorinchem, als mede erfgenamen van Cornelis Martenssen van Wijck, zijn oom, verteeg op een huijs in de Smitsstraet. Belnd: Barbara, zus en Jong? Willem van den Berch, weirt inde Swaen, tbv Jan Pontus Lagrue, borger te Heusden.
18-5-1617

Fol 48
Matheus van Gerwen, Hamborch, als mede erfgenaam van gerit van Gerwen ende maria Pels, vader en moeder, verteeg op land te Genderen “Den Bulck”. 19-5-1617
Er is ook gescheijden met Aernout, broer en Nicolaes van Opalphens man van Catharina van Gerwen, suster. 25-8-1609

Fol 49v
verkoopakte

Fol 51v
Luijtgen van Tongeren wedue Peeter Hendricxen Knoijen met Lambert van Haeren als voocht geloofde Govert Gijsbertssen de Momboir een erfpacht uit een huijs op de hoek van de Engestraete Sophia Peters wedue Henrick Janssen KNoijen aan d’eene zijde. 10-6-1617

Fol 52v
Emmeken Lambertsdr wedue Jan Houtecoeur, Heusden, met Jan Lenaertssen van Bocxtel als voocht mede namens Anthonis Thonissen geprocreert bij Weijntgen Jansdr ende namens Peeter Aertssen van Malsen geprocreert bij za Peeterken Jansdr verteeg op een huijs in de Pelserstraet. “De Drie Co[noningen???] tbv Aert van Malsem.
Belend Jan Thielemanssen van Walraven en Jan Franssen van den Brouck.

Fol 55
Peeter Robbertssens van de Griendt, Herpt, bekende schuldich te wesen Peeter en Jan Thonissen, zoonen van Anthonis Robbertssen van de Griendt. 17-6-1617

Fol 55
Jan Janssen Clitsing, Aelborch, geloofde de erfgen van Jan Jan Hagen een erfpacht.
5-2-1603

Fol 55v
Jan Thonissen, Waelwijck, Gerit Jacobssen, Heusden, ende Jan Pauwelssen, ’s Bosch mede namens broers kinderen, allen als erfgenamen van Jan Jan Hagen vertgen op bovengenoemde brief tbv Huijbert Adriaenssen van Gorcum, heusden. 22-6-1617

Fol 56
Wijnant Adriaenssen Colen wednr van Dingentken van Tongeren mede namens zijn onm kinderen bij Dingentken, Michiel Oris man van Luijtgen van Tongeren veetegen op een huis te heusden op den hoek van de Engestraet tbv Walraven Joosten Cramer, Heusden.
13-6-1617

Fol 58v
Jan Rijcken, Dingen Michiels mede namens Jan Doedijn Adriaens, henrick Lenaertssen, Corst lenaertssen, Pauwels Aertssen man van Anna, Cathalijn wedue Balthazar Adriaenssen de Best met Willem Balthus, zoon, alle als erfgen van Peter Rijcken ende heesken Lenaerts, zijn vrouw vertegen op land te Aelborch. 31-5-1576

Fol 59v
Jan Gijsberts man van Lijsbetten Vrancken van den Veen verteeg op land met timmeringen te Vlijmen, tbv Willem Vrancken van den Veen. 18-3-1460

Fol 59v
Willem Vrancken van den Veen geloofde Janssen Gijsbertssen een erfpacht.

Fol 60
Jan Gijsberts verteeg op optren brief tbv Dircken Jan Luijberts zoonsdochter van hedichuijsen. 29-9-1472.

Fol 60
Hendrick de Ruijt, Hemert, man van Aeltgen Aelberts ende Thijsken Aelberts vertegen op een erfpacht. 11-7-1617

Fol 60v
Roeloff Anthoniszn geloofde Wijnrick ende Claes, kinderen van Claes Spierinck Jan Hagen een erfpacht. 31-12-1518

Fol 60v
Wijnnant Hagen Claes Spieringszn ende Godert Peeters Ketelaerszn man van Claesken Claes Spierincx Jan hagen vertegen opten brief tbv Gijsbert Henricx. 14-12-1545

Fol 60v
Hendrick de Ruijt, Hemert, man van Aeltgen Aelberts van Wieringen en Thijsken Aelberts van Wieringen verteeg op een rente tbv Huijbert Adriaenssen van Gorcum. 11-7-1617

Fol 61v
Dat Gielis Florissen geloofden Anna Gijsbert henricx een erfpacht. 1-2-1557

Fol 62
Anna Gijsberts verteeg op vorenbedoelde brief tbv Hernrick Gijsberts. 20-010-1565

Fol 62
Heer Thomas Gijsberts, canonick tot Heusden en Anna Gijsberts met Dirck Hamel Dirckzn als hun voocht, Dirck voorss als man van Marijken Gijsberts ende Hendrick Janssen van ASmsterdam als man van Heijltgen Dircxdr van de Wiel vertegn op vorenbedoelde brief tbv Aelbert Bartholomeus en Anneke Cornelis Buijs. 28-12-1574

Fol 62v
Dat Dirck Cornelissen Buijs als voocht ende oom van het onm kijnt van za Jan Cornelissen Buijs den ouden, schout Outheusden, bij Marijken Godtschalck van Outheusden, natuurlijjke dochter, mede als voocht ende oom van de kinderen van Jan Cornelissen Buijs den jonge bij Jenneken Adriaen Appels verteech op de helft van de brieven tbv Aelbert Bartholomeus.
8-12-1575

Fol 62v
Hendrick de Ruijt, Hemert, man van Aeltgen Aelberts van Wieringen ende Tghijsken Aelberts van Wieringen vertegen op een rente tbv Huijbert Adriaenssen van Gorcum, 11-7-1617.

Fol 63
Zij was een dochter van Aelbert Bartholomeussen van Wieringen die een huis bezat in de Hoogestrate.

Fol 63v
Rutgert Cornelissen Cool, Heesbeen, man van Adriana Jans van der Plas wedue Anthonis Willemssen verteeg op een geseet in Heesbeen. 12-8-1617

Fol 64v
Geertruijt vrouw van Boijdens van Palanen met Boijden Boijdens, Jan Boijdens en Cornelis Boijdens, zonen vertegen op 4 mergen lants in Babyloniënbroek tbv Jacop Lambert Gerits, 14-11-1482

Fol 65v
Gerit Spierinck van Wel man van Ermgaert Jacop Lambertsdr verteeg op bovenstaande brief tbv Matheus Gerits van Gerwen. 14-2-1533
Cornelis Jacop Lambertss verteeg op deze brief tbv Gerit Spiering van Wel sijns swager. 10-4-1533

Fol. 66v
Dirck Janssoon tot Veen geloofde Janssen Sebertszoon een erfpacht. 20-4-1529

Fol 67
Jan Zebrechts verteeg op bovengenoemde brief tbv Claes Buijs Henricxzn. 6-12-1538

Fol 67
Jan van Oirdt Adriaenszn man van Ida Claes Buijs, Alaert Brant man van Margriet Claes Buijs, Heer Frans Buijs Claeszn, Jasper Buijs Claes ende Willem Hannaerts waar moeder af was Jenneken Claes Buijs allen erfgenamen van Claes Buijs Henricx mede namens mede erfgenamente weten Pauwels Buijs Claes, Marijken Claes Buijs, weeskint van Thomas Buijs Claes enz vertegen op bovenstaande brief tbv Gerit van Gerwen Matheus. 5-1-1562

Fol 69v
Dat Joost IJpelaar Janssen man van Willemken Turcx geloofde de kinderen van Dirck Loeff Henricxen een erfpacht. 15-01-10589

Fol 70v
Franchois Dircxen Loeff, ’s Bosch, verteeg op bovenstaande brief tbv Hendrick Janssen van genderen, Heusden. 4-9-1617

72v
Nicolaes Blanckaert namens Isacq Michiels onm kint van Michiel Hackenssen za vertegen op een huijsken in de Potterstraet te Heusden, aent herpts eijnde, bijde Herptsepoort tbv Willem Janssen, coopman. 21-10-1588
Met naer inhouden van sekere coopcedule gepasseert tusschen Cornelis Franssen van Gemert za als voocht van t voorss kint. 27-12-1586

Fol 72v
Huijbert Willemssen Loockermans, borger Heusden, man van Jenneken Willem Janssen verteeg op bovenbedoelde brief tbv Jan Peterssen de Vries, timmerman. 29-12-1613

Fol 73v
Mechtelt Jans wedue Wouter Lambertssen van de Leur tegenwoordig van Gerard Adriaenssen den Hoogenwerff, Lutterherpt. 2-9-1617

Fol 75
Frans Cornelissen Nippel, tingieter tot Gorinchem, man van Marijken Goverts de Momber, dochter van Govert HGijsbertssen de Momber, borgmr heusden, geprocreert bij Elisabeth Jan Corstieans Knoijen, te voren vrouw van Bastiaen Willemssen van Vuijttenhove, verteech op alle goederen van de ouders van zijn vrouw tbv tbv zijn schoonvader. 4-10-1617

Fol 75v
Anthonia Cornelisdr wedue Aernt van Gammeren met haar tegenw man Jan Joosten van Nachtegale verteeg op vier hond lant te Herpt tbv Gerietgen Jan Heijmansdr met haere kinderen verwect bij Hack Michielssen . (Accoord tusschen Aernt Cornelissen van Gammeren ende Hack Michielssen op 31-1-1610). 7-10-1617
Belend: pastorije tot Herpt, Willem Buijs van Woeringe, Afterwech en mannenclooster van Heusden erve

Fol 76
Grietgen Jan Heijmansdr wedue Hack Michielssen, Herpt, verteeg op een huijs nabij de Waterpoort te Heusden tbv Anthonis Cornelisdr wed Aernt van Gammeren tegenw man Jan Joosten van Nachtegale. 7-10-1617

Fol 76v
Willem Willemss geloofde Daniel Claes tot Engelen een rente. 9-4-1546

Fol 77
Cornelis Willemssen van Wijck als erfgenaam van Daniel Claessen verteech op bovenbedoelde rente tbv Huijbert Willemssen Loockermans, borger te heusden. 18-12-1613

Fol 77v
Gerit beijdens geloofde Jan Robertssen van Veen een erfpacht. 6-8-1532 Onderteeckent door Potter

Fol 77v
Abel van Alphen namens Catharina Pelgroms wedue joncker Jan de Bever met joncker Gilam de Bever, haere zoon, procuratie Oisterwijck 6-7-1617 voor Jan Peijnenborch, verteech op de helft van bovengenoemde rente tbv Jan Beelaerts, Heusden. De andere helft was afgelost door Nicolaes Beelaert. 12-10-1617

Fol 79
Dirck van de Water namens Pauwels Wijnants, zoon van za Pauwels Wijnants, raedtsheer in ’s Bosch, man van Johanna Herman van Casteren en bij den selve ende Josina Wels zijn vrouw, tsamen verweckt, laeckencooper ende jacob van casteren, zoon van Herman van Casteren, oock laeckencooper, herman Wijnant Adriaenssen, bierbrouwer. Allen ’s Bosch en mombersover de onm kinderen van herman van casteren en Josina Wels, procuratie not van den velde ’s Bosch 6-9-1617, verteeg op een rente tbv Huijbert Claessen Buijs. 24-10-1617
(bedoelde rente werd op 10-3-1567 door Claes Gerits Back te Wijck geloofd aan Clement Adriaenssen te ’s Bosch)

Fol 81
Daniel Janssen Cluijt, solfdaat, man van Marijken Wouter Joppen bekende schuldich te wesen. 30-10-1617

Fol. 82
Lijsken Jans wedue Walraven Dircxen, Mechtelt Jans lest wedue van Gerard Adriaenssen Hiogenwerff, Adriaana Jans wed Sebastiaen Janssen meijen met Frederick Janssen als voocht, Fredrick mede namens Peter ende Jan Thonissen Robben, alle erfgen van Henrick Frepkes, Herpt, verteeg op lant te Hedichuijsen. Belent Adriaen Joosten en Baetgen Hannaert Joosten. 4-11-1617

Fol 82v
Aeltgen Bartholomeus Goderssen de Brouwer wedue Wouter Joppen van der Dussen verteeg op een erf te Heusden op de haven tbv Jan Janssen van Colen. 4-11-1617

Fol. 83
Jan Janssen van Colen, timmerman, bekende schuldich te wesen Frans en IJda, kinderen van za Jan Janssen Roscam. 4-11-1617

Fol 84
Wouter Adriaenssen van den Biesheuvel als mede erfgen van Jan Adriaenssen, broer, verteeg op land te Veen tbv Joost Janssen Boeijen ende Mechtelt Dircx, zijn moeder. 2-7-1605

Fol 93v
Jan Cornelissen in de Haerstege als mede erfgen van Jenneken Jan Buijs. 7-12-1617

Fol 94
Mathijs Geritssen metselaer, borger heusden, verteeg op een huijs etc te Heusden aan de Nieuwe Wijckse poort. 7-12-1617

Fol 102
Adriaen Geritssen man van Lijntgen Joost Boeijen ende Anthonis Aertssen namens Barbara Joost Boeijen, procuratie not te Gorinchem, Barbara Joosten van Veen, Gorinchem, als mede erfgen van Joost Janssen Boeijen ende Huijberttjen Cornelis, haer vader ende moeder, machtigen Thonis Aertssen, halve broeder van moederszijde, Veen, om de goederen van haer ouders te scheijden. 15-12-1617

Fol 104v
De gemeijne gesworende van Veen hebben verkocht aen Beatricx wedue Leonis Beijdens van Wijck een erfpacht. Deze is betaelt en voldaen. 13-8-1509

Fol 106
Dat Boudewijn Leonis van Wijck Beijdens, gerit Jan Aerts van Berlecom man van Marie, Steven Bernts man van Catharina, beide dochters van Leonis vertegen op een rente die het dorp van veen aan Beatricx verkocht hadden. Een rente als Oth van Rijswijck gekooft heeftRoeloff Willemssen van haestrecht, nog een zoals Joest peeter Aerts en Peeter Beris Aerts gelooft hebben aan Beatricx voorss en nog op rentes voor zover men daer inne gerechticht is, Mechtelt Jans van den Sande, Joost Janssen van Gellicom bastaert ende Gerit Janssen van der Molen gesamenderhant gevesticht hebben de voorss Roelof van Haestrecht tbv Herman leonis van Wijck Beijdens. 3-9-1520

Fol 106
Leonis Eelkens, ’s Bosch, namens eerwaerde heer Jan zoon van za Wouter Eelkens Janssen, priester en licentiaet in de godtheijt, ’s Bosch, procuratie not Peter Peterssen van Leeuwen ’s Bosch 19-12-1617, verteechop een rente tbv Peeter Verhagen, Heusden. 20-12-1617

Fol 107
De stad heusden heeft opgedragen tbv Johannes Grevius, dienaer des Godlicke Woorde, heusden, een huijs etc. 4-1-1618

Fol 108
Adriaentgen Geritsdr wedue Jan Pauwelssen, Aelborch met Lenaert Janssen van de Pol, Wijck, swager, verteeg op een timmeringen te Aelborch tbv de kinderen van Lambert van Haeren, secretaris deser stede, geprocreert bij wijlen Marijken Daniels. 1-4-1617

Fol 108v
Judick van Gammeren wedue Geraert Adriaenssen Belaerts met Sebastiaen, Jan en Grietgen Belaerts, haer kinderen. 21-7-1617.

RA T0352 (oud 451) 1617

Fol 3
Herman Anthonissen, ’s Bosch, namens Joost hendricxssen, hendrick Gielissen Seemtouwers, Amsterdam, als erfgen van Lijsken Gielen van Bochoven vertegen op een stuk land, een ander deel is van Giellis Janssen van Herlair, schout Vlijmen.

Fol 10
Peter Janssen van Bommel man van Lijsken, dochter van za Robbert Peeterssen van de Grient, schuldbekentenis aan Adriaen Janssen van Cuijck. 16-2-1617

Fol 20
Robbert van Voorn, licentiaet in beijde rechten, schout Oirschot, man van Adriana, dochter za Jan Voochts, Christiaen Voochts Matheuszone, Adriaen, Elisabeth X Adriaen Zegersseen, ’s Bosch, Hendrick Jan Hieronimus van griensvenne X Martijntgen dochter van Heijman Voochts, Christiaen Huijberts van Heeswijck X Adriana Heijmans, alle neve van Aernt Voochts Christiaenssen, oom, vertegen op land te heusden.

Fol 24
Margreta Jans wedue Hack Michielssen Buijs verteeg op land te Herpt.

Fol 47
Grietken Jan Heijmans, Herpt, wedue Heck Michielssen met Henrick Janssen van (Genderen?) als voocht verkoopt een huijs te Heusden ontrent de Waterpoort aan Antonia Cornelis wedue Aert van Gammeren, nu X Jan Joosten Nachtegael..
Belent: Jan Heijmansse van Bochoven

RA T0353 (oud 452) 1619

Cornelis Jans, schout te Hedichuijsen verkoopt een stuk land te Hedichuijsen gemeen met de wedue van Andries Goderts van Bochoven.

RA T0354 (oud 453) 1620

Fol 3v
Aernt IJwen IJwens en Claes Spiering van Aelborch, schepen in Heusden op onser vrouwenavont conceptia 1420

Fol 4v
Hugo Jans van Tongen en Hillen van Outheusden Hacken, schepen in heusden 15-4-1458

Fol 4
Jan Spiering van Wel en Sijmon, broer. Zij noemen Margrieta Jacobs van Beerne hun moeije en Henric Gerits hun neve. 15-4-1548

Fol 5v
Peter Jorissen, schout tot Drunen.

Fol 13
Willemken Jans wedue Peter Jan Heijmanssen met Heijman Janssen, swager, Gijsbert Peterssen en jenneken peters met Anthoni van der Stappen als haer voocht, Jacop Vrancken man van Hilleken Peters mede namens Baetken Peters vertegen op een huijs te Herpt tbv Jan Janssen Hedichuijsen, Herpt.

Fol 13
Dirck Anthonis van Lith, Heusden, en Cornelis van Gellicom, medicijnen doctor, met Dirck Roeloffsen van Gellicom vervangende hun suster Adriaentken Roelofs van Gellicom vertegen op een huijs te Wijck

Fol 13v
Anneken Peters van Gellicom wed Jan Franssen van den Broeck. 21-1-1641

Fol 16
Jan Hessels, Wijck, geloofde Wijnant Hagen Claes Spiering een rente. 3-12-1530

Fol 16v
Jan Hermans man van Anneken Wijnant Hagen, Luijtgen, zus, met Dirck Loeff Henricxen uit naam van de kinderen van Gerit, broer, bij Dingentgen Jacob Buijs en het kind van Willem, broer, bij Agatha Gijsbert Aertssen van de Griendt, kinderen van Adriana Gerits wedue Wijnant Hagen , vertgen op den brief. 25-11-1574

Fol 17
Geraert Peterssen man van Maricken Wijnant Hagen verteeg op den brief. 11-10-1581

Fol 17
Jan Bailie man van Heijltgen Pauwels hagen en Geertruijt Pauwels Hagen daer grootmoeder aff was Dimpna Jacob Buijs vertegen op den brief tbv Pauwels Buijs, coopman te Amsterdam.

Folk 19v
Anthonis Loeff, Sijmen Aertssen man van Judith van Lith en Dirck van Lith mede namens Emmiken van Lith, suster, alle erfgen van Anthonisken van Lith, vrouw van Anthonis voorss vertegen op een huijs in de Smithstraete ende Ridderstraet tbv Grietgen Wouters van Vessem wedue Adriaen Goderts van Bochoven. 10-3-1620

Fol 23v
Chieltjen Goossens, Hedichuijsen, en Beeltjen Goossens, Heusden, kinderen van Goossen Janssen en Mechtelt Peters met Geraert Geerlincx van Engelen, neve.

Fol 23v
Land te Hedichuijsen bekent Jan Govertssen van Bochoven, land te Hedichuijsen belent de erfgen van Godert Janssen van Bochoven, land te Hedichuijsen met een rente tbv Jan Heijmanssen van Bochoven. 26-3-1620

Fol 26
Claes Claes Valck was man van Adriana Roelofs van Gellicom. 9-7-1638

Fol 27v
Jan Wijnricxssen en Anthonis Ariaenssen als man van Heijltgen Wijnricx vertegen op land te Herpt aen de Wiel tbv Jan Janssen van Bochoven. 4-4-1574
Jan Janssen van Bochoven verteeg op land te Herpt int Wielblock tbv Henrick Pauwels Bogaerts. 12-5-1580

Fol 29v
Jan van Oirdt Adriaenssen en Claes Buijs Henricxssen geloofden Frans Spierinck van Aelborch een rente. 22-3-1544
Frans verkoopt deze rente aan Arnolde Folquier wedue Hercules van Grevenbroeck. 2-9-1562

Fol 29v
Floris van Grevenbroeck, Oirschot, als erfgen van zijn moeder Arnolde Folquier verteeg op de rente tbv Wijnant Cornelis van Gellecom, Heusden. 8-4-1620

Fol 30v
Floris van Grevenbroeck, Oirschot, noemt Frans Spierinck van Aelborch zijn oom. 8-4-1620. Hij was toen erfgen van zijn oom.

Fol 31
Jan Jan Heijmanssen, Herpt, geloofde Jan Heijmanssen van Bockhoven een rente uit een huijs waar hij woont te Herpt.

Fol 33v
Dirck van der Merwen man van Gertruijt Jacob Willemssen van Kuijc verteeg op land te Herpt tbv Hendrick Pauwelssen Bogaerts. Zijn zwager was Frans van Kuijck, 26-4-1570
Schepen: Dirck van der Merwe en Aelbrecht Geritssen Vermeulen.

Fol 34
De weduwe van Hack Michielssen, Herpt, koop land aldaer.

Fol 34v
Adriaen Janssen Leempoel en Peter Janssen Leempoel, beijden Sprang, Adriaen Janssen Grevenbroeck, Waelwijck, man van Marten Adriaenssen Glaviman, Sprang, man van Claesken Jans, Henrick Corstiaenssen man van Maeijken Jans, erfgen van Joost Claes vrouw van Vijmer Franssen van Os, hun moeije, vertegen op op land. 27-4-1620

Fol 41v
Adriaen Joosten, secr tot Veen

Fol 41
De wedue Willem Buijs van Woeringen was mede erfgen van Wijnant Cornelis van Gellicom. 19-6-1632.

Fol 42v
Dirck Adriaens Horn en Peter Jans van de Leur X Maricken Adriaens Horn vertegen op land te Vlijmen.

Fol 45
Willem Anthonissen, secr B Broek

Fol 46v
Dokter van gellicom was mede erfgen van Wijnant Cornelis van gellicom. 29-7-164(2?)

Fol 48v
Jan Adriaens van Raemsdonck, schout Baerdwijck. 1620

Fol 52v
Margriet van Gammeren wedue Jan Willemssen Loockermans , heusden.

Fol 53
Dirck Rasen van Grevenbroeck, Loon, koopt land te Oudheusden genaemt “Den Steenhoven” 1620

Fol 55
Anthonis Jan Reijers man van Aetgane Daniel Aerts van der Hagen. 31-1-1556

Fol 56
Floris van Grevenbroeck, Oirschot, als mede erfgen van Johan Pels Gijsberts, oom, die X was met Anna Folquiers. 1620

Fol 56
Willem Lenaertssen de Best, secr Outheusden.

Fol 59
Land te Haersteeg, belent Heijman Jan Godertssen. 1620

Fol 60
Land te Hedichuijsen, belent Jan Godertssen van Bochoven. 24-6-1598

Fol 68
Marten Jans van gendt, schout B Broek.

Fol 71v
Cornelis Jan Dircxssen, schout Hedichuijsen, als vader van zijn kinderen bij Ida Laurens dochter van Laurens Dircxxen.

Fol 71v
De fam de With wordt uitvoerig genoemd.

RA T0355 (oud 454) 1621

Fol 1
Gertruijt Adriaens, Meeuwen, lest wedue Jan van Ael, met Jan Anthonis van Hedichuijsen, zoon, mede namens Joost, drossaert en stadhouder van de baronie van Cranendoncq etc, broer, en namens Jacques, broer, cornet, , Gertruijt namens Jan Henricxssen van Neercassel en Jan Adriaenssen Stael, hun vrouwen zijn Anna en Maria van hedichuijsen, proc Dussen, met consent van Adriaen van der Merwede, drossaert Engelen en Vlijmen, namens Hubert en Anthonis van Hedichuijsen, onm broers, kinderen van Gertruijt vertegen op land te Vlijmen.

Fol 12v
Hier wordt een procuratie aangehaald va van 2-3-1621 voor Dirck Asdriaens Horn en Heijman Janssen van Bochoven, schepen Vlijmen.

Fol 13v
Daniel van Boxtel, auditeur miltair te Heusden

Fol 14v
Adriaen Anthonis de Best en Joost van Weijborch, schepen Heusden . 21-8-1537

Fol 20
Wouter Janssen de Jonge, schout herpt. 20-3-1621

Fol 21v
Mariken Jans wed Robbert Petersen van der Grient, Vlijmen met Peter Robberts, zoon.

Fol 22
Willem en Peter Loockermans, schippers binnen Heusden, als erfgen van Matheus Willems Loockermans, haer vader, vertegen op land te Douveren.

Fol 24v
Frans Janssen van Walraven, Heusden, verkoopt een huijs aldaer.

Fol 25
Willem Poirter en Jan Cornelis Eijmberts, beijden Wijck, namens Anthonis Momel Massaert, ontvanger Dornick, en Michiel Liebaert als voogden van jacques Spierinck van Wel zoon van jacob en margrieta van teurenronde, proc St Brixse 4-3-1621. Zij verkopen land te Wijck.

Fol 30 en 34v
Aleijda Boll wedue Nicolaes Blanckaerts, drossaert Heusden, met Cornelis, zoon, en namens Johan en Steven, zijn broers.

Fol 30v
Jordina Ingenulandt wedue Johan Ingenulandt, captitain, verkoopt land te Wijck.

Fol 39
Mariken Jans van Emmichoven wedue Adriaen Henricxssen, Veen, met Adtriaen van haeren als voocht, Adriaen Adriaenssen en Mathijs Willemssen als man van Berta Adriaens vervangende Jenneken Adriaens vertegen op land te Veen. 1618

Fol 39v
Adriaen Aerts Doedijns, Cappel, als mede erfgen van Joost Peter Berissen van der Dussen, schout Genderen.

Fol 43v en 44
Joris van Cuijck, ambachtsheer van Herpt, met consent van ooms en zusters, Willem van Cuijck, rentmeester, Sofia, Catharina en Philippota, Joris is hun broer en neve. Johan van Cuijck, heer tot Herpt za is hun vader en grootvader.

Fol 46v
Lijntje Henricx wedue Adriaen Wouters van Vessem met Anthoni Ingenhous, swager, man van Wouterken Adriaens vertegen op een huijs etc aan de haven tbv Grietgen wed Adriaen Goderts van Bochoven. 22-6-1621

Fol 48
Een huis te heusden ontrent de Wijcxe poort.

Fol 56a
Anthonis Ingenhous werdt in St Joris te Heusden, koopt land te Hwerpt.

Fol 57
Jan lenaertssen van Boxtel als enig erfgen van Neeltgen Lambrechts, sijn moeder, vrouw van Willem Adriaenssen van Brakel, verteeg op de helft van een huijs te Heusden onbedeelt met de erfgen van Willem voorss tbv Jan Godertssen Moll, Heusden.

Fol 58
Daniel van Boxtel, auditeur van de crijchsrade binnen Heusden

Fol 58
Fredericq Godertsen Mol man van de dochter van Willem Geritssen. 1-5-1628

Fol 63
Jan Janssen Heijmanssen, Herpt, verteeg op land te Hedichuijsen tbv Aert Claes, Herpt. 9-2-1619

Fol 65
Pauwels Aertssen, Vlijmen, namens Dirck Dircxssen van Vladeracken man van Engeltken dochter van za Jan Wouterssen van riel, proc not Jan Blommaerts ’s Bosch, verteeg op land te Vlijmen.

RA T0356 (oud 455) 1622

Fol 6
Rutger Henrick Belaerts en Adriaen Anthonis die Best, schepen in Heusden, tuijgen dat Ghisel rembout Henricxs X Aert Kerper verteeg op land te hedichuijsen in den esch Hille, tbv Peter Jans Ketelaer. 7-1529

Fol 7
Jan Franssen Ketelaer en Godertgen Frans Ketelaer wedue Goossen Jacobs nu X Marten Claessen van Druenen, mede erfgen van Rembout Ketelaer vertegen op land te Hedichuijsen tbv de 3 onm kinderen van Jan Willem Locckermans bij Claesken Goderts Peterssen Ketelaers. 13-10-1590

Fol 12
Geraerd Geerlincxs van Engelen man van Michieltgen dochter van za Jan Pauwels van Drongelen verteeg op land te Hedichuijsen.

Fol 19v
Gillis Janssen van herlair, schout Vlijmen.

Fol 26v
Gertruijt Adriaens X Wouter Janssen de Jonge, Herpt. 13-6-1622

Fol 27v
Jan Doedijn Adriaens, schout Genderen. 15-5-584

Fol 28
Quirijn Odlphs, chirurgijn, man van Lijsbeth Lambrechts van der Plas. 16-6-1622

Fol 31
Grietge Wouters wed Adriaen Goderts van Bochoven met henrick Janssen van genderen als momboir, verkoiopt tybv de staten van Hollant een stuk land buijten de Oudheusdense poort. 18-6-1622

Fol 33
Christiaen Huijberts van Hesbeen man van dochter van Heijman Voochts za.

Fol 33v
Peter Jacobs van der hagen, coopman te Heusden,, schoonzuster: BNarbara Eewouts. 21-6-1622

Fol 36
Marten Eewouts van Gelcom, Gorinchem, mede erfgen van Cornelis Martens van Wijck, zoon. Marten is broer van Barbara.

Fol 41v
Jan Heijmanssen van Bochoven, schout Herpt, X Beeltgen Jans, verkoopt land in de banm van Genderen.

RA T0357 (oud 456) 1623

Fol 16v
Wouter Janse de Jonge, Herpt, man van Gertruijt Adriaens verteeg op land te Vlijmen gemeen met de kinderen van Gijsbert Adriaen Robben, broer van Gertruijt.

Fol 21
Jan Adriaens van Udenhout, Genderen

Fol 22v
Geraert Geerlincx van Engelen als erfgen van Seger Adriaens de Backer, grootvader (leefde in 1544)

Fol 25
Willem van Cuijck, rentmeester, Hasia, Catharina en Philippota, Joris is hun broer en neve. Johan van Cuijck, heer tot Herpt za is hun vader en grootvader

Fol 26v
Cornelia Spierincx weduwe Wouter, heer tot Outheusden, Huberta van Wijck, alias van Onsenoort, ket Johan van Cuijck als voocht namens de kinderen van Willem Spierinxs, broer en ooms zoon. 27-3-1603

Fol 29v
Willem Janssen van Ackoeij, schouth, Goossen Jacobs en Gijsbert Jasparssen, schepen te Meerkerck, Mes Adriaens, Meerkerck, en Lendert Claessen man van Margrietgen Adriaens, Adriaen Peters als vader van zijn kinderen en mede namens hun zusters, allen erfgen van Johannis Andellius, grootvader. 25-5-1623

Fol 34v
Willem Teurlinck Gerarts namens Willem zoon van Willem Strick za man van trijntgen dochter Jan hermans za wedue Anthonis Dircxen Loeff.

Fol 40v
Peter Victors, Maeijcken en Emmicken, zussen, met Jan van Heemskerck not te Heusden, allen erfgen van Victor ter Schueren vertegen op land te genderen. 30-6-1623

Fol 42
Jan Jan Heijmanssen, Herpt, belooft een rente aan Jan Heijmanssen van Bochoven, schout te Herpt

Fol 47v
Anthonis Ingenhous, weerdt in St Joris, Heusden, geloofde Adriaen Lamberts van der Plas, coopman van hoppe, een rente. 16-12-1623
In de marge: afgelost aen handen van Jacobmijntgen Verhagen wed Adriaen van der Plas. 8-12-1640

Fol 50v
Jan Janssen van Bochoven, Elshout bekend schuldich te wesen aen Sebastiaen Beelaerts Gerardts.

RA T0358 (oud 457) 1624

Fol 2v
Willem van den Heuvel, koopman te Collen (Keulen), Huijberden Jans van den heuvel, schout Veen, met Jan Jans, hun broer, en Tonisken, zus. Hun moeder was Maria van Clootwijck. 10-1-1624

Fol 3
Jan Cornelis van den heuvel, Vlijmen, Willem Cornelis van den Heuvel, Baerdwijck, Willem Adriaens Brandt, Vlijmen X Tonisken Adriaens, Adriaen Cornelis van den Heuvel mede namens zijn kinderen, Adriaen en Cornelis, bij Tonisken Adriaens voorss, Willem Cornelis voorss als oom en voocht van de voorss kinderen. Zij verclaren dat hun deel van de erfenis van Beeltgen Huijberts als op dat van Johan van den heuvel, ridder te Collen.
Johan had een dochter Anna X Johan Kesseler, ridder te Brussel.

Fol 5
Peter Robben te Herpt, Lambertgen Claes van der Sluijs van wege haer kinderen bij Jan Robben, Peter Jans Moet van Bommel X Lijsken Robben van der Griendt. Allen erfgen van Maricken Jans de Potter, hun zwager was Jan Adriaens Brant te Vlijmen wednr Henricxken Robben van de Griendt: kinderen Adriaen, Rob en Jan. Kinderen van Jan en Lambertgen: Thonisken en Claesken.

Fol 11
Margriet van Outheusden X Willem Adriaens Baeijens, Genderen, met Adriaen Jans van Cuijck, mede erfgen van Rogier van Oudheusden van moederszijde. Land te Oudheusden tbv Hendrick Jans van Genderen, Heusden.

Fol 12
Han s zoon van za Jan Dirxen van Ammelrode te Vlijmen namens Rogier van Griensven wednr Josina van Ammelrode, hun diochters: hester en Johanna verteeg op land te Vlijmen tbv Godert Vrancken.

Fol 18v
Geraerdt Lambert van Haeren, in Vrankrijk. Schuldbekentenis.

Fol 22
Anthonis Huijberts bakker te heusden bekent schuldich te wesen aan Jan heijmanssen van Bochoven, schout Herpt, 30-3-1624

Fol 27
Jan Goderts van Bochoven had land te Herpt en aangrenzend de wed en kinderen van Adriaen Goderts van Bochoven.

Fol 27
Quirijn Jans X Catharina Claes van der Dellen en Anthonis zoon van Adriaen Thonis van Genderen bij Adriaentgen Claes van der Delle, met Claes Claes, schout Genderen, zijne neve, zoon van Claes Claes, oudoom van Anthonis voorss vertegen op land “Lijsken Zegers Hoeff” te Herpt tbv Henrick zoon van Claes Claes van der Delle bij Neeltgen Hendricx, broer en oom. 14-5-1624

Fol 28v
Schepenen van heusden tuigen dat Adriaen HGoderts van Bochoven aan Jan Claess Fockaert verkocht heeft een hofstede te Heusden in de Pelserstraet. 15-1-1583
Waarom Hendrick Centen te Dordrecht X Jenneken doet een transactie van een huijs in de Pelserstraet. Er is nog een rente op dir huijs tbv de wed Adriaen Goderts van Bochoven. 17-5-1624

Fol 31
Godefroij de Jeger, ’s Bosch, wednr Johanna Spierincx van Wel, dochter van za Willem Spierinck van Wel. Schoonzus Beatrix Spierinx van Wel.

Fol 34v
Jorian Peters van Coppenhagen, coopman van hop te Heusden, zwager van Adriaen lamberts van der Plas.

Fol 49
Capitain Anthoni (Keerwer?) man van Catharina Loockermans en Jan Jans Loockermans, kinderen van za Jan Willems Loockermans verkopeen land te Oudheusden aan Francq Willems Loockermans.


RA T0359 (oud 458) 1625

Fol 3v
Sijmon Martens, Adriaen Martens, Jan Martens, Jacob Martens, Cornelis Martens, Aeltgen Martens, Jan Baeijens man van Aeltgen Martens en Goossen Gijsberts man van Maricken Martens. Alle kinderen van za Marten Adriaens Sijmons, schout tot Aelborch, vertgen op een geseet tot Aelborch waer Marten gewoond heeft, gecoomen van Gijsbert Adriaen Aerts, tbv Lijntgen Adriaens wed Marten Adriaen Sijmons.

Fol 9v
Gijsbert van Hamel als man van Cristina Bruijnincx mede namens Ida van Stamproij wed Bartholomeus D’Oorschot, procuratie not Sebastiaen van de Graeff te Dordrecht, mede namens Cathatrina Bruijninx en Anthonis D’Oorschot, alle erfgenamen van Goossen Anthonis D’Oorschot vertegen op een huijs te Heusden in de Engstraet. 14-3-1625

Fol 9v
Margriet wedue Maes Jans en Mariochen Maes Jans, Jan Buijs Jans man van Heijlwich Maes Jans en Willem Hamel Dircx man van Hillegondt Maes Jans vertegen op een huis te Heusden nij de Oudheusdense poort tbv Dirck Mattheeus. 12-3-1537.
Belent Marten Jan Hacken.

Fol 10
Dirck Matheeus, Andries Jans man van Gertruijt Dircx, Mart Jans man van Cornelia Dircx vertgen op het voorgaande huijs. 15-3-1564

Fol 12v
Robbrecht Adriaens, secr Vlijmen, namens Huijgh Aerts Hooren, borger ’s Bosch, procuratie not Corn van Merendoncq ’s Bosch) verteeg op land te Engelen. 27-3-1625

Fol 15v
Catharina van Meteren wed Willem van Hoijbroeck met Francois van Hoijbroeck, zoon, verteeg op een stuk land te Eethen opte Cleijberch. 4-5-1625

Fol 16
Adriaen Willems van Brakel en bastiaen Peters als man van jenneken Willems van Brakel als mede erfgen van Willem Adriaens van Brakel en neeltgen Jans, ouders, vertegen op een huijs ontrent de oude Wijcxse poort tbvAnnette Willns van Brakel wed Jan Lenaerts van Boxtel, zus. 8-5-1625

Fol 17v
Voor not Albertus Froost te Rotterdam machticht Boudewijn van IJsendoren Heijman Foppens om aan zijn broer Philibert een stuk land te verkopen, aengekomen van Wouter van IJsendoren, vader. Mede namens andere broers en zusters en mede erfgenamen van zijn broer Henrick. 14-6-1625

Fol 19
Adriaen van den Broeck, molenaer op de forte van Crèvecoer, bekende schuldich te wesen Evert Jans van Alphen, mede molenaer. 18-6-1625

Fol 22
Dirck Adriaens Hooren, Vlijmen, en Silvester Hannaerts als oom en bloetvoocht van de twee onm kinderen van Dirck bij Mechteltgen Hannaerts, zijn vrouw, vertegen op land te Vlijmen tbv Adriaen Reijnen Hoorn ende Lijsbeth Michiels, echteluijden te Vlijmen. 15-7-1625

Fol 23v
Henrick de Bont, cleermaker te Heusden. 21-1-1622

Henrick de Bont, Hoorn, verteeg op het huis in de voorbedoelde brief tbv Thonmis Thonmis en Aert Thonmis de Potter, broers, borgers Heusden. 23-8-1625

Fol 27v
Land te Hedickhuijsen streckende van de Marien? Hoeven nu toecomende de wed van Adriaen Joosten van Hedichuijsen. 4-11-1625

Fol 30
Josina van Cuijck wedue Peter de Breul met Anthonis Joosten van Lith als momber verteech op een huijs te Heusden in de Pelserstraet tbv Jan Bernts

Fol 31v
Barbara Peter IJpelaer verteeg op een huijs te heusden inde Hoochstraete genaamd De Drije Croonen tbv Gerit Jans van den Elshout. 4-2-1574

Fol 32
Cornelis en Iwen Geraertss van den Elshout, broers, mede namens Gillis en Jan Geritss van den Elshout, broers, vertegen op het bovenbedoelde huijs tbv Anthonis Willem Versluijs, chrirurgijn. 20-3-1604

Fol 32v
Andries Versluijs, chirurgijn te Heusden mede namens Willem zijn broer en Aerdt Willems de Fockart als ondertrouwd zijnde met Gertruijt Versluijs, kinderen van Anthonis Versluijs verteeg op dat huijs tbv Henrick Jansen Cuijper te Heusden. 30-12-1625.

RA T0360 (oud 459) 1626

Fol 3
Gerardt Fockestar, rentmeester, X Agneta van Elshout, Jorian Engelberch, luijtenant, X Beatrix, Geraerdt, Anna X Matheus Verhoeven, Maijcken X Laurens Engelberch, Jan, Maria en Catharina, kinderen van Cornelis van Elshout, schout Heusden, en Geertruijt Denijs Blanckaerts. 1626

Fol 8
Aeltgen Henricx van Beijnen wedue Henrick Lamberts van der Plas met Lambert van der Plas als voocht en als oom van Lambert van der Plas zoon van Henrick voorss en Aeltgen.

Fol 16
Peter Segers, pestmeester heusden, X de wedue van Huijbert Lamberts van der Plas, procureur, en Hans Jacobs, ruijter, X Maijcken van der Plas mede namens Henrick van der Plas als erfgen van Huijbert van der Plas voorss.

Fol 16v
Claesken Willems wedue Matheus Willems Loockermans met Franck Willems Loockermans verteeg op land.

Fol 21
Jacob Peeters te Hedichuijsen man van Margriet Gillis van Herlair.

Fol 40v
Peter Adriaens van der Grient, deurwaarder, eenig erfgen van Adriaen Peters van der grient zijn vader za verteeg etc.

Fol 47v
Jan Wouters van Bochoven koopt land te Engelen. 1597

Fol …
Anthonis Boudewijns van der Stappen, secr te herpt, eenog erfgen van Antonia Adriaens lest wedue van heijman Goderts van Bochoven, moeder, verkoopt huijs “de Prince” etc te Heusden bij de Waterpoort [zie opmerking op foto 139] 
RA T0361 (oud 460) 1627

Fol 5
Diderick Verstegen man van Johanna van Noort mede namens Gertruijt Beelaerts wedue Adriaen pauwels van Noort, drossaert tot Ammerzoden en Gooswijn van Noort verkopen een huijs te Heusden.

Fol 9
Land te Hedichuijsen belent: Elleken Hamel wedue Adriaen Joosten van Hedichuijsen.

Fol 15v
Godert Adriaenssen van Bochoven, Heusden, koopt een huijs in de Gasthuijsstraet.
9-3-1627

Fol 18
Dirck Gillis van Herlair, Vlijmen, en Jacob Peters man van Margrietgen Gillis van Herlair, kinderen van Gillis, schout Vlijmen, bij Mechteltghen Dircx za. 24-3-1627

Fol 20
Gillis van Herlair heft nog een zoon gehad: Adriaen za. 24-3-1627

Fol 30
Capitein Bochoven tot Geertruijdenberghe. 22-4-1627

Fol 33v
Barbara Prouning van Deventer met Gaspar van Eijck, drossaert van Heusden, neef, Josina Prouning van Deventer X Marcus van Arckel, kinderen Gerardt Prouning van Deventer.

Fol 36
Adriaen Daniels van Berlicom wednr Margreta Beelaerts.

Fol 39v
Peter Adriaens, schout tot Baerdwijck, 7-1627

Fol 39v
Beeltghen Jans wedue Jan Heijmanssen van Bochoven, schout Herpt, met Adriaen van haeren als momboir, verkoopt aan Wouter Aelberts, coopman Heusden, een huijs etc aan de Waterpoort

Fol 46v
Henrick Dircxen van Grevenbroeck, molenaer binnen Heusden, 20-7-1627

Fol 47
a. De stad Heusden draagt over Margareta wed Adriaen Goderts van Bochoven 2 erven langs de cade van de nieuwstad aan de Oudheusdensepoort
b. Margareta met Wouter, haar zoon, verkoopt aan Aerdt Aerts van Bueren de twee erven.

Fol 58
Willem Willems de Poorter, schout Wijck.

Fol 65
Jan Anthonis Adriaen van Genderen te Herpt verkoopt een huijs etc te Herpt. Belant aan de van Bochovens.

RA T0362 (oud 461) 1628

Fol 3v
Dat Anneken Gijsmaers lest wedue Wouter Priems met Gijsmaer Cornelis, zoon, verkoopt land te Oudheusden. 1-2-1628

Fol 6
Jacob Peter van den Bosch, Haarsteeg hedichuijsen man van Grijtghen Giellis bekende schuldich te wesen Robbrecht en Ariken, kinderen wijlen Anthonis Robben en Grietgen voorss ende Mechtelt Jacops, ook dochter van Grijetghen. 15-2-1628

Fol 17
Engelbert Gijsmaers wonende tot Bochoven verteeg op land te Engelen. 18-3-1628

Fol 38v
Reijn en Jan Hermanss mede namens Mathijs Hermans man van maricken hermans, Neeltghen en Lijsbeth Hermans, procuratie voor een not, mede namens Anneken en Jenneken Hermans. Alle kinderen van Herman Daniels en Hilleken Wijnen, ouders za, vertegen op een huijs te Vlijmen tbv Aerdt jacobs, Vlijmen. 5-5-1628

Fol 42
Johan Blanckart, ambachts heer te Wijck, verteeg enz. 1628

Fol 46
Catharina Hendricx wed Adriaen Wouterssen van Vessem als grootmoeder van de kinderen van wijlen Anthonis Hov…. verwect bij Wouterken Adriaens, haere dochter, Johan Hov… als oom van de kinderen en Christoffels Janssen van den Broeck in desen gebruijckende de last en macht hen verleent door de voorss grootmoeder. 1628

Fol 59
Robbert Adriaens van Meerwijck, secr tot Vlijmen. 5-10-1628

Fol 62v
Adriaen Willems van Braeckel sich aftuigende als man van Adriaentghen Willems voortijds getrout gehad hebbende Gijsbert Claes van Wijck, Adriaentghen present, Jan Claes van Wijck als oom en voocht van het kint van Gijsbert voorss, broer, bij Adriaentghen verteeg op land gemeen met Daniel Padburch man van Dingetien Claes van Wijck, suster, tbv Daniel. 8-11-1628

Fol 64
Peter Everts man van Susanna wedue Gerardt Janssen van Gesell verteeg op geld. 5-6+-1628

Fol 66v
Godert Anthonis van Aelst, coopman binnen Heusden, man van Jennecken Jansdr verteech op land te Outheusden. 12-1628

Fol 70
Robbert Adriaens, secr Vlijmen, namens Gijsmaer Adriaens, borger tot ’s Bosch, proc not van Meerwijck 30-12-1628, veroopt land te Hedichuijsen. 5-1-1629

RA T0363 (oud 462) 1629

Fol …
Jan Huijberts te Herpt belooft Godert Jans van Bochoven geld tb der kerken. 25-5-1629

Fol 44v
Gertruijt Adriaens wedue Wouter Jans, schout herpt, (en familie) verkopen huijs etc aan Grietgen Wouters wedue Adriaen Goderts van Bochoven. 21-7-1629
In de marge: Baetgen Jans, Herpt, bloetverwant heeft naestingen gedaen. 14-6-1631

Fol 44
Gertruijt Adriaens wed Wouter Janssen, schout herpt, met Rob Wouterssen, zoon, en Rob namens Peter Robben van de Griend man van Elleken Wouters en Adriaen Geritssen Hoogenwerff man van Chieltghen Wouters vertegen etc.

RA T0365 (oud 464) 1631

Fol 75
Laurens Joosten van Bochoven, Hedichuijsen, verkoopt land aan Thomas Peterssen.
22-11-1631


RA T0366 (oud 465) 1632

Fol 0
Als derde schepen staet Peter Jacobssen van der Haghen geschreven, hij is op 14-6-1632 overleden om 6 uur ’s morgens.

Fol 1
Dirck Cornelissen van Leckerkerck en Wouter Mertenssen van den Guldenhoeck, beijden Heusden, vertegen op een huijs te Heusden.

Fol 5
Gerardt Geerlincxssen van Engelen namens Beatricx Jans van Drongelen, schoonzus, , proc Aken, verteeg op land te Herpt.

Fol 8
Joost Thonissen van Bochoven bekent schuldich te wesen aan Adriaen Joosten Laurenssen, oom. 31-1-1632

Fol 8v
Anneken van Beverlo wedue Aerdt Janssen Loockermans, majoor, Heusden, met Crispijn van Beverlo, broer, Chrispijn, Gillis, Magdalena, jenneken, alle kinderen van Leonardt van Beverlo en Adriaentgen Gielis, vertegen op een huijs in de Smitsstraet te Heusden.

Fol 12v
Peter Janssen van de Leur man van Gijsmaer Hannarts van Hedichuijsen, als bloetvoocht van de kinderen van Dirck Adriaenssen Horn za en Mechteltgien Hannaerts vertegen op land te Vlijmen onbedeelt met de kinderen van Peter Lambertssen za tbv dezelfde kinderen.

Fol 15
Willem van Wijck Willems van Wijck en Hendrick Anthonis van Outheusden, schepen in Heusden. 14-11-1473
Dirck Spierinck van Wel Willems en Godert Reijmbouts, schepen in Heusden 1483

Fol 16
Een brief van 9-10-1473: Lijsbeth Willem Zegers van Kuijck, wijf van Jans van Dongerode, dochter van Willem Zegers. Haar broer was Zeger van Cuijck.

Fol 17
Daniel van Boxtel, commies van de hoog mog heeren staten binnen heusden.

Fol 23v
Matthijs van Gemert, Adriaen en Jan Danielss van Berlecom, Johan Beelaerts man van Catharina Daniels van berlecom, Pauwels Godefroij man van Jennicken Gompaerts alle kinderen van Geerburch van Gemert voor ¼.
Mathijs voorss voor ¼ namens Adriaentgen Hendricx wedue Jan Cornelis Kleijter als erfgen van haer man, testament not Willem Pieck Rotterdam 26-3-1623.
Jaspar Janssen man van Maricken Joosten, Thomas Janssen man van Cornelisken Joosten, mede namens Eeuwout Joosten, Jan Peterssen man van Adriaentgen Peters daer moeder aff was Maricken Jan Aertssen en Servaes Adriaenssen daer moeder aff was Thonisken Jan Aertssen mede namens Jan Cornelissen en Eeuwout Hendricxsen, beijde in naam van hun vrouw, noch voor Jennicken Adriaens, Rotterdam, Aert Adriaenssen, buijtenland, voor ¼
Jan Cornelis Engen daer moeder aff was Dircxken Michiels mede namens de kinderen van za Maerten en Jan Michiels voor ¼.
Alle erfgenamen van Joost Franssen daer moder aff was Thonisken Joosten en Lijsken Joost Hessels, neve en moije. Vertegen op de goederen tbv Christoffel Frans van den Bosch man van Agneta Adriaens wedue Frans Goossens. 28-2-1632

Fol 26v
Jacob Vrancken, IJewen Vrancken, Cornelis Vrancken, Gijsbert Peters als vader van zijn kinderen bij Anthonisken Vrancken, Peter Gijsbertssen X Lijsken Vrancken, Bartha Adriaens met Antonis de Potter als voocht, alle kinderen en kintskinderen van Vransken Wouters en Baetghen Adriaens, beijden za, Herpt, vertegen op een huijs te Herpt tbv Adriaen Adriaenssen Luijben, haere swager.

Fol 30
Jennicken Hendricx van Amsterdam met Christoffel van den Broeck als voocht verteeg op een huijs in de Ridderstraet tbv Grietgen wed Adriaen Goderts van Bochoven.

Fol 31
Een huijs te Heusden belent kinderen Adriaen Godertssen van Bochoven gelegen aan de haven

Fol 39v
Jan Reijndertssen en Alida Reijnderts, kinderen van za Reijn Janssen en jennicken Bernts vertegen op een huijs “ ’t Swart Beirken” en noch 2 huijskens tbv Grijtghen Wouters wed Adriaen Goderts van Bochoven.

Fol 41v
Jan Janssen van Bochoven, den ouden met Jan, zijn zoon, de jonge, Maricken en Lijsken, dochters, met Huijbert Zegerssen de Beer als hun voocht, Jan Adriaenssen X Neeltgen, kinderen van Jan en Maricken Eeuwouts za vertegen op een boske in de Elshout tbv Iwen Ariaenssen Koij, Elshout.

Fol 45
De kinderen van za Sijlvester Hannartssen van Hedichuijsen, Vlijmen, kochten land aldaer.

Fol 48
Land te Hedichuijsen belent Godert Janssen van Bochoven.

Fol 48v
Frans Buijs van Woeringen en Jan van Clootwijck Dircxen, schepen Heusden, tuigen dat Lambert Gerit Bacx van Wijck geloofde Agneeske huijsvr Daniel Aertssen van der Hagen een rente. 6-6-1551.

Fol 60v
In de marge: afgelost aen handen van Adriana Ingennulandt wed Marten van der sande.

Fol 63v
Land te Engelen verkocht aan Beatrix de Cort wed Hannart Joosten van hedichuijsen. 17-7-1632
In de marge: zoon Gijsmaer, 13-4-1633

Fol 66
Jacob Lintermans, schirurgijn, Vlijmen, is schuldig aan Johan van Engelen.

Fol 71v
Otto van Suijlen, daer moeije aff was Elisabeth van Suijlen, verteeg op een rente.

Fol 75
Cornelis Janssen, schout Hedichuijsen mede als vader van zijn kinderen bij Maricken Jacobs za en Dirck Jacobs als oom en voocht vertegen op land te Hedichuijsen.

Fol 76
Dirck Loeff, Outheusden, man van Grijtgen dochter za Adriaen Gijsmaers verteeg op land te Vlijmen.

Fol 81
Cornelis Aertssen van den Heuvel mede erfgen van Aerdt van den Heuvel, vader, en Claesken Cornelis, moeije, , Haersteeg verteeg op zijn deel tbv Gijsbert Aertssen van den Heuvel en Jan Cornelissen X Jennicken Aertssen, broer en swager.

Fol 91
Adriaen Adriaens de Graeff, rentmr te Hemert koopt land.

Fol 92
Willem Jacobs van Cuijck en Joost van Weijborch, schepen in Heusden. 1537

Fol 106v
Janssen Smitz en Peter Janssen, broer, Marijcken Bastiaens X Sijmon Edwarts, borger Gorchem, wednr Catharina Jans, proc not Gorchem, kinderen van Jan Janssen Smitz en Maricken Dircx, daerdoor mede erfgen van Grietghien Adriaens X Jan Gillis vertegen op haer deel tbv Anthonis Boudewijns van der Stappen als universeel erfgen van Anthonisken Adriaens, zijn moeder. 28-10-1632.

Fol …
Anneken Martens (Buijs, van Oudheusden ???) wed Jan Zegerssen, Heusden, als erfg Jennicken Martens, suster, met Jan heijmanssen van Bochoven verteech op land te Oudheusden aende de Steene Brugge tbv de staten van Hollansd. 6-7-1622

RA T0367 (oud 466) 1633

Fol 1v
Peter Thonis, Hedichuijsen, man van Hendricxken Jans verteeg op land te Oudheusden in ’t oister gecomen van wijlen Jennicken Martens tbv Willem Hendricxsen Heesacker.

Fol 3v
Heijltgen Dircx wed cap Hendrick de Leeuw met Dirck Anthonissen Wintracq, haer vader.

Fol 9
Peter Janssen, Heichuijsen is schuldich aan Adriaen Joosten van Bockoven

Fol 10
Seger Jacops van Cuijck ende Hack Buijs Remboutss, schepen in Heusden. personen vertegen op land te Herpt. 1536

Fol 10v
Anneken Peeters van Gellecom wedue Jan Franssen van den Broeck.

Fol 11v
Maricken van Emmichoven wedue Adriaen Hendricxsen met Huijbert Jans van den Heuvel, schout Veen, als haer voocht.

Fol 12v
Land te Engelen verkocht aan Gillis Janssen van Herlaer en Dirck Gillis voor d’een helft en Baetgen wedue Hannaert Joosten voor d’ander helft.

Fol 16v
Jochem Jans, schout Engelen

Fol 17
Peter Jans van de Leur verkoopt land te Herpt aan Anthonis Adriaen Luijben te Hedichuijsen.

Fol 17v
Schuldbekentenis aen Jan Janssen van Crevecoeur, corporael.

Fol 20
Heijman Gijsbertssen, Herpt, wednr Cheijltgfhen Jans en Gijsbert Jans met Jan Janssen als oomen ende voochden van de kinderen van Heijman voorss vertegen op land te Herpt.

Fol 26
Johan Kemp, advocaat, Gorcom, vader van zijn kind bij Alida van Kerkwijck za.

Fol 32v
Iwen Otten van Rijswijck, Genderen, is geld schuldich aan Wouter Aelberts, coopman te Heusden. 3-5-1633
Afgelost aen Wouter van Bochoven X Willermijn dochter za Wouter Aelberts. 12-4-1647

Fol 36
Jan Jans van den Udenhout is geld schuldich, land te Outheusden als onderpand.

Fol 37v
Adriaen Janssen Boom, Vlijmen, verkoopt land te Engelen aan Beatrix de Cort wed Hannaert Joosten van Hedichuijsen.

Fol 39
Isack van Beurden, coopman Heusden, wednr Maria Verhagen.

Fol 40
Huijbert Janssen, Outheusden, wednr Margareta Claes Loeff. Hij verkoopt land te Baerdwijck.

Fol 42
Hendricxken Aerts wed Heijman Janssen van Bockoven met Herman Heijmans van Bockoven, zoon, Herman voor hem selven, Godert Janssen van Bochoven, oom en voocht van de kinderen van Heijman, vertegen op land te Hedichuijsen tbv Dirck Bruijstens, Herpt. 16-6-1633

Fol 43
Cornelis van Gellecom, doctor der medecinen, namens Gertruijt Belaerts wed Adriaen Pauwelssen van Noort, drost Ammerzoden, proc not ‘s Bosch.

Fol 44v
Diderick Verstegen man van Johanna van Noort, mede namens Gertruijt Belaerts wed Adriaen Pauwelssen van Noort, drost Ammerzoden, en van Gooswin van Noort, schoonmoeder en zuster. 2-7-1633

Fol 54
Giojsbert Hamel, ontvanger ‘s Bosch, en Joost Gijsmaerssen van Hedichuijsen als voochden van Josina van Hedichuijsen, Dirck Adriaens van hedichuijsen met Jacob Lintermans nominee uxoris, vertegen op een rente. 9-4-1633

Fol 59
Willem jacobssen van Kuijck en Dirck Loeff Hendricxssen, schepen Heusden, tuigen dat Claes Jorddens in Broeck geloofden Godert Buijs Willems seen rente. 17-1-1548.

Jacob Willemssen van Wijck en Jan Pels Gijsberts, schepen in Heusden, tuigen dat Jan Jan Zegers man van kathalijn Godert Buijs mede namens Eeltken Godert Buijs, schoonzus, verteeg op voorgaande deursteeckbrief. 15-1-1563

Fol 60
Jacob Lintermans, chirurguijn Vlijmen, man van Greijtghen dochter van za Adriaen Janssen van Hedichuijsen en Elleken Hamel vertegen land te Oudheusden.

Fol 59v
Gijsbert Hamel, ontvanger ‘s Bosch, en Joost Gijsmaers van Hedichuijsen voocht voor Josina van Hedichuijsen, Dirck Adriaenssen van Hedichuijsen met Jacob Lintermans, nominee uxoris, vertegen op een rente.

Fol 65v
Adriaen Pauwels man van heijltghen Andrijes mede also om en voocht van Willem Andrijssen, Lijsbet Andrijs met Claes Godertssen, neve, als haer voocht, Huijbert Claes X Jennicken Andrijs en Claes voorss als neve en voocht van de kinderen van Claes Andrijssen za en namens Andrijs Thonissen, zoon van Tonis Andrijssen, kinderen en kindskinderen van Andrijs Claes de Wit en Erken Anthonisdr, Sprangh, vertegen op land te Wijck.


RA T0368 (oud 467) 1634

Fol 1
Geertruijdt Adriaens wedue Wouter Janssen de Jonge met Robbert Woutersm zoon, Rob, Peter Robben wednr Elleken Wouters, mede als vader van zijn kinderen, Chielghen X Adriaen Geritssen vertegen land te Herpt tbv Beeltghen Jans wed Jan Heijmans van Bochoven, schout Herpt. 10-1-1634

Fol 5
Margreta Willems wed Aerdt Godertssen van de Hart met Adriaen van Haren, secr Heusden, haer voocht, Adriaen Janssen van Bokhoven en Huijbert Jans, voochden van de kinderen van Margreta en Aerdt, vertegen op land te hedichuijsen tbv Peter Goderts van hedichuijsen.
belant de wed Jan Joosten van Bochoven.

Fol 6
Jan Martens, Bern, verteeg op land te Vlijmen, gemeen met Jan Cornelis van Ingen en de kinderen van Jan Michielssen van Cuijck, tbv Jan Cornelis voorss.

Fol 8v
Bartholomeus Janssen man van Lijsken Dircx, Jan Dircxen Wijntracq man van Emmicken Dircx, Peterken Dircxz wed Pauwels Joosten van hedichuijsen met Adsriaen Joosten van hedichuijsen als voocht van de kinderen van Pauwels, alle kinderen van Dirck Peterssen Smits, vertegen op land te Hedichuijsen tbv Daniel Willemssen, Vlijmen..

Fol 9v
Geurtghen Lieben van Sirckzee, vrouw vanAdriaen Buijs Rutgerssen, Gorinchem , proc heerlijkheit van (Dalem?) verteeg op land te Veen tbv Cornelis Janssen Campen, secr Veen. 15-2-1634

Fol 10
Aerdt Adruiaens, Haersteeg, verteeg op land te Vlijmen tbv Adriaen Anthonissen van Bochoven.

Fol 10
Walraven van Homborch man van Gertruijdt Adriaens verteeg op land te Douveren.

Fol 12
Anthonis Adrioaens van Genderen, Herpt, verteeg op land te Herpt tbv Jan martenssen en Jacob Lambertssen, elck voor de helft.

Fol 15
Land int Pompvelt in Wijckerbroeck, “den Duikercamp”wordt verkocht aan Gerardt Fockestaer, rentmeester, Adriaen Lambertssen van der Plas, Johan Knoeijen en Godert Adriaenssen van Bochoven, 15-3-1634

Fol 22
Anneken peters van Gellecom wed van Jan Frans van den broeck, heusden, met Franchois van den broeck, zoon, licentaet in de rechten, verteeg op land te Outheusden tbv Gerardt van Outheusden, here aldaer.

Fol 24
Johan Walewijnsen als vader van beatris met Ida Biermans, sijne vrouw, schoonvader was Dirck Biermans, folio 25

Fol 25
Een huijs te Heusden aan de oude herptse poort beklent de huijsinge van Willem van Stockem.

Fol 26
Adriaen Godertssen van Bochoven koopt een huijs in de Smitsstraet, “de Roose”.

Fol 26v
Anthonis Boudewijnssen van der Stappen verteeg op land te Hedichuijsen tbv Jan Godertssen Moll, zijn zoon is Godert Jans Moll.

Fol 31
Catharina Loockermans wed Anthonij Kerwee, luijtenant, met Johan Beelaerts als haer voocht, Peter Kerwee, vendrich, als ………..

Fol 35
Quirijn Janssen, Herpt, namens Amelia veger, herpt, wed Joris van Cuijck, heer aldaer,, Godert Janssen van Bockhoven, Adriaen Adriaenssen Luijben en Thomas Adriaenssen van Genderen, schout en kerkmeesters van herpt, verkopen land tbv Anthonis Loeff.

Fol 36
Willem Willemssen Poorter, schout Wijck.

Fol 47
Marcus Reijnhout, ’s Bosch, wednr Catharina Gerits verteeg op een huijs in de Potterstraet en nog twee huijsen tbc Peter Marcussen, Jan en Gerardt Marcussen, Jan Willems Fockaert en Anthonis Adriaenssen, nomine uxoris, comparants zonenen swagers.
Vader wordt later Marcus Reijnhart genoemd,

Fol 53
Robbert van Voorn namens Arnout van Vladeracken en namens Gerrit Splinter van Voorn, oom. 26-4-1602

Fol 55
Jan van Herlair, schout Vlijmen.

Fol 58
Willem Hendricxssen te Hedichuijsen verkoopt land aldaer aan Anthonis Janssen van Bochoven.

RA T0369 (oud 468) 1635

Fol 2
In de marge staat dat Godert Janssen van Bochoven schout en kerkmeester te Herpt was op 1-5-1647

Fol 3
Anneken Peters van Gellecom wed Jan Franssen van den Brouck.

Fol 4
Otto van Suijlen belent aan een huijs in de Potterstraet.

Fol 9
Govert Adriaenss van Bokhoven koopt een huijs op de Vischmarkt te heusden

Fol 11
Peter Jacobs van Hagen, schepen Heusden, 1629

Fol 11
Cornelis Stooters, drost baronie van Bochoven en Peter Jans van de Leur namens Beelken dochter Goossen Janssen van Hedichuijsen za en Mechteltgien Wouters met Engel Gijsmaers, bloetverwant als momber.

Fol 13
Dirck Cornelis Leckerkerck was weesvader van het arme weeshuijs van Heusden.

Fol 14
Joost Gijsmaers van Hedichuijsen, als mede erfgen van Maricken Goderts wed Gijsmaer Joosten van Hedichuijsen, ouders, verteeg op een rente tbv Johan de Witt, secr Woudrichem en slands van Altena, zwager.

Fol 15v
Jacob Lintermans, Vlijmen, verkoopt land te Engelen. 6-3-1635

Fol 22
Gillis van Beverlo man van Christina Jans van den Heuvel mede erfgen Hijsbert Jans van den Heuvel. Grootvader, Vlijmen.

Fol 24v
Cornelis Janssen was schout te Hedichuijsen
Fol 27v
Adriaen Willemssen te Genderen X Maeijcken Jans wed Jan Adriaens de Potter namens de twee kinderen van Jan en Maeijcken, Adriaen Jans de Potter en Anthonis Jans de Potter bloetvoochden van Anthonis Janssen de Potter (mede sone ?) verkopen een huijs te Heusden.

Fol 34
Land te Heusden, belent Adriaen Janssen van Bockoven.

Fol 36
Adriaen Adriaens de Graeff, secr Nederhemert, vader van Elisabeth, eenige naergelaten dochter bij zijn vrouw Lijsbeth Buijs za, Francois Buijs van Woeringen, oom en voocht, verkopen een huijs te Heusden.

Fol 40v
Adriaen Joosten van Bochoven, Hedichuijsen

Fol 48v
Adriaen Adriaenssen Luijben en Quirijn Janssen Kerck en HG meester te Herpt

Fol 50v
Adriaen Danielssen van Berlecom man van Ida Roscam. 27-6-1635

Fol 54
Ottyo van Rijswijck, Veen, geloofde Beeltghien Jans wed Jan Heijmans van Bochoven schadeloos te houden.

Fol 57
Een huijs in de Potterstraet te heusden belent aan huijs van Huijbert Claes Buijs.

Fol 60v
Dirck Adriaenssen van Hedichuijsen namens Grietgien Adriaens van Hedichuijsen wed Jacob Lintermans, Dirck voorss en Adriaen van Meerwijck als oomen en voochden van de kinderen van Jacob en Grietken verkopen land te Vlijmen. 10-11-1635

Fol 63
Anthonis Boudewijns van der Stappen verkoopt land te Hedichuijsen.

RA T0370 (oud 469) 1636

Fol 4v
Gillis van Herlair, schout Vlijmen

Fol 5
Jenneken Jans wed Gerardt Pinxteren met Rob Janssen van de Leur, schout Engelen.

Fol 5v
De huijze van de arme vrouwkens te Heusden ontrent de Herptsche Poort, gefundeert bij Anna Oijevaers wed Anthonis van Cuijck. 2-2-1636

Fol 6v
Grijetgien Adriaens van Hedichuijsen met Adriaen van Meerwicjk, zwager.

Fol 6
Land te Vlijmen, belent Heijmans Janssen van Bochoven.

Fol 9v
Cornelis Jansen van Campen, secr Veen. 28-2-1636

Fol 11
Adriaen van Haeren, secr Heusden, Anthonis Boudewijns van der Stappen X Lijsbeth van Haeren, Daniel en Geraerdt van Haeren, Jan Danielsen van Berlecom X Anna van Haeren, kinderen van Lambert van Haeren za, secr heusden.

Fol 17
Robbert Adriaenssen Gijsmaers, oud secr Vlijmen, namens Jan Petersen en Jenneken Reijnen, zijn vrouw.

Fol 18v
Lambert Wouters van de Leur, man van Anthonia Jorissen wedue Thonis Jacob van Oirschot ter eenre en Sijcken, 28 jaer, voordochter van Thonis Jacobs met Willem jacobs, oom etc.

Fol 20
Gerardt Geerlincx van Engelen namens Beatrix Jans van Drongelen, schoonzus, verteeg op land te Luttelherpt. Belent Heijman Hacken en Jan Hacken.

Fol 23v
Lambert Jacobsen, Drongelen, bekende schuldich te wesen Elisabeth Jacobs wed Willem Buijs van Woeringen.
In de marge: afgelost aan Francois Buuijs van Woeringen als erfgen van zijn vader. 1645

Fol 43
Catharina Gijsberts de Momber wedue Johan van Heemkerck, not Heusden, met Lambert Jarens als haer voocht, Maria van Heemskerck wed Matthieu Cortenij, luijtenant, Gertruijt van Heemskerck wed Philippus Breebeemis, Beatrix wed Jan Hendricxsen de Jong en Claesken met Willem hun broer verkopen land te Genderen.

Fol 44
Claes Buijs Hendricxs en Dirck Ottens van de Wiel, schepen Heusden, tuigen dat Hannart van Wijck Anthonissen, Adriaen Jan Lambertssen, Adriaen Janssen van Bochoven en Gijsbert Adriaenssen van Emmechoven geloofden Robbert Gijsbert Heijmans een rente. 2-11-1542

Fol 44v
Jacob Willemsen van Wijck en Frans Buijs van Woeringen, schepen Heusden, tuigen dat Jan van Vechell Dircxssen man van Heijltgein Robbert Gijsbert Heijmans veteeg op den brief tbv Maricken wed Peeter Jan Gillis, 26-5-1560
Jan verkoopt de rente dezelfde dag.

Fol 55
Jan Janssen van Drongelen mede namens Gerardt Geerlinxs van Engelen man van Chieltghien Jans van Drongelen, zwager, Geertruijt Adriaens wed Wouter Janssen, schout Herpt, met Jan Janssen voorss, neve, als voocht, mede namens de kinderen van Wouter en de kindtskinderen voor 1/3
Daniel Willems man van Catharina Adriaens, Jan Meeusen man van Marijcken Adriaens, Greijtghien Gillis wed Jan Claes Wolfs, Jan Adriaens, Jacob Janssen en Willem Anthonissen, hun vrouwen waren een dochter van Grijetghien en Jan, voor 1/3
Adriaen jasparus man van Lijsken Jans en laurens Gijsberts man van mechtelt Adriaens voor 1/3
Erfgenamen van Jan Goossens, Haersteeg, en de overleden kinderen.

Fol 56
Christoffel Frans van Broeck en Jan Beelaerts, schepen Heusden, tuigen dat Peter Jan Doedijns, backer te heusden, bekende schuldich te wesen aen Peterken Hendricx als moeder van Maricken bij Wouter Thonis van Oirschot. 1620

Fol 56
Anthonis Jans van Bochoven, Hedichuijsen, is schuldich aen Adriaen Joosten van Bochoven, oom

Fol 57v
Wouter Janssen de Bondt, Peterken Jans de Bondt met Wouter voorss, broer, Willem Adriaens Cuijllman man van Dingen Jans de Bondt, Peter Peterssen Timmerman man van maijcken Jans de Bondt, Goert van den heuvel X Dingentgien Jans de Bondt mede namens Cornelis Cornelis ……… X zijn vrouw, proc not Kieboom G’berg, Wouter Folpertsen X Catharina Jans de Bondt, Wouter en Peter Jacobs als voogden van Jan Lambertsen zoon van Lambert Janssen en Engeltghien Jans za, vertegen op land gecomen van Willem Jans de Bondt te Eethen.

Fol 62
Daniel van Haeren man van Maria van der Stappen vertegen op land te Herpt’


RA T0371 (oud 470) 1637

Fol 4v
Diderick Verstegen namens Geertruijt Beelaerts, schoonmoeder, proc not vd Meer ’s Bosch, voor de helft en Adriaen, Lijsbet wed Quirijn Odolps, Grijetghen, Geertruijt, Anthonette en Lijsbet dochters wijlen Maricken en Lambert, alle kinderen van Jorian Peeters, Raphael Kerck man van zijn vrouw, erfgen van Lambert vander Plas en Aelthien Hendricx van Beijnen vertegen op een stuck land te Outheusden. 23-1-1637

Fol 10
Robbert Jans van der Leur, schout tot Engelen, namens Willem Dircxsen, soldaat, verkoopt land te Engelen. 10-2-1637

Fol 18v
Trijntghen Jans wedue Jan Joosten van Bochoven geassisteert met Adriaen Joosten van Bochoven, Jan Peters nomine uxoris, Tonie Jans van Bochoven, Willem Antonis nomine uxoris en lenaert Joosten namens Jennicken jans vertegen op land te Hedichuijsen tbv Dirck Cornelissen. 10-3-1637

Fol 24v
Aerdt Adriaens de Vaan, Vlijmen, verkoopt land te Vlijmen. 24-3-1637

Fol 25
Trijntghen Jans wedue Jan Joosten van Bochoven geassisteert met Adriaen Joosten van Bochoven, Leneert Jans en Willem Anthonissen mede namens Jenneken Jans, dochter en suster geloefden Anthonis Loeff f 39. 25-3-1637

Fol 26v
Adam Wijtens, chirurgijn

Fol 28
Cornelis Jans, schout tot Hedichuijsen.
Jan Meeus, ruijter, man van zijn vrouw, verteeg op zijn portie in land en de goederen van wijlen Gillis van Herlair, schout te Vlijmen, zijn voorkinderen bij Mecheltghien Dircx Huijgen, tbv Dirck Huijgen, oom. 3-4-1637

Fol 28v
Anthonis Janssen van Bochoven verteeg op land te Hedichuijsen aan Adriaen Peter Buijs.
5-4-1637

Fol 30v
Gerardt Janssen Hecx, coopman te Waelwijck man van Wouterken Gijsmaers van Hedichuijsen mede namens Joost Gijsmaers, Wilbort Philips (van Nederveen), ambachtsheer te Rijswijck, en namens Jan de With, secr Woudrichem en slants van Altena, procschepenen Heusden, verteeg op land te Hedickhuijsen aan Cornelis Vrancken 15-4+-1637

Fol 33v
Lenardt van Orten, Dordrecht, man van Hester Verhoutart, dochter van Willem Gerits Verhoutart verteeg op seeckere huijsinge met brouwerij etc aan Bernt Willems van Guldenhoeck.
Mede comparanten: Anneken Cuijsten wedue Willem Gerrits Verhoutart, zij bekend dat de brouwerij aan van orten is ten deel gevallen, Anneken was de moeder van mevr van Orten. 19-4-1637

Fol 38
Anneken Gijsmaer van hedickhuijsen lest wedue van Wouter Goderts, geassisteert met Adriaen van Haeren, secr heusden, verteegop vogelkoije in de Hoogbroecken tbv Oorst Janssen en Willem Hendricks Heesacker. 7-5-1637

Fol 39v
Jan, Huijbert mede namens Aerdt, proc Gorinchem, Marie X Joris Dwillemson, vendrich, mede namens Philippus en Walewijn, Willemijjn X Cornelis Keerweer, wijlen Lijsbet X Peter Govertsen Fockaert en hun zoon Walewijn, proc ’s Bosch, broers en zussen, Aerdt Thonis de Pottie man van Maeijcken huijberts vander Weteringen, mede namens Jan Huijberts vander Weteringe en vnamens Willemken Jans, namens Corstiaen Wouters X Bertghien Jans en namens Goossen Aerts X Adriaentghien Janss, proc Saltbommel, erfgenamen van Willem Huijbertsen van der Weteringe, vertegen op land te Meeuwen. 7-5-1637

Fol 47
Aert van Bommel, schout tot Druenen. 30-5-1637

Fol 55
Gerichem Adriaens wedue Michiel Servaes met Dirck Anthonis Kippingh als haer voocht, Adriaen Gerits X Agneesken Michiels, Adriaen Hendrickssen van Meerwijck en Adriaen Jans als voochden van de kinderen van Michiel voorss en Geriken Adriaens vertegen op land te Hedichuijsen tbv Michiel Diercxs. 2-7-1637

Fol 56
Dirck Roelofs X Adriaentghien Adriaens, Elsken en Anneken Spronck, dochters van Adriaentghien met Dirck voorss als voocht, Griijetghien Adriaens wed Dirck Loeff met Anthonis Loeff als oom en voocht van haar kinderen bij Dirck, vertegen op land te Vlijmen onbedeelt met Alitghien Adriaens en Willem Brant etc tbv Willem Branten voorss. 3-7-1637

Fol 57
Marten Eeuwout van Gellecom, Godert van Bochoven, Isack van Beurderen en Adriaen van der Plas X Grijetghien Verhagen, geassisteert met Godert van Bochoven, zwager, allen erfgen van Peter Jacobs Verhagen, schoonvader en vader, een deel gekomen van Abraham Pauwels Borne man van Maricken Eeuwoutsdr, en crditeuren van Aerdt Eeuwouts van gellecom en namens Barbara Eeuwouts van Gellecom, innocente moeije, elck voor een 1/5 deel, alle erfgenamen van Adriaentghen Martens van Wijck man van Lambert Jarens za vertgen op land te Outheusden tbv Emmicken Stevens van Ringenberch wed Lambert Jarens. Actien mbt Eeuwout Gijsberts Houbraken en Jan Huijbertssen de Brouwer, halve broeder, enz. 9-7-1637

Fol 63v
Wouter Janssen, schout Eethen. Schepen: Jan Janssen van de Cleijberch en Tonis Goossens. 10-10-1637

Fol 65v
Gerardt Heerlincx van Engelen, Aelborch, geloofden Adriaen Willem van Engelen, oom, ’s Bosch, voor en tbv Geerlingh zijn zoon en student te leuven, een rente. 20-10-1657

Fol 65v
Hendrick Peters van der Burch, schipstimmerman. Schuldbekentenis. 27-10-1637

Fol 68v
Adam Wijtens, chirurgijn, Vlijmen, verteeg op land te Vlijmen. 14-11-1637

Fol 69v
Lijsken Jans weduwe van Adriaen Sweeren de Cock, Nederhemert, geassisteert met Huijbert Janssen, broer, oom van haar kinderen bij Adriaen en Joost Sweren de Cock vertegen op land te Oudheusden. 21-11-1637

Fol 70
Johan Beelaerts mende namens Gerardt, zijn zoon, advocaat, als eenich erfgen van Cornelia van Lalschot verteeg op een huijs. 6-12-1637

Fol …
Trijntgen wed Jan Joosten van Bochoven met Adriaen Joosten van Bochoven als momber, Jan Peters, nom uxoris, Tonis Jans van Bochoven, Willem Anthonis nomine uxoris en Lenaert Joosten mede voor Jennicken Jans verkopen land te Hedichuijsen aan Godert Jans van Bochoven. 10-3-1637

Fol …
Trijntgen wed Jan Joosten van Bochoven met Adriaen Joosten van Bochoven, Lenaert Jans en Willem Anthonis voor Jennicken Jans, haer dochter en suster, beloven aan Anthonis Loef een rente. 25-3-+1637

Fol …
Anthonis Jans van Bochoven opdracht van land te Hedichuijsen. 7-4-1637

RA T0372 (oud 471) 1638

Fol 1
Agnes de Zegens van Wassenhoven X Otto van Zuijlen, proc Wijk bij Duurstede.

Fol 38
Peter Marcus Reijnhardt X Gertruijdt Dircx dochter van za Aeltgen Jordens en Dirck Cornelis Lekkerkerck.

Fol 40
Aeltghien Sebastiaens wed Robbert Jans van de Leur, schout Engelen.

Fol 45v
Thonis Cornelis van Worcum, schout tot Outheusden.

Fol 46
Familie Moll


RA T0373 (oud 472) 1639

Fol 73v
Anneke van Beverlo wed Aerdt Janssen Loockermans met Jan, zoon.

Fol 73
Anneke Beverlo wed Aerdt Janssen Loockermans met Jan, zoon, geloofden Franck Martenssen van Herwijnen, behout oom en voocht van Jan weeskind van Jan Jansen Loockermans.

RA T0375 (oud 474) 1641

Fol 1v
Huijbert Jans Spiring, Veen, X Aelthgien Wouters vanden Biesheuvel ter eenre en Wouter van den Biesheuvel, Adriaen Wouters van den biesheuvel als grootvader en oom van Cornelis, 7 jaer, bij Huijbert voorss ter andere zijde. Zij sluiten een overeenkomst, 12-1-1641.

Fol 7
Schuldbekentenis aan Anneken Peters van Gellecom wed Jan Frans van den Broeck, 28-1-1641.

Fol 8v
Jan Jans van Hedichuijsen, Herpt, geloofde Claes Loeff en Marie van Hees, wed Anthonis Loeff een rente. 5-2-1641

Fol 12v
Willem Adriaens Brandt en Adriaen Willems Brandt, zoon, mede namens de erfgen van Cornelis Willems, broer, vertegen op het versterf van Adriaen Robben en Anthonis Jan Aerts bij Maricken Robben, Haersteeg, tbv Jan Aerdt Pauwels.

Fol 24v
Jan Michiels man van Margareta Adriaens van Hedichuijsen mede namens de voor kinderen van Margareta en namens Dirck Adriaens van Hedichuijsen , swager, proc not van bree ’s Bosch, verteeg op 2/3 deel van een huijs te Hedichuijsen, buijten dijcx, “den Ridderlick Hofstadt”, belent Joost van Hedichuijsen, drostHheeswijck tbv Adriaen van Meerwijck, secr Vlijmen. 2-4-1641

Fol 25v
Adriaen van Meerwijck, secr Vlijmen, X Josina Adriaens van Hedichuijsen verklaarde te cederen aan Dirck Adriaens van Hedichuijsen en Jan Michiels X Margareta van Hedichuijsen het regisdtreerde schuldtboeck bij Adriaen Joosten van Hedichuijsen en Elleke Hamel, hun ouders za om schulden te innen. 8-4-1641

Fol 27
Dirck Dircx, chirugijn, Vlijmen, X Hilleken Adriaens verteeg op land te Outheuden. 12-4-1641

Fol 38v
Jan Dircxen van Herlair X Jennicken Hendriocx verkoopt land te Hedichuijsen. 13-5-1641

Fol 44
Jan Huijbertsen van der Linden mede namens Isacq vander Locht, chirurgijn, Abraham de Bije, neve, X Adriaentgien Voochts wed Christiaen Huijberts namens Heijman Christiaens, oom mede namens Anneken en Adriaentgen Christiaens, susters, proc not Peter van Leeuwen (?) te Antwerpen, Lijsbeth Adriaens dochter bij Maeijcken Huijbrechts van der Linde, de weesmeesters te Heusden vanwege Gerardt Geraertssen, kind van Geraerdt Adriaens de Potter daer moeder was Maeijcken Huijberts vertegen op een huijs te Heusden opde Vischmerct “den Engel”, tbv Walburch Huijberts van der Linden, 24-5-1641.

Fol 44v
Walburch Huijberts van der Linden wed Frans Jans Walraven met Adriaen van haeren, secr heusdenis geld schuldig aan de erfgen van Huijbert Jans van der Linden, 24-5-+1641.

Fol 53
Willem Willems Poorter, schout Wijck, en Claes Goderts de Wit, Besoijen, als voogden van Grijetghien Adriaens van Kerckwijck bij Maricken Goderts de With vertegen op land te Wijck. (Jacob de Reus, secr Wijck) belent Johannes en Robbert van Kerckwijck, verkocht aan Johannes van Kerckwijck voorss, 6-7-1641

Fol 59
Martinus Lijdoius, predicant Heusden, X Adriana dochter Dinghman Adriaens van Cuijck za mede namens Adriaen, catharina, Cornelis, Alith en Dirck, kinderen van Dingman Adriaens van Cuijck verteech op land te Wijck opten Biesheuvel tbv Jan Doedijns. 17-8-1641

Fol 60
Jan Dircxs Wijn tracq X Maijcken Dircxs wed Jacob Wouters van Suijdewijn verteeg op land te Vlijmen tbv Willem Jans van den Heuvel X Sijcken Jacobs en Jacobmijntghien Jacobs, kinderen van Jacob Wouters bij Maricken Dircxs. 19-8-1641

Fol 61v
Marten Ingenhous, ruijter, verkoopt land te Heesbeen aan Andries Boxel, cervicenmr. Zijn oom za was Johan van Ingenhous. 25-9-1641
Marten en marie Hous hebben gedeeld. Op 17-7-1641

Fol 62
Marten Ingenhous, ruijter, broer en voocht van Marie, stomme suster. Johan Ingenhous was oom,za. 29-8-1642

Fol 68v
Raes Dircxen van Grevenbeock, Bern, X Lijntgien Jans de Cort, wed Dirck Walravens, Herpt, wednr van Jennicken dochter za Godert Jans, Jan Sijmons Boell als bloetvoocht van het dochterken van Dirck Walravens bij jennicken Goderts, Jan Willems, Bern, mede als bloetvoocht van de kinderen van Dirck van eerste en tweede bedde vertegen op land te Outheusden ten Elshout tbv Cornelis Anthonis, Elshout. 15-10-1641

Het hoofd van deze akte is doorgestreept tot Jan Sijmons Boell.

Fol 70v
Gijsbert Goderts de Momber X Agneetghien Anthonis van Cappel verteeg op land te Eethen. 24-10-+1641

Fol 80
Anna van Haeren, wed Jan Danielssen van Berlecom. Adriaen van Haeren, secr Heusden, is haer broer. 4-1-1642


RA T0376 (oud 475) 1642 vermoedelijk oud 473 gezien de data

Fol 10v
Hendricxken Dircxen wedue Laurens Joosten van Bochoven met Adriaen Joosten van Bochoven en Adriaen Peeters Buijs mede als mombers van het kind van Laurens, Jan Damen X Tonisken Laurens verkopen land te Hedichuijsen. 7-3-1640

Fol …
Godert Adriaens van Bochoven koopt van maria la grué wed Claes Cornelis van Bommel een huijs etc genaemd “St Joris” en nog een huijs daertegen steaende te Heusden.
21-4-1640

Fol …
Hendricxken Dircxen wedue Laureijs Joosten van Bockoven met Adriaen Joosten van Bockoven, Adriaen voorss en Adriaen Peters Buijs als voogden van Steven, Evert?, Anneke, en Dingen, kinderen van Jenneken Laureijs, Jan Damen X Tonisken Laureijs en Adriaaen Joosten als voogd van Tonisken Laurens, dochter van Hendricxken, verkopen land te Hedichuijsen. 7-3-1640

Fol 17
Gijsbert Bernts, schout Aalburg, man van Anneken Dircks Wijntracq weduwe Andries Versluijs

RA T0377 (oud 476) 1643

Fol 1
Andries Boxel, schepen te Heusden, evenzo Dirck Cornelis Leckerkerck.

Fol 2
Wouter van Bochoven en Dirck Cornelis Leckerkerck, curateurs van de erfenis van za Catharina Hendricx wed Adriaen Wouters van Vessem, int bijwesen van Marten Ingenhousen, mede erfgen van zijn grootmoeder Catharina.

Fol 2v
Marten Ingenhous had een zuster Maria X Johannes Doorschott.

Fol 10v
Anthonis Jans van Bochoven, Hedichuijsen, verkoopt land aldaer aan Godert Jans van Bochoven. 3-3-1643

Fol 16
Jacobmine van IJpelaer wed Dirck van Lith, penningmeester van ’s lants van heusden.

Fol 37v
Adriaen Joosten van Bochoven te Hedichuijsen is schuldich aan Lambert Jaerens.
10-3-1635

Fol 38v
Anneken Jans wed Aerdt Jans van de Puttelaer en Jan Aerts, zoon, Lijsbet Jans van den Hemert daer moeder af was Catharina Aertss van de Puttelaer.

Fol 45
Beeltgen Jans wed Jan Heijmans van Bochoven koopt land te Hedichuijsen. 13-3-1643

Fol 55v
Een erffenis te Vlijmen, belent Heijman Jans van Bochoven.

Fol 56
Adriaen Joosten van Bochoven en Joost, zoon, zijn schuldich aen Katharina van Hoxenbeeck wed Simon van Breugel. 20-11-1643


RA T0378 (oud 477) 1644

Fol 47v
Godert Janssen van Bochoven, schout Herpt, verkoopt land te Herpt. 20-7-1644

Fol 55
Anthonis Loeff, Joost Adriaens van Bockhoven X Maijken Loeff, Huijbert Jans vader van Maijken bij Grietgen Loeff za, Seger, Lambert en marten Loeff, kinderen van Claes Loeff en Cornelia Seger, hun ouders za.


RA T0379 (oud 478) 1645

Fol 20v
Adriaen Joosten van Bockhoven verkoopt land int Middelblock in den ban van Hedichuijsen.
6-5-1643

Fol 29r
Adriaen Gijsberts van Aelborch en Huijbert zijn zoon vertegen op land te Aelborch tbv Frans … van Helde, 6-5-1645

Fol 45?
Frans Adriaen van Bochoven verkoopt land als in fol 20v. 22-3-1645

Fol 55
Adriaen Joosten van Bochoven is schuldich aen Katharina van Hoxenbeeck wed Simon van Breugel een rente.

In de marge: Anthonis Adriaens, Frans Adriaens en Jan Matheussen X … … dochter van Adriaen Joosten beloven Adriaen Joosten schadeloos te houden. 10-1646

RA T0380 (oud 479) 1646

Fol 14
Hermen Heijmans van Bochoven treedt op voor Peter Hendricks, ruijter, 17-3-1646

Fol 16
Cornelis Adriaens met Adriaen Joosten van Bochoven, vader, en Marten Adriaens, ruijter, is schuldich aen Jan Martens en Frederick Jans als voogden van de kinderen van Dingeman. 20-3-1646

Fol 20v
Adriaen Joosten van Bochoven, Hedichuijsen, is geld schuldich aen Aerdt van Malsem, werdt in de “3 Koningen”, 11-4+1646

Fol 34
Anthonie Adriaens van Bochoven en Jan Matheus, beijden Hedichuijsen, verkopen land in de “Ophoven”te Herpt. 11-6-1646

Fol 46
Anthonie Adriaens van Bochoven en Jan Matheus, beijden Hedichuijsen, zijn schuldich aen Judith Hendricks wed Jan Cornelissen, schout Hedichuijsen.


RA T0381 (oud 480) 1647

Fol …
Adriaen Joosten van Bochoven,m Hedichuijsen, is geld schuldich aen Fijken onm kind van Claes Jans de With.

RA T0382 (oud 481) 1648

Fol 1
Dirck Cornelis van Leckerkerck als grootvader en voocht van de kinderen van Geertruijt Dircx Leckerkerck za, Peter Marcus Reijnhardt, Jan , Gerardt, Jan Willems Fockart X Geertruijt za als vader en voocht. Schuldbekentenis aan Anthonis Adriaens van Eck X Catharina. 1-5-1648

Fol 4

Gerardt Jans van Schijndel, secr Hedichuijsen, X Adriaentgen Gijsberts Kooij, mede namens zijn swager Peter Gijsberts Kooij, Lijsken en Hendrickxke, zussen, vertegen op lannd te Outheusden tbv IJewen Adsriaens Kooij. 16-4-1648

Fol 10
Bastiaen Bastiaens Biesheuvel mede als oom van Anneken Corsten en van de kinderen van za Hendrick Bastiaens, de kindneren van Marijken Bastiaens za, Jan Jaspers X Margrietgen Bastiaens en Jan Adriaen van Hurwijnen X Neeltgen Adriaens [?] vertegen op land te B Broek. 15-2-1648

Fol 15
Sebastiaen van IJpelaer, heer tot IJpelaer, veteeg op land te Outheusden.

Fol 16
Peter zoon za Franchois Loeff, Dircx vander Sloot en Elias, zoon van Franchois voorss en Jennicken Jan Arnts Belmaaker (nog veel meer Loeff’s en andwere) verkoop land te Aelburch.

Fol 26v
Jan van Drongelen X Alitgen Adriaen Nicols verteeg op land te Vlijmen.

Fol 22
Gabriel Cornelis van Hedichuijsen en Cornelis Dircx van de X Neeltgen Cornelis enz

Fol 55
Jan Cornelis van Ingen en veel anderen.

Fol 57v
Cornelis Dircx van der Leur en Willem, broer, beijde Haarsteeg, Willem Tonis van der Leur, Haarsteeg, verkopen land te Vlijmen tbv Peter en Jan dicken van Herlair. 3-7-1648

Fol 58v
Frans Heijmans, schout Elshout

Fol 62v
Gabriel Cornelis van Hedichuijsen enz

Fol 65v
Dirck vander Merwede en Everwijn vander Merwede, Francois van den Brouck namens Johan vander Merwede, proc Heusden, erfgen van Adriaen vander Merwede, drost van stad en land van Heusden, vader, vertegen op land te Herpt. 14-8-1648

Fol 71
Pauwels van Drongelen, coopman te Waalwijck.

Fol 76v
Robbert Jans Kievits X Thonisken Jans verteeg op land te Vlijmen tbv Jan Adriaen Robben.

Fol 80
Adriaen Daniels van Bochoven X Janneken Jans, daer suster af was van vaderszijde Anthonisken Jans X Gillis Anthonis vander Leur, Wouter Jannen en lambert Jannen Boon, broers, Aerdt van Bommel, secr Douveren, X maricken Jans Boon, erfgen van moederszijde van Anthonisken Jans voorss vertegen op het versterf van Anthonisken tbv Gillus Anthonis vander Leur. 10-12-1648


RA T0383 (oud 482) 1649

Fol 1v
Catharina Gijsberts de Momber wed van Jan van Heemskerck, not Heusden. 24-12-1640

Fol 2
Gertruijdt Heemskerck wed Philippus Brebeenus met Adriaen van Haeren als voocht, Beatrix Heemskerck met Quirijn de Cocq, Claesken Heemskerck met Jan Elias van Ravesteijn en (Helde Ware?) daer moeder af was Marie Heemskerck met jan Heemskerck mede namens haer kinderen vertegen op een rente tbv Johannes Kerkewijck. 11-1-1649

Fol 2v
Adriaen Joosten van Bochoven, Hedichuijsen, en Joost Adriaens van Bochoven, sone, zijn geld schuldig aan Gerardt Voer, corporael. Onderpand huijs in de nijuwe stadt aen de Outheusdense poort. 15-1-1649

Fol 4
Joost Adriaens van Bochoven bverteeg op land te Hedichuijsen “den Twicken Geer” tbv Engel Adriaens van Genderen, Hedichuijsen. 5-2-1649

Fol 5
Adriaen van Meerwijck, secr Vlijmen, namens Gerardt Hamel alias Bruijnisse, advocaat, ’s Bosch (proc not van Gent, ’s Bosch) verteeg op land te Wijck tbv Joost Asswerus de Cock, scholtis te Wijck. 8-2-1649

Fol 6
Jan Rutten te Vlijmen, Jan van Herlaer, schout Vlijmen, en Jacob Rutten als voogden van de kinderen van Jan Rutten bij Pieternel Gillis za verteeg op een geseet te Vlijmen tbv Adriaen Dircks Hooren. 10-2-1649

Fol 18v
Jan Adriaen Willem Baijens, Genderen. 23-3-1649

Fol 27
Aerdt Hendrick te Vlijmen namens Anthonisken Dircx wed Gillis Jans van Herlair, schout Vlijmen, verteeg op land te Vlijmen tbv Steven Wouters Horen en Herman Heijmans van Bochoven. 1-5-1649

Fol 27
Claes Hendricxen, Elshout, namens Hendrick Hendricxen van Engelen namens zijn twee kinderen bij Adriaentgien Loff, Michiel van Habraken als vader van zijn kindt bij Jenneken dochter van Hendrick voorss, Margareta Adriaens wed Dirck Loeff namens haer kinderen bij Dirck, Gijsbert Michielen Timmerman X Geriken Loeff, Claes Claes Valck, Anthonis, Seger, Lambrecht en .. … Loeff, broers, Joost Adriaens van Bockoven namens zijn kinderen bij bij Maria dochter van Claes Loeff za, zus, Huijbert jans namens zijn kinderen bij Maria Claes Valck en het ander bij Margareta Loeff, alle erfgen van Claesken Loeff, moeije, verteeg op land te Oudheusden tbv Aerdt Claes te Elshout. 1-5-1649

Fol 32
Anthopnia Robben, lest wed van Cornelis Jannen [Dircken van Hedickhuijsen], oud schout te Hedichuijsen verkoopt hophof en boomgardt te Vlijmen tbv Peter Jans vande leur ten profijte van Jan, Maijcken en Engeltgien, onm kinderen van Wouter Jannen van der Leur. 15-5-1649

Fol 34v
Gijsbert Aerts Smits, Vlijmen, is geld schuldich aan Judith Hendricx den …. Wed Jan Cornelis van Hedichuijsen, Gabriel Cornelis van Hedichuijsen en Adriaen Hendricx den … …
als voochden van de kinderen van Judith bij Jan. 1-6-1649

fol 37v
Grietgien Adriaens wed Dirck Loeff Lamberts met van Haaren, secr Heusden,, Gijsbert Miochiels X Gericken Loeff mede namens Adriaen, Thon is en Maricken Loeff, Dirck Roelofsen, schout Outheusden nomine uxoris, oom en voogd van de kinderen van Grietgen Adriaens verteeg op land te Vlijmen tbv Claes Thonis. 2-6-1649

fol 39v
Dirck Walravens, schout Engelen. 15-6-1649

Fol 42
Frans Adriaens van Bochoven, Hedichuijsen. 12-7-1649

Fol 42v
Wouter Joppen, Peter, Tonis, Maeijcken X Ghijsbert Pauwels, Aelthgen X … …, Anneken X Adrisen Aerts van Broeckchoven?, broers en zusen.21-7-1649 (in elkaar geschreven akte)

Fol 61
Wouter van Bochoven, Govert van Bochoven, Dirck Cornelis van leckerkerck X margareta van Bochoven, ergen van Margareta Wouters wed Adriaen Goderts van Bochoven vertgen op een huijs met brouwerij, “DE Werelt” te Heusden in de Smitsstraet tbv Jan Janssen van den Heuvel, brouwer.
Belent brouwerij “het Vergulde Hart” en “De Rode Leeuw”

Fol 61v
Aelbert Willemen van Giersbergen verteeg op een geseet “Den Ronde Dans” te Genderen tbv Geraerdt Peters van Herpt. 13-12-1649

Fol 69
Dirck Loeff, schout Outheusden. 18-10-1649

RA T0384 (oud 483) 1650

Fol 1
Huijbert Adriaens van Wijck, Doveren, bekent schuldioch te wesen aan Johan Cnoijen.
In de marge: Johanna Cock van Kerckwijck een dochters dochter van Johan Canoijen bekent voldaen te zijn. 22-12-1698

Fol 6
Dirck Cornelis van Leckerkerck als grootvader en voocht van de kinderen van Geertruijt Dircx Leckerkerck za bij za Peter Marcus Reijnhardt, Jan , Gerardt, Jan Willems Fockart X Geertruijt za, Catharina X Anthonis Adriaens van Eck, alle kinderen van Marcus Reijnhardt vertegen op bijwoningen etc in de Putterstraet te Heusden tbv Francois Chatvelt, luijtenant. 25-1-1650

Fol 7
Joost Adriaens van Bochoven bekent schuldich te wesen aan Joachim de Bruijn, coopman te Heusden. Mede comparant was Adriaen Joosten van Bochoven, vader. 28-1-1650

Fol 8
Adriaen Joosten van Bochoven en Marten Adriaens van Bochoven, sone, vertegen op land te Hedichuijsen onbedeeld mat Jan Matheeus tbv Jan Peters van Hedichuijsen.

Fol 11v
Gijsbert Willemen en Cornelis Wouter de geijster geloofden Jannen van der Merwen Daniels een rente. 26-6-1550
Dirck van der Merwede, luijhtenant, verteeg op de helft van de rente tbv Francis van den Broeck, licentiaat der rechten. 14-2-1650

Fol 15
Adriaen Willems en WEouter Peters van Gammeren X Lijsbeth Willems vertegen op land te Wijck op den Corwert tbv Adriaen Aerts van Wijck. 25-2-1650.

Fol 15v
Hessel Peters van Gammeren te Wijck X Adriaentgen Gillis wed Willem de Vaen. 25-2-1650

Fol 15v
Wouter Peters van Gammeren, broer van Hessel, vorige akte. 25-2-1650

Fol 21
Bernt Rochus X Geertruijdt Andries Versluijs voor deen helft en Bernt voorss, Adriaen janss X Geertruijdtg Gijsberts, Bernt Gijsberts mede namens Anneke Gijsberts en Antonia Gijsberts, erfgen van Gerardt Andries Versluijs, die gehouden wordt overleden te Portegael, voor dander helft vertegen op land te Heesbeen tbv Willem pauwels. 12-23-+1650

Fol 23v
Peter Robben van de Grient met Jan, Wouter, Adriaen, Maeijcken X Anthonis Aerts, alle mede namens Rob en Hendericxken, zijn kinderen vertegen op een geseet te Herpt tbv Adriaen Dirck Bruijstens. 15-3-1650

Fol 28
Jeslen lenaerts wed Otte van Rijswijck, Veen, met Jan Otten van Rijswijck, sone, is geld schuldich aan Jan Alaerts van Gelder, Gorinchem. 4-4-1650

Fol 28v
Willem Anthonis Borchgraeff, Nicolaes, Anneken X Jasper Dircx van Huijsberch, Hendrick, kinderen van Anthonis Willems Burchgraeff en maijcken claes za vertegen op land te Vlijmen tbv Jennicken Robben van Meerwijck. 7-4-1650

Fol 29
Jennicken Jans (Jan Segers) wed Govert Anthonis van Aelst met Jan van Aelst,zoon, Jan mede namens Peter en Govert verteeg op land te Douveren tbv Jan Cornelis van Ingen. 8-4-1650

Fol 37v
Jan Ariaens Baeijens, Genderen, Jan Anthonis Doedeijns, Walenwijck, als oom en voocht van de kinderen van za Peterken Anthonis Doedijns daer vader af is de voorss Jan Adr vertegen op land de Genderen tbv Dirck Crab, rentmr van de goederen van de gewesene abdij van Bern. Belent: Sebastiaen Jans Doedeijns. 1-5-1650

Fol 41v
Jan Jans van Wijck, camerbewaarder Heusden, is geld schuldig aan Joachim de Bruijn, coopman heusden. 8-6-1650

Fol 43v
Willem Tonis vande Leur, Haerstege is geld schuldig aan Cornelis Driessen vander Leur en Adriaen Jans de Wilde als HG mrs van Hedichuijsen. 27-7-1650

Fol 44v
Adriaen Joosten van Bochoven te Hedichuijsen is geld schuldich aan Godert van Bochoven, wijncooper te Heusden. onderpant: “De Drie Bellen” 7-47-1650

Fol 47v
Lijsken Eijmberts wed Wouter Hermans met Jacob, zoon, mede namens Maeiojcken wed Willem Hendricx Scheij, zus en Huijbertjen X Adriaen Gijsberts vertegen op een hof te Vlijmen tbv Antoni Bernts X Jennicken Meeus wed Herman Wouters ten profijtte van haer kinderen uit haer 1e huwelijk. 18-47-1650

Fol 51
Gabriel Cornelis van Hedichuijsen te Haerstege is geld schuldig aan Peter Martens van Cuijck, brouwer heusden. 9-8-1650
Belent: land: “Den Schouth van Vlijmen Weerdt”

Fol 53
Gerardt Jans van Schijndel, secr Hedichuijsen, en Claes Hendricx namens Peter Gijsberts Koeij als oom van de kinderen van Adriaentje Gijsberts Kooij bij Gerardt voorss verteeg op een huijs te Heusden op de Vischmerct. Daer uijthangt “Den Engel”

Fol 55
Baeijn Adriaens te Aelborch is geld schuldig aan Johan de With, penningmeester van den lande van Altena, als oom van Elisabeth de With Peters. 29-9-1650

Fol 66
Lijsken Huijberts wed Joost Gillissen van Herlair met Jan van Herlair, schout Vlijmen, en Aert Hendricx van Valier mitsgaders Peter van Loranien als voochden van de kinderen van Joost Gillis en Lijsken Huijberts vertgen op land te Vlijmen. 22-11-1650

Fol 66v
Corstiaen Janssen Vonck voor deen helft en Jan Rutten wed Petronella Dillis, Jan van Herlair en Jacob Rutten als voogden van de kinderen van Jan en Petronella vertegen op land te Vlijmen tbv Godert Lodwijcx en IJman Gijsberts. 22-11-1650

Fol 72v
Aert Jans Croll, schout Douveren, moeder was Aeltgien Aerts. 20-12-1650

Fol 77
Jan van Oort Ariaenssen X IJcken Claes Buijs Hendricx verteeg op een rente als Adriaen Robbert Jacob Hugens op 3-1-1490 gevest heeft Roelof Willems van Haistrecht op een geseet te Veen.
Op 6-7-1547 had Jacques de Castillo X Cornelia Pots de brief verkocht aan Claes Buijs Hendricx
Deze brief verkocht aan Adriaen en Hendricxken kinderen Dircx van Dinter za. 24-2-1570

Fol 78
Adriaen Dircx van Dinter en Gijsbert Cornelissen X Hendricxken Dircxssen van Dinter vertegen op deze brief tbv Gerit onm zoon van Jan Segertsen van Genderen bij Dircxken Thonis Claessen van Aelstweert.
Schepen hebben de brief gezien waarin de goederen van Egbert Claessen en Anna van Gammeren zijn 1e vrouw op 18- en 21-2-1583 gedeelt zijn en geriit de brief gheeft gekregen.

Fol 78v
Catharina Jans wed Dirck Geraerts, schout Nederhemert, verteeg op de helft van de rente, de andere helft was afgelost, tbv Johan Canoijen. 3-1-1651


RA T0385 (oud 484) 1651

Fol …
Adriaen Joosten van Bochoven, Hedichuijsen, is schuldich aen Adriaen Cornelissen Brouwer te Ameijden. 16-5-1651

RA T0386 (oud 485) 1652

Fol 3v
Bastiaen Jansen Doedijn als vader van zijn kinderen bij Jennicken Cornelis de Wit en Claes Cornelis de With als oom van de kinderen bekent schuldig te wesen aan Anna Cornelis Sot wed Franchois van Hanenburch. 8-2-1652

Fol 6v
Lambert Willems van Giersbergen, Genderen, en Peter Andries van de Laick, Hulten, oomen en bleotvoochden van de kinderen van Jan Andries van de Laick za en Jennicken Willems van Giersbergen, Heusden, vertegen land te Heusden tbv Govert Stelt, coopman te Heusden. 19-2-1652

Fol 9
Gijsbert Adriaens van Bockoven en jan reijnen van Schijndel kopen samen k]=land te Hedichuijsen. 23-2-1652

Fol 11
IJewen Adriaen Kooij te Elshout en Peter Thomas als aangetrouwde neve van Maeijken IJewens dochter van IJewen bij Peterken Marcelis za verteeg op land te Elshout. 28-2-1652

Fol 18v
Godefroij van Haestrecht als voocht en momber van Isabella Maria van Haestrecht koopt land te Herpt. 15-3-1652

Fol 23
Josph, grave van Cornwaeren, X Madalena Theresia, gravinne van Cornwaeren en eenige dochter van Anna van Bourgonie 3e vrouw van Johan de Cornwaeren, grave van Niele za dewelcke van zijn 2e vrouw Helena van de Water enige eerfnemaam was.
In de marge: 26-10-1699

Fol 23v
Frans Heijmans, schout Elshout. 8-4-1652

Fol 24v
Wouter Goderts Boom, Eethen, X Barbara Dirx van Grevenbroeck. 15-4-1652

Fol 29v
Nicolaas Otten van Rijswijck, Veen, verkoopt land te Veen. 3-5-1652

Fol 35
Philips Anthonis van Hoorn, borger ’s Bosch, en Melchior de Grauw, drossardt Eethen en Meeuwen X Maria Anthonis van Hoorn vertegen op een huijs te B Broek. 22-5-1652

Fol 37
Heijltgien Aerts X Jan Gijsberts van Wijck verteeg op de successie op voornoemde Jan Gijsberts te devolueren bij dootlicken afganck van Gijsbert Adriaen Aerts van Wijck, zijn vader, tbv Adriaen Gijsberts van Wijck, broer. 3-6-1652

Fol 40
Jan Jans van Wijck man van Cornelia de Ruijter verteeg op land te Drongelen. 7-6-1652

Fol 43
Pweter Huijberts Valck, schepen Oisterwijck, Jan de Gier X Elisabeth Peters Valck, Jacob en Marie Valck vertegen op land te Oudheusden. 12-6-1652

Fol 46
Joost Janssen Dioedijn en Bastiaen Janssen Doedijn, oomen van Anthonia dochter van Anthonis Janssen Doedijn zijn geld schuldig. 25-6-1652

Fol 51
Maeijcken Thonis van den Biesheuvel wed Cornelis Cornelis Hollander met Adr van Haeren, secr heusden, Adriaen Cornelis Hollander en Jan Adriaens van den Biesheuvel als echte oom en neve van de kinderen van Maeijcken en Cornelis voorss. Schuldbekentenis aan Jan Janssen van den Heuvel. 20-7-1652

Fol 67
Digna Cornelis Leckerkerck wed Andries Adriaens, schuldbekentenis. 12-12-1652.

RA T0389 (oud 488) 1655

Fol 3v
Maeijcken Jans de Potter wed Godert Jans van Bochoven met Jasper Jannen, broer, Jan Goderts van Bochoven, zoon, Jan Jasperssen en Heijman Jans van Bochoven als oomen en voogden van haer kinderen verkopen land te GHedichuijsen tbv Jan Cornelis van Ingen. 22-1-1655

Fol 17v
Frans Dircx van Cuijxk als man van maijcken Isack (Buijs), Jacob Isac, Thomnas Isack, en Peter Isac, kinderen van Isacken Michiels en Grietgien Jans, herpt, verkoop tbv Jan Isack, broer.
(In meerdere opvolgende aktes wordt eerst Jan en dan Frans genoemd.

Fol 45
Jan hendricx Canoijen en Adriaen Hendricx Kanoeijen, broers, Vlijmen, schuldbekentenis.

Fol 58
Lambert Willems van Giersbergen.


RA T0390 (oud 489) 1656

Fol 2
Peter Marcus Wijnands, Johan Geraerts van Dockum X Beatrix Marcus Wijnands, Antonij van Eck en Elias Heijligers Weijendam voogden, van vaders en moeders zijde, van Catharian Hendricxsen, Aeltgen, Gertruijdt en Clara Marcus Wijnandts, Kinderen van Peter en Gertruijdt Dircxen Leckerkerk erfgen van Dirck Cornelissen Leckerkerck verkopen een huijs. 10-1-1656

Fol 3
Peter Anthonis van Giessen verkoopt land te Hedichuijsen, belent Grietgien Anthonis van Giessen met hare kinderen, Godert van Bochoven en Jasper Janssen Potters

Fol 3v
Schuldbekentenis aan Wouter van Bochoven
In de marge: afgelost aan Cunira van Bochoven als erfgen van haar vader Wouter. 5-7-1669

Fol 4v
Land te Hedichuijsen, belent za Jan Heijmans van Bochoven en Godert Janssen van Bochoven.

Fol 6
Antonia Laurens, bejaerde dochter van Bochoven, met Ogen Peterssen Laick, halve broeder, verkoopt een huijs te Hedichuijsen. 22-1-1656

Fol 7
Tielman Fransse Walraven, Heusden, leent geld aan Cornelis Florissen van Crist te Andel.

Fol 9
Land te Douveren, belent Govert van Bochoven.

Fol 13v
Land te Genderen, belent Wouter van Bochoven.

Fol 16
Hendrik Silvesters van hedichuijsen man van Dingentgien Reijnen wed Peter Cornelis Cooijmans en Anthonis Peters Kooijmans, voocht van vaders zijde, en Jan Adriaens den Ouden , mede voocht van de kinderen.

Fol 16v
Land te Hedichuijsen, belent Jan Cornelis van Ingen en de kinderen van Heijman Godertssen za.

Fol 19v
Wouter van Bochoven, Grietgen Adriaens van Bochoven wed Dirck Cornelissen van Leckerkerck met Wouter als haar voocht, Godert Adriaens van Bochoven, kinderen van Grietgen Adriaens en Adriaen Goderts van Bochoven verkopen land te Herpt aan Maijcken Jans de Potter, Herpt. 3-1656

Fol 19v
Maijcken Jans de Potter, wed Godert Janssen van Bochoven, schout Herpt, met Jan Govertssen van Bochoven, zoon, Jan voor hem selven, Heijman Jans van Bochoven en Jasper Janssen de Potter als oomen en voochden van de kinderen van Maijcken en Godert bekennen schiuuldich te wesen aan Godert van Bochoven, coopman in wijnen.

Borgen: Jan Cornelis van Ingen, Jasper Jans de Potter, Lijsken Jans de Potter en Beeltgien Jans wed Jan Heijmans van Bochoven.

Fol 20
Wed Godert Jansen van Bochoven (zie fol 19v) verkopen land te Hedickhuijsen onbedeelt met Jan Cornelis van Ingen aan Jan van Ingen.

Fol 20v
Schuldbekentenis aan Johan de Putter, coopman, Amsterdam.

Fol 37v
Adriaen Danen van Bochoven, Haarsteeg, bekende schuldich te wesen Gerardt Adriaens tot Hulten als outoom van drie kinderen van Jannitgien Jans za bij Adriaen voorss.

Fol 38
Zie fol 37v
In de marge: afgelost door de erfgen van Jan Ariens van Bochoven en Cornelis Willem Zegers man van Jenneke Ariens van Bochoven, Haarsteeg.

Fol 42v en 63
Anna Peters van Gellecom wed Johan Frans van den Broeck, Heusden.

Fol 44
Land te Vlijmen verkocht aan Adriaen Janssen van Ingen en Cornelis, broer, Vlijmen.

Fol 53
Adriaen Anthonis Verhoeven, Veen.

Fol 56
Lambert Willems van de Griendt, Herpt.

Fol 57v
Land te Wijck, belent Godert van Bochoven.

Fol 60v
Gabriel Cornelis van hedichuijsen, schout hedichuijsen.

Fol 62v
Maria van der Hagen wed Isack van Beurden.

Fol 65
Land te Elshout, belent Jan Cornelis van Ingen gecomen van Beeltgien Jans. Dit land wordt verkocht aan Jan door Andries Boxel.

Fol 68
Dirck Cornelis van Hedichuijsen, secr Hedichuijsen

Fol 73v
Ida Roscam wed Adriaen van Berlecom, Heusden, met Johannes, zoon, Johannes mede namens zijn susters.

Fol 75v
Jacob Huijbertsen van Doren, out schout tot Drunen. Aerdt van Bommel, oud secr Drunen.

Fol 76
Jan van Herlair, schout Vlijmen.

Fol 79
Aerdt Jansse Croll, schout Doeveren

Fol 81
Land te Vlijmen, belent Henricxken wed Heijman Janssen van Bochoven. 27-12-1656

Fol 83
Corstiaen Cornelis Mutsart als man van Maijcken Jacobs Glavimans verteeg op land te Eethen, gemeen met kinderen van Jacob Jans Glavimans en land te Drongelen, bekent de kinderen van Jacob Glavimans tbv de kinderen van Jacob Jans Glavimans en Jennecken Dircx de Graeff za. 11-1-1657

RA T0391 (oud 490) 1657

Fol 1
Gijsbert Aertsen van den Heuvel, Hendrick Damen en Jan Cornelis van der Leur als voochden van de 2 kinderen van Gijsbert bij Jenneken Heijmans, Aert Gijsberts van de Leur, ook zoon bij Jenneken.

Fol 2
Aert Hendricxen van Valier en Willem Bartholomeus Schilders als voochden van de kinderen van Jan Bartholomeus Schilders bij Dircxken Gillis van Herlair, ten overstaan van Jan van herlair, schout Vlijmen, en Jan, vader van de kinderen verkopen land te Vlijmen de kinderen aangecomen van Godert Adriaenssen van Wijck.

Fol 3
Claes Philipsen Sonnevelt, schout Veen.

Fol 4
Andries Willemsen, schout Drongelen

Fol 7v
Land te Vlijmen, belent Grietgen Ariens van Bochoven wed Dirck Cornelis Leckerkerck.

Fol 11
Jan Wouters van Drongelen man van Alitgien Adriaens Nicols verkoopt land te Vlijmen.

Fol 13
Jan Thonissen man van Maeijcken Jans van Bochoven, Tieleman Franssen man van Lijsken Jans van Bochoven, Jan Adriaens Clerck vader van zijn kinderen bij Neeltgien Jans van Bochoven kinderen van Jan Janssen van Bochoven den ouden en Maijcken Emits verkopen land aan Jan Janssen van Bochoven, zoon van Jan de Ouden. Fam wordt soms ook Schouten genoemd.

Fol 13v
Jan Janss van Bochoven, Tieleman Franssen man van Lijsken Jans van Bochoven, Jan Adriaens Clerck als vader en voocht van Neeltgien Jans van Bochoven, kindskinderen van za Jan Jans van Bochoven den Ouden en Maijcken Eemits verkopen land te Elshout aan Jan Thonis man van Maijcken Jans van Bochoven.

Fol 15
Dingentgien Tonis van Kerckhoff wed Lambert Anthonis van Bochoven met Anthonis Thonis van den Kerckhoff, broer, en Joost Anthonie van Bochoven etc verkopen land te Herpt aan Grietgien Anthonis lest wed Heijman Jans van Bochoven.

Fol 16v
Land te Engelen, belent wed Anthonis Hermans van Andel met kinderen. Verkocht aan Thomas Dirxcen, Vlijmen.

Fol 19
Petrus Anthonis van Giessen man van Lijsken Anthonis Luijben en Gijsbert Anthonis Luijben verkopen land te Herpt “den Bulck”

Fol 22
Adriaen van Ingen, brouwer te Heusden, en Cornelis van Ingen, ’s Bosch, verkopen land te Vlijmen aan Adriaen Huijbertssen van de Moer.

Fol 31
Lambert Huijbertssen van de Moer verkoopt land te Hedikhuijsen.

Fol 33v
Jacob Spiering de Reus, secr tot Wijck

Fol 34v
Johan Beelaerts man van Catharina Daniels van Berlecom.

Fol 37v
Cornelis Anthonis van Mierlo, Elshout, wednr Jannitgien Jans bekent schuldich te wesen aan Marten Willems van Ingen als oom en bloetvoocht van het enig onm kind van Maijcken Willems van Ingen bij Antonis Cornelis van Mierlo voorss [?].

Fol 38
Adriaen van Meerwijck, out secr tot Vlijmen.

Fol 38v
Jan van Drongelen man van wed Gijsbert van Wijck.

Fol 40
Dick raes van Grevenbroeck, Bern, koopt land te Hedichuijsen.

Fol 46
Lambert Hendricx, secr Engelen (zie fol 67v)

Fol 48
Aert Janssen Croll, schout te DFouveren.

Fol 51
Jaspar Janssen de Jonge, secr Aelborch

Fol 53v
Anna van Gellecom wed Jan Franssen van den Broeck

Fol 61v
Jacob Boll, secr Douveren.

Fol 66v
Jan heijmans van Bochoven koopt land te Engelen.

Fol 67v
Lambert Ridderbroeck, secr Engelen.

Fol 69
Hendrick Wouterssen van Andel, brouwer ’s Bosch, koopt land te Engelen.

RA T0392 (oud 491) 1658

Fol 6
Lambert Hendricx Ridderbroeck, secr tot Engelen.

Fol 7
Adriaen van Haeren, secr Heusden.

Fol 15
Land te Outheusden, belent Beeltjen Jans wed Jan Heijmans van Bochoven.

Fol 22
Land te Wijck in het Pompvelt, belent Godert van Bochoven cum suis.

Fol 28
Peter Goverts Fockert wednr Elisabeth Walewijns en Godefroij Fockert mede namens Alida, Elisabeth en Jenneken Fockaerts, sijne susters, daer moeder aff was Maria van Enschede za, bekende schuldich te wesen aan wesen Walewijn Fockert bij Elisabeth voorss.

Fol 35
T van Rijswijck, schout tot Maesbommel.

Fol 47
Jan Jansse van Drongelen de Jonge, Vlijmen, verteech op zijn deel, onbedeelt met Gijsmaer Hendricxen van Meerwijck, Adriaen van Ingen en Cornelis van Ingen tbv Gijsmaer, Onsenoort, voorss.

Fol 49
Land te Herpt, belent Merten Jans van Bochoven. 
RA T0393 (oud 492) 1659

Fol 3
Sijmon Danen van Bochoven, Hedichuijsen.

Fol 6
Joost Sweeren de Cock, schout Wijck.

Fol 14
Wouter van Bochoven koopt land te Genderen van Jan Ariaen Willem Baijens man van Peterken Tonis Doedijns, Genderen, en Jan Beerents Doedijn, Waelwijck, als oom van de kinderen van Jan voorss.

Fol 25
Jan Roeffen wednr Peterken Willems, Andries Roeffen van Schijndel en Meerten Willems als voochden van de kinderen van Jan en Peterken vertegen op en ¼ part gemeen met Jan Cornelis van Ingen te Hedichuijsen.

Fol 25
Jaspar Jansse de Jonge, secr Aelburg.

Fol 26
Laurens Gijsbertsen van Beijnen, schout Onsenoort, Lijntje Peters van Hedichuijsen wed Aerdt Gijsbertsen van Beijnen met Jan, broer, Joost Walravense man van Maeijcken Aerts van Beijnen, Laurens voorss en Jan voorss als voogden van de kinderen Beijnen van Hedichuijsen verkopen land te Vlijmen.

Fol 50
Jan Cornelis van Campen, secr Veen

Fol 54v
Lijsken Jans wed Aert Arienssen Kooij, Elshout, met Arien Danielse, schoonzoon, Haersteeg.

Fol 59
Jan Janssen van Bochoven, genderen, verkoopt land te Elshout, eertijts gecomen van zijn ouders.

Fol 59
Maijcken Jans van de Weteringe wed Aerdt Anthonis de Putter met Johan Crollius, predikant te Wijck, als haer voocht mede voor Johannes en Cornelis de Putter, zoon en schoonzoon.

Fol 62v
Willem Claes van der Stege, secr tot Gschoutenderen.

Fol 63
Schuldbekentenis aan Adriaen van Meerwijck, oud secr Vlijm en,
In de marge: voldaen aen Adriaen Nicols die een zoon was van Adriaen Nicols za X Helena van Meerwijck.

Fol 65
Land te Heesbeen, belent Grietgien Adriaens van Bochoven lest wed Dirck Cornelis Leckerkerk

Fol 69
Walewijn Fockert, Godefroij Fockert, Adriaen van Hoobroeck man van Catharina, Goossen van Drunen man van Alida, Adriaen van Dannen man van Lijsbet Wout Gijsberts Habraken, behoutoom als voocht van Jenneken. Alle kinderen van Peter Govertssen Fockart.

RA T0394 (oud 493) 1660

Claes Reijendam was schepen te Heusden

Fol 2
Land te Heusden, belent de kinderen van Godert Janssen van Bochoven.

Fol 2v
Dirck Raes van Grevenbroeck, Bern, koopt land.

Fol 13
Beeltgien Jans wed Jan Heijmans van Bochoven, Herpt, bekende schuldich te wesen Dirck Thonissen van Arendonck te Sprang.

Fol 20
Jan Peterssen van Giessen en Adriaen Jans van Herpen man van Mariken Peters van Giessen, Jan Peters voorss als voocht van vaderszijde van de vier broers en zuster, Meerten Janssen van Bochoven als voocht van moederszijde van de vier kinderen van Peter Antonissen bij Handersken Jans van Bochoven, zijn 1e vrouw, Jan Peters ook voocht van vaderszijde van de twee kinderen van Peter Antonissen bij Lijsken Tonis Luijben, 2e vrouw en Gijsbert Ton is Luijben als voocht van moederszijde van de voors twee kinderen verkopen land te Hedichuijsen onbedeelt met Grietien Tonis van Giessen met haer kinderen bij Adriaen Adriaen Antonis Luijben te Herpt. 2-1-1660

Fol 21v
Peter Bartholomeus, schout tot Vlijmen man van Godertgien van Herlair, Peter Janssen van Hedichuijsen man van Jenneken van Herlair en Peter Hermanssen van Bochoven verkopen land te Vlijmen.

Fol 24
Adriaen danen, Haersteeg, bekende schuldich te wesen aan Peter Martinus van heldere.
In de marge: Daniel Boxel man van Maria van Heldere.

Fol 26
Francois van den Broeck en zoon Willem.

Fol 31v
Land te Vlijmen, belent Jan Heijmans van Bochoven.

Fol 32v
Peter Gijsbertssen Kooij, ruijter, als voocht van de kinderen van za Gerardt Janssen van Schijndel bij Adriaentje Gijsberts Kooij, Woiuter jacobssen als voocht van het kind van Gerardt voorss bij Adriaentjen Sebastiaens, 2e huwelijk,, Jan Peeterssen als voocht van de kinderen van za … … bij Jenneken Jans van Schijndel verkopen land te Hedichuijsen.

Fol 34v
Jan Anthonis van Uijthoven, schout te Eethen.

Fol 37
Simon Danen van Bochoven, Haersteeg, is geld schuldich.

Fol 38
Willem Claes van der Stegen, secr tot Genderen.

Fol 38
Jacob Boll, secr tot Doeveren.

Fol 40v
Land te OLudheusden, belent Beeltgien Jans za wed Jan heijmans van Bochoven. 6-1660

Fol 42
Jan Colff schout besoijen.

Fol 45v
Hendrick Vonck, corporael, man van Lijsbeth Jans van Pettlaer, Adriaentje Sebrechts wed Jan Aerts Pettelaer als voogdesse van haer kinderen bij Jan met Cornelis de Visscherm sieckenbesoecker, als voocht, erfgen van Anneken Jans wed Aert Pettelaer verkopen een huijs te Heusden in de Oudheusdensche straet

Fol 50
Bastiaen Jansen Schouten, Veen

Fol 51v
Geraerdt Adriaens Rouwens, Meerten Jans X Eijltgen Rouwens, Cornelis Antonis van Mierlo en Huijbert Peters, Vlijmen, als oomen en bloetvoogden van het kind van Arien Antonis Rouwens za en zijn vrouw verkopen land te Elshout.

Fol 57
Maria Rassen van Grevenbroeck , Bern, koopt land te hedichuijsen.

Fol 71
Land te Vlijmen in de Vijffhoeven, belent Grietgien Adriaens van Bochoven.

Fol 73
Adriaen Jans van Drongelen, Pauwels Jans van Drongelen mede als oomen en bloetvoochden van Jenneken, dochter van Michiel Jans van Drongelen za, broeder.

Fol 73v
Adriaen Danielssen, Hedichuijsen, verkoopt de helft van een stuk in de Vijffhoeven op brants geseet onder Vlijmen. 27-12-1660

RA T0395 (oud 494) 1661

Fol 3
Land te Vlijmen, belent het onm kind van Jan van herlair, za, schout Vlijmen.

Fol 4v
Govert Dircxen, Bernt Dircxen, Jenneken Dircxen met Govert voorss, Jan Aertsen van Vlijmen X Heijltjen Dircx en Jan Petersen X Lijsken Dircx, kinderen van Dirck Thonis Pullen bij IJeffken Goderts.

Fol 5
15-1-1661 wordt genoemd Anneken Petersen van Gellicom wed Johan Franssen van den Broeck.

Fol 13
Jenneken Robben van Meerwijck wed Wouter Adriaens Nicols, Vlijmen.

Fol 29
Jan Cornelis van Ingen en Marten Jans van Bochoven namens de erfgenamen, oa Marten, van Beeltgien Jans wed Jan Heijmans van Bochoven, proc Caspar Beek not Heusden, vertegen op land te Luttelherpt tbv Dillus Dircxen.

Fol 34
Jan Adriaenssen Potter, Dussen Muijlkerck,.

Fol 50
13-10-1661 Peter Panssen van Engelen alias Kolen, Elshout en Aert Geeritsen, Heusden, Lambert Hendrixen van Bochoven, beijden nonmine uxoris, docters van Peter en Toniske Cornelis Wildens za vertegen op land te Elshout

Fol 56
Maijken Jans van de Weteringe wed Aert Antonissen de Putter.
In de marge: Petronella Crol vrouw van Jan Hans Crol was hun dochter en enige erfgenaam.

Fol 58
Anna Peters van Gellicom wed Johan Franssen van den Broeck.
In de marge: mede erfgen Johannes Groen, predicant te ’s Bosch.

Fol 59v
Adriaen Cornelissen Brouwer, secr tot Ameijden.

Fol 62
Meerten Jans van Bochoven verkoopt land, onbedeelt met Bastiaen Coolhaes, te Veen aan Jan Cornelissen van Ingen.

Fol 63v
Antonij Loeff en Lambert Loeff, bloetvoogden van het kind van Seger Loeff za bij Joostgen de Witt verkopen land te Outheusden.

Fol 65v
15-1-1662
Dillis Ivens, schout tot Nieuwcuijck.

RA T0396 (oud 495) 1662

Fol 1
Joostgien Cornelis de Wit wed Seger Loeff verkoopt land te Genderen.

Fol 16
Johan Beelaerts wednr Catharina van Berlecom.

Fol 23
Jan Peter van Berckel X Lijsken Dircx Pullen, Jan Aerts van Vlijmen wed Heijltgien Dircx Pullen, Jan Peters voorss als oom en bloetvoogd van de kinderen van Jan Aerts bij Jenneken Dircx Pullen, Maijcken van Dinteren wed Berent Dirx Pullen met Reijn Jans van Dinteren, broer, kinderen van Dirck Antonissen Pullen verkopen land te Wijck aan Godert Dircx Pullen.

Fol 24
Adriana van der Hagen wed Godert van Bochoven, kocht een huijs te Heusden in de Hoogstraet.

Fol 24v
Land te Vlijmen, belent wed Wouter van Bochoven.

Fol 30v
Jan Loeff, Aelburg vader van zijn kinderen Teunis, Joris en Gerit, twee meerderj kinderen Jan Loeff en Jan Euwitsen, kinderen van Jan Loeff bij Maijcken Jans.

Fol 32
Neeltgienn Handrix namens Jan Bartholomeus Schilders, haer man.

Fol 35v
Wouter van Bochoven, wijncooper Heusden, koopt een bosch te Doeveren.

Fol 37
Adriaen Walravens, schout Engelen

Fol 48
Lijsken Jans wed Aert Ariens Kooij, Elshout, met schoonzoon Arien Danielssen, Haersteeg.

Fol 52
Margareta Adriaens van Bochoven lest wed Dirck Cornelis Leckerkerck met Francis van den Broeck, licentiaat, als haer voocht voor de helft.
Hendrick Tnooijen X Christiana van den Heuvel, Leonardus van Beverlo, predicant, mede namens Adriana van Beverlo, suster, kinderen van Christina bij Gillis van Beverlo voor 1/8
Sijcken Jacobs wed Willem Janssen van den Heuvel mede namens haer kinderen voor 1/8
Adriaen van Ingen X Agneta Kessel wed Jan Jans van den Heuvel, Pieter van Bochoven als neef en voocht van Hester van den Heuvel, dochter van Agneta en Jan voor 1/8 verkopen een huijs te Vlijmen op de Wollput “den cleijnen naecten hoeck”
Adriaen Potters X Dingna de Bont wed Godert Jans van den Heuvel, Jan Goderts van den Heuvel, zoon van Dingna, hebben hun 1/8 deel verkocht aan Aert Silvester van Hedichuijsen

Fol 54v
Marijken Jans wed Godert Jans van Bochoven, Herpt, met Jan, haer zoon, afstaende de tocht mitsgaders Jacob en Anneke Goderts van Bockhoven met Jan, broer, het land verkocht hebben aen Gijsbert Gijsbertse Kouwenberg.
Belent: Gijsbert voorss en de erfgen van Heijman Jans van Bochoven.

Fol 55v
Land te Luttelherpt, belent Grietjen wed van Anthonis Arien Luijben.

Fol 62
Beernt Ariensen Buijs, Drongelen.

Fol 62v
Frensken Leenderts wed Jacob Spieringh de Reus, secr Wijck, met Herman Leendertssen van der Poll, secr Wijck, verkopen land aan Bastiaen Jacobs de Reus te Heesbeen.

Fol 64
Adriaen Jansse de Jongh, Wijck, is geld schuldig aan de weesmeesters van heusden tbv Maria Ingenhoes, stomme dochter.
In de marge: Christina Beverlo, Dingna Potters, Maria van den Heuvel, en de vrouw van Hendrik van Zuijlen, elck voor ¼ verklaren dat de brief en rente voldaen is door en vanwege de erfgen van Adriaen Jansse de Jongh.

Fol 64v
Jenneken Anhonis van den Broeck wed Cornelis Groen, met Anthonis Groen, soone, Anthonis mede namens Gertruijt Groen verkopen een hofken te Heusden.

Fol 67
Frensken Leenderts wed Jacob Spieringh de Reus, secr Wijck, met Herman Leendeertssen van der Poll, secr Wijck, met Roeloff de Reus, soone, Roeloff mede namens broeders en zussen. Schuldbekentenis aan Anna de Reus wed Sebastiaen de Reus, Gorcum.

Fol 68
Anna van Gellicom wed Jan Fransen van den Broeck.

Fol 78
Jan Ariaenssen den Ouden man van Maria Jans Schilders voor 1/5, Jan voorss en Willem Meeussen Schilders als voogden van de kinderen van Jan Meeussen Schilders za bij Dircxken Dielis van Herlaer voor 4/5.

Fol 82
Sebastiaen Beelaerts wednr Johanna de Graeff

Fol 84v
Arien Anthonisse Luijben, Herpt, verteeg op de helft van een stuk land onbedeelt met de wed en kinderen van Thonis Ariensse Luijben.

Fol 84v
Willem Janssen Kievits, secr B Broek

Fol 84v
Willem Janssen van Bochoven is geld schuldich aan Willem Lockermans, Land te Elshout als onderpand. 28-12-1662

RA T0397 (oud 496) 1663

Fol …
Mariken Michiels Swaens wed van Lambert Janssen Reijnen met Jan Lamberts, haere zoon, Reijn Janssen Gensers en Anthonij Michiels als voochden en mombers van de vier onm kinderen van Lambert bij Mericken, Gijsbert Reijnen X Jenneken lamberts, Claes Cornelissen X Iken Lamberts, Jan Lamberts en Teunius Lamberts, kinderen van Lambert voorss vertegen op een stuk land te Vlijmen tbvAnthonis Michielsse Swaens, Onsenoort.
6-4-1663

Fol 3
Willem Claessen van der Steegde, secr genderen.

Fol 6
Land te Herpt, belent den out commies Caspar Beeck.

Fopl 11
Dirck Roelofsen, schout Outheusden, verder veel informatie over de vrouwe van Outheusden en haar familie.

Fol 22
Marijs van der lip, Nimwegen, man van Beatrix Specx mede eerfgen van Jenneken Cornelis Leckerkerk, schoonmoeder, verkoopt een huijs aan zijn zwager Cornelis Speck, Heusden.

Fol 31v
Nicolaes de Graeff, secr Nederhemert.

Fol 43v
Sijmon Daemen van Bockhoven, Haersteeg, broer was Adriaen, land belent wed en kinderen van Wouter van Bockhoven.

Fol 37
Elias Rijendam wenr Jenneken Cornelis Leckerkerk verkocht Cornelis Speck, schoonzoon, Heusden.

Fol 37v
Mariken Michiels Swaens wed Lambert Janssen Reijnen met Jan, zoon en voocht, Reijn Janssen Gensers en Anthonij Michiels Swaens als voogden van de kinderen van Lambert en Mericken, Gijsbert Reijnen X Jenneken, Claes Cornelissen X Iken, Jan en Teunis, alle kinderen en erfgenamen van Lambert vertegen op land tbv Anthonij Miochiels Swaens, Onsenoort. 6-4-1663

Fol 54
Aelbertus van Bochoven, heusden, koopt land te B Boek van Andries Boxel, sunst. dijkgraef.

Fol 54v
Hendrik Hermens Hoogers, Vlijmen is geld schuldich aan Franck Godertts van den Brandt en Peter Peters van Uijtrecht, beijden als voogden van de kinderen van Franck bij Maeijcken Fransen Molenpas.

Fol 57v
Meijcken Jans de Putter met Jan Goderts van Bochoven, zoon, Jan voor hem selven, en Anneken, zus, zijn geld schuldich aan Jan Martijn, adelborst,

Fol 60v
Jacob van heemslerck, auditeur militair, schout tot Heesbeen.

Fol 64
Dirck Walravens van de Graeff, schout tot Engelen, mede als vader en Anthonis Joachims Helsemans als oom en voogd van het kind bij Maeijcken Joachims Helseman, Wouter van Tiell, ’s Bosch, man van Jenneken Dircx van de Graff verkopen land te Engelen.
Fol 65 t/m 69
De familie Sonnemans

Fol 69v
De adelijke famile van Balveren.

Fol 72
Jenneken Robben van Meerwijck wed Wouter Adriaens Nicols, Vlijmen.

Fol 73
Land te Heesbeen, belent Jacob Isacx Buijs, deze Buijs, herpt, koopt land waaraan zijn land belent van Frederick de Renese, baron van Mall, heer tot Heesbeen Hellenborch enz.

Fol 76v
Jan Cornelissen van Ingen, Vlijmen, verkoopt land te Herpt in de Bonsmerenhoeck aan Jan Godertsen van Bochoven.

Fol 79
Schuldbekentenis aan Ida Roskam wed Adriaen van Berlecom.
In de marge: ick ondergeschreven D? van Berlecom namens Johan van Sorge, advocaat, ’s Hagen X Geerbruch van Berlecom, dochter van Ida Roscam.

Fol 80
Land te genderen, belent de erve van de erfgen van Adriaen Hemf van Bochoven.

Fol 80
Schuldbekentenis aan Ida Roskam wed Adriaen van Berlecom als grootmoeder van het kind van Wouter van Bochoven bij Willemina van Berlecom
In de marge: ick ondergeschreven D van Berlecom namens Johan van Zorgen, advocaat, ’s Hagen als oom en voogd van het kind van Wouter van Bochoven bij Wilhelmina van Berlecom genaemd: Ida. 18-9-1663

Fol 83
De familie Cock van Kerkwijck

Fol 84v
Land te Hedichuijsen, belent de wed en kinderen van Wouter van Bochoven.

Fol 85
Hendricxken Thonis wed Jan Janssen van Cuijck met Claes Quirijnen, swager, als voogd, Claes en Tonis Jansse Bomer als oomen en voogden van Thonis, Heijltgen, Lijsken en Cathatrina, kinderen van Hendricxken en Jan, Jan als mond zoon verkopen land te Herpt.

Fol 87
Een huijs te Heusden, belent Willem Loockermans X Jacomina van der Hagen wed Adriaen van der Plas. 1656

Fol 87
Land te Genderen, belent de erfgen van Adriaen Hendricx van Bochoven.

Fol 90
Aerien Wouters Couwenberch, mulder tot Waelwijck.

Fol 92
Johannes de Roij, secr Vlijmen.

Fol 95v
Land te Hedichuijsen, belent wed en kinderen van Goijert Ariaensen van Bochoven. 5-1-1664

RA T0398 (oud 497) 1664

Fol 1v
Lijsken Jans de Gauw wed Aert Aertsen Cooij, met Adriaen Daemen, schoonzoon, Jan Aertsen Cooij als oom en voocht van moederszijde en Adriaen Damen als vader van zijn kinderen bij Maeijcken Aerts Kooij, Jan voorss mede namens Jan Aerts Coster beijden als voochfden van de kinderen van Cornelis Aerts Coster bij Beatrix Aertssen Cooij verkopen land te Elshout

Fol 2v
Neeltjen Jan oermans wed Hendrick Dircx van Grevenbroeck, Outheusden, met Jan, haeren sone, Jan mede namens Jan en andere broeders verkopen een huijs in de Putterstraet.

Fol 5
Land te B Broek, belent de wed en kinderen van Wouer van Bochoven. 23-1-1664

Fol 6
Jan Joosten van Bochoven te Hedichuijsen verkoopt lnd te Herpt.

Fol 8v
Een huijs te Heusden aan de haven, belent Tieleman Fransse Walraven alwaar uithangt “den Engel”.

Fol 11v
Cornelis van Brantwijck, secr Eethen en Meeuwen

Fol 20v
Wouter Gijsbertsen Kouwenberch, Baerdwijck.

Fol 23
Jan Cornelis Campen, secr Veen.

Fol 24
Roelof Spierinck de reus, Lenardt, Jenneken X Jan Adriaens van Wijck, Herman Leenderts van de Poll als oom en voocht over de kinderen van Jacob za, secr Wijck, bij Fransken Leenderts van de Poll: Aert, Grietjen, Jan en Anneken, verkopen land te Wijck aan Bastioaen Spierinck de Reus te Wijck.

Fol 32v
Land te Herpt, belent Caspar Beeck.

Fol 34
Maurits Hurée, Heusden, koopt land te Outheusden

Fol 37v
Groen, secr Herpt

Fol 39v
Lijsbet Ariensse Molegraeff lest wed Hannaert Dircxen Hoorn met Adriaen Dircxen Hooren als voocht van haer dochter Mechtelt, geassisteert met haer voorazoon Jan Lambertsen.

Fol 42v
Land te Hediheuijsen, belent de wed en kinderen Godert van Bochoven.

Fol 46v
Bernt Gijsbertse van Wijck, schout Aelborch.

Fol 49
Geraerdt Ariensse, Hulten, als outoom van de drie kinderen van Jenneken Jans en Adriaen Damen van Bochoven, Hedichuijsen.

Fol 49v
Anthonis Arienssen van Udenhout, Veen, koopt land te Veen.

Fol 65
Michiel Millinga, secr Engelen. 4-8-1664

Fol 67v
Schuldbekentenis van Godert Heijmans van Bochoven, Vlijmen, als voocht van de kinderen van Teunis hermensse van Andel za bij Cathelijn Staelen: Sijcken en Handrickxen. 16-8-1664

Fol 69
Land te Genderen, belent de wed Wouter van Bochoven,

Fol 77
Land te herpt, belent Jan hacken Buijs.

Fol 77v
Land te B Broek, belent de wed en kinderen Wouter van Bochoven.

Fol 81v
Lambert van Haeren man van Maria de Graeff.

Fol 84v
Thomas van Gulick, Heusden, man van Elisabeth van Bochoven verkoopt land te Outheusden dat toebehoort aan de wed en kinderen van Wouter van Bochoven.

Fol 85v
Land te B Broek, belent Grietjen wed Adriaen Godertse van Bochoven.

Fol 85v
Willem Adriaensse van Gammeren, schout B Broek.

RA T0399 (oud 498) 1665

Fol 3v
Land te Engelen, belent Jan Arien Tielen van Bochoven.

Fol 8
Willem Janssen Kievits, secr B Broek.

Fol 11v
Willem Claesse van der Steechde, secr Genderen

Fol 12
Land te Herpt verkocht aan Teunis Leendertssen van herpt, herpt.

Fol 31v
Neeltjen Ariaenssen Nicols, Baerwijck, Wouter, Aertken X Jan van Drongelen, Mariken X Johan Buijs, advocaat, en Adriaen verkopen land te Vlijmen.

Fol 39v
Thomas Thonissen wednr Cathalijn Heijmans van Bochoven met Goijert Heijmans van Bochovenals voocht van de kinderen van Thomas en cathalijn verkopen land te Vlijmen.

Fol 47
Land te Vlijmen wordt verkocht aan Johan Janssen van Ingen, poorter ’s Bosch.

Fol 51
Schuldbekentenis aan Adriaen van Bochoven , door Aerdt Jans Croll, schou Doeveren.

Fol 57
Willem Arien Buijs voor hem selven en als voocht, samen met Sijmon Gielen, van de kinderen van Hendrick Ariensse bij Peterken Arien Buijs verkopen land te Hedichuijsen aan Jan Petersse van Giessen, Heusden.

Fol 57
Land te Vlijmen wordt verkocht aan Jan Cornelisse van Ingen, Vlijmen.

Fol 58
Een huijs te Heusden, ontrent de haven, belent Adriana van der Hagen wed Godert van Bochoven en Anthonij Wijntracq. 28-7-1665

Fol 59
Jan Willemse Kouwenberch, Hilvarenbeeck

Fol 63
Schulbekentenis aan Wouter van Bochoven, wijncooper Heusden, door Alida de Cock van Kerckwijck, ’s Bosch.

Fol 68v
Adriaen van Meerwijck, oud secr Vlijmen.

Fol 82
Maijcken Adriaens wed Adriaen Gijsbertssen, schout Aelborch, met Gijsbert Adriaenssen, sone, Gijsbert voorss, Melsken X Adriaen Goossensse Cammeraedt, Thonisken, Gijsbert en Adriaen namens Adriaen en Cathalijn, onm, erfgen van Adriaen Gijsbertssen.

RA T0400 (oud 499) 1666

Fol 2
Anthonis Huijbertssen van de Moer, Vlijmen, koopt land aldaer.

Fol 12v
Marie Petersen van Giessen X Adriaen Janssen van Herpen, Arien, Anneke X Jan Sijmonsse, Isaacq, Peter (Ockensse?) en Gijsbert Anthonmisse Luijben als voochden van de 2 onm kinderen van Peter Anthonisse van Giessen bij Lijsken Anthonissen Luijben, 2e huwelijk, verkopen land te Hedichuijsen aan Jan Peterse van Giessen, Heusden

Fol 21
Land te B Broek, belent de erfgen Wouter van Bochoven.

Fol 33v
Land te hedichuijsen, belent Lijsken Abthonisse Luijben lest wed Claes raessen van grevebroeck, een ander stuk land, belent Grietjen wed Dirck leckerkerck.

Fol 19
Schulnbekentenis aan Jenneken Jans Schellekens wed Hendrick Jansse Sprengers, brouwster Heusden,

Fol 21
Land int Broucx (B Broek), belent de erfgen van Wouter van Bochoven.

Fol 23
Land te Hedichuijsen, belent Grietjen wed Dirck Leckerkerck en wed en erfgen van Heijman Janssen van Bochoven

Fol 32
De kinderen en erfgen van Beeltgien Jans wed Jan heijmansse van Bochoven, Herpt, : Meerten Jans van Bockhoven voor ¼, de kinderen van Godert Jans: Jan, Anneken X Hendrick Leendersse en Jacob volor ¼, de kinderen van Maeijcken Jans van Bochoven bij Jan Cornelisse van Ingen: Jan, Dirck, Anneken X Adriaen van Schijndel voor ¼ en de kinderen van Handersken Jans za bij Peter Anthopnissen van Giessen: Jan, Maricken X Adriaen Janssen van HerpenAnneken X Jan Sijmons, Arien Peters voorss namens Isaac, broer, voor ¼.
Zij verkopen een huijs ontrent den demer aan Johannes van de Westacker te heusden. Nu woont commies Johan van velsen in het huijs.

Fol 42
Land te Vlijmen verkocht aan Jenneken Robben van Meerwijck wed Wouter Nicols, Vlijmen.

Fol 45
Daniel Boxel verkoopt een huijs in de Gaststraet, belent wed Leckerkerck, wed Godert van Bochoven met rente van Cunira van Bochoven daer op staende.

Fol 59v
Gerit Huijberts van der Moeren, Vlijmen, is geld schuldich aan Adriaen van Meerwijck,m out secr.
In de marge: Robbert soon van Adriaen gheeft afgelost. 1678


RA T0401 (oud 500) 1667

Fol 1
Wouter Willemssen Kouwenberch, molder tot Aelborch verkoopt land te Vlijmen.

Fol 3
Land te Hedichuijsen, belent Jan Cornelisse van Ingen en zijn kinderen.

Fol 3v
Claes Claessen Valck namens Gillis en Balthasar Wilmart, Gillis als voocht over Anna en Adriaen, zus en broer, kinderen van Aeltgien de Best voor 2/3, Claes Dircxen Spierincxhoeck, Gillis voorss als voocht van Cornelia Ariens, kinderen Aechtjen de best voor 1/3, samen erfgen van Cornelis de Best vertegen op 2/3 van een stuk land te Outheusden gekomen van Willem de Best , een deel is van Jacob Aronde als voocht van zijn kind bij Catharina de Best.

Fol 7v
Arien Thonis Luijben, herpt.

Fol 12
Quirinus van oerle man van Johanna van Berlecom en Daniel van Berlecom, Daniel namens Peter de Langh van van Helena van Berlecom, en namens Lambert van berlecom.

Fol 15
Aert Jansse Croll, out schout Doveren, is geld schuldig aan Tieleman Franss van Walraven, Heusden. 23-3-1667
In de marge: Francoijs van Walraven als voocht van Huijbert WEalraven, mede erfgenaam van zijn vader Tieleman is afgelost. 12-5-1678

Fol 19
Jan lambertsse van hemert, Vlijmen, verteech op land te Engelen “de Hageleij” gemeen met Marten Reijn en van Ingen en Jan Jansse van Drongelen tbv Jan Jansse van Ingen, coopman ’s Bosch.

Fol 22
DanielBoxel mede als vader en voocht van zijn kinderen bij Elisabeth van Bochoven, Cunira van Bochoven met daniel als voocht vertegen op land te Genderen tbv Claes Claessen, schout Genderen.

Fol 28v
Franchois Roscam namens Maria Schellingers wed Francois Roscam, advocaat, Amsterdam.

Fol 31
Pieter van Aelst, ’s Hage, en Godert en Jophan van Aelst zijn geld schuldig aan Jan Cornelisse van Ingen, Vlijmen.

Fol 32
Goijaert Lodewijcx Zeeuw en Jan Bastiaense Brouwers als voochden van de kinderen van AdriaenDircxen Hoorn en Lijsbet Theunis za vertegen op land te Hedichuijsen.

Fol 35v
Godert Dircxe Pullen, vader en voocht van zijn kinderen bihj Eercke Jaspers, Jasper Jansse de Jongh voocht van Moederszijde en Jan Aeerts van Vlijmen X Heijltgen Dircx Pullen, Maria van Dinteren wed Bernt Dircx, Godert als oom van de kinderen van bernt bij Maria, alle erfgen van Dirck Anthonis Berntsse, vertegen etc.

Fol 37
Joost Walravens X maeijken Aert Gijsbers verteeg op 1/8 van een geseet te Vlijmen.

Fol 38
Land te Genderen, belent de erve van Willem de best, secr Outheusden.

Fol 39v
Een heuijs te Heusden, belent Lamberton wed Engelberch, luijternant.

Fol 41v
Teunis Janssen van Cuijck is geld schuldig aan Jan Cornelisse van Ingen, Vlijmen.. in de marge: Adriaen van Inge is voldaen. 10-1-1688

Fol 45
Adriaen Stevense Hoorn met Godert Heijmanssen van Bochoven, neve, verteeg op land te Vlijmen, onbedeelt met broers Jan en Claes, tbv Jan van Inge de Jonge, Vlijmen.

Fol 47
Johan van Velsen, commies van de ammunitie van oorlog te Heusden mede namens Jacob van Velsen, commies te Hellevoetsluis, en namens Nicolaes van Velsen, Hellevoetssluis, Gillis van Blancheroije, drossaert en scholtis Waelwijck X Catharina van Velsen, Johan Cornelis van Velsen, forte Hemert, alle erfgenamen van Gerardt van Velsen en Jenneken Hertochs, verder de voorss Johan Jacob, Cornelis en Nicolaes mede erfgen van Hendrick van Velsen, medicine doctor te Heusden, vertegen op een huijs in de Wielstraet te Heusden, waarin hun ouder zijn overleden.

Fol 58
Maricken Peters wed Arien Janssen van Herpe met Goossen van Drunen, klerk te Heusden, verteeg op een stuk land onbedeelt met Jasper Jansse Potter, Jan Arien en isack Peterse van Giessen en Jan Sijmons Bruijsten X Annekle [peters van Giessen aan Jan Peterssen van Giessen. Belent Maria van der Hagen wed Isaack van beurderen.

Fol 59v
Land in den Elshout, belent Mechtelt Schouten wed Adam Thomas van Gulicq.

Fol 62
Jan Janssen van Ingen verkoopt land te Herpt aan Gijsbert Gijsbertssen Kopuwenberch te Beern.

Fol 63
Peter Thonisse van den Nieuwenhuijse voocht van het kind van Cornelis Thomasse genaemt Thomas bij Adriaentien Willems, mede eerfgen van Willem Corsten van der Grient, Herpt, grootvader en verklaerde te cederen tbv Lambert Willemse van de Grient, oom van moederszijde, mede erfgen van Willem voorss, zoon, in zijn deel van de erfenis.

Fol 64
Isack Peterse van Giessen, ruijter, verteech op een stuk land te Hedichuijsen tbv Jan Peetersse van Giessen.

Fol 65 Jan Willemsse van de Grient erfgen voor 1/5 van Willem Corste, vader, verklaert te cederen tbv Lambert Willemsse, broer.

RA T0402 (oud 501) 1668

Fol 4v
Johan Colff, oudt schout te Besoijen, wonende te Eethen. 28-1-1668

Fol 5
Willem Ariense van Gammeren, schout in B Broek.
Jan, Maijken, Geritgen, jenneken en mechteltien Dircx van Klootwijk, int Brouck, Hun zwager was Arien Thijsse de Venver. 1-1668

Fol 7
Huijbert Janssen van de Westacker met zijn 2 zonen Sijmon en Johannes bij Lijsbet Wouterssen van den Biesheuvel. 1668

Fol 8v
De Herpse familie van Bochoven verkoopt land en huis te Herpt aan Maerten Janssen van Bochoven, 2-1668

Fol 8v
Jan Cornelissen van Ingen namens de erfgen van Beeltien Jans: Jan, Jacob, Anneken met Jasper Janssen de Potter haar oom, kinderen Govert van Bochoven, Jan Janssen van Ingen mede namens Dirck en Anneken Jans van Ingen, Jan Pieterssen van Giessen mede namens broers en susters vertegen in ¾ van een geseeth mette timmeringe ten behoeve van Maerten Janssen van Bockhoven. 14-2-1668

Fol 12v
Joost Pauwels van Hedichuijsen, Jan Janssen Hoorn als vader van zijn kinderen bij Mechtelt Hermens za met Hannaert Jans Hoorn als voocht, Cornelis Laurens van Beijnen man van Sijcken Pauwels van hedichuijsen, Henmdrick Wijnants Didden met assistetnetie van joost voorss als vader van de kinderen bij Anna Pauls, erfgen van Peeterken Dircx vertegen op een huijs te Vlijmen tbv Jan Janssen Hoorn te Vlijmen.

Fol 19v
Adriana vander hagen wed Godert van Bochoven en Pieter van Bochoven, Leonardus Beverlo, predicant Aelborch, X Maria van Bochoven, Thomas van Gulicq X Elisabeth van Bochoven, Catharina van Bochoven met Pieter voors , mede namens het kind van Wouter van Bochoven: Ida vertgen op een huijs te Heusden. 13-3-1668

Fol 54
Geerardt Spierings, op den Dungen, meijerij van ’s Bosch, verkoopt land te Engelen hem aanbestorven van zijn vader Willem. 8-8-1668

Fol 55v
Digna de Bont namens haar man Adriaen Potter, corporael,, proc Arnhem. 30-8-1668

Fol 58v
Wouter Willemsse Couwenberch, molenaer tot Aelborch. 15-9-1668

Fol 59v
Jan Willemse Couwenberch, molenaer van de Corenwint molen alhier. 15-9-1668

Fol 68
Uitvoerig de familie Reus te Wijck.

Fol 80
Willem Janssen van Emmickhoven, B Broek,

Fol 91
Hendrick Silvesters van Hedichuijsen geassisteert met Herman (of Hannaert) Jansse Hoorn ende Marten Reijnen van Ingen als voochden van zijn kinderen bij Dingena Reijnen van Ingen verkopen land te Vlijmen. Peter Schilders schout te Vlijmen. 22-12-1668

Fol 91v
Daniel Boxel, cerviesmeester, verteeg op een huijs in de Putterstraet te Heusden genaamd “den Coninck van Engelandt”, hem aangekomen van de ouders van Elisabet Bochoven, zijn overl vrouw. 28-12-1668

Fol 94
Adriaen van Camonts en Agnes van camonts wedue Mathijs Torck, erfgen van Wilhelmina Camonts, overleden in 1668, vertegen op een ridderlijcke hofstede genaamd Eijckensteijn te Wijck in de Ridderstraet. 1/8 deel is van Caerl van Ommeren (Sindicus?), Saltbommel, Verkocht aan caerl voorss. 1-1-1669


RA T0403 (oud 502) 1669

Fol 7v
Lambert Willemsse van de Grient, Herpt. 1-1669

Fol 11v
Peter Schilders, schout Vlijmen, en Maerten Reijnen van Ingen, beijden Vlijmen, namens Geerardt Wedda man van Mechtelt Hoorn, vendrich. 2-1669

Fol 13v
Lambert Loeff te Outheusden mede namens Claes Loeff als voocht van de kinderen van Maerten Loeff. 23-2-1669

Fol 15
Gijsmaer Hannaert van Hedichuijsen, Vlijmen verkoopt huijsken te Heusden in de Ridderstraet. 2-3-1669

Fol 23
Jan Pauwels van der Ka man van Maria Jans Hamel verkoopt huijs etc aan Anthonij Arienssen van Bochoven, Hedichuijsen. 2-4-1669

Fol 23v
Daniel Boxel mede als vader en voocht van sijn onm kinderen bij Elisabeth van Bochoven en Cunera van Bochoven vertegen op een huijs te Genderen

Fol 26
Jan Dircx van Clootwijck, B Broek namens Jenneken en mechteltgen Dircx van Clootwijck zijn zusters. Schuldbekentenis. 9-4-1669

Fol 26v
Familie van Ingen

Fol 27
De kinderen van wijlen Adriaen van Haeren, secr Heusden worden genoemd.

Fol 29v
De familie van Clootwijck

Verkoop wintmolen te Aelburch door Wouter en Jan Willemsem Couwenberch aan de heer Caerl van Ommeren, sindicus te Saltbommel.

Fol 37
Bartholomeus Buijs van Woeringen, Leijden en Johan van den Brouck, schepen Heusden, Willem van den Broeck mede namens Elisabeth, zuster, erfgenamen van Franchoijs Buijs van Woeringen, binnen Heusden overleden. Verkoop huijs inde Hoochstraet. 1-6-1669

Fol 47
Schuldbekentenis van Jan Cornelisse Coolhaes den jongsten aan Elisabeth Jans van Bochoven wedue Tieleman Franssen van Walraven, herbergierster te Heusden.

Fol 54v
Adriaen de Graeff, rentmeester te Hemert, Niclaas de Graaff, secr Hemert, Arnoldus de Graaff, predicant te Eethen, Bernhardus Adolphus Scriba, predikant te Hemert, man van Hubeerta de Graaff, mede namens Johan de Graaff, Maria de Graaff laest wedue van lambertus van Haaren, secr Heusden, Paulus Strijp, schout Bodegraven, man van Margareta de Graaff. Kinderen van Helena Claes van Wijck die wed was van Adriaen de Graaff, secr Nederhemert. 2-9-1669
RA T0405 (oud 503) 1670

Fol 1v
Lijsbeth Godert Heijman Booms,Lijsbeth en Mechtelt Jan Booms, haar dochteren, Peter Jan Booms droegen op Willem Aerts van Eijndhoven een geseet etc te Drongelen. 22-3-1482
Fol 2v
Jan hwermans man van Anneken Wijnant Haegen, Luijtgen Wijnants met Dirck Loeff hendricx als haar momber, mede namens de onm kinderen van Geeridt Wijnants bij Dingentjen Jacobs Buijs ende het onm kind van Willem Wijnants bij Agatha Gijsbert Aerts vande griends, alle kinderen van Adriana Geeridts wed Wijnant Haegen. Adriana is erfgen van Jan Aert Willems, innocent, vertegen op bovenbedoelde brief tbv Meriken Wijnant Hagen. 25-11-1574
Fol 3v
Jan Jansse de Potter, Dirck Thonisse man van Anneke Jans als mede erfgenamen van Mariken Wijnant hagen verthgen op de brief tbv Jan IJpelaer, licentiaat, 11-3-1596

Fol 3v
Hillegonda van IJpelaer als een der mede erfgenamen van haar vader Jan van IJpelaer verteeg op de brief tybv Wouterine Scheenens. 11-1-1670
Fol 4
Elisabeth wedue Roelof Adriaens met haar momber Jan die Waal, geloofde Gijsemer Robben een geldbedrag. 18-9-1527

Fol 4v
Mechtelt wedue Gijsmer Robben en Robbert Gijsemers vertegen op die brief tbv Joost Peters. 29-4-1538

Fol 5
Cornelia Henricx voorwijff van Joost Peters en vrouw van Jan Willem Goderts verteeg op de brief tbv Peter van IJpelaer die oude ende Peter de jonge. 4-3-1541

Fol 5v
Jan Everts geloofde Staes Willems een rente. 16-11-1538

Fol 5v
Floris Jan Geerdts verteeg op bovenbedoelde brief tbv Anthonis Ieuwens van Aelborch, Drief was aanbestorven van Staes Willems. 16-5-1599

Fol5v
Anthonis verteeg weer op de brief tbv Wilhem Baudewijns van Wijck

Fol 5v Hillegonda van Ipelaer (zie akte 3v) verteeg wederom tbv Wouterine Schemers.
11-1-1670

Fol 6v
Wouter die With Claess en Berthout die Gheijster Janss, schepen in Baerdwijck tuijgen dat Gherit Jan hectors geloofde Gielis Dieliss een rente. Anna 1541

Fol 6v
Henrick Ghijsberts en Paulus Hendricxe van Norden tuijgen dat Gielis Dielisse verteeg op de brief tbv Jan Janssen. 20-3-1557

Fol 6v
Jacop van Uden en Wouter Ariaens vander Heijden, schepenen Baerdwijck, tuijgen dat Jan Janssen verteeg op de brief tbv Dirick jacobs, 7-7-1565

Fol 6v
Hillegont van Opelaer verteeg op de brief tbv Wouterine Scheemers. 11-1-1670

Fol 6v en 7
Namen van schepenen 1541, 1557 en 1565

Fol 9
Laurens Engelberch, deurwaarder, wednr Maaricken van den Elshout en Lambert Loef te Oudheusden, behout oom en oom resp als voochden van de kinderen wijlen maerten Loeff en maria van Elshout, Johannes vander Burch, ruijter, man van Jenneken la Febre, dochter van Anthonis la Febre bij Maria voorss, Cornelis la Febre, zwager, secr Nieuwenburgh, vertegen op 2 huijskens te heusden ontrent de haven. 24-1-1670

Fol 34
Alisabeth Boxel, Justes Beelaerts, advocaat, namens Wouter Boxel, proc not Rentsen te Heusden (in de marge van andere akte), . Zij zijn kinderen van Daniel Boxel en Aliabeth van Bochoven.

Fol 35
De kinderen van za Adriaen van haaren, secr Heusden,: Maria X Willem van Hoobroeck, Aernoult, luijtenant, Geertruijt, Johannes, Maria de Graeff wed van Lambert, secr Heusden, met haar kint Adriaen Gooswijn bij lambert vertegen op land te Aelburrch. 13-4-1670

Fol 38v
Diirck Henricx van Grevenbroeck, Venloon, namens broer Cornelis, Outheusden als erfgenamen van zijn ouders verteeg op het erfgoed te Outheusden tbv Jan Hendricx van Grevenbroeck, broer, Oudheusden.

Fol 39v
Laurens Engelberch, deurwaarder. 22-4-1670

Fol 40
De erfgen van Aert Godertse verkopen aan Anthonij en zijn kinderen bij Lijntie Anthonis en Lodewijck Anthonisse van Bochoven. 22-4-1670

Fol 40v
Adriaen Janssen van Drongelen, Haersloo inde Veluwe, als erfgen van Jan Michiels van Drongelen, vader, verteeg op land te Oudheusden. 22-4-1670

Fol 43
Sijcken Cornelis wedue Gijsbert Luijben van Poederoijen, Teunis Peters van Poederoijen van vaderszijde en Frnack Cornelisse van Bommel van moederszijde, voochden etc.
26-4-1670

Fol 56
Jan Dircx van herlaer was een zoon van Dirck van herlaer en Sijcken Peters van HGedickhuijsen, Sijcke is overleden, was eerst getrouwd met Handrick Ariaensen de wijs, waarvan een zoon Dirck. Broer: Jan Peterse van Hedichuijsen. 18-6-1670

Fol 60v
Emmeken Nicolaes van Steegde wedue Nicolaes Woutersen van den biesheuvel, Veen, zoon Wouter, Adriaen Adriaenss van den Biesheuvel, Sijmon van de Westacker, resp wonende te Andel en Outheusden, als curateurs over de boedel van Nicolaes, vertgen op een stuk land opden Biesheuvel te Wijck, onbedeeld met Nicolaes vander Steegde, schout Genderen tbv Nicolaes vander Steegde.

Fol 71v
Op heden 12-4-1670 is getoond de uitspraak op 167-3 gedaan, Compromisse opgericht tussen Cornelia Braeckels laest wed Aert Willemse de Fockardt ter eenre en Antonis, Hendrick en Samuel, Jonas Sonnevelt man van Lijsbet, Gerardt, onm, en Adriaen Jansse Kerssenboom man van Aeltie, kinderen van wijlen Aert.

Fol 74v
Gijsmer van meerwijck, Heusden. 2-10-1670

Fol 78
Antonia van Gemert wed Aert van Gammeren. Schuldbekentenis. 21-12-16535.

Fol 87
Maria Aernoldus Smejers wedue Maerten Willemse van Herlaer, Vlijmen. 3-12-1670


RA T0406 (oud 504) 1671

Fol 1
Gerardt Walraven, predicant tot Vlijmen.

Fol 4v
Jacob Aert Walewijns en Aert, zijn zoon, geloofden Jan Andriesse van Hees een rente.
Belent Heijmen Aerts Walewijn. Mertiojn, Mechtelt, Adriana en Margreta, kinderen van Jacob.
17-7-1492

Fol 9v
Teunis Gerritsse van Scheijndel en Jan Jansse van Engelen als voochden van Mechltie Jans van Engelen, onm kind van Jan Ariens van Engelen en Anneker Jans, en de meerderj kinderen: Jan, Handricxe, Antonij, Gijsbert Willemse vande Leur X Grietje, vertegen op land te Vlijmen. 31-1-1671

Fol 13v
Jenneke Schellekens wed hendrick Sprangers, brouwsterinde Vijdringe, Heusden. 25-2-1671
Erfgenaam was Maria van Slingeland Sprangers. 1679

Fol 16v
Willem Cornelis Claessen van Ingen en Wouter Mertensse als armmrs tot Nieuwkuijk en Onsenoort. 4-3-1671
Fol 17v
Willem loockermans en Adriaen van Bochoven als voogden van Antonis van Lith, onm kind van Antonis van Lith en Margareta van der Haegen. 3-1671

Fol 19
Schuldbekentenis aan Wouter van Bochoven, Heusden. 26-5-1649

Fol 19v
Daniel Boxe, serviciemrl wednr Elisabet van Bochoven, dochter van Wouter bij Willemina van Zuijlen, verteeg op 400 gulden tbv Jan van Walterobb, herpt. 7-3-1671

Fol 30
Cathelijn Jansse van Valier wed Jan Janssen Brant met hare kinderen bij Jan: Jan, Handrick, Antoniske, catelijn, Marie en Wouterke met als voochden, behalve voor Jan, Adriaen Robbertse Brant en Hendrick Jansse Valier. Zij vertegen op een huijs op den Acker te Vlijmen.

Fol 34
Jan Hendricxe van Opzeelandt verteeg op land te Hedichuijsen, belent met broer Cornelis. 29-4-1671
Fol 35v
Frans van Walraven, clercq te heusden. 1-5-1671

Fol 37v
Jan Cornelisse vaN Ingen, Vlijmen verkoopt een huis etc te Herpt aan Maijcke Jans de Putter wed Gojert Jansse van Bochoven, schout Herpt.

Fol 38
Claes Jansse Staps man van Neeltje Ariens Brant, Vlijmen, verteeg op land. 15-5-16371

Fol 45
Adriaen van Rijswijck man van Godertje Jans van Helder, Wijck, verteeg op een huijs te Vlijmen zoals zijn vrouw was aangekomen van za Bartholomeus Jansse Schilders, haar grootvader. 4-6-1671

Fol 69v
Willem van den Brouck man van Johanna van Berlecom verteeg op twee huijsjes te Heusden. 2-11-1671

Fol 71v
Bastiaen, Jan, Maeijken X Frederick Grootvelt, erfgen van hun broer en zwager Jan Cornelissen Coolhaes vertegen op land te Wijck op den Biesheuvel. 29-11-1671

Fol 73v
Dabniel Boxel en Pieter van Bochoven, Cunira van Bochoven, vader, voogd en voogdesse van de kinderen van daniel bij Elisabeth van Bochoven vertegen op een huis te heusden in de Hoochstraet ontrent de Waterpoort. 4-12-1671

Fol 77v
Agneta Lamberts Hoorn wed Antonij Aertssen van Beugen, ’s Bosch, testament 10-4-1666 voor not Heijnbergen ’s Boasch, en haar oudste zoon Lambertus vertegen opp land te Vlijmen. 16-12-1671.


RA T0406 (oud 505) 1672-1673

Fol 1
Jan Jansse Schilders, Vlijmen, verkoopt als man van Engeltje Jan van Drongelen, land onder Engelen. 9-1-1672

Fol 1v
Cornelis Huijbertse Spieringh en Bastiaen Hessels nom uxoris mede namens Willem Simonsse, nom uxoris, Joost Jansse Spieringh, Jan Biesheuvel nom uxoris Gerard Spieringh, Joost Coolhaes nom ux, Cornelis Stevens mede namens Anneke Stevens, alle erfgen van Antonis Jansse, Veen, verkopen land te Wijck, 12-1-1672

Fol 5
Peeter Schuts, Vlijmen, verkoopt land te Vlijmen, 4-2-1672

Fol 5v
Adriaen Nicols man van Elleke Adriaens van Meerwijck, Waelwijck, verkoopt land te Hedichuijsen. 4-2-1672

Fol 7
Jan, Joost, Cornelis en Willem van den Biesheuvel, Jan Jansse van Rijswijck man van Willemkle Ariens van den Biesheuvel mede namens Aert Biesheuvel, broer en swager, proc Deventer 19-1-1672, alle als erfgen van Arien Woutersse van den Biesheuvel verkopen land onder het Brouck. 6-2-1672

Fol 12v
Gijsbert Wijnants, schout tot Engelen. 23-2-1672

Fol 13v
De kinderen van za Sebastiaen Beelaerts, borgmr heusden, en za Johanna de Graeff, echteluijden: Cornelia, Judit, Justus, advocaat, Adriaen, Margareta X Johan van Heemskerck, advocaat, Pieter evrkopen land op het Herptsvelt. 1-3-1672

Fol 15v
Dirck ende Handerijntje, onm kinderen van Ariaen Dircx Hooren, en Lijsbeth Teunis, kopen land te Vlijmen. 2-3-1672

Fol 21
Christina van den Heuvel laest wed Hendrick Trojen met haer zoon, Leonardus Beverlo, predicant tot Aelborch ende Heesbeen, Jan en Hester van den Heuvel, Johan Schalckenraet als voocht van de kinderen Willem van den Heuvel en Seijcke Jacobs vande Zuijdewen nl: Jan en Maria, allen kint en kintskinderen van Margareta Adriaens van Bochoven en Dirck Cornelisse Leckerkerck verkopen land in Babyloniënbroek. 14-3-1672

Fol 30
Geertruijt van Engelen wed Cornelis van Gellicom en Maria van der Haagen wed Isack van Beurderen verkopen lan in B Broek. 29-3-1672

Fol 31
Gillis Dircxe De reus, vroeger Herpt, nu Gasthuis te Heusden. 3-10-1673

Fol 32
Johan Sonnevelt, schout Veen mede namens broers en susters nl: Johan, ’s Bosch, Maria X Adriaen de Poorter als erfgen van Nicolaes Zonnevelt, vader, verkopen land te Genderen aan Jan Jansse van Rijswijck. 9-1-1672

Fol 33
Dirck Raesse van Grvenbrouck, Beeren, Teunis Fransis van Sprang als oom en bloetvoocht van de kinderen van Dirck voorss bij Willemke Jansen van Sprang, verkoopt land te het Herptsvelt. 4-1672

Fol 33v
Antonis Groen namens Bartholomeus Buijs van Woeringen, Willem en Peter Buijs van Woeringen, allen Leijden, Dirck van der Monde X Anna, Rotterdam, zus, verkopen land in B Broek aan Adriaen van Bochoven. 16-4-1672

Fol 35
Jan Antonissen Verhoeven ende Hendrick Antonisse Verhoeven als voogden van de kinderen van wijlen Ariaen Verhoeven, broer, verkopen land te Veen aan Jan vanden Heuvel, Veen. 7-5-1672

Fol 38
Joost Sweeren de Cock, schout tot Wijck. 13-6-1672

Fol 53v
Jaocob van Aelborgh, Jenneken X Govert Boon, Elisabet X Jan Cent de Voo, Joachim, Maria X Wouter Pothoven, allen kinderen van Laurens van Aelborgh en Jenneke Vester, Heusden, verkopen een huijs aen de haven. 8-2-1673

Fol 54
Jan Lievens man van Johanna de Bever, natuurlijke dochter van Guiljam de Beveren mede namens Johan van Eijck mede namens Cornelis van Eijck, heer van Gagelbosch, proc not Deckers Eijnthoven 19-11-1668, verkopen land te Herpt aan gerard Jansse de Jongh, Druijnen. 11-3-1673

Fol 55
Lianes van Wijck Diedens Kuijstensdraecht op Bernt hermans een stukken land te Wijck en Veen.
Schepenen verklaren dat Hestel Jan Diedericx Teulens opgedragen heeft Lijsbecken vrouw van Diedricx Kuijst, Aernout van Wijck, Jan Kuijsten een stuk land zoals Jan Diedricx Pontweijs vorder liggende hadden te Wijck, 27-3-1400
Lijsbecken etc vertegen op dit land tbv Luhonus van Wijck Diedricx Kuijst. 16-5-1414
Heijlwich Jansen dochter van Dordrecht draegt op aan Jacob van Barne land te Veen. 4-1393
Jacob van Barne draegt op aan Lionis van Wijck Diedriecx Kuijst land te Veen1414 7e dag in Kersdach
Hendrick voorss [?] draegt een erfpacht op aan Lionis. Pinsterdach.
Lijonis beloofd een eerfpacht. 30-5-1414.

Fol 56 deursteek
Anthonis Aerrtse van Wijck van Outheusden en Robbert jacobs Hugen, schepenen, dat Janna Bernt Henricks opdroech Aernt van Wijck een erfpacht

Fol 56
Schepenbrief gezien: Philips Jan Aernts en Dirck Pauwels van Woeringen, schepen dat Jan Gijsberts opdroech Janna Bernt Hericx een stucken land. 27-2-1451
Noch een deursteeck van 28-8-1453 en 1-9-1453

Fol 57v
Johan Lievens voorss [zie akte fol 54] verteegh op den brieff tbv Gerardt Jansse de Jongh, deurwaerder te Druijnen. 11-3-1673

Fol 58
Een brief 6-3-1398 en een van 23-3-1457

Fol 58
Deze brief gaat wederom naar Gerardt Jansse de Jongh

Fol 60 t/m 61v wederom oude brieven, 1408, 1411, 1424, 1444 en 1470 die weer naar Geradt Jansse de Jongh gaan.

Fo,l 64v
Jacop die Momber verteeg op een stuk land te Herpt in Herpterbroeck en een te Hedichuijsen tbv Jan Robberts van Veen. 3-3-1528

Fol 66
Adriaen ende Gerardt Luijcasse, broers, eerst Engelen en nu gevlucht tot Bochoven, verkopen aan Willem Lucassse, ook van Engelen naar Bochoven. 7-3-1673

Fol 67v
Adriana vander Haegen wedue Godert van Bochoven en Adriaen van Bochoven, borgmr Heusden, oudtse zoon, vertegen op land te Hedichuijsen. 21-3-1673

Fol 70
Simon vande Westacker, Heusden, man van Antoniske Simons Dirck Bruijstens. 8-1-1673

Fol 71v
Roelant Valck, Outheusden, verkoopt land alsdaar aan Anneke van Sprabgh wed lambert Loeff, Oudheusden. 13-4-1673

Fol 73
Ariaentje Aerts van Aelst te voren wed van Hendrick Ariaensse en laest van Gerrit Petersse van Aelst, Peter Gerritse en Jannetje Gerritse van Aelst mede namens haar onm susters: Marike, Jenneke, Anneke en Teuntje, alle kinderen van Ariaentje en Gerrit. Schuldbekentenis. 25-4-1673

Fol 77v
Peter Woutersse van Gammeren verteeg op land te Wijck. 9-6-1673

Fol 78
Pieter van Lith verkoopt delen van huizen. Het ander deel is van Antoni, broer.
Koper is Andries Bocxel, presidentdeser stede. 10-6-1673

Fol 78v
Thonmis Willemsse Pullen, herbergier inde Swaen tot Vlijmen, Hij had een zoon Willem. Schuldbekentenis aan Adriaen van Ingen, borger en brouwer te Heusden. 19-6-1673

Fol 88
Jan Everts geloofde Staes Willems een rente. 16-11-1538

Fol 88v
Floris Stam Gerrits verteeg op vorenstaande brief tbv Anthonis Iwens van Aelborch.
16-5-1559

Fol 88v
Anthonis Iwens van Aelborch verteeg op die brief tbv Wilhelm Baudewijn van Wijck.
15-1-1562

Fol 89v
Wouter de With Claese en berthout die Gheijster Janse, schepenen in Baerdwijck tuigen dat Geerit Jan Hectorsoijs geloofden Dielis Dielisse een rente. 17-4-1541

Fol 90
Wij Hendrick Gijsbertse ende pauwels Henrick van orde, schepen baerdwijck, tuijgen …
20-3-1557

Fol 90
Jacob van Meij Diericxe en Wouter Ariaense van der heijde, schepen baerdwijck, tuijgen …
7-47-1565

Fol 91
Willem van Gellecom als mede erfgenaam van Cornelis van Gellecom za, doctor te Heusden, transporteert aan Anthonis, Theodorus, Maria, Anthonetta, Johanna X Ignatius vander Steegh, Geertruijt X Hendricus Vercamp het 1/7 deel in de erfenis van zijn ouders . 31-10-1673

Fol 95
Cornelis van Brantwijck, secr Eete en meeuwen, verkoopt land te B Broek aan hermen Daman van Veen, B Broek. 29-11-1673

Fol 97v
Wouter Gerritse van Wijck, verteeg op 2 huijskens aan de haven aan Pieter Valentijn, fort te Hemert. 6-1-1674

Fol 101
Dirck Willemse van Gammeren namens Geertie en maricke Dircx van Clootwijck met Jan Dircx van Clootwijck als assistent verkoopt land aan Rudophus Volletelen, predicant te B Broek. 16-1-1674

Fol 107
Justus Beelaerts namens Geordius van Outheusden, Johanna en Agneta, susters, Dorotea X Jacobus van Aafoirden, licentiaet inde rechten, kinderen van Anthonis van Outheuisden, griffier in ’s Bosch, mede namens Judit X Johan Heijmans. 15-2-1674


RA T0407 (oud 506) 1674

Fol 2
Michiel Swaens, borger en Smith alhier. Schuldbekentenis. 23-2-1674

Fol 11v
Jenneken Aeriens Timmers wedue Jan Jansse van Wijck voor de helft en Jan Jansse van Wijck, Adriaen en Cornelis, Seeltjen, kinderen van Jenneken en Jan voorss voor dander helft verteegh op een huijs etc te heusden aan de Wijckse poort. 23-4-1674

Fol 19v
Gijsbertus van Wijck, Vlijmen namens Anthonij Imans? van Wijck, broer, chirugijn in het leger, bekend schuldig te zijn Jan Nicols te Vlijmen. Proc not johan van der Plas ’s Hage. 16-6-1674

Fol 22v
Maria Glavimans X Joachim de Bruijn, out 1e borgmt, mnamens haar man, proc not vd heiujdenin ’s hage 15-6-1674, bekend schuldig te wesen Johannes Kies, predicant tot Drunen en Cuijck en Barbara de bruijn wed Dirck Ghijsels, Heusden. 2-7-1674

Fol 23v
Maria Willems van Gammeren wed Baltus Philips Leijten, B Broek, geassisteert met Waelwijn Fockert, camerbewaerder, verkoopt een werfke in B Broek tbv Jan Peeterse van Drongelen, B Broek. 3-7-1674
Maria had drie onm kinderen bij Baltus.

Fol 25
Hieronimus Meijer, tuinman van de universiteijt van leijden X Anneken Senbastiaenssen Beelaerts. Zij was erfg van Sebastiaen Beelaerts ende Johanna de Graeff, zijn vrouw.
13-10-1670

Fol. 28v
Dirck Wijntrack, Heusden, voor de helft en Ursula Wijntrack X Casparus Troijen, soldaet, voor de andere helft verkopen land te Heusden. 20-7-1674

Fol 35
Schulbekentenis aan Maria, Pieter en Cornelis Ghijsels, kinderen van Dirck Ghijsels za en Barbara de Bruijn. 14-9-1674

Fol 36
Maria en Delia van Son kinderen van Cornelis van Son bij Machtelt van Ghijsels. Zus van de personen uit vorige akte. 14-9-1674

Fol 40
Andries Boxtel, oud 1e borgmr, verteeg op een huijs achter de meulenwerf, eerder een brouwerij met het merk van der Sterre tbv Dirck Wijntrack en Cornelis Speck. 6-10-1674

Fol 47
Adriaen van Wijck man van Goeijertie Jan van Halder, Wijck, verkoopt land te Vlijmen. 16-11-1674

Fol 48v
Ariaen Janssen van Bochoven man van Henderske Mertens van Ingen, Willem Mertense van Ingen, Nicklaesken Mertens van Inge wedue Simon Daniels, kinderen met voogd Arien Danielsse, alle nakinderen van wijle Handerske Tonisse vande Leur wed Merten Willemse van Ingen en Jan Andriesse Crullaerts, Rur Aertsse vanden Dungen man van Sijcken, Pieter Reijmits van Steijn man van Maria mede namens Isaack Gijsbertse Moerkercke no uxoris, Charlois int lant van Putten, voorkinderen van Handerske. Zij verkopen een huijs te Haersteech tot Vlijmen. 24-11-1674

Fol 56v
Hendrick Leendersse van Outheusden, herpt, verteeg op land te Herpt int Kerckblock. 22-12-1674


RA T0408 (oud 507) 1675

Fol 1
Land te Doveren, belent Adriaen Bochoven

Fol 3v
Eeltken Jans vande Burch wedue Jan Dircken, Herpt en Walraven Dircx, broer, verkopen land te Herpt aan Cornelis Jansse vander Burch, Herpt. 4-2-1675

Fol 5v
Jan Dircx de Jongh man van Maria vanden Heuvel, Baerdwijck verkoopt land te Vlijmen en Engelen. 16-2-1675

Fol 5v
Geertruijt Buijs wedue Jacob van Muijlwijck verkoopt land tye Baerdwijck. 16-20-1675

Fol 6v
Jan Willemssen Scheij, Vlijmen, koopt land

Fol 7
Johan Sonnevelt, schout Veen

Fol 7
Handrick Jacobse van Engelen, Vlijmen, verkoopt land te Vlijmen aan Jan Willemse de vaen te Vlijmen. 21-2-1675

Fol 8
Wijnant de Roij, secr Vlijmen.

Fol 9v
Johan van den Broeck, capteijn. Jacob Chatvelt ,advocaat, man van Elisabeth van den Brouck, kinderen van Francois van den Brouck, erfgen van Francoijc van Brouck verkopen een vervallen huijsken met land te B Broek aan Arnoldus de Graeff, predicant tot Eeten en Drongelen. 4-3-1675

Fol 10
Gijsbert Willemse van de Leur, land te hedichuijsen, belent Dirck Cornelisse van de Leur, de kinderen Goijaert Thonisse van de Leur.

Fol 10v
Lodewijckl Baeijesteijn man van Lijntje Anthonissen van Bochoven verkoopt een bos te Hedichuijsen aan Jan, Reijnier, Lodewijck, Dingentje en Anthonis van Bochoven. 10-3-1675

Fol 11
Jan Pietersse Mommersteeg, Vlijmen, verkoopt land te Hedichuijsen, belent, Jan Aertsse van der Sterre, tbv Jan Cornelisse van Leur.

Fol 11v
Jan Aertsse Croll, schout Doveren.

Fol 13
Merten Jans Smit, Vlijmen, had land gemeen met Willem Dircx Potter

Fol 14v
Aert van Malsen als voogd nom uxoris van de drie kinderen van Aert Aertsse Kepkens ende Cornelia Berchaens, Heusden, verkoopt een huijs te Heusden aan Johan Olis Convoijen?, Heusden. 1-4-1675

Fol 15v
Franco Lookermans als voogt van Adriaen van der Plas, onm zoon van za Adriaen van der Plas, clerc van slandsmagazijn te Amsterdam, bij Anna Boxel verkoopt land in de Veensche Slagen. 6-4-1675

Fopl 16
Land te Aelborch, belent Claes Janssen Verhagen, het land wordt verkocht door (folio 15v) aan Willem Lookermans, penningmr ’s lands van Heusden.

Fol 17
Een huijs wordt door (fol 15) te Heusden verkocht aan Anneke Corsten van Bochoven wed Jan Boon, heusden.

Fol 17v
Daniel Boxel, brouwer, koopt een huijs ontrent de Wijcxe Poort, alwaer uijthangt den prins van Oranje. 6-4-1675

Fol 19
Schuldbekentenis aan Anna Sloth wed Francois van Hanenburgh, Heusden.
In de marge: Walradt van Hanenburgh is erfgen van zijn moeder Anna Sloth. 2-2-1689

Fol 19v
Maria van den Heuvel voor ¼ erfgen van haar vader Jan Jansse van den Heuvel. 6-4-1575

Fol 21
De stad Heusden verkoopt een huijs aan Govaerdt van der Pol.

Fol 21
Jan Petersse van de Leur, Vlijmen en Adriaen Anthonisse Broechoven, Outheusden, als voochden van de 5 kinderen van wijlen Jasper Ariaense Lemmis bij wijlen Engeltie vande Leur verkoopt land te Vlijmen aan Aert Swaens, hoeffsmit tot Vlijmen. 16-4-1675

Fol 23
Land verkocht aan Geerit Ariaense van Haeren te Vlijmen.

Fop 26v
Land te Vlijmen, belent Geerit Huijberts van der Moer.

Fol 27
Jan Pieterse van hedichuijsen, Hedichuijsen, oud oom en voocht van de kinderen van Pieter van Herlaer en Marie de Gier, Vlijmen, mede namens Huijb Ariense, Well, als mede voocht van de kinderen.

Fol 27v
Grond wordt verkocht aan Jan Jansen Verhagen, B Broek

Fol 28
Isebrant de Winter als oom en voogd van de kinderen van Geertruijt de Winter bij Johan de la Tour za en Alida van gendt laest wedue van Johan voorss, Jan Fraterman en Willem van Meegen als voogden en erfgen van Johan voors verkopen een huijs te Heusden, waar “DE Fortuijn” uit hangt, aan Johan Fraterman, borger en brandewijnvercooper te Heusden. 29-4-1675

Fol 28v
Dezelfde verkopen land aan Alida van Gent wed Johan de la Toer.

Fol 29
Als vooren aan Isabrant de Winter, wijncooper te Amsterdam.

Fol 29
Maurits Hurée, gewesenen ontvanger vande verpondingen te Heusden. 29-4-1675

Fol 31v
Neeltie Jans van Outheusden wed Willem Marcelisse van Drongelen wonende op de Roij onder Drongelen. Schuldbekentenis. 4-5-1675

Fol 35
Jan van de Leur, chirurgijn te Vlijmen, verkoopt zijn helftin de huijsinge, genaamd “DE Vier Heijnskinderen” aan Jan Meussen Goderts, Vlijmen. De wederhelft is van de wedue en erfgen van Laureijs Martens. 15-5-1675

Fol 35v
Jan Quireijnen, Vlijmen, verkoopt land te Vlijmen, belent het kind van za Lenart Jansen van Bochoven, aangekomen van zijn schoonouders.

Fol 37
Hendricus Blanckaert, predicant te Scheijndel, verkoopt een huijs te Heusden nabij de Hooftwacht. 15-5-1675

Fol 38
Jan Pieterse van de Leur, Vlijmen, en Adriaen Anthonissen Broechoven, Elshout onder Outheusden, als voogden van de kinderen van wijlen Jasper Ariensse Lemmis bij Engeltie van de Leur za, Vlijmen, vercopen ¼ deel van de corenwintmolen en een werf waar vroeger een rosmolen heeft gestaan aan Jacob de Graeff, Isaacq vanden Biesheuvel, Dirck van Nooij, Aernt Walraven en Simon Crom, allen Dordrecht. 17-5-1675

Fol 39
Jonas Sonnevelt en Hendrick de Focker X Berbera Sonnevelt verkopen land te Veen aan Johan Sonnevelt, schout Veen.

Fol 40v
Johan van den Heuvel, Johan Sonnevelt, schout tot veen, man van Willemina van den heuvel als voocht van de kinderen van wijlen Neeltie van den heuvel bij za Jan Laurensse vanden Hout, Maria van den Heuvel wedue Joost Euwitse de Graeff, allen erfgen van Jan Janssen vanden Heuvel, vader en grootvader en Maeijken Jans van Dijck, moeder ende grootmoeder. Verkopen land te Veen. 22-5-1675

Fol 42v
Cornelis Aertsse van Nieucoop man van Jenneke van Herlaer, te voren wedue van Peeter Jansse van Hedichuijsen, verkoopt de helft van een corenwintmolen te Veen aan Jacob vande Graeff, Dordrecht. De wederhelft is van Jan Peeterse van Hedichuijsen. 31-5-1675

Fol 51
Christiaen Glavimans, secretaris te Drunen, koopt land te Baerdwijck. 17-6-1675.

Fol 51v
Land verkocht aan Heijltjen Arenssen wed Jan Reijnen van Schendel tot Hedichuijsen.

Fol 53
Ignatius van der Steege was drossaert van Drunen.

Fol 54
GHillis Dircxe de Reus woonde te herpt.

Fol 61
Heijltje Cornelis koopt rentes, thijnsen etc mbt goeder in Den Bosch gecomen van de cloosters binnen en buijten Heusden.

Fol 65
Piueter van Bochoven kocht op 2-8-1675 van het Gasthuijs te Heusden 3 huijskens.

Fol 66v
Geerit Martense van Esch, in sijn leven schout van B Broek. 8-8-1675

Fol 67v
Op 13-8-1675 was Adriana van der Hagen wed van Godert van Bochoven.

Fol 69
Maria Verster wed Pieter van Son, coopman te Heusden.

Fol 70
Jenette Cnuestol wed Pieter van Arckel, kapiteijn, namens Hugo van Arckel, borgm Schoonhoven etc, als oom en voocht van de kinderen van Pieter.

Fol 71v
Land te Hedichuijsen verkocht aan Adriaen Luijben te Herpt, belent wed Theunis Luijben.

Fol 74v
Jan en Huijbert Arienssen, kinderen van wijlen Arien Mertenssen Vromen bij Thonisken Huijbertssen van de Moer. Verkoop huis te Vlijmen. Belend Beeltje onm kind van wijlen Aerjen Huijbertsse van de Moer. 1-10-1675

Fol 81
Willem Joosten de Cock, Wijck, verkoopt land te Wijck, belent Jan Alweris de Cock, schout aldaer.

Fol 82v
Land te Hedichuijsen, belent de erfgen van Jan Corn van Ingen.

Fol 83v
Land te Vlijmen, belent Gijsmaer Handricx van hedichuijsen.

Fol 85
Dirck Aertssen van Beijnen ende met Jan Pietersse van Hedichuijsen als voogden van Pieter en Heijmken Aerts van Beijnen, innocente weesen, Joost Walraven van Homborch man van Maijken Aerts van Beijnen, alle te Vlijmen behalve Jan Pieters te Hedichuijsen, verkopen een huijs op de Haersteegh onder Vlijmen. 19-11-1675

Fol 89
Adriaen van den Couwenbergh te Waelwijck verkoopt een huijs te Heusden.

Fol 92
Dirck Raessen van Grevenbroeck koopt land te Herpt.

Fol 94
Marcelis Anthonisse van Broeckhoven te Elshout verkoopt land te Elshout.

Fol 94v
Justus Beelaerts, advocaat, Heusden en Johan Sonnevelt, schout Veen, namens Maria van den Heuvel voor ¼ erfgen van haer vader Jan Jansse van den Heuvel verkopen een geërfd stuk land te Veen.

Fol 95v
Aelbert Millinck van Gerwen mede namens Adriana van Holthuijsen wed do Hasius, proc not Udo Melchior Verweij Den Bosch, mede namens 2 susters Geertruijt en Johanna, Aelbert Proeninck numine uxoris als erfgenamen van Adolph van Honselaer verkopen zij land te Elshout genaamd Honselaer Gaersweijde. 4-1-1676

Fol 96v
Anthonij Focker, backer heusden, koopt een huijs te Heusden.


RA T0409 (oud 508) 1676

Fol 3
Gieltie Gerrits van Engelen, Heusden, koopt een huijs in de Putterstraet. 21-1-1576

Fol 3
Quirijn Coppens had een huijs te Heusden [vorige akte?]

Fol 6
Willem mertense van Ingen, Vlijmen, koopt land aldaer.

Fol 10v
Michiel Willemsse van Engelen, Vlijmen, koopt land te Vlijmen. 6-2-1676

Fol 11v
Mathijs Roelofsse van beijnen, Haersteech onder hedichuijsen koopt een huijs te Vlijmen.

Fol 13
Jan Aertse Koij, schout Elshout, namens Adriaen Daneilse, zwager, wednr Maijcken Aeretse Koij en Beatris Aertse Koijwed Cornelis Aertse Coster verkoopt land te Elshout aan Ignatius vander Stege, drossaert van Drunen. 25-2-1576

Fol 14
Hendrik Dielissen van Ingen te Nieuwenkuijck mede namens Jan Dielissen van Ingen en Willemken Dielissen van Ingen, broer en zus, verkoopt land te Vlijmen.

Fol 15
Anthonis Peeterse van Poederoijen man van Willemken Jansse Boll verkoopt een half huijs en land te Hedichuijsen aan Antonij Lambertsse van Bochoven te Hedichuijsen. 29-2-1676

Fol 15v
Jacob van der Burch, Heusden, en Adriaen den Buijser, heusden, als oom en bloetvoocht van de onm kinderen van Jacob bij Maricke Buijser za, verkopen een huijs in de Pelser straet aan Antonij de Focker, heusden, backer. 2-3-1676

Fol 15v
Anthonij Lambertse van Bochoven, Hedichuijsen, koopt land te Hedichuijsen.

Fol 18
Jan Bastiaensen Brouwers man van Maria Thomas van der Sterre, Pieter Schuts man van Dirsken Thomas, Nicolaes Anthonisse van Hemert man van Hilleken Thomas, allen Vlijmen, verkopen land te Hedichuijsen aan Hendrick Pietersse van Herpt, Hedichuijsen.

Fol 20
Peter Hermans, Heijman Hermans (van Bochoven), Lodewijck Willems Vaens, Daniel Michielse Sweeu ende Aert Govertse, alle Vlijmen, verkopen land aan Franck Cornelisse van Bommel, Hedichuijsen. 3-3-1676

Fol 21
Gerard Jansse de Jongh, deurwaarder, Drunen, verkoopt land te Outheusden aan Gijsbert Michielsse de Veer, Outheusden. 7-3-1676

Fol 25
Sijcken Cornelissen van Bommel wedue Gijsbert Tonis Luijben als voogt van vadersszijde en Franck Cornelisse van Bommel als voogd van moederszijde van de kinderen van Gijsbert voorss en Sijcken verkopen land te Hedichuijsen aan Margriet Luijben te Herpt.

Fol 26
Schuldbekentenis aan Jan van Drongelen man van Janna Claesse de Widt laaest wedue van Gabriel Cornelissen van Hedichuijsen, Hedichuijsen. Voogden over de kinderen van Gabriel waren Cornelis Claesse de With en Zeger Andriesse van Gammeren. 28-3-1676

Fol 26
Cornelis Claesse de With en Zeger Andriesse van Gammeren als voogden van de kinderen van Gabriel Cornelisse van Hedichuijsen, schout aldaer, zijn geld schuldig aan Jan van Drongelen X Janna Claesse de With lest wed Gabriel voorss.
Met Aert van Malsem, schout hedichuijsen, als oppervoocht.

Fol 29v
Peeter Hermense van Bochoven, Vlijmen, koopt een huijs te Vlijmen.

Fol 32
Jan Robberts van de GrIent, Vlijmen, koopt land van Asdriaen Janssen Cnoij te Vlijmen.
14-4-1676

Fol 33
Neeltie Huijbert van de Moer, wedue van Jan Jansse Cnoij en haar kinderen, Vlijmen, koopt land aldaer. 14-4-1676

Fol 35
Heijmen van Drongelen als vader met Jan Peetersse Mommersteech en Jan van Drongelen als voochden over de kinderen van Heijmen. Jan Janssen Schilders als vader met Jan van Drongelen als voogd over de kinderen van Jan Jans bij Engeltie van Drongelen. Zij verkopen een huijs etc te Vlijmen als erfgen van Heijman Janssen van Bochoven en Handersken Aerts van Andel aan Aert Govertse te Vlijmen man van Corstiaentie Hermans van Bochoven als losser in desen. 20-4-…, 23-4-1676

Fol 37
Willem Janssen Bruijstens, voocht van vaders sijde ende Arien Pietersse van de Leur als voocht van moederszijde van de kinderen van wijlen Jan Geeritse Mordeijrd bij Beeltie Peetersse van de Leur in 1e huwelijk verkopen land te Heidchuijsen aan Teunis en Arien Peeterse vande Leur, Haersteech onder Vlijmen. Belent Rob Jansse Kievit.

Fol 38
Ariken Hermans wed Herman Cornelisse, Cornelis, Aert, Anneke, Neeltje X Theunis Willems van de Leur en Eijm ertje, Vlijmen, zijn geld schuldig.

Fol 41v
Johan Otten van Rijswijck wednr, Veen, bekend schuldich te wesen Adriaen Antonij Poorter, wijncooper te ’s Bosch ende maria Sonnevelt, echtelieden, Jonas Claesse Sonnevelt en Jan Claessen Sonnevelt man van Willemina Janssen van den Huevel. 18-3-1678

Fol 47v
Land te Hedichuijsen, belent Jan Heijmansse van Bochoven, erfgen herman Heijmansse van Bochoven.

Fol 52
Anthonissen Willemssen Segers, Vlijmen, man van Maria Reijnen van Ingen te voren wedue Laurens Mertensse van Onsenoort verkoopt huis te Vlijmen aan Daniel Boxel, heusden. 30-6-1676

Fol 55
Maria van Wijck laest wedue van Geerit van Nuijs, ’s Bosch, , Allegonda van Wijck, Vlijmen, zijn geld schuldig aan Johan Nicols te Vlijmen enz. 14-7-1676
Dit alles onverminderd seeckere schepenen schultbrief bij Gijsbertus van Wijck als last hebbende van zijn broer Antonij Imans van Wijck tbv de voorn Nicols, 16-6-1674.

Fopl 56v
Mechellina Hoorn namens haar man Geraerd Wedda, vendrager, verkoopt te Vlijmen. 4-8-1676

Fol 57
Adriana Verhagen wed Godert van Bochoven, met Adriaen van Bochoven, verkoopt land te Hedichuijsen aan Adriaen Luijben, Herpt.

Fol 61
Erf gekomen van Stoffels te heusden.

Fol 61v
Jacobus van Gendt als last hebbende van Adriaen van Gorcom die de rato caverende voor zijn broeder Hannaert van Gorcom, schout en secretaris tot Lis, proc not Willem van Hoobroeck Heusden, verkoopt huijsinge en brouwerij “Den “Rooden Ancker”op de Hoochstraet. 29-6-1677

Fol 62
Adriaen van heldere mede namens zijn broer Martinus, drossaert tot Eethen en Meeuwen, zwager Daniel Boxel X Maria, Adriana en Anna, susters verkopen land te Herpt, belent wed Jan Goderts van Bochoven.

Fol 62v
Hugo Graswinckel, rentmeester verkoopt een vervallen gutmolen te Heusden, ontrent de Outheusdense poort, aan Leendert de Keijser, hweusden. 29-10-1676

Fol 63v
Jenneken Lamberts van de Leur, wed Jan Janse van vechel is geld schuldig aan Agnes Joosten van vechel, ’s Bosch.

Fol 63v
Land te Vlijmen, belent Jan Cornelisse van Ingen.

Fol 64
Erf van Andries Boxel

Fol 66v
Maijken Jans de Putter wedue van Godert Jansse van Bochoven met Jasper, broer en voocht van de kinderen: Jacob, Handrick Leenderts (van Outheusden) man van Anneken, Lijsbet Anthonis wedue van Jan en hun kinderen: Godert, Maria en Tonisken, vertgen op een stuk lant te Herpt tbv Lijsken Teunis wed Jan Godertse van Bochoven.

Fol 67v
Lijsken Teunis wed Jan Godertse van Bochoven, Herpt, met jacob Godertse van Bochoven als voocht verkoopt land te herpt aan Herman Servaesse, Herpt.

Fol 68
Elisabet Jacobs wedue Willem Buijs van Woeringe, borgmr Heusden. 29-3-1631

Fol 69
Elisabeth Cooij, Heusden, namens Wilghelmus Buijs van Woeringe, Leijden, proc not Cornelis de Haes Leijden. 3-9-1676

Fol 70v
Op 26-10-1672 voor not Jan van Boxtel te Brussel verscheen Hendrick van Gestel, adjunc rentmr, en Geertruda van Hedichuijsen hebben op 24 10 van Theodor van Heusden, alias Elshout, heer van Middelswale etc, geld ontvangen.

Fol 74v
Maeijken Jansse wed Claes Janssen Verhagen met Jan Jansse Verhagen, oom en voocht van haer kinderen bij Claes verkoopt grond te genderen, belent Aerjaentje van Bochoven.

Fol 76v
Laurens Pothoven was een soontie van Wouter Pothoven en Maria van Aelborch. 21-11-
1676

Fol 76v
Jacob van Aelborch, Joachim, Anneken X Jan Cent de Voo, Maria za X Wouter Pothoven met kind laurens bij Maria, alle erfgen neffens Godert Boom nomine uxoris van Laurens van Aelborch en Jenneke Verster verkopen een huijs te Heusden.

Fol 77v
De kinderen van Sebastiaen de Reus waren: Franck en Jacob, Wijck

Fol 78
Leonard vande Braeck, Well, en Willem Jorisse Pullen, Niruwkuijck, alas vvochden van Jan Rijnen Pullen. Schuldbekentenis. 23-11-1676

Fol 81v
Not Johan van Campen, ’s Bosch, namens Jacob Ferdinant Sweerts, here van Lantschadenhoff, en Maerten Christiaen Sweerts, here van oorschot mede namens Maria Gratiana Sweerts, Geraert Hamel Bruijnincx, heer van Nieuwenroot als voocht over zijn kinderen bij Sara Sweers, Frederick Hendrick Sweets vertegen op land te Engelen.
3-12-1676

Fol 86
Hendricus van Zuijlen, luijtenant, koop land te Herpt.

Fol 86v
Leonarde van Rijssen, predicant te Heusden als mede erfgen van Johanna van Berlecom vrouw van Willem van den Broeck. 28-12-1676

Fol 89
Jan Quiriijnen, Jan Roeffen mede namens zijn kinderen, Antonis Willemse van de Leur, als voocht van het onm kint van Jan Leenderse, Willem Mertense van Ingen mede voor Claeske en Arien Janse van Bochoven man van Handerske, susters, alle Vlijmen en Hedichuijsen, verteeg op land onder Hedichuijsen aan Jan Peetersse van Hedichuijsen.


RA T0410 (oud 509) 1677

Fol 1
Antonis Dreisse Priems, Vlijmen, verteeg op een huijs met rente aan Cathalijne Schuts te Vlijmen tbv Jan Cornelisse Roboll, Vlijmen. 15-1-1677

Fol 1
Land te Vlijmen, belent de erfgen Thomas Dircxe van der Sterre.

Fol 2
Willem de Focker, backer Heusden, koopt een huijs aldaer.

Fol 2v
Maria Uijmans van Wijck wedue Gerard van Nuijsch, ’s Bosch, en Allegonda van Wijck, geassisteert met Adriaen van Engelen, vertegen op land te Vlijmen, hen aangecomen na dode van Anthonij van Wijck, broer, tbv Eijmert Janssen, Vlijmen. 26-1-1677

Fol 3
Daniel Coolen, borger en voerman te ’s Bosch, man van Maijcken Lamberts van Velp, tevoren getrout geweest met Hermen Janssen van Andel, Jan Steven Hoorn en Jan Daniels van Velp, Vlijmen, als voogden over de 4 onm kinderen van Maijcken. Mede namens Antonij Cinch man van Catarina, Cornelis Hermense man van jenneke, Johan van der Woelde man van Elisabeth ende Adriaen van Bommel, alle meerderjarige kinderen van Hermen voorss en Maijcken voorss, verkopen land te Vlijmen in den cleijnennaeckten hoeck aan Huijbert Ariensse van den Heuvel, Vlijmen. 30-1-1677

Fol 5
Roelant Valck, schepen te Oudheusden, Elshout en Hulten namens Gijsken Aelberts wedue van Anthonis Loeff, Coevorden, verteeg op land te Oudheusden opt Luijnsvelt tbv Geericken Loeff wed Gijsbert Michielssen de Veer, Oudheusden. 4-2-1677

Fol 7
Land te Engelen wordt verkocht aan Elisabeth Jans van Ingen, ’s Bosch.

Fol 8
Daniel Joans van Berlecom, man van Maria Sonnemans, Francoijs Sonnemans mede namens Joahannes, broer, proc not Walraven Heusden, v Berlecom namens zijn swager Cornelis van gestel man van Lijsbett Sonnemans, kinderen van Johan Sonnemans en Lucia Stamproij, Heusden verteeg op een huijs te Heusden tbv Joachim van Aelborch, borger en Merckschipper van Heusden op Rotterdam. 27-2-1677

Fol 9
Hendrik van Arnhem kocht van de raeden van Holl;and en Westfriesland de gront waarop fort Crèveceur ligt etc etc.

Fol 11
Jan Reijnen Hoorn, Weed, land van Turnhout, verteeg op land te Vlijmen enz tbv Margrieta van Hedichuijsen wedue Godert Lodewijcks Zeeu en Johan Nicols, Vlijmen. 4-3-1677

Fol 13v
Land te Vlijmen voor 1/8 van Arien Danielsse van Bochoven.

Fol 16
Aert en Willem Janssen van Giesbergen, Genderen, kopen land aldaar. 16-3-1677

Fol 18v
Anthonis Janssen van Bochoven verteeg op land te Hedichuijsen aan Adriaen Peters Buijs. 5-4-1637

Fol 18v
Daniel Boxel, cerviesmr Heusden, als vader van zijn kinderen bij Elisabeth van Bochoven.

Fol 19
Pieternella de Putter wed Johannes Croll, predicant te Wijck.

Fol 20
Jan Janssen Vosch, molenaer, Aelborch, verteeg op 1/3 van een coren wintmolen ybv Isack vanden Biesheuvel, coopman van coorn te Dordrecht. 18-3-1677

Fol 20v
Claes Otten van Rijswijck, Veen, verkoopt land te Veen aan Jan, Godert en Anneke Claesse van Rijswijck, Veen.

Fol 21
Handrick Leendertsse van Outheusden, herpt, en Aert Tonisse, Drunen, als voogden vande kinderen van Claes Leendertsse van Outheusden en Lijsken Tonis, Herpt, schuldbekentenis aan Jan Anthonissen van Bochoven, Herpt. 20-3-1677

Fol 21v
Alegonda Nicols wedue Johan van Drongelen geassisteert met Pieter Ghijsels, subst secr van Heusden, verkoopt land te Baerdwijck.

Fol 25 fam Beelaerts

Fol 27
Heijmen Hermens van Bochoven en Aernout Govertse Wolfferts man van Corstiana Hermens van Bochoven verteghen op land te Vlijmen in de Haven Camp tbv Jacomijntje Jans van Ammelroij wedue Jan Willems van Doveren, Vlijmen. 2-4-1677

Fol 30
Land te Vlijmen, belent de erfgen Jan Cornelisse van Ingen.

Fol 30v
Dirck Cornelisse van Hedickhuijsen, secr Hedichuijsen heeft geld uitgeleend. Op 31-12-1699 krijgt Jan Adriaenssen Mommersteech X Maricken Dirckx van Hedichuijsen het geld terug.

Fol 31v
Land te Vlijmen, belent de kinderen van Jan Heijmansse van Bochoven.

Fol 32v
Gijsbert Willemse van de Leur en Dirck Willemse van de Leur, Aert Willemse van de Leur, Joost Pauwels van Hedickhuijsen en Dirck Anthonisse van den Kerckhoff als voochden vanm Adriaen Willemse van de leur, erfgen van Willem Dircxe van de Leur, vader, vertegen op een huijs te Hedichuijsen. 6-4-1677

Fol 34
Reijn Janssen van Scheijndel man van Pieternel Goijers van de Leur mede namens Tonis, Anneke X Joost Aertsse Teulincx, Grietie, Thonis Jansse van Sprangh wednr van Aeltie, Bastiaen Jansse van Sprangh en Jan Aertse de Roij als voochden van de 2 kinderen van Aeltie en Tonis, alle kinderen van Goijert Tonisse van de Leur verkopen land te Hedichuijsen, nbelent wed Goijert van Bochoven. 6-4-1677

Fol 35
Jan Peeterse van de Leur en Joris Mattijs Musch als voogden van de vier kinderen van za Jasper Arien Lemmis en Engeltie van de Leur, Vkijmen.

Fol 36v
Maria en Algonda van Wijck geassisteert met Adriaen Hendricxe van Engelen vertegen op land te Vlijmen tbv Antonis Antonisse van de Wiel, Vlijmen. 13-4-1677

Fol 39v
Adriaen, Jan, Aricken en Jenneken kinderen van wijlen Gerit Huijberts van de Moer, Vlijmen, vertegen op een stuk land te Hedichuijsen tbv Cornelis Scheij te Vlijmen. 22-4-1677

Fol 40
Bovengenoemde kinderen verkopen ook land aan Anthonis Huijbertse van de Moer te Vlijmen. 22-4-1677

Fol 43v
Joost Sweren de Cock, schout tot Wijck, als vader van zijn kinderen bij Adriaentie Willems de Poorter za ende Adriaen Aertse Molenpas X Maijcke Willems de Poorter als voocht van de kinderen. Schuldbekentenis. 21-10-1655

Fol 45v
Wijnant de Roij, secr Vlijmen. 4-5-1677

Fol 49
Willem Woutersse Pullen als voochr en curateur over Maria dochter van za Wouter Jorissen Pullen en Alitken Adriaenssen vanden Heuvel verteeg op land te Hedichuijsen tbv Hendrick Danielsse Pullen en Jan Jansse vanden Heuvel, Nieuwkuijk. 6-5-1677

Fol 50
Daniel, Adriaen, Willem, Thoniske, Maricken, Handrick en Wouter, kinderen van Wouter Jorisse Pullen en Alitken Adriaensse vanden Heuvel vertegn op land te Herpt tbv Maijcken Ivensse vanden heuvel wed Gijsmaer Handriccxe van Meerwijck, Onsenoort. 6-5-1677

Fol 50v
Jan Peterse van Giessen, Heesbeen, en Adriaen Antonisse Luijben, Herpt, als voochden van de 2 kinderen van wijlen Peter Antonisse van Giessen bij Lijske Antonisse Luijben za, Joost Lamberts van Bochoven X Maijcke Peetersse van Giessen, Dirck Rasen van Grevenbroeck, Bern, en Adriaen Antonisse Luijben als voochden van de kinderen van wijlen Nicolaes Rasen van grevenbroeck bij Lijsken Antonis Luijben, Ocker Peeterse en Adsriaen voorss als oomen en voochden van het kint van Antonis Peetersse van Poederoijen bij Lijsken voorss vertegen op een deel van een geseet te Hedichuijsen tbv de voorss Antonis van Poederioijen, Hedichuijsen. 6-5-1677

Fol 53
Cunera van Bochoven had land te Genderen

Fol 53v
Schuldbekentenis aan Alida van den Brouck wed Cornelis van Cuijck, Breda. 8-5-1677

Fol 54v
Jan Ivense van Rijswijck, Genderen, verkoopt land te Genderen. 8-5-1677

Fol 55
Maria Uijmans van Wijck als moeder van haer kinderen bij wijlen Jan van de Leur, 1e man, geassisteert met Arien Peetersse van de Leur als voocht van de kinderen verteeg op land te Vlijmen tbv Jan Aertsse Spillebos, Vlijmen. 13-5-1677

Fol 57
Steven Gerritsen en Jan Gijsbertsse als voochden van de kinderen van Jan Ariaenssen van Besoijen met Lijsken Huijbertssen vande Heuvel wed van voorss van Besoijen geassisteert met Geerit Huijbertsse vande Heuvel, broer als voocht van kint [?] verkopen land te Vlijmen aan Gerit Jansse Stap. 13-5-1677

Fol 58
Jan van Drongelen, Hedichuijsen, en Dielis Schilders, Vlijmen, als voogden van de kinderen van Jan Schilders bij Engeltie van Drongelen za. Schuldbekentenis aan Andries van Emmerick, ’s Bosch nomine uxoris erfg van za Jan Lucasse, 5-1677

Fol 59v
Gijsbert Joosten van Son, Onsenoort.

Fol 62
Pieternella de Putter wed Johannes Crollius, predicant tot Wijck, geassisteert met Pieter Ghijssels, st secr te Heusden, mede namens Johannes, broer, coopman te Amsterdam, en Mattheus van Nieuwerkercke, Tilborch, verteeg op een huijs te Heusden ontrent de Waterpoort aan Dirck Wijnttracq. 26-5-1677

Fol 63v
Jan Aertse Cooij mede als oom ende bloetvoocht van de onm kinderen van sijn suster Beatrix bij Cornelis Aertse Custer ook za, Adriaen Danielsseen als vader van zijn onm kinderen bij za Maeijken Aertse Cooij, Jan Aertse Coij, Michiel Michielsen man van Janneke Adriaensse van Bochoven vertgen op land te Elshout tbv Cornelis Claesse van d’ Ooster, Elshout. 28-5-1677

Fol 63v
Land te Herpt, belent wed en kinderen Jan Goderts van Bochoven.

Fol 64
Michiel Michielsse X Janneken Adriaens van Bochoven.

Fol 68
Michiel Buijs, Waelwijck, verkoopt een stuk land te Eeten aan Claes vander Steege, schout tot Genderen. 10-6-1677

Fol 69v
Maijcken Jans van Bommel wedue Jan Goijertse vanden Brant, Haarsteeg, verkoopt land te Vlijmen aan Claes Stevense Hoorn, Vlijmen. 12-6-1677

Fol 69v
Land te Vlijmen, belent kinderen van Jan Heijmans van Bochoven.

Fol 70
Jan van Drongelen, Haersteeg X Anna Nicolaes de With wed Gabriel Cornelis van Hedichuijsen, schout Hedichuijsen.

Fol 70
Schuldbekentenis aan Martinus, drossaert tot Eeten en Meeuwen, Adriaen, Adriana en Anna, kinderen van Pieter van Heldere, brouwer te Heusden en Barbera van Ameijde, beijden za. 16-6-1677

Fol 73
Aert Janssen van Giesbergen, Vlijmen, bekend schuldich te zijn aan Goijert Janssen van Orten, ’s Bosch. 21-6-1677

Fol 73
Land te Vlijmen, de kinderen van Goijert Heijmansse van Bochoven.

Fol 73v
Hannaert Janssen van Wijck en Arien Janssen Cnoeijen, Vlijmen verkopen land te Hedichuijsen tbv Jan ende Arien Peeterse vande Leur, Vlijmen. 29-6-1677

Fol 74
Willem mertense van Ingen, Vlijmen, is geld schuldig aan Dirck Cornelisse van Hedichuijsen.

Fol 77v
Hendrick Sprangers namens Johanna Schellekens wedue Hendrick Sprangers, Heusden, proc not van Osch te Gorinchem, en Maria van Slingerlant wedue Johan Sprangers, Gorinchem, en beijde als voochden bvan Johanna Sprangers, erfgenamen van Johan Sprangers voorss vertegen op diverse goederen. 30-6-1677

Fol 78
De brouwerij “de Vijffringen”, belent Henricus van Zuijlen X Hester van den Heuvel. De brouwerij werd verkocht aan Michiel de Bont, brouwer te Heusden.

Fol 82
Land te Hedichuijsen, belent Tonis Godertse van Bochoven.

Fol 83v
Jan Wolterop, borger en laeckencoopman te Heusden, verkoopt land te Hedichuijsen aan Dirck Cornelisse van hedichuijsen, secr aldaer. 15-7-1677

Fol 84
Jan Luijben, Herpt, verkoopt land.

Fol 91
De mede erfgen van za Johanna van Berlicom vrouw van Willem van den Brouck: Johan van Sorgen, advocaat, Leonard van Rijssen, doctor in de theologie en predicant alhier, vertgen op een huijs “De Brouwerij van de Lelie” enz. 1-9-1677

Fol 94
Jan Cornelisse Coolhaes den jonsten is geld schuldig aan Elisabet Jans van Bochoven wed Tielman Franse van Walraven. 30-6-1669

Mechteld Kievits wed Jan van Walraven, Heusden, mede erfgen van schoonvader Tieleman Fransse Walraven verkocht dese brief aan Francois van Walraven, notaris en procureur te Heusden.

Fol 94v
Mechtelt Kievits wed Jan van Walraven, als mede erfgen van haar schoonvader Tieleman Fransse van Walravenverkoopt de bovenbedoelde brief aan Francoijs van Walraven, not en procureur te heusden. 1-9-1677

Fol 101
Jan Robberts Kievits, Scheijndel, Wouter, Hedel, Michiel, Vlijmen, Hendrick, Middelroij onder Berlicum, Pieter Cornelissse Roijbol nom uxoris, Vlijmen en marten, Schijndel, broers en zwager, vertegen op een huijs te Vlijmen tbv Wouter en Hendrick voorss. 16-10-1677

Fol 102
Jenneken Jonghbloet, wedue Esaias Ouverschie, verkoopt een huijs in de Hoochstraet te Heusden aan Steven van Walree, Heusden. 23-10-1677

Fol 104
Adriaen Luijben, Herpt koopt land te Herpt, belent wed en kinderen Godert Jansse van Bochoven, Merten van Bochoven.

Fol 106
Oeijken Gijsberts de Mombre wedue Bernt Groenemeijer, heusden, dochter van Gijsbert de Momber en Agneta van Cappel, verkoopt een deel van stuk land te Heesbeen. Het andere deel is van Godert en Anna, broer en zus, Amsterdam. Het land is aangekomen van hun oom Antonij van Cappel. Koper is Joachim de Bruijn. 24-11-1677

Fol 107
Willem Thonisse van de Leur X Handersken Willems, Vlijmen.

Fol 111v
Teunis Peeterse van Giessen, soldaat, en Joost Lambertse (van Bochoven) man van Maijcken Peetersse van Giessen vertegen op ¼ stuk land te Hedichuijsen aan Jan Peetersen van Giessen, Heesbeen. 6-12-1677

Fol 114
Martinus van Heldere, drossaert tot Eethen en Meeuwen.

Fol 114v
Rutger Morrij, schout Engelen.

Fol 116
Francoijs Sonnemans, apothecaris te Heusden, Johan, Daniel Jansse van Berlecom X Maria, Cornelis van Gestel X Elisabet, kinderen van Johan en Lucia van Stamproij. Zij verkopen een geseet aan Daniel voorss. 17-12-1677

Fol 116
Griettie Adriaens van Bochoven erfgenamen hadden land te Heesbeen.

Fol 118v
Jan Thonisse Verhoeven had land te Hedichuijsen.

Fol 119v
Land te Hedichuijsen, belent Jan Godertse van Bochoven.

Fol 121
Cornelis Ariaensse Kievits en sijn suster Lijneken verkopen land te Elshout, gekomen van outoom Cornelis Chielen, aan Maijcken Corsten wed Jan Cornelissen van Huijsvelt, Elshout. 6-1-1678

Fol 128
Arien Gerritse van de Moer, Berchem, Jan en Jenneke, Herpt, Arike, Vlijmen, broer en zussen, verkopen een stuk land te Vlijmen aan Michiel vander Beecq, ’s Bosch. 22-1-1678

Fol 130v
De familie Claren te Vlijmen. Zeer uitvoerig.

RA T0411 (oud 510) 1678

Fol 1
Wijnant de Roij, secr Vlijmen.

Fol 8v
Lambert Willemse van de Grient te Herpt, schuldbekentenis; land belent met wed Jan Godertse van Bochoven.

Fol 19v
Land te Engelen, belent Cornelis Jansse van Bochoven.

Fol 39
Hendrick Leenderse, Herpt man van Anneke Goderts van Bochoven

Fol 40
Jacob Godertse van Bochoven, Adriaen Luijben als voogden van de drie kinderen van Jan Godertse van Bochoven bij Lijsbeth Antonis Jongmans, nu X Dirck kessel, Hendrick Leenderts van Outheusden X Anneke Goderts van Bochoven, kinderen van maijcken Jans de Putter (en Goderts Jans van Bochoven, schout Herpt). Zij verkopen land aan Hendrick voorss. 7-5-1678

Fol 41v
Mechtel Kivits wed Jan Walraven, Heusden, dochter van Willem Jansse Kivits, secr B broek, leeft nog in 1678.

Fol 55
Adriaen de With, schout Hedichuijsen.

Fol 59
Dirck Aertse van der Sterre X Handerske Antonisse te Vlijmen.
Jan Heijmanse van Bochoven had land te Hedichuijsen.

Fol 66
Handrick Schipmaker X Mechtilt Kivits, lest wed Jan van Walraven

Laatste bladzijde
Christiaen Glavimans, secr Drunen.

RA T0412 (oud 511) 1679

Fol 11
Antonis Groen, secr Herpt en procureur.

Fol 31
Lodewijck Antonisse van Bochoven, Hedichuijsen.

Fol 32
Land te Herpt, belent Lijsken Goderts, wed Jan Isaac Buijs.

Fol 71
Daniel Boxel, brouwer Heusden, als vader van zijn kinderen bij Elisabeth van Bochoven.
De andere partij was Adriaen Luijben. Grondruil te Herpt.

Fol 83
Lambert Willemse van de Grient, Herpt, is geld schuldig aan Dielis Dircxse de reus, herpt.

Fol 94v
Aert Silvester van Hedichuijsen, Haersteeg, bekent schuldich te wesen aan Margareta Adriaenssen van Bochoven wed Dirck Cornelis Leckerkerck.

Fol 95
Christina van den Heuvel wed Hendrick Troijen met Leonardus Berverlo, predicant te Aelburgh en Heesbeen, als erfgen van haer moeder za Margareta Adriaenssen van Bochoven wed Dirck Cornelis Leckerkerck.

Fol 101
Adriaen van Bochoven, Catharina van Bochoven en Leonardus Berverlo, predicant te Aelburgh en Heesbeen X maria van Bochoven, Adriaen voorss namens Ida van Bochoven, kinderen en kindskinderen van Adriana van der Haegen wed Godert van Bochoven

Fol 104
Uitvoerige beschrijving fam van Bochoven.

RA T0413 (oud 512) 1680

Fol 7 uitvoerige beschrijvin g van de fam van Bochoven te heusden.

Fol 12v
Aert Willems van de Leur en Willem Goijertse van Bochoven kopen elck ½ van een stuk land.

Fol 35
Van Bochoven te Heusden, Cornelia Stalen wed Dirck Coet, Maria van Gulick X Aelbert van Nieuwerkerck hadden gezamenlijk land.

Fol 38
Etmont Janssen Clercq X Maricken Lamberts de Wolf, Haersteeg, Trijneken, zus, wed Anthonmis van (Closenburg?) te Hulten, erfgen van Lambert Gijsberts de Wolf, Hulten.

Fol 39v
Heijman Hermens van Bochoven te Vlijmen X catalijn Diepenbeeck, Harnart van Wolfsbergen, ’s Bosch, en Hendrick Janse Valier, Vlijmen, erfgen van Jan Nicolaesse van Diepenbeeck en Hendreske Janse van Valier, woonde te Vlijmen.

Fol 59
Land te herpt, belent Merten van Bochoven.

Fol 59v
Jacob Goderts van Bochoven, Hendrick Leenderts van Herp (van Outheusden) vertegen op land gemeen met de kinderen van Jan Goderts van Bochoven tbv Adriaen Luijben en jacob Goderts van Bochoven, oomen en voogden van de kinderen van Jan voorss

Fol 68
Jacques Roelants, coopman te Antwerpen, man van Jenneke Wouters Couwenbergh had land te Vlijmen.


RA T0414 (oud 513) 1681

Fol 16
Jan Aertse van der Sterre en Jan Heijmansse van Bochoven, Vlijmen, als voogden van de kinderen van Heijman van Drongelen, Dielis Schilders en Jan voorss als voogden van de kinderen van Jan Schilders bij Engeltie van Drongelen, erfgen van Jan van Drongelen, Haersteeg. Zij verkopen de helft van land aan Anna de Wit laest wed van Jan van Drongelen, de andere helft was al van Anna.

RA T0415 (oud 514) 1682

Fol 43v
Jan Joosten van Bochoven, Hedichuijsen.

Fol 49
Lodewijck Anthonisse van Bochoven, Hedichuijsen, verkoopt land aan Jan Anthonissen van Bochoven, Herpt.

Fol 63

Land te Outheusden, belent wed Jan Heijmensse van Bochoven.


RA T0416 (oud 515) 1683

Fol 8
Lodewijck Anthonisse van Bochoven, Hedichuijsen

Fol 11v
Willem hendrick Peeters van Vucht en Michiel Willemse de Wijs als voogden over de twee kinderen van Merten reijnen van Ingen bij Adriaentien Lamberts van hemert.

Fol 14v
Fam Kivits uitvoerig beschreven.

Fol 19v
Jan Adriaens van Bochoven, Haersteeg, is geld schuldig aan Daniel Boxel als curator van de desolate boedel van Adriaen Daemen van Bochoven za.

Fol 24
Theunisken van de Leur wed Jan Jans Hoorn za, Hannaert Jans Hoorn en Jan van Leur als voogden over de kinderen van Jan bij Theunisken.

Fol 26
De fam Scheij wordt hier genoemd

Fol 32
Maijcke Jans de Putter met Jan Goderts van Bochoven, zoon en voocht, Jan mede namens Anneke, zus, verbinden zich voor nakomelingen van Jacob, zoon en broer.

Fol 34
Marselus Antonisse van Bochoven, Elshout, koopt grond.

Fol 44v
Dirck Wolffs, schout Sprang.

Fol 94v
Land te Vlijmen, belent Jan Heijmens van Bochoven.

Fol 100v
Antonij Arienss van Bochoven te Hedichuijsen koopt land van Jan Anthonis van Bochoven en Reijnier Antonis van Bochoven.

RA T0417 (oud 516) 1684

Fol 6
Lodewijck Anthonisse van Bochoven, Hedichuijsen

Fol 9v
Maerten Jans van Bockhoven had land te Herpt.

Fol 11
Dirck raessen van Grevenbroeck den jonge, Haersteeg, is geld schuldig. Borgen: Jan Theunissen Verheoeven en Dirck Raessen van grevenbroeck den ouden, beijde Bern.

Fol 24
Andries de With, schout Hedichuijsen, ;s Bosch. 12-4-1687

Fol 70v
Johan Jacobssen Buijs, Herpt, Maria, zus, met )Abraham Swaen) mij secr, Marten Janssen van Bochoven als vader en voocht van zijn kinderen bij Handricxken, zus, Peterken X Herman feessen, het kind van Gijsbert Robben bij BNartken, met Michiel Potters en Johan voorss voor ¼.
Arien Laureijs Buijs, Baertwijck, met Dirck Leendertssen van Doister en Herman Feessen als voogden voor ¼
Dirck Leendertssen X Maria Jansse Buijs en Handrick Dirckse Craen voor ¼
Johan Wouterse Boom als vader en voogd van zijn drie kinderen bij Maria Frans Dircks van Cuijck za ook voor ¼
Allen erfgen van Isaack Peeterssen Buijs, gewoond en overleden te Herpt met connsent van Andries Jacobssen Walwerck, heer van herpt vertegen op land te Baertwijck tbv Peeter Berntssen Baes, baertwijck. 13-9-1684

Fol …
Andries Gijsberts van Wijck, Aalburg, voor zijn selvenen als vader en voogd van zijn kinderen bij Maeijke Gerrits verteech op land te Aalburg. 22-9-1684


RA T0418 (oud 517) 1685

Fol 5v
Vincent van de Grient was in 1685 schepen tot Herpt

Fol 8
Juffr Adriana beverlo was wed van Pieter Schaeckenraet, heusden

Fol 10v
Dat Adriaen Couwenberch, grutter tot waelwijck. Soo voor hem selven enmde bamens Johan Copuwenberch, hendrick Verhoeven als man van Anna Couwenberch, Engeltje Drossaerts wedue van Wouter Couwenberch, Maria van den Broeck wedue Adriaen Couwenberch, brouwer te Waelwijck, alle kinderen van Adriaen Wouterssen Couwenberch.

Fol 17
Dat Adriaen van Bochoven, Leonardus Beverlo, predikant tot Aelborch als man van Maria van Bochoven en Catharina van Bochoven, erfgen van Adriana van der hagen wedue Govert van Bochoven verteegh op een huiijs te Heusden aen de haven.

Fol 25v
Dat Johan Buijs voor sijn selven, Marten Jans van Bochoven als vader van sijne drie kinderenbij Hendricken Jacobs Buijs za: Jan, Neeltgen (moet zijn Beeltgen) en Margarita Mertens van Bochoven, Herman Servaes als man van Peeterken Jacobs Buijs, Michiel Robbertsen en den voorn Johan Buijs als voochden van het weeskind van Gijsbert Robbertssen van Drunen za bij Barth Jacobs Buijs za en Maria Jacobs Buijs. Kinderen Jacob Isaac Buijs en Cornelia Hendricx, Dirck Leenderssen als man van Maria Jans Buijs ende Hendrick Hendricxe zoon van Henrick Dirck en Theunisken Jans Buijs, beide za, kinderen van Jan Isaac Buijs en Lijsbeth Govertssen. Dirck Leendert ende Wouter Strijkhoven als voogden van Adriaen Lauwerens Buijs, zoon van Lauwerens Isaac Buijs, Jan Boom, Waelwijck, als vader van sijne drie kinderen: Peeter, Anneken en Maria bij Maijken Isaac Buijs. Alle erfgen van Isaacq Peetersen Buijs, zoon van Peeter Isaacxen Buijs bij Adriaentien Lamberts de Wolff.

Fol 28v
Een huijs te Heusden in de Putterstraet bekent juffr Lamberton wedue leutenant Engelberch. 30-4-1685

Fol 29v
Christiaen Glavimans, srossaert der heerlijckheijt Drunen koopt 4 mergen en ¼ hont land en bos in Udenhout. Belend Adriaen van Bochoven, oud borgmr en Daniel Boxel. 7-5-1586

Fol 29v
Wouter Lambertssen van Bochoven als man van Neesken Willemse van Engelen. 8-5-1685

Fol 31
Adriaen Raessen van Grevenbroeck tot Waelwijck en Teunis Jans van Sprangh, Hedichuijsen, als voochden van de weeskinderen van Dirck raesse van Grevenbroeck, Bern.
Heer tot Herpt: Andries Walwerick.

Fol 43
Merten Robben Kievits, molenaer tot Vlijmen.

Fol 51
Peter Janssen van Dam, woonende op de Haersteegh

Fol 57v
Jacob Willems van Engelen ende Silvester Gijsmers van Hedichuijsen voogeden over de 5 minderjarige kinderen van Michiel Willems van Engelen ende Maijken Gijsberts van hedichuijsen, Vlijmen.

Fol 60
Maria van Aken wedue Johan van Schaeckenraet, schepen heusden, 12-10-1685

Fol 62v
Catharina van Luijck wedue Aert van Malssen, schout Hedichuijsen, mede namens haer minderjarige kinderen, Alida van Malsen wedue Johan Wasch, beide geassisteert met Thomas Wasch, ’s hertogenbosch, vertegen op land te heusden. 12-1581

Fol 66
Dirck Cornelis van Hedichuijsen za, secretaris van Hedichuijsen. In 1685 is Wijnant de Roij secretaris.

Fol 68
Maeijcken Jans van Hedichuijsen wedue Gijsbert van Weert, ’s Bosch, had land te Vlijmen onbedeelt met Jan van Ingen.

Fol 71
Johan van Nispen, raet en generaelmeester van de munte der vereenichde nederlande, oom van helena van Nispen, dochter van Wijnant van Nispen, Isabella Outges, Cornelis van den Brouck, camerbewaarder van de edele groot ms heeren staten van Hollant en West Vrieslant als voogden van Johan Louijs ende Anna Maria van de Gracht za, advocaat van gemelde hoven, uit tweede huwelijk van isabella voorn verteegen enz.

Fol 76v
Dat Michiel Michiels Dirck van Beijnen, Vlijmen, ende Daniel Adriaens van Bochoven, Hedichuijsen, verkopen land te Vlijmen (onbedeeld)


RA T0427 (oud 526) 1694-1695

Fol
Cornelis Willems van de Werf en Jan Janssen van de Leur als voochden over de 5 onm kinderen van za Jan Ariense van Bochoven bij Maria Janse van de Leur verkopen aan Daniel Ariensse van Bochoven een huijs onder de Haarsteegh. 20-4-1695

Fol
Adriaen van Bochoven, oud borgmr, mede als voogd van de twee onm kinderen van Leonardus Beverlo za, predicant te Aelborgh, bij Maria van Bochoven za en Godert van Beverlo, procureur, Catharina van Boeckhoven met Adriaen voon als voogd, broer, kinderen van Godert van Boeckhoven en Adriana van de hagen. 17-12-1695

Fol
Daniel van Boeckhoven wonende op de Haersteegh onder Hedichuijsen. 30-12-1695

Fol
Dat de kinderen van Godert Adriaens van Boeckhoven en Adriana van Haege: Adriaen, mede als oom van de dochter van Leonardus Beverlo en Maria van Boeckhoven, Catharina en Godert en Gielis van Beverlo. 3
-1-1696


RA T0428 (oud 527) 1696-1697
Fol
De heusdense tak van de fam van Bokhoven had een huis op de Botermarkt genaamd Het Effen Hooft.

Fol Johan Fredrick van de Poll, borgmr Heusden, als voogd van Catharina van Beverlo, onm dochter van Leonardus van Beverlo.

Fol 4v
Een huijs in de Ridderstraet anders genaamd de Agterstraet. 27-1-1696

Fol 6
De Heusdense fam van Bochoven had land te B Broek.

Fol 10
Cornelia Boxtel, dochter van Daniel Boxtel, schuldbekentenis. 21-2-1696

Fol 22
Aangehaald wordt het testament van Godert van Bockhoven en Adriana Verhagen, verleden bij not Francois van Walraven te Heusden. 17-4-1676

Fol 28
Nataniel Walraven, predicant te Helmont mede voor zijn broer Johannes. Gerrit Dircx vander Vliet man van Anna Margrieta Walraven, helena walraven, alle kinderen van Gerardus Walraven za, predicant te Vlijmen, vertegen land te Vlijmen aan Arnout Schilders, schout Vlijmen.

Fol 33
Cornelis Engelberch, veen, mede voor zijn zwager Johannes Berck, militair, X Maria Engelberch, mede voor Jacobus, uitlandig, kinderen van Lauwerens Engelberch, verteeg op een rentebrief. 4-8-1696

Fol 36
Daniel Boxel procuratie van zijn zoon Wouter geschreven tussen oostende en Nieuwpoort, int leger aldaar, verkoop land te Genderen. 23-8-1696

Fol 40
Digna van meerwijck wedue Adriaen Clercx, ’s Bosch, met haar kinderen enz. 13-10-1696

Fol 43v
Alida van Zuijlen en johannes Kessel beide als voochden van de drie onm kinderen van hendrick van Zuijlen en Anna Hester van den heuvel, verkoop land te Heesbeen. 22-11-1696

Fol 49
Casper Vastera man van Maria Potters en Mathijs Vastera man van Emmerentia Potters, kinderen van Digna de Bont wedue Adriaen Potter verkopen land. 27-12-1696

Fol 55
Adriana Beverlo wedue Pieter van Schachten (Schaeckenraedt), Godert en Gielis Beverlo, Christina van den Heuvel laatst wedue van Henrick Trooijen

fol 55
Procuratie van Johanna en Catharina hemel dochters en eenige erfgenvan Johan Hamel, proc not Booms ‘s Bosch, vertegen land op Heesbeen. 14-2-1697

Fol 60
Adriana Beverlo wed Pieter van Schaeckenraedt, Godert en Gielis Beverloo, de familie van Suijlen.

Fol 61v Christina van den Heuvel za laest wed van Hendrick tgroijen. 5-3-1697

Fol 62v
Adriana Beverlo wed Pieter Schakenraet, Godert en Gillis Beverlo, Johan Frederick van de Pol, 1e borgmr, als voocht van Catharina Beverlo onm docter van leonardus, predicant te Aelborgh en Heesbeen, Johannes kessel en juffr van Zuijlenals voogden over de onm kinderen van Hendrick van Zuijlen, Pieter van den Heuvel en Willem van Wassenbergh X Margareta van den Heuvel, alle erfgen van de wed Leckerkerck, vertegen op 1/12 inden Middelwaert onder Hedichuijsen mette visscherije verkocht aan Dirck Spieringh, Hedichuijsen 1-3-1697

Fol 62
Peeter Mathijssen van Beijnen en Andries Willemse Mulder als voochden over de onm kinderen wijlen Roelof Mathijssen van beijnen en Maria Willemse Mulder thans X Dirck Joosten van Hedichuijsen. Verkoop van een huijs te Vlijmen. 18-3-1697

Fol
Dat Jan Cornelissen Vosch als man van Neeltie Gijsberts wedue Hermen Goderts van Bochoven, Vlijmen. 12-4-1697

Fol 78
Adam, Eva X Anthonis Peetersse van de Grient, Louis, Christina X Huijbert Jacobse van Rosmalen, kinderen van Jenneke Adams wedue Willem Quirijnen van Herpt vertegen land te Herpt. 28-5-1697

Fol 81
Johan Sonnevelt, backer in Heusden, bekent schuldig te zijn als voogt en tbv het onm kint van Willem de Fockert

Fol 82
Willem Arnold te Amsterdam als man van Ida van Boeckhoven, kindskint van Adriaen van Berlicom za, borgmr van Heusden.

Fol 98v
Dat Aert Ariaenssen de Vaen ende Lambert Mertenssen van Ingen, Vlijmen.


RA T0435 (oud 534) 1707
Fol
Gerrit van der Linde, schout Outheusden, en Antonetta Glavimans, zijn vrouw, eerder wedue Seger Loeff bekend schuldig te zijn aan Elisabeth van Dongen wedue Michiel de Bont, bierbrouwer te Heusden. 2-3-1707

Fol
Adriana Beverlo wed Pieter Schackenraat, Heusden, Godert en Gielis Beverlo mede namens Katharina Bervelo getrouwd met Johan Fred Schoubert, Pieter van den Heuvel, Willem van Wassenberg man van Margrita
Van den Heuvel, Johan Fred van Suijlen, Willem Adriaen van Sprangh man van Agnes Elisabeth van Suijlen en Jacobus Engelbergh man van Geertruijt van Suijlen, kinderen en kintskinderen van Griettien Adriaense van Bockhoven laest wedue Dirck Cornelisse Leckerkerck, haere paternelle grootmoeder en erfgenamen van Maria van den Heuvel, gewoond hebbende en overleden te Heusden. 21-9-1707

Fol
Jan, Teuntie, Cornelis van der Werf, kinderen van Cornelis van der Werff en Jenneke Ariaense van Bockhoven. Jan als voogd van Pieternella van der Werff. 5-11-1707

T0479 (578 oud) 1786-1790

Fol 10v
Francis Bernard Wierst, ‘s Bosch, vedrteeg op een huijs te Engelen tbv Nicolaas Keukenschrijver, Engelen. 17-2-1786

Fol 10v
Nicolaas Keukenschrijver X Jacomijna Murraij, Marinus Hoesen X Jacoba Murarij, allen Engelen, vertegen als erfgen van Wijnand Murraij, hun vader op land te Vlijmen

Fol 12v
Hendrik Frederik Engelbergh, capitein, namens Angenita Jacoba Engelbergh, vrouwe Gansoijen eerst wed van Coirnelis Jacob Hagelis en laatst van hendrik Jan Wentholt, beiden heer van gansoijen, proc not Rietveld Heusden, verteeg op land te Genderen. 25-2-1786

Fol 19v
Anthonij van Dongen Cornelis en Christiaen Bax, bierbrouwwrs heusden, akls testamentaire voogden en nemans Petrus Robeertus Coeckelberg. Licentiaat in de medicijnen, Antwerpen, als momboir van zijn 3 onm kinderen bij Maria van Dongen en van Petronella van Coeckelberg X Michael de Liser de Morsain en als momboir van Cornelia Maria van Coeckelbergh X Joannes Benedictus Josephus van der Gucht, advocaat te Gendt, en van Joanna van Coeckelbergh, kinderen van Koeckelbergh en maria van Dongen, erfgen van hun grootouders Cornelis van Dongen en Maria Cornelia van Doolen verkopen land te Oudheusden aan Francis van Grevenbroeck te Oudheusden. 11-3-1786.

Fol 58
Cornelis van Son den ouden, Engelen, verteeg op land te Engelen tbv Gijsbert Murraij, Engelen. 28-11-1686

Akte 137
Martinus van Son, Veen, koopt lansd te Veen. 7-10-1789

Akte 142
Dirk van Outheusden, Geerbardina van Oudheusden, Willem van Herpt en Thomas van Sprang X Maria van Herpt als erfgen van zuster en meije Elisabeth van Outheusden wed Godert Luijben, vertegen op land te Hedichuijsen.

Akte 149v
Engelbert Smits, Heusden, verteeg op een huis bij de Oudheusdense poort tbv Gerardus Warrens, Heusden. 29-7-1789.

Akte 163
Elisabeth van Sloth wed Joseph van Bouchoven, Vlijmen. 11-2-1790

Akte 169v
Adriaen van Helvoirt, mr smitbaas, Heusden.

Akte 192v
Hendrick de Jongh, schout en secr Hedichuijsen, koop land te Haarsteeg. 29-12-1790

Fol 192v
Hendrik de Jong, 2e secr te Erp verteeg op land te Hedichuijsen

Fol 193v
Gerrit de Jong, secr St Oedenrode verteeg op land te Hedichuijsen aangekomen, met zijn broer, van zijn grootmoeder Elisabeth de Bie wed Johan de Jong, schout Hedichuijsen. Deling 9-11-1774. Akte 1790


RA T0598

Akte 137
Franchois Buijs van Woeringen namns Lijsbeth Jacobs wed Willem Buijs van Woeringen, zijn moeder, als bloetverwante van Adriaen Doublet C catharina Bruijnincx daer grootvader af was Goossen Anthonis d’ Oorschot enz. Afgelost 1634

Akte 160
Tussen Peter Robben van de Grijendt, Herpt, als vader van zijn kinderen bij Elken Wouters en Adriaen Gerits (Hoogenwerff?) X Chietjen Wouters, Jan Jans van Drongelen, Vlijmen, en Gerardt Geerlincxs van Engelen X Chieltjen Jans van Drongelen mede erfgen van Beeltgien Goossen, Dendermonde, contra Peter Jans van de Leur, Vlijmen, als hem onderwonden hebbende de goederen van Beeltgien. 10-1637

Akte 163
Claes Claes Vlack, Outheusden daer moder af was Jennicken Loeff. 1637

Akte 164
Gijsbert Adriaens Slaets, Baerdwijck, X Lijsbeth Loeff, dochter Claes Loeff. 1637

Akte 165
Adriaen van meerwijck, secr Vlijmen, namens Robbert Adriaen van Meerwijck, zijn vader, en desselfs bloetverwant van Willemken Lamberts lest wed Hendrick van Rooij, ’s Bosch. 1637

Akte 173
Peter Thonissen van Genderen, zwager van Ieuwen Otten van Rijswijck X zus van Peter. 1638

Akte 181
Te Utrecht: Maria van der Voort, ca 24 jaar, dochter za Laurens van de Voort, borger Utrecht, en Geertruijt Spijckers met Dirck Peterssen van Suijlen, behout oom, samen voor Jannichen van der Voort, suster en nicht. Zij machtigen Peter Stoffels, borger te Heusden.

Akte 182
Jan Claessen van Wijck, Daniel Padburch wednr Dingenthien Claes van Wijck, en Adriaen Willems van breackel X Adriaentgen Willems wed Gijsbert Claes van Wijck, kinderen van Claes Gijsberts van Wijck. 13-3-1636

akte 183
Dierck Ghielissen en Ghijsmaer Aertssen van Andel, schepenen tot Vlijmen, . 1635

Akte 193
Schuldbekentenis aan Adriaen Jans van Cuijck als grootvader en de kinderen van Hendrick Jans van genderen en Maria Adriaen van Cuijck. 1635

Akte 197
Icken Cornelis wed Hendrick van Berckelaer, mede namens Hendrick Hendricks van Berckelaer en Evert Evertssen X Adriaentgen van Berckelaer, beijden soldaat, zoon en zwager [=schoonzoon].

RA 599

Akte …
Gijsmaer Aertssen van Andel, ca 44 jaar, Dirck Dielissen van Herlaer, ca 44 jaar, beijden schepen van Vlijmen. 1632

RA 602

Akte …
Alsoo tusschen Joost van Hedichuijsen, drost Heeswijck en berlicum, ter eenre en Huijbert van Hedichuijsen, drost tot Eethen en Meeuwen, broer, ter andere zijde. 1641

Akte …
Jan Dircx Wijntracq X Maricken Dircx wed Jacob Wouterssen van der Zuijdewijn. 1641

Akte …
Gerardt Fockestaert, rentme van de domijnen van heusden, oom paternel van Johan Hendricx Fockestaert en Meijnsjen Sijmon Veris van Schiedam, Oost indië, priocuratie om Johan te verleijen aan den Ambachtheer van Hodenpijl zekere 4 mergen land.

Akte …
Franck Martens van herwijnen X heijltghien hendrickx Heesacker, dochter van za Hendrick Wouters Heesacker. 1641

Akte …
Adtriaen van haeren, secr Heusen, 51 jaar. 2-1641


739 (oud)

Nr …
Willem Jans, ca 70 jaar
Rembout Goderts ca 58 jaar
Claes Buijs ca 60 jaar
Anthonis Doedijns ca 60 jaar
Peter IJpelaer de Oude ca 63 jaar
Jacob Willems van Wijck ca 40 jaar
Frans Dudijns ca 40 jaar
Adriaen Gerijts van Kuijck ca 60 jaar
Simon Willems ca 43 jaar
Adriaen Belaerts ca 34 jaar
Gerijt Jans de Bie ca 67 jaar
Interrogatie ende aandracht voor Johan van Weerdenborch
Item alsoe de wedue van Robbert Jacobs van Feen zeeckere goieden geheijten Nijenenroede in rtochten heeft beseten ende die moeder van jan van Weerdenborch die erfgen geweest zoude hebben vande selve tochtgoeden indien zij in leven gebleven waer, maar aij is voor die voorss wd van Robbert Jacobs ov erleden. Was haar Izijn moeder) die tcoht wel ten deel gevallen dan zoude de goederen zijn gesuccedeert op Johan van Weerdenborch. Op niemand anders. 5-1-1554

Nr …
Tussen Wouter Jacops (van Altena) ter eenre en Jan Buijs Hacken verweerder ter andere zijde. 1554

Nr …
Tussen Jan Velde Jans eijsscher ter eenre en Dirck Willems ende die …. Met Peter Jan Goderts verweerder. 1554

Nr …
Tussen Joost Anthonis (van Hedichuijsen) als voocht van het kint Willemken Hannaert van Wijck aenleggere ter eenre en Merten Jacobs wed? Heijlwich verweerder. 1554

Nr …
Adriaen Gesels, schout Aelborch.

Nr …
Goessen Spiering, schout tot Baerdwijck. 1553

Nr …
De erfgen van Henrick Fabri , pastoor te Baerdwijck. 1553

Nr …
Peter Anthonis, schout Herpt. 1553

Nr …
Tussen Henrick Jans van Baerle eijscher en Matherijna Boudewijn Willems van Wijcx vrouw verweerder. 13-12-1553

Nr …
Joost Anthonis van Hedichuijsen, schout Vlijmen. 1553

Nr …
Jan Adriaens van Hedichuijsen. 1553

Nr …
Tussen Geertrudt Hugen van Rietvelt X Adriaen Jans Kegelaer eijsscher ter eenre en Adriaen Kegelaer met Segwer zijn broer verweerder ter andere zijde. 1554

Nr …
Jan Jans, schout Veen. 1554

Nr …
Antwoort marie wed Anthis Tembouts verweerder contra Anthonis Jans Keteler als eijsscher.
Daer duie selve eijsscher seet het braugetau we met de daer toebehoort hem nijet ten volle gelevert zijn antwoort de verweerder dat zij hem brauvertaue verkoft heeft met twael ff tonnen den grijins boom, twee cuijpen, eenenketel de vloet een heel vat hergeen hem gelevert is voor f 50 in twee termijnen te voldoen.

Nr …
Willem Jacobs van Wijxck X Adriana wed Jan van Clootwijck contra Aelbert Gerits van der Muelen X Margrieta wed Alaert Brants. 19-9-1569

Nr …
Gecomen is Andries Hamel Dircx en machticht zijn vrouw Gheertruijt. 1553

Nr …
Wij Jacop van Uden ende Henrick Ghijsbertssen, schepen Bairdwijck, … … is gekomen in persoon Jan Back Diricx en heeft machtich gemaeckt Geertruijt Dijne Diricx zijn vrouw. 155(5?)

Nr …
Jan Janssen Schenckel, schout Doveren, met mijn Lambert Adriaens en Adriaen Aertssen Loijen, heemraders in den selven banne. 26-5-1662

Nr …
Aendracht Sijmon Willems namens Jacob van Gendt en Jutta van gendt tot mr Adriaen van Strien, priester, en Steven Blachaert. Of gij daer over geroepen bent geweest daer die kijnder Jan die Bevers ende die voorss twee kijnderen van Ghent gedeijlt hebben allen die erfgoederen etc van Huge Spierinc van veen. Zij verklaren geroepen zijn geweest daer die kijnder Jans die Bever en die twee kijnder van Gent, samen erfgen van Huge Spierinck van Veen anno (125)39 ofte veertich nijet int openbaer tot Heusden afgheskllagen en vercoft en hebt die gerede have bevonden int sterfhuijs van Huge die hem gevbleven waren te gebruijken uijt testamente van Elisabeth, zijn moeder, en na doot van Huge comen op die gerechte eefgen van Elisabet als die vijf kijnder Bevers en die 6 kijnder van Gent daer moeder aff was Adriana Handricx van Brohezen en Agatha Hanricx van Broheze off Cornelis van Ghendt doen inden name van zijn zes kijnderen niet ontvangen en heeft zijn aenpart ende gedeelte van al die gereden goeden. (datum zie hiervoor)

Nr …
Ten verzoeke van Adriana Anthonis Rembouts X Willem jacobs van Wijck verkllaard op 14-9-1562
Dat die voorss Adriana die een dochter is is van Catharina Gerit Steven Blanckaerts en Elisabeth za. Adriana had tegen de erfgen van Gerit en Elisabeth: Henrick, Lucia en Elisabeth deling verzocht. (datum zie hierboven)

Nr …
Willem Jacobs van Kuijck ca 70 jaar
Claes Buijs Henricx ca 62 jaar
Rembout Goderts ca 60 jaar
Peter van IJpelaer ca 67 jaar
Anthonis Adriaen Doedijns ca 61 jaar
Boudewijn Bertolts van Wijck ca 65 jaar
Boudewijn Willems van Wijck ca 60 jaar
Jacob Willems van Kuijck ca 42 jaar
Joost Aerts Lith ca 45 jaar
Jacob Willems van Wijck ca 51 jaar
Frans Buijs van Woeringen ca 45 jaar
Frans Dudijns Jans ca 42 jaar
Dirick Loeff Henricx ca 39 jaar
Willem Baudewijns van Wijck ca 35 jaar
Godert Peters Ketelaer ca 36 jaar
Alle poorters en borgers vanb heusden en Aert Jans, weert inden Valck, ca 42 jaar, hebben uijtgenomen Godert en Aert voors ten verzoeke van Adriaen Gerijts van Veen en Adriaen Bauwewijns van der Moelen als vurators van Marijcken, onm kind Jan Gerijts van Veen za enz en hebben verklaard dat Jan Gerits van veen en Geertruijt Baudewijn van der Moelen als knaep en maecht zijn getrouwd. Hun dochter was Marijcken, 8 à 9 jaar. De ouders waren ook poorter en poorteres van heusden en zijn nu overleden. Jan gerits is verdronken. Marij wed Pauwels Voet, de grootemoeder van marijcken, neeft haar aangenomen. Geertruijt is later getrouwd met Jan Gijsberts, mede poorter,. Geertruijt had deel in de pacht van de visserij. 3-+1-1555

Nr …
Cornelisken Gerijts en Heijlwich Jans tuijgen dag 4 à 5 dagen geleden Claes van Wijck bij de wed Aert van Wijck, zijn moeijken, is geweest en gezegd heeft dat zij zijn kind moest cleden en dat hij zijn vaders kleren mioest krijgen.

Nr …
Rembout Keteler, kanoniek 43 jaar
Willem Jacobs van Cuijck ca 68 jaar
Rembout Goderts ca 58 jaar
Peter van IJpelaer doude ca 64 jaar
Gerijt Jans de Bie ca 68 jaar
Jan Gielis de jonge ca 0 jaar
Zioj verklaren dat eene Jozijna van der Merven za X Goesen Spierinck, schout Baerdwijck, drie susters heeft gehad, Catharina X Henrick van Nassou, Herbert X Claes van der Souwen en Janna X Staes Diricx van Hemert, Er is een broer Jan die woont te B Broek.
Herbert laat 2 dochters na: Janneken X Henrick van Hegelsom tot Breda en Zijmborch X … … 24-9-1552

Nr …
Ghijsbert Adriaens, ca 40 jaar, en Jan Wouters, ca 35 jaar, gesworenen geweest tot Herpt in 1549. 16-1-1553

Nr …
Geweest te Hedichuijsen ten huijse van Agneze Broucho(rst?) wed Gijsbert Duls. Zij had kinderen. 1554

Nr …
Henrick Coene en Elisabeth Vierlings, zijn vrouw, geloofden Ive? Adriaens Vierlings wed Cornelis Blanckaerts 31 car gulden enz. 4-9-1554

Nr …
Godert Peters Keteler, ca 37 jaar, poorter Heusden. 4-1553

Nr …
Claes Buijs Henricx ca 60 jaar
Anthonis Adriaen Doedijns ca 60 jaar
Jan van Clootwijck Diricx ca 33 jaar, schepen geweest in 1551, secr Heusden
Buijs en Doedijns, schepen nu in 1552.

Nr …
Michiel Joosten, schout Genderen ca 45 jaar
Rijskout Jans
Gerijt Mertens ca 75 jaar
Seger Jans van Clootwijck ca 40 jaar
Jan Rijckouts ca 35 jaar
Claes Willems ca 46 jaar
Peter Beris ca 36 jaar
Allen inwoners van Genderen. Jan Loeijen was pachter van de molen aldaer. De molen behoorde toe aen den keijser. 1552

Nr …
Arnolda Spierincx wed Huijbrecht van Wijck, heer van Nijewenkuijck. Zij hadden 2 kinderen. Jannen van Clootwijck was haar bneef. 23-7-1555

Nr …
Steven Blanckaerts, schout heusden, 62 jaar, en Peter van IJpelaer de oude, 64 jaar. 23-9-1662

Nr …
Peter Anthonis, schout tot Herpt. 1553

Nr …
Lambert Foldman, pastoor tot Herpt. 1553

Nr …
Jan Jans, schou tot Veen. 1554

Nr …
Willem Jacobs van Wijck X Adriana wedue Jan van Clootwijck, Aelbert van der Muelen X Margrieta wed Alaert Brands.

Nr …
Willem Jacobs van Wijck 70 jaar
Claes Buijs Hendricx 62 jaar
Rembout Goderts 60 jaar
Peter van IJpelaer de oude 67 jaar
Anthonis Adriaen Doedijns 61 jaar
Boudwijn Bertens van Wijck 63 jaar
Jacob Willems van Kuijck 42 jaar
Joost Aerts van Lith 45 jaar
Jaocb Willems van Wijck 50 jaar
Frans Buijs van Woeringen 45 jaar
Frans Dudijns Jans 42 jaar
Dirck Loeff Henricx 39 jaar
Willem Boudew. van Wijck 35 jaar
Godert Peters Keteler 36 jaar

Allen poorters Heusden. 1-1-1655

Nr …
Jozijna van der Merwen za X Goessen Spierinck, schout Baerdwijck. Zij had een zuster Catharina X Hendrik van Nassou, Herbert X Klas … en Janna X Staes Dircx van Hemert. 1552

Nr …
Jan Wouters, 35 jaar, blijkbaar Herpt. 16-1-1553

Nr …
Henrick Coene X Elisabeth Vierlinghs geloofden Adriaen Vierlinghs wed Cornelis Blanckert. 1554

Nr …
Antonis Loeff, schout Outheusden. 1553

Nr …
Godert Peters keteler, 37 jaar. 1554

Nr …
Claes Buijs Henricx 60 jaar
Anthonis Adriaens Doedijns 60 jaar
Jan van Clootwijck Dircx 33 jaar

Nr …
Seger Jans van Clootwijck, 40 jaar. Ca 1555

Nr …
Jan Loeijen, molenaer tot Genderen. 1555


Fol 740 (oud)

Nr …
Jan Claes Spierincx X Anna IJmert Jans. Zij maken een testament. 9-7-1555

Nr …
Testament voor leenmannen van Holland en mede schepenen van Heusden, Claes Buijs Henricx en Jacob Willem van Cuijck, door Henrick van Ingelant en Geertruijt dochter wijlen Jans van der Daesdonck. Zijn hadden vijf kinderen. 8-6-1553

Nr …
Testament van Jan Claes Spierincx en Anna Huiujbert Jans. 9-7-1555


RA 741 (oud)

Nr 4
Dat Lambert Aertssen Louff te Elshout geloofde Dingen Willemssen tot Heesbeen te betalen van geleend geld. 29-1-1576

Nr 5
Sebastiaen Willemssen van Tuijthoven en Marten , broer, vertegen op een huijs te Eethen zoals Willem Adriaens za het gebruijkt heeft, tbv Asriaentje Willems en Anthonis Willems, zus en broer, erfgen van Willem Adriaens. 9-10-1576

Nr 7
Op 18-7-1575 maken Anthonis Janssen vande Velt en Heijmontken Jans, zijn vrou, hun langstlevende testament.
Genoemd Adriaen Adriaens, broeders kijnt, Lijs Jans, suster

Nr 11
Jan van Dijck, pastoor te Hesbeen, ca 33 jaren. 27-1-1574

Nr 13
Rogier Walteri van Best, priester, cappelaen en Canonick binnen Heusden. 13-10-1574

Nr 17
Aandracht voor Hendrick Robben, eijscher contra Aert Hermans

Rob Gijsberts en Rudolff Janssen goede mannen

Hendrick heeft de administratie van Mariken Jans, zijn nicht, nu X Aert Hermans, gedaan, Joest Antonis (van Hedichuijsen) was destijds schout van Vlijmen en Jan Claessen van Cuijck de stiefvader van Maricken. Rob is de vader van Hendrick. Er is een probleem van ca 10 à 11 jaar geleden. 11-2-1572

Nr 19
Jan van Cuijck, priester, ca 33 jaren

Aendracht voir Adriana Cornelis wed Anthonis van Ghammeren, kerstmis het jaar ervoor leefde haer man nog. 23-9-1567

Nr 25
Aendracht voor Willem Ariaens van Drongelen contra Wouter IJewens Boom als voocht van de twee kinderen van Peter, zijn broer, met noch Wouter gerits Boom, Waelwijck, Roelof Jans die Greef en Zeger Philipssen als vrienden van de kinderen.
Verklaring wordt gevraagd van jacob (?) Jans van Drongelen, eertijts schout van Drongelen, ca 56 jaar
Willem Adriaens van Vuijthoven, eertijds schout tot Eethen, ca 52 jaar.
Waren zij in 1567 in het huijs waar Willem Ariens gewoond heeft met Marij Wouters za zijn vrouw za. Er waren ook vriende van Elisabeth wed Wouter Jans de Wit als bestemoeder van de kinderen.
Er is een probleem tussen Arien Willems van Drongelen en Willem zijn zoon.
De vraag is of de twee weeskijnderen met Peter Willems, haeren broeder van smoders wegen door Willem Ariens verwckt bij Marij Wouters of die drie weeskinderen van smoeders goed gedeelt zijn etc. 5-1-1568

Nr 34
Cornelia wed Jan Hacken, oud ca 65 jaar.
Cornelis Frans van Geemert, ca 34 jaar X dochter van Cornelia Hacken voorss.
Allaert Wouters ca 38 jaar. 14-4-1567

Fol 35
Aendracht voor het dorpe Heesben
Bertha Pierx wed Willem Torch heeft Heesbeen gekocht van de Heer van Sevenbergen.

Nr …
Mathijs Lambertssen, schepen Heusden, ca 60 jaar
Willem Boudewijns van Wijck, borgmr
Jacop Willemssen van Wijck, schepen
Goeswijn Belaerts, borgmr

Nr 59
Geëxtraheerd uit sekere manueel oft maenboek van Boudewijn Goossens (van der Stappen, eertijds rentmr van de eerw heer en abt van Bern anno 1559. Het gaat over boekingen.

Nr 61
Wouter Janssen van Cvessem, 45 jaar, Hij was geweest te Amsterdam ten huijze van Zeger Pieterssen, koopman. Het handelt om de koop van hop. 8-6-1566

Nr 63
Wouter van Oudheusden, smid, 41 jaar
Johan Pelts, 40 jaar
Dirck Hamel, had een herberg te Heusden. 14-11-1565

Nr 65, 66
Op 25-6-1565 is Aert Waelwijns neder geslagen ten huijse van Oeijken. Claes Aerts is de dader.

RA 741
Geen aantekeningen gemaakt.

RA 742 (oud)

Nr …
Jan van Cuijck, heer tot Herpt, Dirck vander Merwen X Geertruijt van Cuijck met Francis van Cuijck, zus en broer. 11-12-1570

Nr …
Jan Gijsbertsen Hamel tot Waelwijck contra Michiel Henricx van Uden, Meeuwen. 1577

Nr …
Goeijert Adriaenssen Pessen geautriseerd bodod. 23-8-1594

Nr ,,,
Antwoort voor Adriaen Janssen van Vlijmen X Jenneken van Gammeren, Adriaen Cornelis X Adriana Cornelis mede namens Jenneken en Aert Anthonis van Gammeren, voorkinderen van zijn vrouw bij Anthonis van Gammeren vanwege Aert voorn, Adriaen van Dinther X Anneken mede erfgen van Anna van Gammeren was des gedeachdens vrouw suster. 1581

Nr …
Jan Janssen van Bochoven, gerichtsbode. 17-2-1593

Nr …
Goeijert Adriaenssen Pessen, gesutriseerde bode. 23-8-1594

Nr …
Cornelis Anthonis van Drongelen, schipper, geloofde Aerdt Thonis, broer, schadeloos te houden. 5-6-1620

Nr …
Jan Quirijnssen van Wijck, Hedichuijsen, wednr Lane Jan van Wijck, met een zoon Jan, contra Evert van den broeck, schout Gestel en Strijp.

Nr …
Adriaen Janssen Loeijen, 32 jaar, blijkbaar Veen. 1581 
RA 743 (oud)

Nr 24
Roeloff Spiring van Wel tot Wijck namens Jacob, zijn vader. 2-1-1600

Nr 35
Pauwels Heijmanssen tot Hedichuijsen dient Govert Janssen van Wijfflith te betalen namens zijn vrouw, dochter van Roelken Jans die enig erfgen van de gestorven kinderen Mariken Jan Janssen de Potter bij Pauwels voorss. 18-5-1599

Nr 55
Testament van Seger Anthonissen en Fijcken Cornelis van Ghiessen. Broers en susters: Cornelis, Maricken en Adriaen Anthonissen. Er waren huw voorwaarden bij not Reijmbout Ketelaer gemaakt. 20-3-1589

Testament Joost Janssen van IJpelaer en Sophia Cornelis, Heusden. Zij hadden een huijs, “Den Steenecamer”, gekocht van Jan de Bever. Testament bij not Johan van Heemskerck. 8-1-1600

Nr 70
Adriaen Quirijnssen, Wijck opten Biesheuvel, X Lijsken, dochter van Jan Adriaenssen opte Stoep za, verkoopt zijn erfdeel aan Henrick Gijsbetrts, Wijck. 12-10-1610

Nr 112
Cornelis Willemssen van Wijck, heusden, zoon van Willem Beijens van Wijck (leefde nog in 1567), manhuijsmeester van de twaalfarmenmannen te Outheusdensche Dijck. Willem wordt in het hoofd Willem Boudewijns genoemd. Ca 1600

Nr 135
Schoolmeester te Heusden. Zie Met Ganser Trouw 1957 blz 179

Nr …
Cornelis Willemssen van Wijck was eefgen van Willem Boudewijn van Wijck, zijn vader.

Nr …
Jacob Hendricx van de Graeff, schepen in Heusden. 3-7-1565

Nr …
Joost Janssen van IJpelaer X Sophia Cornelis, Zij maken hun testament. 8-1-1600

Nr …
Op 22-4-1610 voor not Johan van Heemskerck: Jan Claessen de Huijff, ca 54 jaar, borgmr Oudheusden en Dirck Looijen, Oudheuden, ca 73 jaar.

Nr …
Jan janssen van Stamproij X Willeken Jans. 1598

Nr …
Jan van Kuijck, heer tot Herpt, had een zoon Godschalck.


RA 747 (oud)

Geordonneert bij de wethouders van heusden dat Jan Jans van Bockhoven als bediende het bodeampt deser stede jaerl van de stede zal hebben 36 ca gulden. 18-3-1591

Nr 55
Contra Godert Gijsbert Geeritsen de Momber, jan van Heemskerck en Jan Buijs Meertenssen nomine uxoris.

No 84
Cornelis Fransen en Floris Franssen van Gemert als oomen en bloetvoogden van de kinderen van Dirck Loeff henricxssen za enz en Ewit Aerts met jan Aerts van Dommelroijen inden name van haer moeder contra Cornelis gerits van benschop cum suis. 28-5-1583

Cornelis Franssen van Gemert als oom van de kinderen van Dirck Loeff henricxssen contra IJda wed Peter Ewits wednr Elisabeth van Dommelroijen.

RA 746

Op 6-6-1591 was Cornelis Janssen Schut 48 jaar en poorter te Heusden

RA 747

Adriaen Thonissen den broeder mede namens Seger, broer, contra Gijsbert Cornelissen en Jan Pauwels als voochden van Jan en Heesken Cornelis. 1584

Adriana Folpaerts wed Dirck Vogelsanck tot Gorcum. 1585

Contra Anna wed Jacob Vos en haer weeskind.

Jan Corstiaens van den Boisch alias Crans contra Cornelis Hannaerts alias Haspel en jan Gerits tot Wijck. 1585

Elisabeth wed Jacob Jacobs van Wijck, Heusden, 1594

Op 15-7-1595 compareerden Neelken Jacobs wed Jan Buijs met Peeter Aertssen Smit.

Nr 99
Dirck van Dorren, Claes Stempel en beijden Jan Kuijtssoon van Aelborch hogeheemraders in de lande van Heusden. 1420 ’s woensdag na St jansdach inden somer baptisto (copie)
Zij tuijgen dat voor hen gecomen die gemeen gesworene van Eeten Kespen dats te weten Peeter Willemssoon Ghijsbert Neijsse beijden Aernts Walen soon als gesworene van Eeten. Jan van Uijthoven Jans en Willem die Wolff als gesworen van Drongelen, Peetr jans en Jan de Momber jans als gesworene van Meeuwen opten Hogedijck van heusden enz. 1420

Nr 114
Jan geritsen van Boxtel X wedue Jan Aelbertsen Vermeurs.

Nr 134
Meester Joris Janssoon van Braeckel, priester. Belent jan Bruijstens erfgen. 1523

Nr 137
Aan dit stuk hangt een zegel van het klooster Mariendonck buiten Heusden. 1564 
RA 748 (oud)

Oeijken wed Claes Bruijstens. Dochter X Jan Janssen den Jongen Strosnijder tot Wijck.

RA 751

Cornelis Cornelis van Berlicom voocht van de kinderen van Peter Janssen Soeterick za bij Dircxken Claes.


RA ???

Heusden ORA

Opgemaeckt
Dat Jan van Wijck Caemerbewaerder binnen desen stede als getrouwt gehadt hebbende wijlen Cornelia de Ruijter, sijnen overleden huijsvrouwe, Jan ende Cornelis Ponssen van den Sittert , woonende tot Meeuwen als out oom, mitsgaders Aert Gijsberts in ’t Velt, woonende tot Drongelen, mede oom ende bloetvoocht, beijde van smoeders sijde vande twee onmondige naegelaetene weeskinderen, bij d’ voorn.van Wijck verwect aende voorsr. sijne sa: huijsvrouwe, vertegen op een geseett metten timmeringh daer op staende groot derdalve in Engenlandts sijnde weijlant, ende boomgaert off soo groot ende cleijn tselve gelegen is inde banne van Drongelen opde dijckavelingh, sonder in onder ofte over maete gehouden te sijn, belent oostwaerts d’erve van d’heer ende meester Franchois vanden Broeck licentiaet ende out Burgemeester deser Stede, westwaerts d’erve vande weduwe van Claes Hendrixen, noortwaerts de dijck ende suijtwaerts d’oede maese, wordende t’voorsr. lant genaempt den Sittert, metten lasten van dijck, tuijn, sloot, straet, maes ende weteringh daer met regt van outs toebehooren. Ende op alle brieven ende voorwaerden als daer van sijn ten behoeve van Jan Petersen Hagoort, woonende op Hagoort, als hen geen regt meer daer aen te behouden, inde gelooffden waerschap, daer vooren verbindende d’voorsr. eerste comparant sijn persoon ende goederen, mitsgaders d’voorsr. voochde, d’goederen vande voorsr. onmondige kinderen ………….. huwen ende vercrijgende, geen vuijtgesondert, sal mede daerenboven den voorsr. coopers t’voorsr. geseet metten timmeringh mogen doen decuiteren

Heusden ORA

Dat Alitken Sebastiaenssen Staelen, lest wed: Cornelis Thonissen Roubos geassisteert met Sr. Hendrick van Drunen, out raet deser Stede, als haeren gecoren voocht in dese, verteech op vijff mergen vijff hondt Landts, daervan drie mergen vijff hondt gelegen sijn, inden banne van Vlijmen, int Meirlant, in een groot velt, onbedeelt, de vordere twee mergen inden banne van Engelen, inde slaegen, onbedeelt met Jennicken Thonis, mette lasten van thuijn, dijck, sloot, wetering, stegen ende wegen, ende alle andere nabuerlijcke lasten, met gemeijne nabueren te vergelden, ende op alle brieven ende voorwaerden als daervan sijn ten behoeve van Sr. Adriaen van Meerwijck, out Secretaris tot Vlijmen, als haer Comparante egeen recht meer daer aen te behouden, ende gelooffde waerschap, daer vooren verbindende, haere persoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende, egeen uijtgesondert, datum den 9e Januarij 1664.

Justus Beelaertss W. Hoobroeck
1664

Vercost voor 1604 gl, in 5 termijnen.
Betaelt 38 gl, rest een guld.

35-6-6.

van G.van de Beek:
"Op gepresenteerde verificatie van vervolgh bijden machtighen van Jenneken Hendricks weduwe van wijlen Cornelis Willems aenleggers op ende tegens Anthonis Anthonis Coolhaas, gedaagde vercregen gesien den ingediende eijsch 't gericht doende recht verclaert den gedaagde van alle axeptien ende tegenweeren ende ten principale 't vervolgh
geverificeert te wesen als sulks denselven gedaagde condempnerende aen d'aenleggers te betaelen de geeijschte som van twe ende tsestich gulden vijfthalve stuver over gecochte hop resterende mette costen van rechten tot taxatit vanden gerichte des gedaagde goederen onder desen gerichte gelegen daer voor executabel verclaerende dit 29 novembris
1654". (ORA Bank van Zuilinchem inv.nr. 9, fol. 357).

Schepen coop gewesen Jeuriaen van Bijsterveld als gemachtigde van Jenneken Henricks weduwe van wijlen Cornelis Willems op goederen van Anthonis Anthonissen Colhaes voor twe ende tsestich gulden vijfthalve stuver ende rechtscosten daerinne hij bij sententie vanden negen en twintichsten novembris lestleden op vervolgh is gecondemneerd verboden rijsen gegiedt uijtstell een maand nae de weet 14 maij 1655. Bij quitan van d'heere van Aelst als t'regt onder handen vercregen hebben is mij voldoen gebleecken 9 januari 1656". (ORA Bank van Zuilichem inv.nr. 9, fol. 380).

"Willem Tonissen van Soelen borger ende raedemaker binnen de stad Zaltbommel heeft ter instantie van Celiken Joosten, weduwe van Teunis Teunissen woonende tot Veen, onder solemnelen eede hem naer rechtsaff gestaeft verclaert, getuijcht ende geaffirmeert waer te wesen, dat hij voor desen tot verscheijden reijsen aent Comptoir tot Bommel wel borge is
gebleven voor Teunis Teunissen voornt., wegens kient van peerden die voornoemde Teunis tot Boemel heeft overgebracht, edoch dat hij deponent geene kennis en heeft oijt burge gebleven te sijn voorsoodanige peerden als gespecificeert staan in seckere copije uijt het register van Waelwijck in dato 7 junij 1668 bij Corn: Troost ende Iveelden ondergeteickent en gequoteert nr. 1 staende onder in margine licent 204-0-0 en veijlgelt 9-0/ 16 october 1671". (ORA Bank van Zuilichem inv.nr. 11, fol. 379).

Heusden 22 mei 1671; "Dat Ceeltje Joosten Wijfliet woonende tot Veen, weduwe van wijle Anthonis Anthonisse Coolhaes gebruijkende de macht haer bij testamente, laatste ende uijterste wille van haere voornoemde zalige man gelaeten mitsgr. Cornelis Huijbertsse Spieringh als gestelde voocht vande onmondige kinderen vandes voorsz. wijle Anthonis Anthonisse Coolhaes bij hem verweckt aende selve Ceeltje Joosten Wijfliet blijkens bij seecker request, aende Ed. Achtb. Heeren den St. Drossardt en Schepenen deser Stadt Heusden, gepresenteert, ende d'appostille daerop gevocht in dato den 22 december 1670 ons Schepenen vertoont ende gebleken, verteegen indieregt op seeckere vier morgen Weijlandts ofte zoo groot ende cleijn, de selve gelegen zijn inden Haneweert inden Dorpe van Veen voors. bel. etc. t.b.v. Joost Anthonisse Coolhaes woonende tot Veen ect". (ORA Heusden inv.nr. 504, fol. 40v). 80-1 (Teunis Teunissen Koolhaas ca 1607-/1671 )

Beroep:
'conducteur van de tochtpeerden ter dienst deser landen', beleend met 3 morgen land 'opt Cever de Quakernack genaamt'
te Poederoijen 12-10-1677

Betaalde Neeske Wijberg, minderjarig, zwanger bij hem, 200 Carolus gulden en zij zal geen verdere aanspraak op hem
maken (akte 31 jan 1740, ONA Heusden inv. nr. 3151)


Loasse aktes, nummers RA kloppen NIET???

RA Heusden 66, 13-3-1617 Henrick Anthonissen Barentssen, ende Huijbert Cornelissen, als man ende voocht van sijne huijsvrouwe beijde woonende tot Wijck als erffgenamen van wijlen Willem Henricxen Pullen in sijne leven woonende tot Meeuwen. contra Anthonis Philipssen alias Moijnelen woonende tot Meeuwen. Rekeningen in het Land van Heusden
GTMWB 2002-231 te Wijck Ontfangen van Hendrick Thonis Barentsz 8 f over vier jaren renten van 2 f jaerlijcx verschenen 1634 tot 1637 incluijs comt 8 f.

RA Heusden 105, 28-12-1640 Godtschalck van Cuijck als erfgenaam van den rentmeester
Willem van Cuijck conra Bastiaen, Bernt ende Dircks Hendricks sonen, Jan Hendricks als getrout hebbende Vijverken Hendricxe ende Anthonis Poock als getrout hebbende Lijsken Hendricx alle kinderen ende erfgenamen van Hendrick Anthonis Bernts andermaal in akte 25-6 voorleden.

RA Heusden 408 fol 29v, 2-5-1675 Dat de erfgenamen van saliger Thonis Hendricxe Pullen, Berendt Hendricxe Pullen, Jan Hendricxe ende Thonis Janssen de Ruijter, verteegen op seecker een hont land egeen veerendeel hontlants bogaerdt gelegen inden banne van Wijck op het spieck oost de erfgenamen van Hendrick Joosten van Druenen, ten zuijden het geestelijck comptoir van Hollant, ten westen Adriaen Molepas ten behoeve van Huijbert Bastiaens Pullen ende Hendrick Bastiaens Pullen.

RA Heusden 432, fol 58, dd 12-9-1702 Dat Sijcken Hendricx Barentssen Pullen, weduwe van Jan Petersen van Hedichuijsen, woonende te Wijck, verteegh geseeth met timmering daarop, met 8 honden land onder de banne van Wijck, ende noch een tweeden geseeth groot 6 honden met timmering daarop, gelegen onder de banne van Wijck genaampt den
Graeffshoff, noch 7 honden saeijlant onder Wijck en noch ten laatsten 11 honden weijland onder de banne van Veen. Sijnde alle de voorzegde parcelen vrij ende onbelast van renten. Ten behoeve van Barent Hendricx Barentssen Pullen, woonende te Wijck. Verkocht voor 995 gulden RA Wijk 68, anno 1710 Attestatie van Berrent Pullen.

RA Heusden 437, dd
18-8-1711 Barent Pullens als aangestelde curateus bij de schout ende gerechte van Wijk, over de boedel en nalatenschap van wijlen Jan Pullens volgens akte 24-6-1711 alhier, verteeg twee mergen gelegen tot Drongelen, ten behoeve van Antonette de Raat weduwe van wijlen Jan Pullens, woonende tot Drongelen. RA Heusden oud540, 17-1-1716 Barent
Hendrickse Pullen won. Veen verkoopt 7 hont weiland aan Aert Teunisse Nieuwkoop, won. Wijk

RA Wijk 756, dd 1723
Procuratie ten behoeve van Berrent Pullen, schout te Wijk. RA Wijk 211, anno 1728 Openbare verkoop van de goederen van Berrent en Bastiaan Pullen van huisraad en gereedschap nagelaten door Johennis Pullen

RA Oudheusden 813, 28-12-1730 Comp. Teunis Aartsse Nieuwkoop, echtgenoot van Judick Jacobse van Rijswijck, Jurriaen van Lier, echtgenoot van Adriaentie Jacobs van Rijswijck, Godert Jacobs van Rijswijck ende Jenneken Jacobs van Rijswijck, woonende tot Wijck en Veen, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Jansse van Rijswijck en Goijertje
Pullen, haere respective ouders zaliger gewoont ende overleden te Wijck. inzake de rechten op het restant van de nalatenschap.