2700. Dorpsarchief Raamsdonk

inv.nr. 78:
Huizenlijst 1671

Samengesteld door G.A. van Strien

Afschrift huizenlijst 1671 door G.A. van Strien.

NB: Wat in de onderstaande tekst onderstreept is, is in de originele tekst doorgehaald.

Quohier gemaeckt bij stadthouder ende geregten van Raemsdonck van alle de huijsen onder des selve dorpen ofte ambachte geleege is. En wat d'selve inden jaere 1671 ende daer bevoorens, ende sulcx voor dato van den jegenwoordigen oirlogh, jaerlijcx in hueren gerandeert hebben.

Eerst ed. Pr. Janssen de Jonge een huisken, huere gestelt op 4-0-0
Willem Pr. ende Jan Janssen een vervalllen huijsken,
is niet taxabel dus memorie
De wed van Frans Huijberde een huijsken in huere getaxeert op 4-0-0
Pr. Melsen twee huijskens in huere gestelt t'saemen op 12-0-0
Dingeman Prs. erffgenaemen een huijs in huere gestelt op 6-0-0
Corns Peeters erffgenaemen een huijs op 6-0-0
tussentelling 32-0-0

Aedriaen Dirckx Commeren een huijsken gestelt op 4-0-0
Jan Cleijs een huijsken op 4-0-0
Jan Vassen een huijs op 4-0-0
Jan Tighgelaer een out vervallen huijsken is niet waerdigh memorie
De wed van Dingeman Janssen out vervallen huijsken ergo memorie
Peeter Jan Peeters een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
De wed van Willem Jansz Buijs een huis gestelt op 6-0-0
Peeter Jacobs een huijsken op 4-0-0
Michiel Timmermans kind een huijsken op 4-0-0
De wed van Meerten Aerts Turck een huijs gestelt op 8-0-0
De wed van Pr. Gerrits ofte nu Jan Vassen een huijs gestelt op 8-0-0
Jan Jansz Vassen een huijsken gestelt op 4-0-0
Gerrit Hendricx Franszen een huijske op 4-0-0
tussentelling 54-0-0

Jan Nieuwenhuijsen een huijsken gestelt op 6-0-0
Pr. ende Adriaen Aerts Cuijl een huijsken in huere gestelt op 6-0-0
Gerrit Driessen een huisken op 4-0-0
De wed van Ad. Peeters Bocx een huijsken gestelt op 4-0-0
De kinderen van Jan Jochems en Willemken Aarde haer huijs 6-0-0
De weeskinderen van Jacob Handrix een huijsken op 6-0-0
Steven Boeve een huijsken op 4-0-0
Mathijs Campen een huijsken op 4-0-0
Jan Jacobs Timmermans wed een huijsken gestelt in huere op 4-0-0
Jan Willemsz Kuijpers een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Huijbert Jans Hoevenaers op 8-0-0
Adriaens Aerden kinderen een ingevallen huijsken niet taxabel dus memorie
Jochum Zeijlmans een huijs in huere gestelt op 10-0-0
tussentelling 66-0-0

Meeus Jacobs een huijsken in huere gewaerdeert op 4-0-0
Andries Jans een huijske gestelt op 4-0-0
Jacob Jacobs een huijsken gestelt op 4-0-0
Adriaen Jans Timmermans een huijsken gestelt op 4-0-0
Lesken Fredricx een huijske gestelt in huere op 4-0-0
De kinders van Dirck Dircks Lasser een huijske in huere gestelt op 4-0-0
De wed van Claes Jansz de Graeff een huijs in huere gestelt op 8-0-0
Dorpshuijs 12-0-0

Den Moolepad
Wouters Jans Schoutent een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Ghijsbert Ghijsberts ad idem 4-0-0
Corns Haensberg desgelijcke (doorgehaald)
Pr. Mathijs een huijs op 8-0-0
Melchior Brouwers een huijs in huere gestelt op 10-0-0
tussentelling 58-0-0

Pr. Melsen Brouwers een huijs in huere gestelt op 12-0-0
Adriaen Claes Hoevenaer een huijsken in huere gestelt op 6-0-0
Jan Aerden een huijs in huere op 6-0-0
Niclaes Ad. Hoevenaer een huijs in huere getelt op 8-0-0
Lesken Handricx wed van Jan Jansz van Loon, moolenaer een huijsken
getanxeerd in huer op 6-0-0
De moolen tot Raemsdonck in huere getanxeert jaerlijks op 160-0-0
Jan Looskint een out vervallen huijsken niet taxabel memorie
Nicolaes Brouwers een out huijsken gestelt in huere op 4-0-0
Jochum Ghijsbert ad idem 4-0-0
Aert Jansz ad idem 4-0-0
Adam Soomers ad idem 4-0-0

Bergen ende Broeck
Corns Meeus een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
tussentelling 198-0-0

De kinderen van Corns Huibert een vervallen huijsken in huere niet. (doorgehaald)
Huijbert Jan Huijben een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Jan Aerden een huijsken gestelt in huere op 4-0-0
Jan Aerts Meeter een out vervallen huijsken niet taxabel ergo memorie
Thunnis Peeters ad idem memorie
Den selven een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Adriaen Huibert Bastiaens Buijs een huijsken in huere gestelt op 3-0-0
Peeter Jansz Dorrenboom in houwelijk hebbende Lijsbeth Peeters
een huijsken gestelt in huere op 8-0-0
Jan Nobelen een huisken in huere gestelt op 4-0-0
Peeter Jacobs een huijsken in huere op vervallen memorie
tussentelling 27-0-0

Corns Lamberden heeft drie huijskes t'samen in huere gestelt op 10-0-0
Adriaen Seegers een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
De wed van Bastiaen Buijsen een huijsken in huere op 4-0-0
Pr. Adr. Brouwers een huijsken in huere gestelt op 8-0-0
Corns Thijs kind. een huijs in huere 4-0-0
Dielis Handricxs een huijsken in huere gestelt op 6-0-0
Jochem Adr. Gijben een huijske gestelt op 4-0-0
D'selven met zijn broeder Jan een huijsken in huere gestelt 6-0-0
D'kinderen van Willem Corns Corssen een out vervallen huijs
niet taxabel ergo memorie
Jan Gijben erffgenaemen een huijske ad idem dus mede memorie
Adriaen Ansums Bosser een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Corns Adr. Corssen een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Sijmon Hendricx van Pelt een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
tussentelling 58-0-0

Claes Corns Claeuwers een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Adriaentje Willems een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Jan Huijberd Zeijlmans voor zijn huijsken in huere 6-0-0
Meeus Corns ad idem 6-0-0
Corns Claesz voor een huijsken 4-0-0
Johannes van Schoonhooven voor zijn huijs 10-0-0
Ansum Huijben wed. een huijs gestelt in huere 8-0-0
Adr. Corns de Joode alsvoore 8-0-0
Adriaen Huijben Bosser van zijs huijsen getanxeerd in huere op 4-0-0
Adriaen Dircx een cleijn huijske in huere gestelt op 3-0-0
Willem Huijben Visscher een huijsken in huere 4-0-0
Peeter Bastjaens Bosser een huijsken ad idem 4-0-0
tussentelling 62-0-0

Leendert Jans van een out huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Jan Baltus een huijske gestelt op 4-0-0

Opt Veer
Jan Peeters Dorrenboom drie huijskens in huere gestelt op 18-0-0
Adriaen Cleijsen erffgenamen een huijske in huere gestelt op 4-0-0
Jan Meertens Linders een huijsken in huere gestelt op 6-0-0
Huijbert Sijmons een huijske 6-0-0
Adr. Jansz Knaepts weduwe een huijsken 6-0-0
Corns Pieters een huijske 6-0-0
Jan Peeters Verdcink (?) een huijske 6-0-0
Jan Mathijs wed. een huijske 4-0-0
D'wed van Dirck Mathijs Otjens twee huijskens t'samen in huere gestelt op 10-0-0
tussentelling 68-0-0

Aert Heere een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Jan Heere een huijsken ad idem 4-0-0
Jochum Thijs een huijsken 4-0-0
Peeter Meertens kind een huijs in huere gestelt op 4-0-0
Jan Claes wed. een huijsken gestelt in huere op 4-0-0
Dingeman Claes een huijsken ad idem 4-0-0
Huijbert Bastiaens Heer een huijsken in huere gestelt ad idem 6-0-0
Claes Jans een huijske in huere gestelt op 6-0-0
Steven Jans een huijsken in huere gestelt op 6-0-0
Adriaen Corns en Huijbert Jan Dircken een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Lesken Aerden een huijske in huere gestelt op 4-0-0
Lesken Handricx een huijsken in huere 4-0-0
tussentelling 54-0-0
Huibert Clootten een huisken in huere gestelt op 3-0-0
Corns Seegerts Buijs een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Corns Camp een huijs in huere gestelt op 8-0-0
Frans Brouwers cum suis een huijs in huere gestelt op 10-0-0
Pr. Bastiaens Commeren een huijsken in huere gestelt op 4-0-0
Paulus Conincx ad idem 4-0-0
Jan Bastiaen Commeren ende de wed. van Pieter van Strieijen
een huiske in huere gestelt op 4-0-0
Grietje Fredricx wed van Bastiaan Commeren een huijske in huere
gesteld op 4-0-0
Thunis Commeren wed. een huijske in huere gestelt op 4-0-0
De erffgen van Heijltje Coninx een huijs in huere gestelt op 10-0-0
tussentelling 52-0-0

Jan Marcelis Conincx een huijs in huere gestelt op 6-0-0
Corns Aerts Backer een huijske in huere gestelt op 4-0-0
De wed van Jan Dircken op 3-0-0
Corns Peeters op 3-0-0
Corns Jan Timmermans een huijs in huere gestelt op 4-0-0
Handrick Thijsz een huijs in huere gestelt op 4-0-0
Jan Sijmons van Son een huijske in huere gestelt op 4-0-0
Seeger Corns Buijs een huijske in huere gestelt op 4-0-0
Jan Drimmel een huijsken ad idem 4-0-0
De wed van Adr. Drimmel een huijsken ad idem gestelt 4-0-0
De kinderen van Adr. Bastiaens Heer een huijske gestelt op huere 4-0-0
Jan Adr. Conincx een huijsken ad idem 4-0-0
Jacob Corns Beijens een huijsken gestelt in huere 4-0-0
tussentelling 49-0-0

Thijs Hendrix, Marcelis Nobels, Adriaen Drimmel, Jan Claesz, Claes Dingemans, Jacob Goverden, Pieter Drimmel, Thunis Pieters, Meerten ende Jan van Son, mitsga¬ders Huibert Coninx t'samen ofte ijdereen elf kleine huijskens, anders gezegd hutten, zijn niet taxabel ende staan op de gronden van de graffelijckheijdt. Daaromme alhier gestelt voor memorie.

Somede belopen de huere voor zover alle de huijsen van Raemsdonk ter somme van 7920-0-0 Seggen huere 7920-0-0 Ergo verpondinge 97-0-0.

Aldus 't voornoemde cohier gearresteerd ende de huere over de huijsen van Raems-donk bij stadthouder en schepenen opt den eidtt ambtshalve gedaen getanxceerd in alle oprechtheijt. Niet naar den waarheid tegenwoordigh, maar naar den estime voor desen oirlogh ende lange jaeren voor 1671 zijn geweest. En hoewel den tanx van de verpon-dinge over de huijsen van Raemsdonck buiten kennissen van regeerders als wijckmees¬ters doen maals over deze dorpen zijn geschiet ende gedaen .. onder referen¬tie ........ voor de commissarissen tot een hoger onopbrengel tanx is gebracht, verklarende overmaal de gedane taxatie zo hoog alhier gestelt te hebben, jae hoger als de huere effectime souden konnen ofte mogen randeren zonder dat bij ons de reparatie ende oncosten der huijsen subject bij desen condideratie zijn genomen.
Toirkonde getekent actum Raemsdonk, den 12 october 1676
Ondertekend P.M. Brouwer.
Claes Adriaens Hoevenaer, Joachim Zeijlmans, Bastiaen Stevens, Huibert Conincx. Tmerck ± van Peeter Dorrenboom.