VOOGDIJSCHAPPEN OUD RECHTERLIJK ARCHIEF RAAMSDONK NR. 25

Wij Schout en Schepenen van Raamsdonk hebben aangestelt en stellen bij deze tot vooght over het onmondige kindt van wijlen Anthonius van Strien verweckt bij Huibetje Schoenmaeckers tot vooght ANTHONIUS VAN STRIEN tot toeziend vooght KLAAS PRINSSE, de welke de voogdije heeft aangenomen.
Actum Raamsdonk 11 december 1748 – Present alle de Schepenen – absent den Officier en Antony Geus – Jan Konings schepen.
Was getekend : S. van Son – Jan Jochumsz Timmermans – P. van Raamsdonk.

----------

Dewijl MARIA BOSSERS getrout geweest met ADRIAAN PETER VAN STRIEN – dezer wereld is komen te overlijden nalatende een soon PETER VAN STRIEN nu out weerde twe jaren bij haren voornoemde man verweckt sonder Testament of Dispositie van vooghden over ’t kint, soo hebben wij Schout en Schepenen van Raamsdonk aangestelt gelijk wij aanstellen bij desen ADRIAEN PETER VAN STRIEN en WILLEM HEIJBLOM tot vooghden over voornoemde PETER VAN STRIEN met sodanige macht als vooghden na Rechten competeert ende ook schuldig zijn te doen, dewelcke
vooghden voor ons gecompareert zijnde, hebben zij de voort voogdije aangenomen.
Actum Raamsonk den 1ste maart 1749 – present de Officier en alle Schepenen.
Was getekend : S. van Son – Jan Jochums Timmermans – P. van Raamsdonk – Antony Geus – Corn. Knaap

----------

Alsoo ANNA JANSSE BUYS gewesen huijsvrouw van HUIJBERT PETERS VAN STRIEN alhier onlangs ab intestato is overleden nalatende een soontie out vijff jaren genaemt ADRIAAN VAN STRIEN en dat het selve kint onvoorzien is van vooghden, soo hebben wij Schout en Schepenen van Raamsdonk aangestelt tot vooghden over den onmondige ADRIAAN VAN STRIEN - JAN en GERRIT JANSSE BUYS met soodanige maght als vooghden na Reghten competerende, welke JAN en GERRIT BUYS verclaerde voornoemde voogdije te accepteren.
Actum Raamsdonk den 17 december 1749.
Was getekend : Jan Jochumsz Timmermans – Peter van Raamsdonk – Antony Geus – Jan Koning – M. Elemans – Corn. Knaap
----------

Compareerde voor ons Schout en Schepenen van Raamsdonk EMBREGT VAN DEN BERGH weduwnaar van JOHANNA ANTONISSE VAN DEN BERGH, dewelke vertoonde zijn testament tusschen hem en zijn overleeden vrouw gepasseerd voor Schepenen van Raamsdonk indato den 25e maart 1753, waerbij blijkt dat de Weeskamer is gesecludeert en den langstlevende gestelt tot vooghd of vooghdesse welke voornoemde vooghdije is accepterende.
Actum Raamsdonk 9 mei 1753
Was getekend : J. de Leeuw – Jan Koning en M. Elemans.

----------

Compareerde voor ons Schout en Schepenen van Raamsdonk CLAAS VAN STRIEN
Dewelke vertoonde zijn testament gemaakt met zijn overleden huijsvrouw ELISABETH DE BRUIJN
Gepasseert voor Schout en Schepenen van Raamsdonk indato 19 april 1797, waarbij blijkt dat de Weeskamer is gesecludeert en de langstlevende gestelt is als vooghd of voogdesse en verklaart hij comparant de voogdije aan te nemen.
Actum Raamsdonk 17 november 1756 – Present de officier, Schout en alle Schepenen present.
Jan Konings – J. de Leeuw – Jan Jochumsz Timmermans – Antony Geus – M. Elemans – Corn. Knaap – Adriaan Conigh – P. van Raamsdonk.

----------

Wij Schout en Schepenen van Raamsdonk stellen aen tot vooght : HUIJBERT VAN RAAMSDONK in plaats van den overleeden vooght MATHTHIJS MELIS OTJENS over de onmondige kinderen namentlijk over den soon van ANTONY VAN STRIEN verweckt bij HUIJBERTJE SCHOENMAEKERS genaemd JAN VAN STRIEN alsmede nog over de drie onmondige kinderen van MATTHIJS JACOBSE KUIJL met namen ADRIANA, JACOB EN HUIJBERT KUIJL en dat ter opzigte van den boedel en nalatenschap van EIJKE SCHOENMAEKERS WED. ARNOLDUS KUIJL en de met magt en de gesagh als vooghden competeert mits dat deselve gehouden zal zijn van sijne administratie, Reekening en bewijs te doen voor deze Geregten en geeft den voornoemde vooght gedaen den behoorlijke eedt tot voogdije staende.
Actum Raamsdonk den 5e April 1758 – Present Schout en Schepenen Johan de Leeuw en alle Schepenen – Cornelis Corn.Knaapp

----------

Wij Schepenen van Raamsdonk stellen aen tot vooght HUIJBERT VAN STRIEN en tot toeziender
CORNELIS HEREN over de vijf minderjarige kinderen van TEUNIS HEREN verweckt bij ADRIAENA VAN STRIEN met namen : ADAM, AELTIE, JOHANNA, PITTERNEL en CORNELIS HEREN over de drie kinderen van ARIEN VAN STRIEN genaamt PEETER, AERT en MARTINUS VAN STRIEN
En nog over de drie kinderen van ANTONY VAN DONGEN verweckt bij HUIJBERTIE VAN STRIEN
Met namen ADRIAENA, PEETER en JOHANNA VAN DONGEN en dat met zulke magt en gesaech als vooghden van Reghten competeert en hebben deselfde gedaen, den Eedt tot voogdije staende.
Actum Raamsdonk 7 januari 1763 – Present : Antony Geus – Adriaen Konings en Peeter Dorreboom – Schepenen.
Was getekend : Antony Geus – Adrijan Coning – P. Dorreboom.

----------

Wij Schepenen van Raamsdonk met de absentie van de heer Schout alhier stellen aen tot vooghd ANTONY VAN STRIEN over de drie onmondige kinderen van BARBRA VAN DONGEN daar vader af is JAN VAN STRIEN met namen ; LYDA, ADRIAENA en PEETER VAN STRIEN en dat met zulke maght, gesag en bevel authoriteijt als voogden van Regten competerende.
Actum Raamsdonk den 5e september 1779 – Present Antony Geus, Marijnis Elemans, Jan van Raemsdonk Schepenen.

----------

Wij Schout en Schepenen van Raamsdonk stellen aan tot voogden : SYMON JACOBUS VAN SON en PEETER VAN STRIEN beijde wonend alhier over de onmondige erfgenaemen van JOHANNA NOBLE weduwe JACOBUS JOREN met name JACOBUS JOREN en de drie minderjarige kinderen van PETER VAN STRIEN verweckt bij ANNA JOREN en dat met soodanige macht als voogden naer Regten competerende mits dat deselve van staete verrigtinge reekening en bewijs moeten doen.
Actum Raamsdonk ten Raedhuijsen van Raamsdonk, 27 april 1787.
Was getekend : J. de Leeuw – R, van Seters – P. Dorreboom – C. Konings – Mourik B. Holster –
Adr. Boeser, loco secretaris.

----------

Wij Schout en Schepenen van Raamsdonk stellen aan als voogden over de drie minderjarige kinderen nagelaaten bij de weduwe HUIBERT VAN STRIEN genaampt JAN, MARIA CHRISTINA en JOHANNA MARIA VAN STRIEN - SYMEN JANSE ZIJLMANS en ARIEN HUIBERTSE VAN STRIEN en dat met alle zoodanige magt en gezag als voogden en verzorgers kan of vermag gegeven te worden mits doende behoorlijke verrekening, bewijs en reliqua.
Actum ten Raadhuize van Raamsdonk den 12e november 1788
Was getekend : A de Leeuw – R. van Seters – C. Konings – Adr. Boeser – B. Holster – A. van Raamsdonk – Peeter Zijlmans – Mij present L.C.Paling secretaris.

----------
Wij Schout en Schepenen van Raasmdonk stellen aen tot administrerende voogd JOOST WOUTERSE POLS wonende tot Waspik en tot toeziende PETER MAARTENSE VAN RAAMSDONK wonende alhier over het minderjarige kind van CATHARINA MERTENS genaamd ANTHONY daar vader van is geweest THOMAS VAN DEN BERGH en zulks met sodanigen macht en gezach als aan voogden kan of vermag gegeven worden, mits van desselfs bewind en administratien behoorlijk rekening bewijs en reliqua doende en hebben gezegde voogd en toeziender gedaan en behoorlijken Eed tot de voogdij staande.
Aactum ten Raadhuizen van Raamsdonk den 5e juni 1793 – Present de Heer Schout en Schepenen
J.de Leeuw – R. van Seters - C. Konings - P. Dorrenboom - Adr. Boeser - B. Holster – P. Zeijlmans.
In kennisse van mij G.L. van den Bergh – secretaris.

Einde.