T O E L I C H T I N G ( G A v S )
De eerst nummers en tekst van de volgende lijst betreffen de oorspronkelijke taxatielijst. De daarop volgende schuingedrukte nummers en tekst betreffen de lijst met de kennelijke aanslag. Het eventuele eerste "idem" slaat op de naam van de eigenaar (en dus niet de huurder) zoals daar onmiddellijk boven vermeld. Het tweede "als.." of "idem" op de zelfde regel slaat op het pand in de zelfde lijst een regel hoger.

L I J S T 1

Quohier der verpondingen van alle de huijsen en andere gebouwen geene uijtgesondert die in Raemsdonck en Jurisdictie van die zijn bevonden, inhoudende wat de eijge huijsen nevens andere van gelijcke qualiteit in huere behoren te doen en hoe veel de huerhuijsen en andere gebouwen in huere iegenwoordig zijn geldende. Geformeert bij ons ondergeschreven Simon van Son heer en schout, Jan Jochumse Timmerman en Pieter van Raemsdonck, schepenen van Raemsdonck en speciael bij de heeren haer Edele Grootmogende gecommitteerdens tot het redres der verpondingen op de huijsen etc.
Tot dese opschrijvinge gequalificeert alles volgens de geexhibeerde huercedulle en verclaringen op de deughdelijckheijt van die gedaen, en daer af geen huercedulle zijn volgens de verclaringe en affirmatie bij de huerders en verhuerders gedaen en overgegeven sonder regard genomen te hebben op eenige kortinge van verpondingen, andere ongelde of reparatie, zijnde de suijvere huere bevonden als bij ider partije staet uijtgetrocken

L I J S T 2

Origineel quohier der verpond over de huijsen en andere gebouwen onder Raemsdonk de anno 1734

Quohier of gaderboek der verpondingen over alle de huijsen ende andere gebouwen, geene uitgesondert, die in den dorpe van Raemdonk en jurisdictie van dien zijn bevonden; geformeert uijt de nieuwe quohieren bij de commissarissen tot het redres generaal der verpondinge over de huijsen, aan de Heeren Staaten van Hollandt en Westvriesland op den 23 September 1733 overgegeven, in gevolge van haar Edele Groot Mogende Resolutie van den 23 September voorschreeve, en die van haar Edele Mogende van den 5 October daar aan volgende. Waarna den Ontfanger of Gadermeester van Raemsdonck die nu fungeert en des selfs successeurs in officio sig punctueelijk zullen hebben te gedragen, in het invorderen der verpondinge van yder post, soo als die in dit gaderboek zijn aangeslagen, sonder eenige veranderinge in de nommers of sommen daar nevens uytgetrokken te maaken als alleen op speciaale resolutie van haar Edele Groot MOg. of der selver octroy, ten eynde ten allen tyden in de Finantie van Holland kan werden nagesien met wat somme yder huys of perceel staat belast.

In de kantlijn naast de nrs 1 t/m 7 de volgende tekst:
Alsoo alle de huijsen ende gebouwen onder Raemsdonck tesamen ter finantie sijn aengeslagen ter somme van 255-19-0 en dat hetselve in de omslag met de schattinge en bede alhier gebruickelijk soo over de huijsen als landen wert gevordert en daer uitt ter comptoiregenerael onses .............
Soo over de huijsen als landen als mede bunnenlantse lasten en nootsaekelijckheden werden gevonden en betaelt volgens out gebruick en resolutie van de edele mogende heeren gecommitteerde raden in dato 29 november 1691 kan alhier de oude verponding der huijsen niet specifice gestelt werden.

Raemsdonck vant oosten westwaarts op
1 Gijsbert de Jong een stede daerop een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 28-0-0
1 idem; een bouwhuis 2-7-0

2 Jan van den Bergh een halve stede daerop een bouwhuisje
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 10-0-0
2 idem; een bouwhuisje 0-17-0

3 Dirck de Graef een halve stede daerop een bouwhuisje
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 10-0-0
3 idem; als 2 0-17-0

4 De wede Cornelis Aerde een huis en erve
bij haar zelfs bewoont getaxeert op 24-0-0
4 idem; een huijs en erve 2-0-0

5 Cornelis Ribbers een klijn huisje
bij hem zelfs bewoont getaxeert op nihil
5 idem; een huijsje nihil

6 Jacobus Schoenmakers een stede daerop een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 40-0-0
6 idem; een bouwhuijs 3-7-0

7 Melis Peters een stede daerop een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 26-0-0
7 idem; als 6 2-3-0

8 Wouter Verschuur en Huijbert Otjens een stede daerop een bouw-
huijs, waarvan de helfte verhuert voor 12 gl en dus gehele huijs
getaxeert op 26-0-0
8 idem; een bouwhuijs 2-3-0

9 Huijbert Lambertse Schoenmaker een stede daerop een bouwhuijs
zelfs bewoont getaxeert op 28-0-0
9 idem; een bouwhuijs 2-7-0

10 Nolbertus van Tighel een stede daerop een bouwhuis
verhuert aan Dirck Lijten voor 25-0-0
10 Nolbertus van Tighel; als 9 2-2-0

11 Adriaan van Hassel een stede daerop een bouwhuis
zelfs bewoont getaxeert op 24-0-0
11 idem; als 10 2-0-0

12 Peter Michielse Timmerman een stede daerop een bouwhuis te samen
verhuert aan Andries Hoevenaer en Jan van Tiggel waer vant huijs
getaxeert is op 36-0-0
12 idem;idem 3-0-0

13 De wede Adriaan van Tighel een huijs en een erve
zelfs bewoont getaxeert op 20-0-0
13 idem; een huijs 1-13-0

14 Willem Otjens een stede daerop een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 22-0-0
14 idem; een bouwhuijs 1-17-0

15 Peter Cornelis Kamp een stede daerop een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 34-0-0
15 idem; idem 2-17-0

16 Arien Bos en Peter van Dongen een stede daerop een bouwhuijs
bij haar zelfs bewoont getaxeert op 24-0-0
16 idem;idem 2-0-0

17 De Wede Abraham Schippers een stede daerop een bouwhuijs
bij haar zelfs bewoont getaxeert op 26-0-0
17 idem;idem 2-3-0

18 Adriaan Hoevenaer en Jan Frans van der Sanden een stede daer op
een bouwhuijs
bij haar zelfs bewoont getaxeert op 22-0-0
18 idem;idem 1-17-0

19 Francis van Hassel de halve stede en daer op een halff bouwhuijs
en de wede Wouter Zijlmans de ander helft welcke verhuert is aan
Jan Langewerff, samen getaxt op 40-0-0
19 Francis van Hassel en de wede Wouter Zijlmans,
Same een bouwhuijs 3-7-0

20 Jacobus Timmermans een stede daerop een bouwhuijs ten deele
bij hem zelfs gebruijckt te deele verhuert aan Jan de Jong'
getaxt op 25-0-0
20 idem; een bouwhuijs 2-2-0

21 Adriaen Jocheme Langewerf een stede daerop een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 26-0-0
21 idem; een bouwhuijs 2-3-0

22 Aert Schoenmaekers een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruijckt getaxeert op 16-0-0
22 idem;idem 1-7-0

23 Vas Muijser een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruijckt getaxeert op 14-0-0
23 idem;idem 1-3-0

24 Meeuwis Vassen een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruijckt getaxeert op 8-0-0
24 idem;idem 0-13-0

25 Jan Koninck een stede daerop een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruijckt getaxeert op 34-0-0
25 Jan Koning;idem 2-17-0

26 Jacob Boeser een stede daer op een bouwhuijs int jaer 1730
beginne te timmeren nog nauwlijcx voltoijet en wordt nog
niet bewoont egter getaxt op 34-0-0
26 idem;idem 2-17-0

27 Huijbert en Jacob Kuijl een stede daer op een bouwhuijs
bij haar zelfs bewoont getaxeert op 16-0-0
27 idem;idem 1-7-0

28 d Wede Dries Lijten de helfte en Dirck Teunis en
Cornelis Lijten d'ander helft in een huijsje en erve
zelfs bewoont getaxt op 13-0-0
28 idem; een huisje 1-2-0

29 Aert Kuijl, een huisje en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 6-0-0
29 idem; idem 0-10-0

30 d' wede Andries Lijten cum suis een huisje
verhuert aen Cornelis Nieuwenhuijsen ..(om??) 7-0-0
30 idem; idem 0-12-0

31 Adriaen Franse Camp een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 18-0-0
31 idem;een bouwhuijs 2-17-0

32 Cornelis Wijdemans een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 18-0-0
32 idem; een bouwhuijs 1-10-0

33 Peter Jochemse Langewerft een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 18-0-0
33 idem; idem 2-17-0

34 d'wede Wouter Zijlmans een stede daer op een bouwhuijs
en een schuer bijde tesamen met 't lant verhuert aen
Peter (? of w afkorting onduidelijk) Zijlmans waer van 't
bouwhuijs getaxt op 30-0-0
ende schuer getaxeert op 8-0-0
34 idem; een bouwhuijs en een schuur 3-7-0

35 dwede Meeuws van Steenhoven een stede daer op een bouwhuijs
bij haar zelfs bewoont getaxeert op 26-0-0
35 idem; een bouwhuijs 2-3-0

36 Wouter van Steenhoven een stede daer op een huijs en een
schuer bij hem zelfs gebruickt waer vant huijs getaxt is op 18-0-0
ende schuer op 8-0-0
36 idem; een huijs en schuur 2-3-0

37 Jacob van de Kade een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 26-0-0
37 Jacob van de Ka; een huijs 2-3-0

38 d'wede Frans Camp een vierde en Cornelis Kamp drie vierde
in een huijs en erve
bij haar zelfs bewoont getaxeert op 16-0-0
38 Wede Frans Camp een vierde en Cornelis Camp drie vierde
in een huijs 1-7-0

39 d'wede Jan Janssen Timmerman een stede daer op een bouwhuijs
en een schuer bij haer zelfs bewoont waer vant huijs getaxt is op 28-0-0
ende schuer op 8-0-0
39 idem; een bouwhuijs en schuur 3-0-0

40 Peter Zijlmans een stede daer op een bouwhuijs met een schuer
bij hem zelfs gebruickt waer vant huijs getaxt is op 40-0-0
ende schuer op 8-0-0
40 idem; idem 4-0-0

41 Sijmon Starrenburg een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 34-0-0
41 idem; een huijs 2-17-0

42 Corstiaen Voegers een stuckje van een huijse
bij hem zelfs bewoont getaxeert op niet
42 idem; een stuckje van een huijsje nihil

43 Adriaen Vadere een huijs en erve met een schuer daer nevens
bij hem zelfs gebruickt waer vant huijs getaxt is op 18-0-0
ende schuer op 8-0-0
43 idem; een huis en schuur 2-3-0

44 Jan Zijlmans een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruijckt getaxeert op 36-0-0
44 idem; een bouwhuijs 3-0-0

45 Willem Geus een huijs en erve
bij hem zelfs gebruijckt getaxeert op 26-0-0
45 idem; een huijs 2-3-0

46 Peter Jochemse Timmerman een huijs en erve
bij hem zelfs gebruijcktt getaxeert op 20-0-0
46 idem; idem 1-13-0

47 Huijbert Andriesse Hoevenaer een huijske en erve en schuer
daer nevens bij hem zelfs gebruijckt waer vant huijske
getaxt is op 3-0-0
ende schuer op 4-0-0
47 idem; een huijsje en schuur 0-12-0

48 Peter van Dongen en Jacobus van den Broek een huijs en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 26-0-0
48 idem; een huijs 2-3-0

49 Huijbert Schouten een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 32-0-0
49 idem; een bouwhuijs 2-13-0

50 Adriaen Knaep een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 30-0-0
50 idem;idem 2-10-0

51 Willem Lijten de helft in een huijs en erve bij hem zelfs
bewoont Cornelis Nieuwenhuijsen de ander helft verhuert
aen Willem Lijten voor vier gl:1 en dus het geheele huijs
getaxt op 8-0-0
51 Willem Lijten en Cornelis Nieuwenhuijse, Same een huijs 0-13-0

52 Nicolaes van Dubben een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 8-0-0
52 idem; een huijs 0-13-0

53 Jan Jochemse Timmerman een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 30-0-0
53 idem; een bouwhuijs 2-10-0

54 Hendrick en Jacobus Timmerman een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 26-0-0
54 idem;idem 2-3-0

55 dorps schoolhuijs wert bij de schoolmeester bewoont
55 Dorpsschool

56 Aert d'oude een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 24-0-0
56 Aert Doude; een huijs 2-0-0

57 Dingeman Elemans een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 40-0-0
57 idem; idem 3-7-0

58 Jan van de Kaa en Dingena Haensbergen een huijs en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 30gl: 30-0-0
58 idem; idem 2-10-0

59 Antonij Otjens een huijske
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 12-0-0
59 idem; een huijsje 1-0-0

60 Dorps pastorije wert bij de predikant bewoont
60 Dorpspastorie-------memorie

61 d'kinderen Johannis Brouwers een stede daer op een bouwhuijs
en een schuertje bij haer zelfs bewoont samen getaxeert op 40-0-0
61 idem; een bouwhuijs en schuurtje 3-7-0

62 d'wede Jan Elemans en Marijnus Elemans een stede daer op
een bouwhuijs bij haer zelfs gebruickt getaxt op 40-0-0
62 idem; een bouwhuijs 3-7-0

63 Jan Schouten een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 34-0-0
63 idem; een huijs 2-17-0

64 Huijbert Berrevoets en zijn kinderen een schuer en erve
getaxt op 8-0-0
64 idem; een schuur 0-13-0

65 Adriaen Hoevenaer een stede daer op een bouwhuijs bij hem
zelfs gebruickt 38-0-0
65 idem; een bouwhuijs 3-3-0

66 de zelve een gedeelte van een huijs en erve verhuert aent
corp tot exregthuijs om 30-0-0
dan also dit bij geval is en dorp zelfs in stadt zijnde om
een regthuijs te maeken soude het zelve volgens nabuere huijsen
de helft niet gelden
66 de selve; een gedeelte van een huijs 2-10-0

66(!) Aert Schouten het ander gedeelte met achterhuijs en erve
getaxt op 18-0-0
67(!) idem; het andere gedeelte met het achterhuijs 1-10-0

67 d'wede Adriaen Meeuse Timmerman een stede daer op een
bouwhuijs bij haer zelfs gebruickt getaxt op 34-0-0
68 idem; een bouwhuijs 2-17-0

68 Huijbert van Dongen een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 14-0-0
69 idem; een huijs 1-3-0

69 d'wede Cornelis Bosser en Huijbert Bosser een huijsje en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 4-0-0
70 idem; een huisje 0-7-0

70 d'wede Marijnus Smits een huijs lootsje en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 16-0-0
71 idem; een huijsje en lootsje 1-7-0

71 d'wede Jan van Loon een huijs en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 28-0-0
72 idem; een huijs 2-7-0

72 d'wede Cornelis Janz Schouten een huijs en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 28-0-0
73 idem;idem 2-7-0

73 d'wede Jan Knaap een huijs en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 20-0-0
74 idem;idem 1-13-0

74 den armen van Raemsdonk een huijsje en erve
wert bij arme luijden voor niet bewoont
75 Den armen van Raemsdonk, een huijsje

75 Jan Bouwens een huijsje
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 5-0-0
76 idem; een huijsje 0-8-0

76 Pieter Krab een huijsje en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 5-0-0
77 idem; idem 0-8-0

77 d'wede Jan van Loon een koren wint molen
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 120-0-0
78 idem; een koornmoolen 10-0-0

78 Antonij Schepers een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op nihil
79 idem; een huijsje nihil

79 de kerck van Raemsdonck een huijsje staende opt kerckhoff
wert bewoont voor niet bij den beender raper
80 De kerck van Raemsdonk, een huijsje staende op het kerckhoft

80 Arnoldus Kuijl een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 22-0-0
81 idem; een bouwhuijs 1-17-0

81 Meeuws van Dongen een huijsje
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 5-0-0
82 Meeus van Dongen; een huijsje 0-8-0

82 Jan van Gerven een huijsje
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 5-0-0
83 idem; idem 0-8-0

83 d'wede Jacob Buijs een huijsje
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 10-0-0
84 idem; idem 0-17-0

84 Gerrit van Disseldorp een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 6-0-0
85 idem; idem 1-0-0

85 Aert Koninck een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
86 idem; idem 0-17-0

86 Aert de Meter een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op nihil
87 idem; idem nihil

87 Steven Back een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 5-0-0
88 idem; een huijsje 0-8-0

88 Pieter Back een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 6-0-0
89 idem; idem 1-0-0

89 Jan de Meter een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
90 Jan Demeter; een huijs 1-3-0

90 Gijsbert Knaep een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 18-0-0
91 idem; idem 1-10-0

91 Jan van Steenhoven de helft en Jan Bosser de andre helft
in een stede daer op een bouwhuijs waer van de helft verhuert
is aen Sijmon Antonis van Son en dus het gehele huijs
getaxeert op 32-0-0
92 Jan van Steenhoven en Jan Bosser; een bouwhuijs 2-13-0

91 Sijmon Antonis van Son een schuer op de ver(?)stede
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
93 idem; een schuer 0-13-0

92 Isack Stasen een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
94 idem; een bouwhuijs 1-3-0

93 Jacob van der Kade een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
95 idem; idem 1-7-0

94 Den zelve nog een stede daer op een vervalle huijs onbewoonbaer
en dus getaxeert op niet
96 deselve daer op een vervalle huijs nihil

95 Antonie van den Hout een huijsje en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 5-0-0
97 idem; een huijsje 0-8-0

96 De kinderen Peter Antonis van Dongen een stede daer op een
bouwhuijs bij haer zelfs bewoont getaxeert op 34-0-0
98 idem; een bouwhuijs 2-17-0

97 De vrouw van ........Oerlemans en Adriaen Buijs een stede
daer op een huijs verhuert met den bogaert aen Eeltje(?)
Zijlmans het huijs getaxeert op 12-0-0
99 idem; een huijs 1-0-0

98 Jacobus Bosser een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 14-0-0
100 idem; idem 1-3-0

99 Peter Knaep een stede daer op een bouwhuijs en een schuer bij
hem zelfs gebruickt het huijs getaxeert op 30-0-0
De schuer op 8-0-0
101 idem; een bouwhuijs en schuur 3-3-0

100 De weduwe Peter Dorrenboom een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 24-0-0
102 d wede Peter Dorreboom; een bouwhuijs 2-0-0

101 d'weduwe Peter Noble een vierde en Willem Schoenmaekers drie
vierde in een stede daer op een bouwhuijs voor de helfte bij
haer bewoont ende andere helfte verhuert aen Meerten van Son
tien gl: dus het gehele huijs getaxeert op 26-0-0
103 d'weduwe Peter Noble een vierde en Willem Schoenmaker drie vierde
in een bouwhuijs 2-3-0

102 Faes Noteboom een huijs en stede
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
104 idem; een huijs 1-7-0

103 Steven Timmerman en Jan Sterrenburg een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 22-0-0
105 idem; een bouwhuijs 1-17-0

104 D'weduwe Philip Meertens een half huijs en erve bij haer zelfs
bewoont en Jan Jochums Timmerman en Steven Timmerman de ander
helfte verhuert aen Jan van Ballekom om 22-0-0
106 idem; same een huijs 1-17-0

105 Den heiligen geest en diaconij armen van Raemsdonck een huijsje
wert bij arme luijden voor niet bewoont
107 Den Heiligen Geest armen en diaconie van Raemsdonk Een huijsje

106 Aert Janse Schoute een huijsje en erve verhuert aen
Sijmen van Pelt om 10-0-0
108 idem; een huijsje 0-18-0

107 Jan Soetert een huijsje en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 8-0-0
109 idem; idem 0-13-0

108 Anna Timmerman een huijs en schuer
bij haer zelfs bewoont waer vant huijs getaxeert op 26-0-0
ende schuer getaxeert op 4-0-0
110 idem; een huijs en schuur 2-10-0

109 D' wede van Jan en Cornelis Hendricx Schoenmaekers een huijs
en erve verhuert aen Jochem Bosser om 19-0-0
dog wert vermeijnt te laeg verhuert te wesen en dat behoort
in huer te doen 32-0-0
111 idem; een huijs (N.B. aanslag gebaseerd op 32 gl (GAvS)) 2-13-0

110 Peter Fijneman een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 4-0-0
112 idem; een huijsje 0-7-0

111 d'weduwe Adelbert Hendrickx een oude keet
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op niet
113 idem; een oude keet nihil

112 Anselmus Zijlmans en Arie van den Heuvel een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 32-0-0
114 idem; een huijs 2-13-0

113 Nolbertus van Tighel een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
115 idem; een bouwhuijs 1-7-0

114 D'weduwe Adriaen Jocheme een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 26-0-0
116 d'weduwe Adriaen Jochemse; een huijs 2-3-0

115 Arien en Gijsbert Jocheme een stede daer op een bouwhuijs en een
schuer bij haer zelfs gebruickt het huijs getaxeert op 18-0-0
de schuer op 4-0-0
117 Arien en Gijsbert Jochemse; een bouwhuijs en schuur 1-17-0

116 Cornelis van Steenhoven een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 40-0-0
118 idem; een bouwhuijs 3-7-0

117 Cornelis van Dongen een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 22-0-0
119 idem; idem 1-17-0

118 de weduwe Dirck van Wagenberge een huijsje en erve verhuert
aen den armen van Raemsdonck volgens verclaring 8-10-0
120 d' weduwe Dirk van Wagenburg; een huijsje 0-15-0

119 Jan Cornelisse van Zijlmans een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
121 idem; een huijs 0-17-0

120 Hendrick, Huijbert en Peter Zijlmans een stede daer op een bouwhuijsje
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 18-0-0
122 idem; een bouwhuijsje 1-10-0

121 Dingeman Clauwer een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
123 idem; een bouwhuijs 1-3-0

122 Adriaen Jansz van Dongen een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 18-0-0
124 idem; een huijs 1-10-0

123 Huijbert Bosser een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 12-0-0
125 idem; idem 1-0-0

124 d'weduwe Adriaen Bosser een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
126 idem; een bouwhuijs 1-3-0

125 Hendrick, Huijbert en Peter Zijlmans een huijs en klijn schuerke
en erve bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 22-0-0
127 idem; een huijs en cleijn schuurtje 1-17-0

126 Maerten van Son een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 26-0-0
128 idem; een huijs 2-3-0

127 Cornelis Pieters een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
129 idem; een huijsje 0-13-0

128 Barent Pieters een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
130 idem; een huijs 0-13-0

129 Wijnant van de Korput een gedeelte van een huijs en erve
zelfs gebruickt getaxeert op 12-0-0
Jan de Bont het ander gedeelte met een schuer verhuert aen
Wijnant van de Korput voor tien guldens same(?) 10-0-0
Wijnant van de Korput een brouwerijtje
zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
131 Wijnand van de Corput; een gedeelte van huijs 1-0-0
132 Jan de Bont; het andere gedeelte met een schuur 0-17-0
133 Wijnand van de Corput; een brouwerijtje 0-17-0

130 Maijken Bosser een huijsje verhuert aen Maria Corsten volgens
verclaring om 3-0-0
134 Maijken Bosser; een huijsje 0-5-0

131 Cornelis Adriaens de Jong een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 22-0-0
135 idem; een bouwhuijs 1-17-0

132 Dirck Boelaert een huijsje en erve
zelfs gebruickt getaxeert op 2-0-0
136 idem; een huijsje 0-3-0

133 Hendrick Fijnenbuijck een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 2-0-0
137 idem; een huijsje 0-3-0

134 Hendrick, Huijbert en Peter Zijlmans een schuer
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 4-0-0
138 idem; een schuur 0-7-0

135 Anselmus Bosser een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 32-0-0
139 idem; een bouwhuijs 2-13-0

136 Adriaen de Jong een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 32-0-0
140 idem; idem 2-13-0

137 Cornelis van Son een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 32-0-0
141 idem; idem 2-13-0

138 Adriaen en Jan Visser een huijsje en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
142 idem; een huijsje 0-17-0

139 Simon van Zon een huijsje op Wilms weg
getaxeert op 6-0-0
143 Simion van Son; idem 0-10-0

139 Simon van Zon een schuertje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 4-0-0
144 Sijmon van Son; een schuurtje 0-7-0

140 Pieter van Raemsdonck een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
145 idem; een bouwhuijs 1-7-0

141 Johannes Dorrenboom een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 32-0-0
146 idem; idem 2-13-0

141 Aert Schoenmaekers een huijsje verhuert aen Huijbert de Bot om 8-10-0
volgens verclaring
147 idem; een huijsje 0-15-0

142 Sijmon Huijberde van Son een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 24-0-0
148 idem; een bouwhuijs 2-0-0

143 Peter Koninck een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 40-0-0
149 Peter Coning; idem 3-7-0

144 Pieter van Raemsdonck en de kinderen Adriaen Knaep een stede
daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 40-0-0
150 idem; idem 3-7-0

145 d' kinderen Marcelis Nobel een stede daer een bouwhuijs met de
landen verhuert aan Jan van Son waer vant huijs getaxeert op 36-0-0
151 idem; idem 3-0-0

146 D' kinderen Jacob Verdonck een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
152 idem; een huijs 0-13-0

147 D' weduwe Jan verdonck een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
153 idem; idem 0-13-0

148 Mauris Koninck een huijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
154 Mauris Coning; idem 0-17-0

149 D' weduwe Cornelis Christiaense Cum Suis een stede daer op een
bouwhuijs met de lande verhuert waer vant huijs getaxeert is op 28-0-0
155 idem; een bouwhuijs 2-7-0

150 Jacobus Zijlmans een stede daer op een bouwhuijs met lant te samen
verhuert aen Peter Koninck het huijs getaxeert op 20-0-0
156 idem; idem 1-13-0

151 D' kinderen van Peter van Son een stede daer op een bouwhuijsje
met lant te samen verhuert aen Adriaen Cuijtenberg
het huijs getaxeert op 12-0-0
157 idem; idem 1-0-0

152 Jan de Bruijn een half huijs
zelfs bewoont getaxeert op .........
Antonij van den Hout de ander helft verhuert aan Jacob Visser om
dus te samen 14-0-0
158 Jan de Bruijn en Antonij van den Hout Same een huijs 1-3-0

153 d'weduwe Cornelis Christiaen Visser een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 26-0-0
159 idem; een bouwhuijs 2-3-0

154 Huijbert Heere een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
160 idem; een huijs 1-7-0

155 D'weduwe Hendrik Ruijtenberg een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
161 idem; idem 1-7-0

156 d'weduwe Jan Heere een schuer 8-0-0
162 idem; een schuur 0-13-0

156 dezelve en Jan Bosser een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 22-0-0
163 idem; een bouwhuijs 1-17-0

157 Adriaen Lankhuijsen een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 34-0-0
164 idem; idem 2-17-0

158 d'weduwe Bastiaen Stevens een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 34-0-0
165 idem; idem 2-17-0

159 d'kinderen Adriaen de Bot twee derde
Jan en Cornelis Huijberden van Strien een derde
in een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 18-0-0
166 d'kinderen van Adriaen de Bot twee derde
Jan en Cornelis Huijberde van Strijen een derde een bouwhuijs 1-10-0

160 Adriaen Koninck een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 22-0-0
167 Adriaen Koning; een bouwhuijs 1-17-0

161 d'weduwe Adriaen de Bot de helft in een stede daer op een
bouwhuijs getaxeert op 10-0-0
Antonij van den Hout de wederhelft verhuert met lant aen
Jan van den Kerke..........(niet meer te lezen) 10-0-0
168 d'weduwe Adriaen de Bod de helft in een bouwhuijs 0-16-0
169 Anthonij van den Hout de wederhelft uit voorsz bouwhuijs 0-16-0

162 Frans Otjens een stede daer op een bouwhuijs en schuer zelfs
gebruickt het huijs getaxeert op 30-0-0
de schuer op tien gulden 10-0-0
170 Frans Otjens een bouwhuijs 2-10-0
171 deselve een schuur 0-16-0

163 Willem schouten een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 24-0-0
172 idem; een bouwhuijs 2-0-0

164 d'weduwe Simon van Son een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 34-0-0
173 idem; idem 2-17-0

165 Jacobus Zijlmans een stede daer op een bouwhuijs en een schuer
bij hem zelfs gebruickt het huijs getaxeert op 36-0-0
ende schuer getaxeert op 10-0-0
174 idem; idem 3-0-0
175 idem; een schuur 0-17-0

166 Adriaen Lijten een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
176 idem; een huijsje 0-17-0

167 Adriaen Paulusse Koninck een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 12-0-0
177 idem; een huis 1-0-0

168 Jan Schouten een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 26-0-0
178 idem; een bouwhuijs 2-3-0

169 Cornelis Snijders een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
179 idem; idem 1-7-0

170 d'kinderen van Christiaen visser de helft en Jan Schouten en
Andries Cornelisse de ander helft in een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
180 idem; een bouwhuijs 1-7-0

171 Pieternel Elemans een stede daer op een bouwhuijs verhuert aen Jan
Langewerf en de weduwe Mathijs Segers het lant afgetrokken
getaxeert het huijs op 36-0-0
181 idem; idem 3-0-0

171 Anneke Koninck een kamerke en schuerke tegen het voorsz huijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
182 Anneke Coning; een kamertje en schuurtje tegen het voorsz huij s0-17-0

172 d'weduwe Antonis van Son een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 34-0-0
183 idem; een huijs 2-17-0

173 Cornelis van Strien een huijsken
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 5-0-0
184 idem; een huijsje 0-8-0

174 Den armen van Raemsdonck een huijsken voor niet bewoont bij
de weduwe Peter Hacken Timmerman
185 Den armen van Raemsdonck; een huijsje voorniet bewoont.....memorie

175 Adam Somers een huijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 34 gl 34-0-0
186 Adam Someren; een huijs 2-17-0

176 Adriaen de Bot een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 26-0-0
187 idem; idem 2-3-0

177 Commer van Gils de helft in een huijs en erve en Cornelis Buijs
de ander helfte verhuert met nog een hof en dries apart aen Commer
van Gils waeruijt het gehele huijs getaxeert is op 40-0-0
188 idem; idem 3-7-0

178 d'weduwe Adriaen Mulders een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 60-0-0
189 idem; idem 5-0-0

179 Adriaen Buijs een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 20-0-0
190 idem; idem 1-13-0

180 Jan Springers een huijs en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 12-0-0
191 idem;idem 1-0-0

181 Huijbert Corsten een huijs en erve
zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
192 idem; idem 1-7-0

182 Willem van Dalen een huijsje bij hem zelfs bewoont getaxeert op 6-0-0
193 idem; een huijsje 0-10-0

182 d'weduwe Jan Otjens een huijs en erve en scheepstimmerwerf
bij haer zelfs gebruickt 22-0-0
194 idem; een huijs en scheepstimmermanswerft 1-17-0

183 Dorpsschoolhuijs opt Veer wert tot een school gebruickt
195 Dorpsschoolhuijs opt Veer wert tot een school gebruickt

184 Marijnus Verburg een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
196 idem; een huijs 0-13-0

185 Jacobus Mol een huijs en erve verhuert aen Daniel Vos met een
gesepareerde hof en diverse losse goederen
dus t'huijs getaxeert op 50-0-0
196 idem; idem 4-3-0

186 Cornelis Timmermans een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 20-0-0
198 idem; idem 1-13-0

187 Maria van Son en d'weduwe Antonis van Son een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 28-0-0
199 idem;idem 2-7-0

188 Jan de Vries en de kinderen van Hendrick Tijsen Nobel
een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 15-0-0
200 idem; idem 1-5-0

189 Adriaen Segerse Buijs een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 12-0-0
201 idem; een bouwhuijs 1-0-0

190 Antonij Geus een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 28-0-0
202 idem; een huijs 2-7-0

191 Ocker van Dam een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 24-0-0
203 idem; idem 2-0-0

192 Aert Schouten een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 22-0-0
204 idem; een bouwhuijs 1-17-0

193 Huijbert Heere een stede daer op een bouwhuijs
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 28-0-0
205 idem; idem 2-7-0

194 d'weduwe Dirck Heere een huijsje en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
206 idem; een huijsje 0-17-0

195 d'weduwe Peter Koninck een stede daer op een bouwhuijs
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 24-0-0
207 idem; een bouwhuijs 2-0-0

196 Dirck Janz Riool een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 5-0-0
208 idem; een huijsje 0-8-0

197 D'weduwe Jan van den Hout een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 5-0-0
209 idem; idem 0-8-0

198 Den armen van Raemsdonck een huijsje en erve dat voor niet
bewoont wert bij Claes van Raemsdonck
210 Den armen van Raemsdonck een huijsje en erve dat voor niet
bewoont werd bij Claes van Raemsdonck

199 Den zelven armen een huijsje dat voor niet bewoont wert bij
Bastiaen Koninck
211 Deselve als boven bewoont bij Bastiaen Conink

200 Den armen van Raemsdonck Willem van Gool en Bastiaen Koninck te
sa¬men een huijsje en erve bij haer zelfs bewoont getaxeert op 8-0-0
212 Deselve met Willem van Gool en Bastiaen Koning een huijsje 0-13-0

201 Antonij Christiaense een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
213 idem; een huijsje 0-13-0

202 Huijbert van Lottum een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 12-0-0
214 idem; een huijs 1-0-0

203 Adriaen Peter Coninck een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
215 idem;idem 1-3-0

204 Willem Packje de helft en den armen van Raemsdonck de andre helft
in een huijs en erve bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
216 Willem Packje de helft in een huijs en de armen van Raemsdonck
de andere helft 1-3-0

205 Andries Cornelisse een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
217 idem; een huijs 1-3-0

206 Den armen van Raemsdonck een huijsje dat voor niet bewoont wert
bij de weduwe Adriaen Drimmelaer
218 Den armen van Raemsdonck een huijsje wert voor niet bewoont
bij de weduwe Adriaen Drimmelaer

207 Jan de Vries en de weduwe S: van Son een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
219 idem; een huijs 1-3-0

208 Joost en Maria van de Made een huijs en erve verhuert aen
Cornelis Ruijter om 13-0-0
220 idem;idem 1-2-0

209 Adriaen Nobele een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 6-0-0
221 idem; een huijsje 0-10-0

210 Sijmon Zijlmans een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
222 idem; idem 1-3-0

211 Jan Zijlmans een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 6-0-0
223 idem; idem 1-3-0

212 Cornelis Visser een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 5-0-0
224 idem; idem 0-8-0

213 Cornelis Pieterse Heer een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 6-0-0
225 idem; idem 0-10-0

214 Jan Ruijter een huijsje en erve verhuert aan
Huijbert van de Waeter om 6-0-0
226 idem; idem 0-17-0

215 Jan Maes een Huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 3-0-0
227 idem; idem 0-5-0

216 D'weduwe Cornelis van Zon een vierde zelfs gebruickt ent weeskint
Antonij de Bot drie vierde, verhuert met eene hoft samen
waer van t' gehele huijs getaxeert is op 20-0-0
228 De weduwe Cornelis van Zon een vierde ent weeskint van
Antonij de Bot drie vierde, Een huijs 1-13-0

217 Huijbert Ruijter een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 14-0-0
229 idem; idem 1-13-0

218 Peter Adriaenz van Strien een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 16-0-0
230 idem; idem 1-7-0

219 d'weduwe Huijbert Joore een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
231 idem; idem 0-17-0

220 Cornelis Ruijs een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 6-0-0
232 idem; Een huijsje 0-10-0

221 Hendrick Hulten een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
233 idem; een huijs 0-17-0

222 Jan Scheerders een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 2-0-0
234 idem; een huijsje 0-3-0

223 Gerrit van Disseldorp een huijsje verhuert aen
Joost Verhoff om 9-0-0
Willem van Erven een huijsje
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 2-0-0
235 Gerrit van Dusseldorp; idem 0-15-0
236 Willem van Erven; idem 0-3-0

224 Aert van Strien een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
237 idem; idem 0-13-0

225 De weeskinderen Antonij Zijlmans een huijsje en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 5-0-0
238 idem; idem 0-8-0

226 Jan Visser een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 5-0-0
239 idem; idem 0-8-0

227 Jan Zijlmans een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
240 idem; idem 0-17-0

228 Mattijs Snijders een huijs en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 10-0-0
241 idem; een huijs 0-17-0

229 Arie Geridde een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 2-0-0
242 Arien Geridde; een huijsje 0-3-0

230 Cornelis Geridde een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 4-0-0
243 idem; idem 0-6-0

231 Huijbert Schouten een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 4-0-0
244 idem; idem 0-6-0

232 d'weduwe Huijbert Ruijter een huijsje en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
245 idem; idem 0-13-0

233 Peter Cornelisse van Strien een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 12-0-0
246 idem; idem 1-0-0

234 De weduwe Dirck van Wagenberg een huijsje en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 4-0-0
247 idem; idem 0-7-0

235 De weduwe Adriaen Huijberde Koninck en Huijbert de Bot
een huijs en erve
bij haer zelfs gebruickt getaxeert op 12-0-0
248 idem; een huijs 1-0-0

236 Jacobus Visser een huijsje en erve
bij hem zelfs gebruickt getaxeert op 8-0-0
249 idem; een huijsje 0-13-0

237 Sijmon Otjens een huijsje
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 8-0-0
250 idem; idem 0-13-0

238 d'weduwe Jan Visser een Keet
bij haer zelfs bewoont getaxeert op niet
251 idem; een keet nihil

239 d'weduwe Peter Otjens een huijsje en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op 8-0-0
252 idem; een huijsje 0-13-0

240 d'weduwe Huijbert van de Waeter een huijsje en erve
bij haer zelfs bewoont getaxeert op nihil
253 idem; idem nihil

241 Peeter Schones een huijsje en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 8-0-0
254 idem; idem 0-13-0

242 Peter Janse van Strien een huijsje en erve
bij hem zelfs bewoont getaxeert op 5-0-0
255 idem; idem 0-8-0

243 Simon van Son een huijs en een schuer zelfs gebruickt
waer vant huijs getaxeert is op 64-0-0
ende schuer getaxeert op 8-0-0
256 idem; sijn huijs 5-7-0
257 deselve; sijn schuur 0-13-0

De ondergeschreve gequalificeerdens int / hooft deses gemelt verclaren op den eet / In hande vande heere commissarissen ten / fine als in desen gedaen de voorgestelde / taxatie vande eijgene huijsen gedaen / te hebben, getrouwelijck en oprechtelijck / sonder gunst of ongunst of andersints iet / te hebben nagelaeten, conform de in/structie daer op gegeven alles na ons uijterste / vermogen en beste wetenschap / Ten oirconde desen geteijckent binnen / Raemsdonck den laatsten october 1730.

Bordrel op het quohier der verpondinge op de huijsen en gebouwen over Raemdonck

(hierna volgt een telling per bldz die in totaal uitkomt op 384-13-0 )

De verpondinge genomen nae den 12 (onbegrijpelijke afkorting) der tanxaties
en huuren van 256 huijsen en gebouwen bedraegd...........374-13-0
1 Coornmoolen tegens den 15 (zelfde onbegrijpelijke afkorting)..... 10-0-0
__________
384-13-0
aff 3 percent voor de collecte ....... 11-11-0
__________
373-2-0
Accordeert met het orgineel quohier voor sooveel het geextraheerde aan gaat.

(handtekening)