Selecteer een pagina

Tafel deses boek

Fol. 1 Aenneminghe van Peter Corsten van sijne weeskijnderen
Aenneminghe van Adriaen Joosten Ceu? van sijn kijnderen

Fol. 2 Aenneminge van Lenaert Cornelis van sijne kijnderen
Aenneminge van Michiel Jan Claess sijner kijnderen

Fol. 3 Aenneminghe van Wouter Joriss sijnder kijnderen
Aenneminghe van heer en mr Cornelis vicepastor van sijne kijnderen

Fol. 4 – 6 Erffhuijscedulle van mr Cornelis van Veen?, pastor

Fol. 7 erffdeelingh tusschen Joost Adriaens Poets ende de kijnderen van Janneken Se-bastiaenen sijnder huijsvrou za.

Fol. 8 Aenneminghe van Adriaen Willems Moet van sijnder kijnderen

Fol. 9 Aenneminghe van Lijnken Jans van haere kijnderen
Aenneminghe bij Jan Deniss de Haen gedaen van Cornelis Lenaerts in cost en dranck

Fol. 10 Staet en inventaris overgelevert bij de weduwe van Henrick Janss Vinck
Aenneminge vande selve weduwe van haere kijnderen
Aenneminghe van Janneken Lenaerts van haere kijnderen

Fol. 11 Staet van eenige kerckelijke goederen bij Jo Arent tot Cappel, gelicht ende gehaelt
Aenneminge van Heijlken Jan Toniss de Haen van haere kijnderen

Fol. 12 Aenneminge van Aentken Peters van haer kijnderen
Aenneminge van Toniske Gerits van haer kijnderen

Fol. 13 Aenneminge van Maeijken Henricks haerder kijnderen
Aenneminge van Govert Gijsbertss sijnder kijnderen

Fol. 14 Aenneminge van Maeijken de Roij Jorisdr van haer kijndt
Aenneminge van Willemken Adriaens van haer kijnderen

Fol. 15 Aenneminge van Lenaertken Peter de Roij van haer kijndt
Aenneminge van Gerit Peterss sijnder kijnderen

Fol. 16 Aenneminghe van Judith Jans haer kijnt

Fol. 17 Aenneinge van Peter Henrickss van Gorp van sijne kijnderen

Fol. 18 Aenneminge van Geriken Peters van haere kijnderen
Aenneminge van Huijbert Geldens sijnder kijnderen

Fol. 19 Aenneminge van Lijsken Joosten weduwe van Pauwels Willems haerder kijnderen
Aenneminge van Lenaert Sebastiaenss vant weeskijnt van Sebastiaen Sebas-tiaenss sijnen broeder

Fol. 20 Aenneminige van Adriaen Geldenss van sijne kijnderen
Aenneminge van Peter Deniss de Haen sijnder kijnderen

Fol. 21 Aenneminge van Dingen Henricks van haer kijnt
Staet van reeckeninge bij Lenaert Sebastiaenss gedaen Sebastiaen sijn broeders weeskijnt

Fol. 22 Aenneminge van Tonis Janss de Haen sijn weeskijnt
Aenneminge van Lijsken Willem Adriaenss wed haerder kijnder
Aenneminge Elsken Gerits haerder kijnder

Fol. 23 Aenneminge gedaen bij Adriaen Peterss de Haen van sijn weeskijnt
Aenneminge van Aert Bernaertss sijnder kijnderen
Aenneminge van Frans Janss Stam sijnder kijnder

Fol. 24 Aenneminge van Heijlken Jan Wouters wed van haer kijnderen
Aenneminge van Adriaen Peterss Bong sijnder kijnderen
Aenneminge van Neelken Lauris haerder kijnderen

Fol. 25 Affscheijt ende accoort tusschen Gosen Adriaenss Timmerman ende de erfge-namen van Jacobsken Jan Vosdr
Aenneminge van Herman Adriaenss Lochten sijnder kijnderen
Aenneminge van Jenneken Jan de Leeu van haer kijnder

Fol. 26 Aenneminge van Ceunken Tonis de Jongen van haer kijnder
Aenneminge van Jan Corsten vande soone van Jan Willems Potmaecker
Aenneminge van Janneken Claes Huijbendr haerder kijnderen

Fol. 27 Affscheijt ende accoort tusschen Peter Henrickss van Gorp en de erffgenamen van Lijsken Peters sijne overleden huijsvrouw
Aenneminge van Jan Henrickss Vinck van het weeskijnt van Jan Cornelis de Bruijn geprocureert bij Dingen Henricks sijn suster
Aenneminge van Lenaert Sebastiaenss van sijne kijnderen

Fol. 28 Aenneminge van Jan Janss Vuijst van sijne kijnderen
Aenneminge van Jan Michielss van sijne kijnderen

Fol. 29 Aenneminge van Tonisken wed van Claes Lenaertss haer kijnderen
Aenneminge van Iken Adriaen Gerits de Muijsersdr haer kijnderen

Fol. 30 Aenneminge van Blees Willemss van sijne kijnderen
Aenneminge van Margriet wed van Jacob Adriaenss van haer kijnder

Fol. 31 Aenneninge van Tonis Geldenss van sijn kijnder
Aenneminge van Dirck Janss van sijn kijnder geprocureert bij Maeijken Adriaen de Brabersdr

Fol. 32 Aennemingen van Melis Janss van sijne kijnderen
Aenneminge van Maeijken Wouters wed Joris de Roij haer kijnder

Fol. 33 Aenneminge van Sebastiaen Peterss Boer van sijn kijnder
Affscheijt en accoort tusschen d’erffgenamen van Jan Henrickss Vinck en d’erffgenamen van Maeijken Adriaen Jan Aerts sijnder huijsvrouw
Aenneminge van Aentken wed van Jan Joosten haerder kijnder

Fol. 34 Aenneminge van Joost Dirckss van Campen van sijn kijnderen
Aenneminge van Anna Jans wed van Jan Lenaerts haer kijnderen

Fol. 35 Aenneminge van Willem Wouters van sijne kijnderen geprocureert bij Margriet Peters
Aenneminge van Corstiaen Aerts Cleermaecker sijnder kijnderen
Aenneminge van Anneken Bernaerts wed van Cornelis Adriaenss van Riel haer kijnderen

Fol. 36 Rechelijcke bestedinge van Melis Janss vant weeskijnt van Janneken Melisdr
Aenneminge van Dirck Peterss Trip van sijn kijnderen

Fol. 37 Aenneminge van Tuenken Laurisdr wed van Adriaen Lauriss Mick van haer kijn-deren
Aenneminge van Heijltgen Jansdr wed van Govaert Henricks Vos van haer kinderts

Fol. 38 Aenneminge van Teuntgen Crijnen van hare kinderen

Fol. 39 Aenneminge van Wilmijntken Wouters Maes van hare kinderen geprocureert bij mr Antonis Bartholomeus haren man za
Aenneminge gedaen bij Antonisken Corsten van haer kinderen geprocureert bij Teunis Jan Corsten hare man

Fol. 40,41 en 42
Reeckeninge van Adriaen Jacobss als voocht van wegen Corst Tonis Corsten

Fol. 43, 44, 45, 46, 47, 48 en 49
Reckeninge voor Cornelis Janss Vos als voocht over de kinderen van Maeijken Jans geprocureert bij Sebastiaen Willemss haren man za

Fol. 50, 51, 52, 53, 44 en 55
Reckeninge voor Joost Willemss van wegen de weeskinderen van Cornelis Ja-cobss za

Fol. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 en 63
Reckeninge voor Joost Willemss van wegen de weeskinderen van Claes Jacobss za

Fol. 64, 65, 66, 67 en 68
Reckeninge voor Peeter Hanrickss van Gorp van wegen de kinderen van Sebas-tiaen Henrickss za

Fol. 69 Reckeninge voor Andries Peetersen, secr in de Vrijhoeven, van wegen de kin-deren voorss

Fol. 70 Reckeninge voor Dirck Adriaenss Quirijn van wegen t weeskint van Hanrick van Maes za

Fol. 85 Reckeninge voor Jacob Peeters Rommen van wegen de kinderen van Gerit Pee-ters Rommen

Fol. 0

……. …..

Weesboek des dorps van Screvelduijn Cappel inde Langestraet beginnende den ve febrij an-no 1605

Schouteth

Joris Adriaenss de Roij

Heemraders tegenwoordich

Dirck Adriaenss Rover
Adriaen Doedijn Aertssen
Joachim Adriaenssen
Wouter Adriaenssen Roothals
Gijsbert Claessen
Gerit Antonissen Smit
Jan Anthonissen de Leeu

Secretaris

Peeter Aertssen Paep

Fol. 0v
Op huijden desen ve februarij anno xvjc ende vijff compareerden Peeter Corstiaens, schout en heemraders met hen adiunct Sebastiaen Peeterss Greeff, Jan Adriaenss, Willem Claess van Sgravenmoer ende Lambert Willems van Waspick, allen naeste vrienden der naegelaten weeskijnderen van Peeter Corstiaenss verweckt bij Maeijcken Jacobsdr, sijne huijsvrouw za was, ende heeft sijne voornt weeskijnderen voor recht aengenomen.

In de kantlijn: Dese aenneminge is tenijet gedaen met het testament vant nahouwelijck van voornoemde Peeter Corsten gedaen met Maria Cornelis Jacken.

Fol. 1r
Op huijden desen ixen marti anno 1605 compareerden Adriaen Joosten Qu met hem adiunct Laureijs Peeterss, sijnen swager, ende Jan Joosten, sijnen broeder, ende heeft voor schout ende heemraders, hier ondergeschreven, aengenomen allen sijnen onmondige weeskijnderen verweckt bij Mariken Laureijsdr sijne huijsvrouw sa was.

Fol. 1v
Op huijden desen lesten april xvjc ende vijff compareerden Leendert Gosenss als vader ende voocht van sijne drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Geericken Joachims Clad met hem adiunct Willem Joostenss ende Jacop Gosenss, sijne cosijns, mitsgaders Geerwijn Pouwelss, Tuentken Hanricks als naeste bloetverwanten van bovengenoemde weeskijnderen ende heeft aengenomen dese drie weeskijnderen.

Fol. 2r
Op huijden desen elfden juni anno 1606 compareerden Michiel Jan Claess met hem adiunct ende geassisteert Huijbert Geellenss, Anthonis Geellenss ende Huijbert Gosenss, sijne res-pectieve swagers ende heeft aengenomen sijne ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Lijsken Geellensdr sijner huijsvrouwen sa was.

Fol. 2v
Op huijden desen jen juni anno xvjc ende negen compareerden Wouter Joriss met hem adi-unct Ffrans Adriaens Smidt ende Peeter Jacopss sijne ?swagers mitsgaders Janneken Wou-ters sijne outste dochter ende Joris Wouterss sijnen outste soen ende heeft aengenomen sijne vier mondige en onmondige kijnderen verweckt bij Lijsken Joppensdr, sijnder huijsvrouwe sa was.

Fol. 3r
Op huijden desen vije novembris anno xvjc ende negen soo heeft mr Goossens van Veen?, vice pastoor van Cappel, beloeft beloeft mits desen te alimenteren ende tonderhouden sijne twee kijnderen (zonen) verweckt bij Mariken Joris, sijnder huijsvrouwe sa was.
Insgelijcks heeft oock Adriaen Diercks van Sgravenmoer beloeft ende beloeft mits desen te onderhouden de outste en jongste dochter.

Fol. 3v
Op heden desen xxxe october anno xvjc ende negen soo willen mr Goossens van Veen? Pauwels ende Dierck Adriaenss van Sgravenmoer uijt den namen van Adriaen Diercks sijnen soen van sijne vier onmondige weeskijnder verweckt bij Mariken Joris, sijnder huijsvrouwe sa was, houden een erffhuijs van alle alsulcke naeneschreven goederen.
Nog genoemd: oa Sijcken Goosens, Willem Goossens, Jacob Goossens

Fol. 6v
Op huijden den viije november xvjc ix soo sijn minnelijck ende eendrachtelijck veraccordeert ende overcomen te weten Adriaen Diercken als gerechte voocht vande weeskijnderen van Maeijcken Joris sa ende mr Goossens, pastoor, als vader vande weeskijderen.

Fol. 7r
Scheijdinge ende erffdeelinge voor recht aengebrocht bij Joost Adriaenss alias ???, schoon-vader van de kijnderen, ende Henricksken Hanricks, Henricksken Hanricks, Maeijken Han-ricks, Grietken Hanricks ende Magdalena Hanricksdr met Jacop Hanricks haeren broeder ende gerechten voocht, xije marti xvjc ende xij.

Fol. 8r
Op huijden dezen xiij marti xvjc ende xij compareerden Adriaen Willems alias Jongen Moo?? met hem adiunct Gerit Janss Snijder (x Maria Jans, grootvader en grootmoeder) ende heeft voor recht aengenomen sijne drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Aritken Geritsdr, sijne wittige huijsvrou sa.

Fol. 8v
Op huijden desen xxje februarij anno xvjc ende derttien compareerden Caterina (in kop Lijn-ken) Jansdr als naegelaten weduwe wijlen Meerten Adriaenss haeren man sa was met haer adiunct ende geassisteert Jan Janss de Jonge haeren broeder mitsgaders Peter Adriaenss en de Jan Adriaenss , begroeders, haeren swagers, ende heeft wettelijcke aengenomen haeren ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Meerten Adriaenss.

Fol. 9r
Op huijden desen viije novembris 1615 heeft Jan Deniss Haen tot Cappel aengenomen inden cost Cornelis Laureijss.

Fol. 9v
Staet ende inventaris overgelevert bijde weduwe van Hanrick Janss Vinck met haeren kijn-deren ende Ffrans Adriaens Smit, haeren oom, ende Adriaen Willemss, den neeff, vijften martie xvjc xvj

Fol. 9v
Eodem anno et die compareerden Thonisken Peterss als naegelaten weduwe wijlen Hanrick Janss Vinck, Jan Hanrickss ende Anneken Hanrickss Vincken, gebroeders ende susters, haeren comparante kijnderen met Ffrans Hanricks ende Adriaens Willems haeren oom ende neeff en verklaart dat de bovenstaande inventaris goed is ingevuld. Tevens belooft zij met haar kijnderen tesamen te blijven.

Fol. 10r
Aenneminge gedaen bij Janneken Lenaerden die metten overlijden van Jan Willems haren man sa was indt bijwesen van Lenaert, haeren vader, ende Willem Hanrickss ???, desen ve marti 1616.
Janneken neemt haer ses onmondige kijnderen aan.

Fol. 10v
Copie
Ick jonckheer Arent van Raveschote vuijten name van jonckheer Johan van Raveschote, ambachtsheer van Schrevelduijn ende Nederveen ??? Cappel bekennen midts desen ont-ffangen ofte gelevert te hebben vande ingesetenen ende naburen van Cappel ??? ??? ?achtiche ??/ geborduerden cassuijffe; waer van die ??? alnoch in de gift blijft met twee dwersrocken ende die craeg met den ??? ??? sijndenoch aff is. Welcke voors cassuijffel ick Jonckheer Arent van Raveschot hebben belooft.

Fol. 11r
Op huijden xxije novembris anno xvjc 1616 compareerden Heijltgen Jans als naegelaten we-duwe wijlen Peeter Geritss haren man za was met haeren adiunct ende geassisteert Antonis Janss, haeren broeder, mitsgaders Melis Meliss als voocht, Adriaen Zacharias ende Adriaen Adriaenss Smidt int bijwesen van sijne huijsvrouwe, allen als naeste vrinden ende heeft wette-lijkce aengenomen haere drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Peeter Geritss voorss.

Fol. 11v
Op huijden desen xxviije januarij anno 1617 compareerden Aentken Peters dochter weduwe wijlen Jan Michielss geassisteert met Cornelis Peeters, haeren broeder ende meede haeren moeder ter eenre ende Michiel Jan Michielss ter andere sijden ende heeft aengenomen haer onmondig weeskijnt verweckt bij Jan Michielss za.

Fol. 12r
Op huijden desen ixe junij 1620 compareerden Tonisken Geritsdr weduwe wijlen Peter Aertss Smidt za ende heeft met consent ende ten overstaen van Gerit Janss, haeren vader, en Jan Geritss, haeren broeder, ende Corstiaen Aerts als bloetvoocht ende Joris de Roij, schout, als oppervoocht, aangenomen haeren vier onmondige weeskijnderen verweckt bij den voorss Peter Aertss.

Fol. 12v
Opten xiije martij anno 1621 compareerden Maeijken Henricxdr weduwe Govert Henrickss ende Henrick Henrickss als gesubstitueerde voocht van Jacob Wouterss gerechte bloet-voocht van de weeskijnderen achtergelaten bij Corstiaen Dirckss, geassisteert met Abraham Mertenss? ende heeft rechtelijcke aengenomen haeren ses onmondige kijnderen verweckt bij den voorss Corstiaen Dirckss.

Fol. 13r
Opten xixe martij anno 1621 compareerden Govert Gijsbertss ende heeft ten overstaen van Corstiaen Toniss ende Joris de Roij, schout, als oppervoocht, ende heeft int bijwesen van Joachim Croij? rechterlijck aengenomen sijn vijff onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Neelken Corstiaenss sijn huijsvrouw za was.

In de kantlijn: Gijsbert Govertss is voldaan, 11-1-1531.

Fol. 13v
Op huijden den xiiije aprilis anno 1622 compareerden Maeijken Jorisdr weduwe wijlen Merten Peterss za ende geassisteert met Gerit Peterss als voocht ende Joris Adriaenss de Roij, schouteth ende heeft wettelijcke voor recht aengenomen haere twee onmondige weeskijn-deren verweckt bij Merten Peterss za.
Anneken wed Peter Geritss en Adriaen Peterss, schout inde Sijdewijn, zijn nog belangheb-bende.

In de kantlijn: Mr Adriaen Nuijssenbroeck verklaart een quitantie te hebben van Andries Pe-terss cum suis als erfgenamen van Merten Peters, 11-6-1627.

Fol. 14r
Op huijden desen xxxe julij anno 1622 compareerden Willemken Adriaensdr weduwe wijlen Wouter Adriaenss Smit za, geassisteert met Adriaen Adriaenss den Jongen, haeren broeder, ende heeft van Adriaen Adriaenss Smit als gerechte bloetvoocht , int bijwesen van Joris Adri-aenss de Roij, schout, als oppervoocht, voor recht aengenomen haer vier onmondige wees-kijnderen verweckt bij Wouter Adriaens Smit voorss.

Toegevoegd: Dirck, Adriaen en Sijcken Wouters kijnderen voors zijn voldaan door Adriaen Aerts Orlman, hun schoonvader [= stiefvader], 2-9-1644.

Fol. 14v
Op huijden den xxviije decembris anno 1622 compareerden Lenaertken Petersdr weduwe wijlen Henrick Wouters za, geassisteert met Peter Adriaenss de Roij, haeren vader ende Se-bastiaen Peterss de Roij, haeren broeder ende heeft van Maeijken Denisdr weduwe wijlen Wouter Claess ende Adriaen Wouterss als voocht, geassisteert met Merten Janss, voor recht aengenomen haer onmondig weeskijnt verweckt bij de voorss Henrick Wouterss za.

Fol. 15r
Opten xije januarij anno 1623 compareerden Gerit Peterss ende heeft van Anthonis Sebas-tiaenss als voocht, geassisteert met gerit Antoniss Smit als bestevader ende Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, voor recht aengenomen sijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt bij Antonisken Geritsdr sijne huijsvrouw za was.

Fol. 16r
Opten vije januarij anno 1623 compareerden Judith Jans weduwe wijlen Adriaen Peterss za, in sijnen leven schout inde Sijdewijn, geassisteert met Henrick Dirckss vander Maes ende heeft van Gerit Peters als voocht in bijwesen van Andries Peters, sijnen broeder, voor recht aengenomen haer onmondich weeskijndt verweckt ende geprocureert bij Adriaen Peterss voorss.

Fol. 16v
Opten xxixe novembris anno 1622 compareerden Peter Henrickss van Gorp ende heeft van Jacob Corneliss als voocht geassisteert met Daniel Janss, sijnen swager, ende Joris Adri-aenss de Roij, schout, als oppervoocht sijn twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Ger-truijt Jacobsdr, sijne huijsvrouwe za was, voor recht aengenomen.

Toegevoegd: Op huijden desen iije meij anno 1638 compareerden Peeter Jacobss als oom ??? des voorss weeskijnderen van Peeter Henrickss ende dat inde naeme vanden voocht vande voorss kijnderen ende heeft een stuk grond verkocht en gelijk een ander stuk grond ten onderpand gesteld.

Toegevoegd: Op huijden den iije junij 1642 compareerden Peeter Henrickss van Gorp ende heeft ende heeft het bovengenoemde stuk grond overgedragen aan Peeter Gerits x Wouter-ken Peeters van Gorp ende Henrick Peeters van Gorp, zijn kijnderen.

Fol. 17v
Opten xxixe novembris anno 1622 compareerden Geriken Petersdr weduwe wijlen Sebas-tiaen Henrickss za ende heeft voor recht van Peter Henrickss als voocht ende Gerit Peterss als toesiender aengenomen haer vijff onmondige weeskijnderen achtergelaten ende verweckt bij Sebastiaen Henrickss voorss.

Fol. 18r
Opten iiije februarij anno 1623 compareerden Huijbert Geldenss ende heeft voor recht van Embrechts Jacobss als voocht, geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als opper-voocht, in bijwesen ende ten overstaen van Jacob Huijbrechtss, sijnder outsten soone vande voorss Huijbert Geldenss, aengenomen sijne ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Maeijcken Jacobsdr, sijne huijsvrouwe za.
In de kantlijn: Heijltken Huijbrechts x Gerit Dirckss is voldaan door Tonis Jacobss, 21-7-1637
Gelden Huijbrechtss is voldaan, 1637. Jacob ende Jan Huijbrechts zijn voldaan, 12-2-1635.
Heijltken Huijbrechts is voldaan, 23-12-1628.

Fol. 18v
Opren vije februarij anno 1623 compareerden Lijsken Joostendr weduwe wijlen Pauwels Wil-lemssdr, geassisteert met Dirck Dirckss, haren broeder, ende Jan Dieliss van Ammeroijen ende heeft voor recht van Cornelis Willemss als bloetvoocht geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, ende ten overstaen van Cornelis Jacobss als man ende voocht van Margrietken Pauwelsdr, aengenomen haer thien onmondige weeskijnderen ver-weckt ende geprocreert bij Pauwels Willemss voorss.

Fol. 19r
Eodem anno et die compareerden Lenaert Sebastiaens ende heeft voor recht aengenomen van Antonis Adriaenss den Ouden het jonckste onmondig weeskijnt genaemt Tuenken Se-bastiaensdr achtergelaten bij Sebastiaen Sebastiaenss ende sijn huijsvrouw za.
Aentken Sebastiaens is de moeder van Lenaert

Fol. 19v
Opten viije februarij 1623 compareerden Adriaen Geldenss geassisteert met Antonis Gel-denss, sijnen broeder, ende heeft van Adriaen Adriaess den Jonghen als gerechte bloet-voocht geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, voor recht aenge-nomen sijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt ende achtergelaten bij Peterken Adri-aensdr, sijne huijsvrouw za.

Fol. 20r
Opten ixe januarij anno 1624 compareerden Peter Deniss de Haen ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Peterss de Haen, sijne soon als voocht, geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, sijn onmondich weeskijnt genaemt Maeijken Pe-tersdr verweckt bij Gijsbertken Woutersdr, sijne huijsvrouw za was.

Fol. 20v
Op huijden desen xiiije februarij anno 1624 compareerden Dingen Henricxdr weduwe wijlen Huijbrecht Adriaenss Moets, geassisteert met Henrick Adriaenss Timmer, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen van Dirck Huijbrechtss Moets als voocht ter presentie van An-neken Tonis, huijsvrouw van Peter Henrickss Buerman ende Henrick Peterss Buerman, haer onmondighe weeskijnderen, soo die alreede geboren sijn als daer de comparante nog swaer van is gaen en geprocreert bij Huijbert Adriaenss Moets, haeren man za was.

Fol. 21r
Slot van reeckeninghe
O pten xxviije februarij anno 1624 compareerden Lenaert Sebastiaenss als voocht vande weeskijnderen achtergelaten bij Sebastiaen Sebastiaenss ende heeft ten overstaen van Anto-nis Adriaenss als toesiender ende andere sijne susters en broeders wettelijcke reeckeninge ende bewijs gedaen.

Fol. 21v
Opten xiije marty 1624 compareerden Antonis Janss de Haen en heeft voor recht van Jan Toniss de Leeu als bestevader ende voocht, geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, aengenomen sijn onmondich weeskijnt verweckt ende achtergelaten bij Joosken Jansdr, sijne huijsvrouw wa was.

Fol. 22r
Eodem anno et die compareerden Lijsken Adriaensdr [in kop Willemsdr] weduwe Willem Adriaenss Timmer za, geassisteert met Peter Adriaenss Fijnebuijck, haeren broeder, ende heeft voor recht van Antonis Adriaenss Timmer als voocht, geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, aengenomen haer seven onmondige weeskijnderen gepro-creert bij Willem Adriaenss Timmer.

Fol. 22r
Opten 20e maij 1624 compareerden Elsken Geritsdr weduwe wijlen van Jan Peterss za geas-sisteert met Gerit Janss Snijder, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen van Anto-nis Janss als oudt oom haer ses onmondighe weeskijnderen geprocreert bij Jan Peterss, haer overleden man za.

In de kantlijn: Huijbrecht Janss en Roeloff Adriaenss x Huijbrechtken Jans mede namens andere zusters en broeders zijn voldaan, 2-1-1645.

Fol. 22v
Opten xvje maij 1624 soo heeft Adriaen Peterss de Haen geassisteert met Peter Deniss de Haen, sijnen vader, voor recht aengenomen van Michiel Janss als bestevader, sijn onmon-dich weeskijndt verweckt ende achtergelaten bij Adriaentken Michielssdr, sijne huijsvrouwe za was.

Fol. 22v
Op huijden desen vje decembris anno 1625 compareerden Aert Bernaerdssen ende heeft voor recht aengenomen van Dierck Dierckxssen als voocht van Willem Aertssen ende Jan Jan Janssen Melis als voocht van Lijsken Aertssen, achtergelaten, het ene kijnt bij Aertken Cornelisdr ende het andere bij Adriaentken Jansdr.

Toegevoegd: Willem Aertss is voldaan door zijn vader, 14-4-1637.

Fol. 23r
Op huijden desen xe decembris anno 1624 compareerden Frans Janssen Stam als getrouwt hebbende Jenneken Cornelis ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen? ??? als voocht over de weeskijnderen achtergelaten bij Jenneken Cornelis Verhoeven? sijn twee on-mondige weeskijnderen geprocreert bij de voorss Jenneken Cornelis.

Toegevoegd: Wouter Antonis Duijser x Anneken Fransdr ende Henrick Peeters Puijs x Jen-neken Fransdr zijn voldaan, 22-1-1636.

Fol. 23v
Opten ije januarij anno 1625 compareerden Frans Janss Stammen ende heeft voor recht aengenomen van Willem Wouters als voocht alsulcken weeskijnt als Heijlken Marcelis dr te-genwoordigh huisvrouw van Frans Janss bij haeren iersten overleden man, genaemt Jan Wouterss, heeft geprocreert ende achtergebleven is.

In de kantlijn: Willem Wouters als voocht van Dierck Janss Reus is voldaan

Fol. 23v
Op huijden desen viije december 1625 compareerden Adriaen Peterssen Bong als getrout hebbende gehadt Maeijcken Jans Vos za ende heeft voor recht aengenomen van Cornelis Janssen Vos als voocht vande weeskijnderen achtergelaten bij Maeijken Jans voorschreven zijn drie onmondige nakijnderen bij de voorss Maeijken.

Toegevoegd: Jan Janss x Dingentje Adriaens is voldaan door Anneken Adriaens ??? van Adriaen Peeters Bong, 10-12-1648
Jan Adriaenss Bong is voldaan, 1-5 lestleden. Naam betaler niet leesbaar.

Fol. 24r
Op huijden desen ve december 1625 compareerden Neelken Lauris weduwe Jan Tonissen Cuijper geassisteert met Lauris Wouters, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen van Peeter Jacopssen als voocht geassisteert met Hendrick Adriaenssen ende Cornelis An-driessen haer twee onmondige weeskijnderen geprocreert bij Jan Tonissen Cuijper.

Toegevoegd: Tonis Janss de Leeu x Neeltken Lauris ende heeft aen Tonis Roeloffssen Cuijl als getrout sijnde met Truijcken Janss sijnde een van de 2 kijnderen ende belooft een deel van het, in de aenneming, afsproken bedrag te betalen, 12-2-1647. In 1653 is er voldaan.

Fol. 24v
Op huijden desen ve december 1625 compareerden Gosen Adriaenss als getrout hebbende gehadt Jacobsken Jans za ter eenre en Cornelis Janssen Vos cum suis als erfgenamen van de voorschreven Jacopsken haere suster ter andere sijden en sijn onderlinge met malkande-ren overcomen ende veraccordeert.

Fol. 24v
Op huijden den xxje december 1625 compareerden Herman Adriaenssen Locht ende heeft voor recht aengenomen van Gerit Adriaenss, ??? Wou?? ??? als procuratie hebbende ??? ??? die van Cappel in ??? voorschreven van Simon Peterssen als voocht van sijn [?] onmon-dighe weeskijnt van Herman Adriaenssen voorschreven verweckt bij Jacopsken Peters sijne huijsvrouwe za.

Toegevoegd: Grietken Hermans is door haar vader voldaan, 20-11-1643. Peeter Nijssen is voldaan door zijn schoonvader, 8-1-164?

Fol. 25r
Op huijden desen xxx december 1625 compareerden Jenneken Jans weduwe wijlen Frans Tonisen de Jonge geassisteert met Jan Tonissen Leu, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Tonis den Jongen als voocht van haer onmondige weeskijnt ge-procreert bij Frans Tonissen voorschreven, int bijwesen van Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht.

Fol. 25v
Op huijden desen xxx december voors compareerden Cuenken Tonis weduwe wijlen Claes Cornelissen Lochten ende heeft voor recht aengenomen van Cornelis Jan Claessen? als voocht van haer twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Claes Cornelissen.

Toegevoegd: Henrick Janss Pols? x Anneken Claes is voldaan door Herman Adriaenss Lochten.

Fol. 26r
Op huijden desen xxe november 1625 compareerden Jan Corstiaenssen ende heeft rechte-lijcke aengenomen van Adriaen Willemssen als voocht den soon van Jan Willemssen.

Fol. 26r
Op huijden desen iiije december 1625 compareerden ??? Janneken Claesdr weduwe wijlen Gerit Peeterss geassisteert met Antonis Claessen, haeren broeder, ende heeft voor recht aengenomen van Jacop Peeterssen als voocht met Jan Aertssen Rommen haer twee on-mondige weeskijnderen geprocreert bijde voorn Gerit Peeterssen.

Toegevoegd: Antonis Adriaenss de Jonge x Anneken Gerits is voldaan, 16-1-1649. Adriaen Willem Huijgen x Lijsken Gerits is voldaan door Janneken Claessen, zijn schoonmoeder, 18-4-1660.

Fol. 26v
Op huijden desen iiije december compareerden Peter Hendrickssen van Gurp ter eene ende Jacop Peterssen ende Jan Aertssen Rommen voor hen selven ende ende vertegenwoord voorts sijne susters ende broeders kijnderen ter andere sijde en sijn veraccordeert aengeaen-de t versterf van Lijsken Peters, sijn overleden huijsvrouwe.
Nog genoemd: Peter Jans Rommen

Fol. 26v
Op huijden desen xvije januarij 1626 compareerden Jan Hendricxssen ende heeft voor recht aengenomen van Antonis Cornelissen de Bruijn als voocht van het onmondig weeskijnt van Jan Cornelissen de Bruijn verweckt bij Dingen Hendricxdr, sijne huijsvrouwe za was.

Op huijden desen xixe january 1626 compareerden Lenaert Sebastiaenssen ende heeft voor recht aengenomen van Denis Janssen sijne vier onmondige weeskijnderen die hij verweckt heeft bij Alie Janssen, sijne huijsvrouw za was.

Toegevoegd: Jan Janssen ??? is voldaan op 30-5-1648? Door zijn schoonvader Lenaert Se-bastiaens. De voocht van Adriaentken Lenaerts is voldaan door haar vader, datum ut supra.

Fol. 27v
Op huijden desen xxiiij januarij 1626 compareerden Jan Janss Vuijst ende heeft voor recht aengenomen van Jan Janssen als voocht van sijn onmondig weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Lijksen Jansdr ende drie voorkijnderen van Lijsken Jans geprocreert bij Peeter Vos.

Toegevoegd: Jan Peterss Vos is voldaan door Huijbert Janssen x laetst weduwe Jan Janss Vuijst, 16-5-1637. Andries Peeterss Vos is voldaan. Anneken Jans, dochter van Jan Janss Vuijst is voldaan.

Fol. 28r
Op huijden desen xxvje januarij compareerden Jan Michiel ende heeft voor recht aengeno-men van Adriaen Aertssen als voocht sijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Lijs-ken Aertsdr geassisteert met Peter Adriaenssen de Roij.

Toegevoegd: Aert Jan Michielss is door zijn vader voldaan, 7-6-1645.

Fol. 28v
Op huijden desen ij martij 1626 compareerden Tonisken Tonissdr weduwe wijlen Claes Le-naertss geassisteert met Jan Toniss, haeren broeder, ende heeft voor recht aengenomen van Bastiaen Willemss als voocht haere twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Claes Lenaertss.

Fol. 29r
Op huijden desen xe marty 1626 compareerden Iken Adriaen Geritsdr Muijser weduwe wijlen Meus Peterss Clad za geassisteert met Faes Jacobss, haeren tegenwoordigen man ende heeft voor recht van Jacob Peterss als voocht aengenomen haer onmondich weeskijnt ge-procreert bij Meus Peterss voorss.

Toegevoegd: op huijden den 29e december anno 1644 compareerden Faes Jacobss ter een-re ende Jacob Meuss wesende dit bovengestelde weeskijnt geassisteert met Jacob Peeterss Clad als voocht ter andere sijde zijn veraccordeert.

Jacob Meeuss is door Vas Jacobss voldaan, 12-11-1647.

Fol. 29v
Op huijden desen ixe aprilis 1626 compareerden voor ons heemraden ondergeschreven Blees Willemss ende heeft voor recht aengenomen van Sebastiaen Peter Corsten als voocht ende Dirck Dirckss als toesiender sijn onmondich weeskijnt geprocreert bij Anneken Petersdr sijne huijsvrouwe za was.

Fol. 30r
Op huijden desen xvje aprilis anno 1626 compareerden Margriet Petersdr geassisteert met Sebastiaen Peter Corsten, haeren broeder, ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Joachimss als voocht geassisteert met Sebastiaen Corneliss Vereijck haere twee onmondig-he twee weeskijnderen geprocreert bij Jacob Adriaenss, haeren man za was.

Fol. 30v
Opten xxvje maij 1626 compareerden Antonis Geldenss ende heeft voor recht van Adriaen Willemss als voocht sijne seven onmondighe weeskijnderen verweckt bij Aentken Gijsen, sijne huijsvrouwe za was.

Toegevoegd: Jan Jacobss Textor x Willemken Tonisdr, Ghijsbrecht Toniss, Gelden Toniss, Tonisken Tonisdr, mitsgaders Adriaen Willems als voocht ende Adriaen Willems als toesien-der over Aentken, Jan, Wouter ende Lijsken Tonis zijn voldaan door Aentken Geldens wedu-we van Tonis Geldenss, 15-4-1637.

Fol. 31r
Op huijden desen xve juni 1626 compareerden Dirck Janss ende heeft voor recht van Adri-aen Dirckss van best als voocht in bijwesen van Adriaen Wouters, woonende tot Huekeling, sijne twee onmondige weeskijnderen geprocreert bij Maeijken Adriaens de Brabersdr.

Fol. 31v
Opten xxije junij anno 1626 compareerden voor heemraden ondergeschreven deersame Me-lis Janss ende heeft voor recht aengenomen van Cornelis Govertss, wonende tot Tilborch als voocht, sijne twee onmondige weeskijnderen geprocreert bij Jenneken Petersdr, sijne huijs-vrouwe za was, int bijwesen van Jenneken Melis, zijn dochter.

Toegevoegd: Jenneken Melis x Mr Jan Geritss vanden Heuvel is voldaan door haar vader, 23-6-1631. Johannis Geritss, schoolmeester op de Made, x van Janneken Melis Janss is vol-daan door zijn schoonvader, 10-6-1636. Claes Meliss is voldaan door zijn vader, 13-5-1646.

Fol. 32r
Op huijden desen xxve junij anno 1626 compareerden Sebastiaen Peterss Boer ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Adriaenss Croij als voocht het onmondig weeskijnt Iken Jorisdr achtergelaten bij Joris Adriaenss de Roij za verweckt bij Maeijken Wouters sijne huijs-vrouw.
In de kop: Maeijken Wouters x Sebastiaen Peterss Boer.

Toegevoegd: Wouter Joris de Roij als voocht van Iken Joris de Roij is voldaan , 20-2-1638.

Fol. 32v
Op huijden desen xxve maij 1626 compareerden Sebastiaen Peterss Boer ende heeft voor recht aengenomen van Lauris Wouterss als voocht sijn onmondig weeskijnt Sebastiaen Se-bastiaenss geprocreert bij Adriaenken Woutersdr, sijne ierste huijsvrouw za was in presentie van de voorss Sebastiaen Sebastiaenss.

Fol. 32v
Opten 18e aprilis 1626 compareerden Wouter Henrickss als voocht vande weeskijnderen van Henrick Janss Vinck, alias Wever, int bijwesen van Adriaen Henrickss Vinck met Tonisken Peters weduwe van Henrick Janss voorss geassisteert met Adriaen Franss Cuijper als toe-siender, alle erffgenamen van Jan henrickss Vinck ter eenre ende Antonis Sebastiaenss Smit ende Adriaen Peterss Bongh x Anneken Adriaensdr tesamen vervangende henne andere susters ende broeders, alhier absent, alle erffgenamen van Maeijken Adriaen Jan Aertsdr , huijsvrouswe za was van Jan Henrickss voorss ter andere sijden en hebben tsamen onder-linghe veraccordeert ende affscheijt gemaeckt.

Fol. 33r
Op huijden desen xve julij anno 1626 compareerden Aentken Adriaensdr weduwe wijlen Jan Joosten za geassisteert met Dirck Janss Mandemakers, haeren ondertrouden man, ende heeft voor recht van Adriaen Berthouts als voocht aengenomen haere drie onmondige wees-kijnderen geprocreert bij Jan Joosten haeren man za was.

Toegevoegd: Dierck Michielsen Smit x Maeijken Jans en Jan Goverts Gijben wednr van Janneken Jans zijn voldaan door Dierck Jans Mandemakers, 11-1-1669

Fol. 33v
Op huijden desen ixe december xvjc sessentwintich compareerden Joost Dirckss van Cam-pen ende heeft voor recht aengenomen van Jan Toniss Praser geassisteert met Aert Jans-sen, sijn swager, sijn onmondich weeskijnt geprocreert ende verweckt bij Maeijken Tonis Prasersdr, sijne huijsvrouwe za was.

Fol. 34r
Op huijden den ije januarij xvjc seven ende twintich compareerden voor ons heemraden on-dergeschreven Anna Jans weduwe wijlen Jan lenaertss za geassisteert met Frans Janss, haeren broeder, ende Willem Cornelis, haeren behoutome, ende heeft voor recht aengeno-men van Sebastiaen Willemss als voocht haere drie onmondige weeskijnderen geprocreert bij Jan Lenaertss, haeren man za was.

Toegevoegd: Antonie Janss, alias Cranaet, is voldaan van zijn vaders goet, 12-12-1633. Op-ten 1e junij 1639 Janneken Jans, int bij wesen van Frans Janss, haeren oom, en Willem Cor-nelis, haeren behoutoom, is door Claes Willemss voldaan.

Fol. 34v
Op huijden desen ije februarij 1627 compareerden voor ons schout ende heemraden onder-geschreven Willem Wouterss ende heeft voor recht aengenomen van Peter Andriess Sloo-ter? als voocht sijne twee onmondige weeskijnderen geprocreert ende verweckt bij Margriet Petersdr, sijne huijsvrouwe za was.

Fol. 34v
Opten xiije aprilis anno 1628 compareerden Corstiaen Aertss ende heeft voor recht aenge-nomen van Geman Franss als voocht sijne vier onmondige weeskijnderen geprocreert ende achtergelaeten bij Lijnken Fransen, sijne huijsvrouwe za was.

Toegevoegd: Frans Corstiaens is voldaan door zijn vader, 11-8-1641. Adriaen Frans Vermeer x Hendricxken Corsten is voldaan door haar vader, 9-12-1646. Wouter Henrickss x Aertken Corsten is voldaan door haar vader, 8-10-16?2

Op xx april 1666 hebben de weduwe en de kijnderen van Corstiaen Aertss ter eenre ende Anneke Corsten (het vierde kind) ter andere zijde een accorrt gesloten.

Fol. 35r
Opten xvje marty anno 1628 compareerden Anneken Bernaertsdr weduwe wijlen Cornelis Adriaenss van Riel geassisteert met Jacob Wouters, haeren gecoren voocht in desen, ende heeft voor recht aengenomen van Aert Bernaertss als volcomen last ende procuratie heb-bende van Aert Peterss Rubbertss, haer onmondich weeskijnt geprocreert ende achtergela-ten bij Cornelis Adriaenss voors, haeren man za was.

Fol. 35v
Rechtelijcke bestedinghe gedaen bij mij Melis Janss van het kijnt van Janneken sijn dochter.
Opten xxviije september anno 1628 compareerden Melis Janss ende heeft rechtelijcke mette heer alhier bestaeijt het jonck kijndt van Janneken Melis sijn dochter verweckt ende gepro-creert soo Janneken endeMelis Janss seggen willen bij Adriaen Janss de Ruijter, dog alhier onbekendt en is tselve ten ophangen vande officier gemijnt bij Anneke Bernaerts.

Fol. 36r
Opten xxixe september anno 1628 compareerden Dirck Peterss Trip en heeft voor recht van Jacob Joost Segerss als voocht aengenomen sijn onmondich weeskijndt geprocreert ende achtergelaten bij Aentken Joosten, sijn huijsvrouwe za was.

Toegevoegd: Joostken Dircx t weeskijnt, oud ca dertig jaren, geassiteert met Peeter Corsten is voldaan door haar vader., 11-8-1657.

Fol. 36v
Opten xxviije februarij anno 1629 compareerden Tuenken Laureijsdr weduwe van Adriaen Lauriss Mick za geassisteert met Gerit Peterss Oertman alias Keel?, haeren tegenwoordige man ende heeft voor recht van Peter Laureijss Mick als voocht aengenomen haere twee on-mondige kijnderen geprocreert ende achtergelaten bij den selven Adriaen Lauriss Mick, haren iersten man voorss, in presentie ende ten overstaen van Sebastiaen Adriaenss Mick, een der selver kijnderen.

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss Mick door Gerit Peters Orlman, 12-12-1643. Sebastiaen Adriaenss heeft aengenomen (van?) Gerit Peterss voorss te alimenteren het veuchte? kijnt vande voorss Bastiaen Adriaenss genaemt Adriaen Bastiaenss, datum ut supra. [heel slecht te lezen].

Fol. 37r
Op huijden desen xje january 1634 compareerden Heijltken Jansdr leste weduwe van Govert Henrickss Vos ende heeft aengenomen geljick sij aenneemt mits desen van Jacob Govertss als voocht ende geassisteert met Adriaen Govertss, sijnen halve broeder, hare drie onmondi-ge naerkijnderen: Dircxken, Janneken en Walburchsken Govertsdr, verweckt in echte bedde bij Govert Henrickss za voorss.

Toegevoegd: Peter Henrickss Timmer x Walburchsken Goverts is voldaan door zijn schoon-moeder, 30-11-1650. Ghijsbrechts Geemans x Dirckxken Goverts ik ook voldaan, 2-1-1654. Govert Cornelis x Janneken Goverts is voldaan, 5-5-1659.

Fol. 37v
Opten xxije december 1633 compareerden Cuentken Crijnen als leste weduwe van Cornelis Cornelis Muijser, haren tweeden man za, geassisteert met Lendert Sebastiaenss ende heeft aengenomen gelijck sij aenneemt mits desen van Jan ??? Gijssen, woonende tot Vlijmen en Stoffel Quirijns, voochden en toesiender van het onmondich weeskijnt van Cornelis Cornelis Muijser verweckt bij Cuentken Quirijns met name Anneken Cornelis.

Toegevoegd: Stoffel Quirijnss is voldaan door Lenaert Bastiaenss, 14-9-1643.

Fol. 38v
Opten xxje december 1634 compareerden Willemken Wouters Maesdr naergelaten weduwe van mr Antonis Bartholomeuss za, in sijn leven schoolmeester tot Cappel, geassisteert met Jan Wouterss Maes, haeren broeder, ende heeft alhier voor recht aengenomen van Cornelis Peterss vander Sa?? Als voocht over haere vier onmondige kijnderen verweckt bij Mr Anto-nie voorss. De kinderen heten: Dries, Lijsken, Bartholomeus en Adriaentken Bartholomeusdr.

Toegevoegd: Bartholomeus Anthonissen, schoolmeester tot Baertwijck, is voldaan, 31-12-1666. Jan Peeterssen wednr van Adriaentken Tonis is voldaan, 3-1-1661. Lijsbeth Tonissen is voldaan op 10-3-1664 voldaan.
Adriaen van der Nadt, soon van Willemken Wouters is ook voldaan, 9-3-1677.

Fol. 39r
Opten xxixe februarij 1635 compareerden Tonisken? Corsten naergelaten weduwe van Anto-nis Jan Corsten, geassisteert met Adriaen Corsten, haeren broeder, ende heeft alhijer voor recht van Corst Jan Corsten als voocht met advijs ende consent van Jan Dirckss van Neder-veen, schouth, als oppercoocht vuer de onmondige binnen Cappel, haerdrie onmondige kijn-deren: Adriaen, Jan ende Janneken Tonis verweckt bijAntonie Corsten, haeren man za.

Fol. 40r
Reeckening ende bewijs ende reliqua voor Adriaen Jacobss van sijne administratie die hij als voocht van wegen Corst Tonis Corsten soone sedert den jaer 1622 gehadt heeft, 18-2-1630.
Daem Joosten en Peter Janss Schaep zijn naeste vrinden.

Fol. 43r
Reeckening ende bewijs ende reliqua voor Cornelis Janss Vos van sijne administratie die hij vuer de gelijcke erffgenamen van Maeijken Jansdr za sijne suster overleden huijsvrouwe van Sebastiaen Willemss inden jaere 1629 tot onlangs gehadt heeft, 2-3-1630.
Present waren Adriaen Hendrickss den Jongen, Adriaen Geldenss en Adriaen Peterss Bongh als mede erffgenamen en toesienders van de weeskinderen.

Toegevoegd: Adriaen Geldenss x Peeterken Jansdr mede namens Henrick Jans Vos is vol-daan, 16-2-1635. Ook betaald aan de kinderen van Adriaen Janss Vos, datum ut supra.
Adriaen Peeters Bongh als voocht van sijn voorkijnderen verwecht bij Maeijken Jans Vos is voldaan, 7-6-1636.
Jan Adriaens Bongh en Jan ??? x Dingentjen Adriaens hebben ontvangen van Adriaen Pee-ters, hun vader, 7-10-1647.

Fol. 46v
Reeckeninghe ende bewijs ende reliqua voor Joost Willemss van sijne administratie die hij over de weeskijnderen van Peeter Handrickss van Gorp verweckt bij Gertruijt Jacobsdr za tzedert den jaere 1626 gehadt heeft, 10-3-1630.
Present waren Peter Jacobss, Daeniel Janss Cleermaecker en Claes Jacobss als oomen.

Toegevoegd: Opten xxje december 1641 bekennen Peeter Geritss x Wouterken Peetersdr en Henrick Peeters, geassisteert met Peeter Henrickss, hun vader, voldaan te zijn van Joost Willems.

Fol. 50r
Reeckeninghe ende bewijs ende reliqua voor Joost Willemss van sijne administratie die hij over de weeskijnderen van Cornelis Jacobss za tzedert den jaer 1626 gehadt heeft, 10-3-1630.
Present was Peter Jacobss als toesiender en Daeniel Janss Cleermaecker en Claes Jacobss als oomen.

Fol. 56r
Reeckeninghe ende bewijs ende reliqua voor Joost Willemss van sijne administratie die hij als voocht van wegen Claes Jacobs tzedert den jaer 1626 gehadt heeft, 10-3-1630.
Present was Peter Jacobss als toesiender en Daeniel Janss Cleermaecker en Claes Jacobss als oomen.

Fol. 64r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Peeter Handrickss van Gorp van sijne administratie die hij als voocht over de onmondige weeskijnderen van Sebastiaen Handrickss, zijnen broe-der za tzedert den jaere 1628 gehadt heeft, 11-4-1630.
Present waren Dries Peterss als toesiender ende Dirck Peterss als oom.

Fol. 69r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeve, voor sijne administratie die hij als toesiender tzedert den jaer 1628 offe over voorgaende reeckeninghe gehadt heeft, 11-4-1630.
Present waren Peter Hendrickss als voocht en Dirck Peterss als oom.

Toegevoegd: Andries moet aan zijn moeder Anneke Adriaens geld betalen.

Fol. 70r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Adriaen Joachimss den Ouden van sijne administra-tie die hij als voocht ende Dirck Adriaenss Quirijns als toesiender over het weeskijndt van Handrick Handrickss vander Maes tzedert den jaere 1626 gehadt heeft, 12-1-1632.

Toegevoegd: Jan Adriaenss de Bie x Lijsbeth Hendrickss is voldaan, [datum niet leesbaar, valt net buiten de foto]

Fol. 77r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Dirck Adriaenss Quirijns als voocht over het wees-kijndt van Handrick Handrickss vander Maes za van sijner administratie die hij las voocht al-leen tzedert den jaere 1626 gehadt heeft, 16-1-1632.
Present waren Dirck Adriaenss Quirijns als voocht ende Dircxken Peters, grootmoeder, en het weeskint voorss.

Toegevoegd: Jan Adriaenss de Bie x Lijsbeth Hendrickss is voldaan, 3-3-1638.

Fol. 79r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Peter Jan Gerits Schaep van sijne administratie die hij als voocht vanwege Lijsken Govert Dirck Corstendr, sijnder huijsvrouwe suster, tzedert den jaere 1627 gehadt heeft, 23-1-1632.
Present was Daem Joosten als toesiender.

Fol. 85r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Jacob Peterss Rommen van sijne administratie die hij als voocht (naer sijne generale verkenninge inde Vrijhoeve gedaen) gehadt heeft van we-gen der weeskijnderen achtergelaeten bij Gerit Peterss Rommen geprocreert bij Janneken Claes Huijben, sijne huijsvrouw, van het versterf d’selve weeskijnderen door overlijden van peter Janss Rommen heuren bestevader aengecomen, voor recht gepasseert desen xxiiije martij 1633.
Present waren Antonis Claes Huijben ende Sebastiaen Peter Corsten.

Fol. 87v
Opten xxje januarij anno 1636 compareerden Adries Aerts Goosens heeft voor recht alhijer aengenomen van Cornelis Janss Luess? als grootvader ende voocht van het naergelaten weeskijnt van Adriaen Andriess.

Toegevoegd: Bastiaen Adriaen Driess x wed Bastiaen Driess is voldaan van de erffgenamen van Lijsken Aerts laetst huijsvrouw van Andries Aert Goosens, 10-2-1663.

Fol. 88r
Opten xxje januarij 1636 compareerden voor ons hemraders van Sgrevelduijn Cappel onder genommeert de eerbaere Dingentken Jacobsdr weduwe van Daemel Janss Cleermaeker za geassisteert met Jan Adamss van Poppel ende heeft voor recht aengenomen van Peter Janss van Son als voocht over haere kijnderen verweckt in echte bedde bij Daemel Janss voorss haere vier onmondige kijnderen: Geertruijt, Jan , Maeijken ende Jacob Danijelss.

Fol. 89r
Opten xxje januarij anno 1636 compareerden voor ons schout ende hemraders van Sgre-velduijn Cappel ondergenommeert d’eerbaere Sijken Vas Janss [van Hanc] weduwe van Adriaen Gijsbrecht Clau za, in bijwesen van Tonis Ariaens?? ???, haeren swaeger, ende heeft voor recht aengenomen gelijck sij aenneemt midts desen van Steven Huijbrechtss als voocht over haere vier onmondige kijnderen: Huijbrecht, Lijsken, Willemken ende Vas Adriaens, hae-re vier kijnderen ende dat ten overstaen van Cornelis Vass als toesiender over de voorss kijn-deren.

Toegevoegd: Adriaen Tonissen x Lijsken Adriaenss Clau, Henrick Peeterss x Willemken Adriaenss, mitsgaders Huijbrecht Clau zijn voldaan door Steven Huijbrechtss Clau, 22-1-165? ???.

Fol. 89v
Opten xxje februarij 1637 compareerden Frans Janss Stam als laetste weduwenaer van Heijlken Marcelisdr ende heeft voor recht van Dirck Dirckss Melen als voocht ende Claes Meertens als toesiender over Frans Janss kijnderen verweckt bij Heijltken Mercelis voorn ende dat met consent van Adriaen Joachimss als stadthouder door absentio vanden officier als oppervoocht van alle wesen binnen Cappel voorn aengenomen sijn drije kijnderen: Geert-ken, Janneken ende Heijltken Franss.

Toegevoegd: opten 1e meij 1644 compareerden Claes Willemss ende Willem Cornelis, woonende inde Vrijhoeve, staan borg voor de alimantatie door Frans Janss Stam.
Sijmen Aerden x Geerken Frans ende Janneken Frans zijn voldaan door Willem Wouters weeu, 15-2-1656.

Fol. 90r
Opten xxje februarij 1637 compareerden Frans Janss Stam als laetste weduwenaer van Heijlken Marcelisdr ter eenre ende Willem Wouterss als voocht ende Dirck Dirckss Melen in bij wesen van Claes Meertens als toesiender over het onmondig weeskint van Jan Wouterss verweckt bij Heijltken Mercelis voorn: Dirck Janss Rues ter andere zijde ende sijn met alle vrintschap metten anderen veraccordeert.

Toegevoegd: Willem Wouterss als voocht van het onmondich kint van Jan Wouterss is vol-daan door Frans Janss Stam, .

Fol. 91r
Opten vje februarij compareerden voor ons stadthouder door absentie vanden officier ende hemraders van Sgrevelduijn Cappel d’eersame Geerit Hendrickss Snijder, woonende inde Nieustraet, als weduwenaer van Maeijken Willemss, sijne ierste huijsvrou za ende heeft alhier van Jan Willemssen als bloetvoocht over sijn drije onmondige kijnderen verweckt bij Maeijken Willemss voorss: Dirck, Heeltken ende Janneken Geeritsdr aengenomen.

Fol. 91v
Opten vje februarij 1637 compareerden Gerit Hendrickss Snijder laetst weduwenaer van Aentken Ruttendr ende heeft, met advijs ende consent vanden stadthouder als last hebbende vanden officier als oppervoocht van alle weesen binnen Cappel, van Antonis Rutten, woonende tot Sprangh, als voocht over sijne onmondige kijnderen verweckt bij Aentken Rut-ten voorn za: Maeijken ende Heijltken Geritsdr aengenomen.

Fol. 92r
Compareerde Adriaen Joost Ghijben ende heeft voor recht van Bastiaen Peterss Boer als voocht ende Frans Ffranss Vermeer als toesiender over sijne vier onmondige weeskijnderen: Adriaen, Peeter, Tonis ende Anneken Adriaensdr verweckt in echt bij Janneken Ariensdr za (aengenomen) sijne kijnderen.

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss, soone vande voorn Adriaen Joosten is voldaan door zijn vader, 27-5-1654. Bastiaen Peters Boer als gerechte voocht van de voorn kijnderen bekent, volgens een akte van 24-4-1645 te Sprang heeft Adriaen Joosten heeft een onderpant gestelt, dat dit onderpant ontslagen is, 6-8-1659.

Peeter Bastiaenss Boer is voldaan, 21-6-1652.

Fol. 93r
Opten xvje maij 1637 compareerde Meetken Tonis vander Maesdr weduwe van Cornelis Commertss geasssisteert met Cornelis Willemss, haere neve, ende Peter Tonis vander Maes, haeren broeder, ende heeft voor recht alhier aengenomen van Bastiaen Commertss als voocht over de twee kijnderen van Meetken Tonis voorn verweckt bij Cornelis Commertss voorn, in bijwesen van Huijbrecht Commertss als mede oom vande voors kijnderen: Pieternel ende Anneken Cornelisdr, haer twwe kijnderen.

Toegevoegd: Ghijsbrecht Geritss x Pieternel Cornelis is voldaan door Jan Peeterss van Lis-hout?, 6-10-1655.
Anneken Cornelis is voldaan door Jan Peeters van Lishout?, sijne [?] schoonvader, 20-12-1660.

Fol. 93v
Opten xiij decembris anno 1638 vobareerde Anneken Frans dr naergelaten weduwe van Wouter Toniss Duijser geassisteert met Willem Peeter Corsten, haren tegenwoordige man, ende heeft voor recht alhier van Bastiaen Toniss Duijser als voocht over het naergelaten weeskijnt van Wouter Toniss voorss verweckt bij Anneken Fransdr voorss haere voorss kijnt: Stijntken Wouters aengenomen.

Fol. 94v
Opten 9 november anno 1638 compareerde Cornelis Michielss, woonende tot Cappel, ende heeft voor recht alhier van Paulis Vreijss als voocht over sijne kijndere verweckt in echte bedde bij Peeterken Vreijsdr aengenomen sijne voorss kijnderen.

Toegevoegd: Henrick Michielss en Paulis Vreijs zijn voldaan door Aentken Geldens weeu, 5-8-1647

Fol. 95r
Opten 17 januarij 1639 compareerde Claesken Jans ??? laetst weduwe van Jan Janss van Riel za geassisteert met Huijbrecht Janss, haren tegenwoordige man, ende heeft alhijer voor recht van Peeter Janss Cammer als toesiender over de vier naerkijnderen van Jan Janss van Riel: Grietken, Eltken, Jan ende Mathijs Janss verweckt in echte bedde bij Chielken Janss voorss.

Toegevoegd: Anneken [?] Jans geassisteert met Peter Jans van Riel als voocht is voldaan door Huijbrecht Janss, 31-10-1644.
Op huijden desen xxvj ??? 1648 compareerden Huijbrechts Janss ??? ende Claesken Jans, sijne tegenwoordiche huijsvrouw verklaren dat de voorkijnderen van Jan Janss van Riel ver-weckt bij Claesken elk een bepaald bedrag krijgen.
Mathijs Janssen is voldaan door Huijbrecht Janss, 23-11-1668.
Grietjen? Jans wed van Jan Cornelis Vos is voldaan, 17-4-1669.

Fol. 96r
Opten iiij junij anno 1639 compareerden Maeijken Adriaens de Roijdr weduwe van Bastiaen Bastiaenss Boer geassisteert met Adriaen Adriaenss de Roij, haren vader, ende Wouter Janss, hare neve, ende heeft voor recht alhier van Bastiaen Peeterss Boer als voocht aenge-nomen haer twee kijnderen, verweckt in echte bedde bij Bastiaen Bastiaenss, haren man za-liger: Adriaentken ende Tonis Bastiaenss.

Toegevoegd: Dierck Andriessen Sagemans x Adriaentken Bastiaenss Boer is voldaan op 5-1-1665. Quitantie als los vel aanwezig Ferdinand Baltus vander Sterre x Maeijken Adriaenss is voldaan, 4-2-1667.

Fol. 96v
Opten xij meert anno 1640 compareerden Heltken Adriaenss weduwe van Paulis Janss za geassisteert met Willem Wouterss haren tegenwoordigie man ende heeft voor recht aenge-nomen van Vreijs Jan Adriaenss Lapper als voocht ende oom, in bijwesen van Adriaen Janss de Lois, de kijnder bestevader, haerde twee kinderen: Neeltken ende Willemken Paulisdr.

Opten 8e october anno 1640 compareerden Pleuntken Peeters als getrout hebbende gehadt Jan Joost Vreijsen geassisteert met Govert Peeterss, haeren ondertrouwden man, ende heeft voor recht alhijer aengenomen gelijck sij aennempt midtsdesen van Cornelis Jan Wijten als voocht ende Adriaen Peeterss Spoel als toesiender haer onmondich weeskijnt: Joost.

Fol. 97v
Opten 28 november anno 1640 compareerden Dircxken Willems weduwe van Peeter Ghijs-brechtss za geassisteert met Willem Dirckss, haren vader, ende heeft alhijer voor recht aen-genomen van Adriaen Gijsbrechtss als voocht over twee onmondige weeskijnderen van Pee-ter Ghijsbrechtss verweckt bij Dircxken Willems: Maeijken ende Tonisken Peeterss.

Toegevoegd: Corstiaen Janss x Maeijken Peeters is voldaan, 1-2-1660.Theuntjen Peeters is voldaan op 23-1-1668.

Fol. 98r
Opten 8 februarij 1641 compareerden Corst Aertss wednr van Sijken Dircxdr ende heeft voor recht alhijer aengenomen van Anthonis Dirckss Melen den Ouden sijne drije onmondige kijn-deren verweckt in echte bedde bij Sijken Dircx voorn: Dirk, Peeter ende Jan Corsten.

Toegevoegd: Dirck ende Jan Corsten zijn voldaan door de weeu van Corstiaen Aertss, 19-4-1661. Peeter Corsten Lotthen is voldaan, 22-2-1662.

Fol. 98v
Opten 19 meert 1641 compareerden Peerken Ghijsbrechtss naergelaten weduwe van gelden Adriaenss geasissteert met Ghijsbrecht Adriaen Vreijss, haren vader, ende heeft voor recht alhijer aengenomen van Adriaen Geldenss als grootvader ende voocht vande naergelaten kijnderen van Gelden Adriaenss verweckt in echte bedde bij Peerken Ghijsbrechts voorn hae-re twee onmondige kijnderen: Willem ende Grietken Geldens.

Toegevoegd: opten 14e meert 1651 soo sijn Adriaen Geldens als grootvader ende voocht van de twee kijnderen ter eenre ende Dirck Corsten x Peeterken Gijsbrechts, moeder voorn, ter andere sijden tesamen veraccordeert.
Willem Geldens is voldaan op 14-1-1662. Grietken is voldaan 1-2-1669?

Fol. 99r
Opten v januarij anno 1641 compareerden Peeter Mertenss wednr van Gericken Ghijs-brechtsdr ende heeft alhijer voor recht aengenomen gelijck sij aennempt midtsdesen van Ghijsbrecht Peeterss Pauwelssen als bestevader ende voocht over het onmondich weeskijnt van Gericken Ghijsbrechts voorn verweckt in echte bedde bij Peeter Meertenss voorss: Geertruijt Peetersdr, sijn voorss onmondich weeskijnt.

Fol. 100r
Staet ende inventaris overgelevert bij Meetken Tonis vander Maesdr naergelaten weduwe laetsmael van Jacob Janss Cluijter za, 15e november 1642.

Fol. 101r
Opten 15e november anno 1642 compareerden bij Meetken Tonis vander Maesdr laetste we-duwe van Jacob Janss Cluijter za ende heeft voor recht alhijer aengenomen van Peeter Janss Cluijter als voocht in bijwesen van Peeter Tonis als toesiender haer twee kijnderen verweckt bij Jacob Janss voorss: Anneken ende Tonisken Jacobs.

Toegevoegd: Corstiaen Willemsen Cles x Teunisken Jacobs Cluijter is voldaan door Jan Pee-ters van Lieshout, de schoonvader [= stiefvader] van Teunisken, van het vaderlick ende sus-terlijck goet, 18-2-1663.
Quitantie als los vel aanwezig: Ondertekent door Corstiaen Willemsen Klies.

Fol. 102r
Op 17 november 1642 compareerden Janneken Jans weduwe van Adriaen Hendrickss Vinck ende heeft voor recht alhijer aengenomen van Willem Aertss als betrouden oom van hare kijnderen verweckt bij Adriaen Hendrickss voorss ende Commer Frans ende Joris Wou-terss als neve der voorss kijnderen, haer vijf onmondige weeskijnderen verweckt als boven.

Fol. 103v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Antonis Joosten als voocht ende Peeter Tonis als toesiender over de kijnderen van Baeijen Joosten ende dat van sijne administratie ende be-wijnt als den voornt voocht tzedert den 17e december 1634 tot den jaere 1641 incluijs over de voorss kijnderen gehadt heeft, 20-11-1641.
Present waren Jacob Peterss Rommen ende Peter Corsten.

Fol. 109v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Antonis Joosten als gewesene voocht over Hendrick Baeijens van sijne administratie ende bewijnt als den voornt voocht over den voornt Hendrick tzedert den lesten reeckeninge in dato den xxxe december 1641 tot dan incluijs gehadt heeft.

Fol. 111r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Peeter Laurissen als voocht ende Cornelis Vas Janss als toesiender over de onmondige kijnderen van Antonis Adriaens Leue verweckt in echte bedde bij Ton isken Vas Jansdr ende dat van hare administratie als sij administrateurs tzedert overlijden van Tonis Adriaenss, de voorss kijnderen vader, gehadt heeft, 18-3-1643.

Fol. 122r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Cornelis Vas Janss als (voocht) over de naergelaten weeskijnderen van Antonis Adriaens Leue verweckt in echte bedde bij Tonisken Vas Jansdr van sijne administratie ende bewijnt als den voorn voocht vande goederen, de voorss kijn-deren aenbestorven van Maeijken Tonis, hare grootmoeder, tzedert affsterven der selver ge-hadt heeft, 18-3-1643.
Present was Peter Lauriss als voocht

Fol. 125v
Opten iij meert anno 1643 compareerden Lijsbeth Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen za geassisteert met Wouter Janssen, schout tot Waspijck, ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Lauriss Verhoeven als vercoren voocht vant naergelaten weeskijnt van Jacob Peeterss voorss verweckt bij Lijsbeth Janss voornt: Peeter Jacobss.

Toegevoegd: opten ije december anno 1643 compareerden Lijsbeth Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen za verklaart dat haar kijnt Peeter Jacobss recht heeft op een stuk grond.

Fol. 126r
Opten je december 164? Soo hebben Denis Janss de Haen, de gewesen voocht van Ghijs-brecht Peeterss de Haen ter eenre en Ghijsbrecht Peeterss de Haen ter andere sijden haer reeckeninge ende liquidatie.

Fol. 126r
Opten xxe februarij 1644 compareerden Maeijken Cornelis weduwe wijlen Dingeman Lauriss, woonende tot Cappel, geassisteert met Adriaen Corneliss Smit, haeren oom, ende heeft voor recht aengenomen van Jan Lauriss als gerechte bloetvoocht haere vier onmondige kijnderen: Cornelis, Maeijken, Adriaentken ende Lijntken Dingemans verweckt bij Dingeman Lauriss voornt.

Toegevoegd: Adriaen Cornelis Vos x Maria Dingeman is voldaan, 22-2-1660.
Jan Elisen? x Adriaentken Dingemans is voldaan, 21-10-1661.
Teunis Handricx x Lijntken Dingemans mitsgaders Cornelis Dingemans zijn voldaan, 5-11-1671.
Los vel bij folio 129r: Cornelis Dingemans laat weten voldaan te zijn en niet te kunnen komen.

Fol. 126v
Opten ije meert anno 1645 compareerden Peeterken Cornelis Back weduwe van Adriaen Ghijsbrechtss za ende heeft voor recht aengenomen van Ghijsbrecht Adriaen Vreijss als voocht ende Henrick Cornelis Back als toesiender haere drie onmondige weeskijnderen ver-weckt bij Adriaen Ghijsbrechtss voorss.

Fol. 127r
Copie
Compareerden coor mij Jan van Wesel, notaris openbaer tot Bergen opten Zoom Baltus Hen-rickss Panen, schipper poorter deser stadt, als oom ende naeste bloetvoocht vande moeder-lijcke sijde vande drie naergelaten minderjarige kinderen van wijlen Elisabet Henrickss Panen, sijne suster, daer vader aff is Mr Pieter Broeders, schoolmeester tot Cappel inde Langhstraet ende heeft wel ende volcomentlijck geconstitueert machtich gemaeckt ende in sijn stede ge-stelt gelijck hij constitueert, maeckt machtich ende stelt in sijne stede bij desen Bastjaen Franss Boeser, inwoonder tot Capelle voorss, sijne cosijn. Gevende d’selve Bastjaen Boeser absoluten last om namens Baltus de voogdijschap van de drie kinderen van zijn zus aen te nemen.

Fol. 127v
Opten ixe meert 1645 compareerden Mr Pieter Broeders, tegewoordig schoolmeester tot Cappel, weduwe van wijlen Elisabeth Henricx Panendr, sijne huijsvrou za ende heeft voor recht aengenomen van Bastjaen Franss Boeser als last ende procuratie hebbende van Bast-jaen Henricks Panen, schipper porten der stadt Bergen op Soom, als oom ende naeste bloet-voocht vande moederlijcke sijde vande drie naergelaten onmondige kijnderen van Elisabet Henricx za voorss verweckt in echte bedde bij Mr Pieter broeders voornt, de voorss sijne drie kijnderen.

Toegevoegd: Adriaen ende Hendrick Broeders soo voor haer selven ende als erffgenamen van onsen broeder Jan Broeders bekennen door handen van Adriaen de Roij voldaan te zijn, 18-3-1680
Zij zijn ook voldaan door de weduwe ende naerkinderen van Pieter Broeders, datum ut supra.

Fol. 129r
Inventaris gemaeckt bij Mae Sip Janss dochter weduwe wijlen Jacob Joost Ghijben ende dat van alle die erffelijcke ende haeffelijcke goederen die Jacob Joosten za met Maken Janss dochter te sammen beseten hebben ende Jacob Joostss met de dood ontruijmpt ende ach-tergelaten heeft.

Fol. 134r
Op huijden desen xve december anno 1645 compareerden Maeijken Jansdr naergelaten weeu laetstmael van Jacob Joosten met haer geassisteert Lauris Adriaenss Raeijmaecker, haeren swager, ende Jan Dieliss, haren broeder, ter eenre ende Peter Joost Ghijben als vocht ende Aert Janss als toesiender mitsgaders den officier als oppervoocht over de twee voor-kijnderen van Jacob Joosten voors verweckt in echte bedde bij Jenneken Janss: Tonij ende Neeltken Jacobs ende deselve mede present ter andere sijde ende sijn met maelcanderen in alle vrintschappen veraccordeert.

Toegevoegd: Willem Wouters van Aelst? x Neeltken Jacobs is voldaan, 29-10-1650.
Antonij Jacobs Valck in bijwesen van Aert Janss Mouthaen, zijn oom, is voldaan, 12-11-1652.

Fol. 134v
Ten voorss dage compareerden Maijken Jansdr laetsten weeu van Jacob Joost Ghijben met haer geassisteert Lauris Adriaenss Raeijmaecker, haeren swager, ende heeft voor recht aen-genomen van Peeter Joost Ghijben als voocht ende Jan Dieliss als toesiender haer twee on-mondige weeskijnderen: Joost ende Janneken Jacobs verweckt in echte bedde bij Jacob Joosten voornt.

Toegevoegd: Erit Janss x Janneken Joost Gijben is voldaan door Maeijken Jans, 23-1-1655
Erit Janss wednr Janneken Joosten za mede namens Willem Wouterssen van Aelst als erffgenamen van Joost Jacobs Valck, zijn voldaan.

Fol. 135v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Adriaen Lauriss Verhoeven als vercoren bloetvoocht ende Adriaen Henrickss Molder als toesiender over de kijnderen van Jacob Peeterss Rom-men verweckt in echte bedde bij Willemken Meertensdr de voorss kijnderen vader ende moeder za ende dat van haere administratie als sij over de voorss kijnderen gehadt hebben, in presentie van Aert Pauliss van Drongelen x Geriken Jacobss, 9-6-1645.

Fol. 142r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Peeter Lauriss als voocht ende Cornelis Vas Janss als toesiender over de kijnderen van Anthonie Adriaenss Leur za ende Tonisken Vas Jans sijnder huijsvrouwe ende dat van haere administratie als hij voochttzedert de laetste reec-keninge voor recht van Cappel in dato den xviij meert xvjc ende drie en veertich over de voorss kijnderen gehadt hebben, int bijwesen van Cornelis Vass Vermeulen als toesiender als toesiender en Jan Peeterss Orlman x Janneken Tonis, [geen datum].

Fol. 153r
Inventaris voor recht overgelevert bij Adriaen Jacobs Corp, naergelaten wednr van Lijsken Ewouts za ende dat van alle de goederen, meubelen, actie, crediten in en vuijtgaende schul-den ende is als volght opten xij junij 1648.

Fol. 153v
Des voorss dage compareerden Adriaen Jacobs Corp, naergelaten wednr wijlen Lijsken Ewouts, sijne huijsvrouwe za ende heeft voor recht aengenomen als hij aenneempt mitsdesen van Aert Ewit als voocht ende Jacob Adriaenss Corp als toesiender sijne drie onmondige kijn-deren verweckt bij Lijsken Eeuwits voorss.

Toegevoegd: Aert Ewits als oom vande voorss kijnderen is voldaan door Jacob Adriaenss Corp, grootvader, 22-5-1653.

Fol. 154r
Inventaris aengebracht bij Ghijsbrecht Govertss weeu wijlen Tonisken Jans ende dat van alle de erffelijcke ende haeffelijcke goederen als Ghijsbrecht Govertss met Tonisken Jans, sijne huijsvrou, beseten heeft ende bij haer metter doot ontruijmt ende achtergelaten.

Fol. 154v
Opten xx junij 1649 compareerden Ghijsbrecht Govertss weduwe van Tonisken Jans za ende heeft voor recht aebgenomen als hij aenneempt mits desen van Jan Dirckss van nederveen als oppervoocht ende als procuratie hebbende van Henrick Peeterss als bloetvoocht ende Tonis Dirckss als toesiender over sijne seven onmondige weeskijnderen verweckt als boven.

Fol. 155v
Opten je december 1648 compareerden Anthonis Janss de Leeu wednr van Neeltken Corne-lis za ende heeft voor recht aengenomen als hij aenneempt mits desen van Anthonis Janss Cuijper als voocht ende Jan Lauriss als toesiender van des moederlijcke sijde sijne seven onmondige weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Neeltken Lauriss voorss.

In de kantlijn: Adriaen Adams x Adriaentje Tonis is voldaan, 1-2-1661.

Toegevoegd: Jan Teunissen de Leeu, Maeijken Teunis de Leeu ende Joost Teunis de Leeu zijn voldaan door hun vader vanwege het overlijden van Arijen Teunissen de Leeu, 24-4-1665.
Jan Peeterss van Huijckes? x Willemken Tonis de Leeu ende Dierck Peeterss Huijckes? x Jenneken Tonis de Leeu zijn voldaan volgens Quirijn? Tonis de Leeu, hun swaeger, dato voorss.

Fol. 156r
Ten voorss dage compareerde Antonis Janss de Leeu wednr voorss ter eenre ende Anthonis Janss Cuijper ende Tonis Roeloffsen x Tuentken Jans, sijnde als voorvoorkijndere van Neeltken Cornelis verweckt bij Jan Tuenis Cuijper ter andere sijde ende sijn in alle vrint-schappen veraccordeert.

Toegevoegd: Antonis Janss Cuijper is voldaan door zijn schoonvader [=stiefvader], 21-4-1649.

Fol. 156r
Inventaris overgelevert bij Heijltken Cornelis weduwe van Wijnant Aelbrechtss van alle de de erffelijcke ende haeffelijcke goederen, imboel, huijsraet, gout, silver, gemunt ende ongemunt als wat des voors Wijnant Aelbrechts met Heijltken Cornelis beseten heeft ende bij hem met-ter doot geruijmt ende achtergelaten ende bij haer alnoch tegenwoordigh besittende.

In de kantlijn: Adriaen Geldens x Heijltken Cornelis is is voldaan, 19-9-1659

Fol. 157r
Opten xxe februarij 1649 compareerden Antonij Hendrickss Timmer weduwe wijlen Neeltken Wijnandt za ende heeft voor recht aengenomen van Aelbrecht Wijnandt als voocht ende den officier als oppervoocht vander twee onmondige kijnderen geprocreert bij Neeltken Wijnandts voorschreven.

In de kantlijn: De huisvrouw van Antonij Timmers is voldaan, 11-6-1663. Jan ende Eltjen An-tonis Timmer zijn voldaan, 7-5-1668.

Fol. 157v
Opten xxj februarij 1649 compareerden Andries Aert Goosen wednr latstmael van Peeterken Cornelisdr za ende heeft voor recht aebgenomen van bastiaen Corneliss als voocht ende Cornelis Bastiaenss als grootvader sijne vier onmondige weeskijnderen verweckt bij Peeter-ken Cornelis voorss.

Fol. 158r
Opten xe april 1649 compareerden Aentken Cornelis weduwe van Jan Wouterss Maes met haer geassisteert Cornelis Jan Claess, haeren vader, ende heeft voor recht aengenomen van Wouter Willemss Maes als voocht haere vijff kijnderen verweckt bij Jan Wouterss voorss.

Fol. 159r
Staet ende inventaris overgelevert bij Peeter Henrickss Timmer naergelaten wednr van Geri-ken Adriaens ende dat van alle de erffelijcke ende haeffelijcke imboel, huijsraet, actie, credi-ten, in ende vuijtgaende schulden achtergelaten bij Geriken Adriaenss voornt ende bij Peeter Henrickss Timmer alnoch tegenwoordich besittende.

Fol. 160v
Opten ije junij 1649 compareerden Peeter Henrickss Timmer wednr van Geriken Adriaens, sijn gewese huijsvrouw ende heeft voor recht aengenomen van Michiel Adriaenss in bijwesen van Aert Adriaenss als voocht sijne drie onmondige weeskijnderen: Adriaentken, Dingentken ende Jan Peeterss verweckt in echte bedde bij Geriken Adriaens voors.

In de kantlijn: Opten xxve januarij 1659 compareerden Peeter Henrickss Timmer ende heeft ot voldoeninge van Henrcik Toniss, sijnen swager, van dese aenneminge overgegeven een stuk land.

Gijsbrecht Geemans als getrouwd hebbende Dingentje Peeters Timmer is voldaan, 18-11-1676

Toegevoegd: Jan Peeterss Timmer is voldaan, 27-4-1670

Fol. 161r
Opten 29 september 1649 compareerden Peeter Bastiaenss van Gorp wednr van Anneken Dircx Hagedr in bijwesen van Andries Peeters ende Dirck Peeters, zijnen oomen, ter eenre mitgaders Dirck hage als voocht ende grootvader van twee onmondige kijnderen van Peeter Bastiaenss voorn verweckt als voors ende Abram Janss Spranger als toesiender ter andere sijden ende sijn met maelkanderen in alle vrintschap veraccordeert.

Fol. 162r
Opten 9e october 1649 soo hebben Peeter Bastiaenss van Gorp wednr van za Anneken Dirckx Hagensdr ter eenre ende Dirck Hagen als grootvader ende voocht ende Abram Janss als toesiender over de twee onmondige kijnderen van Peeter Bastiaenss voorn verweckt bij sijnder voorss huijsvrou ter andere sijde met maelcanderen gelequideert.

Toegevoegd: Pieter Verhoff x Geerken van Gorp ende ??? Jacobss vander Wal x Anna van Gorp zijn voldaan door handen van de erffgenamen van tweede bedde geprocureert bij Maeijken ??? Melinar.

In de kantlijn: Peter van Gorp is voldaan, 22-12-1676.

Fol. 162v
Opten xve december 1649 compareerde Adriaen Adriaens de Roij wednr wijlen Theodora Hermens ende heeft voor recht aengenomen als sij aenneempt mitdesen van Aert Hermens als voocht met assistentie van Hermen Aertss als grootvader mitsgaders Ferdinandus Baltuss als toesiender des moederlijcke sijde over het weeskint van Theodora Hermens voorss ver-weckt bij Adriaen Adriaenssde Roij voorss sijn voors onmondige weeskint: Peeter Adriaens de Roij.

Toegevoegd: Peeter is voldaan door zijn vader, 22-12-1666.

Fol. 1643v
Inventaris doen Maecken ende bij Huijbrecht Janss Rijcken weduwenaer van Anneken Jans Cuijl ende dat van alle goederen, incomende ende vuijtgaende schulden als bij Huijbrecht Janss naer overlijden van sijn huijsvrou bevonden sijn.

Fol. 164
Opten xvje januarij anno 1652 compareerden Huijbrecht Janss Rijcken, schipper, als getrouwt sijnde geweest met Anneken Jans Cuijldr ende heeft alhijer voor recht aengenomen als hij aenneempt mitsdesen van Wouter Janss Rijcken ende Gerit Wouterss als voochden ende toesienders in bij wesen van Sijken Janss als grootmoeder sijne vier onmondige kijnderen verweckt bij Anneken Jans sijne ierste huijsvrou za voornt: Joannis, Cornelis, Mari ende So-phia.

Fol. 165r
Copie
Compareerden voor ons schouth ende hemraders des ambacht van Sprangh onder genomi-neert Adriaen Joosten, schipper, onze ingesetenen nabeur ende heeft ten verzoecke van Bastiaen Pieterss Boer als bloetvoocht van sijne onmondige weeskinderen die hij Adriaen Joosten verweckt heeft in echte bedde bij Jenniken Adriaendr, sijne overleden huijsvrou za ende dat ten behoeve van deselffs weeskinderen tot speciale waerborgh stelt, 4-8-1659