Selecteer een pagina

Akte 1
Beneden ƒ 2000
Heeden den 15e februarij 1791 compareerde Anthonij Treffers, Baardwijk, en Louwerens An-thonij van Dijk, beijde namens Adriaan Treffers, Middelburg, en Jacoba Treffers, Vlissingen, procuratie 18-12-1790 voor notaris Jean André Peres, Wouterke Treffers weduwe Dirk Sprangers en Christoffel Treffers, zij gaan uit van de kate van 26-1-1791. Daarnaast Wouter Havelaar namens Adriana Treffers, hun zuster, x David de Vries, Rotterdam.
Zij willen de onverdeelde effecten verdelen. Dan volgt een lijst met bezittingen.

Akte 2
Heeden den 19e februarij 1791 compareerde Hendrik Oerlemans, oud 25 jaar, en verklaart op verzoek van Adriaan van Tets van Goudriaan, ballieuw van Zuijtholland, dat hij december 1790 op verzoek van Hendrik van Dongen, woonende aan het huijs van Gerrit Duijts, zijn rog-ge heeft helpen dorsen en daags voor kerst 15 vatt rogge naar mulder Verhaagen te Waalwijk heeft gebracht.

Akte 3
Heeden den 21e februarij 1791 compareerde Willem Andriesz, 47 jaar, en verklaart dat gister-avond in zijn huijs waren Jan de Haan, Govert Klis, Simon Klis en Jan Langermans. Even later kwam Wouter Meijer en die kreeg ruzie met Jan de Haan over een stukje land. Jan en Wouter gaan weg. Later blijkt Jan de Haan een snee in zijn gezicht te hebben. Niemand heeft iets gezien.

Anthonij van Zelst, Ketsheuvel, bevestigt bovenstaand verhaal.

Akte 4
Heeden den 21e februarij 1791 compareerden Jan de Haan, 30 jaar, Govert Klis, 56 jaar, Si-mon Klis, 40 jaar, en Jan Langermans, 38 jaar. Zij bevestigen het verhaal uit akte 3.

Akte 5
Op den 19e april 1791 compareerde Wouterke van der Wiel, 21 jaar, verklaart dat zij van 3 mei tot 3 november als dienstmaagd ten huijse van Nicolaas de Kooning, makelaar te Rotter-dam, heeft gewoond en door Nicolaas zwanger is gemaakt. Vanaf 3 november is zij in dienst geweest bij de weduwe den hartog. Daar moest zij op 3 maart vertrekken vanwege de zwan-gerschap. Na veel moeite heeft de Kooning ƒ 170,00 aangeboden. Zij heeft nog een akte on-dertekend maar weet niet meer wat de inhoud was.

Akte 6
Op den twaalfde augustus 1791 compareerden Christina de Gester als moeder van Wouterke van der Wiel verklaart dat de akte bij notaris Jan Hubrecht lentfrinck te Rotterdam, betreffen-de het kind waarvan Wouterke op 27-5-1791 is bevallen, behoorlijk is voorgelesen.
De akte van 19-4-1791 waarin Wouterke de vader noemt wordt teniet gedaan.

Akte 7
Willem Bosch x [niets ingevuld] Hubert wil zijn huijs aan de meest biedende verkopen. Daarna volgen de voorwaarden. Op 21-12-1791 voor ƒ 3000,- afgeslagen.

Akte 8
Staat en inventaris van alle zodanige papieren, actes etc toebehoorende aan de secretaris van Sprang: Govert van Oerlemans, overleden op 5-12-1791. Hij was getrouwd met Engelina Vos, 23-12-1791.

Akte 9
Amplicatie inventaris van alle zodanige papieren, actes etc toebehoorende aan de secretaris van Sprang: Govert van Oerlemans, overleden op 5-12-1791. Opgegeven door Engelina Vos, zijn vrouw, 23-12-1791.

Akte 10
Op 15-12-1791 maakt Alida Quirijns weduwe Lammert Heijmans haar testament. Haar eerde-re testament van 13-10-1788, Besoijen, wordt nietig verklaard.

Genoemd: Adriaan Heijmans, zoon. Haar 4 kinderen. Notaris Jacobus van Steenbergen en Arnoldus Wijnen als eventuele voogden.

Akte 11
Heeden den 23e december 1791 compareerde Pieter Josua de Wilde, gepensioneerd luijte-nant, weduwenaar van Helena Elisabeth Paulowits.
Hij schenkt aan Alexander Adrianus, Johannes Josephus, Hester Wilhelmina en Henriette Alexandra de Wilde, zijn 4 kinderen bij helena, een aantal obligaties.

Akte 12
Heeden den 24e december 1791 compareerde Alexander Adrianus de Wilde, gepensioneerd luijtenant, Waalwijk, en bekent enige obligaties verkocht te hebben aan zijn broeder Johannes Josephus.

Akte 13
Heeden den 24e december 1791 compareerde compareerde Alexander Adrianus de Wilde, gepensioneerd luijtenant, Waalwijk, Johannes Josephus, Hester Wilhelmina en Henriette Alexandra de Wilde, kinderen van Pieter Josua de Wilde en Helena Elisabeth Paulowits.
Zij verdelen de van hun vader gekregen obligaties [zie akte 11].

Akte 14
Heeden den 14e januarij 1792 compareerde Engelina Vos weduwe Govert Oerlemans, secre-taris, ter eenre ende Wouter Melisz Scholt x Clasina Elisabeth Oerlemans, Baltus Werthers x Berbardina Cornelia Oerlemans, kinderen van Govert Oerlemans bij Ida de Grand. Er is on-enigheid over de nalatenschap. Zij sluijten een accoord.

Akte 15
Heeden den 9e februarij 1792 compareerde Johannes Timmermans en stelt zig borg voor een obligatie tbv Hendrik van den Hoven. Cornelis van den Hooven, Sgrevelduijn Cappel, heeft zig ook tot borg gestelt.

Akte 16
Heeden den 26e februarij 1792 compareerde Anthonie Blok x Pietrnella Fijnenbuijk. Zij be-kennen van Hendrik Houtman, boode met den roede binnen Leijden, namens enkele execu-teurs van het testament van Geertruij Fijnenbuijk, gewoond hebbende op den Hooge Horsch onder Oestgeest en aldaar overleeden op 30-4-1791, ƒ 200 ontvangen te hebben. Testament voor notaris Passchier Soetbrood, leijden, op 2-8-1788.

Akte 17
Heeden den 27e februarij 1792 compareerde Steeven Vos, herbergier, 45 jaar, Maria Klijn, 74 jaar, bij Steeven inwoonende, en verklaren dat op 20-2-1792 ’s avonds bij Stteeven kwamen Corstiaan Zoethoud, zoon van Bastiaan Zoethoud, 19 jaar, woonende te Waalwijk, en Martin Page, schoenmakersknegt, Waalwijk.
Zij vroegen om drank en Steeven heeft dat geweigerd waarop Page dreigde met een stoel te slaan waarop Corstiaen een houten stoof naar zijn hoofd gooide.
Arij Broeks bevestigt boevenstaand verhaal.
Huijbert Rate, 24 jaar, verklaart dat hij op 24 februarij 1792 naast Jacobus du Bois, Wouterke Treffers x Tomas van Zelst, een knegt van Jan Zoethoud en Costiaen Zoethoud ten huijse van Johannes Zoethoud was en daar Corstiaan heeft horen zeggen dat hij Steven de hoofd-wond had bezorgd.
Steven Vos en Maria Klijn verklaren dat op 24-2-1792 in de herberg van Steven kwamen de gebroeders Martin, Gerrit, soldaat onder Nievenheim te Heusden, en Adriaen Page, soldaat onder regiment van de prins van Nassau onder de campagnie van capiteijn Houttain in Geer-truijdenberg. Zij hebben het nodige kort en klein geslagen. Etc. Etc.

Akte 18
Beneden de ƒ 20.000
Heeden den 14e april 1792 maakt Willem vander Kaag, Vrijhoeven, zijn testament.

Genoemd: de twee kinderen van Jan Pruijssers en Geertruij Kleijn, bij wie Willem is in-woonende. Maarten van der Kaag, zoon bij Maaijke Weeda.
Hendrik en Gerrit van der Kaag als eventuele voogden.

Akte 19
Heeden den 22e april 1792 compareerden Lourens Anthonij van Dijk en Hendrik van de Wer-ken als executeurs van de nalatenschap van Cornelis Coetsier, emeritus predikant van Gies-sen, overleden op 8-4-1792, testament 22-7-1790 voor notaris Jacobus van Steenbergen, en verklaren dat zij bij de weduwe Jacoba de Kruijff gemeld hebben dat zij de taak van execu-teur niet kunnen uitvoeren.

Akte 20
Heeden den 12e meij 1792 compareerden Cornelis Thomsz Dankers, Venloon, en verklaart dat hij eenige dagen na Allerheijligen Franciscus Jan Koolen bij hen thuijs is geweest, Loon op Zant, en dat Franciscus gezegd heeft: Ik heb van mijn heer Visser tweehonderd guldens en die heeft hij mij opgesegd.

Akte 21
Compareerde Hendrik oerlemans, Adriana Scholt, hare man Adriaan Vos, Gerrit Laarhoven en zijn vrouw Adriana Otterdijk, Andries de Rooij en zijn vrouw Lijsje Pauw. Zij verklaren op verzoek van Joseph Levie, logerende te Loon op Zandt, dat Moses Cohen en zijn vrouw op meerdere momenten Joseph Levie een schelm hebben genoemd dat hij een dief is en dat hij uit Alblasserdam is gevlucht.

Akte 22
Heeden den 24e october 1792 verklaart Jacobus van Steenbergen, schout, dat hij geld heeft geleend van Adriaan Langeweg, Willemstad.

Akte 23
Heden den 20e november 1792 compareerden Hendrik Boer en verklaart dat hij dese morgen bij het wakker worden heeft ondekt dat er twee gaten bij en onder zijn huijs zijn gegraven. Men kon niet binnen komen.

Akte 24
Compareerde Wouter Smallegang, oud ca 51 jaaren, ende verclaart, op verzoek van P. van Test, baillieuw van Zuijdholland, dat hij op 20-5-1793 om ca 21.00 uur met Adriaen Heijmans ende Jan Vos tot bij het huis van A.R. van Genderen was, er vindt op enig moment een steekpartij plaats, 21-5-1793.

Akte 25
Compareerde Ant. Heers, huijsvrouw van H.C. Randt, 42 jaar, en Jan Vos, 36 jaar. Zij verkla-ren op verzoek van op verzoek van P. van Test, baillieuw van Zuijdholland, dat zij op 20-5-1793 bij het huis van A.R. van Genderen waren. Wouter Smallegang en Adriaen Heijmans krijgen ruzie en er vindt een steekpartij plaats, 21-5-1793.

Akte 26
Compareerde Pieter Vos en Pieternella van Moll weduwe van Teunis van Dongen, beijde van competente ouderdom, en verclaren dat zij op 27-3-1794 bij het huijs van Jacomijna Jansen weduwe Antonie van Loon waren waarbij de weduwe van Loon zonder aanleiding tegen Joost Molegraaf, woonachtig in het voornoemde huijs, begint te schelden, 31-3-`794

Akte 27
Compareerde Jan Vos, 36 jaar, ende verclaart, op verzoek van P. van Test, baillieuw van Zuijdholland, dat hij op 20-5-1793 om ca 21.00 uur met Wouter Smallegang tot bij het huis van Jan van Daalen, herberg, was en dat daar Adriaen Heijmans met de zoon van de herbergier: Marcus van Daalen een horlogeketting aan het ruilen was. Er is de nodige wijn gedronken. Later zijn zij gedrieen weg gegaan en bij het huis van A.R. van Genderen is een steekpartij ontstaan, 21-5-1793.

Akte 28
Inventaris van den boedel ende goederen van Jacomijna Janse weduwe Antonie van Loon die op 25-4-1793 wegens innocentie onder curatele is gesteld, 17-7-1794.
Jacomijn is vermoedelijk ook getrouwd geweest met Jan Bol. Er is een testament van Jan en Jacomijna aanwezig.

Akte 29
Op 24-9-1794 verklaren Jacob Vos en Wouter Smallegang dat op ordre van den comman-dant der gecantonneerde cavallerie binne Sprang de heer Heesberg door schout en burge-meesteren op 9-9-1794 aan 12 burgers door de gerechtsbode, Barent van beek, is geordo-neerd om vanuit de toren de omgeving te bewaken. Ook op 11-9 heeft dit plaatsgevonden. De schout is op de dagen verscheijde malen in de kerk geweest.

Govert van hellecoort en Govert van Loon verklaren dat zij ’s morgens op de toren waren ende fransen zagen naderen. Van Loon gaat naar de schout, die was op het kerkhof, en werd doorgestuurd naar commandant Hesberg.

Daarna volgengen nog diverse getuigenissen over de rol van de schout nadat de fransen in Sprang waren, 24-9-1794.

Akte 30
Compareerde Adriaan van Vuuren, Johannis Oerlemans, Deenis Dirksen Vos, Lourens Anto-nie van Dijk, Jacob Vos en Wouter Smallegang. Zij verklaren dat op 29-8-1794 een escadron Husaren van heekren onder commando van den majoor Hessberg benevens een escadron van beon en een dito van de dragon Wallon van Biland welke laatste is afgelost door een es-cadron husaren van Heekeren.
Van Hesberg vraagt dringend om voedsel etc. Later zijn er problemen mbt het betalen van het voedsel, 16-9-1794.

Akte 31
Staad ende inventaris van den boedel ende goederen nagelaaten ende metter doot ontruijmt bij Steeven Vos, overleeden op den 20e october 1794, ter requisitie der voiogden over de kidenren van wijle zijne zuster Antonia Vos ende halve broeders en susters. Alle sop het aan-geven van Adriaen van Vuuren ende Lourens Vos, 24-10-1794.

Akte 32
Compareerde Janna Fijnebuijck, 20 jaar, Adriana Scholt, huijsvrouw van Arie Vos, 36 jaar en Cornelis van Zelst, 26 jaar.
Zij verklaren Joseph Levie bij de hof nabij het huijs van Moses Cohen was. In de hof waren de vrouw en dochter Marianna van Moses Colhen. Er onstaat ruzie en Joseph slaat Marianna met een pot op haar hoofd, 1-4-1795.

Akte 33
Compareerde Jan Oldenzeel, Pieter Vos, Jan van Daalen, Jacobus Bogers, Antonie Quirijns, Petger Brouwers, Sijmon Klis voor de Juf. van de Werken, Peter vander Schans, Antonie de Leeuw en Peter Vos, allen van competente leeftijd.
Zij verklaren dat op 10 en 12 oktober meerdere karren zijn aangekomen om voedsel op te halen voor de franse troepen. Soldaten zijn bij de ondertekenden in huijs binnen gedrongen en hebben mensen van het leven benomen, 12-10-1794.

Akte 34
Beneden de ƒ 2000
Op 12-11-1795 maken Johannes Smits en Petronella IJpelaar, echtelieden, hun testament.

Genoemd: Wouter Pieterse IJpelaar en Jan Jacobs, woonende tot Wiggen, als eventuele voogden.

Akte 35
Compareerde Anronia Korvers weduwe Adriaan Adriaanse de Jong, 50 jaar, Anna van Baardwijk x Jan Langermans, 42 jaar, Jan Timmermans, 25 jaar en Arnoldus Wijnen, 44 jaar.
Zij verklaren dat ze diverse granen hebben laten malen bij Jacobus du Bois, in de Vrijhoeven, en dat na het scheppen [loon voor de molenaar] er minder broden gebakken konden worden, 3-12-1795.

Akte 36
Beneden de ƒ 2000
Op 10-12-1795 maken Wouter Pieterse IJpelaar en Anna Kouwenberge, echtelieden, hun testament.

Genoemd: Jan IJpelaar en Cornelis de Groot als eventuele voogden.

Akte 37
Beneden de ƒ 2000
Op 24-11-1795 maken Adriaan Brouwers en Adriana Quirijns, echtelieden, hun testament.

Genoemd: Cornelis Soeters en Jan van Selst als eventuele voogden.

Akte 38
Compareerde Cornelia Oerlemans weduwe van Cornelis Vergouwen, woonende te Sundert, en magtigt haar zoon Hendrik Vergouwen om geld van Cornelis Willemse, Hoogmier, te ont-vangen, 5-3-1795.

Akte 39
Op 9-2-1896 compareerde Hendrik van de Kamer, woonende tot Capelle, en magtigt Pieter van der Loo en een deel van een huijs etc. te verkopen.

Akte 40
Op 8-3-1795 compareerde Peeter de Vos x Cornelia Hazenbos, woonende te Wasbeek. Hij magtigt Wouter de Beer om een deel van een huijs etc te verkopen.

Akte 41
Op 30-4-1796 compareerde Balthazar Werther. Hij magtigt Jacoba Josina Werther, zijn zus-ter, Rotterdam, om zijn pensioen afhandeling bij de admiraliteijt op den Maazen te regelen etc.

Akte 42
Op 14-3-1796 compareerde Jacobus van Steenbergen, collecteur der verpondingen over de jaren 1792, 1793 en 1794. Hij magtigt advocaat van den Heuvel, waalwijk, om eventuele pro-cessen te voeren etc.

Akte 43
Beneden de ƒ 2000
Op 1-5-1796 maken Cornelis Bouwman en Jenneke Blok, egtelieden, hun testament.

Genoemd: Hendrik Blok en Nicolaas Vaartmans als eventuele voogden.

Akte 44
Beneden de ƒ 4000
Op 25-5-1796 maken Cornelis Ros en Alida Vos, egtelieden, hun testament.

Genoemd: Denis Dirkse Vos en Dirk de Rooij als eventuele voogden.

Akte 45
Op 13-10-1796 stellen Jacobus Graij en Balthazar Werther zig tot borg tbv Wouter Meeuwis Scolt, gaarder.

Akte 46
Compareerde de chergie Jan Fredrik Scoltis en Jan Janssen, chergie, Sgrevelduijn Capelle. Zij verklaren dat op 27-10-1796 zij met hoofdchergie Willem Heijerman, deurwaarder Atsman en den chergie Gerrit Vermeulen, G’berg, bij het huijs van Wouter Kuijsten, winkelier te Be-soijen, om zijn winkelwaren te peijlen. Jan Fredrik zegt daar tegen Maria Koppe, de vrouw van Wouter: Nu zult ge gaauw een Dimine hebben. Willem zegt dan: Ik zou geen predikant beroepen. Daarna zegt Gerrit: Goddome dat ze den bliksem liever hadden opgehangen. Ats-man: Swijgt stil, ge zegt te veel, 10-11-1796.

Akte 47
Op 7-2-1797 compareerde Johanna Fijnenbuijk en zij magtigt Gerrit Fijnenbuijk, broer, om bij Hendrik Houtman, bopden met den roeden te leijden, geld te innen ivm de erefenis van Geer-truij Fijnenbuijk, testament bij notaris Soetbrood.

Akte 48
Beneden de ƒ 8000
Willem Antoniese Smits, Sgrevelduijn Cappel, maakt zijn testament, 8-12-1796.

Genoemd: Johanna van Pelt, moeder, weduwe Antonie Smits, woonende te Cappelle. De kinderen van Huijbert van Pelt. Cornelis Wouterse van kampen en Pieter Boezer, beijde Ca-pelle, als eventuele voogden.

Akte 49
Bastiaan Soethout en Christiaan Soethout steelin zig als borgen voor het kind of kinderen warvan Johanna Soethout binnenkort zal bevallen, 11-3-1797.

Akte 50
Beneden de ƒ 2000
Geertruij Spuijbroek maakt haar testament, 12-4-1797

Genoemd: Gerrit Wijbrans, mester lootgieter te Rotterdam en zijn huijsvrouw Jacoba Coppen

Akte 51
Beneden de ƒ 8000
Jan Kivits en Anna Jacoba Coets maken hun testament, 1-5-1797. Het testament van 4-10-1791 wordt nietig verklaard.

Genoemd: Antonia Kivits, zuster, Cornelia Heijmans en Annemie Wijnen, nigten. Johannes Coets en Antonie van Dijk als eventuele voogden.

Akte 52
Beneden de ƒ 2000
Wouter Klootwijk en Neeltie van Es, egtelieden, maken hun testament, 17-10-1797.

Genoemd: Jacob Ortelee en Antonie Quirijns als eventuele voogden.

Akte 53
Op 19 augustus 1797 compareerde Adriaan de Greeff en verklaarde dat er die nacht bij hem in de voorkamer is ingebroken.

Akte 54
Beneden de ƒ 2000
Michiel van Beek en Lijsbeth van Beek, egtelieden, maken hun testament, 13-12-1797. Het vorige testament van 19-1-1786, notaris van de Werken, wordt nietig verklaard.

Genoemd: Jacob Ortelee en Gerrit Nieuwenhuijzen als eventuele voogden.

Akte 55
Anna Grootemaat magtigt C. Rovier, meester timmerman te Rotterdam, om haar goederen te Rotterdam te verhuren etc, 27-4-1798.

Akte 56
Beneden de ƒ 2000
Op 3-6-1798 maken Jan Blok en Johanna Oerlemans, egtelieden, hun testament.

Genoemd: drie voorkinderen van Jan. Adriaan Arnoldus Oerlemans en Jacobus van Loon, Raamsdonk, als eventuele voogden der kinderen.

Akte 57
Beneden de ƒ 2000
Cornelis Soeters en Johanna Quirijns, egtelieden maken hun testament, 21-9-1798

Genoemd: Arij Craijo en Cornelis Arnoldus Leempoel als eventuele voogden.

Akte 58
Compareerde Jan Timmermans ter eenre ende Adriana Oerlemans weduwe Govert de Bie ter andere zijden. Zij sluiten een akkoord: Jan zorgt voor Jan Oerlemans, de broer van Adri-ana, 4-1-1799.

Akte 59
Deze akte zit na 69.
Compareerde Gerrit de Jongh, Maria de Jongh, Raamsdonk, Adriana de Jongh, Cappel, meerderjarige kinderen van wijlen Adriaan Adriaense de Jongh en Antonia Korvers, en Adri-aan de Jongh, Jan de Jongh en Peter de Jongh, de minderjarige kinderen.
Zij constateren dat hun moede,r ten onrechte, zie testament van 24-3-1781, notaris Francois van der Werken,op 15-12-1798 tbv Laurens Antonie van Dijk en Adriaan de Greef, als voog-den van Jan Hillebrands, uitlandig, (testament van Jacomijna Janse weduwe Antonie van Loon, 17-3-1794, Vrijhoeven Cappel) heeft gepasseerd een hypotheek brief.
Zij komen met een oplossing voor het gerezen probleem en willen dat dit niet meer kan ge-beuren, 7-6-1799.

Akte 60
Beneden de ƒ 2000
Gelde Vos en Cornelia de Ruijter, egtelieden, maken hun testament, 8-10-1799.

Genoemd: Arnoldus Vos, Sgrevelduijn Cappel, en Gerrit van Dongen als eventuele voogden.

Akte 61
Schout en scheepenen hebben samen met Johannis IJberg, chirurgijn te Venloon op Zand, het lijk van Simon Versteeg geinspecteerd. Simon had een schedelbreuk. Daarnaast had hij nog diverse verwondingen, 4-3-1799.

Akte 62
Compareerde Andries Majers en verklaarde dat hij samen met Simon Versteeg, Arnoldus van Selst en Jan Sulster op zondagavond, 3-3-1799, in de herberg van Jan Soethoud te Waalwijk is geweest. Daar troffen zij Pieter van Ree, Jan Stoelties, Lucas vander Bijl en ene Pieter en Jan van der Schoot, de 1e vier uit waalwijk de laatste uit Loon op Zand. Nadat Arnoldus begon te zingen ontstond ruzie. De ruzie wordt bijgelegd. Tijdens de terugreis werden ze alsnog door het vijftal met stokken aangevallen. Simon wordt stevig geraakt, 4-3-1799.

Akte 63
Arnoldus van Zelst bevestigt het verhaal min of meer, 4-3-1799.

Akte 64
Jan Sulster bevestigt het verhaal van Arnoldus van Zelst, 4-3-1799.

Akte 65
Compareerde Goijert van Helvoort en Christina Boele, Besoijen.
Goijert verklaart dat hij hoorde hoe een mens werd geslagen alsof er op de dorsvloer werd gedorst. Bij het huijs van Christina aangekomen zei zij dat er een mens naast haar huijs lag. Samen hebben ze Simon Versteeg zwaar gewond gevonden, 4-3-1799.

Akte 66
Beneden de ƒ 2000
Gerrit de Jong en Adriana Knaap, egtelieden, maken hun testament, 5-4-1799.

Genoemd: Cornelis van den Hooven en Adriaan de Jong, beijde Cappel, als eventuele voog-den.

Akte 67
Compareerde Jan van Daalen, Wouter de Beer en Adriaan Brekelmans, allen in qualiteijd als door de Roosch Catholieke ingezeetenen deser plaats gecommiteerd om in hun naam met de hervormde minnelijke schikkingen te beraamen, ter eenre ende Cornelis Adrianus van den Broek, Jan Leempoel, Pieter vander Loo en Jan Ophorst, door de gereformeerde gequalifi-ceerd ter andere zijden. Zij sluijten een akkoord, 9-4-1799.

Akte 68
Compareerde Balthazar Werther en magtigt Johannis Casteleijn, Den hagen, om ter secreta-rije van den Agent des marine zijn gagement en/of pensioen te regelen, 5-4-1799.

Akte 69
Compareerde Gerrit de Jongh, Maria de Jongh, Raamsdonk, Adriana de Jongh, Cappel, meerderjarige kinderen van wijlen Adriaan Adriaense de Jongh en Antonia Korvers, en Adri-aan de Jongh, Jan de Jongh en Peter de Jongh, de minderjarige kinderen.
Zij hebben geconstateerd dat hun moeder ten onrechte, zie testament van 24-3-1781, notaris Francois van der Werken, in staat is geweest percelen te verkopen.
Zij stellen nu dat die verkopen niet ongedaan hoeven te worden maar willen wel dat alle overi-ge goederen zo geriegistreerd worden dat verdere verkopen door hun moeder niet meer kun-nen plaats vinden, 21-6-1799.

Akte 70
Hendrik Kuijpers, koopman te Besoijen, verklaart dat hij op 14-8-1799 met zijn kraam op de waalwijkse jaarmarkt stond en aan Pieternella Treffers een lap katoen verkocht. Na betaling werd hij door een andere kramer aangesproken dat Pieternella een ander stuk catoen had weggnomen. Op 16 augustus gaat Hendrik naar Sprang waar Pieternella bij castelijn Conings werkt. Daar vind nog een heel gesprek plaats over al of stelen, al of niet betalen etc, 24-8-1799.

Akte 71
Compareerde Johannis Janse van Delft, Drunen, en verklaart dat hij op 14-8-1799 met zijn tafel met seeme velle enbroeken op de waalwijkse jaarmarkt stond naast Hendrik Kuijpers en zag dat een vrouw een bij hendrik goet kocht en daar een stuk catoen heeft gestolen. Hij heeft dat direct darna aan Hendrik gemeld, 25-8-1799.

Akte 72
Beneden de ƒ 2000
Arie de Bruijn en Hendrica Wilhelmina van den Hoek, egtelieden, woonende tot Waspik, ma-ken hun testament, 9-9-1799.

Genoemd: Hendrik de Bruijn, Loon op Zand, en Cornelis Arnoldus Leempoel als eventuele voogden.

Akte 73
Beneden de ƒ 2000
Jan Snijders en Adriana van der Hoeven, egtelieden, maken hun testament, 11-1-1800.

Genoemd: Anna Snijders, dochter, stom en doof. Johannis van der Hoeven, Cappel, en Adri-aan van Vuuren als eventuele voogden.

Akte 74
Beneden de ƒ 2000
Pieter de Jongh en Asdriana den Draak, egtelieden, maken hun testament, 15-1-1800.

Genoemd: Daniel den Draak, Schiedam, en Adriaen de Jongh, junior, als eventuele voogden.

Akte 75
Hendrica Wilhelmina van den Hoek weduwe van Arie de Bruijn, woonende te Waspik, magtigt Marijnus de Bruijn, schoonvader, Schrevelduijn Cappel, een schuijt met toebehooren te ver-kopen.

Akte 76
Beneden de ƒ 8000
Johanna van Pelt weduwe Antonie Smits, Sgrevelduijn Cappel, maakt haar testament, 7-6-1800.

Genoemd: Leintie, Adriaan en Dirk van Pelt, zuster en broeders, kinderen Leendert van Pelt, broer, allen Sgrevelduijn Cappel.
Dirk van Pelt en Huijbert Pols, Cappel, als eventuele voogden.

Akte 77
Beneden de ƒ 2000
Cornelia Heijmans maakt haar testament waarbij haar eerdere testament, bij notaris Jacobus van Steenbergen, wordt herroepen, 23-6-1800.

Genoemd: Antonie Quirijns, Adriaan Heijmans, broer, x Johanna Sultzers.
Lourens Antonie van Dijk en Wouter Heijmans, Vrijhoeven Cappel, als eventuele voogden.

Akte 78
Beneden de ƒ 2000
Adriaan Arnoldus Oerlemans en Anna Blok, egtelieden, maken hun testament, 27-7-1800.

Genoemd: Nicolaas de Graaff en Matteus van Vuuren als eventuele voogden.

Akte 79
Cornelis Ros magtigt Reijndert van Eijbergen, solliciteur van commissarissen van kleijn-zaaken te Rotterdam, om voor bovengenoemde commissarissen zijn zaak tegen Andries de Rooij te behandelen, 30-8-1800.

Akte 80
Beneden de ƒ 4000
Geertruij Oerlemans weduwe van Corstiaan van de Werken, in leven schout te Sprang, maakt haar testament, 11-10-1800.

Genoemd: Francois en Bernardina Cornelia van de Werken x Jacobus Gerardus Swaan, haar twee kinderen. Jan Boll, zoon uit tweede huwelijk.

Akte 81
Lucas van der Bijl magtigt Francois van de Werken, procureur, om zijn zaak tegen Jan Pan-nebakker, drossaert van Waelwijk, te behartigen, 9-12-1800.

Akte 82
Catharina Oerlemans magtigt Francois van de Werken, procureur, om geld te innen bij Moses Cohen, Joods coopman te Besoijen, 28-2-1801.

Akte 83
Johanna Jacoba Mackaij magtigt Francois van de Werken, notaris en procureur, en Cornelis Cockuijt Janszoon, schout en secretaris, om van Anthonij Barmentlo en Gustavius Protanus, Amsterdam, geld te ontvangen uit de boedel van haar ouders: Jacob Mackaij en Catharina Adelheijd Russen, 10-3-1801.
Akte 84
Arnoldus Wijnen verkllaart op verzoek van Johannes Scheffers, chergie, dat hij op 14-3-1801 samen met Jacob Vos, broodbakker, uit het huijs van Jacobus Graij is gekomen en toen zij bij het huis van Jacob kwamen Jacob plots begon te zeggen dat Jacobus een schelm en land-verader was, 16-3-1801.

Akte 85
Johannis Scheffters, chergie, magtigt Francois van de Werken, notaris en procureur, zijn zaak tegen Jacob Ros, broodbakker, waar te nemen, 16-4-1801.

Akte 86
Gerrit en Willem Leenderse Schoenmakers met hun moeder Maria van Loon nu x Johannes van der Velden, Loon op Sant, magtigen Adriaan van Loon, oom en broer, Udenhout, en Francois van de Werken, notaris en procureur, om als mede erfgenamen van Willem Schoenmakers en Maria van Hall, grootouders en schoonouders, testament van 9-8-1764 met zijn tweede vrouw voor scheepenen te Dussen Munsterkerk en met zijn voerde vrouw Pitronella Pijnenburg 19-12-1798, ook te Dussen, om de akte van renuntiatie op 4-12-1800 te Dussen gepasseerd voor notaris van de Werken, samen met Johannes en Peeter Schoen-makers te regelen, 30-6-1801.

Akte 87
Staat en inventaris der boedel en goederen van Adriana van Druunen weduwe van Willem van Ammelrooij, testament van 31-7-1779 bij notaris van de Werken, Willem is 14-5-1787 overleden. Op verzoek van Migiel van Beek en Gerrit van Oosterhout als voogden van haar kinderen, 9-5-1801. Taxatie op 13-5-1801.

Akte 88
Roeland van Krimpen, Meeuwen, magtigt magtigt Francois van de Werken, procureur, om zijn zaak te Sgrevelduijn Cappel tegen Pieter Mutsaard, Geertruijdenberg, met procuratie van Geertruij van der Haar weduwe Jacob Mutsaard, zijn moeder, te regelen, 22-8-1801.

Akte 89
Helena Vlaanderen weduwe van Jan Oldenzaal, overleden op 6-1-1800, testament van 13-10-1759, notaris Cansius onder de Wijngaard te Delft, magtigt Arij van Breda, leijden, om te Sonterwoude een stuk grond te verkopen aan de heer van der Cop, 26-10-1801.

Akte 90
Compareerde Wouter Pieterse IJpelaar, Wouter de Beer, jan Moolegraaff, Jacobus Treffers, Antonie Quirijns, Cornelis Quirijns, Frans de Graaff, Antonie Klotwijk, Jacob Ortelee, Peeter Vos, Antonie de Leeuw, Cornelis Soeters, Wouter van Baardwijk en Lourens Vos.
Zij hebben allen kooren laten malen bij Jacobus du Bois en het verschil tussen gewicht in ko-ren en meel was steeds groter dan afgesproken, 3-12-1801.

Akte 91
Margareta Goderzoon x Gerrit van der Poel, gebooren te ’s Hage, verklaart dat zij niet ten laste van de armen van Sprang zal komen, 29-12-1801.

Akte 92
Janetta Wolsum x Adam Raunes magtigt Francois van de Werken, notaris en procureur, om haar goederen te verkopen, 1-3-1802.

Akte 93
Lammert Soeters maakt zijn testament, 9-3-1802.

Genoemd: Adriaan Soeters, zijn vader. Geertruij Spoeters, zijn halve zuster bij Pieternella van den Hoek. Dirkje de Zeeuw, zijn moeder, testament 13-101-1789 te Sprang.
Hendrik Adriaans Oerlemans en Lammert Smits, Sgrevelduijn Cappel, als eventuele voog-den.

Akte 94
Compareerde Adriana Oerlemans weduwe van Govert de Bie en geeft te kennen dat zij aan haar dochter Elisabeth de Bie x Jan van Uijthoven en aan haar zoon Hendrik de Bie ƒ 40,- heeft uijtgekeerd op basis van de taxatie van de meubilaire goederen van wijlen haar groot-moeder Elisabeth de Hoog, inventaris van 9-8-1779 voor notaris van de Werken. Adriana de Bie x Jan Timmermans, Josijna de Bie x Peter Bart van der Hoeven en de minderjarige kin-deren van Bartelomeus Verhoeven bij Johanna de Bie krijgen ook ƒ 40,-. Daarnaast wordt er nog meer geld uitgekeerd, 9-3-1802.

Akte 95
Beneden de ƒ 4.000
Adriana Oerlemans weduwe van Govert de Bie maakt haar testament, 10-3-1802.

Genoemd: Elisabeth de Bie x Jan van Uijthoven, Adriana de Bie x Jan Timmermans, Josijna de Bie x Peter Bart van der Hoeven en de minderjarige kinderen van Bartelomeus Verhoeven bij Johanna de Bie en Hendrik de Bie.
Jan Timmermans en Adriaan van Vuuren als eventuele execureurs.

Akte 96
Willem Gerrit van der Poel magtigt Cornelis Cockuijt, schout en secretaris, en Francois van de Werken, procureur en notaris, om namens zijn moeder Catharina Jacoba Mackaij weduwe van Willem van der Poel en Hendrik Speet x Catharina van der Poelzijn om om van Anthonij Barmentlo en Gustavius Protanus, Amsterdam, geld te ontvangen uit de boedel van haar ou-ders: Jacob Mackaij en Catharina Adelheijd Russen, 26-5-1802.

Akte 97
Staad en inventaris van alle goederen etc als de, op den 31 mei 1802 alhier abintestato alhier overleedene, Maria van der Loo met haar man Arnoldus Haverhals gemeenschappelijk be-zeeten en stervende ten behoeve van haar eenig kind Maria Catharina Haverhals, meede alhier op den 13e juli 1802 abintestato gestorven nagelaaten heeft. Gedaan door Arnoldus Haverhals voorsz op verzoek van Pieter van der Loo en hendrik Vergouwen als voogden over Jacoba van der Loo, moeije, en alzoo met Lourina van der Loo x Jan van Heijst den jonge, erfgenamen, 2-9-1802.

Akte 98
Marijnus Ros, universele erfgenaam van zijn vrouw Johjanna Majers, testament 9-11-1791 voor notaris van der Werken, is door gedurende onpasselijkheid niet in staat zich zelf en zijn vijff kinderen en zijn goederen te kunnen administreeren. Hij zal op korte termijn onder de beheering van de diaconie komen. Hiervoor doneert hij zijn huijs en land aan de diaconie, 25-6-1802.

Akte 99
Beneden ƒ 2000
Peter van der Schans weduwenaar Johanna Dekkers en Huijbertie Franse Visser, egtelieden, maken hun testament, 6-7-1802.

Genoemd: Denis van der Schans en Jacob Visser, Raamsdonk, als eventuele voogden.

Akte 100
Beneden ƒ 2000
Anthonie Quirijns en Elisabeth Vaartmans, egtelieden, maken hun testament, 9-7-1802.

Genoemd: Cornelis Vaartmans, Amsterdam, en Adriaan Timmermans, Loon op Zand, als eventuele voogden.

Akte 101
Beneden ƒ 2000
Antonie de Leeuw en Elisabeth Vos, egtelieden, maken hun testament, 14-8-1802.

Genoemd: kinderen van Elisabeth uit haar eerste huwelijk met Willem van der Schans: Wil-lem en Zijke, akte 22-1-1774.
Migiel Ophorst en Antonie Kluijtenaar als eventuele voogden.

Akte 102
Bernardus Klijberg, schipper te Waalwijk, verklaart dat hij door misfortuin en 2 arresten door de firma weduwe de Vogel en Co en Theodorus Wijlacker, kooplieden te Rotterdam, mbt tot zijn schuijt, niet in staat is de kost te winnen voor zijn vrouw en kinderen en nbiet meer in staat is zijn crediteuren te betalen. Hij magtigt Francois van de Werken, procureur en notaris, om met zijn crediteuren tot een accoord te komen, 18-8-1802.

Akte 103
Joris van Vuuren weduwenaar van Adriana Romme verklaart af te zien van alle aktes van voogdij, testament 15-3-179? voor notaris van Steenbergen. Hij nomineert Adriaan van Vuuren en gerrit Oerlamns, Loon op Zant, als voogden. Als reserve Mattheus van Vuuren. 3-9-1802.

Akte 104
Francois van de Werken, notaris en procureur, verklaart, krachtens de clausule in een acte van procuratie door Bartholomeus Verbrugge, Rotterdam, 28-9-1802, A. Gerlach notaris te Heusden te substitueren om alles tegen Abram de Jongh als debiteur te regelen, 9-11-1802.

Akte 105
Dirk de Rooij, junior, minderjarige zoon van Dirk de Rooij, magtigt Adrianus Vermeulen, Waalwijk, om zijn zaak tegen Johanna van Zelst, minderjarige dochter van Dirk van Zelst, ivm de kraamkosten van het onecht kind van Johanna, 6-12-1802.

Akte 106
Johanna van Zelst, minderjarige dochter van Dirk van Zelst, Waalwijk, magtigt Francois van de Werken, notaris en procureur, om hun zaak tegen Dirk de Rooij als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Dirk de Rooij ivm de kraamkosten van haar kind, geboren op 17-9-1801, te regelen, 7-12-1802.

Akte 107
Johanna Vos x Hendrik Allert magtigt Aroldus Ophorst en Hendrik de Bie, diaconen van Sprang, om haar goederen te Loon op Zant, haar aangekomen van Jan Antoniese Swart, onlangs te Loon op Zant overleeden, te laten registreren en successie te betalen en dan alles te verkopen.

Akte 108
Compareerde Johannes van Heijst x Louwerina van der Loo, Waalwijk, melis Glavimans x Anna van der Loo, Arnoldus Haverhals, junior, weduwenaar van Maria van der Loo, en mag-tigen Pieter van der Loo en Jan Oerlemans om als mede erfgenamen van Anna van der Loo weduwe van Jan Casper Bremer, Rotterdam, zig te vervoegen bij Jan van der Loo en notaris van Rijp om de nalatenschap te regelen, 28-3-1803.

Akte 109
Staad en inventaris van de goederen toebehoorende aan Abraham Kever en door hem bij zijn vertek vanSprang op den ? april 1803 agtergelaaten ten huijzen van Adriana Scholt weduwe Simon Colthof op verzoek van A Hoijnek van Papendrecht en P Pistorius als curatoren van Abraham, 4-4-1803.

Akte 110
Anthonia Maria Ketelaar weduwe van Jan van der Meer en Jan Oldenzeel Vlaanderen stellen zig tot borg tbv Adrianus van der Meer, secretaris te Woudrichem, Uitwijk en Rijswijk.

Akte 111
Albertus Naaldenberg, medicine doctor alhier, verklaarde krachtens de clausule van susstitu-tie in de procuratie van Hendrik Frederik Cordes, luijtenant colonel, om naar Kaap de Goede Hoop te vertrekken, akte voor notaris Jacobus van Kockveldt te Delft, 25-6-1802, dat hij zijn vrouw Anna van Driel in sijne plaats stelt, 7-9-1803.

Akte 112
Willem Hensen magtigt zijn zoon Johannes Hensen, Leijden, om al zijn zaken te behartigen, 8-9-1803.

Akte 113
Jan en Stans Vermeule, Donghen, magtigen Francois van de Werken, procureur, om hun zaak tegen Jan Willem Paans te Sgrevelduijn te regelen.

Akte 114
Beneden de ƒ 8.000
Jan Craijo weduwenaar van Antonia Swart maakt zijn testament, 22-10-1803.

Genoemd: zijn drie kinderen: Maria, Bastiaen en Arij.

Akte 115
Antonie van Dijk, Dussen Munsterkerk, magtigt Francois van der Werken, notaris en procu-reur, om zijn zaak tegen Gerrit Seppenveld, broodbakker alhier, te regelen.

Akte 116
Beneden de ƒ 4.000
Johannis Arendonk van Hoeij en Anna Elisabeth Kam, egetelieden, maken hun testament, 4-2-1804.

Genoemd: Carel Kleijn, notaris en procureur, en Alexander van Schuijlenburg, beijde ‘s Gra-venhaagen.

Akte 117
Willem Vos en Adriana Knaap weduwe Gerrit de Jong, egtelieden, maken hun testament, 14-3-1804.

Genoemd: Adriaen en Adriana de Jong, haar kinderen uit haar eerste huwelijk, testament 5-4-1799.
Jan Timmermans en Pieter de Vos als eventuele voogden.

Akte 118
Beneden de ƒ 4.000
Peeter Geldense Vos en Teuntie de Roon, egtelieden, maken hun testament, 26-4-1804.

Genoemd: Gelde en Arnoldus Vos, broers. Elisabeth de Roon, zuster en Maria Ophorst, kind van Arien Ophorst x Adriana de Roon.
Arnoldus Vos, Sgrevelduijn Cappel, en Roeland de Roon, Vrijhoeven Cappel, als eventuele voogden.

Akte 119
Beneden de ƒ 2.000
Hendrica van den Hoek maakt haar testament, 22-5-1804.

Genoemd: Adriana, Dingena, Geertruij, Cvornelia en Huijberdina van den Hoek, zusters, Geertruij Soeters, dochter van Adriaan Soeters en Petronella van den Hoek.
Adriaan Soeters en Adriaan Adriaanse de Bruijn, cappel, als eventuele voogden.

Akte 120
Beneden de ƒ 2.000
Martijntje Soeters weduwe Antonie Blok maakt haar testament, 9-10-1805.

Genoemd: Hendrik Blok, zoon, en Antonie Bouman, klein zoon, uit het huwelijk van Cornelis Bouman en Jenneken Blok, dochter.
Hendrik en Cornelis als eventuele voogden.

Akte 121
Beneden de ƒ 2.000
Elisabeth van Engelen laats weduwe Judocus Kouwenberg maakt haar testament, 11-10-1804.

Genoemd: Adriaan Brekelmans, zoon. Kinderen uit eerste en tweede huwelijk. Elk kind een negende part: Adriaan Brekelmans en de kinderen van wijlen Willem Brekelmans bij Johanna Snijders, de 7 kinderen bij Peter IJpelaar.
Wouter Pieterse IJpelaar en Jan de Jongh als eventuele voogden.

Akte 122
Frans de Graaf en Petronella Verduijn, zijn vrouw, magtigen Pieter van Reijn, Leijden, om hun goederen te Leijden zoals op 6-11-1792 van Jacobus Graij x Elisabeth Fijnenbuijk gekocht, 15-11-1804.

Akte 123
Hendrik Geijs en Elisabeth Snijders, zijn vrouw, magtigen Henderik Bredriger, Nimweegen om voor hun als mede erfgenamen van Geertruij Snijders, eerst weduwe van ? Janse en x met ??? en overleden te Nimweegen, de erfenis te regelen, 25-1-1805.

Akte 124
Reekening, bewijs en reliqua die bij deesen zijn doenden Gerrit van Oosterhoud en Leendert Wijnen als bij acte van 30-1-1805 als aangestelde curateuren over den persoon en goederen van Johannis Hagemeijer, op 16-3-1805 alhier overleden, 9-4-1805.

Akte 125
Beneden de ƒ 2.000
Adriaan Haverhals, eerder weduwenaar van Maria Allert, en Willemina Hagemeijer, egtelie-den, maken hun testament, 15-4-1805.

Genoemd: Arnoldus Haverhals, Gansoijen, en Dirk Wijnen, Besoijen, als eventuele voogden.

Akte 126
Beneden de ƒ 2.000
Adriaan Roosen maakt zijn testament, 21-4-1805.

Genoemd: Jan Roosen, zijn vader.

Akte 127
Compareerden Jan Roosen, als vader en erfgenaam van Adriaan Roosen ter eenre en Adri-aan Haverhals x Wilmina Hagemeijer.
De Johannes Hagemeijer, vader van Wilmina, is overleden en in zijn testament van 24-11-1802 te Vrijhoeven is Adriaan Roosen genoemd. Jan Roosen renuncieert nu van deze goe-deren, 27-4-1805.

Akte 128
Compareerden Anthonia Maria Ketelaar weduwe van Jan van der Meer en Jan Oldenzeel Vlaanderen stellen zig tot borg tbv Adrianus van der Meer, woonende te Woudrichem, schout en secretaris van Uijtwijk, 28-6-1805.

Akte 129
Catharina Jacoba Mackaij weduwe van Willem van der Poel magtigt Anthonij Barmentlo, Amsterdam, om geld van Gerrit van der Aa, Johannis Klijn en Adrianus Lagrange ivm de er-fenis van Maria Jacoba Mackaij weduwe Poulus Settel, Haarlem, testament op 3-12-1803voor notaris Jacob Scheriten te Haarlem, 10-7-1805.

Akte 130
Beneden de ƒ 2.000
Pieter Dirkse Vos en Adriana van der Schans, egtelieden, maken hun testament, 5-7-1805.

Genoemd: Jacobus van der Schans en Adriaan Denise Vos als eventuele voogden.

Akte 131
Compareerden Jan Oerlemans en Dina Oerlemans x Jacobus van der Schans, kinderen van wijle Adriaantje de Jongh, te Sprang overleden, en Dirk Oerlemans, Geertruij den Burger x Jan Molegraaf een kind van wijle Aaltje de Jongh en Jan den Burger, alle drie erfgenamen van Anna de Jongh x Dirk van Grootveld, overleden op 22-10-1794 en gewoond hebbende te Nederbetuwe.
Zij magtigen Pieter Beclaerts, Dordrecht, om de erfenis van Anna de Jongh re regelen, 17-8-1805.

Akte 132
Compareerden Wilhelmina van Beek met haar moeder Pieternel Verbuijs weduwe Gerrit van Beek, Sgrevelduijn Cappel. Zij verklaren niets van doen te willen hebben met het gerucht dat Arnoldus Haverhals, senior, gemeenschap met zwangerschap tot gevolg met Wilhelmina ge-had zou hebben. Er mag geen enkele aanwijzing ontstaan/blijven mbt Arnoldus, 29-8-1805.

Akte 133
Beneden de ƒ 2.000
Leendert Ockers en Cornelia van Malsem, egtelieden, maken hun testament,

Genoemd: Gijsbert van Malsem, Waspik, en Jan Niemans, Sgrevelduijn Cappel, als eventue-le voogden.

Akte 134
Anna Grootemaat magtigt Adriaan Boelaars, Rotterdam, om haar goederen te Rotterdam te verhuuren etc, 16-11-1805.

Akte 135
Beneden de ƒ 20.000
Lammert Soeters en Elisabeth van Uijthoven, egtelieden, maken hun testament, 7-12-1805.

Genoemd: Govert van Uijthove en Jan Craijo als eventuele voogden.

Akte 136
Compareerde Jacobus van Steenbergen, notaris en procureur, woonende te Breda ter eenre en zijn vrouw Petronella Boer ter ander zijde met Heijliger Boer, Swijndrecht.
Zij sluiten een accoord:
De huwelijkse voorwaarden van 9-11-1791, te Heusden voor notaris Johan Hubert Rietveld, worden nietig verklaard. Ieder behoud zijn eigen ingebrachte goederen. Petronella krijgt dus ook hun deel van de erfenis van Petronella Otterdijk weduwe Hendrik Boer, overleden op 25-1-1806. Acte van 9-3-1806.

Akte 136
Een kopie van de vorige akte.

Akte 137
Beneden de ƒ 10.000
Adriaan Soeters weduwenaar van Dirkje de Leeuw en nu weduwenaar van Pietronella van den Hoek maakt zijn testament, 11-3-1806.

Genoemd: Geertruij Soeters, dochter bij Pietronella. Lammert Soeters, zoon bij Dirkje.
Adriaan Oerlemans en Antonie van Vuuren als eventuele voogden.

Akte 138
Arnoldus van der Flaas ter eenre ende Johanna Merkelbagh weduwe Dirk van Hesselberg ter andere zijde maken hun huwelijkse voorwaarden, 30-5-1806.

Akte 139
Geertruij van Dijk weduwe Gererit van Dongen magtigt Adriaan Boelaars, Rotterdam, om de gage van haar man als matroos te innen, 23-8-1806.

Akte 140
Goverdina de Laat weduwe van Hendrik de Haan wordt al jaren onderhouden door de diaco-nie van Sgrevelduijn Cappel waarbij ze steeds in haar eigen huijsje is blijven wonen. Nu er helemaal geen geld meer is om het huijsje op te knappen doneert zij het huijsje aan de diaco-nie van Cappel met voorbehoud dat zij kan blijven wonen en dat het huijsje gerepareerd wordt, 6-12-1806.

Tauxatie van de goederen van Goverdina de Laat weduwe van Hendrik de Haan, 6-12-1806.

Akte 141
Dirkje Visser x Christiaan Rudolph le Sage magtigt haar man van jan Gerrits, Amsterdam, het geld te innen ivm het in de kost hebben van een kind overeenkomstig de acte voor notaris Houthooper, 4-1-1807.

Akte 142
Beneden de ƒ 1.000
Charles Stuart, gepensioneeerd luijtenand, maakt zijn testament, 9-2-1807.

Genoemd: Andries de Bruijn zoon van Arij de Bruijn en Alida Klootwijk.
J.R. Brandt, gepensioneerd ritmeester, Besoijen, en Arie de Bruijn als eventuele voogden.

Toegevoegd: Stuart is op 13-3-1816 overleden.

Akte 143
Catarina Oerlemans en Cornelia Oerlemans weduwe van C. Vergouwen stellen zig tot borg tbv Hendricus Heiliger van Riel, grossier in wijnen, 20-2-1807.

Akte 144
Francois van de Werken, notaris en procureur, en Jacobus Graij stellen zig tot borg voor Jo-hannis van Dusseldorp als gaarder der middelen te landen van Sprang en Besooijen, 16-3-1807.

Akte 145
Compareerde Hendrik Steenis x Dorathea van Leenhoff verklaren dat hun kinderen Bernar-dus, Amelia, Johanna, Hendrik en Peter nimmer off nooit aansprak zullen maken op de ar-menkas, 26-10-1807.

Akte 146
Beneden de ƒ 5.000
Gerrit van Oosterhoud, toecomende bruijdegom, ter eenre en Antonetta Broekx, aanstaande bruijd, ter andere zijde maken hun huwelijkse voorwaarden, 6-2-1808.

Het kind Jacoba, 10 jaar, van Antonetta geheel voor rekening van Antonetta te komen en dient bij andere, nu de bruijds ouders, opgevoed te worden.

Akte 147
Lammert Soeters geeft te kennen dat zijn vader Adriaen Soeters, overleden alhier op 4-2-1808 weduwenaar eerst van Dirkje de Leeuw en daarna van Petronella van den Hoek bij zijn testament van 11-3-1806 als voorwaarde noemde dat Lammert zich niet tegen het testament mocht verzetten anders kreeg hij alleen recht op zijn normale legitieme portie. Hij heeft bere-kend dat hij nu zelfs minder dan zijn legitieme portie krijgt. Hij berust in deze situatie met uit-zondering van 2 stukken land te loon op zand, 20-2-1808.

Akte
Een gedeeltelijke copie van de vorige akte.

Akte 148
Compareerde Maria van Vuuren weduwe van Jacobus de Bie, Adriana van Vuuren, gerrit Oerlemans x Wouterke van Vuuren, Loon op Zand, Adriaan van Vuuren namens Anna van Vuuren weduwe van Dirk van der Hoeven, Adriaan voors en Mattheuwis van Vuuren namans Gijsbert van Vuuren, uijtlandig, Adriaen en Mattheeuwis als voogden als voogden over de kinderen van Mattheuwis: Joris en Leena en over het kind van Jan van Vuuren. Zij hebben de goederen van Joris van Vuuren, hun vader/grootvader, getauxeerd, en daarna gedeeld, 16-3-1808.

Akte 149
Compareerde Hendrik de Rooij weduwenaar van Hendrina van Os, alhier overleden op 7-1-1807, ter eenre en Cornelis de Rooij, Sgrevelduijn Cappel, Willem Brekelmans x Pieternella de Rooij, Besoijen, mede als voogd over de kinderen van Hendrik, geven te kennen dat zij een akkoord hebben gesloten: Vader koopt zijn kinderen uijt, 29-3-1808.

Akte 150
Beneden de ƒ 1.000
Gerrit van Seppenvelt en Johanna Maria Wijnen, egtelieden, maken hun testament, 16-4-1808.

Akte 151
Compareerden Francois van de Werken, notaris en procureur, en Jacobus Graij en geven aan dat hun borgstelling van 16-3-1807 ook geldt voor eventuele nieuwe percepties of collec-te, 18-5-1808.

Akte 152
Beneden de ƒ 5.000
Robbert Suttherland en Jenneke Koekman, weduwe van Carel de Rooij en Dirk Denisse Vos, egtelieden, maken hun testament, 30-4-1808.

Genoemd: Dirk de Rooij, senior, zoon van Jenneke. Arnoldus de Rooij, zoon, Willem Vos, zoon, Pieter Vos, zoon, de kinderen van wijlen Alida Vos, dochter bij Cornelis Ros: Willem en Dirk Ros.
Leendert Wijnen en Bartholomeus Verhoeven als eventuele voogden.

Akte 153
Compareerde Hendrik Kleijn weduwenaar Anna Kemmeren ter eenre en Jan Kemmeren, Baardwijk, Adriana Kemmeren weduwe Bartholomeus Dekkers, Dongen, Hendrik Kemme-ren, Cornelis Kemmeren en Engelina Kemmeren x Cornelis Mutsers mede namens de meer-derjarige kinderen van wijlen Mattijs Kemmeren, Loon op Zand, Hendrik en Peter Kemmeren, kinderen van wijle Peter Kemmeren, Loon op Zand, allen broeders en zusters en broeders-kinderen van Anna. Op basis van het testament van Hendrik en Anna, 9-9-1783 voor notaris van de Werken, koopt Hendrik de oeverige erfgenamen uijt, 11-6-1808.

Akte 154
Beneden de ƒ 1.000
Antonie van Vuuren en Catharina de Graaf, egtelieden, maken hun testament, 9-7-1808.

Genoemd: Matteus van Vuuren en Frans de Graaf als eventuele voogden.

Akte 155
Beneden de ƒ 1.000
Sebregt Haverhals en Adriana van Vuuren, egtelieden, maken hun testament, 16-7-1808.

Genoemd: Arnoldus Haverhals, junior, Anthonie van Vuuren, Mattheus van Vuuren en Simon Oerlemans als eventuele voogden.

Akte 156
Beneden de ƒ 1.000
Mattheus van Vuuren en Geertruij Oerlemans, egtelieden, maken hun testament, 16-7-1808.

Genoemd: Anthonie van Vuuren, Zeger de Graaff, Cornelis Arnoldus Leempoel en gelde Blok als eventuele voogden.

Akte 157
Beneden de ƒ 5.000
Op heeden den 15e julij 1808 maken Maria van Beusekom x Jan Haagen haar testament,

Genoemd: Adriana van Viana weduwe Arij Houwen, Rotterdam.
Jan Timmermans en Pieter Oversloot als executeurs.

Na het opstellen van dit testament is Maria enkele minuten later overleden.

Akte 158
Beneden de ƒ 5.000
Gerrit van Oversteeg weduwenaar van Willemijna van Riel maakt zijn testament, 30-7-1808.

Genoemd: Elisabeth van Oversteeg x Nicolaas Pols, dochter. Geertruij van Oversteeg, doch-ter, x Willem Solderland, Oosterhoud.
Antonie Dirkse van Oversteeg en Gerrit Wouterse van Oversteeg als eventuele voogden.

Akte 159
Beneden de ƒ 1.000
Joris Janse van Vuuren maakt zijn testament, 15-8-1808.

Genoemd: Elisabeth van Oversteeg, zijn moeder, nu x Nicolaas Pols. Joris van Vuuren, zijn grootvader.

Akte 153
Staad en inventaris van alle de goederen welke nu wijle Maria van Beusekom x Jan Haagen, op 15-7-1808 overleden, heeft agtergelaten. Opgesteld door Jan Haagen op verzoek van Jan Timmermans en Pieter Oversloot als executeurs, 20-7-1808.

Akte 160
Taxatie, 1-9-1808, op verzoek van Jan van Uijthoven van de goederen van Maria Weijnants za.

Akte 161
Beneden de ƒ 10.000
Maria Sebilla van der Sprenkel weduwe Gerrit Kampen maakt haar testament, 6-9-1808.

Genoemd: Antonia Magdalena Kampen weduwe Hendrik Ballenberg. De kinderen van Jaco-bus Losicaat x Geertruij Kampen: Anthonie, Eindhoven, Pieter, Breda, Cornelia weduwe Pie-ter Molegraaff, Amsterdam, en Geldina x Willem Nolhuijs, St Oedernrode. Pieter Berkelbach van Sprenkel, broeder, Leide, en Zeger Theodorus de Jongh, Thiel, zoon van Willem de Jongh en Alida van der Sprenkel za.
Willem Pistorius, Rotterdam, en Jacobus Brinkhuijsen, Leiden, als executeurs.

Akte 162
Hendrik Gerritse van Dommelen, Vrijhoeve Cappel heeft verzocht om over de kinderen van Maria van Dommelen weduwe Pieter Arijse Stam voogden aan te stellen. Henderik Gerritse van Dommelen en Gerrit Arijse Stam, Loon op Zand worden aangesteld, 9-9-1808.

Akte 163
Henderikus Heiliger van Riel mede namens zijn broer Henderik van Riel, Rotterdam, zoon van Adriaan van Riel verzoekt om zijn vader in een beterhuis te plaatsen en om over de goe-deren van zijn vader twee curators te benoemen.
Gezien het onbetamelijke gedrag van Adriaan wordt dit verzoek ingewilligd. Als curatoren worden beide zonen aangesteld, 8-11-1808.

Akte 164
Anna Grootemaat magtigt Hendrik van Riel, Rotterdam, om haar goederen te Rotterdam te verhuren, 3-12-1808.

Akte 165
Op 1-12-1808 zijn op versoek van Jan Timmerman en Pieter Oversloot als sequisters van de nalantenschap van Maria van Beusekom de goederen van Maria getauxeert.

Akte 166
Beneden de ƒ 1.000
Adriaan Beversluijs en Adriana Bouwman, egtelieden, maken hun testament, 10-12-1808.

Genoemd: Cornelis Bouwman en Arie Vaartmans, Sgrevelduijn Cappel, als eventuele voog-den.

Akte 167
Antonia Maria Ketelaar weduwe van Jan van der Meer, secretaris van Groot Waspik, Adriaan van der Meer, secrtaris te Woudrichem, Johannes Lambertus van der Meer, Raamsdonk, magtigen Pieter Ketelaar, ontvanger te Baardwijk, om goederen te Groot Waspik aan Daniel, Pieter, Johanna van der Meer, weduwe Thomas Ketelaar en Jan Oldenzeel Vlaanderen te transporteren, 17-12-1808. [zie Groot Waspik RA 70 folio 253r t/m 255v].

Akte 168
Adrianus van der Meer, secretaris van Woudrichem, renuncieert van alle verdere goederen van zijn ouders Jan van der Meer za en Antonia Maria Ketelaar. De overige zes kinderen mo-gen alles delen, 17-12-1808.

Akte 169
Op 9-1-1809 zijn dop verzoek van Peter Gelde Vos de goederen van zijn vrouw Teuntie de Roon za getauxeerd.

Akte 170
Anthonie Huijbertse Blok weduwenaar van Pietronella Fijnenbuijk, hij heeft twee kinderen bij haar, en weduwenaar van Maria van Dongen, een kind.
Het huijs van Anthonie staat op invallen. Hij is onvermogend om het geheel te repareren. Hij verzoekt om alles te mogen verkopen.
Hij krijgt toestemming maar moet van het ontvangen geld eerst kleren kopen voor zijn kin-deren.

Akte 171
Hendrik Nouwens magtigt Jan Daamen, zwager, om zijn zaken te behartigen, 25-2-1809.

Akte 172
Maria Saet weduwe Willem Hansen geeft toestemming dat haar zoon Willem, Amsterdam, in het huwelijk treedt met Alida Vos, Amsterdam, 9-3-1809.

Akte 173
Taxatie van de goederen van Maria van Beusekom, door de erfgenamen geschonken aan Jan Hage, door Maria van Oosterhoud en Dina Reabel, 5e grasmaand 1809.

Akte 174
Taxatie van de kleederen van Maria van Beusekom nagelaten aan Adriana van Vianen door Maria van Oosterhoud en Dina Reabel, 5e grasmaand 1809.

Akte 175
Jan Hage verklaart, overeenkomstig de acte van authorisatie van 24-2-1809, dat als er meer zaken gevonden worden dan door de executeuren van de boedel van Maria van Beusekom, Jan Timmermans en Pieter Oversloot, zijn getauxeerd dat hij borg staat met al zijn goederen, 12e grasmaand 1809.

Akte 176
Jacobus Graij en henderik Vergouwen stellen zig tot borg voor Wouter Meeuwis Scholt, ont-vanger te Sprang en Besoijen, 17e grasmaand 1809.

Akte 177
Johanna van Zon weduwe Jan Kouwenberg, Wilhelmina Kouwenberg x Nicolaas Lavigne magtigen Nicolaas, schoonzoon en echtgenoot, om een huijs etc te Hedel aan L.A. Sassen te transporteren, 29e grasmand 1809.

Akte 178
Jacobus Johannes le Roij, predikant te Sprang, magtigt Aegideus Hanssen, notaris te Am-sterdam, om de erfenis van Johannes le Roij, overleden 12e grasmaand 1809 te Amsterdam, x Elisabeth Hallius te regelen, 16e bloeimaand 1809. Er is een testament van 8-6-1795 voor nottaris Cornelis Jan van teijlingen te Amsterdam. De excuteurs zijn Jan Lucas Brix en Jacob Olzake.

Akte 179
Beneden ƒ 25.000
Isabella Eva van Asten weduwe van Johannes van Rooijen maakt haar testament,

Genoemd: Anna Maria van Asten x Arnoldus van Meurs, Magdalena Petit x Carel van Rap-paard en Cornelia Petit, Anna Maria Isabella van Meurs, dochter van Arnoldus, Johannes van Rappaard, Johannes Cornelis van Meurs, Arnolda van der Wals, dochter van A. van der Wals en A.H.J. van Meurs, Antje van den Hoven, dienstmeid, Jan Arnold van Meurs, zoon van Arnoldus, Johanna van Rappaard, dochter van Carel.
Cornelis Bol, Eeten, en Jan Arnold van Meurs, Tilburg, als administrateurs.
Arnoldus van Meurs, Tilburg, en Jan Adriaanse van Meurs, Tilburg als eventuele voogden.
Philippus van meurs, ’s Bosch, en Jan Adriaanse van Meurs, schout te Helvoort, als eventue-le voogden.
Arnoldus van Meurs , Tilburg, en Antonie van Dijk als execureurs.
22e hooimaand 1809.

Akte 180
Compareeerde Willem Ockers, Cornelis van Tilburg, Joost Ophorst, Pieter Vermeulen en Dirk Rijken, als bestuurders van de hervormde nieuw gestigde kerkgebouw aan de Loonse Dijk onder Loon op Sant, Mattheuwis van Vuuren, Adriaan Lourense Vos, Sophius Middel-koop en Jacob van der Loo, diaconen der gereformeerde kerk alhier, authorisatie van 6-8-1809 en 247-2-1809, en verklaren dat als er meer zaken gevonden worden dan door de exe-cuteuren van de boedel van Maria van Beusekom, Jan Timmermans en Pieter Oversloot, zijn getauxeerd dat hij borg staat met de goederen van de kerk en de diaconen, 7e oogstmaand 1809.

Akte 181
Akte van indemniteid
Hendrik Versteeg, zoon van Simon, en Johanna de Vriens krijgen vrij inwooningen in Sprang mochten zij tot armoede komen te vervallen, 23e oogstmaand 1809.

Akte 182
Isabella Eva van asten weduwe van Johannes van Rooijen, predikant van de hervormde kerk te Loon op zant, magtigt Joan Francois Mirandalle, procureur te Breda, om haar proces tegen Pieternella Maria Matting weduwe van Lodewijk Brunet de Rochebrune en Maria Everdina Wilhelmina Matting x [niets ingevuld] Clement de la Reveiere, beide erfgenamen van hun moeder Jacomina Steland? weduwe Johan Hendrik Matting, 27e wijnmaand 1809.

Akte 183
Beneden ƒ 5.000
Peter Gelde Vos weduwe Theuntie de Roon,maakt zijn testament, waarbij het eerdere testa-ment van 26-4-1804 nietig wordt verklaard, 7e slagtmaand 1809.

Genoemd: Gelde en Arnoldus Vos, broeders.
Arnoldus Vos en Roeland de Roon als eventuele voogden.

Akte 184
Peter van Dongen heeft een huijs etc verkocht aan Cornelis Wouterse van Kampen, Sgre-velduijn Cappel, 24e slagtmaand 1809.

Akte 185
Den 30 slagtmaand 1809 zijn op verzoek van Roeland de Roon en Arnoldus Vos als execu-teuren van de boedel van Peter Gelde Vos de goederen van Peter getauxeerd.

Akte 186
Op 2e wintermaand 1809 zijn op verzoek van Waltherus Sprangers een perceel agtergelaten bij Johanna Sprangers getauxeerd.

Akte 187
Beneden ƒ 1.000
Pietronella van Hulst x Dirk oerlemans maakt haar testament, 5e louwmaand 1810.

Genoemd: Cornelia, Elisabeth en Helena van Hulst, zusters.
Simon Oerlemans en Willem Jacobs van Hulst, Loon op Zand, als eventuele voogden.

Akte 188
Beneden ƒ 1.000
Dirk Oerlemans x Pietronella van Hulst maakt zijn testament, 5e louwmaand 1810.

Genoemd: Simon Oerlemans en Willem Jacobs van Hulst, Loon op Zand, als eventuele voogden.

Akte 189
Jacobus de Bie, gewoond hebbende te Raamsdonk maar nu te Sprang, magtigt Johannes Petrus Schalcken, procureur Raamsdonk, woonende te Waalwijk, om zijn zaak tegen Jaco-bus van loon, Raamsdonk, te regelen, 20e louwmaand 1810.

Akte 190
Beneden de ƒ 10.000
Nicolaas de Graaff, weduwenaar, maakt zijn testament, 12e louwmaand 1810.

Genoemd: Seger, Gerardus, Catharina x Antoinie van Vuuren, Nicolaas, Frans en Neeltie de Graaff, kinderen.

Akte 191
Beneden ƒ 5.000
Josijna Spruijbroek weduwe van J. de Vries maakt haar testament, 12e louwmaand 1810.

Genoemd: Geertruij Spuijbroek, zuster. Adriana Spruijbroek x Andries van der Spaan, Rotter-dam. Johanna van Vienlen?, ’s Bosch. Maria de Vries x Adriaan Spuijbroek.

Akte 192
Op 25e louwmaand 1810 zijn op verzoek van de erven van Hendrik van Gennep de geoderen van hendrik getauxeerd.

Akte 193
Op den 7e sprokkelmaand 1810 zijn op verzoek van de erve Johanna Quirijns de goederen van Johanna getauxeerd.

Akte 194
Akte van indemniteid
Adriaan Klootwijk, junior, zoon van Adriaan Klootwijk en Aantie de Jong, krijgt vrij inwoonin-gen in Sprang mochten hij tot armoede komen te vervallen, den 10e sprokkelmaand 1810.

Akte 195
Akte van indemniteid
Johannes Vlaanderen Oldenzeel, zoon van Jan Oldenzeel Vlaanderen en Maria van der Meer, krijgt vrij inwooningen in Sprang mochten hij tot armoede komen te vervallen, den 10e sprokkelmaand 1810.

Akte 196
Den 13e grasmaand 1810 zijn op verzoek van Arnoldus van meurs, Tilburg, en Lourens Anto-nie van Dijck als executeurs van de nalanschap van Isabella Eva van Asten weduwe Johan van Rooijen haar goederen getauxeerd.

Akte 197
Beneden ƒ 1.000
Maria de Vries x Adriaan Spruijbroek maakt haar testament, 6e bloeijmaand 1810

Genoemd: Antonie Spuijbroek en Jan van Keulen, ’s Bosch, als eventuele voogden.

Akte 198
Compareerde Hertog Godschalck, Janna Godschalck weduwe Simon Joseph en Manus Isack, beide Loon op Zant, en verklaarden op verzoek van Jonas Hartog, Oosterhoud, dat zij op 21-12-1785 ten huijse van Joseph Hartog en Hester Moses,egtelieden van de joodschen religie, te Loon op Zant zijn geweest om te assisteren bij de besnijdenis van zoon Jonas Har-tog, geboren op 13-12-1785. Acte van 18-6-1810.

Akte 199
Jacobus Johannes le Roij, predicant te Sprangh, als voogd, uijt krachte van dispositie, testa-ment Johannes le Roij en Elisabeth Hollius, 8e somermaand 1795, Amsterdam voor notaris van Teijlingen, over Petronella hendrica Johanna de Bois, magtigt Aegidius Hansen, notaris te Amsterdam, om aan Jan Lucas Brix en Jacob Olzate, notaris, staad en inventaris te vragen van de goederen van wijle Johan le Roij en het deel van zijn pupil te bepalen etc, 12-9-1810.

Akte 200
Anna Grootemaat magtigt Hendrik van Riel, Rotterdam, haar huijsje etc te Rotterdam te ver-kopen, 24e wijnmaand 1810.

Akte 201
Peter Bartholomeus van der Hoeven weduwenaar van Josijna de Bie verklaart alle vorige aktes van voogdij nietig te verklaren.
Hij stelt, na zijn overlijden, tot voogden aan: Bartholomeus Verhoeven en Adriaan Bartholo-meus van der Hoeven, Sgrevelduijn Cappel, en als toesienders Wouter van der Hoeven, Sgrevelduijn Cappel, Hendrik van Riel, Jan Timmermans en Martinus van Es, Sgrevelduijn Cappel, 5e wintermaand 1810.