Selecteer een pagina

Register des ambachts Sgravelduijn, xj½ Hoeve ende Groot Waspick … van scheijdinge ende cavelinge, inventarissen ende aenneminge van weeskijnderen. Beginnende … jannuarij …

Schout            Wouter Janssen

Heemraden    Daem Joosten

                        Huijbert Adriaenss

                        Huijbert Janssen de Bonth

                        Hendrick Andriessen Keijsers

                        Jacob Janss

                        Adriaen … …

                        Jan Wouterss

Secretaris       Peeter Thomass

Fol. 1r

Staet ende inventaris vande haeffelijcke goederen, imboel ende erffgoederen bij Aenken Bastiaens weduwe van Hendrick Lendersen Scheur … achtergelaten ende metter doot ontruijmt.

Fol. 1v

Accoort … Adriaen Huijbertssen Schep voorsoone van Adriaenken Bastiaenss ende de andere kinderen … … deelinge der goederen.

Op huijden desen xe april 1651 compareerden Adriaen Hendricx Back als voocht vande onmondige weeskijnderen van Hendrick Lendersen verweckt bij Adriaenken Bastiaenss, Adriaenken Hendricxss geassisteert met Daem Joosten haren gecoren voocht ende Adriaen Hendricxss Scheur tsamen ter eenre ende Adriaen Huijbertssen Schep voorsoone van Adriaenken Bastiaenss ter andere sijde.

Fol. 2r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de resterende vier kinderen van Adriaen(ken) Bastiaenss verweckt bij Hendrick Lendertss Scheur vande goederen haer tsamen achtergelaten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen xe april 1651.

Inden eersten is Adriaen Hendricxss Back als voocht vande onmondige weeskijnderen ende Adriaen Huijbertss Schep als toesiender met naeme Bastiaen Hendricxss ten overstaen van schouteth ende heemraden geloot, gecavelt ende beërffdeelt op de helft vande acker ?

Item is Adriaen Hendricxss Scheuren geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegems soo is Anthonis Michielss als man ende voocht van Adriaenken Hendricxss ende Lendert Hendricxssen geassisteert met Adriaen Hendricxss back tsamen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol. 2v

Aenneminghe Corst Berthen sijn twee kijnderen verweckt bij Lijsken Janss Leuwen sijne overleden huijsvrou

Op huijden desen xxe meert 1652 compareerden Corst Berten woonende alhier te Waspick weduwenaer van Lijsken Janss Leuwen sijne overleden huijsvrouwe ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijne twee onmondighe weeskijnderen verweckt bij Lijsken Janss Leuwen voorss ende dat van Anthoniss Janss Leuw als oom ende gerechte bestorven bloetvoocht.

Fol. 3r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Peeter Ghelden ende Ghijsbert Gheritsen van seeckere delle gelegen inde ambachte van Sgravelduijn ontrent Wilm Jan ? Gherits … Alhier voor recht aengebrocht desen 3e april 1652.

Fol. 3v

Staet ende inventaris de erffgoederen ende imboel achtergelaten bij Wouter Wouterss overleden alhier te Waspick. Overgelevert bij sijne twee kijnderen ter verseeckeringe vande weeskijnderen van Eelken Wouterss. Desen 9e junij 1652.

Fol. 4v

Testament Jesperken Peeters Dock ende hare moeder

Op huijden desen lesten julij 1652 soo sijn wij Wouter Janss, schouteth des dorps Waspick, Heijndrick Andriessen Keijsers ende Adriaen Janssen de Ruijter, beijde heemraden des doprs Waspick voorschreven ontboden geweest ten huijse van Neelken Janssen weduwe van Willem Peeterssen Mick zaliger sieckelijcken van lichamen sijnde nochtans haere verstant, memorie ende vijffsinne even al wel machtich sijnde soo dat voor onsen oogen claerlijck en scheen ende bleeck. De welcke overdenkende de gemeene loop der menschelijcker naturen ende datter niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder als de ure der selver willende daeromme van hare tijdelijcke ghoederen haer bij Godt almachtich op deser werelt verleent disponeren terwijlen haer … haere Godt haer verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken bevelende voor eerst hare siele soo wanneer die mette wille des heere uut haer sterfelijcke lichaem scheijden de genade ende bermherticheijt Godts ende hare doode lichaem een eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelicke ghoederen haer bij Godt Almachtich op deser werelt verleent ende bij haer testatrice beneffens haere man beseten maecken ende prelegateren sij testatrice voorss aen Jesperken Peeterss Dolck eene van haere kijnderen soo haeffelijcke als errfelijcke, lijnden ende wullen, imboel, gelt, renten, obligatien ende andersints hoedanich tselve comen te ruijmen egeene vandien uutgesondert omme bij haer de jaerlijckxe bladinghe, usufruckten ende proffijten tot haere nootlijcke onderhoudinge genoten ende geproffiteert te wesen haer leven lanck gedurende sonder dat sij deselve sal moogen vercoopen, belasten ofte beswaren ten waerden … sulcx vereijste behoudelijcke dat sij Jesperken Peeterss Dolck voorschreven gehouden sal wesen uut te reijcken aen haer andere kijnderen sijnde … is … de somme van drie hondert vijfftich gulden.

Fol. 5r

Staet ende inventaris vande imboel daer op de kijnderen van Eelken Wouterss verweckt bij Jan Janss Wouterss ende Cornelis Janss Timmermans bedeelt sij soo van imboel, lijnden ende wullen. Alhier opgeteeckent voor recht.

Fol. 5v

            Testament Adriaen Janssen Timmerman

Inden namen ons heeren amen … innehouden van desen openbaere intrumente van testament sij … ende kennelijcke eene tegelij… die desen sullen mogen werden verthoont … int op hoden desen xje augustus deses jaeres xvjc ende twee en vijfftich. Compareerde voor mij Wouter Janssen, schouteth des dorps Waspick ende met mijn als heemraet Hendrick Andriess Keijsers ende Adriaen Janss de Ruijter, hemraden in eijgene persoone Adriaen Janss Timmerman, jongman, woonende inde ambachte van Groot Waspick. Deselve met de lichame sieckelijck te bedde leggende nochtans sijn verstant, vijffsinne ende memorie eve al wel machtich wesende soo dit … scheen ende bleeck die sijnen persoon waeren aenschouwende dan bekende ende verclaerde dat hij de welcke overdenckende de gemeenen loop der menschelijcker naeturen ende datter gheen enich sekerder en is dan die doodt ende niet onsekerder dan de ure der selver. Ende heeft daeromme van dese werelt niet willen scheijden sonder eerst ende alnoch van sijne tijdelijcke ghoederen gediponeert ter hebben terwijlen Godt almachtich sijn verstant ende vijff sinnen aldus laet gebruijcken ende heeft daeromme met sijnen vrijen eijgen wille onbedwingen ofte gepers…eert van … gemaeckt, geordonneert een ende gesloten, maeckt, ordonneert ende sluijt bij desen sijn testament ende uuterste wille in manieren hier naer beschreven. Eertselijck soo beveelt hij comparant sijne siele soo wanneer die metten wille Godts uut sijne sterfelijcke lichaem scheijden de genade ende bermherticheijt Godts ende sijne doode lichaem een eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Comende voorders totte dispositie van sijne tijtelijcke ghoederen hem bij Godt Almachtich op deser werelt verleent soo haeve als erve de gheene hij comparant mette doot … mogen ofte comen te ruijmen tsij van wie die gecomen soude mogen sijn sij vader ofte moeder ofte veur tselve … mogen wesen niets daervan gereserveert daer van verclaerde hij comparant ende testateur voor eerst te prelegateren geve ende … voor uut sijne … ghoederen aende Diaconij Raemsdonck eens de somme van twee hondert calolus guldnens den gulden tot xx stuijvers omme deselve naer ses weecken naer het overlijden van hem comparant aende voorss Diaconij uutgekeert te werden. Verclaert den voorss testateur alnoch te prelagateren de vier kijnderen van Adriaenken Wouterssen laest getrouwt met Peeter Meussen bij namen Janneken Janss, Huijbertken, Catelijnken ende Cornelia Peeterss voor deene helft ende Neelken Wouterss weduwe wijlen Commer Peeter Driessen voor dandere helft seecker weijveldeken, grinden, grinden ende houtwaschen daer op staende soo groot ende cleijn tselve onder Raemsdonck leggende is.

Verder noemt hij nog: Cornelis Mathijs sijnen oom, Arien Janss sijne broeder, al zijn broers en susters van zijn vader Jan Jacopss Timmermans: Aert, Maeijken, Jacop, Jan, Anneken ende Adriaenken Janss.

Fol. 7r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Maeijken Hendricxss ende Huijbert Corneliss als man ende voocht van Wilmkem Hendricxss van het gerechte vierde part vande huijse, erve ende dellen daer alhier aen gelegen. Mitsgaders het een gerechte vierde part inde acker saeijlants gelegen alhier Joost Damen geseedt neder. Alhier voor recht aengebrocht desen xije october 1652

Fol. 7v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Wouter Wouterssen in sijn leven gewoont hebbende alhier tot Waspick. Voor recht aengebrocht desen ije november 1652.

Eerstelijck soo is Wouter Wouterss

Item hiertegens is Pauwel Wouters

Item hier tegens soo is Michiel Janss Timmermans inde qualite als voocht vande ses kinderen van Cornelis Janss Timmermans, sijne broeder, verweckt bij Eelken Wouters

Item hiertegens soo is Meerten Janss voorsone van Eelken Wouterss

Fol. 8r

Aenneminghe Wilbert Corneliss als grootvader der weeskijnde van Peeter Theunissen verweckt bij Thonisken Wilberts sijne dochter.

Op huijden desen jxe november 1652 soo compareerde voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick in eijgene persoone Wilbert Corneliss ende bekende aengenomen te hebben van Peeter Anthoniss, sijne swagher [= schoonzoon] de weeskijnde vande voorss Peeter Anthoniss tgene hij verweckt heeft bij Theunisken Wilberts dochter vande voorss Wilbert Corneliss genaemt Theunisken Peeters.

Fol. 8v

Accoort tusschen Mariken Dircxss weduwe van Jochem Aertss ende Aert Jochumss haeren soone vande allementatie desselfs.

Op huijden desen je october 1652

Fol. 9r

Staet en inventaris gemaeckt vande meuble ghoederen ende imboel die Maeijken Dircxss verclaren den haer waer toebehoorende van Wouter Janss Scheur ende Daem Joosten met Huijbert Janss, heemraden, desen 1e october 1652.

Fol. 9v

Ghevinge ende ghunninge Jan Geritss Hoevenaer ende sijne kinderen ten behoeven van Adriaenken Janss zijn innochente dochter.

Op huijden desen xvije jannuarij xvjc drienvijfftich soo compareerde voor ons schout ende heemraden de dorps Waspick Daemen Joosten ende Huijbert Janss de Bonth, beijde heemraden des dorps Waspick voorschreven, deersamen Jan Gheritss Hoevenaer weduwenaer van Adriaenken Adriaenss sijne overleden huijsvrouw, Peeter Jacopss, woonende tot Oosterhout, soo voor sijn selven als mede inde qualite als voocht vande kijnderen van Maeijken Janss verweckt bij Jan Jans Matheus, geassisteert met schout Jan Wouters als toesiender der voorss kijnderen, Peeter Anthoniss vander Maes ? als man ende van Theunken Janss ende Ghovert ? Janss tsamen kijnderen ende erfdenamen van Adriaenken Adriaenss verweckt Jan Geritss Hoevenaer voorss.

Fol. 10r

Accoort in plaetse van erffdeel tusschen Jan Gheritss Hoevenaer ende sijn kinderen.

Fol. 11r

Aenneminghe Jan Jan Matheus sijne twee kijnderen verweckt bij Maeijken Janssen Gheritsen.

Op huijden desen xviije jannuarij xvjc drienenvijfftich soo compareerde Jan Jan Matheuss weduwenaer van Maeijken Janssen Gheritsen sijne overleden huijsvrouwe ende verclaerde wel ende wettelijck aengenomen te hebben sijne twee kijnderen verweckt bijde voorss Maeijken Janss ende dat van Peeter Jacopss als gerechte bestorven bloetvoocht.

Fol. 11v

Accoort in plaetse van erffdeelingh tusschen de weeskijnderen van Jan Willems Cloot ende Lijsbeth Pieterss Nobel weduwe van Jan Willemss voorss ende hare kijnderen.

Op huijden desen xxvje jannuarij xvje drieenvijfftich soo compareerden voor ons schouteth ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Huijbert Janss Cloot ende Willems Janss Cloot, Adriaen Adriaenss als man ende voocht van Dingenken Janss Clooten ende Wouter Janssen, schouteth, uut den namen ende van wegens Cornelis Andreissen Polack inder qualite als voocht van Janneken Janss Clooten ter presentie ende in bijwesen vande voorss Janneken Janss. Alle weeskijnderen van Jan Willemss Cloot verweckt bij Neelken Meeusen ende Dinghen Cleijsen ter eenre ende Lijsbeth Pieters Nobel weduwe van Jan Willemssen voorschreven geassisteert met Daem Joosten haren gecoren voocht ende assistent in desen ende Anthonis Janss Snijder inder qualite als voocht vande naekijnderen van Jan Willemss verweckt bij Lijsken Pieterss voorss ter andere sijden.

Ende verclaerden onderlingen metten anderen overcomen ende inder minnen ende vrintschappen geaccordeert te sijn nopende ‘tpaert ende deel ‘tgene de voorschreven weeskijnderen inde boedel ende sterffhuijse van haer voorschreven vader zaliger gericht soude mogen wesen. Ende dat in vuegen, formen ende manieren hier naer beschreven. Te weten dat de voors weduwe met hare ses kijnderen sullen blijven in het volle besidt, soo haefflijck als erfflijck ghoet, renten, proffijtelijcke ende onproffijtelijc­ke schulden, die allen sijn ende blijven tot profijten ende tot laste vande voorschreven weduwe, hoedanich de selve gelegen ende bevonden souden mogen wesen, de welcke de voorschreven weduwe ende voocht nemen tot haren lasten ende de voorkijnderen beloven te indemneren, costelois ende schadeloos te houden onder expresse conditie dat de selve beloven uut te reijcken ende te betalen aen de voorschreven vier voorkijnderen voor haere vaderlijcke goederen de somme van hondert twintich guldens tot xx st. de gulden, de selve te betalen nu meij eerstcomende 1653 vooren sonder langer waer mede sij sullen sijn ende blijven gesecludeert uut aller hare vaederlijcke ghoederen soo als voorschreven is.

Verbijndende voor alle ‘tgeen voorss is hare persone ende ghoederen, soo have als erve, present als toecomende. Stellende aller die selve ten bedwange als naer rechten. Present ende ten overstaen Wouter Jans, schout, Daem Joosten ende Jan Wouters Henrix ende mijn als secretaris. (handtekening van) Thomas Peters

Ariaen Ariaenssen als man ende voocht van Dingenken Janssen Cloot bekende voorsuis ? van dit accoort ten vollen ende alle betaelt te sijn. Actum desen geteeckent dese xxiije meert 1653. Dit is hantmerck van Ariaen Adriaenssen.

Huijbert Jans Cloot bekende voor mijn door handen Anthonis Jan Snijder van dese voornoemde dertich gulden voor sijn paert ten vollen ende allen betaelt te sijn. Hieronder getekent dese xjxen april 1654. Huijbert Jansen Cloot.

Willem Jans Cloot bekende voor mijn door handen Gherit Thijs als getrout hebbende Lijsken Pieterss Nobel van dese voornoemde accoorde ten vollen ende allen betaelt te sijn, T’oirconde geteeckent dese xxe jannuari 1657. Dits hantmerck gestelt bij Willem Jans Cloot.

Fol. 12v

Accoort in plaetse van erffdelingh de kijnderen ende erffgenamen van Peeter Wouterss ende Truijcken Janss weduwe vander voorss Peeter Wouterss. Alhier voor recht gepasseert den 7e meij 1653.

Op huijden den vije meij xvjc drieenvijfftich compareerde voor ons Wouter Janss, schouteth, Hendrick Andries Keijser, Adriaen Janss Ruijter, Jacop Jan Mathijs, Jan Wouterssen ende Cornelis Jochumss, heemraden tot Waspick d’eersame Truijcken Janssdr laest weduwe wijlen Peeter Wouterss zaliger geassisteert met Gherit Melsen haeren gecoren voocht in desen ter eenre ende Huijbert Peeter Wouterss, Huijbert Janss de Bonth als man ende voocht van Adriaenken Peeter Wouterssdr, Jan Gheritssen Boudewijnss soone van Janneken Peeter Wouterssdr, Mels Theunissen als man ende voocht van Wilmken Gherit Boudewijnss dochter van Janneken Peeter Wouterss. Mitsgaders Cornelis Jasperss als man ende voocht van Huijbertje Peeter Jochimss dochter van Sijken Peeter Wouterss. Alle kijnderen ende kijntskijnderen ende sulcx erffgenamen vande voorss Peeter Wouterss zaliger ter andere zijden.

Fol. 14r

Aenneminghe Janneken Cleijssen weduwe van Abraham Jacopssen haere vier onmondighe weeskijnderen verweckt bij Abraham Jacopssen haren overleden man zaliger.

Op huijden desen xxve junij xvjc drieenvijfftich soo compareerden Janneken Cleijssen weduwe van Abraham Jacopssen geassisteert met Cleijs Janss haeren vader ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haere vier onmondighe weeskijnderen verweckt bij Abraham Jacopssen voorschreven ende dat van Jan Jacopssen als oom ende gerechte bestorven bloetvoocht.

Fol. 14v

Accoort ende uutcoop Jan Michielss List sijne huijsvrouwe voorkijnderen mette aenneminge van het naerkijnt vande selve Iken Janss sijne overleden huijsvrouw.

Op huijden desen xxvje junij xvjc drieenvijfftich soo compareerden Vijver Janss als oom ende voocht vande drie kijnderen van Jan Janssen als mede last ende procuratie hebbende van mr. Wouter schoolm… Spe… als toesiender vande kijnderen vande voorss Iken Janss verweckt in echtelijcke bedde bij Cornelis Aertsen ter eenre ende Jan Michielss List als getrout hebbende gehadt de voorss Iken Janss ter andere sijde.

Fol. 15r

Memorie vande ghoederen de ghene de naekijnderen sijn toebehoorende ende sijn berustende onder den voocht.

Fol. 15v

Staet ende inventaris vande ghoederen achtergelaten bij Adriaen Huijbertss Schep ende Elisabeth Jan Matheuss sijne huijsvrouwe overgebrocht bijden voorss Elisabeth Janss ter presentie ende ten overstaen van Jan Wouterss Seijlmans ende Jacop Janss, heemraden, deser viije 7ber 1653.

Fol. 16r

Aenneminghe Elisabeth Jan Matheuss hare drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Adriaen Huijbertss Schep.

Op huijden desen viije 7ber 1653 compareerde Elisabeth Jan Matheuss weduwe van Adriaen Huijbertss Schep woonende alhier tot Waspick ende heeft rechtelijcke voor recht aengenomen hare drie onmondighe weeskijnderen verweckt bij Adriaen Huijbertss Schep voorss ende dat van Adriaen Hendricxssen Scheuren als oom ende gerechte besorven bloetvoocht ende Adriaen Jan Matheuss als oom van smoeders zijde toesiender der voorschreven drie kijnderen.

Fol. 16br

Wilceur:          Johan H… …

                        Pieter Janss van Nesch

Fol. 16bv

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kijnderen ende kijntskijnderen van Frans Arts Boeser ende Ghrietken Adriaenssen sijne huijsvrouwe van alle de goederen bij haer tesamen staende houwelijck besetten. Alhier voor recht aengebrocht desen vje november xvjc drijenvijfftich.

Eerstelijck soo is Bastiaen Franss Boeser

Item hiertegens soo is Handrick Franssen

Item soo is Jan Huijbert Vassen inder qualite als voocht vande kijnderen van Adriaenken Franssen verweckt bij Huijbert Corneliss Bervoets ter presentie ende int bijwesen van Adriaen Huijbertssen

Fol. 18r

            Copije

Alsoo schout ende gerechten vanden dorpe van Waspick ons vertoont hebben hoe dat de weduwe van Willem Peeterss Mick haer verwoondert heeft op hare privee authoriteijt ende contratie den contracte bij hare voorsaete met name Anthonis Ariens Thonis ende de verthoonders aen gegaen op den iije martie xvc seven ende tachtich waer bij expresselijck is geinstitueert dat de verthoonders ofte wel de gemeijne nabueren souden moghen maecken ende onderhouden seeckeren wech ofte voetpath overt geseet vande voorss Anthonis Adriaenss als over hare vrije eijgen goet omme daer over te mogen gaen.

Fol. 19v

Accoort van eenen schausloot Adriaen de Ruijter ende Adriaen Jan Mathijss.

20e augustus 1654

Fol. 20r

Accoort Huijbert Dircxssen met Mathijs Willems ende Hendrick Franss beijde als Heijlighe Geest meesters

Op huijden desen xxe meij xvjc tweenvijfftich soo compareerden voor schout ende heemraden ondergeschreven deersamen Huijbert Dircxssen onsen inwoonder ende nabuer geassisteert met Hans Ruedolpss ? sijne swager den welcke verclaerden overmidts sijne inpatentie van ouderdom ende andere swaricheden ende gebrecken dat hij sijn selven qualijcken langher can behelpen omme beter onderhout voor sijnen persoon te hebben ende behouden te transporteeren ende over te dragen aen Hendrick Franss ende Mathijs Willemss beijde als armmeesters des dorps Waspick voorss ten behoeve den selven Armen alsulcke somme van drie hondert Rijnss £, minder ofte meer soo het selve bij affreeckeninge ende liquidatie naerder ende suijver bevonden sal wesen, als hij noch pretenderende ende eijsende is op den wilceur van Anthonijs Dircxss sijnen swagher comende uut den huijse ende erve van Jan Matheuss gecocht vande vooghden ende toesienders van kijnderen van Thonis Dircxss voorss.

Fol. 21r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Wouter Wouterss Boeff weduwenaer van Neesken Franssen zaliger ter eenre ende de voorkijnderen vander voornoemde Neesken Franssen verweckt bij Jacop Peeterss ha… haere eersten overleden man zaliger ende Berbel Wouters sijnde een naekijnt vande voornoemde Neesken Franss verweckt bij Wouter Wouterss Boeff voorschreven ende dat vande naergelaten ghoederen bijden voornoemden Wouter Wouterss ende Neesken Franssen tsamen in houwelijcken staet beseten ende toebehoort hebben. Gedaen ende gepasseert opten xxiije febrarij 1655.

Fol. 22r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Jan Huijbertssen Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Franssen als toesiender vande vijff onmondighe weeskijnderen van Huijbert Cornelis Bervoets met namen Jan Huijbertss, Peeter Huijbertss, Jacop Huijbertss, Grietken Huijbertss ende Maeijken Huijbertss ende Adriaenken Huijbertssen voor hun selven. Tsamen kijnderen ende erffgenamen van Huijbert Cornelissen. Alhier voor recht aengebrocht desen viije meij 1655.

Fol. 23r

Aenneminge Heijlken Jan Andriessen Bogaert weduwe van Frans Huijbertss hare acht kijnderen verwijckt bij Frans Huijbertss haren overleden man.

Op huijden desen ije junij 1655 soo compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick alhier ondergeschreven d’eersamen Heijlken Jan Andriessen Bogaert weduwe van Frans Huijbertss geassisteert met Jan Laureijssen Lantmeter ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haere acht kijnderen verwijckt bij Frans Huijbertss voorss ende dat van Jan Huijberts Vassen als oom ende bloetvoocht ende Cornelis Peeterss als toesiender der voorss kijnderen ter presentie van Huijbert Franssen eene vander kijnderen.

Fol. 24r

Wij schout ende heemraden der ambachte van Groot Waspick hier ondergenoempt oirconde ende kenne dat op datum ondergeschreven voor ons gecomen ende gecompareert is geweest d’eersame Johannis Gruijters ? voor hem selven en als last ende procuratie hebbende van de eerbare Metge Schuijffhil die sijn comparants huijsvrouw is, woonende binnen der steede van Geertruijdenberge sijnde deselve in dato den 27e december 1654 gepasseert voor schout ende heemraden van Raemsdoncq ons gebleecken ende voorgelesen de welcke alsoo verclaerden ende bekende wel en deugdelijcken schuldich te wesen aen Pieter Augistijns Bastiaens ? Cent ?, borgemeester der voornoemde steede Geertruijdenbergh de somme van een duijsent carolus guldens capiatel tot xx stuijvers hollants den gulden.

Fol. 25r

Copije uutter accoort van Michiel Berten ende de erffgenamen van sijne huijsvrouwe.

Op huijden desen xjxe november anno xvjc drienvijfftich soo compareerde voor mijn Wouter Janss, schouteth, Jan Wouterssen Seijlmans ende Cornelis Jochum Rijcken beijde heemreden des dorps Waspick deersame Janneken Berten met Michiel Berthoutssoone beide ter eenre zijde ende Ifken Adriaenss ende Meus Corneliss van Steen als gerechte bestorven bloetvoocht vande onmondige weeskijnderen van Adriaen Corneliss van Steen als daer sijn bij namen Neelken Adriaenss, Lijsbeth, Jan ende Cornelis Adriaenss van Steen. Alle kijnderen vander voorschreven Adriaen Corneliss van Steen ter andere zijde.

Fol. 26r

Copije uutter accoort ende contracte tusschen de weduwe ende erffgenamen van Jacop Jochumss

Compareerde voor mijn Laurens vander Kieboom, openbaer notaris bijde hoven van Hollant geadmitteert, binnen der stadt Geertruijdenberge residerende, ende de getuijgen naergenoemt d’eersamen Andries Claesen van Strien als volcomen last ende procuratie hebbende van Neelken Janssdr wonende tot Strien, naergelaten weduwe van zaliger Jacop Jochumss overleden sijnde tot Waspick ende in dier qualitijt ter eenre ende Adriaen Ghijben getrout hebbende Aentken Janssdr ende Jan Ghijben man ende voocht van Grietken Wouterssdr mitgaders Jacop Jacopssen als getrout hebbende Adriaenken Peeters, hem vervangende ende sterckmakenden voor Lijnken Peeters sijne huijsvrouwe suster ende in dier qualiteijt naeste vrinden ende bloetverwanten vander voornoemden Jacop Jochumss henner oom was ter andere zijde. Ende bekende de selven parthijen met malcanderen door intercessie van goede mannen tsamen overcomen ende veraccordeert te sijn nopende de parthagie ende deelinghe van alle de ghoederen bijder voornoemden Jacop Jochumss met sijn huijsvrouw beseten ende eenichsints naergelaten ende ontruijmt.

Fol. 27r

Accoort van Thonisken Ariss weduwe van Cornelis Andriess zaliger

Compareerde voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick ondergeschreven deersamen Thonisken Adriaenss weduwe van Cornelis Andriessen zaliger geassisteert met mijn secretaris als haren gecoren voocht ende assistent in desen. Ende verclaerden onderlingen omme alle questien, differentien ende verschillen die schier ofte naer haer comparante doot ter saecke van erve, obligatien van geleende ghelde daer van deene van date den xje october xvjc twee en vijfftich leijt tot lasten van Thonis Roeloffsen Cuijl als man ende voocht van Theunken Janss Cuijper daer van deene van date den iiije desember xvjc vijfftich inhoudende vijfftich guldens metter verschenen intresten daer bij tusschen andere erffgenamen ende den voorschreven debiteuren sijnde haere mede erffgenamen of naer haer overlijden haren kijnderen souden mogen ontstaen te verhoeden ende voor te comen.

Fol. 28r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Adriaenken Franss weduwe van Cornelis Stevenss Swart ende Jan Wouter Janss van seeckere drie mergen gronden gelegen inde ambachte van Sgravelduijn Waspick bijden voornoemden Jan Wouter Janss ende Cornelis Stevenss Swart in sijn leven te samen gecooft van Roeloff Peeter Laurenss, Peeter Janss Cluijter ende Roeloff Clasen Beij. Alhier voor recht aengebrocht desen xxe 8ber 1655.

Fol. 28v

Scheijdinghe ende erffdeijlinghe tusschen Jochum Hendricxss ende sijne kijnderen verweckt bij Eelken Peeter Lijnden dochter sijne overledene huijsvrouwe van alle de erfflijcke goederen bij haer ten staende hauwelijck beseten ende metter doodt ontruijmt ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen xje jannuarij 1656

Eerstelijck soo is Jochums Hendricxssen als vader der voorss kijnderen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo is Hendrick Jochumssen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo is Cornelis Peeterssen als man ende voocht van Maeijken Jochemssen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Iten hiertegens soo is Adriaen Janssen als man ende voocht van Anneken Jochumssen is geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo Teunken Jochumssen geassisteert met Jochum Hendricxssen haren vader ende voocht in desen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol. 30r

Staet ? van principael staet inde dincktafel

Op huijden desen ve november 1653 soo compareerde wij ondergeschreven Denis Peeterss de Haen ter eender sijde ende Janneken Berten ende Michiel Berten haer soon ende hare gecoren voocht in desen, last weduwe wijlen Bert Gielen ter andere sijde. Ende sijn alsoo in het minnen en vrintschappen alsoo overcomen ende veraccordeert te sijn en omme alle voordere moijten, onheijlen ende quellinghe die al reede tussen beijde sijn geresen ende noch naermaels meer soude comen te reijsen ten ware datter met desen accoorde daer inne tijts niet en werde Janneken Berten voorsien aengaende seecker tachtentich gulden die Denis Pieterss Haen sijn vrou ende kijnderen de voorss Janneken Berten onrecht en ten tallen tijden manende haer selven hebben gesupmitteert tot affdoeninge van saecke onder schout ende gerechten de welcke als seghsmannen tot de voorss affdoeninge van saecke vande voorss parthijen sijn genomen ende de parthijen alsoo met vrintschappen van een geholpen. Soo wert wel respecttelijck geconditioneert dat den voorss Denis Peeterss sijn vrouw noch sijne nacomelinge haer selver niet hebben te vervoorderen de voorss tachtentich guldens het welcken met de poth boter en meer te manen ofte eenige actie daer meer aen te behouden omme de selve op de voorss Janneken Berten ofte hare nacomelinghe meer te derven maenen dan houdende de selve daer van volcomentlijck met desen accoorde aen mij te hebben voldaen waet tegens de voors Janneken Berten geene actie op de voorss Denis Peeterssen ofte sijne nacomelinghe meer te houden.

Fol. 30v

Scheijdinghe ende smaeldeelinghe tusschen Jan Gerritssen Boudewijns ende Mels Thomassen Seijlmans als man ende voocht van Willemken Gerrit Janssendr vande goederen hier naer gespeciviseert staende. Aengebrocht desen xxe januarij 1656.

Fol. 31r

Scheijdingh ende erffdeijlinghe tusschen de ses voorkijnderen van Peeter Corneliss Dolck verweckt bij Nelken Janssen ende Hendrick Hendricxkxssen de Hoogh als man ende voocht van Bastiaenken Willemss verweckt bij Nelken Janssen, naerdochter vande voorss Nelken Janss. Vanden voorss de Hoogh sijne vrouwe vaderlijcke goederen ende voorss voorkijnderen hare moederlijcke goederen. Alhier aengebrocht desen iijen februarij 1656.

Item inden eersten soo is Hendrick Hendricxss de Hoogh als man ende voocht van Bastiaenken Willemssen voor sijne vrouwe vaderlijcke goederen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo sijn de voorss voorkijnderen met namen Cornelis Peeterssen Dolck, Willem Lambertsen als man ende voocht van Adriaenken Peeterssen Dolck, Gerrit Peeterssen Dolck, Bastiaen Janssen als man ende voocht van Anneken Peeterssen Dolck, Adriaen Peeterss Dolck, Hendrick Meussen de Hoogh als man ende voocht van Truijcken Peeterssen Dolck tsamen voorkijnderen van Nelken Janssen voorss ende Hendrick Hendrickxss de Hogh als man ende voocht van Bastiaenken Willemssen naer dochter vande voorss Nelken Janssen alle tsamen inde qualite voorss van hare moederelijcke goederen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol. 32r

Aenneminghe Lijsbeth Pietersen Nobel weduwe van Jan Willemss Cloot hare ses weeskijnderen.

Op huijden desen xvije februarij xvjc sesenvijfftich soo compareerden Lijsbeth Pieterssen Nobel weduwe Jan Willemssen Cloot woonende alhier tot Waspick ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare ses onmondige kinderen verweckt bij Jan Willemssen Cloot voorschreven ende dat van Anthonis Janssen Snijder als gerechte bestorven bloetvoocht ende Cornelis Pieterssen Nobel als toesiender der voorschreven kinderen.

Fol. 33r

Staet ende inventarijs vande erffgoederen, haeff ende imboel incomende ende uijtgaende schulden bij Pauwels Woutersse ende Heijlken Cornelissen Haensbergh zaliger tsamen staende houwelijck beseten. Aengebrocht bij Pauwels Wouterss desen xxve februarij 1656.

Fol. 34r

Aenneminge Pauwels Wouterss sijne seven kijnderen verweckt bij Heijlken Cornelis Haensbergh saliger.

Op huijden desen iije meert xvjc sesenvijfftich compareerde Pauwels Wouterss weduwenaer van Heijlken Corneliss Haensberch woonende alhier tot Waspick ende heeft rechtelijck voor recht aengenomensijne seven onmondige kinderen verweckt bij Heijlken Corneliss voorss ende dat van Cleijs Janss als gerechte bestorven bloetvoocht ende Wouter Wouterss Boeff als oom ende toesiender der voorss kinderen ter presentie ende mede int bijwesen van Cornelis ende Peeter Pauwelss beide de oudtste kijnderen.

Fol. 34v

Aenneminghe Maeijken Corneliss Buijs hare ses kijnderen verweckt bij Commer Lambrechtss saliger

Op huijden desem xxije meert 1656 soo compareerden Maeijken Corneliss Buijs weduwe van Commer Lambertss woonende alhier tot Waspick geasssisteert met Cornelis Jacopssen Buijs hare vader ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare ses onmondige kijnderen verweckt bij Commer Lambrechtssen voorss ende dat van Willem Lambrechtssen als rechte bestorven bloetvoogt ende Adriaen Corneliss Buijs als toesiender der voorss kijnderen.

Fol. 35r

Staet ende inventaris vande ghoederen soo haefflijck als erfflijck bij Cornelis Jaspersen ende Huibertken Peeter Jochumssdr sijne huijsvrouwe in haer leven te samen beseten hebben ende bij Cornelis Jaspersen metter doot ontruijmt ende achtergelaten. Aengebrocht desen iije april 1656.

Fol. 36v

Aenneminghe Huijbertken Peeter Jochumssen weduwe van Cornelis Jaspersen hare drie weeskijnderen

Op huijden desen iije april xvjc sesenvijfftich soo compareerden Huijbertken Peeter Jochumssedr weduwe van Cornelis Jaspersen woonende alhier tot Waspick geassisteert met Thomas Peeterssen haren neve ende assistent in desen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen hare droe onmondige weeskijnderen verweckt bij Cornelis Jaspersen voorschreven ende dat van Sijmen Peeter Sijmons als oom ende gerechte bestorven bloetvoocht ende Huijbert Peeterss als toesiender der voorschreven kijnderen.

Fol. 37r

Staet ende inventaris vande haefflijcke ghoederen ende imboel, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Janneken Cleijsen. Aengebrocht bij Adriaen Thonis weduwenaer vande voorss Janneken Cleijsen desen xje meert 1656

Fol. 40r

Accoort van affscheijt tusschen Adriaen Thonis Compeer ende voogden en toesienders vande kijnderen van Janneken Cleijsen verweckt bij Abraham Jacopssen.

Op huijden desen xxije meij xvjc ses ende vijfftich soo compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Jan Adriaens Penningen ? woonende tot Bergen inder qualite als voocht ende Cleijs Janss als grootvader ende toesiender vande weeskijnderen van Abraham Jacobss ende Janneken Cleijsen beijde overleden alhier tot Waspick geassisteert met Jan Huijbertss Vassen als oom der voorss weeskijnderen ter eenre ende Adriaen Thonijss Compeer lest naergelaten weduwenaer vander voorss Janneken Cleijsen ter andere sijden. Ende verclaerden onderlingen metter minnen ende vrintschappen door tusschenspraeken van ghoede mannen metten anderen overcomen, vereenicht ende veraccordeert te sijn nopende t versterff van ghoederen, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke penninghen, incomende ende uutgaende schulden bijde voorschreven Janneken Cleijsen ende Adriaen Thoniss tsamen staende houlijck beseten ende metter doot ontruijmt.

Fol. 41r

De ghoederen de weeskijnderen noch toebehoorende sijnde tot Cleijs Janss als toesiender

Fol. 41r

Staet ende inventaris van alle de goederen bij Hendrick Janssen ende Neijltiken Dingemanssen tsamen bij staende houwelijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht bij Neijltiken Dingemanss weduwe van den voorss Hendrick Janssen, desen sestienden janwarij anno 1657.

Fol. 43r

Accoort van uijtcoop tusschen Neltiken Dingemanssen ende Claes Robbertsen weduwenaer van Hilleken Handrickssen ende sijnen kes?kijnde

Op huijden desen xvje janwarij deses jaers xvjc sevenvijftich compareerden voor mij Wouter Janssen, schouteth des dorps Waspick, Cornelis Jochemssen Rijcken ende Adriaen Janssen de Ruijter, beijde heemraden, in eijgenen persoone Neltie Dingemans weduwe naergelaten bij Hendrick Janssen haren man zaliger was geassisteert met Cornelis Jochem Rijcken haren gecoren ende gestelde vocht in desen ter eenre ende Niclaes Robbrechtssen hare naergelaten weduwenaer wijlen Hilleken Hendrickx dochter der voorss Hendrick Janssen in ecjte bedde verweckt bijde voors Neltien Dingemans voor sijn selven ende Joost Adriaenssen Vosch woonende tot Sprangh als bloetvoocht over het onmondich weeskint van Claes Robbrechts verweckt bij Hilleken Hendrickss sijne overleden huijsvrouwe bij namen Chathalijn Clasen ter andere sijde.

Fol. 44r

Aenneminghe Claes Robbrechtss zijn onmondich weeskijnt verweckt (verweckt) bij Hilleken Hendrickss

Ten selven dage compareerden Claes Robbrechtss Pharo ende bekende sijnen voorss weeskijnt ten overstaen van schout ende gerechten aengenomen te hebben van Joost Adriaenssen Vosch, bloetvoocht vanden selven weeskijnde.

Fol. 44v

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Catelijn Janssen verweckt in echte bedde bij Peeter Willemssen ende Jan Janssen overleden alhier te Waspick met namen Willem Peeterssen voorsone vande voorss Catelijn Janssen verweckt bij Peeter Willemssen, Adriaen Janssen, Jan Janssen ende Coenraet Janssen Smidt inder qualite als voocht van Cornelis Janssen noch onmondich zijnde te samen naekijnderen vanden voorschreven Jan Janssen. Alhier voor recht aengebrocht desen xxe februarij 1657.

Fol. 45v

Accoort Hendrick Peetersen Smidt weduwenaer van Lijnken Janss ende de voocht van sijnen weeskijnderen

Op huijden desen xxiiije februarij xvjc sevenenvijftich soo compareerden Hendrick Peetersen Smit woonende alhier tot Waspick weduwenaer van Lijnken Janssen zijne overledene huijsvrouwe geassisteert met Jan Peeterssen sijnen broeder ter eenre ende Jan Adriaensen Ghertssen woonende tot Ghils als grootvader ende voocht vanden weeskijnde vanden voorschreven Handrick Peeterssen verweckt bij Lijnken Janssen voorss uuten namen ende vanwegens den voorschreven weeskijnde ter andere sijde.

Fol. 46v

Staet ende inventaris vande erffgoederen, haeff ende imboel, mitsgaders incomende ende uutgaende schulden bij Jan Handricxssen Rijool ende Aenken Bouwen Joosten te samen staende houwelijck beseten ende bijde voorschreven Aenken Bouwen Joosten metter doot ontruijmt ende achtergelaten. Aengebrocht bij Jan Handricxss Rijool, desen jxe april xvjc sevenendevijfftich.

Fol. 49r

Accoort vande haeffelijcke ghoederen tusschen Jan Handricxss Rijool ende sijde kijnderen

Op huijden desen xxvije april xvjc sevenendevijftich soo compareeerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven de eersamen Jan Handricxssen Rijool weduwe Aenken Bouwen Joosten ter eenre ende Jan Peeters inder qualite als voocht vande kijnder van Jan Janssen Rijool ende Mels Dircxssen als man ende voocht van Catelijnken Janss Rijool te samen kijnderen ende kijntskijnderen vande voornoemden Jan Hendricxssen Rijool verweckt bijde voorschreven Aenken Bouwen Joosten ende inder qualite als erffgenamen in desselfs inboel ter andere sijden.

Fol. 50r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Jan Hendricksen Rijool weduwenaer van Aenken Bouwen Joosten ende Jan Peeters inder qualite inder qualite als voocht vande kijnder van Jan Janssen Rijool verweckt bij Janneken Peeters ende Mels Dircxss als man ende voocht van Catelijn Janss Rijool ende inder qualitijt als erffgenamen inde goederen vanden voornoemden Aenken Bouwen hare moeder ende grootmoeder was zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen xxvije april 1657

Fol. 51v

Aenneminghe van Janneken Peeterss weduwe wijlen Jan Janssen Rijool hare onmondighe weeskijnderen verweckt bij Jan Janss Rijool

Op huijden desen xxviije aprielis deses jaerss xvjc sevenendevijfftich compareerden voor schouteth ende heemraden des dorps Waspick hier onder genomineert in eijgene persoone Janneken Peeterss weduwe wijlen Jan Janss Rijool geassisteert met Jan Ghijsbertss haren voocht die haer wettelijck is vergeven de welcke bekende aengenomen te hebben gelijck sij doet bij desen van Jan Henricxss Rijool als vader vander voorss Jan Janss Rijool ende ende wettelijcke gestelde voocht met Jan Peeterss als broeder der voorss weduwe ende medetoesiender der voorss onmondighe kijnderen van Jan Janss Rijool.

Fol. 53r

            Copij

Op heden den xje meij xvjc seven ende vijftich soo compareerden voor schepenen in Waspick hier onder genomineert Joncker Huijbert Engelbert van Ravenschot, heere van Cappel ende Waspick voorschreven ter eenre ende Jacop Stevensen met Margrietken Janss sijne huijsvrouwe ter andere sijde. De voorschreven partijen comparanten verclaerden met malcanderen te hebben overgegeven die naervolgende minnelijcke accoort ende contracte inder forme, voegen ende manieren hier naervolgende ende eerstelijck alsoo joncker Pauwels van Raveschot ende Mr Aert van Bommel als presenten last gehadt hebbende vande voorss edele heere eerste comparant in beleeninghe hadden gegeven seeckere gedeelte inden wintcorenmoolen staende tot Baerl onder den Hertogh Lande van Turnout de gerechte helft in seven twelffte gedelten met noch de helft van seeckere leenboeck met de helft van veerthien vertelen roggen jaerlijcxs aenden voorss Jacob Stevens ende dat op conditien ende voirwaerden naerder ? ende claerder in seecke ackte van beleeninghe geëxpresseert, gepasseert voor schepenen in Baerle Nassau opten xje januarij 1655, hier vertoont.

Fol. 54r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de erfgenamen van Thoenisken Adriaenss weduwe wijlen van Cornelis Andriessen, (over) overleden alhier tot Waspick vande ghoederen bijde voorss Thonisken Adriaenss achtergelaten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen lesten februarij 1658, te weten voor de drie vierde paerten ende bleijff het vierdepaert van Gerit Diercxss ende Adriaen Dircxss in sijn geheel.

In den eersten soo is Jochum Handricxss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Dirck Corsten, Handrick Corsten ende Jan Corsten soo voor haer selven als door hare andere broeders bekende voor (voor) mijn door handen van Jochum Handricxss

Item sijn Melis Hendrickss, Dirck Hendricxss ende Aert Dingemanssoone van Dingeman Handricxss te samen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item is Jan Handrickss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Hij moet betalen aan :

Anthonis Janss Cuijper ende Anthonis Roelantss Cuijl bekende voor mijn

Huijbert Handricxss ende Huijbert Cornelis X Willemken Hendricxss bekende voor mijn

Fol. 55r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Peeter Wouters in sijn leven gewoont hebbende alhier tot Waspick met namen Huijbertken Peeter Jochums dochter van Sofia Peeter Wouterss, Huijbert Janss de Bonth als getrout hebbende gehadt Adriaentken Peeter Wouters, Jan Ghertss ende Mels Thomas als getrout hebbende Willemke Gertss, beijde kijnderen van Janneken Peeter Wouters ende Huijbert Peeter Wouterss. Alhier voor recht aengebrocht desen ve desember 1657

Fol. 57r

Op huijden desen xxxe meert xvjc achtenvijftich soo compareerden Anthonis Roelantss Cuijl woonende tot Sgravenmoer als getrout gehadt hebbende Anthonia Janssen Cuijper sijne overledene huijsvrouwe daer bij hij verweckt hadde in echte bedde ses kijnderen bij namen Roelant, Cornelia, Geertruijt, Adriaenken, Elisabeth ende Janneken welcke voorschreven kijnderen bij hen sijn aengenomen.

Fol. 58r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erfgenamen van Cornelis Mathijssen soo voor als naer kijnderen verweckt bij Hendricxken Adriaen Stevens sijne eerste huijsvrouwe ende Aechtken Cornelis Buijs sijne tweede huijsvrouwe met namen Mathijs Corneliss, Jan Huijberts de Bont als man ende voocht van Alida Cornelis ende Adriaen Corneliss. Te samen voorkijnderen ende Hendricxken Cornelis, Peeter Corneliss, Dirck Corneliss ende Cornelis Corneliss te samen nakijnderen. Alhier voor recht aengebrocht dese iiije meij … 1658.

Fol. 59r

Smaldeelinghe tusschen de voorss drie voorkijnderen van Cornelis Mathijs voorss met name Mathijs Corneliss, Jan Huijberts de Bont als man ende voocht van Aliken Corneliss ende Adriaen Corneliss soo van hare vaderlijcke als moederlijcke goederen. Alhier voor recht aengebrocht desen iiije meij 1658.

Fol. 59v

Wilceur: Jan Wouter Janssen, Meerten Aertss van Gesel ende Adriaen Jan Fiersen, beijde armmeesters des dorps Waspick

Fol. 60r

Staet ende inventarijs vande erffghoederen, haeffelijcke ghoederen ende imboel bij Hendrick Andries Keijsers ende Maria Stoffel Peeterss van Ghilse sijne gewesene huijsvrouwe te samen staende houwelijck besten. Alhier aengebrocht bij den voornoemden Keijsers weduwenaer vande voornoemde Maria Stoffel Peeters van Ghilse desen (niets ingevuld).

(Er volgt een indrukwekkende lijst van land etc, de goederen worden in parten verdeelt

Fol. 63v

Naer dat de voorss cavels alsboven waeren gestelt ende dat tusschen parthijen daeromme souden hebben werden getrocken het blint loth soo is tusschen deselve namentlijck den voornoemden Hendrick Andries Keijsers weduwenaer ter eenre ende Anthonij Otgens als vaderlijcken oome ende gerechten bloetvoocht ende Hendrick Stoffelen van Ghilse moederlijcken oome ende toesiender van Peeter Mathijssen Otgenssoone, Dirck Mathijs Otgens voor hen selven, Jan ende Michiel Mathijs Otgens sonen jonckmans bejaert ? ende hun selffts wesende ende Willem Janssen Buijs man ende den voocht van Eijcken Mathijs Otgensdr ende den voorgenoemden Hendrick Andries Keijsers als vader ende voocht van Stoffel Hendricxss keijsers sijne soone. Alle kinderen ende tsamentlijcken erffgenamen van weijlen de voorgenoemde Maria Stoffel Peeterssen van Ghilsedr ter andere sijden

Fol.64br

Volcht de staet vande haeffelijcke ghoederen ende imboel.

Fol. 65v

Op huijden desen iije junij xvjc achtenvijftich soo compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven Gerit Jan Wouters inder qualite als voocht ende Peeter Jacops Meermans als toesiender van Adriaenken Jan Ghertsen Hoevenaers innochente dochter ende verclaerden in dier qualite op te dragen aen de Armen ende Heijlgeest alhier de voorss Adriaenken Jan Gertsen innochente dochter omme uutte middelen vande voorss Armen besteet ende onderhouden te werden.

Fol. 66r

Op huijden desen 26e augustus 1658 soo heeft Lijsken Wouterssen weduwe wijlen Adriaen Peeterssen Dolck geassisteert met Jan Wouterssen Seijlmans hare gecoren voocht in desen ter eenre sijde aengenomen haer vijff onmondighe weeskijndere bij namen Peeter Ariens, Anthonis Ariens, Adriaen Ariens, Jan Ariens ende Jacop Aertssen. Alle kijnderen van Adriaen Peeterssen Dolck ende Lijsken Wouterssen voorss ende dat van Cornelis Peeterssen Dolck als gerechtighen bloetvoocht ende Peeter Wouterssen als toesiender ter andere sijde.

Fol. 66v

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Mathijs Michiel Otgens verweckt bij Maria Stoffel Peeters van Ghilse sijne huijsvrouwe was saliger met namen Peeter Mathijs Otgens, Dirck Mathijs Otgens, Jan Mathijs Otgens ende Willem Janssen Buijs als man ende voicht van Ida Mathijs Otgens ende Michiel Mathijs Otgens. Mitsgaders Stoffel Hendrick Keijsers naersoone vande voorschreven Maria Stoffel Peeters verweckt in tweede bedde bij Hendrick Andries keijsers. Alhier voor recht aengebrocht desen xije desember 1658.

Fol. 69v

Staet ende inventaris van alle incomende penninghen ende uutgaende schulden bij Hendrick Andries Keijsers ende Maria Stoffels Peeters van Gilse te samen staende houwelijck bevonden. Soo ende gelijck als de selve bijde voornoemde Maria Stoffel Peeters sijn naergelaten ende metter doot ontruijmt. Alhier ter secretarije overgebrocht bij Hendrick Andries Keijsers weduwenaer vande voornoemde Maria Stoffels zaliger. Soo als volght.

Fol. 71v

Accoort tusschen Adriaen Hendricxss Scheur weduwenaer van Enghelken Corneliss ende de dochter van haere weeskijnt verweckt bij Peeter Aertss

Op huijden desen xxije jannuarij xvjc negenenvijftich soo compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier naergeschreven deersame Adriaen Henricxss Scheur weduwenaer van Enghelken Corneliss zaliger die te voren getrout was geweest met Peeter Aertss ter eenre ende Aerdt Gherit Franss als vader vande voornoemden Peeter Aertss ende Cornelis Adriaenss Meulder als vader vande voornoemde Enghelken Corneliss dienvolghenmde te samen als voochden van het weeskijnt vande voornoemde Enghelken Corneliss verweckt in echten bedde bij Peeter Aertss voorss ter andere zijde.

Fol. 72v

Aenneminghe Adriaen Hendricxss Scheuren sijn onmondighe weeskijnt verweckt bij Engelken Corneliss

Op huijden desen xxije jannuarij xvjc negenenvijftich soo compareerden voor ons Wouter Janssen, schouteth des dorps Waspick, ende heemraden hier onder geschreven d’eersame Adriaen Hendrixss Scheuren weduwenaer van Engelken Cornelissen ende verclaerden rechtelijck voor recht aengenomen te hebben sijn onmondich weeskijnt verweckt bijde voorss Engelken Cornelissen ende dat van Cornelis Adriaenssen Mulder als grootvader ende voocht van des voorss sijnen weeskijnt.

Fol. 73r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Cornelis Jacops Buijs weduwenaer van Beatrixss Willemssen ende de kijnderen verwijckt bij Jan Peeterssen Willemssen ende Cornelis Jacops Buijs met namen Claes Thonissen als man ende voocht van Willemken Janssen, voordochter vande voornoemde Beatriss, Mathijs Willemssen als man ende voocht van Elisabeth Corneliss Buijs en Jacob Cornelissen Buijs, te samen naekijnderen. Alhier voor recht aengebrocht desen je februarij 1659.

Fol. 74r

Accoort Jan Adriaenss van Tichel ende (ende) de weduwe ende kijnderen van Servaes Jacopss.

Op huijden den xe meert xvjc vijffendevijftich soo sijn gecompareert ten huijse van Wouter Janss, schout, Jan Adriaenss als man ende voocht van Janneken Servaesen ter eender sijde ende de weduwe van Servaes Jacopss met Jacop Servaesen ende Adriaen ende Jan Servaesen ende Jan Willems Buijs als voocht vande twee onmondighe kijnderen van Servaes Jacops met namen Neesken ende Truijcken. Alle kijnderen van Servaes Jacopss.

Fol. 74r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Icken Adriaenss weduwe van Vaes Jacopss zaliger ende de kijnderen van den voornoemde Vasch Jacopssen soo voor als naekijnderen. Ende dat vande ghoederen bij haer tesamen staende houlijck beseten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen viije meert 1659.

Eerstelijck soo is Iken Adriaenss weduwe van Servaes Jacopss voorss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hier tegens soo sijn die gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Servaes Jacopss met namen Jacop Servaessen, Jan Adriaenss als man ende voocht van Janneken Servaesen, Adriaen Servaesen ende Jan Servaesen ende Jan Willemss Buijs inder qualite als voocht vande twee onmondighe kijnderen van Servaes Jacopss voorss met namen Neesken ende Truijcken Servaesen. Alle kijnderen ende erffgenamen van Servaes Jacopss voorschreven te samen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol. 75r

Aenneminghe Icken Adriaenss hare twee weeskijnderen verweckt bij Servaes Jacopss

Op huijden desen viije meert xvjc negenenvijftich soo compareerden Icken Adriaenss weduwe van Servaes Jacopss voorss geassisteert met Adriaen Servaesen, haren soone ende voocht in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare twee onmondighe weeskijnderen verweckt bij Servaes Jacopss voorss met namen Neesken ende Truijcken Servaesen ende dat van Jan Willems Buijs als gerecht bestorven bloetvoocht ende Jacop Servaesen als toesiender vande voorss weeskijnderen.

Fol. 76r

Smaeldeelinghe tusschen gelijcke kijndere ende erffgenamen van Servaes Jacops met namen Jan Adriaens van Tichel als man ende voocht van Janneken Servaesen soo voor hem selven als mede als cooper van den portie van Jacop Servaesen, Adriaen Servaesen ende Jan Servaesen ende Jan Wilmss Buijs inder qualite als voocht ende Jacop Servasen als toesiender vande twee onmondighe kijnderen van Servaes Jacopss voorss met namen Neesken ende Truijcken Servaesen. Alhier voor recht aengebrocht desen viije meert 1659.

Fol. 76v

Smaeldeelinghe tusschen de drie kijndere van Beerthien Willemss met namen Claes Thoniss als man ende voocht van Wilmken Janss, Mathijs Wilmss als man ende voocht van Elisabeth Corneliss Buijs ende Jacop Corneliss Buijs vande ghoederen haer bij hare moeder zaliger achtergelaten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen xve meert 1659.

Fol. 77v

Testament Hendrick Peeterssen Smidt ende Heijlken Corneliss sijne huijsvrouw

Op huijden desen xe november xvjc negenendevijftich

Fol. 78v

Accoort tusschen Wouter Jan Matheus als getrout met Sijken Berten ende Michiel Berten haren broeder.

Op huijden desen xije november xvjc negenende vijftich compareerden voor ons schout ende gerechten Michiel Berten soone van Janneken Berten ter eenre ende Wouter Jan Mathijssen als getrout hebbende Sijken Berten een dochter van Janneken Berten ter andere seijde.

Fol. 79v

            Copije uutte quijtantie vande betalinghe van voorss accoort

Ick ondergeschrevene bekenne ontfangen te hebben uut handen van Wouter Jan Matheuss de somme van tseventich ghulden thien stuijvers.

xxije november 1659, Michiel Berten

fol. 79v

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Wouter Jan Mathijss als man ende voocht van Sijken Berten ende Michiel Berten, beijde kijnderen ende erffgenamen van Janneken Berten verweckt bij Bert Michielss van alle de erffgoederen bij haer metder doot ontruijmt ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen 14e november 1659.

Fol. 80r

Testament Melis Handrixss ende Marghriet Janssen sijne huijsvrouwe

Op huijden desen vije januarij xvjc tsestich soo compareerde voor ons Wouter Janssen, schouteth tot Waspick, Jan Wouterss Seijlmans ende Adriaen Corneliss Buijs beijde heemraden des dorps Waspick voors d’eersame Melis Handricxss ende Margrietken Janssen, wetteghe man ende vrouw.

Fol. 82v

Smaldeelinghe gedaen tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Aertssen Cuijper saliger ende dat van alle de naergelaten ghoederen die de voorss Cuijper ende Willemken Adraenssen sijne gewese huijsvrouwe ende moeder vande voorss kijnderen tsamen beseten ende metter doot ontruijmt hebben. Ende dat in manieren als volght.

Item inden eersten soo is Adriaen ende Mathijs Janssen gebroeders als kinderen vande voorss Cuijper geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo sijn geloot, gecavelt ende beërffdeelt Peeter Gielen als man ende voicht van Truijcken Janssen, Aert ende Lijn Janssen, alle kijnderen vande voorss Jan Aertssen Cuijper

Hiertegens is Alleth, Wouter ende Theuntken Janssen kijnderen vanden voorss Jan Aertssen Cuijper ende Willemken Aertssen Scheppen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op. 19-1-1660.

In de kantlijn: Willem Janss Keijser als jegenwoordigen bruijdigom ende toecomende man van Theunken Janss Cuijper

Toirkonden dese geteeckent desen viije meij 1665

Fol. 84r

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen haeff ende imboel, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden bij Corst Berntsen ? ende Judich Janss sijne gewesene huijsvrouwe tsamen staende houlijck beseten. Aengebrocht bij der voorss Corst Berntss weduwenaer vande voorss Judich Janss. Desen xije julij 1660

Fol. 85v

Contract van uutcoop van de kijnderen van Dirck Corsten Lotten verweckt bij Judich Janssen gedaen bij Corst Berntss weduwenaer van Judich Janss voorss.

Op huijden desen xije julij xvjc tsestich compareerden voor ons Jan Wouters Seijlmans, schouteth des dorps Waspick, Cornelis Jochum Rijcken ende Jan Ghijsbertss beijden heemraden des dorps Waspick voorschreven den eersamen Dirck Corsten Lotten inder qualite als voocht ende Jan Wouter Janss als grootvader ende toesiender vanden weeskijnderen van Frans Corsten Lotten [de naam Dirck en Frans zijn of in het hoofd of hier verwisseld] verweckt bij Judith Janss ter eenre ende Corst Berntsen als weduwenaer ende boederhouder vande voorss Judich Janss ter andere sijden.

Fol. 86r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Theunken Janss weduwe was van Willem Huijgen zaliger met namen Adriaen Willems, Mathijs Willems ende de weeskijnderen van Maeijken Willemss verweckt bij Dirck Leendersen. Alhier voor recht aengebrocht desen je november 1660.

Fol. 86v

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Peeter Thomas Goveren verweckt bij Adriaenken Wilmss sijne huijsvrouwe was zaliger met namen Maeijken Peeters, Wouter Peeters, Peeter Denis de Haen als man ende voocht van Dingna Peeters. Alhier voor recht aengebrocht desen jxe desember 1660.

Fol. 87v

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Wouter Janss, schouteth, ende Maeijken Segeren sijne huijsvrouwe zaliger met namen Jan Wouterss, Seger Wouterss ende Thomas Wouterss naekijnderen van heelen bedde, Peeter Wouterss, Anthonis Wouterss, Hendrick Franss als man ende voocht van Gherken Wouters ende Lijsken Wouterss voorkijnderen vande voornoemden schouteth verweckt bij Janneken Jans Meulders, Jan Ghijsbertss ende Huijbert Ghijsbertss beijde voorkijnderen van Meijken Segers verweckt bij Ghijsbert Ghertsen. Alhier voor recht aengebrocht desen xiiije desember 1660.

Fol. 89r

Smaeldeelinghe tusschen de voorss voorkijnderen van vaders ende moeders sijde met namen Peeter Wouterss, Anthonij Wouterss, Lijsken Wouterss, Hendrick Franss als man ende voocht van Gheriken Wouters, Jan Ghijsbertss ende Huijbert Ghijsbertss. Alhier voor recht aengebrocht desen xiiije desember 1660.

Fol. 89v

Smaeldeelinghe Jan Ghijsbertss ende Huijbert Ghijsbertss vande ghoederen haer hier voren door het overlijden van haer moeder ten deelen gevallen. Alhier voor recht aengebrocht desen xiiije desember 1660.

Fol. 90r

Smaeldeelinghe tusschen Jan Wouterss, Seger Wouterss ende Thomas Wouterss, kijnderen van Wouter Janss, schouteth, ende Maeijken Segers zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen xiiije desember 1660.

Fol. 91r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Adriaen de Ruijter ende Hendrick van Ghilse met de weduwe van Johannis Sprangers van seeckere gronden gelegen in Sgravelduijn Waspick. Aengebrocht desen xve desember 1660.

Fol. 91v

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Damiaen Joosten ende Janneken Dirck Corsten sijnen huijsvrouwe met namen Joost Daemen ende Adriaen Adriaenss den Jongen als man ende voocht van Anneken Daemen. Alhier voor recht aengebrocht desen vije januarij 1661.

Fol. 93r

Accoort van affscheijdt tusschen Eelken Janss Fiersen weduwe van Sebastiaen Franss ende de voorkijderen van Bastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss

Op huijden desen xije november xvjc eenentseventich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven den eersame Eelken Janssen Fiersen weduwe van Sebastiaen Franssen geassisteert met Thomas Peeterssen Seijlmans hare assistent en voocht in desen ende Handrick Franssen inder qualite als voocht ende Aert Janssen Fiersen als toesiender vande vier onmondige weskinderen vande voorschreven Eelken Janssen verweckt bij Sebastiaen Franss voorschreven ter eenre ende geassisteert met Adriaen de Ruijter haren wettelijcke gecoren voocht. Alle drie voorkijnderen vanden voornoemden Sebastiaen Franssen verweckt bij Maeijken Lambertssen ter andere sijden.

In de kantlijn: Adriaen Corneliss Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaenss, Adriaen Bastiaenss ende Hendrick Franss als voocht van Truijcken Bastiaenss bekende van mijn door handen Eelken Janss Fiersen van iest bovengestelde penningen ten vollen ende alle betaelt te sijn. Den eersten metten lesten. Toirconden desen geteeckent desen xxvje januarij 1663.

Fol. 95

Smaeldeelinghe tusschen de drie voorkijnderen van Sebastiaen Franss verweckt bij Maeijken Lambertss met namen Adriaen Cornelissen Buijs als man ende voocht van Neesken Bastiaensen, Adriaen Bastiaensen ende Gertruijt Bastiaensen. Alhier voor recht aengebrocht desen xije november 1661.

Fol. 96r

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff, imboel, gereede ghelden, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden bij Sebastiaen Franss ende Eelken Janss Fierssen tsamen staenden houlijck beseten. Overgebrocht bij Eelken Janss weduwe van Sebastiaen Franss voorss.

Fol. 98v

Aenneminghe Eelken Janss Fiersen weduwe Sebastiaen Franssen hare vier onmondighe weeskijnderen verweckt bij Sebastiaen Franss voorss.

Op huijden desen xije november xvjc eenentsestigh compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Eelken Janss Fiersen weduwe saliger Sebastiaen Fransen geassisteert met Thomas Peeterssen Seijlmans haren gecoren voocht in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare vier onmondighe weeskinderen verweckt bij Sebastiaen Fransen voorss met namen Jan, Frans, Grietken ende Peeter Bastiaenss ende dat van Hendrick Fransen als oom ende gerechte bloetvoocht ende Aert Janssen Fiersen als toesiender der voorss weeskinderen.

Fol. 99v

Staet ende inventaris vande erffgoederen bij Adriaen Janss Fiersen ende Anneken Jochem Rijcken tsamen staenden houlijck metter haeff ende imboel, incomende ende uutgaende schulden. Aengebrocht bij Anneken Jochum Rijcken soo als volght.

Fol. 101v

Aenneminge Anneken Jochum Dierck Reijcken hare seven onmondigen weeskinderen verweckt bij Adriaen Jansen Fiersen

Op huijden desen xije november xvjc eenentsestich compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Anneken Jochum Dierck Rijcken weduwe wijlen Adriaen Janss Fiersen geassisteert met Cornelis Jochum Rijcken haren broeder ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haren seven onmondige weeskinderen verweckt bij Adriaen Janss Fiersen ende dat van Aert Janss Fiersen als oom ende gerechte bloetvoocht vande voorss kinderen.

Fol. 102v

Staet ende inventaris van alle de achtergelaten goederen van Adriaen Adriaenss Cleermaker die bijden selven sijn achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Adriaen Adriaenss voorschreven. Overgebrocht bij sijn kinderen omme haere te dienen daer het van noode wesen sal.

Fol. 104r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Geertruijt Jan Matheusen weduwe van Jan Jacopss Vader Jan ender hare negen kijnderen verweckt bijden voorss Jan Jacopss met namen Jacop Janss, Dingena Janss, Handrickx Janss, Maeijken Janss, Matheus Janss, Dingena Janss, Jan Janss, Neelken Janss, ende Adriaen Janss. Alhier voor recht aengebrocht desen xxe januarij 1662.

Fol. 105v

Smaeldeelinghe tusschen de kinderen van Jan Jacopss Vader Jan verweckt bij Geertruijt Jan Matheusen sijne huisvrouwe met namen Jacop Janss, Willem Franssen als man ende voocht van Dingena Janss, Handrickx Janss, Maeijken Janss, Matheus Janss, Dingena Janss de jonxte, Jan Janss, Neelken Janss, ende Adriaen Janss. Alhier voor recht aengebrocht xxe jannewarij 1662.

Fol. 107r

Bewijs van reeckeninge gedaen bij Jan Peeterssen Nieuwenhuijsen als gewesenen voocht van Wouter Peeterss van Batenburch.

Fol. 108r

Smaeldeelinghe tusschen Wouter Jan Mathijssen als man ende voocht van Sijken Berten ende Michiel Berten te samen als kinderen ende erffgenamen van Janneken Berten van het buijten lant ende weijde gelegen inde ambachte van Sgravelduijn Waspick. Streckende vanden buijtendijckxse dijcksloot uutden oosten westwaert in tot den Sgravelduijn sloot toe. Alhier voor recht aengebrocht desen xxije meert 1662.

Fol. 108v

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen haeffelijcke goederen ende imboel de welcke sijn achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Huijbertken Peter Jochumssdr. Aengebrocht bij Adriaen Anthonissen weduwenaer vande voorss Huijbertken Peters desen 14e februarij 1662 ter presentie van Jan Gijsbertse ende Jacob Wouterse Visscher, heemraden.

Fol. 111r

Contract van affscheijt ende erffdeelinge tusschen de kinderen van Huijbertken Peters Jochumssdr ende Adriaen Anthonissen van Pas haeren tweeden man.

Op huijden desen xve april xvjc tweeensestich soo compareerden voor ons Jan Wouters Seijlmans, schouteth des dorps Waspick, de eersame Sijmon Peter Sijmons inde qualite als voocht ende Huijbert Peters als toesiender vande onmondige weeskinderen van Cornelis Jaspers verweckt bij Huijbertken Peters Jochumssdr geassisteert ende mede ten overstaen van Peeter Jochums Jan Berthouts als grootvader der voorss kinderen tsamen ter eenre ende Adriaen Anthonissen van Pas laest weduwe vande voornoemde Huijbertken Peters geassisteert met Corst Cornelissen Seeuw sijne schoonvader ter andere sijde.

Fol. 112v

Staet ende inventaris doen maken bijde voochden ende toesiender vande kinderen van Jan Gijsben vande goederen, haeff ende imboel bijde voorss Jan Gijben ende Grietken Wouterss Turck sijne geweesene huijsvrouwe tsaemen beseten ende metter doot ontruijmt ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen ve april 1662.

Fol. 113v

Staet ende inventaris vande haeffelijcke goederen ende imboel, incomende ende uutgaende schulden welcke sijn achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Gijsbert Dingemans ende alhier voor schout ende heemraden bij Adriaentken Janse weduwe vande voorss Gijsbert Dingemans aengebrocht desen ve april 1662.

Fol. 114r

Aenneminge Huijbert Jans Vassen weduwenaer van Engeltken Adriaenss sijn onmondigh weeskint verweckt bij voorss Engeltken Adriaens Corsten.

Op huijden desen xvije april xvjc tweeentseventich compareerde voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Huijbert Jansen Vassen weduwenaer van Engeltken Adriaen Corsten zaliger sijne overledene huijsvrouwe ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijn onmondigh weeskint verweckt bij de voorss Engeltken Adriaen Corsten ende van Adriaen Corsten als grootvader ende gerechte bloetvoocht vant voors weeskint.

Fol. 115r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Jan Willems Buijs ende sijne kinderen verweckt bij Maeijken Commeren Claessendochter sijne overledene huiijsvrouwe saliger met namen Joost Damen als man ende voocht van Maeijken Jansen Buijs, Aert Dingemans als man ende voocht Jacpicken [Jacopken] Janse Buijs, Adriaen Willems Lauwereijsen in qualite als voocht van Commerken Jansen Buijs, Willem Jansen Buijs ende Hendrick Jochumss als man ende voocht van Anneken Janse Buijs. Alhier voor recht aengebrocht desen 19e april 1662.

Fol 118r

Smaldeelinge tusschen de vijff kinderen ende erfgenamen van Jan Willems Buijs ende Maeijken Commer Claessen sijne overledene huijsvrouwe van sekere goederen soo weijlanden als hooijlanden als sij tegens haren vader hebben afgedeelt ende bijde vijff kinderen met namen Joost Damen als man ende voocht van Maeijken Jans Buijs, Aert Dingemans als man ende voocht Jacopken Jans Buijs, Adriaen Willems inder qualite als voocht van Commerken Jans Buijs, Willems Buijs ende Hendrick Jochumss als man ende voocht van Anneken Janse Buijs bij blinde lootinge wederom gestelt ende geërffdeelt. Alhier voor recht aengebrocht desen xjxe april 1662.

Fol 119v

Smaldeelinge tusschen de drie kinderen van Anthonis Peters verweckt bij Lijsken Wouiters met namen: Jan Adriaense Locht X Janneken, Mariken ende Neelken van haere grootmoeder Ercken Willems aenbestorven. 4-5-1662

Fol. 120r

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff ende imboel, proffijtelijcke penningen, incomende ende uutgaende schulden bij Adriaen Jacobssen Baes ende Adriaentken Gerit Franssen sijne overledene huijsvrouwe. Aengebrocht bij de voorss Adriaen Jacobssen Baes weduwenaer ende boedelhouder vande voorss Adriaenken Gerit Franssen desen xxviije junij 1662.

(Fol. 122)

Adriaen Jacobs Baes heeft sijne drie kijnderen gehuert opden 3e augustij 1658 met namen Coenraet Adriaens Baes, Anthonij Adriaens Baes ende Hendriecken Adriaens Baes.

Fol. 122v

Accoort tusschen Adriaen Jacobs Baes ende Cornelis Jan Laurissen weduwenaer van Maeijken Adriaens Baes zaliger ende in dier qualiteijt als vader ende voocht van sijne drie onmondige kijnderen.

Op huijden desen 28e junij 1662 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven den eersamen Adriaen Jacobs Baes weduwenaer ende boedelhouder wijlen Adriaentje Gerit Franssen ter eenre ende Cornelis Jan Laurissen naergelatene weduwenaer wijlen Maeijken Adriaens Baes zaliger ende inder qualiteijt mede erffgenaem inden naergelaten boedel van Adriaentje Gerit Franssen als mede vader ende voocht over sijn onmondige weeskinderen verweckt ende geprocureert bijde voorss Maeijken Adriaens Baes ter andere sijde.

Fol. 123r

Testament Lijnken Adriaen Poetsen

Op huijden desen xixe augustus xvjc tweeentsestich soo compareerde voor Jan Wouterssen Seijlmans, schouteth des dorps Waspick, Adriaen Cornelis Buijs ende Thomas Peeterss Seijlmans beijde heemraden des dorps Waspick voorss deersame Lijnken Adriaen Poetsen lest weduwe van Meerten Mathijs saliger.

Genoemt worden:

de weeskinderen van Joost Jochemsen Poets hare soone

het weeskijnt van Heijlken Jochemssen Poets

Adriaentje Jochems Poets, zij krijgt de winkel

Adriaenken, Aenken ende Lijntken Jochemssen Poets

Op 7-5-1667 herroept Lijnken dit testament.

Fol. 124r

Op huijden desen ije october xvjc tweentsestich soo compareerde voor Jan Wouterss Seijlmans, schouteth des dorps Waspick, Adriaen de Ruijter ende Adriaen Cornelis Buijs beijde heemraden des dorps Waspick voorss deersame Lijnken Adriaenss weduwe van zaliger Meerten Mathijs geassisteert met Peeter Thomas, secretaris tot Waspick, haren assistent ende voocht in desen ter eenre ende Adriaen Mertens, Dingeman Peeters als man ende voocht van Aliken Mertens ende Dingena Mertens geassisteert met Jan Wouterss Seijlmans, schouteth, haren gecoren voocht ende assistent in desen ter andere sijde.

In de kantlijn: Dingeman Peeterss als voocht ende Bastiaen Huijbrechtss de Greeff ? als toesiender vande onmondige weeskijnderen van Adriaen Meertenss ende Theunken Janss zaliger.

In de kantlijn: Cornelis de Hoogh

Fol. 125v

Staet ende inventaris vande haeffelijcke ghoederen hoeij ende stroij, gereede ghelden, incomende penningen ende uutgaende schulden bij Meerten Mathijss ende Lijnken Adriaenss tsamen staende houwelijck beseten ende bij Meerten Mathijss metter doot ontruijmt. Aengebrocht bij Lijnken Adriaenss weduwe van Meerten Mathijss voorschreven.

Fol. 130r

Accoort van Anthonis Joosten, Adriaen Jacobss Baes, Aert Geritss ende Maeijken Gerit Franssendochter.

Alsoo inden jare xvjc vierentwintich was bij Gerit Franss ende Hendrickxss Aertss, echteluijdem, ghewoont hebbende tot Waspick tusschen hun beijde opgericht seeckere tetamentaire dispositie sijnde gepasseert voor schout ende heemraden des dorps Waspick met soodanige conditie ende legaten daer inne geinsereert dat haer beijder dochteren bij namen Maeijken, Dingna ende Adriaentjen Gerit Fransse de wooninghe inde kamer souden hebben ende genieten inde huijsinghe van haer testateure soo langhe eenighe der selven soude ongetrout blijven als naer luijdt ende teneur vanden selven testamente ende alsoo deselve huijsingen ende kamer te deele gevallen aen Adriaentken Geritssdr getrout met Adriaen Jacobss Baes ende de voorss Dingenten Geritss met Anthonis Joosten ende mits dijen der voorss erfdeeling is tselve effect bij Maeijken Geritss als noch ongetrouwt sijn de noijt genoten maer tot noch toe van het gebruijckt der voorss kamer gefructeert tot welcken eijnde deselve Maeijken Geritss bevoecht sijnde met Huijbert Gerit Franssen haeren broeder ende wettelijcke gestelde voocht voor haeren intressen den voorss Anthonis Joosten hebben doen citeren ende dagvaerden voorden voorss gerechte van Waspick. 31-3-1663

Fol. 132r

Staet ende inventaris vanden imboel van Jan Hendrickxs Rijool voor soo veele de kinderen van Jan Janss Rijool verweckt bij Janneken Peeterss is te deele gevallen.

Fol. 132v

Scheijdinghe ende er(ff)deelinghe tusschen de seven kinderen ende erffgenamen van Jan Janss Rijool verweckt bij Janneken Peeters de selve kinderen door doode ende overlijden van haeren grootvaeder, vader ende moeder saliger achtergelaten ende met der doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebracht desen xxiiije jannarij 1663.

Eerstelijck is soo is Willem Peeterss als man ende voocht van Heijltken Janss gelot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item is Peeter Janss ende Lijsken Janss geassisteert met Mels Dierckxs ende Dingeman Peeterss als voocht ende toesiender geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item is Adriaen Janss geassisteert met den voorss voocht ende toesiender geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item is Jan Janss geassisteert met de voorss voochden geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Toegevoegd: Jan Janssen bekenden voor mijn door handen Arien Gerritssen sijnen swager ontfangen te hebben

Item soo sijn Cornelis Janss ende Dingna Janss ten overstaen vande voorss voocht ende toesiender tsamen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol. 134r

Accoort van affscheijdt Dingna Peeters weduwe van Huijbert Arss de Bruijn ende Jacob Huijbertss de Bruijn voorsoone vanden voorss Huijbert Arss de Bruijn.

xxe februarij 1663

fol. 135v

Acte van borgtochte gedaen bij Willem Schouten van Heusden ten behoeve van Peeter Anthoniss vander Punten.

Op huijden desen xxije meij xvjc drientsestich comparerden voor ons schout ende heemraden des ambachts van Sgravelduijn Waspick d’eersame Willem Schouten, coopman ende burger der stadt Heusden ende heeft ten behoeve van Peeter Anthoniss vander Punten tot waerborgen ende ten onderpant gestelt specialijcken een perseel gronden ende bosschen gelegen inden ambachte van Sgravelduijn Waspick in Ravenschots Bancken.

Fol. 136r

Erffcavelinge ende deelinge gemaeckt bij Jan Wilmss Buijs in sijn leven vande goederen die hij naer sijn doot sal comen achter te laten, gestelt in vijff loten ende paerten soo als hij wil ende begeert dat de selve bij sijne vijff kijnderen bij het trecken van blinde looten sullen werden gepaert ende gedeelt. Soo ende gelijck als volght.

Commerken Janss mag kiezen, de overige vier trecken hun lot.

Fol. 138r

Smaeldeelinge tusschen de gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Jan Mathijss voorss verweckt bij Maeijken Janss met namen Wouter Wouterss de With als voocht van sijne kijnderen verweckt bij Jenneken Janss Mathijs, Wouter Janss, Mathijs Janss, Peeter Gerritss Cleermaker als man ende voocht van Aliken Janss ende Jan Janss, vande goederen haer hier voren tegens Gerit Dierckxs te deele gevallen. Alhier voor recht aengebrocht desen xvije junij 1663.

In de kantlijn: dese deelinge is bij abuijs voor geregistreert maer moet volgens naer de andere originele deeling.

Fol. 139r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Gerit Dierckxs weduwenaer van Maeijken Janss ende Maeijken Janss kijnderen verweckt bij Jan Mathijss haeren eersten man … met namen Wouter Wouterss de With als getrout geweest sijnde met Teunken Janss ende in dier qualite als voocht van sijne kijnderen, Wouter Janss, Mathijs Janss, Peeter Geritss Cleermaker als man ende voocht van Aliken Janss ende Jan Janss. Alhier voor recht aengebrocht desen xvije junij 1663.

Fol. 141r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Meerten Mathijs van Campen zaliger, overleden alhier tot Waspick, met namen Dingeman Peeters als man ende voocht van Alidt Meertens, Adriaen Meertens, Cornelis Meeus als man ende voocht van Dingena Meertens. Alhier voor recht aengebrocht desen ixe september 1663.

Fol. 142v

Contrackt van deelinghe van twaelff roeden acht voeten dijck tusschen sijne wel edele men heere van Cappel ende Waspick ende me: vrouwe Johanna Theodora van Ravenschodt.

Fol. 143r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de weduwe ende de kijnderen van Jan Sijmonss Hoevenaer overleden alhier tot Waspick ende dat vande goederen bijden voorss Jan Sijmonss ende sijne huijsvrouwe tsamen staende houwelijck beseten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen xxije november xvjc drientsestich.

Eerstelijck soo is Lijntken Joosten weduwe van Jan Sijmonss voorss geassisteert met Jan Wouters Seijlmans, schouteth alhier, haeren assistant ende voocht in desen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo is Sijmon Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item is Adriaen Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo is Anthonis Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo is Marcelis Freijsen als man ende voocht van Maeijken Jans Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo is Cort Cortss Glavimans als man ende voocht van Adriaenken Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item Hiertgens soo is Claes Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol 145v

Aenneminge Janneken Hendrickxss haer twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Jan Adriaens Snijder

Op huijden desen xxije jannarij xvjc vierentsestich compareerden vor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven d’eersamen Janneken Handrickxss weduwe van Jan Adriaenss Snijder ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haer twee onmondige weeskijnderen verweckt bijden voorss Jan Adriaenss Snijder ende dat van Andries Janss als voocht ende Dingeman Hendrickxss als toesiender der voorss kijnderen.

Fol. 146v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de weduwe ende de kijnderen van Jacob Jan Mathijss. Alhier voor recht aengebrocht ddesen xiije februarij 1664.

Item inden eersten soo is Thonisken Willemss weduwe van Jacob Jan Mathijss geassisteert met Adriaen Anthoniss van Pas haeren voocht in desen geloot, gecavelt ende beërffdeelt

Item hiertegens soo sijn Mathijs Jan Huijgen als man ende voocht van Peeterken Jacobss ende Jacob Corneliss als man ende voocht van Anneken Jacobss te samen geloot, gecavelt ende beërfdeelt

Item hiertegens soo is Wilem Jacobss ende Jenneken Jacobss geassisteert metden voorss Willem Jacobss tsamen geloot, gecavelt ende beërfdeelt

Fol. 148r

Staet ende inventaris vande incomende ende uutgaende schulden die bevonden sijn ende den boedel van Willem Lambertss concernerende naer doen vande reeckeninge ende die daer in bij den voocht niet verantwoort ofte ontfangen sijn geworden..

Fol. 149r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen van Willem Lambertss soo voor als naerkijnderen mitsgaders de drie voorkijnderen van Anneken Peeterss Dolck sijne lest huijsvrouwe geweest met namen Peeter Michielss, Anneke Michielss ende Stoffel Michielss voor soo veele sij daerinne gerecht sijn. Alhier voor recht aengebrocht desen xve meert 1664.

Item inden eersten soo is Peeter Michielss, Anneken Michielss geassisteert met den voorss Peeter Michielss haeren voocht in desen ende Stoffel Michielss voor hem selven ende Jan Willemss, Truijcken Willems geassisteert met den voorss Jan Willemss haeren broeder ende voocht in desen ende Huijbert Willemss voor hem selven, Geerit Peeterss Cleermaecker inder qualite als voocht vande drie naekijnderen vanden voorss Willem Lambertss verweckt bij Adriaenken Peeterss Dolck tesamen geloot, gecavelt ende beërffdeelt

Item soo sijn Jan Willems, Truijcken Willemss ende Huijbert Willemss geloot, gecavelt ende beërffdeelt

Item hiertegens soo sijn Lambert Willemss ende Adriaen Willemss beijde uutlandig daer vooren dat Jan Willemss instont sijnde geassisteert met den officier ende heemraden bij het trecken van blinde looten gevallen op

Item soo is Gerit Peeterss Cleermaecker inder qualite als voocht vande drie onmondighe weeskijnderen geassisteert met den officier alhier als oppervoocht geloot, gecavelt ende beërffdeelt

Fol. 150r

Aenneminghe Jan Arienss Baes sijne vier onmondighe kinderen

Op huijden desen xvje april 1664 compareerden voor ons schout ende heemraden hier ondergewschreven d’eersamen Jan Adriaenss Baes weduwenaer van Peetereken Adriaenss ter eenre ende Wouter Janss Cloot als man ende voocht van Maeijken Janss soo voor hem selven als mede inder qualite als voocht in desen voor Alidt Janss alhier presentzijnde ende den voorss Wouter Janss als gestelde voocht over de andere vier onmondighe weeskijnderen met namen Denijs Janss, Adriaenken Janss, Janneken Janss ende Cornelis Janss te samen kijnderen vanden voors Jan Arienss Baes verweckt bij Peeterken Ariens voorss.

Fol. 151r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen Embrecht Corneliss Metser als man ende voocht van Heijltgen Wilbertss ende Aert Wilbertssen, kijnderen ende erffgenamen van Wilbert Cornelissen verweckt bij Seijcken Adriaenss ende dat vande goederen bij haren vader ende moeder metter doot ontruijmt ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen lesten september 1664.

Fol. 152v

Aenneminge Maeijken Handrickxss haere twee onmondige weeskijnderen

Op huijden desen 29e october 1664 so compareerden Maeijken Handrickxss weduwe van Anthonis Jochum Aerden woonende alhier onder onse jurisdictie van Waspick ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen hare twee onmondighe weeskijnderen verweckt bij Anthonis Jochum Aerden voorss ende dat van Jochum Aerden als gecoren bloetvoocht ende int bijwesen van Commerken Anthoniss ende Dingenten Anthoniss.

Fol. 153r

Smaeldeelinge tusschen de vier kinderen van Jan Janss Vader zaliger verweckt bij Truijcken Janss met namen Herman Tielmanss als man ende voocht van Mariken Janss, Dingenken Janss, Neelken Janss ende Adriaen Janss geassisteert met Adriaen Jacob Buijs als voocht vande voors drie kinderen ende Adriaen Jan Matheus als toesiender ende dat van hare vaderlijcke goederen. Alhier voor recht aengebrocht desen 8e jannuarij 1665.

Fol. 154r

Accoort van affscheijt Jan Michielss List weduwenaer van Janneken Adriaenss zaliger ter eenre Claes Jacobss Corp als man ende voicht van Jenneken Janss List, Michiel, Meerten ende Adriaentken Janss List alle kijnderen van Janneken Adriaenss zaliger.

Op huijden desen ije februarij 1665

Fol. 154v

Accoort van aenneminge Adriaen Jan Mathuss als vocht van het onmondich weeskint van Jan Janss Theeuwen.

Huijden desen xxviije april 1665 compareerden Adriaen Janss als getrout hebbende Dingentken Janss Clot weduwe van Jan Janss Teeuwen zaliger ter eendere ende Adriaen Janss Teeuwen als voocht van het naergelaten weeskint van Jan Janss voorss met namen Jacob Janss ter andere sijde.

Fol. 155r

Staet ende inventaris vande haeffelijcke goederen ende imboel achtergelaten ende metter doodt ontruijmt bij Dierck Lendertz zaliger overleden alhier tot Waspick ende alhier aengebrocht voor schouteth ende schepenen bij Mels Dierckxz als voocht ende Lendert Dierckz den outsten soon vanden voorss Dierck Lendertz desen 29e meij xvjc vijffentseventigh.

Fol. 156r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de vijff kijnderen van Dirck Leendertss van Driel zaliger verweckt bij Maeijken Willem Huijgen zijne huijsvrouwe doorhalingen met naeme Lenaert Dircxss van Driel, Lijsbit Dirckss, Jan Dirckxss, Peeter Dircxss ende Ariaen Dircxss van Driel. Alhier voor recht aengebrocht desen xviije augustus 1665.

Fol. 157v

Tacxatie vande naergeschreven goederen alhier tot Waspick gelegen de welcke sijn toebehoorende de gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Jan Gijben ende Grietgen Wouterss zaliger de selve … aengecomen door doode ende overlijden van haren vader ende moeder voorss. Ende deselve gedaen ten versoecke van Adriaen Gijben als vaderlijcken oom ende voocht in desen ende met Meerten Aertss Turck als toesiender der voorss kijnderen omme deselve gelijck ende legael bij hen kinderen gepaert ende gedeelt te werden.

Desen jxe november 1665.

Fol. 158v

Volgens t inhouden der voorss tacxatie soo sijn dese voorss goederen bij scheijdinge ende erffdeelinge gecavelt ende gedeelt soo als hier naerbeschreven is bijde gelijcke kinderen ende erffgenamen vanden voorss Jan Gijben ende Grietken Wouterss zaliger overleden alhier tot Waspick voorss met namen Gerrit Peeterss als man ende voocht van Theunken Janss, Cornelia, Gijsbrecht, Anneken, Wouter, Jan ende Maeijken Janssen alle kinderen ende erffgenamen van voorss Jan Gijben ende Grietken Wouterss ende dat vande voorgeseijde goederen. Bij haeren vader ende moeder zaliger staende houwelijck besetten ende de selve bij haer metter doodt ontruijmt ende achtergelaten ende aqlhier voor recht aengebrocht volgens de voorss tacxatie. Dach date als voren.

Fol. 159v

Staet ende inventaris vanden imboel achtergelaten bij Maeijken Peeterss weduwe wijlen Claes Anthoniss overleden alhier tot Waspick overgelevert bijde gelijcke kijnderen ende dat tot ver… … onmondige weeskinderen van Adriaen Claes zaliger alhier opgeteeckent den 8e november 1665 per memorie …

Fol. 159v

Waarop partijen sijn verdragen ende veraccordeert dat den ontfanck volgens … sal werden ontfangen ende gepro… bij Peeter ende Cornelis Classen ende dienvolgende hier tegens tot haren lasten nemen ende behouden alle de schulden hier voren ge… mits dat elcke sijne quote hier voren gemelt gehouden blijven bijde uutreijckinge van dese naervolgende deelinge te laten sal weeren, present ende ten overstaen van Johan Zeijlmans schout, ende schepenen, Adriaen Corneliss Buijs ende Adriaen Anthoniss van Pas ende mij secretaris present, Thomas Zeijlmans, …

Fol. 160ar

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Maeijken Peeterss gewesenene weduwe van Claes Anthoniss … zaliger beijde overleden alhier tot Waspick met namen Anthonis, Peeter ende Cornelis Class ende Jan Janss als man ende voocht IJcken Class met de vier onmondighe weeskinderen van Adriaen Class zaliger. Alhier voor recht aengebrocht den jxe november 1665.

Fol. 160av

Testament van Johannis Joosten van Alenborch

Op huijden desen xje november 1665 compareerden voor ons Johan Wouterssen Zeijlmans, schouteth tot Waspick, Adriaen Cornelissen Buijs ende Jacob Wouterssen Visscher beijde heemraden des dorps Waspick voorss den eersamen Johannis Joosten van Alenborch, jonckman woonende alhier tot Waspick voorschreven, sieckelijck te bed leggende nochtans sijne sinne, memorie ende verstande wel hebbende ende gebruijckende soo voor onsen oogen claerlijck scheen ende bleeck. De welcke overdenkende de gemeene loop ende prosheijt der menschelijcker naturen ende datter niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder als de ure der selver willende daeromme onsekerheijt vandien voorcomen van sijne tijdelijcke goederen te disponeren voor eerst soo verclaert hij comparant met rijpen sin ende voorsieninghe deliberatie ende onbedwongen van iemanden ofte van deene ofte den andere daer toe verlijdt te sijn soo hij voor ons verclaerden maer uut sijnen eijgen vrijen willen te maecken, ordonneren ende sluijten dit sijn tegenwoordich testament ende uuterste wille gelijck hij maeckt, ordonneert ende sluijt bij desen in voegen, formen ende manieren hier naer beschreven. Voor eerst soo verclaert hij testateur voorss sijne siele soo wanneer die met wille des heere uut sijne sterfelijcke lichaem scheijden sal te bevelen de genade ende barmhereticheijt Godts ende sijne doode lichaem een eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Voorders comende tot de dispositie van sijne tijdelijcke goederen hem bij godt almachtich op deser werelt verleent verclaert hij testateur voorss te institueren Aert Hendricxssen sijnen swager jnverseel eerffgename van alle sijne goederen, imboel, lijnden ende wullen, tsij gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, alle het tgene dat hij hem testateur metter doodt geruijmt ende achtergelaten sal werden, soo proffijtelijck als onproffijtelijcke schulden. Egene uutgesondert sonder aen de voordere broeders ende susters iet was daer van uut te reijcken.

Fol. 160bv

Testament Jochum Hendricxss

Op huijden desen xve februarij xvjc sesentsestich compareerden voor ons schouteth ende heemraden ondergeschreven des dorps Waspick d’eersamen Jochum Hendrickxss woonende in onsen dorpen Waspick voorss de welcke cloeck ende gesont van lichaem op gaende ende staende beenen, sijn verstandt, memorie ende vijffsinnen wel machtich wesende soo voor onsen oogen scheen ende bleeck. De welcke overdenkende de gemeenen loop der menschelijcker naturen ende datter niet sekerder en is (is) als de doodt ende niet onsekerder en is als de ure der selver willende daeromme d’onsekerheijt vandien voorcomen ende van sijne tijtelijcke goederen hem bij Godt almachtich op deser werelt verleent disponeren terwijle hem Godt almachtich sijn verstandt, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken soo is dat hij comparant in forme van testament heeft gewilt, geordonneert ende gesloten dit sijn testament ende uuterste willen in veugen, formen ende manieren hier naebeschreven. Inden eersten soo bevelt hij testateur voorschreven sijne siele aen Godt almachtich als sij uut den lichaem scheijde sal ende sijne doode lichaem een eerlijcke begraffenisse. Voorts comende tot dispositie van sijne tijtelijcke goederen soo heeft hij testateur voorschreven gewilt ende begeert dat nae sijnder doodt ende afflijvichheijt Hendrick Jochumssen sijne soone hebben ende genieten sal voor sijne competentie ende gedeelte inde goederen achtergelaten bijden voornoemden Jochem Hendricxss sijnen vader de gerechtige heft vande stede met den huijsen, boomgaert ende saeijlandt daer aen behoorende gestaen ende gelegen inden ambacht van xj½ Hoeve, gemeen ende onbedeelt met hem Hendrick Jochumss voorschreven. Streckende voor vander halver Her straeten uutden noorden suijtwaert in tot het cloosters goet. Mitsgaders alnoch de gerechtige helft van een binnendijcxse delle mede gelegen inden ambachte van voorschreven, gemeen ende onbedeelt met hem Hendrick Jochumss. Streckende vander halver Her straet uut den suijden noortwaert in tot den ambachte van Groot Waspick toe. Met dien verstande dat hij Hendrick Jochumss voorschreven aen het weeskijndt van Adriaen Janssen geprocureert bij Anneken Jochumss ofte sijne erffgenamen gehouden sal blijven uut te reijcken een somme van twee hondert gulden stuck tot xx stuijvers. Daer van te betalen hondert gulden ses wecken naer de afflijvicheijt van hem testateur voorss ende de resterende een hondert gulden een jaer daer aen volgende. Wijders soo wilt ende begeert hij testateur voorss dat nae sijner doodt ende afflijvicheijt bij Maeijken ende Theunken Jochumss beijde sijner dochteren ofte naer haerer doodt ende afflijvicheijt op haerer kijnderen ofte kijndtskijnderen die dan als erffgenamen van moeders sijde souden mogen wesen hebben ende genieten sullen voor hare competentie ende gedeelte inde goederen achtergelaten bijden voornoemden testateur de gerechtige helft van seven geerden landts gelegen inden polder van Groot Waspik, gemeen ende onbedeelt met hen erffgenamen voorss soo hen de wederhelft is compiteerende voor hare moederlijcke goederen. Volgens de deelinge daer van sijnde. Streckende vanden ambachte van xj½ Hoeve uut den suijden noortwaerts in ter halver Maesen toe.

Fol. 161bv

Scheijdinge ende erffsmaldeelinghe tusschen de kinderen ende d’erffgenamen van Jan Willems Buijs ende Maeijken Commers zaliger met namen Willem Janssen Buijs, Aert Dingemans als getrout hebbende Japicken Janssen Buijs, Joost Damen als man ende voocht van Maeijken Janss Buijs, Hendrick Jochemssen als getrouwt sijnde met Anneken Janssen Buijs ende Commerken Janssen Buijs. Ende dat van de goederen bijden voorss Jan Willems Buijs haren vader achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen vje meert 1666.

Fol. 164v

Op huijden desen jxe april 1666 soo compareerden Cornelis Ariens woonende tot Werckendam als man ende voocht van Jacomijn Janss ter eenre ende Mels Dirckxss ende Coenraet Ariens Baes armmeesters overden dorpe Waspick voorde jare 1666 ende 1667 ter andere sijde. Ende verclaerde onderlinge metten anderen overcomen ende inder minnen ende vrintschappen veraccordeert te sijn ende dat met advis ende toestaen van schout ende heemraden alhier. Ende heeft den voorss Cornelis Ariens alhier rechtelijck voor recht aengenomen Anneken Janss dochter van Jan Janss.

Fol. 165v

Copije

Erffdeelinge gedaen tusschen Peeter Jochum Berthouts naergelaten weduwenaer van Neeltjen Adriaenss de Bruijn ter eenre ende sijne kinderen geprocreert bijde voorschreven Neeltjen Adriaenss sijne overleden huijsvrouwe zaliger bij namen Jochum Peeter Berthouts, Adriaen Peeter Berthouts, Adriaenken, Catelijn ende Maria Peeter Berthouts d’selve dochteren geassisteert met mijn ondergeschreven notaris ende Jacob Huijbertss de Bruijn haren neve ter andere sijde. Ende dat van alsulcke erffgoederen bijde voorss Neeltjen Adriaenss met haren man beseten ende metter doot ontruijmt. Sulcx hier onder naerder sijnde gespecificeert.

Fol. 167r

Op huijden desen 20e november deses jaers xvjc vier ende tsestich compareerden voor mijn Adriaen Janss de Ruijter openbaer notaris bijden edele hove van Hollant geadmitteert tot Waspick residerende en in presentie vande getuijgen hier naer genoemt in eijgen persoonen Peeter Jochum Berthoutss voorss ende daer beneffens sijne voorss vijff kijnderen in het hooft deses gementioneert ende geassisteert als vooren de welcke bekende ende verclaerden onderlinge van desen bovenstaende deelinge haer te houden vernoecht ende wel gecontenteert.

Fol. 167v

Naer gedane collatie soo wert dese copije van deelinge mett hare principaele onderteeckende acte van woorden tot woorden bevonden te accorderen ende berustende onder Peeter Jochemss. Toirconden dese bij mij onderteeckent desen xxjxe april xvjc sesentsestich.

T Seijlmans, secretaris, 1666.

Fol. 168r

Copije

Aenneminge Catelijn Adriaens hare ses onmondighe kinderen bij Jochum Joosten Poets.

Compareerden voor mij Laurens vanden Cieboom openbaer notaris bijden hove van Hollant geadmitteert binnen den stede Geertruijdenberge residerende ende den getuijgen naergenoemt d’eersame Thomas Joosten Poets woonende tot Hermelen onder het sticht van Utrecht als voocht ende bloetoom vande naergelaten weeskinderen van Jochum Joosten Poets bij hem verweckt aen Catelijn Adriaenssdr sijne huijsvrouwe ter eenre ende de voors Cathalijna Adriaenssdr als naergelaten weduwe vanden voorss Jochum Joosten Poets ter andere sijden.

Onder stond: Quitantie van 1-3-1657  dat Joost Jochums Poets voldaen is.

Nog lager stond: Frans Commeren X Adriaentgen Jochums Poets is voldaen, 2-3-1666.

In de kantlijn: Adriaen Pauwels vander … als man ende voocht van Cateria Jochumss woonede tot Rotterdam bekende voor mijn door handen Cateria Adriaenssdr (voorss sijne schoonmoeder) ontfangen te hebben de somme van vijftich gulden in voldoeninge van dese aenneminge ende vaderlijcke goederen. Toirconde onderteeckent desen xije augustij xvjc negenentsestich.

Naer gedaene collatie soo is copije mette haer orgdenele ende principaele van woorden tot woorden bevonden te accoorderen. Bij mij secretaris geteeckent desen xxjxe april xvjc sesentsestich. T. Seijlmans, secretaris, 1666.

Fol. 170r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de vijff kijnderen ende erffgenamen van Jan Mathuss verweckt bij Janneken Thonis Cornelis Wouterssen zaliger bij namen Anthonis Janss, Anneken Janss geassisteert met Adriaen Jan Mathuss haeren broeder ende wettelijcke gestelde voocht in desen met overstaen vanden officier als oppervoocht van allen weduwen weesen ende andere miserable persoonen, Mathus Janss ende Aert Adriaenssen Bommelaer als man ende voocht van Dingentken Janssen ende Neeltgen Janss geassisteert mett Willem Huijbrechtssen Zeijlmans haren iegenwoordigen bruijdegom ende toecomende man. Alhier voor recht aengebrocht desen jxe junij 1666.

Fol. 172r

Scheijdinge ende smaeldeelinge tusschen de voorss vijff kijnderen ende erffgenamen van Jan Mathuss verweckt bij Janneken Thonis Cornelis Wouterssen zaliger bij naemen Anthonis Janssen ende Anneken Janssen geassisteert met Anthonis Janss haren broeder voorss in qualite als voocht ende Mathus Janssen ende Aert Adriaenssen Bommelaer als man ende voocht van Dingentken Janssen ende Neeltgen Janssen geassisteert met Willem Huijbrechtssen Zeijlmans haren iegenwoordigen bruijdegom ende toecomende man. Alhier voor recht aengebrocht.

Fol. 172v

Testament Peeter ende Cornelis Classen gebroeders

Op huijden den xije junij 1666 compareerden voor ons schout ende heemraden ondergeschreven des dorps Groot Waspick d’eersame Peeter Classen jonghman alhier sieck van lichaem wesende ter eenre ende Cornelis Claessen sijnen broeder welcke cloeck ende gesont sijnde. Beijde hen verstant, memorie ende vijff sinne wel machtich wesende soo het voor onsen oogen scheen ende bleeck. De welcke overdenkende de gemeene loop der naturen ende datter niet secker en is als de doodt ende niet onsecker als de ure der selver. Willende daeromme d’onsekerheijt vandien voorcomen ende van hare tijtelijcke goederen haer bij Godt almachtich verleent disponeren terwijle Godt almachtich hen verstandt, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken (:soo:) ist dat sij testateuren voorss reciproche vrij ende onbedwongen van iemandt soo sij verclaeden hebben gewilt, geordonneert ende gesloten gelijck sij willen ordonneren ende sluijten mits desen dit hen testament ende uuterste willen in veugen ende manieren als volght. Inden eersten bevelen sij testateuren voorss haerder beijder sielen als sij uutten lichaeme sullen scheijden aen Godt almachtich ende haere doode lichaemen een eerlijcke begraffenisse. Voorts comende tot dispositie van henne tijtelijcke goederen soo hebben sij testateuren voorss gewilt ende begeert dat den langstlevende van hen beijde sal hebben ende behouden henne gerechte paert ende deel inde huijse, hooff ende delle. Alle gestaen ende gelegen inden ambachte van xj½ Hoeve tusschen erffenisse de erffgenamen van Jan Willemssen Buijs gelegen ten oosten ende Anthonis Janssen met sijne hooff ende delle gelegen ten westen.

Fol. 173v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Jacobssen Baes naergelaten weduwenaer van Aentgen Gerit Franss ende sijne kijnderen geprocureert bijde voorss Aentgen Gerit Franss zaliger sijne overleden huijsvrouwe, bij namen Gerrit Adriaenss Baes, Jacob Adriaenss Baes, Coenraet Adriaenss Baes, Adriaen Anthoniss van Pas als man ende voocht van Hendricxken Adriaenss Baes ende Anthonij Adriaenss Baes. Alhier voor recht aengebrocht desen xxjxe julij 1666.

Fol. 175v

Smael tusschen de kijnderen van Adriaen Jacobssen Baes verweckt bij Aentgen Gerit Franssen sijne huijsvrouwewas zaliger, bij namen Gerrit, Jacob, Coenraet Adriaenss Baes, Adriaen Anthoniss van Pas als man ende voocht van Hendricxken Adriaenssen Baes ende Anthonij Adriaenssen Baes. Den xxjxe julij 1666.

In de kantlijn: Anneken Creijen weduwe Jacob Adriaenss Baes, xjxe junij 1668

Fol. 177r

Staet ende inventarijs vande erffgoederen, meubelen ende incomende ende uutgaende schulden alles gelijck deselve sijn achtergelaten ende metter doodt ontruijmt bij Grietken Jacobss Last weduwe van Adriaen Adriaenss Tullingh. Aengebrocht desen iije augustus xvjc sesentsestich.

Foto 179 ontbreekt

Fol. 182r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kinderen ende erffgenamen van Margritken Jacobss zaliger lest weduwe van Adriaen Adriaenss Tulingh bij name Mels Thomass ende Johan Tullincx stadthouder ende notaris der vrijheijt van Oosterhout, Jan Gijben als man ende voocht van Theuntgen Thomas ende de kijnderen van Peeter Thomas in sijn leven secreatis alhier tot Waspick. Alhier voor recht aengebrocht desen 4e november 1666.

Fol. 184r

Copij

Accoort van uutcoop tusschen Leijnken Mercelussen ende d’erfgenamen van Baeijen Janssen

Op huijden desen jxe november ? 1666 soo compareerden voor Adriaen Janssen de Ruijter, Jan Gijsbrechtss beijde heemraden des dorps Waspick in absebtie vanden schouteth d’eersamen Leijnken Mercelussen woonende alhier tot Waspick voorss naergelaten weduwe van zaliger Sacherias Janssen geassisteert met Arien Wouterss Geenen haren aengetroude … ter eendere zijde. Claes Baeijenss, Jan Baeijenss, Hendrick Baeijenss, Anthonij Baeijens ende Peeter Anthonis Spoel als getrout hebbende Maeijken Adriaens dochter van Aentken Janss. Ende Mels Dirckss ende Coenraet Adriaenssen Baes beijde armmeesters ende regenten vanden armen van Waspick voorss voorden jare 1666 ende 1667 wegens Cornelis Baeijens als onmondige soone van Baeijen Janss verweckt bij het voorss Aentken Janss. De welcke sijne goederen werden overgegeven ten behoeven den voorss armen omme bij hem daer uut onderhouden te werden. Alle broeders ende susters respective ende kinderen ende achtergelaten erffgenamen van Aentken Janss ende in dier qualiteijten als naesten vrinden ende bloetverwanten vanden voornoemden Sacherias Janss haeren oom was ter andere zijde.

Fol. 186r

Staet ende inventaris van alle de goederen soo have als erve, imboel, juweelen, incomende ende uijtgaende schulden d’geene Peeter Cornelissen ende Janneken Bastiaenss staende houwelijck hebben beseten ende metter doodt geruijmt bij zaliger Peeter Corneliss ende de selve alhier voor recht aengebrocht bij Jacob Janss Vader als tegenwoordich getrout Janneken Bastiaenss. Desen xxjxe october 1666.

Fol. 188br

Staet ende inventaris van alle erffgoederen, haeff, imboel, gereede gelden, proffijtelijcke ende onprofijtelijcke schulden bij Hendrick Anthoniss ende Perken Janssen tsamen staende houwelijck beseten ende deselve aengebrocht bij Hendrick Anthoniss weduwenaer vande voorss Perken Janssen op den xxiije november 1666.

Fol. 189v

Aenneminge Hendrick Anthoniss sijn onmondich weeskijnt verweckt bij Perken Janssen Kroet.

Op huijden desen xxiiije november 1666 compareerden Hendrick Anthoniss woonende tot Waspick weduwenaer van Perken Janssen sijne overleden huijsvrouwe ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt verweckt bijde voorss Perken Janssen ende dat van Jan Adriaenssen Croet als grootvader ende gerechte bestorven bloetvoocht

Fol. 190r

Testament Leijntken Marceliss

Op huijden desen vje december 1666 compareerden voor schouth ende heemraden ondergeschreven van Sgravelduijn Waspick d’eersame Lijntken Marcelisdr naergelaten weduwe van Zacharias Janss woonende onder de jurisdictie van Waspick voorss die welcke opden jxe november voorleden des jaers 1666 aengegaen hebbende ten overstaen van gecoren voocht tot dien … ende gerechten daertoe versocht seecker accoort ende uijtcoop van alle de goederen ende effecten bijden opgemelten Zacharias metter doodt ontruijmt ende bij desselffs bloetverwanten als erfgernamen gepratendeert waer bij deselve weduwe naer voldoeninge vant gene inden selven contract begrepen staet gemaeckt ende gestelt proprietarise ende eijgenaeste van alle de overige goederen ende effecten buijten den voorss contracte sijnde gebleven ende als noch in wesen ende sulcx aende selve weduwe met vollen recht van eijgendom vervallen ende gedevoluert daer onbedenckende de broosheijt der menselijcker nature ende datter niet seeckerder en is als de doodt ende niet onseeckerder als de ure der selver. Wilende ende begeerende daeromme d’onseeckerheijt vandien voorcomen vant voorss weijnich haer toecomende erve meubelen ende anderen effecten inden contracte van uijtcoop niet begrepen mitsgaders tgene soo voor als naer haer eenichsints mach toecomen hebben ende beseten heeft ende in alle gevallen noch toecomen ofte besitten soude mogen bij vrije deliberatie te disponeren terwijle godt almachtich haer verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruicken gelijck het oock claerlijck voor onsen oogen genoechsaem scheen ende bleeck de welcke verclaerde te wesen hare ujterste wille ende begeeren dat alle hare opgemelte goederen ende effecten egene vandien uijtgesondert die eenichsints in haren eijgendom souden mogen wesen metten gevolgen vandien naer hare doodt ende overlijden sullen erven ende versterven op Adriaen Wouterss Geenen als getrout hebbende Machthielken Janss hare goede ende welbekende vrint.

Fol. 192r

Staet ende inventaris van alle de imboel tsij lijnden ende wullen, incomende ende uutgaende schulden de welcke sijn naergelaten ende metter doodt ontruijmt bij Maeijken Jan Janssendr zaliger ende deselve overgelevert bij Bastiaen Huijbrechtss de Greef opden xxviij desember 1666.

Fol. 193r

Staet ende inventaris van de goederen soo haeffelijck als erffelick bij Joost Daemen ende Maeijken Janss Buijsdr sijne huijsvrouwe in sijne leven tsamen beseten hebben ende bij Joost Daemen metter doodt ontruijmt ende achtergelaten. Aengebrocht opden xe jannuarij 1667.

Fol. 194v

Aenneminge van Maeijken Janss Buijs hare twee onmondige weeskinderen verweckt bij Joost Daemen zaliger.

Ten dage voorss compareerde voor ons schout en heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven d’eersame Maeijken Janss Buijs weduwe van zaliger Joost Daemen geassisteert met Jacob Wouterss Visscher heemraad alhier haren gecoren voocht in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare twee onmondige weeskinderen verweckt bij den voorss Joost Daemen ende dat van Willem Jacobss als neeff ende gerechte bloetvoocht ende Willem Janss Buijs als toesiender der voorss weeskinderen.

Fol. 195r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gelijcke erffgenamen van Adriaen Arss den Jongen zaliger ter eenre ende de gelijcke erffgenamen van Maeijken Janss Locht gewesene huijsvrouwe vanden voorss Adriaen Adriaen Michielss ter andere zijde. Alhier voor recht aengebrocht desen xxije jannuarij 1667

Eerstelijck soo sijn de gelijcke erffgenamen van Adriaen Arienss voorss bij namen Adriaen Driessen als man ende voocht van Willemken Adriaen Michielss, Jan Peterss Nieuwenhuijsen als man ende voocht van Dingetien Adriaen Michiels ende Jan Mathijs Otgens. Gerit Mathijs Otgens, Anneken Mathijs Otgens geassisteert met Thomas Seijlmans, secretaris, haren gecoren voocht is desen ende Adriaen Janss de Jongen als man ende voocht van Cornelia Mathijss Otgens. Alle kinderen van Mathijs Janss de selve verweckt bij Michielken Adriaen Michielss. Tsamen in qualite als erffgenamen van Adriaen Adriaen Michielss voorss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hiertegens soo sijn de erffgenamen van Maeijken Janss Locht bij namen Adriaen Janss Locht voor sijn selven ende mede als voocht vande vier weeskinderen van zaliger Lauwereijs Dries Oomen deselve verweckt bij Huijpken Janss Locht, Jan Janss Venus als getrout hebbende gehadt Janneken Jans Locht voor hem selven ende hem mede vervangende ende sterckmaeckende voor sijn ses onmondighe weeskinderen de welcke hij verweckt heeft bijde voorss Janneken Janss Locht, Jacob Jans Locht, Jan Corstiaens als voocht van sijne twee onmondighe weeskinderen verweckt bij Maeijken Janss Locht zaliger ende Willem Janss Locht als uijtlandich wesende daer sij condividenten ende erffgenamen vande voorss Maeijken Janss Locht tsamen ende elck in hare qualite hen daer voor sijn sterckmaeckende een voor al ende jeder als pricipael tsamen met haer drijen halve broeders ende susters respective ende in dier qualite als erffgenamen vande voorss Maeijken Janss Locht welcke in qualite voorss tsamen sijn geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol 198r

Scheijdinge ende smaldeelinge tusschen Adriaen ter eenre ende Jan Peeterss Nieuwenhuijsen als man ende voocht van Dingetien Ariaen Michielss mette kinderen ende erffgenamen van Mathijs Jan Otgens verweckt bij Gieltien Ariaen Michielss bij namen Jan, Gerit Mathijs Otgens, Anneken Mathijs Otgens ende Adriaen Janss de Jongen als man ende voocht van Cornelia Mathijss Otgens ter andere. Alle kinderen van Mathijs Janss de selve verweckt bij Michielken Adriaen Michielss. Tsamen als erffgenamen van Adriaen Adriaens Michielss den Jongen. Alhier voor recht aengebrocht desen 22e jannuarij 1667.

Fol. 198av en 199br

Deze twee bladzijden bevatten deelingen die mogelijk bij de akte van folio 160bv horen.

Fol. 202r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen d’kinderen ende erffgenamen van Mathijs Janss zaliger verweckt bij Gieltien Adriaen Michielss zaliger bij namen Jan Mathijss Otgens, Gerit Mathijss Otgens, Anneken Mathijss Otgens ende Adriaen Janss als man ende voocht van Cornelia Mathijssen Otgens. Alhier voor recht aengebrocht desen 22e jannuarij 1667.

Fol. 203v

Contract van uutcoop: Bastiaen Huijbrechtss ende de voochden ende de erffgenamen van Maeijken Janssen

Op huijden desen 16e februarij 1667 soo compareerden voor ons schout ende heemraden ondergeschreven den eersamen Sebastiaen Huijbrecht de Greeff weduwenaer van Janneken Janss ter eendere zijde, Dinghman Peeterss in qualite als voocht vande kinderen van Adriaen Meertens zaliger verweckt bij Theuntken Janss, Jan Janss als voocht vande kinderen vanden voorss Sebastiaen Huijbertss verweckt bij Janneken voorss, Hendrick Jochumss in qualite als voocht van het minderjarigh dochterken van Adriaen Janss ende den voorss Jan Janss ende Cornelis Janss jeder voor haer selven ende tsamen ter andere zijde.

Fol. 204v

Staet ende inventaris van alle de meuble ende haeffelijcke goederen, incomende ende uijtgaende schulden metterdoodt ontruijmt ende achtergelaten zijn bij Neeltgen Gielen staende houwelijck beseten met Denis Peeterss de Haen. Soo meuble, gout, silver, gemunt ende ongemunt. Alhier voor recht aengebrocht desen 23e meert 1667.

Fol. 205v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kinderen ende erffgenamen van Cornelis Jacobss Buijs zaliger bij naeme Adriaen Corneliss Buijs, Maeijken Corneliss Buijs, geassisteert met haeren soone Lambrecht Cornelissen, Jacob Cornelissen Buijs ende Mathijs Willemss als getrouwt hebbende Leijsbith Cornelissen Buijs. Ende dat van alle de goederen bij hennen vader zaliger voorss achtergelaten ende metter doodt ontruijmt sijn. Alhier voor recht aengebrocht desen 18e meij 1667.

Fol. 207r

Testament Grietgen Janss

Op huijden desen iersten september 1667 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick ondergeschreven d’eersame Margrietgen Janssen huisvrouwe van Melis Hendricxss woonende alhier tot Waspick voorss de welcke sieckelijck te bedde leggende was, nochtans haer verstaent, memorie ende vijff sinne over al wel machtich sijnde soo dat voor onsen oogen claerlijck scheen ende bleeck. De welcke overdenkende de gemeene loop ende broosheijt der menschelijcker naturen ende datter niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder en is als de ure der selver willende daeromme d’onsekerheijt vandien voorcomen omme van haere tijtelijcke goederen te disponeren. Voor eerst soo verclaert sij comparante met rijpen sin ende voor sinnage ? deliberatie vrij ende ombedwongen van iemanden sonder van deen oft dander daer toe verleijt te sij soo sij mede voor ons verclarden maer uijt haren vrijen eijgen willen te maecken, ordonneren ende sluijten dit haer tegenwoordich testament ende uijtsterste wille gelijck als sij testatrice voors maeckt, ordonneert, sluijt bij desen in voegen, forme ende manieren hier naer beschreven. Voor eerst verclaert sij testatrice hare ziele soo wanneer die uijt den wille die Heere uijt haer sterffelijcke lichaem scheijden sal te bevelen de genade ende bermherticheijt Godts ende haere dode lichaem een eerlijcke ende chriestelijcke begraeffenisse. Voorders comende tot de dispositie van hare tijtelijcke goederen haer bij Godt almachtich op deser werelt verleent verclarden sij testatrice voorss voor eerst te maecken ende legateren aen Cornelis Janss haren broeder de gerechtichehelft vanden huijse hooff ende erve gestaen ende gelegen inden ambachte van xj½ Hoeve ende dat in forme ende manieren gelijck sij testatrice tegenwoordich den selven met Melis Hendricxss haren man besittende is, gelegen ten oosten vande huijse hooff ende erve Huijbert Peeterss Zeijlmans ende Jochum Hendricxss cum suis ten westen.

Fol. 208r

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen haeff ende imboel, tsij lijnden ende wullen, incomende ende uijtgaende schulden de welcke sijn achtergelaten ende metter doodt geruijmt bij Cornelis Janss Hanssen ende deselve alhier voor recht over gebrocht op den xve november 1667.

Fol. 209r

Dese voorss imboel als anders bijden staet ende inventaris gespecificeert bij Johan Zeijlmans schouteth alhier ten versoecke vande voochden der weesen ende voordere erffgenamen van Cornelis Janss zaliger ten overstaen van schepenen ondergeschreven op hoedis rechtelijck vercooft hier naer beschreven.

Fol. 210r

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen tsij imboel, lijnden ende wullen, incomende ende uutgaende schulden de welcke sijn achtergelaten ende metter doodt geruijmt bij Stoffel Gielen ende deselve alhier voor recht aengebrocht op den xvje november 1667.

Fol. 211v

Op huijden desen xxje november soo is den verschreve imboel alles volgens desen voorgaende staet ende inventaris rechtelijck ten overstaen van schouth ende gerechten dese onderteeckent hebbende tusschen Peeter Gielen voorsone ter eenre ende Gerit Peeters Dock als voocht vande naergelaten weeskinderen van Adriaenken Dolcken zaliger ter andere sijden gedeelt.

toegevoegd

Compareerden Leijntgen Willemss geassisteert met Bastiaens Willemss haren wetigen voocht ? voor haer selven als mede vervangende ende haer sterckmackende voor Maeijken Willemss hare suster bekenden ende verclarden dat haer volcomen reckeninghe ende bewijs is gedaen van dese voorss staet voor soo veel als haer bij hare suster aengaet.

23-8-1669

fol. 212v

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen haeff ende imboel tsij lijnden ende wullen, incomende ende uutgaende schulden de welcke sijn achtergelaten ende metter doodt geruijmt bij Mathus Jan Mathus zaliger. Dese alhier voor recht over gebrocht bij Anthonis Jan Mathus desen xvije november 1667.

Fol. 213v

Dese naervolgende goederen sijn bevallen aende kinderen van Jan Janssen haer aengecomen vuijt desen bovenstaende staet ende inventaris.

Fol. 214r

Staet ende inventaris van alle de goederen soo erffelijcke als haeffelijcke, imboel, meuble, lijnden als wullen, incomende ende uutgaende schulden de geen Peeter Mathijs ende Huijptken Meertens tsamen bij staende houwelijck hebben beseten ende nu voorden eene helft bij de voornoemde Huijptken Meertens zaliger metter doodt geruijmt ende achtergelaten. De slev alhier voor recht over gebrocht bij Peeter Mathijs weduwenaer voorss desen viije december 1667.

Fol. 214v

Op huijden desen viije december 1667 compareerden Peeter Mathussen weduwenaer van zaliger Huijpken Meertens woonende alhier onder de jurisdictie van Waspick ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijn onmondigh weeskindt verweckt bijde voorss Huijptken Meertenssen ende dat van Adriaen Meertens als oom ende gerechten bestorven bloetvoocht int bijwesen van Meerten Adriaenssen van Gesel als grootvader.

In de kantlijn: bekenne ick Lambert Peeterss van dese neffenstaende aenneminghe vol ende al voldaen te wesen. Soo voor de koij als de penningen ende dat door handen mijn vader ergo dese aenneminghe geroijeert ende gecasseert, desen ije september 1690.

Fol. 215v

Staet ende inventaris van alle de haeffelijcke als erffelijcke goederen tsij imboel, lijnden nde wullen, gout, silver, gemunt als ongemunt, alle toecomende ende uutgaende schulden de welcke Melis Hendricxssen ende Margrietken Janss tsamen staenden huuwelijck hebben geseten ende deselve bij Melis Hendricxssen metter doodt geruijmt ende achtergelaten ende deselev … cande voorgemelte erffgoederen … mette haeff ende den imboel gemaeckt bij testament van date den vije jannuarij 1660 aende voornoemde Margrietken Janssen hare levenlanck dienvolgende. Alhier voor recht aengebrocht desen xvije december 1667.

Toegevoegd:

Op huijden desen vierden meij 1669 den voorss staet bij den weduwe van Melis Hendricxssen vergrooet in manier soo als volght.

Fol. 217r

Erffdeelinge midts desen aen schout ende gerechten van Sgravelduijn Groot Waspick aengebrocht bij Jacob Huijbrechtss de Bruijn als langstlevende ende boedelhouder gebleven van Adriaentje Jochemss zaliger sijne overleden huijsvrouwe van alle de erffgoederen bij den selkve sijne overledene huijsvrouwe metter doot ontruijmt ende tsamen beseten ter eenre ende d’selve sijne kinderen werweckt bijde voorss Adriaentje Jochems bij namen Jochum Jacobs, Anneken Jacobss, Piternella Jacobss, Maria Jacobss, Diengentie Jacobss ende Huijbert Jacobss de Bruijn ter andere sijde.

Fol. 220r

Staet ende inventaris van allen de goederen soo erffelijcke als haeffelijcke, meuble, lijnden ende wullen, incomende ende vuijtgaende schulden d’gene Jacob Meussen ende Wouterken Peeterss tsamen bij staende houwelijck hebben beseten ende voor de eene helft bij de voornoemden Jacob Meeussen zaliger metter doodt geruijmt ende achtergelaten. Deselve alhier voor recht over gebrocht bij Adriaen Meuss als getrout hebbende Wouterken Peeterss voorss desen 27e februarij 1668.

Fol. 220v

Aenneminge Adriaen Melis als man ende voocht van Wouterken Peeterss hare kinderen verweckt bij Jacob Meeuss

Op huijden desen 27e februarij 1668 compareerden Adriaen Melssen van Gijsel als man ende voocht Wouterken Peeterss als getrout hebbende gehadt Jacob Meeussen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijne huijsvrouwe drie inmondige weeskinderen verweckt bij den voorss Jacob Meeussen ende dat van Adriaen Vassen sijnen halven broeder ende gerechten bestorven bloetvoocht.

Fol. 221r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Willem Huijbrechss Zeijlmans als man ende voocht van Neeltken Jan Matheuss ter eendere ende de gesamentlijcke erffgenamen van Matheus Jan Matheuss bij namen Adriaen Jan Matheus, voor hem selven, als mede in qualite als voocht van het onmondich weeskint van zaliger Jan Jan Matheuss ende hem verder sterckmakende voor Lambert Blanier getrout hebbende Jenneken Jan Jan Matheus den welcken vuijtlandich is, Anthonis Jan Matheus voor hem selven ende mede in qualite als voocht van Anneken Jan Matheus sijne innosente suster, Willem Janss Cloot als getrout hebbende Leijsken Jan Matheuss, Truijcken Jan Matheuss geassisteert met Jacob Janss Vader haren zoon als gecoren voocht in desen, Jacob Stevens Meulder als man ende voocht van Margritken Jan Matheuss, Aert Ariens Bommelaer als man ende voocht van Dingetjen Jan Matheuss ende den voorss Willem Huijbrechtssen Zeijlmans alsoo hij inde goederen vande voorss Matheus Jan Matheuss voor een negenste paert mede gerechtigt is. Tsamen ter andere zijde. Ende dat vande goederen daerden voorgemmelten Zeijlmans ende Matheus Jan Matheuss te samen bij deelinge ende smaldeelinge van date den jxe  junijn 1666 op bevallen waren ende de selve goederen alhier rechtelijcken in twee deele 9 geloth, gecavelt ende beërffdeelt op den xije  meert 1668 in formen ende manieren hier naer beschreven.

Fol. 223

Scheijdinge ende smaldeelinge tusschen de voorss erffgenamen bijde voorss generale deelinge genomineert van alsulcke goederen als sij hier vooren bij deelinge bevallen zijn ende alhier de selve rechtelijcken gesmaldeelt in formen ende manieren hier naer beschreven.

Fol. 224v

Scheijdinge ende smaldeelinge tusschen Adriaen Jan Matheus ter eendere ende Anthonis Jan Matheuss voor hem selven ende mede in qualite als voocht vande voornoemde Anneken Jan Matheus sijne suster ende Willem Huijbrechtss Zeijlmans als man ende voocht van Neeltken Jan Matheuss tesamen ter andere zijde ende dat van seckere delle als sij parthijen alnoch gemeen ende onbedeelt leggen hebbende, gelegen inde ambachte van Sgravelduijn Waspick voor de stede vanden voornoemden Willem Huijbrechtss Zeijlmans. Ende dat in alle formen ende manieren hier naer beschreven. Alhier voor recht aengebrocht desen dagen voorss. [in de voorgaande aktes geen datum genoemd]

Fol. 226r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Maeijken Hendrick Denis weduwe van Teeunis Jochum Aerden zaliger ende hare kijnderen verweckt bijden voornoemden Teeunis Jochum Aerden bij namen Commerken, Lijntken ende Dingentken Teeuniss geassisteert met Jochum Aertss Timmermans woonende tot Cappel haren gecoren voocht in desen, Cornelis Spoussen als man ende voocht van Hendrickxsgen Teeunis ende Jochum Teeunis. Ende dat vande goederen bijde voorss weduwe ende den voornoemden Teeunis Jochum Aerden tsamen staende houwelijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen 13e meert 1668.

Fol. 226v

Waterbrieff Adriaen Adriaenss Hoevenaer, Jan van Boom ende Elisabeth Hagelers tot Brussel

Op huijden desen lesten meert 1668 soo compareerden Adriaen Adriaenss Hoevenaer, schipper alhier van Waspick ende heeft gelooft ende verwilceurt schuldich te sijn ende belooft te betalen Jan van Boom ende Elisabeth Hagelers weduwe Jan Claessen zaliger beijde woonende tot Brussel eens de somme van twee duijsent ses hondert ende vijfftich rijsgulden tot twin tich stuijvers den gulden, daer van te betalen gereet ende contant bij t maecken vanden brieff ofte het leveren vant schip de somme van een duijsent gulden ende dan voorts jaerlijcxs opden eersten junij 1669 de somme van twee honder vijfftich gulden … ende soo alle jaer te continueren soo langh voorden eersten penninck metten lesten ten vollen ende allen betaelt zijn.

Soo stellen Peeter Adams de Kremer schoolmeester tot Leege Mierde gelegen int quartier van Oosterwijck wesende onder de meijerij van Sertogenbosch ende Adriaen Janss Locht schipper van Waspick inde Langhstraet haer selven als borgen principael ende als eijgen schuldenaers volgens seeckere acten gepassseert voor Peeter den Vos ende Jan Wouter Coolen schepenen der vrijheijt van Leege Mierde ende voor den notaris Arent van neten ende getuijgen residerende binnen Dordrecht van date den 12e ende 23e meert 1668.

Fol. 227v

Copije

Acte van Borghtocht

Wij Peeter de Vos ende Jan Wouter Coolen schepenen der vrijheijt Mierde certificeren ende verclaren voorde oprechte waerheijt dat voor ons is gecompareert d’eersame Peeter Adams de Kremer de welcke verclaerde bij eedt borger der stadt van Schertogenbosch te wesen ende aldaer gegoet ende geërfft te sijn ende nu tegenwoordigh schoolmeester alhiet tot Leege Mierde gelegen int quartier van Oosterwijck meijerije vanden Bosch de welcke hem constituweerde ende stelde als borge ende als principael onder renonchatie vant benefitie ende ordonnantie vermeldende dat nae den principael eerst soude moeten aenspreken, verwinnen ende excuteren eer men den borgen souden mogen in recht betreecken houdende hem dies ? nu wel onderricht voor Adriaen Adriaenss Hoevenaer des voorss Kremer swager ende dat voor de somme van sesthein hondert ende vijfftich carolij guldens die hij Adriaen Hoevenaers aen Jan van Boom ende Elisabeth de haeger beijde tot Brussel woonende ten achter ende schuldich mochte blijven van seeckere coop van een pleijtschip.

Fol. 228r

Copije

Acte van borghtocht

Op huijden den xxiije meert xvjc acht ende sestich compareerden voor mij Arent van Neten openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert residerende binnen Dordrecht ende in presentie van getuijgen naergenoemt Arijen Janss Locht schipper van Waspick inde Langhstraet ende verclaerde sich selve gestelt ende geconstitueert te hebben te stellen ende te constitueren bij desen als borge ende principael schuldenaer voor Adriaen Adriaenss Hoeveaner sijne behout soone mede schipper van Waspick.

Fol. 229r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Dingena Peeterss Otgens weduwe wijlen zaliger Huijbert Adriaenss de Bruijn geassisteert met Jacob Wouterss Visscher ende hare kinderen die sij verweckt heeft bijden gemelten de Bruijn bij naemen Servaes Peeters Vermeulen als getrout hebbende Adriaenken Huijbrechtss de Bruijn, Adriaen Adriaenss Teeuwen als getrouwt met Peternella Huijbertss de Bruijn, Adriaen Huijbertss de Bruijn, Anneken, Maeijken ende Jenneken de Bruijn geassisteert met Adriaen de Ruijter haren gecoren voocht in desen ende Jacob de Bruijn in qualite als voocht van Mathijs ende Aertgen Huijbertss de Bruijn. Alle kinderen ende erffgenamen vanden voornoemden Huijbrecht Adriaenss de Bruijn. De selve alhier voor recht aengebrocht desen iije april 1668.

Fol. 231v

Scheijdinge ende smaeldeelinge tusschen de kinderen ende erffgenamen van Huijbrecht Adriaenss de Bruijn zaliger bij naemen Servaes Peeters Vermeulen als man ende voocht van Adriaenken Huijbrechtss de Bruijn, Adriaen Adriaenss Teeuwen als getrouwt hebbende Pieternella de Bruijn, Adriaen de Bruijn, Anneken, Maeijken ende Jenneken de Bruijn geassisteert als voren ende Jacob Huijbertss de Bruijn in qualite als voocht van twee onbejaerde kinderen vande voorgemelte Huijbrecht de Bruijn wesende Mathijs ende Aertgen de Bruijn. De selve alhier voor recht aengebrocht datum als vooren.

In de kantlijn: Dingeman Dirckxssen wordt swager genoemd. Vermoedelijk getrouwd met Maeijken.

In de kantlijn: Hendrick Huijbrechtss Schoenmakers als man ende voocht van Jenneken de Bruijn. 3-1-1670

Fol. 233v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de erffgenamen van Cornelis Janss soone van Jan Hanssen ende Catelijn Janss zaliger bij namen Willem Peeterss Plucknoot voorsoone van Catelijn Janss ende Hendrick Jochumss in qualite als voocht van het onmondigh weeskint van zaliger Adriaen Janss mitsgaders de gemelten voocht ten behoeve het voorss weeskint niet gericht in het paert van Jan Janss als tselve bij coope vercregende hebbende welcke Adriaen Janss ende Jan Janss sijn geweest heele broeders vanden gemelten Cornelis Janss de selve in echte bedden geprocureert bij Jan Hanssen ende Catelijn Janss, Jan Janss in qualite als voocht ende Bastiaen Huijbertss de Greeff als vader ende toesiender vande drie onmondighe weeskinderen van zaliger Janneken Janss ende Dingeman Peeterss in qualite als voocht ende den voorss Bastiaen Huijbertss de Greeff als toesiender van de vier onmondige kinderen van zaliger Theunken Janss voordochteren van Jan Hanssen. Tsamen halve susters vanden voorss Cornelis Janss. Ende dat vande goederen de welcke Cornelis Janss achtergelaten ende metter doodt geruijmt heeft. Alhier voor recht aengebrocht desen jxe april 1668.

Fol. 234v

Op huijden desen xjxe meert xvjc achtentsestich compareerden voor ons Johan Zeijlmans, schout, Adriaen Janss de Ruijter, Adriaen Cornelissen Buijs, Jan Gijsbertss, Jacob Wouterss Visscher, Adriaen Anthonis van Pas ende Mathijs Willemss, heemraden des dorps Waspick in eijgene persoone Aert Wilbortssen weduwenaer en langstlevende overgebleven van Willemken Geldens sijne overleden huijsvrouwe zaliger geassisteert met Hendrick Geldens sijn swager, oom ende bloetvoocht der weeskijnderen vanden voorss Aert Wilbortss die d’selve geprocreert heeft bij Wilmken Geldens sijne overledene voorss huijsvrouwe ende verclaerde ende bekende gesamentlijcke ende elckx van hen in het besonder overgegeven ende getransporteert te hebben sulcx sij luijden sijn overgevende ende transporterende bij desen aen Hendrick Franss ende Anthonis Jacobsen bijde regerende armmeesters des dorps Waspick inde selve qualite ende ten behoeve vanden armen van Waspick voorss seeckere huijs, hooff, boomgaert ende ackerlant daer aen behoorende, gelegen alhier tot Waspick inde Ruijcht.

In de kantlijn: Ick ondergeschreven Theuntje Aertsen Wesels bekenne van desen neffenstaende contracte voldaen ende betaelt te sijn met den somme van 30 gulden door handen Aert Rijcken ende Adriaen Corneliss Buijs als armmeesters vande jare 1682 ende 1683. Actum desen 23e december 1683. Dit is het (drietand) hantwerck van Theuntje Aertse Wessels.

In de kantlijn: Ick ondergeschreven Wilbert Aertss Wesel bekenne etc

Actum desen iie jannewarij 1684. Dit (kruis) hantwerck bij Wilbert Aertse Wessel in presentie van mijn secretaris P. Zeijlmans.

In de kantlijn: ick ondergeschreven Pieternella Aertsen Wesel etc

Datum voorss. Dit (liggende acht) is het hantmerck getselt bij Pieternella Wessels in presentie van mijn secretaris P. Zeijlmans.

Fol. 236v

Testament voor Cornelis Class ende Anneken Otgens wettege man ende vrouwe

Op huijden desen derden julij 1668 soo compareerden voor ons schouteth ende heemraden des dorps Waspick ondergeschreven d’eersame Cornelis Classen ende Anneken Mathijss Otgens wettege man ende vrouwe woonende alhier tot Waspick voorss deselve ierste comparant gesont van lichaem, op gaende ende staende beenen ende dese sijne voorss huijsvrouwe naerden lichaeme sieckelijck te bedde leggende nochtans beijde henne sinne, memorie ende verstande wel hebbende ende gebruijckende soo openlijck voor onse oogen bleeck. De welcke overdenkende de cortheijt des levens der menschen die niet seckerder en hebben als de doodt ende niet onseckerder dan de ure der selver niet willende scheijden van deser werelt sonder van henne tijdelijcke goederen hen luijden bij Godt almachtich op deser werelt verleent gedisponeert te hebben. Daeromme met goede ende rijpe deliberatie mitsgaders uijt hennen vrijen wille soo sij verclaerden gemaeckt ende geordineert hen testament ende uuterste wille in manieren naervolgende. Bevelen eerst ende voor al henne ziele scheijdende uut henne sterfelijcke lichamen Godt almachtic fonteijne ? der bermherticheijt hennen schepper ende verlosser ende henne doode lichamen eerlijck ende christelijck begraven te woorden. Ende voorts comende totte dispositie van henne goederen hebben de testateuren voornoemt gewilt, geordineert ende begeert, willen ordinereren ende begeren bij desen dat den langstlevende vann heb beijde reciproce, dat is over ende weder over, sal hebben ende behouden in vrijen eijgendom allen de haeff ende denn imboel tsij gelt, gout, silver, gemunt als ongemunt, egene daer van uutgesondert.

In de kantlijn: Claes Jans soone van Icken Claessen, Anthonis Class mede als voocht vande kinderen van Adriaen Class ende Eijcken Class mitsgaders Adriaenken Ariaenssdochter krijgen tsamen hun 1/3 deel van ƒ 150 van Anneken Mathijss Otgens, 12-11-1676.

Fol. 237v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Geraert Adriaen Moetgens woonende tot Besoijen als man ende voocht van Truijcken Willemss ten behoeven van Adriaen Willemss sijnen swager woonende in de Emmerden ? daer voor hij is instaende belovende daer voorde rato caveren ter eenre sijde ende den voornoemden voor hem selven als mede in qualite voorss ende veerders instaende voor Huijbrecht Willemss woonende op Westdijck belovende mede de rato caveren, Jan Willemss, Lijntjen Willemss geassisteert met Gerit Peeters Cleermaker haren oom ende voocht ende den voornoemden Gerit in qualite als voocht van Jan ende Maeijken Willemss minder jarige kinderen van Adriaentje Peeterss Dolck verweckt bij Willem Lambertss. Ende indier qualiteijten als erffgenamen van Lambrecht Willemss haren broeder ende swager respective tsamen ter andere sijde.

Fol. 238v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de drie kinderen van zaliger Dirck Handrickxss verweckt aen Janneken Lambertss bij naemen Lambrecht Dircxsen, Dingheman Dircxsen ende Anneken Dircxsen geassisteert met Huijbrecht Handrickxss haren oom ende gecoren voocht in desen. Alhier voor recht aengebrocht op den 27e jannuarij 1669.

Fol. 240r

Staet ende inventaris vande imboel, huijsraet, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden de welcke sijn achtergelaten ende metter doodt geruijmt bij Jochum Hendricxss. Alhier voor recht aengebrocht desen lesten jannuarij 1669.

Fol. 242v

Volgens den voorss staet soo hebben heemraden uut den anemen vanden gemelten heer ten versoecken der voorss erffgenamen ten overstaen van Peeter Janss als vader ende toesiender der voorss sijne kinderen ende Jan Janss als toesiender van het weeskijnt van Adriaen Janss de voorss goederen in vier geliojcke deelen gedeelt ende in blinde looten bevallen op de weesen in manieren als volght.

Fol. 244r

Waterbrieff Dingeman Lochten, Jochum Jacobss de Bruijn

In de kantlijn: dese acte per abuijs alhier geregistreert door den klerck alsoo de selve staet int register van vesten.

Op huijden desen eersten april xvjc negenentsestich soo compareerden Jochum Jacobss de Bruijn schipper woonende tot Waspick ende heeft gelooft ende verwilceurt schuldich te sijn ende belooft te betalen Dingeman Lochten schipper ende borger binnen de stadt Dordrecht eens de somme van vijfftienhondert guldens.

Fol. 245r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de vrinden ende erffgenamen van Jochum Hendricxss zaliger bij naemen Hendrick Jochumss, Cornelis Peeterss Vermeulen als man ende voocht van Maeijken Jochumss, Jan Janss in qualite als toesiender alsoo den voocht in dese deelinge voor de weeskint … … van het onbejaerde weeskint van zaliger Adriaen Janss waer moeder (moeder) van was Anneken Jochumss ende Peeter Janss Coenen, visscher van Geertruijdenbergh, als vader ende toesiender van sijne vier onmondige weeskinderen verweckt aen Theunken Jochumss. Ende dat van alsulcken goederen als den voornoemden Jochum Hendricxss naergelaten ende metter doodt geruijmt heeft ende aende voorss kinderen ende erffgenamen als vooren bij testament van dato den xve februarij ? 1666 alhier voor wetthouderen gepasseert hadde. Deselve alhier voor recht aengebrocht desen tweeden meij 1669.

Fol. 248r

Accoort van vuijtcoop tusschen Grietjen Janss ende de erffgenamen van Melis Handricxss

Op huijden desen 4e meij 1669 soo compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick ondergeschreven Grietjen Janss weduwe ende boedelhoudster van zaliger Melis Hendrickxss woonende alhier tot Waspick voorss geassisteert met Cornelis Janss haren broeder woonende tot Raemsdoncq tsamen ter eendere zijde. Hendrick Jochumss Schoenmaeckers voor hem selven als mede in qualite als voocht ende Jan Janss als toesiender van het onmondigh weeskint van Adriaen Janss daer moeder van was Anneken Jochumss zaliger mitsgaders alnoch als voocht ende Peeter Janss als vader ende toesiender van zaliger Theuntje Jochumss verweckt bijden voornoemden Peeter Janss Coenen ende Cornelis Peeterss Vermeulen als man ende voocht van Maeijken Jochumss. Alle kinderen ende kintskinderen van Jochum Hendrickxss, Huijbert Hendrickxss voor hem selven als hem mede sterckmaeckende ende vervangende Maeijken ende Willemken Hendrickxss sijne susters, Jan Jan Roelofssen als getrouwt hebbende Anneken Hendrickxss woonende tot Geertruijdenbergh, Dirck Corstiaen van Pas woonende tot Cappel voor hem selven als mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor Arien Thoniss, Hendrick, Jan Dingeman Corstiaenss van Pas sijne broeders waer moeder van was Adriaenken Hendrickxss, Lambert, Dingeman ende Anneken Dirckxss waer vader van was Dirck Hendrickxss, twelck Anneken is geassisteert mette voorss hare twee broeders voorss, Aert Dingemans soone van Dingeman Hendrickxss ende Leijsken Peeters weduwe wijlen Jan Hendrickxss voor haer selven ende geassisteert met Adriaen Jan Matheus haren gecoren voocht in desen als oock mede vervangende ende haer sterckmaeckende voor hare kinderen bij haer verweckt bijden voorss Jan Hendrickxss. Indier qualiteijten als naesten vrinden ende erfgenamen van Melis Hendrickxss voornoemt, haren broeder, swager ende oom respective tsamen ter andere zijde.

Fol. 249v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kinderen ende erffgenamen van Huijbrecht Janss de Bont ende dat bij naemen Jan Huijbertss de Bont, Dingentjen Huijbertss de Bont geassisteert met Thomas Zeijlmans, secretaris, haren gecoren voocht in desen, Willem Huijbertss de Bont, Arnoldis Hooffmans als getrout hebbende Willemken Huijbertss de Bont, Maeijken Huijbertss de Bont geassisteert met Adriaen Jan Matheuss, heemraet, haren gecoren voocht in desen ende Peeter Huijbertss de Bont. Deselve verweckt bij Adriaentjen Peeter Wouterss zaliger. Ende dat van alsulcke goederen als den voorss Huijbrecht de Bont ende des selffs sijne huijsvrouwe tsamen beseten ende metter doodt geruijmt hebben. Alhier voor recht aengebrocht desen 7e meij 1669.

Fol. 254r

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff, imboel, gereede gelde, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden bij Wouter Jan Mathijssen ende Sijcken Berten Vleesch tsamen staende houwelijck beseten. Alhier gebrocht voor recht bij Sijken Berten weduwe van Wouter Jan Mathijss op den xxe meij 1669.

Fol. 258v

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff, imboel, gereede gelde, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden bij Maeijken Anthonis ende Thomas Janss Conincx tsamen staende houwelijck beseten ende de selve metter doodt geruijmt bijden voornoemde Maeijken Anthoniss. Overgebrocht voor recht bijden voorss Conincx den 21e meij 1669.

Fol. 260r

Aenneminge Thomas Janss sijn onmnondigh weeskint

Op huijden desen 21e meij 1669 compareerden voor schout ende schepenen des dorps Waspick ondergeschreven d’eersamen Thomas Janss Konincx weduwenaer van zaliger Mariken Anthoniss geassisteert met Jan Gijsbertss sijnen vader ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijn onmondigh weeskint verweckt bij Mariken Anthonis voorss ende dat van Adriaen Huijbertss de Bruijn bestorven bloetvoocht ende Peeter Wouterss, schout van Hendrik Luijten Ambagt asls toesiender.

Fol. 261r

Aenneminge Sijcken Berten haer onmondighe weeskinderen

Op huijden desen xxije meij 1669 compareerden Sijcken Berten Vleesch weduwe wijlen van Wouter Janss woonende tot Waspick ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen hare drie onmondighe weeskinderen bij namen Gerit, Lijsbeth ende Jenneken Wouterss de selve verweckt bijden voorss Wouter Janss ende dat van Mathijss Janss Camp als oom ende gerechte bestorven bloetvoocht ende Michiel Berten Vleesch als oom van moeders sijde toesiender der voorss drie kinderen.

Fol. 262r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Sijcken Berten Vleesch weduwe wijlen Wouter Jan Mathijss geassisteert met Jan Matheuss, heemraet tot Waspick, haren gecoren voocht in desen ter eendere ende hare kijnderen verweckt bijden voornoemden Wouter Jan Mathijss bij namen Cornelis Frans Smit als getrouwt met Anneken Wouterss woonende tot Sprangh, Jochem Anthonis Aerden als man ende voocht van Mariken Wouterss woonende op het Stapelent onder de jurisdictie van Sgravelduijn Waspick ende met Mathijs Janss Camp in qualite als voocht ende Michiel Berten Vlesch als toesiender vande vijff onbejaerde weeskinderen bij namen Maeijken, Janneken, Gerit, Leijsbeth ende Jenneken Wouterss tsamen ter andere sijden.

Fol. 264r

Smaldeelinge tusschen de seven kinderen alsulcke goederen als sij hier booven op bevallen sijn bij namen Cornelis Frans Smit als getrouwt met Anneken Wouterss, Jochum Anthoniss als getrouwt met Mariken Wouterss, Janneken ende Maeijken Wouterss ter presentie ende ten overstaen van Mathijs Janss Camp in qualite als voocht ende Michiel Berten Vleesch als toesiender ende den voorss voocht ende toesiender voorde drie onmondighe weeskinderen bij namen Gerit, Leijsbeth ende Jenneken Wouterss. Alhier voor recht aengebrocht desen xxije meij 1669 voorss.

Fol. 266r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de gelijcke erffgenamen van Jenneken Cornelis Rutten laest weduwe van Adriaen Aertss Suermont in haren leven gewoont int lant van Altena opden Hil bij namen Dirck Janss Cop als getrout hebbende Sijcken Rocussen Rutten, Cornelis Rocussen Rutten, Rocus Rocussen Rutten, Jacob Rutten, Thonis Rutten, Adriaen Janss van Ceters voor hem selven als mede voor sijn vier kinderen verweckt aen Anneken Rocus Rutten als mede de voorss erffgenamen tsamen vervangende ende hen sterckmakende voor Peeter Rocuss Rutten vuijtlandich sijnde ende voor Rocus Crijnen als mede erffgenaem volgens seecker testament bij seijne out meij gemaeckt voorden notaris Joris de Roij ende seecker getuijgen residerende tot Dordrecht in date den (niets ingevuld) als mede ter presentie van sijne moeder Dingentjen Janss alsoo den vader siekelijck was. Tsamen kinderen ende kintskinderen van Rocus Cornelissen Rutten ende in dier qualiteijt voorde eene helft ende Cornelis Anthoniss Cuijl, Jan Anthoniss Cuijl, Anneken Anthoniss Cuijl, Peeter Janss Frolijck als getrouwt met Dingentjen Anthoniss Cuijl, Adriaen Anthonis Cuijl, Anthonis Wouterss Zeijlmans als getrouwt met Maeijken Anthonis Cuijl, Arien Anthonis Cuijl, Wouter Huijbrechtss als man ende voocht van Jacomijntjen Janss ende hen tsamen sterckmakende voor Sijmon Anthoniss Cuijl. Tsamen kinderen van Maeijken Cornelis Rutten ende tsamen voorden andere helft indier qualiteijt erffgenamen vande voornoemde Janneken Cornelis Rutten. Alhier voor recht over gebrocht desen xxve junij xvjc negenentsestich.

Fol. 269r

Staet ende inventaris van de goederen soo haeffelijcke, erfelijcke, incomende ende uutgaende schulden de welcke bij Huijbrecht Gerit Franssen ende Jacomijntjen Adriaenssen Corp sijne huijsvrouw tsamen bij staende huuwelijck beseten hebbende ende bij haer metter doodt geruijmt ende naergelaten. Aengebrocht desen xxve junij 1669.

Fol. 272v

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff ende imboel, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden de welcke bij Willem Janssen Cloot ende Leijsbit Jan Mathussen tsamen bij staende huwlick beseten hebbende ende bij den voornoemden Cloot voor deene helft metter doodt geruijmt. Alhier bij desselffs weduwe voor recht aengebrocht desen derden september 1669.

Fol. 274v

Staet ende inventaris van de erffgoederen, haeffelijcke ende imboel achtergelaten bij Anthonis Adriaen Joosten ende de selve bij hem ende Berbel Andriessendr sijne huijsvrouwe in haren leven te samen beseten hebbende ende bij Anthonis Adriaen Joosten metter doodt geruijmt ende achtergelaten als voorss aengebrocht desen xve december 1669.

Fol. 277v

Aenneminge Berbel Andriessen hare onmondige kindt.

Op huijden desen xvje december 1669 compareerden Berbel Andriessen Wever woonende tot Waspick weduwe wijlen van Anthonis Adriaen Joosten haren overleden man geassisteert met Thomas Zeijlmans enmde heeft rechtelijck voor recht aengenomen haer onmondigh soontjen verweckt bijden voorgemelte Anthonis Adriaen Joosten voorss ende dat van Joost Adriaen Joosten als oom ende gerechte bestorven bloetvoocht ende Dirck Andriessen Wever als oom ende toesiender.

Los vel 1

Ontfangen bij mij ondergeschreven Claes Baeijens woonende tot Delft door handen Leijnken Marcelussen weduwe zaliger van Sacharius Janss de somme van vijftich gulden etc.

xvje november 1666

los vel 2

Ick ondergeschreven bekenne voldaen te sijn van Huijbrecht Aertsen Cuijl etc

… … Frans …

los vel 3 en 4

Tauxatie van alsulcke goederen van boven als Hendrick Keijsers ende de kinderen ende erffgenamen van saliger Maeijken Stoffel Peeters onder den vrijheijt van Oosterhout sijn hebbende inder forme, voegen ende manieren hier naer volgende.

Er volgt een lijst voor een waarde van ca ƒ 5000

Los vel 5 en 6

Tnaervolgende is de kinderen van Janneken Cleijs als mede erffgenaem van Cornelis van Dongen … vuijt desselffs van Dongen boedel nopende de contante penningen.

Los vel 7

Heer schout desen dient ter geenen andere sine als dat ick uw ootmoedich ben versoeckende dat uw als oppervoocht sult gelieven dese eerdaer luijden (te weten Mathijs Jansen ende Vijver Jansen als oomen vande onmondige kinderen van Cornelis Aertsen ende Iken Jansen) te assisteren omme te bekommen de goederen voor de voorss onmondige … weeskinderen inde accoorde tussen haer ende Jan de Lichte begrepen alsoo sij de selve als wesende voor eerst … … goederen … ten profijt ende alimentatie vande onnosele arme kinderen souden gebruijcken niet twijffelende uw ende … die haer behulpich sijn sullen over sulck een loofflijck ende godsalich werck inden dage des … ontfangen de lieffelijcke somme … comt ghij gesegende mijn… wat ghij de arme gedaen hebt dat hebt ghij mij gedsaen versoecke mede dat het accoort met de goederen die sij ha… mochten geregistreert worden twelck doende …

Sprang den 24e junij 1653, … Verwiel.

Los vel 8

Den ondergeteeckende Jan Adriaen Driessen bekent hier mede voldaen ende betaelt te sijn van alsulcke twee hondert gulden.

Den ondergeteeckende Jan Adriaen Driessen woonende tot Cappel bekende hier mede voldaen ende bataelt te wesen van alsulcke twee hondert gulden als Cornelis Adriaenss van Werckendam bedongen hadde van Mels Dirckxss ende Coenraet Adriaenss Baes J…stmeesters inden jare 1666, 1667 over aennemen ende alimentatie van Anneken Janssdr van Jan Jan Wouterss volgens ende uutwijsens de aennemeinge daer voor wethouder van Waspick gepasseert den jxe april 1666. versoeckende opde secretarie van Waspick dat het t selve ten regaerden vanden voornoemden Cornelis Adriaenss voorss ten register dachveerden, gacasseeet ende geroereert. Alsoo ick mij bedanckende vande goede betalinge bij hem dien aengaende gedaen. Actum geteeckent den 16e meert 1670,

Jan Ariaen Driess

Los vel 9 en 10

De ondergeteeckende Jan Adriaenss Driessen bekent hier mede vol ende al betaelt te wesen van alsulcke twee hondert gulden als Jan Wouterss aen mijn is schuldich geweest ter saeke dat ick seker kint van Jan Jan Wouter den tijt van vier jaren hebben onderhouden etc.

27-3-1670

Zie ook acte van 9-4-1666.

Los vel 11-1

Wij ondergeteeckenden als armmeesters tot Waspick bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Adriaen Janss Tuewen de somme van thien gulden ende dat van weghen van twee driessen die Jan Aertss Tuwen in huere gehadt heeft etc

27-2-1664, Hendrick Franssen

los vel 11-2, 3 en 4

briefjes in het frans.

Lambert Blanier (zie 221r)

Los vel 12 en 13

Kopie 214v

Los vel 14

Gerechtigt int attestatieboeck

Gratis

Compareerde voor borgemeester ende schepenen dere stede van Hulst in persoone Jacob Helmis soldaet onder de compagnie van deheer capiteijn Varij in guarnisoen alhier dewelcke ter sine naerschreve sch voor ons te rechte advojerende en verclaerde te constituren ende amchtich te maecken sijne huijsvrouwe Teuntie Wessels om tot Wasbeke metder minne ofte andersints te recouvreren soodanige somme van penningen als haer compiterende sijn van haer moederlijck goet volgens contract of uijtcoop daer van gemaeckt.

Zie ook folio 233v

Los vel 15-1

Lijsje met verteringen van Tijs Janss

Los vel 15-2

Ick Arien Antoniss van Pas ? ende Baeijen Melssen als kerckmeesters over den jaere 1678 ende 1679 … eijssende uut den hoofde van Grieghen Janss kerckrechten van haere overleeden lichaem.

Los vel 16-1

Ick bekenne voldaen te sijn voor mijn moeders goet dat mij toe gesijt is van mijn vader …

1682, den 7e ocktober

Krist IJaen Hijbertsen Vasens

Los vel 16-2

Lijste met vertering oa van Jan Janss

Los vel 17-1

Inventaris ? lijstje

Los vel 17-2

Dij ijs gene dat voor de sijckertarijs Sijelmans tot mijn Wijllem Banck gehalt ijs begijnnede den 3 apprijl 1676

Voor 10-10-0 aen zaken

Bekenne ick ondergeschreven ten danck van alle voldaen te sijen tot desen dache toe, den 19e februarij 1677, Wijllem Banck

De sijckretaerij moet van mijn voor helt paert voor het bedt hebben 22 gulden 2 stuijvers 8 penningen soo … de sijckretarijs noch 11 giulden en 9 stuijvers en 8 penningen.

Los vel 18 en 19

Inventaris vande gelden ende goederen van Theuntken Janss saliger inde deelinge … moeder ? ten deele gevallen soo als volght

Op de achterkant:

Peeter is bedeelt

Matthijs Janss is bedeelt

Jan Janss is bedeelt

De kinderen sijn bedeelt

Wouter is bedeelt

Los vel 20 + 21

Op huijden den drieden meij 1669 compareerde voor mij Michiel van Tilborgh openbaer notaris bijden hoven van Hollant geadmitteert in Geertruijdenbergh residerende ter presentie vande getuijgen ondergenomineert Theunis Huijbertss woonende alhier ter eenre ende Bastaien Huijbertss de Greeff woonende tot Waspick ter andere zijde.

De een verkoopt zijn deel van de erffenis van hun vader Huijbert Gerit Franssen aan de ander

Los vel 22

Ick ondergeschreven als voocht van Peeter Mathijss Otgens consenteert mits desen in alsulcken accoort als Dirck Jan … Mathijs Otgens soonen van de Willem Janssen hueren … gemaeckt hebben met haer … Keijsers over eenige differrijtien die sij hadden … ende …

Desen dage xvije Octob … 1666. Ant. Otgens

Los vel 23 en 24

Op huijden desen xjxe october xvjc seventsestich soo compareerden Hendrick Adriaenss Keijsers weduwenaer van zaliger Maeijke Stoffel Peeterss van Ghilse ter eenre ende Dirck mathijs Otgens, Jan Mathijs Otgens, Willem Janss Buijs als man ende voocht van Icken mathijs Otgens ende Michiel Mathijs Otgens te samen haer vervangende ende streckmakende voor Peeter mathijs Otgens allen kijnderen vande voorss Maeijken Stoffels verweckt bij Mathijs Michielss.

Fol. 25-31

Kopie folio 60r

Los vel 32

Op huijden desen xxije ? jannuarij xvjc negenenvijfftich ? coo compareerden voor ons Wouter Jans, schouteth des dorps Waspick … Janssen ende Huijbert Corneliss beijde heemraden des dorps voorss … Hendrick Andriessen Keijser als getrout hebbende Maijken Stoffel Peeters van Ghilse weduwe van Mathijs Michielss ter eenre ende Anthonij Michielss … inder qualite als voocht ende Hendrick Stoffelse van Ghilse als toesiender van de vijff kinderen van Mathijs Michielss verweckt bij Maeijken Stoffels. Noch ter presentie ende in bijwesen van Dirck Thijssen, Jan Thijs ende Michiel Thijss ter andere sijde.

Los vel voor in het boek

Kopie los vel 3