Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Wie de moeite neemt deze archiefstukken in kaart te brengen, die komt al gauw tot de ontdekking dat het een moeilijke periode is geweest in de geschiedenis van Dongen.

Opvallend groot is het aantal alimentatieregelingen

Verder valt het op dat voogden grond verkocht hebben van minderjigen voor zij voogd waren. Waarom ?

Om enig idee te krijgen wat zich in deze piriode in Dongen heeft afgespeeld doet er goed aan te luisteren naar ooggetuigen.

We doen daarom bij dit overzicht als bijlagen 2 ooggetuige verslagen.

De eerste is van de pachters van de molens, de watermolen in de Donge en de windmolen.

In deze jaren zijn volgens hun verklaring , heel wat Dongenaren gevlucht naar veiliger oorden, omdat Dongen geteisterd werd door de troepen, zowel de Spaanse als de Staatse, die bezig waren om Breda in handen krijgen danwel in handen te houden.

Door deze vlucht, en de roverij van de troepen hebben de molenaars inkomsten moeten missen. Maar de pacht ging door.

De andere getuige is Willem Peeters op te Heij

hij krijgt jaren later, alsnog vrijstelling van alle achterstallige belasting. Zijn verhaal laatt aan duidelijkheid niet te wensen over. We vinden van hem ook een alimentatie regeling (99 – 59 en 60)

Van de vijf kinderen die hij had, vinden we in de regeling drie terug.

Opmerkelijk is dat deze Willem Peeters toch in 1626 een perceelgrond koopt. Zie 98 – 45.

Is de vlucht van de inwoners soms ook de oorzaak van het feit, dat er nogal wat personen zijn waarvan we geen begraafgegevens hebben ? Zijn zij elders gestorven en begraven ? Ook is er een groot aantal stukken van personen ,die niet terug te vinden zijn in de hoofdgeldlijst van 1630.  Zijn zij gevlucht en niet teruggekeerd ?

Uit andere bronnen weten we dat door de troepen ook besmettelijke ziekten zij verspreid. Daardoor vewl slachtoffers. Wie het begraafboek leest, die mooet het opvallen dat soms hele gezinnen zijn gestorven.

Mogelijk dat verder onderzoek nog meer duidelijkheid verschaft over deze periode, die voor Dongen verre van gemakkelijk is geweest.

Dongen , losse stukken uit doos 155 en 156.

Alle denghenen Salut. Wij schepenen en regeerders der heerlijckheijt van           Dongen doenen condt ende maecken midts desen kennelijck eenen iegelijck certificerende midts desen voor de gerechte waerheijt ter instantie ende requisitie van Cornelis Polack,gewesene pachter van Sijne doorluchtichste Hoogheijt mijn Heere den Prince van Orangien ……            ende Peeter Dijrcxssen oock gewesene pachter van sijne voorschreven doorluchtichste Hoogheijt, water moelder respective binnen dose heerlijckheijt, ons kennelijck ende waerachtich te wesen. Alsdat de meeste van alle de ingesetenen deser voorschreven Heerlijckheijt door de belegeringe van sijne doorluchtiche Hoogheijt voor Breda geschiet met haer …… doorgestreept:henne huijsinge ende woonplaetse hebben moeten verlaeten haere graene ’t sij soo rogge,boeckweijdt,garst ,haver als andersints vuijt deser voorschreven Heerlijckheijt naer andere verscheijdene dorpen en plaetsen hebben moeten vluchten

ende dat deselve ingesetenen door d’langduerighe van de voorschreven belegeringe hen met henne persoon ende familie bij henne voorschreven vee en graenen oock hebben moeten geven omme van dese alsoo te leveen ende dat deselve alsoo inde dorpen alwaer sij gelijck voorschreven is met henne persoon ende famine gevlucht waeren henne voorschreven graenen hebben laeten maelen mitsgaders dat oock de ruijterije van d’inlegeringe van de sesendertich compagnie

peerden binnen dese heerlijckheijt gevallen,oock de graenen van de ingesetenen ‘t welck noch binnen dese heerlijckheijt waeren ende niet gevlucht sijnde meest is opgevoedert ende verwoest ende door dijer oorsaecke deselve ingesetenen meest henne vee ‘t sij soo beesten, schaepen als varkens waermede veel graenen wordt verconsumeert hebben moeten vercoopen alles tot groote misbruijck ende vrachteloosheijt van de voorschreven molens streckende.

Ende want ……

Actum 18 Meert 1638.

gesegelt Jan Dijrcxsen van Loon, schepen.

links boven:Geerit Dijrcx Anthonissen als den pachter van

Allen denghenen dijen dese onse opene Letteren van Certificatie sullen worden gethoont Saluijt.

Wij Schouteth, Schepenen ende Regeerderen der Heerlijcheijt van Donghen,doen condt ende maecken mits desen, kennelijck eenen Jegelijck.Certificeren bij desen voor den gerehte waerheijt.Ten ernstigen versoecke aen ons gedaen bij Willem Peetersen op te Heij, ons kennelijck

ende waerachtig to wesen. Als dat denselven requirant is een inwoonder alhijer en dat dese in den jaere XVIC vijer en twintig en XVIC vijff en twintig voor de belegeringe der stadt Breda gedaen bij den Marquis Spingelo heeft gewoont op seckere stede, gestaan ende gelegen binnen deser voors(eijden) heerlijcheijdt op Cleijn Donghen, toebehoorende den Gasthuijse binnen de stadt van Breda voorschreven endle dat hij, Willem alsdoen alle de vruchten opte voors(eijde )stede gewasschen end, gewonnen hebbende door de Ruijters uijt het voors(eijden) leger als door d’inlegeringen van Sijne Hoochheijt van Heere den prince van Orangien ende d’leger van den Graaf van Hansfelt alsdoen geschiet, geheel sijn vernielt ende verwoest ende de huijsinge staende opte voors(eijde) stede door de selves oock alsdoen wiert affgebroocken ende geheel verwoest, ende alsdoen heeft gecregen eene sieckte onder sijn vee mitsgaders oock… alle sijn vee, ende dat het alte gaeder door deselve sieckte ende armoede sijn vergaen ende hem afgestorven ends daer naer sijn huijsfrouw is comen to overlijden ende sterven ende daer van behouwende vijff cleijne kinderen ende naargelaten eenen desolate boel sonder iet behouden hebbende om aff te leven soo dat men de selven Willem sijn vorloopen ende achterwesende contributie heeft om sijn armoede moeten quijtschelden ende noch moeten attesteren. Ende want men behoort den waerheijt getuigenisse te geven.

Soo hebben wij dese met onse gemeijne heerlijckheijts zegel opt spatium gedruckt besegelt op to sesthijnden Februarij XVIC negen en dertig.

Als substituijt Secretaris

F.Pels.

Topografische aanduidingen in ORA Dongen 96 en 99•

Oosterhout:

Den BUSSEL                         98-27

Graenbedde                           99.-64 

HOVEN                                  99-65 98-27

CAMPEN                               99-29

RIJSDIJK                               99-23

GROENENDIJK                    99-9,10.11.12.14.46,48,53,    98-90

HOOGHENDIJK                    98-34, 8

GRIENTSTEEG                     98-4 of GRINTSTEEG ?

CRAENSCHOT                     99-23

KIJLDIJK                                99-65

Steelhoven                             98-58

SCHELLINGEN                     99-61  

CAPELLE :
NIJEVAERT                           99-48

RAEMSDONCK

LEEGHE WERF                     98-34 ,37        99-28,29,30.

DOORENBOOM                    98-38

WASPIJCK

Van de oude straet totte scheijsloot 98-47

LUIJTENAMBACHT

In de vijff vorcken 99-29

DONGEN

ACHTER de BERGHEN        99-23 en 55

AFFGANCK                           98-44,45 ,5. 6,

BAESDONCK                        98-1 , 72,
BOOGAERTS ACKER          99-3

BREEDESTRAET                 99-25

CLEIJN DONGEN                 98-17,37,59, 51, 99-9,10,11,12,14,46,48.

CLEIJN DONGEN van RIJOEL totte VAERT 98-50

DOELSTRAET                      99-54  

GROENSTRAET                   99-23,31,33 en 42

HAM en HAMSTRAET          98-7,20,40  99-2,16,20,52,53,62,63.  (genaempt Timmermansacker)

HEIJKANT                             99- 3 en 65    

HEIJVELDEN                        99-25  

HEERBAEN                           99-55 en 69   

HERENSTRAET                    99-58

HEUVEL                                 98-9, 99-10,38.41,51 en52

KERCKWERF                       99-55

KERCKSTRAET                    98-42 ook achter de kercke en achter de school

LANGE PUT                          98-67   id. achter Neel Lessens Bosch 98-60

LEEGHSTRAET                    99..22,58,

LEEGENACKER                   99-56

MOLENACKERS                  98-62

MOLENSTRAET                   99-30

MOERSTRAET                     98-14,58, 99-18,21, 98-77

NIJELANT onder Dongen      98-41;99-57

RIJOEL                                  99-28,53,56,

SANTSTRAET                       99-59

TORENSTRAET                   99-51,54

XXX BUIJNDERS                  99-12

DORST                                  99-33• ‘s Gravenmoer op diverse plaatsen

Lijst van Boedels en alimentaties, voorkomend in ORA Dongen 98 en 99•

98-7 en 8: AERT LAMBRECHT AERDEN en MARGRIET ??? ADRIAENSEN

Hun dochter CATHALIJN was de 2e vrouw van ANDRIES ADRIAEN OOMEN

98-25 en 26:ADRIAEN PEETER AERTSEN en ANNEKE JOCHUM CORNELISSEN

98-28   :ANTHONIS MEERTEN JAN MEERTENS en ALEIJDA JAN MELISSEN

98-32   :ADRIAEN EMBRECHT WILLEM EMMEN en GEERTRUIJ PESTER GIJSBRECHT HORSTEN

98-46   :ADRIAEN GODERT SIJMEN en ADRIAENTKEN JAN JAN van BEEK

98-54   :ADRIAEN PEETER CORNELIS LUIJCKEN en CORNELIA HUIJBRECHT PEETERS

98-57   :ADRIAEN ANTHONISSEN enJENNEKE JAN GEERITS

99-14   :ADRIAEN JAN RAESEN en CATHALIJN BERNARD JANSEN

99-24   :ANTHONIS ADRIAEN JANSEN en CATHALIJN SIJMEN WILBORT van SON

98-69   :ADRIAEN JAN MEIJER en JENNEKE ANTHONIS MATHIJSEN

98-84   :ADRIAEN WILLEM PRAET en PETRONELLA MELIS ADRIAEN SP RANGERS

58;89   :ANDRIES ADRIAEN OOMEN en I NEELTKEN ADRIAEN PEETERS

II CATHALIJN AERT LEMMEN zie 98-7

99-55   :ADRIAEN JOCHUM CLAUW en MARGRIET HUIJBERT RAESEN

99-56   :ANTHONIS WILLEMS en ELISABETH PEETER PEETER STEVENS

98-17   :CORNELIS JAN BASTIAENS en ANNEKE JAN ANTHONIS CORNELISSEN

98-36   :CLAES JANSEN de COCK en ELISABETH JAN PEETER STEVENS

98-41   :CORNELIS GIJSBERT JORISSEN en JANNEKE HUIJBERT ANTH. v.d.KIJBO

OM

98-43   :CORNELIS CORNELIS THOMAS en IKE ADRIAEN PEETER LUIJCKEN

98-89   :CORNELIS PHILIP BOLLEKENS en ALIT WILLEM JACOBS (van Campen)

ook 99-5

99- 1    :CORNELIS JAN RIJSBERGEN en MAEIJKE LAUREIJS JANSEN

99- 7.   :CORNELIS CORNELIS CLEIJS en MAEIJKE MICHIELS

99-13   :CORNELIS CORNELIS van RAEMSDONCK en WILLEMKE STOFFEL JANSEN

99-32   :CORNELIS JANSEN van DORST en CATHALIJN JAN STEVENS

99-54   :CORSTIAEN JAN CORSTIAENS en SIJKE PEETERS GROOT

99-57   :CORNELIS CORSTIAEN JANSEN en ANNEKE AERDEN

98-50   :DENIJS BOUWEN DENIJS en ANNEKE CORNELIS ROELEN

98-56   :DIRCK AELBRECHTS en I GEERTRUIJ JAN GEERITS

II JENNEKE JOCHUMS ACKERMANS

99-22   :GOVAERT LENAERTS en MAEIJKE MERTEN JAN MERTENS

99-64   :GODERT DENIJS en LIJNTKE LAUREIJS JAN van DONGEN

98-20   :HENDRICK de GRAUW en METKEN LAUREIJS ANTHONISSEN

98-66   :HUIJBRECHT JAN EMBRECHT HORSTEN en GEERTRUIJ PEETER CORNELIS

99- 9    : HUIJBRECHT ADRIAENSEN en HUBERTA SEEBRECHT PESTERS

99-46   :HUIJBERT MAARTEN BISSCHOPS en IKE ADRIAEN de RUIJTER

99-68   :GEERIT JAN AERTSEN en ELISABETH ADRIAEN STEVEN MEULDER

98-2o   :ISAAC PEETERS van LOON en MAEIJKE HENDRIKS de GRAUW

98-13   :JANPEETER JAN LEMMEN en MARGRIET MERCUS MERMANS

98-15   :JAN JANSEN LOCHT en I MAEIJKE JAN LAUREIJSEN

II MAEIJKE JAN HAENSBERGH

98-30   :JAN WOUTER van de NIEUWENHUIJSEN en I ADRIANA JAN WIJTEN

II QUIRIJNTKEN BOUWEN

98-35   :JAN SIJMEN JACOBS en SIJKE RAES EMBRECHT WILLEMS

98-39   :JAN LAMBRECHT RAESEN en CATHALIJN CORNELIS LAUREIJSEN

98-59   :JAN DIRCK ANTHONIS3EN en CATHALIJN PEETER PEETER van GHILS

98-81   :JAN AERT GEENEN en CLAESKE WILLEMS

98-81   :JAN ADRIAEN PHARO en CLAESKE WILLEMS

98-86   :JAN STOFFEL TIELEMAN en CORNELIA SIJMEN CORNELISSEN

<7-99-11:ADRIAEN DANIELS (van HEIJST) en CATHALIJN JAN JOOS DIRCX

99-16   :JASPER CORNELIS BUIJS en GEERTRUIJ JAN ADRIAEN BROEDERS

99-21   :JAN ADRIAEN BROEDERS en EMMEKE MEERTEN GEERITS van GESEL

99-30   :JAN HUIJBERT HENDRIKS en MAEIJKE JAN BASTIAENS

99-48   :JACOB GIJSBERT HORSTEN en MAEIJKE ADRIAEN ADRIAENS

99-67   :JAN JAN AERTS en BEATRIX ADRIAEN WOUTER DENIJS

98-27   :JAN MELIS en ANNEKE OTTEN

98-34   : MATHIJS JAN JANSEN en JENNEKE JAN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN

98-61   :MICHIEL ANTHONIS MATHIJS WOUTERS enMAEIJKE CORNELIS HUIJBEN

98-65   :MATHIJS BOUWEN DENIJS en DINGENA JAN CORSTEN

98-78   :MAEIJKE AERT STOFFELEN en I DENIJS CORNELIS DENIJS

II JAN WILLEM AERTS

99-62   :MATHIJS GODERTS en ANNEKE JAN AERTS

98-23   :PEETER JACOBS en MAEIJKE PEETER LENAERTS

98-46   :PEETER GIJSBERT HORSTEN en ANTHONETTA MEERTEN HENDRIK HUIJBEN

98-63   :PEETER ADRIAEN ARIENS en METKEN PEETER TEEUWEN

:PEETER ADRIAEN JANNEN en JENNEKE LAUREIJS JANSEN

98-66   :PEETER TEEUWEN en GEERTRUIJ PEETER CORNELISSEN

99- 8    :PEETER JAN PEETER van SPREEUWEL en DINGENA DINGEMANS

99-26   :PEETER ROELOF MERCUS en JENNEKE JAN GREIJNEN

99-35   :PEETER LAUREIJS HORSTEN en ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN

99-54   :PEETER PEETER ANDRIES BOGAERTS en HENDRIKSKE WOUTERS

99-27   :WILLEM LAUREIJS CORNELISSEN en JACOMIJN ANDRIES ADRIAENOOMEN

99-60   : WILLEM PEETER WILLEMS (op te Heij-Heijblom) en CORNELIA WILLEM PEETERS

98-87   :WOUTER JAN van BEIJEREN en COMMERKE JOOST GOVAERTS

Gegevens inzake het geslacht Broeders uit Dongen 98 en 99

Uit RA 96 folio 31 en 32 blijkt dat Jan Adriaen Broeders overleed voor 15.10.1602. Hij was getrouwd met Emmeke Meerten Gheerits van Gesel. Bij de alimentatie regeling liet zij zich assisteren door haar vader.

Voogden waren Adriaen Adriaen Broeders en Gheerit Meerten Gheerits van Gesel

Er waren in 1602 5 kinderen :Peterken, Adriaenken, Cornelijken, Truijcken

en Lijntken.

We vinden nu in Dongen 99 pagina 21 en 22 de deling tussen de kinderen. Van de 5 zijn er drie over.

Adriaen Jan Adriaen Broeders X Cathalijn Maartens

Geertruij Jan Broeders weduwe van Jasper Cornelis Buijs en nu getrouwd met Peeter Sijmen van Son

Cathalijn Jan Broeders X Geerit Dirck Anthonissen

Zie voor de nazaten van Geertruij hiervoor bij Buijs.

Voor Adriaen Jan Adriaen Broeders is er een overzicht op blz, 14 e.v. van de map met families.

Van Geerit Dirck Antonissen is het spoor te volgen tot 1670. Twee dopen maar later geen kinderen in dit spoor gevonden.

Geslacht Van HEIJST.

Zie overzicht Laureijse. blz.26-28

RA 98-71 en 99-11.

Adriaen Jan Daniels en Cathalijn Jan Joost Dircxen zijn beide overleden voor 1626. We vinden hier een deling, geen alimentatie.

Er worden 8 kinderen genoemd.

Maeijke is al overleden, liet een kind na, en de weduwnaar Wilboert Jan Wilborts.

Jan Adriaen Jan Daniels die trouwde met Adriana Bernards.

Hieruit o.a. Elisabeth, 23. 2.1631 ,die trouwde met Laurens Jan Mertens zie Overzicht blz. 47

Barbara, die trouwde met Hendrik Jan Scherders(zie overzicht blz. 77) De andere kinderen zijn: Anneke,Cathalijn,Jenneke,Cornelis en Peeter

Volgens RA  96 folio 56 was Jan Joost Dircxen getrouwd met Lijntke Cornelis Stevens

Maar in RA 99-51 wordt genoemd Maeijke Lodewijck Seebrechts, Het gaat daar om Cathalijn Jan Joost Dircxen en haar zusters Jenneke en Geertruij. Het zou dan een tweede vrouw moeten zijn.

We vinden in het Hoofdgeldboek 1640-36 en 1650-23: Peeter Adriaen van Heijst met vrouw. Samen met zijn zus Barbara die in 1650 weduwe is, In 1660-23 vinden we Cathalijn samen met Barbara, maar zonder Peter. Zo ook in 1670-22. In 1681-22 vinden we Adriaen Jansen van Heijst. Na 1720 niet meer te vinden.

Gegevens inzake het Geslacht BOLLEKENS.

Cornelis Philip Bollekens, schouteth tot Dongen.

Zijn eerste vrouw was Jasperina Peeter Cornelis van Ghilse,

Zijn tweede vrouw was Aelitken (Aeltje, Aleijda, Allegonda) Willem Jacobs (van Campen) uit Sprang. o.t./tr. te SPRANG 21. 6/6. 7.1614

Gegevene na het overlijden van Cornelis Philip Bollekens te vinden in RA 98 pagina 89-91

Ook in RA 99 pagina 5.

Als kinderen uit dit tweede huwelijk worden genoemd:

PHILIP, JASPERINA, ALIT En WILLEM.

Voogden Philip Laureijs Willems en Aert Adriaen Glavimans Bij de aantekeningen in de marge 1639 wordt Jasperina niet genoemd In RA 99 pagina 44 worden genoemd:

Aleijda Hendrik Philips Bollekens

Mathijs Hendrick Philip Bollekens

Opmerkelijk dat het begraven van Cornelis Philip Bollekens niet in het begraafboek voorkomt.

Aleijda Willem Jacobs hertrouwde met de weduwnaar Jan Dirck Anthonis

Gegevens inzake het geslacht BUIJS.

Jasper Cornelis Buijs.

RA 98 pagina 1 vinden we een koop .

RA 99 pagina 16-18 vinden we de alimentatie na zijn overlijden

Hij was getrouwd met Geertruij Jan Adriaen Broeders.

We vinden verwijzing naar 4 personen van wie geerfd is.

Adriaen Michiel Jacobs schout in ‘s Gravenmoer die in 1625 overleed en zijn bezit naliet aan familie en aan de armen

Judith Steven Blanckaert, grootmoeder. Het is niet duidelijk of het hier gaat om de grootmoeder van Geertruij of om de grootmoeder van haar kinderen.    Of was het de grootmoeder van Jasper ?
Zie de gegevens over het geslacht Buijs bij Rehm. Hij noemt een Judith Blanckaerts als erflater bij BUIJS. En JASPER had een broer Steven.

Meerten Gheerits van Gesel. Hier gaat het duidelijk om de grootvader van Geertruij.

Peeter Jan Metser (of Mertens ?) Dit verband nog onbekend.

Dit register begint in april 1624 en eindigt in 1626. Aangezien de bladen niet zijn genummerd, is

in deze bewerking onze paginanummering aangehouden. HGB = hoofdgeldboek.

Pagina 1

Embrecht Peeter Embrechts Timmermans verkoopt twee lopensaet en 11 roeien weijlants aan

Jan Adriaensen, Jan Jan Mertens noort en Laureijs Dries Oomen erfgenamen

suijt. De verkoper oost en west. Zie HGB 1630-10. Gevest op 24 april 1624

Peeter Dirckx ………… verkoopt aan Jasper Cornelis Buijs 25 roeijen saijlants, Embrecht  Peeters oost, Hamstraet west, de weeskijnderen van Jacob Cornelis Adriaen suijt en Jan Laureijs Horsten noort. Datum 24.4.1624

 Jan Jan Rijcken verkoopt aan Dirck Dirckxen 3 loop weijen. De verkoper oost, Baesdonck west, Jan Wouter Anthonissen erfgenamen suijt en de koper noort. Ook nog een stuk saijlants, waar koper en verkoper elkaars buren zijn. Datum 24.4.1624.

Dit gedeelte is door vlekken moeilijk te lezen. Dus onder groot voor behoud:

……. Janssen Mermans, belast met procuratie van Peeter Cornelis Peeters, opgemaakt in

Geertruidenberg voor notaris en getuigen. Het gaat om een stuk grond in de buurt van de kerk.

Datum 24.4.1624.

Pagina 2

Wilbort Cleijs Bastiaens verkoopt uuijtgedolven moergront aan Corstiaen Jacob Pauwels,

Jacob Jan Gijsberts oost en suijt, Adriaen Adriaen van Bavel west, de verkoper noort. Datum

24-4-1624

Dit gedeelte handelt over een transactie tussen Anthonis Merten Mathijsen van den Nieuwenhuijsen en Huijbert Willem Jansen. De grond ligt in de Santstraet. De koper belooft alle calangen (boeten) en renten die t‘naemaels daerop souden mogen comen’ te betalen en stelt daarvoor ook onderpand. Voor het verstaan van de rechten die in die tijd op de grond rusten, zou het de moeite waard zijn dit stuk, evenals het volgende, nauwkeurig te vertalen. Datum 28 april 1624.

Mels Bastiaen Mertens koopt van Jan Jan Peeters  Beijeren 4 loop saijlants op Cleijn Donghen.

Ook hier een belofte ‘t selve te sullen vrijen van alle commer dije naermaels daerop souden

mogen comen. Ook hij stelt zijn persoon en goederen als onderpand. (blz 3 boven). Datum

3.5.1624.

Zie voor het gezin van Mels Bastiaen Mertens RA 104 dd 23.2.1651 waar ook zijn

vrouw en 6 kinderen worden genoemd.

Pagina 3

Jan Jansen vercoft omme Jan Sijmen Jacobs 5 loop vuijtgedolven moer, Steven

Cornelissen suijt en Adam Claes Henricx noort, Rijool west en …. oost. Datum 3 mei 1624.

Adriaen Jan Jansen verkoopt aan Jan Jacob Sijmen. Let er op dat deze koper waarschijnlijk

de zelfde is als in het voorgaande, maar dat de volgorde van de namen anders is. 3 loopensaet saijlants. Koper oost en west, Willem Jansen suijt en de verkoper noort.

Datum 3.5.1624

Peeter Peeter van Dongen verkoopt aan Jan Adriaensen Boer (HGB 1630-32) stede met huis, schuur, erf en grond, tussen de Groenstraat en de Leegstraat. Mogelijk woont de verkoper niet in Dongen, want Godert Denijs Peeters heeft last en procuratie zoals vastgelegd is bij de notaris in Breda op 6.5.1624.

Belending: de genoemde straten en verder Stoffel Jan Tieleman[1] erfgenamen suijt (HGB

1630-32) en Wouter Jan Wouters erfgenamen. Datum 9.5.1624

Pagina 4

Dit is een verkoop met voorwaarden zoals ook op pagina 2B en

Ten eijnde Cornelis Sijmen Cornelissen rustelijck ende vriendelijck moghen volgen ende alle

calangen (boeten) bevrijt worden. De grond ligt onder Oosterhout tussen de Grientsteeg en de

Groenstraat. Verkoper is Peeter Cornelis Aerts. Datum: 17.5.1624

Ook dit stuk is een nadere bestudering waard.

Pagina 5 en 6

We vinden hier 6 verkopen van grond. Kennelijk eigendom van Barbara van Rijel. Zij is getrouwd

met Willem van ….., watergraaf van Nederwaard in ‘t Elshout en ….., penningmeester

van Nijepoort. (De namen Elshout en Nederwaard komen voor bij de Kinderdijk.)

Dit echtpaar heeft Laureijs van den Birstelaer als lasthebber, de procuratie is opgemaakt bij

een notaris Jeremias van der Heijden in Dordrecht op 12.6.1624.

Koper van het eerste stuk is Peeter Sijmen Cornelis Maes. Hij koopt uitgedolven moergrond op

de Afgank.

Koper van het tweede stuk is de secretaris Cornelis Pels, ook uitgedolven moergrond gelegen

als voren.

Koper van her derde stuk is Henrick Dirk Jansen, ook uitgedolven moer.

Koper van het vierde stuk (pagina 6) is Cornelis Geerits, ook moer wat al afgegraven is.

Koper van het vijfde stuk is Peeter Claes Bresser idem.

Koper van het zesde stuk is Jan Claes Emberts idem.

Bij al deze percelen wordt het Gasthuijs van Breda genoemd als belending. Datum alle 6:

9.7.1624.

Maeijken Bastiaen Mertens, geassisteert met haar man Mathijs Anthonis Mathijs, verkoopt het achtste deel van een huis en de grond aan de oostzijde. De koper is ….. Ariaen Jansen (Lesken?) Kennelijk gaat het hier om een deel van gemeenschappelijk bezit, want in de marge wordt ook Mels Bastiaen Mertens genoemd.

Let er op dat de datum van dit stuk is 18.2.1625. Dus ruim een half jaar na het vorige. Gevolg

van de ellende die het beleg van Breda meebracht voor de omgeving??

Pagina 7

Peeter Dirck Anthonissen verkoopt aan Adriaen Jan Jacob Adriaens tot behoef van Maeijken

Cornelis Jan Meermans, zijn vrouw, een perceel saijlants omtrent 4 loop[ensaet] gelegen in de

Ham.

Adriana Peeter Emmen, weduwe van Jacob Cornelis Adriaen Aerden verkoopt aan Peeter

Dirck Anthonissen een perceel saijlants. 28.2.1625

Vervolg pagina 7, 8 en 9

Aert Lemmen Aerden is overleden. Zijn weduwe is Margriet Jacob Ariaensen. Dit echtpaar had

kennelijk maar één dochter: Lijntken Aert Lemmen, getrouwd met Andries Adriaen

Oomen.

Moeder herroept het testament dat gemaakt is toen haar man nog leefde en maakt nu een

verdeling van het bezit. Moeder houdt een perceel land onder Oosterhout aan de Hoogendijk,

maar de stede met huis, schuer en land er om heen gaat naar de dochter. Die moet voor

moeder zorgen, alle schulden betalen et … onbedeelt dese stede met Claes Jacobs. Datum

11 april 1625

Er is bij dit stuk een probleem. In het HGB van 1630 is niets te vinden van Andries Adriaen

Oomen of van Claes Jacobs of van de weduwe/moeder.

Jan Evert Joris verkoopt 2½ loop saijlants aan Huijbrecht Willem Pauwels. Andries Adriaen

Oomen oost en Embrecht Wouter Doomen suijt. Datum 11 April 1625.

 Cornelis Pels, secretaris, verkoopt aan Heer Cornelis van den Donck[2].

Ook dit stuk loont de moeite van het uitpluizen. Het gaat hier om de verkoop van sesse loopen

erffrogge met XXXVII jaeren verloop, verscheijnende jaerlijcx Lichtmis 11 januari 1625. De

grond ligt op de Heuvel. Datum 26.4.1625.

Pagina 10 en 11

Testament van Elisabeth Henrick Meus Michielsen, oud XX jaeren. Omdat haar moeder al is

overleden vermaakt zij alles aan vader. Kennelijk dus ook geen broer of zus. Haar moeder was

Barbara Peters, zie begraafboek 45 blz 20, zonder datum. Het overlijden van Elisabeth niet

gevonden. Zie voor haar vader en het nageslacht uit zijn 2e huwelijk mijn uitwerking van het

geslacht Karreman Leemput, dat nu aangevuld kan worden met de hier gevonden namen.

Datum 28.8.1625

Pagina 12

Dit stuk is erg moeilijk te lezen. Gaat over het cederen en transporteren aan enen Casteleijns

en schouteth van Loon.

Pagina 13 en 14

Alimentatie regeling voor Jan Jan Peeter Jan Lemmens, (1630-18) na het overlijden van zijn

moeder Margriet Mercus Mermans. Jan Peeter Jan Lemmens belooft aan de zoon uit te keren

ƒ336,-. Blijkens de aantekeningen in de marge is dit bedrag aan hem betaald op 11 juni 1692

door zijn halfbroers Claes en Andries, sijne broeders van halven bedde. De stede waarop dit gezin woont is aan de Moerstraat. Datum 6.12.1625.

Pagina 15, 16 en 17

Dit uitvoerige stuk handelt over de bezittingen, nagelaten door Jan Jansen Locht aan de kinderen

uit zijn beide huwelijken. Er zijn voogden voor de minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk

en ook voor de minderjarige kinderen uit zijn 2e huwelijk.

Op pag 15 en het eerste gedeelte van 16 staat de eerste voogdij.

I. Het huwelijk van Jan Jansen Locht en Maeijke Jan Laureijs.

Voogden: Roelant Peeter Laureijs Conincx (‘s Gravenmoer) en Willem Willem Cuijper.

De vier onmondige kinderen uit dit huwelijk worden helaas niet met name genoemd. Zij krijgen

voor hun vaders- en moedersdeel samen een perceel land gelegen in ‘s Gravenmoer.

Gegevens hierover zijn te vinden bij REHM, perceel 155 op blz. 470 en in ‘s Gravenmoer

RA 36 folio 42 en RA 17 folio 506-509. Mogelijk dat daarin wel namen worden genoemd.

In 1652 heeft dit perceel 4 eigenaren: Jan Jansen Venus, was getrouwd met Janneke Jansen Locht, Laureijs Oomen, was getrouwd met Huijbertje Jansen

Locht. Rehm noemt ook Adriaen Jansen Locht, en nog een Waspikker.

II. Het huwelijk van Jan Jansen Locht met Maeijken Jan Haensbergh[3].

Voogden: Willem Willems Cuijper en Peeter Jan Haensbergh[4].

Uit dit huwelijk worden 3 kinderen genoemd: Jacob, Maeijke en Willem(ke).

De laatste naam is kennelijk een verkleinwoord, want in de marge staat Willem, die op 6 october

1646 verklaart dat hij van zijn moeder het deel heeft ontvangen dat hem toekwam. Moeder

leefde toen nog. Duidelijk staat er dat het enkel zijn vaderlijk deel is. Zo ook Maeijke, die intussen getrouwd is met Jan Corstiaensen. (Niet in Dongen gevonden) Als laatste vinden we in de

Dongen. Datum 6.12.1625.

Pagina 17

Dit stuk handelt over de verkoop van een stede aan de Groenstraet. Koper is Anthonis Wouter

Anthonissen en de verkopers zijn de voogden van de weeskinderen van Maeijke Jan.

Voor zover de namen van de voogden zijn te lezen zijn het niet dezelfde van hiervoor. In de

marge staat ‘weeskijnderen wijlen Maeijke Jan Ariens, daer vader aff is den voorschreven

Cornelis ……’ Datum 2 januari 1626

Regeling van voogdij en alimentatie .

Het gaat hier om de drie kinderen van het echtpaar Cornelis Jan Bastiaans en Anneke Jan

Anthonis Cornelissen. (HGB 1630-14) Voogden zijn: Jan Cornelis Anthonissen en Bastiaan Jan

Bastiaans. (HGB 1630-20) De kinderen zijn Adriaentken, Jan en Maeijke.

Onderaan op pag 18 staat dat de grootouders nog leven. Uit de aantekening in de marge

van pag. 19 blijkt dat op 7 april 1663 is uitbetaald aan Jan Cornelis Jan Bastiaans, Adriaentje

Cornelis Jan Bastiaans X Goyaert Anthonissen en Maeijke Cornelis Jan Bastiaens X Peeter

Adriaen van Bavel (zie HGB 1650-17). Datum 5 januari 1626

Pagina 20, 21, 22 en deels 23

Het eerste gedeelte handelt over de boedelscheiding van de weduwe van Hendrick de Grauw, Metken Laureijs Cornelissen. Zij had blijkbaar 2 dochters, die helaas beiden Maeijke worden genoemd.

De ene dochter is getrouwd met Jochum Jochums ………. Sieslinck(?) backer en borger van

Geertruidenberg, de andere dochter is getrouwd met Isaack Peeters van Loon, maar is al overleden voor deze deling. Aangezien zij een zoon Peeter heeft, komt hij in de plaats van zijn moeder. De bakker uit Geertruidenberg heeft Schepen Jan Dirck Anthonissen last gegeven om zijn belangen te behartigen. Peeter krijgt het huis waar oma woonde, gelegen in de Ham, maar omdat hij nog minderjarig is voorlopig dus onder voogdij, die in het volgende gedeelte wordt geregeld. De bakker krijgt grond onder Oosterhout aan de Groenedijk.

Datum 16 januari 1626.

Ze vervolgen dan met de alimentatie en voogdij regeling ten behoeve van Peeter Isaack van Loon. Datum 18 januari 1626.

Dit stuk is met alle andere gegevens te vinden in de map betreffende Isaack Peeters van Loon,

diens 2 huwelijken, diens zoon Peeter en zijn kleinzonen, aanwezig op het gemeentehuis in

Dongen. De enige kleinzoon die in leven blijft is Willem Peeters van Loon, die naar Dordrecht

trekt en droogscheerder is.

Pagina 23B en 24A

De nalatenschap van Peeter Jacobs en Maeijke Peeter Lenaerts wordt gedeeld onder de erfgenamen.

Datum 31.1.1626

De erfgenamen zijn Jan Jacob Peeters (HGB 1650-53) die huijs en erf krijgt in de Ham.

De andere erfgenaam is Huijbert Willem Beljaerts, nog minderjarig, en daarom als voogd heeft

Adriaen Willem Beljaerts. Huijbreghts moeder heet Dingena Peeter Adriaensen. De voogd krijgt

toegewezen grond in Oosterhout bij de Groenendijk.

Pagina 24B en 25A

Adriaen Jansen verclaerde ende bekende mits desen aengenomen te hebben Margriet Cornelis

Corstiaensen, weduwe lestmael van Adriaen Joachimus Cornelissen, sijne moeder te onderhouden

……… waertoe sij vergeeft de helft van haer stede metten huijs daerop staende. Datum

5.2.1626

Achter Adriaen Jansen staat helaas een streep inplaats van een naam. Daardoor nog geen

houvast.

Indien juist gelezen gaat het hier om het volgende.

Adriaen Peeter Aertsen en zijn vrouw Anneke Joachim Cornelissen.

Dit echtpaar is overleden voor 1624. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Joachim, nog geen 25. (In HGB 1630-17, 1660-16)

2. Cathalijn, ook nog geen 25.

3. Adriaentken X Cornelis Cornelis Melsen

4. Peeter Adriaen Peeters (nu overleden) X Adriaentje Jan Wouters van den Nijewenhuijsen

(en als weduwe geassisteerd door haar oom Adriaen Wouter van den Nijewenhuijsen)

5. Cornelia Adriaen Peeter Aerts X Jan Jansen de Jonghe (Hulstman)

Nummer 4 is kennelijk kinderloos overleden.

De weduwe krijgt de helft. De nummers 1, 2 en 3 delen samen het deel van hun broer. Ook is

er nog een oomzeggertje, Maeijke Peeter Joosten daer moeder aff was Maeijke Adriaen

Peeters.

Nummer 4 en 5, Peeter en Cornelia worden expres genoemd als erfgenamen van hun ouders.

Dat moet nu in de deling. Was Cornelia ook overleden? Ja, dat staat er niet. Wel haar man. Zie

later, bij de boedel van Jan Jansen Hulst, die identiek is met Jan Jansen de Jonghe. 5.2.1626

Hij wordt bijna aan het einde van pag. 26 genoemd. Zie verder pag 74.

Pagina 27

Melis Jan Melissen (HGB 1630-36) en zijn zwager Anthonis Merten Jan Mertens, weduwnaar van Alit Jan Melissen, delen samen de nalatenschap van Jan Melissen en zijn vrouw Anneke Ottendr. Zij doen dit op 5.2.1626. Melis krijgt grond in de Leeghstraet, genaempt den Wouter, daarnaast ook grond onder Oosterhout. Anthonis krijgt ook grond aan de Leeghstraet en onder Oosterhout, genaemt Den Bussel. Er worden geen personen genoemd die aanliggende grond hebben.

Pagina 28

Anthonis Merten Jan Mertens en Alit Jan Melissen hadden een dochter Maeijke toen Alit stierf. We vinden hier de alimentatieregeling met Melis Jan Melissen als voogd en Jan Merten Jan Mertens als toesiender. Aan het meisje wordt beloofd moeders beste rok, een koij met bedde en ƒ100,-. En verder moet vader Anthonis alles doen wat voor haar opvoeding nodig is. Datum 5.2.1626

We vinden in de marge 2 aantekeningen

I. Op 19.9.1646 verklaart Cornelis Zeebreght Weterings als man van Maeijke dat hij alles

gehad heeft wat haar was beloofd.

II. Op 25.6.1666 verklaart dezelfde dat hij de aangedeelde goederen heeft ontvangen.

Pagina 30

Jan Wouters van de Nieuwenhuijsen was eerst getrouwd met Adriaentje Jan Wijten. Als kinderen van deze voorbedde worden genoemd: Jan en Cornelis. Verder ook Adriaentje.

Jan Wouters trouwde daarna met Quirijntken Bouwens[5]. Van deze nabedde zijn:

Jenneke Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen, die trouwde met Mathijs Jansen. Uit dit huwelijk

worden hier 2 weeskinderen genoemd, die als vooght hebben Anthonis Jan Jansen en

Adriaen Wouter van den van den Nijewenhuijsen. De eerste heet Jan, de naam van de tweede ontbreekt.

Verder: Geerit Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen, Maeijken Jan, getrouwd met Meeus Merten Jan Mertens. Jan en Cornelis van de voorbedde zijn overleden. Hun bezit wordt nu onder de anderen gedeeld. Datum 5.2.1626

Pagina 32

Verkoop van een perceel op 6 februari 1626. Cornelis Cornelis Cleijs verkoopt aan Anthonis

Merten Jan Mertens een stede met timmering daerop staende, [groot] Il loopen aan

weeskind

van de kooper noord. Herenchijns en 25 stuivers aan het Gasthuis in BredVerder commerloos.

Zie voor het verband eerst pagina 16 en 17 hier voor.

Maeijke Jan  Haensbergh, weduwe Jan Jansen Locht, hertrouwt met Jan Adriaen

Willem Block.

Zie ook Dongen RA 104 folio 3 dd l.2.1651 als Maeijke Jan Cornelis Haensbergh de eigendom

deelt na het overlijden van haar man. Het overlijden van Maeijke is te vinden in boek 45

folio 219 dd 5.3.1654.

Uit dit huwelijk een dochter Cathalijn, die voor 1651 trouwde met

Adriaen Adriaen Molenschot, molenaar in ‘s-Gravenmoer en daarna met de weduwnaar

Cornelis Adriaen van Oosterhout. Zie hiervoor Rehm.

Op deze pagina wordt beschreven dat Maeijke haar bezit uit de boedel van Jan Jansen Locht

deelt met haar 2e man. Cleijn Dongen. Zie ook HGB 1630-3. Datum 7 februari 1626.

 Adriaen Embrecht Willem Embrechts Timmermans was getrouwd met Geertruij Peeter Gijsbrecht

Horsten. Uit dit stuk blijkt dat Geertruij is overleden, kennelijk kindeloos, want haar

familie eist haar deel in de boedel op. Ook valt het op dat er mogelijk meer neven en nichten

zijn dan broers of zusters.

I. Jan Wouter Mathijsen als man van Adriana Meerten Henrick Huijben

2. Denis Henrick Denis vooght en Jan Wouter Mathijsen toesiender van Henrick

Denis, daer moeder aff was Jenneke Adriaen Merten Henrick Huijben,

3. Geertruijt Adriaen Henrick Denis, Anthonis Jan Cornelissen voor hem selven

4. Jan Wouter Mathijsen vooght en Cornelis Huijbreght …… als toesiender voor Merten Denijs

Mertens Huijben

5. Jan Dingeman Gijsbreghts voor hem self en als vooght, met Jan Gijsbreght Cornelissen als

toesiender voor Jacob Gijsbrecht Horsten’s drie onmondige weeskinderen. (deze laatste lezing

mogelijk niet correct, want er wordt geen moeder genoemd.)

Daarna volgt op pagina 33 een opsomming van de deling. Datum 11 februari 1626

Zie voor Jacob Gijsbrecht Horsten en zijn 3 kinderen Dongen 102 folio 69.

Ook diens boedel onder archief nummer 64-67 en mijn overzicht van het geslacht HORSTEN

op pagina 40-42 in bundel.

Pagina 34

Wat hier staat vertoont veel gelijkenis met pagina 30. Maar er worden behalve dezelfde, ook

andere erfgenamen genoemd.

Anthonis Jan Jansen, vooght, en Adriaen Wouter van den Nieuwenhuijsen, toesiender voor 2

onmondige weeskijnderen van Mathijs Jan Jansen en Jenneke Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen.

Dan staat er: ‘bij naeme respectieve’ en verder helaas niets.

Dan: Jan Peeter Jan Lemmens met zijn vrouw Adriaentken Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen (HGB 1630-18)

Verder: Jan Meeus Merten Jansen en zijn vrouw Maeijke Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen.

Zij zijn erfgenamen van hun broers Jan en Cornelis.

De weeskinderen krijgen de helft van de Barkacker(?) op de 30 buijnders. Verder ligt er land

onder Oosterhout aan de Groenendijck en onder Raemsdonck in de Leeghen Vaert(?)

Jan Lemmens krijgt de andere helft van de Barkacker. Verder grond onder Oosterhout aan de

Hooghen Dijk, Meeus Jan Mertens: grond met de timmeringhe daarop staende in de 30 Buijnders. (HGB 1630-7) Datum als de vorige 11.2.1626

Pagina 35B en bijna geheel 36

Jan Sijmen Jacobs en Sijke Raes Embreght Willems hadden een zoon Adriaen, toen de vader van dit kind stierf. Moeder Sijke Raes Embreght Willems hertrouwde met Jan Peeter Mathijsen (HGB 1630-19)

Hier de alimentatie regeling voor Adriaen Jan Sijmen Jacobs.

Jan Jansen Adriaensen en Anthonis Raesen zijn vooght en toesiender en Peeter Peeter van Gils is gecoren vooght voor Sijke.

Hoewel er drie aantekeningen in de marge staan, niet kunnen ontdekken dat Adriaen in leven is

gebleven en zijn deel heeft gehad.

Pagina’s 36 onderaan, 37, 38 en een stukje 39

Leske (Elisabeth) Jan Peeter Stevens, weduwe wijlen Claes Jansen de Cock, maar nu geen

weduwe meer, maar getrouwd met Jacob Huijbert Cornelissen (zie HGB 1630-26)

Andries Peeters en Meeus Peeters voor hen selven, Anthonis Anthonis Cornelissen vooght

voor Willem Adriaen Willems, Willem Jan Peeter Stevens. Datum 7 februari 1626.

Lesken krijgt het huis met de grond er omheen op Cleijn Donghen, de andere erfgenamen

krijgen grond, oa onder Raemsdonck, genaempt den Doorenboom en aan de Groenendijk

onder Oosterhout.

Pagina 39

Jan Lambreght Raesen liet meerdere kinderen na, sommige volwassen en drie nog onder voogdij.

1. Anneke Jan Lambreght Raesen, reeds weduwe van Peeter Laureijs Horsten.

2. Lambreght Jan Lambreghts Raesen (HGB 1630-14)

3. Margriet Jan Lambreght Raesen, overleden in ‘s Gravenmoer als vrouw van Peeter Adriaen

Rutten op 6. 4.1675. Haar nageslacht is goed te volgen bij REHM.

4. Cornelia die trouwt met Jan Adriaen de Loos, niet in Dongen gevonden.

5. Claes Jan Lambreght Raesen. Datum 18 februari 1626

Er zijn 3 aantekeningen in de marge waaruit blijkt dat Lambrecht, Margriet en Cornelia hun deel

hebben gehad. De andere 2 zijn mogelijk overleden zonder erfgenamen.

Pagina 41 onderaan

Adriaen Stoffel Anthonissen vooght, (toesiender niet genoemd), de weeskinderen zijn: Maeijke,

Gijsberta en Cornelis Gijsbrecht Jorissen. Hun moeder was Janneken Huijbreght Anthonis van

de Kijeboom (Kieboom)

Verder: Jacob Huijbert Cornelissen, 2e man van Janneke Huijbert Anthonissen van de Kijeboom.

Uit dit 2e huwelijk is er een dochter CorneliMaeijke en Gijsberta krijgen het huis in de Kerckstraet.

Volgens HGB 1630-26 woont Jacob Huijbert Cornelissen in het Kerkkwartier. Hij krijgt grond in

de naaste omgeving van de Kerk. Datum 19.2.1626

Pagina 43

Cornelis Cornelis Thomas, weduwnaar van Iken Adriaen Peeter Luijcken, dochter

van Cornelia Huijbert Boeren ter eenre, ter andere sijde:

Lucas Roelof Jansen, vooght, en Jan Huijbert Cornelis Boer, toesiender van Peeter, zoon

van wijlen Adriaen Peeter Cornelis Luijcken en Cornelia Jan Huijbert Boer (zie pag

54)

Huijbrecht Adriaen Claes en Adriaen Adriaen Claes voor hemself.

 Jan Huijbreght Boer, (HGB 1630-21) vooght en toesiender (niet genoemd) van

Anneke Adriaen Claes.

Cornelis Cornelis Thomas ‘sal behouden alle goederen, haeff, actien, schulden ende credieten

etc’. De andere erfgenamen ‘alle de saecken die Iken heeft meegebracht in het huwelijk.’

Datum 22.2.1626

Pagina 44

Hier gaat het over de verkoop van een stuk uuijtgedolven moergronden geleghen aen den Afganck.

Kopers zijn de broers Thomas en Joachim Dircxen, verkopers zijn verscheidene personen.

Hoewel het er niet staat, mogelijk erfgenamen van iemand:

Wilbort Jansen van Son, Anneke Jacob Cleijs onder voogdij van Adriaen Jacob Henricks, Cornelia Peeter Adriaensen en haar man Cornelis Willem Cocx, Cornelis Hendrick Adriaensen, Peeter Claes Adriaensen, Peeter Andries Adriaen Oomen, mede voor de onmondige broers en zusters[6], Cornelis Jan Seebreght Wijnen en …. Andries Peeter Adriaen Mathijsen.

Datum 20.2.1626

Pagina 45

Verkoop van een stuk uuijtgedolven moergronden, gelegen op ten Afganck.

Koper is Willem Peeter Willems (op te Heij, later ook HEIJBLOM, zoals blijkt uit het Gelooftboek

ORA Dongen 114. Zelfde datum, in verband met de koopsom. De laatste betaling is te

vinden in ORA Dongen 103 folio 68 en 69. Verkopers zijn Cornelis Hendrick Adriaensen en

Erasmus Henrick Adriaensen. Het stuk grond strekt zich uit van Riool tot de Vaert. Datum

20.2.1626

Evenals op pagina 32 gaat het hier om een tweede huwelijk, waarbij de eigenaar aan zijn nieuwe

echtgenote mede-eigendom verleent. Mogelijk is dit te vergelijken met ons trouwen in gemeenschap

van goederen, dat hier apart wordt vastgelegd omdat het bij de huwelijkssluiting

niet kon.

Het gaat hier om Jan Adriaen Faro (Pharo), secretaris in ‘s Gravenmoer, weduwnaar

van Claeske Willems, die nu hertrouwd is met Maeijke Lenaert Rutten, kinderloze weduwe. Blijkens de gegevens in ‘s-Gravenmoer is zij eerder overleden dan haar man en komen al haar erfgenamen opdraven op 15. 4.1644.

Het stuk is verder ook daarom interessant, omdat hier de naam van de eerste vrouw wordt genoemd, die in de stukken van ‘s-Gravenmoer niet wordt genoemd. Het bezit waar het in dit stuk

om gaat ligt in Cleijn Dongen, dus tegen ‘s-Gravenmoer aan. Datum 25.2.1626.

Pagina 46

Alimentatie regeling

Adriaen Godert Sijmen[7] en Adriaentken Jan Jan van Beek hadden een zoon Maerten. Na het overlijden van Adriaen Godert Sijmen wordt er een regeling getroffen voor de minderjarige zoon.

De moeder wordt geassisteerd door Anthonis Maarten Mathijsen van den Nieuwenhuijsen, het

kind wordt beschermd door de vooght en toesiender Cornelis Jan Cleijs en Peeter Jan Jan van

Beek.

In de marge staat een aantekening. Daaruit blijkt dat Maerten Adriaen Goyaert Sijmen is getrouwd met Maeijke Cornelis Huijbert Lightenbergh, maar dat Maarten is overleden voor 1.2.1654. Zijn overlijden niet bij de begraafgegevens gevonden (HGB 1650-19)

Van de volgende personen uit dit stuk is er een kaart in de bak:

Jan Jan van Beeck, Peeter Jan Jan van Beeck, Maerten Adriaen Goyaerts ƒ225,-.

metten koy en bedde. Datum van dit stuk is 25. 2.1626.

Pagina 47

Merkwaardig stuk.

Compareerden voor schepene naergenoempt Jan Geerits van Bammelroy(?) voor hemselven

en mede als volcomen last en procuratie hebbende van Geerit Jacobs, soldaat onder de compagnie van den Heer Capiteijn Camilants(?) van sijne koninklijke majesteits garnisoen binnen ‘s

Hertogenbosch, gepasseert dese procuratie voor notaris en getuigen op 20.2.1626, voor d’eene

helft, Wouter en Andries Sanders voor d’andere helft, respectieve erffgenaemen van Jacob van

Bammelroy saliger, pastoor tot Dongen, (…) gelijck sij opdraegen ende overgeven mits desen,

aen ende tot behoef van Jan Peeters van Spreeuwel, hem comparanten gereghtigde paert

ende deel hem toecomende (…) erffroggengelt (…) egeene van die uuijtgesondert (…) geduerende sijn pastoraet ….. en hem nogh schuldich staen. Datum 27.2.1626

Pagina 48

Zie 32c

Deling van de nalatenschap van Geertruij Peeter Gijsbreght Horsten. Haar moeder was Anthonetta Merten Henricks Huijben. Gerechtigden zijn Jan Wouter Mathijsen en zijn vrouw Adriaentken Merten Henrick Huijben, Anthonis Jan Cornelissen daer moeder aff was Lijntken Merten

Henrick Huijben, Jan Wouter Mathijsen, vooght en Cornelis Huijbreght Embrechts, toesiender

van het weeskind van wijlen Denijs Merten Henricks Huijben, Denijs Henrick Denijs van Bavel,

vooght en Jan Wouter Mathijsen, toesiender van het weeskind van Adriaen Hendrick Denijs,

daer moeder alf was Jenneke Merten Henrich Huijben, Jan Dingeman Gijsberts voor hem self

en als vooght en Jan Gijsbert Cornelissen toesiender van de 3 nagelaten weeskinderen van

Jacob Gijsbert Horsten.

Bij de grond die verdeeld wordt komen we tegen:

grond in ‘s Gravenmoer, die we vinden bij REHM perceel 86 op blz. 293

Volgens REHM was de grond begin 1600 eigendom van Gijsbert Jan Horsten, later Jacob

Gijsbert Horsten.

Ook een perceel grond in Raamsdonk in de Leeghe Werf, Jan Dingeman Gijsberts huis en

schuer in de Ham, samen met Horsten. Datum 3.3.1626

Zie voor de nazaten van Jacob Gijsbert Horsten ook Dongen 102 folio 69.

Van alle hier genoemde personen alleen Denijs Hendrick  van Bavel in HGB 1630-36.

Pagina 49 B onderaan.

Willem Cornelis Haensbergh verkoopt aan Denis Peeter Turcken. (HGB 1630-26) Begrenzing:

Jan Lambrecht van Goirl oost, Adriaen Jan Hulstman west, (1630-14) Jan Jan Hulstman

suijt, Lambrecht Jan Lambrecht noort. (HGB 1630-14). datum 4.3.1626

Pagina 50 en 51

Denijs Bouwen Denissen en Anneke Cornelis Roelen hadden als kinderen: Cornelis, Denijs , Cathalijn, Vas, Huijberta[8] , Merten en Bouwen , maar de opsomming is verwarrend, want er

staat: soonen, respectieve broeders en susters kijnderen. Maar van voogdij ed is geen sprake.

Ook wordt er 2x een Cornelis genoemd, en bij de 2e de toevoeging: den joncxsten.

Op pag. 50 gaat het om de deling tussen vader enerzijds en de kinderen anderzijds.

Op pag. 51 volgt dan een uitsplitsing over de verschillende kinderen. De vader houdt de stede

met huis, hof en grond op Cleijn Dongen, die hij ‘staende houwelijck’ heeft beseten. De kinderen

krijgen land op Cleijn Dongen maar ook in ‘s-Gravenmoer. Het gaat om perceel 164 op blz.

505 bij REHM en dit gaat naar Denijs .

Perceel 175 (blz 533) gaat naar Bouwen  en Cornelis .

Perceel 386 (blz 1339) gaat naar Lijntke Denis Bouwen  en haar man Jan

Jan Venneman (ook Venman of Fijnman). De uitsplitsing van de ‘s-Gravenmoerse grond staat

niet in deze stukken maar alleen bij REHM. Datum 11. 3.1626

Op pagina 51 midden, begint de verdeling tussen de kinderen.

Hier worden, wat minder rommelig, genoemd:

Cornelis , Vas , Merten en Lijntken  worden bedeeld op een stuk grond op Cleijn Dongen;

Denijs  en Huijberta  krijgen een stuck saeijlant, groot omtrent drije loopensaet.

 Tenslotte Cornelis  den joncxten en Bouwen. Zij krijgen 1½ veertel hoijlant, gelegen in ‘s-Gravenmoer. Datum 21 maart 1626.

Het is opmerkelijk dat in het Hoofdgeldboek van 1630 zo weinig van deze personen terug te

vinden is. Op folio 5 vinden we Denijs Bouwen en Cornelis Denijs Bouwen.

Wel is bekend dat Denijs[9] later in ‘s-Gravenmoer woont en getrouwd

is met

Margriet  Adriaensen Pharo. Zij trouwt later met Claes Adriaen Ansems[10](HGB 1640-7)

Zie verder Dongen 101 dd 3.4.1641 en 103 fo 11.

Pagina 52

Cornelis Denijs Bouwen  verkoopt aan zijn zuster Lijntke zijn vierde part in de stede metten erf daertoe behorende. Datum als boven

Raes Joost als vooght en Anthonis Joost Jansen als toesiender van

de vier weeskinderen van Jacob Willem Cornelis Haensbergh. De namen van de kinderen zijn

Cornelia, Jenneke, Adriaentke en Cornelis .

De moeder heet Anneke Joost Jan Jacobs. Zij wordt geassisteerd door Cornelis Jan Bastiaans,

haar 2e man. Zie voor Cornelis Jan Bastiaans HGB 1630-14.

Blijkens de aantekeningen in de marge is Adriaentke getrouwd met Adriaen Jan Sijmen (zie de doopkaart van dit gezin met 5 dopen.)

In deze notitie worden ook genoemd Cornelis en Jenneke. En er wordt gesproken over kinderen

van Cornelis Jan Bastiaans. Ook leven Cornelis Jan Bastiaans en zijn vrouw dan nog.

Verder valt op dat de naam Haensberge bij de kinderen niet wordt gebruikt. Datum als boven.

Pagina 54

Zie pag 43.

Lucas Roelof Jansen, vooght en Jan Huijbert Cornelis Boer, toesiender voor de zoon van wijlen Adriaen Peeter Cornelis Luijcken, daer moeder aff was Cornelia Huijbreght Peeters.

Alimentatie regeling[11]. Datum 12.3.1626

Pagina 55

Zie 99-9B.

Alimentatie regeling.

De weduwe van Huijbreght Adriaensen neemt op zich te zullen zorgen voor haar zoon Roelof.

Zij wordt geassisteerd door Dingeman Joosten. De naam van de moeder heb ik gelezen als

Huberta [=Zeberta, is doopgetuige] Sebrechts, maar geef die graag voor een betere. Datum 12.3.1626

Pagina 56

Merten Aelbreghts, wonende tot Peer, als oom en vooght van twee onmondige weeskinderen

van zijn broer Dirck Aelberghts, d’oudste Huijbken, (of Heijltken) daer moeder aff was Geertruijt

Jan Geeritsen en de jongste Peeter, daer moeder aff was Jenneke Joachimus Ackermans, die

nu getrouwd is met Mathijs Anthonis[12]. HGB 1630-24

Zie voor dit laatste echtpaar de kaart in de bak. We vinden Peeter Dirck Aelbreghts terug in

HGB 1650-23 en ook op de kaart. In het begraafboek nummer 45 vinden we op blz 16 het

begraven van vrouw en kind van Dirk Aelbrechts. Datum van deze alimentatie 13.3.1826.

Pagina 57 en 58

Het gaat hier om de verdeling van de goederen, nagelaten door Adriaen  Anthonissen en

zijn vrouw Jenneke Jan Geerits[13].

Er zijn 2 kinderen: Geerit Adriaen  Anthonissen, mogelijk ongehuwd, (zie HGB 1630-25)

en zijn zuster Jenneke [14] Adriaen  Anthonissen, die getrouwd is met Jan Gijsbert Cornelissen.

De grond die verdeeld wordt ligt erg verspreid, aan de Groenedijk en in Steenhoven onder

Oosterhout, in Raamsdonk en in Gilse. Datum 14.3.1626.

Pagina 59

Peeter Peeter van Gils, vooght en grootvader, en Geerit Dircx als toesiender (HGB 1630-12 en 27) voor de weeskinderen Anthonis en Mathijs Jan Dirck

Anthonissen. Ouders: Jan Dirck Anthonissen [Schepen van Dongen] (HGB 1630-11) en de

reeds overleden Lijntke (=Catharina) Peeter Peeter van Ghilse. (Zie begraafboek 45 folio 25,

zonder datum)[15] Datum 17.3.1626

Het gaat in dit stuk om een alimentatieregeling. Er zijn geen aantekeningen in de marge dat de

kinderen hun deel hebben gekregen. Voorlopig resultaat van het onderzoek is, dat beide kinderen zijn overleden[16]

Pagina 61

Alimentatie regeling voor de weeskinderen van Michiel Anthonis Mathijs Wouters en zijn vrouw

Maeijken Cornelis Huijben. Voogden: Mathijs Anthonis Mathijs Wouters en Jan Cornelis Huijben.

De zonen heten Adriaen en Jan. Deze namen later niet terug gevonden. Datum 17.3.1626

Pagina 62

3 verkopen van grond.

Adriaen Cornelis Dirck verkoopt grond in de Molenackers aan Cornelis Floris Pels.

Cornelis Jan Cleijs verkoopt aan Jan Huijbert Cornelis Boer een stuk grond in de Santstraet.

 Adriaentken Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen, getrouwd met Jan Peeter Jan Lemmens

verkoopt een stuk grond in de XXX Buijnders, bij de Donga, aan Adriaen Ariens Cornelissen.

Datum 19.3.1626

Het laatste gedeelte van deze pagina gaat over een ‘s Gravenmoerse familie, die kennelijk ook

nog grond bezat in Cleijn Dongen.

Jan Anthonis Pharo was getrouwd met Eva Wouter Adriaen Neerings. Na het overlijden van haar man hertrouwde Eva met Marcus Adriaen Pharo, een verre neef van haar eerste man. De broers en zusters van Jan Anthonis  Pharo komen nu om de nalatenschap van hun overleden broer. Dat zijn Steven Anthonis  Pharo, die ook optreedt als vooght voor het zoontje Anthonis van zijn overleden broer Adriaen Anthonis  Pharo en diens vrouw Jenneke Stoffel Cluijter. Dan is er nog Cornelis Anthonis  Pharo en een Huijbken Anthonis  Pharo, getrouwd met Jan Cornelis Kekeler[17]. Eva mag het bezit houden als de anderen wat geld krijgen (270 gulden) Datum  0.3.1626

Pagina 63

Zie p 66

Het echtpaar Peeter Adriaen Ariens en Metken Peeter Teeuwen had een dochter Maeijke. Na

het overlijden van Peeter Adriaensen wordt er een alimentatie regeling gemaakt. Metken laat

zich daarbij assisteren door haar oom Dirck Peeter Cornelissen uit Loon. Voogden zijn Andries

Adriaen Adriaensen uit Loon en Jan Peeter Teeuwen (HGB 1630-19). Datum 1.4.1626.

De weduwe bezit grond gelegen tegenover het Cappelleken binnen de Heerlijckheijt Loon.

Pagina 65

Mathijs Bouwen Denijs en Dingena Jan Corsten hadden 2 kinderen toen Mathijs stierf.

Maeijken was 20 jaar en Bouwen 18 jaar. Op 4 april 1626 wordt een

alimentatieregeling getroffen. Voogden zijn Denijs Bouwen Denissen en Jan Cornelissen.

Blijkens een notitie in de marge is er op 1-8-1648 uitbetaling gedaan door de moeder en haar

2e man, Peeter Adriaen Peeters [aan?] Bouwen Mathijs Bouwens (HGB 1650-4). Datum

4.4.1626.

Pagina 66

Geertruij Peeter Cornelissen had kinderen uit twee huwelijken.

Uit haar eerste huwelijk met Peeter Teeuwen: Jan Peeter Teeuwen gehuwd met Sijke Raesen.

(HGB 1630-19 en kaart en ook ORA Dongen 103 folio 122) en Metken Peeter Teeuwen. (Zie

63) Deze kinderen van de voorbedde krijgen stede met huijs en schuur.

Uit haar tweede huwelijk met Huijbreght Jan Emmen Horsten worden 3 kinderen genoemd:

Maeijke, Lijntke en Peeter. Zij staan onder voogdij van Dirck Peeter Cornelissen en Jan Peeter Cornelis Neloo.

Van dit laatste huwelijk is er ook een boedel beschrijving op 17.11.1629 onder nummer 64-68 in

het archief.

Ook wordt er nog het een en ander geregeld in verband met een overleden oom Cornelis Peeter

Cornelissen. Datum 4 april 1626

Pagina 67 onderaan

Verkoop van een stuk uitgedolven moergrond. Verkoper is Wouter Jan Jan van Helvoirt als

vooght van Jenneke Jan Jacobs, dochter van zijn zus Sijke Jan Jansen van Helvoirt. Kopers

zijn Jan Laureijs Dries Oomen en Anthonis Wouters.

De ligging is niet duidelijk.

Pagina 68

Het gaat in dit stuk om de overdracht van een geldlening door Heer Cornelis van den Donck,

[die] cedeert, overdraagt etc aan Laureijs Smits, schouteth, ƒ 700 rijnsguldens capitael.

Het gaat om een zaak waarbij ook betrokken zijn Jenneken Andries Peeters, weduwe lestmael

van Jacob Lambrechts, die geassisteerd wordt met Andries Cornelis Jansen, [haar] zoon

(kennelijk uit haar eerste huwelijk). Datum 6.4.1626

Dezelfde Cornelis van den Donck. Nu gaat het over een half buijnder saijlant gelegen onder

Oosterhout, en ook nog XI loopen erffroggen met 57 jaeren verloop, jaerlijcx versceijnende.

Het geheel is mij niet duidelijk, maar mogelijk gaat het hier om een onderpand van de lening,

omdat ook hier de naam van Jenneken Andries Peeters wordt genoemd.

Pagina 69

Adriaen Jan Meijer was getrouwd met Jenneke Anthonis Mathijsen.

Het gaat in dit stuk om de alimentatie van hun kinderen Anthonis, Peeter, Lesken en Jan. Moeder wordt geassisteerd door Adriaen Hendrick Blieck.

Blijkens aantekeningen in de marge is op 9.3.1644 het deel uitbetaald wat Anthonis toekwam.

Op 23.2.1650 krijgt Anthonis ook nog een deel van Peeter, die dus dan overleden is. Op

23.2.1650 krijgt ook Leske haar deel. Zij is intussen getrouwd met Sijmen Henrickx.

Er is een kaart van Sijmen Henricx en Elisabeth (Lesken) Ariens met 1 doop.

Tenslotte heeft vooght Blieck in 1651 uitbetaald aan Anthonis en Lesken het resterende deel

van hun beide broers Peeter en Jan. Voor zover bekend geen vervolg.

Pagina 71

Jenneke Anthonis Mathijsen, weduwe wijlen Adriaen Jansen Meijer, heeft verkocht aan Adriaen

Hendrick Blieck, haar tegenwoordige man, de helft van de stede. (1630-4: Bouwen ipv Blieck)

Datum 7 april 1626.

Dit is dus weer zo’n stuk waarbij een soort gemeenschap van goederen wordt vastgelegd.

Willem Jan Daniels  als vooght over de zes onmondige weeskinderen van Adriaen Jan Daniels  en zijn vrouw Cathalijn Jan Joost Dircxen. Verder zijn er twee kinderen die mondig zijn: Jan Adriaen Jan Daniels  en zijn reeds overleden zuster Maijke , getrouwd met Wilbort Jan Wilborts  die een dochtertje Margriet naliet. De onmondige kinderen zijn Anneke, Lijntke, Jenneke, Barbara, Cornelis en Peeter[18].

Het is wel duidelijk dat het hier gaat om een deling tussen de kinderen en dat dus beide ouders

zijn overleden. Maeijke Lodewijks grootmoeder. Datum 8 april 1626.

Zie voor het voorgeslacht van Adriaen Jan Daniels het overzicht van de Heer Loureijssen, blz

26-28.

Pagina 72 onderaan

Abraham Andriesen Ruijter, wonende in Geertruidenbergh, was getrouwd met Barbara Adriaen

Groot, Anthonis Cloostermans, weduwnaar van Neeltken Adriaen Groot, burger van Geertruidenberg, hebben beiden procuratie gegeven tot behoef van Peeter Adriaen Vlees ende Roelof

Peeter Laureijs Conincx [inzake] de gerechte helft van een stede, huijsinge etc Achter de

Bergen. (Zie Rehm). Bij Roelof staat er nog de naam Barbara Jans Groot.

Pagina 73

Dit stuk maakt het voorgaande iets duidelijker.

Peeter Adriaen Vlees voor hem selven en Barbara Jans Groot met haer man Roelof Peeter

Laureijs Conincx, verkopen aan Huijbrecht Willem Pauwels en Maeijke Claes Timmer sijne

huijsfrouw, een stede etc Achter de Bergen (Zie ook Rehm)

Zie voor dit echtpaar HGB 1630-17. Het gaat hier om de oudste gegevens van het geslacht

SMITS,uitgewerkt op blz 79 van het Overzicht. Alle andere personen genoemd op deze twee

pagina’s komen niet in Dongen voor.

Pagina 74

Zie en vergelijk met pagina 25.

Jan Jan Hulstman en Dingena Bus(ch) hadden 3 kinderen[19]: Cornelia, getrouwd met Adriaen Raes Willems, Adriaen Jan Jan Hulstman en Jan Jan Hulstman de jonge, getrouwd met Cornelia Adriaen Peeter. Dit laatste echtpaar overleed kinderloos.

Het bezit van dit echtpaar wordt nu gedeeld tussen de beide families.

Adriaen Jan Hulstman en zijn zuster zullen het deel van hun broer behouden, maar ook

de boel afwikkelen, wat betreft de doodschulden.

De erfgenamen van Cornelia Adriaen Peeter, onder leiding van Cornelis Cornelis

Mels krijgen de goederen van hun zuster (schoonzuster) en bovendien nog geld.

Blijkens een aantekening in de marge heeft Cornelis Cornelis Mels van Adriaen en Cornelia

Hulstman het geld ontvangen op 16.6.1647

Men zie voor de nakomelingen van Adriaen Jan  Hulstman Overzicht blz. 38. Datum

15.4.1626

Pagina 75.

Een leuke variatie tussen alle andere stukken.

Huwelijkse voorwaarden opgemaakt op 22. 4.1626 in de bruidsdagen van Huijbreght Meerten

Mathijsen van de Nijenhuijsen en zijn bruid Elisabeth Jacobs.

Zie voor dit echtpaar HGB 1630-15 en kaart in de bak.

haar familie.

Pagina 76.

zie voor verband pagina 74.

Adriaen Jan  Hulstman en zijn zus Cornelia Jan  Hulstman verdelen samen wat zij

erfden van hun broer. De grond lag in de Biesen. datum 22.4.1626

Pagina 77.

Bastiaan Jan Bastiaans (HGB 1630-20), Cornelis Jan Bastiaens (HGB 1630-14), Jan Huijbreghts, weduwnaar van Maeijken Jan Bastiaans, voor zijn kinderen, Jan Geerit Adriaansen,

Petronella Geerit Adriaensen, Adriaen Geerit Adriaensen, Cornelis Jan Cleijs, verkopen aan

Peeter Laureijs Dries Oomen (HGB1630-20) twee loopen saijlants metten schuerken daerop

staende, in de Moerstraet. 22. 4.1626.

Pagina 78.

Maeijke Aert Stoffelen was eerst getrouwd met Denijs Cornelis Denissen. Uit dit huwelijk een

zoon Cornelis. Zij hertrouwde later met Jan Willem Aertsen. Nu zij is overleden wordt er gedeeld. Cornelis Denijs Cornelissen deelt met zijn stiefvader. Zie pagina 83, waar Cornelis zijn deel verkoopt. Cornelis Denijs Cornelissen niet in Dongen gevonden en daarom is de verkoop op pag. 83 niet zo vreemd.

Pagina 79.

Peeter Adriaen Jansen en Jenneke Laureijs Jansen hadden de volgende kinderen toen vrouw

en moeder stierf: Corstiaen, 17, Cathalijn, 16, Maeijke, 15 en Lijsbeth, 13 jaar. We vinden hier de alimentatie regeling, waarbij als voogden optreden Dirck Peeters en Geerit Dircx van Loon, beide wonend in Tilburg.

Blijkens de aantekeningen in de marge is er op 3.5.1644 uitbetaling gedaan aan Corstiaen

Peeter Adriaensen en aan Robbreght Jan Adriaen Pharo als weduwnaar van Cathalijn Peeter

Adriaensen. Verder is op 1 augustus 1648 uitbetaald aan Bouwen Mathijs Bouwen als man van Maeijke Peeter Adriaensen[20] en aan Peeter Claes Vuijster, als man van Elisabeth.

Van de vier genoemde personen woonde Robbreght Jan Pharo in ‘s-Gravenmoer. Bouwen

Mathijs Bouwen vinden we wel in Dongen, maar zonder kinderen. Datum 23.4.1626

De twee die dan overblijven niet gevonden.

Pagina 80

is doorgestreept.

Pagina 81.

A Verkoop van het derde part in een stede met huis en brouwhuijs aan Schouteth [van ‘s-Gravenmoer]

Laureijs Smits door Maeijken Frans Anthonissen en haar man Peeter Jan van Beijeren. Dit echtpaar, dat kennelijk elders woont, gaf last en procuratie aan schepen Jan Dirck Anthonissen.

Datum 25.4.1626

Een interessant stuk, dat licht werpt op een ‘s-Gravenmoerse zaak.

Claeske Willems verloor in 1596 haar man Jan Aert Geenen. In de ’s-Gravenmoerse archieven is niet te vinden dat zij hertrouwde met Jan Adriaen  Pharo. Zie pagina 45. Hier vinden wij de kinderen uit haar beide huwelijken.

Uit het eerste huwelijk:

Geerit Jan Aertsen , Anneke Jan Aertsen , reeds overleden, Adriaen Jan Aertsen , reeds overleden maar getrouwd geweest met Margriet Denijs Cornelis . Aert Jan Aertsen , vooght voor Cornelis Jan Volders, kind van zijn zus Anneke, en Jan Jan Aertsen .

Verder blijkt hier dat Denijs Denijs Bouwen  getrouwd is met Margriet Jan Adriaen

Pharo, dat haar zus Maeijke  nog ongetrouwd is en verder worden Marcus en Robbreght  (zie pagina 79) genoemd. En niet te vergeten Cornelis Denijs Cornelis  (hiervoor, pagina 78).

Het gaat hier om de verdeling van de nalatenschap van Adriaen Jan Aertsen  en zijn vrouw Margriet Denijs Cornelis , tussen de broers en zusters, resp. halfbroers en – zusters. Datum 25.4.1626

Pagina 83.

Cornelis Denijs Cornelis  verkoopt aan Aert Jan Aertsen  de helft van een stede op Cleijn Dongen, aen de Vaert, Jacob Huijbert Cornelissen west, Anthonis Bastiaens suijt en de erfgenamen van Claes Catten noort. Datum 25.4.1626

Zie voor deze 2 personen (koper en verkoper) hiervoor, pagina 81.

Ike Adriaensen de Ruijter was getrouwd met Peeter Sijmen Cornelis(sen). Uit dit huwelijk

een kind. Aangezien man en vader nu is overleden, wordt er een alimentatieregeling gemaakt.

In de marge staat, dat er op 5.10.1649 een nieuw contract is gemaakt. Datum 25.4.1626

Pagina 84 en 85

Voogdijregeling.

Adriaen Willemsen Praet stierf en liet na zijn vrouw Petronella Melis Adriaen Sprangers en een

dochter Willemke. Thomas Anthonis Willemsen Praet is vooght (HGB 1650-3) en Adriaen Melis

Sprangers uit ‘s-Gravenmoer is toesiender.

De weduwe hertrouwde met de weduwnaar Embrecht Wouter Doomen. (HGB 1630-4)

Willemke trouwde later met haar stiefbroer Wouter Embrecht Wouters.

In de marge staat dat aan Willemke op 10.12.1640 ƒ600,- werd uitbetaald. Datum 2.5.1626

Zie voor het nageslacht van Willemke: Overzicht blz. 92 en 96.

Pagina 86

Alimentatie en voogdij regeling.

Cornelis Adriaen Hulstman, vooght, en Adriaen Sijmen Cornelis, toesiender, voor Jenneke Jan

Stoffels Tieleman, dochter van de overleden Jan Stoffel Tieleman en Cornelia Sijmen Cornelissen. Datum 2.5.1620.

Pagina 87

Verkoop

Jacob Peeter en Peeter Peeter de Bruijn verkopen aan Peeter Adriaen Broeders. Het gaat om een deel van de achtergelaeten erff goederen van wijlen Antonis Cornelis Maes. Datum 27.5.1626 Zowel koper als verkopers komen voor in RA 102, folio 7 en 8.

B Verkoop door voogden.

Wouter Jan van Beijeren was overleden (zie begraafboek 45 blz 32) nalatend zijn vrouw

Commerke Joost Govaerts en 5 kinderen. Voogden zijn Jan Jan Peeters van Beijeren en Joost

Govaerts. Zij verkopen stede met huis erf en grond aan Peeter Dirck Anthonissen in de Ham

(HGB 1630-11) Datum 29.5.1626.

Pagina 88

A Verkoop door dezelfde personen aan Peeter Dirck Anthonissen een stuk saijlants in de Ham.

Datum als boven, dus 29.5.1626

Verkoop van uitgedolven moergrond. Jan Jan Peeters van Beijeren en Joost Govaerts

verkopen een half buijnder uitgedolven moergrond aan Cornelis Floris Pels. 29.5.1626

 Peeter Dirck Anthonissen, met last en procuratie van Peeter Jan Peeters van Beijeren,

Adriaensen verkocht aan Jan Jan van Beijeren (HGB 1630-11) grond, huis en hoff in

de Ham. 29.5.1626

Pagina 89

Verkoop door voogden.

Peeter Andries Oomen als vooght (toesiender niet genoemd) over 3 weeskinderen

van wijlen Andries Adriaen Oomen, verkoopt aan Cornelis Huijbrecht Embrecht Raesen. (HGB

1630-25) In de marge staat dat de weeskinderen als moeder hadden Neeltken Adriaen Peeters

en Lijntken Aert Lemmen. Het waren dus kinderen die niet alle 3 dezelfde moeder

hadden. Ut supra, 29.5.1626

Koop.

Lambrecht Joost van Sprangh (HGB 1630-39) koopt huis, erf en grond aan de Kerckstraet. De

erfgenamen van Andries Peeter Bogaert zijn buren (HGB 1630-38). De verkoper is

Heijltje Jan Wouters, weduwe van Jan Goverts en zij wordt geassisteerd door

haar schoonvader Govaert Jan Melissen. Datum is onduidelijk, mogelijk 5 juni 1626.

 Dit stuk loopt door tot het eind. Het gaat om de nalatenschap van de overleden Cornelis Bollekens en diens 2e vrouw, Alit Willem Jacobs. Bij het opmaken van dit stuk was zij

reeds weer getrouwd met de weduwnaar Schepen Jan Dirck Anthonissen.

Uit dit tweede huwelijk van Bollekens waren 4 kinderen: Philip, Jasperina, Alit en Willem.

Er is ook een voogdij regeling in het archief onder nummer 58 I. Het blijkt dat Bollekens veel

grond bezat. Geen datum, maar omdat in boek 99 nog data voorkomen van mei 1626 moet dit

ook nog van mei zijn.

INDEX OP ORA DONGEN 98

door F.J. van Lieshout

Abraham Andriesen Ruijter . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Adriaen Adriaen Claes Jan de Molener . . . . . . . . . 7

Adriaen Adriaen Molenschot, molenaar . . . . . . . . . 6

Adriaen Adriaen van Bavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Adriaen Anthonis Cornelis Pharo . . . . . . . . . . . . . 11

Adriaen Ariens Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Adriaen Cornelis Dirck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Adriaen Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Adriaen Embrecht Willem Embrechts Timmermans 6

Adriaen Geerit Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Adriaen Godert Sijmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Adriaen Hendrick Blieck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Adriaen Hendrick Denijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Adriaen Jacob Henricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Adriaen Jan Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Adriaen Jan Aertsen Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . . . . 13

Adriaen Jan Jacob Adriaens . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Adriaen Jan Jan Hulstman . . . . . . . . . . . . . 9, 13, 14

Adriaen Jan Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3

Adriaen Jan Meijer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Adriaen Jan Sijmen Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . 6, 10

Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Adriaen Joachimus Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . 4

Adriaen Melis Sprangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Adriaen Michiel Anthonis Mathijs Wouters . . . . . . 11

Adriaen Peeter Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Adriaen Peeter Cornelis Luijcken . . . . . . . . . . . 7, 10

Adriaen Raes Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Adriaen Sijmen Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Adriaen Stoffel Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Adriaen Stoffels de Cluijter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Adriaen Willem Beljaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Adriaen Willemsen Praet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Adriaen Wouter van den van den Nijewenhuijsen 5, 6

Adriaentje Cornelis Jan Bastiaens . . . . . . . . . . . . . 4

Adriaentje Jan Wijten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Adriaentje Jan Wouters van den

Nijewenhuijsen . . . . . . . . . . . . . . 5, 6, 11

Adriaentje Merten Henrick Huijben . . . . . . . . . . . . . 6

Adriaentke Jacob Willem Cornelis Haensberch . . 10

Adriaentken Adriaen Peeter Aertsen . . . . . . . . . . . 5

Adriaentken Jan Jan van Beek . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Adriaentken Merten Henrick Huijben . . . . . . . . . . . 9

Adriana Peeter Emmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Aert Jan Aertsen Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15

Aert Lemmen Aerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Alit Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Alit Jan Melissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Alit Willem Jacobs van Campen . . . . . . . . . . . . . . 16

Andries Adriaen Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Andries Adriaen Oomen . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 16

Andries Cornelis Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Andries Jan Peeter Jan Lemmens . . . . . . . . . . . . . 3

Andries Peeter Adriaen Mathijsen . . . . . . . . . . . . . 8

Andries Peeter Peeter Bogaert . . . . . . . . . . . . . . . 16

Andries Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Andries Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Anneke Adriaen Claes Jan de Molener . . . . . . . . . 7

Anneke Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . 13

Anneke Cornelis Roelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Anneke Huijbrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Anneke Jacob Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anneke Jan Aertsen Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Anneke Jan Anthonis Cornelissen . . . . . . . . . . . . . 4

Anneke Jan Lambreght Raesen . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anneke Joachim Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Anneke Joost Jan Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Anneke Ottendr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Anthonetta Merten Henricks Huijben . . . . . . . . . . . 9

Anthonis Adriaen Anthonis Cornelis Pharo . . . . . 11

Anthonis Adriaen Jan Meijer . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Anthonis Anthonis Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anthonis Bastiaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Anthonis Cloostermans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Anthonis Jan Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 9

Anthonis Jan Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . 11

Anthonis Jan Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6

Anthonis Joost Jansen Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . 10

Anthonis Merten Jan Mertens Loonen . . . . . . . . . . 5

Anthonis Merten Mathijsen van den

Nieuwenhuijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8

Anthonis Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anthonis Wouter Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Anthonis Wouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Antonis Cornelis Maes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Barbara Adriaen Groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Barbara Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . 13

Barbara Jans Groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Barbara Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Barbara van Rijel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bastiaan Jan Bastiaans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 14

Bouwen Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . . . . 9

Bouwen Mathijs Bouwen Denissen . . . . . . . . 12, 14

Cathalijn Adriaen Peeter Aertsen . . . . . . . . . . . . . . 5

Cathalijn Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . 9, 10

Cathalijn Jan Adriaen Willem Block . . . . . . . . . . . . 6

Cathalijn Jan Joost Dircxen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Cathalijn Peeter Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . 14

Catharina Peeter Peeter van Ghilse . . . . . . . . . . . 11

Claes Adriaen Ansems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Claes Catten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Claes Henricx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Claes Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Claes Jan Lambreght Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Claes Jan Peeter Jan Lemmens . . . . . . . . . . . . . . 3

Claes Jansen de Cock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Claeske Willems Claessen . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14

Commerke Joost Govaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Cornelia Adriaen Peeter Aertsen . . . . . . . . . . . 5, 13

Cornelia Huijbreght Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Cornelia Jacob Huijbert Cornelissen . . . . . . . . . . . 7

Cornelia Jacob Willem Cornelis Haensberch . . . . 10

Cornelia Jan Huijbert Cornelis Boeren . . . . . . . . . . 7

Cornelia Jan Jan Hulstman . . . . . . . . . . . . . . 13, 14

Cornelia Jan Lambrecht Raesen . . . . . . . . . . . . . . 7

Cornelia Peeter Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelia Sijmen Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Cornelis Adriaen Hulstman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Cornelis Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . 13

Cornelis Adriaen van Oosterhout, molenaar . . . . . 6

Cornelis Anthonis Cornelis Pharo . . . . . . . . . . . . . 11

Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Cornelis Cornelis Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Cornelis Cornelis Melsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 13

Cornelis Cornelis Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Cornelis Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . 9, 10

Cornelis Denijs Cornelis Denissen . . . . . . . . . 14, 15

Cornelis Floris Pels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 15

Cornelis Geerits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cornelis Gijsbrecht Jorissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Cornelis Hendrick Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelis Huijbrecht Embrecht Raesen . . . . . . . . . 16

Cornelis Huijbreght . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Cornelis Huijbreght Embrechts . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Cornelis Jacob Willem Cornelis Haensbergh . . . . 10

Cornelis Jan Bastiaens . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 10, 14

Cornelis Jan Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 11, 14

Cornelis Jan Seebreght Wijnen . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelis Jan Volders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Cornelis Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen . 5, 6

Cornelis Peeter Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Cornelis Pels, secretaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Cornelis Sijmen Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cornelis Willem Cocx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelis Zeebreght Weterings . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Corstiaen Jacob Pauwels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Corstiaen Peeter Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . 14

Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 12

Denijs Cornelis Denissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Denijs Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . . . 9, 15

Denijs Henrick Denijs van Bavel . . . . . . . . . . . . . 6, 9

Denijs Merten Henricks Huijben . . . . . . . . . . . . . . . 9

Denis Peeter Turcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dingeman Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dingena Jan Corsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Dingena Peeter Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dingena Peter Jans Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dirck Aelberghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dirck Dirckxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Dirck Peeter Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12

Dirck Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Elisabeth Henrick Meus Michielsen . . . . . . . . . . . . 3

Elisabeth Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Elisabeth Jan Peeter Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Embrecht Peeter Embrechts Timmermans . . . . . . 1

Embrecht Wouter Doomen . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 15

Erasmus Henrick Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Eva Wouter Adriaen Neerings . . . . . . . . . . . . . . . 11

Geerit Adriaen Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . . . 10

Geerit Dircx Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Geerit Dircx van Loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Geerit Jacobs, soldaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Geerit Jan Aertsen Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Geerit Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen . . . . 5

Geertruij Peeter Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Geertruij Peeter Gijsbrecht Horsten . . . . . . . . . . 6, 9

Geertruijt Adriaen Henrick Denis . . . . . . . . . . . . . . 6

Geertruijt Jan Geeritsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Gijsbert Jan Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Gijsberta Gijsbrecht Jorissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Godert Denijs Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Govaert Jan Melissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Goyaert Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Heer Capiteijn Camilants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Heer Cornelis van den Donck . . . . . . . . . . . . . . 3, 12

Heijltje Jan Wouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hendrick Hendricks de Grauw . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Henrick Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Henrick Dirk Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Huberta Sebrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Huijbert Willem Beljaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Huijbert Willem Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Huijberta Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . . . 9

Huijbertje Jan Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Huijbken Anthonis Cornelis Pharo . . . . . . . . . . . . 11

Huijbken Dirck Aelbrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Huijbrecht Adriaen Claes Jan de Molener . . . . . . . 7

Huijbrecht Willem Pauwels . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 13

Huijbreght Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Huijbreght Jan Emmen Horsten . . . . . . . . . . . . . . 12

Huijbreght Meerten Mathijsen van de Nijenhuijsen 13

Ike Adriaensen de Ruijter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Iken Adriaen Peeter Cornelis Luijcken . . . . . . . . . . 7

Isaack Peeters van Loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jacob Cornelis Adriaen Aerden . . . . . . . . . . . . . 1, 2

Jacob Cornelis Adriaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jacob de Cock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Jacob Gijsbrecht Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 9

Jacob Huijbert Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . 7, 15

Jacob Jan Gijsberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jacob Jan Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4

Jacob Lambrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jacob Peeter Jacobs Vrancken, alias de Bruijn . . 15

Jacob van Bammelroy, pastoor tot Dongen . . . . . . 8

Jacob Willem Cornelis Haensbergh . . . . . . . . . . . 10

Jan Adriaen Cornelis Pharo, secretaris in ‘s

Gravenmoer . . . . . . . . . . . . . 8, 14

Jan Adriaen de Loos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jan Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . 13

Jan Adriaen Jan Meijer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jan Adriaen Willem Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Adriaensen Boer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Aert Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jan Anthonis Cornelis Pharo . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jan Claes Emberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jan Cornelis Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Cornelis Huijben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jan Cornelis Jan Bastiaans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Cornelis Kekeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jan Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jan Corstiaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Dingeman Gijsbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 9

Jan Dirck Anthonissen, schepen . . . . . 4, 11, 14, 16

Jan Evert Joris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Geerit Adriaansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jan Geerits van Bammelroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jan Gijsbert Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . 6, 9, 11

Jan Goverts Jan Melissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Jan Huijbert Cornelis Boer . . . . . . . . . . . . . 7, 10, 11

Jan Huijbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jan Jacob Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Jacob Sijmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Jan Aertsen Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jan Jan Hulstman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jan Jan Hulstman de jonge . . . . . . . . . . . . . . . 5, 13

Jan Jan Hulstman den Ouden . . . . . . . . . . . . . . . 13

Jan Jan Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Jan Peeter Jan Lemmens . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Jan Peeters van Beijeren . . . . . . . . . . . 1, 15, 16

Jan Jan Rijcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Jan van Beeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jan Jan Venneman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jan Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen . . . . 5, 6

Jan Jansen Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jan Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3, 6

Jan Jansen Venus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Lambrecht van Goirl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jan Lambreght Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jan Laureijs Dries Oomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jan Laureijs Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Lemmens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Mathijs Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Meeus Merten Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Melissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Merten Jan Mertens Loonen . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Michiel Anthonis Mathijs Wouters . . . . . . . . . 11

Jan Peeter Cornelis Neloo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jan Peeter Jan Lemmens . . . . . . . . . . . . . . 3, 6, 11

Jan Peeter Mathijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Peeter Teeuwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jan Peeters van Spreeuwel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jan Sijmen Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 6

Jan Stoffel Tieleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jan Willem Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jan Wouter Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Wouter Mathijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 9

Jan Wouters van de Nieuwenhuijsen . . . . . . . . . . . 5

Janneke Jan Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Janneken Huijbreght Anthonis van de Kijeboom . . 7

Jasper Cornelis Buijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jasperina Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Jenneke Adriaen Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . 11

Jenneke Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . 13

Jenneke Adriaen Merten Henrick Huijben . . . . . . . 6

Jenneke Anthonis Mathijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jenneke Jacob Willem Cornelis Haensberch . . . . 10

Jenneke Jan Geerits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jenneke Jan Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jenneke Jan Stoffels Tieleman . . . . . . . . . . . . . . 15

Jenneke Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen 5, 6

Jenneke Joachimus Ackermans . . . . . . . . . . . . . . 10

Jenneke Laureijs Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Jenneke Merten Henrich Huijben . . . . . . . . . . . . . . 9

Jenneke Stoffel Cluijter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jenneken Andries Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jeremias van der Heijden, notaris in Dordrecht . . . 2

Joachim Adriaen Peeter Aertsen . . . . . . . . . . . . . . 5

Joachim Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Joachim Dircxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jochum Jochums ………. Sieslinck . . . . . . . . . . . . . 4

Joost Govaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Karreman Leemput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Lambrecht Jan Lambrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lambrecht Joost van Sprangh . . . . . . . . . . . . . . . 16

Lambreght Jan Lambreghts Raesen . . . . . . . . . . . 7

Laureijs Andries Laureijs Oomen . . . . . . . . . . . . 1, 3

Laureijs Smits, schouteth van ‘s-Gravenmoer 12, 14

Laureijs van den Birstelaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Lesken Adriaen Jan Meijer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lijntke Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . 12, 13

Lijntke Huijbrecht Jan Emmen Horsten . . . . . . . . 12

Lijntken Aert Lemmen Aerden . . . . . . . . . . . . . 2, 16

Lijntken Merten Henrick Huijben . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lijsbeth Peeter Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . 14

Lucas Roelof Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 10

Maeijke Adriaen Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Aert Stoffelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Maeijke Anthonis Jan Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Claes Timmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Maeijke Cornelis Huijbert Lightenbergh . . . . . . . . . 8

Maeijke Cornelis Jan Bastiaens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Maeijke Gijsbrecht Jorissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Maeijke Hendrick Hendricks de Grauw . . . . . . . . . 4

Maeijke Huijbrecht Jan Emmen Horsten . . . . . . . 12

Maeijke Jan Adriaen Pharo . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Maeijke Jan Ariens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Maeijke Jan Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Maeijke Jan Laureijs Andries Oomen . . . . . . . . . . . 3

Maeijke Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen . 5, 6

Maeijke Lenaert Peeters Rutten . . . . . . . . . . . . . . . 8

Maeijke Lodewijks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Maeijke Peeter Adriaen Ariens . . . . . . . . . . . . . . . 11

Maeijke Peeter Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . 14

Maeijke Peeter Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Peeter Lenaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Maeijken Bastiaen Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Maeijken Cornelis Huijben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Maeijken Cornelis Jan Meermans . . . . . . . . . . . . . 2

Maeijken Frans Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Maeijken Jan Bastiaans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Maeijken Jan Cornelis Haensbergh . . . . . . . . . . 3, 6

Maeijken Mathijs Bouwen Denijs . . . . . . . . . . . . . 12

Maerten Adriaen Godert Sijmen . . . . . . . . . . . . . . . 8

Maijke Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . 13

Marcus Jan Adriaen Pharo . . . . . . . . . . . . . . . 11, 15

Margriet Cornelis Corstiaensen . . . . . . . . . . . . . . . 4

Margriet Denijs Cornelis Denissen . . . . . . . . . 14, 15

Margriet Jacob Ariaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Margriet Jan Adriaen Pharo . . . . . . . . . . . . . . 10, 15

Margriet Jan Lambreght Raesen . . . . . . . . . . . . . . 7

Margriet Mercus Mermans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Margriet Wilbort Jan Wilborts van Son . . . . . . . . . 13

Mathijs Anthonis Mathijs Wouters . . . . . . . 2, 10, 11

Mathijs Bouwen Denijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Mathijs Jan Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . 11

Mathijs Jan Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Mathijs Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Meeus Jan Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Meeus Merten Jan Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Meeus Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Melis Jan Melissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mels Bastiaen Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2

Merten Aelbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Merten Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . . . . . 9

Merten Denijs Mertens Huijben . . . . . . . . . . . . . . . 6

Metken Laureijs Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Metken Peeter Teeuwen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12

Michiel Anthonis Mathijs Wouters . . . . . . . . . . . . 11

Neeltken Adriaen Groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Neeltken Adriaen Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Peeter Adriaen Ariens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Peeter Adriaen Broeders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Peeter Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . 13

Peeter Adriaen Jan Meijer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Peeter Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Peeter Adriaen Peeter Cornelis Luijcken . . . . . 7, 10

Peeter Adriaen Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Peeter Adriaen Peeters Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . 5

Peeter Adriaen Rutten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Peeter Adriaen van Bavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Peeter Adriaen Vlees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Peeter Andries Adriaen Oomen . . . . . . . . . . . . 8, 16

Peeter Claes Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Peeter Claes Bresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Peeter Claes Vuijster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Peeter Cornelis Aerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Peeter Cornelis Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Peeter Dirck Aelbrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Peeter Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 15

Peeter Dirckx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Peeter Huijbrecht Jan Emmen Horsten . . . . . . . . 12

Peeter Isaack Peeters van Loon . . . . . . . . . . . . . . 4

Peeter Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Peeter Jan Haensbergh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Peeter Jan Jan van Beeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Peeter Jan Peeters van Beijeren . . . . . . . . . . 14, 15

Peeter Laureijs Dries Oomen . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Peeter Laureijs Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Peeter Peeter Cornelis Godertsz van Gils . . . . 7, 11

Peeter Peeter Jacobs Vrancken alias de Bruijn . . 15

Peeter Peeter van Dongen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Peeter Sijmen Cornelis Maes . . . . . . . . . . . . . . 2, 15

Peeter Teeuwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Petronella Geerit Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Petronella Melis Adriaen Sprangers . . . . . . . . . . . 15

Philip Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Quirijntken Bouwens Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Raes Joost Jansen Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Robbreght Jan Adriaen Pharo . . . . . . . . . . . . 14, 15

Roelant Peeter Laureijs Conincx . . . . . . . . . . . . . . 3

Roelof Peeter Laureijs Conincx . . . . . . . . . . . . . . 13

Sijke Jan Jansen van Helvoirt . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sijke Raes Embreght Willems . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Sijke Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sijmen Henrickx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Steven Anthonis Adriaen Pharo . . . . . . . . . . . . . . 11

Steven Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Stoffel Jan Tieleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Thomas Anthonis Willemsen Praet . . . . . . . . . . . 15

Thomas Dircxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Vas Denijs Bouwen Denissen . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wilbort Cleijs Bastiaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Wilbort Jan Wilborts van Son . . . . . . . . . . . . . . 7, 13

Willem Adriaen Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Willem Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Willem Cornelis Haensbergh . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Willem Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . . . . 13

Willem Jan Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Willem Jan Peeter Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Willem Jansen Locht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Willem Peeter Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Willem Peeters van Loon, droogscheerder . . . . . . 4

Willem Willems Cuijper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Willemke Adriaen Willemsen Praet . . . . . . . . . . . 15

Wouter Embrecht Wouters Doomen . . . . . . . . . . 15

Wouter Jan Jan van Helvoirt . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Wouter Jan van Beijeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Wouter Jan Wouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wouter Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


[1]              RA 95 foolio 37 (FvL)

[2]           M.i. identiek met Cornelis Gijsbrechtsz van der Donck, woonde te Dordrecht 1616, vestigde zich in de

tweede helft van 1650 in Nieuw Nederland, tr. Agatha van Bergen, als genoemd in Jaarboek CBG 1996 pag

104 (FvL)

[3]              Hertrouwt met Jan Adriaen Willemsz Block, zie onder pagina 32

[4]              Broer van Maeijken?

[5]              RA 100, folio 6v (FvL)

[6]              Zie ook pag 89 (FvL)

[7]              Zie voor Goeijaert Sijmons ORA 96 folio 131 (FvL)

[8]              Huijbert vlg Koolstra, m.i. Huijberta, zie folio 100 blad A (FvL)

[9]              Zie ook pagina 81

[10]             Weduwnaar Huiberta Denis Bouwen Denissen

[11]             Volgens pag 43: zoon Peeter, waarvan moeder was Cornelia Huijbert  Boer. (FvL)

[12]             Zie ook RA 99 pag 54 (Koolstra)

[13]             Zij hertrouwt Gijsbrecht Cornelis Timmermans, zie RA R96 tussen folio 32 en 33, dd 23.2.1611 (FvL)

[14]             vlg mij Anneke, (FvL)

[15]             dv Peeter Peeter Cornelis Godertsz van Gils en (1) Marijken Mathijse Peetersz. (FvL)

[16]             Anthonis wordt in een akte van 11.4.1641 niet meer vermeld, Mathijs dan nog wel. (FvL)

[17]             Keteler? (FvL)

[18]             Zie ook RA 100, fo 9 (FvL)

[19]             RA 94 fo 53 noemt ook een Dingena. Zij trouwt met Adriaen Cornelis Peeter Adriaensz

(RA 96 fo 139) (FvL)

[20]         Getrouwd met zijn eigen stiefzuster?