Selecteer een pagina

Fol. 1r

Compareerde Anneke Jans weduwe Jan Cornelis Braspenninck als moeder ende voogdesse  van haere kinderen, Cornelis, Arien Thomas ende Anneke Cornelis Braspenningh, kinderen van Anneke Cornelis weduwe van Cornelis Braspenningh en sluijten een accoort, 29-2-1684.

Fol. 3r

Compareerde Geertruijd Schalcken weduwe Jan Willemse Bijseman ende verclaerde te transporten aen Maijke Bijseman,dogter, alle haeren imboel etc waarna Maijke haar moeder zal onderhouden, de kinderen van haere kinderen Godschalck, Anthonij, Nicolaes ende Jan blijven verbonden, 13-4-1684.

Fol. 4r

Peter Aertsse Teulingh x Jenneke Versterre, Corstiaen Wijnen x Cornelia van der Sterre ende kinderen van Laurens van Schijndel bij …. van der Sterre als mede erfgenamen van Ferdinandus van der Sterre maghtigen Jan Paulus van Schijndel den Ouden om de geoderen hen aengecomen van Ferdinandus van der Sterre en Maijke de Roij te transporteren, 15-5-1684.

Ondertekent door Gielis, Anna, Adriaen van Schijndel, Christiaen Wijnen, Willem Jansen Phenix en Peter Aertsse Teulingh.

Fol. 4v

Dat voor ons gecomen is Jan Paulus van Schijndel den Ouden als vooght van Arien van Schijndel en mede namens Peter Aertsse Teulingh x Jenneke Versterre, Corstiaen Wijnen x Cornelia van der Sterre, Gielis, Adriaen, Anna van Schijndel en Willem Jansen Phenix, procurate 25-5-1684, erfgenamen van Ferdinandus Baltus Versterre, ende gaf over met een vrije gifte Jan Adriaense Heer, 1-7-1684.

Fol. 5r

Dat voor ons gecomen is Jan Adriaense Heer ende gaf over met een vrije gifte Joost Jasperse Smits, 1-7-1684.

Fol. 5v

Inventaris gedaen maken ende opgegeven bij Lijske Aerts Langermans, lest weduwe Paulus Peterse Verheijden van de goederen sooals sij samen in gemeenschap beseten hebben ten overstaen van Arien Peters Verheijden als vooght ende Tomas Talen als toesiender, 4-8-1684.

Fol. 10r

Op huijden desen 1e september 1684 soo willen de Armmrs van Sprang publiq vercoopen allerleij huijsraet ende meublen toebehoort hebbende Gijsbert Crijnen.

Fol. 12r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Anneke Dirx weduwe van Adriaen Janse Heer ter eenre ende haere kinderen, Jan, Anneke, Maria, ende Peter Adriaens Heer wegens de goederen die Anneke ende Adriaen in gemeenschap beseten hebben, 16-9-1684.

Fol. 13v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is bij Janneke van Laerhoven weduwe  ende de voogden van de kinderen van Cornelis Fransen van Ammeroijen, 3-10-1684.

Overgelevert aen Janneke van Laerhoven weduwe van Cornelis Fransen van Ammeroijen, Abraham Fransen van Ammerijen ende Jan van laerhoven als voogden van de kinderen, 3-10-1684.

Fol. 19r

Dat voor ons gecomen sijn Arien Peters Verheijden mede als vooght ende Thomas Jan Talen als toesiender van de kinderen van Paulus Peters Verheijden, Lijsken Aerts Langermans weduwe van Paulus, Arien ende Corstaien van der Vaert, Rotterdam, en Arien voors als voogden van Tonisken, kindt van Gerit Adriaense Talen ende gaven over met een verlije Barber Tijssen kemmer weduwe Frans Joosten Ruijter, 21-10-1684.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 20r

Op 7-8-1684 willen, op conditien ect,  Arien Peters Verheijden als vooght ende Thomas Jan Talen als toesiender van de kinderen van Paulus Peters Verheijden ende Lijsken Aerts Langermans weduwe van Paulus vercoopen de meuble goederen ende omboel vercoopen.

Afgerond 9-1-1685.

Fol. 22v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn Arien Peters Verheijden als vooght ende Thomas Jan Talen als toesiender van de kinderen van Paulus Peters Verheijden, 9-1-12685.

Fol. 26v

Dat voor ons gecomen sijn Janneke Robben Deckers weduwe Jan Elants Oerlemans en Servaes van Gassel x Pieternella Gerits ende Jan Gerits, beijden ruijters, ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Dirx de Groot, 9-1-1685.

Fol. 27r

Staet ende inventaris van alle de goederen bij Jan Willemse de Graef ende Beatrix Jans za in gemeenscahp beseten, ten verzoeke van Jan de Graef de verdere ??uwen het weeskindt van Grietje Jans de Graef te competeren, 23-1-1685.

Fol. 28r

Op huijden den 23e januarij 1685 compareerde Jan Willemse de Graef weduwenaer van  Beatrix Jans ter eenre ende Antonij Jans de Putter x Geertruijd Jans de Greaef mede als vooght van Mecheltje Bernts dogter van Grietje Jans de Graef za en Willemke Rombouts van Dijck weduwe Jan Janse de Graef de Jonge geassisteert met haeren broeder Arien Rombouts van Dijck als voogdesse ende vooght van Beatrix Jans de Graef ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 29r

Op huijden den 23e januarij 1685 compareerde Willemke Rombouts van Dijck weduwe Jan Janse de Graef ter eenre ende Jan Willemse de Graef, Antonij Jans de Putter als vooght van het kindt, Beatrix, van Jan en Willemke ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 30v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Ariaen Driessen Smits als bij de erfgenamen van Willemke Bastiaens weduwe van Willem Handrix Leenhouwer, 23-1-1685.

Ondertekent Ambrosius Huijberts, Ambrosius Willems Leenhouwer, Willem Leenderse Leenhouwer.

Fol. 34ar

Dat voor ons gecomen sijn Jan Janse Eridden ende Anthonij Arien Gijben x Geertruij Jan Eridden weduwe Handrick Willemse Leenhouwer als voogden van de kinderen van Handrick ende geven over met een verlij aen Ambrosius Huijberts, Arien Driessen Smit, de kinderen van Leendert Leenhouwer, Johannes Willemse Leenhouwer ende Embrecht Willemse Leenhouwer, Govert Driessen Smit, 23-1-1685.

Fol. 34br

Dat voor ons gecomen is Anthonij Timmers, secretaris, als curateur over de boedel van Dilis Gijsberts vander Plas za ende gaf over met een vrije gifte aen Jan Paulus van den Hout, 26-1-1685.

Fol. 34bv

Dat voor ons gecomen is Anthonij Timmers, secretaris, als curateur over de boedel van Dilis Gijsberts vander Plas za ende gaf over met een vrije gifte aen Aert Dilis van der Plas, 26-1-1685. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 35v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn Peter Corsten Wijnen ende Jan Janse Eridden als vooghden van het kint, Joostje, van Jan Ariens, 3-2-1685.

Fol. 38v

Compareerde Toniske Jans Timmerman weduwe Baltus Claessen de Wit ende bekende schuldigh te wesen Gerit van Beest, schoolmeester tot Tilborgh, 6-2-1685.

Acte ook als los vel aanwezig.

In de kantlijn: Arien van Beest is voldaen.

Fol. 39r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Ambrosius Huijberts x Anneke Willems Leenhouwer mede namens Bastiaen Willems Leenhouwer, Arien Gijsbertse van Dijck of sijn kinderen ende Govert Driessen Smit, Willem Leenhouwer mede namens Dirck, Adriaen ende Guieltie Leendertse Leenhouwer geassisteert met Maria van der Buijnd?, haeren moeder, Arien Driessen Smit x Peterke Willems Leenhouwer mede namens Govert Andries Wagemaker ende Embrecht Willems Leenhouwer mede namens Johannes Willemse Leenhouwer wegens soodanige goederen van Willem Hendrixs leenhouwer ende Willemke Bastaiense, ouders, 7-2-1685.

Fol. 40v

Dat voor ons gecomen sijn Embrecht Willems Leenhouwer mede namens Johannes Willemse Leenhouwer ende Arien Driessen Smit mede namens Govert Andries Wagemaker ende gaven over met een vrije gife aen Barthel van Geske, 7-2-1685.

Fol. 41r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is den secretaris als curateur over de boedel van Dilis Gijsberts vander Plas, 6-2-1685.

Fol. 45r

Dat voor ons gecompareert is Jacobus Janse van Selst ende gaf over aen Barber ende Denis Thijss Kemmer, 8-2-1685.

Los vel bij folio 45

Acte mbt de overschietende penningen vande nalatenscahp van Dilis vander Plas. Ondertekent: Jacomijn Dilis, Jan Janss de Bie, Aert vander Plas voor Cathalijn van Gils, Amriken? vander Plas, Christoffel Molengraef, Peter Dielis vande Plas voor Adriaentje vander Plas, Gijsbert Jans Oostvogels, Caterina de Jongh vander Plas, Lambert Joosten de Hoogh

Toegevoegd: Maijke Jans x Jan Ariens van Laerhoven namens Tonmis Jans van Sprangh krijgt geld, 22-5-1690.

Fol. 46r

Dat voor ons gecomen is Jan Denis de Greef ende gaf met en vrije gifte aen Dirck Janse Vos, 5-3-1685.

Fol. 46v

Dat voor ons gecomen sijn Laurens Ariens Raijmaker ende Jacob Oerlemans ende gaven over met een vrije gifte aen Dirck Janse Vos, 5-3-1685. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 47v

Dat voor ons gecomen sijn Tonisken Ariens weduwe van Peter Corsten Wijnen, Jan Jacobs van Besoijen x Adriaentje Peters Wijnen ende Leendert Peters Wijnen ende gaven over met een vrije gifte aen Wouter Anthonisse Clootwijck, 9-3-1685. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 48v

Catharina van Dongen weduwe Willem Abberdan verthoont reverentelick hoe haere twee kinderen bij Willem door afsterven van hun oom Ciornelis Abberdan, overleden te Londen in Engelant, gerechtigt sijn  tot de geheele nalatenschap. Aangezien er geen voogden zijn aangesteld nomineert zij Mattheus Castella en Pieter van Baijen.

Verzoek wordt ingewiligd, 3-4-1685.

Fol. 49r

Schout en schepenen hebben geconsenteert ende gegont aen Corstiaen van Selst om een erfke te betimmeren, 3-4-1685.

Fol. 49v

Compareerde Frans Potters, Breda, Peter Verhoeven ende Anneke Verhoeven weduwe Thomas Coninx ter eenre ende Adriaen de Jongh mede namens Jan Hendrixe de Bie x Adriaentje Geldens de Jongh ende namens Cathalijn Geldens de Jongh, erfgenamen van Govert Geldnes de Jongh, ter andere sijde en sluijten een accoort betreffende de nalatenschap van Govert, 7-4-1685.

Fol. 50v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Adriaentje Peters Otterdijck weduwe van Dirck Corsten Lotten als gewesene vooght van de kinderen van wijlen Peter Lotten en Maijken Jans van Poppel, 12-4-1685

Geld ontvangen van Maijke Aerts Boon lest weduwe van Peter Lotten, erfdeling 24-6-1679.

Betaald ivm Sijken Peter Lotten.

Fol. 54r

Dat voor ons gecomen is Gijsbert Vermeer namens Cornelis Lieshout, swager, IJselmonde, ende gaf over met een verlije aen Abraham van Geloof, swager, 13-4-1685.

Fol. 55r

Op huijden den 24e april 1685 compareerde Teuntge Jans Pigge weduwe van Peter Gijsberts van Dijck ter eenre ende Arien Gijsberts van Dijck als vooght ende Jan Janse Pigge de Jonge als toesiender van de kinderen, Willem, Handrixke, Adriaentje ende Lijsbeth, van Teuntge ende Peter ter andere sijde, en sluijten een accoort.

In de kantlijn: Willem van Dijck en Corstiaen de Haen x Hendrixke van Dijck, sijn voldaen, 2-1-1701. Cornelis van Wintrael? weduwenaer van Lijsbeth van Dijck is voldaen, 21-4-1702.

Fol. 56r

Compareerde Arien Gijsberts van Dijck, Maria Gijsberts van Dijck weduwe van Wouter Leenhouwer ende haere sone Johannes Leenhouwer ende bekende dat Gerit Corst Geldens is competerende in moutcosten van henne moeder Hendrixke Peters weduwe Gijsbert Peters van Dijck, 24-4-1685.

Fol. 56r

Compareerde Gerit Corst Geldens, Arien Gijsberts van Dijck ende Maria Gijsberts van Dijck weduwe van Wouter Leenhouwer en sluijten een accoort ivm het onderhouden van hun moeder Hendrixke Peters, 24-4-1685.

Fol. 57r

Dat voor ons gecomen is Lijske Jans weduwe van Jan Eritten en gaff over met een verlij aen Anthonij Arien Gijben, schoonsone, 26-4-1685.

Fol. 57v

Compareerde Anthonij Arien Gijben x Grietje Jans Eridden mede erfgenaem van Jan Eridden ende bekende in minderinge van sijne voorn ouders nalatenschap door handen van sijne huijsvrouwe moeder Lijske Jans weduwe Jan Eritsen gelkd ontfangen te hebben, 26-4-1685.

Fol. 58r

Compareerde Anthonij Arien Gijben ende bekende schuldich te wesen de voogden van sijne huijsvrouwe kinderen bij Hendrik Willems Leenhouwer, 26-4-1685.

Fol. 59r

Anthonij Arien Gijben ter eenre ende Bastiaen Boer pro se mede namsn susters ende broeders ter andere sijde sluijten een accoort betreffende weg, die Adriaen Corsten Nouwens pretenderende is, die tussen hun huijsen ligt en bij t vercopen bij de kinderen van Peter Bastaiense Boer  vant geseet verswegen is , 26-4-1685.

Fol. 59v

Dat voor ons gecomen is Michiel Jans Backer, Cappel, ende gaf over met een verlije aen Girit Cornelissen van Heusden, 24-8-1685. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 60r

Dat voor ons gecomen is Gerit Cornelissen van Heusden, schoenmaker, ede gaf over met een vrije gifte aen Michiel Jans Backer, actum ut supra.

Fol. 61r

Generale reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Lambert de Hoogh als vooght van de kinderen van Willem Glavimans ende mede geauthoriseert Lijske Aerts weduwe van Willem betreffende de goederen van Willem en Lijske, 29-8-1685.

Fol. 70v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Lambert de Hoogh als vooght van de kinderen van Willem Glaviman, 29-8-1685.

Los vel bij folio 77

Staet en inventaris van alle de goederen etc naergelaten bij Anneke Jans weduwe Jan Dilen Cleijn, alhier overleden, op aengeven van Aertje Jans Cleijn, 11-10-1685.

Fol. 77v

Liquidatie tusschen Johannes van de Werck als gewesen vooght van de kinderen van Andries Jan van Drunen bij Digna van de Werck, 8-11-1685.

Genoemd: Geertruijd, Maria en Cornelis van Dal? [=verm Drunen], Johannes ende Bastiaen van Drunen.

Fol. 78v

Dat voor ons gecomen is Gabriel Brouwers x Peterke Jans Drossaert weduwe Willem Willemse Maes ende gaf over met een vrije gifte aen Gerit Andriaense Tuijmelaer, 7-11-1685.

Fol. 79r

Dat voor ons gecomen is Bastiaen van Drunen ende gaf over met een vrije gifte aen Jenneke van Laerhoven weduwe Cornelis Fransen van Ameroijen, 8-11-1685. Er wordt betaald via een wilkeur.

In de kantlijn: Hendrick Wouters Poorter x Jenneken van Laerhoven, 22-11-1689.

Fol. 80r

Dat voor ons gecomen is Andries van Drunen ende gaf over met een vrije gifte aen Bastiaen ende Cornelis van Drunen, sijne sonen, 8-11-1685.

Fol. 80v

Dat voor ons gecomen is Hendrick Willemse Clis ende transporteert tbv Jan Clis, schouth Doveren, broeder, sijn deel inde nalatenschap van Willem Corsten Clis ende Anneke van Dijck, ouders, alhier overleden, 18-12-1685.

Fol. 81r

Dat voor ons gecomen is Thomas van Vessem, schoolmester te Rosendael, x Pieternelle van Lieshout ende gat over met een verlije aen Abraham van Geloof, swager, 26-12-1685.

Fol. 81v

Dat voor ons gecomen is Walraven vander Elst namens Caerl ende Huijbert van Til, ’s Hage, ende gat over met een vrije gifte aen Jan Adriaense Roos, 27-12-1685.

Fol. 82r

Dat voor ons gecomen is Jan Clis, schouth Doveren, mede namens Hendrick Willemse Clis, Wouter Clootwijck x Geertruijd Willemse Clis ende Jan Adriaense Oerlemans x Lijsbeth Willemse Clis, erfgenamen van Willem Corsten Clis ende Anneke van Dijck, ouders, ende gaven over met een vrije gifyte aen Jan ende Anneke Gijsberts Verhagen, 8-1-1686.

Fol. 82v

Dat voor ons gecomen sijn Adriaenke Ariens weduwe van Joost Fransen Ruijter, Berber Tijssen weduwe Frans Joosten Ruijter mede namens haer kinderen ende Arien Joosten Ruijter ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Willemse de Graef, 15-1-1686.

Fol. 83r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jajan Clis, schouth Doveren, mede namens Hendrick Willemse Clis, Wouter Clootwijck x Geertruijd Willemse Clis ende Jan Adriaense Oerlemans x Lijsbeth Willemse Clis, kinderen van Willem Corsten Clis ende Anneke van Dijck, alhier overleden, 15-1-1686.

Fol. 84r

Dat voor ons gecomen sijn Adriaenke Ariens weduwe van Joost Fransen Ruijter, Berber Tijssen weduwe Frans Joosten Ruijter mede namens haer kinderen ende Arien Joosten Ruijter ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Willemse de Graef, 15-1-1686. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel bij folio 84

Jan Oirlemans, mijn swaeger heeft mij J Klis voldaen, 12-11-1689.

Fol. 85v

Compareerde Janneke weduwe van Arien Joost Ruijter mede namens haer kinderen en is voldaen door Jan Janse van Loon, 28-1-1710.

Fol. 86r

Dat voor ons gecomen is Jan Corstiaens Verelst, Dordrecht, ende gaf over met een vrije gifte aen Hendrick Corstiaens Verelst, broeder, 21-1-1686. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 87r

Compareerde Hendrick Corstiaens Verelst ende verclaerde met sijne moeder Jenneke Adriaense Cam een accoort gesloten te hebben, 21-1-1686.

Fol. 87v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Christoffel Molengraef als vooght en Gijsbert de Jongh, secretaris Schijndel, als toesiender over Geertruijd, Elisabeth ende Louwerina van den Houte, doghters van Jan Lourissen van den Houte ende Cornelia van den Heuvel, 25-1-1686.

Fol. 114v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Dingeman Anthonissen Wijnsou als vooght van de kinderen van Jan Adriaenssen Treffers, 12-2-1686.

Fol. 121v

Dat voor ons gecomen is Claes Aerts Boon ende gaf over met een vrije gifte aen Aert Clasen Boon, sone, 18-2-1686.

Fol. 122v

Dat voor ons gecomen sijn Caethe ende Dirxke Willems van Bellecom, Joost Zacharias van Bellecom namens Peter Willemse van Bellecom, Oost Indië, , Sacharias Willemse van Beelecom, Vranckrijck, daer moeder af was Jenneke Peters van Gulick en mede namens Quirijn, Geertruijd ende Ruth Willemse van Bellecom, kinderen van Margrita van Lobbrecht, Jan Janse van Bellecom, Cornelis, Caetje, Louris ende Dirxke, kinderen van Jan Sacharias van Bellecom, procuratie 5-2-1686, ende gaven over met een vrije gifte aen Joost Sacharias van Bellecom, 22-2-1686.

Fol. 122v

Compareerde Bertrom Jochems end bekende schuldigh te wesen Cornelis Wouterse Tuijmelaer, 1-3-1686. Los vel met gelijke acte aanwezig.

Dingentje weduwe Tuijmelaer is voldaen, 10-6-1701.

Fol. 123v

Staet en inventaris van alle de goederen bij Dirxke Gerits weduwe van Sacharias Rutten, alhier overleden, naergelaten, 2-2-1686.

Fol. 124v

Joost Sacharias van Bellecom verthoont reverentelijck hoe dat Dirxke Gerits weduwe van Sacharias Rutten, sijns moeder, met hem als erfgenaem evenals seven kinderen van Willem Sacharias van Bellecom: Peter Willemse van Bellecom, Oost Indië, , Sacharias Willemse van Bellecom, Vranckrijck, Caetje ende Dirxke, daer moeder af was Jenneke Peters van Gulick ende Quirijn, Geertruijd ende Ruth Willemse van Bellecom, kinderen van Margrita van Lobbrecht ende nogh Jan, Cornelis, Caetje, Louris ende Dirxke, kinderen van Jan Sacharias van Bellecom, en verzoekt om de goederen te mogen vercoopen.

Volgt authorisatie , 5-2-1686.

Toegevoegd: Margriet van Lobbrecht weduwe Willem Sacharias van Bellecom ende Catharina Louwis weduwe Jan Sacharias van Bellecom, Dordrecht, sijn voldaen, 5-2-1686.

Op huijden den 1e februarij 1686 soo willen de erefgenamen van Dirxke Gerits weduwe van Sacharias Rutten publiq vercoopen alle nmeublen etc.

Fol. 126v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Joost Sacharias van Bellecom mbt de boedel van wijlen van Dirxke Gerits weduwe van Sacharias Rutten, alhier overleden.

Daarna volgt de liquidatie waarbij de in folio 124v genoemde erfgenamen hun deel krijgen.

Maijken Peters van Gulick weduwe Govert Versterre

Dirxke Willems van Bellecom woont te Rotterdam

Margriet Lobbrecht x Pieter Ariens van Emmechoven

Los vel als quitantie aanwezig.

Los vel bij folio 131

Ick Lauwerens Humans ben schuldigh Zacharias

Ondertekent: Lauwerens Humans, Willem Pieters de Raat en Maria Geerloo??.

Fol. 131v

Catharina Louris, Dordrecht, weduwe Jan Sacharias, is met vijf kinderen achter gebleven en verzoekt de nalatenschap van Dircke Sacharias, schoonmoeder, te gelde te maken en het geld voor het onderhout van haer kinderen te mogen gebruijken.

Wordt ingewilligd, 21-3-1686.

Fol. 132v

Erfdeelinge of onderdeelinge aengebracht bij ende tusschen Eijltje Tonis Kleijtner ter eenre ende Goijert Tonissen Kleijtner ter andere sijde, 5-3-1686.

Fol. 133v

Compareerde Huijbert Adriaense Timmers ende bekende schuldigh te sijn aen Jan vander Hoeven als vooght van de kinderen van Peter Dirxe vander Hoven, 9-4-1686.

Fol. 134r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Sebastiaen Holster, escretaris Almkerck, Joost Hugo Hokster mede namens Hendrick de Bruijn x Pieternella Hugo Holster ende Jacob Tijssen Hooghvliet als vooght van Huijbert ende Jenneke Hugo Holster, kinderen van Hugo Holkster ende Jenneken van Bergen ter eenre ende Huijbert Adriaense Timmers, Adriaentje Adriaense Timmers mede namens susters ende broeders ende nogh Neeltje Adriaense Timmers, erfgenamen van Adriaen Anthonissen Timmers ende Erken Huijberts van Bergen ter andere sijde van de goederen hen aengecomen van Jenneke Andriesse de Wit weduwe Huijbert Claessen van Bergen, grootmoeder, 21-4-1686.

2 quitanties als los vel aanwezig.

Fol. 136v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Maria, Jacob ende Willemina Commeren, Rombout Franssen van Ameroijen x Lijske Commeren ende Frans Sijmonse de Gester x Janneke Commeren, kinderen van Commer Janse de Roij ende Maijken Gijsberts de Leeuw, 11-5-1686.

Fol. 137v

Dat voor ons gecomen is Gijsbert Peters, Waspick, ende gaf over met een vrije gifte aen Tonis peters Ockers, 28-5-1686.

Fol. 138r

Op huijden den 7e junij 1686 soo willen Bnastiaen ende Cornelis van Drunen publiq vercoopen eenige meublen etc bij Andries van Drunen, hennen vader aenbedeelt.

Fol. 140r

Dat voor ons gecomen is Anthonij Arien Gijben ende gaf over met een verlije aen Jan de Bie ende ??? Gijsberts Verhagen,, Wouter Anthonis Nieuwenhuiijsen ende Denis Tijsen, kerck en armmrs, 8-7-1686.

Fol. 140v

Op huijden desen vijfden september xvjc ses ende taghtigh compareerde Philip Jansen Treffers x Dingentje Cornelis Sponse weduwe Christoffel Laurense Cuijpers ter eenre ende Lucas Hermans, sergeant, als vooght over Laurens, Cornelis ende Aeltje, kinderen van Christoffel ende Dingentje ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 141r

Dat voor ons gecomen is Lucas Hermans, sergeant,x Engeltje Laurens Cuijpers, Philip Treffers x Dingentje Cornelis Sponse weduwe Christoffel Laurense Cuijpers ende Jan Peters van Riel x Jenneke Laurense Cuijpers ende gaven over met een verlije aen Merten Ariens van Drunen, 5-9-1686.

Fol. 142r

Op huijden den 26e october 1685 [= verm 1686] soo sijn van meijninge de kinderen van Anneke Janse Dielen Cleijn publiq te vercoopen alle meublen etc als Anneken naergelaten heeft.

Fol. 143v      

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is den secretaris van de goederen van Anneke Janse Dielen Cleijn, 8-10-1686.

Onderteekent: Joost Jans Cleijn ende Cornelis Jans Cleijn.

Fol. 145r

Dat voor ons gecomen is Joost ende Cornelis Jans Cleijn ende gaven over met een verlije aen Aeghtje ende Jan Janse Cleijn, 8-10-1686.

Fol. 145v

Dat voor ons gecomen is Anneke Phieten als moeder ende voogdesse van Aeltje Dilis Cleijn, dogter bij Dilis Jans Cleijn, Hoogeveen in Vrieslandt, Cornelis Janse Cleijn als mede vooght ende gaven over met een vrije gifte aen Aeghtje ende Jan Janse Cleijn, 19-11-1686.

Fol. 146r

Op hujden den 31e december 1686 soo sijn de erfgenamen van Maij Jans weduwe Cornelis Peters Soetert publiq te vercoopoen allerleij huijsraet etc.

Toegevoegd: Anthonij van Campoen ontvangt als vooght op 31-1 het geld.

Fol. 149r

Conditie waer naer de kinderen van Adriaen Anthonis Timmers publiq vercoopen de goederen die hun ouders hebben naergelaten.

Fol. 151

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Anthonij Timmers, secretaris, van de goederen van Adriaen Anthonis Timmers, 14-1-1687.

Fol. 152v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Gijsbert de Jongh, secretaris Schijndel, x Alida vanden Houte, Johannes van Wijck x Walborgia vanden Houte, Christoffel Molengraef x Maijke vanden Houte, Maria vanden Houte, Johan van Sinnevelt, schout Veen, ende Hendrick van Gils, voogden over Johanna, Geertruijd ende Louwerina vanden Houte, erfgenamen van Eliabeth vanden Houte, 23-1-1687.

Fol. 154v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Jans Cock, Peter Jans Cock ende Jacob Adriaense Oerlemans x Peterke Jans Cock, kinderen Jan Peterse Cock ende Keuntje Jans, 28-1-1687.

Fol. 155v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is den secretaris van de vier kinderen van Cornelis Fransen van Ameroiijen, 28-1-1687 ten overstaen van Frans Cornelis van Ameroijen ende  Rombout Frans van Ameroijen.

Fol. 158v

Dat voor ons gecomen is Jan Janse Arion x Heijtlje Tonis Delen, Rosendael, ende gaf over met een verlije aen Tonis Janse Gijben, 6-2-1687.

Los vel bij folio 159

Amsterdam 1697

Frans Cornelissen van Ammelroij debi van het gereasp van mijn vader ten danck betaelt, 17-4, Barent van Ammelroij.

Fol. 159r

Dat voor ons gecomen is Daniel Soetert, Anthonij van Campen als vooght van Maria ende Adriaen Jans Soetert, erfgenamen van Maijken Jans weduwe van Cornelis Peters Soetert ende gaven over met een vrije gifte aen Dirck Wouters van de Linden, 27-2-1687.

Fol. 159v

Dat voor ons gecomen is Gerit vander Heijden, Leijden, ende gaf over met een verlije aen Christoffel Molengraef, 4-3-1687.

Fol. 160r

Erfdeelinge ende subdivisie aengebracht bij ende tusschen Christoffel Molegraef ter eenre ende Wouter vander Heijden ter andere seijde, 4-3-1687. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 161r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn Anthonij van Campen als vooght van de kinderen Jan Cornelis Soetert alsmede Daniel Soetert mbt de verkoghte goederen van Maijken Jans weduwe van Cornelis Peters Soetert, 4-3-1687.

Fol. 164v

Philip Jans Treffers geeft te kennen hoe dat hij mede namens sijn susters als kinderen van Jan Andriessen Treffers heeft verkocht een stuck lant aen Jan vander Punten, en vraagt alsnog toestemming.

D’apostille volgt, 11-3-1687.

Fol. 165r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Philip Jans Treffers wegens de kinderen van Jan Andriessen Treffers, 11-3-1687.

Fol. 167r

Ook als los vel aanwezig.

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Dirck Wolffs, schouth, wegens de kinderen van Jan Andriessen Treffers, 14-3-1687.

Toegevoegd: Philip Treffers, Guiliam Handrix x Margriet Treffers, Pietrnelle Treffers, Dingeman van Dongen x Francia Jans Treffers, Johanna Treffers sijn voldaen.

Fol. 168v

Dat voor ons gecomen is Joost Sacharias van Bellecom ende gaff over met een verlije aen Hendrick Jans Leempoel, 18-3-1687.

Fol. 169r

Ook als los vel aanwezig evenals quitanties.

Compareerde Jacob Ariens Mulder ende bekende schuldigh te wesenaen Maria ende Johanna vanden Houtr ende Christoffel Molegraeff, 19-4-1687

Toegevoegd: Hendrick Scheffers x Johanna vanden Hout is voldaen, 25-10-1696. Schalck de Roij, swager van Hendrick, is mede namens Johanna vanden Hout voldaen, 30-12-1690.

Betaald door Jenneke de Jongh x Japick de Melder

Fol. 169v

Alsoo geschil was ontstaen tusschen Daniel Soetert ter eenre ende Anthonij van Campen als vooght van Maria Jan Cornelis Soeters ter andere sijde ter sake dat Anthonij uijt craghte van testament, 2-12-1686 notaris Anthonij Timmers, bij Maijken Jans weduwe van Cornelis Peters Soetert gepasseert, sluijten zij een accoort, 22-4-1687.

Fol. 170v

Compareerde Aert Dilis Coeckman x Maijke Sijmonts de Gester, Pieterke Jans de Gester, mede namens Sijmon Jansen de Gester, Corstiaen Cleijn x Maria Jacobs de Gester te kennen gevende dat alsoo Jenneke Jans weduwe van Sijmon Jacobs de Gester, haere moeder ende grootmoeder, alhier is comen te overlijden sij comparanten renuntieren van de nalatenschap van Jenneke Jans, 26-4-1687.

Fol. 171r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Cornelis, Bastiaen ende Frans de Gester als erfgenamen van Jenneke Jans, haere moeder, 26-4-1687.

Fol. 172r

Dat voor ons gecomen is Jacob Jans Kivits, Cappel, ende gaf over met een vrije gifte aen Pieter van der Heijden, Jan Jans Kivit mede namens Adriaen Stam, swager, renuntieren van alle recht, 30-4-1687.

Los vel bij folio 172

Alsoo ick vijt den mont van mijn swager Jacob Kivits heb verstaen dat hij heeft vercoost seecker huijs etc gecomen vijt den boedel van Dingena Mighiels Vermeulen weduwe van Jan Cornelis vanden Hout en dat de mogelijk bestaat dat de vier kinderen van Jan Jans Kivit bij Hilleken Jans vanden Hout rechten hebben etc, Adriaen Stam, 28-4-1687.

Fol. 172v

Dat voor ons gecomen sijn Jan de Bie ende Jan Gijsberts Verhagen als kerckmrs, Wouter Anthonissen van Nieuwenjhuijsen ende Denis Tijssen kemmer als armmrs ende gaven over met een verlije aen Jacob Jans Deckers, 17-6-1787.

Fol. 173r

Dat voor ons gecomen is Jacob Jans Deckers ende gaff over met een verlije, ivm ruijling, aen Hendrick van Gils, 17-6-1687.

Fol. 173r

Schout ende heemraden taxeren ter versoecke van Jacob Deckers een geseeth etc, 24-7-1687.

In de kantlijn: Hendrick renuntieert van de ruijling. Deze verclaring ook als los vel aanwezig.

Fol. 173v

Op huijden desen 27e junij 1687 compareerde Jenneken van Laerhoven weduwe Cornelis Frans van Ameroijen, Jan van Laerhoven als toesiender vande twee kinderen, Dingna ende Ariaen, van Cornelis ende Jenneke en hebben een accoort gesloten.

Fol. 174v

Dat voor ons gecomen is Cornelis van Drunen ende gaf over met een vrije gidte aen Johannes van Drunen den Outsten, broeder, 8-7-1687.

Fol. 175r

Staet ende inventaris van alle de goederen bij Mecheltje Jans Molengraeff lest weduwe van Handrick Jacobs de Bie, opgegeven door Johanna de Bie, eenige erfgenaem, int bijwesen van Christoffel Molengraef ende Dirck van den Braeck als voogden van Johanna, 5-8-1687.

Fol. 178r

Dat voor ons gecomen is Geertruijd Adriaens Roos weduwe van Anthonij de Bruijn, schoolmeester te Besoijen, ende gaff over met een verlij aen Philip Janssen Treffers, 14-8-1687.

Fol. 178v

Dat voor ons gecomen is Peter van Heijst ende gaf over met een vrije gifte aen Merten van Campen ende Christoffel Molengraeff, 27-8-1687.

Fol. 180r

Peter van Heijst bekend schuldigh te sijn aen Antonij Timmers, 27-8-1687.

Fol. 181r

Dat voor ons gecomen is Johannes van Druijnen, coopman van wijnen te Dordrecht, x Johanna van Heijst ende gaf over met een vrije gifte aen Marten van Campen ende Christoffel Molengraeff, 10-9-1687.

Fol. 181v

Dat voor ons gecomen sijn Lambert de Hoogh ende Christoffel Molengraeff als vooght ende toesiender over de kinderen van Willem Jacobs Glaviman ende Geertruijd Molengraeff ende gaven over met een vrije gifte aen Lambert de Hoogh, 22-12-1687.

Fol. 182r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Christoffel Molengraeff van sijn broer Jan Molengraeff, 23-1-1688

In de kantlijn: overgelevert aen Jan Laerhoven als vooght van de kinderen Peter Dirxe van der Hoeven ende Lambert de Hoogh als vooght van de kinderen van Willem Glaviman, 13-1-1688.

Fol. 194r

Dat voor ons gecomen is Jan Paulus vanden Hout ende gaf over met een vrije gifte aen Laurens Rombouts, coopman van wijnen, 28-1-1688. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 195r

Te Waelwijck compareert Elisabeth Jans weduwe Jan Erits, Sprangh,  ende verlaerde te renuntieren van een stuck lant te Zuijdewijn Cappel en een stuck te Sprangh tbv Margareta Jans, hun doghter .

Fol. 195r

Compareerde de voorn Margareta Jans geassisteert met Anthonij Adriaens Gijben , haeren man, en verclaerde de voors renuntiatie te accepteren.

Vuijt crachte van de renuntiatie verclaerde Anthonij Adriaens Gijben x Margareta Jans verkoght te hebben aen Bastiaen de Gester, swager, Waelwijck, een stuck van het voorn lant, tevens magtigen zij Jan Jans Eridten om de renuntiatie te Zuijdewijn te regelen, 8-2-1688.

Fol. 196v

Dat voor ons gecomen is Jan Jans Eridden namens Elisabeth Jans weduwe Jan Eritsen ende Anthonij Arien Gijben x Margareta Jans, procuratie Waelwijck 8-2-1688,  en laat een renuntiatie van Elisabeth voorn registreren en het stuck lant over te geven aen Bastiaen de Gester, waarin Bastiaen volgens testament van Jan ende Lijsken is competerende, 13-2-1688.

Fol. 197v

Dat voor ons gecomen is Laurens Rombouts ende gaff over met een vrije gifte aen Jan paulus vanden Hout, 26-2-1688.

Fol. 198r

Compareerde Joost Gerits Cool ende bekende schuldigh te wesen aen Maijken Beijsemans, 6-3-1688.

Fol. 198v

Compareerde Egbertus Emilius van Amerongen, bedienaer des goddelijks woorts te Barendrecht, x Adriana Verwiel ende Lodewijck Verwiel, Delft, ende verclaerde sij te renintieren van de nalatenschap van Wouter Verwiel end Bessula van Beest, ouders, alhier overleden, 20-3-1688.

Fol. 199r

Compareerde Govert Verheijden, Venloon, mede als vooght vande kinderen van Peter Verheijden, broeder, en Cornelis Verheijden mede namens Hendrick sijn broer, ende veclaeet schuldigh te wesen Jurien Colthoff ende Hendrick Molengraeff als armmrs, 29-5-1688.

Fol. 200r

Dat voor ons gecomen is Dingeman Anthoniss Wijnsou ende gaff over met en verlije aen Hendrick Wissingh, hoefsmit, 19-7-1688.

Fol. 200v

Dat voor ons gecomen is Michiel Anthonis Duijser, Vrijhoeven, ende gaf over met een vrije gifte aen Maria Gijsberts weduwe van Aert Rommen Leempoel, 26-10-1688.

Fol. 201r

Op huijden desen 24e september 1688 compareerde voor notaris Anthonij Timmers mr Henrick Verheijden, schoolmeester tot Ginneken, mede namens t kindt van sijnen broeder Peter Verheijden, alsmede voor de kinderen van zijn broer Govert Verheijden en Cornelis Engelberght x Anthonetta Verheijden, nogh voor t kindt van Cornelis Verheijden, compareerde nogh Nicolaes Verheijden, schoolmeester tot Dongen en verclaerde te magtigen Hendrick Verheijden, neve ende broeder en chirurgijn, om beneffens de verdere erfgenamen van Lijsbeth Broeshert weduwe van Tonis Corsten Verheijden, sijne ouders, om een geseeth aen Matheus Castella over te geven.

Fol. 202r

Dat voor ons gecomen sijn Henrina Poorter weduwe Govert Verheijden, schoolmeester te Loon, mede namens Lambert Verheijden, vorster tot Loon,meester Hendrick Verheijden, chirurgijn, mede namens Henrick Verheijden, schoolmeester tot Ginneken, mede namens t kindt van sijnen broeder Peter Verheijden, alsmede voor de drie kinderen van zijn broer Govert Verheijden en Cornelis Engelbergh x Anthonetta Verheijden, nogh voor t kindt van Cornelis Verheijden, en mede namens Nicolaes Verheijden, schoolmeester tot Dongen, procuratie 24-9-1688 notaris Anthonij Timmers, erfgenamen van Lijsbeth Broeshert weduwe van Tonis Corsten Verheijden, ende gaven over aen Matheus Castella, 3-11-1688.

Fol. 203v

Compareerde Merten van Campen ende gaff over bij forme van gifte aen de kerck van Sprangh, 23-11-1688.

Fol. 204r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn Christoffel Molegraeff ende Dirck vanden Braeck als voogden van Johanna de Bie, 26-11-1688.

In de kantlijn: overgelevert aen Gerit van Giessen x Johanna de Bie.

Fol. 209v

Compareerde Jacob Ariens Mulder ende bekende schuldigh te wesen aen Jan Jans Pigge ende Cornelis Tuimelaers, kerckmrs, 8-1-1689.

Fol. 210r

Compareerde te Dordrecht Arien Jacobs van Cappel weduwenaer Aeltje Arijens Jonckers ende Willem de Ridder x Theuntje Ariens Joncker, beijden Dordrecht, en magtigen Michiel Baerten, Waspick, x Anneke Ariens Joncker, kinderen van Arien Jans Joncker ende Maijken Brouwers, om te Sprangh over te dragen aen Pieternella, bejaerde ongehoude doghter, 13-11-1688.

Fol. 210v

Dat voor ons gecomen is Michiel Baerten, Waspick, x Anneke Ariens Joncker mede namens Arien Jacobs van Cappel weduwenaer Aeltje Arijens Jonckers ende Willem de Ridder x Theuntje Ariens Joncker, beijden Dordrecht, procuratie Dordrecht 13-11-1688, en gaff over met een vrije gifte aen Pieternella Cornelis Joncker, in ondertrou met Peter Willems Talen, een stuck lant gemeen met weduwe Cornelis Jans Joncker, 20-1-1689.

Ondertekent door Michiel Berten Vlees.

Fol. 211v

Dat voor ons gecomen is Jan Gijsberts Verhagen ende gaff over met een vrije gifte aen Erit Peters Rommen, 20-1-1689.

Fol. 212r

Dat voor ons gecomen sijn Joost Gerits Cool ende Jan Govertsen Gijben mede namens Leendert, Adriaentje, Judith ende Caetje Crijen van der Cleij, kinderen van Neeltje Goverts Gijben, item Aert Joosten Cool mede als vooght van Geertruijd, Maria, Lijsbet ende Rombout, kinderen van Anthonij Joosten Cool, kinderen ende kintskinderen van Lijsken Aerts Koeckman ende gaven over met een verlije aen Jan Paulus vanden Hout, 28-1-1689.

Fol. 212v

Dat voor ons gecomen is Jan Gijsberts Verhagen ende gaff over met een vrije gifte aen Jan Dirx de Groot, 1-2-1689.

Fol. 213r

Dat voor ons gecomen sijn Roelandt Mertens Broer ende Maria, Anneke ende Maghdalena Mertens Broer ende Roelandt als vooght ende Jan Gijsberts de Jongh als toesiender vande twee kinderen van wijlen Wouter Mertens Broer ende gaven over met een vrije gifte aen Anthonis Peter Ockers, 1-4-1689.

Fol. 213v

Dat voor ons gecomen is Andries van Drunen ende gaff over met een vrije gifte aen Johannes van Drunen, sijnen outste sone, 12-4-1689.

Fol. 214r

Dat voor ons gecomen is Johannes van Drunen en gaff over met een vrije gifte aen Cornelis van Drunen, sijnen broeder, 12-4-1689.

Fol. 215r

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Heijltje Jans van Beeck ende Wouter Frans Tuijmelaer x Jenneke …. ter eenre ende Johannes Lionne ter nadere sijde, 18-4-1689.

Fol. 216v

Dat voor ons gecomen is Aeltje Tonis Kleijtner ende gaff over met een vrije gifte aen Goijert Toniss Kleijtenaer, broeder, 2-6-1689.

Fol. 217r

Den boedel van Sijmon de Leertouwer, 12-7-1689.

Fol. 219v

Compareerde Roelandt, Anneke ende Leentje Mertens Broer mede namens Maria Mertens Broer ter eenre ende Adriaentje Wouters Broer geassisteert met Jan Gijsberts Gijsen de Jonge, oom, ende jan nogh als vooght van Teuntje Wouters Broer ter andere sijde  en sluijten een accoort mbt de nalatenschap van Meerten Roelandts Broer ende Maijke Wouters, ouders, 19-9-1689.

Toegevoegd: Adriaentje Wouters Broer met Lijske Gijsberts weduwe Wouter Mertens Broer, moeder, mede namens Teuntje, zus, is voldaen, 14-10-1690.

Fol. 220v

Dat voor ons gecomen is Giel Tonis Kleijtener, Loon, ende gaff over met een vrije gifte aen Aeltje Tonis Kleijtenaer, sijn suster, 10-11-1689.

Fol. 221r

Dat voor ons gecomen is Govert Willemse van Dijck, Almkerck, x Jenneke Corsten de Groot ende gaff over met een vrije gifte aen Dirck Oerlemans, 29-11-1689.

Fol. 221v

Dat voor ons gecomen is Handrick Peters Oerlemans namens Anthonij Hoesema, procuratie 20-1-1690, ende gaff over met een vrije gifte aen Pieternella ende Jacobus Hoesema, suster ende broeder, 27-1-1690.

Fol. 222v

Staet ende inventaris van soodanige meuble goederen als naergelaten bij Maria Fenix weduwe Jan Paulus van Schijndel den ouden ende opgegeven bij Neeltje, vrouw van Jan van Loo ende Ignatius vander Hergh als erfgenamen, 24-11-1689.

Fol. 223v

Compareerde Jan van Loo en sijn vrouw ende leggen de eedt af dat de inventaris goed is opgegeven, 27-1-12690.

Fol. 224r

Copie

Op huijden desen 22e december 1689 soo sijn de erfgenamen van Maria Fenix weduwe Jan Paulus van Schijndel den ouden publiq vercoopen allerleij huijsraet.

Fol. 228v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Anthonij Timmers mbt de erfgenamen van Maria Fenix weduwe Jan Paulus van Schijndel den ouden, 31-1-1690.

Fol. 233r

Compareerde Dina de Clerck weduwe Gerardt van Andel, Gastel, ende toonde het testament van haer voorn man, 22-12-1685 Outgastel.

Volgt testament.

Actum 10-2-1690.

Fol. 235v

Op huijden den 15e februarij 1690 compareerde Elisabeth van Gent weduwe van Arnoldus Hoesema ter eenre ende Anthonij Hoeseman als vooght van de twee kinderen, Johannes en Arnoldus, van Arnoldus Hoeseman ende Handrick Peters Oerlemans als vooght van de twee kinderen van Johannes Hoesema ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Los vel bij folio 236

Vragenlijst aen Janneke Back x Anthonij Vosch, Engeltje Lamberts x Wouter Verheijden ende Elisabeth Scholt x Pieter van Heijst van Jacob Molengraeff als curateur van de boedel van Huijbertje Jans weduwe van Roelof Verelst, 11-12-1691

Hoe oudt sijn sij

Zijn zij op 4-12-1691 in het sterfhuijs van Huijbertje geweest: Ja

Hebben zij gezien dat er goederen uijt het sterfhuijs zijn verwijderd, nl een vercken en een kastjen. Engeltje had het kastje bestelt.

Hebben zij gezien wie de goederen heeft meegenomen: Elsken ende Jan het kastje

Nog iets anders bekend

Overzicht van de goederen van Huijbertje Jans weduwe van Roelof Verelst.

Los vel bij folio 236

Declaratie wegens de ontfangh ende uijtgeeff gedaen bij Elisabeth van Gent weduwe Arnoldus Hoesema naer het affsterven van haer man.

Fol. 236c

Verthoont reverentelijck Lambert de Hoogh ende Christoffel Molengraeff als voogden van de kinderen van Willem Glavimans hoe dat de boedel met Lijsken Aerts in gemeenschap beseten bevonden is met schulden en dat sij menigmael Lijsken hebben gemaent de boedel te vercoopen.

Volgt authorisatie, 21-11-1689.

Volgt acte waarin blijkt dat Lijsken consenteert, 29-11-1689

Fol. 237v

copie

Compareerde voor notaris Anthonij Timmers corporael Bartholomeus Glavimans mede namens susters ende broeders enda magtigt Lambert de Hoogh, oom, om de nalatenschap van Lijsken Aerts, stiefmoeder, en hun vader  af te handelen,

Fol. 238v

Dat voor ons gecomen is Lambert de Hoogh als vooght van de kinderen van Willem Glavimans  en nog namens Bartholomeus Glavimans, procuratie 10-11-1689 notaris Anthonij Timmers, ende beneffens Lijsken Aerts weduwe van Willem Glavimans ende gaff over met een vrije gifte aen Christoffel Molengraeff, brouwer, 22-2-1690.

Fol. 239v

Dat voor ons gecomen sijn Adriaentje Leenderts Keunen weduwe Arien Rommen van Dijck ende Joost Arien Smits, Jacob Wouters ende Denis de Haen als vooghden van de drie kinderen van Arien Rombouts van Dijck ende gaven over met een verlije aen Jan Jans Gijben, 3-3-1690.

Fol. 240r

Dat voor ons gecomen sijn Adriaentje Leenderts Keunen weduwe Arien Rommen van Dijck ende Joost Jaspers Smits, Jacob Wouters ende Denis de Haen als vooghden van de drie kinderen van Arien Rombouts van Dijck ende gaven over met een vrije gifte aen Peter Gijsberts Verhagen, 3-3-1690.

Fol. 240v

Geven reverentelijck te kennen Anthonis Wouters Mandemaeckers als vader ende vooght van dijne kinderen ende Gelden van Pas mede vooght hoe dat Anthonis belast is met het onderhout van sijn seven kinderen sonder eenige middelen en verzoekt nu om een dries te moghen vercoopen.

Volgt authorisatie, 6-3-1690.

Fol. 242r

Dat voor ons gecomen is Anthonis Wouters Mandemaeckers als vader ende vooght van dijne kinderen ende Gelden van Pas mede vooght ende gaven over met een vrije gifte aen Anthonij Timmers, 14-3-1690.

Volgt een lijst met afbetalingen aan crediteuren. Losse vellen als betalingsopdracht en quitantie aanwezig. Anthonij Timmers is schout van Vrijhoeven.

Fol. 244r

Op huijden desen 7e februarij 1690 soo willen de weduwe van Arien Rommen van Dijck ende de vooghden van de kinderen van Arien publiq vercoopen allerleij huijsraet etc.

Fol. 248v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Anthonij Timmers,secretaris, mbt de boedel van Arien Rommen van Dijck, 14-3-1690.

Fol. 253r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Goijaerts Gijben mbt de boedel van Joost Gerits Cool ende Lijsken Coeckman, 5-4-1690.

Toegevoegd: Aert ende Peter Joosten Cool ende Adriaentrje Rommen van Dijck weduwe van Anthoij Cool sijn voldaen.

Fol. 258v

Compareerde Handrick ende Aert Jansen de Greeff mede namens de verdere erfgenamen van Jan Dirxen de Greeff ende verclaerde een huijs te verbinden aen enkele obligaties, 18-4-1690.

Fol. 259r

Compareerde Christiaen ende Ruth van Delft mede namens Aeghtje Rosen weduwe Jan Cornelis van Delft, haere moeder, ende namens Dionijs Stakenbroeck x Cornelia van Delft ende Hendrick van Liade? x Cathalijn van Delft en haer sterckmakende voor moeder, swagers, susters ende onnosele broeder ende bekende schuldigh te wesen Cornelis vander Burgh, brouwer tot Breda, 2-5-1690.

In de kantlijn: Cornelis, Dinisius, Johan, Elias ende Petronella de Wijse hebben de wilkeur overgenomen en sijn voldaen, 10-3-1710.

Fol 259v

Compareerde Jan Oerlemans en bekende schuldigh te wesen aen Jacob van Pieterson, Breda, 30-5-1690.

Acte ook als los vel aanwezig.

Fol. 260v

Dat voor ons gecomen is Christoffel Molengraeff ende gaff over met een vrije gifte aen Jacobus Uijthoven, 30-5-1690.

Fol. 261r

Dat voor ons gecomen is Jan Michiels van Loo ende gaff over met een vrije gifte aen Maria Michiels van der Loo, 8-7-1690.

Fol. 261v

Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Damen Rommen, Jan Jans Pigge ende Teuntje Jans Pigge, kinderen van Jan Jans Pigge ende Adriaentje Willems, 21-10-1690.

Fol. 262v

Inventaris van alle goederen bij Sacharias Lauris ende Lijsbeth Cleijn in gemeenschap beseten. De vader van Lijsbeth is Wouter Jans Cleijn.

Fol. 262v

Op huijden desen 28e october 1690 compareerden Sacharias Lauris de Ron weduwenaer van Lijsbeth Wouters Cleijn ter eenre ende Corstiaen Cleijn, schoolmeester alhier, als vooght ende Adriaen lauris de Ron als toesiender over de twee kinderen, Laurens ende Adriaentje, van Sacharias ende Lijsbeth ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Fol. 264r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Lambert de Hoogh als vooght van de boedel van de weduwe ende kinderen van Willem Jacbs Glaviman, 2-12-1690.

Toegevoegd:  Lijsken Aerts weduwe van Willem Glaviman ende Gerit Willems Glaviman hebben geld gekregen, 16-9-1692.

Fol. 174r

Op huijden desen 17e januarij 1691 soo sijn d’erfgenamen van Jan Jans van Ammeroijen ende Anneke Handrix de Greeff van sin te vercoopen den naervolgende huijsraet etc.

Dirck ende Elisabeth de Greef sijn voldaen door Jan Ariens Wijnen, mede erfgenaem, 20-1-1691.

Fol. 276v

Op 10-3-1691 ondertrouen Arien Hoijmaijers, geboren en wonende te Besoijen, en Maria Anthonis Haverhals. Zij trouwen op 8-4-1691.

Fol. 277v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is den secretaris mbt den boedel van Arien Rommen van Dijck.

Liquidatie: de weduwe voor haer kindt, Laurens Arien van Dijck, met vooght Jacob Wouters, ende Jan Arien van Dijck, met vooght Joost Jaspers Smits, 18-4-1691.

Fol. 283r

Op huijden desen 8e april 1691 compareerde Adriaentje Leenderts Keunen weduwe van Arien Rombouts van Dijck ter eenre ende Joost Jaspers Smits als vooght ende  Jacob Wouters als toiesiender over Leendert Ariens Rombouts van Dijck ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Fol. 285r

Erfdeelinge tusschen Petrus van Andel, licentiaet, secretaris Oirschot, ter eenre ende Jan Ariawns Heere ter andere sijden, 17-4-1691.

Fol. 286r

Inventaris van alle goederen bij Jan Adriaens Rose ende Maria Corst Block in gemeenschap beseten.

Fol. 286r

Op huijden desen 21e april 1691 compareerde Jan Adriaens Roos weduwenaer van Maria Corsten Block ter eenre ende Gerit Corsten Block als vooght van Jenneke, Arien ende Lijsbeth Jans Rosen, kinderen van jan ende Maria ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Fol. 287av

Compareerde Elske Roelants Verseeff, Goijaert Roelants Verseeff mede als oom ende vooght van de kinderen van Adriaen Roelants, Robbert Cornelis de Bie als vader ende vooght van sijne sone bij Adriaentie Roelants Verseeff, Elske ende Goijaert namens Gerit Roelants Verseeff, broer, ende verclaerden te repidueren van den boedel van Roelant Verseeff ende Huijbertje Jans, ouders, 1-12-1691.

Fol. 287br

Alsoo alhier is comen te overlijden Huijbertje Jans weduwe van Roelant Verseeff ende de kinderen afstant hebben gedaen van de goederen hebben de crediteuren versocht om de boedel te vercoopen en is tot crediteur aengestelt Jacobus Molengraeff, 4-12-1691.

Fol. 287bv

Op huijden den 7e september soo willen Gabriel Kool als vooght ende Jacobus Molengraeff als toesiender van de kinderen van Jenneke Lamberts weduwe Mijnis Gijsberts, alhier overleden, publiq vercoopen alle den huijsraet etc.

Fol. 290v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Wouter vander Heijden als vooght van trwee kinderen, Antonis ende Adriaentie, van Joost Antonis Oerlemans ende Aeltie vander Heijden sedert februarij 1682, actum 21-12-1691.

Fol. 305r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Anthonij Timmers, secretaris, mbt de boedel van Jenneke Lamberts weduwe Mijnis Gijsberts, alhier overleden, 10-1-1692.

Fol. 307r

Conditien waer naer Jacobus Molegraef als curateur wil vercoopen den boedel van Huijbertje Jans weduwe van Roelant Verseeff, 4-12-1691.

Fol. 310r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Christoffel Molengraef als vooght en Gijsbert de Jongh, secretaris Schijndel, als toesiender over Louwerina van den Houte, doghter van Jan Lauriss van den Hout ende Cornelia van den Heuvel sedert 25-1-1686, actum 28-3-1692.

Fol. 317v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Michiels van Loo als vooght van t kindt van Jenneke Jans van Schijndel bij Ignatius van der Herck, 14-4-1692.

Fol. 321r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Anthonij Timmers, secretaris, mbt de kinderen van Ignatius van der Herck, 14-4-1692.

Fol. 324v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jacobus Molegraef als curateur van den boedel van Huijbertje Jans weduwe van Roelant Verseeff, 22-4-1692.

Fol. 326r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jacobus Molegraef als curateur van den boedel van Huijbertje Jans weduwe van Roelant Verseeff mbt de publiqe vercoop, 22-4-1692.

Fol. 327v

Erfdeelinge aengebracht bij Jan Michiels van Loo x Cornelia Jans van Schijndel ter eenre ende jan Phenix als vooght van Anna Maria van der Herck dochter van Jenneke Jans van Schijndel ter andere sijde, erfgenamen van Maria Fenix weduwe van Jan Paulus van Schijndel van huijs en oliemolen, 19-5-1692.

Fol. 329r

Inventaris van de goederen naergelaten bij Hendrick Wissingh Smit weduwenaer van Maria Jacobs, beijde alhier overleden, opgegeven bij Pieternel …., 18-1-1692.

Fol. 330v

Conditien waer naer Roelant van Bellecom ende Aert van Pas vooghden ende toesiender van de kinderen van Hendrick Wissingh Smit en  Maria Ariens van Bellecom, alhier overleden, op 31-1-1692 publiq willen vercoopen de naergelaten geoderen.

Fol. 336r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is den secretaris mbt den boedel van Hendrick Wissingh, hoefsmit, alhier overlden, 20-9-1692.

Fol. 341v

Op huijden den 21e september 1692 compareerde Lijske Aerts weduwe Willem Glaviman ende bekende aengenomen te hebben van Lambert de Hoogh als vooght ende Handrick Jands de Greeff als toesiender haer kindt, Gerit.

Fol. 342v

Conditien waer naer de voogden van de kinderen van Hendrick Wissingh, in sijn leven smit, willen vercoopen de smisse van Hendrick, 2-10-1692.

Fol. 343v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Willemke van Dijck weduwe Huijbert Timmers als vooght van Dirxke ende Anthonij Adriaens Timmer, 25-11-1692.

Fol. 346r

Op huijden den 25e november 1692 willen d’erfgenamen van Marike Peters Smits, tot Sprangh overleden, op de volgende conditie vercoopen alle meubelties.

Fol. 349r

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is den secretaris van de vercoop van goederen van Marike Peterse Smits, 11-12-1692.

Fol. 352v

Op huijden den 13e januarij 1693 compareerden Willemke van Dijck weduwe Huijbert Timmers ende heeft aengenomen van Joost de Boer ende Joost Jaspers Smits als voogd ende toesiender haer kindt Adriaentje Huijberts Timmers.

Toegevoegd: de erfgenamen van Adriaentje sijn voldaen van Willemke van hetgeen sij van Adriaen Tonis Timmers competeerde, 7-11-1702.

Fol. 353v

Op desen 11e december 1636 soo sijn Handrick Stoffels ter eenre ende Joost Corstiaens Vosch ende Joost Goijaerts, geswagers, ter andere sijde veraccordeert ivnm een paelscheijdinge.

Fol. 354v

Op huijden den 30e januarij 1693 compareerde Adriaen van Gils, secretaris Oosterhout, ende Adriaen de Roij ter eenre ende Gijsbert Oostvogel ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt een backoven.

Fol. 355v

Compareerde Maria Jans de Bie weduwe Jan Adriaens Cuijpers ter eenre ende Adriaen ende Geertruijd Cuijpers, haere kinderen ter andere sijde en sluijten een accoort mbt de nalatenschap, 7-2-1693.

Fol. 357r

Erfddelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Adriaens Heere ter eenre ende Peter Adriaens Heere mede namens Anneke ende Maria Adriaens Heere ter andere sijde, kinderen van Anneke Dirx weduwe Adriaen Heere, 13-2-1693.

Fol. 358r

Dato voors compareerde Jan Adriaens Heere en verclarde verkocht te hebben aen Peter Adriaens Heere.

Fol. 358v

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Jans de Bie als vooght van Jan Joosten Oerlemans sederet 1-12-1681, actum 27-2-1693.

Fol. 365v

Generale reeckening die doende is Willemke van Dijck weduwe Huijbert Timmers mbt de administratie van haer man van kinderen van Adriaen Anthonis Timmers, 21-4-1693.

Volgt nog een index.