Selecteer een pagina

Fol 1

5. 4. 1668. Melchior Aerts de Bruijn x Maijcken Corneli van Dijck hebben onmondige weeskinderen, Jan P. Camp is voogt.

Fol 2v

5. 11. 1668.Heer Govaert van Casteren,Raet der stede s-Hertogenbosch stelt ter hand het testament van zijn vader de Heer Jacob van Casteren,die ziek te bedde ligt. Het testament is gedateerd 16.7.1665. Verdere kinderen van Jacob zijn: Maria, Helena, Willem, Johan en Catharina,die gestorven is en gehuwd was met Dirck Cattenberg. 1. 6. 1668. Hendrick Cors met bloetvoogt Giel Willems.

Fol 4

14. 6. 1668. Wouter van der Eijk, procuratie hebbende van Hr. Mathijs van Aspelen, Heer van Heeswijk en Dinteren, Johan Bastiaens, wonende te Breda.

Fol 5

28. 7. 1668. Willem Joosten van Oversteegh, bloetvoogt van de weeskinderen van Zal. Cornelia Adriani van Oversteegh. Deze kinderen zijn: Willem, Arien en Lijsbeth. De vader is Cornelis Ariens Rijcken, weduwnaar van Cornelia.

17. 10. 1668. Egbert Hermepacht, schoolmeester van Loevestein, momboir en voogt van Mari Aerts Verstelt ende Jan Cornelis Ruijter, man ende voogt van Lijntien Bastiaens Oldenburg. Erfgenamen van Antonis Joosten van der Made, ontvangen een somme geld uit handen van Antoni Cornelis Hollander.

20. 10. 1668. Aert Geerts Lensfelt verkoopt een huijs aan Jan Geerts Lensfelt. Belent: weeskinderen van Crijn Sijmons, wed. en erfgen. van Pieter van Dinteren.

24. 10. 1668. Aert Tonis, bloetvoogt van de onm. weesk. van Arien Willems zal. ende Hr. Adriaan Hulsten ende Lammert Willems. Verkoop vaan Jan Pr. Camp.

10. 12. 1668. Tonis Ariens Croon met zuster Judih Jacobi ende Anneken Ariens Croon verkopen aan Jan Huijbers een huis. Bel. wed. en erfgen. v. Peeter van Dinteren, Arien Ariens Legganger.

23. 1. 1669. Geerit Jans Boudewijns verk. aan de H. Geest Armen van Wasbeeck stuk land gen. de Bliester. Bel. Geerit Jans en de H. Geest Armen.

12. 2. 1669, Gijsbert Jacob Gijsberts verk. aan Peeter Dingemans Joosten een stuk land. Bel. Willem Joosten, Erven Jan Jans Roubos.

25. 2. 1669, Jan Jans van Herwaarden bloetvoogt van het onm. weeskind van Neesken Baijens van Herwaerden zal. met name Jan Jans Roubos, de vader zal. is Jan Jans Roubos.

4. 4. 1669, Bastiaen Jans t Kint is geld schuldig aan Aert Antonis van Besoijen ende aan de weduwe van Antoni Antoni van Besoijen, sijn broeder zal.

5. 5. 1669, Maria Bastiaensen van Oldenbeeck x Geerit Jans Heer, ende Melcher Hendricxe van Oldenbeeck als bloetvoogt van Cornelia Bastiaensen van Oldenbeeck ende • Theunien van Oldenbeeck, kinderen van Bastiaen van Oldenbeeck, erfgen. van Antonis Joosten van der Maes, zal. ontvangen een somma geld van Antoni Cornelis Hollander.

Fol 17

13. 6. 1669, Jan Jansz Roubos den ouden, Willem Jansz, Tonis Jansz Roubos, Evert Cornelisz Boerewaert x Maijken Roubos,, Jan Geertsz Lensvelt x Emmeken Roubos en Cornelis Jansz van Nederveen x Leentien Jans Roubos [doorgestreept: Leentien Jans Roubos met haer gecoren voocht Willem Joosten van Oversteegh], alle erfgenamen van Jan Jansz Roubos den ouden sal., scheyden diens naegelaten goederen.

Jan krijgt het groothuys metten bergh daeragter, bel. N. de dijcksloot, met 1 morgen lants, sijnde beplant met griendinge, aen de Dussen buytendijcx, bel. O. Bastiaen ’t Kindt, W. de oude Maes, Z. de heerl. van Wasbeeck en N. de dijcksloot.

Tonis krijgt […?] dergerling met lants gel. aen de Dussen binnendijcx, bel. O. Corst Tonisz c.s., W. Dingeman Petersz, Z. Arien Ariensz c.s. en N. de baljuw Nispen.

 Willem en Jan Geertsz Lensvelt krijgen ieder sijn part voor de helft in 2 morgen 1½ hont lants, gel. in Dussen Munsterkerck buytendijcx, genaemt ‘den Bresser’, bel. O. Jan Govertsz, W. baljuw Nispen c.s., Z. en N. de Goorstelijck.

Evert Cornelisz Boerewaert en Cornelis Jansz van Nederveen krijgen 11 hont lants, gel. in Dussen Munsterkerck binnendijcx, bel. O. Crijn Sijmonsz erfgen., Z. de middelt, W. Tonis Hollander en N. de erfgen. van Joost Willemsz.

De vijf erfgenamen houden noch voor haer deel twee huysen met een berg, staende aen de Dussen, bel. O. ’t huys buytendijcx van Bastiaen ’t Kindt, W. de vn. Jan Roubos den ouden, Z. ter halver dijck en N. Cornelis Evertsz, met noch een huys buytendijcx met ½ morgen griendinge aen de Dussen.

27. 6. 1669, Eeuwout Bruijstens van Dijck verkoopt land aan Hr. Joncker Maarten Jacob van Axele, aangekomen van Antonis Joosten van der Maas ende Anneke Eeuwouts sijn sone ende moij zal. Bel. de erfgen. van Peeter Jans Remmen.

2. 10. 1669, Jan Jans van Herwaerden, bloetvoogt van de weeskinderen van Jan Jans Roubos verwekt bij Neesken Baijens van Herwaerden zal. , Tonis Jans Roubos, erfgen. van Baijen Baijens van Herwaerden x Grietien Bastiaens. Boedelscheiding. Bel. Paulus Corsten, Hr. Hermans, Arien Tolinck, Peeter Toins Bootermaeten, Jan de Wever, Crijn Sijmons.

 11. 10. 1669, Aert Bastiaens verkoopt land aan Joosten Dircx, wed. vanGeerit Adr. van Boxel zal.

11. 10. 1669, Joostien Dircx wed. Geerit van Boxel, met vooght Adriaan Dirxe verkoopt aan Hovaert Adriaens van Boxel een huijs.

15. 10. 1669 (akte is doorgehaald) Maijken Jaspers, wed. van . . . Breekelmans geeft schuldbekentenis aan Cornelis van . . .

27. 11. 1669, Reijer Aerts van der Eijk, schout van Dussen als exploitier van Claes Melsen x Zijeken Ockeren, wed. v. zal. Adriaen Block, burger van Breda.

Boedelscheiding. Willem Leendert Danser, won. Emmickhoven. Bel. Bastiaen Ockeren, kinderen van Immert Jacobs, Arien Dolo, Joois Olifant, erfgen. van Jacob Willems.

13. 2. 1670, testament van Arien Tonisz. Verdooren sieck te bedde. Erfgen. is Jan Antonis Verdoorn.

3. 4. 1670, Nicolaes van Benschop en Leendert van Benschop, als voogden van Maria van Benschop, hun suster.

3. 4. 1670, Niclaes van Benschop en Leendert van Benschop als toesienders per testament gesteld door hun moeder Anna Lenaerts zal. Cornelis Jans de Bodt is de man van Maria van Benschop.

21. 4. 1670, Eers. Lenaert van Benschop, bruidegom en eerb. Anna Buijrmans, bruid, weduwe van Johan van Rietvelt, in sijn leven commisaris ter stede van Gorinchem.

29. 4. 1670, Testament. Eerb. Toontien Hendricxe Teulinck. Cornelis Teulings huis te Almkerk a. d. Blomstege. Bel: Arien Ariens Cammerman, Truijten Ariens, Cuijnder Cornelis, Willem Jacobs.

1. 7. 1670,        Vijgbeert, schoolmeester van Loevestein, voogt van de weduwe van Aert Aerts Verstelt ende haar weeskind Aert Aerts Verstelt. Jacob Corsten de Groot x Lijsken Aerts Verstelt, erfgen. van Antonis Joosten van de Maes ontvangen een legaat uit handen van Antoni Cornelisz. Hollander.

11. 10. 1670, Eers. Bastiaen Schaleken van Geertruidenberg, broer van Dirck Schalken.

14. 10. 1670, Heer Mr. Adriaen Staell, Cornelis Cornelissen van Honsewijkxjoffr. Cornelia Stael, joffr. Catharina Staell weduwe van Heer Antonius van Andel, sinijieur Wilhelmus van den Bos X joffr. Staell, de schout van der Eijk die authorisatie heeft van Heer

Aerdus Verleijg oomsvoogt van twee minderjarige kinderen van Heer Eduaert Staell X joffr. Magritta Verlege met name Johannes Staell ende Melchior Staell. Alle kinderen en erfgen. van Heer Johan Staele, dijckgraeff van de hoge Zeedijk van Dussen x joffr. Francina van Hedickhuijssen zal. Boedelscheiding. bel. Cornelis Antonis van Laer, weeskinderen van Crijn Sijmons zal. , Eeltien Bastiaens Staell, Geelich Pr. van Nieugiesen, erfgen. van Jan Claas van Benschop, Jan Pr. Camp, weduwe Kuijnder Ariens Legganger, Heer Willem van Hoijbroek ende joffr. Cuijnerae van Bockhoven, erfgen. van Willem Gielen ende Aert Lammerts, Monsr. Bollekens, erfgen. van Claes Mathijssen van Leeuwaerden, erfgen. van Jan Corn. Buij, erfgen. van Bastiaen Cornelissen.

14. 10. 1670, Schultbekentenis. Jan Tonis Verdoorn sculdig aan joffr. Catharina Staell won. te ‘s-Hertogenbosch. Betr. land belent Samuel Ariens Potter, erfgen. van Domine Geerit Vink, erfgen. van Antonius Joosten van der Maes, Antoni Pluemen.

15. 10. 1670, Eeltien Bastiaens Staell schuldig aan Willem Adriaense Staell. Betr. land bel. Arien Ariens Legganger, Advocaet Staell, Jan Claes van Benschop.

23. 1. 1671. 0ntvangen van schout van Dongen Heer Clepell een somme gelds van Maijken Cornelis Mertens van Nieuwenhuijsenx Huijbrecht Adr. Schop.

2. 2. 1671 Cornelis Geelewijns verkoopt aan Aert Uriens Dolo.

Bel. Jacob Bastiaens Camp, Cornelis Cornsen Everden, erfgen. c. lmert Jacobs.

27. 2. 1671, Leen aan Jenneken Jan Willems X Huijbert Ariens Schop, weduwnaar van zal. Maijcken Corn. Metens van Nieuwenhuijsen. Mr. Mathijs Meertens ende Jan Corn. Meertens van Nieuwenhuijsen. Mr. Rochue van den Honaert advocaet, Heer Otto van Limbeeck cappeteijn, Tonius Claijpole.

28. 3. 1671, joffr. Margritta Dircks, wed. wijlen Hr. Johan Cools, erfgen. Adr. Pr. Staell, adr. Jans Schalcken.

15. 3. 1671, joffr. Margrita Dirckx wed, wijlen Hr. Johan Cools, Sr. Joochems Scheonmaeckers ende Huijbert Hendrixe wonende tot Wasbeeck, Arien Jans Schalcken.

20. 5. 1671, Arien Corn. Legganger met broeder Peeter Corn. Legganger, Jan Bastiaens Camp, Arien Tonis Groenevelt x Maijken Corn. Legganger, Arien Hendrikse van Nieuwendijck als voogt van de weeskinderen van Pleun Clauwert zal. x voorn. Maijcken Corn. Legganger. Verkoop aan Willem Willems Oversteegh. Bel. Johan Tolinck.

10. 8. 1671, Cappeteijn Francois Bredenhoff, Jacob Sperrewer zal. landmeter van de Hove van Hollant, Dirck Spruijt, joffr. Agatha van Valkenburg wed. van zal. Beerent Copplegh. Bel. Hr. Baljuw Nispen, Jan Goijarts, Jan Geerts Lengvelt, Herman van der Eijk, weduwe Arien Pr. Staell, Leendert Peeters. , Landmeters Mateus van Nispen ende Joois de Roij.

28. 8. 1671 , Lammert Willem Joosten van Overstege, vader van Lijsbeth, Willem en Joost, Jan Bastiaens Koeckoeck x Cornelia van Oversteegh, Aert Bastiaens ‘t Kint x Jenneken van Oversteegh, Hendrich Jans Vinck x Adriaentje Cornelissen Nanning, Jan Peeters Camp x Willem Nanninch Cornelis Erfgen. van zal. Miggiell Willems. Belent: Jan Antoni Pr. Verdoorn, erfgen. van Jan Anth. van Wevelinckhoven, Arien Geerts Decbier, Jan Pr. Camp.

11. 9. 1671, Willem Joosten van Oversteegh als vader en voogt van zijn weesk. Lijsbeth, Willem, Joost, -Jan Bastiaens Koeckoekck x Cornelia van Oversteegh, Aert Bastiaens ‘t Kint x Jannetien van Oversteegh, Hendrick Jans Vinck x Adriaentien Corn. Nanning, erfgen. van Miggiel Willems zal. verkopen aan Wouter van der Eijk secretaris van Dussen ender Leendert van Benschop, schepen van Dussen. Belent Jan Tonis Verdoorn.

15. 10. 1671, Jacob van Casteren zal. , president der stad s-Hertogenbosch heeft een testament gemaakt voor Laurens van Kessel, hieruit een legaat aan Vrouwe Catharina van Casteren sijne dochter, weduwe van zal. Dirk van Cattenburg. Govaert van Casteren, sone van Jacob van Casteren.

24. 10. 1671, Leenaert Peeters Remmen verkoopt aan Peeter Adriaens Staell. Bel. Dirck Spruijt.

31. 10. 1671, Eeltien Bastiaens Staell verkoopt aan Jacob Ariens van Giesen x Maijken Tonis Staell. Bel. Rentmr. Bouwens, Lammert Willems, Lammert Peeters, Cornelis Antonis Roubos zal. man van Eeltien Bastiaens Staell, Sijmon Sijmons.

5. 2. 1672, Taxatie t. b. v. Govaert Ariens van Boxel, en de erfgen. v. Maijken Bartrums sijne huijsfrouwe.

1. 3. 1672, Eers. Willem Geerts Decker, wonende tot Almkerk x Neeltien Corn. van Hofwegen, zusters en broeders van sijn frou: Jan, Maria, Aegtien, Wilhelmus. 0uders van sijn frou Cornelis Willems van Hofwegen x Maijken Coppen.

4. 3. 1672, Hendrick Corn. van Es x Eeltien Corn. van Hofwegen, dochter van za. Corn. Willems van Hofwegen x Maijken Foppen zal.

21. 5. 1672, Dingeman Bastiaens met kinderen Tonnis, Willem ende Claes verkopen aan joffr. Geertruijdis van Neercassel, weduwe van zal. Heer van der Liesdell. Bel. Johan van Wevelinchoven, Hendrik van Gilst.

21. 5. 1672, Dingeman Bastiaens met kinderen Tonnis, Willem en Claes verkopen aan Mr. Adriaen Staell. Belent Jacob van Benschop, Arien Claes van Leeuwaerden, erfgn. v. Giel Lambers, Geelick Peeters, weduwe en erfgen. van Gijsbert Willems.

7. 7. 1672, Jan Pr. Camp verkoopt aan Wouter van der Eijk.

15. 5. 1672, Margareta Aerts van Hoof verkoopt aan Wouter van der Eijk. Bel. : Jan Pr, Camp, Corn. Willems van Hofwegen x Maijken Coppens zal.

27. 5. 1672, Aegtien Tonis Everden, weduwe van zal. Lammert Crijnen ende Cornelis Tonis Everden, voogt van haar, verkopen aan Heer Johan van Wevelinchoven. Bel. : Willem Joosten van Overstege, Corn. Tonis Everden.

24. 11. 1672, Eers. Jan Pr. Remmen, Leendert, Arien en Wouter Pr. Remmen, gebroeders, kinderen van Peeter Jans Remmen ende Cornelisken Ariens zal. Boedelscheiding. Bel. : Aert Geerts Lensfelt, Leenaert van Benschop.

7. 4. 1673, Jan Sijmons, voogt van de minderj. kinderen van Crijn Sijmons sijn broeder zal. met namen Eeltien, Cornelis, Sijmon ende Kuijnder Bastiaens x Anneken Crijnen Sijmons. Schuldbekentenis aan Monsr. Willem van den Bos tot Gorcum x joffr. Geertruijdis Staell, Johan Staell is vader van Geertruijdis. Bel. : Wed. en erfgen. van Cuijnder Ariens Legganger, erfgen. van Joost Aerts Wilderman, Mr. Adr. Stael advocaet, Jan Geertsen Lensfelt.

7. 4. 1673, Jan Sijmons als voogt van de weeskinderen van Crijn Sijmons en Lijntien Corn. Buij met namen Eeltien, Cornelis, Sijmon ende Kuijnder Bastiaen Kint x Anneken Crijnen. Bel. : erfgen. van Arien Pr. Staell, wed. en erfgen. van Cuijnder Ariens Legganger, Willem Joosten van Overstege, kinderen van Goosen Boomers, Joncker Miessenborch, Jan Geerts Lensfelt, erfgen. van Joost Aerts Wildeman, secr. Staell, Jan Pr. Camp.

10. 5. 1673, Arie Ariens Dolo, wonende onder Emminckhoven krijgt obligatie ten beh. van Geerard van Hogeveen zal. schout van Leijden x Vrouwe Anna van der Burch. Bel. : Jacob Mercussen, Corn. Jacht, Joris Claes, erfgen. van Jacob Willems, Cornelis van Brantwijck, secr. van Meeuwen.

10. 5. 1673, Jan Pr. van Bomgaert procuratie van Arien Ariens Dolo. Schuldbekentenis aan Vrouwe Anna van den Burgh, wed. Gerart van Hogeveen. Bel. : Joris Claes Olifant, erfgen. van Jacob Willems, Cornelis van Brantwijck secr. van Eeten.

31. 5. 1673, Cornelis Tonis Everden x Adriaentien Geert Melsers maken testament. Leendert van Benschop krijgt procuratie van Joris de Roij t. b. v. Eeuwout Dirckx de Bruijn. Belent: Antoni Corn. Hollander.

9. 6. 1673, Monsr. Johan Goijarts wonende te Dongen heeft schuld aan Joncker Huijbertis de Roij. Belent: Jan Geerts Lensfelt, Tonnis Spruijt, Jacob Gijsberts,

6. 7. 1673, Peeter Willems Boom, voogt van de weeskinderen van Gijsbert Willems Boom met namen Willemken, sijken. Ende Judith Jans Camp als moeder van deze weeskinderen. Met voogt Geelick Peters van de Nieugiesen. Belent Jan Pr. Camp, Dingeman Bastiaens, Geelick Peeters.

11. 10. 1673, Tonis Jacobi Bullen x Ariaantje Hendricx maken testament.

18. 10. 1673, Arien Ariens Hendricken ende Arien Baltus Roubos bloetvoogt van de kinderen van zal. Jan Willem Schipper, met namen Willem, Tonis, Cornelis en Enneken. Ende Heijltien. Baltus als moeder van dese kinderen. Belent: Willem Peeters van Dinteren, Tonis Jans Roubos, weduwe Corn. Tonis, Jan Bastiaens Koeckoeck, Peeter Jeromen, weeskinderen van Cornelis Geerts Boom, Arien Willems, Jop Hermens Verschoor, Kuijnder Ariens Legganger, Arien Willems van Hofwegen, Peeter Tonis

4. 11. 1673 Staat en inventaris van Maijken Corn. van den Nieuwenhuijsen.

Adriaen Joosten van Oorschot wonende te Dongen, Adriaen van Veen procurator van de rade van Brabant, Huijbert Ariens Schop x Jenneken Jan Willems dochter van Maijken Corn. van den Nieuwenhuijsen. Joncker Thomas Gleijpolle.

13. 12. 1673 Testament van Jop Hermans Verschoor x Ariaantje Arens Rijcke.

2. 3. 1674 Adriaen Govaerts ten verzoeke van Evert Bastiaens. Leendert van Benschop wed. van Jan Heestermans won. Cappel.

2. 3. 1674 Leenaert van Benschop heeft procuratie van Adriaen Govaert uit Waalwijk ende Evert Bastiaens, verkopen aan Wed. Jan Heestermans, won. tot Cappel. Belent: Bastiaen Jans ‘t Kint, erfgen. van Jan van Wevelinchoven.

22. 3. 1674 Testament van Peeter Jeromin van Baesel x Mariken Egberts.

28. 3. 1674 Neeltien Melser x zal. Geerit Jans Boudewijns ende Jan Geerts Boudewijns als bloetvoogt van drie onm. kinderen van zijn vader zal. met namen, Mels, Tonis Zeelmans, Melchior ende Jan Boudewijns ende Janneken Boudewijns verk. aan Cornelis Camp. Bel. Lammert Willems, Jan Sijmons.

28. 3. 1674 Eers. Arien Jans Vinck Joncker bruidegom en Eeltien Crijnen bruid.

7. 11. 1674 Testament van Neeltien Sijmons x Bruijsten Ariense Beerebroek. Haar halve broeder en suster sijn: Joost en Lijsbeth Ariens Wildeman, haar broer is Jacob Sijmons wonende tot Sliedrecht.

14. 11. 1674 Bastiaen Jans met Aert Bastiaens ende Cuijnder Bastiaens zijn zonen met susteren met namen Anneken en Neeltien Bastiaens verkopen aan Mathijs Sightmans, won. te Geertruidenberg. Bel. Abram van der Dussen, Margritta Hestmans.

24. 9. 1674 Taxatie van de goederen van zal. Adriaen Staell. Bel. : Geelick Peeters van den Nieugiesen, Arien Claes van Leeuwarden, Cors. Antonis van Laer, weesk. van Crijn Sijmons, erfgen. van Eeltien Staell, erfgen. van Jan Claes van Benschop.

4. 1. 1675 Schout Reijer Aerts van der Eijck verkoopt aan zijn soon Wouter van der Eijck secr. van Mussen. Bel. : Jan Pr. Camp, erfgen. van Eduaert Staell.

16. 1. 1675 Jop Hermens Verschoor x Adriaentien Ariens Rijcken verkopen aan Willem, Arien, Jan ende Tontien, sijnde de voorkinderen van Adriaentien Ariens Rijcken ende Tonis Willems haren eersten man zal.

17. 1. 1675 Joris de Roij procurator van Hugo Holster secr. tot Almkerk als Emminckhoven als procurator van wijlen Arien Ariense Doloij verk. aan Cornelis van Brandwijck secr. van Eeten en Meeuwen. Bel. erfgen. van Jacob Willems, erfgen. van van Casteren.

17. 1. 1675 Joris de Roij procur. tot Dordrecht ende Hugo Holster secr. tot Almkerk als Emminckhoven, curators van de boedel van wijlen Arien Ariense Dolo.

Pleuntien Adriaens Dolo x Wouter de Visser ofte Wouter Dirxe Thoetheijs. Bel. : Joris Olifant en erfgen. van Jacob Willemsen.

17. 1. 1675 Wouter Dirck Thoetheijs x Pleuntien Ariens Dolo.

18. 1. 1675 Jan Pr. Remmen, erfgenamen van Andries van Gilst, Mons. Johan Tolincx. Bel. Sijmon Sijmons, en Willem Willems van Oversteegh.

28. 2. 1675 Crijn Hendrixe Camp verk. aan Matthijs Wouters. Bel. : Wouter Dirckx Thoetheijs, de erfgen. van Hr. van Casteren, Jan Meertens en Jan Petersen.

6. 3. 1675 Adriaen Cornelis Potter, erfgen. van Lucas Pr. Camp, Hendrik Hendrikse, erfgen. van Willem van de Weteringe verkopen aan Bartel Jans Hofmans schipper won. tot Capelle.

29. 3. 1675 Taxatie goederen van zal. Monsr. Willem van den Bos met soon Godefridus van den Bos, won. tot Gorinchem.

29. 4. 1675 Bastiaen Schalcken burger van Geertruidenberg ende Cornelis van Honswijck won. onder Muijlkerk voogden van de minderj. kinderen van Ariens Jans Schalken, verkopen aan Mons. Christoffel Verhoff borger van Breda. Bel. Johan Teulincx en Arien Jans Vinck.

29. 4. 1675 Bastiaen Schalcken en Corn. van Honswijck voogden van de kinderen van Arien Jans Schaleken verkopen aan Rijckaert Staell.

9. 5. 1675 Willem Jans Roubos verkoopt land aan Huijbert Hendrixe. Bel. Arien Samuals Potter, de wed. en erfgen. van Domine Vink.

10. 5. 1675 Adriaen van Benschop, notaris en procurator van Dordrecht verkoopt de nagelaten goederen van Cors. Antonis Roubos x Eeltien Staal zal. aan Jacob Jaspers. Belent: Arien Ariens Legganger, Mr. Adriaen Staell advocaat en Jan Corn. van Benschop.

10. 5. 1675 Verkoop door Adriaen van Benschop, notaris der nagelaten goederen van Cors. Antonis Roubos x Eeltien Stael zal. , aan Willem Staell. Belent: de Hr. Maerten Jacob van Axele.

4. 7. 1675 Peeterken Jans x Hendrik Ariens Hermens met Arien Arien Hendrikxen voegt van de voorn. Hendrik Hermans zijn kinderen. Schuldbekentenis aan Crijn Hendrixe Camp, Hendrik Hendrixe Camp en Jan Jans Roubos x Ariaentje Hendrixe Camp.

24. 9. 1675 Testament van Arien Jans Vink, ziek te bedde x Eeltien Crijnen.

6. 2. 1676 Lenaert van Benschop ende Crijn Hendrix Camp.

13. 2. 1676 Wouter Peeters van Dinteren verkoopt aan Wouter van der Eijk, secr. van Dussen. Bel. : de erfgenamen van Jan van Andel en het weeskint van Jacob Vercoij.

6. 3. 1676 Testament van Joost Willems Overstege. Erfgen. zijn: Lijsbeth Willems van Overstege zijn jongste suster, de dochter van Aert Bastiaens ‘t Kint met name Anneken Aerts en de dochter van Jan Bastiaens Koeckoeck met name Willemijnken Jans.

21. 4. 1676 Testament van Bruijsten Arense Beerenbroeck. Erfgenamen zijn: Anneken Cors.

van Tilborg dochter van Cors Wouters van Tilborch, Bruijsten Cors van Tilborgh en Anneken Arens sijn halve suster.

13. 5. 1676 Reijer Aerts van der Eijck, schout van Dussen als exploiteer van Jop Hermans Verschoor ende Anthonii Geerts Nieuwevaert, erfgen. van Peter Geertsen de Gast. Bel. : Sijmon Peeters de Gast, Corn. Jans van Nederveen wordt nieuw erfgenaam.

14. 5. 1676 Testament van Eers. Willem Gielenx Neesken Bastiaens. Melser Aerts de Bruijn is voogt en Jan Pr. Camp is de schoonvader van Willem Gielen.

1. 6. 1676 Johannis Claes Olifant geeft een schuldbek. aan Mathijs van Nispen. Bel. : Geelick Tonis van Oorschot, Wouter Dircx Thoetheijs, Bastiaen Ockeren, Vrouwe Cattenburch en Jacob Camp.

25. 5. 1676 Cornelis Buijrmans verkoopt aan Leenaert van Benschop.

12. 6. 1676 Schuldbekentenis van Crijn Hendrix Camp aan Monsr. Maurits Conincx, burger van Geertruidenberg. Bel. : Jacob Bastiaens Camp, Mons. Hoijbroech van Heusden en Vrouwe Cattenburch ten Bos.

14. 8. 1676 Jan Sijmons is bloetvoogt van het onmondige weeskint van Crijn Sijmonsx Lijntien Cornelis Buij zal. genaamd Sijmon Crijnen, schuldbek. aan Peeter Jans te Geertruidenberg

16. 9. 1676 Peeterken Jans ende Cornelis Arien Rijcken haar voegt ende Claes Hendrixe, Dielis Hendrixe ende Arien Hendrix ende Jan Pauwelsen van Schijndel als bloetvoogt en toesiender van Paulus Hendrix en Claes Hendrix, gebroeders en kinderen van Hendrik Ariens Hermans zal. Jan Pauwelen van Schijndel is broer van Peeterken Jans en komt van Sprang.

Boedelscheiding, bel. : Tonis Ariens, de wed. van Corn. Tonis Botermaeten, het weeskind van Jan Jans Roubos en Wouter Pr. van Dinteren.

16. 9. 1676 Arien Arien Hendriksen als bloetvoogt van onw. weesk. van Hendrik Ariens Hermans, verwekt bij Peeterken Jans, met namen, Willem Hendrix ende Peeterken Jans als moeder van voorn. kint met haar voegt Cor. Ariens Rijcken.

17. 10. 1676 Taxatie van goederen nagelaten door Herman van der Eijck, wonende te Sevenbergen. Geen nakomelingen.

1. 10. 1676 Cornelis Tonis Hollander en Eeuwout Dirx de Bruijn x Hendrixe Tonis Hollander kinderen van Antonii Hollander. Schuldbek. aan Hr. Johan van Wevelinckhoven. Bel. : Corst de Groot en Jan Tonis Verdoorn.

8. 10. 1676 Arien geerts Decker, ruijter onder de comp. van Hr. Ritmeester Noortwijck, verkoopt aan Margritta Jans Hoffmans. Bel. joffr. de Rover.

15. 10. 1676 Gogvaert de With notaris te Dordrecht heeft authorisatie voor boedel van Willem Joosten van Overstege. Verkoop aan Vrouwe Aleidt de Rovere, Vrouwe van Godtschalcxoort wonende tot Dordrecht.

15. 10. 1676 Monsr. Govaert de With notaris tot Dordrecht heeft authorisatie voor boedel van Willem Joosten van Overstege zal. Verkoop aan Heer van Wevelinchoven.

15. 10. 1676 Monsr. de With verkoopt aan Jan Pr. Camp medeschepen, bel. Monsr. van de Bos, Sr. Vinck, weeskinderen van Tonnis Willems zal.

22. 10. 1676 Geerit Pleunen de Bruijn, weduwn. van zal. Anneken Melsers ende Antoni Tonis Honswijk als bloetvoogt ende Melser Aerts de Bruijn als toesiender van de weeskinderen Ariaentje Everts en Lijsbeth lverts. Bel. de weesk. van Jan Antonis Everden, erfgen. van Heer Adr. Staell, Corn. Anthonis Everden x Ariaentje Geerits.

4. 5. 1676 Cornelis Jans van Nederveen verkoopt een huis aan Hendrik Jorissen. Bel. Schoet van der Eijck en Sijmon de Gast.

2. 10. 1676 Taxatie van de goederen nagelaten door Leentien Bastiaens Pellecaen. Bel. Geelick P. van Nieugiesen, Cornelis van Honswijck, de erfgenamen van Jan Claes van Benschop Arien Legganger, de wed. en erfgen. van Arien Pr. Stael en Arij Benschop.

15. 10. 1677 Rekening ende bewijs van Godert Pluenen de Bruijn voor de weeskinderen van Evert Tonis x Anneken Melsers zal. Ontvangen van Willem Corn. Legganger, Wouter Pr. , Jan Tonissen Antoni Geerts en Jan Jans van den Heeck. Uitgaven aan Pieter Staell, de griffier van de Heer van der Leek.

28. 1. 1678 Testament van Lammert Willem Miggiel x Anneken Ariens Camermans.

3. 2. 1678 Jan Jans Roubos den jongen met sijn vader Jan Jans Roubos, procurator van Jan van Herwaerden verkopen aan Jan Bruijens. Bel. Jan Paulusse, wed. van Heer Arien Hermans en Tonis Jans Roubos.

12. 2. 1678 Melser Pleunen de Bruijn ende Cornelis Cornelissen Verkoel als vader en voogt van zijn onm. weesk. verwekt bij Toontien Pleunen de Bruijn zal. Bel. de Wed. en erfgen. van Corn. Rijcken Govaert van Heijst.

28. 3. 1678 Pleuntien Jans Baes wed. van Cornelis Ariens Rijcken zal. met Dirck Jans haar voogt ende Arien Arien Rijcken als bloetvoogt ende Roeloff Jan Spirinck als toesiender van de onmondige weeskinderen met name Willem, Arien en Lijsbeth, voorkinderen van Cornelis Rijcken zal. ende de voorm. Arien Ariens Rijcken als bloetvoogt ende Dirck Jans Baes als toesiender van het nakint van Corn. Rijcken zal. bij de voorn. Pleuntien Jans Baes verwekt met name Jenneken. Bel. Arien Ariens Legganger, Jan Huijberts, Jan Geerts Lensfelt, de erfgenamen van Cuijnder Ariens Legganger, Kuijnder Bastiaens, Aert Cappeteijns en Lennaert Willem Miggielsen.

4. 5. 1678 De vader en regenten van het armenweeshuijs verkopen aan Jan Geerts Lensfelt, bel. Arien Ariens Legganger en de wed. Arien Jans Vink.

5. 5. 1678 Hendrick Jorissen van Urmont verkoopt een huis aan Anna Buijrmans, wed. van Leenaert van Benschop zal.

11. 5. 1678 Govaert van der Pijl x Adriaentje Jans vervangen Crijn Jans, Govaert van Boxel x Crijntien Jans, kinderen en erfgenamen van Jan Tonnis Everden, Toni Tonis van Honsewijk vervangende; Tonis Tonis van Honswijk sijn broeder ende als bloetvoogt van de onm. weesk. van Evert Antonius Everts. Huijbert Tonis als man en voogt van Heijltien Antonis van Honsewijk alle kinderen van Aegtien Tonis. Wouter Pr. van Dinteren x Anneken Lambert dochter van de voorm. Aeghti Tonnis, alle erfgen. van Cors Antonis Everts verkoop aan Melchior Aerts de Bruijn ende aan de kinderen van Jan Sijmons de jonge x Ariaantje Geertsen zal. , gewesen huijsfrouwe van voorschr. Corn. Tonis Everts.

11. 5. 1678. Melchior Aerts de Bruijn, Jan Sijmons de Jonge als vader en voogt van zijn onm. kind met name Sijmon Jans de Jonge en Bastiaentje Jans de Jonge ende Aert Jans de Jonge

mede soon van voorschr de Jong verk. land aan Hr. Balthasar van Wevelinchoven. Bel. de weeskinderen van Evert Antonissen zal.

7. 7. 1678 Jacob Aerts Vermeijs wonende te Babilonienbroek schuldbek. aan Corn. van Brantwijk secretaris tot Meeuwen. Bel. Jacob Schilt en Crijn Camp.

10. 10. 1678 Adriaen van den Elshout ende Geeraert Crillaerts, schepenen van Woudrichum Sr. Wilbort van Engelen. Jop Hermens Verschoor krijgt procuratie.

10. 10. 1678 Willem Gielen de Bruijn medeschepen, gesubstitueert sijnde van Jop Hermens Verschoor.

9. 12. 1678 Arien Antonis de Bodt geeft authorisatie aan Wouter van der Eijck, secrts.

4. 4. 1679. Peeter Antonis Botermaeten als bloetvoogt ende Niclaes Jacobs van Breda als toesiender van de vier onm. weesk. van zal. Cornelis Antonius Botermaeten x Aeletta Jacobs van Breda, met namen Sijcken, Jacomina, Mariken ende Tonis.

15. 5. 1679 Anna Bauyrmans, wed. van zal. Leenaert van Benschop verk. aan Wouter van der Eijck. Belent: Jan Tonis Verdoorn, Lambert Willem Miggielse.

Fol 145

Wij Antoni Pluenen van Crimpen, Jan Geerts Lensvelt, Jop Hermans Verschoor, heemraden vander Dussen Munsterkerck, doen cont dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn:

Sijs Bastiaens, weduwe van Jan Wouters Vinck, geassisteert met Crijn Handrixe Camp, haren gecoren vooght in desen ter eenre ende Handrick Jans Vinck voor hem selven ende als vooght van het weeskint van Arien Jans, verweckt bij Eeltien Crijnen als moeder de welcke mede compareerde; Jan Wouters van Dijck als vader en vooght van het weeskint verweckt bij Sijken Jans Vinck, sijne gewesene huijsvrouw ende Peeter Laurens als getrout hebbende Maijken Jans Vinck, allen kinderen van de voornoemde Jan Wouters Vinck zaliger en Lijsken Bastiaans ter andere sijde.
Ende hebben in minnen en vrintschappen geaccordeert met den voornoemde Lijsken Bastiaens, hare moeder, van goeden van haerlieder vaderlijcke besterf, te weeten dat de voornoemde Lijsken Bastiaens sal hebben ende behouden alsulcken erffelijcken, haeftelijcken ende meubele goederen, oock gout, silver, gemunt en ongemunt, tin coper ende alles wat hij Jan Wouters Vinck metter doot ontruijmt ende achtergelaten heeft, incomenden en uijtgaanden, schulden, geen vandien ter werelt uijtgezondert. Mits dat sij Lijsken Bastiaense daer voor aende voornoemde hare vier kinderen ofte kintskinderen sal uijtreijcken vrij sessendertigh ponden Vlaems sijnde ider vierenvijftigh gl., ider gld gereeckent tot xx grooten ofte xx stuijvers het stuck sonder meer. Welcke penningen betaelt sullen moeten werden betaelt (sic) als de erhuijscedulle, verschenensal wesen, hetgeen is St. Jacobsdach deses jaers 1679 ende eerder niet. Oirconden want dit voor ons hemeraden alsoo gepasseert is hebbende wij dese neffens de comapranten onderteeckent opten negenden junij 1679.
Antoni Pluenen van Crimpen, Jan Geeritssen Lensvelt, Jop Hermans Verschoor; ’t merck + van Lijsken Bastiaens; ’t merck … van Hendrick Jans Vinck; ’t merck x van Jan Wouters van Dijck; ’t merck van Peeter Laurens Mulder (NB: achternaam staat er boven niet bij); Cornelis Krijnen voor Eltije Krijnen seijn suster.
Ick ondergeschreven Jan Wouters van Dijck bekenne dese vierenvijftig gl van wegen mijn kint gecert te hebben mij …. Erfhuijscedule met noch seven gl ten ….. dat ick vande Camp? (òf comp) boven genoemde Lijken Bastiaens moss ? hebben. Actum datum ut supra. ’t Merck van Jan Wouters van Dijck.
Op huijden den 8e februari 1680 soo heeft Lijsken Bastiaens betaelt aen Joost Aerts Smit ver…  man ende vooght van Eeltien Crijnen de voorenstaande vierenvijfftigh gl. die voor uijtcoop van haer eerst man zaliger goet bij den voornoemde Lijsken Bastiaens waer belooft volgens het vorenstaende contract daert van gemaeckt. Actum datum ut supra. Joost Aertsen Smit. 9. 6. 1679

(In marge) :

8. 2. 1689 Sijsken Bastiaens betaelt aen Joost Aerts Smit x Eeltien Crijnen.

7. 6. 1679 Jonker Maerten Jacob van Axel sculdbek. aen Heer Pieter van Beek, rentmr. x juffr. Cornelia de Bruijn zal.

24. 6. 1679 Pieter Hendrix van Rottum x Adriaentien Everts ende Lijsbeth Everts geass. met Tonis Tonis van Honsewijck haar bloetvoogt. Haar ouders zijn Evert Antonius x Anneken Melsers zal. Belent: Crijn Jans, Hendrik Crijnen Camp, Cors. Boom, Balthasar van Wevelinckhoven, Tonis Groenenberg, Dingeman Bastiaens, Wed. van Jan Pr. Camp, Goijert Ariens van Boxel.

25. 8. 1679 Heer Philip Bollekens x joffr. Maria Govaerts zal. en hun kinderen met namen Cornelis, Goijert ende Catharina verkopen aan Heer Hendrik van Dussen.

15. 9. 1679 Dirck Spruijt heeft procuratie van juffr. Geertruijt Block wed. van zal. Francois van Brandelaer, koopman te Dordrecht, ten behoeve van Jacob van Brandelaer. Belent: erfgen. van Dijckgraeff Staell, kinderen van Willem Gielen zal, juffr. Cattenburg.

28. 2. 1680 Melchior Aerts de Bruijn ende Aert Jans de Jonge bloetvoogt van zijn onm. broeder en suster met namen Sijmon Jans en Bastiaentien Jans de Jonge. Vader v. de kinderen is Jan Sijmons de Jong,  Aert Lammerts x Ariaentjen zal. Bel: Willem Peeters van Dinteren, Jop Hermans Verschoor, de erfgen. van Jan Langerijs, Jan Tonis Verdoorn, de erfgen. van Jan van Andel, Hendrik van Gilst, Arien Corns. Camp, Tonis Roubos en de Baljuw Nispen.

28. 2. 1680 Aert Jans de Jonge ende Melchior Aerts de Bruijn als toesiender van de onm. weeskinderen van Jan Sijmons de Jonge x Maggelt Aerts de Bruijn met namen Sijmon Jans en Bastiaen Jans de Jong. Boedelscheiding. Belent: wed. van Tonis Willems, Leendert Peeters Remmen, Erfgen. van Hr. Adriaen Staell, Tonis Roubos, Jop Hermens Verschoor, Jan Pr. Camp wed. , Claes Heskens, Hendrik van Gilst, de erfgen. van Jan van Andel, de erfgen. van Corn. Egberts, Arien Claes van Leeuwarden en Jan Tonis Verdoorn.

7. 3. 1680 Corn. van Honsewijk voogt van de minderjarige kinderen van Arien Jans Schalken, verkoopt aan Cornelis Claes Bruijser. Belent: erfgen. van Corn. van Heijst, de wed. en erfgen. van Roelof van der Wiel, de wed. en erfgen. van Hendrik Jochmen Schoenmackers.

14. 4. 1680 Antoni Geerts Lievaert x Claesken Zachariassen ziek te bedde. Testament.

24. 4. 1680 Nanninch Cornelissen x Heijltien Baltus Roubos maken testament.

Belent: Lammert Willems, de wed. van Jan Pr. Camp, Hendrick Vinck, Hr. Jacob Brandelaer, de erfgen. van Jan Stael, Melchior de Bruijn, Arien Willems van Hofwegen, Neeltien Kuijnders, Jop Hermens Verschoor, de erfgen. van Tonis Botermaeten, Aert Jans de Jonge en Dingeman Peeters.

4. 5. 1680 Arien Claes van Leeuwaerden medeschepen schuldbek. aan Hendrik van Herlaer borger van Dordrecht. Bel. : de wed. van Adriaen P. Slaell, procureur Benschop.

11. 5. 1680 Evert Bastiaens verkoopt aan joffr. Sophia van Beveren vrouwe van Hardicvelt. Bel. . : de erfgen. van joffr. van Remmerswael.

8. 6. 1680 Arie Claes van Leeuwarden medeschepen schuldbek. aan Hendrik van Herlaer, borger van Dordrecht.

11. 6. 1680 Adriaen Hagoort procurator tot Dordrecht verkoopt uit boedel van Adrian van Benschop mede procureur tot Dordrecht aan Johan van Wevelinchoven. Belent: Geerit Pleunen de Bruin, de erfgen. van Jan van Wevelinchoven zal.

11. 6. 1680 Adrianus Hagoort, notaris en procureur tot Dordrecht voor Heer zal. Adriaen van Benschop verkoopt aan Mr. Govaert Pauwels administrateur van de weeskamer. Belent: Arien Claes van Leeuwarden, Corn. Jans de Bodt en Corst Jaspers.

Fol  167

Wij Antoin Pluenen (van Crimpen), Melchior Aert de Bruijn ende Arien Claes van Leeuwarden, heemraden van Dussen Munsterkerck, doen condt dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaentien Handrix Camp, weduwe wijlen Jan Jans Roubos den ouden zaliger ende Jan Jans Roubos den jongen soon vanden ouden Roubos, geassisteert met Willem ende Tonis Roubos sijn oomen en hebben in  minnen en vrienschappen met maelcanderen geaccoort wegen den jongen Roubos sijn vaderlijcken goederen ende dat in voegen en manieren gelijk hier naer beschreven staet, te weeten dat dat voornoemde Ariaentien Camp eens ende sonder meer sal uijtreijcken aen haren overleden mans soone hier voren genoemt, de somme van een hondert vijftich Car. guldens van xL grooten oft xx stuijver het stuck met noch twee gulden tien stuijvers voor sijn moeders besterf volgens accoord daer van gemaeckt met noch vier hemden, een hoet, een broeck ende cousen ende schoenen. Welcke voornoemde somme ende aen cleren hier vooren genoemt aen hem Roubos den jongen belooft te betalen den tweeden febrewarij 1681 en sal hij wel? … alles behouden soo lant, hant, huijs, hoff met appendentie en dependentie verder gout, silver, gemunt ende ongemunt, tin, coper, linnen ende wollen, geen vandien ter werelt uijtgesondert ende dat voor haer vrij eijgen goet ende sal alle incomende ende uijtgaende schulden mede comen tot prooffijt of last vande voornoemde weduwe. Ende in orconde want dit voor …s hem doenden alsoo gepasst is hebben wij desen ten register gestelt opten xvijen junij 1680.

In de kantlijn (vreselijk gekriebelt in het zelfde handschrift maar wel op een later tijdstip):

Compareert voor ons Arien Claes van Leewaerden ende Willem Gielen de Bruijn, schepenen van Dussen Munsterkerck, Jan Jans Roubos den jongen, geassisteert met Tonis Jan Roubos sijn oom, den welcken verclaerden ende bekenden van dit voornoemde contract ten vollen voldaen ende betaelt te sijn, den lesten penning metten eerstenende dat uijt handen van Adriaentien Hendrix Camp, weduwe van zaliger Jan Jans Roubos, sijn comparants vader ende beloofde dies aengaende niets meer te eijssen ofte pretendeeren. Actum bij ons schepenen de comparants  (niet geheel duidelijk)

Opten 5e feb. 1681.

De namen van de ondertekenaars van de akte en de kantlijnaantekening staan door elkaar:

Adriaen Claessen van Leewaerden (2x) ende Willem Gielen de Bruijn, Mellichijor Aertsen de Bruijn, Jan Janssen Roubos (2x). 2 onleesbare namen. Mij present secretaris W. van Eijck

T Santenvoort, t Santvoort bos?

6. 8. 1680 Testament van Jan Remmekens x Anneken Ariens.

2. 11. 1680 (akte doorgehaald) Arien Claes van Leeuwarden schuldbek. aan joffr. Sophia van Beveren.

4. 11. 1680 Arien Claes van Leeuwarden verkoopt aan joffr. Sophia van Beveren. bel. : de erfgenamen van Arien Pr. Staell en Mr. Geeraert Pauwels.

16. 1. 1681 Taxatie van de goederen van za. joffr. Isabella van Nercassel te Gorcum.

24. 1. 1681 Margritta Heskens verk. aan juffr. Maria van den Hout, wed. van monsr. Cornelis van Gilst zal. Belent: de erfgen. van Jan Pr. Camp en Monsr. de Rover.

Fol 174r

26. 4. 1681 Pleuntien Jans Baes x Willem Jans Kivits secretaris van Babiloniënbroek ende voogt Dirck Jans Baes als toesiender van het weeskind van Cornelis Ariens Rijcken met namen Jenneken Corn. Rijcken, schuldbekentenis aan Lammert Willem Miggiels, Cornelis Jans van Nederveen.

Fol 175v

26. 4. 1681 Willem Corn. ende Arien Corn. Rijcken ende Hendrik Maes x Lijsbeth Corn. Rijcken alle kinderen van Cornelis Ariens Rijcken zal. verkopen aan Pleuntien Jans Baes ende haer kind verwekt bij de voorn. Corn. Rijcken met namen Jenneken Corn. Rijcken Belent: Lammert Willem Miggiels.

Fol 176v

26. 4. 1681 Dirck Jans Baes en Jan Jans Baes, Willem Jans Kivits secretaris van Babiloniënbroek x Pleuntien Jans Baes, Arien Aertse Cappetijn x Cruijntien Jans Baes, Tonis Ariens Visser x Leentien Jans Baes, alle kinderen van Jan Leenders Baes x Sijcken Ariens Legganger zal. verkopen aan Arien Ariens Legganger. Belent: Jan Huijberts, Jan Geerts Lensfelt, wed. en erfgen. van Cuijnder, Ariens Legganger.

18. 6. 1681 Testament van Melchior Aerts de Bruijn x Aeltien Melsen van Gijsel.

20. 6. 1681 Wouter van der Eijck verkoopt aan Jacob van Giesen. Belent Jan Leendert van Benschop.

20. 6. 1681 Jacob van Giesen verkoopt aan Willem Willems van Overstege, belent: Aert Bastiaens Kint, Lammert Willems en Lammert Peeters.

20. 6. 1681 Willem Willems van Overstege schuldbekentenis aan Covert de With notaris te Dordrecht over land, aangekomen van Jacob van Giesen. Belent: Aert Bastiaens Kint, Lammert Willems en Lammert Peters.

. . 9. 1681 Melsen Aerts de Bruijn procuratie van Ariaenten Ariens, wed. van zal. Jacob Stoffelse van Breda, verkoopt aan het Gasthuijs der stad Geertruijdenberg. Belent: Lammert Willems, Cuijnder Bastiaent ‘t Kint.

2. 10. 1681 Claes Corn. Buijser, voogt van de onmondige weeskinderen van zijn broer zal. Cornelis Buijser x Huijbertien Willems, Jan Buijser met Melser de Bruijn haar voogt verkopen aan Willem Jans Bon. Belent: Vrouwe van Middach, erfgen. van Cornelis van Heijst, wed. en erfgen. van Roelof van der Wiel, wed. en erfgen. van Hendrik Jochemen Schoenmacker.

9. 2. 1682 Taxatie der goederen van zal. Heer Meerten Jacob van Axele Heer van Dussen.

12. 2. 1682 Taxatie van goederen nagelaten door Cornelis van Wevelichoven, zonder erfgenamen.

28. 3. 1682 Hugo Holster procuratie van Hr. Jacob Paets, cappeteijn der stad Leijden verkoopt aan Pleuntien Ariens de Doloij, wed. van Wouter Dircx Thoetheijs. Belent: de erfgenamen van Laurens Crijnen en de wed. van Tijs Wouters de Wilde.