Selecteer een pagina

Fol. 1r
Op huijden den xxviije januarij xvc Lxxx so heeft ingeset te coop Pleuntken Peetersdr weduwe Gherit Janss Dolck.

Fol. 1r
Op huijden den vijffden dach februarij xvc Lxxx so heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Peeter Aertss Paep, derffgenamen van Tonis Janss de Leeu.

Toegevoegd: Jenneken weduwe Tonis Janss de Leu is voldaen door Peter Aertss.
De erffgenamen van Jenneken weduwe Tonis de Leeu sijn voldaen, 1585
Cornelis Adriaenss Leeu is voldaen, 24-2-1570 [???, is mogelijk 1590].

Fol. 1v
Op huijden den xxve mert xvc Lxxx compareerden Hanrick Willemss Mauthaen ende gaff over met eender vrijer giften soo recht is Peeter Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 2r
Op huijden den xve meij xvc Lxxx compareerden Roeloff Janss ende heeft over gegeven met eenen verlije Laureijs Peterss van Tilburch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 2v
Op huijden den xxxje meij xvc Lxxx compareerden Wouter Janss Gielen als vader ende voocht van Eerken Woutersdr ende heeft over gegeven met eenen verlije so recht is Arien Huijbertss Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 3r
Op huijden den xxxje meij anno xvc Lxxx compareerden Arien Huijbertss Back ende Jan henricxss van Vlijmen ende ga over met eender vrijer giften so recht is Adriaen van Clootwijck Arienss.

Fol. 3r
Op huijden den vierden dach junij anno xvc Lxxx compareerden Arien Thoniss ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Ghelden Thoniss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 3v
Op huijden den sesten dach junij anno xvc Lxxx compareerden Crijn Henrixss mede namens sijn vier kijnderen verweckt bij Grietken Henrick Peetersdr ende gaff over met eender vrijer giften Anna Wouters weduwe Anthonis Geritss Smit.

Fol. 3v
Eodem anno et die compareerden Crijn Henrixss voorss ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Anna Wouters voorss.

Fol. 4r
Eodem anno et die compareerden Crijn Henrixss mede namens sijn vier kijnderen verweckt bij Grietken Henrick Peetersdr ende gaff over met eender vrijer giften Anna Wouters voorss.

Fol. 4r
Op huijden den ixe junij anno xvc Lxxx compareerden Jan Janss Wever ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Jan Meliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 4v
Op huijden den ixe junij anno xvc Lxxx compareerden Melis Corneliss. Secretaris tot Raemsdonck ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Jan Janss Wever.

Fol. 4v
Op huijden den xe junij anno xvc Lxxx compareerden Corstiaen Ariaenss den Ouden mede vervangende Philips Ariaenss den Ouden, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Jan Meliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 5r
Op huijden den xxe dach junij anno xvc tachtentich compareerden Adriaen Vos Claessen ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Gerit Jacopssen van Haeghen Oert?. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Adriaen Vos namens Claes Adriaenss Vos, broeder, is voldaen.

Fol. 5v
Op huijden den xxxje julij anno xvc Lxxx compareerden Peeter Peeterss Vos heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Jan Janss vanden Werck ter cause van een cromsteven schuijt.

Fol. 6r
Opten xxixe augusti anno xvc Lxxx compareerden Henrick Willemss Mauthaen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so recht is Anneke Willemsdr, sijne suster.

Fol. 6r
Desen ve septembris anno xvc Lxxx compareerden Dierck weduwe Jasper Ariens van Cuijck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Dirck Ariaens de Romer.

Fol. 6v
Op huijden viije octobris anno xvc Lxxx compareerden Jan Willemss Vuechts als vaeder sijn kijnderen verweckt bij Peeterken Aertsdr ende gaff over met een verlije so recht is Wouterken Jan Janss Leproesdr. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 7r
Op huijden xe octobris anno xvc Lxxx compareerden Jan Mathijss van Waelwijck ende Ariaentken Lemmesdr? ende hebben overgegeven met eender vrijer giften so recht is Handrick Janss.

Fol. 7r
Op huijden xe octobris anno xvc Lxxx compareerden Jan Gherit Sijmonss ende gaff over met eender vrijer ghijften so recht is Aert Merceliss. Betaald wordt via een wilkeur van Jopken Tonisdr.

Fol. 7v
Op huijden xxe octobris anno xvc Lxxx compareerden Lambrecht Lambrechtss als voocht vande kijnderen van huijbert Arienss Moets ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Dingen Willemsdr weduwe Huijbert Ariaen Moets. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 8r
Op huijden vije november anno xvc Lxxx compareerden Lambert Lambertss ende heeft over gegeven met een verlije so recht is Peeter Aertss Paep.

Fol. 8r
Op huijden xve novembris anno xvc Lxxx compareerden Dingeman Mertenss als voocht vande kijnderen van Jacop Mertens met die weduwe van Jacop, met Jan Willemss ende Jan Aertss Rommen als toesienders ende gaven over Wouter Lauriss. Betaald wordt via twee wilkeuren. 1: Dingeman Mertens als voocht van het kijnt van Jacop bij Anneken Ariens. 2: Jacop de weduwe van Jacop Mertens

Toegevoegd: 1: Handrick Willemss Mauthaen is voldaen. Peterken Arien Janss Dollicks weu is voldaen. Willem Sn??ken is voldaen. 2: Joost Segerss is voldaen. Joost Segerss x Jacop Mertens weeu draagt de wilkeur over aan Anneken Korst Schapen weu, 1684.

Fol. 9r
Op huijden xxvje december anno xvc Lxxx compareerden Willem Corneliss ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Ariaenken Cornelisdr, sijn suster.

Fol. 9v
Op huijden xxvje december anno xvc Lxxx compareerden Ghijsbert Claess als voocht Anna Wouters weduwe Anthonis Gheritss Smit, sijnder moeder, ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Dirck Janss Kn???, ??? tot Delft.

Fol. 9v
Op huijden xvje januarij anno xvc Lxxxj compareerden Tonis Peeterss alias Slimmen ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Cornelis Arienss.

Fol. 10r
Desen xvje januarij anno xvc Lxxxj compareerden Cornelis Ariaenss mede namens Bastaiaen Arienss, sijnen broeder, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so recht is Tonis Peeterss alias Slimmen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 10v
Desen xvje januarij anno xvc Lxxxj compareerden Huijbert Henricxss ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Arien Lambertss.

Fol. 10v
Desen xvje januarij anno xvc Lxxxj compareerden Dirck Corneliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Dinghen Willemsdr.

Toegevoegd: Willem Cornelis ende Aentken Cornelis zijn voldaan door Joost Claessen als voocht vande kijnderen van Dirck Corneliss en in 1683 door Anna ??? weu.

Fol. 11r
Desen xvje januarij anno xvc Lxxxj compareerden Mariken Henricxss vander Maes ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Arien Huijbrecht Dircss.

Fol. 11r
Desen xvije januarij anno xvc Lxxxj compareerden Peeetr Janss Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn de weduwe van Cornelis Arienss Backer ende Jan Aerden als voocht vande kijnderen van Cornelis met raet ende consent van Jenneken Beckers, grootmoeder vande kijnderen.

Toegevoegd: Jan Arienss Grootemas is voldaan, 1681. Ariaen Jacopss als voocht vande kijnderen van neltken Ormans is voldaan, 24-7-1594.

Fol. 11v
Desen xxvije januarij anno xvc Lxxxj compareerden Corstiaen Arienss den Ouden ende gaff over met eenne verlijen so recht is Bastiaen Arienss Noodt??? ende Jan Ariens Roothals. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Corst is voldaen door de erffgenamen van Dinghe Willemss, 1683. Hij is voldaen door Willem Corneliss, 18-5-1584. Philips den ouden is voldaen door de weeskijnderen van Sebastiaen Arienss, 14-1-1596. Philips is voldaen door jan Ruttens namens Jan Adriaenss Roothals, 13-3-1592.
Ariaen Jacopss namens Juffrou van Raitingen is voldaen door Willem Corneliss van wegen Corstiaen den ouden, 18-5-1684. Philips Adriaenss den ouden is voldaen door Peter Aertss als voocht van lijs Couwenberchs? Weeskijnderen, 11-1595.

Fol. 12v
Erffdeelinghe aengebrocht door schout ende hemraders tot Schrevelduijn Cappel tusschen Adriaen Lambertss, Peeter Lambertss ende Anneken Lambertssdr belangende die achtergelaten goederen van Hendrick Lambertss ende Ariaenken Lambertsdr onder den anderen halff broeders ende susters, desen xxviije januarij anno xvc Lxxxj

Adriaen is een geheel broeder van Henrick
Peeter en Anneken hebben Ariaenken als geheel suster. Hun moeder was Pleuntken Peeters

Fol. 13v
Desen xxxe januarij anno xvc ende tachentich [?] compareerden Jan Henricxss Roelen van Schravenmoer ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Michiel Arien Conincx mede tot Schravenmoer woonende.

Fol. 13v
Eodem anno et die compareerden Gerit Franss mede namens Anthonis Franss, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Hendrick Laureijss.

Fol. 14r
Desen xxxe januarij anno xvc Lxxxj compareerden Crijn Henrixss mede namens sijne vier kijnderen verweckt bij Geritken Henrick Peetersdr, Huijbert Henrixss ende Gerit Toniss Smit ende gaven over tot behoeff van Dirck van Clootwijck.

Fol. 14r los vel
Op huijden desen 23e julij 1582 compareerden Willem Lambertss namens Cornelis Geritss van Nispen, tot Dordrecht, procuratie Dordrecht 1-3-1582 ende gaff over met een verlij Jan Huijben ende Peeter Anthoniss Paep, beijde woonachtich tot Waspijck, ende Goijert Jacopss, woonachtich tot Cappel.

Fol. 14r
Op huijden den xvje februarij anno xvc Lxxxj compareerden Corstiaen Arienss den ouden ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so recht is Sebastiaen Arienss Maet. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Philips den ouden is voldaen, 14-11-1596. Willemken Sebastiaenss weu heeft de wilcuer tot haeren last genomen.

Fol. 14v
Op huijden den xxvije februarij anno xvc Lxxxj compareerden Adriaen Lambertss ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Dierck Arienss de Romer x Appolonia Peetersdr ende Peeter Lambertss ende Anneken Lambertsdr, half broeder ende suster.

Fol. 15r
Op huijden den xxvije februarij anno xvc Lxxxj compareerden Dierck Arienss de Romer x Appolonia Peetersdr, Peeter Lambertss mede namens Anneken Lambertsdr, sijnder suster, ende gaven over met eender vrijer giften so recht is Adriaen Lambertss.

Fol. 15r
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Peeterss ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Gherwijn Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 15v
Op huijden den xe aprilis anno xvc Lxxxj compareerden Neelken Peeter Oermansdr weduwe Cornelis Arienss Becker ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Arien Jacop Dirxss. Betaald wordt via een wilkeur. 2x

Toegevoegd: Jan Arien Grootermans is voldaen, 1583.

Fol. 16r, los vel
Adriaen Claess Vos is voldaen door Gherit Jacobss.

Fol. 16v
Op huijden den xe aprilis anno xvc Lxxxj compareerden Gheman Sijmonss als voocht van de kijnderen Cornelis Gheminss ende Peeterken Wouters weduwe van Wouter Ghemanss met Vijverken Wouters, haer dochter, ende gaven over met eenen verlije so recht is Corstiaen Arienss den Ouden. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 16v, losse vellen
Geman Sijmons is voldaen door Peter Woe?. Geman Sijmonss is voldaen door Peter Pertigh/Porten

Fol. 17r
Op huijden den xxiiije aprilis 1581 compareerden Aert Ghemanss mede namens broeders ende susters en nemans Lijsbet Janss Tuijten?, Anthonis Corneliss mede namens Willem ende Peeter, sijnen broeders, Lenaert Corneliss mede namens Jan Huijben, sijnen swager, ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Adriaenss Maech hun deel van de erfenis van Willemken Tonisdr.

Fol. 17r
Op huijden den xxiiije aprilis anno xvc Lxxxj compareerden Bastiaen Arienss Maet ende heeft over gegeven met eenen verlije so als recht is Gerit Franssen Janss.

Fol. 17v
Op huijden den xxiiije aprilis anno xvc Lxxxj compareerden Peeterken Wouters ende Vijverken Wouters, haer dochter, ende gaven over met eender vrijer giften so recht is Handrick Peeterss.

Fol. 17v
Erffdeelinge aengebrocht tusschen de erffgenamen van Anneken Aerdt geldens voerde helft van haerder moeders sijde, voer schout ende hemraders op huijden den xxviije aprilis anno 1581.

Inden irsten so is Adriaen Segherss als voocht van Wouter van Bommels weeskijnt geloet ….
Nu is Truijcken Mertensdr geloot ….
Nu so is Melis Corneliss ende Wouter Geritss de Roij, sijn swaeger, geloot ….

Fol. 18v
Op huijden den 6e junij anno xvc Lxxxj compareerden Aert Peeterss ??? van Loon mede namens Peeter Ariaenss den Biercuijper cum suis, procuratie Breda, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Jacopss.

Fol. 18v, los vel
Jan Adriaenss is voldaen door Jan Ruttenss, 14-1-1586.

Fol. 19r
Op huijden desen viije meij anno xvc Lxxxj compareerden Willem Peeters van Ammeroijen x Peeterken Jansdr ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Gerit Janssen, haeren broeder.

Fol. 19r
Op huijden desen viije meij anno xvc Lxxxj compareerden Adriaen Lambertss ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Jan Janss vanden Werck. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 20r
Op huijden desen xije meij anno xvc Lxxxj compareerden Wouter Janss Dielen mede namens derffgenamen van Peeter Schouten ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Willem Jacopss.

Fol. 20r
Op huijden desen xije meij anno xvc Lxxxj compareerden Frans Tonis Stammen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Lijsken weduwe Tonis Toniss Paep ende Jan Toniss Paep als voocht vande kijnderen Tonis.

Toegevoegd: Jan Adriaenss Leu is voldaen, mei 1602. Jan bekent namens Mariken Franssen dat de wilcuer geheel voldaen is.
Fol. 20v
Adriaen Vos Claess heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Jacop Jan Thoniss ende Margriet Jan Thonisdr.

Fol. 21r
Op huijden desen viije dach meij anno xvc Lxxxj compareerden compareerden Wouter Janss Dielen mede namens derffgenamen van Peeter Schouten ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Willem Jacopss.

Fol. 21r
Desen ve junij anno xvc Lxxxj compareerden Cornelis Toniss Smit ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Lijsken Tonis Huijbertssweu ende derffgenamen van Tonis Huijbertss: Reijn Dieliss kinderen bij Anna Huijbert Heijn Maesdr, Dirck Huijbertss ende Gerit Wouterss van Bommel mede namens Arien Segherss ende Dirck Huijbertss voorss.

Fol. 21r, los vel
Jan Adriaenss Leu als voocht van de kijnderen van Anthonis Toniss Paep is voldaen door Anna Woutersdr weduwe Thonis Gerit Smit, 2-8-1584.

Fol. 21v
Desen ve junij anno xvc Lxxxj compareerden die bovengenoemde weduwe ende erffgenamen van Tonis Huijbertss ende geven over met eender vrijer giften so als recht is Lambert Lambertss als voocht van Huijbert Arienss Moets kinderen ende Dingen Willemsdr weduwe Huijbert Arienss Moets.

Fol. 21v
Eodem anno et die compareerden Lambert lambertss ende die bovengeschreven weduwe inder vueghen als boven ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Jan Peeterss x Tonisken Baeijen Haeghen Peeterss weduwe ende hun kinderen.

Fol. 21v
Eodem anno et die compareerden Jan Peeterss voorss mede namens de kinderen van Baeijen Haeghen Peeterss ende Sijken weduwe Ghijsbert Baeijenss ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Aerdt Peeterss Paep.

Fol. 22r
Op huijden desen ve junij anno xvc Lxxxj compareerden Gheman Sijmonss namens Anna Sijmons, sijn moeder, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peeter Peeterss Vos. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Geeman Sijmonss is voldaen door Cornelis Peeterss Vos , 25-1-1589.

Fol. 22v
Op huijden desen xje septembris anno xvc Lxxxj compareerden Peeter Peeterss Vos mede namens Aenken Goossensdr, schoonsuster, ende gaff over met eenen verlije so als recht is Joostken Cornelisdr. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 23r
Voor de gerechten van Dordrecht compareerden Cornelis van Schaerlaecken Ghijsbrechtss als voocht van Peeter Ghijsbrechtss, sijnen broeder, ende machticht Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, ende meester Mathijs, secr tot Waspijck, omme te transporteren tbv Adriaen Michielss ende Adriaen Corneliss, beijde wonende tot Schravenmoer, 19-1-1581

Fol. 23r
Op huijden desen ixe octobris anno xvc Lxxxj compareerden Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, ende mr Mathijs, secretaris tot Waspijck, procuratie Dordrecht 19-1-1581, ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Michielss ende Adriaen Corneliss, beijde wonende tot Schravenmoer.

Fol. 23v
Op huijden desen sesten januarij anno xvc Lxxxj compareerden Emanuel vander Burch x Josina van Schaerlaecken, poorter tot delft, ende heeft gemachticht Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, Dirck Romers, mr Mathijs Otgens, secr tot Waspijck, Peeter Jans van mechelen, secr tot Schravenmoer, ? Willem ? chirurgijn vande ??? ??? mede tot Schravenmoer, Adriaen Corneliss Pharo omme te transporteren tbv is Adriaen Michielss ende Adriaen Corneliss, beijde wonende tot Schravenmoer.

Fol. 24r
Op huijden desen ixe octobris anno xvc Lxxxj compareerden ende mr Mathijs, secretaris tot Waspijck, ende Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, namens Emanuel vander Burch , procuratie Delft 6-1-1581, ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Corneliss ende Adriaen Michielss, beijde wonende tot Schravenmoer.

Fol. 24r
Op huijden desen ixe octobris anno xvc Lxxxj compareerden Janneken Peetersdr ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan hanrixss.

Fol. 24r
Eodem anno et die compareerden Eeltken Arien Wouters weduwe ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Hanrick Laureijss.

Fol. 24v
Op huijden desen ixe octobris anno xvc Lxxxj compareerden Peeter Adriaen Hanrixss namens Peeter Jan Engbrechtss ende Mariken Huijbrechs de Bontsdr, sijn huijsvrouw ende namens Hilleken Huijbrechs de Bontdr, hun suster, Peeter Corneliss? van Oosterhout sijn huijsfrou voorde welcke sij hem sterckmaeckende ende vervangende, procuratie Breda 23-7, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Jacopss.

Fol. 24v
Eodem anno et die compareerden Lambert Lambertss als voocht van Huijbert Ariaenss Moets erffgenamen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Dirck Corneliss, Jan Janss vanden Werck ende Gelden Thoniss.

Fol. 25r
Op huijden desen ixe octobris anno xvc Lxxxj compareerden Thonis Corneliss mede namens Peeter ende Willem Corneliss, sijne broeders, ende gaff over met een verlije so als recht is Jan Peeterss Paep.

Fol. 25r
Op huijden desen xvje octobris anno xvc Lxxxj compareerden derffgenamen van Pauwels Gheerwijnss, Gherwijn Pauwelss, Lambert Pauwelss ende Govert? van den Heuvel x Mariken Pauwelss ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Beatris Thonisdr weduwe Staes Gheerwijnss met haer kinderen.

Fol. 25v
Eodem anno et die compareerden de voorss erffgeanmen ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is de voorss weduwe met haer kinderen.

Fol. 25v
Eodem anno et die compareerden de voorss erffgeanmen ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is de voorss weduwe met haer kinderen.

Fol. 25v
Op huijden desen xvije octobris anno xvc Lxxxj compareerden Mariken Jansdr namens haer kijnderen verweckt bij Willem Fesen za ende gaff over met een verlije so als recht is Anna Woutersdr weduwe Anthonis Geritss Smit.

Fol. 26r
Op huijden desen xxiije octobris anno xvc Lxxxj compareerden Gherit Jacopss van Hooghaert ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Gelden Anthoniss. Betaald wordt via een wilkeur. De wilkeur wordt getransporteert tbv Lambert Dirckss Schaep, 7-6-1682.

Eodem anno et die compareerden Gelden Thoniss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Gerit Jacopss.

Fol. 26v
Op huijden desen vje novembris anno xvc Lxxxj compareerden Korst Goijert Driess ende heeft over gegeven met een verlije so recht is Gherit Jacopss een stuk delle gemeen met Jopken Tonisdr weduwe Gerit Govertss.

Fol. 27r
Eodem anno et die compareerden Anthonis Toniss Stoffelen mede namens dander erffgenamen van Anthonis Stoffelen, sijnen vaeder, ter eenre ende Adriaenken Govertsdr weduwe Anthonis Stoffelen transporteerden Arien Peeterss sone van Aenken Goijerts voorss.

Fol. 27r
Op huijden desen xije novembris anno xvc Lxxxj compareerden Neelken Oerman weduwe Cornelis Arienss Backer met Jenneken Beckers, haere schoenmoeder, met Arien Jacopss, haeren swaeger, ende in presentie van Peeter Corneliss, haeren soen, ende met consent van Jan Aerden als voocht ende oom vande kijnderen van Cornelis Arienss. Zij neemt haer vijff kinderen aen.

Fol. 27v
Op huijden desen xxvije novembris anno xvc Lxxxj compareerden Segher Joosten ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn derffgenamen van Jochim Gheerwijnss.

Fol. 28r
Op huijden desen iiije novembris anno xvc Lxxxj compareerden Robbrecht van Grevenbroeck ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Bastiaenss.

Fol. 28r
Op huijden desen xxxe decembris anno xvc Lxxxj compareerden Anna Woutersdr weduwe Anthonis Geritss Smit ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Thoniss tot Drongelen ende Tonis Janss als voochden van de weduwe ende erffgenamen van Frans Tonis Stammen.

Toegevoegd: Lijsken Toniss Papen is voldaen, 16-9-1582. Jan Anthonis Stammen ende die weduwe van Frans Toniss zijn voldaen, 1582. Mariken weduwe Frans Tonis Stammen is voldaen. Jan Ariaenss Leeuis voldaen door Ghijsbert Claess, 2-8-1584.

Fol. 28v
Op huijden desen ije januarij 1582 compareerden Anna Woutersdr weduwe Anthonis Geritss Smit ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Janss alias Prins.

Fol. 29r
Op huijden desen 15e januarij anno 1582 compareerden Willem Lambertss tot Waspijck ende gaff over met eenen verlije so als recht is Arien bastiaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Frans Janss x weduwe van Willem Lambertss is voldaen.

Fol. 29v
Op huijden desen 15e januarij anno 1582 compareerden Handrick Michielss Stockman ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Willem Lambertss tot Waspijck.

Fol. 30r
Op huijden desen 16e januarij anno 1582 compareerden Wouterken Jansdr ende gaff over met eenen verlije so als recht is Anna Woutersdr weduwe Anthonis Geritss Smit.

Fol. 30r
Op huijden desen 2e januarij anno 1582 compareerden Anna Woutersdr ende gaff over met eenen verlije so als recht is Jan Janss Prins.

Fol. 30v
Op huijden desen 29e januarij 1582 compareerden Joachim Janss Paep ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Our? Lenert Adraienss, coster tot Cappel een delle zoals Jan Peeterss Paep, sijnen vader, beseten heeft.

Fol. 30v
Copie
Anno xvc den viije februarij sijn metten anderen overcomen in houwelijckse voorwaerden Aerdt Peeterss Paep ende Lijsken Cornelisdr in presentie van Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, ende Peeter Aertss Paep, sijnen soenes ende Jan Peeterss Paep, sijnen broeder, ende Dirck Arienss Romer . Lijsbet Cornelis de Wagemaker heeft een voorsoen: Aert Geritss, woonende tot Tilburch.

Fol. 31ar
Op huijden desen xje februarij 1582 compareerden Peterken Dircxsdr weduwe Goijert Aertss alias Netter ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Ariaen Ghijsbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 31ar
Op huijden desen xvje februarij 1582 so heeft Arien Segherss als voocht van Gerit Wouterss van Bommel sijn reckeninghe gedaen int bijwesen van naeste vrienden: Dirck Huijbertss, Melis Corneliss ende meer andere.

Fol. 31av
Op huijden desen xiiije februarij 1582 compareerden Lenaert Corneliss namens Wouter Jan Witten alias Wouter Heijs, Ariaentken Jan Wittensdr met Arien de Hoogh als voocht, Peeter van Dam x Neelken Jan Wittensdr, procuratie G’Berghe, 11-12-1581 , ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Ariaen Adriaenss Maech. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peeter van Dam, Wouter Jans de Wit alias Heijs ende Ariaentken Jan de Witsdr zijn voldaen door Arien Arienss, 27-2-1582.

Fol. 31br
Op huijden desen ixe februarij 1582 compareerden mr Lenaert Arienss, custer tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peeterken Lenaert, sijn dochter.

Fol. 31br
Eodem anno et die compareerden den voorss mr Lenaert ende heeft gecassert doot ende te niet gemaeckt ende wederroept mits desen allen maeckagien, testamentelijcke dispositie ofte anders.

Fol. 31bv
Op huijden desen 24e februarij 1582 compareerden Ghijsbert Geritss mede namens sijn kijnderen verweckt bij Lijsken hendrick Peetersdr ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Anna Woutersdr.

Fol. 31bv
Eodem anno et die compareerden Anthonis Toniss Stoffelen mede namens alle erffgenamen van Anthonis Stoffelen ende Aentken Goijertsdr weduwe Anthonis Stoffelen ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Anna Woutersdr.

Fol. 32r
Op huijden desen xije meert 1582 compareerden Wouter Lauriss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peeter Lauriss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Ghericken weduwe Peter Lauriss heeft betaald, 1-5-1583. Peeter Janss x Geriken Jacops is voldaan.

Fol. 32v
Copie
Op huijden desen xiiije meert anno 1582 compareerden Lambert Dircxss ende Dirck Adriaenss Romer als kerckmrs. Zij stellen dit contract op wegens afwezigheid van de secretaris.

Fol. 32v
Op huijden den viije december xvc Lxxxj so hebben Lambert Dircxss ende Dirck Adriaenss Romer als kerckmrs affgereckent met Dierck Joosten van IJsendoren.

Fol. 33r
Op huijden desen xiije meert anno xvc Lxxxij compareerden Cornelis Ariaenss Seeuwen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen die weduwe ende erffgenamen van Aert Peeterss Paep.

Toegevoegd: Peeter Aertss is voldaan, 1584. Lijsken is voldaan, 1584. Meerten Dirckx is voldaan. Jan Rutenss cum suis is voldaan. Wouter Adriaenss Roothals is voldaan.

Fol. 33v
Op huijden desen 26e meert anno 1582 compareerden Huijbert Lenertss ende gaff over met eenen verlije so als recht is Frans Thoniss.

Fol. 33v
Copie
Ick Jopken Tonisdr kenne ende lijde mits dese voor mij ende mijnen naecomelingen dat ic betalen ende geven doe Ploechsken tot Tilburch. Corst Goijerts geloeft Jopken schadeloos te houden.

Fol. 33v
Op huijden desen 27e meert anno 1582 compareerden Andries Dircxss ende Mariken Jansdr huijsfrou was van Adriaen Jastiaenss ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Jan Janss vanden Werck ter cause van een cromsteven schuijt.

Fol. 34r
Copie
Ick Jenneken Willemsdr weduwe Anthonis Dircxss kenne ende lijde mits desen voer mij ende mijnen naecomelingen te betaelen de waterbrieff zoals Lenerts Aertss die verleden heeft ter cause van een platbeckschip.

Fol. 34v
Op huijden desen vije aprilis anno xvc Lxxxij compareerden Anthonis Toniss Stoffelen mede namens, met mede gemachtigde mr Mathijs Otkens, de weduwe [Aentken] ende erffgenamen van Anthonis Stoffelen , procuratie Cappel op datum voorss, ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Lambert Dircxss Schaep. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 24-10-1582 transporteert Tonis Toniss Stoffelen een deel van de wilkeur aen Handrick Michielss Stockman tbv Frans Lambertss van Hoighenmeert.

Fol. 35r
Op huijden desen xe aprilis anno 1582 compareerden Hendrick Michielss Stockman, schout inde Vrijhoeven, ende Quirijn Govaertss ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is de weduwe ende erffgenamen van Anthonis Stoffelen

Fol. 35r
Eodem anno et die compareerden Anthonis Toniss Stoffelen mede namens, met mede gemachtigde mr Mathijs Otkens, de weduwe ende erffgenamen van Anthonis Stoffelen , procuratie Cappel 7-4-1582, ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Lambert Dircxss ende Dirck Arienss Romer, kerckmeesters , Dierck van Clootwijck Adriaenss, HGeestmr.

Fol. 35v
Op huijden desen 23e aprilis anno 1582 so sijn derffgenamen van Mariken Hendrick Gemansdr veraccordeert: Geman Sijmonss mede als voocht van de kinderen van Cornelis Gemanss, Vijverken Wouterss met haer adjunct Peeterken Wouters teghen Jan Ariaenss Roothals x Mariken, haeren oom. Betaald wordt nog via een wilkeur.

Toegevoegd: Geman Sijmonss ende Geriken Sijmonss, sijnen suster zijn voldaan door Lijsbet Crooneburch weduwe Jan Ariaenss Roothals, 1-3-87.

Fol. 36r
Op huijden desen 7e meij 1582 compareerden Jopken Tonisdr weduwe Gerit Goijertss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Gerit Jacopss van Haghenoert. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 36r, los vel
Ick Cornelis Geritss van Nispen is voldaan door Gerit Toniss Smit, 20-11-1593.

Fol. 36v
Eodem anno et die compareerden mr Willem Philipss namens Willem Oom Thielemanss, heer van Papendrecht, procuratie Dordrecht 17-3-1582, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Michiel Jacopss, wonende tot Schravenmoer.

Fol. 36v
Ariaen de Roij, schout tot Cappel is voldaan door Wouter Willemss tbv Peeterken Jan de Brauwers weduwe, 18-12-66.

Fol. 37r
Erffedeelinge aengebrocht voer schout hemraeders tusschen die weduwe wijlen Arien Henrixss Timmer voer haer selven ende Ariaen Willemss, Aert Willemss ende Gherit Willemss als voerkinderen verweckt bij Willem Geritss saliger met Tonis Henrixss Timmer als oom ende gerechte voocht vande achtergalaten weeskinderen van Arien Henrixss, sijnen broeder als nakinder, opten xxiije meij anno 1582.

Fol. 37v
Op huijden desen 25e meij anno 1582 compareerden Lambert Willemss de Hooch ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so als recht isPeeter Arienss Venninck.

Fol. 37v
Op huijden desen 30e meij 1582 compareerden Joncfrou Agnes van Ratinghen weduwe Carles Lixshals met Dirck Arienss Romer als voocht ende gaff over met eenen verlije so als recht is Adriaen Adriaenss van Berghen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 38r
Op huijden desen 31e meij xvc Lxxxij compareerden Joncfrou Agnes van Ratinghen weduwe Carles Lixshals met Dirck Arienss Romer als voocht ende heeft over gegeven met eenen verlije so als recht is Chaerle Brasmius Lichshals, haer behouden schoensoen.

Fol. 38r
Eodem anno et die compareerden Joncfrou Agnes van Ratinghen weduwe Charle Lixshals met Dirck Arienss Romer als voocht ende gaff over met eenen vrijen verlije so als recht is Bastiaen Arienss Maet. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Ariaen Jacopss (een aantal keren namens Agnes, daarna zonder vermelding van Agnes) is voldaen door Sebastiaen en later door Dirck Janss.

Fol. 39r
Anna xvc Lxxxij den xvje aprilis so sijn Gheerwijn Janss Heijnen ende Hilleken Woutersdr metten andere overcomen. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.
Hilleken heeft een voorkint bij Gherit Adriaenss.

Fol. 39v
Op huijden desen xje junij anno 1582 compareerden Mr Willem Philipss namens Reijnier Berck, wonende Prestervelt? boven Emmerich, ende namens Dierck Berck, Jan Berck, Hendrick Henrixss x Anna Berx ende Wessel van Berck x Mintguria Berx, alle wonende int lant van Cleeff, sijne broeders ende swaegers. Allen erffgenamen van Reijnier Berck, hun vaeder, procuratie Dordrecht 8-6-1582, ende gaff over met een vrij gift so als recht is Adriaen Michiel Jacopss, wonende tot Schravenmoer.

Fol. 39v
Op huijden desen 26e junij anno 1582 compareerden Jan Aertss Stammen ende gaff over met eenen verlije so als recht is Gherit Thoniss Smit. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis Geritss is voldaen, 26-8-88.

Fol. 40r
Op huijden desen 27e junij anno 1582 compareerden die weduwe van Dirck Corneliss ende Joost Claess namens Gherit Corneliss, sijnen broeder, als voocht van de weeskinderen van Dirck Corneliss met Peeter Peterss Vos den jonghen als toesiender ende gaven over met een vrir gift Lambert Dirxss ende Jan Aertss Rommen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 40v
Eodem anno et die compareerden Jan Aertss Stammen ende Jan Adriaenss Leeu heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen de erffgenamen van Dirck Corneliss.

Fol. 40v
Op huijden desen 27e junij anno 1582 compareerden Peeter Peterss Vos den jonghen ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen de erffgenamen van Dirck Corneliss.

Fol. 41r
Op huijden desen 28e junij anno 1582 compareerden Handrick Arienss Leempoel ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn de erffgenamen van Dirck Corneliss.

Fol. 41r
Op huijden desen 28e junij anno 1582 compareerden Arien Ariaenss Maech ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn de erffgenamen van Dirck Corneliss.

Toegevoegd: Anna Leempoelen ofte Dirck Corneliss weduwe is voldaan.

Fol. 41v
Op huijden desen 28e junij anno 1582 compareerden Peeter Peeterss Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn de erffgenamen van Dirck Corneliss.

Fol. 41v
Op huijden desen 28e junij anno 1582 compareerden Wouter Lauriss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn de erffgenamen van Dirck Corneliss.

Fol. 41v
Eodem anno et die compareerden Hendrick Frerixss ende Peeter Peeterss Vos ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn de erffgenamen van Dirck Corneliss.

Fol. 41v
Eodem anno et die compareerden Jan Ariens Grootermans ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Geriken Dirxsdr weduwe Handrick Janss met Ariaen Janss Vrochter als voocht vande kinderen van Handrick.

Toegevoegd: Jan Janss x Gericken Dircxs is voldaen.

Fol. 42r
Op huijden desen 2e julij anno 1582 compareerden Jan Ariaenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Peeter Peeterss Vos den jonghen.
Zijn vader is Peeter Peeterss Vos den ouden.

Fol. 42v
Op huijden desen 14e julij 1582 compareerden Willem Corneliss ende Aentken Cornelisdr ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Anna Woutersdr.

Fol. 42v
Op huijden desen 25e julij 1582 compareerden Adriaentken Cornelisdr ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Willem Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Ariaen Janss x Ariaentken Cornelisdr is voldaen.

Fol. 43r
Op huijden desen 21e julij 1582 compareerden Jeremias Minckeler x Mariken van Gurpsdr ende gaff over met eenen vrijen verlije so als recht is Gerit Jacopss van Haeghenoert.

Fol. 43r
Eodem anno et die compareerden Gerit Jacopss van Haeghenoert namens Peeter Hermanss, sijnen swaeger, ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Jeremias Minckeler

Fol. 43v
Op huijden desen 23e julij 1582 compareerden Willem Lambertss namens Cornelis Geritss van Nispen tot Dordrecht, procuratie Dordrecht 2-3-1582, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Huijben ende Peeter Anthoniss Paep, beijde wonende tot Waspijck, ende Goijert Jacopss, wonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 44v
Op huijden desen xije septembris 1582 compareerden bijden anderen Crijn Henrixss ende Hesken IJsebrantsdr ten huijse van Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, omme met god ende met eden ende toelatinghen der heijliger kercken te vereenighen inden echten houwelijckse staet.

Fol. 44v
Op huijden desen 8e septembris 1582 compareerden Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, namens Baertken Ariaensdr weduwe Joost Janss Cuijper, procuratie Dordrecht 12-6-1582, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Ariaenss Schep, woonachtich tot Waspijck, ende Matheus Anthoniss, woonachtich binnen Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Neelken Joosten is voldaan, 11-9-1583. Beertken, Bertken is later ook nog voldaan.

Fol. 45v
Op huijden desen 6e augusti 1582 compareerden Lambert Pauwelss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Arien Willemss Smit.
In de kantlijn: De erffgenamen van Ariaen Willemss bekennen dese rente bij jenneken Pauwels afgequiten ende gelost te wesen na 1595.

Fol. 45v
Op huijden desen 24e septembris 1582 compareerden Joost Claessen als voocht ende toesiender vande weeskinderen van Dirck Corneliss ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so als recht is Anna Aertsdr weduwe Dirck Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Belending: Hendrick ende Peeter Ariaenss Leempoel.

Fol. 46r
Op huijden desen viiije octobris 1582 compareerden Arien Seghers namens de weduwe van Clement Ariaenss vande Langstraet ende heeft versocht gift ende eijgendomme te hhebben van een acker.

Fol. 46v
Eodem anno et die compareerden Arien Seghers namens de weduwe van Clement Ariaenss vande Langstraet ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Franss Toniss.

Fol. 47r
Eodem anno et die compareerden Frans Toniss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Handrick Michielss Decker. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Niclaes Adriaenss de Wit x Geertruijt Adriaensdr wed Frans Anthoniss is voldaan, 11-4-1592.

Fol. 47r
Op huijden desen 8e octobris 1582 compareerden Jan Jacopss ende heeft over gegeven met een vrij gift so als recht is Ghijsbert Corneliss. Op 28-2-1582 wordt de gift gecasseert, doot ende te niet gedaen.

Fol. 47v
Op huijden desen ixe octobris 1582 compareerden Jan Jacopss ende Heijlken Jansdr, sijne huijsfrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: Het jonckste meijsken, Heijlkenen voorss kint. Het oudtse meijsken.

Toegevoegd: Jacop Thoniss is voldaen na aflijvichheijt van sijne soon Jan.

Fol. 47v
Op huijden desen viije octobris 1582 compareerden Aert Jan Reijnertss, Adriaen Jan Reijnertss ende Ghijsbert Geritss x Heijlken Jan Reijniersdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften so als recht is Wouter Lauriss. Zij gaven ook over mede namens de erffgenamen van Grietken Jan Mertenss huijsfrou.

Fol. 48v
Op huijden desen xviije octobris 1582 compareerden Jan Janss vande Werck ende heeft aengenomen sijne vier kijnderen verweckt bij Neelken jansdr int bijwesen van Huijbert Janss van Gammeren, sijnen swaeger ende voocht vande kinderen.

In de kantlijn: op 20-8-1812 zijn Corstiaen Janss ende Anna Jansdr voldaen door hun vader Jan Janss. Op 28-8-1612 is ook Jacop Janss voldaen.

Op huijden desen xviije octobris 1582 compareerden Jan Meuss ende Cornelis Huijben, beijde woonachtich tot Loon, ende gaven over met een vrij verlij tbv Peeter Toniss de Meijer, woonachtich tot Schravenmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis Huijbertss mede namens de erffgenamen van Jan Meuss is voldaen door Jacop Peeterss Meijer ende Marcelis Adriaenss Cluijters. Adriaen Peeterss Mijer moet nog betalen, 14-3-1594 (voldaen in october). 2 losse vellen als quitantie aanwezig.

Fol. 49r
Op huijden desen 29e octobris 1582 compareerden Ariaen Janss Cuijsten x Aartken Jansdr ende gaff over met een vrij verlij Handrick Janss Vos op Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Aentken x Adriaen Janss Cuijsten is voldaen, 27-2-1594

Fol. 49r, los vel
Frans Janss is voldaen door Adriaen Sebastiaenss.

Fol. 49v
Op huijden desen xxe novembris 1582 compareerden Jan Ariaenss Leeu namens Jan Thoniss Paep, woonachtich tot Huesden, als voocht van de kinderen van Tonis Toniss Paep, sijnen broeder, procuratie Huesden 31-10-1582, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Rutten. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 50r
Eodem anno et die compareerden Jan Ariaenss Leeu inder qualite als voren ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Michiel Pauwelss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 50v
Op huijden desen 28e novembris 1582 compareerden Gerit Jacopss van Haghenoert ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Ariaenss Cremer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 51r
Op huijden desen iije decembris 1582 compareerden Arien Jacopss, woonachtich tot Sprangh, namens Adraian van Ratinghen met Joncheer van Rodenburch als voocht, Joncheer van Herwijnen, wonende tot Montfoort x Angnees van Ratinghen ende Heijlwich van Ratinghen, wonende tot Utrecht, allen erffgenamen van Angnees van Ratinghen, hun moije, weduwe Caerele Lixshals, procuratie Utrecht 13-11-1582, ende gaff over Anna Peetersdr, wonende tot Schravenmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 52r
Eodem anno et die compareerden Arien jacopss namens de erffgenamen van Angnees van Ratinghen, hun moije, weduwe Caerele Lixshals ende gaff over Jan Peeter Toniss, wonende tot Schravenmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 52v

Op huijden desen iiije decembris 1582 compareerden Lambert Pauwelss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Dirck Ariaenss Romer. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Met consent van Jenneken Joosten is dese wilcuer gedoot, in presentie van Gerwijn Pauwelss, haeren soen. Lambert is ook een soen van haer.

Fol. 53r
Op huijden desen vje decembris 1582 compareerden Aert Geritss vander Schaer ende gaff over met een vrij verlij so als recht is Lijsken Cornelis Wagemaeckers, sijn moeder.

Fol. 53r
Op huijden desen vje decembris 1582 compareerden Jan Janss vanden Werck ende Cuijngert Janss ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn de weu ende erffgenamen van Aert Lenaertss.

Toegevoegd: Lenaert Aertss is voldaen, 1584. Lenaertss [?] ende Jan Franss zijn voldaen.

Fol. 53r los vel
Op viije novembris xvc Lxxxiij soo hebben de gerechten van Cappel gevisiteert uut den versoecke? van Willem Corneliss als broeder met ock sommige vande naeste vrienden van wijlen Peeter Corneliss welcken Peeter Corneliss, nu zaliger, is doot gestocken van eenen Adriaen huijbertss Bac, alsoo van hooren seggen, welcken Adriaen Huijbertss den selven peeter Corneliss za heeft gegeven eenen swaren steeck in zijn borst ende noch daeren en boven zijne kele aff heeft gestoken soe dat die doot daer na is gevolcht.

Fol. 54v
Erffdeelinge aengebrocht tusschen die weduwe ende derffgenamen van Jan Dirckss Rijsbergen.

Inden iersten so sij die weduwe ende Peeter Jan Dirckss Rijsberghen geloot ….
Nu so is geloot Jan Deniss Haen x Anneken Jan Rijsberghendr.

Fol. 53v
Op huijden desen 21e septembris 1582 compareerden die weduwe van Jan Dirckss Rijsberghen ende Peeter Janss Rijsberghen, haeren soen, ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Lambert Eeuwitss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 54v
Op huijden desen 25e decembris 1582 so sijn voer ons gecomen Adriaen Michielss vervangende Gherit Arienss van Grevenbroeck x Elken Michiel Geldensdr, Adriaen Michielss Molengraaf mede namens Willem Adriaenss, Mercelis Adriaenss ende Peeter Corneliss, sijne swagers, als mans ende mombers respective van Lijnken, Mariken ende Geritken Michiel Geldensdrs. Susters van Adriaen Molegraaf, Jan Henrixss Praser mede namens de kinderen van Anthonis Henrixss, sijnen broeder, Wouter Aertss x Aenken Henrixdr, Henrick Geldenss mede namens sijne broeders ende susters, Adriaen Adriaenss Oirman mede namens Anthonis Willemss, sijnen swager x Henrixken Adriaensdr, suster van Adriaen Oirman, ende Cornelis Joosten Besten? ende transporteren Henrick Verheijen Henrixss, hun alder neve, hen deel van de eerfenis van Anneken Aert Geldensdr ende Aert Geldenss, haer vader.

Fol. 55r
Op huijden desen 4e januarij 1583 compareerden Gheerwijn Pauwelss ende gaff over met een vrij gift Lambert Dircxss Schaep. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 55v
Op huijden desen 17e januarij 1583 compareerden Lambert Geldens in Besoijen ende bekenden voldaen te sijn van Gemen Gemanss erffgenamen ende Cornelis Arienss.

Fol. 56r
Op huijden desen 24e januarij 1583 compareerden Dierck Arienss de Bie ende Willem Dirxss van Weert alias Crijsman ende gaven over met een verlij so als recht is Wouter Lauriss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Dirck Dirckss weu is voldaen, 1590. Lijs Jacopsdr is voldaen, 1591.

Fol. 56v
Op huijden desen xxxje januarij 1583 so heeft aengenomen Anneken Tonis Paepdr, van
Jan Ariaenss Leeu als voocht van de kinderen van Tonis Toniss Paep, het jonghste kint: Lijntken.

Fol. 56v
Eodem anno et die so heeft Jan Ariaenss Leu als voocht voorss aengenomen Korst Thoniss Papen, sone Tonis Toniss Papen sa.

Fol. 57r
Op huijden desen 8e februarij 1583 compareerden Gherit Jacopss van Haeghenoert ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peeter Anthoniss, onse richter. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 57v
Op huijden desen 26e februarij 1583 compareerden Joost Janss van Campen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Dirck van Clootwijck sijn deel vande erfenis van Jan Tonis Dirckss, sijnen vader.

Fol. 57v
Op huijden desen 6e meert 1583 compareerden Willem Peeterss Dielen x Peeterken ende Gherit Janss ende hebben over gegeven met eender vrijer giften so als recht is Jan Mathijssen een stuk grond haer aengecomen van Lauris Arienss, haeren oom. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Gherit Janss belooft sijn swager Willem Peeterss costeloos te houden.

Fol. 58r
Eodem anno et die compareerden Jan Hendrixssen van Vlijmen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so als recht is Jan Mathijssen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 58r, los vel
Ick Berten Adriaens ben voldaen door Jan Adriaenss Schep.

Fol. 58r, los vel
Berthen Ariaens is voldaen door ??? Ariaens.

Fol. 58r, los vel
Ick Arien Jacopss namens de erffgenamen ben voldaen door Jacop Peterss ende Ariaen Peterss, 27-9-1602.

Fol. 58v
Op huijden desen 7e meert 1583 is er vonnis gewesen tusschen die weduwe van Baijen Haghen Peterss ter eenre ende Handrick Geritss met het erffgh van Aert Peeterss Paep ter andere sijden betreffende een wilkeur uit 1575.

Fol. 58v
Copie
Aert Peeterss Paep ende Handrick Geritss als gesworenen des Dorps van Cappel heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Baeijen Haghen Peeterss.

Toegevoegd: Anthonisken Baijens transporteert de rentebrief tbv de HGeest, 8-1-1599.

Fol. 59r
Op huijden desen 8e meert 1583 compareerden Jan Mathijssen als voocht vande kinderen van Frans Ariaenss ende Aelitken Franssdr ende gaven over met een vrij gift so als recht is Lambert Dircxss ende Dirck Arienss Romer als kerckmeesters van Cappel.

Fol. 59v
Op huijden desen 25e aprilis 1583 compareerden Ariaen Huijbertss Back ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Janss vanden Werck ter cause van een cromsteven schuijt.

Fol. 59v
Op huijden desen 30e aprilis 1583 compareerden Sebastiaen Arienss namens Jan Janss Visser, wonende tot Siericksee, x de dochter van Jan Janss Canter , procuratie dient binnen 14 dagen aanwezig te sijn, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Anna Woutersdr weduwe Anthonis Geritss Smit.

Fol. 60r
Op huijden desen 22e meij 1583 heeft Tonis Arienss Jonckblat van Besoijen aengenomen van Lenert Aertss ende Arien Segherss als bestevader ende vrienden van het jongste kint van Aert Lenertss sa.

Fol. 60r
Compareerden Cornelis Geeritsz van Nispen ende heeft over overgeven met een verlije so recht is Adriaen Aertsz, clerq tot Loon, 31-5-1583. Betaald wordt via een wilkeur. Adriaen transporteert direct weer aan Wouter Laurisz.

Fol. 61v
Compareerden Christiaen den Alden Adriaensz mede namens Philips Adriaensz, sijn broeder, ende heeft over gegeven met een verlije so als recht is Jan Jansz Wever.

Fol. 61v
Eodem anno et die compareerden Jan Jansz Wever ende heeft getransporteert met een vrije ghijfte mr Anthonis Peetersz, pastor tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 62r
Op huijden desen 18e junij 1583 compareerden Claes Stevenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te weesen Jan Arienss Roch.

Fol. 62v
Op huijden desen ve julij 1583 compareerden Michiel Aertss sone wijlen Aert Michielss. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: zijn natuurlijke dochter bij Peeterken aen den Connes weduwe.

Fol. 62v
Op huijden desen ve julij 1583 compareerden Handrick Frerixss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Arien Huijbertss Back.

Toegevoegd: Janneken bastiaens weduwe Aen Back is voldaan, 1584.

Fol. 63r
Op huijden desen 23e julij 1583 compareerden Dirck Lambertss mede namens sijn kinderen verweckt bij IJken Lambertss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is mr Anthonis Peeterss, pastor tot Cappel, ende Dirck Arienss Romer.

Fol. 63r
Op huijden desen xxe augusti 1583 compareerden Anthonis Toniss Stoffelen mede als voocht van de erffgenamen van Dirck Toniss Stoffelen ende namens de kinderen Stoffel Tonisdr ende Aentken Goijertsdr weduwe Anthonis Stoffelen ende gaff over met een vrij gift so als recht is Crijn Henrixss.

Fol. 63v
Op huijden desen xxe augusti 1583 compareerden Adriaen Ghijsbertss x Heijlken Goijerts Mettersdr ende heeft over gegeven met een vrij gift so als recht is Cornelis Aertss.

Fol. 63v
Nederveen
Op huijden desen 2e septembris1583 compareerden Lambert Pauwelss ende gaff over met een vrij gift so als recht is ende het onvrij met een verlije tbv Jenneken Joosten, sijn moeder.

Fol. 64r
Op huijden desen 26e octobris1583 compareerden Jan Arienss Roch ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Adriaen Thoniss.

Toegevoegd: Jan Anthonis ende Gerit de Bosser zijn voldaan.

Fol. 64r
Op huijden desen 27e decembris1583 compareerden Adriaen Willem Geritss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen so als recht is Peeter Aertss Paep.

Fol. 64v
Op huijden desen 15e novembris1583 compareerden Anna Woutersdr weduwe Anthonis Geritss Smit ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Joosten. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 65r
Op huijden desen 2e decembris1583 compareerden Willem Corneliss Timmerman ende gaff over met een vrij gift Lammert Corneliss Timmerman, sijnen broeder.

Fol. 65v
Op huijden desen 12e decembris1583 compareerden Geriken Jacopsdr weduwe Peeter Lauwen ende heeft aengenomen haer kint verweckt bij Peeter Lauwen int bijwesen van Arien Joosten x Mariken Lauwen als voocht ende toesiender.

Fol. 65
Eodem anno et die compareerden Geriken Jacopsdr weduwe Peeter Lauwen ende Arien Joosten x Mariken Lauwen als voocht ende toesiender van het kint van Peeter Lauwen ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Ambrosis. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Geriken Jacopsdr x Peeter Janss Rommen is voldaen, 1584

Fol. 66r
Eodem anno et die compareerden Jan Willems ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen de weduwe ende erffgenamen van Peeter Lauwen.

Toegevoegd: Peeter Janss x Geriken Jacopsdr is voldaen, 1584

Fol. 66v
Op huijden desen 15e decembris1583 compareerden Goijert Joriss vanden Heuvel mede als vader ende voocht vande kinderen verweckt bij Mariken Pauwels met Gheerwijn Pauwelss als voocht vande kinderen ende gaven over met een vrij gift so als recht is Jan Aertss Rommen ende Lambert Meuss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Delen van de wilkeur wordt getransporteerd aan Adriaen Adriaenss maech ende Michiel Aertss.

Fol. 67v
Op huijden desen 21e januarij 1584 compareerden Willem Corneliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Adriaen Lambertss.

Fol. 68r
Op huijden desen 21e februarij 1584 compareerden Anna Woutersdr weduwe Anthonis Geritss Smit ende gaff over met een verlije so als recht is Peeter Arienss de Roij.

Toegevoegd: Peeter verwilkeurt in 1586.

Fol. 68r
Op huijden desen 22e februarij 1584 so is Anna Tonis Papendr gecompateert ende Jacopsken Jacopsdr ende Tonis Jacopss beijde erfgenamen van Beliken Tonisdr mits oock Jan Arienss de Leu als voocht van de erffgenamen van Tonis Toniss Papen ende sijn veraccordeert betreffende de erfenis van Lijntken Tonisdr, hun alder bestemoeder.

Fol. 68v
Op huijden desen 24e februarij 1584 compareerden Jan Ariens Grooterman x Neelken Peeter Oermans met sijn vrienden: Arien Jacopss ende Peeter Jacopss, beijde Sprabgh, ende Arien Jacop Dircxss met sijn huijsfrou als voocht vande kinderen van Cornelis Arienss Becker verweckt bij Nelken Oermans, Jacop Thoniss Braber met sijn huijsfrou, Dirck Ariaenss Romer, Haesken Huijgen ende meer anderen mede namens Peeter Arienss Becker ende sijn veraccordeert betreffende het sterfhuijs van Jan ende Neelken.

Fol. 68v
Den selffsten daghen voorschreven so heeft Jan Ariens Grooterman aengenomen sijn jonckste kint verweckt bij Nelken Oermans.

Fol. 69r
Op huijden desen 25e februarij 1584 compareerden Lambert Corneliss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te sijn Peeter van Clootwijck, schout G’Berghe.

Fol. 69v
Op huijden desen 5e meert 1584 compareerden Lambert Lambertss ende gaff over met een vrij gift so als recht is Gelden Thoniss.

Fol. 69v
Op huijden desen 6e meert 1584 compareerden Lambert Dirxss ende Jan Aertss Rommen ende gaff over met een vrij gift so als recht is Peeter Peeterss Vos den Jonghe. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Reinert Ariaenss is voldaen.

Fol. 70r
Op huijden desen 26e meert 1584 compareerden Dirck Huijbertss vander Maes ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Arien Jacop Dircxss als voocht vande kinderen van Neelken Peeter Oermansdr ende Jan Arienss Grootemans als vader vande achtergalten weeskint.

Fol. 70v
Eodem anno et die compareerden Arien Jacop Dircxss als voocht vande kinderen van Neelken Oermansdr ende Jan Arienss Grootermans als vader ende voocht van het weeskindt van Neeleken Oermans ende gaven over met een vrij gift so als recht is Corstiaen Adriaenss den Anden. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 71r
Op huijden desen 5?e aprilis 1584 compareerden Beatris Tonisdr weduwe Staes Gheerwijnss ende Adriaen Aertss Diedijnss x Dircksken Staessensr mede namens Gericken Staessendr ende geloeffden de eeffgenamen van Joachim Geerwijnss schadeloos te houden.

Fol. 71r
Op huijden desen 13e aprilis 1584 compareerden Wouter Geritss de Roij ende gaff over met een vrij gift so als recht is Ghijsbert Corneliss.

Fol. 71v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Ambrosius van Loon alias Bruijsten ende gaff over met een vrij gift so als recht is Peeter Ockerss Muelder.

Fol. 72r
Op huijden desen 14e aprilis 1584 compareerden Arien Jacop Dircxss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen de erffgenamen van Neelken Peeter oermansdr.

Toegevoegd: Peeter Corneliss Becker is voldaen. De weduwe van Peeter Corneliss ende Adriaen Cornelisdr namens haer man zijn voldaen.

Fol. 72r
Op huijden desen 15e aprilis 1584 compareerden Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, namens Willem Lambertss, schout tot Waspijck, procuratie Waspijck 16-4-1584 [?], ende gaff over met een verlije so als recht is Jan Tuenis Luer ende Tonis Arienss Crael.

Fol. 72v
Eodem anno et die compareerden Jan Tueniss Luer ende Anthonis Arienss Crael ende gaff over met een verlije so als recht is Mathijs Floren. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 73r
Ghijsbert Corneliss, out ontrent 33 jaer, ende Gielis Peeterss, out ontrent 30 jaer, hebben verclaert op versoecke van Neelken Geritsdr, dat Gommert Aertss sieck liggende doch kloeck genoeg van verstande al sijne goederen heeft gegeven aan Neelken, sijne huijsfrou.

Fol. 73v
Copie
Op huijden desen 14e novembris 1583 so heeft Huijbert Geritss gehuert van Arien Segherss ende Adriaen Ariaenss als HGeestmrs tot Cappel een stuk land in Nederveen.

Fol. 74r
Op huijden desen 25e januarij 1585 compareerden Cornelis Arien Jacopss ende Claes Joachims, beijde wonende tot Dongen, ende verclaren da een van de 2 gevonden paarden behoort aan Stoffel Peeterss van Dongen en het andere aan Wouter janss alias Pranner, wonende tot Schavenmoer.

Op huijden desen 20e meij 1585 compareerden Wouter Geritss de Roij ende gaff over met eenen verlije so als recht is Lijsken Dircx van Clootwijckdr weduwe Cornelis van Rosendael.

Fol. 74v
Op huijden desen 30e octobris 1584 compareerden Janneken Bastiaenen weduwe Ariaen Huijbertss Back ende met haer Adriaen Arien Henrixsz Back ende Lijsken backs haere schoonmoeder ende heeft aengenomen haere twee kinderen verweckt bij Ariaen Huijbertss Back.

Fol. 75r, los vel
Op huijden datum bekende Charles dela Ruijelle verhuert te hebben aen Cornelis Aertss van Cappel, Hendrick Janss van Cappel, Corst Wouterss vande Vrijhoeven ende Cornelis Peetersz Mick vuijt die Berckhaech.

Op datum zoe heeft Cornelis Aertss Anden namens Gheraert Janss Paep noch gehuert.

Lijst met inkomsten van de voorss percelen
Gerit Janss Paep
Cornelis Aertss, Handrick Janss ende Corst Princen
Corst Jan Sijmonss op Sprangh
Huijbert Baijenss
Jan Janss Schoenmaeker op Sprangh
Claes Hermanss

Op huijden datum bekennen Claes Jacop Peeterss, Jan Janss van Aert ende Wouter ??? gehuert te hebben van Charles dela Ruijelle.

Toegevoegd: Corst Jan Sijmonss, Huijbert Baijens ende Jan Janss hebben als vooren gehuert.

Volgt nog: Tafel deses boecks voorss (tot en met folio 74v)

FINIS TABULE