Selecteer een pagina

Folio 1r

Tonis Pieterss Vos ende Joost Aertss zijn veraccordeert van die rente die Joost Aertss op Tonis heeft, ende Joost Aertss daer voor opwinninghe aen Tonis Vossen goederen heeft gedaen voor hondert ses rijnsgl, daer hij nu gereet vijftich gulden op heeft betaelt. Ende die ander LVI gl sal Tonis betaelen tot bamis anno XVIc ende een. Ende indien hij als dan nijet en betaelt dat Joost zal blijven in sijnen recht zoo hij nu is. Ende dat hier mede te doot zal wesen die helft van eenen rentbrieff van XII gl tsiars met het achter wesen geschiet in presentie van Denis Janss, Dirck Dirckss, Jan Aertss, actu den 1 en mert 1602. Opten XIIII en decembris anno XVIc een heeft Tonis Vos betaelt XXIX gl X st op die LVI gl voorss in aldaer manieren als boven, mij present als secretaris,                                                                                                                    Leempoel.

Ao zo Heemraders: Wouter Janss Ameroijen

                                Adriaen Hendrickss Cuijper

                                Dierck de Bije Adriaenss

                                Jan Janss

                                Willem Jacop Toniss

                                Peter Toniss

Den paeij van Aert Joosten aen die weduwe van Pieter Joosten is betaelt het jaer 1603.

Folio 1v

Opten VIII en Julij anno 1602 heeft Gijsbert Janss geloost ende affgequeten aen handen Peeter Ariaen Gijben ende Jan Pieterss zijnen zone, een jaerlicxe rente van vijff ende dertich stuijvers tsiaers, met die hooft somme ende allen afterstellinge pachten die de selve heijsende waren op Gijsbert Janss geseet. Welcke rente Pieter Ariaen Gijben gehadt ende vercreghen heeft met Jenneken Peeter Nelen dochter zijn huijsvrouwe geweest is. Ende alsoo den brieff verongelijckt mocht wesen bij brandt ofte anders, soo brgeren, Peeter Ariaenss ende Jan Pieterss voorss dat mits desenden wilcoer int oude register zal doer gedaen ende gecasseert wordden, sonder haer daer eenichsins maer rechts antebehouden. Ende off hier namaels noch eenighe brieven ofte bescheijt aff bevonden wordde zal hier mede te doot ende te nijet wesen, alles zonder erch off list. Ende dese voorss persoonen bedancke haer daer aff van Gijsbert Janss te vollen betaelt te wesen. Actum als boven.

Folio 2r

Scheijdinghe ende deelinghe aengebracht bij Iken weduwe wijlen Lambrecht Meeuss tegens haeren kijnderen verweckt bij Lambrecht Meeuss, haeren overleden man, bij namen Eerit Lambertss, Aerdt Deniss als man zijns wijffs, Robbert Janss als man, ende voicht van Janneken Lambertss dgr, Eerit Lambertss vervangende Meeus Lambertss, ende Adriaen Lambertss sijn broeder.

Inden eersten zoo is IJcken weduwe voorss bedeelt opt die helft vant oude geseet met het vijfte gedeelte int voorss geseet te weten  in dander helft vanden voorss geseet dat gelegen is inden voorss ambacht van Sprange, daer aen die oost zijde naest bedeelt is Robbert Janss, den acker die gecomen is van Pieter Bastiaenss, ende aen die west zijde Pieter Jacopss erff met die timmeringe ende geboomten daer op staende, streckende vander neuwer straten zuijtwaers op totten Loonsen erff toe, met die lasten daer op staende.

Meeus Lambertss ende Ariaen Lambertss gebroeders zijn geloet ende bedeelt op dander helft vant voorss oude geseet mets voorwaerden dat IJken haere moeder in die helft behoudt het vijfte paert, haer aengecomen van Eerit Lambertss, mits dat zij daer vuijt sullen gelden tsamen een ijegelijck naer sijn groote die lasten daer op staende.

Eerit Lambertss is geloet ende bedeelt op eenen ackerlandts gelegen indie berck haege inden bedrijve van Sprange, daer aen doostzijde naest geerft is Joost Zegerss, ende aen die weest zijde Tonis Meeuss, streckende vander nijeuwer strate ten Loonsen erff toe, te weten dat Eerit die helft daer vanden acker van zijn moeder heeft, dat tegens die moeder heeft het vijfte part indie helft vant oude geseet. Ende Eerit zal tot zijnen laste houden die lasten daer op staende.

Folio 2v

Robbert Janss als man ende voicht zijnder huijsvrouwen is geloot ende bedeelt op eenen acker landts die gecomen is van Pieter Bastiaenss, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde ten naesten geerft is Jan de Cock, ende aen die west zijde IJken die moeder, met Meeus Lambertss, ende Ariaen Lambertss, ombedeelt met het oude geseet, streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe.

Aerdt Deniss heeft tot zijn lot ende gedeelte, tegens het erffgoet van dander loeten boven gescreven, een halff banck moers gelegen binnen die haerlijchijt van Loon, aen die moer grippel, in die bancke die Lambert Meeuss eertijts gecost heeft tegens Jan Janss, daer IJcken die moeder die ander helft aff vercoost heft.

Ende voorts allen anderen moeren die noch zijn, hebben zij tegens den anderen deelinghe gehouden, daer zij tesamen mede te vreden zijn.

Op welcke voorss deelinge, IJken moeder, Eerit Lambertss voor hem selven, ende mede staende voor Meeus Lambertss, Ariaen Lambertss, Aerdt Denijss, ende Robbert Janss, doen opten anderen gedeelten vertegen naden recht vanden lande. Ende geloven malcanderen offer noch yet meer op eenich vande looten warecheijt quame, dan zij na weten off anders schulten, dat zij dat malcander sullen helpen, vuijtdragen een yeder naer groote sijns goets. Actum den XXIX en Januarij sestien hondert.

Folio 3r

Dat voor ons comen is Jan Janss de Cort ende heeft op gedragen ende overgegeven met eenen verlije zoo recht is Ariaen Lauriss een geset landts met die huijsinge ende geboomte daer op staende, met allen zijn toebehooren, gelegen inden ambacht van Sprang, tusschen die erffenis van Tonis Janss aen die oostzijde, ende Jasper Ariaenss aen die weestzijde, streckende vande gemeijn strate zuijtwaerts op totten waterloop toe, zoo groot ende cleijn, als dat nu tertijt inden hoefslach gelegen is. Ende Jan Janss heeft gewilcoert ende geloost Ariaen Lauriss het voorss geset te vrijen ende te waren, ende allen commer ende callangien aff te doen te lant  recht. Behoudelijcken dat Ariaen  Lauriss daer ljaerlicx vuijt sal gelden sestien vaeten roggen pacht mate  ende eenen cappuijn, ende drie buskens, alle naer tinhouden ende vuijtwijsens den brieven ende bescheijt daer aff zijnde. Actum desen XXX en Januarij anno XVc XIVIi, heemraders Peeter Toniss, Ariaen Pieterss.

Jan Janss ende Ariaen Lauriss hebben gerekent dat dit geseet betaelt is opten lesten termijn nae, te weten LX gl die verschijnen zullen in Januarij 1602. Opten 22 Junij hebben Ariaen Lauriss ende Jan Janss bijden anderen geweest, ende hebben geseijt dat die voorss LX gl betaelt zijn, present Jan Ariaenss Leeu.

Folio 3v

Dat voor ons comen is Ariaen Lauriss voor hem, ende als man ende voicht van Margrietken zijns wijffs, ende die met hem staende ter eenre, ende Jan Willemss als voicht ende toesiender van Claes ende Cornelia onmondighe kijnderen. Ende Geriken ende Dingna nu ergo kijnderen, elck met haeren gecoeren voicht, alle vier nagelaten kijnderen van Cornelis Willemss Schilder, verweckt bij Margrietken voorss ter ander zijden, ende hebben voor recht aengebracht dat sij zijn geaccordeert in plaetse van scheijdinge ende delinge. Dat Ariaen Lauriss met zijn voorss huijsvrou, sellen hebben die voorss kijnder helft ende paert vant geseet, ende huijsinge daer op staende, dat zij sijn bewoenende , gelegen tusschen die erffenis van Ariaen Aertss, ende Merten Schouten kijnder aen doostzijde, ende Peeter Ariaenss Cuijper, ende Jan den Hollander aen die westzijde, streckende vander straten zuijtwaerts op, tot die brandackers toe. Daer Arien Lauriss, ende zijn huijsvrou vuijt ssellen gejden, ende tot haeren laste houden allen die renten, rogpacht, capuijnen, also als daer jaerlicx op staen, ende vuijt zijn gaende gheen vuijtgesondert. Alle naer tinhouden den brieven ende beschijt daer aff zijnde. Ende sollen daertoe noch hebben die voorss kijnder paert van huijsraet, beesten haer aenbestorven zijnde van haeren vader, voor welcke voorss goet Ariaen Lauriss die voorss kijnderen vuijt sal reijcken ende betaelen hondert ende twijntich rijnsgl vrijts gelts, tebetaelen teijnden die voorss vier jaeren nae datum van desen, elck kijndt een vierdepaert. Onder conditien off eenich van die voorss kijnder binnen die voorss vier jaeren hij listen, die sal Ariaen Lauriss dan haer vierde paert van die voorss penningen geven ende betaelen. Ende off eenighe van die voorss kijnderen binnen den voorss tijt sterven, dan zal

Folio 4r

dat kijnts gedeelte sterven op die ander voorss kijnderen. Ende het perseel ackerlants tot besoijen gelegen dat Margriet bij haere vader bij tijd van der voorss kijnder vader ten hijlick is gegeven. Ende die helft van ses gulden tsiaers die Lijntken Lambert Millincx jaerlicx is geldende, dat blijft onbedeelt voor Ariaen Lauriss ende zijn huijsvrou die een helft, ende die voorss kijnder dander helft. Mits dat Ariaen Lauriss den tijt dat hij ende sijn huijsvrou dat geseet lants gebruijcken sollen hebben, tot den tijt van het vuijtgaen van die vier voorss jaeren toe. Daer aff sollen betalen die contributie ende oncost, daer het lant voor ten onderpand staet, van renten ende pachten, ende die voorss kijnderen dan haer helft aen te verden. Ende is noch geconditioneert dat die voerss kijnderen sollen blijven onder tot geren ende gehoorsaemhijt van haer moeder ent schoonvader, ende haer vrijdom van haeren toeganck sollen houden bij haer moeder ende schoonvader, ende in haere huijse op te gaen ende logeren, het zij in sieckten, ermoe als in wellust, zonder de kijnderen versmathijt ofte resmijs aen te doen. Mets dat de kijnderen die goede luijden sollen moeghen gaen dienen, ende anders haere proffijt soecken ende doen, sonder daer omme van haer moeder ofte schoonvader ofte van haere huijse nijet gescheijden off verstorven te wesen, maer behouden haeren toeganck aen haer als voersijt is, op dat de voorss kijnderen gheen oorsaeck en hebben tegens taccort te seggen. Ende Ariaen Lauriss voor hem ende als man

Folio 4v

ende voicht van Margriet sus wijfs heeft gewilcoert ende geloost die voorss kijnderen die                         ende twijntich rijnsguldens ten voorss daeghe te betaelen ende voldoen zoo voersijt is. Ende het voorss contract nae te volgen, daer voor dat Ariaen Lauriss die voorss kijnder het voorss huijs ende geseet ende goet voor ten onderpande heeft geset, alles zonder fronde, erch ofte bedroch. Actum desen IIII en Octobris anno XVc XCVI int overstaen van Willem Heijmanss als Schout, ende Dierck Ariaenss de Bije, Jan Janss, Denis Janss als heemraders.

Claes Corneliss heeft hem voor zijn vierde paert bedanckt voor goeder betaelinghe te vollen betaelt te zijn, actum den XX en aprilis 1602. Ten weten zijn geheel aen paelt

Cornelia Cornelis dgr, Dingna Cornelis dgr ende Geertken Cornelis dochter bedancken haer van dit voorss accort te vollen betaelt ende voldaen te wesen.(Doorgestreept is: “Geertken Cornelis”)

Folio 5r

Opten IX en februarij anno sesthien hondert zijn voor ons, schout ende heemraders onder genomineert verschenen ten huijse van Anna Tonis Vendich dochter, weduwe van Joost Matijss, die welcke Anna voorss voor ons schout ende heemraders heeft geordonneert ende gemaect ende verclaert haer Testament ende vuijtersten wille in forma als hier naer volcht. Item sij testatrisse heeft gemaeckt ende geordonneert Gerit Willemss haeren zoone ende Aentken zijn huijsvrouwe, alle haeren goederen die zij testatrise nae haer doot achterlaten sal ende metter doot zal ontruijmen, beijde hare ende erfve. Zoo waer die gelegen zijn ofte bevonden sullen wordden, gheen vuijtgescheijden, die goederen haer beijden leefdaghe lanck in formen van tochten tebesitten ende te gebruijcken. Ende die goederen bij Gerit ende zijne huijsvrouwe voorss nijet te verallieneren, verhantplichten, vercoopen, noch beswaren dan het besit ende tgebruijck, ende vruchten daer afte gemeten haer leefdage lanck als voorss is. Het welck alle staet in toesicht vanden heer ende zijne officier van Sprange. Indertij wesende ende nae haerder beijder doot, dat dan die goederen sollen erffven ende besterven op haer beijder kijnderen, naden recht van zuijthollant. Ende alle hettghene voorss staet, heeft zij testatreure verclaert te wesen haeren vuijtersten wille, ende heeft gewilt het selfde naer haerden doot alsoo tego….schuden ende effecteren, ende van waerden gehouden zal wordden, nae manieren van Testament, heemraders Willem Jacopss, Handrick Anthoniss, Schout Willem Heijmanss.

Folio 5v. Dit is een leeg folio

Folio 6r

Scheijdinge ende deelinge aengebracht voor schout ende heemraders van Spranghe bijden kijnderen van Tomas Roeloffss ende Jenneken zijn huijsvrouwe.

Inden eersten is Dierck Thomass met Adriaen Thomass sijnen broeder bedeelt opt geseet op Sprang gelegen,daer aen die oostzijde naest geerft is Tonis Joosten Moelengraeff, ende aen die weest zijde Hendrick Pieterss met zijnen kijnderen, streckende vander ouwer straten noortwaerts op totten Besoijen erff toe zoe groot ende cleijn als tselve daer gelegen is, met die timmeringe ende geboomten daer op staen. Dit geseet is vrij.

Noch soo zijn dese twee gebroeders bedeelt op vier hondt lants gelegen in besoijen, over die oudestraet in een stuck landts gecomen van Tonisken Gerit Wouters dochter, onbedeelt met het weeskijnt van Lambert Dominicus met meer andere, daer aen die oost zijde naest geerft is Peeter Tack cum suis, ende aen die west zijde Joost Joostenss cum suis, streckende vander ouwer straten ten gantel toe

Noch zoo sijn dese voorss twee gebroeders gedeelt op een eijdeken saijlants gelegengelegen tot waelwijck, daer aen die ostzijde naest geerft ende gedeelt zijn Korstiaen Thomass ende Aerdt Tomass gebroeders, ende aen die weestzijde is naest geerft het weeskijnt van Lambert Dominicus, streckende van die meerhoogen aff zuijtdewaerts op totten merdijck toe, alsoo groot ende cleijn als het selfde perseel landts daer gelegen is. Dit voorss geseetken landts is vrij.

Folio 6v

Gerit Thomass is gelot ende bedeelt op een perseel hoijlandts geleghen in besoijen over die oude straet in een stuck lants onbedeelt met Dirck Toniss, daer aen die vestzijde naest geerft zijn Wouter Gijsbertss met Handrick Driess weu, ende Jacop Geritss kijnderen, ende aen die weestzijde is naest geerft die ……..hoeve, streckende vander ouwerstraten noortwarts op tot Robbrecht van Grevenbrock erff toe, alsoo groot ende cleijn als die kijnderen van haer ouders wegen daer inne gericht ende geerft zijn. Dit perseel landts is vrij.

Noch zoo is Gerit Thomass voerss bedeelt op een halff hont lants gelegen in besoijen over die oude straet, onbedeelt in drie hondt landts die gecomen sijn van Tonisken Gerit Wouters dochter, in een perseel landts gemeijn met het weeskijnt van Lambert Dominicus, daer aen die oostzijde naest geerft is Tonis Korstiaenss, ende aen die west zijde is naest geerft Dierck die Bie, streckende vander ouwerstraten aff noortwaerts, in zoo verde als dese voorss partijen dat aengecomen is van Gerit Wouter Gijben ende Jenneken Jan Michiels dgr zijne huijsvrou.

Noch zoo is Gerit Thomass voorss bedeelt opt vierde paert in een stuck landts gelegen in besoijen, groot int geheel ontrent XLVIII hont, voor Gerit Thomass portie ontrent twaelff hont min anderhalff vierdelhonts luttel min ofte meer gelegen after het geseet vandie erfgenamen van heer Jan van Kuijck, daer aen die oostzijde naest geerft zijn, Tonis Henrickss, Gerit Janss, ende Michiel Pieter Wouterss, met Dierck Dierckss, streckende vande wijnterdijck aff nortwaerts op totten gantel toe. Dit perseel is vrij.

Folio 7r

Jan Thomass ende Tonis Tomass zijn bedeelt opt geseet tot Waelwijck met huijs, timmeringe, ende geboomte daer op staende, daer aen die oost zijde beneffens geerft is binnen dijckx Adriaen Henrickss Cruijck, ende aen die west zijde is naest geerft binnen dijcx Willem Wenssen, streckende vander Heeren straten noortwaerts in tot die erffenisse vande weduwe ende kijnderen van Jan Dieliss molder, alsoo groot ende cleijn als het selfer goet aldaer gelegen is Opt voorss goet staen twee renten, elcke rente van drie guldentsiaers, die hooft somme van beijde die renten tot hondert gulden.

Noch zijn dese twee gebroeders bedeelt op een perseel seijlants, twee acker breet, daer den oostensen acker aff streckende is vandie eerste seijne aff, suijenwarts in tot Jacop Henrickss erffenamen erve toe, ende den westerssen acker is streckende van die eerste zijne aff zuijtwaerts op totten meerdijck toe, alsoo groot ende cleijn als het selffde aldaer gelegen is, daer aen die oostzijde naest geerft is het gasthuijs tot Waelwijck, ende aen die weestzijde is Korstiaen Thomass met Aert Thomass op bedeelt. Op dit voorss goet staet tot pachte twee mudde erff rogge.

Korstiaen Tomass ende Aerdt Tomass gebroeders zijn tsamen bedeelt op een perseel hoijlandts gelegen tot Waelwijck over den Hoijgraeff, daer aen die oost sijde naest geerft zijn die erfgenamen van Herman Geritss, rnde aen die westzijde zijn naest geerft die erfgenamen van Tomas Corneliss met Peter Joren Nelen, streckende vande Hoijgraeff aff noortwaerts in tot Tonis Francen.

Folio 7v

erve toe, groot ontrent twijntich hont ofte zoo groot ende cleijn alst voorss lant daer gelegen is, ende van haeren vader gebruijckt is geweest. Op dit voorss goet staet jaerlicx twaelff gulden.

Noch zoe zijn dese voerss gebroeders bedeelt op eenen acker gecomen sijnde van Claes Denis, gelegen after Willem Dominicus erve, streckende vanden eerste seijne suijtwaerts op totten Meerdijck toe, daer aen die ost sijde naest geerft zijn Denis den Raijmaker met Bernaert Toniss, ende aen die weest zijde zijn naest haerst Jan Driess, Ariaen Muelen met Gerit Schouten, alsoo groot ende cleijn als den selven acker daer gelegen is .Allen het ghene dat vuijt desen voorss acker gaende is, dat behouden dese twee gebroeders tot haeren laste, gelijch Thomas Ruelen, haerlieder vader dien met recht ingewonnen hadde.

Noch soo sijn dese twee voorss gebroeders bedeelt op eenen acker landts die gecomen is eertijts van Zeger Michielss, streckende van die eerste zeijn aff suijtwaerts op totten meerdijck toe, daer aen die oostzijde naest bedeelt zijn Jan Thomass en Tonis Thomass, ende aen die weestzijde zijn naest geerft die erfgenamen van Bastiaen Aertss soo groot ende cleijn als dien acker daer gelegen is. Desen acker is vrij.

Folio 8r

Noch soo zijn dese twee voerss gebroeders bedeelt op een perseel landts, streckende van Bastiaen Aertss erfgenamen erve aff suijtwaerts op tot die meerhogen toe, daer aen die westzijde naest geerft is Wouter Jacopss, alsoo groot ende cleijn als het voorss perseel landts daer gelegen is. Dit voorss perseel is vrij.

Noch soe sijn dese twee gebroeders voorss bedeelt op een perseel landts, streckende van Wouter Jacops erve aff suijtwaerts op tot die meerhogen toe, daer aen die weestsijde naest geerft sijn Claes die Haen, ende het weeskijnt van Lambert Dominicus, alsoo groot ende cleijn als het selve perseel lants aldaer gelegen is. Dit perseel lants is vrij.

Item off noch bevonden wordde datter op eenijge swaericheijt het zij renten ofte anders hoedanige die mochten wesen, anders dan hier voren op elck sijn lot gespecificeert ende verhaelt is, dat geloven dese voorss gebroeders gelijck malcander goet te doene op verbijntenisse van haerlieder gedeelte. Ende alle die afterstellinge pachten die nu tertijt verschenen zijn, ende alle andere schulden die kijnderen gelijck, aengaende die nu tertijt onbetaelt zijn, die geloven dese kijnderen ock malcanderen aff te doen onder tverbant van allen rechten.

Folio 8v

Aldus geschiet opten XXV en mert anno XVc vijff ende tachentich, ter presentie van Tonis Handrickss ende Danis Bernaertss.

Op dese voorscreven deelinghe hebben dese voorss gebroeders deen op des anders deelen verteghen naden recht vanden lande. Aldus geschiet voor schout ende heemraders van Sprange. Opten VII en Januarij anno XVc XCVII.

Dat voor ons comen is Corst Jan Corsten ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Hendrick Ariaenss Oerman een perseel landts geleghen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Claes Janss, ende aen die weestzijde Lijsbet Willem Lenaerts weu, streckende van Willem Janss de Potbackers erffve noortwaerts op totter Ouwer straten toe. Ende dit voorss perseel lants heeft Corstiaen Janss voirss gewilcoert ende geloost te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende allen voercommeren afte doen. Actum den XVIII en Januarij 1599, heemraders Denis Janss, Ariaen Pieterss, Hendrick Geldens. Gecoost voor XLVIII gl.

Folio 9r (10r)

Dat voor ons comen is Pieter Dieliss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Peeter Janss een geseet landts, met die huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doostzijde naest geerft is. Ariaen Pieterss, ende aen die weest zijde den voorss Pieter Janss met Willem Heijmanss, schout tot Sprang, streckende vander ouwer straten zuijtwaerts op tot Willem Heijmanss voorss erff toe, zoe groot ende cleijn als dat daer gelegen is. Sijn zijn lengten gelijck dat bijden gerechte van Sprange gereet is. Vorts zoe heeft Peeter Dieliss dit voorss huijs ende erffenisse gewilcoert ende geloost, te vrijen ende te waren, ende alle commeren ende callangien die daer op souden moegen comen, also daer naden recht vanden lande. Ende heeft daer voeren gestelt yen onderpande zijn geseet, gelegen in besoijen, daer hij nu ter tijt op woenende is. Actum den XII en aprilis anno sestien hondert, heemraders Willem Jacopss, Jan Janss, Denijs Janss ende Dierck de Bije Adriaenss.

Follio 9v (10v)

Dat voor ons comen is Willem Janss van Goerl ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Jan Willemss een geseet met die huijsinghe ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is, Gerit Geldenss, ende aen die weestzijde Handrick Janss Vos, streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe. Ende Willem Janss voorss heeft gewilcoert ende geloost dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende alle voor commer afte doen toe desen daghe toe. Actum den III Junij anno sestien hondert, heemraders Dierck de Bie, Jan Janss, Willem Jacopss, Denijs Janss, Hendrick Geldens, Handrick Toniss.

Dat voor ons comen is Jan Willemss ende heeft gewilvoert ende geloost zoe recht is Willem Janss, vijff hondert rijnsgl. Tebetalen LXXV gulden nu gereet, ende voorts acht meij daeghen elcken dach LIII gl, daer den eersten paeij aff verschijnen zal op meij dach anno sestien hondert een, ende die ander seven jaeren daer naest aen volgende. Ende Jan Willemss heeft haer voer gestelt ten onderpande het voorss geset, dat hij van Willem Janss heeft gecoost, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum als boven.

Indie plaetse van LXXV gl geret is betaelt LXXVI gl. Dat is soo in die wilcoerdagen te pas gecomen. Den eersten paeij verschenen te meij 1601 is betaelt LIII gl. Den paeij anno 1602 is betaelt LIII gl. Den paeij anno 1603 is betaelt LIII gl. Den paeij 1604 is betaelt LIII gl. Den paeij 1605 is betaelt LIII gl. Den paeij 1606 is betaelt LIII gl. Den paeij 1607 is betaelt LIII gl. Den paeij 1608 is betaelt LIII gl. Waermede desen wilcoer te vollen betaelt is. In presentie van Frans Corstiaenss als heemraet.

Folio 10r (11v)

Dat voor ons comen is Geertruijt dochtere van Gerit Bastiaenss met Bastiaen Geritss haeren groot vader, haeren gecoeren voicht met haer staende, ende heeft overgegeven met eene verlije zoo recht is Lauris Mertenss allen haer aenpaert ende deel van een geseet lants met die huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, tusschen die erffenis van Jenneken Goijaert Ariaenss weu, met haere kijnderen weestwaerts, ende Goijaert Dieliss Jager oostwaerts, streckende vande oude straet zuijtwaerts op tot die brandt ackers toe, mets dat Lauris Mertenss voorss houdt tot zijnen laste allen haer aenpaert van pacht, rogge, butkens, renten, chijnsen, die daer op staen, naer inhoudt den brieven ende beschijt daer aff sijnde. Actus desen XXI en aprilis anno XVIc, voor Willem Heijmanss als schout, Dierck de Bie, Willem Jacopss, Jan Janss, Denis Janss heemvaderen.

Dat voor ons is gecompareert Claes Flipss, ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo als recht is, Ariaen Lauris Bastiaenss eenen acker landts, gelegen inden ambachte van Sprang, tusschen de erffenisse van Gielis Francen aen doostzijde gelegen, ende Woolff Bastiaenss aen die weestzijde, streckende vander ouderstraten zuijtwaerts op totter waterloop toe, zoe groot ende cleijn als dien acker inden hoeffslach geleghen is. Ende Claes Philipss heeft gewilcoert ende geloost den voorss acker te vrijen ende te waren te lant recht, ende allen voercallangien afte doen, behoudelijcken dat Ariaen Lauriss voorss daer jaerlicx vuijt sol gelden vier vaten pacht maeten roggen, ende een smael hoen nae inhout den brieven ende bescheijt daer aff zijnde. Actum den IIII februarij anno XVIc, Dierck Ariaenss de Bie, Willem Jacopss, Jan Janss. Denijs Janss, Handrick Geldens, Hendrick Toniss, ende Ariaen Pieterss heemraders. Desen voorss acker landts heeft Ariaen Lauriss wederom overgegeven Wolff Bastiaenss. In alder manieren als hem dat overgegeven is boven gescreven. Actum den 15 mert XVIc.

Folio 10v (11v)

Scheijdinghe ende deelinge voor schout ende heemraders van Sprang, bij Cornelis Luijcas ende Jan Aertss als voicht van zijn kijnderen verweckt bij Eltgen Geldens dochter zijne overleden huijsvrouwe, bij namen Jenneken Cornelis dochter, Luijcas Corneliss, met hen staen Heijltken Cornelis dochter voor haer selven, ende Aert Ariaenss als toesiender.

Inden eersten zijn die voorss kijnderen geloot ende bedeelt opt huijs metten oostensen acker vant geset daer zij nu tertijt met haeren vader op woenende zijn, met die geboomten daerop staende, gelegen inden ambacht van Sprang, streckende vander nijeuwer straten totter ouwer straten toe, mets conditien dat dit loot zal hebben eenen erff wech neffens het huijs noortwaerts oop tot den hooff toe, over die weestzijde vant geseet. Ende het huijs zal sal blijven staen op die plaetse daer het staet onbecront van ijemanden, ende oijck preferentie om het huijs te moeghen repareren aen die weest zijde.

Folio 11r (12r)

Cornelis Luijcas ende is gelot ende bedeelt op die weestzijde vande voorss geset met die geboomten daer op staende, met die schuere staende op doostzijde, mets conditien dat die schuere zal blijven staen daer die nu staet, sijn leven lanck gedaen, ende zal oijck zijnen wech hebben om daer in ende vuijt te gaen, ende varen tot zijne vrintschap, ende oijck rontsomme plaets om die te repareren, zoo lange die schuere bij sijnen wille daer blijft staen. Noch is Cornelis Luijcas bedeelt op een halven acker landts gelegen in doude straet, streckende vanden ouwer straten ten Besoijensen erff toe, onbedeelt met Aerdt Ariaenss.

Noch op een eijnde landts gelegen oostwaerts van die nijeustege, streckende van Claes Crijnen erfgenamen erff noortwaerts op totten dwars stege toe.

Aengaende het hoijlandt, dat blijft ongedeelt halff ende halff.

Vuijtgesceijden het stucken tot besoijen dat hij heeft gecoost naer doot van zijne huijsvrou, zal Cornelis behouden, ende sal dit voorts betaelen, buijten der kijnder schade.

Folio 11v (12v)

Ende den moer die daer noch is zullen zij te samen steken halff ende halff, vuijtgescheijden een cleijn rugxken, zal Cornelis vuijt steken, ende sal betaelen, dat zij daer noch aff schuldich zijn.

Ende voorts zoo wat pachten, chijnsen ofte renten sij vuijt haeren goeden geldende zijn, zullen zij malcanderen jaerlicx helpen betaelen halff ende halff. Ende offer noch naemaels eenighe swaerichijt op eenighe van dese loten quamen, sullen zij malcanderen afhelpen doen halff ende halff.

Ende vuijt dese deelinghe sal Cornelis Luijcas die kijnderen eens vuijtreijcken te weten vuijt stucxken in besoijen, vijftien rijns gl. Welche vijftien gulden, zij Cornelis haeren vader sullen laten, ende hem daer noch vijff gulden toe geven. Het welck die kijnderen zal stercken tot betaelinge van een obligatie, die zij Dielis den Snijder schuldich zijn. Waer tegens haeren vader zekere penningen betaelt heeft aen Jacop Gerit Oermans, het welck tegens den anderen is geliquideelt.

Op welcke deelinge hebben Cornelis Luijcas, ende Jan Aertss als voicht vande twee onmondige kijnderen

Folio 12r (13r)

Heijltken Cornelis dgr voor haer selven met Aerdt Ariaenss als toesiender, hebben verteggen deen op des anders gedeelte, naden recht vanden lande.

Cornelis Luijcas heeft gewilcoert ende geloost dat hij Luijcas zijnen soene zal op benghen tot zijnen mondigen daegen toein coost ende cledinghe, ofte zoo langhe hij sijn broot gewinnen sal commen, waer voer hij zoo lange sal hebben ende gebruijcken sijn aenpaert ende gedeelte van zijnen goederen mits die nijet te verminderen, ende oijck Jennekens zijn dochtere paert.

Folio 12v. (13v) Dit folio is onleesbaer(het is geheel verbleekt)

Folio 13r (16r)

Dat voor ons comen is Engel Jans dgr weduwe van Peeter Corneliss Leeu met haeren gecoeren voicht ende heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is, Anthonis Handrickss, ende Adriaen Jacopss als heijligeest mrs, ende tot behoefte vande tafele vanden heijligen geest tot Sprange drije rijnsguldens, thien stuijvers jaerlicker renten, altijt tebetaelen tot meij, daer den eersten pacht aff verschijnen zal tot meij anno sesthien hondert een, ende alsoe voerts van jaere tot jaere, behoudelijcken, dat hij dese drie rijnsgl tien st jaerlicker renten lossen ende afquiten mach met vijftich rijnsgl, met die verschenen pachten. Ende dit jaerlicx te vergelden op ende vuijt haeren geseet, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen die oijst zijde naest geerft is Denis Goederss, ende aen die weest zijde Joost Corneliss, streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe, ende vorts op allen haeren goederen hebbende ende vercrijgende. Ende dese penningen sijn gecomen van heer Jan van …………Testament. Actum den VI en meij XVIc, heemraders Dierck de Bie, Ariaen Pieterss, Denis Janss, Handrick Geldenss.

Desen brieff is gelost ende affgequiten bij Jan Tonis Meeuss aen Jan Janss Molengraeff vuitwijsens quitantie daer van sijnde van datum den XIX en meij anno XVIc twelf, waer meede desen willecoer gecasseert ende doir gedaen is.    

Los blad behorend bij Folio 13r. Nr.1. 

Ick Jan Anthonis Meuss bekenne wel ende duechdelijcken schuldich te sijn, ende gelove te betalen aen handen van Jan Janss, ofte bij sijnen ge……. den thoender deses dije somme van sevenende vijftich karolus gulden, den gulden gereeckent voor twijntich stuijvers het stuck, welcke voerss sevenende vijftich karolus guldens sijn spruijtende van goeden geleenden gelde, dije welcke mij Jan Tuniss voerss te wil ende te dancke in mijnen noot geleckt sijn, ende dese voerss somme belove ick Jan Toniss voerss wederom te betalen op Sinte Anthonis dach …….. schrijven sal anno XVIc ende twalff, ende dat als verwilcoerde schult volstaende pandt behoude….. dije heer ende aemen tegelijcken sijn gerechticheijt, bij fonte van quade betalinge , so stelle ick mijnen persoon  ten onderpandt, ende allen mijne goederen nu present hebbende ende vercrijgende, so haeff als erve gheen wijtgesundert, waer dije selve souden mogen bevonden werden rsij in Hollant ofte in Brabant, ende voorts stelle ick mij Jan Tuniss voerss onder het subuckt van allen haren rechten ende richteren , alles sonder bedroch. In kennisse der waerheijt so hebbe ick Jan Tuniss voerss dese mijne Obligatie onderteijckent ter presentie van Andries Lodewijcks, Adriaen Janss Snijder, ende meer ….. , desen XXIen Februarij anno XVIc elff.

                                                                                            Dit is het merck van X Jan Tunis Meuss  

                                                                                                                       Bij mij Andris Loduees                                                                     

                                                                                                                                                          Los blad behorend bij Folio 13r. Nr.2.

Ick Jan Janss bekenne van dese beigaende inhouden ter somme van seven ende vijftich gulden a tergo gess ten vollen ver….cht ende voldaen te wesen, waer mede ick bekenne dat affgelost ende genoten sijn alsulcke rente briefken  ick spreckende hadde …….weduwe van Peter Corneliss Leeu sa, welcke brieven gecasseert sijn, berustende sijn inden Peter Gieliss soo hij Pr Gieliss consesteert, ende bege…dat de selve brieven opt register niet groot sijn, sullen mogen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  soo wel in mijn absentie als presentie, desen negenthienden meij anno XVIc twaelff.

                                                                                                               Bij mij Jan Janss de Jongen.

                                                                                                                   (Jan Janss Molengraeff)

Folio 13v

Opten XXVIII en novembris anno XVc XCV, zoo sijn haestelijck ende eendrachtelijck veraccordeert, geschijden ende gedeelt Dries Geritss van Broechoven, met Gerit Pieterss, beijde mede vervangende haere mede erfghenamen als naeste erfghenamen van Cornelia weduwe za geweest is van Adriaen Henrickss Hoeff ter eenre zijde, ende Adriaen Pieterss, Henrick Geldenss, ende Willem Heijmanss schout van wegen ende indie plaets vande erffgenamen van Adriaen Hendrickss Hoef za, met haere mede plegers ter andere zijde. Ende dat van alle die aftergelaten goederen van Adriaen Henrix Hoeff, ende Cornelia zijne huijsvrou za geweest is achtergelaten hebben, in manieren hier nae volgende. Soe ist dat Dries Geritss van Broeckhoven met zijne adgerenten sullen hebben ende behouden voor haerluijder portie ende gedeelte, alle die goederen die dese voorss twee afflijvige persoonen onder Loon ofte in brabandt liggende hebben gehadt, soo huijs, hooff, landt, renten, incomende schulden, ende vuijtgaende schulden, gheen vuijtgesondert, vuijtgescheijden, den moere daer onder Loon liggende is, ende oijck vercoost is, het overschot vande penningen van dien, die sullen comen ende gebuert wordden vande partije van Adtiaen Henrickss Hoef. Ende die penningen dier noch tebetalen staen vanden selven moere aen Willem Corneliss die sullen die partijen vanden Adriaen Hendricss Hoeff wederom betaelen. Ende die partije van wegen die erffghenamen van Adriaen Henrickss Hoeff, die sullen hebben ende behouden voor haerlieder portie ende gedeelte alle die goederen

Folio 14r

die dese twee aflijvighe persoonen aftergelaten hebben onder den raep ende bedrijve van Zuijthollant, geleghen sijn huijs, hooff, landt, sant, incomende chulden, ende alle vuijtgaende schulden, soe aen Goijaert Dieliss Jager, Jan Willemss Molder die Werdinne op Sprang, met alle renten ende schulden, die onder Zuijthollandt te betalen mogge staen gheen schulden vuijtgesondert. Dies zoo is geconditiomeert dat Dries Geritss van Broechoeven met zijne adherenten sullen leveren alsulcen bescheit als onder haerlieden berustende mocht wesen, vande incomende penninghen dier incomen mogen wesen vande weduwe van za Adriaen Jacop Wijnen. Ende haer luijden daer inne, ende voerts in alle andere vuijtgaende schulden onder den raep van Zuijthollant gelegen wesen, om mede te helpen verweren buijten Dries Geritss voirscrefen. Ende laste ende partijen hebben hier op vertegen naden recht vanden lande. Actum als vooren, heemraders Pieter Toniss ende Adriaen Pieterss.

                                                                     Copie

Op huijden den XI en novembris XVc twee ende tnegentich compareerden voor mij, openbare Notaris bijde hove van Hollant geadmitteertende den getuijghe hier onder genomineert daersame persoon Floris Henricxen, voor hem selven ende als voicht van Michiel Heijndricxen sijn broeders weeskijnt, verwect bij Marijken Stoffels, ende heeft gecostituert ende machtich gemaeckt, constitueerende

Folio 14v

ende maect machtich mits desen Mariken Stoffels, omme vuijten name ende van wegen hen constituent ende het voorss kijnt, te moghen vercoopen ende transporteren alle alsulcke goederen als haer constituent eenichsins ….besterven sijn bijden overlijden van wijlen Adriaen Heijnricxen van Hooff, in zijnen leven wonachtich inden dorpe van Sprange, die penningen daer van comende tontfangen. Ende indient noot sij recht daeromme te moegen plegen voor alle rechteren tegen houen, wetten ende gerechten tegens eenen yegelijcken, zoo int eijsschen als verwaren, ende voorts generael ende special alles in dese te moeghen doen, wes hij constituant al omme pnt, ende voor oogen sijnde soude connen ofte mogen dees eene ofte met procuratie ofte procuis…….

…………in sijn plaetse te moegen substitueeren, belovende over goet, vast, en van waerden te houden allet …….wes bijden geconstitueerden sijne gesubstitueerden, ende elcx van hen bijsonder hier mee gedaen ende gebosomgueert zal worden. Behoudelijc dat de voorss Mariken Stoffels gehouden wordt van haren ontfange te doen behoirlijcke bewijs rekenende ende reliqua des versocht sijnde. Aldus gedaen binnen den stede van Dordrecht ten huijse van Floris Henricxen. Inde portie van Heijnrick Corneliss ende Cornelis Cleijs Schipper, borgers der voorss stede als geloofwaerdiche getuijgen hier toe versocht ende hebben ten jaere ende dage als boven. onder stont gescreven ende geteeckent

Folio 15r

Ego Johannes Back Nots publicusper Senatum hollende admissus fir attestoor propria manu.

Johannes Back nots

                                                                                                            met een merck.

Dat voor ons gecompareert ende gecomen is Mariken Stoffels dochter, met haeren voicht als gemechtich ende volcomen procuratie hebbende van Floris Heijndrickss voor hem selven, ende mede als voecht van Michiel Henrickss zijn broeders weeskijnt, verweckt bij Mariken Stoffels dochter voorss. Welcke procuratie is gepasseert voor meester Jan Back, notaris tot Dordrecht, ende borgrts der selver stadt, daer toe geroepen in dato den XI en novembris anno XVc XCII, alhier getoont ende geblecken. Ende heeft getransporteert ende opgedraghen zoo recht is Willem Heijmanss allen den voorss Floris Handricss, ende Michiel Handricss weeskijnts paert ende deel, te weten die een helft van allen die goederen die haer aen sijn gecomen, ende bestorven van Adriaen Henrickss Hooff. Beijde hare ende erffve soe waer die tot Sprange, ende in suijthollant, ende tot Venloon, ende elders in brabant zijn geleghen, gheen vuijtgesondert met allen schult, ende wederschult. Ende Mariken Stoffels dochter, als gemecht van Floris ende het voorss haer kijnt heeft Willem Heijmanss voorss voer recht gestelt. Inden voorss Floris ende kijnts stede van allen die voorss goederen. Ende die goederen bijden voorss Willem aen te moegen verden, met aller schult ende wederschult, ende met die andere erfgenamen scheijdinge

Folio 15v

ende deelinge ghist ende eijgendom daer aff te moeghen doen, voor allen rechten daes noot sol wesen ende behoren, ende zij heeft daer op vertegen naden rechte vanden lande, tot Willems voorss behoefte. Actum desen X en februarij anno XVc XCIII, presentes heemraders Pieter Anthoniss ende Ariaen Pieterss.

Folio 16r

Scheijdinghe ende deelinge gedaen bij Handrick Godertss ten eenre, ende Hendrick Geldenss als voicht ende toesiender vande naegelaten kijnderen van Aentken Handricx dgr, die sij verweckt heeft bij Corstien Ariaenss.

Inden eersten is Handrick Godertss geloet ende bedeelt, ende zal behouden voor zijn deel ende paert eenen ackerlandts, gelegen aen die weestzijde dande eijcken dijck, streckende vanden straten suijtwaerts op totten waterlaet toe, zoo groot ende cleijn als dijen daer geleghen is.

Noch die schare van halff het beseijt landt datter geseijt is inden jare 98 mits betaelende half die contributie den lande aenclevende. Noch zal hij behouden drije vaet roggen, ses ellen lijnden laeckens, een hoijseijsen, een suijseijsen, metten snijback, een heijseijsen, een houte scup, een sicht, een haergetou, een paer slapelaeckens. Noch die helft van twee verckens, oft die penningen zoo die vercoost zijn.

Ende Handrick Godertss heeft geloost tebetalen allen alsulcken vuijtschulden van gedroncken gelagen bij hen verdroncken, waer die tebetaelen staen, buijten der kijnderen schade.

Ende die kijnderen zullen voorts hebben ende behouden vort, allen die erffelijcke ende haestelijcke goederen, gheen vuijtgesondert, met allen geriet, waer die gelegen ofte bevonden zullen wordden, gheen vuijtgescheijden.

Op alle conditien boven geschreven hebben zij parttijen deen opten anderen versteggen naden recht vanden lande. Actum desen XXX en Junij anno 1598. heemraders Willem Jacopss, Handrick Toniss, Denis Janss.

Folio 16v

Dat voor ons comen is Ariaen Lauriss Vossen, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Handrick Godertss, een huijs ende erffeniss,e met wegen ende stegen, ende allen gerechticheijt daer toebehoerende, gelegen inden ambachte van Sprange neffens het kerchoff. In alder voegen, ende gerechtichen als dat Lauris Bastiaenss, zijnen vader dat overgegeven is, vuijtwijsens die gifte ende ouden bescheijt dat daer aff is. actum den 29 Januarij anno 1600, heemraders Ariaen Pieters, Handrick Toniss.

Handrick Godertss heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is, Ariaen Lauriss twee hondert viertich gl, tebetaelen  LXXV gl gereet, ende daer nae aller Lichtmis daeggen L gl totter volder betalinge toe, daer den eersten van aff verschijnen zal, lichtmis anno 1601, mits dat aenden drije leste paeijen afgecort zal worden, elcken paeij VII gl ter orsaecken dat Handrick Goderts tot zijnen laste zal houden XXVIII st tsiaers, met de hooft somme van dije, den heijligen geest tot Sprang, naer vuijtwijsens het bescheijt, daer aff zijnde, die LXXV gl gereet sijn betaelt.

Peter Janss bedanckt hem hier aff betaelt te wesen.                                                                                               

Ariaen Lauriss ende Handrick Godertss hebben tegens den anderen afgerekent vanden voorss wilcoer, alle dinck tegens den een doet, dat Handrick Godertss aen Peter Janss moet betalen L gl voerss. Ende aen Lauris Bastiaenss tot Lichtmis anno 1602 XXI gl, tot Lichtmis anno 1603 XXXVII gl, tot Lichtmis 1604 XV gl, daer mede den voorss wilcoer doot ende te niet zal wesen.. Actum den 24 mert anno 1600. Ariaen Lauriss heeft den paeij 1602 ontfanghen, Ariaen Lauriss bedanckt hem goeder betalinge te vollen betaelt te wesen, vuijtgescheijden die vijftich gulden, die Peter Janss moet hebben, ter presentie van Ariaen Jacopss, Peter Ariaenss Cuijper. Actum den 14 februarij 1600.

Folio 17r

Dat voor ons comen zijn Jan Janss alias Weert ende Jan Willemss, ende hebben overgegeven met eenen verlije zoo recht is, Aert Joostenss eenen halfven acker landts, onbedeelt met Jan Wijnantss cum suis, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde ten naesten geerft is Handrick Handrickss, ende aen die west zijde Adriaen van Staeck, streckende van Handrick Handrickss eerst noortwaerts op totten besoijensse erff toe, mets conditien dat hij daer jaerlicx vuijt geldede blijven zal den heijligengeest tot Sprang, die helft van acht pacht vaet met roggen, ende voorts met allen gerechtichijt van stegen ende wegen, als die oude voorgeschreven giften vuijt mellende zijn. Ende Jan Janss met Jan Willemss hebben op desenvoorss halven acker landts vertegen tot Aerdt Joosten behoefe naden recht vanden lande, ende hebben gewilcoert ende geloost desen voorss halven acker landts te vrijen ende te waeren tot desen daeghen toe naden recht vande lande. Actum desen XVII en meij anno XVc negen ende tnegentich. Heemraders Willem Jacopss, Dierck de Bie, Denis Janss, Handrick Anthoniss, Jan Janss.

Op datum voorss soe zijn voor ons comen Jan Wijnantss ende Willem Wouterss voor hem selven, ende mede vervangende Mathijs Floriss, ende hebben overgegeven zoo recht is Aert Josten sijns, die ander helft van voorss acker landts. In aller manieren, gerechtichijt ende vertichten als boven verhaelt staet met die ander vier vaten rogge. Heemraders als boven Willem Wouterss ende Mathijs Floren zijn van dese wilcoer te vollen betaelt bij quitantie. Jan wijnen is betaelt.

Folio 17v

Aerdt Joostenss heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Jan Janss Wert, ende Jan Willemss tsamen tsestich rijnsguldens, ende die tebetaelen nu gereet het een dordedeel, ende die ander twee dordedelen op twee paessens, daer den eersten aff verschijnen zal paessen anno sesthien hondert, ende den anderen paessen anno XVIc ende een, stellende hier voer ten onderpande den halfven acker landts, die hij van haer gecoost heeft, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum als boven. hier op is betaelt XXII gl, den paeij 1600 is betaelt.

Aerdt Joostenss heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Jan Wijnantss, ende Willem Wouterss tsestich rijnsgl op aller conditie ende naden voorss wilcoer gespecificeert, acte als boven.

Folio 18r

Dat voor ons comen ende gecompareert is in properen rersoone Jan Huijbertss Slootmaecker als gemechticht ende vol procuratie hebbende van Robbrecht Ariaenss van Grevenbroeck blijckende bij zekere procuratie voor Geerwijn Pauwelss, Notarius ende getuijgen, gepasseert in dato den XXX en Julio anno XVc negen ende tnegentich, voor ons gethoont. Ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is, Thonis Aertss van Giersberch een acker landts gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen die oost zijde naest is Pieter Janss, ende aen die weest zijde Joostken Ariaen Martens wedue, ende kijnderen, streckende vander ouwer straten noort waerts op totten besoijensen erff toe. Ende Jan Huijbertss als gemechtich voorss heeft gewilcoert ende geloost den voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande. Actum den IX en augustij anno XVc negen entnegentich, heemraders Willem Jacopss, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Toniss.

Folio 18v

Op huijden den 8 en septembris anno 1599 compareerde voor mij Mariken Ariaen Janss dochter, ende bekende dat Lauwerijs Wouterss haer een paeij vant geseet beaelt heeft, die verschenen is Jacobbi anno 99. Vuijt roijsens wilcoers ende begeet dat dijen paeij opte wilcoer daengedaen zal wordden, mij present.

                                                                                                                                            Leempoel

Dat voor ons comen is Aerdt Pieterss Boeter, ende heeft overgegeven, met een vrij gifte zoe recht is, Claes Toniss een geseet landts, met die huijsinge ende geboomten daer op staende, geleghen inden ambacht van Sprang, daer aen die oost zijde naest geerft zijn Tonis Pieterss Vos ende Marten Jans, aan die west zijde Jan Arienss Cuijst, streckende vander nijeuwer nijeuwer straten noortwaerts op totter ouwerstraten toe, zoe groot ende cleijn als dat inden hoeffslach gelegen is. ende Aerdt Pieterss heeft gewilcoert ende geloost dit voorss geseet te vrijen ende te waren, ende alle voorcommeren afte doen tot desen daghe toe, naden recht vanden lande. Behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt zal geldende blijvende eenen halfven cappuijn, ende een halff vierdeel van eenen cappuijn den ambachts heere van Sprang, vuijtwijsens het bescheijt daer aff sijnde. Actum den XXIII en septembris 1599. heemraders Jan Janss, Denis Janss, Handrick Anthoniss, Willem Jacopss.

Dat voor ons comen is Claes Tonis, ende heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Aerdt Pieterss, sessehondert vijffende twijntich rijnsgl, tebetaelen nu hondert gulden gereet.

Folio 19v

Ende daer voorts alle jaer hondert guldens totter volder betaelinge toe, daer daer den eersten paeij aff verschijnen zal tot bamis anno sestien hondert, ende zoe voorts van jaere tot tare, ende Claes Toniss heeft voor dese betaelinge gestelt ten onderpand, het voorss geseet daer dese penningen aff comende seij, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum als boven.

Die hondert guldens gereet zijn betaelt in presentie der voorss heemraders.

Opten paeij anno XVIc aen torff ten bos gelevert ter somme van XXX gl X st, den paeij XVIc ende den paeij XVIc een sijn betaelt.

Aerdt Pieterss heeft getransporteert zoe recht is, Willem Godertss vuijten boven gescreven wilcoer hondert rijnsgl, die verschijnen zullen bamisse anno XVIc ende twee, gepasseert voor Willem Heijmanss schout, Dierck de Bie ende Denis Janss heemraders.                               Willem Goijaertss heeft hen goeder betaling bedanct van dese voorss hondert gl, present Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Geldenss heemraders.

Den peij XVIc drije is betaelt Aerdt Pieterss, present Denis Janss ende Jan Aertss.

Claes Toniss heeft gestelt aen handen van Pieter Aertss den zoene XXIII gl, daer sijnen vader eenen boode om sondt, ter presentie Dierck Diercxss, Ariaen Jacopss, ende Jan Aertss, secretaris. Actum den 13 novembris 1604.

Desen wilcoer is te vollen betaelt op XXV gl naer die Wolff Bastiaenss, van Claes Toniss sal ontfanghen.

Dese XXV gl heeft Aert Pieterss ontfanghen daer den wilcoer mede te vollen betaelt is, actum den 10 aprilis 1606, present Dierck Dierckss, Handrick Aertss Boeter, ende Ariaen Janss, ende mij Leempoel.

Folio 20r

Dat voor ons comen is Anna Claes Aertt wedue met Gijsbert Claess haeren gecoren voicht, ende heeft overgegeven met eenen verlije soo recht is Jan Janss Cock een halff geseet met die timmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang. Onbedeelt met Wouterken Wouters dgr, wedue wijlen Pieter Baijenss, in alder voegen ende manieren als Anna

Claes wedue, dat overgegeven is bij Pieter Pieterss, alias Spoel, vuijt wijsens die gifte daer aff zijnde. Actum desen XV en Januarij anno XVIc, heemraders Denis Janss ende Handrick Toniss, actum den XXI en januarij XVIc.

Ende Anna voerss geloost ofter ijet op quam dat in die gifte nijet gespecificeert en staet, dat zij gecoost hij afte doen. Jan Janss Cock heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is, Anna Claes Aertss wedue, die somme van twee hondert twee ende tnegentich rijns gulden, tebetaelen nu gereet twee ende seventich rijnsgl, ende die ander resterigen paeijen op vier jaeren dach, elcken dach gelijcke penningen, daer den eersten termijn aff verschijnen zal tot lichtmisse anno XVIc ende een, stellende daer voeren ten onderpande het voorss halff geseet, daer dese penningen aff spruijtende sijn, ende voorss allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum als boven. Die LXXII gl zijn betaelt, ende over is aen gerust ……vanden rogge, ende ……. Wijncoop, presents heemraet Hendrick Geldens, ende noch zijn die paeijen van XVIc een, ende twee betaelt, elcken paeij LV gl, den paeij XVIc drije is betaelt.

Folio 20v

Dat voor ons comen ende gecompareert is Claes Janss de Bont, ende heeft overgedragen, getransporteert, ende overgegeven, Abraham van Thuijl Aertss, alle zijne gerechticheijt van een parceel landts, als den erfgenaemen van Peeter van Buijten actie op waren pretenderende, van zekere resterende penningen van eenen rentbrieff van drije gulden tsiaers, daer het selfde parceel landts eertijts voor opgewo…. is geweest, zoo verclaer is gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Dierck Adriaenss de Bije, ende and die west zijde Ariaen Jasperss, streckende vanden waterlaet zuijtwaerts op, totte brant acker toe, mits dat opt parseel landts sal blijven staen alsulcken erfchijnshens, als daer van rechts weghe vuijt te gelden staen. Ende Claes Janss hast opt voorss erff vertegen, tot behoeff van Abrahams voors, met allen gerecht…….als hij daer aen soude mooghen hebben. Actum den XX en Junij 1598.

Dat voor ons comen is Abraham van Thuijl Aertss, ende ende heeft overgegeven met eenen verlije, zoo recht Tonis Hendrick Vendicx, een parseel landts zoo groot ende cleijn als dat inden ambacht van Sprange gelegen is, daer aen die oost zijde naest geerft is Dierck Ariaenss de Bie, ende Ariaen Jasperss aen die west zijde, streckende vanden waterlaet totten brant toe. In alder vuegen ende manieren als hen dat van Claes Janss de Bont overgedragen is. Ende Abraham voorss heeft op dit voorss parseel lants vertegen tot Tonis Vendicx behoefte, naden recht vanden lande,

Folio 21r

mits dat hij daer vuijt geldende sal blijven alsulcke chijnskens als daer vuijt te gelden staen. Actum den XIX en septembris anno 1598, heemraders Willem Jacopss, Jan Janss, Handrick Toniss.

Dat voor ons comen is Tonis Hendrickss Vendicx, ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is, Cornelis Maess Pijl eenen ackerlants, gelegen in den ambacht van Sprange, daer aen doostzijde naest geerft is Huijbert Dierkss de Bie, ende aen die weestzijde Ariaen Jasperss, streckende vanden waterlaet totten brant toe. Ende Tonis voorss heeft gewilcoert ende geloost te vrijen ende te waren, naden recht vanden lande. Begeltelijcken dat Cornelis Maess daer jaerlicx vuijt gelden zal alsulke chijnskens, als daer vuijt te gelden staen, vuijtwijsens die voorgaende gifte daer aff zijnde. actum den XV Januarij XVIc, heemraders Dierck de Bije, Willem Jacopss, Jan Janss, ende Denis Janss.

Met dese gifte is te doot ende te nijet alsulcke obligatie als Wolfert Bastiaenss, Tonis Handrickss gedaen heeft ter orsaecken vand desen voorss acker voor datum van desen.

Folio 21v

Dat voor ons comen zijn Joost Zegerss met Jan Jan Michielss als mans ende voichden haerluijder huijsvrouwen, noch Joost Zegerss staen inden voichdije, ende met hem Juetken Jans dgr, ende Willem Janss haeren broeder, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Jan Gijsbertss een eijnde landts, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Willem Jacopss, ende aen die weest zijde het dorp van Sprangs stege, streckende van Willem Heijmanss ende Willem Janss erve noortwaerts op tot Aert Ariaenss Oermans erff toe, ende hebben gewilcoert ende geloost dit voorss eijnde landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende allen voorcommer afte doen tot desen daghen toe, acte den XXIX en Januarij sestien hondert, heemraders de Bije, Jan Janss, Aerd Pieterss, Denis Janss, Hendrick Geldenss. Dese voorss partije zijn van dit voorss eijnde landts betaelt, blijckende bij twee obligatien die sij daer aff hebben gehadt, die sij Jan Gijsbertss gevest ……. hebben.

Mathijs Goijaertss heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Gelden Toniss het sestedeel in die oostensehelft van Michielss geset plach te wesen, gelegen inden bedrijve van Spranghe, streckende van die nijerstraet ter ouwerstraten toe.

Peeter Aertss heeft overgegeven Michiel Janss met een vrij gifte zoo recht is het sestegedeelte in het voorss half geseet, streckende vander nijeuwer straten ter ouderstraten toe, Cornelis Aertss oostwaerts, Jan Corneliss weestwaerts, mits dat Michiel hout tot zijnen laste allen den commer daer het voorss erff mede beswaert ende belast mach wesen.

Folio 22r

Gelden Toniss heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Michiel Jan Michielss het driedepardt van die oostensen heelft van Jan Michielssplach te wesen, gelegen inden bedrijve van Sprange, tusschen die erffenisse van Cornelis Aertss oostwaerts, ende Jan Corneliss westwaerts, streckende vander nijeuwerstrate noortwaerts op totter ouwerstraete toe, ende Michiel Janss houd tot zijnen laste alle commer van renten, schulden,pachten. Ende anderen commer die daer op mach staen.

Dat voor ons comen is Michiel Janss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Cornelis Aertss een halff geset, te weten die oosten zijde vant geseet dat Jan Michielsstoe plach tehooren, gelegen inden bedrijve van Sprange, tusschen die erffenisse van Cornelis Aertss oostwaerts, ende Jan Corneliss westwaerts, streckende vander nijeuwer straten noortwaerts op totter ouwerstrate toe, ende Michiel Janss heeft gewilcoert ende geloost het voirss halff geseet te vrijen ende te waren, ende allen commer afte doen behoudelijcken dat Cornelis Aertss daer jaerlicx vuijt sal gelden XXV st jaerlicxe rente, vuijtwijssens het bescheijt daer aff zijnde. aktum den XXI en februarij anno XVc XCVIII, present Willem Heijmanss Schout, Willem Jacopss, Jan Janss, Handrick Toniss heemraders.

Cornelis Aertss heeft gecondoneert vuijt dese voorss gifte op het sestedeel liggende neffens Jan Corneliss, zoo Jan Corneliss dat bij Dries Janss overgegeven is, vuijtwijsens die gifte van dato den X en februarij anno 1601.

Dat voor ons comen is Ariaen Jan Goijaertss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Cornelis Aertss een vierde paert van die weestzijde van een geseet met die

Folio 22v

huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden bedrijve van Sprange, tusschen die erffenisse van Jan Handrickss aen die oost zijde, ende Michiel Janss aen die westzijde, streckende vander nijeuwer strate nortwaerts op totter ouwerstraten toe, metten laste daer op staende, ende hij heeft daer afgescheijden, ende daer op vertogen tot Cornelis Aertss behoefte, naden recht vanden lande. Actum den XXI en februarij anno XVc XCVIII.

Willem Heijmanss, schout.

Willem Jacopss, Jan Janss, Handrick Toniss, heemraders.

Foli 23r

Dat voor ons comen is Ariaen Coemen Janss, ende heeft over gegeven met een vrij gifte zoo recht is Aerdt Denijss een geseet landts met die huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen die oost zijde naest is geerft den voirss Aerdt Denijss, ende aen die westzijde Jan Ariaenss Leeu, streckende vander nijeuwer strate noortwaerts op, tot Jan Ariaenss Leeus ende Willem Toniss erffve toe, zoe groot ende cleijn als dat inden hoefslach gelegen is. Ende Ariaen Janss heeft gewilcoert ende geloost die voorss geseet te vrije ende te waren, naden recht vanden lande, ende voircommer afte doen tot dese daghe toe. Actum desen VII en Octobris anno sesthienhondert, heemraders Dierck de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Geldenss Handrick Ariaenss Oerman.

Aerdt Denijss heeft gewilvoert ende geloost zoe recht is Ariaen Coemen Janss, seven hondert vijffentwijntich carolis guldens, ende die tebetaelen op thien bamis daeghen. Waer aff den eersten betaeldach zal wesen nu bamis anno sesthienhondert, den tweede tot bamis anno sesthien hondert ende een, ende daer noch acht bamis daghen daer naest aenwolgende, elck bamis ofte termijn gereckent op JXXII ½ rijnsgl, stellende hier vootr ten onder pande het geseet dat hij van Ariaen Janss gecoost heeft, is geconditiomert dat Ariaen Janss, ende zijn huijsvrou haer leven lanck sullen woeninge hebben indie schuere ofte huijsinghe, daer Aert Deniss nu in woenachtich is, met het gebruijck vanden lande, voor die huijsinge totter strate toe, ende after die huijsinge noortwaerts op totten vlierboom toe, zoo breet als dien acker is, mits dat hij daer aff die schattinge zal betaelem des

Folio 23v

lants paert naer sijns groote, ende Aert Deniss sal die heijninge maecken vanden noortwesten hoeck vant huijs ofte schuer totter straten toe. Ende Arian Janss sal dat huijs ofte schuere onderhouden in raecke ende dacke wegen ende vloeren gelijck hij dat aenge…. sal hebben. Ende naer doot van Ariaen Janss ende zijn huijsvrouwe zal die selvige huijsinge ende lande wederom comen aen Aert Denijss ofte zijne erfgenamen, ende indient landt besijt is met ……, als die leste van hen beijde overleden is, soo sal die schure comen op haers erfgenamen, mits getalende die ….laghen dier tijt toe, actum als boven. Opten eersten paeij is betaelt L gl, rest noch aen dien dach XXII ½ gl, daer moer aff van costen van recht voor ariaens deel II gl, den eersten peij is te vollen betaelt bamis anno XVIc een is betaelt bamis anno XVIc twee is, bamis 1603 is betaelt, bamis anno 1604 is betaelt, bamis 1605 is betaelt, bamis anno 1606 is betaelt, bamis anno 1607 is betaalt  LXXII ½ gl In presentie van Hendrick Ariaenss Oerleman als heemraet, bamis 1608 is betaelt LXXVI ½ gl. In presentie Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss hemeraders, alsoo derffgenamen dat met maelcander gereckent hebben volgens het bescheid hierbij gecocht, bamis 1609 is betaelt, waer mede desen wilcoer te volle betaelt is. In presentie van Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman hemeraders.

Dat voer ons comen is Wouter Gieliss Leempoels, ende heeft overgegeven met een verlije zoe recht is, Jan Handrickss die een helft van eenen geseet landts met die timmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen Corneliss, ende aen die west zijde  Damis Janss, streckende vander nijeuwer straten noortwarts op totter ouwerstraeten toe, ende Wouter Dieliss heeft gewilcoert ende geloost dit vorss eerf te vrijen ende te waeren naden recht vanden lande, mits conditien dat hij daer jaerlicx vuijt zal geldende blijven sijn aenpart van een vat rogs, naer wtwijsens de brieven ende beschijden daer aff zijnde. actum als boven, bamis 1603 is betaelt.

Folio 24r

Dat voor ons comen ende gecompareert is Jan Jorden Peeters Wever tot Gestel bij Eijndhoven voor hem selven, ende mede als gemechtich van van Handrick ende Ida, kijnderen van wijlen Jan Wouterss, als erfgenamen van Marike Francen, blijckende bij die procuratie voor Jan Adriaens ende Hendrick Mathijs, schepenen tot Gestel bij Eijnthoven, gepasseert ende besegelt opden XXII en dach van September 1600. Ende heeft getransporteert ende opgedragen zoo als recht is, Willem Heijmanss, schout van Sprang, allen die goederen ende obligatien, die Mariken Francen die huijsvrou geweest is van Joop Dieliss, achter heeft gelaten. Soo die goederen, die voorss erfgenamen aengecomen ende bestorven zijn vande voerss Mariken, gheen vuijt gesondert, om die bijden voorss Willem tebehouden als een gerecht eigenaer. Alles sonde fraude, erich, ofte bedroch. Aldus geschiet voor Dierck Adriaenss die Bie, Jan Janss, ende Handrick Adriaenss Oerman, als heemraders tot Sprange, mede ter presentie van Jan Aertss Leempoel, secretaris van Sprange, den VII en Octobris anno XVIc.

Ende Jan Jorden Peeters heeft hem bedanckt, ende bekent alle ende te vollen betaelt ende voldaen te zijn van Willem Heijmanss, schout van Sprang, vande voorss getransporteerde goederen. Voor hem ende alle andere van dien aengaende mach. Ende dat blijckende bij die quitantie bij Jan Jorden Peeters voorss Willemen. daer affgegeven, ende onderteijckt. Die mede is onderteijckent bij Dierck de Bie als stadthouder ende Ariaen Willemss als getuijge. In dato den XXIIII en Octobris anno XVIc.

Folio 24v

Dat voor ons comen is Aerdt Pieterss alias Ockers, ende heeft overgegeven met eender vrijer giften zoo als recht is Jan Toniss Decker, die heelft van eenen geseet met schuer ende geboomten daer op staende, geleghen inden bedrijve van Sprange, streckende vander nijeuwer straten noortwaerts op totter ouwer stratrn toe, daer aen die oostzijde naest geerft is Peeter Handrickss de Bruijn, ende aen die weestzijde den voorss Jan Janss met zijnen suster met die ander helft vanden geseet, zoe groot ende cleijn als sdat daer gelegen is. Ende Aerdt Pieterss haft gewilcoert ende geloost dit voorss halff geset te vrijen ende te waren naden recht vanden lande. Actum den XVIII en novembris anno sestien hondert, heemraders Dierck de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Geldenss, Handrick Anthoniss ende Handrick Oerman.

Dat voor ons comen is Jan Toniss Decker ende heeft gewilcoert ende geloost zoe als recht is Aerdt Pieterss alias Ockers, seven hondert rijnsguldens, ende die tebetaelen, nu hondert rijnsguldens gereet bij de veste, ende voorts aller jaer hondert rijnsguldens totter volder betalinghe toe. Daer den eersten termijn ende betaeldach aff verschijnen sal op Sinte Martijnsdach anno sesthien hondert ende een, ende die ander daer naest aen volgende, ende heeft hier voeren gestelt ten onderpande het halff geset, dat hij

Folio 25r

van Aerdt Pieterss gecoost heeft, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum als boven. Die hondert gulden gereet zijn betaelt. Opten eersten paije nae die gerede penninge heeft Aerdt Pieterss ontfanghen LII gl.

Desen wilcoer heeft Aerdt Pieterss overgetransporteert zoe recht is Peeter Wouterss Vols, die reste van desen voorss wilcoer, zoe dat hij die mach ……………… ende…. als proprueteurs, als Aerdt Pieterss hadde moghen doen, ende hem gheen recht meer aen tebehouden.                                                             

                                           present Dierck de Bie, Hendrick Oerman          

Peeter Wouterss Vols heeft ontvanghen ——————————————————– XLVIII gl

Martijus XVIc ende twee is betaelt. Ariaen Lambertss als voecht heeft den paeij 1603 ontfanghen, actum den 17 februarij 1604

Ariaen Lambertss heeft ontfangen den paeij 1604.

Ariaen Lambertss heeft ontfangen den paeij martijni XVIc wijff is betaelt.

Ariaen Lambertss heeft ontfangen den paeij martinus XVIc ses, is betaelt hondert gl. In presentie van Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerleman als heemraders. Den lesten paeij anno 1607 is betaelt aen Arian Lambertss hondert carolis gl. Daer mede desen wilcoer heel ende ten vollen betaelt is, in presentie van Jan Janss ende Adriaen Mertenss hemeraders.

Folio 25v

Dat voor ons comen is Jan Willemss Snijders ende heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Willem Heijmanss Schout, seventien rijnsguldens ende die betaelen tot bamis anno sesthien hondert ende een, ende dese peningen coemende van affrekeninghe van verschenen landthuer. Voor welcke voorss somme hij heeft gestelt tot purgie ende ten onderpande zijnen geseet met die timmeringe daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, daer hij nu ter tijt op woenende is, streckende vander nijeuwer straten ter ouwerstraten toe, ende noch allen zijnen haeffelijcke goederen hebbende ende noch vercrijgende. Actum desen XXIIII en novembris anno sesthien hondert  heemraders, Handrick Geldenss ende Handrick Ariaenss Oerman.

Folio 26r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn in haere propere persoonen Maria Michielss, weduwe van Wouter Joosten, Lijsken Wouter de Corts dgr, elckx met haeren gecoren voicht, Huijbrecht Janss van Peer, Gerit Janss van Wijck, Handrick Aertss voor hem selven ende mede als gemechtich van Jenneken Denis Michielss dgr, met Corstiaen haeren broeder, Anneken ende Mariken haer susteren, daer die voorss Jenneken haer sterck voor heeft gemaeckt. Nae inhout die procuratie, voor schepenen der stadt van tschertogenbossche, gepasseert in dato den X en april XVIc ende hebben tsamen, ende elck respective voor haere selven, ende oijck als procuratie voorss hebben mede voor dandere als voorss staet, opgedragen, getransporteert, ende overgrgeven zoo recht is, Jasper Ariaenss, een stuck ackerlandts, gelegen inden ambacht van Sprang, tusschen die erffenisse vande voorss Jasper Ariaenss aen die oost zijde, ende Bertken Joris Aertss weu aen die west zijde, streckende vander ouwer straten, zuijtwaerts op totten waterlaet toe, zoo groot als dat parseel ackerlandts daer inden hoeffslach gelegen is. ende die voorss comparanten hebben opt voorss parseel acker lants verteghen tot behoeff Jasper Ariaenss, ende hebben gewilcoert ende geloost , dat te vrijen ende te waren te landt recht, behoudelijcken dat hij daer vuijt sal gelden een smaelgaen ofte een halffven cappuijn, naer inhoudt den brieven ende beschijt, daer aff zijnde. actum den XII en aprilis anno XVIc, presentes Willem Heijmanss Schout, Willem Jacopss, Denijs Janss heemraders.

Folio 26v

Dat voor ons schout ende heemraders ondergescreven is, gecompareert Gelden Mertenss de Bie, ende gaff over met een vrij gifte zoo als recht is Joost Joostenss als man ende voicht van Lijsken Jacop Tonis dgr, ende dat tot behoefte vanden kijnderen van Handrick Mertenss de Bie, geprocreert bij Lijsken Jacop Tonis dgr voorss een geseet jandts met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Willem Aertss, ende aen die weestzijde Joost Joostenss met sijne mede consorten, streckende vander nijeuwer straten aff suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, alsoo groot ende cleijn als het selffde geseet aldaer geleghen is. ende Gelden Mertenss heeft gewilcoert ende gelost die voorss geseet te vrijen ende te waren, ende allen voircommeren afte doen tot desen daeghen daeghen toe naden recht vanden lande, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven den ambachtsheere van Sprang twee cappeijnen, ende een vierdel van eenen cappuijn. Actum den XVI en aprilis anno XVc XCIIII voor Willem Heijmanss schout, Dierck de Bie Adriaenss, Adriaen Hendrickss Cuijper, Willem Jacopss, ende Ja Janss heemraders.

Joost Joosten als ma ende voicht van Lijsken Jacop Tonis dgr heeft vuijten name van haere kijnderen verweckt bij Handrick Mertenss de Bie gewilcoert ende geloost tebetaelen Gelden Mertenss sesse hondert vijffende twijntich rijnsgl, ende die tebetaelen hondert gl bij die veste, ende die resterende peningen totter volder betaelinge toe, tebetaelen op vijff termijnennaden anderen volgende, daer den eersten termijn aff verschijnen zal onser vrouwen Lichtmis dach anno XVc XCV ende daer noch vierlichtmis daeghen daer aen volgende, elcken termijn eenen voele peninge, stellende

Folio 27r

hier voeren ten onderpande het selffde geseet, ende vorts der kijnderen andere goederen, aktum als boven.

Op huijden datum ondergeschreven soo zijn veriffent, veraccordeert, ende entelijcken verlaken Joost Joostenss, met Lijsken Jacob Thoniss dochter sijn wittige huijsvrouwe ende dat voor Lijsken Jacob Thonis voorss kijnderen, die zij verweckt heeft bij Hendrick Mertens die Bies salr ter eenre, Adriaen Dierckss de Bie voor zijn selven, ende mede als bloetvocht ende Aert Claess Haegen als toe sinder vande weeskijnderen van Huijbert Dierckss de Bie salr, Dries Dierckss de Bie voor zijn selven, ende Goeijaert Ariaenss Oerlema, als man ende vocht van Alitken Dierckss de Bie dochter sijn wittige huijsvrouwe voor zijn selven ter andere zijde, te weten vande twee hondert tnegentich gl vijff stuijvers die de voorss kijnderen van Hendrick Meertenss salr voorss schuldich zijn vuijt desen boven geschreven wilcoor die de voorss kijnderen Gelden Meertenss de Bie salr gedaemn hebben, ende de peningen nu competeren Mariken Geldens dochter met allen het tgeen dat Dierck de Bie ende sijn erffgenamen met Joost Joostenss ende Lijsken sijn wittige huijsvrouwe ende kijnderen tot dezen dagh toe met den anderen te doen hebben gehadt soo van landt hueren gelende peningen gemaeckte schulden ende allen die de voorss comparanten ten weder zijden met den anderen te doen hebben gehadt, mits dat de erffgenamen van Dirck Arienss de Bie salr gehouden sullen zijn de voorss twee hondert tnegentich gl vijff stuijvers als reste vanden wilcoor die de voorss kijnder van Hendrick Meertenss salr schuldich sijn Mariken Geldens dgr haerder aff te ontlasten ende de selve peninge gehouden sullen zijn tebetaelen aen Mariken Geldens dgr, met oock de intrest vanden selve peningen die de voorss Mariken tot goeder rekeninge soude moegen comen daer voeren de voorss erffgenamen van Dirck de Bie salr ten onderpande stellen allen haere aengedeelde goederen die zij van haren vader za: gedeelt hebben ende voorts allen haeren anderen goederen hebbende ende vercrijgende, aldus geschiet voor Hendrick Anthoniss schout, Hendrick Arienss Oerleman ende Frans Corstiaenss als heemraders, actum desen lesten februarij anno XVIc ende acht.

Folio 27v

Dat voor ons comen is Joost Ariaenss ende heeft overgegeven met eenen verlije zoe recht is Kaerl Huijbertss die drije brant ackeren daer die huijsinge ende schuere op plegen te staen, gelegen inden ambacht van Sprang, streckende vanden meerdijck weestwaerts op tot Dingeman Ariaenss eerff toe, daer aende suijt zijde naest geerft is Ariaen Aertss, ende aen die noort zijde  die gemeijn hooghe ackers. Mets dat Caerl Huijbertss daer vuijt zal blijven gelden alsulcke eerff pachten, chijnssen, ende hoenderen als vuijt die hoeuve met die drije ackeren op die hoogen gelegen gaende zijn, daer Ariaen Pieterss den eenen aff gecoost heeft. Is conditie dat die drije ackers gelegen op die hoogen, zullen moegen wegen lancx den graff heemen totten meerdijck toe, erffelijck te weten binnen den graft, alle naer tinhouden den brieven ende bescheijt vande pachten ende chijnssen zijnde, voorts zoe heeft Joost Ariaensss gewilcoert ende geloost dit voorss erffenisse te vrijen ende te waren, ende allen voor commeren afte doen tot desen daegen toe naden recht vanden lande. Actum den XVIIen mert anno XVIc, Stathouder Dierck de Bije, Willem Jacopss, Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Toniss heemraders.

Kaer Huijbertss heeft gewilcoert ende gelost zoe recht is Joost Adriaenss alle die penningen als dit voorss erff beloopt tebetaelen op die daegen ende termijnen als die coop coopcelo dat vermelt, te weten den gerechte

Folio 28r

Vierde paert nu gereet bij die veste, ende die resterende penningen op drije termijnen, waer aff den eersten termijn verschijnen zal vastelavont anno XVIc ende een, ende paessen daer aen wel betaelt ende dander daer aen volgende, stellen daer vooren ten onderpande het selfde gelt, daer dese penningen aff spruijtende zijn, ende voorts allen zijnen anderen goederen, actum als boven.

Dat voor ons gecomen is Kaerl Huijbertss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is, ende overgelaten Aentken Claes Weduwe, Jan Diercxsen, Dingeman Ariaenss elcx een

vierdepaert vanden ackerlant dat Kaerl Huijbrtss gecoost heeft van Joost Ariaenss, daer Kaerl Huijbertss oock een vierdepaert in hout in alder voegen, ende met den laste zoo Joost Ariaenss dat lant Kaerl Huijbertss voor recht over heeft gegeven dat placht te wesen Corst Heijn Denis hoeve, ende is te weren dat Aentken Claes wedue, haer vierde paert vant voorss landt heeft aen die zuijtsijde, Kaerl Huijbertss een vierdepaert daer beneffens aende noort zijde. Jan Dierckss een vierde part beneffens Caerl Huijbertss aen die nortzijde, Dingeman Ariaenss een vierde paert aen die noort zijde van Jan Dierckss, elcx zijn vierde paert ofte deel, zoe groot ende cleijn, als zij dat met malcanderen hebben geloot ende gedeelt, daer geheel en graft tot den voorss acker hoort, die aen die Jan Dierckss ende Aentken Claes weduwe hebben elck van haer vierdel ende brieff, Dingeman Ariaenss heeft eenen brieff van zijn vierdepaert.

Folio 28v

noortsijde leijt vande voorss acker. Ende aen die zuijt sijde Ariaen Aertss erff, streckende die viergedeelte van Dingeman ariaenss Ariaenss erff oijstwaerts op totten meerdijck toe. Ende is conditien dat zij met haer voeren het heck eens samen sullen maecken, dat teijnden den vaerwegh staet. Ende dan zal Dingeman Ariaenss ende Jan Dierckss dat hock voerts onderhouden. Ende den vaerwech die aen die noortzijd van Dingemans lot ligt, die sal Dingeman onderhouden tot Joost Ariaenss lant gebruijck. Nae inhout die conditie soe Kaerl Huijbertss ende Joost Ariaenss dat int overgeven vanden lande hebben verhaelt. Ende die vier perseelen lants voorss sellen elck op haer selven eenen dam ofte vaerwech maecken tegens haer lot vanden lande, om elck daer door zijn gebruijck te houden op haer lot, op ende aff te varen ende gebruijcken. Actum den XXVIen novembris anno XVIc. Voor Willem Heijmanss schout, Dierck de Bije, Handrick Anthoniss, Hendrick Geldenss heemraders.

Folio 29r

Dat voor ons comen is Handrick Godertss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Mariken Jans dgr, weduwe wijlen Pauwels Corneliss Smaens een huijs ende erffenisse daer toebehoerende, gelegen inden ambacht van Sprange aendie noort zijde vanden kerck hooff, met allen gerechticheijt van wegen ende stegen als daer toebehoerende is. Zoo dat het oude bescheijt ende heemraets brieven, daer desen brieff mede doerstaen is, vermellen sij ende Lauris Bastiaenss dat in zijnen leven beseten heeft, mits dat hij daer jaerlicx vuijt zal blijven gelden XXVIII st tsiaers, fen heijligegeest tot Sprang. Vorts heeft hij gewilcoert ende geloost het voorss huijs erffenis met allen gerechtichijt dien aengaende, te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, allen voor commer afte doen tot desen dagen toe, actum den vollen heemraet den 27 Januarij anno 1601.

Mariken Jans dgr weduwe voornoemd met haeren gecooren voicht ende heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Handrick Godertss IIc VII ½ gl, tebetaelen Ic gl bij die veste, ende die resterende penningen een jaer naer datum vande boven geschreven gifte, stellende daer voeren ten onderpande het huijs ende erffve daer dese penningen aff spruijtende zijn, actum als boven. Die hondert gl gereet zijn betaelt.

Handrick Godertss bedanckt hen van desen wilcoer te vollen betaelt te wesen den eersten penning metten lesten, present Dirck de Bije.

Folio 29v

Dat voor ons comen is Ffrans Bastiaenss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Handrick Zebertss een geseet met die huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen die oost zijde ten naesten geerft is Dierck Geritss, ende aen die weest zijde Joostken Zebertss weduwe, streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe, zoo groot ende cleijn als dat daer inden hoeffslach gelegen is. Ende Ffrans Bastiaenss heeft gewilcoert ende geloost dit voorss geseet te vrijen ende te waren ende allen voor commeren affte doen naden recht vanden lande, actum den Xen februarij XVIc een den vollen heemraet.

Handrick Zebertss heeft gewilcoert ende geloost zoo recht isFfrans Bastiaenss acht hondert vijff ende twijntich rijnsgl tebetaelen, nu gereet Ic L gl, ende tot Lichtmisse ofte paeij daegen daer nae onbegrepen anno XVIc twee, Ic L gl ende zoo voorts, daer naer op gelijcke Lichtmis daghen, elcken dach hondert rijnsguldens totter volder betaelinge toe, mits conditien dat Handrick voirss opt boven geschreven geseet zal houden die hooft zomme van L gl, ende die sal hij aenden lesten paeij cortten. Voor welcken voorss penningen Handrick heeft gestelt tot eenen onderpande het boven voren gestelt, daer dese penningen aff spruijtende zijn, ende vorts allen zijnen anderen goederen hebben ende vercrijgende, actum als boven. Handrich Zebertss heeft op die gereede penningen betaelt hondert gl, noch op die gereede penningen L gl met Jan Dielen obligatie den paeij anno XVIc twee is betaelt. Opten paeij XVIc drije is L gl betaelt. Noch betaelt XXV gl opten XIIen Junij bekend Frans Bastiaenss ontfangen te hebben opt geheel vanden wilcoer vier hondert gl, present Denis Janss. Opten II februarij 1604 bekenden noch ontfangen te hebben hondert gl. Opten paeij 1605 heeft Hendrick Toniss ontfangen Ic gl. Handrick Zebertss heeft den paeij verschenen Lichtmis 1606 betaelt aen Fransen L gl aen Jan Dielen L gl. Den paeij 1607 is betaelt. Daer mede is den wilcor doot ende te niet. In presentie Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman ende Frans Corstiaenss heemraders.

Folio 30r

Dat voor ons comen sijn, Janneken Jans dgr weduwe van Bastiaen Bastiaenss met haeren gecoren voicht ende Wolff Bastiaenss, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Ffrans Bastiaenss, te weten Janneken weduwe voorss die helft ende Wolfert Basyiaenss het paert, ende Ffrans Bastiaenss behoudt daer inne zijn vierde paert in eenen geseet, gelegen inden ambacht van Sprange, met die huijsinge ende geboomten daer op staende, waer aen die oost zijde ten naesten geerft is Jasper Ariaenss, ende aen die weest zijde die weduwe ende kijnde van Willem Dierckss, streckende vander gemeijnder straten zuijtwaerts op totten waterlaet toe. Mits conditien dat hij daer jaerlicx vuijt sal gelden blijven den ambachtsheer van Sprang die helft van eenen cappuijn, voorts hebben zij voorss elcx haer aenpaert int voorss geset gewilcoert ende geloost te vrijen ende te waren, ende allen voorcommeren afte doen tot desen daegen toe naden recht vande lande, actum als boven.

Ffrans Bastiaenss heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Janneken Jans dgr, weduwe van Bastiaen Bastiaenss, ende Wolfert Bastiaenss, te weten Janneken die weduwe IIIc XII ½ gl, ende Wolffven Ic LVI gl V st, te betaelen nu hondert gulden gereet, te weten die twee deelen aendie weduwe, ende het derdedeel aen Wolffven,ende alser alle jaer voorts hondert guldens totter volder betaelinge toe. Daer den eersten paeij aff verschijnen zal tot Wolff Bastiaenss heeft ontfanghen tnegentich gl. Noch aen Wolff Bastiaenss betaelt XXX gl. Desen wilcor is ten vollen betaelt ende doot ende te niet, present Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss heemraders. Ende noch bekennen Frans Bastiaenss ende Wolff Bastiaenss van allen accordacie van Jenneken Dielen hende van all te vollen ende ten eijwigen daghen betaelt te weesen, present als boven.

Folio 30v

Lichtmisse anno XVIc ende twee. Ende vierthien daeghen daer nae onbegrepen, stellende daer vooren ten onderpande het geseet daer dese penningen aff spruijtende is, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum als boven.

Die weduwe heeft gereet ontfanghen L gl, ende Wolffert XL gl.

Jan Dielen hier aen gecort vant leest accort het een dandel.

Wolff heeft noch ontfanghen opten paeij XVIc twee XXV gl voor zijn deel.

 Jan Dielen weduwe heeft nu als ontfanghen twee hondert gl.

Actum den Xien februarij 1604 daer compt die aff te ontfanghen XXV gl.

Jan Dielen heeft van Handrick Seberts ontfanghen LII gl.

Dat voor ons comen is Andries Janss als man ende voocht van Toentken Jan Michielss dgr, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Jan Corneliss het seste gedeelte in die helft van een geseet daer Jan Michielss plach te woenen, gelegen inden bedrijve van Sprange, liggende aen die oost zijde van Jan Corneliss voorss erfve, streckende vander nijuwer straten ter ouwer straten toe, gellomende te vrijen ende te waren, ende allen vorcommeren afte doen tot desen daghe toe naeden recht vanden lande, actum als boven.

Dat voor ons comen is Handrick Ariaenss Boos, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Dries Janss zijn aenpaert, te weten het thiensten deel in een geseet daer Handrick Jan Michielss plach te wonen, gelegen inden bedrijve van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Aerdt Janss, ende aen die weest zijde den voornoemde Denis Janss, streckende vander nieuwer straten ter ouwer-

Folio 31r

straten toe, voorts heeft hij gewilcoert ende geloost dit perselcken voorss te vrijen ende te waren, ende voercommer afte doen naden recht vande lande, actum als boven.

Dat voor ons comen zijn Pieterken Cornelis Janss dochter, Geertken Cornelis Janss dochter met Jan Ariaenss Leeu, ende Embrecht Henrickss Paep, haere gecooren voichden die haer metten rechte gegonnen wordden. Noch Jan Ariaenss Jeeu, ende Embrecht Henrickss Paep als voichden van Jenneken Cornelis Janss onmondige dochter, ende van Wolff Cornelis Janss soen den blijnden, ende hebben overgegeven met eenen verlije zoo als recht is Willem Wouterss, een geseet landts met die timmeringe ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht vander Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Eembrecht Henrickss Paep, ende aen die weest zijde Joost Verduijns rtfgenamen, streckende vander nijeuwerstraten noortwaerts op totter ouwerstraten toe, zoo groot ende cleijn als dat daer inden hoefslach gelegen is. Midts conditien dat hij daer jaerlicx vuijt geldende blijven sal den heijligengeest tot Sprang, drije vaet min een vierdeel vat, naer vuijt wijsens den brieven ende bescheijt dat daer aff is. Voirts hebben zij voornoemde persoonen dit voorss geseet gewilcoert ende geloost te vrijen ende te waren ende allen voercommeren afte doen naden recht vanden lande, actum den Xen mert XVIc een, presentes Willem Heijmanss schout, Dierck de Bie, Denis Janss, Handrick Toniss, Hendrick Ariaenss Oerman heemraders.

Folio 31v

Willem Wouterss heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is den kijnderen van Cornelis Janss Flessen Xc XXV gl tebetaelen nu gereet IIc gulden, ende noch vier Sinte Pieters dagen daer aen volgende, elcken paeij IIc gl, ende den vijften XXV gl, daer den eersten termijn aff verschijnen zal nae die eerste gerede penningen petrij in sul anno sesthien hondert ende twee, ende dander daer naest aen volgende, ende dese penningen spruijtende vande geset dat hij van die kijnderen ende haere voichden gecoost heeft. Dat hij voor dese voorss penningen ten onderpande heeft gestelt, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven. Opten Xen Junij anno 1602 met Willem Wouterss afgerekent, dat hij na alles betaelt heeft, blijckende bij quitantieende anders doquement ter selver IIc gl. Hier noch op betaelt IIc gl. Lenaert Dierckss heeft van Willem Wouterss ontfanghen IIc drie gl, present Jan Janss, Ariaen Willemss. Lenaert Dierckss heeft voorts ontfanghen tot IIc gl toe, daer den paeij mede betaelt is.

Op huijden den 8e meij 1605 heeft Willem Wouterss, Lenaert Dierckss gelt gegeven dat hij tegens de anderen rekenen dat desen boven geschreven wilcoer te vollen betaelt is op XXV gl nae geschiet, in presentie van Jan Ariaenss Leeu ende Ariaen Jasperss.

Dat voor ons comen zijn Jenneken Jans dgr weduwe wijlen Bastiaen Bastiaenss, Frans Bastiaenss ende Wolff Bastiaenss, ende hebben gesamenderhandt overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Handrick Anthoniss een erffenisse metten geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen Jasperss ende aen die weestzijde Pieter Janss Timmerman, streckende vanden auwerstrate noortwaerts op totten Besoijenssen erff toe. Ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende geloest dit voorss erff te vrijen ende te waren, ende allen commeren ende callangien aff te doen naden recht vanden lande, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt zal geldende blijven den ambachtsheer van Sprang eenen halfven cappuijn, actum den X en februarij anno XVIc ende een, den vollen heemraet.

Folio 32r

Dat voor ons comen is Aert Joost Smits, ende heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Tonis Handrickss ende Ariaen Jacopss als heijligeest meesters van Sprang vijff….. gl jaerlicxe renten alle jaer tebetaelen opten XXVen dach venden maent vanden meert vrij van shaeren bedde, ende allen anderen onraet die daer op geset mach wordden …., daer den eersten pacht aff verschijnen sal opten XXVen mert anno XVIc ende twee ende zoe voort van jaere tot jaere. Ende dit op ende vuijt sijnen geseet landts met die huijsinge ende timmeringe daerop staende dat hij nu ter tijt is bewoenen is, gelegen inden ambacht van Sprange, Jan Janss erfve oostwaerts ende Jan Willemss met Willem Toniss weestwaerts, streckende vander nijeuwer straten noortqaerts op totter ouwer straten toe. Ende voorts op allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, welck rente hij mach lossen ende afquiten met acht ende sestich rijnsgl met allen verschenen ombetaelde pachten ende met lossen ende afquiten een halff jaer te  voeren op te seggen, ende dese peningen gecome zijnde van lossinge van een rente van vier rijnsgl tsiaers. Die Jan Willem Ariaenss bij Testamente gemaeckt heeft tot een misse opten heijligeest antaer inder kercken van Sprange. Welcke rente Gijsbert Geritss van Besoijen, aen die voorss Heijligeest meesters heeft geloost ende gequeten, ende die peningen wederom aen die voorss rente van vijff gl tsiaers sijn belet, ende die voorss vijff rijnsgl tsiaers alle jaer te spijnden bij die heijligeestmeesters die indertijt sellen wesen, tot behoeff den aerme menschen dertijt toe dat die misse wederom des heijlichengeest autaer tot Sprange gedaen sol wordden, ende die rente dan weder tot die misse betaelt sal wordden. Actum den XXIIIIen mert anno XVIc ende een, voor Willem Heijmanss schout, Dierck de Bie, Denis Janss, Handrick Goldenss heemraders.

Dese wilcoer is affgelost ende gequeeten bij Jasper Joosten Smidts ende Aert Gieliss Roos met Jan Lauriss Lantmeeter ende Jacob Corneliss van Gerwen, het capitael met de verloopen intrest, actum dese IIIIen Martij 1641 ter presentie Handrick Janss Perseijn Schout, Cornelis Corstiaenss, Adriaen Adriaenss Roos, Frans Handrick Franss heemraders, actum ut supra.

Folio 32v

Dat voor ons comen is Maria Ariaen Willemss dgr weduwe van Ariaen Michielss ende heeft met haeren gecoren voicht opgedragen ende gemaeckt den heijligegeest van Sprange, dat zij nae haer doot after sal laten, om dat bij die heijligeest mesters die inder tijt sollen wesen, dat aen te moeghen verden tot dertafele vanden heijligegeest van Sprang behoeff. Actum den XXIIIIen mert anno XVIc een, voor Willem Heijmanss Schout, Dierck Adriaenss de Bije, Handrick Geldenss, Handrick Ariaenss Oerman heemraders.

Dat voor ons comen is Ariaen Hermanss ende heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Cornelis Janss ende Jan Jan Meeuss als borgemeesters van Sprange tot behoefte des voorss dorps vierdalven rijnsgl jaerlicker renten, altijt verschijnende opten XIIen aprilis daer den eersten pacht aff verschijnen sal opten XIIIen dach van aprilis anno XVIc ende twee ende alsoo vorts van Jaere tot jaere, ende dit jaerlicx te vergelden op ende vuijt sijnen geset daer hij nutertijt op woenende is, gelegen inden ambacht van Sprange daer aen doostzijde naest geerft is Denis Janss, ende aen die weestzijde Handrick Stockman, streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe, noch op een eijnde landts, gelegen inden voorss ambacht daer aen doostzijde naest geerft is Joost Zegerss ende aen die weestzijde Wijn Willemss, streckende vander ouwerstraten suijtwaerts op tot Handrich Francenss erff toe mets conditien dat Ariaen dese vierdalven rijns gl jaerlicxe renten lossen ende affquiten mach met XLVIII rijnsgl met allen onbetaelde verloopen, ende int lossen een halff jaer te voeren op te seggen. Actum den XIIIen aprilis XVIc een voor Dierck de Bie stadhouder, Jan Janss, Handrick Geldenss, Denis Janss, Handrick Toniss, Jan Dierckss heemraders.

Folio 33r

Dat voor ons comen ende gecompareert is Adriaen Handrickss ende heeft overgegeven met eenen vrije verlije zoo recht is Wouter Dieliss ende Jan Handrickss tesamen een perseel landts, gelegen inden ambacht van Spranghe, streckende vandie voorss Wouter Dieliss ende Jan Handrickss erffve, zuijtwaerts op totten ouwerstraten toe, daer aen die weest zijde naest geerft is Willem Jacobss, ende aen doostzijde den voorss Adriaen Handrickss, te weten die breete aender ouwerstraten effen gelijck, als dit aent noort eijnde aenden sloot is, vanden acker van Wouter Dieliss ende Jan Handrickss, zoe daer geloost dit voorss perseel landts te vrijen ende te waren van allen pachten, chijnsen die daer op souden moeghen comen naden recht vanden lande, die daer neffens gelegen is, actum den XXIIIIen meij XVIc ende een voor Willem Heijmanss Schout, Dierck de Bie, Jan Janss, Handrick Oerman, ende Jan Dierckss heemraders.

Folio 33v

Op huijden datum ondergescreven zoe compareerde Dierck Adriaenss de Bie, ende heeft geresingneert ende in zijn stede gestelt Cornelis Janss in alsulcken coop van een huijs ende erffenisse als hij gemijnt heeft int affhangen vande heer, dat vercoost heeft Handrick Anthoniss Moelegraeff eertijts toevompeterende Joost Aertss vuijtwijsens den rechtelijcken coop daer aff zijnde, dies geloost den rechtelijcken coop daer aff zijnde dries beloost Cornelis Janss dat hij den voorss Dierck Adriaenss de Bije, vanden selven coop zal indempneren costeloos ende schadeloos te houden, zoo dat hij daer gheen schade oft hijnder aff enzal hebben, ende heeft daer voer ten onderpande gestelt het selffde huijs ende erffve ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende , actum den IIIen Julie anno XVIc ende een, Heemraders Jan Janss, Hendrick Anthoniss ende Handrick Geldenss.

Dat voor ons comen is Tonis Jan Tonissde Praser ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Pieter Dieliss van Ameroijen een geseet landts, huijsinge, ende geboomte daer op staende, geleghen inden ambacht van Sprange, tussen die erffenisse van Tonis Jan Toniss met zijn moeder, gelegen aen die oost zijde, ende Handerick Adriaenss Cuijper aen die weest zijde, streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten voorss Tonis Tan Toniss ende zijn moeders erff toe. Ende Tonis Jan Toniss heeft gewilcoert ende geloost dit voorss huijs ende erffeniss te vrijen ende te waren to landt recht, actum den VIIen Julij anno XVIc een, heemraders Dirck de Bije, Jan Janss, Handrick Geldenss, Jan Dierckss.

Folio 34r

Dat voor ons comen sijn Yda Jacops dochter, weduwe wijlen Jan Aertss Swerts, Willem Janss Swerts, Aert Claess als man ende voicht van Mariken Jans dochter, ende haer sterck maeckende voor Ariaentken Jans dochter, ende Diercken Jans dochter haerluijder suster, ende hebben overgegeven met eenen verlije zoe recht is Aerdt Pieterss Bueter, een halff geseet met halff het huijs ende erffve daer aen, gelegen inden ambacht van Sprange, onbedeelt met Jacop Ariaen Jacopss, daer aen doost zijde naest geerft is Lijsken Willem Mertenss, streckende vander ouwer straten zuijt waerts op totten waterlaet toe. Ende die voorss persoonen hebben op dit voorss halff geseet vertegen tot behoeff van Aerdt Pieterss voorss naden recht vanden lande behoudelijcken, dat Aerdt Pieterss daer jaerlicx vuijt zal geldende blijven die helft van vier vaet roggen ende den kercke van Sprangh, ende eenen halffven cappuijn naer vuijtwijsens den brieven ende bescheijt daer aff zijnde. actum den Xen Septembris anno XVIc ende een, presentes Dierck de Bie stadhouder, Jan Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Denis Janss, Handrick Geldenss, ende Jan Dierckss heemraders.

Aerdt Peeters Bueter heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Yda Jan Aertss weduwe voorss, … cum suis drije hondert rijnsguldens tebetaelen gereet LXXV rijnsgl, ende tot paessen XVIc een hondert guldens, ende daer nae alle paessens XXV gl totter volder betaelinge toe van die drie hondert gulden, ende dese voorss peninghen comende vant voorss halff geseet dat hij zijnen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven, die XXV gl gereet sijn betaelt, den wijncoop affgerekent, noch hondert gl betaelt.

Folio 34v

Opten IIIen Septembris anno XVIc ende een zijn voor ons schout ende heemraders ondergenomineert, verschenen die eersame bedde genoten, Peeter Joostenss, ende Gijseltken Ariaen Bertroms dochter, zijne huijsvrouwe. Peeter Joosenss zijnde gaende ende staende, ende Gisselken op haer bedde liggende gebonden metten bant der kijnderen, maer haer verstant wel hebbende als dat wel scheen, voor alle die daer present waeren. Ende hebben tesamen eendrachtelijcken met goeden wille ende deliberatie, geklaecht ende geordonmert haere Testamente ende vuijtersten wille, in forme ende manieren als hier nae volcht. Dat die lanxste levende van hen beijden zal hebben, behouden, besittende zijn, het zij haeffve, erffve, inschult ende vuijtschult, hoedanich die zijn in Hollandt, Brabant, ofte elders. daer die zijn gelegen ofte bevonden sullen wordden, gheen vuijtgescheijden ……. den lanxst levende van hen beijden, daer zijnen vrijen, eijghen wille mede te doen, te vercoopen, tot trasporteren, belasten, beswaren, gelijcker wijs ofte zij beijde int leven waren, zonder becroomen ofte toe seggen van ijemanden, ende zoo wat van die selfde goederen overschieten zal, naer doot vanden lanxste levende, dat die gedeelt zullen wordden naden Zuijthollantsen recht. Noch maeckt ende ordonmeert Gisselken voornoemd dat oft quame, dat zij eerst aflijvich wordde aleer, Pieter Joostenss haeren man, ent haer broeders kijnt sal hebben allen die cleederen, die tot haeren lijve behooren ende overschieten sullen, ende anders nijet, ende zij

Folio 35r

testateuren voergenoempt verclaerden dit selfde te wesen haer Testamente ende vuijtersten wille, alles zonder erchgelist. Aldus geschiet ten huijse van haer beijder testateuren, voor Willem Heijmanss Schout van Sprange, ende Handrick Anthoniss, ende Handrick Geldenss heemraders, ende mij als secretaris Leempoel, actum als boven.

Hier zijn noch als getuijgen bij ende overgeweest Cornelis Janss, ende Jan Janss borgemeesters van Sprang.

                                                                     Copie

Wij Aerdt Lambertss ende Jan Claess Haeghen mede vervangende ende haer sterck makende voor Hilleken Lamberts dochter bekennen mits desen dat Lambert Dierckss aen haer heeft geloost ende affgequeten eenen brieff van vijff guldens tsiaers slaende op zijn geseet met die hooft zomme van dijen, gecomen zijnde van Wouterken de Wit, scheldende den selven hier aff quit ende zijnen anderen erffgenamen ende off hier eenighen brieff ofte bescheijt namaels bevonden mochte wordden, zal tselffde te doot ende te nijet wesen. Ende begeren dat dit int register tot Sprang gescreven zal wordden tot Lambert Dierckss behoefte, in kennisse van desen, zoo hebben wij dese onse quitantie onderteijckent dese 2e Junij 1602, ter presentie van Jan Aertss, secretaris tot Sprangh. Onder stont gescreven Aerdt Lamberts, Jan Claess Haeghen.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 35v

Dat voor ons comen is Jan Ariaenss alias Kuijst ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Dierck Janss zijnen zoene een huijs met die erffenisse daer achter aen, geleghen inden ambacht can Sprange, daer aen die weest zijde naest geerft is Ariaen Mertenss, ende aen doostzijde Jan Ariaenss voorss, streckende vander nijewer straten noortwaerts op totter ouwer straten toe. Mits dat het lant vant geheel geseet sal wesen effensbreet ende gemaeckt zal wordden, metter maten effens groot. Totten pael vanden hecken tuijn toe aenden hooff, zoe dat gereet bepaelt ende gelaet is, mets voerwaerden dat voorts vanden pael vanden hoofthuijn zuijtwaerts op gevat is tot opten pu,t ende vanden put zuijtwaerts acht voeten breet vanden stijl vanden leemposte vanden huijse oostwaerts op, totter nijeuwer straten toe, op eenen eijcken poste onder den doornboom, ende Jan Ariaenss heeft gewilcoert ende geloost dit voorss huijs metten voorss erfve te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer afte doen naden recht vanden lande. Actum den Ien Octobris anno XVIc een, den vollen heemraet.

Dierck Janss heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Jan Ariaenss zijnen vader vijff hondert XXX gl tebetaelen hondert gulden gereet ende voorts alle jaer daer naer LXV gl totter volder brtalinge toe, daer den eersten paeij aff verschijnen zal bamis anno XVIc twee, ende dander daer aen volgende. Stellende daer voer ten onderpande het huijs ende erffve voorss, actum als boven.

Jan Ariaenss bekent die gereede hondert gl ontfanghen te hebben voor Jan Huijben ende Aert Lochten. Den paeij XVIc twee is betaelt, present Aerdt Dieliss. Den paeij 1603 is betaelt. Lenaert Peterss heeft sijn helft betaelt de ende 1604 XXXII ½ gl.

Willem Heijmanss schout.

Dirck de Bije, Jan Janss, Handrick Toniss, Handrick Ariaenss Oerman, Handrick Geldenss, Jan Dierckss, heemraders.

Desen wilcoer heeft Dirck Janss aen zijnen vader voldaen ende te vollen betaelt, ende heeft over betaelt XX gl, die hij voor sijne vader verschooten heeft aen Arien van Clootwijck, die aen hem wederom beloft te geven vol sijne vermaen, present heemraders Jan Janss ende Frans Corstiaenss. Actum desen XXVen Julij anno 1608.

Folio 36r

Cornelis Wouterss heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Dirck de Bie Adriaenss als voicht ende tot behoeff van Jacop Handrickss de Bije, eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is, Tonis Toniss Leempoel, ende aen die weestzijde Jan Huijb Sijmons met zijne kijnderen, streckende vander ouwer straten noortwaerts op totten Besoijenssen erff toe. Ende Cornelis Wouterss heeft gewilcoert ende geloost desen voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende allen commer ende callaengien afte doen tot desen dagen toe. Actum den XIIen Januarij 1602, den vollen heemraet.

Dat voor ons comen zijn Neltken Claes Janss weduwe saliger met haeren gecoren voicht, Jan Claess, Peeter Claess, ende Ariaen Aertss Spijcker als man ende voicht Lijsken Claes dgr zijne huijsvrouwe, ende hebben overgegeven met eender vrije giften zoe als recht is Jan Ariaenss Leeu, een geseet met die huijsinghe ende geboomten daer op staende, gelegen inden bedrijve van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is die weduwe ende kijnderen van Ariaen Ariaenss, ende aen die weestzijde Jan Dieliss, streckende vander nijewerstraten zuijtwaerts op totten Loossen erff toe gelomen die voorss partijen het selfde goet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende alle voergaende commeren afte doen tot desen daghen toe, mets conditien dat Neltken weduwe voorss sal behouden haer leven lanck

Folio 36v

het vorste huijsken met derthien roijen lants achter ofte voere ende nijet langher. Actum desen XIIen Januarij 1602.

Neltken ende Broost haeren zoen zijn veraccordeert met Jan Ariaenss dat Neltken van haer waen plaetse ende erff dat zij int geset hout in die contributie sal geven een halff vierdel halff dat Jan Ariaenss min moet geven.

Jan Adriaenss de Leeu heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Neltken Broesten weduwe wijlen van Claes Janss van Beeck IIIc LXXX gl te betalen ende daer aff te betaelen het een vierdepaert nu bij de veste, ende die ander peningen op drij jaeren naer datum van desen, totter volder betalinghe toe. Stellende hier voer ten onderpande allen zijnen goederen hebbende ende vercrijgende,ende dese wilcoer spruijtende ende hercomende vanden voornoemde geseet, ende den erffve neffens die Sprangse sluijse gelegen onder Cappel, daer dese voorss somme aff spruijtende is. acte als boven. die gereede peningen zijn betaelt te weten het vierde paert, hier is noch op betaelt XXV gl aen Neltkens ter presentie Broest haeren zoen ende Joost Zegerss den 22 Januarij 1604. Aen Neeltken noch betaelt Ic gl X st.

Jan Ariaenss Leeu heeft gewilcoert ende gelost zoe als recht is Jan Claess, Peeter Claess, Ariaen Aertss Spijker als man ende voicht  Lijsken Claes dochter tesamen IIIc LXXX gl tebetalen. Ende daer aff tebetaelen het een vierdepaert nu bij die veste, ende die resterende peningen op drije jaeren naer datum van desen totter volder betaelinghe toe, stellende

Folio 37r

hier voeren ten onderpande alle zijne goederen hebbende ende vercrijgende, ende desen wilcoer is spruijtende ende gecomenn vande voornoemde geseet, ende den erffve neffens die Sprangse sluijse, gelegen onder Cappel, daer dese peningen aff spruijtende zijn. Actum als boven.

die gerede peningen zijn betaelt, te weten het vierde paert, den tweeden paeij is betaelt, acte den XIXen Januarij 1603. Preeter Claess heeft getransporteert zoe recht is Ncktken Claes Janss weu sijn aenpaert van desen voorss wilcoer loopende lxiii gl VI st III ort Neltken die weduwe Jan Claess ende Ariaen Janss hebben ontfangen XCV gl den IIIen paeij, Jan Claess is van desen wilcoer te vollen betaelt. Ariaen Aertss Spijcker is van dese wilcoer te vollen betaelt den 23 februarij 1605, Neltken is van dese wilcoer betaelt.

Dat voor ons gecompareert ende gecomen zijn Mariken weduwe van Claes Claess de Vries met haeren gecoren voicht, ende Peeter Claess de Vries als voicht van die kijnderen after gelaten bij doode Claes Claess de Vries verweckt bij Mariken voirss, ende hebben tsamen overgegeven met een vrij gifte zo recht is, Willem Aert Geritss, Anthonis Handrick Vendix, ende Adriaen Janss van Peer, een huijs hoffstede met allen erffenisse daer toebehoorende, geleghen inden ambacht van Sprang, tusschen die erffenisse van het gemeijn kerckhoff aen die suijtsijde, ende die kijnderen van Ariaen Aertss aen die noortzijde, streckende vander gemeijnder straten weestwaerts op tot Jan Huijbertss Slotmakers huijs ende erff toe, ende voorts die hofstede ende hooff daer weestwaerts aen gelegen, zoo die daer tusschen die erffenisse gelimiteert leet, zoo Claes Claess de Vries ende Mariken zijn huijsvrou, die tot haeren laetsten tijden beseten hebben, zoo groot ende cleijn als dat inden hoeffslach gelegen is, ende zij overgeme…

Folio 37v

voorss, hebben dit voorss huijs ende erffenisse gewilcoert ende geloost te vrijen ende te waren, ende allen commer ende calangien afte doen te landt recht, actum den XVIIen december anno XVc XCVIII. Voor Willem Heijmanss schout, Ariaen Pieterss, Denis Janss, Handrick Toniss, ende Handrick Geldenss heemraders. Tonis Henrickss Vendicx voor hem selven ende mede staende voor Ariaen Janss van Peer hebben elck haer derde aenpaert int voorss huijs ende erfve overgegeven. Willem Aertss, Willem Aert Geritss, Tonis Handrick Vendix, ende Arien Janss van Peer hebben tsamen gewilcoert ende gelost zoo recht is, Mariken Claes de Vries weduwe, ende Peeter Claess de Vries als voicht van Claes Claess sijn broeders kijnderen vijffhondert ende thien rijnsguldens tebetaelen twee hondert gulden gereet, ende daerteijnden alle jaer hondert gulden. Daer den eersten termijn aff verschijnen zal te korsmis anno XCIX, ende den tweeden termijn te corsmis anno XVIc, den derden ende leste termijn te corsmis anno XVIc een. Die reste vanden voorss wilcoer te vollen tebetalen, voor welcke vijffhondert thien gulden die voorss gehouden hebben gestelt ten onderpande het huijs ende erfve daer dievoorss peningen aff comen, dat zij van Marikens met haren kijnderen gecoost hebben, ende voorts allen haeren anderen goederen. Welcke huijs ende erfve Mariken met haere kijnderen houden ten onderpande tertijt ende wijlen toe, dat die gewilcoerde peningen te vollen betaelt sijn, al ist oijck dat die termijnen vanden wilcoer verlengt worden, ende langer vuijtstel daer aff wort gedaen. Actum den XVIIIen Decembris anno XVc XCVIII voor Willem Heijmanss schout, Denis Janss, Ariaen Pieterss, Hendrick Toniss, Handrick Geldenss heemraders.

Dit voorss huijs ende erffve heeft Willem Aertss met wil ende consent van Mariken Claes de Vries de Vries weduwe ende Peeter de Vries als voicht van Claes Claess de Vries weeskijnderen overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Lauris Aertss, in alder vueghen ende gerechtich ende …………. als hem dat overgegeven is ende voorss staet. Actum den XXVen novembris anno sesthienhondert een.

Folio 38r

Opten XXVen novembris anno XVIc heeft Mariken Claes die Vries weduwe, ende Peeter Claess de Vries gerekent met Willem Aerdt Geritss, die het rest vande wilcoer op hem heeft genomen ende die betalinge die op den wilcoer vant gereet gelt is gedaen, dat Willem Aertss noch suijvers schuldich blijft drie hondert rijngulden, soe die op drie leste leste termijnen vande wilcoer betaelt staet. Ende alste Willem Aertss die deie hondert gulden, op die drie corsmis daeghen nijet en heeft comen betaelen, ende Maricken met den voicht van haer kijnderen het huijs ende erfve met recht voor verschenen peningen vande leste termijnen, weder met recht aen heeft moeten slaen bij coope van recht. Doen is daer nae die termijn vandie drie hondert gulden vande resterende peningen verlenght, dat Willem Aertss die sol betaelen LX gl gereet, ende elck jaer daerna XL rijnsgl, ende daer aff te geven acht gulden tegens het hondert tsiaers, soo vele als het intrest over de verlenghde termijn sol loopen. Welck intrest gereckent is overslaen op LXI gl XVI st, daer het eerste van die viertich gl tsiaers aff zol verschijnen te corsmis anno XVLc een, ende die ander termijnen alle jaer te corsmis daer aen volgende XL gl tebetaelen, ende den achtsten ende lesten termijn XXXI gl XVI st. wordt het intrest naemaels …. bevonden te sijn dan LXXI gl XVI st dat sol aen den lesten termijn affslach wesen.

Ende alsoe Lauris Aertss alias Braspenning het huijs ende erff voorss van Willem Aert Geritss gecoost heeft, ende hen op is gedragen voor recht inden voegen ende lemijten voorss, soo heft den voorss Lauris Aertss gewilcoert ende geloost in die plaetse van Willem Aerdt Geritss tebetaelen die voorss Mariken met haeren kijnderen, die drie hondert rijnsgulden ende XI gl XVII st op die acht corsmis daeghen voorss tebetaelen

Folio 38v

met het intrest Intrest dat daer bij is gerekent ter somme LXXI gl XVI st, ende Willem Aerdt Geritss daer aff costeloos ende schadeloos te houden. Dat hij het voorss huijs ende erfve voor ten onderpande heeft gestelt ende vorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven, die eerste veertich guldens heeft Mariken Claes de Vries weu ontfanghen van Lauris Aertss ter presentie van Aerdt Oerman ende Jan Aertss, daer den wilcoer van Ariaen Bastiaenss eens deels mede gecasseert is, boven alsulcke peningen als Willem Aertss heeft ontfanghen. Noch heeft Mariken weduwe ontfangen XL gl tesamen LXXX gl. Noch heeft Mariken weduwe ontfanghen XL gl ter presentie van Denis Janss, actum den 23 januarij 1604. den vierde paeij is betaelt XL gl. daer affgenoten heeft Gijsbertken ……… XIIII gl XV st tot volder betalinge van een obligatie van Chatelijn Gijsbertss en hier aen gehecht is, actis voor Henrick Toniss, Jan Jan Toniss desen ………… den 12 mert 1605, den voorss paeij is betaelt, present Ariaen Willemss XL gl, actum den 8 feb 1606, den lesten paeij is betaelt,  present Ariaen Willemss XL gl, actum den XIX februaris 1607. Den sevesten paeij is betaelt XL gl, actum den tweeden mert anno 1608, in presentie van Ariaen Willemss ende Frans Corsten als heemraders. Den lesten paeij is betaelt XXXI gl XVII st, waer mede desen wilcoer te vollen betaelt is, present Frans Corstiaenss hemeraet, actum desen XI en januarij anno 1609.

Jan Huijbert Sijmonss heeft een rentwilcoerbrieff van eenen gulden tsiaers met XVI gl die hooftsomme gelost ende afgequeten, aen handen van Gijsmaer Joosten als gemechticht die eertijts gevest heeft Jan Handrick Sijmonss, enen Handrick Janss ende was van date den XXVen meij anno XVc XXI, ende die lossinge is geschiet voor Willem Heijmanss schout, ende Ariaen Pieterss heemraet. Opten

Folio 38bis r

Op desen obligatie hebben ick Cathelijn Gijsbertss dochter ontfanghen te hebben van Mariken Claes Claess.die somme van thien rijns gl, ter presentie van Tonis Vendicx ende Jan Aertss Leempoel, actum den lesten mert 1599.

Noch betaelt aen Dierick Janss blijckende bij quitantie die somme van vijfthien gl 20 st.

Alnoch betaelt aen Willemken Willem Goijaerts dgr vijff ende twijntich rijns gl, presentes Meeus Toniss, Corstiaen Pieterss ende Jan Aertss, actum den 27 januarij 1604.

Noch betaelt aen Gijsbertken Meeus XIIII gl XV st.

Daer mede dese obligatie te volle betaelt is, present Jan Janss, Denis Janss heemraders, dese 12e mert 1605, mij present

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 38bis v

Ick Nicolaeus Claess de Vrijes bekenne ende belijd mits desen mijnder obligatien wel ende dechtelijck schuldich te wesen ende gelove te betaelen aen handen van Chararijn Ghijsbrechts dgr oft de gherechtigh thoonder van desen de zomma tot vijffende tsestich rijnsgulden, ende dit ter cansen van seeckeren gheleende peningen, ende daerom zoo betaele ick hem die peningen voorts op t legghen ende te betaelen te Sint Jacob eerstcomend anno 1592, ende dat als verwilcoirde schult, volstaende pant behoudelijck en hier sijn gheregticheijt. Hier onder verbijndende mijnen person ende mijnen goederen, hebbende ende vercrijgende waermen die ennichsins zoude moghen bevijnden mijn te sijne tso in Hollant of in Brabant, te waeter of te lant, roerende ofte onroerende , gheen wtgescheijden, ende hier inne Leminchueerende van allen bemefituen van regten ende regteren, desen ennichsins contravinerend en heel oft in deel ten allen ander loose vanden, dien ick mij niet soude behelpen, oft doen helpen, alle dinck sonder argelist.

Actum onder mijn hant, desen XXVII en Januarij 1592, mij present Wr: Aert Janssen ende Meeus Thonisen.

                                                                                                          Bij mij Claes Claesen de Vrijes

Los blad, behoort bij bovenstaande akte.

Heer Schout van Sprang, ……ghelieve te ……… als ………. nu ter tijt van huijs moet gaen nae den …., want …………………………………………………………………………………. ick nootsaecklijck wesen wilt soo ………… doen ende laten de weduwe dat ghelt ontfanghen , want ick en cant nu niet ……… brenghen, mij present Peter Claessen de Vries.

Den leesten paeij van desen wilcoer bekent Mariken Claes de Vries weduwe, met haeren soon ontfangen te hebben volgens het consent hier boven geschreven, de somme van XXXI gl XVII st, wesende den laesten paeij, verscheenen Korstmis XVIc acht, ende dat vuijt hande van Lauris Aertss alias Beaspenninck, ende bedanck mij vande wilcoir, daer dit briefken aen gehecht is, te vollen betaelt te wesen, waer mede desen wolcoir duergedaen ende gecasseert is. In presentie van Frans Coestiaenss als hemeraet, actum desen XVI Martij anno 1609.

Ende Willem Aert Geeritss bedancke hem goeder betaelinge van Lauris Aertss Praspenninck den leesten penninck metten ijersten ontfangen te hebben vande coop van het hooghe huijs dat Lauris voorss van mij gecoost heeft gehadt, ende schelde den selven daer aff quit ende vrij, sonder van mij, ofte eenige van mijnen naecomelingen meer gemaent ofte gemolisteert te worden, datum present als boven.

Folio 39r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Jan Janssen ende Handrick Geldensen als borgemrs van Spranghe, ende hebben bij wil ende consent van Schout, Heemraders ende gemeijnte van Spranghe, gewil ende gelooft zoo als recht is, Cornelis Janssen tot gehoefte van Mariken Tonisdgr. Sijns Wijffs suster twee rijnsgl. derthiendalven stuijver Jaerlicher renten, altijt verschijnende op drije coninghen dach, daer den eersten pacht aff verschijnen sal op drie coningen dach anno XVIc ende drije ende alsoo vort, van Jaere tot Jaere, behoudelijcken dat die Borgemrs: indertijt wesen die selve rente voorss lossen ende affquiten moggen met seven ende dertich Rijnsgld. tien stuijvers metten verschenen onbetaelde pachten renten ende gelt alleens, met welcke voorss penningen sijn geloost ende afgequeten een .. rente, die hooftzome van veertich Rijnsgl, daer het dorp jaerlicx aff hebben gegeven den kinderen van Ariaen Jan Zijmonsen tegens het hondert acht. Actim den XXVIe Janiarij XVIc ende twee. Schout Willem Heijmans, Dierck de Bie, Handrick Toniss, Denis Janss, Handrick Ariaens Oerman ende Jan Dierckss.

Dese voorss rente heeft Jan Janssen wederom gelost aen handen van Cornelis Janssen met twee jaeren verloopen rente, tsamen ter somme van XLII gld XV st, die hem sullen passeren op sijn rekening. Actu den 29 Decemb: 1603, voor Schout ende Heemraders.

Folio 39v

Dat voor ons comen is Peter Peterss van Verlen als wittige man van Lijsbet Pauwels dochter, ende heeft opgedraghen ende overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Mariken Pauwels Hendrickss dochter, sijn paert ende deel te weten de helft onbedeelt van huijs met de erffenisse daer aen geleghen soo hem dat aen is gecomen, ende bestorve) van sijn wujffs vader ende moeder, gelegen inde ambacht van Sprang, meester Aert Janssen huijsinge ende erffve zuijtwaerts, ende Maes Toniss huijsing ende erffve noortwaerts, streckende van de gemeijn straet oistwaerts op tot Willem Heijmanss erff toe, noch heeft zij de voorss Mariken mede opgedraghen tot den voorss huijs ende erfve, alle sijn paert ende deel vanden inboel ende moble goederen, van huijsraet clederen wollen ende Lijnden, ende alle andere, den inboel ende haeffelijcke goederen aengaende, die Pauwels Hendrixen ende Eltken, haeren vader ende moeder after hebben gelaten met schult ende wederschult, ende Peter voorss heeft op allen dese voorss vertegen tot Marikens Pauwels dgr voorss behoefte, ende hem daer gheen rechts meer aente behouden, acru den IIIIe Januarij anno XVIc en twee, voor Willem Heijmanss Schout, Dierck de Bie, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman ende Jan Dierckss Heemraders.

Mariken Pauwels dochter met Jasper Robben haeren gecoren voicht heeft geob ende geloost Peeter Peterss vijffhondert seventich rijnsgl te beraelen, dertig gulden gereet, ende de andere penningen op twee vastelavont daeghen, daer den eersten dach van die twee jaeren aff sal wesen vastelavont anno XVIc ende drie, ende den lesten dach te vastelavont anno XVIc vier, ende dese penningen procederende ter canse van Peeters paert vanne huijs ende erfve, ende moble goederen nande inboel die hij die XXX gl gereet sijn betaelt, noch betaelt XXII3 gl vooess vastelavont 1603, die reste van dese welcoer is beraelt aen Willem Jacob Toniss bij transport, present Arien Willemss Heemraet, den 8e Mert 1604.

Folio 40

Marijken voorss tot Sprange voor recht overgedraghen heeft welcken wilcoer penningen voorss vrij sal sal ontfangen sonder met eenighe schulde te doen te hebben, door welcke penningen Mariken met haere gecoren voicht ten onderpande heeft geset het halff huijs ende erfve, daer die voorss affcomen sijn, actu die ende Heemraders als bovengesr, op desen wilcoir heeft Maricken betaelt die dertich guldens die gevooren betaelen staen.

Dat voot ons comen ende grcompareert is Lauris Wouterss ende heeft overgegeven met eender vrijer giften zoo als recht is Jacop Adriaenss, een geseet landts, met de huijsinghe daer aen doostzijde naest geerft is Beatris Claes Melis weeu, nu huijsvrouwe van Wouter de Roeij, ende aen de westzijde Jan Gijsberss, streckende vander Nijeuwer straeten noortwaerts op totter Ouwerstraten toe, mets conditien dat Maria Ariaen Willemss Weduwe van Ariaen Michielss daer inne sal behouden haer woeninghe met dat horfken haer leven lanck, naer vuijtwijsens de gifte die Wouter Lauriss daer aff heeft ontfanghen, voorts heeft hij gewilcoirt ende geloost dit voorss geseet te vrije ende te waren naden regte vanden

Folio 40v

lande, ende allen voorgaende callaengatie afte doen tot desen daghe toe. Actum desen XVe Februarij anno XVIc ende twee, Willem Heijmanss Schout, Dirck de Bie, Jan Joriss, Denis Janss, Handrick Toniss Heemraden.

Jacob Adriaenss heeft gewilcoert ende geloost zoe recht is Louris Wouterss de somme van acht hondert drie entsestigh talmen rijnsgulden, ende die te betaelen nu hondert rijnsgl bij die gifte vant boven geschreven geseet, ende voorts alle Paessens hondert guldens, soo lange dat die acht hondert, drie ent sestich talmen gulden betaelt sullen wesen, waer aff den eersten paeij ende Parsschen verschijnen zal, Paesschen anno XVIc drije, ende die ander daer naest aenvolgende, voor welcke voorss penningen van desen wilcoer Jacop Adriaenss stelt ten onderpande het geseet daer dese penningen aff comende zijn, ende voorss allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actu als boven, de hondert gulden gereet sijn betaelt, den paeij verschenen XVIc drije is betaelt hondert gulden, den XVIc vier is betaelt, den XVI vijff is beraelt, den paeij XVI ses is betaelt, present Jan de Leeu, te wesen Ic gl, den paeij XVIc seven is betaelr Ic gl, in presentie van Arien Willemss als Heemraet, den paeij anno XVIc acht is betaelt Ic gl in presentie van Frans Corstiaenss als Heemraet, den paeij XVIc negen is beraelt Ic gulden in presentie van Hendrick Arienss Oerman als Hemeraet, de paeij XVIc thien is betaelt, LXII3 gl waer mede den Wilcour ten volle betaelt is. In presentie van Hendrick Arienss Oerman als Heemraet.

Folio 41r

Dat voor ons comen ende gecompareert is Elijsabeth Jacobs dochter, Wed: Wijlen Willem Dierckss met Willem Jacopss haeren gecoren voicht die haer metten recht gegonnen wadden, ende heeft overegegeven met een vrije gifte, zoo als recht is Tonis Ariaenss een geseet met de huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden Ambacht van Sprange, daet aen de weest zijde naest geerft is Ffrans Bastiaenss, ende aen de weest zijde Aert Pieters Bueter, streckende vander straten Zuijtwaerts op totten Watervloet toe, ende Elisabeth Wed: voorschreven heeft gewilcoert ende geloost dit voorss geseet te vrijen ende te waren, ende alle voorcommer ende calangieen afte doen te landt recht, behoudelijcken dat Thonis Ariaenss daer jaerlicx vuijt geldende blijven sal eenen halfven cappuijn, den Ambachs heere van Sprange naar vuijt wijsens het bescheijt daer aff zijnde. Actum den IIIIen Meij XVIc ende twee, presentes Heemraders Jan Janss, Denis Janss, Handrick Toniss, Handrick Geldens, ende Handrick Ariaenss Oerman ende Dierck de Bie Stadhouder.

Tonis Ariaenss heeft gewilcoert en geloost zoo recht is Elisabet Jacops dgr, wed. van Willem Dierckss ses hondert vijffentseventich Rijnsgl. te betaelen, hondert vijffendartich gulden nu gereet bij de veste, ende noch daer nae op vier Meijdaghen, elcken Meijdach hondert vijff endedartich gl, daer den eersten aff verschijnen zal op Meijdach anno XVIc ende drije, ende daer noch drie Meijdaghen daer aen volgende, stellende hier voor ten onderpandt het geset, daer dese penningen aff comende zijn, ende vorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actu als boven. Die hondert vijff ende dertich gulden gereet zijn betaelt, den paeij XVIc drije is betaelt hondert vijff en dertich Rijnsgl, den paeij XVIc vier is betaelt, den paeij XVIc vijff is betaelt in presentie Joris Janss en Hans van Toumont, den paeij XVIc ses is betaelt, daer mede is den willecoer doot ende te niet, in presentie van Jan Peeterss ende Dielis Peeters ende Peter Janss als Secretaris.

Folio 41v

Dat voor ons comen ende gecompareert is Jacop Ariaenss ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is, Aerdt Pieterss Bueter, de helft van eenen geseet met de helft vande huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden Ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Tonis Ariaenss ende aen de Westzijde Lauris Mertenss, streckende vander straten Zuijtwaerts op totten Waterlaet toe, mets conditien dat Aert Pieterss voorss, daer vuijt sal gelden en blijven de heelft van twee vaten roggen, ende den kercken van Sprang de helft, van twee vaet rogge ende de helft van eenen halfven cappuijn, alle naer tinhouden den brieven ende bescheijt daer aff sijnde, voorts heeft hij gewilcoert ende geloost dit voorss halff geseet te vrijen ende te waren naer recht vanden Lande, ende alle voer commer ende callangie afte doen naer recht vanden Lande. Actum den 4e Meij anno XVIc ende twee, Dierck de Bie Stadhouder, Jan Janssen, Denis Janss, Handrick Toniss, Handrick Adiaenss Oerman, ende Handrick Geldenss, Heemraden.

Aerdt Pieterss heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Jacop Ariaenss drije hondert derthien Rijnsgulden, ende die tebetalen nu vijftich gulden gereet ende voorts alle jaer daer nae vijftich Rijnsgl totter volder betaelinge toe, daer den eersten paeij aff verschijnen zal tpt Paessen anno XVIc ende drije, ende voorts alle Paessens daer aen volgende, voor dar den lesten paeij betaelt zal wesen, stellende dat voor tot een onderpande het boven gescreven halff geseet, ende voorts alle zijnen andere goederen, hebbende ende vercrijgende, actum als boven.

Aerdt Pieterse heeft betaelt aen handen van Jacob Ariaenss L gl, ende aen Jan de Molder hondert gl, present Denis Janss Heemraet, actum den 16 Novembris 1603.

Aerdt heeft noch aen Jan de Molder gegeven L gl, actu den 5 Junij 1606, noch aen Jacob Ariaenss XXV gl, noch heeft Jacob Arienss op desen wilcoer ontfangen van Aert Peterss ………. LXXV gl.

Jacob Aerienss heeft in voller betaelinge van desen wilcoer ontfangen XIII gl, salvo dus is gecondisioneert off Jan Willemss Molder, meer pennigen ontfange heeft vande wilcoer die hem Jacob Jan Aertss gedaen heeft, alleren toecomen  Jacob Arienss voorss, present Henrick Anthonis Schout, Jan Janss, Denis Janss, Frans Corstiaenss, ende Jan Dirckss, actum desen XXVIIIen Decembeis anno XVIc seven.

Folio 42r

Dat voor ons comen is Jan Janss Glaviman ende heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Dierck Adriaenss de Bie de somme van twee ende tnegentich Rijnsgulden ende daer Jaerlicks afte geven, ende tebetalen, ses Rijnsgulden thien stuijvers ter tijt ende wijlen roe, dat Jan Janss de somme afgequeten zal hebben, welcke penningen Jan Janss voorss afquiten mach in vier termijnen, naer zijnen believen, met den intrest van dien verloopen zijnde, waer aff den eersten pacht verschijnen zal op Sint Jans dach te midsomer anno XVIc ende drije, ende dit Jaerlicx te vergelden op ende vuijt zijnen geset, gelegen inden Ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft zijn Michiel Janss, ende Cornelis Ariaenss Pijl, streckende vander Nijeuwer straten nortwaerts op totten Besoijensen erff toe, weestwaerts Peeter Janss Cremer. Actum desen VI Julij anno XVIc ende twee, Heemraders Jan Janss, Handrick Anthoniss, Denis Janss, Handrick Geldenss, desen voorss Willecoer, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, is geheel ende ten volle bij Jan de Bie betaelt, waer meede desen wilcoer geheel ende ten volle gecasseert is. In presentie van Adriaen Mertenss Glaviman, Heemraet, actum desen 6e Novembris 1617.

Dat voor ons comen is Willem Heijmanss onsen Richter, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Jan Pieterss een ackerken Landts, geheten den Boter acker, geleghen inden Ambacht van Sptang, daer aen doost zijde naest geerft is Gerit Dierckss, ende aen de Weest zijde de gemeijnen Dorps steghe, streckende van Gerit Diercxsen eerff noortwaerts op, tot Dierck Adriaenss de Bie erff toe, zoo groot ende cleijn als dien daer geleghen is, ende Willem Heijmanss heeft ge, ende geloost dien ackerlants te vrijen ende te waren, naden recht vanden Lande. Actum desen VIe Junij anno XVIc twee.

Folio 42v

                                                                     Copie

Ick Dierck Adriaenss de Bie, Stadthouder des richteren inden ambacht van Sprange, ende met mij Handrick Anthoniss ende Handrick Adriaenss Oerlman als Heemraders, doen condt ende kennelijcken zij eenen ijegelijcken, dat voor ons zijn gecompareert ende verschenen, de eerbare persoonen ende beddegenoten, Adriaen Willemss ende Adriana Peeter Gerits dochter zijn wittige huijsvrouwe, ende hebben t’samen verproce geordonneert gemaeckt, ordonneren ende maecken mits desen, haere Testamente ende vuijterste wille in manieren ende formen als haer nae volcht, dat den lancxlevende van hen beijden, sal behouden ende blijven besitten ende gebruijcken allen de goederen, die den eersten afflijvigen metter doot ruijmen ende achterlaeten zal, zoo haeffve als erffve, met oijck de voechdije van haeren kijnderen, die zij tesamen bijden anderen hebben geprocreert, in alder vueghen soo zij haer goet tes….. sijn besitten, mets dat den lanxlevende van hen beijden gehouden zal wesen, te geven Inventaris van allen haer beijder goederen, die den eerste afflijvigen metter doot ruijmen zal, ende zal noch gehouden zijn haere kijnderen opte brengen ende onderhouden in cost ende cleederen, aen de schole te houden, leeren lesen ende schrijven, tot dat jonckste met het outste kijndt welle genoch geleert zijn soo alst behoort, ende de kijnderen voorts op voeden ende te regeren eerlijcken naer haeren staet, ende daer toe te doen het ghene dat tot behoeve van dijen sal behooren, ende dat tot de kijnderen muergen daeghen toe, ofte tot dat zij comen tot haeren houwelijcken staet, ofte anderen goeden staet, alles met raet ende

Folio 43r

wille vanden lancxstlevende met de naeste vrienden van de kijnderen, ende zal de lanckst levende van haer Testamenteren gehouden wesen, de kijnderen vuijt te reijcken ende bewijsen haer vaders ofte moeders achtergelaten goederen, allens wat bijden eersten afflijvigen achtergebleven is, vuijtwijsens den inventaris daer van gemaeckt zal worden, zonder ijet achter te blijven, ende dat dan te deelen naden rechte van Zuijthollant, ende zij testateuren voorss verclarden dit te wesen haer beijder Testamente ende vuijtersten wille. Allet zonder erch ofte list, in kennisse der waerheijt ende want wij Stadthouder ende Heemraden voorss gheenen gemeijnen zegel en gebruijcken, zoo hebben wij geboden Willem Heijmanss onsen Richter, dat hij desen brieve van Testamente over ons wilde besegelen, het welck ick Richter voorss daer beede des Stadthouders ende Heemraders voorss gaerne gedaen hebben, ende mijnen zegel hier onder op gedruckt, ende bij ons Stadthouder ende Heemraders voorss onderteijckent. Aldus geschiet opten XXXI dach vanden maent van Martis anno duijsent sessehondert ende twee.

Gecopieert vuijt principaele Testament, accorderende bij mij als Secretaris tot Spranghe.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 43v

Dat voor ons comen is Jan Aeiaenss Kuijst, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Jan Janss Smit een huijs metten lande daer achter aen geleghen inden Ambacht van Spranghe, daer aen doost zijde naest geerfft is Claes Toniss, ende aen de Weest zijde Dierck Janssen, streckende vander Nijeuwer straten totter Ouwer straten toe, ende Jan Adriaenss heeft ge ende geloost dit voorss huijs ende erffve te vrijen ende te waren naden recht vanden Lande, ende alle voor commer add te doen tot desen daghe toe. Actum den IIen Mert anno XVIc ende twee, Heemraders Dierck de Bie Stadthouder, Jan Janssen, Handrick Toniss, Handrick Geldenss Heemraders.

Jan Janss Smit heeft ge ende geloost zoo als recht is Jan Ariaenss Kuijst, drije hondert drije ende dertich Rijnsgl, ende die tebetaelen nu gereet LX gl, ende noch op vier termijnen elcken termijn LXVI gl XII stuijvers, daer den eersten termijn aff verschijnen zal den II Mert anno XVIc ende drije, ende dander daer aen volgende, totter volder betalinghe toe, stellende hier voor ten onderpande het boven geschreven huijs ende erffve. Actum als boven.

Die LXVI XII st gereet sijn beraelt.

Noch is den paeij 1603 betaelt LXVI gl XII st.

Den paeij 1604 is betaelt LXVI gl XII st.

Den paeij 1605 is betaelt LXVI gl XII st.

Present Denijs Janssen

Folio 44r

Dat voor ons comen is Handrick Ariaenss Oerlman, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Wouter Gieliss Leempoel, een geseet met die timmeringhen ende geboomten daer op staende, gelegen inden Ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerfft is, Handrick Ariaenss van Eeten, ende aen die Weest zijde, den voorss Handrick Ariaenss Oerlman, streckende vander Nijeuwer straten Zuijtwaerts op totten Loonschen erff toe, ende Hendrick Ariaenss voorss heeft gewilcoert ende geloost, dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden Lande. Actum desen XXIen Augustij anno XVIc ende twee. Dierck de Bie Stadthouder, Jan Janssen, Denis Janssen, Handrick Gelderssen, Handrick Toniss, Hendrick Oerlman, Jan Dierckss, Heemraders.

Dat voor ons comen is Handrick Handrickss alias Decker, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe techt is, Aerdt Joostenss een perseel erffenissen breet twee roeijen, ende een vierendeel van een roeij metten halfven sloot aen die Weest zijde, die mede indie breete gerekent is, gelegen inden Ambacht van Sprang, daer aen die Weestzijde naest geerft is Ariaen Henrickss van Staeck, ende aen die oost zijde den voornoemde Handrick Handrickss, streckende vander Ouwer straeten noortwaerts op tot Aerdt Joosten voorss erff toe, mets conditien dat Aerdt Joostenss daer Jaerlicx den Heijligengeest tot Sprangh vuijt sal geldende blijven XXVIII stuijvers, met die hooft zomme van deijn, ende heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is den voorss Handrick Handrickss ende zijnen nacomelinghen, daer costeloos ende schadeloos afte houden, nu ende ten eeuwigen daeghen, ende Aerdt Joosten voorss te lossen met XXIIII gulden metten voorschreven pachten,

Folio 44v

stelt daer voor ten onderpande het voorss erff metten acker daer noortwaerts aen liggende, ende Handrick Handrickss heeft geloost voorts dit voorss erffenisse te vrijen ende te waren te Lant recht tot desen daeghen toe. Actu als boven.

Wij Adriaen Andriesen de Langhe, ende Henrick Colff Henricxen, Schepenen der Stadt Gorinchem, doen condt allen den ghenen die dese …………. zullen sien ofte Leesen, dat op huijden dato van desen, voor ons gecomen ende gecompareert is in properen persoone Jonckheer Aart van Boshuijsen, Drossaert der voorstadt Gorinchem ende landts van Aerckele, ende heeft aldus in zijnen priue naem geconstatueert ende wettelijck machtich gemaeckt Constituant ende maecken wettelijck maghtich mits desen Henrick Toniss Olijslager, wonende binnen de Heerlijcheijt van Sprangh, hem grvende speciael Last, authoriteijt ende bevel Irrevocabel, omme vuijt zijn Comnstituants name ende van zijnen Weghen te moghen Lichten ende ontfanghen tot zijn constituants laste ende proffijte de somme van twaelff hondert Carolus guldens eens, ende dat tegens seven ten hondert int Jaer, ende daer voeren metten aencleven van dijen te verbijnrn, ende specialijcken te hijpoteken zijn constituants huijs rnde Landt, staende ende geleghen binnen

Folio 45r

de Heerlicheijt van Sprangh voorss, ende des aengaende van Weghen ende vuijten naem van hem constituant te passeren alsulcke Schepenen brieven ende dier gelijcke Wettich bescheijt, als daer toe zal wetden gerequireert, ende dat voor sulcken gerechten, wetten, ofte bancken, daer ende alsoo des behooren zal eijnttelijcken hier inne, mets des daer aen cleeft alte doen, datter naer alle solempniteijten van rechten mitsgaders naer stilo ende costinne ter plaesse daert behoort, enne behoirt te geschieden ofte gedaen te wordden, ende dat zij Constutiant zelffs present ende voor oogen zijnde, zoude comen ofte moghen doen, al waert oeck zoo dat de saeckew breeder ende speciaelder bevel behoeffde dan voorss staet, belovende ovrt goet vasr gestantich onverbrekelijck ende van werden te houden, allen tgimdt wes bijden voornoemde geconstitueerde hier inne gedaen, gelicht, ende gehijpothikeert ofte gebesoinguwwer ende gehandelt zal werden, onder alle verbanden van trcht ende weghen daer toe staende, ende behoorende sonder argelist ende des toirconden, hebben wij Schepenen voornoemt elcx onsen zegel onder opt spatiu van desen gedruckt. Gedaen ende gegeven opten naestlesten dach van Meij anno XVIc ende twee.

In kennisse van mij. Hendrick.

Gecopieert vuijt die principael procuratie, accorderen bij mij als Secretaris tot Sprang.

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1602

Folio 45v

Dat voor ons gecompareert ende gecomen is Henrick Toniss Olislager als gemachticht ende vol procuratie hebbende van Joncheer Aernt van Boshuijsen, blijckende bij procuratie gepasseert voor Schepenen der Stede van Gorinchem van dato den Lestleden dach van Meij anno XVIc ende twee, voor ons gebleken en gethoont, ende heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is schuldich te wesen, Joncheer Roeloff van Bosshuijsen, des voorss Aert van Boshuijsens broeder, sessehondert Carolus gulden. Ende gelove daer Jaerlicx aff te betaalen van intresr van elck hondert gl seven gulden, waer aff den eersten pacht verschijnen sal op Sint Jacobs dach anno XVIcende drije, ende alsoo voorts van Jaere tot Jaere. Ende dit Jaerlicx te vergelden, op ende vuijt zijnen huijsinghe, timmeringhe ende geboomten, daer aen die oostzijde naest geerft zijn, Tonis Hendrick Vendick, Gerit Pieterss ende Ariaen Aertss, ende aen die Weest zijde Lambert Dierxsen, streckende vander Nijeuwerstraren notrwaerts op totter Ouderstraten toe. Ende vorts op ende vuijt allen zijnen anderen appedenten ende dependenten hebbende ende vercrijgende hoedanich die zijn, mits dat Joncheet Aert van Boshuisen dese voorss penningen wederom mach lossen met die gelijcke sessehondert Carolus guldend, met die onbetaelte verschenen pachten, actum den XXVIen Augustus XVIc ende twee, presentes Dierck Ariaenss de Bie Stadhouder, Jan Janssen, Handrick Geldenss ende Denis Janssen Heemraders.

Folio 46r

Inden name ons Heeren Amen, bijden inhouden van desen openbaren Instrumente, zij condt ende kennelijk allen Luijden, dat inden Jaere naeder geboorten ons Heeren ende Zalichmaker Jesu Christi anno XVIc ende twee, opten vierden dach van Meij voor ons Heemraders naergenoept is gecompareert in eijgene persoone, Willem Heijmanss onsen Schout tot Sprange, sieckelijck zijnde van lichame, maer cloeck ende volcomen van verstande, zoe dat voor ons wel is gebleken, die welcke aenmerckende des menschen leven ende conditie de gemeijne schulden der natueren subiect ende gelijck als een schaduwe verganckelijck te wesen, heeft derhalffven van zijnen tijdelijcken goederen, hem bij Godt almachtich op deser werelt verleent, willen disponeren ter tijt ende wijlen hij sijn verstant ende vijff sinnen wel machtich is. Soe est dat hij comparantmet zijnen vrijen eijghen wille, onbeduongen ofte verleijdt van ijemants ter werelt zoe hij seijde, maer met rijpen voordachte, ende heeft gemaeckt sijn Testament ende vuijtersten wille, in voegen ende manieren hier nae volgende. Inden eersten heeft hij sijn siele zoo wanneer die bijden wille Godts vuijt zijnen lichaem gescheijden zal wesen bevolen heeft Godt van Hemelrijcke ende voorts den Hemelschen geselscap ende zijn doode lichaem der corstelijcke begrafenisse, begevende het selffde gedaen te wordden, eerlijcken ter discrituen van allen zijnen erffgenamen. Item behoert den voernoemde comparant oijck mede dat bij Jan Willemss ende Adriaen Willemss, zijne twee zoenen, op zijne begraeffenisse ofte daer nae ten behoeffve den huijsarmen gebacken ende vuijtgedeelt zal wordde een mudde roghs, ende twijntich pont speck eens. Noo zoo bekende hij Testateur voor ons, dat hij geaccordeert ende overcomen is met zijne kijnderen, van haer moederlijcke goet, ter presentie van Dierck Lambertss ende Anthonis Hadricss als heemraders, ende dat hij haer altsamen voldaen hadde behalven Adriaen Willemss zijnen joncksten zoene, ende bekende hij testateur oick mede dar Dingen Maeij sijn swijffs suster gemaeckt ende gelegateert heeft, Gijsbertkens ende Marikens zijne twee dochteren, elcx hondert vijftich Rijnsgulden voor vuijt ende noch alle haere cleederen ende cleijnooden, verclarende voorts, dat de voornoemde Dingemaeij als doen op hem testateur ende zijne huijsvrouwe Corneliss met Ariaenen zijne twee soenen, ten resporte van dien oijck souden begiften, met elcx gelijcke hondert vijftich Rijnsguldens, die welcke (overmits die haesticheijt des doots) van haerder beijder moeder nijet begift en zijn, noch genoten en hebben. Ende omme het selffde nu te effectueeren, soo maeckt ende legareert den voernoemde testateur oversulcx Ariaen Willemss zijnen soene, halff het geseet met die huijsinge ende geboomten daer op staende, met oijck halff het saeijlandt, ende oijck haldd die stede tusschen haere naebueren gelimiteert is, ende dat indie plaetse, tegens die hondert vijftich Rijnsgl, die de voornoemde Dingemaeij zijne twee voorss dochters elcx hadde gegeven, mets noch tegens die rwee hondert en vijftich Rijnsgl (welle verstaende dat den Schout testateur voorss( genoten heeft hondert vijfgl vuijt Ariaen Willemss deel van Dingemaeijen, ende hondert vijftich Rijnsgl voor sijns moeders goet maecken sijn IIc L Rijnsgl, die die ander kijnderen van haer moeders goet all genoten hebben gehadt, welcke halfve huijsinge, boomen gesee, ende saeijlandt, wil ende begeert hij testateur, dat Ariaen Willemss met zijne kijnderen die hij heeft verweckr t bij Ariaentken Peeters dochter, zijne wittige huijsvrou zullen hebben in plaetse van haeren moederlijcke goet, gelijck of Ariaentken haer overlede moeder noch int leven ware, dies en zal Ariaen Willemss den vader, nijet minder in die wederhelft van die voorss stede mede deelen als dandere mede erfgenamen stock stocx gelijck. Ende oofftdie voorss halffve stede naemaels beeter wordden bevonden off hooger getaxeert,soo wil ende begeert hij testateur, dat in sulcken gevalle effen welle voor die voorss somme, die halffve stede aen Ariaen Willemss met sijne kijnderen voorss sal blijven, sonder tegensseggen van ijemande, om redenen dat hij testateur, bij den voorss Adriaen Willemss ende sijne huijsvrouwe, zijn goet onderhout ende gerieff heeft gehadt ende te haeren coste zijn ander goederen ende neringe van houe vervoedert heeft, ende geoorbaert heeft gehadt. Noch soo wil ende begeert hij testareur voornoemd, dat Aeltken Ariaen Willemss dochter sal hebben ende behouden, den beesten peerschen rock, met die fluweel colner ofte fluweele mouwen, sal die bij sijn testateurs huijsvrouwe ten anderen tijden sijn achter gelaten hrt welcke Aeltken van tweeen crofste sal hebben, sonder dar daer ijets tegen gecort mach werdden. Noch maeckt hij testareur voorss Adriaen Willemss zijnen soene, sijnen beesten mantel ende beste boxsen voor vuijt, ende zijn beeste bedde met sijnen toebehooren. Ende bekende oick mede, dat Ariaen Willemss voorss die cleerkaste op die camer behouden zal, overmits dat Ariaen met sijn huijsvrouwe, die meestendeel al heel betaelt hebben. Noch zoo bekenden hij testateur, dat tot Dordrecht een kiste staet daer tmeestendeel lijnwaet in is. Daer oick het lijnwaet in is dat Ariaen Willemss van zijn Dingemaeij aenbestorven ende te deel gevallen is. Ende voorts van allen tghene hij testateur in die kiste voorts heeft liggen, maeckt hij Ariaen Willemss die een helft voer aff, ende dan voorss stock stockxgelijck mede in dander helft te deelen, ende daer mede moet Ariaen Willemss hem te vreden houden, voer tghene onder den testateur is gebleven,zoe van Dingemaeijen als andere. Noch soo wil ende begeert hij testateur, dat Ariaen Willemss oijck sal behouden den mergen landts, gecomen van Jacop Maess, mets daer voeren betaelende zoo vele als den testateur Jacob Maess daer voeren heeft betaelt, ende alsdan die penningen tsamen stock stockx gelijck te deelen. Noch zoo bekent hij testateur met Ariaen Willemss zijnen zoene affgereckent te hebben van allen het ghene sij tsamen (zoo in tuelderije, als van houden, paerden koijen beesten ende andersins, hoedanich tselffde soude morgen geweest hebben, gecost ende vercoost ofte gehandelt sonder moegen hebben, in eenigher manieren, tselffde bekenden hij testateur met zijnen zoen vereffent ende betaelt te wesen, ende begeert oversulcx dat dandere zijne erffgenamen hem daer van sullen ongemolesteert laeten blijven. Item den testateur bekendt als noch die volle merre die vercost is aen Ariaen Willemss alleen toe quam, ende die rwee paerden die daer noch zijn, coomen hem testateur ende Ariaen Willemss sijnen zoen tsamen toe. Ende die koeijen met die andere smale beesten comen Ariaen Willemss geheel toe. Noch zoe wil ende begeert hij testateur dat Adiaen Willemss alleen behouden zal het cooren, hoij en stroij van desen tegenwoordigen jaere, mets dat hij indie plaetse van dien betaelen moet allen het ghene dat men daer noch aff schuldich is. Item hij testateur voorss maeckt ende legateert die wirrige kijnderen van Cornelis Willemss voor vuijt die goederen van Geertken Adeiaenss, die dochter van Gijsbertken Willems dochter, vijff ende tseventich Rijnsgl. Ende daer nae noch vijffendetseventich Rijnsgl. voor vuijt den geheelen goederen, maeckt tsamen hondert vijftich Rijnsgl., in plaetse van die drie hondert gulden die Gijsbertken, ende Mariken zijn testateurs twee dochteren voor vuijt genoten hebben, vuijt die goederen van Dingemaeijen. Noch zoo begeert hij testateur dat Claes Corneliss eens gecleet sal wordden vuijt Cornelis Willemss stock ………………. dat Claes Corneliss met sijn Jonckste suster voor haer beijder portie te deel vallen sal, wil den testateur, dat tselffde onder behoorlijcken inventaris sal wordden genomen, waertoe hij stelt, ende ordonneert als voichden ende toesienders, Jan Willemss, Ariaen Willemss met Maricken Willems, zijn testateurs zoenen ende dochter respective, dat den voorss Claes Corneliss met sijn suster, daer Jaerlicx die tochte aff trecken, tot haeren mundighen daghe toe, ofte tot dat sij comen, tot eenighen staet, als dan sal elcx zijn portie ende gerechticheijt volgen. Noch zoe wil ende begeert den testateur voornoemd, dat Corstiaen Corneliss, natuerlijcken zone van Cornelis Willemss eens hebben sal vuijt Cornelis Willemss stock vijff ponden Grooten Vlaems, die welcke oijck be…. sullen wordden tot Corstianen behoeve, omme daer Jaerlicx proffijt afte trecken, tot dat hij sal gecomen wesen tot eenighen staet. Ende sal als dan daer sijnen wille mede moghen doen, maer over nijet. Noch zoe wil ende behoert den voernoemde testateur dat Mariken Willems zijne dochter, haer gedeelte dat zij van haeren vader hebben sal, in tochten sal besitten, soo lange als Ghodert vanden Heuvel, haeren man int leven sal zijn, ende blijven, ende trecken alleenlijcken Jaerlicx die proffijten ende innecomen daer van. Ende ingevalle haeren man ijerst geraeckte te sterven voor die voorss Mariken Willems dochter, soe begeert hij testateur dat sijn voorss dochter daer mede haeren vrijen eijghen wille mach doen, maer anders nijet. Noch zoo wil ende begeert den voornoemde testateur dat Ariaen Willemss zijnen soene, meester ende regent blijven zal, over allen zijnen testateurs boecken ende schriften, mets incomende ende vuijtgaende schulden, die den Ambachs heer aengaen. Ende dat hij ongehouden sal wesen ijemanden van zijnen erfgenamen, dan alleen den Amdachts heere daer rekeninghe van te doen. Ende voorts alle andere boecken, papieren, ende andere bescheet den Dorpe aengaende, zal mede onder Ariaen Willemss blijven ter tijt toe dat hem die selffde vant Dorps weghe affgeheijst sal wordden. Ende belangende andere zijne schult boecken ende papieren, metten proffijtelijcken ende den proffijtelijcken schulden, incomende ende vuijtgaende wil hij testateur, dat Ariaen Willemss die selffde onder hem sal houden, ende maecken die intebueren, ende wederom due schulden daer vuijt betaelen. Ende est dat hij daer toe eenighen hulpe ofte assistentie noodich heeft, zoe wil den testateur dan Jan Willemss zijnen zoene, ende broeder van Ariaen Willemss, hem assisteeren sal, ende den rtfgenamen daer van goet bewijs ende reliqua te doen, sonder dat hij begeert dat Goijaert vanden Heuvel hem in eenighe van desen goederen sal hebben tonderwijnden. Ende dat voorts alle sijnen anderen goederen waer van hij hier …. en heeft gedisponeert. Rustelijcken ende vredelijcken sullen wordden gepaert ende gedeelt bij zijnen erffgenamen in vijff gelijcke stocken, elcx effen volo ende diepe. Alle welcke voorss legaten puncten ende artijkelen hier voeren verhaelt, verclaerden hij testateur te wesen zijn Testamente ende vuijtersten wille. Ende dat hij dat gemaeckt heeft om merckelijcke oorsaecken ende redenen, die hem daer toe moueerden. Zoo hij ons, Heemraders genochsaem verclaerden, ende wij van hem verstonden.

Ende zoo wie namaels van zijnen erffgename, wie hij oock zij ofte ware, tegens dit zijne Testament int geheel ofte in eenighe puijncten des selfs, tsij in rechte oft daer buijten souden willen doen, soo heeft hij testateur die selffde tegendoender ofte contraventuer gesecluteert ende geprimeert, gelijck hij hem secludeert ende priveert mets desen, van allen het ghene hem in die naegelaten goederen vanden testateur, zoo die souden moghen wesen, naer rechte soude mogen competeeren. Ende dat het verbuerde deel sal toecomen den anderen mede erffgenamen. Inden selffden stock ofte andere goetwillich sijnde, mets dat den contranenteur maer eens genieten en sal vuijten geheelen goederen tegens den stock, maer vijffende twijntich gulders eens, ende nijet meer. Noch zoo begeert ende wil hij testateur voornoemt, dat dit sijn Testament ende vuijtersten wille naer te comen ende te achtervolgen. Item den voornoemde testateur wil ende begeert zeer vuijterlijcken mits desen, ingevalle dit sijn Testament ende vuijtersten wille nijet en cost ofte en mocht effect sorteren als solempneel Testament. Dat tselfde effect sal sorteren als codiville contract oft eenighe andere wettelijcke dispesitie, soe tselffde alder gevoechstelijcste naeden goedertieren geestelijcken oft waerlijck en rechten sal comen geschieden, daer van hij vuijtenste benefitium in desen soeckt te genieten, niettegenstaende allen solempuiteijten naden rechte gerequireert, hier inne niet en sijn geobserveert. Want hij testateur verclaerde, allen het ghene voerseijt is, te wesen zijnen vuijtersten wille ende meijninghe. Alles sonder erch ofte list. Des toirconden hebben wij Heemraders bij namen, Dierck Adriaenss de Bije als Stadthouder, ende Heemraet Jan Janss, Handrick Geldenss, ende Handrick Anthoniss, dit ondertijckent, datum als boven.

Goijert de Bie Adriaenss                                                                                      Bij mij Jan Janssen

                                                                                                                   Bij mij Hendrick Geldens

                                                                                                                Bij mij Hendrick Anthoniss

Folio 49v

Scheijdinghe ende delinghe tusschen Ariaen Aertss, ende Pauwels Goderss vanden Hoevel als man ende voicht van Geertruijt Ariaen Aertsdgr, die hij verweckt heeft bij Gijsbertken Willemsdgr.

Inden eersten is Pauwels vanden Hoevel bedeelt op drije hont hoij landts, geleghen inden Ambacht van Besoijen, tegens den Blancken Wiel gemeijn ende onbedeelt met Hendrick Geldenss.

Noch op die heelft van een rente van ses Rijnsgl tsiaers met die hooft somme van dien, staende op die goederen van Ijken Schouten op eenen acker, geleghen inden banne van Baertwijck, ombedeelt met die kijnderen van Cornelis Willemss Schilders, ende dit al voor haer moeders goet ende versterfte.

Ende Ariaen Aertss als vader zal: daer tegens hebben ende behouden, allen die andere goederen, haeffelijcke ende erffve, waer die geleghen sijn ofte bevonden sullen wordden, in Hollanr ofte in Brabant, gheen vuijt gesondert ofte geschijden.

Ende zal Ariaen Aertss oijck tot zijnen laste behomen allen die vuijtschulden te beraelen, die hij schuldich is, sonder dat Geertruijd zijne dochter daer aff gemoeijt ofte gemolesteert zal wordden, daer hij haer gelooft costeloos ende schadeloos te houen, verbijndende daer voerens alle zijne goederen, waer tegens hij voldaen zal wese, ende ontfanghen allen die nischulden, hoedanich die wesen moeghen clijn ende groot. Aldus geschiet in presentie van Ariaen Aertss, Godert vanden Hoevel ende Jan Willemss, ende Jan Aertss Secretaris tot Sprangh, ter presentie Dierck de Bie Adriaenss Stadthouder, Jan Janss, Hendrick Geldenss, Handrick Tonuss, Denis Janss, Jan Dierckss Heemraders. Actum den XIIIen Aprilis XVIc en een.

Fol 50r

Op huijden datum den Lesten Septembris anno 1602 is voor ons gecompareert ende verschenen die eerbare Joostken Ariaens dochter, wed: van Ariaen Mertenss, gesont van Lichame gaende ende staende, ende heeft geordonneert ende gemaeckt haere Testament ende vuijtersten wille in manieren hier nae volgende, dat Ariaen Martenss, Marten haer sons bastaert soentken verwect bij Tonisken Heijn Vossendgr, van haer testatricx gereetse goet, naer haer doot sal hebben eens vijftich Rijnsgl tot het kijnts behoeff off dat daer een ambacht mede sal leeren, toenen dat beest bevijnden sal, ende dat Marten Ariaenss haeren soene, vader vanden kijnde, als dan stille sol staen ter tijt ende wijlen toe, dat Joostkens tastatricx andere kijnderen elcx eens vijftich guldens daer tegens gedeelt sollen hebben eijnde dan voorts te deelen, kijnts kijnts gelijck, ende oft quame dat het bastaert kijnt sterft binnen sijnen mondighen daeghen ofte houwelijcken staet, sonder kijnderen achter te laten, zoo wil en begeert sij testatricx, dat die vijftich gulden wederom sullen comen op den vader ofte zijnen erfgenamen. Ende zij testatricx begeert dat Jan Huijbrechtss bij haer susters man, daer over sal toesicht nemen binne het selffde tot nutschap te emploijeren tot des kijnts mondighen daeghen toe. Aldus geschiet voor Dierck Adriaenss de Bije Stadthouder, ende Jan Janss, Handrick Geldenss Heemraders.

Ick Ariaen Mertenss bekenne ontfangen te hebben vuijt handen Merten Adriaenss mijnen vader, de somme van vijftich ca: gulden, waer mede ick geheel ende ren vollen bekenne ver..uecht ende voldaen te wesen van dit boven geschteven Testamente ofte legaet. Present Jacob Janss Glaveman Heemraet. Actum desen VVIen Junij 1623.

Folio 50v

Dat voor ons comen is Joostken Zeberts Hendrickx Weeu met haeren gecoren voicht, ende heeft opgedraghen ende overgegheven rnde verteghen tot behoeff van Handrick Anthoniss op een roeij landts, gelegen inden Ambacht van Spranghe, daer aen doost zijde naest geerft is Joostken Wed: voorss, ende aen die Weest zijde Handrick Toniss voorss, streckende van grast aen die Nijen-straet suijtwaerts op vier roeijen lanck, een vierdel roeijs breet, maeckt samen een roeij. Actie voor Willem Heijmans Schout, Dierck de Bije, Jan Janss Heemraders. Actu den 6e Augusti 1595.

Dat voor ons comen is Wolffaert Bastiaenss, ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is Handrick Janss van Wesel een pseel lants, gelegen inden Ambacht van Spranghe, streckende vander halver Ouder straten Zuijtwaerts op tot des voorss Wolffaerts erff toe negen weijt lanck, daer aen die Weest zijde naest geerft is den voorss Wolffaerts erff, ende aen doost zijde Thonis Ariaenss, is conditie dat Wolffaert tot zijnen gelieve sal moeghen stellen ende fonderen eenen backhoven, zonder tegen seggen van ijemande, aendie oosrzijde vande voornoemde Wolfaerts erff, is oijck conditie dat Handrick van Wesel off zijnen nacomelingen, den voorss Wolffaert nijet te nae timmeren en sal, dat hij sijn licht indie cooken uijt  en verliese, noch nijet te nae mach planten boomen off ijet anders stellen, waet duer zijn licht behijndert ende benomen mochte wordden, ende moet vier voeten breeten blijven liggen om nijet te graven ofte spaeijen off planten, omme Wolffaerts huijsinge nijet te beschadiche. Ende Wolffaert Bastiaenss ende sijnen nacomelinge sullen aen doostzijde moeghen steijgeringe en laeren moeghen richten tot reparatie van zijnen huijse opt voorss vercost erffve, sonder becroonen van ijemanden, mets conditien dat Handrick Janss van Wesel daer jaerlicx vuijt sal geldend blijven den Heijligen Geest tot Spranghe, een vat eerffpacht roggen naer vuijtwijsens het beschijt daer aff zijnde, ende een halff vierdel van eenen stuijver, die Wolffaert aff genomen sal wordden van sijn privatie. Actum den XV Julij anno 1601, Heemraders Dierck de Bie, Jan Janss ende Handrick Geldenss, Willem Heijmanss Schout.

Wolf Bastiaenss bekent hen te volle betaelt te wesen van dit voorss erff.

Folio 51r

                                                                     Copie

Op conditien ende voerwaerden naebescreven, zoe heeft Janssen Ariaen Aertss gecoost van Lijsken Ariaen Aertssdgr zijne suster. haere goederen in haer vaders huijs met haer gedeelte int ackerken op die hoogen, mets conditien dar Lijsken voorss haer gedeelte vant geseeth behout, aen die weest zijde daer haer huijsken staet, ende elck sal zijne laste draghen vant ghene dat daer op staet naer groote sijns slants. Ende Lijsken zal tot haere sestendeel vant geseet houden den gront daer haer huijsken op staet, alsoo haer dat in voertijen is vergundt, ende gegeven alles zonder erch ofte list. In kennisse van desen zoo hebben Janssen Ariaenss ende Lijsken Ariaensdgr dese role onderteijckent, desen 16e Decembris 1603. Ter presentie van Handrick Ariaen  Aertss haer broeder, ende Jan Aertss Leempoel. Hier sijn twee solen aff a 60 de vuijt een ges….. Onder stont Janssen Adriaenss, doer begeerten van Lijsken Ariaensdgr hebbe ick als Secretaris tot Sprangh dit mede geteeckent.

                                                                                                                                            Leempoel

Gecopuert bij mij als Secretaris.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 51v

                                                                     Copie

Ick Willem Heijmanss Richter inden Ambacht van Spranghe, ende met mij Wouter Peeterss Blommaert ende Cornelis Stoffelss als getuijgen hier toe geroeoen, doen condt eenen ijegelijcken, dat wij sijn gecomen bij Neeltken Merters dochter, wesende inden huijse van Peterken haer moeder, belast ende vanden haer behoeft zijnde met siecten, maer nochtans haer verstant wel mechtich wesende, soo dat voerden ooghen scheen, ende heeft geordineert ende gemaeckr haer Testament ende vuijterste wille bij puncten nae volgende. Dat Peetercken haer moeder, ende Jenneken Adriaens dochter, Neltkens testateurs halff suster tsamen sullen hebben, ende behouden allen die goederen die Neltken testateursse after laten sal beijde hare ende erffve haeren vrijen eijghen wille, daer mede te doen ende gebruijcken tot haerder beijder nutschap, te weten elck de een helft. Met conditien dat Peterken ende Jenneken voergenoempt, tsamen sullen geven vuijt die voirss goederen, Joachim Cornelis kijnderen den oom was van Neeltken testateurs elck van die kijnderen drie Rijnsgl eens, ende off Jenneken voernoemd Neeltken testateurs halff suster sterft, zonder wittige blijvende geboerte after te laeten, ende haer het voergenoemde goet nijet van noode eijts geweest te verteren, tgene dat zij daer aff after laten sal dat selve achterblijven goet sal erffven, ende wat Petercken die moeder voirss vant voorss goet uijt en verteert, ende sij daer after laten sal, soe sal dat overblijvende goet bij Peterken afterlaten, wederom connen erven ende sterven op Neeltken testateurs naeste vrienden,

Folio 52r

die dan gerechte erffgenamen vant aftergelaten goet zullen sijn. Ende Neltken testateursse heeft gewilt, dat dit haer Testament nae haerder doot ghoet vast ende van weerden wesen ende blijven sal, sonder teghen seggen van ijemanden. Aldus geschiet voer ons Richter ende ghetuijgen voernoemd, opten tweeden September anno XVc LXXVI, des toirconden, zoe heb ick Willem Richter voernoemd, mijnen segel op dese brieff van Testamente gedruijckt, ende bij mij op datum voorss onderteeckent.

                                                          Gecollationeert tegens zijnen originelen, bij mij als Secretaris

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1605

Folio 52v

                                                                     Copie

Ick Willem Heijmanss, Richter inden Ambacht van Speangh, ende mer mij Wouter Peeterss Blommaert ende Cornelis Stoffels als getuijgen hier toe geroepen, doen condt eenen ijegelijcken, dat wij zijn gecomen bij Neltken Mertens dochter, wesende inden huijse van Peeterken haere moeder, belast ende ende vanden Heer begaast sijnde met siecten, maer nochtans haer verstant wel mechtich wesende, so dat voer den ooghen scheen. Ende heeft geordineert ende gemaeckt haer Testament ende wtersten wille bij puncten nae volgende. Dat Peeterken haer moeder, ende Jenneken Ariaens dochter, Neltken testatrice halff suster, tsamen sullen hebbenende behouden alle die goederen die Neltken testatrosse achterlaten zal beijde haere ende erffve, heuren vrijen eijghen wille daer mede te doen, ende gebruijcken tot haerder beijder mitschap te weten, elck die een helft, mer conditien dat Peeterken, ende Jenneken voornoemd tsamen sullen gheven vuijt die voorss goederen, Jochem Corneliss kijnderen den oom was van Neltken testateurs elck van die kijnderen drije Rijnsgl eens, ende off Jenneken voornoemd Neltkens testateurs halff zuster sterfft zonder wittige blijine geborten achter te laten, ende haer het voornoemde goet nijet van noode en is geweest te verteeren tgene dat sij daer aff after laten zal, dat tselffde achterblevende goet sal erven ende sterven op Peeterken Ariaens dochter, die moeder van Neltkens ende Jenneken voerss. Ende wat Peeterken die moeder voorss, vant voornoemde goet nijet en verteert, en sij daer aff afterlaten zal, soo sal dat overblijvende gelt bij Peeterken achterlatende, wederom comen erffven ende sterven op Neltkens testiteursse naeste vrienden,

Folio 53r

die dan gerechte erffgenamen vant after blijvende goet sellen sijn, ende Neltken testatrisse heeft gewilt dat dit haer Testament naer haerder doot goet vast ende van waerden wesen ende blijven zal, sonder tegen seggen van ijemanden. Aldus geschiet voor ons Richter ende ghetuijgen voirss, op den IIen September anno XVc vijff en tsventich, des toirconden zoe heb ick Willem Richter, mijnen zegel op desen brieve van Testamente gedruckt, ende bij mij op datum vooess onderteeckent. Onder stont gescreven, Willem Heijmanss, ende daer neffens met eenen zegel op gedruckt in groenen wassche.

Gecopieert vuijt het principael Testament, ende is daer mede bevonden taccorderen bij mij als Sectetaris tot Sprangh.

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                     Copie

Ick Emmeken Jochum Cornelis dochter, kenne mits desen ontfangen te hebben van Peeterken Ariaens dochter, die somme van ses Carolus gulden, vuijtwijsende dat Testament dat daer aff is geschiet den IIen dach Meijs. Onder stont gescreven bij mij Wouter Pieterss Blommert ende noch met een merck, ende stont bij, dit is Emmekens merk.

                                                          Bevonden Tattorden, bij mij Secretaris tot Sprangh Leempoel

Folio 53v

                                                                     Copie

Alsoo zeekere questien ende differenten geresen zijn geweest tusschen allen die gerechte erffgenaemen van Wijlen Willem Heijmanss, Schouth in zijnen leven van Sprange, nopende zeeckere Testamentaire dispositie bijden voirnoemde Schouth in zijnen verstande, voir wethouderen tot Sprangh in Maio Lestleden bekent ende gedaen. Ende omme te duitteren alle costen, schaden, ende intresten, die in tijde ende wijlen ter saecken van processen, om de selffde Testamentaire dispositie zouden moegen vallen ende volgen. Soo eerst dat den voornoemde erffgenamen zonder te lederen de zelffde voirss Testamentaire dispositie, haire differenten questien ende geschillen stick, stecken ende memorabel hebben gesubmitteert, ende zijn aen mondt ende vuijtspraecke gebleven van Dierck Adeiaenss de Bie, ende Huijbert Jan Snijers, Schepenen tot Baertwijck t’zaemen geelogeert bij de gerechte erffgenaemen t’zaemen intrezt gevoelende, ende aen Denis Janss Brouwer ende Melis Corneliss, Sectetaris tot Raemsdonck geelegeert bij Adriaen Willemss, als quasi gefanuriseert zijnde bijden voirss Testamentaire dispositie, den voirnoemde erffgenaemen allen t’zamen hier naer genoempt, begevende voirts allen haeren anderen goederen, waer van bij haeren vader ende grootvader respective met en is gedisponeert bijden voirss geelegaerden arbijteren ten respecte vanden voirss Testamente zullen werden getanxeert, tot haeren sologemente zoo vele alst doendelijck zij, mitz laetende allen incoemende ende vuijtgaende schulden (die niet metten recht en zijn geconstitueert) voirss, om vredelijcken bij heurluijden gepaert ende gedeijlt te woirden rarificerende ende approberende allen tgheene bijden voirnoemde vier arbijteren hier inne gedaen ende gehandelt sal werden, belangende de voirss tonpatie opte pene van elcx hooft dezen contravieren te verbueren hondert Rijnsgl te gaen naer peijnen recht, des toirconden zoe hebben wij Jan Willemss, Govaert vanden Hoevel deur wil begeven van Mariken Willems mijne huijsvrouwe, Pauwels vanden Heuvel, als man ende voicht van Geertruijt Ariaen Aertsdgr, verweckt bij Gijsbertken Willems Heijmansdgr, Merten Toniss als man ende voicht van Dinghen Cornelis Willemssdgr, Claes Corneliss voor hem selven ende mede als voicht van Cornelia Cornelis Willemsdgr zijn suster, nu present zijnde. Ende bij Adriaen Willemss onderteijckent dezen XIIIIen Februarij anno XVIc ende drije. Onder stont, Jan Willemss, Govaert vanden Hoevel, Pauwels Goderts vanden Heuvel, dit is ’t hantmerck X van Merten Janss. Bij mij Claes Corneliss ende van mijn suster, Atien Willemss, Dierck de Bie Ariaenss, Huijbert Janss, Bij mij Denis Janss, Melis Corneliss. Gecopieert vuijt principael gescerven ende geteeckent. Ende voerss staet accoederende bij mij als Secretaris tot Sprangh.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 54v

                                                                     Copie

Alsoe het allen die gemeene erffgenaemen van wijlen Willem Heijmansen, in zijnen leven Schouth van Sprange, opten XIIIIen dezer maent van Februarij anno XVIc ende drije geloeft heeft bij hare submissie, die tanxatie van alle die erffgenamen bijden voirnoemde Schouth achtergelaten, ende dart van hij niet en heeft gedisponeert, ten aensiene van Testament, gedaen te worden bij ons ondergescrevenen arbijteren. Soe est dat wij met interventie van Henrick Anthoniss, tegenwoirdich Schouth tot Spranghe naer ons beeste gevoelen ende getuijchenisse onzer conscientien ten respecte vant zelffde Testament die tzelffde apart, ende dlcx int bijsondere hebben getanxeert zoo hiernaer volcht. Inden eersten het geseet gelegen achter die kerck tot Sprange, soo groot ende cleijn, ende in alder manieren als Willem Heijmanss voerss daer vuijt is gestorven, getanxeert tvoerss geseeth int geheel op XVIc gl, mits aftreckende tzestich Rijns gl, daer van voer de hootpenningen van een rentgen van XXX st. tziaers, ende van negen vaten rogs een halfve tziaers, die Adriaen Willemss tot zijnen laste houden moet, ende sullen die gemeene erffgenamen, die voirss stede helpen vrijen van alles, tot dezen dage toe. Noch ontrent negen hondt lants, gelegen int Ambacht vanden Zijdewijn tot Cappel, getanxeert het hont op vijffende tsestich Rijnsgl, ende denermaten twee hont voir een. Noch een perceel hoijlants gelegen int voirss Ambacht, groot ontrent vier hont, zalmen thondt moegen redinneren mette penningen daert voir is gecocht, vuijtwijsens die coopcedulle ofte bescheijt daer van zijnde, liggende in Gerit Peterssen lant over Doude straet, oost waer gelant Willrm Jacopss cum sius. Noch anderhalff hont hoijlants gelegen

Folio 55r

over Doude straet in Besoijen, gemeen met Ariaen Pieterss den Langhen, geestineert het honr voir gelijcke penningen, als den voirnoemde Ariaen Peeterss voiren het sijn heefr betaelt aen Handrick Geldenss. Noch eenen merghen lants mrdr gelegen over Doude Straet in Besoijen, den welcken Ariaen Willemss sal behouden volgende den Testamente, mits confererende ende betaelende daer voeren zoo vele als Jacob Maessen dijen heeft vercoost, behoudende zijn vijffdepaert daer aen. Noch vier honr lants min een halff vierendeel, gelegen oick mede tot Besoijen, over den Schousloot achter Heijn de Bije, thondt getanxeert op veertich Rijnsgl. Noch eenen acker saijlandts gelegen op Sprangh inde Oude straet, zoo Willem Heijmanss dijen achter gelaten, getanxeert den gehelen acker, op hondert vijffentwijntich Rijns gl. Item noch het vijffde paert van drije mergen een hondt, gelegen inden banne van Baertwijck, gecomen van Mr: Gerit van Gorp met ontrent vier Rijns bl tsiaers daer vuijtgaende, de beterschap van dijen getanxeert op hondert Rijnsgl. Des blijft hier noch int gemijn ende onbedeelt, haer contingent, paert, ende deel inde dellen, achter Jan Claess tot Cappel, streckende vander straet aff noortwaerts op volgende haer bescheijt, mitsgaders noch een obligatie inhanden de hondert Rijnsgl, metten verloopen van dijen, die de kijnderen van Mercelis Hermansen eertijts waert in Spaengen aenden Hoogen Steenwech binnen Schertogenbossche vuijt reijcken ende betaelen moeten, ende blijven oick mede int commuijn ende alhier ongerekent, allen

Folio 55v

anderen incomende ende vuijtgaende schulden. Ende ingevallen naemaels noch eenighe eerffgoederen meet wetden bevonden, den voirnoemde Willem Heijmanss competerende ende nu niet wetende zullen oijck wesen inr commijn. Ende alsoo wij arbijteren inde tanxatie van allen den voerss erffgoederen ons hebben gedraeghen naer getuijchenisse onzer conscuentien zonder eenige simulatie ofte bedroch, maer naerde submissie gerospecteert, zoo vele het ons mogelijck is geweest den Testamente, zoo willen ende begeeren wij, dat dese onse tanxatie naergevolcht ende onderhouden zal worden, bij den voerss erffgenamen ende condividenten nu ende tallen tijden, zonder swaricheijt op duble pene inde zelffde submisse genarreert. In oirconden van desen zoo hebben wij ondergescreven dese onse tanxatie geteijckent opten XVen Februarij anno sesthien hondert ende deije. Onder stont, Dierck de Bie Adriaenss, Huijbert Janss, Bij mij Denis Janss, Melis Corneliss.

Gecopieert vuijt die principaele tanxatie role luijdende als voorss staet, ende is daer mede bevonden, toirconderen bij mij als Secretaris tor Sprangh.

                                                                                                                                            Leempoel

De scheijdinge ende deijlinge staet over dander blat.

Folio 56r

Ick Dierck Govertss Mandemaecker woenende bennen der stadt Dordrecht, als man ende voicht van Grietken Tonisdr Wolfs, met oijck int bij wesen Grietkens voorss, bekennen mits desen wel ende deuchdelijcken ten vollen ende all voldaen ende betaelt te wesen van Ariaen Willem Eerits, den lesten penning metten eersten van alsulcken rente van XVII ½ st siaers, als Grietken mijns huijsvrouwe nu jaerlijks heffende was op die goederen van Ariaen Willemss, waer tegens oijck Mariken Ariaen Goijaertss die ander helft gelost heeft, te weten oijck XVII ½ st siaers, ende dit soo wel die hooft zomme, als tverloop van dien begerende daer en boven mits desen, dat den wilcoer hier mede gecasseert ende gedoot zal werden, soo wel in ons absentie, als present ende off bevonden werden, dat dese voorss rente nijet geregistreert en ware, doer verruijmenisse, zoo begeer ic Dierck ende mijne huijsvrou voorss, dat dese quitantie opt register gescreven ende gestelt sal werden in onse exsentie, alles sonder erch off list, des toircomen soo hebbe ic Dierck Govaertss als man ende voicht voorss, dese affquite onderteijckent desen XXXen Meije 1606. In presentie van Lauris Jasperss, Joost Ghijben. Onder stont, Bij mij Dierck Goverts Bijtter.

Compareert vuijt die principaele quitantie, ende is hier mede bevonden ’t accorderen bij mij als Sectetaris tot Sprangh opten 3 Junij 1606.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 56v

                                                                     Copie

Ick Dierck Govertss Bitter als man ende voicht van Margriet Anthonis de Wolfsdgr bekenne mirs desen wel ende duechdelijck te vollen ende al betaelt te wesen van Mariken wed: van wijlen Ariaen Goijaertss wed: tot Sprang, van alsulcken helft van vijfendertich st. siaers, als zij comparanten Jaerlicx op die goederen vanden voorss wed: waren heffende, bekennende daer aff betaelt te wesen, zoo wel die hooftsom als verloop van dien, begerende daer en boven, dat den wilcoer opt tegister tot Sprang haer mede gecasseert, gedoot, ende te nijet gedaen sal werden, soo wel in ons absentie als prosentie, belovende oijck verder mits desen Marikens wed: vanden voorss rente voor mij ende mijnen naercomelingen costeloos ende schadeloos te houden, alles sonder erch of list, des toirconden, zoo hebben wij Dierck Goevertss als man vooess, ende Maergriet Tonis dese quitantie onderteckent, datu voorss, in presentie van Laueis Jaspers Lantmeter, Joost Pieterss ende mij Hendeick Stockman.

Onder stont, Bij mij Dierck Goverts Bitter, dir is het handt X merck van Margrietje, huijsvrou voorss.

Gecopieert vuijt die principaele quitantie, accorderende bij mij als Secretaris tot Sprangh,

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 57r

Scheijdinge ende deijlinge aengebracht voor Schout ende Heemraders des ambachts van Spranghe, tusschen die erffgenamen ende kijnderen van Willem Heijmanss sal., Schoutet in sijnen leven tot Sprang, bij naemen Jan Willemss, Goevert vanden Hoevel Joriss als man ende voicht van Maeijken Willemsdgr zijnder huijsvrouwe, Pauwels Goedertss vanden Hoevel als man ende voicht van Geertruijt Adrian Aertsdgr, verweckt bij Gijsbertken Willem Heijmans dochter, Ariaen Willemss, ende de kijnderen van Cornelis Willemss Schilder sal.

Deerste loot:

Idem inden ijersten is geloot ende bedeel Jan Willemss, op die vier hont hoijlants, gelegen in Gerit Pieterss Lantt tot Cappel over Doude straet, oostwaerts gelant Willem Jacobss cum sius, getaxeert op ————————————————————————————— IIc XXX gl.

Hier bij gevoecht eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprangr, inde Oude straet, waer ten oosten naest geerft is Lijntken, weduwe van Arien Jacob Wijnen, weest de weduwe mer haere kijnderen van Willem Wijnen sal., streckende vanden Oude straeten, noortwaerts op totten Besoijenssen erff toe, getaxeert op ———————————————————— IcL gulden.

Noch een obligatie op Ariaen Aertss Clerck van ———————————————- Ic gulden.

Noch een obligatie op Dirck Dirckss van —————————————————- LIIII gl X st

                                                                                                                 Somma VcXXXIIII gl X st

Noch op Ariaen Willemss van tgheen hij schuldich blijft.

Vuijten halven geseedt ende den mergen Lants van Jacob Maessen ————————- XXXI gl

Noch opten voorss Aeian Willemss van ’t huudt voorss is —————————– LXV gl II ½ st

Tweede loot:

Item Goevert vanden Hoevel Joriss als man ende voicht van Mariken Willems dochter, is geloot ende bedeelt op het hoijlant gelegen inden ambacht van Besoijen, achter Heijn die Bie, waer ten oosten naest gelandt sijn Dieck Thomass, ende Daem Bernoutss, weest de Heer van Venloon, streckende vanden Schousloot noortwaerts op tot Meeus Thoniss ende Dielis Janss erve toe, getaxeert op ——————————————————————————————- Ic XL gl

Noch anderhalff hondt hoijlants inden selven ambacht gelegen, over de Besoijens Oude straet, Jan Langen Aens Landt, getaxeert op ———————————————————— LXVII gl

Noch een obligatie op Dirck Arienss de Bie van ———————————————- Ic LXII gl

Noch een obligatie op Jan Arienss Leeu van ——————————————– LXVI gl XVI st

Een obligatie op Cornelis Baeijenss van —————————————————– LIIII gl X st

Een obligatie op Dirck Arienss de Bie, bedragende ————————————- XXV gl XV st

Noch eenen wilcoer op Jan Willemss Snijder van  ———————————————- XVII gl

                                                                                                                   Somma 2c XXXIII gl I st

Noch op Arien Willemss van ’t guudt hij schuldich blijft vuijtten halven geseedt, ende den mergen lants van Jacob Maess – XXXII gl IX st

Noch opten voirss Ariaen Willemss van ’t gundt voorss is —————————- LXV gl II ½ st

Derde loot:

Item Pauwels Goevertss vanden Hoevel, als getrout hebbende Geertruijt Ariens dochter, is geloet ende bedeelt op een halff stuck hoijlant, gelegen inde Sijdewijn tot Cappel, binnen de Oude straeten, waer ten oosten naest naest gelandt sijn Aert Arienss Oerman, ende Geertruijt Leenaerts kijnderen, streckende vanden Wijnterdijck noortwaers op totter Ouder Straete toe, getaxeert op ———————————————————————————————————- IIIc LII gl

Noch een obligatie op Dirck Arienss de Bie van —————————————— IcXXIII ½ gl

Noch op een perceel hoijlants gelegen inden panne van Bardwijck, eertijts gecomen van Mr: Geeraert van Gorp, getaxeert op ———————————————————————- XC gl

                                                                                                                      Somme VcLXV gl X st

Noch opten voorss Ariaen Willemss vuijt t’guuet voorschr is ————————— LV gl II ½ st

Vierde loot:

Item die kijnderen van Cornelis Willemss Schilder sal: sijn geloet ende bedeelt op dander helft van het stuck hoijlants, gelegen inde Sijdewijn, gelijck opt derde loot gespecificeert ende geschreven staet, getaxeert op ——————————————————————– IIIc LII gl

Noch een obligatie op Dirck Arienss de Bie van ———————————————- Ic XLII gl

Noch twee obligaties op Lauris Mertenss, elck van drie gulden, loopt t’samen —————- VI gl

Noch een obligatie opren voorss Lauris Meertenss van ——————————————–XL gl

Noch vijff vaten roggen erffpacht op Aenken Lemmes, getaxeert tegens ———————- XX gl

                                                                                                                                 Somma VcLX gl

Noch op Ariaen Willem van ’t huudt hij schuldich blijfft vuijten halven geseedt, ende den mergen lants van Jacob Maes ——————————————————————————- V gl X st

Noch opten voorss Ariaen Willemss vuijt ’t guudt voorss is —————————– LV gl II ½ st

Met welcke bijgevoechde penningen op elck loot bij gevoecht, die Arien Willemss moet betaelen, sullen voldaen ende betaelt zijn allen alsulcke penningen als den voorss Arian Willemss resteerden te geven, vuijt het halff geseedt, ende den mergen gecomen van Jacob Maess.

Dese vier stocken hebben deen opten anderen op alsk loot voir een ijeder opt sijn verteghen naeden landtrecht, present Hemeraders Denis Janss, Hendrick Geldenss ende Jan Janss, Arien Willemss. Actum desen VIIe Mert anno 1603.

Delinge tegens Ariaen Willemss gedaen.

Dloot van Arien Willemss

Inden ijersten het halff geseedt, gelegen inden ambacht van Sprange, daer Arian Willemss nu tegenwoordich op woonende is, staende tot Ariaen Willemss profijt, bedragende die som van ———————————————————————————————————– VIIcLXXgl

Noch een mergen lants gecomen van Jacob Maessen, gelegen inden ambacht van Besoijen over Doude straet, onbedeelt met Anthonis Wouterss Wilden, west Ariaen Geritss van Brockhoven, streckende vanden Ouden straet noordewaers op tot Arian Willemss voorss erff, ofte tot den dwaers sloot toe, bedragende ————————————————————— IcLXVI gl X st

Mits dat dit loot vuijtreijcken sal, Jan Willemss loot eens ————————————- XXXI gl

Noch den selven —————————————————————————— LXV gl II ½ st

Noch sal dit voorss loot vuijt reijcken aen Goevert vanden Hoevel Joeriss eens — XXXII gl IX st

Noch sal den selve van thundt voorss is ————————————————– LXV gl II ½  st

Noch sal dit loodt vuijt reijcken aen Pauwels Goeverss vanden Hoevel —————- LV gl II ½ st

Noch sal dit voorss Loodt vuijt reijcken aen de kijnderen van Cornelis Willemss               Schielder sal, eens ———————————————————————————- V gl X st

Noch den selven ——————————————————————————– LV gl II ½ st

Op dit voorss geseedt ende mergen lants hebben Jan Willemss, Goevert vanden Hoevel Joriss, Pauwels vanden Hoevel Goeverss, ende Niclaes Corneliss, met Merten Janss van Dijck als getrout hebbende Dingena Cornelis dgr, vervangende haer meede consorten verteegen tot behoeff van Arian Willemss naeden recht vanden Lande, present datum als voeren.

Deijlinge tusschen de kijnderen van Cornelis Willemss Schilder za: van haerder beste vaders versterft.

Item inden ijersten is geloot ende bedeelt Merten Janss van Dijck, als man ende voicht van Dingena Cornelis dgr sijn wittige huijsvrou, op het vierdepart van het stuck hoijlants gelegen inden ambacht vanden Suijdewijn, binnen Doude straet, is getaxeert op ————— IcLXXVI gl

Noch een obligatie op Lauris Mertenss, vuijtwijsens het bescheijt daer van sijnde van —— XL gl

Hiertoe heeft Merten Janss soo veel ontfangen dat die looten eff groot sijn.

Item Cornelia Cornelis dgr is geloodt ende bedeelt op dander vierdepaert van het hoijlandt gelegen inde ambacht vanden Suijdewijn tot Cappel, is getaxeert op ——————- IcLXXVI gl

Noch den rog op Arien Lammertss geseedt naer vuijtwijsens brieffs, is geschit op ——– XXV gl

Noch twee obligatien op Lauris Mertenss op ——————————————————– VI gl

Aen gelt heeft zij ontfangen ————————————————————– LXIX gl VI ½ st

Item Niclaes Corneliss is geloot ende bedeelt op een obligatie op Dirck Arienss de Bie             van ————————————————————————————————— Ic XLII gl

Noch op Ariaen Willemss vuijt rest vant geseedt, ende vande mergen lants, gecomen                van Jacob Maess —————————————————————————— LX gl XII ½ st

Noch aen gelt heeft hij ontfangen —————————————————— LXXIII gl XIIII st

Elck loot heeft met het gelt gedeelt ontrent ————————————— IIcLXXVI gl VI ½ st

Noch houden die kijnder int gemeijn alsulcke penningen als Adriaen Willemss Pauwels vanden Houvel schuldich, was vuijt de reeckenunge vanden halff geseedt, ende den mergen hoijlants, gecomen van Jacob Maess, welcke penningen Pauwels voorss die kijnder op gedragen heeft in voldoeninge van het testament, dat Schilderen kijnder gemaeckt was vuijt testament van haer beste vader, Ende Pauwels vanden Hoevel heeft daer soo veel penningen op getelt tot LXXV gl, ergo is testament voldaen.

Ende dese voorss kijnderen van Cornelis Willemss Schilder hebben den eenen op den anderen elcx haer Loodt vercregen als voorss staet, naeden recht vanden Lande, presemt datum als voeren.

Opten vijften Novembris anno XVIc ende twee, heeft Ariaen Willemss den inventarium vanden goederen die Willem Heijmanss, in sijnen leven Schout tot Sprange, achtergelaten heeft aengebrocht.

Inden ijersten die haeffelijcke goederen.

Inden eersten een obligatie op Droncken Driessken van een paert van —————— XIII .. groot

In kantlijn:

Dese obligatie volcht achter bij die obligatie degonicgels??.

Hier aff ontfanghen vijftich gl, ende die gegeven Ariaen Pieterss op die costen van d’vuijtvaert.

Inden camer en cantoir:

Noch een lange taeffel met eenen dubbelen voet.

Noch eenen leenstoel met twee pretterstoeltkens.

Noch int winckelken een viercante tafel met eenen voet.

Noch een bedstede.

Achter indie camer bij die middeldoer een willige bedstede.

Op die camer daer den Schout heeft geslapen een bedstede.

Noch een cleijn casken.

Op dopcamerken een bedstede, noch een willige sitten.

Indie buecken een sitten.

Voor in huijs een sitten, met een schalecken.

Noch een bedde met hootpolinck.

Noch twee dekens.

Noch een kasanten rocksken, een boomesijen wambus.

Een paer houskooten mauwen.

Een kasanten rocxsken sonder mauwen.

Twee onder boxsen schotscarseij.

Een paer dachgelicxse boxsen, twee paer gebreijde hoessen.

Een paer lijnden hoessen.

Noch een paer grauwe slophoesen, een paer swerte karseijn hoesen.

Noch eenen drie voet stoel.

Noch eenen houscoolen kasack.

Noch eenen swarten rock met sijde corden geboert.

Noch een nijen heeresaijen wambas.

Noch eenen dachgelicxse mantel.

Noch oude cussens tijxkens.

Noch een nijen coeren vat, noch een excu hemsbort.

Noch eenen cooperen pot, met eenen koeijketel.

Noch eenen hoogen cooperen vleespot.

Noch ten berch twee kisten.

Noch twee eijcken boomen op die groes.

Indie kiste die tot Dordrecht gehaelt is:

Een cantoir cleet.

Noch een ruuij laecken sargien.

Noch ses roeij sitte cuessens.

Een paer roij damaste mouwen, een fluweel colier.

Noch d’weel naeder ouwer eer.

Noch vijff oorsluwijnen.

Een damaste servet, noch VIII servetten.

Noch vier servetten.

Noch twee lange pelle tafellaeckens.

Noch vijff slapelaeckens.

Noch XIII ellen pelle laeckens.

Obligatien ende Inschulden.

Inden eersten Thonis Ariaen Lamberts vant landthuer betaelt ergo niet.

Cornelis Janss heeft het landt tot Cappel gebruijckt, het laer XVIc twee voordie somme van XLI gl V st als vaen halff te cortten.

Ariaen Aertss Clerck een obligatie van hondert rijnsgl, hondert tegens acht.

Jan Ariaenss Leeu een obligatie van LXI gl XVI st, met het intrest te rekenen, van dato den 1e Februarij 1601.

Op Cornelis Baijenss een obligatie van LIIII gl X st, van dato den VIIe Januarij 1601.

Adriaen Peeterss van landhuer tot Besoijen, ter goeder rekeninge.

Lauris Mertenss een obligatie —————– III gl, van dato den 15 Januarij 1602.

Lauris Mertenss eenen wilcoer van veertich rijns guldens van dato den 23e Junij 1598.

Noch op die selve een obligatie van drie gl van dato den 4 Septembris anno XVIc.

Een huercel op Arian Pieterss ter goeder rekeninge.

Noch een obligatie op Kaerl Huijbertss van XLIX gl V st. van coop van gerste, van dato den 1e April 1601.

In kantlijn staat: Dese obligatie is opgehouden ende onbedeelt gebleven.

Een obligatie op Dirck de Bie voorss Ic XXIII ½ gl, verschijnt den Ie dach vande maent Septembris 1588.

Ende alsulcke Ic LXII gl als Willem Heijmanss noch compt van een obligatie tebetaelen Pinxsten anno 1588.

Noch opten selven een obligatie van XXV gl XV st, ende is verschenen den Ie Septembris 1589.

Noch opten selven een obligatie van LXII gl, verschijnende snichten 1587.

In kantlijn staat: Dese obligatie is oick onbedeelt gebleven.

Noch een obligatie van Ic XLII gl, verschijnende Corsmis 1597.

Noch heeft Joost Zegerss ende Juetken Jans dgr in Claes Crijnen goet gecoost hebben, staer ter goeder reekening.

Noch eenen wilcoer op Jan Willemssen van XVII gl, verschijnende bamis 1601 vant Landt huer.

Noch een obligatie op Dirck Dierckss van LIIII gl X st., verschijnrnde op Meijdach 1602.

Noch heeft Willem Floriss de Vries in Doude straet gehuert voor XI gl, te gebruijcken het jaer XVIc twee.

Noch een obligatie op Drencken Driesken van coop van een peert van LXXXIIII gl, daer op ontfangen L gl, van dato in Meij 1602.

Noch op Aenken Lambertss met haer kijnderen, eenen chijns van vijff vaet een vierdel vat rogge, verschijnende op Sint Jansbaptiste dach.

Noch een rente van twee gl X st t’siaers op Goijaert Ariaenss geseedt, verschijnende Sinte Geertruijdt, overgedragen bij Dirck Dierckss.

Noch een rente op Jan Thoniss Selden tot Baertwijck, van drie rijnsgl, verschijnen Catherina bij overdracht.

Noch opten selven het vijfte paert van vier gl tsiaers, verschijnende Catherina, loopt XVI st tsiaers.

Noch een rente van XXXV st tsiaers op Anna Jongers tot Baertwijck, verschijnt Pontiaen.

Noch eenen halffven schilt tsiaers, staende op Berdt Thielmans geseet.

Noch op Jan Dierckss tot Baertwijck, eenen gulden tsiaers vuijt eenen brieff van drie gl tsiaers, op Goris Berthout Thielmans geseet.

Noch isser in een boeck bevonden een testament, gemaeckt tusschen Willem Heijmans ende Eltken zijne huisvrou, van dato anno XVc LXXV den 4e Octobris, ende was gecopieert bij Willem Heijmanss, ende bij hem geteijckent.

Noch een accoort tusschen Willem Heijmanss ende sijne kijnderen van dato den 26e Junij anno 1580, ende was geteeckent bij Dirck Lambertss ende Rhonis Hendrickss.

Noch een obligatie op Dierck Lambertss ter somme van XXX gl.

Noch vijfthien vaten roggen.

Losse acte behoort bij bovenstaande acte. (folio 57r t/m folio 63r).

Opten XXIe Mertis 1610, affgereeckenr met die erffgenaemen van Willem Heijmanss ………….

ofte gelaags boeck, dat Willem Hijmanss, Schoutent tot Sprang, bij sijnen leven ons ouders schuldich was, dat beloopt dat ons compt van de voorss erffgenaemen ter somme van ……….….. …………………………………………………………………………………………. XI gul XI st

Dies is Pauwelis Goijartss vanden Hoovel, gelach hier bij gereeckent dat an het sitten geschreven stont, elff bier braspennincx bier, dat hij verdroncken heeft doen dan balijou van Dordrecht, hier was loopt …………………………………………………………………………… XIII st III oort.

Ende van het Ariaen Willemss is hiervooren oick bij geteeckent, dat hij tousent verdroncken heeft, meede om die gelijcke erffgenamen wille, loopt ………………………………….. XXX st.

Ende Ariaen Willemss ons noch compt van outs ………………………………………… XVII st.

Alnoch hebben mij de voorss erffgenaemen toegeleijt van mijn schrijven, en van mijn vaders schrijven, dat saemen beloopt ter somme van ……………………………………………… V gul.

Somme totalis ……………… XVI gul XI st III oort

Folio 63v

Dit is een leeg folio

Folio 64r

Folio 64v

Dit is een leeg folio.

Folio 65r

                                                                     Copie

Scheijdinge en Deelinge gedaen bij die erffgenamen van Meerten de Bie za: bij namen Gelden Martenss voor hem selven, ende mede als voogt van Hendrick Martenss kinderen, verweckt bij Lijsken Jacob Tonissdgr, Corstiaen Geldenss als voocht ende vader van sijne kinderen verweckt bij Cuenera Mertenss de Biesdgr geweest is, Peeter Anthoniss als vader ende ………………. van Tonis Peeterss sijnen soone, verweckt bij Lijntge Mertens de Biesdgr ter eenre sijde, Jan Geerit Sijmonss voor hem selven, Aert Janss Rommen als vader ende vocht van sijne kinderen, verweckt bij Geeriken Jan Daemendgr, ende Hendrick Hendrickss met Aert Peeterss beijden te samen als mans ende voochden van haeren huijsvrouwe, ende dat van een stuck hoijlants, gelegen tot Cappel tegen den Nieuwendijck, streckende vanden Winterdijck aff, noortwaerts in totten halfven Gantel toe.

Item die erffgenamen van Meerten de Bie, die hier vooren geschreven staen, sijn bedeelt ende gevallen voor hueren vier gedeelte van dit selffde lant, op het binnen stuck dat leedt vanden Winterdijck aff, noortwaerts in totter Ouderstraete toe, ende daer en boven soo sullen sij oock noch hebben ende behouden in het lant, daer teijnde …. leggende over die Oudestraet, onbedeelt drie hont, ende ’t sestehalff roij.

Item Jan Geerit Sijmonss ende Aert Jan Rommens, met Hendrick Hendrickss ende Aert Peeterss soo die vooren geschreven staen, sijn bedeelt ende gevallen voor haeren drie gedeelten op het lant over die Oudestraet, streckende vander Ouderstraten aff, noortwaerts in totten halfven Gantel toe, mitsgaders dat die erffgenamen van Meerten de Bie za: soo boven geschreven staet, daer inne sullen hebben ende behouden, dtie hont lants, ende sestalff roij.

Folio 65v

Aldus gedaen ten huijse van Jan Janss op Sprang, opten IIIe dach van de maent Meij anno XVc ’t negentich, ende tot meerder seeckerheijt van ons voornoemde persoonen, onderteijckent.

Ende off geviel datter met die maet vande lande ijmant bedrogen mochte wesen, soo dat het selffe lant metten meter, voor datum van desen gemeten is, het selffe sullen partijen maelcanderen goet doen, ende dit te versoecken aleer paerijen op maelcander sullen vertijen ende was ondertijcent. Dit is Gelden X Meertenss sijn merck, bij mij Corstiaen Geldens. Dit is Peeter X Toniss sijn merck. Dit is Jan X Geerit Sijmonss sijn merck. Dit is Hendrick X Hendrickss sijn merck. Dit is Aert X Janss Rommen sijn merck. Bij mij Aert Peeterss.

Gecollationeert tegens sijne princepale, ende is ’t selve daer mede van waerde tott waerde bevonden ’t accorderen, opten XVIIIe Meij 1628.

                                                                                                                                            Glaviman

                                                                                                                                                 1628

Folio 66r

Dit is een leeg folio.

Los vel nr 1 ligt bij folio 12v/13r.

Los vel nr 2 ligt bij folio 12v/13r.

Los vel nr 3 ligt bij folio 38v/39r.

Los vel nr 4 ligt bij folio 62v/63r.

Uitgewerkt door T.M. Roubos

Sprang-Capelle

26-5-2006.