Selecteer een pagina

Akte 1
Op 12-5-1659 maken Frans Pieters Spueijbroek en Lijsken Flooren, echtelieden, hun testa-ment.
Genoemd: hun zoon en zijn 2 voorkinderen.
Toegevoegd: Peeter Franssen bekent zes en dertich gulden ontvangen te hebben, 19-12-1660.

Op de achterkant: Wij ondergeteeckent Anneken Cornelissen vanden Hout, Anneken Ariesen Mod, Jan Peeterss van Lier, Peter(ken) Cornelis sijn huijsvrouwe, Lauris Claessen Braspen-ninck ende Engel Denis weduwe van Tijs C??? verklaren op verzoek van Anneken Joosten van Oirschot dat de eerste 2 requiranten op Hemelvaart 1655 in de hof van de vader van An-neken hebben gehoord dat Peter Dircksen verscillende malen heeft gezegd reeds 2 jaar ver-loofd te zijn met Anneken en met haar te zullen trouwen. Jan Peeters en Peeterken Cornelis, sijn vrouw, waren ontrent Bamis 16455 int Malle Gat te Dordrecht en hebben daar horen zeg-gen …. [akte eindigt hier]

Akte 2
Op 2-9-1655 maakt Jenneken Jacobs de Bie x Gelden Jacobss van Campen haar testament.

Genoemd: haar broer Jan de Bie.

Akte 3
Op 2-9-1659 maakt Gelden Jacobss van Campen zijn testament.

Genoemd: Cornelis Adriaenssen van Esch, oom, en zijn kinderen. Jenneken Jacobs de Bie, zijn vrouw. Maerten Jacobs van Campen, Eeltje van Campen, broer en zus.

Akte 4
Op 20-5-1660 maken Jacob Cornelissen van Geervliet en Anneken Peterss Cuijpers, zijn vrouw, hun testament.

Genoemd: Perijna Jacobs, dochter, en haar kinderen. Adriaen Peeterss Cuijper, broer en eventuele voocht.

Akte 5
Op 19-11-1660 maakt Nicolaas Rouxel zijn testament.

Genoemd: Iffken Franssen, dienstmeijt van Geerit Corsten van Dongen. Nicolaes Augier, David Augier, Geerit Corsten, Johanna van Dongen.

Volgt nog een inventaris lijst van obligaties.

Akte 6
Op 26-1-1661 maakt Jenneken Adriaenssen van Beest ten huijse van mr Wouter Verwiel haar testament.

Genoemd: Eertgen Adriaenssen van Beest, suster. Jeneken Isecraamer. ??? Adriaenssen van Beest, Gevaert Adriaenssen van Beest, Roelof ende Jan Adriaenssen van Beest, Beatrix Adriaenssen van Beest, Adriaentken Verwiel, Adriaen ende Johannes Verwiel, Jenneken Verwiel, Maeijken Sijmonss, mr Wouter Verwiel.

Akte 7
Inventaris over gebracht bij Meeus Corst Jan Wijnen ende Janneke Wouters, zijne huijsvrou-we, ende dat van allen de meubile goederen die Grietjen Meeussen haere dochter metter doot achtergelaten heeft, 30-3-1661.

Akte 8
Op 14-4-1661 maken Jan Sijmonss de Gester en Maeijken Peeters Leempoel, sijne huijs-vrouwe, hun testament.

Akte 9
Op 7-10-1661 maken Geerit Corsten van Dongen ende Elisabeth Lijsters, sijen huijsvrouwe, hun testament.

Akte 10
Op 2-11-1661 maakt Dirckxken Adriaenssen, ten huijse van Adriaen Peeterss Cuijper haar vader, haar testament.

Genoemd: Maeijken Hendrickssen Couwenberch, schoonmoeder. Dirckxken heeft een win-keltje.

Akte 11
Op 3-11-1661 maken Jan Peeterssen Sijders ende Maeijcken Danielssen van Son, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Genoemd: hun 4 kinderen

Akte 12
Op 7-12-1661 maken Johan Hublet, schoolmeester, ende Anthonetta Geeraerts van Dongen, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Genoemd: Hester Secouter, zijn moeder. Anthonetta Dingemans. Haar susters.

Akte 13
Op 19-12-1661 maken Meeus Corst Jan Wijnen ende Janneken Wouters, echtelieden, hun testament.

Genoemd: Cornelis Leenderts, natuurlijke zoon van van hun dochter Grietgen Meeus bij Leendert Corsten.

Akte 14
Op 1-1-1662 maken Adriaen Corsten Clis ende Maeijken Janss Talen, sijn huijsvrouwe, hun testament.

Akte 15
Op 19-10-1662 maken Adriaen Hendrickssen Molder en Claesken Meertens van Dijck, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Genoemd: mr Wouter Verwiel ende Willem Joosten Brock als eventuele voochden.

Akte 16
Op 25-10-1662 maken Jan Peeters van Lieshout ende Metje Teunissen, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Akte 17
4-3-1663 maken Claes Aertssen de Hoogh ende Geetken Adriaenssen Vos, sijne huijsvrouwe hun testament.

Akte 18
Op 12-5-1663 maakt Adriaen Peeterssen Cuijper zijn testament.

Genoemd: de voor en nae kinderen bij Geertruijt Janssen vanden Hout ende Erken Crijnen. Cornelis Anthonis Wijnants ende Joris Adriaenssen Emmervelt, schoonsoon, ende Jan Adri-aenssen Cuijper, soon ende Jan Dirckssen de Groot als eventuele voochden.

Akte 19
Op 13-5-1663 maken Adriaen Adriaenss Roos, den jongen en Janneken Joosten Vos, sijne huijsvrouwe, maken hun testament.

Akte 20
Op 1-1-1664 compareerden Cornelis Sacrijs Lochten, toecoemde bruijdegom, met Sacrijs Aert Lochten, sijne vader, ter eenre ende Maeijken Peeterssen Leempoel, toecomende bruijt, met Jan Peeterssen Leempoel, haeren broeder, ter andere zijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 21
Op 9-9-1666 maken mr Joachim Verschueren ende Maeijken Jacobs de Bie, sijne huijsvrou-we, hun testament.

Genoemd: mr Hendrick Verschueren, secr van Venloon, en Meerten de Bie, eventuele voocht en toesiender.

Akte 22
Op 26-2-1667 maken Cornelis Dingemans ende Joostjen Peeterss Snijder, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Akte 23
Op 9-9-1667 maken Johan Molengraeff ende Perijna van Geervliet, echtelieden, hun testa-ment.

Akte 24
Op 14-3-1668 maken Jan Goossens van Drunen ende Aeltjen Andriessen de Bie, sijne huijs-vrouwe, hun testament.

Genoemd: Hendrick Cornelissen Reckers x Geericken Janssen van Drunen, dochter. An-dries Janss van Drunen ende Goossen Janssen van Drunen als eventuele voochden.

Akte 25
Op 17-7-1668 maken Jan Jacobss Wallaert, boomesijnwercker ende Aeltjen Geeritss Coert-pen:, echteluijden, hun testament.

Genoemd: Geerit Peeterss Haverlitskij, voorsoon van Aeltjen. Hij krijgt op 26-2-1679 zijn deel.

Akte 26
Kopie van 1e deel akte 25

Akte 27
Op 16-2-1669 maken Jan Eelants Oerlemans ende Janneken Robben, echtelieden, hun tes-tament.

Akte 28
Op 21-5-1669 maken Nicolaes Augier ende Clara Coopmans, echtelieden, hun testament.

Akte 29
Op 15-11-1669 maken Carel Aertssen de Roij en Willemijna Tomas van der Ven, echteluij-den, hun testament.

Akte 30
Op 15-5-1670 maken Peeter Sebastiaenss den Boer ende Soffia Aertss vanden Kerckhoven, echteluijden.

Genoemd: Peeter Peeterss Boer, voorsoon bij Hilleken Bastiaenss de Roij, de gezamenlijke kinderen.

Akte 31
Op 8-3-1670 maken Baijen Peter Baijens ende Dingentje Aertss Rommen, echteluijden, hun testament.

Akte 32
Op 25-5-1670 maken Anthonis Henricxen Smit ende Huijbertje Peeter Corstendr, echteluij-den, hun testament.

Genoemd: Jenneken Anthonis, jongste dochter. De voorkinderen van de testatrice. Jan Adri-aenssen Wijnen als voocht van Jenneken krijgt geld op 27-4-1675. Peetererken Tonisdr.

Akte 33
Op 6-9-1670 maken Anthonij Willemss van Uijthoven ende Peeterken Dircxen de Jongh, ech-teluijden, hun testament.

Akte 34
Op 11-9-1670 maakt Joost Hendrickssen Verelst zijn testament.

Genoemd: de 2 onmondige kinderen van Maijken Joosten za bij Aelbert Anthonissen Brou-wers. Maijken Adriaenss Roos, zijn vrouw. Goaeijertjen Goverts Verelst, het weeskint van Govert Joosten Verelst. De 4 onmondige kinderen van Corstiaen Joosten Verelst za bij Jen-neken Adriaenss Cam.
Adriaen Corsten Nouwens en Aelbrecht Anthonissen Brouwers als eventuele voochden over de kintskinderen.

Toegevoegd: Oa op 14-11-1677 heeft Cornelis Andries Weert x Goijertje Goijertss Verelst geld ontvangen.

Akte 34
Op 17-11-1670 maken Lourens Alaertss hal, schipper. Lappegat, tegenwoordige bruijdegom, en Angeneetje Bernaert Anthonissen, ondertrouwde bruijt, maken hun testament.

Toegevoegd: Op 27-12-1673 heeft Angneetje Bernaerts wed van Lourens Alaertss betaald aan Handrick Cornelis Seberts ende Barent? Tonissen, armmeesters van Sprangh.

Akte 35
Op 7-5-1671 maken Adriaen Aert Joosten ende Truijcken Janss Gijssen, echtelieden, hun testament.

Akte 36
Op 8-7-1671 maakt Maijken Adriaenss Roos, weduwe van Joost Hendricxss Verelst, haar testament. Er is een eerder testament van 3-2-1660 bij notaris Adriaen Janss de Ruijter te Wasbeeck, dit vervalt.

Genoemd: Dingeman Tonissen x Jenneken Jans, haeren dochter. Jan Dielissen Cuijper x Maijken Jans, dochter. Teunisken Jans weduwe Baltis Claessen de Wit, dochter. Folpert van Asperen x Adriaentjen Jans, dochter.

Toegevoegd: Op 30-6-1674 laat Maijken dit testament nietig verklaren.

Akte 37
Op huijden den 9e september 1671 maakt Anneken Dircxs Cool haar testament.

Genoemd: Teunisken Cornelisdr, halve suster. Cornelis Crijnen, schoonvader.

Akte 38
Op 29-10-1671 maken Anthonij van Trier, chirurgijn, ende Engeltje de Vries, sijne zwangere huijsvrouwe, hun testament.

Akte 39
Op 14-11-1671 maakt Maijken Wouters, huijsvrouw van Meerten Roelen, innosent ofte sim-pel, samen met Frans Hendricx Leenhouwer, oom en voocht van hare kinderen, haar en Meertens testament.

Mede ondertekend: Roel, Anneken, Marie ende Leentken Meertens.

Akte 40
Op 15-2-1672 maken Jan Goossens van Drunen ende Eeltgien Andriessen de Bie, echteluij-den, een wijziging op hun testament van 14-3-1668.

Genoemd: Andries Janss van Drunen ende Goossen Janss van Drunen, oomen.

Akte 41
Op 29-2-1672 maken Jan Joosten Poorter ende Anneken Woutersdr, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Genoemd: Josijntje Janss, jongste dochter. Maijken Janss Porter, weduwe Jan Wouterss.

Akte 42
Op 1-3-1672 maken Adriaen Michielssen van Beeck ende Maijken Jansdr, echteluijden, hun testament.

Genoemd: 2 halve broeders van de testateur. Voorsoon van de testatrice. Geertruij Ariens van Beeck.

Akte 43
Op 11-3-1672 maken Dirck Wouterss van der Linden ende Marijken Goossens Onrost, ech-teluijden, hun testament.

Akte 44
Op 29-9-1672 maken Eerit Peeterss Rommen ende Maghdaleena Willems Viscooper, ech-teluijden, hun testament.

Akte 45
Op 14-4-1673 maakt Jan Willems, woonende te Herwijnen zijn testament.

Genoemd: zijn vrouwe voorkinderen en zijn kinderen. Peternella Jans, voordochter bij Neeltje Anthonis. Joost Janss, soon bij Leijntje Jacops, sijne tegenwoordige vrouwe. Hendrick Wil-lemss, broer.
Ondertekend: Jan Wiellen van Loven

Akte 46
Op 5-6-1673 maken Handrick Dircxen de Greeff ende Adriaentjen Aertss de Gester, ech-teluijden, hun testament.

Akte 47
Op 25-6-1673 maken Adriaen Anthonissen Timmer ende Erken Huibertss van Bergen, ech-teluijden, hun testament.

Genoemd: Heijltje Ariessen Timmer, dochter, heeft een oog verloren. Andries Adriaenss Timmer, zoon, heeft voor bakker geleerd.

Toegevoegd: Op 25-1-1699 heeft Heijltje haar geld gekregen.

Akte 48
Op 15-5-1674 maakt Maijken Peetersdr, eerst weduwe van Aert Claessen en daarna weduwe van Adriaen Adriaenss Roos, haar testament.

Genoemd: Claes Aertssen Roos, soon. De twee kinderen van Maijken Aertssen, haere doch-ter, een bij Jacob Sijmons de Gester en dander bij Peeter Corten.

Akte 49
Op 25-8-1674 maken Meeus Corsten Wijnen ende Janneken Woutersdr, echteluijden, hun testament.

Genoemd: Maria Meeussen Wijnen, dochter.

Akte 50
Op 29-12-1674 maken Laurens Ariessen Raijmaker ende Lijsken Sacharijasdr, echteluijden, hun testament.

Ondertekend: Laurens Wagemaker

Akte 51
Op huijden den 16e martij 1675 maakt Handrick Denissen de Roock, soldaet compagnie Ma-rijnen onder heer cappiteijn Theuven te Helvoetsluijs, zijn testament.

Akte 52
Op 4-1-1713 maken Adriaen Ockers ende Maria de Beer, echteluijden, hun testament.

Akte 53
Op 22-6-1713 maken Jacob Oerlemans ende Anneke de Roon, echteluijden, hun testament.

Genoemd: Johanna ende Maria Oerlemans, 2 ongetrouwde kinderen.

Akte 54
Op 30-3-1714 maakt Cornelis Crol zijn testament.

Genoemd: Francina Treffers, zijn vrouw.

Akte 55
Op 7-5-1714 maken Jacobus Vosch ende Anneke Block, echteluijden, hun testament.

Akte 56
Op 13-12-1714 maken Antonij Kivits ende Geertruij Cuijper, echte luijden, hun testament.

Genoemd: Maria, oudtse dochter, Adriana, de andere dochter. Maria de Bie, grootmoeder.

Akte 57
Op 5-1-1715 maakt Jacob Wijnants weduwenaer van Maria Verschuren zijn testament.

Genoemd: de kinderen van Hendrick Wijnants za, soon: Johanna, Marij ende Jacob bij Mar-tijntie de Bie. Adriaentie Wijnants, dochter, x Willem Uijthoven.
Willem Uijthoven ende Jan Corsten de Bie als eventuele voochden.

Akte 58
Op 4-4-1675 maken Peter Feijnenbuijck ende Geertruij de Groot, echteluijden, hun testament.

Akte 59
Op 14-8-1715 maken Wouter Janssen Leempoel ende Geertruij Janssen Oerlemans, echte luijden, hun testament.

Akte 60
Cornelis de Leeuw maakt op 5-4-1734 zijn testament.

Genoemd: Piternel en Mari met Pieterken de Leeuw, sijne halve susters