Selecteer een pagina

Fol. 1r

Niet te lezen

Fol. 5r

            Inventaris van die goederen van Jan Aertsz weeskijnderen

Fol. 8r

Inventaris van Aert Aen Huijben kijnderen goeden bij Cornelis Adriaensz Huijben den voocht aengebrocht

Fol. 11r

Ontfanck Cornelis Adriaensz als voocht van Gerit Aen Huijben kijnderen vanden steffdach die selffde Gerits tot de xxvije september 1559

Uutgeeff Cornelis Adriaensz als voocht van Gerit Aen Huijben kijnderen vanden steffdach van Gerits Adriaensz voorss tot den

Fol. 13r

Ontfanck Cornelis Adriaensz Baumia als voocht van Gerit Adriaen Huijben kijnderen beijden sijnde den xxe junij xvc ende sestich totten ije octobris anno xvc Lxj

            Uutgeeff tegen den voorgaende ontfanck

Fol. 15r

Inventaris van Tonis Matisz weeskijnderen goeden de welck die sijnde noch comen nae de rekeninge bij Frans Adriaensz ende Dirck Cornelisz gedaen. Opten je octobri 1559 in presentie schouth ende heemraders ende Quijrijn Goijertz ende Merten Schouten

Fol. 15v

Opten je octobris anno xvc Lix compareerden Frans Adriaensz Gielisz als man ende voocht van Aentken Tonis Mertens weduwe ende heeft aengenomen die twe kijnderen bij Tonis Mertnsz achter gelaten etc.

Fol. 17r

Reekeninge Gerit Janss [Gijsbrechtsz] als gemachtich van Maeijken Jan Andriess die Aude weduwe van wegen die weeskijnderen Adriaen Petersz de Vos bij Aentken [Jan Andriesdr] sijn leste huijsvrouwe verwect

Fol. 17v

Reekeninge gedaen bij Jan Andriess die Jonghe als voocht Aentken sijns susters weeskijnderen bij Adriaen Petersz Vos verwect date quo sup. Gepasseert presentie als boven

Fol. 18r

Inventaris vande goeden van Aentken Adriaen Petersz Voss weduwe weeskijnderen naeden date van … also bevonden den sevenden januarij bij Jan Andriess als voocht der voorss …. Aengebrocht so van erffgoeden ende ander incomende penningen bij spene ut infra ?

Fol. 19v

Rekeninge Jan Andriess van Adriaen Petersz Vos nakijnderen gedaen voor schouth ende heemraders, den ve meij 1561

Fol. 20v

Opten vije nonabris 1563 so heeft Jan Andriess sijn rekening gedaen etc

Opten xxviije septembris 1565 so heeft Jan Andriess sijn rekening gedaen etc

Opten xxixe nonabris 1566 so heeft Jan Andriess sijn rekening gedaen etc

Opten xxvije nonabris 1567compareerde Jan Andriess ende heeft sijn rekening gedaen etc

Fol. 21r

Rekeninge vande administratie die Cornelis Janss gedaen ende gehadt heeft vande gemeen erffgenamen van Hilleken sijn suster tot den date toe 12e februarij 1561

Fol. 23r

Rekening bij mr ? Willem Ph… gedaen van selffde erffgenamen van schulden die hij op gebuert heeft in Brabant.

Fol. 25r

Inventaris van Peter Baeijens ende sijns weeskijnts Goeijen voor schouth ende heemraders ondergegeven den xxvje septembris 1561

Fol. 27r

Inventaris vande goeden die achtergelaten heeft Neeltken Adriaen Kuijper dochter blijckende de deelinge aengebrocht den lesten meij pup

Fol. 29r

Rekening Seger Geritsz als voocht van Gerit Petersz sijn broers weeskijnt

Hendrick Petersz Smit ende Adriaen Geritsz die oom zijn

Fol. 29r

Dits alsulcke inventaris van goeden als tot deser tijt heeft weeskijnt voorss bijden voorss voocht ende die moeder. Aengebrocht ten versoeck van Hendrick de Hard schouth

Fol. 30r

Opten dage voorss so sijn met malcanderen geaccordeert Seger Geritsz Coninck tot Sgravenmoer als voocht van Gerit Petersz Peter Geritsz weeskijnt ter eenre ende Henrick Petersz Smit oom ende voocht van Jaecken sijn huijsvrouwe des weeskijnts moeder etc.

Fol. 30v

Opten xviije nonenbris anno xvc Lxviij so heeft Zeger Geritsz Coninck tot Sgaeffenmoer als voicht van Gerit Peter Geritsz kint sijn reekeninge op sijnen eedt gedaen etc.

Fol. 31r

            Memorie

Aengaende tproces dat Seger Geritsz als voocht van Gerit Peter Geritsz kijnt gesustmeert heeft tegens den schoudt Wolfaert VerduijnSt…oltis etc

Fol. 32r

Inventaris van die achtergebleven goeden Annekens Adriaen Dircxsz Schoenmakers huijsvrouwe was saliger dat Dirck Adriaen sijn soon in bestorffven is als sijn die helft. Voor schouth ende heemraders aengebrocht in presentie van Ghijsbrecht Adriaensz als bestorven voocht. Den 20e octobris 1567.

Fol. 32 bijlage

Memorie

Dit sijn de goeden die Adriaen Dircxsz ende Dirck Adriaensz sijn soon altehants hebben uut den inventaris getrocken ende die weerde van dijen wat sij jaerlix gelden.

Fol. 33v

Opten xxixe septembris 1568 so heeft Adriaen Dircxsz sijn rekening gedaen bij sijnen eedt etc.

Fol. 36r

Inventaris van alle Dirck Cornelisz ende sijn weeskijnderen goeden, in julio 1564 aengebrocht

Fol. 37r

Inventaris vande onproffijtelijck goeden ende wtgaende schulden

Fol. 39r

            Inventaris van Tuen Bollen achtergelaten goeden. Proffijtelijck ende omproffijtelijck

Fol. 41r

Inventaris van Jan Staesz weeskijnderen achtergelaten goeden. Den xxvje januarij anno Lxvj Luidicx

Fol. 41r

Ick Cornelis Adriaensz als wesende dat naeste bloet van der kijnderen moeders wegen van svaders sijde heeft duir begerte van Bastiaen Baijensz ende Joost Baeijensz als wesende audt oomers van smoeders wegen vande voorss weeskijnderen aengenomen etc.

Fol. 41 los vel 1

Dit is dat Cornelis Adriaenssen uutgegeven heeft voor Jan Staessen weeskijnder

Fol. 41 los vel 2

Dit is dat Cornelis Adriaenssen ontfangen heeft voor Jan Staessen weeskijnder wegen

Fol. 43r

Inventaris van Peterken Gielen Coolman weeskijnt

Fol. 45r

Opten xxixe meijs anno xvc axhr ende stsestich compareerde Peter Claes Janss Bax soon met Merten Claess sijnen broeder ende gecoren voocht ende heeft hem goeder rekeninge, bewijs ende reliqua bedanct van die weduwe van Adriaen Toniss de Jonghe etc.

Fol. 46r

Rekeninge van Hendrick Damelss weeskint

Fol. 47r

Rekeninge bewijs ende reliqua van Gerit Melchior Janss van sijnen susters de anno xvc neghen ende tsestich ende voortss navolgende tot dese dage toe

Fol. 53r

            Aenneminge van Adriaen Denijs den Ouden weeskint

Desenj xviije aprilis anno xvc Lxxj stilo Luijdicx so sijn Jan Adriaen Denijss Adriaen Adriaen Denijss ende Dierck Adriaen Denijss mindelijck veraccordert ende overcoemen met Rochus Willemss als nu ter tijt getrout hebbende Anneken wijlen weduwe van Adriaen Denijss nopende tonderhouden van Adriaen Denijss achtergelaten weeskint geproccerert bijde voorss Anneken etc

Fol. 54r

Reeckeninge, bewijs ende reliqua van Peterken Jan Reijwertsz van haeren zoon Jan Janss onmondich sijnde daer van die leste reeckeninge is gepasseert opten iiije januarij Lxxj

Fol. 56v

Opten xxvj meij anno xvc Lxxiij do heeft Jan Vass Coninck cranck sijns lichaems met sterck ende machtich sijnde sinnen opgaende beenen ende gewilt in forme van testament etc.

Heemraders oa Adriaen Zegers de Buijsman

Fol. 57r

            Aenneminge van Phaes Janss van sijnen weeskindt

Desen xxve julij anno xvc Lxxiij so heeft Phaes Janss met sijnen vader Jan Phaess aengenoemen sijn onmondich weeskint verwect bij Aentgen Beris Huijbrechtszdr van Wouter Mathijs als gerechte bestorven voicht Beris Huijbrechts als … ende Peter Willems Connincx als oom etc.

Fol. 58r

Reekeninge bewijs ende reliqua van Adriaen Wouter Corneliss als gerechte bestorvenn voicht van Jan Wouters sijns broeders weeskinderen die hij geprocreert heeft bij Jenneken Willemsdr sijn eerste huijsvrouwe de anno xvc Lxxviij vanden sterffdach des voorss Jan Wouters aff tot desen dage toe.

Aldus gereeckent opten xxe januarij anno xvc tachentich in presentie van Peter Willemss schoudt tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck als toesiender vanden weeskinderen, Jan Huijgen als oom, Willem Lambertss, Jan Toniss Luer, Geerwijn Wouterss als oom, etc

Fol. 58v

Op huijden den iije augusti anno Lxxxij so hebben … Janss in presentie van Peter Willemss schoudt tot xj½ Hoeffven ende Willem Lambrechtss heemraet affgereeckent jegens … Wouterss weduwe etc

Fol. 63r

Reekeninge van Gerit Melchiorss als voicht van Anthonis Jaspers weeskinderen vanden beghinne van sijnder voochdij tot desen tegenwoordiche daege met affscheijden der selve voochdij

Aldus gereeckent opten xve martij anno xvc Lxxx in presentie van Willem Willemss Arens als oom Jenneken ende Lijsken Tonis Jaspers twe outste dochteren daer in ter … van dese reeckeninge geroepen waeren, Joachim Janss de schoudt ende Adriaen Huijbrechtss ende Jan Adriaens als heemraders etc.

Fol. 67r

Inventaris van alle die erffgoederen ende haeffelijke goederen van Jan Corneliss van Tilborch ende sijne kijnderen aftergelaten bij Adriaentken Handrick Boegaerts ? der kijnderen moeder zaliger geboeren van Goerle. Den xxvije julij anno 1585

Fol. 67v

            Aenneminge van Jan Corneliss sijne weeskijnderen

Bastiaen Handrick Boegaerts is oom.

Toegevoegd: den lesten december anno 1628 soe sijn gecompareert Jan Janss de sonen van Jan Corneliss met Adriaen Janss mede sone etc

Fol. 68r

Opten xixe februarij anno 1587 soe compareerden Jusken Jansdr ende heeft Jan Janss Hoeveneer haeren broeder de voochdije opgesaet etc.

Fol. 69r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voet Jan Janss Hoeveneer van alsulken administratie als hij gehandelt heeft voer sijn broeders ende suster van die geoderen nae die doot sijnder vader ende meoder aftergebleven, gepassert op den xvje aprilis anno 1584

Fol. 70v

Op desen selffden dach als dese voorgaende rekeninge gepasseert is so hebben Jacop Janss ende Staes Janss haer voochdije opgesaet voer den gerechten van Scravelduijn Waspick etc

Fol. 70v

Rekeninge gedaen bij Jan Janss Hoeveneer voer schout ende heemraders van wegen sijn suster van alsulken administratie hij gehadt heeft nae die laeste rekeninge desen xixe februarij anno 1587

Fol. 72v

            Inventaris van Jan Peters Muelders ende sijn aftergelaten weeskijnderen goederen

Fol. 74r

Rekeninge voer Jan Adriaen Clasen ende Laureijs Jansz als Heijligeest meesters van den ontfanck die sij gehandelt hebben van wegen Huijbrecht Jaspers weeskijnderen inden eersten de ontfanck ende daer nae den wtgeeff vervolgende

Fol. 75v

            Copie

Rekeninghe bewijs ende reliqua die welcke doende is Willem Cornelisz als voecht van Adriaen … weeskijnderen vanden administratcie ontfanck ende wtgeeff die hij gehadt heeft van wegen die voorss weeskijnderen zedert omtrent Bamis dach anno Lxxxviij tot desen toe

Fol 77 ontbreekt

Fol. 77v

            Copie

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Cornelis Jan ? Huijbrechts van wegen Peterken Jan Huijben dr haer twe onmondige weeskijnderen genaempt Adriaen Diercx ende Mariek Diercxsdr, gedaen opten xje marcij anno 1596

Fol. 78v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Joachim Berthouts ende Gerit Melchioers als voechden, toesiender van den aftergelaten soen van Gerit Cornelis zaliger genaempt Cornelis Gerits beginnende anno acht ende tachentich tot den jaer seven ende tnegentich excluijs

Fol. 81 ontbreekt

In 1596 tekent Cornelis Geritsz voor de affrekening

Fol. 86r

Inventaris van allen die haefflijke goederen aftergebleven van Adriaentken Meusdr huijsvrouwe zaliger van Adriaen Wijt Willems ende den voers Adriaen gestelt ende gedeelt opten xije januarij anno 1597 ende sijn bij Adriaen Wierecken als voecht vande voers Adriaentken Meusdr haer weeskijnderen ende Adriaen Aerts vander heijden als toesiender vande voers wesen ende voert met Coenraet Jans, schout, Jan Adriaen Clasen ende Jan Lambrechts Muer als heemraders getaxeert ende geweerdeert om daer van te maken eenen erffscheijding tuschen den voers Adriaen Wijten met sijn kijnderen bij die selffde Adriaentken verweckt ende die voers weeskijnderen die de voers Adriaentken geprocureert hadde bij eenen Adriaen Jan Adriaens Avontuer in de wandelinge genaemt ende sijn hier int geheel gestelt ende geweerdeert, 1597

Fol 87v

Inden volgende die aenneminge bij Adriaentken Meusdr der voorsz Adriaen Wijten huisvrouwe zaliger gedaen van hare voerkijnderen inden eersten den outsten zoen Cornelis Willemsz die sij inde aenneminge beloeft hadde tot sijnen mondigen dagen wuijt te reijcken etc.

Fol. 87v

Voerts alsoo oewck die voers Adraientken Meus zaliger noch twe kijnderen bij namen Mariken Adriaensdr ende Jan Adriaens geprocureert hadde bij Adriaen Jan Adriaens inde wandelinge genaempt Avontuer etc

Den joncsten zoen genaempt Jan Adriaens

t jonxste kijnt Dingentken

1597

Fol. 88v

            Copia copie

Op huijden desen xviije julij anno xvc ses entnegentich compareerden voer mij Melis Cornelisz openbaer notaris in presentie vande gethuijgen hier nae genoempt den eersamen Adriaen Wijten ende deerbare Adriaentken Meusse sijn wettige huijsvrouwe die voers Adriaentken sikelijk sijnde van lichaeme maer noch volcoemen van verstane als dat voer onsen ogen heeft gebleken die welcke beijde aenmerkende datter egheen dinck zekerder en is dan die doot etc.

Drie kinderen.

Fol. 89v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Coenraet Jansz schout als voecht vande weeskijnderen van Peterken Jan Huijbrechtsz zaliger bij namen Adriaen Diercxsz ende Mariken Diercx, gedaen opten xxve december anno 1598

Fol. 92r

Rekeninge, bewijs ende reliqua bij Adriaen Huijgen gedaen van sijne administracie die hij gedaen heeft van sijn huijsvrouwe broeder genaempt Jan Adriaensz desen xiije julij 1600

Fol. 93r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Jansz Boegaert ende Dierck Adriaen Diercxsz als voecht ende toesiender van Seger Damen weeskijnt den ontfanck ende wuijtgeeff wuijt den erffhuijs cedulle gehouden den iije februarij anno xvjc ende drie

Fol. 97r

.. diet weeskijnt van Seger Damen noch … wuijt het erffhuijs cael

fol. 98r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Huijbert Jan Vassen als voecht vande weeskijnderen van Maeijken sijn susters die de voersz Maeijken geprocureert heeft bij Jan Adriaen Geritsz, gedaen desen xviije junij ann xvjc ende drie voer heemraders Jan Adriaen Clasen, Gerit Melsen, Dierck Foppen ende Huijch Petersz

Fol. 100v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jacop Goverts als voecht van sijn halve susters ende broeders die sijne vader saliger verweckt heeft bij Anneken Peter Tonisdochter, gedaen den ve januarij anno 1609

Toegevoegd: Adriaen Joachiems x Aentgen Goeijaerts

Fol. 102v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Anneken Petersdr wedue wijlen Goevert Jacopsz vanden ontfanck ende wuijtgeeff als sij heeft gehadt van hare kijnderen, gedaen den lesten september anno xvjc ses

Fol. 103r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jan Adriaen Claesen als voecht van Merten Wouters kijnderen van sijn administracie, handelinge ende bewijnde als hij gehadt heeft vande seffde weeskijnderen ingaende den xiiije novembris anno xvjc twe ende wuijtgaende xiije novembris anno xvjc vier

In de kantlijn: Aert Tonisz voer sijn selven ende mede van wegen Adriaentken Mertens ende Wouter Mertens bekende dat dies lot van rekeninge ten volle betaelt is. Actum den 17e meij anno 1608

In 1604 was er ook een dochter Peterken

Fol. 110r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Quirijnsz als voecht van Handrick Geritsz weeskijnderen die hij doende is beginnende meij anno xvjc tot desen dagen toe den xiiije meert anno xvjc vijff

Claes Claesz grootvader, Anthonis Hendricxsz, zoon, Geriken Hendricx, dochter, Dierck van Clootwijck en Adriaen Jansz als omen.

Fol. 115r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Tonis Cuijl als voecht van Anthonis Tonisz sijn broers kijnderen gedaen den vije aprilis anno xvjc vijff

Genoemd: Peter Tonisz Cuijl, Hans Floris van Mechelen x Dingentken Anthonisdr

Fol. 120r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Huijbert Jan Vassen als oem ende voecht van Mariken sijn susters kijnderen daer vader aff is Jan Adriaen Geritsz, gedaen den xxix aprilis anno xvjc vijff

Fol. 121r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jacop Goeijaertsz ende Adriaen Joachiemsz als voochden van Peter Mathijs weeskijnt vande goederen ende penningen die hij heeft geërft van sijn moeder met oeck Lambrecht Adriaens als voecht vant weeskijnt van Wierick Geritsz dat Wierick Geritsz verweckt heeft bij Lijsken Jan Geritsz dochter saliger van haeren ontfanck ende wuijtgeeff soe vande vercoefte goederen int erffhuijs vercoeft als oeck peert, beesten, hoeij, stroeij als anders, gedaen dem xxie julij anno xvjc ses

Fol. 122v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Jansz Boegaert van alsulken administracie als hij heeft gehadt vande voechdije van Maeijken Seger Damiaensdr beginnende iije februarij anno xvjc drie tot dese tegenwoordigen daghe toe wesende den ije aprilis anno xvjc seven

Fol. 125r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Mathijsz als voecht van Jan Nouten weeskijnt van alsulken administracie als hij vant selffde weeskijnt gehadt heeft sedert Bamis anno xvjc ende drie tot desen dagen toe wesende den ije aprilis anno xvjc ende seven

Fol. 129r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Jan Ariaen ? Clasen als voecht van Merten Woutersz weeskijnderen vande administracie, handelingen ende bewinde als hij gehadt heeft sedert die leste sijnegedane rekeninge gedaen, den xxije mert anno xvjc vijff

In de kantlijn: Aert Tonisz als man ende voecht van Peterken Mertens, Adriaentken Mertens ende Wouter Mertensz bekende etc, 2e meij 1608

Fol.133r

Rekeninge, bewijs ende reliqua van Jan Adriaen Classen als voecht van Herman Gijsbrechtsz weeskijnderen enmde dat van alsulken administratcie als den selffden vande voerss kinderen gehadt heeft, gedaen den xxvije decembris anno 1606

Genoemd: Peterken ende Maeijken Hermans

Fol. 137v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Michiel Mathijs schout van alsulke administratie, handelinge ende bewijnde als hij gehadt heeft van wegen die weeskijnderen van Truijcken Peter … weu die sij geprocureert heeft bij den selffden Peter, gedaen den xiiije meij 1607 ?

Genoemd: Cornelis Petersz ende Jacop Petersz.

Fol. 138 los vel

Peter Peterss, schipper, geeft procuratie aan zijn broers, 22-3-1610

Fol. 139r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Willem Cornelisz als voecht vanden weeskijnderen van Anthonis Cornelisz sijnen broeder saliger ende dat vande administracie beginnende den xije jinij anno xvjc vijff tot op huijden den xve septembris anno xvjc seven

Fol. 143r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering van alle alsulken administracie als hij gehadt heeft in sijne voechdije van Dingentken Ariaensdr sijnder susters kijnderen die sij geprocureert hadde in haren leven bij Joest Adriaen Gielisz ende dat vanden ontfanck wuijt die erffhuijs cedulle als andere huerpenninge vande jaren anno xvjc acht

Fol. 148r

Dit sijn goederen die de kijnderen toebehoeren ende besittende sijn onder Anneken Adriaen Ariaen ? Nerings dr

Genoemd Wouter Adriaensz

Fol. 148v

Wuijtgeeff gedaen bij Wouter Adriaen Nering van wegen sijn suster kijnderen wuijtgegeven inden jaren anno xvjc negen daer gheenen ontfanck in is geweest

Fol. 149r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Gerit Petersz van alsulken administracie ende bewijnden als hij gehadt heeft van Maeijken Petersz sijn susters weeskijnt vande jarten anno xvjc ses, seven ende acht

Fol. 156r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Adriaen Lambrechtsz van alsulken ontfanck ende wuijtgeeff als hij gehadt heeft van wegen Jan Adriaensz sijn soens weeskijnt, 10-1-1609

Fol. 157v

Op huijden desen xe januarij anno xvjc tien soe heeft Gerit Petersz met assitentie van schout metten gerechte aenbesteedt Adriaen Lambrechtsz dat voersz weeskijnt te onderhouden etc.

Fol. 158v

Inventaris van alsulken goederen als Jan Adriaen Lambrechtsz enmde Maeijken Peter Jochiems sijnen huijsvrouwe beide saliger mette doot geruijmt ende aftergelaten hebben ende dat van allen haefflijken goederen ende huijsraet geweerdeert mertten sachout ende gerechte met assistentie van Aentken Adriaen Lambrechtszdr huijsvrouwe van Michiel Mathijs schout …

Fol. 159v

            Copie

In het jare ons heeren 1606 den twintichsten dach augusti soe heb ick overgeschreven, gedisponeerte ende gemaekt het testament van mijnen vuijterste willen etc. Adriaen Vossius, pastoer in Waspijck.

Genoemd: Hendricxken Hendrick Ariaens, dochter van zijn broer

Adriaen Mercelis, neef, Gijsbert Mercelis, broer van Adriaen, Lijsken Goort Handricxs, dochter van meijen, Empel,  Mercelis Bruijsten, zoon meijen, Lith, Jan Robben Heijltken, zoon van nicht.

Fol. 160r

Wij Adriaen Marcelisz ende Gijsbrecht Marcelisz gebroeders als erffgenamen van heer Jan Vosch eertijts pastoer tot Waspijck bekennen wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben etc.

Fol. 160r

Icj Anthonis Sijmonsz bekennen ende lijde wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben wuijt handen vande schout ende gerechte tot Waspijck alle die wullen ende lijnden lederen aftergebleven bij Hendricxken Hendricxdochter mijn suster etc.

Fol. 160v

            Copie

Icj Gijsbrecht Mercelisz als gemachtich van Marcelis Bruessen mijnen neve blijkende bij dese voersz procuratie van date xve april anno xvjc tien gepasseert voer secretaris ende schepenen van Lith bekenne ontfangen te hebben wuijt handen vande schout ende gerechten tot Waspijck die helft van eenen obligatie van hondert ende seven rijnsgulden staende op Jan Jan Andriesz daer mede ick mij houde van dese procuratie gecontenteert ende dat vant testamente bij heer Jan Vosch aen Marcelis Bruessen etc

Fol. 160v

            Andere copie

Ick Anthonis Peter Willemsz de Bijl als volle macht ende procuratie hebbende van Gijsbrecht Jansz de Weest als geordoneerde momber vann het onmondich weeskijnt van Robert Jansz van Kessel wuijt den name van Jan Robbens onmondich voer schepenen van Maren van date xvije aprilis anno xvjc tien ende bekenne wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben wuijt handen vade schout ende gerechte tot Waspijck de somme van vijff ende twintich rijnsgulden aen de andere sijde gementioneert etc.

Fol. 160v

            Derde copie

Ick Anthonis Peter Willemsz de Bijl als gemachtich van mijnen vader bekenne zijn deel van het testament van Jan Vosch ontfange te hebben

Fol. 161r

Rekeninge voer Michiel Mathijsz schout vande ontfanck die hij gehadt heeft vande goederen van heer Jan Vosch pastoer ende den wuijtgeeff daer aen volgende

Fol. 162r

Inventaris vant gheene noch overt boven het wuijtreijken van alle vrinden haer testamenten ende nu die kercke voer twe deelenende dat derde deel voer den Heijligeest Armen gedeelt moet worden

Fol. 162v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Willem Cornelisz als voecht vande weeskijnderen van Anthonis Cornelisz sijnen broeders saliger ende dat vande administracie beginnende den xve september anno xvjc seven tot op huijden den vije julij anno xvjc tien

Fol. 165v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijsz als voecht van Jan Andries Boegaerts kijnderen die hij geprocureert heeft bij Aentken den voersz Peter Jansz suster ende dat vande jaren anno acht, negen ende tien

Dingeman Jans is outste zoon

Fol. 169v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nerings van alle alsulken administracie als hij gehadt heeft in sijnen voechdije van Dingentken Adriaensdr sijnder suster kijnderen ende dat vande jaeren anno xvjc tien tot desen xvije februarij anno xvjc elff

Fol. 172v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Gerit Melchieorsz als rechtelijken van rechts wegen daer toie gestelt vande weeskijnderen van Anneken Adriaen Jansz Rodermontsdr dat ene verweckt bij Adriaen Huijbrechtsz ende dat andere bij Gijsbrecht Adriaensz Brent ?, gedaen desen eerste november anno xvjc elff

Genoemd: Adriaen Lambrechtsz x Adriaentken Adriaens ende Adriaen Dingemans x Geertken Gijsbrechtsdochter

Fol. 175r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Gerit Petersz van alsulken administracie ende bewijnde als hij gehadt heeft van Maeijken sijn susters weeskijnt vande jaren anno xvjc negen, tien ende elff

Fol. 179v

Alsoo Gerit Petersz als voecht van Jan Adriaen Lambrechtsz weeskijnt twelck hij geprocureert heeft bij Meijken Peters den voersz Gerit Petersz suster, alhier in date voersz rekeningete cort coemt die somme van vijffhondert ses ende tnegentich rijnsgulden etc.

Fol. 180r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering als voecht van Joest Adriaen Gielisz kijnderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Adriaens sijne overleden huijsvrouwe, gedaen den xvje junij anno xvjc twaelff

Fol. 181v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijs als voecht van Jan Andriesz Boegaert kijnderen die hij geprocureert heeft bij Aentgen die voersz Peter Jansz suster ende dat vande jaeren elff ende twalff, gedaen den xe october anno xvjc twalff voersz

Fol. 184r

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders gemaekt bij den schout ende gerechte met Peter Jansz ende Jan Andriesz Boegaert tusschen Dingeman Jansz ende die drie andere kijnderen bij namen Dries Jansz, Adriaen Jansz ende Heijltken Jansdochter gedaen den je october anno xvjc twalff

Fol. 184v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Cornelis Willemsz die hij is doende nae die doot van sijne vader saliger die welke hadde die voechdije van Anthonis Cornelisz sijn broeders weeskijnderen ende dat van sijne ontfanck ende wuijtgeeff die hij gehadt heeft beginnende den viije julij anno xvjc tien tot huijden desen xxixe november anno xvjc twalff

Fol. 186r

Declaratie vanden oblogatie die welke die voersz kinderen sijn competerende nae dese voersz rekeninge

Fol. 186v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Lambrecht Adriaen Lambrechtsz als voecht van dat weeskijnt dat Jan Adriaen Lambrechtsz sijnen broeder saliger geprocureert hadde bij Maeijken Peter Jochiemssdochter ende dit vande jare anno xvjc twalff

fol. 191r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Anthonis Diercxsz van alsulken administracie ende bewijnde als hij gehadt heeft vande voechdije van Jan Jansz sijn broers weeskijnt die voechdije beginnende nae die doot van Jan Jan Diercxsz sijnen oem gevallen in april anno xvjc tien tot huijden desen ixe december anno xvjc dertien

In de kantlijn: Willem Diercxsz Cop

Fol. 194r

Inventaris vande incoemende penningen die Jan Jansz den soen van den Jongen Jan Diercxsz ende Michiel Diercxsz weeskijnt tsamen toebehoeren

Genoemd: Anthonis Diercxsz, Dierck Diercxsz [Hugus], Michiel Diercxsz en Jan Jansz

Fol. 194v

Erffdelinge aengebrocht bij Anthonis Diercxsz ende Dierck Diercxsz int bijwesen van Jan Jansz tusschen den selffden Jan Jansz ende Michiel Diercxsz weeskijnt, gedaen voer schout ende heemraders opten xe december anno xvjc dertien

Fol. 195r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering als voecht van Joest Adriaen Gielisz kijnderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Adriaens sijne overleden huijsvrouwe, gedaen den xxije februarij anno xvjc veertien

Fol. 196v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Mathijs Jansz ende Willem Huijgens als voecht ende toeseinder van Aert Jacops weeskijnderen vande administracie ende bewijnde als hij daer van gehadt hebben sedert die doot vande moeder zaliger beginnende den ixe  julij anno xvjc  dertien tot desen dage toe [1614]

Fol. 199v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Wouter Adriaensz Nering als voecht van Joest Adriaen Gielisz kijnderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Adriaens sijne overleden huijsvrou, gedaen den xxve februarij anno xvjc vijftien

Toegevoegd: Jochiem Joesten bekende voer mij in presentie van Wouter Adriaensz Nering sijnen voecht ende Aentken Joesten sijne suster ontfangen etc, 25-8-1616

Fol. 200v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Lambrecht Adriaen Lambrechtsz als voecht van Jan Adriaen Lambrechtsz sijn broers weeskijnt dat hij geprocureert hadde bij Maeijken Peter Jochiemssdochter saliger dat vande jaren anno xvjc dertien ende veertien

Toegevoegd: Adriaen Lambrechtsz, grootvader en Berthout Jochiemsz x Janneken Adriaen Lambrechtsz dochter

Fol. 205v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijsz als voecht van Jan Andriesz Boegaerts drie kijnderen bij namen Adriaen Jansz, Andries Jansz ende Heijlken Jansdr ende dit voer den tijt van drie jaren ter weten dertien, veertien ende vijftien, gedaen den xviije  januarij xvjc  sestien

Fol. 209v

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jansz Schoenmaker borger tot G’berge van alle alsulken administracie als hij gehadt heeft vande dochter van Lijsken Jans sijne suster die de voersz Lijsken sijne suster geprocureert heeft bij Wierck Geritsz beginnende den ontfanck anno dertien ende dat tot vier jaren toe tot desen dage toe den xxixe  decembris anno 1616

Fol. 212r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Mathijs Jansz als voecht ende Willem Huijgens als toesiender van Aert Jacopsz weeskijnderen ende dat vande administracie ende bewijnde als desen voecht ende toesiender hebben gehadt van twe jaren te weten die jaren anno 1615 ende xvjc  sestien beginnende den xxviije  januarij anno vijftien ende eijndende opten dach ende date dese rekeninge

Fol. 218r

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Maeijken Huijmens weduwe van alle resterende schulden die zij nae de doot van Huijmen Hermensz zaliger haeren man voer haeren twe kijnderen Adriaen ende Anneken Huijmens ontfangen heeft ende wederom vuijtgegeven van nae de doot van haeren vader tot de tijt van dese rekeninge, actum desen xiiije  september anno xvjc seventien

Vanaf hier is Thomas Jansz secretaris

Fol. 220v

Rekeninge, bewijs ende reliqua Mathijs Jansz als voecht ende Willem Huijgens als toesiender van Aert Jacopsz weeskijnderen vande administracie ende bewijnde als desen voecht ende toesiender hebben gehadt vande jare anno sestienhondert seventien beginnende den ije  februarij anno voersz ende eijndende opten dach ende date dese rekeninge

Fol. 224r

Reeckeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Jan Mathijss als voecht van Jan Driesen Bogaert zijne onmondige weeskijnderen bij zijne suster zaliger achtergelaten vande administratie ende bewinde als desen voecht gehadt heeft vanden haere anno xvjc sestien ende seventien beginnende den xxvje  januarij anno xvjc  sestien ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge

Toegevoegd: Dingemans Jansz en Andries Jansz

Fol. 226v

Reeckeninge, bewijs ende reliqua voer Peter Corstiaenss als voocht van Heijliger Aertss zijn onmondich weeskint dat hij in zijnen leven geprocureert heeft bij Mariken Handrickx sijne huijsvrouwe was ende Quirijn Stoffelss als voocht vande selve Mariken Handricx hare weeskint dat zij geprocureert heeft bij Denijs Josten haeren voorman zaliger welck weeskint gestorven is ontrent xvjc  ende vijff vande administatie ende bewinde die zij gehadt hebben beginnende de jaere xvjc  drie ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge

Toegevoegd: Huibrecht Heijliger bekende etc.

Fol. 230r

Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor mij Thomas Janss als voocht vande weeskinderen van Adriaen Mathijss vande bewinde die ick als voocht gehadt hebben vande jaere anno xvjc  seventien beginnende den xxje  meert anno voorss ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge weesende den xxiije  januarij xvjc  achtien

Fol. 234r

Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor Adriaen Mathijss als voocht in zijnen leven van het weeskint van Jan Janss Boeren  ende mi… de doot van desen voocht dese reeckeninge gedaen door Michiel Mathijss schout sijnen broeder ende dat van de administratie enbde bewinde dat desen voocht gehadt heeft  den tijt van elff jaeren beginnende den tweeden aprilis anno xvjc  seven ende eijndende den dach ende datum dese reeckeninge wedende den ije  meert anno xvjc  achtien

Fol. 237v

Reeckening, bewijs ende reliqua voor Wouter Adriaenss Nering als voocht van Joost Arien Gieliss kinderen die hij geprocureert heeft bij Dingentken Ariens sijne overleden huijsvrou, gedaen den iije meert anno xvjc achtien

Toegevoegd: Maeijken Joosten

Fol. 239r

Reeckening, bewijs ende reliqua voor Antonis Diercxss als voocht van Jan Janss weeskint vande administratie die hij gehadt heeft sedert den jaere anno xvjc  dertien totten dage dese reeckeninge wesende den xxje  jeert anno xvjc  achtien

Fol. 240v

Reeckening, bewijs ende reliqua voor Antonis Diercxss als voocht van Michiel Diercxss zijn broers weeskint vande administratie ende bewinde als hij gehadt heeft sedert den jaere anno dertien tot den daege dese reeckeninge wesende den xxje  meert anno xvjc  achtien

Toegevoegd: Maeijken Jans weduwe Michiel Diercxss bekende int bijwesen van Dierck Diercxss ontfangen te hebben vuijt handen van Antonis Diercxss etc.