Selecteer een pagina

Fol. 1r
Taxatie van de erffgoederen van Peeter Tonis Paep, overleden te Sgravenmoer, op verzoek Jan Adriaenss Spranger ende Steven Huijbrechtss Clau vanwege de kijnderen van Lijnken Cornelis bij haer verweckt bij Adriaen Janss Spranger ende Peeter Claess za, 18-5-1636.

Fol. 1v
Opten xxxe maij 1636 compareerde Peeter Tonis vander Maes ter eenre ende Adriaen Joa-chimss den ouden als voocht ende Melis Janss als toesiender in desen, in bijwesen van Hen-rick Adriaenss Timer als bestevader, over het weeskijnt van Huijbrecht Adriaenss Moet, Huijpken Huijbrechtsdr, verweckt in echte bedde bij Dingentken Henrickxdr za ter andere zijde ende sijn metten anderen met tusschen spreecken van goede mannen als arbiter hierin-ne genomen bij naeme Sebastiaen de Roij ende Corst Corstss Glaviman, secr tot Cappel ende datt om saecke van seeckere versterff vande naergelaten naeweeskijnderen van Din-gentken Henricksdr za verweckt in echte bedde bij Peeter Toniss vander Maes voornt, we-sende ??? als halve suster van Huijpken Huijbrechtsdr ende bij Peeter Toniss vander Maes voorss twee kijnderen voor recht alhier aebgenomen.

Toegevoegd: Henrick Baijens x Huijpken Huijbrechts is voldaan door haar vader, 30-5-1643.

Fol. 2v
Opten ije junij anno 1636 compareerde Tonis Willemss Maes geassisteert met Adriaen Toniss Maes ende Lauris Toniss Maes, sijn soonen, ter eenre ende Pijntken Henrickxdr, tegenwoor-dige huijsvrou van Tonis Willemss voornt geassisteert met Aert Willemss, haeren soon, ende Peeter Goosenss, haeren swager, ter andere sijde ende sijn omme alle swarigheijt etc te vermijden veraccordeert.
[In de rest van de akte heet de vrouw van Tonis: Lijntken Adriaenss]

Fol. 3r
Taxatie van seeckere erfgronden gelegen inde ambacht van Sgrevelduijn Cappel achtergela-ten bij Cornelis Janss Cluijter in sijne leven gewoond hebbende tot Sgravenmoer bij state al-hier voor recht aengebracht op versoek van Huijbrecht Cornelis, Sgravenmoer, 6-6-1636.

Fol. 3v
Opten xije julij anno 1636 compareerde Jan Tonis de Leeu, schoudt inde Suijdewijn, als voocht ende bestevader over het onmondihch weeskijnt van Tonis Janss de Haen met na-men Jan Toniss de Haen, geassocieert met Tonis Janss, sijne soon, ter eenre ende Heijltken Jansdr, laetste weduwe van Govert Henrickss za, geassisteert met Jacob Govertss als voocht over haere kijnderen bij Govert Henrickss voornt ter andere zijde ende hebben haere differentie etc mbt het testament (Cappel, 29-9-1635?) van Janneken Jansdr, laetste weduwe van Jan Toniss de Haen de voorss Heijltken Janss moeder ende het voorss kijnt grootmoe-der, in handen van goede mannen gestelt.

Fol. 4v
Opten vje julij anno 1636 compareerde Joris Wouterss, woonende inde Nieustraet ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen Michiel Jan Claess ende Bastiaenss Bastiaenss Boer, tegenwoordige H. Geestmeesters tot Sgrevelduijn Cappel.

Fol. 5r
Smalddelinge tusschen Cornelis Bastiaenss ter eenre ende Adriaen Peeterss Bongh x Anne-ken Adriaensdr ter andere zijde, 12-8-1636.

Fol. 5v
Opten xxije augustus anno 1636 compareerde Cornelis Bastiaenss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Bastiaen Peeter Corsten.

Fol. 6r
Copie
Wij pastoir, schouteth ende schepenen der heerlijckheijt Venloon, dat men noempt Loon Opt Sant, doen cont een iegelijcke als dat wij geconsenteert ende geaccordeert hebben gelijck wij consenteren ende accorderen mits desen Antonis Corstiaenss van Aa ende Adriaen Cornelis van Osch, H. geestmeesters deser voorss heerlijckheijt Venloon dat sij inde name ende van-wege den tafel des H. Geest alhijer voor schoudt ende heemraden vanden Ambacht van Screvelduijn Cappel ofte elders daer des behooren sal ten behoeve van Cornelis Jan Claess sullen mogen vesten ende erven, 14-8-1636.

Fol. 6v
Opten xxije augustus 1636 compareerde Antonis Corstiaenss van Aa ende Adriaen Cornelis van Osch als H. geestmeesters vande heerlijckheijt Venloon, dat men noempt Loon Opt Sant, soo in haerder eijgene namen als mede volle last ende consent hebbende vande heer pastoir, schout ende schepenen van Venloon, hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Jan Claess.

Fol. 7r
Opten xviije october 1636 compareerde Melois janss, onse mede hemraed, ende heeft over-gegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende ten behoeff van Adriaen Geritss Bosser, mede woonende tot Cappel.

Fol. 7r
Opten xxe november 1636 compareerde Tonis Willemss Maes ende Anneken Tonis Hagendr, sijne tegenwoordige huijsvrou, woonende tot Cappel. Zij maken hun testament.

Toegevoegd: De naeste vrinden van Anneken Hagen krijgen geld van Tonis Willemss, 22-2-1645.

Fol. 8r
Opten viije november anno 1636 compareerde Jan Rijcken, wonende tot Sgravenmoer, x Maeijken Jan Vennicxdr voor hem selven ende hem mede sterckmaeckende ende vervan-gende Sijmen Jan Vennincx ende Johannis Silvius, dienaer des goddelijcx woort opte Hooge Swaluwe x Margriet Jan Vennincxdr, sijn swager, alle als kijnderen ende erffgenamen van Jan Vennincx, haeren vader za, ende heeft indijer qualite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Joachimss Verster, schout tot Raemsdonck.

Fol. 8r
Opten xviije december anno 1636 compareerde Lenaert Bastiaenss Lappen, woonende inde Vrijhoeve ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende ten be-hoeff van Corst Peeterss de Haen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 8v).

Fol. 8v
Opten xviije december anno 1636 compareerde Corst Peeterss de Haen ende heeft overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende ten behoeff van Wouter Peeterss Geenen, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 9r).

Fol. 9r
Opten viije januarij anno 1637 compareerden Heijliger Adriaenss, woonende tot Cappel inde Nieustraet, ende heeft gewilkeurt ende gelooft soo als recht is Frans Janss Stam ende Huijch Adriaenss Backer, tegenwoordige kerckmeesters tot Cappel.

Fol. 9v
Copie
Compareerde voor ons Jan Janss den Jongen ende Adriaen Wouters als hemraden inden ambacht van Screvelduijn Cappel opten iije november 1636 den eersame Wouter Toniss Duijser, woonende in onse ambachte voorss inde Nieustraet, x Anneke Fransdr ende heeft wettelick geconstitueert ende machtich gemaeckt, constitueert en maeckt machtich mitsde-sen den eersamen Frans Janss Stam om land, gekomen van Wouter Lauriss, bestevader, te transporteren aan Cornelis Bastiaenss Cloostermans.

Fol. 10r
Opten xiiije januarij anno 1637 compareerde Frans Janss Stam als last ende procuratie heb-bende van Wouter Janss Duijser, sijn swager, ende heeft in dijer qaulite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende ten behoeff van Cornelis Bastiaenss Clooster-mans.

Fol. 10v
Taxatie vande erffgoederen gelegen inde ambachte van cappel achtergelaten bij Peeterken Tonisdr, in haere leven gewoond hebbende inde Vrijhoeve, 15-1-1637.

Fol. 10v
Erffdeelinge aengebracht tusschen Wouter Peeterss als vader ter eenre ende sijn kijnderen verweckt in echte bedde bij Tonisken Dirckxdr za ter andere zijde, 15-1-1637.
Kijnderen: Dirck, Anthonis, Jan, Peeter ende Corst

Fol. 11v
Alsoo de crediteuren van Lenaert Adriaenss Leur za hebben geauthoriseert naer voorgaende publicatie Antonis Adriaenss Leur als erffgenaem mede aenden selven ten achteren sijnde volgens desselffs omme met decreet te vercopen seeckere pleijtschip, met toebehooren, als Lenaert Adriaenss in sijne leven plach te vaeren, 4-2-1637.

Fol. 11v
Opten ije meert anno 1637 compareerde Lauris Toniss Maes, woonende inde heerlijckheijt van Venllon, ende heeft gewilceurt ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Janneken Jans de Weverdr.

Fol. 12r
Opten ije meert anno 1637 compareerde Tonis Willems Maes, woonende tot Cappel, ende heeft gewilceurt ende gelooft soo als recht is aen Frans Janss Stam ende Huijch Adriaenss Backer, tegenwoordige kerckmeesters tot Cappel.

Fol. 12v
Opten xxiiije januarij 1637 compareerde voor hemraders van Screvelduijn Cappel d’eersame Jan Peeterss Puijs, onse inwoonende ende nabuer, ende heeft tot waerborch ende onderpant gestelt aen ende tot behoeff van Adriaen Sijmonss Coppelaer, woonende tot Cleijn Dongen.

Fol. 12v
Opten xiiije meert anno 1637 compareerde Gerit Thomass ruijter onder de compagnie Graef Vallen? van Nassau, te Heusden, x Adriaenken Peetersdr ende mede namens Rugeltgen? Peetersdr. Sijne schoonmoeder ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende ten behoeff van Huijbrecht Cornelis Timmermans.

Fol. 13r
Opten xviije meert anno 1637 compareerde Melis Janss, onse mede hemraet, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen Huijch Adriaenss Backer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 13r).

Fol. 13v
Opten iiije april anno 1637 compareerde Corst Aertss Snijder, woonende tot Cappel opte Hoo-gevaert ende heeft gewilceurt ende gelooft soo als recht is aen Michiel Jan Claess ende Bas-tiaen Bastiaenss Boer als H. Geestmeesters tot Screvelduijn Cappel in 1635 en 1636.

Fol. 14r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Adriaen Geldenss ter eenre ende Ghijsbrecht Gelden, Jan Jacobss x Willemken Tonis, Tonisken met haeren gecoren voocht, Adriaen Willemss als voocht over Jan, Wouterken ende Lijsken Tonis, alle als voorkijnderen van Tonis Geldenss, haeren vader, ter andere zijde, 14-4-1637.

Fol. 14r
Opten xve april anno 1637 compareerde Huijbrecht Janss, woonende tot Cappel opte Hooge-vaert, ende heeft gewilceurt ende gelooft soo als recht is aen Frans Janss Stam ende Huijch Adriaens Backer, tegenwoordige kerckmeesters tot Screvelduijn Cappel.

Fol. 14v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Aentken geldensdr, laetst weduwe van Antonis gel-dens za, geassisteert met Peeter geldenss, haeren broeder, ter eenre ende Ghijsbrecht Gel-den, Jan Jacobss Textor x Willemken Tonis, Tonisken Tonisdr, Adriaen Willemss en Adriaen Geldenss als voochden over Jan, Wouterken ende Lijsken Tonis, onmondige voorkijnderen van Tonis Geldenss, mede als voochden van de drie naekijnderen van Tonis Geldenss ver-weckt bij Aentken Geldens met naemen: Gelden, Aentken ende Jan Toniss.

Fol. 15v
Smaldeelinge aengebrahct tusschen de mondige ende onmondige weesende voorkijndneren van Tonis Geldenss za, met assistentie van de voochden als boven ter eenre ende Peeter Geldenss als voocht over de naerkijnderen van Tonis Geldenss verweckt bij Aentken Gel-dens, datum ut supra.

Fol. 16r
Opten xve april anno 1637 compareerde Aentken Geldens, laetste weduwe van Tonis gel-denss, geassisteert met Peeter Geldenss, haeren broeder, ter eenre ende Ghijsbrecht Toniss, Jan Jacobss x Willemken Tonis, Tonisken Tonisdr ende Gelden Toniss ijder voor haer selven mitsgaders Adriaen Willemss als voocht over de onmondige voorkijnderen van Tonis gel-denss ter andere sijde ende sijn metten anderen veraccordeert ende overcomen nopende de aenneminge bij Tonis Geldenss sijne voorss voorkijnderen, aengenomen in dato den xxvje maij 1626 als mede aengaende de nakijnderen van Tonis Geldenss verweckt in echte bedde bij Aentken Geldens.

Toegevoegd: Peeter Geldens als toesiender, mede namens Adriaen Geldens als voocht, van de kinderen van Tonis Geldens verweckt bij Aentken Geldens, wed Cornelis Michielss, is vol-daan door Henrick Michielss als voocht van de kijnderen van Cornelis Michielss, 5-8-1647.

Fol. 16v
Erffdeelinge voor recht aengebracht tusschen Sebastiaen Peeterss Boer wednr van Maeijken Woutersdr za ter eenre, Wouter Joris de Roij als voocht ende Jan Janss als toesiender over Iken Joris de Roijdr ende deselve present ende Bastiaen Bastaienss Boer als voocht ende Jan Janss den Jongen als toesiender over het onmondige weeskijnt van Bastiaen Peeterss Boer met namen Peeter Bastiaenss verweckt in echte bedde bij Maeijken Wouters za, 17-4-1637.

Fol. 18r
Smaldeelinge voor recht aengebracht bij Wouter Joris de Roij als voocht ende Jan Janss als toesiender over Iken Joris de Roijdr ende deselve present ter eenre ende Bastiaen Peeterss Boer als voocht over sijn onmondich weeskijnt verweckt bij Maeijken Woutersd za ende Jan Janss den Jongen als toesiender ter andere zijde, datum ut supra.

Fol. 18v
Copie
Opten ije maij anno 1637 soo hebben Antonis Jacobss Molder x Aentken Jans laetste wedu-we van Huijbert Geldens za ter eenre, Jacob Huijbrechtss voor sijn selven ende hem mede streckmaeckende ende vervangende voor Gerit Dirckss x Heijltken huijbrechtsdr, sijnen swager ende mede vervangende Gelden Huijbrechtsss, sijnen broeder, ende Jan Huij-brechtss voor hem selven, alle als kijnderen van Huijbrecht Geldenss za, ter andere zijde en-de hebben haere questien etc, over de houwelijckse voorwaert tusschen Huijbrecht Geldenss za ter eenre ende Peeterken Jan Wijnen, gemaeckt Vrijhoeve 29-6-1623, gesubmitteert in handen vande vierschaer van Schrevelduiijn Cappel.

Fol. 20r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Tonis Jacobss Molder x Aentken Jans laetste wedu-we van Huijbert Geldens za ter eenre ende Jacob Huijbrechtss voor sijn selven ende hem mede streckmaeckende ende vervangende voor Gerit Dirckss x Heijltken huijbrechts, sijnen suster ende mede sterckmaeckende voor Gelden Huijbrechtsss, sijnen broeder, ende Jan Huijbrechtss voor hem selven ter andere zijde, 2-5-1637.

Fol. 21v
Opten ve maij anno 1637 compareerde Peeter Toniss, smit tot Cappel, ende heeft overgege-ven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende ten behoeff van Peeter Henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur (folio 21v en 22r)

Fol. 22v
Opten vije maij anno 1637 compareerde Maeijken Marcelisdr, geassisteert met Herman Aertss, haeren oom, ende heeft overgegeven met eender verlije soo als recht is aen ende tot behoeff van Lambert Marceliss, haeren broeder.

Toegevoegd: Dirck Hendrickss x Maeijken Marcelisis voldaan, 7-5-1638

Fol. 22v
Ten voorss dage compareerde Lambert Marceliss ende heeft overgegeven met eender verlije soo als recht is aen ende tot behoeff van Jacob Govertss.

Fol. 23r
Opten xvije maij anno 1637 compareerde Jan Adriaenss de Bie x Lijsken Henricks vander Maes ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Aert Joostenss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 23r).

Fol. 23v
Opten xivije maij anno 1637 compareerde Henrick Adriaenss Timmer ende Adriaen Corneliss Zeeu, beide woonende tot Cappel, staan borg over coop door Peeter Toniss vander Maes van Bartholomeus Jacobss.

Fol. 23v
Ten voorss dage staat Peeter Toniss vander Maes borg ivm de aankoop van een pleijtschip.

Fol. 24r
Opten xxiije maij anno 1637 compareerde Adriaen Adriaenss Surmont wednr van Elijsbeth Adriaen Doedijnsdr za voor deen helft, Peeter Corsten x Dircxken Adriaen Doedijnsdr ende Tonisken Adriaen Doedijnsdr wed van Gerit Ghijsbrechtss Pachter za met haeren gecoren voocht in desen in bijwesen van Henrick Geritss, haeren soon, coor dander helft en hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Hen-rickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur (folio 24r).

Nog genoemd bij de ontvangsten: Dirck Doedijns.

Fol. 24v
Opten xxve augustij anno 1637 compareerde Adriaen Aertss, woonende tot Raemsdonck, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Toniss vander Maes.

Fol. 24v
Opten xxxe september anno 1637 compareerde Tonisken Adriaenssdr wed Cornelis Dir-ckssen za, woonende tot Waspijck, met haeren gecoren voocht in desen ende heeft overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Corst Jan Corsten, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 25r).

Fol. 25r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Anneken Geritsdr huijsvrou van Cornelis van Duren als procuratie hebbende vande selven haeren man (G’berg, 22-10-1637), Aentken geritsdr, geassisteert met Dries Peeterss, haeren oom, ende Tonis Bastiaenss Smit, haeren neve, en-de Dries Peeterss voornt als toesiender over Maeijken Geritsdr, wesende alle als kijnderen van Gerit Peeterss, haeren vader za ende dat van alle goederen achtergelaten door Gerit Peeters ende Truisken Geritsdr, hun ouders, mitsgaders haer aengecomen van Gerit Toniss Smit, haeren beste vader, datum ut supra.

Fol. 26r
Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebracht bij de voorkijnderen van Antonis Geldenss za met namen Ghijsbrecht Toniss voor sijn selven, Gelden Toniss voor hem selven, Tonisken Tonis met haeren gecoren voocht in desen ende Adriaen Geldenss als voocht over, Jan, Wouterken ende Lijsken Tonisdr ende Jan Jacobss Textor als man ende voocht van Aentken Toniss, alle als voorkijnderen van Antonis Geldens, haren vader, 17-11-1637.

Fol. 27r
Opten xije november anno 1637 compareerde Jasper Roeloffsen ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Henrickss Timmer.

Fol. 27r
Opten xxvije november anno 1637 compareerde Adriaen Peeterss als last ende procuratie hebbende van Cornelis Danielss van Douxen x Anneken Geritsdr, G’berg, sijnde neven, (pro-curatie G’berg, 6-11-1637) ende heeft in dijer quate overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Lijntken Jans wed Meerten Adriaenss za. Betaald wordt via een wilkeur (folio 27v). Lijntken wordt geassisteert door Adriaen Meertens, haeren soon, ende Jan Geritss, haren swager. Cornelis Danielss = Cornelis van Duren.

Fol. 28r
Opten xxxje november anno 1637 compareerde Peeter Janss Cluijter, woonende tot Sgra-venmoer, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot be-hoeff van Jacob Claes Jacobss, woonende tot Oosterhout.

Fol. 28r
Opten viije december anno 1637 compareerde Dirck Adriaen Quirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldig te wesen Michiel Jan Claess ende Bastiaen Bastiaenss Boer als H. Geestmeesters.

Toegevoegd: Peeter Geldenss ende Jacob Peeterss Rommen zijn voldaan, 23-11-1638.

Fol. 28v
Opten viije december anno 1637 compareerde Dirck Adriaen Quirijnss ende heeft overgege-ven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Corst Corsten Glavimans, secr tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 28v)

Fol. 29r
Opten iiije januarij anno 1638 compareerde Peeter Henrickss van Gorp ende heeft overgege-ven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Willem Wouterss. Be-taald wordt via een wilkeur (folio 29r).

Fol. 29v
Ten voorss dage compareerde Peeter Henrickss van Gorp ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Willem Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 29r).

Fol. 30r
Ten voorss dage compareerde Jan Dirckss van Nederveen, schoudt tot Cappel, last ende procuratie hebbende (20-4-1632) namens: Michiel Huijbrechtss, Adriaen Adriaenss den Jon-gen, Neel Hanss, Gerit Wouterss, Jan lauriss, Adriaen Corneliss Smit, d’erffgenamen van Adriaen Aertss Doedijns, Sijken Corsten, Willem Schouten x Beatris Joachimsdr, Antonis Corsten, Lijsken Henrickss vander Maesdr, Willem Dirckss, Adriaen Wouterss, d’erffgena-men van Jen opt Sant, Jan Dirckss van Nederveen nede voor sijn selven, Adriaen Aertss Oerlman, Govert Henrickss, Joost Ghijben als voocht van het weeskijnt van Bastiaen den Decker,, allen eijgenaers ende ingeestders van de Scheijtstege ende heeft in dijer qualite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Dingentken Jacobss wed van Daniel Janss Cleermaecker voor deen helft ende aen Joost Willems als voocht ende tot behoeff de voorkijnderen van Peeter Henrickss verweckt bij Geertruijt Ja-cobsdr met namen: Wouter ende Henrick Peeterss voor dander helft.

Fol. 30v
Opten xvije januarij anno 1638 compareerde Jenneken Jans wed van Aert Berntss met hae-ren gecoren voocht in desen voor deene helft ende Peeter berntss als voocht ende hen ster-ckmaeckende soo voor de mondige als onmondige kijnderen van Aert berntss ende hebben in dijer qualite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Driessen.

Fol. 31r
Opten iiije februarij anno 1638 compareerde Dirck Adriaen Qiuirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcooort ende gelooft so als recht is schuldig te wesen aen ende tot behoeff van Aert Adriaen Doedijns.

Fol. 31r
Opten vje februarij anno 1638 compareerde Henrick Adriaenss ??? ende heeft gewilcooort ende gelooft so als recht is Michiel Jan Claess ende Bastiaen Bastiaenss Boer als H. Geest-meesters tot Cappel in 1635 en 1636.

Toegevoegd: Peeter Geldenss ende Jacob Peeterss Rommen zijn voldaan, 19-3-1639

Fol. 31v
Opten viije februarij anno 1638 compareerde compareerde Jacob Peeterss Clad voor hem selven, Adriaen Peeterss Clad voor hem selven, Thomas Wouterss x Dingentken Peeterss voor sijn selven, Herman Adriaenss wednr Jacobken Peeeters Claddr, Vas Jacobss x wed van Meeus Peeterss Clad voor sijn selven ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Goossens.

Fol. 32r
Opten ve februarij anno 1638 compareerde Willem Adriaen Quirijnss, woonende tot Besoijen, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen Peeter Geldenss ende Jacob Peeterss Rommen, H. Geestmeesters tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 32r)

Fol. 32v
Copie
Opten je meert anno 1638 compareerde herman Adriaenss Loochten wednr Jacobsken Pee-ters Claddr, sijn ierste huijsvrou za, ter eenre ende Grietken Hermans weesende een dochter vanden voorn Herman geprocureert bij jacobsken Peeters voorn, geassisteert met Jacob Peeterss Clad, haeren oom ende voocht, ende Jan Dirckss van Nederveen, schout, als op-percoocht, ter andere zijden ende hebben hun geschil etc, omtrent het versteff van Peeter Jacobss Clad za, de voorss Grietken grootvader ende Job Peeterss de voorss dochter oom za de welcke naer de doot van Mariken Joppen, de voorss dochter grootmoeder, dese werelt sijn comen te overlijden, aan de gerechten van Cappel voorgelegd. Zij sluiten een akkoord.

Toegevoegd: Peeter Nijssen x Grietken Hermans is voldaan, 8-1-1645.

Fol. 33r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Peeter meertenss ter eenre ende Aentken Meertensdr geassisteert met Andries Peeterss als oom ende voocht ter andere zijde ende dat van seec-kere erffgoederen haer aengecomen ende bestorven van haer vader ende moeder za mits-gaders van Aentken Dries, haar grootmoeder ende Eltken Adriaens, haer nichte, 3-3-1638.

Fol. 34r
Opten v?e meert anno 1638 compareerde Dirck Janss Braber, woonende tot Cappel inde Nieustraet, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te wesen aen ende tot behoeff van Janneken Jans de Weversdr.

Toegevoegd: Aentken Frans wed Cornelis Stevenss, geassisteert door Steven Corneliss, hae-ren soon, is voldaan, 9-12-1653.

Fol. 34v
Opten iije april anno 1638 compareerde Dirck Adriaen Quirijnss ende heeft overgegeven met eender verlije soo als recht is Peeter Geldenss ende Jacob Peeterss Rommen, tegenwoordi-ge H. Geestmeesters tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 34v).

Fol. 35r
Opten iiije april anno 1638 compareerde Jan Adriaenss de Bie x Lijsken Henricks vander Maesdr, woonende tot Waelwijck, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Antonis Adriaenss Leur. Betaald wordt via een wilkeur (folio 35r).

Toegeveoegd: Jan Adriaenss de Bie is voldaan door Sijken Janss ende Peter Lauriss als voocht over de kijnderen van Tonis Adriaenss Leur za, 23-3-1640.

Fol. 35r
Ten voorss dage compareerde Peeter Ghijsbrechtss, ruijter onder de Viconte Nassau, Adri-aen Ghijsbrechtss, soldaet graef Willem van Nassau, beide te Heusden, Wouter Willems, H. Geestmeester tot Loon, namens Sijken Ghijsbrechtsdr, alle kijnderen van Ghijsbrecht Corne-liss Hoefnagel verweckt in echte bedde bij Tonisken Quitijnsdr en hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirijns, haeren oom.

Fol. 35v
Opten ve april anno 1638 compareerde Wijnant Aelbrechtss, woonende tot Cappel, ende heeft overgegeven met eender verlije soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Gel-denss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 35v).

Fol. 36r
Ten voorss dage compareerde Gerit Dirckss van nederveen x Sijken Corstendr ende heeft overgegeven met eender verlije soo als recht is aen ende tot behoeff van Wijnatn Aelbertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 36r).

Fol. 36r
Opten xiije april anno 1638 compareerde Antonis Jacobs laetste wednr van Mariken Henrickx voor sijn selven voor d’een helft, Adriaen janss de Ruijter als last ende procuratie hebbende van henrick heijligerss, woonende tot Wou, onder het marquisaet van Bergen Op Soom, we-sende in date den xxije februarij anno 1638 te wasbeeck ende heeft ider in sijn qualite overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Paulis Vreijss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 36v)

Fol. 37r
Opten xxvije april anno 1638 compareerde Stoffel Quirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te wesen Dingentken Jacobsdr wed van Daeniel Janss Snijder.

Toegevoegd: Janneken Jans Aberdaen wed van Jacob Daniels van Son is voldaan door Lijntken Peeters wed Stoffel Quirijnss zoals Janneken bij deelinge is aengecomen van Din-gentjen Jacobss, haer mans moeder, 4-6-1666.

Fol. 37v
Opten je maij anno 1638 compareerde Dirck Adriaen Peeterss als toesiender geassisteert met Jan Dirckss van Nederveen als oppervoocht over de kijnderen van Adriaen Janss Vos met namen: Geetken ende Jan Adriaenss Vos ende hebben in dijer qualite overgegeven met een-der vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Janss Vos, de voors kijn-deren oom. Betaald wordt via een wilkeur (folio 37v).

Fol. 38r
Opten iije maij anno 1638 compareerden Corst Cornelis Zeeu, woonende tot Cappel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur (folio 38r).

Fol. 38v
Opten iije maij anno 1638 compareerden henrick Asriaenss Back als voocht over het onmon-dich weeskijnt van lenaert Lenaertss met namen: melis Lenaertss ende selve mede present, lenaert Lenaertss voor sijn selven ende mede vervangende ende ehem sterckmaeckende coor Sammel Bosch x Lijsken Lenaertsdr, woonende tot ’s Gravenhage, waervan hij gelooft procuratie te brengen, ende hebben ider in sijn qualite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Corst Cornelis Zeeu.

Fol. 38v
Opten je junij anno 1638 compareerde Cornelis Janss Wijten x Anneken Joost Vreijsdr voor hem selven ende mede als mondelinge procuratie hebbende van Jan Joost Vreijssen, sijne swager, in sijne leve voor Jan Janss den Jongen ende Adriaen Wouterss, heemraders tot Cappel, 15-5-1638, ende hem mede sterckmaeckende ende vervangenede Vreijsken Joos-ten, sijn schoonsuster, voor welcke procuratie ende overdracht soo voor Jan Joosten als voor Vreijsken Joosten voornt, Cornelis Jans Wijten sijn selven is fort ende sterkmaeckende ende heeft indijer qulite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 39r)

In de kantlijn: opten 18e januarij anno 1642 compareerde Adriaen Adriaenss de Ruijter x Vre-ijsken Joosten en rattificeert de annexse gifte.
Adriaen Adriaenss de Ruijter (Cleermaecker) x Vreijsken Joosten is voldaan door Cornelis Janss, sijn swager. Ook Peeterken … wed van Jan Joost Vreijsen is voldaan, 2-6-1640 en later.

Fol. 39v
Opten je junij anno 1638 compareerde Huijbrecht Corneliss x Aentken Jans ende heeft over-gegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Jacobs Textor.

Fol. 39v
Opten xxje augusti anno 1638 compareerden Melis Janss, onze mede hemraet ende Ceuntken Dircx, sijne huisvrouw. Zij maken een langstlevende testament.

Fol. 40v
Copie
Opten ije november anno 1638 compareerden neeltken Goverts laetste wed van Gerit Wil-lemss Timmer za, geassisteert met Joost sijmonss ende Peeter Wouterss, haere neven, mits-gaders Jan Dirckss van Nederveen, schout tot Cappel als oppervoocht ter eenre ende Adri-aen Adriaenss Roos x Lijntken Geritsdr ende Dircxken Geritsdr wed Sacharias Ruttenss za, geassisteert met Tonis Adriaenss Timmer, haeren neve ende Adriaen Adriaenss Roos voorss, haeren swager, ter andere zijde en hebben hun geschil mbt het versterf van Gerit Willemss wesende de voorss Adriaen Adriaenss Roos ende de voorss Dircxken haer vader ende des voorss Neeltken haren man za, het betreft de houwelijckse voorwaerden tussen gerit ende Neeltken van 4-4-1626 te Wasbeeck en een coop van een stuk lant te Wasbeeck door Tho-mas Janss, in handen gegeven van de gerechten van Cappel. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 42r
Opten ije november anno 1638 compareerden Faes Jacobss x Iken Adriaenss wed Meeus Meertens Clad ende heeft indijer qualite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jacob Peeterss Clad.

Fol. 42r
Opten ije november anno 1638 compareerden Dirck Adriaenss Braber, woonende tot Cappel inde Nieustraet, ende heeft gewilcorrt ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Janneken Jans de Weversdr.

Fol. 42v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Neeltken Goverts wed van Gerit Willemss Timmer ter eenre ende Adriaen Adriaenss Roos x Leijsken geritsdr voor hem selven ende Dircxken gerits geassisteert met Adriaen Adriaenss Roos, haren swager ende gecoren voocht in desen, ter andere sijden ende dat vande erffelijcke ende Haeffelijcke goederen bij Gerit Willemss ende Neeltken Goverts tsamen beseten ende bij Gerit Willemss metter door geruijmt ende achter-gelaten, 3-11-1638.

Fol. 43v
Opten 8e november anno 1638 compareerden Adriaen Geldenss en Peeterken Jans Vosdr, woonende tot Cappel. Zij maken een testament met toestemming van zijn voorkinderen ten aanzien van hun bijder kind: Peeteken Adriaensdr.

Fol. 44v
Op huijden den ixe november anno 1638 compareerden Cornelis Michielss als bruijdegom ter eenre ende Aentken Geldensdr als tegenwoordig bruijt ter andere zijde. Zij maken hun huwe-lijkse voorwaarden.

Fol. 45r
Copie copie
Maendach den xvijen meij 1638
Cornelis Michielss ende Aentken Geldensdr versoecken te mogen weerden geadmitteert metten anderen te treden inden echten houwelijcken state, niettegenstaende de voorss Aent-ken Geldens tot haeren iersten man gehadt heeft den oom maternel vanden voorss Cornelis Michielss.

Fol. 45r
Op huijden den ixe november anno 1638 so hebben wij schout ende hemraders van Cappel Cornelis Michielss ende Aentken Geldensdr getrout.

Fol. 45v
Op huijden den 28e november 1638 compareerden voor ons schout ende hemraders van Cappel Adriaen Adriaenss Cleermaecker, den soone van Adriaen Geldenss, woonende tot Cappel, ende bekende hoe dat hij comparant sijn selven soo veege? heeft verloopen dat hij deerbare dochter genaempt Maeijken Lunus, mede woonende tot Cappel, met begegentheijt ende andere troubeloften soo veere heeft gebracht dat d’selve bevrucht ende van hem com-parant swanger gaende is. Hij is akkord met Launs Wouterss, de vader van voorss Maeijken, dat hij het kind zal onderhouden dan wel besteden, sonder costen voor de moeder.

Fol. 46r
Opten vije januarij anno 1639 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss, woonende inde ambacht van Cappel, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldig te sijn aen ende tot behoeff van Peeter Corsten Glaviman.

Fol. 46v
Opten xiije januarij anno 1639 compareerden Ghijsbrecht Janss van Dijck als voocht over het weeskijnt van meeus Janss met namen Bastiaen Meeuss geassisteert Henrick Janss Psijn, schoudt tot Sprangh als voocht van t voorss weeskijnt volgens des coopcedulle ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Adriaenss Molder.

Fol. 46v
Ten voorss dage compareerden Joost Janss Quatael ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Corst Jan Corsten. Betaald wordt via een wilkeur (folio 47r)

Fol. 47r
Opten xve januarij 1639 compareerden Blaes Willemss laetste wednr van Anneken Jans, woonende tot Cappel, ter eenre ende Antonis Janss, soldaet onder Willem van Nassau, voor hem selven, Frans Janss Stam geassisteert met Jan Dirckss van Nederveen, schout tot Cappel, als oppervoocht over Janneken Jans wesende twee voorkijnderen van Jan Lenaerts verweckt bij Anna Jans voorss mitgaders als voochden over het onmondich weeskijnt van Blaes Willemss voornt verweckt bij Anna Jans voorss met namen Willem Bleessen ter andere zijde. Zij sluijten een akkoord.

Toegevoegd: Op 23-12-1643 is alles geliquideert. Willem Cornelis wordt als behoutoom ge-noemd.

Fol. 48r
Opten xxixe januarij anno 1639 compareerden Cornelis Michielss x Aentken Geldens ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Ghijs-brecht Toniss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 48v).

Fol. 48v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Anneken Tonis wed van Dirck Andriess trer eenre, Antonis Dirckss voor hem selven, Jan Janss x Janneken Dircxdr voor sijn selven ende Adri-aen Janss x Anneken Dircx voor hem selven ter andere zijden ende dat van alle de erffeleijc-ke ende haeffelijcke goederen bij Dirck Adriaenss de vooorss kijnder vader ende voorss Aen-ken Tonis tesamen besten ende bij Dirck Adriaenss achtergelaten, 29-2-1639

Fol. 49v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Jan Janss den Jongen wednr van Aentken Dries voor d’eene helft ende Peeter Meertenss voor sijn selven voor een vierde paert, Andries Aert Goossens voor hem selven voor een vierde paert, als last ende procuratie hebbende van Wil-lem Aert Goossens als emde vervangende Sijken ende Aentken Aert Goossens, sijne susters, ende deselve mede als voocht over het naergelaten weeskijnt van Peeterken Aert Goossens ende d’selve mede als voocht ende oom vande kijnderen van Corst Peeterss alias Roijkens ende d’selve present ende mede als voocht over de kijnderen van peter Goossens voorss verweckt in echte bedde bij Anneken Aert Goossens ende d’selve Peeter Goossens mede present ende Dirck Aert Goosen voor hem selven, als erffgenamen van Aentken Dries, de voorss kijnder grootmoeder za ter andere zijde, ende dat van het geseet mette huijsinge, schueren ende geboomten daerop staende mey het ackerlant daeraen gelegen, niet-teghenstaende het testament den voorn Jan Janss ende de voorss kijnder grootmoeder ten regarde vande hoffstadt ende wooninge malcanderen gemaeckt, 15-3-1639.

Fol. 50v
Smaldeelinge aengebracht bij Peeter Meertens ende de ander erffgenamen van aentken Dries za, wesende de kijnderen van Aert Goossens als d’selve hijer toe consent gragende ont proh… inde voorn generale deelinge van name tot name gespecifisieert, datum ut supra.

Fol. 52r
Opten iiije april 1639 compareerden Jan geritss, woonende tot Drongelen, genaempt den Joo? x Maeijken Tonis Duijser ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot be-hoeff van Jan Lauriss Lamtmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 52v
Erffdeelinge aengebracht bij Peeter bastaienss voor hem selven, Abraham janss Spranger x Adriaentken Bastiaens voor hem selven ende Henrick Bastaienss voor hem selven, alle als kijnderen van bastiaen Henricks van Gorp ende Eeltken Peetersdr ende dat van haere erffelijcke goederen haer bij haeren voorss ouders achtergelaten ende metter doot geruijmt mitsgaders haer aengecomen ende bestorven van Eeltken Adreiaensd,r haere nichte, 5-4-1639.

Fol. 53r, los vel
Joost Peeterss is voldaan door Adriaen Joosten, zijn zoon, 13-1-1634.

Fol. 53r, los vel
J de Raveschoot is voldaan door Sebastiaen Peterssen Smidts, 15-10-1638.

Fol. 53r, los vel
Gerijcken Peeters wed Jopt? Peeterss Ghijben is voldaan door Adrijaen Joost Ghijben, haar zoon, geen datum.

Opten ve april anno 1639 compareerden Adriaen Ghijsbrechtss x Peeterken Cornelisdr onder ritmeester Viconte Nassau, heusden, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te sijn aen ende tot behoeff vanAntonis Claes Huijben, woonende tot Cappel.

Fol. 53v
Opten ixe april anno 1639 compareerden Adriaen Joachimss den ouden als last ende procu-ratie Heusden 3-11-1638, hebbende van Dirck Willemss, soldaet onder Willem van Nassau, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Willemss Timmer, sijnen broeder.

Fol. 54r
Opten xe april anno 1639 compareerden Adriaen Joost Gijben ende gaf over met eender vrij-er gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Claes Peterss Trip. Betaald wordt via een wilkeur (folio 54r).

Toegevoegd: Adriaen Joosten en Sebastiaen Peeterss Boer als voocht over de kijnderen van Adriaen zijn voldaan, 21-2-1641.

Fol. 54v
Opten xxviije april 1639 compareerden Peeter Toniss vander Maes ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Bastiaen Peterss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur (folio 54v).

Fol. 54v
Opten xxxe april 1639 compareerden Willem Corneliss, woonende inde Vrijhoeve, ter eenre ende Antonis Janss alias Cran?en, soldaet onder Graef Willem, ter andere zijde en hebben hun geschil etc in handen gelegd van schout en secretaris.

Fol. 55v
Opten ije maij anno 1639 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Corsten Glaviman.

Fol. 56r
Opten xiije maij anno 1639 compareerden Dircxken Peeters weduwe van Joachim Adriaenss za geassisteert met Peeter Joachimss Verster, schout tot Raemsdonck, haeren sooon, als gcoren voocht in desen ende overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Corst Corneliss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur (folio 56r).

Fol. 56v
Opten xiije maij anno 1639 compareerden Dircxken Peeters weduwe van Joachim Adriaenss za geassisteert met Peeter Joachimss Verster, schout tot Raemsdonck, haeren sooon, als gcoren voocht in desen ende overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Corneliss Zeeu. Betaald wordt via een wilkeur (folio 56v).

Fol. 57r
Opten xxje maij anno 1639 compareerden Abraham Janss Spranger x Adriaentken Bas-tiaensdr ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 57r).

Fol. 57v
Opten xxve junij anno 1639 compareerden Wouter Lambrechtss Hagen, woonende tot Sprangh, als last ende procuratie, Sprangh 24-6-1639, hebbende van Adriaen Janss Molder mede woonende tot Sprangh ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Antonis Claes Huijben.

Fol. 57v
Opten xvje jujij anno 1639 compareerden Peeter Corneliss Otterdijck, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te wesen aen ende tot behoeff van Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 58r
Opten viije september anno 1639 compareerden Corst henrick Geldens, woonende tot Cap-ppel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 58v
Opten je october anno 1639 compareerden Gerit Dirckss van Nederveen, woonende tot Waelwijck, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot be-hoeff van Antonis Claes Huijben. Betaald wordt via een wilkeur (folio 58v).

Fol. 59r
Opten je october anno 1639 compareerden Blaes Willemss voor hem selven, Bastiaen Peeter Corsten voor hem selven ende als last ende procuratie, G’berg 8-11-1625, hebbende van Jacob Peeter Corsten, sijnen broeder, ende deselve hem mede sterckmaeckende ende ver-vangende Tonis Peeter Corsten ende hebben tsamen ende ijder in sijn qualite overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Corstiaenss Metser.

Inde kantlijn: Antonis Peeter Corsten gaat akkoord met de verkoop, 9-4-1640.

Fol. 59r
Opten iije october anno 1639 compareerden Adriaen Corneliss Zeeu ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janssen Spranger. Betaald wordt via een wilkeur (folio 59v).

Fol. 60r
Opten iije october anno 1639 compareerden Jan Lauriss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is Melis Janss.

Fol. 60r
Opten 18e october anno 1639 compareerden Melis Janss ende heeft overgegeven met een-der vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Lauriss.

Fol. 60v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Peeter Wouterss den Ouden, Dirck Wouterss, Jan Wouterss ende vervangende Ghijsbrecht Wouterss, sijnen broeder, waervan hij gelooft binnen den tijt van drie weecken te brengen behoorlijcke procuratie, Peeter Wouterss den Jongen, Antonis Wouterss ende Corst Wouterss, ider voor sijn selvenende dat van alle de erffelijcke ende haeffelijcke goederen haer aengecomen door doode ende overlijden van Wouter Pee-terss, haeren vader za, 24-10-1639.

Fol. 61r
Opten 29e november 1639 compareerden Jan Dirckssen van Nederveen, schout tot Cappel, als last ende procuratie hebbende van Barbera Tonisdr wed van Peeter Janssen, woonende tot Cappel, en heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Peeterssen. Bataald wordt via een wilkeur (folio 61v)

Toegevoegd: Huijbrecht Janss Cerl ende Roeloff Adriaenss x Huijbrechtken Janss voor d’een helft ende Lauris Gerits Leeu voor d’ander helft, als erffgenamen van Barbera Tonis, zijn vol-daan, 31-12-1642.

Fol. 62r
Ten voorss dage compareerden Cornelis Bastiaenss, woonede onder Loon, ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peterss Bongh, woonende tot Cappel.

Fol. 62r
Ten voorss dage compareerden Cornelis janss Vos, woonende tot Cappel ende heeft overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen Adriaen Peeterss Bongh ende sijne voor-kijnderen verweckt bij Maeijken Jans de Vosdr.

Fol. 62v
Ten voorss dage compareerden Adriaen Peeterss Bongh als voocht over sijne twee onmon-dige voorkijnderen verweckt bij Maeijken Jans Vos voornt ende heeft overgegeven met een-der vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Janss Vos.

Fol. 62v
Ten voorss dage compareerden Hendrick Peeterss ende heeft overgegeven met eender vrij-er gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Driess. Betaald wordt via een wil-keur (folio 63r)

In de kantlijn:
Bastiaen Ariaen Dircksen is debiteur.

Adriaen de Roij x Peeterken Adriaenss mede namens Meerten Arijenssen, sijne swager, ver-klaren dat er geld geïnt zal worden bij de twee minderjarige kijnderen van za Arijen Meertens: Jan ende Lijsken, 3-3-1670.

Opten 29e september 1683 soo bekenne Jan Ariaenssen Dierck ??? vervangende Michiel Claessen x Lijsken Arienss Dolck?? voldaan te zijn door Tijs Janssen van Riel.

Fol. 63v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Willem Peeter Corsten wednr Anneken Fransdr ter eenre ende Bastiaen Tonissen Duijser als voocht, in bij wesen van Tonis Janssen Duijser als bestevader ende Frans Janssen Stam als toesiender, geassisteert met Jan Dirckssen van Nederveen, schout, als oppervoocht over het weeskint van Wouter Tonissen za verweckt in echte bedde bij Anneken Fransdr met namen Stijntken Wouters ter andere sijden ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen als Willem Peeters ende Anneken Frans te sa-men beseten hebben ende bij haer metter door ontruijmpt ende achterglaten, 23-6-1639.

Toegevoegd: Michiel Tonis krijgt geld namens zijn vader, 23-6-1645.

Fol. 64v
Erffdeelinge aengebracht bij Peeterken Jans wed lestmael van Gelden Willemss Decker za geassisteert met Mels Janssen, haeren broeder, voor haer selven, Hendrick Geldens voor hem selven ende mede als voocht over de naekijnderen ende Mels Janss als toesiender van Gelden Willemss verweckt bij Peeterken Jans voornt, Hendrick Claessen x Geriken Gel-densdr, Philips Janssen x Aentken Geldens, beijde voor hem selven ende Joost Dirckssen van Campen als last ende procuratie, Dordrecht 5-7-1639, hebbende van Jacop Geldens, woonende tot Dordrecht, ende Bastiaen Geldenssen, soldaet in garnisoen leggende tot Heus-den, allen erffgenamen van Gelden Willemss, 2-1-1640

Fol. 65r
Ten voorss dage compareerden Hendrik Geldens ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Philips Janss, sijne swager.

Fol. 65v
Erffdeelinge aengebracht bij Philips Janss x Aentken Geldens ter eenre ende Heijliger Adri-aenssen ter andere sijden, datum ut supra. Deeling betreft een acker.

Fol. 66r
Opten 21e januarij 1640 compareerden Hendrick Adriaenss Timmer ende Adriaen Corneliss Seeu, woonende tot Cappel, ende hebbben alhijer voor recht ontslagen seeckere borchteijt van een bijtendijcksche del.

Fol. 66r
Opten 23e januarij 1640 compareerden Dirck Adriaenss Quirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcoort soo als recht is schuldich te sijn aen ende tot behoeff van peeter Corsten Glaviman.

Fol. 66v
Opten ije februarij 1640 compareerden Willem Dirckss ende Bastiaen Peeter Corsten, tegen-woordige kerckmeester tot Schrevelduijn Cappel, geassisteert met Jan Dirckss van Neder-veen, schout , Adriaen Jochemss den Ouden, Jan Janss den Jongen, Melis Janss, Jacop Peeterss, Adriaen Wouterss ende Bastiaen Peeterss Boer, hemraders ter eenre, Antonis Go-vertss ende Peeter Corsten Glaviman, voor 6 geerden, Antonis Joosten, Peeter mertenss ende Ghijsbrecht Toniss met ider drien voor acht geerden, welck een voor al ider voor sijn stuck lant is stellende als principael ende fat ter nadere sijde. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 67r
Opten xiij februarij 1640 compareerden Hendrick Adriaenss Timmer, woonende tot Cappel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Pee-ter Hendrickss Timmer, sijn soon.

Fol. 67v
Opten xije meert anno 1640 compareerden Willem Wouterss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Hendrickss Timmer. Be-taald wordt via een wilkeur (folio 67v).

Toegevoegd: Wouter Willems is voldaan, 4-4-1650. Jan Adriaenss Hoijmeijer x Heijltken Adri-aenss wed van Willem Wouterss is voldaan, 13-3-1654?

In de kantlijn: Janneken Cornelis wed Tonis Wouterss is voldaan mede vanwege de kijnderen van Elsken Willems volgens haeren last vande voocht namentlijck Arien Bar??? ??? mitsga-ders van Peeterken Willems.

Fol. 67v
Ten voorss dage compareerden Willem Wouterss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Hendrickss Timmer. betaald wordt via een wilkeur (folio 67v).

In de kantlijn: Jan Adriaenss Hoijmeijer x Heijltken Adriaenss wed van Willem Wouterss is voldaan, 13-3-1654?

Toegevoegd: : Janneken Cornelis wed Tonis Wouterss is voldaan mede vanwege de kijn-deren van Elsken Willems volgens haeren last vande voocht namentlijck Arien Bar??? ??? mitsgaders van Peeterken Willems.
Wouter Willems is voldaan, 12-3-1646.

Fol. 68r
Opten xvje april 1640 compareerden Jan Adriaenss Hoijmeijer, woonende tot Cappel inde Nieustraet ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Bas-tiaen Geldenss Decker, soldaet onder Santvoor, Heusden.

Toegevoegd: Henrick Claess x Geriken Geldenss ende Jacob Geldens zijn voldaan, 5-2-1651.

Fol. 68v
Opten 17e april 1640 compareerden Cornelis Jacobs Cluijter, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te wesen aen Peeter Lauriss als voocht ende Cornelis Vass als toesiender ende tot behoeff vande kijnderen van Tonis Adri-aenss Leur za verweckt bij Tonisken Vas voor ¾ ende Sijken Jans, laetste weduwe van Tonis Adriaenss, voor ¼.

Toegevoegd: Adriaen Joachimss x Sijken Jans is voldaan, 20-3-1644. Jan Peeterss x Janne-ken Tonis namens Peeter Lauriss is voldaan, 20-3-1645.
Joachim Adriaenss namens de gelijcke erffgenamen van Adriaen Joachimss, zijn vader, is voldaan1-7-1647.

Fol. 69r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Sijken Jansdr, weduwe ende als laaetst getrout heb-bende gehadt Antonis Adriaenss Leur, geassisteert met Joachim Janss, haeren broeder, ter eenre, Peeter Lauriss als voocht ende Cornelis Vass als toesiender van de kijnderen van To-nis Adriaenss Leur verweckt in echte bedde bij Tonisken Vas, sijn ierste huijsvrou za was, ende dat vande goederen als Tonis Adriaenss Leur ende Tonisken Vas, de voorss kijnderen vader ende moeder za, tesamen beseten hebben ende metter doot ontruijmt ende achtergela-ten, waermee de voorss Sijken Jans als laetst getrout hebbende gehadt t vierdepaert iscom-peterende ende de voorss kijnderen de drie vierde paerten, 18-4-1640.

Fol. 69v
Voorder erffdeelinge aengebracht bij Sijken Jans laetste weduwe van Tonis Adriaenss Leur za, geassisteert met Joachim Janss, haeren broeder, ter eenre, Peeter Lauriss als voocht ende Cornelis Vas Janss als toesiender van de voorss kijnderen verweckt bij Tonisken Vas, die des voorss Tonis Adriaenss ierste huijsvrou za was ter andere sijde, datum ut supra.

Fol. 70v
Opten 7e meij 1640 compareerden Jan Geeritss, woonende opten Ru? x Maeijken Toniss Duijserdr ende heeft gewilcoort soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Lauriss Lantme-ter, woonende tot Sprangh.

Fol. 71r
Opten 7e junij 1640 compareerden Lijsken Wouters wed van Willem Dirckss ende Steven Stevenss Faro als voocht over de twee onmondige weeskijnderen van za Willem Dirckss en-de Jan Aertss ende Steven Teuniss vervangende Cornelis Stoffelss x Barbara Willems ende Wouter Willemss als kijnderen van Willem Dirckss ende hebben tsamen over gegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Tonis Janss van Srpangh, woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 71r
Ten voorss dage compareerden Lijsken Wouters wed van Willem Dirckss za voor d’eene helft, Jan Adriaenss Hamel x Lijsken Willemss voor hem selven ende mitsgaders Steven Corneliss haer sterckmaeckende ende vervangende Cornelis Stoffelss x Barbara Willems ende Wouter Willemss ende Steven Toniss als voocht over de twee onmondige weeskijn-deren van za Willem Dirckss met namen Peter ende Dirck Willemss als kijnderen van Willem Dirckss voor d’ander helft ende hebben tsamen over gegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van de twee onmondige kijnderen van Jan Willemss Cop met namen Dirck ende Peeterken Jan Dircksen, datum ut supra.

Fol. 71v
Opten 9e julij 1640 compareerden Jacob Govertss ende gaf over met eender verlije soo als recht is aen ende tot behoeff van Lambrecht Marcheliss.

Fol. 71v
Opten 21e julij 1640 compareerden Corst Peeterss Roijkens, woonende tot Cappel inde Nieustraet, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te wesen ende tot behoeff van Janniken Jans Weversdr.

Toegevoegd: Adriaentien Franss wed van Cornelis Stevenss als erffgenaem van Janniken Jans Wevers is voldaan, 8-2-1656.

Fol. 72r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Ghijsbrecht Govertss den Outsten voor hem selve, Jan Govertss voor hem selven, Antonis Govertss geassisteert met Dirck Jochemss, sijnen neef ende Dirck Jochemss mede als voocht ende Peeter Wouterss als toesiender over Ghijs-brecht Govertss den Jongsten, allen als kijnderen van Govert Ghijsbrechtss ende dat vande erffelijcke goederen achtergelaten bij Govert Gijsbrechtss, haeren vader, 14-8-1640.

Fol. 73r
Opten ije october anno 1640 compareerden Jacob Adriaenss Corp, woonende tot Waspijck, Adriaen Heijligerss, Sebastiaen Peeter Corsten ende Peeter Toniss vander Maes, woonende tot Cappel, zij staen borg tbv Adriaen Jacobss Corp, schipper, tegenwoordig woonende tot Cappel, ivm de aankoop van een pleijtschip.

Pieter van Leuven ende Antonij Penne als erffgenamen van Cornelis Penne, haeren neve, zijn voldaan door Adriaen Jacobss Corp, 7-10-1647.

Fol. 73r
Opten vje november 1640 compareerden Jan Janss Spranger, woonende inde Vrijhoevem, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janss Spranger, sijnen broeder, datum ut supra.

Fol. 73v
Opten vje november 1640 compareerden Jan Janss Spranger voornt x Aenken Meertensdr, Dirck Peeter Geeritss, Peeter Bastiaenss, Gelden Adriaenss den Jongen x de wed van Adri-aen Peeterss en hebben tasamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Cornelis. Betaald wordt via 2 wilkeuren (folio 73v).

Fol. 74r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Andries Peeterss voor een seste paert, voor hem sel-ven ende als voocht van Maeijken geritsdr voor een seste paert inde helft van eeen acker zaijlants ter eenre ende Huijbrecht Cornelis Jan Claess als eijgenaer vande ander perceelen vande voorss acker gelegen inde Nieustraet, datum ut supra.

Fol. 74v
Ten voorss dage compareerden Claesken Peeters naergelaten weduwe van Frans Lauriss za geassisteert met Sijmen Dirckss Bunen, haeren swager, voor d’een helft, Tuentken Lauris, huijsvrou van Jacob Louwiss, borger Dordrecht, procuratie Dordrecht 13-10-1640, namens Jacob als voocht van de kijnderen van Peeter Dirckss Tits verweckt bij Barbera Lauris, nog namens Maeijken ende Niesken Lauris, woonende tot Leijden, Leijden 8-10-1640, Mels Aerts Schep, schout inde Vrijhoeve, namens de weesmeesters van Leijden als voochden over de kijnderen van Henricxken Laureijs verweckt bij Salomon Gilliss, woonende tot Leijden, Leijden 30-10-1640, ende Ariaentken Lauris met haeren gecoren voocht in desen, allen als erffgena-men van Frans Lauriss za, gewoont hebbende inde Vrijhoeve, voor d’ander helft, ende geven tsamen over met eender verlijde soo als recht is aen ende tot behoeff van Antonis Janss Duijser, woonende inde Vrijhoeven.

Fol. 75r
Ten voorss dage compareerden Dirck Baijens Glaesmaecker, woonende tot heusden, geas-sisteert met Tonis Joosten, sijnen oom, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Michielss, woonende tot Cappel. Betaals wordt via een wilkeur (folio 75r).

Fol. 75v
Opten xixe november anno 1640 compareerden Willem van Best, secr tot Out Heusden, x IJken Cornelis van Heijstdr ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan ende Peeter Adriaenss Molder, gebroeders. Betaald wordt via een wilkeur (folio 75v)

Fol. 76r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Jan Adriaenss Molder ter eenre ende Peeter Adri-aenss Molder ter andere sijde van seeckere heijvelt hijer vooren geroert, datum ut supra.

Fol. 76v
Opten xxije november 1640 compareerden Claes Toniss x Maeijken jans ende heeft overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Gerit Henrickss Snij-der.

Fol. 77r
Opten 28e november anno 1640 compareerden Jan Willemss ende Peeter Jacobss namens Jan, Dirck, Jacob ende Alena Cornelisdr, suster ende broeders, Sgravendeel, 17-3-1640, ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Dingentken Jacobs wed van Daenjel Janss Cleermaecker.

Fol. 77v
Taxatie voor recht aenbegracht vij de gelijcke erffgenamen van Janneken Jans de Weverdr, in haeren leven gewoont hebbende tot Cappel, 29-11-1640.

Fol. 78r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Cornelis Stevens ter eenre, Adriaen Adriaens de Roos wed Lijntken Gerits Timmerdr, Dircxksen Gerits met haeren gecoren voocht in desen, Sijmen Janss, Jan Segerss, Jan Bastiaenss, Mr Peeter Broeders, Thonis Commeren x Janneken Adriaens, Jan Dirckss x Lijsken Adriaens, Jan ende Cornelis Janss, Jan Wouterss, Paulus Dirckss ende Wouter Janss, ider voor haer selven ter andere sijde, alle als erffgenamen van Janneken Jans de Weverdr ende dat van de erffgoederen bij de voorss Janneken Jans ach-tergelaten.

Fol. 78v
Opten xxe decmber anno 1640 compareerden geertken Henrickx, huijsvrouw van Cornelis Wiggerss Bijkerck als last ende procuratie van haren voorss man, als mede last ende procu-ratie, Swijndrecht, 7-3-1640, hebbende van Jan Cornelis Lickboter, wednr van Maddelena Henrickx als vader over de kijnderen met namen Cornelis, Jan, Henricxken ende Adriaen Janss, als erffgenamen van Hendricxken Huijbrechtsdr en heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijch Adriaens Backer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 79r)

Fol. 79r
Opten ije januarij anno 1641 compareerden Adriaen Adriaen Roos wednr Lijnken Gerits Tim-merdr, Dirckxken Gerits, Sijmen Janss, Jan Segerss, Jan Bastiaenss, Mr Peeter Broders, Thonis Commeren x Janneken Adriaensdr, Jan Dirckss x Lijsken Adriaensdr, Jan ende Cor-nelis Janss, Jan Wouterss, Paulus Dirckss ende Wouter Janss, erffgenamen van Janneken Jans de Weversdr, ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Gerit Wouterss, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wil-keur (folio 79v)

Fol. 79v
Ten voorss dage compareerden de voorss gelijcke erffgenamen inde bovengestelde gifte vermelt ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot be-hoeff van Jan Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 80r).

Fol. 80r
Opten xxve januarij anno 1641 compareerden Dirck Jacobss, woonende tot Cappel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Adamss van Poppel, sijnen swager.

Fol. 80v
Opten xxve januarij anno 1641 compareerden Dirck Jacobss, woonende tot Cappel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff Peeter Ja-cobss, sijnen broeder ende Jan Adamss, sijnen swager.

Fol. 80v
Opten vje februarij anno 1641 compareerden Joris Wouterss, woonende tot Cappel in de Nieustraet, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeterss Ocker, woonende mede inde Nieustraet.

Toegevoegd: Peeter Ariensz Ockers is voldaan door Joris Woutersz Prins, 23-2-1675.
Joachim Peeterssen Ockers, soone van Peeter Arienss Ockers is voldaan door de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Joris Wouterssen, 22-2-1681.

Fol. 81v
Opten xxve februarij anno 1641 compareerden Henrick Corneliss alias Back, ruijter onder Viconte de Nassau, Breda, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Corneliss, sijnen broer.

Fol. 82r
Ten voorss dage compareerden Henrick Corneliss voornt ende heeft overgegeven met een-der vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Antonis Wouterss Timmerman, sijnen swager.

Fol. 82r
Ten voorss dage compareerden Tonis Wouterss Timmerman x Aertken Cornelisdr ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Corneliss, sijnen swager.

Fol. 82v
Opten xxviije februarij anno 1641 compareerden Ghijsbrecht Adriaen Vreijss voor ¾ ende Wouter Willemss Maes x Aertken Adriaen Vreijsdr voor ¼ ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Jacobss.

Fol. 83r
Ten voorss dage compareerden Corst Henrick Geldenss, woonende tot Sprangh, x Anneken Tonis de Jongedr ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Andries Peeterss, secr inde vrijhoeve.

Fol. 83r
Opten vije meert anno 1641 compareerden Adriaen Peeterss Clad, woonende tot Heusden, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Ja-cob Peeterss Clad. betaald wordt via een wilkeur (folio 83v).

Fol. 83v
Ten voorss dage compareerden Adriaen Peeterss Clad voorss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Thomas Wouterss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 84r).

Fol. 84r
Opten ve meert anno 1641 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Lauriss, wonnende opte Nieuvaert. Betaald wordt via een wilkeur (folio 84v).

Fol. 84v
Opten xve meert anno 1641 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen Adriaen Joachimss den Ouden ende Jan Lauriss, gewesene H. geestmeesters tot Cappel in 1639 en 1640, tbv de H. Geest.

Toegevoegd: Wouter Jacobss Verster ende Dirck Janss van Nederveen, tegenwoordige H. Geestmeesters tot Cappel anno 1643 en 1644 zijn voldaan.

Fol. 85r
Opten viije april anno 1641 compareerden Jacob Janss Cluijter, woonende tot Cappel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Willem Joosten Brock. Betaald wordt via een wilkeur (folio 85r).

Toegevoegd: Meetken Tonis vander Maes is voldaan, 5-1643.
Jan Peeterss Smidt x Meetken Tonis vander Maes is voldaan, 5-1645.

Fol. 85v
Taxatie aengebracht bij de gelijcke erffgenamen van Jan Tonis, haeren broeder, 9-4-1641.

Fol. 86r
Opten ixe anno 1641 compareerden Gelden Toniss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff vande twee onmondige voorkijnderen van Antonis Geldenss: Wouterken ende Lijsken.

Fol. 86r
Ten voorss dage compareerden Gelden Toniss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Ghijsbrecht Toniss, sijnen broeder.

Fol. 86v
Opten xxije april anno 1641 compareerden Huijch Adriaenss Backer, woonende tot Cappel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Pee-ter Henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur (folio 86v).

Fol. 87r
Opten xije junij 1641 compareerden Peeter Joachimss, Jan Berthoutss, Adriaen Janss Ruijter, Cornelis Corneliss Ruijmer x Catalijn Adriaen Joachimss ende Adriaen Jan Raesen x Iken Adriaens de Ruijter ider voor haer selven ende mede haer in desen vervangende ende ster-ckmaeckende voor Dingen ende Neeltken Huijbrecht Martens, des voorss Iken de Ruijter dochteren ende gaven inder selver qualite tsamen ende ider int besonder over met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jacob Huijbrecht Geldenss, woonende tot Cappel.

Fol. 87r
Op huijden desen ije october anno 1641 compareerden Peeter Henrickss Timmer, onsen na-buer, en geeft te kennen dat hij van Sr Cornelis Pennen, woonende tot Antwerpen, een ple-ijtschip heeft gecocht. Henrick Adriaenss Timmer, vader, ende Jacob Peeterss Rommen staan borg.

Fol. 88r
Opten xxvje october anno 1641 compareerden Eltken Tonis Maesdr geassisteert met Bas-tiaen Peeter Corsten, haeren gecoren voocht in desen, voor haer selven ende Jan Goosens x Maeijken Tonis Maesdr ende hebben tasemen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Toniss Maes.

Fol. 88r
Opten ve november anno 1641 compareerden Frans Janss Stam ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss van Heijst, woonende tot Sprangh.

Fol. 88v
Opten ve november anno 1641 compareerden Peeter Henrickss Timmer ende heeft overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Evert Henrickss Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 89r
Ten voorss dage compareerden Peeter Henrickss Timmer ende heeft overgegeven met een-der vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Evert Henrickss Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 89v
Onderdeelinge aengebracht bij Dirck Wouterss ter eenre ende Jan Wouterss, gebroeders, ter andere sijde, 16-11-1641.

Fol. 89v
Ten voorss dage compareerden Adriaen Joachimss den Ouden als last ende procuratie, Gorchem 15-5-1640, hebbende van Ghijsbrecht Wouterss, borger Gorchem, ende gaff over indijer qualite over met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Wou-terss. Jan verkoopt direct door aan Dirck, sijn broer (folio 90r).

Fol. 90r
Opten vje december anno 1642 compareerden Adriaen Adriaenss Roos, woonende tot Sprangh, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Jan Claess.

Fol. 90v
Opten vje december anno 1642 compareerden Jan Rijcken x Maeijken Jan Vennincx ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Steven Huijbrechtss Clau, woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 90v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Jan Janss de Bie, S hooffsbode van Suijthollant, x Tonis Jans ter eenre ende Gerit Thomass, ruijter ritmeester Hasten???, Heusden, wednrAdri-aentken Peeters ter andere zijden als indijer qualite erffgenamen van Peeter Adriaenss Greijn ende Jobken Tonis des voorss Peeter Adriaenss huijsvrou was.

Fol. 91r
Ten voorss dage compareerden Gerit Thomass in qualite voorss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Henrickss van Gorp. Betaald wordt via een wilkeur (folio 91r).

Fol. 91v
Opten iiije januarij anno 1642 compareerden Jan Goosens, woonende tot Cappel inde Nieustraet, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeterss Molder, mede woonende tot Cappel inde Nieustraet

In de kantlijn: Adriaentken Jans wed van Jan Adriaenss Molder is voldaan, 1-7-1662.
Peeter Janss mede namens broers en zussen is voldaan, 1662

Toegevoegd: Jan Janssen Mulder mede namens Huijbert Janssen Mulder, sijn broer, is vol-daan, 8-4-1671.

Fol. 91v
Opten xxvije januarij anno 1642 compareerden Adriaen Corneliss Zeeu ende Quirijntken Roe-len, sijne tegenwoordige huijsvrou, woonende tot Cappel. Zij maken een langslevende testa-ment.

Fol. 92v
Opten xxixe januarij anno 1642 compareerden Claes Peeterss trip x Anneken Adriaensdr en heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Sebast-jaen Peeterss de Roij ende Adriaen Wouterss.

Fol. 92v
Ten voorss dage compareerden Peeter Meertenss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Gerit Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 93r).

Fol. 93r
Ten voorss dage compareerden Peeter Meertenss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Sebastjaen Peeter Corsten.

Fol. 93v
Ten voorss dage compareerden Peeter Jacobss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Corneliss Smit.

Fol. 93v
Ten voorss dage compareerden Peeter Bastjaenss van Gorp geassisteert met Peeter Hen-rickss van Gorp ende Dirck Peeterss, sijnen oomen, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Sebastjaen Peeterss de Roij.

Fol. 94r
Opten iije februarij anno 1642 compareerden Peeter Henrickss van Gorp, woonende tot Cap-pel, ende overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huij-brecht Corneliss Timmerman.

Fol. 94r
Ten voorss dage compereerden Truijsken Peeters laetste weduwe van Henrick Janss Vinck za geassisteert met Willem Aertss, haeren swager, met Commer Franss, haeren neve, ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jacob Peeterss Clad. Betaald wordt via een wilkeur (folio 94r).

Toegevoegd: De weeu van Peeter Jacobss, 19-4-1653.

Fol. 94v
Opten xve februarij anno 1642 compareerden Henrick Adriaenss Timmer, woonende tot Cappel, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff Cornelis Jacobss Cluijter.

Fol. 95r los vel
Ick Peeter Geritss Schoenmaecler, woonende tot Cappel, kennen minnder obligatie wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Jan Dirckss van Nederveen, schout tbv de kijnderen van Henrick Janss.

Toegevoegd: Adriaen Henrickss Back x Jenneken, weduwe van Henrick Janss Vinck, is vol-daan, 13-6-1651.
Dirck Adriaenssen Decker x Adriaentken Arijens Vinck, in bijwesen van Hendrick Adri-aenssen Vinck ende Peeter Arijenssen Vinck, is voldaan door Wouter Peeter Dingemans, 12-9-1666.

Fol. 95r los vel
Jenneken Jans weduwe van Henrick Janss Vinck, in bijwesen van Henrick Adriaenss Vinck is voldaan door Jacob Peeter Clad.

Fol. 95r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Jacob Huijbrechtss, Gelden Huijbrechtss ende Jan Huijbrechtss, ijder voor haer selven ende den voorn Jan Huijbrechtss hem sterclmaeckende ende vervangende Gerit Dircksss x Heijltken Huijbrechts, sijn suster, als bij hem haer paert in coop hebbende volgens procuratie. Kijnderen van Huijbrecht geldenss za. 10-3-1642.

Fol. 96r
Ten voorss dage compareerden Jacob Huijbrechtss als last ende procuratie, Dorch 25-3-1639, hebbende van Gerit Dircksss x Heijltken Huijbrechts, woonende in Volgerlant van Rijsoort, mitgaders een ackte van reijer Adriaenss, secretaris inde dorpe van Bijsterhouck ende ??? ambachte van Schobberlanden, Limburg ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Huijbrechtss.

Fol. 96v
Opten xvje meert anno 1642 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen Peeter Henrickss van Gorp ende Corst Corneliss Zeeu, tegenwoordige H. Geestmeesters tot Cappel.

Toegevoegd: Wouter Jacobss ende Dirck Janss, tegenwoordige H. Geestmeesters tot Cap-pel anno 1643 en 1644 zijn voldaan.

Fol. 96v
Opten xixe meert anno 1642 compareerden Henrcik Denis Roock als voocht over het naer-gelaten weeskijnt van Govert Deniss Roock verweckt bij Neeltken Cornelis met namen: Heijltken Govertsdr, in bijwesen van Cornelis Jan Claess als bestevader ende toesiender van t voorss weeskijnt ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Corneliss.

Fol. 97r
Ten voorss dage compareerden Jan Corneliss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van het voorss weeskijnt namentlijck: Heijltken Go-verts.

Fol. 97v
Opten xxxje meert anno 1642 compareerden Wouter Joris de Roij, schout ende secretaris aenden Dussen Muijlkerck, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Jacobss.

Fol. 97v
Ten voorss dage compareerden Wouter Joris de Roij, schout ende secretaris voornt, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff Sebastjaen Peeterss Boer ende Ida Joris de Roijdr.

Fol. 98r
Opten je april anno 1642 compareerden Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jan de Leeu dr ende Tonis Corneliss x Anneken Jan de Leeu dr ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss de Leeu, haeren swager.

Fol. 98v
Opten vije april anno 1642 compareerden Staes Geritss x maeijken Jaspers Buijs, woonende tot Oijsterhout, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Corneliss Buijs, wonende onder Dongen.

Fol. 98v
Ten voorss dage compareerden den voorn Staes geritss ende heeft alnoch overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Corneliss Buijs voornt.

Fol. 99r
Opten vije april anno 1642 compareerden Henrick Adriaenss Timmer, woonende tot Cappel, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Ja-cobss Cluijter, mede woonende tot Cappel.

Fol. 99v
Opten xve april anno 1642 compareerden Tonis Franss van Campen, ruijter onder ritmeester Vonverlie, Breda, geassisteert met Adriaen Ttoniss van campen, sijnen oom, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Andries peeterss, secr inde Vrijhoeve.

Fol. 99v
Ten voorss dage compareerden Tonis Franss van Campen voornt ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Toniss den Jongen, sijnen oom.

Fol. 100r
Opten xxije april anno 1642 compareerden Claesken Peeters laetste weduwe van Frans Lau-riss za, geassisteert met Sijmon Dirckss Bunen, sijnen swager ende gecoren voocht in desen, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Pee-ter Berntss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 100v).

Fol. 100v
Ten voorss dage compareerden Peeter Berntss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Corsten Meetser. Betaald wordt via een wilkeur (folio101r).

Fol. 101r
Opten iije maij anno 1642 compareerden Marcus Janss Pharo x Lijsken Geritsdr voor de helft, Wouter Willemss Cop x Hesterken Roeloffsdr voor sijn selven voor 1/3 in d’ander helft, Mar-cus ende Wouter vervangende ende sterckmaeckende voor Ton is Roeloffss voor 1/3 inde anderhelft ende hebben tasemen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Henrickss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 101v).

Fol. 102r
Opten xje meij anno 1642 compareerden Jan Geritss opten Ru x Maeijken Tonis Duijserdr ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Gel-den Huijbrechtss ende Vas Cornelis, woonende tot Raemsdonck. Betaald wordt via een wil-keur (fol. 102r).

Fol. 102v
Opten xvije meij anno 1642 compareerden Antonij van Clootwijck als last ende procuratie hebbende van Jan Wouterss van Duijsel, soo voor hem selven en nemans zijn weeskijnderen verweckt bij Geertruijt Dircx van Clootwijck, namentlijck: Osijntken ende Maeijken Jans van Duijsel, procuratie Shertogenbosch 19-12-1640, ende heeft vuijt crachte vandijen overgege-ven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Thoniss de Leeu voor de helft en Peeter Janss de Leeu voor de helft in de andere helft ende Jan Toniss de Leeu vervangende Henrick Corneliss Bie ende Tonis Janss de Haen ende Tonis Janss tsa-men de ander helft.

Fol. 103r
Ten voorss dage compareerden Jan Toniss de Leeu, schout inde Suijdewijn, voor d’eene helft, Peeter Janss de Leeu voor de helft in d’andere helft ende den voorn Jan Toniss de Leeu vervangende Henrick Corneliss Bie, sijne swager, ende Tonis Janss de Haen ende Tonis Janss de Leeu voor d’ander helft ende hebben tesamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Wouterss van Duijsel ende Osijntken ende Maeijken Jans van Duijseldr.

Fol. 103r
Opten xxve augustij 1642 compareerden Sr Johan Bergen, G’Berg, soo voor hem selven als inden name van Lambert, Adriaen ende Maria van bergen, sijn broeders ende susters, idem den selver Johan van bergen alnoch inden naem van de kinderen van Adriaen van bergen, schout inden haege was, mitsgaders voor degegene daer aen ende mede d’selve getrout sijn geweest ende noch tegenwoordich mede getrout sijn, ende namens Jacomijn van IJpelaer wed wijlen Sr Dirck van Lith, Rombout van Daelen, Sgravenhage, x Anna van IJpelaer, allen erfgenamen van Catharina Claes Jacobsdr, procuratie Sgravenhage 18-10-1641, ende Johan van bergen noch namens Adriaen ende Jan Michiel Adraien Claes jacobs sonen, sijnen ne-ven, procuratie G’berg, 3-5-1642, Sr Philips Loeff x Maria vuijt Mattenburg, Oijsterhout, Chris-toffel vuijt Mattenburg ende Jan Jacobss Cuijper, Sgravenmoer, mede namens Sr Adriaen vuijt Mattenburg, advocaat Oijsterhout, hun moeder was Adriaentken Adriaen Claes Ja-cobsdr, Johan van Bergen noch namens Adriaen Joachimss Verster x Alitken Cornelis, G’Berg, haar moeder was Maeijken Adriaen Claes Jacobsdr. Allen erffgenamen van Claes Jacobss van de goederen achtergelaten door de oude schout van Sgravenmoer Adriaen Mi-chiel Jacobs za hunne neve. Zij verkopen aan Jonckheer Nicolaes van der Duijn, heer van Rijswijck, heer en ambachtsheere van Sgravenmoer ende aen Govert van Alphen, schout ende secr tot Sgravenmoer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 104r).

Fol. 104v
Opten je september anno 1642 compareerden Melis Janss x Cuentken Dircx ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Willem Wou-terss, mede woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 105r).

Fol. 105r
Opten ije october 1642 compareerden Hendrick Adriaenss Timmer, wonende tot Cappel, en-de heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Toniss vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur (folio 105v).

Toegevoegd: Neeltken Peeters wed van Henrick Adriaenss Timmer is voldaan, 12-2-164?, zij heeft kinderen oa Peeter ende Tonij Timmer.

Fol. 106r
Opten 6e october 1642 compareerden Hendrick Adriaenss Timmer ende Wijnant Aelbrechtss, beijde woonende tot Cappel, en staan borg tbv Tonis Hendrickss Timmer ivm de aankoop van een pleijtschip.

Fol. 106v
Opten 25e october 1642 compareerden Willem Corneliss Geerts?, woonende tot Nederweert, als last ende procuratie, Nederweert 28-4-1642, hebbende van Mathijs Lemmen Geraerts, Lambert Gerits ende Jacob Maes x Anneken Rut Lemmens, allen Nederweert, allen erffge-namen van Jacob Geritss van Weert, mitsgaders Cornelis Corsten x Tijsken Gerits mede namens de kijnderen van Corstiaen Gerits ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Willem Joosten Brock.

Fol. 107r
Opten 27e october 1642compareerde Tomas Wouterss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Jacobss Clad, sijnen swager. Be-taald wordt via een wilkeur (folio 107r).

Fol. 107r
Opten 28e october anno 1642 compareerden Hendrick Baijenss, soldaet leggende tot Tiel, geassisteert met Antonis Joosten, sijnen voocht, ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Michielss. Betaald wordt via een wil-keur (folio 107v).

Fol. 107v
Ten voorss dage compareerden Antonis Joosten, woonende tot Waspijck, ende heeft over-gegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijch Adriaenss Backer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 108r).

Fol. 108r
Opten 20e november 1642 compareerden Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaensder ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirijnen, sijnen oom.

Fol. 108v
Opten 28e november anno 1642 compareerden Adriaen Janss ende Janneken Jans, sijn sus-ter, kijnderen van jan geritss de Cleijn, geassisteert met Tonis Janss de Leeu, haren oom en-de toesiender, met Corst Berntss, haren schoonvader, ter eenre ende Jan Geritss den Groo-ten als voocht van de kijnderen ter andere sijde. Zij liquideren de voogdij door de voocht.

Fol. 109r
Opten xxve december anno 1642 compareerden Frans Janss Stam ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Janneken Adriaensdr wed van Jan Adriaens.

Fol. 109r
Opten xxxje december anno 1642 compareerden Huijbrecht Janss Cerl ende Roeloff Adri-aenss x Huijbrechtken jansdr ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Lauriss Gertss Leeu, haren oom.

Fol. 109v
Opten iije januarij 1643 compareerden Willem Aertss Meermoes, woonende tot Cappel, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen janss ende Janneken Jans, sijne suster.

Toegevoegd: Janneken Jans x Adam Corneliss geassisteert met Peeter Janss Leeu is vol-daan, 2-8-1653.

Fol. 110r
Staet ende inventaris overgelevert bij Lijsbet Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rom-men ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen als den voornt Lijsbet Jans ende Jacob Peeterss tsamen ten houwelijck hebben ingebracht, geen datum.

Fol. 112r
Opten xxiije januarij anno 1643 compareerden Dirck Janss van Nederveen ende Catalijntken Hendrickxdr. Zij maken een langstlevende testament.

Fol. 113v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Lijsken Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen geassisteert met Corst Corstiaenss Glavimans, secr tot Cappel, als gecoren voocht in desen ter eenre Adriaen Lauriss Verhoeven als bloetvoocht ende Adriaen Hendrickss Mol-der als toesiender, in bijwesen van Peeter Joosten als aenbetrout oom, over de kijnderen van Jacob Peeterss verweckt bij Willemken Meertens namentlijck Grietken, Dingentken ende Heijltken Jacobs als mede over het naekijnt namenltlijck Peeter Jacobss verweckt in echte bedde bij Lijsbetken Jans voorss ende dat van alle de goederen bijden voorn Jacob Peeterss ende Lijsken Jans in staende houwelijck ingebracht volgens houwelijckse voorwaert, 2-1-1643. Daarna volgt nog een onderdeeling (folio 114v).

Fol. 115v
Opten iiije januarij 1643 compareerden Lijsbet Jans laetste weduwe van Jacob Peeterss Rommen geassisteert met Wouter Janss, schout Waspijck, haren broeder, ter eenre, Adriaen Lauriss Verhoeven als gecoren voocht ende Adriaen Hendrickss Molder als toesiender, in bijwesen van Peeter Joosten als aenbetroude oom, over de weeskijnderen van Jacob Pee-terss verweckt in echte bedde bij Willemken Meertens ende bij Lijsbetken Jans voornt ter an-dere sijden. Zij liquideren de voogdij. Er volgt nog een liquidatie (folio 116r)

Fol. 116r
Op huijden desen 15e januarij 1643 Lijsbet Jans ter eenre, Adriaen Lauriss Verhoeven als voocht ende Adriaen Hendrickss Molder als toesiender over de drije voorkijnderen van Jacob Peeterss verweckt in echte bedde bij Willemken Meertens ter ander sijde. Zij sluiten een ak-koord betreffende de brouwerij.

Fol. 116v
Opten 25e januarij 1643 compareerden Peeter Joachimss verster, laeckencooper binnen G’berg, schout tot Raemsdonck, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jacob Adriaenss Bommelaer, outborgemeester tot Sgravenmoer.

Fol. 116v
Opten 27e januarij 1643 compareerden Jan Adriaenss Hoijmeijer, woonende inde Nieustraet, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen Dielis Ghijsbrechtss tbv het weeskijnt van Adriaen Aertss Meetser, namentlijck Meerten Adriaen Aertss.

Fol. 117r
Opten 13e februarij 1643 compareerden Adriaen Janss ende Janneken Jans, sijne suster, geassisteert met Corst Berntss, haeren schoonvader als gecoren voocht, ende hebben over-gegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss de Leeu, haeren oom.

Fol. 117v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Adriaen Joachimss den Ouden, wednr van Aentken Geritsdr ter eenre, Hendrick Michielss x Lijsken Adriaens, Sebastiaen Janssen als voocht over Anneken Adriaens, ijder voor haer selven, Jochum Adriaenss geassisteert met Tonis Govertss, sijnen oom, ende den voornt Antonis Govertss als voocht over de twee onmondige kijnderen namentlijck Govert ende Peeter Adriaenss, alle als kijnderen van Adriaen Joa-chimss verweckt bij Aentken Govertsdr voornt ende dat van alle de erffelijcke ende haef-felijcke goederen bijden voornt Adriaen Joachimss ende Aentken Govertsdr tsamen beseten ende bij Aentken Goverts voorss metten doot geruijmt ende achtergelaten ende bij Adriaen Joachimss volgens sijn testament tot nu incluijs beseten, 13-2-1643.

Fol. 119r
Ten voorss dage compareerden bij Adriaen Joachimss den Ouden ende heeft voor recht aengenomen van Anthonis Govertss als voocht sijne twee jongste kijnderen namentlijck Go-vert ende Peeter Adriaenss, datum ut supra.

Toegevoegd: Dese aenneming geliquideert soo veel aengaet Sijken Jans wed Adriaen Joa-chimss, Peeter Adriaenss is nog jonger dan 17 jaar, 16-4-1648.

Fol. 119v
Opten 18e februarij 1643 compareerden Marijken Tonis weduwe wijlen Cornelis Adriaenss Zeeu ende Maeijken Cornelisdr weduwe van Willem Dirckss za, haer dochter, beijde woonende tot Cappel. Zij maken een testament.

Genoemd: Corst Aertss x Dirxken Willems

Fol. 120r
Opten 2e meert 1643 compareerden Willem Aertss x Maeijken Hendrickx Vincxdr ende heeft getransporteert aan Jan Toniss Duijser als vader ende voocht van Euwit Janss verweckt bij Geritken Lambrechtsdr. Tonisken Peeterss is behoudtmoeder.

Toegevoegd: Euwit is voldaan door Jacob Peeterss Clad. Euwit is in 1651 getrouwd met Jen-neken ???.

Fol. 120v
Opten xiiije meert anno 1643 compareerden Adriaen Dirckss van Best ende heeft overgege-ven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Dirck Michielss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 120v)

Fol. 120v
Opten 18e meert anno 1643 compareerden Hendrick Adriaenss Timmer, woonende tot Cap-pel, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Meetkjen Tonis vander Maesdr laetste weduwe van Jacob Janss Cluijter, mede woonende tot Cappel.

Fol. 121r
Opten 9e april 1643 compareerden Adriaen Toniss Rommen?, Adriaen Loochten x Ceuntken Tonisdr ende Corst Hendrickss Molengraeff x Anneken Tonisdr ende hebben tsamen over-gegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Andries Peeterss, secr inde Suijdewijn.

Fol. 121r
Opten xe april anno 1643 compareerden Jan Adolffs vander Voort, cornel van een regiment peerden onder bewijnt vande hertog van Lo?wijnen ende Heere tot Verwolden, x J. Marie van Raveschot ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot be-hoeff van Domine Johannis Plussius, dienaer des goddelijcx woort inde gemeijnte van Cap-pel.

Fol. 121v
Opten ije maij 1643 compareerden Peeter Geldenss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Corst Cornelis Zeeu.

Fol. 121v
Opten xje maij 1643 compareerden Hendrick Baeijenss, ruijter onder ritmeester van Paes-ten?, Heusden, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Huijbrecht Geldenss. Joost Aertssen is grootvader vande comparanten.

Fol. 122r
Opten xje junij 1643 compareerden Eltken Cornelisdr laetste weduwe van Hendrick Dirckss geassisteert met Cornelis Toniss, haren soon, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Tonis? Janssen Duijser.

Fol. 122v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Maijken Cornelisdr weduwe wijlen Willem Dirckss ter ander sijde, Corst Aertss x Dircxken Willemsdr, Aert Joosten x Janneken Willemsdr, Cornelis Adriaen Denis x Peerlen Willemsdr ende Jan Willemss, ijder voorhaer selven ende Aert Joos-ten vervangende ende hem sterckmaeckende voor Claes Willemss, alle als kijnderen ende erffgenamen van Willem Dirckss, haren vader za ter andere sijde ende dat vande erffelicjke ende haeffelijcke goederen bij Willem Dirckss bij sijn leven met maeijken Cornelis tsamen beseten ende bij Willem Dirckss metter doot geruijmt ende achtergelaten, 16-6-1643.

Fol. 123v
Ten voorss dage compareerden Corst Aertss, Aert Joosten, Jan Willemss ende Aert Joosten vervangende Claes Willemss voorss overgegeven met eender verlije soo als recht is aen en-de tot behoeff van Mr Peeter broeders, tegenwoordige schoolmeester tot Cappel.

Fol. 124r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Jacobsken Geritsdr laetste van Jan Antoniss de Leeu za geassisteert met Jan Janss de Bie, S hooffbode van Suijthollant, ter eenre, voor een vierde paert, Antonis Janss de Leeu, Hendrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr, Hen-drick Corneliss x Maeijken Janss de Leeu dr, de welcke de present sijn bovengenoemd ende gelovende dat de selve de erffscheijdinge sal comen approberen Peeter Jans de Leeu, Corst Berntss x Lijsken Jans, Tonis Corneliss x Anneken Jans ende Jan Tonis de Haen, alle als kijnderen ende kijntskijnderen van Jan Toniss de Leeu ende dat van de haeffelijcke ende erffelijcke goederen als Jan Toniss de Leeu ende Jacobsken Gerits tsamen beseten hebben ende bij Jan Toniss de Leeu metten door geruijmt ende achtergelaten mitsgaders voor haer moeders goet wesende de ¾ paerten, 18-6-1643.

Fol. 125r
Opten vje november anno 1643 compareeerden Anneken Tonisdr geassisteert met Aert Go-sens, aheren man, woonende tot Cappel, ende heeft tot waerborg gestelt tbv Jan Hamel, Be-soijen. Het betreft huijs etc haar aenbestorven van Lijsken Tonis, huijsvrou was van Tonis Peeterss van Genderen.

Fol. 125v
Opten vije november anno 1643 compareerden Matijs Adriaenss ende Heijltken Huijbrechts weduwe van Gerit Adriaenss Timmer voor haer selven ende Sijmen Adriaenss als voocht ende hem sterckmaeckende over de vier onmondige kijnderen van Gerit Adriaenss voorss verweckt bij Heijltken Huijbrechts voornt ende hebben ijder in sijn qualiteijt overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen Jan Adriaenss, woonende tot Dongen ende dat tot be-hoeff van Jan de Bruijn, woonende tot Breda.

Fol. 125v
Opten xxe december 1643 compareerden Adriaen Janss voor hem selven ende Janneken Jans geassisteert met Corst Berntss, haeren schoonvader, ende hebben tsamen overgege-ven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Henrick Henrickss Tex-tor ende Adriaen Dries Sijmens. Het betreft de goederen hen aengecomen van Gerit Janss Snijder, hun grootvader.

Fol. 126r
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Henrick Henrickss Textor x Elsken Geritsdr voor deene helft, Jan Geritss ende Adriaen Dries Sijmenss als eenen paerten gecoft hebbende, jder voor een vierde paert vande ander helft ende dat van het geseet van Gerit Janss Snijder, datum ut supra.

Fol. 127r
Opten xxvije december anno 1643 compareerden Dirck Adriaen Quirijnss ende heeft overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Wouter Jacobss Vis-ser.

In de kantlijn: Een geschil tussen Wouter Jacobss Visser endde Jan Lauris Wouterss wordt opgelost.

Fol. 127r
Ten voorss dage compareerden Cornelis Adriaen Denis ende Henrick Peeterss Back x Neeltken Adriaen denis ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Jacobss.

Fol. 127v
Opten xxixe december anno 1643 compareerden Adriaen Peterss Spoel voor hem selven ende Willem Janss vande Made als last ende procuratie, G’berg 15-11-1641, van Denis Adri-aenss, woonende int landt vande Cleundert, den voornt Willem Janss hem sterckmaeckende ende hem instellende voor Cornelis Lenaertss ende Lenaert Peterss, woonende int Suijden-landt, als erfgenamen van Gerit Jacobss daer moeder van was Rijnerken Wouters, in haer leven gewoont hebbende tot Cappel ende hebbentsamen ende ijder in sijn qualiteijt overgege-ven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peter Jacobss, woonen-de tot Cappel.

Fol. 128v
Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Antonis Janss de Leeu, Henrick Corneliss Bie x Maeijken Jans de Leeu dr, Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr, Antonis Corneliss x Anneken Jans, Peeter Janss de Leeu ende Jan Antoniss de Haen, alle als kijn-deren ende erffgenamen van Jan Antonis de Leeu ende Aentken Joosten, haer vader ende moeder za, van alle de erffelijcke goederen, 22-1-1644.

Fol. 130v
Ten voorss dage compareerden Corst Berntss x Lijsken Jans de Leeu dr ende heeft overge-geven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss de Leeu, sijnen wager.