Selecteer een pagina

Boek A

Acte 1

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Damis Joosten als curateur van den boedel van Dirck Corstiaenss aengaende de erffgenamen, 16-12-1628.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sebastiaen Peeter Corsten als voocht van de boedel van Sebastiaen de Gra… met Denis Peeterss Zoer? als toesiender, 1-4-1631.

Acte 3

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Cornelis Adriaen Peeterss van wegens Adriaenken Cornelis, dochter, gehadt heeft in de aenneminge, 6-1-1638.

Adriaenken x Jacop Cornelis Jacopss, procuratie 31-12-1637 Breda.

Acte 4

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Adriaenss als voocht van Adriaenken Cornelis, sijn broers dochter, 6-1-1638.

Acte 5

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Wouter Janssen schout als voocht van Wouter Adriaen Stevense, sedert 1627, actum 9-1-1638.

Int bijwesen van Wouter Artss, Cornelis Mathijss en Adriaen Jan Matheuss, swagers

Acte 6

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Cornelis Mathussen van wegen Wouter Adriaen Stevensen, swager, van 11 jaren hueren van een acker, actum 9-1-1638.

Int bijwesen van Wouter Artss ??? en Adriaen Jan Matheuss, swagers

Acte 7

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Willemss Buijs als voocht  over Adriaen Willemss, soon van Willem Laureijssen sedert 4-3-1639, actum 11-4-1643.

Acte 8

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Anthonis Janssen uuter namen en als voocht van sijne andere susters ende broeders, Matheus, Anneken, Dingenken ende Neelken Janssen, sederet het overlijden van hun vader, 12-5-1648.

Acte 9

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Hendrick Gheldens als voocht van Wilmken Gheldens, suster, sedert 1-1-1651, actum 11-12-1652.

Int bijwesen van Aert Wilbertssen x Wilmken

Acte 10

Reeckeninghe van de penningen bij mij secretaris in Waspick van wege de kinderen van Arien van Raveschot ende Josina van H??stach, ambachtsheer en vrouwe van Cappel en Waspick, 5-4-1645.

Acte 11

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Aechtken Cornelis  Buijs wed Cornelis Mathijssen die voocht was van Adriaen Commer Blanckaerts sedert jan 1624, actum 2-3-1647.

Int bijwesen van Jacop Cornelis Buijs, Bastiaen Baltus en Adam Henricxss als bloetvrinden

Acte 12

Staet ende inventaris van Adriaen Commerssen berustende onder Aechtken Cornelis  Buijs wed Cornelis Mathijssen, 2-3-1647.

Acte 13

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Aechtken Cornelis  Buijs als voogdij bediendende van Adriaen Commer Blanckaerts sedert 2-3-1647, actum 7-2-1655.

Int bijwesen van Adam Henricxss en Bastiaen Baltus en als vrinden

Acte 14

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jacop Wouterssen Visser x Aechtken Cornelis Buijs als voogdij bediendende van Adriaen Commer Blanckerts sedert 7-2-1755, actum 11-3-1682.

Mede ondertekent door Adam Henrics Janss en Bastiaen Balthasar

Acte 15

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende de weduwe en kinderen van Peeter Thomas, in leven secretaris, van wegen Peeter en Mathijs Huijbertss de Greeff sedert 6-10-1659, actum 1664.

Int bijwesen van Bastiaen Huijbertss de Greeff als voogt van Arien Mathijss de Greeff ende Pleuntken Peeterss wed Mathijs Huijbertss de Greeff mede namens de andere kinderen van Mathijs.

Toegevoegd: Op 7-12-1667 krijgt Bastiaen mede namens de voornoemde personen geld van de erfgenamen van Peeter Thomass.

Acte 16

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Aechtken Cornelis Buijs als voogdij bediendende van Adriaen Commer Blanckerts sedert 11-3-1662, actum 6-5-1669.

Toegevoegd: Jan Aerden x Willemken Adams, Gotdschalck Anthonis Copeler, Dongen namens  Commerken Adam Hendricxss, procuratie 9-5-1669 Dongen, gaan onder protest accoort.

Acte 17

Reeckeninge ende liquidatie gehouden tusschen de erffgenamen van Adriaen Jacos Baes:

Gerrit Adriaenss Baes, kinderen Cornelis Janss, Coenraet Baes, Anthonij Baes en, 20-5-1670.

Acte 18

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Anthonij Otgens, oudt borgemr van Oudenbosch als voocht van Peter Mathijss Otgens, sijne neve bij Maeijken Stoffelen, als sijnde onbekwaam sedert het overlijden van Maijken Stoffelen beginnende in 1658, actum 21-5-1670.

Int bijwesen van Dirck, Jan ende Michiel Otgens en Willem Jans Buijs x Eijcken Mathijs Otgens.

Acte 19

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Anthonij Otgens, oudt borgemr van Oudenbosch als voocht van Peter Mathijss Otgens, sijne neve bij Maeijken Stoffelen, als sijnde onbekwaam sedert het overlijden van Maijken Stoffelen beginnende in 1658, actum 21-5-1670.

Int bijwesen van Dirck, Jan ende Michiel Otgens en Willem Jans Buijs x Eijcken Mathijs Otgens.

Boek B

Acte 1

Reeckeningh bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Adriaen Anthonissen van Pas ende Thomas Peeterssen Seijlmans als curateurs en Rombout Adriaenssen als toesiender ter eender ende Anneken Peetersen Feijnenbuijck tsamen van wegen Adriaen Peetersen Feijnenbuijck za, 23-1-1687.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende den dijckgrave Anthonij Otgens aen d’erffgenamen van Peeter Mathijs Otgens za als gewesene voocht van Peeter sedert 21-5-1670, actum 13-4-1674.

Int bijwesen van Johan, Michiel Otgens, Stoffel Andries Keijsers, Willem Jans Buijs x Eijcken Mathijs Otgens ende Margrietken Cornelis Nobels weeu Dirck Otgens met Cornelis Dirck Mathijss, soon, ontrent 20 jaren.

Andere erfgenamen zijn de overige kinderen van Margrietken

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sebastiaen Huijbertss de Graeff als administrateur van den boedel van Huijbert Gerrit Franss ende Jacomijn Adriaenss Corp sedert het overlijden van Huijbert en Jacomijn, 1-8-1674.

Acte 4

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Neeltje Mels wed Gerrit Janss Boudewijns als administrateur ende bewijnt aengenomen te hebben van Mels, Jan, Lambert ende Janneken Gerritss Boudewijns, kinderen, sedert 2-4-1674 nevens Mels Zeijlmans, stadhouder, ende Thomas Zeijlmans, secretaris als coper van het portie van Jan, 19-3-1678.

Gesloten bij Cornelis Lambertss ende Peter Melsen Brouwer, stadhouder Raemsdonk namens Mels, Jan en Lammert ende Jasper Cleijss x Janneken Gerritss Boudewijns.

Acte 5

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Thoomas Pr Seijlmans, secretaris, als curateur ende Rombout Adriaenssen van Besoijen als toesiender van den boedel van Adriaen Petersen Fijnenbuijck ende Henricxken Aerts za, 6-1-1679.

Ondertekent: Adriaen Buijs, Adriaen van Campen, Jan Janss deJongh, Adriaen Joosten vanden Brock, Sedertken Adriaenssen, Adriaen Thomass de Jong, Andries vanden Broeck en Huijbert Baltesen.

Acte 6

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Corneliss Rijcken van den boedel van Joachum Rijcken ende Maeijken Aerden, zijn ouders, 1686.

Ondertekent: Aert Rijcken, Claes Brouwer, Frans Hendricksen Boeser, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.

Acte 7

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Aert Cornelis Rijcken nopende den boedel van Cornelis Jochem Rijcken, sijn vader, 15-10-1680

Ondertekent: Huijbert Cornelis Rijcken, Frans Hendricksen Boeser, Jan Bastiaensen Boeser, Claes Brouwer, Adriaentken Cornelis Rijcken en Anna Cornelis Rijcken.

Acte 8

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Dingentje Cornelis wed Jacob Jansen Vaeders alsmede de vooght van de kinderen van Jacob wegens het bewijnt als Jacob als voocht van de kinderen van Henrick Jansen Vaeders heeft gehadt van de goederen als de kinderen van Henrick van Truijcken Jan Teeuwen sijn aenbestorven, 23-12-1680.

Toegevoegd: Adriaen Jansen Vaeders als voocht van de wesen is voldaen.

Acte 9

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende de wethouders van Groot Waspik vanwege de franse brantschattingen etc, 20-1-1687.

Boek C

Willem van Nieuwenhuijsen geeft het lijk van Lambert de Hoogh aan, Sprang 18-7-1719

Reekening ivm overlijden Lambert de Hoogh

Reekening voor de kinderen van Govert de Hoogh voor Willem van Nieuwenhuijsen

Begraafceel

Lijst met genodigden de begrafenis van Lijsbeth Oerlemans bij te wonen

Verklaring van Zagharias de Roon dat hij als voogd van de kinderen het lijk van Lijsbeth Rademakers [?] wed Johan Hermen Martinie aangeeft om begraven te worden, 4-3-1727.

Reekening voor de kinderen van Jan Hermen Martinie voor een doodskist en kleerkist van Jan Kievits

Reekening voor de school van vrouw Marttinie voor kleren gemaakt van Joaggenea van der Wens

Reekening voor de school van vrouw Marttinie voor kleren gemaakt van Joaggenea van der Wens

Reekening van schoenen etc van Ferdinant Visscher

Reekening voor de kinderen van Jan Hermen Martinie van notaris van Dijck

Reekening voor de kinderen van Jan Hermen Martinie van bier

Reekening van sterfhuijs van Lijsbet Martinie van koffie, suijker etc.

Reekening voor de kinderen van Jan Hermen Martinie voor drank van W Scholt

Reekening voor glaswek en schilderen etc van Johannes Colthoff

Reekening van de schoenmaker voor de kinderen van Jan Hermen martinie en de schoolkinderen.

Reekening voor de kinderen van Jan Hermen Martinie van de kleermaker

Genoemd: Merkes en Johanna

Reekening voor de erfgenamen van Jan Hermen Martinie van Christiaen de Bie

Reekening voor de erfgenamen van Jan Hermen Martinie van Jan Wijnen.

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Willem van Nieuwenhuijsen als voogd van de kinderen van Govert de Hoog en Joostie

25-4-1720

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Zagharias de Roon en Jan Wijnen als voogden over de kinderen van Lijsbeth Oerlemans wed Jan Hermen Martinie van af 4-1727 tot 6-6-1730.