Selecteer een pagina

           RAAMSDONK

              RECHTELIJK ARCHIEF INV NR 56

                      Samenvattingen en transcripties

                              Ir. Drs. G. A. van Strien

                             Drs. J. B. van den Bergh

                                       INLEIDING

Bij genealogisch onderzoek vóór de Franse tijd komt men al snel tot de conclusie dat rechtelijke en notariële archieven echt nodig zijn, niet alleen voor de “aankle­ding” van een genealogie of kwartierstaat, maar ook om verder in de tijd door te dringen en om de nodige verbanden te kunnen leggen. Dit geldt zeker in Raamsdonk in de zeventien­de eeuw en eerder. Dan ontbreken namelijk grotendeels de DTB’s.

Een probleem van een aantal belangrijke archiefboeken is dat ze een index missen. Waar al een index aanwezig is, is die op voornaam en dan alleen nog maar van de belangrijkste partijen in het document. Grondige bestudering van een archiefstuk is in een enkele vrije dag die sommigen slechts in een archief kunnen doorbrengen, niet mogelijk. Mij leek het afschrijven en -waar mogelijk- samenvatten van alle actes uit een archiefstuk en het vervolgens indexeren voor alle genealogen die in Raamsdonk zoeken wel een uitkomst. Dank zij de bereidwilligheid van Mevr. J. Leguijt, locatiemanager en de medewerkers van het Streekarchief Oosterhout ben ik in de gelegenheid gesteld om zo’n stukje geschiedenis uit te werken. Graag spreek ik daarvoor vanaf hier mijn dank uit.

Het voorliggende boekwerk is het derde volledig uitgewerkte archiefnummer. Dit boek is uitgewerkt door Jan van den Bergh en mij. Jan, een oude studievriend, onmoette ik een jaar geleden, nadat we elkaar zo’n 23 jaar niet gezien hadden, in het archief in Den Bosch. Behalve de studie natuurkunde in Nijmegen, bleken we veel meer met elkaar gemeen te hebben. Belangstelling voor genealogie en heel veel kwartieren. Eén van zijn oma’s bleek een Van Strien te zijn, maar er waren nog veel meer, vooral Raamsdonkse en Waspikse, kwartieren die we gemeen hadden. Dat bracht ons er toe het voorliggend archiefstuk samen uit te werken. Beiden hebben we een helft voor onze rekening genomen, waarna we elkaars werk gecontroleerd hebben.

Een gezamenlijk project dat thans als gevolg van deze samenwerking op stapel staat is het zo volledig mogelijk beschrijven van de bevolking van Raamsdonk in 1599 op basis van de toenmalige lijst van gezinshoofden uit het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en alle relevante archiefstukken uit die tijd uit het streekarchief Oosterhout.

In dit boek vindt u een uitwerking van alle acten uit de periode januari 1587 – december 1596 zoals die voorkomen in Raamsdonk RA 56, opgemaakt voor (meestal plaatsver­vangend) schout en heemraden.

In dit archiefnummer komen vooral in de eerste helft van het boek, voornamelijk transporten van onroerend goed voor. Nu zijn deze ook al interessant uit genealogisch oogpunt, maar de erfdelingen en andere acten maacten dit archiefstuk pas echt interessant om af te schrijven. Transporten vinden overigens ook vaak plaats na een sterfgeval. Verkopers zijn vaak “De erfgenamen van”. Het spreekt voor zich dat wanneer deze vervolgens allen met naam genoemd worden, we met genealogisch interessante informatie te doen hebben.

Over het algemeen zijn de beschrijvingen van de transporten standaard. Vaak worden transporten gevolgd door een aparte acte die een “wilcuir” wordt genoemd. Dat is in die gevallen dat de koper niet de volledige koopsom kan betalen. Hij legt dan een schuldbekentenis of wilcuir af. In zo’n geval worden beide acten soms te zamen weergegeven met het volgende schema:

Transport op datum:

Verkoper:

Koper:

Betreft verkoop van:

Belend             noord:

                        zuid:

                        oost:

                        west:

Koopsom:

Te voldoen als volgt:

Verklaring van voldaan zijn op:

Er is dan voldaan aan:

Als grens wordt vaak geformuleerd: Streckende van de halve Kil op noortwaerts. (of iets dergelijks). Dat betekent dat kennelijk ook de helft van het betreffende water bij het land hoort. In de samenvattingen wordt dan geformuleerd: Belend zuid: Halve Kil.

Als contant betaald wordt, wordt de prijs meestal niet genoemd. De laatste regels uit dit schema vervallen dan.

Als een wilcuir geheel of gedeeltelijk afbetaald werd, werd dit in het origineel in de marge vermeld. Bij volledige betaling haalde men de acte door.

Naast het hierboven beschreven standaardschema, komen ook in andere acten samenvattingen of interpretaties (van bijvoorbeeld afkortingen) voor.

Wan­neer sprake is van een samenvat­ting of anderszins van enige vorm van interpreta­tie, is de tekst cursief gedrukt.

Originele tekst is normaal gedrukt. Een uitzondering vormen de uitgeschreven afkortingen. Deze zouden eigenlijk ook cursief gedrukt moeten zijn, maar dat is gemakshalve niet gebeurd. In enkele uitzonderingen, te weten daar waar twijfel kan bestaan over de interpretatie, is het uitgeschre­ven deel van de afkorting wel cursief gedrukt.

Men zij er op verdacht dat in de cursief gedrukte tekst toch vaak de originele woorden worden gebruikt. Taalkundig klopt de zin dan vaak niet geheel.

Veel in dit boek voorkomende acten betreffen erfdelingen. De onroerende goederen die vererven worden nauwkeurig beschreven. Pas in de 19e eeuw is men in Nederland land kadastraal gaan beschrijven en systematisch gaan opmeten. Bij transporten en verervingen moest men in vroeger tijd een methode vinden om het land zo goed mogelijk te beschrijven. Dat gebeurde door aan te geven waar het land lag (naam polder of iets dergelijks) en wie precies de buren waren. Zowel in de samenvattin­gen als in de volledig uitgeschreven actes in dit boek moet men er rekening mee houden dat de eigenaars van de belendende percelen mogelijker­wijs zelf toch wat verder weg woonden.

Als één van twee ouders overleed werd vrijwel altijd het erfdeel aan de kinderen vermaakt. Waren die nog niet volwassen kreeg meestal de andere ouder het vruchtgebruik (bruijckwer). Er werden voogden aangewezen volgens traditionele richtlijnen. Deze voogden hadden, op zijn minst formeel, nogal wat macht. Regelmatig wordt opgemerkt dat als één ouder overlijdt de voogden dan gerechtigd zijn de kinderen, bij slechte behandeling, op last van de achterblij­vende ouder elders onder te brengen. Kennelijk vond men dat nodig.

In vrijwel alle erfdelingen met nog niet volwassen kinderen staat dat de overblijvende ouder de taak op zich neemt de “weeskijnde­ren talimenteren in cost ende dranck, sieck ende gesont, geenen tijt van perijckel vuijtgescheij­den, in cleeden, reden, soo linnen als wollen ende deselve ter schole te laten gaen ende de meijskens laten naijen binnen dorps ende dat vuijtwijsens ende vermogens sijne staete geduerende continuerlijck voor joncxte mondich ofte achtien jaeren out wesen sal”. In plaats van “ter schole te laten gaen” staat er vaak “te leeren lesen ende schrijven”. Dat was kennelijk synoniem.

Ondanks deze mooie beloften zijn er toch maar weinig mensen die kunnen schrijven. Dat zien we tenminste als er een acte ondertekend moet worden.

Als in een huwelijk zonder kinderen een van de partners overlijdt gaat het erfdeel van de overledene vaak geheel of gedeeltelijk terug naar “vrienden” (= familie) van zijn kant. Dat is dus duidelijk anders dan het heden ten dage meestal verloopt.

Foliëring.

Boven iedere acte in dit boek staat het folionummer van het origineel. Dat wil zeggen het nummer van het folio waar de acte begint.

Ook bij de namen in het register wordt verwezen naar deze num­mers (en dus niet naar de paginanummers in dit boek). Hierdoor is het terugzoeken in de originele actes ook goed mogelijk.

De index.

De index is op achternaam of patroniem. In de index is in het algemeen de naam van schout en heemraden niet opgeno­men als ze in hun functie optreden. Anders zou vrijwel iedere bladzij­de bij hun naam staan. Slechts als ze persoonlijk compareren worden ze in de index vermeld.

In de index is getracht verschillende schrijfwijzen van één naam zoveel mogelijk bij elkaar te groeperen. Zo staan Mathijssen en Tijssen bijeen. Dit betekent uiteraard dat de alfabetische volgorde in de index niet altijd geheel gehandhaafd kon blijven. Er blijft hier een stukje willekeur bestaan.

Het register dient “met verstand” bekeken te worden. Voorbeeld. Tuenis Jacobs onder den Wijngaert komt, behalve onder de genoemde naam, voor onder de naam Tuenis Jacobs en onder de naam Tuenis onder den Wijngaert. Niet altijd komen mensen met twee patroniemen of namen onder beide patroniemen of namen in de index voor.

Hoe verder men teruggaat in de tijd des te meer begrip krijgen we voor de indexering op voornaam, zoals men dat vroeger deed.

Leeswijzer.

–           In dit boek komt nogal eens “oi” of “ae” etc. voor. De i en e zijn dan een verlenging van de klinker ervoor. Thans zien we dit bijvoorbeeld nog in een naam als “Oirschot” die als Oorschot moet worden uitgesproken. Soms is de uitspraak niet onmiddellijk duidelijk. Waarschijnlijk is echter het veel voorko­mende “ue” uit te spreken als “eu”. Tuenis is dus waarschijnlijk Teunis

In dit boek wordt van namen zoveel mogelijk de originele schrijfwijze aangehou­den.

De betekenis van enkele begrippen.

– Aen                                       Adriaens

– bekaet                                   een kade aangelegd

– bestevader                            grootvader

– bruijckwer                             vruchtgebruik

– derdehalf                               2,5. Derdehalf dient men dus te lezen als de derde voor de helft. Dus vierdehalf = 3,5.

–                                               ½

– Engelandt                              bepaald gebied in het zuiden van Raamsdonk

– moeie                                    stiefmoeder, ook: nicht, tante.

– scheeren                               des Heeren. Ook in: Scheerenweg = Heerenweg, meestal een weg waarlangs het vee vrij mag grazen.

– stegen of wegen (ww)           Het land van A moet B stegen (of wegen) wil zeggen dat A recht van overpad moet verle­nen. Dit recht moest bij het delen van land (bij bijv. een erfdeling) nog al eens geregeld wor­den.

– verpeijnen                             Het afspreken van een boete (peijne of pene) die te verbeuren is bij het niet nakomen van bepaalde afspraken (bijvoorbeeld afspraken uit een erfdeling, meestal 50 gouden realen). Dergelijke afspraken zouden volgens “verpeijnsrecht” zijn.

– vrienden of vrinden   Hiermee wordt meestal familie aangeduid. Bijvoor­beeld in een testament “de vrienden van de vrouw” betekent de familie van de vrouw’s kant.

                                                                                                              Bunnik, maart 2001.

Register ofte prothocol des ambocht van Raemsdonck, begon­nen prima januari anno 1587

Quod attestor secretarius Melis Cornelisz.

                                       Giften 1587

Fol. 1 re.

            Frans Adriaensz met zijn consorten.

            Bastiaen Aertsz.

Dezen xiiije meert xvC zevenentachtich compareerden Frans Adriaensz ende vervangen­de Ariaen Adriaensz ende Anniken zijn suster ende gaff over met vrijer gifte als recht is Bastiaen Aerts een halff weer lants geheten den omhouck inden Ambacht van Raemsdonck onbedeelt int heel weer, Frans Dircx gelegen ten naesten aende oostzijde ende Bastiaen voorss aende westzijde, streckende vanden halven Poelsloot aff noortwaert op tot Tuenis Joosten erve toe. Ende geloofden Frans Adriaensz zoo voor hem zelven als inde qualiteijt voorss te vrijen ende te waren naden lantrecht tot dezen daghe toe, mede bedanckende haer der goeder betalinghe, den iersten penninck metten lesten, voir haer ende haren naecomelinghen. Actum als boven, heemraders Jan Zegers, Dirck Adriaensz ende Andries Jansz.

Transport op datum: Ten voorss daghe.

Verkoper: Andries Jansz.

Koper: Adriaen Wircxz.

Betreft verkoop van: Een gerecht sestepaert onbedeelt in een weer lants geleghen inde acker.

Belend             noord: Halve straet.

                        zuid: Halve Geijlsloot.

                        oost: Casteleijnslandt.

                        west: Joachim Meeusz.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Transport op datum: Ten voorss daghe.

Verkoper: Henrick Petersz Maet.

Koper: Willem Stoffels tot behoeff van van Charles de la Ruelle.

Betreft verkoop van: Een stuck lants geleghen opte Geerden ofte inde Hoeffven. Stegen en wegen (recht van overpad) over Jacob Jan Aenen del ende zoo voirts noirtwaert op over Peter Adriaensz Halffbieren erffgen. acker ter Herstraeten toe, deur Corst Adriaens cooltuijn.

Belend             noord: Marij van Gesels erffgen.

                        zuid: Jan Ariaens Greijn.

                        oost: Henrick Luijen Ambacht.

                        west: Tijs Jan Cuenen.

Koopsom: neghendalff (=8½) ponden groiten Vlaems.

Te voldoen als volgt: nu 5 pond, de rest Bamis eerstkomende anno 87.

Verklaring van voldaan zijn op: 15-11-1587.

Er is dan voldaan aan: Henrick Peters.

Fol. 1v.

Ten voorss daghe. compareerden Jan Baeijensz ende heeft voir recht verteghen met behoirlijcke renunciatie tot behoeff van Ariaen Beijens, Frans Beijens ende Lesken Beijens, zijn broeders en zuster, hem noch zijnen naercoemelinghen aende huijsinghe, schuer ende erffenisse daer aen gestaen ende geleghen opde Donck, zoo groit ende cleijn als die van zijnen vader ende moeder zaligher zijn aenpaert daer inne achter gelaeten ende aenbestorven is. Geloevende hem daer geen recht, eijgendom, actie, paert noch deel meer in te pretendeeren ofte hebben in eenigher manieren, nu ofte ten eeuwighen daeghen voor hem ende zijn naecoemelinghen. Ende bekenne hem daer van ten vollen vernuecht ende betaelt te zijn van zijne voorss broeders ende suster. Heemraen.

Fol. 2r.

Transport op datum: Ten voorss daghe (14-3-1587).

Verkoper: Frans Beijensz voor hem zelven ende vervangende Adriaen Beijensz ende Lesken Beijens, zijn broeder ende zuster.

Koper: Jan Beijensz zijnen broeder.

Betreft verkoop van: Een halff weer lants, geleghen onbedeelt met Frans Dircxz inden Nieuwen Polder.

Belend             noord: Halve Schouwsloot.

                        zuid: Halve straet.

                        oost: Frans Beijens met zijn suster ende broeder voorss.

                        west: Mr Cornelis Roelens.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Transport op datum: Ten voorss daghe (14-3-1587).

Verkoper: Jan Beijens.

Koper: Melis Cornelis tot behoeff van Mr Cornelis Roelen.

Betreft verkoop van: Een halff weer lants, geleghen onbedeelt met Frans Dircxz inden Nieuwen Polder.

Belend             noord: Halve Schouwsloot.

                        zuid: Halve straet.

                        oost: Baeijen Gerits kijnder

                        west: Mr Cornelis Roelens.

Koopsom: Niet genoemd.

Transport op datum: Ten voorss daghe.

Verkoper: Corst Roelen.

Koper: Ariaen Denisz.

Betreft verkoop van: Huijs ende erve daer aen gestaen ende geleghen opte Berghen.

Belend             noord: Halve Bergensche Straet.

                        zuid: Henrick van Weert’s erve.

                        oost: Peeter de Wever.

                        west: Wouter Tijs erfgen.

Koopsom: 8 pond groiten Vlaams.

Te voldoen als volgt: In 2 volgende Korsmis daghen, de eerste anno 87.

Verklaring van voldaan zijn op: De eerste helft op 3-12-87 in presentie van schout, Staes Huijben e.a. aan Corst Roelen betaald. Op 22-2-89 verklaren Willem Stoffelen en Lenaert Roelen vanwege Corst Roelen haeren broeder de tweede helft ontvangen te hebben uit handen van de weduwe van Ariaen Denisz.

Fol. 2v.

            Voorwaerde

Ten voorss daghe (14-2-1587) compareerde Adriaen Wircxz ende Dingen zijn huijsvrouwe, die welcke beijde met haeren vrijen eijghen wille ende met rijpen voordachtighen rade malcanderen reciproche over ende weder hebben gemaeckt in forma van testament, zulcx als hier nae volcht:

Inden iersten wilt ende begeert Adriaen Wircx voirnoemt bij aldijen hij ierst afflijvich woirdt voirde voirss Dinghen zijn huijsvrouwe dat in sulcken gevalle Dinghen voirss hebben ende behouwen zal allen die haefflijcke goederen die hij mette doot geruimpt zal hebben, geen vuijtgesondert, omme daer met haeren vrijen eijghen wille te doen sonder iegenseggen van iemants. Idem Dinghen voirss wilt ende begeert, in soo verde zij ierst geraeckte te sterven, dat Adriaen Wircxz haren man zijn leefdaeghe lanck zal in tochte moeghen gebruijcken ende behouden die bruijckweer vande twee deelen van ‘dlandt inde acker in aldier vueghen als oft het bed noch gescheijen en waer sonder tegenseggen van iemants. Item willen testateurs voirnoemt voirts dat allen haeren anderen goederen nade doot van een iersten afflijvigen van hem beijen zullen worden gedeijlt, mitsgaeders die voirss acker nade doot van Adriaen Wircxz halff ende halff volgende ‘dlantrecht, welverstaende ofte sij testateuren eenighe erffgoederen binnen tijde van haeren leven vercoften ende daer aff noch eenige penninghen stonden t’ontfangen als dit bed zal zijn gescheijen zoo willen zij dat die penningen oock mede zullen worden gedeijlt als erve ende nu voir haeff en zullen worden gereputeert.

Willen ende begeren testateuren voirnoemt dat dit haet testament ende vuijterste wille zal worden gehouden voor goet ende van voller wille voir alle rechten. Heemraen als boven.

Fol. 3r.

Transport op datum: Ten voirss daghe (14-2-1587).

Verkoper: Cornelis Dircx ende Huijb Cleijs, beijde als voichden van Aentghen Claes Ariaen Embrechts weduwe, haer zuster ende moeder. (Dus Aentghen is de weduwe van Claes Ariaen Embrechts, zij is een zus van Cornelis Dircx en Huijb Cleijs is de zoon van Aentghen (Dircx) en Claes Ariaen Embrechts, GAvS).

Koper: Corst Roelen.

Betreft verkoop van: Een erve opt Veer met boomgaert.

E.e.a. volgens de chijnsbrieff van 25-2-1538.

Belend             noord: Zeeger Henrick Buijsen

                        zuid: Ariaen Jansz Reolen (sic! hier staat dus geen Roelen; GAvS).

                        oost: Peter Sconnincx.

                        west: Zeeger Henricx.

Koopsom: 16 £ groten Vlaams. (= 96 rijnsgl)

Te voldoen als volgt: Op de 3 eerstkomende Bamisdagen. De eerste Bamis ’87. Telkenmale 32 rijnsgl.

Verklaring van voldaan: Uiteimdelijk wordt in 4 verschillende termijnen en bedragen betaald. De derde termijn wordt ontvangen uit handen van Anniken Corsten. Laatste betaling 15-7-1590.

Er is dan voldaan aan: Huijb Cleijs en zijn moeder.

Fol. 3v.

Transport op datum: Ten voirss daghe (14-2-1587).

Verkoper: Huijbert Jansz de Bosscher voor hem zelven en Jacob Janss Buijs als voicht van Cornelis zijns broeders weeskijndt.

Koper: Bastiaen Aerts.

Betreft verkoop van: Huijs en erve opt Gat. E.e.a. zoals Brivick Huijbrechts diezelffde stede gebruijckt ende bezeten heeft.

Belend             noord: Joost Gruijters erfgen.

                        zuid: Ans Cornelisz erve.

                        oost: Peter Dircx Groij.

                        west: Peeter Adriaen Meeusz.

Koopsom: 125 rijnsgl.

Te voldoen als volgt: Op 4 achtereenvolgende Bamisdagen, waarvan de eerste in 1587.

Verklaring van voldaan zijn op: 13-8-1591 (laatste jaartal staat er niet bij, maar dat neem ik aan, GAvS).

Er is dan voldaan aan: Huijbert Jansz en Jacob Jansz.

Na fol. 3v.

2 briefjes:

Op het eerste wat berekeningen en de naam van Adriaen Peter Schoenmacker.

Tweede briefje:

Sauvegaerde te verwerven van Lauwereijs Sijmonsz, Sijmon Lauwen, Ariaen Sijmons, Alewijn Tuenissen, Corst Tueniss ende Gerit Baertss, alle zes van Slijdrecht, vrij te moegen passeeren te water ende te lande ende te repasseren haerder woonkeer (?)

Fol. 4r.

            Corst Roelen; Adriaen Roelen.

Ten voorss daeghe (14-2-1587) zoo compareerden Corst Roelen ende heeft rechtelijcken getranspoirteert ende overgedraghen Adriaen Roelen, zijnen broeder, zijn gerechticheijt, besterff ende deel in allen de goederen hem comparant deur ‘toverlijden van zijn moeder zaligher achtergelaeten ende aenbestorven, gheen vuijtgesondert. Renuncieert ende vertijt tot dien eijnde vande voirss besterffte in alles met behoorlijcke renuntiatie ende vertijenisse, hem noch zijnen naecoemelinghen in geender manieren daer geen recht noch eijgendom meer aen te behouden ofte vermeten, nu ofte ten eewighen daghe. Ende stelt Adriaen zijnen broeder in zijne voirss gerechtichheijdt ende gedeelte. Zulcx dat hem nu zeker is ende vaste. Heemraen.

Hierna volgt een wilkeur, waarin Adriaen verklaart aan zijn broer Corst schuldig te zijn voor dit aandeel in de erfenis 15 pond Groten Vlaams min 2 rijnsgl (= 88 rijnsgl).

Hoewel er verder niets later is bijgeschreven is de wilkeur doorgehaald, zodat mag worden aangenomen dat deze is afgelost.

Fol. 4v.

Transport op datum: 27-1-1587.

Verkoper: Jan Cornelis Timmerman.

Koper: Staes Huijbrechts.

Betreft verkoop van: Een stuk land opt Veer

Belend             zuid: Halve dwersloot teinde Adriaen Jans Bernieren boomgaert. Daarna noirtwaert op zoverre die lande aen wedersijde strecken.

                        oost: Steven Aertsz.

                        west: Staes Huijben voorss.

Koopsom: 24 pond groten Vlaams.

Te voldoen als volgt: Op 6 eerstkomende Bamisdagen.

Verklaring van voldaan zijn op: 26-12-1592.

Er is dan voldaan aan: Jan Cornelisz.

Transport op datum: Ten voirss dage (27-1-1587).

Verkoper: Peeter Dircxz.

Koper: Zeeger Peetersz.

Betreft verkoop van: Een halff breij bedeelt opten oosten candt.

Belend             noord: Halve wetering.

                        zuid: Halve buijtendijcxe dwersloot die aen de noortzijde vande affterdijck leijt.

                        oost: Cornelis Huijben.

                        west: Erfgenamen van Bastiaen Dircxz int selve lant.

Koopsom: Niet genoemd. Er is ook geen wilkeur, maar er is een verklaring dat e.e.a. betaald is op 3-1-1592.

Fol. 5r.

Transport op datum: Ten voirss dage (27-1-1587).

Verkoper: De erffgenamen van Bastiaen Dircx: Jan Lauwereijs voor hem selven, Corst Adriaensz voor hem selven, Peeter Bastiaensz voir hemzelven, Commer Bastiaensz voor hem zelven, Jan Bastiaensz voor hem zelven ende Grietken, weduwe wijlen Bastiaen Dircx met Frans Geritsz haren gecoren voicht.

Koper: Cornelis Dircx.

Betreft verkoop van: Een halff breij bedeelt opten westen candt.

Belend             noord: Halve Wetering.

                        zuid: Halve buijtendijcxe dwersloot die aen de noortzijde vande affterdijck leijt.

                        oost: Zeger Petersz int selve landt.

                        west: Jacob Raesen.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

            Rekeninghe gedaen bij Willem Buijsen van wegen zijn  susters weeskijnderen.

non solnerunt.

Dezen xxviije januarij xvC Lxxxvij compareerden Willem Buijsen als gerechte bestorven voicht van Heijlken, zijn susters weeskijnderen ende heeft voir schout ende heemraders, in presentie van Staes Huijbrechts der voorss weeskijnder vader, goede wettighe rekeninghe, bewijs ende reliqua gedaen van zijnen bewijnde (=bewind) ende administratie der voirss weeskijnder goederen zedert die laetze rekeninghe bijden zelven comparant voir schout ende heemraden gedaen den xje junij Lxxxiij tot dezen dage toe.

Den ontfanck ende vuijtgeeff jegens malcanderen vergeleken ende geliquideert zijnde, soo is in slot van goede rekeninghe bevonden dat den ontfanck noch meerder is dan den vuijtgeeff, die somme van veerthien rijnsgl thien st eens. Dies moet Willem Buijsen van verschenen lanthueren vande leech veen ontfangen vijff rijnsgl. thien st. Ende Staes Huijbrechts, den vader, blijft de voorss kijnderen schuldich, negenthien rijnsgl achtiendalven st., boven die verteerde costen die de kijnderen voor St Andries lestleden t’zijnen huise verteert hebben, die in deze al affgereeckent zijn.

Actum als boven, heemraders Jan Zeegersz ende Jan Meeusz.

Item Staes Huijben heeft die voirss xix gl xvij1/2 st betaalt met dat hij die kijnderen tot St Dries toe bij gehouden heeft.

            Aenneminghe der voirss kijnderen.

non solnerunt

Ten voirss dage heeft Staes Huijben aengenomen van Willem Buijsen den voicht met advijs vande gerechte als oppervoichden zijne drie kijnderen te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleden, reden, linden ende vullen ende voirts in alles die zelven kijnderen nodich wezende een jaer lanck geduerende ingegaen St Andries dach anno Lxxxvj ende zal vuijtgaen Andree 87, voor de somma van vier pont Vlaems eens. Ende sal genieten ‘tvoirss jaer die affbladinghe vande erffgoederen den kijnderen voirss competeren. Ende sal de vader voirss den tijt lanck die retributie vanden lande bethalen, mits nemende vande burgemeesters van zijne verschoten penningen behoirlijcke acquite, zullen hem geremburcheert woirden. Ende betalinge strecken nade expiratie van dezen alzoo ‘t behoiren zal. Heemraders als voiren.

Idem die voirss vier ponden Vlaems zijn betaelt op vier rijnsgl ij 1/2 st. na aen dezen 3e december 1587.

Fol. 5v.

Transport op datum: 20-3-1587.

Verkoper: Jan Woutersz geeft over met verlije.

Koper: Jacob Woutersz.

Betreft verkoop van: 2 geerden in Wouter Tijs Weer.

Belend             noord: Maes.

                        zuid: Halve Keen.

Transport op datum: 20-3-1587.

Verkoper: Jacob Woutersz geeft over met verlije.

Koper: Jan Woutersz.

Betreft verkoop van: 2 geerden lants in Wouter Tijs Weer, streckende vander Keen aff zuijtwaert op ter halver Kreeck toe, met noch een gedeeltken streckende  vander Bergensche Straet aff zuijtwaert op ter halver Kreeck toe.

Belend oost: Jan Zegers.

                        west: Tuenis Cornelis.

NB: Hoewel niet als zodanig vermeld neem ik aan dat hier sprake is van een ruil.

Transport op datum: 20-3-1587.

Verkoper: Peeter Bastiaensz geeft over met verlije. (= Peeter Bastiaen Dircxz).

Koper: Cornelis Dircxz, oom van Peeter Bastiaensz.

Betreft verkoop van: Het vijfde part in 3 delen in een weer lants gelegen int Geijl.

Belend             noord: Halve Vlaeijkensstraat, vandaar zuidwaarts op zover als Bastiaen Dircx dit gebruikt heeft.

                        oost: Jan Zegers.

                        west: Willem Geritsz.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Transport op datum: 24-2-1587.

Verkoper: Peeter Jans als man ende voicht van Aentghen Jan Cleijsdr ende Lemmen Adriaensz als gerecht bestorven voicht van Katherina, Maria, Ariaentken, Janniken, Jan ende Ariaen Gijb Adriaensz, zijns broeders weeskijnderen.

Koper: Job Huijbrechtsz.

Betreft verkoop van: 5 lopensaets lants gelegen int Rijsbroeck, zoals Gijsbrecht Adriaens achtergelaten heeft, onbedeelt met Cornelis Adriaens Emans, c.s.

Fol. 6r.

Transport op datum: 18-9-1587.

Verkoper: Aentgen, weduwe wijlen Jan Mathijsz met Michiel Meusz, haren gecoren voicht.

Koper: Jan Zegers, medeheemraet ende kerckmr. (namens de kerkmrs. van R’donk).

Betreft verkoop van: Huijs en erve inde Meulenpat, zoals Aentghen voirss ‘tzelffde vande erffgenamen van Baeijen Mathijs gecoft heeft.

De koopsom is betaald onder de conditie dat de weduwe geen contributies of schattingen meer hoeft te betalen.

Fol. 6v.

Transport op datum: 19-10-1587.

Verkoper: Beert Bastiaens en Commer Bastiaens (gebroeders).

Koper: Hans Moermansz Pietersz.

Betreft verkoop van: 3 Geerden lants min een vierendeel, gelegen inde Werffcampen in Wouter Tijs weer onbedeelt met Casteleijnen kijnder opten westen candt.

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Halve Keen.

                        oost: H. Geest van Raamsdonk.

                        west: Mercelis Wilmss c.s.

Koopsom: 14½ £ Vlaams.

Te voldoen als volgt: De helft nu, de andere helft Bamis ’88.

Fol. 7r.

Idem alsulcken landt als Tomas Vassen ten anderen tijde vande erffgenaeme van Aliken Andries gecoft heeft, heeft den zelven Tomas Vassen drie sondachsche kercken gebooden doen geeven, waer van den lesten geexpireert ende geweest is den achtiensten octobris anno xvC zevenentachtich. Oircondens onderteijckent bij mij als secretaris. Melis Cornelis (1587).

Transport op datum: 11-11-1587.

Verkoper: Beert Bastiaens en Commer Bastiaens (gebroeders).

Koper: Jan Meeusz en Tuenis Cornelisz. als H. Geestmeesters.

Betreft verkoop van: 3 Geerden lants min een halff vierendeel, gelegen onbedeelt in 5 1/2 geerde in Wouter Tijs weer.

Belend             noord: Halve Keen.

                        zuid: Halve Kreeck.

                        oost: H. Geest.

                        west: Jan Jansz Smeets c.s.

Koopsom: Voldaan, niet genoemd.

Transport op datum: 1-9-1587 (sic!).

Verkoper: Tuenis Henricx (zoals verder blijkt ipv zijne moeije).

Koper: Huijbert Cornelisz.

Betreft verkoop van: (met verlije) huijs en boomgaert opt Veer, zoals Tuenis Henricx deze stede van Tuentghen Peetersdr zijne moeije gecoft heeft. Huijbert Cornelis houdt tot zijn last 3 rijnsgl jaerlijcxe losrenthen zonder meer daer dit verlije aff spruijt.

Belend             noord: Donga.

                        zuid: Haesken Jan Tijs erve.

                        oost: Tuenis Cloostermans.

                        west: Peeter Sconnincx.

Hierna volgt een wilcuer waarin Huijbert Cornelis verklaart 18 pond groiten Vlaams min 2 rijnsgl schuldig te zijn aan Tuentghen Peetersdr. Huijbert betaalt vervolgens deels aan Tuentghen Peetersdr en deels aan Tuenis Henricx en zijn beide zusters.

Fol. 7v.

Transport op datum: 16-11-1587.

Verkoper: Jan Gijsbrechtsz.

Koper: Peeter van Clootwijck, schout van G’berg, t.b.v. jonker Arent van Dorp.

Betreft verkoop van: Een stuck lant inde Cleijn Donck groit 15 gaerden. Het stuk land mag over de gemene Gebuerwech zuijtwaert op ter Dongse straet toe stegen en wegen, volgens een oude brief van de gesworens van de Nieuwe Polder, verleent bij consent van de gemene ingelanden dd 10-12-1530.

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Gemeijnen dijck.

                        oost: Henrick Cornelis Brouwers erffgen.

                        west: Erfgenamen van Tuenis Tuenis Cloostermans.

Koopsom: Niet genoemd. Ook de betaling niet.

Fol. 8r.

Transport (met verlije) op datum: 18-11-1587.

Verkoper: Erfgenaemen van Jan Meeusz Hoevenaer: Meeus Jansz voor hem zelve ende vervangende Lesken zijn moeder ende zijn broeders ende zusters, naemelijck Adriaen Jansz, Jan Jansz, Corst Jansz, Marijcken Jans, Crijnken Jansz, ende Marijken Jansdr (sic! die staat er dus 2 keer), mitsgaders als voicht van Andries Jansz, Dingen Jans’ ende Lesken Jans’, zijn broeders ende susters naegelaete weeskijnderen. (Later blijkt dat hiermee bedoeld wordt de weeskinderen van zijn broer Andries Jansz en zijn zus Lesken Jans).

Koper: Jan Stoffels.

Betreft verkoop van: Huijs, boomgaert en erve opt Veer. Zij stegen ende weghen noirtwaert over Cloostermans goet ende Huijbert Cornelis goet die stegen halff ende halff gelijck Henrick Claessen, Tuenis Cloostermans opten 11-4-1565 overgevest heeft.

Belend             noord: Haesken Jan Mathijs huijs en erve, gedeeltelijk, en met de andere helft van het land verder noordelijk tot aan Cloostermans erve.

                        zuid: Jacob Vassen weij.

                        oost: Adriaen Jansz Bernieren.

                        west: Huijbert Staessen.

Koopsom: 450 rijnsgl.

Te voldoen als volgt: Op de 4 naastvolgende Bamisdagen, waarvan de eerste geweest is Bamis ’87.

Verklaring van voldaan zijn op: Meeus Jansz verklaart dat zijn overleden broer Andries 100 rijnsgl in baar ontfangen heeft (de laatste is kennelijk nog maar juist overleden).

Voorts zijn en worden met de koopsom diverse renthbrieven verrekend.

Op 6-11-1593 is het laatste geld voldaan.

Er is dan voldaan door Jan Stoffelen aan: Ariaen Jans Meeusz, optredend namens zijn moeder en broers en zusters.

Fol. 8v.

Transport (verlije) op datum: 30-11-1587.

Verkoper: Staes Huijbrechts.

Koper: Joostken Corssen (gecoren voicht: Henrick Tuenis)

Betreft verkoop van: 3 geerden lants in de Donck.

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Halve Geijlsloot.

                        oost: Mathijs van Clootwijck.

                        west: Ariaen Jansz Bernieren, int selve landt.

Koopsom: 30 £ groten Vlaams.

Te voldoen als volgt: Verrekening met renten die op dit goed staan; restant St. Jan midzomer 1590.

Verklaring van voldaan zijn op: 20 £ heden + verrekening renten; rest op een niet genoemd tijdstip.

Fol. 8v (wilcuer op 9r).

Transport (verlije) op datum: 30-11-1587.

Verkoper: Jan Stoffelen.

Koper: Joostken Corssen (gecoren voicht: Henrick Tuenis)

Betreft verkoop van: 3 geerden lants in de Donck.

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Halve Geijlsloot.

                        oost: Mathijs van Clootwijck.

                        west: Ariaen Jansz Bernieren, int selve landt.

Koopsom: 30 £ groten Vlaams.

Te voldoen als volgt: Verrekening met renten die op dit goed staan; restant St. Jan midzomer 1590.

Verklaring van voldaan zijn op: 20 £ heden + verrekening renten; rest op 6-12-1590.

Fol. 9r

Ten voirss daeghe compareerde Henrick Tuenis ende heeft voor schout ende heemraders gelooft, gelijck hij doet mits deze, binne jaers te lossen ende aff te quiten alsulcke rente van xx st. tziaers als Jaecques Leveck op Staes Huiben huijs ende hoffstadt heffende is alzoo hem die voirss renth ofte Joostken Corssen voirss opt landt inde Donck aengenoempt is ende hem in betalinghe gestreckt heeft aenden coop vant zelve landt nae behoren. Verbindende daer vooren zijne persoon ende allen zijne goederen, beijde haeff ende erve, geen vuijtgesondert. Heemraden als boven.

Fol. 9v.

Dezen ije decembris 1587 zoo heeft Staes Huijben aengenoemen zijne drie onmondighe weeskijnderen, verweckt bij Heijlken (=Heijlken Buijssen, zie 5r) zijn wettighe huijsvrouwe t’onderhouden in alles hem luijden nodich wezende eerlijcken nae vermoegens zijne staet, den tijt van een geheel jaer, ingegaen den lesten aprilis 87, wesende St. Andriesdach, ende vuijtgaen­de St. Andriesdach 88, voir de somme van vier ponden groiten Vlaems. Des zoo woirdt den voirss Staes Huijbrechts van wegen die voirss weeskijnderen toegelaeten dat hij twee geerden lants vande kijndt goeden met advijs ende consent vande gerechte zal moegen vercopen ende zijne gedeburcheerde penningen innen ende ontfangen aende ierste penningen die bevoirwaert zullen wezen inde coop. Ende zullen hem in presentie vande gerechte toegelaeten ende overgetelt worden als nae behoren. Mitz zoo zal Staes genieten de bruijckweer vande erffgoede­ren den voirss tijt lanck. Ende zal wederom betalen die contributie zoo lange die welcke hem bijde kijnderenvoorss gevalideert ende betaalt moeten worden aende ieerste gemaeckte penningen zoot behoren zal.

In presentie van Jan Zegers ende Jan Meeus.

Fol. 9v.

Transport op datum: 10-12-1587.

Verkoper: Adriaen Adriaensz Cuep.

Koper: Jan Jansz Smit.

Betreft verkoop van: Een halve geer, gelegen onbedeelt met Ariaen Wijt Wilmsz

Belend             noord: Cornelis Peters Knapen.

                        zuid: Willem Joost Wilms.

                        oost: Luijen Ambacht.

                        west: Aentgen Roelen erffgenaemen.

Koopsom: Niet vermeld.

Fol. 10r.

            Aenneminghe van Jan Wouters zijne onmondighe weeskijnderen, verweckt bij Janniken Jansdr., zijn wettighe huijsvrouwe.

Opten xxe novembris xvC Lxxxvij compareerden Jan Woutersz ende heeft van Peeter Jan Govaertsz den gerechten bestorven voicht van zijne onmondighe weeskijnderen, verweckt bij Janniken Jan Govaersdr., zijn wettige huijsvrouwe, te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden etc. Hiervoor zal vader het gehele moederspart van de kinderen hebben, met dien verstande dat hij ze, bij hun trouwen een melkkoe zal geven en het meijsken haar moeders rok.

            Accordatie tusschen die wedue ende erffgenamen van Andries Jansz zaliger.

Op huijden dezen xije decembris anno xvC Lxxxvij zoo is die wedue van Andries Jansz met Frans Geritsz, haeren gecoiren voicht in deze ende Meeus Jansz als gerechte bestorven voicht ende Steven Aertsz als toesiender van Andries Jansz’ achtergelaten weeskijnderen, veraccordeert in plaetze van erffdeelinghe, in zulcker vueghen dat die kijnderen voernoemt voor vuijt hebben zullen vande erffgoederen, bijden voorss Andries Jansz ende Marijken, wedue voornoemt tzame bezeten ende toebehoirden, een halff vierdepaert inden Ronden Put in recompensie vande aenneminge der zelver kijndere bij hare vader voirnoemt ten anderen tijde gedaen, die welcke mitz dezen doot ende te niet wordt gedaen.

Ende dat allen die andere goederen, zoo haefflijcke als erfflijcke bijden voorss Andries Jansz ende Marijken zijn huijsvrouwe tzamen bezeten ende toebehoirden zullen gepaert ende gedeijlt worden, halff ende halff, te weten die wedue die deenhelft ende die weeskijnder danderhelft. Ingelijcx oick allen renthen, chijnsen, incoemende ende vuijtgaende schulden, geen vuijtgesondert halff ende halff. Dus zoo moet die wedue voirnoemt allen die goederen ten behoefte vande voichden ende toesienders mede vercoepen zonder weijgeringe ofte tegenseggen.

Ende hebben pertijen haer mede vertegen ende haer bedanckt der goeder scheijdinghe. Gelovende deze t’onderhouden ende t’achervolgen op den peine van thien gouden realen te verbeuren te gaen peijnsrechts. Actum ut supra. ….. (?) heemraden Jan Zegers en Jan Meeusz.

Fol. 10v.

Transport op datum: 30-12-1587

Verkoper: Corst Roelen.

Koper: Lenaert Roelen (broer van Corst).

Betreft verkoop van: De erfenis van Aentgen zijn moeder en Adriaen Roelen zijn broer. Het betreft huis, hof, hooi- en weiland.

Koopsom: 10 £ groten Vlaams.

Te voldoen als volgt: Bamis ’88 4 £, Bamis 89 de resterende 6 £.

Verklaring van voldaan zijn op: In november ’88 verklaart Corst dat de 4 £ betaald zijn. Op 5-11-’89 verklaart Anneke, de weduwe van Corst Roelen dat de resterende 6 £ betaald zijn.

Fol. 10v.

            Erffdelinge aengebroicht tusschen Lenaert Roelen, Willem Stoffelen ende Peeter Roelen.

Inden iersten Lenaert Roelen gecavelt ende geerfdeelt op het huijs, boomgaert ende ackerlandt mette erffve daer aen behoirende, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Aentken Roelen zijn moeder daer vuijt gestorven is met die renthen zo los ende erffelijcken.

Item Peter Roelen is gecavelt ende geerfdeelt opten groiten geer, streckende vanden Leegen Wech aff oistwaert in tot Jan de Smits geer toe cum socijs, Dingen Jan Clauwen ende Meeus Ermen erffgenaemen met haere consoirten daer op palende ende responderende aende zuijtzijde ende Bastiaenken Aerts aende noirtzijde.

Idem Willem Stoffelsz als man ende voicht van Dingen Roelen gecavelt ende geerfdeelt opten cleijnen geer, Cornelis Petersz erffgenamen gelegen zuijden ende Jan Mathijs wedue noirden, streckende van Bastiaen Aerts geer aff oistwaert in tot Jacob Jan Ariens erve toe.

Elck percheel met zijn schouwen ende gebuerlijcken rechten daer met recht toebehoi­rende ende in sulcken vuegen als Aentken Roelen haer moeder die achtergelaten heeft. Actum als boven ende heemraen als voren.

Fol. 11r.

Wel verstaende dat Peeter Roelen, Corst Roelen, Willem Stoffelsz ende Lenaert Roelen alle schulden, hoedanich die souden wezen moeghen voir datum van dezen versche­nen, malcanderen tzamen zullen helpen betalen ende gelden elcx even. Drop vuitgesondert die hootpenningen zoo van losse als erffrenthen die een ieder tot zijne last hout op zij percheel daer hij op geerfdeelt is zoo voirss staet. Ende ingevalle eenighe verhalen, commer van renthen chijnsen ofte andersins op eenighe vande voirss drie gedeelde erffgoederen naemaels vuijtrazen (sic!) daer men nu ter tijt niet aff ende weet, is mede expresselijcken ondersproicken dat die voirss vier comparanten die zelven commer malcanderen oick evendrop zullen helpen gelden ende betalen als naer behoren.

Actum als vore ende heemraen als voren.

            Lenaert Roelen; Peeter Roelen.

Ten voirss daghe compareerden Lenaert Roelen ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te wezen Peeter Roelen, zijne broeder, die somme van vijff ponden groiten Vlaems eens, te betaelen op Lichtmisdach anno negenentacht­ich, onder ‘tverbandt van allen zijne goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert, voir den iersten penninck mette lesten zal wezen betaelt. Heemraen als voren.

Peter Roelen bekent dezen wilceur ten vollen betaelt te wezen.

            Peeter Roelen, Corst Roelen, Lenaert Roelen; Willem Stoffelsz.

Ten voirss daghe compareerden Peeter Roelen, Corst Roelen ende Lenaert Roelen, tzaemen gebroeders, ende hebben gesamenderhandt geloeft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te wezen Willem Stoffelsz hare swager, die somme van drijentwintich­stalven rijnsgl, bedragende een ieder achtalven rijnsgulden. Te betalen die voirss somma op Lichtmis dach ierstcomende anno achtentachtich, verbijndende elcx daer voren haren personen ende goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert, voir iersten penninck metten lesten zal wezen betaelt.

Heemraen als vor.

Bekende Willem Stoffels dat Peter Roelen hem ten vollen die vij½ rijnsgl betaelt heeft.

Opten xxe aprilis 1588 bekende Willem Stoffelsz dezen wilceur ten vollen betaelt te wezen, den iersten penninck metten lesten.

Fol. 11v.

Noch zijn parthijen, te weten Peeter Roelen, Lenaert Roelen ende Willem Stoffelsz van hare gedeelte goederen voren verhaelt voor dezen tijt veraccordeert inde contributie ofte schattingen die haer moeder ende broeder voirss vande zelffde betaelt heeft, bedraegende elcke tot iiij st. j oirt. Te weten dat Lenaert Roelen dan die stede betaelen ende gelden zal iij blanck, Willem Stoffels vande cleijne geer j blanck, einigende Peeter Roelen vanden groten geer j braspenninck. Alles bij provisie ende soo lange ‘tzelffde voirss erve bij gesworen setter elcx zal woren verset.

Transport op datum: 4-1-1588.

Verkoper: Tijs Wouters van weghen Aentghen, wedue Jan Mathijs Wijte.

Koper: Willem Stoffels.

Betreft verkoop van: Een acker zaeijlants geleghen in de Hoeffven.

Belend             noord: Ariaen Joachimsz.

                        zuid: Tuenis Ansz erffgen.

                        oost: Halffbieren erffgenamen’ erffve ofte acker.

                        west: Peter Sconnincx ende Jan Zegers erve.

Opten xxe aprilis 1588 bekenden Michiel Meeusz dat Willem Stoffelen dezen voorss acker ten vollen betaelt heeft aen handen van Aentghen Jan Mathijs weeu, zijne moeije voir hem ende haren naecomelinghen. Mij present Melis Cornelisz.

Fol. 11v.

Transport op datum: Ten voirss daghe (4-1-1588).

Verkoper: Willem Stoffelsz.

Koper: Melis Cornelisz tbv Johan Verssen.

Betreft verkoop van: Een stuck land opte Geeren.

Belend             noord: Aentghen Peter Mathijs.

                        zuid: Cornelis Petersz.

                        oost: Henrick Luijen Ambacht.

                        west: Bastiaen Aerts.

Fol. 12r.

Transport op datum: Ten voirss daghe (4-1-1588).

Verkoper: Mathijs Woutersz als gemachtigt van Aentgen Jan Mathijs weduwe.

Koper: D’erffgenaemen van van Adriaen Roelen: Peter Roelen, Corst Roelen, Lenaert Roelen en Willem Stoffelsz als man ende voicht van Dinghen Roelen, tzaemen gebroeders ende zusters.

Betreft verkoop van: Een acker zaeijlandt.

Belend             noord: Ambacht van Groit Waspick.

                        zuid: Jan Zegers.

                        oost: Govaert Everts.

                        west: Thijs Jansz.

Hieronder (terwijl er geen wilceur is):

Opten xxe aprilis 1588 bekenden Michiel Meeus vuijten name van Aentghen, zijne moeije dat Willem Stoffels zijn poirtie van dezen acker ten vollen betaelt heeft aen handen van zijne moeije voirss.

In de kantlijn:

Opten iije october bekenden Michiel Meeus dat dezen voirss wilceur ten vollen betaelt te wezen, den lesten penninck metten iersten.

Ten voirss daghe compareerden d’erffgenaemen van Adriaen Roelen voirnoemt ende hebben gesamenderhant over gegeven met vrijer gifte zoo als recht is, Peeter Michielsz den voirss acker zaeijlants met zijn schouwen ende allen gebuerlijcken rechten daer toe staende enz. zoals comparanten die heden ontvangen hebben.

Koopsom: 40 rijnsgl.

Te voldoen als volgt: 4 £ Vlaams nu (24 gl). Deze zijn betaald op 5-1-1588. De rest op 2 Lichtmisdagen.

Verklaring van voldaan zijn op: 6-10-1590.

Fol. 12v

Alzoo Joost Jansz van Campen vuijt crachte van zekere actie van condemnatien vande camere van Dordrecht Jan Adriaensz Schep tot twee diversche reijsen hadde doen sommeren omme te geraecken tot namptiskement (= het geven van een onderpand ter voorlopige bevrediging) van zekere xxxvj rijnsgl ter cousen van moerpaeij, waeromme Jan Adriaensz voirnoemt vuijtwijsens die voirss actie gecondemneert was te moeten namptizeren onder cautie, ende hij daeromme daffaeliant is gebleven, soo heeft Joost Jansz voirnoemt op huijden, date ondergeschre­ven in arreste genoemen met assistentie vande schout ende heemraders van Raemsdonck, mitsgaders ‘thoeffs bode, zekere twee melckoeijen, competerende den voirss Jan Adriaensz. Ende naedemaels den zelven Jan Adriaensz iegenwoirdich geen middel en hadde die voirss somma ende costen daeromme gevallen te voldoen, zoo is bij tusschenspreecken van schout ende heemraden voirnoemt, veraccordeert dat Joost Janssen nu ierstdaechs van Cornelis Jansz ende Beernaert Jansz zal ontfanghen in  mindernisse vande voirss somma thien oft twaelff rijnsgulden ende geeft Joost voirss den voirss Jan Adriaensz aende resterende penningen noch dilaen zoo lange hij een reijse zal hebben gedaen. Ende ingevalle Aert Adriaensz Haenecop, die welcke last heeft die voirss resterende penningen tot behoeff van andere noch gelieft den zelven Jan Adriaensz noch langer ofte voirder delay te geven zal wezen tot voirdeel van Jan Adriaensz voirnoemt. Waer toe Joost voirss hem geloeft te helpen ist doenlijck. Ende die costen van deze gevalle tot Dordrecht zal Joost voirss in alle redelijckheit met Jan Adriaensz sij dezen ende nu op heden gedaen ‘tzij int teeren, drincken ende solaris van schout, heemraden, secretaris ende ‘tshoeffbode, zal Jan Adriaens voirnoemt daer van betalen die twee deelen ende Joost Jansz het derden deel. Welverstaende oft in allen ‘tgeene eenighe faulte viel anders dan voirss staet, zal eenen iegelijcken blijven in zijne rechte, gelijck oft dit contract niet geschiet en waere. Actum den ve januarij 1588. In presentie schout ende heemraders. Mij als secretaris Meus Cornelisz.

Fol. 13r.

            Bastiaen Aertsz ende zijne kijnderen.

Op huijden dezen ven januarij anno Lxxxviij compareerden voir schout ende heemraders van Raemsdonck Bastiaen Aerts onze mede heemraet. Ende heeft in presentie van Seger Henricxz als gerichte oom ende voicht ende Steven Aertsz als toesiender ende inde ieghenwoirdicheijt van Aert Bastiaensz ende Buijs Bastiaensz zijne twee zoenen verweckt bij Dingenken Henricxdr., zijn wettighe huijsvrouwe zaliger, nu ter tijt ten mondighen daeghe gecoimen wezende, die zelffde voirss twee soenen in volcomen state gerestitueert ende getransporteert allen alsulcken erffnisse ofte goederen als Bastiaen Aerts voirss, achtervolgende d’aenneminge vande voirss twee kijnderen, gebruijckt ende gebesingt heeft. Welcke aenneminghe over jaer ende dach geexpireert is, zonder dat hij die zelffde goederen vermindert, becommert ofte beswaert heeft in eeniger manieren. Maer levert die zelffde den voirss kijnderen in sulcker vueghen als haer die bij haere moeder ende groitmoeder achtergelaten ende aenbestorven zijn, vuijtwijsens die deelinge hier voiren gepasseert. In welcken regaerde die voirss Aert ende Buijs Bastiaensz haeren vader voirnoemt hebben geremitteert ende quitgeschou­den, remittere ende schelden quit mits dezen alsulcke hondert rijnsgulden als Bastiaen Aerts haire vader voirss hem luijden vande stede opt Veer schuldich was ende vuijt most reijcken, vuijtweijsens den register. Mitzgaders noch ontrent zes ofte zeven rijnsgulden bij hen ontfangen van lossinghe van eenen rentbrieff, geconstitueert op Ariaen Tuenisz huijs inde Molenpat. Ende ‘tgeene noch van Jan Jansz Smeets t’ontfanghen staet zal bijden vader ende sone voirnoemt tzamen ontfangen woirde, halff ende halff, deur welcke faveur, gratie ende vrintschap der voirss twee zoenen heeft Bastiaen Aerts voirnoemt gerevoceert ende wederoepen, revoceert ende wederoept mits desen, alsulcke hondert rijnsgulden als hij Dingenken Bastiaens ende Crijnken Bastiaensz, zijne naekijnderen verweckt bij Peeterken Jansdr, ten anderen tijde gemaeckt heeft ende dat om redene ende deur oirsaecken voirss. Zulcx dat zijne voirss vier kijnderen nae zijn doot in allen zijnen goederen succederen sullen, elcx even diep. Dwelck allen voirss staet begeert Bastiaen Aertsz voirnoemt naergecoemen ende achtervolcht te woirden tot allen tijden zoo hij verclaert ‘tgeene voirss staet te zijn zijne vuijtterste wille ende meijninghe. Heemraders Jan Zegers ende Dirck Adriaensz.

Fol. 13v.

Op huijden dezen vijen januarij anno xvC Lxxxviij compareerden Wouter Woutersz, out ontrent xxxij jare, Willem Joost Willemsz, out ontrent xxx jaren ende Vranck Tomas, out leprois, out ontrent xxxiij, alle naest gebuere van Jan Adriaen Jansz. Welcke voirss comparanten hebben ter nodiger instantien ende requisitien vande voirss Jan Adriaensz, eendrachtelijcken getuijcht, verclaert ende bij solemneelen eede, zoo als recht is geaffirmeert warachtich te wezen, dat zij deponenten voirss gesien opte iiijen januarij lesteleden, ontrent den avont Aert Adriaensz ende Beert Adriaensz tzame gebroeders hebben sien wechleijden een roothairighe melckoe, die welcke Jan Adriaensz opten xxje december 1587 metten gerechte gecoft ende gemeijndt hadde. Ende dat Jan Adriaensz voirnoemt den zelve Aert Adriaensz ende Beert Adriaensz zeijde dattet hem te wil noch te danck was dat zij die coe vuijt zijne stalle haelden, waerop zij antwoirden dat zij het gelt vande coe in huijs hadden geleijt, dwelck zij alzoo bevonden. Maer geen costen waermede Jan Adriaensz voirnoemt niet te vreden en was, zoo hij haer drie daghen den los had gelaten, vuijtwijsens den vonnisse ende alsdoen hem niet en contenteerden ofte alnoch niet gedaen hebben.

Voirts verclaren wij schout ende heemraders dat ons Jan Adriaens op datum van deze een zeel dubbelt heeft gebleecken, dwelck hij in stucken gesneden was, waer mee hij verclaert doen die voirss roij coe in sijne stalle gebonden stondt. Ende alsoo die voirss Aert ende Beert die zelffde buijten zijne huijse ontvreempt.

Alzoo waerlijck help haer deponenten ende ons Godt almachtich ende zijn Heijlighe Evangelien. Actum als boven, heemraders Dirck Adriaensz ende Willem Woutersz.

De volgende actes zijn duidelijk later bijgeschreven en horen vermoedelijk bij de volgende bladzijde.

Steven Aertsz bekent hem vol ende al betaelt te wezen van Huijbert Jansz Boer van alsulcke zes geerden lants geleghen inde Werffcampen als hij Huijbert voirss ende Willem Geritsz ten anderen tijde gecoft heeft, daer van de veste hier nae passeren zal.

Actum dezen xviije januarij 1588. Heemraders Dirck Adriaensz ende Jan Meeusz.

Idem vanden iersten naevolgenden wilceur dijn Huijb Cleijs verleden heeft zijn affgetoghen aenden iersten dach die hootpenningen van vier rijnsgulden tziaers te los den penninck xiiij, facit zessenvijftich rijnsgulden opt huijs ende erve daeraen bij Joachim Meeus geconstitueert. Ende die reste bedraecht vijrenveertich rijnsgulden die aenden eersten dach die Huijb Cleijs ten dage ondergeschreven betaelt heeft. Ende resten noch twee hondert rijnsgulden zuijvers gelts t’ontfangen te betalen opte twee nastcoemende Bamisdagen onder ‘tverbant inden zelven wilceur begrepen.

Actum dezen xxije januarij 1589.

Op huijden desen xxe meij 1591 bekenden Ariaen Pietersz ende Adriaen Jansz dat Huijbert Cleijs den voirss wilceur ten vollen heeft betaelt op tzestich rijnsgulden nae, die welcke den voirss Huijb Cleijs gelooft ende verwilceurt te betaelen op vier ierstcoemen­de meijdaeghen, waer aff den iersten wesen sal meijdach anno twee ende tnegentich, elcken dach xv rijnsgulden onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen sijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voorden lesten penninck metten iersten zal wesen betaelt. Voor heemraders Jan Meeus ende Sebastiaen Aertsz.

Fol. 14r.

Transport (met Verlije) op datum: 18-1-1588.

Verkoper: De erfgenaemen van Andries Jansz: Meeus Jansz als gerechte bestorven voicht van Andries Jansz’ weeskijnderen ende Steven Aertsz als toesiender met Marijke, wedue wijlen Andries Jansz ende Frans Geritsz, schout, haren gecoren voicht, haer metten recht gegeven.

Koper: Huijbert Cleijs.

Betreft verkoop van: Huijs, schuer en erve opte Donck. E.e.a. zoals door Jochum Meeus achtergelaten.

Belend             noord: Mr. Cornelis Roelants.

                        zuid: Frans Dircx.

                        oost: Frans Dircx.

                        west: Jochum Meeus kinderen.

Koopsom: 300 rijnsgl.

Te voldoen als volgt: Hiervan nu 50 gl. Resterende 250 gld in drie eerstvolgende Bamisdagen te beginnen in 1588.

Onder de wilceur:

Vuijt dezen voirss wilceur heeft ten dage voirss Meeus Jansz ende Steven Aertsz met Marijken, weduwe voirss ende Adriaen Wircxz, haeren gecoren voicht in dezen getransporteert ende overgedragen Jan Meeus tot behoeff van Joachim Meeusz erffgenaemen die somme van hondert vijrendertich rijnsgl te betaelen op dagen inden wilceur voirss gecompahendert.

Hierop tot behoeff vande kijnderen voirnoemt bij Jan Meeusz ontfangen die somma van vijrenveertich rijnsgulden opten xxije januarij ’89.

Op huijden dezen xj decembris xvC een entnegentich bekenden Meeus Joachims de voirss hondert vijrendertich gulden ten vollen betaelt te weesen, den lesten penninck metten iersten. Present Jan Meeus, Jan Ariaen Stasen ende mij Meeus Cornelisz.

Fol. 14v.

Transport (met Verlije) op datum: 18-1-1588.

Verkoper: De erfgenaemen van Andries Jansz: Meeus Jansz als voicht ende Steven Aertsz als toesiender van Andries Jansz’ achtergelaeten weeskijnderen.

Koper: Marijke Adriaensdr, weduwe Andries Jansz.

Betreft verkoop van: Een half weer lants geleghen in de Heijninghe

Belend             noord: Donga.

                        zuid: Halve Brantweteringhe.

                        oost: Aert Hannecops.

                        west: Steven Aerts voirss. int selve weer.

Koopsom: 282 rijnsgl.

Te voldoen als volgt: Nu 50 rijnsgl. De rest (232 gl) op 3 eerstkomende Bamisdagen, de eerste in 1588.

Hieronder staat dat van het genoemde bedrag het aandeel van Marijke zelf nog moet worden afgetrokken, zodat ze nog moet betalen 108 gld 15 st. Hierin zijn nog losrenten die Marijke moest betalen verrekend.

Januari ’89 bekent Meeus Jansz van Ariaen Peters 36 gl 5 st. ontvangen te hebben.

December ’91 bekent Adriaen Jan Meeus dat Meeus Jansz, zijnen broeder van Ariaen Peters 36 gl 5 st. ontvangen heeft.

Item noch zoo heeft Ariaen Peterss bethaelt aen handen van Gerit Melsz van tkijndt te houden in mindernisse vande voirss wilceur de somme van xxj rijnsgl j½ st.

Opten xxe aprilis 95 bekenden Adriaen Jansz dat Ariaen Peetersz dezen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt heeft den lesten penninck metten iersten. Present Jan Meeusz ende mij Meeus Cornelisz.

Fol. 15r.

Transport (met Verlije) op datum: 18-1-1588.

Verkoper: De wedue ende erfgenaemen van Andries Jansz: Marijken, wedue wijlen Andries Jansz met Frans Geritsz haren gecoren voicht ende Meeus Jansz als gerechte bestorven voicht van Dries Jansz achtergelaten weeskijnderen.

Koper: Steven Aertsz.

Betreft verkoop van: 3 geerden lants in de Werffcampen, bedeelt opten westencant in 9 geerden.

Belend             noord: Halve Werffcampensche straet.

                        zuid: Halve Keen.

                        oost: Steven Aerts voorss int selve land.

                        west: Emsteijns landt.

Koopsom: 8 £ groten Vlaams.

Te voldoen als volgt: In 3 achtereenvolgende Bamis dagen.

Verklaring van voldaan zijn op: 11-12-1591.

Er is dan voldaan aan: Adriaen Peter Sconnincx.

Onder de verklaring van voldaan zijn:

Op huijden desen xje december 1591 compareerden Adriaen Pieter Sconnincx ende heeft tot eenen waerburch gestelt Marijken Jan Andriesdr wedue wijlen Steven Aerts, eenen halven acker saeijlants gelegen opten Ronden Put, streckende vander dijxken aff aende Donck noirtwaert op ter Donga toe, Aert Hanecops oost ende die wedue voirss west. Ende dat voir alsulcke onraet ofte verholen commer als naemaels vuijt die voirss drie geerden lants moeghen voirtcoemen, vuijtgesondert die twee gulden jaerlijcx die Lijnken int Peerdeken daer op heeft, die de wedue tot haer last hout gedurende desen waerburchschap den tijt van zes ierstcomende jaeren ende langer niet, volgende op date desen.

Fol. 15v.

Transport op datum: Ten voirss daghe (18-1-1588).

Verkoper: Staes Huijbrechts. (In de wilceur staat nog: tot behoeff van zijne drie onmondighe weeskijnderen verweckt bij Heijlken Henrick Buijsdr.).

Koper: Jan Zegers tot behoeff van Aert Jan Cornelis.

Betreft verkoop van: 2 Geerden lants in Bax weer, onbedeelt. Met eenen stooter daer den Heijligen Geest tot Raemsdonck jaerlijcx vuijtereijcken.

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Donga.

                        oost: Bastiaen Aertsz ende Adriaen van Waelwijck.

                        west: Bastiaen Aertsz.

Koopsom: 22 £ groiten Vlaams (=132 gl).

Te voldoen als volgt: 50 gl nu; de rest in 2 naestkomende Korsmis dagen

Verklaring van voldaan zijn op: 6-6-1592.

Er is dan voldaan aan: Staes Huijben.

Fol. 16.

            Erffdelinghe aengebrocht tusschen Adriaen Jansz Bernieren ende de gerechte erffgenaemen van Aert Jans zijn wettighe huijsvrouwe was. Actum den xxviije januarij 1588.

Inden iersten Adriaen Jansz Bernieren geloot, gecavelt ende geerfdeelt op zesse geerden lants geleghen inde Donck, gecomen van Willem Jansz, vrij, streckende vander halver Donger straet aff noirtwaert op ter halver Maes toe, met noch een halff ackerken, gelegen in Henrick Luijen Ambacht, die eertijts geweest is Huijb Wouters, Ariaen Wouters gelegen oostwaert ende Peeter Huijben westwaert, met noch een gerechte vierdepaert inden groiten geer, gemeen met Michiel Mathijs Otghens, met noch ontrent anderhalff geerd lants in Aen Eris weer met vijff st. daer jaerlijcx vuijtgaende, streckende vande halve Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Maes toe.

Hier jegens Jacob Jansz, Henrick Jansz, Seger Petersz als man ende voicht van Anniken Jansdr, Jan Jansz ende Jacob Jansz als gerechte bestorven voicht ende Ariaen Wircxz als toesiender van Cornelis Jansz achtergelaten weeskijndt, tzamen geloot, gecavelt ende geerfdeelt op halff die stede, vrij, behoudelijcken den Heijlighen Geest tot Raemsdonck daer jaerlijcx vuijt te reijcken twee blancken, maeckt die geheele stede drie st., met noch het vierendeel ende het sestendeel, neffens de Berchsen wech, van ‘tgeheel weer, streckende vander Donga aff aen het zuijden eijndt noirtwaert op ter halver Maes toe, ost zoo verde landen aen wederzijden strecken, met vier rijnsgl daer jaerlijcx vuijtgaende losrenthen, in gelijcker vueghen ende manieren als dat zelffde vierendeel ende sestendeel altijt gebruijckt ende bezeten is geweest. Elcx percheel voirss in vuegen ende metten lasten voirss, zonder meer. Ende voirts met zijn schouwen ende alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehorende.

Welverstende ofte op eenighe vanden voirss percheelen noch voorderen onraet nae dato van dezen meer valt van renthen ofte chijnsen ofte andersins dan voirss staet, zullen parthijen malcanderen t’allen tijde helpen dragen, gelden ende goet doen. Ende voirts allen anderen profijtelijcken ende onprofijtelijcken schulden, nu verschenen ofte noch te verschijnen, zullen betaelt ende ontfangen woirden half ende halff. Aldus aengebrocht ende verpeijnt aen tHeeren hant deze deelinghe t’onderhouden op een pene van vijtich rijnsgl te verbeuren. Heemraden Jan Zegers, Dirck Adriaensz ende Jan Meeusz.

Idem Henrick Jansz heeft voor schout ende heemraden voirss verteghen ende gerenuntieert tot behoeff van Jacob Jansz, Seger Petersz, Jan Jansz ende Cornelis Jansz weeskijndt van alsulcken paert, deel ende actie als hem aengecoemen ende aenbestorven souden moeghen wezen van Marije Jansdr zijn suster, in de stede huijs boomgaert ende erve daer aen geleghen, zoo haer moeder zaligher daer vuijt gestorven is. Ende bekent hem daer van betaelt te weesen, den iersten penninck metten lesten.

Dese voirss delinghe is veraccordeert ende gesloten bij partijen voirss onder conditien dat Jan Jansz zal hebben ende genieten van gemene erffgenaemen ofte van Adriaen Isaaks die bij sheeren vonnissche daer best toe gerechticht zal wezen, zoo vele hem toecoempt. Ende ingevalle anders moeten broeders ende susters voirss den voirss Jan Jansz van zijnen eijsch voldoen als naer behoren.

Fol. 17r.

Transport op datum: Ten voirss dage (28-1-1588).

Verkoper: Steven Aertsz.

Koper: Frans Geritsz tbv Huijbert Jansz den Boer.

Betreft verkoop van: 3 geerden lants, gelegen in de Werffcampen, onbedeelt.

Belend             noord: Halver Maes.

                        zuid: Halve Keen.

                        oost: Het Leengoet.

                        west: Henrick Beijermans van Weert.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Transport op datum: Ten voirss dage (28-1-1588).

Verkoper: Steven Aertsz.

Koper: Jan Zegers tbv Alit Peter Cuijpersdr.

Betreft verkoop van: 3 geerden lants, gelegen in de Werffcampen, onbedeelt in 12 geerden.

Belend             oost: Het Leengoet.

                        west: Henrick Beijermans.

Koopsom: 18 £ groiten Vlaams.

Te voldoen als volgt: In 3 Bamisdagen, waarvan de eerste geweest is Bamis 1586.

Verklaring van voldaan zijn op: Eerst vinden enkele verrekeningen plaats met renten.

Op 11-9-1589 is door Alijt volledig voldaan aan Ariaen Jansz Bernieren.

Fol. 17v.

            Scheijdinghe ende deelinghe tusschen Jan Meeusz, Jan Zegersz ende Adriaen Geritsz van Bommel, gedaen van wegen Gerit Adriaen Geritsz weeskijndt, verweckt bij Grietken Jan Zegersdr zaliger.

Op huijden den xxje januarij anno 1588 compareerden Jan Meeusz als getrout hebbende Grietken Jan Zegersdr ter eenre ende Adriaen Geritsz van Bommel als gerechte bestorven voicht ende Jan Zegers als toesiender van Gerit Adriaensz achtergelaten weeskijndt bij name Anniken Geritsdr., verweckt aen Grietken Jansdr zaliger ter anderen zijde.

Ende zijn comparanten voirnoemt veraccordeert in plaetze van erffdeelinge in sulcker vueghen dat die voirss Anniken van zijn moeder voirss in erffelijcke possessie hebben ende behouden zal een gerecht vierdepaert in een stuck lants gelegen aen den Dieffdijck, streckende vanden buijtendijcxen dwersloot aff naest den dijck voirss zuijtwaert op ter halver kreeck toe, onbedeelt met Jan Gerits erffgenamen, vrij van renthen ofte eenige andere chijnsen, Aen gelegen int zelve landt aende oostzijde ende Jan Maes weer placht te weesen aende westzijde met noch een veersken getanxeert op zeven rijnsgl., zonder eenighe voirdere profijtelijck ofte onprofijtelijcke schulden t’ontfangen ofte gelden, dan zal het voorss weeskijndt dat voirss erve ende beestken terstondt mogen aenveerden. Ende zal Jan Meeusz met Gerit Jansz zijnen wettigen zoen, verweckt aen Grietken Jans voirss allen anderen rurende ende onrurende goederen, incoemdende ende vuijtgaende penningen, mitzgaeders alle ‘tgeene Grietken ende Jan Meeus tzamen bezeten ende toebehoirt heeft, niet vuijtgesondert, erfflijcken behouden. Waervan den voicht ende toesiender van wegen den voirss weeskijnderen hebben verteghen haer noch het voirss weeskijndt daer geen recht, actie, noch eijgendom meer aen te behouden ofte te vermeten in eeniger manieren. Bedanckende haer overzulcx der goeder accordatie ende deijlinge, gelovende die zelffde tot allen tijde t’onderhouden ende t’achtervolgen op een pene van xx rijnsgl te verbeuren te gaen naer peijnen recht. Voor heemraders Dirck Adriaensz ende Bastiaen Aerts.

            Aenneminghe gedaen bij Adriaen Geritsz ende Jan Zegers aengaende ‘tvoorss weeskijndt.

Ten voirss daghe compareerde Adriaen Geritsz ende Jan Zegersz voirss ende hebben rechtelijcken vande schout ende heemraders van Raemsdonck aengenoemen het voirss Anniken Geritsdr te alimenteeren in cost ende dranck den tijt van vier ierstcomende jaren zonder middel daertusschen, volgende den datum van dezen, jaerlijcx voordie somma van vijff ponden groten Vlaems. Ende oftet gebuerde datter een van hem comparante ofte haere huijsvrouwe binnen tijde voirss afflijvich woirden zal deze aenneminghe alsdan doot ende te niet wezen wantet haer gelieft. Ende zullen naer advenant den tijt dat zij dat gehouden zullen hebben geloondt worden, insgelijcx oick off het voirss weeskijndt binnen den tijt voirss geraeckt te sterven zullen betaelt moeten woirden naer advenant zij dat gehouden zullen hebben als naer behoren. Ende die goederen den voirss kijnde nu ter tijt toe behoren, te weten twee geerden lants in Groit Waspijck, ‘teen halff geerd int Meulenweer ende het vierdepaert aende Dieffdijck voirss zullen zij comparanten zoo lange vrijen vande contributie ende gebruijcken. Ende die zeven rijnsgulden comende van het beestken zullen geemploijeert worden tot cledinghe ende redinghe van stonden aen voir het weeskijndt voirss. Actum als boven, voor heemraders Dirck Adriaensz, Jan Meeusz ende Bastiaen Aertsz.

Fol. 18r.

            Aenneminghe van Jan Meeusz zijn onmondigh weeskijndt, verweckt bij Grietken Janszdr.

Ten voirss daghe soo heeft Jan Meeusz van Jan Zegers den groitvader ende voigt van Gerit Jansz zijn onmondich weeskijnt met consent ende advijs vanden gerechte als oppervoichden aengenoemen zijn onmondich weeskijndt voirss te almenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden enz. voor de tijd van 7 jaar. Vader krijgt hiervoor alle goederen van de moeder van het weeskind. Hij mag ze niet bezwaren of vervreemden. Als het kind sterft moet hij nog iets aan de erfgenamen van de moeder van het kind uitreiken. Als Jan Meeusz overlijdt is de aanneming dood en teniet. Zijn goederen worden naar evenredigheid onder zijn kinderen verdeeld, behoudelijcken ‘tgheene Jan Meeusz inde aenneminghe van Meeus Jansz zijnen zoene verweckt bij Anna Gijbendr Jan Gijben tot behoeve van Meeus Jansz voirss ten anderen tijde gelooft heeft vuijt te reijcken. Actum ten daege maent, jare ende voir heemraders voirss.

Fol. 18v.

            Aenneminghe van Annike, wedue wijlen Cornelis Jan Roelen, haer onmondich weeskijndt verweckt bijden voirss Cornelis Jansz Roelen.

Op huijden den xxe januari xvC Lxxxviij soo heeft Anniken Adriaensdr, wedue wijlen Cornelis Jansz Roelen met Lauwereijs Mertens haere gecoren voicht in dezen van Lemmen Jansz, Adriaen Jansz, Roel Jansz ende Peeter Jansz tzamen oomen ende voichden ende Cornelis Heijmans als toesiender, met consent ende advijs vanden schout ende heemraders als oppervoichden, rechtelijck aengenoemen Cornelis Cornelisz haere wettich weeskijndt, verweckt bij Cornelis Jansz Roelen voirss, hare wettighen man zaliger, te almenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden enz.

Tot het kind mondig of 16 jaar is (!). Moeder krijgt hiervoor alle goederen van vader. Als het kind binnen 6 jaar overlijdt moet zij de erfgenamen van vader 50 gld uitreiken (NB: het kind is kennelijk 10 jaar of jonger). Als het kind volwassen of 16 jaar is krijgt het 75 gld.

Fol. 18v.

Transport op datum: 26-1-1588.

Verkoper: Jacob Jan Dries.

Koper: Huijbert Staes tot behoeff van Henrick Peeters ende Aentghen zijn zuster. (Blijkens de acte op fol. 19r. zal dit Aentken Peeter Henricksdr. zijn).

Betreft verkoop van: 4 1/2 geerd lants.

Belend             noord: Halve Kil.

                        zuid: Halve buitendijkse dwarssloot.

                        oost: Henrick Meeus de Hoich.

                        west: Henrick Peeters voirss.

Koopsom: Niet genoemd.

Los vel:

Ten voirss dage compareerden Henrick Henricxz schout van Rijswijck ende Tielman Jacobsz, woonende inde banne van Vuijtwijck. Ende tzaemen, te weeten Henrick Henricx vande zijde van Crijn Adriaenss vaders wegen ende Tielman Jacobsz voornoemt van wegen Crijn Adriaenss moeders wegen ende hebben beijde ende elcx een voir zijn zijde vande gerechte erffgenaemen vande voirss Crijn Adriaenss haer zelven ende allen haire goederen, zoo present als becoemende, gheen vuijtgesondert, wordende. Stellende die zelffde allen tot bedwanck van allen rechten ende rechteren. Ende dat vuijt saecke vande pretensie die des voirss Crijn Adriaenss erffenaemen in zijn naegelaeten goederen naemaels willen pretenderen, zoo van deenen als dander zijde, waervan zij comparanten voirnoemt elck voir zijn zijde Crijn Adriaenss wedue ende haire naecomelingen t’allen tijde geloven costelois ende schuldelois te houden. Gemerckt dat zij comparanten voirnoemt bekennen dat die voirss wedue haer ten vollen ende al vernuecht heeft, den lesten penninck metten iersten vant voirss besterff. Des zoo geloeven allen die gemelte erffgenaemen van Crijn Adriaens vaders wegen als Swee (?) Aelbrechts (?) ende terffgenamen van smoeders wegen als Henrick Geeritss, Aert Ariaens (?) voor zijn kijnder present zijnde, den voirss Henrick Henricx ende Tielman Jacobsz beijde van dezen ende haeren naecomelingen t’allen tijde indempnee­ren, costlois ende schadelois te houen onder ‘tverbant als voiren. Actum als boven, voir heemraen Adriaen Geritss van Bommel ende Melis Cornelis.

Achterkant:

Op huijden den xxvije december 1599 compareerden Anniken Mertensdr, wedue wijlen Crijn Adriaensz met Lauwereijs Mertenss, hairen broeder ende gecoren voicht in dezen ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weezen Zeger Janss, die somme van hondert ende thien rijnsgulden eens, hercomende van goeden geleende gelde hair in louteren noot ende vuijt vrintschappe geleendt. Ende te betaelen deze voirss hondert thien gulden op jaersdach anno xvjC ende een, verbindende daer voiren allen haere goederen zoo haeff als erve, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert, voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaalt. Voir heemraden Adriaen Geritss van Bommel ende Melis Cornelis.

Dezen wilceur bekent Zeger Jansz te vollen betaalt te wezen, den vje januari anno als ergo gecasseert.

7 goutguldens,

1 Franse croon,

1 angelot,

2 gouden conincx daalder,

3 ducaethens; j nieut ende ij oude.

1 dalle Sphaense pistole

            Somma L gl. xvj st.

2 silvere Phils daalders

4 matten jx gl

4 rijx daalders

20 schellingen 7 …

2 ……

2 gl.  …

Totalis vant silvere gelt … (niet meer leesbaar; het papier is gewoon weg).

Los vel:

Ick Jan Andriesz als voicht ende Stoffel Joris als toeziender van het innossente weeskijndt wijlen Jacob Jansz Moelder zaliger bekenne ontfangen te hebben vuijt handen van Cornelis Pauwelsz de zomme van tnegentich rijnsgl ende dat ter cause van achtalf maende muelenpachtinge inde jaere anno 94 (?), ter tijt toe dat de voirss muelen vander voirgenoemde voicht, toesiender ende erffgenaemen vant voirss innossente weeskijndt tot Raemsdonck vercoft worde. In kennisse hebben wij voicht ende toesiender voirss in bijwesen der erffgenaemen daer met onse gewoonlijck handtmerck onderteeckent. Actum dezen xvije aprilis anno 1598.

Dits Jan      Andries als voicht zijn gewoonlijck hantmerck.

Dits Stoffel       Jorisz als toesiender zijn gewoonlijck handmerck.

Achterkant:

Noch soo heeft Cornelis Pauwelsz xxvij st op de coop vande meulen tot Raemsdonck gegeven in affcortinge vande princepaele penninck (?) midts oick vijff rijns die hij Lenaert Roelen gegeven heeft die oick inde voirss tnegentich gl toe goet quaemen ende te reckeninge gebrocht heeft.

Klein briefje:

Ick Zeger Janss bekenne voldaen te wesen van den willecur van Anna Mertens die dit verleden jaer gemaeckt is inde kers Heijlich dagen actum den xen januaris ondertekent

bij mij Zeger Janss.

Fol. 19r.

Transport op datum: 3-2-1588.

Verkoper: Henrick Peeterss voir hem zelven ende Huijbert Staessen als gecore voicht van Aentken Peter Henricxdr.

Koper: Bastiaen Gijsbrechts.

Betreft verkoop van: 13 1/2 geerde lants gelegen buijten aende dijck bij Hermans Wiel.

Belend             noord: Halve Kil.

                        zuid: Eerste buitendijkse dwarssloot aan de noordzijde van de Hootdijk

                        oost: Henrick Meeus de Hoich int selve land.

                        west: Het Leengoet.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Hoewel bij de overdracht vermeld wordt dat het stuk land ten vollen betaald is volgt wel een wilceur, waarin Bastiaen Gijsbrechts verklaart aan Huijbert Staessen tbv Aentken Peter Henricxdr 8 £ groten Vlaams schuldig te zijn.

Fol. 19v.

Transport (met verlije) op datum: 20-9-1586 (!!)

Verkoper: Jan Stoffelsz als gerechte gecoren voicht van Wilmken Stoffelsdr zijn zuster, wedue wijlen Cornelis Dircxz Wever en Huijb Cleijs als man ende voicht van Maeijken Cornelisdr voirss (Dus Maeijke is kennelijk een dochter van Cornelis Dircx Wever; GAvS).

Koper: Cornelis Jansz Roelen.

Betreft verkoop van: Huis en erve op de Vlendonck (óf Veendonck óf Wendonck). Op het huis rust een pacht aan de H. Geest.

Belend             noord: Jan Mathijsz erfgenamen.

                        zuid: Halve Kreek.

                        oost: Lenaert Roelen.

                        west: Cornelis Jansz voirss.

Koopsom: 21 1/2 £ groten Vlaams.

Verklaring van voldaan zijn op: 25-3-1588.

Fol. 20r.

                                                         Waerburchschap.

Op huijden dezen xxje meert xvC Lxxxviij compareerden Huijbert Cleijs ende Jan Stoffelsz ende hebben gesamenderhandt tot eenen waerburch gestelt Anniken Cornelis Jan Roelen wedue, allen haere haeve ende moblen goederen, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert, den tijt van een geheel jaer volgende den datum van dezen. Ende dat voir allen verhoilen commer van renthen, chijnsen ende obligatien die binnen tijde voirss op het voirss erve zouden moeghen vuijtreijsen ende voirtcoemen, nu niet wetende. Actum als boven.

Fol. 20r.

            Aenneminghe van Neeltghen Jansdr, haere wettighe weeskijnderen, verweckt bij Willem Jansz Buijs, haeren wettighen man zaligher.

Dezen ije aprilis xvC Lxxxviij compareerden voirden schout ende heemraet van Raemsdonck Neeltghen Janszdr, wedue wijlen Willem Jansz ende heeft van Jan Adriaen Geritsz als gerechte bestorven voicht met bij wezen van Jacob Jansz ende Huijbken Jans zusteren tzamen vande voirss Willem Jansz met consent ende advijs vanden gerechte van Raemsdonck als oppervoichden aengenoemen haere twee onmondighe weeskijnderen, verweckt bijden voirss Willem Jansz te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden enz.

Moeder krijgt daarvoor alle goederen van vader. Als de kinderen binnen 2 jaar overlijden moet ze de erfgenamen van vader 16 gld uitreiken. Als de kinderen volwassen zijn of trouwen, moet ze ieder een koe en een bed geven.

(NB: Kennelijk zijn er niet al te veel bezittingen).

Fol. 20v.

            Aenneminghe van Geetghen Huijbendr, wedue wijlen Cornelis Tomasz, beroerende haer vijff weeskijnderen, verweckt bij Cornelis Tomasz voirss.

Op huijden dezen xije aprilis xvC Lxxxviij compareerden Geetghen Huijbendr, wedue wijlen Cornelis Tomasz met Willem Lambrechtsz, schout tot ‘sGrevelduijn Waspijck ende heeft in presentie van Tomas Cornelis, hairen zoen van Adriaen Willemsz den gerechten bestorven voight ende Adriaen Huijben als toesiender, met consent ende advijs van schout ende heemraders als oppervoichden, aengenoemen haere vijff wettighe onmondighe weeskijnderen verweckt bij Cornelis Tomas voirss zaligher, die zelffde kijnderen te almenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleeden, reden, vullen, linden, schoijen, cousen ende ter schole te sturen enz.

Moeder krijgt daarvoor alle goederen van vader. Als de kinderen overlijden hoeft ze de erfgenamen van vader niets uit te reiken. Als de jongste van de kinderen 18 jaar is moet ze hen samen 100 rijnsgl uitreiken. Hiervoor moet ze 4 geerden land vrij houden (niet bezwaren of iets dergelijks). Dit stuk ligt in 6 geerden achter Ariaen Huijben, bedeeld op de westenkant. Aan de zuidkant begrensd door de buijtendijcxe dwersloot, noord door de Maas.

Fol. 21r.

            Aenneminghe van Saul Saulsz gedaen bij Willem Cornelisz jeghens Cornelis Tomasz, den gerechten voight.

Op heden dezen xxiije januari xvC Lxxxviij compareerden voirden schout ende heemraeders van Raemsdonck Willem Cornelis.

(NB: Merk op dat deze acte 3 maanden eerder speelt dan de vorige. In diezelfde tijd is de voogd Cornelis Tomas (blijkens de vorige acte) kennelijk ook overleden!!).

Ende heeft met consent ende advijs vanden gerechte aengenoemen van Cornelis Tomasz den gerechte bestorven voicht Saul Saulsz, Dinghen Tomasdr voirsoen, zijn wettighe huijsvrouwe was, te almenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden enz.

Willem Cornelis krijgt daarvoor alle goederen die Saul Saulz van zijn moeder Dingen Tomasdr geërfd heeft. Willem moet Saul als hij mondig is (16 jaar in dit geval) 20 rijnsgl uitreiken of zoveel als hij uit een voorgaande erfdeling – blijkens het register – van zijn vader in 11 1/2 Hoeve in Groitwaspijck geërfd heeft.

Als Saul voortijdig overlijdt moet Willem 10 rijnsgl aan de familie van Saul uitreiken.

Fol. 21v.

            Bastiaen Gijsbrechtsz; Jacob Jan Driesz.

Opten xxe aprilis xvC Lxxxviij compareerden Huijbert Staezen ende heeft van weghen Bastiaen Gijsbrechtsz gelooft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te wezen Jacob Jan Driesz, die somme van zevenenvijfftich rijnsguldens. Te betaelen op vier meijdaeghen, waervan meij lestleden verschenen was achthien rijnsguldens ende tot meij ierstcomende anno Lxxxviij xv gelijcke guldens ende de reste op twee meijdaghen te weten meijdach tnegenentachtich ende tnegentich, elcken termijn twaelff gulden in volder betaelinghe vande voirss Lvij rijnsgl., onder verbant van allen des voirss Bastiaen Gijsbrechtsz goederen, geen vuijtgesondert, voirden iersten penninck metten lesten zal wezen betaelt. Heemraden Jan Zegers ende Dirck Ariaen.

Idem die xviij rijnsgl verschenen meij Lxxxvij bekenden Jacob Jansz betaelt te zijn voir heemraders als voiren.

Fol. 21v.

Transport op datum: 1-6-1588.

Verkoper: Willem Joosten.

Koper: Willem Geritsz. Bij de wilceur: Jan Zegers tbv Willem Gerritsz.

Betreft verkoop van: 3 1/3 geerde, onbedeeld in een half weer.

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Eerste buijtendijcxe dwersloot aende noordzijde vande Hootdijck aande Kerk.

                        oost: Jan Meeus Hoevenaers erfgenamen.

                        west: Jan Meeus Landt.

Koopsom: 66 rijnsgl. 13 st. 1 oirt.

Te voldoen als volgt: In 3 termijnen, waarvan de eerste afgelopen Vastelavond is verstreken. Tweede betaling is eveneens vermeld, de derde niet.

Fol. 22r.

Transport op datum: Ten voirss dage (1-6-1588).

Verkoper: Peeter Joachimsz als vader ende voicht van zijn onmondighe weeskijnderen, verweckt aen Marijken Geritsdr, zijn huijsvrouwe was zaliger.

Koper: Cornelis Dircxz.

Betreft verkoop van: Een half weer lants gelegen opt Gat.

Belend             noord: Buitendijkse dwarssloot die aan de noordzijde naast het dijcxken ligt aent Gat.

                        zuid: Buitendijkse dwarssloot die aan de zuidzijde van het dijcxken ligt, eijnden Hanck.

                        oost: Mr. Mathijs Otgens erffgenamen.

                        west: Truijken Burchgraven int zelve lant.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Transport (met verlije) op datum: Ten voirss dage (1-6-1588).

Verkoper: Cornelis Dircx.

Koper: Frans Geritsz schout.

Betreft verkoop van: Een gerecht vijftepaert inde drie deelen in een weer lants gelegen int Geijl.

Belend             noord: Halve Vlaeijkensstraet.

                        zuid: Zo ver zuidwaarts als Bastiaen Dircxz die ten anderen tijde gebruijckt ende bezeten heeft in zijn leven.

                        oost: Jan Zegers c.s.

                        west: Willem Gerits c.s.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Fol. 22v.

            Deijlinge aengebrocht bijden kijnderen wijlen Henrick Goverden.

Op huijden dezen viije junij xvC Lxxxviij sijn Gerit Henricx ende Peter Henricx tzame geloot, gecavelt ende geerfdeelt op het huijs ende erve daer aen, streckende vanden halven Schausloot aff teijnen den cooltuijn aen tzuijden eijnde noirtwaert op ter Donga toe. Vrij van renthen, mits dat den acker ende dlant daer teijnden aen binnendijcx altijt over dit goet ter straet toe zal moeghen steghen ende weghen. Insgelijcx oick dit goet over het binnendijcx, ist noit.

Hier jegens zijn Aentghen Henricx ende Crijnken Henricx met Huijbert Goverden, haeren oom ende gecoren voicht, gecavelt ende geerfdeelt op den acker ende binnen dijcxlant daer teijnden aen gelegen, streckende vanden dwersloot aff aen Lesken Peer Huijben dijcxken noirtwaert op ten halve schausloot toe, met twee Philps guldens daer jaerlijcx vuijtgaende, met noch een renthen van drie rijnsgl tziaers van Lesken Anss t’ontvangen. Elck percheel met zijn schouwen ende gebuerlijcken rechten daer met recht toe behoirende. Actum als boven voir heemraders Jan Zegers ende Dirck Adriaensz.

Ten voirss dage heeft Gerit Henricxz aengenoeme van Huijbert Govaerden, Crijnken zijn suster te almenteren in cost ende dranck, t’onderhouden in cleden, reden, linden, vullen, schoeijen, cousen, ter schoele te stieren ende voirts in alles eerlijcken nae zijne staet, den tijt van twee continuele jaren, waer aff het ierste jaer ingegaen is Lichtmis­dach Lxxxviij, jaerlijcx voir de somme van xxiiij (? geknoeid) rijnsgl.

Heemraden als boven.

Fol. 22v.

Transport op datum: 35-1-1588.

Verkoper: Claes Emme Claes.

Koper: Floris Pieter Pels van Oosterhout.

Betreft verkoop van: Een vierendeel van het derde weer lants, gelegen in het Rijsbrouck. De hier op rustende clooster chijns blijft hier op rusten.

Belend             noord: Rijsbroecxe weg.

                        zuid: Oude Kae.

                        oost: De erfgenamen van Jan Meeus op Steenhoeve.

                        west: Ariaen Meeus Pauwels.

Koopsom: Niet genoemd.

Fol. 23r.

Transport op datum: 35-1-1588.

Verkoper: Ariaen Henricxz Verheij.

Koper: Floris Pieter Pels van Oosterhout.

Betreft verkoop van: Een vierendeel van het derde weer lants, gelegen in het Rijsbrouck. De hier op rustende clooster chijns blijft hier op rusten.

Belend             noord: Rijsbroecxe weg.

                        zuid: Oude Kae.

                        oost: De erfgenamen van Jan Meeus op Steenhoeve.

                        west: Ariaen Meeus Pauwels.

Koopsom: Niet genoemd.

            Erfdeelinge aengebrocht tuschen Jan Ariaen Peetersz ende d’erffgenaemen van Cleijsken Aertsdr zaliger. Actum dezen xje junij xvC Lxxxviij.

Inden iersten Jan Adriaensz geloot, gecavelt ende geerfdeelt op zes geerden lants min een vierendeel, gelegen inde Donck, streckende vander halver Doncxer straet aff noirtwaert op ter halver Maes toe, bedeelt opten westen candt int geheel weer. met vier rijnsgulden losrenthen daer jaerlijcx vuijtgaende.

Idem die gemeijne erffgenamen zijn hier jegens gecavelt ende geerfdeelt op een vierendeel in de Heijning, bedeelt opten westencandt, streckende van Cloosters dijcxken aff noirtwaert op ter Donga toe, met xx st. losrenthen daer jaerlijcx vuijtgaende.

Idem noch op eenen halven acker zaijlants, streckende vander halver Vlaeijkensstraet aff noirtwaert op, ten halven Poelsloot toe, met xv st. losrenthen daer jaerlijcx vuijtgaende.

Welverstaende dat iegelijck percheel die verlopen renthen zoo hij hier bedeelt is zelffs betaelen moet. Ende elcx met zijn schouwen ende gebuerlijcke rechten daer toe behoerende. Ende ingevalle naemaels vuijt eenighe vande percheelen verdere renthen ofte commer vuijtspruijt ofte voirt comt, nu niet wetende, zullen partijen malcanderen helpen dragen ende gelden. Dies blijft hier onbedeelt halff die stede die de voirss Jan Ariaensz ende d’erffgenamen tzamen in meijninge zijn te vercoepen, alsdie aengebrocht voir Jan Zegers ende Dirck Adriaensz beijde als heemraders, waer voiren partijen hebben vertegen ende haer bedanckt der goeder deijlinge. Geloevende die zelffde t’onderhouden ende t’achervolgen op een peijne van xL rijnsgl te verbeuren. Actum dezen xiiije junij xvC Lxxxviij (sic! vergelijk met boven!).

Fol. 23v.

            Houwelijcxe voirwaerde gemaeckt tusschen Seger Janss ende Aentghen Joachimsdr.

Op huijden dezen xxe junij xvC Lxxxviij soo zijn Jan Zegers als vader van Seger Jansz ende Bastiaen Aertsz als oom van Aentghen Joachims Claesdr minnelijcken overcoe­men ende veraccordeert in vueghen dat Jan Zegers met Zeger Jansz te houwelijck geeft vier geerden lants geleghen in Bax weer deur gaende lant, mitsgaders noch die bruijckweer van een eijndt acker gelegen opte Vlaeijkens ende dlandt met Cornelis Adriaensz int leechlandt geheeten dit Guet, mits expresse voirwaerde offet gebuerde datter een van hem beijden afflijvich woirden zonder wettighe blijckende blijvendes geboirten achter te laeten, dat een ieder blijve zal bij ‘tgeene hij ten houwelijck ingebrocht zal hebben. Welverstaende dat alle geconqueste ende allen haefflijcke goederen zullen wezen haeffdeelich, halff ende halff, volgende Zuithollantsche recht. Heemraders Jan Zegers ende Dirck Adriaensz met Bastiaen Aerts.

            Aenneminghe van Aert Jansz van Ierssel zijn onmondich weeskijndt verweckt bij Peterken Geritsdr zijn wettige huijsvrou was.

Dezen xiije junij xvC Lxxxviij compareerden Aert Jansz van Ierssel ende heeft rechtelijcken van Adriaen Geritsz den gerechte bestorven voight, met consent ende advijs vanden gerechte als oppervoichden aengenoemen Maeijken Aertsdr, zijn onmondich verweckt bij Aert Janssen voirss te almenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden enz. tot ze mondig of 16 jaar oud zal zijn.

Vader krijgt alle goederen van moeder, maar hij moet zijn dochter ten mondige dage 50 gld uitreiken en bij haar huwelijk in plaats van een bed en een koe 8 rijnsgl.

Als het kind voortijdig overlijdt moet vader die 50 gld geven aan de erfgenamen van het kind.

Op 6-12-1596 verklaart Adriaen Geritsz die 50 gl te hebben betaald. Niet vermeld is aan wie.

Fol. 24r.

Den xxe februarij xvC Lxxxviij soo heeft Frans Geritsz, schout, het derde ende leste gebot gegeven ten versoecke van Cornelis Jansz op Vlendonck als den voirss Cornelis Jansz van Cornelis Dircxz wedue ende erffgenamen, te weten Huijb Cleijsz gecoft heeft. Ende dat in volder kercken ten generalen gehoire ten eijnde offer iemandt opte voirss huijsinghe boomgaert ende erffnisse daer aen te spreecken hadde met recht ofte daerbuijten, dat zij binne tijde voirss spreecken soude ende naemaels swijghen.

Fol. 24v.

Transport op datum: 3-8-1588.

Verkoper: Jan Peetersz als gerechte voicht ende momber van Cornelis Peetersz (dit blijkt verderop: Cornelis Peeters Knaepen) zijns broeders weeskijndt

Koper: Melis Cornelisz

Betreft verkoop van: twee veldekens, gelegen aan het eijnde van Melis Cornelis’ stede aende zuijtzijde van de Dieffdijck.

Belend             noord: Eerste dwarssloot aan de buiten zijde van de Dieffdijck.

                        zuid: Halve Vuijlendonckse sloot

                        oost: Adriaen Peter Huijben.

                        west: Peter de Wever.

Koopsom: 4 £ groiten Vlaams. De helft nu, de andere helft over een jaar.

Hierop heeft Melis Cornelisz ten versoecke ende begere van Jan Petersz betaelt aen handen van Met Peter Heijnen opten ve augustij xvC Lxxxviij de somme van elff rijnsguldens ende eenen stoter.

Noch gecort eenen stoter, wezende halff den wijncoop.

Noch vanden wilceur te schrijven ende ‘trechtgelt met halff den onraet opte veste gevallen betaelt, beloopt tzamen x st.

Noch de schout van vier leijdinghe betaelt van dat Cornelis Peterss ende zijn kijndt inder leijtuijne beleijt zijn geweest xij st.

Noch bekende Willem Cornelis van wegen ende als voicht van Ariaen Peters weeskijnder op dezen wilceur ontfangen te hebben drie rijnsgl, waermede die kijnder portie in dezen wilceur ten vollen is bethaelt. Actum dezen xxvije december 89.

            Bij mij Wilhem Cornelis.

Noch bethaelt opten xxve april ’90 Peeter Joachims ende Henrick Janss als burgemees­ters die somme van vier rijnsgl. die sij onder Melis Cornelis beslagen hadde voir haer achterwesen van Cornelis Peeterss contributie als blijckt bij quitantie.

Noch bethaalt opten 29e julij ’90 Reoolen ende Jan Ariaenss als burgemeesters de somme oock van vier rijnsgl die zij onder Melis Corneliss beslagen hadde van Cornelis Peterss contributie weghen als blijckt bij twee diversche quitanties hier bij gevoucht.

De beide genoemde kwitanties zijn inderdaad nog aanwezig:

Wij Adriaen Janss Reool en Jan Adriaen Geritsz, beijde als burgemeesters van Raemsdonck kennen mits desen ontfangen te hebben vuit handen van Melis Cornelisz onsen secretaris, die somme van vier rijnsguldens eens. Ende dat van weeghen Cornelis Peeterss Knaepen erffgenaemen haere contributie, vervallen ende omgeslag­hen op sijnen goederen alhier tusschen St.Jan te midzomer achtentachtich incluijs ende St Jan midzomer negenentachtich exclusive, wesende tweendertich beeden elcke tot vijff groiten, bedragende tzaemen ter somme van vier rijnsgl voirss, die welcke wij opderden voirss Melis Cornelisz beslaeghen hebben. Oircondens onse naemen ende gewoonlijcke handtmercken hier ondergestelt opten xxixe julij anno xvC tnegentich.

Bij mij Jan Adriaen Gheriden.

Wij Henrick Jansz en Pieter Joachimsz, beijde als burgemeesters van Raemsdonck kennen mits desen ontfangen te hebben vuit handen van Melis Cornelisz, die somme van vier rijnsguldens, die welcke wij onder hem hebben beslaeghen ter cause van Cornelis Peeterss Knaepen contributie, vervallen op sijnen goederen alhier ende omgeslag­hen tusschen St. Jan te midzomer zessentachtich ende St Jan midzomer zevenen­tachtich incluijs, wesende tweendertich beden elcke tot vijff groiten Vlaems. Schellende den voirss Cornelis Petersz ofte zijnen erffgenamen daer van quijt. Des toirconden hebben wij burgemeesters voirnoemt dese onse quitantie onderteijckent opten xxve april anno tnegentich.

Bij mij Peter Joachimsz, Henrick Jans Mirck (?)

Fol. 25r.

            D’erffgenaemen van Claesken Aertsdr.

            ener

            Ariaen Jansz Reool.

Dezen xe augustj xvC Lxxxviij compareerden voirden schout ende heemraeders tot Raemsdonck, Bastiaen Aertsz voir hem zelven, Aert Adriaensz voir hem zelven ende mede als voicht van zijnen moeder mits noch vervangende Beert Ariaensz, zijnen broeder ende zijn drie susteren, Jan Dries ofte Jan Steven Aertsz voir hem zelven ende mede als voicht van Maeijken Stevens, zijn moeder ende noch vervanghende allen zijn broeders ende susteren, Merthen Dircxz als gerechte bestorven voicht van Peter Dircxz zijn broeders weeskijnderen, Aert Driesz voir hemzelven ende vervangende allen zijn broeders ende susteren, Joachim Jansz als vader ende curateur van zijne onmondighe weeskijnderen, verweckt bij Peeterken Aertsdr ende Jan Cornelisz voir hem zelven.

Ende gaeven gesaemenderhant over met eenen verlije zoo als recht is Adriaen Jansz Reool een vierdepaert van eenen acker ende weij daer aen gelegen opten Ronden Put inden ambacht voirss. Streckende van het binnendijcx slootken aff dat aende noirtzijde van dijcxken leijt datmen naer ‘tclooster gaet binnen dijcx noirtwaert op ter Donga toe. Bastiaen Aerts gelegen int zelve landt oist ende Berbel inden Bock ten naesten west. Welverstaende dat vuijt dit voirss erve jaerlijcx vuijtgaet twintich stuijvers eens losrenten daer dit verlije aff spruijt zonder meer.

Ende geloofden comparanten voirnoemt elcx inde qualiteijt voirss den voirss Ariaen Jansz dit voirss erve te vrijen ende te waren naden lantrecht tot dezen daghe toe. Voir heemraders Dirck Adriaensz ende Jan Meeusz. Ende nadijen den heemraet onzeker is vanden ouderdom van Aert Driesz ende Jan Stevens zoo gelooft Bastiaen Aertsz vuijten naeme vande gemeijne erffgenamen voirnoemt ende voir hemzelven den gerechte t’allen tijde des aengaende schadelois te houden. Gemerckt ‘tzelffde voirss is die gemene erffgenaemen aengaet die welcke hem geloeven hier van schadelois te houden ende t’indempneren, zulcx hij den heemraet voirnoemt gelooft heeft.

Ende bekende d’erffgenaemen voirnoemt dat zij van dezen voirss erffnisse ten vollen bij Adriaen Jansz betaelt zijn, den iersten penninck metten lesten, voir haerder alder naecomelinghen. Quod attestor Melis Cornelisz.

Fol. 25v.

Transport (met verlije) op datum: ten voirss dage (10-6-1588).

Verkoper: Allen d’erffgenaemen voirnoemt aende andere zijden begrepen.

Koper: Jan Cornelis.

Betreft verkoop van: Een halve acker zaeijlants ende erffenisse daer aen, onbedeelt gelegen opte Vlaeijkens.

Belend             noord: Halve Vlaeijkensstraet.

                        zuid: Halve Poelsloot.

                        oost: Jan Roelen.

                        west: Michiel Aerts.

Koopsom: Niet genoemd.

Transport (met verlije) op datum: ten voirss daeghe (10-6-1588).

Verkoper: Joachim Jansz als vaeder van zijne weeskijnderen, verweckt bij Peeterken Aertsdr, Merten Dircxz als gerechte bestorven voicht van Peeter Dircxz’ zijn broers weeskijnderen, Jan Steven Aerts voir hem zelven ende mede gecoiren voicht in dezen van Marijken Stevens zijn moeder ende hem sterck maeckende voor zijn susters ende broeders, Aert Driesz voir hem zelven ende hem sterck maeckende voir zijn broeders ende susters ende Jan Cornelisz voir hem zelven, alle die voirgenomineerde persoenen voir een gerechte vierdepaert ende Jan Adriaen Peters mede voir een gerechte vierdepaert alleen.

Koper: Bastiaen Aerts ende Aert Adriaensz tot behoeff van hem, zijn moeder ende allen zijn susters ende broeder.

Betreft verkoop van: Een half huijsinghe, schuer ende erve daer aen gestaen ende geleghen opt Veer, in alder vueghen ende manieren als Aert Adriaensz, schout, ende Aentghen zijn huijsvrouwe, beijde zaliger daer vuijt gestorven zijn ende Jan Adriaensz ende Claesken Aerts zaliger de zelffde halve stede bezeten hebben.

Koopsom: Niet genoemd.

Los blad:

Desen xje november xvC Lxxxiiij soo zijn met malcanderen overcoemen ende veraccordeert Michiel Aertsz ende Peter Bastiaensz met advies vande gerechte, dats te weten dat Michiel Aertsz voirnoemt zal almenteren in cost ende dranck ende onderhouden enz. het onmondich weeskijndt dezen voirss Peter Bastiaensz verweckt heeft bij Anniken Michiel Aertsdr, zijn wettige huijsvrouwe, tot het kind mondig zal wezen. Hiervoor krijgt Michiel Aerts alle goederen die het kind zijn aanbestorven, zoo wel van sijn svaders moeders weghen als vanden voirss Michiel Aerts huijsvrouwe twegen zijnder beijder grootmoederen ofte penningen daer voiren geloeft, mitsgaeders allen die nieuwe goederen die hij met zijn dochter en ten houwelijcken gegeven heeft, vuijtgesondert het bed met zijnen toebehoiren, waer voiren Peter Bastiaens betalen moet tot meij ierstcomende ses rijnsgl eens.

Als het kind voortijdig overlijdt zal wezen tot profijt van Michiel Aerts. Als het kind gebrek lijdt kan vader of familie dat op Michiel Aerts verhalen.

Los blad:

Wij, schout, heemraeden, kerckmrs ende heijlichgeestmrs van Raemsdonck, zoo voor ons zelven als vuijten naeme ende van weeghen allen die gemeijne inwoonderen ende naebueren van onsen voirss dorpe, kennen ende lijden mits desen dat wij volcoemen macht authoriteijt ende zonderlinge bevel hebben gegeven Melis Cornelis, onsen secretaris ende Willem Cornelisz onsen Heijlichgeestmeester nu ter tijt zijnde vuijten naeme van ons ende van wegen onse gemeijnte te compareren voor mijn edele heere den bisschop van ‘s-Hertogenbosch ende oock voir mijn edele heere schepenen ende raden der selver stede voirss. Ende aldat van weegen ons ende onser gemeijnte (ist noot) te geloeven alsulcke penningen als mijn Edele heere reverendissenich zal gelieven vuijten vercoopinge van tijtlijcke (??) des heijligengeest voirss goderen te destineeren ter somme van vjC gl toe omme daer mede te vervallen die nootlijcke reparatie onser kercke alsoo bijde zelffde ter weerelt gheen middel en is ende zonder hulpe die zelffde binnen corten tijt tzaemen ten ruïne gecoomen zal. Die zleffde genoten somme getrouwelijck wederom te restitueren t’allen tijde zoo wanneeer die tafele des heijligen geest voirss die noodich van doene hebben zal, tzij bij het gemeijne corpus als oick bijde vervallen die de voirss kercke middelretijt soude connen becoemen, goet wettich ende denschdel (?) bescheijt daer van te doen ende te verlijden zoo van onsen als van onser gemeijnten tweegen ende voorts alles anders daer inne te doen als oft wij altzaemen present zijn souden connen ofte moegen doen, alwaert alsoo dat dese saecke noch speciael dit bevel behoefen dan voirss staet.

Gelovende in goeder trouwen tot allen tijde voir goet vast ende van volder weerden te hebben ende te houden, zoo voir ons als van wegen onse gemeijnte voirss. Allen tgeen dat bijden voirn. Melis Cornelis ende Willem Cornelis onse geconstitueerden, mitsgaeders bij haeren gesubstitueerden den huer inne dat hier an is dependeerende gedaen ende gebesogneert ende gehandelt zal zijn onder verbintenisse onser respective persoenen ende goederen mitsgaeders mitsgaeders onser naebueren persoenen ende haeren goederen gheen van dijn zoo hebbende als vercrijgende vuijtgesondert. alsoo wij altzamen hoichnodich bevinden zulcken behoren alles zonder argelist, actum den jxe decembris 1595.

Los blad.

                                                                  Copie

Op huijden desen iiij mert anno vijftienhondert achtentachtentich comparareerde Jan Andriess Stevens als vocht van Maijken Stevens sijn moeder, Antonis Cornelissen als gecoren vocht van Aertken Aertsdochter ende mede als bestorven vocht van Jan Cornelissen sijn broeders achtergelaeten voerkijnderen en Merten Dircx als gecoren voicht van Maijken Peeter Diricxdochter ende Aert Peeterssoon. Ende gaven gesamenderhant elcx in sijn voors qualiteijt over met vrijer gifte soo recht is Adrijaen Adrijaenss van Bavel elcx haer portie ende gedeelte in een stucksken lants gelegen int Leech Veen, streckende vander halver kreck af aent noorteijnt suijtwaert op ter Donghen ofte vart toe, gemeen met Aentken Aen Schouten aende ostsijde ende Cathuijsers aende Westsijde Leuwerckeneijcx erfgenamen geleghen met allen geburlijcken rechten met recht daer toe behoorende. Ende geloofde comparanten voornoemt dit voorss erfve te vrijen ende te waren nade lantrecht tot dezen daghe toe. Des hout den voorss Adrijaen van Bavel tot zijne laste in elcke bede twee oort suijvers. Voor hemraeders Dirick Adrijaens, Jan Meus ende Jan Gijsbrechtsz.

Geconceleert jeghens registere des ambachts van Ramsdoncq. Ende is deze copie hier mede bevonden t’ackordeeren. Den xxv mert anno vijftienhondert en tien bij mijn als Serkertaris des ambachs van Ramsdonq Mandemaeckers.

Los katern (thans ná fol. 38v).

            Inventaris vande naegelaeten ende jegenwoirdighe erffgoederen, incoemende ende vuijtgaende schulden, haefflijcke ende alle andere huijsraet ende mobelen goederen, die welcke Steven Aerts in zijnen leven ende Marijke Jansdr. zijn huijsvrouwe tzamen bezeten ende toebehoirt hebben bevonden dezen xje junij 1588. Ende bekent voor hemraeders Jan Zeghers ende Dirck Adriaensz.

Ierst d’erffgoederen.

In den ieersten die stede opt Veer streckende vande sloot aff die Peer Han Lemmens gegraven heeft aende suijtzijde vande Geijldijck noortwaert opt den Donga toe met zeven rijns gulden losrenthen daer jaerlijcx vuijtgaende.

Nog een vierendeel inde Heijninge streckende vande binnendijcxe dwersloot aff die aende noirtzijde vande Cloosters dijck leijt, noirtwaert op ter Donga toe, met eenen gl losrenthe daer jaerlijcx vuijtgaende.

Nog den geheelen hoighen werff vanden halve Geijlsloot aff, noirtwaert op ter halver Verserstraet toe, met het aenpaert van seven rijnsgl jaerlijcx daer vuijtgaende.

Kijndergoet:

            Noch een half weerff lants daer teijnden aen streckende vander halver Verscher staet aff onbedeelt noirtwaert op ter halver Keen toe.

Noch het derdendeel van het langlandt zoo Steven Aertsz dat achtergelaten heeft, streckende vande dweersloot aff die aende noirtzijde vanden Schenckeldijck noirtwaert op totten noitboom ofte tot Bastiaen Aertsz goet toe. ende voirts van het ierste dwerslootken aff dat aende zuijtzijde van Lesken Peer Huijben dijcxken aff noirtwaert op totten iersten buijtendijcxen dwersloot toe over den dijck. Met twee rijnsgl jaerlijcx daer vuijtgaende.

Noch zes geerden lants geleghen inde Donck, streckende vander halver Keen noirtwaert op ter halver Werffcampensche straet toe in alder vueghen zoo Steven Aertsz die zelffde bij mangelinge ende coep vercreghen heeft. Met ij gl daer jaerlijcx vuijtgaende ende viij jaren nu 91 verschenen.

Noch het vierdepaert van het Leechveen vrij gelegen teijnden d’acker die Henrick van Weert gecoft heeft, streckende vander halver kreeck aff zuijtwaert op ter kae toe.

            Idem hier nae volgen die haefflijcke goederen.

Inden ieersten twee peerden,

Noch vier coeijen ende veerse,

Noch vijff calveren,

            Idem moblen.

Drie bedden met haeren toebehoirten,

Drie ketelen, een metalen can ende coperen pot,

Item keern, tonnen, stoelen, bancken ende dergelijcke, den huijse toebehorende,

Twee tenne schotelen,

idem eenen waghen, ploegen ende eeght met greelen ende andersins daer toe behoorende.

            Idem hier nae volghen die vuijtgaende schulden bij Steven Aertsz achtergelae­ten.

Inden iersten Cornelis Zegersz bij obligatie                                                             xxxiij gl.

Cornelis de Wever bij obligatie                                                                                   xxv gl.

+          Peeter Wouter Zeeben bij obligatie                                                                            xxx gl.

+          Jan Adamensz Stijffbeen bij obligatie                                                                      xxxvj gl.

Cornelis Jansz de Leeu obligatie                                                                                xxx gl.

Anna Beris bij obligatie                                                                                               xLij gl.

Cornelis Dircxz Groij                                                                                                   xLij gl.

Nu Peeter Joachimsz

+          Bastiaen Gijsbrechtsz Weever                                                                              xvj gl. xst.

+          Jan Ariaen (?) Peters als reste van een peert                                                       ix gl. ix st.

+          Bastiaen Aerts als rest van coop vande Heijning                                                      xLvij gl.

Dries Jansz erffgenamen van coop van lande                                                         xLviij gl.

Hier op betaalt xxiiij gl

Govaert Jacobs van twee jaren huerlants                                                                    xx gl.

+          Henrick van Weert ende Joris Jansz tzamen van huerlant                                        xxx gl.

+          Noch Joris Jansz van outs                                                                                             vj gl.

+          Noch Jan de Wever van arbeijts loon                                                                         xLv gl.

Ariaen Gielen pretendeert actie van                                                                              vj gl.

Jan Gerits kijnder rest van lanthuer van tuijnken                                                          vij gl.

Noch Lesken inde Clock rest bij obligatie                                                                Liiij½ gl.

Behalven den intrest.

Noch bij eenen rentbrieff van iiij gl. tziaers ij gl tziaers, staende op Bastiaen Aerss ende Waelwijcken goet opte Vlaeijkens.

(Op het zelfde katern:)

            Aenneminghe van Maeijke Jansdr., weduwe wijlen Steven Aertsz haere vier onmondighe weeskijnderen inde presentie van Jan Andriesz haere soen ende voight van zijn susters ende broeders.

Op.huijden dezen xje junij xvC Lxxxviij compareerden voir schout ende heemraders tot Raemsdonck Marijke Jansdr, wedue voirss ende heeft met consent vanden gerechte met hairen gecoiren voicht den schout in dezen van Jan Andriesz hairen zoon ende voight van haire drie onmondighe weeskijnderen, in presentie van Bastiaen Aertsz ende Jan Adriaen Peetersz haire oomen ende toesienders aengenoemen die zelffde haire vijff kijnderen voirss te almenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleeden, reeden enz. tot het jongste kind genaamd Bastiaenken mondig of 16 jaar oud is.

Moeder krijgt hiervoor alle goederen, mitsgaders het besterf van Claesken Aertsdr zaliger en de bezittingen, vorderingen en schulden van Steven Aerts zaliger, uitgezondert het stuk land neffens ‘sGravenstee, genaempt den Hoighen Werff, strekkende van de Geijlsloot af noirtwaert op ter halver Verscherstraet toe ende voirts het halve Weer dat teijnden aen onbedeelt vander halver Verscherstraet aff noirtwaert op ter halver Keen toe met het aenpaert van zeven rijnsgl vuijt ‘tgeheel lant vuijtgaende jaerlijcx die welcke die moeder voirss den voirss kijnderen naede tijt voirss vuijtreijcke ende vrij bewijzen ende leveren zal, vuijtgesondert het aenpaert voirss zonder dat die moeder het zelffde stuck lants zal voirder moegen becomeren ofte belasten, dan de voirss tijt vrij houden ende leveren van commer.

Is noch expresselijcken ondersproecken ingevalle ‘tgebeurde dat die moeder ende wedue voirss binne tijde voirss houwelijck doet ende over sulcx eenighe kijnderen ofte tzamen gesmeten verdruckt ofte verstooten woirden zoo zullen die kijnderen oom ende toesienders vande voirss haere moeder affstant ende vertreck moeghen doen vuijten huijse ende haer zelven bestaeijen ofte bijde zelve haire voirss oomen ende vrinden bestaeijt woirden op tsmoeders last ende cost. Waer voiren die moeder voirss met hairen gecoren voight voirss is verbindende alle hare goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert. Welverstaende offer eenighe vande voirss kijnderen middelre tijde afflijvich woirden zal wezen tot proufijt ende voirdeel vande moeder ende wedue voirss mits noch voirwaerde dat die wedue voirnoemt in allen heeren ende schauwboeten metten hairen als een vrij zal weezen.

Actum als voiren voir heemraders Jan Zegers ende Dirck Adriaensz.

Fol. 26 re.

Transport op datum: ten voirss dage (10-6-1588).

Verkoper: Huijbert Jan Vassen voir hem zelven ende vervangende allen zijn susters ende mede gecoeren voicht van zijn moeder.

Koper: Bastiaen Aertsz.

Betreft verkoop van: 1/4 in een stuk land, gelegen aende handt, onbedeelt int geheel weer.

Belend             noord: Tuenis Joosten.

                        zuid: Halve Poelsloot.

                        oost: Frans Dircxz.

                        west: Bastiaen Aertsz voirss.

Koopsom: Wordt niet genoemd. Wel verklaart Huijbert dat Jan Vassen, zijn vader, bij zijn leven ten vollen hiervan betaald is.

Van de volgende acte is alleen de kop en de eerste regel opgemaakt. In de kop staat Bastiaen Aerts als verkoper en Adriaen Jansz Bernieren als koper.

Fol. 26v.

            Erfdelinghe aengebrocht voirden schout ende heemraders, die wedue ende erffgenaeme van Adriaen Aertsz Schouten. Actum dezen vje augusti 1588.

Inden ieersten die wedue geloot gecavelt ende geerfdeelt op zes geerden lants geleghen inden ambacht van Groit Waspijck, streckende vande Kaesloot aff noirtwaert op ter halver Maes toe, Jan Peters Crollen geleghen ten naesten aende oistzijde ende Tuenis Anss erffgenamen aende westzijde. Met noch twee geerden ende een virendeel van een geerd geleghen onder die parochie van Waspijck ende inde voirss ambacht, streckende als die voirgaende zes geerden, gemeen met Peter Zegers kijnder. Noch op een vierendeel van xxiiij ½ geerden geleghen int Leech Veen, streckende vander halver kreeck ofte van Henrick van Weerts erve aff zuijtwaert op ter Kae, die conventualen van Santroisen oist ende Wouter Tijs erffgenamen west. Noch op een half ackerken inde acker, streckende vander halver Kreecken aff noirtwaert op tot ‘tsHeijlichgeest erve toe, gemeen met Peeter Zegers kijnder. Noch op twee hondert Rijnsguldens eens, die hootpenningen vuijtgeset op intreste.

Hier jeghens die kijnderen naemelijck Aert Adriaensz voir hem zelven ende hem sterck maeckende voir Beert Adriaens, sijnen broeder, Volcxken Adriaens met hairen gecoirene voicht voor haar zelve ende Aert Adriaensz als broeder ende voicht van Marijken ende Tuentghen Ariaens Aertsz onmondighe weeskijnderen, geloot, gecavelt ende geerfdeelt op die stede zoo Adriaen Aerts die beseten ende gebruijckt heeft gehadt. Noch op een stuck lants geheeten die wijndtberghen, streckende vande halve Broecxtijd (?) aff noirtwaert op ter halver Geijlsloot toe. Noch op vijff geerde lants bij Ackermans, streckende vanden halve Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe, Cornelis Henricxz Weever, geleghen int zelve landt oist ende Jan Cornelisz west. Idem noch op een percheelken lants int Leech Veen, teijnden het Muelenweer in alder manieren dat Adriaen Aerts gebruijckt ende bezeten heeft, elcx percheel met zijn schouwen ende allen gebuer rechten, daer toe behoirende.

Ende blijft hier noch int comuijn ende onbedeelt het vierdepaert inde stede huijs ende schuere metten erve daer aen zoo Jan Adriaensz ende Claesken Aertsdr die bezeten hebben. Ende zoo ‘tzelffde nu tzamen gecoft ende gedeelt is. Ende ingevalle het naemaels bevonden woirden datter eenighe vande voirss percheelen lants met renthen chijnsen ofte andere onraet voir datum van dezen belast ofte beswaert waere nu niet weetende sullen parthijen malcanderen helpen dragen ende gelden. Gemerckt die zelffde allen hier vrij gedeijlt zijn. Actum ten daghe, maendt ende jaere voirss voir heemraders Jan Meeusz ende Sebastiaen Aertsz, waervoiren parthijen voirnoemt hebben verteghen ende hair bedanckt der goeder scheijdinghe ende deijlinghe. Mede geloevende tgheene voirss is naer te coemen en t’allen daeghen t’achtervolghen op een boete van vijftich gouden realen te verbeuren, diezelffde t’appliceren naer peijnen recht als naer behoiren.

fol. 27v

            Jan Cornelisz; D’erffgenaemen van Claesken Aerts.

Ten voirss daeghe compareerden Jan Cornelisz ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo als recht is alle die gerechte erfgenaemen van Claesken Aertsdr, schuldich te wezen die somma van vijfftich rijnsguldens eens te betaelen op kersmis­dach ierstcoemende anno Lxxxviij onder ‘tverbant van allen zijne goederen enz.

Onderpand een rente van 2 gld 5 st. op half de Vlaeijkens.

Betaald op 15-11-1589 aan Bastiaen Aerts.

            Aert Adriaensz van wegen zijn moeder ende zijne broeder ende zusters, Bastiaen Aertsz; Die gerechte erffgenamen van Claesken Aerts ende Jan Ariaen Petersz.

Ten voirss daeghe compareerden Aert Adriaensz, zoo voir hem zelve ende mede als voicht van zijn moeder ende hem sterck maeckende voir allen zijn susters ende broeder voir d’een helft ende Bastiaen Aertsz d’anderhelft ende hebben geloeft ende verwilceurt als recht is schuldich te wezen Jan Adriaen Petersz vijfthien ponden groiten Vlaems ende die voirss erffgenamen gelijcke vijfthien ponden groiten Vlaems, maeckende tzamen dertich ponden te betalen tzaemen op kersmis dach ierstcoemende Lxxxviij onder ‘tverbant van allen hairen goederen, beijde haeff ende erve, geen vuijtgesondert voirden iersten penninck metten lesten zal wezen betaelt, heemraen als voiren, die renthen te corten als voiren.

In de kantlijn: D’erffgenamen voirss bekenden ten vollen van Bastiaen Aertsz betaelt te weezen, den iersten penninck metten lesten, wair mede deszen wilceur halff is voldaen.

Los briefje:

Voor Melis Cornelis, secretaris van Raemsdonck als dat ghij een rechtelijcke wete wilt doen om allen behoorlicken solaris aen desen na beschreven persoon als dat hij niet laten en sal te comen voldoen tusschen dit aen deze daghen Hendrick Cornelis Mes ende dat van alsulx als hij op hem is eijschende is te weten Tuenis Cornelis van Raemsdonck ende wilt u telaes (?) hier suder (?) setten to Gheertruijdenberghe desen xx julius 1589. Deze weten gedaen aen desen geschreven persoon opten xjx julius 1589.

Bie mij Nijclaas Pietter Hove (?) van Gretuideberghe.

Los briefje:

Op huijden dezen xij augustij xvC Lxxxviij heeft Jan Adriaen Petersz geloeft, gelijck hij doet mits dezen, Jacob Adriaenszdr wedue wijlen Ariaen Denisz altijt hare ende hairen naecoemelinghen t’indempneeren, costelois ende schadeloos te houden van alsulcke obligatie als Adriaen Denisz in zijne leeven hem ende Peeter Claes weeskijnt ten anderen tijde verleeden heeft, inhoudende die somma van vijff ponden groiten Vlaems die welcke Jan Adriaen Petersz voirnoemt zeijt gedemaneert ofte verloren te weezen, met dat mits dezen oick die wedue voirnoemt bekent van haeren dienst den voirss Jan Adriaensz gedaen int overlijden ende aermoede van Claesken Aerts zaliger ten vollen betaelt te zijn onder expresse voirwaerde dat Jan Adriaensz voirnoemt gehouden weert ende geloeft die wedue een vrintschap te doen zoo hij daer eer aff hebben wil voir een affscheijt zonder dat die zelffde te berispen zal weezen. Oircondens deze tot vasticheijt ende versecheijt onderteijckent bij ons parthijen en daghe, maent ende jaere voirss.

Dits Jan Ariaen ¦¦ Peeters hantmerck. Deur begeerte vande wedue voirnoemt.

Bij mij Frans Gherits, schout tot Ramsdonck vor dij wes ondertekent.

fol. 28 re.

Op huijden den xij augustij 1588 hebben die gemeen erffgenaemen voirss affrekeninghe gehouden met Jan Ariaen Peters van allen incoemende ende vuijtgaende schulden. Zoo is in slot van affrekeninghe bevonden dat die gemeen erffgenaeme inden gemeen schulden te cort coemen ende Jan Adriaensz vuijt moeten reijcken die somme van vijfftich rijnsguldens vijff st. iiij duiten (?) welcke voirss somma van vijfftich rijnsguldens vijff st. iiij duiten (?) bekenden Jan Adriaensz bijde gemeene erffgenamen voldaen te zijn. Ende die zelffde erffenaemen over sulcx vande schulden inde inventaris begrepen mits dezen gequiteert ende vereffent.

            Marijken Jan Jan Vasse; Dinghen Jan Vasse, haer dochter.

Op huijden dezen iiij september xvC Lxxxviij zoo zijn minnelijcken met malcanderen veraccordeert in plaetze van erffdeelinghe Marijke, wedue wijlen Jan Vasse ende Dinghen Jans haer dochter. Elcx met haire gecoiren voicht in dezen. In vueghen dat Marijken, wedue voirnoemt hebben ende behouden zal halff die stede, onbedeelt zoe groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan Vassen daer vuijt gestorven is ende Dingen Jansdr daer op geerfdeelt is.

Waer Dinghen Jansdr in erfflijcke possessie hebben ende behouden zal drie gheerden lants geleghen onder die parochie van Cappel, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Marijken Jan Vassen haer moeder daer op geërfdeelt is. ende vertije deen op den andere zijn gedeelt als voirss is met behoirlijcke renuntiatie, mede gelovende deze t’onderhouden, elcx met haere gecoiren voight op een pene van vijftich rijnsgulden te verbeuren. Actum als boven voirden schout ende Jan Zegersz met Jan Meeusz beijde als heemraeden hier over geroepen ende gerequireert.

Fol. 28v                                                  Testament

Op huijden dezen iiij september xvC Lxxxviij compareerde voirden schout ende heemraders tot Raemsdonck Marijken, wedue wijlen Jan Vassen met haere gecoiren voight enz. Zij maakt haar testament.

Zij vermaakt 6 geerde land, gelegen in het ambacht van Groit Waspijck, achter haar stede, waar zij nu op woont, aan de kerk en de H. Geest van Raamsdonk. Het land is streckende vanden dwersloot aff aen ‘tnoirden eijndt vande weerff noirwaert op ter halver Maes toe. Tijs van Clootwijck gelegen ten naesten aende oistzijde ende Marijke, wedue voirnoemt aende westzijde int zelve landt.

Los vel:                                                      Copie

Willem Stoffelsse van Raemsdonck heeft op datum onderschreven gecocht uut de naem van Jan Mathijsse ses geerde ende een vierendeel van Jan Moermans, gelegen inde Werffcampen tot Raemsdonck, Jan Mathijsse voirss met sijne lant gelegen aende westsijde ende den Heijligen Geest van Raemsdonck aende oistsijde. Voor welcke elcx gerde ick Willem Stoffelen beloof te betalen Jan Moermans ofte den houder van desen ter somme van veertich rijnsgulden, den gulden tot veertich grooten vlaams sij ende die selffde te betaelen nu op die gift die eerstdaechs geschieden sal. Die helft gereedt ende die resterende penningen nu vastellavondt anno ses ende negentich. Alles sonder arch ofte list, mits soo is besproocken in de selffde coop dat Adriaen Jan Meeus dit voirss lant verhuijert is met het riet een jaer te vooren anno ses ende negentich ende den voor veertien rijnsgulden. Ende dieselffde huijer sal Jan Mathijs ontfangen. Ende oock vercoopt den vercooper dit voirss lant voor vrij goet ende dan oock te bevrijden tot die gifte toe. …….. enz

15-10-1595. Onderstondt aldus; Dit is ┼ │ ┼ het merck van Willem Stoffelen.

Fol. 29r.

Transport op datum: 19-12-1588.

Verkoper: Lauwereijs Jansz.

Koper: Jan Andries tot behoef van Schalck Dircx.

Betreft verkoop van: Een stuck lants gelegen aende Schans. Het land steegt 2 hoeven gelegen achter Pieter Joachimsz naar de Herstraet.

Belend             noord: Ambacht van Groit Waspijck

                        zuid: Tuenis Anss erffgenaemen

                        oost: Peter Joachims.

                        west: Lenaert Cornelis Hermansz

Koopsom: Ten volle betaelt (niet genoemd).

Transport op datum: Ten voirss daghe (19-12-1588).

Verkoper: Jan Andries als bestorven voicht, Jan Ariaen Peetersz ende Pieter Joachimsz, beijde als toesienders van Pieter Joachimsz drie onmondighe weeskijnderen verweckt bij Marijken Geert Jansdr.

Koper: Joncker Arent van Dorp.

Betreft verkoop van: 17 geerden land min een vierendeel, gelegen in Raamsdonck, bedeelt opten oostencant.

Belend             noord: Halver Maes.

                        zuid: Donga aen Brabant.

                        oost: Frans Geritsz, schout met Henrick Beijermans van Weert en meer andere.

                        west: Ariaen Lambrechtsz int zelve landt.

Koopsom: Betaald, niet genoemd. De jonker laat wel expliciet door de schout en heemraden verklaren dat er geen enkele rente of chijns op de grond rust (behalve ‘sHeeren beden en gebeurrechten).

                                                 Waerschap en indempniteijt

Wij Pieter Joachims, Jan Andriesz ende Jan Adriaensz bekennen dat wij den schout ende heemraden voirnoemt van wegen den voirnoemde drie kijnderen altijt haer ende haeren naecomelingen vande attestatie voirss tot allen tijde sullen indempneeren, costelois ende schadelois te houden onder ‘tverbandt van mij Peeter Joachims goederen, gheen ter weerelt vuijtgescheijden, zoo wel toecoemende als jegenwoirdighe, gemerckt wat noch ter tijt anders niet en weeten dan dat die zelffde vrij zijn.

Actum als boven. Bij mij Peter Joachimsz.

Fol. 30 r.

Transport op datum: 18-1-1589.

Verkoper: Marijke, wedue wijlen Jan Vassen, met Lenaert Cornelisz, haeren gecoiren voight in dezen, Jan Ariaensz voir hem zelven, Huijbert Jansz voir hem zelven ende Jan Zegersz deur bede van Marijken, wedue voirnoemt, vervangende ende hem sterck maeckende voir Dingen ende Lesken Jan Vassendochteren.

Koper: Melis Cornelisz voor Joachim Fransz ten Berch.

Betreft verkoop van: Een half weer lants gelegen int Rijsbroeck, groit drie mergen, zoo die gemeen met Joost Peeters erffgenamen gelegen zijn, bedeelt opten noirtoistencant, zoo groit ende cleijn als Joachim Fransz voirss dat van Jan Vassen gecoft hadde.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

                                                         Waerburchschap

Ten voirss daghe hebben comparanten voirnoemt Joachim Frans tot eenen waerburch­gestelt naden recht vanden lande, haer goet, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert, voir allen ‘tgheene Joachim Frans zoude moeghen naemaels overcoemen van eenighen onraet van renthen chijnsen ofte andersins opt voirss landt voir datum van dezen metten recht geconstitueert nu niet wetende. Alzoo Jan Vassen ‘tselffde lant, vuijtgesondert tsheeren beden ende gebuer rechten vrij vercoft heeft, gedurende een geheel jaer volgende den datum van dezen mits dat die wedue ende erffgenamen voirnoemt gehouden weerden dit voirss goet drie verscheijden son­daeghsche geboden te doen geven. Alzoot behoiren zal, heemraders als voren.

Fol. 30 v.

Transport op datum: 25-1-1589.

Verkoper: Gerit Vassen als gemechtich van Jan Beernaerts, blijckende bij procuratie voir schepenen in Heusden gepasseert in dato den je septembris anno xvC Lxxxvij die wij heemraders gesien hebben ende hoiren leesen.

Koper: Ariaen Jansz Reool.

Betreft verkoop van: 4½ geerd lands inde Werffcampen, in Jan Maessens Weer opte oostzijde.

Belend             noord: Halve Maas.

                        zuid: Halve Keen.

                        oost: Claes Ariaens de Kacker erfgenamen.

                        west: Peter Sconincx c.s. int selve land.

Koopsom: Niet genoemd maar betaald.

Een chijns van de kerk of de H. Geest die op dit stuk grond rust wordt door de verkoper overgenomen op een stuk grond zuidwaarts van het verkochte, in het zelfde land gelegen.

Fol. 31 r.

            Waerburchschap van Cornelis Adriaensz ten behoeve van Frans Dircxz.

Op huijden dezen iersten februarij anno xvC Lxxxix heeft Cornelis Adriaensz geconstitu­eert ende tot eenen waerburch gestelt Frans Dircxz zijn huijs ende erve daer aen gestaen ende geleghen int Broeck daer hij nu ter tijt in woondt. Ende dat voor alsulcken onraet van renthen chijnsen ofte anderen verholen commer die opt landt, geheeten die Coeweij, naemaels zoude moeghen voortcoemen metten recht daer op geconstitueert voir datum van dezen, dat Frans Dircxz voirnoemt vande voirnoemde Cornelis Adriaensz gecoft heeft. Welverstaende dat op dit voirss erve ofte Coeweij ten voiren geconstitueert zijn geweest zeven rijnsgulden losrenthen die den voirnoemde Frans Dircxz tot zijnen last genomen heeft ende die zelffde mette hoofpenningen van dien aen zijn coopenningen gecort heeft. Actum ten voirss dage voir heemraders Dirck Adriaensz ende Jan Meeusz.

Fol. 31 v.

            Eerffdeelinghe aengebrocht tusschen die kijnderen ofte erffgenamen van Aentken Aen Gijben zaliger.

Op huijden dezen iije februarij anno xvC Lxxxix zijn Jan Ariaen Gijsbrechts ende Ariaen Henricxz als man ende voicht van Anniken Ariaen Gijsbrechtsdochter tzamen geloot, gecavelt ende geerfdeelt op negen geerden lants ende anderhalff vierendeel geerden geleghen neffens den Berchschen wech, streckende vander Donga aff aent zuijden eijnde noirtwaert op ter halver Maes toe ofte zoo verde die weren aen wederzijde strecken, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Ariaen Gijsbrechts hairen vader zaliger die achter gelaten heeft.

Hier jegens zijn die erffgenaemen van Ariaen Ariaen Gijsbrechts geloot gecavelt ende geerfdeelt op een halff weer lants bedeelt vande Vlaeijkens straet aff noirtwaert op totter halver Veerscher straet toe opte oosten candt ende vander Vlaeijkens straet aff zuijtwaert op ten halven Broexken toe, onbedeelt met Willem Geritsz, Frans Gerits ende Gijb Zegers erffgenamen met hairen consorten gelegen oist ende Jan Buijs Huijben erffgenamen met haren consorten west. dies zoo blijft hier noch int qumuijn (woord niet geheel duidelijk, maar er moet hier staan commuun (= gemeenschappelijk)) ende onbedeelt het lant hier teijnden aen vanden halven Broexken aff zuijtwaert op ter ‘sGravenmoersche Vaert toe.

Welcke voirss percheelen lants vrij zijn van renthen ende chijnsen, maer is voirwaert dat partijen voirnoemt malcanderen zullen helpen gelden alsulcke vier rijnsgulden tziaers als geconstitueert staen op Ariaen Henricxz voirss halff weer lants gelegen inde Dong te weeten elcx een gerechte derdepaert vande voirss renth.

Ende ingevalle noch eenighe andere renthen chijnsen, incoemende ofte vuijtgaende schulden meer bevonden woirden int geheel ofte int particulier metten recht op eenighe vanden voirss percheelen lants verhypotequeert, zoo ist expresselijcken ondersproocken dat patijen malcanderendie zelffde schulden, geen vuijtgesondert, zullen helpen dragen ende gelden, elcx een gerechte derdendeel als voirss staet. Actum voor Dirck Adriaensz ende Jan Meeusz.

Fol. 32 r.

            Aenneminghe van Ariaen Ariaen Gijsbrechtsz zijne naekijnderen, verweckt aen Janniken Gorisdr.

Ten voirss daeghe compareerde Merten Huijbrechtsz als man ende voicht van Janniken Gorisdr ende heeft van Jan Ariaen Gijsbrechts, den gerechte bestorven voicht ende met advijs ende consent vande gerechte als oppervoichden, aengenoemen des zelffs zijns wijffs twee kijnderen verweckt bij Ariaen Ariaen Gijsbrechts zaliger te almenteeren in cost ende dranck ende t’onderhouden enz. tot het jongste kind 10 jaar oud zal zijn (!).

Hiervoor krijgt Merthen Huijbertsz 1/4 in Peeter Jan Debonten weer, bedeelt opten oistencant, streckende vande halve Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe.

Noch een stuck erffs achter Ariaen Wilmsz, streckende vander halver Geijlsloot aff zuijtwaert op ter halver Bergenscher straet toe, Ariaen Wircxz oist ende Peeter Zegers kijnder west. Noch een vierendeel in een geheel weer lants vanden halven Broexken aff noirtwaert op ter halver Verscher straet toe, onbedeelt met Ariaen Gijsbrechtsz twee voirkijnderen gelegen gemeen met Willem Geritsz. Mits dat Merthen voirnoemt gehouden weert aen Goris den Muller tot Gilze te betaelen hondert rijnsgulden verschenens gelts. Noch een obligatie van achtentwintich rijnsgulden die houdende is Gerbrant Claesz, met noch die obligatie halff die hij Merthen voirss opte kijnderen voirss houdende was. Dies zoo moet Jan Adriaensz voirnoemt deze voirss percheelen lants den voirnoemde Merthen Huijbrechtsz vanden verlopen contributie voir datum van dezen vervallen, betalen ende affdoen tot dezen daghe toe. Ende zal die penningen vande schuer daer jeghens ontfangen, mitsgaders die lanthueren vande voirss percheelen die noch niet en zijn betaelt.

Ende om dat deze voirss twee kijnderen ende deze aenneminge wel onderhouden ende volbracht zoude woirden als nae rechten ende behoiren zoo stelt Merthen Huijbrechts voirnoemt tot eenen waerburch het gerechte vierdepaert van een percheel weer lants hiervoren in deze gespecificeert, gelegen gemeen met Willem Geritsz het welck hij niet beswaren ofte vercoopen zal moeghen voir hij en heeft deze voirss aenneminge voldaen int geheel ende in allen puncten, daer inne begrepen. Actum ten dage voirss voir heemraders Jan Meeus ende Dirck Adriaensz. Ende ingevalle noch eenige goederen den voirss twee kijnderen middelretijt aenbestorven zoo is expresselijcken ondersproicken dat Merthen voirss den voirss tijt lanck die bruijckweer ende affblading­he vande zelven goederen hebben ende genieten zal, maar anders niet.

Fol. 32 v.

            Aenneminghe van Jacob Ariaensdr, wedue wijlen Ariaen Denisz, haer onmondich weeskijndt verweckt bij Adriaen Denisz voirss.

Dezen xxje februarij anno xvC Lxxxix zoo heeft Jacob, wedue wijlen Ariaen Denisz rechtelijcken aengenoemen vande gerechte ende met vercregen advijs van Jan Ariaen Denisz den gerechte bestorven voicht vande voirss weeskijnde het zelffde weeskijndt t’almenteeren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleeden, reden, vullen ende in alle nootlijcke behoefte den voirss kijnde nodich sijn, eerlijcken naer haeren staet ten mondige dage toe, waer voiren zij hebben ende behouden zal allen ‘tzelffde den voirss kijnder van zijn vader voirss soude moegen aenbestorven wezen, niet ter werelt vuijtgesondert al waer oick dat ‘tvoirss kijndt binnen jaer ende dach ofte daer binnen afflijvich woirden. Actum als boven voir heemraden Jan Zegers ende Dirck Adriaensz.

Los blad (na 32):

Weet heer voirster tot Oosterhout dat ghij om uwen behoirlijcken solaris die wete zult doen aen Jan Denis Ariaensz (sic! zie hiervoor) als gerechte bestorven voicht ende momber Ariaen Denisz zijns broeders onmondich weeskijnt, dat ick metten gerechte die wedue van Ariaen Denisz het voirss weeskijndt aenbestaeijt hebben t’onderhouden in eeten, drincken, cleeden ende voirts in alle nootlijcke behoeften te mondighe daeghen toe, eerlijcken naer haren staet, voir allen die goederen beijde haeff ende erve, profijtelijcke ende onprofijtlijcke schulden die den voirn Adriaen Denisz metter doot geruijmpt ende achtergelaeten heeft, geen vuijtgesondert, volgende den inventaris daer van gemaeckt, bijden welcke bevonden woirdt des voirss kijnts besterff ofte goet voirss vrij getanxeert zijnde weerdich zijnde tzestich rijnsgulden eens. Dwelck alle die wedue voirss behouden zal alwaert zaecke haer voirss weeskijndt binnen jaer ende dach afflijvich woirden zonder des voirss weeskijnts erffgenamen alsdat iets vuijte moeten reijcken. Ende wilt zijn antwoirt metten brenger van dezen reschribeeren, weder hij die zelffde aenneming­he advijert oft niet met haeft dezen xxiije februarij 1589.

Die uwen vrindt in alles wat ick vermach, Frans Geritsz, schout tot Raemsdoncq.

Deze wete gedaen aen den voirss Jan Denissen opden ijen martij 1589. Cornelis Pauwels voirster tot Oisterhout.

Dit is merck * van Jan Denis Ariaenssen. Ende is met dit bovengeschreve wel ende deuchdelijcken te vreden ende gheeft daer aff een ………(?)

Fol. 33.

            Erfdelinghe gedaen bijden proprietarissen int geheel landt neffens den Berchschen wech gegoeijt ende geerfft, streckende vander Donga aff noirtwaert op ter Maes ofte zoe verre die weeren aen weder zijden strecken.

Op huijden den iiije februarij anno xvC Lxxxix zoo hebben die erffgenaemen van Ariaen Adriaen Gijsbrechtsz, naementlijcken Jan Adriaensz ende Adriaen Henrickx als man ende voicht van Anniken Ariaen Gijsbrechtsdr, met die erfgenaemen van Jan Buijs Huijben zaliger, Cornelis Peter Gijben voir hem zelven, Ans Cornelisz weeu ende erffgenaemen voir haer zelven ende Jan Meeusz met Merthen Willemsz voir hem zelven, geloot, gebloict ende geerfdeelt het landt dat zij ende hairen voirsaeten altijt tzamen gebruijckt ende haer toebehoirt heeft, gelegen neffens den Berchschen Wech.

In sulcker vueghen dat Jan Ariaen Gijsbrechtsz ende Ariaen Henricx voirss voirtaen hebben ende in erffelijcke possessie behouden zullen het geheel weer lants, streckende vanden iersten binnendijcxen dwersloot aff die aende zuijtzijde vande straet ende dijck leet aende handt, voirts noirtwaert op zoo verde die weeren aen wederzijde strecken, vuijtgesondert Ariaen Claesz ende Merthen Willemsz steeden. Vrij goet, vuijtgesondert ‘sHeeren beden ende allen gebuer rechten, mits conditien ende besproken voirwaerden dat den voirn Jan Adriaensz ende Ariaen Henricxz voirss aende zijde vande wech ofte noirtoostzijde van dlant binnendijcx inden Ouden Polder een roeij eerde affgraven op hairen cost, wanneer haer dat gelieven zal omme die straet daer mede te breeden jegens die stoop ende den wiel.

Hierjegens zijn die gerechte erffgenaemen van Jan Buijs Huijben, naemelijck Jacob Jansz voor hem zelven ende mede als voicht van Cornelis zijn broeders weeskijndt, Henrick Jansz voir hem zelven ende den voirn Jacob Jansz ende Henrick Jansz haer sterck maeckende voir Jan Jansse haeren broeder, Cornelis Anss voir hem zelven ende mede voir zijn moeder present zijnde ende zijne zuster absent zijnde, Cornelis Peter Gijben voir hem zelven Merthen Wilmsz voir hem zelven ende Jan Meeusz als man ende voicht van Lesken Merthensdr tzamen geloot ende geerfdeelt op het geheel weer vanden dwersloot voirss aff aende handt in manieren ende vuegen voirss. Voirts zuijtwaert op ter Donga toe. Mits expresse voirwaerde dat d’erffgenaemen van Jan Buijs Huijbrechtsz voirnoemt ofte die gheene daer beter toe gerechticht zijn zullen indempneeren, costelois ende schadelois houden den voirn Jan Ariaensz ende Ariaen Henrickx van alsulcken renthen chijnsen ende andersints als op des voirss Jannen ende Ariaenen goet metten rechte geconstitueert staen, onder ‘tverbandt van haren personen ende goederen, mitzgaders haire hebbende ende vercrijgende haefflijcke erffgoederen, gheen vuijtgesondert. Waeraen haer den voirss Jan Adriaensz ende Ariaen Henricx ofte haren naercomelinghen zullen moeghen verhaelen tot allen tijde mitzgaders aen d’erffgenamen vanden gheenen die in de zelffde renthen ende onraet gehouden zijn nu ende ten eewigen dage, gemerckt des voirss Jan Ariaensz ende Ariaen Henricxz gedeelt int voirss lant vrij van renthen ende chijnsen is.

Waer jeghens zij het noirden eijndt oick in dezen geerffdeelt hebben als na rechten ende behoiren.

Actum als boven voir heemraders Dirck Adriaensz ende Jan Meeusz ende Jan Gijsbrechtsz waervoiren partijen hebben vertegen ende haer bedanckt der goeder lotinge ofte blocking.

Gelovende deze t’onderhouden op een pene van hondert rijnsgulden te verbueren naer peijnen recht.

Los briefje:

Desen 17 februarij 1587 bekenne ick Adriaen Roelen wel en duechdelick schuldich te wesen Aentken Aen (?) Mathijssen wedue die somme van achtshalve pont of vijfende vertich … gl. (er moet Rijnsgl staan, maar dat lees ik er niet in (achtstehalve = 7½ pond vlaams = 45 rijnsgl) Ende dat te betalen den lesten penninck metten eersten, nu kersmis toecomen­de seven ende tachtentich. Ende bij fouten van betalinge stelle ick hier onder het selve goet gelegen neffens Gover (?) Aerden(?) streckende aen die sloot(?) ende al mijne goederen daer toe, geen vvijtgesondert tot den eersten met den lesten betaelt sal wesen, waer vore ick Cornelis Zegher borghe voor blive om te mogen verhalen, soe wel op den borch als den eijgener. In kennisse hebbe ick Adriaen Roelen dit voor ….. met mijn eijgen hant ondertekent desen seventiensten februarij nonij (?) 1587.

            Hieronder verklaringen van betalingen in maart en mei (slecht te lezen)

Op de achterkant van dit briefje (slecht leesbaar):

Ick Willem Stoffelen ende Peeter Roelen hebben op dese obligatie betaelt t xi gulden een braspenninck actum 24-1-1589.

Ick Lenaert Roelen heb op betaelt .. gulden een halven braspenninck actum 24-1-1589

Los briefje:

Op huijden dezen xve julij 1589 compareerden Meeus Jansz als gerechte bestorven voight van Andries Jansz zijn bruers weeskijnderen ende heeft Willem Verleg tot eenen waerburch gestelt een weer lants gelegen binnen onsen ambachte voirss, streckende vander halver brandweteringe aff noirtwaert op totten iersten dwersloot toe die aende noirtzijde vanden dijck leijt die naede Lanckdonck toe streckt Aert Hanecops oist ende Berbel inden Bock west. Ende dat voor alsulcke renthen, chijnsen ende andere verholen commer als naemaels vuijt zeker zes geerd lants gelegen inde Werffcampen als Ariaen Claes ten anderen tijde van Andries Jansz gecoft heeft, zoude moeghen voirtcoemen ende vuijtspruijten, nu niet niet wetende, waer aen hem die voirn Willem Verleg ‘tzelffde zal moeghen verhaelen. Actum als boven voir heemraders Jan Meeus ende Willem Woutersz.

Fol. 34 r

            Seger Petersz; Jacob Jansz Buijs, Henrick Jansz Buijs.

Ten voirss dage compareerden Seger Peetersz ende gaff over met eener verlije zoo recht is Jacob Jansz ende Henrick Jansz sijnen swaeger, zijn gerechte aenpaert ende gedeelt van eender geerden lants zoo groit ende cleijn als die zelffde geleghen ende hij gerechticht is in het weer lants gelegen naest den Berchschen wech deurgaende vander Donga noirtwaert op zoo verde dat zelve weer lants hier voiren gebloeckt ende geerfdeelt is. Ende bekent hem daer van ten vollen voldaen te wezen, den iersten penninck metten lesten. Voir heemraders voirss.

            Eerffdelinge aengebrocht tusschen erffgenaemen van Jan Buijs, Ans Cornelisz, Cornelis Petersz, Merten Willems ende Jan Meeusz.

Dezen iiije februarij anno voirss soo zijn d’erffgenamen van Jan Buijs Huijben gebloeckt ende geerfdeelt opt geheel weer lants vande handt aff zoo Jan Ariaen Gijben met zijnen swaeger daer aen noirtwaert op bedeelt is voirts zuijtwaert op te halver Vlaeijkens straet toe. Idem Cornelis Peter Gijben ende Ans Cornelis weeu ende erffgenamen zijn tzamen geerfdeelt vander halver Vlaeijkens straet aff voirts zuijtwaert op totten tweeden heuvelken toe over den Dieffdijck. Idem Merthen Wilmsz voirde twee deelen ende Jan Meeusz voir het derden deel zijn tzamen geloot ende gevallen vanden tweeden hevelken voirss voirts zuijtwaert op ter Donga toe, elcx met zijn schouwen ende gebuer rechten daer met recht toebehoirende. Ende bedancken comparanten voirnoemt haer der goeder lotinge ende blockinge, belovende die zelffde ten eewigen daeghen t’onderhouden op een peene voir verhaelt voir hemraders voirnoemt.

Fol. 34v.

            Rekeninge gedaen bij Andries Adriaensz ter causen vande ontfanck ende vuijtgeeff dijen hij gehad heeft van Ariaen Tuenisz kijnderen.

Op huijden dezen xxije februarij xvC Lxxxix zoo heeft Andries Adriaensz op zijne eedt als recht is rekeninge bewijs ende reliqua gedaen in een gebannen vierschare van zijn administratie, ontfanck ende vuijtgeeff dijn hij gedaen heeft van wegen Adriaen Tuenisz naegelaten kijnder, gelijck als hij oick opten xje augusti 88 lestleden gedaen heeft voir Peeter Petersz den gerechte voicht die de zelffde gelandert ende geapprobeert heeft, blijckende bij zijn eijghen handt hier bij gevoecht. Ende is in slot vande goede rekeninghe bevonden dat den vuijtgeeff meerder is dan den ontfanck die somme van acht rijnsgulden ende xj st. Actum als boven in presentie vanden schout, Jan Zegers, Dirck Adriaensz ende Bastiaen Aertsz, tzaemen als heemraders.

Ende mij present Melis Cornelis.

Ten voirss daeghe heeft Bastiaen Aertsz in een gebannen vierschaer geexhibeert zekere twee erffbrieven die welcke beijde gantsch ende gave bevonden zijn aen zegels elcx met eenen bijsondere zegel bezegelt ende heeft versocht voir recht die zelffde twee brieven tot verzeeckertheijt van partijen geregistreert te worden. Ende is hem geweezen dat hijse ten registere brenghen mach om zijn loon luijdende van woirde tot woirde zoo hier nae beschreven staet:

            copije

Allen den gheene die deze lettere zullen woirden verthoindt saluijt. Wij broeders Erasmus Rozendael, prioor, Dirck Verschel, procuratoir ende Cornelis Schoonhoven, vicarius, zamentlijck inden naeme vanden gemeen conventualen van Cartroisen cloostere buijten veste Geertruijdenberghe kenne ende lijden dat wij bij consente van onze overste wettelijck om ende mits de somma van tnegentich carolus gld ‘tstuck tot xL groiten Vlaems eens vol ende al betaelt zijnde, vercoft, getransporteert ende overgedraghen hebben, transporteren ende dragen over mits dezen Joachim Claesz tot Raemsdoncq woonende, (sic! zie hiervoor) een stucxken ofte reepken lants, alzoo groit ende cleijn onbegrepen der maten alst geleghen is onder Raemsdonck westwaerts aen des voorss Joachim Clauwaerts ander erve, daerbij dit vercofte erve gevuecht is, zuijtwaert aende kae, westwaert ‘sGravensteghe ende noirtwaert aenden Raemsdoncxe wech. Te vrijen ende te waren dit vercofte stucxken ofte reepken erffs voirss commerloos. Toirconde van tgheene voirss is zoo hebben wij tzegel des convents voirss aen deze letteren doen hanghen opte vijfthienden dach van februario int jaer ons heeren duijsent vijffhondert eenentzeventich nae costuijme van schrijven tshooffs vande luijdicto.

            Gecollationeert jeghens den originaelen brieff, bezegelt met eenen ongeraseer­den zegel, lanckworpich gemaeckt met groenen wassche. Ende is daer mede van woirde tot woirde bevonden t’accorderen opten xxiije februari 1589. Bij mij als secretaris tot Raemsdonck. Melis Cornelisz. 1589.

Fol. 35 re.

             Ander copije

Ick Peeter Janss rechter inden ambacht tot Raemsdonck ende met mij Claes Meeusz, Ariaen Geritsz, Ariaen Andriesz, Aert Adriaensz, Damiaen Geritsz, Jan Mathijsz ende Beert Jansz, alle heemraders inden zelve ambacht voirss oirconden ende kenne dat voir ons gecoemen is Jan Cornelisz ende gaff over met eenen verlije, Henrick Ariaen Gijsbrechtsz een halff weer lants gelegen int ambacht voirss in Alit Pauwels weer, onbedeelt int geheel, streckende van dat zuijden eijndt aff van ‘tgemeen landt noirtwaert op ter halver Maeze toe, Jan de Binten (?) erfgenaemen erve gelegen aen die westzijde ende Gijsbrecht Henricxz erffgenaemen met hairen erve geleghen aende oostzijde. Ende dit voirss halff weer lants geloeffden Jan Cornelisz voirnoemt Henrick Adriaensz voirss te vrijen ende te waeren naden lantrecht als recht is ende allen voircommer aff te doen tot dezen daege toe voir Henrick Adriaensz ende zijne naecoemelinghen. In teijcken der waerheijt alle argelist vuijtgescheijden. Ende om dit wij rechters ende heemraders egheenen gemeenen zegel egebruijcken, zoo hebben wij gebeeden Pieter Jansz onzen rechter voirnoemt dat hij ons dezen brieff bezegelen wil, dwelck ick Peeter Jansz rechter voirss ende oick om bede wil der heemraders voirnoemt alzoo gedaen heb mijnen gewoonlijcken zegel hier aen gehanghen over hemluijden ende op mij zelve. Int jaer ons heeren duijsent vijffhondert tweenveertich nae schrijvens ‘thoff van Luijck den lesten dach januarij.

            Naer collatie gedaen iegens die originalen brieff bezegelt met eenen ongecan­nelleerden zegel in groenen wasche is deze daer mede in effecte bevonden t’accordeeren opten xxiije februarij 1589.

            Mij condich als secretaris. Melis Cornelisz.

            Accordatie in plaetze van erffdeelinge.

Op huijden dezen xxiije februarij anno xvC Lxxxix zoo zijn den schout als oppervoicht int bijwezen van Anniken ende Metghen Jan Barthen dochteren ende Anna Thijs voir haire kijnderen verweckt bij Tuenis Jan Beerthen zaliger inden name ende van weghen Jan Fransz, haer susters kijndt ende Frans Sijmons als vader vande voirnoemde Jan Fransz in plaetze van erffdeelinghe minnelijcken met malcanderen overcoomen ende veraccordeert in vueghen dat Frans Zijmonsz den voirnoemde Jan Fransz onderhouden zal in eeten, drincken, cleeden, enz.

Hiervoor krijgt Frans Zijmonsz alle goederen (w.o. een pleijtschuijt) die Jan Fransz (het kind) vanwege zijn moeder, Lesken Jan Berten, zijn aanbestorven, uitgezonderd Jan Frans zusters cleederen die hij tot zijne profijte houden zal. Als Jan Frans 18 jaar is moet zijn vader Frans Zijmons hem 100 rijnsgl uitreiken. Mocht zoon Jan voor zijn 18e overlijden moet vader aan de ergenamen van moeders kant 8 pond groten Vlaams uitreiken.

Fol. 36v.

            D’erffgenaemen van Bastiaen Dircxz ende Commer ende Jan Bastiaensz.

Deze tweede martij anno xvc Lxxxix compareerden Frans Geritsz, schout, als gemechtich van Joris Jansz ende hem sterck maeckende voir Peeter Bastiaensz, blijckende bij haer eijgen handt, ons heemraden gebleecken ende voorgelezen, Jan Lauwe Rensz voir hem zelven ende Melis Cornelis als gemechticht voir heemraders tot ‘sGravenmoer bij Corst Adriaensz Timmer, ende gaven gesamenderhandt over, elcx voir hem zelven ende inde qualiteijt voirss met vrijer giften als recht is Commer ende Jan Bastiaensz, haer aenpaert ende gedeelt in het huijs ende erve daer aen gestaen ende gelegen opt Gat zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als zij daer inne elcx respectivelijck gerechticht ende bestorven zijn deur d’overlijden van Bastiaen Dircxz haeren vader ende man vande huijsvrouwe van Joris Jansz voinoemt geweest is. Ende bedancken haer der goeder ende volder betalinghe vande voirnoemde Jan ende Commer Bastiaensz voirss., den iersten penninck metten lesten. ende geloven ‘tzelve te vrijen ende te waren naden lantrecht voir heemraders Jan Zegers ende Dirck Adriaensz.

Ten voirss daeghen heeft Jan Lauwereijsz getransporteert ende overgedragen Frans Geritsz, schout, zijne besterff ende gerechticheijt in het bos aende Geijldijck zoo groit ende cleijn ende alder manieren als hem comparandt van weghen zijn huisvrouwe bij d’overlijden van Bastiaen Dircxz zijn sweervader achtergelaten ende aenbestorven is. Ende bedanckt hem der goeder ende volder betalinge vande schout, den iersten penninck metten lesten, voir hem ende zijnen naecoemelingen. Voir heemraders als voiren.

Ten voirss dage compareerden Commer Bastiaens voir hem zelven ende Jan Bastiaensz voir hem zelven ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften als recht is Ariaen Woutersz een halff huijs metten hoff ende erve daer aen, zoo groit ende cleijn als Bastiaen Dircxz, hairen vader zaliger, daer inne gerecht is geweest ende achtergelaten heeft met allen gebuerrechten daer met recht toebehoirende. Ende geloifden dit voirss halff huijs ende erve daer aen te vrijen ende te waren naden lantrecht voir heemraders als voiren.

Los briefje:

            Extract.

Idem dit navolgende hebben d’erffgenamen van Clauwaert Adriaensz in moblen genoeten vande naegelaten goederen van wijlen Aentgen Beerthen, te weeten een vrouwen hemde, twee halve ellen linden laeckens, eenen linden halffdoeck, een linden muts, eenen neusdoeck, vier stucx tiens(?) garens, een gebeelt doecxken, wat witten twijns, een kijnts linden doecxken, een vullen cussenbuijlken ende noch aen gelt ontfanghen die somme van drije rijnsgulden negen stuivers.

            Geextraheert vuite deelceel vande moblen achtergelaeten bij doode wijlen Aentghen Beert Gerbrantsdr. Ende is deze copie daer mede bevonden te accorderen opten xxxe meert anno xvc vijffentnegentich.

            Raemsdonck Melis Cornelis 1595.

Een stukje van een briefje aan beide zijden afgescheurd (het papier is bijna vergaan):

..  Alphen.

..  kenne mits dese mijne obligatie

 Peeter Woutersse ofte den toner

..  drie ende twijntich rijnsgulden ende

..  olusgulden gereekent tot veertich

..  somma voorgenoempt ick gelove

..  Peeter Wouters nu toecoemende

..  mende ende spruijtende van mange

..  te willen ende te dancke gel..

..  Ende gelove te betale op da..

..  Onder verbant van mijne eijge

..  goederen, nu hebbende ende naemae..

..  der stellende die subiect alle

..  rechteren ende die te moge

..  ke ende reale executie alle

..  conden soe hebbe ick dese mijne

..  ..  met mijn eijgen hantmerck

..  twee … tachtentich

Briefje:

Weet Frans Gheritss scout dat ick Peter Bastiaensse hiermede te vreden ben dat Commer ende Jan mijn broeders dit goet ghiessen(?) want sij mij niet met schuldich en sijn. Bij mij Peter W Bastiaenss (NB: De W is hier vemoedelijk een handmerk, het is namelijk qua vorm een hedendaagse drukletter W).

Los briefje:

Allen alsulcken halve breij als Cornelis Dircxz vande erffgenaemen van wijlen Bastiaen Dircxz, zijnen broeder ten anderen tijde heeft gecoft heeft hij drie zondaechse geboden in volder kercken doen gheeven, waervan den lesten is geweest den xvje meert anno Lxxxix. Ende is onzen schout ende heemraet wel kennelijck dat zulcx is geschiet.

Insgelijcx heeft Ariaen Woutersz dire sondaechse geboeden in volder kercken doen gheven, alsulcken halff huijs ende erve daer aen, als hij vande erffgenaemen van Bastiaen Dircxz ten anderen tijde heeft gecoft. Waervan het leste gebot is geweest den xvje meert anno Lxxxix. Ende is ons schout ende heemraet wel kennelijck dat zulcx is geschiet.

Fol. 37r.

            Ariaen Wouters; Commer ende Jan Bastiaensz.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Woutersz ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt te betaelen Commer ende Jan Bastiaensz tzaemen die somma van eenentachtich rijnsgulden ofte veerthiendalff pondt Vlaems eens. Te betaelen daer van gereet nu bijde veste die gerechte eenhelft ende die reste ofte anderhelft op Paeschen dach anno tnegentich onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen zijnen goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ofte vercrijgende, gheen vuijtgesondert voorden iersten penninck metten lesten zal wezen betaelt voir heemraders als voiren.

Dezen xxje junij anno tnegentich bekenden Commer ende Jan Bastiaens dezen voirs wilceur bij Ariaen Wouterss ten vollen betaelt te weezen, den lesten peninck metten iersten voir haer ende haren naercoemelinghen.

            Michiel Lauwereijsz; Tuenis Tuenisz Cuijl.

Dezen viije meert xvC Lxxxix compareerden Michiel Lauwereijsz ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Frans Geritsz schout tot behoeff van Tuenis Tuenisz Cuijl een halff blocxkenlants geleghen onbedeelt met Tuenis Cuijlen erffgenaemen cum suis aent Gadt, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als den voirss Cuijl dat int geheel ten anderen tijde van Govaert Adriaensz gecoft ende met metten recht ende allen gebuer rechten ontfanghen heeft. Ende geloofden Michiel Lauwereijs voirnoemt dit voirss halff gedeeltken lants te te vrijen ende te waren naeden lantrecht voir heemraders Jan Zegers ende Dirck Adriaensz.

Fol. 37v.

            Rekeninghe gedaen bij Huijbert Govaerden vande administratie die hij als voight gehadt heeft van weghen zijns broeders twee weeskijnderen de anno Lxxxviij.

Op huijden dezen viije meert xvC Lxxxix heeft Huijb Govaerden als voicht van zijn broeders twee weeskijnderen met advijs vande broeders der voirss kijnderen ende den gerechte als oppervoichden van zijnen ontfanck ende vuijtgeeff goede wettighe rekeninghe, bewijs ende reliqua gedaen als nae behoiren. Welcke ontfanck ende vuijtgeeff voir ons vergeleecken zijnde is in slot van goede rekeninghe bevonden dat den vuijtgeeff meerder is dan den ontfanck vijerentwintich st ende eenen halve. Actum als boven. Voir heemraders Jan Zegers ende Dirck Adriaensz. Mij present Melis Cornelisz, 1589.

Ten voirss daeghe heeft Huijbrecht Goevaersz aengenoemen vanden gerechte van Raemsdoncq deur d’absentie Gerit en Peter Henricxz, Crijnken Henricx zijns broeders weeskijndt te almenteeren in cost ende dranck, ter scholen te stieren ende boecken t’hairen behoefften te coepen, een geheel jaer lanck volgende den datum van dezen voirde somma van vijfthien rijnsgulden voir ‘tgeheel jaer. Ende wat hij verschiet zoo voir ‘tvoirss Crijnken ende Anniken Henricxdr binne tijde voirss aen haeffnisse, cleeden ende reeden, mitzgaders wat hij ontfanghen ende vuijtgeven zal den voirss kijnderen aengaende, zal hij terstondt naeden voirss tijt gehouden weerden goede wettige rekeninge te doen als nae behoiren. Heemraders als voiren.

Fol. 38r.

            Jan Berthen; Die kerck ende Heijlichgeest van Raemsdoncq.

Op huijden dezen xiije octobris anno xvC Lxxxix compareerden Jan Beerthen ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is die kercke ende den heijlighen gheest van Raemsdonck twee geerden lants min een vierendeel, geleghen int Moelenweer, Willem Woutersz cum suis geleghen ten naesten aende oistzijde ende den heijligen geest voirss aende westzijde, streckende vander Donga aff noirtwaert op ter Maesen toe. Mits voirwaerde dat Jan Beerthen voirnoemt vande bruijckweer de anno Lxxxviij die hij van des heijlich geests anderlandt genoeten heeft, zal blijven ongemolesteert. Welcke voirss twee geerden lants min een vierendeel verclaerden hij in puere almisse die voirss kerck ende heijlighen gheest gegeven te hebben. Voir heemraders Jan Meeus ende Sebastiaen Aerts, mij aldus mede condich, Melis Cornelisz, 1589.

            Marijken Jan Vassen; Dinghen ende Huijbert Jans; Lesken Jandr.

Op huijden dezen xije julij anno xvC Lxxxix compareerden Marijken, weduwe wijlen Jan Vassen met Dinghen ende Huijbert Jansz met haeren gecoeren voight in dezen ende hebben gezaemenderhandt gevens gevens gegeven Lesken Jans haer dochter ende suster twee merghen lants min een vierendeel van eenen mergengelegen int Rijsbroeck inde Hoecampaen binnen onzen ambacht van Raemsdonck zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als die voirss twee mergen lants (daer inne Jan Ariaen Geritsz zijn achtepaert zelffs hout) van haer moeder ende groitmoeder Metghen Huijben zijn gecoemen ende achtergelaeten. Die welcke zij comparanten verclaerden int vuijterste haers levens zulcx begeert te hebben. Deze geloefden Marijken voirnoemt die voirss Dingen ende Huijberden voir haeren halven merghen voirss in andere van haeren goederen te vergoeden ende vergelijcken naer behoiren, overmits zij den wille van haer bestmoeder voirss hier mede hebben volbracht. Actum als boven voir heemraders Jan Zegerss, Geert Adriaenss ende Peeter Joachimsz.

Fol. 38v.

Op huijden dezen xvje meij xvC Lxxxix compareerden Merthen Huijbrechtsz van Gilze als man ende voicht van Janneken Gorisdr. wedue wijlen Ariaen Gijsbrechtsz den Jonghen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Geritsz ende Zeger Gijsbrechtsz tzaemen een gerechte vierdepaert van een weer lants gelegen onbedeelt in een geheel weer lants, streckende vander halver Verscher straet aff bijden Omhoeck zuijtwaert op ten halven Broexken toe Dingen Gijben cum suis gelegen oistwaert ende Jacob Jan Buijsen met zijnen consoirten westwaert. Ende bekenden Merthen voirss dat hij van dit voirss vierendeeel lants ten vollen betaelt was den iersten penninck metten lesten voir hem ende zijnen naercomelinghen. Ende gelooffden ‘tzelffde te vrijen ende te waeren naeden lantrecht voir heemraders Jan Zegersz ende Bastiaen Aertsz.

            Michiel Aertsz; Jacob Woutersz.

In de kantlijn: …ebrieff van Jacob Woutersz den Bock.

Op huijden dezen xxviije meij 1589 compareerden Michiel Aertsz ende heeft wettelijcken bekendt erffelijcken ende allen jaeren schuldich te wezen Jacob Woutersz inden Bock ende zijnen naecomelinghen neeghen rijnsgulden ende vijff st. tziaers erfflijcken ende alle jaeren vuit zijn huijs ende hoffstede metten hoplandt ende houtwas daer aen gestaen ende gelegen opte Bergen, streckende vanden halven Geijlsloot aff zuijtwaert op totten halven Dwersloot toe teijnden den hopacker, Peeter Zegers erffgenamen cum suis gelegen oostwaert ende Ariaen Jansz Vendrichtsz erffgenamen westwaert, vrij goet zonder renthen hier voiren vuijtgaende, vuijtgesondert drie st. eenen halven erfflijcken tziaers die kerck van Raemsdonck, te betaelen deze voirss renth van negen gl vijff st. alle jaeren op Bamisdach, waer aff den iersten dach verschenen zal wezen Bamis ierstcoemende negenentachtich. Ende ingevalle van faulte zoo zal Jacob Wouters ofte zijnen naecoemelingen jaerlijcx maenen voirde gebannen vierschaar ende voirts eijgenen naden lantrecht als recht is, behoudelijcken datmen deze voirss renth zal moeghen onderhouden, lossen ofte affquijten alsmen vermach tot drie termijnen met ganckbaer gelt, den penck veerthien metten verschenen pachten daerbij. Welverstaende dat deze voirss renth tot drie verschijden rentbrieffen ten anderen tijde opt voirss hypoteecque geconstitueert geweest, welcke drie brieven Jacob Woutersz voirnoemt verclaerde gedemaneert ende verloiren te wezen deur het innemen van G’berge anno 73. Ende ingevalle die zelffde naemaels ofte eenige van dijen voirt gebracht woirden, zulcx dat Michiel Aerts ofte zijnen naecoemelingen daer van zoude moghen woirden gemolesteert in eeniger manieren, zoo heeft Jacob Wouters gelooft ende gelooft mits dezen voir hem ende zijnen naecomelingen voirnoemt Michiel Aerts ende zijnen naecomelingen altijt daer van t’indempneeren, costelois ende schadelois te houden. Verobligerende daer voiren deze renthe ende zijnen anderen goederen gheen vuijtgesondert. Heemraeders Dirck Adriaensz ende Bastiaen Aertsz.

Fol. 39 re.

Op huijden den vije junij 1589 compareerden Bastiaen Aertsz voir hem zelven, Aert Adriaensz voir hem zelven ende vervangende zijn moeder, broeder ende zusteren ende gaven over met eenen verlije zoo recht is Jan Cornelisz een halff huijs ende erve daer aen gestaen ende gelegen opt Veer, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Aert Adriaensz zaliger dat gebruijckt ende achtergelaeten heeft, Ariaen Clauwaertsz oist ende Henrick Jansz west. Ende geloeffden ‘tzelffde halff huijs ende erve daer aen te vrijen ende te waren naden lantrecht. Voir heemraeders Jan Zegers ende Jan Meeusz.

            Jan Cornelisz; Sebastiaen Aertsz cum suis.

Ten voirss dage compareerden Jan Cornelis ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weezen Bastiaen Aertsz voir deenhelft ende Aert Adriaensz met zijn moeder zuster ende broeders voor danderhelft tzamen die somma van xxij ponden groiten vlaems eens, te betaelen op drie ierstcomende Bamis daegen achtereen zonder middel daertusschen, waeraff den iersten betaeldach wezen zal Bamisdach ierstcomende anno 89, onder ‘tverbant van allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert voir den iersten penninck metten lesten zal weezen betaelt. Voir heemraden als boven.

In de kantlijn: Den ix meij 1618 bekenden Merck Ariaens, Peeter Joachims ende Henrick Gielisz van desen wilceur voldaen te zijn. Present den schout Luchtenberch ende den vollen heemraat.

Volgend op de wilceur:

Op huijden dezen xve novembris 1589 bekenden Sebastiaen Aertsz op dezen voirss wilceur ontfangen te hebben die somma van xx rijnsgl.

Idem Bastiaen Aertss bekent zijn helft betaelt te zijn op vijff rijnsgulden nae. Mij present Melis Cornelis.

Buijs Bastiaensz bekent dit restken van vijff rijnsgulden van dezen wilceur ten vollen ende daer van betaelt te wesen deur handen Artken Arts. Actum den 28e october 1617 in mijn presentie Cornelis Melisz

Aert Ariaensz bekent dat hij met Henrick Gielisz met Merck Ariaensz ende Peeter Joachimsz, geswageren, gisteren wesende prima januarij 1618 sijn met Aertken Aertsz ende haere kijnderen van dezen wilceur veraccordeert als dat den selven is doot ende van geender werden. In deser voegen alle ‘tgeene datter op betaelt ende alle pretentie die voirn wedue pretenderende was, hier in zijn gesmolten, mits noch conditie datte wedue voirnoemt den voirnoemde Aert Ariaensz met sijne consoirten vande wedue voirnoemt nu meijdach toecomende anno voirss noch sullen ontfangen vijffenviertich rijnsgl. Actum den ije januarij anno voirss.

Aert      Ariaensz hantmerck.

Fol. 39v.

            Jan Jansz Prins; Jan Adriaen Geritsz.

Luijen Ambacht

Opten je martij Lxxxix compareerden Jan Janssen Prins ende gaff over met vrijer giften behoudelijcken Raneschot (?) grontchijns zijns rechts als recht is Jan Adriaen Gerits zijn huijs metten erve daeraen gestaen ende gelegen in Henrick Luijen Ambacht, tusschen Peeter Huijben gelegen ten naesten aende oistzijde ende Cleijs Berthen erffgenaemen aende westzijde. Streckende van der halver Nieuwer Straet aff noirtwaert op ten ambacht van Groit Waspijck toe. Ende geloofden Jan Janss voirss dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot desen daeghe toe. Voir heemraders van Henrick Luijen Ambacht Ariaen Geritsz van Bommel ende Melis Cornelis.

            Jan Ariaen Geritsz; Jan Janss Prins.

Ten voirss daege compareerden Jan Adriaen Geritsz ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te wezen Jan Jansz Prins die somma van negenthien ponden Vlaems eens, te betaelen daer van gereet drie gelijcke ponden ende die reste op vier ierstcoemende Paeschen anno tnegentich, onder ‘tverbandt van allen zijnen goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgeson­dert voirden iersten penninck metten lesten zal weezen betaelt. Heemraders als voiren.

Hier op bekenden Jan Janss Prins ontfangen te hebben die somma van vijrendertich rijnsgulden. Actum den ije decembris 98 vuijtwijsende sijn quijtantie.

Op huijden desen xje meert 1596 bekenden Jan Janssen Prins dat hem Jan Adriaen Geritsz dezen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten, voir hem ende zijne naecomelingen.

Fol. 39 bis re. (los blad).

            Procuratie voir Ariaen Geeritssoon van Bommel,

Op heden desen zessentwintichsten dach der maent van januarie anno duijsent vijffhondert ende eenentnegentich compareerden voir mij mij Nicolaes vande Corput, openbaer notaris bijden hove van Hollant totten notarischap ende eexercitie vanden geadmitteert residerende tot Dordrecht ende den getuijghen naegenoempt, hiertoe versocht en gebeden in honne proprie persoonen Jan Cornelis zoon van Gheesel de Jonge, ener Peeter Aelbrechts als man ende momboir van Anneken Cornelis dr van Gheesel zijne wetttighe huijsvrouwe. Ende verclaeren zij comparanten irrevocabel te constitueren, te mechtighen ende in honne stede te stellen, constitueerden, mechtich­den ende stelden in honne stede met desen Ariaenen Gheeritss van Bommel, woonende tot Raemsdonck, ghevender den selven onwederroepelijck macht, auctoriteijt ende zunderlinc bevel, om vuijten naeme ende van weghen constituanten te compareren voir schout ende heemraeden des dorps van Raemsdonck ende aldaer aen tot behoeff van Chaerles de la Ruijelle te transporteren ende op te draeghen den eijgendom ende gifte van zeeckeren block lants, onbegrepen de maete ende zoo groot ende cleijn als ‘tselve geleghen is tot Raemsdonck, naest ende aen des voorscreven Chaerles de la Ruijelles lant, hem van te vooren toebehoirende, hem constituanten aengekomen ende gebleven nae doode van wijlen Cornelis Aerts zoon van Gheesel, des voorscreven Jan Cornelisz van Gheesel ende der voorscreven Anna Cornelissdoch­ter vaeder was. Ende voorts in alder voeghen ende manieren ‘tselve aldaer geleghen is ende dwelck de voorscreven Chaerles de la Ruijelle van hem constituanten gecocht heeft. Ende oversulcx den cooper vandien daerinne behoirlijckte goeden ende te erfven ende hem constituanten daervan te ontgoeden ende te onterven, brieven ener bescheijt daervan te verlijden, warantschap ende zeeckerheijt te geloven. Ende voorts dienaengaende alles te doen ende te hanteren des zij constituanten selver present zijnde doen ende hanteren zonder moghen, al waert oick zoo dat de saecke naerder ende spetiaelder macht dan als vooren eijschte ende requireerde. Gelovende sij constituanten oversulcx oock t’allen tijde over goet vast gestentich ende van weerden te houden. Wes bij den voorscreven honnen geconstitueerde hierinne met des daeraen cleeft gedaen ende gehanteert sal wesen. Onder verbintenisse van honne persoonen ende goeden, ruerende ende onruerende, tegenwoirdich ende toecomende. Aldus gedaen ende gepasseert ten jaere, maende ende daeghe voorscreven te woonhuijse van mij notaris voirgenoemt, gestaen alhier tot Dordrecht inden Augustijnen Camp naest de Gulden Lants ter presentien vande eersame manne ende persoonen Jan Lodewijcxz Cleermaecker ende Balthesaer Willemsz van Donghen Horlogiemacker, beijder poorteren der voorscreven stede als getuijghen. Ende hebben de voorscreven constituanten tot meerder seeckerheijt van ‘tghene voors is dese procuratie met mij notaris met honne naemen ende gewoonelijcken hanteeckenen ondergeteeckent.

            In kennisse der waerheijt van ‘tgeen voorss is zoo hebbe ick notaris voirnoemt dit met mijn naem ende gewoone hanteeckenen ondergeteeckent. Claus Corput notairs publique adm., Jan Cornelis van Ghesel; bij mij Pijeter Albertsen.

Los briefje:

Ick Jan Jansoen Paens bekenne ontfanghen te hebben wut handen van Jan Adriaenss Gerits van Boemmel die zomme van wijer en dartich reens gl dat in mindernisse van eenen coer van en … (?) in kenne van Adrijaen Gersoen(?) van Boemmel en … (?) Jansoen ….. mijns naems hier ondergestelt.

Actum desen x december anno ij en ……

Fol. 40 r.

Luijen Ambacht.

Transport op datum: 25-4-1589.

Verkoper (geeft over met verleije): Lenaert Roelen.

Koper: Jan Claes (zijn zwager)

Betreft verkoop van: Half huis en erve in Henrik Luijen Ambacht.

Belend             noord: Halve Nieuwe Straet.

                        zuid: Halver Heij.

                        oost: Melis Cornelisz.

                        west: Huijbert Staesen.

Heemraders: Ariaen Geritsz en Adriaen Joachimsz Buijs.

Koopsom: 10 £ groten Vlaams.

Te voldoen als volgt: Op 2 achtereenvolgende Lichtmisdagen; de eerste Lichtmis 1590.

Verklaring van voldaan zijn op: 12-3-1601.

Er is dan voldaan aan: Jan Cleijs.

            Eerfdeelinghe gedaen tusschen die wedue ende die kijnderen van Jan Vassen, bij naemen Dingen ende Lesken Jan Vassendochteren.

Op huijden dezen xxviije junij 1589 hebben erffelijcken gemangelt ende geloot Marijken Jan Vassen met Dinghen ende Lesken Jans, haire kijnderen verweckt bij Jan Vassen, hairen wettigen man zaliger. In vueghen dat Marijken wedue voirnoemt eewelijcken ende erfflijcken hebben zal die stede gheheel zoo zij deenhelft te voiren had, daer zij nu ter tijt op woont ende Jan Vassen vuijt gestorven is, waer van die kijnderen voirnoemt de eenhelft hadden. Ende die kijnderen voirnoemt met Jan Zegers ende Gerit Adriaensz zullen daer jeghens hebben halff die stede opte Donck, te weten de westen candt zoo die daer gelegen is ende noch vier geerden lants geleghen inde Donck min een vierendeel bedeelt opten westen cant. Ende beloeven elcx bijsonder voor haer ende haeren naecoemelinghen deze mangelinge naer te coemen ende t’achtervolghen op een peene van L rijngulden te verbueren. Actum ut supra voir heemraders Jan Zegers ende Gerit Adriaensz, mij present.

Welverstaende dat een ieder zowel die moeder als die kijnderen van nu voirtsaen van hairen goederen zoo wel die voirss als alle andere sullen moeghen disponeeren, veralieren, verhantplichten ofte oick beswairen zoo haer dit zal gelieven, zonder iemants tegenseggen. Actum ut supra.

Fol. 40 v.

            Aenneminghe van Anniken Peters, wedue wijlen Corst Roelen, haere twee onmondighe weeskijnderen, verweckt bij Corst Roelen haeren man zaliger.

Op huijden dezen xxviije junij 1589 compareerden Anniken, wedue wijlen Corst Roelen ende heeft van Peeter Roelen den gerechte bestorven voicht, in presentie van Willem Stoffelen ende Lenaert Roelen rechtelijcken, met consent ende advijs vanden gerechte als oppervoichden, aengenoemen haire twee onmondighe weeskijnderen, verweckt bij Corst Roelen hairen wettigen man voirss te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden enz. tot de jongste mondig of 16 jaer oud zal zijn.

De wedue krijgt hiervoor alle goederen. Zij is gehouden als de kinderen mondig zijn elk 6 gulden uit te reiken.

Als een van de kinderen sterft gaat haar aandeel naar de andere. Sterven ze beide hoeft de weduwe niets uit te reiken.

            Voirwaerde gemaeckt tusschen Neleman Gijben ende Iken Claesdr, zijn wettige huijsvrouwe.

Op huijden xvje junij 1589 compareerden Cornelis Gijsbrechts met Iken Claesdr, zijn wettige huijsvrouwe ende heeft wederoepen, doot ende te niet gedaen, wederoept, doet doot ende tot niet mits desen alsulcke voirwaerde als hij met Iken Claes zijn wettighe huijsvrouwe voir schout ende heemraders van Raemsdonck opten xje september Lxxix gemaeckt heeft. Heeft voirts met Ikens voirss gedisponeert insoo verre zij gheen geboirten van hem beijder lijve geprocureert, achter en laeten dat des voirss Ikens vrinden inde zuijthollantsche goederen niet deijlen en zullen, maer moeten te vreden weezen met ‘tgheene in Brabant is. Ende zal haer moeder naer Ikens doot hebben ende volghen Ikens cleeder ende allen ‘tgeene tot haere lijve toebehoirt.

Ende ingevalle Cornelis Gijsbrechtsz eerst voor Iken zijn wettighe huijsvrouwe voirss geraeckt te sterven zoo wilt ende begheert Cornelis voirss dat alle die goederen, beijde haeff ende erve, zullen halff ende halff gedeijlt woirden, volgende ‘tzuijhollantsche recht. Welver­staende dat Iken alsdan mette eenhelft der voirss goederen mach hairen vrijen eijgen wille doen int meerderen ofte minderen tot sustentatie haer levens. Ende naer haer doot zullen die zuijthollantsche goederen achter haer blijvende wederom erven ende besterven aen des voirss Cornelis Gijsbrechts gerechte erffgenaemen.

D’welck voirss staet, verclaeren zij beijde te wezen haren vuijterste wille ende meijninghe. Voir heemraders Jan Zegers ende Bastiaen Aertss.

Fol. 41 r.

            Bastiaen Casteleijnen; Die Heijlichgeestmeesters van Raemsdonck.

Op huijden dezen xxe junij xvC Lxxxix compareerden Bastiaen Adriaensz Casteleijn ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Tuenis Cornelisz ende Jan Gijsbrechtsz tot behoeff den Heijlighen Geest van Raemsdonck drie geerden lants luttel min ofte zoo meer even zoo veele als Beert ende Commer Bastiaensz ten anderen tijde den Heijligen Geest overgevest ende opgedraeghen hebben, gelegen dese voirss erffnisse in Wouter Mathijs weer plach te weezen, streckende vander halver kreeck aff noirtwaert op ter halver Keen toe ten naesten des voirss Heilichgeest goet. Ende geloeffden Bastiaen voirss dit voirss erve te vrijen ende waren naden lantrecht tot dezen dage toe. Heemraders Jan Zegers ende Willem Wouters.

Ten voirss dage compareerden voir heemraden voirnoemt den voirss Heijlichgeest­meesters ende hebben rechtelijcken verwilceurt den voirn Bastiaen Ariaensz die somma van zeven ponden groiten Vlaams te betaelen gereet, die welcke Bastiaen voirnoemt bekenne ten vollen ontfangen te hebben den lesten penninck metten iersten. Ende stelle Bastiaen Ariaensz tot eenen waerburch een geerd lants gelegen daer teijnden aen vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe. Ende dat voir alsulcken commercausen van renthen, chijnsen ofte andersins als naemaels vuijt dit voirss erve zoude moeghen voirtcoemen ende vuijtspruijten.

Transport op datum: 26-6-1589.

Verkoper: Jacques Schollen.

Koper: Jan Boudewijns (neef van de verkoper).

Betreft verkoop van: 13 geerden lants en een halve, geleghen inde acker deurgaende binnen onzen ambacht van Raemsdonck.

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Donga.

                        oost: Wouter Thijs weer.

                        west: Jan Zegers c.s.

Koopsom: Betaald (niet genoemd).

Fol. 41v.

Transport op datum: 30-6-1589.

Verkoper: Cornelis Gijsbrechtsz.

Koper: Jan Adriaensz.

Betreft verkoop van: Eenen acker zaeijlants geleghen op Vlendonck.

Belend             noord: Iersten dwersloot die t’eijnde den acker voirss leijt.

                        zuid: Halver Kreecken.

                        oost: Jan Zegersz.

                        west: Staes Huijben.

Koopsom: Betaald (niet genoemd).

Transport op datum: 14-7-1589.

Verkoper: Lijnken Geritsdr. als gemechticht van Henrick Pijl, haeren wettighen man blijckende bij procuratie die wij schout ende heemraders gesien hebben ende hoiren leezen, gepasseert voir burgemeesteren ende raeden van Amstelredame in date den vijffden maij anno voirss., bezegelt met een opgedruckt zegel in groenen wassche onder­teijckent; met Adriaen Geritsz hairen gecoren voicht in dezen.

Koper: Willem Stoffelsz ende Schalck Dircxz.

Betreft verkoop van: Een hofsteede mette houtwerck daer op staende ende jegenwoir­dich noch soude moegen bevonden woirden ende die steenen ofte materiaelen daer op staende.

Belend             noord: Erfgenaemen van Johan vande Berch rentmeesters erve ofte lant.

                        zuid: Meulenpatsche Straet.

                        oost: Erfenisse van Willem Buijsen.

                        west: Cornelis Huijben.

Koopsom: 61 rijnsgld 10st.

Te voldoen als volgt: Nu Bamisdach ierstcomende ’89.

Verklaring van voldaan zijn op: 8-1-1590.

Er is dan voldaan aan: Lijntien.

Fol. 42 r.

Transport op datum: 27-8-1589.

Verkoper: Jan Cornelisz als man ende voight van Stijnken Jan Tijsdr ende Aentghen Jan Tijsdr. met Huijbert Staezen, haeren gecoiren voight in dezen.

Koper: Mathijs Jansz (broer van de verkopers).

Betreft verkoop van: Het aandeel van de verkopers in het huijs en erve op het Veer, mitsgaeders allen ‘tgeene haer van hairen vaeder zaliger is aanbestorven.

Belending wordt niet aangegeven maar staat in de volgende acte.

Koopsom: betaald op 12-5-1590 (hoogte niet genoemd).

Er is dan voldaan aan: Jan Cornelisz als man en voight van Stijnken Jan Tijsdr en aan Aentghen Jan Tijsdr.

Fol. 42 r.

Transport op datum: 27-8-1589.

Verkoper (geeft over met verlije): Haesken Jan Mathijs wedue met Huijbert Staezen, haeren gecoiren voight in dezen.

Koper: Mathijs Jansz (zoon van de verkoopster).

Betreft verkoop van: Halff het huijs en erve op het Veer, daer zij nu ter tijt in woont, onbedeelt.

Belend             noord: Huijbert Cornelis erve.

                        zuid: Jan Stoffelen erve.

                        oost: Jan Stoffelsz.

                        west: Huijbert Staesz.

Koopsom: 48 rijnsgld.

Te voldoen als volgt: Op vier achtereenvolgende Bamisdagen, waarvan de eerste 1590, telkens 12 rijnsgulden. Onder de wilcuer op:

Fol. 42 v.

Ten voirss daeghe heeft Mathijs Jansz rechtelijcken aengenoemen Haesken Jans, zijn moeder te alimenteren in cost ende dranck den thijt van drie jaeren achter een vervolgende, waervan het ierste jaer ingaen zal Bamisdach ierstcomende anno negen ende tachtich, jaerlijcx voir die somma van veerthien rijns guldens. Ende ingevalle Haesken voirnoemt middelre tijt afflijvich woirden zoo is wel expresselijcken onder­sproicken dat Mathijs Jans naer advenant den thijt betaelt zal woirden als naer behoiren. Aldus gedaen ter presentie van Jan Corneliss ende Aentken Jan Mathijsdr. Voir heemraders Dirck Adriaensz ende Sebastiaen Aertsz.

Tussen de wilcuer en bovenstaande tekst in:

Op huijden den ve augustij 1595 bekenden Haesken Jansdr. van Mathijs Janss haeren soon op dezen wilcuer ontfangen te hebben xvj rijnsgl.

Mathijs Jansz heeft desen wilceur ten vollen ende al betaelt met alimentatie sijns moeders ende resten sijn suster hem te helpen gelden ende betaelen ses jaer alimentatie van sijn moeder dat sij daerboven langer geleeft heeft. Daerom desen wilceur gecasseert.

Fol. 43 r.

            Waerburchschap.

Op huijden dezen xje september 1589 compareerden Adriaen Janss Bernieren ende heeft den thijt van zeven jaeren lanck tot eenen waerburch gestelt Alit Peter Cuijpers zijn huijs ende erve daer aen gestaen ende gelegen opt Veer voir alsulcken onraet ofte commercausen van renthen, chijnsen ofte andersins als zouden moeghen voirtcoemen ende vuijtspruijten vuijt zekere drie geerden lants gelegen inde Werffcampen, die gecoft ende gecoemen zijn van Steven Aertsz zijnen voirsaet, die welcke voir datum vande gifte hier voiren gepasseert opte voirss drie geerden lants metten recht geconstitueert zouden moegen weezen, gemerckt Steven Aertsz voirnoemt die zelffde drie geerden lants vrij gecoft ende overgegift heeft. Actum als voiren.

            Eerfdelinge gedaen ende aengebrocht bijde gerechte erffgenaemen van Alit Jan Buijs Huijben over die doot van Jan Janss Buijs haren broeder zaliger.

Inden eersten zoo zijn Jacob Jansz ende Henrick Janss tzamen geloot ende geerfdeelt op een geerd lants ende een vierendeel gelegen inde Hooch Donck, streckende vanden Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Maes toe geleghen in Aen Eeris Weer, onbedeelt in vier geerden geleghen opten westen cant met allen commercausen daer op staende ende vallende.

Idem zijn die zelffde noch geloot ende geerfdeelt opt gerechte vijftendeel van een block lants geleghen aende Handt, streckende vanden binnendijcxen dwarsloot aff aende Haendt zuijtwaert op totte halve Vlaeijkensstraet toe metten renthen ende commercau­sen daer op staende ende vallende.

Hier jeghens zijn Seger Peetersz ende Ariaen Wircxen tot behoeff van Cornelis Janss weeskijndt geloot, gecavelt ende geerfdeelt op ‘tgerechte vijftendeel inde helft vande stede geleghen aende huijsen waer eertijts Aen Eris vuijtgestorven is, met sconincx beden ende gebuer rechten daer met rechte toe behoirende. Mits expresse voirwaerde, ingevalle eenighe vanden voirss partijen naemaels boven ‘tgeene voirss staet soude mogen woirden gemolesteert, zoo is voorwaerde dat zelffde zullen helpen voldoen ende betaelen als nae rechte ende behoiren. Heemraeders Jan Zegers ende Bastiaen Aertsz.

Fol. 43 v.

Transport op datum: ten voirss dage (11-10-1589?)

Verkoper: Seger Petersz voir hem zelven ende Adriaen Wircxz als toesiender van Cornelis Janss weeskijndt ende Henrick Janss Buijs.

Koper: Jacob Jansz Buijs.

Betreft verkoop van: Portie, gedeelt ende erffenisse inde huijsinghe ende erve daer aen gelegen in groot, cleijnt ende alder manieren als die selffde stede van Aen Eris is achtergelaeten ende bijden zelven voirss Jacob Janss wert gebruijckt ende beseten.

Koopsom te betalen aan:        – Seger Petersz 60 rijnsgl. te betalen in 6 jaar. Is betaald op 29-7-1596 aan Seger Petersz.

                                                – Henrick Janss 40 rijnsgl. te betalen in 6 jaar. Is betaald op 29-7-1596 aan Henrick Janss.

                                                – Cornelis zijns broeders weeskijnt 60 rijnsgl. Is betaald op 29-7-1596.

Fol. 44 v. (NB vergelijk met fol. 40 v.; de datum is anders ende vorm is een beetje anders).

            Voirwaerde gemaeckt voir schout ende heemraeders van Raemsdonck tusschen Neleman Gijben ende Iken Claesdr, zijn wettighe huijsvrouwe.

Op huijden dezen xiije octobris anno 1589 compareerden Cornelis Gijsbrechts ende Iken Claesdr, zijn wettighe huijsvrouwe, beijde gaende ende staende, cloeck van lichaemen ende volcoemen van verstande alst voir oighen gebleecken heeft. Die welcke beijde met haeren vrijen eijghen wille hebben gerevoceert ende tot niet gedaen, revoceeren ende doen te niet bij desen alle voirgaende wettelijcken erfpositien ende contracten bij hemlieden voir datum van dezen voir heemraden voirnoemt ofte eenighe andere auctentijcke persoenen gemaeckt.

Verclaerende van nu voirts aen te wezen haeren vuijtersten wille dat bij soo verre Cornelis Gijsbrechts voirnoemt afflijvich woirdt voir de voirss Iken Claes zonder wettighe geboirten van haerder beijder lijve geprocureert after te laeten zoo ist voirwaert dat die voirnoemde Iken zal hebben ende behouden haer leffdaeghen lanck het huijs ende erve daeraen, mitsgaeders allen anderen erfgoederen die den voirnoemde Cornelis Gijsbrechtsz metter doot ruijmen ende achterlaeten zal omme die zelffde allen tochtgewijse te moegen bezitten ende gebruijcken (indijn het haer gelieven zal) zonder tegenspreecken van iemants. Ende alle de moblen, goederen als peerden, coeijen, beesten, verckens, gelt, hoij, stroij, coren huijsraet, imboel ende andersins, incoemende ende vuijtgaende schulden, niet vuijtgesondert zullen terstondt nae hem comparants doot gepaert ende gedeijlt woirden tusschen zijne gerechte erffgenaemen ende de voirss Iken zijn huijsvrouwe volgende ‘tZuijthollant­sche recht.

Ende ingevalle die voirss Iken Claesdr ierst geraeckt te sterven zo wil ende begeert zij dat gerechte erffgenaemen alhier inde Zuijthollantsche goederen niet en zullen deijlen, maer dat zij te vreden zullen moeten weezen met ‘tgheene in Brabant is ende voirder niet.

Voegerende(?) zij comparanten voirnoemt elcx bijsonder dat d’zelffde voirss staet zijn volcoemen effecte zal sorteren voir allen rechten ende rechteren, niettegenstaende eenighe beschreven ofte municipael rechten ofte oock locale usantie ter contrarie van dezen. Want zij verclaeren beijde ‘tgene voirss staet te wezen haren vuijterste wille ende meijninghe. Actum als voiren. Heemraden Jan Zegers ende Sebastiaen Aertss. Ende mij secretaris en notaris publijcq Melis Cornelisz.

Fol. 45 r.

            Jacob Janss; Henrick Janss; Cornelis Janss weeskijndt; Reijer Jacobsz.

Op huijden dezen xje november 1589 compareerden Jacob Jansz Buijs zoo voor hemzelve ende mede als voicht van Cornelis Janss zijns broeders weeskijndt ende Henrick Janss Buijs voor hem zelve ende gaven gesamenderhandt over met een verleije zoo als recht is, Cornelis Adriaensz tot behoeff van Reijer Jacobsz vier geerden lants min een virendel, gelegen inde Donck, streckende vanden halven Geijlsloot aff noirtwaert op ter Maes toe, bedeelt int geheel weer opten westencant, geheeten Aen Eeris weer, Tuenis Jacobsz gelegen ten naesten aende westzijde ende Henrick Tuenisz int zelve weer aende oistzijde. Welverstaende dat den voirnoemde Reijer Jacobsz vuite voirss vier geerden min een vierendeel jaerlijcx zal blijven gelden thien st. losrenthen zonder meer. Ende geloefden comparanten voirnoemt inde voirss qualite deze voirss erffnisse voirts te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Heemraden Bastiaen Aertsz ende Dirck Adriaensz.

Transport op datum: 11-11-1589.

Verkoper: Meeus Wilmsz.

Koper: Melis Cornelis tot behoeff van Anniken Jacobsdr onder de Wijngaert.

Betreft verkoop van: 5 geerden lants gelegen naest Doncxe Hoicht, onbedeelt inde weste helft van’tgeheel weer, groit wezende xxj geerden .

Belend             noord: Halve Maes.

                        zuid: Halve Keen.

                        oost: Aert Mertenss c.s.

                        west: Cloosters Hoicht.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Fol. 45 v.

Transport op datum: 11-11-1589.

Verkoper (geeft over met verleije): Bastiaen Aertsz.

Koper: Adriaen Janss Bernieren.

Betreft verkoop van: een gerecht vierdepaert in een weer lants geleghen opten Ronden Put.

Belend             noord: Donga.

                        zuid: De iersten binnendijxe dwersloot die aende noirtzijde van het dijcxken leijt datmen naer ‘tclooster gaet.

                        oost: Ariaen Pieter Sconincx (int selve lant).

                        west: Adriaen Janss Reool (int zelffde weer).

Koopsom: Niet genoemd.

                                                               Rentbrieff.

            Jan Cornelisz; Tuenis Jacobsz onder den Wijngaert.

Op huijden dezen xve novembris 1589 compareerden Jan Corneliss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Tuenis Jacobsz tot behoeff van Jacob Corneliss kijnder, zes geerden lants, geleghen bij Ackermans, bedeelt int geheel weer, streckende vanden halven Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe, Ariaen Aertsz weduwe ende erffgenaemen int zelve lant oist ende Cornelis Henricxz Wever int zelffde weer west.

Ende stelt tot verzekerheijt van Tuenis Jacobsz ten behoeve voirss tot waerburch ende tot eenen bijpandt, halff zijn huijs ende erve daer aen gestaen ende gelegen opt Veer, onbedeelt daer hij nu ter tijt in woondt. Ende geloeffden ‘tzelffde voirss staet te vrijen ende waren naden lantrecht tot dezen dage toe. Dies zoo heeft Tuenis Jacobsz vuijten naeme voirss Jan Cornelis voirnoemt wederom verleden met eenen verleije als recht is deze voirss erffnisse te mogen bruijcken ende oirbaren om drie rijnsgulden tziaers vrijts gelts te betalen, alle jaren S. Jacobsdach anno xc den iersten te lossen den penninck xiiij …pachten ende ‘thootgelt vij een alles zonder fraude. Heemraden Dirck Adriaensz, Jan Meeusz ende Bastiaen Aertsz.

In de kantlijn naast bovenstaande acte:

Renociatie van eenen anderen brieff. Desen rentbrieff is gelooft ende gequeten bij Aertken Aertsdochter, blijckende bij die twee oude brieven int jaer 1608 in handen Adriaen Jacob Wijngaert, daerom geroijeert.

Fol 46 r.

            Aenneminghe van Jan Andriesz belangende Jacob Jans innocent wees d’welck rechtelijcken bestaeijt is opten xve novembris xvC Lxxxix.

Ten voirss daeghe is met schout ende heemraden van Raemsdonck (met voirgaende insinnuatie aenden vrinden tot Donghen bijden voirster aldaer gedaen mitzgaeders in volder kerken alhier gepubliceert dat ‘tvoirss kijnt rechtelijcken zoude woirden bestaeijt) deur vele omvranghen vanden heer ‘tzelffde innocent int aff hanghen gebleven is aen Jan Andriesz (zoo niemant dit minder en heeft willen houden) voir een geheel jaer t’onderhouden in eeten ende drincken voirde somma van achtenveertich rijnsgulden, onder conditien dat hij met elck vierdeel jaers affstandt zal moeghen doen. Ende elck vierdeel jaers voirss zal hij zijn betalinge daer van moeghen genieten, gelijck dat inde conditie (daer van zijnde) genochsaem is bevoirwaert ende ondersproicken. Ende allen ‘tgheene hij in habijten, schoijen, cousen ende allen anderen notelijcken behoefften middelre tijt impendeert ofte vuijtreijckt zal hem valideeren ende goetgedaen worden als nae recht ende behoiren. Actum als boven voir heemraders Dirck Adriaensz Jan Meeusz ende Sebastiaen Aertsz.

            Rentbrieff van Dirck Adriaenss; Aentken int Poirtken.

Op huijden dezen xije septembris 1589 compareerden Dirck Adriaen Gerits ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Frans Geritsz tot behoeff Aentken int Poirtken zijn huijs ende erve daer aen gestaen opte Bergen, Bacxweer gelegen oist ende Jan Meeuss west, streckende vander halver Bergensche Straet aff noirtwaert op ten halven Geijlsloot toe te vrijen ende te waeren naeden lantrecht, drie .. gulden te betaelen alle jaren S. Jansdach te midzoemer anno tnegentich den iersten te lossen met ganckbaer gelt den penck xiiij metten verschenen pachten daer bij.

Fol. 46 v.

Alsoo questien, differenten ende geschillen geresen zijn geweest tusschen Jan Adriaen Henricxz als eijscher ter eenre ende Geert Andriesz met Jan Stoffelsz als voicht ende van weghen Floris Corneliss achtergelaeten weeskijndt als verweerders ter andere zijde, beroerende zekere onderhoudenisse van cost ende dranck soo in gesondtheeden als in zieckten, crencken in dootsnoodt ende totter begravinghe aen Truijcken Henricxzdr bijden eijscher gedaen. Mitzgaeders noch van zekere verschoiten penningen zoo aen etlijcke burgemeesters vande contributien als van geerdtgelt. Ende van twee jaren arbeijtsloon voir ‘tvoirn Truijken in dijcken, dammen, straet ende watersloiten opte maecken bijden voirn eijscher verschoiten ende gemaeckt. Waer op die voirss verweerders voir recht alligeerden dat den eijscher die zelffde onderhoudenisse niet gehouden en was te doene, overmits ‘tvoirss Truijken haren cost weert was. Ende dat hij zijnen arbeijt bij zijnen eedt zoude verclaren. Ende meer andersins den eijschers eijsch contrarieerende. ende naer lange voirgaende litispendentie zijnde partijen voirnoemt bij vonnisse van wethouderen van Raemsdonck gewezen omme metten anderen (want het doenlijck waere) te veraccordeeren.

Ende dijen volgende zijn parthijen bij macanderen vergadert ende hebben hare geschillen ende debatten irrevocabel gesubmitteert ende alzoo aen mondt ende vuijtspraecke gebleven van Jan Zegerss geoligeert bijden eijscher. Ende Sebastiaen Aerts geoligeert bijden verweerders die welcke beijde tot eenen overman hebben genoemen Melis Cornelis, secretaris tot Raemsdonck, die welcke tzaemen eendrachte­lijcken die saecken debatten geschillen ende differenten wel deurtast ende overgeleijt hebbende, hebben geresolveert ende vuijtgesproicken naer haere beste wetenschap ende getuijchenisse haerder quoscientien, haerluijder arbitrale sententie mits dezen. Dat die verweerders aen handen vande eijscher voirnoemt vuijt oirsaecken genoichsaem in recht geproponeert zullen betalen op S. Jacobs dach ierstcoemende anno tnegentich die somma van vijff ponden groiten vlaems eens als wilceur de schult ofte op vuijtlegghinghe vande heer zoo den voirss eijscher dat alsdan gelieven zal. Ende moeten verweerders alsnu betaelen int gelach vier rijsgulden waervan zij eijsscher deenhelft corten zullen aende principael penningen, mitsgaeders het schrijven van dezen.

Ende segghen arbiters voirnoemt parthijen hiermede nu ende ten eeuwighen daegen van ‘tgheene voiren verhaelt is vereenicht te zijne, voor haer ende haren naercomeling­hen. Ende ingevalle van faulte condempneeren den overtreders van dezen in vijftich rijnsgulden tot een peijne naedemael zij partijen den voirn arbijters deze saecke stick, sleets gesubmitteert hebben. Oircondens bijden arbijter ondertijckent dezen xxix novembris 1589.

Dezen ve decembris anno tnegentich bekenden Jan Adriaenss hiervan ten vollen betaelt te weezen den lesten penninck metten iersten.

In presentie van mij Melis Cornelisz.

Fol. 47 r.

Transport op datum: 13-12-1589.

Verkoper: Willem Corneliss als gerechte bestorven voight van Ariaen Petersz Knapen achtergelaten weeskijnderen.

Koper: Cornelis Gijsbrechtsz.

Betreft verkoop van: Eenen acker zaijlants, geleghen inde Ackerkens aenden Molenpat.

Belend             noord: Halve Molenpatsche straet.

                        zuid: Halve Dwersloot die aende noirtzijde vande Dijeffdijcxe straet leijt.

                        oost: Claes Cornelis erffgenaemen

                        west: Willem Buijs Willemsz

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Transport op datum: 13-12-1589.

Verkoper: Jan Adriaenss.

Koper: Jan Gijsbrechtsz

Betreft verkoop van: 2 geerden lants min een half vierendeel, gelegen inde Hoich Donck.

Belend             noord: Halver Maes.

                        zuid: Halve Keen.

                        oost: Anthonis Jacobsz onder de Wijngaert (int selve landt).

                        west: Dinghen met Lesken Jan Vassen kijnderen ende Aert Mertenss cum suis.

Koopsom: Betaald, niet genoemd.

Fol. 47 v.

            Waerburchschap van Henrick Pijl aen Willem Stoffels.

Op huijden dezen viije januarij anno xvC tnegentich compareerden Lijnken Geritsdr. huijsvrouwe van Henrick Pijl als gemechticht van Henrick Pijl voirss, blijckende bij zekere procuratie voir burgemeesters ende schepenen der stede Amstelredame. Ende heeft vuijt crachte der zelve tot eenen onversterffelijcken waerburch gestelt Willem Stoffelen ende Schalck Dircxz tzaemen een renthe van vierdalven rijnsguldens tziaers, St. Andriesdach verschijnende geconstitueert op vier geerden lants achter die hoffstede neder gelegen die den voirss Willem Stoffels ende Schalck Dircxz ten anderen tijde vande voirss Lijnken hebben gecoft, welcke renthe jaerlijcx geldende is zijnde derffgenaemen vande rentmeester Johan vande Boch. Ende dat voir alsulcke commer van renthen, chijnsen, actien ofte andersins als den voirn Willem ende Schalck Dircx ende haere naecomelinghen hier naemaels zouden moeghen overcoemen ter oirsaecken vande voirss erffenisse ende materialen daer op staende, bij hem luijden vande voirss Lijnken gecoft, daer hiervoiren vrijgift aff is gegeven. Welcke voirss hijndernissen, moiten actien ende andersins, mitzgaeders die costen ende intrest die daerom zouden moeghen vallen. Zullenden den voirnoemde Willem Stoffelsz ende Schalck Dircxz mitsgaeders haeren naecoemelinghen aende voirss renth moeghen verhaelen met vollen rechte, nu ende ten eewigen dagen. Actum als boven, voir heemraden Sebastiaen Aertsz, Jan Meeuss ende mij Meus Cornelisz.

Fol. 48 r.

            Eerffdelinghe aengebrocht voir schout ende heemraeden die wedue van Ariaen Ariaenss Leuskijndt ende haire kijnderen verweckt bij Ariaen Ariaenss voirnoemt. Actum dezen xviije januarij ‘tnegentich.

Inden iersten Frans Geritsz, schout, tot behoeff van Adriaen Adriaenss drie onbeiaerde weeskijnderen geloot, gecavelt ende geerfdeelt op halff het huijs, ackerlandt ende hoij ende weijlandt daer achter aen gelegen, streckende vander halver Maes aff zuijtwaert op totten dwerslootken toe dat aende noirtzijde vanden Dieffdijck leijt mette erffchijnsen ende renthen daer op staende, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Ariaen Adriaensz voirnoemt daer vuijt gestorven is met noch het viredeel vanden geheelen weerken over den Dieffdijck, streckende vanden voirss halven slootken aff zuijtwaert op ter Donga toe, gemeen met Jan Beerthen cum suis.

Item noch op een geerd lants tot Cappel. Noch op vier geerden lanten, geleghen inden ambacht van Groit Waspijck met die helft van twee per…. (?) guldens daer jaerlijcx vuijtgaende met noch xxxv st. vuijte geheele acht geerden lants jaerlijcx vuijtgaende, bedeelt in alles voiren opten westen candt.

Idem noch op j½ geerd lants geleghen in Casteleijns landt, streckende van Joachim Vonderen erve aff noirtwaert op ter halver Maes toe.

Idem noch op eenen halven acker gecoemen van Commer Petersz, gelegen in xj½ hoeffven.

Idem noch eenen halven acker ende halff die rouwer daer ‘teijnden aen ter ouder vaert toe, waer van den schout die anderhelft heeft. Elcx percheel met zijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer toe behoirende.

Hier jeghens die moeder ende wedue voirnoemt met Willem Buijsen, haeren man ende voight, gecavelt ende geerfdeelt opte wederhelft vande voirss stede, in groit en de cleijnt mette renthen ende chijnsen voirss ende voirts in alder vueghen als Adriaen Adriaenss die plach toe te behoiren vander Donga aff ter Masen toe opten oisten cant zoo die kijnderen voirss opten westen cant halff ende halff ‘thuijs ende erve voirss bedeelt zijn. Idem noch op vier geerden lants, bedeelt opten oistencant, geleghen inden ambacht van Groit Waspijck met xxv st. erffgelts daer jaerlijcx vuijtgaende, met noch op een geerd lants gelegen tot Cappel, met noch twee geerden lants min een virendeel gemeen met Melis Corneliss.

Noch opte drie deelen van eenen acker zaeijlants in xj½ hoeffven mette drie deelen van zessendertich st. erffgelts daer jaerlijcx vuijtgaende, bedraegende xxvij st. tziaers, elcx met zijn schouwe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende.

Ende hout die moeder voirss het leen tot Cappel, te weeten twee geerden lants voir vuijt die welcke zij begeert dit nae haer doot evengelijck bij haere kijnderen zullen woirden gepairt ofte gedeelt zonder dat zij wilt dit het outze daer meer dan die joncxte in hebben zal. Ende wat renthen, chijnsen ofte commer hier meer naemaels vuijtspruijt­en dan voirss staet ende nu niet wetende zullen partijen malcanderen helpen gelden als naer behoiren. Actum als boven voir heemraders Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss waer voiren parthijen hebben vertegen ende haer bedanckt der goeder deijlinge. Gelovende deze t’achtervolgen op een peene van twintich gouden realen te verbeuren.

Fol. 48 v.

Transport op datum: 26-6-1590.

Verkoper: Jan Joost Cornelisz (elders wordt hij Jan Joost Neelen genoemd) voir hem zelven ende vervangende Ariaentken Ariaen Merten Cantersdr ende Merthen Sijmon Corputen met zijn broeders ende susters vuijt crachte van zekere procuratie voir notaris ende getuijghen tot Alphen gepasseert in date den xxije junij anno xvC tnegentich ons schout ende heemraders geexhibeert ende opgelesen.

Koper: Peeter Bastiaensz.

Betreft verkoop van: Een huijs metten erve daeraen gestaen ende gelehen in Engelandt binnen onsen ambachte.

Belend             noord: de voirss Jan Joost Corneliss ander erve.

                        zuid: Engelandtsche sloot.

                        oost: De Beethoff.

                        west: Cornelis Peeter Gijben weeskijndt.

Ten voirss dage bekenden Jan Joost Cornelissen ten vollen van Peeter Bastiaenssen betaelt te zijn, den lesten penninck metten iersten van dit voirss erve ende huijs voir hem ende zijnen naecoemelinghen.

Idem alsulcke obligatie als Cornelis Peeter Gijben ten andere tijde Jan Joost Cornelisz verleeden heeft gehadt bekenden Jan Joosten voirnoemt ten vollen betaelt te wezen, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen naecomelinghen. Die welcke jegenwoirdich niet en is te becoemen als niet beter wetende verlorente zijne, bekennende voirss den voirnoemden Jan Joosten dat hem ende voirnoemde Cornelis Peeters van alles ten vollen voldaen heeft ende dat hij gheen eijschen meer op hem ofte zijne naecomelingen heeft. Voir heemraeden als voiren.

Fol. 49 r.

            Willem Stoffelen; Peeter Henricx.

Op heeden desen xxvje september anno xvC tnegentich compareerden Willem Stoffelen ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Peeter Henricxz een huijs metten erve daer aen geleghen inden ambachte van Raemsdonck, den ambacht van Groit Waspick ofte Merchelis Wilmss gelegen ten naesten aende oistzijde ende die bagijnen vanden Berch aende westzijde. Streckende vanden halver Heerenstraet aff noirtwaert op ten halven dwersloot toe die aende zuijtzijde van Willem Stoffels voirss acker leijt. Ende geloeffden Willem Stoffels voirnoemt dit voirss huijs ende erve te vrijen ende te waren van allen commer die daer op coemen mach tot dezen dage toe. Heemraders Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Ten voirss daghe compareerden Willem Buijssen ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Willem Stoffelen een huijs metten erve daer aen gestaen ende geleghen binnen onsen ambachte voirss. Willem Stoffelss voirs zelffs geleghen oist ende Huijbert Janss met Schalck Dirckxz cum suis west, streckende van Peeter Henricxz erve noirtwaert op tot Willem Stoffelen voirss erve toe. Ende geloeffden Willem Buijsen voirnoemt dit voirss huijs ende erve te vrijen ende te waren naerden lantrecht tot dezen daghe toe. Heemraders als boven.

Ten voirss daghe compareerden Willem Stoffelss ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te weezen Willem Buijsen de somme van drie ende dertich rijs guldens, te betaelen op Bamisdach anno een ende tnegentich, onder ‘tverbandt van allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden iersten penninck metten lesten zal weezen beetaelt. Heemraders als boven.

Op huijden desen xvje octobris anno 1590 heeft Willem Stoffelsz van wegen Willem Buijsen betaelt aen Ariaen Janss Reool ende Jan Ariaen Geritsz als burgemeesters van Raemsdonck die somme van twee en veertich rijnsguldens die de burgemeesters voirnoemt onder hem beslagen hadden ende zijn coeijen daer voiren gericht, vuijt oirsaecken van des voirss Willem Buijsen ende kijnderen achterwezende contributie als blijckt bijde quijtantie vande burgemeesters voirnoemt.

Op huijden desen xiiije decembris anno xvC tnegentich bekenden Willem Buijsen van dit voirss huijs ende erve ten vollen ende al betaelt te weesen, den lesten penninck metten eersten. Mij present Melis Cornelisz.

Ten voirss daghe heeft Willem Stoffelsz affgeleijt ende gequeten alsulcke xxv st. erffgelts als hij jaerlijcx geldende was d’erffgenaemen van Jacob Cornelissen geconstitueert op ‘thuijs ende erve d’welck Peeter Henricxz op heeden van hem met vrijer giften voir recht ontfanghen heeft, zulcx dat ‘tzelffde huijs ende erve nu vrij is van de voirss vijffentwintich st. erffgelt tziaers. Actum voir hemraden als voiren.

Fol. 49 v.

            Ariaen Claess; Henrick van Weert.

Op huijden dezen iije februarij 1590 compareerden Ariaen Claess ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Henrick Beijermans van Weert zes geerden lants, gelegen inde Hoige Donck, streckende vander halver Doncxen straet aff noirtwaert op ter halver Maes toe, Peeter Claesz geleghen ten naesten aende oistzijde int zelve lant ende Adriaen Janss Bernieren aende westzijde. ende geloofden Ariaen Claess deze voirss zes geerden lants te vrijen ende te waren naden lantrecht tot desen dage toe. Voir heemraeders Jan Meusz ende Bastiaen Aertsz.

Ten voirss daghe heeft Ariaen Claess dit voirss lant gehuert voir vijff pont Vlaems tziaers, twee jaren lanck gedurende ende dat in affcortinge van zijne cooppenningen, te weten het jaer tnegentich ende xcj.

Ten voirss daghen compareerden Henrick Beijermans van Weert ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te wezen Ariaen Claess die somme van tweehondert acht ende dertich rijnsguldens eens te betaelen daer van het gerechte derde paert gereet ende die andere twee deelen op twee ierstcomende Korsmies daghen zonder middel daer tusschen, waervan den iersten verschijndach wezen zal Korsmis tnegentich, onder ‘tverbant van allen zijnen goederen, gheen vuijtgesondert voirden lesten penck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voren.

Ariaen Claesz bekendt dezen wilceur vol ende al betaelt te zijn opten xxe meert anno xcj.

            D’erffgenaemen van Claes Corneliss; Dirck Rutten .

Op huijden den xvje junij 1590 compareerden Cornelis Anss voir hem selven ende vervangende Janniken ende Anniken zijn susteren, Ariaen Peter Sconnincx voir hem zelven ende vervangende Jan Peeterss sijnen swaeger ende mede hem sterck maeckende voir Dinghen Roosen, weduwe wijlen Jan Cornelissen ende haere kijnderen verweckt bijden zelven Jan Corneliss, Ariaen Jan Meeusz voir hem zelven ende Frans Gerits, schout, als gemechtich van Jan Adriaenss Potbacker. Ende gaven gesamender­handt over met vrijer giften zoo recht is Dirck Rutten eenen acker zaeijlants gelegen inde Molenpat, streckende van Willem Geerits cooltuijn aff zuijtwaert op totten dwerslootken toe binnen den Dieffdijck aende zuijtzijde vanden leijtuijn, Jan Peeterss Crol gelegen ten naesten aende oistzijde ende Cornelis Gijsbrechtss aende westzijde met allen gebuerlijcken rechten daer toe behoirende. Ende geloeffde comparanten voirnoemt elcx in zijne qualite voirss deze voirss acker te vrijen ende te waeren naden lantrecht tot desen dage toe. Voor heemraders Jan Meeuss ende Bastiaen Aertsz.

Fol. 50 re.

          Ten voirss dage compareerden Dirck Rutten ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo als recht is schuldig te weesen den comparanten voiren ver­haelt tzaemen de somma van tweeenveertich rijns guldens thien stuijvers eens. Te betaelen daervan gereet die gerechte eenhelft ende d’anderhelft binnen tsiaers volgende den date van dezen, onder ‘tverbant van allen zijnen goederen hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgeson­dert voirden lesten pennink metten iersten zal zijn betaelt. Ende ingevalle die coopcedulle minder ofte meer der somme inhout dan voirss is ofte eenighe cortinge van wijncoop, zoo zal Dirck voirss die zelffde moeg­hen corten aen zijn leste cooppennin­gen nae behoiren. Heemraeden als voiren.

Ten voirss dage bekenden comparanten tzamen ontfangen te hebben op dezen wilceur de somma van xxj gulden v stuijvers die gereet geloeft waren.

Op huijden desen vje aprilis xvc xcij bekenden Ariaen Peeter Sconinx zoo voir hem zelven als voir zijn swagers ende Dinghen Roesen met haere kijnderen, Huijbert Janss Bosser voir zijn moeder ende zuster ende Frans Geritss, schout, van weghen Potbackers kijnde­ren desen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt te weesen den lesten pennink metten iersten. Heemraeden Dirck Adriaenss ende Jan Meuss ende mij Melis Corneliss.

          De weduwe ende erffgenamen van Huijbert Peeters; Tuenis Corneliss.

Op huijden dezen xxiije maij 1590 compareerden Iken Huijbert Peeterss weduwe met Ariaen Huijben haeren soen ende gecoren voight, Peeter Tueniss als man ende voight van Aentken Huijben, Ariaen Huijben voir hem zelven ende vervangende Peeter Huijben zijnen broeder ende Dingeman Peeter Jan Loonen als gerechte gecoren voight van Neeltken Huijben, Maeijken Huijben ende Janniken Huijben Peeters onbejaerde dochters ende gaven gesamenderhant over met vrijer giften zoo als recht is Tuenis Corneliss vierdalve geerden lants aenwas streckende vande Dwersloot aff teijnden t’hoeijlant aent zuijteijnde vanden ouden grindt noirtwaert opter halver Maes toe. Tuenis Corneliss voirs­s zelffs gelegen oost ende d’erffgena­men van Jan vande Berch west. Ende geloef­den compa­ranten voirnoemt dit voirss erve te vrijen naden landtrecht tot dezen dage toe. Mede bekennende hier van ten vollen vernuecht ende betaelt te wezen den lesten pen­ninck metten iersten. Voir heemraeders Jan Zegerss ende Bastiaen Aertss.

Fol. 50 vso.

          Peeter Claess; Henrick van Weert.

Op huijden dezen xixe aprilis anno xvc tnegentich compareerden Peeter Claess ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Henrick Beijermans van Weert een halff weer lants groit zes geerden. T’voirsshalff weer streckende vander halver Doncxer straet aff noirtwaert op ter halver Maes toe ofte zoo verde als die lanten aen weder­zijden strecken, bedeelt opten oisten candt. Henrick voirss gelegen aen wederzij­de oist ende west. Met allen gebuer rechten daer toe behoirende. Ende geloefden Peeter Claess voirnoemt deze voirss zes geerden lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraeders Jan Meeusz ende Bastiaen Aertsz.

          Henrick Beijermans; Peeter Claess.

Ten voirss dage compareerden Henrick Beijermans voirss ende heeft geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Peeter Claess de somme van zessen­dertich ponden groiten Vlaams tot zes rijns gulden ‘tpont gereeckent. Te betaelen op drie Paeschen daghen achtereenvolgende, waer van den iertsen wee­sen zal Paesch dach anno tnegentich. Onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen zijnen goede­ren gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

          Item op dezen wilceur bekenden Peeter Claess ten voirss dage voldaen te weezen, den iersten ende tweeden termijn ofte Paeschen, elcken termijn bedragen­de Lxxij rijns gulden ende bekenden voirts noch opten lesten Paeschen die wezen zal anno twee ende tnegentich ontfangen te hebben xv rijns gulden. Welverstaende dat de voirnoemde Beijer­man vande Lxxxv gulden die hij nu over den iersten dach heeft betaelt maer vijff rijns gulden voir een geheel jaer intresten heeft, die welcke hier inne gereeckent zijn. Ende coempt vande lesten dach Peeter Claess noch de somma van Lvij rijns gulden waer mede die voirss zes geerden ten vollen zijn be­taelt. Actum ende voir heemraeden als voren.

Op huijden desen xiij octobris anno xvc tweeentnegentich zoo bekenden Ariaen Claess als voight ende Jan Ariaen Peeterss als toesiender van Peeter Claess wees­kijnt ende vervangende Peeter Claess, dat Henrick van Weert voirnoemt desen voirss wilceur vol ende al betaelt is, den iersten penninck metten lesten voir haerder alder naecoemelingen. In presentie ende bijwesen van Ariaen Huijben ende mij Melis Cornelisz.

Fol. 51 re.

          Ariaen Claess; Sebastiaen Aertsz.

Desen ve decembris anno xvc tnegentich compareerden Ariaen Claesz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Sebastiaen Aertsz onsen mede heemraet een stuck lants gelegen bij Sgraven steede in Ackermans weer plachte weesen, strec­ken­de van Ariaen Jansz Reeol ackerlant aff aent noirden eijnde zuijtwaert op ten halven Geijl­sloot toe. Henrick Janss Buijs cum suis gelegen ten naesten oostwaert ende Sgraven steeghe cum suis westwaert. In groot ende cleijnt ende in alder manie­ren als de voirnoemde comparant Joachim Claess zijnen broeder zaliger, de voirsaet vande voirss Sebastiaen Aertsz ten anderen tijde vercoft heeft gehadt. Ende bekenden den voirss Ariaen Claess vande voirss erffenis­se ten vollen ende geheel betaelt te weezen, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoe­melingen. Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

          Joachim Meeus kijnder; Lesken Roecken.

Op huijden desen viij junij anno xvc tnegentich compareerden Frans Geritsz, schout, als gemechticht van Joachim Meeusz kijnderen naemelijck Meeus Joachimsz, Les­ken Joachims ende Neeltken Joachim Meeusz, Jan Meeusz vuijten naeme ende van weeghen Meeus Janss zijnen soen verweckt bij Anniken Gijbendr zijn wettige huijs­vrouwe was, Gerbrandt Claesz als gerechte bestorven voight van Lesken Frans Claessdr ende Jan Gijsbrechtsz als toesiender vande voirss Lesken ende Meeus Janss zijn susters weeskijnderen. Ende gaven elck inde voirss qualite over met vrijer giften zoo recht is Ariaen Janss Reool tot behoeff van Lesken Cornelisdr weduwe wijlen Joachim Govaerde, een stuck lants gelegen opten Ronden Put, zoo dat nu begraeven leijt, streckende vande achterdijck aff noirtwaert op ter Donga toe. Abra­ham Jansz cum suis gelegen ten naesten aende oistzijde ende Aert Hannecops aende westzijde. Ende geloefden comparanten voirnoemt elck in zijne voirss qualite dit voirss stuck lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraeders Sebastiaen Aertsz ende Jan Gijsbrechtsz.

Fol. 51 vso

          Lesken Roochus; Anna Gijben kijnderen.

Ten voirs dage compareerden Ariaen Janss Reool ende heeft vuijten naeme ende van weghen Lesken Joachims Govaerden weduwe rechtelijcke geloeft ende verwil­ceurt zoo als regt is schuldich te weesen Gerbrandt Claesz tot behoeff van Lesken Frans Claesdr ende Jan Meusz tot behoeff van Meeus Janss zijnen zoene tzaemen die somme van zeven ende twintich pondt groiten Vlaams eens, elcx die gerechte eenhelft der voirss somme. Te betaelen tzaemen gereet bijde veste vuijtgesondert zes ponden groiten Vlaams die den voirnoemde Ariaen Janss van wegen voirss geloeft te betaelen op Sint Jans dach te midzomer anno een ende tnegentich. Onder t’verbant van allen deze voirss goederen, gheen vuijtgesondert voirden lesten pen­ninck metten iersten zal wesen betaelt. Heemraeden als voiren

Opten xve augustus 1592 bekenden Jan Gijben ende Jans Meeusz dat dezen wilceur ten vollen ende al betaelt was, den lesten penninck metten iersten.

Mij present Melis Cornelisz.

          Henrick Tuenisz; Henrick Beijermans van Weert.

Op huijden desen xiiije novembris anno xvc tnegentich compareerden Henrick Tue­nisz ende gaff over met eene verleije, zoo regt is Henrick Beijermans van Weert neghen geerden lanten gelegen in Aen Eris weer plach te weesen, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als hem comparant die zelffde neghen geerden bij testament­lijcke dispositie van Joostken Corsten gelegateert ende gemaeckt zijn, volgende den testamendte voir notaris ende getuijgen daer van gepasseert. Het welck den voir­noemde Henrick Tuenisz geloeft ofte copije auctentycq daer van te leveren in handen vande voirnoemde Beijerman binnen xiiij daghen nae dato van dezen. Welverstaende dat den voirnoemde Henrick Beijermans tot zijnen last hout eenen rentbrieff van vier rijns gulden thien stuivers tziaers. Idem noch eene rent­brieff van drie rijns gulden thien stuivers tziaers elcx te lossen de penninck xiiij, met noch xxvij stuijvers tziaers die bagijnen tot Sint Geertruideberge vuijtereijcken altza­men op deze voirss erffenisse ofte neghen geerden lants vanden halven Geijlsloot aff noir­t waert op ter halver Maes toe rechtelijcke geconstitueert

Fol. 52 re.

          Idem noch xx stuijvers tziaers te lossen den penninck xiiij, welcke voirss ren­then ende hootpenningen van dijn den voirnoemde Beijermans aen zijn cooppennin­gen zal moeghen inhouen ende corten als naer behoiren. Met expresse voirwaerde ingevalle het naemaels bevonden woirden noch meer andere renthen ofte onraet opte voirss negen geerden lants verhypotequeert te weesen dan voirss staet, ofte datte oick iemandt van Joostken Corsten andere erffgenaemen tzelffde voirss testamendt zouden willen instringeeren. Ende over sulcx den voirnoemde Beijermans ofte zijnen nacoemelingen daer deur zouden moeghen aengesproicken ofte beschadicht woirden in eeniger manieren, soo stelt den voirnoemde Henrick Tuenisz den voir­noemde Henrick Beijermans ende zijnen nacoemeling­hen daer voirss tot eenen onversterffelijcke waerburch zijn huijs metten erve daer aen gestaen ende gelegen binnen der stede van Sinte Geertruidenberghe voirss aende Brantpoirt. Ariaen de Smits erffgenaemen zuijden ende Cornelis Claess noirden. Streckende van ‘s Heeren straet aff tot Ariaen Wilmsz erve toe. Waeraen hem den voirnoemde Beijermans ende zijnen nacoemelinghen t’allen tijden zullen moeghen verhae­len voir alle costen, schaeden ende intresten die zij vuit oirsaecken voiren verhaelt nae­maels souden moeghen coemen te lijden in eeniger manieren. Ende geloeffden Henrick Tuenisz voirnoemt den voirnoemde Henrick Beijermans deze voirss neghen geerden lants voirts te vrijen ende te waren naden lantrecht tot dezen dage toe. Ofte tot Sint Jan te midzomer toe anno een ende tnegentich. Volgende die voirwaerde bij hemluyden ge­maeckt. Ende bekenden Henrick Tueniss van deze voirss neghen geerden lants bij den voirss Henrick Beijermans ten vollen ende al betaelt te weesen, den lesten penninck metten iersten. Actum als boven voir heemraeden Jan Zegerss, Adriaen Joachimss, Jan Meeuss ende Sebastiaen Aertsz.

Fol. 52 vso.

          Joris Janss; Wouter Reersz.

Op huijden dezen iiije decembris anno xvc tnegentich compareerden Joris Jansz als man ende voight van Grietken Jansdr weduwe van wijlen Bastiaen Dircxz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Wouter Reersz een gerechte vierendeel in een stuck lants gelegen onbedeelt aende oostzijde van Zijl aende Geijldijck. Streckende vande halve Broexken aff noirtwaert op ter halver Vlaeijkens straet toe. Insgelijcx gaff Frans Geritsz, schout, als gemechtich ende hem sterckmaeckende voir Commer­den ende Jannen Bastiaen Dircxz zoenen haerder beijder gerechticheijt ende aenpart int voirss weer lants onbedeelt ende streckende als voiren zoo haer dat van haeren vader voirss is aenbestorven. Elck met zijn schauwe ende gebuer rechten daer met recht toebehoirende ende geloeffden compa­ranten voirnoemt dese voirss percheelen lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden dat zij hier van ten vollen betaelt waren den lesten penninck metten iersten. Ende oft op deze voirss erffenisse eenighen commer van ren­then, chijnsen ofte anders ende naemaels vuijtrees nu niet weetende, zoo stelt Joris Janss den voirnoemde Wouter Reersz tot eenen waerburch daer voiren twee geerden lants gelegen inde Hoch Donck, streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe onbe­deelt, zoo hij die van Bastiaen Aertsz ten anderen tijde gecoft heeft. Waer aen hem den voirnoemde Wouter Reersz t’allen tijden zal moeghen verhaelen voor allen costen, schaden en intresten die hij daer deur naemaels zouden coemen te lijden. Ende geloefden comparanten voirnoemt deze voirss erffenisse te vrijen ende te waren naeden landtrecht zoo voirss staet. Voir heemraeden Jan Meeusz ende Bastiaen Aertsz.

Fol. 53 re.

          Beleninghe van Peeter Gielen.

Op huijden desen xxje decembris anno xvc tnegentich compareerden Peeter Mi­chielsz ende heeft gedeburcheert ofte geschoten aen handen van Lesken Ariaen Jan Andriesdr die somme van achtien rijns guldens eens. Op conditien dat hij daer voiren gebruicken zal een gerechte vierdepart van eene buijtendijcxe werff gelegen aen Hermans Wiel. Den schout int zelve lant oist ende Aen Huijben erffgenaemen west. Streckende vande buiten­dijcxe dwersloot aff aende dijck noirtwaert op ter halver Keen toe, gedurende den tijt van vier continueele jaren ingaende jaerdach ierst­coemende een ende tnegentich. Ende ingevalle naer dijn tijt van vier jaren voirss den voirnoemde Peeter Gielen zijn gelt weeder begeert te hebben, zoo weert die voirss Lesken alsdan gehouden die zelffde voirss achtien rijns gulden te restitueren. Ende zal Peeter voirnoemt vande bruickweer alsdan affstant moeten doen. Is noch expreselijcken ondersproicken oft den voirnoemde Peeter Michielsz binnen den thijt vande voirseijde vier jaeren dit voirss vierdendeel lants ontnae­dert ofte jongebruick woirde gemaeckt met eenige brieven, obligatien ofte ander be­scheijt, zulcx hij dit niet vreetzamich mocht gebruicken, zoo zal hij hem moeghen verhae­len aende steede opte Berghen die de voirss Lesken met Bastiaen Aertsz haren man ende voight in dezen daer voiren tot eenen waerburch stelt.

Actum als boven, voir Sebastiaen Aertsz als heemraet ende mij Melis Cornelisz 1590.

Fol. 53 vso.

          Neleman Gijben; Mercelis Wilmss.

Op huijden desen xxvje januarij anno xvc xcj compareerden Neleman Ghijben ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Mercelis Wilmss vijftalve geerden lants gelegen inde Werffcampen, streckende van der halver Keen aff noirtwaert op ten halven Werffcampe­sche gat toe. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als den voirnoemde Cornelis Gijsbrechtsz daer inne gericht is. Mercelis Wilmss voirss zelffs gelegen aende oistzijde int zelve landt. Joost Damen cum suis int zelve landt aende westzijde. Met allen gebuer­lijcke rechten daer toebehoirende. Ende geloefden Cornelis Gijsbrechtsz dese voirss erffenissen te vrijen ende te waren naden landtrecht. Mede bedanckende hem der goeder ende volder betaelinghen vande voirss Mercelis Wilmss, den lesten penninck metten iersten. Voir heemraeders Sebastiaen Aertsz ende Jan Meeusz.

          Willem Stoffelen; Godtschalck Dircxz; Meeus Janss.

Op huijden desen vje februarij anno xvc xcj compareerde Willem Stoffelsz ende Godt­s­chalck Dircxz ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo als recht is, Meeus Janss een hoffsteede gelegen inden Molenpat, zoo dat bij Ariaen Tueniss achtergelaten is, vuijtgesondert allen matrialen van hout ende steen daarop is ende bevonden woirdt, zullen comparanten daer aff moeghen haelen ende neemen. Welver­staende zoo die teghenwoir­dich noch in effecte daer op staet, zal blijven staen tot profijte vande voirss Meeuss Janss. Ende geloefden comparanten voirts dit voirss erve te vrijen ende te waren tot dezen dage toe. Voir heemraeders Dirck Ariaens ende Jan Meeusz.

Ten voirs dage compareerden Meeus Janss ende heeft geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te wesen Schalck Dircxz ende Willem Stoffels tzaemen die somme van vijff ponden groiten vlaems, te betaelen daervan gereet die gerechte eenhelft ende die anderhelft Ligtmis dach twee ende tnegentich. Onder t’verbant van zijnen persoen ende allen sijnen goede­ren gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeders als boven.

          Op huijden desen xve aprilis xvc xcij bekenden Willem Stoffels zoo voir hem zelven ende hem sterckmaeckende voir Godtschalck Dircxz dat dese voirss wilceur bij Meeus Janss ten vollen ende al betaelt is den lesten penninck metten iersten.

Actum als boven bij Melis Cornelisz.

Fol. 54 re.

          Aert Scheppen; Peeter Adriaenss Boxen.

Opten xiije februarij anno xvc xcj compareerden Aert Ariaenss Schep voir hem zelven ende hem sterckmaeckende voir Jan Ariaensz, sijnen broeder, ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Peeter Adriaenss een stucxken erffs gelegen aende Schansch, Peeter Henrickx oistwaert ende het steechsken westwaert, zoo dat van Corne­lis Peeterss Knaep achtergelaten is. Idem gaff de zelffde Aert Ariaenss inde voirss qualite noch over met vrijer gifte den voirnoemde Peeter Adriaenss een stucxken lants geleghen opte Geeren, strecken­de van Henrick Luijen Ambacht aff westwaert op tot Peeter Roelen ende Bastiaen Aertsz erve ofte Geeren toe, Jan de Smit gelegen zuijden ende Johan Verssen noirden. Met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende ende geloefden Aert Ariaenss voirnoemt inde voirss qualite dese voirss twee percheelen lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekenden dat hij met zijnen broeder voirnoemt van deze voirss twee percheelen lants ten vollen betaelt was den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraeders Jan Zegersz, Jan Meeusz ende Ariaen Joachimsz Buijs.

          Aert Janss van Ierssel; Lenaert Roelen.

Ten voirs dage compareerden Aert Janss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Lenaert Roelen een stucxken erffs gelegen op Vlendonck, Lenaert voirss gelegen oist ende zuijden ende Aert Janss west ende noirden. Zoo dat ten anderen tijde bij Aert Janss voirss voirsaeten verchijnst is geweest. Ende vermeet hem de voir­noemden Aert Janss daer aen gheen recht ofte eijgendom meer in eenige manieren, vuijtgesondert leem, steen ende andere materialen die vande ouden huijse zijn gecoemen ende daer noch op wezende. Die zelffde geloeft Aert Ariaenss daer aff te ruijmen tusschen dit ende halff vasten ierstcomende opte verbeurte der zelver. Heemraeden als boven.

          D’erffgenamen van Marijke Jan Andriesdr; Dirck Crijnen, Ariaen Jacobsz cum suis.

Op huijden desen xxje februarij anno xvc xcj compareerden Sebastiaen Aertsz voir­hem zelven ende vervangende allen die gerechte erffgenaemen van Marijken Jan Andries. Ende gaff over met eenen verlijen zoo recht is Dirck Crijnen, Ariaen Jacobsz onder den Wijngaerdt ende Tuenis Aertsz Zwaen een stuck lants gelegen int Rijs­brouck onbedeelt met Gijsbert Geerits, streckende van Loeij Zeben erve aff aent zuijteijnde noirtwaert op totte Kae toe, Zeebken Peeters weduwe gelegen aende zuijtwestzijde ende Dirck Peetersz aende noirtoostzijde zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Daen Meeusz dat zelffde ten anderen tijde gecoft ende volgende zijnen coop langhen tijt gebruickt heeft. Ende bekenden Sebastiaen Aertsz voirnoemt dat dit voirss landt ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten ier­sten. Voir heemraeders Jan Zegersz ende Jan Meeusz.

Fol. 54 vso.

          Attestatie.

Op huijden desen xxje februarij anno xvc xcj compareerden Dinghen Janssdr huijsvrou­we iegenwoirdich van Ariaen Wircxz out ontrent Lxij jaeren eertijten getrout gehadt heb­bende Cornelis Wilmsz de welcke mede erffgenaem is geweest inde nagelaeten goederen van wijlen Peeter Jansz Snack ende Lesken zijn huijs­vrouwe. Ende heeft ter instantien ende ernstighen versoucke vande voirss Sebastiaen Aertsz cum suis getuijcht, vercleert ende bij solemneelen eede als rechtens geaffimert warachtich te wezen Lijnke Brienincx binnen den tijde van zes ofte zevenendertich jaeren herwaerts, noijt eenighe renthen vuijt het landt gecoemen van Peeter Jansz Snack, gelegen inde Werffcampen, streckende voirtss ten Dijck toe. Oick iemandt van haeren t’weeghen heeft geeijscht, gemaent ofte ontfangen in eenigher handen manie­ren dan alleenlijcken nu binnen twee jaeren. Idem Lesken Wouter Mathijsdr, weduwe wijlen Jan de Bosscher Huibrechtsz heeft oick verclaert bijde eede ende ter instantien als voiren, out omtrent Lvj jaere dat zij over xxxij jaren geleden getrout heeft gehadt des voirss Lijnken Brienich zoon genaempt Jan de Bosscher voirss, die welcke verscheijden rentbrieven hadden, maer zij deponente en heeft haer noijt hoiren zegghen dat sij Lijnken voirnoemt eenighe renthen op d’erffge­naemen van Peeter Janss Snack ofte op Aert Ariaenss ofte zijne nacoemelinghen in eenigher manieren was heffende. Alzoo waerlijck help haer deponenten beijde Godt al­machtich ende zijne heijlige Evangelium. Alles sonder arg ofte list.

Actum als boven, voir heemraeders Jan Zegerss ende Jan Meeusz.

          Copie van een queritur.

T’is alzoo dat zoemighe burgers der stede Geertruidenberge produceeren eene rentbrieff van drie ofte vier rijns guldens tziaers geconstitueert op zekere perchelen lants gelegen inde die parochie van Raemsdonck ten naesten die voirss stede. Welcke voirss renth die proprietarissen vanden voirss landen ontkennen, seggende dat haer die voirss renth in vijff ofte zessendertich jaere zoo lange als zij dat zelffde goet hebben gehadt niet en is gemaent (zoo zij lieden bij haere eede presenteeren te verclaeren) maer hebben dat vrij gedeelt ende vrij gecoft. Zulcx als oick den rentheffer vereijscht die zelffde jaeren verloopen, ofte minder zoo den rentgheevers minder jaeren bij quitantie bethoomen connen schuldich te zijn. Ende naedijn zij naestgebu­eren bijden anderen zijn te weeten den rentheffer ende gheever. Ende binnen zulcken voirss tijde noijt eene stuijver hebben gegeven ofte oijt daer van tzij mondelingen ofte met recht gemaent te zijn. Zoo ist daeromme die vrage ofmen alzulcken slapenden rent­brieven gehouden zoude weezen te moeten voldoen oft niet. Nademael dit men wel zouden moeghen presumeren oft den zelven brieff voirmaels bijden voirsaeten vande proprietarissen vande voirss percheelen lants niet en zouden zijn gequeeten. Ende alzoo deur versuimenissen wel ongecance­leert zouden zijn gebleven. Op deze voirss vrage stondt onder geadviseert dunckt den ondergeschrevenen (onder correctie) dat bij aldijn den rentheffer niet en weet te bewijzen datter binnen xxx jaren herwaerten die renthe in questie betaelt is bijden besitters vander hypoteecque. Ende de besitters vande zelver hypoteecque hen bij eede willen purgeeren binnen xxx jaren gheen renthen betaelt te hebben dat den voirss rentbrieff ende die acte van dijn is gepreschribeert ende miten dijn behoiren die heffers van dijn verclaert te woirden in rechte niet ontfanckelijck. Quia exceptie prescriptionis impedit litis ingriessum. Ende was bij advocaten vuijten Hove van Hollandt onderteijckent aldien.

W de Cocq met een hantmerck       Lerweijeren.

Fol. 55 re.

          Copie

Wij ondergeschreven attesteeren ende certificeeren onder eede int accepteeren onzer offitiumen gepresteert ende onder onze christennaeme ende hantmercken hier onder gestelt ende dat ter nodigher instantien ende requisitien van Ariaen Wircxz, Sebasti­aen Aertsz ende hem luijder complitien waerachtich te weezen, dat meester Willem Philpsz als gemechtich vande reguiranten in een gebannen vierschaer gestoirt heeft alsulcken derden coopdach als Frans Geritsz, schout, als gemechtich van Dirck Gruijters opten lesten rechtdach van meijninghe was te houden. Ende heeft dijn inde dingtaefel tot dijn eijnde doen aenteijc­kenen, ommen den selven gehouden te woirden, den welcken wij bij eede als boven verclaeren op dijn dach noch opten dach van heeden bij onze kennisse ofte in onze ieg­henwoirdicheijt niet gehouden en is. Alsoo waerlijck help ons Godt ende zijn heijlighe Godlijck woirdt des t’oirconden zoo hebben wij Jan Zegersz ende Jan Meeusz, beijde als heem­raeders ende Melis Cornelisz als secretaris deze onse attestatie tot vasticheijt onderteijc­kent opten xvie meij anno xvc negenentachtich. Ende met dusdanighe hantmerck.

Dits Jan Segers  N  hantmerck als heemraet. Noch leeger bij mij Jan Meeuss.

Quod attestor Melis Cornelisz 1589.

          Memorie.

Idem elcke clucht ofte stock die Claeske Aertsdr tot erffgenaemen achtergelaeten heeft tot sevenen gereeckent heeft inde moblen goederen achter haer gebleeven gedeijlt aen gelde iij rijns gulden iij stuijvers te weeten Ariaen Aertsz kijnder iij gulden iij stuijver, Stevens kijnder, Bastiaens Aertsz, Peter Dircken kijnder, Dries Jansz kijnder, Peerken Aerts kijndt ende Jan Cornelisz elcx gelijcke iij gulden iij stuijver.

Fol. 55 vso.

          Eerffdeelinghe tusschen d’erffgenaemen van Annike Beris zaliger aengebrocht opte ve meert anno xvc xcj.

Inden iersten die gerechte erffgenaemen van Metghen Gerit Buijs, Maijke Gerit Buijs, Huijbert Adriaensz ende Huijbert Corneliss tzaemen geloot, gecavelt ende geerffdeelt op zes geerden lants geleghen achter Marij Fredericx met x stuijvers jaerlijcx daer vuijtgaen­de met noch die schansch ende twee veldekens daer aen behoirende met zeven stuijvers den Heijligen Geest ende thien stuijvers erffgelts, die kercke van Raemsdonck daer jaerlijcx vuijtgeldende met noch hondert zessentwintich rijns gulden met obligatien te ontfangen die hootpenningen ende het verloep van dijn. Ende elcx percheel met zijn schauwe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende.

Hier jeghens zijn d’erffgenaemen van Lauwerijs Geritsz, Willem Gielen, Vas Adri­aenss ende Adriaen Gerit Buijs geloet, gecavelt ende geerffdeelt opten acker gelegen in den ambacht van xj½ Hoeffve zoo dijn daer is gelegen mette dellen daer aen totte oude vaert toe vrij vuijtgesondert tsHeeren beeden ende allen gebuer rechten daer met recht toebehoirende met noch dertich rijns gulden terstondt van verteerde costen om d’uijtvaert van Ariaen Geritsz gedaen, te betaelen.

Des is geconditioneert ende wel expresselijcken ondersproicken ingevalle naemaels eenighe meerder ofte minder schulden, renthen ofte chijnsen op eenighe vande voirss percheelen lants meer bevonden woirden daer voirss staet, ofte datter oick eenighe incoemende ofte vuijtgaende schulden meer voirtcoemen tzij te betaelen ofte t’ontfanghen, zullen parthijen, elcx in sijn qualite, helpen malcanderen tzaemen draghen ende ontfanghen als nae behoiren. Waer op parthijen voirnoemt hebben eendrachtelijcken verteghen deen op des anderens gedeelt. Haer tzaemen der halven bedanckende der goeder scheijdinghe ende erffdeelinghe. Geloevende die selffde naetecoemen ende t’achtervolghen op een pene van vijftich gouden realen te verbueren te gaen nae peijnenrecht.

Actum als boven voir heemraeders Sebastiaen Aertsz ende Jan Meeusz

Los vel

          Aende magistraten des dorps van Raemsdonck.

Ick ondergeschreven, secretaris in de Hooge ende Laege Swaluwe attestere mits desen dat ick volcomen procuratie hebbe van Ariaen Adri­aenss den jonge Casteleijn nu ter tijt hem onthoudende in Hollant ontrent Leerdam om partai­gie ende deelinge te houden met allen den gemeijnen erffgenaemen van Adriaen Adriaenss Casteleijn den ouden saliger gedachten, van achtergelaten goederen, haeff ende erven. Ende in alles te mogen handelen, vercoopen ende overvesten des noodich sijnde na forme van allen procuratien. Welcke procuratie ick hebben mij ontleijt. Ende en wete die niet te becomen om aen voorschreven erve te seijnden. Sal voorschrevene daerom gelieveren inde de overvestin­gen mijnen naem als volcomen procuratie hebbende (inden jare 92 in julio gepasseert) van Ariaen Ariaenss Casteleijn den jongen voirss te verhalen.

Attesterenden mits desen dat ick te vreden ben dat ‘tgene de andere erffgenaemen hebben gehandelt oft handelen sullen. In mijne absentie van mijnentwegen worden achtervolcht.

Actum desen xve januarij 1593.

Uwe dienstwillige vriendt Marten Willemsz vande Borcht, secretaris in de Hoge ende Leege Zwaluwe.

Fol. 56 re.

          Smaelerffdelinghe tusschen Willem Woutersz cum suis ende Corst Adriaenss met zijnen consorten ende d’erffgenaemen van Huijbert Adriaenss ende Huijbert Corneliss aengebrocht opte vje meert anno xvc xcj, voir heemraeden Jan Meusz ende Sebastiaen Aertsz.

Inden iersten Willem Wouters met zijn suster ende Corst Adriaensz met zijne com­plicien geloot, gecavelt ende geerffdeelt op drie geerden lants gelegen opten wes­ten cant in twelff geerden bedeelt met x stuijvers tziaers daer vuijtgaende met het verloop van dijn. Met zeven ponden Vlaams daer bij met een obligatie t’ontfanghen. Met noch twintich rijns gulden op Jan van Diesen bij obligatie. Met noch xxiiij rijns gulden op Ariaen Lenaerts erffgenaemen bij obligatie t’ontfanghen ende die verloe­pen der zelver.

Hier jeghens zijn d’erffgenaemen van Huijb Adriaensz ende Huijbert Corneliss geloot, gecavelt ende geerffdeelt op drie geerden lants, vrij van renthen, bedeelt midden in xij geerden achter Marij Fredricx. Met noch die schansch ende veldekens daer aen gelegen met xvij stuijvers erffgelts daer jaerlijcx vuijtgaende. Met noch xL rijns gulden bij obligatie eenen t’ontfanghen metten verloep der zelver. Elcx percheel voirss met zijne schauwe ende gebuer rechten daer met recht toebehoirende.

Aldus aengebrocht ten daghe ende voir heemraeden voirnoemt. Ende hebben op desen verteghen, mede bedanckende der goeder scheijdinghe ende smaeldeelinghe. Geloevende de zelffde t’onderhouden ende t’achtervolgende op een pene van vijftich rijns gulden te verbueren te gaen nae peijnen recht.

          Peeter Mathijss; Willem Wouterss.

Luijen Ambacht.

Op huijden desen xe aprilis 1591 compareerden Peeter Mathijss ende gaff over met vrijer giften soo recht is Willem Wouterss eenen acker saeijlants gelegen in Henrick Luijen Ambacht, streckende vander halver Nieuwerstraet aff zuijtwaert op ter halver heij toe. Peeter Joachimsz gelegen ten naesten aende oostzijde ende Willem Wou­terss voirnoemt aende westzijde, met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloef­den Peeter Mathijss dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Mede bedanckende hem der goeder ende volder betaelingen vande voirss Willem Wouterss voir haerder beijder nacoemeling­hen.

Actum ut supra voir heemraeders Gerit Adriaensz ende Peeter Huijbrechtss.

Fol. 56 vso.

          Ariaen Janss Bernieren; Henrick van Weert.

Op huijden desen xiij martij anno xvc xcj compareerden Ariaen Janss Bernieren ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Henrick Beijermans van Weert anderthalff geerd lants min ofte meer zoo die inde Hoige Donck zijn gelegen in Aen Eris weer plach te weesen. Streckende vanden halven Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Maesen toe. Henrick voirschreven gelegen int zelve lant oist ende west met zijn schau­wen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Behoudelijcken dat Henrick voirs vuijt dese voirss erffenisse jaerlijcx blijft gelden vijff stuijvers losrenthen zonder meer.

Ende geloof­den Adriaen Janss voirnoemt deze voirss erffenisse te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heem­raeders Jan Zegerss ende Jan Meeusz.

          Henrick Beijermans; Ariaen Jansz.

Ten voirs dage compareerden Henrick Beijermans van Weert ende heeft rechtelijc­ken geloeft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te weesen Ariaen Janss Bernieren de somma van drijenvijftich rijns gulden eens. Te betaelen op Sint Jans­dach te midzomer ierstcoemende anno xcj. Onder t’verbant van allen zijnen goede­ren beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert, voir­den lesten penninck metten iersten zal weesen betaelt. Voir heemraeden ut supra.

Dese viije octobris 91 bekenden die gerechte erffgenaemen van Ariaen Janss voir­noemt ontfangen te hebben van Henrick van Weert tot betalingh van voirnoemde wilceur, ten iersten Neeltken Cornelis xxij gulden ij stuijvers, Neeske Jans haer suster xxij gulden iij stuijvers, Jan Wilmsz iiij gulden vij½ stuijvers. D’welck al tzamen is betaelt ende rest Henrick Corneliss Mesmaecker iiij gulden vij½ stuijvers.

Fol. 57 re.

          Erffdeelinge tusschen die kijnderen van Jan Geritsz aengebrocht opten xviije mert anno xvc xcj. Voir heemraeden Jan Zegersz, Bastiaen Aertsz ende Jan Meeusz.

Inden iersten Peeter Mathijsz geloot ende geerffdeelt op een eijndt ackers bij Toen Vranc­ken, streckende vander halver Nieuwerstraet aff zuijtwaert op tot Berbel inden Bocx erve toe. Idem noch op een halff weer lants gelegen inde acker, het Molenweer oist ende Jan Maessen weer west, streckende vande buijtendijcxe dwersloot aff aende kerck zuijtwaert op ten iersten buijtendijcxe dwersloot over den Dieffdijck. Met iij½ stuijvers erfflijck den Heijligen tziaers daer vuijt te gelden. Met noch een vierdepart vande Dijeffdijck aff int zelve lant zuijtwaert op ter halver kreeck toe. Met noch halff t’Leech Veen teijnden den acker bij Cooman Joosten vander halver kerck aff zuijt­waert op ter Kae toe. Met noch iiij rijns gulden tziaers vuijt eenen rentbrieff van zeven rijns gulden tziaers van Joost Zegers erffgenaemen t’ontfanghen.

Idem Peeter Janss is gecavelt ende geerffdeelt op neghen geerden lants, strecken­de van Peer Jan Lemmensz erffve aff noirtwaert op ter Maes toe ofte zoo verde die landen aen weder sijden strecken. Mette die geeringhe (hoofdelijke omslag) opt weer zoo Jan Geritsz die achtergela­ten ende gebruickt heeft. Met halff t’Leech Veen teijnde den acker bij Cooman Joosten, streckende vander halver kreeck aff ter Kae toe met drie rijns gulden tziaers vuijt eenen rentbrieff van zeven gulden van Joost Zegers kijndt tziaers t’ontfanghen.

Idem Maijke Jansdr gecavelt ende geerffdeelt opte steede opte Berghen metten huijsing­hen daer op staende. Streckende vander halver Bergenscher straet aff noirtwaert op ten halven Geijlsloot toe met x stuijvers tziaers die kercke van Raems­donck daer vuijt te reijcken. Met noch den acker bij Cooman Joosten vander halver straet aff ter halver kreeck toe. Elcx voirss percheel met zijn schauwen ende gebuer­lijcke rechten daer toe behoiren­de.

Ende blijft hier noch int commuijnen ende onbedeelt ‘tgheen inde Werffcampen van Aentken Beerthen aenbestorven is. Ende allen anderen incoemende ende vuijt­gaende schulden. Zullen elcx eenen die penningen betaelt ende ontfanghen woirden als naebehoi­ren. Ende bedancken parthijen voirnoemt hier mede haer der goeder scheijdinge ende deelinge. Geloevende voir heemraeden voirnoemt dese nae te coemen ende t’achtervolg­hen op een pene van vijftich goude realen te verbue­ren te gaen nae peijnen recht.

Fol. 57 vso.

          Erffdeelinge aengebrocht tusschen de weduwe ende erffgenaemen van Cornelis Dircxz woonende opt Gat. Actum deze xxe mert anno xcj.

Inden iersten de weduwe geloet ende geerffdeelt op halff die steede met heel die heininge, streckende vande Cathuijssers goet aff zuijtwaert op ter halver Achterstraet toe. Jan Gijben gelegen oist ende Peeter Dircxz west. Idem noch een breij geheel. Streckende van Peeter Ariaen Meeuss cum suis erve aff zuijtwaert op ten Achterdijck toe.

Hier jeghens Ariaen Wouterss ende Huijbert Corneliss tzaemen gecavelt ende geerffdeelt opte halve steede. Noch op de halve breij, streckende vander halver Brantweetering aff zuijtwaert op ten Achterdijck toe. Zeger Peeterss int zelve lants oist ende Jacob Raesen west. Idem noch op een weerken lants in Engelandt. Streckende van Gerit Adriaenss cooltuijn aff zuijtwaert op ter vaert toe. Gerit voirss oist ende Floris Corneliss kijndt west. Elcx percheel met zijn schauwen ende gebuere rechten daer toe staende.

Idem Ariaen Wouters is alleen noch gecavelt ende geerffdeelt opt halff huijs ende cooltuijn zoo dat van Bastiaen Dircxz is gecoemen.

Hier jeghens is Huijbert Corneliss alleen geerffdeelt opt lant dat van Peeter Joachims is gecoemen. Streckende vande buijtendijcxen Dwersloot aff buijten den Achterdijck zuijtwaert op tot over den voirdijck. Mathijs Otgens erffgenaemen gelegen oist ende Truijken Borchgraven cum suis int selve lant west.

Aldus aengebrocht ten voirss daghe voir heemraeders Sebastiaen Aertsz ende Jan Meeuss. Waer voiren parthijen hebben vertegen ende haer bedanckt der goeder deijlinge. Gelovende deze t’onderhouden op de boete van xL rijns gulden te verbueren.

                    Jan Ariaen Peterss; Joncker Arnt van Dorp.

Op huijden desen xxje martij anno xvc xcj compareerden Jan Ariaen Pieterss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Melis Cornelisz tot behoeff van Joncker Arnt van Dorp, Here van Maesdam, .. zes geerden lants min een virendeel gelegen inde Hoighe Donck. Streckende vander halver Doncxer straet off noirtwaert op ter halver Maes toe. Den Heijlige Geest van Raemsdonck int zelve landt oist ende Tuenis Cloostermans erffgenaemen west. Ende geloefden Jan Ariaenss voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot desen dage toe. Ende is voirwaerde ingevalle naemaels bevonden woirden dit voirss erve gheen zes geerden innen een virendeel groit te weesen, zoo zal hem den voirnoemde Joncker Arnt van Dorp ofte zijnen naecoemelingen tallen tijden dat zelffde moeghen verhaelen aen eenen acker zaeijlants gelegen op Vlendonck, binnen onsen Ambacht voirss, streckende vander halver kreeck aff noirtwaert op totten Vlendoncxen sloot toe, den welcken hij tot dijn eijnde daer voiren tot eenen waerburch stelt. Ende bekenden dat hij vande voirss zes geerden min een virendeel ten vollen betaelt is den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraeden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Fol. 58 re.

          Waerburchschap.

Op huijden desen xije aprilis anno xvC xcj compareerden Neeltken Jansdr weduwe wijlen Willem Janss Buijs met Ffrans Geritsz, schout, hairen oom ende gecoren voight ende heeft Henrick Beijermans van Weert tot eenen waerburch gestelt zeckere zes geerden lants gelegen bij Ackermans binnen onsen Ambacht van Raemsdonck, streckende vander halver Verscher straet op ter halver Doncxer straet toe. Met noch die beterschap van haer steede daer zij nu ter tijt op woondt. Jan Baeijensz gelegen oist ende Peeter Joachimsz west. Ende dat voir alsulcken losrenthen van drie rijns gulden tziaers als Claes Willem Heij op des voirss Henrick Beijermans landt inde Donck heffende is vuijtwijsens ‘sbrieffs die welcke Neeltken Janss voirss bekenden jaerlijcx schuldich te weezen. Ende ingevalle den voirnoemde Beijermans ofte zijnen naecoemelinghen daer deur naemaels mochten woirden beschadicht, zoo zullen zij haer aende voirss zes geerden mitsgaeders voirss stede tallen tijden moeghen verhaelen met onvertoeghen recht ende de costen daer omme gedaen.

Actum als boven, heemraeders Dirck Adriaensz ende Jan Meeuss.

          Ariaen Huijb Bellarten; Gijb Wircken.

Op huijden desen xviije aprilis anno xvC xcj compareerden Ariaen Huijb Bellaerten ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Gijb Wircken een stucxken lants gelegen opte Killen binnen onsen Ambacht voirss. Streckende vande halven Broecxken aff zuijtwaert op ter Kae toe. Cleijs Janss ende Neel Melis erffgenaemen gelegen oistwaert ende Metghen Zeger Gijben erffgenaemen westwaert.

Idem gaff die zelffde noch over met vrijer gifte den voirnoemde Gijb Wircken noch een stucxken lants oick gelegen opte killen. Streckende vande halven Broecxken aff zuijtwaert op ter Kae toe. Metghen Zegers erffgenaemen gelegen oostwaert ende d’erffgenamen van Ariaen Gijsbrechtsz westwaert. Ende geloefden Adriaen Huijbrechtsz voirnoemt dese voirss twee percheelen lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Sebastiaen Aertss.

          Gijb Wircken; Peeter Ariaen Henricxz.

Ten voirss dage heeft Gijsbrecht Wircken voirnoemt dese voirss twee percheelen lants wederom overgegeven met vrijer giften zo als recht is Peeter Ariaen Henricxz in alsulcker vueghen ende manieren als hij die zelffde hier boeven metten recht ontfangen heeft. Behoudenlijcken dat den voirnoemde Gijb Wircken den los van dese voirss twee percheelen lants houdt den tijt van thien ierstcoemende jaeren voir de somma van zesthien ponden groiten vlaems tot zes rijns gulden ‘tpondt ende den gulden tot xL groiten vlaems gereckent zonder meer. Ende geloefden die zelffde twee stuckxkens lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeden voirss.

Fol. 58 vso.

          Ariaen Geritsz van Bommel als gemechtich van d’erffgenaemen van Marij van Gesel; Charles de la Ruelle.

Op huijden desen xviije aprilis voirss compareerden Adriaen Geritsz van Bommel als gemechtich van Jan Cornelis van Geesel de Jonghe ende Peeter Aelbrechtsz als man ende voight van Annike Cornelis van Gezel blijckende bij procuratie voir Niclaes vande Corput als openbaer notaris ende zeker getuijghen tot Dordrecht gepasseert opten xxvije dach van januarie anno een ende tnegentich ons heemraeden gebleecken ende opgeleesen. Ende gaff vuijt crachte der zelver over met vrijer giften zoo als recht is Willem Stoffels tot behoeff van Chaerles de la Ruelle een stuck lants gelegen opte Geeren binnen onsen Ambacht voirss. Streckende van Henrick Luijen Ambacht aff ofte Jacob Jans Ariens erve aent oosteijnde westwaert in tot Peer Thijs Jan Ceunen cum suis erve toe. Charles voirss gelegen zuijden ende noirden. Ende geloefden Ariaen Geritsz voirnoemt inde voirss qualite dit voirss erve nae inhouden die letteren van procuratie te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Sebastiaen Aertsz.

Ten voirss daghe compareerden Tomas Corneliss. verder geen tekst meer.

Fol. 59 re.

          Scheijdinge ende erffdeelinghe gedaen tusschen die gerechte erffgenaemen van Adriaen Janss Bernieren, naemptelijcken Jan Wilmsz van Oosterhout zoo voir hem zelven als oick gemechticht van Henrick Corneliss Mesmaecker nomine uxoris (in naam van de echtgenote) als blijckt bij procuratie voir notaris ende getuijgen tot Dordrecht opten xxviije junij 1591 ons heemraeden voirgelesen, Neltken Cornelis geassisteert met Huijbert Corneliss haeren soen ende Ariaen Wouterss haeren swagher, met Maijken Ariaensdr inde plaetze van Neesken Jansdr haer moeder ter eenre ende Marijken Jan Driesdr, weduwe wijlen vanden voirnoemde Adriaen Janss ter andere zijden.

Op huijden dezen iiije julij anno xvC xcj zoo zijn minnelijcken overcoemen ende inde plaetze van effdeelinge veraccordeert dese voirss persoenen elcx voir hem zelven ende inde voirss qualite ende dat in alsulcke vueghen ende manieren als dat die geachte erffgenaemen voirss tzaemen hebben ende erffelijcken behouden zekere zes geerden lants gelegen inde Hoich Donck. Streckende vande halve Doncxer straet aff noirtwaert op ter Maes toe vrij goet van renthen. Mitsgaeders noch drijen vijftich rijns guldens verschenens gelts van Henrick van Weert t’ontfanghen vuijtwijsens den wilceur waermede den voirnoemde Jan Wilmsz zoo voir hem zelve als voir Henrick Cornelisz zijnen swaeger, Neeltken Cornelis weduwe ende Maijken Adriaensdr inde plaetze van haere voirss moeder, houden ten eeuwighen vereenicht ende veraccordeert te weesen.

Hier jeghens zal Marijken Jan Driesdr, weduwe vanden voirnoemde Adriaen Janss hebben ende erfflijcken behouden allen tgheen zij van erffgoederen ten houwelijcken ingebrocht heeft niet vuijtgesondert. Ende zal noch daer bij verbeetert weesen een halff ackerken gelegen voir Peeter Huijben Reeder, zoo dat Adriaen Janss toebehoirt heeft ende het gedeelt inde geer opte Geeren met Dirck Claes. Met noch die vischerije ende allen ‘tgheene daer aen dependeert als schuijten, fuijcken, netten, seghen (ook een bepaald soort net) ende alles anders daer toebehoirende. Dies wert die zelffde weduwe gehouden te betaelen allen vuijtgaende onprofijtelijcke schulden, verscheenen ende noch te verschijnen, ‘tzij bij rentbrieffven, obligatien, wilceuren ende andersins die welcke den voirnoemde Adriaen Janss in sijnen leven ende die weduwe voirnoemt tzaemen schuldich zijn gebleven ende moeten voldoen alwaer oick dattie swaricheijt oprees van weeghe dat Steven Aertss voirsaet vanden voirss Ariaen Janss ten anderen tijde den dorpe gedient heeft gehadt. D’welck allen tot last vanden voirss weduwe staet. Mits dijn ist voirwaerde dat zij oick ontfanghen ende verbueren zal allen incoemende ende profijtelijcke schulden bijde zelven Adriaen Janss achtergelaeten, vuijtgesondert den wilceur van Henrick van Weert voirss. Mitsgaeders zal die zelffde weduwe oick behouden allen die haefflijcke moblen, goedren, gheen ter weerelt vuijtgesondert. Waermede partijen vermelt, haer bedancken der goeder deijlinge, belovende dese t….den (stukje onleesbaar) op een pene van vijftich rijns gulden te verbueren. Voir heemraeden Jan Zegersz ende Bastiaen Aertsz ende mij Melis Cornelisz.

Fol. 59 vso.

          Peeter Mathijsz; Jan Meeuss.

Op huijden den vje julij anno xvC xcj compareerden Peeter Mathijsz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Meeuss een halff weer lants gelegen inde acker onbedeelt metten voirss Jan Meuss, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan Geritss zaliger dat toebehoirt ende achtergelaeten heeft met het vierendeel vant geheel weer streckende vande Diefdijc aff ter halver Kreek toe. Het Molenpat gelegen oist ende Jan Maessen weer west met iij½ stuijvers erffgelts den Heijlighen Geest jaerlijcx vuijte reijcken. Ende geloefden Peeter Mathijss dit voirss halff weer lants en vierendeel daer teijnden voirss te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Mede bekennende dat hij ten vollen daer van betaelt was den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelinghen.

Voir heemraeden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Willem Wouterss.

          Willem Geritss; Dirck Rutten.

Ten voirs dage compareerden Jan Zeegers ende heeft vuijt naeme ende van weghen Willem Geritss overgegeven met vrijer gifte zoo recht is Dirck Rutten eenen werff ofte hoffstede zoo groit ende cleijn als dijn Willem Geritss toe behoirt heeft. Dirck voirss gelegen oist ende Jan Roelen west. Ende ‘tgheene dat die kercke van Raemsdonck daer jaerlijcx op heffende is heeft Jan Zeegerss inde voirss qualite ende deur begeerten van Willem Geritss getranspoirteert ende overgevest om bijde voirss kercke jaerlijcx ontfangen te woirden vuijt eenen halve buijtendijcxe werff ter Maes toe, gelegen aende westzijde van Gerikens Zijl. Voir heemraeden Dirck Adriaenss, Jan Meeuss ende Willem Wouterss.

          Copie.

Ick Huijbert Cornelis, alias Broeder, bekenne mits desen mijn eijghen handt hier onder gestelt dat Jan Stoffelen ende Mathijs Jansz tzamenen mij gelost ende afgequeeten hebben een chijnsken van seven stuijvers tziaers geconstitueert opte stede daer den voirnoemde Jan Stoffelen ende Mathijs Jansz nu ter tijt op woonen, gecoemen van Mathijs de Snijer zaligher daer van den originaelen constitutie brieff verloiren is. Ende ingevalle den zelfven brieff naemaels gevonden ofte voirt gebrocht woirden zoo wil ende begeere ick mits desen, voir mij ende voir mijnen nacoemelinghen, dat den zelffden zal weesen van nulliteijt ende onwaerden, belangende die voirseijde zeven stuijvers tziaers gemerckt oick vande hootpenningen ende verlopen van dijn ten vollen vernuecht ende betaelt ben. Des t’oirconden zoo hebbe Huijbert Corneliss dese mijne quitantie onderteijckent opten xixe novembris anno xvC een ende tnegentich, in presentie van Ariaen Peter Sconinx ende Melis Corneliss. Ende was ondergeschreven. Dits Huijbert Corneliss handmerck.

Gecopieert vuijte principale quitantie gedateert ende gesubsigneert zoo voirss staet is dese copije daer mede bevonden accorderende opten xxvije novembris 1591. Bij mij als secretaris Melis Cornelis 1591.

Fol. 60 re.

          Jenniken weduwe van Ariaen Aen Gijben; Ariaen Wilmsz Haenscam.

Op huijden desen xxije novembris anno xvC een ende tnegentich compareerden Jenniken Gorisdr weduwe wijlen Ariaen Aen Gijben zoen, geassisteert met Huijbert Gorissen haeren broeder ende gecoren voight ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Ariaen Wilmss Haenscam drie geerden lants gelegen achter den voirnoemde Ariaen Wilmss. Streckende vander halver Bergensche straet aff noirtwaert op ten halven Geijlsloot toe. Ariaen Wircxz gelegen ten naesten aende oostzijde ende Peeter Zeghers kijnder aende westzijde. Ende geloefden Jenniken voirnoemt dese voirss erfenisse te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen daghe toe. Welverstaende dat op dese voirss percheelen geconstitu­eert staet een renth van twee gulden thien stuijvers tziaers. Die welcke Jan Ariaen Gijben betaelen moet ende affdoen gemerckt Ariaen Wilmss dat goet vrij heeft gecoft ende ontfanghen. Voir heemraeden Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtsz.

Ten voirs daghe heeft Ariaen Wilmss geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Jenniken Gorisdr ende haeren kijnderen verweckt bij Ariaen Aen Gijben de somme van een ende tzestich rijns guldens. Te betaelen daer van gereet veertich rijns guldens ende de resterende eenentwintich rijns gulden op Bamis dach ierstcoemende. Onder t’verbant van zijnen persoen ende allen zijnen goederen gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als boven.

Ten voirss daghe bekenden Jenniken met Huijbert Goriss voirnoemt de voirss xL rijns gulden bij Ariaen Wilmss betaelt te weesen die gereet geloeft waren.

Opten xvije mert 1592 bekenden Huijbert Goriss voor Jan Meeuss als heemraet dat Ariaen Wilmsz desen voirss wilceur ten vollen heeft betaelt den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelingen.

Op huijden den lesten novembris 1591 compareerden Jan Ariaen Gijbenzoen ende bekenden jaerlijcx schuldich te zijn ende te moeten betaelen die voirss renth van twee rijns gulden tziaers geconstitueert opt d’landt dat Ariaen Wilmss opten xxije novembris voirleeden gecoft ende metten recht vrij heeft ontfanghen. Ende geloefden den voirnoemde Ariaen Wilmss ende zijnen nacoemelingen t’allen tijden daer van te indempneeren costelois ende schadelois te houden.

Fol. 60 vso.

          Peeter Claewaerts; Peeter Gielen.

Op huijden desen xiiije januarij anno xvC xcij compareerden Peeter Claess (sic! vergelijk met de kop) ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Peeter Michielss een ackerke zaeijlants geleghen achter die pastorije van Raemsdonck. Streckende vande pastorijen cooltuijn aff zuijtwaert op ten iersten dwerslootken toe dat aende noirtzijde vanden Dieffdijck leijt. Melis Cornelis gelegen ten naesten aende oistzijde ende Peeter Peterss Wever aende westzijde. Met den leijtuijn daer jegens ende jegens het molenweer mitsgaeders zijn aenpaert inde vuijtkae t’onderhouden. Maer meer niet. Den Dijeffdijck met Peeter den Wever tallen dagen ende sijnen nacoemelingen onderhouden alleen. Ende dat overmits hij het buijtendijcx veldeken alleen heeft. Ende geloeffden Peeter Claess dit voirss ackerken te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Mede bedanckende hem der goeder betalingen den lesten penninck metten iersten ten dage voirnoemt.

Voir heemraeders Jan Zegerss ende mij Melis Cornelisz.

Desen xxvje martij 1592 bekenden Peeter Claess van Peeter Gielen ten vollen betaelt te weesen vande voirss erffenisse. Daer toe heeft Ariaen Claess als voight van Peeter Claess weeskijndt consent gegeven.

          Truijke Hermansdr weduwe wijlen Ariaen Lenaertss met haeren gecoren voight; Matheus Adriaenss.

Op huijden desen xvije januarij anno xvC xcij compareerden Truijke Hermansdr weduwe wijlen Adriaen Lenaertss met Job Huijben haeren gecoren voight in desen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Matheus Adriaenss tot behoeff van zijn naekijnder verweckt bij Adriaenken Cleijs, zijn wettighe huijsvrouwe, zes geerden lants gelegen int Molenweer onbedeelt in neghen geerden gelegen opten oisten cant. Streckende vander halver kreeck aff noirtwaeert op ten iersten buijtendijcxen dwersloot aff die aende noirtzijde van de Hootdijck aende kerck leijt. Die vicarissen gelegen ten naesten aende oosten zijde ende Melis Corneliss aende westzijde. Welverstaende ingevalle het naemaels bevonden woirdt dat de voirss Truijken met haere kijnderen inde voirss negen geerden lants noch voirder gerecht zijn dan de voirss zes geerden, zoo is voirwaerde dat den voirss Matheus Adriaensz dat zelffde de voirseijde Truijken ende haeren kijnderen moeten voldoen ende betaelen naer behoiren. Ende oft ‘tgebueerde dat de voirss Truijken met haere kijnderen gheen geheele zes geerden daer inne en hadde zoo geloeft zij voir haer ende haeren kijnderen het zelffde oick den voirss Matheus Adriaenss ofte zijnen nacoemelinghen goit te doen t’allen tijden. Verbijndende daer voiren elck allen haeren goederen zoo binnen Geertruidenbergen als tot Raemsdonck gelegen. Ende geloefden Truiken voirnoemt met haeren gecoren voight voirss dese voirss zes geerden lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe, behoudelijcken dat den voirnoemde Matheus gehouden wert beijde de dijcken, straeten, leijdingen ende allen gebuerlijcke rechten daer van te onderhouden. Actum als boven voir heemraeden Jan Meeuss ende Bastiaen Aertss.

Fol. 61 re.

          Dinghen Jans weduwe wijlen Cornelis Reijvaerts; Jan Cornelis haeren soen.

Op huijden desen 19e januarij 1592 compareerden Dinghen Jansdr, weduwe wijlen Cornelis Reijerss met Jan Zegerss haeren gecoren voight ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Corneliss hairen soene een huijs mette erve daer aen gestaen ende geleghen opt Veer tusschen d’erffenissen Seger Henricxz geleghen aende oostzijde ende Peeter vande Werckx weduwe ende erffgenaemen aende westzijde. Streckende van Peeter vande Wercx effgenaemen erve aff noirtwaert op soo verde het soeijde gestick (= met zoden afgezet) duert achter het huijs. Ende geloefden Dingen voirnoemt dit voirss huijs ende erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden dat Jan Corneliss haeren soen haer vande voirss huijs ende erve ten vollen ende geheel betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten voir haer ende haere nacoemelingen.

Voir heemraeden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

          Staes Huijben; Jan Aen Peeters.

Ten voirs dage compareerden Staes Huijben ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Ariaen Peeters een stuck lants gelegen aende Diefdijck. Streckende vanden binnendijckxen slootken aff aende leijtuijn, aende ackerkens aende noirden eijnde zuijtweaert op totten Banckensloot toe aende Leech Veen. Jan Adriaenss voirss ende Peeter den Weever cum suis gelegen aende oistzijde ende de schout met Willem Buijsen cum suis aende westzijde. Ende geloefden Staes Huijben voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Behoudelijcken dat Jan Adriaenss voirnoemt vuijt dit voirss erve den Heijligen Geest alhier jaerlijcx sal blijven gelden xxvij stuivers vijff duiten.

          Jan Ariaen Geriss; Ariaen Janss Reool.

Ten voirs dage compareerden Jan Ariaen Geriss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Ariaen Janss Reool een virendeel in de stede opte Donck gelegen onbedeelt int halff goet ofte stede bedeelt opten oisten cant, het Lang landt gelegen ten naesten aende oistzijde ende Beijen Janss kijnder ofte erffgenaemen aende westzijde. Streckende van Bastiaen Beerthen erffgenaemen erve aff aent zuijtzijde noirtwaert op ten halven Schausloot ofte Kercken landt toe. Ende geloefden Jan Adriaens dit voirss vierdeel inde geheele stede te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekenden van dit voirss erve ten vollen ende al betaelt te weesen den lesten penninck metten iersten.

Heemraeden als voiren.

Fol. 61 vso.

          Peeter Mathijs; Tijs Wouters.

Ten voirs dage compareerden Peeter Mathijs ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Mathijs Wouterss het gerechte vierdepart inde stede geleghen inde Schansch zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan Mathijs zaligher die beseeten ende toebehoirt heeft. Gelegen dit virendeel voirss onbedeelt inde geheel stede. Ende bekenden Peeter voirnoemt dat hij dit voirss virendeel inde voirss stede ten vollen ende geheel betaelt was den lesten penninck metten iersten. Voir heemraedeen als voiren.

          D’erffgenaemen van Michiel Aertsz; Jan Mathijs Goedtschalcx.

Op huijden desen xxvij decembris anno xvC tweentnegentich compareerden Cleijs Gielen voir hem zelven ende mede als gerechte bestorven voight van Anniken Michiel Aertsdr zijn susters naegelaeten weeskijndt, Jan Cornelisz Timmerman als man ende voight van Lesken Michiel Aertsdr ende Cornelis Janss als man ende voight van Maijke Michiel Aertsdr. Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo als recht is Willem Stoffels tot behoeff van Jan Matthijs Goedtschalx een stuck erffs geleghen opte Berghen. Streckende vanden halven Geijlsloot aff aent noirden eijnde zuijtwaert op totten ierste dwerslootken toe teijnde den hopacker, Peeter Zegerss effgenaemen gelegen oistwaert ende Joost Faessen met Jan Gerits erffgenamen westwaert. Idem gaven die voirss erffgenaemen noch over met vrijer giften zoo als rechts is den voirnoemde Willem Stoffels tot behoeff voirss een stuck erffs geleghen opte Vlaeijkens, streckende vander halver Vlaeijkensstraet aff aent noirden eijnde zuijtwaert op ten halven Geijlsloot toe. Jan Gijben cum suis geleghen oistwaert ende die erffgenaemen voirss met Joachim Aertss erffgenaemen westwaert. Elcx percheel met zijn schauwen, stegen, weeghen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden comparanten voirnoemt elcx inde voirss qualite deze voirss twee percheelen erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot desen dage toe. Ende bekenden dat Jan Mathijs voirnoemt dese voirss twee stucken erffenisse ten vollen ende geheel betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten. Voir haer ende haeren nacoemelinghen.

Actum als boven, voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Los vel.

Op huijden desen xxiije decembris anno xvC een ende tnegentich zoo heeft Joost Faesen wel ende deuchdelijcke gecoft van Peeter Adriaenss, ende met tusschen sprecken ende consent van Seger Henricxz ende Bastiaen Aertss zijne oomen vervangende Bastiaen Adriaenss sijnen broeder die selffs present was, een huijs metten erve daer aen gestaen ende geleghen opte Berghen binnen den Ambacht van Raemsdonck. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Adriaen Janss Vendricht haeren vader saliger daer vuijt is gestorven. Ende dat voirde somma van twee hondert ende vijffentzeventich rijns guldens eens. Vrij goet, vrij gelt vuijtgesondert s’Heeren beden ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Te betaelen van die geloefde cooppenningen nu Bamis (doorge­streept) Sint Jacobsdach ierstcoemende in affcortinghe vande voirss somma die burgemeesters vande dorpe voirss vijff ende tzeventich rijns gulden ende Sint Jacobdach anno drie ende tnegentich die gerechte eenthelft vande resterende penningen die noch zullen resteren boven ‘tgheene het dorp coempt ende die renthen metten verloopen van dijn die de voirss Joost Feesen tot zijne last hout ende aen sijn principale cooppenningen corten zal als nae behoiren. Ende dat tot behoeff van Bastiaen Adriaenss ende die leste resterende anderhelft Sint Jacobsdach anno vijrentnegentich in volder betaelinge van t’voirss huijs ende erve daer aen zoo ‘t voirss staet tot behoeff van Peeter Adriaenss ende den wijncoop hier op vallende staet tot last van Joost Feesen voirnoemt te betaelen ende gecort te woirden in drie deelen te weeten Joost Ffaesen een deel, Peeter Adriaenss een deel ende Bastiaen Adriaenss een deel. Welverstaende dat inde voirss twee hondert ende vijffenzeventich rijns gulden den voirss Joost Feesen zijn gerechte derde part zal inhouden ende genieten zoo dat behoirt. Oircondens desen zoo hebben den voirnoemde Peeter Adriaenss, Sebastiaen Aertss ende Zeger Henricxz deur begeerten van Bastiaen Adriaenss ende in sijne presentie dese onderteijckent ten voirss dage.

Dits    Zeger Henricx handtmerck. Dit Basti   aen Aertss handtmerck.

Dits ‘thandtmerck     van Peeter Adriaens.

Fol. 62 re.

Op huijden desen xvje aprilis compareerden voor mij notaris publicq ende den getuijgen hier nae genoempt Jan Berthouts ende Anniken Claes Adriaensdr, zijn wettige huijsvrouwe, beijde gaende ende staende, gesondt sijnde van lichaeme ende volcoemen van verstande als dat heeft gebleecken. Die welcke aenmerckende des menschen leven ende conditie die gemeene schulden der natueren subiect (=subject) ende gelijck als een schaduwe verganckelijc­ken te weesen. Hebben daeromme willen disponeren ende ordonneren ter tijt ende wijlen Godt haer memorie vijff sinnen ende verstandt laet gebruijcken. Soo eest dat zij comparanten voirnoemt met haeren vrijen eijgen wille, ongedwongen ofte verleijt van iemants ter werelt, soo sij seijden, maer deur conjugale (echtelijke) liefde ende affectie die zij malcanderen zijn toedragende, hebben gemerckt ende geordonneert tgheen hier nae volcht.

Inden iersten hebben zij haere zielen, zoo wanneer die beijden wille Godt vuijt hare lichaemen gescheijden sullen weesen, bevolen Godt van hemelrijcke ende allen den hemelschen geselschappe. Ende haere doode lichame der christelijcker begravinghe. Die welcke zij stellen met een betamelijcke vuijtvaert gedaen te woirden tot discretie vande langstlevenden. Ende die begravinghe vanden lesten overleden ofte langstlevenden tot discretie van zijnen ofte haeren erffgenaemen.

Ende coemende totter dispositie (beschikking) van hairen goederen, hebben comparanten voirnoemt gegeven, gegundt ende gemaeckt, geven, gunnen ende maecken malcanderen reproche (wederzijds) over ende wederover mits desen den langstlevenden van hen beijden wie dat hij oick zij, allen haer gelt, gemunt ofte ongemunt, gout ofte silver, mitsgaeders allen profijtelijcke ende onprofijtelijcke incoemende ende vuijtgaende schulden die ten tijde vanden iersten overlijden vervallen ende verschenen sullen weesen ofte noch te verschijnen, omme die zelffde bijden langstlevenden betaelt ende ontfangen te woirden. Ende daermede tzaemen te doen zijnen ofte haeren vrijen eijgen wille. Zonder dat den zelven langstlevende van hem beijden wie dattet oick is daer eenighen tijde gehouden werdt die erffgenaemen vanden iersten overleeden te doen eenige rekeninge, bewijs ofte reliqua ofte oick deijlinge in eeniger manieren.

Idem maecken malcanderen oick over ende wederover den voirnoemde testateuren allen haeren erffgoederen, waer van zij niet een hebben gedisponeert voir datum van dezen. Ende behoudelijcken die gheene daer van den voirnoemde Jan Berthoutsz int eijnde van desen sal disponeren omme die bijden zelven langstlevenden van hen beijden zijn ofte haar leefdaeghe lanck tochtsgewijse (= in vruchtgebruik) te moegen gebruijcken ende d’affbladinge daer van te genieten tot sustentatie sijns ofte haers leevens.

Idem den voirnoemde Jan Berthoutsz maeckt ende legateert naer zijn doot allen Joachim Janss sijns soens wettige kijnderen tzaemen achtalve geerden lants gelegen inden Ambacht van Cleijn Waspick achter Daen (òf Daam) Joosten needer. Ende dat in recompensie van een renth van vier rijns gulden thien stuijvers die hem testateur bijde erffgenaemen van Aen Jans tot Waspick gelost is.

Idem maeckt den voirnoemde testateur noch die voirss kijnderen tzamen een renth van ses gulden thien stuijvers tziaers van ‘t dorp van Waspick t’ontfangen te lossen, vuijtwijsens ‘tsbrieffs.

Idem noch een renth van twee gulden elff stuijvers eenen halve tziaers op Michiel Janss de coomende (kan ook zijn: Cooman).

Ende noch twee rijns gulden op Jan Cleijss te lossen vuijtwijsens brieffs.

De zelffde voirss renthen ende achtalve geerden bijde voirss zijne soene wettige kijnderen tzaemen naer zijn testateurs doot hooffdelijcke ende elcx even diep gepaert ende gedeijlt te woirden naer behoiren.

Fol. 62 vso.

Idem den voirnoemde testateur maeckt ende legateert alnoch Beert Joachimsz sijns soens voirkijnt verweckt bij Peterken Aert Adriaensdr zaliger alleen vier geerden lants gelegen aende westzijde vande voirss achtalve geerde lants achter Michiel Mathijs Otgens neder.

Idem maeckt noch den voirss testateur den voirnoemde Beert Joachimsz allden halff het ackerlandt mette dellen ende houtwas, halff zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als ‘tzelffde achter Ariaen Henricxz Pamen is geleghen. Omme bijden voirss Beert Joachimsz nae hem testateurs afflijvicheijt in erfflijcke possessie gehouden te woirden alsoo hij den zelven daerinne alleen zijn gerechte erffgenaemen institueerde ende nomineerde mits desen. Nijet iegenstaende zijn poirtie ende gerechticheijt inde voirss achtalve geerde lants ende renten voiren verhaelt.

Ende ingevalle den voirnoemde Beert Joachimsz naemaels dese voirss vier geerden lants ofte ackerlandt zoo voirss staet zoude willen vercoopen, belasten ofte ommittelijcke dilapideren ende deurbrengen, zoo wilt ende begeerdt den voirnoemde testateur wel expresselijcken dat hij die zelffde niet en zal moeghen becommeren, vercoopen ofte verhantplichten, dan alleenlijcken die affbladinghe daer van genieten tot profijte van sijne gerechte erffgenaemen ofte nacoemeling­hen. Ten ware nootshalve ofte onfortuijnen dwelck den testateur voirnoemt stelt tot discretie vanden gerechte van s’Grevelduijn Waspijck inder tijt sijnde. Welverstaende oft den voirnoemde testateur bij sijnen leeven die voirss vier geerden met het ackerlandt voirss tzamen ofte een deel van nodenisse vercopen, zal den voirnoemde Beert met tzelffde te vreede moeten blijven, dan hebben alleenlijcken tgeene daer over blijft.

Alle welcke voirss poincten ende articulen willen ende begeeren testateuren voirnoemt tzamen ende elcx int bijsondere zoo voirss staet, dat voir allen heeren, hoven ende gerechten haer volcoemen effect sorteeren sullen, ‘tzij vuijt crachte van solomneel testament, codicille, donatie causa mortis ofte onder den levenden. Zoo een ieders Christen mensche wettelijcke dispositie gevuechelijcx naeden goedertieren geestelijcken ofte wetlijcke rechten zijn effect behoirt te sorteeren. Nijet iegenstaende eenige beschreven ofte municipael rechten ter contrarien. Wandt zij verclaeren elcx punct bijsondere te weesen haeren vuijtersten wille ende meijninge alsondt bedroch.

Actum als boven. In presentie vanden eersaeme heer Cornelis Mathijs, pastoir van Raemsdonck, ende Frans Ariaenz beijde als looffwerdige getuijgen hier om geroepen ende gebeden die dese met mij hebben tot vasticheijt onderteijckent.

Quod pratestor ego Cornelius Mathie pastor in Raemsdonck manu propa. Die superscripto anno 92.

Bij mij Frans Adriaenss. M.C. Mandemaeckers 1592.

Fol. 63 re.

          Jan Aen Huib Naes; Cornelis Aen Huib Naes.

Op huijden desen xxve aprilis 1592 compareerden Jan Ariaen Huiben ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Adriaenss sijnen broeder een stuck lants geleghen int Leech. Streckende vanden Leegen Wech ende Teeu Waeijt Lens (?) erve aff zuijtwaert op ter Donga toe. Gelegen gemeen ende onbedeelt metten voirnoemde Cornelis Adriaenss erve. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Ariaen Huijb Naes haeren vader dat toebehoirt heeft. Te weeten deenhelft van dijn. Ende geloefden Jan Adraienss voirnoemt die voirss helft te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraeders Dirck Adriaens ende Jan Meeuss.

          Peeter Ariaens Boexen; Johan Verssen.

Ten voirs dage compareerden Peeter Ariaenss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Johan Verssen een stuck lants gelegen opte Geeren. Jan Janss Smit gelegen zuijden ende Johan Verssen voirss noirden. Streckende van Henrick Luijen Ambacht aff westwaert in tot Peter Roel Adriaenss erve toe. Ende geloefden Peeter Adriaenss voiss dese voirss geer te vrijen ende te waren naeden lantrecht.

Voir heemraeden als boven.

Ten voirss dage heeft Willem Stoffelen van weghen Johan Verssen geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Peeter Adriaenss die somme van xxvj rijnsgulden eens vrijts gelts te betaelen tot meij ierstcoemende anno 92 onder ‘tverbant van des voirss Johan Verssen goederen, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn. Voir heemraeden als boven.

Op huijden desen xe junij 1592 bekenden Peeter Adriaenss desen wilceur ten vollen ende al betaelt te weesen, den lesten penninck metten iersten voir hem ende sijnen nacoemelin­gen.

Fol. 63 vso.

Op huijden desen vije meij anno xvC tweentnegentich compareerden voir schout ende heemraeden van Raemsdonck Joachim Wijten als man ende voight van Greetken Huijben weduwe wijlen Cornelis Toemasz ende heeft aengenoemen des zelffs Cornelis Tomasz omme eghe weeskijnderen te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleeden, reeden zoo linnen als vullen, schoijn, cousen, ter schoelen te sturen ende voirts in alles eerlijcken naer vermoeghen zijnen staet. Zoo hij daer eere aff hebben wille gedurende de thijt voir het joncxte mondig weesen zal. Waer voiren den voirnoemde Joachim Wijten hebben ende behouden zal allen den goederen den voirnoemde weeskijnderen van haeren vader voirss aenbestorven ende achtergelaten beijde haeff ende erve, incoemende ende vuijtgaende schulden, niet vuijtgesondert, dan alleenlijcken het leengoet groit vier geerden min een virendeel ende eenen acker zaeijlants gelegen achter Lauwerijs Mertensz, beijde vrij vuijtgesondert tsHeeren beede ende gebuerlijcke rechten die den voirnoemde Joachim Wijten den voirnoemde thijt lanck zal moeghen gebruijcken ende affbladinge genieten. Zonder dat hij die zelffde zal moeghen belasten, becommeren ofte beswaren in eenighe manieren, dan onderhouden allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende.

Ende het selffde joncxte kijndt ten mondigen daghen gecoemen zijnde, zoo wil ende begeert Tomas Corneliss als outste soen van Cornelis Tomasz voirss dat die voirss vier geerden lants min een virendeel leen zijnde ende den voirss acker achter de Santschel hoeff degelijck ende elcx eeven diep gepaert ende gedeijlt sullen woirden tusschen hem ende sijn susters ofte broeders tot dijer tijt sijnde zonder dat hij ofte iemandt van sijn broeders ofte susters daer inne eenen prerogatijff ofte voirdeel hebben zal in eenigher manieren.

Dies zoo is hier mede gecasseert, doot ende tot niet gedaen d’aenneminghe voirde gerechte gepasseert opten xije aprilis xvC Lxxxvij gedaen bij Greetken Huijben met Willem Lambrechtss, schout van Waspijck haeren gecoren voight, jeghens Ariaen Willems als voight ende Ariaen Huijben als toesiender.

Actum als boven in presentie vanden voirnoemde Ariaen Wilmss. Ende Jan Meeuss met Bastiaen Aertss als heemraeden.

Fol. 64 re.

          Peeter Mathijss; Govaert Jacobsz; Jan Mathijs Godtschalx.

Op huijden desen xje meij 1592 compareerden voir schout ende heemraeden Peeter Mathijss ende Govaert Jacobss ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Mathijs Godtschalx twelff geerden lants ende een halve, gelegen inden Moelenpat. Streckende van Cornelis Huijben cooltuijn aff noirtwaert op ter halver Maes toe. Johan Verssen gelegen ten naesten aende oistzijde ende d’erffgenamen van Aentken Jan Mathijss aende westzijde. Met steginghe ende weginge voir vuijt ter Heerstraeten toe. Ende voirts met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden comparanten voirnoemt elcx zijn gerechticheijt inde voirss xij geerden lants ende een halve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden dat zij dit voirss erve ten volle ende al betaelt zijn, den lesten penninck metten iersten, voir haer ende haeren nacoemelingen.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Bastiaen Aertss.

          Seger Gijben; Willem Gerits.

Op huijden den iije Juni anno xvC tweentnegentich compareerden Seger Gijben ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Gerits sijnen oom een achtendeel in een weer gelegen aende westzijde vande Sijl aenden Geijldijck onbedeelt int geheel weer. Streckende vanden halven Broexken aff noirtwaert op ten halver Verscherstraet toe. De schout met sijne consorten gelegen aende oostzijde ende Ans Cornelis erffgenamen cum suis aende westzijde. Met sijn schauwe ende allen gebuerlijcke rechten toebehoirende in vueghen als hij dat ten anderen tijde ontfangen heeft. Ende geloefden dit voirss achtendeel lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht.

Voir heemraeden Jan Zeegerss, Jan Meeuss ende Willem Wouterss.

          Tijs Janss; Peeter Michielss.

Ten voirs dage compareerden Tijs Janss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Peeter Michielss een ackerken saeijlants. Streckende vande Ambacht van Groit Waspijck aff zuijtwaert op tot Jan Zegerss hoeff toe. Peeter Michielss zelffs gelegen aende oistzijde ende Joachim Wijten met Govaert Evertss erffgenamen aende westzijde. Met zijn schauwe ende allen gebuerlijcke rechten daer toebehoirende. Ende bekenden Tijs Janss voirss van dit voirss erve betaelt te zijn voir hem ende zijnen nacoemelingen.

Heemraeden als boven.

Fol. 64 vso.

          Govaert Jacobsz; Mathijs Wouterss.

Op huijden desen xvije Junij 1592 compareerden Goijert Jacobsz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Mathijs Wouterss het gerechte vierdepaert vande erffenissen gelegen inde Schans, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan Mathijss Wijten daer vuijtgestorven is ende hem toe plach te hoiren. Ende bekenden dat Thijs Wouterss hem van dit voirss vierendeel vande stede ten vollen ende al betaelt hadde den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelingen.

Voir heemraeders Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Jan Meeusz.

          Cornelis Jan Peetersz; Cornelis Bastiaensz Hoevenaer.

Op huijden desen xxve junij anno xcij compareerden Cornelis Jan Peetersz ende gaff over met vrijer giften behoudelijcken cloosters grondtcijns sijns rechts als recht is, Cornelis Bastiaen Wilmsz den Hoevenaer twee merghen lants gelegen inde Hoeckampen onbedeelt in acht merghen gemeen met Bastiaen Wilmsz, Cornelis Cornelis Claesz ende Huijbert Jacobsz erffgenamen, met zijn gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Cornelis Jansz voirnoemt dese voirss twee merghen lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekenden dat Cornelis Bastieaensz hem daer van ten vollen ende al betaelt hadde den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelinghen. Corn (? hier moet vermoedelijk staan: voir) heemraeden Jan Meeusz, Dirck Adriaenss ende Bastiaen Aertss.

          Johan Verssen; Aert Jan Corneliss.

Op huijden desen xixe julij anno xvC xcij compareerden Willem Stoffelen als gemechtich van Johan Verssen blijckende bij procuratie van notaris ende getuijgen binnen Delft gepasseert, die wij heemraeden gesien hebben ende hoiren leesen ende gaff vuijt crachten van dijn over met vrijer giften zoo recht is Melis Corneliss tot behoeff van Aert Jan Corneliss twee geerden lants gelegen in Bax weer, streckende vander Donga aff noirtwaert opter halver Maesen toe ofte zoo verde die weeren aen wederzijde strecken. Jan Adriaensz effgenaemen gelegen ten naesten aende oistzijde ende Tuenis Ariaenss weduwe met Bastiaen Aertss cum suis aende westzijde. Welverstaende dat Aert Janss voirnoemt vuijt dese voirss twee geeren erfflijcken ende alle jaren den Heijligen Geest van Raemsdonck zal blijven gelden ij½ stuijvers die hij tot zijn last hout. Ende geloefden Willem Stoffelen inde voirss qualite dese voirss twee geerden lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekenden dat dit voirss erve ten vollen ende al betaelt is.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss.

Een los 3/4 vel.

24e vant don Sebastianen vanden 25 maij 1582. Ramsdonck est pagus Hollandia inde Langstraet gel oppende S Gertrudis.

Redditus quatior vicarium in Raemsdonck quorum vinus possessor est Carolus de Fosse alterius D. Sebastianus Theodorici reliquam duarin frater Franciscus houdvijs (?) quondam

secretarij Theronini de verhoda hysponi St Hequative vicarie habent ….. (niet meer te lezen).

Mr Herman de Cort (?) van sijne huijse tot Breda op de mert genaempt de ……. Jois Baptiste       ij rijns gulden ende v stuijvers

Lambrechts Janss van sijn huijs genaempt het Peerdeken int eijndt Groit (?) straet verschijnende Jois Baptiste                                                                                                                           xxx stuijvers

Christiaen Baers van sijn huijse genaemp het Hoefijzer int eijndt hooit straet verschijnende Jois Baptiste iij rijns gulden ende noch die ………. van die voirss huijs xv stuijvers

Franchoijs van Harde van sijn huijse int eindt hooitstraet genoempt het Gulden …..

verschijnende Laurentij                                                                                               xvii st.

Op de acherkant

Ariaen Gijsbrechts weduwe tot Raemsdonck heeft in hueren eenen weer lants gelegen buijten dijcx achter de kerck van Raemsdonck tsaem voor                                                            xviij rijns gulden

Ariaen Denis woonende tot Raemsdonck heeft in hueren het binnenlandt met een ……

          int ambacht tot Groit Waspijck

Fol. 65 re.

          Quitantie.

Ick Aentken Commer Tuenis dochter met Lauwerijs Janss, mijnen oom, ende Michiel Mathijs, schout van Waspijck mijnen neeve, bekenne mits desen mijne quitantie ontfangen te hebben vuijt handen van Melis Corneliss de somme van zessenveertich rijns gulden ende vier stuijver tot lossinghe van eenen rentbrieff geconstitiueert ende metten recht verhypote­queert op des zelffs Melis Cornelisz huijs ende halff erve gestaen ende gelegen inde Molenpat te weeten op deenhelft van dijn opten oosten candt waer van den originaele constitutie brieff verloren is inhoudende tziaers drie rijns gulden ende ses stuijvers verschijnende meijdach. Ende ingevalle den zelffden brieff naemaels ten voirschijn gebracht woirdt zoo wil ende begeer ick dat den zelven zal weesen crachtelois ende van onweerden ten eeuwighen daeghen. Want ick bekenne mij daer van ten vollen ende geheel betaelt te weesen. Mitsgaeders vanden verloopen renthen voir mij ende mijnen nacoemelinghen. Versoeckende mede den gerechte van Raemsdonck den zelffden brieff tot gheenen tijde van weerden te houden ofte te kennen in eeniger manieren om redenen voiren verhaelt. Des t’oirconden zoo hebbe ick, Aentken Commeren, Lauwerijs Janss ende Michiel Mathijs schout voirnoemt, elcx bijsondere dese quijtinghe tot versekerheijt vanden voirnoemde Melis Corneliss ende zijnen nacoemelinghen onderteijckent opten xe augustij anno xvC tweentnegentich.

Bij mij Aenken Commerendr. Dits Lau * werijs Janss handmerck. Bij mij Michiel Mathijss.

Fol. 65 vso.

          Copie.

Ick Godtschalck Christoffels ende Jan Adriaensz zijn mindelijcken veraccordeert van alsulcken erve als Ick Godtschalck vertijts van Jannen voirss gecoft hebbe. Geeve hem volcoemen macht het selffve erve te moeghen vercoopen tot allen tijden, zoo wanneer dat hem gelieven zal, zonder iemandts toeseggen. In kennisse der waerheijt, heb ik Godtschalck Christoffelsz dit met mijn eijgehen handt onderteijckent. Is geschiet den xxije aprilis anno vijerentachentich. Ende was onderteijckent G. Christoffels van Sprangh.

          Ander copie.

Op huijden den vije april anno xvC Lxxxvij, zoo heeft Peeter Janss vande Werck gemangelt tegen Jan Adriaenss van ‘sGravenmoer een nieu schuijte om een erve gelegen tot Raemsdonck aende Schans tusschen Aentken Coensen ende Peeter Henricxz erve gelegen. Vrij ende vranck te leveren het erve sonder commer te leveren oft last. Soo beloeft Jan Ariaenss van ‘sGravenmoer noch Peeter Janss vande Werck te betaelen te Bamis naestcomenden anno xvC Lxxxvij drije karolus gulden. In presentie Seeger Gijben van Raemsdonck ende Jan Adriaenss Decker schiptimmerman, beijde als getuijgen. In kennis der waerheijt zoo hebbe ick Jan Adriaensz van s’Gravenmoer dit onderteijckent. Hier onderaen stondt aldusdanigen merck ende geschreven Jan *** Adriaenss.

          Andere Copie.

Ick Anniken Dirck Peetersdr weduwe wijlen Peeter Janss van de Wirck bekenne mits desen voir mij ende mijnen kijnderen wel ende deuchdelijcke vercoft te hebben aen Mercelis Wilmsz een stuck erffs gelegen tot Raemsdonck. Peeter Heijnricxz gelegen ten naesten aende oostzijde ende Coens Gijertsz erffgenaemen aende westzijde. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Peeter Jansz mijnen man zaliger dat ten anderen tijde van Jan Robbe van ‘sGravenmoer zaliger gecoft ofte vermangelt heeft. Ende bekenne dat Mercelis Wilmsz voirnoemt mij van dit voirss erve ten vollen ende al betaelt heeft den lesten penninck metten iersten, voir mij ende mijnen nacoemelinghen. Oircondens mijns naems ende handtmerck hier onder gestelt opten xje aprilis anno xvC xcij. In presentie van Dirck de Bie, Ariaen Peterss van Sprang ende van Melis Cornelis. Ende was onderteijckent Dirck de Bie Adriaensz ende Melis Corneliss. Daer beneffens stondt dusdanigen handtmerck ende geschreven: Dit is Anniken ende Dircken handtmerck.

Dat dese voirss drije copijen met haeren originaelen accorderen betuijge ick notaris ende secretaris van Raemsdonck, Melis Cornelisz 1592.

Fol. 66 re.

Wij weduwe ende erffgenaemen van Ariaen Ariaenss Castelijn bekennen ende belijden met desen eerlijcken ende deuchdelijcken vol ende al betaelt te weesen vuijt handen van Jan Stoffelen. Ende dat van wegen van een erfpacht van zeven rijns guldens eens metten verloope die den zelve Ariaen Ariaenss Castelijn ofte erffgenaemen heeft ende waren op een steede gelegen opt Leech Veer (sic! volgens mij moet dit Leech Veen zijn; ‘t Veer wordt meestal zonder nadere aanduiding gegeven) Eertijts toebehoirende Mathijs de Snijer zaliger. Schellende den selven Jan Stoffelen daer van quijt ende van allen schaden ofte hinder die daer op souden moeghen coemen nu off tot eenighen dage meer te molesteren. Ende off sij daer eenige brieven oft bescheet van wisten ofte waren, so is die selffde hem daer van te quiteeren ende schadelois te houden ende die doot ende te niet te doen ofte van geender weerden gehouden sullen woirden. T’oirconden van desen zoo hebben wij erffgenaemen dit met ons eijgen handtmerck onderteijckent opten xxe decembris anno 1592. In presentie van Jan Gijben, Beert Bastieaenss, Cornelis Gijben, Jan Franss ende meer andere. Ende was onderteijc­kent met dusdanige handtmercken.

Merthen   Dircken handtmerck, als voight vande weduwe; Huijbert   Janss;

Bastiaen   Ariaenss handtmerck.

          Huijbert Jan Vassen; Dinghen Jan Vassen.

Op huijden desen xxvije januarij anno xvC xciij compareerden Huijbert Jan Vassen ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Ariaen Huijben zijnen oom tot behoeff van Dinghen zijn suster, twee geerden lants min een half vierendeel gelegen inde Hoige Donck onbedeelt met Jan Gijben. Dingen Jan Vassen voirss met Lesken haer suster zelffs gelegen west ende Tuenis onder den Wijngaert cum suis int selve lant oist. Streckende van der halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe. Ende geloefden ‘tzelffde te vrijen ende te waren naeden landtrecht.

Voir heemraeden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Fol. 66 vso.

          Lauwereijs Janss; Aentken Commeren; Jan Adriaens Schep.

Desen xxvije januarij anno xvC xciij compareerden Lauwereijs Janss ende mede vervangende Aentken Commer Tuenisdr ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Adriaenss Schep een huijs ende erve daer aen. Streckende vanden Ambacht van Groit Waspijck aff zuijtwaert op totten Dwerslootken toe aen Jan Zegers hoeff. Joachim Wijten gelegen ten naesten aende oistzijde ende Ariaen Joachims Buijs aende westzijde. Met vij½ stuivers erffgelts tziaers den Heijligen Geest daer vuijt te reijcken. Ende voirts met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden dit voirss huijs ende erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Mede bedanckende hem der volder betalinge den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraeden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

          Jan Adriaenss Schep; Lauwereijs Janss; Aentken Commeren.

Op huijden desen xxvije januarij anno xvC xciij compareerden Jan Adriaenss Schep ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Lauwereijs Janss ende Aentken Commer Tuenisdr een stuck lants geleghen int Leech Veen. Streckende vanden dwerslootken aff aende noirteijnde vande Bancken zuitwaert opten Ouden Gat toe. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Tuenis Aertss zaliger dat langhen tijt gebruijckte ende van Bastiaen Joosten ten anderen tijde bij mangelinge vercreegen heeft. Ende geloefden dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekent dat hij van dit voirss erve ten vollen betaelt is. Voir heemraeden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Los vel.

Ick Peeter Claessoon kenne ende belijde volle ende alle betaelt te sijne van Peeter Michielssoon ende dat van eenen acker saeijlants ende geleghen Peeter de Wever? aende westensijde met sijnen erve ende Melis Cornelissoon oock met sijnen erve aende ostsijde ende daer inne soo heeft Adriaen Claessoon hem selven in overgevest soo dat Peeter Claessoon dese penninchen voort ontfangen soude van Peeter Michielssoon geschreven den xxvie maertus anno 1592. Dit is het handtmerck van Peeter Claessoon.

Fol. 67 re.

          Jan Adriaenss Schep; Peeter Adriaenss Hoogen.

Ten voirs dage compareerden Jan Adriaenss Schep ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Peeter Adriaeens een huijs ende erve. Streckende vanden Ambacht van Groit Waspick aff zuijtwaert op totten hoeff ofte Jan Zegerss erve toe inde hoeven. Joachim Wijten gelegen ten naesten aende oostzijde ende Ariaen Joachims Buijs ten naesten aende westzijde. Met vij½ stuijvers erfflijcken tziaers daer vuijtgaende. Die Peeter Adriaenss voirss tot sijnen last houdt. Ende geloefden Jan Adriaenss voirnoemt dese voirss stede te vrijen ende te waren naeden landtrecht.

Voir heemraeden voirnoemt.

          Peeter Adriaenss; Jan Adriaenss.

Ten voirs dage compareerden Peeter Adriaenss ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te weesen Jan Adriaenss Schep de somme van twelff ponden groiten Vlaams eens als reste ende in volder betalingen vande voirss stede. Te betaelen die voirss twelff ponden nu Bamis dach ierstcomende anno drijentnegentich. Verobligerende daer voiren de voirss steede ende allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penninck metten iersten zal weesen betaelt. Heemraden als boven.

Op huijden desen lesten februarij anno xvC vijrentnegentich bekenden Jan Adriaenss deze wilceur vol ende al betaelt te weesen den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelingen.

Fol. 67 vso.

          D’erffgenaemen van Ariaen Ariaenss Casteleijn.

Ten voirs daghe compareerden Marijken weduwe wijlen Ariaen Ariaenss Casteleijn met Merthen Dircxz haeren gecoren voight, Henrick Ariaens Fleuren voir hem zelven, Godtschalck Tijsen voir hem zelven, Tuenis Andries Huijben voir hem zelven, Bastiaen Adriaenss den jongen Casteleijn, Huijbert Janss de Bosser voir hem zelven, allen tzaemen vervangende ende hem sterckmackende voir Ariaen Ariaen Casteleijn, nu absent sijnde, Jan Ghijben als gecoren voight van Aentken ende Jacomijnen Adriaenss ongehoude dochteren.

Ende gaven gesamenderhandt over elcx in zijne qualite met vrijer giften zoo recht is Ariaen Fransen ende dat tot behoeff van Jan Cornelis Godtschalcx, een stuck lants gelegen int Leech Veen inde gheeren zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als ‘tzelffde jure successionis deur het overlijden van Aentken Beert Gerbrantsdr bij cavelinge aenden voirnoemde Adriaen Adraienss den ouden Casteleijn zaligher gedevolueert ende aengecoemen is. Met allen zijnen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden dat voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Heemraden als voiren.

          Die voirss erfgenaemen; Claes Evert Aert Deenen.

Ten voirs dage compareerden Marijken weduwe wijlen Ariaen Ariaenss met Merthen Dircxz, haeren gecoren voight, Henrick Ariaen Fleuren voir hem zelven, Tuenis Ariaen Huijben (Sic! In het vorige stuk en de hierna volgende stukken staat Tuenis Andries Huijben! Zal vermoedelijk hier fout zijn) voir hem zelven, Godtschalck Mathijsen voir hem zelven, Bastiaen Ariaenss den jongen Casteleijn voir hem zelven, Huijbert Janss de Bosser voir hem selven, allen tzaemen vervangende ende hem sterckmackende voir Ariaen Ariaensz Casteleijn haeren broeder, nu absent sijnde ende Jan Ghijben als gecoren voight van Aentken ende Jacomijnen Adriaen Adriaenss ongehoude dochteren, ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo als recht is Claes Evert Aert Deenen ende Aert Everden, zijnen broeder een huijs ende erve daer aen gestaen ende gelegen int Brouck. Streckende vande Hancksloot aff aent zuijteijnde noirtwaert op totter Achterstraet toe. Ende van daeren voirts noirtwaerts op ter halver Breijweeteringen toe. Welverstaende dat vuijtwijsens den nieuwen boegaert Ariaen Janss van Gils weduwe ende erffgenaemen die halff daer inne hebben, te weeten den oosten candt. Ariaen Lambrechtss Drossaerts erffgenaemen cum suis gelegen oost ende Jan Gijben west. Met allen gebuerlijcken rechten daer toebehoirende ende in alder vueghen ende manieren als Ariaen Ariaenss Casteleijn zaliger daer vuijt gestorven is ende hem toebehoirt heeft. Ende geloefden comparanten voirnoemt, elcx in zijne voirs qualite dese voirs stede te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Heemraeden als voiren.

Fol. 68 re.

          Claes Everden; Aert Everden; D’erffgenaemen voirss.

Ten voirss dage compareerden Everaert Deenen vuijten naeme van weghen Aert Everden zijnen soone ende Claes Everden voir hem selven ende hebben gesamenderhandt geloeft ende verwilceurt zoo als recht is schuldig te weesen die weduwe met allen die gerechte erffgenaemen van Adriaen Adriaenss Casteleijn voirss tzamen te weeten die weduwe voir d’eenhelft ende d’erffgenaemen tzamen voor d’anderhelft die somme van vier hondert en vijftich rijns gulden eens tot xL groiten Vlaams den gulden gereeckent. Te betaelen op drie ierstcomende meijdaeghen achtereen zonder middel vervolgende, waer van den iersten weesen ende verschijnen sal mijdach anno drijentnegentich. Elcken meijdach een gerechte derdepart der voirss somme verbijndende den voirnoemde Evert ende Claess Everden daer voiren allen haeren anderen goederen tzij in Brabant ofte in Holllandt gelegen, rurende ende onrurende present ofte toecomende gheen vuijtgesondert, voirden lesten penninck metten iersten zal weesen betaelt. Voir heemraeden ut supra.

Opten xxve aprilis 1592 zijn hier op betaelt een ende vijftich rijns gulden aen handen Godtschalck Henricxz als blijckt bij zijn eijgen handt.

Op huijden dezen xxvje aprilis 1594 bekenden Claes Everden dat Jan Gijben hier op betaelt heeft hondert rijns gulden.

Ten voirs dage heeft Jan Gijsbrechtss vuijt dezen voirss wilceur op hem genoemen ende Claess Everden met zijnen broeder ontlast boven die voirss hondert rijns gulden twee hondert ende veertich rijns gulden die hij aenden voirss weduwe ende erffgenaemen betaelen moet.

Noch heeft die weduwe ende Sens Adriaenss van Jan Gijben ontfangen hondert xxxvij gulden vijff stuijvers.

Noch Hendrick Ariaen Fleuren ende Godtschalck Henricx tot behoeff vande weduwe ontfangen Lxxij gulden. Den xiiije aprilis 1597.

In de kantlijn vervolgend:

Op huijden desen iije mert anno 1607 bekenden Henrick Ariaen Fleuren ende Bastiaen Ariaensz soo voir hem selven als met haer mede-erffgenaemen van Casteleijn ontfangen te hebben van Jan Gijben, soo aen gelde als bij quitantie de somme van xxxj gulden van desen wilceur. In presentie van Frans Geritss schout.

Mij Frans Geritss schout tot Raemsdonck.

Totaal 482 gulden en 5 stuivers.

Fol. 68 vso.

          De voirss erffgenaemen; Huijbert Janss de Bosser.

Ten voirs dage compareerden Marijken, die weduwe voirnoemt met Merthen Dircxz haeren gecoren voight, Henrick Ariaens Fleuren voir hem zelven, Godtschalck Tijse voir hem zelven, Tuenis Andries Huijben voir hem selven, Jan Ghijben als gecoren voight van Aentken ende Jacomijnen Adriaen Adriaenss ongehoude dochteren, Bastiaen Ariaenss voir hem zelven, ende altzaemen vervangende Ariaen Ariaenss Casteleijn, nu absent sijnde.

Ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Huijbert Janss de Bosser haeren swager een stuck lants gelegen int Brouck. Streckende vanden halven Hanck aff noirtwaert op tot Aert Adriaenss Hanecops erve toe. Ariaen Janss van Gils weduwe ende erffgenaemen gelegen oist ende Huijbert Janss voirss cum suis west. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende ende geloefden comparanten voirss, elcx in sijne qualite dit voirss stuck lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Heemraden als boven.

          De voirss erffgenaemen; Joncker Arnt van Dorp.

Ten voirss daghe compareerden Marijken, die weduwe voirnoemt met Merthen Dircxz haeren gecoren voight, Henrick Ariaen Fleuren voir hem zelven, Godtschalck Mathijss voir hem selven, Tuenis Andries Huijben voir hem selven, Jan Ghijben als gecoren voight van Aentken ende Jacomijnen Ariaen Ariaenssdochteren, Bastiaen Adriaenss voir hem selven, Huijbert Janss Bosser voir hem selven ende altzaemen haer sterck maeckende voir Ariaen Ariaenss Casteleijn, nu absent sijnde, Jan Janss, Cleijs Janss voir hem selven ende Peeter Janss van Gils ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo recht is Melis Corneliss tot behoef van Joncker Arnt van Dorp een halff weer lants gelegen inden Molenpat. Streckende vanden halven sloot aff aen Dirck Rutten hoffstede noirtwaert op ter halver Maes toe. Lauwereijs Janss cum suis gelegen int selve landt oist ende Gijb Weijnen erffgenaemen west. Met steghen ende weghen over Dirck Rutten hoffstede zuijtwaert op tot sHeeren straet toe ende voirts met allen gebuer rechten daer toe staende. Ende geloefden comparanten voirnoemt elcx in de sijne qualite dit voirss halff weer lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeden als voiren.

Los vel.

Ick Godscalck Henricxs getrout hebbende Anne Casteleijnedr voir mij selven ende mede als voight in desen van Marij Ariaen Casteleijne wegen bekenne ontfangen te hebben van Claes Evertss tot Raemsdonck de somme van een ende vijftich rijns gulden op afcortinge vande coopenningen vande stede ende erfenisse bij de voorss Claes vande gemeijne erfgenaemen wijlen Ariaen Casteleijn de ouden gecoft, leggen­de tot Raemsdonck op Schuijffhille verscene meij 93.

Actum desen 25 aprilis 94. Ende ben te vreden dat ‘tgene Huijb Bossere sal ontfan­gen vande vorss Claes sal betaelinge streckende. Bij mij Godtschalck Heijndrickz.

Los vel.

Op huijden desen xe julij anno xvC tweentnegentich soo willen Dirck Adriaens ende Cleijs Gielen zoo voir haer zelven ende vervangende Maijken Joosten, Dingen Joosten ende Joachim Joosten vercoopen een stuck lants gelegen opte Berghen. Streckende van der halver Bergenscher straet aff zuijtwaert op ter halver Kreeck toe. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Joost Zegers die gedeelt heeft ende aenbestorven is van wijlen Metghen Zegers zaliger. Met twee stuijvers tziaers die kercke van Raemsdonck vuijte reijcken. Aen te veerden als dien rogge aff is ende die steenen daer op weezende zullen blijven aende vercoopers. Te betaelen van die geloefde cooppenningen vijff ponden groiten Vlaams gereet bijde veste. Ende die volle betaelingen op meijdach ierstcoomende anno drijentneghentich als verwilceur­de schult zoals executie, oft andersins op vuijtleggingen vande heer ende voirts op conditien hier nae volgende.

Idem niemandt en zal gelt moeghen strijcken hij en stelle solvente borgen binnen ‘sbans voirde betaelinge insoo verre hem den slach blijft.

Idem ofter iemandt waer die aende slach bleeff ende dese cedulle niet en voldeede zoo zullen die vercoopers dat selffde goet andermael moeghen vercoopen. Geldt dan meer, sal weesen tot profijt vande vercoopers ende geldt dan min zal men aende gebreecken cooper moeghen verhaelen met onvertoghen recht.

Idem wat wijncoop hier op valt ende geconsenteert woirdt staet alleenlijcken tot last vande cooper.

Eijntlijcken wat in dese cedulle deur ingnorantie vergeeten ofte achtergebleven wort staet tot arbritage ende ciringe van goede mannen (= arbiters). Al sonder argelist.

Op de achterkant.

Op alle voirgaende conditien zoo heeft Joachim Peterss dit voirss erve ingeset voir twintich pondt Vlaams ende heeft xxxv stuijvers gestreecken ende twee gulden int gelach, den goetspennick j½ st. In presentie vande schout Ariaen Joachimss, Peeter Joachimss, Jan Adriaenss met meer andere.

Los vel.

Ick Frans Geritss schout van Raemsdonck bekenne mits dese quitantie ont­fangen te hebben vuijt handen van Melis Corneliss de somme van vijff rijns ende dat ter causen vande valsche gifte die Ariaen Ariaenss Castelijns weduwe ende erffgenae­men gegeven hebben. Schellende haer voir deese reste daer van quijt. Des t’oircon­den zoo hebbe ick dese mijne quijtantie onderteijckent opten xviije mert 1593.

Bij mij Frans Dirck schout tot Raemsdonck onderteijckent.

Klein los velletje (zeer slecht leesbaar).

Opten eerste dach soe heeft vercoft noch expresselijck Ghijsbrecht Goetschalcx al sulcken derdendeel als ……… van Gerbrant Heijnricks op …..

….  Wouter Cornelis, Gijsbrecht Geritss ende bij mij Aert Ariaensz …

Fol. 69 re.

          Joncker Arnt van Dorp; D’erffgenamen voirss.

Ten voirss daege compareerden Melis Cornelis ende heeft vuijten naeme ende van weeghen Jonker Arnt van Dorp geloeft ende verwilceurt zoo als recht is schuldich te weesen die weduwe metten erffgenaemen van Adriaen Adriaenss Casteleijn tzaemen voirde eenhelft ende Jan Janss met Peeter Janss van Gils tzaemen voirde anderhelft de somme van zessentwintich ponden groiten Vlaams ende vier rijns gulden eens. Te betaelen op drie ierstcoemende meijdaeghen waer van den iersten weesen sal meijdach anno xciij elcke meijdach een gerechte derdepaert der voirss somme. Onder ‘tverbant vanden voirnoemde Melis Cornelis ofte Joncker Arnt van Dorp goederen gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

Heemraeden als voiren.

Op huijden dezen xxxe augustij hebbe ick Henrick Ariaen Fleuren het derdepart van ons deel ontfangen bedragende xxvj gulden xiij stuijvers.

Dits Bastiaen   Ariaens handtmerck. Dits Hendrick  *  Adriaens Handmerck.

In de kantlijn:

D’erffgenaemen van Casteleijnen bekenden dezen wilceur ten vollen ende al betaelt te weesen den lesten penninck metten iersten. Actum den iiije aprilis 1595.

Op huijden dezen xvje octobris 1593 bekenden wij Jan Janss ende Peeter Janss van Gils dat Melis Corneliss d’eenhelft van dezen voirss wilceur aen ons betaelt heeft. Oircondens onse handmercken ondergestelt ten voirss dage.

Dits Jan Janss    handmerck. Dits + Peeter Janss handmerck.

          D’erffgenaemen van Joost Zegerss; Joachim Peeters ende zijn suster.

Ten voirss dage compareerden Dirck Adriaenss voir hem selven ende Claes Gielen voir hem selven ende beijde haer sterckmaeckende ende vervangende allen Joost Zegerss erffgenaemen ende gaven gesamenderhandt over inde voirss qualite met vrijer giften zoo recht is Joachim Peeterss ende Marij Peetersdr sijn suster een stuck lants gelegen opte Bergen. Streckende vander halver Bergenscherstraet aff zuijtwa­ert op ter halver Kreeck toe. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Joost Zegers dat gedeelt heeft ende aenbestorven is van wijlen Metghen Zegers zijn moeder saliger. Met twee stuijvers tziaers die kercke van Raemsdonck daer jaerlijcx vuijte reijcken. Ariaen Wilmss gelegen oist ende Jan Mathijs Goedtschalcx west. Ende geloefden comparanten voirss dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Heemraeden als voiren.

Fol. 69 vso.

          Joachim Peterss met sijn suster; D’erffgenaemen van Joost Zegers.

Ten voirss dage compareerden Joachim Peeterss ende heeft zoo voir hem selven als voir Maijken Peeters zijn suster geloeft ende verwilceurt als recht is schuldich te weesen allen die gerechte erffgenaemen van Joost Zegerss t’zaemen die somme van twintich ponden groiten Vlaams eens. Te betalen daervan nu gereet vijff ponden Vlaams ende die resterende xv ponden Vlaams nu meijdach ierstcoemende anno drijentnegentich. Onder ‘tverbant van zijnen goederen beijde haeff ende erve hebbende ende vercrij­gende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

Heemraeden als voiren.

          Ariaen Peeter Ghijben; Wouter Peeterss.

Ten voirss daghe compareerden Ariaen Peeter Ghijben als gerechte bestorven voight van Cornelis Peterss sijns broeder onbejaerde dochter ende gaff over met eene verlije zoo recht is Wouter Peeterss een half huijs ende halff erve daer aen gelegen, onbedeelt mette voirss Wouter Peeterss. Streckende vande halve Hang aff aent noirden eijnde zuijtwaert op tot Meeus Wilmen erve toe. Zoo groit ende cleijn als Cornelis Peeterss dat beseeten ende toebehoirt heeft. Ende geloefden Ariaen Pe­terss inde voirss qualite dit voirss halff huijs ende erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Joachim Aerts weduwe ende erffgenaemen gelegen oist ende Ariaen Corneliss, alias Criesom, west.

Actum als boven.

Fol. 70 re.

          Wouter Peeterss; Ariaen Peter Ghijben.

Ten voirss dage compareerden Wouter Peeterss ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Adriaen Peter Gijben tot behoeff van Cornelis Petersz zijne broeders onbejaerde dochter de somme van hondert vijffenvijftich rijns gulden eens. Te betaelen op twee ierstcoemende meijdaeghen achtereen vervolgende waer van den iersten weesen zal meijdach ierstcoemende anno xciij. Onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen zijnen goederen beijde haeff ende erve hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

Heemraeden als voren.

Op deze wilceur heeft Wouter Petersz betaelt ende aen hem genoemen te betaelen Berbel inden Bock van wegen Cornelis Peetersz de somme van xvj gulden xij stuijvers.

Noch die hootpenningen jeghens den penninck xx dat den Heijligen Geest heffende is, te weten tziaers vij½ stuijvers facit vij½ gulden.

Noch ‘tverloop iiij gulden ij stuijvers. Noch aen gelde xxiiij gulden xj½ stuijvers.

Totalis Lij gulden xv½ stuivers.

Present den schout ende mij secretaris.

Noch betaelt Aentgen Cornelis tot Boxel iiij gulden.

Noch betaelt den burgemeesters Adriaen Joachims ende Zeger Peters v gulden.

Noch betaelt aen Berbel inde Bock voir ‘tvoirss Aentghen zoo blijkt bij quitantie van date den xxixe junij 95 de somme van iiij gulden xv stuijvers.

Noch betaelt aen burgemeesters Adriaen Janss Reool ende Jan Adriaenss de somme van vj gulden xij stuijvers.

Noch opten xve octobris 1597 sijn aen gelden betaelt xxiiij gulden vj½ stuijvers.

Rest noch Lvij gulden xj stuijvers.

In de kantlijn:

Op huijden desen xvje octobris xvC xcvij heeft den schout als oppervoight ende Henrick Janss als oom van Aentghen Cornelis Peetersdr met tusschen spreecken vande secretaris die resterende Lvij gulden die noch resterende waren aen desen wilceur veraccordeert zoo in aensieninge van t’verlies ende bederff vande leger als oick ten respecte dat het voirss kijndt erffgenaem zijn zal in het goet, dat Metghen Jans zijn moeie achterlaten zal, in vueghen dat in sulcken gevalle desen voirss wilceur nu ten volle betaelt is met xx rijns gulden die Wouter Peeterss op huijden aen Henrick Janss heeft betaelt. Ende die resterende xxxvij rijns gulden xj stuivers zijn om redenen voirss quijtgescholden zoo Metghen voorschreven haer nichte geloeft als gerechte erffgenaemen van haer te blijven.

Actum als boven. In presentie van mij Melis Cornelisz.

                    Ariaen Peter Ghijben; Peter Bastiaenen.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Peeter Ghijben als gerechte bestorven voight van Cornelis zijns broeder onmondige weeskijndt ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Peeter Bastiaenss een hoffstede gelegen in Engelandt. Peeter Bastiaenss voirss gelegen aende oisten candt ende Geerit Andriess aende westen candt. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Cornelis Peeters zijnen broeder dat ten anderen tijden gecoft ende nu achtergelaten heeft. Ende geloefden het selffde erve ofte hoffstede te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Heemraeden als voiren.

Fol. 70 vso.

          Peeter Bastiaenen; Ariaen Peeter Gijben.

Ten voirss dage compareerden Peeter Bastiaenen ende heeft geloeft ende verwilceurt soo recht is schuldich te weesen Ariaen Peeter Ghijben tot behoeff van Cornelis zijns broeders weeskijnt de somme van vijrentzeventich rijns gulden ende thien stuijvers eens. Te betaelen op drije ierstcoemende meijdaeghen achtereen vervol­gende, waer van den iersten wesen zal meijdach anno xciij. Onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen zijnen goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voiren.

Hier op bekenden Ariaen Peeters ontfangen te hebben vuijt handen van Peeter Bastiaenss de somme van xxxv rijns gulden. Actum desen xve junij 1594.

Noch bekenden Adriaen Peeterss dat hij van Peeter Bastiaenss op dezen voirss wilceur noch ontfangen te hebben xv rijns gulden.

Deze voirss wilceur heeft Peeter Bastiaenss voirnoemt betaelt op xxiij gulden en thien stuijvers nae, die welcke den voirnoemde Peeter Bastiaenss bij consent van Henrick Janss Buijs ende Wouter Peeters onderhouden mach om xxx stuijvers tziaers verschijnende meijdach waer van den iersten verschenen zal weesen meij­dach anno xcviij. Onder conditien zoo wanneer deze voirss penningen betaelt moe­ten wezen dat het zelffde van wege ‘tvoirss kijnt den los een vierdeel jaers te voiren zal moeten opseggen ende ontfangen die hootpenningen mette verloop.

Actum voir heemraeden Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss als heemraden.

In de kantlijn:

Desen wilceur daer Peeter Bastiaenss jaerlijcx intrest aff heeft gegeven heeft den voirnoemde Peeter Bastiaenss betaelt ende affgequeten metten verloopen van dien aen handen van Jacob Peeters opten vije meij 1606. In presentie van mij Cornelis Meliss.

          Erfdeelinge aengebrocht tusschen die gerechte erffgenaemen van Bastiaen Aertss ende Neeltghen Everde Ariaenssdr zijne wettige huijsvrouwe was.

Inden iersten zoo is Buijs Bastiaenss voir hem selven ende Aert Adriaenss als gerechte bestorven voight van Dingenken ende Crijnken Bastiaen Aerts onbejaerde weeskijnderen in presentie van Jan Cornelis haeren oom, tzaemen geloot, gecavelt ende geerffdeelt op die schuer ende erve daer aen geleghen. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als dat tzamen van Melis Corneliss ten anderen tijden is gecoemen. Sijn noch de zelffde lotinge geerffdeelt op die weij ende acker vanden halven Geijlsloot aff noirtwaert op tot het ackerlandt toe, Henrick Janss cum suis oist ende Sgravenstege met Jan Dries erffgenaemen west. Noch op twee paercheelen ackerlandts daer noirtwaert aen geleghen. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als haeren vader daer vuijtgestor­ven is bij Ackermans gelegen. Noch zijn de zelffde drie kijnderen geerfdeelt opten gheer geleghen int veen. Zoo groit ende cleijn als dijn van Aentken Berthen is gecoemen. Idem noch op een weer lants oick bij Ackermans geleghen, streckende vander halver Verscher straet aff noirtwaert op totter halver Keen toe. Sijn de zelffde noch geeerfdeelt op den acker ende erve daer aen geleghen int Broeck met vier rijns gulden jaerlijcxe losrenthen daer vuijtgaende. Elck percheel in groit ende cleijndt ende in alder manieren als Bastiaen Aertsz ende Neeltken zijn huijsvrouwe beijde zaliger dat achtergelaten ende beseeten hebben.

Hier jegens zijn Seger Janss ende Annike Joachim Claesdr haere voight geloot, gecavelt ende geerffdeelt op die steede geleghen opte Berghen. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als als de zelffde van Ariaen van Waelwijck is gecoe­men. Sijn noch zelffde geerffdeelt op het bos gelegehen bij Roelkens. Noch zijn de zelffde geloot bij cavelinge op een stuck lants geleghen aende Handt, streckende vanden halven Poelsloot aff noirtwaert op tot Tuenis Joosten erve toe, Frans Dircxz oist ende Buijs Bastiaenss west. Idem zijn de zelffde noch geerffdeelt op een halven acker zaeijlants min het xve deel vande helft geleghen in xj½ Hoeffven, jeghens Jan Driesz over vander halver straet aff zuijtwaert op totter Ouder Vaert toe. Met noch een bosken aende Donck geheten de Nootboom. Elcx percheel ofte stuck erffs zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Bastiaen Aertss ende Neeltghen Everts voirnoemt beijde zaliger die achtergelaten, gebruijckt ende toebehoirt hebben.

Welverstaende ingevalle het naemaels bevonden woirden dat eenighe vande voirss percheelen met meerdere renthen lasten ofte commercausen voir datum van dezen belast ofte beschadicht zouden moeghen weesen, daermen nu ter tijt niet aff en weet, zoo is expresse voirwaerde dat parthijen dat altzaemen malcanderen zullen helpen draghen ende gelden. Gelijck oick het verloop vande verseijde renthen ende allen incoemende ende vuijtgaende schulden voir date deze vervallen, halff ende halff ontfangen ende betaelt sullen woirden. Waer op parthijen voirnoemt hebben vertegen ende haer bedanckt der goeder scheijdinge en deelinge. Geloevende dese t’allen tijden nae te coemen ende t’achtervolgen op een peene van hondert rijns gulden te verbueren te gaen nae peijnen recht. Actum desen xxviije januarij anno xvC drijentne­gentich.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss.

Fol. 71 vso.

          Seger Janss cum suis; Peeter Mathijs.

Op huijden desen xe februarij 1593 compareerden Seger Janss voir hem selven ende vervangende Anniken Joachim Claesdr, Buijs Bastiaenss voir hem selven ende hem sterckmakende voir Dingenken ende Crijnken Bastiaen Aertss onbejaerde kijnderen zijne broeder ende suster ende gaven gesamenderhandt over inde voirss qualite met vrijer giften zoo recht is Peeter Mathijss, een huijs metten erve daer aen gestaen ende gelegen opt Gat. Peeter Dircxz Groeij gelegen ten naesten aende oistzijde ende Peeter Adriaen Meeuss aende westzijde. Streckende van Lesken Aertss huijs ende erve aff noirtwaert op totten iersten dwerslootken toe teijnden den hoff. Ende geloefden comparanten voirnoemt dit voirss huijs ende erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Dit te steghen ende weghen ende in alder manieren als Brieninck Gijsbertss ende zijne voirsaeten te voiren het voirss huijs ende erve gebruickt ende beseten hebben.

Los velletje.

Ick Huibert Janssen ende Jacob Janssen kenne ontfangen te hebben vuijt handen van Bastiaen Aertsz de somma van xxxiiij rijns gulden. Ende dat van coop van een huijs staende opt Gat. Ick Huijbert Janssen kenne ontfangen te hebben vuijt handen van Bastiaen Aertssen die somma van vijff pondt groten Vlaams in jaer van 88.

Bij mij “handmerck”.

Fol. 72 re.

          Huijbert Corneliss; Lenaert Roelen.

Ten voirss dage compareerde Huijbert Corneliss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Lenaert Roelen eenen acker saeijlants gelegen op Vlendonck mette Banck daer aen. Streckende van Melis Corneliss erve aff zuitwaert op totten halven dwer­sloot toe aen ‘tLeech Veen, Aert Janss van Ierssel gelegen ten naesten aende oostzij­de ende Jan Ariaen Peeterss cum suis aende westzijde. Ende geloefden Huibert Cornelis voirnoemt dese voirss erffenisse te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Heemraeden ut supra.

          Lenaert Roelen; Huijbert Cornelis.

Ten voirss dage compareerden Lenaert Roelen ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Huijbert Corneliss de somme van drijentwintich ponden groiten Vlaams eens. Te betaelen op vier ierstcoemende Bamis daeghen achter een continuelijcken vervolgende, waer van den iersten dach van betaelinge weesen sal Bamis dach ierstcoemende anno xciij. Onder ‘tverbant van desen goederen daer desen wilceur aff spruijt ende allen zijnen anderen goederen, rurende ende onrurende present ende toecomende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als boven.

Hier op bekenden Huijbert Cornelis ontfangen te hebben achtendertich rijns gulden, zulcx dat noch resteert aen dese wilceur voirss hondert rijns gulden eens die Huijb­ert Cornelis bewillicht dat Lenaert Roelen onder houden mach van acht rijns gulden tziaers, te betaelen alle jaeren Bamis dach anno negen ende tnegentich den iersten Bamis. Onder conditien nochtans zoo wanneer Huijbert Cornelis ofte zijne huijsvrou­we ende erffgenaemen dese voirss hondert rijns gulden nodich sullen hebben, dat den voirnoemde Lenaert Roelen die zelffde hondert rijns gulden voirss mette ver­loopen van dijn zal moeten bijleggen ende betaelen als verwilceurde schult. Ende onder ‘tverbant als boven. Dies sal men twee maenden te voiren den los ofte quijtin­ge op moeten seggen.

Actum desen ije julij anno 1598. In presentie van mij secretaris Melis Cornelisz 1598.

In de kantlijn.

Op huijden desen xxve julij 1606 soo bekende Huijbert Cornelis van desen wilceur ten vollen ende al betaelt te sijn met vijftich rijnsgulden gereet ende ander vijftich heeft Leenaert Roelen geloeft een obligatie aff te verleenen den voirss Huijb­ert Corneliss. In presentie van Gerit Peeters ende mij Cornelis Meliss 1606.

Fol. 72 vso.

          Peeter Mathijss; Seger Janss cum suis.

Ten voirss dage compareerden Peeter Mathijs ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt schuldich te weesen Seger Janss, Anniken Jans, Buijs Bastiaenss, Crijnken ende Dingenken Bastiaenss (Aerts) tzaemen de somme van twintich ponden groiten Vlaams te betaelen op drie Bamis Daghen achtereen vervolgende. Waer van den iersten geweest is Bamis dach anno xcij. Elcken Bamis xL rijns gulden wesende een gerechte derdendeel der voirss somme. Verobligeerende daer voiren allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, present ende toecomende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voiren.

Op desen voirss wilceur bekenden Zeger Janss ende Buijs Bastiaenss den iersten dach verschenen Bamis 92 betaelt te zijn bedraghen xL rijns gulden. Heemraeden als voiren.

Deze xve meij 1595 bekenden Seger Janss deze wilceur ten vollen ende al betaelt te zijn den lesten penninck metten iersten.

          Cornelis Huijben; Marijken Steevens.

Desen xe Mert anno xvC xciij compareerden Cornelis Huijben als gerechte bestorven voight van Ariaen Huijben sijns broeders naegelaeten kijnderen ende gaff over met eene verlije zoo recht is Marijke Steven Aertss weeu ende haere kijnderen hare gerechticheijt, paert ende deel in een weer lants geheeten Peersnacken weer. Strec­kende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Donxer straet toe. In alder manieren als dit zelffde van Jacomijn Ariaensdr wijlen huijsvrouwe vande voirnoemde Adriaen Huijben met het derdepart van twee rijns gulden losrenthen daer vuijtgaen­de. Zoo Steven Aertss ende Ariaen Huijben in haeren leven deze bemangelt hebben. Ende geloefden ‘tzelffde te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Los vel.

Staes Huijben heeft die schuijt voir jx gulden int geheel ende geeft een vaen int gelach.

D’erffgenamen hebben den wagen met greelen (?), leeren(?) ende zijnen toebehoiren voor xij gulden int geheel ende geeven een vaen int gelach.

          Eerffdelinge aengebrocht tusschen Staes Huijben ende die gerechte effgenae­men van Anniken Cornelisdr zijn wettige huijsvrouw was. Actum desen vje meert 1593. Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Ten voirss dage zoo zijn de gerechte erffgenaemen als naemelijcken Claes Claess tot behoeff van Henrick Claess zijnen zoen, Stoffel Ariaenss voir hem selven ende Joris Andriesz als voight ende hem sterckmakende voir Marijke Peeters zijne moe­der t’zaemen geloot, gecavelt ende geerffdeelt op het huijs mette erve daer aen, zoo Staes Huijben ende Anniken voirss dit toebehoirt heeft met xv stuijvers erffpenningen ende xx stuivers losrenthen daer jaerlijcx vuijtgaende. Met noch vijff geerden lants inde Donck ende den acker achter Lau Mertens, elcx zoo groit ende cleijn ende met allen gebuerlijcke rechten daer toe staende.

Hier jegens is Staes Huijben gecavelt ende geerffdeelt opte schuer ende erve daer aen, zoo groit ende cleijn als Staes ende Anniken voirss dit gebruickt ende toebe­hoirt heeft, met allen gebuerlijcke rechten daer toe staende. Welverstaende ingevalle naemaels eenigher verholen commer op eenige vande voirss percheelen lants bevon­den woirden metten recht geconstitueert voir datum van desen zullen parthijen malcande­ren helpen, dragen ende gelden. Mitsgaeders die voirss erffrenthen van xv stuijvers ende losrenthen van xx stuijvers tziaers tot desen dage toe. Ende hebben parthijen voirnoemt van ‘tgeen voirss staet verteghen met behoirlijcke renunciatie. Geloevende dese t’allen tijde t’onderhouden ende nae te coemen op een pene van L gouden realen te verbueren te gaen nae peijnen recht. Voir heemraeden als boven.

Fol. 73 re.

          Marijken Stevens; Cornelis Huijben.

Ten voirss dage compareerden Marijken Steven Aertss weeu met Jan Zegerss haeren gecoren voight ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Huijben tot behoeff van Huijben ende Tuenissen zijns broeders voirkijnderen zes geerden lants geleghen aen Hermans Wiel buijten dijcx onbedeelt int halff weer. Streckende vanden iersten buijtendijcxen dwersloot aff ter halver Keen toe. Het leengoet geleg­hen oist ende de schout Frans Geritss west, zoo Steven ende Ariaen Huijben die ten anderen tijden vermangelt hebben. Ende geloefden ‘tzelffde erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht.

Voir heemraeden als voiren.

          Peeter Mathijss; Seger Peeterss.

Ten voirss dage compareerden Peeter Mathijss ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Seger Peeterss een stuxken erffs geleghen opt Gat, daer Brievinck Huibrechtsz plachte woonen ende ‘thuijs afgebrocken is, in groit, cleijnt, lengte ende breet als den voirnoemde Peeter Mathijss dat hier voiren metten recht ontfangen heeft. Ende geloefden t’zelffde erffken te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Voir heemraeden als boven.

          Seger Peeterss; Huijbert Cornelisz.

Ten voirss dage compareerden Seger Peetersz ende gaff over met vrijer giften Huijbert Corneliss het erff zoo breet ende lanck, groit ende cleijn als Brievinck Huijbr­echtss die schuer geset hadde ende meer niet. Ende geloefden t’zelffde te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Heemraeden als voren.

          Truij Hermans; Willem Corneliss.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Gerit Sijmonsz als volcomen last hebbende van Truijken Hermansdr, weduwe wijlen Adriaen Lenaertsz, die wij heemraeden gesien hebben ende hoiren leesen. Ende gaff over met vrijer giften vuijt crachte van dijn Willem Corneliss haer aen paert in het huijs ende erve daer aen dat Willem voirss nu ter tijt in woondt, zoo groit ende cleijn als Ariaen Lenaertsz hairen man dit toebe­hoirt heeft. Insgelijck gaff Frans Geritss schout over als gemechtich van Huijbert de Boer met vrijer giften zijn aenpaert ende deel als den voirnoemde Huijbert dat int voirss huijs ende erve van Cornelis Jorisz ten anderen tijde gecoft heeft. Ende bekenden dat Willem Corneliss dat ten vollen elcx haer aenpaert betaelt hadde. Voir heemraeden als boven.

Fol. 73 vso.

          Ariaen Peeterss Gijben; Peeter Dircxz.

Op huijden den xxiiije mert anno xvC xciij compareerden Adriaen Peeter Gijben als gerechte bestorven voight van Cornelis Peeterss zijns broeders weeskijnt ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Peeter Dircxz een vierdepart van een weer lants geleghen inde Heijning, streckende vander halver Affter straet aff noirtwaert op totten iersten dwersloot toe die aende noirtzijde van den Achterdijck leijt. Peeter Dircxz voirss int zelve landt aende oostzijde ende Cornelis Huijben cum suis ten naesten aende westzijde. Ende geloefden t’zelffde lants voirss te vrijen ende te waren naeden landtrecht.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

          Peeter Dircxz; Ariaen Peeterss.

Ten voirss dage compareerden Peeter Dircxz ende heeft rechtelijcken verwilceurt Ariaen Peeterss tot behoeff van Cornelis zijns broeders weeskijnt de somme van vijftien rijns gulden te betaelen op twee meijdaghen waer aff den iersten wezen sal meijdach ierstcomende anno xciij ende meijdach xciiij ten vollen betaelt. Verbijnden­de daer voiren allen zijnen goederen, gheen vuijtgesondert. Henrick Janss Buijs bekent dat Adriaen Peterss desen voirss xv gulden ten vollen ontfangen heeft. Actum den xve octobris 1595.

Op huijden desen xve junij 1594 soo zijn Ariaen Peeters ende Peeter Dircxz voirss tzamen veraccordeert met tusschen spreecken van schout ende heemraeden in vueghen dat Peeter Dircxz dezen voirss wilceur betaelen zal op Sint Jacob dach anno 95. Mits dat daer bij leggende xxx stuijvers voir intrest, beloopt tzamen xvj gulden x stuijvers. Waermede den voirss wilceur ten vollen ende al betaelt zal zijn onder verbintenisse inden wilceur verhaelt.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Ariaenss van Brucum bij Bommel geleghen ende bekenden dat Corst Adriaenss Blockmaecker zijnen oom hem ten vollen ende al betaelt heeft vant besterff van Job Ariaensdr zijn moeie (sic! is zijn zuster, zie los vel hierna) ende vant besterff van Truike Maes tot ‘s Gravenmoer gelijck hij ‘tzelffde oick confirmeert met zijn eijghen hantmerck hier bijgevoicht.

Los vel.

Ick Adriaen Ariaenss van Brukum bekenne vol ende al betaelt te sijn van Cors Ariaenss sijn (doorgestreept ?) van besterff van Job sijn suster en van Truijken Maes besterff Sravenmoer. Bij mij Ariaen (handmerk) Ariaenss.

Fol. 74 re.

          Jan te Brugge ierste deurwaerder; Joachim Janss porter tot Delft.

Op huijden dezen xxvje aprilis xvC xciij compareerden voir schout ende heemraeden van Raemsdonck Jan te Brugge iertse deurwaerder vanden hove van Hollandt als eijgendom hebbende aen zeckere achtien geerden lants geleghen binnen den ambachte voirss. Den Heijligen Geest cum suis oist ende Jacques Schollen west volgende die brieven van decrete vande hove van Hollandt van date den viije decem­bris xvC Lxxxvij bezegelt metten zegel vande voirss hove in roden wassche ende onder opte pleijcke geteijckent D. Janss van Woerden, den schout ende heemraeden voirnoemt gebleecken ende voirgelesen. Ende heeft vuijt crachte van dijen getrans­porteert ende opgedraghen die voirss achtien geerden lants tot behoeff van Joachim Janss porter tot Delft in alder vueghen ende manieren ende met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende als die ten anderen tijde van Jan Janss Smets zijn gecoemen ende hij opten viije decembris anno Lxxxvij voirss bij decrete vande voirss hove heeft ontfangen. Ende geloefden die zelffde voirss achtien geerden lants te vrijen ende te waren van allen t’geene die zelffde erffenisse bij hem zedert den viije decembris Lxxxvij zoude moeghen belast zijn.

Actum als boven, heemraeden Jan Zeegerss ende Willem Wouterss.

Fol. 74 vso.

          Vuijtcoop van Willem Jan Lauwereijs Molenaer is zijnen leven tot Raemsdonck.

Op huijden desen xiije augusti anno xvC drijentnegentich zoo zijn minnelijcken overcoemen ende veraccordeert die voigden ende toesienders vande naegelaeten weeskijnderen van wijlen Jan Lauwereijsz Molenaer met Willem Jansz als voirsoen van voirnoemde Jan Lauwereijsz in vueghe dat den voirnoemde Willem Jansz nu gereet ontfanghen zal die somme van tweenvijftich rijns guldens eens vrijts tgelts. Ende dat inde plaetze van allen zijne patrimoniale goederen die hem van Jan Lauwe­reijsz zijnen vader zaliger, zoo in haeff als in erve, incoemende ende vuijtgaende schulden, gheen van dijn vuijtgesondert, soude moeghen aengecoemen ende aenbe­storven weezen. Waer van hij geheelijcken heeft gerenuntieert ende renuntieert mits dezen tot behoeff van zijn halve susters ende broeders weeskijnderen voir­noemt, hem noch te zijne nacoemelinghen daer aen gheen recht, actie ofte eijgen­dom aen te vermeeten in eeniger manieren. Alzoo hij bekenden van zijn vaders besterff mette voirss tweenvijftich rijns gulden ten vollen ende geheel betaelt te weezen voir hem ende zijnen nacoemelinghen.

Actum als boven, heemraeden Ariaen Joachimz Buijs ende Jan Meeusz.

          Waerburchschap.

Op huijden desen xvje octobris anno xvC xciij compareerden Peeter Jansz van Gils woonende tot Oosterhout ende heeft tot eenen onversterfflijcke waerburch gestelt Melis Cornelis tot behoeff van Joncker Arnt van Dorp vijff leupensaet lants geleghen inde Oirden onbedeelt in tien leupensaet daer die weerdeelen aff hoiren. D’erffgen­aemen van Jacob Cleijs Merten Wagemaeckers erffgenaemen oist ende Jan Giliss west. Ende dat voir alle alsulcken verholen commer als namaels zouden moeghen voirtcoemen op ende vuijt alsulcke vierdepaert in een weer lants geleghen aen Geerikens Zijl alhier. Als Melis Cornelis tot behoeff van voirnoemde Joncker Arnt van Dorp ten anderen tijde van hem ende Jan Janss sijnen swager gecoft ende opten xxvije januarij xciij lestleeden metten recht ontfangen heeft. Zulcx dat den voirnoem­de Joncker Arnt hem ende zijnen nacoemelingen aende voiss vijff leupensaet lants t’allen tijde zal moeghen verhaelen voir allen renthen, chijnsen ende andere onraet die voir date vande veste voirss metten recht op deze voirs erffenisse souden moeghen zijn geconstitueert metten costen, schaden ende intrest die hij ter cause van dijen souden naemaels nae ten draeghen. Al zonder arglist. Heemraeden Jan Segersz ende Jan Meeusz.

Fol. 75 re.

          Mercelis Wilmsz; Jan Mathijs Goedtschalcx.

Op huijden dezen xxije octobris anno xvC drijentnegentich compareerden voir schout ende heemraeden Mercelis Wilmsz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Mathijs Goedtschalcx neghen geerden lants geleghen inde Donck. Streckende vander halver Kil ofte Keen aff ter halver Doncher ofte Werffcampenscher straet toe. Ende voirts vande voirss straet aff noirtwaert op achtien geerden lants ter Maes toe, weezende ‘tgeheel weer. Waervan aent zuijdene­ijndt ter voirss straet toe int zelffde landt met gelijcke neghen geerden geleghen sijn die weduwe van Steven Aertss met Joost Damen aende westzijde ende Hans Moermans cum suis aende oostzijde deurgaende ter Maes toe. Ende vande voirss straet ter Maes toe het geheel weer voirss. Is gelandt ten naesten Jacques Schollen metten landt gecoemen vande regulieren van Imstein (?) Ende deze voirss erffenisse geloefden Mercelis Wilmsz te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeders Jan Zegerss ende Jan Meeusz.

          Jan Mathijs voirnoemt; Mercelis Wilmsz.

Ten voirss dage compareerden Willem Stoffelen vuijten naeme ende van weghen Jan Mathijs Godtschalcx ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weezen Mercelis Wilmsz die somme van vier hondert ende vijftich rijns gulden. Te betaelen daer van gereet nu beijde veste drie hondert rijns gulden. Ende die resterende hondert ende vijftich rijns gulden op Bamis dach ierstcomende anno vijrentnegentich in volder betaelinge vande voirss erffenisse. Verobligeerende den voirnoemde Willem Stoffelsz daer voiren des voirss Jan Mathijsz allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten betaelt zal zijn. Actum als boven, ende heemraeden als voiren.

Deze voirss drijehondert gulden die gereet geloeft waren bekenden Mercelis Wilmsz ontfangen te hebben van Jan Mathijss. Actum den xxvije octobris 1593.

Op huijden dezen iije octobris 1594 bekenden Mercelis Willemss dat Jan Mathijss dezen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt heeft ten voirss dage den lesten penninck metten iersten voiren haerer beijder nacoemelingen.

Fol. 75 vso.

          Peeter Adriaenss Straff, Lesken Anssen; Jan Woutersz.

Ten voirss dage compareerden Peeter Adriaenss voir hem zelven ende vervangende allen zijnen kijnderen, Lesken Ansen met Jan Zegerss haere gecoren voight, zoo voir haer zelven als vervangende Anniken Anssen haer dochter ende gaven gesamen­derhandt over met vrijer giften zoo als recht is Jan Wouterss haere broeder ende swager elx haer zestendeel inde steede daer Wouter Mathijs ende Tuentghe haer alder vadere ende moedere respectievelijcke beijde zaliger daer vuijtgestorven zijn. Streckende vander halver Kreek aff noirtwaert op ter halver Bergenscher straet toe mette huijsinghe ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden Peeter Adriaenss voirnoemt zoo voir hem selven ende inde qualite voirss mitsgaeders Lesken Anss voirnoemt mede inde voirss qualite den voirnoemde Jan Woutersz dit voirss elcx zijn gerechte zestepart te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Voir heemraeden voirnoemt.

           Huijb Govaerden; Jan Wouterss.

Ten voirss dage compareerden Huijb Govaerden ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Wouterss zijnen swager zijn zestenpaert in Wouter Tijs steede. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als hij van weghe zijn huijsvrouwe daer inne zoude moghen zijn gerechticht. Scheldende den zelven Jan Wouterss daer van quijt ende allen zijnen nacoemelingen.

          Jan Wouters; Huijb Govaerden.

Ten voirss dage compareerden Jan Wouters ende gaff over met vrijer giften als recht is Huijbert Govaertss zijnen swager het zestepaert int ackerken. Streckende vande halve Bergensche straet aff zuijtwaert op zoo verde het ackerlandt aldaer streckt. Ende van dezen voirts het derdendeel int halff weerken ter halver Kreeck toe. Ende gheeft den voirnoemde Jan Wouterss noch over met vrijer giften Huijbert Govaerden zijnen voirss zwager zijn aen paert vande steede daer den voirnoemde Huijbert op woondt. Mitsgaeders zijn aenpaert inde Vlaijkens waer van den voirnoem­de Huijbert bekent hem ten vollen betaelt te zijn. Voir heemraeden als voiren.

Fol. 76 re.

          Jan Wouterss; Ariaen Gerit Zijmonsz.

Ten voirss daghe compareerden Jan Wouterss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Ariaen Geritsz een huijs metten erve daer aen geleghen in vueghen ende manieren als den voirnoemde Ariaen Geritsz vader zaliger die zelffde voirss stede altijt gebruijckt heeft. Iegenwoirdich Henrick Beijermans geleghen aent zuijden ende noirden eijnde, Peeter Peeters Weever oist ende den voirss Jan Wouterss west.

          Ariaen Geritss; Jan Wouterss.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Gerit Sijmonss ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Jan Woutersz ter causen vant voirss huijs ende erve die somme van thiendalff pondt Vlaams ende vijf stuivers reets gelts, onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen zijnen goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen ter weerelt vuijtgesondert, voir­den lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden voirss.

Op dezen voirss wilceur bekenden Jan Wouterss ontfangen te hebben vuijt handen van Ariaen Geritss de somme van xLij gulden ende xL stuivers.

Op huijden den xe septembris 1594 bekenden Jan Wouterss dezen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt te weezen den lesten penninck metten iersten, daerom ten voirss dage den zelven gecasseert.

Fol. 76 vso.

          Michiel Meeuss, Frans Meeuss; Jan Mathijs Goedtschalcx.

Op huijden desen jxe novembris 1593 compareerden Michiel Meeusz ende Frans Meeusz tzamen gebroeders ende gaven over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Mathijss Goedtschalcx een weer lants geleghen inden Molenpat achter Cornelis Gijsbrechtsz binnen onsen Ambachte voirss. Streckende van den voirss Cornelisse cooltuijn aff noirtwaert op totten buijtendijcxen dwersloot toe. Jan Mathijss voirss gelegen zelffs aende oistzijde ende Ariaen Peter Schoen­maickers erffgenaemen aende westzijde, met steghen ende weghen zuijtwaert op tot ‘sHeeren straet toe. Ende voirts met zijn schauwen ende gebuerlijcke rechten daer toebehoirende. Ende geloefden comparanten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden dat dit voirss erve ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten iersten voir haer ende haeren nacoemelingen.

Voir heemraeden Adriaen Joachimsz, Jan Meeusz ende Jan Gijsbrechtsz.

          Michiel Meeusz, Frans Meeusz; Mercelis Wilmss.

Ten voirss dage compareerden Michiel Meeuss ende Frans Meeusz ende gaven over met vrijer giften zoo recht is Mercelis Wilmsz een stuck lants geheeten den Bieselaer gelegen neffen den Leeghen Wech. Streckende vanden halven sloot aff aen Tuenis Ansz erffgenaemen erve aen Vlendonck noirtwaert op ten halven dwer­sloot toe daer Marij Blanckers plach te woonen. Lenaert Cornelis Hermans aende oistzijde ende den Leegen Wech aende westzijde. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden dit voirss stuck lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Mede bekenende van dit voirss erve ten vollen ende al betaelt te weezen den lesten penninck metten iersten voir haer ende haeren nacoemelingen.

Heemraeden als voiren.

          Jan Gijsbrechtss; Henrick Beijermans van Weert.

Op huijden desen xje novembris 1593 compareerden Jan Gijsbrechtsz, onse mede heemraet, ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Henrick Beijermans van Weert zijn huijs ende erve, daer zoo groit ende cleijn als Jan Gijsbrechtsz voirnoemt dat altijd gebruijckt ende beseeten heeft. Met allen gebuerlijcke rechten daer toebehoi­rende. Ende geloefden Jan Gijsbrechtss voirnoemt dit voirss huijs ende erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Heemraeden Jan Meeuss ende Jan Zegerss ende mij Melis Cornelisz 1593.

Fol. 77 re.

          Waerburch.

Ten voirss dage compareerde Michiel Meeusz ende Frans Meeusz ende hebben tzamen ende elcx een als principale tot eenen onbesterfflijcken waerburch gestelt Mercelis Wilmsz hare respective huijssinghen, d’een gestaen int Burchstraetken ende d’ander inde Veenstraet tot Geertruijdenberge daer zij nu ter tijt in woonen. Waer aen hem den voirnoemde Mercelis Wilmsz ende Jan Mathijs Godtschalcx t’allen tijden sullen moeghen arrenderen (invorderen) ende verhalen voir alsulcken verholen commer van renthen, chijnsen ende andersins als voir datum van dezen opte voirss twee perchee­len lants metten recht verhypotequeert ende nu niet weetende, gemerckt zij die voirss twee stucken erve vrijgecoft ende betaelt hebben. Heemraeden als voren.

          Henrick van Weert; Jan Gijsbrechtss.

Op huijden desen xje novembris 1593 compareerde Henrick Beijermans van Weert ende heeft geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Jan Gijs­brechtss die somme van vierhondert ende vijftich rijns gulden. Te betaelen daer van gereet vijftich rijns gulden ende die reste op acht jaeren, te weeten acht Sint Andries daghen. Waer aff den iersten weesen sal Andree vijrentnegentich. Elcken termijn vijftich rijns gulden. Onder ‘tverbant van allen zijnen goederen gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voiren.

Die vijftich gulden gereet zijn betaelt.

Noch die vijftich gulden verschenen anno 1594 zijn oick betaelt.

Noch den 27 jannuarij 95 heeft Henrick van Weert betaelt die vijftich gulden die verschenen zijn anno 1595.

Noch heeft Henrick van Weert betaelt den 2e februarij 1597 vijftich rijns gulden die verschenen zijn Andries dach 96.

Desen 22e februarij 98 bekenden Jan Gijsbrechtss ontfangen te hebben van Henrick Beijermans vijftich rijns gulden verschenen Andries anno 97.

Desen xxe meij 1603 bekenden Jan Gijsbrechtss deze voirss wilceur ten vollen ende al betaelt te weezen den lesten penninck metten iersten voir hem ende sijnen nacoe­melinghen.

Fol. 77 vso.

           Lenaert Cornelis Hermans; Mercelis Wilmsz.

Op huijden dezen xxixe novembris 1593 compareerden Lenaert Cornelis ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Mercelis Wilmsz een stuck lants gelegen aende Schansch binnen onsen Ambachte voirss daer Claess de Backer te woonen plach. Streckende van Tuenis Ansz erffgenaemen aff noirtwaert op totten Ambacht van Groit Waspijck toe. Schalck Dircxz gelegen ten naesten aende oistzijde ende Merce­lis Wilmsz voirnoemt cum suis aende westzijde, met allen gebuerlijcke rechten daer toebehoirende. Ende geloefden dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraeders Adriaen Joachimsz ende Jan Meeusz. Ende bekenden Lenaert Cornelis mede dat hij ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelinghen.

Ten voirss dage ende voir heemraeden voirnoemt compareerden den voirnoemde Lenaert Cornelis ende heeft tot eenen waerburch gestelt ten behoeven van Mercelis Wilmsz negendalff geerden lants gelegen int Leen. Ende dat voir alsulcken commercousen van renthen, chijnsen oft andersins op dat voirss lant naemaels souden moghen vuijtspruijten daer men nu niet aff en weet, gedurende dese waerburchschap xij ierstcomende jaren ende langher niet.

          Joost Adriaenss Damen; Jan Mathijs Godtschalcx.

Op huijden desen je decembris anno 1593 compareerden Joost Damen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Mathijs Godtscha­lcx drije geerden lants gelegen inde Werffcampen, streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Werffcampenscher straet toe, onbedeelt ende gemeen gelegen met den voirnoemde Jan Mathijs erve. Welverstaende dat den voirnoemde Jan Mathijss tot zijnen last hout het derdepaert van twee rijns gulden tziaers opte voirss drije geerden geconstitueert. Ende mach die hootpenningen metten verloop van dijn aen zijn cooppenningen corten. Ende bekent Joost Adriaensz hier van ten vollen ende al betaelt te zijn den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Fol. 78 re.

          Ariaen Ariaenss Waelwijck; Erffgenaemen van Bastiaen Aertsz.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Ariaenss den ouden Waelwijck ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Zeger Jansz, Anniken Joachims, Buijs Bastiaenss, Dingeken Bastiaens ende Crijnken Bastiaen Aerts kijnderen allen tzamen een huijs ende erve daer aen gestaen ende gelegen opte Bergen. Streckende van der halve Kreeck aff noirtwaert op ten halven Geijlsloot toe. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Bastiaen Aertss zaliger die zelffde voirss steede in zijnen leeven vande voirnoemde Ariaen Ariaenss gecoft ende bezeten heeft. Met allen gebuerlijcke rechten daer toebehoirende. Ende geloeffden die zelffde te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekenden dat hem die voirss steede ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraeden als voiren.                                                         Den xve decembris 1593.

          D’erffgenamen van Joost Zegerss; Dirck Jacobsdr.

Ten voirss dage compareerden Dirck (sic!, vrouwennaam dus) Jacobsdr weduwe wijlen Seger Joosten met Frans Geritss haeren gecoren voight ende gaff over met eenen verlije zoo recht is Dirck Adriaens ende Cleijs Gielen voir haer zelven ende voirts ten behoeve van Maijken, Dingen ende Joachim Joosten haer ende haerder beijder kijnderen besterff, portie ende gerechticheijt in allen die erffgoederen die Joost Zeegerss ende Truijken zijn huijsvrouwe, mitsgaeders oick Thomas Joosten achtergelaten zouden moeghen hebben, gheen vuijtgesondert. Ende bekenden haer daer gheen recht ofte eijgendom meer aen in eeniger manieren.

Voir heemraeden Jan Zegerss, Ariaen Joachimss, Jan Meeuss ende Willem Wou­terss.

          Joost Zegers erffgenaemen; Joachim Peeterss.

Ten voirss dage compareerden Dirck Adriaensz voir hem selven, Claes Gielen voir hem selven, Maijken Joosten met haere gecoren voight voir haer selven ende Claes voirss vervangende Dinghen ende Joachim Joosten ende gaven over met vrijer giften zoo recht is Joachim Peeterss een hoffsteede, zoo groit ende cleijn ende als die van Metghen Zegerss is gecoemen. Streckende vander halver Bergenscher straet aff zuijtwaert op ter halver kreeck toe. Ariaen Wilmss Haenscam gelegen aende oostzijde ende Jan Mathijs Godtschalcx aende westzijde. Gaven noch over met vrijer gifte een percheel rietlants gelegen daer beneffens aen. Streckende van Jan Mathijs voirss erve aff zuijtwaert op oick ter halver kreeck toe, Joachim voirss met ‘tvoirss erve gelegen zelffs aende oistzijde ende Joost Ffeesen aende westzijde. Dies hout den voirnoemde Joachim Peeterss tot zijne last twee stuijvers erfflijcken tziaers vuijte voirss erffenissen die kercke van Raemsdonck vuijte moeten reijcken. Actum voir heemraeden als voiren.

Fol. 78 vso.

          Joachim Peeterss; D’erffgenaemen van Joost Zegerss.

Ten voirss dage compareerden Joachim Peeterss ende heeft geloeft ende verwil­ceurt Dirck Adriaenss, Claes Gielen, Maijken, Dingen ende Joachim Joosten tzamen die somme van twintich ponden groiten Vlaams eens. Te betaelen nu gereet bijde veste, onder ‘tverbant van allen zijnen goederen gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als boven.

          Erffdeelinge gedaen bijde kijnderen ende erffgenamen van Joachim Claesz ende Neeltge Eevertsdr zijn huijsvrouwe was. Aengebrocht voir heemraeden voirss opten xve decembris 1593.

In den iersten is Seger Janss geloot ende geerffdeelt op die steede daer Joachim Claesz vuijtgestorven is, vanden halven Geijlsloot aff zuijtwaert totte vaert toe. Idem noch op een stuck lants gelegen inde dellen. Streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Donxer straet toe. Henrick Beijermans gelegen oist ende Neel Jans west. Idem noch op een halven acker zaeijlants min ‘t xve deel gelegen opte Santschell voir Jan Driess Everden. Streckende vander halver Nieuwe straet aff zuijtwaert op zoo verde dijn Bastiaen Aertss gebruijckt ende toebehoirt heeft. Idem noch op een bloxken lants gelegen bij Roelkens. Streckende vanden halven dwer­sloot aff ende Geijldijck noirtwaert op ten halven Geijlsloot toe. Gecoemen van Ariaen Deniss.

Hier jegens is Anniken Joachim Claesdr met Ariaen Claess haeren oom ende geco­ren voight gecavelt ende geerffdeelt opte steede gecoemen van Ariaen Ariaensz den ouden Waelwijck, zoo groit ende cleijn als Bastiaen Aertss die in zijnen leven ge­bruijckt ende vande voirss Waelwijck gecoft heeft. Noch is die zelffde geerffdeelt op een weer lants geleghen aende Handt. Streckende vanden halven Poelsloot aff noirtwaert op tot Tueniss Joosten erve toe. Idem noch op een bloxken erffs geleghen opte Donck. Streckende vanden halven Nootboom aff noirtwaerrt op tot Lesken Peer Huijben dijcxken toe. Elcx percheel inde voirss twee looten begrepen. In groit ende cleijnt ende in alder manieren als Bastiaen Aertss ende Neeltge zijn huijsvrouwe die gebruijckt ende achtergelaten hebben.

Welverstaende oft op eenige vande voirss percheelen van landen naemaels eenighen commer van renthen, chijnsen ofte andersins voirtquamen ofte opreesen, zullen parthijen malcanderen altijt hebben dragen ende gelden, gemerckt die zelffde steede ende erffenissen voirss altzamen hier vrij van renthen ende chijnsen gedeelt woirden. Ende hebben parthijen voirnoemt d’een op des anderen gedeelt vertegen. Ende geloeven deze t’allen tijde t’onderhouden op een pene van xx gouden realen te verbueren te gaen nae peijnen recht.

Fol. 79 re.

          Peeter Gielen; Jan Janss de Leeu.

Ten voirss dage compareerden Peeter Gielen ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jans Janss de Leeu, twee ackeren saeij­lants. Streckende vanden Kae ofte Oude straet aff zuijtwaert op totte Hoeven toe, Govaert Eeverden erffgenaemen gelegen ten naesten aende oostzijde ende Joachim Wijten aende westzijde, met zijn schauwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoiren­de. Ende geloefden Peeter Gielen voirss dit voirss ackerlandt te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekenden dat hij hier ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten iersten. Heemraeden als voiren.

          Ariaen Adriaenss Spranger; Henrick Beijermans van Weert.

Op huijden desen viije januarij xvC xciiij compareerden Ariaen Adriaenss Spranger ende gaff over het vrij met vrijer giften ende ‘tonvrij met eenen verlije zoo recht is Henrick Beijermans van Weert drijentwintich geerden lants min een vierendeel gelegen inde Werffcampen. Streckende vander halve Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe. Aentgen Gielis Mathijsdr met haeren consorten geleghen aende oostzijde ende het Leenlant aende westzijde. Met zijn schauwen ende allen gebuer­lijcke rechten daer met recht toebehoiren­de. Ende geloefden Ariaen Ariaenss voir­noemt dese voirss xxiij geerden min een vierendeel te vrijen ende te waren nae­den landtrecht tot dezen dage toe.

Heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeusz.

          Henrick van Weert; Spranger.

Ten voirss dage compareerden Henrick Beijermans van Weert ende heeft rechtelijc­ken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Adriaen Adriaenss Spranger de somme van zeven hondert vijftich rijns gulden ende xv stuivers eens. Te betaelen op drie Sint Jans daghen te midzomer, waer van den iersten dach van betae­linge sijn sal Sint Jan ierstcoemende anno xciiij, Sint Jan xcv ende Sint Jan xcvj ten vollen ende al betaelt. Verobligerende daer voiren zijnen persoen ende alle zijnen goederen beijde haeff ende erve hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Voir heemraeden als boven.

Opten xiije februarij anno xvC xcv bekenden Ariaen Ariaenss Spranger dat Henrick Beijermans van Weert dezen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelingen. Blijckende bij zijn eijgen handt.

Fol. 79 vso.

          D’erffgenaemen van Anniken Cornelisdr; Staes Huijben.

Dezen xxvje januarij anno xvC xciiij compareerden Claes Claesz als gerechte voight van Henrick Claess zijne wettighen zoen verweckt bij Neltghen Henrick Fredricxdr, Stoffel Adriaensz voir hem zelven ende Marijken Peeter Cornelisdochter met Frans Geritss schout hairen gecoren voight in dezen ende gaven gesamenderhandt over met eenen verlije zoo recht is Staes Huijbrechtsz hairen oom was, een huijs mette erve daer aen, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als zij comparanten voirnoemt opten vje mert drijentnegentich daer op bedeelt zijn met xx stuijvers losrenthen ende xv stuijvers erffrenthen daer jaerlijcx vuijtgaende, die Staes Huijbre­chtsz voirnoemt tot zijnen last hout zonder cortinge aende cooppenningen. Ende voirts met zijn schauwen ende allen gebuer rechten daer met recht toebehoiren­de. Ende geloefden comparanten voirnoemt dit voirss huijs ende erve daer aen te vrijen ende te waren naeden landtrecht.

Heemraden Adriaen Joachimsz ende Jan Meeusz.

Los vel.

           Ick ondergeschreven Stoffel Adriaenss kenne vol ende al betaelt te wesen van die voorschreven wilcoor van Anchen Staes Huijben tweegen (?) als erffgenaemen.

Actum desen vierentwintichste dag november anno 1597.

Bij mij Stoffel Adriaenss onderteekent

Los katern (voorzijde).

           Op huijden desen viije mert xvC drijentnegentich soo willen die gerechte erffgenae­men van Anniken Cornelisdochter huisvrouwe was van Staes Huijbrechtss, als naemelijcken Stoffel Adriaenss, Claes Claess ende Joris Andriesz van weghen Marijken Peetersdr zijn moeder houden een erffhuijs van allen die haefflijcke ende moblen goederen die voirss erffgenaemen van wijlen de voirss Anniken achterge­laten. Te betaelen die geloefde cooppenningen nu gereet beijde leverantie.

Als verwilceurde schult reale executie oft andersins op vuijtlegginge vande heer te weeten ‘tweeschat aen gelt ende vierschat aen pandt ende voirts op conditien hier nae volgende.

Inden iersten en zal niemandt gelt bieden, hij en blijve bij zijn gebodt.

Idem, niemandt en sal coopen off mijnen hij en stelle solvente cautie ende burghen voirde betalinge binnen ‘sbants daer vercoopers mede te vreede sullen weesen ende betaelen die heer zijn slachgelt aleer hij vande werff gaet, te weeten van elcken schilt ofte xiiij stuivers een oirt stuiver ende van minder ende meerdere somme advenant.

Ende noch van elcke slach een oirt. st.

Idem ofter twist valt onder den mijners zoo dat ter twee gelijck mijnen zonder perfecte kennisse te hebben vanden iersten mijnder, sal de heer wederom op moeghen hangen geldet dan meer zal weesen tot profijt van erffgenaemen voirnoemt.

Die heer wil eenen anderen wel begrijpen maer wil zelve niet begrepen weesen.

Idem wie hier coopt oft mijnt zal gehouden weesen dese voirschreven poincte nae te coemen ende t’achtervolghen op een peene van xx rijns gulden te verbueren te gaen na paijnen recht. Heemraeden Jan Zegers ende Willem Wouterss.

Op de achterkant:

Inden iersten een sicht riethaeck ende grinthaeck xiij stuijvers den schout

…. gemijnt bij Claes Claess (doorgestreept) voir xiij stuijvers.

Teunis Corneliss j cluijsterslot xij stuijvers.

Teunis Corneliss j scheen quaeijtang ende ketting vj stuijvers.

Claes Claess gemijnt    j tenne schotel ende vier teijlioren voir viij stuijvers.

Claes Claess  ”             j ploechijser voir v stuijvers.

Claes Claess                 j seijsie met haegetau voir x stuijvers.

Teunis Cornelis   j coeijketel voir xxviij stuijvers.

Teunis Henricxz j muelckeemer ende eerden pot iiij stuijvers.

Teunis Henricxz j tonneke ende eerden can voir iiij stuijvers.

Henrick Janss               j schup viij1/2 stuijvers.

Stoffel Ariaenss   j stroijen loopen voir v stuijvers.

Joris Andriess               j corff voir vij stuijvers.

Staes Huijben

Joris Andries                 j roomteijl voir      iij stuijvers.

Henrick Janss               j bed mette hootpelu (?) voir iij gld ij stuijvers.

Haenscam           j troch voir xxviij stuijvers.

Melis Cornelis               j deel voir vj½ stuijvers.

Staes Huijben               j vis fuick voir v stuijvers.

Melis Cornelis               j fuick met een cruijxken (deel van een fuik) v stuijvers 1 oirt.

Ariaen Franss                j aelfuijck voir xiij stuijvers.

Henrick Janss               j aelfuick voir xxij stuijvers.

Ariaen Fransse              j aelfuick voir xv stuijvers.

Staes Huijben                j bommen(?) voir xij½ stuijvers.

Staes Huijben               j kist voir x½ stuijvers.

Meuss Janss                 j stoel voir iiij stuijvers.

Huijbert Cornelis  iiij bot biesen voir vj stuijvers.

Joris Andriess               gemeijndt de swerte coe met een col voir xxxj gld.

Stoffel Adriaenss die bloet roij coe xvj gld vj stuijvers.

Staes Huijben                de witte coe xx gld.

Staes Huijben               halff de wagen voir vj gld.

Staes Huijben               halff het schuijtke voir iiij½ gld.

Claes Claess                 ij peerden voir vC v rijns gld.

Stoffel Ariaenss ende Claes Huijben ij calveren voir vij½ gld.

Staes Huijben               j tresoir xxv stuijver.

Staes Huijben               j coperen pot x stuijvers.

Staes Huijben heeft hier inne te gelden drijendertich gulden xvj stuijvers ende hier aen affgetoeghen drije rijnsgulden die Staes opte coeij toe most hebben. Blijft hij noch suijvers schuldich xxx rijns gulden xvj stuijvers.

Idem dese voirss xxx rijns gulden xvj stuijvers zijn bij liquidatie ende affrekeninge vande xxij pondt Vlaams die vande kijnder goet zijn gecoemen betaelt, zulcx dat alle aenne­mingen ende contributien vande kijnderen goederen betaelt bijden voirss Staes Huijben tzamen affgereeckent zijn ende d’een den anderen dijen aengaende niet meer en sullen hebben te molesteeren. Dies moet Staes Huijben vande erffgenae­men voirss eens ontfangen de somme van xxvij stuijvers j blanck die zij aenden voirss xxij pondt Vlaams in affrekeninge te cort coemen.

Fol. 80 re

           Staes Huijben; Stoffel Adriaensz.

Ten voirss dage compareerden Staes Huijbrechtss ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt schuldich te weesen Stoffel Adriaensz die somme van veerthien ponden groiten Vlaams eens. Te betaelen op drije ierstcoemende Bamis daghen waer van den iersten weesen ende verschijnen zal Bamis dach xciiij. Elcken termijn den gerechte derdepart vande voirss xiiij ponden Vlaams. Verobligerende daer voiren zijnen persoen ende allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voiren.

Hier op bekent Stoffel Adriaenss ontfanghen te hebben die somme van xij rijns gulden vij stuijvers. Dies moet Staes die schulden inden inventaris begrepen alleen betaelen maer meer niet.

Op huijden dezen 2e novembris 94 bekenden Stoffel Ariaenss ontfangen te hebben op ten iersten termijn van xxv gulden.

Op huijden den 29 octobris 1595 bekenden Stoffel Adriaenss dat die weduwe van Staes Huijben hem betaelt heeft vier pondt Vlaams in volder betaelinge vanden tweeden termijn verschenen Bamis 95. Ende heeft noch opten lesten termijn bedragende xxviij gulden daer mede betaelt v rijns gulden seven stuijvers. Die alsdan aende voirss xxviij gecort moiten woirden.

Stoffel Ariaenss bekent desen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt te weesen als blijckt bij sijn eijgen handt.

          Staes Huijben; Stoffel Adriaensz tot behoeff van Marijken Peetersdr.

Ten voirss dage compareerden Staes Huijbrechtsz ende heeft geloeft ende verwil­ceurt zoo recht is schuldich te weesen Marijken Peeter Cornelisdr die somme van veerthien ponden groiten Vlaams eens. Te betaelen op drije ierstcoemende Bamis daghen waer van den iersten weesen zal Bamis dach anno xciiij ende zessentnegentich den lesten, elcken termijn een gerechte derdepart der voirss somme. Onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Voir heemraeden voirss.

Hier op bekenden Maeijken Peters ontfangen te hebben de somme van xij gulden vij stuijvers. Dies hout Staes Huijben die schulden in desen bijgevoegden inventaris begrepen aen zijn zelven ende meer niet.

Noch bekenden Maeijken voirnoemt ontfangen te hebben de somme van vier pont groiten Vlaams. Actum den 5e octobris 1594.

Noch bekenden Marijken Peeters ontfangen te hebben xix gulden ende derthien stuijvers in volder betaelinge vanden tweeden termijn. Actum dezen 29e octobris 1595.

Desen 15e novembris 96 bekenden Marijke Peeters deze voirss wilceur ten vollen betaelt te weesen den lesten penninck metten iersten voir haer ende haeren nacoemelin­gen.

Fol. 80 vso.

          Staes Huijben; Claes Claesz.

Ten voirss dage compareerden Staes Huijbrechts ende heeft geloeft ende verwil­ceurt zoo recht is schuldich te weesen Claes Claesz tot behoeff van Henrick Claesz zijnen soen die somme van xiiij ponden groiten Vlaams eens. Te betaelen op drie ierstcoemende Bamis daghen waer aff den iersten wezen zal Bamis dach anno vijrentnegentich ende den lesten anno xcvj. Onder ‘tverbant van zijnen persoen ende allen zijnen goederen rurende ende onrurende present ende toecoemende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voiren.

Hier op bekent Claes Claess ontgangen te hebben die somme van vier rijns gulden, xiij stuijvers daer voiren moet Staes Huijben zijn deel vande schulden betaelen inden inventaris begrepen ende meer niet.

Claes Claess bekenden ontfangen te hebben van Staes Huijben xxvij gulden.

Actum de 2e novembris 94.

Noch bekenden Claes voirnoemt ontfangen te hebben die somme van xxiiij gulden ende vij stuijvers in volder betaelinge vande ije termijn. Actum den 29e octobris 1595.

Op huijden dezen 15e novembris 96 bekenden Claes Claess dezen wilceur ten vollen ende al betaelt te weesen den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelin­gen.

          Stoffel Adriaensz, Marijken Peetersdr; Claes Claesz

Ten voirss dage compareerden Stoffel Adriaenss voir hem zelven ende mede als gecoren voight van Marijken Peter Cornelisdr ende hebben gesamenderhandt over gegeven met vrijer giften zoo recht is Claes Claess die twee deelen in vijff geerden lants luttel min ofte meer gelegen inde Donck. Streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Wercampenscher straet toe. Ende voirts in alder manieren als zij die bij erffdeelinge gecreghen hebben. Ende geloefden dit hair voirss aenpaert te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

          Claes Claess; Marijken Peters; Stoffel Adriaenss.

Ten voirss dage compareerden Claes Claess ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Marijken Peeters ende Stoffel Adriaenss tzaemen die somme van acht ponden groiten Vlaams eens. Te weeten elcx vier pondt. Te betaelen op drie Bamis daeghen waer aff den iersten geweest is Bamis dach xciij lestleeden ende den lesten Bamis dach anno xcv. Onder ‘tverbant van deze voirss goederen daer dezen wilceur aff spruijt ende voirts allen zijnen anderen ofte zijn kijnts goederen, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

Heemraeders als boven.

Stoffel Adriaenss bekenden hier op ontfangen te hebben van Claessen vijff rijns gulden.

Actum den 2e novembris 1594.

Maijken Peeters bekenden haer helft van desen wilceur bedragende vier pondt Vlaams ten vollen van Claes Claess ontfangen te hebben den lesten penninck metten iersten.

Actum den 29 octobris 1595.

Stoffel Adriaenss bekent dat Claes Claess hem ten vollen van dezen wilceur betaelt heeft, te weeten vier pondt Vlaams. Actum den 29 octobris 1595.

Fol. 81 re.

          Ans Meeus Anss; Joris Lucas;

          Peeter Jan Peter Pels tot behoef van Artus Pieter Pels.

Op huijden dezen xxije februarij anno xvC vijrentnegentich compareerden Ans Meeus Ansz voir hem selven ende last hebbende van Joris Lucasz als toesiender van Floris Pieter Pelts vijff nagaelaten weeskijnderen blijckende bij des zelffs Jorissen eijghen handtschift geteijckent den xe novembris 1594, ons schout ende heemraeden get­hoondt ende voirgelesen ende gaff inde voirss qualite over met vrijer giften, behoude­lijcken cloosters grondtchijns zijns rechts, als recht is, Pieter Jan Pietersz tot behoeff van Artus Pieter Pels zijnen oom een halff weer Rijsbroucx te weeten d’eenhelft van derde weer gelegen Rijsbroucx onbedeelt. Streckende vanden Rijsbroucxen weg aff zuijtwaert op totter Ouder vaert toe. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren alst gelegen is tusschen d’erffgenaemen van Jan Meeuss op Steenhoven gelegen ten naesten aende oostzijde ende Ariaen Meeus Pauwels aende Westzijde. Met zijn ‘sheeren schijns ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Ans Meeusz voirnoemt zoo voir hem zelven als inde voirss qualite dit voirss halff weer lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraeden Wouterss ende … tekst eindigt hier.

Los vel.

Ick Jois Lucas … onderteckent hebbende als toesiender van Floris Pieter Pels achtergela­ten weeskijnderen consentere ende accorderen dat Peeter Pels gifte ende erve voer heemraeders tot Raemsdonck Artus Pels in alsulcke aenpart van een stuck lants gelegen int Ruijsbroeck voorschreven landen toebehoirende. Geloevende dezelfde gifte van weerden te houden. Aen(?)  ofte ick aeldaer present ende tegenwoirdich ware. Oirconde deze beteickent den 10e novembris. D’merck van + Jois Lucas. Attestor G. Buijsen.

Fol. 81 vso.

          Neel Jans; Willem van Donghen.

Ten voirss dage compareerden Neel Jansdr ende met Frans Geritss haere gecoren voight ende gaff over eenen verlije zoo recht is Ariaen Claess tot behoeff van Willem van Donghen zes geerden lants gelegen in Clauwert Adriaenss ofte Acker­mans weer plach te weezen. Streckende vanden halven Verscher straet aff noir­twaert op ter halver Donscher straet toe. Willem van Dongen voirnoemt cum suis gelegen ten naesten aende westzijde ende Seger Jansz cum suis aende oostzijde met zijne schauwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden deze voirss zes geerden lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Heemraeden Dirck Adriaenss ende Willem Wouterss.

          Deelinge aengebrocht tusschen d’erffgenaemen van Dingen Jan Tijs weeu. Actum den xvije novembris 1593, voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeusz.

Inden iersten zijn Michiel Meeusz ende Frans Meeusz tzamen gecavelt ende geerffd­eelt opt landt achter den Molenpat van Neleman Gijben cooltuijn aff noirtwaert op totten iersten buijtendijcxen dwersloot toe. Met noch opten biezaelaer.

Hier jegens is Willem Buijsen gecavelt ende geerffdeelt opt lant gelegen inde acker achter Aenghen Wircken vander halver Bergenscher straet aff ter halver Verscher straet toe. Met noch op een virendeel van eenen buijtendijcxen werff noirtwaert op ter halver Keen toe. Lesken Ansse cum suis oist ende Henrick van Weert cum suis gelegen west.

Idem Ariaen Tueniss Smit is gecavelt ende geerffdeelt opten groiten geer mits jaerlijcx vuijtreijckende Melis Corneliss thien stuijvers voir tgheen hij inden zelven gheer heeft. Ende noch op een gerechte vierdepaert inde voirss buijtendijcxen werff gelijck als Willem Buijsen heeft. Elcx percheel ende gedeelt met zijn schauwen ende gebuer rechten daer toebehoirende. Ende voirts in groit, cleijnt ende in alder manie­ren als Aentghen Jan Mathijs weeu zaliger deze voirss erffenisse gebruijkt ende achtergelaten heeft.

Fol. 82 re.

          Jan Andriess zoo voir zijn moeder Marijke Stevens als voir hem ende zijn susters ende broeders; Jan Mathijs Goedschalcx.

Op huijden dezen jxe martij anno xvC vijrentnegentich compareerden Jan Andriess als gerechte gecoren voight van Marijken Jan Andriesdr zijn moeder ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Mathijs Goedtscha­lcx zes geerden lants gelegen inde Donck. Streckende vander halver Keen aff noir­twaert op ter halver Werffcampenscher straet toe. Jan Mathijss voirss zelffs gelegen aende oostzijde ende Jaecques Schollen aende westzijde. Met zijn schauwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Jan An­driess zoo voir zijn moeder, voor hem selven ende voir zijn broeder ende suster, deze voirss zes geerden lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden dat Jan Mathijss deze voirss zes geerden lants ten vollen ende al betaelt heeft den lesten penninck metten iersten. Voir heemraeden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

          Joost Fesen, Peeter Adriaenss, Bastiaen Adriaenss; Jan Mathijs Goedtschalcx

Ten voirss dage compareerden Joost Fesen voir hem zelven, Peeter Adriaens voir hem zelven ende beijde vervangende en hen sterckmaeckende voir Bastiaen Adri­aenss haerder beijder swager ende broeder, absent zijnde, ende gaven gesamen­derhandt over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff Jan Mathijs Goedtschalcx zes geerden lants gelegen buijtendijcx. Streckende vanden iersten buijtendijcxen dwersloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe, gelegen onbedeelt int halff weer opten oosten candt. Het leengoet gelegen oost ende Frans Geritss int zelve landt west. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende bekenden dat zij vol ende al betaelt zijn zoo voir haer zelven als voir Peeter Ariaenss haire swager ende broeder vande voirss erffenisse den lesten penninck metten iersten voir haer ende haeren nacoemelinghen. Heemraeden als voiren.

Fol. 82 vso.

                   Huijbert Adriaenss, Anthonis Adriaenss; Jan Mathijs Goedtschalcx.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Huijbrechtsz twee soenen namelijck Huijbert ende Tuenis Adriaenss ende gaven gesamenderhant over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Mathijs Goedtschalcx zes geerden lants gelegen buijtendijcx. Streckende vanden halven buijtendijcxen dwersloot aff buijten den dijck noirtwaert op ter halver leen(?) toe. Onbedeelt opten oosten candt. Het leen­landt gelegen oost ende Frans Geritss int selve landt west. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden ‘tselffde te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Ende kenden beijde ten vollen ende al vande voirss erffenisse betaelt te weesen den lesten penninck metten iersten. Voir heemraeden voirss.

           Jan Huijben Tuenen; Jan Jans de Leeu.

Ten voirss dage compareerden Frans Geritss schout als volle last hebbende van Jan Huibrechtss tot Geertruidenberge blijckende bij zijn eijghen handt hier ondergestelt van date den ixe mert xvC xciiij ende gaff vuijt crachte van dijn over met vrijer giften, zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Janss de Leeu een huijs ende erve daer aen gestaen ende gelegen opt Leeg Veer binnen onsen Ambacht voirss. Streckende vanden halven Poelsloot aff noirtwaert op tot Zeger Henricx goet. Ariaen Janss Reool gelegen aende oostzijde ende Meeus Adriaenss erffgenaemen aende westzijde. Met zijn schauwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebe­hoirende in alder vueghen ende manieren als die voirss stede van Bastiaen Aertss is gecoemen. Ende geloefden Frans Geritss inde voirss qualite dit voirss huijs ende erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Heemraeden als voiren.

Los vel.

Ontfangen van die van Raemsdonck die somme van drie ende tachtich pon­den ses scellingen acht penningen van xL grooten Vlaams ‘tpondt over haer portie vanden ixe xije termijn vande ordinaris beede vande Cathuijsers den keijser geconsenteert binnen Bruijssel xiiije octobris anno xLv verschenen ende overgeslaegen Kersmisse lestleden Actum den viije dach van februario anno xvC vijftich stilo curio Hollandie.

                                                                                                                           Eerbault (?)

Noch ontfangen voorde twee gijselinge vier ende twintich stuivers.

Los vel.

Monsr schouth ende secretaris tot Raemsdonck, ic ondergeschreven seijnde UE mijnen sone met mijn handt hier ondergeset ten eijnde UE gifte laet passeren vande coop vande stede eertijts gecoomen van Bastiaen Aerde die Jan Jansen de Wit van mij gecoft heeft. Dit doende sult mij sonderlinge vrientschap doen behoudelijck UE sallaris wat ick in persone niet en derste(?) compareren. Actum dese 9e martij 1594, Jan Huijbrechts.

Ende ofte eenighe laste opt voirss goet mochten met recht ende billichen vallen so sal ick daeraff doen gelijck de andere borgers vande Berch doen. Ende so haest de gifte is gegaen sal UE den coopman(?) opde lasten sitten. Ende sal UE terstont de cooppennin­gen stellen opden willicort. Terst(?) toe van vierhondert xxvij rijns gulden. Dander(?) ijC t gereet ende de reste in ij Lichtmisse ierstvolgende, namelijck Lichtmis 95 jC xiij t x stuijvers ende Lichtmis 96 gelt jC xiij t x stuijvers in volle betaelinge.

Fol. 83 re.

          Jan de Leeu; Jan Huijben.

Ten voirss dage compareerden Willem Stoffelen vuijten naeme ende van weghen Jan Jans de Leeu ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weesen Frans Geritss schout tot behoeff Jan Huib Tueniss woonende ten Berch die somme van vijerhondert zeventwintich rijns gulden eens. Te betaelen daervan gereet in mindernisse der voirss somme twee hondert rijns gulden. Ende die reste op twee Lichtmis daeghe continueelijcken malcanderen volgende, waer van den iersten weesen zal Lichtmis xvC xcv ende xcvj den lesten. Te weeten elcken termijn hondert derthien gulden thien stuijvers in volder betaelinge vande voirss steede. Verobligerende daer voiren die voirss stede daer dezen wilceur aff spruijt ende voirts allen des voirss Jan de Leeus andere goederen, hebbende ende vercrij­gende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraeden als voiren.

Op huijden den xxvije meij 1594 bekenden Jan Huiben Tuenen dat Jan de Leeu hem van dezen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt hadde den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoemelingen.

          Willem Buijsen; Jan Janss de Leeu.

Ten voirss dage compareerden Willem Henricxz Buijs ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Willem Stoffelen tot behoeff van Jan Janss de Leeu een stuck lants gelegen inde acker. Streckende vander halver Bergenscher straet aff noirtwaert op totter Verscher Straet toe. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan Mathijss saliger ende Aentghen zijn huijsvrouwe tzamen gebruijckt ende achtergela­ten hebben. Ende geloefden t’zelffde stuck lants voirss te vrijen ende te waren naeden landtrecht. Mede bekenende dat hij vande voirss erffenisse bijden voirnoem­de Jan Janss ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten iersten. Voir heemraeden voirss.

Fol. 83 vso.

          Peeter Adriaenss; Joost Feesen.

Ten voirss dage compareerden Peeter Adriaenss ende gaff over Joost Feesen zijnen swager het gerechte derde paert inde huijse ende erve daer aen gestaen ende geleghen opte Berghen. Zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als als Ariaen Janss Vendricht zijnen vader daer vuijtgestorven is ende hem toebehoirt heeft. Met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende bekenden dat hij daer van ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten iersten van zijnen voirnoemde swager voir hem ende zijnen nacoemelinghen. Heemraeden als voiren.

          Erffdeelinge aengebrocht tusschen die gerechte erffgenaemen van Joost Zegers. Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeusz.

          Actum deze ixe mert xvC vijrentnegentich.

Inden iersten Cleijs Gielen geloot ende geerffdeelt op t’huijs mette werff westwaert in tot Bastiaen Aertss erfgenaemen erve toe. Streckende vander halver Broicher straet aff noirtwaert op ter halve Schenckel straet toe. Dirck Adriaenss ende Marijken Joosten gelegen ten naesten aende oostzijde ende Bastiaen Aertss erffgenaemen aende oostzijde (sic!). Vuijtgesondert dat Cleijs voirss teijnden die voirss werff aende oostzijde vande erffenisse van Bastiaen Aertz erffgenaemen erve, voirts een veldeke heeft aende westzijde vant bos ende aen d’oostzijde van Bastaien Aertss erfgenae­men erve totter halver Schenckelder straet toe.

Nu Dirck Adriaenss ende Marijken Joosten. Tzamen gecavelt ende geerffdeelt opten westen candt vande ackerlandt, hoijlandts ende ‘t bos. Streckende van Rubben Janss cum suis erffgenaemen erve aff noirtwaert op totte Schenckeldijcxe straet toe. Met besproicken voirwaerde dat Marijken ende Dirck Adriaenss voirnoemt Cleijs Gielen d’eenthelft van ‘t west weerken naest Bastiaen Aertss voirss gelegen die straet halff sullen helpen maecken.

Nu Jan Peeters ende Joachim Joosten tzamen geloot, gecavelt ende gerffdeelt opte oostzijde vande halve steede. Streckende van Rubben Janss cum suis erffgenaemen erve aff noirtwaert op totte Schenckeldijcxe straet toe. Jacob Rasen oist ende Dirck Adriaenss met Marijken Joosten west.

Elcx percheel voirnoemt met zijn schauwen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende.

Ende ingevalle naemaels eenighe vande voirss percheelen van erve ofte huijssingen belast woirden met eenighen commer van renthen, chijnsen ofte andersins zoo hebben parthijen voirnoemt den geintresseerden geloeft daer van tallen tijden t’on­derhouden costelois ende schadelois te houden. Gemerckt allen die voirss erffenissen nu vrij ende vranckt geerffdeelt woirden.

Ende dijn volgende hebben die voirss comparanten haere deijlinge voiren gespecifi­seert aengebrocht ende d’een opten anderen zijn gedeelt verteghen. Gelovende ‘tghe­en voirss staet elcx respective nae te coemen ende t’achtervolgen op een boete van vijftich rijns gulden te verbueren te gaen naer verpeijns recht.

Nochtans welverstaende dat die gheene die opte westzijde vande acker voiren geerffdeelt zijn, haire steginge ende weginghe sullen hebben noirtwaert op ter Broixerstraet toe. Zoo wel als metten hoij ende weijlandt nu ende ten eeuwighe daghen.

Actum voir heemraeden als voiren.

Fol. 84 re.

In de kantlijn: rentbrieff.

Adriaen Claess gaff over met vrijer giften zoo regt is Jan Janss de Leeuw zijn huis ende erve daer aen gestaen ende gelegen opt Veer streckende van den Schausloot voir zijn deur noirtwaert op ten iersten dwerssloot toe over die straet, Merten Wilmss gelegen oost ende Adriaen Claess west, te vrijen ende te waren zeven rijns guldens tziaers verschijnende jaerlijcx jaerdach anno xcv den iersten te lossen als men vermach met hondert rijns guldens gelt ende chijnsen bijeen. Al zonder argelist.

Actum den 5e mert xvc xciiij, heemraeden Jan Meeusz ende Ariaen Joachimss Buijs

Quijt alsoo Rogier Comans verclaert bij sijnen quitantie.

Fol. 84 vso.

Alsoo questies, differenten ende geschillen zijn geweest tussen die kerckmees­ters van Raemsdonck als eijssers ende d’eigenaren vande Schuerwerff gecoemen van Heijn Gijben, gelegen in Engelandt, belangende zekere thien stuijvers tziaers die Heijn voirss die kercke beset hadde volgende de legger daervan zijnde. Ende naerdat die zelffde x stuijvers tziaers verloopen zijn geweest xxiij jaren bedragende xij gulden ende partijen voirnoemt deze saecke irrevocabel zijn gebleven aen schout ende heemraeders van Raemsdonck voirss ende op alles wel rijpelijcke geleth hebbende, hebben schout en heemraeden voirnoemt gepronutieert (openbaar uitgeproken) ende vuijtgesproken, pronutieren ende spreecken vuijt mits dezen dat Dirck Adriaenss Roover ende Geerit Andriess tzaemen condescendenten ende nacoeme­lingen vande voirnoemde Heijn Gijben promptelijcken ende ter stondt gereet betaelen zullen vande voirss xxiij jaren, zestien jaren achterweesen, bedragende aen gelde acht gulden. Ende zullen die voirss x stuijvers jaerlijcx bijde voirnoemde Dirck Andriess ende Gerit Adriaenss tzamen voirtsaen betaelt woirden halff ende halff, Lichtmis dach ierstcomende de iersten ende ingevalle iemandt van hen beijde zijn zelven daerinne beswaert vindt zal zijn garandt halen opten gheen die zij weeten van Heijn Gijben goet gecoft te hebben inde Schuirwerff ofte Schuirmans landt. Ende zullen parthijen nu eens betaelen int gelach xx stuijvers waermeede alle voirgaende saecke ende geschillen tot deze dag toe zijn vereffent ende vergeleecken, welverstaen­de wat coste van regte, ‘tzij bij opwaeninge coopdagen ofte andersins hier omme gevallen zijn zullen noode halff ende halff betaelt worden. Actum den xiije aprilis 1594.

Deze is ten volle voldaen ten voirss dage.

Ten voirss dage zoo heeft Dirck Adriaenss Roover voir Schout ende heemrae­ders bekendt dat hij Rubben Janss vrij goet in Engelandt vercoft heeft zonder dat die kercke van Raemsdonck daer iets op houden zal, vuitgesondert tsheeren beede die de zelve Rubben Janss tot zijnen last moet houden.

            Jan Rubbens, Jan Janss; Jan Wilmss Tooten.

Dezen xiiije aprilis 1594 compareerden Jan Rubbensz ende Jan Janss Tempelaer ende gaven gesamenderhandt over met vrijer giften zoo regt is Jan Wilmse Tooten, haeren swager haer portie ende gerechtigheidt in Schuirmanslandt zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Rubben Janss dat agtergelaten heeft, vrij goet zijnde, die kercke daer van iet vuijtereijcken, met dat hij gehouden wert vij oirt stuivers tot sHeeren beeden ende allen gebuerlijcke regten te voldoen ende bekende dat zij hier van ten vollen ende al betaelt zijn, den lesten penninck metten iersten, voir haer ende haeren nacomelinghen. Heemraders Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Los vel.

Ic Andries Ariaenss als oom van Adriaen Toijnis kijnderen heb ontfanghen van Adriaen Tonissens kijnderen de soemme van zeventhien ghulden (twintich is doorgestreept) van ghulden van twintijch stuvers

Hier op uitghegeven den predicant vanden Rijen van croeijn,

Noch anderhalf el lijnden lakens de el voir ach stuvers

Noch anderhalf el lijnden lakens de el voir neghendalve stuvers voor Ariaenkens

Noch uitghegeven voor Arianna boecssen drieen dartich stuvers

Noch ghegeven voir voir laken viii stuvers

Noch vii stuvers voir sijn ?hosenNoch v stuvers enen half blanc voirt ondergoet van sijn boxsen

Noch drie stuvers voir sijn scoen

Noch x stuvers voir die scort

Noch v stuvers en een ort voir Dirricxken hoofd ?

Noch vi stuvers Petere gegeven

Noch uitghegeven xxxiiii stuvers voir broot en boter en anderhalf bont kaes voir Ariaenkint ende Arianna toen wij ten Berchse … waren

Noch verleijt voir Dircke xxxviiii stuvers voor anderhalf ??

Noch verleijt xii stuvers aen voirlaken

Noch verleijt aen Dirck voirscoit vi stuvers

Noch verleijt xxiii stuvers aen linden laken

Noch uitgegeven voir Ariaenkint anderhalf el en een half vierendeel rootlaken ?? van xxv stuvers

Noch verleijt xiiii stuvers aen ???

Noch gegeven vi stuvers het maken voirt maetghelt

Noch ghegeven Jacob Stobters (?) een pistollet (bep. munt)

Noch ghegeven Jacob Stobters (?) vii stuvers

Noch Peteromme (?) drie blancken voir bier

Noch ghegeven viiii stuvers voor Aen Frans …

Op de achterkant.

Noch gegeven vi stuvers voir Diricskens ….?

Noch .. stuvers en een halven voir een …

Noch voir anderhalf el laeckens virtijn dalf sou? stuver

Noch vier stuvers en een oert voir matghelt van die hemden

Noch voir ghalot? een halve stuver

Noch van .. ? xxi stuvers

Noch van …? xi stuvers

Noch Jan … ? drie rijns ghulden ghegeven van dat Dirck daer uitzondert ?

Den ontfanck ende vuijtgheeff jeghens malcanderen geliquideert zijnde is in slot van reckeninge bevonden dat den ontfanck mnder is dan den vuijtgheeff die somme van … rijns gulden elff stuvers.

In presentie van mij Peeter Peeters als gereghte bestorven voigt ende hebben deze oversulcx gelandeert ende onderteijckent opten xvij Augustus xv xcxxxviij.

Peeter Peeters.

Los vel.

Op huijden deze xxe juni 1596 compareerden Ariaen Willems Haenscam als gemechtich ende hem sterckmackende voir Brieninck Huibregtss (Brienke is van Huibrina. Een Zeeuwse naam die ik niet eerder tegenkwam in Raamsdonk; GAvS) drije agtergelaten kijnder ende gaff over met eenen verlije zoo regt is Claes Adriaenss de Bosser eenen acker zaeijlants mette hoijlandt daer aen gelegen int Broeck streckende vande halve straet aff zuitwaert op tot Peter Merten Staps erve toe Joost Zegers erffgenamen oost ende Bastiaen Aerts erffgenamen west, zoo groit ende cleijn als Briencke Huibregtss dat toebehoirt heeft, mits dat daer jaerlijcx vuitgaet ij rijns guldens geconstitueert den penninck xiiij die den voirnoemde Claes Adriaenss aan zijn selve hout mits cortende die zelffde renthe bedragende xxvij rijns guldens de hootpenningen ende verlopen van dien aende tweeden termijn alsoo den iersten betaelt is ende noch twee zijn coemende bedragende elcken termijn xL gulden. Alsoo dit voirss goet ofte erve gecoft is vrijts gelts voir twintig ponden Vlaems, die de voirnoemde Claes Adriaenss gelooft te betalen op drij meijdagen daer van den ierste geweest ende betaelt is aen handen Adriaen Wilmss voirnoemt meijdach lestleeden anno 96 ende nog twee termijnen ofte meijdage ierstcomende onder ‘tverbant van allen zijnen goederen, geen vuijtgesondert afrekenen­de die voirss renten ende costen van dijen.

Actum als boven voir heemraeders Jan Zegers, Willem Wouters ende Jan Gijben.

84A re.

            Claes Everden; Jan Gijben.

Op huijden dezen xxvje aprilis 1594 compareerden Claes Evert Aert Deenen voir hem zelven ende vervangende Aert Everde zijnen broeder ende gaff over met vrijer giften zoo regt is Jan Gijsbrechtss een huijs ende erve daer aan gestaen ende gelegen int Broeck op Schuiffhil zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als hem tzelffde huijs ende erve voirss toebehoirt ende mette recht opten xxvije januari 93 vande weduwe ende erffgenamen van Ariaen Ariaens den ouden Casteleijn heeft ende geloofden den voornoem­de Claes Everde zoo voir hem zelven als inde voirss qualite dit voirss huis ende erve daer aen te vrijen ende te waren naden landrecht.

Voir heemraeden Jan Zegerss en Dirck Adriaenss.

Ten voirss dage compareerden Claes Evert Aert Deenen ende bekenden dat Jan Gijsbrechtsz hem ende zijnen broeder dit voirss huijs ende erve daer aen ten vollen ende al betaelt heeft den lesten penning metten iersten metten iiic xL gulden die hij op hem heeft genoemen ende betaelen moet aande weduwe ende erffgenamen vanden ouden Casteleijn volgens den wilceur die Claess voorsschreven opte xxvije januarij anno xciij heeft verleeden.

            Joost Fesen; Jan de Leeu.

In de kantlijn: rentbrieff.

Op huijden deze xxiiije januari xvc vijrentnegentich compareerden Joost Fesen voor hem selven ende hem sterck maeckende voor Bastiaen Ariaenss sijnen swaeger ende gaff over met eenen verlije zoo regt is Jan Janss de Leeu zijn huijs ende erve daar aen gestaen ende gelegen opte Berghen, Jan Mathijs Goedtscha­lcx oost ende Beert Bastiaenss west, zoo groit ende cleijn ende voirts in alder manieren als Ariaen Janss Vender zijnen sweervader (=schoonvader) zaliger dat achtergela­ten ende toe behoirt heeft ende geloofden dat zelffde voirss huijs ende erve daer aan te vrijen ende waren van acht rijns guldens tziaers vrij gelt te betalen alle jaren den xxiiije januarij anno 95 den iersten te lossen met hondert rijns guldens ganckbaer gelt ende verlopen daer bij. Ende oft gebuerde dat Bastiaen Arienss zijnen zwager voirnoemt hier zijn derdepart niet wilde laten volgen zoo verobligeert Joost daer voiren allen zijnen andere goederen zoo haeff als erve, hebbende ende vercrijgende, geen vuijtgesondert.

Actum als boven voir Dirck Adriaenss en Jan Meeusz.

Fol. 84A vso.

            Die curateurs van Jan Jacobsz; Jan Driesz Bogaert.

Op huijden dezen xviije meert xvC xciiij compareerden Dirck Rutten als gemechtich van Stoffel Joriss, Peer Joos Wilmen, Ariaen Joos Wilmen, Bernaert Driessen ende vervangende aen absenten vrinden. Ende gaven gesamenderhant over met vrijer giften zoo recht is Jan Driess Bogaert een halff weer lants, geleghen achter den Molenpat. Streckende vande halven Peerboom aff noirtwaert op ten iersten buijtendijxen dwersloot toe over den dijck, Joncker Arent van Dorp gelegen ten naesten aende oostzijde ende Arien Geritsz van Bommel aende westzijde int selve landt, met sijn schouwen ende allen gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Ende bekenden dat Jan Andriesz dit voirss halff weer lants betaelt heeft met onderhouden van dit voirss innocent kijndt. Actum als boven, heemraden Jan Zegersz, Dirck Adriaens ende Jan Meeus.

            Gifte gegeven metten heer aen Willem Buijsen .

Alsoo bij heemraets vonisse opten xxviije meert 1594 opte consultatie van de drie bancken als van Raemsdonck, Waspijck ende Capelle geapoincteert was dat een eeuwige ruste tusschen Ariaen Joachimss, Peeter Joachims ende Peeter Mathijs als eijschers ter eenre ende Willem Henricxz Buijs, verweerder ter andere zijden, zijn ende blijven zoude, ter oirsaecken van zekere twee geerden lants gelegen in Buijsingers weer ende ontrent een geerde inde oude straet, eertijds gecomen van Huijbert Beerten (patroniem niet zeker; vlek in papier), der eijschers oom, die den voirn Ariaen Joachims ten anderen tijde aen des voirss Willem Buijsen voirsaet vercoft heeft. Ende bij recognitie, acquiten ende andere documenten bijden verweerder ingebrocht, blijckt voirde voirss drie bancken dat die voirss erffnisse ten vollen ende al betaelt sijn. Ende op alles wel geleth hebbende is geappoincteert dat den voirnoemde Willem Henricxz die gifte ontfangen zal t’zijn versoucke. Ende nadijn den voirn Ariaen Joachims cum socijs geciteert zijn omme den voirn Willem Henricx opten xviije aprilis te vesten ende t’erven naeden lantrecht, volgende den voirss appoinctemente ende oversulcx in faulte ende weijgerlijck blijven, soo eest dat in aensieninge van consumatie den voirs Willem Henricxz bijden gerechte van Raemsdonck inde voirss erffnisse gevest ende gearvet is, gelijck hij blijft bij dezen ende zijnen nacomelingen, zoo dat hem die nu zeker zijn ende vaste. In sulcke vuegen ende manieren als hij ende zijn voorsaet dat lange tijt gebruijckt ende beseten hebben.

Actum dezen xvije aprilis 1594, heemraden Jan Zegers ende Jan Meeuss.

Fol. 85 re.

            Die weduwe vande jonge Jan Oirdt cum suis; Geertghen Geritsdr.

Op huijden desen xxvije aprilis anno xvC xciiij compareerden Jan Adriaenss vuijt Strien, schipper, zoo voir hem zelven als gemechticht van Wijnken Barentsdr, wedue wijlen Jan Oirdt d’oude ende Cornelis Jansz Oirdt sijnen swaeger, blijckende bijde procuratie gepasseert voir schepenen in Willemstadt van date den xije aprilis 1594, ons schout ende heemraden gebleecken ende voirgelesen. Ende gaff vuijt crachte van dijn over met vrijer giften zoo recht is Peeter Peterss Keijser tot behoeff van Geeriken Gerits zijn sustersdr. een vierendeel in eenen buijtendijcxen werff gelegen achter die kerck, onbedeelt int halff weer, zoo groot ende cleijn ende in aldermanieren als Jan Oirdt d’oude daer inne gericht is geweest, die vicarissen gelegen oist ende Leeuwerckeneijcx erffgenamen met een halven werff west, met allen gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Ende bekenden Jan Adriaenss inde voirss qualite dat dit voirss erve ten vollen ende al betaelt is voir hem ende haerder naecomelingen. Voir heemraeden Jan Zeegers ende Dirck Adriaenss.

            Cornelis Ariaenss Drossaert; Crijn Gerit Jacobsz; Huijbert Jansz Bosser.

Op huijden dezen xije meij 1594 compareerden Cornelis Adriaensz Drossaert ende Crijn Geerit Jacobsz als gerechte gecoiren voight ende vervangende volgende zijn gemechtichschap voir wethouderen ende schepenen in Oosterhout gepasseert, Janniken Peeter Pintsdr wedue wijlen Jan Adriaens Drossaert. Ende gaven gesamen­der­hant over met vrijer giften zoo recht is Huijbert Jans Bosscher een halff huijs ende halve schure daer aen metten halven bogaert, erve ende breij daer aen zoo groot ende cleijn ende in alder manieren als zij daer inne gericht zijn ende haer toebehoirt. Die wedue van Ariaen Jans van Gils gelegen ten naesten aende oostzijde ende Claes Everden aende westzijde, met zijn schauwen, leijdinge ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden den voirss comparanten elcx in zijne qualite dit voirss halff huijs, schuer ende erve daer toe behoirende te vrijen ende te waeren naden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeden Dirck Adriaens ende Jan Meeusz.

Fol. 85 vso.

            Huijbert Janss Bosser; Crijn Gerit Jacobs; Cornelis Ariaenss Drossaert

Ten voirss dage compareerde Huijbert Janss Bosser ende heeft regtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo als is Cornelis Adriaensz Drossaert voir d’eenthelft ende Crijn Gerit Jacobsz tot behoeff van Jenneke Pieter Pints weduwe wijle Jan Adriaense Drossaert voir d’anderhelft tzamen die somme van twee hondert zevenentzestig rijns guldens eens te betaelen op vier ierstcomende Bamis daghe achtereen vervolgende waer van den iersten weezen zal Bamis anno vijrentnegen­tich te weten elcken termijn Lxvj gulden xv stuivers. Verbindende daer voiren zijnen persoon ende allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgeson­dert, voirden lesten penninck metten lesten zal zijn betaelt. Actum als boven voir heemraden voirsschreven.

Dies is voirwaerde dat Huijbert Janss vande voirss erffenisse zal blijven gelden ij st. vij duiten in elcke beede ter tijt ende wijlen anders bijde setters (belastingont­vangers) zal worden geaadomeert?

Op huijden dezen xxve februari 1595 compareerden Cornelis Ariaenss Drossaert ende den man van Janneken Peeter Pints die Huijbert Janss hier op heeft betaelt de somme van Lxvij rijns gulden.

Nog bekenden Cornelis Adriaenss Drossaert ende Cornelis Adriaenss Aerts als man ende voicht van Jenneken weduwe wijlen Jan Adriaenss Drossaert dat Huijbert Janss haer heeft betaelt tweeentwintig pondt Vlaems.

Actum de 30e januari 1597.

Op huijden dezen xxxe november anno negen ende tnegentich bekenden Cornelis Adriaenss Drossaert ende Cornelis Adriaenss Aertss dat Huijbert Janss de Bosser deze voirss wilceur ten vollen ende al betaelt heeft den lesten penninck metten iersten voir haer ende haeren nacoemelinghen.

In presentie bij Jan Willmss ende mij Melis Cornelis 1599.

            Jan Baeijensz; Dirck Pauwelsz; Jan Pauwelsz; Leske Pauwels Dircxsdr.

Op huijden dezen xve junij anno xvc xciiij compareerden Jan Baeijensz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Zegersz tot behoeff van Dirck Pauwels, Jan Pauwels ende Lesken Pauwels Dircxsdr tzamen zijn stede zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als die zelffde stede gelegen is tusschen Ariaen Joachimsz aende oostzijde ende Neel Jans weduwe wijlen Willem Janss Buijs aende westzijde streckende vanden ambacht van Groit Waspick aff zuitwaert op tott hoeffven toe, met allen gebuerlijcke regten daer met recht toebehoirende. Ende dat inde plaetze van haere patrimoniale goederen. Actum als boven heemraden Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss.

Los vel.

Wij Cornelis Ariaen Lambrechtss Drossaert ende Cornelis Ariaen Aertss als man ende voicht van Jenneken, weduwe whijlen was van Jan Ariaen Lambrechtss bekennen mits desen ontfangen te hebben uit handen van Huijbrecht Janss Bosser die somme van twee ende twintig ponden grooten Vlaams ‘tpont gereeckent tot zes rijnsgulden. Spruijtende deze penningen vande uitcoop haer deels inde stede daer Huijbert Janss vernoemt tsegenwoordig op woont ende begeere en consenteere mits desen dat deese vernoemde somme van twee ende twintig pont Vlaams den zecretaris opte wilceur casseren sal aangesien wij ons eerlijck ende duechdelijck ter voorscreven somme kenne vernuecht te sijn. In kennisse van desen hebben wij dese ondertekent opten xxxe januarij 1597 in presentie vanden schout Frans Geritss ende van Tuenis Corneliss hier toe versocht.

Cornelis Adriaens Drossaerts, dits handmerck van Cornelis Ariaen Aertss.

Fol. 86 re.

            Wilceur.

Op huijden dezen xve junij anno xvc vijrentnegentich compareerden Jan Ariaens Peeterss ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilcuert zoo regt is schuldig te weezen Seger Jansz die somme van vijftich rijns guldens becoemen van goede geleenden gelden te betaelen die voirss vijftich rijns guldens acht daeghen voir Sint Jan te midzomer anno xvc vijffentnegentich ierstcoemende ende ingevallen den voirnoemde Jan Adriaensz ten voirss dage deze voirss vijftich rijns guldens niet en restitueert zoo wert hij gehouden jaerlijcx daer van te betaelen vijf rijns guldens ten intrest veroblige­ren­de daer voiren zijnen persoen ende allen zijnen goederen zoo haeff als erve, hebbende ende vercrijgende gheen vuitgesondert voir die voirss vijftig rijns guldens metten intrest van dijen ten vollen ende al gerestitueert ende betaelt zullen weesen.

Heemraeden Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss.

            Wilceur.

Op huijden dezen xve junij anno xvc vijrentnegentich compareerde Huijbert Jan Vassen ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilcuert zoo recht is schuldich te weezen Seger Jansz die somme van vijftich rijns guldens eens, spruitende ter causen van goeden geleenden getelde penningen te betaelen die voirss somme van penningen, acht daeghen voir Sint Jan te midzomer anno vijffentnegentich ierstcoemen­de. Ende ingevallen den voornoemde Huijbert Janss dese voirss vijftich rijns guldens niet en restitueert ten voirss daghe zoo ist voirwaerde dat den voirnoemde Huijbert Jansz jaerlijcx daer van zal moeten betaelen vijff rijns guldens ten intrest vrij gelt ter tijt ende wijlen toe voir hij die voirss vijftich rijns guldens ende intrest van dien ten volle ende al gerestitueert ende betaelt zal hebben. Verbindende daer voiren zijnen persoon ende allen zijnen goederen, rurende en onrurende, present ende toecoemende, gheen vuitgesondert. Actum als boven ende heemraeden voorsschreven.

Op huijden desen viije septembris 1596 bekenden Seger Janss dese voirss wilceur ten vollen betaelt te wezen, den lesten penninck metten iersten.

Fol. 86 vso.

Luijen Ambacht.

            Huijbert Stasen; Jan Cleijssen.

Opten xxvje aprilis anno 1594 compareerden Huijbert Staessen ende gaff over met eenen verlije zoo recht is Jan Cleijs Jacobs een hofstadt metten erve daer aen gelegen in Henrick Luijen Ambacht. Streckende vander halver Nieuwer straet aff zuijtwaert op ter halver heij toe, Jan Cleijs voorschreven zelfs gelegen aende oostzijde en Ariaen Gerits van Bommelaende westzijde met S. Merten chijns ende allen gebuerlijcke rechten daer toe staende.

Dies ist voirwaerde dat Jan Cleijs tot zijnen last houdt drije rijnsgulden losrenthen bedragen die capitael somme zeven ponden Vlaems. Die cortinge sullen weesen aende cooppenningen als nae behoiren. Ende geloofden deze voorss stede te vrijen ende te waren naden landrecht. Heemraden Ariaen Gerits ende Pieter Hujben.

Ten voirss dage compareerden Jan Cleijss ende heeft gelooft ende verwilceurt schuldig te weezen Huijbert Staesen die somme van vierthien ponden groiten Vlaems te betaelen die gerechte eenhelft gereet ofte die voirss renth daer voiren tot zijnen laste aen hem ende die resterende zeven pondt op vier Bamisdagen daer aen, zonder middel daertussen, waervan den iersten betaeldach zijn sal Bamis anno 94 naescomende, elcken termijn x gl x st. Verbindende daer voiren dit voirss erve ende voirts allen zijnen anderen goederen, rurende ende onrurende, present ende toecomende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten sal sijn betaelt.

Heemraden ut supra.

Op huijden desen xje novembris 1596 bekenden Huijbert Staessen en Jan Adriaens dat Jan Cleijss op desen wilceur betaelt heeft drije termijnen, te weeten Bamis 94-95-96 bedragende aen gelde xxxj gld x st.

Op huijden desen vje novembris 1597 bekenden Huijbert Staessen en Jan Adriaens ontvangen te hebben vuijt handen van Jan Cleijs de somme van x gl x st. wesende den lesten termijn tot vollen betalinge vande voirs wilceur.

87 re.

            Joachim Peeters. Cornelis Bastiaenss Hovenaers tot Gils.

Op huijden de ije julij anno xvc vijrentnegentich compareerde Joachim Peeters Zegerss als man ende voight van Lesken Jan Vassendr ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Cornelis Bastiaenss Hoevenaers tot Gils behoudelijck cloosters grondchijns, zijns recht als recht is een mergen lants ende drije quartier van eenen mergen lants gelegen inde Houck campen onbedeelt in acht merghen binnen onse jurisdictie van Raemsdonck int Rijsbrouck, zoo groit ende cleijn als die voirss zeven quartier merghens aldaer zijn geleghen met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloofde die voirnoemde Joachim Peeters deze voirss anderhalve mergen lants ende een quartier mergens te vrijen ende te waren tot deze dage toe mede bekennende dat hij daer van ten volle ende geheel betaelt was bijde voirnoemde Hoevenaer, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijn nacoemelinghen.

Heemraden Jan Zegerss ende Jan Gijsbrechtsz.

            Waerburchschap.

Ten voirs dage compareerde Seger Janss zoo voir hem zelve als hem sterckmakende voir Annike Joachim Claesdr ende heeft Jan Huijb Tueniss tot eene waerburch gestelt een weer lants genaempt Ackermans weer streckende vande halve Keen aff noirtwaert op ter halver Doncxer straet toe met nog een weer lants gelegen aande handt toebehoirende die voirsschreven Annike Joachims, streckende vande halve Poelsloot aff noirtwaert op tot Tuenis Joosten goet toe.

Insgelijcx compareerde Buijs Bastiaenss ende heeft oick de voirnoemde Jan Huijben tot eene waerburch gestelt een weer lants streckende vande halve Verscher straet aff noirtwaert op ter halve Keen toe. Alle welcke voirss drije stucken lants gelegen zijn binnen onse jurisdictie van Raemsdonck zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Bastiaen Aertss zaliger die achtergelaten heeft ende dat voir alle alsulcke commer van renthen, chijnsen ofte andersins als zouden moegen voirtcoemen ende rijsen op ende vuijt die stede opt Veer die den voirnoemde Jan Huijben over acht ofte neghen jaeren van Bastiaen Aertss gecoft ende mette recht ontfangen heeft, geduerende deze waerburchschap den thijt noch van zeven ierstcomende jaren boven die voirss jaren die de voirnoem­de Jan Huijben van renthen, chijnsen ende andersins van obligatien van wege Bastiaen Aertss comende ongemolesteerd is gebleven ende over sulcx deze waerburchschap naer die ierstcomende zeven jaren doot ende tot niet zal zijn.

Actum voir heemraeders voirnoemd.

Fol. 87 v.

            Erfdeelinge aangebrocht die weduwe van Peeter Mathijsz ende haer onmondi­ge weeskijnt verweckt bij Peeter Mathijss zaliger.

Inden iersten die weduwe met Ariaen Gerits, hare oom ende gecoren voogt, gecavelt ende geerfdeelt op achtalve geerd lants gelegen inde ambacht van Groit Waspick, Jan Mathijs Godtschalcx oost ende Govaert Everden erffgena­men cum suis west.

Noch op een stuck lants gelegen opte Kille zoo groit ende cleijn als Peeter Mathijss dat toebehoirt heeft.

Noch op een halff stuxke lants int Leech Veen gemeen met Peeter Jansse haren broeder, vande halver kreek aff ter vaert toe.

Noch op eenen halve acker zaijlants voir Jan Huijgen ter vaert toe met xij½ stuijvers erffenisse daer tziaers vuijtgaende.

Noch op een eijndt ackers bij Tuen Vrancken, streckende vande halve nieuwe straet aff tot Berbel inde Bock erve toe.

Noch op halff die hoffstede met halff het hout, riet, steen ende anders.

Hier jegens is Ariaen Fransz als voight met Ariaen Joachimss ende Peeter Joachimsz als toesienders van Peeter Mathijsz’ weeskijndt gecavelt ende geerffdeelt op zeven geerden lants gelegen inde ambagt van Groit Waspick, Melis Cornelis oost ende Goedtschalck Aertsz west, met ij½ stuijvers erffelijck tziaers daer vuijtgaende.

Ende noch op een weer lants gelegen inde Werffcampen vander halver Kil aff noirtwaert op ter halver Maes toe Jan Aen Gijben cum suis oist ende Willem Gerrits cum suis west.

Noch op ene acker zaeijlants voir Jacob Jan Driess deur van halver Nieuwer Straet aff tot Lenaert Cornelisse erve toe zuijden.

Noch opte geer Hans Verssen zuijden ende Adriaen Tueniss noirden.

Noch op een vierendeel vande del teijnde Cleijs Beerten stede bedeelt opten oosten cant ende gemeen met Peeter Joachimss die de driedeelen heeft.

Noch op half die stede met halff het hout, riet, steen ende anders.

Des is voirwaerde ingevalle naemaels eenige commer causen op eenige vande voirss gespecificeerde parcheelen vuijtspruijten nu niet wetende, zullen parthijen malcande­ren helpen dragen ende gelden.

Aldus aangebrocht ende vertegen de xxvije juli anno xvc xciiij voir heemraeders Dirck Adriaenss ende Adriaen Joachimsz.

Fol. 88 re.

            Aenneminge van Lesken Jan Geritsdr haer onmondige weeskijnt verweckt bij Peeter Mathijss haere wettighe man zaliger.

Ten vooirs dage compareerde voir heemraders voirnoemt, Lesken Janss weduwe wijle Peeter Mathijss met Ariaen Geritss van Bommel, haeren oom ende gecoren voight ende heeft van Ariaen Fransz den gerechte bestorven voight ende Ariaen Joachimsz den toesiender met consent ende advijs vande gerechte als oppervoichten aengenoemen haer onmondich weeskijnt verweckt ende geprocr­eert bij Peeter Mathijss haeren man zaliger te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden en cleeden, reeden, linden, vullen, schoijen, cousen ende voirts in alles anders die voirss weeskijnder nodig wezende, eerlijcke naer haere staet gheene tijt van pericle vuijtgescheijden ende het zelffde weeskijnt ter scholen te stueren tot dat wel zal connen leesen ende scrijven gedurende deze aenneming­hen zo lange voir het t zelffde weeskijnt mondich ofte achtien jaer out wezen zal. Waer voiren Lesken, die weduwe voirnoemt hebben en behouden zal allen den huijsraet ende imboel mette haefflijcke goederen (vuijtgeson­dert die vercofte peerden ende beesten die voir dato van deze zijn vercoft) mitsgaeders die geheele hoffstede ende allen ‘thout steen, riet, zoo opte hoffstede wezende als opt gat met ecpresse voirwaerde ingevalle het voirss weeskijnt binnen acht ierstcomende jaren, volgende den dato van dezen, afflijvich woirden zoo weert die voirss weduwe in sulcken gevalle gehouden den gerechte erffgenamen binnen jaers naede afflijvicheijt vande zelven kijnde vuijte  moeten rijcken eens die somme van vijfttich rijns gulden.

Actum als boven mij als secretaris present.

                                                                                                             Melis Cornelis 1594.

            Willem Michielss vanden Kieboom; Joncker Arnt van Dorp.

Op huijden dezen xe augusti anno xvc xciiij compareerde Willem Michielss vanden Kieboom woonende tot Embden ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Melis Cornelisse tot behoeff van Joncker Arnt van Dorp Here van Maesdam Middelharnis etc. een halff weer lants gelegen inde Cleijne Donck, onbedeelt met Tuenis Cloostermans erffgenamen streckende van Tuenis Cloostermans erffgenamen zuijdensche mergen aff noirtwaert op ter halve Maes toe Joncker Arnt van Dorp voirss gelegen ten naeste aende oostzijde ende Jan Cornelis Anssen weduwe aende westzijde met zijn schauwen ende alle gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloofden de voirnoemde Willem Michielsz vanden Kieboom dit voirss halff weer lants te vrijen ende te waren naden landrecht tot deze dage toe, onder ‘tverbant van zijne persoon ende allen zijne goederen zoo in Brabant als Hollant gelegen, geen vuijtgesondert mede bekennende dat hij vande voirss lande ten volle ende al betaelt was, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijne nacoemelingen.

Actum als boven voir heemraden Jan Zegers ende Jan Meeusz.

Ten voirss dage zijn den voirnoemde Willem vanden Kieboom ende schout metten heemraden veraccordeert vande schattingen ende haere beeden tot deze dage toe ende die bruijckweeren bijden dorpe ende penningen daarop gehadt hebbende zijn tzamen geliquideert, zulcx dat de voirnoemde Willem ten vollen ende al betaelt heeft ende geeft ij gulden int gelach zonder corting.

Fol. 88 vso.

            Ariaen Tuen Lauwe; Aert de Sloetmaecker.

Op huijden den xxie septembris 1594 compareerde Melis Cornelis als volcomen last hebbende van Ariaen Tuenis Lauwereijsse blijckende bij zijn eighen handt van dato de xxe dezer voirseijder maent ende gaff over met vrije gifte zoo recht is Jan Meeuss, onse mede heemraet, zes geerden lants ende een halff vierendeel van een geerden tot behoeff van Aert Pieterss van Steijn, Sloetmaec­ker tot Geertruidenberge streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe, die weduwe ende erffgena­men van Peeter vande Werck gelegen aende oostzijde int zelffde landt ende Willem Jansz Verleg aende westzijde. Ende gelooffde ‘tzelffde voirss landt te vrijen ende te waren naede landrecht tot deze dage toe.

Actum als boven voir heemraeders Dirck Ariaens ende Jan Gijsbrechtss.

            Ariaen Tuenis Lauwereijss; Beert Bastiaensz.

Op huijden den xxviije septembris anno xvc 1594 compareerde Jan Meeusz, onsen mede heemraet, als volcomen last hebbende van Ariaen Tuenis Lauwereijss, blijckende bij zijn eighen handt, hier bijgevoecht ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrije gifte zoo recht is Beert Bastiaenss het zevenste deel in een stuck lants, streckende vander Donga aff noirtwaert op ten achterdijck toe zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Ariaen Tueniss voirnoemt tzelffde opten xxie septembris lestleden met vromen recht ? vande gerechte van Raems­donck ontfangen heeft, volgende die brieven daervan zijnde. Mits voirwaerde dat Beert voirnoemt jaerlijcx daer vuijt zal blijven gelden twee rijns gulden losrenthen, waer van den ierste verschijndach geweest is Sint Jacob 93. Ende geloofde Jan Meeusz voirnoemt inde voirss qualite dit voirss 7deel te vrijen ende te waren naden landrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraders Dirck Ariaenss ende Jan Meeusz.

            Govaert Everde kijnder; Joachim Wijten.

Op huijden dezen xxvije septembris 1594 compareerde Willem Stoffelen als volcomen last hebbende van Jan Janss de Leeu ende gaff van weghe Govaert Everden’ twee kijnder over met vrije gifte zoo recht is Joachim Wijte een hofstedeke streckende vanden ambacht van Groit Waspick aff zuijdwaert op tot den voirss Joachim Wijte erve toe. Jan Janss de Leeu gelegen ten naeste aende oostzijde ende Joachim Wijten aende westzijde. Ende geloofde Willem voirnoemt inde voirss qualite dit voirss erffken te vrijen ende te waren naden landrecht tot deze dage toe. Voir heemraeden Jan Zegerss ende Dirck Ariaenss.

Fol. 89 re.

            D’erffgenamen vanden ouden Casteleijn; Henrick Lauwereijss voorster.

Ten voirss dage compareerden de weduwe ende erfgenamen van Ariaen Ariaens Casteleijns te weeten de weduwe met Henrick Ariaens Fleuren haren vercoren vocht ende voirss Henrick voir zijn selven Goedtschalck Henricxss voir hem selven, Huijbert de Bosser voir hem selven, Bastiaens Adriaenss voir hem selven sterckmackende voir die weduwe ende kijnderen van Ariaen Ariaenss Casteleijns, Antuenis Dircss voir hem zelve Sens Adriaens voor hem zelve ende Ariaentken Ariaenss met Huibert Janss haren swaeger ende gecoren voicht. Ende gaven gesamender hant over met eenen verleije zoo recht is Henrick Lauwereijs van Asten, een halff weer lants streckende vander Donga aff noirtwaert op te Rijssbroeck wech toe, Henrick van Asten voirss gelegen int zelve lant oost ende Lauwereijs Henrickx cum suis west ende gelooffden comparanten voornoemt dit voirss lant te vrijen en te bewaren naeden lantrecht.

Voir heemraeders als boven.

Op huijden desen xxvije septembris anno xvc xciiij zoo zijn wel ende minnelijc­ken overgecomen ende veraccordert in presentie van Frans Geritss, schout van Raems­donck, Jan Zegerss ende Dirck Ariaens beijde heemraders, die gerechte erffgenamen ende weduwe van Ariaen Ariaenss den ouden Casteleijn ende meester Henrick van Asten eertijds voorster tot Alphen van 3 geschillen van lant gelegen int Rijssbroeck welck den voirss Henrick Lauwereijss ten andere tijde gecoft heeft vanden ouden voirss Casteleijn in veugen dat den voirss Henrick van Asten dat voirss lant ten vollen ende al betaelt heeft op vierentwijntich rijns gulden ende thien stuijvers nae, de welcke resterende in volder betaelen vande voorss gecofte erffenisse ende betaelde contributien. Ende gelooft de voorss reste somme van penningen te betaelen op d’Osterhoutsche mercktdach alderheijlighen eerst comende 1594, ende bij gebreke van dijen zoo weert den voorss Van Asten verbonden dubble gelt daer vooren te geven verbuerende zijn goederen, geen vuijtgesondert ende elck recaproce over.

Fol. 89 v.

Op huijden desen 16e november anno vierennegentig compareerden Henrick Janss voor hem zelven ende gaff over met vrijer ghiften als recht is Ariaen Peeters swager een gerechte derden deel in een derden deel vant geheele lant, streckende vant slootken aff aende Dieffdijck suijwaert op ter halver kercken toe, die erffgenamen van Ariaen Peeters Schoenmakers aen die oostzijde ende Tonis Cornelis Methouder aen die westzijde met alle gebuerlijcke rechten daer toe behoorende.

Ten voirss daghe bekende Ariaen Peeter Ghijben dat Henrick Jansz ende Zeger Peeters zijne broeder en zwaeger hem ten volle en al betaelt hebben van t gheene zij hem inde den deijlinge vuijt mosten rijcken, bedragende zes ponden Vlaamsch die hij bekende voldaen ende betaelt te weezen voir hem ende zijne nacomelinghen. Present Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss als heemraeden.

Fol. 90 re.

Op huijden dezen lesten novembris 1594 compareerden Frans Geritss schout als gemachtich van Ariaen Cornelis Ariaen Artss, Cornelis Ariaen Henricx als man ende voigt van Lesken Cornelis Ariaen Artssdr ende Cornelis Ariaen Jan Jonge Goriss soo voor hem zelve als inde name van Janne ende Barbara sijn broeder en suster dat hij hem sterck voor maecken als blijckt bij procuratie voor Ariaen Schrauwen, openbaer notaris ende Jacob Peeters Blan (?) ende Cornelis Nuijts alias Brouwers als getuijgen daer toe geroepen van dato den xve november 1594, ons heemraeden geblecken ende voorgelesen. Ende gaff vuit crachten van de zelve over met vrijer gifte soo recht is Nicolaus Keijer een halff buijnder bemden gelegen inde Oirden binnen onse ambocht voorss., Jan Lauwereijs Hoeffkens erffgenamen gelegen oist ende d’erffgenamen van Leenaert Huijben west, zoo groot ende cleijn ende in alder manieren als haer constituanten voornoemt dat aanbestorven is van Anthonis Cornelisse Ariaen Aertss. Ende gelooffde Frans Geritss voirnoemt inde voorss qualite dit voorss half buijnder lants te vrijen ende te waren tot dese dage toe. Dies wert den voirnoemde Nicolaus Keijen gehouden hier van te betaelen alle beeden ende gebuerlijcke rechten zoo’t behooren zal. Actum als boven voir heemraeders Jan Zegerss ende Henrick Jansen Buijs.

Ten voirss dage compareerden Gielis Vass zoo voor hem zelve als gemachtich van Marijke Jacobdochter, weduwe wijlen Jacob Vass blijckende bij procuratie ons heemraeders geblecken van date je  november 94 ende Sijmon Lemmens voir hem selven. Ende gaven samenderhant over met vrijer giften zoo recht is Zeger Henricss een gerechte sestendeel in Langweer, streckende van de dwerssloot aff die aende noirtzijde vande Schenckeldijck leijt noorwaert op totten noitboom toe ende voorts van Lesken Peeter Huijberts dijcken ofte vanden sloot aff die aende noortzijde daer van leijt, voorts noortwaert op totten andere dijck ofte buijten eijgen dwerssloot toe, Zeger Henricx voorss int zelffde lant gelegen ten naeste aende westzijde ende Steven Aertss weduwe ten naeste int selffde lant aende oostzijde met alle gebuer rechten daer toe behoorende. Ende gelooffde inde voorss qualite den voorschreven comparanten dit voorss erve te vrijen ende bewaren naden lantrecht tot den huijdighen dage toe mits dat Zeger  voorss van nu voorts aen daer van zal betaelen alle beeden ende gebuer rechten ende al wat hij verschooten heeft uut saecke vande voorss erffenis zal hem valderen ende betaelinge strecken aan zijn pricipael cooppeninghen te weeten aenden iersten dach.

Fol. 90v. (Klein onder bovenstaande tekst).

Op huijden dezen viije nonabris (november) 1597 bekenden Gielis Vasse ende Sijmon Lemmens zoo voir haer als voor haere mede erffgenamen dat Zeger Hendrixz dit voirss erve ten volle ende al betaelt heeft die lesten penninck metten iersten voir hem ende zijne nacoemelingen

            Aenneminge van Merthen Dircxz zijn weeskijnderen verweckt bij Neeltke Aertssdr.

Deze xxe nonabris 1584 soo heeft Merthen Dircxz met advijs vande gerechte van Peeter Aertss Paep den gerechte bestorven voigt ende Gerit Franss als toesiender aengenoe­men zijn onmondige weeskijnderen, verweckt bij Neeltgen Aertssdr zijn wettige huijsvrouwe, te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleeden, in reeden, linden, vullen, schoijn, cousen, sieck ende gesondt ende voirts in alles de voornoemde twee kijnder noodig wesende eerlijcken naer zijn staet ende oick ter scholen te stueren gedurende deze aenneminge zoo lange voir ‘t jonxte mondig zijn zal. Ende wert de voornoemde Merthen Dirckz gehouden, ‘t zellfde jonxte kijnt te mondige dagen gecomen zijnde, de zelffde twee weeskijnderen alsdan vuijte moeten rijcken eens de somme van tweehondert rijns gulden. Ende ofte ‘tgebuerde dat Lijnke die outste dochter haer portie eer van doene hadden zoo zal den voirss Merthen Dircxz haer die bersten (in gebreke blijven) des noot ofte vande naeste vrinden sulcx versocht zijnde. Ende oft gebuerde dat deze drije (sic boven zijn het er twee) weeskijnder te houwelijcke staet quamen zoo gelooft Merthen Dircxz oick elcx vuijt te reijcken een coe met een bedde. Ende ofter oick maer een ofte twee ten houwelijcken staet quamen zal elc met een coe ofte bedde moeghen volstaen als van coeij ofte bedde. Ende ingevalle een ofte twee van deze voirss kijnderen geraecte te sterven zoo zullen de voirss twee hondert gulden van dese opte andere sterven. Ende ingeval deze voirss drije kijnder alle afflijvich woirden binnen de thijt van vier jaren volgende de datum van dezen zoo ge.. Merthen Dircxz de gerechte erffgenamen van den tot e…schap te schencken ende te betalen eens hondert vijftich gulden. Waer voiren Merthen Dircxz voirnoemt hebben ende behouden zal alle die goederen, gheen vuijtgesondert die Neeltgen Aertss achtergela­ten heeft. Dies zoo stelt Merthen Dirck tot ene waerburch een halff del gelegen tot Cappel neffen Lijs van Bommel stege, met noch twee geerden lants gelegen tot Waspick min een vierendeel gemeen met Ariaan Znieren (?) ende Peeter Aertss, waer aen haer die kijnder zullen mogen verhailen voirde voirss beloofte.

Actum de 22e novembris 1584 voirss.

Den xxve februari anno een bekende Peeter Aertss als gerechte voight dat Merthen Dirckz d’aennemeninge ten volle ende al betaelt heeft. Daeromme deze ten voirss dage gecasseert ende te niet gedaen.

Fol. 91 re.

            Jaeques Leveck; Aert de Slootmacker.

Op huijden desen xxe december xvc xciiij compareerden Melis Cornelis onsen secretaris als volcomen last hebbende van Jaeques Leveck ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Aert Pieters van Steijn Slootmacker ten Berch zes geerden lants ende een halff vierendeel achtervolgende den ouden brieff, gelegen inde Werffcampen, streckende vande halve Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe. Aert voirss gelegen int zelve lant aende westzijde ende Annike Dirck Peetersdochter aende oostzijde. Ende gelooffde Melis Corneliss voirnoemt inde voirss qualite dese voirss erfenisse te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot deze dage toe. Dies weert den voirss Aert Peeterss gehouden van dit voirss lant te betaelen alle beeden ende gebuerlijcke rechten daer met reht toebehoirende. Voir heemraeden Jan Zegersz ende Jan Meeusz.

            De dijckmeesters van Groit Waspick; Het dorp van Raemsdonck.

Op huijden dezen xxije februarij anno xvc xcv zoo zijn minnelijcken met malcande­ren overcoemen ende veraccordeert die gesworene dijckmeesters van xj½ Hoeffven ende Groit Waspick als naemptelijck Tuenis Corneliss, Gerit Melssen ende Merten Wouterss Turck van weghen de polder van Groit Waspick ende Joachim Jansz Paep secretaris, Peter Wilmsz ende Jacob Woutersz tzamen van wegen die dellen gelegen in xj½ Hoeffven ten eenre ende den schout, heemraeden ende kerck­meesters van Raems­donck ter andere zijden beroerende den Kerckdijck tot Raemsdonck gelegen ende dat in dezer vueghe, te weeten dat de voirnoemde dijckmeesters van de nu voirsaen den voirss Kerckdijck ende allen anderen dijckmeesters die naer haer zullen coemen tot polders last ende cost opmacken ende onderhouden zullen ten eeuwige daege vande Molenpat aff tot aende Hoofdijck toe aengesloiten zulcx dat den voirss polder daer mede van water bevrijt mach blijven mits conditien dat den dijckmees­ters inder tijt zijnde den zelven voirss Kerckdijck altois jeghens het kerckhoff ende aende oostzijde vande choore zullen afftuijnen ende affslooten dat het kerckhoff bevrijt mag wezen vande ‘tgheene dat naemaels opten voirss Kerckdijck geweijt zal worden. Ende moeten oick opte zelve dijck maecken, stellen, onderhou­den ende doen onderhouden drije jocken te weeten aen elck eijndt ende int midden een, op dat daer over niet gejaecht ofte gereeden en woirde. Ende en zullen oick de voirss dijckmeesters inder tijt zijnde deze Kerckdijck niet moegen beplanten aende west ofte zonzijde dan met schaerhout, dwelck in zulcke gevallen alle vier jaren ten hoichsten gehouden moet wezen op en met de zelve reijnlijcke machgaen (Dit moet een tautologie zijn met het volgende “gebruik”. De betekenis wordt dan: “toegestaan gebruik”) ende gebruicken. Ende en zullen oick gheen dijckmeesters dezen voirss dijck moeghen verhueren ten zij dat den pastoir inder tijt zijnde die preferentie oft het voirbot heeft vande huire (in soo verde het hem gelooft). Ende ofte den dijckmees­ters vande voirss polder naemaels dezen voirss kerckdijck van gheenen doene en hadden zulcx de zij een binnendijck leijden zoo is expresse voirwaerde dat de kerckmeesters inder tijt zijnde den zelve voirss kerckdijck ten behoeve vande kercke voirss zullen aenveerden ende voirts onderhouden zoo zij ofte die gemeijnte dijn willen gaen ende gebruicken, gemerckt die gemeijnte van Raems­donck den gront vande voirss Kerckdijck tot behoeve vande voirss kercke aen haer zelven hout ende omme dat die dijckmeesters vande voirss polder van xj½ Hoeffven ende Groit Waspick inder tijt zijnde degen voirss dijck zullen onderhouden ende gebruicken vande Molenpat aff ten Hoofdijck toe aende kerck ten eewigen dage tot bescherminge vande water zoo voirseijt is. Zoo hebben die voirss jegenwoirdige dijckmeesters daer voiren gelooft ende verwilceurt mits deze schuldig te weezen Willem Wouterss ende Jan Meeusz als kerkmeesters jegenwoirdich die somme van ses pondt Vlaamsch eens tot reparatie van het cruijswerck aende kerck te betaelen voir Bamis ierstcomende anno xcv als haer eijgen schult, renuntierende den voirnoemde schout heemraeden ende kerckmees­ters oversulcx van bruijckweer vande voirss Kerckdijck hier mede in vueghen zoo voiren verhaelt is tot behoeff vande voirss polder zoo dat zij dijn vrijelijcke voirtsaen gebruicken, besigen ende opmaecken moeghen tot haer lieder ofte des polders proufijt ende oirbaer zonder iemants tegenseggen. Alle dwelck voirss staet hebben die voirnoemde dijckmeesters volgende d’authorizatie ende last hem luijden bijde gemeijne ingelanden vanden voirss polder opten xije februarij laestleden volcomelijc­ken gegeven zoo voir haer als voir alle andere dijckmees­ters die nae haer zullen coemen geloeft ende geloeven mits dezen t’allen tijden t’onderhouden naer te coemen ende tachtervol­gen verbindende daer voiren haere respectieve persoen ende goederen mitzgaeders alle andere ingelanden vande voirss polder haren persoenen ende goederen zoo int generael als int particulier geen vuijtgeson­dert alles zonder argelist. Actum als boven voir heemraeders Jan Zeegerss, Jan Meeusz, Jan Gijsbrechtss, Henrick Janss Buijs ende meer andere, mij als secretaris mede present.

Melis Cornelisz 1595.

Fol. 92 re.

            Jaecques Schollen; Anna Corst Roelen weduwe.

Op huijden dezen viije junij anno xvc vijrentnegentich compareerden Anna Corsten met Meeus Cornelisz, haere gecoren voight ende bekende verchijnscht te hebben den thijt van veerthien jaeren achter een vervolghende een erffken gelegen opte Bergen streckende vander halver Bergenscherstraet aff zuijtwaert op ter halver kreeck toe, Wouter Tijs erffgenamen gelegen oost ende Seger Jansz cum suis west omme ‘tzelffde erffke te moeghen betimmeren ende te gebruijcken thaeren schoonsten den voirss thijt lanck. Waer voiren zij gelooft ende verwilceurt heeft te betaelen alle jaere drije rijns gulden thien stuijvers vrijgelt waervan de iersten verschijndach zijn zal Sint Jan Babtisten dach te midzoemer anno vijff ende tnegentich den iersten. Verobligeerende daer voiren haren persoen ende alle haren goederen, haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgeson­dert. Actum als boven voir heemraeders Jan Meeusz. Melis Cornelisz 1595.

            Peeter Henrick Govaerden; Commer Bastiaenen.

Opten xxxe januarij anno xvc xcv compareerden Peeter Hendricxz voir hem zelve (de volgende tekst is doorgehaald: ende vervangende Crijnken Henricx zijn suster) ende gaff over met een verlije zoo recht is Commer Bastiaenen, in presentie van Huijbert Govaerde, sijne oom, een hoffstede mette erve daer aen gelegen opt Veer, streckende vande halve Dwerssloot oft Schausloot aff voir aen den hoff, noirtwaert op ter Donga toe, Peeter Janss vande Wercx wedue ende erffgenamen gelegen ten naeste aende oostzijde ende Marij Tuenisz aende westzijde,met zijn schauwen, stegen, wegen ende alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloofde Peeter Henricxz dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht, welverstaende dat op deze hofstede voirss ende ackerlandt ende weijlandt daeraen een renth op gehypotecqueert staet die geloeft Peeter Henricxz voirss aff te doen quiten aleer hij die twee laetste paeijen inden navolgende wilceur begrepen zal ontfangen, gemerckt hij die zelffde voirss hoffstede vrij van renthe vercoft heeft.

Actum voor heemraeden Dirck Adriaens ende Jan Meeusz.

Ten voirss dage compareerden Commer Bastiaenss ende heeft gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te weesen Peeter Henricxz de somme van hondert en vijfthien rijns gulden eens te betaelen daer van gereet tzestich rijns gulden ende die resterende vijff ende vijftig rijns gulden op twee vastelavont daege naest malcanderen volgende waer van de iertste weesen zal vastelavont anno xcvij ende xcviij die volle betaelingen. Verbindende daer voiren allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert. Actum ten dage ende voir heemraeden voirss.

Opten xvje februarij anno 1595 bekenden Peeter Hendricx ontfangen te hebben tzestich rijns gulden die gereet geloeft waren.

Peeter Henricxz bekent hem voir schouth ende heemraeden ten vollen van deze wilceur betaelt te zijn de lesten penninck metten iersten.

Actum de xije mei anno 1598.

Fol. 92 vso.

            Peeter Henricx; Crijnke Henricx; Huijb Govaerde.

Ten voirss dage compareerden Peeter Henricx voir hem zelve ende vervangen­de Crijnke Henricx zijn suster ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Huibert Govaerde zijnen oom haerder beijder gerechticheijt in het huijs ende erve daer aen daer Huijb voirss nu ter tijt in woondt, gelegen ende gestaen int Brouck streckende vander halver Broxer straet aff noirtwaert op ten Geijlsloot toe ofte zoo verre alst haer toebehoirt, Jacob Rasen oost ende Cleijs Gielen west. Gaven noch over met vrijer gifte haer gerechticheijt te weeten het achtendeel int Liesbos, gelegen opte Vlaeijkens, streckende vander halver Vlaeijkens straet aff noirtwaert op ten halven Poelsloot toe, Jan Zeegers cum suis oost ende Jan Roelen west. Ende geloofde deze voirss twee percheelen Huijbert Goverde zijn voirss oom te vrijen ende te waren tot dezen dage toe. Ende bekenden Peeter Henricxz oick mede dat hij zijn suster voirnoemt daervan ten volle ende al betaelt zijn de lesten penninck metten iersten.

Voir heemraeden als boven.

            Peeter Jan Geritsz; Henrick Janss Buijs.

Op huijden desen xxviij februarij anno 1595 compareerden Peeter Janss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Henrick Janss Buijs een stuck lants gelegen inden Nieuwen Polder voir des voirss Henrick Janss deure streckende van Lesken Peer Huijben dijcksken af noirtwaert op zoo verde de landen aen wederzijde strecken, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Jan Geritss zijnen vader zaliger dat gebruickt ende toebehoirt heeft met schauwen ‘sHeeren beeden ende alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloofde Peeter Janss voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren tot dezen dage toe. Ende bekende dat Henrick Janss voirss dat ten volle ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen nacoeme­lin­gen. Voir heemraeders Jan Meeusz ende Jan Gijsbrechtsz.

            Ariaen Wilmsz, Jannike Jansdr; Seger Gijben; Goris Joosten.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Wilmsz voir hem zelven ende vervangende Annike Jansdr zijnder huijsvrouwen suster, Seger Gijben voir hem zelve ende Goris Joosten voir hem zelven. Ende gaven gesamender­hant over met vrijer giften zoo recht is Willem van Dongen twee geerden lants gelegen bij Ackermans, streckende vander halver Verscher straet aff noirtwaert op ter halver Maes toe bedeelt opten westen cant vant geheel weer, Willem van Dongen voirss zelff int halve lant aende oostzijde ende Merten de Ranis weer aende westzijde met zijn schauwe, ‘sHeeren beeden ende alle gebuer rechte daer toe behoirende ende geloofden comparanten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Mede bekennende dat Willen van Dongen voirnoemt deze voirss twee geerden lants ten vollen ende al betaelt heeft de lesten penninck metten iersten voir haerder alder nacoemelingen.

Voir heemraeden als voiren.

Fol. 93r.

            Aenneminge van Aertghen Aertsdr weduwe wijlen Jan Cornelis haere drije  onmondige weeskijnderen.

Op huijden dezen xve mert anno 1595 zoo heeft Aertghen Aertsdr rechtelijck van Tuenis Cornelisse als gerechte bestorven voight ende van Aert Adriaensz als toesiender met consent vande gerechte als oppervoighden aengenoemen haere drije onmondige weeskinderen voirss te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleeden, reeden, linden, vullen, schoijn, cousen ende voirts in alles eerlijcken naer haeren staet, den tijt van anderhalf jaer, te weeten van nu aen dato dezer tot Bamis toe anno zessentne­gen­tich waer voiren zij hebben ende behouden zall allen den huijsraet, imboel, moblen ende haefflijcke goederen die den voirss kijnderen van haeren overleden vader voirss achtergela­ten zijn, vuijtgesondert twee die beste coeijen die men vercoepen zal tot quijtinge vande gemeijne schulden mitsgaeders oick d’landt in de werffcampen. Ende alle voirdere incoemende ende vuijtgaende schulden blijven tzamen te betaelen staen halff ende halff ende t’ontfangen de voir dato van dezen zijn vervallen ende gemaeckt.

Actum als boven voir heemraeders Jan Meeusz ende Henrick Janss Buijs.

Idem blijft hier noch int gemeijn ende onbedeelt het vierde paert in Marij Bernieren landt vande kreek aff ter kil toe, vrij goet ende de geheele stede opt veer met ij gl tziaers daer vuijtgaende.

            Erffdeelinge.

Inden iersten zijn weeskijnderen tzaemen bij lotinge geerffdeelt op het lant inde  Vlaeijkens vande Vlaeijkens straet aff noirtwaert op ten Geijlsloot toe met iiij½ gulden daer jaerlijcx vuijtgaende.

Hier jegens is die weduwe voirnoemt geerffdeelt bij lotinge opt vijfften deel in Ackermans weer vande Geijlsloot af ter Keen toe vrij van renthen.

Fol. 93 vso.

            Aenneminge van Peeter Peeters zijn twee weeskijnderen verweckt bij Maijke Jan Cornelisdr.

Ten voirss dage compareerden Peeter Peeterss de Weever ende heeft van Mathijs Janss den gerechte bestorven voight ende Fredrick Adriaensz als toesiender met advijs vanden gerechte als opper­voighden rechtelijck aengenoe­men zijn twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Maijke Jan Cornelisse zijnen overledene huijsvrouwe te alimenteren in cost ende dranck ende t’onderhouden in cleeden, reeden, linden, vullen, schoijn, cousen ende voirts in alles der voirss kijnderen noodig weezende ende ter scholen te sturen zoo hij daer eer aff hebben wil, gedurende continueelijck den thijt voir het joncxte achtien jaeren oudt weesen zall. Waer voiren de voirn Peeter Peeterss hebben ende behouden zall allen den huijsraet imboel weeffgetouwen ende huijs, haeff ende alles anders, niet vuijtgesondert. Mits dat den voirnoemde Peeter Peeters gehouden wert den voirss kijnderen tzaemen ten mondige dage gecoemen zijnde eens vuijte reijcken een bed met zijn toe behoiren zoo hij daer eer aff hebben wil ende een veerse (vaars = koe die nog niet gekalfd heeft) out weesende twee jaren, verobligeren­de daer voiren allen zijnen goederen gheen vuijtgesondert. Ende is in deze oick voirwaerde ofte deze twee kijnderen geraecte te sterven naeden tijt dezer aennemin­ge zonder wettige geboerte achter te laeten zoo weert de voirnoemde Peeter Peterss gehouden de voirss versse ende bedde noch niet gelevert ende onbetaelt wezende, te moeten betaelen ende voldoen aende gerechte erffgenamen vande voirn kijnderen. Ende zijn se alsdan voldaen zoo moeten die erffgenamen te vreede weesen.

Actum in presentie als voiren.

Inde kantlijn:

Opten xve april anno 1605 bekende Cornelis Aertss smit van Wouwe ende hem sterckmaeckende voir sijn consorte blijckende sijn procuratie ons geblecken voir wethouders van Wouwe gepassert als erffgenamen van Maecken Jans Cornelisdoch­ter van een halve bedde ontfangen te hebben vuijt handen van Frans Geritsz schout, de somme van twintig rijns gulden blijckende haere quijtantie.

Onder de tekst:

Op huijden dezen 4e meij anno 1605 bekende Mathijs Janss ende Fredrick Adriaenss als gerechte erffgenamen van eenen volle bedde voir d’eenhelft ende noch van d’anderhelft van het besterff van erffgenamen wijlen Maecke Jan Cornelisdr ontfangen te hebben vuijt handen van Frans Geritss schout de somme van vijff ende sestich rijns gulden blijckende bij haer quitantie.

Op huijden dezen xxije martij anno xvc vijffentnegentich compareerden Lijnken Woutersdr, huijsvrouwe van Jaeques Leveck met Peeter Wouterss haeren broeder ende gecoeren voight in dezen ende bekende dat Jan Gijsbrechtss ende Cornelis Adriaens tzaemen haer geloft hebben een renth van twee rijns gulden tziaers verschijnende allen jaeren Sinte Merten te lossen de penninck 14, welcke brieff zij verclaerden mette trouble gedemaneert (demeneren = duister worden, zoek raken) ende verloiren te zijn ende ingevalle den zelven naemaels voirt quame ende die zelve Jan Gijben ende Cornelis Adriaenss ofte haeren nacoemelingen over zulcx gemolestreert ofte beschadigt woirden, zoo gelooft die voirss Lijnke hemlieden ten eewighen daeghe daer van t’indempneeren, costelois ende schadeloos te houden. Waer voiren Peeter Wouterss den Bock voirnoemt hem ende allen zijn goederen stelt tot eene onsterffelijcken waerburch geen van dijn vuijtgeson­dert, mitzgaeders die voirss Lijnken. Actum als boven.

Mij present Melis Cornelisz 1595.

Fol. 94 re.

            Iken Huijbert Peeters weeu; Ariaen Jan Goeijertsz.

Op huijden dezen xixe aprilis xvc vijffentnegentich compareerden Iken Huijbert Peeters weduwe met Ariaen Huijben haeren zoen ende gecoeren voight in dezen ende gaff met vrijer gifte zoo recht is Ariaen Jan Goeijertss een vierendeel in een weer lants gelegen onbedeelt geheeten den Vlierboom, streckende van iersten dwersloot aff aent zuijteijndt noirtwaert op ter halver Keen toe Henrick van Weert ofte Aen Eeris landt gelegen ten naesten aende oostzijde ende Adrien Tuen Lauwen aende westzijde. Ende geloofden Iijken, weduwe voirnoemt, dit voirss vierendeel lant te vrijen ende te waren naede lantrecht tot deze dage toe.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeusz ende zal den voirn Ariaen Jan Goeijerts altijt in elcke bede van dit voirss vierdenpart blijven gelden tot behoeff vanden dorpe een blanck.

            Jan Meeusss; Merthen Wilmsz; Henrick Jacobsz tot Sgravemoer

Op huijden dezen xviije aprilis xvc xcv compareerden Jan Meeuss voir hem zelven ende Merthen Wilmsz oick voir hem zelven ende gaven gesamenderhant over met vrijer giften zoo recht is Henrick Jacobsz ontrent drie merghen lants gelegen aende noirtzijde vande vaert ende oick inde Oirden ter Donga toe zoo groit ende cleijn als zij comparan­ten daer inne gerecht zijn, gelegen tusschen d’erffenissen Jan Ariaen Claess mette erffgenamen van Emme Cleijs gelegen ten naesten aende oostzijde ende Peeter Joachims kijnder aende westzijde, streckende van Ans Cornelis erfgenamen erve aff zuijtwaert op ter Donga toe. Ende gelooffden comparanten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot deze dage toe onder conditien dat den voirnoemde Henrick Cornelis (sic!) in elcke bede van dit voirss erve zall blijven gelden ende betaelen vijff stuijvers die Jan Meeuss ende Merthen Wilmss inde contributie elcx even dies verlicht zullen woirden.

Actum als boven heemraeden Jan Zegers ende Jan Gijsbrechtss.

Fol. 94 vso.

            Henrick Jacobsz; Jan Meeusz; Merthen Wilmss.

Ten voirss dage compareerden Henrick Jacobsz ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig weesen Jan Meeusz ende Merthen Wilmss tzamen die somme van twee hondert ende twelff rijns gulden te betaelen daer van nu gereet bijde veste het gerechte derdepaert ende die andere twee resteerende deijlen op twee Bamis dagen waer van den iersten wezen zal Bamis dach anno 96 ende Bamis 97 die volle betalinge, verobligeerende daer voiren deze voirss goederen ende allen zijnen anderen goederen gheen vuijtgesondert voir den lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt

Voir heemraeders voirss.

Op huijden den xxve novembris 1596 bekenden Jan Meeuss op dezen wilceur voirss ontfangen te hebben twelff pondt Vlaams.

Op huijden dezen je februarij anno 1598 bekende Jan Meeuss dat Henrick Jacobsz ende Adriaen Adriaenss Cluijter desen voirs wilceur ten volle ende al betaelt hebben, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijne nacoemelingen.

            Stoffel Joriss; Cornelis Pauwelss Molenaer.

Opten xxiiije aprilis anno xvc vijffentnegentich compareerden Stoffel Joriss als man ende voight van Aertken Vessendr, gerechte moije van Jacob Jans innocenten kijnde. Ende gaff van weghen den voirn innocenten kijnde over met eenen verleije zoo recht is Cornelis Pauwels Molenaer ende Ariaen Joos Wilmen tzamen deenhelft vande drije deelen inde wintmoelen ende werff vande rosmoelen mette steene ende andere behoeften daer toe wezende metten renthen daer op staende, alles achtervolgende die coopcedulle daer van zijnde, onder conditien dat den voirn Cornelis Pauwels ende Adriaen Joosten gehouden weerden terstondt voirden gerechte alhier onsterfelijcke waerburch te stellen, den gerechte genoch zijnde. Dat zij ende haere nacoemelingen den voirnoemde Jan Jacobsz innocent zijn leefdagen lanck zullen onderhouden in cleeden, reeden, cost ende dranck, linden ende vullen ende voirts in alles den voirss innocente kijnde noodig wezende zijn leven lanck geene tijt van pericle vuijtgesondert. Zulcx dat den voirnoemde Stoffel Jorisz ofte zijne nacoemelin­gen vande voirnoemde innocent gheenen cost meer hebben zal in eniger manieren nu ofte te eewigen dagen.

Fol. 95 re.

            Waerburchsschap.

Ten voirss dage compareerden Cornelis Pauwelsz Molenaer ende heeft tot eenen onsterfflijcke waerburch gestelt voir deenhelft vande onderhoudinge des voirss innocent in vuege zoo voirseijt is vijfftalve geerd lants min een halff vierendeel gelegen int Molenweer alhier, streckende vande dijck aff noirtwaert op ter halver Maes toe, met nog anderhalff buijnder ackerlants luttel min of meer volgende ‘tregister van Oosterhout gelegen tusschen de Bouwelinck straet ende de leegen moelen tzamen vrij goet van renthen ende geloeft die voirss twee percheelen lants oick des voirss kijnts leven lanck vrij te houden, bedragende tzaemen ter tauxatie vande gerechten respective ten prijse vande grondt vc rijns gulden ende want zij minder bevonden worden bij tauxatie moet Cornelis voirnoemt de innocent goet doen.

Idem Peeter Joos Wilmen heeft van weghen Ariaen Joosten zijnen broeder tot eenen onsterffelijcke waerburch gestelt voir d’anderhelft vande onderhout des voirss innocent in vuegen zou voirseijt is zesthalve geerd lants gelegen boven kerck tot Waspick aende westzijde van Heijn Beren vaertken, streckende vande Oude straet aff noirtwaert op ten water toe, vrij goet van renthen. Ende zal ten contentemente vande voirnoemde Stoffel Jorisz hem leveren tzijnen coste oick daer van deugdelijck beseijt voirden gerechte aldaer gepassert dat de voirss v½ geerden lants nu de vc rijns gulden werdich zijn. Ende dat zij minder getanxeert woirden zal Ariaen Geesen voirnoemt goet moeten doen.

Ende stellen de voirss Cornelis Pauwelss ende Ariaen Joosten noch tzamen tot verseeckerheijt vande innocent tot ene waerburch die voirseijde helft vande driedeelen vande moelen voirnoemt omme dat voirss kijndt zijn leve lanck wel onderhouden te worden. Ende ingevalle zij sulcx niet en deede ofte haeren naecoeme­lingen, zoo mach Stoffel Jorisz ofte zijnen naecoemelingen ‘tzelffde innocent voirnoemt op een andere plaetze moeghen bestaeijen daer ‘tzelffde beeter zijn sal tot haeren last ende costen. Allen dwelck voirss staet geloeven den voirss Cornelis Pauwelsz ende Ariaen Joosten tzamen t’onderhouden ende naer te coemen. Onder verbintenisse voirts van haeren persoenen ende allen hairen goederen tot wat plaetzen die bevonden ende gelegen zullen weesen, gheen vuijtgesondert. Actum als boven.

            Wilceur.

Ten voirss dage compareerden de voirn Cornelis Pauwelsz ende Ariaen Goosen ende hebben tzamen verwilceurt schuldich te weesen Stoffel Joriss eens boven ‘tgeene voirss is aen gelde die somme van tachtig rijns gulden te betalen Lichtmis 96 deenhelft ende lichtmis 97 danderhelft verbindende daer voiren deze voirss moelen ende allen haren anderen goederen, gheen vuijtgesondert, voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

Voir heemraeden Jan Zegers, Dirck Adriaens ende Jan Gijsbrechtss.

Op huijden deze 18 aprilis 1596 bekende Stoffel Joris ontfangen te hebben veertig rijns gulden vuijt handen vande voirss Cornelis Pauwelsz.

Fol. 95 vso.

            Jaspaer Cornelis Joosten; Adriaen Cornelis Joosten;

            Goris A(dria)en Goijerts t’Oosterhout.

Op huijden dezen xije meij anno xcv compareerden Jasper Cornelis Joosten ende Adriaen Cornelis Joosten ende gaven gesamenderhant over met vrijer giften zoo recht is Goris Adriaen Goijerts een vierendeel in Schuermans landt, streckende vanden Rijsbrouxe straet aff aent zuijteijndt noirtwaert op totten water toe, het Santroisen (= Karthuizer) clooster gelegen ten naesten aende zuijtwestzijde ende Gijsbrecht Henricxz met zijnen consorten aende noirtoostzijde met allen naebuer rechten daer met recht toebehoirende ende geloefde comparanten voirnoemt dit voirrs erve te vrijen ende te waren naden landrecht tot deze dage toe.

Voir heemraeden Jan Zegersz ende Jan Meeusz.

            Aert Tueniss Cloostermans; Jan Cornelis Nobel.

Ten voirss dage compareerden Aert Tueniss Cloostermans als gerechte bestorven voight van zijn susters weeskijndt verweckt bij Adriaen Cornelis Reus, ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Cornelis Nobel een huijs metten erve daer aen gestaen ende gelegen opt Veer, streckende van Jan Stoffelen erve aff noirtwaert op ter Donga toe zoo valderven (=valderen = hekken??) aen wederzijden strecken, Staes Huijben gelegen ten naesten aende oostzijde ende Huijbert Cornelis aende westzijde, met stegen, weghen ende allen gebuere rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloofden dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot deze dage toe.

Voir heemraeden voirnoemt.

Los vel.

                                                                  Copie.

Ick ondergeschreven consenteren ende ben te vreden int verleij geen aen bij Jan Aertsz Buijs, Jan Jans Stevens (?) Gruijter ende Joost Aertsz Buijs voir schout ende heemraet van Raems­donck ten behoeffve van Jacob Willmsz, inhoudende de somme van drije duijsent Carolus guldens met winste den penninck sesthien wesende van date den xxiiij aprilis xvjc  vijfthien tselve in allen poincten ende inhouden naer te coemen ende te achtervolgen alsoo tselve in mijne absentie is gepasseert.

Actum den lesten aprilis xvjc vijfthien ende was onderteckent D’la Ruijelle.

Honc concordat a de 2 meij 1625, Mandemaeckers, 1625.

Fol. 96 re.

            Jan Cornelis Nobel; Aert Tuenis Cloostermans.

Ten voirss dage compareerden Jan Cornelis Nobel ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te weesen Aert Tuenis Clooster­mans tot behoeff van zijn susters weeskijndt de somme van drije hondert twintig rijns gulden te betaelen. Daer van gereet nu bij de veste het gerechte derdepaert ende die andere twee derdeparten op twee ierstcomende meijdagen waervan den iersten verschijndag zijn zal meijdach anno 96 ende den lesten meijdach anno 97 den volle betaelingen. Verobligee­ren­de daer voiren dit voirss huijs ende erve ende voirts allen zijne andere goederen hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Voir heemraeden als voren.

Op huijden dezen xviije octobris anno xcvj bekenden Ariaen Cornelis Reus dat Jan Cornelis voirnoemt hem op desen wilceur betaelt heeft hondert carolus gulden.

Dezen lesten septembris 1598 bekende Adriaen Cornelis Reus ende Cornelis Adriaensz zijnen zoen tzaemen dat zij van dezen voirss wilceur ten vollen ende te danck betaelt zijn bij hande Jan Cornelis voirnoemt, den lesten penninck metten iersten voir haer ende haere naecoemelingen.

            Aert Govaertss; Meeus Janss.

Op huijden dezen lesten meij anno xvc xcv compareerden Frans Geritss schout als gemachtich van Aert Govaertss woonende ten Berch blijckende bij de procuratie voir schepenen in Geertruidenberge, gepasseert in dato de xxiije meij 1595 ons heemrae­ders geexhibeert ende voorgelesen ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer gifte zoo recht is Meeus Jansz, zes geerden lants gelegen int Molenweer streckende vande halver kreeck aff noirtwaert op totten iersten buijtendijcxe dwersloot toe aende kerck, onbedeelt in negen geerden die vicarissen gelegen oost ende Meeus Corneliss ten naesten west met schauwe, leijdingen ende voirts met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoiren­de. Ende geloefde Frans Geritsz inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waren naede landrecht tot deze dage toe.

Voir heemraeders Jan Zegerss ende Jan Meeusz.

Fol. 96 vso.

            Meeus Jansz; Peeter Cornelis Pauwels.

Ten voirss dage compareerden Meeus Jansz ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Peeter Cornelis Pauwelss zes geerden lants gelegen onbedeelt in ix geerden int Molenweer, streckende van de halve kreeck aff noirtwaert op totten ierste dwersloot toe die aende noirtzijde vande dijck leijt aende kerck die vicarissen gelegen ten naesten aende oostzijde ende Melis Corneliss aende westzijde, met zijn schauwe, leijdinghen ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende. Ende geloefden Meeus Janss voirnoemt deze voirss zes geerden lants te vrijen ende te waren naede landrecht tot deze dage toe. Voir heemraeden als boven.

Ten voirss dage heeft in een gebannen vierschaer Truijke Hermanssdr met haere gecoren voight den heijlich geestmeesters van Raemsdonck tot eene onderpant gestelt het vierdepaert int Molenweer vande dijck aff ter Maes toe omme daer vuijt t’ontfangen jaerlijcx het derdepaert van vijff stuijvers die den voirnoemde heijlige­geest vuijte voirss zes geerden lants gelegen binnendijcx plach t’ontfangen. Actum voir heemraeden voornoemt.

Fol. 97 re.

            Jan Driessen de Jongen; Mercelis Wilmss.

Ten voirs dage compareerden Jan Janss den jonge Jan Driessen ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Mercelis Wilmsz die gerechte eenhelft van Neeltghen Steevens steede, gelegen bij Vlemdonck, zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Tuenis Anss ten anderen tijde vande voirss Neeltghen Steevens gecoft ende metten recht ontfangen heeft. Ende geloefden Jan Janss voirnoemt dit voirss halff erve te vrijen ende te waren naden lantrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden dat hij van dit voirss erve ten vollen ende al betaelt was bijden voirss Mercelis Wilmss, den lesten penninck metten iersten voir haer ende haerder beijde nacomelingen.

Voir heemraeden voirss Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss.

            Buijs Bastiaensz; Joncker Arnt van Dorp.

Op huijden dezen xviije julij anno xvc vijffende tnegentich compareerden Henrick Buijs Bastiaenss ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Melis Corneliss onse secretaris tot behoeff van Joncker Arnt van Dorp een halff weer lants onbedeelt met Henrick Cornelisz ..(niet meer leesbaar), groit het geheel weer ontrent xxiiij geerden gelegen in de Cleijn Donck streckende van gemeene dijck aff aent zuijteijnde noirtwaert op ter halver Maes toe Aert Jan Corneliss met Jan Zegerss gelegen ten naeste aende oostzijde ende Joncker Arnt van Dorp voirrs ten naesten aende westzijde, met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende oftet naemaels bevonden woirden dat dit voirss halff weer met renthen ofte andersins verbonden ware, des en hij niet weet, soo stelt den voirnoemde Henrick Buijs voirss tot dijen eijnde daer voiren tot eenen waerburch een stuck vrij lants streckende vander halver Verscher straet aff noirtwaert op ter halver Keen toe, Marijken Tuenis weeu cum suis oost ende Crijn Bastiaenen met zijnen consorten west, waeraen hem den voirnoemde Joncker Arent van Dorp zal moegen verhalen t’allen tijden voir ‘tgeene hij deur eenighe renthen ofte andere crackeelen vallende opt voirss halff gecofte weer, zoude naemaels moegen woirden beschadicht. Ende bekenden Henrick Buijss voornoemt dat hij hier van ten volle ende al betaelt was, den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraeden Jan Zeegerss ende Jan Meeuss.

Fol. 97 vso.

            Ariaen Cornelis cum suis; Ariaen Wilmss Haenscam.

Op huijden de iiije julij anno xvc vijffentnegentich compareerden Adriaen Cornelis Vulins, zoo voir hem zelve ende mede als gecoren voight van Neeltgen Janssdr zijnder huisvrouwen suster, die zelffs hem coos metten monde ende haere de heer gaff metter handt, ende Peeter Henricxz voir hem zelve als oick mede als voight van Crijntien Henricx zijn suster, ende gaven gesamenderhandt over met vrijer gifte zoo recht is Adriaen Willmss Haenscam, haer gerechticheijt in een weer lants gelegen inde acker aende Elssen, te weeten ontrent die gerechte eenhelft vanden weer op vijff quartier geerden nae ofte meer onseecker (?) streckende vanden halve Geijlsloot aff noirtwaert op ter halver Keen toe Jan Janss de Leeu gelegen ten naeste aende de oostzijde ende cloosters weer aende westzijde met zijn schauwe ende alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloofden comparanten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naden landrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraeden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Ten voirss dage compareerden Ariaen Wilmss ende heeft verwilceurt schuldig te weesen den voirnoemde Ariaen Cornelissen, Neeltgen Janss ende Peeter Henricx met sijn suster voirnoemt tzaem die somme van vijfthien ponden groiten Vlaams eens te betaelen daer van deenhelft gereet bij de veste ende die anderhelft op Bamis dach anno zes ende tnegentich ofte een maendt daer nae onbegrepen. Verobligerende daer voire alle zijnen goederen, rurende ende onrurende, present ende toecoemende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Voir heemraeden voirsschreven.

De gerechte eenhelft bekenden comparanten voirnoemt van Jan Meeuss als heemraet ontfangen te hebben die gereet gelooft was. Actum den 28e julij 1595.

Opten xie nonebris anno 1596 bekende Adriaen Cornelis de Vulms, Grietghen Adriaen Jaspaersdr ende Peeter Henrick Govaerden dat Adriaen Wilmss dezen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt heeft de lesten penninck metten iersten voir haer ende haren nacoemelingen.

Actum als boven present Dirck Adriaens als heemraet.

Los vel.

Ick Adriaen Corneliss bekenne mits desen ontfanghen te hebben uit handen Ariaen Willems van Ramsdonck de somme van vijftien rijns gulden ende nog gelijcken vijftien rijns gulden als boven de gulden tot veertich grooten Vlaams ‘tstuck van weegen Grietken Adriaen Jaspersdochter spruijtende, van enen coop van lant gelegen tot Ramsdonck. Ende dat tot volle betaelinge van ‘tvoorss lant vuijt wijsens willecuer daer van sijnde ende ofte daer eenige quitantie ofte geschillen op weese van dese voorschreven coop vant lant aengaende dat(?) Gerit Melis, soe hebbe ick Adriaen Cornelis voorss ghelooft voor Dirck Adriaens als hemeraet dat selve te quijten ofte af te doen. Alles sonder arch ofte list. Tot meerder zekerheijt sooe hebben ick Adriaen Corneliss voorss dese mijne quitantie onderteekent desen xje nonabris anno 1596.

Noch bekenne ik Peeter Hendericx Govertss ontfangen te hebben uit handen Adriaen Willemen ghelijcke vijftien rijns gulden als boven voor zijn derde paert uit wijsens willecuer Ten presentie mij Dierick Adriaens als heemraet tot Raemsdonck. Actum de xje nonabris 1596. Bij mij   Dierick Ariaenss.

Fol. 98 re.

            Erfdelinge tusschen die wedue ende erffgenamen van Staes Huiben aenge­brocht den xe augusti 1595.

Inden iersten die weduwe met haere gecoiren voight gecavelt ende geerffdeelt opt huijs metten erve daer aen, streckende van Jacob Janss erve aff noirtwaert op ter Donga toe de kinderen mette schuiren ten naeste oost ende Jan Cornelis Nobel west met xv stuijvers daer jaerlijcks den heijlighen Geest vuijt te reijcken.

Hier jegens zijn Huijbken Staessen ende Bastiaen Staess met Jan Stoffelen haeren voigt ende Willem Buijsen als toesiender vanden voirss twee kinderen gecavelt ende geerffdeelt opte schuer ende erve daer aen, streckende van Jacob Janss erve aff noirtwaert op ter Donge toe, Marike Steevens oost ende die wedue voirnoemt weest, vrij van renthen mits dat die voirss twee kinderen op dit voirss lot de wedue vuijt moeten reijcken ende goet doen twaelff pont Vlaams die het lot vande huijsse arger is geestimeert te betaelen op twee Bamis daghen achter een vervolgende waervan de iersten weesen zal Bamis anno zes ende tnegentich xxxvj gulden ende de resterende xxxvj op Bamis dag anno zeven ende tnegentich. Mits voirwaerden dat de wedue voirnoemt dit tegenwoor­dich jaer maer langer niet het riet teijnde die schuren staende sall moeghe snijden om haer huijs daer mede te repareren ende zal oick mede den thijt van zes jaeren int veldeken tusschen Jacob Janss boomgaert ende die schure tsdaegs haere calveren ende tsnachts haere coien op moeghen jaegen, zoo wel als die kijnderen want zij int leeven ofte oick opte stede blijft maar anders niet. Ende zal die voirss wedue noch darenboven hebben een wit veersken ende root osken beijde nu ter tijt opte bossen zijnde.

Des zoo blijft alle voirdere erffenisse boven niet geruert, mitsgaeders die peerden, wagen ende zijnen toebehoiren, verkens, calveren, huijsraet ende inboel tzamen int comuijn ende onbedeelt.

Ende wat onraet van renthen, cijnsen ofte andere incomende ende vuijtgaende schulden meer staen t’onfangen ende vuijtegeven dan voirss staet, sullen parthijen tallen tijden malcanderen helpen dragen ende gelden. Waer mede parthijen voirnoemt haer hoven te beijde zijden vereenicht. Ende hebben haer bedanckt der goeder deelinge, gelovende deze t’achtervolgen t’allen tijden op den pene van vijftich rijns gulden te verbueren.

Actum als boven voir heemraeden Dirck Adriaens ende Henrick Janss Buijs.

In de kantlijn:

Lijn Staesse bekendt van Bastiaenen zes pondt Vlaams ende van Huibkens drije pondt ontfangen te hebben op deze vuitreijckinge sulcx dat die tzamen betaelt is op drije pondt nae die Huibe nog moet betaelen.

Actum den xvje augustij 1595

Opten iersten Bamis hebben de kijnder den wedue voirss betaalt xxviij gulden die Claes de Gues opten 15e nonabris 1596 ontfangen heeft.

Fol. 98 vso.

Op huijden desen xiiije julij anno xvc vijffentnegentich compareerden Jaecques Leveck als man ende voight van Lijntghen Woutersdr ende bekenden dat hem Henrick van Weert gecoft ende gequeeten heeft xx stuijvers jaerlijcker renthe geconstitueert op Huijben Staes Huijben huijs metten erve daer aen gelegen ende gestaen opt Veer. Welcker voirss xx stuijver jaerlijcx reste zijn van een renth die meerder opt voirss huijs ende erve geconstitueert was, maer is hier voirmaels affgequeeten op deze voirss xx stuijvers nae die Henrick van Weert voirss nu oick afgequeeten heeft, zulcx dat die zelffde renthe nu ten volle gelost is waer van den voirnoemde Leveck verclaerde die originalen constitutie brieff gedemaneert ende bijden trouble verloren te zijn. Ende ingevalle den zelffden brieff naemaels gevonden woirde ofte ter handt quame zoo wil ende begheert hij comparant dat den zelven renthebrieff voirss voir alle rechte ende  rechteren crachtelois ende van onweerden gehouden zal woirden, nijet jegenstaende den zelve noch gans ende gaeff is aen letteren ende zegel. Gemerckt hij bekennen daer van ten volle ende al betaelt is zoo vande hoofsomme als vande verloopen van dijen voir hem ende zijnen naecomelin­gen gelijck hij comparant tzelffde oick ten voirss dage voir Nicolaes vande Corput, openbaer notaris, ende Jan vande Berch met Willem Jacobsz Mandemaeckers, beijde als getuijgen binnen Dordrecht bekent heeft. Ende in presentie van mij Melis Cornelisz.

Fol. 99 re.

            Rob Huijben; Lenaert Cornelis Hermanss.

Op huijden dezen 18e augusti anno 1595 compareerden Rob Huijben ende Jacob Lenaertsz met Dingen Jan Molijns wedue ende gaven gesamenderhant over met vrijer giften zoo recht is Lenaert Cornelis een geerd lands ende een vierendeel van een geerd gelegen int leengoet, streckende vander Donga aff noirtwaert op ter Maes toe ende gelooffden comparanten voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeders Dirck Adriaenss ende Willem Wouterss.

            Lenaert Cornelis; Truij Hermans; Greetghen Huijben; Cornelis Joosten;

            Huijbert den Boer cum suis; Joris Adriaens tot behoeff Chaerles van Benthem.

Ten voirss dage compareerden Lenaert Cornelis voir hem zelve, Geertruijt Hermansdr met Rob Huijben haere gecoren voight, zoo voir haer als voir haer kijnder verweckt bij Adriaen Lenaertss haeren wettigen man zaliger, Cornelis Joosten vervangende Johan Verssen, sijne swager, Tomas Corneliss voir hem zelven als oick hem sterckmackende voir zijn broeders ende susters, Tuenis Adriaens voir hem zelve ende vervangende Huijbert Adriaens zijn broeder nu absent zijnde, Huijbert den Boer voir hem selven, Frans Gerits voir hem selven ende vervangende Jan Adriaens Potbacker ende Claes Verlegh, zijnen swager.

Ende gaven gesamenderhant over met vrijer gifte behoudelijck het versouck vande leen zijns rechts als recht is Joris Adriaens Vervorn tot behoeff van Joncker Charles van Benthem dertich geerden lants leen, zijnde gelegen binnen onsen ambacht voirss, streckende vande Donga aff noirtwaert op ter Maes toe. Te weeten Lenaert Cornelis x geerden, Truijke Hermans met haer kijnder xi½ geerd, Johan Vorssen met Tomas Cornelis ende zijn broeders ende susters tzamen vij geerden, Tuenis ende Huijbert Adriaenss tzamen een vierendeel van een geerd ende Huijbert den Boer, Frans Geritss, Jan Adriaenss met Claes Verleg tzamen drije vierendeel van een geerde, Henrick Beijermans van Weerdt met zijnen consorten geleghen ten naeste aende oost ende west zijde. Ende geloofden comparanten voirnoemt elcx in zijn voirss qualite dese voirss xxx geerden lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot deze dage toe. Dies weert den voirn Joncker Chaerles van Benthem ende zijne nacoemelingen gehouden van deze voirss erve te betaelen alle schoten ende beeden ende gebuerlijcke rechten daer met recht toe behoirende als alle andere gelanden ende nabueren.

Actum voir heemraeden voirnoemt.

Fol. 99 vso.

            Wilceur Joris Adriaens van wegen Joncker Chaerles van Benthem.

Ten voirss dage compareerden Joris Adriaenss Vervoren ende heeft vuijten naeme ende van wegen Joncker Chaerles van Benthem gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te weezen Lenaert Corneliss vc ende x gulden, Truijke Hermans met haere kijnderen tzamen vc Lxxxvj gulden ende x stuijvers, Johan Vorssen jc xij gulden v stuijvers Tomas Cornelis met zijn broeders ende susters tzamen gelijcke jc xij gulden v stuijvers, Huijbert den Boer, Frans Geritsz ende zijn consorten tzamen xxxviij gulden ende v stuijvers ende Huijbert Adriaenss met Tuenis Adriaenss tzamen xij gulden xv stuijvers maeckt tzaemen ter somme van xvc xxx rijns gulden (klopt niet) alsoo ieder ? geerden vercoft is voir eenentvijf­tich rijns gulden elcken gulden tot xL groiten Vlaems welcke voirss somme den voirnoemde Joris Adriaenss geloeft heeft te betaelen aen handen zoo voirss staet voir Lichtmis dach ierstcomende anno 1596 daer voiren verbin­dende deze voirss xxx geerden lants daer dezen wilceur aff spruijt ende voirts allen des voirss Joncker Charles goederen gheen vuijtgesondert voirde lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Voir heemraeden voirsschreven.

            Huijbert de Boer; Henrick van Weert.

Op huijden dezen xxe septembris 1595 compareerden Huibert Jacobs de Boer ende gaff over met eene verleije zoo recht is Henrick Beijermans van Weert drije geerden lants gelegen onbedeelt is zes geerden inde Werffcampen streckende vander halver Keen aff noirtwaerts op ter Maes toe het leengoet ende Henrick van Weert zelffs west met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende ofte naemaels eenighen commer van renthen ofte andersins meer dan xxv stuijvers jaerlijcks renthe vuijt deze voirss drije geerden voortquame daermen nu niet aff en weet, zoo stelt Huijbert voirnoemt daer voiren tot eene waerburch zijnen persoon, schuijt ende allen zijnen andere goederen hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert, waeraen den voirnoemde Beijerman ende zijne nacoemelin­gen t’allen tijden zullen moighen verhaelen ‘tgheen hij naemaels duer vor deze renthe dan die voirss xxv stuijvers tziaers opte voirss drije geerden lands geconstitueert, beschadigt moegen woirden, mitsgae­ders die costen schaden ende intresten daeromme geleden.

Actum als boven voir heemraeden Jan Meeuss ende Henrick Janss Buijs.

Ten voirs dage compareerden Henrick Beijermans ende heeft verwilceurt Huijbert Janss den Boer de somme van xv pondt Vlaams ij gulden ende xvij½ stuijvers te betaelen daer van gereet zes pondt min vijf groot ende die resterende Lvij rijns gulden op Sint Jans dach ierstcomende anno 96, verobligerende daer voiren zijnen persoon ende alle zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgeson­dert voir de lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

Op huijden desen vje nonabris 1596 bekenden Huijbert de Boer dezen wilceur ten vollen betaelt te wezen de lesten penninck metten iersten.

Fol. 100 re.

            Willem Geritss; Henrick Beijermans van Weert.

Op huijden dezen ije nonabris 1595 compareerden Dirck Adriaen Geeritsz als volcoemen last hebbende van Willem Geeritsz blijckende bij zijn eijgen handt ons heemraeden voirgelesen ende gaff over met eenen verlije zoo recht is Henrick Beijermans van Weert drije geerden lants gelegen inde Werffcampen onbedeelt in twelff geerden, streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe Henrick Beijermans van Weert voirss gelegen ten naeste aende westzijde ende het leengoet aende oostzijde met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende bekenden Willem Geritss voirnoemt dat Henrick Beijermans voirnoemt hem hier van ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten behoudelijcken dat hij die renth tot ij gulden x stuijvers tziaers tot zijnen last houdt, gemerckt hij Henrick voirnoemt die hootpenningen aen zijn cooppenningen gecort heeft. Dies geloofde Dirck Adriaens vuijten naeme voirss dit voirss erve te vrijen ende te waren naden lantrecht tot deze dage toe.

Actum als boven voir heemraeden Jan Zeegerss, Jan Meeuss ende Jan Gijsbrechtss

            Willem Geritss; Jan Gijsbrechtss.

Ten voirs dage compareerden Dirck Adriaens voirnoemt ende gaff vuijt crachte voirss over met vrijer gifte zoo recht is Jan Gijsbrechtss een gerechte vierde­part van een weer lants geheeten Aen Gijben weer plach te weesen, streckende vanden halven Broexken (?) aff noirtwaert op totter halver Verscher Straet toe, onbedeelt ofte zoo dat zelffde vierdepaert van Merthen Caelgat ten anderen tijde is gecoemen. Ende geloofden Dirck Adriaens inde voirs qualite dit voirss vierendeel int voirss geheel weer lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heemraeden voirnoemt.

            Jan Gijsbrechtsz; Willem Geeritsz.

Ten voirss dage compareerden Jan Gijsbrechtsz ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Dirck Adriaenss tot behoeff van Willem Geritss twee geerden lants min een halff vierendeel gelegen inde Hoichdonck int Breetweer, onbedeelt in vij½ geerden, streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe, Joost van Gils erffgenamen int selffde landt oost ende Ariaen Willemsz cum suis int selffde landt west, met zijn schauwen leijdingen ende allen gebuer rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden dit voirss erve te vrijen ende te waren naede landtrecht tot deze dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

Fol. 100 vso.

            Peeter Dircxz Groeij; Ariaen Peeters de jongen Straff.

Ten voirss dage compareerden Peeter Dircx Groeij ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Wouter Peeterss tot behoeff van Ariaen Peeters zijnen joncxte broeder die gerechte drie gedeelten in een weer lants gelegen in Sint Tuenis Polder, streckende vanden halff Achterstraet aff noirtwaert op totten halven acht sloot toe die aende noirtzijde naest de achterdijck leijt, die wedue ende erffgenamen van Cornelis Dircx oost ende Cornelis Huiben west, met zijn schauwen ende alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloofden Peeter Dircx voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naden lantrecht tot deze dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

Peeter Dircxz bekent hem der volder betaelinge vande voirss erffenisse, blijckende bij zijn eijgen handt.

            Peeter Dircx; Beert Bastiaens.

Ten voirs dage compareerden Peeter Dircxz ende gaff over met eene verlije zoo recht is Beert Bastiaens een heel weer lants gelegen in Sint Tuenis polder, streckende vanden halven dwerssloot aff noirtwaert op ter halve Achterstraat toe, Beert Bastiaenss cum suis gelegen oostwaert ende Mathijs Otgens erffgena­men westwaert met twee rijns gulden daer jaerlijcx vuijtgaende zonder meer ende met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende ende geloofden Peeter Dircx voirnoemt dit voirss weer lants te vrijen ende te waren naede landtrecht tot deze dage toe. Heemraden voirsschreven.

            Beert Bastiaens; Peeter Dircxz.

Ten voirs dage compareerden Beert Bastiaens ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te weesen Peeter Dircxs die somme van vijftien ponden groote Vlaams eens te betaelen, daervan gereet zes rijns gulden in mindernisse vande voirss somme ende die voirss resterende veertien ponden in drije ierstcomende Sint Jans dagen te midzomer waervan den iersten zijn zal Sint Jan anno zessentnegentich, elcken termijn het gerechte derdepart vande voirss xiiij ponden Vlaams. Verobligeeren­de daer voiren zijnen persoon ende allen zijnen goederen gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Hier op bekenden Peeter Dircx ontfangen te hebben zes rijns gulden die gereet gelooft waren.

Noch heeft Beert voirnoemt aen wijncoop voir Peeter Dircxz voirnoemt betaelt xxx stuijvers die hij corten moet aende iersten penningen.

Noch zoo zijn hier affgereeckent de twee rijns gulden tsiaers inde gifte voiren geroert jegens den penninck xiiij te corte doir die drije voirss dagen, te weeten elcken dach ix gulden vj stuijvers, een blanck.

Fol. 101 re.

            Huijbert Cornelis Broeder; Peeter Michielsz.

Ten voirs dage compareerden Huibert Cornelis Broeder ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Peeter Michielsz een eijndt ackerlants mette weijkens daer aen, geheeten die Schansch, streckende vande voirnoemde Peeter Michielsz erve ende tsHeeren straat aff noirtwaert op tot Jan Aen Peeterss ende Lenaert Roelen toe aen Vlemdonck, Mathijs Wouters gelegen ten naeste aende oostzijde ende Ariaen Peter Huijben erffgenamen aende westzijde met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoiren­de ende met xvij stuivers erffgelt tziaers daer jaerlijcx vuijtgaende. Ende bekenden Huijbert Cornelis dat Peeter Michielss hem van dit voirss erve voirts ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten voir hem ende zijnen naecoemelin­gen, gelovende ‘tzelffde te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirsschreven.

            Frans Geritss, schout, voir Maijke Aerts ende Jan Aertss weeskijndt ende Ariaen Geritsz voir zijn susters weeskijndt; Lenaert Aertsz.

Ten voirs dage compareerden Frans Geritss, schout, als gemechtich van Maijke Aert Jansz outste dochter ende mede deur specialen last van Joost Jansz den gerechte voicht van Jan Aertss’ onmondig weeskijndt, Ariaen Gerit Sijmonsz als voicht van Maijke Aerts zijn zusters weeskijnt verweckt bij Aert Janss van Ierssel zaliger ende gaven gesamenderhant over met vrijer gifte zoo recht is Lenaert Aerts haeren broeder swager ende oom respectivelijck, die drije deelen in de erffenisse hem lieden bij Aert Janss zaliger achtergelaten, streckende vanden Dieffdijck aff zuijtwaert op totten dwersloot toe aen ‘tLeech Veen zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Aert Janss Weever haren vader ende grootvader respectie­ve dit achtergelaten heeft vuijtgesondert het halff veldeke dat tussen Vlemdonck ende den Dieffdijck leijt dwelck Lenaert Aertss het out Maijke ende Jan Aertsz weeskijnt voir vuijt toe coempt.

Fol. 101 vso.

            Lenaert Aertss; Den schout als voigt van twee kijnderen ende Ariaen Geritss voir sijn susters kijndt.

Ten voirs dage compareerden Lenaert Aertss ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te weesen Frans Geritsz, schout, tot behoeff van Maijke Aert Jansz outste dochter ende oick tot behoeff van Jan Aertss onmondich weeskijndt die somme van hondert vijftig rijns gulden, te weeten elck kijndt vijftich rijns gulden te betalen op vier Bamis daeghen waer van de iersten geweest is Bamis dach anno drijeentnegentich. Verobligerende daer voiren zijnen persoen ende alle zijnen goederen, hebbende ende vercrijgen­de gheen vuijtgeson­dert voir de lesten penninck metten iersten daer van zal zijn betaelt.

Voir heemraden voirsschreven. Ende alsoe Peerke Aertss dochters weeskijnt bij maickende van hairen vader zaliger vande voirss hondert vijftich rijns gulden het derdepaert van dijn, bedragende vijftig rijns gulden voir aff moet ontfanghen zoo blijft elcke … (?) inde voirss hondert daelders noch zuijvers t’ontfangen opte termijnen voirss xxxvij gulden x stuijvers ter rekeninge ende bij kennisse vande heemraet voirschreven.

Desen vje decabris anno xvc zessentnegentich bekenden Adriaen Geritss als voicht van zijn susters dochter van Lenart Aerts ontfangen te hebben die somme van vijftich rijns gulden.

Op huijden dezen xve decembris 1596 bekenden Maijke Aert Janss autste dr dat zij van dezen wilceur bij obligatie betaelt te zijn.

Marijke d’ouste dr voirss bekent van haeren broeder voirss oick ten vollen betaelt te wezen ende heeft d’obligatie overgelevert ende doen casseren. De iije aprilis 1601.

Heijlke Jan Aertsdr bekent haren ten vollen ende al betaelt te wezen van Lenaert Artss haren oom van haer bestevaders besterff den lesten penninck metten iersten voir haer ende haere nacoemelingen.

Ten voirs dage compareerden Ariaen Gheen Boogaerts ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Henrick Jansz van Hairen tot behoeff vande wedue ende erffgenamen van wijlen Jan Adriaenss Schuermans een stuck lants gelegen opte vaertcant aen ‘tgat coemende met beijden eijnden opte vaert die oick gelegen is aende oostzijde ende den Heijligen Geest van Raems­donck aende westzijde met allen schoten, beeden ende gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende ende geloofden het voirss stuck lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

De contributie van deze moet Ariaen Geen Bogaerts betaelen tot het jaer van 88 toe … 89, 90, 91 ende 92 moeten haer Claes … betaelen ende van 93 herwaerts moet Jan Ariaens weeu betaelen.

Los vel.

Ick Lenaert Aert Janss kenne ende lijde mits dese mijne obligatie wel ende deuchdelijc­k schuldig te weesen Maijke Aerts Janssdr mijn suster ofte bij haeren wille den thoonder van dezen die somme van veertich rijns gulden ende twee gelijcke guldenen voor intrest spruijtende ter causen van vuijtcoop van zeeckere erffgoederen bij mij vande voirss Maijken Aertss mijn suster ende haere gecoiren voight gecoft ende metten recht ontfangen. Ende gelove de voirss twee ende veertig rijns gulden te betaelen in goeden ganckbaren gelde op Bamis dach anno acht ende tnegentich verbindende daer voiren mijne persoen ende allen mijnen goederen beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgeson­dert. Maeckende die zelffde allen deur faulte van betalinge subject allen rechten ende rechteren, waer jegens ick gelove niet te doen ofte doen doen met eenigen recht. Renuntieere tot dijn eijnde van alle benefitien van rechten die mij in hulpe ende den thoonder van dezen ofte mijn voirss suster tot naedeel souden mogen weesen. Oircondens mijns naems ende handtmerck hier onder gestelt opte xve  decembris anno xvc zes ende tnegentich in presentie van mij Melis Cornelisz.

Dits Lenaert + Aertsz handmerck.

Op de achterkant:

Deze is ten vollen betaelt ende gecasseert de 3e aprilis 1601.

Los velletje.

Ick Maijke Aerde lijde en bekenne mits dese ontfangen te hebben uit handen van Lenaert Aertss mijne broeder die somme van achtien rijns gulden, spruijtende van coop vande stede daer Lenaert mijnen broeder op woont ende dat in mindernisse van voorn(?) somme beg..  mits desen dat Melis Cornelisz secretaris tzelffde op den wilceur de somme voirss …  doode..  toirc..  van mij Maeijken Aerde .. ..  Frans Gerits schouteth tot Raemsdonck ende Jan Meeuss.

Actum deze xje october 1599. Dits merck ┼ van Maijke Aerde.

Fol. 102 re.

Op huijden den vje novembris anno xvc vijffentnegentich compareerden voir schout ende heemraet Tuenis Alaertss vuijt Spijkenis geassocieert met Crijnken Floris Cornelisdr zijn wettige huijsvrouwe naedijn dat hij reckeninge, bewijs ende reliqua van Jan Stoffelen als voicht geweest ende Geerit Andriess als toesiender van zijn huijsvrouwe voirnoemt gesien heeft ende deuchelijck bevonden van administratie van sijnder huijsvrouwen goederen zoo heeft hij comparant hem goede voichdijen bedankt van voirnoemde Jan Stoffelen, zulcx dat hij hem van nu voirtsaen daervan geheelen ontslaet.

Actum als boven.

            Jan Adriaens Cuijper; Tomas Pauwelsz.

Op huijden desen xvije nonebris anno xvc vijffentnegentich compareerden Jan Adriaensz Cuijper ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Thomas Pauwelsz een gerechte achtendeel in een weer lants geheten Schuermans lant geleghen in Engelandt binnen onsen ambacht van Raemsdonck, streckende vanden halven brantweeterin­ge aff aent noirteijnde zuijtwaert op totten halven gat toe zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als dit selffde achtendeel van Servaes Woutersz ende Henrick Schuermans is gecoemen met vijff oirt stuijvers erffelijcken tziaers die kerck van Raemsdonck daer vuijt te reijcken die Tomas Pauwelss voirnoemt tot sijnen last houdt ende alle schooten, beeden ende andere gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Dies gelooffden Jan Adriaens voirnoemt dit voirss achtendeel lants te vrijen ende te waeren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Zeegers ende Jan. (geen verdere aanduiding genoemd).

            Wilceur.

Ende alsoo Jan Adriaensz voirnoemt dit voirss achtendeel lants metten leupenstaet heeft vercoft het leupenstaet voir twintig rijns gulden te betaelen daerop gereet vijftich (moet vijftien zijn) rijns gulden beijde veste ende die reste op ligtmis dach ierstcoemen­de anno 96 vuijtwijsens die coopcedulle daer van zijnde ende nu die juste ofte zekere maete onseker is voir te zijn ierst ende alvoiren overmeete. Zoo heeft den voirnoemde Tomas Pauwels gelooft ende verwilceurt binnen acht daghen volgende dato van dezen te weeten dijnsdach ierstcoemde naemelijck de xxje nonebris die voirss vijftich (moet vijftien zijn) rijns gulden gereets gelts te betaelen ende die resterende penningen die bij metinge bevonden sullen weezen op ligtmis dach voirss. Verbindende daer voiren zijn persoon ende dezen goederen daer desen wilceur aff spruijt ende voirts allen zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert ende tot naeder verseecke­ringe vande voirss voldoeninge zoo stelt hem Herman Jacobsz als borge principael ende als voor zijne eijgen schult den voirnoemde Cuijpers die faulte te betaelen onder tverbant van zijnen persoon ende allen zijnen goederen, gheen van dijn vuijtgescheij­den. Maeckende die selffde allensaem allen rechte ende rechteren.

Voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Fol. 102 vso.

Ten voirss dage heeft Jan Adriaens Cuijper gemechticht ende in sijne stede gestelt mechtichde ende stelde in zijne stede mits dezen Herman Jacobsz omme hem te vervoegen bij deze metinge ende daerinne te doen als oft hij comparant selffs present zijnde soude connen ofte moegen doen. Gelovende ‘tzelffde tot allen dagen voir vast ende van volder wille te thonen allen ‘tgeene bijden voirnoemde Herman Jacobss hier inne gedaen sal weesen onder ‘t verbant van allen zijnen goederen gheen vuijt gescheij­den.

            Adriaen Cornelis Joosten; Jaspar Cornelis Joosten; Goris Aen Goris.

Ten voirs dage compareerden Adriaen Cornelis Joosten ende Jaspar Cornelis Joosten ende gaven gesamenderhandt over met vrijer gifte zoo recht is Goris Aen Goris het vierendeel in Schuermans landt streckende vanden Rijsbroucxe straet aff noirtwaert op totten water toe, het Santroosen clooster met zijnen erve gelegen aende zuijtwestzijde ende Gijsbrecht Henricx met zijne consorten aende noirtoostzijde met alle schoten, beeden ende gebuerlijke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden comparan­ten voirss dit voirss vierendeel lants te vrijen ende te waren naede landtrecht tot deze dage toe. Voir heemraden voirnoemt.

In de kantlijn: non solnerunt.

            Huijbert Stasen; Jan Adriaenss.

Op huijden dezen 29e 9bris 1595 compareerden Huijbert Staesen ende gaff over met eenen verlije zoo recht is Jan Adriaen Wilmss een halff huijs metten halve hoff, bomgaert ende erve daer aen gestaen ende gelegen opt Veer streckende van Peeter Wouterss wedue ende erffgenamen erve aff aen ‘tzuijteijndt noirtwaert op tot Adriaen Peter Sconinx goet toe Jan Stoffelen cum suis gelegen aende oostzijde ende Adriaen Janss Reeool aende westzijde zoo groit (zie verder folio 103 re)

Los vel.

Dirck Adriaenss Moije dit scrijven en is niet soderlicx mij bekent soude willen wesen als dat ghij van mijnentweghen wilt giften Hendrick Beijermans in alsulcke drie gheerden lants onbedeelt met uwen schouteth Frans Geritss cum suis, geleghen inde Werfcam­pen ende geve U.L. daer van volle last mits desen om den selffde Beijermans van mijnentweghen daer inne te erven ende mij daer uut te sluijten ende onterven hoopende dat die wethouderen van Raemsdonck sulcx wel sullen laten gheschieden, want dezen selffde Beijermans mij ten vole betaelt heeft uutgenomen die rent die Hendrick Cornelis Mesmaeckers weduwe met haer kijnderen op het voirtss lant heffende is, inhoudende de brieff iaerlicx twee rijnsgulden ende thien stuijvers (luttel min ofte meer), welcken hooftpenningen (?) den selffde Beijermans aen sijn selven moet houden ende verloop vandien te vrijen tot die gifte toe alles sonder fraude. Dit doende sult wel doen ende dat ghij oock Jan Ghijben wilt giften om eijgendom te hebben int vierendeel vant weer van Jan Gijben in de Vlaeijkens dat van Merten Cael van Stuvesant is gecomen ende dat mij Jan Gijben mij wederom wil eijgendom wil geven off giften int ….. in Aert Mertens voirss. Want ick ende Jan Gijben te samen gemangelt (= geruild) hebben ende vande mij ….. …. presentie Aert Geritss ende Peeter Gielen ende meer anderen.

Dits handmerck van Willem Geritss van Raamsdonck

In de kantlijn: Mits soo was besproocken inde coop van lant vrij lant vrij gelt van Beijermans lant.

Op de achterkant: Dese sij ghegeven den eerbaren vromen ende seer discreten Dirck Adriaensss Moije woonende tot Raemsdonck.

Los vel (Schrift kennelijk van Gritien Wouters; zeer moelijk leesbaar).

Weet Melijs Siekertarijs goede vrient dat ghij toch so veel wilt doen en doet opt reechtster duer een reent van een gulden siaers staet op Huibert Stasen huis ende is gesprotten van Heijn Errps (?) hij heevet uutghegeven mijn vader heevet geheeven de renth heeft oock vervoller (?) geweest dan daer is op ghelooft van dit nu …. Jan Stoffelen heefter oock in ghegeven en Lijn Stasen dies neemt en wel seeckghen (?) want het staet op Stasen huis hier mede west den heer Benolen (?) den xiii den mei.

ue vriendinne, Gritien Wouters.

Jan Stoffelen en Gritien Stasen ghij sult nu ghaen met dit briefken bij den siekertaris en doen die reent die op Stasen’ huis staet opt reeghster duer doen Henderick van Weert heeft te mijn gelooft en mackt dat gedaen is hier inde den heer Benolen (?) den xiii den mei 1595. Bij mij, Gritien Wouters.

Los velletje.

Jan Govaerts de Backer erffgenamen reste in mijn broers boel xxvj stuijvers j oirt,

Jan Aen Gijben ij gulden xvj stuijvers,

Steven iij guldens iij stuijvers,

Jan Meeus xxxj stuijvers,

Lenaert Roelen xxxvj stuijvers,

Aen Huijben ij gulden xij½ st.,

Seger Peters xxviij stuijvers,

Jan Cleijss ij gl ij stuijvers,

Totalis xvj gulden xiiij stuijvers j ….(?) De telling klopt voor de guldens en stuivers. Het totaal is namelijk 9 gl + 154 st. = 16 gl 14 st.

½ stuiver = 2 oirt. Er moeten dus nog 3 oirt bij het totaal komen. Het is mij niet duidelijk wat er nu precies staat.

Fol. 103 re.

ende cleijn ende in alder manieren als Huijbert Staese voirnoemt die zelffde altijt beseten heeft met zijn stegen, weghen ende allen gebuer rechte daer met recht toebehoiren­de met vier rijns gulden tziaers losrenthe daer vuijtgaende zonder meer die Huijbert Staese voirnoemt halff moet helpen lossen ende gelden mits noch expresse voirwaerde dat Huijbert Staessen voirnoemt zijn leven lanck int zijden kamerken zal moeghen woonen buijten zijne coste ofte daer mede int verhuren zijnde wille moeghen doen. Ende oft gebuerde dat Huijbert voirnoemt dit selffs van gheenen doen en hadde zoo mach hij dit verhueren ende die penningen ontfangen zijn leven lanck maer voirder niet. Ende ingevalle dat daer volck in woondt dat Jan Adriaenss niet en genuecht, zoo dat hij ‘tzelffde over zijnen heert niet begeert te hebben zoo zal Huijbert Staese aende oosten candt een sijden deure daer inne moegen stellen daer ende wanneer ‘them dit gelieven zal. Ende geloofden dit voirss halff huijs ende erve voirss voirts te vrijen ende te waren naede landtrecht tot meij toe ierstcomen­de ende langer niet.

Heemraden als voren.

Huijbert Staesen bekendt veraccordeert te wezen met Jan Adriaenss dat Jan Adriaenss het camerke aen Jan Adriaens zijn zelven hout. Actum de 6e julij 1598.

            Jan Adriaenss; Huijbert Staesen.

Ten voirs dage compareerden Jan Adriaenss voirnoemt ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt schuldich te weesen Huijbert Staese zijnen oom die somme van twee hondert vijffentachtich rijns gulden eens, te betaelen op vier Sint Jans dage te midzomer achter een vervolgens, waervan den iersten verschijnd­ach zijn zal Sint Jan te midzomer anno 96 ende voirts alsoo den eenen den anderen volgende. Verbindende daer voiren deze voirss goederen ende voirts alle zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert, voirden de lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt, elcken termijn Lxxxi gulden v stuivers ende aen elcken dach zes gl affgetroicken die Jan Adriaens corten moet, bedraeght suijvers noch Lxv gulden vijff stuijvers.

Dezen xje nonabris 96 bekenden Huijbert Staese op dezen wilceur ontfangen te hebben Lxv gulden v stuijvers wesende den iersten termijn.

Opten vje nonabris 1597 bekenden Huijbert Staese op deze wilceur ontfangen te hebben Lxv gulden v stuijvers weezende den tweeden termijn verschenen Sint Jan 97.

Opten 5e julij 1598 bekenden Huijbert Staese ontfangen te hebben xLix gulden v stuijvers ende heeft Jan Adriaens gecort die helft vande renth weezende xiiij gulden ende twee gulden van de jaer intreste, coempt saeme ter somme van Lxv gulden v stuijvers. Ende gelijcke xLix gulden v stuivers zal Jan Adriaens betaelen Sint Jan anno 99 ende corten oick xiiij gulden wezende d’anderhelft van de renth ende eenen gulden van de intrest waer met dezen wilceur ten vollen zal zijn betaelt.

Opten lesten decembris 98 bekenden Huijbert Staessen van dezen wilceur voldaen te zijn.

Fol. 103 vso.

            Peeter Jacob Buijsen; Tuentghen Adriaens vande Dussen.

Ten voirs dage compareerden Peeter Jacobsz ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Tuentghen Adriaensz wedue een weer lants gelegen inde acker streckende vanden iersten dwersloot aff die aende zuijtzijde vande Diefdijck leijt aent zuijteijnde noirtwaert op tot de iersten buijtendijxen dwerssloot toe die aende noirtzijde vande dijck leijt aende kerck, groot xiiij geerden min een vierendeel, Ariaen Peeter Huijben erffgenamen oost ende Joncker Charles van Benthem west. Ende geloofden Peeter Jacobsz dit voirs weer lants te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Dies weert die wedue voirnoemt van dit voirss erve te betaelen alle schoten ende beden ende t’onderhouden alle schouwen ende gebuerlijcke rechten daer voirtsaen met recht toebehoirende. Ende oft op dit voirss weer lants binnen den thijt van zeven jaeren eenigen commer van renthen oft andersins voirtquame dat men nu niet en weet, zoo stelt Peeter Jacobsz daer voiren den voirss tijt van zeven jaeren lanck tot eenen waerburch twee geerden lants gelegen onbedeelt in Peerken Tomas weer plachte weesen Deurgaende.

            Tuentghen wedue voirnoemt; Peeter Jacobsz.

Ten voirss dage compareerden Tuentghen Adriaens wedue woonende aende Dussen ende heeft verwilceurt schuldich te weesen Peter Jacob Buijsen die somme van hondert zessentwintig rijns gulden eens, te betaelen die gerechte eenhelft gereet ende d’anderhelft Sint Merten zessentnegentich ofte korsmis daeraen wel betaelt. Verbinden­de daer voire dese goederen daer dese wilceur aff spruijt ende voirts allen haren anderen goederen hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert, voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemraden als voiren.

Ten voirss dage bekenden Peeter Jacobsz hier op ontvangen te hebben die somme van een ende tzestig rijns gulden.

Opten xxiiije decembris 1596 bekenden Peeter Jacobss desen voirss wilceur ten vollen ende al betaelt te weezen, den lesten penninck metten iersten blijckende bij zijn eijgen quitantie.

Fol. 104 re.

            Willem Corneliss ende Huijbert Janss de Bosser, beijde als heijlichgeestmees­ters van Raemsdonck.

Op huijden den xviije decembris anno xvc 95 compareerden Willem Cornelis ende Huijbert Janss de Bosser, beijde als heijlichgeestmeesters van Raemsdonck ende hebben met vollen consent ende advijs vanden gerechte ende gemeijne nabueren voirss over gegeven met vrijer giften zoo recht is Melis Corneliss tot behoeff van Joncker Arnt van Dorp, vijff geerden landts ende een vierendeel gelegen inde Hoich Dong, streckende vander halve Doncxer straet aff noirtwaert op ter halver Maes toe Henrick van Weert gelegen ten naesten aende oostzijde ende Joncker Arnt van Dorp voirss int zelve landt aende westzijde, met alle gebuer rechten daer met recht toebehoirende, welverstaende dat elcke geerde voirss vercoft is voor xxv rijns gulden gereet gelt. Coempt over die vijff geerden een quartier ter somme van jc xxxj gulden v stuijvers die welcke aengeleijt ende verrepareert zijn aen het cruijswerck vande kercke van Raems­donck voirss, waer jegens het gemeijn corpus ofte ingesetenen voirss tot haren last genomen hebben eene renthe van x½ rijns gulden tziaers die de heijligen­geest vuijt most reijcken. Ende bekenden comparanten voirnoemt inde voirss qualite dat Melis Cornelisz vuijten name voirss haer die voirss hondert een ende dertich gulden vijff stuijvers ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten.

Actum als boven voir heemraden Jan Zeegerss ende Jan Meeuss.

            Peeter Jan Tielmans; Ariaen Jan Govaertss.

Op huijden desen xxije januarij 1596 compareerden Peeter Jan Tielman ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Ariaen Jan Govaertss een vierendeel lants in een geheel weer lants gelegen opten westen cant onbedeelt int halff weer lants genaempt den Vlierboom, streckende vander halver Keen zuijtwaert op totter halver straet toe, Ariaen Jans Govaertss selven gelegen oost int zelve weer ende Ariaen Tuen Lauwen west met allen schauwen leijdingen ende alle gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Dies belooft Peeter Jan Tielmans dit selffde goet te vrijen ende te waren tot desen dage toe. Van dit selffde goet moet gelden Ariaen Jan Govaertss een blanck van Peeter Jan Tielmans tweegen. Heemraders Jan Segers ende Jan Ghijben.

Fol. 104 v.

            Willem Adriaens Schoenmackers; Peeter Aert Henrick Peeters.

Op huijden den vje meert anno 1596 compareerden Willem Adriaens Schoen­mac­kers ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Peeter Aert Henricx een half weer lants gelegen inde Oirden, onbedeelt, zoo groit ende cleijn als Willem Adriaens voirss dat gebruijckt ende toebehoirt heeft, streckende vande vaert aff zuijtwaert op ter Donga toe Gijsbrecht Horten (verderop heet hij Horsten) gelegen oist ende Peeter Joachimss cum suis west met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Dies weert den voirnoemde Peeter Aertss ende zijnen naecoemelingen gehouden altijts van dit voirss erve in elcke bede tot Raemsdonck te betaelen twee stuijvers een blanck t’zijnen laste ende deschiarge van Willem Adriaenss voirnoemt mits dat Willem Adriaen voirnoemt tzelffde goet vrijet tot dezen dage toe. Voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

            Peeter Aert Henrick; Willem Adriaens voirnoemt

Ten voirs dage compareerden Peeter Aert Henrickss ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te weesen Willem Adriaenss Schoenmackers de somme van hondert tzestich rijns gulden eens, te betaelen daer van die hondert rijns gulden gereet bijde veste ende die resterende tzestich rijns gulden op Lichtmis dach anno zeventnegentich ierstcomende verbindende daer voiren deze voirss geerden ende voirts allen zijnen anderen goederen, beijde haeff ende erve, hebbende ende vercrijgen­de, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt.

Heemraden als voiren.

Op huijden den vj meij anno 1596 heeft Peeter Aerden desen voirss wilceur rechtelijc­ken overgedragen Claes Peeterss Verleg zoo als blijckt bij zijn eijgen handt ende consent hier bijgevoegt.

Dezen viije meert 1602 bekenden Niclaes Peeter Verleg deze voirss wilceur ten vollen ende al betaelt te weezen, den lesten penninck metten iersten blijckende zijn eijgen handt.

            Jan Janss Wagemackers; Meerthen Jan Meertensz.

Ten voirs dage compareerden Jan Janss Wagemackers ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Meerthen Jan Meertens een half weerken lants gelegen inde Oirden, Gijsbrecht Horsten int zelffde weer west ende Gerit Cornelis Gerits cum suis oist, streckende vande vaert zuijtwaert op ter Donga toe. Ende houdt tot zijne last eenen stuijver in elcke bede tot Raemsdonck. Ende geloofden Jan Janss voirnoemt dit voirss erve te vrijen tot dezen dage toe. Ende bekenden dat hij hier van ten vollen ende al betaelt was den lesten penninck metten iersten.

Actum ten dage ende voir heemraden voirss.

Los velletje.

Weet Frans Gerits schoutecht alhier dat u sal believen over te transporteren den willeker die ick hebbe beleden aen Willem Schoenmaeckers dat ghij die zelfve sult doen bekennen op Nicolaes Peeters Verlegh als wij hier geaccordeert zijn. Ende soude hier selver gecomen hebben maer en mocht dat pass niet weessen maer hebbe dit zelver ondertekent opten vijffden meij 96.

Dmerck van Peeter      Aerden

Los velletje.

Op huijden den vie meij 1596 heeft Peeter Aerden overgedraegen tot behoeff van Claes Verleg alsulcken wilceur als Willem Adriaenss Schoenmackers ten anderen tijde den voirss Peeter Aerden verleden heeft, renuntierende vande voirss wilceur hier mede tot behoeff van Niclaes Verleg, zulcx dat hem het volle recht vande voirss wilceur competeert. Present Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Fol. 106 re.

            Bastiaen Adriaens Casteleijn;

            Jan Moirmans. (sic! hier staat Jan en in de tekst staat Hans).

Op huijden dezen xxe meert anno xvc xcvj compareerden Adriaen Jan Meeuss als gemechtich van Bastiaen Adriaens Casteleijn blijckende bij procuratie voir schepenen ende raeden der stede Geertruidenberge gepasseert van date de vijfde mert xvc xcvj voirss, ons schout ende heemraeden van Raemsdonck gebleecken ende voirgelesen. Ende gaff vuijt rechte van dijn over met vrijer gifte zoo recht is Hans Moirmans inde helft van zes ofte zestalve geerden lants onbegrepen der juster maeten ofte zo groot ende cleijn alst gelegen is inde Werffcampen den Heijligh Geest int zelffde landt oost, ende Jan Mathijs Goedtschalcx west met zijn schauwen ende leijdingen ende gebuer rechten daer met recht toe behoirende, streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe. Ende geloefden Adriaen Janss voirnoemt inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot deze dage toe.

Voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Gijsbrechts ende Jan Meeuss.

            Hans Moirmans; Jan Mathijs Goedtschalx.

Ten voirs dage compareerden die voirnoemde Adriaen Janss inde voirss qualite als genoemd als voirss ende gaff mede over van wegen Hans Moermans volgende die voirss procuratie met vrijer gifte zoo recht is Willem Stoffels tot behoeff van Jan Mathijs Goedtschalx die geheele zeste ofte zestalve geerden lants voiren geroert inde veste, zoo groit ende cleijn als den voirnoemde Hans Moermans zoo van Bert Bastiaenss cum suis ende Bastiaen Casteleijns op date dezen metten recht ontfangen heeft, maeckende tzamen ontrent zes geerden min een quartier in lengte ende limitagie voiren verhaelt.

Fol. 106 vso.

            Jan Driessen Bogaert; Cornelis Pauwelss.

Op huijden dezen iije aprilis anno xvc zessentnegentich compareerden Jan Driess Boogaert ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Pauwelss Molenaer een half weer lants gelegen achter den Molenpat, streckende vanden peerboom aff noirtwaert op totte ierste buijtendijcxe dwerssloot toe die aende noirtzijde van de dijck leijt, Joncker Arnt van Dorp gelegen ten naeste aende oostzijde ende Adriaen Geritsz van Bommel int selffde landt aende westzijde, met zijn schauwen ende alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Jan Driess voirnoemt dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot deze dage toe. Mede bekennende dat Cornelis Pauwelss voirnoemt hem ten vollen ende al betaelt heeft, den lesten penninck metten iersten voir haerder beijder nacoemelingen.

Voir heemraden Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Op huijden desen xvije aprilis anno xvc zessentnegentich zo zijn met malcande­ren overcomen ende veraccordeert Cornelis Pauwelsz Molenaer ende Adriaen Joos Wilmen met Stoffel Joriss, Jan Driess Bogaert, Peter Driess, Ariaen Claes Janss, Bernart Driess ende alle die gerechte vrinden van Jan Jacobsz innocent, in vueghen dat Cornelis Pauwelsz ende Adriaen Joosten beijde als eijgenaers vande drijedelen vande wintmoolen ende werff vande rosmolen nu ende ten eeuwigen daegen tot hairen last zullen hebben ende houden die drije deelen inde losrenth wezende int geheel xxviij gulden ij½ stuijvers. Ende die drie deelen een renth van zes rijns gulden int geheel erfflijcken tziaers voirde recognitie vande windt. Ende geloven den voirnoemde Cornelis Pauwelsz ende Adriaen Joosten voirnoemt den voirnoemde vrinden ende erffgenamen ende hairen nacoemelingen vande voirss drijedeelen vande voirss renthen altijts te indempneren, costelois ende schadelois te houden zoo wel vande voorleeden als vande toecoemende jaeren mits dat die voirss erffgenamen den voirnoemde Cornelis Pauwelsz ende Adriaen Joosten te goeij coemen inde solicitatie aende finantie sconincx totte quijtscheldingen gedaen eens twelff rijns gulden ware mede parthijen voirnoemt hem houden veraccordeert ende vereenicht nu ende tot allen tijden.

Heemraeden Jan Zegerss.

Ten voirss dage hebben Peeter Joost Wilmss ende Peeter Driess Bogaert, Stoffel Joriss vuijtgecoft vuijt allen die renthen actien ende crediten, roggen ende andersins, niet vuijtgescheijden dwelck hem in Brabant van wege Jacob Janss innocent weeskijnt soude moeghen competeren, mits dat die voirss Peeter Joosten en Peeter Driess den voirnoemde Stoffel Joriss daer voiren eens betaelen die somme van negen rijns gulden ende geeven xx stuivers int gelach sonder corting. Te betaelen deze negen gulden op meijdag ierstcoemende als verwilceurde schult.

Los vel.

Wij Peeter Adriaen Meeusz ende Lesken Wouters dochter wedue wijlen Ans Corneliss bekennen mits deze onse quitantie ontfangen te hebben vuijt handen van Jan Wouterss onsen broeder en swager, de somme van vijftien ponden groiten Vlaams ofte tnegentich rijns gulden daer voiren, ter causen van onse portie ende gerechtigheijt int huijs ende hoff metten erve daeraen zoo hij dat van ons gecoft heeft, gestaen ende geleghen opte Bergen, schellende den voirnoemde Jan Woutersz daer van ende zijne nacoemelingen geheelijcken quijt voir ons ende onsen nacoemelingen. Oircondens onse naemen ende handtmercken hier onderge­stelt opten xviije aprilis xvc vijrentnegentich.

Peeter    Adriaens hantmerck; Lesken    Wouters hantmerck.

Fol. 107 re.

            Die heijligeestmeesters van Raemsdonck Willem Corneliss ende Huijbert Janss Bosser; Jan Wouterss.

Ten voirs dage compareerden Willem Corneliss en Huijbert Janss de Bosser als heijlichgeestmeesters van Raemsdonck ende gaven over met vrijer giften zoo recht is Jan Wouterss een streexken lants gelegen in Jan Woutersz stede ofte erve, streckende vander halver kreek aff noirtwaert op ter halver Bergenscher straet toe, zoo groot ende cleijn ende in alder manieren als den heijligen geest voirss daerinne gericht ende geërvet is, met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoi­rende ende geloeffden den heijlichgeestmeesters voirnoemt dit voirss percheel lants te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden den voirss heijlichgeestmeesters dat Jan Wouterss dit voirss percheelken lants ten vollen ende al betaelt heeft met xxviij rijns gulden die daer voiren in erffcoope beloeft waren. Welcke voirss xxviij rijns gulden zijn aengeleijt ende betaelt tot reparatie vande kerck van Raemsdonck.

Heemraden Jan Meeuss ende Dirck Adriaenss.

Alsoo geschillen zijn geresen geweest tusschen Cornelis Pauwels ende Adriaen Goosen, eijgenaers vande molen ende erffgenamen van Jacob Janss Molenaer zaliger, beroerende die reparatie bijden voirnoemde Cornelis Pauwelsz cum suis gedaen aende voirss moelen, bedragende die voirss reparatie ontrent xxviij gulden jegens den geheelen molen ofte xxj gulden die erffgenamen voirss aengaende. Welcke voirss comparanten hure geschillen hebben gesubmitteert ende stick, steets aen mondt ende vuijtspraec­ke gebleven van schout ende heemraeden van Raemsdonck die welcke die coopcedulle wel overgelesen hebbende verclaren dat Cornelis Pauwelss inde plaetse vande xxj rijns gulden die hij voirde reparatie als voiren heeft verschoten sal moeghen corten derthien rijns gulden. Dies dat hij Cornelis voirnoemt int gelach betaelen zal twee rijns gulden halff ende halff.

            Copie (Nagenoeg identiek aan akte op los vel).

Wij Peeter Adriaen Meeusz ende Lesken Woutersdr wedue wijlen Ans Cornelis bekennen mits desen onse quitantie ontfangen te hebben vuijt handen van Jan Woutersz onsen broeder en swager die somme van vijfthien ponden groiten Vlaams ofte tnegentich rijns gulden daer voire ter causen van onse portie ende gerechtigheijt int huijs ende hoff metten erve daeraen zoo hij dit van ons gecoft heeft, gestaen ende gelegen opte Bergen schellende den voirnoemde Jan Woutersz ende zijne nacoemelin­gen daer van geheel quijt. Voir ons ende onse naecoemelingen oircondens onse naemen ende hantmercken hier ondergestelt opten xviije aprilis 1594. Ende was ondertekent aldus: Peeter   Adriaens handtmerck; Lesken     Wouters handtmerck.

Fol. 107 vso.

Op huijden desen 4e meij 1596 compareerden Willem Hendricx Buijs ende Sijke Adriaen Tuenis weeu met Adriaen Ariaens haeren soen ende voight in deze ende hebben rechtelijcken gelooft Adriaen Frans Janss altijts te indempneren costelois ende schadelois te houden van alsulcken vier rijns gulden jaerlijcker renth als Adriaen Jacobsz Wijngaert jaerlijcx heffende is op ende vuijt zeeckere weer lants gelegen inde acker geconstitueert de penninck xv. Aen Eris weer plachte weesen gelegen oost ende Jan de Leeu west, ende omme dat de voirnoemde Adriaen Fransz ende sijnen naecoemelinghen hier van te moeghen blijven ontlast, zoo hebben zij respective elcx tot eenen … ende waerburch gestelt te weeten Willem Buijs voirde eenhelft van voirss renth twee geerden lants gelegen .. Peerken Tomas vande Donga aff ter Maes toe ende Sijken wedue voirnoemt met haeren gecoeren voight voirss voirde anderhelft vande voirss renth, den grooten gheer zoo zij die van Jan Mathijss wedue gedeelt heeft. Aen welcke voirss twee percheelen lants ende voirts ge…  aen allen hem lieder beider andere rurende ende onrurende goederen hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert den voirnoemde Adriaen Franss ende zijne .. naecoemelingen hem tot allen tijden sal moegen verhalen wants hij ter oirsaicken van den voirss renth gemoles­teert woirdt in eeniger manieren tzij bij opwinninge van ‘tvoirss goet ofte oick die costen schaden, ende intresten die hij daer van soude moegen lijden. Die welcke den voirnoemde Willem Buijsen ende wedue voirnoemt geloeven aff te doen ende te betaelen. Actum als boven voir heemraden Jan Zeegerss ende Dirck Adriaenss.

            Goris Adriaen Peter Mertenss; Lauwerijs Driess.

Op huijden den 26e aprilis compareerden Goris Adriaen Peeter Mertenss ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Lauwerijs Driess zes leupensaet lants gelegen int Rijsbrouck metten water totte vaert toe zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als den voirnoemde Goris Adriaenss van Jaspaer Cornelis Joosten ende Adriaen Cornelis Joosten zijn broeder nu onlancx metten recht ende allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende ontfangen heeft. Ende gelooffden den voirnoemde Goris dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot desen dage toe.

Voir heemraden Jan Gijsbrechtss ende Jan Meeuss.

Los vel.

Op huijden desen xxvije decembris xvc vijffende tnegentich compareerden voir mij notaris ondergeschreven den eersaemen ende zeer disrcete Cornelis Mathijss als man ende voight van Aentghen Gielis Mathijsdr ende heeft wettelijcken geconstitueert gemechticht ende in zijne stede gestelt constitueerde, mechtichde ende stelde in zijne stede mits desen den eersaemen Jan Meeus Adriaenss omme vuijten naeme van hem constituant te transporteren, te cederen ende over te vesten tot behoeff van Henrick Beijermans van Weert alsulcke vijff geerden lants min een vierendeel gelegen inde Werffcampen als Aentghen Gielis, hem constituants huijsvrouwe, ten anderen tijde met vollen rechte ingevonnen heeft, hem constituandt daer van te onterven ende den voirnoemde Beijermans daer inne te vesten ende te arven, brieven in behoirlijcke forme daer van te doen ende te verlijen ende voirts alles zoo generaelijcken als specialicken daer inne te doen wes ‘trecht admiteert, gelovende t’allen tijden te hebben ende te houden voir goet, vast ende van voller weerden allen ‘tgeene bijden voirnoemde Jan Meeuss zijn geconstitueerde hier inne gedaen ende gebesoigneert zal weesen onder ‘tverbandt van allen zijnen goederen gheen vuijtgesondert, begerende oversulcx bij mij notaris hier van acte gemaeckt te woirden in behoirlijcke forme.

Actum ten dage voirss in presentie vande eersamen Jan Jans de Leeu ende Lauwerijs Cornelis beijde als lofweerdige getuijghen hier over ende present zijnde.

Cornelis Mathijs.

Quod attestor M.C. Mandemackers 1595.

Fol. 108 re.

            Lauwerijs Driess; Goris Adriaen Peeter Mertens.

Ten voirs dage compareerden Lauwerijs Driess ende heeft rechtelijcken geloeft ende verwilceurt schuldich te weesen Goris Adriaenss voirnoemt die somme van vierentwintig pont Vlaams ende een halve ter causen vande voirss gecofte goederen, te betaelen op Lichtmis dach ierstcoemende anno 97 verobligerende daer voiren desen voirss goederen ende voirts generaelijcken allen zijnen anderen goederen zoo haeff als erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Heemreaden ut supra.

Ten voirs dage compareerden Goris Adriaenss voirnoemt ende heeft vuijt dezen voirss wilceur over gedragen Frans Cleijss Verheij die somme van Lxxj gulden t’ontfangen ten voirss dage ende onder ‘tverbant als voren.

Dezen xije meert 1602 Frans Cleijss Verheij dezen voirss Lxxj rijns gulden ontfangen te hebben ende begeert oversulcx dezen wilceur gecasseert te woirden als blijckt bij sijn eijgen quitantie.

            Cornelis Mathijss; Henrick Beijermans van Weert.

Op huijden den vje januarij anno xvc xcvj compareerden Jan Meeusz onsen mede hemraet als gemechtich van Cornelis Mathijsz ten Berch blijckende bij procuratie van date den xxvij decembris anno xvc xcv ons heemraden verthoont ende voirgelesen ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer gifte zoo recht is Melis Corneliss tot behoeff van Henrick Beijermans van Weert alsulcke vijff geerden lants min een vierendeel als den voirnoemde Cornelis Mathijss ten anderen tijde met vollen recht ingewonnen heeft, gelegen inde Werffcampen, Peeter Mathijs weeskijndt ten naesten aende oostzijde ende Henrick van Weert voirss int zelffde landt aende westzijde streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe ende geloofden ‘tzelffde lant te vrijen ende te waren naden lantrecht tot deze dage toe.

Heemraders Jan Segerss ende Dirck Adriaenss.

Fol. 108 vso.

            Frans Dircxz; Die dijckmeesters vande polder van Groot Waspick.

Op huijden desen ve junij anno xvc xcvj compareerden Melis Cornelis als gemechtich van Frans Dircxz als gerechte oom ende voicht van Geraert Dircxz zijn broeders kijnderen blijckende bij procuratie gepasseert voir schepenen ende raeden van Geertruijden­berge in dato de iije aprilis anno xvc xcvj ons heemrad­en voirgelesen ende gaff vuijt crachte van dijen over met vrijer giften zoo recht is Tuenis Corneliss ende Gerit Melchiorss als dijckmeesters van Groot Waspick een stuck lants gelegen bijde kerck, Peeter Tomas erffgenamen oostwaert ende den Kerckdijck westwaert streckende vande Schoolwerff aff noirtwaert op tot Ariaen Peer Aerts erffgenamen erve toe met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende ende geloefde Melis Cornelisz inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waren naden landtrecht tot desen dage toe. Voir heemraden Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss.

            Joachim Peeterss; Willem Geritss.

Ten voirs dage compareerden Joachim Peeters ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Gijsbrechtss tot behoeff van Willem Geritss twee geerden lants min een achtendeel van een geerd gelegen inde Hoigh Donck onbedeelt in achtalve geerden lants streckende vander halver Keen aff noirtwaert op ter halver Maes toe, Joost van Gils erffgenamen gelegen int selven landt oost ende Aert Mertensz west, met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloefden Joachim Peeters dit voirss erve te vrijen ende te waren naede landtrecht tot deze dage toe.

Voir heemraden voirss.

            Cornelis Huijben; Jan Meeuss.

Ten voirs dage compareerden Cornelis Huijben als gerechte bestorven voight van Adriaen Huijb zijn broeders naekijnder ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Meeuss onsen mede heemraet een halff weer lants gelegen aende Diefdijck streckende vande iersten buijtendijcxe dwerssloot aff die aende zuijtzijde vande Diefdijck leijt, voirts zuijtwaert op ter halver craech toe, het Molenweer oost ende Jan Meeuss int zelffde west, met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloofden Cornelis Huijben inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden lantrecht tot dezen dage toe. Voir heemraden voirss.

Los vel.

Ick Peter Dirckss bekenne ontfanghen te hebben uuijdt handen van Wouter Peterss ende Adriaen Peeterss die somme van acht en vertijch rijns gulden ende bekenne te vollen betaelt te zijn van die heijnnijnck. Ende in kennesse der waerheijt soo heb Peeter Dirckss dit ondertekent met mijn eijghen hant.

Soo heb ick Adriaen Wouterss (?) dit onderteijkent met mijn eijgen hant.

Fol. 109 re.

Alsulcken schilt als Melis Cornelis secretaris van Raemsdonck jaerlijcx den heijligen Geest plach te gelden vuijt zijn velt opte Santschell heeft de voirnoemde Melis Cornelis gelost ende gequeten met consent vande gerechte ende gemeijnte ende zijn die penningen ontfanghen bij Willem Corneliss ende Huijbert Janss de Bosser beijde als heijlichgeest­meesters die de zelffde penningen tot reparatie van onse kerck van Raems­donck hebben aengeleijt in presentie van schout ende heemraden opte vje junij anno xvc zessentne­gentich. In teijcken der waerheijt zoo hebben wij heijlichgeestmeesters [alsoo dit den voirnoemde secretaris aengaet] tot vasticheijt met ons eijgen handt onderteijkent ten voirss dage.

Bij mij  X  Willem Corneliss ende Huijbrecht Janssen Bosser nu ter (tijdt) heijligegeest­mees­ters tot Raemsdonck.

Idem alsulcken ix stuivers j blanck als den voirnoemde Melis Corneliss die kerck van Raemsdonck jaerlijcx plach te gelden vuijt negen geerden lants min een vierendeel int Molenweer heeft den voirnoemde Melis Corneliss oick affgeleijt aen Jan Meeusz ende Willem Stoffelss als kerckmeesters nu ter tijt van Raemsdonc met consent vande gerechte ende gemeijne nabueren ende zijn die penningen wederom aengeleijt tot reparatie van voirss kerck. In teijcken der waerheijt hebben wij kerckmeesters voirnoemt (alsoo dese saecke den secretaris aengaet) dit met ons eijgen naeme ende handtmerc­ken onderteijckent ten voirss dage.

Bij mij Jan Meeuss als kerckmeester.

Idem alsulcke achtalve stuijver als Jan Peeterss Rioll jaerlijcx de kercke van Raems­donck plach te gelden heeft Cornelis Pauwelss Molenaer gelost ende gequeten die stonden op zijn huijs ende erve inden Molenpat welcke penningen ontfanghen hebben Jan Meeusz ende Willem Stoffelen als kerckmeesters. Ende hebben die zelffde weder aengeleijt tot reparatie vande voirss kercke. Actum als voiren.

Fol. 109 vso.

            Briennick Huibrechtsz kijnder; Claes Adriaenss de Bosser.

Op huijden desen xxe junij anno xvc zessentnegentich compareerden Adriaen Wilmss Haenscam als gemechtich ende hem sterckmackende voir Brienninck Huibrechtsz drije achtergelaten kijnderen ende gaff over inde voirss qualite met eene verlijen zoo recht is Claes Adriaenss de Bosser, eenen acker zaijlandts metten hoijlandt daer aen gelegen int Brouck, streckende vander Broucksche straet aff zuijtwaert op tot Peeter Merten Staps erve toe J. Zegerss erffgenamen gelegen ten naeste aende oostzijde ende Bastiaen Aertss erffgenamen aende westzijde, met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende ende geloefde Adriaen Wilmsz inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waren naede landtrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss, Jan Meeuss Willem Wouterss ende Jan Gijsbrechtss.

            Claes Adriaenss; Adriaen Willms tot behoeff Briennick Huibrechtsz kijnderen.

Ten voirs dage compareerden Claes Adriaenss de Bosser ende heeft rechtelijc­ke­n geloeft ende verwilceurt schuldich te weesen Adriaen Wilmss tot behoeff van Briennick Huibrechtss drije kijnderen die somme van twintich ponden groiten Vlaems eens, te betaelen op drije meijdaeghen aen malcanderen volgende, waervan den iersten geweest is meijdach lestleeden 96, verobligerende daer voiren allen zijnen goederen zoo haeff ende erve hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirde lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Voir heemraden als boven.

Ten voirss daege bekenden Adriaen Wilmss tot behoeff voirss ontfangen te hebben op dezen wilceur vuijt handen Claes Adriaenss de Bosser, die somme van veertich rijns gulden weezende den iersten termijn verschenen meijdach lestleeden.

Idem aenden tweeden termijn als meijdach 97 zal Claes Adriaenss moeten corten de renthe van twee gulden tziaers mette verloopen van dijn geconstitueert, den penninck xiiij maeckt den hootstoel xxviij gulden alsoo Claes voirss vrij goet gecoft heeft.

Huijbrecht Brennicks ende Jan Henricx Vuijtenbroeck als man ende voight van Anneke Huijbrechtsz bekenden voir schout Jan Franss ende Dierick Adriaenss ende Anthonis Cornelisz, hemeraders dat deze wilceur ten vollen ende al betaelt heeft.

Actum de xxe octobris 1612. (òf 1602?).

            Claes de Bosser; Henrick van Weert.

Op huijden den 8e decembris 1596 compareerden Claes Adriaenss voirnoemt ende heeft dit voirss erve wederom overgegeven Henrick van Weert in alsulcken vueghen ende manieren als hij dat hier voiren heeft ontfangen ende te betaelen die cooppennin­gen oick tot xx pondt Vlaems op sulcken daghen volgende den voirss wilceur ende die betaelde penningen hem ter somme weder te geven.

Actum als boven voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Claes Adriaenss bekent op dit goet van Henrick Beijermans ontfangen te hebben xLix rijns gulden. Actum 3e novembris …(? niet meer te zien).

Fol. 110 re.

            Jan Peeterss Crol; Cornelis Pauwelsz Molenaer.

Op huijden dezen xxije julij anno xvc zessentnegentich compareerden Jan Peeterss Croll ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Cornelis Pauwelsz Molenaer een huijs mette hoff ende ackerlandt daer aen gestaen ende gelegen inden Molenpat, zoo groit ende clein als Jan Peeterss dit toebehoirdt heeft, streckende vanden binnendijcxen dwersloot aff die aende straet bijden Diefdijck leijt noirtwaert op totten halven dwersloot toe bijden misthoop daer die peerboom plach te staen, met haer schauwen leijdingen ende alle andere gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende Peeters Peterss Wever mette pastorije gelegen oost ende Dirck Rutten west. Ende gelooffden ‘tzelffde te vrijen ende te waren naeden landtrecht toe deze dage toe. Voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Gijsbrechtss.

            Cornelis Pauwelsz Molenaer; Jan Peeterss Croll.

In de kantlijn: non solnerunt.

Ten voirs dage compareerden Cornelis Pauwelsz ende heeft rechtelijcken gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldich te weezen Jan Peeterss Croll die somme van drije hondert vijffendertig gulden, luttel min ofte meer volgende die coopcedulle te betaelen op drije ierstcomende Bamisdagen waervan den iersten zijn zal Bamisdach anno zessentnegentich ende Bamis acht ende tnegentich die volle betaelinge, te weeten elcken termijn een gerechte derdepart der voirss somme, verbindende daer voiren allen zijnen goederen hebbende ende vercrijgende gheen vuijtgesondert voirden lesten penninck metten iersten betaelt zijn zall. Voir heemraden als boven.

Dezen ve aprilis 1602 bekenden die huijsvrouwe van Jan Peeterss dat die wedue van Cornelis Pauwelss opten lesten termijn betaelt heeft vijftich rijns gulden.

Jan Peeterz Croll bekenden ten vollen ende al betaelt te zijn den lesten penninck metten iersten in presentie van Jan Meeuss.

Fol. 110 vso.

            Reeckeninge, bewijs ende reliqua die welcke voir schout ende heemraders doende is Jacob Janss Buis van weghe Cornelis Corneliss zijns broeders weeskijnt.

            Eerst den ontfanck.

In de iersten vuijt coop vande steede, het voirss weeskijnt poirtie daerinne hem aenbestorven van zijn bestemoeder, Jan zijn oom ende Maijken zijn moeije ontfanghen Lx rijns gulden.

Noch ontfanghen van tkijnts gedeelt van dlandt inde Donck, gecoft bij Reijer Jacobsz die somme van xLix gulden xiij stuijvers.

Noch ontfangen van Seger Peetersz van tkijnts gedeelt aende coe daer Zeger Peeterss mede op bedeelt was, geheel gecoft jeghens xxviij gulden is tkijnts deel xiiij gulden.

Noch ontfangen van Jan Joren van een wiege ix stuijvers.

Noch van Jan Huijben weeu van een …vogelnet xx stuijvers.

Noch van Seger Peeterss van een quaet schuijtken iiij gulden xviij stuijvers.

Noch van Peeter Bastiaenss van fuijcken ij gulden x styuijvers.

Noch van Peeter Adriaenss Straff als rest van ‘tvoirss waterschuijtken dat hij met Seger Peeterss heeft gehadt xxv stuijvers.

Noch ontfangen van Marijke Steevens van vuijtreijckinge van zeecker testament voir tkijnts gedeelt viij gulden iij stuijvers j blanc.

Idem noch zoo heeft die voirnoemde Jacob Janssen die erffhuijs cedulle ingegaerdert ende wederom die gereetse schulden daer mede betaelt, zulcx hij verclaert tot Seger Peeterss met Adriaen Wircxz in presentie van Lesken Anssen, Huijbert Janss, Henrick Jansz ende Zeger Peeters affgereeckent te hebben. Ende dat in slot van affreecke­ninge bevonden woirden alsdoen, dat Jacob Jansz aen zijne ontfanck ende vuijtgeeff het voirss weeskijndt noch te cort coempt ende schuldich bleeff vuijte voirss ceel ontrent elfftalven ofte elff rijns gulden waer van die affreeckening binnen Zeger Peeterss huijs beijden lesten leeger voir Geertruijdenberge verbrandt is, zulcx Seger Peeters bij zijnen eede verclaert ergo xj gl.

Noch ontfangen van Aen Clauwaerts van eenen coperen pot die ‘tvoirss kijnt toe quam ij gl.

Bedraegt den geheelen ontfanck ic Liij gulden xviij stuijvers i blanck.

Los vel.

Cosijn Beijermans ‘tzal uwe E. gelieven te weeten dat Claess Adriaenss de viije decembris mij tot uwe E. behoeff gevest heeft in een acker saijlants met ‘thoijveldeke daerteijnde aen. Actum deze 2e januarij 1597.

Die uwe E. vrindt ende dienaer.

Op hetzelfde vel.

            Melis Cornelisz.

Bekenne ick Claes Adriaensse ontfangen te hebben vuijt handen van Henrick Beijermans die somme van neghen ende veertich rijns gulden spruijtende van een stuck saijlants hier boven ghemensineert ende daer van gheen verloop van die .. .. .. daer op staen. In kennis der waerheijt hebben ick desenondertekent opten den drie koningen dach anno 1597.

Op de achterkant een onduidelijke optelling.

Los vel.

Bekenne ic ondergeschrevene ontfangen te hebben uit handen van Henrick Beijermans de somme van seven ende vijftich rijns gulden, den gulden gerekent teghen veertich grooten Vlaems. Ende dat spruijtende uit coop van drie geerden lants geleghen tot Raemsdonck inde Werffcampen daer den schouttet Frans Geritss teghenwoordich de vierdeel heeft vande drie geerden die in Huijbert Janss hier ondergeschreven aen Beijermans voirschreven vercocht hebben ‘tjaer 1595, welcke voirss penningen hier boven gemencineert sijn verschenen Sint Jansmis 96. Ende bedancke mij hier vol ende al betaelt te zijn den iersten penninck metten lesten. Ende voorts dat den secretaris Melis Cornelisz tot Raemsdonck aensien deses den wilcker sal casseren die mij Heijndrick Beijermans verleent heeft van drie geerden lants. In kennis der waerheijt hebbe ic desen onderteeckent ter presentie Adriaen Geeritss Biersteecker tot Sinte Geertruiden­berghe dat inne dese xviije december 1596.

Dits merck   Huijbert Janss Boer Adriaen Geeritss.

Los vel.

Melis Corneliss mijn ghoeden heer ende vrint, ick gebiede mij aen ue. ende mijn scrievens en es nijet besonders dan alsoo Anneken Koersen met mij geaccordert is aengaende het huijsken opte Bergen. Soo sal ue. gelieven een bescheijt daer van te maecken als dat sij mij geven sal het tsijaers drij rijnsgl x st. ….. enz.

Los vel.

            Copie (Akte is nagenoeg identiek aan 109 vso).

            Brieninck Huibrechtss kijnder; Claes Adriaenss de Bosser.

Op huijden dezen xxe junij anno xvc zessentnegentich compareerden Adriaen Wilmss Haenscam als gemachtich ende hem sterck mackende voir Brieninck Huibrechtsz drije achtergelaten kijnderen ende gaff over inde voirss qualite met eenen verlije zoo als recht is Claes Adriaenss de Bosser eenen acker zaijlandts mette hoeijlandt daer aen gelegen int Brouck, streckende vander Broucksche straet aff zuijtwaert op tot Peeter Merthen Staps erve toe Joost Zegerss erffgenamen gelegen ten naeste aende oostzijde ende Bastiaen Aertss erffgenamen aende westzijde met alle gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloofden Adriaen Wilmsz inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waren naede lantrecht tot dezen dage toe.

Voir heemraden Jan Zegerss, Dirck Ariaenss, Jan Meuss, Willem Wouterss ende Jan Gijsbertss.

            Claes Ariaenss; Adriaen Wilmsz tot behoeff Brieninck Huibrechtss kijnder.

Ten voirs dage compareerden Claes Adriaenss de Bosser ende heeft rechtelijc­ke­n gelooft ende verwilceurt schuldich te weezen Adriaen Wilmss tot behoeff van Briening Huibrechtss drije kijnderen die somme van twintich ponden grooten Vlaemsch eens te betaelen op drije meijdaeghe aen malcanderen volgende, waer van den iersten geweest is meijdach lestleeden 96 verobligerende daer voiren allen zijnen goederen zoo haeff ende erve, hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert voirde lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Voir heemraden als boven.

Ten voirss daege bekenden Adriaen Wilmss tot behoeff voirss ontfangen te hebben op dezen wilceur vuijt handen Claes Adriaenss die somme van viertich rijns gulden wesende den ierste termijn verschenen meijdach lestleeden.

Item aenden tweeden termijn als meijdach 97 zal Claes Ariaenss moeten cortten een renth van twee gulden tziaers metten verloopen van dijn geconstitueert den penninck xiiij, maeckt den hootstoel xxviij gulden alzoo Claes voirss vrij goet gecoft heeft.

            Gecollationeert jegens register ende is deze bevonden in substantie, den xxje october 1609 bij mij als secretaris Mandemackers.

Op de achterkant:

Op huijden deze xxe october 1602 compareerden Huijbrecht Brienens ende Jan Henricxss Vuijtenbroeck als man ende voight van Anneke Huibrechtss ende hebben voir haer als oick voir Lijnke Brieninckx ofte hare erffgenamen saemen haer bedanck van Wouter Jansz ende Buijs Bastiaenss ende beijde getrout hebbende Adriaen Willems Haenscamdoch­ter van dat de voirss Adriaen Willemss die voogdije van haer comparanten cum suis gehadt heeft van vercoopen van een acker zaijlandt haer comparan­ten voirtijts toebehoirt heeft ende den voirnoemde Adriaen Willemss vercoft heeft Claes Adriaensz Bosser. Waer van de voirss Wouter Jansz, Buijs Bastiaensz voor haer als oick voirde wedue wijlen Adriaen Willemss za. Bedanckende ende willende opte voirss comparan­ten niet te eijsschen ofte pretenderen vande voirss Adriaen Willemss’ administratie zoo dat sij deen danderen niet meer en sullen daer van molestee­ren onder verbintenisse van haere goederen zoo haeff als erve, present ende toecomende, waer die gelegen sijn. Presente Jan Franss schout, heemraders Anthonis Cornelis, Dirick Adriaenss.

Ende begeren de voirss Huijbrecht Brienens ende die voirss Anneke Brienens dat den secretaris den wilceur vande voirss gifte casseert alsoo wij bekennen dat Claess Adriaenss ons die ten vollen ende al betaelt heeft, welcke part ende deel vande voirss Lijnke haren suster sij hebben betaelt alsoo sij verclaeren dat sijt quitantie van haer … Actum als boven, mij present als vooren Jan Heindricx.

Hier af beken ick voldaen H. Brienincx.

Los velletje (moeilijk leesbaar).

Eersame insundere goede vrient ende confrater Melis Cornelis, secretaris sult soo veel ende wel doen omme voorschreven behoirlijcken solaris ende annuleren ende casseren alsuclke rechtelijcke aenneminge als Merten Dierickss beloefft ende aengenomen hadde, belangende sequere twee ….. verweckt bij mijne suster Neltken Aertsdochter sijnder huijsvrouwen. Alsoo hij sijne beloeften voldaen heeft als voorschreven wel bekandt is. Dit ….sult mij sunderlijcke dienst en vrientschap ……..

Cappel xxv februarij xvjC ende een, een …. vrient wat ick vermach.

Peeter Aertss, secretaris in Cappel.

Fol. 111 vso.

Op huijden dezen xxixe julij anno xvc zessentnegentich heeft Jacob Janss Buijs reeckeninge gedaen van zijn ontfanck ende vuijtgeeff die hij gehadt heeft van weeghe zijns broeders weeskijndt tot dezen dage toe ende die zelffde reeckenin­gen aen danderzijde begreepen gespecificeert (alsoo den voirnoemde Jacob Janss bij zijnen eedt die zelffde verstreckt heeft als recht is) bij ons schout ende heemraden geappro­beert ende gelanideert oversulcx zoo wij die bevonden oprecht ende zonder fraude.

Actum ten voirss dage voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Meeuss.

Ten voirs daeghe heeft Jacob Janss voirnoemt onsen schout ende heemraders gebleecken eene rentbrieff van zes rijnsgulden tziaers telossen den penninck xiiij geconstitu­eert bij Jan Buijs Huijbrechtsz van date den xe meij xvc Lvij in welcke jaerlijcxe renthe wij bevonden hebben dat tvoirss weeskijndt tziaers te gelden heeft xxiij stuijver iij duiten.

Welcke voirss renth Jacob Janss betaelt heeft voir tvoirss weeskijndt thien jaere te weeten deerste 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ende 95 incluis hier op ….. quijtgeschouwen vant pondt vier gulden. Coempt voir tkijnt een jaer facit xxiij stuijvers iij duits, blijft zuijvers dat Jacob Jans voirt voirss kijndt verschoten heeft thien gulden x stuijvers iij duits.

Die welcke den voirnoemde Jacob Jansz op zijn huere van ‘tkijnts gedeelt int landt aende handt corten zal als nae behoiren.

Welck voirss gedeelt ofte ‘tgeheel landt voirss heeft de voirnoemde Jacob Janss als voicht vande voirss kijndt vande schout ende gerechte als oppervoichden gehuert twee ierstcomende jaere als djaer 97 ende 98 jegens ‘tgeheel voir xv rijns gulden ende is tkijnts gedeelt daer inne het vijftepart coempt tziaers het kijndt drije gulden.

Idem den voirss Jacob Jansz ende Henrick Janss zijn broer hebben dit voirss kijndts gedeelt of ‘tvijftedeel gebruijckt nae de erffdeelingen acht jaere te weeten djaer 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ende 96 bevinden wij schout ende heemraden alsoo zij dit bevoirwaert hebben tot ackerlandt dat zij tziaers jegens xiij gulden x stuijvers tkijndt sullen betaelen. Coempt ‘tkijndt ij gulden xv stuijvers waermede zij wel ten vollen voldaen. Hier vande acht jaere voirss affgetooghen het jaer dat die malecon­ten­te het coren tzamen vernielden anno 91 ende djaer 93 als die geusen die stadt beleger­den ende incorporeerde als het insgelijcx tzamen vernielt woirden ende het dorp deseert bleeff, blijft zes jaeren tziaers ij gulden xv stuivers coempt xvj gl thien stuijvers hier aen affgetoegen x gulden x stuijvers iij duits die Jacob Janss inde renth opt voirss goet verhypothequeert voir tkijndt verschoten heeft, coempt zuijvers het kijnt vande voirss hueren zes gulden min iij stuijvers.

Fol. 112 re.

Idem het ackerken opte Santschel heeft Peeter Huijben gecoft voir xLj gulden gereet gelt hiervan coempt Maijke Steevens deenhelft ende danderhelft jegens xxi gulden gereeckent ende die zelffde gesmaeldeelt over Jacob Janss, Zeger Peeterss, het weeskijnt ende Jan Janss het derdepart van de voirss xxi gulden affgetoghen, alsoo die tweedeelen Jacob Janss te voirens toequaemen coempt voirss kijndt inde voirss zeven rijns gulden ‘tvierdepart, facit xxxv stuijvers.

Actum ten voirss daege ende heemraden als voiren.

Alsoo die moeder van dezen voirss weeskijnde haer heeft willen absenteren om deze rekeninge te hoiren ende den voirss voight metten oomen van dijn haer daer toe hebben tot verscheijden twee daeghen versocht omme ‘tgheen voirss is te aenhoiren ende daer van te segghen ‘tgeene haer goetdunckt, heeft ‘tzelffde geweijgert. Ende is oversulcx bijden schouth, heemraden, secretaris, den voight, Henrick Janss, Seger Peetersz ende Ariaen Wircxz int affdoen van tgeene voirss staet verteert ende verdronc­ken zes rijns gulden ende twelff stuijvers staende tot last vande reeckeningen vijff rijns gulden ende twee ende dertig stuijvers tot last vande voight ende Henrick Janss cum suis voirde wijncoep vande gehuerden vijftepart over twee ierstcoemende jaren tvoirss weeskijnt competerende. Actum als voiren ende heemraden voirss.

Noch zoo heeft boven die voirss zes gulden twelff stuijvers Jacob Janss betaelt acht stuijvers, coempt tzaemen tot vij gulden waer inne ‘tkijnt te gelden heeft vier gulden ende Jacob Jansz, Henrick Janss ende Seger Peeters elck xx stuijvers maeckt drije gulden tzaemen zeven gulden ten vollen daer mede betaelt.

Den schout metten heemraet heeft Jacob Janss betaelt xi st voirde audientie vande reeckeninge. Den secretaris van schrijven xxij ½ stuijvers.

Fol. 112 vso.

            Aert Tomasz van Oosterhout; Adriaen Peeter Gijben.

In de kantlijn: Luijen Ambacht.

Op huijden dezen xije junij anno xvc zessentnegentich compareerden voir heemraden in Henrick Luijen Ambacht Peeter Huijbrechtsz onse mede heemraet vuijte naeme ende hem sterckmackende voir Aert Tomass van Oosterhout ende gaff over met vrijer gifte behoudelijcken veraneschots (?) grontchijns zijns rechts Adriaen Peeter Gijben ontrent anderthalve mergen lants gelegen inde voirss amboicht, streckende vander halver heij aff zuijtwaert op tot d’oude vaert toe, Adriaen Joachimss oostwaert ende Peeter Joachimss cum suis westwaert. Ende geloefden inde voirss qualite dit voirss erve te vrijen ende te waren naeden landtrecht tot deze dage toe.

Voir heemraden Adriaen Geritss van Bommel, Adriaen Joachimss, Willem Wouters ende Melis Corneliss.

Alsulcke zeven stuijvers als Jan Mathijs Goedtschalck jaerlijcx die kerkcke van Raemsdonck plach te gelden vuijt zeeckere vier geerden lants gelegen inden ambacht van Groit Waspick bij hem in erffcoope vercreghen van Michiel Janss Cooman, heeft den voirnoemde Jan Mathijsz met consent vanden eerwerdighen  heere Gijsbrecht Maes, bisschop van ‘s-Hertogenbosche, mitsgaeders met advijs van schout ende heemraden ende gemeijne naburen van Raemsdonck voirss opte huijdigen dach gelost ende gequeeten. Ende zijn die hootpenningen mette verloop ontfangen bij Jan Meeusz ende Willem Stoffelen als kerckmees­ters die de zelve penningen hebben aengeleijt tot reparatie van onse kerck voirss. Actum dezen vje septembris 1596.

            Reeckeninge, bewijs ende reliqua die Huijbert Govaerde gedaen heeft vanwege Henrick zijns bruers weeskijnder.

Op huijden dezen xxve septebris 1596 zoo heeft Huijb Govaerde voir schout ende heemraden rekeninge gedaen van zijnen ontfanck ende vuijtgeeff die hij oijt gehadt heeft van wegen Henrick zijns broeders jonxte kijnderen als Annike ende Crijnke beijde zaliger. Ende den vuijtgeeff ende ontfanck dezer reeckeninge mitsgaeders de reeckeninge bijde zelven voir schout ende heemraden opte viije mert Lxxxix gedaen die Peeter Henricxz opten huijdigen dagh heeft doen controleren jegens malcanderen geliquideert zijn woirdt in slot van goede reeckeninge bevonden dat den ontfanck dezer reeckeninge meerder is dan den vuijtgeeff viersten eenen halve ende den vuijtgeeff der voirgaende reeckenin­ge meerder is dan de ontfanck xxiiij ½ stuijvers welcke voirss is. Presenteerde Huijb voirnoemt bij eede te verclaren d’welck bijden heemraden gezien bevonden wezende hebben, oversulcx deze geapprobeert ende gelandeert. Actum als boven, heemraden neffens den schout Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss.

Los velletje.

Op datum dezen xxe septembris anno 94 sijn wel ende duechdelijck veraccordeert Adriaen Antoniss Lauwen ende Beert Bastiaenss van een proces die zij beijde hebben gehad ofte opwinninge die Ariaen Antoniss voorss heeft gedaen op een stuck lants uutweijsens den rentbrief, verloopen renten die verscheenen zijn geweest tot het jaer anno 93 toe op conditien volcht. Als dat Beert Bastiaenss zal betalen aen oncosten half, die gedaen zijn op deze opwinninge van ‘tvoirss lant van ‘t beging tot dat Beert Bastiaenss sal de gifte hebben ontfangen van ‘tvoirss lant ende alsoot niet gelegen en is dat Adriaen Antoniss die gifte zelf niet geve en … soo heeft Adriaen voirs verwillicht ende volle macht gegeven Jan Meeuss tot Raems­donck van die gifte te geven vanwege Adriaen Antoniss voorschreven.

In kennisse ende seekerheijt hebben sij beijden dit hantschrift onderteeckent op datum als boven.

Merck van Beert Bastiaenss. Bij mij Adriaen Toniss Lauwereijss.

Los velletje.

Weet Melis Corneliss secretaris als dat ghij mijn alsulcke vrienschap wilt doen ende geven de gift Jan Meeuss uuitwijsent den brief in handen van Jan Meeuss ende wilt mijn de gifte ? doen, hebben van Beert Bastiaenss uutwijsent het bescheet van Jan Meeusen den ouden brief sult ghij vinden tot de schout. Ende compt de schout tot onsent ick zal hem zijn verleede ofte wederom geven. Ende als ghij binnen compt soo zal ick u ‘t te vrede stellen. Niet meer op dit pas, den 20e septembris 1594.

Bij mij Adriaen Toniss Lauwereijss.

In de kantlijn: Ick en begeer genen willekeur. Ick ken den voirs man tevreden.

Fol. 113 re.

            verlije.

in de kantlijn: Luijen Ambacht.

            Lauwereijs Jacobsz met Dingen zijn zuster; Adriaen Zeveren haeren swager.

Op huijden dezen xiiije octobris anno 1596 compareerden voirden gerechte van Henrick Luijen Ambacht, Lauwereijs Jacobsz zoo voir hem zelve als mede gecoren voight van Dingen Jacobs zijn suster ende haeren kijnderen, zelff die voirss wedue daer toe vande voirss gerechte consent versoeckende dat haere voirss broeder als voight soude moeghen staen. Ende gaven gesamenderhandt over met eenen verlije zoo recht is Adriaen Zeverijnss haeren swager elcen haer aengedeelt in Jacob Lauwereijss stede die welcke den voirss haeren swaeger over veele jaren van hem luijden gecoft heeft, streckende vande halve Nieuwe straet aff zuijtwaert op ter halver heij toe, Lauwereijs Janss cum suis oost ende Melis Corneliss west met Raveschots schijns ende alle gebuer rechten daer toe met recht behoirende te betalen.

Des zoo bekenden die voirss Dinghen Jacobs zoo voir haer als voir haere kijnderen dat zij tzaemen vande voirss stede ten vollen ende al betaelt zijn. Ende Lauwereijs Jacobsz tzaemen voir haer ende haerder beijder naercoemelingen. Dies weert hier mede gecasseert alsulcke obligatie als den voirnoemde Adriaen Severijnss ten andere tijde Jan Aen Heijnen des voirss Dingen Jacobs man ze ter causen vande voir stede verleeden heeft die die voirss Dingen verclaert verloren te zijn deur den trouble. Ende ingevalle datse naer datum van dezen voirt coempt zal die zelffde weesen crachtelois ende van onwaerden. Actum als boven heemraden Adriaen Geritss van Bommel, Willem Wouterss ende Melis Corneliss.

            Adriaen Jan Dirck Huijgen; Willem Emmen; Claes Ariaen Raessen.

Opten xe septebris 1596 compareerden Ariaen Janss voirnoemt ende gaff over met vrijer gifte zoo recht is Willem Emmen ende Claes Adriaen Raesen tzaemen een vierendeel in een weer lants gelegen onbedeelt int Leechvelt, Balthen Jaspaers gelegen oostwaert ende Adriaen van Bergen cum suis westwaert streckende vande Oude Vaert aff noirtwaert op ten halven Leege Wech toe met zijn schauwen ende allen gebuerlijcke rechten daer toe behoirende. Ende bekent dat hij hier van vol ende al betaelt is, den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraden Jan Zegerss, Dirck Adriaenss ende Jan Gijsbrechtss.

Fol. 113 vso.

            Beert Bastiaens; Meeus Wilmsz.

Op huijden den vje novembris 1596 compareerden Beert Bastiaens voir hem selven ende vervangende Commer Bastiaens sijne broeder ende gaff over met eene verleijen zoo recht is Meeus Wilmsz een stuck erff gelegen int Brouck, Joachim Aertss weeu ende erffgenamen gelegen ten naeste aende oostzijde ende Adriaen Corneliss Aen Peer Aerts aende westzijde, streckende van des voirnoemde Adriaen Corneliss erve aff aent zuijtzijde noirtwaert op ter halver Brouxer straet toe. Ende bekenden dat dit voirss erve ten vollen ende al betaelt is, den lesten penninck metten iersten.

Voir heemraden Jan Zegerss ende Henrick Janss Buijs.

            Aeneminge van Meeus Wilmsz zijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt bij Huijbken Cornelis Adriaensdr zijn wettige huijsvrouwe zaliger.

Op huijden desen ve decembris anno xvc zes ende tnegentich compareerden Meeus Wilmss voir schout ende heemraden tot Raemsdonck ende heeft rechtelijcken van Cornelis Adriaenss als groitvader van zijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt ende geprocreert bij de voirss Huijbeke Corneliss zaliger met consent van schout ende heemraden namelijck Dirck Adriaenss ende Jan Meeuss die zelffde kijnderen aengenoemen te onderhouden in cost ende dranck ende voirts in cleeden, reeden, zoo linde als vullen eerlijcken naar vermogen zijnen staet ende die zelffde ter scholen te sturen binnen dorps tot dat zij wel coenen leesen ende schrijven.

Gedurende deze aenneminge voir het joncste kijnt mondig zijn zal, waer voiren de voirnoemde Meeus Wilmss hebben ende behouden zal allen tgheene den voirnoemde vijff weeskijnderen van haere overlede moeder ende alles anders hemlieden binnen tijde deze aenneminge noch zoude moeghen aenbesterven niet ter werelt, zoo in haefflijcke, moblen ende andere goederen, gheen vuijtgesondert.

Dies is voirtwaert datter een kijnt twee ofte tzamen middelre tyt afflijvig woirden is tot profijt vande vader, onder conditien nochtans dat hij het begaeft kijnt van het surplus ten mondige dagen naer zijn vermogen zal versien, dwelck tot zijnder discretie bij ons schout ende heemraders voirnoemt mits dezen gestelt woirt overmits wij det voirss kijnderen gedeelt in huijsraet imboel ende allen die erffgoederen en voirss kijnderen toebehoiren­de van wegen haer voirss overleden moeder niet weerdich tzamen en bevinden tot hondert rijns gulden toe. Waeromme derffgenamen vande voirss kijnderen haer naemaels moeten houden mits deze gecontenteert. Dwelck ic als secretaris bekenne. Melis Cornelisz 1596.

In de kantlijn:

Opten xvje julij 1628 soo bekende Willem ende Peeter Meeusz, gebroeders, naergelae­ten kijnderen van Meeus Willemsz sa. elcx vooldaen te sijn vande neffenstaende aenneminge, te weeten elck met xxv gulden coemt saemen vijftich gulden voir haer moeders goet inde delinge hierneffens geroert.

Fol. 114 re.

            Gerit Henricx den Jongen Croock; Cornelis Adriaen Huijb Naes alias Den Boer.

Op huijden dezen xiiij decembris xvc xcvj compareerden Gerit Henrick Janss vande Couwelijn alias Croeck ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Dingeman Cornelis tot behoeff van Cornelis Adriaen Huib Naes zijne vader een half weer lants gelegen inde Oirden, onbedeelt gecoemen van Joris den Smit, de kerck van Raemsdonck cum suis gelegen oist ende den heijligen geest west, streckende vande vaert aff zuijtwaert op tot Brabant toe met allen gebuerlijcke rechten daer met recht toebehoirende. Ende geloeffden Geerit voirnoemt dit voirss half weer lants te vrijen ende te waren naede landtrecht tot dezen dage toe. Ende bekenden oick mede dat hij van dit voirss erve ten vollen ende al betaelt was, den lesten penninck metten iersten voir hem ende hunner beijder nacoemelin­gen.

Actum als boven voir heemraden Jan Zegerss ende Jan Gijsbrechtss.

            Eerffdeelinge tusschen Jan Baeijensz ende zijne kijnderen ende Pauwels Dircxz kijnderen aengebrocht opten xvje decembris 1596 voir heemraden Adriaen Joachimss Jan Zegerss ende Dirck Adriaenss.

Inden iersten zijn Pauwels Dircken twee kijnder te weeten Dirck Pauwels voir hem selven ende hem sterckmakende voir Jan Pauwels, geerffdeelt van weghen haer moeder op het vierendeel int lant voir Merten Dircxz haeren oom, gelegen int Brouck, streckende van Merten Dircx kooltuijn aff zuijtwaert op totte vaert toe gemeen met Cornelis Huijben ende behouden noch darenboven die stede gelegen Adriaen Joachimss oost ende Willem Janss wedue west zoo groit ende cleijn als die selfde stede van haeren vader zaliger haer is achtergelaten mets dat Jan Baeijens voir aff in schulden sal betaelen xxv rijns gulden. Ende wat schulden datter meer bevonden woirden zullen de voirkijnder voirss ende die nakijnder tzamen betaelen halff ende halff.

Idem Jan Beijens met zijne kijnderen zijn geerffdeelt tzamen op een vierendeel inde geheel stede gelegen opte Donck onbedeelt zoo groit ende cleijn ende in alder manieren als Baeijen Geritss zijn vader die achtergelaten heeft met noch alle die haefflijcke goederen nu ter tijt zijnde, metten huijsraet ende imboel. Waer mede partijen zijn vertegen ende haer bedanct der goeder deijlinge gelovende deze t’onderhouden op een pene van vijftich rijns gulden te verbueren. Actum als boven.

Ende bedanckt Dirck Pauwelsz zoo voir hem als voir Jannen zijnen broeder hem der goeder voichdije van Merthen Dircxz zijnen oom. Present heemraden als voiren met Jan Adriaens Geritss ende Cornelis Huijben.

Fol. 114 vso.

            Aenneminge van Jan Adriaen Peeters zijne twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Annike Adriaen Versteechsdr zijn wettige huijsvrouwe.

Op huijden desen lesten decembris anno xvc zessentnegentich is Jan Adriaen Peeterss geassisteert met Frans Adriaenss zijnen broeder ende Melis Corneliss met Cornelis Heijmansz ende Peeter Adriaenss als toesienders van zijne twee onmondige weeskijnderen geaccordeert met consent ende advijs vanden gerechte als oppervoich­den in vuegen dat den voirnoemde Jan Adriaenss zijne voirss twee kijnderen sal alimenteren in cost ende dranck ende onderhouden in cleeden reeden linden vullen schoijen, cousen, ter scholen te laten gaen tot datse connen leesen ende schrijven. Ende voirts in alle eerlijcken naer sijnen staet zoo hij daer er aff hebben wil. Gedurende deze aennemningen voir d’joncxte kijndt mondig ofte zestien jaren out zijn zall waer voiren den voirnoemde Jan Adriaenss hebben ende behouden zal allen de goederen beijde haeff ende erve, huijsraet ende inboel ende incoemende ende vuijtgaende schulden, den voirnoemde twee kijnderen van haere overleden moeder aenbestorven ende achtergelaten gheen vuijtgesondert. Dies zoo wert den voirnoemde Jan Adriaenss gehouden naede expiratie van dese aenneminge den voirss twee kijnderen vuijt te moeten reijcken tzaemen die somme van twee hondert rijns gulden ende elcx noch een beestken zoo hij daer er aff hebben wil tot memorie ende gedachtenisse van haere moedere. Verbindende daer voiren zijne persoen ende allen zijne goederen hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert.

Actum als boven present den schout Jan Zegersz ende Jan Meeusz beijde als heemraden.

In de kantlijn bij bovenstaand document:

Opte xxje november 1609 soo bekenden Frans Aen ende Lauwereijs Merthensz van de wedue van Adriaen Janss Reool ende van die erffgenamen van den voirnoemde Adriaen Jansz ontfangen te hebben van deze aennemninge ende vuijtreijckin­ge elcx vijftich gulden coempt ende maeckt hondert gulden.

In de kantlijn bij bovenstaand document:

Den ij februarij 1620 soo is de vuijtreijckingen vant beestken voldaen met elf rijns gulden. Present Jan Fransz ende mij Cornelis Melis, daerom geroijert.

Ten voirs dage compareerden Jan Adriaen Peeterss ende heeft gelooft ende verwilceurt zoo recht is schuldig te weezen Lemmen Jan Roelen als voicht Cornelis Heijmanss als toesiender tot behoeff van Cornelis Jan Roelen weeskijnt verweckt aen Annike Adriaen  Versteechsdr die somme van twee hondert rijns gulden behalve de Lxxv gulden die hij gehouden wert ‘tvoirss kijnt vuijt te moeten rijcken t’zijnen mondigen dagen voir zijn ‘svaders besterff, volgende d’aenneminge van date de xxe januarij Lxxxviij. Welcke voirss twee hondert rijns gulden zijn spruijtende van der voirss kijndt moeie des besterft als weesende den vuijtcoop van allen die haefflijcke ende alle die rurende ende onrurende goederen, incomende ende vuijtgaende schulden, geen ter werelt vuijtgesondert daer ‘t voirss kijndt van wegen zijn moeder in bestorven souden moegen zijn. Ende geloefden Jan Adriaenss deze voirss twee hondert rijns gulden te betaelen op vier Bamis dage zonder middel daertusschen, waer van den iersten zijn sal Bamis dach anno zeven ende tnegentich, elcke termijn vijftich rijns gulden. Verbindende daer voiren allen zijnen goederen hebbende ende vercrijgende, gheen vuijtgesondert, voorden lesten penninck metten iersten zal zijn betaelt. Ende ist dat Jan Adriaenss deze penningen niet en betaelt zoo den eenen termijn inden anderen quame, noch zoo is voirwaerde dat hij daer van intrest geven zal, daer met recht toebehoirende.

Actum ten dage ende voir heemraden voirsschreven.

In de kantlijn:

Op huijden dezen xx decembris anno 1599 bekenden Lemmen dat Jan Adriaenss hier op betaelt heeft hondert vijftich rijns gulden weezende de drije ierste termijnen.

Present Jan Meeuss ende mij Melis Cornelisz.

Lemmen Janss bekent deze wilceur ten vollen betaelt te weezen den lesten penninck metten iersten.

Fol. 116 vso (NB: fol. 115 re en vso en 116 re zijn blanco).

Sijke Adriaen Tueniss weeu heeft die x stuivers bethaalt totte jare 93 toe. 92 is lest betaelt den 23 mert 97.

Opten tweede dagh meerts anno xciij naeden nieuwen stijl wesende dijnsdach den gerechte vastelavont ontrent ten drije uren nae noen is Dingeman mijnen soen ter werelt gecoemen ende opten xxviije daer aen weert den Berch die tweedemael belegert anno voirs. Ende tzander daechs naer Sint Jan te midzomer met accorde overgegaen aende guesen zijde, daer overste aff was Graeff Maurits van Nassau.

E vande(?) mijn soens natuurlijke kindt genaemt Ariaen is te werelt gecomen opten palmsondach t zavonts anno 1597 (?)

Opten xve februari anno xvc xcviij naeden nieuwen stijl wesende den tweeden sondach in de vasten is Gerit Melisz mijnen jonxten zoon omtrent twee uren nae noen ter werelt gecomen.

                                     INDEX RA 56

In deze index wordt niet verwezen naar de bladzijden in dit boek maar naar de foliëring in het origineel. De foliëring staat ook boven de aktes in dit boek. Op deze wijze kan (voor zover nodig) deze index ook rechtstreeks voor het origineel gebruikt worden.

NB 1: Als een akte doorloopt over meer dan een foliovel kan het zijn dat volgende folionummers niet hier in de betreffende akte staan vermeld. Men ziet dat aan de nummering van de volgende akte. In zo’n geval kan het voorkomen dat de verwijzing naar het foliovel in dit boek niet geheel klopt met het origineel.

NB 2: Indien een verwijzing naar meer bladzijden plaatsvindt wil dat niet noodzakelijker­wijs zeggen dat het dezelfde persoon betreft. Het kan uiteraard meer personen met dezelfde naam betref­fen.

NB 3: Namen worden geschreven zoals ik ze voor de eerste keer in het origineel tegenkwam. Indien andere schrijfwijzen van dezelfde naam voorkomen worden deze niet apart vermeld. Men kan, met andere woorden, in de tekst, waar de namen letterlijk overgenomen zijn, andere schrijfvor­men tegen komen. In de index worden verschillende schrijfvormen weer wel als één gezien. Hierdoor kan de alfabetische volgorde soms verstoord zijn. Zo komt “Aerts, Lenaert” vóór “Aerden, Maeijke” omdat Aerts en Aerden hetzelfde patroniem zijn, terwijl Lenaert voor Maeijke komt.

NB 4: De alfabetische volgorde is op achternaam als die bekend is. In andere gevallen op patroniem. Als in een akte een naam voorkomt zonder achternaam, terwijl de betreffende persoon wel over een achternaam beschikt, kan het voorkomen dat in een andere akte deze persoon wel met achternaam genoemd wordt. In dat geval kan zo’n persoon meer keer, en dan met verschillende verwijzingen, in deze index voorkomen.

NB 5: Niet vermeld in de index zijn de schout, stadhouder, heemraden en schepenen, tenzij zij zelf compareren.

Adamensz, Jan………………………………………………………………………………………………. na 25v

Adriaensz, Adriaen……………………………………………………….. 1r, 48r, 73v, 78r, 79r, na 84, 107v

Adriaens, Ariaenken…………………………………………………………………………………………….. 89r

Adriaensz, Aentghen………………………………………………………………………………………. 67v, 68

Adriaensz, Aentghen de vrouw van Aert…………………………………………………………………… 25v

Adriaensz, Aert…………………………….. 13v, na 18v, 25r,v, 26v, 27v, 35r, 39r, 54v, na 68, 70v, 93r

Adriaensz, Andries……………………………………………………………………………………………… 34v

Adriaens, Anniken………………………………………………………………………………………….. 1r, 18v

Adriaensdr, Anniken Claes……………………………………………………………………………………… 62

Adriaensz, Ariaent Gijb………………………………………………………………………………………….. 5v

Adriaensz, Ariaentken Gijb……………………………………………………………………………………… 5v

Adriaensz, Bastiaen………………………………………………… 41r, na 61, 66r, 68, 69r, 82r, 84Ar, 89r

Adriaensz, Beert…………………………………………………………………………………….. 13v, 25r, 26v

Adriaensz, Claes…………………………………………………………………….. 30v, na 84, 109v, na 110

Adriaensz, Clauwaert………………………………………………………………………………….. na 36, 81v

Adriaensz, Cornelis……………………………………………………………… 23v, 31r, 45r, 93v, 96r, 113v

Adriaensz, Corst…………………………………………………………………………………… 1r, 5r, 56r, 73v

Adriaensz, Crijn……………………………………………………………………………………………… na 18v

Adriaensz, Dirck…………………………………………………………… 46r, na 68, 69, 78, 83v, 84v, 100r

Adriaensz, Frans……………………………………………………………………………………… 1r, 62, 114v

Adriaensz, Gerit……………………………………………………………………………………… 17v, 40r, 57v

Adriaensz, Gijsbrecht……………………………………………………………………………………………. 5v

Adriaensz, Govaert……………………………………………………………………………………………… 37r

Adriaensz, Huijbert…………………………………………………………………………….. 55v, 56r, 82v, 99

Adriaensdr, Huijbken Cornelis………………………………………………………………………………. 113v

Adriaenszdr, Jacob…………………………………………………………………………………… na 27v, 32v

Adriaensz, Jacomijn…………………………………………………………………………………. 67v, 68, 72v

Adriaensz, Jan………………………………………. 13v, 23r, 24v, 25v, 26v, 30r, 32r, 33, 41v, 46v, 47r,

                                                       61r, 64v, 65v, na 68, 70r, 86r,v, 99, 101v, 102r,v, 103r, 114v

Ariaensz, Jan Denis (waarsch. fout)…………………………………………………………………….. na 32v

Adriaensz, Jan Gijb………………………………………………………………………………………………. 5v

Adriaensz, Jan Meeus……………………………………………………………………………………… na 107

Adriaensz, Janniken Gijb……………………………………………………………………………………….. 5v

Ariaensz, Job…………………………………………………………………………………………………….. 73v

Ariaensz, Joost………………………………………………………………………………………………….. 77v

Ariaensz, Joris……………………………………………………………………………… 99, 102v, 107v, 108r

Adriaensz, Katherina Gijb………………………………………………………………………………………. 5v

Adriaensz, Lemmen……………………………………………………………………………………………… 5v

Adriaensz, Maria Gijb……………………………………………………………………………………………. 5v

Adriaensz, Marijke………………………………………………………………………………….. 14v, 26v, 59r

Adriaenss, Matheus…………………………………………………………………………………………….. 60v

Adriaensz, Merck………………………………………………………………………………………………… 39r

Adriaensz, Meus………………………………………………………………………………………………… 82v

Adriaensdr, Neeltghen Everde……………………………………………………………………………….. 70v

Adriaensz, Peter…………………………………….. 54r, na 61, 63r, 67r, 75v, 82r,v, na 106, 107r, 114v

Adriaensz, Peter Roel…………………………………………………………………………………………… 63r

Adriaensdr, Peterken Aert………………………………………………………………………………………. 62

Adriaenss, Sens…………………………………………………………………………………………….. 68, 89r

Adriaenss, Stoffel……………………………………………………………………… na 72, 79v, na 79, 80r,v

Adriaens, Teunis……………………………………………………………………………………… 64v, 82v, 99

Adriaens, Teuntghen…………………………………………………………………………………………… 26v

Adriaenss, Vas…………………………………………………………………………………………………… 55v

Adriaens, Volcxken……………………………………………………………………………………………… 26v

Adriaens, Willem………………………………………………………………………………………………. 104v

Aelbrechts (?), Swee(?)……………………………………………………………………………………. na 18v

Aelbrechts, Peeter……………………………………………………………………………………… 39bis, 58v

Aenen, Jacob Jan…………………………………………………………………………………………………. 1r

Aerts, Adriaen……………………………………………………………………………………….. 26v, 45v, 55r

Aerts, Adriaen Peter…………………………………………………………………………………………… 108v

Arts, Ariaen Cornelis Ariaen…………………………………………………………………………………… 90r

Aerts, Ariaen Cornelis Aen Peer……………………………………………………………………………. 113v

Aertsdr, Aertken……………………………………………………………………………. na 25v, 39r, 45v, 93r

Aerts, Anniken Michiel……………………………………………………………………………….. na 25v, 61v

Aertsz, Bastiaen……….. 1r, 3v, 10v, 11v, 13r, 15v, 23v, 25r,v, na 25v, 26r, 27v, 34v, 39r, 45v, 46v,

              51r, 52v, 53r, 54r,v, 55r, na 61, 64v, 70v, 78r,v, 82v, na 82, 83v, na 84, 87r, 109v, na 110

Aerts, Bastiaenken……………………………………………………………………………………………… 10v

Aerts, Bastiaenken Steven………………………………………………………………………………… na 25v

Aertsdr, Cleijsken…………………………………………………. 23r, 25r,v, na 25v, 26v, 27v, na 27v, 55r

Aerts, Cornelis Adriaen……………………………………………………………………………… 85v, na 84A

Aerts, Crijnken Bastiaen…………………………………………………………………….. 70v, 71v, 72v, 78r

Aerts, Dingenken Bastiaen………………………………………………………………….. 70v, 71v, 72v, 78r

Aertsz, Goedtschalck…………………………………………………………………………………………… 87v

Aertsz, Heijlke Jan…………………………………………………………………………………………….. 101v

Aertsz, Jan…………………………………………………………………………………………………….. 101r,v

Aertsz, Jan Steven……………………………………………………………………………………………. 25r,v

Aertsz, Joachim…………………………………………………………………………………… 61v, 69v, 113v

Aertsz, Lenaert…………………………………………………………………………………….. 101r,v, na 101

Aerts, Lesken…………………………………………………………………………………………………….. 71v

Arts, Lesken Cornelis Ariaen………………………………………………………………………………….. 90r

Aerts, Lesken Michiel…………………………………………………………………………………………… 61v

Aerden (Aertsdr), Maeijken………………………………………………………………….. 23v, 101r, na 101

Aerts, Maeijken Michiel………………………………………………………………………………………… 61v

Aerts, Marijke Steven…………………………………………………………………………………….. 72v, 73r

Aerts, Michiel……………………………………………………………………………… 25v, na 25v, 38v, 61v

Aertsdr, Neeltke……………………………………………………………………………………….. 90v, na 110

Aerts, Neeltge de vrouw van Bastiaen……………………………………………………………………… 78v

Aerts, Peeter………………………………………………………………………… 90v, 104v, na 104, na 110

Aertsdr, Peterken………………………………………………………………………………… 25r,v, 55r, 101v

Aertsz, Steven……………………………. 4v, 10r, 13r,v, 14r,v, 15r, 17r, na 25v, 43r, 59r, 72v, 75r, 90r

Aertsz, Tuenis……………………………………………………………………………………………………. 66v

Aerts, Anthonis Cornelis Ariaen………………………………………………………………………………. 90r

Alaerts, Tuenis (uit Spijkenisse)…………………………………………………………………………….. 102r

Driesz, Aert……………………………………………………………………………………………………… 25r,v

Andries, Aliken…………………………………………………………………………………………………….. 7r

Andriesz, Ariaen…………………………………………………………………………………………………. 35r

Driess, Bernart…………………………………………………………………………………………………. 106v

Andriesz, Geert……………………………………………………………………………….. 46v, 70, 84v, 102r

Dries, Jacob Jan……………………………………………………………………………………. 18v, 21v, 87v

Andries, Jan…………………………………………….. na 18v, 25r, na 25v, 29r, 46r, 70v, 82r, 97r, 106v

Andriesz, Joris………………………………………………………………………………………… na 72, na 79

Driess, Lauwerijs……………………………………………………………………………………….. 107v, 108r

Andriesdr, Lesken Adriaen Jan……………………………………………………………………………….. 53r

Andriesdr, Marijken Jan……………………………………………………………………….. 15r, 54r, 59r, 82r

Driess, Peter……………………………………………………………………………………………………. 106v

Anss, Anniken……………………………………………………………………………………………… 49v, 75v

Anss, Ans Meeus………………………………………………………………………………………………… 81r

Anss, Cornelis………………………………………………………………………………………………. 33, 49v

Anssen, Jan Cornelis……………………………………………………………………………………………. 88r

Anss, Janniken…………………………………………………………………………………………………… 49v

Anss, Lesken………………………………………………………………………………… 22v, 75v, 81v, 110v

Ansz, Tuenis……………………………………………………………………….. 11v, 26v, 29r, 76v, 77v, 97r

Arien, Jacob Jan………………………………………………………………………………………….. 10v, 58v

Asten, Henrick Lauwerijs van…………………………………………………………………………………. 89r

Backer, Claes de………………………………………………………………………………………………… 77v

Backer, Jan Govaerts de………………………………………………………………………………….. na 102

Baers, Christiaen……………………………………………………………………………………………… na 64

Baertss, Gerit………………………………………………………………………………………………….. na 3v

Beerthen, Aentgen……………………………………………………………………………………… na 36, 57r

Barthen, Anniken Jan………………………………………………………………………………………….. 35v

Berthen, Claes…………………………………………………………………………………………….. 39v, 87v

Berthen, Jan……………………………………………………………………………………………. 38r, 48r, 62

Berten, Lesken Jan……………………………………………………………………………………………… 35v

Barthen, Metghen Jan…………………………………………………………………………………………. 35v

Beerthen, Tuenis Jan…………………………………………………………………………………………… 35v

Beijensz, Ariaen………………………………………………………………………………………………. 1v, 2r

Beijensz, Frans……………………………………………………………………………………………….. 1v, 2r

Baeijensz, Jan……………………………………………………………………………… 1v, 2r, 58r, 85v, 114r

Beijens, Lesken……………………………………………………………………………………………….. 1v, 2r

Bastiaensz, Aert………………………………………………………………………………………………….. 13r

Bastiaensz, Beert………………………………….. 6v, 7r, 41r, 66r, 84Ar, 88v, 100v, 106r, na 112, 113v

Bastiaensz, Buijs…………………………………………….. 13r, 39r, 70v, 71v, 72v, 78r, 87r, 97r, na 110

Bastiaensz, Commer……………………………………………. 5r, 6v, 7r, 36v, na 36, 37r, 41r, 92r, 113v

Bastiaensz, Cornelis……………………………………………………………………………………………. 64v

Bastiaens, Crijn…………………………………………………………………………………………………… 97r

Bastiaens, Crijnken………………………………………………………………………………….. 13r, 72v, 78r

Bastiaens, Dingenken………………………………………………………………………………. 13r, 72v, 78r

Bastiaensz, Henrick Buijs………………………………………………………………………………………. 97r

Bastiaensz, Jan……………………………………………………………………………….. 5r, 36v, na 36, 37r

Bastiaensz, Peter…………………………………………………… 5r,v, na 25v, 36v, na 36, 48v, 70, 110v

Bavel, Adrijaen Adrijaenss van…………………………………………………………………………… na 25v

Beijermans zie Van Weert

Bellarten, Ariaen Huijb………………………………………………………………………………………….. 58r

Benthem, joncker Chaerles van……………………………………………………………………….. 99, 103v

Berch, Johan vande………………………………………………………………………………………. 41v, 98v

Bergen, Adriaen van…………………………………………………………………………………………… 113r

Beren, Heijn………………………………………………………………………………………………………. 95r

Beris, Anna…………………………………………………………………………………………….. na 25v, 55v

Beernaerts, Jan………………………………………………………………………………………………….. 30v

Berthen, Aentken……………………………………………………………………………………………….. 70v

Beerthen, Bastiaen………………………………………………………………………………………………. 61r

Bernieren, Adriaen Jans……………………………………. 4v, 8r,v, 16, 17r, 26r, 43r, 45v, 49v, 56v, 59r

Bernieren, Marij………………………………………………………………………………………………….. 93r

Bie, Dirck de……………………………………………………………………………………………………… 65v

Biersteecker, Adriaen Gerits……………………………………………………………………………… na 110

Binten, Jan de…………………………………………………………………………………………………….. 35r

Blan (?), Jacob Peeters………………………………………………………………………………………… 90r

Blanckers, Marij…………………………………………………………………………………………………. 76v

Blockmaecker, Corst Adriaensz……………………………………………………………………………… 73v

Bock, Berbel inden……………………………………………………………………. 25r, na 33, 57r, 70r, 87v

Bock, Jacob Wouters inden…………………………………………………………………………………… 38v

Boch, Jan vande………………………………………………………………………………………………… 47v

Boxen, Peter Adriaenss…………………………………………………………………………………… 54r, 63r

Bock, Peter Wouters den……………………………………………………………………………………… 93v

Boogaerts, Ariaen Gheen……………………………………………………………………………………. 101v

Boogaert, Jan Andries………………………………………………………………………………………… 106v

Boogaert, Peter Driess……………………………………………………………………………………….. 106v

Boer, Cornelis Adriaen Huijb Naes alias den…………………………………………………………….. 114r

Boer, Huijbert Jansz (den)………………………………………………………….. 13v, 17r, 73r, 99, na 110

Bommel, Adriaen Gerits van………………………………………… 17v, 39bis, 58v, 86v, 88r, 106v, 113r

Bommel, Jan Adriaen Gerits van……………………………………………………………………… na 39bis

Bommel, Lijs van (te Cappel)…………………………………………………………………………………. 90v

Bont, Peter Jan de………………………………………………………………………………………………. 32r

Bosser, Claes Adriaenss, de…………………………………………………………….. na 84, 109v, na 110

Bosser, Huijbert de………………………………………………………………………………………………. 89r

Bosscher Huijbrechts, Jan de………………………………………………………………………………… 54v

Bosscher, Huijbert Jansz de…………………………. 3v, 67v, 68, na 68, 85v, na 84A, 104r, 107r, 109r

Boudewijns, Jan………………………………………………………………………………………………….. 41r

Brienincx, Lijnken……………………………………………………………………………………… 54v, na 110

Broeder, Huijbert Cornelis, alias………………………………………………………………………. 59v, 101r

Brouwers, Cornelis Nuijts alias……………………………………………………………………………….. 90r

Brouwers, Henrick Cornelis…………………………………………………………………………………….. 7v

Brucum, Ariaen Ariaens van………………………………………………………………………………….. 73v

Brugge, Jan te…………………………………………………………………………………………………… 74v

Buijs, Adriaen Gerit……………………………………………………………………………………………… 55v

Buijs, Adriaen Joachims………………………………………………………………………………….. 66v, 67r

Buijs, Cornelis Janss…………………………………………………………………………………………….. 3v

Buijsen, G………………………………………………………………………………………………………. na 81

Buijsen, Heijlken………………………………………………………………………………………………. 5r, 9r

Buijsdr, Heijlken Henrick………………………………………………………………………………………. 15v

Buijs, Henrick…………………………………………………………………………………………………….. 97r

Buijs, Henrick Jansz…………………………………………………. 34r, 43v, 45r, 51r, 70, 73v, 92v, 111v

Buijsen, Jacob Jansz…………………………………………………….. 3v, 34r, 38v, 43v, 45r, 110v, 111v

Buijs, Jan………………………………………………………………………………………………….. 34r, 111v

Buijs, Jan Aertsz………………………………………………………………………………………………. na 95

Buijs, Joost Aertsz……………………………………………………………………………………………. na 95

Buijs, Jan Jansz………………………………………………………………………………………………….. 43r

Buijs, Maijken Gerit……………………………………………………………………………………………… 55v

Buijs, Metghen Gerit……………………………………………………………………………………………. 55v

Buijsen, Peter Jacob………………………………………………………………………………………….. 103v

Buijsen, Willem…………………………………………………… 5r, 41v, 48r, 49r, 61r, 81v, 83r, 98r, 107v

Buijs, Willem Henricxz………………………………………………………………………………….. 83r, 107v

Buijs, Willem Jans…………………………………………………………………………………… 20r, 58r, 85v

Buijssen, Zeeger Henrick………………………………………………………………………………………… 3r

Borcht, Marten Willemsz vande……………………………………………………………………………. na 55

Burchgraven, Truijken……………………………………………………………………………………. 22r, 57v

Caelgat, Merthen…………………………………………………………………………………….. 100r, na 102

Campen, Joost Jansz van…………………………………………………………………………………….. 12v

Cantersdr, Ariaentken Ariaen Merten……………………………………………………………………….. 48v

Casteleijn, Aentken Adriaen Adriaenss………………………………………………………………… 67v, 68

Casteleijn, Anne………………………………………………………………………………………………. na 68

Casteleijn, Ariaen Adriaenss de jonge………………………………………………………… na 55, 67v, 68

Casteleijn, Ariaen Adriaenss de oude……………………….. na 55, 66r, 67v, 68, na 68, 69r, 84Ar, 89r

Casteleijnen, Bastiaen……………………………………………………………………….. 41r, 67v, 68, 106r

Casteleijn, Bastiaen Adriaens……………………………………………………………………………….. 106r

Casteleijn, Jacomijn Adriaen Adriaenss……………………………………………………………….. 67v, 68

Casteleijn, Marij Ariaen……………………………………………………………………………………… na 68

Ceunen, Peer Thijs Jan………………………………………………………………………………………… 58v

Christoffels, Godtschalck………………………………………………………………………………………. 65v

Cleijs, Adriaenken………………………………………………………………………………………………. 60v

Cleijs, Aentghen Jan……………………………………………………………………………………………… 5v

Claesdr, Aentghen Joachim…………………………………………………………………………………… 23v

Claesdr, Annike Joachim……………………………………………………………………. 70v, 71v, 78v, 87r

Claesz, Ariaen………………………………………… 33, na 33, 49v, 50v, 51r, 60v, na 66, 78v, 81v, 84r

Claesz, Claes……………………………………………………………………………………… na 72, 79v, 80v

Claesz, Cornelis………………………………………………………………………………………………….. 52r

Claesz, Cornelis Cornelis……………………………………………………………………………………… 64v

Claesz, Dirck……………………………………………………………………………………………………… 59r

Claes, Emme Claes……………………………………………………………………………………….. 22v, 94r

Claesz, Gerbrandt……………………………………………………………………………………….. 32r, 51r,v

Claessen, Henrick…………………………………………………………………………… 8r, na 72, 79v, 80v

Cleijs, Huijb……………………………………………………………………………. 3r, 13v, 14r, 19v, 20r, 24r

Claeszdr, Iken……………………………………………………………………………………………… 40v, 44v

Claesz, Jan………………………………………………………………………………….. 40r, 62, 86v, na 102

Claesz, Jan Ariaen………………………………………………………………………………………………. 94r

Claesz, Joachim…………………………………………………………………………………….. 34v, 51r, 78v

Claesdr, Lesken Frans…………………………………………………………………………………… 23v, 51v

Claes, Peeter…………………………………………………………………….. na 27v, 49v, 50v, 60v, na 66

Clauwaerts, Ariaen………………………………………………………………………………………. 39r, 110v

Clauwaerts, Joachim…………………………………………………………………………………………… 34v

Clauwaerts, Peter……………………………………………………………………………………………….. 60v

Clauwen, Dingen Jan…………………………………………………………………………………………… 10v

Cleermaecker, Jan Lodewijcxz…………………………………………………………………………….. 39bis

Clock, Lesken inde………………………………………………………………………………………….. na 25v

Cloostermans, Aert Tueniss…………………………………………………………………………….. 95v, 96r

Cloostermans, Tuenis……………………………………………………………………………. 7r, 8r, 57v, 88r

Cloostermans, Tuenis Tuenis………………………………………………………………………………….. 7v

Clootwijck, Mathijs van……………………………………………………………………………………. 8v, 28v

Clootwijck, Peeter van…………………………………………………………………………………………… 7v

Cluijter, Adriaen Adriaenss……………………………………………………………………………………. 94v

Cnaep zie Knaep

Coensen, Aentken………………………………………………………………………………………………. 65v

Conincx zie Sconnincx

Cooman, Michiel Jans………………………………………………………………………………………… 112v

Comans, Rogier………………………………………………………………………………………………….. 84r

Commeren, Aentken……………………………………………………………………………………… 65r, 66v

Cock, W. de………………………………………………………………………………………………………. 54v

Cornelis, Aentgen……………………………………………………………………………………………….. 70r

Cornelis, Aert Jan…………………………………………………………………………………… 15v, 64v, 97r

Cornelisdr, Anniken…………………………………………………………………………… na 72, 79v, na 79

Cornelis, Ans………………………………………………………………. 3v, 33, 34r, 64r, 94r, na 106, 107r

Cornelisz, Ariaen…………………………………………………………………………. 69v, 97v, na 97, 113v

Cornelisz, Claes………………………………………………………………………………………………….. 47r

Cornelisz, Cornelis………………………………………………………………………………………. 18v, 110v

Cornelisdr, Crijnken Floris……………………………………………………………………………………. 102r

Cornelisz, Dingeman………………………………………………………………………………………….. 114r

Cornelisz, Floris…………………………………………………………………………………………… 46v, 57v

Cornelisz, Huijbert………………………….. 7r, 8r, 42r, 55v, 56r, 57v, 59r,v, 72r, 73r, na 79, 95v, 101r

Corneliss, Huijbeke……………………………………………………………………………………………. 113v

Cornelisz, Jacob…………………………………………………………………………………………… 45v, 49r

Cornelisz, Jan…………… 4v, 25r,v, na 25v, 26v, 27v, 35r, 39r, 42v, 45v, 49v, 55r, 61r, 70v, 93r, 96r

Cornelisz, Jan Joost……………………………………………………………………………………………. 48v

Cornelis, Lauwereijs………………………………………………………………………………………… na 107

Cornelisdr, Lesken………………………………………………………………………………………………. 51r

Cornelisz, Lenaert……………………………………………………………………………… 30r, 77v, 87v, 99

Cornelisdr, Maeijke……………………………………………………………………………………………… 19v

Cornelisdr, Maeijke Jan………………………………………………………………………………………… 93v

Cornelisdr, Marijke Peeter…………………………………………………………………………….. 79v, 80r,v

Cornelis, Dingeman Melis……………………………………………………………………………………. 116v

Cornelis, Gerit Melis…………………………………………………………………………………………… 116v

Cornelis, Melis…………………. 2r, 11v, 24v, na 25v, 30r, 36v, 40r, 45r, 46v, 48r, 55r, 57v, 59v, 60v,

                                                       64v, 65r,v, na 66, 68v, na 68, 69r, 70v, 72r, 74v, na 79, 81v,

                                                          87v, 88r,v, 91v, 92r, 96v, 97r, 104r, 108v, 109r, 113r, 114v

Cornelis, Neeltken…………………………………………………………………………………………. 56v, 59r

Cornelis, Tomas……………………………………………………………………………………… 20v, 63v, 99

Cornelis, Tuenis…………………………………………. 5v, 7r, na 25v, na 27v, 41r, na 79, 91, 93r, 108v

Cornelisz, Willem……………………………………………… 21r, 24v, na 25v, 47r, 73r, 104r, 107r, 109r

Cornelisz, Wouter…………………………………………………………………………………………….. na 68

Corputten, Merten Sijmon…………………………………………………………………………………….. 48v

Corput, Nicolaes vande…………………………………………………………………………. 39bis, 58v, 98v

Corsten, Anniken………………………………………………………………………………………………….. 3r

Corssen, Joostken……………………………………………………………………………………… 8v, 9r, 51v

Cort(?), Herman de…………………………………………………………………………………………… na 64

Criesom, Ariaen…………………………………………………………………………………………………. 69v

Crijnen, Dirck……………………………………………………………………………………………………… 54r

Crollen, Jan Peters………………………………………………………………………………… 26v, 49v, 110r

Croock, Gerit Henricx den jongen (alias vd Couwelijn)………………………………………………… 114r

Cuenen, Tijs Jan…………………………………………………………………………………………………… 1r

Cuep, Adriaen Adriaensz……………………………………………………………………………………….. 9v

Cuijl, Tuenis Tuenisz……………………………………………………………………………………………. 37r

Cuijpersdr, Alit Peter………………………………………………………………………………………. 17r, 43r

Cuijper, Jan Adriaens……………………………………………………………………………………….. 102r,v

Damen, Joost………………………………………………………………………………………… 53v, 75r, 77v

Decker, Jan Adriaenss…………………………………………………………………………………………. 65v

Deenen, Aert Evert Aert…………………………………………………………………………… 67v, 68, 84Ar

Deenen, Claes Evert Aert…………………………………………………………………………. 67v, 68, 84Ar

Deenen, Everaert…………………………………………………………………………………………………. 68

Denisz, Ariaen…………………………………………………………… 2r, na 27v, 32v, na 32v, na 64, 78v

Denissen, Jan……………………………………………………………………………………………….. na 32v

Denisz, Jan Ariaen……………………………………………………………………………………………… 32v

Diessen, Jan van………………………………………………………………………………………………… 56r

Dircx, Aentghen……………………………………………………………………………………………………. 3r

Dirss, Antuenis…………………………………………………………………………………………………… 89r

Dircx, Bastiaen…………………………………………………………….. 4v, 5r,v, 22r, 36v, na 36, 52v, 57v

Dircx, Commer Bastiaen………………………………………………………………………………………. 52v

Dircx, Cornelis…………………………………………………………….. 3r, 5r,v, 22r, 24r, na 36, 57v, 100v

Dircx, Frans…………………………………………………………………….. 1r, 2r, 14r, 26r, 31r, 70v, 108v

Dircx, Geraert…………………………………………………………………………………………………… 108v

Dircx, Grietken weduwe Bastiaen…………………………………………………………………………. 4v, 5r

Dircx, Jan Bastiaen……………………………………………………………………………………………… 52v

Dircxdr, Lesken Pauwelsz…………………………………………………………………………………….. 85v

Dircxdr, Lijnken Merthen………………………………………………………………………………………. 90v

Dircxdr, Maijken Peter……………………………………………………………………………………… na 25v

Dircx, Merthen………………………………………………. 25r,v, na 25v, 66r, 67v, 68, 90v, na 110, 114r

Dircx, Pauwels………………………………………………………………………………………………….. 114r

Dircx, Peter……………………………………………………………. 4v, 25r,v, 55r, 57v, 73v, 100v, na 108

Dircx, (God)Schalck……………………………………………………………… 29r, 41v, 47v, 49r, 53v, 77v

Donghen, Balthesaer Willemsz van………………………………………………………………………. 39bis

Donghen, Willem van…………………………………………………………………………………….. 81v, 92v

Dorp, Joncker Arent van…………………………………. 7v, 29r, 57v, 68v, 69r, 74v, 88r, 97r, 104r, 106

Driessen zie Andries

Drossaerts, Ariaen Lambrechts………………………………………………………………………………. 67v

Drossaerts, Cornelis Ariaens (Lambrechts)…………………………………………………….. 85v, na 84A

Drossaerts, Jan Ariaens (Lambrechts)…………………………………………………………… 85v, na 84A

Drossaerts, Jenneke de vrouw van Jan Ariaens (Lambrechts)…………………………………… na 84A

Dussen, Tuentghen Adriaens vande………………………………………………………………………. 103v

Emans, Cornelis Adriaens………………………………………………………………………………………. 5v

Embrechts, Claes Ariaen………………………………………………………………………………………… 3r

Emmen, Willem…………………………………………………………………………………………………. 113r

Emstein…………………………………………………………………………………………………………….. 15r

Eris, Aen……………………………………………………………………. 16, 43r,v, 45r, 51v, 56v, 94r, 107v

Ermen, Meeus…………………………………………………………………………………………………… 10v

Errps (?), Heijn………………………………………………………………………………………………. na 102

Everden, Aert………………………………………………………………………………………………. 68, 84Ar

Everden, Claes………………………………………………………………………………………… na 68, 84Ar

Everts, Govaert………………………………………………………………………….. 12r, 64r, 79r, 87v, 88v

Everden, Jan Dries……………………………………………………………………………………………… 78v

Everts, Neeltghen…………………………………………………………………………………………. 70v, 78v

Faessen zie Vassen

Florisdr, Crijnken……………………………………………………………………………………………….. 102r

Fleuren, Henrick Ariaens………………………………………………………………………. 67v, 68, 69r, 89r

Fransen, Ariaen………………………………………………………………… 67v, 68, na 79, 87v, 88r, 107v

Fransz, Jan…………………………………………………………………………………………………. 35v, 66r

Fransz (ten Berch), Joachim………………………………………………………………………………….. 30r

Fredericx, Marij…………………………………………………………………………………………….. 55v, 56r

Fredericx, Neltghen Henrick………………………………………………………………………………….. 79v

Gerbrantsdr, Aentghen Beert………………………………………………………………………… na 36, 67v

Gerits, Adriaen…………………………………………… 23v, 35r, 41v, 58v, 76r, 87v, 88r, 101r,v, na 110

Gerits, Aert……………………………………………………………………………………………………. na 102

Gerits, Anniken………………………………………………………………………………………………….. 17v

Gerits, Baeijen………………………………………………………………………………………………. 2r, 114r

Geritsz, Damiaen………………………………………………………………………………………………… 35r

Gerits, Dirck Adriaen…………………………………………………………………………………….. 46r, 100r

Gerits, Frans……………………. 5r, 10r, 14r, 15r, 17r, 22r, 24r, 29r, 31v, 36v, 46r, 48r, 49v, 51r, 52v,

                                55r, 58r, na 68, 73r, 78r, 79v, 81v, 82r, 90r,v, 96r, 99, 101r,v, na 102, na 110

Gerits, Gerit Adriaen……………………………………………………………………………………………. 17v

Gerits, Gerit Cornelis…………………………………………………………………………………………. 104v

Gerits, Gijsbert…………………………………………………………………………………………… 54r, na 68

Geerits, Henrick……………………………………………………………………………………………… na 18v

Gerits, Jan……………………………………………………………………… 17v, na 25v, 57r, 59v, 61v, 92v

Gerits, Jan Adriaen………………………………………………………………… 20r, 24v, 38r, 39v, 49r, 61r

Geritsz, Lauwereijs……………………………………………………………………………………………… 55v

Geritsdr, Lesken Jan……………………………………………………………………………………………. 88r

Geritsdr, Lijnken…………………………………………………………………………………………… 41v, 47v

Gerits, Marijken…………………………………………………………………………………………………… 22r

Geritsz, Peter Jan……………………………………………………………………………………………….. 92v

Geritsdr, Peterken………………………………………………………………………………………………. 23v

Gerits, Willem………………. 5v, 13v, 21v, 22r, 31v, 32r, 38v, 49v, 59v, 64r, 87v, 100r, na 102, 108v

Gheesel, Anneken Cornelisdr van………………………………………………………………….. 39bis, 58v

Gheesel, Cornelis Aertsz van………………………………………………………………………………. 39bis

Gheesel, Jan Cornelisz van………………………………………………………………………….. 39bis, 58v

Gesels, Marij van……………………………………………………………………………………………. 1r, 58v

Geesen, Ariaen…………………………………………………………………………………………………… 95r

Gielen, Ariaen……………………………………………………………………………………………….. na 25v

Gielen, Claes……………………………………………………………………… 61v, na 68, 69, 78, 83v, 92v

Gielisz, Henrick…………………………………………………………………………………………………… 39r

Giliss, Jan…………………………………………………………………………………………………………. 74v

Gielen (Michielsz), Peter……………………………………………….. 12r, 53r, 60v, 64r, na 66, 79r, 101r

Gielen, Willem……………………………………………………………………………………………… 55v, 88r

Gijben, Aen………………………………………………………………………………………………………. 100r

Gijben, Aentken Aen……………………………………………………………………………………………. 31v

Gijben, Anniken Ariaen……………………………………………………………………………………. 31v, 33

Gijben, Anna……………………………………………………………………………………………… 18r, 51r,v

Gijerts, Coens……………………………………………………………………………………………………. 65v

Gijsbrechts, Ariaen…………………………………………………………………… 31v, 32r, 38v, 58r, na 64

Gijsbrechts, Ariaen Ariaen…………………………………………………………………….. 31v, 32r, 33, 60r

Ghijben, Ariaen Peeter……………………………………………………………….. 69v, 70, 73v, 89v, 112v

Gijsbrechts, Bastiaen…………………………………………………………………………………….. 19r, 21v

Gijsberts, Brieninck……………………………………………………………………………………………… 71v

Gijsbrechts, Cornelis…………………………………………………………….. 47r, 49v, 53v, 66r, 76v, 81v

Gijben, Cornelis Peter……………………………………………………………… 33, 34r, 48v, 69v, 70, 73v

Gijben, Dingen…………………………………………………………………………………………………… 38v

Gijben, Heijn……………………………………………………………………………………………………… 84v

Gijsbrechts, Henrick Ariaen……………………………………………………………………………………. 35r

Gijsbrechtsz, Jan……………………………………. 7v, 41r, 47r, 51r.v, 57v, 61v, 66r, 67v, 68, 76v, 77r,

                                                                                                   84Ar, 93v, 100r, na 102, 108v

Gijsbrechts, Jan Ariaen…………………………………………………. 31v, 32r, 33, 34r, 60r, 87v, na 102

Gijben, Metgen Zeger…………………………………………………………………………………………… 58r

Gijben, Neleman (=Cornelis)…………………………………………………………………….. 40v, 41v, 44v

Gijsbrechts, Zeger……………………………………………………………………………. 38v, 64r, 65v, 92v

Gils, Ariaen Janss van…………………………………………………………………………………….. 67v, 68

Gils, Joost van………………………………………………………………………………………….. 100r, 108v

Gils, Peeter Janss van……………………………………………………………………………… 68v, 69r, 74v

Goedschalcx, Ghijsbrecht…………………………………………………………………………………… na 68

Goedschalcx, Jan Cornelis……………………………………………………………………………………. 67v

Goedschalcx, Jan Mathijs……………. 61v, 64r, 69, 75r, 76v, 77r,v, 78, 82r,v, 84Ar, 87v, 106r, 112v

Goosen, Ariaen…………………………………………………………………………………………… 95r, 107r

Goris, Barbara Ariaen Jan jonge……………………………………………………………………………… 90r

Gorisdr, Janniken……………………………………………………………………………………. 32r, 38v, 60r

Goris, Cornelis Ariaen Jan jonge…………………………………………………………………………….. 90r

Gorissen, Huijbert……………………………………………………………………………………………….. 60r

Goris, Jan Ariaen Jan jonge…………………………………………………………………………………… 90r

Goeijertsz, Ariaen Jan…………………………………………………………………………………… 94r, 104r

Govaerts, Aert……………………………………………………………………………………………………. 96r

Goeijertsz, Goris Ariaen……………………………………………………………………………….. 95v, 102v

Goverden, Henrick………………………………………………………………………………………. 22v, 112v

Goverden, Huijbert…………………………………………………………………. 22v, 37v, 75v, 92r,v, 112v

Govaerts, Jan………………………………………………………………………………………………… na 102

Govaerts, Janniken Jan………………………………………………………………………………………… 10r

Govaerde, Joachim……………………………………………………………………………………………… 51r

Govaerden, Lesken Joachims……………………………………………………………………………….. 51v

Govaerden, Peter Henrick………………………………………………………………………. 92r, 97v, na 97

Govaerts, Peter Jan…………………………………………………………………………………………….. 10r

Greijn, Jan Ariaens……………………………………………………………………………………………….. 1r

Groij, Cornelis Dircx………………………………………………………………………………………… na 25v

Groij, Peter Dircx……………………………………………………………………………………. 3v, 71v, 100v

Gruijters, Dirck……………………………………………………………………………………………………. 55r

Gruijters, Jan Jan Stevens(?)………………………………………………………………………………. na 95

Gruijters, Joost……………………………………………………………………………………………………. 3v

Gues, Claes de…………………………………………………………………………………………………… 97r

Haenecop, Aert Adriaensz…………………………………………………… 12v, 14v, 15r, na 33, 51r, 68v

Haenscam……………………………………………………………………………………………………… na 79

Haenscam, Ariaen Willemss……………………………………………. 60r, 78, na 84, 97v, 109v, na 110

Haeren, Henrick Jansz van………………………………………………………………………………….. 101v

Halffbieren, erfgenamen……………………………………………………………………………………….. 11v

Halffbieren, Peter Adriaensz……………………………………………………………………………………. 1r

Harde, Franchoijs van……………………………………………………………………………………….. na 64

Heij, Claes Willem……………………………………………………………………………………………….. 58r

Heijmans, Cornelis………………………………………………………………………………………. 18v, 114v

Heijnen, Met Peter………………………………………………………………………………………………. 24v

Henricx, Aentghen………………………………………………………………………………………………. 22v

Henricxdr. Aentken Peeter………………………………………………………………………………. 18v, 19r

Henricx, Anniken………………………………………………………………………………………… 37v, 112v

Henricx, Ariaen……………………………………………………………………………………………… 31v, 33

Henricx, Cornelis Ariaen……………………………………………………………………………………….. 90r

Henricx, Crijnken……………………………………………………………………. 22v, 37v, 92r,v, 97v, 112v

Henricxdr. Dingenken…………………………………………………………………………………………… 13r

Henricx, Gijsbrecht………………………………………………………………………………………. 35r, 102v

Henricx, Gerbrandt…………………………………………………………………………………………… na 68

Henricx, Gerit………………………………………………………………………………………. 22v, 37v, 114r

Henricx, Gijsbrecht……………………………………………………………………………………………… 95v

Henricx, Godtschalck……………………………………………………………………………… 68, na 68, 89r

Henricx, Henrick………………………………………………………………………………………. 18v, na 18v

Henricx, Jan…………………………………………………………………………………………………….. 109v

Henricx, Jan Adriaen……………………………………………………………………………………. 46v, 113r

Henricx, Lauwereijs……………………………………………………………………………………………… 89r

Henricx, Peter……………………………………………………… 22v, 37v, 49r, 54r, 65v, 92r,v, 97v, 112v

Henricx, Peter Adriaen………………………………………………………………………………………….. 58r

Henricx, Peter Aert……………………………………………………………………………………………. 104v

Henricxdr., Truijcken……………………………………………………………………………………………. 46v

Henricx, Tuenis…………………………………………………………………………………………… 7r, na 79

Henricx, Zeeger…………………………………………………………………. 3r, 13r, 61r, na 61, 82v, 90r,v

Hermansz, Lenaert Cornelis…………………………………………………………………. 29r, 76v, 77v, 99

Hermansdr, Truijke…………………………………………………………………………….. 60v, 73r, 96v, 99

Hoefkens, Jan Lauwereijs……………………………………………………………………………………… 90r

Hoevenaer, Adriaen Jan Meeus……………………………………………………………………………….. 8r

Hoevenaer, Andries Jan Meeus……………………………………………………………………………….. 8r

Hoevenaer, Cornelis Bastiaenss (tot Gils)………………………………………………………………….. 87r

Hoevenaer, Cornelis Bastiaen Willemsz…………………………………………………………………… 64v

Hoevenaer, Corst Jan Meeus…………………………………………………………………………………… 8r

Hoevenaer, Crijnken Jan Meeus……………………………………………………………………………….. 8r

Hoevenaer, Dingen Jan Meeus………………………………………………………………………………… 8r

Hoevenaer, Jan Meeusz………………………………………………………………………………….. 8r, 21v

Hoevenaer, Jan Jan Meeus…………………………………………………………………………………….. 8r

Hoevenaer, Lesken Jan Meeus………………………………………………………………………………… 8r

Hoevenaer, Lesken de vrouw van Jan Meeus………………………………………………………………. 8r

Hoevenaer, Marijcken Jan Meeusz……………………………………………………………………………. 8r

Hoevenaer, Meeus Jan Meeusz……………………………………………………………………………….. 8r

Hoich, Henrick Meeus de………………………………………………………………………………… 18v, 19r

Hoogen, Peeter Adriaenss…………………………………………………………………………………….. 67r

Hor(s)ten, Gijsbrecht………………………………………………………………………………………….. 104v

Hove, Nijclaas Pieter……………………………………………………………………………………….. na 27v

Huijben, Adriaen…………………………….. 20v, 53r, 58r, 63r,v, 66r, 72v, 73r, 82v, 94r, na 102, 108v

Huijben, Adriaen Dirck………………………………………………………………………………………… 113r

Huijben, Adriaen Peter………………………………………………………………………….. 24v, 101r, 103v

Huijben, Alit Jan Buijs…………………………………………………………………………………………… 43r

Huijbrechts, Anneke………………………………………………………………………………… 109v, na 110

Huijben, Anchen Staes………………………………………………………………………………………. na 79

Huijbrechts, Brievick (Brieninck)……………………………………………… 3v, 73r, na 84, 109v, na 110

Huijben, Cornelis………………………………………………… 4v, 41v, 64r, 72v, 73r,v, 100v, 108v, 114r

Huijbendr, G(r)eetgen……………………………………………………………………………….. 20v, 63v, 99

Huijben, Huijbert Staes………………………………………………………………………………………… 98v

Huijben, Jan……………………………………………………………………….. 82v, na 82, 83r, 87r,v, 110v

Huijben, Jan Adriaen……………………………………………………………………………………………. 63r

Huijben, Jan Buijs…………………………………………………………………………….. 31v, 33, 34r, 111v

Huijbrechts, Job…………………………………………………………………………………………….. 5v, 60v

Huijben, Leenaert………………………………………………………………………………………………… 90r

Huijben, Lesken Peer……………………………………………………………… 22v, na 25v, 78v, 90r, 92v

Huijbrechtsz, Merten……………………………………………………………………………………… 32r, 38v

Huijben, Metghen………………………………………………………………………………………………… 38r

Huijben, Peeter……………………………………………………………………………………. 16, 39v, 112r,v

Huijben, Rob……………………………………………………………………………………………………….. 99

Huijben, Staes…………………… 2r, 4v, 5r, 8v, 9r,v, 15v, 41v, 61r, na 72, 79v, na 79, 80r,v, 95v, 98r

Huijben, Steven………………………………………………………………………………………………….. 73r

Huijben, Tuenis Adriaen (verm fout)………………………………………………………………………… 67v

Huijben, Tuenis Andries…………………………………………………………………………………… 67v, 68

Ierssel, Aert Jansz……………………………………………………………………………. 23v, 54r, 72r, 101r

Isaak, Adriaen……………………………………………………………………………………………………… 16

Jacobsz, Ariaen………………………………………………………………………………………………….. 54r

Jacobsz, Crijn Gerit…………………………………………………………………………………………….. 85v

Jacobsdr, Dingen………………………………………………………………………………………………. 113r

Jacobsdr, Dirck…………………………………………………………………………………………………… 78r

Jacobsz, Govaert……………………………………………………………………………………. na 25v, 64r,v

Jacobsz, Henrick………………………………………………………………………………………………. 94r,v

Jacobsz, Herman……………………………………………………………………………………………. 102r,v

Jacobsz, Huijbert………………………………………………………………………………………………… 64v

Jacobsz, Jan……………………………………………………………………………………………… 94v, 106v

Jacobsz, Jan Cleijs……………………………………………………………………………………………… 86v

Jacobsz, Lauwereijs…………………………………………………………………………………………… 113r

Jacobsdr, Marijke………………………………………………………………………………………………… 90r

Jacobs, Peter…………………………………………………………………………………………………… 103v

Jacobsz, Reijer…………………………………………………………………………………………… 45r, 110v

Jacobsz, Tuenis………………………………………………………………………………………………….. 45r

Jacobsz, Tielman……………………………………………………………………………………………. na 18v

Jansz, Abraham………………………………………………………………………………………………….. 51r

Jansz, Adriaen…………………………………………………………….. 13v, 14v, 18v, 59r, 62, 106r, 114v

Jansz, Adriaen Claes…………………………………………………………………………………………. 106v

Jansz, Adriaen Frans…………………………………………………………………………………………. 107v

Jans, Aert…………………………………………………………………………………………….. 16, 64v, 101r

Jansz, Andries…………………………………………………………. 1r, 10r, 14r,v, 15r, na 25v, na 33, 55r

Jansdr, Anniken………………………………………………………………………………………. 16, 72v, 92v

Jansz, Beernaert…………………………………………………………………………………………… 12v, 35r

Jansz, Beijen……………………………………………………………………………………………………… 61r

Jansz, Cleijs………………………………………………………………………………………………… 58r, 68v

Jansz, Cornelis……………………………………………. 12v, 16, 19v, 24r, 33, 43r,v, 45r, 61v, 64v, 78v

Jans, Dinghen…………………………………………………………………………………… 28r, 38r, 54v, 61r

Jansz, Gerit…………………………………………………………………………………………………. 17v, 18r

Jansz, Gerit Henrick…………………………………………………………………………………………… 114r

Jansz, Grietken……………………………………………………………………………………… 17v, 18r, 52v

Jansz, Haesken…………………………………………………………………………………………………. 42v

Jansz, Henrick……………………………….. 16, 24v, 33, 39r, 43r,v, 45r, 70r,v, na 79, 89v, 110v, 112r

Jansz, Huijbert……………………………………………………. 3v, 30r, 38r, 49r, 66r, 71v, 86r, 89r, 110v

Jansz, Huijbken………………………………………………………………………………………………….. 20r

Jansz, Jacob………………. 3v, 16, 20r, 21v, 33, 43r, 45r, 46r, 71v, 94v, 98r, 106v, 110v, 111v, 112r

Jansz, Jan……………………………………………………………… 16, 33, 68v, 69r, 84v, 97r, 104v, 112r

Jansz, Jan Adriaen……………………………………………………………………………………………… 13v

Jansdr., Janniken………………………………………………………………………………………….. 10r, 92v

Jansz, Joachim……………………………………………………………………………………… 25r,v, 62, 74r

Jansz, Joost…………………………………………………………………………………………………….. 101r

Jansz, Joris………………………………………………………………………………………. na 25v, 36v, 52v

Janss, Lambrechts…………………………………………………………………………………………… na 64

Jansz, Lauwereijs……………………………………………………………………………… 29r, 65r, 66v, 68v

Jansz, Lemmen………………………………………………………………………………………………….. 18v

Jansz, Lenaert Aert…………………………………………………………………………………………. na 101

Jansz, Lesken…………………………………………………………………………………………………….. 38r

Jansdr, Marije……………………………………………………………………………………… 16, na 25v, 57r

Jansz, Marijken Adriaens, weduwe Andries………………………………………………….. 10r, 14r,v, 15r

Janszdr, Maijken Aert…………………………………………………………………………….. 101r,v, na 101

Janszdr, Marijken Geert………………………………………………………………………………………… 29r

Jansz, Mathijs……………………………………………………………………………….. 42r,v, 59v, 64r, 93v

Jansz, Meeus…………………………………………. 10r, 14r,v, 15r, 18r, na 33, 51r,v, 53v, na 79, 96r,v

Jans, Metghen……………………………………………………………………………………………………. 70r

Jansz, Michiel……………………………………………………………………………………………………… 62

Jansdr, Neeltghen………………………………………………………………… 20r, 56v, 58r, 81v, 85v, 97v

Jansdr, Neesken…………………………………………………………………………………………………. 59r

Jansz, Peeter……………………………………………………………………….. 5v, 18v, 35r, 57r, 87v, 92v

Jansdr., Peeterken………………………………………………………………………………………………. 13r

Jansz, Roel……………………………………………………………………………………………………….. 18v

Jansz, Rubben…………………………………………………………………………………………….. 83v, 84v

Jansz, Thijs……………………………………………………………………………………………………….. 12r

Jansz, Willem………………………………………………………………………………….. 16, 74v, 88v, 114r

Jansz, Wouter……………………………………………………………………………………………….. na 110

Jansz, Zeeger……………………………………….. na 18v, 23v, 70v, 71v, 72v, 78r,v, 81v, 86r, 87r, 92r

Jaspaers, Balthen………………………………………………………………………………………………. 113r

Jaspaersdr, Grietghen Adriaen……………………………………………………………………… 97v, na 97

Joachimsdr, Aentghen…………………………………………………………………………………………. 23v

Joachimsdr, Anniken………………………………………………………………………………………. 78r, 87r

Joachims, Ariaen………………………………………………… 11v, na 68, 70r, 85v, 87v, 88r, 112v, 114r

Joachimsz, Beert…………………………………………………………………………………………………. 62

Joachims, Lesken……………………………………………………………………………………………….. 51r

Joachims, Meeus………………………………………………………………………………………….. 14r, 51r

Joachims, Neeltken……………………………………………………………………………………………… 51r

Joachims, Peeter……………… 22r, 24v, na 25v, 29r, 39r, 56r, 57v, 58r, na 68, 87v, 94r, 104v, 112v

Joosten, Adriaen…………………………………………………………………………………… 94v, 95r, 106v

Joosten, Adriaen Cornelis……………………………………………………………………… 95v, 102v, 107v

Joosten, Bastiaen……………………………………………………………………………………………….. 66v

Joosten, Cornelis…………………………………………………………………………………………………. 99

Joosten, Daen…………………………………………………………………………………………………….. 62

Joosten, Dingen………………………………………………………………………………………….. na 68, 78

Joosten, Cooman………………………………………………………………………………………………… 57r

Joosten, Goris……………………………………………………………………………………………………. 92v

Joosten, Jaspaer Cornelis…………………………………………………………………….. 95v, 102v, 107v

Joosten, Joachim………………………………………………………………………………….. na 68, 78, 83v

Joosten, Maijken…………………………………………………………………………………… na 68, 78, 83v

Joosten, Peeter………………………………………………………………………………………………… 106v

Joosten, Seger…………………………………………………………………………………………………… 78r

Joosten, Thomas………………………………………………………………………………………………… 78r

Joosten, Tuenis……………………………………………………………………………. 1r, 26r, 70v, 78v, 87r

Joosten, Willem………………………………………………………………………………………………….. 21v

Joris, Cornelis…………………………………………………………………………………………………….. 73r

Joren, Jan……………………………………………………………………………………………………….. 110v

Joris, Stoffel………………………………………………………………………………. na 18v, 94v, 95r, 106v

Kacker, Claes Adriaens………………………………………………………………………………………… 30v

Keijer, Nicolaus…………………………………………………………………………………………………… 90r

Kieboom, Willem Michielss vanden………………………………………………………………………….. 88r

Knapen, Adriaen Peters………………………………………………………………………………………… 47r

Knapen, Cornelis Peters…………………………………………………………………………….. 9v, 24v, 54r

Lambrechts, Adriaen……………………………………………………………………………………………. 29r

Lambrechts, Willem………………………………………………………………………………………. 20v, 63v

Lauwe, Ariaen Tuen…………………………………………………………………….. 88v, 94r, 104r, na 112

Lauwereijs, Henrick……………………………………………………………………………………………… 89r

Lauwereijs, Jacob………………………………………………………………………………………………. 113r

Lauwereijs, Jan……………………………………………………………………………………….. 5r, 36v, 74v

Lauwereijs, Michiel………………………………………………………………………………………………. 37r

Lauwen, Sijmon……………………………………………………………………………………………….. na 3v

Lauwereijs, Willem Jan………………………………………………………………………………………… 74v

Lemmens, Peer Han (Peer Jan Lemmens; in beide gevallen is er weinig twijfel over wat er staat; anderzijds is het onwaarschijnlijk dat dit verschillende personen zijn……………………………………………. na 25v, 57r

Lemmens, Sijmon…………………………………………………………………………………………….. 90r,v

Leeu, Cornelis Jansz……………………………………………………………………………………….. na 25v

Leeu, Jan Jansz de……………………………………… 79r, 82v, 83r, 84r, 84Ar, 88v, 97v, 107v, na 107

Lenaerts, Ariaen………………………………………………………………………………… 56r, 60v, 73r, 99

Lenaerts, Jacob…………………………………………………………………………………………………… 99

Lerweijeren……………………………………………………………………………………………………….. 54v

Lens(?), Teeu Waeijt……………………………………………………………………………………………. 63r

Leuskijndt, Ariaen Ariaens……………………………………………………………………………………… 48r

Leveck, Jaecques………………………………………………………………………………. 9r, 91r, 93v, 98v

Lucas, Joris (Jois; zelfde persoon maar 2 schrijfwijzen)……………………………………….. 81r, na 81

Maes, Gijsbrecht………………………………………………………………………………………………. 112v

Maes, Jan………………………………………………………………………………………. 17v, 30v, 57r, 59v

Maes, Truike……………………………………………………………………………………………………… 73v

Maet, Henrick Petersz……………………………………………………………………………………………. 1r

Mandemaeckers, Willem Jacobsz…………………………………………………………………………… 98v

Mathijsz zie Tijs

Meeusz, Adriaen Jan…………………………………………………………………… 14v, na 28v, 49v, 106r

Meeusz, Ans……………………………………………………………………………………………………… 81r

Meeusz, Claes……………………………………………………………………………………………………. 35r

Meeusz, Daen……………………………………………………………………………………………………. 54r

Meeusz, Frans……………………………………………………………………………………….. 76v, 77r, 81v

Meeusz, Jan…………………………………….. 7r, 14r, 17v, 18r, 21v, 22v, 23r, 33, 34r, 46r, 51r,v, 55r,

                                                 59v, 81r, 88v, 91, 94r,v, na 102, 108r,v, 109r, 110r, 112v, na 112

Meeusz, Joachim………………………………………………………………………………… 1r, 13v, 14r, 51r

Meeusz, Michiel…………………………………………………………………….. 6r, 11v, 12r, 76v, 77r, 81v

Meeusz, Peeter………………………………………………………………………………………………… 113v

Meeusz, Peeter Adriaen………………………………………………………….. 3v, 57v, 71v, na 106, 107r

Meeusz, Willem………………………………………………………………………………………………… 113v

Melchiorss, Gerit………………………………………………………………………………………………. 108v

Melsz, Gerit………………………………………………………………………………………………….. 14v, 91

Melis, Neel………………………………………………………………………………………………………… 58r

Mertens, Aert……………………………………………………………………………… 45r, 47r, na 102, 108v

Mertens, Anniken……………………………………………………………………………………………. na 18v

Mertens, Goris Adriaen Peter……………………………………………………………………….. 107v, 108r

Mertens, Jacob Claes………………………………………………………………………………………….. 74v

Mertens, Lauwereijs…………………………………………………………… 18v, na 18v, 63v, na 72, 114v

Mertensdr, Lesken……………………………………………………………………………………………….. 33

Meertens, Meerthen Jan…………………………………………………………………………………….. 104v

Methouder, Tuenis Cornelis…………………………………………………………………………………… 89v

Mes(maecker), Hendrick Cornelis………………………………………………… na 27v, 56v, 59r, na 102

Michielsz zie Gielen

Molenaer, Cornelis Pauwels………………………………………………. 94v, 95r, 106v, 107r, 109r, 110r

Muller (tot Gilze), Goris den……………………………………………………………………………………. 32r

Moelder, Jacob Jansz………………………………………………………………………………. na 18v, 107r

Molijns weduwe, Dingen Jan…………………………………………………………………………………… 99

Moermans, Hans…………………………………………………………………………………………. 75r, 106r

Moermans, Jan……………………………………………………………………………………….. na 28v, 106r

Moije, Dirck Adriaens………………………………………………………………………………………. na 102

Naes, Cornelis Aen (=A(d)riaen) Huijb Naes………………………………………………………………. 63r

Naes, Jan Aen Huijb Naes…………………………………………………………………………………….. 63r

Nassau, Graeff Maurits van…………………………………………………………………………………. 116v

Nobel, Jan Cornelis…………………………………………………………………………………. 95v, 96r, 98r

Nuijts alias Brouwers, Cornelis……………………………………………………………………………….. 90r

Oosterhout, Aert Tomasz van………………………………………………………………………………. 112v

Oosterhout, Jan Wilmsz van…………………………………………………………………………………… 59r

Otgens, Mathijs…………………………………………………………………………………….. 22r, 57v, 100v

Otghens, Michiel Mathijs…………………………………………………………………………………… 16, 62

Paens, Jan Jansoen…………………………………………………………………………………….. na 39 bis

Paep, Joachim Jansz……………………………………………………………………………………………. 91

Paep, Peeter Aerts……………………………………………………………………………………………… 90v

Pamen, Adriaen Hendricxz……………………………………………………………………………………… 62

Pauwels, Alit………………………………………………………………………………………………………. 35r

Pauwels, Ariaen Meeus…………………………………………………………………………….. 22v, 23r, 81r

Pauwelsz, Cornelis…………………………………………….. na 18v, na 32v, 94v, 95r, 106v, 107r, 110r

Pauwelsz, Dirck………………………………………………………………………………………….. 85v, 114r

Pauwelsz, Jan…………………………………………………………………………………………….. 85v, 114r

Pauwelsz, Lesken………………………………………………………………………………………………. 85v

Pauwelsz, Peeter Cornelis……………………………………………………………………………………. 96v

Pauwelsz, Tomas………………………………………………………………………………………………. 102r

Peerdeken, Lijnken int………………………………………………………………………………………….. 15r

Pels, Artus Pieter……………………………………………………………………………………….. 81r, na 81

Pels, Floris Pieter (van Oosterhout)…………………………………………………….. 22v, 23r, 81r, na 81

Pels, Peter Jan Peter…………………………………………………………………………………… 81r, na 81

Peetersdr, Aentghen……………………………………………………………………………………………. 18v

Peetersdr, Aentghen Cornelis…………………………………………………………………………………. 70r

Peeters, Aert……………………………………………………………………………………………. na 25v, 91r

Peeters, Anniken………………………………………………………………………………………………… 40v

Peetersdr, Anniken Dirck………………………………………………………………………………… 65v, 91r

Pieters, Ariaen…………………………………………………. 13v, 14v, 24v, 65v, 73v, 89v, na 108, 114v

Petersz, Commer………………………………………………………………………………………………… 48r

Petersz, Cornelis……………………………………………………………………….. 10v, 11v, 24v, 34r, 73v

Peetersz, Cornelis Jan…………………………………………………………………………………………. 64v

Petersz, Dirck…………………………………………………………………………………………………….. 54r

Pieters, Hans Moermansz………………………………………………………………………………………. 6v

Peters, Henrick………………………………………………………………………………………… 1r, 18v, 19r

Peeters weduwe, Iken Huijbert……………………………………………………………………………….. 94r

Peetersz, Jacob…………………………………………………………………………………………………. 70v

Peetersz, Jan………………………………………………………………………………… 24v, 49v, 83v, 110r

Peetersz, Jan Ariaen………….. 23r, 25v, na 25v, 27v, na 27v, 28r, 29r, 50v, 57v, 61r, 72r, 86r, 101r

Peeters, Joachim……………………………………………………………………… na 68, 69, 78, 87r, 108v

Peeters, Joost…………………………………………………………………………………………………….. 30r

Peetersdr, Marij…………………………………………………………………………. 69, na 72, na 79, 80r,v

Petersz, Peter…………………………………………………………………………………….. 34v, na 84, 93v

Peeters, Peter Aert Henrick…………………………………………………………………………………. 104v

Pietersz, Pieter Jan……………………………………………………………………………………………… 81r

Peetersdr, Tuentghen…………………………………………………………………………………………….. 7r

Peeterss, Wouter………………………………………………………………………………… 69v, 70, na 108

Peeters, Zeebken………………………………………………………………………………………………… 54r

Peeters, Zeeger…………………………. 4v, 5r, 16, 34r, 43r,v, 57v, 70r, 73r, 89v, na 102,  110v, 112r

Phipsz, Willem……………………………………………………………………………………………………. 55r

Pijl, Henrick………………………………………………………………………………………………… 41v, 47v

Pints, Jenneke Pieter…………………………………………………………………………………………… 85v

Poirtken, Aentken int……………………………………………………………………………………………. 46r

Potbacker, Jan Adriaenss………………………………………………………………………………… 49v, 99

Prins, Jan Jansz…………………………………………………………………………………………………. 39v

Raesen, Claes Adriaen……………………………………………………………………………………….. 113r

Raesen, Jacob………………………………………………………………………………….. 5r, 57v, 83v, 92v

Ranis, Merten de………………………………………………………………………………………………… 92v

Reeder, Peeter Huijben………………………………………………………………………………………… 59r

Reersz, Wouter………………………………………………………………………………………………….. 52v

Reijvaerts, Cornelis……………………………………………………………………………………………… 61r

Rensz, Jan Lauwe………………………………………………………………………………………………. 36v

Reool………………………………………………………………………………………………………………. 24v

Reolen, Ariaen Jansz…………………….. 3r, 24v, 25r, 30v, 45v, 49r, 51r,v, 61r, 70r, 82v, 102v, 114v

Riol, Jan Peeterss……………………………………………………………………………………………… 109r

Reus, Adriaen Cornelis…………………………………………………………………………………… 95v, 96r

Robbe, Jan……………………………………………………………………………………………………….. 65v

Roecken (Roochus), Lesken……………………………………………………………………………….. 51r,v

Roelen, Adriaen………………………………………………………………………………. 4r, 10v, 12r, na 33

Roelen, Aentgen……………………………………………………………………………………………. 9v, 10v

Roelen, Anneken de weduwe van Cornelis Jan…………………………………………………………… 20r

Roelen, Anneken de weduwe van Corst……………………………………………………………… 10v, 92r

Roelen, Cornelis Jan……………………………………………………………………….. 18v, 19v, 20r, 114v

Roelens, Cornelis (Mr Cornelis Roelants)……………………………………………………………… 2r, 14r

Roelen, Corst……………………………………………………………………… 2r, 3r, 4r, 10v, 11r, 12r, 40v

Roelen, Dingen…………………………………………………………………………………………….. 10v, 12r

Roelen, Jan………………………………………………………………………………………….. 25v, 59v, 92v

Roelen, Lenaert………………… 2r, 10v, 11r,v, 12r, na 18v, 19v, na 33, 40r,v, 54r, 72r, 101r, na 102

Roelen, Lemmen Jans……………………………………………………………………………………….. 114v

Roelen, Peeter………………………………………………………………… 10v, 11r,v, 12r, na 33, 40v, 54r

Roochus zie Roecken

Roosen, Dinghen……………………………………………………………………………………………….. 49v

Roover, Dirck Adriaens………………………………………………………………………………………… 84v

Rozendael, Erasmus…………………………………………………………………………………………… 34v

Rubbens, Jan……………………………………………………………………………………………………. 84v

Ruelle, de la……………………………………………………………………………………………………. na 95

Ruelle, Charles de la………………………………………………………………………………. 1r, 39bis, 58v

Rutten, Dirck………………………………………………………………………………….. 49v, 59v, 68v, 110r

Saulsz, Saul………………………………………………………………………………………………………. 21r

Schep(pen), Aert Adriaensz…………………………………………………………………………………… 54r

Schep, Jan Adriaensz………………………………………………………………………… 12v, 54r, 66v, 67r

Schoenmacker, Adriaen Peter………………………………………………………………… na 3v, 76v, 89v

Schoenmackers, Willem Adriaens………………………………………………………………. 104v, na 104

Schollen, Jacques………………………………………………………………………… 41r, 74r, 75r, 82r, 92r

Schoonhoven, Cornelis………………………………………………………………………………………… 34v

Schouten, Adriaen Aerts………………………………………………………………………………………. 26v

Schrouwen, Ariaen………………………………………………………………………………………………. 90r

Schuermans, Henrick…………………………………………………………………………………………. 102r

Schuermans, Jan Adriaens………………………………………………………………………………….. 101v

Sconnincx, Adriaen Peter…………………………………………………………… 15r, 45v, 49v, 59v, 102v

Sconnincx, Peter…………………………………………………………………………………. 3r, 7r, 11v, 30v

Severijns zie Zeveren

Sijmonsz, Adriaen…………………………………………………………………………………………….. na 3v

Sijmonsz, Adriaen Gerit…………………………………………………………………………… 73v, 76r, 101r

Sijmonsz, Frans…………………………………………………………………………………………………. 35v

Sijmonsz, Lauwereijs………………………………………………………………………………………… na 3v

Sloetmaecker, Aert de……………………………………………………………………………………. 88v, 91r

Smits, Ariaen de…………………………………………………………………………………………………. 52r

Smit, Ariaen Tuenis…………………………………………………………………………………………….. 81v

Smit van Wouwe, Cornelis Aertss…………………………………………………………………………… 93v

Smeets, Jan Jansz………………………………………………………………………………. 7r, 13r, 63r, 74r

Smit (= Smeets?), Jan Jansz………………………………………………………………………. 9v, 10v, 54r

Smit Joris den…………………………………………………………………………………………………… 114r

Snack, Lesken de vrouw van Peeter Jansz……………………………………………………………….. 54v

Snack, Peeter Jansz……………………………………………………………………………………………. 54v

Znieren (?), Ariaen……………………………………………………………………………………………… 90v

Snijer, Mathijs de………………………………………………………………………………………….. 59v, 66r

Sprang, Ariaen Peterss van…………………………………………………………………………………… 65v

Spranger, Ariaen Adriaenss…………………………………………………………………………………… 79r

Staessen, Bastiaen……………………………………………………………………………………………… 98r

Staessen, Gritien……………………………………………………………………………………………. na 102

Staessen, Huijbert…………………………….. 8r, 18v, 19r, 21v, 40r, 42r, 86v, 98v, 102v, na 102, 103r

Staessen, Huijbken……………………………………………………………………………………………… 98r

Staessen, Lijn…………………………………………………………………………………………………….. 98r

Staps, Peter Merten……………………………………………………………………….. na 84, 109v, na 110

Steijn, Aert Pieterss van………………………………………………………………………………….. 88v, 91r

Stevens, Jan Andries………………………………………………………………………………………. na 25v

Stevens, Maeijken…………………………………………….. 25r,v, na25v, 72v, 73r, 82r, 98r, 110v, 112r

Stevens, Neeltghen……………………………………………………………………………………………… 97r

Stijfbeen, Jan Adamensz………………………………………………………………………………….. na 25v

Stoffels, Jan………………………………………… 8r,v, 19v, 20r, 42r, 59v, 66r, 95v, 98r, 102r,v, na 102

Stoffels, Willem…………………………………….. 1r, 2r, 10v, 11r,v, 12r, na 28v, na 33, 40v, 41v, 47v,

                         49r, 53v, 58v, 61v, 63r, 64r,v, 75r, 76v, 77v, 79r, 82r,v, 83r, 88v, 106r, 109r, 112v

Stoffelsdr, Willemken…………………………………………………………………………………………… 19v

Straff, Adriaen Peeters de jonge……………………………………………………………………………. 100v

Straff, Peeter Adriaens…………………………………………………………………………………. 75v, 110v

Straff, Wouter Peeters………………………………………………………………………………………… 100v

Strien, Fredrick Adriaensz van……………………………………………………………………………….. 93v

Tempelaer, Jan Janss………………………………………………………………………………………….. 84v

Theodorusz, Sebastianus…………………………………………………………………………………… na 64

Tielmans, Peter Jan……………………………………………………………………………………………. 104r

Mathijsz, Aentken Aen………………………………………………………………………………………. na 33

Mathijsz, Aentgen weduwe van Jan…………………………………………………………. 6r, 11v, 12r, 83r

Mathijsz, Aentgen Michiel……………………………………………………………………………. 79r, na 107

Mathijsz, Aentgen Peter……………………………………………………………………………………….. 11v

Tijsdr, Aentgen Jan……………………………………………………………………………….. 42r,v, 64r, 81v

Tijs, Anna…………………………………………………………………………………………………………. 35v

Mathijsz, Baeijen…………………………………………………………………………………………………… 6r

Mathijs, Cornelis………………………………………………………………………………… 62, na 107, 108r

Tijs, Dingen Jan…………………………………………………………………………………………………. 81v

Tijsen, Godtschalck………………………………………………………………………………………… 67v, 68

Tijs, Haesken Jan……………………………………………………………………………………….. 7r, 8r, 42r

Mathijsz, Jan……………………………………………. 6r, 10v, 19v, na 28v, 35r, 61v, 77v, 78, 83r, 112v

Mathijsdr, Lesken Wouter……………………………………………………………………………………… 54v

Mathijs, Michiel…………………………………………………………………………………………………… 65r

Mathijss, Peeter……………………………………. 56r, 57r, 59v, 61v, 64r, 71v, 72v, 73r, 87v, 88r, 108r

Tijsdr, Stijnken Jan………………………………………………………………………………………………. 42r

Tijs, Wouter……………………………………………………………………. 2r, 5v, 6r, 7r, 26v, 41r, 75v, 92r

Timmer, Corst Adriaens……………………………………………………………………………………….. 36v

Timmerman, Jan Cornelis………………………………………………………………………………… 4v, 61v

Tomasz, Aert…………………………………………………………………………………………………… 112v

Tomasz, Cornelis……………………………………………………………………………………. 20v, 21r, 63v

Tomasz, Dinghen………………………………………………………………………………………………… 21r

Tomas, Peerken……………………………………………………………………………………….. 103v, 107v

Tomas, Peeter…………………………………………………………………………………………………. 108v

Tomas, Vranck…………………………………………………………………………………………………… 13v

Tooten, Jan Wilmss…………………………………………………………………………………………….. 84v

Tuenisdr, Aentken Commer…………………………………………………………………………….. 65r, 66v

Tuenisz, Ariaen…………………………………………………………….. 13r, 34v, 53v, na 84, 87v, na 112

Tuenissen, Alewijn……………………………………………………………………………………………. na 3v

Tuenis, Corst………………………………………………………………………………………………….. na 3v

Tuenis, Henrick…………………………………………………………………………………… 8v, 9r, 45r, 51v

Tuenen, Jan Huijben………………………………………………………………………………… 82v, 83r, 87r

Tuenis, Marij………………………………………………………………………………………………………. 92r

Tuenis weduwe, Marijke……………………………………………………………………………………….. 97r

Tuenisz, Sijken Adriaen………………………………………………………………………………. 107v, 116v

Turck, Merten Wouters………………………………………………………………………………………….. 91

Vessendr, Aertken………………………………………………………………………………………………. 94v

Vassendr, Dinghen Jan…………………………………………………………………. 28r, 30r, 40r, 47r, 66r

Vassen, Gerit…………………………………………………………………………………………………….. 30v

Vass, Gielis…………………………………………………………………………………………………….. 90r,v

Vassen, Huijbert Jan………………………………………………………………………………… 26r, 66r, 86r

Vassen, Jacob……………………………………………………………………………………………….. 8r, 90r

Vassen, Jan…………………………………………………………………………………………… 26r, 30r, 40r

Faessen, Joost…………………………………………………………………….. 61v, na 61, 78, 82r,v, 84Ar

Vassendr, Lesken Jan…………………………………………………………………… 30r, 40r, 47r, 66r, 87r

Vassen, Marijke Jan Jan…………………………………………………………………………………….. 28r,v

Vassen, Marijke weduwe Jan……………………………………………………………………… 30r, 38r, 40r

Vassen, Tomas……………………………………………………………………………………………………. 7r

Vendrichts (Vender), Ariaen Jansz…………………………………………………… 38v, na 61, 83v, 84Ar

Verheij, Ariaen Henricxz……………………………………………………………………………………….. 23r

Verheij, Frans Cleijsz………………………………………………………………………………………….. 108r

Verlegh, Claes…………………………………………………………………………………………………….. 99

Verlegh, Claes Peeters…………………………………………………………………………….. 104v, na 104

Verleg, Willem…………………………………………………………………………………………… na 33, 88v

Verschel, Dirck…………………………………………………………………………………………………… 34v

Verssen, Johan (= Hans?)……………………………………………………… 11v, 54r, 63r, 64r,v, 87v, 99

Versteechsdr, Annike Adriaen………………………………………………………………………………. 114v

Vervorn, Joris Adriaens………………………………………………………………………………………….. 99

Vlendonck, Cornelis Jansz op………………………………………………………………………………… 24r

Vonderen, Joachim……………………………………………………………………………………………… 48r

Vrancken, Toen……………………………………………………………………………………………. 57r, 87v

Vuijtenbroeck, Jan Henricx……………………………………………………………………….. 109v, na 110

Vulins (Vulms), Adriaen Cornelis…………………………………………………………………………….. 97v

Waelwijck……………………………………………………………………………………………………… na 25v

Waelwijck, Adriaen van………………………………………………………………………….. 15v, 70v, 78r,v

Wagemaeckers, Jacob Claes Merten………………………………………………………………………. 74v

Wagemaeckers, Jan Jansz………………………………………………………………………………….. 104v

Weert, Henrick (Beijermans) van………………….. 2r, 17r, na 25v, 26v, 29r, 49v, 50v, 51v, 56v, 58r,

             59r, 76r,v, 77r, 78v, 79r, 81v, 94r, 98v, 99, 100r, na 102, 104r, na 107, 108r, 109v, na 110

Weever, Aert Jans……………………………………………………………………………………………… 101r

Weever, Bastiaen Gijsbrechts……………………………………………………………………………. na 25v

Weever, Cornelis Dircxz…………………………………………………………………………….. 19v, na 25v

Weever, Cornelis Hendricxz……………………………………………………………………………. 26v, 45v

Wever, Jan de……………………………………………………………………………………………….. na 25v

Wever, Peeter de………………………………………………………………………. 2r, 24v, 60v, 61r, na 66

Wever, Peeter Peters (de)…………………………………………………………………. 60v, 76r, 93v, 110r

Weijnen, Gijb…………………………………………………………………………………………………….. 68v

Wijngaert, Adriaen Jacob………………………………………………………………………… 45v, 54r, 107v

Wijngaert, Anniken Jacobsdr onder den……………………………………………………………………. 45r

Wijngaert, Tuenis Jacobs onder den…………………………………………………………….. 45v, 47r, 66r

Wijte, Aentghen de weduwe van Jan Mathijs……………………………………………………………… 11v

Wijte, Jan Mathijs…………………………………………………………………………………………. 11v, 64v

Wijten, Joachim……………………………………………………………………. 63v, 64r, 66v, 67r, 79r, 88v

Willemsz, Adriaen…………… 20v, 32r, 52r, 60r, 63v, 69, na 84, 92v, 97v, na 97, 100r, 109v, na 110

Wilmen, Adriaen Joos…………………………………………………………………………….. 94v, 95r, 106v

Wilmsz, Adriaen Wijt…………………………………………………………………………………………….. 9v

Wilmsz, Bastiaen………………………………………………………………………………………………… 64v

Wilmsz, Cornelis………………………………………………………………………………………………… 54v

Wilmsz, Jacob…………………………………………………………………………………………………. na 95

Wilmsz, Jan…………………………………………………………………………………………………. 56v, 59r

Wilmsz, Jan Adriaen………………………………………………………………………………………….. 102v

Wilmss, Mercelis……………………………………………………… 6v, 49r, 53v, 65v, 75r, 76v, 77r,v, 97r

Willemsz, Merthen……………………………………………………………………………. 33, 34r, 84r, 94r,v

Willemsz, Meus…………………………………………………………………………………….. 45r, 69v, 113v

Willmsz, Peter……………………………………………………………………………………………………… 91

Wilmen, Peter Joos……………………………………………………………………………………… 95r, 106v

Willemsz, Willem Buijs………………………………………………………………………………………….. 47r

Wilmsz, Willem Joost………………………………………………………………………………………. 9v, 13v

Wircxz, Adriaen……………………………………… 1r, 2v, 14r, 16, 32r, 43r,v, 54v, 55r, 60r, 110v, 112r

Wircken, Aenghen………………………………………………………………………………………………. 81v

Wircxz,  Dingen de vrouw van Adriaen (=Dingen Jansdr)……………………………………………….. 2v

Wircken, Gijb……………………………………………………………………………………………………… 58r

Werckx, Peter vande……………………………………………………………………………………… 61r, 88v

Werck, Peter Jansz vande………………………………………………………………………………. 65v, 92r

Wit, Jan Jansen de…………………………………………………………………………………………… na 82

Woerden, D. Janss van………………………………………………………………………………………… 74r

Woutersz, Ariaen………………………………………………………………… 16, 36v, na 36, 37r, 57v, 59r

Wouters, Gritien……………………………………………………………………………………………… na 102

Woutersz, Huijb…………………………………………………………………………………………………… 16

Woutersz, Jacob……………………………………………………………………………………….. 5v, 38v, 91

Woutersz, Jan…………………………………………………………………. 5v, 10r, 75v, 76r, na 106, 107r

Woutersdr, Lesken………………………………………………………………………………….. na 106, 107r

Woutersdr, Lijnken……………………………………………………………………………………….. 93v, 98v

Woutersz, Merten…………………………………………………………………………………………………. 91

Woutersz, Peeter………………………………………………………………………………. na 36, 93v, 102v

Woutersz, Servaes…………………………………………………………………………………………….. 102r

Woutersz, Tijs………………………………………………………………………….. 11v, 12r, 61v, 64v, 101r

Woutersz, Willem……………………………………………………………………………………… 38r, 56r, 91

Woutersz, Wouter………………………………………………………………………………………………. 13v

Zeeben, Loeij……………………………………………………………………………………………………… 54r

Zeeben, Peeter Wouter……………………………………………………………………………………. na 25v

Zegers, Cornelis……………………………………………………………………………………. na 25v, na 33

Zegers, Gijb………………………………………………………………………………………………………. 31v

Zegers, Grietken Jan…………………………………………………………………………………………… 17v

Zegers, Jan……………………………………… 5v, 6r, 11v, 12r, 15v, 17r,v, 18r, 21v, 22r, 23v, 30r, 40r,

                                                 41r, 41v, 46v, 55r, 59v, 61r, 64r, 66v, 67r, 73r, 75v, 85v, 92v, 97r

Zegers, J………………………………………………………………………………………………………… 109v

Zegers, Joachim Peeter………………………………………………………………………………………… 87r

Zegers, Joost…………………………………………………………. 57r, na 68, 69, 78, 83v, na 84, na 110

Zegers, Metghen………………………………………………………………………………. 58r, na 68, 69, 78

Zegers, Peter…………………………………………………………………………….. 26v, 32r, 38v, 60r, 61v

Zegers, Truijken de vrouw van Joost………………………………………………………………………… 78r

Zeveren (Zeverijns), Adriaen………………………………………………………………………………… 113r

Zwaen, Tuenis Aerts……………………………………………………………………………………………. 54r