Selecteer een pagina

Sprang RA 51

Dit boek is gefolieerd maar tussen alle genummerde folio’s zijn flink wat extra bladen toegevoegd. Onder op elke rechter bladzijde staat ook een nummer. Deze nummering aan gehouden

Fol 4
Goijaert Denijss is schuldich aen Corstiaen Pieterss Lakecooper, 4-8-1617

Fol 4
Goijaert Denijss is schuldich aen Floris Thomass als bestevader ende bloetvoocht van Thomasken Thomas verweckt bij Thomas Floris za ende Catharina Abrams, 2-8-1621?

Fol 4v
Op 7-8-1617 maken Niclaes … Textor? ende Alitken Dielis, sijn vrouw, hun testament.
Er wordt gedeeld met de voor- en nakinderen.

Fol 5
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen, Adriaen, Niclaesken, Pieter ende Corstiaen, van Henrick Goderts za
Int bijwesen van Gerit Geldens als bloetvoocht ende Tonis Toniss Leempoel als toesiender van Corstiaen.

Fol 7v, copie
Lauris Geritss Vrancken heeft van de vier kinderen de helft van het gereedschap gekocht

Fol 7v, copie
Bastiaen Peters en Adriaen Joachimss, H G meesters te Cappel, hebben ontvangen van Jan A Roos ivm 8 vaten roggen destijts gekomen van Claes Meliss

Fol 8r
Origineel van 1e akte 7v

Fol 10r
De wed, voochden en toesienders van de kinderen van Adriaen Lambert Meeus en Jan Willem Snijder willen een stuk moer en nog enkele andere zaken verkopen: halve pleijt en rogge.
De moer is destijts gekocht van Jan Peeter Wouter alias Quaetael. Jan Willem Snijder is de koper van de moer. 7-5-1622 De rogge wordt gekocht door Gerit Lambert als voocht en Rob Janss als toesiender
Truijcken Dirck Coppen
Jan Pieters de Bruijn
Anthonis Lauriss? Duijser heeft de halve pleijt gekocht.

Fol 12r
Gerit Joosten verkoopt aan Adriaen Gerit met Pieter Jans ¼ van een geseet. Betaald wordt via een wilkeur.

Folo 12v
Inventaris overgegeven bij Lijsken wed Jan Janss Cock van de goederen die tsamen beseten hebben en bij Jan metter doot ontruijmpt

Fol 13v
Elijsabeth Bastiaenss wed Jan Janss Cock heeft aengenomen haer acht kinderen, Neeltken, Cornelis, Bastiaen, Jan, Jenneken, Mariken, Lijsken ende Janneken bij Jan van Pieter Jans Cock als bloetvoicht ende Adriaen Huijbertss als toesiender, 20-10-1617
Neeltken, Jan als mede het versterff van broeders en susters, Jenneken X Peter Thonis Pennincx, Maeijken wed Jan Cklaes zijn voldaen.

Fol 14v
Jan Denijs Brouwer is schuldich aan Pieternel Huijberts wed Goijaert Dielis. 2-11-1617
Dirck Hendrick Colster betaelt aen Ma… Willemss

Fol 14v
Corstiaen Adriaenss Textor heeft tot waerborch gestelt tbv Jan Lauriss Lantmeeter sijn geseet.

Fol 15r
Melesina Joosten wed lestmael van Peeter Jans Cremer verkoopt aan Niclaes Adriaenss Bos? een huijs etc. betaeld wordt via een wilkeur.
Dirck Adriaenss Lange namens Melesina sijn schoonmoeder ontvangt geld.

Fol 15r
Mariken Gerit Tonis wed lestmael Aert Cornelis Aertss voor deen helft en Willem Cornelis Aerts als bloetvoocht ende Hendrick Gerit Tonis, Cornelis Aertss ende Jan Mathijs als toesienders van de kijnderen, Jan, present, Gerit ende Jenneken, van Mariken bij Aert voor dander helft verkopen aan Adriaen Hendrick Geldens een geseedt etc. 9-11-1617. Betaeld wordt via een wilkeur.

1620 Lenaert Vranken X Mariken ontvangt geld
1629 Corst Hendrick Geldens en Ghijsbert Peeterss Baeijens betalen geld.

Fol 15a
Quitantie: Willem Cornelis Aerts en Lenaert Vrancken zijn voldaen

Fol 16r
Op 8-10-1617 willen Mariken Gerit Tonis wed lestmael Aert Cornelis Aertss voor deen helft en Willem Cornelis Aerts als bloetvoocht ende Hendrick Gerit Tonis, Cornelis Aertss ende Jan Mathijs als toesienders van de kijnderen van Mariken bij Aert voor dander helft erffhuijs houden.
Gerit en Jenneken worden door hun moeder aengenomen.

Fol 19
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Anthonis Joosten Moolengraeff ter eenre ende Jan Wouters Mandemaker X Eelken Tonis, Bartholomeeus Adriaens Coolen X Mariken Tonis ende [ de wed] Adriaen Tonis Moolengraeff ter andere sijde ende dat van de goederen die voorss Tonis Joosten ende Henricksken sijne overleden huijsvrouwe te samen besten hebben daer vooren Jan Wouters Mandemaecker, Bartholomeeus Adriaens Coolen ende de wed van Adriaen Tonis Moolengraeff haer tesamen meede sijn sterckmaecken voor Tonis Joosten Moolengraeff, haer vader ende schoonvader, 18-11-1615

Fol 20r
Jan Willemss van Ammeroijen verkoopt aan Willem Willemss, sijn broer, een deel van een geseedt. Betaeld wordt via een wilkeur tbv Adriaen Pieters Lijndrijer..

Adriaen Pieters Lijndreijer ontvangt geld int bijwesen van Merten Adriaenss als bloetvoocht van de kijnderen van Adriaen Peterss

Fol 20v
Henric Matheeuss ter eenre ende Aertken Matheeus en met haer adjunkt Jan Matheeus Dolck en Niclaes Mathees, broeders ter adnere sijde. Zij delen de goederen van hun overleden ouders. 12-7-1623

Fol 21r
Op 1-1-1618 maken Willem Jacobs Erits en Catharina Joosten, sijn vrouw, hun testament

Fol 22r
Niclaes Aerts de soone van Aert Claes Jansse maakt sijn testament. 5-9-1617

Aert Aertss, creupelen broeder

Fol 22v
Scheijdinge ende deelinge bij Anthonis Jacobs Mulder ter eenre ende sijn kinderen, Wouter, Mariken, Beleken X Pieter Willems ende Jacob, bij Aentken Ariens za

Fol 23v
Ghijsbert Wouterss X Anneke Aert Claes ter eenre ende Adriaen Dorckss de Bie als bloetvoocht ende Aert Claes Hage als toesiender van de kijnderen van Huijbert Dirckss de Bie bij Anneken Aert Claes int bijwesen van Jan Claes Hagen maken een deling van de goederen die Dirck Adriaenss de Bie metter doot ontruijmt heeft. 15-2-1618

Fol 24r
Elisabet Bastiaens wed Jan Janss Cock verkoopt aan Wouterken Wouters wed Pieter Baeijenss een eijndt ackerland. 24-2-1618
Betaeld wordt via een wilkeur.

Fol 24v
Robbrecht Henrickss verkoopt aan Robbrecht Jan Laureijs, sijnen schoonvader. 5-3-1618

Fol 24v
Corstiaen Willems verkoopt aan Cornelis Sebrechtss een acker. 10-3-1618
Betaeld wordt via een wilkeur.

Fol 25r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Anthonis Joostenss Molengraeff ter eenre ende Jan Wouterss Mandemaecker X Eltken Tonis, Bartholomeeus Adriaenss Coolen X Mariken Tonis wed Adriaen Tonis Molengraeff ter andere sijde van de goederen die Tonis ende Hendricksken za te saemen beseten hebben.
Volgt nog een onderdeling.

Fol 26r
Inventaris overgebrocht bij Mariken Mertens wed Adriaen Tonis Molengraeff, 17-9-1617 overleden. van de goederen die Adriaen metter doot ontruijmpt heeft. 11-1-1618

Fol 31v
Marieken neemt haer twee onm kinderen, Lijsken en Adriaen, aen van Joost Joostenss als bloetvoocht ende Willem Goijaertssen als toesiender geassisteert met Pieter ???, scholtis Drurenen, Jan Wouters Mandemaecker ende Bartholomeus Adriaenss Coolen.
Jan Willems X Lijsken Molengraeff is voldaen door Tonis Bastiaenss ende Dirck Janss Mandemaecker voochden van de kijnderen van Adriiaen Bastiaenss za, 10-1-1628

Fol 32r
Cornelis Sebert verkoopt aan Adriaen Gerit meester Pieters ende Denijs Goijaerts alias Roock een deel saeijlants. 24-3-1618

Fol 32v
Anthonis Henrickss Vennincx is schuldich aan mr Jan Smidtss, schoolmeester tot Sprang. 20-10-1618

Fol 32v
Aert Anthonis de Greeff verkoopt aan Aert Denijs, swager, een acker. 20-10-1618

Fol 33r
Goijaert Hendrickss mede als bloetvoicht ende Aert Schalcken met Pieter Aert Jan Rommen als toesienders van de kinderen van Aert Henrickss za met Corstiaen Dirckss Textor X Mariken Henricks verkopen aan Aert Michielss een 1/5 van een geseedt etc. 16-3-1618.
Betaeld wordt via een wilkeur.

De erfgenamen van Aert Gielen betalen op 12-11-1631

Fol 33v
Pieter Aert Jan Rommen verkoopt aan Huijbert Corst Jan Wijnants, swager, een stuk moerdellen. 1-5-1618

Fol 33v
Pieter Aert Jan Rommen verkoopt aan Huijbert Corst Jan Wijnants en aan Aertgen Jordens wed Aert Jan Rommen delen van een schuur. 1-5-1618

Fol 34r
Adriaen bastiaenss verkoopt aan Pieter Janss Leempoel, secr Sprang, een acker. 5-5-1618
Betaeld wordt via een wilkeur

Fol 34r
Corstiaen Adriaenss Meulder verkoopt aan Sagarias Janss een eijndt acker. 1-5-1618

Fol 34v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Tonis Dingemans X Mariken Lauris Mertens, Adriaen Mertens Glaviman als bloetvocht van Merten Lauris, Ghijsbert Pieterss X Jenneken Lauris Mertens van een geseedt als Lauris Mertens en Sophia, sijn vrouw, za metter doot ontruijmpt hebben.

Fol 35r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Jan Wouterss Spang? X Aelken Lauris, Adriaen Mertens als bloetvocht van Merten Lauris, Ghijsbert Pieterss X Jenneken Lauris van een geseedt als Lauris Mertens en Sophia, sijn vrouw, za.

Fol 36r, copie
Op 14-5-1618 zijn met Willem Jacobs, Joris de Roij, schout Cappel, Anthonis Arentss ende Jan Comans, notaris G berg, als arbiters gecompareert Andries Dirckss de Bie X Mariken Henrickx, Aert Aert Reijers X Aertken Henrickx ende Hendrick Anthoniss, schouttet Sprangh als voocht van de de kinderen van Dingna Hendrixs, Jan Pieterss als oom ende voocht van dezelfde kinderen, erfgen van Hendrick Peterss ende Geeriken Aerts, hun ouders ter eenre ende Pieter Henrickss meede erfgen van Hendrick Peterss ende Geeriken Aerts, sijn ouders. Zij sluiten een accoort.
Adriaen Bastiaens als vader van sijn kind
De kinderen in voorbedde van Dingena bij Tonis Wouter Godchalck en nabedde bij Adriaen Bastiaens.

Fol 36v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Andries Dirckss de Bie X Mariken Henrickx, Aert Aert Reijgers X Aertken Henrickx, Pieter Henrickss als bloetvoocht van het kind van Adriaen Bastiaenss bij Dingna Hendricks en de kinderen van Dingna bij Tonis Wouterss, int bijwesen van Jan Pieterss, oom. Adriaen Bastiaenss als vader van sijn kind, van de goederen achtergelaten bij Henrick Pieterss za.

Fol 37r
Inventaris van de goederen van Hendrick Pieterss

Fol 38v
Copie van fol 36v en vervolg. 27-5-1618

Fol 40r
Op 5-3-1618 maakt Adriaen Aerts Oerlman zijn testament
Neelken Jans dochter van Jan Adriaenss Oerlman, soon van testateur.
Zijn drie kinderen

Fol 40v
Jan Denijs Brouwer is schuldig aan Maddeleena Wouters wed lestmael van Dielis Pieters Snijder. 29-5-1618

Fol 41r
Sijmon Aertss als bloetvoocht van Jan Corstiaenss heeft het eijndt lant ontslagen onder dese wilceur begrepen bij Willem Jacobss Schuer gedoft.

Frans Corstiaenss van Pieterken, sijn schoonmoeder weegen het eind lants ontslagen.

Aen Joost Zegers als bloetvoocht vann het kind van Wouter Jans van Roij betaeld.

Fol 41r
Jan Denijss Brouwer verkoopt aan Willem Jacobss Schuer een acker. 10-6-1618

Fol 41v
Henrick Adriaenss Oerlman ende Lauris Geritss, HG meesters Sprang, verkopen aan Lambert Reijnierss Cleermaecker een geseetken etc. 16-6-1618
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 41v
Henrick Corstiaens verkoopt aan Merten Adriaens Glaviman een halve acker. 4-7-1618

Reeckeninge ende bewijs voor den 2e reijs die Willem Cornelis Aerts als bloetvoocht van de kinderen van Aert Cornelis Aertss, sijn broeder na het slot van de vorige reeckening van 12-12-1607.

Fol 46v
Op 17-7-1618 maken Corstiaen Geldens en Jenneken Ghijssen, sijn tegenwoordige vrouw, hun testament.

Adriaen soon van Jacob Adriaen Jacobs en Maeijken Corsten, hun dochter.
het kind van Jan Corstiaenss, voorsoon

fol 46v
Corstiaen Geldens ende Jenneken Ghijsberts herroepen hun testamenten, 6-7-1619

Fol 47v
Adriaen Jan Huijb Sijmons als bloetvoocht van de kinderen van alle de kinderen van Jan Aertss van Roij Joost Zegerss als toesiender van de kinderen van Wouter Janss van Roeij Adriaen Geritss Oerlman als toesiender van de kinderen van Adriaen Janss van Roij, Wouter Dieliss als vader ende toesiender van sijn drie kinderen bij Geriken Jan Aertss van Roij, sijne 1e vrouw erfhuijs houden van de goederen die Jan Aertss van Roij metter doot ontruijmpt heeft.

Fol 50v
Scheijdinge ende deelinge bij Adriaen Jan Huijb Sijmons als bloetvoocht van de kinderen van alle de kinderen van Jan Aertss van Roij, Joost Zegerss als toesiender van de kinderen van Wouter Janss van Roeij bij Truijcken Jans ende Lutken jans, Wouter Dieliss als vader ende toesiender van sijn drie kinderen bij Geriken Jans, sijn 1e vrouw, Adriaen Geritss Oerlman als toesiender van de kinderen van Adriaen Janss van Roij bij Tonisken Werts van de goederen die Jan Aertss van Roij metter doot ontruijmpt heeft. 30-7-1618

Fol 52r
De voorgenoemde comparanten willen een acker verkopen.

Fol 53r
De voorgenoemde comparanten verkopen aan Joost Adriaen Jacob Wijnants de acker. 2-10-1618
Betaeld wordt via een wilkeur.

Fol 54r
Jan Adriaenss Leeu ende Catrina Bartolomeeus, sijn vrouw, maken hun testament.
Adriaen Jan Meeus X Mariken Jans

Fol 55r
Op 12-10-1618 maakt Aelken Ariaens Cuijper haer testament,
De kinderen van Adriaen Henrickss Cuijper en Japerken Ghijsberts vanden Huewel, grootouders van de kijnderen.
Pieter Adriaenss Cuijper, broeder
Adriaen Aertss Onrost X Mariken Adriaenss, swager
De kijnderen van Henrick Adriaenss Cuijper, broeder
Heijltken Ariaens Cuijper, suster
Hans Adriaens Cuijper, broeder
Kijnderern Tonis Pieter Raeijmaecker bij Nolisken Adriaens Cuijper.

Fol 55v
Pieter Aert Jan Rommen is schuldig aan Henrick Adriaens Oerlman ende Laureijs Gerits, HG meesters van Sprangh.

Fol 55v
Pieter Aert Jan Rommen ende Damis Aert Jan Rommen hebben voor Jan Floris Stamme, swager, ende Pieter Willems van Claesw… volgens de waterbrief voor de coop van een damlooperschiep houden Jan Floris schadeloos. 13-10-1618

Fol 56r
Pauwelis Janss verkoopt aan Cornelis Geiot Tuijmelaer een eijndt acker.

Fol 56v
Mariken Dircks wed Tonis Tonis Leempoel heeft haer kinderen, Pieter, Mariken X Adriaen Cornelis, Lijsken X Jacob Janss hun vaderlijck goet gegeven.

Fol 57r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Pieter Tonis Leempoel, Adriaen Cornelis Jans X Mariken Thonis, Jacob Jans Glaviman X Lijsken Thonis van de goederen die Mariken Dircks wed Tonis Tonis Leempoel aan haer kijnderen gegeven heeft.

Fol 58r
Inventaris van de goederen aftergebleven door overlijden van Catrijna Lambrechts wed lestmael Jaob Pieterss Heijmans die tot Niclaes Matheeus berustende sijn.

Fol 59r
Op 12-11-1617 willen Jan Geritss Brenen? namens Jan Pieters,Anneken Paulus wed Adriaen Pieterss, Jacomoijntken Pieters, Corstiaen Sneeren? X Lijsken Pieter, kinderen Pieter Jans Braber bij Janneken Jans en mede als bloetvoocht van de voorn ongehoude kiinderen voor 1 stock, Niclaes Matheeus Backer voor 1 stock. Adriaen Jacobs mede namens Jan Geritss van Giessen X Mariken Jacobs, zwager, Anneken Jacobs, kinderen van Jacob Pieter Heijmans bij Catrina Lambrechts voor 1 stock erffhuijs houden van de goederen die Catrina Lambrechts, moeder, schoonmoeder ende grootmoeder metter doot ontruijmpt heeft. 25-10-1618

Fol 60v, copie
De erffgen van Hans Hans de Vries die aftergelaten heeft drie kijnderen bij Lijntken Lambrechtss ter eenre ende de erffgen van Jacob Pieter Heijmanss die vier kijnderen verweckt heeft bij Lijntken voorss, Adriaen Jacobs heeft volle procuratie van de drie naekijnderen ter andere sijde.
Zij sluiten een accoort.
Niclaes Matheeus CuijpersX Janneken Jans
Jan Gerit Brenen? als voocht van de kijnderen van Peeter Janss Braber
Engelken Lambertss
Adriaen Jacobs Hammans

Fol 61r
Reeckeninge ende bewijs naer het slot vande voorgaende reeckeninge van 25-10-1618 bij die kijnderen ende erfggen van Catrina Lambertss wed lestmael van Jacob Pieter Heijmans.

Gol 63r
Inventaris overgebrocht bij Adriaen Henrick Geldens van de goederen die Adriaen Henrickss ende Dingena Tonis, sijn overleden vrouw, tesaemen hebben beseten en bij Dingena metter door ontruijmpt.

Fol 63v
Adriaen Henrick Geldens heeft aengenomen sijn kijnd, Dingeman, bij Dingena Tonis, Siegens [?] ende van Tonis Jabobs, bestevader ende bloetvoocht, Wouter Dielis X Geriken Tonis, Pieter Henrickss X Mariken Tonis als toesienders van de weeskijnderen [?]
Dingeman is overleden en zijn erfgen: Tonis Jacobs Oerless, bestevader, 4-7-1621

Fol 64v
Jan Adriaenss alias Roes verkoopt aan Wouter Dielis als voocht van Adriaen Adriaenss alias Roes ende Tonis Adriaenss alias Roes, gebroeders de helft van twee ackeren.
Genoemd: deeling tussen
Jenneken Adriaens vrouw van Hans Adriaenss Cuijper ende haren kijnderen

Fol 65r
Aert Denijss als vader heeft met Gerit Lambert Meeus als bloetvoocht van de kijnderen, Lambertken, Jan, Lijsken ende Frans, van Aert voorss met Adriaen Lambert Meeus gereeckent.

Fol 67v
Andries Lodewijcxss Smidt verkoopt aan Adriaen Ariaen Tonis Leempoel een geseedt etc. 31-12-1618
Betaeld wordt via een wilkeur.

Fol 68r
Wouter Tonis, Mariken Tonis, Jacob Tonis, Beliken Tonis X Pieter Willems zijn schuldich aan de HG meesters van Sprangh.
Adriaen Jan Gijben lost de wilkeur af.
Fol 68ar
Ick Jan D…. S.ijdt… bekenne ontfangen te hebben van Dij….s Aertssen.

Fol 68br
Dielis Corsten v Pas ghelieven te geven den thoender desen naementlijck Claes Adriaens, mijnen broeder. Jan Adriaenss van Gestel bij Oosterwijck
Geschreven door Matheus A.I.

Fol 69r
Inventaris overgebrocht bij de erffgen Borchken Goeijerts wed Henrick Ariaens Vos van de goederen die Bolrchken metter door ontruijmpt heeft.

Fol 72r
Er is een geschil mbt den coopcedulle tusschen Jan Adriaenss Textor ende Goijaert Janss
Genoemd: Dielis Aertss, Hendrick Willemss van Ammeroijen

Fol 72v
Op 22-1-1619 heeft Hendrick Willems van Ammeroeijen gekocht van Goijaert Janss de Wil een eijnde seijlants.

Fol 73r
Goijaert Janss de Wil verkoopt aan Dielis Aeertss alias Cockman een eijndt ackerlants. Betaald wordt via een wilkeur.

Mariken Dircks ende Goijaetrt voorss ontvangen geld.
Jan Goijaertss ende Peter Goijaertss ontvangen geld
Cornelis Goijaertss ende Jenneken Goijaertss ontvangen geld. 24-4-1623

Fol 73v
Cornelis Pieterss Leeu heeft voor Ghijsbert Geritss Pachter, schoonvader, Besoijen, een waerborch gestelt. 5-2-1619

Fol 73v
Adriaen Aertss Oerlman verklaert dat sijn testament met Neeltken, sijn overleden vrouw, blijft gelden.
Jan Adriaenss Oerlman, sijn soon. Twee andere kijnderen.

Fol 74r
Adriaen Tonis Textor is schuldich aan Peeterken Huijbertss wed Goijaert Dieliss

Cornelis Janss Potter ontvangt van Philips Claess Textor als voocht van de kijnderen van Adriaen voorss. 24-2-1624

Fol 74v
Adriaen Bastiaens verkoopt aan Pieter Hendrick Geldens een geseedt. Betaald wordt via een wilkeur. 24-2-1619

Fol 75r
Niclaes Matheeus Backer is schuldich aan Jan Pieterss van de Zijdewijn

Fol 75v
Denijs Goijaertss is schuldich aan Pauwels Claes Cleermaecker

Ghijsbert Peeterss Cuijper als voocht van de kijnderen van Jan Peeterss Cuijper, broeder, heeft een deel betaeld.

Dirck Peeterss heeft betaald

De armmeesters zijn betaald door Hendrick Deniss Roock, 1642

Fol 76r
Anneken Aertss wed Ghijsbert Janss Persijn met Bernout Aertss, broeder, ter eenre ende lambrecht Janss persijn als bloetvoocht van de drie kijnderen, Jenneken, Mariken, van Ghijsbert voorn bij Niclaesken Dircks in het voorbedde ende Tonisken, bij Anneken inde naebedde. Hendrick Dirckss als toesiender van de twee kijnderen ende Bernout Aertss als toesiender van Thonisken ter andere sijde. Zij sluiten een accoort op 4-3-1619.

Fol 76v
Niclaes Willemss Snijder heeft erffelijken gegonnen aan Lambert Reijnierss Cleermaecker, swager, een perceel erffenisse.

Aert Claes Snijder mede als voocht Corst Claes mijn broeders kijnderen ende Willem Geritss zijn voldaen. 7-8-1622

Fol 77r
Jan Wouterss Spang verkoopt aan Corstiaen Claes Willemss Snijder een geseedt etc. 22-4-1619
Betaald wordt met een wilkeur.

De erffgen na Aelken Lauris krijgen geld
De erffgen van Jan Wouter Stevens krijgen geld, 5-1623

Fol 77v, copie
Te Vlijmen compareerde mr Wilhelm Saris Sadelmaecker ende Claes Bieghe?, outburgers ende bloetverwanten, mombers van de onm kinderen, 3 neven. Gerits Bermeijr Leudecker, Jan ende Hester egelick genaempt verweckt bij Melicina Joost Tonisse machtichen Peter Janss Cremer, oom ende stiefvader van de kinderen etc. 3-5-1619

Fol 78r
Gerit Lambert Meeus verkoopt aan WouterJan Joosten de Genser, swager, een geseedt etc. 4-5-1619
Betaeld wordt via een wilkeur.

Meeus Meeus Glavimans ende Aert Adriaenss Glavimans krijgen geld. Peter Aertss Stamme X Hendricksken Eritss belooft de rest te betalen. Paessen 1630 is de rente betaeld.

Fol 78v
Andries Claes de With ende Pieter Jans Leempoel, secr, verkopen aan Adriaen Jacobss Bommelaer een geseedt etc. 4-5-1619

Fol 78v
Adriaen Jacobss Bommelaer verkoopt aan Anthonis Henrickss Vennincx een geseedt etc. 25-5-1619
Betaald wordt via een wilkeur.
1626 krijgt de wed van Adriaen het geld.
Adriaen Adriaen Vos ende Peter Toniss Vennincx betalen.

Fol 79v
Anthonis Pieterss Vossch is schuldich aan Pieterken Huijberts wed Goijaert Dieliss Jager
Cornelis Jans krijgt geld van de wed en kinderen van Tonis Vos, 5-6-1623.
Cornelis Janss Potter krijgt geld, 1-5-1624

Fol 80r
Henrick Corstiaenss Smidts verkoopt aan Merten Adriaenss Glavimans een geseedt etc. 15-6-1619
Betaald wordt via een wilkeur.
Aert Adriaens Glavimans als voocht van het kijnd van Merten, sijne broeder, betaelt. 9-3-1627

Fol 80v, copie
Damis Aert Jan Rommen is schuldich aan Henrick Adriaenss Oerlman ende Lauris Geritss Vrancken, HG meesters
Dirck Aerts Rommen betaelt aan Tonis Aertss Verbunt ende Wouter Geritss Tuijmelaer HG mrs, 21-2-1631

Fol 81r
Wijnant Willemss als bloetvoocht van de drie kinderen van Thoniss Wouter Geritss za bij Dingna Henrick Pieterss za ten overstaen van Jan Pieterss van Zijdewijn, outoom van de kinderen, stelt tot waerborge tbv Bartholomeeus Jan Meeus Molengraeff de goederen van de drie kinderen die aenbestorven zijn van Pieter Anthoniss ende Lijsken, sijnder vrouw, out oom ende out moeije van de kinderen

Bartholomeeus geeft over aan Jeun Dieliss.

Fol 81v
Merten Adriaenss Glaviman verkoopt aan Sagarijas Ruttenss Cleermaecker een geseedt. 8-7-1619
Betaald wordt via een wilkeur.

Bij accoort van 25-3-1641 tusschen de erffgen van Maijken Dingemans en een quitantie van 7-2-1642 blijkt dat Dircken Gerits de helft heeft betaeld. Aen Jan Segers, Frans Huijberts, Jan Bastiaens Timmerman.
Maeijken Mertens Glaviman is voldaen door Dircken Gerits wed Sacharias Rutten

Fol 82r
Jan Janss van Haemet, cooperslaeger is schuldich aan Pieter Adriaenss Cuijper. 26-7-1619

Fol 82r
Inventaris overgebrocht bij Adriaenken Roelen wed Henrick Pieters de Bruijn van alle goederen die Henrick en Adriaenken tsamen beseten hebben en bij Henrick metter doot ontruijmpt
Het voorkijndt van Henrick bij Adriaenken Tonis
De twee naekijnderen van Henrick bij Adriaenken Roelen.

Dirck Dircx van Campen de jonge X Anneken Toniss Oerlmans is voldaen door Corst Lenaertss X Adriaenken Roeloff Cornelis, 8-5-1628.

Fol 85r
Adriaenken Roeloff Cornelis wed Henrick Pieterss de Bruijn met Roeloff Cornelis, haere vader, heeft aengenomen van Jan Pieterss de Bruijn als bloetvoocht ende Roeloff Cornelis als bestevader ende toesiender haere twee kinderen, Maddeleentken ende Jacob. 27-7-1619

Fol 85v
Anthonis Jacobs Oerlman heeft aengenomen van Adriaenken Roelen wed Henrick Pieterss de Bruijn ten overstaen van Roeloff Corneliss Snijder ende Jan Pieterss de Bruijn als bloetvoocht van het kijndt, Adriaen, van Henrick Pieterss bij Adriaenken Tonis Jacobs, 27-7-1619

Fol 86r
Anthonis Henrickss Vennincx verkoopt aan Anthonis Janss vander Tenten alias Mons/Moens een huijsinge. 22-8-1619. Betaald wordt via een wilkeur.
1626 Adriaen Adriaen Jacobs krijgt geld

Fol 86v
Adriaen Jacobss als bestevader ende Jacob Adriaen Jacobss als bloetvoocht van de twee kijnderen, Ariaen den oudtste en Ariaen de jongste,van Karel Adriaen Jacobss bij Mariken Aert Denijs ter eenre ende Mariken Aert Denijs als moeder van haer twee kinderen met Aert Denijs, haer vader, als toesiender van de kijnderen, ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.
Adriaen Jacobss X Neeltken neemt het oudste kind aan en Mariken het jongste soentken. 23-8-1619

Fol 87r
Anthonis Henrickss Vennincx verkoopt aan Jan Janss Moelengraeff een ackerlants. 5-12-1619

Fol 87r
Adriaen Cornelis Aertss alias Netten is schuldich aan Jan Janss Moelengraeff. 27-11-1619

Fol 87v
Memorij
De kijnderen van Sophija Lauris Mertens houden hier een staet van penningen die sij ontfangen hebben van Dirck Thomas ende Adriaen Adriaenss, borgemeesters van Sprangh die … 1617
Adriaen Mertens Glaviman is bloetvoocht van Jenneken ende Merten Lauris, Jan Wouterss Spang, Tonis Dingemanss, Joost Ruttenss hebben dese penningen hooft voor hooft, ieder een voor sijn vijffde paert ontfangen te hebben.

Fol 88v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Mertens Glaviman als voocht van Merten Lauris ter eenre ende Ghijsbert Pieterss X Jenneken Lauris ter andere sijde van een half geseedt.

Fol 89r
Specificatie ofte meereeckeninge bij Joost Rutten tegens sijn swagers.
Adriaen Mertens als voocht van Merten Lauris, Tonis Dingemans ende Ghijsbert Pieterss
Land van Lauris Mertens nu toebehorende aan Jan Adriaenss Cuijst.

Fol 91
Adriaen Mertens Glaviman als bloetvoocht ende Ghijsbert Pieterss hebben met Tonis Dingemans gereeckent van twee jaeren huren etc.

Fol 92v
Reeckeninge ende bewijs gedaen bij Adriaen Mertens als voocht van Jenneken Lauris tegen Ghijsbert Pieterss X Jenneken.

Fol 94r
Andries Dircks de Bie heeft tot onderpande gestelt sijne geseedt tbv een delleken te Waspik gekocht bij Tonis Jacobss Muelder van de erffgen van Henrick Pieterss.
Aert Aertss, Reijn Geritss X Aertken Hericks Peeters. Wijnant Willems als voocht van de kijnderen van Thonis Wouter Geritsss za mits daer is bevangen het kijndt van Adriaen Bastiaenss bij Dingna Henrick Peeters, 9-6-1620

Fol 94r
Jan Janss Cooperslager is schuldich aan meester Jan Smidts, schoolmeester tot Sprangh. 16-9-1619

Katelijn Janss X Gerit Corsten ende Maria Jans zijn voldaen door Gerit Melssen namens de erffgen van Huijbert Dirckss van de Naes ende Sijke Cornelis, sijn vrouw, 22-8-1641

Fol 94v
Cornelis Luijcass verkoopt aan Anthonis Adriaen Jacob Wijnant een eijndt seijlants.

Fol 95r
Dingena Wouters wed lestmael van Dirck Jan Geeritss met haer naekijnderen en kijndtskijnderen ter eenre ende Adriaen Geritss Oerlman voorsoon van Dingena bij Geeraert Adriaenss Oerlman hebben een geschil mbt het versteff van hoeijlant daer Adriaen Geritss voorss van Wouter Claessen de Bont, schoonvader, van sijn smoeders weegen is verstorven. Zij sluiten een accoort met tusschen spreecken van Henrick Anthoniss, schout, Jan Wouter Claes de Bont, Henrick Adriaenss Oerlman, Melis Melis Glaviman ende Jan Jan Meeus Molengraeff, heemraders. 12-10-1619

Fol 96v
Inventaris overgegeven bij Dingena Wouters wed Dirck Jan Geritss van de goederen die Dingena en Dirck tsamen beseten hebben en bij Dirck metter doot ontruijmpt, int bijwesen van Jan Dirck Lambertss, heemraet.
Dingena met Jan Wouter Claess de Bont. Wouter Dircxss mede als voocht ende Adriaen Gerits Oerlman als bloetvoocht, Jan Janss, moelenaer tot Loon, Jan Wouter Cleijss de Bont ende Tonis Adriaens Timmer als toesienders van de kijnderen van Cornelis Dirck Jan Geritss za bij Jenneken Adriaenss hebben elcjk op hun lot vertegen.

Fol 97v
Jan Janss van Hamidt, cooperslager, is schuldich aan Huijbert Dirckss van de Maes, Cappell. 23-1-1620

Fol 98r
Lenaert Aertss X Mariken Henrickxs Stockman, Dingena Hendricks Stockman, Janneken Gerits wed Michiel Henricks Stockman mede namens haer kijnderen bij Michiel, sij is gehouden een waerborg te stellen voor de gerechten van de Vrijhoeven, Jacob Ariaen Jacob Wijnants als bloetvoicht ende Leenaert Aertss voorss als toesiender van de kijnderen van Pieter Henrickss Stockman za bij Anneken Cornelis ter eenre ende Jan Willemss Brouwer X Tonisken Henricks Stockman ter andere sijde. Int bijwesen van Heijltken wed Henrick Michielss Stockman, moeder ende schoonmoder. Jan voorss neemt van de andere comparanten Heijltken aen. 10-5-1616

Fol 99r, copie
Jan Willems Brouwer stelt zijn geseedt tot borg ivnm het aennemen van zijn schoonmoeder. 11-5-1616 zie fol 98r

Fol 99r, copie
Janneken Gerits wed Michiel Henricks Stockman met Adriaen Jacobss als voocht en heeft tbv haer kijnderen haer geseedt tot waerborg gestelt. Zie fol 98r.

Fol 99v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Pieter Jans Leempoel, secr Sprang, ende Merten Adriaenss Glaviman, swagers, van de naebeschreven goederen. 28-11-1619

Fol 101r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Mariken Ariaens wed Cornelis Luijcas ende de kijnderen van Cornelis: Heijltken X Tonis Adriaen Jacob Wijnants, Luijcas ende de kijnderen van Cornelis Pieterss Leeu bij Jenneken za van de goederen die Mariken en Cornelis tesamen beseten hebben en bij Cornelis metterdoot ontruijmpt. 28-12-1619

Fol 103r
Op 25-11-1619 willen de wed en de kijnderen van Cornelis Luijcass met de voogden van de kijnderen van Cornelis Peeterss Leeu bij Jenneken Cornelis Luijcas za erffhuijs houden van de goederen die de wed tsamen met Cornelis beseten heeft en bij Cornelis metter doot geruijmpt. Violgt ook nog een deeling tussen de kijnderen. 8-11-1620

Fol 108r
De comparanten uit fol 101r willen stukken land verkopen. 13-12-1619

Fol 110r
Compareerden Adriaen Aertss Oerlman alias Clerck int bijwesen van Goijaert Adriaenss Oerlman, sijn soon, Dirck Claes Boonen, schout Venloon, Adriaen Janss de Loots, ondervoorster te Venloon. Adriaen heeft Gerit Hellegers alias Cans een plaatsche “den Quanseler”? gegeven en wil dat dat geregistreert wordt. 16-12-1619

Fol 110r
Willem Floriss met sijn vrouw ende kijndere ter eenre ende Jenneken Willem Wijnants wed Anthonis Willem Floriss met Wijnant Willemss, broeder, ter andere zijde. Zij sluiten een accoort en delen de goederen die Anthonis en Jenneken tsamen besten hebben en bij Anthonis metter doot ontruijmpt. 27-12-1619

Fol 110v
Dirck Janss Cuijst is schuldich aan Pieter Janss Leempoel, secr Sprang, 9-1-1620

Bernt Janss Potter X Neeltken Adriaenss is voldaen, 23-5-1624

Fol 111r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Lijsken Mertens wed Willem Jacob Tonis ter eenre ende haeren kijnderen: Jacob, Aeltken X Cornelis Philipss, scholtet tot Dongen, ende Corstiaen ter andere sijde van de goederen die Willem ende Lijsebth tesaemen hebben beseten en bij Willem metter doot ontruijmpt.

Fol 113r
Onderscheijding door de kijnderen, 27-1-1620

Fol 114v
Op 25-1-1620 maakt Rut Pieterss Cleermaecker, wonende aende de Duessen,
Adriaen Corstiaenss, neeffen
Corstiaen Pieterss, broeder

Fol 115r
Op 25-3-1647compareerden Frans Huijbertss mede namens, proc Wasbeeck, Willem Lambertss en sijn kijnderen bij Adriaentken Adriaens ende namens Jan Peeter Gielen X Janneken Adriaenss, Jan Seegerss mede namens, proc Dordrecht, Claes Adriaenss Boomgaert, Dordrecht, mede namens Jan Bastiaenss, swager ter eenre ende Dircxken Geritss Timmer wed Sacharias Ruttens ter andere sijde sluijten een accoort mbt de schulden van de erffgen van Maeijken Dingemans

Fol 116r
Dingeman Janss X Claesken Janss is voldaen door Sacharias Rutten

Fol 117r
Claesken Jans wed Merten Adriaenss Sprangers is voldaen door Sacharias Rutten. 4-5-1623

Fol 118r
Copie van fol 115r

Fol 120r
De erffgen van Maeijken Dingemanszijn voldaen. 7-2-1642
Ondertekent: Jan Bastiaenss Timmerman en Frans Huijbrechtss

Fol 122r
Jan Adriaenss Textor wil een half geseedt verkopen.
Gielis Aertss alias Cockman heeft ingezet.

Fol 124r
Pieter Henrick Pieterss van Zijdewijn machticht Jan Pieterss van Zijdewijn, oom, ende Aert Reijertss, swager, om zijn onroerende goederen te verkopen, 30-1-1620.
Op 26-12-1621 is deze machtiging herroepen.

Fol 124r
Aert Cornelis, Tonis Cornelis, Geeriken Lambrechts wed Rombout Cornelis hebben overgegeven vuijt crachte van coopcedullen van 19-6-1617. Verder geen informatie.

Fol 125v
Mariken Adriaenss wed lestmael van Cornelis Luijcas verkoopt aan Luijcas Corneliss twee hont lants, 25-2-16120

Fol 126r
Op 10-2-1620 willen de erffgen van Mariken Pauwels Meeus wed erffhuijs houden van de goederen van de weduwe.

Jan Wouterss Pluijm ende Pieter Janss van Rummun cum soocis erffgen van Mariken zijn voldaen door Pieter Geritss Cremer ivm lening die Mariken aan Pieter verleend had.

Fol 127r
Inventaris overgegeven, 17-2-1620, bij Henrickxken Jans wed Anthonis Aertss de Greeff van de goederen die de wed en Anthonis tsaemen beseten hebben en bij Anthonis metter doot ontruijmpt.

Op 13-1-1621 hebben Aert Anthonis de Greeff ter eenre ende Cornelis Claess namens sijn moeder, susters ende broeders ter andere sijde de huijsraet gedeeld.

Fol 128v
Aert Anthoniss de Greeff mede als voocht ende Herman Janss Cremer als toesiender van de kijnderen van Niclaes Anthoniss de Greeff bij Aentken Janss met Cornelis Claes, oudste soon, hebben de erfeniss afgewerkt met oa een deeling, 20-2-1620.

Fol 130r
Inventaris overgegeven bij Nelisken Adriaen Henricks de Cuijper wed Anthonis Pieterss Raeijmaecker
Op 25-2-1620 wil Nelisken Adriaen Henricks de Cuijper wed Anthonis Pieterss Raeijmaecker met Dirck Pieterss Smidt als bloetvoocht ende Hans Adriaenss Cuijpers als toesiender van de kijnderen van Tonis voorss bij Nelisken erffhuijs houden van de goederen oa timmerga…. ende hout die bij Tonis metter doot ontruijmpt zijn.
Volgt een inventaris van de niet verkochte goederen.

Fol 132v
Nelisken Adriaen Henricks de Cuijper wed Anthonis Pieterss Raeijmaecker heeft aengenomen haer drie kinderen, Adriaen, Pieter ende Goijaert, bij Tonis Dirck Pieterss Smidt als bloetvoocht mede dat Dirck Pieterss de jonge, oom van de kijnderen consent geeft bij de gerechten van Driel, ende ende Hans Adriaenss Cuijpers als toesiender daerinne Adriaen Pieter Adriaenss Cuijper als gerechte toesiender.

Fol 133r
Aert Cornelis, Tonis Cornelis, Geeriken Lambrechts wed Rombout Cornelis hebben overgegeven vuijt crachte van coopcedullen van 19-6-1617 tbv Aert Gielis, oom. 8-2-1620

Fol 135r
Aert Jan Langen Aerts verkoopt aan Roelof Corneliss Snijder, swager, een half geseedt

Fol 137
Inventaris overgegeven bij Aentgen Jans wed Niclaes Anthoniss Snijder van de goederen die Aentgen en Niclaes tsamen beseten hebben en bij Niclaes metter doot ontruijmpt.

Fol 140r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Jacob Janss Glaviman ende Adriaen Cornelis Jans, geswagers. 4-3-1620

Fol 140v
Op 9-3-1620 maakt David Janss, jongeselle, zijn testament.
Jan Peeterss Mandemaeckers, Besoijen
Hendrick Hendrickxss, Vrijhoeven

Fol 141v
Inventaris doen maecken bij Willem Willemss van de goederen die Willem met zijn overleden vrouw, Lijsken Adriaenss, tesamen hebben beseten en bij Lijsken metter doot ontruijmpt. Op 19-3-1620 overgegeven.

Fol 142v
Willem Willemss van Ammeroij heeft aengenomen sijn twee kijnderen, Peterken ende Jenneken, bij Lijsken Adriaen Elands van Adriaen Elands, bestevader ende bloetvoocht, Tonis Lambertss, outoom ende Jan Willems van Ammeroijen als oom, toesienders van de kijnderen, 19-3-1620.

Fol 143v
Compareerden voor schepenen van Venloon Adriaen Elands ende heeft belooft schuldich te wesen [tekst gaat verder op fol 148r] de kijnderen van Willem Willemss Ammeroeijen bij Lisken Adriaen Elands. 19-3-1620,

Fol 144r
Ontfanck bij … Willems …. heeft van Bartholomeeus Janss van wegen het weeskijndt van Adriaen Bastiaenss.

Fol 146r
Aentken Jans wed Niclaes Anthonis de Greeff heeft aengenomen Henricken Jans wed Anthonis Aertss de Greeff, schoonmoeder, van Aert Anthoniss de Greeff

Specificatie van gelden dat Huijbert Dirckss van de Maes onder recht van Sprang geleedt heeft voor ende g… dur toe gerechtich is vander credituers van Goeijen Jan geseedt.

Het geld is overgetelt aen de wed van Anthonis Aertss de Greeff op mindernisse vande willecoir die Jan Janss van Hamit Tonis Aertss de Greeff za gedaen heeft. 26-2-1620
Aert Janss de Greeff ter eenre ende mede als bloetvoocht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender van de kijnderen, present, van Claes Toniss de Greeff hebben met malcanderen een accoort gesloten.

Fol 148v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij de voochden ende toesienders van de kijnderen van Huijbert Dirckss die Bie za bij Anneken Aert Claes
Inden eersten: Sijken Huijbert Dirck die Bie
Item den tweeden: Niclaes Huijbert die Bie
Item den derden: Willem Peter Vendickxss X Catharina Huijbertss
Adriaen Dirckss die Bie als bloetvoocht ende Aert Claes Haegen als toesiender van Claes ende Sijken, 20-3-1620

Fol 150v
Jan Huijbertss Sloetmaecker is schuldich aan Aert Franss Textor X Jenneken Jacobss, Frans Jacobss, Willem Jacobss ende Mariken Jacobss, kijnderen van Jacob Willems alias Koeij bij Aalle/Ael Janss

Jacob Willems X? Aentken Jacobss (1-12-1609) met Jan Huijbertss Sloetmaecker als bloetvoocht met Tomas Matijss, swager.

Fol 151r
Inventaris doen maeken bij Joost Joosten ende die kijnderen van Lijsken Jacob Thonis, sijn vrouw za, van de goederen die Joost volgens testament 5-11-1616 in bezit heeft.

Fol 151v
Staet ende inventaris obergebrocht bij Joostken Adriaenss wed Ariaen Corsten Schaep van de goederen die Joostken ende Ariaen tsamen hebben beseten ende bij Ariaen metter doot onruijmpt, 20-6-1620

Fol 152v
Joostken Adriaenss wed Ariaen Corsten Schaep ende Joost Adriaenss als bloetvoocht met Denis Goeijaertss als toesiender hebben versocht aan den officier van Sprangh om te mogen blijven sitten in den vollen boel. Dit is geconsesteert. 22-7-1620

Fol 153r
Jan Wijnants met Adriaen Goossens ende Bastiaen Willemss, swagers, ter eenre ende Wijnant Willemss ende Grietken wed Wilm Wijnen met Willemss, soon, ende Jenneken Wilms, dochter geassisteert ende ten overstaen Joost Adrienss Leempoel haer allen bloetvoocht ende namens andere susters ende swaegers. Zij sluijten een accoort. 22-7-1620

Fol 155r
Copie van fol 153r

Fol 155v
Aert Dieliss verkoopt aan Peter Corstiaenss Smits een geseet etc. 31-10-1620

Fol 155v
Hendrick Corstiaenss is schuldich aan Aert Gieliss
1623: er is een accoort tussen Hendrick Corstaen en Judich Janss
1624 er is betaald aan de erffgen van hendrick Corsten

Fol 156r
Jan Willemss Snijder is schuldich aan Henrick Adriaenss Oerlman, 18-2-1620.
De wilkeur is betaald door Jan Peterss van Heijst aan Tonis Aertss Ver… ende Wouter Geritss, HG meesters van Sprang. 1-4-1629.

Fol 156v
Jan Tonis Stevenss decker is schuldich aan Henrick Adriaenss Oerlman ende Lauris Geritss Vrancken, HG meesters. 25-4-1620

Jan Goosens ende Jan Janssen Piggen, armmeesters, zijn betaald door Steven Janss Decker

Fol 157r
Inventaris doen maecken bij Pieter Geritss Cremer van de goederen die Pieter met Mariken Pauwels, sijn overleden vrouw, tsamen hebben besteten en bij Mariken metter door ontruijmpt. 3-4-1620
Fol 158r
Pieter Geritss heeft aengenomen sijne vier kijnderen, Aeltken, Gerit, Jan ende Henrick, bij Mariken Pauwels van Adriaen Janss alias Aenknecht als bloetvoocht ende Herman Janss Cremer als toesiender van de kijnderen. 14-4-1620

Fol 159r
Jan Adriaenss Roos X Niclaesken Henrick Geldens ende de erffgen van Handrick Geldens za ter eenre ende Louris Geritss Vrancken ter andere zijde sluiten een accoort mbt tot enkele dellen onder Venloon. 25-4-1620

Fol 160v
Wolff Bastiaens is schuldich aan Fransken Thonis wed Goossen Geritss Reeder met haer kijnderen bij Goossen. 30-5-1620.

Jan Wouter Claess de Bont betaald de wilkeur, 4-2-1624.

Fol 161r
Wolff Bastiaens is schuldich aan Jan Janss Moelegraeff, 30-5-1620

De wed van Jan Wouter Claess de Bont betaald de wilkeur, 15-1-1625

Fol 161v
Reeckeninge ende bewijs gedaen bij Wijnant Willemss als bloetvoocht vande drie kijnderen van Tonis Wouter Geritss za bij Dingena Henricks za. 18-4-1619

Wijnant Willemss als voicht heeft afgereeckent met Adriaen Bastiaenss, 21-1-1618

Volgt den suijveren staet.

Fol 171v
Inventaris doen maecken bij Roeloff Corneliss ende Neeltken Adriaenss van de goederen agtergebleven door overlijden van Maddelena Wouters wed lestmael Dielis Peterss Snijder

Fol 172r, memorij
Compt Adriaen Bastiaenss weeskijndt van twee iersten termijnen vande geseedt ende eijndt lants van Meeus Lange ende vande ackter van Adriaen Pieterss Lange
Etc.

Fol 174r
Vervolg van fol 171v, 9-1-1620

Fol 175r
Baeijen Eelen X Cornelia Adriaenss ende Adriaen Adriaenss, swager, sijn tsamen bevalllen op etc.
Daer tegens is Roel Cornelis ende Jan Mertens sijn bevallen op etc.

Scheijdinge ende delinge tussen Baeijen Elands X Cornelia Adriaenss ter eenre ende Adriaen Adriaenss Absel van de goederen van Leentken Wouters wed lestmael van Dilis Peterss Snijder.

Vuijtgeeff bij Roeloff Cornelis Snijder

Baeijen Elands X Cornelia Adriaenss hebben ontvangen etc.

Fol 177r
Jan Mertens, Roeloff Cornelis X Adriaentken Cornelis, Baeijen Elands X Cornelisken Adriaenss, Roeloff ende Baeijen namens Ariaen Ariaenss, neeff ende swager, buijtelands, hebben vertegen op hun lot. 5-10-1620

Fol 177v
Niclaes Adriaenss Bos? verkoopt aan mr Pauwels Scholt, girigijn een huijsetc. 1-10-1620
Betaald wordt via wilkeur.

Fol 178r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Mariken Gerits wed Joost Tonis alias Groeij ende haere kijnderen: Gerit mede als voocht ende Henrick Henrickss Textor X Geertruijt ende mede als toesiendervan het kijndt van Reijnaert Henrickss za bij Geertruijt ende Thomas Andriess, trompetter, in de plaetse van Huijbert Joosten, int bijwesen van Adriaen Hellegerss van Broechoven namens Huijbert Joosten van de goederen die achter gebleven sijn door overlijden van Joost Tonis Groeij

Fol 179r
Pieter Adriaenss Cuijper heeft coopdach gehouden van de goederen die Thomas Andriess Trompetter in de plaetse van Huijbert Joosten alias Groeij, 28-12-1620

Fol 181r
Goeijert Janss de Wilt sluijt een accoort met zijne kijnderen: Jan, Peter, Korstiaen Leenaetts X Mariken, Willem Willemss X Neelken ende Geerit Peeterss als bloetvoocht van de drie kijnderen, Cornelis, Jacob ende Jenneken, bij Jenneken Goeijertss van de goederen die Goeijert met Mariken, sijn overleden vrouw, beseten hebben en bij Marij metter door ontruijmt. 11-1-1621

Fol 182r
Scheijdinge ende deijlinge tussen de kijnderen van Goeijert Janss de Wilt van de erffgoederen hen aenbestorbem van Mariken Peeterss za, vrouw van Goeijert.

Fol 185r
Vervolg van fol 178r, 11-11-1620

Fol 185v
Adriaen Cornelis Aertss alias Net is schuldich aan Pieter Adriaenss Cuijper, 11-11-1620

Catharina Handrickxss, huijsvrouwe geweest van Adriaen Corneliss Net betaald. 5-8-1628

Fol 186r
Inventaris overgegeven bij Henrick Cornelis Baeijenss man geweest van Marijken Adriaen Willemss za van de goederen die sij tsamen hebben beseten ende bij Mariken metter doot geruijmpt. 31-7-1620

Fol 186r
Hendrik Cornelis Baeijenss met Cornelis Baeijenss, sijn vader, ter eenre ende Adriaen Willemss Textor als bestevader ende bloetvoocht ende Corneliss voorss als grootvader ende toesiender van het kijnt van Aenrick bij Mariken ter andere sijde. Zij sluijten een accoort: Adriaen voedt het kind op. 1-8-1620

Fol 187v
Inventaris overgegeven bij Nicolaesken Willemss wed Floris Jan Stammen van de goederen van Floris ende Nicolaesken en bij Floris metter doot geruijmpt. 12-7-1620

Fol 190v
Op 20-7-1620 compareerden Nicolaesken wed Floris Jan Stammen, int bijwesen van Huijbert Peterss Goethart ipv den bloetvoocht ende Willem Willemss Brouwer als toesiender ende Jan Floris als toesiender, soon, Willem Floris, Jacob Peter Jacobss X Jaetken Flotrs, Thomas Floris, Adriaen Floris, Thonis Floris ende Lijsken Floris. Zij sluiten een accoort mbt de erffenis.

Fol 191r
Nicolaesken wed Floris Jan Stammen, Jacob Peter Jacobss X Beatris Floris, Willem Floris, Huijbert Peterss Goethart als bloetvoocht ende Willem Willemss Brouwer als toesiender van Thomas Floris, Adriaen Floris, Thonis Floris ende Lijsebet Floris, kinderen van Floris en Nicolaesken, verkopen aan Jan Adriaenss Leeu een acker lants. 8-9-1620. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 191v
Alsoe Corstiaen Peterss ende Floris Thomass het geseet van Goeijaert Denis opgewonnen hebben sluiten zij een accoort met Goeijaert. 22-9-1620

Fol 192r
Goeijaert Denis verkoopt aan sijne kijnderen, Tonis, Mariken, Jan, Hendrick, Truijcken ende Denijs, bij Nicolaesken Tonis Meeus, sijne 1e vrouw, een geseet etc. 22-9-1620

Fol 192v
Jan Denijs Brouwer is schuldich aan Adriaen Dirckxss de Bie. 11-11-1620

Fol 193r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Huijbert Joris ter eenre ende Tonis Joris, Aelken Joris met Tonis Janss, Jan Goeijaaertss X Mariken Joris ter andere sijde van een acker lants. 1-12-1620

Fol 193v
Thonis Joris verkoopt aan Huijbert Joriss, schoonvader [stiefvader], 1/3 deel van een acker waarop hij met Aelken, suster, bedeelt is. 1-12-1620

Fol 193v
Memorij van het testament van Huijbert Joris ende Belken Peterss, sijn vrouw.
De kijnderen van Joris Aert Joriss bij Beltken
Adriaen Huijbertss ende Jenneken Huijbertss, kijnderen van Juijbert Joriss in onechte bedde
Int bijwesen van Thonis Joris, Aelken Joris met Tonis Jan Praeser, haer voocht, Jan Goeijaertss X Mariken Goeijaerts [?] kijnderen van Joris Aert Joris. 1-12-1620

Fol 194v
Inventaris overgebrocht bij Goijaert Jan de Wilts van de goederen die Goijaert met Mariken Peterss, zijne overleden vrouw, beseten heeft ende bij Mariken metter doot ontruijmpt. 11-1-1621

Fol 198r
Huijbert Geldenss ende Michiel Jan Claess als voochden en procuratie hebbende van Thonisken Jan Michielss wed lestmael van Dries [Jan] Wouterss verkopen aan Dirck Jacobss Keetelaer een half geseet. 27-2-1621. Betaald wordt via een wilkeur.
Michiel Jan Michielss verkoopt zijn deel aan Adriaen Ariaen Pieterss
Huijbert Geldenss en Jacob Jan Claes als voochden

Fol 198v
Corstiaen Adriaenss Mulder verkoopt aan Dirck Jacobss Keetelaer een half geseedt. 27-2-161
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 199r
Tonis Corsten is voldaen, 6-5-1623

Fol 200r
De erffgen van Tontken Jan Michielss zijn voldaen, 18-10-1621
Gijs? Goeijaert is voldaen. 22-4-1623.

Fol 201r
De erfgenamen van wegen de naegelaten erffgenamen van Tuentke Jan Michielss bekennen dat Huijbert Geldenss ende Michiel Jan Claess als voochden reeckeninge ende bewijs hebben gedaen. 10-3-1621

Getekent: Michiel Jan Michielss, Huijbert Cornelis Timmermans, Adriaen Cornelis Netten, Adriaen Adriaenss den Jonghe en Handrick Handrickss

Fol 202
Thonisken Jan Michielss wed lestmael van Dries Jan Wouterss machticht Huijbert Geldenss ende Michiel Jan Claess als haer voochden, beijden Cappel, de helft van een geseet etc te verkopen. 27-1-1620.

Fol, 203r
Op 12-2-1621 heeft Dirck Jacopss van Corstiaen Mulder een half geseet etc gekocht.
Getekent: Dirck Jacopss Keteller, Corst Adriaenss Mulder, Mathijs Goeijaertss ende Meeus Janss …

Fol 205
Huijbert Geldenss ende Michiel Jan Claess als voochden van Tonisken Jan Michielss wed lestmael van Dries Jan Wouterss willen een half geseet verkopen.
Dirck Jacobss heeft ingeset, 11-2-1621.

Folio nummers verspringen van 206 naar 217

Fol 217r
Jan Willemss Snijder alias van Tilborcht is schuldich aan Melis Melis Glaviman. 5-3-1621

Jan Peterss van Heijst betaelt aan Aert Adriaenss Glaviman, secr. 18-9-1627

Fol 217r
Henrick Adriaenss Oerlman is schuldich aan Jan Aertss van Roeij
Joost Zegers ende Henrick Adriaenss Oerlman sluiten een accoort.

Fol 217v
Dingna wed Thomas Corneliss Coninck is schuldich aan Jacob Adriaen Jacobss
De twee kijnderen, Anneken ende Truijcken, van Wouter Janss van Roeij bij Thonisken Thomass
Willemken Wouters dr, Jan Aertss van Roeij, bestevader.

Fol 219r
Dit sijn alsulcke goederen als Aert Aerts Reijaertss, Dries Dirckss die Bie met … Henrickss als bloetvoocht van … … allen als kijnderen van Henrcick Pieterss … tesamen vercoft hebben.

Peter Henricks soon van Henrick Peterss
Wijnant Willemss, 3-2-1622

Fol 224r
Memorie voor Wijnant Willemss van alsulcke penn als hij betaelt heeft voor de gelijcke erffgen van Handrick Peeterss.

Wijn Willemss als voocht

Fol 230r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Wouterss Mandemaecker X Aeltken Tonis voor 1/3, Bartholomeeus Coolen X Mariken Thonis voor 1/3 ende Jan Wouterss voorss ende Adriaen Bastiaenss als toesienders van de twee kijnderen, Lijsken ende Henricken, van Ariaen Toniss Moelengraeff bij Mariken Mertens voor 1/3. Van de goederen die Tonis Joosten Moelengraeff, schoonvader ende grootvader, za achtergelaten heeft.

Fol 231r
Lijst met betalingen hoort vermoedelijk bij fol 224r

Fol 232r, copie
Hendrick Matheuss is schuldich aan Jenneken Jacobs alias Boij met haere susters ende broeder, 21-1-1616

Buijten op de obligatie staet geschreven: betaelt aan Aert Franss X Jenneken Jacobs alias Boijn vanwege de diaken, 4-11-1617

Jan Huijbertss Slootmaecker als bloetvoicht is voldaen door Elleken wed Henrick Matheuss. 17-7-1620

Aert Frans Textor is voldaen door Jan Huijbertss Slootmaecker. 5-8-1623

Fol 232v
Inventaris doen maecken bij Aert Frans Textor X Jenneken Jacob Willems van de goederen die Jenna Jacobs metter doot ontruijmpt heeft, 12-2-1620?

Fol 232v
Inventaris vande goederen die Talleken Jans wed Jacob? Willemss metter doot ontruijmpt heeft.

Fol 233r
Specij van het gelt dat Anthonis Adriaenss ende Adriaen Claes, HG meesters tbv Henrick Damis op wilcoir overgetelt hebben. 15-5+1621.

Fol 234 r
Vervolg van fol 232v
Maeijken Jacobs, Willem Jacobss, broeder ende swager, buijtenlands in Westvriesland.

Fol 235r
Cornelis Aertss heeft aengenomen van Willem Aert Cornelis als bloetvoicht, met consent van Mariken Gerit Tonis als moeder, Jenneken Aerts, het kind van Mariken. 15-1-1619

Fol 236r, memorij
Peter Janss Rommen heeft een bedde gekocht van Willem Cornelis Aertss als voicht van de kijnderen van Aert Cornelis Aertss za.

Fol 237r
Lijst met goederen en bedragen waarbij de bovenkant flink beschadigt is.
…. Adriaenss Oerlman
De kijnderen van? Tonis Jacop Molder.

Fol 238r
Copie van fol 232r

Fol 239r, memorij
Lijst met goederen en bedragen daer Corstiaen Henrickss op bedeelt is en verkocht heeft.

Fol 239v
Hier naer volgen de goederen die de voorss kinderen tegens Lauris Geritss gedeelt hebben?

Dit is hetgeen dat de voorss drie kijnderen, Jan Ariaenss, Peter en Corst Henrickss, vercoft hebben.

Fol 240r
Lijstje met bedragen waar tekst aan vooraf moet gaan. 14-3-1621

Fol 241r
Dingna wed Thomas Corneliss Coninck is schuldich tbv de twee kijnderen, Anneken ende Truijcken, van Wouter Janss van Roeij, 19-4-1621

De wilkeur is voldaen aan Adriaen Jan Huijb Sijmonss als voicht tbv de twee kinderen. 27-1-1622

Fol 241r
De kijnderen van Wouter Janss van Roeij za bij Truijcken Wouterss in het voorbedde ende Willemken Wouterss dochter van Wouter Janss bij Juetken Janss in het naebedde hebben een reeckeninge van de wilkeut tbv de wed van Thomas Cornelis Coninck. 19-4-1621.

Adriaen Jan Huijb Sijmonss als voicht tbv de twee kinderen bij Dingna en Joost Zegers als voocht van het kind bij Jueteken hebben de een op den andere tbv de kinderen vertegen. 15-6-1621

Specie van gelt volgt.

Fol 242r
Dingna wed Thomas Corneliss Coninck is schuldich Jacob Adriaen Jacob Wijnants als bloetvoocht van de kinderen van Pieter Henrickss Stockman. 1-4-1621

Fol 242r
Scheijdinge ende deelinge tusschen Wouterken Pieter Baeijens wed ter eenre ende Lijsken Bastiaenss wed Jan Janss Cock ter andere sijde van hun geseedt. 31-5-1621

Fol 242v
Elsken Aerts wed Denijs Janss Brouwer verklaart dat zij elk van haar kinderen f 6 heeft gegeven. 29-6-1621

Fol 242v
Henrick Damiss is schuldich aan Andries Claes de Wilt ende Tonis Adriaen Jacob Wijnants, HG meesters. ??-5-1621

Fol 243r
Reeckeninge ende suijvere staet die Gerit Lambert Meeus als bloetvoicht van de goederen van het kijndt, Lambert, van Robbert Jan Lauriss bij Janneken Lambert Meeus gehad heeft.

Fol 244r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Anthonis Jacobss Molder ter eenre ende sijne kijnderen Wouter, Mariken, Bneliken X Pieter Willemss, bij Aentken Ariaenss za van de goederen die Tonis en Aentken tesamen hebben besteten en bij Aentken metter doot ontruijmpt.

Fol 246r
Jan Huijbert Slootmaecker verkoopt aan Jan Ariaen Aertss Onrost een half huijsinge. 2-6-1621
Betaald wordt via een wilkeur.

1623 Jan Tonis Leeu namens Robbrecht en daer bij gesustitueert van Grietken Tomas, sijn vrouw, krijgt de helft van het geld. De andere helft gaat naar de erfgen van Jacoba Adriaenss vrouw van Jan Huijbertss Slootmaecker.

De wilkeur wordt verkocht aan Aert Frans Textor.

Fol 246v
Reeckeninge ende bewijs volor de derde reijs doe Willem Cornelis Aertss als bloetvoicht van de kinderen van Aert Corneliss, broeder, gedaen heeft. 26-5-1621

Fol 249r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Pieter Jacobs ter eenre ende sijne kijnderen ende swager: Jan, Cornelis, Aen.. Pieters X Ariaen Ariaenss Cop ter andere sijde. 19-7-1621

Fol 251r
Jan Willemss Snijder alias van Tilborch is schuldich aan Jan Janss Moelengraeff. 21-7-1621

Fol 251r
Adriaen Cornelis Aertss alias Nedt verkoopt aan Roelant Cornelis Snijder een geseedt etc. 30-7-1621
Betaald wordt via een wilkeur.

1628 er wordt betaald aan Jacob Jacobss Net.

Fol 251v
Henrick Adriaens Oerlman verkoopt aan Willem Janss Potmaecker twee eijnden ackerlants. 2-9-1621
Betaald wordt via een wilkeur.

1627 Bastiaen Wolffs voor ½ en Mariken Wouters voor dander ½ krijgen geld.
1629 de erffgen van Willem Potmaecker betalen aan Bastiaen en de errffgen van Mariken.

Fol 251v
Bekentenisse van Henricken wed Anthonis Aertss de Greeff wat Aert Thonis haeren soen is, Aentken Jans wed Niclaes Tonis Snijder met haeren kijnderen elcx genooten ende gehadt hebben. 3-9-1621

Dese bekentenisse is afgereckent bij Aert Tonis de Greeff als bloetvoecht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender van de kijnderen van Claes Toniss de Greeff.

Fol 252v
Op 24-9-1621 maken Niclaes Matheeuss Backer en Jenneke Jans, sijn tegenwoordige vrouw, hun testament gemaakt.
Adriaen Pieterss, neef en getrouwe knecht

Fol 253r
Op 28-8-1608 compareerde bij not Pauwels te Waelwijck Adrian Aert Oerlemans ende Cornelia, sijne vrouw,. Zij maken hun testament.
Marie, sijn gebenedijde? moeder
Aert, sone, oa de stede gekomen van Tonis Oerlemans.
Jan, sone
Goijaert, broeder van Jan en Aert

Fol 253, copie
Accoort tusschen de kijnderen van Adriaen Aertss Oerlman bij Neelken Goijaertss za ende Mariken wed van Adriaen Oerlman mbt het testament van Adriaen ende Neelke, 1e vrouw. 1-2-1621

Fol 254v
De kijnderen van Aert Adriaen Oerlman sluijten een accoort met Jan Adriaens Oerlman, oom. 16-10-1621
Goijaert Adriaenss Oerlman, broeder van Jan.

Fol 255r
Scheijdinge endee deelinge aengebrocht tusschen de kijnderen en erfgenn van Ariaen Aertss Oerlman alias Clerck: de vijf kijnderen van Aert za te weten Willem Janss Coster wednr Mariken, Ariaen, Jan Huijbertss, schoolmeester tot Venloon, X Jenneken, Goijaert Adriaen Aertss Oerlman als bloetvoicht van Marieken ende Bartholomeeus; Goijaert mede als vader ende Adriaen Dirckss de Boe als bloetvoicht van sijn twee kijnderen bij Aliken Dirckss de Bie za ende Jan Adriaenss Oerlman van de goederen van Adriaen Oerlman en Cornelia, sijn vrouw, tot Loon ende Sprang. Zie testament (folio 253r).

Jan Adriaenss als bloetvoocht van de kijnderen van Goijaert Adriaenss heeft het geld betaald dat de kinderen aan Neeltken Janss moeten uijtreijken.

Fol 257r
Anthonis Adriaen
Lambertss is schuldich aan Jacob Ariaen Jacob Wijnants. 8-12-1621
Jacob Jacobss is voldaen, 1-5-1630

Fol 257r
Cornelis Janss van Almkerk verkoopt aan Adriaen Cornelis Janss, sijne soen, een geseedt etc. 11-12-1621

Fol 257v
Andries Ariaenss Smidt verkoopt aan Joestken Ariaens wed Adriaen Corsten Scap met haere kijnderen, hun deel van een geseedt etc. 27-12-1621

Fol 257v
Goijaert Ghijsbertss verkoopt aan Pieter Cornelis Dingemanss Schoenmaecker een acker lants. 7-1-1622
Betaald wordt via een wilkeur.
Lenaert Peterss Cock als voocht van het kijnt van Jan Geritss voor ½ en Cornelis Laureijs X Tonisken Janss voor ½ zijn voldaen17-3-1624

Fol 258r
Adriaen Cornelis Janss verkoopt aan Pieter Tonis Leempoel een geseedt etc. 8-1-1622

Fol 258r
Op 10-1-1622 maken Davit Janss ende Margrieta Willems Kols, beddegenoten, hun testament.

Fol 259r
Inventaris die Peeter Jacobss bij het overlijden van sijne vrouw after gelaten heeft en geschreven is bij Jan Jan Meeus Moelengraeff. 18-1-1622.
Tonis Pieter Jacobs en Bastiaen Pieter Jacobs hebben 1/6 deel gekocht
Cornelis en Jacob Pieterss hebben van Ariaen Ariaenss, swager, sijn 1/6 deel gekocht
Jan Pieter Jacobss za had een moer verkocht aan Tonis en Bastiaen

Fol 260r
Janneken Ghijsberts wed Jan Pieter Jacobss ende Cornelis Pieter Jacobss als bloetvociht ende Ghijsbert Geritss als toesiender van de kijnderen van Jan Pieter Jacobss bij Janneken verkopen aan Bastiaen Pieter Jacobss een halve acker. 20-1-1622

Fol 260v
Jan Henrickss Cleijn verkoopt aan Tonis Pieter Jacobss een acker lants. 20-1-1622

Peter Jacobss heeft betaeld aan de wed van Jan Henrickss Cleijn. 1-8-1627

Fol 260v
Dingena wed Thomas Cornelis Coninck met Cornelis Claes Mandemaecker ende Adriaen Jan Ghuijb Sijmons als bloetvoicht met Cornelis Adriaenss Coninck als toesiender van de kinderen, Anneken ende Truijcken, van Wouter Janss van Roeij bij Triijcken Thomas in voorbedde willen een acker lants verkopen. 22-1-1622

Fol 261v
Bovenstaaende comparanten verkopen de acker aan Jan Ghijsbertss. 26-1-1622
Betaals wordt via een wilkeur.
1626 de kijnderen van Jan Gijsbertss betalen.
Volgt een specij van de gelden die Cornelis Claes Mandemaecker aengetelt is tbv de wed van Thomas Cornelis Coninck
Volgt een lijst met ontvangsten door de wed.

Fol 264r
Hendrick Adriaenss Oerlman verkoopt twee ackers lants aan Jan Henrickss Cleijn. 28-1-1622
Betaald wordt via een wilkeur.
1627 Bastiaen Wolffs voor ½ en Mariken Wouters voor dander ½ krijgen geld van de wed van Jan Hendrickss Cleijn.

Fol 265r
Op 1-2-1622 maken Luijcas Cornelis ende Mariklen Floris, beddegenote, hun testament.

Fol 265v
Pieter Aert Jan Rommen is schuldich aan Jacob Ariaen Jacob Wijnants, 3-2-1622

Fol 265v
Adriaen Lambert Meeuss is schuldich aan Jan Adriaenss Leeu.
Jan krijgt geld van Tonis Peterss, van Bastiaen Peter Janss, Willem Cornelis… als voocht van de kijnderen van Peter Janss
Jan sluijt een accoort mbt de crediteuren van Adriaen Lambert Meeuss

Fol 266r
Reeckeninge ende bewijs voor Gerit Geldenss als bloetvoocht van Corstiaen Henrick Geldens.

Fol 269v
Gerit mr Pieterss verkoopt aan Ghijsbert Geritss, swager, een halve acker lants. 5-3-1622
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 270r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Wouterss Mandemaecker X Aelken Tonis voor 1/3, Bartholomeeus Ariaen Coolen X Mariken Thonis, voor 1/3 ende Jan Wouterss voorss ende Adriaen Bastiaenss als toesienders van de twee kijnderen, Lijsken ende Henricken, van Adriaen Toniss Moelengraeff bij Mariken Mertens voor 1/3. Van de goederen die Tonis Joosten Moelengraeff, schoonvader ende grootvader achtergelaten heeft.

Fol 271r
Memorij van testament
Op 16-4-1622 sijn Frans Corstiaenss, Jan Jan Meeus Moelengraeff, heemraders, ende Pieter Janss Cremer gecompareert inde vuijtcamer van Tonis Jans Praser ten woonplaetse van Pieter Goijaertss ende Mariken Pieters …, sijne huijsvrouwe ende hebben malcanderen een langst levende gemaeckt allen haere goederen ende schietter naeden langstlevende doot ieds over sal gedeelt wordden aende gerechte erffgenaemen naeden recht van zuijthollandt.

Fol 272r
Op 14-3-1622 maakt Anneken Aerts wed Cornelis Jacobs
Henricken Cornelis, dochter, X Aert Corneliss Voscooper

Fol 273r
Adriaen Adriaen Leempoel verkoopt aan Jan Jan Meeus Moelengraeff twee eijnden ackerlants. 19-3-1622
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 273r, copie
Adriaen Henrick Geldens int bijwesen van Gerit Geldens, oom, hebben affgereeckent met mij Jan Jan Meeus. 4-6-1617. Copie van 2-4-1622

Fol 273v, copie
Jan Adriaenss Roes X Claesken Hendricks int bijwesen Gerit Geldens als vocht geweest van de kijnderen van Handrick Geldens hebben affgereeckent met mij Jan Jan Meeus, 22-10-1618. Copie van 2-4-1622

Fol 273v, copie
Peeter Handrick Geldens int bijwesen van Gerit Geldens, oom, hebben affgereeckent met mij Jan Jan Meeus. 20-2-+1619. Copie van 2-4-1622

Fol 274r
Corstiaen Hendrick Geldens int bijwesen van Gerit Geldens, oom ende bloetvoocht, hebben affgereeckent met mij Jan Jan Meeus. 1-2-1621. Copie van 2-4-1622

Fol 274r
Corstiaen Claess verkoopt aan Nicolaes Dircxss een geseet etc. 19-3-1622
Betaald wordt via een wilkeur.
1624 Philip Claess X Jenneken Mijnen krijgen geld
1626 Gijsbert Janss X Jenneken Mijnen krijgen geld

Fol 276r
Adriaen Corsten Schaep heeft gekocht een steedinge etc van Adriaen Adriaenss, halve broeder. 23-4-1617

Fol 278r
Dirck Cornelis Oerlman heeft betaeld aan de wed van Joannes Sweten, 26-10-1623
Thomas Adriaenss de Bie heeft betaeld aan Jan Janss Glaviman, 20-3-1626
De gelijcke erffgen van Dirck Cornelis Oerlemans hebben betaeld aan Tonmis Cornelis Janss van wegen het kijnt van Antonij Geritss, 2-12-1626
Jan Adriaenss Suenen? Als bloetvoocht van de kinderen van IJwen Dilis heeft betaeld aan Jan Janss van Dijck ende Tonis Cornelis Janss als voochden ende toesienders van het kijnt van Antonij Geritss, 7-12-1626

Fol 279r
Corstaien Claess verkoopt aan Niclaes Dircxss een geseedt etc. 19-3-1622
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 279v
Cornelis Sebertss verkoopt aan Dirck Cornelis Oerlman een geseedt etc. 19-3-1622.
Betaald wordt via een wilkeur.
1623 Mariken Cornelis wed Cornelis Cornelis Oerlmans betaelt
1624 Cornelis Cornelis Oerlman betaelt.

Fol 280r
Adriaen Adriaenss Leempoel verkoopt aan Jan Jan Meeus Moelengraeff twee eijnden ackerlants. 19-3-1622
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 280v
Iken Martens wed Aert Adriaenss met Martens Adriaenss, vader,, Aert Joost Bertroms als bloetvoocht emde Merten Adriaenss, voorss als toesiender van de kijnderen van Aert bij Iken verkopen aan Wouter Gerit Aertss een eijndt ackerlants. 27-3-1622

Fol 280v
Willem Pieters Vennincx verkoopt aan Jasper Adriaen Jaspers ¼ deel van een acker. 19-3-1622
Sijken Huijbertss heeft betaeld en Jasper Adriaenss heeft betaeld.

Fol 281r
De HG van Besoijen heeft opt geseet van Jan Janss Glavimans dat Cornelis Cornelis Sebertss gekocht ende wederom verkocht aan Dirck Cornelis Oerlman nog geld tegoed. Cornelis heeft betaeld.

Fol 282r
Pauwels Claess Scenckels? en Aertken Adriaenss, sijne tegenwoordige vrouw, maken hun testament. 13-5-1622
Niclaes Pauwels, hun kijnt.

283v
Willem Aert Spijcker is schuldich aan Adriaen Jacobss ende Cornelis Janss, kerckmeesters.
Op 8-12-1642 lost Jan Adriaenss van Dijck van wegen Tonis Corneliss, schoonvader, aan Frans Handrick Franss ende Cornelis Peterss Leeu, kerckmeesters.

Fol 284r
Cornelis Baeijenss is schuldich aan Jan Janss Moelengraeff, 9-5-1622
Afgelost door Jan Peterss van Heijst ivm koop door Jan van de kijnderen van Cornelis Baeijenss.

Fol 284v
Anthonis Adriaen Lambertss is schuldich aan Jacob Adriaen Jacob Wijnants, 4-6-1622

Fol 285r
Pieter Adriaenss Cuijper namens Pieter Willem van Besoeijen, Heusden, proc Heusden, Thomas Aertss X Janneken Michiels, Aert Janss X Mariken Michielss, Pieterken ende Anneken Michiels verkopen aan Jan Pieterss Cuijper de helft van een huijsinge etc. 17-5-1622
Betaald wordt via een wilkeur.
Thomas mede als voocht van het kind van Aert en Peter Cuijper zijn voldaen. 6-6-1623.

Fol 285v, copie
Dirick Zijvertss uut den Langstraet meede erffgen van Marij Janss Bacxster bekent met consent van Joostken Dircks, sijn moeder, voldaen te zijn door mr Herebert Salpart??? vander Wijelen als executeur van het testament van Marij voorss. 8-8-1607. Copie op 24-5-1622 gemaakt.

Fol 286r
Adriaen Thomas verkoopt aan Abraham Michielss een deel van een delle. 6-8-1622

Op 22-6-1623 verkocht aan Ghijsbert van Asch.

De kijnderen van Cornelis Jacobss ende Anna sijnder vrouw: Aert Cornelis Aertss X Hendricken Corn, Peter Corstiaenss wed Mariken Corn mede als vader ende toesiender en Dirck Dirckxss Meelen als bloetvoocht van de kijnderen van Peeter. Dirck voorss als bloetvoocht ende Aert Bernouts als vader ende toesiender van sijn kijnderen bij Aertken Corn, 1e vrouw, willen een geseedt etc verkopen.
Aert Corn Aertss heeft ingeset. 23-41622.

Fol 287v
Bovenstaende comparanten verkopen aan Aert Corn Aertss het geseedt. 28-5-1622
Betaals wordt via een wilkeur.

Fol 288r
Inventaris doen maecken bij Luijcas Cornelis ende Thomasken Thomas op 23-7-1622 van de goederen die Floris Thomass met Heijlken, sijn vrouw, tsamen metter doot ontruijmpt hebben.

Fol 295r
Luijcas Cornelis ter eenre ende Thomasken Thomas met Cornelis Pieterss Leeu als bloetvoocht van Thomasken, Sijmon Bernoutss X Catrina, moeder van Thomasken, hebben het een en andere geregeld. 2-8-1622.

Fol 297r
Op 14-3-1622 maakt Anneken Aerts wed Cornelis Jacobss haer testament.
Henricken, dochter, X Aert Cornelis Viscooper

Fol 300r
Vervolg op de akte van fol 287v

Fol 300v
Aert Cornelis Aertss heeft alle inboel gekocht. Zie fol 287v. 7-5-1622

Fol 301r
Aert Cornelis Aertss verkoopt aan Anthonis Janss Praeser een perceel lants. 28-5-1622

Fol 301v
Thomas Andriess, trompetter, verkoopt aan Jacob Corneliss van Geerviet, swaeger, een roeij acht voeten lenckten in het geseedt van Joost Toniss alias Groen. 2-6-1622

Fol 302r
Specij vande gelden dat Dielis Ghijsbert Creemer aen Ariaen Janss ende Herman Janss Creemer als voochden van de kinderen van Pieter Geritss Creemer overgetelt heeft vande tweeden termijn vant geseedt.

Fol 303r
Dir sijn alsucke naeschulden als Peeter …… boven den inventaris schuldich was aen

In de kantlijn: voor de betaelinge bij Vijver wed Gerit Janss Creemer die sij vuijt gegeven heeft vande xxxv gulden xv st iiij oort als volgt

Fol 304r
Op 3-2-1621 willen Jan Dirckss als bloetvoocht ende Adriaen [Jans] alias Aenknecht ende Herman Janss Creemer als toesiender van de kijnderen van Pieter Geritss Cremer za bij Mariken Pauwels za erffhuijs houden van de goederen die Gerit ende Mariken metter door geruijmpt hebben.
Herman neemt de kijnderen, Jan en Gerit, van Pieter aen.

Fol 310r
Jan Handricxss Cleijn heeft aengenomen van Adriaen Jan Huijb Sijmonss als toesiender van de kijnderen van Wouter Dielis bij Geriken Janss het kijnt Aert Wouterss. 2-9-1624

Fol 312r
Op 12-21623 heeft Wouter Dirck Jan Geritss als bloetvoocht van de kinderen van Cornelis Dirck Jan Geritss za gehuert van Jan Janss Molenaer als toesiender van de kijnderen voorss de portie van de kijnderen in een geseedt.

Fol 314r
Antonis Adriaen Lamberts is schuldich aan Andries Claess de Wit ende Tonis Adriaen Jacob Wijnants, HG meesters. 21-6-1622

Fol 314v
Antonis Adriaen Lamberts is schuldich aan Joost Adriaen Jacob Wijnants, 21-6-1622

Fol 315r
Jan Dirckss, Heusden, als bloetvoocht, Adriaen Janss alias Aenknecht ende Herman Janss Cremer als toesienders van de kijnderen, Aeltken, Gherit, Jan ende Hendrick, van Peeter Geritss Cremer za bij Mariken Pauwels za willen een geseedt etc verkopen.
Het geseedt wordt verkocht aen Duelis Ghijsbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 316v
Aert Antonis de Greeff verkoopt aan Mariken Dircxss wed Tonis Tonis Leempoel een acker lants. 17-3-1622

Fol 316v
Inventaris doen maecken op 2-2-1621 bij Geriken Tonis wed Wouter Dieliss van de goederen die Geriken en Wouter tesamen hebben beseten en bij Wouter metter doot ontruijmpt.

Fol 317v
Geriken Tonis wed Wouter Dieliss Leempoel met haer kijnderen bij Wouter met Tonis Jacobss, haere vader, ende Jan Handricxss Cleijn als bloetvoocht ter eenre ende Jan Handricxss Cleijn als bloetvoocht ende Adriaen Jan Huijb Sijmons als toesioender van de kijnderen van Wouter bij Geriken Jan Aertss van Roeij in het voorbedde ter andere sijde. Zij sluijten een accoort mbt de erfenis van Wouter. 2-2-1621.

Fol 319r
Op 2-2-1621 heeft Geriken Tonis wed Wouter Dieliss Leempoel met Tonis Jacobss, haere vader, aengenomen haere 6 kijnderen, Gerit, Lijsken, Joost, Adriaentken, Anneken ende Wouter, bij Wouter in het naebedde van Jan Handricxss Cleijn als bloetvoocht ende Tonis Jacobss als bestevader.

Fol 319v
Denijs Goeijaertss alias Roock verkoopt aan Jacob Willem Jacobss een eijnt driessen. 8-2-1621.

Fol 319v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Corstiaen Corstiaens Glaviman ter eenre ende Hendrick Stoffels X Aeltken Hendrickss met Jacob Hendrickss ter andere sijde van de goederen hen aenbestorven van Lijsken Jacob Toniss, moeder ende schoonmoeder. 27-2-1621

Fol 320v
Joost Joosten ter eenre ende Jacob Hendrickxss met Handrick Stoffels hebben gedeelt de huijsinge waer Joost Joostenss nu op woont. 27-2-1621

Fol 321r
Joostken Adriaenss wed Adriaen Mertenss van Dijck met Jan Corstiaenss, swaeger, verkoopt aan Antonis Bernoutss Cleermaecker een halve acker lants. 27-2-1621
Betaald wordt via een wilkeur.

1628 Rombout Mertenss van Dijck en Jan Corsten vanwege de gelijcke erffgenn krijgen geld

Fol 321v
Jan Peterss Lijndreijer verkoopt aan Merten Adriaenss Kersmaecker, swaeger, 1/6 van een acker lants. 13-11-1619

Fol 321v
De weeskijnderen van Cornelis Dirck Jan Geritss za houden hier in suijveren staet volgens de accorde inden register naerden inventaris geschreven van date den 15-10-1619 de goederen hioer nae beschreven.
Wouter Dirckxss is voocht van de kijnderen

Fol 322v
Wouter Dirck Jan Geritss als voocht voorss heeft het portie van de kijnderen nog gehuert. 24-6-1621

Fol 322v
Op 6-12-1623 verklaert Wouter Dirck Jan Geritss het geseedt langer te willen gebruiken.

Fol 323r
Rekeninge ende bewijs gedaen bij Wouter Dirck Jan Geritss als voocht van van de kijnderen van Cornelis Dirck Jan Geritss van de goederen die de kijnderen zijn aenbestorven van Dirck Jan Geritss, hun bestevader.

Fol 324r
Op 27-6-1622 willen Jacob Janss vanden Werck als bloetvoicht ende Willem Janss als vader van sijn kijnderen bij Janneken Hendrikcxss, Jan Willem den Ouden, Catelijnken Willems ende Mariken Willems voor deen helft ende mr Jan Smidt, oom, voor dander helft erffhuijs houden van de huijsraet die Aelken wed Handrick Janss Vos, grootouders, za metter door geruijmpt heeft.
De drie jongste kijnderen: Jan den jongen, Tonis ende Maeijken.

Fol 326v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor Wouter Dirck Jan Geritss als bloetvoocht ende Claes Handerickss als toesiender van de kijnderen van Cornelis Dirck Jan Geritss bij Janneken Adriaenss

Fol 328v
Scheijdinde ende deelinge aengebrocht bij Wouter Dirck Jan Geritss mede als bloetvoocht van de kijnderen van Cornelis Dirck Jan Geritss ende Claes Henderickss als toesiender ter eenre ende Peter Jan Huijb Sijmenss als bloetvoocht ende Dirck Dirckss Campen den Jongen als toesiender van de kijnderen van Adriaen Janss van Roij bij Tonisken Adriaenss, allen erffgenamen van Adriaen Geritss Oerlman en dat van de goederen die Gerit metter door geruijmpt heeft. 25-12-1621

Fol 331r, copie
Jan Denissen wil laten insetten etc op sijn geseet.
Jan Deniss Brouwer verkoopt aan Dirck Hendrickss Colsteren een geseet. 17-2-1622
Betaald wordt via een wilkeur.

1623 Betaeld aen Willem Willemss van Ammeroijen
1624 Betaeld aan Lijsken Corsten, vrouw van Willem voorss
1625 Betaeld aan Michiel Aertss van Diest X Tonisken Corsten
1628 Betaeld aan Adriaetken Roelen
1629 Jan Corst Jan Sijmonss is voldaen.
1632 Jacob Joost Segerss als voocht van Willemken, onm dochter van Wouter Jans van Roeij za

Fol 333v
Memorij van de willecoors ende schulden van Jan Deniss geseeth

Fol 335v
Pieter Aert Jan Rommen is schuldich aan de vier weeskijnderen van Digna Hendrick Pieters bij Thonis Wouter Geritss za in het voorbedde ende het kijnt van Adriaen Bastiaenss in het naebedde. 3-5-1621

Fol 336r
Anthonis Adriaen Lambertss is schuldich aan Jacob Ariaen Jacob Wijnants