Selecteer een pagina

Fol. 1r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Corst Peeterss de Haen als voocht enden Wouter Pee-terss als toesiender over de kinderen van Wouter Peeterss bij Henricxken Peeterss de Haen za sedert het overlijden van Hendricxken, 20-1-1652.

Los vel bij folio 8
Antoni Rosenbrant en Robbert van Nieuwenhuijsen zijn voldaen door hun vader Jan van Nieuwenhuijsen van hun moederlijk deel, acte 29-2-1692, actum 8-2-1718

Fol. 9v
Op 8-8-1639 compareerden voor notaris Kieboom, G’Berg, Lauris Wouterss en Homsken Jansdr, sijn vrouw, Cappel, en maken hun testament.

Genoemd: HGeest, Jan Laurisse den jonge, Jan Laurisse den oude, inde gevangenis te Bre-da, de andere kinderen

Fol. 11r
Op 3-11-1651 compareerden voor notaris de Ruijter, Waspick, Jan Corst Haens en Maeijken Mertens, sijn vrouw, Cappel, en maken hun testament.

Fol. 12v
Inventaris overgelevert bij Ghijsbert Goverts den Jongen weduwenaer van Sijken Wouters ende dat van alle goederen etc die Gijsbert en Sijken tsamen beseten.

Fol. 13r
Op 18-12-1652 compareerde Ghijsbert Govertss de Jongen weduwenaer van Sijken Wouters ende heeft aengenomen van Adriaen Wouterss als voocht het kijnt, Govert Ghijberts, met consent van Ghijsbert Govertss den ouden en Dirck Wouterss, broeder ende swager.

Fol. 14r
Inventaris overgelevert bij Neeltgen Peeters weduwe Adriaen Meertenss van alle goederen die Adriaen heeft naergelaten.

Fol. 15v
Op 1-2-1653 compareerde Neeltgen Peeters weduwe Adriaen Meertenss met Peeter Gel-dens, vader, ende heeft aengenomen van Peeter Janss Dolck den Ouden ende Jan Geritss als voochden int bijwesen van Paulis Vres? haer vier kinderen bij Adriaen.

Toegevoegd: Peeter Bastiaens de Roij x Peeterken Arijaens is voldaen door Gijsbert Go-vertss den Jongen, sijn vrouwe schoonvader [= stiefvader], 6-1-1665
Michiel Claessen x Lijsken Arijens is voor sijn ¼ part voldaen, 13-9-1674. Quitantie als los vel bij folio 18.

Fol. 016v
Staet ende inventaris overgelevert bij Janneken Cornelis weduwe Gelden Huijbertss van alle goederen die sij tsamen beseten, 4-3-1659.

Fol. 17v
Op 4-3-1659 compareerde Janneken Cornelis weduwe Gelden Huijbertss met Vas Corneliss, broeder, ende heeft aengenomen van Jacob Huijbertss als voocht haer twee kinderen bij Gelden.

Fol. 18r
Inventaris overgelevert bij Govert Corneliss weduwenaer van Janneken Willems van alle goederen die sij in gemeenschap beseten hebben.

Fol. 20r
Op 7-4-1654 compareerde Govert Corneliss weduwenaer van Janneken Willems ende heeft aengenomen van Peter Deniss als moederlijck voocht ende oom met hem geassisteert Adri-aen Aert Joosten als neve sijn kint bij Janneken.

Fol. 21r
Staet ende inventaris overgelevert bij Peeter Arienss Bongh x Stijntgien Wouters weduwe van Peeter Arienss de Jongen van alle goederen die Peeter naergelaten heeft.

Fol. 23r
Op 29-11-1656 compareerde Stijntgien Wouters weduwe van Peeter Arienss de Jongen ge-assisteert met Peeter Arienss Bongh, haer man, ende heeft aengenomen van Gelden Adri-aenss den Jongen als voocht ende Jan Toniss Duijser als toesiender haer twee kinderen, Adriaen en Peeter bij Peeter.

Fol. 24r
Inventaris overgelevert bij Peeter Adriaens Bongh, soone van wijlen Adriaen Peeterss Bongh ende Anneke Arienss, van alle goederen die sijn ouders tamen beseten hebben.

De huijsraet wordt gedeeld door Peeter, Cornelis ende Driess Adriaenss als voocht van Marie Adriaens elk voor 1/3, 15-12-1656.

Fol. 26r
Op 14-12-1656 compareerde Geertruij Daniels van Son weduwe Hendrick Joosten geassis-teert met Marcelis Clauwers, haere man, ende heeft aengenomen van Sijmon Aertss als va-derlijcke oom ende voocht geassisteert met Jan Dircxss van Kijnderen, schout, haer kint bij Hendrick.

Toegevoegd: Sijmen Aertssen als voocht voor een stock, Joost Jaspers Smits meede na-mens gebroeders ende Cornelis Handericxe van den Hoek mede namens gebroeders ende gesusters voor een stock sijn door Anthonis Aertssen Vosch x Geertruijt Danielssen van Son van de voors aennemeinge, 24-3-1675.

Fol. 27r
Op 26-2-1658 compareerden Govert Corneliss Schipper laestmael weduwenaer van Adri-aentken Jans Michielss ende heeft aengenomen van Aert Jan Michielss als oom ende voocht van zijn twee kinderen, Cornelis ende Jan, bij Adriaentken.

Fol. 28r
Inventaris doen maeken overgelevert bij Jan Hoevenaer weduwenaer van Sijken Laurijssen ende dat van alle goederen, 12-3-1658

Fol. 29r
Inventaris doen maeken vande naergelaten goederen van Melis Janss, ter versoecke van Corstiaen van Lochem als voocht van de kinderen van Johan van Lochem, broeder.

Fol. 30r
Op 15-3-1658 compareerde Ceuntken Dirckx weduwe van Melis Janss, Jan Melis, Dierck Melis ende Huijbrecht Melis, naekinderen van Melis Janss bij Ceuntken Dirckx ter eenre ende Corstiaen van Lochem, Roosendael, als voocht over de naergelatene kinderen, Peeter, Melis ende Frans, van Johan van Lochem bij Jenneken Meliss, Corst Corstiaenss Glaviman na-mens Gerit Johanss ter andere sijde en sluijten een accoort.
Toegevoegd: Gerit mede namens Peeter en Melis Janss van Lochem zijn voldaen.

Fol. 30v
Ten voorss dage compareerde Jan Meliss ende heeft aengenomen van Johan van Lochem als voocht het jongste kint, Frans, van Janneke Melis

Fol. 31r
Reeckeninge bewijs reliqua voor Dirck Aert Goosens als voocht ende Corstjaen Corneliss als toesiender over de kinderen van Vries Aert Goosens bij Peeterke Corneliss, 4-4-1670.

Los vel bij folio 32
Compareerde Jan Goosens van Dommelen ende Maijken Tonis Maes, echteluijden, en ma-ken hun testament op 9-4-1671. Zoon Arijen Janssen wordt apart genoemd verder wordt verwezen naar het testament van 2-9-1664.

Fol. 38v
Op 25-9-1658 compareerde Joost Michielss Smit weduwenaer van Jenneken Willems ende heeft aengenomen van Jan Willemss als voocht ende Michiel Michielss als toesiender sijn vier kinderen bij Jenneken.

Fol. 39r
Staet en inventaris doen maeken bij Claesken Michielss weduwe van Denis Janss de Haen ende dat van alle goederen die Denis en Claesken beseten hebben, 22-11-1658.

Fol. 40r
Op 26-12-1658 compareerde Lijsbeth Jans Duijser weduwe Dirck Ariaenss Timmer geassis-teert met Jan Toniss Duijser, vader, ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaenss Timmer als voocht haer kint bij Dirck.

Fol. 40v
Op 20-1-1659 compareerde Lijsken Tonis weduwe van IJvo Govers geassisteert met Ghijs-bert Toniss, broeder, ende heeft aengenomen van Govert Geritss Oerman? als voocht haer twee kinderen, Tonis ende Adriaentken, bij Ivo.

Fol. 41r
Reekeningh bewijs en reliqua voor Tonis Adriaenss Timmer als voocht en Rom Toniss Leem-poel als toesiender over de voorkinderen van Gabriel Rutten bij Anneken Dircx Stoop, 8-2-1659.

Fol. 46v
Op 25-2-1659 compareerde Peeter Toniss Verhoeven weduwenaer van Jenneken Jans ter eenre ende Jan Jacobss ter andere sijde, bestevader vande navolgende kinderen: Willem ende Adriaen Peeterss, naergelaten kinderen van Jenneken Jans, en hebben een accoort gesloten.

Fol. 47r
Op 14-5-1656 compareerde voor notaris de Ruijter, Waspick, Adriaen Geemens en maakt sijn testament.

Genoemd: Achtge Jans sijne huijsvrouwe natuurlijcke voor dochter en de andere kinderen bij Jenneke Adriaens.

Fol. 47v
Inventaris aengebracht bij Jenneke Adriaens weduwe Adriaen Geemeens van alle goederen.

Fol. 48r
Op 28-2-1659 compareerde Jenneke Adriaens weduwe Adriaen Geemens ende heeft aen-genomen van Gijsbrecht Geemens als voocht ende Teunis Lauriss als toesiender over de vier kinderen van Jenneke, Aechtgen Jans, natuurlijke dochter bij Jan Abrahamss en drie kin-deren, Maijken, Anneken en Adriaen, bij Adriaen voorn.

Fol. 49r
Reekeninge bewijs en reliqua voor Aert Emontss als voocht over de kinderen van Arien Ja-cobsen Corp bij Lijsken Emonts sedert 1653, actum 26-1-1660.

Fol. 53r
Inventaris doen maken overgelevert bij Peeter Adriaenss den Jonge weduwenaer van Wil-lemken Adriaens van alle gorederen die Peeter en Willemken tsamen beseten hebben.

Fol. 53v
Op 21-10-1660 compareerde Peeter Adriaenss den Jonge weduwenaer van Willemken Adri-aens Smit ende heeft aengenomen van Adriaen Corneliss Smit int bijwesen van Gerit Adri-aenss Smidt, vader en broeder, als voogden, en int bijwesen van Tonis Adriaenss den Jongen sijn vier kinderen, Ariaen, Janneken, Lijsken ende Jan, bij Willemken.

Adraien en Elisabeth sijn voldaen.

Fol. 55r
Op 3-11-1661 compareerde Antonis Janssen Cuijper weduwenaer van Maijken Domen ende heeft aengenomen van Adriaen Janssen de Ruijter sijn ses kinderen bij Maijken.

Toegevoegd: Cornelis ende Huijbert Anthonisen Cuijpers mede namens Tomas ende Maria, procuratie Nijmegen 13-12-1693 en ’s Hage notaris Hermanus Berckhout 17-1-1694, en me-de als voocht van het kint van Anthonis Anthonisen Cuijpers sijn voldaen door Willemken Cornelis weduwe Anthonij Jansen Cuijpers, 22-1-1694

Fol. 55v
Op 20-1-1662 compareerde Anneke Adriaens weduwe van Corst Peeterss de Haen ende heeft aengenomen van Denis Peeterss de Haen als voocht sijn haer vijf kinderen bij Corst in present van Corst Peeterss [?], een van de kinderen, geassisteert met Peeter Corneliss Ot-terdijck.

Toegevoegd: Denis Peeterss de Haen als voocht in presentie met Peeter Corsten de Haen.

Fol. 56v
Op 17-2-1662 compareerde Adriaentke Cornelis weduwe van Huijbrecht Michielss ende heeft aengenomen van Dirck Michielss als voocht haer kinderen bij Huijbrecht.

Fol. 57r
Inventaris overgelevert bij Marie Peeters Otterdijck weduwe van Bastiaen Andriess ende dat van alle goederen die Bastiaen naergelaten heeft.

Fol. 57v
Op 11-4-1662 compareerde Marie Peeters Otterdijck weduwe van Bastiaen Andriess ende heeft aengenomen van Peeter Andriess Luijcass als voocht haer twee kinderen, Bastiaen ende Henricxken, bij Bastiaen, int bijwesen van Peeter Corneliss Otterdijck, grootvader.

Fol. 58v
Op 20-6-1662 compareerde Corst Goverts Popelier weduwenaer van Jenneken Roelooffs ende heeft aengenomen van Lenaert Adriaenss van Pelt als voocht van moederlijcke sijde sijn vier kinderen bij Jenneken.

Fol. 59r
Op 28-7-1662 compareerde Cornelis Jan Lauriss weduwenaer van Maeijken Jacobs Baes ende heeft aengenomen [verder geen tekst]

Fol. 60r
Inventaris van alle goederen naergelaten bij Janniken Jacobs Valck gewesene huijsvrouw van Erit Janss ende alnogh bij Erit is besittende, 16-8-1662

Fol. 60v
Op 16-8-1662 compareerde Erit Janss, Cnopper Ambacht, weduwenaer Janniken Jacobs Valcxdr ende heeft aengenomen van Adriaen Joost Ghijben als voocht van moederlijcke sijde sijn vier kinderen int bijwesen van Jan Eritss als grootvader.

Toegevoegd: Dirck Erissen, Adriaen Erissen en Huijbert Erissen sijn voldaen door Neesken Stoffels weduwe van Erit Janssen, 3-3-1683.

Fol. 61r
Inventaris van alle goederen naergelaten bij Janneken Jans gewesene vreouw van Jan Goij-ers van alle goederen door Janneken naergelaten ende alnogh bij Jan besittende is.

Fol. 62r
Op 20-9-1662 compareerde Jan Goijers weduwenaer van Janneken Jans ende heeft aenge-nomen van Dirck Michielssen Smit als voocht van moederlijcke sijde sijn drij kinderen bij Janneken.

Fol. 62v
Inventaris doen maecken bij de erffgenamen van Heijtken Arijenss Hoijmeijer ende dat van alle goederen, 23-6-1662.

Fol. 63r
Inventaris doen maecken ende overgelevert bij de erffgenamen van Henrick Cornelis Bac-kende dat van alle goederen, 1-11-1662.

Fol. 64v
Inventaris overgelevert bij de erffgenamen van Anneken Prs weduwe van Gijsbert den Dec-ker ende dat van alle goederen, 7-11-1662.

Fol. 64v
Op 2-1-1663 compareerde Peeter Janssen de Leeu ende heeft aengenomen van Jan Arij-enssen de Hoogh, secr Venloon, als voocht van moederlijcke sijde sijn kinderen, 2 soone Jo-han, Cornelis, Bastiaen, Hendrick, Jenneken, Tonij ende Peeter, bij Lijsken Jans.

Toegevoegd: Anthonij Peeterss de Leeuw is voldaen, 8-2-1678. Jan Pr de Leeu, Jan Peeters-sen Schaep x Adriaentgen Peeters, Jan de Leeu den jongen, Cornelis, Bastiaen Peeterssen de Leeuw sijn voldaen, 17-1-1683. Jenneken Peeters de Leeuw is voldaen, 20-11-1684.

Fol. 66r
Op 29-3-1663 compareerden Sijken Bernden weduwe van Handrick Janssen Crijnen [Qui-rijns] ende heeft aengenomen van Crijn Janssen als voocht haere kijnderen, Dingen, Bernt, Maeijken ende Peeter mede present, bij Handrick.

Fol. 66v
Inventaris doen maecken bij de erffgenamen van Fas Adriaenss Abberdaen van alle de goe-deren, 1-5-1663.

Fol. 67r
Staet inventaris overgelevert bij Heltken Cornelis laetst weduwe van Adriaen Geldens tbv de kinderen, kintskinderen en erffgenamen van Adriaen ende dat van alle goederen die Heltken ende Adraien beseten hebben, actum ut supra.

Fol. 69r
Inventaris over gelevert ende doen maecken bij de eerffgenamen van Dingentken Jacobs Coopmans weduwe van Daniel Janssen van Son ende dat van alle goederen, 18-10-1663.

Fol. 70ar
Staten inventaris doen maecken bij de erffgenamen van Jan Cornelissen Muelder heeft ge-ruijmt ende geconfiermeert bij Adrijaentken Jans Dolck, sijn vrouw, actum ut supra.

Fol. 70br
Op 25-2-1664 compareerde Engel Hermansen Treffen, boedelhouder van Heltken Anthonis, overleden alhier, ende heeft aengenomen van Lubbert Antonissen, oom, ende voocht van Engel, sijn kinderen, Herman, Lijsbet, Stijntie, Antonis, Cathalijntie ende Johannis Engelsen, bij Heijltie Antonissen.

Toegevoegd: Tuenken? Hendricx weduwe Engel Hermanss

Fol. 71r
Staeten inventaris overgelevert bij Aentien Gielen weduwe Jan Geritss den Grooten ende dat van alle goederen, 25-5-1664.

Fol. 72v
Op 21-7-1664 compareerde Aentken Gielen weduwe Jan Geritss den Grooten ende heeft ten versoecke van de erffgenamen van Jan de boedel eet gedaen.

Fol. 73r
Op 26-11-1666 verclaert Aentken Gielen dat er nog eenige goederen op de boedel moeten staen.

Fol. 73v
Staeten inventaris overgebracht bij Lijsken Tonis weduwe van Cornelis Dircxsen Craeke als boedelhouster van Lijntie Cornelissen Back weduwe lestmael van Dirck Janss Craecke. Ter presentie van Jan Dirckxsen Craecke als voocht over de kinderen van Joost Dirckxsen Ceacke, Jan Peterssen Oerlemans, hemrn, 8-3-1664.

Fol. 74r
Staeten inventaris aengebracht bij Lijsken Tonis weduwe Cornelis Dircxsen Craeke van den boel bij Cornelis achtergelaten in presentie van Jan Dirckxsen Craecke als voocht, 28-3-1664.

Fol. 75r
Op 26-2-1665 compareerde Anneke Gerits weduwe Teunis Adriaenss de Jongen ende heeft aengenomen van Gelden Adriaenss de Jongen als voocht ende Peeter Bastiaensen als toe-siender haer ses kinderen, Geeritken, Maeijken, Arijen, Lijsken, Willemeken, Catelijn ende Teunis bij Teunis Adriaenss den Jongen.

Fol. 76v
Op 25-11-1665 compareerde Dingeman Geijsbertssen Decker weduwenaer Neeltken Jans ende heeft aegenomen van Michiel Janssen als voocht sijn drij kinderen, Geijsbert, Adriaent-ken en Jan, bij Neeltken.

Toegevoegd: Gerit Claessen ???? x Adriaentjen Dingemans Decker is voldaen, 21-2-1678.
Johannes Decker is voldaen, 17-4-1689.

Fol. 77r
Op 26-11-1665 compareerde Teunis Adriaensen Pharo, schipper weduwenaer van Sijken Mattheus ende heeft aengenomen van Mattheus Peetersen als voocht en int bijwesen van Peeter Mattheuss sijn kinderen, Arijen, Dingenken, Janneken en Maeijken, bij Sijken.

Fol. 77v
Op 16-1-1665 compareerde Neltken Lambrechtsen weduwe van Cornelis Peeterssen geas-sisteert met Marcelis Lambertssen, broeder, ende Bernaert Peetersen als voocht van haer twee kinderen, Lambert ende Peeter, bij Cornelis en hebben een accoort gesloten.

Fol. 78v
Inventaris van Adriaen Jansen Hoeijmeijers bevonden bij Breus? Janssen Stoep ende Maeij-ken Gerritsen.

Fol. 79r
Op 9-2-1665 soo heeft Peeter Janssen de Leeuw opgeteeckent alle den heusraet van de we-duwe van Cornelis Peeterssen in bijwesen van Barent Peeterssen als voocht van kinderen van Cornelis.

Fol. 79r
Staten inventaris doen maken ende overgelevert bij Sijken Jans weduwe Willem Anthonissen ende dat van alle goederen achtergelaten bij Willem, 14-10-1665.

Fol. 80r
Staet ende inventaris overgelevert bij Jan Cornelis Jan Claessen weduwenaer van Aentken Arijens ende dat van alle goederen door Aentken achtergelaten, 22-1-1666.

Fol. 81r
Op 29-1-1666 compareerde Janneken Jans Abberdaen weduwe Jacob Daniels van Zon en-de heeft aengenomen van Anthoni Aertssen de Vos als voocht van vaderlijcke sijde haer kijndt, Daniel, bij Jacob.

Fol. 82r
Op 1-4-1666 compareerden Lijsbeth Anthonis weduwe van Cornelis Dircxsen Craenen ende heeft aengenomen van Johan Dircxssen Cranen, Princenlande, als voocht ende Andries An-thonissen als toesiender haer kindt, Dirck, bij Cornelis.

Toegevoegd: Dirck is op 19-1-1700 voldaen.

Fol. 83r
Op 22-12-1666 compareerde Johan Coenen, schipper, weduwenaer van Marijken Stevens ende heeft aengenomen van Johan Stevenssen Jonghman als voocht sijn twee kinderen Jo-hannis ende Huijbert, bij Marijken.

Fol. 84r
Op 7-1-1667 soo heeft Peeter Corsten Lotten weduwenaer van Maijken Jans van Poppel aengenomen van Dirck Janssen van Poppel als voocht ende Dirck Corsten Lotten als toe-siender sij drie kinderen, Johan, Sijcken en Corstiaen, bij Maijken.

Genoemd: Maijken Jacobs weduwe van Jan Adoniss van Poppel.

Toegevoegd: Marijken Aertsen de Roon? weduwe Peeter Corsten Lotten, 31-12-1679.

Fol. 85v
Op 4-2-1667 compareerde Zijcken Jans weduwe van Willem Teunissen geassisteert met Jan Peeterssen, vader, ende heeft aengenomen van Johan Teunissen Snijder als voocht ende Peeter Janssen als toesiender over de drij kinderen, Arijen, Cathelijnken ende Tunis, bij Wil-lem.

Fol. 86r
Compareerde Adriaentken Jans van den Hout weduwe Jan Rombouts, schout, geassisteert met Cornelis van Brandtwijck, secretaris Eeten en Meeuwen, swager ende voocht, ter eenre ende Jan Geritssen Boudewijns ende Peeter Jacobssen Rombouts als oomen ende vooch-den resp over de ses kinderen, Adriaen, Antonij, Jan, Louris, Cornelia ende Lijsbet, van Johan bij Adraientken in bijwesen van Peeter Anthonissen van der Punten, grootvader, ter andere sijde en sluijten een accoort, 9-6-1667.

Toegevoegd: Adriaen Rombouts, zoone van Jan Rombouts, neemt het schoutambt aen, 16-121-1673.

Fol. 87v
Staet ende inventaris doen maecken bij de erffgenamen van Maijken Goverts weduwe lestmael van Geemen Franssen ende dat van alle goederen Maijken naergelaten heeft, 3-7-1667.

Fol. 88v
Op 28-4-1668 compareerde Maria Dingemans ende heeft aengenomen van Huijbert Cornelis Vos als voocht haer kinderen, Cornelia ende Dingeman, bij Adriaen Corneliss.

Fol. 89r
Staet ende inventaris vande boedel ende goederen naergelaten bij Lijsbet Jans, overleden alhier 6-9-1667, ende tbv de erffgenamen, overgelevert ten versoecke van Peeter Jacobssen Rombouts mede als voocht van de kinderen van Jan Rombouts za, schoudt, ende Costiaen Glaviman, secretaris Drunen, als toesiender op t aengeven van Peeter Anthonissen vander Punten, voocht, 20-3-1668.

Fol. 106v
Op 2-10-1668 compareerden Janneken Cornelis weduwe van Cornelis Dircxssen Melen en-de heeft aengenomen van Tonis Dircxssen Melen als voocht ende Huijbert Cornelissen Vos als toesiender haer drie kinderen, Anneken, Cornelis ende Janneken, bij Cornelis.

Fol. 107r
Ten voors dage compareerden Grietken Jans weduwe van Jan Cornelissen Vos geassisteert met Huijbert Janssen Cerl?, schoonvader, ende heeft aengenomen van Huijbert Cornelissen Vos haer drij kinderen, Johan, Eltjen ende Cornelis, bij Jan.

Toegevoegd: Cornelis Janssen Vos en Lambert Cornelissen x Eijltie Janssen Vos sijn voldaen door hun moeder.

Fol. 107v
Staet ende inventaris doen maeken ende overgelevert bij Sijken Gerits weduwe van Adriaen Cornelissen Smits ten versoecken vande kinderen van Arijen voorn ende dat van alle goe-deren naergelaten bij Arijen, 13-11-1668.

Fol. 109r
Op 8-1-1669 so hebben Peeter Anthonissen vander Punten ter eenre ende Peeter Jacobssen Rombouts mede als voocht van de kinderen van Johan Rombouts, schoudt, int bijwesen van Peeter Corsten Glaviman, stadthouder, ende Aert Commer? ter andere sijde ende verclaerde geratificeert te hebben aengaende de reeckeninge tusschen vander Punten ter eenre ende Jan Geritss Boudewijns ter andere sijde

Staet ende inventaris vande schulden den welcke staen tot laste vande gemene boel de welcke sijn als volght.

Inventaris van de goederen ten deele gevallen de kinderen van za Johan Rombouts,s chout tot Cappel.

Fol.111v
Staet ende inventaris gemaeckt ende overgelevert bij Dirck Janssen Mandemaecker wedu-wenaer lestmael van Aentken Adriaens den Jongen ten versoecke van Dirck Michielssen Smits x Maijken Jans ende Jan Govertssen Gijben als vader van sijn kinderen bij Janneken Jans za ende dat van alle goederen buijten het testament van Dirck ende Aentken, notaris Gielis Marcelissen de Laet Waelwijck 17-3-1656, actum 4-1-1669.

Fol. 113r
Op 8-1-1669 compareerde Dingeman Gheijsberssen Decker weduwenaer van Geriken Stof-felen ende heeft aengenomen van Peeter Stoffelen als voocht sijn kindt, Cornelis, bij Geriken.

Los vel bij folio 113
Comparerde Arijen Wouterssen Visscher ende Anneke Adriaenssen, sijn vrouw, ende hebben afgestaeft den staet ende inventaris van Anneke Tielman weduwe Wouter Jacobssen Vis-scher, ouders Arijen, 22-7-1671.

Fol. 114r
Ten voors dagen compareerde Gerit Janssen Snijder weduwenaer Joostien Arijens Smits ende heeft aengenomen van Gerit Aerijenssen Smit als voocht sijn vier kinderen, Jan, Corne-lis, Arijen ende Willemken, bij Joostien.

Cornelis is voldaen op 20-1-1685, Willemken op 20-2-1689.

Fol. 114v
Staet en inventaris gemaekt overgelevert bij Abraham Franssen van Ameroijen weduwenaer van Jenneken Adriaenssen de Ruijter ten versoecke van Adriaen Janssen de Ruijter als voocht en grootvader en Rombout Franssen van Ameroijen als toesiender over de kinderen naergelaten bij Jenneken ende dat van alle goederen van Jenneken, 23-2-1669.

Fol. 117r
Ten voors dage compareerden Abraham Franssen van Ameroijen weduwenaer van Jenne-ken Adriaenssen de Ruijter ende heeft aengenomen Adriaen Janssen de Ruijter als voocht en grootvader en Rombout Franssen van Ameroijen als toesiender sijn drije kinderen, Frans-ceijntien, Marie ende Dingentken, bij Jenneken.

Toegevoegd: Jacop Janssen Mouthaen x Franceijntgen Franssen van Ammelroij is voldaen, 5-4-1683.

Fol. 118r
Staet ende inventaris doen maecken overgelevert bij de kinderen en erffgenamen van Lijsken Huijbrechtss weduwe lestmael van Ghijsbert Goverssen ende dat van alle goederen bij Lijs-ken naergelaten, 5-3-1669.

Fol. 119r
Ten voors dage soo sijn Arijen Peeterss x Maeijken Michielss Smits, Dirck Michielss Smits, Claes Janss x Adriaentken Michielss Smits, Teunisken Michielss Smits weduwe Teunis Go-vertss en Peeter Janss de Leeuw namens het kint, Maeijken, van Adriaentken vander Saec-ke bij Huijbert Michielss Smits za, allen erfgenamen van Lijsken Huijbrechtss ende sluijten een accoort.

Fol. 120r
Staet ende inventaris overgelevert bij Huijbert Janssen Cerl weduwenaer lestmael van Claes-ken Jans Joncker ten versoecke van de kinderen van Claesken ende dat van alle goederen die Claesken naergelaten heeft, actum ut supra.

Fol. 121v
Staet ende inventaris doen maecken ende overgelevert bij Frederick vander Wetering, zur-gijn, weduwenaer van Bastiaenken Jans Cleijndier ten versoecke van Jacob Janss Cleijndier als voocht van het kindt van Bastiaenken ende dat van alle goederen die Bastaienken naerge-laten heeft, 23-3-1669.

Fol. 123v
Op 25-4-1669 compareerde Aert Conincx weduwenaer van Lijntken Geeritssen ende heeft aengenomen van Hendrick Huijgen, Leijden, als voocht van moederlijcke sijde, sijn ses kin-deren, Neeltjen, Geeraerdt, Maeijken, Bastiaen, Arien ende Cornelis, bij Lijntken.

Fol. 124r
Op 26-..-1669 compareerde Adriaentken Jans weduwe van Corst Corsten geassisteert met Arien Wouterssen ende heeft aengenomen van Antoni Glaviman, secretaris, ende Peeter Corsten Glaviman, voochden, en Seijmen Janssen als toesiender haer vier kinderen, Peeter-ken, Maria, Sijken en Katelijntien, bij Corst.

Fol. 125r
Staet ende inventaris overgelevert van alle goederen, buijten het erfhuijs, die gebleven sijn.

Onderlinge staet aengebracht bij Jacob Cock x Cornelia Briaens.

Fol. 126r
Staet ende inventaris overgegeven bij Jacob Jansse Vader weduwenaer van Janneken Bas-tiaenssen ende dat van alle goederen die Janneken naergelaten heeft.

Fol. 129r
Lijst met schulden behorende bij folio 126r [ander handschrift]?
Inden eersten de erfgenamen van Seijken Leuren tot Dort.
Adriaen Bastiaenssen Boeser
Marieken Anthonissen de Leeu
Aert Adriaenssen Bommeler
Maeijken Meijsen
Etc.

Los vel bij folio 126
Staetien van eenige goederen van Laurens Corneliss tot profijt van de kinderen van Teunis Aerts Pharo vuijt de kist die bij de offiecier in bewaernisse is genomen en naer G’Berg is ge-bracht, 1-4-1671.

Toegevoegd: memorie vantgene Laurens Corneliss Vermeulen??? vuijt de kist gehaelt heeft.

Fol. 129v
Staet ende inventaris aengebracht bij Adriaen Wouterss Visscher van de goederen naergela-ten bij Anneken Tielmans weduwe Wouter Jacobssen Visser, 28-1-1670.

Fol. 132v
Inventaris van de boedel naergelaten bij Geertruij Adriaenssen Roothals, overleden alhier op 2-5-1669 ten behoeve van Lijsbeth en Margrieta Goverss van Gorp en Adriaen Hendrickssen van Goirle, haer kinderen, gemaeckt bij Anthonij Glaviman, secretaris, ten versoecken van Hendrick van Gorp als voocht ende Adriaen Wouterssen Roothals als toesiender op t aenge-ven van Hendrick Claessen van Goerle weduwenaer van Geertruijt, 6-5-1667

Fol. 135v
Ten voors dagen compareerde de voochden en bloetverwanten van de naergelatene kin-deren van Geertruijt Adriaenssen Roothals za bij Govert van Gorp en Hendrick van Goirle en verclaeren niet met de staet verbonden te willen sijn.

Fol. 136r
Staet ende inventaris aengebracht bij Ghijsbert Gemens mede als voocht van de kinderen van Arien Geemens en de kinderen van Willem Geemens ende alsmede de kinderen van Teunisken Geemens za ende Joost Bertuis de Bruijn, Aert Kus x Anneken Geemens, kin-deren van Geemen Franssen ende dat van alle goederen die Geemen heeft naergelaten, 10-6-1669.

Fol. 137r
Onderlingen staet aengebracht bij Ghijsbert Geemens als voocht vande kinderen van Arien Geemens za, de kinderen van Willem Geemens za en de kinderen van Teunisken Geemens za ende dat van de goederen van Geemen Franssen die de kinderen voor de helft compete-rende zijn.

Fol. 137v
Staet ende inventaris doen maecken ende overgelevert bij de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemakers lest weduwenaer van Aentijen Janse ende dat van alle goederen die Dierck naergelaten heeft, 29-5-1669.