Selecteer een pagina

Notarieel Heusden 583 Notaris Francois van Walraven

N …. 31-12-1681 verschenen Johannes van Gerdingen, toecomende bruidegom met Steven van de Graaf, stiefvader, en Beelke Teunis, moeder, Heusden, ter eenre en Maria Jans van Bochoven met Adriaen Luijben en Jacob Godertse van Bochoven, Herpt, als haar voogden ter andere zijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

N ….

Akte …

Akte …
Testament Dirck Raessen van Grevenbroeck, den ouden, Beeren,. Erfgen: Raes, Jan, jongste zoon, de voochden van zijn onnm kinderen AriaenRraessen, Waelwijck, broer, en Tonis Janssen van Sprangh, Hedichuijsen, zwager. 15-1-1685

N 4028 Compareerden Willem van Wassenbergh, jongman wonende te Nimweegen met, Sr. SerVaeS van Wassenbergh zijn vader mede te NimweegeN toekomende bruidegom ende Margreta vanden Heuvel, jonge dochter geassisteert met haar grootmoeder Dingena de Bont, laest weduwe van zalr Adriaen Potters te Heusden en d’eerw heer Leonardt Beverlo predicant tot Aelborgh en Heesbeen, haere neve, voochdesse en voogd, respect. Huwelijksvoorwaarden op 19 december 1687.

N 4029 Compareerde Nicolaes Lockermans, schepen OudHeusden, meerderjarige jongman, en Catrijn Ariensse van Onsenoort meerderj. dochter, wonende op den Huijse van Outheusden, bruid . Zij maakten bun huwelijksvoorwaardeN Anno 1687

N 4030 Gecompareerd om te testeren Godert vanden Heuvel jongman, zoon wijlen Jan vanden Heuvel en Elisabet van Lier zalr, jegenwoordich binnen Heusden, wesende gezond. Hij legateert aan zijnen broeder Pieter vanden Heuvel wonende jegenwoordig tot ‘Bosch, 12 gulden eens. Universeel erfgenaam zijn zuster Margreta vanden Heuvel, getrout met Willem van Wassenbergh mede wonende tot ss-Bosch. Gedaan ten kantore van de notaris, op 23 maart 1688.

Alsvoor. Gecompareerd voor testament te maken Anneke van Aelborgh, bejaerde dochter binnen Heusden, ziek. Zij legateert aan Elisabeth van Aelborg, jegenwoordig gehuwd met Joost Sprangh, haar nicht te Heusden en ook aan Jenneke van Aelborgh, jegenwoordig ge trout met Jan van Eijck, mede borger en bakker te Heusden 14 augustus 1688.

N 4032.
Gecompareerd Godert vanden Heuvel jongman sone van wijlen Jan vanden Heuvel ende Elisabet van Lier zalr jegenwoordich binnen deser stede mij notaris bekent. Gezond van lichaam. Vernietigt voorgaande testamenteN Hij vermaakt aan naaste vriendeN Gedaan ten comptoire van notaris op 18 mei 1690 Hij vernietigt ‘speciaal het testament voor dezelfde notáris dd..23 .maart 1688.

N 4037. Testament Jan Janssen Verhoeven en Ida Swaens, egteluijden, Bern, maken langstlevende testament. Notaris Francois van Walraven, 23-4-1695.
N 4037. Testament Sr Seeger Loeff, schout, en Antonetta Glavimana echtelieden wonende in de heerlijkheijt Outheusden, Loeff ziek en te bedde leggende: zij gezond. Zij doen te niet haere houwelijske voorwaarden die zij testateuren teasaemen hebben opgericht. Zij maken elkander erfgenaam. Zij hebben beiden met een goede handtekening ondertekend. 4 juli 1695.

N 4038 Gecompareerd Heijman Janse van Bochoven ende Adriaentje Peters Coens, te voren weduwe van Willem Jansse van Dam, echtelieden, wonende opde Haarsteeg onder Vlijmen. Zij maken hun testament. Zij had voorkindereN Beiden met een goede handtekening ondertekend. Zij maakten elkander erfgenaam, 13 juni 1696.

N4145
Anthonie Jansz.van Wijk met att.naar Genderen als Antoni Jans Haspels in 1706, neemt dus duidelijk de naam van Wijk aan te Genderen. Aan de Heusdense notaris Gosuines de Bock werd 15-12-1726 een gesloten testament gegeven door Anthony van Wijk en Hendrina Doedijns, “egte luyden woonende tot Genderen”, waarvan opening na het overlijden van n
der testateurs zal plaatsvinden binnen 3 dagen na de begrafenis. Op 28-1-1727 werd het testament geopend in het bijzijn van de weduwe Hendrina Doedijns, geassisteerd met haar zwager Adriaen Coleyn, deze laatste woonde te Doveren.

N 4145. Notaris Wagardus
Gecompareerd Juffr Maria Johanna vander Aa, wed. Sr,Johan Luijben te Heusden, dochter en mede erfgeN van wijlen Sr. Govert vander Aa en juffr. Elisabet de Haase, haar ouders zalr, mitsgaders Anthoneij Luijben te Waalwijk, Johannes Luijben te Luttelherpt en Adriaen Luijben mede wonende te Heusden, zo voor haar zelven en als vaders en voogden van derselver minderj. kinderen, die zij ieder tot 7 int getal verklaarden te hebben, mitsgaders nog juffren Maria, Johanna en Anna Arnolda Luijben, meerderjarige dochters, wonende mede alhier, alle kinderen van de eerste compte in echte verwect bij de voorN Sr. Johan LuijbeN . Actum 25 december 1729. (Handtekeningen van de familie Luijben)
Arien Cornelisse Bacx als in huw. hebbende Adriana Petersse van Dijk en Anthonij van Gameren als in huw. hebbende Francine Petersse van Dijck wonende te Herpt mede voor 1/3 part, erfgeN van Diriske van Dijck, haere moeije, sal. 2 mei 1723

N 4249. Notaris Joh. August. Gerlach Jr. Verschenen: Mej. Elisabeth Verhoeven, wed. Cornelis Rits, winkelierster te Heusden; Jan Verhoeven, landbouwer te Herpt; Gerardus Verhoeven, landbouwer te Herpt; Johanna Verhoeven, wed. van Arnoldus Swaans, herbergierster te Heusden; Cornelia Verhoeven, zonder beroep, echtgenote van en ten dese geadsisteerd en geautoriseerd door de Heer Adriaen Eekels, ont-anger der directe belastingen en cijnzen, beiden wonende opde Haarsteeg onder HedikhuizeN Welke comparanten te samen uitmakende de eenige nagelaten kinderen en algeheele erfgenamen hunner ab intestate overl. ouders genaamd Franciscus Verhoeven en Johanna van Elswijk, beiden laatst gewoond hebbende te Herpt en aldaar overledeN EerstgeN 13 sept. 1804 en laatstgeN 3 aug. 1833. Zij verdeelden de nalatenschap hunner ouders. Huis in het kerkblok te Herpt, geschat 3040,-huis in Mommerentenek te Herpt, geschat f. 1420,-Diverse percelen bouwland en weiland. In totaal voor een waarde van f. 39.500,- (aan roerende goederen, meubelen, huisraad, paarden,koeijen varkens enz. f.7000,- inbegrepen)(contante gelden ad f. 4500,- mede inbegrepen). De nalatenschap was hun ouders aangekomen: bij onderhandse akte te Herpt op 30 mei 1812, ge-registreerd te Heusden; voor schout en schepenen van Herpt dd. 31 mei 1803; transport voor schepenen Heusden dd. 4 mei 1786; transport schepenen Heusden da. 30 nov.1782.(Verdere titels van aankomst onbekend). Gerardus Verhoeven kreeg een huis, het hiervoor bedoelde huis ter waarde van f. 3200,- en verder land in totaal tot een bedrag van 7900,- Gedaan ten woonhuise vande eerste comparant 7januari 1834

Alsvoor. Compareerde voor dezelfde notaris Elisabeth Verhoeven weduwe van Cornelis Rits, winkelierster te Heusden Zij benoemde tot voogd over de minderjarige kin-deren uit haar vorenbedoeld huwelijk, haeren zoon Franciscus Joannes Mathias Rits, zonder beroep, wonende te ‘s-Hertogenbosch. 12 maart 1834.


Notaris van Heemskerck te Heusden

N3982 1592
Akte 1
Gijsbert Janssen Wijfflit, scholtis tot Hemert, ca 68 jaar

Akte 4
Daniel Janssen Roscam X Deliana Peters, zijn moeder was Ursula Reijmers, Reijmer Rosccam zijn broer. 1592

Akte 5
Gijsbert Willemen van Engelen, ca 42 jaar, en Lucas geritssen van Empel verklaren op 13-9-1592 dat er sinds 1579 geen bier wordt getapt in Engelen aangezien alle huijsen zijn afgbnrand.

Akte 7
Gijsmaer Joosten, ca 50 jaar, eertijts secr Vlijmen, Anthonis Janssen Kievits, ca 47 jaar, en Adriaen Anthonissen Hoirn, ca 32 jaar. 8-9-1592

Akte 11
Johan van Cuijck, heer tot Herpt, ca 59 jaar, Bartholomeus Boudewijns (van Wijck), ca 76 jaar en Jan Jans Gilissen, ca 65 jaar, verklaren dat Jacob Spierinck van Wel in zijn jonge jaren gesteecken is geweest in seecker clooster van Marienweerd in t hertogdom van gelre en dat hij daarna nog 8 à 10 jaar in het clooster is gebleven. Na de dood van mijn moeder is hij eruit gegaan en in Heusden komen wonen.

Akte 12
Rob Peterssen, schout Herpt, ca 55 jaar, Henrick Heijmanssen van herpt, ca 56 jaar, Jan lambertssen van Heeckesen, ca 42 jaar en Wouter Janssen van Herpt, ca 40 jaar. Zij verklaren enz. 5-5-1592

Akte 15
Jan Janssen van Bochoven, gerechtsbode Heusden. 1592

Akte 18
Henrick Heijmanssen tot Herpt, ca 55 jaar en Jan Quirijnssen, schout Hedichuijsen, ca 41 jaar. 1592

Akte 24
Wouter Janssen tot Herpt, Goosken (=Goossen, RA 279 fol 8) Janssen, wonende tot Hedichuijsen en jan Pauwels van Drongelen tot Heusden X Willemken Jans. Alle erfgen van Jan Wouters, vader, Herpt. Zij verdelen zijn nalatenschap. 2-1592


N 3983 1595

Akte 2
Willem Torck, heer tot Aelst, Steven van Rossum, heer tot Poederroijen

Akte 20
Claes gerrits Back, grootvader van Gerit Adriaenssen Back

Akte 21
Wouter Hannaertssen, schout Veen, ca 57 jaar. 2-6-1595

Akte 22
Jan Ketelaer als erfgen van Rombout Ketelaer, oom, en machticht Jacob Janssen de Momber om een rente te ontvangen. 3-6-1595

N 3984 1596 – 1597

Akte 1 bis
Robbert Peeterssen van de Grient, schout tot Herpt, ca 57 jaar, Henrick Heijmanssen, ca 57 jaar, Wouter Janssen de jonge, ca 38 jaar, beide te Herpt, (getuigen?) ter instante van Geertruijt van Cuijck wed Dirck van der Merwen. Haar broer was Francoijs van Cuijck. 19-1-1596

Akte 12v
Wouter Vermeulen, ca 47 jaar. 10-5-1596

Akte 13
Jacob Spierinck van Wel, Wijck. 14-5-1596

Akte 19
Testament Floris van Brederode, heer van Coetingen, colonel en goeverneur te Heusden X Theodora van (Hasten?(. 15-7-1596

Akte 21
Wouter Willemssen Sprincen van vessem. 1-8-1596

Akte 28
Henrick van Bercelaer, schout Engelen, ca 50 jaar. 27-10-1596

Akte 29
Lenert van Beverlo, geweldage provoostg over de garnisoenen binnen Heusden.

Akte 32
Willem Turcq, heer tot Aelst, Govert Turcq, neef, wiens broer was Jasper Turcq en zwager was Kemma. 25-11-1696

Akte 34
Lubbert Torcq, heer tot Heesbeen. 5-12-1596

Akte 37
Huijbert Lambertsse van der Plas, procureur Heusden, 41 jaar, en Cornelis Chirurgijn, ca 25 jaar. 20-11-1596

Akte 38
Willem Teulinck (ondertekening akte) Gerrits, ca 37 jaar, Anthonis Willemssen Versluijs, chrurgijn, ca 32 jaar, beide hooftluijden van t gilde van Sinte Barbara te Heusden. Heijman Govertssen van Bochven, ca 44 jaar, Bastiaen Peterssen backer, ca 35 jaar, beide hooftluijden van t gilde van Sinte Catalina in Heusden ter instantie van de hooftliuijden van t gilde van Sinte Agata binnen Heusden. 13-1-1597

Akte 43
Wouter Hannaertssen, schout Veen, ca 63 jaar. 17-3-1597

Akte 44
Marijken Goverts wed Gijsmaer Joostens, Waelwijck machtichtb Gerrit van der Burch, procureur, shoofs van Hollant. 10-4-1597

Akte 56
Huijbert Willemssen Loockermans, toecomende bruijdegom, met Jan Willems Loockermans en mateeus Willems Loockermans, broers ter eenre en Janneken Willems, toecomende bruijt met Willem Jans, coopman, en Lijsken Pieters, haar ouders ter andere zijde. Ij maken de huwelijkse voorwaerden. 31-5-1597

Akte 65
Cornwelis janssen van Os, Heusden, ca 54 jaar, Pieter jan Willemssen van heesbeen, ca 48 jaar, en ImanAnthonissen, ca 28 jaar, beide Vl;ijmen, verklaren op verzoek van Marijken Godets wed Gijsmaer Joosten dat zij Christina Adriaen Backers wed Robbe Gijsbrechtssen, Vlijmen, hebben gekend en dat Christina als eefgen heeft achtergelaten Robben en Jan Robben, zonen, Vlijmen. 2-11-1597

Akte 66
Margriete van Wijck wed Heijman van Veen, licentiaat inde rechten, bij haer testament tot executeurs benoemd: Aert Voochts Christiaenssen en Adriaen Pauwelssen van Noort, eerstgen was broer van eerw heer Willem van Veen za, raedt ordinaris van de Rade van Brabant. Johan de Bever was nomine uxoris erfgen van den raetsheer van Veen.

Akte 67
Susanna Spierinck X Sijmon Buijs, schout Cortrijck,

N 3985 1598 – 1599

Akte 1
Jan van Cuijck, heer tot Herpt, ca 66 jaar, Gijsbert Janssen van Wijffliet, ca 73 jaar, Claes Gijsbertssen van Wijck, ca 48 jaar, Francois van Cuijck, ca 45 jaar, Jan Lenaerts Steenwechs, ca 43 jaar, en Nicolaes Jacobssen van Delft, ca 42 jaar. Allen scepen geweest van Heusden.

Akte 10v
Jan Adriaenssen, schout Baerdwijck. 10-4-1598

Akte 13v
Jan Willemssen Loockermans, Heusden, ca 36 jaar. 25-5-1698

Akte 20
Johan van Assendelft, Heer tot Cralingen machticht Henrick van Nispen, dijckgrave en baljuw van de lande van Altena.
Pieter van Clootwijck was eertijds dijckgraaf. 6-8-1598

Akte 23
Hubert Claessen de Huijff, ca 40 jaar, en Jacob Claessen de Huijff, ca 48 jaar. Beiden Outheusden. 18-9-1598

Akte 27
Henrick Heijmanssen, ca 62 jaar, Wouter Janssen de Jonge, ca 47 jaar, Dirck Janssen Smit, ca 60 jaar, allen Herpt. Vermoedelijk 1598

Akte 29
Jan Dammans, Bochoven, X Fredericken Aerts wed Peter Teulink mede namens de kinderen bij Peter, zij verkopen aan Heijman Goderts van Bochoven … (velletje papier in de weg)

Akte 35
Henrick Willemsse van Cuijck, heusden, ca 79 jaar, verjklaart op verzoek van Thonis Thonissen, Haarsteeg, Joost Godertssen, Haarsteeg, en Adriaen Franssen, Cuijck getuigen dat Anna van Gammeren wed Lambrecht van de Laerschot, zijn nicht, op zekere onderpanden, waarvan de requestanten eigenaer zijn, te deel is gevallen heeft spreeckende en onlosbare rente van f1. Een Engelse Nobel wil geld zien. De rente is gecomen van deposants vader en Cornelia Willems van Cuijck, moeder.
Getuigen: Adriaen Goderts van Bochoven en Claes Claessen van genderen. 24-2-1599
Tonis machticht Jacob van den Ancker, procureur. Tonis zal in den haag beroep aangeteknd hebben.

Akte 38
Joost janssen van IJpelaer, toecomende bruijdegom, met Lubbert Torcq, heer tot Heesbeen, ter eenre en Fijken Cornelis van Ghiessen wed Seger Anthonis Smits met Henrick Janssen Knoijen en Jan Willemssen Lockermans, toecomde bruijt ter ander sijde. 15-3-1599

Akte 39
Francois van Cuijck, ca 48 jaatr, Aert Voochts Christiaennssen ca 57 jaar, en Anneken Dircx X Antonis Joostenssen van Lith, ca 54 jaar, Cornelis van der Ven wednr dochter Aert Joosten van Lith, overleden ca 1574.

Akte 41
Johan van Cuijck, heeer tot Herpt, ca 65 jaar, Aert Voochts Christiaenssen, ca 57 jaar, Dick Hamel Dircxen doude, ca 76 jaar, Gijsbert Janssen van Wijffliet, ca 75 jaar, Henrick Janssen Knoijen, ca 51 jaar, Francois van Cuijck, va 47 jaar, Claes Ghijsbertssen van Wijck, ca 45 jaar, Cornelis Willemssen van Wijck, ca 46 jaar, Hubert van der Pals, procureur, ca 43 jaar. 1599

Akte 48
Govert van Erp, erfgen van Rutgert en Herman van Erp, broeders, zijn nicht Maria van Erp wed Juliaen Claerhagen. 2-5-1599

Akte 51
Adriaen Godertssen van Bochoven, ca 55 jaar, en Abel van Alphen, ca 51 jaar, poirters Heusden. 17-9-1597

Akte 56
Huijbert Claessen Buijs van Outheusden, ca 43 jaar, Govert Janssen van Outheusden, ca 39 jaar en Anthonis Louff, eertijts secr van Heusden, ca 34 jaar, allen Heusden. 7-10-1599

Akte 66
Jan jan Segerssen, ca 50 jaar, en Adriaen Wouterssen van Vessem, ca 32 jaar en Pieter Teulinck, ca 50 jaar. Allen heusden. 1599

Akte 67
Joghan van Ingen Nulant, Swol, zijn neef was Gerrit van Ingen Nulant, zoon Willem woont op Valckbuch in de Betue. 23-12-1599

Akte …
Adriaen Jorissen, waert in den Hollandsche Tuijn, Heusden, X Marijken Joosten machticht Laurens Maeijs, Hapert, zijn vrouws oom. 22-1-1599 
N 3986 1600

Akte 2
Robbert Pieterssen van den Grient, schout Herpt, ca 62 jaar, Francq Wouterssen, ca 34 jaar, Hack Michielssen, ca 32 jaar, Heijman Janssen, ca 35 jaar, Bastiaen Janssen van Eeten, ca 40 jaar, Walraven Dircxen, ca 38 jaar, Willem Corsten, ca 27 jaar. Allen naburen tot Herpt. Cornelis Dircxen, ca 31 jaar en Thonis Janssen, ca 33 jaar, verklaarden ter instantie van Claes Claes de Geus, Antonis Gerritssen, Govert Joostensen, Henrick Heijmanssen, Bastiaen Janssen, Jan Jaspersen en Aert Claeessen, allen Herpt. 5-3-1600

Akte 7
Geertruijt van Wijffloth X Johan van Driel, Heusden. Zij was een dochter van Cornelis van Wijfflith. 15-3-1600

Akte 14
Wouter Hannaerts, schout Veen, ca 61 jaar, en Matheus Verbeecq, ca 52 jaar, beiden te Vlijmen. 15-4-1600

Akte 22
Adriaen Hendrick Gijsmaerssen, ca 24 jaar, Vlijmen. Getuigen: Heijman Godertsen van Bochoven en Jan Janssen van Bochoven, ook Vlijmen. 14-7-1600

Akte 23
Johan van Cuijck, heer tot Herpt, ca 68 jaar, Herick van Outheusden, ca 48 jaar, Dirck Hamel Dircxen doude, ca 77 jaar, Jan Jan Gillissen, ca 72 jaar, Jan Barentssen van Wijck, ca 57 jaar, poorters Heusden. 24-7-1600

Akte 25
Heijman Godertssen van Bochoven, ca 49 jaar, en Henrick Janssen, ca 38 jaar, poorters heusden. 18-8-1600

Akte 54
Heijman Godertssen van Bochoven, ca 50 jaar, en Thonis Jansse, ca 70 jaar, Heusden. 5-5-1601. Zij verklaren langen tijd gewoond te hebben te Herpt, meer dan 20 jaar.

Akte 55
Gillis Janssen van Herlaer, schout tot Vlijmen, ca 45 jaar. 10-5-1601

Akte 58
Antonis Franssen, schout Drongelen; jongere broer was Gerit, Wasbeecq, oom was Jan Jansse, Sprang. Hij had land liggen te Cappel. 22-7-1601

Akte 61
Michiel Godertsen, ca 58 jaar, Vlijmen. 4-12-1601

N 3987 1602-1605

Akte 10
Maria Spierincx X Robbrecht van malsem, Well. 12-6-+1602

Akte 12
Anton is van der Velde, schout Hedichuijsen, ca 66 jaar, Jan Godertssen van Bochoven, ca 50 jaar, Pauwels heijmans, ca 56 jaar en Henrick (Corn?) ca 56 jaar, allen Hedichuijsen, zij getuigen op verzoek van Antonis Joostenssen van Hedichuijsen, castelijn te Meeuwen, dat Jan van Wijck, weerdt tot Hedichuijsen sedert 1593steeds gebruikt is geweest bij de requiirant of zijn broeders tegenwoordig bij Adriaen Joosten van Hedichuijsen maar dat den waerdt vele jaren herwaerts is geweest in bewind eerst van Margareta van Wijck za X Heijman van Veen die na t vertreck van broer hannaert van Wijck den selve heeft aenvaertna haer overlijden haer suster Geertruijt van Wijck, mater clooster van St Annenburch tot ’s Bosch, in de name van Jan ende Hannaert van Wijck, hare uitlandige broeders. 23-7-1602

Akte 13
Pieter Emontssen, ca 60 jaar, Pieter Janssen, 46 jaar, beide Hedichuijsen. Zij getuijgen op verzoek van Joost Godertssen en Laurens Dircxen, Haerstege dat zij de naeste vrinden van smoederszijde van Godert Adriaenssen, het kind van Adriaen Godertsseen en Grietgen Goderts (van Hedichuijsen) za, Joost was een broer van Grietgen. Laurens was behout oom.
Godert is ca 13 of 14 jaar geleden naar het buitenland vertokken. Indien hij overleden is zijn Joost en Laurens erfgenamen. 31-7-1602

Akte …
Jan Eeuwouts, schout Aelborch, ca 38 jaar. 6-12-1602

Akte 27
Govert Janssen, Heusden, meer dan 18 jaar, zijn moeder is Catelina van de Velde en er zijn halfbroers en zusters. 16-1-1603

Akte 47
Jan Quirijnssen van Wijck, Hedichuijsen, ca 53 jaar. 1603

Akte …
Heijman janssen, 38 jaar, Godert Janssen, 47 jaar, Heidchuijsen. 15-4 of 8-1603

Akte 52
Adriaen Goderts van Bochoven, Carel Janssen van Hoij en Adriaen Janssen van Cuijck, pachters impost van wijn, bier en zout. 23-9-1603

Akte …
Gillis Janssen van Herlaer, schout Vlijmen. 7-10-1603

Akte …
Antonis van de Velde, schout Hedichuijsen, ca 67 jaar, Jan Godertssen van Bochoven, 52 jaar, Govert janssen, 45 jaar en davidt Valck, ca 40 jaar Hedichuijsen. 30-10-1603

Akte …
Antonis van der Velde, schout Hedichuijsen, ca 67 jaar, Jan Godertssen van Bochoven, ca 52 jaar. Zij verklaren op verzoek van Adriaen Wouterssen van Vessem, Heusden. 31-10-1603

Akte 63
Gijsbert Janssen van Wijfflit, eertijts schout Hemert, ca 81 jaar, Hannaert van gammeren, schepen hemert, 40 jaar, Adriaen Janssen van Cuijck, 40 jaar. 5-2-1604

Akte 71
Adriaen Godertsse van Bochoven, ca 61 jaar. 17-5-1604

Akte 76
Robbert Petersse van de Grient, schout tot Herpt, als oom van Pieter Adriaenssen, weeskind van Adriaen Pieterssen Salm bij Janneken Sebrechts za. 9-6-1604

Akte 85
Hannaert van gammeren, heusden, maakt zijn testament, natuurlijke dochter Geertruijt, Grietgen Beelaerts, nicht, Jan beelaerts, neef, Judith van Gammeren, zus. 10-9-1604

Akte 88
Antonis Louff. 38 jaar en Heijman Godertssen van Bochoven, ca 54 jaar. 22-9-1604

Akte 96
Gompert Geritssen, Bommel, toecomende bruijdegom met Jacop Janssen, Jacop van Heusden, Cornelis Cornelis van Berlecom, sijne oomen en Jan, broer, ter eenre en Geerburch Adriaens (van Gemert), toecomende bruijt, met mathijs, broer, Willem geritssenb

Akte 114
Heijltgen Dirck Otten van de Wiel, X Abel van Alphen, Heusden. Dochter: Jenneken Hendricks bij haar 1e man Henrick Janssen van Amsterdam.

Akte … Adriaen Antonissen, schout Douveren, ca 54 jaar. 27-12-1604


N 3988 1606

Akte 2
Gecompareerd oa Adriaan Wouterssen van Vessem 38 jaren, met handtekening van A.w.van Vessem (1606)

Akte 10
Compareerde Alijt Antonis van Emmichoven wed Jan Gent, out omtrent 75 jaren, Vijver Franssen van Oasch, out omtrent 66 jaren, Marijcken Henricxdr huisvrouw vsn (Quyr.??) Bastiaenssen out omtr. 62 jaren, ende Neeltgen Jacobsdr. wed. wijlen Jan Buijs Joostenssen en tegenwoordich huisvr van Henrick. Gouertssen van de Wetering out omtr. 50 jaren alle wonende in Babilonienbroeck, dewelcke ter instantie van Maarten Jans van Gent, schout van Babilonienbroek voorschr. ende Aerden Adriaens schout tot Aelst, nom uxoris als erfgen. van wijlen Jenneken Jan Buijsdr. getuijcht dat de voorschr. Marijken Henricxdr. ende Neeltgen Jacobsdr„ dat zij deposanten respect. over lange jaren gewoont en gedient hebbende bij de voors Jan Buijs Joostens, mitsgaders bij Jenneken Jansdr. van Gent zijne moeder en Cornelis Buijs sijn broeder die mitten anderen waren huyshoudende enz. enz.
Verklarende ten leste de voors. Alijt van Emmichoven dat wijlen Joost Buys Cornelissen bestevader was van voorn, Jenneken Jan Buijsdr. in zijn leven enigen tijt lanck te coste gegaen heeft tot wijlen den ouden Jan Dirxen haer deposante bestevader. Ende dat bij deposante deser(?) haere bestevader is … … ? dat de voors Joost Buijs, broeder, noch suster noch oom noch moey gehadt en hebbe.
(Ook staat hier reeds eerder) dat zij noyt gehoort noch verstaen hebben, dat de voorschr. Jan Buijs off sijne voorvaders inden dorpe van Aelborch eenige andere vrinden woonachtig gehad hebben dan alleen seeckere vrouwspersoon genaemt Geertruijt van Gent (ijnde de voorschr. Maerten van Gents vaders suster). 24 juni 1606.

Akte 15
Barent Antonissen van Veen, schout tot Eeten april 1606

Akte 17
Compareerde Jacob Adriaenesen van Cappel out omtr. 41 jaar ende Thonis Peterssen out ontr. 34 jaar, beide wonende te Heueden, dexelke ter instantie van Antho nis Janssen de Potter wonende binnen der selver stede getuycht hebben, dat zij deposanten goede kennisse gehad hebben van Jan Tonissen de Potter in leven gewoont hebbende binnen der voorschr. stede geweess lijnde des voirschr. requirants grootvader dat den selven Jan Anthonis de Potter metter doodt gheruymt seecker geseet mitter timmeringe erop staande gelegen binnen den banne van Aelburch. Ook 8 honden landts in den banne van Herpt. Doch dat Margriet Antonisdr. sijn grootmoeder, als weduwe van de voorn. Jan Antonissen costume deser stede, den selve lijfftochte is blijven possederende tot haar sterffdach toe.
22 maart 1606.

Akte …
Op heden 9 februari 1679 compareerde voor mij Jacob van Heemskerk notaris te Heusden enz. enz Godert Janse van Bochoven jongman wonende te Herpt sieck en te bedde liggende mij notaris ende getuige welbekent sijn verstand ende memorie ende sijn vijf sinnen wel machtig ende gebruikende, de welke verklaarde zijn enz. enz. Uit deze akte blijkt, dat zijn jongste zuster was Antonia; zijn oudste zuster Maria van Bochoven. Zijn vader was Jan Godertse van Bochoven. Hij stelde zijne twee genoemde susters zijn erfgenamen.

Akte …
19 juli 1725 voor notaris Rentsen te Heusden gecompareerd, Lodewijck Timmermans als in huwelijk hebbende Antonia Janse van Bockhoven bevorens weduwe van wijlen Johan Buijs, wonende binnen de heerlijkheid van Herpt. ter eenre.
Jacob. Jan en Thomas Buijs, meerderjarig, mitsgaders Leendert Luijben en Lambert van Herpt in qualitelt als voogden van Pieter en IJsaack Buijs als minderjarige, alle kinderen van voornoemde Jan Buijs, verwekt bij de gemelde Anthonia v Bockhoven hare moeder, ter andere zijde.
Dewelke te kennen gaven, dat haere gemelte ouders. bij haeren muntueele testament voor den notaris Francis van Walraven en seeckere getuigen op den 21 februari 1698 binnen de voornoemde heerlijkheijt van Herpt verleden ende gepaseert onder anderen hadden gewllt enz. enz.

Akte …
Antonis Franssen, schout Drongelen, ca 48 jaar. 29-3-1606.

De tandarts J.H.Ackema. Nassaulaan25 Alkmaar schreef “mij” op 4 februari 1963, het volgende:
Van mej. E.H.Korvezee van het archief Den Bosch kreeg ik het volgende: In een akte van dec.(31) 1395 (juist uit Belgie naar hier gekomen van de kloosters Marlëncroon en Mariëndonk) oorkonden schepenen van Heusden, dat Lisebeth, wed. van Heynman van Hedechusen, haar zoon Heynman van Hedechusen en Maes van Ryethoven, afstand deden van 3 hondt land te Herpt ten behoeve van Lisebeth, vrouw van Willem Zuermont.

Akte …
Alijt Antonis van Emmichoven wed Jan van Gent, ca 75 jaar. 10-6-1606

Akte …
Vijver Franssen van Osch, ca 66 jaar, Maricken Henricx X … Bastiaenssen, ca 62 jaar, en Neeltgen Jacobs wed Jan Buijs Joostenssen nu X Henriock Govertssen van de Weteringe, ca 50 jaar, allen B Broek, getuigen op verzoek van Maarten Jans van Gent, schout B Broek, en Adriaen Adriaenssen, schout tot Aelst, nomine uxoris aks eerfgen van Jenneken Jan Buijs.

N 3989 1607-1608

Akte 2
Adriaen Janssen van Cuijck, ca 43 jaar, en Lambert Jarens, ca 38 jaar. 2-1607

Akte …
Adriaen Anthonissen van den heuvel, schout Doveren, ca 54 jaar. 1607

Akte 24
Land te Herpt gekocht van lambert Claes wed Jan Robbertssen van de Grient en Pieter Robbertssen van de Grient als oom en bloetvoocht van de kinderen van Jan voorss.

Akte 28 t/m 31
Fam van den Heuvel

Akte 37
Godschalck Janssen van Oudheusden, 72 jaar, Eethen. 7-8-1607

Akte 38
Cornelis Willessen van Wijck, ca 55 jaar. 7-8-1607

Akte 40
Testament Godschalck van Outheusden Janssen en Neeltgen Jans, Eeten.erfgen de kinderen van Willem, zoon.

Akte 51
Willem gerritssen Verhoutert, brouwer in de Leerse

Akte …
Wouter Princen, drossaert Poederoijen, ca 40 jaar. 8-10-1607

Akte 57
Fijken peters X Henrick Janssen Knoijen, 58 jaar. 11-16047

Akte …
Pieter Henricxen, schout Outheusden, 1608

Akte 80
Jan Godertssen van Bochoven, schout Hedichuijsen, ca 56 jaar. Blad beschadigd. 18-6-1608

N 3990 1609 – 1610

Akte 5
Gerard Bruinincx. Ontvanger contributien voor de Meijerij van ’s Bosch is nu borgmr van Heusden, 52 jaar en Eustaes Vereijcken, 50 jaar. 22-4-1609

Akte 7
Aert van Malsem, wondende in de Drie Coningen, 32 jaar X Engeltjen Guillis, ca 33 jaar. 9-5-1609

Akte 8
Matheeus Verbeeck, camerbewaarder, 61 jaar, Lambert, 41 jaar, Adriaen Wouterssen van Vessem, 41 jaar, Aert van Malsem waert in de Drie Coningen, 31 jaar, Heijman Foppen, deurwaarder, 27 jaar, Salomon Verduvel, schoenmaker, 25 jaar, allen Heusden. 23-5-1609

Akte 10
Wouter hannaertssen, schout Veen, 73 jaar. 25-5-1609

Akte 11
Antonis Louff, Heusden, Lambert Louff Antonissen za, vader. 31-5-1609

Akte 12
Lijsken Laurensdr X Dionijs van Fladeracken, waerdinne in den Valck,, 30 jaar, Heusden. 18-6-1609

Akte 14
Corstiaen Antonissen, Tilburch, ter eenre en Marijken Antonis wed Joost Joostenssen van Hedichuijsen, Vlijmen, met Adriaen Joostenssen van Hedichuijsen, swager, ter andere sijde erfgen van Antonis Corstiaenssen en Marijken Jans, ouders hebben de goederen te Baerdwijck gescheijden. 12-6-1609

Akte 16
Laurens Dublet, Raet en reckenmeester, Maestricht, vader van Jenne Marie Doublet bij Margreta van Warendorp. Jenne Marie is enige dochter en enige erfgen van Sebastiaen van Warendorp en Marie van Oudheusden. 13-7-1609

Akte 25
Cornelis Spierincx, vrouwe van Oudheusden, 66 jaar, en Magrieta Spierincx van Wel ca 82 jaar, dochters van Geraerdt Spierinck van Wel den Ouden, catelain. 3-10-1609

Fol 29
Henrick Mathijssen van Beuderen, ca 42 jaar, Willem Adriaenssen van Braeckel, ca 61 jaar en Adriaen Lambertssen van der Plas, 30 jaar, Heusden. 1-11-1609

Akte 36
Jan Willemssen, Baerdwijck as bruijdegom met Adriaen Wouterssen, swager, Heijman Janssen en Wouter Janssen, sonen ter eenre en Jenneken Louff wed Geerling Willemssen van Engelen, Outheusden as bruijt met Antonis Louff, neve, Geerit Geerlincx van Engelen en Aelbert van breugel namens de voorkinderen van Geerling, Adriaen Willemssen van Engelen, broer, en Herman Aertssen van Ierssel, zwager van geerling. Huwelijkse voorwaerden. 16-2-1610

Akte 50
Henrick van Brienen X Petronella van de Wael, enige erfgen van Dirck van de Wael, vader. 25-6-1610

Akte 53
Joost Pieter Berissen, schout Genderen. 11-7-1610

Akte 61
Frans Janssen van Stamproij, schout tot Heesbeen, 30 jaar en Dionijs van Fladeracken, waerdt in dVn valck. 3-9-1610

Akte 63
Cornelis Geritssen van den Elshout X Geertruijt Dionijs maken hun testament. 13-10-1610
Genoemd: hun oudste zoon.


N 3991 1611-1612

Akte …
Op huijden 15-…-1611 (papier verteerd) Heijman Foppen, deurwaarder enz toecomende bruidegom met (R?)ijescken Adriaens. Moeder, en Henrick van Outheusden ter eenre en Anneken van de Sande, toecomende bruijt, met Maerten, vader, en Joosten Camons.
Huwelijkse voorwaarden

Akte 3
Jan Godertsse van Bochoven, Hedichuijsen, zoon van Godert Janssen heeft een geschil met de wed van Adriaen Godertssen van Bochoven en Jan Heijmanssen van Bochoven.

Akte 5
Adriaen Antonis Verheij, ca 66 jaar, Aert Hermans van Andel, 63 jaar. Gillis Janssen van Herlaer, schout Vlijmen, ca 51 jaar, Rob Adriaens, secr aldaer, 44 jaar , allen gewesen hoge heemraden van den hogen maesdijk. 17-2-1611

Akte 6
Antonis Boudewijns, secr Herpt, ca 34 jaar, verklaarde op verzoek van Grietgen Wouters wed Adriaen Godertssen van Bochoven. 25-2-1611

Akte 9
Lenart Baltussen de Best, Heusden, ca 60 jaar. 31-3-1611

Akte 10
Cornelis janssen Spiering, 69 jaar, Wijck. 10-4-1611

Akte 13
Gijsbert janssen van Wijfflith, 89 jaar. 15-4-+1611

Akte 16
Jan Godertssen van Bochoven, schout Hedickhuijsen, ca 59 jaar. 20-4-1611

Fol 47
Pieter Adriaenssen van de Grient, notaris Gorkum enz ten verzoeke van de kinderen za Robbert Pieterssen van de Grient, oom . Familie wordt nader genoemd.


N 3992 1613-1615?

Akte 14
Cornelis Jan Dircken, schout Hedichuijsen. 1-6-1613

Akte 16
Willem Lenartssen de best, secr Oudheusden, maakt zijn testament.

Akte 93
Lenaert Baltussen de best, ca 66 jaar, Heusden. 12-1615

Akte 115, 116 en 117
Fam van den Heuvel


N 3993

Akte …
Willem de Best, secr Oudheusden. Ca 38 jaar. 10-2-1618

Akte …
Adriaen Woutersse van Vessem en Grietgen Wouters, zus.


N 3994

Akte 3
Testament van Jan Frans van den Brouck en Anneke Peters van gellicum. 29-1-1620

Akte 16
Antonis Loeff, Claes Loeff, Willem de best X Neeltgen Loeff, efgen van Lambert Loefff Antonissen en Claesken Claes, ouders, mede namens Dirck en Claesken en de kinderen van Jenneken Loeff, broer en zus. Zij machtichen Hendrick Hendricxssen van Engelen, swager, Vlijmen. 29-4-1620

Akte 23
Jan Tielemans van Walraven, ca 54 jaar, heusden.

Akte …
Testament Adriaen Wouters van Vessem en Catharina Hendricx, Heusden.
Erfgen is Wouterken van Vessem, dochter. X Antonie Honsch

Akte 41
Testament Pieter Jacobs Verhagen en Catalina Eeuwouts, Heusden. 20-11-1620

Akte …
Aleijda Bolle wed Nicolaes Blancaert, drossaert Heusden, erfgen van Anna Vierlings wed Adriaen de Lariella.

Akte …
Antonisken Adriaens wed Heijman Goderts van Bochoven, Heusden. zoon was Antonis Boudewijns van der Stappen.

Akte …
Cornelis Jan Dircxen, schout Hedichuijsen, en Godert Jansse van Bochobven, borgemr. 6-12-1621

Akte …
Testament van Marie Claes van Hoij, X Franck Willemsse Lockermans, ca 40 jaar, heusden. 1-7-1622

Akte 119
Testament Adriaen Danielsse van Berlecom, brouwer Heusden, X Margareta Belaerts. 10-11-1622

Akte …
Testament Willem Matheusse Loockermans, schipper binnen Heusden, Erfgen (Arien?) en Steven, zijne halve broeders en zusters bij zijn vader bij Claesken Willems.

N 3995 1623

Akte 9
Henrick Janssen, 34 jaar, Laurens Spijckers, 30 jaar, Antonmis Antonissen, 36 jaar en Frans Buijs van Woeringen, 26 jaar, brouwers heusden. 8-3-1623

De volgende 4 akte tonden onder 3989

Akte 27
Gillis Janssen van Herlaer, schout Vlijmen, ca 63 jaar. 28-8-1623

Akte 28
Lenaert baltussen de Best van Oudheusden, ca 80 jaar. 22-7-1623

Akte 29
Anton is Boudewiojns van der stappen, secr Herpt. 1623

Akte 46
Willem Willemssem, Poorter Wijck. 1623

Akte 47
Antonis Peterssen van Giessen, borgmr Hedichuijsen, ca 45 jaar. 22-11-1623

Akte 50
Testament Antonis Boudewijns van der Stappem, secr Herpt. Zijn vrouw was Elisabeth van haren. 7-12-1623

Akte 51
Willem Jans van Walraven. Mede erfgen van Anneken Adriaens, moeder, machticht Frans janssen van Walraven, broer.

Akte 52
Laurens Boom, schout Douveren, ca 38 jaar.

Akte 55
De fan van Ingenulant als erfgen van Nijcolaes van Assendelft za, Haerlem, neve

N 3996 1624

Akte …
Dirck Antonissen van Wijntrack, 58 jaar, Jan Dircxen van Wijntrack, 30 jaar en Goossen Janssen, 44 jaar, alle brouwers. 15-1-1624

Akte …
Pauwe;s Gerritssen Keijsers, 690 jaar, Willem Huijbertssen Loockermans, 25 jaar, burgers Heusden. 22-1-1624

Akte …
Jan Geritssen, schipper, Wijck maakt zijn testament. Legateert aan Marijken Jans, natuurlijke dochter bij Lijntgen Jans van Es en Geerit Janssen, zoon. 22-1-1624

Akte …
Willem de Best, secr Oudheusden, ca 44 jaar. 6-4-1624

Akte 31
Huijbert van de Plas, procureur, ca 70 jaar, gerrit Adriaens van Gorcom, schoenmaker te Heusden. zij leggen een verklaring af. 20-5-1624

akte 35
Dirck Antonissen, schipper, alias Lockpot, X Lijsken Jans van den Eijckenheuvel. 7-6-1624

Akte 37
Testament Claes Louff en Cornelisken Segers, Beern.

Akte 39
Anthonij Honsch, waert in ST Joris, Heusden. 7-6-1624

Akte 38
Testament Huberta van Wijck, alias van Onsenoort. Familie: Carel van Haestrocht, Drunen, neef, Agneta van malsem, nicht, dochter van de heer van Onsenoort, Huberta van Haestrecht, nicht en zuster van de heer van Drunen. 26-6-1624

Akte 40
Pieter Brunings, schoenlapper, en Grietgen Jans van den Elshout, heusden maken hun testament. Erfgen hun beijder kinderen

Akte 55
Testament van Antonis Loeff en Maijken van Hees, Beern. 22-9-1624

Akte 59
Baijken Kievits wed Phulips (Sonnevelt?), waerdinne tot Wijck, 50 jaar, Otte van Rijswijck, Veen, 40 jaar. 14-10-1624

Akte 61
Inventaris van het Sterfhuijs van henrick (Donien?) te Heusden. opsomming oude munten. 23-10-1624

Akte 63
Jan Adriaenssen Backer X Mechteld Daniels, Aelburch, testament. 2-11-1624

Akte 68
Inventaris Anthonis Engelen za, waerdt int Wapen van Breda,

N 3997 1625

Akte …
Dirck Roeloffsvan Gelcom, heusden, en Cornelisken Brants maken hun testament.… genoemd land gemeen met broer en zus hen aangekomen van Wijnant Cornelis van Gelcom, oom. 18-5-1625

Akte …
Adriaen Daniels van Berlicom, brouwer Heusden, en Margareta Beelaerts maken hun testament. 22-5-1625

Akte …
Jan Tielmanssen van Walraven, schoolmeester Heusden, ca 60 jaar X Antonisken Huijberts van der Plas ca 49 jaar. 30-6-1625

Akte …
Wouterken Adriaens van Vessem wed Antonij Honsch, Heusden. 18-10-1625

Akte …
Testament Govert Jasperse van Schijndel en Judit Antonis van Sprang, Heusden. 2-11-1625

Akte …
Hendrik Jansse van genderen, procureur Heusden, X Maria Adriaens van Cuijck maken hun testament. 10-9-1625

Akte ‘’’
Govert Anthonis, coopman Heusden, en jenneken Jans maken hun testament. 15-2-1625


N 3998 1626

Akte 1
De erfgen van Antonis Antonis de Putter, slootmaker Heusden, ter eenre en de erfgen van het kind van Antonis bij Lijsken Goderts ter andere zijde. Betreft een stuck land in Baerdwijck en de helft van een huijs te Heusden.

Akte 4
Elias Heijligers, ca 31 jaar en Jan Mathijssen, ca 27 jaar, metselaers Heusden.

Akte 14
Catalina Hendricx wed Adriaen Wouterssen van vessem, moeder van Wouterken van Vessem wed Antonij Honsch. 10-2-1626

Akte 17
Wouter van Bokhoven, Heusden, getuige.

Akte 19
Laurens Boon, schout Vlijmen, X Antonisken Dircx. Derck Gielissen was voorsoon. Grietgen X Antonie Robben, voordochter.

Akte 48
Huijbert Geritssen van der Moer, ca 52 jaar, Gijsmaer Hannaertssen van Hedichuijsen, ca 29 jaar, beijde Vlijmen. 11-5-1626

Akte 49
Aert Janssen van Pettelaer, waart in de Fortune te heusden X Anna Jans.

Akte 66
Pieter Jacobsen van der Hagen, Heusden, oom en voocht van de kinderen van Claes Jacobsen van der Hagen za, Waelwijck, Neef was Adriaen Antonissen te Baerdwijck. 16-7-1626

Akte 77
Cornelis Roeloffsen van gelcum, doctor in de medicijnen te Heuasden X Geertruijt Geerlings van Engelen. Zij was enig erfgen van Willem, broer. 3-8-1626

Akte 86
Laurens Engelberchs, deurwaarder, en Maijeken Cornelis maken hun testament. 27-8-1626

N 4001

Akte 53
Cornelis Aerts van den Heuvel als mede erfgen van sijn vader Aert van den Heuvel, en Claesken Cornelis, muije, Haarsteeg, ter eenre en Gijsbert Aerts van Heuvel en Jan Cornelis X Jenneken Aerts, broer en swager. Mede wonende aldaer. 23-11-1632

Akte 60
Huijbert Segers de Beer, schout Oudheusden, ca 71 jaar.


N 4005 1633

Akte 59
Godert Janssen van Bochoven, schout Herpt, 30 jaar, Evert Wolffs, 59 jaar X Maijcken Everts, 34 jaar verklaren op verzoek van Jan Bartelis, waerdt in de Fonteijne, Heusden, ontrent een vechtpartij. 27-7-1633

Akte 63
Compareerde voor ons Sebastiaen Beelaerts en Wouter van Bochoven, leenmannen grafelijckheijt Hollant, Joris van Cuijck, heer tot Herpt, bevestigt zijn testament van 23-4-1632 voor notaris Jan van Heemskerck za. 2-8-1633

Akte …
Peter Robben van de griend, 42 jaar, Peter Gijsberts, 26 jaar, Herpt.
Ook getekend door Godert jans van Bochoven, schout Herpt. 20-6-1633


N 4010 of 4013 R 794

Akte …
Adriaen Danielsse van Berlecom, brouwer. 12-1655

Akte …
Aelbertus van Bochoven, Heusden. … Gerritssen proicedeert tegen hem. 10-4-1663

N 4010 R 795? Not Jacob van Heemskerck

Akte 15
Testament Maria Jasperde van Veen X Adriaen Willemssen Goude, Bern. 13-3-1663

Akte 17
Testament Mechtel Hannaerts Hoorn, Vlijmen. Moeder: Lijsken Adriaen Molengraeff laest wed Hannaert Hoorn
Erfgen: Jan en Adriaenghen lamberts, halve brooer en zus. Legaar aan: Adriaen Dircxen Hoorn, oom. 19-5-1669

Akte 26
Testament Jenneken Samuels wed Pauwels Willems Fockert. 31-10-1665

Akte 30
Testament Gijsmaer Henders van Meerwijck x Naria Huijberts van de Westackers, Heusden. 17-9-1666

Akte 41
Testament Franco Loockerman X Agata van Gulick, broer Huijbertus Loockerman. 10-9-1667

Akte 49
Margareta van der Haegen wed Anthonij van Lith, penningmeester, Heusden. dochter Catharijna. 29-11-1667

Akte 54
Testament Melis Aertsen Glavimans en Anna Adriaens Verhoeven, Sprangh. Hij had voorkinderen. 7-2-1668

Akte 67
Pieter van Bochoven, coopman, X Maria van Gulick. 9-7-1668

Akte 69
Testament Mariken Adriaens wed Gerit Hagen, Veen. Zoon Adriaen, schoonzoon Bastiaen Chielis. 24-7-1668

Akte 70
Testament Laurens van Aelborgh, X Jenneken Jacobs Verster, Heusden. 29-7-1668

Akte 71
Henrick Leendertse van Herpt X Neeltgien Cornelis Somerbogell erfgenamen de kinderen van Anthonis Leendertssen van Herpt. Haar moeder: Grietghen pauwels wed Cornelis Jacobs tot Cappel.13-9-1668

Akte 72
Testament Maria Anna van Oudheusden, vrijvrouwe van Outheusden, Elshout en Hulten. 9-10-1668

Akte 77
Testament Cornelis de Wit, heer van Westdorp, capiteijn, X Elisabeth Seijs, vrouwe van Avestdorp, Heusden. 7-12-1668

Akte 82
Testament Dirck Govertssen Coet X Cornelis Staele. 12-2-1669

Akte 84
Francois Buijs van Woeringen, Heusden, broer Bartholomeus, Leijden. Lijsbeth Kooij, diensmeid. Erfen voor de helft Johan van Broeck, advocaat, Wiilem van den Breodck, Elisabeth van den Broeck, neven en nicht bij za Francois van den broeck, Elisabeth de Greeff, nicht. 22-2-1669

Akte 91
Testament Lambert Willems van de Griendt X Jenneke Daniels, Herpt. 6-5-1669

Akte 99
Testament Nicolaes van der Steegde, schout Genderen, X Anna Boom. 26-7-1669

Akte 100
Testament Johannes Sent, hoedmaker Heusden X Elisabeth van ZAelborch. 16-8-1669

Akte 111
Testament Adriana Schilders wed Engelbert Wedda, capiteijn te Groeningen

Akte …
Maria de Greeff, laest weduwe van Lambert Verharen, secr Heusden, verdere familie.

N 4011

Akte 50
Testament Pieter van Bochoven X Maria van Gulick. Maria Jansse van Gulick, nicht, X Willem Jansse Kievitt.

N 4014

Akte 6
Berta Jans van Herpt wed Capar van Beeck (ook Tomis Beeck). Zij hadden kinderen. 10-2-1665

Akte 19
Adriaen van Haren oud secr Heusden, 77 jaar. 2-1-1667

Akte 35
De fam van Berckel ivm verwantschap met Johan van Stockem, luitenant. 25-2-1667

Akte …
Teatament Pieter van Bochoven, cooppman Heusden, X Maria van Gulick. 20-10-1667

Akte 42
Jan Jaspers de Jonge, secr Aelborch, vader Jasper Jans de Jonge, net overleden. 10-1-1668

Akte 48
Lijsken Jans wed Teunis Iwens van Rijswijck verklaarde dat Jan Adriaens Baijens, haar vader, is overleden. Zij heeft de erfenis verworpen. 22-3-1668

Akte 57
Joachim de Bruijn, Heusden, mede namens Johannes Kischius, predikant te Roosmale en Empel, zwager.

Akte …
Pieter van Bochoven, cooppman Heusden, X Maria van Gulick. 9-7-1668

Akte 68
Agnes van Camonts wed Tack ( = Torck ???). 17-7-1668

Akte 79
Sebastiaen van IJpelaer, heer van IJpelaer. 6-11-1668

Akte 97
Hendrick van der Meulen, geweldige provoost te Heusden. 22-1-1669

Akte 101
Antonetta van Berlicom, Willem de Fockert namens Leonard van Rijssen, doctot theologie, predikant te Deventer XMargereta van berlicom, erfgen van Adriaen van Berluicom, brouwer heusden X Ida Roscam. 01-3-1669

Akte 118
De fam Ruijsch. Bruiloft Emerentia Ruijsch.

R 800

Testament Johannes Joosten van Bochoven, Heusden, X Agneeske Cornelis van Aenroet.
Legateren aan broeders en susters.

Akte …
Pieter van Bochoven, cooppman Heusden, X Maria van Gulick. 6-8-1672

Akte …
Maria van Gulick wed Pieter van Bochoven. 27-5-1678
Genoemd: Maria Verhoevven, nicht of haer kind Ariaen Nicols.
Adam Kievits, zoon van Maria Jans van Gulick, drie nichten: Lijsberth Schoiuten X Wouter Pothoven, Aeghtje van Gulick X Joachim Schouten en maria van Gulick wed Paulus (Pontsen?). Adsriaen van Bochoven, Catrina van Bochoven, Maria van Bochoven X Leonardus van Beverlo, Ida Wouter van Bochoven.

Akte …
Huwelijkse voorwaarden tusschen Aelber van Nieuwkerck, luitenant, en maria van Gulick wed Peter van Bochoven. 14-7-1679

Akte …
Testament van Maria van Gulick wed Peter van Bochoven nu X met Aelbert van Nieuwkerck. 10-9-1680


Notaris van Walraven

R 805 (oud)

Akte …
Adriaen van Bochoven, zijn vader is Godert van Bochoven en moeder is Adriana van der Hagen. 9-4-1679

Akte …
Testament Adriana van Haigen wed Godert van Bochoven, Heusden. Voochden over haar nicht Ida van Bochoven, dochter van Wouter en Willemina van berlicum, haar zoon Adriaen en Leonardus van Beverlo, predicant Aelborch, schoonzoon, negffens cattrina, dochter met …… van Johan van Sorgen, advocaat. 25-9-1679

Akte …
Adriaen van Bochoven mede als voocht van nicht Ida van Bochoven, Catrina van Bochovn, Leonardus van Beverlo, predicant X Maria van Bochoven, kinderen en kindskint van Adriana van der Haegen wed Godert van Bochoven. 1-11-1679

Akte …
Adriaen van Bochoven, zijn vader is Godert van Bochoven en moeder is Adriana van der Hagen. 27-11-1689

Akte …
Testament. Getuigen Adriaen van Bochoven. 1-12-1695

Akte …
Testament Zeger Loeff, schout, X Antonetta Glavimans, Oudheusden. 4-7-1695

Akte …
Testament Maria van Gulick, Heusden, wed Pieter van Bochoven en laest wed Aelbert van Nieuwkerck, luijtenant.
Zij legateert aan de diaconij, Adriaen van Bochoven, Maria van Bockhoven X Leonardus Beverlo, Ida van Bochoven X mr Arnouts, advocaat, broer en suster, nicht van haar 1e man. Maria Verhoeven, nicht, de kinderen van vaders broeders en susters, Maria van Gulick, nicht X Pieter van Gogh. ’s Bosch, Adam Kievit, neef, kinderen Aert Schouten en Sara (Bergenjon?): beatrix en Willem. De kinderen van Joachim Schouten, neef, ’s Bosch, Hendrick Pothooven, zoon van Lijsbet Schouten …. Bij Wouter Pothooven. De dienstmeijt.


R 806 1680

Akte …
Cunera van Bochoven X Gerardt Constantijn de Heijster, capitein, machticht haer man. 2-1-1680

Akte …
Johan Buijs, clecq leenkamer graeffelijckhijt van Holland. 9-4-1680

Akte …
Anna de Wit laest wedue Jan van Drongelen, Haerstege, en mede als schoonmoeder van Hendrick van Hedichuijsen, innocente zoon van Gabriel van Hedickhuijsen za, schout Hedichuijsen. 1-1-1680

Akte …
Cunera van Bochoven, Heusden is geld schuldig aan Godert van der Aa, heemraet van den Maasdijk. 28-8-1680

Akte …
Fam van Berlecom, ook genoemd fa, van Bochoven. Oa Willem Aernoldt, advocaar, X Ida van Bochoven.

Akte …
Leonardus van Beverloo, predikant tot Aelborch en Heesbeen, testament. Voogden over de kinderen van za Johan van Schaeckenrat. 11-9-1680

Akte …
Deling van de boedel van xa Lambert Ghijsbertse de Wolff, Hulten. 1-12.
Emit Jansse Clercx X Teuniske Wolfs, Dirck Rouwens X Trijntje Lamberts de Wolff, Peter janssen van Dam X Marike Lamberts de Wolff en Andries Jacobsse Waelwerick, heer tot Herpt, als oppervoocht van de kinderen van Adriaentje Lamberts de Wolff bij Peter Isacxe Buijs.

R 807 1681

Akte …
Jenneke Lamberts van de Leur wed Jan Janse van Vechel, ’s Bosch. 29-1-1681

Akte …
Goderijn van halderen wed Peter Schilders, schout Vlijmen, moeder en voogdesse en Arnoldus Schilders, drossaert Onsenoort en Nieuwkuijck.

Akte …
Adriaen van Bochoven voocht Jacomina van der Haegen wed Loockermans enz. 11-6-1681

Akte …
Franco Loockermans, Huijbert Loockermans, soone van Willem Loockermans en Jacomijna van der Hagen. 27-6-1681

Akte …
Peter Bajens, Elshout, verkoopt aan Christiaen Gklavimans, secr Drunen. 8-7-1682

Akte …
Familie van Giersbergen. 9-7-1682

Akte …
Adriaen Stevense Criellaerts, Woudrichem. 16-8-1682

1684

Akte …
Testament Isacq Pieterse Buijs, ca 16 jaar, Herpt
Hij prelegateert aan de kinderen van za Handrixke Jacobs Buijs X Marten van Bochoven: Jan, Beeltje en Margareta. Nog namen van de fam Buijs. 2 zussen van zijn moeder: Trijntje en Maria Lamberts de Wolff. 
N 4056

Akte 12
Op 23-3-1688
Comp Godert van den Heuvel, sone van Jan Goderts van den Heuvel en Elisabeth van Lier za. Hij machticht Willem van Wassenbergen, swager, ’s Bosch,.

N 4057

Akte …
Johanna van Beverloo wed Pieter …, Heusden, overleden op 23-3-1689.

Akte …
Testament Jan Buijs en Antonia Jans van Bochoven, Herpt. 27-11-1689 en 31-12-1689

N ….

Akte
Testament van Antonij Luijben en Christina Goderts van Bochoven, Hedichuijsen. Voochden over de kinderen: Jan Luijeb, Herpt, en Thomas Potters, Herpt. 13-11-1691


Notaris Hendr. Fred. Rentsen

R 878

Akte …
Kunira van Bochoven, Heusden, X Constantijn de Heijster, uitlandig, machticht Antonis Groen, secr te Herpt en Beern en procureur te Heusden. 1685

Akte …
Jan Huijberts van der bruggen (?), 80 jaar, Merten Jansse van Bochoven, 63 jaar en Gijsbert IJrens (?) ca 56 jaar getuigen op verzoek van Andries Jacobs Walwerck, heer tot Herpt. 4-12-1685


N 4108.
Margreta Mans huisvrouw Gerritt Bacx, wonende te Herpt . Leendert Bacx en Sijeken Poorter desselfs huisvr. te Wijck, Jacob Mans en Antonia de Bruijn desselfs huisvr. wonende te Heesbeen, stellen zich borg voor de voorrnemde Gerrit Bacx. 30 augustus 1721.

N 4111.
Lodewijck Timmermans als in huwel. hebbende Anthonia Janse van Bockhoven, bevoorens weduwe van Johan Buijs, wonende te Herpt, ter eenre en Jacob, Jan en Thomas Buijs, als meerderjarigen, mitsgaders Leendert Luijben en Lambert van Herpt in qual. als voogden van Pieter en IJsaack Buijs als minderjarige, alle vijff kinderen van voornoemde Jan Buijs bij gemelte Anthonia van Bockhoven haare moeder. Ouders hadden gete teerd voor notaris Francois van Walraven(te Heusden op 21 febr.1698, echter te Herpt verleden). Actum 19 juli 1725.

N 4112. Uit de index op de akten van notaris Rentsen
Verklaring voor Sr. Michiel de Bont en juffr. Elisabet van Dongen zijn huisvrouw 19 augustus 1687
Testament van de heer Wouter Boxtel en juffrouw Elisabet Boxtel zijn zuster. 18 sept. 1687
Een borgtocht van Jan van Gerdingen en Maria van Bockhoven 21 februari 1688
Borgtocht Johanna van Wijk voor haar man Hendrikvan de Vondel. 4 maart 1688
Verklaring voor H.v.d.Vondel maart 168813
Alsvoor op 2 juli 1688
Daniel Boxel, nomine uxoris 11 februari 1689
Monsr Gualterus Boxel, cadet en juffrouw Elisabet Boxel. 24-23-1689
Alsvoor 25 februari 1689
Abraham Swaen voor zijn zoon Carel Swaen 11 mrt 1689
Jan Peeterse van Giessen cums 26 maart 1689
Hendrik van de Vondel c.s. 5 maart 1691
Hendrik van Zuijlen, ritmeester. 17 april 1691
Adriaeen van Wijk c.s. 21 juni 1691
Testament .Digna de Bont, weduwe Adriaen Potters. Emerentia Potters was haar dochter. Zij kreeg de gansche winkel Haar andere dochter was Maria Potters. Zij praat ook over dochters kindereN 8-11-1691
Testament Andries Jacobs Walwerk, heer tot Herpt 12 mei 1693.
Testament Hendrick Berrense Pullen, schout te Wijck Zijn zoon was Johannes PulleN 3 maart 1716

N 4140 Compareerde voor not.Rentsee, Maria Buijs, weduwe van Michiel Swaans te Herpt; zij testeert. Eerst aan zoon Jacobus Swaans 500 gld. voor trouwe diensteN Verder Jacobus voornoemd voor de ene helft en haar dochter Cornelia Swaens thans gehuwd met Hermanus van Ceulen voor d’ander helft. Deze van Ceulen mocht die goederen niet vervreemdeN Hij had zijn schoonmoeder Nl. bij de haren gepakt en gedreigd met een “bloot” mes. 8 dec.1723

N 4140 Compareerde voor not. Rentsen David vande Walle gewesene schout tot Herpt, wonende te Outheusden in qualiteit als executeur van testament en als voogt van de ommond. erfgeN wijlen Dirriske van Dijck wed Jacob van de Walle, in leven schout van Herpt. Antonij Verkuijl te Drongelen, vader van 3 kinderen nl Joost, Simone en Anthonij Verkuijl bij wijlen Maria Laurense van Dijex zijn vrouw. Adriaen van Os man van Adriana Verkuijl. Davidt vande Walle voornoemd als in huw.,hebbende Margo Verkuijl en Eijmert de Poorter in huw. hebbende Laurina Verkuijl ,alle zes kinderen van voornoemde Verkuijl verwect bij Maria Laurense van Dijck als zo geinstitueerde mede voor 1/3 part erfgeN van Derriske van Dijk.

Adriaan Luijben wonende te Heusden vader en voogd van zijn 2 onmond. kinderen Nl. Elisabet en Johanna Allegonda luijben verwect bij wijlen Margreta Gelevelt zijn eerste vrouw zalr, insgelijks voor 1/3 part.


Akte …
Jan Potters X Petronella Couwenberg, Herpt, Hendrick Couwenberg, Heusden, Nikolaas Couwenberg, Bern, Antonie Antonissen Luijben X Barbara Schilders wed Gijsbert Couwenberg, Hedichuijsen, kinderen van Gijsbert Couwenberg de oude en Christina Godertse van Bochoven, wed Antonij Luijben. Akte van borgtocht. 14-7-1706

Akte …
Testament Catharina van Bochoven, Heusden, Catharina Beverlo X Johan Fredrick Schoubart, luitenant, nicht. 3-4-1700. 27-1-1705

Akte …
Godefridus van der Aa ter eenre en Raes Dercx van Grevenbroeck, Bern, ter andere zijde.
Godefridus heeft op 9-4-1700 land verkocht aan Jan Dercxe, Vlijmen. tbv van zijn vader.

Akte …
Derck en Martinus Raesse van Grevenbroeck, Adriaen Hendricxe Couwenbergh X Willemina raesse van Grevenbroeck, mede namens Maria van Grevenbroeck, allen Bern. Zij stellen zich tot borg ivm pacht van hun moeder Beeltje van Bochoven wed raes Dercxe van Grevenbroeck. 21-10-1723

Notaris Gerard van Oostrom

R 934

Akte …
Margrita Grevenbroeck, Heusden, X Jan Hendrick Meijer. Zij stelt tot enige erfgen haar voordochter Johanna van der wal. Zij was gescheiden van tafel en bed. Voogden over haar dochter: Pieter Kuijckhoven, Alphen, en Frederick Groneman, deurwaarder ’s Hage. 25-6-1739

Akte …
Antonij Jansse van Bochoven, Haarsteeg, Jan en Marie, zijn broer en zus, Rotterdam en Hedel, kinderen Jan Antonisse van Bochoven za, Haarsteeg.

Notaris Jan Rietvelt

Akte 1
Staat en inventaris van de goederen van Catharina Boogaarts X Godert van Bokhoven. Catharina is op 1-10-1651 overleden. 13-3-1651

Notaris Paulus Cornelis Hoijnk van papendrecht

Akte …
Staat en scheijding goederen Mechtilda Warrens, overl 11-12-1779, wed Godefridus van Bochoven. 16-32-1780

Akte …
Adriana Lunemans, ’s Hage nu Heusden, als kind en erfgen van haar moeder Elisabeth van Bochoven wed Caspar Lunemans, had op 24-8-1773 laten insetten op huijsen etc van Cornelis van Sprangh. Zij machticht Godefridus van Bochoven, Heusden, mede namens haar zussen Elisaberth en Catharina, om de koop te regelen. 26-8-1773