Selecteer een pagina

Het boek begint met enkele folio’s met een complete index.

De eerste folio’s met aktes zijn zowel aan de recto als de verso zijde genummerd.

Fol. 1
Op huiden desen xxixe januarij anno xvjc ende seven compareerden Jan Mertenss x Teuntken Petersdr ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Huijbert Corneliss Timmerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 2
Eodem anno et die compareerden Anthonis Ariaenss den Jongen namens Jan henrickss, sijnen swager, procuratie Moerkerken? 23-12-1606, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Ariaen Giellenss.

Fol. 3
Extract
Ordonantie geordoneert ende gemaeckt beijden inwooners aende westsijden vande Lappe-gatsche vaert die dachelijcks sijn wa??/ ende die Lappegatsche sluijs ende oock den wech daer beneffens liggende inde Vrijhoeven sijn gebruijckende, 10-3-1605.
Ariaen van Clootwijck, Stockman, Peter Gerit Andriess, Joachim Corneliss, Adriaen peterss, Jan Toniss de Leeuw, Michiel Adriaenss, Sebastiaen Peterss ende Tonis Janss, Anthonis den Jongen, Wouter Peterss, Merten Willemss, Govert? Dierckss, Jan Wouterss, Bernaert Artss, Peter Jacopss Claes???, Peter Claess, Dries Sijmonss, Willem Laureijss, Gerit Peterss, Thijs Janss, Claes Huijben, Willem Lenaertss, Peter Willemss, Hanrick Col, Wouter Peterss St???, Lenaert Claess, Cornelis Claess, Lenaert Vrancken, Michiel Jan Michielss.

Fol. 4
Op huiden desen iije februarij anno xvjc ende seven compareerden Merten Willemss ende Aentken Lauriss. Zij maken hun testament in presentie van Dierck Adriaenss Roomer, stadt-houder, Joachim Adriaenss ende Wouter Adriaenss Roothals als hemraders, meester Corne-lis Pauwelss, pastoor, Jan Wouterss ende Bernart Artss, nageburen.

Fol. 4v
Op huijden desen 16e marti anno 1607 compareerden Hanrick Hanrickss Wever??? ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Corstiaen Dirckss. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 5r
Scheijdinge ende erffdeelinge gedaen ende aengebrocht beijde achtergelaeten kijnderen en-de erffgenamen van wijlen Gelden Anthoniss ende Willemken sijder huijsvrou, soo wel moe-ren, lant, sant, huijs hoff, moergronden, dellen. Actum desen 26e martie anno 1607.

Inden iersten soo is Huijbert Geldenss geloet …
Item Anthonis Geldenss is geloet ….
Item Michiel Jan Michielss x Lijsken Geldensdr geloet ….
Item Adriaen Geldenss is geloet ….
Item Huijbert Corneliss x Engeltken Geldensdr is geloet ….
Item Adriaen Adriaenss x Lijntken Geldensdr is geloet ….

Fol. 9
Eodem anno et die compareerden Huijbert Geldens, Anthonis Geldenss ende Adriaen Adri-aenss x Lijntken Geldensdr, kinderen van Gelden Antoniss ende Willemken Jans, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess.

Fol. 9
Eodem anno et die compareerden Michiel Jan Claess ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Geldenss.

Fol. 10
Eodem anno et die compareerden Huijbert Corneliss x Engel Geldens ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen geldenss, sijnen swager.

Fol. 11
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Peterss x Elisabet Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Adriaenss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 12
Eodem anno et die compareerden d’erffgenamen van Sijmon Jan Dielen – – – – Pauwels Wil-lemss. [alleen kop op de akte]

Fol. 13
Op huijden desen 26e marti 1607 compareerden Tuentken …dr weduwe Peter Willemss alias Moff? ende heeft aengenomen haere vijff onmondige kijnderen.

Fol. 14
Op huijden desen 28e mert anno 1607 compareerden Adriaen Laureijss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghijsbert Adriaenss, sijnen soon. Betaald wordt via een wil-keur.

Toegevoegd: Neelken Adriaen Vreijss is voldaan, 10-6-1626.
Wouter Willemss is voldaan, 11-4-1627.

Fol. 16
Op huijden desen xxxe marti xvjc ende seven compareerden Jan Antonis de Leeu namens Philips Paijman ende sijne kijnderen, procuratie Dordrecht 6-3-1607, ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Adriaen Jacobss ende Corst Corstiaenss, HGeestmrs Cappel.

Fol. 17
Eodem anno et die compareerden Corst Corstiaens namens Adriana Paijmansdr met haer geassisteert Janss van Vucht, haren swager, procuratie Cappel 5-8-1606, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Artss, secr.

Fol. 18
Eodem anno et die compareerden Peter Artss , secr Cappel, namens Cornelis Corneliss alias Franss cum suijs , procuratie Breda 29-11-1606, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 19
Op huijden desen iiije meij anno 1607 compareerden Johan van Eck Janss x Marijcken van Nispen, int bijwesen van Abel van Nispen, broer, ende gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Jacop Geraertss van Sgravenmoer.

Fol. 19
Eodem anno et die compareerden Johan van eck en machtigt Michiel Mathijs Otgens, schol-teth tot Waspijck.

Fol. 19 los vel
Marijken van Nispen x Hans van Eck bekenne een coopcedulle, de helft is van Jacob Ge-ritss, schipper tot Sgravenmoer, van weerde te houden, 4-5-1636.

Fol. 20
Op huijden desen vijften meij anno 1607 compareerden Lambert Corneliss x Anna Laureijs. Zij maken hun testament.
Genomed: Jacop Lambertss kijnt tot Rotterdam.

Fol. 21
Op huijden desen xxje meij anno 1607 compareerden Claesken Huijberts wed Jan Meliss met Melis Janss, haeren voocht, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Dierckss.

Fol. 22
Op huijden desen xije junij anno xvjc ende seven compareerden Quirijn Stoffels, Jannen De-nijss ende Peter Denijss. Zij stellen sich tot waerborch tbv Niclaes Corneliss Meulder ivm de huur van de wijntmolen te cappel van Johan van Raveschot.

Vanaf hier zijn de folio’s alleen aan de recto zijde genummerd.

Fol. 23r
Op huijden desen xiije junij compareerden Huijg? Janssen x Mariken Rommen ende gaff over met eenen verlije soo recht is Jan Jan Artss?, sijnen swager.

Fol. 23v
Op huijden desen xviije junij anno xvjc ende seven compareerden Claesken Huijbert wed Jan Meliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adriaenss Timmer een stuk lant onbedeelt met Melis Janss, haren soon. Betaald wordt via een wilkeur (folio 24r)

Toegevoegd: Peter Dierckss en Adriaen Dierckss, broers, zijn voldaan, 1611

Op huijden desen lesten octobris 1607 transporteert Henrick Adriaenss Timmer het lant aan Amelis Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 24v
Eodem anno et die compareerden Gerit Adriaenss Schoen met Adriaentken Cornelis, sijnen schoonmoeder, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Aertss.

Fol. 25ar
Eodem anno et die compareerden Hanrick Michielss Stockman namens Jan Peterss, Mae-sijck, x Ercken Lieven Jansdr, procuratie Waelwijck 18-6-1604, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Adriaenss Vloots.

Fol. 25ar
Op huijden desen xve julij 1607 compareerden Jan Willemss Cam ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris Adriaenss de Rooij.

Fol. 25av
Op huijden desen 16e julij 1607 compareerden Gerit Anthonis Smidt ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Gerit Peterss, sijnen swager ende Anthonis Han Hanrickss. Be-taald wordt via een wilkeur.

Fol. 25br
Op huijden desen 28e julij 1607 compareerden Willem Adriaenss ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen op waterrecht Claesken Huijbert ende Melis Janss, haren soon, ivm de coop van een pleijtschip.

Toegevoegd: Peter Dierckss ende Amelis Janss zijn voldaan, 1613.

Fol 25bv
Op huijden desen 16e julij 1607 compareerden Geerit Anthoniss Smidt ende gaff over met eender verlije soo recht is Geerit Peeterss, sijnen swager ende Antonis Hanrickss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 26r
Op huijden desen 28e julij 1607 compareerden Willem Adriaenss ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen Claesken Huijberts ende Melis Janss, haeren soon.

Toegevoegd: Peter Dierckss ende Amelis Janss zijn voldaan van de rente van 1613.

Fol. 26v
Op huijden desen xve 7tembris anno xvjc ende seven compareerden Jan Ruttenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Jacop Dierckss.

Fol. 27r
Scheijdinge ende erffdeelinge gedaen ende voor recht aengebrocht bij Eva nagelaten wedu-we Jan Claes ende haren kijnderen, desen xxije october anno xvjc ende seven.

Item inden iersten soo is Eva, die moeder, geloot ….
Item Cornelis Janss, Hanrick Janss ende Michiel Janss

Fol. 27r
Eodem anno et die compareerden Eva, naergelaten weduwe van Jan Claess ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Janss, haren soon.

Fol. 27v
Eodem anno et die compareerden Wouter Ghijsbertss van Sprangh namens Engeltken Joris nagelaten weduwe van Jan Joriss ende Hilleken Jans, haerder dochter, procuratie Heusden 17-6-1607, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Joriss.

Fol. 28r
Eodem anno et die compareerden Joost Adriaenss Leenhouder, Jan Janss mede namens Willem Art Geritss, Anthonis Wouterss, Gerit Giellenss als voocht van de weeskijnderen van Corstiaen Adriaenss Smidt en Jan Janss, sijnen swager, namens Maricken weduwe Gielen Hanrickss, haerder moeder, Wijnant Willemss, Jan Wijnantss mede namens Margrita wedu-we Willem Wijnen en als voocht vande weeskijnderen van Willem Wijnen, Adriaen Corsten mede namens Anneke, sijnen moeder, Adriaen Adriaenss, Denijs Govertss, Govert Han-rickss, Denijs ook als voocht vant weeskijnt van herman Adriaenss za, Adriaen Peterss Jan-sen? x Icken Corsten, Joost Adriaenss x Mariken Diercks, Willem Janss Hanricks x Dier-cxken Dierks en ???sken Dierck, gesusters, allen als erffgenamen van Corst Corstiaenss ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Joachim Adriaenss ende Dierck Adriaenss van Clootwijck.

Fol. 28v
Eodem anno et die compareerden Michiel Jan Claess ende heeft geloeft ende verwilceurt soo als recht is schuldich te wesen Eva naergelaten weduwe Jan Claess.

Toegevoegd: Cornelis Jan Claess ende Peter Geritss Keijl x Maeijken Henrickss als erffge-namen van de weduwe voorss, zijn voldaan, 27-2-1630.

Fol. 29r
Op huijden desen xxiije octobris anno xvjc ende seven compareerden Adriaen Jacopss van Sprangh namens Jockheer Pieter van Ruijsenbergh, procuratie Heusden 13-7-1605, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jacop Corneliss.

Fol. 29v
Op huijden desen xxvje octobris anno xvjc ende seven compareerden Cornelis Janss van Waspijck ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Niclaes Loeff Lambertss na-mens Gericken Claes, sijnen moeder.

Fol. 30r
Op huijden desen xje decembris 1607 compareerden Huijbert Geritss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Zegerss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jennen Pauwels wed van Huijbert Geritss is voldaan door Dingen Adriaenss, na 1611.

Fol. 30v
Eodem anno et die compareerden Peter Zegerss ende gaff over met eender vrijer ghifte Huijbert Giellenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Dingen Adriaens wed Peter Zegerss is voldaan, na 1609.

Fol. 31r
Op huijden desen xxje decembris anno xvjc ende seven compareerden Corst Corstiaenss ende Adriaen Quirijnss ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Han-rick Adriaenss Timmer. Betaals wordt via een wilkeur (folio 31v).

Fol. 31r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Adriaenss Timmer ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Gerit Anthonis Smidt.

Fol. 31v
Eodem anno et die compareerden Gerit Anthonis Smidt ende gaff over met eender vrijer ghif-te soo recht is Hanrick Adriaenss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 32r
Eodem anno et die compareerden Mariken Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lauris Wouterss.

Fol. 32r
Op huijden desen xie februarij xvjc acht compareerden Adriaen Corneliss Roch en bekent wel onderhouden te wesen van Maricken Cornelis, sijnen moeder, ende Wouter Thoomas, sijnen oom .

Fol. 32v
Op huijden desen ije januarij anno xvjc acht compareerden Ghijsbert Claess namens Anna Claes Artss weduwe, sijnder moeder, procuratie Sprang 19-9-1607, ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Wouter Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Gijsbert Claess en Dirck Dirckss als voocht van de weeskijnderen van Peter Peterss Spoel zijn voldaan, 16-4-1617.

Fol. 33v
Op huijden desen xie februarij 1608 compareerden Merten Willemss x Walburch Adriaenss. Zij maken hun testament.

Genoemd: Aentken Laureijss, overleden huijsvrouw van Merten.

Fol. 34r
Eodem anno et die compareerden Equist Artss van ??? x Hanricksken Corstiaens ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck een stuk land gekomen van den Ouden Hanrick Adriaenss Back en Margriet. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 34v
Op huijden den 24e marti compareerden Michiel Gerit Jacopss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck een stuk land gekomen van den Ouden Han-rick Adriaenss Back en Margriet.

Fol. 35r
Op huijden den xje februarij anno 1608 compareerden Hanrick Michielss Stockman namens Peter Willemss Glaviman, procuratie Zuijdewijn, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Peterss land gekomen van Maricken Peters Schouten, sijnen nicht, x Jacop Artss.

Fol. 35r
Eodem anno et die compareerden Willem Peterss voorss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Peterss land gekomen van Maricken Peters Schouten, sijnen nicht, x Jacop Artss.

Fol. 35r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss ende heeft over gegeven met eender vrijer ghif-te soo recht is Thonis Geldenss.

Fol. 35v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Cornelis Roch ende heeft bekent dat Wouter Thoomass, sijnen oom, ende Mari Cornelis, sijnder moeder, hem bij zijn huwelijk 12 carolus guldens worden uijtgereikt. Deze uitreiking heeft plaats gevonden.

Fol. 35v
Eodem anno et die compareerden Jacop Cornelis ende gaff over met eenen verlije soo recht is Wouter Thoomass een hoffstede eertijts gekocht van Jan Janss Dollinck.

Fol. 36r
Op huijden den 25 februarij anno 1608 compareerden Eijnert Artss x Hanricksken Corsten ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Gerit Jacopss van Hagenoort, land gekomen van Corstiaen Hanrickss, sijnen vrouwe vader, hem aangekomen van Hanrick Adriaenss Back ende Margrietken. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 36v
Op huijden den ve dach mert anno 1608 compareerden Peter Hanrickss Back ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Gelden Willemss, sijnen swager.

Fol. 37r
Op huijden desen xe dach marti anno xvjc ende acht compareerden Peter Ghijsbertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Ghijsbertss, broer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 37v
Eodem anno et die compareerden Jan Sijmonss, Andries Sijmonss, Jacop Wouterss Roch?, Jan Sijmonss als voocht van drie weeskijnderen van Thonis Sijmonss, sijnen broeder, Jan Janss als voocht van Lijsken Janss, sijnder moeder ende Aentken Sijmonss ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Pauwels Willemss een huijs etc gekomen van Sijmon Jan Dielen. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Andries Sijmonss is voldaan.
Hanrick Janss Vos ende Jacop Wouterss zijn voldaan, 1611.

Fol. 38v
Eodem anno et die compareerden Niclaes Huijbertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Peterss. Betaald wordt via een wilkeur. (folio 39r)

Fol. 38v
Eodem anno et die compareerden Gerit Peterss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Niclaes Huijbertss.

Fol. 39v
Eodem anno et die compareerden Willem Janss Snijder, van Goorl nu tot Sprang, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Adriaenss van Enschot.

Fol. 40r
Eodem anno et die compareerden Ghijsbert Joost Janss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 40v
Op huijden den xiiije dach marti anno 1608 compareerden Lambrecht Ewoutss ende Adriaen Jan Aertss ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Adriaenss van Clootwijck.

Fol. 41r
Op huijden desen xxiiije marti anno xvjc ende acht compareerden Janneken Jansdr met Jan Adriaen Claess, oom. Zij maakt haar testament.
Genoemd: Erken Jans, haar moeder.

Fol. 41v
Op huijden desen 24e marti 1608 compareerden Willem Laureijss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Peterss. Betaald werd via een wilkeur.

Fol. 42r
Eodem anno et die compareerden Andries Sijmonss ende heeft over gegeven met eenden vrijen verlije soo recht is Willem Laureijss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 42v
Op huijden desen vijften meij 1608 compareerden Willem Laureijs ende heeft over gegeven met eenden vrijen verlije soo recht is Lenaert Vranckenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 43r
Eodem anno et die compareerden Andries Sijmonss ende heeft over gegeven met eenden vrijen verlije soo recht is Lenaert Vranckenss.

Fol. 43r
Eodem anno et die compareerden Amelis Meliss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss, zijn deel van de erfenis van Ma-ricken Peter Schouten x Jacop Aertss.

Fol. 43r
Eodem anno et die compareerden Gerart Peter Schouten mede namens Gelden Willemss Decker ende Jan Mathijss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss, hun deel van de erfenis van Maricken Peter Schouten x Jacop Aertss.

Fol. 43v
Op huijden desen viije meij xvjc ende acht compareerden Adriaen Heijligerss x Maricken Adri-aens ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Doedijn Aertss als vader ende voocht ende Gerwijn Pauwelss als toesiender van de weeskijnderen van Adriaen bij Diericksken Staess ende Gerwijn Pauwelss als voocht vande weeskijnderen van Wouter Adriaenss Roothals verweckt bij Geriken Staessen za. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 44r
Op huijden desen xe meij anno xvjc ende acht compareerden Peter Adriaenss de Rooij ende bekent een dijck te onderhouden.

Fol. 44r
Desen xe meij anno xvjc ende acht compareerden Adriaen Doedijn Aertss mede als vader ende voocht ende Gerwijn Pauwelss als toesiender van de weeskijnderen van Adriaen bij Diericksken Staess ende Wouter Adriaenss Roothals en Gerwijn Pauwelss als voocht vande weeskijnderen van Wouter Adriaenss Roothals verweckt bij Geriken Staessen. Zij maken een erffdeeling.

Fol. 44v
Op huijden desen xvije meij anno xvjc ende acht compareerden Peter Adriaenss Cock mede namens Truijcken Cornelis, sijne nicht ende namens Jan Boegen?, sijnen neeff ende Anna Driess weu, Janneken Jansdr ende Peter Bastiaenss ende gaven over met eender vrijer ghif-te soo recht is Cornelis Ghijsbertss Hoeffnagel.

Fol. 45v
Op huijden desen xixe meij anno xvjc ende acht compareerden Adriaen Jacopss bruijnen na-mens Joncheer Peter van Ruitenburch, procuratie 13-7-1605, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Jacop Dirckss ende peter Adriaenss de Rooij.

Fol. 46r
Eodem anno et die compareerden Ghijsbert Joost Janss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Bastiaenss.

Fol. 46r
Op huijden desen lesten junij 1608 compareerden Aert Janss vandsen Elshout mede namens Jan Janss, sijnen broeder, procuratie Hecelingen inde landen van Putten 13-8-1605, mitsga-ders namens Jan Dirckss van Ghorchum, sijnen swager, , transportbrief 27-6-1608, Jan Janss mede namens Peter Janss vanden Elshout, procuratie Heusden 28-6-1608, ende na-mens sijns susters kijnt volgens een coopcedulle, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 46v
Op huijden desen xvje februarij 1608 compareerden Wouter Geritss de Rooij ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jorij de Rooij Adriaenss, sijnen cosijn, huijsinge etc als Joris gecocht heeft van Hanrick Adriaenss de Back ende sijnen oom Wouter Geritss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Heijnrick de Romer, erffgenaam van Wouter de Roij, is voldaan, 28-4-1624.

Fol. 47v
Eodem anno et die compareerden Wouter geritss de Rooij ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris de Rooij, sijnen neeff, gronden gecomen van Hanrick Adriaenss de Back.

fol. 48r
Op huijden desen iije junij anno xvjc ende acht compareerden Jacop Corneliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck van Clootwijck Adriaenss.

Fol. 48v
Accoort tusschen Peter Peterss Spoel als eijscher ter eenre ende Ghijsbert Claess als ver-weerder ter andere sijden, 5-6-1608.

Fol. 49r
Op huijden desen xvje junij anno xvjc ende acht compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende Jan Janss van Sprangh ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Hilleken weduwe Jan Adriaenss Schout.

Fol. 49r
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hilleken Lamberts, die weduwe voornt.

Fol. 49v
Eodem anno et die compareerden Jan Huijbertss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Neltken weduwe Jan Peterss Vos cum suis.

Fol. 49v
Eodem anno et die compareerden Coenraet Peterss namens Cornelis Cornelis Franss x Geertruijt Joost Janssdr, procuratie Breda 16-3-1607, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 50r
Copie
Accoort tusschen Dirck Adriaenss van Clootwijck ende Jacop Corneliss ivm de coop van lant van Adriaen Jacop Bruijnen als rentmeester en namens Jockheer Pieter van Ruijtenburch als erffgenamen van Jonckfrou Agnes van Ratingen weduwe van C???sel Liphals ???

Fol. 51r
Op huijden desen lesten meij anno 1608 compareerden Adriaen Adriaenss van Bergen, bur-ger Braeda ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Adriaenss van Bergen [in de kop staat: Adriaen Jacopss Bruijnen van Sprangh]

Fol. 51v
Op huijden desen vierentwijnrichsten dach in ffebruario duisent ses hondert ende axht com-pareerden Corst Corstiaen Mertenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Cornelis Cornelis Franss x Geertruijt Joost Janssdr van Campen.
Los vel als quitantie aanwezig: genoemd Fransoos Cornelis Boon, zoon, Soetken Cornelis Boon. Andere kant: Corst betaald via een wilkeur: genoemd Geertruijt Joost van Campen.

Fol. 52v
Op huijden desen xxvje novembris anno xvjc viij compareerden Godschalck mathijss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Adriaenss Seeu.

Fol. 53r
Op huijden desen xvije julij anno xvjc ende acht compareerden Jacop Corneliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Hanrickss Back.

Toegevoegd: Jan Wijnen, Wijn Wijnen, Willem Wijnen, Amelis Meliss mede namens de we-duwe ende erffgenamen van Jacop Wijnen ende Adriaen Jacopss erffgenamen zijn van we-gen Jacop Corneliss voldaan, 18-4-1613

Fol. 53v
Eodem anno et die compareerden Gheerwijn Pouwelss mede namens Cornelis Muelen ende Pouwels vanden Heuvel Joriss ende Jan Adriaenss van Ghils, procuratie 20-1-1607, Wouter Adriaenss Roothals, wednr Geriken Staessen ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Handrickss Vennincks.

Toegevoegd: Opten vj meert 1647 soo sijn Peeter Toniss Vennincx ende Adriaen Adriaenss Roos, den jongen soon van Adriaen Adriaen Roos verweckt bij Aechtken Tonis Vennincx ter eenre ende Jan Dirckss van nederveen mede namens sijne swager Adriaen Roothals, Corst Corstiaenss Glavimans mede namens de voorkijnderen van Adriaen Doedijns ter andere sij-den. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 54r
Op huijden desen ixe septembris anno xvjc ende acht compareerden Huijbrecht Dirckss ende heeft geloeft ende verwilcuert soo als recht is schuldich te wesen Willem van Bergen Ja-copss.

Fol. 54v
Op huijden desen xxie october anno xvjc ende acht compareerden Claesken Huijbert met Amelis Janss, haeren soon. Zij lsuiten een akkoord betreffende de erfenis van haar man cq zijn vader.

Fol. 55r
Op huijden desen vije novembris anno xvjc ende acht compareerden Gerit Anthoniss Smidt ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ercken Adriaensde wed Jan Janss Wever ende Janneken Jans, haerder dochter.

Fol. 55v
Op huijden desen 26e novembris 1608 sijn veraccordeert Adriaen Artss Doedijn mede na-mens sijn twee dochters: Thonisken ende Dircksken Adriaens verwdckt bij Dircksken Staes-sen ter eenre ende Geerwijn Pauwelss als toesiender ende mede als bloetvoocht vande weeskijnderen van Wouter Adriaenss Roothals verweckt bij Gericken Staessen: Beatrix Wou-ters ende Adriaen Wouterss, int bijwesen van Adriaen Wouterss, hun vader. Zij maken een erffscheiding.

Fol. 56r
Op huijden desen vje decembris anno xvjc ende acht compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis ende Adriaen Geldenss, gebroeders.

Fol. 56r
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss voornt ende gaff over met eenen verlije soo recht is Anthonis ende Adriaen Geldenss, gebroeders.

Fol. 56v
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Thonis de Leeu ende Adriaen Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 57Ar
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Thonis de Leeu ende Adriaen Adriaenss.

Fol. 57Av
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Thonis de Leeu ende Adriaen Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Eodem anno et die compareerden Adriaen Philips Adriaenss.

Mariken Claes wed Philips den ouden is voldaan, na 1613, voor 1617.

Fol. 57Bv
Op huijden desen viije decembris anno xvjc ende acht compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eenen verlije soo recht is Adriaen Jacopss ende Ghijsbert Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Mariken Claes wed Philips den ouden is voldaan, 18-5-1615
Adriaen Jacopss x Mariken Claes is voldaan, voor 11-5-1617.

Fol. 58r los vel
Memorie voor Peter Aertss, secretaris
Genoemd: Adriaen Jacopss, Ghijsbert Claess.

Fol. 58v
Op huijden desen vije decembris anno xvjc ende acht compareerden Joncheer Pieter van Ruijtenberch als gesubstitueerde erffgenaem van Joncffrou Haesken van Ratingen in drie deelen ende tvierdeel van Joncheer Geraert van Ratingen over getransporteert bij Joncfrou Steffani ende Susanna van Ratingen, susters van Geraert. Hij stelt zijn goederen tot waer-borch.

Fol. 59r
Eodem anno et die compareerden Joncheer Pieter van Ruijtenberch ende heeft overgegeven met eenen verlije soo recht is Adriaen Michiel Jacopss, scholteth tot Sgravenmoer, Adriaen Adriaenss Waelwijck den Ouden, Huijbrecht Roeloffss, Peter Anthoniss Paep ende Adriaen Adriaenss Bruijnen, rentmeester van voornoemde Ruijtenberch.

Fol. 59r
Eodem anno et die compareerden Philips Paijman ende gaff over met eenen verlije soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 59v
Op huijden desen xxixe decembris anno xvjc ende acht compareerden Jan Janss Keij van Oosterhout namens Cornelia Peter Cornelis wed Anthonis Matijs Peterss ende Katerina An-thonis Matijs Peterss int bijwesen van Stoffel Peterss, haeren broeder, procuratie Dongen 27-12-1608, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Adriaenss Waelwijck den Ouden.

Toegevoegd: Op huijden desen xxije decembris 1609 compareerden Anthonis Artss Cloos-terman ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Adriaenss Waelwijck.

Fol. 60r
Op huijden desen xxvje januarij anno xvjc ende negen compareerden Gertruijt Adriaensdr en-de gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Peterss, haeren swager.

Fol. 60r
Eodem anno et die compareerden Gertruijt Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss, haeren swager.

Fol. 60v
Eodem anno et die compareerden Michiel Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss, broer.

Fol. 60v
Eodem anno et die compareerden Jan Mertenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Lendertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 61v
Op huijden den 23e februarij anno 1609 compareerden Jan Peterss ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Lauris Wouterss.

Fol. 61v
Op huijden desen ve december 1616 compareerden Cornelis Meliss namens gertruijt Geritsdr wed Melis Corneliss, procuratie Raemsdonk geassisteert met Gerit Peterss haeren swager 5-12-1616, ende gaff over met eender vrijer giften soo recht is Ghijsbert Claess.

Fol. 62r
Eodem anno et die [zie 1e akte folio 61v] compareerden Adriaen Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 62v
Op huijden desen xxvije februarij anno xvjc ende negen compareerden Peter Peterss Spoel ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Coenraet Janss van Hedichuijsen.

Toegevoegd: Coenraet Janss heeft gegund Cuentken Petersdr, sijns huijsvrouwe peetken???

Fol. 63r
Op huijden desen xiije marti anno xvjc ende negen compareerden Mathijs Govertss ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Cornelis Artss.

Fol. 63v
Op huijden desen xiije marti anno xvjc ix compareerden Cornelis Gieliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Ruittenss ende Hanrick Dirckss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 64r
Op huijden desen lesten marti anno xvjc ende negen compareerden Jan Janss vanden Werck mede namens sijne kijnderen verweckt bij Gericken Diercks, procuratie Breda 2-4-1609 in presentie van Jan Hanrickss ende Cornelis Janss, broers, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lauriss Wouterss.

In de kantlijn: met wil ende advijss ende consent van Barbara Peters, sijne huijsvrou.

Fol. 64v
Op huijden desen xxviije aprilis anno xvjc ende negen compareerden Antonis Janss vanden Broeck x Maria Artsdr, Hanrick Artss ende Art Artss, broers, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Niclkaess Buenen, scholteth tot Loon.

Fol. 65r
Op huijden desen xxixe april xvjc ende negen compareerden Hans van Eck x Maria Cornelis van Nispen mede namens Abel van Nispen corneliss, sijnen huijsvrouwe broeder, procuratie Dordrecht 3-4-1609, Joncfrou Agata Schellaerts wed gerart Adriaenss van Nispen met Han-rick Adriaenss van Nispen, dijckgraeff in Altena, voocht ende schoonbroer, Cornelis Jacopss x Magdalena van Nispen, Antonia van Nispen wed doctor Marcelis Marceliss mede namens Anthoni Vick Claess x Margarita van Nispen geritsdr, procuratie Dordrecht 28-10-1609 [?], ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo als recht is Adriaen Doedijn Artss ende Joris Adriaenss de Roij, schout Cappel.

Fol. 65v
Op huijden desen xvije october anno 1616 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schouteth, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Arts Doedijn.

Fol. 66v
Op huijden desen xvije compareerden Gerit Janss Snijder ende heeft over gegeven met eender vrijer verlije soo recht is Jan Geritss, sijnen soon.

Fol. 66v
Eodem anno et die compareerden Peter Hanrickss Back ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess, sijnen swager.

Fol. 67r
Op huijden desen xviije meij xvjc ende negen compareerden Peter Adriaenss Greijn ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck van Clootwijck Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 67v
Eodem anno et die compareerden Anthonis Michielss Bijl mede namens Willem Adriaenss Bijl, zijnen oom, ende Denis Gorisse x Heijlwich Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Hanrickss.

Fol. 67v
Eodem anno et die, den viije meij xvjc x, compareerden Peter Peterss Spoel ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss op Sprangh.

Fol. 68r
Op huijden desen xxe meij xvjc ende negen compareerden Cornelis Janss van Werck mede namens Jan Hanrickss, sijnen broeder, ende als voocht van de mondige ende onmondige kijnnderen van Jan Janss vanden Werck bij Gericken Dircks za ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Willem Jacop Thoniss.

Fol. 68v
Op huijden desen xxje meij xvjc ende negen compareerden Peter Peterss Spoel ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Jan Janss vander Sprangh.

Fol. 69r
Op huijden desen je junij anno xvjc ende negen compareerden Joachim Adriaenss namens, procuratie 30-4-1609, joncheer Pieter van Duvelant, heer van Roon ende Vendracht?, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joncheer Jacop de Jonge, van Baertwijck, hae-ren swager.

Fol. 69r
Copie
Ick Jochum Corneliss bekenne voldaan te zijn van Gopijaert Gijsbertss, mijnen neeff, 17-4-1609.

Fol. 69v
Op huijden desen xixe junij xvjc ende negen compareerden Aentken Arts x Gerit Willemss Cues, absent, procuratie Besoijen 19-3-1609, met Jan Peterss als voocht mede namens Dirck Artss, haeren broeder, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Quirijnss ende Joost Artss.
Toegevoegd: Quitantie van Aenken en Jan Peterss Vadats???

Fol. 70r
Op huijden desen 28e junij 1609 compareerden Gerit Willemss ende transporteert Wouter Peterss tbv Maeijcken Peters, sijnen moeder.

Fol. 70v
Op huijden desen xxixe junij anno xvjc ende negen compareerden Hanrick Hanrickss Back ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss land gecomen vanden Ouden Hanrick Adriaenss Back x Margriet Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 71r
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Dierckss van Sichen???

Fol. 71v
Loetinge ende erffdeelinge gedaen ende aengebrocht voor recht bij Adriaen van Clootwijck ende Lijs Hanrick Bacendr met Hanrick Hanrickss Back als voocht der vrouwen, den xxixe junij xvjc ende negen.

Item inden iersten soo is Adriaen van Clootwijck geloet ….
Ende hier tegens soo is Lis die Rooij voornt geloet ….

Fol. 72r
Eodem anno et die compareerden Jan Willemss mede namens Merten Janss van Dijck ende Jan Ffrans x sijnder huijsvrouwen, procuratie Sprangh 29-6-1609, Cornelis Stoffelss namens Maricken Stoffelss, sijn suster, procuratie Sprangh 28-6-1609, Cornelis Willemss alias Schil-der, Adriaen Willemss, Pauwels Govertss vanden heuvel namens sijnder huijsvrouwen, An-thonis Dries de Rooij, zone van Maricken Willemss, Maricken Jansdr, Art Artss als erffgena-men van Christoffel Artss ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 72v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Janss van Breda X Dingen Peter Joosten ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Gerit Andriess, schout inde Vrijhoeven.

Fol. 73r
Op huijden desen xe julij anno xvjc ende negen compareerden Jan Adriaenss van Ghils na-mens Adriaen Janss ende Dingeman Janss, sijnen outste soonen, ende namens andere broeders ende susters, procuaratie Dordrecht 3-7-1609, ende gaff over met eender vrijer ghif-te soo recht is Wouter Laureijss.

Fol. 73v
Op huijden desen xiije julij anno xvjc ende negen compareerden Wouter Willem Maess ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jacop Corneliss een deel van het huijs van Adriaen Laureijss, sijns huijsvrouwe vader.

Fol. 74r
Op huijden desen xje augustij anno xvjc ende negen compareerden Jacopmijntken Jacopsdr ende Stoffel Peterss, baccer tot G’berch x Maria Cornelis vander Vorden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris Adriaenss de Rooij en Cornelis Adriaenss Seeu land ge-comen van Neesken Roelufs x Roelant Aen Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 74v
Op huijden desen xxviije augusti xvjc ende negen compareerden Laureijs Artss van Sprangh ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen op waterrecht soo als recht is Peter Zegerss ivm een paetbeckschip.

Toegevoegd: Dingen Adriaens wed peter Zegerss is voldaan, voor 1612.

Fol. 75r
Op huijden desen ixe septembris xvjc ende ix compareerden Adriaen Dirckss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Jan Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Janneken x Melis Janss en later Melis Janss zijn voldaan, 1612

Fol. 75v
Op huijden desen vijften octobris xvjc ende ix compareerden Andries Adriaenss, scholtes op Dubbeldam, namens Cornelis Herbertss x Dingen Jansdr, Adriaen Peterss, Hans Mol x Pie-ternel Petersdr, haeren kijnder verweckt bij Peter Adriaenss Leempoel, procuratie Bruijns-wijck 18-5-1609, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Ruttenss.

Fol. 76r
Op huijden desen ije novembris anno xvjc ix compareerden Vijver Franss, Govert Claess, An-dries Claess, Huijbrecht Vijverss mede namens Antonis Philipss tot Meeuwen ivm Maricken Andriess, sijnder moeder za., Peter Janss, secr tot Sprangh mede namens broeders ende susters, procuratie Sprangh 15-9-1609, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Willem Maess.

Fol. 76r
Copie
Op huijden desen iiije dach van septembris xvjc ix soo heb ick Jan Roelen met Ermken Peters weduwe van Roel Janss, woonende in sijn leven tot Cappel, veraccordeert met malcanderen van het testament in presentie van Rom Peterss en Mateus Adriaenss.

Fol. 76v
Op huijden desen xiiije decembris anno xvjc ix compareerden Adriaen Jacop Dierckss, als oom, namens Peter Zegerss, sijns susters soon, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is , in presentie van sijn neeff, Huijbert Corneliss Timmerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Dinghen Adriaenss is voldaan van het gereet geld.
Dinghen Adriaens weduwe Peeter Segerss Boer transporteert de wilkeur aan Beatris Adri-aenss x Jan Ruttenss.

Fol. 77r
Op huijden desen iersten februarij anno xvjc ende x compareerden Lambrecht Boudewijn Paijmans ende renuncieert van een rente staende oop het huijs waer Adriaen jacopss nu op woont.

Fol. 77r
Op huijden desen xxvje februarij anno xvjc ende x soo hebben Pouwels Franss x Elisabeth hun testament gemaeckt.
Genoemd: de voorkijnderen van Lijsbeth.

Fol. 77v
Op huijden desen iije marti anno xvjc ende thien compareerden Jacop Corneliss namens Phi-lips Paijman, procuratie Dordrecht 17-1-1610, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is de achtergelaten kijnderen van Grietken Joachimss za bij Jan Adriaenss van Ghils ende Lenaert Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 78r
Eodem anno et die compareerden Jannen Adriaenss van Ghils als vader van zijn mondige en onmondige kijnderen: Adriaen, Dingeman en Maeijcken Janss en namens Joachim Janss, Anthonis Janss ende Pasijntken Jansdr, procuratie Dordrecht 16-1-1610, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbrecht Dirickss ende Adriaen Jan Ruttenss. betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 78v
Accoort tusschen die weduwe wijlen Peter Zegerss van haeren vier onmondige weeskijn-deren verweckt bij voornt Peter Zegerss op ende tegens Joachim Joostenss als gerechte bloetvoochtmet haeren adnunct Jan Adriaenss met Marijcken Joosten sijnder huijsvrou als Adriaen Jacopss, Joachim Adriaenss, Dingen Adriaenss met haeren adnunct Huijch Adri-aenss, haeren broeder ende Cornelis Janss van Sprangh, desen iije mert xvjc ende x.

Jan Adriaens ende Adriaen Jacopss houden elcks een kijnt ende Adriaens als moeder twee kijnderen.

Toegevoegd: Seger Peterss, Joachim Joosten ende Jan Adriaenss voor d’ander kijnderen zijn voldaan van het accooort tusschen Dirck Peterss ter eenre ende Seger, Joachim ende Jan Adriaenss ter andere sijden, 19-2-1622.

Fol. 79r
Op huijden desen xije mert xvjc ende thien compareerden Jan Peterss vanden Dam mede namens Willem Janss Weert ende Bernaert van Eeckhout, sijne swagers, Maeijcken Lieck Petersdr, sijnder suster, en alla andere broeders ende susters kijnderen ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Joosten Qu

Fol. 79v
Op huijden desen xiije marti xvjc ende thien compareerden Hanrick Jacopss van Waelwijck mede namens Dinghna Baeijensdr, sijnder moeder, als oock sijnder broeders ende susters ende swagers, procuratie Waelwijck 12-3-1599, en als voocht vant weeskijnt van Adriaentken Petersdr en namens Lijsken Woutersdr, procuratie Waelwijck 16-1-1610, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Quirijn Stoffelss.

Fol. 80r
Op huijden desen xxije mert xvjjc ende thien compareerden Ghelden Willemss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Aertss.

Fol. 80r
Op huijden desen xxvije marti xvjc ende thien compareerden Peterken Lenaertsdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Adriaenss Greijn. Betaals wordt via een wil-keur.

Toegevoegd: Ariaentken Ariaens is voldaan, 20-10-1614
Cornelis Peterss is voldaan en Adriaen Thoniss is voldaan, 1615
Michiel Geritss van Hoochoort is voldaan, 1616

Fol. 80v
Op huijden desen viije augusti xvjc ende x compareerden Jan gerit Emmen van Tilburch ende heeft getransporteert soo recht is Gerit Anthoniss Smidt, sijne swager.

Fol. 80v
Eodem anno et die compareerden Jacop Willemss x Maricken Geldenssdr ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 81r
Op huijden desen xixe augusti xvjc ende thien compareerden Daniel Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbrecht Dirckss vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 81v
Op huijden desen 28e augusti 1610 wordt tot schoolmeester aengenomen Willem Janss.

Fol. 82r
Op huijden desen iije october xvjc ende x compareerden Adriaen Janss Leijten ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Jan Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 82v
Op huijden desen je november xvjc ende thien compareerden Gerit Adriaenss Schoen ende Maricken Adriaens weduwe Hanrick Goess mede namens Gerit Adriaenss, haeren broeder, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Walburch Adriaensdr met Merten Wil-lemss als voocht.

Fol. 83r
Op huijden desen 26e november 1610 compareerden Adriaen Peterss mede namens Jan Adriaenss Soenen?, sijnen swager, procuratie Venloon 8-5-1610, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Janss ende Peter Jacopss Clad.

Fol. 83v
Op huijden desen xxixe november xvjc ende x compareerden Cornelis Corneliss vander Dus-sen x neltken Adriaens ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghijsbert Adri-aenss, swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis Corneliss heeft overdragen tbv Dircksken Peters weduwe Joachim Adriaenss.

Fol. 84r
Op huijden desen lesten decembris xvjc ende thien compareerden Peterken Lenderts mede namens Lijntken Lenderts, haere suster kijnderen, Mathijs Janss vanden Camp? mede voor susters ende broeders, Anthonis Michielss Kijl mede namens Willem, sijnen oom, Anthonis Handrickss, Govert Handrickss x Dircksken Adriaens, Denis Govertss x Heijlwich Adriaens mede namens Adriaen Corstenss ende Anna Corstaenen, sijnder moeder, ende Joris Adri-aenss de Rooij, schout, ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Pe-ter Anthoniss Paep.

Fol. 84v
Op huijden desen vje decembris xvjc ende x compareerden Jan Hanrickss voornt namens Bernaert Anthoniss, woondne te Dornick, procuratie Dornick 31-8-1610, ende heeft overge-geven met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Geritss, Waelwijck.

Fol. 85r
Op huijden desen xvje januarij anno1611 compareerden Anthonis Michielss mede namens sijn mede erffgenamen, Denis Geritss mede namens Anthonis Handrickss ende Adriaen Corstenss, Peter Anthonis Paep, Jan Corneliss mede namens Lijntken Cornelis, sijnder sus-ter, Cornelis Peterss namens Peterken Lenaerts ende haeren mede erffgenamen, Govert Hanrickss, Mathijs Janss namens sijne susters ende broeders, Gerit Willemss mede namens Aert Willemss ende Ariaen Ariaenss, sijne broeders ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Mathijs Janss van Campen.

In de kop: D’erffgenamen van Cornelis Hanrickss Timmer als van Herman Adriaenss Bijl, Lenaert Corneliss, Lenaert Adriaenss Bijl ende Joris de Rooj namens de erffgenan van Adri-aen Hnrickss Timmer.

Fol. 85v
Op huijden desen xxiiije januarij anno xvjc xj compareerden Joost Peterss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 85v
Eodem anno et die compareerden Peter Bastiaenss ende Jan Thonis de Leeu als voochden en toesienders vande weeskijnderen van Adriaen Bastiaenss ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck van Clootwijck ende Dircksken weduwe van Joachim Ariaens.

Fol. 86r
Op huijden desen xxiiije januarij anno xvjc xj compareerden Adriaen Jacopss alias Bruershert ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Janss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 86v
Op huijden desen xvje februarij anno xvjc xj compareerden Jan Hanrickss van Waelwijck als voocht van Anneken jansdr, Aert Aertss van Besooijen mede namens Hanrick Aertss, sijnen broeder, ende Anthonis Janss van den Broeck, sijnen swager, ende Antonia Hanrick Driess weduwe ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Geritss Rir.

Fol. 87r
De gerechten van Cappel ter eenre ende Peter Anthoniss Paep met sijne broeders kijnderen: Jan Corneliss ende Katarijna Cornelisdr, Arent Pauwelss x Maricken Vassendr ter andere sijden sluiten een akkoord en stellen een rekening op van de administratie van 1589 van Len-dert Cornelis Wickefoort, oom en schoonvader. Datum ut supra.

Fol. 87v
Lootinge, scheijdinge ende erffdeelinge tusschen die weduwe van Adriaen Laureijss ende Ghijsbert Adriaenss, haeren soon ende andere kijnderen, desen xxve februarij 1609.

Inden iertsen is Ghijsbert Adriaenss geloot ….
Item Cornelis Corneliss x Neltken Adriaenss is gedeelt ….
Item Wouter Willemss x [niets ingevuld] is geloot ….
Hier tegens is Margrita, de voorss kijnder moeder, geloot ….

Fol. 89r
Op huijden desen xvje februarij anno xvjc xj compareerden Joris de Rooij Adriaenss ende Adriaen Quirijnss ende hebben tot eenen waerburch gestelt elcks haeren huijsen tbv Cornelis ende Goosen Geritss, gebroeders woonende te Waelwijck.

Fol. 89v
Op huijden desen xxije mert 1611 compareerden Antonis Willem Maes ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Willem Lenaertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Aanweizg los vel
Antonis Willem Maes is voldaan door Willem Lenaertss, 1611

Fol. 90r
Eodem anno et die compareerden Willem lenaerts ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Frans Janss Stammen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 90v
Op huijden desen ixe april soo hebben schout etc mr Peter Kuibber als schoolmeester aan-gesteld.

Fol. 91r
Op huijden desen xviije april anno xvjc ende xj compareerden Hanrick Michielss Stockman ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Hanrickss Vennincks.

Fol. 91r
Daniel Adriaenss transporteert tbv Bongerss, burger ende houtcooper te Dordrecht, een geld bedrag.

Fol. 91v
Op huijden desen xviije junij xvjc ende xj compareerden Mathijs Janss vande Camp ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Harickss.

Fol. 91v
Eodem anno et die compareerden Reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Geritss de Rooij land aengecomen van Lambert Dirckss, sijnen grootva-der.

Fol. 92r
Op huijden desen xxe junij xvjc ende xj compareerden Jan Adriaenss Hamel x Agata Pe-tersdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss den Jongen.

Fol. 92v
Op huijden desen xxije jujij xvjc ende xj compareerden Joost Nooijenss x Adriaentken Huij-berts, Clasken Huijbertss x Willem Willemss Cuijper, procuratie Steenbergen 19-7-1611, ende gaven over met eenen verlije soo recht is Daniel Adriaenss, haeren swager, huis etc geko-men van Huijbert Geritss, haeren vader. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jenneken Pauwels is de (schoon)moeder.

Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 93v
Copie
Wouter Adriaenss Roothals ter eenre ende Cornelis Adriaenss Seeu ter andere sijden lossen een probleem op.

Fol. 94r
Op huijden desen xije october xvjc ende xj compareerden Peter Dirckss mede als voocht ende broeder van Adriaen Dirckss, ende machtigt Amelis Janss, sijnen broeder, omme te transporteren tbv Geraert Adriaenss Bosser.

Fol. 94r
Op huijden desen xije octobris xvjc ende xj compareerden Peter Dirckss mede namens Adri-aen Dirckss ende Melis Janss, gebroeders ende hebben over gegeven met eender vrijer ghif-te soo recht is Gerit Adriaenss de Bosser. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 95r
Eodem anno et die compareerden Peter Dirckss mede namens Adriaen Dirckss ende Melis Janss, gebroeders ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Artss.

Fol. 95v
Op huijden desen 24e november 1611 compareerden Gerit van Diest ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Mathijs Govertss.

Fol. 96r
Op huijden desen xiije decembris xvjc ende xj compareerden Peter Janss, secr tot Spranghe ende Adriaen janss, sijnen broeder, ende hebben tot eenen waerburch gestelt voor Anthonis Philipss, cosijn, tbv Anthonis Willemss Maes.

Los vel met kennisgave van afwezigheid van Peter Janss Leempoel, secr Sprangh, aanwe-zig.

Fol. 96v
Op huijden desen xxe februarij xvjc ende xij compareerden Anna Laureijss weduwe Lambert Corneliss met Wouter Laureijss, broer, als voocht ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Jan Mertenss.

Fol. 97r
Op huijden desen xxe februarij xvjc ende xij compareerden Adriaen Bastiaenss vande Vrij-hoeven namens Jan Jacop Adriaenss die weer namens Cornelis Jacop Adriaenss, broeder, met noch Adriaen janss Conincxken, sijnen swager, procuratie Vrijhoeven 14-2-1611, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Laureijs Peterss inde Vrijhoeven.

Toegevoegd: Laureijs geeft direct over aan Adriaen Quirijnss.

Fol. 97v
Op huijden desen xviije martio anno xvjc ende xij compareerden Michiel Jan Claess x Janne-ken Hanricksdr. Zij maken hun testament.

Genoemd: de voorkijnderen van Michiel bij Lijsken Geldens ende de nakijnderen bij Janne-ken. Huijbert geldens als oom ende voocht.

Fol. 98r
Op huijden desen xxixe martio xvjc ende twaelffe compareerden Adriaen Adriaenss de Rooij ende heeft tot eene waerburch gestelt tbv Adriaen Peterss Verest, woonende te Waelwijck.


[in de kop staat ook Lambert Janss, in de akte doorgestreept]

Fol. 98r
Op huijden desen xvje april anno xvjc ende xij compareerden Adriaen Adriaenss de Rooij ende heeft tot eene waerburch gestelt tbv Adriaen Peterss Verest ende Lambert Janss, beijden woonende te Waelwijck.

Fol. 98v
Erffscheijdinge ende deelinge gedaen bij Hanrick Peterss ende Adriaen Adriaenss den Jon-gen van haerder beijder geseet gelegen tot Cappel, 17-4-1612.

Fol. 99v
Copie
Op huijden desen xiiije dach februarij xvjc ende elffe soo heeft Dingen Jan Michielss gekocht van Michiel Jan Michielss, broeder, een stukje grond om een huijs op te zetten.

Fol. 100r
Op huijden desen vije julij anno xvjc ende xij compareerden Joris de Rooij, schout, Adriaen de Rooij ende Adriaen Quirijnss, swagers ende broeders ende hebben tot eenen waerburch ge-stelt tbv Niclaes Pasenss tot waelwijck.

Fol. 100v
Eodem anno et die compareerden Peterken Lenaerts ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Geldenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 102Ar
Staet ende inventaris vanden achtergelaten goederen naert overlijden van Adriaen van Clootwijck ende Maricken Adriaens, sijnder huijsvrouw, gemaecjt tusschen vrinden van we-dersijden.

Fol. 102Bv
Erffscheijdinge ende deelinge gemaeckt tusschen d´erffgenamen van Adriaen Adriaenss van Clootwijck ende Maricken Adriaen van Clootwijckx huijsvrouw sa., 8-4-1616.

Inden iersten sijn d´erffgenamen van Adriaen van Clootwijck geloot ….
Item hier tegens soo sijn d´erffgenamen van Maricken Adriaens geloot ….

Fol. 104r
Smaeldeelinge gedaen ende aengebrocht voor recht gedasen bijde erffgenamen van Adriaen van Clootwijck: Lijsken van Clootwijck ende …

Item inden je is Lijsken van Clootwijck geloot ….
Item sijn de erffgenamen van Alit van Clootwijck geloot ….
Item hier tegens soo sijn derffgenamen van Dirck van Clootwijck geloot ….
Nog genoemd: Adriaen van Clootwijck den Ouden, Adriaen van Clootwijck den Jongen, Dirck van Clootwijck, haeren broeder, Jan Wouterss, swager, Timoti Wijckentoren, wed Peterken Dirckss van Clootwijck met sijn twee kijnderen.

Fol. 105Ar
Erffscheijdingen ende deelingen aengebroicht tusschen Anneken Peters, Dircksken Peters ende Corst Corstiaenss x Antonia Peters.

Naedien Elisabet van Clootwijck als weduwe van Peter Anthoniss affstandt heeft gedaen tbv haer drie kijnderen verdelen de kijnderen de erfenis, 15-5-1616.

Toegevoegd: De erffgenamen van Anneken Peters: Adriaen Joachimss den Ouden, Andries Peterss ende Anthonis Govertss mede als voocht voor de weeskijnderen van Peter Govertss zijn voldaan door Dircksken Peters, 9-3-1627.

Anthonis Govertss van wegen Jacob Henrickss als voocht voor de kijnderen van Corst Corsten is voldaan door Dircksken Peters, 9-3-1627.

Fol. 105Br
Op huijden desen xiije martij 1617 compareerden Jacob Corneliss namens Gerit Janss van Vugt x Lijsbeth Philipsdr ende Jan Lambrechtss Millinck x Anneken Philipsdr ende namens Roeloff Philipss, broeder, allen als erffgenamen van Philips Roeloffss, procuratie Waelwijck 16-2-1617, ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Wouter Adriaenss Roothals.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]