Selecteer een pagina

Fol. 1r 8-4-1664
Adriaen Willem Huijgen, Waspick, als voogd en Servaes Cornelius als toesiender van de kinderen van Huijbert Adriaens Ruijter en Dingentje Cornelis za gift Peeter Cornel, beiden za, mede namens Maeijken Huijberts Ruijter, Nieuw Lant, Anthonis Peeters van Wadtkis? X Jennetje Huijberts Ruijter verkopen aan Peter Cornelis van Strijen. Er volgt een wilkeur, ook op los blad.

Fol. 2r 18-4-1664
Cornelis Aerts Ruijs verkoopt aan Cornelis Aerts Backer.

Fol. 2v 29-4-1664
Jan Adriaen Peeter Conincx bekent schuldig te zijn aan Joncker Jan van Cercipien, cap.
Op 29-10-1691 is Isabella van Cassiopijn als erfgenaam van Jan voldaan.

Fol. 3r 14-5-1664
Dingena Janss wed van Adriaen Peters Conincx bekent schuldig te zijn aan Johanna van Corciepijn.

Fol. 3v 15-5-1664
Aeltie Cornelis wed van Cornelis Leenderts Swaen bekent schuldig te zijn aan mevrouw Anna van Uijttenbroeck.

Fol. 4r 26-5-1664
Jan Claes Bernaerts, Gils, namens ??? Jan Bernaertsdr, procuratie Gils 21-1-1664, verkoopt aan Jenneken Peeters wed Peter Adriaen Francken, Gils. Procuratie op 4v

Fol. 5r 14-6-1664
Lesken Alijds wed Aert Cornelis Backer bekent schuldig te zijn aan Machtelina van Cassiopijn.

Fol. 6r 11-8-1664
Heijltje Commeren wed Jacob Jacobs Rost met Pieter Mels Brouwer als voogd ter eenre en Gerrit, Jacob, Cornelis, Mathijs Adriaens Snijder X Peertje Jacobs Rost, Pieter voornt namens Michiel Jacobs Rost ter andere zijde. Zij verkopen aan Wouter Jans Schoutent.

Fol, 6v 11-8-1664
Dezelfde comparanten verkopen aan Nicolaes Hoevenaer

Fol. 8r 21-10-1664
Bartholomeus Hendricx Ansems, Oosterhout, als mede erfgenaam van Jan Adriaen Ansems, overleden tot Oosterhout, mede namens Neeltje Peeters van Thilborgh met Adriaen Peeters van Tilborgh als voogd, procuratie Oosterhout 10-10-1664, Peeter Stoffel Gerrits als voogd van de kinderen Lesken Adriaen Ansems za en Paulus Louwerens, alle erfgenaam van Jan Adriaen, mede namens alle andere erfgenamen van Jan verkopen Michiel Hulshouts, Oosterhout.

Fol. 8v 21-10-1664
Adriaen Peeters van Tilborg, Oosterhout verkoopt aan Jan Adriaen Jan Huijgen, Oosterhout.

Fol. 9v 18-12-1664
Adriaen Peeters Bols, Roosendael verkoopt Willem Cornelis Tooten, zwager,, Rijsbergen.

Fol. 9v 18-12-1664
Adriaen Peters Bols verkoopt nogmaals aan Willem Cornelis Tooten.

Fol. 10v 20-12-1664
Peeter Robbrecht, Thilborgh, namens zijn vader Robbrecht Jan Willem Meeus, procuratie not Johannes van Rotterdam, 21-5-1663, Tilburg, verkoopt aan Jan Robbrechts, broer.

Fol. 11r 7-1-1665
Huijbert Dircken namens Staes Dircken verkoopt aan Adriaen Dircxs Commers.

Fol. 11v 13-1-1665
Jacob Cornelis Beijerns, G’Berg verkoopt aan Lambertus, predikant te Waspeeck.

Fol. 12r 19-1-1665
Jan Ariens Binck X Huijbeken Adriaen Conincq verkoopt aan Peeter Wouters, schout HLA.

Fol. 13 ontbreekt of is niet gefotografeerd

Fol. 14r 1-4-1665
Sijmon Hendricxs van Pelt bekent schuldig te zijn aan Ghijsbrecht van Ghils, G’Berg.
In de kantlijn: Maijken wed Simon van Pelt heeft voldaan aan Adriana Voordij wed van Gils, 5-4-1701

Fol. 15r 10-4-1665
Adriaen Wouters woonende tegenwoordigh te Zeelandt en Pieternella Wouterz woonende inden Haege, broeder en suster, als kinderen en mede erffgenaemen van Wouter Peeter Geene zal. in sijn leven gewoontt hebbende tot Cappel, geven volmacht aan Jan Peters Geene, haar oom, Cappel.

Fol. 15v 18-4-1665
Andries Ariens Binnenturf, hoijschipper, als voogd van de kinderen van Adriaen Cornelis Cappiteijn en Maeijken Ariens, beiden za, machtigt Adriaen Peeters With, Kleijn Dongen, om tbv Willem Reijcken, Dongen, een huis te vesten tbv de kinderen.

Fol. 16r 15-4-1665
Neeltje Aerden wed. wijlen Jan Gerrits sal, geass. met Adriaen Ghijben, haar gecooren voogd verkoopt aan Nicolaes Corns
Maria Janz, eenige erffgen v wijlen zal. Jan Gerritz en Neeltje Aerden, haar vader en moeder, 24-5-1694

Fol. 17r 15-4-1665
Thunis Claes won. tot Wasbeecq als oom en rechte bloedvoogd en Corns Thijs als toesiender v. 4 naergelaten onmond. weeskinderen v Adriaen Claes en Janneken Jans beiden za. (met name Adriaentje, Maeijken, Claes en Jan Adriaensz) verkoopt aan Jochem Adriaens wonende binnen Raamsdonk.
Bel. Pieter Adriaens Brouwer en Huijbert Dircken, Adriaen Jans Timmerman.
Volgt de willekeur.

Fol. 18r 16-4-1665
Peeter Claes won. tot Wasbeeck voor zijn broeder Anthonius Claes als voogd en oom, Cornelis Thijsen als toesiender van de vier kinderen van Adriaen Claes en Janneke Jans, beiden za, Adriaentje, Maeijken, Claes en Jan ter eenre en Leijntje en Cornelia Peeters, gesusters als moeije, geassisteert met Peeter Meertens en Hendrick Paulus. Zij sluiten een akkoord
In de kantlijn: Peeter Jans X Cateleijn Peeters mede namens Cornelia Peeters is voldaan

Fol. 19r 23 mei 1665
Jan Adriaen Conincx alias Drimmelaer bekent schuldig te zijn aan Sander Roeloffs van Wel, G’Berg.
Dingena Jansz, wed van Adriaen Peeters Conincxz zal. en Adriaen Peeter Conincx de Jongen, moeder en broeder stellen zich garant.
In de kantlijn: De erfgenamen van Adriaen en Dingena authoriseren Cornelis Camp om de koopsom van een huis te betalen. Maurits Conincx verklaart voldaan te ziijn, 25-11-1674
Adriaentje Bastiaens wed Adriaen Adriaens Drimmelaer, Maria Bastiaens X Peeter Conincx, Lijsbet Adriaen Conincx, Marij Adriaens, Bastiaen Adriaen Conincx, Cornelis Adriaens Fijnnagel als erfgenamen.
Dirck Smits en Adriaen Konincx voor zich zelve en zich sterk makende voor alle degenen die enig recht op de boedel van Jan Drimmelaer uit hoofde van de wilkeurbrief kan laten gelden, verklaren ontvangen te hebben van Frans Brouwers als curator van de boedel van Jan Drimmelaer, 22 dec. 1691

Fol. 19v 23-5-1665
Peeter Adriaen Brouwer en Huijbert Dircken beloven over tegen aan het dorp al hun eigendommen in de nieuwe hoij caeij.

Fol. 20r 20 april 1665
Gerrit en Cornelis Jacobs Roest als kinderen en erfgenamen van Jacob Jacobs Roest en Heijltje Commers, beiden zal. machtigen Melchior Brouwer secr. van Raamsdonk om namens hen op te treden, neffens de verdere broeders, susters, erfgen bij de verkoop aan Neeltje Wouters wed. wijlen Commer Peeter Driesen.

Fol. 20v 23-5-1665
Melchior Brouwer namens Gerrit en Cornelis Jacobs Roest, Jacob, Michiel Jacobs Roest en Thijs Snijder als man en voogd van Peeterken Jacobs Roest, alle als kinderen en erffgenamen van Jacob Jac. Roest en Heijltje Commeren, beiden za verkopen aan Neeltje Wouters wed. wijlen Commer Peeter Driesen.

Fol. 21v 30-5-1665
Cornelia Adriaens Nobel met Melchior Brouwer als voogd, Cornelis Pieters Nobel als voogd en Adriaen Cornelis als toesiender van de twee kinderen van Adriaen Cleijs en Steijntje Cornelis, beiden za, Dingeman Cleijs Adriaens, Adriaentje Dingemans mede erfgenamen van Adriaen en Steijntie verkopen aan Damis Joosten Coenen, coopman te G’Berg. Volgt een willekeur.

Fol. 23r 10-10-1665
Huijbert Cornelis Corsten bekent aan Cornelis Adriaens van Osterhout en Gerrit Dircken als pachters van de watercoorenmolenn tot Dongen, aan Huijbert Adriaens van Osterhout en Jan Marijnijs als pachters van de wintcoormolen.

Fol. 23v 1-9-1671
Adriaen van Innevelt, G’Berg, namens Jan Marijnis, molenaerknecht, procuratie not. Jacobus de Vlieger, Amsterdam, 23-5-1671, bekent ontvangen te hebben van de Willem Cornelis Cortsen als voogd en Hendrick Peter Jans als toesiender van de kinderen van Huijbert Cornelis Corsten.
Procuratie als los vel.

Fol. 24r 21-11-1665
Jan Muijs, stadsbode, namens Johan Schoormans, Dordrecht, verkoopt aan Joncker Ferdinanus Giwes.
Het betreft de boedel van de te Tholen overleden Jeronimus de Lora.

Fol. 25r 7-12-1665
Peeter Peeter Brasser, Oosterhout, verkoop aan Thonis Jans van Bommel, Schravenmoer.

Fol. 25v 21-12-1665
Huijbert Sijmons van Son bekent schuldig te zijn aan Geertruijt Adriaens Moets wed Hendrick Claes Walck, G’Berg.
In de kantlijn: De kinderen van Truijcken Moetsen za zijn voldaan, was getekent Paulus Bisschop, 27-11-1674

Fol. 26r 28-12-1665
Servaes Cornelis verkoopt aan Jan Bastiaen Commer.

Fol. 26v 28-12-1665
Cornelis Sijmons van Son verkoopt aan Cornelis Lambrechts

Fol. 27r 1-2-1666
Hendrick Harmens van Reijnberck verkooptaan sijn zwager Anthonis Huijbrechts Cleermaker

Fol. 27v 11-2-1666
Dingeman Peeters als aengetrouwde oom en beëdighde voogd en Bastiaen Huijbrechts de Greeff als moederlijk oom en toesiender van 4 onmondige nagelaten weeskinderen van Arien Meertense en Theuntjen Jans beiden za verkopen aan Arien Ansums Bosser.

Fol. 28r 4-6-1666
Adriaen Jans van Dongen, tegenwoordig won. te Dordrecht en Johannes Jans van Dongen desselfs broeder tegenwoordig militair persoon in dienst van de Staten van Holland en West Vrieslant in garnizoen in Breda, verklaren schuldig te zijn aan Huijbert Jans Reijken won. te Dordrecht.

Fol. 28v 22-5-1666 copie
Arrest: Bastiaen Jacobs vanden Huevel krijgt goed in handen wat van Cornelis Swaen, G’berg was.

Fol. 29r 4-6-1666
Adriaen Jans Knaep debet aan Joffr. Catharina Spierinx wed. wijlen d’heer Borghmr. Pr. Augusteijns Vlasman ter zake van geleend geld. 11 mei 1678 blijkt alles terug betaald.

Fol. 29v 15-6-1666
Peeter Maertens bekent schuldig te zijn aan Anna Uijttenbroeck wed Steven Coop.

Fol. 30v 26-6-1666
Willem Cornelis Joosten, Reijsbergen, verkoopt aan Martinus vander Borch, laeckencooper te Thilborgh.

fol 31r 10 juli 1666
Nicolaes Jans verkoopt aan Jan Peeters Dorrenboom.

Fol. 31v 12-8-1666
Vas Cornelis verkoopt aan Mathijs van Son, out burgm G’Berg

Fol. 32r 12-8-1666
Vas Cornelis verkoopt aan Mathijs van Son.

Fol. 32v 28-10-1666
De boomgaert en verdere landen van Peeterken Jacobs za zijn getaxeeert.

Fol. 33r 10-12-1666
Jan Claes X Maeijken Adriaen Bastiaensz, Leijden, verkoopt aan Andries Jansz.

Fol. 33v 8-1-1667
Isaacq Verster, schout, verklaart dat Jan Jans van Loon enige tijd geleden te G’Berg zich als contionaris heeft gestelt voor geld dat Isaacq mede namens broers en zussen heeft ontvangen van Cornelis Mathijs de Geer, Smith G’Berg. Samen met broer Abraham zouden ze Jan schadeloos houden. Als borg wordt een obligatie gebruikt.

Fol. 34r 21-2-1667
Theunis Claes soo voor sijn selve als mede voogd en oom van de nagelaten onmondige weeskinderen van Adriaen Claes verweckt bij Janneken Jans sijne huisvrouw beide zal. en Cornelis Mathijs als toesiender van voorz weeskinderen ter andere sijde, item Jan Jans als man en voogd van Eijcken Claes won. tot Wasbeeck. Zij verkopen aan Melchior Brouwer, secretaris.

Fol. 34v 1667
Jan Peeters Verdonck verkoopt aan Peeter Huijbrechts.

Fol. 35r 5-4-1667
Dorothea de Cassiopijn wed Jacob Sierij met Gerrit Melsen als voogd verkoopt aan Margrieta Dircod wed Johan Cools, Dordrecht.

fol 35r 7-5-1667
Huijbert Jans Cloot X Lesken Cleijssen en Peeter Jacobs X Quirijntie Cleijs mede voor Arien Ariens Leeghganger X Grietjen Cleijssen en in die qualiteijt mede tsaemen voor 3/5 part erfg. van Dingentje en Neeltje Jans Nobels.
Zij doen afstand mbt tot goederen die Adriaen Cleijs Nobel van Dingetje en Neeltie bekomen heeft en nu verkocht heeft aan Damis Joosten Coen.

fol 35v 7-5-1667
Adriaen Adriaens Conincx, Susanna Adriaens Conincx, wed Jan Meertens met Isaacq Verster als haar voogd en mede voor deselver kinderen, Adriaen Huijben Bosser wedr Jenneken Adriaen Conincxs mede namens zijn kinderen bij Jenneken Adriaen Conincxs zal., Cornelis Pieters Nobel X Margrita Adriaen Conincx oock voor sijn selver, kinderen van Adriaen Aerts Conincx. Zij verkopen aan Maurits Adriaen Conincx, halve broer, de goederen gekomen van hun vader en zuster Peeterken Adriaens Coninck.

Fol. 36v 18 mei 1667
Jan Marchels Conincx zoon van Marchels Conincx zal en mede erfgenaem van Adriaen Adriaens Coninck za, grootvader, renuncieert ook ten behoeve van Maurits Conincx. Zijn moeder is Jenneken van Hedickhuijsen.

Fol. 37v 29-5-1667
Neeltjen Wouters wed Commer Peeter Driessen. Zij verklaert dat haar dochter Leijntje Commeren X Thomas Lamberechts van ten Reijen geeren zoude wonen op Lage Zwaluwe. Stelt zich borg dat zij en eventuele kinderen niet ten laste van de gemeenschap aldaar zullen komen.

Fol. 38r 24-5-1667
Cornelis Swaen, G’Berg, X Johanna van Schoonhoven dochter wijlen Jan Jans van Schoonhoven en Jenneken van Hedickhuijsen. Hij renuntieert tbv schoonbroers en susters.

Fol. 38v 22-5-1667
Willem Jans Buijs, won. onder H.L. Ambacht ter eenre en Huijbert Jans Hoevenaer en Adriaen Jans Timmerman beiden armmeesters van Raamsdonk ter andere. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 39v 9-7-1667
Pieter Jans Nobel renunciert van een partij lants.

Fol. 40r 9-7-1667
Arien Ariens Leeghganger X Grietjen Cleijs mede-erffgenaam van Dingentjen en Neeltjen Jans Hollander za verklaart te ratificeren en te aproberen van een acte van acquit zoals zijn zwagers Huijbert Jans Cloot en Peeter Jacobs op 7-5-1667 gepasseert is.

Fol. 40r 18-7-1667
Anthonij Anthonis, schipstimmerman G’Berg verkoopt aan Melchior Brouwer, secretaris.

Fol. 41r 18-7-1667
Cornelis Handricxs Buijs verkoopt aan Adriaen Adriaens Conincx schoolmr. alhier tot Raemsdonck land hem aanbestorven door overlijden van Neeltjen Pr. Ghielen, sijne moeder was en dat alles gemeen en onverdeeld met Gerrit Jans Binck, swager.

Fol. 41v 18-7-1667
Aert Bastiaens Heer verkoopt aan Peeter Aerts den Jonge een stuck land gemeen met Adriaen Bastiaens Heer, broer.

Fol. 42r 20-8-1667
Dingeman Claes verklaart schuldig te zijn aan Adriaen Swaen Drimmelaer, schipper, G’Berg.

Fol. 42v 23-8-1667
Anthonij Meerten Pauwels als oom en voogd, Adriaen Koel, Roosendaal, als oom en toesiender van de kinderen van Willem Cornelis Thootens za, Reijsbergen, en namens Jenneken Meerten Pauwels, moeder van de kinderen, procuratie Reijsbergen 21-3-1667, verkopen aan Jan Lauwerens, Alphen een stuk land onverdeeld met Robbert Jan Thooten, Thilborgh.

Fol. 43r 17-9-1667
Peeter Zeverts van Eeten, Alphen, namens Adriaen Michielssen vanden Nouwelant, procuratie Rotterdam 13-9-1667, bekent schuldig te zijn aan Aert Jans de Bont, brouwer te G’Berg.

Fol. 44r 31-12-1667
Huijberecht Cornelis Snijders, Ghils verkoopt aan Andries Adriaens van Houtgoir en Jan Claes Berrent Stoops, beiden Alphen.

Fol. 44v 3-1-1668
Gerrit Jans Binck verkoopt aan Huijbert Bastiaens Commeren.

Fol. 45r 11-1-1668
Cornelis Huijbrecht Bosser ter eenre en Jan Baltens X Neeltje Cornelis Huijbrechts, Jacob Cornelis Huijbrechts mede namens Maeijken Cornelis Huijbrecht Bosser ter andere zijde. Zij verkopen aan Adrjan Swaen, drimmelaer schipper te Dordrecht.

Fol. 45v
Peeter Jans de Jongh, Molenschot, en namens Huijbert Willem Huijben en Jan Robbrecht Jans de Jongh, priocuratie Ghils 6-2-1668, Jan C??? en Adam Jan Peeters, allen erfgenamen van Jenneken Wouters wed Robbrecht Jan Robbrechts, ten Reijen, verkopen aan Thomas Adriaens Houtepen, ten Reijen.

Los vel bij folio 46r 18-6-1663
Cornelis Jans van Moergestel X Christina Cornelis van Beijeren erfgenaam van Jan Jan van Beijeren verkoopt aan Adriaen Cornelis Joiren, Schravenmoer.

Los vel bij folio 46r 25-11-1673
Procuratie van Johannes Laurenssen, soldaat onder de cie. van kap. Pompe aan zijn vrouw Dingetje Hendricks Buijs.
Gepasseerd voor notaris, G’Berg.

Fol. 46r
Verkoopt aan Wouters Botermans. (Eertse deel foto niet te zien)

Fol. 46r 10-3-1668
Jan Huijbert Ghijben, Groott Wasbeeck, verkoopt aan Anthonij Peeters.

Fol. 46v 10-3-1688
Anthonis Peeters verkoopt aan Jan Huijbert Ghijben.

Fol. 47r 19-3-1668
Theunis en Jan Peeters Leenders zijn overleden zonder nakomelingen. Hun goed wordt getaxeerd.

Fol. 47v 23-4-1668
Pieter Mels Brouwer namens Cornelis Adriaen van Hal mede als voogd en Aert Mutsaerts als toesiender van de twee onmondige kinderen wijlen Lijsken Adriaen van Hal bij Adriaan Cornelis Mutsaerts, en Dirck Willems van Son als man en voogd van Marie Adriaen van Hal en alsoo kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaan van Hal en Jenneke Jan Servaesz, echteluijden beide saliger verkopen aan Adriaen Peeter Borgers, Thilborgh.

Fol. 48v 24-4-1668
Dirxken Wouters laatst weduwe van wijlen Aert Jans za verhuurt aan haar zoon Jan Aerts Meeter haar huijsingh.

Fol. 49r 6-5-1668
Maria Jans wed Hendrick van den Kieboom verkoopt aan Paulus Bisschop, predikant Schravenmoer.

Fol. 49v 7-5-1668
Jan Jans van Hest.., Vrijhoevens Straedt?, bekent schuldig te zijn aan Janneken Jans, dochter bij Neeltjen Hansbergen.

Fol. 50r 14-5-1668
Cornelis Pieters Nobel, Adriaen Cornelis, Dingeman Claes, Cornelia en Judigh Adriaens met Mels Gerrits Timmer verklaren te constitueren alle contionarisse en borgen mbt de goederen van Damis Joosten Coen zoals gekocht van de kinderen van Adriaen Cleijs. Op 23 mei wordt deze akte herroepen.

Fol. 50v 20-5-1668
Cornelis Hendricx Buijs verkoopt aan Jacob Goverden.
Toegevoegd: Emmeken Jans wed Cornelis Hendricx Buijs is voldaan, 26-11-1673

Fol. 51r
Eerste deel foto is er niet.
Aert Heere is voldaen door Cornelis Meeus.

Fol. 51v 16-7-1668
Maeijken Gerrits van ?voort wed Damis Joosten Coen, coopman G’Berg met Joost Coen, zoon. Mede namens Gerrit Cornelis, coopman Antwerpen, procuratie not. Melchior Gerrits junior G’Berg 11-7-1668, Joost voornt, Jenneken, Gabriela, Cecilia, Maria, en Christina, de kinderen van Damis, verkopen aan Dirck Mathijs Otjens.

Fol. 52v 8-10-1668
Wierick Jans van den Haenenbergh en Johannes van Schoonhoven staan borg tbv Anna van Schoonhoven wed maijoir Swaen.

Fol. 52v 8-10-1668
Anna van Schoonhoven wed Maijoir Swaen met Jan Jans van Schoonhoven, broer, machtigt Adriaen Stael om goederen te verkopen tbv de erfgenamen waaronder haar dochter.

Fol. 53r 13-10-1668
Jan Corn. Timmermans mede als voogd van het kint van wijlen Peeter Corn. Timmermans bij wijlen Aentjen Ariens en met hem Mathijs Ariens als toesiender, Jan Bast. Heer als X Elisabeth Corn. Timmermans en Huijbert Cornelis Timmermans, mede als last en procuratie hebbende voor Barbara, woonende tot Antwerpen en Adriaentjen, woonende tot Breda, sijne susters, sijde de voors proc. resp. gepasseert enz binnen Antwerpen en Breda in dato den 24e en 30e december 1667 Zij verkopen aan Isaac Verter schouteth.
Soo mits doode en afflijvicheijt van Cornelis Jans Timmermans, hunner vader saliger, schoon- en grootvader za als bij afflijvicheijt van Janneke Cornelis Timmermans za, haar suster, schoonzuster en nichte aengecoomen sijnde.

Fol. 53v 7-1-1669
Johannes van Dongen verklaert tot meerder sekerheijd van hetgeen Adriaen van Dongen, zijn zwager, heden voor schout en schepenen te G’Berg, belooft heeft ten behoeve van de naergelaeten weduwe en weeskint van Willem van Dongen zich tot borg te stellen.
Bel. Adriaen Jans van Dongen sijn broeder
Jan Adriaen van Dongen en Quireijntje Leenderts Swaen, die haar ouders waren.
Leendert van Dongen die hem verclaerde sterck te maecken en de rato te caveren voorden voornoemde Adriaen Jans van Dongen.

Fol. 54v 7-1-1669
Leendert van Dongen, brouwer tot Dordrecht, Anna Ruddemont wed Willem van Dongen, Breda, Cornelis Vingerhouts weesmr en Adriaen Beens, secretaris weescaemer, verkopen aan Hendrick Pieters Kock, G’Berg.

Fol. 55r 16-1-1669
Jan Cornelis Timmermans bekent schuldig te zijn aan Jan Adriaen Noets den ouden.
Overgenomen en op 9-12-1679 betaald aan Cornelis Noetsen.

Fol. 55v 1-2-1669
Adriaen Peeter Borgers, Thilborgh, verkoopt aan Willem Huijben Bosser

Fol. 55v 2-2-1669
Adriaen Peeters Block, Oisterhout, verkoopt aan Jan Peeeter Gelden? ???

Fol. 56r 20-2-1669
Bastiaan Hendrixs Buijs verkoopt aan Pieter Mels Brouwer.

Fol. 56v 28-2-1669
Jenneken Jan Tempelaers wed van Adriaen Wouter Adriaens Bootermans, Maijken Adriaen Wouter Adriaens Bootermans X Adriaen Thomas Houtepen, Jenneken Wouter Adriaens Booterman X Paulus Hendrick vermoolen, Peerken Adriaen Wouter Adriaen Bootermans wed Anthonis Cornelis Clock met Jan Bartholomeus Schellekens als voogd, Nicolaes Wouter Bootermans als voogd met Peeter Cornelis Jan Rubben als toesiender van Cornelis Anthonis Cornelis daar moeder van was Adriaentje Adriaen Wouter Adriaen Bootermans verkopen aan Johan Colders, coopman Breda. Met consent van schepenen van Ghilse en ten Reijen.

Fol. 57r 7-3-1669
Isaack Verster, schout, namens Justus Verster, griffier ’s Hertogenbosch, Abraham Verster, secretaris Oisterwijk, Delia, Sophia en Cornelis Verster, broeders en susters, kinderen van Elisabeth van Sundert, moeder, procuratie not Jan vander Haege 6-10-1668 ’s Hertogenbosch, verkoopt aan Jacob Cornelis Beijens, houtcoopman G’Berg.

Fol. 57v 9-4-1669
Dingetjen Hendricxss Buijs X Johannes Lauwerens van Schartogenbosch, G’Berg, verkoopt aan Jan Willems, schipstimmerman G’Berg een stuk land dat Dingentjen aengecoomen van Maeijken Aerts za, haar overleden man Anthonij Anthonis van Besoeijen, moetje, G’Berg.

Fol. 58r 17-6-1669
Maria Jans wed Hendrick Jansen Kieboom, G’Berg, met Melchior Brouwer als voogd bekent schuldig te zijn Margrieta Dircx wed Johan Coolen, Dordrecht.
Betaald door Adriaen Cornelis de Jonge, 15-3-1677

Fol. 58v 9-8-1669
Cornelis Adriaen Corssen X Aertjen Adriaen Bast. Heer, inwoonder van Raamsdonk.
Gift aan Andries Jans zijn gerechte vijfthiende aenportie als sijne comparante huijsvrouwe door doode en overlijden van Nesken Frans haar grootmoeder za aenbestorven was.

Fol. 59r 9-8-1669
Sijmon Hendr. van Pelt X Maeijken Ariens en Dingena Ariens, geassisteerd met voornoemde Van Pelt, haar zwager en gecooren voogd verkoopt aan Corn. Ariens Corssen, haar zwager en broeder. Aanbestorven van Maeijke Ariens haar moeder.

Fol. 59v 21-10-1669
Jan Ariens Knaep, Cornelis Aerts Bodt en Jan Leenderde verzoeken de goederen van Cornelis Jans Versluijs, overleden alhier tot Raemsdonck zonder nakomelingen, te taxeren.
Bel. Maeijken Aerden, laatst weduwe wijlen Vas Cornelis, Claes Jansz.

Fol. 59v 29-10-1669
Melchior Brouwer, secretaris, bekent schuldig te zijn aan de kinderen van de heer en vrouwe van Rijswijck.

Fol. 60 niet aanwezig of niet gefotografeerd.

Fol. 61v 16-11-1669
Alitien Swaen wed Cornelis Leenderts Swaen, G”Berg verclaert schuldig te zijn aan Cornelis Swaen, secr. der vrijheijt van Oosterhout als voogd en administratoir van de kinderen van za de heer Jeronimus Tulten, Breda.

Fol. 62r 30-11-1669
Jan Willem Huijberts is te Alphen overleden. Zijn goederen worden getaxeert.

Fol. 63r 30-11-1669
Huijbert Jan Huijberts is te Alphen overleden. Zijn gopederen worden getaxeert.

Fol. 64 5-12-1669
Cornelis Hendr. Buijs verkoopt aan aan Gerrit Jans Binck X Eeijcken Hendricx Buijs en Johannes Lauwerens X Dingena Hendr. Buijs, aengecommen van zijn vader Hendrick Corn. Buijs za.

Fol. 65r 6-1-1670
Aert Thijs Huijben X Catelijn Leenderts van Raemsdonck en Adriaen Thijs Huijben X Maria Leenderts en Jan Jans Brouwer X Janneke Leenderts van Raemsdocnk, allen Oosterhout, als erffgenamen van Cornelis Jansen Versluijs verkopen aan Cornelis Aerts de Both, backer.

Fol. 65v 15-1-1670
Johan Adriaens Buijs X Adriaantje Jans out schoutinne van Cappel en aldaar wonende, met zijn schoonzoon Adriaen Rombouts, tegenwoordige schout van Cappel, verkoopt aan Sijmon Hendricus van Pelt land dat Adriaentje is aanbestorven van haar ouders Jan Lauwerens en Dingentje Lantmeeters.

Fol. 66r 24-1-1670
Jan Huijberechts Conincx verkoopt aan Johannes van Schoonhoven.

Fol. 66v 7-2-1670
Johannes Lauwerens van Schartogenbosch X Dingentje Hendr. Buijs, G’Berg, verkoopt aan Jan Dircks Verkerck borger en schiptimmer¬man, G’Berg.
Land gemeen en onverdeeld met Jan Willems, schiptimmerman, Adriaen Jans Hartogh en de verdere erfgenamen van Maaijken Aerts za, in haar leven huijsvrouw van Commer Willems, overleden, G’Berg.

Fol. 67r 20-2-1670
Maeijken Aerden Last wed Servaes Cornelis verklaert schuldig te zijn aan de heer borgemeester Mathijs van Son Brouwer in den Posthoorn, G’Berg.
In marge staat vermeld: 9-10-1679 is de schuld van de schuldbrief voldaen door Jan de Koninck aan Cornelia van Son, weduwe van Jan van Nes.

Fol. 68v 20-2-1670
Maria Jansdr wed van Hendrick vande Kieboom, G’Berg, met Johannes Knaepius, haar zwager en voogd, verkoopt aan jan Coenen,schipper, geb te Schravenmoer.

Fol. 69r 17-3-1670
Op verzoek van Steven Jan Stevens, Jan Adriaens Bouwlaer, Mathijs Aert Volders en Jacob Ariens Hulst als erfgenamen van Adriaen Aert Volders, overleden zonder nakomelingen, worden zijn goederen getaxeert.

Fol. 70r 3-4-1670
Adam Adriaen Adriaens, Oosterhout, verkoopt aan Jan Jan Lauwerens van Dongen.

Fol. 70v 11-4-1670
Meerten Cornelis van Son bekent schuldig te zijn aan Anna van Uijttenbroeck wed Steven Coop.

Fol. 71v 19-4-1670
Cornelis Anthonis, ten Reijen, is overleden. Zijn goederen worden getaxeert.

Fol. 72r 29-4-1670
Cornelis Jan Stevens, Alphen, is overleden. Zijn goederen worden getaxeert.

Fol. 72v 3-5-1670
Jan, Adriaen en Cornelis Leenderts van Raemsdonck, gebroeders wonende op den Hout onder Oosterhout, tsaemen voor 1/4 part erffgen. van Cornelis Jans Versluijs, haar oom overleden alhier te Raamsdonk verkopen aan Cornelis Aerts de Both en aan Jan, Huijbert, Wouter en Cornelis Arijens Knaap, haar gerecht vierdepart vande goederen naergelaten bij Corn. Jans Versluijs za (Er staat telkens Vercluijs).

Fol. 73r 3-5-1670
Janneken Ariens, wed Pieter Cornelis van Strieijen geassisteert met Fredrick Cornelis van Strieijen, haar zwager en voogd voor de eene helfte en Fredrick Cornelis als voogd over de weeskinderen vande voornoemde Janneken Ariens en Pieter Cornelis van Strieijen voor de andere helft verkopen aan Cornelis Aerts de Both en Jan, Huijbert, Wouter en Cornelis Ariens Knaep broeders en zwager vande eerste comparante. haar comparante aenbestorven van Cornelis Jans Vercluijs geweesene oom van Janneke Ariens.

Fol. 73v 17-5-1670
Jan Baltens bekent schuldig te zijn aan Jan de Smith, G’Berg.

Fol. 74r 5-6-1670
Jan Jans de Jongh, Ghils, als voogd van het kind van Jan Adriaen Nuijt Jans en Jacob Peter Maes als toesiender, Riel, verkopen aan Nicolaes Wouter Bootermans en de wed en kinderen van Adriaen Wouter Bootermans.

Fol. 74v 23-6-1670
Aliken Swaen wed Cornelis Leenders Swaen bekent schuldig te zijn aan de kinderen van de heer en vrouwe van Reijswijck.
In de kantlijn: op 6-4-1674 hebben de erfgenamen van Aliken voldaan.

Fol. 75r 26-6-1670
Maeijken Jans van Beijeren, Breda, namens haar man Mathijs Anthonis, procuratie not Jan Aerts van Loon 20-6-1670 Breda, bekent schulg te zijn aan de kinderen van de heer en vrouwe van Reijswijck.
Op 3-32-1673 is er betaald door Jan Willems Banck en Peter Meertens van Loon.

Fol. 75v 5-7-1670
Cornelis Vingerhoets, HG meester Breda, verkoopt aan Willimina, kind van Willem van Dongen en Anna Ruddermont, Breda.

Fol. 76r 30-7-1670
Cornelis Buijsen, oud schoutent tot Waelwijck, verkoopt aan de kinderen van de heer en vrouwe van Reijswijck.

Fol. 76v 20-8-1670
Bastiaen Ad. Pieter Conincx Drimmelaer X Jacomeijn Adriaense Heer verkoopt aan Andries Jans zijne schoonoom een 1/5 deel van acker, Jacomijn aanbestorven van Nesken Fransz, grootmoeder.
Onverdeeld o.a. met de 2 jongste kinderen van Ad Bastiaens Heer, broer.

Fol. 77r 20-8-1670
Dingeman Claesz, op t Veer, bekent schuldig te zijn aan Pieter Jans van Es, wijn coopman te G’Berg.

Fol. 77v 18-9-1670
Dingeman Claes bekent schuldig te zijn aan Anneke Cornelis van Dongen X Bruijs Jennisse, G’Berg.

Fol. 78r 2-10-1670
Jan Adriaen Bastjaens Heer, 23 jaar, geassisteerd met Pr. Adriaens Brouwer als voogd en Adriaen Bastiaens Heer als vader en toesiender verkoopt aan Andries Jansz, oom.
Vader stelt zich tot borg.

Fol. 78v 21-10-1670
Gerrit Jans Binck verkoopt aan aan Adriaen Conincx.

Fol. 79r 9-12-1670
Seeger Cornelis Buijs, t leege Veer, bekent schuldig te zijn aan Paulis Bisschip, predikant Schravenmoer.
Op 4-2-1692 betalen de erfgen. van Zeger Buijs een deel van het geld.

Fol. 79v 15-12-1670
Op verzoek van de erfgenamen van Anthonij van Schoonhoven, overleden te S Thodenrooden zonder nakomelingen, worden zijn goederen getaxeert.

Fol. 80v 10-1-1670 (vermoedelijk 1671).
Schepen verklaren namens de Kerk verkocht te hebben aan Isaack Verster, schout

Fol. 81r 3-1-1671
Mauris Conincx en Frans Peeters Brouwer, kerckmeesters, verkopen aan Issack Verster, schout.

Fol. 81r 12-1-1671
Andries Cornelis Ansumsz, Ghils, bekent schuldig te zijn aan Anthonij Dircxen Waelwijck als van de zoon, Aert, van Cornelis Jans Cuijper.

Fol. 81v 30-1-1671
Leendert van Dongen, brouwer te Dordrecht, mede namens zijn broeder Johannes en Adriaen van Dongen, Dordrecht, verkoopt aan de kinderen Huijbert Jans Reijcken, Dordrecht.

Fol. 82r 3-1-1671
Pieter Adriaens Conincq, alias Drimmelaer, machtigt heer Verster, schout om namens hem en zijn resp. broeder en suster te transporteren.

Fol. 83r 31-1-1671
Adriaen, Jan, Bastiaen, Arien, Maria, Sara, Lijsbeth en Dingena Adriaen Adriaens Conincx alias Drimmelaer, de voornoemde Maria, Sara, Lijsbeth en Dingena geassisteert met Melchior Brouwer als voogd Cornelis Adriaen Fijnagel X Pieterken Adriaen Adriaen Conincx, Isaeck Verster, schout, namens Peeter Adriaen Adriaens Conincx, alle kinderen Adriaen Adriaen Peeter Conincx, alias Drimmelaer en Dingetje Jans za. Zij verkopen aan Cornelis Cornelis Camp.
De willekeur volgt.

Fol. 83v 31-1-1671
De voors comparanten uitgezonderd Bastiaen en Arien Adr Conincx verkopen aan Bastiaen en Arien.
Wilkeur volgt

Fol. 84r 31-1-1671
Cornelis Camp X Pieternelle Jans, Wasbeeck, verkoopt aan Adriaen Claes Hoevenaer.

Fol. 85r 31-1-1671
Cornelis Adriaen Cornelis Cedijs, Dongen, verkoopt aan Jan en Eijcken Peter Lathouders, ten Reijen.

Fol. 86r 31-1-1671
Bastiaen en Arien Adrian Pieter Conincx alias Drimmelaer bekennen schuldig te zijn aan Pieter Jans van Es, wijn coopman G’Berg.
Op 29-1-1681 verklaart Aert Jacobs Joiren dat er is voldaan.

Fol. 86v 9-2-1671
Cornelis Jans van Beijeren alias Oisterwijck, woont te Breda, bekent schuldig te zijn aan de kinderen van de heer en vrouwe van Reijswijck.

Fol. 87r 11-2-1671
Peeter Mathijssen en Jochum Peeters Zeijlmans, gewesene HG meesters d’anno 1669 en 1670, verkopen aan Cornelis Lambrechtse.

Fol. 87v 16-2-1671
De erfgenamen van Neeltje Anthonis Wouters, Oosterhout, laten de goederen taxeren.

Fol. 88r 18-3-1671
Isaacq Verster, schout aan Hendrick Hermans van Reijnsdbergh wonende te Raamsdonk.

Fol. 88v 6-4-1671
Dingeman Claes, opt Veer, verklaert schuldig te zijn aan Claes Dingemans zijn zoon.

Fol. 89r 7-4-1671
Adriaen Bastjaens Heer, opt Veer, verkoopt aan Peeter Aerts den Jongen. Gemeen met een deel toebehorend aan de koper, door koop verkregen van Aert Bastiaens Heer, broer.

Fol. 89v 20-4-1671
Gerrit Jans Binck, opt Veer, verklaart schuldig te zijn aan Arien Gijsberts van Bruijnens, G’Berg.

Fol. 90r 22-7-1671
Jan Huijberde, Willem Cornelis Corssen als oom en voogd en Hendrick Pr. Jansen als toesiender van de kinderen van Huijbert Cornelis Corsten, Dingeman Visschers X Huijbeken Huijberechts, op de Swaluwe, verkopen aan Meeus Cornelis.

Fol. 90v 1-9-1671
Adriaen Peeter Block bekent ontvangen te hebben van Adriaen van Innevelt.

Fol. 91r 3-10-1671
Jenneken Cornelis wed Cornelis Sijmons van Son bekent schuldig te zijn aan Mathijs van Son, brouwer G’Berg.

Fol. 91v 15-10-1671
Johannes Lauwenrens van Bos X Dingena Hendricx Buijs, G’berg, bekent schuldig te zijn aan Jochum, Cornelis en Josijntje Jans Moets.

Fol. 92r 27-11-1671
Hendricx Hermans van Rijnbergh verkoopt aan Jacob Meeusz.

Fol. 92v 11-12-1671
Aliken Jans wed Cornelis Leenders Swaen bekent schuldig te zijn aan Cornelis Swaen als voogd van de kinderen Jeronimus Tulten, Breda.
Op 24-11-1673 heeft Abraham Swaen, schout, als voogd het geld ontvangen

Fol. 93r 11-12-1671
Aliken Jans wed Cornelis Leenders Swaen met Melchior Brouwer als voogd verkoopt aan Aert en Peeter Cornelis de Jonge.

Fol. 93v 25-1-1672
Dingeman Claes verkoopt aan Maurits Conincx, G’Berg.

Fol. 94r 25-1-1672
Dingeman Claes verkoopt aan Anneken Cornelis van Dongen nu X Bruijs Jennisse, G’Berg.

Fol. 94v 29-1-1672
Foto niet te lezen.

Fol 95r 3-2-1672
Peeter Jans Timmermans, ten Reijen, verkoopt aan Hendrick Jan Rubben, ten Reijen.

Fol. 95v 19-2-1672
Adriaen Cornelis Joiren, Schravenmoer, Cornelis Jansen van Beijeren en Maijken Jans van Beijeren, wed van Mathijs Anthonis van Dongen verkopen aan Pr. Meertens van Loon en Jan Willems Banck, beiden G’Berg. Wilkeur volgt

Fol. 96v 1-3-1672
Meerten Cornelis Meertensz, Oosterhout, Adriaen Dielis de Hoogh X Jenneken Cornelis Meertensz, G’Berg, en Anthonij Thomas Flipsen als oom en voogd van Flip, Jan, Maeijken en Adriaentje Cornelis Meertensz, Oosterhout, kinderen van Cornelis Meertens en Peerken Thomis Flipsen za. Zij verkopen aan Adriaen Cornelis Peeter Leenders als moember en voogd van Mariken Hendrick Cornelis Vermuelen, ten Reijen.

Fol. 96rb 1-3-1672
Dezelfde comparanten verkopen aan Jan Anthonis van Correput, ten Reijen.

Fol. 96v b 17-3-1672
Maeijken Adriaen Broederen wed Jan Lauwereijsen, Dongen, geassisteerd met Adriaen Jan Laurens haren zoon verkoopt aan Jan Huijberden Vassen, H.L. Ambacht.

Fol. 97r 26-3-1672
Stadhouder en heemraden hebben een perceel van Martin Servies in beslag genomen. Het perceel behoort aan Michiel Hulshouts.

Fol. 97v 10-5-1672
Frans Peeters Brouwer verkoopt aan Adriaan Hoevenaar zijne zwager.

Fol. 98r 10-5-1672
Frans Peeters Brouwer verkoopt aan Jan Willemsz.

Fol. 98v 24-5-1672
Nicolaes Mantenach, Dordrecht, verkoopt aan Alewijn van Halewijn, Dordrecht.

Fol. 99r 11-6-1672
Adriaantje Adriaens de Veth wed Michiel Joosten, Riel onder de Meijerije van den Bos, en Joost en Cornelis Michiel Joosten, Theunis Adriaen Peeters X Lijsken Michiel Joosten, mede namens de minderjarige kinderen van Michiel Joosten, Marij, Adriaan, Pieter en Jan Michiel Joosten, als erfgenamen van Michiel Joosten verkopen aan Jan Jans vanden Correputh, Riel.
Gemeen met o.a. Bastiaen Anthonis vande Correputh.

Fol. 99v 24-10-1672
Paulus Daelen X Paulina Daelen (de Morera) wed Lenardus Cloostermans, Zevenbergen, verkoopt aan Pieter Mels Brouwer.

Fol. 100 r 12-11-1672
De erfgenamen van Teuntje Adriaen Gijben, overleden zonder nakomelingen, laten de goederen taxeren.

Fol. 100v 12-11-1672
De erfgenamen van Arien Cornelis laten de goederen taxeren.

Fol. 101r 12-11-1672
De erfgenamen van Peeter Ariens de Jonge, overleden zonder nakomelingen, laten de goederen taxeren.

Fol. 102r 25-11-1672
De erfgenamen van Huijbert Dircken overleden te Raamsdonk zonder nakomelingen laten de goederen taxeren. Ook taxatie van goederen te Groot Wasbeeck.

Fol. 104r 10-1-1673
Dingena X Johan Colster, Breda is overleden. De goederen worden getaxeerd.

Fol. 104v 24-1-1673
Michiel Hulshouts, procureur Oisterwijk, verkoopt aan Elisabeth van der Wiene wed Martinus Servies, Breda

Fol. 105r 15-2-1673
Gerrit Janssen Buick, opt Veer verklaart schuldig te zijn aan de heer Maurius Conincxs, G’Berg.

Fol. 105v
Dingentje Anthonis Jan Ansums wed Adriaen Stoffelen van Nerven, Ghils, met Jan Stoffelen van Nerven als voogd, Jan als voogd van de drie kinderen, Adriaentje, Maeijken en Anthonij van Dingentje en Adriaen verkopen aan Jan Peeter Willemse, ten Reijen.

Fol. 106r 9-3-1673
Peeter Andries Peeter Thijs, Peeter Roeloff Jans X Sijken Andries Peetersz, Maeijken Melis Jansen wed Jan Dries Peeters Thijs, Peeter voornt als voogd en Peeter Adriaan Canters als toesiende voogd over kinderen van Jan Dries Peeter Thijs verkopen aan Cornelis Claes Jans en Neeltjen Adriaens vander Voedt, Alphen.

Fol. 106v 17-3-1673
Johannes Lauwerens van ’s Hertogenbosch X Dingena Hendricx Buijs, G’Berg, verkoopt aan Mr Adriaen Conincx, schoolmeester alhier.

Fol. 107r 29-4-1673
Maeijken Jans wed Hendrick vanden Kieboom G’Berg geassisteerd met Johannes Knaepens, haar schoonzoon verkoopt aan Sijmon Hendr. van Pelt.

Fol. 107v 10-5-1673
Jenneken van Hedickhuijsen X Wierick Jansen van den Haenenbergh verkoopt aan Frans Peeters Brouwer, haar schoonzoon.

Fol. 108r 13-6-1673
Peeter Adriaen Schoonens als voogd en Seeger Cornelis als toesiender van de kinderen van Gerrit Jansen Binck en Eijcken Cornelis Buijs za verkopen aan Paulus Conincxs. Wilkeur volgt.
In marge: 13-10-1674 door Mauris Conincx weegens zijn broeder Paulus Conincx de laatste paij betaald.

Fol. 109r 4-8-1673
Cornelis Jan Rubben, ten Reijen, verzoekt de goederen van Anthonij Cornelis Jan Rubben, overleden zonder nakomelingen, Antwerpen, te taxeren.

Fol. 109v 12-10-1673
De erfgenamen van Adriaen Pauwels Smuden, ten Reijen, laten de goederen taxeren.

Fol. 110r geen datum, laatste deel akte niet gefotografeerd
Adriaen Swaen, G’Berg, Isaacq Leempoel, procureur G’Berg, namens Abraham Swaen, schout, X Maria Swaen, Cornelis Swaen, drimmelaer schipper, Gabreel Langhswout X Quirijntje Swaen, Adriaentje Swaen wed Willem Olifiers, G’Berg, mede namens haar kinderen, Lauwerens, Cornelis, Leendert, Claes, Anna, Aleda Maria en Pieter, Geertruijt Cleijnvier wed Leendert Cornelis Swaen, drimmelaer schipper, mede namens haar kinderen Cornelis, Jan en Johanna, kinderen en kintskinderen van Cornelis Leendert Swaen en Aletta Buijs, G’Berg. Zij verkopen aan de kinderen van Cornelis Mathijs en Neeltje Hendricx za, Mathijs, Maeijken, Hendrick, Arien, Jan, Wouter, Thuenis en Michiel.

Fol. 111r 10-11-1673 (geen foto)
Jan Cornelis Nobel verkoopt aan Jan Adriaen Gijben.
Bel. Jochum Adriaens, broer van de koper.

Fol. 111v 25-11-1673
Meeus Cornelis Jacobs verkoopt aan Jan Huijberde Conincx

Fol. 112r 31-10-1673
Dezelfe comparanten als in folio 110r verkopen aan Lauwerens Cornelis Lauwen. Wilkeur volgt.

[Tot folio 118r geen folio nummers]

Fol. 112rb 2-1-1674
Adriaan Bastiaans Bosser als oom en voogd en Marijnis Cornelis Goijaarde als toesiender en oom van de kinderen van Cornelis Bastiaens Bosser za bij Willemken Cornelis Goijaerde, Oosterhout, Marij, Cornelis en Catelijntje verkopen aan Peeter Bastiaans Bosser, oom.
Wilkeur volgt.

Fol. 112vb 2-1-1674
Pieter Adriaens Heer, 23 jaar, geassisteert met Peeter Adriaen Brouwer als voogd en Adriaan Bast. Heer als vader en toesiender verkoopt aan Andries Jansen, oom, aanbestorven van Nesken Fransen, grootmoeder.
Vader stelt zich tot borg.

Fol. 113r 12-3-1674
Hendrick Paulus Vermuelen, ten Reijen, namens Adriaen Adriaen Crijnen X Adriaentje Hendricx Vermoolen als voogd van de kinderen van Adriaen voorn waar moeder van was Jenneken Hendricx Vermoolen, procuratie Ghilse 8-2-1674, verkopen aan Hendrick Jan Rubben en Lenaert Claes Adriaens.

Fol. 114r 10-4-1674
Peerken Jochums, laatst wed van Huijbert Dircken geassisteert met Thonis Zeijlmans, haar schoonzoon en voogd in verkoopt aan aan Peeters Brouwer. (Haar zoon Jochum woont in het huis ernaast, waarin comparante ook compiteert).

Fol. 115r 10-4-1674
Seeger Cornelis Buijs, Peeter Adriaen Schoenens als voogd en den voornoemde Buijs als toesiender vande kinderen en van Gerrit Jans Binck en Eijcken Cornelis Buijs, beiden za, Jan Lauwerens van Chartogenbos, X Dingena Hendricx Buijs en Emmeke Jans wed Cornelis Hendricxs Buijs geassisteert met den voornoemde Seeger Cornelis, die oock voogd van haar kinderen is, Jenneke Gieldens wed Cornelis Sijmons van Son geassisteert met Marcelis Cornelis Nobel, haar schoonsoon, erffgenamen van za Servaes Cornelis verkopen aan Melchior Brouwer, secretaris van Raemsdonck.
In de kantlijn: Marcelis Nobel X Maijke Geldens en schoonsoon van Jenneke Geldens, zijn voldaan op 1-12-1696

Fol. 116r 10-4-1674
Adriaen, Aert, Cornelis, Dingena en Claesken Jans Joire, Dingeman Ghijsberts X Cornelia Jans Joiren, broeders, susters en zwager. Dingena en Claeske Jans Joiren geassisteert met hun broers en zwager, Jenneken Cornelis wed Cornelis Sijmons van Son, geassisteert met Marcelis Cornelis Nobel, haar schoonsoon, Johannes Lauwerens van Schartogenbos X Dingentje Hendricx Buijs, Emmeken Jans wed Cornelis Hendricxs Buijs geassisteert met Seeger Cornelis Cornelis Buijs, die ook voogd van haar kinderen is, Peeter Schoonens als voogd en Seeger Cornelis voornoemt als toesiender vande kinderen van Gerrit Jans Binck X Eijcken Hendricx Buijs, erffgenamen van za Servaes Cornelis en Maeijken Aerden, beiden za en alhier overleden, verkopen aan
Hr. Johan de Conincx, procureur. Volgt wilkeur

Fol. 117r 6-4-1674
Gifte tusschen de kinderen van Huijbert Adriaens Ruijter zaliger ende Pr. Melsen Brouwer.
Compareerde etc. Adriaen, Jan, Anthonis ende Willem Huijberechts de Ruijter, Anthony Peeters vande Waeter, in houwelijk hebbende Neeltje Huijberden de Ruijter tsaemen broeders ende swaegers respective de welcke verclaerde soo voor haer selve als mede haer sterck maeckende voor haer uijtlandige suster genaemt Maeijken Adriaens (dit moet zijn Maaike Huijberde, zie ook de vorige akte) de Ruijter (als erffgenaemen van Servaes Cornelis), over te geven bij desen met eender vrijer gifte als recht is aen ende ten behoeve van Pieter Melsen Brouwer, president schepen alhier, haer aenportie offte een gerechte vierdepart van een halffve huijsinge, achterhuijsinge, gront, erve ende toebehoorten, staende ende geleegen opet Veer, gemeen met Jan de Conincx ende Seeger Cornelis (blijkens de volgende aktes is dit Seger Cornelis Buijs!), beleijnt oost de weduwe van Adriaen Conincx zaliger, west Cornelis Aerts ende den Kerckensloot, streckende vande halve Schouwsloott aff noortwaerts op tot den erffve van Bastiaen Commeren erfgenaemen toe. Item noch een vierdepart van eenen halven buijtendijcxse hoijwerff gelegen ontrent de kercke van Raemsdonck, gemeen ende onverdeelt met den cooper in deses, Janneken Geldens ende Seeger Cornelis cum suis, streckende van den buijtendijcxse dwarsloott aff zuijden, noortwaerts op tot den scheijsloot van Cuerepolder toe, beleijnt ten oosten Huijbert Jans Hoevenaers ende west Peeter Claesz erfgenamen c.s. Ende dat met den hoop onbegrepen der maeten, voorts soo groot ende cleijn als haer comparanten van haer oom zaliger voornoemt is aenbestorven ende altoos gebruijckt is gewerden. Ende dat vrij sonder renten behoudens gerechtige heere chijns ende alle andere naebuijre lasten sonder meer ende dat voor eender somme van vierhondert vijff gulden contant gelt, waer van zij comparanten bekenne betaelt te weesen, geloovende zij comparanten de voorschreven vierdepaerte in voegen vooren verhaelt te vrijen en waeren naer de rechte vande lande ende alle voorcommer aff te doen tot den huijdigen daege deses toe onder tverbant als naer rechten. Actum Raemsdonck den xj april 1674, present Abraham Swaen, Nicolaes Adr. Hoevenaer ende Jan Jansz van Loon, heemraden. (w.g.) Claes A Hoevenaer.
Den 40e penning bedraaght ter somme van 10:2:8.

Fol. 117r 6-4-1674
Dezelfde comparanten verkopen aan Melchior Brouwer.

Fol. 117v 6-4-1674
Seeger Cornelis Buijs en Pieter Melsen Brouwer Brouwer verkopen aan Johan de Conincx procureur alhier.

Fol. 118r 22-4-1674
Anneke Cornelis van Dongen, wed van Bruijn Jennnisz, G’Berg, geassisteert met Melchior Brouwer verkoopt aan Adriaentje Wouters, weduwe Adriaen Jans Knaep, opt Veer.

Fol. 118v 24-4-1674
Cornelis Adriaens int Broeck, mede namens Dirck Adriaens int Broeck en sijn consoorten als erffgenamen van Jenneken Lenaerts Conincx, procuratie not Hendrick Commeren Weelde onder Turnhout, verkopen aan Goijaert Adriaan Goijaerts, Alphen.

Fol. 119r 4-5-1674
Adriaen Dircken Visser, als voogd en Peeter Bast. Bosser als oom en toesiender kinderen van Jan Bast. Bosser za, verweckt soo bij sijn 1e, 2e als 3e houwelijck, Gerrit, Leijntje, Arien en Cornelis Jan Bastiaens, Jan Jans Bosser, zoon van Jan Bastiaens Bosser mede als oom (in plaats van Jan Peeters van Geel) en voogd van hetkind van Bastiaen Jans Bosser en Crijntje Peeters, beiden za, kinderen, kintskinderen Jan Bastiaans Bosser za, Adriaentje Jans, laatst wed van Jan Bastiaans Bosser verkopen aan Arien Adriaen Peeter Conincx Drimmelaer.

Fol. 119v 15-5-1674
Goris Gerrit Jans is overleden tot Alphen, zonder nakomelingen. Zijn goed wordt getaxeerd.

Fol. 120r 1-6-1674
Jan Adriaen Looskint, wonende te Raamsdonck, is schuldig aan Jan Cornelis Vermeere zijne zwager ofte schoonzoon, Dordrecht.

Fol. 120v 7-6-1674
Huijbert Corn. Bosser is schuldig aan Lauwerens Vermuelen, drimmelaer schipper van Cappel.

Fol. 121r 20-6-1674
Peeter Jans de Jonge, Mooleschot, en Jan Anthonis van Riel verkopen aan Cortjaen Thoniss Houtepen tbv Cornelia Cortjaens, zijn moeder, ten Reijen.

Fol. 121v 15-7-1674
Jenneken Anthonis Wouters, Oosterhout, is overleden. Haar goed worden getaxeert.

Fol. 122r 16-7-1674
Peeter Broeders, schoolmeester tot Cappel is schuldig aan Huijma Maku, brouwer te G’Berg.

Fol. 122v 17-7-1674
Jan Peeters vande Waeter X Neeltje Huijberde de Ruijter verkoopt aan Willem Huijben Visser.

Fol. 123r 14-8-1674
Nicolaes Cornelis Clauwers wonende te Raemsdonck (int Broeck) is schuldig aan Sr. Lauwerens Vermuelen Drimmelaer, schipper van Cappel als oom en voogd vande kinderen van Anthonis Aerts Faro za.

Fol. 123v 20-9-1674
Elisabeth Hendricxs wed Jan Jans van Loon en Jan Janss van Loon haar zoon verklaren schuldig te zijn aan Jan Stevens van Innevelt, G’Berg, als vaderlijcke oom en voogd over de kinderen van Adriaen Stevens van Innevelt

Fol. 124r 8-10-1674
Adriaen Janssen Timmerman X Janneken ….., Adriaentje Meeus wed Ghijsbert Stevens met Meeus Jacobs, haar vader, Meeus Cornelis als vaderlijke voogd en Meeus Jacobs als grootvader van de twee kinderen van Ghijsbert verkopen aan Lauwerens Cornelis Vermuelen, drimmelaer schipper van Cappel.
9-11-1675 Ad. Jans Timmermans en Anthonis Peeters X Adriaentje Meeus, wed Ghijsbert Stevens. Alle partijen verklaren voldaan te zijn.

Fol. 124v 9-10-1674
Adriaen Michiels van Oudenlanden is kinderloos overleden. Zijn goed wordt getaxeerd.

Fol. 125r 8-11-1674
Grietje Sijmons van Son wed Jan Adriaen Joiren geassisteert met Adriaen Jan Joiren haar outste zoon verkopen aan Cornelis Seegers Buijs.

Fol. 125v? 8-11-1674 geen foto
Seeger Cornelis Buijs als vaderlijk outoom en voogd met Mathijs Hendricxs Mattemaecker (verderop Thijs Hendricx genoemd) als moederlijk outoom en toesiender kinderen van Cornelis Hendricxs Buijs en Emmeken Jans, beiden za, Marij, Hendricxs (waarsch. bedoeld Hendrick?), Neeltje en Adriaantje Cornelis Buijs verkopen aan Peeter Bast. Commeren, G’Berg.

Fol. 125v ? 8-11-1674 geen foto
Huijbert Bast. Commeren, tegenwoordig wonende Schravemoer.
Transporteert aan Peeter Adriaens Peeter Conincx alias Drimmelaer zijnen zwager.

Fol. 126r 8-11-1674
Peeterken Jochumsz, laatst wed Huijbert Dircken geassisteert met Melchior Brouwer als voogd verkoopt aan Jochum Ghijsberts haar zoon.

Fol. 126v 10-11-1674
Peeter Peeters Houtepen en Sijmon Jan Paeijmans X Mariken Peeters Houtepen verkopen aan Adriaen Claes Godtschalck de jonge, Ghils.

Fol. 126v 10-11-1674
Jenneken Claes Jans wed Peter Adriaens Houtepen, ten Reijen, met Jan Meeus Schellekens als voogd verkoopt aan Anthonis Peters Houtepen, haar zoon.

Folio 127 ontbreekt of is niet gefotografeerd.

Fol. 128r 16-11-1674
Elisabeth Hendricx wed Jan Jans van Loon en Jan Jans van Loon haar zoon bekennen schuldig te zijn t.b.v. nagelaten weeskinderen van za Adriaen Stevens van Innevelt en Agita van Vueren.

Fol. 129r 23-1-1675
Gifte tusschen de erfgenamen van Hendrick Cornelis Vermuelen en Pr. Daneel Nijdemans en Pr. Adriaen Pennincx.
Jan Adriaen Cornelis Vermeulen, Teteringen, Adriaentje Vermuelen, geassisteert met Jan Vermeulen als haar voogd, Adriaen Cornelis Pr. Leenders, Maijken Pieter Leenders mede geassisteert met Adriaen Leenders als haar voogd, Jan Jans van Dongen X Claesken Pr. Leendert, Dirck Frans wed Cornelia Corn. Peeters, Peeter Adriaen Peeters X Catelijntie Cornelis Peeters, Aertus Verlegh als oom en voogd van de kinderen van Peeter Verlegh za daer moeder van was Maeijken Stoffel Houtepenne, Stoffel, Adriaen en Jan Peeters Verlegh, Maeijken Jan Cornelis Vermuelen geassisteert met haar zoon Cornelis, Jan Peeter Jans wed Lesken Peeter Jans mede voor zijn drie kinderen bij Lesken Pr. Jansz, Cornelis Jan Roelen X Neeltjen Cornelis, Peeter Cornelis Adriaen mede voor sijn suster Maeijken en Adriaen Cornelis Adriaens zijn broeder, Adriaen Cleijs Jaspers mede voor sijn suster Lesbeth, Peeter Jansen Timmerman als voogd vande twee kinderen van Stoffel Jans Timmerman daer moeder aff was Maeijken Robberecht Tempelaers beiden za, Cornelis Jan Thielen mede voor Huijbrecht Cornelis Huijbrechts volgens procuratie (22 jan 1675 voor schepen van Gils), Cornelis Willem Jan Lips, Teeteringen, namens Jacob Walichts Bredenroode als testamentaire voogd van Cornelia en Cathalijntje van Aldenhoove en Isaack van Aldenhoove mede voor Jacob van Aldenhoove zijn absente broeder (procuratie tot Amsterdam 4-10-1674), allen erfgenamen van Hendrick Cornelis Vermuelen za. Zij verkopen aan Peeter Daneel Vijdemans en Peeter Adriaen Pennincx.

Fol. 130r 31-1-1675
Compareerde ter secretarije van Raamsdonk Huijbert Jan Huijben ende verclaert voor schepenen naergenoemt, deses onderteijckent, den boedel van zijn vader zaliger, soo die in alle deelen naergelaten is, bestaende in een huijsken, inboel, mitsgaeders haeff ende meublen, egeen uijtgesondert, te stooten metten voedt, met renunciatie van alles. Laeten die ten baete ende schaede van zijne comparants halve broeder ende suster, genaempt Jacob ende Willemeijntie Jans daer moeder van was Grietje Jacobs zaliger, onder verbant van zijn persoon ende goederen etc. Actum Raemsdonck den lesten januarij 1675. Present Nicolaes Adriaens Hoevenaer et relaticum (?) Peeter Mathijs, heemraden.

Fol. 130r 31-1-1675
Ten voirnoemde daege compareerde Jacob Jan Huijben, out ontrent 23 jaeren, weesende geassisteert met Willem Huijben, zijnen oom ende voocht, die verclaerde voor de een helft ende mede haer sterck maeckende voor Willemeijnte Jan Huijben suster vande eerste comparant voor de andere helft over te geven met vrijer gifte als recht is, aen ende ten behoeve van Cornelis Lamberde, een huijsken ofte opslagh, staende ende gelegen opden erven van de cooper in dese opde Bergen, beleijnt ten oosten des coopers selfs ende west het huijsken van Huijbertje Trompen. In voegen soo ende gelijck het de ouders zaliger vande comparanten voor desen met believe van de voornoemde Cornelis Lambrechts daer op getimmert ende gebouwt hebben. Ende dat met alle naebuijre, hebbende ende leijende servituijts van outs daer toe staende. Ende dat voor een somme van veertich gulden contant gelt, alsnu contant ende beijde overgifte betaelt. Geloovende etc. onder ‘t verbant als naer rechte. Actum Raemsdonck, datum present als boven.

Fol. 130v 26-2-1675
Maeijken Jans wed Hendrick vanden Kieboom, G’Berg, met Arnoldus Kieboom, haar zoon, verkoopt aan Nicolaes Adriaens Hoevenaer

Fol. 131r 3-4-1675
Willemken Bastjaensen wed Dingeman Jans, Groottwasbeeck, geassisteert met Jan Dingemans haar zoon, Jan, Lijntjen en Grietjen Dingemans, Cornelis Melsen X Maeijken Dingemans kinderen van Dingeman Jans za, daer moeder van is de voornoemde Willemken Bastiaens verkopen aan Jacob Jacobs Backer.

Fol. 131v 27-4-1675
Pieter Bastiaen Heere en Bastiaen Drimmelaere X Jacomijnte Bastiaen Heere bekennen schuldig te zijn aan Christia Willems van Sundert, Schravenhaege

Fol. 132r 27-4-1675
Bastiaen Stevens Huijsman X Dingena Jans, opt Veer, verkoopt aan Adriaen Claes Hoevenaer.

Fol. 132r 27-4-1675
Steven Jans Huisman verkoopt aan zijn zoon Bastiaen Stevens.
.

Fol. 132v 27-4-1675
Bastiaen Stevens Huijsman X Dingena Jan Jochums verkoop aan Nicolaes Banck, zwager.

Fol. 133r 6-5-1675
Isaack Peeters X Sijken Claes en Peeter Huijberde X Mariken Claes kinderen van Adriaentje Gielen, haar moeder za verkopen aan Michiel Claes haar comparants vrouwen broeder.
Land gemeen met Huijbert Conincx X Adriaentje Claes, Jan Claes en Pieter Bastiaen Commeren X Thueneken Claesz.

Fol. 133v 16-5-1675
Jan en Maeijken Adriaen Bast. Heere (de laatste geass. met Jan Adriaen Conincx) met Cornelis Adriaen Adriaen Corssen X Aertjen Heere verkopen aan Mathijs Hendricks Mattemaecker. Volgt willekeur.

Fol. 134v 31-5-1675 (ook als los vel aanwezig)
Barbar Gruijters wed Arnoldus Benraet, Raemsdonck, bekent schuldig te zijn aan Johannes Jenin, Dordrecht.

Fol. 135r 14-6-1675
Peeter Bast. Bosser bekent schuldig te zijn aan Adriaen Dircken is zijn schoonvader.

Fol. 135v 29-6-1675
Cornelis Pieters Nobel verkoopt aan Marcelis Cornelis Nobel, zijn zoon.

Fol. 136r 29-6-1675
Jan Cornelis Nobel bekent schuldig te zijn Maeijken Ariens Verhoeven wed Joost Poetsen.
In de kantlijn: Berent van Molegraft X Dingena Joosten Pots zijn voldaan door Adriaen Peter Konincx X Maria Jans Nobel en door Lijsbet Maria Jans Vassen wed Peter Jans Nobel. Pieter Heeren X Huijbertje Jans Nobel, Cornelis Jans Nobel, 6-3-1706.

Fol. 136v 18-11-1675
Maeijken Jans wed Hendrick van den Kieboom met Joahnnes haar oudste zoon verkoopt aan Lauwerens Vermeulen Drimmelaers, schipper van Schraevenmoer.

Los vel 4-10-1675
Jan Cornelissen Nobel bekent schuldig te zijn aan Maeijken Ariens Verhoeven wed Joost Poetsen, G’Berg.

Fol. 137r 2-12-1675
Jan Ariensen Knaep, schepen tot Cappel, verkoopt aan zijn broeders, namentlijck Huijbert, Wouter en Cornelis Ariens Knaep.
Bel. Jan Marcelis Conincx.
Cornelis Jans za was oom van de comparant (land hem aanbestorven).

Fol 138r 27-12-1675
Goederen aangebracht van wijlen Mathijs Cornelis Thijsen.

Fol. 138v 20-1-1676
Peeter Jacobs, H.L.Ambacht, verkoopt aan Johan Marcelis Conincx

Fol.139r 30-1-1676
Taxatie van de goederen van Adriaen Peeters Verlegh, Dongen.

Fol. 139v 3-2-1676
De erfgenamen van Cornelis Cornelis Jan Aerts laten goederen taxeren.

Fol. 140r 5-3-1676
Anthonij Gerrits Casteleijns, ’s Hertogenbosch, verkoopt aan Jan Jan Peeters, Dongen.

Fol. 140v 19-3-1676
Paulus Hendericxs Vermuelen en Peeterken Adriaen Wouters wed Anthonis Cornelis Klock, ten Reijen, verkopen aan Adriaen Thonissen Houtepen.

Fol. 141r 7-4-1676
Adriaen Segers verkoopt aan Peeter Jans Spreeuwel.

Fol 141v 18-4-1676
Adriaen Jan Dircken verkoopt aan Huijbert Jans, zijn broer.

Fol. 142r 24-4-1676
De erfgenamen van Anna Issabella van Poelgeest laten goederen taxeren.

Fol. 142v 25-4-1676
De erfgenamen van Jenneken Jan Huijben laten goederen taxeren.

Fol. 143r 30-4-1676
Adriaen Conincx, schoolmeester, verkoopt aan Melchior Brouwer, secretaris

Fol. 143 v 30-4-1676
Marcelis Cornelis Nobel X Maeijken Gelden voor de ene helft en Seger Cornelis Buijs en Mathijs Handricx Schoones als voogden van de kinderen van Gerrit Bincken en Eijcken Hendricxs, Dingena Handricx Buijs namens haar man Johannes Lauwerens, procuratie G’Berg not Mels Gerrits, voor de andere helft verkopen aan Adriaen Conincx, schoolmeester alhier.
Wilkeur volgt.

Fol. 144r 1-1676
Peeter Melsen Borouwer bekent schuldig te zijn aan Tehorius Winckelmans, predikant te Oosterhout.

Fol. 144v 20-8-1676
De erfgenamen van Jenneken Cornelis Sewen, ten Reijen, laten een taxatie uitvoeren.

Fol. 145r 24-8-1676
Adriaen en Peeter Jans Ghiele gebroeders wonende Raamsdonk verkopen aan de kerck van Raemsdonck.

Fol. 145v 29-9-1676
Francijntie Heijs wed Arnoldus Martinij, Cappiteijn, ’s Gravenhaege, met Melchior Brouwer, secretaris, verkoopt aan Mathijs Schuijffhil.

Fol. 145v 29-9-1676
De voors comparante herberekent de schuld die Mathijs Schuijffhil nu moet betalen. Er is een oude schuld van 1647 door Dirck Heijs en Damis Schuijffhill.

Fol. 146r 18-11-1676
Scheij en erffdeelinge gemaeckt tusschen Nicolaes Adriaen Hoevenaer ter eenre en Peeter Jans Spreeuwel, Dongen, te andere zijde.

Fol. 146v 23-11-1676
Huijbertje Cornelis, weduwe van Adriaen Huijberts Ruijter verkoopt aan Aert Adriaen Joiren.

Fol. 147r 21-12-1676
Cornelis Adriaens van Tilborgh, Dordrecht, bekent schuldig te zijn aan Michiel Adriaens van Tilborgh, procureur en notaris, des comparants broeder.

Fol. 147v 29-1-1677
Anthonij Stakenborgh X Maria Peeter Knaepen, Tilborgh, verkoopt aan Jan Anthonisssen vanden Correputh, ten Reijen.

Fol. 148r 5-3-16767
Marij Jans weduwe Hendrick van den Kieboom, G’Berg, geassisteert met Johannes Knapius haar zwager verkoopt aan Adriaen Cornelis de Jonge voor de eene helft en aan Hendrick, Arien, Jan, Wouter, Thuenis, Michiel Cornelis Thijs, Anthonij Cornelis Claewers X Maeijken Cornelis Thijs, kinderen van Cornelis Thijs en Neeltjen Hendricks beiden za voor de andere helft.

Fol. 148v 5-3-1677
Adriaen Cornelis de Jonge ter eenre en de kinderen van Cornelis Mathijs za met Anthonij Cornelis Clauwers X Maeijken Cornelis Thijs ter andere zijde. Zij maken een erfdeling van een weijde.

Fol. 148v 5-3-1677
Anthonij Cornelis Clauwers X Maeijken Cornelis Thijsen ter eenre en Handrick en Arien Cornelis Thijsen, broers, mede voor Jan, Wouter, Theunis en Michiel ter andere zijde. Zij hebben een akkoord gesloten mbt de uitkoop.

Fol. 149v 5-3-1677
Adriaen Kievits, Huessen, X Adriaentje Aerts de Bruijn, in qualiteijt als erffgenamen van Aert Aerts de Bruijn verkoopt aan Cornelis Cornelis Camp.

Fol. 150r 19-3-1677
Willem en Jacob Aert, Cornelis Michiels als voogd over de drie kinderen van Aert Adriaen Gerrits, Peeter Leenderts van Opstal als voogd van de drie kinderen Peeter Huijbrechts Zuijders, Sijmon Peeters van Son, Adriaen Hendricks Heijblomme en Johannes Lips, allen erfgenamen van Peeter Jan Willem Rubbens, onder de baronie van Breda, verkopen aan Hendrick Jochums vander Correputh, Gilze.

Fol. 150v 25-3-1677
Cornelis Claes de With, Besoijen, verkoopt aan Adriaen Claessen Hoevenaer.

Fol. 151r 6-5-1677
Adriaentje Bastjaens wed Adriaen Aerts [Adriaens] Drimmelaer, opt Veer, geassisteert met Huijbert Jans Hoevenaer, haar gecooren voogd verkoopt aan Jacobus Jacobs, Bastiaen Stevens en Peeter Huijberde, diakens der diakonie alhier.

Fol. 151v 12-5-1677
Taxatie van de goederen van Peeter Peeters Verbunt za, ten Reijen.

Fol. 152r 20-5-1677
Wouter Adriaen Corsten mede namens Adriaen Adriaens Corsten, broer, procuratie Tholen 15-5-1677 not Johan Wouters, verkoopt aan Aert Adriaen Corsten, broer.

Fol 152v 21-5-1677
Marijke de Gast, G’Berg, met Melchior Gerits als voogd verkoopt aan Wouter Wijricx Bergen, Jacobus Durant en Nicolaes Sextien?, regeerende diakonije G’Berg.

Fol. 153r 26-6-1677
Jochum Jacobs de Bruijn, pleijtschipper, geb Waspick, verkoopt aan Cornelis Cornelis Camp.

Fol. 153v 30-6-16767
Johan Marcelis Conincx de jonge als proc. hebbende van bewindvoerders van de boedel van Willem Zaeijer verkoopt aan Catharina van Beverwijck wed Johan van Greeuwen en Sijmon Crom, Dordrecht.
Op los vel staat de procuratie.

Fol. 154v 27-8-1677
De erfgenamen van Aeltje Peeters Verbunt laten het land taxeren.

Fol. 155r 1-11-1677
Jenneken Jans de Beer wed Peeter Peeter van de Waeter met Peeter Melsen Brouwer als voogd verkoopt aan Theunis Peeters van de Waeter, haar schoonzoon.

Fol. 155v 9-11-1677
Hendrick Saeijer, Dordrecht, mede namens zijn suster Judith Jans wed Quirijn Saeijer, Maestricht, verkoopt aan Sijmon Crom, coopman, Dordrecht.

Fol. 156r 12-1-1678
Huijbert Jans X Marij Cornelisz, Jan Simons Gues wed Cornelia Cornelis als vader en momber van zijn vier kinderen bij Cornelia Cornelis, daer moeder van was Janneke Cleijs, Maeijken, Claes, Jenneken Bastiaens met Jacob Meeus X Pieternella Bastiaens, Thuenis Kalckman namens Dingena Bastijaens in den Haege, Maeijken en Jenneken geassisteert met de voornoemde Thuenis Kalckman als erffgenamen van Janneken Cleijs en Bastiaen Hendricxs Buijs (in leven echtelieden) verkopen aan Jochum Zeijlmans in qualiteijt als armmeester van den armen tot Raemsdonck 1677 en 1678.

Fol. 156v 19-1-1678
Cornelis Jan Ackermans, Oosterhout, verkoopt aan Pieter Huijberechts Verhaere, Oosterhout.

Fol. 157r 19-1-1678
Cornelis Lammerden verkoopt aan Cornelis Dielis van den Heuvel, geb Raemsdonck, won Wasbeeck.

Fol. 157v 26-1-1678
Nicolaes Peeters Brouwer verkoopt aan Jan Jans van Loon, een huis en erf waarin hij comparant nog wonende is.

Fol. 158r 13-2-1678
Adriaen Adriaens Block, Oosterhout, wed Maria Handrics Nobel verkoopt aan Mathijs Handricx Nobel, zwager.

Fol. 158v 23-2-1678
Huijbert Jan Huijben, Raemsdonck, verkoopt aan Adriaentje, Bastiaen, Jenneken, Jan, Isaack en Abraham Staesen daer moeder van was Aeltjen Jans.

Fol. 158v 23-2-1678
Jan Sijmons Geus, wed Cornelia Cornelis, Schravenmoer, mede voor zijne kinderen, Dingena, Cornelia, Sijmon en Willem Jans Geus, Maeijken en Jenneken Bastjaens Buijs, geassisteert met Anthonis Kalckman als oom en gecooren voogd,de voornoemde Kalckman als oom namens Dingena Buijs,inden Haege, Nicolaes Buijs en Jacob Meeus X Pieternella Bastiaans Buijs, alle broeders susters en zwagers resp verkopen aan Huijbert Jan Huijben X Maria Cornelis, hunnen zwager.

Fol. 159r 23-2-1678
De voors comparanten met Huijbert Jan Huijben uijtgenomen Jacob Meeus verkopen aan Jacob Meeus, zwager.

Fol. 159v 23-2-1678
Anthonis Kalckman namens Dingena Bastiaens Buijs, Haege, verkoopt aan Maeijken, Claes en Jenneken Bastiaens Buijs, Jacob Meeus X Pieternella Buijs.

Fol 160v 26-2-1678
Peerke Jochum, laatst weduwe van wijlen Huijbert Dircken za, geassisteert met Ghijsbert Ghijsberts, haar zoon als voogd verkoopt aan Marcelis Cornelis Nobel.

Fol. 161r 28-3-1678
Michiel Driesen, Gilze, verkoopt aan Cornelis Wircken.

Fol. 161v
Johannes Bisschop, Dordrecht, en Johannes van Dongen X Geertruijt Bisschop, zeijlmaker G’Berg, bekennen schuldig te zijn aan Anna van Dessel wed Adriaen Gruijters, brouwer in de Witte Hant te G’berg.
In de kantlijn: Cornelia Gruijters erfg van Anneken van Dessel, haar moeder, heeft ontvangen van Johannes Bisschop

Fol. 162r 30-3-1678 Copie acte van 1-8-1675
Barbara Gruijters wed Arnout Benraede, Raemsdonck, heeft verkocht aan Jan Peeters Diorrenboom.

Fol. 163r 3-3-1678
Maeijken Jans wed Hendrick van den Kieboom, G’Berg, met Johannes Knaepins, zwager, verkoopt aan Jan Sijmonts Cuijper, pleijtschipper, geb. van Schravenmoer.

Fol 163v 14-4-1678
Staes Abraham Verster, rentm Oijsterwijck, namens Elisabeth van Daesdonck wed Isaack Verster, schout Raemsdonck, procuratie Oisterwijck 4-4-1678, verkoopt aan Jochum Brouwers.

Fol. 164r 19-4-1678
Seeger Cornelis Buijs verkoop aan Pieter Melsen Brouwer land hem aanbestorven van Servaes Cornelisse, zijnen broeder za.

Fol. 164r 21-4-1678
Cornelis Beijens, coopman, en Adriaen Mooleschot, brouwer, X Marija Beijens, beiden G’Berg, verkopen aan Seeger Cornelis Buijs.

Fol. 164v 21-4-1678
Jan Huijberde Corssen verkoopt aan Anneken Jans Gijben een huisje onverdeelt met Anneken voornoemt en haar broeder Ghijsbert Jan Gijben.

Fol. 165r 9-5-1678
Jan Adriaens Drimmelaer wed Grietje Jan Tijssen mede als voogd over zijn kinderen, Fredrick Cornelis van Strieijen X Dingna Jan Thijssen, Jochum Seijlmans, HG meester, namens de kinderen van Corn Handricx Buijs en Emmeken Jan Thijssen verkopen aan Cornelia Ariens Knaep.

Fol. 165v 18-5-1679
Cornelis Adr Cnaep bekent schuldig te zijn aan de erfg van Jan Adriaens Moets.
Toegevoegd: Johan van Bergen X Josijna Moets mede namens Jochum Moets, Cornelis Moets zijn betaald door Cornelis Adr Cnaep

Fol. 166r 12-5-1666
Huijma Mahu Brouwer, G’Berg, verkoopt aan Frans peeters Brouwers.

Fol. 166v 12-5-1678
Jan Marcelisse Conincx (ook genoemd Jan de Conincx), procureur verkoopt aan Nicolaes Dingemans.
Bel. weduwe en erfgen van Arien Jans Knaep za.

Fol. 167r 17-5-1678
Peeter Jan Peetersz, Waspick, verkoopt aan Bastiaen Stevens Huijsman.

20-5-1678
Peter Cornelis Beijens, G’Berg, verkoopt aan Thunis Huijbert Ruijter, wonende Raemsdonck.

Fol. 168r 23-5-1678
Dingeman Claesz, opt Veer, verkoopt aan Nicolaas Dingemans zijnen zoon.

Fol. 168v 23-5-1678
Meeus Cornelis verkoopt aan Anthonij Cornelisse Claeuwers.

Fol. 168v 23-5-1678
Nicolaes Dingeman verkoopt tbv Fredrick Cornelis van Streijn een huijsken.

Fol.169r 23-5-1678
Anthonij Cornelisse Claeuwers verkoopt aan Hendrick, Arien, Jan, Wouter, Thunis en Michiel Cornelis Thijsz, zijn comparants zwagers en gebroeders. Nog twee broers van de comparant zijn Claes en Cornelis Claeuwers.

Fol. 170r 27-6-1678
Peeter en Theunis Jan Lauws en Peeter Lenaerts van Opstal, Gilze, als toesiender van de kinderen van Cornelis Lenaerts van Opstal en Quirijntje Jan Lauws Peeter voorn als voogd en Willem Jacobs van Gestel als toesiender van de kinderen van Cornelis Jan Lauws en Lijsken Jacobs van Gestel verkopen aan Adriaen Bavelaers, Dongen.

Fol. 170v 10-7-1678
Commera van Son met Augustinus van Son, broer, verkoopt aan Lauwerens Vermuelen Drimmelaer ofte Reijschipper van Schravenmoer.

Fol. 171r 9-8-1678
Lauwerens Vollevens, G’Berg, bekent schuldig te zijn aan Adriaen de Bruijn, pleijtschipper, geb Waspik.

Fol. 172r 14-9-1678
Peeter Jacobs Boode, de schutter, bekent schuldig te wesen aan Cornelis Lamberts Schoonens.

Fol. 172v 21-11-1678
Melchior Brouwer, secretaris, bekent schuldig te zijn aan Theodorus Winckelmans, predikant te Oosterhout.
Toegevoegd briefje: Adriaen van der Brink X Johanna Maria Winckelmans is voldaan, 1-6-1697

Fol. 173r 3-2-1679
Cornelis Adriaens Vermeulen, ten Reijen, namens zijn weeskind bij Anthonetta Peeter Ad. Verbunt verkoopt aan Peeter Sijmon Bonders, Ghilse

Fol. 173v 3-2-1679
Thunis Peeters vanden Correputh, wonende Oosterhout, Verkoopt aan Raes Adriaen Godtschalck, wonende Ghils.

Fol. 174r 8-5-1679
Peeter Adriaen Brouwer verkoopt aan Meeus Cornelis zijnen zwager ofte schoonzoon X Secilia Peeter Brouwers.

Fol. 175r 8-5-1679
Jan Hendricxs van Oisterhout X Maria Cornelis Paulus Hoevenaers, Sevenberge, verkoopt aan Jan Jans Lathouder, ten Reijen.

Fol. 175v 7-5-1679
Jan Aerden Schoutent verkoopt aan Peeter Dielis vanden Huevel (zoon van Dielis Hendricxz).

Fol. 176r 23-5-1679
Huijbert Cornelis Timmerman als oom en voogd en Jan Jans Meijer als toesiender van de kinderen za Jan Cornlis Timmerman en Adriaentje Jans Meijer verkopen aan Anthonij Heijblomme, brouwer G’Berg.

Fol. 176v 29-5-1679
Janneke Jans van Raemsdonk wed van Willem Vijfferen van Rijswijck, Eeten, mede namens Vijffer Otten van Reijswijck als grootvader en voogd van haar kinderen, porcuratie Veen 27-5-1679, verkopen aan Cornelis Huijberts Haensberch, haar halve broeder, een half steedke. Procuratie als los vel.

Fol. 177r 18-7-1679
Lauwerens Vollevens, G’Berg, verkoopt aan Adriaen de Bruijn, Waspik.

Fol. 177v 28-10-1679
Bernaert Essers wonende in Schravenhaene (?) X Jenneken Jans van Spijck, daer moeder van was Maeijken Ghijsberts za verkoopt aan Jochum Peeter Zeijlmans, schout van Hendrik Luijten Ambacht. Land aengecomen van zijne huijsvrouwe groottmoeder Peerken Jochum za.

Fol. 178r 28-10-1679
Aert Kempen, Oosterhout, namens zijn vader Johan Kempen en als voogd van de kinderen van Peeter Adriaens Verbunt, procuratie 29-1-1680, notaris Cornelis van Vorssel te Oosterhout, verkoopt namens het kind Cornelis Peeter Adriaens Verbunt aan Adriaen Bernaert Claess.

Fol. 178v 30-1-1680
Peeter Sijmon Bouders?, ten Reijen, verkoopt aan Adriaen Willem Anthonis, zwager.

Fol. 179r 1-2-1680
Johannes Peeters Brouwer verkoopt aan Adrian IJans Joiren.

Fol. 179v 5-2-1680
Meerten, Arien, Huijbert, Secielia en Neeltjen Jan Meertens, gebroeders en susters, opt Veer, bekennen schuldig te zijn aan Maeijke Adriaens Verhoeve wed Joost Potssen, G’Berg.

Fol. 180r 5-2-1680
Cornelia Adriaen Cleijsz, geass. met haar zwager Ad. Frans Brechmans, Jan Seegers X Juestich Adriaen Cleijsz, Adriaen voornt X Anneken Ad. Cleijsz, Dingeman Claes als moederlijk grootvader en voogd met Cornelis Pieters Nobel als toesiender van Mariken Cleijs Adriaensz,erfgenamen van Ad. Cleijsz. Verkopen aan Nicolaas Dingeman, opt Veer.

Fol. 180v 6-2-1680
Huijbert Ansums Bosser verkoopt aan Peeter Jans Dorrenboom.

Fol. 182v 6-2-1680
Bastiaen Stevens Huijsman verkoopt aan Adriaen Cleijs Hoevenaer.

Fol. 183r 6-2-1680
Aert Heere verkoopt aan Cornelis Meeusz.

Fol. 183v 7-2-1680
Gifte tusschen de kinderen van Lesken Aerden za en mr. Adriaen Conincx.
Cornelis, Neeltgen en Aert Aerts de Both, Cleijs Huijberde Cloot wed Dingena Aerts de Both, voor sijn selven en als vader en toesiender van zijn kint, Pieternella Cleijs, Jan Commeren X Maeijken Aerts de Both, Cornelis van Os X Adriana Aerts de Both verkopen aan Adriaen Conincx,

Fol. 184r 7-2-1680
De voors erffgenamen verkopen aan Meerten, Arien, Huijbert Sesiela, en Neeltijen Jan Meertens.

Fol. 184v 7-2-1680
De kinderen van Jan Meertens en Susanna Conincx bekennen schuldig te zijn aan de kinderen van Lesken Aerden.

Fol. 185r 21-2-1680
Aertnoldus Soetens, uit het land van Gulick, X Dingena Cornelis van Son verkoopt aan Meerten Cornelis van Son, zwager.

Fol. 185v 21-2-1680
Pieter van Bechim, cururgijn G’Berg, en Maria van Alemborgh wed Pieter Dillis, Zevenbergen, met Dielis Peeters, haar zoon, timmerman tot Zevenbergen, verkopen aan Claes Jans. Wilkeur volgt.

Fol. 186r 21-2-1680
Maria van Alemborgh wed Pieter Dillis, Zevenbergen, met Dielis Peeters, haar zoon, timmerman tot Zevenbergen, verkoopt aan Pieter van Bechim, cururgijn G’Berg.

Fol. 186v 21-2-1680
De voors comparanten verkopen aan Pieter van Berchim. Wilkeur volgt.

Fol. 187r 19-3-1680
Pieter van Berchum, cirurgijn G’Berg, bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Adams, Drimmelen.
Toegevoegd: Emmerensken Jans Zeijlmans X Cornelis Jans Versluijs is voldaan door Abraham van berchum en margrita van berchum.

Fol. 188r 3-4-1680
Stoffel Peeters Verlegh, brouwersgast te Dongen,, Aert Verlegh als oom en voogd van Jan Peeters Verlegh, Dongen, verkopen aan Leendert en Jan Willem Ariens, broers resp Dongen en Oosterhout.

Fol. 188v 3-4-1680
Pieter Melsen Brouwer bekent schuldig te zijn aan Adriaen Dingemans als oom en voogd en Theunis Adriaen Daniels als toesiender van de kinderen van Jacob Cornelis Go??elde en Zijke Dingemans, beiden za, Drimmelen, vissers.

Fol. 189r 1-5-1680
Pieter Cornelis mede als voogd van Driesken Cornelis vande Waeter samen voor de kinderen van Cornelis Peeters vande Waeter za daar moeder van was Oetje Dries, Hester Cornelis vande Waeter wed Cornelis Ruijs, backer, met Jan Adriaen Looskint als voogd daer moeder van was Hester Thijs za, Adriaen Adriaen Huetssmit? X Cornelia Peeters vande Waeter, Huijbertje, Luca en Adam Cornelis vande Waeter daer moeder van was Jenneken Adriaens Looskint, hele en halve broers en zussen verkopen aan Lauwerens Vermuelen, reijsschipper van Schravenmoer.

Fol. 189v 1-5-1680
Anna Cataria en Maria Spingelaer, G’Berg, met Melchior Brouwer als hun voogd verkopen aan Lauwerens Vermuelen, reijsschipper van Schravenmoer.

Fol. 189v 11-5-1680
Jan de Bie, Waelwijck, Ghijsbert de Bie, Waelwijck, mede namens zijn twee broeders d’heer Willem de Bie, secretaris van zijne majesteijt den Coninck van Vranckrijck en Arien de Bie,Vranckrijck, Jan Peeters IJsendoorn, Waelwijck, als vader van zijn 5 kinderen bij Eeltje de Bie za, namelijk Peeter, Thomas Adriaen, Guiljam en Adriaentje tsaemen voor de andere helft. Van welcken voornoemde Ghijsbert, Willem, Arien en Eeltje de Bie vader is geweest Thomas de Bie za en alsoo alle mede testamentair erffgenamen van za jonckheer Cornelis van Hoogelan¬de. Zij verkopen aan Huijbert Jans Hoevenaer tbv Peeter Adriaens brouwer, schoonvader.

Fol. 190v 31-5-1680
Arien Adriaen Conincx, out schoolmeester, opt Veer, verkoopt aan Melchior Brouwer.

Fol. 191r 31-5-1680
Marcelis Cornelis Nobel, opt Veer, verkoopt aan Cornelis Cornelis Nobel, broer.

Fol. 191v 15-6-1680
Steven van Innevelt, backer te G’Berg, verkoopt aan Jan Adriaens van Innevelt, broer, G’Berg.

Fol. 192r 3-8-1680
Dirck van Noij en Willem Nachtegael beiden getrouwd met een dochter van Sijmon Crom, beiden Dordrecht, verkopen aan Cataria Beeverwijck wed Johan van Meeuwen, out borgemeester Dordrecht.

Fol. 192v 9-12-1680
Cornelis Ansems Bosser verklaart dat hij in oktober een van Cornelis Camp een stede heeft gekocht.

Fol. 192v 28-12-1680
Paulus Rutter, procureur en notaris tot G’berg namens Corn. Buijs, out schoutent der vrijheijt van Waelwijck verkoopt aan Godtschalck Buijs, zoon van Corn. Buijs, Besoijen.

Fol. 193r 14-1-1681
Commer Arien Block, Maesdam, Henrick Arien Block, Oosterhout, mede als voogd van de zeven kinderen van Arien Ariens Block met Mathijs Hendrikcx als toesiender en als oom en voogd van de twee kinderen van Willem Ariens Block za, allen oosterhout, met Adriaen Stevens Berrevoets als toesiender, Adriaen Peeters X Catelijn Jan Selden waar moeder van was Jenneken Ariens Block mede namens [er is een stukje niet gefotografeerd] … van Bael, Oosterhout, als oom en voogd met Commer Ariens Block als toesiender van de twee kinderen van Peeter Joosten van Bael za daar moeder van was Janneken Ariens Block. Alle kinderen en kintskinderen van Steijntije Arien Huijben wed Adriaen Commer Block. Zij verkopen aan Govert Adriaens van Biestraette, Oosterhout.

Fol. 193v 27-1-1681
Bastiaen en Arien Drimmelaere, broers, opt Veer, verkopen aan Aert Jans Joiren.

Fol. 194r 12-2-1681
Adam Hoffmans, Brussel, pleijtschipper, X Marike Jans verkoopt aan Jochum Jans, zwager.

Fol. 194v 6-3-1681
Aert Adriaen Corssen verkoopt aan Cornelis Adriaen Corssen.

Fol. 195r 7-3-1681
Jan Wilborts van Son Peeter Wilborts van Son mede als erfgenaam van en als voogd van de kinderen van Jan Dielis Adriaens, Aert Joris Oomen X Anneken Dielis samen met Peeter Wilborts mede namens Jenneken Dielis Adriaens , kinderen en kintskinderen van Dielis Adriaens en Adriaentje Wilborts van Son, Adam vander Veecken X Maria Wilbort van Son, Jan Jochums X Antonetta Wilboirt van Son, Oosterhout, erfgenamen van Margrita Wilborts van Son, allen Oosterhout, ter eenre en Frans Brouwers, Anneke en Secielia Peeters Brouwers met Jan Conincx, oom, Huijbert Jans Hoevenaer X Dingena Peeter Brouwers, Gerrit Jans van Loon X Jenneken Peeter Brouwers, Ariens Verhaegen X Cornelia Peeter Brouwers en Jacob Huijbderde de Bruijn als vader van zijn twee kinderen, Adriaen en Willem, bij Adriaentje Peeter Brouwers za, Melchior en Johannes Peeters Brouwers, Jan Jans Tiimmermans X Cornelia Peeter Brouwers mede namens, ipv Peter Melsen Brouwer als grootvader, de twee kinderen van Jacob Huijberde Berrevoets bij Maeijken Peeter Brouwers, Nicolaes Peeter brouwers, ook allen erfgenamen van Margrita Wilborts van Son. Zij verkopen aan Nicolaes Peeters Brouwers, mede erfgenaam.

Fol. 196r 8-4-1681
Seeger Cleijs de Graaff, Cappel verkoopt aan Jan Jans Timmerman.
Bel. kinderen van Adriaen Denis daer moeder van was Neeltje Cleijs de Graeff za.

Fol. 196v 15-4-1681
Godschalck Bruijs, Besoijen, verkoopt aan Mathijs Schuijffhil, G’Berg.

Fol. 197r 28-4-1681
Arien en Thijs Jans, broers, Zierikzee, verkopen aan Claes, Jan, Seeger, Arien en Truijcken Jans, broers en zus.

Fol. 197v 6-5-1681
Jan Adriaen Gijben verkoopt aan Jochum Adriaen Gijben, broer.

Fol. 198r 6-5-1681
Cornelis Camp verkoopt aan Cornelis Ansems Bosser. Wilkeur volgt.

Los vel bij folio 198r 20-12-1681
van C? Swaen betreffende een testament mbt zijn kind?

Fol. 199r 8-5-1681
Cornelis Pieters Nobel verkoopt aan Cornelis Cornelis Nobel, zoon.

Fol. 199v 20-6-1681
Adriaen Adriaens Schipper, G’Berg, X Jenneken Adriaens Block verkoopt aan Mathijs Hendricks Nobel, oom.

Fol. 200r 24-6-1681
Guijlljam Smolders, Alphen, X Catoleijn Andries van Ghils, Andries de Bont X Pieternela Andries van Ghiels, Walterus Koomans X Cornelia Andries van Ghils, Loon op Zand, kintkinderen en voor 1/3 erfgenamen van Paulus Pruijcen, Alphen, verkopen aan Arien Jans en Peeter Willems [in het hoofd Willem Peeters], Alphen.

Fol. 200v 8-8-1681
Marcus Verdonck, Raevels onder tlant van Turenhout, verkoopt aan Govert Adriaen Goverts.

Fol. 201r 29-10-1681
Lauwerens Volleven, secr Waelwijck, X Jenneken vander Vest za wed Hendrick Peters Kock. Uit dit huwelijk een kind. Dit kind krijgt een stuk land als vaderlijck erfdeel. Ook als los vel aanwezig.

Fol. 201v 19-11-1681
Jochem Zeijlmans, schout HLA, namens Baerent Esschers X Jenneken Jans van Spijck waar van moeder was Marija Ghijsbert za, Schraven Haeve, procuratie 29-10-1681 alhier, verkoopt aan Nicolaes Dingemans. Wilkeur volgt.

Fol. 202r 19-11-1681
Dezelfde comparant verkoopt aan Jan Teeuwen, pleijtschipper van Waspick. Wilkeur volgt.

Fol. 203r 22-11-1681
Gerrit Thijs Otijens, Waspick, namens Anthonij Otijens, dijckgraeff vanden oude nieuwe landen van den Ouden Bosch,, procuratie Meertens polder 27-10-1681, verkoopt aan Michiel Otgens, rentmr van zijn hoochtwaertight den heer bisschop van Antwerpen abdeij van St Bernaerts opt Schelden.

Fol. 203v 7-1-1682
Anthonis Peeters Houtepenne, ten Reijen, verkoopt aan Adriaen Claes Godtschalck, Ghils opden Haensbergh.

Fol. 204r 16-2-1682
Jacob Abrahamsen, Waspick, X Maria Jacobs de Bruijn verkoopt aan Cornelis Cornelis Camp.

Fol. 204v 25-2-1682
Jan Gerrits Castelijns, Turenhout, verkoopt aan Peeter Adriaens, Dongen.

Fol. 205r 12-3-1682
Cornelis Ansems Bosser verkoopt aan Arien Ansems Bosser, broer.

Fol. 205v 12-3-1682
Cornelis Ansems Bosser verkoopt aan Peeter Ansems Bosser, broer.

Fol. 206r 12-3-1682
Cornelis Ansems Bosser verkoopt aan Anthonij van Os, schoenmaecker G’Berg. Los vel van 27-12-1681 aanwezig om in meij 1682 te giften.

Fol. 206v 23-4-1682
Anneken Jacobs de Bruijn wed Jan Marcelis Conincx bekent schuldig te zijn aan Jan Sijmons Cuijper, pleijtschipper van Schravenmoer.
Op 10-7-1683 betaald Adriaen de Bruijn.

Fol. 207v 12-5-1682
Johan de Bruijn, secr van Cleijn woonende onder Groott Waspick, verkoopt aan Jochum Janss.

Fol. 208r 18-5-1682
Peeter Mathijs verkoopt aan Jan Jans Bosser X wed van Jan Cornelis van Son, opt Veer.

Fol. 208v 30-5-1682
Peeter Schoonens, Vrachelen, als voogd en Seeger Cornelis Buijs als toesiender over Marij, Adriaen en Willem, kinderen van Gerrit Binck en Eijcken Handricks Buijs, beiden za, opt Veer, verkopen aan Melchior Brouwer, secretaris.

Fol. 209r 29-10-1682
Cornelis Heijblomme, brouwer in de Belle G’Berg, verkoopt aan Cornelis Banck, G’Berg.

Fol. 209v 29-10-1682
Pieter en Cornelis Beijens, G’Berg, verkopen aan Thuenis Huijberden Ruijter

Fol. 210r 3-12-1682
Michiel van Thilborgh, notaris en procureur G’Berg, namens Johannes en Arnoldus van den Kieboom, Dordrecht, kinderen van Hendrick van den Kieboom za en Maijken Jans, procuratie Dordrecht not Johannes Keelen 10-11-1682, en de overige kinderen verkoopt aan Peeter Jans Dorrenboom. Wilkeur volgt.

Fol. 210v 3-12-1682
De voors comparant verkoopt aan Cornelis Meeusz. Wilkeur volgt.

Fol. 211v 8-12-1682
Maeijcken Peeters van Ghool is overleden zonder nakomelingen. Haar goederen worden getaxeert.

Fol. 212r 18-12-1682
Artus Verhaegen, Johan van Staatsberge en Melchior van Etterson, diakonen G’Berg,verkopen aan Claes Jansz, opt Veer.

Fol. 212v 19-12-1682
Huijbert Paulus Zeijlmans, Waspick, verkoopt aan Steven Wouters Boeven.

Fol. 213r 6-1-1683
Jan Willems Cuijper verkoopt aan Adriaen Claes Hoevenaer.

Fol. 213v 8-1-1683
Nicolaes de With X Pieternella Aerts de Bruijn, brouwer te Waelwijck, verkoopt aan Jan Teeuwen, pleijtschipper te Waspick.

Fol. 214r 15-1-1683
Frans Brouwer, opt Veer, Peeter Wilborde van Son, Oosterhout en Geertruijt van Schoonhoven X Gerrit Stanse Moolemakers, secr St Oede Rode, verkopen aan Arnoldus Soetsen, opt Veer.

Fol. 214v 19-1-1683
Goris Jan Thielen, vorster ten Reijen, namens Maria Andries Ansems X Peeter Jan Thielen mede als voogd van het kint van Frans Jans vander Veecken en Pieternella Andries Ansems za, Neeltjen Andries Ansems met Anthonij Adriaen Jorissen als voogd, Goris als voogd van de kinderen van Jan Jans Thielen za en de voorn Neeltjen, en namens Adriaentje Andries Ansems X Jan Robbrecht Lips, procuratie 6-1-1683 alhier. Goris namens Elisabeth Andries Cornels Ansems, procuratie Oosterhout not Cornelis van Vorssel 13-12-1681. Hij verkoopt aan Willem Jans van Haeren, Ghils.

Fol. 215r 19-1-1683
De voorn comparant verkoopt aan Sijmon Jan Peijmans, Ghils.

Fol. 215v 12-2-1683
Lambert Jacobs Cuijper X Maria Huijbrechts Reijcken en Jan Gerits de Vlught X Joseijntje Huijbrecht Reijcken, beiden schipstimmerman te Dordrecht, mede namens Jan Huijbrechts Reijcken, Zeelant, erfgenamen van Huijbert Jans Reijcken verkopen aan Jan Sijmons Cuijper, pleijtschipper. Wilkeur volgt.

Fol. 216r 13-2-1683
Goris Jan Thielen, vorster ten Reijen, namens Robbrecht Cornelis Jan Robben, Peeter Cornelis Jan Robben mede als voogd van het kind van Jacob Cornelis Jan Robben za en Catholijn Adriaens de Bruijn en van de kinderen Jan Cornelis Jan Robben, Maria Jan Cornelis Jan Robben met Peeter Jans Timmermans, Adriaentje Cornelis Jan Robben met Jan Anthonisse vanden Corripuths, Geertruijt Cornelis Jan Robben X Jan vander Linden, procuratie Gils 13-2-1683, verkoopt aan Leendert Willem Adriaens.

Fol. 216v 21-4-1683
Fransoos Brouwers, opt Veer, verkoopt aan Dingena Brouwers zijn zuster, weduwe wijlen Huijbert Janss Hoevenaer.

Fol. 217r 28-4-1683
Johannes van Schoonhoven, stadthouder Schravenmoer, verkoopt aan Nicolaes brouwer. Wilkeur volgt.

Fol. 218r 28-4-1683
Johannes van Schoonhoven, stadthouder Schravenmoer, verkoopt aan Huijbert Adriaen Bosser, alhier in Engelant.

Fol. 218v 29-5-1683
Aries Adriaen Bouwens mede namens Jan en Pieter, broers, procuratie Bergen opden Soom not van Rinckhuijsen,, Grietjen Bouwens met Mels Thonis Zeijlmans verkopen aan Jasper Cleijn, oom.

Fol. 219r 29-5-1683
De voors comparanten verkopen aan Jan Jans Vassen, Santschel onder HLA, en Peercken Fredricx wed Meeus Jacobs.

Fol. 219r 29-5-1683
Grietje Adriaen Bouwens, Cappel, met Mels Thomas, stadthouder te Waspick, mede namens Jan en Pieter, broers, verkoopt aan Aries Adriaen Bouwens, broer.
Toegevoegd: op 12-6-1684 Is Gerrit Broeders, schoolmeester te Cappel X Grietje voldaan.

Fol. 220r 8-6-1683
Cornelis Cornelis Camp, waspick, verkoopt aan Bastiaen Stevens Huijsman, zwager.

Fol. 220v 22-6-1683
Adriaen Jan Huijgen, Breda, en Nijs Jans Baes X Jenneken Jan Dirck Huijgen, Dongen, verkopen aan Margrita Jan Huijgen wed Adam Heijblomme nu X Jan van Am???, brouwer inden Boom te Breda.

Fol 221r 29-6-1683
Govert Adriaen Goverts, Alphen, verkoopt aan Anneken Jans Lippens wed Aert Peeter Oomen en haar kinderen, Caem, en aan Jenneken Cornelis Ruelens wed Peeter Peeters Oomen en haar kinderen, Alphen,

Fol. 221v 6-7-1683
Jan Adriaens Conincx, opt Veer, en Harmen Peeters, Swaluwe verkopen aan Cornelis Jacobse Cluijter als voogd en Meerten Peerters als toesiender van het kind, Peeter, van Thomas Jacobs Cluijter za.

Los vel 12-1684
Jacob Huijberde de Bruijn, pleijtschipper, te Waspick, stelt zich tot contra borg.mbt een contract tussen Cornelis Camp en Frans Brouwers.

Los vel
Jacob Huijberde de Bruijn, pleijtschipper, te Waspick, verklaart zich te constueren tot contra borg. Zie vorig los vel.

Losse akte 28-11-1684
Cornelis kamp, Waspicq en Franchoijs Brouwer geven te kennen dat zij tegen elkaar een proces hadden geentameert.

Los vel
Arnouth Bernaerts, kwartiermeester regiment collonel en graeve van Solens, bekent schuldig te zijn aan Anna van Dessel wed Adriaen Gruijters, brouwster inde Witte Hant te G’Berg.

Los vel
Adriaentje Willems is enige jaren geleden overleden. Staet en inventaris wordt opgemaakt.

Los vel 27-2-1673
Pieter Rauw, secretaris Schravenmoer, als administrateur van de goederen van de kinderen van de heeren van Rijswijck, bekent dat Jan Willemse Banck en Peeter Mertens van Loon betaald hebben.

Los vel 28-3-1689
Cornelia Adriaens Hoevenaer is overleden. Haar goederen worden getaxeert.

Los vel 29-12-1685
Procuratie te Gils: Maria Jan Schellekens X Adriaen Willemsen Lisseter?, Maria Jan Schellekens de jonge met de schout van Berckel machtigen Jan Hendricx Vermolen te handelen mbt land te Raemsdock gekocht van Jan Anthonisse vander Corput.

Fol. 222r 10-7-1683
Anneken de Bruijn, laatst wed Johan de Conincx, op t Veer, geassisteert met haar vader Jacob de Bruijn, mede namens haar kinderen, verkoopt aan Adriaen de Bruijn, haar oom, in den Haege.

Fol. 222v 24-8-1683
Jan Adriaen Coninck en Wouter Jans Schoutent stellen zich borg voor Jan Jans van Loon, moolenaer.

Fol. 223r 6-10-1683
Aernoldus Soetens bekent schuldig te zijn aan Francina Gruijters wed Johan van Son, brouwster te G’Berg.
Op 12-2-1698 is Mathijs Janz van Son namens zijn moeder Francina Gruijters wed Johan van Son voldaan.

Fol. 223v 30-11-1683
Gerrit Kelck, luijtenant, namens Adriaentje Backers wed Cornelis Jans van Elenum?, Arnhem, procuratie Arnhem 1-11-1683, verkoopt aan Wouter Jan Schoutent.

Fol. 224r 6-12-1683
Johannes Cornelis de With verkoopt aan Jan Jans Claeuwers.

Fol 224v 6-12-1683
Gerrit Hendricxs Boeser X Maria Peeter Brouwer ter eenre en Johannes Cornelis de Witt X Dingena Peeter Brouwers ter andere zijde. Zij maken een erfscheijding.

Fol. 225r 16-12-1683
Johannes van Schoonhoven, stadthouder Schravenmoer, als oom en voogd van het kind Maria, van Anna Schoonhoven za en Frans Bvrouwers bekent schuldig te zijn aan Adriaen de Bruijn, Schravenhaege.

Fol. 225v 29-12-1683
Melchior Brouwer, secretaris, als curateur van de naergelaten desolate boedel van Fredrick Cornelis van Strieijen en Dingena Jans verkoopt aan Jan de Vries. Wilkeur volgt.

Fol. 226r 12-1-1684
Jacomeijte Wouters wed Jan Aerden Schoutent met Wouter Jans, haar zoon, verkoopt aan Anna Jan Schoutent wed Jochum Ghijsberts, haar dochter.

Fol. 227r 3-4-1684
Op verzoek van Adriaen de Bruijn, inden Haege, is een stuk land getaxeert.

Fol. 227v 1-5-1684
Adriaen Aerts Leeghanger wed Grietje Cleijs Nobel, Dusse Muijlkerck, verkoopt aan Adriaen Jans Joiren.

Fol. 228r 1-5-1684
Adriaen Aerts Leeghanger wed grietje Cleijs Nobel, Dusse Muijlkerck, met Lesken Cleijs Nobel wed Huijbert Jans Cloot, opt Veer, met Melchior Brouwer verkopen aan Adriaen Jans Joiren.

Fol. 228v 12-6-1684
Jasper Claeijs, Waspick, verkoopt aan Dingeman Dircx.

Fol. 229r 15-6-1684
Johan van Dongen, zeijlmaecker te G’Berg, namens Geertruijt Bisschop wed Jan Harmans van Spijck, procuratie not Melchior Gerrits, G’Berg 13-6-1684, verkoopt aan Peeter Dielis van den Heuvel.

Fol. 229v 19-6-1684
Aert Heere X Sielia Cornelis Nobel, Claes Dingeman X Huijbertje Cornelis Nobel, Marcelis Cornelis Nobel, Veen, mede namens Jan de Jongh, pleijtschipper, X Anneken Cornelis Nobel, Sijmon Huijbert van Son voor zijn vader Huijbert Sijmons van Son als voogd en Marcelis als toesiender van van de kinderen van Neeltje Cornelis Nobel, genaemd Sijmon en Peeter Meertens van Son, Marcelis namens zijn broer Cornelis en als oom en voogd van de kinderen van Jan Cornelis Nobel, Huijbertje, Peeter, Cornelis, Maria, Adriaen verkopen aan Cornelis Cornelis Nobel.

Fol. 230r 19-6-1684
Cornelis Cornelis Nobel bekent schuldig te zijn aan Mariken Ariens Verhoeven wed Joost Potse, G’Berg.
Toegevoegd: Adriaen Joost Potse is voldaan op 16-2-1704.
Op 6-5-1705 betaalt Marcelis Cornelis Nobel.

Fol. 230v 11-9-1684
Jan Thonis Houtepen, Thilborgh, verkoopt aan Hendrick Anthonis vanden Correpith, Ghils

Fol. 231r 21-11-1684
Baerent Esschers X Jenneken Jans van Spijck waar van moeder was Marija Ghijsbert za, Schraven Haegen verkoopt aan Cornelis Meeusen.

Fol. 231v 22-11-1684
Jenneken van Asten is overleden. Haar goederen worden getaxeert.

Fol. 232r 8-3-1685
Maeijken Anthonis Stadthouders wed Jan Willems vanden Eijnden met Willem, haar oudtste zoon, Oosterhout, bekent schuldig te zijn aan Johan Bisschop, postmr te Breda.
In de kantlijn: Floris van Gils verklaart namens de erfgenamen van Maeijken op basis van een verdrag van 15-12-1690 tussen Jurien Coster, cornet, X Barbara Lijstcoop, Anna Lijscoop ter eenre en not Cornelis van Eijl namens Cornelis Lijscoop ter andere zijde zijn op 29-12-1701 voldaan.

Fol. 232v
Jan de Vries X Maeijken Jan Meertens bekent schuldig te zijn. Akte niet afgemaakt.

Fol. 232v 9-4-1685
Jan Willem Cuijper verkoopt aan Steven Wouters Boeff.

Fol. 233r 9-4-1685
Jacomeijnte Wouters wed Jan Aerde Schoutent met Wouter, haar zoon, verkoopt aan Meeus Jacob Handricx,

Fol 233v 10-4-1685
Jan Jans Timmermans als voogd en Nicolaes Bastiaens Buijs als toeziender van de drie kinderen van Jacob Meus Raecken en Pieternella Bastiaens Buijs verkopen aan Jacob Ariens Buijs.

Fol. 234r 10-4-1685
Jan Jans Timmermans als voogd van de drie kinderen van Jacob Meus en Pieternella Bastiaens Buijs verkopen aan Nicolaes Bastiaens Buijs, oom.
Toegevoegd: Bastiaen Jacobs Timmerman mede namens Fredrick en Hendricq, broers zijn voldaan door Peter Jans Koninck, 23-6-1700.

Fol. 234v 10-4-1685
Jan Jans Timmermans als voogd en Nicolaes Bastiaens Buijs als toeziender van de drie kinderen van Jacob Meus en Pieternella Bastiaens Buijs en Nicolaes mede voor zijn susters, kinderen van Bastiaen Buijs en Janneken Cleijs, Jacob en Peeter Bastiaens Bosser met Leendert Jans van Raemsdonck verkopen aan Melchior brouwers, secretaris.

Fol. 235r 10-4-1685
Ghijsbert Jacobs Bruijnen X Jenneken Bastiaens Buijs, G’Berg, verkoopt aan Nicolaes Bastiaen Buijs, zwager.

Fol. 235v 31-5-1685
Thielman Lemmens, vorster tot Meelde in de lande van Thurnhout, namens juffr van Opstal wed Peeter Sweep, Melle, procuratie not Lemmens, Melle 10-4-1685, verkoopt aan Catharina Lemmens wed Johannes de Roij.

Fol. 236r 17-5-1685
Jan Peeters Dorrenboom wed Lijntje Ghielen ter eenre en Cornelis Jans Abberdaen, plijtschipper, Breda, wed Adriaentje Jans Dorrenboom, schoonzoon. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 236v 24-5-1685
Anneken Stevens wed Peeter Jacobs Timmerman met Peeter Jans Dorrenboom als voogd verkoopt aan Huijbert Peeters, zoon.

Fol. 237v 30-6-1685
Jan de Vries X Maeijken Jan Meertens verkoopt aan Meerten, Arien, Huijbert, Sesiela en Neeltje Jan Meertens, broers en zussen van Maeijken.

Fol. 238r 29-6-1685
Hendrick, Gent, Cornelis en Adriaen Huijberts de Both, beiden opt Veer, verkopen aan Michiel Claes, opt Veer.

Fol. 238v 10-10-1685
Adriaentje van Stijnen wed Mauris Conincx, G’Berg, met Jacobus Meijnders, haar zoon, verkoopt aan Jan Adriaens Conincx, haar zwager. Wilkeur volgt.
De erfgenamen van Adriaentje zijn op 10-21-1694 voldaan: Jacob Mijnders, Gerrit Doormans, Sijmon de Bruijn, Willemijn Mijnders, Cornelia Mijnders
13-9-1687 Maria Mijnders

Fol. 239r 8-11-1685
Adriaen van Alphen, out borgemeester Bergen op Zoom, Schravenmoer, verkoopt aan Melchior Brouwers ten behoeve van Heer Robbrecht stadhouder drostampt en rentmr Bergen op Zoom.

Fol. 239v 22-11-1685
Thuenis en Jan Peeters van de Waeter, broers, mede namens de overige erfgenamen van Peeter Peeters van de Waeter en Jenneken de Beer verkopen aan Cornelis Leenders van Raemsdonck.

Fol. 240r
Gerart van Kelck als executeur van de nalatenschap van Adriaentje Backers alias Duijsent, overleden te Arnhem, verkoopt aan Jan Sijmons Cuijpe, pleijtschipper van Schravenmoer.

Foil. 240v 6-12-1685
Jan Conincx, opt Veer, bekent schuldig te zijn aan Cornelia Adriaen Sander wed Jacob van der Woel.

Fol. 241r 28-12-1685
Cornelis Banck, winckelier G’Berg, verkoopt aan Peter Bastiaen Commeren, wonende opt Veer.

Fol. 241v 2-1-1686
Jan Willems Cuijper verkoopt aan Melchior Brouwer, secretaris.
Toegevoegd: Dirck Jans Ruijter X Dingena Jans Cuijper is op 26-12-1686 voldaan.

Fol. 242r 2-1-1686
Jasper Cleijs de Graeff, backer en wonende tot Cappel, verkoopt aan Melchior Brouwer, secretaris.

Fol. 242v 2-1-1686
Jasper Cleijs de Graeff, Waspick, verkoopt aan Melchior Brouwer, secretaris.

Fol. 243r 2-1-1686
Jasper Cleijs de Graeff, Waspick, verkoopt aan Dingeman Dircx.

Fol. 243v 2-1-1686
Jasper Cleijs de Graeff, Waspick, verkoopt aan Dingeman Dircx. Wilkeur volgt.

Fol. 244r 2-1-1686
Jasper Cleijs de Graeff, Waspick, verkoopt aan Jan Adriaens Bocx.

Fol. 244v 11-1-1686
Abrahan vander Hulst X Christia van Berchim, Gorinchem, Abraham van Berchim, wijncoopman G’Berg, mede namens Margrieta, kinderen van Peter van Berchim en Johanna Costerus verkopen aan Commera van Scoo.

Fol. 245r 1-2-1686
Huijbert Cornelis Coenen, G’Berg, X Catoleijn Hendricx verkoopt aan Jan Adriaen Gijben.

Fol. 245v 1-2-1686
Hendrick en Anneke Hendricx de Hoogh met Jan de Hoogh als voogd over de kinderen, Aentken en Francis van Hendricken de Hoogh en Bastiaen Willems Mick, allen G’Berg, verkopen aan Meeus Jacobs.

Fol. 246r 1-2-1686
De voornoemde camparanten verkopen aan Arien Jacobs tbv zijn zuster Maria Jacobs.

Fol. 246v 25-2-1686
Ghijsbert Ghijsbert Neeleman verkoopt aan Cornelis Jans Abberdaen, pleijtschipper van Breda.

Fol. 246v 25-2-1686
Adriaentje Ghijsbert Neeleman wed Thonis Wouter Zeijlmans met Jochum Zeijlmans, neef, verkoopt aan Ghijsbert Ghijsbert Neeleman, broer.

Fol. 247r 25-1-1686
Dezelfde comparant verkoopt aan dezelfde broer.

Fol. 247v 26-2-1686
Cornelis Jans Abberdaen, pleijtschipper van Breda, wed Adriaentje Jans Dorrenboom, renunciert tbv zijn kinderen, Neeltje en Catelijn op basis van het testament van 5-5 bij not Willem van Bommel te Breda.
In de kantlijn: Cornelia Jans Abberdaen mede voor Cathalijn, haar zuster, verklaren dat Peter Jans Dorrenboom de kleding etc tot de voors kinderen moeder lijve behoort heeft overgeleverd. Peter dechaegeert, 22-1-1694.

Fol. 248r 4-3-1686
Adriaen Frans Berchmans X Anneken Ariens Nobel, Blaeuwsluijs onder laege Swaluwe, verkoopt aan Jan Segers Buijs X Judick Ariens Buijs, zwager.

Fol. 248v 6-4-1686
Jan Hendricx Vermoolen, ten Reijen, namens Maria Jan Schellekens X Adriaen Willemssen Lissen, Maria Jan Schellekens de jonge met de schout van Berckel, procuratie 29-12-1685 Gilze, verkopen aan Jan Anthonis vanden Corput, ten Reijen.

Fol. 249r 22-4-1686
Steven Wouter Boeff verkoopt aan Huijb Ariens Knaep tbv Adriaentije Wouters wed Arien Jans Knaep, moeder van Huijb.

Fol. 249v 16-5-1686
Adriaentje Jans Conincx wed Aert Jans Joiren met Adriaen Jans Joiren, zwager, Adriaen voornt als voogd van de kinderen van Aert bij zijn eerste vrouw en bij Adriaentje, genaamd Jan, Maeijken, Johanna en Aert, verkopen aan Peeter Jans Dorrenboom en Melchior Brouwer, secretaris.

Fol. 250r 12-6-1686
Anneken de Bruijn laatst wed Johan Marcelisse Conincx met Melchior Brouwer als voogd verkoopt mede namens haar kinderen aan Barent van Es, wijnkooper G’Berg.

Fol. 250v 31-10-1686
Peeter Jans Dorrenboom als oom en voogd met Cornelis Jans Abberdaen als vader van zijn kinderen bij Adriaentje Jans Dorrenboom, Neeltje en Catoleijntje, Ghijsbert Ghijsberts X Maeijken Jans Dorrenboom mede namens Adriaen en Joost, broers en zwagers, kinderen van Peeter Dorrenboom en Leijntje Ghielen, verkopen aan Peeter Huijbert Thonis. Wilkeur volgt.
In de kantlijn: Op 4-5-1696 is Daniel van Son toesiender over de kinderen van Cornelis.

Fol. 251v 9-11-1686
Bastiaen Adriaens Conincx Drimmelaers bekent schuldig te zijn aan Cornelis Banck, koopman en schreijnwerker G’Berg.
In de kantlijn: Dingena Beijens wed van Cornelis Banck en Willem van Sandoel X Dircxken Pieters van Luijschoten zijn voldaan, 28-4-1699.

Fol. 252r 16-11-1686
Anneken Jacobs de Bruijn laatst wed Johan Marcelisse Conincx, opt Veer, bekent schuldig te zijn aan Francijna Gruijters wed Johan van Son, G’Berg.
In de kantlijn: Johan van Schoonhoven heeft voldaan, 24-6-1689.

Fol. 252v 11-11-1686
Francois Brouwer bekent schuldig te zijn aan Sebastiaen Leijersse, Breda.
Los vel als quitantie aanwezig
Toegevoegd: 11-1694 de wed van Franhois Brouwer heeft voldaan.

Fol. 253r 20-1-1687
Adriaen en Aert Dielis Huijgens, broers, resp Zevenbergen en Oudenbos, erfgenamen van Rombout Hendricx, Oosterhout overleden, verkopen aan Cornelis Janse van Dongen, Dordrecht.
erfgenamen van Rombout Hendricx, te Oosterhout overleden, verkopen aan Cornelis Janse van Dongen, Dordrecht.

Fol. 253v 29-2-1687
Johan Martin Steep X Lijsbeth Jochums Elemans, Breda, verkoopt aan Ghijsbert Jochums Elemans, zwager.

Fol. 254r 29-2-1687
Ghijsbert Jochums Elemans bekent schuldig te zijn aan Cornelia Adriaen Vermeer wed Jacob vander Woel, G’Berg.

Fol. 254v 8-4-1687
Peter Jans Brouwer als voogd en Mathijs Cornelis Camp als toesiender van de kinderen van Dingeman Peeters, Waspick, verkopen aan Johannes Krul, pottenbacker te Oosterhout.

Fol. 255r 15-4-1687
Peeter Ariens Penninck, ten Reijen, en Jenneke Peeters X Jan Hendrick Leijenborgh met Corstiaen Peeters, ten Reijen, als erfgenamen van Peter Daneels Udemans verkopen aan Jan Jans Lathouders, ten Reijen, en aan Jan Adriaen Dirck Huijgen, Dongen.

Fol. 255v 16-4-1687
Melchior, Nicolaes en Johannis Brouwer, gebroeders, Jan Jansen Timmerman X Cornelia Brouwer mede namens Jacob Huijbrechts Berrevoets wed Maria Brouwer, vader en voogd over zijn kinderen, allen kinderen Pr. Melsen Brouwer za, stadhouder tot Raemsdonk, verkopen aan Willem Abramsen, Adriaen Dingemans en Joost Schalcken, allen Drimmelen.

Fol. 256r 16-4-1687
Melchior en Nicolaes Brouwer, gebroeders, Jan Jansen Timmerman X Cornelia Brouwer mede namens Jacob Huijbrechts Berrevoets wed Maria Brouwer, vader en voogd over zijn kinderen, allen kinderen Pr. Melsen Brouwer za, stadhouder tot Raemsdonk, verkopen aan Johannes Brouwer.

Fol. 257r 16-4-1687
Melchior, Nicolaes en Johannis Brouwer, gebroeders, Jan Jansen Timmerman X Cornelia Brouwer mede namens Jacob Huijbrechts Berrevoets wed Maria Brouwer, vader en voogd over zijn kinderen, allen kinderen Pr. Melsen Brouwer za, stadhouder tot Raemsdonk, verkopen aan Adriaen Dingemans als voogd van de kinderen van Jacob Cornelis en Heijltje Dingemans, Willem Abrams, Joost Schalcken, Adriaen Jaspers de Bruijn

Fol. 258r 21-4-1687
Roelant Rutte en Barent van Nes, meesters oude mannenhuijs G’Berg, verkopen aan Diderick Bressij, hooftschout en dijckgraeff des quartiere van Maeslande.

Fol. 258r 21-4-1687
Cornelis den Ruijmen, enige zoon van Adriaentijen Peeter Cincks verkoopt aan de voornoemde Bressij.

Fol. 258v 21-4-1687
Johannes Brouwer bekent schuldig te zijn aan Diderick Bressij etc.

Fol. 259r 11-4-1687
Wouter Francis van Osch en Dielis Peters, Oss, verklaren dat Diederick Bressy zijn stadthouder Dirck Sass machtigt geld van Pieter Melsen Brouwer za te innen.

Fol. 259v 5-5-1687
Dirck Jans Cuijper, Jan Crijnen X Catoleijn Jans Cuijper, Arien Bouwens X Dingeman [?] Jans Cuijper, Maria Jans Cuijper, Anthonij Wames X Hester Jans Cuijper, Barbara, Adriaentje, Willem, Corstiaen en Jan Jans Cuijper, kinderen van Jan Willem Kuijper en Maeijken Ariaens, beiden za, verkopen aan Adriaen Jans Vaders, Waspick. Wilkeur volgt.

Fol. 260r 5-5-1687
De voornoemde comparanten verkopen aan Wouter Jans Schoutent

Fol. 261r 12-5-1687
Wouter Bootermans X Elisabeth Meijssen, Maestright, en Jan Willems Rocksnoer mede namens de erfgenamen van Denies Smonts?, te ten Reijen overleden, procuratie not Cornelis Vorssel Ossterhout 24-10-1686, verkopen aan Govert Kerckers, laeckencooper Zevenbergen.
In de kantlijn: op 2-8-1688 zijn Jacobus van Dongen, Jan van Dongen, Adriaen en Bastiaen van Dongen, Johannes Adriaens Crilaerssen, Jan Willems Rocksnoer, Jenneken Rocksnoer, Aert Adriaens en Wouter Bootermans voldaan.

Fol. 260v 28-5-1687
Cornelis en Arien Huijbert de Both, broers, verkopen aan Peeter Bastiaens Commers.

Fol. 261r 10-6-1687
Nicolaes Brouwer bekent schuldig te zijn aan Jan Jans Timmermans, zwager.

Fol. 261v 15-12-1688
Joris Otjens X Lucia Sophia, Berge inde Hoeve, verkoopt aan Peeter Jans Dorrenboom.

Fol. 261v 12-1-1688
Cornelis Cornelis Camp, Waspick, verkoopt aan Steven Wouters Boeff.

Fol. 262r 19-1-1688
Adriaen Meermans, vorster Dongen, namens Steven Jan Broeders, procuratie not Cornelis van Vorssel Oosterhhout 18-12-1687, verkoopt aan Jan Jan Peeters, Dongen.
Toegevoegd: Willem Peters verklaart namens de verdere erfgenamen van Steven Jan Broeders voldaan te zijn, 3-1-1689.

Fol. 262v 30-3-1688
Jan Anthonis Verheijden, Oosterhout, is overleden zonder nakomelingen. Zijn goederen worden getaxeert.

Fol. 264r 8-6-1688
Joris Otijens X Lucia Sophia Peeteren, Bergen op Zoom inde Hoeve, verkoopt aan Cornelis Meeus.

Fol. 264v 16-6-1688
Willem Peeter Willemen, ten Reijen, verkoopt aan Raes Adriaen Godtschalck tbv Aaeltje, zijn zus, Ghils.

Fol. 265r 17-6-1688
Cornelis Camp X Pieternella Jans, Waspick, verkoopt aan Adriaen Claes Hoevenaer.

Fol. 265v 12-8-1688
Artus Verhagen, mr metselaar G’Berg, en Wouter Jans Schouth stellen zich tot borg, op verzoek van Jan Jans van Loon, zwager, molenaer te Raemsdonk.

Fol. 266r 5-11-1688
Jan Aerts van Tiggel, HLA, namens Joris Otgens verkoopt aan Cornelis Meeus.

Fol. 266v 5-11-1688
Johannes van Dalen, Gerrit van der Linden X Catrijna van Dalen verkopen aan Jan en Michiel Laessen, broers.

Fol. 267r 19-11-1688
Pieter Brouwer namens Petrus van Steenhuijsen, schout van Lille, X Maria Lemmens, , procuratie Brussel not Hendrik Lemmens 3-11-1688, verkoopt aan Catharijna Lemmens wed Johan de Roij, Weelde.

Fol. 267v 19-11-1688
Hendrik Goris Vaerten, Alphen, namens Jacob Goeijens, Weelde, procuratie Weelde 4-11-1688, verkoopt aan Elijsabeth Mattheus van Loon wed Jan Lauwereijssen, Alphen.

Fol. 268r 11-12-1689
Leendert Willem Ariens, Dongen, verkoopt aan Adriaentje Dirck Waelwijck nu X Lauwereijs Vermeulen, Schravenmoer.

Fol. 268v 27-3-1689
Lijsbet Heessels wed Cornelis Ansen Bosser verkoopt aan Adriaen Claessen Hoevenaer.

Fol. 269r 28-3-1689
Cornelia Adriaens Hoevenaer is overleden. Haar goederen worden getaxeert.

Fol. 269r 16-4-1689
Huijbrecht Coenen mede namens Adriaena Coenen, zus, , procuratie not Slaets Tuernhout 21-3-1689, Jan Coenen, Willem Verkerck X Cornelia Coenen, Diderick meijers namens Maria Coenen, bagijntije te Tuernhout, procuratie not Johannis Berckman Breda 10-12-1688, verkopen aan Jan Aerts van Hassel. Wilkeur volgt.

Fol. 270r 20-4-1689
Adriaen Jans Schouten mede als voogd van de kinderen Jan Jans Schouten en Maria Cornelis Buijs, Wouter, Jacob, Cornelis, Geertruijt, Anneken, mede voor hun twee broers Baerent, Engelant, en Anthonij, varensgezel, Dirck Aert Bodem X Anneken Aert Jans Schouten, den huijsvrouw van Arien Aerts Schouten, kinderen en kintskinderen van Jan Aerden Schouten en Jacomeijntije Wouters. Zij verkopen aan Cornelis Jan Abberdaen de bovengenoemde …eken Jans tegenwoordige ??? [echtgenoot?, stukje niet gefotografeerd]

Fol. 270v
Dirck Jochums Elemans, [Jan] Martijnij Steep X Lijsbet Jochums Elemans, Ghijsbert Ghijsbert en Huijbert Jan Dircken als voogd en toesiender van Huijbert Jochums Elemans erffgenamen van Gijsbert Jochums Elemans, broer, verkopen aan Cornelis Jans Schouth.