Selecteer een pagina

Getranscribeerd door T. Roubos

Sprang ORA 30

Folio 1v

Wtgaeff gedaen bij Handrick Ariaenss van weghe die weduwe ende kijnderen van Tonis Toniss Bresser, eerst den vuijtgeeff.

Inden eersten Gijsbert Jan Gijben gegeven ————————————————– VII gl IIII st van geleent goet.

Jan Janss van contributie ————————————————————————  III gl III st.

Noch den selven van dat Tonis Toniss verteert hadde ———————————————  VI st.

Noch totten schout van ……………………….gelag ————————————— III st III ort

Noch den paep ende coster gegeven van kerckenrecht ————————————— XIIII ½ st

Noch gegeven vanden rijnspenningen —————————————————————– III st

Noch Jan Handrickx ende Wouter Dielis gegeven van stoeij dat den bresser haer schuldich was ———————————————————————————————————– XXXV st

Noch voor laecken gegeven tot behoeff van Jacop die moeder, ende Aentken die dochter ———————————————————————————————————– VIII gl VIII ½ st

Noch Willem Wouters van contributie ————————————————————– VII gl

Noch heeft Handrick Ariaenss van aerbeijts loon haer luijden afgewonnen ———— II gl III ½ st

Noch van een steltken te maeck gegeven ———————————————————– X ½ st

Noch van twee schooteldoecen te vornen ———————————————————— IX st

Noch Corst Geldens, Peter Janss van contributie ————————————————– XVI st

Noch voor latten opt huijs te slagen gegeven —————————————————– XXX st

Noch voor deckbant gegeven ————————————————————————– VII st

Noch Handrick Anthoniss als kerckmr gegeven ———————————————- II gl XX st

Noch die butkens afgelet gegeven ——————————————————————– XV st

Folio 2r

Noch voor laecken tot een sieltken voor Aentkens in plaets dat Anneken van haer een steltken heeft gehadt —————————————————————————————— X gl V st

Noch Ariaen Pieterss ende Joachim Ariaenss als borgemeesters tot Cappel, vant jaer 97 ————————————————————————————————————— IIII gl XVII st

Noch Cornelis de Smit ende Jan Janss, borgemrs van Cappel vande jaere 98 ——–  III gl XVII st

Noch Jacop Corneliss, Ariaen Doessens als borgemrs tot Cappel vanden jaere 99 —- IIII gl IIII st

Noch den leenhouwer van hoijlandt te graven te gegeven ——————————– II gl XVII st

Somme totalis LXIIII gl XVI st I ort

                                                                                                       Ontfanck bij Handrick Adriaenss

Inden eersten ontfangen van tarff die daer int gelijck was ———————————– XXXIII gl

Noch van rogge die die twee kijnder toe quam —————————————————– XX gl

Noch van twee vaet rogs die haer gelijck too quam ————————————————– II gl

Noch heeft Handrick Aariaenss in hueren gehadt het landt tot Cappel binnen doudestraet,          dat haer gelijck toe quam van den jaeren 97-98-99 des jaers voor ———————————X gl

Dies moet daer den onraet aff.

Den ontfanck van dese rekeninge loopt ——————————————————- LXXXV gl

Den vuijtgaeff loopt ———————————————————————– LXIIII gl XVI st

Compt meer ontfanghen dan vuijt gegeven vuijtwijsens dese rekeninge —————– XX gl III st

                                                                                                                             3 braspenningen

Folio 2v

Aldus dese rekeninghe bij Handrick Ariaenss gedaen voor Willem Heijmanss, Schout van Sprang

Willem Jacopss, Hendrick Geldenss, heemraders, ter presentie ende int bij wesen van Lenaert Peterss als hebbende een dochter van Tonis Toniss Bresser, ende int bij wesen Tonis Janss als toesiender, ende mede voicht der voorss kijnderen. Desen XV en Septembris XVc XCIX, ter presentie van mij als seretaris tot Sprangh.

                                                                                                                                            Leempoel

Rekeninge ende bewijs gedaen bij Handrick Ariaenss Oerman van zijnen administratie vanden kijnderen van Tonis Toniss Bresser.

Inden eersten den vuijtgeeff.

Willem Heijmanss, Schout, van verticht gelt gegeven ———————————- III gl II st I ort

Noch totten Schout gegeven als….. die voorgaende rekeninge daer —————————- XX st

Noch Anneken Tonis gecost II ½ elle wullen laecken voor del gegheven XXX st loopt

——————————————————————————————————- III gl XV st

Noch van een kist te vermaecken van slot ende het schel gegeven —————————– XVI st

Noch gegeven van vier jaer heij sijns tot Cappel gegeven ende tot Sprang —————–  XVIII st

Noch met Lenaert Pieterss tot Jan Janss gedroncken als hij ons dobligatie verleenden ——– VI st

Folio 3r

Noch Jan Janss ende Ariaen Crijnen, borgemrs van Cappel vande jaere XVIc gegheven                   ——————————————————————————————————  III gl XII st

Noch Jan Mertenss ende Wouter Claess als Borgemrs van Cappel vanden jaer 1601 ——— III gl

Noch Herman Aertss ende Corst Corsten, borgemrs van Cappel vanden jaere 1602 ———– III gl

Noch Handrick Janss Mosken gegeven van dat hij hoijlandt heeft gegv…… ———— V gl VII st

Somme 24 gl 16 st 1 ort.

Ontfanck bij Handrick Ariaenss ende met het ghene dat hij schuldich is vande lanthuer.

Inden eersten indie oude rekeninge is hij schuldich gebleven blijckende bij die selffde                    rekeninge ———————————————————————————— XX gl III st I ort

Noch van twee jaer huere vant hoijlandt de jaeren 1600-1601 tsiaers X gl loopt ————- XX gl

Somme XL gl III st I ort

Soma beloopt den vuijtgaeff XXIIII gl XVI st I ort.

Ende den ontfanck XL gl III st I ort.

Bevonden meer ontfangen dan vuijtgegeven ter somme van —————————– XV gl VII st

Dese voorss XV gl VII st, die Handrick Ariaenss schuldich blijft is gestelt in Lenaert Pieterss rekeninge. Waer mede Handrick Ariaenss voldaen ende betaelt heeft vuijt wijsens dese rekeninge.

Folio 3v

Dese voorss rekeninge is gedaen ende gepasseert voor Handrick Anthoniss, schout van Sprange, Jan Janss ende Denijs Janss als heemraders opten VII en decembris anno XVIc ende twee, ende daer begeerten van dien bij mij als secretaris onderteijckent.

                                                                                                                                            Leempoel

                                            Dit is het ghene dat Lenaert Pieterss vuijt heeft gegeven.

Inden eersten aen nagels alsmen die goete vermaecken ——————————————- XX st

Noch vanden aftersten schilt te decken gegeven ———————————————- XXII ½ st

Noch voor latnagel gegeven ———————————————————————–XVII ½ st

Noch van twee voijer leenistchalen gegeven ——————————————————- VIII st

Noch die croepel Marten gegeven van dat sij bij een siecke koeij is geweest ——————– V st

Noch Willem Wouterss ende Ariaen Willemss van die contributie gegeven ————— II gl V st

Noch voer een dele gegeven daermee die kelder deere aff maecken ende van die te                   maecken ———————————————————————————————– XVIII st

Noch voor kalck omden kelder te maecken gegeven ———————————————— X st

Noch van metsen ende vitten gegeven ————————————————————— XII st

Noch van decken gegeven —————————————————————————– VII st

Noch voor decbanden gegeven ———————————————————————— VII st

Noch voor stroij opten …… ———————————————————————– LXXV st

Van dat te deck gegeven ——————————————————————————– IX st

Folio 4r

Noch opt huijs stroij gedaen ————————————————————————- LXV st

Noch Jan Peeterss Dingeman Maenss vanden omslach gegeven —————————— XXV gl

Noch Dries Claess ende Jan Huijben vanden omslach gegeven ——————————- XXV gl

Noch Jan Huijben Dirck Dierckss van reste van contributie gegeven ———————- XVII ½ st

Noch van huijs int gelach gegeven XX st daer moet aen gecort wesen ————————— X st

Noch Peeter Toniss Ariaen Corneliss vande contributie gegeven —————————– XXV gl

Loopt LXXXV gl VIII ½ st

Noch van die moeder te houden van drije jaeren, het jaer 1597-1598-1599 des jaers 18 gl

loopt die drije jaeren ———————————————————————————- LIIII gl

Loopt met sijnen vuijtgaeff ——————————————————- Ic XXXIX gl VIII ½ st

Ende die hueringe vande geseet ende twee parselen acker landts loopende indie drie eerste     staen  het jaer 1597, 1598, 1599 ter somme van  —————————————- Ic XXXVIII gl

Soo wordt met dese rekeninge ende huercedulle, ende vant aen nemen vande moeder vandie voorss drie jaeren dat Lenaerden goet compt ———————————————– XXVIII ½ st

Daer tegens compt hem noch televeren opt huijs Ic LX steen stroijs aldus gedaen voor Willem Heijmanss, Schout van Sprang, Willem Jacopss ende Hendrick Geldenss heemraders. Actum desen XV en septembris 1599 ende mij present als secretaris

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 4v

Rekeninge gedaen bij Lenaert Pieterss zoo van reparatie aent huijs ende anders vuijt gegeven gelt.

Inden eersten soe quam Lenaert Pieterss vuijt die voergaende rekeninge ter somme —- XXVIII st

Noch aen latten, nagel, banden,spreij riet metten decker gegeven, tsamen ————— II gl XV st

Noch opt huijs deen decken, ende den decker gegeven met die decbomen, tsamen ———– XV st

Noch van graven gegeven opten delacker ————————————————— II gl XIIII st

Noch voer moeijeren eenen rock gecoost, daer voor gegeven ————————————- VI gl

Noch voor moeijeren een ell swarts lackens gecoost voor ——————————— II gl XIII st Noch Cornelis Pieterss van torff gegeven dat die kijnder vader schuldich was bleven ——— II gl

Noch Peeter Toniss, Ariaen Corneliss van reste van contributie int lest vant jaer geg. III gl II ½ st

Noch van vier voyer leems te halen, gegeven ————————————————— XV ½ st

Noch ten bergh van staengelt van een kist gegeven ————————————————- VI st

Noch betaelt aen Handrick Toniss, ende Dierck Tomass, boremrs vant jaer 1600 — XXXVII ½ gl

Jan Janss, Cornelis Janss, borgemrs tot Sprang vande jaere 1601 gegeven —————— XXV gl

Folio 5r

Noch Jan Janss, Handrick Geldenss, borgemrs tot Sprang vant jaer 1602 ——————- XXV gl

Noch van wijncoop vande leste huere gegeven ——————————————————- X st

Noch compt Lenaert Pieterss vandie moeder drije jaeren te houden, des jaers XVIII gl lopt   

———————————————————————————————————— LIIII gl

               Somma totalis Ic LXIIII gl VX st

                                                    Ontfanck bij Lenaert Pieterss

Loopen die drie jaeren hueren vanden geseet ende van die driessen vabdie jaeren 1600-1601-1602 ter somme van ————————————————————————- Ic XXXVIII gl

Ende is bevonden dat Lenaert Pieterss vande stroij opt huijs te decken te cort compt

dat hij noch moet leveren ——————————–IXX steen stroijs.

Is met goeder rekeninghe bevonden dat den vuijtgaeff van Lenaert Pieterss is — Ic LXIIII gl IX st

Ende die hueringe met die verteerde costen van die moeder ende anderen voeren

genomineert dat die loopt ter somme —————————————————– Ic XXXVIII gl

Buijten Ic XX steen stoijs die Lenaert noch schuldich blijft te decken dat in die voorss nijet gerekent is, so dat bevonden wordt dat Lenaert Pieterss vuijt dese rekeninge compt ter        somme —————————————————————————————— XXVI gl IX st

Folio 5v

Dese rekeninge is gedaen opten VII en decembris anno XVIc ende twee voor Handrick Anthoniss als Schout van Sprange, Jan Janss ende Denijs Janss als heemraders.

Hier aen het overschot is affgetrocken van dat Handrick Ariaenss in sijn rekeninge te cort compt, dat Lenaert Pieterss hem schuldich was —————————————————– XV gl VII st

Ergo compt Lenaert Peeterss vuijt dese rekeninge ter somme van ————————- XL gl II st

Dies blijven staen die Ic XX steen stroijs ongereckent.

Blijft ongerekent het schoorsteengelt.

Doer begeerten van Handrick Anthoniss als Schout, Jan Janss, Denijs Janss als heemraders, hebbe ick als secretaris tot Sprange dit onderteijckent. Datum als boven.

                                                                                                                                            Leempoel

                     Dit navolgende comp Jacop die moeder vuijt sterfhuijs.

Inden eersten van een koeij die Lenaert Pieterss gecoost heeft ——————————- XII ½ gl

Noch die selve van een dosich beestken ————————————————————– III gl

Noch is den selven schuldich van hoij ———————————————————— IIII ½ gl

Noch compt die moeder van Lenaerden ———————————————– XXX vaet roggen

Noch die selve van Lenaerden ——————————————————— VI vaet boeckwijts

Dit heeft Lenaert gehadt int sterfhuijs nae doot van Tonis Toniss.

Folio 6r

Rekeninghe gedaen bij Lenaert Pieterss van den jaere XVIc drie, eerst vanden vuijtgeeff, nae die leste rekeninghe.

Inden eersten anderhalven dach op die schuer gedeckt den decker gegeven ——————- XV st

Voor VIc dackbanden gegeven ———————————————————————— IX st

Doen verdeckt LXXX steen stroijs

Noch opt huijs anderhalven dach gedeckt, den decker gegeven ———————————- XV st

Voor vijfhondert vijftich deckbanden gegeven ———————————————- VIII st I ort

Daer op verdeckt —————————–LXXV steen stroijs

Noch opt huijs gedeckt eenen halfven dach den decker gegeven ——————————— VI st

Ende verdeckt ———————————- XXX steen stroijs

Loopt den aerbeijt met die bomen ————————————————– II gl XVII st VIII ort

Noch Willem Wouterss vande Sprangsen slootgelt gegeven ————————————– III gl

Noch betaelt aen Willem Jacopss ende Tonis Janss borgemrs de anno 1603 —– XXVIII gl II ½ st

Noch van die moeder te houden het jaer 1603 die somme van gaet die moeder allen aen XXIIII gl

Noch compt Lenaerden vuijt die voergaende rekeninge die gedaen is opten VII en

decembris 1602 ————————————————————————————- XI gl II st

Loopt XLV gl II st I ort, dies blijven die moeders costen staen.

Folio 6v

Die huijere vanden geseet ende van die dries ackers loopen in het jaer 1603 ————— XLVI gl

Somme beloopt den vuijtgaeff meer dan dese voorss huere ter somme van —- XXIII gl II st I oirt

Welcke voorss vuijtgaeff bij Lenaert Pieterss gedaen gaet die moeder die een helft aen,  ende dander helft aen die drie kijnderen, vuijtgesondert het ghene dat die moeder verteert heeft het jaer 1603.

Ende die hueringhe vande geseet ende vandie dries ackers gaet die moeder die helft aen, ende die kijnder dander helft.

Het voorgaende stroij affgereckent, soo heeft hij gedeckt opt leste jaer 1603 LXV stenen stroijs.

Is bevonden dat Lenaert Pieterss vuijt erfe rekeninghe compt ter somme XXIII gl II st I ort.

Aldus gedaen voor Schout ende heemraders van Sprange opten lesten Januarij 1604, ende doer begeerten van haer, bij mij als Secretaris onderteijckent .

                                                                                                                                            Leempoel

Is nae geaccordeert van rogge, boeckweijt, koeij, calff als Lenaert int sterfhuijs heeft gehadt, dat hij die moeder schuldich blijft XXX gl IIII st.

Jacoba weduwe wijlen van Tonis Toniss Bresser saliger, compt Suijwer Gielis vuijt

Folio 7r

Den willecoer van het geseedt, van Leenaert Pieterss ter somme van ———————— VIc L gl

                                                                                                                                                      Noch compt de voornoemde weduwe van Leenaert Pieterss vuijt saecke vande reeckeninge,

volgens het weesboeck, ter somme van ———————————————————– XXX gl

                                                                                                                                                        Jan Geritss ende Dirck Driess hebben gereeckent met Leenaert Pieterss Cock, dat Leendert  Pieterss volgens willecoer van dese bovengeschreven hooft somme van ses hondert vijftich gl, als oick vande XXX gl van intrest suijwer schuldich blijft tot paesschen 1613, int cluijs affgereeckent, ter somme van ——————————————————————- Ic LVIII gl

Comparanten voornoemd hebben met Leenaert Pieterss geaccordeert ende gereeckent voor dese reijs, dat Leenaert Pieterss vande bovengeschreven intrest tot intrest schuldich blijft tot Paesschen 1613 int cluijs, ter somme van ————————————————————————– X gl

Somma beloopt dese twee bovenschreven tsamen ter somme van ———————- Ic LXVIII gl

Hier op heeft Leenaert Pieterss betaelt aen Jan Geritss van het houwen vande moeder gelijck op het punt van Jan Geritss hier naer geschreven staet, loopt ter somme van ————– XV gl XII st

Aldus gereeckent, geliquideert, ende geaccordeert.

Folio 7v

voor Henrick Anthoniss Schoutent, Henrick Ariaenss Oerman, ende Jan Janss Moelegraeff heemraders, actum desen XI en aprilis anno XVIc ende derthien,

                                                                                        Ende mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                1613

Item Leenaert Pieterss heeft betaelt ten huijse vande secretaris, int vergaeden vande dese verschenen reeckeninge, tedoen van dat dar verteert is loopt ter somme van —————— XX st

Totten officier op dese reeckeninge verteert ———————————————— III gl XIII st

Den salaris van Schout ende heemraders loopt ————————————————- XXIIII st

Den Secretaris van dese reeckeninge te schrijven betaelt —————————————– XII st

Het welck Leenaert al betaelt heeft

Folio 8r

Dit is den vuijtgeeff van Jan Geritss dat haer gelijck aengaet.

Inden eersten tot Jan Aertss verteert dat wij daer waren ende nijet en deden ——————— X st

Noch eens als hij ons rekening screeff met ons allen verteert ———————————- XVII st

Noch als hij ons huerceel screeff verdronken —————————————————- VII ½ st

Noch als wij daer met hen rekenden ende gelt gaven verteert ———————————- XIIII st

Noch hem van scrijven gegeven van dat hij onso dinghen heeft gescreven —————- XXIIII st

Noch als wij totten affrekenden den eerstenmael daer gegeven datter verteert is III ½ gl min I …st

Noch den schout van sijnen salaris vandie rekeninghe ——————————————— IX st

Ende doen voor ons voorden scrijver ende andere vant gelach gegeven ———————- XXII st

Noch als Anthonis Wouterss het gelt vant hoijlant brocht bier gehaelt voor ——————— II st

Noch als wij het gelt tot Jan Janss haelden doen verdronken ———————————– III ½ st

Noch als wij tegens die kerckmrs accorderden van wijncoop gegeven ————————— IX st

Ende dien mael van ons gelach gegeven —————————————————— VI st III ort

Folio 8v

Noch die kerckmrs in gelde gegeven ————————————————————– XIIII gl

Noch Handrick Oomen gegeven dat hij Lenaerden dede daer hij nijet om cost —————- VI gl

Soe dat nijet gedeckt en is moet hij dat goet doen.

Noch Handrick Oomen gegeven dat hij moeij even dede als sij Wouteren kijnt gaff  IIII gl II ½ st

Noch Anneken in gelde gegeven ————————————————————– XXXVIII gl

Anneken moet rekeninghe doen van —————————————————————- VIII gl

Noch voor een ton biers gegeven die moeijer in Annekens bruijloft gaff ———————– IIII gl

Noch bier gehaelt als Aert Joost Smits het gelt vant hoijlant bracht ——————————- II st

Noch compt Aentkens volgens duijtspraeck daer Anneken het haer aff heeft ontfanghen van den rogge ende clederen ———————————————————————————- XXX gl

Loopt dese rekeninghe van vuijtgaeff ter somme van ——————– hondert VI gl ……………

Ende den ontfanck —————————————————————————– Ic XX gl X st

Wordt bevonden meer ontfanghen dan vuijtgegeven ter somme XIIII gl X st, dat haer gelijck toe compt, het welck beloopt voor moeders part seven gulden vijff st, ende van Aert Joost Smits aen dander zijde gescreven VI gl XV st compt moeders samen van Jan Geritss XIIII gl.

Folio 9r

Hier tegens heeft Jan Geritss ontfanghen.                                                                                    

Inden eersten ontfanghen van Tonis Wouterss van landt huer —————————— XVII ½ gl

Noch ontfanghen van Jan Janss ——————————————————————- Ic drie gl

                                                                                                                                          Ic XX ½ gl

Noch van moeijeren tweghe ontfanghen van Aart Joost Smits van haer paert vant hoijlandt

—————————————————————————————————— VII gl XVst

Dese rekeninghe is alsoe voorss staet overs…., ende tegens den anderen geliquidert voor Handrick Anthoniss Schout, Jan Janss, Denijs Janss, Ariaen Henrickss Oerman, Denis Janss heemraders, ende doer begeerten van haer, bij mij als secretaris onderteckent, actum den leesten Januarij 1604.

                                                                                                                                            Leempoel

Leenaert Pieterss, ende Dirck Diessen hebben gereeckent met Jan Geritssen, dat de moeder van Jan Geritssen suijwer gelts compt vuijt de twee willecoers van da..lers, ter somme van Ic L gl.

Den intrest van dese voorss hondert vijftich gl is affgereeckent aen het houwen vande moeder tot Paesschen 1613 int cluijs.

Soo dat Jan Geritssen van het houwen vande

Folio 9v

moeder met twalff stuivers verschooten gelt goet compt, ter somme van ————– XV gl XII st

Leendert Pieterss Cock heeft Jan Geritss dese voorss XV gl XII st betaelt.

Insgelijcx hebben Jan Geritss, ende Leenaert Pieterss gereeckent met Dirck Driess,                         dat Dirck vande moeder onder heeft van geleendt gelt, ter somme van ————————— Ic gl

Den intrest vande voorss hondert gl van vijff jaeren tot Paesschen 1613 int cluijs,                   bedraecht, ter somme van ———————————————————————- XXV gl II st

Is geaccordeert voor dese reijs, dat hij van desen intrest, tot intrest schuldich blijft,                       ter somme van —————————————————————————————– XXX st

Aldus gereeckent, geliquideert, ende geaccoerdeert voor Henrick Anthoniss Schoutent, Henrick Ariaenss Oerman, ende Jan Janss Moelegraeff heemraders, actum desen XIen aprilis anno XVIc ende derthien.

                                                                                        Ende mij ptesent als Secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1613

                                                                                                                                                    35

Folio 10r

Copie vande inventaris van vollen ende lijden cleederen die Geertruijt, het weeskijnt van Ariaen Bertroms, die het kijnt sijn gemaeckt bij Hesselken Peeter Joosten huijsvrou overleden, ende bij Aerdt Joost Bertroms ende Gerit Janss als voichden, vercost op den IIen Julij 1602, voor Willem Heijmanss schout, Dierck de Bije, Jan Dierckss, Handrick Ariaenss Oerman heemraders.

Gerit Janss, een paer hosen ————————————————————————— XIII st

Merten Aerts huijsvrou, een lijfken ————————————————————— XII ½ st

Ariaen Henricx Vos, een lijfken —————————————————————— XVI ½ st

Claes Philips, eenen voerschoot —————————————————————— IX st I ort

Aert Joosten, een rootvorkxken ——————————————————– IIII gl VII st II ort

Mariken Goijaerts, een doeckhuijs ———————————————————— III blancken

Lijntken Joosten, eenen halsdoeck ——————————————————————— VI st

Denis Goijaerts, 3 mutsen, I halsdoeck ——————————————————- VIII st I ort

Aert Joosten, een heemdt —————————————————————————– XIII st

Lijntken Joosten, eenen rock ————————————————————————- VIII gl

Tonis Peterss Textor, een lijfken ———————————————————————- VII st

Aert Joosten. Eenen voorschoot ———————————————————— XXIIII st II ort

                                              Somma XVII gl XIX st III ort

Noch soo isser onvercoost gebleven ende opgehouden, eenen swarten rock met een swart lijfken.

Noch heeft het kijnt van Pieter Joosten hondert gl, vuijt den wilcoir die Aert Joosten heeft gedaen, ende daer mede is tkijnt voldaen van Peter Joosten.

Folio 10v

Rekeninge et reliqua vander voichdijen ende administratie van Handrick Geldenss vande achtergelaten kijnderen van saliger Corstiaen Ariaenss ende zijne huijsvrouwe.

Inden eersten den ontfanck ende incomen vanden kijnderen.

Een obligatie op Handrick Cuijpers die hooftzomme van hondert gl XV st, vuijtwijsens den obligatie.

Noch een obligatie op Dries Claess dat die moeder van die kijnderen bij haeren leven hem  gedaen heeft ———————————————————————————————– Ic gl

Noch een obligatie op Jan Corneliss Potter tot Eeten ———————————————- LV gl

Noch een wilcoer opt huijs van Adriaen Pieterss Seeldreijer vuijtwijsens de wilcoer daer aff sijnde

Noch het hoijlandt, zoe groot ende cleijn als dat tot Cappel geleghen is.

                                   Comen tot een ontfanck

Inden eersten beloopt den boel vanden sterffhuijs bij inventaris daer aff sijnde van dato den XXXen Junij anno 1598 tesamen bij een gerekent ——————————— Ic LXV gl VII ½ st

Ontfanghen vanden rogge op die stoppelen die Ariaen  Franss Roos heeft gecoost                          ——————————————————————————————– XXXVII gl VII ½ st

Noch IX vaet rogge opten solder daer Handrick Geldenss drie vaet aff heeft gehadt, ende          die kijnder ses vaet, het vat vercoost voor XXIIII st, lopt ——————————— VII gl IIII st

Noch vijff vaet boeckweijts gewassen op Dries Goverden lant, het vat vercoost voor                    XVIII st loop —————————————————————————————– IIII ½ gl

Noch van sluijck ontfanghen ———————————————————————— XXX st

Noch vant verbrant stroij ontfanghen —————————————————————- XX st

                                                                                                                             IIc XVIII gl XIX st

Folio 11r

Noch van Ariaen Seeldreijer die gerede penninghen

Den eersten paeij vant geseet —————————————————————– XLIX gl X st

die Handrick Cuijpers onder heeft gehadt ende sonder proffijt wederom aen Handrick Geldens heeft betaelt.

Noch ontfanghen van Ariaen den Seeldreijer die paeijen 1600, 1601, 1602 ter somme van  Ic L gl

Noch ontfanghen van Wouter Roothalssen van die kijnderen paert van dellen die hij gecoost            heeft ———————————————————————————————- IIII gl VIII st

Noch van Cornelis Luijcas van lanthuer ————————————————————- VII gl

Noch van Dries Claess van twee jaer rente ——————————————————— XII gl

Noch van potteren I mud gerst op rekeninge, daer voer gegeven ————————– X gl XV st

Noch vanden potbacker cum suis van huerlant met het Leenhouwers landt — XIIII gl XIII st I ort

Noch heeft Cornelis Luijcas bekent dat hij Hendrick Geldenss vandie landthuer vanden                      jaere 1602 heeft gegeven ——————————————————————–XXXIIIIst I ort

Somme IIc L gl III st

Somme Lateris —————————————————————IIIIc LXVIII gl XX st III orts

Folio 11v

                            Vuijtgeef bij Handrick Geldens gedaen.

Jan Pieterss vant Schuercken gegeven ————————————————— III gl XVII ½ st

Wouter Geritss van aerbeijt gegeven ————————————————————- V gl X st

Noch Dielis Peeterss van Roeij weij vant jaer 97 —————————————– V gl XVIII st

Noch Jan Jan Meeuss van Wijncoop alsmen den cleijnen jongen besteden ——————— IIII st

Noch Ariaen Peeterss van verteerde costen vant sterffhuijs van Aentken Corsten gegeven              —————————————————————————————————-VII gl VI ½ st

Jan Huijben van een roeijer schoon te maecken —————————————————— V st

Noch Peeter Janss Cremer gegeven van bier, dat daer gehaelt is —————————– XXIII st

Noch Aerdt den Smit gegeven ——————————————————————- XXII ½ st

Noch Joost Joosten gegeven, van huijshuer —————————————————– III gl I st

Noch Lijntken het joncwijff gegeven ————————————————————– XXC st

Noch Mel Laukens gegeven —————————————————————————- III st

Noch den olislagers jonckwijff gegeven ————————————————————— II st

Noch Peeter Joosts van Handricken Schoen gegeven —————————————– XI st I ort

Noch totten schout verteert als men rekenden vant sterfhuijs ——————————- V ½ gl I st

Noch Corstianen van Meijen gegeven ———————————————————— XVIII st

Noch die borgemrs van Cappel gegeven ——————————————————- XXXIII st

                                                                                                  Somme XXXVIII gl XIII st VII orts

Folio 12r

Noch Peeter Timmerman van rest vant scherken ———————————————— IIII ½ st

Noch van het gelt vande rog gegeven als dese ingeset wordde ———————————— XI st

Noch als den rog eens verhoogt wordde van treck gelt gegeven ———————————– X st

Noch van moe..en schoen te lappen gegeven ——————————————————— III st

Noch Ariaen Tomass van Roeij weij gegeven ———————————————– IIIIgl XV st

Noch Maeij Diercx van lanthuer gegeven —————————————————— II gl XI st

Noch Mariken Pauwels van een paer hoessen —————————————————– X ½ st

Ariaen Corsten mede gegeven als hij naer wals lant toe trock ————————– XVII gl VII st

Noch van lijnden laecken te blijcken met affen ende anders gegeven ———————– II gl V st

Noch Lijs Cuijpers gegeven van dat sij mij te rekeningh brocht van laecken ———— III gl II ort

Noch gegeven aen Ariaen Corsten Wambos, boxsen ende meijen, met eeb lijsken                tsamen ——————————————————————————————— IX gl XII st

Noch Corstianen gegeven van meijen, haecken, ooghen ende anders ————————- IX ½ st

Noch Handrick Wolffs voor lijnden lacken gegeven ———————————————- VIII st

Noch vanden hooff te tuijnen gegeven ————————————————————— IIII st

Noch ten bos gegeven aen Jan Dierckss int cleverblat van azijn ende geleende penningen              ———————————————————————————————— III gl XVI st I ort

Noch Heijman de Decker vant schuorken afte breken, ende voor eenen eijcken boom        gegeven —————————————————————————————————– II gl

Noch de kijnderen gegeven daer sij haer om cleden souden ——————————- IX gl VII st

                                                                                                                             LVII gl XIII st I ort

Folio 12v

Noch voor twee paer clompen gegeven —————————————————————- V st

Noch Jan Aertss vande inventaris te scrijven  ———————————————— XXIII ½ st

Noch van Ariaen Corsten ratificatie te scrijven —————————————————- VIII st

Ende doen verteert ———————————————————————————– XX ½ st

Noch voor eenen lijnden buijdel gegeven daer Ariaen Corsten sijn dinghen in stack als               hij wech trock ——————————————————————————————– IIII st

Noch totten schout vertert als hij die ratificatie besegelden —————————————– V st

Noch vandie jonge kijnder dingen ……………………. gegeven ————————— XI st I ort

Noch voor een paer schoen gegeven —————————————————————— XI st

Noch van twee mael die schoen te lappen gegeven ————————————————- III st

Noch van Tonissen  schoen te lappen gegeven —————————————————– I ½ st

Noch Toniss ende paer clompen gecoost voor ——————————————————– II st

Noch voor een paer lijnden hoessen gegeven ——————————————————— V st

Noch Maeijen  een paer hoessen gecoost voor —————————————————– XIII st

Noch Maijen een paer schoen gecoost ende die haer nijet en pasten daer aen verloren ——- IIII st

Ariaen Corsten hast tot Jan Aertssen verdroncken ————————————————— II st

Noch als Gerit Geldens den Jonghen den tweden mael aen nam van wijncoop gegeven —– IIII st

Noch van Handricken schoenlappen gegeven ——————————————————- I ½ st

Noch neffens van aerbeijt gegeven ——————————————————————- IIII st

Noch Aentken modden van aerbeijt gegeven ——————————————————— V st

Tonis Corsten heeft het eerste jaer tot Gerit Geldens verteert ——————————– XXXII gl

Folio 13r

Handrick Corsten heeft daerste jaer vertteert tot Handrick Geldenss ———————–  XXIIII gl

Totten langen verteert als sij van Drongelen quamen ———————————————— V st

Noch voer saem gegeven ————————————————————————- XXII ½ st

Noch den pastoor vandie begraeffenisse gegeven ————————————————- XIX st

Noch voor een paerschoen gegeven ——————————————————————- IX st

Noch hebben totten langen aen verteert die het verbrant hout over een droeghen ——— XXIIII st

Noch Handrick Godertss gegeven van bestedinghe van leenen ———————————- XII st

Noch Handrick Godertss van trecgelt vant huijs gegeven ———————————— XXXV st

Noch vuijtgegeven aen riet XI ½ gl ende is vercoost ende moet wederom ontfanghen wordden

Noch gegeven van latten opte slaen —————————————————————- XXV st

Noch voeschoen gegeven —————————————————————– XIII st

Noch vanden boecweijt op dries gommeren gegeven van inhaelen meijen ende dorssen —— II gl

Noch van riet haelen gegeven ————————————————————————- XX st

Noch vandie schauwe indie straet te maecken gegeven ——————————————— X st

Noch vanden hooft te spaeijen gegeven ————————————————————– IIII st

                                                                                                                              XXXV gl XV ½ st

Folio 13v

                                                     Vuijt geeff voor die kijnderen

Inden eersten totten schout verteert als wij die rekeninghe hielden tegens Ariaen Corsten              ——————————————————————————————————– XXXIII st

Ende tot Jan Aertss verteert —————————————————————————- VII st

Noch elcken jongen een paer hoessen gecoost voor ———————————————– XX st

Noch Tonis Corsten eenen hoet gecoost voor ——————————————————– XI st

Noch hebben Ariaen Corsten ende Handrick Geldenss samen verteert ————————— III st

Noch Handrick Corsten schoen gecoost voor ——————————————————- XII st

Noch die Borgemeesters van Cappel Ariaen Donders ende Jacop Corneliss van achter            wesen vande septembris vande jaere 1599 ————————————————— II gl VIII st

Noch Corstianen gegeven van een sieltken te vermaken —————————————– VIII st

Noch van twee wambassten —————————————————————————– II gl

Noch Handrick ende Corsten twee cragen gecoost ———————————————– VI ½ st

Noch voor een paer clompen gegeven ————————————————————– II ½ st

Noch voor een paer socken gegeven ——————————————————————- II st

Noch Handrick Corsten een paer schoen gecoost voer ——————————————– XII st

Noch Tonis potten gegeven in tsamen —————————————————– XI gl XVIII st

Noch Ariaentken Schouten gegeven van verteerde costen alsmen met Handrick                            Godertss veraccordeert ende noch tot in drije reijsen too samen —————————- IX gl II st

Noch Gerit Geldens gegeven voor Tonis Corsten opt jaer 1599 voor thalff jaer ———– XVIII gl

Noch gegeven voor Handrick Corsten verteerde costen vanhet jaer 1599 ——————- XVIII gl

                                                                                                                                    LXVII gl VI st

Folio 14r

Andries Claess gegeven van contributie dat restende was —————————————- II ½ st

Noch heeft Ariaen Seeldreijer gecost van reste van contributie ——————————— II ½ st

Noch voor die kijnderen gecoost VI ellen lijnden laeckens  het el IX ½ st loopt —— II gl XVII st

Noch van wijncoop gegeven als Floer den Snijder Handrick Corsten aen nam —————– III st

Noch Handrick Cuijpers gegeven dat hij van repaere voor die kijnderen vuijt heeft                      gegeven ————————————————————————————————- X ½ gl

Noch ……….. ijcken veraccordeert van twee jaeren verlopen zijns met die costen ——– XVII st

Noch Gerit Geldens gegeven van dit leeste halff jaer ——————————————- XVII gl

Noch meester Jannen van schoelgelt gegeven ————————————————- XXII ½ st

Noch voor Tonissen een paer schoen gecoost voor ———————————————— XII st

Noch heeft Ariaen Corsten tot Jan Aertss verteert ————————————————- XII st

Noch Jan Huijben van treckgelt vant huijs ———————————————————— II gl

Noch hem gegeven van Maeij Corsten cosseren te maecken ————————————– III st

Noch Cornelis Stoffels gegeven van Handrick Corsten vinger te meesteren ——————- XV st

Noch Maeij Corsten een sieltken gecoost voor ———————————————— VI gl II st

Noch Ariaen Corsten gegeven voor die jongens wambassen ————————————– VI gl

                                                                                                                           LIII gl XIIII st II oirt

Folio 14v

Noch Ariaen Corsten gegeven van seem dat hij daer toe gecoost heeft ende verdient loon      tsamen ————————————————————————————————III gl V st

Noch als Hendrick Corsten Scher genomen was doen heeft Handrick Geldenss verteert —– VI st

Noch voor een scheer gegeven die hij nu noch tegenwordich heeft —————————- VIII st

Noch gegeven voor Henricken ende Tonissen Hendricken met twijn ende maecken tsamen           ——————————————————————————————————- III gl XII st

Noch Aerdt den snijder gegeven van dat Handrick Corsten bij hem woent om te leeren          meijd —————————————————————————————————– XX gl

Noch heeft Handrick Corsten tot Handrick Geldenss verteert int leste halfrfjaer ———– XVII gl

Noch Handricken een paer schoen gecoost voor ————————————————— XII st

Noch tot cappen vande chijnspeningen gegeven ————————————————– II ½ st

Noch Handricken eenen hoet gecoost voor ———————————————————– IX st

Noch Jan Jan Meeuss gegeven van dat Ariaen Corsten daer verdronken hadde ————— XII st

Noch Gerit Geldenss gegeven van dat Tonis Corsten daer bewoent heeft het welck vuijt

gaet Sint Jansmis 1601 —————————————————————————– XXXI gl

Noch heeft Ariaen Corsten ontfangen van Cornelis Luijcken op die lanthuer —————- XXI st

Noch die Borgemeesters van Cappel gegeven van contributie vande jaere 1600 ——–II gl VIII st

Noch van eerde ofte werpen ende van wijncoop ————————————————— VII st

Noch Tonis Corsten eenen nijeuwen hoet gecost voor —————————————— XI ½ st

Noch Aerdt den Snijder gegeven op die huere vanen jongen die aengaen zal tot meij               1601 ———————————————————————————————— V gl VIII st

                                                                                                                                LXXXVII gl II st

Folio 15r

Noch Milen Corsten gegeven daer zij een lijfken met hoessen om heeft gecoost ————– III gl

Noch voor ses ellen lijnden laeckens gegeven daer die twee jongens heemden aff hebben — III gl

Noch Handrick de Bije gegeven van bier dat Ariaen Corsten heeft gehaelt ——————– VII st

Noch voor Tonis Corsten een paer schoen gecoost ————————————————- XI st

Noch twee ellen wullen laeckens gecoost tot cassack ende boxsen voor Handrick               Corsten deel II gl loopt ——————————————————————————— IIII gl

Ende voer voeijderlaecken gegeven ————————————————————— XXVI st

Vanden cassack ende boxsen den spaengraet van maecken gegeven —————————— X st

Noch Handrick Corsten een mes gecoost voor —————————————————- III ½ st

Noch tot Meeus de Coomen papier, ijnt,schaften gehaelt voor ———————————– IIII st

Noch Handrick Corsten ende Tonissen aen gelt gegeven —————————————— III st

Noch Mariken Pauwels voor hoessen ende sockken voor Handrick Corsten gegeven —– XVIII st

Noch heeft Ariaen Corsten van Dries Claessen ontfanghen om die kijnderen zaem te              coopen —————————————————————————————————– VI gl

Noch tot Eten potteren geweest mamen verteert —————————————————– VI st

Noch Ariaen Corsten gegeven dat hij Marij sijn suster schuldich was ———————– II gl II st

Opten XXVIen april is 1602 Gerit Geldenss gegeven van reste dat Tonis Corsten bij                hem gaff geweest tot volder betaelinghe vande jaere 1602, tot Sint Jansmis toe, ende                    dien voorts voorden cost ———————————————————————– XI gl XVI st

Noch twee paer schoenen gecoost voor Tonis Corsten ende Ariaen Corsten daer                       voor gegeven —————————————————————————————– XXIX st

                                             XXXV gl XV ½ st

Folio 15v

Cornelis Stoffels van Meesteren gegeven als Ariaen Corsten Gerit Geldens gequets hadde –XV st

Noch vant besteden int gelach gegeven ————————————————————– IIII st

Noch Tonis Handrickss Schoenmaecker van schoenen gegeven —————————- XXVIII st

Noch Peeter Joosten van schoen gegeven ———————————————————– XV st

Noch tot Mariken Pauwels hooflaecken voor de kijnderen gehaelt daer voer gegeven —- XVIII st

Noch voer wullen laecken tot Tonis Corsten ende Hendrick gegeven ——————- XXXVIII st

Noch voor een paer hooflaecken gegeven, ende vanden heemdrock te maecken gegeven – XVII st

Noch tot Mariken Pauwels hooflaecken gehaelt voor ——————————————– XVI st

Noch vandie kijnder landt te graven gegeven ————————————————– XXXV st

Noch vant landt te meten met die costen ————————————————————– X st

                                            IX gl XVI st

Noch gegeven Wouter Claess borgemr: van Cappel de anno 1601 ter somme ———- II gl VIII st

Noch betaelt aen Corst Corsten ende Hermen Aertss borgemrs: van Capppel vande                  jaere 1602 —————————————————————————————– II gl VIII st

Noch Ariaen Corsten gegeven ——————————————————————- IIII gl II st

                              Somma totalis IIIIcXXXIIII gl X st VII oirts

Folio 16r

Met desen voorss ontfanck ende vuijtgeeff tesamen tegens den anderen geliquideert bij Schout ende heemraders van Sprangh zoo is bevonden datter meer ontfanghen is dan vuijt gegeven die somme van ————————– XXXV gl VIII ½ st

Aldus gedaen bij Handrick Anthoniss Schout tot Sprange, Dierck de Bije, Denijs Janss, Handrick Ariaenss Oerman, ende Cornelis Janss heemraders, ter presentie van Mariken Claes, weduwe van Handrick Geldenss met Wouter Geritss de Roeij, Gerit Geldenss, Ariaen Corsten, ende Lijsken Handrick Ariaenss huijsvrou, opten XXIXen meij XVIc drie, doer begeerten van Schout ende heemraders hebbe ic als secretaris dese rekeninghe onderteijckent.

                                                                                                                                            Leempoel

Handrick Geldenss en is in dese boven gescreven rekeninge voor sijnen administratie ofte mochten nijet toegelaet, staet noch tot discretieen.

Folio 16v

Dit is Lijs Cuijpers rekeninghe dat sij voor die kijnderen verschoeten ende vuijtgegeven heeft, ende oijck van verteerde costen, vuijtwijsens drije brieffkens die tesamen beloopen XIII gl II oirts

Noch heeft zij Handrick Corsten op wetken in haeren cost gehadt, dat beloopt —————- VI gl

Noch van dat Maeij Corsten bij haer heeft gewoont, dat beloopt ——————————— VI gl

Noch is sij aen Ariaen Corsten te cort dat sij hem heeft gedaen ————————- IIII gl XIX st

Dit all is gerekent ende blijft staen tegens het verloop vant gelt,dat hij onder heeft                affgerekent met Lijskens Handrickx vier jaeren intrest, daer mede afgedaen is het                          jaer van 1603, vuijtwijsens den obligatie dat haer noch compt, van dit boven gescreven   vuijtgaeff ————————————————————————————— II gl XIX ½  

                                                                                                                                                        Dit sijn die perseelen die AriaennCorsten genoten heeft naden inventarisatie ende daer nijet in en staen.

Inden eersten ontfanghen van Aen Robben ————————————————— II gl XV st

Noch van Heijntken Langens van een halff vat varxsaets ——————————————- X st

Noch van Aen Toenen van coolen meteen planck ————————————————- XX st

Noch van Corstiaen van vlas ende coolen ——————————————————— XXII st

Noch van Claes Tonis van paen ——————————————————————— XIIII st

Folio 17r

Noch van Lijs Jacop Gerits ————————————————————————– XXII st

Noch van Aen Willem dr Snijders ————————————————————– XXVIII st

Noch van mis ——————————————————————————————— III gl

Noch van ijserwerck ——————————————————————————— XVIII st

Noch ontfanghen ———————————————————————————— II gl V st

Noch ontfanghen van Potteren ————————————————————————- III gl

Noch van Handrick Geldens ontfanghen ——————————————————- IIII gl II st

Noch heeft hij ontfanghen van Cornelis Luijcas van die landthuer opt jaer 1602 —– V gl XII ½ st

Noch heeft Ariaen Corsten ontfanghen vande seeldreijer vande paeij vant huijs 1603 —– XXX gl

(bovenstaande regel is doorgestreept}

noch heeft hij ontfanghen van Dries Claessen van intrest ——————————– III gl XIIII st

Op huijden den XXIXen meij anno XVIc drie hebben de kijnderen van Corstiaen Ariaenss noch te ontfanghen ende oick in erff goet als hier naer volgende.

Inden iersten vande wilcoer vant geseet dat verschijnen sal paessen 1604 ——————— XL gl

Noch een perseeltken hoijlandts ontrent twee hont met een paert in die deel.

Met noch ettelijcke moerdellen zoe groot als sij daer nu gericht sijn met Corst Heijn Denis erffgenaemen.

Noch een obligatie op Handrick Ariaenss Cuijper van dato den 14 meij 1597 ter somme van IcV gl XV st

Noch een obligatie op Jan Corneliss Potter tot Eeten van dato den 10 meij 1596 ter somme  LV gl

Folio 17v

Noch een veste van een obligatie op Laurus Martenss

Noch die peningen die onder Dries Claess sijn, is hondert gulden, die heeft hij betaelt met noch X gl XVIII st intrest die in handen van Gerit Geldenss overgelevert sijn, ende hiertoe heeft hij noch betaelt aen Handrick Geldens als voicht XII gl. Ende aen Ariaen Corsten III gl XIIII st zoo als die rekeninghe voerens vermelt, ergo heeft hij te vollens betaelt. Maer die obligatie en is Dries Claess nijet wederom gegeven oft gelevert, zoo die nijet te vijnden en is, ende is gerekent bovens verhaelt op vier jaeren.

Noch heeft Ariaen Corsten ontfanghen vande vercoerpaeijen als voorss staet XXX gl, ende Gerit Geldens XX gl. (deze regel is doorgestreept)

Mari Claes weduwe nan Handrick Geldenss heeft vuijt gegeven van costen naede die        voergaende rekeninghe die gedaen sijn bij haer voochden schout ende heemraders —– II gl IIII st

Noch den schout ende heemraders gegeven voor haeren solvers van dese voorss                  rekeninghe —————————————————————————————— II gl IIII st

Noch den secretaris van schrijven gegeven ——————————————————- XXX st

Noch is tot Jan Aertss verteert bij ons int scrijven ende anders ter somme van —— XXIX st II ort

Dit voort te soecken daet aft erwaerts daer datministratie van Gerit Geldens aen gat daer a b c d bijen onderen staet.

Folio 18r

Inventaris overgegeven bij die weduwe van Handrick Geldenss za: van allen ruerende ende onruerende goederen, moeren, schult ende onschult als Handrick Geldenss achtergelaten ende metter doot ontruijmpt heeft.

Inden eersten het geseet gecomen van Claes Meliss, waer zij tegenwordich op woenende zijn, gelegen tot Sprangh in doude straet, zoo groot ende cleijn als dat daer gelegen is.

Dat voor ons comen is Mariken Claes dochter weduwe wijlen Handrick Geldenss met haeren gecoren voicht Tonis Toniss Leenpoel, ende heeft aengenomen haere vijff kijnderen die zij verweckt heeft bij Handrick Geldenss, van Gerit Geldenss als bloet voicht der selver kijnderen int bij wesen van Jan Janss ende Tonis Toniss als toesiender vandie voorss kijnderen. Din op te brenghen in cost dranck in clederen van lijnden, ende wullen, ende voorts allen tot haeren lijve behoeffende, te laeten leeren lesen ende scrijven, ende dan voorts op tebrenghen eerlijcken ende tamelijcken naer haeren staet, gelijck een goede moeder schuldich is haere kijnderen op te voeden ende teregieren, ter tijt ende wijlen toe, dat die kijnderen tot haeren ouderdom van haeren mondighen daeghen ofte tot haeren houwelijcken staet gecomen sullen wesen. Ende als die kijnderen zoe verde gecomen sullen zijn, dan zal Mariken moeder voorss gehouden wesen die kijnderen vuijt te reijcken ende te geven voor haer vaders goet

Folio 18v

eens tesamen twalff hondery vijftich rijnsgulders, waer voer Mariken moeder voorss zal hebben ende behouden allen die goederen die Handrick Geldenss za: ende Mariken zijne huijsvrouwe tesamen beseten ende gehadt hebben. Het zij hare erffve inschult ende vuijtschult te ontfangen ende tebetaelen torfven ende moeren, zoo waer die gelegen zijn in Hollant off in Brabant, gheen vuijtgesondert. Ende off eenich vandie kijnderen sterven in middel retijt zoo salt vant deen kijnt op dander sterven tot het lest toe. Ende sterven die kijnderen altesamen, zoo sal zij die kijnder naeste vrienden vuijt reijcken ende geven eens vijff hondert hulden. Waer voer Mariken moeder voorss met haeren gecoren voicht heeft gestelt tot eenen onderpande het geseet in doude straet, die twee acker landts daer tegens over met het hoijlandt neffens den Spranghsen sloot met het stucxken in Besoijen, ende haer aenpaert int busken tot Cappel, ende voorts hebben ende vercrijgende. Ende Gerit Geldenss als voicht vandie voorss kijnderen ende met hem staende Jan Jan Meeuss ende Tonis Toniss Leenpoel als toesienders hebben op alle die goederen vertegen tot behoefte van Mariken moeder voorss, naeden recht vanden lande, presentes Handrick Anthoniss Schout, Dierck Adriaenss de Bije, Denis Janss, ende Cornelis Janss vervangende Jan Janss heemraders, actum den 30 meij 1603.

Folio 19r. Dit is een onbeschreven folio.

Folio 19v

Inventaris vanden haeffelijcken goederen van Cornelis Janss alias Fles, achtergelaten die bevonden sijn geweest, ende opten XIIen februarij anno XVIc ende een bijden Schout ende heemraders vercoost, int bij wesen van Embrecht Hendrickss ende Jan Ariaenss Leeu als voichden vande achtergelaten kijnderen.

Aardt Peeterss Ockers ijserwaren ———————————————————————- VI st

Hans Craeck Noeten een kist ————————————————————————– VII st

Den schout een gael ————————————————————————————– VI st

Aerdt Deniss I stoel ————————————————————————————- III ort

Adriaen Willemss I kars back ————————————————————————– VI st

Aerdt Peeter Ockers het hoij voor —————————————————————— VI ½ gl

Denijs Janss I kooij voor ————————————————————————— XVIII gl

Hans Craeck Noten I calff ——————————————————————————- II gl

Jan Toniss I beker ————————————————————————————— III ort

Gerit Jacopss I troch ———————————————————————————- XXX st

Den schout I schapken ——————————————————————————– XIX st

Jan Ariaenss I tangh vouthengel ——————————————————————– III ½ st

Michiel Jans I toegel ijserwerck ———————————————————————- II ½ st

Handrick Geldens I rieck ——————————————————————————- IIII st

                         Somme XXX gl XV ½ st

Folio 20r

Denijs Janss tinne schotel ———————————————————————– II ½ st I ort

Ariaen Willemss I coperen pot ———————————————————————– XIII st

Denijs Janss I ketel ————————————————————————————- VII st

Handrick Geldens I deesel ——————————————————————————- V st

Ariaen Willemss I effer ——————————————————————————— VI st

Jan Michielss II effers I screpper ——————————————————————– X ½ st

Den schout I schoep —————————————————————————————- I st

Jan Willem Lenaerts I planck houtwerck ————————————————————- III st

Jan Toniss I karnne ———————————————————————————– XXV st

Jan de Cock X ½ vat rogs loopt ———————————————————– X gl XVIII ½ st

Jan den sone I vat gersten —————————————————————————– XIII st

Peeter Jacopss III vaet gersten ——————————————————————- XXXIX st

Embrecht Hendrickss I vat gersten —————————————————————— XIII st

Noch raepsaet voor ——————————————————————————— VIII ½ st

Gerit Bellen wijff saet voor —————————————————————————- VII st

Willem Wouterss XXXVI vaet gersten het vat XIII st loopt ————————— XXV gl IIII st

Hans de Cock II vaet tervwen het vat voor XXII st loopt ———————————– II gl IIII st

Mari Juet Sijmons I vat terwen ———————————————————————- XXI st

                         XLVI gl XI st I ort

                         Somme totalis LXXVII gl VI st III ort

Folio 20v

                                                  Ontfanck

Van Willem Wouterss ontfangen, ende met hem afgerekent, van allen dat hij vuijt                       heeft gegeven bij quitantien, ende anders, dat opten wilcoer geteijckent staet ter                     somme ———————————————————————————— IIcIX gl VII 1/12 st

Ontfangen vant landt vandie jaere 1601 ende 160 ter somme ————————- XIIII gl XVI st

Folio 21r

                             Vuijtgeeff bij die voichden voor die kijnderen.

Gielis Pieterss als heijligeest meester van Besoijen gegeven van achterstel die somme               van —————————————————————————————————- X gl X st

Jacop Joosten van achterstel ———————————————————————– VII ½ gl

Lan Huijben Dierck Diercxss van reste van contributie vande jaere 90 —————- V gl XII ½ st

Jan Pieterss ende Dingeman Ariaenss van contributie gegeven ——————————— II ½ gl

Ariaentken Ariaen Willemss van verteerde costen ende verloopen renten gegeven —— XXVII gl

Mari Juet Sijmons gegeven vande jongen te geven ————————————————– V gl

Jan de Molder van reste van rog gegeven —————————————————– II gl II ½ st

Adriaen Jacopss ende Handrick Geldenss van contributie gegeven de anno 99 ——– IIII gl XII st

Willem Wouterss gegeven van schult van hoij ende ander verlede peninghen in                    daermeede met sijn treckgelt dat bedraecht ——————————————– LIII gl XIX ½ st

Hans de Cock van dat daer gehaelt is aen broot ende anders dat beloopt ————- XVI gl II ½ st

Joost Zegers gegeven van rest van hoij ——————————————————– XXXIIII st

Wouter Verheij van verloop van renten ————————————————————- XV gl

Handrick Toniss ende Dierck Thomas van contributie gegeven vande jaere 1600 — XIIII gl IX st

                            Ic LXVII gl II st

Folio 21v

Noch Mari Juet Sijmons gegeven vanden jonghen te houden ————————— IIII gl VI ½ st

Noch heeft die selve int erffhuijs gecoost —————————————————— II ½ gl I st

Cornelis Janss ende Wouter Janss erfgenamen van contributie gegeven ————– III gl VII ½ st

Jan Ariaenss Lauris Mertenss van contributie gegeven ———————————- IX gl XII ½ st

Jan Janss van contributie gegeven ————————————————————- V gl II ½ st

Dries Claess vande contributie gegeven 98 ——————————————————– V ½ gl

Peeter Toniss Ariaen Corneliss van contributie gegeven 99 ——————————- II gl II ½ st

Denijs Janss van contributie, van broot ende ander schult gegeven ———————— II gl XV st

Noch heeft Enbrecht Hendricxss gedaen in daermeede zoo aen vlees, broot, ende                 anders, dat beloopt samen ———————————————————————— XXXIII st

Jan Ariaenss heeft betaelt aen Jan Jan Meeuss van gehaelt bier ende gedroncken                     gelachen bij Cornelis Janss gedaen ———————————————————- III ½ gl II ort

Noch den selven van dootkisten, die lijcken ter aerden te voeren vandie graften te                 maecken, ende aen boter kees, seep ende ander inder noot behoeftich was, van landt                    te eeren ende andere gelagen, totten schout als wij daer te doen hebben gehadt,                          tsamen bij een gerekent dat beloopt —————————————————- X gl IIII st III oirt

                                   Somme L gl XV st III oirt

Folio 22r

Noch die selffde vandie koeij ende calff sesse wecken te voeijeren beloopt ——————– III gl

Noch voor laecken gegheven daer het blijnt kijnt mede gecleet is met maecken dat

samen beloopt —————————————————————————- VI gl VI st IIII oirt

noch tot Jan Aertss met Embrecht Hendrickss verteert met Gerit Jacopss als hij die                 koeij vuijt hadde gesleijpt tesamen —————————————————————– XIIII st

Noch Roeloff Corneliss voor twee heemden vorden jonghen ————————————– II gl

Noch met eenen totten Schout van Besoijen verteert ———————————————– VI st

Noch tot Jan Aertss verteert dat wij daer te doen hadden ——————————————– II st

Noch metten jongen tot Breda geweest van oncosten gehadt met gens ende wedercomen              Jan Ariaenss ————————————————————————————- IIII gl XV st

Noch tot Jan Aertss verteert alsmen die attestatie schreeff vande jonghen met Ariaen           Schouten ende Joost Zegerss ————————————————————————– XV st

Noch Ariaen Vlots van reste van hoij vanden jaere 92 gegeven ———————– IIII gl IIII ½ st

Noch tot Stockmans verdroncken dat wij daer te doen hadden ———————————– IIII st

Noch tot Dordrecht metten jonghen geweest doen verteert ende vervaren ————– XXXVIII st

Noch Tonis Corneliss van Sgravemoer gegeven van een boetschap voorden blijnden            jongen gedaen ——————————————————————————————- XV st

                                 Somme XXIIII gl XVIII st III oirts

Folio 22v

Noch Aerdt Janss van landthuer gegeven dat hij Cornelis Janss overliet ————————- II gl

Noch Jenneken Cornelis, voor schoenen ———————————————————- XIIII st

Noch voort meijskens hemden gegeven ———————————————————— XIX st

Noch voor het meijskens schort gegeven ———————————————————— XV st

Noch van neijen gegeven ————————————————————————— II st I ort

Van die te verven ————————————————————————————— II ½ st

Noch vant meijsken schoenen te lappen ————————————————————- I ½ st

Noch als den spelman den jongen aen nam daer voor hem betaelt ——————————— II st

Ende verdroncken met eennen ———————————————————————— IIII st

Noch den spelman gegeven totten jonghen een paer schoenen ——————————– XVIII st

Noch metten spelman totten schout verdroncken ——————————————– III st III ort

Noch het meijsken een paer clompen gecoost ————————————————- II st III ort

Noch het meijsken een paer schoenen gecoost voor ——————————————— XIIII st

Noch den jongen een paer lijnde boxsen gemaeckt met het meij… —————————— XII st

Noch het meij… vanden schortteldoeck met verm… ———————————————– IX st

Noch voor tmeijsken twee mutsen gegeven met het lint daer in, samen —————– IIII st III ort

Van die te neijen gegeven ——————————————————————————– II st

Noch het meijsken eenen halsdoeck gecoost ——————————————————— VI st

                       Somma VIII gl XII st

Folio 23r

Noch heeft het lijfken van het meijsken gecost met het ghene daer toebehoorende ————- X st

Noch als..en met Willem Wouterss afrekeninge ….. ende den wilcoer te boeck stelden              doen met ons vueren verteert ————————————————————————– XX st

Noch het meijsken een paer hoesen gemaeckt voor ————————————————– X st    Noch het meijsken een nijen rootswetken gemact dat beloopt met voyerlaecken ende              maecke ——————————————————————————————— III gl VII st

Noch haer een nijen lijfken gemaeckt, dat heeft gecost ———————————- XXIX st I ort

Noch het meijsken twee nijeu hemden gemaeckt voor ————————————- XXXV ½ st

Noch den jonghen een paer nijen boxsen ————————————————- XXIX st III ort

Noch het meijsken een nijen hemdt voor ————————————————– XVII st III ort

Noch Ariaen Jan de Snijders van verdient loon van sijn huijsvrou bijden heemraet vuijtgesproeken daer aff gegeven ——————————————————————— VI gl

Noch als wij met die Heijligeestmeesters vuercomen sijn verteert —————————— X ½ st

Noch Willem Wouterss gegeven dat hij met die voichden heeft gerekent van scrobben                ende oncosten daer bij beloopt ————————————————————– XXV gl IIII st

Noch Dierck vanden Bos gegeven van schult van een pert dat Cornelis van hem                        gecost hadde ———————————————————————————————- IX gl

                                   Somme LI gl XIII st III ort

Folio 23v

Noch Lucia Joris tot Huesden gegeven van dat Cornelis daer verteert hadde ———— XXXIIII st

Noch Jan Janss gegeven van dat Cornelis daer verteert heeft ——————————– XXVII st

Noch Ariaen Willemss gegeven van dat daer verteert is met schout ende heemraders — II gl IIII st

Noch Roel Cornelis van neijen gegeven ———————————————————– XXV st

Noch Dielis den Snijder gegeven vandie kijnder dinghen te neijen ——————————- XI st

Noch Lauris Jaspers van meten gegeven ———————————————————— II ½ st

Noch vant meijsken twee schorteldoecken te verven gegeven ———————————— VI st

Noch vant meijsken mutsen te meijen gegeven —————————————————- II ½ st

Noch heeft Embrecht Hendrickss gegeven aenden jongens boxsen voter laecken ende twijn -III st

Noch voor cromsalff gegeven ————————————————————————- IIII st

Noch voor een paer clompen gegeven —————————————————————– II st

Noch van twee heemden te nijet gegeven ————————————————————- III st

Noch tot Loon verteert ——————————————————————————– IX orts

Noch Mari Juet Sijmons vanden jongen te houden gegeven —————————– IX gl IX ½ st

Noch heeft het meijsken tot Jan Ariaenss verteert ————————————————— X gl

Noch met Jan Aertss verteert int scrijven van dese rekeninge ende dat mede daer te                   doen hadde —————————————————————————————— XXXVI st

                                 Somma XX gl I st I ort

Somme 24r

Noch Ariaen Handrichs Condack van verteerde costen ————————————– III gl VI st

Noch Handrick Michielss Stockman van verteerde costen Cornelis Janss ——————- VI ½ gl

Noch Peeter Spoelen van schult ———————————————————————– XI g

Joris de Roij van schult ———————————————————————————- II gl

Den blijnden eenen gulden quitgeschouwen

Joost Aertss van oude schult ———————————————————————– XVIII st

Den blijnden IX st quitgeschouwen

Noch van twee voerschoten te verven gegeven ——————————————————- V st

Noch het meijsken voor een hemdt ——————————————————————- XV st

Noch voert meijsken een paer hoesen ————————————————————– XIIII st

Noch van een sieltken te meijen gegeven ———————————————————— I ½ st

Noch voor twee mutsen gegeven ———————————————————————- IIII st

Noch heeft Jan Ariaenss met Tijs Floren ende die dochter tot Almkerck geweest ende              hebben verteert ende vervaren tsamen —————————————————— XXXIIII ½ st

Noch het meijsken een caphul gecoost ————————————————————– XIII st

Noch Embrecht Hendricx van den jonghen een jaer te houden met twee ………. Gegeven              ——————————————————————————————————— XXXII gl

Mari Juet Sijmons gegeven van dat den blijnden nu daer woent opt jaer 1603                    vuijtgaende indie meij int selve jaer ——————————————————– XVII gl IIII st

Noch Denis Janss vande heijligeests wegen ————————————————— IX gl VI st

Lijn Cleijs van verloopen pashen gegeven ———————————————————- XX gl

Noch hebben die voichden hier ende daer verteert daer sij vandie kijnder weghe te                   doen hadden ————————————————————————————- XXX st I ort

                                        Somma IcVIII gl II st I ort

Folio 24v

Noch Jan de Molder van twee vat rogs gegeven ———————————————- XXVIII st

Noch totten scrijver verteert dat wij daer te doen hadden ———————————— XVII ½ st

Noch totten schout gegeven als men met Peeter Spoelen ende andere accorderd                           met Stockmans aen Jan de Snijders ————————————————– II gl XVIII st III ort

Noch in twee reijsen totten schout verteert wij met schout heemraders secretaris

Lijs Floren tesamen ————————————————————————————– III gl

Noch tot Jan Aertss verteert ———————————————————————— XII ½ st

Noch Jan Aertss secretaris gegeven vanden inventaris te scrijven, coopseel,wilcoer ende rekeningen met weesboeck ende voorts alles tot dese n dagh toe ter somme van ——- XXXXV st

Ende noch daer beneffens tesamen

Noch hebben die voichden tot Jan Janss verteert dat sij die wet vergaderden ———————V st

                           Somma IX gl XVIII st III orts

Loopt den ontfanck van dese voorss rekeninghe ter somme van IIIc I gl X st III ort.

Ende den vuijtgeeff loopt IIIc XL gl III st I ort.

Blijft ongerekent ende te verneem off den heemraet totten ouden schout van gifte ende wilcoer sijn voorss gecontenteert oft nijet.

Folio 25r

Is dese rekeninghe op huijden den XXVen Januarij anno XVIc ende drije doersien ende vuerrekent bij Handrick Anthoniss als schout van Sprang, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman als heemraders, den ontfanck tegens den vuijtgaeff. Soe dat bevonden is, datter meer vuijt is gegeven dan ontfanghen, ter somme van achtendertich gulden derthien st, ende doer begeerten vande schout ende heemraders voorss hebbe ick als secretaris aldaer dese rekeninghe

Onderteijckent datum als boven. 

                                                                                                                                            Leempoel

Die laetste rekeninghe van Jan Ariaenss gedaen opten 4 Januarij 1603, staet opt 4 blat over geteeckent metten letter B.

Folio 25v

Op huijden datum ondergescreven zoo heeft Corst Jan Sijmonss aengenomen zijn weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Dingna Wouters Vervoerts zijn overleden huijsvrou voor schout ende heemraders van Sprang van Ariaen Wouterss Vernoert ende Jan Janss als voichtden ende toesienders vande voorss weeskijnderen, dat Corst Janss vader voorss dat kijnt op sal brengen in cost, dranck, lijnden ende wullen ende voorts allen tot zijnen lijve behoorende te leeren ende stueren tamelijcken nae sijnen staet tot des kijnts mundighen daeghen too ofte zoo lange het kijnt sijn broot sal connen gewinnen, ende als het kijnt tot sijnen mundegen ofte zijnen houwelijcken staet gecomen sal sijn, dan sol Coorst Janss vader voorss dat kijnt vuijt reijcken eens twijntich rijnsgl tot vuijtsetsel voor sijns moeders goet alhier, ende de voorss voichden bij namen Ariaen Wouterss ende Jan Janss hebben geloost ende geloven mits  desen, ende maecken haer sterck voor vijff endedertich guldens brabant, het welck het kijnts moeder aldaer tot Luijcxgestel van erffgoet aenbestorven is. ende geloefden alnoch dat zij die peningen vuijt sullen stellen op intrest tot behoeff vande voorss weeskijnde. Ende alle twee jaren dat te vermeerderen met het verloop vanden intrest, onder verbant van heuren persoonen ende haeren goederen, ende oft quam dat het weeskijnt sterft binnen zijnen mundeghen daeghen, soe sullen die twijntich guldens die Corst Janss sijnen weeskijnt vuijt soude moeten reijcken aen hem blijven. Ende die vijffendedertich guldens met het intrest van dien sal blijven aen die vrienden van het weeskijnts moeder, alle sonder erch ofte list. In kennisse der waerheijt hebben Corst Jan Sijmonss als vader, Ariaen Wouterss

Folio 26r

Vervoer, ende Jan Janss voichden voorss dit accort onderteijckent. Aldus geschiet voor Handrick Anthoniss als schout van Sprang, Dierck Ariaenss de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Geldenss, ende Handrick Ariaenss Oerman als heemraders. opten XIen Januarij XVIc ende drije. Onder stont gescreven ende geteckent, dit is Corst X Jan Sijmonss handtmerck, dit is Ariaen Wouters Vervoert X sijn handt merck, dit is mijnen naem Jan Janss als oom vande kijnderen.

                             Mij present als secretaris.

                                                                                                                                            Leempoel

                     Copia copie

Dat comen zijn Marie Vervoert, Lodewijck Dirck haeren man ende momber, Hilleken Vervoert met Janne Cloosters haer man ende momber, Henrick Vervoert voor sijn selven, Griet vervoert ende Dingen Vervoert met Janne                         met Peteren Jacobss haere mombers, hebben gegicht, gegeet ende overgegeven naeder bancken recht van ghestele Ariaen Wouter Vervoert zoen haren broeder in allen die erfel….. die haer aenbestorven zijn van vader ende moeder, gelegen binnen de prochie van Luijcxgestel op den berch, soo wel in brabant als int lant van Luijck gelegen, los ende vrij boven die lasten die daer met recht te voeren wtgaen, ende dies moet Ariaen voorss zijnen zusters ende broeders voorss elcken besonder geven boven die lasten XXXIX gl brab:, ende die tot Lichtmiss to, schietende eerstcomende off zoo hij met hun veraccorderen can, ende dus geloost Ariaen voorss die kijnder bij te brengen oft bescheet den recht sterck genoch binnen jaers te weten marien

Folio 26v

Ende dingen dat sijt sullen landereren off den coop en is nijet dingen ende marien, geschiet desen IIIen februarij anno 1593 voor Jan Weijten, Aerdt Damen, Claes Cleijn, Jan Nijss, ende Peeter Corsten, ende Dingen met haeren momber, geloven huer op nijet meer te soecken, noch te doen soecken zij noch haere nacomelingen. Dit is geschiet voer schepenen van Luijcx Gestel voorss, ende door connisse vande voorss geextragart vuijten protocol van schepenen. Onder stont, Becollatiomert jegens principael, ende is bevonden daer mede te accorderen bij mij Jan Smets notaris admiss et juratie met een merck.

                 Leeger stont

Ende

Ariaen Wouter Vervoert soen heeft Dinghen Vervoert gegeven een ducaet van achtgulden brabants op de conditie want sijt quam mamen haer gelt binnen twee jaeren soe sout cortten, ende want sij nijet en quam binnen den tijt soe souden die peningen blijven staen.

Aldus gecopieert bij mij als secretaris tot Sprangh opten 4 Januarij 1604.

                                                                                                                                            Leempoel

Alsoe Corst Jan Sijmonss deser werelt overleden is, ende heeft kijnderen achter telaten, eerst vuer kijnderen verweckt bij Ariken Gerit Tonis dgr bij namen Tonis Corsten, Jan Corsten, Lijsken Corsten, ende Toentken Corsten, daer voichden ende toesienders aff sijn Sijmon Aertss, Willem Ariaenss van vaders sijde, ende Tonis Geritss van smoeders sijde.

Folio 27r

Noch een zoone verweckt bij Dingna Wouters Vervoerts, genaempt Wouter Corsten, daer van vaders zijde voichden aff sijn, Sijmon Aertss ende Willem Ariaenss, ende van smoeders zijde Adriaen Wouters Vervoert met Jan Janss. Het welck nae kijndt Corst Janss nae die moeders doot voor schout ende heemraders van Sprangh heeft aengenomen om dat selfde opte brengen tot zijnen muddighen daeghen toe, vuijtwijsens het accort van date den Xen Januarij XVIc drie.

Soo sijn die voorss voichden doer het versoeck van schout ende heemraders als oppervoicht van alle wesen van die voirgaende kijnderen, op huijden den 22 februarij 1605 totten schout van Sprang bijden anderen vergadert geweest, om die voerkijnderen ende het naekijndt van een te scheijden ende te accorderen. Ende sij het selffde nijet en hebben connen accorderen, zoe hebben Adriaen Wouterss Vervoert ende Jan Janss haer begeren te houden aen het accort vant aen nemen vanden vader. Ende hebben geconstituert mechtich gemaeckt gestitueeren ende maecken mechtich mits desen. Sijmon Aertss ende Willem Wouterss, haere mede voichden ..ms vuijtten name ende van haerentweghen te doen alle behulp savent van rechtvoerderinge voert kijnt ende tot sijnen proffijte, ende oijck des kijnts versterfte van zijnen vader te moegen accorderen met die voichden vanden voerkijnderen, ende die goederen te vercoopen, te transporteren, ende daer aff overdracht te doen, mets dat sij daer aff rekeninghe ende reliqua sullen doen, ende hebben geloost soe wat

Folio 27v

bij Sijmon Aertss, Willen Ariaenss ofte haere gemechtichden inder saecke vanden selven weeskijnt gehandeert ofte gedaen sal worden voer goet vast ende van werden te houden, gelijck off zij selfs present waeren ofte selfs souden moeghen doen.

Ende Adriaen Wouterss Vervoert ende Jan Janss hebben geloest voor schout ende heemraders van Sprangh dat sij alsulcke XXXV guldens als het kijnts moeder tot Luijckxgestel heeft staen van haer erffgoet dat sij het selfde gelt alhier tot Sprang sullen bestellen opt gelts cost, metten intrest van het verloop van dien, om die selffde peningen tebeleggen tot proffijte vanden voorss weeskijnt, aldus geschiet voor Hendrick Anthoniss schout, Dirck Adriaenss de Bije, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman heemraders. ende ter meerder zekerheijt soe hebben Adriaen Wouterss Vervoert ende Jan Janss voorss dese mede onderteijckent, datum als boven.

Dit is Wouter Adriaen Vervoerts X handtmerck.

Ick Jan Janssen.

Folio 28r

Dit is die naerekeninge van Jan Ariaenss Leeu van Cornelis Flessen kijnt van sijnen administratie.

Inden eersten Adriaen Janss bruijdegom gegeven van oude schult ————————– II gl V st

Noch metten secretaris verteert alsmen die voergaende rekeninge in weesboeck screeff – XVIII st

Noch Helliger Jan Ariaenss gegeven bij quijtantie ———————————————- XVII st

Noch gegeven indie Vrijhoeven van rechtloon ende wijncoop ter somme ———– IIII gl II ortste

Noch Geertken Cornelis Janss dgr gegeven van die peeningen van Ariaen Modden —- XXV ½ gl

Noch Tonis Lecpot ende Ariaen Comen Jans gegeven van huijs huer bij Cornelissen              bewoont —————————————————————————————————- X gl

Noch Hendrick Peeterss van Ameroijen van hout schult gegeven —————————– XVII st

                       Somma XLIIII gl VII ½ st

Noch met Willem Wouterss verdroncken als hij gelt gaff ——————————————- X st

Noch in drie reijsen als wij met Willemen ende den schout te doen hadden verteert ———— X st

Noch Mari Juet Sijmons gegeven van reste vant 1603 vanden blijnden te houden – XIIII gl XVI st

Noch totten schout met samen verteert ————————————————————— IX st

Noch totten scrijver verteert —————————————————————————- VI st

Opten 20 Junij 1603 totten schout verteert alsmen daer vergadert was dat den swager den

Blijnden aen soude nemen ————————————————————————– XVIII st

Folio 28v

Noch Mari Juet Sijmons gegeven ——————————————————————— IIII gl

Noch als den swager den blijnden mede nam totten schout verteert ———————— XXII ½ st

Ende totten scrijver ————————————————————————————– VI st

Noch den blijnden twee heemden gecoost die hebben gecost ——————————- II gl IIII st

Noch Belikens ten bos gegeven van verteerde costen bij Cornelis Janss gedaen —————- II gl

Noch van Aentken Modden van wijncoop gegeven ——————————————— XXX st

Noch totten schout in twee reijsen met schout, heemraet ende scrijver met ons

verteert ——————————————————————————————— II gl I ortse

Noch totten scrijver met Hermans ende Lenaerden verteert ————————————– XII st

Noch het meijsken een lijfken gemaeckt met die gereetscap daertoebehoorende, ende                met het maecken samen ————————————————————————- III gl I ½ st

Noch van een lijnden lijfken te maecken met haecken ende ooghen —————————– IIII st

                     Somma XXXIIII gl IX st I ort

Noch den schout voor sijn vacatie gegeven ——————————————————— XX st

Den secretaris ———————————————————————————————- X st

Noch voerden heemtaet —————————————————————————- XXVII st

Noch totten schout hebben Herman, Lenaert ende Jan Ariaenss verteert op erfe                rekeninge —————————————————————————————– XVII st ……

               Somma III gl XIIII st

Folio 29r

Is bij dese rekeninge bevonden bij Schout ende heemraet dat Jan Ariaenss compt in dese nae rekeninge vuijt heeft gegeven ter somme LXXXII gl X st III ort.

Ende hem quam vuijt die voergaende rekeninge gelt blijck ende bij die selve rekeninge ter somme XXXVIII gl XIII st.

Loopt samen bij een gerekent dat Jan Ariaenss compt suijvers die somme van IcXXI gl III st III ort.

Daer op heeft Jan Ariaenss ontfanghen van Aentken Modden vanden eersten paeij LXXV gl.

Aldus gedaen voor Handrick Anthoniss schout, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman heemraders, opten 4 Januarij 1603, ende mij present als secretaris aldaer.

                                                                                                                                            Leempoel

Frans Jan Toniss Stammen als man ende voicht van Jenneken Cornelis Flessen dochter bekent geheel vernucht ende .. te vollen betaelt te sijn, van Jan Ariaenss Leeu, van allen de voechtdije ende administratie die Jan Ariaenss Leeu voorss over Jenneken Cornelis Flessen dochter, sijn huijsvrouwe gehadt heeft, mitsgaders oick vande hueren die de voornoemde Jenneken Franssen voorss huijsvrouwe bij Jan Ariaenss Leeu voorss verdient heeft. Ende bedancke hem over dese, ende allen sijnen anderen voechdije ende hueren, voor hem ende allen sijnen naecomelinge, sonder dat ick Frans Janss voorss ofte enige van mijnen naecomelinge in enigerhande manieren van dese voorss voechtdije ende hueren meer sal moegen maenen ofte molesteeren. Aldus geschiet voor Henrick Anthoniss schoutent.

Folio 29v

Henrick Ariaenss Oerman, Frans Corstiaenss, Adriaen Willemss, ende Jan Jan Meeuss Molegraeff heemraders, actum desen XXIen aprilis anno XVIc ende veerthien.

                                                                                        Ende mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1614

Folio 30r

Accordatie gemaeckt bij Mariken Jans dgr weduwe wijlen Aert Claess tegens Aertdt Jan Aertss als voicht van Aert Claess voerkijnt verweckt bij Lijsken Jan Stammen ende Floris Jan Stammen als toesiender vande selven kijnde voor schout ende heemraders van Sprange in manieren hier naer volgende.

Dat Mariken die weduwe van Aert Claess, Jenneken Aerts dgr, voerdochter van Aert Claess voorss, sal geven ende betaelen voor haer vaders versterfte eens die somme van vijff ende tnegentich rijnsgulden tebetaelen tot corsmisse anno XVIc vier sonder langer delaeij als verwilcoerde schult volstaende pant.

Waer voer Mariken Jans dgr weduwe voorss sal behouden allen die erffgoederen ende haeffelijcke goederen, inschult ende vuijt schult hoedanich die sijn, zoe waer die gelegen sijn in Hollandt, in Brabant, oft eldersgheen vuijtgesondert, daer het kijnt van zijnen vader in bestorven is. het sij tochte ofte anders, waer op Aerdt Jan Aertss als voicht ende Floris Janss als toesiender op hebben verteghen tot behoefte van Marikens weduwe voorss naden recht vanden lande, zonder

Folio 30v

haer daer vant kijnts weghen eenich recht meer aentebehouden. Is conditie dat die weduwe het kijnt sal houden tot Sinte Peeter in zul too, sal onderhouden in haeren cost, ende alst dan van haer sal scheijden, sal zij het kijnt noch geven twee nijen hemden, twee nijen mutsen, twee nijen halsdoecken, met het ghene dat tot het kijnts lijff behoert. Aldus geschiet ter presentie van Hendrich Anthoniss Schout, Jan Janss, Denis Janss, Dierck de Bie, Jan Dierckss, Cornelis Janss heemraders. actum den lesten Decembris 1603.

Ariaen Ariaenss als man ende voicht van Mariken Jans dgr heeft gewilcoert ende geloost zoo recht is Jenneken Aerts dgr voor haers vaders goet die somme van hondert twee gl XI st tebetaelen tot korsmisse anno XVIc vijff sonder langer dolaen, ende heeft daer voor gestelt ten onderpande alle sijne goederen, have, ende erffve gheen vuijtgesondert, waer die gelegen sijn. Ende dit spruijtende vanden wilcoer aen dander sijde gescreven die hier nae te doot ende te nijet is. actum den 18 februarij 1605. Dierck de Bije, Jan Janss, Denis Janss heemraders.

Folio 31r

Op huijden den IIIen martij anno XVIc vier zoe heeft Mariken Jans gochter weduwe wijlen Aerdt Claess met Willem Janss haeren gecoren voicht aengenomen van Aerdt Jan Aertss ende Thomas Corneliss als voichden, haere ses onmundighe kijnderen, die sij verweckt heeft bij Aerdt Claess za: om die selve kijnderen op te brenghen ende onderhouden in ate, dranck, lijnden ende wullen, ende voorts allen totter kijnderen lijve behoefvende aen die schoole tehouden, teleeven ende stueren eerlijcken ende tamelijcken naer haeren staet, als een moeder haer kijnderen schuldich is te doen, ter tijt xijnen mundighen daeghen, ofte houwelijcken staet gecomen sullen zijn. Ende als die kijnderen tot dien tijt gecomen sullen zijn, dan sal die moeder elck kijnt tot zijnen tijden eens vuijtreijcken vijff ende veertich rijnsgl. Ende offer eenighe kijnderen quamen te sterven tusschen middertijt soe salt vant deen opt dander sterven ende off die kijnder altesamen quamen te sterven soe salt besterven op die naeste vrienden naden zuijthollantse recht. Waer tegens die moeder sal hebben ende behouden, allen die erff ende haeffelijcke goederen, inschult ende vuijtschult, waer die gelegen zijn in Hollant ende in Brabant gheen vuijtgesondert. Ende Mariken die weduwe,met haeren gecoren voicht voorss, heeft gestelt voort op brenghen vande voorss kijnderen, ende het vuijtreijcken

Folio 31v

haer geseet daer zij nu tertijt op woenende is, gelegen inden ambacht van Spranghe, daer aen doostzijde naest geerft is Mariken Ariaens cum suis, ende aen die weest zijde, die weduwe ende zoene van Jan Janss alias Molder, streckende vander nijeuwer straten totten Loonsen erff toe, ende voorts allen haeren anderen goederen hebbende ende verrijgende. Ende Aerdt Jan Aertss met Tomas Corneliss als voicht den voorss hebben op allen die goederen verteghen tot behoefte van Mariken moeder voorss, naden recht vanden lande. Aldus gedaen voor Handrick Anthoniss schout, Handrick Ariaenss Oerman ende Denijs Janss heemraders, actum als boven.

Folio 32r. Dit is een onbeschreven folio.

Folio 32v. Dit is een onbeschreven folio.

Folio 33r

A  B  C  D, vande administratie van Gerit Geldens vanden kijnderen van Corst Ariaenss Smit.

                                           Vuijtgaeff bij Gerit Geldenss.

Inden eersten vuijt gegeven aen Ariaen Corsten daer hij om gecleet heeft ——————- XXX gl

Noch Ariaen Corsten gegeven daer hij Tonis sijnen broeder een paer hoosen ende een                 paer schoen om heeft gecoost ———————————————————————– XXX st

Noch Korstiaen de Snijder gegeven van een heemd, rock, laecken ende twee paer hoossen           dat in voergaende tijen was blijven staen bij Handrick Geldens tijen ——————- II gl IIII ½ st

Noch als Ariaen den Seeldrijer het gelt gaff van zijnen paeij die Gerit ontfanghen heeft                doen verdroncken ende te doen teekenen ————————————————————- VI st

Noch gegeven voor IX ellen lijnden laeckens ende een halff el, hemdt laecken elck el                 XI st voor Tonis Corsten ende Handrick Corsten loopt ———————————– V gl IIII ½ st

Noch gegeven voor twee boxsen ende een wambus met het voeder lafcken aen Hendrick        Corsten ende Tonis Corsten ende oijck met eenen nijeuwen goet met twijn cnopen ende         voorts sijn toebehoeren dat samen beloopt ——————————————————— XIII gl

Noch Lijs Cuijpers gegeven van vijff hemden te neijen voor Handrick ende Tonis Corsten — X st

                        Somma LII gl XV st

Folio 33v

Noch voor Toniss een el laeckens tot een paer boxsen gegeven —————————- XXXIX st

Noch Adriaen Corsten gegeven van neijen vande boxsen die boven gescreven staen,                     daer hij in voergaende rekeninghe nijet aff en heeft gehadt ————————————- XIX st

Noch Tonissen ende Handricken elck een paer schoen gecoost, daer voor gegeven —– XXXIII st

Noch Ariaen Corsten gegeven int belegeringhe van denbos in presentie vande officier                   ende Lijs Cuijpers, die somme van —————————————————————- XVIII gl

Noch met Cornelis Luijcas afgerekent van die bruijkinge vande landthuer vant jaer                1603, int bij wesen Ariaen Corsten ende Gerit Geldenss, zoo dat haerliedens daer                      suijvers aff quam, dat Ariaen Corsten heeft ontfanghen ————————————- IIII gl V st

Noch heeft Ariaen Corsten ontfanghen vandie weduwe van Lauris Mertenss van                        een rentken, ende landthuer —————————————————————————– V gl

Doen verteert bij Adriaen Corsten ende Gerit Geldens ——————————————— III st

Noch het dorp van Sprang vuijt gedan bij obligatie ter somme van ——————— Ic XXXIII gl

Dese peningen sijn overgedaen den VI en decembris 1603, ende staen teliquijteren met Dierck de Bie, tegens zijnen wilcoer opt dorp, spruijtende van een obligatie van Ic XLII gl, hercomende van Claes Corneliss hem aenbestorven van Willem Heijmanss zijnen groot vader.

Noch betaelt aen Handrick Cuijpers, dat hem quam vuijt die voergaende

rekeningen ————————————————————————————- II gl XIX ½ st

                          Somma Ic LXII gl XVIII ½ st

                       Somma totalis Iic XX gl XIII ½ st

Folio 34r

                                       Den ontfanck van Gerit Geldenss tegens den vuijegaeff

Inden eersten ontfanghen van Adriaen de Seeldreijer eenen paeij vant geseet ——————- L gl

Noch ontfanghen van Andries Claess XXVI halff roossen nobels met twee goude coninx daelders die dier tijt die halff nobels ganckbaer waeren voor IIII gl II ½ st ende die coninx goude daelders LVI st loopt ———————————————————————————- IcXII gl XVII st

Noch ontfanhen van Cornelis Luijvas van lanthuer —————————————— IIII gl V st

Noch van Lauris Mertens Weeu ———————————————————————— V gl

              Somma IIc LXXVII gl XVII st

Wort bevonden datter meer is ontfanghen dan vuijtgegeven ter somme van ——- LVII gl III ½ st

Hier op heeft hij betaelt aen Ariaen Corsten XXVII gl XV st comende van obligatie van Handrick Cuijpers die hem Gerit Geldenss daer aen bewesen heeft in betalinghe van sijn vaders ende moeders gelt.

Dese rekeninghe is alsoo gedaen ende geliquideert bij Handrick Anthoniss Schout, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss ende Cornelis Janss heemraders, opten 6 mert 1604, ende bij mij als secretaris onderteijckent.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 34v

                                          Memorie

van allen tghene dat Ariaen Corsten genoten heeft, zoo vuijt Handrick Geldens rekening oijck peningen die hij ontfanghen heeft en sterfhuijs aengaende ende mede dat hij vuijt Gerit Geldens reckening genoten heeft, ende hier hem noch bij geteelt ende bewesen dat beloopt tesamen ter somme van hondert seven ende twijntich gl VIII ½ st van welcke peningen hem goetgedaen zijn van dat Handrick Corsten zijnen broeder bij hem heeft gewoent XII gl, blijft dat Ariaen Corsten genoten heeft Ic XV gl VIII ½ st. Waermede dat hem Ariaen Corsten bekent vermeust te wesen van sijn vaders ende moeders versterft hetsij haeff ende erff vuijtgescheijden die moergronden daer hij in behoudt zijn paert ende deel ende des toirconden, zoo hebbe ick Ariaen Corsten dit onderteijckent ter presentie Hanrick Anthonis Schout, Denijs Janss, Handrick Ariaenss, Cornelis Janss heemraders ende mij als secretaris, actu den 6en mert 1604.

                                               Ariaen Corsten

hier naer volgen die perseelen vant goet soo haeff als erff als die ander drie kijnderen toecompeteeren. Inden eersten ontrent twee hont hoijlants met haer portie int delleken geleghen tot Cappel binnen doude straet.

Noch een obligatie op Jan Corneliss Potter tot Eeten, beloopt LXX gl van date den 4 mert 1604.

Folio 35r

Noch een obligatie die vuijt die peningen die vuijt Handrick Cuijpers obligatie ende Dries Claess peningen gesproten is gelijck dat blijck bij Gerit Geldenss rekeninghe vande ontfanck ter somme van Ic XXXIII gl.

Noch compt die drije kijnderen vande die weduwe van Handrick Geldenss vuijt slot vander rekeninge die somme van XXXV gl V st.

Waer aff die weduwe toe is geveugt van haer mans dienst vijff gl.

Ende noch is van dese somme betaelt aen Ariaen Corsten XII gl V st in volder betalinghe vande sijn vaders ende moeders goet mede afgerekent zijn.

Ergo rest die kijnder huer aff ter somme XVIII gl.

Noch eenen paeij te weten den leesten opte saldragen die verschijnen sal te paess 1604 XL gl.

Op alle voergaende puncten ende artijkelen heeft Ariaen Corsten verteghen tot behoeff van zijne broeders ende suster, actum die ende heemraders voorss.

                                                                                                                                            Leempoel

Aert Peeterss als man ende voicht van Maeij Corstiaens dgr, Hendrick Corstiaenss, ende Thonis Corstiaenss bekennen van Lauris Geeritss ter goeder reekeninge te vollen ende al betaelt te sijn vande voorss XXXV gl V st, present Henrick Anthoniss Schout, Jan Janss, Henrick Adriaenss Oerleman, ende Jan Jan Meeuss heemraders, datum desen VIen Junijus 1611, ende mij present als Secretaris tot Sprangh.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 35v

Inventaris overgebrocht bij Corstiaen Peeterss avhtergelaten bij doode Margrieta Ariaens dgr zijne huijsvrou hem met sijne kijnderen toebehoorende.

Inden eersten het huijs metten erffve daer aen gelegen, daer sij tsamen in hebben gewoent.

Een coeleurlaecken lanck VII ½ ell, dat van IIII gl loopt ————————————— XXX gl

Een cluer laeckennlanck IIII ellen, del van II gl V st loopt —————————————– IX gl

Noch een cluer lanck XXI ellen, del XV st loopt ——————————————- XV gl XV st

Noch een staelgrau lanck XI ellen, del van II ½ gl VII st loopt ——————————- XXXI gl

Een lauvender laecken lanck IIII ellen, del van XXXVI st loopt ————————- VII gl IIII st

Een root laecken lanck XIII ellen, del van II ½ st loopt ——————————– XXXVI gl II st

Noch een rootlaecken lanck V ellen, del II gl VI st loopt ————————————— XI ½ gl

Noch een rootlaecken lanck III ellen, del II ½ gl loopt —————————————– VII ½ gl

Noch een rootlaecken lanck XIII ellen, del van XXXVI st loopt ——————– XXIII gl VIII st

Folio 36r

Noch een grau lanck wesende XII ellen, delle van XV st loopt ———————————– IX gl

Noch een pije lanck XIIII ellen, delle van XV st loopt ——————————————- X ½ gl

Noch een grau lanck XVIII ellen, die elle XI st loopt ———————————– IX gl XVIII st

Noch een stuck wantslooff lanck XIII ellen, delle XV st loopt ————————— IX gl XIII st

Noch een wit laecken lanck XVI ellen, delle XVIII st loopt ————————— XIIII gl VIII st

Noch een wit lanck IIII ellen, delle van XX st loopt ———————————————– IIII gl

Noch een wit lanck wesende VIII ellen, van II gl II st loopt ————————— XVI gl XVI st

Noch een swart laecken lanck II ellen, delle II gl loopt ————————————- IIII gl VI st

Noch een swart laecken lanck III ellen, die elle van III gl loopt ———————————- IX gl

Noch isser twee stucken wets laeckens die beloopen tesamen ——————————- Ic VI gl

Loopen die laeckens ter somme van IIIIc LIX gl XVII st

Noch een cleijn lijnden laecken ongeblijckt, lanck wesende XIX ellen.

Noch een stuck groff lijnden laecken van IIII ellen, delle VI st loopt ———————– XXIIII st

Folio 37r

Noch 9 slapelaeckens met twee fluwijnen.

Noch III hemden met III slapelaeckens.

Noch II vrouwe swarte rokken met twee swarte lijfkens.

Noch 2 bedden, 2 deeckens, een cussen blat.

Noch V ketels zoe groot ende cleijn, goet ende quaet als die sijn.

Noch copere berken, een vijsel,een quade pan.

Noch III hekelen met II copere panckens.

Noch twee coperen tegelkens, eenen coperen candelaer.

Noch een vuer pan, een coperen schel.

Noch een hael, I tangh, II vouthengels, II aelspar, eenen roostel, hanghijser, braetspit, I quade spaen met eenen vurck, viujff aerde potten, 3 drinckbekers, X teijltkens, 3 aerden schotelen, 2 aerde pannen, eenen doerslach, 4 tinne schotelen, 4 tinne coppen, drije tafelen met voeten, 2 sonder voeten, 8 stoelen goet ende quaet.

Eenen troch, 1 block, 2 kisten, 2 doosen, 2 houte schotelen, 4 eetschotelen, 9 houte lepelen, 2 coperen lepel,e schuijmspanen, 2 pollepel, 3 quade stoppen, 1 vleeston, 1 groot, 2 cleijn tresoir.

Folio 37v

Noch IX vaet roggen, II vaet terwen, I kist runtvlees, bijcans een geheel varcken met II ½ roosel.

Dit is het goet dat ons aenbestorven is van Corst Ariaenss onsen broeder. Inden eersten 2 bedde met 1 hooftpolinck, een deken, noch een wambas, een paer boxsen, eenen swarten hoet, drie stoelen, e cleijn tresoir, een scherm, een bedstede, noch een cussen blat, 3 hemden, 2 copere candelaer, eenen cokeren, 2 planerboeck, II schaeren, II gemaleerde potten, van dit al moet Maeij Claes de Vries weduwe het vierde paert hebben.

Hier naer volcht die vuijtschult die Corstiaen Peterss schuldich is. inden eersten aen Maeij onsee suster tot meij eerstcomende vanden coop vande huijse ————————————— XXXI gl

Noch vanden vuijtcoop vande erffgenamen van Geertkens Gerits die somme van ———- XVI gl

Noch van laecken —————————————————————————————– Ic gl

Daer tegens is tontfanghen van sijnen broeder tot Werdt alst hem beloopt ———————– L gl

Noch sijn duersche luijden schuldich vuijt wijsens het schult boeck ter somme van  Ic LXXXII gl

Folio 38r

Corstiaen Peeterss heeft aengenomen zijne vier onmundige kijnderen geprocreert bij Za Grietken Ariaens dochter genoempt Lijske, Claerken, Peeterken, ende Adriaen, alle kijnderen van Corstiaen voorss, ende heeft edie geloost op te brengen in aet, dranck, lijnden ende wille scholen gaen, ende alles tgundt tot haeren lijve behoorende, eerlijcken, ende tamelijcken naer zijnen staet, tot hunnen mundigen dagen ofte zoo lange dat die voorss kijnderen tot hennen houwelijcken staet gecomen sullen zijn. Ende Corstiaen voorss als vader vande voorss onmundige kijnderen sals als dan die kijnderen int leven zijnde gecomen zijnde tot hennen mondigen dagen ofte totten houwelijcken staet een eerlijck vuijtsetsel doen naer den staet van zijne goederen tot decisie vande naeste vrienden ofte Schout ende heemraders van Sprangh, ende bij aldien de voorss vier kijnderen als voeren gementroneert all quamen te sterven binnen den tijt van drie jaeren naer dato ijerstcomende, zal Corstiaen gehouden wesen den naesten vrienden eens vuijtte reijcken ende tebetalen vijftich

Folio 38v

carolus guldens sonder meer, waer voeren hij Corstiaen zal behouden alle alsulcke huijsinge ende erffenisse daer aen gelegen , daer hij met zijne huijsvrou za heeft gewoent ende hij noch woent met alle die incomende ende vuijtgaende schulden volgens den inventaris hier voerens gaende. Ende Corstiaen heeft belooft dat selve voorss staet alsoo naer te comen daer onder hij verbijnt het selvige geseet sijnen persoon ende alle sijn andere roerende ende onroerende goederen hebbende ende toecomende, tot wat plaetschen die selffde gelegen sijn ofte bevonden sullen worden, als verwilcoerde aschult volstaende pant behoudelijck den heer ende eenen ijegelijcken zijne huer rechten ende rechteren, alles sonder erch ende list, in oirconden soe heeft Corstiaen Peterss dese zijne aen neminghe onderteijckent, met Anthonis Aertss de Greeff als naeste bloetvoicht ende Adriaen Willemss als toesiender vande voorss onmundige weeskijnderen met persent vanden officier als oppervoicht, Dierck de Bije Adriaenss, Jan Janss ende Denis Janss heemraders tot Sprang, desen IIIIen martij XVIc vijff.

Tonis Aertss de Greeff als naeste bloetvoicht met Adriaen Willemss als toesiender bijde haeren gerechte, daer toe vercoeren hebben vertegen

Folio 39r

Tot behoeff van Corstiaen, vader vande kijnderen voornoemd, op allet ghene voorss staet, ende Corstiaen heeft insgelijcx geloost ende verwilcoert tgene voorss is naer te comen ende volbrengen, actum datu ende presentes ende onder verbant als voeren. Onder stont een merck, ende daer boj gescreven, dit is het merck van Tonis Aertss de Greeff. Bij mij Corstiaen Peeterss van Weert.

                                                                                                  Mij present                        Leempoel

Folio 39v

Op huijden den 28 Junij 1605 compareerden voor Schout ende heemraders van Sprangh Willem Aertss als vader van zijnen soene Aert Willemss, verweckt bij Peeterken Tonis dgr, Gerit Geldenss als gerechte voicht met Tonis Wouterss als toe siender des selffs Aetken, ende alsoe Willem Aertss dickmaels clachtich is gevallen, van dat hij het kijnt op moet brenghen, ende daer nijet veel toebehouden en heeft. Ende nu het kijnt ettelijcke peningen van zijnen oomen aen sijn bestorven, soo is den voorss Willem Aertss bij Schout, heemraders, ende voichden voirts geordoneert ende gegont, dat Willem Aertss van die peningen ontfangen ende boeren zal vanden

Voicht eens XXXVIII gl. Ende oft quame dat Willem Aertss sterfr, all eer het kijnt mundich soude wesen, soe geloost hij, dat het kijndt die selffde peningen, wederom sal hebben vuijt zijn achtergelaten gereetsche goederen. Ende is geconditioneert dat Willem Aertss nu voerts nijet meer mensuen maecken en sal ofte mach eenighe actie pretenderen, op eenighe goederen die het kijnt aen soude moeghen comen ofte aenbesterven in eenigher manieren, ende beloofden dat hij het kijnt voerts op sal brenghen in alles tot zijnen mundigen daeghen toe, ende soe langhe

Folio 40r

Het sijn broot sal connen gewinnen, verbijndende daer voer sijnen persoon ende alen zijnen ruerende ende ontruerende goederen hebbende ende vercrijgende, aldus geschiet voor Hendrick Anthoniss Schout, Dierck de Bije ende Denis Janss heemraders, ende mij present als secretaris. Ende des toirconden hebbe ick Willem Aertss dese mijne behoeftenisse onderteijckent, ctum als boven.

                                                                                                                                            Leempoel

Des tecoorde so bekenne ick Willem Aertss dese peninghen ontfanghen te hebben ende bekent dat accort tevreden tesijn.

Folio 40v

                                    Handrick Adriaenss Cuijper

                   Dit is den inventaris vande vercooste goederen.

Goossen den metselaer scherffbort met een stopken ———————————————— III st

Hilleken Handrickx eenen tob met witteroep —————————————————- XII ½ st

Dierck Jan Geritss een schup voerk ——————————————————————- VI st

Aert Corneliss ruijsel oplegen ————————————————————————- IIII st

Jan Willemss III voercken —————————————————————————— VI st

Jan de Coomen II riecken —————————————————————————— VII st

Ariaen Lauwen I spaeij ——————————————————————————- XXI st

Jan Aertss een ijseren schoep ———————————————————————– XVII st

Jan Handricx I tob ————————————————————————————— VII st

Aertken de Boeter I tob ——————————————————————————— VI st

Jan Aentken Aerts I tonne ——————————————————————————- III st

Jan de Smit een karne ———————————————————————————— X st

Aert den Boeter een hangh tresoijr ——————————————————————- XII st

Cornelis Janss wijff een tonne ———————————————————————— V ½ st

Tomas Conincx eener temps sijschotels ————————————————————— X st

Cornelis Janss wijff eenen wan wandel ————————————————————- XVI st

Cornelis ………. houte rommelinck ——————————————————————- III st

Tonis Vos III stocken ————————————————————————————- V st

Handrick Box III plancken —————————————————————————— V st

Ariaen Onrost I suijthaeck heijseijsen —————————————————————– III st

Kaerl Huijbertss II perts blocken ———————————————————————– V st

Tomas Conincx rommelingh —————————————————————————- II st

Aert Corneliss eenen stoel —————————————————————————- II ½ st

Godert Deniss II plancken ——————————————————————— XV st III ort

Folio 41r

Gerit Peeter Schouten eenen melck stop ————————————————— XXVII st I ort

Aerde Clercx meijsel ——————————————————————————— VI ½ st

Denis Janss rommelinck ————————————————————————- II ½ st I ort

Handrick Damen Braeck, stoep, doerslach ——————————————————– XIIII st

Kaerl Huijbertss I furck rommelinck —————————————————————- V ½ st

Willem Jacopss timmertau ————————————————————————- XVI ½ st

Wouter de Smit ijserwerck —————————————————————————- XII st

Ariaen Peeter Huijben haer getou tverfangen —————————————————– XIIII st

Ffrans Bastiaenss pers sloot ————————————————————————– XIX st

Gerit Helligers II seven ——————————————————————————- III ½ st

Ariaen Roos solipont swinghamer ——————————————————————– XV st

Dielis Corsten ijserwerck ——————————————————————————- VI st

Jan de Smit ijserwerck ——————————————————————————- XVII st

Tonis Kersmaker houtwerck ————————————————————————— IIII st

Wouter de Smit een brebijl —————————————————————————— V st

Aert den Boeter eenen eemer ————————————————————————– VII st

Corst Jan Wijnen schalen gewicht —————————————————————- II st I ort

Wouter de Smit ijserweck ————————————————————————— XVII st

Jan Bijster II tobben met ertten ———————————————————————— VI st

Joost Bijster eenen back met gort —————————————————————– XXIIII st

Heltken Denis rommeling ——————————————————————————— I st

Cornelis Janss wijff aerde werck ———————————————————————- V ort

Dielis Corsten een ijsere pan ————————————————————————– VII st

Cornelis Baijens een vuerpan ——————————————————————— VIII ½ st

Dielis Corsten I tobbeken —————————————————————————— IIII st

Aerdt den boeter I coperen pan ——————————————————————— XVII st

Folio 41v

Aerdt de Bueter ijserwerck —————————————————————————– IX st

Wouter de Smit I copere potken ———————————————————————- VII st

Aen Peer Huijben II candelaers VI spaen ———————————————————— VII st

Aerdt den Bueter een ketelken ———————————————————————– XVI st

Jan de Coomen eenen ketel ———————————————————————- XXIX ½ st

Denis Janss eenen ketel ———————————————————————– IIII gl XVI st

Jan Clercx een copere pan ———————————————————————— III gl III st

Gerit Lauwen een ton eenen mat.. ——————————————————————– IIII st

Jan Willemss snijback seijlen ———————————————————————– XXX st

Joost Bijsteren manden rommelingh —————————————————————— VI st

Aerdt den Bueter II stoelen ———————————————————————— VIII ½ st

Hansken de Wever I stoel ————————————————————————— IIII ½ st

Gijsbert Beddeken ouschoen ————————————————————————- II ½ st

Jongen Hans de Cock III blocken —————————————————————– X st I ort

Jan Willemss coeij back —————————————————————————— XIIII st

Gerit Geldens koeback ———————————————————————————– X st

Aerdt Vuecht I …….. ————————————————————————————– V st

Ariaen Onrost een dijckars ———————————————————————– II gl IIII st

Dierck de Schipper een wagegestel —————————————————————— XX st

Jan Meeuss wagen, ploech, ech ——————————————————————– XXX gl

Jan de Coomen greel ende anders —————————————————————- XXXII st

Heijn de Bije een roij koeij ———————————————————————- XXXVI gl

Dierck Tomas een koeij ———————————————————————– XVI gl IIII st

Tomas Vos een verss ——————————————————————————– XVIII gl

Jan de Bijster een calff ————————————————————————— IIII gl III st

Folio 42r

Joost de Bijster een calff —————————————————————————— II ½ gl

Brasp een vercken ——————————————————————————— XII gl V st

Jan Vendicx een merij ————————————————————————– XIII ½ pont

Kaerl Huijbertss een ruijn ——————————————————————— XII pont I gl

Heijn de Bije het benders hoij ————————————————————————– X gl

Peeter de Scrobber den torff ———————————————————————- VI gl V st

                              Somma totalis loopt den helen inventaris — IIIc XXXII gl XVI st

                          Dit hebben die kijnder behouden.

Hilleken een tijck voor ——————————————————————— XIII gl IIII ½ st

Noch een kist voor ——————————————————————————— III gl V st

II stoelen ———————————————————————————————- VIII ½ st

II stoelen ————————————————————————————————– VII st

IIII tinne schotelen —————————————————————————————- II gl

I candelaer I schuijmspaen ——————————————————————————- X st

I water eemer I beker ———————————————————————————- VIII st

Hael, tangh brant ijser vouthengel —————————————————————— XXX st

I tafelken ————————————————————————————————— X st

Noch een bedde, goetpolinck I cussen I spaense decken samen op —————————- XXI gl

                                  Somma XLIII gl III st

Wouterken Handricx behout I bedde goetpolinck met een cusseb samen op —————— XIII gl

Den troch blijft int gemeen.

Folio 42v

Rekeninghe gedaen bij Peeter Ariaenss Cuijper als voicht van Handrick sijns broers kijnderen, ende Tonis Aertss van Doveren als toesiender.

                                                           Den ontfanck

Inden eersten van Braspenning van LXXVIII voer roggen, het vat IX ½ st                               loopt ———————————————————————————— XXXVIII gl VIII orts

Noch heb ic Peeter Ariaenss XVIII vaer rogge als voeren loopt —————– VIII gl XIII st I ort

Braspenning heeft gehadt LXV t poteren metten pot gewoeghen ende                                 voorden pot afgeslaghen XV t, blijft L pont, het pont II ½ st I ort loopt —— VI gl XVIII st III ort

Joost Janss ende Gerit Ariaenss hebben het stroeij tsamen voor —————————– V gl V st

Braspenning heeft lijnsaet voor ——————————————————————- XXIIII st

Ende het raepsaet voor ———————————————————————————- XI st

Van Cornelis Jacopss van plancken ontfangen —————————————————– XV st

Van Bijsteren vandie wortelen ontfangen ———————————————————- XVI st

Van Joost Bijsteren ontfangen van vlees ————————————————— XXXVII ½ st

Noch van Willem Wouterss ontfangen van XX vaet garsten t’vat X ½ st I ort loopt  X gl XII ½ st

Lenaert de Cock heeft gehadt acht vaet garsten met wat elssenrijs, daer heeft Hilleken                     voor bij hem geweest

Noch van elssen rijs ontfangen ————————————————————– II ½ gl VIII st

Noch van Ariaen Willem de Snijdes ontfangen van XVIII vaet rogge ————– VIII gl XV ½ st

86-7-1 oort

Folio 43r

Noch Denis Janss X vaet roggen gemeten van dat Handrick noch schuldich was                        vanden acker ———————————————————————————————- VI gl

Ende aen die butkens gecort XX st blijft ————————————————————– V gl

Noch van ses vaet boecweijts ontfangen, het vat VIII ½ st loopt —————————- II gl XI st

Noch Anna Claes Aertss gemeten vuer vaer rogge, die wij daer geleent hadden om te seijden

Noch Claesken Oncles twee vaet rogge gemeten die Jan Handricx tot vastelavont                           daer verdroncken hadde ——————————————————————————– XX st

Van Jan Janss ontfangen van XIIII wannen stroijs, die van X st loopt ————————– VII gl

Noch ontfangen van Dierick Gerit Martens, in specitie van gelde —————– VIII gl XVII ½ st

Noch ontfangen van Corst Geldens —————————————————————- XXX st

Noch ontfangen van Rob Jan Lauwen ———————————————————— LII ½ gl

Noch ontfangen van Kaerl Huijbertss van een jaer intrest van een obligatie van                              ————————————————————————————————– Ic LXXXIIII gl

Den inventaris loopt int geheel ter somme tot ——————————— IIIc XXXII gl XVI ½ st

Noch heeft mij Hilleken overgetaelt gelijck Janss gescreven heeft opten                                   inventaris in presentie Cornelis Janss ter somme van ——————————– XXXIX gl IIII st

Facit IIIIc XLVII gl III st

Noch heeft Joost de scrobber gehadtVII vaet boecwijts, elck vat VIII ½ st loopt — II gl XIX ½ st

Latris 400-73-ix 2 oort

Noch ontfangen vanden scrobber —————————————————————– XXIIII st

Noch ontfangen van een vat raepsaets ————————————————————– XIX st

Facit totalis Vc LIIII gl III st III ort

Folio 43v

                                                           Hier volcht den vuijtgeeff

Inden eerdten geweest inden Haegh bij Wouterkens ende hebbe aldaer verteert ——— IIII gl V st

Noch voor Gijsberden clompen betaelt ———————————————————– II st I ort

Noch gegeven van Jannen schoen te vermaecken ———————————————-III st I ort

Noch Wouterckens mede gelanght om weder nae den Haeghe te reijsen ———————— III gl

Noch den schout vande losbrieff te zegelen gegeven ———————————————– VI st

Noch Sesken gegeven van beijde die graften te maecken —————————————– XII st

Noch Mariken Pauwels gegeven voor laecken om die kijnder cleeren te lappen ende                 sacken voor de kijnder ende twijn samen ——————————————————- IX st I ort

Noch voor dit scrijff boeck gegeven —————————————————————– VII st

Noch Hillekens gelanght eenen philips daelder met 2 schellingen, daer sij die kijnder hemdlaecken ende omslachskens, cost tsamen ———————————————– III gl IIII st

Noch betaelt voor cuijsten onsen Hans ende Tonissen met oncostenm dat sij ons                             in diversche reijsen hebben te wegh geholpen, tsamen —————————————— XVII st

Noch gegeven Jan Janss van een halff vat biers ende noch III gl XII st dat daer aen                       bier gehaelt was int scrobben tsamen ———————————————————- V gl XII st

Noch den scrobber van scrobben gegeven ——————————————————— LVI gl

Doen ick metten scrobber accordeerde van wijncoop ende verdroncken ————————- X st

Noch betaelt tot Handrick Toniss, dat schout ende heemraders verteert hadden doen met                         het erff huijs gelt, ende mede doen men de rente aff laet van Gerit Pieterss tsamen  IX gl VII ½ st

84-15-3 oort

Folio 44r

Noch Ariaen Aertss onrost van bier, dat hij den scrobber gedaen heeft ————————– V gl

Noch Jan Vos gegeven van dat hij den scrobber heeft helpen boenen ———————- XXVII st

Noch is mij toegeleijt bij schout ende heemraders van dat ic twee reijsen inden Haegh             gewest hebbe int bij wesen van Hillekens ende Wouterkens, ende dat ick Gijsberden                    ende Hillekens gehouden hebbe vier maenden, ende daer is afgetogen dat Lijsken mij               gedaen heeft geaccordeert dat Lijsken mij gedaen heeft geaccordeert dat mij compt —– XX ½ gl

Noch betaelt aen onsen Hans dat hij den scrobber gedaen heeft aen broot ende terw — II gl XII st

Noch gegeven van Handricken ende sijn huijsvrou ter kercken te draghen —————– XXIX st

Noch den scrobber gegeven van ses daeghen te dorssen elcken dach IX st loopt —— II gl XIIII st

Noch Jan Janss gegeven van bier dat daer gehaelt is int erfhuijs, ende doenne den                      rog mets ende andereijsen ———————————————————————- III ½ gl II st

Noch Peetercken Lambers gegeven van dat Peetercken daer gehaelt heeft voerde                   scrobber ———————————————————————————————- XXXII st

Noch betaelt aen Anneken Scrijvers dat daer verteert is in diversche reijsen, dat wij                          te doen hadden ———————————————————————————— II gl VIII st

Noch betaelt aen mr Jan Schoolmr van schoolgelt ende kercken recht tsamen ————– XXX st

Noch Denis Goijaerts gegeven ende Tonis Michielss van ses daeghen dorssens,                          Denis elcken dach IX ½ st, ende Tonis IX st tsamen —————————————– V gl XI st

Noch voor die dorssers betaelt als cose huerde voor elcken III st loopt ————————– IX st

57-14-

Folio 44v

Noch Jan Vos gegeven dat hij gespaeijt heeft ende helpen seijen VII daegen,                          elcken dach XIII st I can biers, loopt samen ——————————————— IIII gl XVIII st

Noch verteert tot Jan Janss, alsmen het gaestlandt ruelden, ende het ander lant                           seijden, tsamen —————————————————————————————- XVII st

Noch voor IIII vaet saet garsten gegeven ——————————————————– II gl X st

Noch Hanssen gegeven van rullen ——————————————————————– XII st

Noch voor Jan Vennicx betaelt 1 bier

Noch Maijken Ariaen Corsten betaelt, wegens dat Lijsken haer schuldich was ————— XII st

Noch Hillekens gelanght daer zij een kijnt mede ginck heffen, eenen halven roosen                     nobel ———————————————————————————————– IIII gl III st

Noch betaelt aen Joosten den Scrobber van dat hij het eerste mis aff heeft gecreegen,                    ende gespaeijt, tsamen V daeghen min een schoff, elcken dach XII st, loopt ———- II gl XVII st

Noch gecost van Willem Tonis Handrickx VIII ½ elle fijn hemdlaken voor                       Wouterkens, elck el XIII st ——————————————————————— V gl X ½ st

Noch voor Jannen ende Gijsberden VII ½ el hemdlaken, elck el XI ½ st I ort,                                  loopt —————————————————————————————- IIII gl VIII st I ort

Noch voor Gijsberden ende Jannen elcx een paer schoenen, daer voor betaelt —– XXVIII st I ort

Noch betaelt II vans buers. daen wij het gelt van Rob Jan Lauwen ontfanghen ————– VIII st

Noch heeft mij Rob Jan Lauwen gecort van dat Handrick sijn pert hadde gebesnght ——— XX st

Noch Jan Vossen van mis cruijen gegeven, ende het leste garst lant te spaijen, ende                   die grues afte ruijmen, als die ruijters hier gelegen hadden, samen ————————- XXXIII st

Noch voor die ruijter tot Cornelis Corneliss bier gehaelt X cannen ——————————– X st

Noch tot Jan de Scrijmer bier voor ——————————————————————— V st

31-11-7 duijts

Folio 45r

Noch betaelt Mari Peeter Joosten voor 2 cannen, die de ruijters gebroecken hebben — V st I black

Noch voor een maet botert met 1 broot voorde ruijters ———————————— VI ½ st I ort

Noch heeft Hilleken voor Gijsberden eenen hoet gecost, dat ic haer mede gaff ————– X ½ st

Noch Gijsberden eenen hemdrock gecost, voer laecken gegeven ————————– II gl XII st

Vant scheren ——————————————————————————————— III ort

Hilleken verdroncken, ende vervaren, ende aen twij, samen ———————————— III ½ st

Noch Hillekens gegeven van ses heemden voor die kijnder te neijen ————————— XV st

Noch Handrick Goderts gegeven vanden rog te meijen, die de ruijters aff hadden                  gesneden ————————————————————————————————— VI st

Noch Ariaen Sprang gegeven vant boeckertlant, te eeren ende seijen ———————— XX ½ st

Ende voerden boecweijt betaelt ———————————————————————- VIII st

Dien mael met die voerluijen verteert —————————————————————– VI st

Noch Hillekens ende Aerden gegeven van spaijen, die voerhen ende die plecken die                            de ruijters aff afgesneden hadden met een can biers, loopt ————————————— VIII st

Noch voor lijnden laeckens, haecken, oogen, nestels, ende het neijen van Gijsberden              hemdrock gegeven ——————————————————————————– VII st I ort

Noch laecken tot lijnden boxsen gecost voor Gijsberden ————————————– XII ½ st

Van neijen ende twijn gegeven ———————————————————————– II ½ st

Jan Vos gegeven van die schuer wt te ruijmen —————————————————— IIII st

Noch voor Jannen hoet gegeven ——————————————————————– XXX st

Noch Jan Cornelis Janss, van Jannen schoenen te lappen, ende Gijsberden schoenen                       te vermaecken, samen ——————————————————————————— VIII st

Voor Gijsberden eenen almenacx gecost ————————————————————— I st

Noch betaelt Cornelis Baijens van seven hont min een vierdel te braecke, ende het                       coren in te setten ——————————————————————————— IIII gl XII st

14-19-3 duijts

Folio 45v

Noch gegeven vanden rog ende boeckweijt te meijen IX hont min1, voor elck hont                        IX ½ st, loopt ———————————————————————————– IIII gl V ½ st

Ende den meijer voordroncken ———————————————————————— IIII st

Noch voor sperisaet anderhalff vat 1 halff voor el, loopt ———————————– XXI st I ort

Noch Hillekens gegeven dat zij het coeren in heeft helpen doen, ende helpen panen                      ende coeren bijnden samen ———————————————————————— XXIIII st

Noch heeft Aerdt helpen panen ende rog in helpen doen IIII ½ dach, elcken dach IX

st, loopt ———————————————————————————————- II gl II ort

Ende Cornelis Baijens braecten ende egden, heeft Aerdt eenen dach geholpen —————– IX st

Noch betaelt aen Jan Janss dat daer gehaelt ende gedroncken is, doenen het coeren                    insetten, braecten, ende paenden, ende anders, samen —————————————- III gl II st

Noch heeft Aerdt helpen boecweijt dorssen, saet rog, rog seijen, tsamen IIII ½ dach,                  elcken dach IX st ———————————————————————————– II gl II ort

Noch oncosten tongen gegeven van 4 of 5 daeghen helpen comten meijen, ende                    helpen steecken —————————————————————————————— XII st

Noch hebben die voerluijen verteert alsmen rog seijden —————————————– XVI st

Noch Lambert Boshuijsens ende Hansen betaelt, van VIII hont landts te helpen eeren,

ende saeijen, ende anderhalff hont boeckweijt landts te braken, dat samen beloopt —— VI gl II st

Noch betaelt aen Gerit Pieterss van eenen rent brieff van ses gl tsiaers, die                           hooftsomme met den intrest, daer voor betaelt ————————————————- Ic XIII gl

Ende vuijten inventaris is overgetaelt —————————————————XCVII gl XI ½ st

Ende van Handricken gelt is daer bij gelet, eenen hertoch V gl II st, I ducat,                                    VII gl XVI st, daer heb ic bij gelet ————————————————————- Ic gl XII st

100-34-16-3 ort

Folio 46r

                                                 Gehaelt voor Hillekens indie siecte

Inden iersten een teruwen ende rogge broot, ende … ———————————————– III st

Noch tot Mari Wouters gehaelt III maeten boteren ————————————————- IX st

Noch voor ijeren ende een noet gegeven ———————————————————– VII ort

Noch aen witte broot tot Meessen ———————————————————————– I st

Noch voor een jonge duijf betaelt ——————————————————————— I ½ st

Noch voor eenen jongen haen betaelt —————————————————————— V st

Noch voor appelen ende peeren ———————————————————————— III st

Noch voor een pijnt wijns ——————————————————————————- III st

Voor eenen pot delfs biers —————————————————————————- VII ort

Noch 4 pont vlees —————————————————————————————– V st

Noch 2 erde pannen met eenen pispot ————————————————————— II ½ st

Noch een vierdel karssen ———————————————————————————- I st

Noch gehaelt tot Vijveren aen roggen broot ende teruwen broot, voor —————– IIII ½ st I ort

Noch betaelt aen Jan Janss aen bier, dat daer gehaelt is in  Hillekens sieckte, tsamen                      voor ————————————————————————————————– II gl VI st

Noch tot Anna Cleijs aen pruijmen, rosijnen, azijn, seep, rijs, samen voor —————- XXVII st

Noch Willemen gelanght appelen ende peeren, voor ——————————————- II st I ort

Noch peeren voor ———————————————————————————— I blanck

Noch een maet boteren ———————————————————————————- III st

Noch III ½ t vlees ————————————————————————————- III ½ st

Noch een witte cool ————————————————————————————– ½ st

Noch voor ael gegeven ——————————————————————————— I ½ st

6-7-3 oort

Folio 46v

Noch tot Vijveren gehaelt roggen, teruwen, ende witte broot, voor ——————— XII ½ st I ort

Noch tot Mariken Wouters gehaelt II t boteren —————————————————— VI st

Noch L appel ende peeren voor ———————————————————————— III st

Noch eenen pot Antwerpens biers ———————————————————————- II st

Noch eenen pot biers totten schout —————————————————————— IX orts

Noch voor eijeren —————————————————————————————– II st

Aen cruijtroeckens, vlaijkens, zuijcker, rosijnen, pruijmen, tesamen voor ———————- IX st

Noch tot Ariaen Willemss I pot biers ——————————————————————– I st

Noch L appels voor met eenen vogel, samen ———————————————— VI ½ st I ort

Noch appelen ——————————————————————————————— III st

Noch heeft Joost den Scrobber tot Ariaen Jacopss verdroncken ———————————— II st

Noch is daer gehaelt aen bier voor Hillekens ——————————————————- VII st

Noch tot Dort gecocht twee ellen blaulaken tot Jannen ende Gijsberden, elck een                           paer boxsen ———————————————————————————————- IIII gl

Noch zeemen vellen voor Gijsberden wambas ———————————————— XXXIII st

Noch Jannen verlet dat hij te cort quam aen bomasij aen sijn wambas ————————— XI st

Noch betaelt aen Frans Corste ende Tonis Wouterss borgemeesters int jaer 1605 —— XII gl V st

Noch heeft Jan Aertss een ijseren schoep gecost voor XVII st, ende heeft ons den                  inventaris daer voor gescreven.

22-1-5 duijts

Folio 47r

Noch Thomas Floren weduwe gehaelt II ½ el wit lijnden laecken, del IX st, loopt ——-XXII ½ st

Noch 2 ellen ende een vierdel groff lijnden laecken, del VIII st, loopt ———————– XVIII st

Noch een el fosteijn voor ——————————————————————————- IX st

VII ½ loot witten, ende swarten twijn, voor —————————————————— VII ½ st

Noch voor zij —————————————————————————————– IIII ½ st

Noch 4 ellen waschlicht voor —————————————————————————- II st

Noch 27 cnoopen met een el lis corden ———————————————————- VIII ½ st

Noch 2 pont wackx min een verdel ————————————————————— V st I ort

Noch Floren van neijen gegeven van 3 wambassen, 2 paer boxsen ende causens,                      samen ————————————————————————————————XXXIX st

Noch voor Gijsberden een paer clompen gecost —————————————————– III st

Noch van Dierck de Bie ende Ariaen Pieterss gepacht die thiende, voor ———————- II ½ gl

Dien mael verdroncken ———————————————————————————– II st

Noch betaelt voor X ½ deelen, ende het lissent, ende die vracht, samen ————– V gl VIII ½ st

Om schuerdoeren te maecken

Noch Hendrick de Smit voor 4 hengen ende 2 duijms gegeven, wegende VIII ½ pont,                     loopt tsamen ————————————————————————————– XXI st I ort

Noch voor 2 crammen gegeven ———————————————————————— III st

Noch Kuijsten gegeven van 3 dueren te maecken, ende een venster op sijn eijgen cost —— XV st

Ende heeft aen bier gehadt ——————————————————————————- V st

Noch tot Lambert Dierckss gehaelt IIc XXV doer nagel, voor ——————————- XIII ½ st

Noch Jan Corneliss voor Jannen ende Gijsberden elck een paer schoen, daer voor                   gegeven ——————————————————————————————— XXVIII st 18-5-2oort

Folio 47v

Noch hebbe ic Jannen verhuert bij Aen Huijben, daer van tot wijncop gegeven —————– X st

Noch verteert in drie reijsen totten schout doemen, het geset insetten, hochde, ende                      slach vuijt ginck, eens 5 bier, eens 3 bier, eens 4 bier, tsamen ——————————- XIII ½ st

Noch mr Jannen gegeven van die voerwaert vant geseet te scrijven ————————– IIII ½ st

Noch gegeven 2 dorssers dat sij elff daeghen hebben gedorsse op haer eijghen cost,                  elcken dach IX st, loopt samen ————————————————————– IX gl XVIII st

Noch karssen voor die dorssers gehaelt, voor ——————————————————— V st

Noch verteert in drie reijsen, dat ic het lant in liet setten, ende hoogen, ende den                           slach vuijt liet gaen, tsamen —————————————————————————- XI st

Noch Gijsberden ende Jannen gelanght aen hoochtijr gelt, ende kas gelt, int, papier,                  pennen, samen ————————————————————————————— II st I ort

Noch betaelt aen Denis Janss heijligeestmr, van wegen Cornelis Janss Oncle,                               vanden acker in Besoijen ses gl, hier affgecort XX st vande butkens, blijft ———————- V gl

Noch betaelt aen Cornelis Janss Oncle, dat Jan daer verdroncken heeft vastelavont                       anno 1606 ———————————————————————————————— XX st

Noch Jan Vos gegeven, dat hij Sinte Mertens schau gemaeckt heeft aenden dijck ————– V st

Noch geweest met Hillekens inden Haegh bij Wouterkens, doen Wouterken ons                     ontboden hadde, drie mael met Hillekens vervaren ende verteert, samen ———————- IIII gl

22-9-1 oert

Folio 48r

Noch Hanssen off moeijeren geloost voor het gebruijck vant hoijlandt, ende den                            dries anno 1605, van Jannen ende Gijsberden te houwen dat selve jaer, naer                   vuijtwijsens tbescheijt ———————————————————————————– VI gl

Noch tot Haerlem geweest doen hij mij gelt gaff vanden intrest, verteert ———————— III st

Noch betaelt aen Willem Geritss dochter, dat haer gelost was, dat sij bij Hillekens                   geweest heeft in haer siecte, tsamen —————————————————- VIII gl XVII ½ st

Noch Gijsbert Henrickss gecocht 2 blau hoessen, voor ————————————— XVI ½ st

Noch heeft Hilleken bij mij gewoent van bamis tot meij toe, ende is mij toegelet ——— XVIII gl

Noch gegeven Jan Cornelis Janss, van twee halff lappen te leggen onder Jannen                        schoen, ende voor Gijsberden een paer nijen schoen, tesamen —————————– XVIII ½ st

Affgerekent met meester Jannen schoolmeester, dat die kijnderen van Handricken                schoelgegaen hebben, daer aff betaelt —————————————————————— X st

Noch voor Wouterkens een heemdlaecken gecoost, voor ———————————— XXXIII st

Noch vooe Jannen III verdel lijnden laecken tot een paer hoossen gecost voor ——— VIII st I ort

Noch lijnden laecken tot Jannen boxswn gecost voor gegeven ———————————- XIII st

Noch voer voeten gecocht inde lijnde hoosen 1 ½ st 1 ½ st twijn, loopt ————————- III st

Noch gegeven vande boxsen ende hoossen te neijen ———————————————– IIII st

Noch heeft Hilleken eenen tob gemijnt voor —————————————————– XII ½ st

38-19-1 oort

Folio 48v

Noch Kaerl Huijbertss endergedaen de somme van ———————————— Ic LXXXIIII gl

Op dese rekeninghe is verteert bij schout ende heemraders Frans Corsten, Denis                       Janss, Handrick Ariaenss Oerman, ende Ariaen Willemss ———————————– II gl IX st

Van dese rekeninghe te losen, ende int weesboeck over te scrijven, den secretaris                     gegeven —————————————————————————————————XV st

Ende op dier tijt met hem verteert —————————————————————— XXV st

100-88-9-0

Is bevonden dat ontfanck beloopt ter somme van ————————– Vijff c LIIII gl III st III ort

Ende den vuijtgaeff beloopt ——————————————– Vijff c XCVIII gl XIII st V orts

Bij dese rekeninghe is bevonden meer vuijtgegeven dan ontfanghen ter somme van vier ende viertich gulden negen stuijvers.

Aldus bevonden bij Handrick Anthoniss Schout, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman,Ariaen Willemss ende Frans Corsten heemraders, int bij wesen van Hilleken Handricx dgr, ende Wouterken Handricx dgr, ende daer begeerten van haer bij als secretaris onderteijckent, actum den Xxen meij 1606.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 49r

Opten lesten Januarij anno XVIc ende vijff soo heeft Hesterken Geerits dgr, weduwe wijlen Jan Corstiaenss za: aengenoemen haer onmondich weeskijndt, dat sij verweckt heeft bij den voornoemde Jan Corstiaenss zaliger, van Frans Corstiaenss als bloetvoicht vande voornoemde weeskijnde, Corstiaen Geldenss als grootvader, ende Dierck Adriaenss de Bie als toesiender, om het voornoemde kijndt op te brengen in aet, dranck, te cleeden in lijnden, wullen, schoenen, ende voorts alle tgheen tot zijnen lijve behoeftich is, het selffde kijndt aen die schole te houden leeren lesen ende scrijven, eerlijcken ende tamelijcken naer haeren staet, tertijt ende wijlen soo dat het voornoemde weeskijndt sal gecomen sijn tot sijnen mundigen daghen, ofte dat sijn broot sal connen winnen. Ende alst tot zijnen mundighen dagen gecomen sal zijn, dan sal sij het voornoemde kijndt eens vuijtreijcken ende geven aen gelde de somme van twee hondert rijnsgl, waer voere sij moeder voorss sal hebben ende behouden dese specificatie hier naer volgende. Inden eersten van Peeter Janss twee hondert vijftich carolus guldens, noch de reste van mr Jannen willecoer ontrent vijftich gulden. Ende Hesterken sal Corst Janss van dien willecoer, die Jan Corstiaenss hem gedaen heeft voldoen, noch een obligatie op Dierck de Bie, van een hondert drie ende veertich carolus guldens vijff stuijvers, noch vande selven vijftich carolus guldens Brabants

Folio 49v

gelts, noch van die heer van Loon een hondert vijftich carolus guldens, noch op Henrick Ariaenss een hondert gulden, noch op Frans Corstiaenss vuijt sijn reeckeninge een hondert vijff gulden sesthien stuijvers, noch is den imboel bij schout ende heemraders gepreseert op een hondert carolus gulden. Ende off dit kijndt quame te sterven binnen vier jaeren naer datum van desen, soe sullen des kijnts vrienden sijn achtergelaeten goederen tegens die moeder halff deelen als hier vooren gespecificeert staet. Ende comet te sterven teijnden die vier jaeren eerst tot sijnen mundigen dagen gecomen sal sijn, soo sal die moeder alle die goederen behouden die hier vooren gespecificeert staen, ende het kindt behout tot sijn deel een delle teijnden die nieustraet aende noordtsijde vande nieustraet, beneffens Dries Corsten erffgenaemen gronden. Noch die peningen op Hoeffnaegelen, comende vande rugge van Marten de Bie. Ende soo wat goederen ofte peningen datter meer bevonden mochten worden, sullen wesen halff voor het kijndt, ende halff voor die moeder. Ende de costen daerom gedaen, ende gedaen sullen worden, sullen maelcanderen helpen dragen. Ende oft quame dat Hesterken moeder voorss, haer in eenige van dese punten, int onderhouden vanden voorss kijnde ontginck, dat de voechden pfte de naeste vrienden van het voorss weeskijndt, het selffde kijndt haer sullen moeghen affnemen, ende besteden tot haeren coste, voor welcke puinten ende opbrengen, ende de voorss twee hondert guldens heeft

Folio 50r

Hesterken, weduwe voorss gestelt ten onderpande alle haere goederen hebbende ende vercrijgende, waer die gelegen sijn ofte bevonden sullen worden, gheen vuijtgescheijden. Waer voore hem borge stelt Peeter Janss als principael tot voldoeninge voorss, op gelijcke verbant voorss. Corstiaen Geldenss als grootvader, met Dirck Adriaenss de Bie als toesiender voorss, ende Hesterken Gerits dochter, met Peeter Janss haeren gecoren voicht hebben op dit voorss accort, deen opten anderen vertegen, naden recht vabde lande. Aldus geschiet voor Henrick Anthoniss Schout, Dirck Adriaenss de Bije ende Denijs Janss heemraders op dach datum ut supra.

Dit sijn die goederen die Hesterken moeder voorss behouden sal, voor het aennemen van haere voorss weeskijnde, verweckt bij Jan Corstiaenss voornoemd.

Inden eersten van Peeter Janss ——————————————————————– II 1/2c gl

Van mr. Jannen van den wilcoir ontrent ————————————————————— L gl

Dies moet sij Corst Janss wederom voldoen een obligatie op Dirck de Bie van — Ic XLIII gl V st

Noch vande selven Brabants gelts ———————————————————————- L gl

Noch van die heer van Loon Brabants gelts —————————————————— I 1/2c gl

Noch den imboel is bij Schout ende Heemraders geestineert op ———————————– Ic gl

Folio 50v

Noch op Henrick Ariaenss —————————————————————————— Ic gl

Op Frans Corstiaenss vuijt die reeckeninge ———————————————– Ic V gl XVI st

Het kijndt sal behouden den delle gelegen indie nieustraet, aende westsijde van                           Dries Corsten erffgenaemen gronden.

Noch die peningen op Hoeffnagelen, comende van die ruggen.

Noch watter meer bevonden wordt , sal voorts wesen halff voor die weduwe, ende halff voort kijndt.

Ende in soe verre het kijndt sterft binnen vier jaeren soe sullen die erffgenamen van het voornoemde kijndt halff het kijnts gelt deelen, ende die moeder dander helft.

Sijmon Aertss als man ende voicht van Hesterken Geerits dgr zijn(deze zin is doorgestreept)

De reeckeninge van Frans Corstiaenss van dit voornoemde kijndt volcht hier naer over het tweede pladt

Folio 51r Dit is een onbeschreven folio.

Folio 51v Dit is een onbeschreven folio.

Folio 52r Dit is een onbeschreven folio.

Folio 52v

Jan Dieliss van Ammeroijen heeft obliatie verleent aen Thonis Thoniss Leempoel als voocht tot behoeff van Maeijken naegelat weeskijndt van sa: Jacob Thoniss Leempoel van date den XXIII Junij XVIc seven, inhoudende de somme van IIc XC gl XIIII st acht peningen, te betalen deen helft paesschen 1608, ende de rest 1609. Spruijtende de voerss peningen van coop van moer, den voorss weeskijnde aenbedeelt van sijn vader sa:

Folio 53r

Reeckeninghe gedaen bij Frans Corstiaenss van zijnen administratie vanden ontfanck ende vuijtgeeff vanden weeskijnde van Jan Corstiaenss zijnen broeder, eerst den vuijtgeeff.

Inden eersten betaelt aen Peerman Cuijpers, dat hij tot Huesden wijn ende anderd                         ware heeft gehaelt voor Jan Corsten in sijn sieck bedde ————————————— II gl II st

Noch den pastoor voor sijn kerckenrechten betaelt ————————————————– X st

Noch aen Aert den ketelboeters dochter betaelt, van dat sij een wijle tot Jan Corsten                   gedient heeft ———————————————————————————————- VI st

Noch betaelt van Jan Corsten graft te maecken ——————————————————- V st

Noch betaelt aen Ariaen Toniss van recht van gecooste haver —————————- XXXVIII st

Noch betaelt aen Gerit Janss Cremer van gebacken broot, den armen gespijnt —– XIIII gl XIX st

Somme — XX gl

Folio 53v

Noch Jan Aertss secretaris gegeven van eenen willecoer van sijn geseedt te boeck                           te stellen —————————————————————————————————- V st

Noch Claes Corneliss Smit gegeven van trecgelt vant voorss geseedt ————————– IIII gl

Noch Henrick Cuijpers gegeven van trecgelt ——————————————————– III gl

Noch aen mr. Jan schoolmr. tot Sprang, van trecgelt vant voorss geseedt —————– II gl XI st

Noch Hesterken Gerits vuijtgereijckt om te coopen, dat haer van noodich was ———— V gl II st

Noch aende selve Hester vuijtgereijckt ——————————————————- III gl II ½ st

Noch Henrick Dierck de Bies gegeven, van geleent gelt ——————————————– V gl

Noch Jan Janss gegeven van gehaelt bier ————————————————————– L gl

Ende door dier oorsaecken doen, daer verdroncken ———————————————— IIII st

Noch aen Sebastiaen Geritss Smit, van een cooren vat gegeven ———————————- III gl

Somma — LXXVII gl IIII ½ st

Folio 54r

Noch met Peermannen ten Bosch geweest ende geaccordeert vanden brouketel                             tegens den ketellaer, alsdoen samen verteert ——————————————————- XIII st

Noch aen Hesteren vuijtgereijckt —————————————————————- II gl XI st

Noch aen die selve vuijtgereijckt ———————————————————————- VI gl

Noch gehaelt voor Hesterken Gerits ses voeder torffs, daer aen verdient —————– XXXVI st

Noch Hesteren vuijtgereijckt —————————————————————– IIII gl II ½ st

Noch aen Hesterkens vuijtgereijckt ———————————————————– VIII gl V st

Noch aen Corst Janss betaelt vanden tweeden paeij vant geseedt, verscheenen                         

bamisse anno 1604, ter somme ————————————————————————– L gl Doen tot Jan Aertss secretaris verdroncken ———————————————————– II st

Noch van dese te schrijven gegeven —————————————————————— IIII st

Noch Dierck de Bije ondergedaen bij een obligatie, luijdende Hollants gelts, ter                   somme van ———————————————————————————– Ic XLIII gl V st

Somma — IIc XVI gl XVIII ½ st

Folio 54v

Noch Corstiaen Geldenss onsen vader gegeven van dat Jan Corsten hem schuldich was, vuijtwijsens sijn bescheijt ——————————————————————————- X gl

Noch meester Jan Smits gegeven van een obligatie, ter somme van ———————– XXXVI gl

Noch heeft hij gehadt van wijncop, ende oncosten vande coop vant geseedt ————— VII ½ gl

Noch meester Jannen gegeven van treck gelt ——————————————————– III gl

Dese peningen van die drie boven geschreven punten sijn gecoort aenden wilcoer, die mr. Jan Smits gedaen heeft vanden geseedt, vuijtwijsens tregister. Daer mede is gecasseert ende gedoot een obligatie van hondert gl, die Jan Corsten den voorss Schoelmeester hadde gedaen, van date den 29e meij 1603.

Noch alsmen het gelt vanden heer van Loon ontfinck, vande paeij 1604,verteert ————– VI st

Noch Dierck de Bie, van dat hem rest vuijt sijn rekeninghe, die hij gedaen heeft                            voor schout ende heemraders van Sprang opten 28e Januarij 1605 voor kijnts gelt,                        ter somme van ——————————————————————————- LXVII gl I ½ st

Voor die Vc gl Brabants gelts, dat hij ontfangen heeft vanden heer van Loon, is                             hem bij gevoecht op Hollants gelts, van opgelt —————————————————– LX gl

Somma — Ic LXXXIII gl XVII ½ st

Folio 55r

Noch totten Schout verteert in duversche reijsen, van datmen daer te doen hadde                             met schout, heemraders, ende bij partijen tesamen bij een gereeckent, op die                        reeckeningen ende deelinghen van die haeffelijcke goederen, tsamen ter somme van — XXIIII gl

Noch totten schout verteert als Hester het kijndt aen nam, ende het bescheijt te                        maecken ——————————————————————————————-             Daer aff van recht loon gegeven voor den schout, pontgelt —————————————- VI gl 

Van dese reeckeninge te schrijven, gegeven ———————————————————- II gl   

Noch aen Hesterken Gerits betaelt ———————————————————————- L gl   

Noch aen Jan Wouterss ten Bos ——————————————————————- II gl II st  

Noch aen Corst Janss vande paeij vande huijse, aen meester Jannen van intrest, ende                      van een sitten, blijckende bij quitantie, tsamen ————————————————– XVIII gl

Noch Corst Janss gegeven van intrest, ende den wilcoer over te setten, tsamen —————– II gl

Doen verteert ———————————————————————————————- III st

Noch compt Frans Corsten van Hesteren van een tijck, bedstee, decken, tinne                     schoetelen, die haer tsamen toe quamen VII gl, hier aen affgetoegen XXX st, die                   Hesterkens goet quamen vuijt die looten, compt hier ——————————————— V ½ gl

Somma — Ic IX gl XV st

                               Somma totalis — Vic VII gl XV st II oort

Folio 55v

                              Dit is den ontfanck van Frans Corstiaenss vant voorss weeskijndt.

Inden eersten ontfanghen van Jan Smits schoelmr. op Sprangh, opten coop vant geseedt —– Ic gl

Noch van Claes Corneliss Smit ontfangen, van gecoost mist —————————————- I gl

Noch vanden heere van Loon ontfanghen over den coop vant geseet opten Ketshoevel,            vanden dorden paeij verscheenen paesschen anno 1604, Brabants gelts, ter somme van — IIc L gl

Noch ontfangen vanden heere van Loon vanden paeij, verschenen Bamisse 1604                   Brabants gelts, ter somme van ———————————————————————- IIc L gl

Noch van vijff vaet haver, ontfangen ———————————————————— XXXII st

Noch ontfangen van Claes Teeuwen vanden willecoer, ter somme van ——————— XXIX gl

Desen ontfanck loopt Hollandts ende Brabants gelts VIc XXXI gl XII st.

Ende den vuijtgeeff bedracht VIc VII gl XV1/2 st.

Het deen tegen dander affgetoogen, compt meer ontfangen dan vuijtgegeven, ter somme van XXIII gl XVI ½ st.

Aldus gereeckent ende overslagen, voor Henrick

Folio 56r

Anthoniss Schout, Jan Janss Molegraeff, ende Henrick Ariaenss Oerman als heemraders, ende daer bij Frans Corstiaenss, ende Sijmon Aertss. Dese door begeerten van Schout, Heemraders, ende partijen voorss, soo hebbe ick als Secretaris tot Sprangh dese reeckeninge onderteeckent opten vijften Mertio anno XVIc ende acht.

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1608

                                                                                                                                                    33

Sijmon Aertss, als man ende voicht van Hesterken Gerits dgr zijn wittige huijsvrou, heeft hem bekent dat hij voldaen ende betaelt is vande aenneminge vande kijnde, dat Hesterken verweckt heeft bij Jan Corstiaenss, haeren overleden man saliger. Alsoo sij Hesterken voorss, haer kijnde van de voechden ende toesiender vanden selve kijnde aen genoemen heeft, volgens het accoert voor dese reeckeninge in dit boeck geschreven, van date den lesten Januarij anno 1605, mits dat Sijmon Aertss vuijt dese voorss reeckeninge noch compt van Frans Corstiaenss, de somme van drie ende twintich carolus guldens vijfthien stuijvers twee oort. Ende oock dat hem noch soude moegen comen van eenige schulden, die int voorss accoert niet gespecificeert staet sonder somme, hem met den voorss kijnde tsamen toe soude comen, alles sonder arch ende list. Des toirconde soo hebbe ick Sijmon Aertss dese onderteeckent, actum desen vijften mert anno 1608. in presentie van Schout hemeraders voornoemt.

                                                                                       Ende mij present als Secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1608

                                                                                                                                                    35

Folio 56v

                                                                           Copie

Geerit Geldenss, Lauris Geeritss, ende Jan Jan Meeuss hebben met malcanderen affgereeckent in presentije vande officier, ende Frans Corstiaenss, Hendrick Ariaenss Oerman heemraders, van een halff jaer wooninge dat Marij Geldens bij mij Jan Jan Meeuss gewont heeft inden jaere 1608. Waer mij Jan Jan Meeuss aff compt veertich karolis gl, ende dat opten paeij van het geseet die verschijnen sal 1608. Alnoch heb ick Jan Jan Meeuss, verschoten aende wtwaert, kercke rechten, ende de kist van moeijeren, dat loopt XIX gl XI st. Soo dat ick Jan Jan Meeuss op het geseet betaelt heb, met die ijerste vier jaeren, die somme tot vijff hondert negen ende vijftich gl elff stuijvers. Ende den coop bedraecht van het geheel geseet, ter somme tot acht hondert gl, den eenen tegens den anderen affgetoogen, soo dat ick Jan Jan Meeuss schuldich blijft, die somme tot twee hondert veertich gl IX st, opten XIIIIen Januarij anno 1608.

Alnoch blijff ick Jan Jan Meeuss die gelijcken erffgenamen schuldich ter somme tot seven ende tseventich karolis gl X st min eenen penninck, welcke peningen gecomen zijn van Lauris Geeritss, die Lauris Geeritss Marij Geldens schuldich was noch loopt. Den intrest van dijen loopt III gl VII ½ st somma

Folio 57r

Totalis loopt int geheel voor mij Jan Jan Meeuss te betaelen voor de gelijcke erffgenamen de somme tot IIIc XXI gl VI ½ st

Ende Geerit Geldens is bevonden, dat hij betaelt heeft opten coop vande moer, ende een reste van een pleijte met wat swerten torffen, die Geerit van sijn moeder gecost heeft gehadt. Daer aff hij schuldich was Ic eenende veertich gl, daer op Geerit Geldens betaelt heeft aen het houden van sijn moeder ter somme tot Ic XX gl. Ende deen tegens den anderen affgetogen, soo dat Gerit schuldich blijft XXI gulden.

Item is den selven schuldich vanden intrest, het hondert gereeckent tegens seven gulden, vande peningen die Geerit langer onder gehadt heeft dan die verschenen waeren, acht ende veertich gl V st, compt de gelijcke erffgenamen goet mette XX gl boven geschreven ter somma tot LXIX gl V st.

Alnoch is Geerit de gelijcke erffgenamen schuldich de somma tot seven ende tseventich karolis gl X st min eenen penninck. Welcke peningen gecomen zijn van Lauris Geeritss, ende den intrest van dese peningen loopt III gl VII ½ st.

Alnoch is Geerit de gelijcke erffgenamen schuldich van seeckeren torff, die Gerit van sijn moeder gecost heeft

Folio 57r

gehadt — XVIII gl XV st. Somma totalis soo dat Geerit Geldens de gelijcke erffgenamen schuldich blijft int geheel ter somma tot — Ic LXVIII gl XVII ½ st. comen dese twee somme soo bij mij Jan Jan Meeuss ende Geerit Geldens te saemen, beloopt voor die gelijcke erffgenamen de somme tot vier hondert tnegentich karolis guldens IIII st. Dese twee sommen in drijen gededeelt loopt elck derdepartije hondert drie ende tsestich karolis guldens acht stuijvers, het is te weeten datte weeskijnderen van Handrick Geldenss za: van dese hondert drie ende tsestich guldens ende acht stuijvers, niet meer ontfangen en sullen, dan hondert achtende vijftich guldens, die Jan Jan Meeuss de weeskijnderen sal betaelen op drie gelijcke Paesdaegen, waer aff den iersten verschijnen sal paessen anno 1609, ende die andere paesdaegen daer aenvolgende, elcken paessen even veel, mits dat die kijnderen sullen volgen. De twee deel van XX gl, die welcke bijden overleden bevonden zijn, ende het andere derdepaert compt aen Jan Jan Meeuss, waer mede partijen met malcanderen te samen affgereeckent ende geliquideert zijn, in bij wesen ende met consent Hendrick Anthoniss Schout tot Sprang, Denijs Janss, Hendrick Adriaenss Oerleman, Frans Corsten, alle hemeraders inden ambacht

Folio 58r

voorss. In allens sonder erge ofte list des toirconden, soo heeft den officier metten gerechte hier voor verhaelt als getuijgen met onsen partijen ofte erffgenamen te saemen dese affreekeninge ende liquidatie tesamen onderteijckent opten XIIIIen Januarij anno XVIc acht. Ende was onderteijckent, bij mij Jan Jan Meeuss, bij mij Geerit Geldenss, bij mij Lauris Geeritss, Hendrick Anthoniss, bij mij Denijs Janss, ende het hantmerck van Hendrick Arienss Oerman, bij mij Frans Corsten, mij present Leempoel.

Geerit Geldens heeft die tweedeel vande twijntich gulden ontfangen van weegen de weeskijnderen van Hendrick Geldenss za: opten dach ende datum als boven geschreven. Geerit Geldens heeft van scrijven gegeven V st. Adriaen Henrick Geldenss heeft bekent gelijck hij bekent heeft midts desen, dat hij het gerechte vierdepaert van de hondert acht ende vijftich gl hier voore geroert van Jan Jan Meeuss Moelegraeff sijnen oom voor sijn portie geheel ………. ende al te vollen ontfangen heeft, present Henrick Anthoniss Schoutent, Jan Janss Moelegraeff, ende Henrick Adriaenss Oerman heemraders, actum desen  VIen Septembris 1617,

                                                                                                Mij present als Secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                1617

Jan Adriaenss Roos als man ende voicht van Niclaesken Henrickx dochter bekent oick vande een hondertacht ende vijftich carolis gl voor sijn vierdepaert van Jan Jan Meeuss Moelegraeff geheel te vollen ende al betaelt te weesen. Present heemraders in nomiris totalis, actum desen IIIen novembris 1618.

                                                                                                 Mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1618

Pieter Henrick Geldenss bekent oick vande voorss een hondert acht ende vijftich carolis gl voor sijn vierdepaert van Jan Jan Meeuss Moelegraeff geheel ende al te vollen betaelt te wesen. Present Henrick Anthoniss Schoutent ende Henrick Adriaenss Oerlman heemraet. Actum desen 10 aprilis 1619.

                                                                                                   Mij present als secretaris tot Sprang

                                                                                                                                            Leempoel

Alnoch bekent Corstiaen Henrick Geldens int bij weesen van Gerit Geldenss sijne voicht, van dese voorss een hondert acht ende vijftich carolis gl voor sijn portie ofte vierde paert, vande voorss Jan Jan Meeuss Moelengraeff geheel ende at te volle betaelt te weesen, in presentie van Henrick Anthoniss Schoutent, ende Melis Meliss Glaviman heemraet, actum desen XVIen februarij 1622.

                                                                                                 Mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1622

Folio58v.  Dit is een onbeschreven folio.

Folio 59r. Dit is een onbeschreven folio.

Folio 59v. Dit is een onbeschreven folio.

Folio 60r

                                                    Opten XX en Septembris 1609

Hebben de kijnderen van Aert Peeterss Boeter van Jan Geritss ontfangen vande willecoer die Jan Geritss, Aert Peeterss voorss gedaen heeft hondert karolis gl, present hemeraders Hendrick Arienss ende Adriaen Willemss. Van dese peningen sijn betaelt doer consent van Aert Peeterss haeren vader, aen Anthonis Arienss Langerbeen, van drie hemden, drie cragen van het lijvet ende het maecken voor Corst Aertss vijff gl I ½  st.

Noch sijn van dese peningen ondergedaen aen Jan Janss Glaveman blijckende bij de obligatie van date den ijersten September anno 1609 de somme van LX karolis gl, daer van den selffden geloost heeft van intrest IIII gl IIII st.

Noch sijn van dese peningen overgedaen aen Pieter Aertss XXXIIII gl XVIII ½ st, actum desen XXI en decembris anno 1609. Dese bovengescreven peningen sijn ondergedaen met wil ende consent van Aert Corst Midden als voecht ende Aert Peeterss als vader.

Folio 60v

                                           Opten XIII en aprilis anno 1610

hebben de kijnderen van Aert Pieterss Boeter ontfangen van Jan Hendrickss Cleijn,                vanden wilcoer die Jan Hendrickss voors, Aert Pieterss Boeter kijnderen gedaen heeft,                  de somme tot Ic V gl V st. Van dese peningen sijn betaelt, bij wil ende consent vande                voecht ende vader, aen Willem Aertss, van dat Corst daer noch schuldich was, met een              paer hoessen, met XXV st, die hij mede naer Vlaenderen naem, loopt tsamen —————– VI gl

Noch sijn van dese peningen ondergedaen bij consent vande voecht, aen Pieter                          Aertss Smidt, ter somme van —————————————————————– XCIX gl V st

Blijckende bij sijn obligatie van date den XIIIe aprilis anno XVI thien, present hemeraders Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman.

Folio 61v. Dit is een onbeschreven folio.

Folio 62r. Dit is een onbeschreven folio.

Folio 62v

                                    Dat voor ons comen ende gecompareert is

Jan Janss Glaviman. Ende heeft gewilcoert ende geloost soo als recht is tot behoeff van de weeskijnderen van Aert Pieterss Boeter, die hij verweckt heeft bij Henricken Aer dgr, sijne overleden huijsvrouwe saliger, de somme van vier ende tsestich carolis gl vier stuijvers. Ende die tebetaelen den eersten Septembris de anno sesthien hondert ende thien, sonder langer delaije. Ende door foute van quade betaelinge, soo stelt den voornoemde Jan Janss Glaviman ten onder pande sijn geseedt, daer hij nu tegenwoordich op woonende is, gelegen inden ambacht vande Sprangh, inde oudestraet, waer ten oosyen naest geerft is Michiel Jan de Ruijters com sooris, west Tonis Cornelis Janss ende Pieter Janss Cremer, den eenen teijnden den anderen gelegen, streckende vander ouder straeten aff noortwaerts op totten Besoijenssen erffve toe. Ende voorts allen sijnen anderen goederen nu tegenwoordich hebbende ende naemaels vercrijgende, tot wat plaetchen die gelegen sijn, ofte bevonden sullen moegen worden, gheen vuijtgesondert. Ende dese voorss peningen sijn spruijtende van goede geleende gelde, die de voichden vande voornoemde kijnderen, den voornoemde Jan Janss Glaviman in sijnen noot ende ter goeder trouwen geleendt hebben. Dies geloost den voornoemde Jan Janss Glaviman van dese voornoemde peningen jaerlicx van intrest te geven seven gulden

Folio 63r

tegent hondert. Ende Jan Janss Glaviman voornoemt, sal dese voornoemde peningen onder moegen houden, soo lange ende ter tijt toe alst die voornoemde kijnderen believen sal, ende die van doen sullen moeghen hebben, ende langer nijet, actum desen eersten Septembris anno XVIc ende negen, present heemraders Jan Janss Molegraeff, ende Henrick Adriaenss Oerman. Ende ter ordinantie van Schoutent ende Heemraders, soo hebbe ick als secretaris tot Sprangh dese willecoer met mijne gewoonelijcke subnatuer onderteeckent op dach datum ut sipra,

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                1509

                                                                                                                                                   35

Dit sijn alsulcke willecoers, obligatie ende inschulden als de de kijnderen van Aert Pieterss Ketelaer toe compiteerende sijn als volcht.

Item inden eersten een obligatie op Peter Aertss, die hij schuldich is, van date den                     XIIIen aprilis anno XVIc thien, inhoudende de somme van —————————– XCIX gl V st

Compt vande willecoer van Jan Henrickss Cleijn.

Compt van drie jaeren intresten, waer mede het derde jaer intreste de meijmaent                          1613 betaelt is, loopt ter somme van —————————————————————- XXI gl

Alnoch is den selven Pieter Aertss

Folio 63v

schuldich vuijtwijsens de obligatie van date den XX en decembris anno XVIc                            negen, loopt ter somme van ——————————————————- XXXIIII gl XVIII ½ st

Dese obligatie compt vande wilcoir van Jan Henrickss Cleijn.

Compt van drie jaeren vijff maenden intresten, waer mede de meijmaent 1613                             betaelt is, compt ter somme van —————————————————————— IX gl X st

Noch compt de voorss kijnderen van Jan Janss Glavima, volgens willecoer van                             datu den eersten septembris anno 1609, loopt desen willecoer ter somme van —– LXIIII gl IIII st

Desen willecoer compt, vanden willecoer van Jan Geritss Cremer, compt van                                drie jaeren intresten, daer het derde jaer aff verschijnen sal den eersten septembris                                 anno 1613, compt ter somme van ——————————————————————- XIII gl

Noch compt de voorss kijnderen als reste vande acker, van datu den XIIIn aprilis                          anno 1610, loopt ter somme van ——————————————————————— XCI gl

Compt van dese XCI gl van vier jaeren

Folio 64r

intresten daer het vierde jaer aff verschijnen sal den X___en novembris 1613,                               loopt ter somme van ————————————————————————- XXV gl VIII st

den lesten paeij als reste vande willecoer van Jan Geritss Cremer loopt voor de                          helft vande voorss kijnderen portie, die sij in gelde ontfangen hebben, loopt ter                       somme van ————————————————————————————- XXXVII ½ gl

rest noch van Jan Geritss dat hij bij dese voorss XXXVII ½ gl een ouwen gelderssen                   rijder, voor eenen goutgl heeft gegeven, loopt — XVI st

Hier van heeft Corstiaen Aertss ontfangen ter somme van ——————————— XI gl VII st

Alnoch heeft Ariaen Aertss Klerck ontfangen vande voorss XXXVII ½ gl van het                   geen dat Corstiaen Aertss daer verteert heeft, loopt —————————————– VI gl XV st

Dese ses gl XV st hebben die kijnderen tsamen betaelt

Dese bovengeschreven somme aende XXXVII ½ gl affgetoegen, blijft dese suijver                       gelts, ter somme van —————————————————————————- XIX gl IX st

Noch heeft Corstiaen voorss ontfangen van Jan Gerits ———————————————- V gl

Somma totalis voor alle die kijnderen compt

Folio 64v

haer tesamen ter somme van — IIIc LXXXII gl XIIII st II oort

van dese drie hondert twee entachyich gl veerthien stuijvers twee oort, compt                              ijder kijndt voor het derdepaert —————————————————— Ic XXVII gl XI ½ st

item van dese somme heeft ontfangen Pieter Aertss volgens de                                           bovengeschreven obligatie die hij tot behoeff vande vollen boel gedaen                                    heeft metten intrest van dien,loopt ter somme van —————————— Ic LXIIII gl XIII ½ st

ergo compt Pieter Aertss hier bij te leggen dat hij te veel genooten heeft,                                        ter somme van ——————————————————————— XXXVII gl XI st II oort

Corstiaen Aertss compt voor sijn derdepaert, ter somme van ——————- Ic XXVII gl XI ½ st

Corstiaen Aertss heeft genooten vuijt dese bovengeschreven peningen als                                        hier boven geschreven staet, ter somme van ———————————————– XVI gl VII st

Dese XVI gl VII st aende hondert XXVII gl XI ½ stuijver affgetoogen, compt                             Corsten noch suijver gelts, ter somme van ———————————————-Ic XI gl IIII ½ st

Folio 65r

Lijsken Aerts dochter compt voor haer derdepaert, soo sij nijet genooten en                                 heeft, loopt ter somme van ———————————————————– Ic XXVII gl XI ½ st

Dar op heeft Lijsken ontfangen vande gereede peningen boven inden tecx                                 gereet—XVIII gl XIII st

Hier blijft in staet tot behoeff van Lijsken Aerts dgr, ende Corstiaen Aertss

                                         Vooreerst van

Jan Janss Glaviman vande willecoer ende intreste, ter somme van —————- LXXVII gl IIII st

Noch compt de selve twee kijnderen van Jan Henrickss Cleijn vande willecoer                           vande acker, metten intrest, ter somme van ——————————————– Ic XVI gl VIII st

Item noch XIX gl IX stuijvers, die comen vande reste vande willecoer van Jan                          Geritss Cremer als voore geschreven staet, ergo compt met die XVI stuijvers                                    die Jan Geritss te cort gegeven heert, dat hij eenen ouwen gelderssen rijder voor                                     een goutgulden gegeven heeft ter somme van ———————————————- XIX gl IX st

Van dese peningen heeft Lijsken ontfangen in mindernisse van haere somme, ter                        somme van XVIII gl XIII st.

Folio 65v

Noch compt de selve kijnder van Pieter Aertss haeren broeder, van het geen                                    dat hij meer ontfangen heeft als hem toecompiteerende was, loopt ter somme                                 van —————————————————————————————- XXXVII gl XI ½ st

Dese vier bovengeschreven perceelen beloopen tsamen twee hondert vijftich gl derthiendalffven stuvers, sijn bewesen ende op bedeelt Lijsken Aerts dgr, ter somme van een hondert seven ende twintich carolus gl elff stuvers twee oort, ende Corstiaen Aertss ter somme tot een hondert elff gl vijftalven stuver. Ende of gebuerden dat aen dese voorss willecoers ende verloopen intresten ijet aen quam te manceren in het innen van de selve, ende daer rechts om geplicht mocht worden, beloven sij Pieter Aertss, Lijsken Aerts dgr, ende Corstiaen Aertss, maelcanderen goet te doen, ende vuijt helpen richten op haeren cost. Ende sij comparanten voornoemt bedancken haer goeder voichdije vande administratie van haere voichden tot desen dagen toe. Ende Aert Corsten als bloetvoicht, Dirck Pieterss als toesiender, Pieter Aertss als broeder ende huelper, sullen dese voorss peningen maelcanderen helpen innen, het tsij metten recht ofte metter minnen op costen voorss.

Pieter Aertss voorss heeft geloost van sijne peningen die hij hier schuldich blijft, wesende ter somme

Folio 66r

van XXXVII gl XI ½ st, daer van tebetaelen behoorlijcken intrest, naer lops des tijts het hondert tegen seven, mits dat hij de peningen mach afflossen tot sijnen helen, metten verloopen intrest van dien. Ende off de kijnderen de selve peningen gequeten begeerden te hebben, dat hij de selve sal gehouden wesen tebetaelen metten intrest als voore. Aldus gereeckent, geliquideert, gepasseert ende verteegen naeden recht vande lande, voor Henrick Anthoniss Schoutent, Jan Janss Moelegraeff, ende Jan Jan Meeuss Molegraeff heemraders, actum desen XXVIIen meij anno XVIc ende derthien.

                                                                                        Ende mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

Corstiaen Aertss, ende Lijsken Aertss dgr hebben tsaemen in allens metten anderen affgereeckent, gescheijden ende gedeelt, soe van het tgeene dat Corstiaen Aertss meerder ontfangen ende genooten heeft dan Lijsken Aerts dgr, sijne suster. Ende dat int over staen van Aert Corst Midden als bloet voocht, Dirck Peeterss Keetelaer als toesiender, in presenyie van Henrick Anthoniss Schoutent, Henrick Adriaenss Oerman, ende Adriaen Mertenss Glaviman heemraders, van dese haere gedeelde goederen hier voore geschreven. Te weeten dat Lijsken Aerts dgr behout seeckere schulden op Jan Henrickss Cleijn, ende Wouter Dieliss

Folio 66v

daer de selve haer obligatie van gedaen hebben ter somme van een hondert acht gl negen stuvers, die verschijnen sal den XIIIen novembris 1617.

Item Corstiaen Aertss voorss is bedeelt op seeckere een obligatie, slaende op Pieter Aertss Smitdt sijnen broeder, inhoudende ter somme van LXII ca gl, mits dat in dese obligatie doot gereeckent sijn alsulcke XXXVII gl XI ½ st, als Peeter Aertss sijnen broeder ende suster in deelinge hier voore schuldich was. Welcke obligatie van LXII gl sal verschijnen bamis ierstcomende 1617, ende is berustende onder Dirck Pieterss Keetelaer sijnen oom. Noopende den wilcoer van Jan Janss Glaviman hebben sij comparanten tsaemen metten anderen affgereeckent, ende de peningen daer van ontfangen, soe dat den voorss Jan Janss Glaviman, de voorss Corstiaen Aertss, ende Lijsken Aerts dgr suijver schuldich blijft ter somme van twalff carolis gl twalff stuvers, ende Corstiaen Aertss, ende Lijsken Aerts dgr bedancken haer vande voecht ende toesiender vande voechdije. Ende dat sij vande voecht ende toesienders, van dese voechdijschap geheel ende te vollen gecontendeert ende voldaen sijn, voor nueu ende ten euwigen daegen, sonder den eenen den anderen daer iet meer van te moelesteren. Aldus gepasseert voor Henrick Anthoniss Schoutent, Henrick Adriaenss Oerman, ende Adriaen Mertenss Glaviman heemraders. actum desen Ien Julij anno 1617. ende ter ordonnantie van Schoutent ende heemraders, soe hebbe ick als secretaris tot Sprangh dese met mijne gewoonelijcke subsinguatuere onderteckent op datum ut supra.

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1617

                                                                                                                                                    33

Folio 67r

Eerit Lambert Meeuss als bloetvoicht vande vier weeskijnderen van Aert Denijss, die hij verweckt heeft bij Adriaenken Adriaens dgr sijn ierste overleden huijsvrou saliger, bij naemen Lambertken Aers, Jan Aertss, Lijsken Aerts ende Stansken Aerts, ende dat int bij wesen ende overstaen van Carel Adriaenss als man ende voicht van Mariken Aerts dochter, Cornelis Loodewijcks als man ende voicht van Aeltken Aerts dochter, ende Adriaen Lambert Meeuss als oom, hebben van wegen de voorss weeskijnderen met Aert Denijss des voorss kijnderen vader gereckent volgens dobligatie daer van sijnde van date den IIen januarij 1614. dat Aert Denijss sijn voorss vier onmondige weeskijnderen schuldich blijft vande inboel ende seven jaeren intresten van Eiken Eerit Lambert Meeus weduwe saliger loopt ter somme van ——– XLVIII gl, die verschijnen sullen paesschen XVIc ende vijfthien.

Idem hebben die voorss voicht met Aert Denijss als vader ende toesinder vande vier weeskijnderen, int bij weesen van Karel Adriaenss ende Cornelis Loodewijcxss voorss met Adriaen Lambert Meeuss gereckent, dat hij de voorss weeskijnderen schuldich blijft vier jaeren intresten vande wilcoer die de voorss vier kijnderen toecompiteert, die Adriaen Lambert Meeuss de voorss kijnderen gedaen heeft, slaende oop het geseedt, daer Adriaen voorss nu tegenwoordich op woonende is, welcke is van date den XVIIIen octobris 1607, ende de schijn daegen vande intrest sijn

Folio 67v

verscheenen tot alderheijligen dach sesthien hondert elff, twalff, derthien ende alderheijligen dach sesthienhondert hondert ende veerthien, bedragende den intrest van dese voorss vier jaeren ter somme van — XVIII gl XVI st. Ende dese intrest sal den voorss Adriaen Lambertss betaelen tot believen vande voorss voechden ende weeskijnderen voorss, met behoorlijcken intrest naer lops des tijts, vuijtwijsens de obligatie daer van sijnde, indate den IIen Januarij 1615. Present Henrick Anthoniss Schoutent, Jan Janss Molegraeff, Henrick Adriaenss Oerman, Frans Corstiaenss, Jan Jan Meeuss Molegraeff, ende Adriaen Mertenss Glaviman heemraders, actum desen IIen Januarij anno XVIc ende vijfthien.

                                                                                        Ende mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

De twee obligatie daer die voorss vuijt geschreven is, sijn berustende onder Eerit Lambert Meeuss.

Folio 68r

Reeckeninge voor Leenaert Pieterss Cock, Dirck Driess, ende Aentken Tonis dgr, weduwe van Jan Geritss Cremer saliger, wat elck haer moeders schoonmoeder schuldich sijn, ende onderhouden op intrest, het hondert tegens vijff gulden tsiaers. Meede en is den intrest, in alle voorgarnde reeckeninge, nijet hooger gereeckent dan vijff gulden ten hondert tsiaers, ende dat in manieren als volcht.

Item inden iersten compt Jacobia, weduwe wijlen van Tonis Toniss Bresser saliger                      haer moeder ende schoonmoeder voorss suijwer gelts vuijt den wilcoer van het                                   geseedt van Leenaert Pieterss Cock, ter somme van ——————————————– VIc L gl

Item alnoch compt de voorss weese van Leenaert Pieterss voorss van drie jaere                        intresten vande voorss VIc L gl, verscheenen paesschen 1614, 1615, ende                           paesschen 1616, meede int cluijs, loopt ter somme van ——————————— XCVII gl X st

Dese XCVII gl X st sijn doot gereckent met den vuijtgeeff van dese reeckeninge, ergo liquit.

Van dese voorss XCVII gl X st compt de weduwe van intrest tot intrest to                            Paesschen 1616 toe mede int cluijs, ter somme van ——————————————- VI gl V st

Item alnoch compt de voorss weduwe van Leenaert Pieterss, vuijt saecke van                   reeckeninge, volgens het weesboeck ter somme van ——————————————– XXX gl

Latris — VIIc LXXX gl XV st

Folio 68v

Item, alnoch compt de voorss weduwe van drie jaeren intresten vande XXX gl, die          verscheenen sijn Paesschen 1614, Paesschen 1615, ende Paesschen 1616, mede int                     cluijs loopen dese voorss jaeren de intrest, ter somme van ———————————- IIII gl X st

Alnoch compt de weduwe van Leenaert Pieterss van intrest tot intrest van dese                          voorss IIII gl X st van drie jaeren intresten tot Paesschen 1616, mede int cluijs,                            ter somme van —————————————————————————————- I gl X st

Item, alnoch compt de voorss weduwe van Leenaert Pieterss voorss, van dese              bovengeschreven ses hondert vijftich gl volgens wilcoir, als oick vande dertich gl                          van intrest, dat beloopt suijwer gelts tot Paesschen 1613 affgereckent, dat beloopt                        ter somme van ———————————————————————————– Ic LXVIII gl

Alnoch compt de voorss weduwe van Leenaert Pieterss voorss, van dese voorss                             een hondert acht en sestich gl, van drie jaeren intresten die verscheenen sijn                              Paesschen 1614, Paesschen 1615, ende Paesschen 1616, mede int cluijs, loopen                         dese voorss drie jaeren intresten ter somme van —————————————— XXX gl VI st

Latris — IIc IIII gl VI st

Folio 69r

Item, alnoch compt de voorss weduwe van intrest tot intresten van Leenaert                              Pieterss voorss, vande voorss XXX gl VI st, verscheenen Paesschen 1614,                             Paesschen 1615, ende Paesschen 1616, mede int cluijs, loopt den intrest ter                                 somme van ————————————————————————————– III gl XIIII st

Latris — III gl XIIII st

Somma totalis — IXc XCI gl XV st

Hier naer volcht wat Leenaert Pieterss voorss, tegens de schult wederom betaelt ende vuijt gegeven heeft, soo aen het houden van sijn schoonmoeder ende andere, aen Jan Geritss saliger, ende sijne weduwe als volcht.

Item, inden iersten betaelt ten huijse vande secretaris, op de voorgaende                            reeckeninge, van date den XI en aprilis 1613, dat daer verteert is loopt ————————— I gl

Doen totten officier van Sprangh verteert met schout ende gerechten, op den voorss             reckeninge, dat beloopt ter somme van —————————————————— III gl XIII st

Den schout ende heemraders van rechtloon betaelt voor haeren solaris, loopt ter                   somme van —————————————————————————————— I gl IIII st

Latris — Vgl XVII st

Folio 69v

Aende secretaris betaelt van dese reckeninge te schrijven met die aenneminseel,                           loopt ——————————————————————————————————- XII st

Alnoch doen betaelt aen Jan Geritss Cremer saliger, van het houden vande moeder,                   volgens de voorgaende reeckeninge van datu den XIen aprilis 1613 voorss, dat                         beloopt ter somme van ————————————————————————- XV gl XII st

Alnoch betaelt aen Corstiaen Pieterss Snijder van laken ende voederlaken, tot                            behoeff van Jacobia sijn schoonmoeder, dat beloopt vuijtwijsens quitantie van                              datu inden jaere 1615, ter somme van —————————————————————– X gl

Alnoch heeft de voorss Leenaert Pieterss betaelt twee jaeren aen Jan Geritss van het                 houden van sijn moeder ofte schoonmoeder, te weeten de jaere 1614 ende tot                        Paesschen 1615, mede int cluijs, dat beloopt ter somme van ——————————– XLVIII gl

Bij kennis van Aentken Tonis dgr, weduwe van Jan Geritss saliger (kantschrift).

Item, alnoch betaelt aen Aentken, weduwe van Jan Geritss Cremer saliger, op het                           houden van haer moeder, op het jaer 1615 tot Paesschen 1616 toe meede int cluijs,                          ter somme van ——————————————————————————————- IIII gl

Latris — LXXVIII gl IIII st

Folio 70r

Item, alnoch heeft Leenaert Pieterss voorss tebetaelen aen Aentken weduwe voorss,                    op het houden van het voorss jaer van haer moeder, waer meede dat dit voorss jaer,                            ende alle voorleeden jaeren, van het houden van haer moeder, tot Paesschen 1616                            toe mede int cluijs betaelt sijn, dat beloopt ter somme van ————————————- XXX gl

Item, alsoo Leenaert Pieterss voorss hier vooren, inde reeckeninge goet gedaen heeft,                  intrest, ende intrest van intrest, ende alsoo hij eenige peningen van dese sijnen                       vuijtgeeff, nae het sloot vande leste voorgaende reeckeninge vuijtgegeven heeft,                         soo sijn parthijen veraccordeert, dat Leenaert Pieterss voor sijne intrest alhier                         toegeleijt is, dat beloopt ter somme van ———————————————————- IX gl I st

Totten secretaris int schrijven van dese reeckeninge verteert, ende bij Leenaert                         Pieterss betaelt, loopt ————————————————————————— VII st II oort

Van  dese reeckeninge dobbel te schrijven, ende te boeck te setten met het                        voorwaertken, vande aenneminge van haer moeder voorss, betaelt aende                             secretaris, loopt ————————————————————————————- I gl IIII st

Den solaris voor Schoutent ende gerechten van dese reeckeninge, betaelt bij                       Leenaert Pieterss voorss, loopt ——————————————————————- I gl IIII st

Latris — XLI gl VIIII st II oort

Folio 70v

Op dese reeckeninge bij parthijen met Schoutent, Henrick Adriaenss Oerman,                            Jan Jan Meeuss heemraders, metten secretaris verteert, loopt ter somme van ———- III gl VIII st  

Item alnoch betaelt aen Henrick Anthoniss Schoutent, van dat dese voorss                            erffgenamen in voorgaende tijden daer verteert hebben, dat sij daer te doen                               hadden, dat beloopt ter somme van —————————————————————- I gl V st 

Somma 000 IIII gl XIII st

Somma totalis loopt dese vuijtgeeff — Ic XXX gl X st II oort  

Ende daer aen affgetoegen XXVII gl X st.

Ende dertich gl VI st hier voore inde reeckeninge geroeijeert, ende tegens desen vuijtgeeff geliquedeert, bedraegende ter somme van Ic XXVII gl XVI st. Dese tegen den voorss vuijtgeef affgetrocken, compt dat Leenaert Pieterss meer vuijtgegeven heeft dan ontfangen, de somme van twee gl XIIII ½ st. Met noch V ½ st, die Dries Dirckss ende Henrick Adriaenss Oerlman verteert hebben totten schouten,t voor datum van dese reeckeninge, die hij inde toecomende naereckeninge goet sal vijnden.

Aldus gereeckent bij de parthijen ofte kijnderen, int overstaen van Henrick Anthoniss schoutent, Henrick Adriaenss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss Moelegraeff heemraders, ende door begeerten van partijen ofte kijnderen, ende schoutent ende heemraders voorss, soe hebbe ick als secretaris tot Sprangh, dese reeckeninge met mijne gewoonliche subsinnateure onderteeckent, actum desen VIIen aprilis anno XVIc ende sestien,

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1616

                                                                                                                                                    33

Folio 71r

Jacobia moeder voorss hout in staet, volgens dese reeckeninge van Leenaert Pieters, als volcht.

Ierst den wilcoor van het geseedt, loopt ter somme van —————————————- VIc L gl

met het verloop van dien tsedert Paesschen 1616

Item noch intrest van XCVII gl X st, daer de hoft somme in dese reeckeninge van                      voldaen is, compt ———————————————————————————- VI gl V st

Item, alnoch compt de weduwe vuijt saecke vande voorgaende reeckeninge hier                           voore inden weesboeck geschreven, de somme van ——————————————— XXX gl

met oick de intrest die verschijnen sal sedert Paesschen 1616.

Item, alnoch compt de voorss moeder van drie jaeren intresten vande voorss XXX                              gl, die verscheenen sijn Paesschen 1614,1615,ende Paesschen 1616, meede                             intcluijs, loopt ter somme van ——————————————————————- IIII gl X st

Alnoch compt de voorss moeder ofte weduwe van dese voorss vier gl thien                                   stuijvers, loopt —————————————————————————————– XXX st

Alnoch compt de voorss weduw, van dese voorss somme van ses hondert vijftich                             gl volgens wilcoer, als oick vande XXX gl van interest, dat beloopt suijver gelts                              tot Paesschen 1613, affgereeckent, dat ter somme van ———————————— Ic LIIVIII gl

Alnoch compt de voorss weduwe van intrest tot intrest weesende de hooftsom van ——- XXX gl

Somma — VIIIc LX gl V st

Folio 71v

VI st die gecomen sijn van drie jaeren intresten vande voorss Ic LXVIII gl, ende                         meede dese voorss XXX gl VI st doot gereeckent sijn inden vuijtgeeff, ergo compt                         hier instaet van desen intrest vande voorss XXX gl VI st, ter somme van ————- III gl XIIII st

Somma totalis — VIIIc LXIII gl XIX st

Leenaert Pieterss ende Dierck Driessen hebben met Aentken, weduwe van Jan                          Geritss Cremer saliger gereeckent, soe dat de voorss Jacobken, weduwe van Tonis                     Toniss Bresser saliger, compt van Aentkens voorss vuijt den wilcoir vande twee                       ackeren lants, volgens de voorgaende reeckeninge, in datu den XIen aprilis 1613,                           ter somme van —————————————————————————————— Ic L gl

Item, alnoch compt Jacobusken moeder voorss, van dese voorss hondert vijftich gl                     van drie jaeren intresten, ende merede van intrest tot intrest, verscheenen Paesschen                    1614, 1615, ende Paesschen 1616, meede int cluijs, salvo dies dat hier aen gecort                            is XVI st, die sij haer moeder gedaen heeft, loopt ter somme van —————— XXIIII gl VIII st

Somma — Ic XXIIII gl VIII st

Folio 72r

Inschelijcx hebben Leenaert Pieterss ende Aentken Tonis dgr, weduwe van Jan                         Geritss Cremer saliger, gereeckent met Dirck Driess, dat hij vande moeder voorss                       onder heeft van geleent gelt, ter somme van ———————————————————- Ic gl

Idem alnoch blijft den voorss Dirck, sijn schoonmoeder schuldich van vijff jaeren                   intresten, tot Paesschen 1613, meede intcluijs ter somme van ——————————— XXV gl

Is veraccordeert bij parthijen, dat den voorss Dirck Driess noch hierenboven schuldich                blijft, van dese voorss intrest tot intrest, tot Paesschen voorss meede intcluijs, loopt ——- XXX st

Item alnoch blijft den voorss Dirck Driess, sijn schoenmoeder voorss schuldich,                            van drie jaeren intresten soe vande voorss hondert gl, vande voorss XXV gl, van                          intrest, met noch XXX st van intrest tot intrest, verscheenen Paesschen 1614,                          Paesschen 1615, ende Paesschen 1616, meede intcluijs, loopt ter somme van ——– XXX gl III st

Lateris totalis — Ic LVI gl XIII st.

Item Dirck Driess ende Aentgen, weduwe van Jan Geritss Cremer saliger, bekennen het selve alsoet hier vooren in staet over geleevert is, Jacobia weduwe ende moeder voorss schuldich te weesen, ende oversulcx versocht hebbende, dat dese ten overstaen van Hendrick Anthoniss Schout, Henrick Adriaenss Oerlman, Jan Jan Meeuss Moelengraeff ende Frans Corstiaenss, heemraders voorss, geteeckent soude worden bij den secretaris, actum desen VIIen aprilis anno 1616,

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1616

                                                                                                                                                    33

Folio 72v

Voorder reeckeninge voor Leenaert Pieterss Covk, Dirck Driess, ende Aentken Tonis dgr,                                        weduwe wijlen van Jan Geritss Cremer saliger, wat sij elcx haer moeder ende schoenmoeder schuldich sijn, ende onderhouden op intrest, het hondert tegens vijff gl tsiaers, meede en is den intrest in aller voorgaende reeckeningen nijet hooger gereeckent dan vijff gl ten hondert tsiaers. Ende dat in manieren als volcht

Item inden iersten is Leenaert Pieterss Jacobia schoonmoeder schuldich vande                              leste voorgaende reeckeninge van date den VIIen aprilis 1616, dat beloopt                                   ter somme van ———————————————————————— VIIIc LXIII gl XIX st

Compt van dese capetael somme van vijff jaeren intresten, over de jaere                                  intresten, over den jaere Paesschen 1617, 1618,1619, 1620, ende tot Paesschen                             1621 toe, meede in cluijs, telcke jaer vande vijff jaeren XLIII gl IIII st, compt                                over de vijff jaeren voorss, tsamen ter somme van ——————————————- IIc XVI gl

Ende vande voorss intrest tot intrest over de vier jaeren 1618,1619,1620, ende                       Paesschen 1621, meede in cluijs, loopt ter somme van —————————————- XLIIII gl

Somma loopt het capitael mette intresten tot Paesschen 1621, meede in cluijs —— XIc XXIIII gl

Folio 73r

        Hier naer volcht wat Leenaert Pieterss voorss hier tegens betaelt ende vuijtgegeven heeft.

Item, inden iersten, compt Leenaert Pieterss voorss goet, vuijt het sloot vande                                leste voorgaende reeckeninge, van date den VIIen aprilis 1616, loopt ter somme                             van —————————————————————————————- II gl XIIII st II oort

Item, heeft Leenaert Pieterss voorss betaelt aen Aentken Tonis dgr, weduwe                               van Jan Geritss Cremer saliger, van het houden van Jacobia haer moeder, vande                            jaere 1617, tot Paesschen de anno voorss meede intcluijs, loopt ter somme van ——— XXXVI gl

Item, alnoch aen Aentken weduwe betaelt van het houden als voore, een jaer 1618,                           tot Paesschen toe anno voorss meede in cluijs, ter somme van —————————– XXXVI gl

Item, alnoch heeft den selffden betaelt aen Aentken weduwe voorss, soe daer inne                  gereeckent van beeste weij XXX gl voorss, ende voorts aen torff ende gelt, waer                        meede betaelt is het jaer houden 1619, verscheenen tot Paesschen anno voorss,                        meede int cluijs, compt ter somme van ——————————————————– XXXVI gl

Item heeft Leenaert Pieterss voorss, voor sijn schoonmoeder verschooten aen                         cleederen tot haeren lijve, soe rock, lijfken als voederlaecken ende maeckgelt,                                 met drie paer causens, dat saemen beloopt ter somme van ——————————— XIII gl V st

Somma totalis compt dese vuijtgeeff —————————————- Ic XXIII(gl) XIX st II oort

Dese voorss Ic XXIII gl XIX st II oort, aende voorss XIc XXIIII gl affgetoigen,

Folio 73v

die hij Leenaert voorss, sijn schoonmoeder hiervoore schuldich blijft, compt dat                     Leenaert voorss sijn schoonmoeder suijver schuldich blijft, ter somme van ——————– Xc gl

Leenaert Pieterss voorss heeft aen Aentken Tonis dgr, weduwe van Jan Geritss                          Cremer saliger, betaelt ofte die hij haer geven sal, tot Paesschen ierstcomende                              1621, XXV gl, ende tot bamis daer aen volgende noch XXV gl, daer van Aentken                          inde intrest treeden sal als sij de penningen ontfanckt.

Ergo blijft Leenaert Pieterss voorss sijn schoonmoeder alsdan suijver schuldich,                                ter somme van —————————————————————————————- IXc L gl

Item, Aentken weduwe van Jan Gerritss Cremer saliger, is de moeder schuldich als                        inde voorgaende reeckeninge geschreven staet, van date den VIIen aprilis                                    1616, dat beloopt ter somme van ————————————————— Ic LXXIIII gl VIII st

Item, compt van vijff jaeren intresten van het capitael hier voore gesschreven,                                  te weeten het eerste jaer intresten verscheenen Paesschen 1617,1618,1619,                                1620, ende Paesschen 1621, meede int cluijs, ter somme van ——————- XLIII gl XI st I oort

Ende vande voorss intrest tot intrest over de vier jaeren, des tsiaers twee gl                                        III st II oort, compt over de vier jaeren tot Paesschen 1621, meede int cluijs,                                    ter somme van ——————————————————————————– VIII gl XIIII st

Latris totalis —IIc XXVI gl XIII st I oort, dat haer moeder hier suijver compt. Hier op heeft Aentken voorss haer

Folio 74r

moeder gehouden twee jaeren, het leste verscheenen tot Paesschen 1621, meede                            int cluijs, compt ter somme van ——————————————————————- LXXII gl

Dese voorss LXXII gl aende voorss twee hondert XXVI gl XIII st I oort aff                             getoegen, blijft sij hier haer moeder suijver schuldich, ter somme van —— Ic LIIII gl XIII st I ort

Item alnoch heeft Aentken voor haer moeder verschooten, dat aende voorss                                  Ic LIIII gl XIII st I oort gecort moet weesen, loopt —————————————– IX st II oort

Aentken weduwe voorss, sal alnoch ontfangen van Leenaert Pieterss Cock tot                        Paesschen 1621, de somme van XXV gl, ende tot bamis daer aen volgende                               gelijcke XXV gl, daer van sij inden intrest treeden sal, gelijck dat onder Leenaert                      Pieterss voorss reeckeninge hier voore gementioneert ende geschreven staet,                               compt te saemen ter somme van ———————————————————————— L gl

Ergo blijft Aentken voorss haer moeder voorss alsdan suijver schuldich ter                                 somme van ————————————————————————— IIc IIII gl III st III oort

Folio 74v

Folio 75r

Folio 75v

Item Dirck Driess is Jacobia sijn schoonmoeder schuldich als inde voorgaende                                  reeckeninge geschreven staet, van date den VIIen aprilis 1616, dat beloopt ter                          somme van ———————————————————————————- Ic LVI gl XIII st

Item compt van vijff jaeren intresten van het capitael hier voore geschreven,                                te weeten het ierste jaer intresten, verscheenen Paesschen 1617, 1618, 1919,                                  1620, ende Paesschen 1621, meede imt cluijs, loopt ter somme van ——– XXXIX gl III st III ort

Ende vande voorss intrest tot intrest over vier jaeren, des tsiaers I gl XIX st,                                  compt over de vier jaeren tot Paesschen 1621, meede int cluijs ter somme van —— VII gl XVI st

Somma totalis blijft Dirck Driess sijn schoonmoeder suijver schuldich ter                                   somme van IIc III gl XII st III oort

Volgens dese reeckeninge van haer drie kijnderen, hebben bekent ende verclaert dat sijliedens met dese reeckeninge wel te vreede sijn, aldus gepasseert voor Henrick Anthoniss schoutent, Henrick Adriaenss Oerlman, ende Jan Jan Meeuss Moelengraeff heemraders, actum desen XIX en martio anno XVIc een ende twintich, ende ter ordonnantie van Schout, Heemraders ende parthijen voorss. Dese 3e junij bij mij als Secretaris tot Sprangh, onderteeckent

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                1621

                                                                                                                                                 333

Leenaert Pieterss, Dirck Driess ende Aentken Tonis dgr, weduwe voorss, hebben de verteerde costen ende rechtloon op dese reckeninge totten Schoutent geresen, elck het sijn, hooft voor hooft betaelt, loopt elck XXXIII st.

Ende moeten noch aende secretaris betaelen van dese reckeninge, met de                              aenneminge van haer moeder ende schoonmoeder, te schrijven ende te boeck                                    te stellen, loopt ————————————————————————————- XXXVI st

Folio 76r

Op huijden date ondergeschreven, soe sijn gecompareert ten huijse van Henrick Anthoniss schoutent tot Sprangh, voor Henrick Anthoniss Schoutent voorss, Henrick Adriaenss Oerlman, Jan Jan Meeuss Moelengraeff heemraders, Leenaert Pieterss Cock, Aentken Thonis dgr weduwe van Jan Geritss Cremer saliger, ende Dirck Driess, ende sijn metten anderen overcomen ende veraccordeert, als dat Leenaert Pieterss voorss Jacobia sijn schoonmoeder een jaer lanck geduerende sal onderhouden in cost ende dranck, wasschen, vringen ende haeffenisse tot haeren lijve behoerende, vuijtgesondert allen de cleederen, soe lijnden, wollen sal vande moeders gelt gecost worden, waer van het jaer houden inne gaen sal nu tot Paesschen iercomende XVIc een ende twintich, expaneerende tot Paesschen XVIc ende twintich toe, ende het jaer omgaen sijnde soe sal Dirck Driess voorss sijn schoonmoeder inschelijcx als voorss staet een jaer lanck geduerende houden, ende het jaer van Dirck Driess voorss omgaen sijnde, sal Aentken Tonis dgr weduwe voorss haer moeder voorss inschelijkx een jaer lanck houden, ende de drie jaeren omstrecken sijnde , sullen sij gelijcke kijnderen haer moeder ende schoonmoeder soe die int leven is weder besteden ofte aenneemen, door welcke houden vande moeder sij elcx van haer jaer houden aende peningen, die sij de moeder schuldich sijn ende aende intrest corten sullen de somme van veertich carolis guldens, dies is besprooken die de moeder in haer jaer houden, de andere nijet meede belasten en sullen. Salvodies off de moeder bij den eenen ofte den anderen quame te sterven in het leste vierdel jaers sal effewel de XL carolis guldens geheel corten, ende off de moeder voorss binnen de drie vierdeljaers quame te sterven, soe sal gecort worden naer loop des tijts, ende sij comparanten gelooven gelijck sij oick belooven mits desen haere moeder alsoe elcx te onderhouden als voorss staet, ende dat ondert verbandt van haere persoone ende roerende ende onroerende goederen, soe haeff als erve geen vuijtgesondert. Aldus gepasseert voor Henrick Anthoniss Schoutent tot Sprang, Henrick Adriaenss Oerlman ende Jan Jan Meeuss Moelegraeff heemraders, actum dese XIX martio 1621. ende ter ordonnantie van Schoutent ende heemraders voorss, dese bij mij als Secretaris onderteijckent,

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1621

                                                                                                                                                    33

Folio 76v

Op huijden datum desen XXIIIIen Januarius 1627 compareerde voor ons schout ende heemraders des ambachts van Sprangh ondergenomineert de eersaeme Anneken Tonis, weduwe wijlen van Dirck Driess, int bijwesen van Tonis Dirckss haeren soon, ende Dirck Driessen van Campen van weghe den vocht vande weeskijnderen van Lenaert Peterss Cock. Die hij verweckt heeft in egte bedde bij Eeltken Tonis, ende mede last hebbende van Stoffel Stoffels, volgens procuratie daer van sijnde, gepasseert voor notaris ende getuijgen van Heusden, in datum den IIen Januarius 1627. ende Jan Janss ende Tonisken Janss dgr, kijnderen van Jan Geritss Cremer, die hij verweckt heeft in egte bedde bij Aeltken Toniss dgr, alle als erffgenamen van Tonis Toniss Bresser ende Jacoba sijn huijsvrou zaliger, ende sijn metten anderen geaccordeert ende overcomen van dese rekeninge hier vooren geschreven, dat de kijnderen Jacoba, huer moeder zaliger, ijder schuldich bleven maken, ende den intrest daer bij gerekent, soo ist soo sij dat in presentie van schout ende gerechte gerekent hebben, dat Lenaert Peterss meer genoten heeft als de ander kijnderen, het welck Dirck Dirckhoff als voecht voorss, aen Anneken Toniss ende de kijnderen van Jan Geritss vuijt reijcken moet, van de ierste penningen die de weeskijnderen van haers goederen

Folio 77r

ontfangen sullen, ter somme van vijff hondert ses ende vijftich ca., ende de resterende penningen van intreste meer bedraegend als voorss staet, es de weeskijnderen quit geschonden, welcke voorss vijff hondert ses ende vijftich guldens sullen ontfangen worden de een helft bij Anneken Toniss, ende de ander helft aende kijnderen van Jan Geritss voorss, midts conditie off den voorss Dirck Dirchoff de penningh van ierste penningh met en voldaen, ende daer noch eenige waren resterende, sal daer van gehouden wesen den intrest te betaelen, den intrest nae loop ende loops des tijts. Aldus gerekent ende geaccordeert bij partijen voorss, ten overstaen van Handrick Janss Persijn schout, Handrick Stoffels ende Jacob Janss Glaviman heemraders, opten dach, datum ut supra.

                   Ende te oirdonnatie van schout ende heemraders voornoemt, dese bij mij, secretaris

                   onderteickent.

                                                                                                                                            Glaviman

Folio 77v

Op heden desen XXVIIen october anno 1627 soo bekenne ick Tonisken Janss dochter ontfangen te hebben vuijt handen Dirck Dirckss Campen als bloetvoocht van kijnderen van Lenaert Peterss Cock, de somme van eenhondertachtendertig carolis gulden ende dat van mijne portie die nu inde affreeckening van dande sijde vooren is toecomende vanden boedel van Lenaert Peterss, wesende tgeregte vijerdepaert vande vijff hondert sesvijftich gl, actum mijn handt ter presentie van Hendrick Janss Perssijn, schout Hendrick Stoffelss, Jacob Janss Glaviman heemraders, actum ut supra.

Bij mij Thonisken Jans

                                                                                                                               H  Jansse Perssijn

                                                                                                                                Hendrick Stoffers

                                                                                                                         Jacob Janss Glaviman

Item Anneke Toniss, weduwe van Dirck Driess bekenne voor hen ende henne kijnderen volgens quitantie an Dirck Dirckss Campen den Jonge als administraeur van Lenaert Peterss Cock weeskijnderen verleent van date den XXII april 1629 van desen accoordt ofte wilcour had ergo geschreven, geheel ten vollen al voldaen ende betaelt te wesen, ende versoeckt dat selve sal worden gecasseert, soo wel in mijn absentie als presentie, present Hendrick Janss Perssijn schout, Jacob Janss Glaviman, Jan Lauriss Lantmeeter heemraders, actum desen XXIX december 1630.

Folio 78r

Ick Ghijsbert Govertss, als man ende voocht van Tonisken Janss dgr , bekenne van wegen Jan Janss Geritss Cremer mijnen swager, ontfangen te hebben van Dirck Dirckss Campen de Jonge, als administrateur ende voocht van Lenaert Peeterss Cock kijnde voor sijn portie, wesende het gerechte vijerdepaert van een somme van vijffhondert sesvijftich gl, ten volle al voldaen ende betaelt te wesen. Wesende sijn portie eenhondert XXXIX gl al…. Jan Janss mijnen swager, volgens quitantie aen Dirck Dirckss verleent, wesende de quitantie van date den II mert 1627, vijftich carolus guldens selffs op ontfangen heeft, waer mede dese accoord ofte wilcor is ten vollen voldaen ende betaelt, ende mede Hendrick Gijsbert Govertss, Jan Janss mijn swagers portie ontfangen te hebben vande reeckening, weesende voor sijn portie XCVIII gl VI st, somma dat ick samen suijver vande reeckeninge ende wilcour ofte dese accoorde samen ontfangen hebbe, eenhondert tachentich gl volgens obligatie mij in betaling aengegeven, slaende op Willem Corneliss Aertss te oirconden dese bij mij onderteckent. Actum dese XXIX december 1630.

Present Hendrick Janss Perssijn schout, Jacob Janss Glaviman, Jan Lauriss Lantmeter heemraders, midts gelooft Gijsbert Govertss sijnen swager wanneer die compt vande voorss capitale penning met intrest goede reckening .. den gehad als vooren, ende verbind daer voor sijnen persoon ende goederen,

              Gijsbert Goijertssen                                                                                 H. Jansse Perssijn

                    Jan Lauriss

            Jacob Janss Glaviman 

Folio 78v

Folio 107r

Jacob Adriaen Jacob Wijnantss als bloetvoicht vande weeskijnderen van Pieter Henrickss Stockman saliger, is aengestelt van weegen de voorss weeskijnderen, aen gelden ter somme van twalff carolus gl achtien stuijvers, onder selffde peninge tot proffijte de voorss kijnderen op intrest vuijt te stellen, ende alle twee jaeren den interest bij te laeten stellen, ofte den intrest wederom vuijt te stellen op intrest, present heemraders in volle vierschaer, actum desen Ven mertio anno 1621.

                                                                                                 Mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1621

Folio 107v

                                                                         Memorie

Aert Corneliss heeft een obligatie gedaen van XLII gl XVI stuijvers ten behoeve van Jantgen  eerts bij hem ende sijne huijsvrou Monken Gerits geprocreert, die verschijnen zal meijdach anno XVIc acht. Dese obligatie is berustende onder Cornelis Aertss. Dese voerss peningen sijn het voorss kijnt aenbestorven van Truijke Ariaen Bertroms sa:, sijn halve suster. Cornelis Aertss en heeft niet meer ontfangen dan dese bovengeschreven obligatie vande peningen van enen willecour die Aert Loost Bertroms schuldich wasTruijken Ariaen Bertroms sa: ende die peningen die vande clederen gecomen sijn, ende het kijnts aenpaert vande ijersten paij vant geseet op de vaert, met welcke peningen betaelt is d’uijtvaert xijftich gl. Aen Aert Cornelis van d’aenneminge ende accoort van date den XVIIIen februarij anno XVIc, ende voorts alle andere teercosten, lijcoop, trec gelden daer mede aen aff getogen, soodat mette gelijcke erffgenamen gerekent is, in presentie Henrick Anthoniss schout, Jan Janss, ende Frans Corstiaenss hemeraders. Actum prima maij 1607.

Los vel bij folio 70

Op huijden date ondergeschreven, soo heeft aengenoemen Dirck Driess, van Leenaert Pieterss Cock, Jan Geritss Cremer, ende Henrick Ariaenss Oerman. Ende dat met wil ende consent van Henrick Anthoniss, schout als oper voicht van alle weesen binnen Sprangh, Jacobi Tonis Toniss Bresser weduwe, eenen tijt van twee jaeren aenden anderen geduerende, waer van het deerste jaer ingegaen is Paesschen 1613, ende het tweede ofte leeste jaer 1614, omme die te onderhouden in cost ende dranck, wasschen ende vringhen, ende andere haeffenisse tot haeren lijffve behoeftich sal hebben, vuijtgesondert oft die weduwe voorss andere sickten ofte armoede over quame, soo sullen de voorss Leenaert, ende Jan Geritss alsdan den voorss Dirck Driess daer toe behulpich wesen, ende off quame dat de weduwe voorss binnen de voornoemde twee jaeren quam te sterven, soo sal hij vande belooffde peningen hier nae beschreven, bueren ende ontfangen haer loop ofte lapts des tijts, ende voor dat onderhouden vande weduwe voorss, sal den voorss Dirck Driess in ieder voorss staet bueren ofte genieten ter somme van vierentwintich carolus guldens, alles sonder arch ende list, soo hebben Dirck Driess, Leenaert Pieterss ende Jan Geritss, ende Hendrick Ariaenss Oerman dese onderteeckent, actum desen XIen aprilis 1613.

Present Henrick Anthoniss schoutent, ende Jan Janss Molegraeff.

                                                                    Bij mij Dijrck Driessen

                                                                    Bij mij Leenaert Pieterssen Cremer

                                                                    Bij mij Jan Geeriss

                                           Dit is het handt X merck van Hendrick Ariaenss Oerman voorss

Jan Geritss Cremer ende Aentken sijn huijsvrouwe, in plaetse van Dirck Driess haer moeder ondergeschreven, volgens dit bescheidtken, ende meede ver..uecht vande jaere 1615 tot Paesschen 1616, meede int cluijs.

Los vel bij folio 76

Op huijden datu ondergeschreven, soo heeft aengenoemen ende nempt aen mits desen Aentken Tonis dgr, weduwe wijlen van Jan Geritss Cremer saliger, van Leenaert Pieterss Cock, Dirck Driess, ende Henrick Adriaenss Oerman, ende dat met wil ende consent van Henrick Anthoniss schoutent als opervoecht van alle weesen binnen Sprangh. Jacobke haere moeder, weduwe van Tonis Toniss Bresser saliger, eenen tijt van een jaer geduerende, ingegaen tot Paesschen lestleeden 1616, expreerende tot Paesschen 1617 toe, omme die te onderhouden in cost, dranck, wasschen, vringen ende andere haeffenis tot haeren lijve behoerende sal hebben, vuijtgesondert off de moeder voorss andere sieckte ofte andere armoede overquame, soo sullen de voorss Leenaert Pieterss ende Dirck Driess voorss alsdan de voorss Aentken weduwe daer toe behelpich weesen. Ende oft quame dat Jacobie moeder voorss binnen het voorss jaer quam te sterven, soo sal sij Aentken vande belooffde peningen hier naer beschreven bueren ende ontfangen naer loop ofte lapts des tijts, ende voor dit voorss onderhouden sal Aentken Tonis dochter weduwe voorss, van dit voorss jaer genijeten ende ontfangen de somme van XXXV carolus gl, ende die te betaelen alle vierdendeel jaers, sonder langer delerij, als verwilleceurde schult volstaende pant, behoudelijken de heer ende eenen iegelijken sijnen gerechtigheijt. Alles sonder arch ende list des toirconden, soo heeft Aentken  Tonis dgr. weduwe voorsr. voor aenneminge, ende Leenaert Pieterss met Dirck Driess, ende Henrick Adriaenss Oerman, dese onderteckent in presentie van Henrick Anthoniss Schout, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss Moelegraeff heemraders, actum desen VIIe aprilis anno XVIc ende sestien.

Bij mij Leenaert Peeterss

Dit is het handtmerck X van Aentien Tonis dochter weduwe voorss.

Bij mij Dirck Driess.

Dit is her handtmerck X van Hendrick Adriaenss Oerman voorss.

                                                                                        Ende mij present als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                 Leempoel

Uitgewerkt door T.M.Roubos.

Sprang-Capelle.

17-6-2004.