Selecteer een pagina

Leenregister Strickgriffier
Rijksarchief Den Bosch

Fol 246
• Willem van de Velde Claeszn een goed geheijten ten Nijewenhelten onder Drunen
• Claes van de Velde 24-9-1489 bij doode wijlen Willem van de Velde sisns vader
• Heijman Boom tot behoef van Arnde van de Velde, sok=jn huisvr bij doode Claes van de Vl=elde, haer vader voorschr. 26-1-1508
• Matthijs Heijman Boomsoen 3-9-1532 bij doode Arnde van de Velde, zijn moeder
• Daarna verkocht

Fol 247
Goessen Ghijsbrechts soone 20-5-1503 bij cop gedaan tegen Anthonijssen dochter Adriaen Jans Kegheleers ende Gheert de Bije Leurs mans hout een erfrente uit land te Drunen

Fol 267
• Margriete Houtappels Arntsdr hout een hus hof te Berckel onde de parochie van oisterwijck
• Dierick de Borchgreve heeren Diericxxsoene 7-7-1491 bij doode wijlen Jouffr Margrieten Houtappels, sijn moeder voorschr
• Mr Diederick de Borchgreve nov 1519 bij doode wijlen Diederick de Borchgreve, sijn vader voorschr.
• Arnt de Borchgreve 19-4-1537 bij doode meester Diederick Borchgreve, sijn broeders
• Dierick de Borchgreve 29-2-1560 voe paesschen bij doode Arnts de Borchgreve, sijn vader voorschr.
• Jouffr Catherijne de Borchgreve 30-1-1591 bij doode Jor Jans de Borchgreve, haer broeder, dien t leen nagel ? aengekomen en verstorb=ven was bij dood Dirck de Borchgreve, heurs vaders voorschr.

Fol 325
• Dierick Liebrechtssoene van Hedichuijsen hout een hoeve lants liggende inden ban van hedickhuijsen aen de Kieperstraste gheheten “die Daelhoeve”, twee morgen tusschen Heijman Live (of Line?) de jonge ende Godert Michiels Outweert ende tusschen die goeden Peter Janssoene die oude westwaert streckende aen dander ghemeijne straten tot aen des Goedshuijs goederen van Berne (= abdij van Berne)
• Jan sijne soene (zoon van Dierick)
• Lijsbeth Adriaen Jacop Hugenssoen dochter 7-6-1487 bij doode Jan Lubertssoens dochter van Hedichuijsen (hierbovenLedseld???
• Jan Heijman Leuren 7-8-1487 bij coope ghedaen teghen Lijsbetten voorschreven
• Christiaen Heijman 18-8-1506. Bij doode wijlen Jan Heijman Leuren, sijns vader voorschr.
• Daarna verkocht aan Gheerart Aertssen van Gheessel 25-11-1531

Fol 326
Jan Jan Claessen (van Bockhoven?) 22 sept. 1541 niete af uute coop gedaen tegen Anna van Leeuwen ondergeset 11(?) houn twee stucken lants te weten ierst 5 hont geheetende Poel gelegen in de prochie van Bochoven aen die goederen der costernen aldoir suijtweerts mitten eenen eijnde aen die goederen Jan
Roelofsoene westweerts aen die goederen Berbelen Roelofs Noppen weduwe, noordweerts aen eenen
gemeijnen wech. Ende noch een stucxken lants groot anderhalf hont ende 9 roeden gelegen westweerts mitten eenen einde aen de goederen der voorschr. Berbelen noortweerts aen de goederen des Heren van Bochoven oistwerts de goederen Claes van Malsen ende zuijtweerts mitten eenen eijnde neven de gemeijn stege welche twee stucken lants aldus bij octroije (dit R. M?) gescheijden zijn van den leene ondergeschreven.

Thuenis Janssen anno 7 dec. 1590 midts coope teghen den momboiren van Jan Arntssen ende Maricken
zijn zustere kijnderen Arnts wijlen Ghijsbrechts daer moeder aff was wijlen Aleijdt Jans Janssen.