Selecteer een pagina

Fol. 0r

??? ??? timor? dominij

Cappel

Porthocol ende register des van Schrevelduijn ende Nederveen Cappel beginnende den xve marti 1594 voor Peeter Anthonis Scholtes

Hemeraders
Adriaen van Clootwijck
Dirck Adriaenss Rover
Lenaert Cornelis Fickefoort
Adriaen Aertss Doedijn
Geerit Anthonis Smidt
Jan Adriaenss van Gils
Joris Adriaenss de Rooij

Peeter Aertss Paep als secretaris

Fol. 1r
Op huijden desen xxije februarij anno xvc xciiij compareerden Adriaen van Clootwijck Adri-aenss namens mr Sijmon van Steenhuijsen, procuratie Schravenhage 14-10-1593, ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Jan Janss Spranger ende Peeter Anthonis Paep, beijde woonende tot Schravenmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 1v
Eodem anno et die compareerden Peeter Adriaenss de Rooij namens Peeter Lambertss, bur-ger G’Berg, procuratie G’Berg 11-2-1594, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sijmon Robbertss.

Fol. 1v
Eodem anno et die compareerden Peeter Anthonis Paep ende Cornelis Janss, gebroeders, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Cornelis, haren oom.

Fol. 2r
Op huijden desen 24e februarij 1594 compareerden Lenaert Corneliss x Gericken Jochums ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Janss Rijcken ende Sijmon Rob-bertss, beijde tot Schravenmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 2v
Op huijden desen 2e meert 1594 compareerden Barbra Cornelisdr weduwe Peeter Janss met Anthonis janss als bloetvoocht ende heeft aengenomen haere drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Peeter Janss.

Fol. 2v
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Peeterss Greef [in de kop staat Greeven] ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Jan Deniss Haen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 3r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Denis den Haens weduwe ende gaff over met eenen verlije soo recht is Peter Denis, haeren soon. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan denis mede als voocht van Denisken Denis, sijnen suster, is voldaan.

Fol. 3v
Eodem anno et die compareerden Peeter Deniss met Peeter Corstiaenss ende Sebastiaen Peeterss Greef ende heeft aengenomen sijne weeskijnt verweckt bij Dingen Jacopsdr.

Fol. 3v
Op huijden desen xve marti 1594 compareerden Vrou Margriet van Effelstege?, weduwe van Joncheer Jogan van Fladeracken, vrouwe tot Giessen Noulant mede namens haer twee soe-nen ende Joncheer Carles van Fladeracken en hebben voor recht aengebrocht soo recht is hare deelinge.

Fol. 4r
Op huijden desen xvie meert 1594 compareerden Joncheer Carles van Fladeracken ende gaff over met eenen verlije soo recht is Michiel Pauwelss.

Fol. 4v
Op huijden desen 20e meert 1594 compareerden Dierck Adriaenss Roover namens Peeter Claess ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Jan Anthoniss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 5r
Op huijden desen je aprilis 1594 sijn veraccordeert Bastiaen Adriaenss als oom ende voocht van het weeskijnt: Ariaen Corneliss ter eenre ende Maijtgen Corneliss als voorss Ariaen moe-der ter andere sijden. Zij neemt haar soon aen verweckt bij Cornelis Ariaenss.

Fol. 5v
Op huijden desen 29e meert 1594 compareerden Dierck Adriaenss Roover namens Ghijsbert Claess, procuratie Leijden 28-3-1594, ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Joachum Adriaenss.

Fol. 5v
Op huijden desen 26e meert 1594 compareerden Anna Claes Aertss weduwe met Ghijsbert Claess als voocht ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Hanrickss Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 6r
Scheijdinge ende deelinge gedaen ende aengebrocht tusschen Aert Janss x Mari Ariaenss ende Stijntken Cornelisdr, dato den 2e meij 1594.

Inden iersten is Aert Janss gelot ….
Hier tegens is Stijntken Cornelis gelot ….

Fol. 6v
Op huijden den den 2e meij compareerden Geerit Janss Snijder ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Hanrick Janss Weever. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 7r
Copie
Op huijden den den xje junij 1591 soo heeft Michiel Pauwelss gekocht van Reijnert Adriaenss.

Fol. 7r
Desen ije meij compareerden Dirx Lambertss ende heeft geconstitueert Dirck Ariaenss Roover om te transporteren aan Deerx Ariaenss de Rooij.

Fol. 7v
Op huijden desen xiije meij xvc xciiij compareerden Jocheer Carles van Fladeracken ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbert Geerits. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 8r
Copie
Ick Peeter Thonis [Mick] mede namens mijn broeder is voldaan door Thoomas Willemss, 2-7-1594

Ander copie
Ick Margriet Edens [Mick] weduwe met drie kijnderen is voldaan door Thomas Willemss van een stuck lant zoals Edo Willemss van de erffgenamen van Peeter Huijben en Lambert Han-rickss gekocht heeft.

Fol. 8r
Recht van freunen versocht
Op huijden desen xe junij xvc xciiij compareerden Ariaen Janss x Lijntken Claes wed Sebas-tiaen Anthonis Smidt ende Jan Anthonis Smidt. Zij claimen een stuck lant van Anthonis Huij-bertss.

Fol. 8v
Op huijden desen xe junij anno 1594 compareerden Jan Peeterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis van Blijenburch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 8v
Eodem anno et die compareerden Geerit Anthoniss Smidt namens Jan Thoniss, sijnen broe-der, Ariaen Janss x Lijntken Claes wed Sebastiaen Anthonis Smidt ende Peeter Aertss als voocht van de weeskijnderen van Aert Petersss Paep verweckt bij Lijsbeth Croonenburch ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis van Blijenburch.

Fol. 9r
Op huijden desen vijften junij xvc xciiij compareerden Athonis Adriaenss den Jonghen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Bastiaenss. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 9v
Op huijden desen xiije junij anno 1594 compareerden Huijbert Geeritss x Sijman Peetersdr. Zij maken hun testament.

Genoemd:zijn kijnderen, Aertken, de suster van Sijman.

Fol. 10r
Op huijden desen xiije junij xvc xciiij compareerden Peeter Geerit Driess ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Ijsbrantss.

Fol. 10r
Op huijden desen xviije junij xvc xciiij compareerden Geerit Jacopss van Hagenoortende transporteert tbv Ariaen van Clootwijck een som geld.

Fol. 10v
Copie
Op huijden den lesten october anno xvc tseventich compareert Joncheer Robbrecht van Gent, ambachtsheer van Schrevelduijn Waspijck ende Cappel ende heeft gelooft het geld te betalen zoals tot nu toe Philibert Ingenoulant aen Maricken Ariaen Peterss Mathijss innocente dochter betaals is zoals Joncheer Cornelis van Bent in diverse brieven gelooft heeft.

Fol. 11r
Op huijden desen 5e julij 1594 compareerden Gelden Anthoniss tot Cappel ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Janss vanden Werck.

Fol. 11v
Op huijden desen xve julij 1594 compareerden Jan Anthonis Luer x Theuntken Hanricks, Dierck Huijbertss mede namens sijne susters kijnderen, Jan Ariaenss x Grietken Jocha-chumsdr, Lenaert Corneliss x Geericken Jochachums, Geerit Franss, Anthonis Franss ende Adriaen Franss, Reijnert Adriaenss als mede erffgenaem van Ariaen Huijbertss ende mede als erfgenamen van Lambert Dierckss, sijnen bestevader, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Heijlwich weduwe Aert Geeldenss Meulengraaf.

Fol. 12r
Scheijdingen ende erfdeelinge geaden ende voor recht aengebrocht tusschen erfgenamen van wijlen Ariaen Huijbert Dierckss als te weten Dierck Ariaenss cum suijs ter eenre ende Geerit Franss cum suijs ter andere, actum desen xve julij xvc xciiij.

Inden je soo sijn Dierck Huijbertss, Jan Anthonis Luer, Reijnert Adriaenss, Lenaert Corneliss, Peter Anthoniss, schout, als voocht van de kijnderen van Anna Huijbertss geloot ….

Hiertegens soo sijn Geerit Franss, Anthonis Franss ende Ariaen Franss geloot ….

Dan volgt een smaeldeeling tussen de eersten comparanten en daarna een smaeldeeling tus-sen de tweede comparanten.

Fol. 14v
Op huijden desen 17e october 1594 compareerden Hanrick Adriaenss Timmer ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Ariaen Bastiaenss.

Fol. 15r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss Weemer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Woutroomen.

Fol. 15r
Op huijden desen 29e october 1594 compareerden Dirck Ariaenss van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Ariaen Lambertss namens Pieter Lambertss, sijnen broeder.

Fol. 15v
Op huijden desen lesten october 1594 compareerden Anthoniss Hanrickss Timmer x Janne-ken Peeters. Zij maken hun testament.

Genoemd: Mechteltken Adriaenss.

Fol. 16r
Op huijden desen xiiije november 1594 compareerden Peeter Ockerss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Wouterss, secretaris tot Waspijck namens Cornelis Adri-aenss van Blijenburch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 16v
Eodem anno et die compareerden Dirck Corstenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Adriaenss Smidt.

Fol. 17r
Eodem anno et die compareerden Ariaen Janss Schoen namens Peeter Lambertss, borger G’Berge, procuratie 13-8-1594, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Huij-bertss.

Fol. 17v
Op huijden desen ije december 1594 compareerden Cornelis Geeritss van Nispen namens Ariaen Michiel jacopss, scholtes tot Schravenmoer, procuratie Schravenmoer 2-12-1594, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss Spranger ende Peeter Anthonis Paep, beijde woonende tot Schravenmoer.

Fol. 18r
Eodem anno et die compareerden Geerit Peeterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss Spranger. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 18v
Op huijden desen 8e decembris 1594 compareerden Joncher Carle van Fladeracken ende gaff over met eenden verlije soo recht is Ariaen Hanrickss Snijder.

Fol. 19r
Op huijden desen xve decembris 1594 compareerden Govert vanden Huevel, secretaris tot Bardwijck mede namens Pauwels Govertss ende Geericken Goverts, beijde verweckt bij Maricken Pauwelss, sijne huijsvrouwe za, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Beatrix Tuenis, Adriaen Doedijnss ende Wouter Ariaenss Roothals [erfgenamen van Staes Gheerwijnss]. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 19v
Protest
Op huijden desen xiije januarij 1595 compareerden Ariaen Doedijn als voocht vande weduwe van Staes Gheerwijns ende heeft geprotesteert ende gepresenteert haere beloefden pennin-gen te schieten voor een perceel als voornoemde weduwe eertijts gekocht heeft van Geeman Sijmanss als voocht van de weeskijnderen van Wouter Geemanss ende Cornelis Geemanss, gebroeders.

Fol. 19v
Op huijden desen xve januarij 1595 compareerden Geertruijt Adriaendr weduwe Niclaes de Wit ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Marcelis Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 20r
Eodem anno et die compareerden Marcelis Aertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 20v
Op huijden desen xixe februarij 1595 compareerden Wouter de Roij Geeritss, Willen Janss Snijder met Adriaen Joosten Quals voochden ende toesienders vant weeskijnt van Peeter Laurijss ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Anthoniss de Leeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: De voochden van Lauris Peeterss zijn voldaan.

Fol. 21r
Eodem anno et die compareerden Aert Janss Rommen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 21v
Op huijden desen 27e februarij 1595 compareerden Geerit Peeterss, innewoonder tot Schra-venmoer, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Pauwelss.

Fol. 21v
Eodem anno et die compareerden Merten Willemss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 22r
Op huijden desen 8e marti anno 1595 compareerden Wouter Claess x Michielken Ghijsbertdr. Zij maken hun testament.

Fol. 23r
Op huijden desen xje meert xvc xcv compareerden Peerken weduwe Wouter Gheemans met Vijver Wouters, haere dochter, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Ariaenss Leempoel.

Fol. 23r
Eodem anno et die compareerden Geerit Bastiaenss ende transporteert Hanrick Adriaenss Leempoel als voocht ende tbv Maricken Bastiaensdr, sijn suster, een geld bedrag.

Fol. 23r
Eodem anno et die compareerden Geerit Bastiaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adriaenss Leempoel.

Fol. 23v
Op huijden desen xve marti anno 1595 compareerden Peeter Hanrickss van Raemsdonck ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Geerit Jan Aandeniss ivm een ple-ijtschip. Dirck Adriaenss de Bie, Adriaen Doedijnss, Adriaen Jacopss, Huijbert Govertss van Raemsdock staen borg.

Fol. 24r
Op huijden desen xve marti 1595 compareerden Peeter Lambertss ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Jochum Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 24v
Op huijden desen xvje marti anno 1595 compareerden Geerit Anthonis Smidt namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Ariaen Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 25r
Op huijden desen 16e septembris 1594 compareerden Jan Wouterss, secretaris tot Waspijck, namens Herman Spiegel, procuer der stede van Dordrecht, procuratie 26-8-1594, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Jacopss.

Fol. 25v
Op huijden desen je aprilis 1595 compareerden Biatris Thonis weduwe Staes Gherwijnss, Wouter Adriaenss Roothals x Geericken Staesendr ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Aertss Doedijn. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peeter Anthonis, schout als toesiender ende voocht ende Wouter Adriaenss Rothals als oom vande weeskijnderen van Adriaen Aertss Doedijn verweckt bij Diercksken Staesen zijn voldaan, 25-3-1598.
Wouter Adriaenss ende Gherwijn Pouwelss als voocht zijn voldaan, 5-4-1603.
Antonia ende ???dericken Adriaensdr zijn voldaan, 9-5-1612.

Fol. 26v
Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht voor de weduwe ende erfgenamen van wijlen Staes Geerwijnss van hare hoochlande gelegen soo wel ind ambacht van nederveen als Suijdewijn.

Inden iersten is die weduwe gelot ….
Hier tegens soo is Adriaen Aertss edijn ende Wouter Adriaenss, swagers, gelot ….

Dan volgt nog een smaeldeelinge tussen Adriaen en Wouter.

Fol. 27v
Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen erfgenamen van wijlen Pouel Geerwijnss, Staes Geerwijnss ende Jochum Geerwijnss van alsulcke aenwasschen oft Leege Landen als dselve besiters? ombedeelt gelaeten hebben hier naer gespecifficeert ende ver-haelt den xve april 1595.

Item alsoo deerfgenamen van Pouwels Gheerwijns haeren aenwasschen vercocht hadden soo heeft Jan Ariaenss van Gils haere lootinge hier inne verwacht waer mede den selven is gelot …
Hier tegens sijn de weu ende eerfgenamen van Staes Geerwijnss gelot ….
Hier tegens sijn derfgenamen van Joachum Geerwijnss gelot ….

Fol. 28r
Scheijdinge ende deelinge voor recht aengebrocht tusschen Jan Adriaenss ende Lenaert Corneliss den xve april 1595.

Inden iersten is Jan Adriaenss x Ghrietken Jochumss gelot ….
Hier tegens is Lenaert Cornelis gelot ….

Fol. 28v
Eodem anno et die compareerden Biatris Thonis weduwe Staes Gherwijnss ende Wouter Ariaenss Roothals x Geericken Staesendr ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Ariaen Aertss Doedijn.

Fol. 28v
Eodem anno et die compareerden Biatris Thonis weduwe Staes Gherwijnss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Jacopss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 29r
Op huijden desen ije meij 1595 compareerden Peeterken Wouter Geemans ende Vijver Wou-ter Geemansdr ende mede namens mede de erfgenamen van Cornelis Geemanss, procura-tie 4-11-1594, ende gaven over met eenen verlije soo recht is Biatris Thonisdr met haere kijn-deren.

Fol. 29r
Eodem anno et die compareerden Reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Doedijnss Aertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 29v
Op huijden desen xxixe april 1595 compareerden Anthonis Jacopss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Joachum Adriaenss ivm een pleijtschip.

Fol. 30r
Op huijden desen 29e meij 1595 compareerden Joachum Adriaenss ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Geerit Anthoniss Smidt. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 30v
Eodem anno et die compareerden Jan Laurenss van Besooijen mede namens het weeskijnt van Anthonis Bernaertss van de Weteringe, Peeter Wouterss Bolts? x Thonisken Jan de Biesdr, Geerit Anthoniss Smidt mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Claes wed Sebastiaen Thonis Smidt, Ariaen Lambertss van Waspijck, allen erfgenamen van Baeijen Hanrick Maess, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 30v
Op huijden desen 24e junij anno 1595 compareerden Jan Ariaenss van Gils ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Ariaen Qurijns. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 31r
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss van Gils ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghijsbert Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 31v
Op huijden desen 24e junij anno 1595 compareerden joncheer Carles van Fladeraecken ende gaff over met eenen verlije soo recht is Diercksken Jacopsdr.

Fol. 32r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht voor recht bij Jooris Adriaenss de Rooij, Adriaen de Roij ende Adriaen Qurijns x Diercksken Ariaenss de Rooij de, actum den xxiiije junij anno 1595.

Fol. 32v
Rechtelijcke scheijdinge ende deelinge gedaen bij Joncheer Lambrecht Millinck van Geer-uwen ende Joncfrou Alutta van Assendelft als tochteresse van een stuk land eertijts gedeelt bij Joncfrou Lutgaert weduwe van Lambert Millinck, 4-7-1595.

Fol. 33r
Eodem anno et die compareerden Lambert Millinck van Geerwen ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 33r
Op huijden desen xe julij anno xvc xcv compareerden Reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joachum Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 33v
Eodem anno et die compareerden Aert Gheemanss, Frans Gheemanss, Anthonis den Jong-hen x Alit Frans mede namens Ariaen Franss ende Adriaen Bastiaenss, Jan Mathijss mede namens Lenaert Hanrickss, Dierck Huijbertss vander Maes mede namens Elijsbet van Clootwijck ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 33v
Op huijden desen xxiiije julij anno xvc xcv compareerden Govert Damiaenss als erfgenaem van Lambert Lambertss? ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghelden Antho-niss.

Fol. 34r
Op huijden desen xxixe augusti xvc xcv compareerden Joris Adriaenss de Rooij x Ercken Wouterss. Zij maken hun testament.

Fol. 34v
Op huijden desen ije septembris xvc xcv compareerden Janneken Joost Lemenss weduwe Pouwels Gheerwijns met Geerwijn Pouwelss, haeren gecoren voocht, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Biatris Thonis weduwe Staes Geerwijnss.

Fol. 34v
Op huijden desen vje septembris xvc xcv compareerden Lauris Jaspers namens Niclaes Lie-venss, procuratie Waelwijck 27-5-1595, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Hanrick Lievenss.

Fol. 35r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Lievenss mede namens Jan Peeterss, sijnen swaeger, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joachum Adriaenss.

Fol. 35r
Op huijden desen xxvje septembris anno xvc xcv compareerden Joncheer Carles van Fla-dereacken ende gaff over met eenen verlije soo recht is Adriaen Jacopss ende Jacop Corne-liss.

Fol. 35v
Op huijden desen ije october xvc xcv compareerden Adriaen Jacopss tot Sprangh ende Pee-ter Aertss, secr in Cappelle, namens Harick Wouterss Leertouwer, burger Dordrecht, procura-tie Dordrecht 26-6-1595, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo als recht is Adriaen Michielss, schout Schravenmoer.

Eodem anno et die compareerden Adriaen Michielss transporteert wederom tbv Peeter An-thonis Paep ende Jan Janss Spranger.

Fol. 35v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacopss van Sprange ende Peeter Aertss, na-mens Cornelis Geeritss van Nispen, burger Dordrecht, procuratie Dordrecht 22-7-1595, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Anthoniss van Schravenmoer.

Fol. 36r
Eodem anno et die compareerden Jan Ariaenss Leeu ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Ariaen Michielss, schout.

Fol. 36r
Eodem anno et die compareerden Peeter Aertss, secr in Cappel, namens Anthonis Jacopss tot Raemsdonck, procuratie G’berg 15-4-1595, ende transporteert tbv Ariaen Corneliss Cloos-terman tot Schravenmoer de helft van een rentebrief.

Fol. 36v
Eodem anno et die compareerden Peeterken Mertens weduwe Ariaen Janss Dellinck met Peeter ende Merten Adriaenss, haren twee soenen, mede namens Jan Adriaenss, haeren broeder, ende Peeter Corneliss ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is jacop Corneliss.

Fol. 36v
Op huijden desen xixe septembris 1595 compareerden Lauris Jasperss vanden Hout, land-meeter, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Hanrick Lievenss namens Niclaes Lievenss, procuratie Waelwijck 27-5-1595, sijnen broeder.

Fol. 37r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Lievenss mede namens Jan Peeterss, swager, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Janss van Sprang.
Fol. 37r
Op huijden desen xxve october 1595 compareerden Michiel Govertss de Bet? als toesiender van de weeskijnderen van Aert Peeterss Paep verweckt bij Lijsbet Cornelis de Wagema[ker] ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Aertss als voocht der voorss weeskijnderen.

Fol. 37v
FOTO ONTBREEKT.

Fol. 38r
FOTO ONTBREEKT.

Fol. 38v
Eodem anno et die compareerden Diercksken Jacopsdr weduwe Zeger oosten met Jacop ende Peeter Zegerss, haer kijnderen, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Joachim Adriaenss tbv Jacop Adriaenss, sijnen broeder.

Fol. 38v
Op huijden desen xxvije october 1595 compareerden Huijbert Janss van Raemsdonck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jacop Corneliss.

Fol. 39r
Op huijden desen xve januarij 1596 compareerden voor ons heemraders Adriaen van Cloot-wijck, Dirck Adriaenss Roover, Lenaert Corneliss, Adriaen Doedijn, Geerit Anthoniss Smidt ende Jan Adriaenss van Ghils: Peeter Anthoniss, onsen officier, namens de vier Godshuijsen van Dordrecht, procuratie 14-12-1595, ende gaf over met een vrij verlije soo recht is Jan An-thonis de Haen, Merten Willemss, Cornelis Jan Claess, Wouter Claess, Jan Wouterss opte Caemer?, Peeter Geeritss, Peeter Jacopss Cladboter, Adriaen Hanrickss, Andries Sijmanss, Geerit Janss Snijer ende Peeter Anthoniss, onse richter. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 40v
Ten voorss daegen compateerden Peeter Anthoniss, onsen officier voorss, ende gaff vuijt crachte van voorss procuratie, over met eenen vrijen verlije soo recht is Jan Deniss de haen, Wouter Claes Heijnen?, Claes Hanrickss, Willem ende Cornlis Adriaen Smidt, gebroeders, Geerit Thoniss Smidt, Gelden Anthoniss, Neel Rommen weduwe van Rom Thoniss, Jan Janss Knecht, Peeter Deniss de Haen, Peeter Anthoniss, schout. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 41r
Op huijden desen vije januarij 1596 compareerden Reijnert Adriaenss ende gaf over met een-der vrijer ghifte soo recht is Jacop Corneliss.

Fol. 41v
Op huijden desen 22e januarij anno 1596 compareerden Willem Mertenss van Wijnen namens Lijsbet Goijert Willemss, Jan Peeterss, Jan Aertss van Loon, mede namens de erfgenamen van Dierxken Peeters ende den Jongen Ariaen Diercxss erfgenamen, Hanrick Adriaenss Leempoel mede namens sijns bruijrs weeskijnderen ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adriaenss Leempoel. Betaald wordt via een wilkeur tbv de erfgenamen van Govert Willemss.

Fol. 42r
Eodem anno et die compareerden Niclaes Wouterss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Claess.

Fol. 42r
Op huijden desen xxje januarij 1596 compareerden Lauris Jasperss Lantmeeter namens An-neken weduwe Hanrick de Ruijter, procuratie Waelwijck 13-1-1596, ende gaf over met een-der vrijer ghifte soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 42v
Eodem anno et die compareerden Lauris Jasperss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss Weever [= Textor].

Fol. 42v
Eodem anno et die compareerden Anthonis Hanrickss Timmer mede namens Lijntken Han-ricks sijns suster kijnderen, woonende tot Zierczee ende Hanrick Corneliss sijns broeders soen ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss Fickfoort, sijnen neven, land hen aenbestorven van Baeijen Hanrick Maess.

Fol. 43r
Op huijden desen vije februarij xvc xcvj compareerden Ariaen Janss Cort van Sprang ende gaf over met eender vrijer ghifte soo als recht is Jan Qurijnenss van waelwijck.

Fol. 43r
Op huijden desen ixe februarij 1596 compareerden Ghijsbert Thoniss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Peeterss Spoel.

Fol. 43r
Eodem anno et die compareerden Anthonis Peeterss ende Merten Janss ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Anthoniss, schout.

Fol. 43v
Op huijden desen xixe februarij 1596 compareerden Ariaen Jacopss van Sprange namens Agata Schilders? weduwe Cornelis van Driel, procuratie Dordrecht 18-11-1595, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Geeritss van Nispen.

Fol. 43v
Eodem anno et die compareerden Peeter Geerit Andriess, bode, ende heeft ghift ende eij-gendomme versocht te hebben twee geerden.

Fol. 44r
Eodem anno et die compareerden Ariaen Janss Schoen ende gaf over met eender vrijer ghif-te soo recht is Hanrick Adriaenss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 44v
Eodem anno et die compareerden Anthonis Franss, scholtes tot Drongelen, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck Adriaenss van Clootwijck.

Fol. 44v
Eodem anno et die compareerden Ariaen Janss Schoen ende gaf over met eender vrijer ghif-te soo recht is Niclaes Hanrickss.

Fol. 44v
Eodem anno et die compareerden Dirck Adriaen Roover namens Pieter Claess ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Adriaenss de Rooij.

Fol. 45r
Eodem anno et die compareerden Peeter Adriaenss de Rooij ende transporteert soo recht is Wouter Claes Heijnen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 45v
Op huijden desen xxiiije februarij 1596 compareerden Lambrecht Peijman mede namens Margreta Baudewijnsdr, sijne geestelijcke suster, ende gaff over met eenen verlije soo recht is Peeter Aertss, secretaris.

Fol. 45v
Op huijden desen xvje mert 1596 compareerden Jan Janss ende Peeter Laureijss, beijde van Waelwijck, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Janss alias Fles. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 46r
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss van Ghils ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Lambrechtss Muer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 46v
Op huijden desen xvije mert 1596 compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is die weduwe ende kijnderen van Corsten Corstiaenss.

Fol. 46v
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende transporteert soo recht is Joris Adriaenss de Roij ende Peeter Aertss, secr, beijde als kerckmeesters.

Fol. 47r
Eodem anno et die compareerden Lambrecht Peijman, burger Scherthogen Bosch ende ghaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende Jan Janss vanden Werck, beijde als Heijlige Geestmrs.

Fol. 47r
Eodem anno et die compareerden Lambrecht Peijman mede namens Margreta Peijmans, sijne geestelijcke suster, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Coenraet Pee-terss.

Fol. 47v
Eodem anno et die compareerden Lambrecht Peijman mede namens Margreta Peijmans, sijne geestelijcke suster, ende transporteert over soo recht is Jan Ruttenss.

Eodem anno et die compareerden Jan beloofd Lambrecht te betalen.

Eodem anno et die compareerden Lambrecht Peijman mede namens Margreta Peijmans, sijne geestelijcke suster, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Adriaenss ende Leendert Corneliss, geswagers. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 48r
Op huijden desen xxviije meert 1596 compareerden Adriaen Aertss Doedijn ter eenre ende Adriaen Adriaenss Waelwijck ende Stoffel Peeterss, Adriaen Michiel Jacopss, scholtes tot Schravenmoer als schoonvader ende swager ende vrienden int bijwesen van Margriet Claes? ende Maeijcken Peeters van Mechelensdr als moeder ende suster van wijlen Anneken Pee-tersdr, allen mede namens Dirck Peeterss van mechelen als voocht vant weeskijnt van wijlen [?] Adriaen Aertss Doedijn verweckt bij Anneken Peetersdr , sijne huijsvrouwe za. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 48v
Op huijden desen ije april 1596 compareerden Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, namens Peeter hanrickss Stoeldreijer, procuratie Dordrecht 2-3-1596, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Adriaenss van Blijenburch.

Fol. 48v
Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss x Gericken Joachums [akte verder niet uitgeschreven en doorgestreept]

Fol. 48v
Op huijden desen 15e januarij 1596 compareerden Niclaes Wouters ende gaf over met een-der vrijer ghifte soo recht is Dirck Janss Stoop.

Fol. 49r
Scheijdinge ende deelinge van moeren bij Biatrix Thonis weduwe Staes geerwijns ende Adri-aen Aertss Doedijn weduwenaar van Dircksken Staes Geerwijnsdr ende Wouter Adriaenss Roothals x Geerick Staes Geerwijnsdr, 8-4-1596.

Fol. 49v
Eodem anno et die compareerden Lauris Jasperss Lantmeeter namens Jan Janss de Leeu, burger Geertruijden Berch, procurastie 16-3-1596, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Art Claess van Sprangh.

Fol. 49v
Op huijden desen iiije meert 1596 compareerden Lauris Jasperss Lantmeeter namens Anna weduwe Hanrick de Ruijter, procuratie Waelwijck 13-1-1596, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Willemss van Sprangh.

Fol. 50r
Eodem anno et die compareerden Peeter Aertss, secretaris, namens Pieter Lambertss, pro-curatie G’berg 21-1-1596, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Adri-aenss de Rooij.

Fol. 50r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss Waelwijck den jongen ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Niclaes Hanrickss.

Fol. 50v
Op huijden desen xvje april xvc xcvj compareerden Ariaen Jacop Dirckss ende heeft geloft ende verwilcurt schuldich te wesen Jan Janss vanden Werck ivm de levering van een ple-ijtschip. Jan Janss Weever ende Jan Meliss staan borg.

Fol. 51r
Op huijden desen xxe april 1595 compareerden Peeter Anthoniss, scholtes tot Cappel, na-mens Cornelis Jacopss Bochmacker, weesmeester tot Dordrecht, procuratie Dordrecht 12-3-1596, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck Huijbertss vander Maes.
Betaald wordt via een wilkeur tbv het weeskijnt van Geerit Wouterss van Boemel.

Fol. 51v
Op huijden desen xiije meij 1596 compareerden Adriaen Merten Schouten namens Peeter Adriaenss Luijten x Ida joostendr en mede namens Cornelis Cornelis Franss x Geertruijt Joost Janssdr, procuratie Breda, de eerste 13-8-1595 en dander 12-2-1596, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Willem Jacop Thoniss.

Fol. 52r
Eodem anno et die compareerden Lenaert Janss x Katrina Michielsdr als erffgenaem van Lambert Lambertss ende ghaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghelden Anthoniss.

Fol. 52r
Eodem anno et die compareerden Joachim Peeterss Bonder van raemsdonck ende ghaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Dingen Jansdr, sijnen schoonsuster.

Toegevoegd: Jan Dirckss x Dingen jan Vassen is voldaan, 17-11-1602.

Fol. 52v
Op huijden desen 27e meij 1596 compareerden Aert Janss ende heeft geloeft ende verwilcu-ert Cornelis Adriaenss Seeu.

Fol. 52v
Op huijden desen lesten meij 1596 compareerden Peeter Peeterss Spoel ende ghaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Laureijss alias Wosser.

Fol. 53r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bijde gemeijn eerfgenamen van wijlen mrs Lenaert Adriaenss Custer als te weten Lambrecht van Thijlt mede namens sijnen andere broeders ende susters, procuratie Raemsdonck 7-6-1596, ende voorts Lijntken Lenaertss ende Peter-ken Lenaerts mede namens Cornelis kenaertss, haeren broeder, 30-6-1595.

Fol. 53v
Op huijden desen xve augusti 1596 compareerden Peeter Hanrickss ende gaf over met een-der vrijer ghiften soo recht is Jacop Corneliss.

Fol. 53v
Op huijden desen xvje septembris 1596 compareerden Jan Thoniss x Maricken Cornelisdr ende heeft in handen gestelt tbv Peeter Anthoniss, schout in Cappel.

Fol. 54r
Eodem anno et die compareerden Willem Govertss van Waelwijck ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Govert Jacopss, Dirck Adriaenss Roover ende Jacop Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 54v
Op huijden desen xvje septembris 1596 compareerden Reijnert Adriaenss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Coenraet Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 54v
Op huijden desen 29e october 1596 compareerden Jan Janss van Sprangh ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Thoniss de Leeu.

Fol. 55r
Op huijden desen 24e decembris 1596 compareerden Jan Ruttenss ende heeft rechtelijcke geprotesteert tegens Aert Jan Reijerss ende sijne kijnderen.

Fol. 55r
Op huijden desen ixe decembris 1596 compareerden Aert Janss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Adriaenss Seeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 55v
Eodem anno et die compareerden Hanrick Adriaenss Leempoel ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Mathijs Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: desen xxve october 1599 compareerden Janneken Bastiaenen weduwe van Hanrick Adriaenss Leempoel ende transporteert tbv Cornelis Adriaenss Seeu

Fol. 55v
Desen xvje desembris 1596 compareerden Jan Adriaenss van Gils ende heeft tot een waer-burch gestelt tbv Willem Jacopss van Sprange.

Fol. 56r
Op huijden desen xiije decembris anno xvc xcvj compareerden Adriaen van Clootwijck Adri-aenss namens Philips Adriaenss den ouden ende gaf over met eenen verlije soo recht is Mi-chiel Pauwelss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 56v
Op huijden desen 28e novembris 1596 compareerden Arent van Vladeracken, schoultes tot Ghiessen, procuratie Schartogen Bosch 29-12-1595, ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen van Clootwijck. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 57r
Eodem anno et die compareerden Arent van Vladeracken voorss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Peeter Wouter Coppenss.

Fol. 57r
Eodem anno et die compareerden Arent van Vladeracken voorss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Denijss alias Haen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 57v
Eodem anno et die compareerden Arent van Vladeracken ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Niclaes Hanrickss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 58r
Eodem anno et die compareerden Elijsabet van Staeckenbroeck weduwe Joncheer Geeraert van Vladeracken, in sijn leven heer van Ghiessen, Jockheer Johan van Vladeracen mede als voocht van de weeskijnderen van Geeraert, sijn broer, ende gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Huijbert Geeritss.

Fol. 58r
Eodem anno et die compareerden de voors comparanten ende gaf over met eenen verlije soo recht is Huijbert Geeritss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 58v
Op huijden desen xxe januarij 1597 compareerden Wouter Claess ende gaf over met een vrijer verlije soo recht is Berent Aertss.

Fol. 58v
Eodem anno et die compareerden Bernaert Aertss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Claess.

Fol. 59r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Franss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Bastiaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 59r
Eodem anno et die compareerden Ariaen Bastiaenss ende transporteert tbv Niclaes Huij-bertss de wilkeur. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 59v
Copie
Jan Sachrijas is voldaan door Jan Willemss Decker, 12-12-1594.

Fol. 59v
Op huijden desen iiije compareerden Ariaenken Dircksdr ende machticht Matheus Peeterss.

Fol. 60r
Op huijden desen xxiije januarij 1597 compareerden Peeter Geerit Driess ende gaf over met eenen vrijen verlije soo recht is Sijman Jan Dielen van Sprangh. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 60v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Bastiaenss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 60v
Op huijden desen iije februarij 1597 compareerden Bernt Artss ende gaf over met eender vrij-er ghiften soo recht is Geerit Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 61r
Eodem anno et die compareerden Aert Marceliss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Jan Claess een stuk land onlangs gekocht van Marcelis Aertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 61v
Op huijden desen iije februarij 1597 compareerden Hanrick Adriaenss Dierckss ende trans-porteert tot behoeff Lenaert Corneliss.

Fol. 61v
Eodem anno et die compareerden Lambrecht Pouwelss ende gaf over met eender vrijer ghif-te soo recht is Jan Adriaenss.

Fol. 61v
Eodem anno et die compareerden Govert Jacopss namens Lambrecht Paijman, burger Schartogenbosch, procuratie Schartogenbosch 14-1-1597 met 2 zegels, mede namens Mar-grieta Peijmansdr, sijne suster, ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 62r
Op huijden desen iije februarij anno 1597 compareerden Wouter Lauriss x Maricken Willemss. Zij maken hun testament.

Fol. 62v
Op huijden desen xvije april 1597 compareerden Coenraet Peeterss ende gaf over met een-der vrijer ghifte soo recht is Joris de Rooij Adriaenss. Er is nog een wilkeur tlv Joris tbv Reij-nert Adriaenss. Joris dient die af te lossen.

Fol. 63r
Op huijden desen 25e april 1597 compareerden Hanrick Janss Rast x Anna Claesdr mede als voocht van Marick Claes ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Gelden An-thoniss.

Fol. 63v
Op huijden desen ixe junij 1597 compareerden Michiel Pauwelss ende heeft geloeft ende verwilcuert op waterrecht Jan Janss vanden Werck ter cause van een pleijtscheepken.

Fol. 64r
Eodem anno et die compareerden Jan Denijss alias Haen ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbert Geritss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 64v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Quirijnss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Laureijss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 65r
Op huijden desen xe junij 1597 compareerden Lenaert Hermans x Elijsbet Peetersdr ende gaf over met eenen verlije soo recht is Jan Peeterss Vos, sijnen swager.

Fol. 65r
Eodem anno et die compareerden Thonisken Peetersdr weduwe Cornelis Wouteroonen? en-de gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Geertruijt Adriaenss weduwe Niclaes de Wit. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Mertenss x Teuntken Peeterss is voldaan.

Fol. 65v
Eodem anno et die compareerden Geerit Anthoniss Smit ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Niclaes Hanrickss.

Fol. 65v
Op huijden desen xje junij 1597 compareerden Adriaen Toniss van Waelwijck namens Aert Jan Reijerss, procuratie Waelwijck 11-1-1597, Anthonis Janss Bannincks x Maricken Aertsdr, Hanrick Aertss mede namens Aert Aertss, sijnen broeder, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Jannen Rutgerss (Ruttenss).

Fol. 66r
Op huijden desen lesten october 1597 compareerden Anthonis Thonis Stoffels ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Rombout Peeterss.

Fol. 66r
Op huijden desen xe novembris 1597 compareerden Anneken Jansdr ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Herman Aertss.

Fol. 67r
Scheijdinge ende erfeelinge gedaen ende aengebrocht bij Lijntken Lenaertsdr ende Peeterken Lenaerts, gesusters ende erfgenamen van wijlen mrs Cuester in absentie van heer Cornelis Priester, haeren broeder, actum desen xviije julij 1597.

Fol. 67v
Op huijden desen xxvje julij 1597 compareerden Ghijsbert Claess ende heeft tot eenen waer-burch gestelt Jan Deniss Haen tbv Peeter Peeterss Spoel, swager van Ghijsbert.

Fol. 67v
Op huijden desen xxviije julij 1597 compareerden Jan Janss van Waelwijck ende trasporteert soo recht is tbv Dirck Huijbertss Clop.

Fol. 68r
Op huijden desen ve augusti anno 1597 compareerden Lambrecht Peijman Boudewijnss ende gaf over met een verlije soo recht is Wouter Adriaenss Roothals.

Fol. 68r
Eodem anno et die compareerden Jan Ruttenss ende transporteert soo recht is tbv Wouter Adriaenss Roothals, sijnen swager.

Fol. 68v
Eodem anno et die compareerden Lambrecht Peijmans ende gaf over met een verlije soo recht is Jan Adriaenss Roch.

Fol. 68v
Desen xxiije augusti compareerden Adriaen Doedijn Aertss ende heeft rechtelijcke innegeset te weijden alsucken coijen als de huijrluijden ende ??? vande heer van Tilburch met Hans de Boen inde schutskooij gebrocht heeft.

Fol. 69r
Op huijden desen vije julij 1597 compareerden Mariken Adriaenss bvan Sprangh met Ariaen ende Hanrick Adriaenss, haerder beijder soonen, mede namens geerit Adriaenss, haeren broeder, procuratie Daelum, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Bastiaen [in de kop Sebastiaenken] Peeterss.

Fol. 69r
Op huijden desen xxvije october 1597 compareerden Cornelis Adriaenss Seeu ende heeft vuijt ??? ??? eender donatie gegundt ende gegeven Maricken Adriaenss.

Fol. 69v
Op huijden desen ije decembris 1597 indt drijven vande Herstraet binnen schrevelduijn Cappel is voer recht gepronuntieert ten aendringe van Michiel Pauwelss als dat Michiel voorss ontlast ende ontslaen wesen van alle alsulcke dijck ende schauwen.

Fol. 70r
Op huijden desen 7e decembris anno 1597 compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss namens Michiel Corneliss, huijstimmerman binne Dordrecht, mede namens Lijsken Cornelis, sijnen suster, procuratie Dordrecht 4-11-1597, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Jacopss.

Fol. 70r
Copie
Procuratie van Michiel namens Lijsken tbv Adriaen van Clootwijck.

Fol. 71r
Op huijden desen xxije decembris anno 1597 compareerden Geerit Willemss met Hameraets Kennis namens Aerden Willemss, broer, ende Hanrick Adriaenss ende Adriaen Adriaenss, allen gebroeders, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Lambrecht Loeff Antho-niss.

Fol. 71v
Op huijden desen xxviije decembris 1597 compareerden Jan Roeloffss ende transporteert tot behoef Roelof Janss, vader.

Fol. 72r
Op huijden desen xxviije decembris 1597 compareerden Willem Corneliss Moost? ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen op waterrecht Jan Mathijss ter cause van eenen venboschschuijt???

Fol. 72v
Op huijden desen 12e januarij 1598 compareerden Govert Jacopss ende gaf over met eender vrijen verlije soo als recht is Hanrick Adriaenss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Anneken de weduwe is voldaan van de paeij van 1600.

Fol. 73v
Accoort tusschen Qurijn Hanrickss ter eenre ende Ghijsbert Claess ter andere sijden, 17-1-1598.

Fol. 74r
Op huijden desen xixe januarij anno 1598 compareerden Joachim Jan Berthoutss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Meliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 74v
Op huijden desen viije februarij 1598 compareerden Merten Dierckss ende ghaf over met eender vrijer ghiften soo als recht is Peeter Aertss, secretaris.

Fol. 74v
Op huijden desen xvje februarij anno 1598 compareerden Jan Janss Sluijter ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Merten Ariaen Janss tbv Peterken, sijnder moeder.

Fol. 75r
Op huijden desen xvje februarij 1598 compareerden Willem Adriaenss Smidt ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Janss Knecht.

Fol. 75r
Eodem anno et die compareerden Reijnert Adriaenss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Qurijn Stoffelss.

Fol. 75r
Eodem anno et die compareerden Ariaen Hanrickss Back ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Claess.

Fol. 75v
Op huijden desen xxiiije februarij 1598 compareerden Aentken Jans weduwe Merten Huij-bertss ende ghaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Niclaes Janss van Beeck.

Fol. 75v
Eodem anno et die compareerden Geerit Anthonis Smidt ende gaf over met eenen verlije soo recht is Jan Adriaenss Grootemans. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 76r
Op huijden desen xxxe marti anno xvc xcviij compareerden Lenaert Corneliss Fickefoort ende ghaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 76v
Ick Willem Adriaen Janss is voldaan door Jan Willemss Deccer, 20-6-1598.

Fol. 77r
Op huijden desen ije april compareerden Wouter Adriaenss Roothals x Gericken Staesendr ende Adriaen Aertss Doedijn als vader ende voocht vande drie weeskijnderen verweckt bij Duodoridken Staessendr transporteren tbv Jacop Wouterss [inde Bock] een rentebrief.

Fol. 77v
Copie
Opten 22e julij 1597 hebben wij Lenaert Corneliss, Jan Janss ende Joost Aertss gewest ten huijse vanden schout tot Sprangh waer metten anderen gereeckent hebben, Diercksken we-duwe Peeter Corneliss ende Adriaentken Peeter Geeritssdr.

Fol. 77v
Copie
Anna Claes Aertss is voldaan door Diercksken Peeters weduwe.

Fol. 78r
Op huijden desen xxvije aprililis anno 1598 compareerden Peeter Aertss, secr, namens Philips Roeluffs, machtiging G’berch, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 78r
Eodem anno et die compareerden Joachim Adriaenss namens Philips Roeluffs, machtiging G’berch, ende gaf over met eenen vrijen verlije soo recht is Peeter Aertss, secr.

Fol. 78v
Eodem anno et die compareerden Hanrick Adriaenss Timmer ende gaf over met eender vrij-en verlijeghifte soo recht is Geerit Willemss, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 79r
Scheijdinge ende eerfdeelinge aengebrocht voor recht tusschen Lutia nagelaten weduwe wij-len Adriaen Anthonis Smidt sa ende haere kinderen namentlijck Thonis Adrioaenss, Adriaen Adriaenss, Dirck Adriaenss, Michiel Adriaenss, Elijsbet Adriaensdr ende Wouter Adriaenss, gedaen desen 27e april 1598.

Fol. 80r
Op huijden desen xje meij compareerden Roeluff Janss van Meeuwen ende ghaf over met eenen verlije soo recht is Hanrick Adriaenss Roch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 80v
Op huijden desen 29e meij 1598 compareerden Anna Cleijs Aertss weduwe ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Adriaenss Doedijn.

Fol. 80v
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck, scholtes inder Sijdewijn, namens Adriaen Hanrickss van Waelwijck, procuratie Schravenhaech 11-4-1598, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 81r
Op huijden desen xxxe meij 1598 compareerden Anna Cleijs Aertss weduwe een stelt tot waerburch Cornelis Hanrickss Back.

Fol. 81r
Peeter Peeter alias Spoel is voldaan door Anna Claeijs, mijne schoonmoeder.

Fol. 81v
Op huijden desen 22e junij anno 1598 compareerden Sijman Jan Gieliss ende ghaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghelden Anthoniss.

Fol. 81v
Eodem anno et die compareerden Jan Anthoniss van Drongelen ende Zeger Adriaenss als voocht ende Jacop Corneliss ende Peeter Aertss als vrienden ende toesienders vant wees-kijnt wijlen Adriaen Janss Bosser ende gaven over met eender verlije soo recht is Joost Aertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Geerit Adriaenss de Bosser treedt op als ontvanger van geld met advijs ende consent van Jacop Corneliss ende Peeter Aertss.

Fol. 82v
Eodem anno et die compareerden Peeter Wouterss Belts x Thonisken Willem Vennicks ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck Huijbertss vander Maes zijn deel aenge-komen van Baijen Adriaen Maess.

Fol. 83r
Eodem anno et die compareerden Peeter Wouterss Belts x Thonisken Willem Hanrick Ven-nicks ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss Rothals. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 83v
Op huijden desen 22e junij anno 1598 compareerden Adriaen Peeterss Langhen ende Jan Aertss, secr tot Sprangh, ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Dirck Adri-aenss Roover.
Dirck transporteert tbv Peeter Adriaenss de Rooij.
Peeter transporteert tbv Wouter Claes Heijnen.

Op huijden desen iije julij 1598 compareerden Geerit Anthoniss Smidt opte schau int ambacht van Nederveen ende heeft rechtelijck versocht waer den selven sijne schau bewaeren sal met Dirck Janss Brouwer?

Fol. 84r
Op huijden desen xxje julij 1598 compareerden Jan Adriaenss van Ghils ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Ruttenss zijn deel in de huijsinge gecomen van Joachim Gerwijnss, sijns huijsvrouwen vaeder.

Fol. 84v
Op huijden desen ije augusti 1598 compareerden Sebastiaen Peeterss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Hanrickss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jenneken Bastiaen Peeterss is voldaan, 10-10-1599. Noch bekende de huijs-vrouw van bastiaen peeterss voldaan te zijn, 25-2-1602.

Fol. 85r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Adriaen Timmer ende heeft geloeft ende verwil-ceurt schuldich te wesen Jan Janss vanden Werck ter cause van een goet nieu saeijschip-ken. Borg staan Anthonis Hanrickss Timmer, Peeter Corneliss Lijnden ende Geerit Willemss.

Fol. 85v
Op huijden desen je october 1598 compareerden Dirck Huijbertss vander Maes ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen Neltgen Berthouts? weduwe Michiel Mertens, brouwer tot Delft, Qurijn Michielss ende Mathijs Michielss, beijde woonende tot Rotterdam.

Fol. 86r
Op huijden desen xxiije novembris 1598 compareerden Wolffert Bastiaenss x Dingpna Jansdr ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess, sijnen swager.

Fol. 86r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Jan Claess ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Herman Aertss.

Fol. 86v
Eodem anno et die compareerden Herman Aertss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess sijn deel zoals gecocht van Anna, sijn suster.

Fol. 87r
Op huijden desen xve decembris anno 1598 compareerden Ariaen Jan Aertss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss Fickefoort.

Fol, 87v
Op huijden desen xviiije januarij 1599 compareerden Geerit Anthoniss Smidt namens Geerit Christiaenss namens Willemen ende Peeter Niclaes Allemanssoene, gebroeders mede na-mens Anneken ende Cornelis Niclaes Allemans, zijn vrouws voorkijnderen, procuratie Se-venbergen 31-12-1598, ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Gelden Anthoniss hun deel van een hooijlant aengecomen van Lambert Lambertss, hun oom.

Fol. 88r
Eodem anno et die compareerden Jacop Govertss ende gaf over met eender vrijer ghiften soo recht is Gelden Anthoniss.

Fol. 88v
Copie
Anthonia Adriaensdr weduwe Boudewijn Haegen Peeterss nu x Jan Peeterss met haere kijn-deren bij Boudewijn en andere erfgenamen ter eenre ende de HGeestmrs van Cappel ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 89v
Op huijden desen 28e januarij 1599 compareerden Jan Thoniss de Leeu ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss Ficfoort.

Toegevoegd: Lambert Jan Bernaertss ende Gijsbert Adriaenss als erfgenamen van lenaert Corneliss Ficfoort zijn voldaan door Dirck janss Mandemaecker van wegen Jan Anthoniss de Leeu, 3-5-1631.

Fol. 90r
Op huijden desen xve februarij 1599 compareerden Adriaen Joachimss als vader ende voocht van Maricken Adriaens ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Peeterss, sijnen swager.

Fol. 90r
Eodem anno et die compareerden Peeter Aertss, secr, namens Arent van Vladerecken, schoutent tot Ghissen, namens Joncheer Johan van Vladeracken ende joncfrou Lijsbet van Starckenbroeck, brouwer tot Ghissen, procuratie Ghissen 20-1-1597, ende gaf over met een-der vrijer ghifte soo recht is Hanrick Franckss.

Fol. 90v
Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss, Mr Cornelis, priester ende pastoor tot Oss, Peeterken Lenaerts, sijne suster ofte Hanrick Adriaenss, haere soen, mede van ??? wegen mede als voocht van Ariaen Willemss weeskijnderen, Denis Toniss, Ariaen Ge???, Antonis Hanrickss ende Tonis Michielss Bijl, Geerit Willemss, Lijntken Cuesters? cum suis, Aert? Willemss, Hanrick Adriaenss namens Metken, sijn suster, ende Adriaen Adriaenss, sij-nen broeder, Adriaen Hermanss, Peeter Anthoniss Paep mede als voocht vande weeskijn-deren van Cornelis Janss, sijnen broeder, Denis Govertss voort weeskijnt ende als voocht ende namens Adriaen Corstenss, Mathijs Janss vander Camp, Dirck Janss vander Camp mede namens Adriaen Campen ende Janneken Campen, broeder ende suster, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Govert Hanrickss. Het betreft de erffgenamen van Baijen Heijn Maess.

Fol. 91r
Eodem anno et die compareerden Gheerit Hanrickss mede namens Lijntken ende Janneken Hanricks, sijnen susters, Hanrick Adriaenss x Jacopsken Hanrickss mede namens het wees-kijnt van Peeter Thoomass, allen erfgenamen van Lambert Lambertss, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghelden Anthoniss.

Fol. 91v
Eodem anno et die compareerden Dirck Willemss ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Adriaenss de Rooij.

Fol. 92r
Op huijden desen 24e februarij 1599 compareerden Sijman Janss van Ammerooijen ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Pouwels Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Dries Jan [?] Sijmanss is voldaan namens sijn vader, 1604.
Andries Sijmanss is voldaan vanwegen sijn vader, 4-11-1605.

Fol. 92v
Op huijden desen 26e decembris anno xvc negen ende tnegentich compareerden Joncheer Dirck van Nuijsenburch heeft hem selven begeven ende gesubstitueert ondere die protexie ende sauegaerde? vande dorpe van Cappel.

Fol. 92v
Op huijden desen ixe meert 1599 compareerden Peeter Aertss, secr, namens Philips Roe-loffss x Ariaentken Hermansdr, procuratie Dordrecht 11-8-1598, ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 93r
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck namens Philips den ouden Adri-aenss, procuratie …. [niets ingevuld], ende heeft over gegeven met eender vrijer giften soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 93r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss Sluijter [in de kop Weever] ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Laureijss.

Fol. 93v
Eodem anno et die compareerden Jan Ruttenss ende Peeter Aertss, secr, ende hebben midts desen vertegen tot des anders proffijt elck hun helft van een delle.

Fol. 93v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Janss van Sprangh ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss.

Fol. 94r
Op huijden desen xve meert 1599 compareerden Frans Geemanss x Anna Thonis. Zij maken hun testament.

Fol. 94v
Op huijden desen xve meert 1599 compareerden Ariaen Mertenss, schout van Sprangh, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Peeterss alias Spoel.

Fol. 94v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Corneliss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Peeterss Spoel.

Fol 94v
Eodem anno et die compareerden Peeter Peeterss Spoel ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Peeter transporteeert een deel van de wilkeur aan Jan Ruttenss. Jan staan borg voor Cornelis Jan Claess ende Michiel sijnen broeder., 25-10-1599.

Fol. 95v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Lambrechtss, Gerit Anthoniss Smidt mede na-mens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Sebastiaens weduwe ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Huijbertss vander Maes hun deel van het land hen aengecomen van Baeijen Hendrickss vander Maes.

Fol. 95v
Op huijden desen 2e meert 1599 compareerden Peeter Anthoniss, schout, namens Arent van Vladeraccen, schout tot Giessen als rentmeester van de Vrou van Ghiessen, procuratie Ghiessen 20-1-1599, ende gaf over met eender vrijer verlije soo recht is Lenaert Corneliss.

Fol. 96r
Op huijden desen 2e meert 1599 compareerden Lenaert Cornelis x Gericken Joachimsdr ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Jacop Corneliss zijn deel van de erffenis van Ariaen Huijbert Dierckss.

Fol. 96r
Op huijden desen 2e meert 1599 compareerden Jacop Thoniss van Sprangh ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Niclaes Hanrickss.

Fol. 96v
Op huijden desen 2e meert 1599 compareerden Dierck van Clootwijck ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Peterss, sijnen swager.

Fol. 96v
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Anthonis den Jongen, sijnen swager.

Fol. 97r
Eodem anno et die compareerden Art Marceliss ende ghaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Hanrickss Back.

Fol. 97r
Eodem anno et die compareerden Gerit Anthoniss Smidt namens Jan Anthoniss, sijnen broe-der, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Adriaenss Smidt.

Fol. 97v
Eodem anno et die compareerden Jan Denijss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Denijss, sijnen broeder.

Eodem anno et die compareerden Joris Adriaenss die Roij ende Peter Artss als kerckmees-ters tot Cappell ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Niclaess.

Fol. 98r
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Peeterss Greeff ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Thonisken Peeters, sijnen suster, sijn deel van de goederen gecomen van Peeter Geritss, zijnen vader.

Fol. 98r
Eodem anno et die compareerden Peeter Anthoniss, schout tot Cappell, namens Arent van Vladeracken, schout tot Ghissen, en deze namens Joncheer Johan van Vladeracken ende Joncfrou Lijsbet van Starckenbroecxk, brouwer tot Ghissen, procuratie Ghissen 20-1-1599, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris Adriaenss de Rooij ende Coenraet Peeterss.

Fol. 98v
Op huijden desen 27e meij 1599 compareerden Anneken Peeters weduwe Govert Jacopss met Peter Anthoniss, schout, haeren vader, Jacop Govertss ende Frans Govertss, kijnderen verweckt door Govert voornoemt bij Aantken Jans ende hebben verthijt ende verwegen soo recht is als dat de weduwe de inboedel krijgt die de voorkijnderen toekomt.

Fol. 99r
Op huijden desen 29e meij 1599 compareerden [Peter] Joachim Ariaenss namens Philips Roeloffss, burger Dodrecht, procuratie Dordrecht 20-5-1599, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss van den Werck.

Fol. 99r
Eodem anno et die compareerden Wouter Adriaenss Rothals ende gaff over met eender vrij-er ghifte soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 99v
Eodem anno et die compareerden Joachim Ariaenss namens Philips Roeloffss, burger Dor-drecht, procuratie Dordrecht 20-5-1599, ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Wouter Adriaenss Rothals.

In de kantlijn: op 13-3-1617 is dese verlije gecasseert door de erfgenamen van Philips Roe-loffss.

Fol. 100r
Op huijden desen xxxe meij 99 compareerden Maricken Adriaen de Vennincksdr ???, wedu-we van Peeter Jacopss met haeren weeskijnderen , Sebastiaen Stoffels x Jacopsken Peters, Anneken Petersdr weduwe Govert Jacopss met Peter Anthoniss, schout, haren vader, mede namens haer vier kijnderen, Jacop Govertss ende Frans Govertss verweckt bij Aantken Jan Mathijssdr. Zij renuntieren tbv Mr Michielen Zegerss vander Stael van hun deel van de erfenis van Machtelt Adams vander Maes.

Fol 100v
Eodem anno et die compareerden Anneken Peetersdr weduwe Govert Jacopss met Peeter Anthoniss, haer vader, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Laureijss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 101r
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck van Clootwijck.

Fol. 101r
Eodem anno et die compareerden Ariaen Jacopss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck van Clootwijck.

Fol. 101r
Op huijden desen xiije junij 1599 compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 101v
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Peeterss.

Fol. 102r
Op huijden desen xxvije augusti anno xvc xcix compareerden Anthonis Janss ende heeeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen Jan Janss vande Werck ter cause van een plat-beckschip.

Fol. 102v
Copie tbv Frans Geemans
Ick Anthonis Adriaenss den Jongen bekenne midts desen mijnder obligatien schuldich te we-sen ende beloven te betalen Aert Gheemans, 24-5-1586.

Fol. 103r
Op huijden desen ixe 7tembris anno 1599 compareerden Jacop Govertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anneken Peetersdr weduwe Govert Jacopss.

Fol. 103v
Op huijden desen 28e septembris 1599 compareerden Gherwijn Pauwels, Anthonis Hanrickss Vennincks, Pauwels Govertss ende Gericken Govertsdr ende Jan Adriaen Claess namens Jacop Wouterss inde Bock, erfgenamen van Janneken Pauwels Gerwijns, ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss vande Weerck. Betaald wordt via een wilkeur.

In de kantlijn: Dierck Adriaenss, Wouter ende Joachim Adriaenss, Hgeestmeesters zijn vol-daan.

Toegevoegd: Anthonis Roeloffss x Gericken Joachims is voldaan.

Fol. 103v
Op huijden desen je ocotober 1599 compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen Lueskijnt van Raemsdonck mede namens Icken Adriaensdr, sijne suster, procuratie Raemsdonck 1-10-1599, ende Willem Hanrickss Buijs x Margrietken Cornelisdr ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Rombout Peeterss. betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 104r
Op huijden desen xje october anno xvc xcix compareerden Rutgart Peeterss x Christina Bu-dens?. Zij maken hun testament.
Genoemd: Maricken Budens, suster, een broer binnen schartogen Bosch

Fol. 104r
Op huijden desen vijffen novembris 1599 compareerden Anthonis Hanrickss Timmer ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Dierck Adriaenss Roomer ende Joachim Adri-aenss, HGeestmrs tot Cappell.

Fol. 105r
Op huijden desen 22e novembris 1599 compareerden Hanrick Michielss Stockman namens Adriaen Henrickss, procuratie Wordichem 2-11-1599, ende gaff over met eender vrijer ghif-ten soo recht is Peter Gerit Driess bijna alle goederen aenbestorven van Adriaen Heijn Janss.

Fol. 105v
Op huijden desen 22e novembris 1599 compareerden Dierck Huijbertss vander Maes ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Art Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 106r
Eodem anno et die compareerden Dierck Huijbertss vander Maes ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss van Waelwijck.

Fol. 106r
Eodem anno et die compareerden Dierck Huijbertss vander Maes ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Janss van Waelwijck.

Fol. 106v
Copie
Op huijden desen viije october 1599 compareerden Herman Wittenhorst, heere van Sonseelt?, x vrouwe Alit van Assendelft, vrouwe duwargrene? van Waelwijck, Eeten ende Meeuwen, ende heeft gemachticht Anthonis Joostenss van Hedichuijsen, casteleijn tot Meeuwen.

Fol. 107r
Op huijden desen xxiije november 1599 compareerden Anthonis Joosten van Hedickhuijsen, casteleijn tot Meeuwen, namens Joncheer Herman van Widenhorst, heere van Sonseelt, x Joncfrou Alit van Assendelft, casseur??? van Eeten ende Meeuwen, procuratie 8-10-1599 – zie vorige akte, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Rogier van Leeffdael.

Fol. 107r
Eodem anno et die compareerden Peter Arts, secr, namens Arent van Vlaederacken, schout tot Ghissen, deze namnes Joncheer Johan van Vladeracken ende Elisabet van Starcken-broeck, vrouwe tot Ghissen, procuratie Ghissen 20-1-1599, ende gaff over met eenden verlije soo recht is Jan Adriaenss van Ghils ende Lenaert Corneliss, sijnen swager.

Jan Adriaens transporteert direct tbv Lambert Corneliss.

Fol. 107v
Op huijden desen xvje decembris 1599 compareerden Jannen Adriaenss van Ghils met le-naert Corneliss, sijnen swager, Geerwijn Pauwelss, Wouter Adriaenss Roothals,Judirken Han-ricks ende Hanrick Adriaenss, haeren soen, , naeste vrienden ende voochden, ende heeft aengenomen sijne ses onmondige weeskijnderen verweckt bij Grietken Joachums.

Fol. 108r
Op huijden desen xxe decembris 1599 compareerden Gearert Franss ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Jan Denijss alias Haen.

Fol. 108r
Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss ende transporteert tbv Joris de Rooij een rentebrief.

Fol. 108v
Op huijden desen xxe decembris 1599 compareerden Matheeus Peeterss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Lenaert Corneliss ter cause van een half pleijtschip.
Hanrick Adriaenss Timmer staet borch.

Toegevoegd: Mathijs Floren is voldaan

Fol. 109r
Op huijden desen xxiiije decembris 1599 compareerden Jannen Meeuss van Raemsdonck namens Merten Dieckss, procuratie Raemsdonck 14-12-1599, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Aertss, secretaris.

Fol. 109v
Op huijden desen lesten januarij xvjc compareerden Joachum Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbert Geeldenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 110r
Eodem anno et die compareerden Dierck Huijbertss Maes ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Aertss.

Fol. 110r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Peeterss Langen x Icken Dirck Corstiaenssdr, Joost Adriaenss x Maricken Diercksdr, Willem Janss x Diercksken Diercksdr, Hanrick Geel-denss namens Maricken Geeldens, sijnder moeder, mede als voocht van Corstiaen Adri-aenss ???/sijns drie kijnderen ende namens de drie kijnderen van Anthonis Adriaenss ???, Adriaen Hermanss x Anna Corstiaen Schapen weduwe, Joost Adriaenss Leerhouwer mede als voocht de vijff weeskijnderen van Willem Wijnen ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss Roothals.

Op huijden desen xiiije februarij xvjc compareerden Jan Janss van Waspijck ende heeft ver-wilcuert schuldich te wesen Janneken Bastiaens weduwe Hanrick Adriaenss Leempoel en erfgenamen ter cause van een veenbos? Schuijt.
Willem Adriaenss Decker staat borg.

Jannen Bastiaen transporteert tbv Adriaen ende Jacop Hanrickss, voorkijnderen van Hanrick Adriaenss Leempoel bij Govertken Jacopsdr.

Fol. 111r
Op huijden desen xxviije februarij anno xvjc compareerden Coenraet Peeterss namens Jan Adriaenss van Ghils ende heeft over gegeven met eenen vrijen verlije soo recht is Ambrosius Thoomass. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 111v
Eodem anno et die compareerden Ariaen Qurijnss als kerckmeester tot Cappell ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Anbrosius Thoomass.

Fol. 112r
Eodem anno et die compareerden Diercksken Ghijsbertsdr ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Adriaen Peeterss.

Fol. 112r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Geritss van Waelwijck x de dochter van Icken Laureijsdr weduwe Cornelis Ghijsbertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Matthijss, Frans Gheemanss ende Anthonis Adriaenss den Jongen.

Fol. 112v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Geeritss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 112v
Eodem anno et die compareerden Peeter Aertss Occers ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Denijss Haen.

Fol. 112v
Den xxiije october 1600 comapreerden Jan Wouterss, secr tot Waspijck ende gaff als voocht vande weeskijnderen van Jan Janss Schoenmaecker over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Denijss.

Fol. 113r
Eodem anno et die (28-2-1600) compareerden Ariaen Jan Wijnen x Maricken Ghijsbertsdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Gerit Driess.

Fol. 113r
Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss, secr tot Waspijck, namens Adriaewn Ja-copss onder den Wijngaert, procuratie G’berg 11-12-1599, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Qurijnen.

Fol. 113v
Op huijden desen lesten februarij anno xvjc compareerden Geerit Jacopss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 113v
copie
Quitantie van Philips Peijman ende Philips Roeloffss tbv Hanrick Adriaenss Leempoel als voocht ende toesiender vande kijnderen van Bastiaen Ariaenss, 12-12-1592.

Fol. 114r
Op huijden desen xiije meert anno xvjc compareerden Jacop Govertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joachum Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 114v
Op huijden desen ije meij anno 1600 compareerden Wouter Adriaenss Rothals, Adriaen Doe-dijn Aertss mede als vader ende voocht vande weeskijnderen van Diercxsken Staessen, Jan Janss vande Werck ende Lenaert Corneliss, allen erfgenamen van Gericken Staessen ende hebben geabbandoneert vande goederen die Ambrosius Thoomass onlangs gekocht heeft.

Fol. 114v
Eodem anno et die compareerden Geerit Jacopss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 114v
Eodem anno et die compareerden Hanrick Hanrickss Bac? ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen van Clootwijck.

Fol. 115r
Op huijden desen vije meij xvjc compareerden Adriaen Hanrickss ende Jacop Hanrickss, ge-broeders, als voorkijnderen van Hanrick Adriaenss Leempoel verweckt bij Govertken Ja-copsdr met haer adjunckt Adriaen Jacopss, haren oom ende vertijgen tbv Janneken Bas-tiaen, haere schoonmoeder [=stiefmoeder].

Fol. 115r
Copie
Anna Cleijs Aertss met Hanrick Stockmans is voldaan door Jan Willemss Decker, 29 augusti.

Fol. 115v
Op huijden desen vijffen junij anno xvjc compareerden Jan Dirckss van Loon, Adriaen Coomen Jans, absent hem, Adriaen Janss, Adriaen Verstaeck, Dries Lenaertss, Peterken Dircksdr, Jan Dirckss Bax mede namens Dirck Corstiaenss cs, porcuratie Rotterdam 22-5-12600, Adriaen Janss Bax mede namens Anthonis [niets ingevuld] alias Lecpot, Adriaen Han-rickss Verstaeck mede namens sijn mede erfgenamen ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss Rothals.

Fol. 116r
Eodem anno et die compareerden Anthonis Willemss van Heesbeen x Adriana Jans vander Plas des comparants huijsvrou vader sa. was ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jannen Thonis Stammen.

Fol. 116r
Eodem anno et die compareerden Gerit Jacopss van Hachoort ende heeft geloeft ende ver-wilcuert soo als recht is Adriaen van Clootwijck namens Francooijs Dierckss tot Geertruijden Berghe. Als onderpand dient oa het geseet van den ouden Hanrick Back, sijns huijsvrouwen vader sa.

Toegevoegd: Wouter Schilders is voldaan door Dirck Janss namens Jan Thoniss de Leeu, 6-4-1631.

Fol. 116v
Eodem anno et die compareerden Maricken Diercksdr weduwe Adriaen de Rooij ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris de Roij Adriaenss, schout tot Cappel, haere soen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 117v
Op huijden desen xje septembris anno xvjc compareerden Peter Geerit Andriess namens Jan Geraertss Doudijn, procuratie Heusden 9-7-1600, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris de Rooij Adriaenss.

Fol. 118r
Op huijden desen xje januarij anno xvjc compareerden Aert Peeterss Ockers x Cuenela ende Jan Wouterss, secr tot Waspijck, als voocht van Jan Janss Schoenmaker, oudste soen, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck Adriaenss de Bie namens erffgenamen van Merten Hanrickss de Bie.

Fol. 118r
Eodem anno et die compareerden Dierck Adriaenss de Bie als voocht vande erffgenamen van Merten Hanrickss de Bie met Corst Geeldenss als vader ende voocht van zijn kijnderen verweckt bij Cuenela Mertensdr ende Aert Peterss Ockers ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Aertss Ocker. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 119r
Op huijden desen xixe junij anno xvjc compareerden Ambrosius Thoomass ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Adriaenss Seeu.

Fol. 119r
Eodem anno et die compareerden Peter Aert Ockerss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Deniss Haen.

Fol. 119v
Op huijden desen xixe junij anno xvjc compareerden Gerit Anthoniss Smidt namens Niclaes Adriaenss Hoursager ende Gielis Janss aerbeijder, procuratie Dordrecht 12-3-1600, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Gelden Anthoniss.

Fol. 120r
Op huijden desen vijffen julij anno xvjc compareerden Peter Aertss, secr tot Cappel, namens Philips Roeloffss, procuratie Dordrecht 12-8-1598, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss, sijnen swager.

Fol. 120v
Accordatie gemaeckt tusschen Sijken weduwe Adriaen Anthoniss Smidt met haere kijnderen ter eenre ende Reijnert Adriaenss als erfgenaem van Lambert Dirckss wednr van Beatris Robben ter andere sijden.

Fol. 121r
Scheijdinge, lotinge ende erfdeelinge rechtelijck voor recht aengebrocht bijde erffgenaemen van wijlen Adriaen Franss vande goederen hier naer gespecificeert, desen xxiiije julij anno xvjc .

Inden iersten soo is Gerit Franss ende Anthonis Franss, gebroeders met de letter A gelot ….
Hier tegens is Jacop Govertss ende Fransooijs Govertss, gebroeders, met de letter B gelot ….

Fol. 121v
Op huijden desen xixe julij anno xvjc compareerden Dirck Thoomass namens Walburch Ja-cop Geritss, procuratie Sprangh 3-6-1600, ende heet over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Aerts Leempoel, secr Sprangh.

Fol. 121v
Op huijden desen xxiije octoberanno xvjc compareerden Cornelis Boudewijnss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joost Aertss. betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 122r
Eodem anno et die compareerden Peter Aertss, secr, namens Philips Roeloffss, procuratie Dordrecht 11-8-1598, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Dirck Adriaenss Roover.

Fol. 122v
Eodem anno et die compareerden Peter Aertss, secr, namens Philips Roeloffss, procuratie Dordrecht 11-8-1598, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Jannen Denijss Haen.

Fol. 122v
Eodem anno et die compareerden Dirck Huijbertss Moets met Andries Lenaertss, sijn schoonvader, ende heeft aengenomen sijne drie weeskijnderen verweckt bij Aentken Driess sa.

Fol. 123r
Eodem anno et die compareerden Jannen Denijss alias Haen ende gaff over met eender vrij-er ghifte soo recht is Wouter Adriaen Rothals tbv Corstiaen Jan Wijnenss. Op 8-3-1601 vindt het transport weer in omgekeerde richting plaats.

Fol. 123v
Eodem anno et die compareerden Joris de Roij Adriaenss, scholtet, ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Cornelis Ghijsbertss Hoefnagell. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Erken Wouters x Joris de Roij is voldaan.

Fol. 124r
Op huijden desen iiije decembris 1600 compareerden Jannen Adriaenss Roch ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Adriaenss Doedijn mede namens sijn kijnderen bij Diercksken Staessendr ende Wouter Adriaenss Roothals.

Fol. 124v
Op huijden desen xe decembris 1600 compareerden Peterken Vassendr als huijsvrou van Lenaert Corneliss Fickfoort. Zij maakt haar testament.

Genoemd: Jannen Bernaertss x Maricken Adriaenss, haren dochter.

Toegevoegd: Op 9-4-1601 heeft Maricken Adriaensdr bekend van dit testament voldaan te zijn.

Fol. 125r
Op huijden desen vijffen februarij anno 1601 compareerden Adriaen Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Lenaert Corneliss.

Toegevoegd: Peter Toniss Paep is voldaan door de erfgenamen van Adriaen Jan Aertss. Geld gekregen van Claes Adriaenss, Tonis Jan Corsten namens Joost [niets ingevuld], Jan Peterss ?oeters, 10-3-1633.

Fol. 125v
Op huijden desen xije februarij anna 1601 compareerden Jan Gieliss ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Jan Adriaenss Grootes/Grooteman. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 126r
Op huijden desen xije februarij anno aesthien hondert ende een sijn versamelt Corst Corstiaenss als toecomende bruijdegom met Joost Joostenss, sijnen schoonvader, Adriaen Mertenss, Laureijs Mertenss, Willem Jacopss ende Jan Janss, sijne respective ooms en meer andere goede vrienden ter eenre ende Antonia Peetersdr als toecomende bruijt met Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende Dirck Adriaenss van Clootwijck, hare ooms, Joachum Adri-aenss, hare swager, insgelijcks Dierck Adriaensas Roover ende Wouter Adrtiaenss Roothals als naeste vrienden ter andere sijden. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.

Genoemd: Elisabeth van Clootwijck weduwe Peter Anthoniss, moeder.

Fol. 127r
Op huijden desen xxvje februarij anno xvjc ende een compareerden Hanrick Hanrickss Dec-ker mede namens, procuratie Sprangh 15-2-1601, Heijman Anssenss?, Maeiken Adriaen Govertss weu, Aert Heijligerss mede namens Robbeert Hanrick, Adriaen Jan Corsten, Corst Jan Corsten, ??? Huijbrechtss, Maeicken? weduwe Jacop Janss, Thonis Jacopss Muelder, Aert Jan Rommen, Dierck Jan Geeritss, Gerit Adriaenss, Jan Thonis Decker, Hanrick Han-rickss Decker mede namens Jan Aert van Rooijs kijnderen ende voor Thonis Stevenss jon-ckste kijndneren ende voor Willem Adriaenss Olislager s sone ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adriaenss de Bods?.

Fol. 127v
Op huijden desen 8e meert 1601 compareerden Jannen Denijss Haen ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Jacopss.

Fol. 128v
Op huijden desen xxiiije mert anno 1601 compareerden Wouter Laureijss x Thoenisken Han-ricksdr. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden in presentie van Mathijs Florenss, Lenaert Corneliss ende andere goede vrienden ende den pastoor mr Cornelis van Born, pastoor tot Cappel.

Fol. 129r
Wouter Laureijs, Laureijs Wouterss, Anthonis Janss x Stijntken Woutersdr, Sebastiaen peterss x Adriaentken Woutersdr mede namens de weeskijnderen van Cornelis Wouterss verweckt bij Thonisken Petersdr.

Wouter Laureijs wednr Maricken Willemss nu bruijdegom van Thonisken Handricksdr gaat met sijn kijnderen deijlen, 21-3-1601.

Fol. 129v
Eodem anno et die soo hebben Laureijs Wouterss, Anthonis Janss ende Sebastiaen Peterss, geswagers ende ooms vande weeskijnderen van Cornelis Wouterss verweckt bij Thonisken Petersdr een deel land gekocht.

Fol. 130ar
Op huijden desen xxvije mert anno xvjc ende een compareerden Anthonis Franss, scholtet tot Drongelen ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Aertss, secr tot Cappel.

Fol. 130av
Op huijden desen xxxe mert anno xvjc ende een compareerden Peter Janss van Tilburch x Neltken Aertsdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Peterss van Tilburch.

Fol. 130br
Op huijden desen 9e april anno 1601 compareerden Andries Sijmonss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Willem Laureijss Weever. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 130bv
Eodem anno et die compareerden Aert Corneliss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Hanrick Janss Weever. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 130cr
Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss, secr tot Waspijck, namens Geerart Delgrum, schoutet Breeda, procuratie lesten mert 1601, ende gaff over met eender vrijer ghif-te soo recht is Wouter Laureijss.

Fol. 130cr
Eodem anno et die compareerden Gerit Anthoniss Smidt ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Peter Aertss, secr.

Fol. 130cv
Op huijden desen xxje meij 1601 compareerden Jannen Wouterss, secr tot Waspijck, namens Arent Hanrickss x Elijsbet Franss alias ???linck als erfgenaem van Michiel Janss Cremer-linck???, procuratie Middelburch 18-11-1601, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jacop Huijgenss, ??? van Delft..

Toegevoegd: Arent vanden Burcht is voldaan, 6-8-1601.

Fol. 130dr
Eodem anno et die compareerden Dierck Adriaenss Roover ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Adriaenss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 130dv
Eodem anno et die compareerden Peeter Peeterss Spoel ende transporteert soo recht is tot behoeff Joost Artss een somme geld.

Fol. 131r
Eodem anno et die compareerden Joris de Rooij Adriaenss, schout tot Cappel ende heeft over gegeven over met eender vrijer ghifte soo recht is Elijsbet van Clootwijck Adriaendr we-duwe Peeter Anthoniss.

Fol. 131v
Op huijden desen 4e junij 1601 compareerden Laureijs Jesperss vanden Hout, gesworenen lantmeter, namens Niclaes Blanckaerts, drossaert tot Heusden, procuratie Heusden 19-12-1599, ende gaff over met eenen verlije soo recht is Lenaert Corneliss.

Fol. 132r
Eodem anno et die compareerden Peter Artss, secr in Cappel, namens Lambrecht Paijman, procuratie Schartogen Bosch 8-1-1601, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss.

Fol. 132r
Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Denis Haen.

Fol. 132v
Eodem anno et die compareerden Joris Adriaenss de Rooij, schout, namens Tewen Geritss Elshout die welcke versocht heeft rechtelijcke ghift ende eijgendom te krijgen over een stuk lant van de erfgenamen van Willem Willemss de Wolff cs.

Fol. 133r
Joris de Rooij namens Tewen Elshouts; Willem Jacopss.


[alleen de kop van de akte staat op het folio, verder niets]

Fol. 133v
Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss namens Philips Paijman, procuratie Dordrecht 2-3-1601, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is gelden Anthoniss.

Fol. 133v
Eodem anno et die compareerden Jan Aertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Coenraet Peeterss.

Fol. 134r
Op huijden desen viije junij 1601 compareerden Jacop Govertss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachim Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 134v
Op huijden desen xje junij anno 1601 compareerden Dirck Adriaenss van Raemsdonck na-mens Jan Wouterss de Wit mede vervangende Emerentiana, sijne suster, procuratie G’berg 9-3-1601, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Joosten Qu hun deel van de erfenis van Maricken Adriaenssdr.

Fol. 134v
Eodem anno et die compareerden Jan Corneliss, Niclaes Michielss ende Cornelis Janss ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Joosten Qu hun deel van de erfenis van Maricken Adriaenssdr.

Fol. 135r
Op huijden desen xiije junij anno 1601 compareerden Teuwen Geerits Elshout mede namens Wouterken weduwe Gerit Janss Elshout, sijnder moeder, ende heeft over gegeven met een-der vrijer ghiften soo recht is Willem Jacopss van Sprangh.

Fol. 135v
Op huijden desen xviije junij anno 1601 compareerden Jan Mathijss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Janss vanden Werck ter cause van een platbeck door Jan Janss getimmert ende gelevert.

Fol. 135br
Eodem anno et die compareerden Cornelis Aertss ende heeft geloeft ende verwilcuert schul-dich te wesen Jan Janss vanden Werck ter Werck ter cause van een platbeck door Jan Janss getimmert ende gelevert.

Fol. 135bv
Op huijden desen iije julij anno 1601 compareerden Joachim Adriaenss mede namens Jacop Adriaenss, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lambrecht Loeff Anthoniss.

Fol. 135bv
Eodem anno et die compareerden Peeter Adriaenss de Rooij namens Matheeus Peeterss, Joachim Aertss ende Wouter Peeterss vervangende beijde haeren swagers Peeter ende Dirck Dirckss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jacop Corneliss.

Fol. 136r
Eodem anno et die compareerden Dirck Adriaenss Roover namens Hanrick ende Corstiaen Qurijnenss, gebroeders ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Qurijnss, haren broeder hun deel van de erfenis van Qurijn Hanrickss ende Margriet Hanricks, vader ende moeder.

Fol. 136r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss Weever namens Niclaes Jacopss Cuijper en sijn kijnderen bij Maricken Qurijnendr, procuratie Waelwijck 15-12-1600, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Qurijnenss het deel van de erfenis van Qurijn Han-rickss ende Margriet Hanricks, schoonvader ende schoonmoeder.

Fol. 136v
Op huijden desen vije augusti anno 1601 compareerden Coenraet Janss van Hedichuijsen, schout Screvelduijn Waspijck, namens Maricken Aertsdr, procuratie Ghurcum 16-1-1596, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Abel Aertss, haren broeder.

Fol. 137v
Op huijden desen vije augusti anno 1601 compareerden Abel Aertss ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Willem Jacopss.

Fol. 137v
Op huijden desen 24e septembris anno 1601 compareerden de erffgenamen van gericken Staessen ende hebben rechtelijck voor recht opgeseijt alsulcke jaarlijckse rente.

Fol. 138r
Eodem anno et die compareerden Elisabet van Clootwijck Dircksdr weduwe Cornelis van Roosendael? ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachim Adriaenss.

Fol. 138r
Scheijdinge, lotinge ende erffdeelinge aengebrocht voor schout, heemraders binnen schre-velduijn Cappel tusschen Adriaen Hanrickss Snijder ende sijne twee kijnderen te weten Peter Zegerss x Dimpna Adriaensdr ende Hugo Adriaenss, desen 28e 7tembris 1601.

Fol. 138v
Smaeldeelinge gedaen bij Peeter Zegerss ende Huijch Adriaenss, geswagers.

Fol. 139r
Op huijden desen 8e october anno 1601 compareerden Dingen Jansdr met Joachum ???, haren swager, ende gaff over met een verlije soo recht is Joris de Rooij, schout. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 139v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Lambrechtss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Adriaenss de Rooij.

Fol. 139v
Eodem anno et die compareerden Philips Adriaenss den Ouden namens Cornelis Thoniss Cleermaecker x Dingen Jansdr, procuratie G’berg 6-8-1601, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Joosten Qu sijn deel van de erfenis van Maricken Adriaens Maechsdr?.

Fol. 140r
Eodem anno et die compareerden Wouter Adriaenss Roothals ende Jan Rutten ende hebben overgeven met eender vrijer ghifte soo recht is Joachum Adriaenss.

Fol. 140r
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss namens Hanrick Adri-aenss Muelegraeff voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor Aert Pauwelss ver-vangende Adriaen Boom van Drongelen ende Willem Floriss, procuratie Waelwijck 5-10-1601, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Gerit Driess.

Fol. 140v
Eodem anno et die compareerden Peeter Adriaenss Greijn ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Peeterss Spoel.

Fol. 141v
Op huijden desen 8e october anno 1601 compareerden hanrick Rijssens van Thurnthout als rentmeester van Jocheer Pauwels van mechelen als naesaet van Joncfrou Cornelia de Bruchgraeff, procuratie Sevenbergen 23-4-1600, ende bekent voldaan te zijn. Zie ook con-tract Cleijn Waspick van 1586.

Fol. 141v
Compareerden Arent Janss x Mechtelt Adriaensdr ende Blaesken Adriaensdr ende machti-gen Herman Aertss.

Fol. 142r
Op huijden desen xije novembris 1601 compareerden Lenaert Corneliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ambrosius Thoomass.

Fol. 142r
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss van Ghils ende heeft geloeft ende verwilcu-ert schuldich te wesen Lenaert Corneliss.

Fol. 142r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Qurijnenss als kerckmr van Cappel ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Dirck van Clootwijck Adriaenss.

Fol. 142v
Op huijden desen 17e decembris compareerden Melis Janss ende heeft geloeft ende verwil-cuert schuldich te wesen Hanrick Adriaenss Timmer ter cuse van een pleijtschip. Borg staan Jan Meliss, Peeter Adriaenss de Rooij, Jan Janss Knecht ende Adriaen Jacopss.

Fol. 143r
Op huijden desen xvje januarij anno 1602 compareerden Neltken Bruesten met Laureijs P???, haren soen, Peeter Claess, Jan Claess, Adriaen Aertss x Lijsken Claesdr ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Adriaenss de Leeu.

Fol. 143v
Op huijden desen xxviije januarij anno 1602 compareerden Adriaen Bastiaenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Gerit Driess.

Fol. 143v
Eodem anno et die compareerden Jacop Corneliss ende gaff over met eenen verlije soo recht is Joris de Rooij, schout.

In de kantlijn: Ook Adriaen Adriaenss de Rooij verkoopt aan Joris, zijn broer.

Fol. 144r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Ghijsbertss ende gaff over met eender vrijer ghif-te soo recht is Laureijs Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 144v
Eodem anno et die compareerden Anthonis Joosten van Hedichuijsen, casteleijn tot Meeu-wen, namens Jocfrouwe Johanna van Schoonhoven weduwe Joncheer Rogier van Leeffdael, procuratie Noorthoven??? 8-8-1601, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Mathijs Florenss ende Joost Peeterss.

Fol. 145r
Op huijden desen xje meert anno 1602 compareerden Joris de Rooij, schout, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Cornelis Wiccefoort een stuk grond aengecomen van Maricken Adriaens Adriaenszdr.

Fol. 145r
Eodem anno et die compareerden Joris voornoemd ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Joosten Qu.

Fol. 145v
Eodem anno et die compareerden Laureijs Peeterss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joost Peeterss de goederen aengecomen van Maricken Adriaensdr.

Fol. 145v
Eodem anno et die compareerden Herman Aertss namens Aert Janss, sijnen swager, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Adriaenss de Rooij, sijnen swager.

Fol. 146r
Eodem anno et die compareerden Corstiaen Gieliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Qurijnenss [akte niet afgemaakt].

Fol. 146v
Op huijden desen xve meert anno 1602 compareerden Laureijs vanden Hout Jesperss, gesworen lantmeeter, namens Niclaes Blanckaerts, drossaert Huesden, als rentmeester van de edele heeren staeten van Hollandt, procuratie Huesden 29-12-1593, ende gaff over met eenn vrijen verlije soo recht is Peeter Hanrickss Stocman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 147r
Op huijden desen 26e marti anno 1602 compareerden Anthonis Franss van Drongelen ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Janss van Sprangh.

Fol. 147r
Eodem anno et die compareerden Joris de Rooij, schout, ende Coenraet Peeterss ofte Peeter Aertss, sijnen broeder, ende gaven over met eenen verlije soo recht is Laureijs Anthoniss.

Fol. 147v
Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Geritss ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Willem Adriaenss Smidt. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 148r
Eodem anno et die compareerden Peeter Gerit Driess ende gaff over met eender vrijer ghif-ten soo recht is Govert Ghijsbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 148v
Eodem anno et die compareerden Jan Mathijss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Peeter Gerit Driess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 149r
Eodem anno et die compareerden Jan Mathijss ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Geritss.

Fol. 149r
Eodem anno et die compareerden Peeter Peeterss Spoel ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Laureijs Wouterss.

Fol. 149v
Op huijden desen xe aprilis anno 1602 compareerden Hanrick Peeterss Ammerooijen ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Ghijsbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

In de kantlijn: desen xxe novembris 1605 compareerden Willem Peeterss Ammerooijen, Han-rick Joosten, Gerit Thoniss x Jenneken Joosten ende Jostgen? Handricksdr mede namens Peeter Hanrickss, haren broeder, hebben beloeft de ghifte niet de beschadichen?.

Fol. 150r
Op huijden desen xije aprilis anno 1602 compareerden Dirck Corstiaenss ende Dirck Huij-bertss vander Maes, beijde HGmeesters van Cappel, ende gaven over met eender vrijer ghif-te soo recht is Adriaen Aert Doedijnss.

Fol. 150r
Op huijden desen xxe meij 1602 compareerden Adriaen Joosten Qu ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss Wiccefoort.

Fol. 150v
Copie
Op huijden desen 15e mert anno 1602 soo hebben de gerechten van Cappel gegundt mr Hen-rick Gentkens? om als pastoor te dienen.

Fol. 151r
Op huijden desen xve meij anno 1602 compareerden Lenaert Cornelis ende transporteert midts desen tot behoeff Jan Adriaenss van Ghils, sijnen swager.

Fol. 151v
Op huijden desen xxe meij anno 1602 compareerden Hanrick Franss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Peeter Gerit Driess.

Fol. 152r
copie
Op huijden den 26e januarij 1602 soo hebben die vrienden van Huijbert Geritss als bruijdegom ter eenre ende die vrienden van Dircksken Jacopsdr bruijt ter andere sijden ende hebben ge-sloten een houwelijckse voorwaert.

Fol. 152v
Op huijden desen 17e junij anno 1602 compareerden Lenaert Cornelis namens Philips Paijman, burger Dordrecht, procuratie Dordrecht 8-5-1602, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Deniss alias Haen.

Fol. 153r
Scheijdinge, lotinge ende erffdeelinge gedaen ende aengebrocht voor recht bij Wouter Adri-aenss Roothals ende sijne onmondige weeskijnderen met Gheerwijn pauwelss als gerechte bloetvoocgt der voorss weesen enden officier als oppervoocht, actum desen xve julij anno 1602.

Fol. 153v
Op huijden desen xiiije augusti anno 1602 compareerden Anthonis Peterss Vos namens Em-ken Joachum Cornelisdr met Joachum Nijss, haeren oudste soen,, procuratie Sprangh 12-6-1602, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Govert Hanrickss.

Fol. 154r
Op huijden desen xixe augusti anno 1602 compareerden Joris Adriaenss de Rooij, schout tot Cappel, mede namens ? Hanrick Blou mede als vader van sijn kijnderen, Dirck Jacopss als toesiender van de kijnderen van ??? Blou ende ??? Cornelis ………., procuratie Dordrecht 23-6-1602, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Laureijss.
NAKIJKEN in ORIGINEEL

Op huijden desen vije october 1602 compareerden Hanrick Adriaenss Timmer namens Philips Paijman, procuratie Dordrecht 26-9-1602, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachum Adriaenss.

Fol. 155r
Scheijdinge, lotinge ende erffdeelinge gedaen ende voor recht aengebrocht bij Machtelt Cor-nelisdr ende haeren kijnderen als naergelaten weduwe ende erffgenamen wijlen Dirck Huij-bertss vander maes, soo wel haeff als erff, meubele als immeubele volgens den inventaris daer van sijnde vermeldt ende inhoudt, gedaen den 9e october 1602

Fol. 155v
Eodem anno et die soo heeft Machtelt Cornelis als nagelaten weduwe wijlen Dirck Huijbertss aengenomen Neltken Dircks, haeren joncste dochter. Hebben boeders ende swagers met Adriaen Lamberts ende Joachim Cornelis, haeren oom, Neltken in desen vervangen.

Fol. 156r
Op huijden desen xxje october anno 1602 compareerden hanrick Adriaenss Timmer ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Huijbert Dierckss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 156v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Doedijn Arts namens Cornelis Doedijn, secr Go-rechum, Cornelis Bloem Claess x Clasia Doedijns, Margrita Doedijns, nagelaten weduwe en-de boedelhoudster van Jasper vande Velde met Claes vande Velde, haeren soen, procuratie Gorechum 11-6-1602, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Adriaenss Roothals.

Fol. 157r
Op huijden desen xxiije novembris anno 1602 compareerden Jacop Corneliss ende Peeter Artss, secr tot Cappel, ende geloven Joost Artss [in de kop: voort weeskijnt van Adriaen Janss Bosser] schadeloos te houden.

Fol. 157v
Op huijden desen ve novembris 1602 soo hebben Peeter Adriaenss de Rooij ende Hilleken Wouters, sijnder huijsvrouwe, hun testament gemaakt.
Genoemd: Grietken Gerwijns, Hillekens voordochter

Fol. 158r
Op huijden desen ije desembris anno 1602 compareerden Anna Claes Artss weduwe ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Hanrickss Back.

Fol. 158v
Eodem anno et die compareerden Hanrick Michielss Stockman ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 159r
Eodem anno et die compareerden Floris Janss Stammen namens Jan Janss Hotscam?, pro-curatie Gorchum 20-2-1599, ende Wouter Janss Praser? Ende gaven over met eender vrijer giften soo recht is Gelden Thoniss.

Fol. 159v
Eodem anno et die compareerden Hanrick Hanrickss Back, Cornelis Back, Peter Hanrickss Back ende Wouter Hanrickss Back, gebroeders, Cornelis Janss x Bastiana Hanricksdr, Adri-aentken Hanricksdr, Huijbertkent Hanricksdr, erfgenamen van Hanrick Back, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess.

Fol. 159v
Eodem anno et die compareerden Dierck Janss Step? ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Joosten Qu.

Fol. 160r
Eodem anno et die compareerden Anthonis Wouterss mede namens de dochter van Nelle-man Nelen tot Raemsdonck, Willem Adriaenss Smidt mede namens sijns wijffs suster ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Peter Gerit Driess.

Fol. 160r
Eodem anno et die compareerden Dirck Huijbertss Maes ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess. Akte is doorgestreept

Fol. 160v
Eodem anno et die compareerden Dirck Huijbertss Maes ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 160v
Eodem anno et die compareerden Antonis Adriaenss den jongen ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Gerit Driess.

Fol. 161r
Op huijden desen vije desembris anno 1602 compareerden Jannen Denijss Haen namens Marij van Mariken [?] nagelaten weduwe Peeter Janss ende gaff over met eender vrijer ghif-ten soo recht is Jan Peterss Vos, haeren soen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 161v
Op huijden desen xje desembris anno xvjc twee compareerdenAdriaen joosten Qu ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Lenaert Corneliss. [in de kop is Joost Peeterss de verkoper].

Fol. 161v
Confessie ende bekentenisse gedaen bij Hanrick Hanrickss Back inde aen??? vande pest wesende ??/ sijn vertsant ende memorie cloeck op gaende ende staende benen onder den blauwen hemel.
Hanrick heeft verkocht aan Gerit Jacopss, zijnen swager ….
Hanrick heeft ontfangen van Gelden Anthoniss….
Etc ….

Fol. 162r
copie
Ick Adriaentken Dircksdr bekenne voor mij ende mijne nacomelingen voldaen te sijn van het geld van Dirck Anthoniss, mijnen vader sa., 15-3-1598.

Fol. 162v
Op huijden desen viije januarij 1603 compareerden Cornelis Jacopss [in de kop Luijckass] ende Hanrick Janss Vos als voogden ende toesienders, mede in presentie, van Hanrick Han-rickss ende gaven over met eender vrijer ghiften soo als recht is Joris die Rooij, schout tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 163r). In 1609 is Hanrick blijkbaar mondig en ont-vangt zelf geld.

Joris heeft het land weer getransporteert tbv Wouter Peterss de Rooij, oom.

Op huijden desen xxe augusti 1606 compareerden Peeter Aertss, Willem Janss Sluijter na-mens ??? Artsdr, Hanrick Hanrickss mede namens Sarken?? Hanricks, sijn susters kijnderen ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Joris de Rooij. (akte, door elkaar heen, gekriebeld)

Fol. 163v
Eodem anno et die is bij schout ende hemraders midsgaders Cornelis Jacopss ende Hanrick Janss Vos als voogden ende toesienders van Hanrick Hanrickss de erfhuijscedulle geliqui-deert.

Fol. 164r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Lenaertss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Anthonis Adriaenss Crael.

Fol. 164v
Op huijden desen xxiije januarij anno 1603 compareerden Peter Hanrickss Stockman ende gaff over met eenen vrijen verlije soo als recht is Michiel Jan Michielss ende Hanrick Han-rickss. Betaald wordt via een wilkeur.

Peter transporteert een deel van de wilkeur aan Hanrick Michielss, sijn vader, 27-2-1608.

Fol. 165v
Copie, getranslateert vuijten Fransoijche

Verzoek om Dirck van Nuijsenborch, woonende te Haarlem, te laten coemen, Brussel 23-12-1602.

Fol. 166r
Op huijden desen xxvije januarij anno 1603 compareerden Joachum Jan Berthoutss ende gaff over met eenen vrijen verlije soo als recht is Wouter Lauriss. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 166v
Eodem anno et die compareerden Jan Willemss Decker ende Adriaen Govertss x Peterken Artsdr ende hebben den eenen den anderen geloeft ende verwilcuert.

Fol. 167r
Copie
Onder leiding van Joncheer Dierck van Nuijsenburch is de missijve vanden Hove van Bra-bant gehantlicht, 27-1-1603. Zie folio 165v.

Fol. 167v
Op huijden desen xxvije januarij xvjc iij compareerden Adriaen Mertenss ende Jacop Artss neeff ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Marcelis Artss ende Joachum Corneliss.

Fol. 167v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Jan Claess ende gaff over met eenen verlije soo recht is Adriaen van Clootwijck. Betaald wordt via een wilkeur

Fol. 168r
Eodem anno et die compareerden Gelden Thonis ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Huijbert Geldenss, sijnen soen.

Fol. 168r
Eodem anno et die compareerden Huijbert Geldenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Gelden Toniss, sijnen vader.

Fol. 168v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacopss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Willemss Mauthaen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 168v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Hanrickss Back ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 169r
Eodem anno et die compareerden Joris de Rooij, schout, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Herman Aertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 169v
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss van Gils ende gaff over met eenen verlije soo recht is Lenaert Corneliss, sijnen swager.

Fol. 169v
Eodem anno et die compareerden Lauris Wouterss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Mathijss.

Fol. 170r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Hanrickss Back ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Hanrickss Back, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 170v
Op huijden desen 27e januarij anno 1603 compareerden Cornelis Jan Claess ende Sebastiana Hanrickss, sijnen huijsvrouwe. Zij maken hun testament.

Genoemd: de voorkijnderen van Cornelis Janss bij Aentken Jansdr.

Fol. 171v
Op huijden desen xxve februarij anno 1603 compareerden Hanrick Adriaenss Timmer ende heeft geloeft ende verwilcuert schildich te wesen Jan Janss vanden Werck ter cause van een pleijtschip dat Jan Janss getimmert ende gelevert heeft.

Toegevoegd: de weeskijnderen van Jan Janss zijn voldaan, 1605. Cornelis Janss vande Werck is voldaan, 1606.

Fol. 172r
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met eennen vrijen verlije soo recht is Dierck Dierckss van Fielen??? Betaald wordt via een wil-keur.

Toegevoegd: Adriaen Dirckss van Clootwijck namens zijn moeder ende Janneken Adriaensdr zijn voldaan, 30-1-1617.

Fol. 173r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss van Waelwijck ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Mathijs Florenss ende Joost Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 173v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Hanrickss ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Peter Claess.

Fol. 174ar
Accoort tusschen die erffgenamemen van Lijsbet Croonenburch als Jan Aertss, Peter Janss x Neltken Artss, oock Peter Artss, Gerit Franss ter eenre ende Jan Ruttenss mede namens Hanrick Laureijss, sijnen swager, Wouter Adriaenss Roothals mede namens sijn kijnderen.

Alsoo secere questie geschille geresen was tusschen dese bovengeschreven personen hier boven verhaelt belangende sekere sterffhuijs gevallen tusschen Jan Adriaenss Roothals ter eenre ende Elijsbet Cronnenburch voornoemt, alwaer die haere voornoemde kijnderen pre-tenderen seckere somme van penninghen die welcke Jan Ruttens cum suijs ontfangen sou-den moegen hebben vande wilcuer verleden bij Cornelis Adriaenss Seeu van een pleijtschip hercoemende vande voornoemde kijnderen moeder ende desselffs van Art Peterss sa ende andere gelden.

Fol. 174b
Op huijden desen xe mert anno 1603 compareerden Adriaen Joostenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Joris de Rooij Adriaenss.

Fol. 174b
Eodem anno et die compareerden Adriaen denijss ende gaff over met een verlije soo recht is Jan Geritss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 174bv
Eodem anno et die compareerden Adriaen denijss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck van Clootwijck.

Fol. 175r
Op huijden desen je april anno 1603 compareerden Jan Janss Schouten x Maricken Rom-mendr, Anthonis Janss x Gertruijt Rommendr, Jan Janss Smidt x Willemken Rommendr, Antonia Jan Wouter Ghijbendr weduwe Hanrick Andriess mede namens haere drie kijnderen bij Hanrick ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Anthonis Willem Maess een stuck grond hen aengecomen van Wouterken Rommendr ende Andries Corstiaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 176r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Laureijss ende Jacop Corneliss ende hebben aen-gebrocht alsucken lotinge ende erffdeelinge.

Fol. 177r
Op huijden desen xxije april anno 1603 compareerden Joachum Corneliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Lenaert Corneliss.

Toegevoegd: Alexander vander Lidt [oock Lith], predikant tot Dongen, x Maeijken Peters is voldaan van de rentebrief, 14-6-1603.

Fol. 177v
Op huijden desen xxiije april anno 1603 compareerden Jan Willemss, meulder tot Sprangh, mede namens sijn kijnderen ende kijnderen ende kijnder kijnderen van Jacop Janss van Gendt, sijn swager, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Peter Artss, secr Cappel.

Fol. 178r
Eodem anno et die compareerden Ghijsbert Claess ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Claess.

Fol. 178v
Op huijden desen xve meij compareerden Roeloff Adriaenss, soen van Adriaen de Seeu sa. Roeloff heeft een tijt lanck buijten Cappel gewoont en wil weer in Cappel komen wonen. Schout etc gaan accoort.

Fol. 178v
Op huijden desen 22e meij 1603 compareerden Peter Willem Schouten mede namens Bas-tiaen Willemss, sijnen broeder, ende Gelden Willemss ende gaven over met eender vrijer ghif-ten soo recht is Wouter Geritss de Rooij.

Fol. 179r
Op huijden desen ije junij anno xvjc ende drie compareerden Peterken Claesdr met Michiel pauwelss, haeren oom, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Joosten Qu haar deel van de erfenis van Maricken Adriaensdr.

Fol. 179r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Peterss Ammerooijen mede namens sijne broe-ders, susters als broeders, als suster kijnderen ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Peter Peterss Spoel.

Fol. 179v
Op huijden desen ije junij 1603 compareerden Jacop Artss Neeff ende Adriaen Merten Schouten ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss, schout inde Zijdewijn.

Fol. 179v
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Thonis de Haen.

Fol. 180r
Op huijden desen xe junij anno 1603 compareerden Cornelis Adriaenss Seeu ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Lenaert Cornelis Wickevoort.

Toegevoegd: Peter Anthoniss Paep mede als voocht van de weeskijnderen van Cornelis Janss, sijnen broeder, is voldaan.

Fol. 180v
Op huijden desen 22e junij 1603 compareerden Peter Willem Schouten mede namens SeBas-tiaen Willemss, sijnen broeder, ende Gelden Willemss ende gaven over met eender vrijer ghif-ten soo recht is Wouter geritss de Rooij.

Fol. 180v
Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss namens Philips Peijman, procuratie Dordrecht 4-6-1603, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Artss Doe-dijn.

Fol. 181r
Eodem anno et die compareerden Dirck Willemss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Mathijs Florenss.

Fol. 181r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss vanden Werck ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Peter Corstiaenss.

Fol. 181v
Op huijden desen xxxe junij compareerden Adriaen Lambertss als bloetvoocht vande ach-tergelaten weeskijnderen van Peter Lambertss, sijnen broeder, verweckt bij Maricken Her-bertssdr Melen met wil advijs ende consent van Margreta Jacopsdr, sijnen naevrou, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachum Adriaenss ende Jan Janss Knecht. be-taald wordt via een wilkeur.

Inde kantlijn: op huijden desen iiije desembris 1606 transporteert Joachum zijn deel tbv Jan Janss den Jonghen.

Fol. 182r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Lambertss als bloetvoocht vande achtergelaten weeskijnderen van Peter Lambertss, sijnen broeder, verweckt bij Maricken Herbertssdr Me-len met wil advijs ende consent van Margreta Jacopsdr, sijnen naevrou, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Niclaess.

Fol. 182r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Adriaenss Seeu ende heeft geloeft ende verwicu-ert schuldich te wesen Adriaen Lambertss tbv sijns broers weeskijnderen.

Fol. 182v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Qurijns ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Adriaenss Seeu.

Fol. 182v
Op huijden desen xviije julij anno 1603 compareerden Anna Claes Aertss weduwe met Ghijs-bert Claess, haeren soen, ende heeft tot waerborch gestelt Cornelis Hanrickss Back.

Fol. 182v
Eodem anno et die compareerden Jan Janss Wever ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Jan Corstiaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 183br
Op huijden desen xje julij anno 1603 compareerden Geerit Anthonis Smidt ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Lenaert Corneliss Wickeffoort.

Toegevoegd: Peter Anthonis Paep mede als voocht vande weeskijnderen van Cornelis Janss, sijnen broeder, is voldaan van de rentebrief, 19-7-1606.

Fol. 183v
Op huijden desen xiiije julij anno 1603 compareerden Willem Janss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Adriaenss.

Toegevoegd: op 10-10-1603 regelen schout etc met Jan Adriaenss Glosbuegel? enekele za-ken.

Fol. 183v
Op huijden desen 15e septembris compareerden Henricksken Danielsdr mede namens Lucas Jacopss, overleden binnen oostende, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adriaenss Timmer, haeren cosijn.

Fol. 184r
Op huijden desen 24e october anno 1603 compareerden Jan Janss vande Werck ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Roeloff Adriaenss Seeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Janss vande Werck kijnderen zijn voldaan. Jan Janss is voldaan.
Cornelis Janss, namens sijn susters is voldaan, bamis 1609.

Fol. 184v
Op huijden desen [niets ingevuld] october anna xvjc ende drie compareerden Lenaert Dier-ckss x Gertruijt Cornelisdr ende heeft geloeft ende verwilcuert Hermans Aertss, sijnen schoonvader, schadeloos te houden.
Genoemd: Roeloff Corneliss, de broer van Gertruijt.

Fol. 185r
Eodem anno et die compareerden Herman Artss stelt tot eenen waerburch tbv Lenaert Dier-ckss, sijnen schoensoen, ende voorts vort onderhout van Roeloff Corneliss, swaeger van Lenaert.

Fol. 185v
Op huijden desen xxje novembris anno 17603 compareerden Dierck Adriaenss van Cloot-wijck ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Johan vuijten Haegen Dierckss alias van Rueven. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Op 21-6-1604 transporteert Dierck een deel van de wilkeur tbv Adriaen van Clootwicjk, sijnen broeder.

Fol. 186r
Eodem anno et die compareerden Dierck van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met een-der vrijer ghiften soo recht is Joachum Adriaenss.

Fol. 186r
Op huijden desen je desembris anno 1603 compareerden Adriaen Jesperss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Anthonis Willem Maess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 187r
Eodem anno et die compareerden Jan Corneliss x Aentken Sebastiaenss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo als recht is Willem Lenaertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 187v
Eodem anno et die compareerden Lauris Thoniss namens Adriaen Denijss, procuratie Sprangh 1-12-1603, Jan Lambertss, Lauris Thoniss Bruijsten Thoniss, Rombert Corneliss, Mathijs Janss mede namens de weduwe van Embrecht Hanrickss en haer kijnderen, Hanrick Franss, Jan Huijbertss, Jan Willemss, Jan Floriss ende Willem Willemss x Margreta Lau-risdrende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Corstiaen Corstiaenss.

Fol. 188r
Op huijden desen 4e desembris 1603 compareerden Adriaen Janss Luer ofte tsijnde absentie als gesubstitueert Cornelis Adriaenss Seeu, procuratie Dordrecht 16-9-1603, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Herman Artss.

Fol. 188v
Eodem anno et die compareerden Joost zegerss van Sprangh als bloetvoocht vande wees-kijnderen van Wouter Janss Praemer ende Tuentken Jan Michielss weduwe Andries Janss ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Ghijsbertss Hoeffnagel.

Fol. 189r
Eodem anno et die compareerden Peter Hanrickss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 189r
Eodem anno et die compareerden Hanrick Adriaenss Timmer ende Gerit Adriaenss x Metken Adriaens ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris de Rooij, schout.

Fol. 189v
Op huijden desen iije februarij anno 1604 compareerden Jacop Corneliss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Adriaenss Smidt.

Fol. 191r
Eodem anno et die compareerden Jan Ruttenss ende gaff over met eender verlije soo recht is Hanrick Dierckss ende Anthonis Dierckss, gebroeders.

Fol. 191v
Eodem anno et die compareerden Michiel Jan Claess ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Thonis de Leeu.

Fol. 191v
Eodem anno et die compareerden Michiel Jan Claess ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Peterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis Jan Claess is voldaan, geen datum.

Fol. 192v
Anneke Petersdr, Joachum Adriaenss x Diercksken Peeter ende Corst Corstiaenss x Thonis-ken Peterss.

Lotinge, scheijdinge ende erffdeelinge bijde bovengeschreven persoonen, kjnderen van Elisa-beth van Clootwijck, 4-2-1604

Fol. 193v
Op huijden desen xvje februarij anno 1604 compareerden Jan Willemss Decker ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Willem Adriaenss. Betaald wiordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Ermgaert Peters is voldaan, 1605 t/m 1611.

Fol. 194r
Eodem anno et die compareerden Machtelt Cornelis weduwe Dierck Huijbertss vander Maes met Hanrick Dierckss, haeren soen, Ambroosius Thoomas x Mariken Diercksdr, Huijbert Dierckss, Anthonis Dierckss, Hanrick Dierckss mede als voocht van Neltken Diercksdr ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Qurijnss ende Wouter Claess. Be-taald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Ghijsbrecht Claess x de weduwe voorss voldaan te zijn, 1612.

Fol. 195r
Op huijden desen xvxje februarij anno 1604 soo is voor ons verschenen Dierck Corstiaenss ende Hanricksken Thijs, sijne huijsvrouwe. Zij maken hun testament.

Fol. 195v
Op huijden desen je mert anno 1604 compareerden Hanrick Janss Vos mede als voocht van Aentken Janss, sijne suster, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Joris die Rooij, schout.

Fol. 195v
Compareerden Claes Huijbertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Joris Adriaenss de Rooij, 10-4-1606.

Fol. 196r
Eodem anno et die compareerden Jan Willemss Decker ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Gerit Peters Oirman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 196v
Eodem anno et die compareerden Mathijs Florenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Ghijsbert Joost Jans. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 197r
Op huijden desen je mert anno 1604 compareerden Hanrick Adriaenss Timmer ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Qurijn Stoffelss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 197v
Op huijden desen xve mert anno xvje ende vier compareerden Adriaen Merten Schouten me-de als voocht van Thonisken Heeromen [=Herman] Hanricksdr weduwe Lenaert Wouter Joosten, procuratie Waelwijck18-2-1604, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Adriaenss Smidt. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Sprangh is voldaen behalve van de 100 gld die Thonisken Hermans als moeder van Claes Lenaertss ontvangen heeft.

Fol. 198v
Op huijden desen 29e mert anno 1604 compareerden Art Artss x Artken Hanricksdr ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 199r
Op huijden desen xxe april anno 1604 compareerden peter Rombouts ende gaff over met eender verlije soo recht is Jan Jan Artss, sijnen swager.

Fol. 199v
Op huijden desen je meij anno 1604 compareerden Jan Meliss ende heeft geloeft ende ver-wilcuert schuldich te wesen tbv Jan Janss vande Werck ter cause van een pleijtschip dat Jan Janss getimmert ende gelevert heeft.

Fol. 200r
Op huijden desen xe meij anno 1604 compareerden Jan Bernaertss ende machticht Lambert Janss, sijnen soen, maricken Adriaensdr, sijne huijsvrou ende Joris de rooij, schout.

Fol. 200r
Op huijden desen xxviije meij anno xvje ende vier compareerden Johan Eelantss, burger Dor-drecht en eertijts wonende tot Waspijck, ende gaff over met eenen verlije soo recht is Peetr Artss, secr, ende Coenraet Peterss, sijn soen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 201r
Eodem compareerden Jannen Wouterss, secr van Waspijck, namens Joncvrouwe Clara Eelants, procuratie Dordrecht 14-5-1604, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachum Adriaenss.

Toegevoegd: in presentie van Jan Eelanss.

Fol. 201v
Eodem anno et die compareerden Jan Peterss [in de kop van Sprangh] ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 202v
Op huijden desen xxje junij anno 1604 compareerden Peter Artss, secr tot Cappel, namens Jan Janss vande Werck, procuratie in presentie van hemraders, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Melis Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis Janss is voldaan 1605, 1608. Jan Janss is voldaan1607.

Fol. 203v
Eodem anno et die compareerden gerit Peter Schouten ende gaff over met eender vrijer ghif-ten soo recht is Wouter Geritss die Rooij ende Joris de Rooij.

Toegevoegd: Joris transporteert aan Wouter, sijnen oom.

Fol. 204r
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss Leeu ende gaff over met eender vrijer ghif-te soo als recht is Joost Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 204v
Lotinge, scheijdinge ende erffdeelinge gedaen bij Jan Bernaertss x Maricken Adriaensdr ende Peter Thoniss Paep mede als voocht ende int bijwesen van Thonis Toniss als toesiender van-de nagelaten weeskijnderen van Cornelis Janss, sijnen broeder, vande erffgoederen achter-gelaten bij Lenaert Corneliss ende Peterken Vassen, sijnder huijsvrouwe sa was ende is ge-loot met blijnde loten per A, B, desen ije julij 1604.

Fol. 207r
Op huijden desen ve julij anno 1604 compareerden Dierck Dierckss, Art Adriaenss, Cornelis Luijcass mede voor sijne kijnderen, Aentken ende Tuentken Adriaensdr, Willem Jacop Geritss mede namens susters ende broeders, Adriaen ende Jacop Govertss mede namens moeder en twee susters, Joris de Rooij, schout, x Eerken Wouters, Wolfart Bastiaenss mede namens Frans Bastiaenss ende Jenneke Dielen, sijne Schoonmoeder, Willem Jacop Thoniss ende Jan Janss mede namens haeren suster Leijsabet Jacopss ende haeren kijnderen ende oock Willem Jacopss … … …, Willem Wouterss Verstech mede namens Sijken, sijn wijffs moeder ende Geraert haeren soen, Adriaen Merten Schouten mede namens sijne kijnderen, Peter Adriaenss ??? x Jopken Thonis, Gerit Peeterss x Grietken Tonis, Jan Gieliss ende peter Gieliss, gebroeders, … … …, Mathijs Florenss, Jan Jan Driess ende sijne kijnderen mede namens Willem Domijnicus ende sijne kijnderen ende hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Peter Jeterss Spoel.

Fol. 207v
Eodem anno et die compareerden Peter Peterss Spoel ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Janss van Sprangh.

Fol. 207v
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss van Drongelen ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachum Adriaenss.

Fol. 208r
Op huijden desen lesten julij anno xvjc ende vier compareerden Lauris Peeterss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo als recht is Adriaen Joosten Qu, sijnen swager.

Fol. 208r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Joosten voorss endeheeft gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Geritss.

Fol. 208v
Op huijden desen iije augusti anno xvjc ende vier compareerden Dierck Adriaenss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Michiel Adriaenss, sijnen broeder.

Fol. 209r
Lotinge, scheijdinge ende erffdeelinge aengebrocht voor recht bij kijnderen van Adriaen An-thoniss Smidt sa, desen iiije augusti anno 1604.

Hier tegens is Adriaen Adriaenss is geloot ….
Item Michiel Adriaenss is geloot ….
Item Lijsken Adriaenss is geloot ….
Item Wouter Adriaenss is geloot ….

Fol. 209v
Op huijden desen 27e septembris anno 1604 compareerden Adriaen van Clootwijck Adri-aenss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Peeterss.

Fol. 210r
Op huijden desen 27e septembris anno 1604 compareerden Wouter laureijss, Jan Mathijss ende lambert Corneliss, geswagers ende hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Joachum Adriaenss.

Ol. 210r
Eodem anno et die compareerden Joost Artss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joachum Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 211r
Eodem anno et die compareerden Peter Artss, secr, namens Laureijs Andriess x Maricken Geeldensdr, procuratie Dubbeldam 19-11-1603, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess het deel van de erfenis aengecomen van sijne schoonvader ende moeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 211v
Op huijden desen 4e october anno 1604 compareerden Wouter Claess ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Peeterss Occerss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Wouter Claess ende Peter Denijss sijn voldaen.

Fol. 212r
Op huijden desen 28e novembris anno 1604 compareerden Jocop Corneliss namens Philips Paijman als vader ende voocht van Janneken ende Lucasken Paijmansdr, procuratie Dor-drecht 24-10-1604, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peter Zegerss. Be-taald wordt via een wilkeur.

Fol. 212v
Op huijden desen xiije october anno 1604 compareerden Adriaen Merten Schouten met alle sijne mede complitien als Carel Huijbertss, Art Joostenss, Adriaen Art jacopss, Adriaen Han-rickss Vos, Denis Peterss, allen als erffgenamen van Jacop Aertss, Melis Meliss, Gerit Pieter Schouten, Geelden Willemss, Peter Willemss, Bastiaen Willemss, Jan Mathijss als voocht van jacop Willemss weeskijnderen voor een derde paert ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joris de Rooij Adriaenss, schout.

Fol. 212v
Op huijden desen 29e december 1604 compareerden Mariken Peters weduwe Cornelis Adri-aenss ende heeft met wil, advijs ende consent van Adriaen Dirckss, haeren man inder tijt sijnde met oock int bijwesen van Jan Meliss, sijnen oom, ende hebben getransporteert soo recht is Dirck Corstiaenss ende Adriaen Doedijn Aertss, beijde HGeestmrs.

Toegevoegd: Adriaen Corneliss, den soon van Mariken, is voldaan.

Fol. 213r
Op huijden desen je decembris anno 1604 compareerden Joris de Rooij, schout, namens An-thonis Adriaenss, procuratie Dordrecht 19-10-1604, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Michiel Adriaenss sijn deel van de erfenis van sijn vadere ende moeder.

Fol. 213v
Op huijden desen 25e januarij1605 compareerden Adriaen Peterss ende Rombert Peterss. Zij sluijten een accoort.

Fol. 214r
Eodem anno et die compareerden Dierck van Clootwijck namens Jan Adriaenss van Ghils, procuratie Dordrecht 9-11-1604, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo als recht is Adriaen Doedijn Artss.

Fol. 215r
Op huijden desen vije februarij 1605 compareerden Jannen Adriaenss Roch als bloetvoocht ende Sebastiaen Peterss Greeff als toesiender vande weeskijnderen van Hanrick Adriaenss Rochende Margrieta, sijnen broeder, ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Hanrick Dierckss vander Maes ende Cornelis Adriaenss Seeu. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 216r
Op huijden desen xiije mert anno 1605 compareerden Adriaen Doedijn Aertss namens Jan janss, procuratie voor schout en heemraders, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghif-ten soo recht is Adriaen Janss, broer, sijn deel van de erfenis van hun vader Jannen Aertss.

Fol. 216r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Peterss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Aertss Doedijn.

Fol. 216v
Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Hanrick Ffrerickss.

Fol. 217r
Eodem anno et die compareerden Peter Artss, secr tot cappel, namens Joffrouwe Adriana van Slingerlant weduwe Ghijsbrecht [in de kop Peterss] van Scharlaecken, procuratie Dor-drecht 5-11-1804, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo als recht is Joris Adriaenss de Rooij, schout tot Cappel.

Fol. 217v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Jan Artss ende Lijntken Claesdr, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.

Genoemd: De voorkijnderen van Lijntken bij Sebastiaen Thoniss Smidt. Claes Claees, de va-der van Lijntken.

Fol. 218r
Eodem anno et die compareerden Gerit Willemss namens Adriaen Adriaenss Timmer, procu-ratie Heusden 14-2-1603, ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Hanrick Adri-aenss Timmer, sijne broeder.

Fol. 218r
Eodem anno et die compareerden Maricken Jans weduwe Peter Cornelis Lijnden ende be-kent dat Hanrick Adriaenss Timmer als betaald heeft tbv de weeskijnderen van Peter ende Maricken.

Fol. 218v
Op huijden desen 28e marti anno 1605 compareerden Joris de Rooij, schout tot cappel, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Rombout Peterss. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 219r
Eodem anno et die compareerden Rombert Peeterss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Adriaen Doedijn Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 219v
Eodem anno et die compareerden Rombout Peeterss ende gaff over met eender vrijer ghifte soo als recht is Adriaen Doedijn Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 220r
Eodem anno et die compareerden Peter Bastiaenss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Sebastiaen Peterss, sijne soen.

Fol. 220v
Eodem anno et die compareerden Hanrick Michielss Stockman namens Sr Jaques dela Ffcalie [in de kop Fflie] x Josijna Hamel, procuratie Haerlum 12-3-1605, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen Peterss Vloet.

Fol. 221r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Corneliss x Heijlwich Bastiaensdr weduwe Gelden Mertenss ende Dirck de Bie Adriaenss als bloetvoocht vant weeskijnt van Gelden Mertens bij Heijlwich ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 221v
Eodem anno et die compareerden Adriaen geeldenss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Michiel Jan Claess, sijnen swager.

Fol. 222r
Op huijden desen je april anno 1605 soo heeft Jan Adriaenss Grootteman met goede delibera-tie van Joostken Cornelis, sijne huijsvrouwen [iets verder is zij zijn schoonmoeder], sijn testa-ment gemaeckt.

Genoemd: Cornelis Janss, voorsoon

Fol. 222v
Op huijden desen vije april anno xvjc ende vijff compareerden Ghijsbert Claess namens Eli-sabet van Rueven Frerickssdr weduwe Dierck van Vuijten hagen, ambachtsheer van Ruijnen, met Frerick, haeren soen, procuratie delft 16-2-1605, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Hanrick Dierckss ende Jan Janss Rutten. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 223r
Op huijden desen xxiije april anno 1605 compareerden Jan Wijnantss van Sprangh ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Willem Corneliss Moort namens Adriaen Willemss, sijnen soen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 223v
Op huijden desen xxvje april anno 1605 compareerden Gerit Anthoniss Smidt ende stelt tot waerburch tbv Art Corneliss.

Fol. 224r
Eodem anno et die compareerden Mathijs Janss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Anthonis Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Eodem anno et die compareerden Mathijs Janss ende heeft getransporteert vuijt desen wil-cuer tbv Jan Mathijss, sijnen vader.

Fol. 224v
Eodem anno et die compareerden Jan Mathijss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Mathijs Janss, sijnen soen.

Fol. 225r
Copie voor Goosen Aertss

Ick Adriaen Geeritss de Rooij, richter inden ambacht van Schreevelduijn tot Cappel ende heemraders kenne dat voor ons gecompareert is Corst Adriaenss den Ouden mede namens Philip Adriaenss ende Joachum Adriaenss, sijne broeders, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Goosen Aertss, 27-9-1576.

Fol. 225r
Copie als boven.
Staes Gerenwijnss gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Goosen Aertss, 9-1-1576.

Fol. 226r
Op huijden desen xxiije meij anno xvjc ende vijff compareerden Dierck Ffoppenss van Driel nemans Hillegundt Bosselaers weduwe Hanrick Pieterss Haesseldonck geassisteert met Mi-chiel de Gelpre Augustijns, procuratie Dordrecht 28-10-1604, en namens Elijsabet Jansdr de haer weduwe Cornelis jacopss van Hoffwegen, procuratie Dordrecht 23-12-1604, ende na-mens Cornelis de Langen namens Johan de Langen, sijnen broeder, procuratie vuijtrecht 16-4-1605, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Peter Wouterss van Waspijck.

Fol. 226v
Op huijden desen viije junij anno xvjc ende vijff compareerden Peeter Willemss de Bont van Tilburch als gerechte bloetvoocht vande weeskijnderen van Jan Peeterss, sijnen soen, met Johan Herman de Rooijs soone als schout ende oppervoocht, ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Peeter Aertss, secr in Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 227r
Op huijden desen ixe julij anno 1605 compareerden Peeter Peeterss Spoel ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Janss van Sprangh.

Fol. 227v
Op huijden desen xje septembris anno 1605 compareerden Joncheer Willem van Steenhuij-sen x Joncfrou Maria van Raveschote dochter van wijlen Johan van Raveschote ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joris de Rooij, scholtet tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 228r los vel
Dirck Baeknsen is schuldich aan Arien Potters.

Fol. 228r
Op huijden desen xxiiije october anno 1605 compareerden Adriaen lambertss ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soo recht is Jacop Corneliss.

Fol. 228r
Eodem anno et die compareerden Jacop Cornelis ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Jacopss.

Fol. 228r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Aertss Doedijn mede namens sijne weeskijnderen verweckt bij Dircksken Staessen ende gaff over met eenen verlije soo recht is Lenaert Cor-neliss.

Fol. 228v
Eodem anno et die compareerden Jan Willem Oirman ende gaff over met eender vrijer ghif-ten soo recht is Peeter Bastiaenss.

Fol. 228v
Eodem anno et die compareerden Geerit Peeterss Oirman ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Gericken Joostendr.

Toegevoegd: Joost Peters als erffgenaem van Gericken Joosten is voldaen, 31-3-1627.

Fol. 229r
Eodem anno et die compareerden Joris de Rooij, schout, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Wouter Adriaenss Roothals.

Fol. 229r
Eodem anno et die compareerden Willem Jacopss ende Adriaen Merten Schouten, sijnen swager ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Corst Corstiaenss.

Fol. 229v
Op huijden desen iiije novembris anno 1605 compareerden Lauris vanden Haut Jasperss na-mens Nicolaes Blanckarts, drossaert tot Huesden,als rentmeester, procuratie Huesden 29-12-1593, ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Hanrick Michielss Stockman ende Jan Willemss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur. [in wilkeur heet zwager Willem Janss].

Fol. 230r
Op huijden desen vije novembris anno xvjc ende vijff compareerden Adriaen Adriaenss x Catrijn Geeldensdr ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Adriaen Geeldenss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 230v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacopss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jannen Mathijss.

Fol. 231r
Eodem anno et die compareerden Joost Aertss ende Nelleken Sijmons namens Willem Cor-neliss Moort, haeren man, ende hebben scheijdinge ende deelinge aengebrocht.

Fol. 231r
Eodem anno et die compareerden Dierck Wouterss Prins ende Lijsbet Ghijsberts, sijnen sus-ter ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Joost Artss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 231v
Eodem anno et die compareerden Hanrick Michielss Stockman ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Michiel Jan Michielss.

Fol. 231v
Op huijden desen vije novembris anno 1605 compareerden Huijbert Geeritss x Diercksken Jacopsdr ende gaff over met eenen verlije soo recht is Peeter Zegerss. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Ruttens in presentie van Huijbert Zegers is voldaan, 12-2-1610. Beatris Adriaens is voldaan, 16-5-1613.

Fol. 232v
Eodem anno et die compareerden Peter Wouterss van Waspijck ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Joris de Rooij, schout tot Cappel.

Fol. 233v
Eodem anno et die compareerden Joost Peterss ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Geelden Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 234r
Op huijden desen [niets ingevuld] decembris anno 1605 compareerden Huijbrecht Geeritss ende Diercksken Jacops, sijnen huijsvrouw. Zij maken hun testament.

Fol. 234v
Op huijden desen xxije desembris 1605 compareerden Hanrick Michielss Stockman ende Jan Willemss ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Laure-ijss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 235r
Op huijden desen xxviije decembris anno 1605 compareerden Huijbrecht Geeritss ende Diercksken Jacops, sijnen huijsvrouw. Zij maken hun testament. [zie ook 234r]

Fol. 235v
Op huijden desen xxiiije januarij 1606 compareerden Hanrick Michielss Stockman ende Jan Willemss, sijnen swager ende hebben over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Jan Mertenss. Betaald wordt via een wilkeur mede tot behoeff van de drossaert van Huesden.

Fol. 236r
Op huijden desen xiije januarij anno xvjc ende ses compareerden Willem Cornelis Moort en-de gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Laureijs Wouterss.

Fol. 236r
Op huijden desen xiije februarij anno 1606 compareerden Peterken Lenaerts ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Pieter Zegerss ende Huijbert Dierckss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 236v
Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Wouter Pieterss.

Fol. 237r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Qurijnss ende Wouter Niclaess ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Huijbert Dierckss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 237v
Eodem anno et die compareerden Andries Sijmonss ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Joost Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 238r
Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss de Rooij ende heeft hem selven gesubsti-tuurt als schuldenaer voor Peeter Peeterss Vos den jongen tbv Huijbert Geritss ende Peeter Zegerss.

Fol. 238v
Copie
De gerechten van de Vrijhoeven laten de gerechten van Capel weten dat zij een dijk gemaakt hebben en dat dat veel moeite en geld gekost heeft en zij willen graag geld zien, 13-2-1606.

Fol. 239r
Op huijden desen 27e februarij anno 1606 compareerden Adriaen Jacopss ende heeft tot eenen waerboch gestelt tbv Jan Willemss Mauthaen.

Fol. 239r
Op huijden desen xiije martij anno 1606 compareerden Adriaen Adriaenss ende heedft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Bartholomeus Toniss tot Sprangh.

Toegevoegd: Claes Driess als voocht bekent ten overstaan van Aert Schalcken volledig vol-daen te sijn dit tbv het weeskijnt van Aert Schalcken.