Selecteer een pagina

Fol 1

Anthonis Jan Loefs zoon draagt de Heer van Boxtel op tot behoef Dierick Loefs zijn broer, land

te Oudheusden. 23-3-1491.

Fol 28

Willem van Kuijck Zegherssoon heeft ontvangen te leen van dehLeer van Boxtel, dat derde deel van 18 mergen land te Oudheusden enz. Tussen erfgenamen Willem Willemssoon aan deen zijde ende Willem Heijmans soen aen dander sijde dat Willem van Hedichuijsen te wesen plach. Item noch land te Outheusden opten Doen.. k? die Willems van Hedickhuisen te wesen plaghen. 1429.

Fol 30

Item Hannart van Wijc heeft te leen ontvangen 3 mergen land te Veen. 1417.

Item Joncvr. Lijsbeth dochter wijlen Willems van Wijck heeft ontvangen voorschreven land 1488.

Fol …

Ook Lijsbeth, wijf Claes Mertens, dochter wilner Arnts van Bochoven komt in

dit leenregister voor onder het jaar 1450.

Leenbank Boxtel nr 2

Dit register vangt eerst aan na het jaar 1596

Fol 15

Een mergen vijf hond land te Oudheusden verheven Dirck Loeff Lambrechtssoon hem aangecomen bij dood Anthonis Henrick Ghijsmerssen zijn neve 18-1-1605.

Fol 16

Op 7 febr. 1640 Compareerde voor stadhouder en mannen van leen Margareta dochter van Adriaen Henrick Gijsmers, wede. sa. Dirck Loeff; hun testament werd gemaakt voor schepenen van Outheusden op 10 aug. 1635; door haar dit ben aanvaard; eed gedaan door Claes Loeff Lamberts, desselfs kinderen oom  en bloedvoocht

Fol 27

Vijf mergen te Oudheusden

Anno 1605, den 18 jan. soo heeft Antonis Loeff verheven dat land hem aangekomen nadode van Antonis zoone Hendrick Ghijsmerssen

Op. 26 Juni 1681 compareerde Dirck Loeff Anthonissen en heeft de ene helft van voorschr. 5 morgen verheven daar Claes Claessen sijne neve dander helft van heeft.

Fol 39

Gecomp. op 12 dec. 1658 Adriaen Loeff Dircxen, outsten sone van wijlen Dirck Loeff Lambertssen ende Grietgen Adriaen Hendrich Gijsmaers.

Fol 55

Hier blijkt, dat Gillis van den Elshout eerste Raedt ende Mr. van de Reeckeningen tot Roeremonde in Gelderland een leengoed was aangekomen van zijn overleden broer Cornelis van den Elshout. 13 april 1632