Selecteer een pagina

RA 10

In 1610 was Dierick Geeratssen schoutet in Bokhoven. Reijnder Janssen en Jan Christoffelssen waren schepen aldaar. Secretaris was Jan van Loon Henricssen


RA 11

Wouter Anthonissen Clercx onsen mede schepen heeft opgedragen ten behoeve van Johan Engelberts Gijsmaers en Dierck sijnen broeder, de gerechte helft van land onder desen Graefschap, hem comparant
aangekomen bij transport van Michiel van Haubraken 27 Nov. 1660.

Heden 17 Juli 1669 gecompareerd Jenneken Handricx Poeter als volmacht van meester Jan van Hemert haeren man (procuratie voor notaris François van……. te Antwerpen op 3 Juli 1669) ende Maria Handricx
Poeter haer zuster en hebben verkocht aan Catharina haer zuster oft aen Jan Lammertssen Stam haeren swager als haeren man en momboir allen actien en pretentien competerende in de goederen zal. Hendrick Janssen Poeter en Lijsbet Handricx haer vader en moeder waren. Verder blijkt Jan Lambertssen Stam als
man en momber van Catharina Handricx Poeter.

Comp. Rodolff van Eijck als last van Weled. Hooggeb. vrouwe Cecilia van Eijck zijn comp. vrouwe moeder (procuratie voor schepenen van Zeelst en Blaerthum) heeft opgedragen den Weled. geb. Joncheer Johan Hendrick van Grevenbroeck een camp hoije off weijlant te Bokhoven genaamd Bessencamp, groot 4 mergen 3 homt, wesende Leengoet te leen hangende aenden hove van Gelderlant 17-7-1631

Pieter Janssen van Eijck, schepen. 1672.

Wij Engelbert Strooters drossart van Bokhoven, Peeter Janssen Croll, Pauwels Hendricx, Peeter Jansen van Eijck, Handrick Cornelissen Voskens, Mathijs Cornelissen Verheije, Cornelis Jansen Cempenaer, schepenen, Adriaen Willems ende Handrick Ariosen, Borgemeesters hebben verkocht 15-8-1674.

Sijmon Willemssen vanden Ancker onze mede schepen heeft opgedragen ten behoeve Antonij Willemssen van den Ancker borger tot ‘s. Bosch, sijn huis genaamt “de drie Koningen” te Bokhoven, daar de comparant
nu inwoont, gelegen rontsom in de gemeene straten en wegen 31.7.1677.

Gecompareerd Mons. Mathijs Verheije wedr Empken Jansen van Uijthedell, nu hertrouwt met Juffr. Maria Stooters ab Enchefort. Hij had een zoon Jan uit het eerste huwelijk. 28-6-1684.

Op 1 Juni 1685 gecompareert Jan Janssen Brant man van Mariken Godertssen van Bockhoven verweckt bij za: Anneken Danielssen Pullen, Hijman Godertssen van Bockhoven, Adriaen Godertssen van Bockhoven, Willem Godertssen van Bockhoven, Herman Godertssen van Bockhoven, Jan Godertssen van Bockhoven, Anthonis Willemssen Pullen en Jan Stevensen Horn als voochden in deze over Daniel Godertssen van Bockhoven verweckt bij zalr. Anneken Danielssen van Bockhoven (dit zal Pullen moeten zijn) Willem Willemss Pullen, Jenneken Daniels Pullen, Handrick Daniels Pullen in Jan Daniels Pullen, inder voosschr. qualiteit hebben opgedraegen Claes Anthonissen wonende tot Nieuwencuijck, lant een morgen gelegen in eenen meerderen camp van 8 mergen onbedeelt te Bokhoven gemeijne genaemt Berbers Campken gelijck bij erfdeijlinghe dd. 8 Febr. 1685 van Daniel Willemsen Pullen en Cathelijnken van den Heuvel te deel gevallen is

Roelant van Breugell, drossaard te Bokhoven 13 augustus 1688

Engelbert Ghijsmaers wordt in een akte als getuige genoemd. 1 Nov. 1631.

Jan Adriaens Clercx en Peeter Janssen Croll, schepenen; verschenen zijn: Maijken Handricx wed. Dierck Dominicus Roovers geassisteert met Lammert Hendericx haer broer. Jan Dominicus Roovers en de
voornoemde Lammert Handricx als oomen en mombers der voorschr. Maijkens kinderen hebben getransporteerd ten behoeve Bastiaen Handricx een huis te Bokhoven, oost het steeghken van de
Duijvencamp of zuid de boomgaert van Dominicus Diercx 29 nov. 1668

Gecompareerd Maeijken Handrickx lteste wed. van Handrick Lammersen Jan Dominicus Roovers als momber van de kinderen van zaliger Dierck Dominicus Roovers en hebben voor alle man verkocht, verkopen een losrente aan de pastoor te Bokhoven 24 Oktober 1671.

Compareerden Willem von Wassenberch borger binnen ‘s Bosch als man van Margrieta vanden Heuvell en als lasten procuratie hebbende van sijn swager Godert van den Heuvel, gepasseert op 23 maart voor notaris te Heusden en Peeter van den Heuvel, alle Kinderen en erfgenamen van Johan van den Heuvell en Elisabeth von Lier zal: sijn gewesen vrouw, hebben opgedragen Paulus van Hedickhuijsen en Johan de Jongh sijn swager wonende bijde te Hedickhuijsen op de Haersteghe, land 2 mergen gelegen van oudt in eenen meerderen camp van 5 mergen, vijf hont gemeijn ofte onbedeelt met 32 houn gelegen binnen Bokhoven gemeijnlijck genaemt “Het Eijghen.” 13 augustus 1688.

Een camp te Bokhoven genaamt Berbers Campen, oostwaart gelegen Peeter Thijssen Camp toebehorende de wed. en erfgenamen van zaliger Jan Engelberts Meerwijck 3-8-1686.

Compareerde Goijaert vanden Heuvell, bekent schuldig te wesen aen sijnen swaeger Willem van Wassenberch te Den Bosch 50 gulden, stelt onderpand een halve morgen oft de gerechte derde gedeelte van 1½ mergen lants int Eijgen ofte meerderen camp te Bokhoven 25-3-1688.

Compareerde Aert van der Sterre te Vlijmen, verklaart ontvangen te hebben den eersten penninck met den laetsten, van wegens Gijsbert en Jan Lathouwers eene somme van 135 gulden, en mitsdien daer voor geregtelijck op te dragen enz. aanen behoeve van de voorn. Gijsbert en Jan Lathouwers ingesetenen alhier, sekere halven mergen lants te Bokhoven in het soo genoemde Eijgen belent ten Oosten des Heere Grave Liescamp, ten Noorden de soo genoemde Mari van Engelen vier mergen, nu toekomende de wed. en kind en wijlen Lambert Stam, ten Westen Emmekens kamp en ten Zuijden der Vergerentse Steeg den comparant aanbestorven van sijne ouders. 20-12-1726.

Compareerde Willem Mathijssen van der Aa, wonende alhier, transporteert aan Adriaen de Wijs wonende te Engelen, seeckeren halven mergen weij- off hoijlandt, gelegen in’t gemeijn van eene meerderen camp genaemt d’Eijgen, Oostw.’s. Heere Grave Liescamp, westw. de sogenaamde Emkens Weerdt, noordw. den halven mergen van de pastorije alhier, suijdwaerts de gemeene Vergereijnse stege alsoo ‘t den transportant bij coop en opdraght aangekomen is van wijlen Jan Prinsen Heesbeen wonende te Vlijmen. 1 Juni 1739.

Op 26 september 1717 te Gorinchem ondertrouwd Willem van Bokhoven, weduwnaar, geboortig van Hensden met Aaltie van Haften weduwe van Jan van den Berg, beiden wonende alhier (Gorinchem)
Zij zijn gehuwd op 13 October 1717.

Compareerde Jan Prinsen van Heesbeen wonende te Vlijmen, te transporteren ten behoeve van Willem van der Aa die voor ons schepenen verklaert heeft den koop te hebben overgelaten, aan Adriaen de Wijs, sekeren halven mergen hoij off weijlant gelegen in eenen meerderen camp onbedeijlt genaemt D’ Eijgen alhier gelegen enz. aangekomen van Gabriel van Gammeren en bij scheijdinge en deijlinge gelijck voor ons schepenen gebleken is en aangekomen van dato den 14 maart 1739. Actum 9 april 1739

Wij Jan Adriaens Clercx en Pieter Janssen Croll, schepenen te Bokhoven 1668.


RA 13

Testament voor ons Jan Joachimnsen Helsemans en Jan Adriaens Veder, schepenen
in Vrije Graafschaft Bochoven, gecompareerd Elisabeth dochter wijlen Mr. Cornelis Deugens, ziek, haren halven broeder was Jan Hendricx Kempenaer; vermaakt aan Dirck en Cornelis beide sonen van wijlen Wouter van Gent en Heijltjen zijn vrouw; aan Jenneken en Adriaen ook kinderen Wouter van Gent en Heijltjen. Haar neef was: Hr. Bartholomeus de Vries, ordinus s…. saluatores off St. Brigitte. E. Stooters
ab. Enchefort was secretaris 5.2.1655

Jan Joachemssen Helsemans, Jan Adriaens Veder en Jan Anthonissen van Vuijthedell schepenen des vrije Graeffschaps Bochoven 13.9.1655

Voor Laurens van Kessel, secretaris van Den Bosch verschenen d’eerbare Elizabeth dochter wijlen Cornelis Deugens geboren borgeresse van die stad tegenwoordig wonende te Bochoven 27.7.1651.

Voor Engelbert Gijsmaers ende Melis Peterssen schepenen des vrije Graefschaps van Bochoven. 11 maart 1642

Gecompareerd Engelbert Antonissen van Eijck en Grietjen Lambertssen zijn vrouw. Zij maakten hun testament. 24.8.1657

voor Wouter Antonissen Clercx en Pieter Janssen schepenen, verscheen de eerbare Jof Marie Philibert Stooters, ziek en te bedde, … tot rusten vrede tussen haire broeders en zusters. Vermaakt aan Anna Cornelia Stooters haer zuster vande tweeden bedde of halve zuster. Aan Theodore Stooters haer halve broer. Gelegateerd aan Peeter Stooters van Enchefort haer heelen broer
Aan Barbara Stooters haer zuster. Aan Engelbert Stooters haer broer, haer pretense of deel int silver werck of zilvere servies. Actum 19 mei 1662.

Mathijs Cornelissen Verheije schepen in Bokhoven 1670.

Verschenen Marie Philibert Stooters van Enckefort siek enz. met consent van Matijs Cornelissen Verheije haren echtenman. Engelbert Stooters was haar oudste broer. Zij maakte haar testament 6.4.1681

Gecompareerde Jan Mathijssen Verheije en Anneke Peeters van Eijck zijn vrouw
Jan Verheijen voorschr stelt voor universeel erfgenaam Mathijs Cornelissen Verheijen, zij (Anneke) haere bruders van bloets zijde. 12-12-1685


RA 14

Staat…. Lambers Jansen Stams ten behoeve en als vader van zijn onmond zoon Jan Lambersse Stam bij Johanna Jansen van Eijch, zijn eerste huisvrouw zalr, verweckt geassisteert met Hendrick Peterse Strump als wettelijk van moeders zijde gecoren voocht van de goederen (2 huizen te Bokhoven; houtbos te Driel). Mei 1693.

Willem de Brond subst. secretaris 1721.

Compareerde Anneke Cornelis van de Leur weduwe Jacob Wouters Cosijns ter eenre Jan Cosssijns, Francis Cosijns, Huijbert van Noort als in huwelick hebbende Maria Cosijns ende Jacob Cosijns, alle vier kinderen van voornoemde Jacob Wouters Cosijns en opgemelte Anneken Cornelis van de Leur. 1725

Jan Seeters van Eijck als vader van zijn vijf voorkinderen bij Maria Petersse Verheije zal. en Gabriel van Gammeren als voogd van de vijf minderjarige kinderen met consent van de Heer Bruno Gijssels, drossaert, uit naem vand de graaf, af te staan een huis te Hedickhuijsen onbedeeld met Gabriel van Gammeren voscht in dese. 28-11-1708

J. Clercx, stadhouder en substituut secretaris 1808.

Wouter Rem als in huwelijk gehad hebbende Maria Anna Verheijen en Jan Verheijen met zijn voogd Gerrit Drossaerts te BaerdWijck; scheiding goederen zaliger Jan Matijsse Verheije en Anneken Peters van Eijck zijn vrouw. 1711

Gecompareert Engelbert Clerck in eerste huwelijk gehad hebbende Antonetta Hendrikse van Eijk en althans getrout met Catharina van Vugt inwoner alhier, ter eenre en Peter van Mierwijck te Nieuwkuik als aangestelde voogd over de vier onmondige kinderen bij Engelbert Clercx en Antonetta van Eijk verwect en
nagelaten 1734.

Philippus Duwoos chhepen in Bokhoven Januari 1777.

Comp. Steeven, Johanna, Johannes en Cornelis van Engelen, alle meerderjarige kinderen wijlen Dirck van Engelen en Geertrudis Cozijns, in leven echtelieden. 1778. P. Duwooz, secretaris

Comp. Huijbert Janssen Visschers als man van Jenneken Janse Kempenaars dewelke in beleninge
heeft gegeven Jacob Wouterssen Cosijns zijn schoonzoon 1699

R. van Breugel, drossaard in 1689. Hij heette Roelandus van Breugel

Geven macht aan Adriaen Jansen Veder van voor de onmond. kinderen zal: Jan. Adr. Veder die hij verweckt heeft bij Thielemijntien Helsemans zal. den boedel te redden 1685.

Den staat ende deelinge gestelt zijnde tussen Matijs Cornelissen Verheije ende sijne kinderen bij Emken Jansen verwect. Verheijen zal de voorschr. twee kinderen onderhouden 1675.

Tussen Cornelis Janssen Cempenaer schepen te Bokhoven ter eenre en Jenneken Jans van Eijck dochter Jan Engelen van Eijck ter andere sijde 1675.

Defferent was gerezen tussen d’heer Johan Pitten als testamentair erfgenaam van jenneken van den Dungen zijn vrouw zal. ende Mathijs Cornelissen Verheije als vader van zijn kinderen bij Emerens Jan Antonissen van Uijthedell verwect. 1675

Compareerden voor schepenen Jan Adriaens Veder en Pieter Janssen Croll, d’ Heer Engelbert Stooters van Enchefort, drossaard en rentmeester Mathijs Cornelissen Verheije als man van Maria Philibert Stooters van Enckefort en Peeter Stooters van Enckefort kinderen zal.: Cornelis Stooters van Enckefort in leven ook drossaard des Graeffschaps. Actum opden Castelle van Bochoven den Casteel lesten januari 1671.
Onder deze akte alsvolgt
Mede gecompareert Jof Barbara Stooters van Enckefort, weduwe van de Heer Hendrick Roovers (zuster van Engelbert Stooters van Enchefort) er voornoemde Engelbert St. van Enchefort. Actum ut supra.

Hebben Hendrik Cornelissen Viskens en Pieter Janssen van Tiel als momboiren van Willemijna Cathelijn en Ariaentjen Jans Cosijns en Jacob Janssen Cosijns voor hen geliquideert op 17.8.1667.

Different was gerezen tussen Aert Claessen Hoefbanck, weduwr van Jenneken Cornelissen zal. ter eenre en Jacob Janssen Cosijns en Handrick Cornelissen en Peeter Janssen van Tiel als momber over zijne
drie zusters bij de selve vorm. Wijlen Jenneken Cornelissen en Jan Jacobssen Cosijns zal. verwect ter andere sijde. 10 maart 1667

So is geaccordeert verschil die was tussen Pieter Janssen Croll en Niclaes Geeraertsen vzn Engelen als voocht en momber vant onmond. of innocent dochterken van Cornelis Hendricxen Voskens zal: die hij verwekt heeft bij zal. Hendersken Korn van Engelen, en mede als last en consent hebbende van Cathalijen, wed. Jacob Corn van Engelen voor haar onmond. kinderen, Jan Geeraertsen van Engelen voor zijn moeder Maijken Handricx en Jasper Anthonissen van Ammelroij, voor zijn broeder Antonij Anthonissen van Ammelrroij als man van Jenneken Stevense zijn vrouw ter andere sijde, alle vrienden en erfgen. van Maijken Handricx zal. gewesene huivr. van voorschreven Pieter Janssen Croll. 22.2.1685.
Antonij Woutersen Clercx was schepen.


RA 15

Petersse van Eijck alhier in Bokhoven swager van de voorschr Verheije 20 aug 1702

Op heden 21-4-1704 soo hebben de voogden saliger Johan Mathijsen Verheijen en Anneke van Eijck sijn gewesen vrouw enz.
Een naderen inventaris welke bij Helena Frans Jonckers de tweede vrouw van de voorn Johan Verheijen zal sijn beseten tot maij 1704

21-6-1690 R van Breugel drossaert te Bokhoven staat inventaris ingebrachte goederen van Jophanna Janssen van Eijck in den boedel van Lambert Janssen Stam. Zij was (blijkens dorso zijne eerste gewesen huisvrouw)

Inventaris van goederen Cornelis Janssen Kempenaers opgeschreven door ordre van Huijbert Janssen Visschers, Jacob Wouterssen Cosijns en Cornelis Diericxsen, jongman, in presentie van de heer drossaert Willem Handricx van Weert en Anthonij Wouterssen Clercx, schepen deses Vrij Graeffschap Bochoven op 9-2-1689. R van Breugel, drossaert, J Smeijers, subst secretaris (Roelant van Breugel blijkt verder)

E Stooters van Enkefort was in 1664 drost van Bokhoven, 5 maart. Ook was hij dat in het jaar 1671.

Inventaris goederen Geeraert Janssen van de Grient en Jenneken Aerts van Engelen onlangs alhier overleden (de laatste) in bijwezen Jan en Cornelis Willemssen van den Grient en Heijman Janssen de Wael voor de gemene erfgen. Zij hadden getesteerd 12-11-1663 toen schepen van Bokhoven waren: Jan Adriaens Veder en Abram C;aessen Veder.

15 dec 1687 was Roelant van Breugel drossaert van Bokhoven, Eveneens op 1 sep 1684.

Inventaris ten sterfhuize van Sijmon Willemssen van den Ancker overl 9-11-1677 overgelevert bij Mechtelt Peters van Tiel en Handersken Otten de dienstmaegt aen Antonij Willemssen van den Ancker als universele erfgen ten overstaen Engelbert Stooters, drossaert deser Graefschap en Peter Janssen Croll en Peter Janssen van Eijck, scepenen.

Staet en aanteeckeninge van munten van gelt bevonden inden sterfhuise van heere Jan van Esch wereltlijck priester binnen Bochoven overleden, op de voorpoorte van de casteele, den 23 juni 1668 enz. (dit stuk in zijn geheel ge[ubliceerd in het maandblad “Met Ganser Trouw”1957 blz 87)

Staet bevonden goederen ten sterfhuijs van Engelbert Anthonissen van Dijck den 20-4-1665 binnen desen graefschappe van Bochoven overl en overgelevert bij Maijken en Emken sijns overleden dochteren enz bij wesen van Jan van Doesbirch als man van Lijsken Edngelen en als oom van de onmond kinderen wijlen Thonisken Engelen en van Jan Engelen respect. In haar leven gesusteren en broeder verwect bij den voorn Engel Anthonissen zal en Grietjen Lammers sijn huisvr was.

Staet sterfhuijs van Wauter Cornelissen Deugens tussen Adriaen Wauters, Lenaert Jacobsen Heesbeen als getrout met Jenneken Wauters en Cornelis en Dierck Wauters, broers en suster, 21-18-1660
A Stooters van Enckefort, Jan Anthonissen van Uthedel als schepen, Wouter Jacobs Cosijns als schepen.

Conditien van zal Eliojsbeth Cornelis Deugens alias van Gent enz. Voor alle man verkopen 19-12-1655 E Stooters ab Enckefort secr, Gerit Jasnssen van de Griendt als schepen, Jan Anthonissen van Uthedel

In 1667 was E Stooters ab Enckefort drost can Bokhoven


RA 16

Mr Cornelis Stooters noe officij 25-4-1629.

Engelbert Gijsmaers schepen 25.2.1650

Jan Engelberts gerechtsbode van Bokhoven 1650.

Mathijs Cornelissen Verheije, schepen en borgermeester van het Graefschap Bochhoven 1673

Verklaring van Schepenen te Bokhoven dat de “franchoise” het Casteel van Bokhoven hebben laten springen int jaer 1672. Actum 18-12-1686.

Antonij Wouternen Clercx schepen in 1686

Willem Handriche President, Peeter Jansen Croll, Huijbert Janssen Horn, Handrick Arissen Lathouwer, Anthonij Wouterssen, Clercx, Henricus de Herde en Jan Geeraertssen van Engelen tegenwoordig schepenen; verklaring ter instantie van Heer en Mr. Roland van Breugel, drossaard, rentmeester, casteleijn, en secretaris van het Graafschap. 11.2.1687

Bruno Gijssels, drossaard van Bokhoven in 1708, 1714 en in 1734.

Heer Verheijen tegenwoordig koster en schoolmeester te Bokhoven 11.8.1746


RA 18

Op conditien zullen de erfgen zal Dierck gerartssen in sijn leven scholtus der vrij heerlijcheijt van Bochoven en Anneken Guldemonts, sijn vrouw, op heden 13-12-1629 laten insetten alsulcke huis van drie als drie gebont als de voorschr aflijvige geseth en getimmert op den hoff van de ed heere Baron van Bockhoven om aldaer te houden en te gebruiijken gedurende henne lieden leven lanck. Verkocht 13-12-1629

Mr Cornelis Stooters, drossart, in plaats getreden van de Baron van Bochoven. 4-11-1630

Op heden 8-7-1636 sal Wouter van Gent als getrout hebbende Heijltgen dochter Arien Diercken en Lijsken Willemssen so voor hem als sijne mede erfgen en nagelaten kind wijlen Arien Diercken ende Lijsken voorschr. Openbaarlijk verkopen de huisraat. mr Cornelis Stooters, drost, Nicolaas Tielemans, schepen, en Hendrick Jansen Olijslagers naburen.

Bverpachting van de bieraccijns den voorschr vrije baenderheere tot Bockhoven competetende voor de tijd van dit begonst jaer 1631 tot 31 dec. Mr Cornelis Stooters was rentmeester her heerlijche goederen van Bockhoven. Engelbert Ghijsemaers heeft dit stuk mede ondertekent als borg.

Onder conditien enz sal Mr Cornelis Stooters ab enckefort, drossaert ende rentmeester des vrije graeffschap Bochoven op heden 16-4-1648 wegens de Grave van Bockhoven verkoopen seeckere houwen willige rijsen

In 1644 was Mr Cornelis Stooters drossaert des vrije graeffschap Bochoven. 14-3-1644 namens Grave van Bockhoven schepenen Gerit Janssen en Engelnert Ghijsmaers (beide schepenen konden goed tekenen; de laatse het beste)

Op 18-3-1647 en 16-4-1749 was Cornelis Stooters ab Enckefort drost en rentmeester van Bokhoven. Op 19-4-1651 eveneens. Toen waren schepenen Engelbert Ghijsmaers en melis peterssen . Telkens handelt het over de verkoop van wilgen hout.

Voorwaarden 21-7-1653 Sr Johan Geritssen van Engelen gemachtigd bij akte van procuratie in den naam van de eerw heere Geerlakus Geritssen, priester, sijnen lieve broeder. Verkoop aan Jenneken Cornelissen wed Jan Jacobssen Cockx, een huis als Gerit Geerlincxen van Engelen, des constituans vader en Michaela van Drongelen zijn vrouw metter dood geruiimt hebben en bij hen lieden in coop tegen de erfgenamen Johans de Boom en Lijsken sijn vrouw verkregen is, gelegen onder Bochoven. C Stooters ab Enckefort, drost, schepenen: Jan Adriaens Verder en Jan Anthonissen van Uijthedel

Op heden 24-4-1655 heeft Emerentiana Laurenssen wed meester Cornelis Stooters van Enckefort in leven drossaert en rentmeester de graafschap Bochoven verkocht aan Mr Engelbert Stooters van Enckefort, nu tegenwoordig drost en rentmeester, land (de helft) (zij geassisteert met Jan Joachimssen haar swager) (de wederhelft was reeds van Engelbert)
Haar was de voorschr helft aangecomen bij erfscheiding tegen haere kinderen en de voorkinderen des voorschr wijlen Cornelis Stooters van Enckefort. De swager blijkt verder te heten Jan Joachimssen Helsemans.

Conditien waarop Huijbert Damen en Hendrick Engelen, oomen van de nagelaten weeskinderen wijlen Jan Engel Coppens, in leven vorster te Bokhoven, bij wijlen Maijken Daniels verwect; verkoop meubelen dec 1655

Op 26-11-1655 was Engelbert Stooters ab Enckefort secretaris van Bokhoven. Schepenen: jan Joachimssen Helsemans en Jan Adriaenssen Veder.

Conditien waarop de heer capiteijn Johan Roelof van Nieuwerveen, hendrick, Willem en Geerit van Nieuwerveen, broers en sonen van Johan voorn. Sterk makende voor Marie en Cathelijne hen susteren; verkoop land te Bochoven genoempt Neesken Peeters Camp (3 mergen 4 hont en een half hont)

Conditien so willen momboiren van de onmond kinderen van zal Johan Jacopssen Cosijns verwect bij Jenneken Cornelis zal beneffens haer Jacob Janssen Cosijns en Aert Claessen Hoeffbanck. Verkoop voor alle man, huis te Bokhoven genaams de Valck, 26-11-1666

2 maart 1671. Peeter Janssen Crol en Jan Adriaens Veder, schepen van Bokhoven en Engelbert Stooters van Enckefort, drost, een heer Guiliam Quisthout, pastoor te Bokhoven.

Soo willen Huijbert Janssen Hooren, armmeester des graeffschaps Bochoven wegens de armen van Bokhoven, Handersken Otten en Engelbert Stooters , drossaert, als last hebbende van mechtelt Peeters van Tiel testament. Erfgenamen van Sijmon Willemssen van den Ancker zal, in leven wonende te Bockhoven. Verkoop huis te Bokhoven. 5-11-1680

Wil de heer R van Breugel, drost en rentmr te Bokhoven 4-10-1683 uit kracht parate executie tegen Johanna Vedders wed van de heer Engelbert Stooters in sijn leven driost tot Bokhoven enz

Op heden 12-8-1684 soo isser verkocht ten huize van Adriaen Veders alhier in “de drie Coninghen”, Huijbert Janssen Horn en Adriaen Willemssen schepenen

Conditien enz willen de momboiren van de kinderen za Jan Adriaenssen Veder die hij verwect heeft bij Thielemijntien Anthonissen helsemans met authorisatie van den heer Roeland van breugel, drost, 21-11-1684

5-7-1687 Mr R van breugel, rentmr goederen van de graefflijkheid te Bokhoven. Willem Hendrick van Weert en Anthonij Clerc schepenen

21-9-1688 tekent Engelbert van meerwijck als getuige

In een akte van 1692 wordt een huis, het erf van juffr Jenne Veders wed van de heer Engelbert Stooters za met hare kinderen, R van Breugel was toen secretaris.

In 1697 en 1703 was P van Breugel secretaris van Bokhoven.

Conditien zoo wil Jan van den Brant en Jan Peterse van Eijck als aangestelde voogden van de minderjarige nagelaten zoon van za Nicolaas Abraham Veders verwect bij Maria Aertssen van Druenen en Cornelis Lathouders met Adriaen Jansen Schilders mede als aangestelde voogden van de 2 minderjarige kinderen van de voorschr Claea Veders verwdct bij Dircken Janse Schilders zijn tweede vrouw. J Clercx subst secr, 11-7-1707

De heer Norbertus Hooren religieus in de abdij van Postel, 15-4-1707

Wouter Rem als voogt van de minderjarige zoon van Jan Verheije en Anneken Peeters van Eijck, zijn gewesen huisvrouw; verkoop land te Bockhoven, 3-1712

Conditie volgens welcke Frans Jacobse Cozijns in qualiteijt als momber over de nagelaten kinderen van Huijbert van Noort en Mara Jacobse Cozijns te weten Norbertus en Willem van Noort. Hun afgestorven zus was Maria van Noort. 3-8-1729

Voorwaarden waarop Jan jacobs Cozijns als vader en voogd van de twee mainderjarige kinderen in echte verwect bij Catharina Eijmberts van Engelen en Pieternel Eijmberts van Engelen als getrout hebbende Jacob van Altena voor haar zelf als mede voor Cornelia Philips van Engelen, alle erfgenamen van Maria Emmerens (Eijmberts?) van Engelen, 21-4-1731

A verheijen schepen in Bokhoven in 1736
In 1776 is het huis “de Valck”een bakkerij

RA 19

Compareerde de heer Dederig van der Straaten tot Empel verhuurt aan Mons Franciscus Exaverius van der Hagen, inwoner te Bokhoven, een huis en erven staende te Bokhoven genaamt “den dorps Rosmolen” voor vier jaren (mei 1777 ultimo april 1781) ieder jaar f 26 huur. Verhuurder levert en onderhoudt glas, dack, deur en venster. Digt en laten verven. (glas is voor huurder) 1-2-1777

De edele welgeb vrouwe Maria Anna de Breff douarie van wijlen de edele welgeb heer Jacobus Balthazar van Grootenhuijs, gewesen heer van t Veenhuis in qualiteit als erfgen van wijlen de hoogweledele freule Adriana Gertrudis de Vriese tot den Wesenbergh. Verkoop haeffelijke goederen. 22-+11-14752

De heer Arnoldus Verheijen als last en procuratie hebbende. 9-5-1753

Conditien 8-11-1757. So willen de erfgen van wijlen Pieter van Eijck alhier in het openbaar verkopen een seer wel gelegen huijs backerij met eenen rosmolen annex alhier gestaen en gelegen binnen dit graefschap Bockhoven tussen de erve van mevr van Grootenhuijsen en Wouter Gesant. Verkocht aan Jan van den Broeck (ook had geslagen A Duwooz) 14-11-1757

8-4-1758 soo wil Adriaentie verkuijlen wed Michiel van Engelen alhier publiek verkopen een seer welgelegen huis en erve gestaen en gelegen alhier binnen dit vrije graefscap jegenwoordig door haer bewoont wordende en van ouds genaamt “de Drije Swaentiens”. Gekocht door A Duwooz, secr subst. 29-4-1758

De heer Petrus van orten te ’s Hertogebosch executeur testamentair van wijlen de greulle de Vries verhuurt seker huis en schuer met den hoff gestaan en gelegen binnen dit vrij rijcks graefschap aan de heer J A Stefferen, luitenant in het 1e bataljon van Oranje Vriesland voor twee jaren 1 mei 1759 tot 30-4 1761 voor 65 gulden sjaers.

De ondergetekende A Duwooz, drosssard van het vrij rijcks graefschap Bouchoven bekent verhuurt te hebben en Jan Camp bekent gehiuurt te hebben seker huis genaamt “het Hooghuijs”gelegen alhier toebehorende Mevr vsn grootenhuijs. Aanvaarbaar 11-11-1762 expirerende 30-4-1763 voor dat half jaar te betalen 25 gulden. Alle drie maanden 12 gulden 10 stuver. Huurder zal huis ordentelijk moeten bewonen. Gelazen onderhouden.

Adriaen Duwooz rentmr van Bokhoven 30-5-1765

121-8-1767 soo willen de erfgen van za jacob Cozijns aen zijne erfgenamen nagelaten alhier binnen dit vrij rijcks graefschap Bockhoven publiek verkopen een seker welgelegen door timmerde huijsinge en aen ge erve boomgaert omtrent groot 3 hont, van ouds genaemt “den Oranje Boom”, tussen, west, de erve Cornelis Janse Lathouwers en Gijsbert Lathouwers (oost). Michiel Cras werd koper 24-8-1767

10-7-1771. De erfgenamen van za Laurens Cozijns. Verkoop een seeker welgelegen door timmerde huisinge en erve met de daar op staande loijerij van ouds genaamt “den Moolen Werff”, binnen Bokhoven. Koper werd Cornelis van Balkum

Op 22-4-1776 verkoopt de weduwe Cornelis Lathouwers seker huijdinge voorsien met bakkerij en aengelegen erf. Genaemt “de Valk” so als het door haar werd bewoont. Kooper werd Huijbert Meijs.

14-2-1776 Soo willen de regeerende borgemeesters verkopen huijsm bakkerij en rosmaolen. Koper werd de heer Dederigh van der Straaten


RA 21 (staat op 2 verschillende plekken, dubbele aktes eruit gehaald)

Fol 1
Compareerde Anneke Cornelisse van de Leur weduwe Jacob Wouterse Cosijns ter eenre Jan Cosijns, Francis Cosijns, Huijbert van Noort als in huwelijk hebbende Maria Cosijns ende Jacob Cosijns alle vier kinderen van voornoemde Jacob Wouterse Cosijns en opgemelte Anneke Cornelisse van de Leur ter
andere zijde. Gedaan op het Casteel alhier 1.7.1725,
B. Gijsels, secretaris.

Fol 4v
Bruno Gijsels Drossaard compareerde op 17 mei 1726.

Fol 7v
Peter van Eijck en Maria van Bregt zijn vrouw 1726

Fol 21
Comp. Jooufr Justina Maria, Theresia en Godefrida Clerckx, gezusters, kinderen en erfgenamen wijlen Sr. Johann Clerckx en Jouffr. Anna Maria Roovers in leven echtelieden alhier. 13 Jan 1730.
Hun moeder testeerde 24-7-1726 voorschepenen van Bokhoven. Dit besloten testament werd geopend

Fol 26
De drie gezusters (hiervore bedoeld onder f 21v) komen weer, Godefrida Henrica Clercx
verselt van mons. Arnoldus Verheijen haeren echten man

Fol 37
Comp. Lammertje en Jenneke Adriaen Gijsels als mede Jan van Eijck als man van Catharina Gijsels, alle gesusteren. Over te geven aan Sr Philippus Adriaen Gijsels haer broer. Juni 1732. (zij geven hem over het recht in een huis).

Fol 42
Engelbert Clerx in eerste huwelijk getrouwd geweest met Antonetta Hendrikx van Eijck en altans hertrouwt met Catharina van Vugt, inwoner alhier en Pieter van Meerwijk te Nieuwkuik in qualiteit als voogd over de vier onmondige kinderen bij Engelbert en Antonetta Hendrikx van Eijck verwect. 1734.

Fol 44v
Comp. Wouter Stam inwoner alhier, zoon van Lambert Stam en Clara van Meerwijck 1734.

Fol 49v
Catharina Stam geassisteert met Adriaen van Lint haer man, Willem Stam haar broer te Antwerpen, erfgenamen van Wouter Stam haar broer, zij verhochten als zodanig hout. Hun anders waren
als bij fol. 44v (hiervoor) 1736.

Fol 50
Comp. Marie Hooren weduwe van Peeter van Meerweijck, 1736.

Fol 50v
Comp. Pieter van Duren met Johanna Stam zijn vrouw, wonende alhier

Fol 52v
Cornelia dochter wijlen Wouter Rens en Maria Verheijden tegenwoordig te Den Bosch 1737, 2 okt

A.V. Heijen schepen en secretaris subst te Bokhoven 23-6-1740

A Verheijen secretaris in Bokhoven 25-5-1745.

Thilij Gijssels te Rotterdam in 1739

Compareerden Petronella Vissers laetst weduwe van Jan Cosijns, Dierck van Engele in huwelijk hebbende Geertruij Cosijns, Adrianje Cosijns, daer moeder af was Jenneke Brouwers. Van Engele sterk makende voor Emerensianna Cosijns de Heer A Verheijen als hier toe geauth van sijne genade Heer Grae als opperweesmeester voor het onmondig kind Cornelia Cosijns, daer moeder af was Catrina van Engelen, alle kinderen bij de voornoemde Jan Cosijns nagelaten. Publieke verkoop 7-4-1747.

Duwooz, secretaris in 1760, ook in 1767

Compareerde Adrianus Duuwoz, secretaris van het Graafschap 1768; ook in 1770.

RA 21

fol 2
Comp. Peeter Janse van Eijck inwoner alhier magtig gemaakt wegens Joseph van Eijck, sijn broer, volgens procuratie notaris Mr. Jan Snoeck te Amsterdam aan Joseph van Eijck verstorven bij Maria Verheijen mitsg. bij scheiding voor Drost en schepenen dd. 6 maart 1724 mede erfgen. 23-3-1726.

Fol 5v
Comp. den eerw. Heer Andreas van Kessel Pastoir alhier voor sig self als voor den Heere Leonardus Maes abt van de abdije van Berne mitsgaders van den eerw. Heere Gerb. van Malsen Prior en Provisor van opgemelde abdije uijtwijsens procuratie onder signat. en cachet verleden binnen Vilvoorden den 17 Oktober j. l. verkocht voor 1225 gl. aan Gijsbert Lathouwer inwoner alhier een huis regt pver het Dorp schoolhuiss oost streckende benevens pastorale huijsinge alhier ten zuijden tegens het gedeelte van den hoff ‘t gene den Heere verkooper aan sig behoudt. 16 9ber 1726.

Fol 8v
Compareerde Gijsbertje Kerckamp weduwe Henrick van Eijck, haar zoon was Jan van Eijck 20 xber 1726

Fol 9
Comp. Jan Kleijberg in qual. als wettig voogd over de 2 onmond. kinderen in huwelijk verwekt en nagelaten bij wijlen Wouter Rhem en Maria Verheijden. Rem en Maria Verheijden waren gestorven te Eethen land van Heusden. Verkoop aan Mr. Adriaen van Geldrop, coster en schoolmeester alhier, een stuk land te Bokhoven, zo als is aanbestorven van voornoemde Maria Verheijden, bij dood van wijlen Jan Mathijse Verheijden, haar vader 1727.

Fol 16v
Comp. Jan van Eijck en Catharina Gijssels echtelieden wonende te Bohhoven schuldbekentenis aan Engelbert Clerckx en Anthonette Hendrikx van Eijck. Verpand een huis des eerste comparants moeder Gijsbertje Kerckamp in koop verkregen van Jan van Gennep op 15 Juli 1723. Actum 5 mei 1728.

Fol 20v
Comp. Monsr. Hendrik Clerckx ingesetene tot Oirschot; zijn moeder leefde nog; zijn vader was dood; van hen had hij goederen onder Bokhoven

Fol 22
Afschrift (hier) van testament van Anna Maria Roovers, wed. van Johannes Clerx wonende te Bokhoven. Zij had drie dochters n.l. Justina Clersx, Theresia Clerx en Godelrida Clerx van hen. Haar twee zonen
waren: Henricus Clexe in Adrianus Clerx, mede van dezelfde man. 12-7-1726

Fol 22
de broer Sr. Hendrick Clerckx woonde blijkbaar te Oorschot

fol 24
Comp. Clara van Meerwijck, wed. Lambert Stam
woonende alhier en Pieter Engelberts van Meerwijck tot Cuijck. Zij verbonden haar 2 huisen “de Swaen” en „De drij Koningen“ te Bokhoven. Haar kinderen waren: Wouter, Wilhelmus, Catharina en Johanna Stam. 15 jan. 1730.

Fol 24v
Comp. Philip van Engelen en Catharina van Bijnen, echtelieden wonende alhier 11 mai 1730.

Fol 25v
Comp. Jan van Eijck en Catharina Gijsels, echtelieden te Bokhoven

Fol 27v
Comp. Sr. Hendrik Clerkx president schepen tot Oorschot, verklaarde verkochtte hebben aan Johannes Lathouwers en Johanna Devenens, echtelieden, 2 partijen weiland waarvan 17 honden leenroerig aan den leenhove van Brabant te Brussel, te Bokhoven gelegen. 20.4.1731.

Fol 29
Ontvangen van Clara van Meerwijck, weduwe Lambert Stam en Peter Engelbersse van Meerwijk 21-4-1751

Fol 34
Comp. Mons. Matthijs van Kleeft als last van Jouffr. Maria van Dijk, wed. Cornelis Stooters, beide wonende te Den Bosch. 1731/1732.

Fol 37
Compareerde Lammertje en Jenneke Adriaen Gijssels als mede Jan van Eijck als man van Catharina Gijsels alle gesusteren, over te geven aan Sr Philippus Adriaen Gijsels, haer broer, haar recht in het huis en hof van hare ouders gekomen en als thans bewoont door Jenneke voornoemt; belent o. a. het huijs de schole 21.6.1932

Fol 37
Comp. Johannes Hendriks van Eik en Catharina Gijsels, echtelieden, beloven schuldenaar op verband persoon en specialijk het huis waar zij tegenwoordig sijn wonende aan Sr. Philippus Gijels althans wonende te Rotterdam, de som van 500 gulden
(dit stuk ook getekend door B. Gijsels).

Fol 42
Comp. Engelbert Clercx wonende alhier. Hij had 4 onmondige kinderen in eerste huwelijk bij hem verwekt met Anthonetta Thonisse van Eijck 1.6.1934.
In marge: compareerde Andreas van Luit als voogd over de onmondige kinteren Engelbert Clercx daer moeder af was Antonetta Hendrick van Eijck 10-3-1740.

Fol 42v
Compareerde Engelbert Clercx in eerste huwlijk gehad hebbende Antonetta Hendrikse Van Eijcken althans hertrouwd met Catharina van Vught wonende alhier ter eenre in Peter van Meerwijck wonende te Nieuwkuijk als voogd van de vier onmondige kinderen bij Engelbert Clercx en Antonetta Hendrikx van Eijck,
in eerste huwelijk. Goederen gedeelt in twee deelen. Blijvende onverdeeld de schuldbrief dierden boedel heeft respective op de wed. Jan van Eijk en Johannes de Bruijn, maart 1734

Fol 44
Wouter Stam, wonende alhier, zoon van Lambert Stam en Clara van Meerwijck, belent o.a. den Heere Grave Kievits Warande 17.10.1754.

Fol 46v
Mons. Philips Gijsels wonende te Rotterdam, verklaarde borg te blijven stellen of soodanige manier als van oude tijden gewoonlijck is te doen zijne persoon en priencipalijk zijn edele nieuw geboude huijs alhier, neffens het huis genaemt “den kleijne dienst”, oft dorps schoole voor een som van 1000 gulden
ten behoeve voor eenen Adriaen Kemps van uit de stad Gorcum die zijn huis gehuurd heeft. April 1735.

48 Comp. Catharina Stam geassisteert met Andries van Gent haar man, mede voor Willem Stam wonende te Antwerpen, mitsgaders Johanna Stam geassisteert van Peter van Deuren haar man, gezamentijk als
erfgenamen van Wouter Stam haar afgestorven broer 24-8-1836.

Comp. Mons. Mathijs. van Cleef. borger te Den Bosch als volmacht van Juffr. Cornelia Francoise Claus, als mede Theodorus Smeijers Smeijers voor zick zelf als voor zijn zus Emerentiand Smeijers wonende te Brussel, erfgenamen van Jenneke van Eijck, weduwe Smeijers, welke vertoont hebben een schepen schuldbrief voor schepenen alhier dd. lesten november 1668 op den persoon van Sebastian Hendrick Gijssels. Die brief overgegeven aan Theodorus Smeijers borger te Den Bosch, 7-10-1739

Testament Engelbert Clercx, wonende te Bokhoven. Uit eerste huwelijk met Antonette Hendrick van Eijck 4 dochters n.l. Geerborg, Adriana, Maria Joschepha, en Catharina. Uit het tweede huwelijk met Catharina van Vugt, drie dochters, n. l. Antonette en Adriaenje en Catharinake 22.11.1739

Comp. Mons. Philip Gijsels te Rotterdam. Opgedragen aan zijn dochter Catharina Gijsels
bij zijn eerste vrouw Catharina van Zuijlen mede te Rotterdam 30.4.1740.

Comp. de Hoog Edele freullens Johanna Marisse en Johanna Christina Fleming wonende Baronie van Hedel. Bekennen ontvangen te hebben van mijn heer Christofforus de Wolf, prior van abdije van Berne,
pastoir van Bochoven 500 gulden, welke 500 gl. den gewesen prior zal: mijn heer Andreas van Kessel den 17.10.1727 voor de welgeb. Juffr. Emerentiana van de Pol had ontvangen, gewesen matante van de voornoemde comparanten. Ook wordt schuldbrief genoemd op den person van Eijmert Roeloff van Eijck en
Annehen Huijberts van den Oever zijn vrouw. 6.9.1740

Comp. De Heer Bruno Gijsels drossaart en rentmeester alhier, Hij verkoopt een huisje 8.6.1741.

Prinselijke familie van Salm wordt hier genoemd (geen datum; voor akte dd. 18.7.1741.

Verkocht aan Antonij van Eijck en Catharina Paexs zijn vrouw 19-12-1742

Testament Juffr. en Justina Maria Nolbertina Clercx, en Tresia Elisabeth Clercx womende alhier; de eerste ziek, de tweede gesont. De een maakt de ander erfgenaam.
Secretaris was Arnoldus Verheijen, in deze Akte genoemd.

Willem Lambers Stam onde mede schepen 18-12-174

Jacob Wouter Cosijns onse mede schepen en Elisa van Heert, echtelieden alhier 1-5-1747.

Testament Peeter Jansse van Eijck, siek te bed, en
Maria Andris Mulders zijn vrouw. Na beijde aflijvigheid sullen erven, te weten die van den eersten bedde verwect bij Maria Luijckee van Braek n.l. Jan Petersse van Eijk en Maria Peeterse van Eijk en het kind verwect bij Maria Mulders n.l. Johanna Petrus van Eijk 21.4.1748

Comp. de Heer A. Verheijen onsen drossaard en rentmeester 1.10.1748

Comp. de drije nagelaten meerderj. kinderen van Zal: Engelbert Clercx daar moeder af was:
Anthonetta Hendriksx van Eijk, in leven gewoont alhier n.l. Adriana, Maria Catharina, mitsgaders Maria Joseph Clercx verselt van monsieur Dominicus Beauville, haar man 24.4.1749

Comp. Roelooff Eijmerse van Eijk en Hendrik van Zelst, als in huwelijk hebbende Maria Eijmerse van Eijk alle erfgenamen van de voorn. Eijmerse van Eijk, in leven laetst alhier gewoont 30-5-1749.

Op 1 mei 1753 compareerden Jan en Geert van Noort tot Littoijen, mitsg. Jacob ende wed. Francis Cosijns de nagelate kinderen van wijlen Jan Cosijns met name Geertrij Adriana Cornelia Cosijns, en Emmerensiana Cosijns als in huwelijk Philip Sisoo, als mede de nagelaten kindern wijlen Jacob Wouterse Cosijne n.l. Hendrik en Lauwerens Cosijns en Anna Marie Cosijns als in huwelijk hebbende Jan van Kalker wonende tot Empel ook sterk makende voor haere suster Ida Cosijns als in huwelijk hebbende Adam de Gier wonende te Amsterdam alle erfgenamen wijlen Willem Huijpersse van Noort alhier op 27 april overleden. Zij maken machtig Arnoldus Verheijen drost en secretaris te Bokhoven (1 mei 1753)

Hendrick Wouterse Cosijns schepen (mede schepen) compareerde op 28 mei 1753

A V Heijen. Secretaris von Bokhoven 29.7.1753.

Voor de Heer Arnoldus Verheijen, drossaard, en Adriaen van den Oever, Willem Stam, Hendrik Cosijns, Gijsbert Lathouwers en Jacob Cosijns schepenen van het graafschap Bokhoven gecompareert Mijnheer Labbé Le Brun intendant van de saken of affaires van zijn doorluchtige Hoogheid son Altesse.
Montseigneur Louis Anna Alexander de Montmorencii Prince de Robecq Eersten Christen Baron van Franckrijck, grave van Estaires. de Bouchoven, ende van het Heijlig Rijkx Marquis van Moerbeq et de Villarnoil, Baron d’ Averkerck, ende van Toret, surselve Borg grave van de stad Oise Heere van Blessie, Blessel, van der stad Rouvraij, Bogre Zait Berquin Meijerije van Benais St. Martin, St. Quentin Glominghem etc. etc. etc. grand van Spanien van de Eerste Classis, Brigadier van der Legers van sijne alderchristelijckste Majesteijt Colonel van het Regiment Infanterije van Limosin etc etc
Op 2april 1757 woorde hij te Paris in son hotelle rue basse de rempras paroisse de la Madelaine. Een akte werd ingeschrevens in het schepenboek (franse taal gesteld) Actum 18-9-1755

Compareerde Den Heer Albert Duwooz drossaert alhier met Maria van den Horen zijn vrouw. Hun zoon, Thomas Duwooz theologant in de universchit van Douaij, staat als rooms priester, wil aanvaarden een titel patrimoniel, beloven elk per 150 gulden. 18.jan. 755
(get.) J. van der Hagen secretaris-subst.

Testament Willem Stam onse mede schepen. Hij vermaakt aan Catharina Stam laeste
weduwe van Andries van Linte zijn zus. Een andere zus van hen was Joanna Stam gehuwd met Pieter van Duren 24 dec. 1755.

Comp. de Heer Albert Duworz, drossaert en rentmeester van het selve Graeffschap mitsgaders
rentmeester der heerlijke goederen van d’ Aasdonck gelegen onder Ginneke, Baronie van Breda, wonende alhier procuratie hebbende van Louis Anna Alexander de Montmorencij enz. Laatstgenoemde had geld opgenomen geleend: 5000 gl., 5000 gl. 3000 gl. 2000 gl. Verhand werd daarvoor (ook) het Graafschap
Bokhoven. 4-5-1757.

Albert Duwooz, Drost, maakt machtig Adriaen Duwooz zijn zoon om alle zijn goederen tot Loon op Land en elders te administreren met Arnoldus van Ophorst te Loon op Zand om de trouwerij met het vaatwerk, bierwagen (enz.) over te nemen. 24 april 1760.

Comp. Juffr. Theresia Clercx wonende te Loon op Zand; thans hier present zij verkocht een huis te Bokhoven aan Sieur Francis van Eersel. 5 mei 1760.

Compareerde Elisabeth vand der Aa, weduwe Francis Cozijns. Zij verklaarde schuldig te zijer 1761.

Wij onderget. Laurens Cozijns ter eenre Aart van Engelen soo voor sig als voor de kinderen van Geertruij Cozijns weduwe Dirk van Engelen, Jan van Engelen, Steven van Engelen ter andere sijde verklaren overeen gekomen te zijn.
Eerstelijk de goederen van wijlen Elizabeth van Engelen gewesene vrouwe van Laurens Cozijns zullen komen aan de naaste erfgenamen van haren kant.
Laurens Cozijns zal de goederen behouden welke van sijnen kant gekomen sijn. 22 sept. 1761

Comp. de Heer Albert Duwooz drost des Graafschaps 28-1-1762.

Testament Pieter Pieterse van Son, sieck, en Maria Franse Cozijns zijn vrouw; redelijk gezond. 28-3-1762

Comp. Joannes van Meerwijk, Michiel de Bont in huwelijk hebbende Godefrida van Meerwijk en Antonij van Noort in huwelijk hebbende Theodora van Meerwijk alle wonende te Nieuwekuijk, kinderen en erfgenamen wijlen Maria Horen, weduwe wijlen Pieter Govertse van Meerwijck, verkopen land. 19 aug. 1762.

Compareerde Albertus Duwooz onsen drost en rentmeester. Gedaan op het Casteel van Bochoven 9.7ber .1762.

Compareerde voor schepenen Sieur Philippus Duwooz in huwelijk hebbende Maria Catharina de Hoogh. Hem was aanbestorven van de weduwe Jan Baptist de Hoog in leven wonende te Mechelen 15-2-1765.

Compareerde de Heer Albert Duwooz, drost en rentmeester van het Graafschap. 23-3-1766.

Compareerde Hendrick Cozijns onzen mede schepen als last hebbende van zijn zus Ida Cozijns, weduwe Adam de Gier wonende te Amsterdam, Adriaen van Uden in huwelijk hebbende Maria van Kalker, Pieter van v.d. Endepoel in huwelijk hebbende Maria Franse Cozijns, Pieter Michiel van den Endenpoel in huwelijk gehad hebbende Piternella Cozijns, Geertruij Cozijns weduwe van Dirck van Engelen, Adriana Cozijns mitsgaders Cornelia Cozijns sterkmakende voor Filip Sisoo in huwelijk hebbende Emerentia Cozijns alle erfgenamen wijlen Jacob Cozijns; Verkoop huis van ouds den Orangen Boom ten behoeve Milhiel Cras en Margarita van Gent echtelieden, inwonende alhier 10.7ber.1767.

Comparu graafsch. Bokhoven Leqsieur Albert Duwooz Baillij et Receveur de dit Comté natif de Condé et fils de Joseph Duwooz ci devant Baillij de Berniesart et de Marianne Carpentier le quel nous à declaré comme il fait par le presente d’avoir constituez pour son procurs la personne de Nicolas Joseph Du Wooz natif de Bernissart son neveux et Jacques Joseph Du Wooz aussi son neveux demeurant à Condé. dec. 1767.

Marinus van Mil geregts bode alhier 21.5.1768.

Compareerde Sieur P. Du Wooz in huwelijk hebbende Catharina de Hoogh dochtere wijlen Johannis de Hoogh daer moeder aff is Catharina Embroek, welkers comparante vrouws vader den wettigen sone was, wijle Johannes de Hoogh.
Anna Maria van Bedaff inwoonder alhier den welken verklaarden magtig te maken de Heer Reiner van Bedaff wonende tot Caem teweinde de goederen van wijlen Juffr. Maria Volders te Breda overleden 29.5.1768 te doen taxeren. Actum 14.7.1768.

Te transporteren aan Mejuffrouw Elizabeth de Bie weduwe wijlen de Heer Johan de Jongh te Hedickhuijsen op de Haarsteegh 5 maart 1769.

Compareerde de Heer Albert Du Wooz, drost en rentmeester alhier maakt machtig Adriaan Thomasse van den Hoven wonende te Loon of Zand om namens hem te verkopen 14 april 1769.

Compareerde Dirick van Bers, verklaart uit de hand verkocht te hebben een huis van ouds
den Rooden Leeuw te Bohhoven aan Francis van Eijk en Theodora Colff echtelieden voor
625 Gulden. 21 April 1769.

Compareerde de Heer Henricus Franciscus Clercx coopman en brouver te Veggel. Hij bezat tand te Bokhoven hem aangekomen van zijn heer vader Henricus Clercx. 2. Aug. 1769.

Compareerde sieur Philippus Duwooz en Juffr. Catharina de Hoog, egtelieden. Zij maken machtig de heer J.M. Broers notaris te Mechelen ten einde de goederen van wijlen Juffr. Angelus von Bedaff in leven geestelijke dochter en binnen Mechelen overleden om aandeel in de goederen te ontvangen. 13-1-1770.


RA 22

Fol 1
Compareerde Messieurs Jacob en Petrus Duwooz demeurant ici; zij geven procuratie Albert Duwooz geteekend als secretaris 14.5.1770.

Fol 2v
Comp. Adriaen van Uijden in huwelijk hebbende Maria van Calkar, Antonij van Oudheusden in huwelijk hebbende Cornelia Cozijns, Cornelis J. Lathouwers in huwelijk hebbende Catharina Cozijns als mede gelast zijnde door Wouter, Jan en Geertruij de Gier, kinderen wijlen Ida Cozijns alle d’ erfgen. van wijlen
Lourens Cozijns. Publieke veiling van een huis met loijerije, verkocht aan Cornelis van Balkom. 31. 7. 1770.

Fol 5
Compareerden Anthonie van Oudheusden in huwelijk hebbende Cornelia Cozijns, Cornelis Janse Lathouwers in huwelijk hebbende Catharina Cozijns ,beijde universele erfgenamen wijlen za: Hendrik Cozijns van Oudheusden, bekende wel te hebben verkocht sijn portie van een seeker huijs genaemt “den Valck” en hof en aengelegen te Bokhoven, belent Oost en Noorde de gemeene Dorpsstraat 15-4-1772

Fol 6v
In de marge van een akte staat: J. Duwooz drossaard subst. deses Graeffschap. 16-2-1774

Fol 7
In de marge van een akte staat: J. Duwooz drossaart 16.3.1778

Vol 7v
Compareerden: Hendrickus, Anthonie, Peeter en Maria Catharina alle meerderj kinderen wijlen Adriaen Peters van Geldrop, woonachtig alhier. Machtiging aan broer Antonie om huis in Schijndel te verkopen, haer aangekomen van wijlen hare nigte Maria Deens en laest in tochte beseten door mede wijlen Cornelis SchenKels 3 nov. 1770.

Fol 8v
P Duwoorz secretaris substituut te Bokhoven 10.12.1720.

Fol 9
Compareerde Francois van Eersel, Fransche Meester alhier; hij maakte machtig. Hij had vorderingen op personen in Rotterdam 16.3.1771.

Fol 11
Compareerden Adriaen en Daniel van Bockhoven, wonende op t Veergerend als veerlieden of schippers die de passagiers overvaren ant (aan het) Veergerent; zij verklaren ter instantie van Piet Pullus wonende alhier, dat zij op den Hoogen dag des gepasseerde jaer 1770 nog Zondags daer na zijnde den 17 Junij des voorsch. jaars 1770, geen passagiers en hebben gevaren nog overgebragt.

Fol 15
Compareerde de heer Albert Duwooz als oppervoogden van de kerk van Bokhoven; hij was dat met pastoor J. Hocks

Fol 21
Ook hier is sprake van een drukkerij te Bokhoven, n.l. van: van Gulpen
In de marge van een akte staat J. B. Verheijen als secretaris te Bokhoven op 9 dec 1784

Albert Duwooz, drossaert koopt grond te Bokhoven.21-4-1772.

Compareerde de Heer Albert Duwooz drossaard en rentmeester des graafschaps, mitsgaders Mej. Maria van den Hoven echtelieden wonende Bokhoven alhier, zijnde tamelijk gezond. Aan ende ten behoeven van haer comparanten ongehuwden en bij haer inwonende kinderen als Maria Catharina Helena Duwooz, mitsgaders Jacobus en Petrus Duwooz, kunnen Zolang zij ongehuwd zijn, onderling huishouden blijven doen.

Soo compareerden mede de nagemelde der comparanten kinderen bij het passeren present, n.l. Maria Catharina, Helena, Philippus, Jacobus en Petrus Duwooz. Het testament is dd. 28 December 1772.
Vijf kinderen Duwooz hadden hun handtekening gesteld.
Hiernonder staat:
Compareerde nen eerw. Heer Thomas Duwooz Rooms priester en pastoor tot Soest in de provincie Utrecht en Maria Anna Duwooz; zij verklaarden vorenstaande dispostie te approberen 22 Juli 1773.

Cornelis van Meerwijk wonende te Orthen 1773.

J. Duwoorz, drossaard van Bokhoven, blijkens een marge aantekening, op 9 Maart 1778.

Comparierde Ph. Duwooz wonende al hier, maakt magtig zijn vrouw Juffr. Catharina de Hoog, om aandeel te ontvangen, competerende van wijlen zijn vrouws moeder Juffr. Catharina de Hoog laatst in huwelijk gehad hebbende de Heer Pauwels Gijsels 1-6-1774.

Johannes Zwaans thans alhier maakt magtig jan van Oudhensden wonende tot Herp om aandeel te ontvangen in recht, competerende van wijlen sijn oom. Adriaen Luijten gewoont hebbende te Luttelherp onder Hedikhuizen 29-6-1774.

Publieke verkoop van een roijale huijsinge zijnde sedert eenige jaren nieuw gebout voorsien van verscheijde commodieuse vertrekken met de erven daar bij gehorende staande ende gelegen, binnen de vrije Rijcx Graaffelijkheid Bockhoven, strekkende voor van de Gemeene straet agterwaerts tegens de erve van de heer Du Tromp. De eene zijde een steeg, De andere zijde den rosmolen van Bokhoven voornoemd
door de Heer Johan Willems van den Bongaart, in qualiteit als last van de heeren Hendrik Gijssels en Justus Verkamer wonende te Rotterdam, gepasseert voor notaris Petrus Constantinus van Rijp te Rotterdam den 10 maart 1774, aangestelde executeuren bij den testamente van wijle Philippus Gijssels, gepasseert von den voorschreven notaris Rijp, dd. 18 Januari 1772. Ingeset door Cornelis van Elswijk wonende alhier door deze gekocht voor Adriaan Hansen wonende te Bokhoven. Verkocht binnen
‘s Bosch H. Ter Croije, notaris 24 aug. 1774

Gijsels en Verkamer waren kooplieden te Rotterdam

Gequalificeert door de Heer Wouter Gesant wonende mede te Rotterdam als in huwelijk hebbende Juffr. Catharina Gijsels dochter wijlen de Heer Philip Gijsels

J.J. Duwoorz, drossaart substituut te Bokhoven 10 Okt. 1774

Compareerde Anna Anth. van Eijck en Adriaen de Kort in huwelijk hebbende Antonetta van Eijk inwoonders alhier. 13 Okt. 1774

Johannes Zwaans geboren tot Herp meerderjaardig kind wijlen Jacobus Zwaans mede geboren en gewoont hebbende tot Herp. 18 Nov. 1774

Compareerden de heer Albert Duwooz en Mej, Maria van den Hoven, egtelieden, als mede
desselfs kinderen met name Catharina, Helena, Philippus, Thomas, Maria-Annen, Jacobus en Pieter Duwo orz, dewelke om te voldoen aan de wille van zijne Hoogheid Anna Alexander de Montmorencij, Graaf van
het Graafschap, stellen zich borg ten opzichte Graaf, en verbinden een huis, Het Hoog huijs, te Bokhoven 26 nov. 1774.

Op 7 febr. 1775 compareerde voor Mr. Willem Hendrik Pels notaris te Den Bosch, de weled heer Johan Babtist Verheijen wonende in Loon op ZLand executeur testament wijlen Juffren Justina Maria Norbertina en Tresia Elisabeth Clercx op 4 september 1772 voor heren schepenen van Loon op Zand

Ph. Duwooz, schepen te Bokhoven in 1775.

Compareerde Steeven, Cornelis Johannes en Johanna van Engelen alle meerderjarige kinderen wijlen Dirk van Engelen en wijle Geertrui Cozijns, egtelieden en en ineoonders alhier 27.1.1777

Compareerde Peeter en Antonetta van Engelen, Jan van Alem, Adriaan en Steven van Alem en Hendrik Cozijn in huwelijk hebbende Geertruida van Alem alle als erfgenamen wijlen Hendrik van Engelen gewoont en overleden alhier 12 febr. 1777

J. Duwooz, drossaart te Bokhoven 16.5.1777.

Compareerde De Heer Pieter Duwooz, rentmeester van zijne Hooggeboren den Heere Louis Adrian Emil Grave van Oultremont en Warfuzee Heere der Heerlijkheid Schagen 10-12-1777

Op 20 dee. 1777 gecompareerd de Heer Philippus Duwooz, gesont en zijn vrouw Juffr. Maria Catharina D. Hoog, siek, Zij maken hun testament. 26.12.1777.

J Duwooz drossaard en P. Duwooz secretaris van Bokhoven. Zij worden als zodang genoemd in een Bohovense schepenakte. 11.2.1778.

Compareerden Quirinus van den Endepoel en Peeter van Son in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen wijlen Peeter M. van den Endepoel 5 sept. 1778

Compareerde de Heer J. Duwooz, drossaard en rentmeester van het Graafschap mitsgaders rentmeester van de Heerlijke goederen van Daasdonk onder Ginneken, Baronie van Breda wonende alhier, als last hebbende van Anne Lodewijk Alexander De Montmorencij. 3 Januari 1780.

Blijkens een marge aantekening op de kant van een akte, was J. B. Verheijen secretaris van Bohhoven in 1787

J. Duwooz was drossaard te Bohhoven op 10 Juni 1780

D’ Heer Francois van Eersel was Fransche meester” te Bokhoven op”14 febr. 1781.

Compareerde de Heer J. Durvooz, onsen drossaart de welke in zijn qualiteit als rentmeester van Schagen en Schager Cogge. 31 Okt. 1781

Ph. Duwooz schepen van Bokhoven in het jaar 1782.

Compareerde den Weled. Gestr. Heer Joseph Jacob Duwooz, drossaard en secretaris dezes Graafschaps wonende alhier in qualiteit als rentmeester van den Hoog Ed. Heer Theodore Henri Anthonie Grave
D’ Oultremont enz. 12 Juni 1783.

Sieur Frans van Eersel nu wonende te Nieuport te voren te Bokhoven (Nieuport in het Graafschap van
Vlaanderen) 1 sept. 1783.
N.B. J.J. Duvooz drossaard zal dezelfde zijn als Jacobus Duooz, zoon van drost Albert Duooz. Hij tekent
in het testament van zijn onders ook met J.J. Duwooz

RA 23

Fol 1
Verklaring ter requisitie van de heer J. B. Verheijen, drossart des gemelde Graafschap als van Dde Heeren Philip en Jacobus Duworz, mitsgaders van Mej. Helena Duwooz hebben getauxeerd (de schepenen) 11 februari 1784.

Fol 1v
Compareerde de heer Philip en Mej Helena Duwooz, mitsgaders de heer Jacobus Duwooz so voor sig als uit kracht actie afstand te sijnen behoeve door sijn eerwaarde heer broeder Thomas en juffr. Maria Anna Duwooz gepasseert voor notaris Mr. Nicolaas van Ossenberch te Wijck bij Duurstede dd 11 nov. 1783.
zij transporteren aan Louis Anna Alexander de Montmorencij, een huis genaamt “het hooghuijs” 11 febr. 1784. Dit huis was geschat op 1275 gulden. Dit huis is voor de schuld (ad 1365 gulden) overgedragen aan de graaf van Bokhoven. Jacobus Duwooz had aan de Graaf een administrative schuld tot dat bedrag.

Fol 2
Thomas Josephus Duwooz rooms priester en zijn zus Maria Anna Duwooz, woonde te Wijk bij Duurstede (beiden). Hun broer wordt genoemd als Jacobus Josephnus Duwooz

Fol 6
Drossaard J. B. Verheijen verkoopt “Het Hooghuis”, namens de Graaf (van Bokhoven) aan Boudewijn Lathouwers op 4-6-1784. De graaf had daar toe approbatie verleend te Parijs

Fol 10
J.B. Verheijen, drossaard, secretaris en rentmeester, wonende te Bokhoven 17.7.84

Fol 23
Sieur P. A. de Coster was Fransche kostschoolhoudster te Bokhoven. Hij huurde een huis te Bokhoven
2 Juni 1785.

RA 28

Rekening die doende sijn Geeraert Drossaerts ende Jan Peeterse van Eijck als m omboiren over de 2 onmod kinderen za Jan Mathijsen Verheijen ende Anneken Peeterse van Eijck zijn gewese huiavrouw za (rekening over 1703 en 1704)
De 2 kinderen heeten Maria Anna en Jan Verheije

Rekening doende Catharina Stam laatst wed Andreas van lint wegens admin die zij en haar man hebben hebben gehad over de 3 mind kinderen za Engelbert Clercx daar moeder af was Antonetta Hendrik van Eijck, in leven gewoont en overl te Bokhoven. (van 1736-1748)
Genoemd worden daarin als kinderen, geerburgh, Adriana Engelbert Clercx (kostgeld was voor heb betaald)

Arnoldus Verheijen in qual als secr van het graafschap 7-8-1746

Rekening doende Maria Hooren wed Peter van Meerwijck wegens zijn admin als haar man over de onmom kinderen van Engelbert Clercx der jaren 1734 en 1735. 9-10-1739

Rekening bij Quirinus v d Endepoel en peter van Son in qualiteit als voogden over de minderj kinderen wijlen Peeter Michielse v d Ende poel en petronella Cozijns sijne vrouw over de jaren 1773 -1780 (en dorso: onmondige kinderen wijlen meester Peeter Michielse v d Endepoel.

Jans Clercx, substituut-secretaris van Bokhoren

Claes Abrahamse Veder en Maria Aartse van Drunen echtelieden inwoners te Bokhoven hebben bij testament voor secretaris en schepenen aldaer.op 7 maart 1697. Zij hadden 2 kinderen achtergelaten, waarvan 1 gestorven (in dat huwelijk verweckt). Hij huwde de 2e maal met Dircken Jansse Schilders; deze testeerden voor notaris Wouter de Roij op 12-7-1702. Datum van dit stuk te ‘s Bosch 24-1-1707.
Compareerden voor schepenen van Vlijmen Nicolaes Veders wedr Mariken Aerts van Drunen wonende te Bokhoven ende Dircken Jansse Schilders jonge dochter geassisteert met de secretaris, wonende alhier, Vlijmen 19-3-1700 (huwelijksvoorwaarden). Hieruit 2 kinderen
Hij huwt de 3e maal Dirske Joosten van Hedickhuijsen. Zij maakten testament voor schepenen te Bokhoven 15.3.1705. Deze derde vrouw overleefde hem

Rekening doende Antonij Joachimssen Helsemans ende Abram Claessen Veders als momboiren over Maria Jans Helsemans dochter bij Elisabeth Reijnders verwect van hennen admin. en bewind sedert het afsterven van voorschr. Jan Joachimssen in den jaare 1660 tot ten jaere 1664.
Deze rekening in handen gesteld van Huijbert Janssen Hoorn, man van Maria Jans Helsemans bij Lijsbeth Reijnders verweckt, ten overstaan Heer Engelbert Stooters Drossaart. Actum 27.4.1670.

Onder conditien enz. willen Jacob Roelisse van Eijck ende Johan Peterse van Eijck, voochden van Emerentiana Peterse van Eijck onbejaarde dochter wijlen Peter Jansen van Eijck, als daer op gehadt hebbende advies des selffs naeste … … en verdracht van de Heer en Mr. R. van Breugell drost en rentmeester …. verkoop van een huis 1698

J. B. Verheijen, drost te Bokhoven 1791 (1691?)

J. Clerckx, secretaris te Bokhoven 1711.