Selecteer een pagina

Akte 1
Johan van Dijk, wonende alhier, ende verklaarde sigh sekven te stellen ende constitueren tot borge voor soodanigh nampt ter somme van vijf hondert gulden als Peter Verhijden op 20 jannuarij 1705 van heemraden van Sprangh ten lasten van Jacob de Bie heeft geobstineert, actum de 21e jannuarij 1705.

Op de achterkant: Acte van borgtog voor Pieter van der Heijden (Sprang) 1705

Akte 2
Compareerde ter secretarije van Sprang B??? ??? ende verclaerde sig selven te stellen tot borge ende renuntiatie van de benifitien ordinis ?tex cassi?? vooor de ligetiage van soodanige somme van een ende twintig gulden 1 stuijver 12 penningen waarvanne Huijbrechtje Hoefnagel weduwe Arien van Turenhout bij vonnis in date 23-12-1710 geconducedeert is, actum 30-12-1710.

Op de achterkant: borg??? 1710

Akte 3
Dirck Zeijlmans ende Adriaen Heijmans stellen zich ???tinarissen voor peertkarren opgelade turf toebehorende Gelde Jaspers aengehaelt bij of van wegen Johan Cools, pachter vant zegel om de weerde van karre ende peert tot taxatie van schepenen van Vrijhoeven ??? de pachter te sullen opleggen ende betalen in cas sulx bij vonnis of ??? gevordeert sal worden te behooren mits Gelde Jaspers ons belooft ende sal indemneren cost ende schadeloos houden, actum 5-5-1710.

Op de achterkant: borg 1710

Akte 4
Alsoo bij d’heere schouthet ende regenten van d’heerlicheden Ginnenken ende Bavel wert gereqt borgtoghte ter somme van aght duijsent gulden voort ada???nisten ??? stockhouders a?ept mitsgaders voorden …. …
Soo compareerde voor ons schouth ende schepenen der Vrijheijt Vrijhoeven Cappel d’eerbare Jenneken Rommen eerstmael weduwe van Dirck van Pelt ende nu huijsvrouw van Adriaen Heijmans woonende alhier geassisteert met den selve haren tegenwoordige man Adriaen Heijmans de welcke verclaarde voor haren sone Johan van Pelt haer selve voor alle administratie ende ontfang bij haer wegen t stockhouders a?ept ende secretarije voorss te hebben te constitueren tot borge onder renuntiatie der benefitien ??? etc, actum 25-8-1711.