Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Pagina 1

Cornelis Jan Rijsbergen was eerst getrouwd met Maeijke Laureijs Jansen. Na haar overlijden hertrouwde hij met Maeijke Cornelis Huijbrechts. We vinden hier de alimentatie regeling voor de kinderen uit het eerste huwelijk. Voogden zijn: Jan Laureijs Jansen en Willebrordus Cornelis Peeters.

De kinderen zijn: Huijbreght 12 jaar, Maeijken 11 jaar, Laureijs 10 jaar, Jan 8 jaar en Judith omtrent 2 jaar. Van deze 5 kinderen worden in de marge 3 genoemd: Maeijken Cornelis Jan Rijsbergen X Adriaen Jan Neelen in het land van Steenbergen 6.6.1644, Jan Cornelis Jan Rijsbergen uitbetaald op 3.4.1651 en Sijke Cornelis Jan Rijsbergen X Adriaen Jansen ter Aelst op 18.4.1651.

Datum 4 mei 1627.

Zie HGB1630-12,1640-18 en 1650-12, alsmede de kaart in de bak en RA 102-1

Pagina 2

Isaack Peeters van Loon verkoopt 1½ loopen[saet] grond in de Ham aan Aert Dircx van Houten in ‘s-Gravenmoer.

Pagina 3

Jan Jacob Peeters (HGB 1630-13?) koopt een perceel saijlants. Van wie? van  d’erffgenaemen van Jacob Peeters? (regel 5 van boven?)

Van de belendingen is Jan Peeter van Spreuwel het duidelijkst.

Het bovenste gedeelte van deze pagina wordt nog extra bemoeilijkt door een aantekening in de marge, die bovendien ook nog doorloopt tussen het eerste en het tweede onderwerp van dit blad.

Uit deze aantekening in de marge komen de volgende namen: Aert Jan Jan Meermans en zijn

vrouw Maeijken Jacob Joris van der Wee. Ook Adriaen Jacob Joris van der W ee (of is het Adriaentken

Jacob Joris van der Wee met haar man Andries Adriaensen Smit? (ORA 103-68), Anneke Adriaen Broeders, vrouw van Jacob Joris van der W ee, Lijntke Joost Wouters, kleindochter van Anneke Adriaen Broeders. Datum van deze aantekening is 28.1.1630.

Een deel van deze namen komen we ook tegen in Dongen 101 dd 12.1.1639.

Adriaen Cornelis Janssen Ansems(?) verkoopt op 7.5.1627 grond aan Geerit Dirck Anthonissen [in de] Boogaerts Acker.

Peeter Peeter Stevens verkoopt grond aan de Heijkant aan Jan Joosten.

Stoffel Peeter van Gils, last en procuratie hebbend van Marcelis Geerits van Deurne(?) en van diens suster Jasperina, weduwe van Geerit Havermans, gepasseerd in Breda op 7.5.1627, verkoop van grond aan Jan Dirck Anthonissen[1].

In de marge staan hier 2 aantekeningen.

De eerste is van 22.2.1639. Het gaat over de ƒ3,- die in de verkoop worden genoemd. Jan Dirck

Anthonissen was getrouwd met de weduwe van Cornelis Bollekens[2] en dus is het niet zo vreemd

dat die naam hier opduikt. De 2e aantekening is van 16.3.1644. Willem Joost de Jonge, getrouwd met Alegonda (Alit Cornelis Bollekens, verklaart dat Maeijke Cornelis Vassen de twee Rijnsguldens per jaar ‘tot haeren last’ heeft genomen. Datum 17.5.1627.

Pagina 5

Alimentatie regeling voor de kinderen uit het 2e huwelijk van Cornelis Bollekens. Die 2e vrouw was

Alit Willem Jacobs. De kinderen zijn Philip, Alit, Jasperina en Willem. Voogden zijn

Philip Laureijs Willem en Aert Adriaen Glavimans.

Nu staat er in de marge een aantekening. Philip Cornelis Bollekens, mede namens zijn broer Willem

 en zuster Aleijda, alsmede de voogden, verklaren op 25.2.1639 dat deze regeling reeds vervallen is toen Aleijda (Alit) Willem Jacobs in 1628 overleed[3].

Pagina 6

Ingewikkeld stuk met veel namen van weeskinderen en personen die procuratie hebben.

Zie regel 8: 22.2.1626 en 9.3.1626 en regel 10 dd 18.3.1626. De enige naam die bekend voor komt

is Anthonis Merten Mathijsen van den Nijenhuijsen die ook last en procuratie heeft.

Pagina 7

Alimentatie regeling voor de 2 zonen van Cornelis Cornelis Cleijs na het overlijden van vrouw en

moeder: Maeijke Michielsen. De zonen zijn: Claes, 21 jaar en Cornelis, 9 jaar. Hun moederlijk deel

is f 50,-. Datum 11.5.1626.

Pagina 8

Peeter Jan Peeter van Spreeuwel is overleden. Zijn vrouw, nu weduwe, maar weer hertrouwd met

Adriaen Embreght Willem Timmermans, was Dingena Dingemans.

Er zijn 3 kinderen: Cornelis, Dingena en Adriaen. Het vaders deel van de kinderen is ƒ100,-. Blijkens een aantekening in de marge is alleen Adriaen overgebleven.

Hij kreeg in januari 1648 ƒ300,-. Datum 13.7.1626[4].

Pagina 9

Wouter Peeters verkocht een stede met huis etc op Cleijn Dongen aan Wouter Huijbreghts op

24.5.1626. Waarom is er dan in 1630 geen Wouter Huijbreghts te vinden. Al overleden? Zie 98-55.

Roelof Huijbreght Adriaensen mede voor zijn moeder Huberta Seebreght Peeter Peeters, Roelof

tevens als voogd voor de kinderen van zijn overleden broer Cornelis Huijbrecht Adriaensen X

Anneke Jan Huijbrechts, Stoffel Huijbrecht Adriaensen voor hem self en tevens voor Jenneke Jan

Jacobs, daer moeder aff was Geertruij Daniels, Dingena Jacob Jans, onmondig weeskind met als

moeder Elisabet Huijbreght Adriaensen, Adriaen Huijbreght Adriaensen.

Al deze personen verkopen grond met huis etc op de Heuvel aan Jan Joost van Sprang (HGB

1630-29) Van de verkopers niets in Dongen gevonden. Datum 30.5.1626.

Pagina 10

Margriet Corstiaen Jan Corstiaens geassisteerd door Marcus Jan Adriaen Pharo verkocht een

stede met huisinge op Cleijn Dongen aan Wouter Jan Rijcken. (zie HGB 1630-5)

Pagina 11

Adriaen Jan Daniel van Heijst was getrouwd met Cathalijn Jan Joost Dircxen.

Volgens het stuk dat we hier vinden hebben de kinderen alles verkocht wat hun ouders bezaten en

hebben de opbrengst verdeeld. De kinderen zijn Maeijke Adriaen Jan Daniels, reeds

overleden, getrouwd met Wilbord Jan Wilbords, nalatend een dochter Margriet, Jan Adriaen Jan Daniels, later getrouwd met Adriana Bernards.

Zie voor dit echtpaar de kaart. Barbara, getrouwd met Hendrik Jan

Peeter Scherders. Datum 12.6.1626.

Hun huwelijk is te vinden in doopboek I, dd 31.11.1631. Dongen 102, dd 4.1.1646.

De andere kinderen zijn Anneke, Elisabeth, Jenneke, Cornelis en Peeter. Van deze kinderen nog

geen spoor gevonden.

Pagina 12

. Verkoop: Geerit Joachimus, Claes Jan Goderts, Merten Peeter Cornelis den Haen, uit naam van

zijn vader Jacob Peeter den Haen, tevens zich sterkmakende voor de weeskinderen van Jacob

Henricx en Lenaert van Rijel daer moeder aff was Maeijken Cornelis Jansen den (Haen?) verkocht

aan Adriaen Willem Dircx ten behoef van Andries Peeter Boo(m)gaerts, daer

moeder aff was Maeijke (doorgestreept) Henricx (Hendricxken) Wouters. Datum 15.6.1626

Verkoop: Dingena Henrick Denijs getrouwd met Adriaen Fransen verkopen hun deel in het ouderlijk

bezit aan broer Adam Henrick Denijs op Cleijn Dongen. (HGB 1630-2)

Pagina 13

Willemke Stoffelen Jans, weduwe van Cornelis Cornelis van Raemsdonck, geassisteerd door Adriaen

Wouter Anthonis van den Nieuwenhuijsen, ter eenre, en ter andere zijde Claes Jan Claesen, Wilbort Roelof, (HGB 1630-21) Jan Roelofs voor hem selven, mede als vooght voor Maeijken onmondig weeskind van Cornelis Roelof Jans, Jan Raesen voor hem zelf en en als vooght voor de weeskinderen van Huijbert Willem Jans, die als moeder hadden Dingena Peeter Adriaensen, Lambreght Geerits voor hem zelf en als vooght van Michiel Meeus Joosten. Datum 15.6.1626.

De nalatenschap van Cornelis Cornelis van Raemsdonck wordt gedeeld tussen zijn weduwe en de

andere erfgenamen. We vinden in het begraafboek meerdere kinderen van dit echtpaar. Kennelijk

is er niet een in leven gebleven. Willemke Stoffel Jans is hertrouwd met Willem Jansen. Zie doopkaart.

Pagina 14

Verkoop. Zie voor de hier genoemde verkopers ook ORA 98, pagina 81B en 83.

Aert Jan Aerts voor hem zelf en als vooght van Jan Jan Aerts, Geerit Jan Aerts, Cornelis Jan Volders, kind van zijn zus Anneke Jan Aerts, Cornelis Denijs Cornelis, Marcus Jan Pharo etc verkopen aan Hendrick Steven Brabants (HGB 1630-6) Zie voor Jan Jan Volders ook ORA Dongen 101 folio 7.

Alimentatie regeling voor de drie kinderen van Adriaen Jan Raesen en Cathalijn Bernard Jansen,

na het overlijden van hun moeder (Zie 99-46). De kinderen zijn: Cathalijn, Margriet en Barbara.

Voogden: Cornelis Huijbert Raesen en Jan Jansen de Jongh.

Aangezien er ook grond in ‘s Gravenmoer is, zijn er gegevens te vinden bij REHM (blz 75, 297,

324, 426 en 905).

Pagina 16

Alimentatie regeling voor de kinderen die Jasper Cornelis Buijs naliet. Het overlijden/begraven van

Jasper Cornelis Buijs is te vinden in boek 45 pagina 41. Zijn weduwe was Geertruij Jan Adriaen

Broeders, die hertrouwde met de weduwnaar Sijmen Peeter Wilbord van Son[5]. Kinderen: Maeijke, die later trouwde met Cornelis Jan Stoffel van Ghils. (kaart), Jacobmijna, die trouwde met Merten Merten Jan Mertens, (kaart), Claeske, die trouwde met Adriaen Peeter Jan Spreeuwel, (kaart), Cornelis, die in Waspik woonde en getrouwd was met Huijberta Peeter Berthouts. Voogden Cornelis Cornelis Buijs en Adriaen Jan Adriaen Broeders. Datum 11.7.1626.

Pagina 18

Bastiaen Jan Bastiaens, vooght, en Jan Mathijsen, toesiender van de 3 onmondige weeskinderen

van Wilbort Cleijs Bastiaens, verkopen een stede aan de Moerstraat, aan Wilbort Roelof Jansen.

(HGB 1630-21) Deze naam is er tussen geplaatst.

Indien goed gelezen, gaat het niet om grond, maar om een steeg, mogelijk in verband met bereikbaarheid.

XX voeten breed. Datum 13.7.1626

De voorschreven vercooperen en de voorschreven …………. vercoften omme … Willem Peeter Willems als vooght van Cornelia Willems, onmondich dochterken, tot behoeff derselfs, 4½ loopen in

ses loopen vuijtgedolven gronden, gelegen achter Adriaen Adriaensen van Bavel. Oost: de erfgenamen van Merten Mathijsen van den Nijenhuijsen, west: Anthonis Merten Mathijsen, Jan Huijbreghts suijt en Adriaen Adriaen van Bavel noort.

Pagina 19

De vercooperen hebben verkocht aan Anthonis Merten Mathijsen van den Nijenhuijsen 1½ lopensaet uuijtgedolven moergronden gelegen als vooren. Beide verkopen op 13.7.1626

Deling van de nalatenschap van Corstiaen Jacobs.

Adriaen Eelens van Loon, vooght en Adriaen Goosen van den Elshout, toesiender voor Janneke

Goossens, weeskind van Goossen Adriaens, Geerit Adriaen Eelens voor hem selven, erfgenamen

van de vaderlijke zijde van Corstiaen Jacobs, Willem Peeter Willems, vooght en Jan Peeter Cleijs

toesiender van het weeskind van Cornelis Jan Willems en diens vrouw Maeijke Cornelis, erfgenamen

van moederlijke zijde van Corstiaen Jacobs. Deze Corstiaen Jacobs is blijkbaar ook zelf nog

onmondig geweest. ??? Ook zou deze Corstiaen Jacobs nog grootouders hebben. 13.7.1626

Pagina 20 en 21

Deling nalatenschap door de kinderen van Jan Adriaen Broeders en Emmeke Merten

Gheerits van Gesel: (ORA 96 f 32-33)

1. Catharina Jan Adriaen Broeders X Geerit Dirck Anthonissen (1630-27)

2. Peeter Sijmonvan Son X Geertruij Jan Adriaen Broeders, weduwe Jasper Cornelis Buijs.

3. Adriaen Jan Adriaen Broeders X Catharina (Lijnken) Maartens (HGB 1630-7). Deze drie delen het ouderlijk goed, gelegen in de Ham.15.7.1626

Pagina 21 en begin 22

Verkoop: Margriet Steven Govert, ………. weduwe Cornelis Jan Gijsbreghts, die geassisteerd wordt

door Jacob van der Wee, Peeter Adriaen Broeders, vooght, Jan Steven Goris de Smit, toesiender voor Peeter, zoon wijlen Cornelis Jan Gijsbreghts en Jenneke Cornelis Jan Gijsbreghts, geassisteerd met haer man Joost Jansen van Loon, verkopen een stede met huis, schuur, erf aan Jan Henricks in de Moerstraet. Datum 17.7.1626.

Pagina 22

Deling tussen 2 zusters.

Lucas Pauwel Joosten vooght, Jan Merten Jan Mertens toesiender, (HGB 1630-34) voor Maeijke,

dochter van Govert Lenaerts ter eenre, Jacobmijna Govert Lenaerts, die getrouwd is met Philip

Laureijs Willems, ter andere sijde. Het gaat hier om twee kinderen uit het huwelijk van Govert

Lenaerts en Maeijke Merten Jan Mertens. Zij delen samen het bezit, nagelaten door hun ouders. Er

zijn nogal wat percelen grond, die verspreid liggen in Oosterhout en Dongen. Maeijke krijgt de

stede met huis etc in de Leeghstraet. Enkele percelen moer onder Sprang blijven in gemeenschappelijk bezit. Datum 21.7.1626.

Pagina 24

Alimentatie: Adriaen Anthonis Adriaen Jansen, minderjarige zoon van Anthonis Adriaen Jansen,

overleden, en Cathalijn Sijmen Wilborts van Son. Voogden: Peeter Sijmen van Son en

Peeter Adriaen Jansen. Datum 25 juli 1626.

Pagina 26

Alimentatie: Regeling voor Peeter en Maeijke, kinderen van wijlen Peeter Roelof Mercus (of Mertens?)

en Jenneke Jan Greijnen(?). Voogden zijn Jan Peeter Jan Laureijsen en Jan Cornelis Anthonissen. De weduwe is intussen reeds hertrouwd met Peeter Doomen. 28.7.1626.

Zie de doop van Cornelis Peeter Doomen op 19.3.1628.

Pagina 27

Alimentatie/deling: Jacobmijna Andries Adriaen Oomen, weduwe lestmael van Willem Laureijs Cornelissen,

wordt geassisteerd door haar broer Peeter Andries Adriaen Oomen.

Regeling tussen haar en haar zoon Cornelis Willem Laureijs Cornelissen.

Koeien, paarden, er is nog al wat. Aangezien de zoon kennelijk meerderjarig is wordt de boedel gedeeld.

Datum 1.8.1626

Zie de kaart van Cornelis Willem Laureijs en van hun zoon Jan Cornelis Willem Laureijssen.

Pagina 30

Alimentatie: Jan Huijbert Hendricx, weduwnaar van Maeijken Jan Bastiaans.

Er zijn 5 kinderen voor wie als voogden optreden Bastiaen Jan Bastiaens en Joost Dirck Peeter

Cornelissen:

1. Huijbreght Jan Huijbert Hendricx X Johanna Jan Lambreght Roelen.

2. Corstiaen, wordt wel in de marge genoemd, maar niet in de hoofdgeldboeken gevonden

3. Huijbrecht, die in de marge genoemd wordt.

4. Anneke Jan Huijben getrouwd met Jan Jan Peeters.

5. Jenneke, blind. Datum 11.8.1626.

Uitbetaling van moeders deel op 22.12.1651.

Pagina 31

Verkoop: Govaert Willem Joosten en zijn zuster Maeijke Willem Joosten, Anneke Sijmen Bastiaensen,

Josijntken Willem Joosten met haar man Jan Peeter Cleijs, zijn erfgenaam van Mateijs Peeter

Andries. Zij verkopen het gerechte vierde part van een stede in de Molenstraet aan Jan Henricx

van ….. Datum 19.10.1626.

Pagina 32

Alimentatie: Cornelis Jansen van Dorst, nu overleden en zijn vrouw Lijntke Jan Stevens, hadden 3

kinderen: Jan, 11 jaar; Maeijke, 9 jaar en Peeter, 5 jaar.

Voogden voor de kinderen waren Seebreght Jan Cornelissen en Adam Claes Hendricx. Lijntke Jan

Stevens hertrouwde met Adriaen Cornelis Cleijs Goderts. Datum 22.10.1626

(Zie HGB 1630- 33). Het gezin woonde dus aan de Groenstraat.

Pagina 34

Dingena Adriaen Adriaensen, weduwe lestmael van Adriaen Cornelis Haensbergh, geassisteert

door Wouter Jacobs, haar zoon, ter eenre, en Thomas Joosten als vooght en Jan Adriaen(sen), metseler, als toesiender voor Huijbreght en Heijlken Cornelis Adriaen Haensbergh. Zij zijn erfgenamen van Adriaen Cornelis Haensbergh, grootvader. Het blad is volgeschreven met aantekeningen.

Daar oa in gevonden dat Heijltje Cornelis Adriaen Haensberg is getrouwd met Pauwel Wouters. Zie

de doopkaart van dit echtpaar.

Ook zijn de namen te lezen van Jacob Peeter Mathijsen (HGB 1630-15) en Jan Merten Mathijsen.

De voogden krijgen ƒ300,- voor hun weeskinderen in termijnen in 1627, 1628 en 1629. Datum

17.11.1626.

Pagina 35

Peeter Adriaen de Loos trouwde met Anneke Jan Lambreght Raesen. Testament dat op 9.2.1639

is ingetrokken. We vinden dit echtpaar in HGB 1630-13, 1640-19 en in 1650-12 is zij weduwe.

Peeter Adriaen de Loos werd begraven op 11.8.1643 (boek 45-133)

Was zij weduwe van Peeter Laureijs Jan Horsten?

Pagina 36

Alimentatie.

Jan Laureijs Jan, vooght en Lambreght Jan Lambreght Raesen, toesiender voor Cathalijn, dochter van Peeter Laureijs Jan en Anneke Jan Lambreght Raesen. Cathalijn is 3 jaar, dus geboren in 1622 of 1625.

Moeder is intussen hertrouwd met Peeter Adriaen de Loos. (Zie hierboven, pagina 35.)

Cathalijn is later getrouwd met Jan Peeter van Haren. (Zie 1650-12 e.v.)

Pagina 37

Het gaat op deze en de volgende pagina’s over een aantal weeskinderen, die als grootvader hebben:

Adriaen Jan Jansen [Locht?].

4 kinderen van Peeter Adriaen Jansen, die niet in Dongen wonen en oom Gijsbreght als vooght en

procuratiehouder hebben.

Dan 3 kinderen van Jan Adriaen Jansen X Heijlwich Verheijden

Ook de 5 kinderen van Jacob Adriaen Jansen, getrouwd met Maeijke Bernaert.

Deze kinderen worden allen met name genoemd en wonen in Dongen.

Adriana, 18 jaar, Lijntke, 17 jaar; Jan, 15 jaar, Bernaert, 13 jaar, Commerke 7 jaar.

Adriaentje trouwde met Steven Jan Stevens (1650-26)

Bernaert trouwde met Johanna Wilbort Roelen (1650-26)

Jan Jacob Adriaen Jansen (1650-27 )

Maeijke Bernaerts hertrouwde met Jan Steven Goris de smit. (HGB1630-30 en volgende)

Datum van uitbetaling 10.2.1661. Datum van dit stuk 4.12.1626

Pagina 41

Jan Peeter Jan Lemmens (HGB 1630-18 en kaart) deelt zijn bezit met zijn vrouw Adriaentken Jan

Wouter van den Nijenhuijsen.

Adriaentken Jan Wouters van den Nijenhuijsen deelt haar bezit met haar man Jan Peeter Jan

Lemmens. Datum van beide stukken 14.12.1626.

Pagina 42

Cathalijn Peeter Cleijs Goderts, getrouwd met Jacob Cornelis Verdaes, verkoopt aan Adriaen

Claes Jan Claessen een vervallen hofstede met ½ buijnder land in de Groenstraet. (HGB 1630-35)

Datum 19.12.1626.

Alimentatie.

Cornelis Huijbert Raesen en Aert Adriaensen zijn voogden voor de 2 maanden oude Anthonis Willem

Peeter Willems. Ouders: Willem Peeter Willems en wijlen Bastiana(?) Raes Huijbreghts.

Zie HGB 1630-31, 1640-43 en 1650-27. Datum 27.12.1626.

Pagina 44

Anthonetta Adriaen Pauwels getrouwd met Joan Schuermans, Aleijda Hendrik Philips Bollekens

met haar man Jasper Geeraerts en Mathijs Hendrick Bollekens, woonende te Rotterdam.

Deze 3 personen zijn erfgenaam van Adriaen Michiel Jacobs, in leven schout te ‘s Gravenmoer. Uit

deze erfenis verkopen zij nu aan Wouter Peeters van Rijel. Datum 29.12.1626.

Pagina 45

Dezelfde personen verkopen aan Heer Andries Henricx, pastoor te Rijen en aan Lambreght Corstiaen

Lambreghts elk voor de helft. Kennelijk gaat het hier om grond die tot nu toe in één geheel bezit

is geweest. Er worden maten opgegeven, geen buren.

Dezelfde personen verkopen ook aan………. Caspar de With, pastoor te Oosterhout, de helft van

de zesde cavel ………. breet twee roeden IX voeten etDatum van beide stukken 29.12.1626.

Margriet Corstiaen Jan Corstiaens getrouwd met Wouter Jan Rijcken. (HGB 1630-5). Cleijn Dongen.

Behalve bezit in Dongen ook grond in ‘s-Gravenmoer. Hier deling tussen de zussen.

Ouders: Corstiaen Jan Corstiaens en Sijke Peeters Groot. Heijltken Corstiaen Jan Corstiaens nog

onder voogdij. Van haar geen huwelijk of woonplaats gevonden. Datum 14.1.1627.

Zie voor Peeter Adriaen Groot bij REHM., waarin veel gegevens over dit echtpaar en hun nageslacht

in ‘s-Gravenmoer.

Pagina 46

Begin onderaan en dan verder op pagina 47.

Alimentatie regeling: Iken Adriaen de Ruijter was eerst getrouwd met Huijbreght Maarten Bisscops.

Uit dit huwelijk had zij 2 dochters die hier worden genoemd: Dingena, nu 18 jaar, die in 1677 ongehuwd

overleed in Zierikzee, Cornelia, nu 12 jaar, later getrouwd met Hector Cornelis van Troyen.

Gegevens te vinden bij REHM op blz 324. Datum 14.1.1627

Iken Adriaen De Ruijter is later getrouwd met Jan Adriaen Raesen.

Het grondbezit is te vinden in Waspik, Cappel, ‘s-Gravenmoer en Dongen.

Pagina 48

Dingena Jan Corsten ‘verkoopt’ aan haar tegenwoordige man de helft van haar bezit op C leijn

Dongen. Haar man is Peeter Adriaen Jansen. In het Hoofdgeldboek staat op Cleijn Dongen wel

een Peeter Adriaen Prins met vrouw. Dingena werd bij deze transactie geassisteerd door Jacob

van der Wee. Geen dopen van dit echtpaar.

Pagina 48B en 49

Alimentatie regeling: Jan Dingeman Gijsbert Horsten, vooght, Jan Gijsbert Cornelissen, toesiender,

voor de kinderen van Jacob Gijsbert Horsten en Maeijke Adriaen Adriaensen. Er zijn 3 kinderen.

De moeder is hertrouwd met Embrecht Willem Timmermans. (HGB 1630-14)

In de marge staat dat de voogden het geld ontvangen hebben dat de kinderen toekwam.

Pagina 50

Jan Gijsbreght Cornelis Timmerman, volcomen last en procuratie hebbende voor Aert Cools, ingesetene

van de Heerlijckheijt Eeckeren, gepasseerd deze procuratie voor Schepenen dezer Heerlijckheijt

dd 4.12.1626 (…) verkocht aan Jan Adriaen Jan Daniels zijn gerechte contingent,

paert en deel van een stede, (…) hem aengecomen bij doode van Cornelis Jansen van Eeckeren,

die sijn, comparanten, halven broeder was. Dit is een interessant gegeven, vooral als je het

volgende stuk er bij neemt. Want de belending hier is dezelfde als bij het volgende stuk. Datum

15.1.1627.

Pagina 51

Willem Jan Daniels , vooght voor de kinderen van zijn broer en schoonzus Adriaen Jan

Daniels[6] en Cathalijn Jan Joost Dircx, Adam Claes Hendricx, vooght van Maeijke,

dochter van Cornelis Jan Cornelis Stevens en Jenneke Jan Joost Dircx, Adriaen Jan Schalken,

vooght en Adriaen Cornelis (…) toesiender voor de 3 onmondige weeskinderen van Geertruij Jan

Joost Dircx, Jan Adriaen Danielsvoor hemzelf, Adriaen Cornelis . . . Jans voor hemzelf.

Allemaal erfgenamen van hun grootmoeder Maeijken Lodewijck Seebreghts. Zij verkopen hun deel

aan de mede-erfgenaam Jan Adriaen Jan Daniels. Ook de naam van Aert Cools wordt genoemd. Het geheel ligt aan de Heuvel. Zie HGB 1630-23 en 1640-34. Datum van dit stuk 17.1.1627.

Pagina 52

Jan Adriaen Jan Daniels voor hem zelf en als vooght voor Margriet, dochter van zijn overleden zus Maeijke, die getrouwd was met Wilbort Jansen van Son, Willem Jan Daniels als vooght voor de onmondige kinderen van zijn broer Adriaen Jan Daniels , Adam Claes Hendricx als vooght voor Maeijke, dochter van Cornelis Jan Cornelis Stevens en Jenneke Jan Joos Dircx, Adriaen Jan Schalken, vooght en Cornelis Merten Jans als toesiender voor de drie kinderen van Geertruij Jan Joost Dircx. Allemaal erfgenamen van hun grootmoeder Maeijken Lodewijck Seebreghts. Een deel van hun erfenis wordt hier verkocht aan Joost Roelof Jans in de HAM. (HGB 1630-8). Datum 17.1.1627.

Jan Adriaen Jan Daniels verkoopt een stuk grond aan de Heuvel aan Laureijs Smit, Schouteth [van ‘s-Gravenmoer]. (HGB 1650-20). Datum 17.1.1627.

Pagina 53

Verkoop: Cornelis Joris (Mertens?) verkoopt aan Mathijs Adriaensen een stede met huis etc in de

Ham. De naam Mathijs is niet duidelijk. In dit gebied deze naam ook niet gevonden.

Verkoop: Joost Govaerts verkoopt aan Jan Willem Cuijper een stede met huis etc op Cleijn

Dongen. (HGB 1630-2) Daar ook nadere gegevens over deze persoon. Datum 18.1.1627.

Verkoop: Willem Augustijn Verhagen verkoopt aan Cornelis Pels, secretaris, huis met erf etc aan

de Kerckstraet. Datum 20.1.1627.

Zie voor de hier genoemde personen HGB 1630 – 7 en -28.

Pagina 54

Jenneke Jochum Adriaen Ackermans, geassisteerd met haar man Mathijs Anthonis Mathijsen,

(HGB 1630-23) verkoopt aan Willem Augustijn Verhagen grond met huis etWaar, dat staat er

niet bij, maar waarschijnlijk aan de Heuvel. 28.1.1627.

Jan Willem Dircx, vooght, en Anthonis Bernard Driessen, toesiender, (HGB 1630-9) verkopen bezit

van de wezen Andries en Anneke, kinderen van Peeter Peeter Andries Boogaerts en Hendricxken Wouters.

Zie de kaart van Andries Peeter Boogaerts en Catharina Adriaensen. (HGB 1650-27) Het eerste

meisje is een Henrica op 23.11.1648.

Het gaat bij deze verkoop over een halve stede met huis, hoff en dries, Doelstraet oost, Heerenstraet

noort. De andere belendingen zijn ook uit het Kerckquartier: Lambreght Geerits, (1630-32)

en Stoffel Peeter van Ghils. (1630-31). Koper zou zijn Willem Peeters Willem, die niet in

de lijst voorkomt.

Dezelfde verkopers verkopen aan de Heuvel een stede metten huijs en een Boomgaert.

Koper is Bartolomeus Willem Schoenmaker (HGB.1630-30). Datum 29.1.1627.

Pagina 55

Jan Joachim Adriaen Clauwen, vooght en Cornelis Huijbert Raesen, toesiender van de 3 weeskinderen

van Adriaen Jochum Clauwen en Margriet Huijbert Raesen, verkopen aan Adriaen Vranck

Lenaerts en Maeijke Cornelis Joosten (HGB 1650-16) een stede, met huis, hof etc in de Berghen.

Datum als voren .

Verkoop door voogden. Het gaat hier om de weeskinderen van Cornelis Jansen Haensbergh, Pauwel

Cornelis Pauwels en Petronella Adriaen Gabriels van de NN, erfgenamen van Jacob Jansen

Haensbergh, Cornelia Pauwel Cornelissen.

Verkocht wordt aan Jacob Huijbreght Cornelissen (1630-26) het gereghte contingent, paert en

deel. Waar? Staat er niet bij, Jan Peeter van Spreuwel oost en suijt, de kerckwerf west en Peeter

Cornelis noort. Dus waarschijnlijk in het Kerckquartier. Datum als voren.

Pagina 56

Willemke Willem Aertsen met haar man Jan Geerit Jansen de Jonge, Cornelis Jan Rijsbergen,

voor hemzelf en met volcomen last ende procuratie voor Adriaen Jansen van de Rijen. Deze

laatste ook vooght van Peeter Jansen van de Rijen. Deze procuratie komt uit ……. dd 18 maart

1626. Cornelis Jan Rijsbergen heeft ook nog procuratie voor de weeskinderen van Wouter

Adriaensen. Deze procuratie komt uit Geertruidenberg dd 4.2.1627.

Maeijke Jans van de Rijen met haar man Adriaen Cornelis Verweijnen(?), Peeter Peeter Stevens

voor hemzelf en als vooght voor Leijsken, onmondig dochtertje van Berber Peeter Stevens, en

Henrick Machiels Jan Peeter Peeter Stevens, voor hemzelf, en Wilbort Claesen als man van Sijke

Aert Willems, respectieve erfgenamen van Anthonis Willems en Leske Peeter Peeters Stevens.

De stede wordt verkocht aan Adriaen Jan van Dravel(?) alias Crijsman. (HGB 1630-28). Datum als

voren. Waar? Niet genoemd. Belending weer in het Kerkkwartier. Van alle hier genoemde personen

alleen Cornelis Jan Rijsbergen bekend.

Dezelfde erfgenamen verkopen aan Jan Cornelis Stoffels een stuk land genaempt Den

Hooghen Acker (…) naast Stoffel Peeter van Ghils. Zie voor Jan Cornelis Stoffels

1630-52.

Pagina 57

Dezelfde verkopers verkopen aan Peeter Peeter Stevens[7] een half buijnder saijlants.

Dezelfde verkopers verkopen aan Corstiaen Cornelis Corstiaensen een stuck lants genaempt de

Nijewen Acker. Datum als boven.

Adriaen Jacob Cleijs vooght voor Jacob Aert Jacobs Cleijs, Aert Jacob Cleijs voor hemzelf, Maijke

Aerden getrouwd met Denijs Peters.

Deze personen zijn erfgenaam van Anneke Aerden, de vrouw van Cornelis Cornelis Jans, ter

eenre, en deze Cornelis Corsten Jans, weduwnaar van Anneke Aerden ter andere sijde.

De erfgenamen delen de nalatenschap van Anneke Aerden. Zie 1650-35. Datum 11.2.1627.

Pagina 58

Denijs Hendrik Denijs verkoopt aan Melis Jan Melissen een stuk saijlants aan de Leeghstraet.

Denijs Hendrik Denijs 1630-2, Melis Jan Melissen 1630-36. Datum 11.2.1627.

Peeter Anthonis Claesen voor hemzelf, Jan Peeter van Spreeuwel als vooght van Huijbreght

Anthonis Claesen, verkopen aan Adriaen Peeter Jansen (geknoeid) grond aan de Leeghstraet(?)

Herenstraet west? Datum 14.2.1627

Verkoop van grond in de Santstraet. Peeter Anthonis Stoffels verkoopt aan Adriaen Heijmans

(HGB 1630-21) Datum als boven.

Pagina 59

Jan Henrick Cools afkomstig uit de omgeving van Herenthals, ruiter onder Capiteijn (…) volgens

doopregister getrouwd met Maeijke Dircx, wonend in het Kerckquartier (HGB 1650-26) ende vriendelijck hem sullen volgen het gereghte viertel paert in ende van een cavel (…) gestaen ende gelegen binnen Rastel en Herenthals, bij den selven Cools vercoft, soo hij seijde,(…) te waerborgen

(…) gestaen ende gelegen inde Heijvelden alhijer, van Adriaen Cornelis Jans en Dirck Cornelissen.

Het verhaal is mij niet duidelijk. Datum 12.3.1627.

Pagina 59B en 60

Willem Peeter Willems (op te Heij, later Heijblom) verloor zijn eerste vrouw, Cornelia Willem Peeters en bleef achter met 3 kinderen. Willem is 22 jaar, Wouterke 19 jaar, en Jan 9 jaar. In verband

met een 2e huwelijk hier de alimentatie regeling. Opgemaakt op 15 maart 1627.

In de marge staat een notitie uit 1654, waarin staat dat de drie kinderen hun moeders deel hebben

gehad[8].

Pagina 61

Denijs Henricx van Beek verkocht aan Peeter Sijmen Wilborts van Son, als vooght van Willem

Joost Willems, zoon van Joost Willem en Maeijken Claesdr[9]. Van Son was ook zijn oom. Datum 15.3.1627.

Lambreght Jan Lambreght Raesen 1630-14. Hij verkoopt een stuk grond, gelegen in de stede van

Wouter Mathijs Wouters. Koper is Jan Jansen van Beijeren. (HGB 1630-11). Datum 19.3.1627.

Op 27.3.1627 wordt Maeijke Jacobs Lochter gevest in een stedeke metten huijsken daerop gelegen

in het gebied dat de Vaert aan de oostkant heeft. De verkopers zijn een 5 tal personen waarvan

in HGB 1630-4: Jan Cornelis Thomas en zijn vrouw Dingena Bernaert Jansen, verder Thonis

Dircx, Jochum Dircx, Cornelis Joris, Jan Hendrik Coenen.

Jan Cornelis ……. vooght, en Peeter Peeter Jacob Jan Vrancken, toesiender voor de 5 jaar oude

Dingena Cornelis Adriaen van de Brant. Haar moeder Margriet Sijmen Cornelissen is her

trouwd met Anthonis Mathijs Anthonissen. Zie de doopkaart met 4 dopen HGB 1630-9. Datum

27.3.1627.

Pagina 62

Margriet Sijmen Cornelissen en Anthonis Mathijs Anthonis verkoopt helft van haar bezit in

de Ham [aan] Lambert Jan Lemmen Raes. Datum 27.3.1627

Maeijke Mathijs Goderts en haar man Peeter Jan Wouters, Godert Mathijs Goderts, Mathijs Huijbert

Aerts, zoon van Huijbert Aerts en Jenneke Mathijs Goderts, zijn samen erfgenamen van het

echtpaar Mathijs Goderts en Anneke Jan Anthonis Sprangers. Maeijke krijgt de stede met huijs,

hof, dries etin de Ham. Daar staat tegenover dat zij alle schulden die er nog mochten zijn moet

betalen.

Godert krijgt een paar percelen onder Oosterhout, Steenhoven en Graenkedde, indien goed gelezen

(blz 64 regel 3) Mathijs krijgt geld, dat betaald moet worden in termijnen, te beginnen in 1628.

Van de hier genoemde personen niets gevonden in het hoofdgeldboek 1630, of het zou moeten

zijn Peeter Jan de wever.

Pagina 64B, 65 en 66

Adriaentken Godert Denijs met haar man Adriaen Dirck Jan Huijghen moeten delen met de nog niet meerderjarige Denijs Godert Denijs , de nagelaten goederen van hun ouders, Godert Denijs en Lijntke Laureijs Jan van Dongen. Als vooght treedt op Jacob Claes Jacobs.

Adriaentke krijgt de stede met huis, hof etc in de Leeghstraet. Verder grond onder Oosterhout in de

Schellingen, aan de Groenedijk, bij de Kijldijk, De Berckensteert, Denijs krijgt ook diverse percelen

grond, in Dongen, Leeghsttaet, in de Schellingen onder Oosterhout.

Adriaen Dirck Jan Huijghen zie HGB 1650-36.

Van dit echtpaar 1 doop op 23.1.1655 van zoon Anthonis, waar moeder Adriaentje Denis heet en 2

dopen waar moeder Adriaentje Goderts (Geerits) heet. Zie begraafboek 45 blz 302.

Pagina 67

Uit dit stuk van 8.4.1627 blijkt dat Jan Jan Aerts trouwde met Beatrix Adriaen Wouter Denissen. Zie ook REHM op blz. 417. Uit het huwelijk 1 zoontje Jan.

Uit een andere archiefgegeven weten we dat Jan Jan Aerts van zijn zwager Rijck Adriaen Wouter

Denissen een stede met huis, vee, etc had gekocht.

Het is niet onmogelijk dat deze stede hier nu verkocht wordt aan Willem Mathijs van Schendel.

Omdat hier bezit van een minderjarige wordt verkocht zijn ook de voogden: Aert Jan Aerts en Adriaen Michiel Wouter Denissen aanwezig. Het verkochte ligt op Cleijn Dongen[10].

Pagina 68

Elisabeth Adriaensen Meulder, dochter van de ‘s Gravenmoerse molenaar, trouwde eerst met Geerit Jan Aertsen [11]. Uit dit huwelijk had zij 2 kinderen: Adriaentken, 15 jaar, dus geboren omstreeks 1612, en Geerit, 9 jaar, dus geboren omstreeks 1618.

Omdat Elisabeth hertrouwde met Cornelis Huijbert Boer moet de alimentatie geregeld worden. In de marge vinden we de uitbetaling op 7 april 1643 aan Adriaentken, die dan getrouwd is met Cornelis

Wouter Jans. Op 16.2.1650 krijgt Geerit zijn deel. Van Geerit is er geen nageslacht, want zijn beide huwelijken bleven kinderloos.

Cornelis Wouter Jans en Adriana Gerard Jan Aertsen hadden meerdere kinderen. Zie ook de deling van het bezit van hun (groot)moeder in 1672.

Pagina 69

Aan het slot van het voorgaande vinden we hier dat moeder Elisabeth onderpand geeft voor het uit betalen van het vadersdeel.

Hier vinden we het ‘overvesten’ van het bezit van Elisabeth met haar 2e man, de weduwnaar Cornelis Huijbert Boer. Uit dit 2e huwelijk nog 3 kinderen, waarvan nageslacht bekend is tot 1800, en mogelijk tot heden. Datum 22.4.1627.

Verkoop

Jan Jansen Rijcken (HGB 1650-28) verkoopt een stuk grond in de Kerckstraet naast de herberg.

Koper is Lambreght Joosten.(1640-39 en doopkaart). Datum 27.4.1627

INDEX OP ORA DONGEN 99

door F.J. van Lieshout

Adam Claes Hendricx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 8

Adam Henrick Denijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Adriaen Adriaensen van Bavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Adriaen Anthonis Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Adriaen Claes Jan Claessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Adriaen Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Adriaen Cornelis Cleijs Goderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Adriaen Cornelis Haensbergh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Adriaen Cornelis Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Adriaen Cornelis Janssen Ansers . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Adriaen Cornelis Verweijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Adriaen Dirck Jan Huijghen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Adriaen Eelens van Loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Adriaen Embreght Willem Timmermans . . . . . . . . . . . 2

Adriaen Fransen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Adriaen Goosen van den Elshout . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Adriaen Heijmans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Adriaen Huijbreght Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Adriaen Jacob Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Adriaen Jacob Joris van der Wee . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Adriaen Jan Adriaen Jan Peters Broeders . . . . . . . . . . 4

Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 8

Adriaen Jan Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Adriaen Jan Neelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Adriaen Jan Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Adriaen Jan Schalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Adriaen Jan van Dravel alias Crijsman . . . . . . . . . . . . 9

Adriaen Jansen ter Aelst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Adriaen Jansen van de Rijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Adriaen Jochum Clauwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Adriaen Michiel Jacobs schouteth in ‘s-Gravenmoer . . 7

Adriaen Michiel Wouter Denissen Fijnenbuijck . . . . . 11

Adriaen Peeter Jan Peeter van Spreeuwel . . . . . . . 2, 4

Adriaen Peeter Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Adriaen Vranck Lenaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Adriaen Willem Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Adriaen Wouter Anthonis van den Nieuwenhuijsen . . . 3

Adriaentken Geerit Jan Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Adriaentken Godert Denijs Peter Snijders . . . . . . . . . 11

Adriaentken Jacob Joris van der Wee . . . . . . . . . . . . . 1

Adriaentken Jan Wouters van den Nijenhuijsen . . . . . . 6

Adriana Bernards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Adriana Jacob Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Aert Adriaen Glavimans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Aert Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Aert Cools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8

Aert Dircx van Houten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Aert Jacob Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Aert Jan Aerts Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 11

Aert Jan Jan Meermans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Aleijda Hendrik Philips Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Alit Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2

Alit Willem Jacobs van Campen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Andries Adriaensen Smit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Andries Henricx, pastoor te Rijen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Andries Peeter Boogaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Andries Peeter Peeter Andries Boogaerts . . . . . . . . 3, 9

Anneke Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . 3

Anneke Adriaen Jan Peeter Broeders . . . . . . . . . . . . . 1

Anneke Aerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Anneke Jan Aerts Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Anneke Jan Anthonis Sprangers . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Anneke Jan Huijben Hendricx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Anneke Jan Huijbrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Anneke Jan Lambreght Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anneke Peeter Peeter Andries Bogaerts . . . . . . . . . . . 9

Anneke Sijmen Bastiaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ansem Cornelis Ansems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Anthonetta Adriaen Pauwels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anthonis Adriaen Dirck Jan Huijghen . . . . . . . . . . . . . 11

Anthonis Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Anthonis Bernard Driessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Anthonis Mathijs Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11

Anthonis Merten Mathijsen van den Nijenhuijsen . . . 2, 4

Anthonis Willem Peeter Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anthonis Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Barbara Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . 3

Barbara Adriaen Jan Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Bartolomeus Willem Schoenmaker . . . . . . . . . . . . . . . 9

Bastiaen Jan Bastiaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5

Bastiana Raes Huijbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Beatrix Adriaen Wouter Denissen Fijnenbuijck . . . . . 11

Berber Peeter Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Bernaert Jacob Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Cathalijn Adriaen Ansems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cathalijn Adriaen Jan Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cathalijn Bernard Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cathalijn Jan Joost Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 8

Cathalijn Jan Laureijs Conincx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cathalijn Peeter Cleijs Goderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Cathalijn Peeter Laureijs Jan Horsten . . . . . . . . . . . . . 6

Cathalijn Sijmen Wilborts van Son . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Catharina Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Catharina Jan Adriaen Jan Peeters Broeders . . . . . . . 4

Claes Cornelis Cornelis Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Claes Jan Claesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Claes Jan Goderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Claeske Jasper Cornelis Buijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Commerke Jacobn Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . 6

Cornelia Pauwel Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Cornelia Willem Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Cornelia Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cornelis Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . 3

Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2

Cornelis Cornelis Buijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cornelis Cornelis Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cornelis Cornelis Cornelis Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cornelis Cornelis Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Cornelis Cornelis van Raemsdonck . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cornelis Corsten Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Cornelis Denijs Cornelis Denissen . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cornelis Huijbert Boer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12

Cornelis Huijbert Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 7, 9

Cornelis Huijbrecht Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cornelis Jan Cornelis Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelis Jan Gijsbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cornelis Jan Rijsbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9

Cornelis Jan Stoffel van Ghils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cornelis Jan Volders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cornelis Jan Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cornelis Jansen Haensbergh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Cornelis Jansen van Dorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Cornelis Jansen van Eeckeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelis Jasper Cornelis Buijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cornelis Joris Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10

Cornelis Merten Jans de Smit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelis Peeter Doomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Cornelis Peeter Jan Peeter van Spreeuwel . . . . . . . . . 2

Cornelis Pels, secretaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Cornelis Roelof Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cornelis Vas Jansen Vermeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cornelis Willem Laureijs Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . 5

Cornelis Wouter Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Corstiaen Cornelis Corstiaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Corstiaen Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Corstiaen Jan Corstiaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Corstiaen Jan Huijbert Hendricx . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Denijs Godert Denijs Peter Snijders . . . . . . . . . . . . . . 11

Denijs Hendrik Denijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Denijs Henricx van Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Denijs Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dingena Adriaen Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Dingena Bernaert Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dingena Cornelis Adriaen van de Brant . . . . . . . . . . . 10

Dingena Dingemans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dingena Henrick Denijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dingena Huijnbrecht Maerten Bisscops . . . . . . . . . . . . 7

Dingena Jacob Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dingena Jan Corsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Dingena Peeter Adriaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dingena Peeter Jan Peeter van Spreeuwel . . . . . . . . . 2

Dirck Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Elisabet Huijbreght Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Elisabeth Adriaen Ansems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Elisabeth Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . 3

Elisabeth Adriaensen Molenschot . . . . . . . . . . . . 11, 12

Embrecht Willem Embrecht Timmermans . . . . . . . . . . 7

Emmeke Merten Gheerits van Gesel . . . . . . . . . . . . . . 4

Geerit Adriaen Eelens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Geerit Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4

Geerit Geerit Jan Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Geerit Havermans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Geerit Jan Aerts Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Geerit Jan Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Geerit Joachimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Geertruij Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Geertruij Jan Adriaen Jan Peeters Broeders . . . . . . . . 4

Geertruij Jan Joost Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Godert Denijs Peter Roelof Snijders . . . . . . . . . . . . . 11

Godert Mathijs Goderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Goossen Adriaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Govaert Willem Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Govert Lenaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Hector Cornelis van Troyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Heijlken Cornelis Adriaen Haensbergh . . . . . . . . . . . . 6

Heijltken Corstiaen Jan Corstiaens . . . . . . . . . . . . . . . 7

Heijlwich Verheijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Hendrick Steven Brabants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Hendricxken Wouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 9

Hendrik Jan Peeter Scherders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Henrica Andries Peeter Boogaerts . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Henrick Machiels Jan Peeter Peeter Stevens . . . . . . . 9

Huberta Seebreght Peeter Peeters . . . . . . . . . . . . . . . 2

Huijbert Aerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Huijbert Willem Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Huijberta Peeter Berthouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Huijbreght Anthonis Claesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Huijbreght Cornelis Adriaen Haensbergh . . . . . . . . . . . 6

Huijbreght Cornelis Jan Rijsbergen . . . . . . . . . . . . . . . 1

Huijbreght Jan Huijbert Hendricx . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Huijbreght Maarten Bisscops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Iken Adriaen de Ruijter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Isaack Peeters van Loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jacob Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jacob Aert Jacobs Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jacob Claes Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jacob Cornelis Verdaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jacob Dingemans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jacob Gijsbert Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jacob Henricx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jacob Huijbreght Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jacob Jansen Haensbergh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jacob Joris van der Wee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4, 7

Jacob Peeter den Haen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jacob Peeter Mathijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jacob Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jacobmijna Andries Adriaen Oomen . . . . . . . . . . . . . . 5

Jacobmijna Govert Lenaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jacobmijna Jasper Cornelis Buijs . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Adriaen Ansems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jan Adriaen Cornelis Haensberch . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . . 3, 8

Jan Adriaen Jan Peeters Broeders . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Adriaen Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jan Cornelis ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jan Cornelis Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Cornelis Jan Rijsbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Cornelis Jansen van Dorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Cornelis Stoffels van Ghils . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jan Cornelis Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jan Cornelis Willem Laureijs Cornelissen . . . . . . . . . . 5

Jan Dingeman Gijsbert Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jan Dirck Anthonissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Geerit Jansen de Jonge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jan Gijsbert Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jan Gijsbreght Cornelis Timmerman . . . . . . . . . . . . . . 7

Jan Hendrik Coenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jan Henrick Cools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jan Henricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Henricx van ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Huijbert Hendricx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Huijbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Jacob Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Jacob Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Jan Aerts Geenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 11

Jan Jan Jan Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jan Jan Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Jan Volders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Jansen de Jongh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Jansen Rijcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jan Jansen van Beijeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jan Joachim Adriaen Clauwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jan Joost van Sprang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jan Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Laureijs Jan Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Laureijs Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jan Mathijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jan Merten Jan Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Merten Mathijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Peeter Cleijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5

Jan Peeter Jan Laureijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Peeter Jan Lemmens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Peeter van Haren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jan Peeter van Spreuwel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9, 10

Jan Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Roelofs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jan Steven Goris de Smit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6

Jan Willem Cuijper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jan Willem Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jan Willem Peeter Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Janneke Goossens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jasper Cornelis Buijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jasper Geeraerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jasperina Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jasperina Geerits van Deurne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jenneke Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . 3

Jenneke Cornelis Jan Gijsbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jenneke Jan Greijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jenneke Jan Huijbert Hendricx . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jenneke Jan Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jenneke Jan Joost Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jenneke Jochum Adriaen Ackermans . . . . . . . . . . . . . 8

Jenneke Mathijs Goderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Joan Schuermans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jochum Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Johanna Jan Lambreght Roelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Johanna Wilbort Roelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Joost Dirck Peeter Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Joost Govaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Joost Jansen van Loon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Joost Roelof Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Joost Willem Joost van Dongen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Josijntken Willem Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Judith Cornelis Jan Rijsbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Lambreght Corstiaen Lambreghts . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Lambreght Geerits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 9

Lambreght Jan Lambreght Raesen . . . . . . . . . 6, 10, 11

Lambreght Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Laureijs Jan Cornelis Rijsbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Laureijs Smit, Schouteth van ‘s-Gravenmoer . . . . . . . . 8

Leijsken Berber Peeter Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lenaert van Rijel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Leske Peeter Peeters Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lijnken Merten Mathijs van den Nieuwenhuijsen . . . . . 4

Lijntke Jacob Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Lijntke Jan Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Lijntke Joost Wouters Meeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Lijntke Laureijs Jan van Dongen . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Lucas Pauwel Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Adriaen Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Maeijke Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . 3, 8

Maeijke Bernaert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Maeijke Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Maeijke Cornelis Huijbrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Maeijke Cornelis Jan Cornelis Stevens . . . . . . . . . . . . 8

Maeijke Cornelis Janse van Dorst . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Cornelis Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Maeijke Cornelis Vassen Vermeulen . . . . . . . . . . . . . . 1

Maeijke Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Maeijke Govert Lenaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Jacobs Lochter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Maeijke Jans van de Rijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Maeijke Jasper Cornelis Buijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Maeijke Laureijs Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Maeijke Mathijs Goderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Maeijke Merten Jan Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Michielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Maeijke Peeter Roelof Mercus/Mertens . . . . . . . . . . . . 5

Maeijke Willem Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijken Claes Adriaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Maeijken Cornelis Jan Rijsbergen . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Maeijken Cornelis Jansen den Haen . . . . . . . . . . . . . . 3

Maeijken Cornelis Roelof Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Maeijken Jacob Joris van der Wee . . . . . . . . . . . . . . . 1

Maeijken Jan Bastiaans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Maeijken Lodewijck Seebreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Maijke Aerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Marcelis Geerits van Deurne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Marcus Jan Adriaen Pharo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Margriet Adriaen Jan Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Margriet Corstiaen Jan Corstiaens . . . . . . . . . . . . . . 2, 7

Margriet Huijbert Raesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Margriet Sijmen Cornelissen Maes . . . . . . . . . . . 10, 11

Margriet Steven Govert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Margriet Wilbort Jan Wilbort van Son . . . . . . . . . . . . 3, 8

Mateijs Peeter Andries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mathijs Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Mathijs Anthonis Mathijsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Mathijs Goderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Mathijs Hendrick Philips Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mathijs Huijbert Aerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Melis Jan Melissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Merten Mathijsen van den Nijenhuijsen . . . . . . . . . . . . 4

Merten Merten Jan Mertens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Merten Peeter Cornelis den Haen . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Michiel Meeus Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pauwel Cornelis Pauwels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Pauwel Laureijs Smit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Pauwel Wouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Peeter Adriaen de Loos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Peeter Adriaen Groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Peeter Adriaen Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . . 3

Peeter Adriaen Jan Peeters Broeders . . . . . . . . . . . . . 4

Peeter Adriaen Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6, 7

Peeter Adriaen Prins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Peeter Andries Adriaen Oomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Peeter Anthonis Claesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Peeter Anthonis Stoffels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Peeter Cornelis Jan Gijsbrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Peeter Cornelis Janse van Dorst . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Peeter Doomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Peeter Jan de wever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Peeter Jan Peeter van Spreeuwel . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Peeter Jan Wouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Peeter Jansen van de Rijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Peeter Laureijs Jan Horsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Peeter Peeter Andries Boogaerts . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Peeter Peeter Jacob Jan Vrancken . . . . . . . . . . . . . . 10

Peeter Peeter Roelof Mercus/Mertens . . . . . . . . . . . . . 5

Peeter Peeter Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9

Peeter Roelof Mercus (Mertens?) . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Peeter Sijmon Wilborts van Son . . . . . . . . . . . . . 4, 5, 10

Petronella Adriaen Gabriels van de NN . . . . . . . . . . . . 9

Philip Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Philip Laureijs Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 5

Rijck Adriaen Wouter Denissen Fijnenbuijck . . . . . . . 11

Roelof Huijbreght Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Seebreght Jan Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Sijke Aert Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sijke Cornelis Jan Rijsbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Sijke Peeters Groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Sijmen Peeter Wilbord van Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Steven Jan Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Stoffel Huijbrecht Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Stoffel Peeter Cornelis van Ghils . . . . . . . . . . . . . . . 1, 9

Thomas Joosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Thonis Dircx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Vas Jan Cornelis Vermeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wilbort Claesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wilbort Cleijs Bastiaens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Wilbort Jan Wilborts van Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 8

Wilbort Roelof Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4

Willebrordus Cornelis Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Willem Augustijn Verhagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Willem Cornelis Bollekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Willem Jan Daniels van Heijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Willem Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Willem Joost Willems van Dongen de Jonge . . . . . . . 10

Willem Joosten de Jonge van den Nieuwenhuijzen . . . 1

Willem Laureijs Cornelissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Willem Mathijs van Schendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Willem Peeter Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 7, 9, 10

Willem Willem Peeter Willems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Willemke Stoffelen Jans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Willemke Willem Aertsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wouter Adriaensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wouter Huijbreghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wouter Jacobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Wouter Jan Rijcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7

Wouter Mathijs Wouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Wouter Peeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Wouter Peeters van Rijel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Wouterke Willem Peeter Willems . . . . . . . . . . . . . . . . 10


[1]              Schepen van Dongen, weduwnaar van Catharina Peeter Peetersz van Ghilse, man van Alijntken Willem

Jacobs van Campen, die op haar beurt weduwe is van Cornelis Philips Bollekens. Deze was op zijn beurt

weduwnaar van Jasperina Peter Cornelis van Ghilse – FvL

[2]              Lijntke Willem Jacobs van Campen

[3]              ORA 98, pag 89 en de daar genoemde datum

[4]              HGB 1630-13 en 14 en ook 1650-12

[5]              Op pag 20 echter: Peter Sijmon Wilborts van Son, een zoon van Sijmen Peter Wilborts van Son (overl. 1604)

[6]              pag 11 (FvL)

[7]              HGB 1650-18.

[8]              Dit geslacht is volledig uitgewerkt tot heden in het GTMWB, jaargang 8 en volgende.

[9]              RA 03 folio 125 en 127 (FvL)

[10]             RA 98 pagina 81B. Datum 8.4.1627.

[11]             RA 98 pagina 81