Selecteer een pagina

Fol. 1r

Den hemeraedt wijst vier recht dat Merten Toniss? Met Cornelis Wouterss gehouden sal wesen die uutsprake van den 22e april anno 84 te voldoen.

Fol. 1r

15-1-1600

Tusschen Bastiaen Bastiaenss Bosscher ende Laureijs Mertens ter andere

Den hemeraet ordonneert Bastiaen Bastiaenssen  ende Laureijs mertens dat sij sullen gaen voer  twee goede mannen ende maken goede ??? rekeninghe.

Fol. 1r

49[?]-1-1600

Den schout ende Jan Willemss Snijder

Den hemeraet wijst voer recht nademael die hier huijden hen verobligeert hebben ??? verwilcoerdschuldt dat hij pandt mach ??? dit ??/ van jan Willemss op pandighe gewesen.

Fol. 1r

Den klerck ende Gerit Pieterss

Voto dese ??? niet voerdt

Fol. 1r

Den klerck ende Handrick Tonis

Alsoe Handrick Antoniss in doopesake buijten ??? soe laten wij het recht open staen tot ???

Fol. 1v

Jasper Arien Cuijpers ende Ariaen Peterss

Den heraet wijst voer recht dat Adriaen Peterss ??? die weduwe van Handrick Wouterss sullen  ??? ??? ??? bij de anderen ende accorderentusschen ?? ende ten ???

Fol. 1v

Bastiaen Bastiaenss ende Lauris Mertensz

Den hemeraet wijst voer recht dat Bastiaen hebben sal copie ??? ??? obligate.

Fol 1v

Ariaen Lauris Bastiaenss en Lijn de Bont

Dat Lijn die Bont sal sijn haere rekeninge bij den wilcoor ??? ??? ??? accoorde sij tusschen dit ende  ???

Fol. 1v

Gerwijn Pauwels ende Ariaen Toniss cium suis

Nademael die papeiren niet bij ??/ en sinj zes draghe uijt tot den naeste gerecht.

Bedanckt hem goets rechts.

Fol. 1v

Jan de Mulder ende Jan de Smit

Den hemeraet wijst den molder  met jan Janss Smidt bij den ander ??? ???

Fol. 1v

Aerdt Clercx ende Mariken Ariaens weu

Den hemeraet wijst aerdt Ariaenss met Mariken Ariaens weu bij den andere om met een rekening te houden ende daer nae malcander voldaen is ?? met mij zal haer goet???

Fol. 1v

Jasper Ariaenss ende Mariken Bije

Den hemeraet wijst voer echt dat Jasper met Mariken ??? gehouden sullen wesen te gaen bij Jacop Gheridt Oersman ??? ??? om te comen op twee bequame dach ??? den schoudt om als dan den schout met  ??? ??? haere beste conde te seggen.

Fol. 1v

Peeter Arienss ende Michiel Jan Michielss

Den hemeraet wijst voer recht dat partijen haer  scrijftueren sullen bij inventaris ende bewijsen ende ???gebrocht sijnde ??? ???

Fol. 2r

Dirck Corsten cum suis ende Anna Joosten Tis weu

Den hemeraet ordoneert Dierck Horste? Met Anna Joosy Matheus weeu dat zij tsamen sullen gaen bij die gheene die haer de ??? gemaeckt hebben ende ende latent die haer eene maken.

Fol. 2r

Den 26e februarij 1600

Lenaert Hermanss ende Floris Janss van jaerge grashuer

Den hemeraet wijst dat die huer  met clachtelijcke vorden vervoolcht sal vorden soe ons gaen acht gebleken vordt.

Fol. 2r

Aerdt Clercx ende Mariken Ariaen Matijss weu

Den hemeraet ordoneert dat Mariken gehouden sal wesen te gaen bij Jennemaije met twee goede mannen ende houen sal rekeninck  ende brengen dat scriftelijck over.

Fol. 2r

Jasperken Cuijpers ende Ariaen Peterss

Fol 2r

Vos Claess ende Goijaert Dieliss

Den hemraet wijst partijen bijden anderen om met malkanderen te accorderen tussen dit ende den naeste dies met mij sal ??? dan goet recht doen.

Fol. 2r

Ariaen Oermss? ende Gerit Pieterss Schouten

Den hemraet draecht totten naeste gerecht onder conditien dat die schriftueren onder den zekretaris berustende sijn gehadt sullen voreden tusen huijden den vrijdach toecomende ??? den ???dach.

Fol. 2v

Lijsken Joost Joosten ende Hendrick Geldens vanden brieff van t landt

Den hemeraedt ordoneert Lijsken te co??? met Handrick Geldenss dat zij eelck een moeten brenghen sullen allen haer bescheijt ende ande gebruijck boinghendt op den grondt bij hemeraders ofte andere goede mannen ende accordeert met een tussn dir ende  veerthien daghen.

Fol. 3r

Dierck Ariaens de Bie heeft bekent voor recht dat hij iondertijt als die erffgenamen ende kijnderen van Marten de Bije haer lotinge ende delinghe gedaen heeft hebben dat hij als dan hen voor gheen voicht heeft gestelt dan heeft daer mede overgestaen als henraet actum desen 8e januarij? 1603.

Fol. 3r

Den 3e julij 1603

Lijn de Bont ende Sijken Lauris blijven bij voergadn vonnis dat sij noch eens bij den anderen sullen gaen om  te accorden tusschen dit ende den naeste gerecht ??? nijer men sal goet recht doen.

Fol. 3r

Hendrick Stockman ende Tonis Claess Haege

Dat Handrick Stockman Adriaen Peterss met Thonis Claess ??? gaen bij een bij goede mannen ende accordere met malkanderen tusschen dit ende de naeste.

Fol. 3r

Adriaen Boom ende Ariaen Peeterss

Den hemeraedt ordoneerdt parthijen bij een te gaen ende accorderen minnelijcken tusschen dit en rechten daghe.

Fol. 3r

Janneken Cornelis Aerts huijsvrou ende Dierck de Bije

Alsoe Dierck die Bije versoeckt actie uut den obligatie omme die moghe thonen bij den contentraken dat hij copie hebben sal om hem date mede te beraden.

Fol. 3v

Den 7e ffebruarij 1604

Jan Wouterss Mandemaker ende Sijken wed Lauris Mertens

Den hemeraedt blijft dit haer voergaende vonnis met dat bij haer nemt twee goede mannen dier haer eenen maken.

Fol. 3v

Dierck Thomas ende Teuntken Jan Michielss

Den hemeraedt eijst met ???

Fol. 3v

Willem Jacops ende de wed van Handrick Geldenss

Den hemeraedt wijst parthijen bijeen  te gaen bij goede mannen ende accorderen tusschen dit ende te naesten.

Fol. 3v – doorgestreept

Hendrick Stockman als ??? ende Tonis Aertss Snijder

Dat Stockman gaet metten brief ende soeckt sijn pandt ende sijn pandt gevonden sijnde ??? same hem als dan goet recht doen.

Fol. 4r

Hendrick Stockman ende Tonis Claess Haghen

Den hemeraedt ordoneert parthijen te gaen bij goede mannen ende accorderen tusschen dit ende naeste daghe ofte met soe samen haer goede recht doen.

Fol. 4r

Tonis Vendich ende Ariaen Aertss Cleck

Den hemeraedt wijst voer recht oft Ariaen Aertss Jacop Corneliss niet en betaeldt ende Tonis ??? op bevonden dat Thonis met de thien ??? op Adriaen Aertss sijn geard weder fricht mach.

Fol. 4r

Obligatie op Dierck Raess van Grevenbroeck

Den hemeraedt wijst voer recht dat parthijen bij den anderen gaen sullen tusschen dt en veerthien daghe ende te houden rekeninghe met een bij goede mannen ende accorderen ende met en accorderen  tot ??? ??? goet recht ??? Dierck ??? ??? sal hebben.

Fol. 4r

Jan Huijben ende Ariaen Janss Roos

Den hemeraedt wijst parthijen bij een  te gaen ende accorderen tusschen dit en naeste daghe.

Fol. 4r

Arien Mertenss ende Ariaen Jan Crost?

Den hemeraedt wijst parthijen noch eenen bij een te gaen bij goede mannen ende accorderen tusschen dit en naeste daghe.

Fol. 4v

Jan Aert Schouten ende Cornelis Ariaenss

Den hemeraedt wijst parthijen bij malkanderen te gaen  ende accorderen tusschen dit en naeste daghe.

Fol. 4v

Roeloff Tomas ende Peeter Joosten

Den hemeraedt wijst parthijen bij een te ende accorderen tusschen dit en naeste daghe.

Fol. 4v

Jan Peeterss ende Peeter Toniss om inventaris van alle sijnen goedenmen gundt Jan Peeterss copie ende eene naer antwort vande inventaris.

Fol. 4r

Jan Wijnen vande obligatie op Willem Janss

Den hemeraedt wijst parthijen bij een en accorderen

Fol. 4v

Handrick Geldenss ende Ariaen Corneliss

Den hemeraedt ordoneert Handrick Geldenss dat hij gaet ten blocke? ende haelt date ??? date van ende wanneer die schuldt vervalle is.

Fol. 4v

Merten Janss soeckt ???

Den hemeraedt wijst voer recht dat Merten Janss de ??? met recht soeckt dat ??? die hebben sal binneneen ??? dach te wesen op donderdach eerstcomende.