Selecteer een pagina

Fol. 1
Reeckeninge bewijs ad reliqua [foto ontbreekt]

Aldus gereeckent in presentie van Cornelis Swaen, secr G’bergh, x Beretruijt van Dussen, Jan Dirck Antoniss, Jacob Handricks de Bie, voocht, ende Gelden Jacobss van Campen, 23-2-1634.

Fol. 9r
Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Jacob Handrickss de Bie als voocht van Jenneken van Campen, kijnt van Corstiaen Willems van Campen bij Bertruijt vanden Dussen die hij bij dese is doende vanwege de goederen van vader en grootmoeder paternel over de jaren 1621 en 1632.
Aldus gereeckent in presentie van Cornelis Swaen, secr G’bergh als toesiender Gelden Ja-cobss van Campen, neve, 23-2-1634.

Fol. 17r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Eelantss ende heeft overgegeven aen Dirck Adriaenss Timmer, 25-2-1634.

Fol. 17r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Thoniss Ooerlman ende heeft overgege-ven aen Dirck Adriaen Quirijnss als voocht ende behout schoonvader van het kijnt, Adriaen, van Jacob Adriaen Jacobss za bij Maeijken Thonis Oerlemans de helft van een geseet mette huijsinge, 3-3-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 18r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Gerit Janss Vermeer x Geerken Gijsbertss de Leeu ende dat van de goederen vann Gijsbert Geritss.
Aldus gereeckent ten overstaen van Lauris Geritss Leeu als voocht van de kijnderen, Dinge-man ende Maeijken, van Gijsbert Geritss Leeu ende, 4-3-1634.

Fol. 19r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Geritss Leeu als voocht van de twee kijnderen, Dingeman ende Maeijken, van Gijsbert Geritss Leeu ende heeft overgegeven aen Gerit Janss Vermeer de helft van een geseet mette timmeringen, 6-3-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 19v
[Folio 19v begint met stukje tekst dat niet aansluit op folio 19r]
dat tussen Commer Janss ende Huijbert Willemss opten 18-1-1642 gepasseert is alsoo hij Commer Janss van Michiel Antoniss sal ontfangen als hij volgens wilcour op datum voorss verleden heeft.

Fol. 19v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Willem Floris ende heeft overgegeven aen Jan Thoniss Oerlman een geseet mette timmeringen, 6-3-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 20r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janssen de Bie ende heeft overgegeven aen Adriaen Handrickss Timmer een geseet mette timmeringen, 23-3-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Sijken Roeloffs weduwe van Adriaen Handrickss Timmer heeft voldaen, meij-dach 1635.

Fol. 21r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Lijntken Aerts Lauriss weduwe Jan Janss Textor ende Cornelis Samuelss als voocht ende Jan Janss Cock als toesiender van de kijn-deren van Jan Janss Textor ende hebben overgegeven aen Jan Janss de Bie een geseet mette timmeringen, 23-3-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Lijntken Aerts met Aert Aertss, haren broeder, is voldaen.

Fol. 21v
Op huijden desen 23-2-1634 compareerden Lijntken Aertss weduwe Jan Janss Textor ende heeft aengenomen van Cornelis Samuelss als voocht ende Jan Janss Cock als toesiender van haer kijnderen, Peterken ende Catelijntken, bij Jan Janss Textor.

Fol. 22v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelis Peterss ende Jan Peterss ende Adriaen Crijnen als voocht ende Cornelis Joosten als toesiender van het jonckste kijnt van Peter Goij-ert Jan de Wilts bij Jenneken Corneliss, allen kijnderen van Peter voorss ende dat van de goederen van hun vader, 27-3-1634.

Fol. 23r
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Dirck Jan Geritss als voocht ende Claes Hen-drickss als toesiender van de kijnderen, Jan, jonckste kijnt, van Cornelis Dirck Jan Geritss.
Dan volgt de rekening mbt Adriaen, den oudste soon, 28-3-1634.
Mede in presentie van Tonis Adiaens als toesiender.

Fol. 32r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Handrick Cauwenberchs namens Antonis Peterss Cleermaecker, haeren man, Geertruijden Berghe, procuratie G’Berg 8-4-1634, ende heeft overgegeven aen Peter Toniss Vennincxs een geseet mette huijsinge, 18-4-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 33r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Toniss Vennincxs ende heft overgegeven aen Frans Willemss Ammeroijen, 18-4-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 33v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Handrick Peterss ende heeft gewilcoort tbv Heijliger Adriaenss van Grevenbroeck, 9-5-1634.

Fol. 34v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Corst Jan Wijnen ende heeft ge-wilcoort tbv Jan Aertss van Engelen, Shartogenbos, 23-10-1364.

Toegevoegd: de wilkeur is betaald door Meeus Corst Jan Wijnen als voocht van de kijnderen van Handrick Corst Jan Wijnen, sijnen broeder, 26-3-1639.

Fol. 35r
Rekeninge ad reliqua voor Herbert Jan Goriss als geconstitueerde voocht van Jan Corneliss vander Wellen, Goes, procuratie Goes 10-7-1628, ende Adriaen Corst den Mulder als toe-siender van het kijnt van Cornelis Willemss vander Welle bij Maeijken Aertss, beijde za, 10-1-1633.

Los vel bij folio 39
Goijaert Gijsbertss als voocht van de kijnderen van Peter Gijsbertss, sijnen broeder, is vol-daen door Jan Janss de Bie, 19-8-1635.

Fol. 39v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Herbert Jan Deniss als administrateur over Willemken docher wijlen Cornelis Willemss vander Welle ende Maeijken Aertss ende dat van wegen en-de vuijtten naeme van Jan Corneliss vander Welle als voocht van Willemken, procuratie Goes notaris Johan van Rijen 10-7-1628, sedert 10-1-1633, actum 30-10-1634 in presentie van Adriaen Corst den Molder, toesiender.

Toegevoegd: Adriaen Corsten als toesiender namens Cornelis Willemss vander Welle is vol-daen door Jan Toniss Oerlman ende ??? Wouters Gestel als voochden ende toesiender van herbert Janss kijnt, 5-6-1645.

Fol. 42r
Op huijden datum 30-10-1634 compareerden Sijken Roeloffs weduwe van Adriaen Handrickss Timmer ende heeft aengenomen haere vijff kijnderen, Roeloff, Adriaen, Dirck, Handrick ende Maeijken, bij Adriaen ende dat van Peter Handrickss Timmer als voocht ende Jan Roeloffs als toesiender.

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss is voldaen. Roelof, Handrick ende Lijsbet Janss Duijser we-duwe van Dirck sijn voldaen, 10-1-1660. Roelof ende Handrick als voochden van het kijnt van Dick sijn voldaen. Mede van wege het versterf van Maeijken hun suster.

Fol. 43r
Compareerden Jacob Janss Molengraeff als toecomende bruijdegom geassisteert met Le-naertken Adriaenss, sijnen moeder, Jacob Handrickss de Bie ende Handrick Stoffels als ne-ven ende vrienden ter eenre ende Anneken Jans als toecomende bruijt geassisteert met Jan Peterss van Heijst, haeren vader, ter andere sijde. Zij trouwen.

Zij trouwen op 21-10-1634 in de kerk en op 5-11-1634 voor schepenen.

Fol. 43v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Ferdinandus Baltiss ende Heijliger Adriaenss als admi-nistrateurs over den gemeijnen boedel van Adriaen Heijligerss ende Maeijken Adriaenss, hun ouders. Aldus gereeckent in presentie van Adriaen Verelst x Barbara Adriaenss ende Hen-drick Adriaenss, 27-11-1634.

Fol. 47r
Voorder scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij de gelijcke kijnderen van Adriaen Heij-ligerss ende Maeijken Adriaenss ende dat van alle de vuijtschulden die hun ouders hebben achtergelaten, 29-11-1634

Item inder iersten sal Heijlger Adriaenss betalen ….
Item inden tweeden soo is Handrick Adriaenss geloot te betaelen ….
Item ten deren soo is Jan Adriaenss geloot omme te betaelen ….
Item ten vierden soo is Ferdinandus Baltuss x Adriaentken Adriaenss geloot omme te betalen ….
Item ten vijffden soo is Adriaen Verelst x Barbara Adriaenss geloot te betalen ….
Item ten sesten soo is Peterken Adriaenss geloot ende bedeelt omme te betalen ….

Fol. 49r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Ferdinandus Baltuss van wegen Barbel Adriaenss, sijn huijsvrouwe suster, 29-11-1634 in presentie van Adriaen Verelst x Barbara Adriaenss ende Heijliger Adriaenss van Broechoven.

Los vel bij folio 50
Op 18-5-1641 is Dirck Willemss vander Waes voldaen door Ghijsbert Adriaenss Onrust enbde dat vanwege Ghijsbert Peterss Cuijper die hun voocht is geweest.

Ook onderteeckent door Adriaen Janss Langen.

Fol. 51r
Op huijden datum desen 31-10-1634 compareerden Sijken Roeloffs etc. [gelijke acte als die van folio 42r]

Fol. 52r
Op heden desen 27-11-1634 so sijn Peter Thoniss van der Maes x Kathalina Ewoutss wedu-we van Adriaen Adriaenss Schaep ter eenre ende Adriaen Adriaen Hermans met Adriaen Goijertss Vos, Dirck Peterss ende Hendrick Deniss Roock allen als erffgenamen van Adriaen Adriaenss Schaep ter andere ende hebben een accoort gesloten mbt de houwelijckse voor-waerden van Adriaen Adriaenss Schaep ende Kathalina Ewoutss.

Fol. 52v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Andries Adriaen Hermans, Hendrick Deniss Roock mede als voocht van Goijert Deniss Roock, Dirck Peterss x Maeijken Deniss, Adriaen Goij-ertss Vos mede als voocht van de kijnderen van Cornelis Peterss Oerlemans, allen als erffgenamen van Adriaen Adriaenss Schaep, 6-12-1634.

Fol. 53r
Voorder scheijdinge ende deelinge als de erffgenamen van Adriaen Adriaenss Schaep vande vuijtgaende schult haer luijden bekent, 6-12-1634

Item ten eersten soo sal Dries Adriaen Hermanss betalen ….
Ende ??? tegen sullen Adriaen Goijertss Vos, Hendrick Deniss, Dirck Peterss Cum betalen ….

Fol. 54r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Adriaenss Spijcker mede als voocht van Maeijken Adriaenss Spijcker, sijnen suster, ende heeft overgegeven aen Frans Willemss Ammeroijen, 13-12-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 54v
Rekeninge ende bewijs voor Anthonis Cornelis Janss als voocht ende Gijsbert Toniss Leijnd-reijer als toesiender van het kijnt, Bernt, van Anthonis Berntss ??? bij Agneetken Janss, 9-12-1634 in presentie van Bernt en Gijsbert Janss van Dijck als toesiender. Volgt nog een lijst met bezittingen van Bernt.

Fol. 57r
Rekeninge ende bewijs voor Anthonis Corneliss als voocht, ende Gijsbert Govertss als toe-siender van de kijnderen van Peter Geritss Cremer bij Maeijken Pauluss, beijden za, sedert 9-3-1630. Gereeckent in presentie van Handrick Peterss, het weeskijnt, 9-12-1634.
Volgt nog een lijst met bezittingenvan Handrick.

Fol. 60r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Handrick Peterss ende heeft gewilcoort tbv Heijliger Adriaenss van Grevenbroeck, 17-1-1636.

Fol. 60v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Michielss Speeck, ruijter onder ritmr Wijntereg?, Sertogenbosche, mede als voocht van Maeijken Fispors? ende heeft overgege-ven aen Jan Dirck Thomas de Greeff, 22-12-1634

Fol. 61r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Willem Corstiaenss Cleermaecker ter eenre ende Thonis Cornelis Janss als voocht ende Gijsbert Goijertss als toesiender van het kijnt, Handrick, van Peter Geritss Cremer za bij Maijken Pouluss ter andere sijden van een geseet dat toebehoort heeft aen Gerit Janssen Cremer, 16-11-1633.

Fol. 61v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaen Peterss ende heeft overgegeven aen Anthonis Corst Anthoniss, 26-12-1634.

Fol. 61v
Copie
Volgens dese voornoemde aenneminge die Lenaertken Adriaenss wegens Jan Janss Molen-graeff op 2-12- 1623 tegen Jan Janss Meeuss als voocht ende Jan Willemss als toesiender van de kijnderen van Jan bij Lenaertken getrakteert hebben is er voor de kijnderen ƒ 500 be-looft. So is dat Wouter Janss de Bont als voocht ende Handrick Stoffels als toesiender na-mens Poulis Adriaen Wijnants, gerechte toesiender, procuratie Sertogenbosch 14-12-1634, met Jacob, Meeus, Mecheltken ende Alitken Janss Molegraeff ter eenre ende Jan Peterss van Heijst x Lenaertken Adriaenss ter andere sijde. Zij sluijten een accoort, 3-1-1635.

Fol. 62v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Jacob Janss Molegraeff, Wouter Janss de Bont als voocht ende Handrick Stoffels als toesiender namens Poulis Adriaen Wijnants, gerechte toe-siender, procuratie Sertogenbosch 14-12-1634, van de drije kijnderen, Bartholomeus, Me-cheltken ende Alitken, van Jan Janss Molegraeff ende Lenaertken Adriaenss ende dat van de goederen van hun vader en grootvader ende grootmoeder en van de penningen vanwege het accooort van 3-1-1635. Actum 4-1-1635.

Fol. 65r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Peter Baijenss? ende heeft overge-geven aen Adriaen Jan Thonis Meeuss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 65v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Deniss Roock mede als voocht ende Cornelis ??? Claess? als bestevader ende toesiender van de kijnderen van Goijert Deniss Roock za, Dirck Peters x Maeijken Deniss Roock ende Adriaen Goijertss Vos mede als voocht van de kijnderen van Cornelis Peterss Oerlemans ende namens Cornelis Willems als toesiender van de voorss kijnderen, allen erffgenamen van Adriaen Adriaenss Schaep, ende hebben overgegeven aen Corstiaen Handrick Geldens een gesedt mette huijsinge, 13-1-1635. Er wordt betaald via een wilkeur. Los vel als quitatie aanwezig.

Fol. 66r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Handrick Geldenss ende heeft over gegeven aen Gijsbert Peter Baijenss een half gesedt, 13-1-1635.

Fol. 66v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gijsbert Adriaenss Onrust ende heeft ge-wilcoort tbv Jan Peterss van Heijst ende Jacob Handrickss de Bie, Hgeestmrs, 11-1-1635.

Cornelis Corstiaens ende Adriaen Peterss Cuijper, armmrs, sijn voldaen, 29-1-1646.

Fol. 67r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Gijsbert Peterss Cuijper x Jenneken Lauriss voor 1/3, Dirck Jan Handrickss x Maeijken Gijsbertss mede als voocht van de kijnderen van Gijs-bert Gijsbertss voor 1/8 ende Aentken Lauriss geassisteert met Peter Jacobss Brent, haeren man, ende Jan Willemss als voocht ende Aert Adriaenss Glaviman, secr, als toesiender van de kijnderen van Thonis Dingemanss bij Maeijken Lauriss voor 1/3 ende dat van de goederen van Merten Lauriss, broeder ende swager, 30-1-1635.

Los vel bij folio 67
Op huijden datum ondergeschreven soo hebben Thonis Corst Toniss ende Peter Corst Toniss ende Peter mede als voocht met Marten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen Goij-ert? Corst Toniss za bij Eerken Gerit Dirckss ter eenre ende Gijsbert Govertss ende Jan Go-vertss mede namens hun broeder Thonis Govertss, kijnderen van Neeltken Corst Thoniss ende Goijert Gijsbertss namens Reijnier Dirckss ende Thuntken Dirckss, Gorchum, procura-tie Gorchum 2-10-1638, kijnderen van Grietken Corstdr ende Jan Franss x Jenneken Tonis ende Aert Janss de Hooch als voocht van Meerten Thoniss de Hooch, kijnderen van Lijsken Corst Toniss ter andere, allen als erffgenamen van Corst Toniss. Zij sluijten een accoort, 15-1-1639

Fol. 67v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Willem Robben als voocht ende Aert Adriaenss als toesiender van de kijnderen, Dingeman ende Maiijken, van Anthonis Dinge-manss bij Maeijken Lauriss za ende hebben overgegeven aen Gijsbert Peterss Cuijper de helft van een geseet mette huijsinge, 19-1-1635.

Fol. 67v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert Gijsbert Peterss Cuijper, Dirck Jan Handrickss x Maeijken Gijsbertss mede als voocht van Baeijen ende Sijken Gijsbertss, kijnderen van Gijs-bert Gijsbertss, ende hebben overgegeven aen Jan Willemss Robben als voocht van de kijn-deren van Thonis Dingemans bij Maijken Thoniss [= Lauriss], 19-1-1635.

Toegevoegd: Er is betaelt door Dingeman Thoniss ende Cornelis Roelofss x geweest met Maeijken Thonis Dingemanss, 10-3-1639.

Fol. 68r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Gerit Geldenss ende heeft overge-geven aen Denis Aertss de Greeff een deel van een geseet mette huijsinge, 20-1-1639.

Fol. 68r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Denis Aertss de Greeff ende heeft overgege-ven aen Adriaen Willemss Schuer een deel van een geseet mette huijsinge, 20-1-1639.

Fol. 68v
Inventaris overgebrocht bij Joost Adriaenss Vos ende dat van de goederen die Joost met Jenneken Adriaenss za, sijn vrouw, tesamen besten heeft.

Fol. 69r
Op huijden datum desen 24-1-1635 compareerden Joost Adriaenss Vosch ende heeft aenge-nomen van Marcelis Adriaenss als voocht ende Aert Joost Betromss als toesiender sijne kijn-deren, Adriaen ende Dingentken, bij Jenneken Adriaenss.

Toegevoegd: Cornelis Wouterss Tuijmelaeren x Dingentken Joosten is voldaen, 27-11-1660.

Fol. 70r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Adriaenss Onrust ende heeft gewilcoort tbv Jan Peterss van Heijst ende Jacob Handrickss de Bie, Hgeestmrs, 31-10-1635.

Fol. 70r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Mulder namens Cornelis Ver-voort, schoenmaecker te Goes, x Pieternelleken vander Welle als naaste vrient van Willeme-ken Cornelis van der Welle, weeskijnt van Cornelis Willemss vander Welle, woonde in sijn leven te Sprang, procuratie notaris Johan van den Rijen Goes 17-11-1634, ende heeft over-gegeven aen Jan Peterss van Heijst, 31-1-1635.

Fol. 70v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Aert Joost Bertromss ende Anthonis Aertss Viuchten als voochden ende toesienders van het kijnt van Willem Aert Vuchten bij Maeijken Aert Joosten, 7-2-1635.

Fol. 72r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Meeus Jans Sacharias als voocht ende Jan Janss Die-len als toesiender van de kijnderen van Sacharias Jan Sacharias bij Maeijken Jan Dielen.

Fol. 73r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Jan Janss Dielen als voocht ende Peter Thonis Leem-poel als toesiender van de kijnderen van Claes Michielss bij Tonisken Jacobss za, 3-2-1635.

Fol. 75v
Reeckeninge ad reliqua voor Corst Lenaertss als voocht in absentie van Andris Reijnaertss als vader ende toesiender van Dries Reijnaerttss twee kijnderen, Anneken ende Reijnaert, bij Lijntken Jan Wijnen daer Jenneken Driess haer portie selffs tegen genoten heeft ende dat van de goederen gecomen van Jan Wijnen, grootvader, in present van Reijnaert ende Anneke met Willem Handrickss, neve, 20-2-1635.

Fol 79r
Reeckeninge ad reliqua voor Peeter Dries als voocht van Willem Dries, broeder, ende Adri-aen Pauluss als toesiender, in presentie van Adriaen Pauluss ende Huijbert Claess, 6-2-1632.

Fol. 81v
Reeckeninge ende bewijs voor Adriaen Pauluss x Eeltken Driess als voocht van Willem An-driess de Wit, swager, sedert het overlijden van Peeter Andriess de With, in presentie van Huijbert Claess, swager ende toesiender, 8-12-1634.

Fol. 86r
Op huiden datum desen 23-2-1635 compareerden Jan Peeterss Paije Schalidecker ende heeft voor Maerten Adriaen Lenaertss Blockmaecker, Besoijen, ten waerborghe gestelt sijn geseeth.

Fol. 86v
Reeckeninge ende bewijs voor Willem Handrick Franss als voocht ende Heijliger Adriaenss x Jenneken Roelants als toesiender van mr Bernt Scholt naergelaten het kint van mr Paulus Scholt bij Jenneken Roelants vanwege de goederen van Bernt Scholt, 3-3-1635.

Toegevoegd: Bernt is voldaen.

Fol. 91r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Andries Adriaen Hermanss ende heeft overge-geven aen Gijsbert Jan Gijsbertss, 6-3-1635. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 91v
Op huijden datum desen 12-3-1635 compareerden Adriaen Caerlen ter eenre ende Adriaen Corstiaens Molder als toesiender ende geconstitueert voocht van het kindt van Cornelis Wil-lemss van Welle bij Maeijken Aertss, procuratie notaris Johan van den Rijen Goes 17-12-1634, ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt de goederen die Adriaen Caerlen met Willemken Cornelis van Welle weeskindt voorss, halve broeders ende broeders, sijn aenbe-storven van Maeijken Aertss, hun moeder.

Fol. 92v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Corstiaenss ende heeft overgegeven aen Joost Handrickss Coperslager, swager, 12-3-1635. Er wordt betaald via een oblgatie.

Fol. 92v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Joosten Brocks, molenaer tot Cappel, ende heeft overgegeven aen Adriaen Handrickss Molder, swager, 14-4-1635.

Fol. 93r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sacharias Aert Lochten ende heeft gewilcoort tbv Alitghen Jan Molegraeff, 6-5-1635.

Fol. 93v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Cornelis Peeterss Leeuw ende Denis Aertss de Greeff ende hebben ten versoecke van Jan Willemss Slootmaker tot waerborgh gestelt mbt de cooppenninghen die Jan aen Cornelis ende Denis als mede aen Jan Janss van Dijck, Denis Aertss voorsaet, betaelt heeft, 6-5-1635.

Fol. 94r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Willemss Slootmaker ende heeft gewilcoort tbv Jan Peeterss van Heijst ende Jacob Handrickss de Bie, Hgeestmrs, 7-5-1635.

Toegevoegd: de wilkeur is afgelost bij Cornelis Corstiaenss ende Adriaen Peterss Cuijper, armmrs, 11-6-1645.

Fol. 94v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Adriaen Aertss Oerlman als voocht ende Adriaen To-niss Slaets, bestevader, als toesiender van het kindt van Gelden Aertss Oerlman bij Adriaent-ken Adriaenss Slaets, 14-5-1635. Volgt nog een lijstje met bezitiingen.

Fol. 98v
Opten 29-5-1635 compareerden Aert Joost Bertromss ende heeft tot waerborgh gestelt een geseet mette timmeringen tbv Peter Aertss Oerlman, Vrijhoeven.

Fol. 99r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Luijcas Corneliss als vader ende voocht van sijn kin-deren bij Maeijken Floris, int bijwesen van Cornelis Peeterss Leeuw als toesiender ende Heijltken ende Eeltken Luijcass, 6-7-1635.

Fol. 102r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Luijcas Corneliss als vader ende voocht van sijn kinderen, Heijlken, Eelken ende Jenneken, bij Maijken Floren ende Cornelis Peeterss Leeuw als toesiender, Heijlken ende Eelken present, ende dat van de goederen van Thonisken Tho-nis za, nichte, 6-5-1635.
Folio 103r: Vader neemt ook sijn kind Jenneken aen.

Folio 103v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Joost Huijbertss ende Handrick Handrickss Textor ende hebben namens Govertken van Ham weduwe Handrick Handrick IJss?, wonen-de te Hees, procuratie schpenen van Hees ende Leeuwen 22-10-1630, ende mede namens Jenneken Handrickss wed Philips Claess Textor ende hebben overgegeven aen Gijsbert Janss hun deel van de erfenis, 27-7-1635.

Fol. 103v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lijsbet Goijert Gijsbertss ende heeft overgege-ven aen Jan Eritss, 3-8-1635. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 104r
Op huijden datum desen 21-8-1635 compareerden ??? Saijmons, ruijter onder ritmr Jan Fon-tijn garnizoen Heusden, ende machticht sijn vrouw Mariken Robbrechtss om gelden te innen.

Genoemd: Jan Adriaenss Roos x Hesterken Geritss.

Fol. 104v
Copie Aert Aertss Jansidt is tevreden met de vercoop als Jan Janss Textor,swager, in sijn leven gedaen heeft, 6-3-1633.

Fol. 104v
Op huijden datum desen 29-9-1635 compareerden Daem Aertss Rommen ende heeft tot waerborgh gestelt zoals Jan Janss Textor in sijn leven gedaen heeft.

Fol. 105r
Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Jacob Hendricxss de Bie als voocht die hij bij desen is doende met Arien Corneliss van Esch als toesiender van de drie kinderen, Gelden, Maerten ende Aeltken van Jacob Willemss van campen za bij Maeijken Geldens sedert 6-3-1630, in presentie van Gelden Jacobss van Campen, 6-3-1633.

Gelden woont/heeft gewoond in Dordrecht.

Fol. 113v
Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Peeter Anthoniss Leempoel als voocht van het kint, Aentken, van Peeter Jacobs Leempoel bij Engeltken Peeters, int bijwesen van Geerit? Tho-niss x Aentken Peeterss, 9-11-1635.

Fol. 114v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Aert Geeritss Robben als voocht ende Joost Peeterss als toesiender van de kinderen van Willem Aert Joosten Smits bij ?esken Peterss sedert 29-1-1628. Actum 13-11-1635.

Fol. 117r
Op heden desen 17-11-1635 compareerden Geriken Dielis weduwe van Jan Willemss Brou-wer geassisteert met Peeter Thoniss, haeren tegenwoordigen man ende heeft aengenomen van Cornelis Janss Brouwer als voocht van sijne halve suster ende broeder, kinderen van Geriken bij Jan Willemss int bijwesen van Adriaen Janss Fruchten x Maeijken Janss de Brauwersdr.

Fol. 117v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Janss de Bondt als voocht ende Thonis Corne-lis Janss als toesiender van het kindt, Peeterken, van Jan Wouter Claess de Bont bij Maeijken Peeter de Cremersdr, in presentie van Peter Peterss Timmerman als aenbehoude broeder ofte swager, 21-11-1635.

Toegevoegd: Peterken x Dirck Peter Geritss, 20-2-1638.

Fol 119r
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Peter Baijens als voocht ende Baeijen Cornelis Baijens als toesiender van het kijndt van Cornelis Baeijens za bij Thonisken Cornelis Baeijens sedert de laetste rekeninge, 30-11-1635

Toegevoegd: Gerit Thomass x Thonisken is voldaen door Peter Baeijens, oom, 17-9-1641

Fol. 120v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Corstiaen Gerit Geldens ende Denis Aertss de Greeff x Maeijken Gerit Geldens ende hebben overgegeven aen Peter Jan Huijb Sijmonss ende aen Luijcas Geritss van Houdt als voocht van de kijnderen Lauris Geridts vanden Houdt bij Maeijken Jan Huijb Sijmonss het 1/9 deel van een geseet mette timmeringen, 23-12-1635.

Fol. 121r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Claes Willems Snijder ende heeft overge-geven aen Lambert Reijnaertss, swager, het ¼ deel in een gesedt, 29-12-1635.

Fol. 121r
Inventaris van de goederen die Eeltken Adriaen Fruchten achergelaten heeft. De gelijcke erf-genamen delen, 4-1-1636.

Item inden iersten soo sijn Cornelis Peterss ende Jan Peterss, gebroeders, bedeelt op ….
Item ten tweede so sijn de weeskijnderen van Jacob Janss Snijder bij Jenneken Corneliss geloot op ….
Item ten derden is Jasper Joosten x Ariaentken Peterss bedeelt ….

Fol. 123v
Rekeninge bewijs ad reliqua voor Goijert Gijsbertss als voocht ende Peter Thonis Leempoel als toesiender van de kijnderen van Peter Gijsbertss za bij Grietken Jacobss, 10-1-1636.
Volgt nog een lijstje met bezitiingen.

Fol. 126v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Handrick Peterss ende heeft overgege-ven aen Heijliger Adriaenss van Grevenbroeck de helft van een geseet mette timmeringen, 15-1-1636.

Fol. 127r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Corstiaen Lenaert Jan Wijnen x Adriaentken Roelen ende Adriaentken Mertenss weduwe van Anthonis Dingemans ende hebben over ge-geven aen Adriaen Willemss Schuer ende Handrick Willemss Schuer, gebroeders, 21-1-1636.

Fol. 127r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Jan Thoniss Praser vanwege Adriaen Thoniss Praser, sijnen broeder, 30-1-1636.

Fol. 13or
Rekeninge bewijs ad reliqua voor Jan Anthoniss Praser vanwege Aechtken Toniss Praser, sijnen suster, in presentie van Aert Janss Thuijs als toesiinder, 30-1-1636.

Fol. 133r
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Rombout Anthoniss Leempoel als voocht ende Gijsbert Adriaenss Onrost als toesiender van de kijnderen van Aert Gijsbertss bij Tonisken Willemss, 2-2-1636.

Fol. 138r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Peter Wouterss als voocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van Adriaentken Jan Gijsen, in presentie van Gijsbert Jan Gijssen, broeder, ende Adrijaen Aert Joosten, swager, van Adriaentken, 16-2-1636.

Fol. 140v
Rekeninge bewijs voor Peter Wouterss als voocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van het jonckste kijnt, Coentken, van Jan Gijsbertss za, in presentie van Gijsbert Jan Gijssen, broeder, ende Adrijaen Aert Joosten, swager, van Coentken, 16-2-1636.

Fol. 144v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goosen Adriaenss Onrost ende heeft gewicoort tbv Jan Michielss Schoolmaecker ende Gijsbert Jan Gijsbertss, diaconen, 16-2-1636.

Toegevoegd: Adriaen Corsten, diaken, is voldaen door Goosen, 20-3-1682.

Fol. 145r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Corstiaenss Glaviman, secr Cappel, ende heeft overgegeven aen Sijken Roelofs weduwe van Adriaen Handrick Timmer een ge-seet mette timmeringen, 22-2-1636.

Fol. 145v
Voorder rekeninge ende bewijs voor Handrick Janss Persijn, officier, namens de weesmrs vban Dordrecht, procuriae 3-12-1635, ende dat vande administratie vande kijnderen Tonis Adriaenss, bierdrager in sijn leven tot Dordrecht, ende dat so veeleel dat Sijken Tonis voor een derde paert is competerende in de cooppenningen van lant te Besoijen gecomen van Adriaen Adriaenss Smidt, oom, 13-3-1636.

Fol. 146r
Op 5-3-1636 maken Huijbert Claessen ende Jenneken Andriess de Witsdr, sijn vrouw, hun testament.

Fol. 147r
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jan Tonis Praser als voocht ende Adriaen Segers als toesiender van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnants bij Willemken Zegers, 23-3-1636.

Fol. 148r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Walburch Adriaenss weduwe van Handrick Geritss vander Sanden met Gerit Handrickss, haren soon, ende hebben gewilcoort tbv Jan Peterss van Heijst, 27-3-1636.

Toegevoegd: Lenderken Verton??? weduwe van Jan Peterss van Heijst is voldaen door Jo-hannes Sprangers, besitter van de wilkeur, 26-11-1650.

Fol. 148v
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Anthonis Bastiaenss als voocht ende Michiel Willemss Jager als toesiender van het kijnt, Adriaen, van Adriaen Bastiaenss bij Maeijken Mertens?, int bijwesen van Bastiaen Adriaenss, broeder, 20-3-1636.

Fol. 149v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jan Tonis Meeuss ende heeft over gegeven aen Jacob Jacob Wijnants, 8-4-1636. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 150r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Deniss ende heeft overgegeven aen Dirck ??? van Duppen, 23-5-1636.

Fol. 150v
Reeckeninge ad reliqua voor Ferdinandus Baltuss namens Adriaen Janss van Grevenbroeck als voocht van Jan Adriaenss van Grevenbroeck, sijnen swager, ende Bastiaen Gerit Mels als toesiender van het kijndt van Adriaen Heijligers vanwege Jan Adriaenss, 30-3-1636.
Ferdinandus geeft het restant van het geld aen Heijliger Adriaenss als broeder ende voocht van het weeskijndt, in presentie van Adriaen Jans Broeckhoven [???] als voocht geweest ende Heijliger Adriaenss van Broechoven als voocht.
Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 152v
Reeckeninge ad reliqua voor Ferdinandus Baltuss namens Peeterken Adriaens, sijne huijs-vrouwe suster ende dat van de administratie van haren wegen, in presentie van Peeterken, Adriaen Janss Grevenbroeck, Bastiaen Geerit Melss ende Heijliger Adriaenss, 30-3-1636.

Fol. 154v
Reeckeninge ende bewijs voor Cornelis Corstiaenss als voocht ende van Adriaen Corstiaenss, halve broeder, int bijwesen van Corstiaen ende Jan Corsten, broeders ende Joost Handrickss, swager, vant voors weeskijnt, 7-4-1636.
Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 157v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Lenaertss Textor ende heeft gewilcoort Cornelis Corstiaenss namens Adriaen Corstiaenss, swager, procuratie Shertogenbosch 21-4-1636, actum 14-6-1636.

Toegevoegd: Peter Corstiaenss is voldaen door Jan Corneliss Textoir ende Peter Adrianess als voocht van de kijnderen van Jan Lenaertss, 26-3-1650.

Fol. 158r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jan Tonis Meeuss ende heeft overge-geven aen Jacob Wouter Joris een geseet mette timmeringen, 10-7-1636. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 158v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Lambertss Haegen ende heeft ge-wilcoort tbv Jan Geritss Vermeer, schoenmaecker, 21-7-1636.

Toegevoegd: Jan geeft de wilkeur aen Willem Willemss Borchout.
Willem Handrickss Borchout als voocht van broeders ende susters van Willem Willemss Borchout ende Peeter Thoniss Timmer, schout Vrijhoeven, namens Bartrom Handrickss Roij, Schertogenbos, ende dragen de wilkeur op aan de kijnderen, Gijsbert ende Geerit, van Geerit Janss Vermeer, 17-3-1655. Die transporteren weer aen Adriaen Petersen Cuijper ende Jan Bastiaenss Duijser, kerckmrs, 20-3-1655.
Copie van transport aen de kijnderen van Jan Geeritss zit als los vel bij folio 173

Fol. 159r
Op huijden desen 6-11-1636 compareerden mr Jan Smidts, schoolmeester Sprangh, als va-der van Maeijken Jan Smidts za x Dirck Willemss, trompetter onder ritmr Welderen garno-zoen Doesburch ende heeft Gerit Corstiaenss van Dongen gemachticht, in sijn leven ruijter onder ritmr La Fontaine, garnizoen Heusden, swager, om de goederen gecomen van Maeij-ken te verkopen.

Fol. 159v
Compareerden Jan Janss de Bie, Frans Handrick Franss, Handrick Willemss Schuer, Jacob Jacob Wijnants, Jan Janss Piggen, Adriaen Willemss, Jacob Wouterss, Govert Willemss, Adriaen Janss Joncker, Peter Huijbertss Goerhart, Jan Toniss Decker, Jan Lenaert Stock-mans, Peter Janss Joncker, Meeus Corst Jan Wijnen, Corstiaen Geritss, Merten Roeloffs, Daem Aertss Rommen, Adriaen Jan Tonis Meeus, Ghijsbert Peter Baeijenss ende Jan Wil-lemss, allen inwoners van Berckhagen, mede namens de absente inwoners van Berckhagen ende machtigen Jan vanden Rijn, procureur te Sgravenhage om alle saeken tegen Jo: Arnout van Ravenschot, ambachtsheer van Cappel ende Waspick ende tegen Jo van Steenhuijsen te behandelen, 28-11-1636.

Fol. 160r
Staet ende inventaris overgebrocht bij Jan Janss Piggen ende dat van alle sijnen goederen die hij met Tonisken Damen za beseten heeft.

Fol. 160v
Op huijden datum desen 26-11-1636 compareerden Jan Janss Piggen ende heeft aengeno-men sijn kijnt, Jan, bij Tonisken Daemen ende dat van Daem Aertss Rommen als bestevader ende voocht ende Jan Adriaen Willemss Raijmaecker als toesiender.

Toegevoegd: Jan Janss den Jongen is voldaen door Jan Janss Piggen, sijn vader, 27-6-1661.

Fol. 161v
Op 3-1-1637 maakt Jan Gijsbertss sijn testament.

Genoemd: Gijsbert Janss, vader

Toegevoegd: Op 17-2-1643 heeft Janneke Mijnens weduwe van Gijsbert Janss een accoort gesloten met Jan Philipss ende Cornelis Gijsbertss.

Fol. 162r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Janss Cleijn ende heeft overgegeven aen Jan Toniss Praeser een geset mette timmeringen, 23-1-1637.

Fol. 162v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht tussen de gelijcke erffgenamen van Jan Corst Jan Sijmonss bij naemen Willem Willemss Ammeroijen x Lijsken Corstiaenss, Michiel Aertss van Diessen x Tonisken Corstiaenss, gehele susters van Jan Corstiaens ende Lauris Willem Floris als schoonvader namens de twee kijnderen van Wouter Corstiaenss bij Jenneken Tonis? Oerlemans, halve boeder van Jan, 8-3-1637.

Toegevoegd: Jacob Wouters is voldaen, 26-11-1655.

Fol. 163r
Op 13-4-1637 maken Sebastiaen Wolffs ende Cuentghen Adriaenss, sijn tegenwoordige vrouw, hun testament.

Fol. 164v
Op 21-4-1637 maken Dirck Dirckss van Campen den Jongen ende Anneken Tonis Oerle-mans, sijne vrouw, hun testament.

Fol. 165r
Op 30-4-1637 maken Jacob Corneliss van Geervliet ende Anneken Peter de Cuijpersdr, sijne vrouw, hun testament.

Fol. 166r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Handrick Peterss ende heeft overgege-ven aen Heijliger Adriaenss van Broechoven de helft van een geseet mettte huijsinge, 15-5-1637.

Fol. 166v
Op 20-5-1637 maken Jan Geritss Beij? ende Adriaentken Geritss hun testament.

Fol. 167v
Op huijden datum desen 30-5-1637 compareerden Gerit Cornelis Geritss x Jenneken Adri-aenss ende heeft Gerit Aeretss Moet, soldaet onder de heer van Tienen, garnisoen Sertogen-bossch, gemachticht om namens hem in het sterfhuijs van Jan Adriaenss Conincx, corde-waegen, cruijder ende wijnscheger te Sertogenbosch, getrout geweest met Neeltkendr wijlen Corstiaen Corneliss met aldaer overleden hem comparants huijsvrouwen broeder zijn zaken te regelen mbt de goederen van Jan ende Neeltken.

Fol. 167v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Geritss Beij namens Adriaen Geritss Moerman, swager, procuratie Sundert 28-5-1637, ende heeft overgegeven aen Dielis Gijs-bertss Cremer, 1-6-1637. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 168r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Claes Adriaen Alaetss van der Heijden, En-schot, als voocht van het kijnt van Jan Adriaen Alaetss vander Heijden ende heeft overgege-ven aen Daniel Willemss een huijsken etc, 1-6-1637. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 168v
Op alle conditien ende manieren hier naer beschreven soo willen Claes Adriaen Alaetss Ver-heij als voocht ende Bastiaen Adriaenss als toesiender van de kijnderen van Jan Adriaenss Textor bij Stijntken Adriaenss ende Claes als voocht ende Peter Paulus als toesiender van de kijnderen van Jan Adriaenss voorss bij Jenneken Paulus ende Jenneken zelf erfhuijs houden, 2-6-1637.

Fol. 172r
Op huijden desen 12-2-1635 soo sijn Claes Adriaenss als voocht ende Bastiaen Adriaenss als toesiender van de kijnderen van Jan Adriaenss Textor bij Stijntken Adriaenss ter eenre ende Jenneken Paulus, laetst huijsvrouwe van Jan Adriaenss Textor, met Peter Paulus, broeder, ter andere geaccordeert nopende het deel waar Jenneken met Luijcas, weeskijnt van Jan ende Jenneken, voor gerechticht is. Tevens neemt Jenneken haer soon Luijcas aen.

Fol. 172v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Jan Corstiaenss ter eenre ende Joost Handrickss van Hamit x Gilliken Corstiaenss ter andere van de goederen van hun ouders, 11-7-1637

Fol. 173r
Op huijden datum desen 30-7-1637 compareerden Jacob Handrickss de Bie als voocht van de kijnderen van Jacob Willemss van Campen, Philippus Corneliss mede als voocht van sijn broeder ende suster, kijnderen van Alithken Willemss van Campen, erfgenamen van Jenne-ken Corstiaen Willemss van Campen, ende hebben Abraham Kemp, procureur van Gorin-chem, gemachticht om verscheiden personen te Wodrichem te doen arresteren om onder eet verclaeringen af te leggen.

Fol. 173v
Op huijden datum desen 30-7-1637 compareerden Jan Handrickss de Bie als voocht van de kijnderen van Jacob Willemss van Campen ende Philippus Corneliss Bollekens mede als voocht van sijn broeder ende suster, kijnderen van Cornelis Philipss Bollekens, schout Don-gen, bij Alitken Willemss van Campen, erfgenamen van Jenneken Corstiaen Willemss van Campen, ende hebben Gelden Jacobss van Campen gemachticht om het geschil met Corne-lis Swaen, secr te Geertruijdenberch, x Bertruijt vander Dussen, moeder van Jenneken bij Corstiaen van Campen, op te lossen.

Fol. 174r
Op huijden datum desen 22-8-1637 compareerden Dirck Adriaen Quirijns als aenbehout schoonvader ende voocht van het kijnt van Jacob Adriaenss Jacobss bij Maeijken Toniss Oerlemans ende hebben tot waerbocht gestelt tbv Huijbert Joost Huijbertss het geseet van het weeskijnt.

Fol. 174r
Compareerden Jan Janss de Bie, Frans Handrick Franss, Handrick Willemss Schuer, Jacob Jacob Wijnants, Jan Janss Piggen, Jan Eritss, Adriaen Willemss, Jacob Wouterss, Govert Willemss, Adriaen Janss Joncker, Peter Huijbertss Goerhart, Jan Toniss Decker, Jan Lenaert Stockmans, Peter Janss Joncker, Meeus Corst Jan Wijnen, Corstiaen Geritss, Merten Roe-loffs, Daem Aertss Rommen, Adriaen Jan Tonis Meeus, Ghijsbert Peter Baeijenss ende Jan Willemss Slootmaecker, allen inwoners van Berckhagen, mede namens de absente inwoners van Berckhagen ende machtigen [geen naam te vinden] om alle saeken tegen Jo: Arnout van Ravenschot, ambachtsheer van Cappel ende Waspick ende tegen Jo van Steenhuijsen te behandelen, 31-8-1637..

Fol. 175r
Op conditien ende voorwaerden hier naer beschreven worden goederen verkocht tbv de kijn-deren van Gerit Govert Wolffs en vanwege Tonis Janss vander Straten om achtergestelde contributie te innen, 29-8-1637.

Fol. 176v
Rekeninge bewijs ende reliqua voor de weduwe ende erffgenamen van Jan Adriaenss Roos in sijn leven voocht van de kijnderen van Wouter Dieliss za bij Gerken Toniss Oerlemans en-de baeijen Elantss als toesiender, int bijwesen van Joost, Gerit Adriaen Wouterss, Adriaen Adriaenss Roos, Hesterken Aertss, Jan Janss de Bie ende Jan Peterss Timmermans als erfenamen vande rendant, Corstiaen Handrick ??? ende Jan Toniss Oerlemans als oom en-de neve van de weeskijnderen, 5-9-1637.

Fol. 180v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Gerit Woutersss Joost Wouterss ende Adriaentken Wouterss geassisteert met Jan Toniss Eelens, oom, ende Baeijen Geritss, neve, kijnderen van Wouter Dieliss Leempoel, 5-9-1637.

Fol. 181r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Rom Janss Smidt ende heeft overgegeven aen Eelken Cornelis weduwe van Handrick Matheuss, 3-10-1637.

Fol. 181v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Versluijs ende heeft gewilcoort tbv Mar-gritte Hendrickss de ??? weduwe van Aert Wouterss, 15-10-1637.

Fol. 182r
Op 23-10-1637 maken Adriaen Janss Leempoel ende Jenneken Tonis Stevenss, sijne vrouw, hun testament.

Fol. 183r
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Sijmon Jacobssen x Jenneken Jans als voocht ende Adriaen Hendrickss Molder als toesiender van de drie kijnderen van Jan Franssen za bij Neelken Corneliss za sedert den laetste rekeninge, int bijwesen van Dingentken Janss, wees-kijnt, 13-11-1637.

Toegevoegd: Willem Janss x Maeijken Janss is voldaen door Sijmon. Dingentken Janss is volaen door Sijmon.

Fol. 187v
Op heden datum desen 21-12-1637 comapeerden Jacob Janss Cleermaecker,nu Aelst, als vader van sijne twee kijnderen, Cornelis ende Maeijken, bij Jenneken Corneliss ter eenre en-de Cornelis Peterss van Lier? als voocht ende Jasper Joosten, sijne neve, als toesiender ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Fol. 188r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Merten Roelofs ende heeft overgegeven aen Corstiaen Gerit Geldenssens, swager, 12-1-1638.

Los vel bij folio 188
Op heden desen 8-11-1635 maken Huijbert Joriss ende Neeltken Janss, echteluijden, hun testament.

Genoemd: Adriaen Huijbertss, basters soon. Hendrik Joosten, jonckste soon van Jenneken.

Toegevoegd: Adriaen Huijbertss is voldaen door Aert Geritss ??? x Neeltken Janss weduwe van Huijbert Joriss ??? za, 15-9-1637.

Fol. 188v
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Peter Wouter Gijsbertss als voocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van Adriaentken dr van Jan Gijsbertss za, int bijwesen van Huijbert Corneliss x Adriaentken, 2-1-1638.

Fol. 190v
Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jacob Hendrickss de Bie die hij bij desen is doende aen-de erffgenaemen van Lijsken Mertens weduwe van Willem Jacobss van Campen sedert 23-2-1634.

In de kantlijn: overgelevert bij Jacob Hendrickss de Bie aen Philippus Corneliss Bollekens mede als voocht van sijne broeder ende suster, Beertruijt van der Dussen namens haeren man Cornelis Swaen, secr G’Berche, ende Gelden ende Merten Jacobss van Campen mede namens hun suster, 13-1-1638.

Fol. 193v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Jacob Hendrickss de Bie die hij is doende aende erffgrenamen van Jenneken van Campen, eenich weeskijnt van Corstiaen Willemss van Campen bij Beertruijt vander Dussen sedert 23-2-1634.

In de kantlijn: overgelevert bij Jacob Hendrickss de Bie als gewesen voocht van Jenneken aen Philippus Corneliss Bollekens mede als voocht van sijne broeder ende suster, Beertruijt van der Dussen namens haeren man Cornelis Swaen, secr G’Berche, ende Gelden ende Merten Jacobss van Campen mede namens hun suster, 13-1-1638.

De kijnderen van Cornelis Bollekens ende Jan Dirckss Anthonis getrout geweest met de we-duwe van Cornelis sijn voldaen.

Fol. 205
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijaert Handrick Goijaertss ende heeft over-gegeven aen Maijken Handrick Goijaertss, suster, de helft in een geseet mettte timmeringen, 20-1-1638.

Fol. 205r
Inventaris overgebrocht bij maijken Hendrickss weduwe van Aert Crijnen van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 206r
Op huijden datum desen 20-1-1638 soo heeft Maijken Hendrick Goijaertss aengenomen van Ghijsbert Quirijns als voocht ende Goijaert Handrick Goijaertss als toesiender vande kijn-deren, Lijntken ende Lijsken, van Aert Quirijns bij Maijken.

Toegevoegd: Lijntje Aertss weduwe van Peter Corneliss Sprangers is voldaen van de nala-tenschap van Aert de Greef, 28-3-1696. Lijsken Aerts is voldaen, 8-4-1696.

Fol. 206
Reeckeninge bewijs et reliqua voor Dirck Dirckss van Campen den Jongen vanwege de kijn-deren van Lenaert Petersse Coeck, in presentie van Adriaen ende Amerensken Lenaerts, de weduwe van Dirck Dirckss met Joost Dirckss van Campen ende Jan Thoniss Oerleman als voochden ende toesienders van haere kijnderen, 21-1-1638.
Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 210v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Handrick Corst Jan Wijnants als voocht ende Peter Aertss Rommen als toesiender van de kijnderen van Huijbert Corst Jan Wijnen, broeder, int bijwesen van Aert ende Truijcken Huijbertss, 26-1-1638.

Fol. 212v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Wouterss Leempoel ende heeft overge-geven aen Lambert Janss Rommen, 8-2-1638. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 213v
Reeckeninge ad reliqua voor Peter Adriaens als voocht ende Jan Eritss als toesiender van de kijnderen van Jan Tonis Meeuss voor de 4e reeckeninge beginnende 24-9-1630, in presentie van Jan Janss de Bie x Thonisken Jans ende Adriaen Janss als voocht van Gerit ende Truijcken, broeder ende suster, 8-2-1638.

Midts is conditie ofte Engeltken Peterss ofte Gerit Thomass, haeren swager, die dese reec-keninge doende oft weeskijndt binnen ses maenden nae datum naerder bewijs weten te doen en sullen malcanderen goet doen.

Op 21-12-1641 hebben Jan Janss de Bie ende Adriaen Jan Tonis Meeuss nog toegelegt Gerit Thomass vanwegen Peter Adriaenss Greijn

Fol. 216v
Reeckeninge ad reliqua voor Peter Adriaenss Greijn als voocht ende Jan Eritss als toesiender van Gherit Janss jonckste weeskijnt van Jan Thonis Meeuss, in presentie van Adriaen Jan Thoniss als voocht van Gerit Janss, broeder, ende Jan Eritss als toesiender ende Jan Janss de Bie ende Gerit Toniss, 8-2-1638.

Midts is conditie ofte Engeltken Peterss ofte Gerit Thomass, haeren swager, die dese reec-keninge doende oft weeskijndt binnen ses maenden nae datum naerder bewijs weten te doen en sullen malcanderen goet doen.

Fol. 217v
Reeckeninge ad reliqua voor Peter Adriaenss Greijn ende Jan Eritss als toesiender van Truijcken Janss, int bijwesen van Adriaen Jan Tonis Meeuss, Jan Janss de Bie ende Gerit Jan Tonis Meeuss, 8-2-1638.

Midts is conditie ofte Engeltken Peterss ofte Gerit Thomass, haeren swager, die dese reec-keninge doende oft weeskijndt binnen ses maenden nae datum naerder bewijs weten te doen en sullen malcanderen goet doen.

Fol. 218r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Paulus Corsten als toesiender van de kijnderen van Dielis Lenaert Geritss bij Jenneken Denis Peterss, in presentie van Corstiaen Lambertss x Peterken Dieliss, 10-2-1638.

Los vel bij folio 221
Adriaen Jacobss Vos borgemeester van 1682 moet hebben van die ??? van Paulus Peeter Korsten tot Loon ƒ 6:6:1

Fol. 221r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Wouterss de Gester ende heeft gewilcoort tbv Peter Peter Elis als voocht ende Jan Paulus als toesiender van het kijnt, heijltken, van Jan Peter Elis Ghimmen bij Jenneken Jan Gielen, 15-2-1638.

Fol. 221v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Adriaentken Willemss weduwe Daem Aertss Rommen ter eenre ende Handrick Janss Persijn, schout, x Geritken Damikenss, Adriaen Aertts Oerlemans als voocht ende Peter Aertss Rommen als toesiender van Aert Daemen ende Adriaen Daemen, mede present, Peter Aertss Rommen als voocht ende Jan Janss Pig-gen als vader ende toesiender van sijn weeskijnt bij Thonsiekn Daemen, Peter nog als voocht ende Herman Franss ende Jan Lauriss als oomen ende toesienders van het kijnt van Daem Aertss Rommen bij Adriaentken Willemss ter andere van de goederen die Daem met Adri-aentken Willems tesamen beseten hebben, 19-2-1638.

Fol. 223r
Op heden datum desen 19-2-1638 soo heeft Adriaentken Willemss weduwe van Daem Aertss Rommen aengenomen haer kijnt, Jan, bij Daem ende dat van Peter Aertss Rommen als voocht ende Jan Lauriss ende Herman Franss als oomen ende toesienders.

Jan Daem Rommen is voldaen door Jan Janss Piggen, sijne schoonvader, 24-5-1671.

Fol. 223v
Inventaris aengebrocht bij Jan Phenicxs ende dat van de goederen die Jan met Jenneken Aertss, sijne overleden vrouw, tesamen beseten heeft.

Fol. 225v
Op huijden datum desen 1-3-1638 compareerden Jan Phenicxs ende heeft aengenomen sij-ne kijnderen, Aert, Huijbert, Jan ende Maeijken, bij Jenneken Aert Oerlemans ende dat van Adriaen Goijaertss Oerleman als voocht ende Niclaes Huijbert Phenicxs als toesiender.

Fol. 227r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Phenicxs ende heeft overgegeven aen Handrick Jacobss de Bie een geseet met de timmeringe, 1-3-1638.

Fol. 227r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Eijmertss ende heeft gewilcoort tbv Tho-mas Janss van Straten ende Frans Peterss Slootmaecker als aenbehouden oomen, vooch-den ende toesiender van de kijndt, Floris, van Thomas Floris Stammen, 6-3-1638.

Fol. 227v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Anthoniss Vosch ende heeft overgege-ven aen Aert Adriaenss Glaviman, secr, een geseet mette huijsinge, 15-3-1638. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Fol. 228v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jasper Joosten Smidts ende heeft overgege-ven aen Peter Anthoniss Vosch een gesedt mette huijsinge, 27-3-1638. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 229r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert Aert Geritss Robben ende heeft overgegeven aen Jasper Joosten Smidts een geseet mette huijsinge, 27-3-1638. Er wordt betaald via een wil-keur.

Toegevoegd: Handrick Cornelis Claess x Sijken Joosten, Sijmen Aertss de Gester x Jenne-ken Joosten ende Handrick Joosten Smidts sijn voldaen door Jasper, 16-12-1647.
Aert Gerit Moet is voldaen.

Fol. 229v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Corneliss ende heeft overgegeven aen Jasper Joosten Smidts een deel in een geseet mette huijsinge, 26-3-1638.

Fol. 230r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Anthoniss Praser ende heeft overgegeven aen Matheeus Herman Custers een gesedt mette timmeringen, 3-4-1638. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Goijert Bertromss de Bruijn is voldaen van matheeus, 9-3-1647.

Fol. 230v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gijsbert Adriaenss Onrost ende heeft overge-geven aen Commer Franss Cuijper een gesedt mette timmeringen, 9-4-1638. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Fol. 231r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Anthoniss Leempoel ende heeft ge-wilcoort tbv Goijert Gijsbertss als voocht van de kijnderen van Peter Gijsbertss, broeder, 1-5-1638.

Toegevoegd: Goijert als voocht ende Jan Peterss x Lijsken Peterss sijn voldaen, 12-2-1646.

Fol. 231v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Jacobss van Selst ende heeft over-gegeven aen Jan Peterss van Lier een huijsken etc, 7-4-1638. Er wordt betaald via een wil-keur.

Toegevoegd: Lijntken Hermanss weduwe van Handrick is voldaen, 13-9-1640.

Fol. 232v
Reeckeninge bewijs er reliqua voor Jacob Hendrickss de Bie die hij bij desen is doende als voocht van de drie kijnderen, Gelden, Marten ende Aeltken, van Jacob Willemss van Cam-pen sedert 5-3-1633 in presentie van Gelden ende Merten, 25-5-1638.

Gelden neemt de voochdij van broederr en suster over van Jacob de Bie, neve.

Fol. 258r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de erffgenamen van Handrick Antoniss, in sijn le-ven schout tot Sprangh geweest, bij naemen Jan Dirckss van Nederveen, Gerit Dirckss van Nederveen, Peter Dirckss van Nederveen, ende Lenaert Gijsbertss x Ariaentken Dirckss, allen namens andere susters ende broeders, Willem Goossens van Heijst mede als voocht ende Joost Gijsmans van Hedickhuijsen als toesiender van de kijnderen van Gerit Goosens van Heijst bij Wouterken Gijsmans, Willem Peter Vloots x Anneken Goosens van Heijst, Adri-aen Pauluss x Eeltken Dries de Witsdr, Adriaen Dirckxsen x Jenneken Driessen de Witsdr, Jan Adriaenss Verelst x Maeijken Peterss weduwe Tonis Driesse de Wit, Adriaen Pauluss voorss namens Willem ende Lijsken Driessen de Wit ende namens Adriaen Peter Willemss x Catarina Janssen Haegen ende namens de kijnderen van Claes Driessen de Wit bij Catharina Janssen voorss ter eenre ende de erffgenamen van Tonisken Adriaenss, schoutin van Sprangh, bij naemen Adriaen Aertss Oerleman mede als voocht van het kijnt van Gelden Aertss Oerleman za, en als voocht van de kijnderen van Daem Aertss Rommen bij Eelktken Aertss Oerleman, Peter Aertss Oerleman, Tonis Aertss Oerleman ende Handrick Janss Persijn , schout, x Geritken Daemen en vervangende de voocht van het kijnt van Jan Janss Piggen bij Tonisken Daemen, 18-6-1638.
Volgen nog diverse deijlingen, de laetste op 21-6.

Fol. 268r
Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven wil de schout op versoeck van Jan Anthoniss Praser het geseet van de weduwe ende kijnderen van Gerit Goiijaertss Wolffs ver-copen om achterstallige betalingen te voldoen, 17-4-1638.
Jan Anthoniss Praser heeft het geseet op 26-6-1638 gekocht.

Fol. 269v
Schout verclaert dat Jan Anthoniss het geseet gecocht heeft.

Fol. 270r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Anthoniss Vosch ende heeft overgege-ven aen Tonis Geritss, 29-7-1638.

Fol. 270v
Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Cornelis Peterss, Waspick, als voocht van de kijnder van Huijbert?/Adriaen? Janss Bogaerts bij Janneken Peters van Til-borgh, sedert 1626, in presentie van Frans Huijbertss, Gijsbert Peter Jan Gijben, Dielis Peter Jan Gijben ende Laureijs Peter Jan Gijben als oomen, Jan Segers, neve, Adriaen Janss Leempoel, Dirck Adriaen Peterss ende Aert Adriaens Glaviman als oomen van Maijken Mer-tens ende Rom Toniss Leempoel, neve, 8-11-1638.
Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 281v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Aert Adriaenss Glaviman, secr, als voocht ende Adri-aen Janss Leempoel als toesiender van het weeskijnt van Merten Adriaenss Glaviman bij Niclaesken Jan Leempoel en van het weeskijnt van Dingeman Janss Bogaerts, int bijwesen van Gijsbert Peter Jan Gijben, Dielis Peter Jan Gijben ende Laureijs Peter Jan Gijben als oomen van Maijken Dingemans, Cornelis Peterss als voocht ende Jan Segers als neve van Maijken, Adriaen Janss Leempoel, Dirck Adriaen Peterss als oomen ende toesienders van Maijken, 9-11-1638.

Los vel bij folio 296
Aert Geritss Moert ende Neeltken sijn vrouw sijn voldaen door Jasper Joosten, 1639. [zie folio 229r] en nog een quitantie als los vel.

Fol. 296v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Michiel Jan Michielss x Geritken Adriaen van Roeijsdr ter eenre ende Adriaen Gerit Corneliss x Adriaen Adriaenss van Roeijsdr ter andere zijde ende dat van de goederen van hun huijsvrouwen ouders, 30-10-1638.

Fol. 297v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Janss Potmaecker geassisteert met Bastiaen Peter Corsten, neve ende voocht, ende heeft overgegeven aen Gijsbert Adriaenss Onrost een gesedt met de helft van de timmeringen, 23-11-1638. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 298v
Op 25-11-1638 maken Adriaen Janss Molder ende Jenneken Handrickss, sijne vrouw, hun testament.

Genoemd: Lijsken hun dochter, de kijnderen van de testateur.

Fol. 299v
Reeckeninge ad reliqua voor Lijsken Roelantss weduwe van Bartholomeeus Jan Sacharijs-sen als voocht geweest ende Jan Dielen Ameroijen als toesiender van de kinderen van Sa-chrijs Janss za bij Maeijken Jan Dielen sedert 3-2-1635, in presentie van Baeijen Elantss, 4-12-1638
Daer Lauris Adriaenss x Lijsken Sacharijs afkomt …
Neeltken Sacharijs komt …

Fol. 301r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Willemsen Keijser ende heeft overgegeven aen Willem Corstiaenss Cleermaecker, 13-12-1638.

Fol. 301r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen Janss van Dongen x Eeltken Claes Gielen ende Jan Janss Dielen van Ameroijen als voocht ende Peter Toniss Leempoel als toe-siender van het kijnt, Adriaen, van Claes Michielss bij Tonisken Jacobss Leempoel ende heb-ben overgegeven aen Jan Geritss een gesedt mette timmeringen, 15-1-1639. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Fol. 302r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Jan Janss Dielen als voocht ende Peter Toniss Leem-poel als toesiender van de kijnderen van Claes Michielss bij Tonisken Jacobss, in presentie Peter Toniss Leempoel als toesiender, Adriaen Janss x Gieltken Claessen, Gieltken ook pre-sent, ende Jan Adriaenss van Dongen als vader van Adriaen Janss, 17-1-1639.

Op 23-2-1641 hebben Adriaen Janss van Dongen x Gieltken ende Adriaen Gielen de zaak afgehandeld.

Fol. 306r
Reeckeninge bewijs et reliqua voor Gelden Jacobss van Campen die hij is doende aende erffgenamen van Jenneken van Campen , eenich kijnt van Corstiaen Willemss van Campen ende Beertruijt vander Dussen, int bijwesen van Cornelis Swaen, secr G’Berch, Philips Bolle-kens ende Gelden Jacobss van Campen, 20-1-1639.

Volgt nog een accoort tussen de voorss erffgenaemen waarbij Jacob Handrickss de Bie als voocht van de kijnderen van Jacob Willems van Campen genoemd wordt.

Fol. 310r
Op huijden datum den 20-1-1639 compareerden Cornelis Swaen, secr G’Berch, x Beertruijt vander Dussen ende bekennen voldaen te sijn door Gelden Jacobss van Campen mede na-mens broeder ende suster en oock Philipss Bollekens is voldaen mede namens broeder ende suster.

Fol. 311r
Rekening bewijs et reliqua voor Baeijen Elantss Oerlemans als voocht ende Sacharias Aertss als vader ende toesiender van sijn kijnt, Maeijken, bij Geritken Toniss Oerlemans, 29-1-1639.
Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 313v
Copie
Op huijden datum ondergeschreven soo hebben Thonis Corst Thoniss, Peter Corst Thoniss mede als voocht ende Maerten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen van Gijaert Corst Thoniss bij Erken Gerit Dirckss ter eenre ende Gijsbert Govertss ende Jan Govertss samen namens Thonis Govertss, broeder, kijnderen van Neeltken Corst Thonis, Gijaert Gijs-bertss namens Reijner? Dirckss ende Thonis Dirckss, beijde Gorcum, procuratie Gorcum 27-10-1638, kijnderen van Grietken Corsten, Jan Franss x Jenneken Thoniss ende Aert Janss de Hooch als voocht van Maerten Thoniss de Hooch, kijnderen van Lijsken Corstiaenss ter andere, allen erffgenamen van Corst Thoniss een accoort gesloten, 15-1-1639. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 315r
Inventaris aengebrocht bij Maeijken Goijaertss weduwe van Adriaen Crijnen ende dat van de goederen die sij tesamen hebben beseten.

Fol. 315v
Op huijden desen 9-2-1639 heeft Maeijken Goijaertss Jan de Wiltsdr weduwe van Adriaen Crijnen aengenomen haer kijnt, Cornelis, bij Adriaen van Cornelis Jacobss Smul als voocht ende Cornelis Peterss van Lier als toesiender.

Fol. 316v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Aert Adriaenss Glaviman als voocht ende Adriaen Janss Leempoel ende Dirck Adriaen Peterss als oomen ende toesienders van het kijnt, Maeijken, van Maerten Adriaenss Glaviman bij Nicolaesken Janss Leempoel, Maeijken pre-sent, ter eenre ende Cornelis Peterss als voocht ende Jan Segertss als toesiender van het kijnt Maeijken, van Dingeman Jan Bogaertss za bij Jenneken Peterss van Tilborch, Maeijken present, ter andere zijde, ende dat van de goederen die Dingeman ende Claesken, echtelie-den, tesamen beseten hebben, 9-2-1639.

Fol. 318r
Op huijden datum den 17-2-1639 compareerden Maeijken Peterss Crens weduwe van Wou-ter Gijsbertss ende heeft Adriaen Peterss Crens, broeder gemachticht om goederen aan Maerten Roeloffs, swager, te transporteren. Er wordt een geseet met timmeringen getrans-porteert. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: betaeld wordt aan Frans Handrick Franss, Meeus Corsten ende Corst Gerit Geldens met Maeijken Aertss weduwe Peter Wouterss, 25-3-1643. Peter Huijbertss Goerhert krijgt ook geld, 7-2-1647. Maerten Roeloffs houdt het seste paert in vanwege Adriaen Wou-terss.

Fol. 319r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Michiel Willemss Jager namens Adriaen Ja-cobss , pontgaerder ende borger van Dordrecht, x Handricken Adriaenss Molengraefss, por-curatie Dordrecht 17-12-1638 notaris Gijsbert de Jager, ende heeft overgegeven aen Bas-tiaen Wolffs, 19-2-1639.

Fol. 319v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Dirckss de Greeff ende heeft overgegeven aen Paulus Corsten, 19-2-1639.

Fol. 320r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Catharina Geritss weduwe van Jan Anthoniss Praser geassisteert emt Adriaen Anthoniss Praser als voocht van haer kijnderen bij Jan ende heeft overgegeven aen Handrick Dirck Thoniss de Greeff een gesedt mette timmeringen, 10-3-1639. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 320v foto niet aanwezig
Reeckeninge etc
Aldus gereeckent in presentie van Adriaen Adriaenss Roos als vader ende toesiender van het weeskijnt, 21-3-1639.

Toegevoegd: Adriaen Adriaenss Roos is voldaen, 15-1-1645.

Fol. 323v
Op 12-3-1639 maken Jan Anthonis Praser ende Cathalijnken Geritss, sijne tegenwoordige vrouw, [??? Zie folio 320r] hun testament.

Fol. 325r
Op huijden datum desen 12-4-1639 soo heeft Tonis Handricxss van Wesel aengenomen sijne twee kijnderen, Handrick ende Jenneken, bij Maeijken Joris za van Adriaen Quirijnss als voocht.

Fol. 325v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Tonis Handrickss van Wesel ende heeft over-gegeven aen Lauris Janss Lijnd??? [Lijndreijer?], 12-4-1639. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 326v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Geritken Cornelis Goossens weduwe lestmael van Handrick Corst Jan Wijnen ende Meeus Corst Jan Wijnen als voocht ende Gerit Geritss als toesiender van de kijnderen van Handrick bij Geritken ende hebbben overegeven aen Aert Daem Rommen een gesedt mette timmeringen, 12-4-1639.

Fol. 327v
Op 20-3-1639 maken Adriaen Janss Molder ende Jenneken Handrickss, sijne tegenwoordige vrouw, hun testament.

Genoemd: de kinderen van Adriaen, Mariken Janss, voordochter van Jenneken, Lijsken Adriaenss, hun beider kind.

Fol. 328v
Op huijden datum desen 24-6-1639 compareerden Adriaen Janss Molder ende heeft Wouter Lambertss Haegen gemachticht om te Sgrevelduijn Cappel aen Antonis Claes Huijben een stuck lant te transporteren.

Fol. 328v
Op huijden datum den 27-6-1639 compareerden Adriaen Quiriujnen wednr van Eeltken Joris ter eenre ende Adriaen Peterss de Molder als voocht ende Tonis Handrickss Borger als toe-siender ende Adriaentken Peterss weduwe van Joris Janss van Houthaven bestemoeder van Hilleken Cornelis Geritss van Herwijnen, voordochter van Eeltken Joris, Hilleken present, ter andere zijde en sluijten een accoort.

Fol. 329v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anneken Tonis Oerlemans weduwe van Dirck Dirckss van Campen den Jongen geassisteert met Jan Tonis Oerlemans, broeder, ende Joost Dirckss van Campen, swager, als oomen ende voochden van haer kijnderen bij Dirck ende heeft overgegeven, vuijt crachte van testament van 21-4-1637 [folio 164v] aen Adriaen Goijaerts Oerlemans, 17-7-1639.

Fol. 330r
Op huijden datum desen 19-9-1639 compareerden Adriaen Quirijnen ende heeft aengenomen sijn kijnt, Toinisken, bij Lijntken Dielis van Peter Deniss als voocht ende Quirijn Pauluss als bestevader ende toiesiender.

Fol. 330v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geertruijt Jan Tonis Meeussen ende heeft overgegeven aen Adriaen Jan Tonis Meeussen, broeder, een gesedt mette timmeringen, 23-9-1639. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 331v
Rekeninge ende bewijs voor Adriaen Jan Tonis Meeussen als voocht ende Jan Janss de Bie als toesiender van Gerit Janss sijnen broeder, sedert het overlijden van Peter Adriaenss Greijn, gewesene voocht, Gerit present, 19-9-1639.

Fol. 336r
Reeckeninge ende bewijs voor Adriaen Jan Tonis Meeussen als voocht ende Jan Janss de Bie van Truijcken Janss, suster, sedert het overlijden van Peter Adriaenss Greijn, gewesene voocht, Truijcken present, 19-9-1639.

Fol. 340r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Jan Wouter de Bondtsdr weduwe van Peter Peterss Timmermans met Jan Peterss Timmermans als voocht ende Huijbert Jan Wouterss de Bont als toesiender van de kijnderen van Maeijken bij Peter ende hebben over-gegeven aen Tonis Handrickss Borger, 25-10-1639. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 340v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Jan Franss ende Neeeltken Cornelis bij naemen Sijmon Janss x Jenneken Janss mede als voocht ende Adriaen Handrickss Molder als toesiender van Alitken, mede present, Willem Jans x Maeijken Janss ende Handrick Janss Persijn, schout, namens Dingentken Janss, pro-curatie G’Berge 11-11-1639 ende dat van de goed eren van hun ouders, 12-11-1639.

Fol. 341v
Op huijden datum desen 14-11-1639 compareerden Jan Adriaenss Loos ende heeft aenge-nomen sijne twee kijnderen, Corstiaen ende Lijntken, bij Neeltken Jan Lemmens ende dat van Lambert Jan Lemmens als voocht ende Corst Adriaenss Loos als toesiender.

Toegevoegd: Cornelis Denis Peeters x Lijntken is voldaen, 18-11-1660.
Ondertekent met Cornelis Denis Turcken???

Fol. 342r
Op huijden datum desen 8-12-1639 compareerden Ceuntken Frans Corsten weduwe lestmael van Adriaen Peter Geritss ende heeft aengenomen haere twee kijnderen, Peter ende Anneken, bij Adriaen van Andries Peter Geritss als voocht ende Michiel Willemss Jager als toesiender.

Toegevoegd: Melis Aertss Glaviman ende Peter Adriaenss Verhoeven sijn voldaen, 30-4-1658.

Fol. 343r
Copie
Reeckeninge bewijs et reliqua voor Gelden Jacobss van Campen die hij doet aende erffge-namen van Lijsken Meertens weduwe Willem Jacobss van Campen sedert de reeckeninge van Jacob Hendrickss de Bie op 12-1-1638.

In de kantlijn: Overgelevert bij den redant aen Philippus Cornelis Bolekens mede als voocht van sijn broeder ende suster mede als voocht van de kinderen van Jacob Willemss van Campen za, allen erffgenamen van Lijsken Meertens, 12-12-1639.

Fol. 348r
copie
Reeckeninge bewijs et reliqua voor Gelden Jacobss van Campen die hij doet aende erffge-namen van Jenneken van Campen, eenich kindt van Corstiaen Willemss van Campen bij Beertruijt van der Dussen op basis van het accoort van 21-10-1637 tussen Jenneken ende Cornelis Swaen no uxoris.

In de kantlijn: Overgelevert bij den redant aen Philippus Cornelis Bollekens mede als voocht van sijn broeder ende suster mede als voocht van de kinderen van Jacob Willemss van Campen za, allen erffgenamen van Lijsken Meertens, 12-12-1639.

Fol. 35r
Copie
Staet omme te proceren tot delinge van de goederen de kinderen van Cornelis Bollekens, in sijne leven schout Dongen, bij Aeltken Willems van Campen ende de kinderen van Jacob Willemss van Campen za, erffgenamen van Jenneken van Campen, eenich kindt van Corstiaen Willemss van Campen volgens de reeckeninge bij Gelden Jacobss van Campen van 12-12-1639 mitsgaders twee hoefkens onder Cappel ende Waspick, 12-12-1639.

Fol. 356v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij bij de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Peeter Adriaenss Cuijper bij namen Gijsbert Peeterss Cuijper mede als voocht van Gijsbert Aertss Cuijper, Adriaen Peeterss Cuijper, Jacob Corneliss van Geervliet x Anneken Peeterss Cuijper ende Peeter Janss, soone van Jan Peeterss Cuijper, mede namens Eeltken Jans, suster, Cornelis Cornelis Janss x Maeijken Peeterss Cuijper ende allen namens Corst Aertss ende dat van de goederen van Peeter Adriaenss Cuijper ende Jenneken Peeterss, hun ou-ders, 27-12-1639.

Fol. 358r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willemken Janss wed Adriaen Willemss Cam ende heeft overgegeven aen Robbert Handricx Decker een deel van een geseet, 29-12-1639.

Fol. 358v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Geritss Beij als voocht van de kijnderen van Adriaen Geritss Moerman bij Anneken Dirckss ende heeft overgegeven aen Aert Peterss Vosch een gesedt mette timmeringen, 7-1-1640.

Fol. 359r
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Goijaert Gijsbertss als voocht ende Peter Anthoniss Leempoel als toesiender van de kinderen van Peter Gijsbertss bij Grietken Jacobss, 13-1-1640.
Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 363r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Heijsterken Geritss weduwe van Jan Adriaenss Roos ende heeft overgegeven aen Jan Janss de Bie, haeren soon, 16-1-1640.

Fol. 363v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Peeter Janss Cuijper ende Eeltken Janss, suster, ende hebben overgegeven aen Bernt Antoniss Lijndreijer een gesedt, 17-1-1640.

Toegevoegd: Dirck Willemss van der Waes x Eeltken Janss is voldaen, 23-9-1640. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 364r
Reeckeninge ad reliqua voor Gijsbert Peterss Cuijper als voocht vande kinderen van Jan Pe-terss Cuijper sedert 22-1-1633, int bijwesen van Peter ende Eeltken Janss ende Jacob Corne-liss, oom, 17-1-1640.

Toegevoegd: Dirck Willemss van der Waes x Eeltken Janss is voldaen, 8-5-1641.

Fol. 366v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Toniss Praser ende Huijbert Gijsbertss Boer x Aechtken Tonis Praser ende dat van de goederen van hun ouders, 1-2-1640.

Fol. 367r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaen Peeterss ende heeft overgege-ven aen Lauris Adriaenss Raeijmaecker een geseet mette timmeringen, 4-2-1640.

Fol. 367v
Inventaris overgebrocht bij Willem Corsten Snijder ende dat van de goederen die Willem te-samen met Juetken Henricx tesamen beseten heeft.

Fol. 368v
Op huijden den 4-2-1640 compateerden Willem Corsten Snijder ende heeft aengenomen van Robbrecht Henrickss Decker als voocht sijne twee kijnderen, Quirijn ende Corst, bij Juetken Henricx.

Toegevoegd: Corstiaen Willemss Clis is voldaen door sijn vader Willem Corsten Clis, 14-10-1640. [Quirijn is vermoedelijk overleden want Corstiaen krijgt ook zijn deel (2 x ƒ 250)]

Fol. 369v
Inventaris aengebrocht bij Willem Handrickss van Berlicum ende dat van de goederen die Willem tesamen met Emmeken Cornelis beseten heeft.

Fol. 370r
Op heden desen 25-1-1640 heeft Willem Handrickss van Berlicum als vader aengeenomen sijne kijnderen, Handrick, Cornelis, Maeijken, Lijsken ende Jan, bij Emmeken Cornelis za ende dat van Handrick Corneliss als voocht.

Fol. 370v
Op alle conditien ende voorwaerden hier nae beschreven soo wil Aert Wouterss Gester mede namens Sijmen Jacobss ende als voocht van Sem Sijmenss weeskijnt van Sijm Aertss ende Peter Dirckss Schipper mede namens Jan Corneliss, swager,voor de ene helft ende Adriaen Berntss mede namens Maeijken Berntss, suster ende alsa voocht van de kijnderen van Jo-chum Adriaenss bij Tomasken Berntss voor de andere helft erfhuijs houden van de goederen die Wouter Wouterss de Gester tesamen met Ariaentken Corneliss ende M??? Bernts bes-eten heeft. Alles afgereeckent op 22-7-1640.

Fol. 373v
Inventaris overgebrocht bij Katelijn Geritss weduwe van Jan Toniss Praser ende dat van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 376v
Op heden desen 28-1-1640 soo heeft Katelijn Geritss weduwe van Jan Toniss Praser aenge-nomen van Adriaen Toniss Parser als voocht ende Cornelis Peterss als toesiender, int bijwe-sen van Aert Janss Tuijn, Wouter Gijsbertss ???, Joost Dirckss van Campen als oomen hae-re twee kijnderen, Antoni ende Gert, bij Jan.

Toegevoegd: Antonij Jansen Prasers is voldaen, 11-1-1653. Geerit Janss Prasers is voldaen, 2-6-1659.

Los boekje aan het eind
Copie van de acte van folio 370v