Selecteer een pagina

akte 1
Brief van Andries van der Wals om aan te geven dat zijn neef J. A. van Meurs als toesiende voogd bij testament van J. A. van Asten weduwe van Johannes van Roijen over de minderja-rige erfgenaamen aangesteld ontdslagen wil worden. Andries wil als vader voor zijn eigen kinderen als oom voor zijn zwagers kinderen t welwessen te behartigen, Tilburg, 2-4-1810.

akte 2
Compareerde Jan Haagen en Marie van Beusekom, egte lieden. Zij maken hun testament,

Genoemd: het voorkind van Jan. Adriaana van Vianen wed Arij Houwen, Rotterdam
Jan Timmermans en Pieter Oversloot, beijde woonende alhier, worden als testamentaire voogden benoemd door Marie.

Akte 3
Extra ordinaire vergadering van schoput en scheepenen van Sprang, prsens allen gehouden op zaterdag den 16 julij 1808.

Schiut en secretaris zijn gisteren ten huijzen van Jan Haage geweest aangezien Marie van Beusekom een ernstige breuk had. Zij wilden hun testament maken.

Akte 4
Ebgelina van Dongen verklaart een procedure te willen beginnen tegen Hendrik van Dongen, Vrijhoeve Cappel aangezien hij in ondertrouw is met een andere vrouw. Engelina heeft echter geen geld om de proceure te kunnen betalen. Zij krijgt vrijstelling van zegels, 30-8-1808.

Akte 5
De gerechten van Sprang verklaren nog eens de gang van zaken betreffende het testament van Marie van Beusekom.

Akte 6
Op 11-9-1809 vervoegen de gerechten van Sprang zich ter plaatse van den Eikendijk waar het lijk ligt van Elisabeth Verschuuren, gewoonend hebbende te Waalwijk. Chirurgijn J. Jaerg, woonennde te Loon op Zant heeft niets bijzonders kunnen vast stellen.

Akte 7
Willemina Hagemeijer x Adriaan Haverhals verklaart dat haar vader za Johannes Hagemeij-er, bij zijn testamentaire dispositie van 24-11-1804 Vrijhoeve Cappel, heeft aangesteld als executeurs en voogden over de minderjarige kinderen Adriaan Roover? en Migiel van Beek.
Beide voogden zijn inmiddels overleden. Willemina en Adriaan hebben dochter: Wilhelmina Haverhals. Dochter Wilhelmina is gelegateert in het testament van haar grootvader. Moeder verzoekt om haar man tot voogd over Wilhelmina aan te stellen.

Akte 8
Schou en schepenen gaan akkoord met boevenstaand verzoek, 15e hooijmaand 1809.

Akte 9
Hillegonde Blok wed Goijert van Helvoort is armlastig. Van haar 6 kinderen zijn er nog twee thuis. Een onbekwame dochter en Anthonie. Deze laaste is van grote waarde aangezien hij zeer veel heeft innegebracht. Naast Anthonie hebben ook haar halfbroeders Hendrik van Dommelen en Cornelis den Beer haar gezin ondersteund.
Hillegonde verzoekt de koning haar zoon te ontslaan van zijn dienst als koninklijk kweekeling en zijn vrijheid te geven..

Hendrik van Dommelen en Cornelis den Beer, beijde Vrijhoeve Cappel, geven aan voor hun halfzus te zorgen, 5e hooijmaan 1809.
Akte 10
Twee brieven betreffende het verzoek van Hillegonde.

Akte 11
De gerechten van sprang komen samen op 6e wintermaand 1809.
Lourens Antonie van Dijk als voogd met en beneffens Peter Peterse van der Gijp over het minderjarige kind van Hester Wilhelmina de Wilden wed B. C. van Thielen hebben de staad en inventaris van de nalatenschap overgelegt. Het blijkt dat er meer schulden zijn dan dat de inventaris waard is.

Akte 12
Schout en scheepenen van Sprang hebben door J. Iberg, chirurgijn woonende onder Loon op Zand, doen verklaren dat hester Wilhelmina de Wilden wed van B. C. van Thielen heden avond roind zeven uren in de wiel bij de huisinge van de wed Jan Soethout is verdronken., 28e wijnmaand 1809.

Los vel: De erven van wijlen mevrouw Thielen zijn deb aen J. Iberg voor het inspecteren van het lijk ƒ 3, 28-10-1809.

Akte 13
Schout en scheepenen begeeven zich ten huijze van de wed van Rooijen om te kijken naar de gisteravond gepleegde haetelitegten. Er zijn drie raamen ingeslagen, 5e sprokkelmaand 1810.

Akte 14
Antonette Hermina Scholts wed Christiaan Enge, verklaart dat haar vader Jan Fredriks Scholts, na 10 jaar absebtie in Sprang, is overleden. Hij laat huijs etc na. De weduwe van Jan is op 25-12-1809 overleden. Antonetta heeft haar moeder verzorgt en laten begraven. De schulden zijn hoger dan de waarde van de nalatenschap.
De broer van Antonette, Johannes, is ruim 11 jaar geleden van uit Orient naar elders ver-trokken.
Antonette krijgt de helft van het huis wat aan Johannes toekomt. Zij dient het openbaar te verkopen.

Akte 15
Adriaan de Jong, woonende alhier, mede namens Daniel den Draak, Schiedam, zijn voogden van het kind van Pieter de Jong en Adriana den Draak, genaemd Gerrit de Jong volgens tes-tament van 15-6-1800. Adriaan vraagt om een curator aan te stellen ivm de boedel van Pie-ter.
Adriaan legt het ook allemaal nog eens uit voor notaris Francois van der Werken te Sprang op 14e Louwmaand 1801. Pieter is op de 13e overleden. Testament is hier van 15-1-1800.

Akte 16
Stand en inventaris van zodanige goederen en lasten der boedel als Pieter de Jong wedu-wenaar en testamentaire erfgenaam van Adriana den Draak, ingevolge der selven testamen-te op den 15e julij 1800 voor schout ende schepenen amtelijk gepasseerd op den 14e louw-maand 1810 met er dood hu: ontruijmd en nagelaten, geformneerd door mij Francois van der Weerken, koninklijk notaris te Sprang op t op en aangeven van Adriaan de Jong, broeder van opgemelde Pieter de Jong in qualiteijt als met en benevens Daniel den Draak te Schiedam wonachtig.

Akte 17
Nicolaas Lavigne, Peter van Dortmond, Willem van Loon, Gelde Blok, Gerrit Bersevelt en Maria Huis??? x Hendrik de Bie leggen een verklaring af omtrent het bezoek van 5 Hollandse husaren te paard, 23e lente maand 1810.

Akte 18
Jan Schalk, Wouter ??? Schalk en Adriaa Vos x Adriana Schalk, erfgenamen van Adriana Schalk wed Simon Cacthig, overleden te Sprang. Zij aanvaarden de nalatenschap, 26 lente-maand 1810.

Akte 19
Geeft reverentelijk te kennen Johan Adriaan van Meurs junior, woonende te Helvoort.
Dat door wijlen Isabella Eva van Asten weduwe en testamentarire erfgenaam van Johannes van Rooijen, testament van 28e hooimaand 1809 te Sprang, tot voogden over Johannes van Ruppaart heeft aangesteld Cornelis Bal, woonende te Eeten, en Jan Arnoud van Meurs, woonende te Tilburg, als mede tot voogden over de kinderen van Jan Arnoud van Meurs en over de kinderen van Anna Maria Isabella van Meurs Arnoldus van Meurs, woonende tot Til-burg, en Johan Adriaan van Meurs, woonende te Tilburg en notaris aldaar, en tot toesiende voogden over haar erfgenamen Philippus van Meurs, woonende te ’s Bosch, en Jan Adriaan van Meurs, schout te Helvoort. Johan Adriaan verzoekt om van deze voogdij ontslagen te worden. Dat wortdt ingewilligd. Als nieuwe voogd wordt aangesteld Andries van der Wale, woonede te Tilburg.