Selecteer een pagina

Fol. 1r
Compareerden Arnoldus Leempoel, broeder wijlen Maria Leempoel x Nicolaes Brouwers als naeste bloetverwant en voogd en Jan Brouwers, broeder van Nicolaes, toesiende voogd over de twee kinderen Nicolaes en Maria en verclaerden nadien aenstaende huwelijk van Niclaes zijne twee kinderen der selver goederen wel ende getrouw te sullen regeren en administreren, 24-5-1746.

Fol. 1r
Compareerden Nicolaes Brouwers weduwenaer van Maria Leempoel en als vader van zijn twee kijnderen bij Maria ter eenre ende Arnoldus leempoel, broeder Maria, als voogd ende Jan Brouwers, broeder Nicolaes, als toesienderover de kinderen ter andere zijde en zij maken een boedelscheijding en Nicolaes neemt zijn kinderen aan.

Fol. 2r
Schout en geregte verclaeren volcomen last te geven Corst vander Werken, schout, en Si-mon de Lange om namens Sprang bij de commissarissen van de koninghin van Hongarien betaling voor geleverd hooij te eijsschen, 27-5-1746.

Fol. 2v
Willem Fijnenbuijck, geboren en wonende alhier met Johanna Ophees, geboren te G’Berg en woonende alhier zijn in ondertrouw opgenomen, 28-6-1746.

Fol. 3r
Versoekt reverentelijk Math. Ophorst, pagter van diverse imposten, oa zout en zeep, over vijf van de Zuijdhollandse dorpen in de Langstraat om op basis van de resoluties van 2-11-1696 en 28-3-1743 te taxeren of te verhogen zoals hieronder staat.
Lijst met namen

Fol. 4r
Willem Fijnenbuijck en Johanna Ophees, beijde woonende alhier, zijn getrouwd, 30-7-1746.

Fol. 4r
Corstien van de Werken, schout, Jan van Dijk, schepen, Geraerdus Cloek, predicant en Si-mon de Lange, ouderling, verclaeren op versoeke van Elisabet Sprangers dat sij in meij 1726 alhier bij haer meij Pieternella Sprangers weduwe van Hendrik de Rooij is koomen woonen en dat zij zich altijd goed heeft gedragen, dit ivm het feit dat enkele mensen beweren dat zij een kind heeft gebaert.

Fol. 4v
Peter Castaelijns, woonende tot Tilburch in de Meijereije van ’s Bosch en Maria Verhoeven, wonende alhier tot Sprang zijn in ondertrouw opgenomen, 23-9-1746.

Fol. 4v
Peter Castaelijns, woonende tot Tilborg in de Meijereije van ’s Bosch en Maria Verhoeven, wonende alhier tot Sprang trouwen op 15-10-1746.

Fol. 5r
Compareerden Michiel van Beeck, bode en schutter, Aart van Laarhoven, dorpsdiender, en verclaeren dat zij op 22-10 door de ackers achter het huijs van Adriaen Dirckse Oerlemans liepen en Elibius Slaats, Waalwijck, met eenen hond en een snaphaan in zijn hand hebben gezien. Zij hebben Slaats al vaker met honden gezien.

Fol. 5v
Adriaen de Visser, zoon van Ferdinandus de Visser, geboren te Sprang en woonende te Oos-terhout vraagt indemnatie aan voor het geval hij tot armoede mocht vervallen. Dat wordt ver-leend, 17-1-1747.

Fol. 6r
Compareerden Gerardus Oerlemans, onlangs aangestelde vaandrig vraagt vanwege zijn ziekte om een verklaring van onmacht. Dit wordt ingewilligd, 25-3-1747.

Fol 6v
Compareerden Gerardus Oerlemans als aangestelde vaandrig ziekte zijnde ten huijse van zijn vader Cornelis Oerlemans ende magtigt W. van Haensbergen, solliciteris militair in ’s Hage om namens hem zijn zaak in ’s Hage te behartigen, 8-4-1747.

Fol. 7r
Op voorwaarde hier naar beschreven soo sijn de regerende diaconien van meeninge publiecq ende voor alle man te verpachten de volgende percelen lants , 11-4-1747.

Fol. 8v
Op conditien ende voorwaarde hier naar beschreven sullen de meerderjaerige met voogden over de minderjaerige kinderen van Cornelis Soeters bij Jenneke van Dongen publiecq ende voor alle man erffhuijs houden, 24-4-1747.

Fol. 12r
Schepenen ende borgemeesters magtigen Corstiaen van de Werken, schout, om sigh naar het leger bij Westwesel te begeven om de gelden voor de fouragie te ontfangen, 5-5-1747.

Fol. 12v
Op conditien ende voorwaarde hier naar beschreven so zal Pieternella de Boon erffhuijs hou-den, publieq aan de meest biedende, 26-5-1747.

Fol. 17v
Versoekt reverentelijk Mathteus Ophorst, pagter van diverse imposten, oa zout en zeep, over vijf van de Zuijdhollandse dorpen in de Langstraat om op basis van de resoluties van 2-11-1696 en 28-3-1743 te taxeren of te verhogen zoals hieronder staat.

Fol. 18r
Gerard Kloek, predikant verzoekt omeen accoort ivm de zitplaats van de catechisant. Deze zitplaats wordt plots door vier ouderlingen betwist. De ouderlingen is om commentaar ge-vraagd, 7-3-1747.

Op 13-6-1747 is het request geexamineerd na ingecomen berigt van de ouderlinghen en ver-leenen aan de suppliant nihil.

Fol. 18v
Adriaen van Riel, Christoffel van Dijk, Leendert Boers en Jacob van Uijthoven, ouderlingen komen met een verweer.

Fol. 20r
De gerechten en Johan Werther, medicijne dotor te Walewijck, zijn naar het huijs van Cornelis Oerlemans gegaan waar zijn zoon Geradus, sous luijtenant, sigh bevind. Hij wordt te ziek be-vonden om alsnog dienst te doen, 23-6-1747.

Fol. 20v
Bartholomeus Lams, alhier geboren, woont in Dongen, Baronie Breda, krijgt acte van indem-natie voor het geval hij in armoede kont te vervallen, 3-8-1747.

Fol. 21r
Compareerden Peter Quirijns als voogd over de kijnderen van Willem Quirijns ter eenre ende Stoffel Quirijns, Zara ende Alida Quirijns, meerderjarige kinderen van Willem ter andere zijde en sluijten een accoort, 24-8-1747.

Fol. 22r
Compareerden Stoffel Quirijns, Zara ende Alida Quirijns, kinderen van Willem Quirijns, met Peter Quirijns, oom ende voogd, en zij maken een erfscheiding, 24-8-1747.

Fol. 23r
Corstiaen van de Werke, Johan van Dijk en Simon de Lange worden tot commissarissen tot ontfang van de liberale giften benoemd, 9-10-1747.

Fol. 23v
Schout en schepenen verclaeren dat door de diverse overstomingen er weinig oogst is en veel vee gestorven is. Tevens heeft men last van het voorbij trekken van het leger, 26-2-1748.

Fol. 24v
Compareerden Christiaen Sprangers weduwenaer van Josijna The van Vliet, Rotterdam, en maekt zijn testament.

Genoemd: Damis, zoon, Elisabeth, dochter, Pieternella, suster, Cornelis, broeder, kinderen wijlen Pieter, broer, 12-6-1748.

Fol. 25v
Compareerden Antonij de Geus als voogd over de kinderen Philip Bax en Teuntie de Geus, testament 13-8-1744 voor notaris Johan van Dijk te Sprang, en verzoekt om Michiel Hommel, zwager, als extra voogd aan te stellen, 4-8-1748.

Fol. 26r
Staat ende inventaris gedaan maken van den boedel en goederen nagelaten bij Philip Bax, molenaar alhier en overleden den 27e meij 1748 en bij den selven met Marie Pelletier, zijne huijsvrouw, samen toebehorende waren, opgegeven bij Marie Pelletier op versoeke van An-tonij de Geus, Raemsdonk, en Michiel Hommel, Loon, testament met zijn overleden vrouw Teuntie de Geus 13-8-1744 voor notaris Johan van Dijk te Sprang.

Fol. 30r
Conditien ende voorwaarde hier naar beschreven waer op de erfgenamen Johan Colthof pu-bliq ende voor alle man sullen vercopen de meubilaire goederen en imboel, 1-6-1748.

Fol. 36v
Op conditien ende voorwaarde hier naar beschreven waer op Antonij de Geus en Michiel Hommel als voogden van de kijnderen van Philip Bax en Teuntie de Geus publiq ende voor alle man sullen vercopen den imboel en meubilaire goederen, 16-8-1748.

Fol. 44v
Conditien ende voorwaarden hier naar beschreven so wil Anthonij Kluijtenaer weduwenaer van Maria de Ruijter publiq ende voor alle man vercopen den imboel en meubilaire goederen, 21-9-1748.

Fol. 47v
Compareerden Jacobus Colthof, Johan Colthof, Jan Verhoeven x Clasina Colthof, Nelis van Vessem x Cornelis Colthof en Jacobus namens Georgius en Pieternella Colthof, procuratie Vlijmen op heden, en Corstiaen van de Werken, schout, en Johan van Dijk, schout Besoijen, als deelvoogden over de twee onmondige kijnderen van Francois Colthof, Adriaan Kivit x Pi-ternella Corstandien en Hendrik Versteeg x Christina Corstandien zijn ook als deelvoogden aangesteld, allen erfgenamen van Johannes Colthof. Zij maken een erfscheijding, 27-9-1748.

Fol. 49r
Te Vlijmen magtigen Georgius en Pieternella Colthof hun broer Jacobus om namens hun de erfscheijding af te handelen, 27-9-1748.

Fol. 49v
Schout en schepenen stellen op verzoek van Jacobus Colthof als deelvoogd over de onmon-dige kinderen van Francois Colthof, ivm de erfenis van Johannes Colthof, Adriaen Kivits aan, 23-9-1748.

Fol. 51v
Staat en inventaris gedaan maken van alle goederen als Hendrik Koks weduwenaar van Jo-hanna van Loo en x met Elisabeth Schalcken heeft beseten. De goederen behoren voor ¾ aan Goverdina, dochter van Hendrik en Johanna en voor ¼ aan Elisabeth. Op verzoek van Mighiel van Loo, grootvader maternel, en Corstiaen Kok, oom paternel, van Goverdina, 9-11-1748.

Fol. 52v
Conditien ende voorwaarde hier naar beschreven waer op Mighiel van de Loo, grootvader maternel, en Corstiaen Kok, oom paternel, van Goverdina, dochter van Hendrik Koks en Jo-hanna van de Loo, samen met Elisabeth Schalcken, weduwe van Hendrik, publiq en voor alle man sullen vercopen alle den imboel en meubilaire goederen.

Fol. 57r
Op conditien ende voorwaarde hier naar beschreven sullen de armmeesters publiq vercopen alle den imboel en meubilaire goederen metter doot ontruijmt bij Govert Bogers en Dirxke Bogers, egtelieden, alhier gewoont en overleden, 2-1-1749.

Fol. 59r
Conditie ende voorwaarde hier naer beschreven waar op de kinderen van Adriaetie Buijs we-duwe Jan Mertense Mutzers publiq ende voor alle man sullen vercopen alle den imboel en meubilaire goederen van hun ouders, 16-1-1749.

Fol. 60v
Compareerden Christoffel van Dijk en Peter Soethout, borgemrs van Sprang, en zij leggen een verklaring af omtrent het egdrag van Antonij Treffers, koopman, en een vaandrig ivm de aankomst van het leger bestaande uit een regiment met Schotten, 27-12-1748

Fol. 61v
Compareerden Willem Robissen, soldaet, Johan Kleijn, mr slootmaker, verclaren op verzoek van Antonij Treffers, koopman, dat zij samen rond 22-11-1748 in de herberg van Jacobus Drossarts tot Waelwijck zijn geweest en daar vermoeedelijk Willem Millenaer, Drongelen, hebben ontmoet waarop Milenaer voorstelde haver te vercopen. Hoeveel en waar de haver was kon Millenaer niet vertellen, er was wel drank in het spel, vooral bij de supplianten, 14-1-1749.

Fol. 62v
Compareerden Antonij Gijben, als oom ende voogd paternel, en Gelden Vos, oom en toe-siender maternel, over de twee kinderen, Lijsbet en Maria, van Helena Quirijns bij Lambert Gijben. Zij verklaren de twee kinderen wel te regeren en administreren, 30-1-1749

Fol. 62v
Staat en inventaris gedaan maken van den boedel en alle goederen nagelaten bij Lambert Gijben als hij in gemeeschap met Helena Quirijns beseten heeft. Dit op verzoek van Antonij Gijben, als oom ende voogd paternel, en Gelden Vos, oom en toesiender maternel, over de twee kinderen, Lijsbet en Maria, kinderen van Lambert en Helena.

Fol. 64r
Compareerden Helna Quirijns weduwe van Lambert Gijben en nu aanstaande bruijd met aan-staande bruijdegom Peter Brouwers ter eenre ende Antonij Gijben, als oom ende voogd pa-ternel, en Gelden Vos, oom en toesiender maternel, over de twee kinderen, Lijsbet en Maria Gijben, ter andere zijde. Zij sluijten een accoord, actum ut supra.

Fol. 65v
Compareerden Arnoldus de Bruijn, Peeter Verhoeven en Jan Ruijmschoot, allen ’s Gre-velduijn Cappel en verklaren op versoek van Johannes Molengraef dat dese met zijn zoon op 23-1 jl door zwitserse soldaten uijt sijn huijs is gehaelt. Zij hebben gezien hoe Johannes met zijn zoon Jacobus met de armen achter op de rug tussen de soldaten in lipen en met de snaphaen gelagen werden, 11-2-1749.

Fol. 66r
Corstiaen van de Werken, schout, en Johan van Dijk, schepen, bevestigen boverstaand ver-haal en hebben in het huijs van Johannes gezien dat alles kort en klein geslagen was, actum ut supra.

Fol. 66v
Schout en schepenen verclaren dat Hendrik Mol op 21-12 jl het ongeluk heeft gehad dat zijn huijs geheel is afgebrandt en verzoeken een ieder te helpen, 11-2-1749.

Fol. 67r
Compareerden Adriaen Kivits x Pieternella Corstandie en Hendrik Versteeg x Christina Cor-standie, als erfgenamen van van Johannes Colthof voor de ene helft en de kinderen van Si-mon Colthof voor de andere helft waartussen op 27-9-1748 een deling is gemaakt.. Zij maken nu een erfscheijding, 19-2-1749.

Fol. 68r
Schout en schepenen verclaren dat Hendrik Cornelisse van den Hoek en Maria Wouterse Smits, egteluijden, wiens zoon Wouter, gedoopt 1-5-1712, begin april 1739 van Middelborg maar Oost Indië is gevaren op het schip Crabbendijk en is 10 januarij 1746 met het schip Nieuwland verongelukt. Antonij, broeder van Wouter van den Hoek krijgt toestemming, met procuratie van zijn vader, om bij de Oostindiese kamer te Middelborg de nalatenschap van Wouter te ontfangen, 4-4-1749.

Fol. 68r
Compareerden Hendrik Cornelissen van den Hoek als vader van zijn zoon Wouter, nu 37 jaar min een maand en gedoopt 1-5-1712, begin april 1739 van Middelborg maar Oost Indië is gevaren op het schip Crabbendijk en is 10 januarij 1746 met het schip Nieuwland verongelukt, magtigt zijn zoon Antonij om in Middelborg bij de Oostindiese kamer de nalatenschap van Wouter, zijnen broeder, op te halen, actum ut supra.

Fol. 69r
Compareerde Melis Glavimans, Middelburg, Margrita en Hendrina Glavimans weduwe Augistinus Baijens mede namens de kinderen van Magdalena Glavimans weduwe Jan de Walk geven te kennen dat hun moeder Willemken Leenhouwer weduwe van Corstiaen Cols is overleden te Sprang. Zij renuntieren van de goederen van hun moeder tbv de schuldeisers, 8-4-1749.

Fol. 69r
Compareerde Melis Glavimans, Middelburg, als zoon en erfgenaam van Adriaen Glavimans, en magtigt Pieter de Gester, contrarilleur van hare Hoog Mog. en procureur te Sprang, om de nalatenschap van zijn vader te regelen, actum ut supra.

Fol. 70r
Schout en schepenen stellen, ivm de acte van renuntiatie door Melis Glavimans, Middelburg, Margrita en Hendrina Glavimans weduwe Augistinus Baijens mede namens de kinderen van Magdalena Glavimans, als curateuren Corstiaen van de Werke, schout, en Johan van Dijk aan, 8-4-1749.

Fol. 70v
Ivm het verzoek het aantal bierstaeckerije te tellen laten schout en gerechten weten dat er te Sprang egene biersteeckerije gevonden word.

Fol. 71r
Compareerde Ottho Holster, neef van de kinderen van Anthonij Kluijtenaer en Maria de Ruij-ter en verzoekt vanwege het overlijden van de voogd Lambert Gijben om Peter Quirijns aan te stellen volgens testament van 28-10-1746 voor notaris Johan van Dijk, 29-4-1749.

Fol. 71v
Compareerde Peter Quirijns, bierbrouwer te Sgrevelduijn Cappel, agterneef van de kinderen van Peter Stoffelse Quirijns en Elisabeth Kluijtenaer za, verzoekt om naast de voogd Cornelis Quirijns vanwege het overlijden van mede voogd Johannes Abbema om Antonij Kluijternaar als voogd aan te stellen volgens testament van 19-4-1728 voor notaris Jan van Dijk, 6-5-1749.

Fol. 72r
Compareerden Frans Leempoel, broeder van Eland Leempoel, en Nicolaas Corpus, halve broeder van Elisabeth Bouson, Oosterhout, beijde egtelieden, gewoont en overleden alhier, beloven als voogd en toesiender om de twee kinderen van Eland en Elisabeth te regeren en administreren, 20-5-1749.

Fol. 72v
Op conditien ende voorwaarde hier naar beschreven so sullen meerderjarige de kinderen met Otto Holster, Labbegat, en Peter Quirijns, beijde als voogden over de minderjarige kinderen van Antonij Kluijtenaer publiq vercopen den imboel en meubilaire goederen, 24-5-1749.

Fol. 75r
Compareerden Jacobus de Bie, Hendrik van Klootwijk x Geertruij de Bie en Johanna de Bie met haar oom Christoffel van Dijk als voogd, kinderen van Corstiaen de Bie en Maria van Uijthoven, gewoont en overleden alhier, en maken hun erffscheiding, 24-5-1749.

Fol. 76r
Compareerde Hendrik Cornelisse van den Hoek, als vader van Wouter, gedoopt 1-5-1712, begin april 1739 van Middelborg maar Oost Indië is gevaren op het schip Crabbendijk en is 10 januarij 1746 met het schip Nieuwland verongelukt, en magtigt Maria Wouterse Smits, sijn vrouw, om bij de Oostindiese kamer te Middelborg de nalatenschap van Wouter te ontfangen, 27-5-1749.

Fol. 76v
Schout en schepenen verclaren op verzoek van Peeter Roossen als vader van Cornelia Roossen dat Cornelia te Sprang geboren is en van goede naam is. 27-5-1749.

Fol. 77r
Alsoo Marcelis van Zelst en Maria Pek, egteluijden, geboren te Sprang, sigh metter woon ne-dergeset hebben te Gornighem, beloven schout en schepenen dat mocht Marcelis en Maria tot armoede komen te vervallen dat er een beroep op de Armen van Sprang gedaan kan worden, 17-6-1749.

Fol. 77v
Compareerden Gasper van der Wal, ’s Hertogenbosch, en Elisabeth Soeters zijn op 24-6-1749 in ondertrouw opgenomen.

Fol. 78r
Compareerde Jan Jasper Huurlansch?, bombardier x Johanna de Bie en magtigt Christoffel van Dijk, oud burgemeester, om de nalatenschap van Corstiaan de Bie, vader van Johanna, te regelen, 4-7-1749.

Fol. 79r
Op 18-8-1749 is gecompareert Anthonij Treffers en geeft te kennen dat Adriaen van Aelst op de 15e jl uijt zijn weide een paardt heeft gehaald met de verklaring dat hij dat paardt van Jan van Hooff gekocht had. Het paart staat nog steeds bij Adriaen op stal en die wil het niet terug geven aan Anthonij.

Fol. 79v
Compareerde Petrus Hijmans, secretaris, en magtigt Corstiaen van de Werken om voor te ’s Hage te verklaren dat het secretaris ambt de laatse vijf jaren gemiddeld geen ƒ 300 ge-rendeert heeft, 12-9-1749.

Fol. 80r
Also eenige verschillen waren ontstaen met en buijten Jan Wijnen en Ariaen Vos hebben zij voor schout en schepen verklaart dat zij vrede hebben gesloten, 21-10-1749.

Fol. 80v
Compareerden Adriaen Soeters, oom en voogd maternel, en Cornelis van Drunen, oom en toesiender paternel, over de vier inderen van Gijsbert Sprengers en Gieltie Soeters za in pre-sentie van Gijsbert en verclaren de kinderen goed te regeren en administreren, 4-11-1749.

Fol. 80v
Compareerden Gijsbert Sprengers wed Gieltie Soeters met …. Fabrie als voogd maternel en Cornelis van Drunen als toesiender paternel over de vier kinderen van Gijsbert en sluijten een accoort, 4-11-1749.

Fol. 82r
Compareerden Frans Tuijmelaer, Hendrik Tuijmelaer, Adriaen de Gester, Pieter Reijnders x Willemijna de Gester, Jan Langermans x Johanna de Gester, mede namens Wouter de ge-ster en Jenneken de Gester, Middelborg, Jenneke Klis weduwe van Jan Tuijmelaar, kinderen en kindskinderen van Wouter Tuijmelaer. Zij maken een erfdeling waarbij Jenneken Klis haar deel overgeeft aan de Armen, Pieter Spuijbroek compareert mede als Armmeester, 9-1-1750.

Fol. 83r
Op 17-2-1750 compareerden Adriaen Heijmans, secretaris tot Sundert, broeder van Maria Heijmans weduwe Jacobus Scholt en Zacharias Scholt, halven broeder, van Jacobus ver-claren dat zij als voogden zijn aangesteld over de drie kinderen van Jacobus en Maria, beijde wonende en overleden te Sprang.

Fol. 84r
Compareerden Geraerdus Cloek, predicant, en Pieter Boeser, diaken, Simon de Lange, Ja-cobus Rademakers, Jan en Anna Allert verclaren op verzoek van Hardina weduwe Bol dat zij getuigen tegen Ariaen Swart. Hardina zou van Ariaen Swart zwanger zijn etc, 17-3-1750.

Fol. 85v
Compareerden Zusanna weduwe Tonlouise en verclaert op verzoek van Harina weduwe van Jan Bol dat zij al enige jaren bij Hardina inwoont en gezien heeft dat Arien Swart meerdere malen ten huijse van Hardina geweest is en met Hardina vrijens gewijse verkeert heeft. Op 28-9-1748 heeft Hardina een miskraam gehad etc, 14-4-1750.

Fol. 86v
Compareerden Jan Wijnen, oud borgemeester, en verclaert op versoek van Ardina weduwe Jan Bol dat Ardina altijd van onbesproken gedrag is geweest. Op het voorstel om met de we-duwe te trouwen Ariaen Swart geantwoord heeft: Daer sal ik mijn bedenken opnemen nog wel veertien dagen en nog meer, 28-4-1750.

Fol. 87r
Compareerden, ter requisitie van Dionijs Janse de Haan namens zijn vader Jan de Haan, Vrijhoeven, en Joris van Vuuren x Adriana Rommen namens Wilmke de Jongh, zijne meuije, vanwege zijn huijsvrouwe ivm het overlijden van Warnes van Fasen te Amsterdam waarvan zij meenen erfgenaam te zijn, en verclaaren Hendrick Heijmans. 67 jaar, Anthonij Klotwijk, 70 jaar en Hendrik Lieshout, 77 jaar, dat zij kennen Willemke de Jongh dochter van Jan Gijsbert-se de Jongh alsias Jan Gijsbertse en Wouterke Jans alias Wouter Jans Faesen en ook te kennen Jan de Haan x Maria van Dongen dochter van Judit Jans, suster van Wouterke, ge-woont en overleden te Sprang, 5-6-1750.

Fol. 88r
Remonstreert Joris van Vuuren x Adriana Rommen en dus verwant van Willemke Jans de Jongh geeft te kennen dat Willemke geheel zinneloos en innocent is geworden. Het verzoek is om twee voogden aan te stellen.
Aangestelt: Joris van Vuuren en Corstiaen van de Werken, schout, 9-6-1750.

Fol. 88v
Compareerden Corstiaen de Bie, 47 jaar, Dirck van Esch, 35 jaar, wonende te Sprang en naburen van Wilmke de Jongh en verklaren op verzoek van Joris van Vuuren x Adriana Rommen, dat zij Wilmke, thans innocent, dat zij haar goederen niet goed kan regeren en ad-ministreren, 9-6-1750.

Fol. 89r
Op basis van de twee vorige actes (folio 88r en 88v) stellen schout en schepen Joris van Vuuren en Corstiaen van de Werken, schout, als voogden aan.

Fol. 89v
Compareerden Corstiaen van de Werken, schout, magtigt Joris van Vuuren om naar Amster-dam te gaan om als curateur van Wilmke de Jongh de nalatenschap van Warna van Faessen te regelen, 9-6-1750.

Fol. 90r
Compareerden Anna Bos weduwe Pieter van Dorpen, wijncooper te Amsterdam, nu x Jacob Dolphijn, mede wijncooper te Amsterdam, nu wonende te Sprang magtigen haar dochter Christina van Dorpen weduwe Laurens van Deventer, Amsterdam, om bij de comptoire van de overleden directeuren van de geexpireerde admodiatie op slands impost en stads auij??? wijnen, brandewijn, mee en azijn der stad Amsterdam om over de jaren 1736 tot 1746 geld terug te vragen, 23-6-1750.

Fol. 91r
Compareerde Antonij Langewegh, molenaar alhier, en verclaart op verzoek van Corstiaan van de Werken, dat hij op 26-6 jl naar de Ketsheuvel is gewwest en daat Peeter Brouwers is voorbij gereden. Peeeter had een kar met zakken bij zich. Thuis had Peeter nog meel zakken meel. Hij verclarde dat inde Ketsheuvel gehaald te hebben. Peeter belooft dit niet meer te doen, 4-7-1750.

Fol. 92r
Compareerde Christian de Laat x Antonij Langewegh, molenaar alhier, ende Nicolaas van Duppen, geboortig van Venloon, thans zigh alhier ophoudende, verclaren op verzoek van Corstiaen van de Werke, schout, dat zij, staende onder de molen van Sprang, op 26-6 jl langs kwam en vroeg of de molenaar thuijs was.. Hij was er niet, hij was naar den Ketsheuvel. Op de vraag of hij degene is die aangeslagen is antwoordt Peter: Ja. Hij verklaart nogmaals dat hij zijn leven zal beteren, 4-7-1750.

Fol. 93r
Pieter Boeser en Adriaen de Jongh, schepenen, verklaren dat zij met de schout naar het huijs van Peeter Brouwers zijn gegaan om het huijs te doorzoeken. Er is geen meel gevonden, 7-7-1750.

Fol. 93v
Compareerde Adriaan Oerlemans, 55 jaar, verklaart op verzoek van Arien Swart dat hij enige tijd geleden onder de boom bij Peter Soethout stand en dat daar een vrouw, genaamd juffr. Toulouse woonagtig bij Hardina weduwe Bol, aan gewandeld kwam. Hij vroeg toen aan deze vrouw: is vrouw Bol in de kraam? Zij antwoordde toen dat: wie dat zei liegt als een schelm
Geertruij van Giels x Gelde Goossense Blok, 44 jaar, en Helena Tuijmelaar, 34 jaar, bevesti-gen dit verhaal, 21-7-1750.

Fol. 94v
Compareerde Corstiaen van de Werken, schout, en Geertruij Oerlemans, egteluijden, en zij maken hun testament, 29-7-1750.

Fol. 96r
Compareerde Arnoldus Leempoel, Johanna Leempoel, ’s Bosch, Cornelis Quierijnse x Adri-ana Leempoel, Nicolaas Brouwers, Wasbeek, weduwenaer van Maria Leempoel als vader ende voogd en Cornelis Quirens als toesiender met Zacharias Scholt als deelvoogd over zijn twee kinderen: Jan en Cornelis Brouwers, kinderen van Willemke Kleijn weduwe Jan Leem-poel. Zij maken hun erfscheijding, 1-8-1750.

Fol. 98r
Compareerde Cornelis van der Loo, Raamsdonk, x Maria van den Hoek en verklaart, op ver-zoek van Handrick Heijmans en Antonij Kivits, dat ongeveer 8 jaar geleden er iemand geko-men is vanwege Barthomomeus Lans, huerder van de vaste goederen alhier, en zei dat Si-mon de Lange als collecteur vande verpondingen hem had aangemaant wegens achterstalli-ge betalingen.
Jenneke de Gester x Adriaan van Laarhoven verklaart dat haar man door Simon de Lange is gemaant te betalen. Zij had een quitantie van betaling. Deze is destijds door Jacobus Rade-makers voor Jenneke voorgelesen.
Geertruij Boom x Thomas Braspenning verklaart dat ook zij gemaant zijn terwijl ze na lang zoeken de quitantie hebben gevonden, 21-8-1750.

Fol. 100v
Schout en schepenen zijn op verzoek van de drossaert van Breda op bezoek geweest bij An-tonie Treffers en gezien hebben dat de deur ontwrigt was, 22-8-1750.

Fol. 101r
Compareerde Corstiaen van de Werken, schout, en heeft verklaart, op verzoek van Handrick Heijmans en Antonij Kivits, dat hij als administrateur van de goederen van Cornelis van Gils een reekening Simon de Lange heeft gekregen voor de verpondingen van 1746 terwijl die al betaald was. Simon zegt nu dat er gefalsificeerd is. Na tonen van de quitantie van 1746 kreeg Corstiaen het geld niet terug maar kreeg alsnog een quitantie over 1747, 22-8-1750.

Fol. 102r
Anneken Wood, dochter van Paulus Wood, geboren te Sprang en woonende te Babilonien-broek van goede naam en faam kan indien zij in armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 1-9-1750.

Fol. 102v
Compareerde Antonij Kivits verclaert zigh als opposant te stellen tegen Zimon de Lang, col-lecteur der verpondingen ivm de verponding van 1747, 8-9-1750.

Fol. 103r
Compareerde Hendrik Heijmans en verclaert sigh te stellen als opposant tegen Simon de Langh, collecteur der verpondingen ivm de verponding van 1747, 9-9-1750.

Fol. 103v
Op 10-9-1750 is de zaak van Hendrik Heijmans en Antonie van den Hoek contra Simon de Langhin presentie van deurwaerder Jacobus Irwin.

Fol. 104v
Simon de Langh, collecteur der verpondingen, gelast Jacobus Irwin, deurwaerder, Heusden, omme de gebreke personen wanbetaalders over de jare en vervolgens de respectieve lijsten hem deurwaerder over te leveren, 8-8-1750.

Fol. 105r
Also Govert de Rooij en Corstiaen van de Werken, schout, in het testament van Adriaen Oer-lemans weduwenaer van Catharina Glavimans, voor notaris Antonij Haermans Waelwijk 25-7-1750, als voogd is aangesteld over de kinderen van Adriaen bij Catharina ziet af van de voogdij ivm het vrij nader komen in den blooede van maegschap. Hij stelt voor om Adriaen Oerlemans, meerderjarige broer van de kinderen, 12-9-1750.

Fol. 106r
Staet ende inventaris gedaen maken van den boedel en goederen toebehoorende Willemke Gijsbertse de Jong op verzoek van de curatoren ivm het innocent zijn van Willemke. Opge-vinge gedaen door Adriaen Rommen x Joris van Vuuren en nichte van haere innocente moeije, 15-10-1750.

Fol. 108r
Staat en inventaris gedaan maken des boedels en goederen, roerende en onroerende, nage-laten bij Adriaen Oerlemans weduwenaer van Catharina Glavimans tbv de minderjarige kin-deren en erfgenamen.

Fol. 116r
De akte is een copie van de akte van folio 105r. Als vervanger wordt Adriaen Oerlemans, broeder van de minderjarige, aangesteld, 9-9-1750.

Fol. 117v
Compareerde Hendrik Heijmans en magtigt Lambertus Mulder, procureur te ’s Gravenhage, om bij de Staten van Hollant een zaak tegen Zimon de Langh ivm de de verponding van 1747 waarbij al eigendom van Hendrik verkocht is, 19-9-1750.

Fol. 118r
Compareerde Antonij Kivvits en magtigt Lambertus Mulder, procureur te ’s Gravenhage, om bij de Staten van Hollant een zaak tegen Zimon de Langh ivm de de verponding van 1747 waarbij al eigendom van Hendrik verkocht is, 19-9-1750.

Fol. 119r
Schout en schepenen beloven dat indien Jan Corstiaense de Bie, geboren te Sprang en nu woonende te Pietershoek, in armoede mocht komen te vervallen dat hij een beroep mag doen op de Armen van Sprang, 13-10-1750.

Fol. 119v
Corstiaen van de Werken en Adriaen Oerlemans, voogden over Alida dochter van Adriaen Oerlemans den ouden melden dat zij Met Dirck Adriaense Oerlemans en Alida en Adriaen, eerste suppt, hebben een accoord gesloten. Er volgt nog een autorisatie, 11-11-1750.

Fol. 120v
Compareerden Adriaen Oerlemans, Alida Oerlemans en Dirk Oerlemans, kinderen wijlken Adriaen Oerlemans den ouden, to Sprang overleden, verclaarden te lauderen, approberen en ratificeren al sulcke soodanige testamentaire dispositie als gemelde haren vader Adriaen Oer-lemans den ouden coorden notaris Anthonis Hermans op den 21 julij 1750 gemaakt heeft. Zij krijgen ƒ 400. De goederen gaan naar de minderjarige kinderen: Goijen en Willemijna, 11-11-1750.

Fol. 121v
Compareerde Jacobmijntie Vermouw weduwe van Willem van der Eijnden, Johannes Leus x Willemeijntie van der Heijden, beijden Leijden, Wouter van der Heijden, Sprang, magtigen Johan Piggen om land gelegen in Zuijdewijn of elders te vercopen uijt cragte van testamentai-re dispositie nopende Engelina weduwe Wouter van der Heijden en de boedel van Lambert van der Heijden en Cornelia van der Heijden weduwe Hendrik van Sutendonq mitsgaders Gilliam van der Heijden hun vader en groot was. Volgt nog een acte van authorisatie, 14-12-1750.

Fol. 123r
Compareerde Gebina Deutginius weduwe van Abraham van der Landen, Sprang, en kende een obligatie ontfangen te hebben van Jan Ardinus, Jan Oortman en Arent Santcamp als executeurs van den testament van Jan Schul, 22-12-1750.

Fol. 124r
Compareerde Adriaan Rommen, Seijmen Vaartman x Jacomijna Rommen, Peeter van der Hoeven x Maria Rommen, kinderen van wijlen Peter Rommen en Maria Haverhals en maken hun erfscheijding, 19-1-1751.

Fol. 126r
Compareerde Cornelis de Haan weduwenaer van Marragrita Verhagen weduwe Dingeman Wijnsouw ter eenre ende Bastjaan Verschuren, Schrevelduijn cappel, x Catharina Wijnsouw, dochter van Dingeman en Marragrita, ter andere sijde. Zij sluijten een accoort, 16-2-1751.

Fol. 127v
Compareerden Jacobus Dolphijn en Jacobus Weijnants en verclaaren op verzoek van Adri-aen Oerlemans dat op 31-10 jl er een huurcontract met enkele specifieke voorwaarden is opgesteld tussen Adriaen en Antonij Treffers. Men had niet de indruk dat er sprake was van dronkenschap, 28-2-1751.

Fol. 128v
Compareerde Antonij Kivits en Dirk Adriaense Oerlemans en verclaarden beijde te wesen voogden over de kinderen van Adriaen Oerlmans en Dingena Hijmans en dat zij de kinderen goed zullen regeren en administreren, 23-3-1751.

Fol. 128r
Compareeerden Adriaen Oerlemans weduwenaer van Dingena Heijmans, thans in onder-trouw met Engelina van der Heijden ter eenre ende Antonij Kivits en Dirk Adriaense Oerle-mans als voogden over de drie kinderen van Adriaen en Dingena ter andere zijde. Zij sluijten een accoort, 23-3-1751.

Fol. 130v
Compareerden Wouter Klootwijk en Gerrit Klotwijk, Willem Quirijns x Geertruijt Klootwijk, kin-deren van Antonij Klootwijk en Cornelia van Heusden en maken hun erfscheijding, 6-4-1751.

Fol. 131v
Compareerden Adriaen Oerlemans weduwenaer van Dingena Heijmans en Engelina van der Heijden. Zij maken hun huwelijkse voorwaerden, 2-4-1751.

Fol. 132r
Op 4-5-1751 maakt Hendrik Hijmans zijn testament.

Genoemd: Jacob Scholt weduwenaer van Maria, dochter.
Antonij Kivits x Johanna Hijmans en Adriaen Oerlemans weduwenaer van Dingena Hijmans als eventuele voogden. Lambert Hijmans, zoon, als vervanger.

Fol. 133r
Compareerden Hendrik Heijbloem als oom en voogd en Arnoldus Leempoel, aanstaende be-houd vader, als toesiender over Crijn, Maria, Adriaen en Anna van Berkel, kinderen van Ja-cobus van Berkel en Dina Eelties. Zij verklaren de kinderen goed te regeren en administreren, 7-5-1751.

Fol. 133v
Compareerden Dingena Eeltjens weduwe van Jacobus van Berkel met Arnoldus Leempoel, aanstaende bruijdegom, ter eenre ende Hendrik Heijblom, oom en voogt over de kinderen van Jacobus en Dingena ter andere sijde. Zij sluijten een accoort, 7-5-1751.

Fol. 134v
Conditie en voorwaerden waar naer Corstiaen van de Werken, schout, en Adriaen Oerle-mans, beijde als voogden over de kinderen van Adriaen Oerlemans en Catharina Glavimans, publiq voor alle man willen vercoopen den imboel en huijsraet van Adriaen Oerelmans za.

Fol. 142r
Schout en schepenen beloven dat indien Adriaentje Brock, geboren te Sprang en woonende op de Hooge Swaelff, in armoede mocht komen te vervallen dat zij een beoep kan doen op de Armen van Sprang, 7-5-1751.

Fol. 142v
Compareerde Zacharias Scholt en Jacomijna Bol, egtelieden en maken hun testament, 15-6-1751.

Fol. 144r
Jasper van der Wal weduwenaer van Elisabeth Soeters heeft een onmondig kind, Hendrik, bij Elisabeth en hij versoekt nu om als voogden aan te stellen Adriaen Soeters en Hendrik van der Wal. Adriaen en Hendrik beloven het kind goed te regeren en administreren, 25-6-1751.

Fol. 144v
Conditie en voorwaerden waar naer de meerderjarige kinderen met de voogden van de on-mondige kintskinderen van Hendrik Heijmans publiq en voor alle man sullen vercopen den imboel, huijsraet en meubilaire goederen van Hendrik, 15-6-1751.

Fol. 148v
Schout en schepenen verclaren dat Jan de Rooij, mr metzelaer, zoon van Adriaen de Rooij, geboren te Sprang en thans woonende te Bergen op Zoom, mocht hij in armoede komen te vervallen hij een beroep kan doen op de Armen van Sprang, 6-7-1751.

Fol. 149r
Schout en schepen verclaren op verzoek van de voogden van de kinderen van Huijbert Ot-terdijk ter eenre ende de voogden van Hendrik Verelst ter andere zijde dat zij weten dat Hen-drick Mol nergens vaste goederen heeft en al zijn meubilaire goederen zijn verbrand. Hendrik is daarom niet in staat om het capitaal dat Huijbert Otterdijk als voogd van Hendrik Verelst genegotieert heeft te kunnen restitueren, 20-7-1751.

Fol. 150r
Conditie en voorwaerden waar naer de kinderen van de weduwe van Arien Martense Geijben publieck ende voor alle man sullen vercoopen den inboel en meubilaire goederen, 16-7-1751.

Fol. 152v
Compareerden Jan de Leeuw als voogd en Leonardus de Jong, Raemsdonk, en Antonij de Jong, secretaris te Hedikhuijsen, als toesienders over Pieter en Goverdina de Leeuw, kinder-ne van Adriaen de Leeuw, in leven schout Vrijhoeven, en Goverdina de Jong. Zij beloven de kinderen goed te regeren en administreren, 29-7-1751.

Fol. 153r
Compareerden Merten de Jong, swager van Hendrik Verelst minderjarige zoon van Peter Verelst, en verclaerde dat hij ivm het overlijden van de voogd Huijbert Otterdijk voogd is, sa-men met Cornelis de Haen, en geloeft Hendrik en zijn goederen goed regeren en administre-ren, 3-8-1751.

Fol. 153v
Compareerden Jasper van der Wal weduwenaer van Elisabeth Soeters als vader en voogd van zijn zoon Hendrik ter eenre en Adriaen Soeters, oom en Hendrik van der Wal, grootvader, ter andere sijde en verclaeren veracoordeert te sijn, 3-8-1751.

Fol. 154v
Compareerde Clara van Rossum weduwe van Peeter De Leeuw renuntieeert van het vrucht-begruijk etc van de goederen van haar zoon Cornelis de Leeuw die in het testament van 5-4-1734 naar Arnoldus van Beusekom x Pieternella de Leeuw en de voogden Pieterke de Leeuw zijn gegaan, 30-10-1751.

Fol. 155r
Compareerde Arnoldus van Beusekom, Drongelen, mede namens Pieternel de Leeuw we-duwe van Jan de Baer, overleden tot Sevenbergen en magtigt Stanislaus Anthonij van Bo-denckhuijsen en Pieter de Gester, procureur, om met Clara van Rossum weduwe van Peeter de Leeuw aan te gaan contract van renuntiantie en de nalatenschap af te handelen volgens testament van 5-4-1734, 30-10-1751.

Fol. 156r
Copije
Compareerde te Driel en Bommelerweert Claes de Baer den Ouden, Claes de Baer den Jon-gen, Aertie de Baer, erfgenamen van Jan de Baer za x Pieternella de Leeuw, Jan overleden te Sevenbergen, magtigen S.A. van Bodinkhuijsen, advocaat te Waelwijk, om met de voog-den van Pieterke de Leeuw te gaan scheijden van de goederen zoals zij met Arnoldus van Beusekom x Pieternella de Leeuw gekregen hebben uijt de nalatenschap van Cornelis de Leeuw. De goederen kunnen daarna verkocht worden, 1-11-1751.

Reekening bewijs en reliqua door Wouter Smallegang en Pieter Spuijbroek als voogden van de kinderen van Pieter de Leeuw als mede erfgenamen van Cornelis de Leeuw, 16-11-1751.

Fol. 159r
Alsoo Wouterke Meijers, geboren te Sprang, sigh in onderetrouw heeft begeven met Alwijn de Rooij, geboren te Tilborg, beloven schout en schepenen dat mocht zij tot armoede komen te vervallen zij een beroep kan doen op de Armen van Sprang, 19-11-1751.

Fol. 159v
Compareerden Wouter Smallegang en Pieter Spuijbroek als voogden van het kint van Pieter de Leeuw bij Clara van Rossum, Pieterke, als mede erfgenamen van Cornelis de Leeuw ter eenre ende S.A. van Bodinkhuijsen en Pieter de Gester, advocaat en procureur, namens Ar-noldus van Beusekom x Pieternel de Leeuw weduwe van Jan de Baer, en S.A. van Bodink-huijsen namens de erfgenamen van Jan de Baer, mede erfgenamen van Cornelis de Leeuw ter andere sijde. Zij maken een erfscheijding, 11-11-1751.

Fol. 161r
Op verzoek van Wouter Smallegang verclaren schout en gerechten dat zij Pieternella Box, sijn moeder, in Sprang gewoont heeft en alhier op 1-1-1751 is overleden, 30-11-1751.

Fol. 161v
Compareerden Jacob Mutzers en Jan de Gester en verclaren voogden, van moeders en va-ders zijde, te zijn over de drie kinderen van Coprnelis Soethout en Willemke de Groodt en zij beloven de kinderen en hun goederen goed te regeren en administreren, 14-12-1751.

Fol. 162r
Compareerde Mighiel van Beeck, boode en nagtroeper, en verclaerde, op verzoek van den opsiender der rechergede Bock, dat hij op 17 of 18 september of in de week voor de Sprang-se kermis jl op order van Siemon de Lange en Matheus van Daelen heeft omgeroepen dat bij de voors personen vleijs te coop was, 1-12-1751.

Fol. 162v
Willem Verheijden, Rotterdam, verzoekt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Rotterdam. Omdat Willem te Sprang is geboren kan men dit niet weijgeren. Mocht Wil-lem tot armoede komen te vervallen dan kan hij een beroep doen op de Armen van Sprang, 31-12-1751.

Fol. 163r
Compareerde Corstiaen van de Werken, schout, en die uijt krachte van authorisatie ge-teekent bij C.A. Weijmers, A. Heermans Antonis ter eenre ende mr S.A. van Bodinkhuijsen, Pieter de Gester, Petrus Heijmans en Adriaen Oerlemans ter andere zijde de meubilaire goe-deren van Antonij Treffers in arrest te nemen, om ƒ 174 terug te betalen op basis van een vonnis van 2-11-1751, 13-1-1752.

Fol. 164r
Compareerden Adriaen Heijmans, secretais te Zundert mede namens zin broer Dome Theo-dorus Hijmans, predicant te Bieselingen, Antonij Kivit x Johanna Hijmans, Lambertus Hijmans, Leendert Wijnen x Adriana Hijmans, Adriaen Oerlemans weduwenaer van Dingena Hijmans mede vader ende voogd van zijn kinderen: Catie, Cornelia en Gerrit Antonij Oerle-mans, Antonij Kivits en Adriaen Oerlemans als voogden over de drie kinderen van Jacobus Scholt en Maria Hijmans, kinderen en kintskinderen van Hendrik Hijmans en Cornelia van Pelt. Zij maken een erfscheijding, 18-1-1752.

Fol. 166r
Op conditie ende voorwaerde hier naer beschreven waar op Jan de Gester mede met Jacob Mutzers als voogden over dde kinderen van Johannis van Ammelrooij en Maria Soethout sullen publiq vercoopen akke den imboedel en meubilaire goederen van Adriaentie de Ruijter weduwe van Jan Soethout, alhier gewoont en overleden, 10-12-1751.

Fol. 168r
Compareerde Jan Ritsenraad en Anthonij van Laarhoven, beijde slagers, en verclaarde op verzek van Thomas Bernardus de Bock, opsiender der recherge, dat Jan in de week voor de Sprangse kermis op de 16e of 17e september 1751 ten huijse en voor Siemon de Langh een rundbeest hebben geslagen en Anthonij in dezelde week ten huijse van en voor Matheus van Daelen een rundbeest heeft geslagen en dat diverse mensen: weduwe Antonij Glavimans, Quirijn van Berkel, de vrouw van Adriaen de Jong en de vrouw van Arien Brox, vlees hebben gekocht waarbij Matheus van Daelen en Jan Klis aenwezig waren. Van Matheus van Daelen hebben de vrouw van Aart van Oosterhout, de vrouw van Wilbert van Zelst, de vouw van Antonij Langeweg en de dochter van dominie Kloek vlkes gekocht, 1-+2-1752.

Fol. 169r
Compareerde Antonij Treffers x Adriana Quirijns dochter van Wouterke Vaartmans en Adri-aan Quirijns verklaart dat hij van zijn vrouws moeder niet meer te pretenderen heeft maar dat hij wel een schuld heeft aan haar, 15-2-1752.

Fol. 169v
Op 28 januarij 137 compareerde voor Doe Schim, notaris te Rotterdam, Pieter Jacobse Hipson, Rotterdam, als bij testament van zijn zoon Jacobus Hipson, Frans kostschoolhouder te Sprangh, voor notaris Johan van Dijk 3-101-1736, aangestelde executeur en voogt over de kinderen van Jacobus en magtigt Maria …. weduwe van …. de Groot, grootmoeder van de kinderen te Sprangh, om de nalatenschap te regelen.

Fol. 170r
Op 1-2-1752 compareerde voor Doe Schim, notaris te Rotterdam, Pieter Otterdijk, varensge-zel, x Pieterenella Hipsonen zij magtigen Bastiaan Hipson, varensgezel, Rotterdam, om de nalatenschap van hun vader Jacobus Hipson af te handelen.

Fol. 171r
Reekening bewijs en reliqua die doende is S. de Lang wegens testamentaire executeur en voogt nevens Peeter Jacobse Hipson of de gevolmagtigde van zijnen weegen de weduwe Hendrik de Groot gesteld in den boedel van Jacob Hipson, 18-2-1752.

Fol. 183r
Compareerde Francoois van der Werken x Goverdina de Jongh weduwe Adriaen de Leeuw, in sijn leven schout Vrijhoeven, ter eenre en Jan de Leeuw, schout Raemsdonk en Leonardus de Jongh, heere van Hedikhuijsen en Raemsdonk en ritmeester, als voogden over de kin-deren, Johan, Pieter en Adriana van Adriaen de Leeuw ter andere zijde. Aangezien Johan meerderjarig is en Pieter bijna wordt het contract van 6-4-1737, Cappel, verder uitgevoerd en nog het een en ander geregeld, 14-3-1752.

Fol. 185r
Compareerden Adriaen Oerlemans en Engelina van der Heijden, egteluijden, en verclaerde dat Cornelis van Dongen, inmiddels in hechternis genomen, op zaterdagavond jl met veel geweld zijn huijs wilde binnen dringen, 21-3-1752.

Fol. 185v
Compareerde Lambert Soeters en Maria van den Hoek, egteluijden, en veclaeren op verzoek van Corstiaen van de Werken, schout, dat zateravond nacht Cornelis van Dongen voor hun deur stond en om een aalmoes vroeg. Hij heeft een stuijver gekregen.
Hij had ’s avonds aook al voor de deur gestaan maar Maria heeft hem toen gezegd ’s avonds geef ik niets, kom overdag maar terug, 21-3-1752.

Fol. 186r
Compareerde Aart van Laarhoven en Michiel van Beek, bedienaar van de justitie resp bode, verclaren op verzoek van Corstiaen van de Werken, schout, dat op maandag morgen 13-3 jl zij naar een delle zijn gegaan en daar Wouter ockers met twee zonen aantroffen die daar oud hooij aan het opladen was. Ondanks protest heeft Wouter het hooij mee naar huijs genomen, 28-3-1752.

Fol. 187r
Reekening bewijs en reliqua gedaan door Lambert Soeters en Adriaen Soeters als voogden over hun twee minderjarige susters, Martijntie en Anna, kinderen van Cornelis Soeters en Jenneken van Dongen, sedert het overlijden van hun vader Cornelis Soeters, 29-3-1752.

Fol. 197v
Compareerde Christjaan Briel, doctoir en chirurgijn van Schrevelduijn Cappel en Groot Was-beek, en verklaarde dat Adriaan Bol, saus luijtenant, niet in staat is om naar sijn garnizoen te komen vanwege een uijt gegane hernians, 27-4-1752.

Fol. 198v
Compareerde Corstiaen van de Werken, schout, en verklaarde dat hij uijt crachte van authorisatie, getekend door Pieter de Gester, procureur, en Adriaen Mels, koopman te Dor-drecht, de meubilaire en haeffelijcke goederen van Antonij Treffers in beslag neemt, 8-5-1752.

Fol. 199r
Compareerde Gelden Anthonis Block ende verclaart op verzoek van Adriaan van Riel en Joachim van der Wensch, borghemeesters van 1751, dat hij in 1751 een delle heeft gehuurd en dat hij het middelste blok aan aan de oudste zoon van Wouter Ockers heeft verhuurt tot eind 1751, 19-6-1752.

Fol. 199v
Compareerde Leonardus Erasmus Duijts en magtigt Simon de Lange, schoonzoon, om te Oude Weeteringe of waar dan ook van Jacobus van Veen, schoonzoon, ƒ 10.000 af te vorde-ren ivm de nalatenschap van zijn dochter Casopara Catharina Duijts, huwelijkse voorwaerden voor notaris Willem Ruijbroeck 3-2-1740 te ’s Gravenhage en testamentaire dispositie voor notaris Brickelaer 20-2-1742 te Amsterdam, 1-8-1752.

Fol. 201r
Compareerde Jacob Dolphijn ter eenre ende Arien Vos ter andere zijde sluijten een accoort betreffende een belediging, 1-8-1752.

Fol. 202r
Compareerde Pieter de Gester, procureur, en geeft te kennen dat hij voor Adriaen Mels, coopman te Dordrecht, op basis van een vonnis van 21-3-1752, goederen van Antonij Tref-fers wil vercopen aangezien Antonij in gebreeke is gebleven, 4-10-1752.

Fol. 203r
Compareerde Anthonij Kievits en Jan Rombouts als voogden van Anthonij en Petrus Kievits, kinderen van Jan Kievits bij Elisabeth Bouwens, 3e huwelijk, Ketsheuvel, magtigen Poulus Loeff, procureur ’s Hage, alle zaken van hun proces tegen de Raad en leenhove van Brabant en landen van Overmase waar te nemen, 24-10-1752.

Fol. 205r
Compareerde Pieter Morreval als oom en voogt paternel en Gojert Snaphan als neef en toe-siender over de vier kinderen, Adriaentje, Marie, Pieternel en Louries, van Liesebet Schippers en Gerrit Morreval en verklaren de kinderen en goederen goed te sullen regeren en admini-streren, 25-10-1752.

Fol. 205v
Remonstreerd Pieter Morreval te kennen gevende dat zijn vader Louries Morreval za x Maria Clemens geen testament heeft gemaakt en geen voogden heeft aangesteld ivm de minderja-rige en verzoekt om voogden aan te stellen ivm de nalatenschap..

Aangesteld zijn Claes van Vugt en Pieter Morreval, 19-9-1752.

Volgt authorisatie.

Fol. 206v
Op huijden den 25e october 1752 soo is dat wij ondergeteijkende Pieter de Gester als cessie van actie en tot het vierde deel vander naarvogende naar;atenschap verkregen hebben van-wege de erffgenamen van Arien Boom x Maria Clemens weduwe van Louries Morreval.
Pieter Morreval zoon van Louris was voor ¼ geregtigt ter eenre en Maria Clemens, Elisabet Schippers weduwe van Gerrit Morreval, en Goiert Snaphaan als voogd van het kind van Ger-rit en Elisabet ter andere zijde. Zij maken een erfscheijding, 25-10-1752.

Fol. 207r
Schout en gerechten verclaren dat Anneke Pruijssers, Oosterhout, x Pieter van de Waeter om een acte van coutie to decharge van de Armen van Oosterhout. Aangezien zij te Sprang is geboren mag Anneke in geval zij tot armoede mocht komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 31-1-1753.

Fol. 207v
Pieter Spuijbroek en Wouter Smallegang als voogden van het kint, Peterke, van Peeter de Leeuw bij Clara van Rossum geven te kennen dat Peterken onmachtig is en ook nog van een onecht inde craem bevallen is. Haar moeder ziet af van het vrugtgebruik van de aan Peterke toecomende goederen. Een stuk lan zal worden verkocht, 19-9-1752.

Volgt nog authorisatie

Fol. 208v
Schout en schepen verclaren dat Francijn van der Meer, Venloon, x Willem Haesenbosch verzoekt om om een acte van cousie tot decharge van de Armen van Loon. Aangezien zij te Sprang is geboren mag Anneke in geval zij tot armoede mocht komen te vervallen een be-roep doen op de Armen van Sprang, 8-2-1753.

Fol. 209r
Compareerde Willem IJpelaer te kennen gevende dat hij genootsaakt is een proces tegen Nicolaas Heijliger van Gils, Tilburg, te defenderen. Hij magtigt Pieter de Gester, procureur, zijn belangen bij dit proces te behertigen, 20-2-1753.

Fol. 209v
Adriaen de Jong als vader van twee kinderen, Adriaen en Jenneken, bij Maria Oerlemans als mede Willem Clootwijxck als stiefvader van het kind van Jan Oerlemans bij Pieternella de Jong volgens testament erfgenamen van Geertruijt Oerlemans, grootmoeder, de vaders heb-ben tot de kinderen mondig zijn het vrugtgebruijk, 5-1-1753.

Voogden zijn Jacobus Oerlemans en Matheus van Vuuren.

Volgt bericht van de voogden en volgt de authorisatie.

Fol. 211r
Compareerde Jan van Oijen en verclaarde op verzoek van Hendrik de Kok dat zij samen, op 27-8 jl, ten huijse van Zacharias Scholt, collecteur, hebben geseeten en dat Hendrik toen vroeg wat er gebeurt als de collecteur eem abuijs maakt. Antwoord: dat kan veranderd wor-den. Waarop Hendrik zei: Ik heb een biljet gevonden dat ik nog nooit gezien heb en dat er minmder personen op stonden dan ik heb aangegeven. De collecteur zei dat hij het ook ge-zien had in zijn boek. Ik zal het veranderen, 31-3-1753.

Fol. 211v
Compareerde Gerard Kloek, predicant, en komt met regels om de ruzie tussen zijn kinderen ivm de erfenis van hun moeder Catharina de Haen te beslechten.
Genoemd: Agnese en Catharina Kloek, dochters. Markus van der Wal, oudoom kinderen.
Markus, Jan, Jacoba en Anna Maria, kinderen.

Fol. 213r
Conditie en voorwaarde waerop Reijnier Ambrosius publieq en voor alle man sal vercoopen eenige meubilaire en haeffelijcke goederen, 15-6-1753.

Fol. 215r
Compareerde Ferdinant Visser den welcke verclaarde buijten staat te sijn gestelt om zijn cre-diteuren te kunnen voldoen. Hij geeft zijn goederen aan schout en schepenen om deze te vercoopen, 31-8-1753.

Fol. 216r
Compareerde Francois van de Werke en Johan van Genderen verclaren op verzoek van Gelden van Ammelrooij dat zij op den 10e jl ten huijse van de schout in presentie van Lambert Hijmans en Gelden van Ammelrooij gehoort hebben dat er een questie is ontstaantussen Lambert en Gelden waarbij Lambert aan het schelden is geslagen tegen Gelden. De ruzie is daer weer opgelost, 31-8-1753.

Fol. 217r
Compareerde den opsiender de Bock geassisteert emt den collecteur, Zacharias Scholt, ende deurwaerder Smits de welcke verclaerde op den 7e jl tegen den avond met permissie vanden secretaris, schout was absent, op het regthuijs een geslacht schaap is opgebracht uijt het huijs vanden joodse slager Jacob Abrahams. Hij had er twee geslagen en er maar één verimpost. Het schaep is aan de diaconie gegeven, 11-9-1753.

Fol. 217v
Compareerde Ericus Duijtz, drossaert en secretaris van Onsenoort en Nieuwkuijk en Simon de Lang x Pitronella Goverdina Duijtz als voogden en Hendrick Husing x Johanna Duitz als toesiender over de seve kinderen van Geerling de Rooij en Elisabeth Duijtz, beijde wijlen, ge-woont hebbende te Dinther. Zij beloven de kinderen en goederen goed te regeren en admini-streren, 27-9-1753.

Fol. 218v
Ericus Duijtz, drossaert en secretaris van Onsenoort en Nieuwkuijk geeft te kenne dat Leo-anard Erassemus Duijtz, oud drossaert en secretaris van Onsenoort en Nieuwkuijk, in aug jl is overleden met als erfgenamen: Hijzelf, Simon de Lang x Pitronella Goverdina Duijtz als voogden en Hendrick Husing x Johanna Duitz en de seve kinderen van Elisabeth Duijtz bij Geerling de Rooij, gewoont hebbende te Dinther. Voorstel tot het aanstellen van voogden: Simon de Lang x Pitronella Goverdina Duijtz en Hendrick Husing x Johanna Duitz. Voogden over de nalatenschap van Leonard Erasmus Duijtz en Dina Schilders, grootouders, 27-9-1753.

Volgt authorisatie, 27-9-1753.

Fol. 220r
Compareerde op 21-9-1753 Ericus Duijtz, Nieuwkuijk, Siemon de Lang x Pitronella Goverdi-na Duijtz en en Hendrick Husing x Johanna Duitz, Sas van Gent, en overhandigde schout en schepenen een verzegelde brief:
Compareerde te Nieuwkuijk Leonard Erasmus Duijtz en Dina Schilders en overhandigde ons schout en schepenen een verzegelde brief zijnde hun testament, 17-5-1731.

Na onderzoek van de brief is hij geopend:

Wij Leonard Erasmus Duijtz, drossaert alhier, en Dina Schilders, egteluijden, maken ons tes-tament.

Genoemd: Pitronella en Johanna, dochters, oudtse zoon

Volgt authorisatie.

Fol. 225r
Compareerde Reijnier Ambrosius en verclaart verhuuurt te hebben aan Jacob de Lange, ge-pensioneert luijtenant, een huijs etc, 23-10-1753.

Fol. 226r
Compareerde Cornelius de Rooij, geboren te Besoijen, soldaat wil trouwen met Goverdiena Cluijtenar, laatst gewoond hebbende tot Drunen en geboren te Sprang, belooft het gerefor-meerde geloof aan te neemen en de kinderen uit hun huwelijk ook daarin sal opbrengen, 6-11-1753.

Fol. 226v
Compareerde Robert Makinse, soldaat, en Jan Uijthoven verclaren op verzoek van F. van Brandeler, baljuw van Zuijthollant, dat zij rond 27 aug jl samen met Gijsbert Cleijtenaer en Jan van Daelen, Waelewijck in compagnie zijn gegaan en dat er ruzie is ontstaan tussen Gijsbert en Jan en dat het tot een steekpartij kwam waarbij Gijsbert 3 sneden in de kleren van Jan heeft veroorzaakt, 13-11-1753.

Fol. 227r
Compareerde Adriaen Rommen x Cornelia Cluijtenaer en Gijsbert Cluijtenaer als voogden over de suster en broeders, kinderen van Anthonij Cluijtenaer en Maria de Ruijter za. En belo-ven de kinderen en goederen goed te regeren en administreren, 13-11-1753.

Fol. 227v
Ottho Holster, testamentaire voogd, geeft te kennen dat Lambert Gijben in het testament van Anthonius Kluijtenaer en Maria de Ruijter als eventuele voogd van de minderjarige kinderen is genoemd. Lambert is echter overleden. Hij stelt voor, vanwege persoonlijke belangen, om Adriaen Rommen, Bastiaen de Leeuw en Gijsbert Kluijtenaer, swagers en broeder, te benoe-men, 13-11-1753.
Volgt authorisatie.

Fol. 229v
Schout en schepenen verclaren op verzoek van Adrianus Steenis, ontfanger der verpondin-gen in den Hage, dat zij Thomas Barriel, procureur, authoriseren om de verpondingen van 1745 t/m 1748 over te dragen, 3-12-1753.

Fol. 230r
Peter Quireijns als testamentaire voogd over de kinderen van Anthonij Kluijtenaer en Maria de Ruijter, Adriaen Rommen x Cornelia Kluijtenaer en Gijsbert Kluijtenaer als voogden, Bastiaen de Leeuw x Johanna Kluijtenaer en Kok Kluijtenaer willen de nalatenschap verdelen maar zijn beducht dat de twee jongste kinderen, Jan en Goverdiena, nog minderjarig zijn en omdat Pe-ter en Ottho, na reekeninge gedaan te hebben, meer hebben uitgegeven dan ontvangen. Zij willen nu de goederen publiq vercoopen en zo het geld te kunnen verdelen, 20-12-1753.

Fol. 232r
Compareerde Cornelis van der Loo, Raemsdoncq, en Peeter Brouwers en verclaarden dat zij voogden zijn van de kinderen van Jacob van der Loo en Maria Brouwers za. Zij beloven de kinderen en goederen goed te sullen regeren en administreren, 9-1-1754.

Fol. 232v
Compareerde Corstiaen de Bie en Cornelis de Bie, Leendert Weijnen namens Jan de Bie, procuratie Delft 20-8-1745, kinderen Jan Corsten de Bie en Hendriena de Greeff, gewoont en overleden te Sprang, Gerrit de Bie en Jan Wijnen als oudt oomen en voogden over de kin-deren van Corstiaen de Bie bij Catharina Mutsaarts. Na veel geruzie maken zij na tussen-spraak van goede lieden een erfdeeling, 8-1-1754.

Fol. 236r
Op huijden den 20e augustus 1745 compareerde voor mij Hendrik Halder, notaris te Delft, Jan de Bije en magtigt Leendert Wijnen om de nalantschap van zijn vader Jan de Bije te regelen.

Fol. 237r
Compareerde Jacob van der Loo weduwenaer van Maria Brouwers thans in ondertrouw met Antonetta Vos ter eenre en Cornelis van der Loo, Raemsdonq, en Peeter voogden van de kinderen van Jacob van der Loo en Maria Brouwers ter andere zijde. Zij sluijten een accoort, 9-1-1754.

Fol. 238r
Compareerde Cornelis de Haan, Cornelis van Es, Loon, Wouter Clootwijck stellen haer tot borge ivm de aanhouding op 16-2-1754 van Geertruij Oerlemans x Cornelis de Haan met 2 pond zeep in haar bezit, 17-2-1754.

Fol. 239r
Compareerde Clasina Elisabet van Nieuwenhuijsen x Adriaen de Grandt, ontvanger te Oos-terhout en hun dochter Eliabeth, Sprang, en zij stellen haar selven tot borge tbv Adriaen als ontvanger, 23-2-1754.

Fol. 240r
Compareerde Jan Soeters, 73 jaar en Willem Vos, 41 jaar, en verclaart op verzoek van Jo-hanna Clootwijck weduwe van Gerrit Brouwers, 77 jaar, Jan dat hij sedert 48 jaar het huijsje van Johanna kent. In 1753 heeft Mattheus van Vuuren het erve vanaf de achterkant van het huijs van Mattheus tot aan de straet zijn eigendom genoemd. Willem bevestigd dit, 21-3-1754.

Fol. 241r
Compareerde Johanna Clootwijck weduwe Gerit Brouwers en magtigt Peeter de Getser, Waelewijck, procureur om haar zaken ivm Matheus van Vuuren waarmee zij een onenigheid betreffende het erve heeft, 26-3-1754.

Fol. 241v
Compareerde Jacobus Vos, 83 jaar, Kommer de Gester, 47 jaar, Arien Brouwers, 67 jaar en Jan Radoes, 51 jaar, en verclaren op verzoek van Johanna Clootwijck weduwe Gerrit Brou-wers dat zij de huisen en erve van Johanna en Matheus van Vuuren kennen. Ook het stukje land naast het huijs van Matheus van Vuuren is altijd al van Johanna en haar vader Wouter geweest. Sinds 1753 doet Matheus net of het van hem is, 8-4-1754.

Fol. 242v
Compareerde Stoffel Peterse Quireijns x Anna Jansse de Leeuw, Bastiaen Jansse de Leeuw, Mighiel Deckers, Vrijhoeven Cappel, x Adriaantje Jansse de Leeuw mede namens Peeter van der Schans x Johanna Jansse de Leeuw, Cappel, kinderen van Jan de Leeuw en Dirxke van Nieuwenhuijsen za, alhier gewoont en overleden, en maken hun erffscheijding, 9-4-1754.

Fol. 245r
Schout en schepenen laten weten dat op 5-5-1754 is bekent gemaakt dat voor het huijs van Jan Uijthoven het doode lichaam van Geerit Kelders, zoon van Leendert, wonende tot Loon, 30 jaar, is gevonden. Hij blijkt te zijn neergestoken oa geconstateerd door Simon de Lang en Christien Briel, ’s Grevelduijn Cappel, beijde chirurgijnen, 6-5-1754.

Fol. 246r
Adriaen Hijmans, secretaris Zundert, Rijsbergen en Meerhout, is samen met Sacharias Scholt aangestelt tot voogt over de drie kinderen van Maria Hijmans bij Jacob Scholt en heeft ge-hoord dat Sacharias enig silverwerk en cleren tot zich heeft genomen en deze niet aan hem of de kinderen wil overgeven. Zacharias beheert ook al het geld etc. Adriaen verzoekt aan schout en gerechten om Zacharias te vragen danwel te bevelen de obligaties en alle goe-deren over te geven. Wordt uitgevoerd, 9-7-1754.

Volgt authorisatie, 9-7-1754.

Fol. 249v
Compareerde Jan Verheijden, 26 jaar, Hendrik Peck, 25 jaar, Adriaan Snaphaan, 21 jaar, verclaren op verzoek van F. van Brandeler, baljeuw van Zuijthollant, dat zij op 5-5-1754 ten huijse van Jan Uijthoven waren in gezelschap van Geerit Kelders, Loon op Sant, en Corstiaan de Haan en dat er toen ruzie is ontstaan tussen Hendrik en Corstiaan. De ruzie makers zijn naar buijten gegaan en men heeft gezien dat er toen al enig hantgemeen was en dat beijde mes een mes an het vechten waren. Beijde waren gewond. Hendrik kreeg een steek in zijn buijk en viel dood neer, 12-7-1754.

Fol. 251r
Compareerde Jacobus Irwijn, deurwaarder, geeft ter secretarije een bedrag van ƒ379, over-gevleeven van de executie van de goederen van Cornelis de Bie, 19-7-1754.

Fol. 251v
Compareerde Tomas Bernardus de Bock, opsiender, Jan Jousten en Jacob Irwijn, deurwaar-ders, Jacob Heijnen en Hendrik Paten, cherges, en zij zijn heden ten huijse van de weduwe van Adriaan Ockers geweest en hebben 613 beschuijten gevonden terwijl zij geen tarwe heeft verimpost. Alles is in beslag genomen, 5-9-1754.

Fol. 252v
Compareerde Adriaen de Grandt, ontvanger van de verpondingen te Dongen en wonende te Oosterhout, en zijn vrouw Clasina Elisabeth van Nieuwenhuijsen en hun dochter Elisabeth, Sprangh, Clasina Elisabeth en Elisabeth staan borg tbv Adriaan, 13-9-1754.

Fol. 254v
Compareerde Adriaan van Riel en Arien de Gester en verclaren beijde te wesen voogt over het kind van Hendrik van Riel bij Pieternella de Gester za het kind goed te sullen regeren en adminstreren, 30-11-1754.

Fol. 255v
Staat en inventaris gemaakt door Dingena van Ammelrooij x Thomas Ruijkenbier van de goederen naargelaten bij Willem van Ammelrooij, haaren broeder, alhier overleden, 20-12-1754.

Fol. 256v
Conditie en voorwaarde hier naar volgende waernaer Corstiaen van de Werken publieq ende voor alle man sal vercopen eenig meubilaire en haaffelijke goederen van Willem van Ammel-rooij za, 2-1-1755.

Fol. 257r
Compareerde Jan van Beeck, gerechtsbode, die uijt crachte van authorisatie van 31-12-1754 van Corstiaen van de Werken, schout, en verclaarde een perceel lands van Jan Denisse de Haan in arrest te nemen om de boete vanwege het niet behoorlijk opmaken van de schouw in de Koeijsteeg, te betalen, 4-1-1755.

Fol. 258r
Compareerde Alida Cornelia Oerlemans x Johan van Genderen en magtigt haar man om de haar toecomende gronden te verhuuren, vercoopen etc, 4-1-1754.

Fol. 258v
Er wordt mede gedeeld dat Willem van Ammelrooij in Sprang is overleden waarbij hij verschil-lende schulden heeft nagelaten. De familie renuntieert van de nalatenschap en laat den inboel voor de crediteuren. Tevens wordt gevraagd goede executeuren aan te stellen, 4-1-1755.

Volgt authorisatie, op verzoek van Gelden van Ammelrooij, Arnoldus Haverhals, Arien Oer-lemans, Dirk Denisse Vos, Jacobus Soeters en Thomas Ruijkenbier, 4-1-1755.

Fol. 260v
Arnoldus Vervoort, getrout en woonende te Rotterdam vraagt om een acte van coutie tot de-charge van de Armen van Rotterdam. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze ver-leend en kan Arnoldus in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 18-1-1755.

Fol. 261r
Anna Blom, Maaslandsluijs, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Maaslandsluijs. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 11-3-1755.

Fol. 261v
Compareerde Arie Kuijl, ’s Grevelduijn Cappel, en Hendrik Kuijl, Dordrecht, beijde als aange-stelde voogden over Johannis Kuijl, zoon van Arije Thomasse Kuijl en beloven het kind goed te regeren en administreren, 12-3-1755.

Fol. 262r
Arie Kuijl, ’s Grevelduijn Cappel, en Hendrik Kuijl, Dordrecht, als voogden van het kind van Arije Thomasse Kuijl en Cornelia Mutsaarts, beijde gewoont en overleden te Dordrecht, geven te kennen dat Johannis Govert de Jong is overleden te Sprang en dat Johannis Kuijl, de zoon van Aije, van moeders zijde is gerechtigd in de nalatenschap. Zij vragen nu toestemming om de erfscheijding aan te gaan en de goederen publieq te vercopen.. Dit wordt toegestaan, 12-3-1755.

Volgt authorisatie, 12-3-1755.

Fol. 264r
Costiaen Jansse de Bie en Cornelis Mutsaerts, Loon op Zant, geven te kennen dat Johannis Govert de Jong te Sprang is overleden en dat de kindneren van Corstiaan bij Catharina Mut-saerts van moederszijde nede gerechtigd zijn in de nalenschapen de erfscheijding wiilen aan-gaan en de goederen publieq te willen vercoopen. Beijde suppt verzoeken om als voogden te worden aangesteld, 1-4-1755.

Volgt authorisatie, 1-4-1755.

Fol. 266r
Compareerde Cornelis Mutsaerts, Loon op Sant, en Corstiaen Jansse de Bie als voogden over de kinderen van Corstiaen en Catharina Mutsaerts beloven de kinderen en goederen goed te regeren en administreren.

Fol. 266v
Jacobus Wallaers, Lommel, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Lommel. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 21-5-1755.

Fol. 267r
Op huijden den 26e april 1755 compareerde voor notaris Simon Breur te Rotterdam Kornelia Quireijns dochter van wijlen Lijsbeth Kluitenaar en Pieter Quirijns. Lijsbert Kluijtenaar is een zusterdochter van Baijen Kornelisz Kock, gewoont en overleden te Sprangh en daardoor erf-genaam van Baaijen Koch, oudoom. Kornelia magtigt haar broer Stoffel Quirijns om haar deel van de nalantschap te behartigen.

Fol. 267v
Adriana van Tongeren x Govert Quirinus, Rotterdam, geeft te kennen dat haar man met het schip Noord Nieuwlanden naar Oost Indie is gevaren en haar in armoede met haer kind en zonder procuratie geeft achtergelaten. De procuratie is nu nodig om de nalatenschap van zijn grootmoeder Heijltje Kluijtenaar en zijn oom Baijen Kok te regelen. Zij verzoekt nu om haat man te mogen representeren. Zij mag samen met Cornelis Quirijns haar zaken regelen, 10-5-1755.

Fol. 268v
Compareerde Stoffel Petersse Quirijns, Gelden Vos x Maria Quireijns, Berent Vos x Antonet-te Quireijns, Peeter Brouwers x Helena Quireijns, Pieternella Quirijens en Adriaentje Quireijns, Stoffel namens Cornelis Quireijns, Rotterdam, procuratie Rotterdam 26-4-1755 en Adriaena van Tongeren x Govert Quireijns, Rotterdam, authorisatie 10-5-1755, kinderen van Peeter Quireijns en wijlen Elisabeth Cluijtenaar. Zij maken een erffscheijding, van de goederen van Baijen Kok, oom, en Gojert Cluijtenaer, grootvader, 28-5-1755.

Fol. 272r
Compareerde Stoffel Petersse Quirijns, Gelden Vos x Maria Quireijns, Berent Vos x Antonet-te Quireijns, Peeter Brouwers x Helena Quireijns, Pieternella Quireijns en Adriaentje Quireijns, Stoffel namens Cornelis Quireijns, Rotterdam, procuratie Rotterdam 26-4-1755 en Adriaena van Toingeren x Govert Quireijns, Rotterdam, authorisatie 10-5-1755, kinderen van Peeter Quireijns en wijlen Elisabeth Cluijtenaar. Zij sluijten een accoort betreffende de alimentatie van hun vader Peeter Quireijns, 28-5-1755.

Fol. 273r
Compareerde Adriaan de Jongh voor de eene helft ter eenre ende Arien Kuijl, Cappel, en Hendrik Cuijl, Dordrecht, als voogden over Johannis Kuijl, zoon van Arije Thomasse Kuijl, authorisatie 12-3-1755, Cornelis Mutzaerts, Loon op Sant, als vooght en Corstiaen Jansse de Bie als toesiender, over de kinderen van Corstiaen en Catharina Mutsaarts, authorisatie 1-4-1755, Cornelis mede voor zich selve, Jenneke Vervooren weduwe Jan de Bie voor de andere helft. Zij sluijten een accoort en maken een erffscheijding van de goederen van Johannis Go-vert de Jongh, te Sprang overleden, 3-6-1755.

Fol. 275r
Barent Vos, Venloon, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Ven-loon. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot ar-moede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 5-6-1755.

Fol. 275v
Arnoldus Laarhoven, Willemstadt,vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Willemstadt. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 6-6-1755.

Fol. 276r
Compareerde Dirk van Riel en magtigt Dirck Coolhaas, ’s Hage om namens hem jegens Pie-ter Josua de Wilde, gepensioneerd luijtenant, Sprang, om op zijn pensioen te laten korten vanwege schuld van ƒ 55, 24-7-1755.

Fol. 277r
Compareerde Dirk Denisse Vos, 40 jaar, Arien Brouwers, 67 jaar, en verclaren op verzoek van Willem Clootwijk: Dirk dat tusschen Matteus van Vuuren en Johanna Clootwijk weduwe Gerrit Brouwers nu bij coop aen Willem in 1752 of 1753 hebben geseet tot den hoeck van den plaats toe, Later heeft Matteus tegen Dirk geseijt dat het tot de straet was. Er blijkt nog over meer punten onenigheid te zijn, 23-9-1755.

Fol. 278r
Compareerde Gerard Kloek, predikant, de welke tot voorkominge van alle misverstant onder sijne kinderen over haer moeders goet en de interpretatie van het testament van Catharina de Haan, hun moeder. Gerard maakt weer een lijstje van hoe het zal gaan, wie wat krijgt, 21-10-1755.

Genoemd: Agnese en Catharina, Markus, Jan, Jacoba en Anna Maria, kinderen. Markus van der Wal, oudoom

Fol. 280r
Cornelia de Weert weduwe Wilbert van Loon, Venloon, vraagt voor de helft van haar drie kin-deren om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Venloon. Aangezien de vader te Sprang geboren is wordt deze verleend en kunnen de kinderen in gevalle zij tot armoede zouden komen te vervallen voor de helft een beroep doen op de Armen van Sprang, 28-10-1755.

Fol. 280v
Compareerde Zacharias Scholt ende Elena Clis als dienstmeid woonende bij Corstiaen van de Werken, schout, Peeter Roosen en verclaren op verzoek van Simon Colthof x Adna Scholt en verclaren: Elena dat zijn in 1748 in dienst was bij en woonde bij Meeuwis Verhoe-ven en dat Meeuwis, dronken, Adna, die ondere voogdij van Meeuwis stond, zeer brutaliseer-de en weg wilde hebben en haar een hoeveelheid goud in haar schoot wierp. Hij begon te slaan en heeft toen tegen een teeketel geschopt waarbij het kokende water over het gezicht van Peeter Roosen stroomde. Elena en Adna zijn in de kelder gevlucht en door Jacob Roo-sen, thans overleeden, uijt de kelder zijn gehaalt, 8-11-1755.

Fol. 282r
Compareerde Aert Leempoel en verclaart op verzoek van Simon Colthof x Adriana Scholt dat hij samen met Zacharias de Roon voogd is geweest over de kinderen van Wouter Scholt en Adriaantje de Roon en dat, Zacharias de Roont overleeden zijnde, hij deposant door Meeuwis Verhoeven nooijt ofte nimmer bij het passeeren van seeker contract tussen de vier kinderen van Wouter enb Adriaantje op 1-5-1748 voor notaris van Dijk present te sijn. Ook de inhoudt van het coontract is onbekend, 8-11-1755.

Fol. 282v
Compareerde Zacharias Scholt en Elisabet Scholt x Gemen Kus, Cappel, verclaren op ver-zoek van Simon Colthof x Adriana Scholt dat zij bij het passeeren van het contract op 1-5-1748 voor notaris Johan van Dijk vooraf geen opening is gegeven van den boedel van zijn overleden huijsvrouw Adriaantje de Roon als dat er gezegt is dat er veel schulden waren en dat zij vanwege het vrevelachtige en inhalend humeur van Meeuwis maar een accoort zijn aangegaan zondert weten of het in hun voor of nadeel was, 8-11-1755.

Fol. 283v
Antonette Block, Voorburg,,vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Voorburg. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 17-11-1755.

Fol. 284r
Compareerde Pieter Boezer en antwoorde op verzoek van Simon Colthof x Adriana Scholt op een aantal vragen.
Hij is 49 jaar en was als getuijge bij het passeren van de acte van 1-5-1748 tussen Meeuwis Verhoeven en de meerderjarige kinderen van Wouter Scholt en Adriaantje de Roon. Dit op verzoek van Meeuwis en is niet door Adriana Scholt gevraagd als deijlvoogt. Hij nog de kin-deren hebben iets te horen gekregen over de inboedel. Er is ook geen schritelijk overzicht geweest, 20-1-1756.

Fol. 285v
Jan Wijnsouw, ‘s Hage, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van ‘s Hage. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot ar-moede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 20-1-1755.

Fol. 286r
Compareerde Gemen Kus x Elisabeth Scholt, Cappel, en verclaart op verzoek van Simon Colthof x Adriana Scholt dat hij tijdens, voor of na het passeren van de acte van 1-5-1748 voor notaris Johan van Dijk door Meeuwis Verhoeven opening is gegeven van de imboedel van zijn overleden vrouw Adriaantje de Roon, alleen dat er veel schulden waren en dat hij vanwege het vrevelachtige en inhalend humeur van Meeuwis maar een accoort zijn aange-gaan zondert weten of het in hun voor of nadeel was, 28-1-1756.

Fol. 287r
Compareerde Matteus van Vuuren en magtigt Anthonij Heermans, procureur te Waelewijk, om zijn proces tegen Willem van Clootwijk voor hem te voeren, 16-3-1756.

Fol. 287v
Compareerde Dirk Heijmans, predicant te Cappel, en bekent verhuurd te hebben aan Isack Salomon Levie en huijs etc, 16-3-1756.

Fol. 288r
Compareerde Leenderet Boers ter eenre ende Anthonij Treffers ter andere zijde. Zij treffen een accoort betreffende een huurcontract van 9-2-1752, 3-5-1756.

Fol. 289r
Compareerde Jules Frederick Receveur zoon van David Nicolas Receveur en Marie Catha-rine Receveur, geboren op 4-1-1721 te Grundleur, verklaart dat sedert zijn vertek op 2-4-1743 meerderjarig is, zijn moeder was nade dood van zijn vader zijn voogdesse. Hij is nu soldaat en houdt na het betalen van zijn kostgeld weinig over. Door meerdere kwetsuren is hij niet in staat te werken. Hij heeft zodoende ook geen geld om naar Mont Beliard te rijsen. Hij dient nu een verzoek in om het geld van zijn vaders erfenis over te laten maken, 5-6-1756.

Fol. 290v
Pieter Wijnsouw wil in ’s Hage gaan wonen, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van ‘s Hage. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 14-6-1756.

Fol. 291v
Compareerde Hendrik Silvius, Maede, en Crijn Adrianse Capitijn, ter Heijde, als aangestelde voogden over de vijff kinderen van Anthonij Langeweg en Christina de Laat en beloven de kinderen en de goederen goed te regeren en adminstreren, 16-9-1756.

Fol. 292r
Compareerde Christina de Laat weduwe van Anthonij Langeweg, thans in ondertrouw zijnde met Arien Bax ter eenre en Hendrik Silvius, Maede, en Crijn Adrianse Capitijn, ter Heijde, als aangestelde voogden over de vijff kinderen van Anthonij Langeweg en Christina de Laat en sluijten een accoord, 16-9-1756.

Fol. 293v
Compareerde Gemen Kus, ’s Grevelduijn Cappel, en Jan van Kuijk, 20 jaar en schippers-knecht bij Gemen, en verklaren op verzoek van Simon Colthof x Adriana Scholt dat zij eind april jl met een schip te Vlissingen waren en dat toen Cornelis van Martwijk langs kwam. Ge-men heeft aan Cornelis gevraagd of hoe hij tot een een verklaring omtrent de inboel van haa-re moeders , Adriaentje de Roon, goed gekomen was. Cornelis antwoorde dat hij was omge-kogt door Meeuwis Verhoeven. Tevens verklaart hij de attestatie door hem aan Verhoeven gegeven niet begrepen had. Daarnaast werd Verhoeven kwaad als er naar de inboel ge-vraagd werd, etc, 2-10-1756.

Fol. 295v
Adriaan van Loon wil in Waelewijk gaan wonen, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Waelewijk. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 20-10-1756.

Fol. 296r
Compareerde Mattheus van Daelen en Christoffel Cuijpers en verclaren op verzoek van Si-mon Colthof x Adriana Scholt dat Cornelis van Martwijk in october 1756 gedurende 3 à 4 da-gen in Sprang is geweest en dat hij tweemaal in de herberg van Mattheus is geweest en dat hij snagts in het huijs van Bastiaan de Rooij logeerde waar ook Meeuwis Verhoeven in de kost is, 18-11-1756.

Fol. 297r
Compareerde Jacobus Broeshart, Waelewijck als voogt in plaats van de overleden voogt Corstiaan van der Werken over het kind, Gojert, van Adriaan Dirxe Oerlemans, sijnen swa-ger, en belooft het kind en de goederen goed te regeren en adminstreren, 31-12-1756.

Fol. 297v
Aart de Roover, Arnout de Jong, schout Hedichuijsen, en Jacob Boll, de eerste twee suppt als voogden over de kinderen van sijlen Francois van de Werken en Goverdina de Jong, Adri-aan, Anna, Geerit en Hendrik, en de 1e en 3e suppt als voogden overde kinderen van Corstiaen van de Werken en Geertruij Oerlemans. Goverdina heeft en staat en inventaris ingeleverd waarover meningsverschillen zijn ontstaan. Zij sluijten een accoort.

Volgt approbatie, 30-3-1757.

Fol. 298v
Frans Leempoel en Nicolaas van de Correput geven te kennen dat zij op20-5-1749 zijn aan-gestelt als voogden van het kind van eelant Leempoel en Elisabeth Bouson. Na reekening gedaan te hebben blijkt dat zij ƒ 640 meer hebben uitgegeven dan dat er is ingekomen. Zij vragen om een perceel te mogen vercopen.

Volgt authorisatie, 11-11-1757.

Fol. 300r
Compareerde Arien Vos, Pieter de Gester namens Johanna Eeltjens weduwe Louwerens Cuijpers, procuratie venloon 26-1-1758, stellen haar tot borg tbv de zaak van Bernardus Oer-lemans, drossaart te Loon, tegens Johanna, een huijs en land, 26-1-1758.

Fol. 301v
copie
Compareerde te Loon Johanna Eeltjens weduwe van Lourens Cuijpers, Sprang, thans gear-resteerd en magtigt Pieter de Gester haar zaak te behartigen, 27-1-1758.

Fol. 303r
copie
Schout en schepenen verklaaren op verzoek van Johanna Eeltjens weduwe van Lourens Kuijpers dat op 26-1-1758 Arij Vos en Pieter de Gester, Waalwijk, namens weduwe Kuijpers zijn gecompareert in presentie van Stanislaus Antonij van Bodinkhuijsen, advocaat, Waalwijk, en de acte van borg hebben gezien van Arij en weduwe Kuijpers, 11-3-1758.

Fol. 304r
Compareerde Jan Uijthooven, Eethen, en Aart van Oosterhout als aangestelde voogden over de kinderen van Jan Uijthooven bij Pieternella Goudens. Zij beloven de kinderen en de goe-deren goed te sullen regeren en administreren, 15-3-1758.

Fol. 304v
Compareerde Pieternella Goudens weduwe van Jan Uijthooven thans in ondertrouw zijnde met Hendrik Grewie ter eenre ende Jan Uijthooven, Eeten, ende Aart van Oosterhout als voogden over de twee kinderen van Pieternella en Jan ter andere sijde. Zij sluijten een ac-coord, 15-3-1758.

Fol. 305v
Schout en schepenen verclaren dat op alles waar nodig in 1757 met de verponding is belast, 17-3-1758.

Fol. 306r
Schout en schepenen verclaren op verzoek van Arij Vos dat zijne gegoetheijt meer dan ƒ 800 bedraagt, 11-4-1758.

Fol. 306r
Jan van Zelst wil in Venloon gaan wonen, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Venloon. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 20-4-1758.

Fol. 306v
Copie
Gelden van Ammelrooij en Dirck Denisse Vos geven, als voogden van de kinderen Arnoldus Haverhals en Dircxke van Ammelrooij, te kennen dat zij op t overlijden van Arnoldus aan-stonds de directie over de kinderen hebben aangenomen en met de meerderjarige dochters een staat en inventaris hebben gemaakt. Ook de goederen hen aangekomen van hun groot-vader Johannis van Ammelrooij staat op de inventaris. Zij besluiten alles bijeen te houden tot het jongste kind meerderjarig is.
Inmiddels is Adriana Haverhals getrouwt met Barent van Heume. Zij wil nu haar portie. Er zijn echter schulden en geen contante penningen.
De voogden vragen nu authorisatie tot het vercopen van de noodige goederen, 10-8-1858.

Fol. 308v
Copie
Elisabet de Beir weduwe Arnoldus Haverhals als voogd over haar twee kinderen, Dirxke en Elisabet, bij Arnoldus, en Gelde van Ammelrooij en Dirk Denisse Vos als testamentaire voog-den over de kinderen, Willem, Anna en Arnoldus, van Arnoldus bij Dircxke van Ammelrooij geven te kennen dat Maria Haverhals, een kind van Arnoldus, is komen te overlijden waarbij de voornoemde kinderen met Adriana Haverhals x Barent van Heume en Jacomijna Haver-hals de erffgenamen zijn. Om moeilijkheden te voorkomen sluijten zij een accoort, 10-8-1858.

Fol. 310r
Copie
Gelden van Ammelrooij en Dirck Denisse Vos geven, als voogden van de kinderen, Willem, Arnoldus en Johanna, van Arnoldus Haverhals en Dircxke van Ammelrooij, te kennen dat zij nogmaals authorisatie vragen om de goederen te vercopen, 5-9-1758.

Volgt authorisatie, 5-9-1758.

Fol. 311v
Schout en schepenen verclaren op verzoek van Willem Fijnenbuijck dat Willem onvermogend is en geen vaste goederen in Sprang heeft, 18-10-1758.

Fol. 312r
Compareerde Jacomijna Haverhals, Willem Haverhals, Barent van Heumen x Adriana Ha-verhals, Gelden van Ammelrooij en Dirck Denisse Vos als voogden Arnoldus en Anna, allen kinderen van Arnoldus Haverhals en Dircxke van Ammelrooij, Zij maken een erffscheijding, 14-12-1758.

Fol.315r
Josijna van Selst, Waelewijk, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Waelewijk. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 23-1-1759.

Fol. 315v
Schout en schepenen verclaren dat op alles waar nodig in 1758 met de verponding is belast met uitzondering van het huijs van Commer de Gester want dat is ingestort en afgebroken en getaxeerd op ƒ 1, 15-3-1759.

Fol. 316r
Compareerde Hendrik van Riel als vader en Arien de Gester als oom, beijde als aangestelde voogden over het kint van Hendrik bij Pieternella de Gester en verclaren dat zij het kind en de goederen goed sullen regeren en administreren ivm het besterf van zijn grootvader Commer de Gester, 8-5-1759.

Fol. 316v
Antonij Blok x Martijntje Soeters, Oosterhout, vragen om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Oosterhout. Aangezien zij te Sprang geboren zijn wordt deze verleend en kunnen zij in gevalle zij tot armoede zouden komen te vervallen een beroep doen op de Ar-men van Sprang, 8-5-1759.

Fol. 317r
Adriana Bilkers, Venloon, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Venloon. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 26-6-1759.

Fol. 317v
Elske Hasenbosch, Neder Hemert, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Ar-men van Neder Hemert. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 8-8-1759.

Fol. 318r
Willemijna Captijn, Rijswijk, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Rijswijk. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 14-8-1759.

Fol. 318v
Compareerden Leendert Wijnen als aangestelde voogt van drie kinderen van Bastiaen van der Henst en wijlen Catharina Wijnen en verclaart de kinderen ende goederen goed te sullen regeren en administreren, 18-8-1759.

Fol. 319r
Compareerde Bastiaen van der Henst ter eenre ende Leendert Wijnen als aangestelde voogt van drie kinderen, Maria, Jan en Martijna, van Bastiaen van der Henst en wijlen Catharina Wijnen ter nadere sijde en sluijten een accoort, 18-8-1759.

Los vel aanwezig met inventaris van goud en zilver dat Leendet onder zich heeft gekregen.

Fol. 320r
Compareerde Dirk Vos, Vrijhoeve Cappel, en Stoffel Quirijns als aangestelde voogden over ses kinderen van wijlen Gelden Vos en Maria Quirijns en verclaren dat zij de kinderen en goederen goed sullen regeren en administreren, 26-12-1759.

Fol. 320v
Erffdeijlinge aangebracht bij Govert Gouda van soodanige goederen als hij met Teuntje de Ruijter, zijn overleden vrouw, beseeten heeft met zijn kinderen Govert, den jonge, Georg Hendrik Grewie x Pieternella, Aart van Oosterhout x Anna, Dingeman Vos x Adriaana en Ja-cob Glaviman x Teuntje Gouda, 24-1-1760.

Fol. 323r
Dirk Vos en Jan de Roon, Vrijhoeve Cappel, beijde als voogden over de voorkinderen van wijlen Gelde Vos bij Neeltje de Roon en Dirk en Stoffel Quirijns als aangestelde voogden over ses kinderen van wijlen Gelden Vos en Maria Quirijns geven te kennen enige goederen te vercopen om de meeste schulden te kunnen voldoen en daarna te deijlen,

Volgt authorisatie, 2-2-1760.

Fol. 324v
Compareerde Maria Quirijns wewduwe Gelden Vos ter eenre ende Dirk Vos, Vrijhoeve Cap-pel, en Stoffel Quirijns als aangestelde voogden over ses kinderen van wijlen Gelden Vos en Maria Quirijns ter andere sijde en zij maken een erffscheijdinge, 2-2-1760.

Fol. 325v
Compareerde Dirk Vos en Jan de Roon, Vrijhoeve Cappel, beijde als voogden over de drie voorkinderen van wijlen Gelde Vos bij Neeltje de Roon ter eenre en Dirk en Stoffel Quirijns als aangestelde voogden over ses kinderen van wijlen Gelden Vos en Maria Quirijns ter ande-re sijde en maken een erffscheijdinge, 2-2-1760.

Fol. 326v
Compareerde Maria Quirijns weduwe van Gelden Vos ter eenre en Dirk Vos, Vrijhoeve Cap-pel, en Stoffel Quirijns als aangestelde voogden over ses kinderen van wijlen Gelden Vos en Maria Quirijns en sluijten een accoort, 2-2-1760.

Fol. 327v
Compareerde Geertruij Oerlemans weduwe van Corstiaan van de Werken, in sijn leven schout, en stelt tot eene borg te verbinden haar huijs etc tbv Cornelis en Govaert Oerlemans, vader en broeder, die weer borg staan voor haar en Aart de Roover en Jacob Bol als voog-den van haar kinderen ivm een obligatie, 17-7-1760.

Fol. 328r
Adriana de Beer, Rotterdam, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Rotterdam. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 28-8-1760.

Fol. 328v
Elisabet Klijn, Delft, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Delft. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 23-9-1760.

Fol. 329r
Compareerde Aart Koekman, Loon op Sant, en Cornelis Captijn als aangestelde voogden over het kint van Adriaan Koekman bij Johanna Bilkers za en verclaarden het kint goed te sullen regeren en administreren, 3-11-1760.
Fol. 329v
Compareerde Adriaan Koekman weduwenaar Johanna Bilkers ter eenre en Aart Koekman, Loon op Sant, en Cornelis Captijn als aangestelde voogden over het kint van Adriaan Koek-man bij Johanna Bilkers ter andere sijde en sluijten een accoort, 3-11-1760.

Fol. 331r
Schout en schepenen verclaren dat Simon de Lang, medicina practicus, de vader is van Pascharius de Lang, Sprang, en nog in leven is, 19-12-1760.

Fol. 331r
Theuntje Gouda, Loon op Sant, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Loon op Sant. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in geval-le zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 14-4-1761.

Fol. 331v
Antonet Broecx, Maasdam, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Maasdam. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 27-4-1761.

Fol. 332r
Antonij Wijnsouw, ‘s Gravenhage, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van ‘s Gravenhage. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in ge-valle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 13-6-1761.

Fol. 332v
Schout en schepenen verclaren dat Simon de Lang, medicina practicus, de vader is van Pascharius de Lang, Sprang, en nog in leven is, 12-9-1761.

Fol. 332v
Gerrit van Loon, Rotterdam, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Rotterdam. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 21-10-1761.

Fol. 333r
Compareerde Willem van Ammelrooij, Vrijhoeve Cappel, en Barent van Ammelrooij als aan-gestelde voogden over de kinderen van Hendrik van Ammelrooij bij Anneke Taelen za en verclaren de kinderen en goederen goed te sullen regeren en administreren, 20-2-1762.

Fol. 333v
Dielis van Zelst, Waelewijk, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Waelewijk. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 26-3-1762.

Fol. 334r
Dingeman Vos en Adriana Gouda, Loon op Zant, vragen om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Loon op Zant. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kunnen zijin gevalle zij tot armoede zouden komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang met hun twee kinderen Anna Maria, 9 jaar, en Adriana, 6 jaar, 21-4-1762.

Fol. 334v
Schout en schepenen hebben het verzoek van Dirk Denisse Vos om mbt zijn vijf kinderen bij Pieternella van Ammerooij, dochter van Johannis van Ammelrooij en Adriaantje van Pas, het deel van de erfenis van de kinderen grootoudes te mogen gebruiken om de kinderen beter te kunnen alimenteren gesien. Na overleg met Gelden van Ammelrooij als testamentaire voogt wordt het verzoek ingewilligd, 21-4-1762.

Fol. 335r
Jacoba van Dalen, Baardwijk, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Baardwijk. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 30-4-1762.

Fol. 335r
Compareerde Hendrik Klis en Govert Klis als aangestelde voogden over hun minderjarige zuster Catharina, dochter van Wouter Klis en Catharina van Zeelst, en verclaarden zij hun zuster en haar goederen goed te regeren en administreren, 3-5-1762.

Fol. 336r
Compareerden Leendert Colijn, Eeten, en Cornelis Captijn, als aangestelde voogden over de vier kinderen van wijlen Krijn van Berkel en Anna Colijn en verclaarden de kinderen en goe-deren goed te sullen regeren en administreren, 25-6-1762.

Fol. 336v
Schout en schepenen verclaaren dat Leendert Colijn en Cornelis Captijn, als aangestelde voogden over de vier kinderen van wijlen Krijn van Berkel en Anna Colijn, overleden op 15 en 16 juni 1762 de nalatenschap niet voor de kinderen kunnen vragen wanwege de schulden die voldaan moeten worden. De goederen worden publieq verkocht, 26-6-17692.

Fol. 337v
Leendert Colijn en Cornelis Captijn, als aangestelde voogden over de vier kinderen van wijlen Krijn van Berkel en Anna Colijn, hebben ook geconstateert dat de boedel grote schulden be-vat, en vragen om curateuren aan te stellen, 26-6-1762.

Akte ook als los vel aanwezig (achter in boek)

Fol. 338v
Wouterke Blok, Wilmstadt, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Wilmstadt. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 23-7-1762.

Fol. 339r
Compareerde Adriaen Geijben, Cappel, als aangestelde voogd van de kinderen van wijlen Dirk Gijben en Anthonetta Laarhoven en verclaart dat hij de kinderen en goederen goed zal regeren en administreren, 7-10-1762.

Fol. 339v
Lambert Spuijbroek, Rotterdam, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Rotterdam. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 21-10-1762.

Fol. 340r
Compareerde Willemijna Haverhals weduwe Hendrik Blok ter eenre en Geerit Blok, Baard-wijk, en Willem Haverhals, als voogden van het kint van Willemijna en Hendrik, ter andere sijde en sluijten een accoort, 23-10-1762.

Fol. 341v
Willemijna Rommen, ‘s Gravenhage, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Ar-men van ‘s Gravenhage. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 25-1-1763.

Fol. 342r
Compareerde Lambert Soeters en Wouter van Baardwijk, Besoijen, als aangestelde voogden over de seven kinderen van Adriaan van Baardwijk en wijlen Pieternel Soeters en verclaar-den de kinderen en goederen goed te sullen regeren en administreren, 7-8-1763.

Fol. 342v
Compareerde Adriaan van Baardwijk weduwenaar van Pieternel Soeters ter eenre en Lam-bert Soeters en Wouter van Baardwijk, Besoijen, als aangestelde voogden over de seven kin-deren van Adriaan en Pieternel ter andere sijde en sluijten een accoort, 8-8-1763.

Fol. 343v
Compareerde Isack van Nahuijs x Willemijntje Quirijns en geassisteert met de coster van de St Jacobskerk te ’s Bosch, Alida en Johanna Quirijns, ’s Bosch, en Christina Quirijns, inno-cent, kinderen van Cornelis Quirijns en Adriana Leempoel en sluijten een accoort, 21-9-1763.

Fol. 345r
Jan Boom, Tilborgh, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Tilborgh. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 20-12-1763.

Fol. 345r
Pieter Steenbergen, Loon op Sant, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Loon op Sant. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in ge-valle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 24-1-1764.

Fol. 345v
Compareerde Huijbert van Zelst en Hendrik Braspenning als aangestelde voogden over de drie kinderen van Eijmert van Drunen en wijlen Willemijna van Zelst en verclaarden de kin-deren en goederen goed te sullen regeren en administreren, 28-2-1764.

Fol. 346r
Compareerde Eijmert van Drunen weduwenaar van Willemijna van Zelst ter eenre en Huijbert van Zelst en Hendrik Braspenning als aangestelde voogden over de drie kinderen van Eijmert en Willemijna ter andere sijde en sluijten een accoort, 28-2-1764.

Fol. 347r
Elisabeth Scholt, Scherpenisse, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Scherpenisse. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in ge-valle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 7-4-1764.

Fol. 347r
Antonetta de Wit, Loon op Sant, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Loon op Sant. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in geval-le zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 10-4-1764.

Fol. 347v
Compareerde Pieter van de Water, Oosterwijk, als aangestelde voogt over het kint van zijn vader Peeter Pruijsers en Cornelia Roosen weduwe Cornelis Pruijsers als aangestelde voog-den over de twee kinderen van haar bij Cornelis Pruijsers [hier staat het een en ander door elkaar] en verclaarden de kinderen en goederen goed te sullen regeren en administreren, 27-6-1764.

Fol. 348r
Schout en schepenen verklaren dat Goosen Blok, Middelburg, alhier is opgevoed en tot met-selaarambagt heeft geleert en ter hant genomen door metselaarsbaas Frans Leempoel, 16-7-1764.

Fol. 348v
Jan Kloek, Loon op Sant, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Loon op Sant. Aangezien hij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan hij in gevalle hij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 9-11-1764.

Fol. 349r
Elisabeth Vos, Rotterdam, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Rotterdam. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 3-12-1764.

Fol. 349v
Adriana van Woensel, Rotterdam, vraagt om een acte van coutie tot decharge van de Armen van Rotterdam. Aangezien zij te Sprang geboren is wordt deze verleend en kan zij in gevalle zij tot armoede zou komen te vervallen een beroep doen op de Armen van Sprang, 3-12-1764.