Selecteer een pagina

RA 46

Fol 1v

…… ertijt Schout Willem Heijmanssen ende Heemraders Dierick Lambertssen, Adriaen van Goerl Peterssen, Jan Claes Janssen, Adriaen die Bije Heijnricxssen, Gherit Heijnricxssen, Adriaen Wouterssen ende Aert Gherit Aertssen.

Registere ende proticoll beginnende bij den tijt dat Willem Heijmnssen ontrent een maent Schout van Sprang gewest heeft gemaeckt bij mij Jan Cornelissen als Secretaris.

Fol 2

Gherit Lamberts X Anneken Ariaens, Heijnrick Michielss X … …, Baijen Ariaenss, Allit Ariens ende Mariken Ariaens hebben overgegeven Arent Joost Janss elck hun deel in een hofstat etc, 18-5-1554

Adriaen Claes Seeben X Barbara heeft zijn deel ook overgegeven

Adriaen Toniss Rodermont? ende Bauwen Michielss hebben hun deel ook overgegeven.

Fol 2

Arent Janss is waerborch geworden voor de erfgenamen van Lijsbet Adriaen Baeijens wed, 17-6-1554

Fol 2v

Anneken Claes Goeijaertss wed heeft opgedragen Adriaen Thomass als HG meester tot Oisterwijck een rente, 21-5-1554

Fol 2v

Peter Willem Gieliss is schuldich aen Mariken meester Evertsdr van Ammeroijen, 1554

Fol 3r

Adriaen Wouterss is schuldich aen Cornelis Toniss van Baerdtwijck, tSertogenbosch een rente, 2-6-1554

Fol 3r

Heijnrick Danielss?, Oisterwijck, heeft overgegeven Goijaert Heijnrickss met … sijn soon alle goederen etc die gecomen zijn van Heijlwich Claes Gherits wed, 30-6-1554

Fol 3v

Heijnrick Jacobss heeft overgegeven Margrietken Goijaerts sijn deel in een geseet etc, 30-6-1554

Margrietken geeft over aen Bauwen Michielss haer deel van het geseet.

Fol 3v

Heijnrick Meeus Adriaenss van Olisterwijck machticht Goijaert Heijnrickss … …, sijnen soen schulden etc te heffen, 29-6-1554

Fol 4r

Meester Servaes vande Put als voecht van de kijnderen van Heijlwich, za ende Adriaen Heijnrick Corstiaenss als vader houden schout etc schadeloos, 4-8-1554

Fol 4r

Meester Servaes vande Put als voecht van de kijnderen van Heijlwich Adriaen Heijnrick Corstiaenss vrou machticht Corstiaen Heijnrickss ende Jacob Thoniss om als voechden op te treden. 4-8-1554

Fol 4r

Laurens Jan Elijass als voecht van het kijnt van Jenneken Jaspers ende heeft overgegeven de voogdije aen Pieter Ariaenss, de vader, 12-8-1554

Fol 4v

Aernt Joist Janss heeft overgegeven Claes Janss de Bont een geseet etc, 12-8-1554

Fol 4v

Anthonis Adriaenss van Staeck als voecht van sijn broeders ende susters ende heeft de voogdije overgegeven aen Metken wed Adriaen Janss van Staek, de moeder van de kijnderen, 19-8-1554

Fol 5r

Allit Joost Aertss wed, Aernt Joesten mede namens Lijsbet, sijn suster, Pieter Joestenss, Joris Joestenss ende Thonis Joestenss hebben overgegeven Wouter Heijnricxss elck hun deel in een ackerlants, 31-8-1554

Wouter heeft overgegeven Adriaen Gheritss Oerman de bovenstaende acker, 17-4-1555

Fol 5r

Gielis vander Hoeck Heijnricxss heeft overgegeven Lijsbet Heijnricxss Gieliss wed, sijn moeder, een rente, 13-10-1554

Fol 5v

Heijman Peterss heeft overgegeven Jan Janss vander Dun de goederen aengecomen van Aernt Heijmanss, sijn grootevader, 9-9-1554

Fol 5v

Wouter Joest Stockmanss is schuldich aen Dierick Adriaen Diercxss een rente, 17-9-1554

Fol 6r

Anthonis Claess die … is schuldich aen Cornelis Mathijss een rente. Anthonis Diericxss Praesser gelooft Anthonis schadeloos te houden voor de helft van de rente, 29-9-1554

Fol 6v

Luijcas Heijnrickss heeft overgegeven Anthonis Claes die Wit het 1/12 deel van een hofstat etc, 6-10-1554

Fol 6v

Gielis van der Haeck Heijnricxss heeft overgegeven meester Jacob vander Duijn Adriaenss, ambachtsheer van Sprang, die beterschapvan sijne geseet etc, 13-10-1554

Fol 7r

Gielis van der Hoesten? heeft overgegeven meester Jacob vander Duijn Adriaenss, ambachtsheer van Sprang, een wilcoerbrieff, 13-10-1554

Fol 7r

Metken Adriaen Janss van Staeck wed heeft overgegeven Gherit Ariaenss een hondt lants, 20-10-1554

Metken geeft Gherit nog een hondts lants over, 24-1-1556

Fol 7v

Schijdinge ende deelinge vande erffgenamen van Joest Aert Gheldens ende Allit die weduwe, 21-10-1554

Aernt Joest Aertss, Peter Joest Aertss, Joris Joestenss, Thonis Joestenss, Lijsbet Joesten,

Aert Peter zoins ende Thonis Ve…

Fol 9r

Heijnrick Jan Gieliss is schuldich aen Gielis vander Hoeck Heijnricxss tbv meester Jacob vander Duijn Adriaenss, ambachtsheer van Sprang, 27-10-1554

Fol 9v

Jan Pauwelss heeft overgegeven Jan Corneliss alias Baijens? een half geseet etc, 30-10-1554

Fol 9v

Jan Ariaenss is schuldich aen Adriaen Heijnrick Aertss, 6-11-1554

Akte doorgestreept

Fol 10r

Copie van 9v

Fol 10v

Wouter Joest Stockmanss is schuldich aen Adriaen Heijnrick Jans wed tbv Adriaen Thonis tot Waelwijck ende dat vanwege IJken Jans, 12-1554

Fol 11r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Peterss Venninck, Thonis Peter Vennick als voecht sijn susters kijnt ende Thonis Gieliss als erfgenamen can peter Vennick, haren vader, 1-12-1554

Fol 11v

Rombout Ariaenss heeft overgegeven Thonis Aertss een hofstat etc, 8-12-1554

Fol 11v

Thonis Heijmanss is schuldich aen Adriaen Thonis de Jonge een rente, 15-12-1554

Robbrecht van Grevenbroeck heeft dese rente afgelost aen Aertken wed Ariaen Tonijss, 1592

Fol 12r

Ariaentken Peter Jacobss wed , Pauwels Peterss, Thonis Gheritss dien Leeu als voecht van Gheertruijt, sijn vrou, Joris Wouterss X Neelken en mede, naet overlijden van sijn vrou, als voecht van sijn kijnderen, Thoenken Claes Peter Jacobs wed als voecht van haer kijnderen hebben overgegeven Aert Ariaenss Oereman hun deel in een geseet etc, 16-12-1554

Fol 12v

Corstiaen Heijmericxss heeft overgegeven Diericxke wed Adriaen Aertss drie hont lants, 17-12-1554

Fol 12v

Peterken Adriaen Peter Huijbertss wed heeft overgegeven Aert Aertss de helft van een geseet, 28-12-1554

Fol 13r

Huijbert Peterss X Kathelijn Jans heeft overgegeven Jan Cornelis zijn deel in een geseet, 1-1-1555

Fol 13r

Wouter Heijnrickss Stockman X Adriaenken Corstiaens maken hun testament en hebben Jan, Joris ende Anneken als huijlicxsen goederen ca 25 gld gegeven, 1-1-1555.

Fol 13v

Adriaen Jacob Ariaenss is schuldich aen Laurens Claess die Wit een rente, 29-12-1554

Laurens geeft dese wilcoer over aen Lauwen Michielss, 17-8-1557

Fol 14r

Copie van een brief: Jan Janss soen? ende Aert van Heessel, schepen Waelwijck doen condt dat Lijsbet Deijlis dochteren wilner? Willem Gieliss heeft overgegeven … janssoen die Wagemaker een pacht, 1468

2e copie: Claes Vrancken ende Willem Janss, schepen Waelwijck, doen condt dat Steven Janss heeft overgegeven Bartelomeeus Claess ende Jan Janss van Haut als HG meesters van Sprang dese schepenbrief, 1482.

Fol 15r

Sijmon van Ammeroijen Gieliss heeft overgegeven Jan Sijmonss, sijn soen, de helft van een stuck lants, 11-1-1555

Sijmen heeft oock overgegeven aen Cornelis die Leeu Geritss de andere helft van een stuck lants, 11-1-1555

Fol 15v

Thonis Peter Jacobss heeft overgegeven Joost Thoniss Paeijnenburch sijn deel in een geseet etc hen aengecomen van Lijsbet Adriaen Dierickss, 30-1-1555

Jan Dierckss … als voecht van sijn twee kinderen bij Anneke Jans za heeft het deel van de kijnderen overgegeven in manieren als boven.

Fol 16r

Joist Peter Ghijsbertss heeft opgedragen Heer Joist Willemss, priester, een rente, 30-1-1555

Fol 16r

Martijn Willemss, Cristoffel Willemss ende Jan Willemss sijn tevreden dat Adriaenken Willem Willemss wed, haren moeder, gehuerd geeft voer … op Corstiaen Willemss, haren broeder een halve acker lants, 29-1-1555

Fol 16v

Adriaenken Willem Willemss wed heeft met consent van haer kijnderen: Martin, Christoffel en Jan Willemss heeft Corstiaen Willemss. Soen, gegeven een halve acker lants, 30-1-1555

Fol 16v

Jan Jan Aertss is schuldich aen Bauwen Michielss een rente, 28-1-1555

Fol 17r

Aernt Joist Janss is schuldich aen Bauwen Michielss een rente, 28-1-1555

Op 7-12-1604 is Merten Janss geheel voldaen door Joost Aertss

Fol 17v

Joost Aertss is schuldich aen Cornelis Wouter Nijkenss een rente, 9-2-1555

Heijnrick Floris is mede schuldich aen Cornelis

Fol 17v

Anthonis Baeijens heeft overgegeven Peter Wouter van Roij het 1/8 deel in Jan van Roijs goederen, 9-2-1555

In de kantlijn: … …Geertruijt Jan van Roijs weduwe doot

Fol 18r

Eelant Gieliss is schuldich aen Dinghen Aerts een rente, 28-1-1555

Roeloff Janss heeft geloost

Ariaen Jasperss heeft geloost

Fol 18v

Christoffel Willem Jacopss is schuldich aen Jan Reijerss een rente, 28-1-1555

Wouter Geritss heeft geloost aen Ariaen Michielss vanwege Bauwen Michielss, 7-7-1571

Fol 19r

Jenneken Willem ende Eelken Ariaen Thoniss hebben overgegeven Adriaen Heijnricxss van Hove een acker lants, 10-2-1555

Betaald wordt via een wilkeur

Adriaen heeft overgegeven Aernt Joest Janss de voors acker. 10-2-1555

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 19v

Anthonis Baijenss heeft overgegeven Peter Wouterss van Roijs het 1/8 deel van Jan van Roijs versterff, 9-2-1555

Fol 20r

Joist Aertss is schuldich aen Cornelis Wouter Nijkenss een rente, 15-2-1555

Fol 20r

Heijnrick Floriss is schuldich aen Cornelis Wouter Nijkenss een rente, 15-2-1555

Los vel bij fol 20

Peetr Wouter Aertss namens Wouer Aertss, sijnen vader, heeft overgegeven Claes Janss die Bont een stuck lant

Fol 20v

Pauwels Peter Jacobss is schuldich aen Staes Wouterss, 17-2-1555

Fol 20v

Gherit van Obuerch als vocht van sijnen kijnderen bij Peterken Melis za, sijn vrou, gelooft den Ambachtsheer ende Gielis vander Haeck schadeloos te houden, 17-2-1555

Fol 21r

Gielis Jan Gieliss is schuldich aen Ghijsbert Corneliss, 1-3-1555

Korstiaen Diercxss heeft betaelt.

Fol 21r

Willem Gheritss ende Willem Thomass hebben overgegeven Martijn Willemss hun deel is een stuck erf dat Martijn opgewonnen hadde van de erfgenamen van Jan Willemss, 4-2-1555

Fol 21v

Aert Gherit Aertss is schuldich aen Dingien Aert, 4-2-1555

In de kantlijn: Jacob Gheritss gelooft Aert Gheritss, Jacob Thonis Adriaen die Bie huijsvrou ende Peter Willem … schadeloos te houden, 8-3-1555

Fol 22r

Floris Janss is schuldich aen Jan Vangewanden Gieliss tbv de HG, 9-3-1555

Fol 22r

Jacob Gherit Corstiaenss is schuldich aen Floris Janss, 9-3-1555

Fol 22v

Peterke Adriaen Geldenss wed, Adriaen Adriaenss mede namens Dinge Adriaen en Gelden Adriaenss, 10-3-1555

Fol 22v

Henrick Janss Biek? heeft overgegeven Gherit Ariaenss een stuck lants,

Fol 23r

Floris Janss maakt sijn testament

Dingen, sijn vrou

Akte doorgestreept

Fol 23v

Anthonia Claes Peter Jacobs wed is schuldich aen Gielis vander Hoeck Heijnricxss tbv meester Jacob van der Duijn Adriaenss, 1-5-1555

Fol 23v

Floris Janss maakt sijn testament, 1555

Dingen Aerts, sijn vrou

Fol 24r

Adriaen Ariaen Willemss is schuldich aen Gielis van der Hoeck Heijnricxss tbv tbv meester Jacob van der Duijn Adriaenss, 5-5-1555

Fol 24v

Jan Wouterss is schuldich aen Gielis van der Hoeck Heijnricxss tbv tbv meester Jacob van der Duijn Adriaenss, 8-5-1555

Lauris Geeritss ende Aert Janssen Smit hebben gelost aen handen Handrik Anthoniss, schout, 17-3-1617

Fol 25r

Heijnrick Thoniss ende Joost IJssendoren Thielemanss als HG meesters hebben overgegeven Cornelis Peterss een hofstat etc, 5-5-1555

Fol 25r

Marike Adriaen Adriaenss wed als voecht van haren kijnderen bij Adriaen voorss heeft gelooft den ambachtsheer van Sprang ende Gielis van der Hoeck, sijne schout, schadeloos te houden, 6-5-1555

Fol 25v

Dierick Heijnricxss Oerman heeft overgegeven Anthonia Claes Jans een eijnde lants, 11-5-1555

Fol 25v

Dierick Heijnricxss Oerman heeft overgegeven Anthonia Claes Jans een eijnde lants, 11-5-1555

Fol 26r

Cristoffel Willemss kende vercoft te hebben Joost Aertss twee vaten rogs, 22-5-1555

Fol 26r

Joost Stockman Wouterss als grootevader van de kijnderen van Gherit Corstiaenss heeft gelooft den ambachtsheer van Sprang, Willem Heijmanss, sijne schout, ende heemraders schadeloos te houden, 22-5-1555

Fol 26r

Peter Adriaenss Paeijnenburch is schuldich aen Marike Matheeus Peters, 26-5-1555

Fol 26v

Wouter Peterss getuicht op versoeck van Cornelis Peters. Hij verclaert dat hij met Cornelis, broer, xa 15 jaer geleden hun broer Joost vuijtgekocht hebben van sijn kintsgedeelte. Wouter heeft de helft van hun geseet verkocht aen Cornelis, 1-6-1555

Fol 26v

Wouter Janss heeft overgegeven Laurens Janss, broeder, een rente, 12-6-1555

Fol 27r

Peter Jans, bruijdegom, ter eenre ende Jenneken Jans, bruijt, ter andere sijde maken hun huwelijkse voorwaerden vanwege de kijnderen.

Fol 27r

Willem Gheritss ende Willem Thomass hebben overgegeven Martijn Willemss hun deel van de erfenis van Jan Willemss, 7-2-…

Fol 27v

Martijn Corneliss ende Joachim Corneliss, gebroeders, hebben overgegeven Heijnrick Peterss een huijsinge etc, 15-6-1555

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 27bisr

Mariken Jans heeft overgegeven Willem Heijmanss een acker lants, 18-6-1555

Fol 27bisv

Joost Corneliss heeft overgegeven Laurenss Claess een deel van een hofstat etc hen aengecomen van Claes die Wit Laurenss, sijne grootvader, 3-7-1555

Fol 27bisv

Laurens Claess heeft overgegeven Joist Corneliss een rente, 1-7-1555

Fol 28r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de erfgenamen van Aert Joest Aertss ende Job Eelantsdr, 7-7-1555

De goederen van Aernt Moelengraeff Joistenss achtergebleven weeskijnderen ende Job sijne huijsvrouwe in twee loten ende groot gewerdeert

Eelandus van Blocklant Gieliss heeft bewesen 288 gld. Daer moet hij 12 gld bijdoen voor het huijlixs goet Job sijn dochter.

Job neemt haer jongste kijnt aen.

Fol 30r

Jan Meliss is schuldich aen meester Jacob van der Duijn, ambachtsheer van Sprang, 6-7-1555

Fol 30r

Laurens die Vos Heijnricxss is schuldich aen meester Jacob van der Duijn, ambachtsheer van Sprang, 6-7-1555

Fol 30v

Adriaen Heijnricxss van Hove heeft overgegeven Anthonis Sijmonss tbv de kerck van Cappel een acker landts, 10-8-1555

Fol 31r

Adriaen Jacob Roeloffss is schuldich aen Adriaen Aertss tbv Seger Thonis Kegeler, 27-8-1555

Fol 31r

Heijnrick Aertss Leempoel heeft overgegeven Adriaen Heijnrick Aertss een acker landts, 29-8-1555

Fol 31v

Wouter Laureijss, Jan Wouterss ende Claes Claess hebben overgegeven Jan Ariaenss een eijnde lants, 7-9-1555

Fol 31v

Anthonis Willem Janss is schuldich aen Anthonis Robbertss, 15-9-1555

Fol 32r

Adriaen Heijnricxss X Ariaenke Jacobs heeft overgegeven Lijsbet wed Jacob Wijnants ende Jacob Wijnen 3 kijnderen het deel van de erfenis dat Ariaenke is aengecomen van Jacob Wijnants, haren vader, 6-9-1555

Fol 32r

Nu tertijt heemraders: Dierick die Hoge Lambertss, Adriaen van Goerl Peterss, Adriaen die Bie Heijnricxss, Gheraert van Obueren Heijnricxss, Aernt Gherit Aertss, Adriaen Jacobss ende Martijn Willemss

Fol 32r

Wouter Joist Stockmanss is schuldich aen Heijnricxken Claes Vuchts, 25-9-1555

Fol 32v

Claes Janss heeft beghert dat allen sijne kijnderen na sijnder te doot eenen rijck wesen sullen van sijne tijtlicke goederen die hij achterlaten sal, 5-10-1555

Op 13-1-1556 heeft alles weer teniet gedaen.

Fol 32v

Op 15-10-1555 hebben Joris Wouters als voecht van de kijnderen van Wouter Heijnricxss Stockman ende Ariaenke, sijn vrou, met Jan Geldenss verwillecort den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden

Fol 32v

Op 15-10-1555 hebben Aernt Jan Aertss als voecht  van de kijnderen van Jan Jan Aertss die Wit za met Jan Aertss, sijnen vader, verwillecort den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden.

Fol 32v

Rombout Ariaens heeft overgegeven Heijnrick Paep Romboutss zijn deel van een hofstat etc, 27-10-1555

Fol 33r

Jacob Geritss heeft overgegeven Wouter Joestenss een stuck erfs, 23-10-1555

Fol 33r

Adriaen Joestenss, Gielis Joestenss, Thonis Geritss X Peterken Joestenss, IJken Joesten, Thoenken Joesten ende Jenneken Joesten hebben overgegeven Mariken Joesten wed, haren moeder, alle goederen hen aengecomen van hun vader, 11-11-1555

Fol 33r

Wouter Aertss heeft overgegeven Peter die Vos Aertss een stuck erfs, 11-11-1555

Betaeld wordt via een wilkeur

Fol 33v

Peter Wouter Aertss namens zijn vader heeft overgegeven Aert Heijnrick Aertss een stuck erfs, 11-11-1555

Betaeld wordt via een wilkeur

Fol 34r

Wouter Evertss als voecht van de kijnderen van Adriaen Heijmanss die Cort heeft geconsenteert ende georloft die Lijsbet die wed van Adriaen voorss gebuert ende ontfangen heeft opachten etc die de kijnderen hadden binnen Venloon.

Lijsbet X Adriaen Thonis hebben gelooft Wouter Evertss dat er tbv de kijnderen 80 gld blijft na overlijden van lijsbet, 18-11-1555

Fol 34r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Heijnrick Aertss Leempoel voor die een helft ende allen sijnen kijnderen als erfgen van Katherijn Heijnrick Aertss huijsvrou za en de kijnderen moeder: Aert, Thonis, Peter, Gelden, Meeus, Adriaen, Adriaen Eelants ende Jan Sijmonss, 17-11-1555

Fol 35r

Katherijn Heijnrick Gieliss heeft overgegeven meester Jacob van der Duijn, ambachtsheer van Sprang, een rente, 25-11-1555

Fol 35v

Ariaenken Willem Willemss wed heeft overgegeven Aernt Gherit Aertss ende Laurens Claes als HG meesters sestiendalve vaten erfs rogs pacht, 2-12-1555

Fol 36r

Sijmon Aertss met voecht heeft overgegeven Matheeus Aertss, broeder, sijn deel van het versterf van Aert  Heijnricxss, sijne vader, 14-12-1555

Betaeld wordt via een wilkeur

Anno 1556 stilo Leodiem [soms ook Leodinensis] (Luijk)

Fol 36v

Jaspers Gheritss is schuldich meester Jacob van der Duijn, ambachtsheer van Sprang, een rente

Corst Toniss heeft de wilcoer gelost aen Heijndrick … … Adam van der Duijn … …, 1605

Fol 36v

Peter Ariaenss Paijnenburch heeft overgegeven Jacob Ariaenss, broeder, een kijntgedeelte in een hofstat etc, 8-1-1556

Fol 37r

Scheijdinge ende deelinge van de erfgenamen ende die wedue van Adriaen Aert Willem Hermanss, 14-1-1556

Diercxken die wedue

Lenaert Corneliss X Lijsbet Ariaens (doorgestreept)

Corstiaen Heijnricxss X Engel Ariaens

Aert Adriaenss

Fol 38r

Adriaen Thioniss X Lijsbet Ghijsberts ende Adriaen Sijmonss  X … Ghijsberts hebben overgegeven Joest Hijmanss haere deel in het versterf hen aengecomen  van Jan Laurenss van Roij, 15-1-1555

Fol 38r

In de kantlijn: op 8-10-1556 heeft Mathijs Ghijsberts overgegeven Joest Hijmanss sijn deel in het versterf hen aengecomen  van Jan Laurenss van Roij ende van Engelken Ghijsberts, sijn suster.

Fol 38r

Christoffel Willemss is schuldich aen  (geen naam )

Fol 38r

Thonis Gieliss heeft overgegeven Wouter Aerrtss een stuck dellen, 25?-1-1556

Fol 38v

Adriaen Meliss is schuldich aen Katheijn Heijnrick Jans, 27-1-1556

Adriaen is ook schuldich aen Heijnricxsken Claes Vuchts, 27-1-1556

Fol 39r

Stoffel Willemss is schuldich aen Martijn Willemss, 15-1-1556

Fol 39r

Adriaen Michielss heeft overgegeven Geman Hermanss een geseet etc opgewonnen van Heijnrick Jan Gieliss die Jonge, 1-2-1556

Fol 39v

Adriaen Corneliss de Jonge heeft overgegeven Adriaen Heijnrick Romboutss 1/3 deel in een geseet, 8-2-1556

Betaeld wordt via een wilkeur

Fol 40r

Adriaen Eelantss heeft overgegeven Jan Sijmonss sijn deel in een geseet etc, 10-2-1556

Fol 40r

Mechtelt Adriaen Janss van Staecks wed heeft overgegeven Gherit Ariaenss een hont landt.

Fol 40r

Jan Eelijass, Laurens Janss, Eelijas Janss, Peter Ariaenss als voecht van de kijnderen van Jenneken Jaspers za, Cornelis Heijnricxss X Jenneken Jans, Katherijn Emberts mede als voecht van haer kijnderen bij Jan Janss za, Jacob Thoniss, Sijken Jans, Gijrret? Aertss X Lijsbet Jans ende Zijke Jans hebben overgegeven Andries Lenaertss elck hun deel in een geseet etc, 8-3-1556

Er wordt rekening gehoude met de andere die buijtenlants sijn.

Fol 40v

Thonis Thoniss Paep heeft overgegeven Joest Janss Stammen een half geseet, 7-3-1556

Fol 41r

Joest Corneliss heeft opgedragen Adriaen Peterss Vendicx een rente die hij hadde op de goederen van Heijnrick Paep Rommen en hem overdragen van Laurens Claess, 10-3-1556

Fol 41v

Heijnrick Floriss heeft gelooft Gielis vander Hoeck schadeloos te houden van een rente die Anna , sijn suster, op hem was heffende, 8-3-1556

Fol 41v

Aert Janss ende Cornelis Janss, gebroeders, hebben overgegeven Corstiaen Diericxss hen deel in een stuck erfs, 21-3-1556

Willem Janss heeft sijn deel ook overgegeven.

Fol 42r

Gherit Peter Gheritss heeft overgegeven Heijnrick Floriss ende Joist Aertss alsulcke erffenisse als hem toegecomenn is  van Peter Gheritss, sijn vader, ende Juetken, sijn moeder, 4-3-1556

Fol 42r

Peter Claess ende  Jan Claess hebben overgegeven Claes Peterss, harren vader, een deel in een stuck erfs etc, 29-3-1556

Fol 42v

Thonis Ariaenss heeft overgegeven Metken Ariaen Janss wed, sijn moeder, de voogdije van sijn bruers ende sustere, 7-4-1556

Fol 42v

Joestken Jordens heeft overgegeven Aernt Gherit Aertss als HG meester een half mudt erf rogs, als sij heffende was Huijb die Bont met Rom Jan Rommen twee kijnderen: Jan en Adriaen,

Fol 43r

Joestken Jordens heeft overgegeven Aernt Gherit Aertss ende laurens Claess tbv de HG een half nmud rogs, 7-4-1556

Betaeld wordt via een wilkeur

Fol 43v

Op 18-4-1556 heeft Claes Janss beghert dat allen sijnen kijnderen ende sijnen gerechten erfgenamen even diep ende even groot delenb sullen in de goederen na sijn door.

Fol 43v

Heijnrick Floriss ende Joist Aertss hebben overgegeven Aert Joist Janss een geseet etc, 18-4-1556

Betaeld wordt via een wilkeur

Een ¼ deel van de wilkeur wordt overgedragen aan Dingen Floris Janss huijsvrouwe, 22-4-1556

Fol 44

Dierick Lambertss is schuldich aen Gherit Corneliss, 18-4-1556

Fol 44r

Geeman Geemanss heeft overgegeven Heijnrick Jan Gieliss alsulcke opgewonnen erffenisse als Adriaen Michielss opgewonne hadde van Heijnrick Janss voorss ende aen Geman overgedragen hadde, 4-5-1556

Fol 44v

Heijnrick Jan Gieliss de Jonge heeft overgegeven Goijaert Diericxss Praeser een geseet etc, 3-5-1556

Fol 44v

Op 27-3-1556 heeft Willem Heijmanss als schout vercoft een eijnde lants

Fol 45r

Scheijdinge ende delinge  bij de erfgenamen van Jan Ariaenss bij Anthonis Ariaenss als voecht van de kijnderen ende Heijlken de wed van Jan Ariaenss, 14-5-1556

Fol 46r

Anthonis Ariaenss als voecht van de kijnderen van Jan Ariaenss za ende Anthonis Heijnrick Aertss hebben gelooft den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden, 8-5-1556

Fol 46r

Hwijklen wed van Jan Ariaenss neemt khaer kijnderen bij Jan Ariaenss aen van Anthonis Ariaenss als voecht, 8-5-1556

Fol 46v

Mariken Jan Willemss Leijten wed met consent van Peter Janss X Eerken Jans, Peter Heijnricxss X Peteken Jans, Herman Cornelis X Willemken Jans, Peter Huijgenss X Mariken Jans en Adriaen Janss heeft overgegeven Thonis Goijaert tbv Herman Wouterss een geseet etc, 7-6-1556

Fol 47r

Op 21-6-1556 heeft Ghijsbert Meliss als voecht van de kijnderen van Cornelis Meliss, broeder, za gelooft den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden.

Fol 47r

Adriaen Thomas wed met haeren gecoren voecht heeft overgegeven Willem Heijnricxss een rente, 3-10-1556

Willem de rente overgetransporteert aen Anthonis Christoffelen, 4-12-1556

Fol 47v

Scheijdinghe ende deelinge van de erfgenamen van Claes Janss za vanden renten ende schulden die Claes Janss voorss incomende waren, 29-6-1557

Jan Claess, Thoenken Joist Henrick Stockmans wed, Thonis Claes Janss kijnderen, Gerit Ariaenss X Thoenken  delen. Zij krijgen ook 150 gulden die Lijnken Claes Janss te voren gehad heeft.  

Dan volgt deling, nog genoemd:

Jasper Roeloffss X Lijnken

Lijsken Toniss, Willem Thoniss, Peter Thonis en Anneken Thonis

Los vel bij fol 50

Thonis Claes Janss kijnderen moeten Jan Claes, die gene die op de brief van 2 kgld die Jan Claess Lijnken sijn suster verwillecort heeft betalen.

Er is noch een brief waarbij Claes Jan Claes sijn vader schuldich was.

Fol 49r

Cornelis die Leeu Geritss heeft overgegeven Claes Claess een stuck erfs, 3-7-1556

Fol 49r

Peter Heijnrick Diericxss als voecht van de kijnt van Heijnrick Diericxss hebben gelooft den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden, 4-7-1556

Fol 49r

Scheijdinge ende deelinge bij den erfgen van Cornelia Jans geschiet op 8-6-1556

Geriken Jans ende Jan Jan Mathijss

Jan Heijnricxss Lieshout, Helger Matijss met Willem Mattijss weeskijnt ende Laurens Aertss

Helleger Matijss als voecht van Willem Matijs weeskijnt staet borg voor de goederen die de kijnderen zijn aenbestorven en gelooft den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden

Fol 49v

Pauwels Peter Jacobss als voecht van de kijnderen van Gheertruijt Peters, Thonis Geritss huijsvrou, heeft gelooft den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden.

Pauwels Peter Jacobss  als voecht van de kijnderen van Gertruijt Thonis Gheritss huijsvrouw za heeft overgegeven de voochdije aen Thonis Geritss, de vader van de kijnderen. Tonis neemt zijn kijnderen aen, 22-7-1556

Fol 50r

Adriaen Wouterss is schuldich aen Mariken Wouter Geerwijns, 2-8-1556

Fol 50r

Joist Wouterss Stockman ende Wouter Gerit Corstiaenss als voecht van de kijnderen van Gherit Corstiaens als erfgen van Thoenken Corsten wed, grootemoeder, hebben gelooft den ambachtsheer van Sprang, schout ende heemraders schadeloos te houden, 1-8-1556

Fol 50v

Adriaen Jacob Ariaenss is schuldich aen Jan Peter Huijbertss 30-8-1556

Fol 50v

Cornelis Gerit Janss heeft overgegeven Adriaen Jan Geritss, sijn bruer, het ¼ deel in een rente op Beatris Adriaen Willemss wed, 30-8-1556

Fol 51r

Beatris Adriaen Willemss wed maakt haer testament en bekent dat zij voor Henrick Ariaenss betaelt heeft aen Floris Janss, aen de vrouwe van Papendrecht, te Dordrecht vander poort. Jan Ariaenss heeft een stuck dellen gekregen. So wil Beatris dat Ariaen Ariaenss na haer doot eerst een deel van de goederen krijgt in mindernisse van Jan. Jaesken Ariens krijgt eerst een deel van de goederen, Ariaen ende Huijbert Ariaenss zijn tevreden. Daarna delen alle kijnderen gelijck.

Fol 51v

Jan Aertss Paeijnenbuerch bekent dat hij in voorleden tijden heeft overgegeven Aert Janss Stammen een geseet etc waaruit Aert betalen sal tbv de HG een rente, 6-9-1556

Fol 51v

Lijsken Aert Stammen mede als voecht van haren kijnderen bij Aert Janss Stammen, haren man za, gelooft Jan Aertss Paeijnenbuerch een rente te betalen, 6-9-1556

Desen willecor is bevonden after in Jasper Corstiaenss willecoer boeck int leste blat op een na dat Gielis vanden Hoeck geschreven heeft.

Fol 52r

Jacob Peeter Jacobss ende Mariken Peter Jacobss wed hebben overgegeven Jan Aertss de helft in een geseet etc, 19-10-1556

Fol 52v

Lijsbet Jan Toniss huijsvrou heeft namens haer man Jan Toniss overgegeven Matheeus Aertss een half geseet etc, 25-9-1556.

Fol 52v

Adriaen Eelantss is schuldich aen Thoenken Jans

Fol 53r

Jan Goijaertss is schuldich aen Matijs Joestenss, 4-10-1556

Fol 53r

Peter van Rom Wouterss is schuldich aen Heijlwich Jacobs, 4-10-1556

Fol 53v

Willem Willemss heeft gelooft Gielis vander Hoeck Heijnricxss schadeloos te houden van een rente gelijk als Gielis eertijts verwillecort hadde Anneke Heijnricxss, sijs suster, 6-10-1556

Fol 53v

Heijlwich Jacobs van Os heeft overgegeven Jacob Quekel, Balliu van Zuijthollant, een rente, 17-10-1556

Fol 54r

Lijsbet Willem Peterss wed heeft overgegeven Gielis Joestenss een half geseet etc 18-10-1556

Fol 54v

Gielis Jasperss is schuldig aen Lijsbet Willem Peters wedue, 18-10-1556

Fol 54v

Thonis Geritss heeft overgegeven Sebastiaen Claess een geseet etc, 3-11-1556

Fol 55r

Op 16-10-1556 sijn versaemt geweest Gerit lambertss, Bartthlolomeeus Lambertss, Dierick Lambertss X IJken Lamberts, Domijnicus Janss X Heijlken Lamberts, Aert Janss Vos van Druenen met Gerit Lambertss als voechden van de kijnderen van Peter Aertss Vos ende Anneken Lamberts, sijn vrou za, allen als erfgen van Lambert Geritss Caukerck ende Elsken sijn vrou za en hebben een deling gemaeckt.

Fol 55v

Lauris Aertss van Goerl mede namens mede consorten allen erfgen van Cornelia Jans heeft overgegeven Dierick Lambertss 1/3 deel in een rente,

Helleger Matijss mede namens consorten als erfgen van Cornelis Jans heeft overgegeven 1/3 deel in een rente, 30-1-1556

Fol 56r

Adriaen Heijnricxss Vos als voecht van de kijnderen  van Lauris Heijnricxss de Vos heeft overgegeven Adriaen Geritss Leeu de goederen die de kijnderen sijn aen bestorven van Lauris voorss, 8-11-1556

Fol 56r

Thonis Janss Stammen als voecht van de kijnderen van Joest Janss Stammen za heeft overgegeven de voochdije aen Thoenken, de kijnderen moeder. Thoenken neemt de kijnderen aen van Thonis voorss,

Thonis gelooft schout ende heemraders schadeloos te houden, 8-11-1556

Fol 56v

Rombout Ariaenss ende Lauris Ariaenss met Peterke die wed van Jan Arienss  hebben een accoort gesloten mbt de goederen die de kijnderen van Jan Ariaenss aenbestorven sijn van Kathelijn Adriaen Rommen wed. Peterke zorgt voor de kijnderen.

Rombout en Lauris geloven schout ende heemraders schadeloos te houden, 9-11-1556

Fol 57r

Jacob Thonis ende Lambert Heijnricxss van Hove, regenten van Sprang, hebben verwillecort de komende regenten schadeloos te houden, zij staen buergen voor het duerp, 14-11-1556

Fol 57r

Dierick Janss Praeser ende Jan Gieliss hebben bekent dat sij beijden een kijnt gehouden hebben van Jenneken Diricxss. Dierck heeft belooft dat de twee kijnderen behouden sullen, na sijnder doot, 34 gld vuijt een geseet.. Sijmon Janss, bewoner van het geseet, belooft 37 gld, 27-2-1557

Fol 57r

Jan Heijmanss heeft overgegeven Joest Heijmanss een acker lants, 27-2-1557

Fol 57v, copie van akte op 56v

Rombout Ariaenss ende Lauris Ariaenss met Peterke die wed van Jan Arienss  hebben een accoort gesloten mbt de goederen die de kijnderen van Jan Ariaenss aenbestorven sijn van Kathelijn Adriaen Rommen wed. Peterke zorgt voor de kijnderen.

Rombout en Lauris geloven schout ende heemraders schadeloos te houden, 9-11-1556

Fol 58r

Peter Willem? Willemss heeft overgegeven Laurens Claess het 1/12 deel van een geseet etc, 28-11-1556

Fol 58r

Jan Corstiaenss heeft overgegeven Peter Corstiaenss het 1/7 deel van 12 vaten rogs die Corstiaen Willemss ende Thoenken, sijn vrou, heffende waren op ende vuijt een hofstat etc daer Dierick Janss die Praeser op plach te wonen

Fol 58r

Willem Ariaenss X Katelijn Ariaen Rommen dr heeft overgegeven Laurens Ariaenss een kijnts gedeelte van een geseet als sijn huijsvrou in gericht is en waer Katelijn Ariaen Rommen wed de laeste dagen gewoont heeft, ??-12-1556

Aert Joest heeft sijn deel ook overgegeven.

Los vel bij fol 58

Anneken Peter Adr Paeijns wed  ende  Jan Ariaenss Paeijns als voecht van de kijnderen van Peter za voorss hebben overgegeven Mertijn Willemss een eijnde lants, 11-11-1556

Fol 58v

Mariken Peter Jacobs wed is schuldich aen Jan Geldenss, 7-12-1557

Fol 58v

Wijnant Wijnantss is waerbuerch geworden voer Heijlwich Vranck Wijnen voer de goederen die Thonis Geldenss gecoft heeft van heijlwich voerss12-12-1557

Fol 58v

… … als voecht van Juetken, sijn dochter, heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 18-12-1557

Fol 59r

Joest van IJsendoorn Thielmans heeft overgegeven Chatherijn Willem Geritss wed de Jonge, Jan Willemss een deel in Willem Ariaenss geseet etc, 24-12-1557

Folo 59r

Mertijn Heijnricxss ende Peter Geldenss als voecht van de kijnderen van Lijsken Gelden Melis, … … huijsvouw hebben gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 26-12-1557

Fol 59v

Laurens Adriaen Rommen heeft overgegeven Andries Heijnricxss de helft in een hofstat etc en nog een stuck lants, 26-12-1556

Fol 60r

Rombout Ariaenss heeft overgegeven Andries Heijnricxss Oerman ¼ deel van een brief van 100 gld die hij hadde op de goederen van Adriaen Wouterss soe Jenneken Wouters, sijne huijsvrou, aengecomen  vant overlijden van haren vader, 27-12-1556

Fol 60r

Aert Wouterss van Roij is schuldich aen Katherijn Claes Janss, 28-12-1556

Jasper Roeloffss X Katherijn Claes Jans heeft de rente overgegeven Aert Geritss, 6-3-1557

Toegevoegd:  in 1612 vermoedelijk afgelost. Tekst niet te lezen.

Anno 1557

Fol 60v

Claesken Jan die Brauwers wed met Herbert Janss, haren soen, hebben overgegeven Dingen Aerts een stuck erfs etc, 3-1-1557

Fol 60v

Goijaert Wouterss heeft overgegeven Aert Geritss ¾ deel van een acker lants, 3-1-1557

Fol 61r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de erfgenamen van Peterken Adriaen Peter Huijbertss wed za, 11-1-1557

Anthonis Adriaenss, Beatris Adriaens, Aert Aertss X Geertruijt Adriaens, Huijbert Ariaenss, de kijnderen van Jan Ariaenss, de kijnderen van Ariaen Ariaenss

 Fol 61bisr (sluit niet aan op fol 61v)

Gerit Stevenss is schuldich aen Heijlken Jan Ariaenss wed, 11-1-1557

Fol 61bisr

Gelden Heijnrick Aertss X Peterken Willems heeft overgegeven Gielis Joestenss sijn deel in een geseet, 23-1-1557

Fol 61bisv

Gelden Heijnrick Aertss heeft overgegeven Wouter Joestenss een stuck erfs etc, 23-1-1557

Fol 61bisv

Roeloff Eelants heeft overgegeven Thonis Ariaenss een acker lants, 23-1-1557

Thonis heeft overgegeven Adriaen Jacobs bovestaende acker, 1558

Fol 62r

Peter Joest Aertss, Peter Willem Gieliss, Jan Willem Willemss, Christoffel Willemss, Cornelis Ghijsbertss ende Geertruijt Jan van Roijs wed hebben gelooft … … (akte niet afgemaakt en doorgestreept)

Fol 62r

Beatris Adriaen Willemss wed heeft overgegeven Gerit Willemss een acker lants, 29-1-1557

Fol 62r

Op 29-1-1557 heeft Dingen Michiel Janss Luers? gecoft  een half hont lants als sij opgewonne hadde van … Janss de Jonge alias Bieken.

Fol 62v

Everaerdt Willemss is schuldich aen Peter die Brul, schout Heusden, 3-2-1557

Fol 62v

Adriaen Ghijsbertss heeft overgegeven Staes Wouterss het versterf hem aengecomen van Jan Lauris van Roij, 26-2-1557

Anneke? Staes Wouters wed heeft overgegeven Ariaen Ghijsbertss, 13?-4-1558

Fol 63r

Op 5-3-1557 heeft Beatris Adriaen Willemss wed haer testament gemaeckt.

Haer dochter en de andere kijnderen

Fol 63r

Huijbert Matijss als voecht van Gerike, sijn vrou, heeft overgegeven Jacob Gerit Aertss de goederen die Geriken zijn aenbestorven van Jan Bamiss? van Roij nader doot van Gheertruijt Jan van Roijs wed, 6-3-1557

Fol 63v

Joest Stockman Wouterss heeft overgegeven Jacob Janss een stuck lants, 6-+3-1557

Fol 63v

Peter Jan Gieliss ende Gielis Jan Gieliss, gebroeders hebben overgegeven Adriaen Jan Gieliss hun deel in een geseet etc waer Katherijn Jan Gieliss wed haer laetste dagen gewoont heeft, 7-3-1557

Fol 64r

Op 25-3-1557 heeft Anthonis Claes die Wit verwillecort Cornelia Diercik Meelen wed een rente.

Fol 64v

Lijsbet Wouter Aertss wed heeft overgegeven Adriaen Heijnricxss van Hove een acker lants, 28-3-1557

Fol 64v

Jan Heijnricxss Lieshout heeft overgegeven Mertijn Willemss het 1/3 deel in een rente, 3-4-1557

Fol 65r

Beatris Thonis heijnrick Aertss wed heeft aengenomen van Heijnrick Aertss als voecht van de kijnderen van Thonis Heijnricxss za vier van haer jongste kijnderen bij Thonis, 5-4-1557

Volgt scheijding ende deelinge van de weduwe ende de kijnderen

Aert heijnrick Aertss als voecht van de kijnderen heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden

Fol 66v

Scheijdinge ende deelinge van de erfgenamen van Adriaen Aert Willem Hermanss, 11-4-1557

Aert Ariaenss, Corstiaen Heijnricxss, Lenaert Corneliss.

Fol 67r

Adriaentken Willem Willemss wed maeckt haer testament, 19-4-1557

De kijnderen van Adriaen Willemss, haren soen za, en de andere kijnderen

Fol 67v

Jan Corst Willemss heeft overgegeven Dierick Lambertss het 1/7 deel in een geseet etc, 20-4-1557

Fol 67v

Cornelis Willemss heeft overgegeven Adriaen geritss het ¼ deel in een rente op de goederen van Beatris Adriaen Willemss hem aengecomen van Heijlwich Claes Gheritss wed, 20-4-1557

Fol 67v

Adriaen Jacob Roeloffss heeft overgegeven Cornelis peterss een acker lants, 20-4-1557

Fol 68r

Peter Adriaenss als voecht van sijn kijnderen gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden. 20-4-1557

Fol 68r

Aert Joriss als voecht van de kijnderen van Diercxken Adriaen Diercxss huijsvrou ende Adriaen Diericxss Praeijser hebben gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 1-5-1557

Fol 68r

Adriaen Heijnricxss heeft overgegeven Pauwels Heijnricxss ende Cornelis Wouterss een rentebrief op Jan Claess en noch een brief op Adriaen Gheritss die Leeu, 4-5-1557

Fol 68v

Adriaen Jacobs Roeloffs als voecht van de kijnderen van Jenneken Ffob? Michielss huijsvrou za heeft overgegeven Adriaen Peterss van Goerl om de voerss kijnderen te vernoechden ende te regeren als een goet voecht schuldich is te doen. Beijden gaan samenwerken en houden den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos, 16-5-1557

Fol 68v

Aert Luer Heijnricxss als voecht van de kijnderen van Heijnricxken Peter Vossendr heeft overgegeven Huijbert Heijnricxss, vader van de kijnderen, de voochdij van de kijnderen. Huijbert neemt zijn kijnderen aen, 17-5-1557

Fol 69r

Jan Claes Janss is schuldich aen Katherijn Claes Janss, 19-5-1557

Fol 69v

Dierick Lambertss is schuldich aen Jan Ghijsbertss, 30-5-1557

Fol 69v

Aert Jan Aertss als voecht van de kijnderen van Jan Janss, sijn bruer,  heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 9-6-1557

Fol 70r

Cornelis die Leeu Geritss is schuldich aen Joest Willemss van der Duijn, 9-6-1557

Fol 70v

Jan Heijmanss is schuldich aen Anthonis Geldenss als deeke ende antaermeester tot behoef  Barbara Gilde, 26-6-1557

Fol 70v

Adriaen Wouterss namens Mariken Wouter Geerwijns heeft bekent dat Peter Wouter Aertss betaelt ende afgequeeten heeft een rente die Wouter Aertss, vader, eertijts verwillecort hadde Ariaentken, die moeije van Mariken, 26-6-1557

Fol 71r

Dierick Lambertss heeft overgegeven Gelden Heijnricxss een hofstat etc, 21-8-1557

Fol 71r

Adriaen Meliss is schuldich aen Ffrans Zegerss, 2-8-1557

Fol 71v

Peter Embertss heeft overgegeven Wouter Peterss een hofstat etc, 17-7-1557

Fol 72r

25-8-1557 compareerde drie brueders Noet, Wouterke wed van Adriaen Ariaenss Moelenaer, Goijaert Ariaenss als voecht van de kijnderen van Adriaen Ariaenss en hebben een accoort gesloten dat Goijaert Ariaenss de voochdije overgeeft aen Wouterke, de moeder van de kijnderen.

Margriet Adriaen Goijaerts wed, de grootemoeder van de kijnderen.

Fol 72v

Gelden Aertss heeft overgegeven Willem Heijmanss een stuck erfs etc, zoals het Gelden is aengocmoen van Ffloris Janss, sijne grootevader, 10-9-1557

Fol 73r

Peter Aertss Smit ende Juetken, sijn vrou, maken hun testament, 6-9-1557

Joest Peterss, soen, Thoenken, dochter

Fol 73v

Robbrecht Ruttenss heeft aengenomen van Peter Geldens als voecht sijn kijnderen bij Lijsken, sijn vrou za, 3-10-1557

Fol 74r

Scheijdinge ende deelingen bij de erfgenamen van neelken ende Anneken Gelden Meliss dr, 3-10-1557

Gerit Geldenss, Peter Geldenss ende Rob Wouterss, Robbrecht Ruttenss, Mertijn Heijnricxss delen

Fol 74v

Goeijaert Ariaenss heeft overgegeven Wouterke Ariaen Adriaen Goeijertss wed met jhare kijnderen bij Adriaen Arienss een ¼ deel in een acker lants, 10-10-1557

Fol 75r

Jan Heijnricxss heeft in gewonnen van Anthonis Claess (akte niet afgemaakt en doorgestreept)

Fol 75r

Jan Heijnricxss Vos heeft in gewonnen van Anthonis Claess een stuck erfs etc,

Fol 75v

Claes Jacobss die Bont is schuldich aen Ghijsbert Wouterss, 15-10-1557

Fol 76r

Adriaen Jacobss heeft overgegeven Anthonis Joestenss een acker lants, 30-10-1557

Fol 76r

Adriaen Diercxss Praeijsser ende Melis Rommenz als voechden van de kijnderen van Goeijaert Diericxss Praeijsser ende Diericksken sijn vrou za hebben gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 7-11-1557

Fol 76v

Joest Thoniss Paeijnenborch is schuldich aen Peter die Brul Peterss, 15-10-1557

Fol 77r

Heijnrick Aertss ende Dingna? Aerts hebben overgegeven Lijsbet Aert Corneliss wed, haer moeder, het versterf van hun vader, 7-11-1557

Fol 77r

Adriaen Diericxss Praeijsser ende Melis Rommenz als voechden van de kijnderen van Goeijaert Diericxss Praeijsser ende Diericksken sijn vrou za hebben overgegeven Adriaen Anthoniss een hofstat etc, 7-11-1557

Jan Thonis Diericxss heeft de voorss erffenis overgegeven Anthonis Geritss Leeu, 6-11-1559

Fol 77v

Barbara Jan Rommen wed Jan Aertss Paeijnenbuerch mede als voecht van hare kinderen bij Jan neemt haer kijnderen aen, 14-11-1557

Fol 77v

Jan Cornelis Bage als vader met Adriaen Janss, sijnen soen, als voecht van sijn bruers ende susteren als kijnderen van heijlwich Jans hebben gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 25-11-1557

Fol 78r

Gherit van Obuerch Heijnricxss als bruijdegem met Adriaen Heijnricxss, brueder, ter eenre ende Anthonia Claes Jans als bruijt met Jan Claes Janss, brueder, ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaerden, 6-11-1557

Fol 78v

Jorden Jan Rommenz als voecht van de kijnderen van Rom Jan Rommen ende Joestken Rommen hebben de voogdije overgedragen Heijlwich wedue Rombout Janss, 28-11-1557

Fol 78v

Jan Willemss heeft overgegeven Peter Willemss, bruer, een acker lants, 27-11-1557

Fol 79r

Thoenken Joest Janss Stammen wed is schuldich Reijmet Gieliss vanden Bosch, 28-11-1557

Fol 79v

Joest Stockman Wouterss X Ghertruijt hebben hun testament gemaeckt, 20-1-1558

Wouter Geritss, sijn neef

Fol 79v

Allit Peter Jan Goessens weu, Claesken Corsten, Jenneken Jan die Wits wed, Michiel Anthonis  X Anneken, Willem Jans van Goerl, Wouter Gerit Corstiaenss mede als voecht van Aenken ende Mariken, sijn susteren hebben overgegeven Peter Corstiaenss elck hun deel in 12 vaten rogs pacht hen aenbestorven van Anthonia Corst Willmss wed die Anthonia was heffende op de goederen van Dierick Janss die Praeijsser, 27-11-1557

Fol 80r

Adriaen Heijnrick Aertss maeckt sijn testament, 1-1-1558

Margrietken Willems nu tertijts sijn jonckwijff sijnde

Fol 80v

Alit Peter Jan Goessenss wed, Peter Corstiaenss, Claesken Corsten, Jenneken Jan die Wits wed, Michiel Anthoniss X Anneken, Willem Jans van Goerl, Wouter Gerit Corstiaenss mede als voecht van Aenken ende Mariken, sijn susteren, hebben overgegeven Katherijn Willem Gheritss wed elck hun deel in een geseet etc, 27-11-1557

In de kantlijn: Dirck Lambertss ende Merten Willemss hwebben Lijn Willem Gerits wed hebben overgegeven het middel deel van het geseet voorss, 23-11-1558

Anno 1558 stilo … Leodiem

Fol 81r

Huijbert Adriaenss heeft overgegeven Aert Aertss het ¼ deel in een geseet etc, hem aengecomen van Adriaen Peter Huijbertss, sijne vader, 9-1-1558

Fol 81r

Adriaen Aert Willemss heeft overgegeven Thoenken Gherit Heijnricxss huijsvrou tbv haren kijnderen … … … van Joest Heijnricxss Stockman een eijnde lants, 9-1-1558

Fol 81v

Aert Joest Janss als voecht van de kijnderen van Jenneken Adriaen Adriaen Heijnricxss Oeremans huijsvrou za heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 17-1-1558

Fol 82r

Jan Aertss ende Herman Wouterss als voechden van de kijnderen van Thonis Aertss ende Peterken Wouterss za hebben overgegeven Ghijsbert Wouterss een stuck erfs etc, de kijnderen aenbestorven van Wouter Ghijsbertss ende Eerken, sijn vrou, 14-1-1558

Fol 82r

Peter Spiegel Wouterss is buerch geworden voer heer Jan Willemss ende Thonis Janss met sijn bruers ende susteren voor penningen etc als heer Jan gecoft heeft van Adriaen Heijnrick Corstiaenss, 16-1-1558

Fol 82v

Op 1-1-1558 sijn versaemt geweest: Aert Goeijaertss, Adriaen Goeijaertss als voecht van de Adriaen Ariaenss die Moelenaers, sijn bruers kijnderen ter eenre ende Adriaen Geritss X Wouterken Adriaen Ariaenss wed ter andere sijde. Zij sluiten een accoort. Gerit en Wouterken nemen de kijnderen van Wouterken aen.

Fol 83r

Gerit Stevenss is schuldich aen Sijmon Blickman

Fol 83v

Joachim Corneliss heeft overgegeven Gherit Corneliss een huijsinge etc, 24-1-1558

Fol 83v

11-1-1558, heeft op eenen dijnsdach een sterke wijnt vele kerktorens omgeblazen.

Fol 84r

Willem Peterss is schuldich aen Berterem Claess, 30-1-1558

Fol 84v

Gherit Stevens is schuldich aen Sijmon Blijckman, 13-2-1558

Fol 85r

Heijnrick … Floriss is schuldich aen Wouter Janss Baijen?, 1-2-1558

Fol 85v

Mariken Gherits heeft overgegeven Adriaen Gheritss een half geseet etc, 9-3-1558

Fol 85v

Lambert Thoniss is schuldich aen Cornelis Peterss, 20-3-1558

Fol 86r

Gielis Adriaen Sijmonss is schuldich aen Adriaen Corneliss (akte niet afgemaakt)

Fol 86r

Gielis Adriaenss is schuldich aen Adriaen Corneliss, 23-3-1558

Fol 86v

Adriaen Janss, Margriet Jans, Heijnricxken Jans hebben overgegeven Peter lambbertss elck hun deel in een stuck erfs etc, 4-2-1558

Fol 87r

Beeliken Rombout Heijnricxss met Willem Heijnricxss Paep, haren voecht,  ende Anthonis Romboutss als toesiender van Beeliken heeft overgegeven Jan Goeijaertss een stuck erfs etc, 15-3-1558

Fol 87r

Sebastiaen Claess is schuldich aen Peter? Lambertss, 15-3-1558

Fol 87v

Aert Gherit Aertss is schuldich aen Gielis Franss tbv de kijnderen van Lambert Franss, 16-4-1558

Fol 88r

Thonis Aertss de Greeff is schuldich aen Jan Willemss Praesser tbv sijn kijnderen, 17-4-1558

Fol 88r

Op 17-4-1558 sijn gecomen Adriaen Corneliss den ouden als voecht van de kijnderen van Allit Cornelis X geweest met Gielis Janss, Gielis als vader van de kijnderen hebben besloten dat Gielis de voochdije over heeft genomen, 20-4-1558

Fol 88v

Rombout Cuijstenz als voecht van de kijnderen van Jan Damiss za heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, 20-4-1558

Fol 88v

Corstiaen Thoniss heeft overgegeven Gielis Wouterss Luer? een rente, 23-4-1558

Fol 88v

Facob Huijbertss X Sijken Xcornelis mede namens Aersell? Cornelis, mariken Anthonis van Diependael ende Stijnken Peters hebben overgegeven  Willem Heijmansshun deel in ¼ van de goederen van Gheertruijt Jan van Roijs fol 89r

Fol 89r

Op 4-5-1558 maackt Cornelia Dierick Meelen wed haer testament. wed za, 25-4-1558

Kuenken Diericx, dochter

Fol 89r

Jan Goeijaertss heeft overgegeven Wijn Wijnantss een stuck lants, 14-5-1558

Fol 89v

Willem Willemss is schuldich aen Ghijsbert Peterss Vels (in de kantlijn Welts), 4-6-1558

Fol 89v

Schijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Thoniss Smit ter eenre ende die kijnderen  van mariken Corsten, sijn vrou, ter andere sijde, 12-6-1558

 Adriaen Thonis, Ghelden Heijnricxss X Mariken, Korstiaen Ariaenss ende Thonis Ariaenss

Fol 90v

Peter Janss Vos heeft overgegeven Jan Janss Vos het versterff hem aengekomen van Jan Heijnricxss Vos, sijn vader, int geseet waer Jan heijnricxss sijn laetste dagen gewoent heeft, 16-10-1558

Fol 91r

Op 17-7-1558 maeken Jan Gheritss Praeijser X Willemeken Andries hun testament.

Fol 91r

Op 1-2-1558 heeft Wauter Janss coop met recht … op de goederen van Jan Claess zoe hij die met recht ingewonnen heeft.

Fol 91v

Nu tertijt heemraders

Dierick die Hoge Lambertss, Mertijn Willemss, Heijnrick Thoniss Vendicx, Heijnrick Floriss, Joest Aertss, Dierick Corstiaenss ende Joest Thoniss Paeijens

Fol 91v

Thonis Claess van Ghiersbergen als voecht heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden van den kijnt van Job Claess. Heijnrich Ffloriss is buerch, 30-10-1558

Fol 91v

Anneken wed van Adriaen Lambert Meeus heeft aengenomen de vioochdije van haren kijnderen bij Adriaen, 6-11-1558

Meeus Lambertss heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden

Fol 92r

Jan Goeijaertss namens Jan Aert Rommen en Herman Wouterss als voechden heeft overgegeven Anneken Peter Jacobs wed met haren kijnderen een huijs etc, 12-11-1558

Fol 92r

Joest Aertss als voecht vanden kijnt van Adriaen Aetrtss, sijn bruer za, heeftn die voochdije overgegeven aen Ariaentken, die wed van Adriaen, moeder, en Ariaenken heeft het kijnt aengenomen, 18-11-1558

Fol 92v

Thonis Peter Jacobss als voecht van de kijnderen van Aert Peter Peter Jacobss, sijn bruer za, heeft die voochdije obveregegevn aen Jenneken, die wed van Aert en moeder. Zij neemt de kijnderen aen, 8-11-1558

Fol 92v

Jan Goeijaertss namens Jan Aert Rommenz ende Hermans Wouterss heeft overgegeven Anneken Jacob Peterss wed met haren kijnderen een geseet etc, 13-11-1558

Fol 93r

Jorden janss heeft vertegen op de goederen van Geraerdt Willemss ende sijn vrou za, 13-11-1558

Fol 93r

Cornelis Corneliss, Aert Michielss ende Adriaen Michielss hebben overgegeven Heijnrick Michielss  hun deel in de goederen hen aenbestorven van Cornelis Michielss ende Mariken Michiels, 25-11-1558

Fol 93r

Cornelis Roeloffss als voecht van de kijnderen van Andries Roeloffss heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden, Gelden Heijnricxss is buerch, 25-11-1558

Fol 93v

Jan Janss die Brauwer als voecht van het kijnt van Adriaen Janss, bruer,  ende heeft met Willem en Denis, bruers, aengenomen het voorss kijnt, 27-11-1558

Fol 93v

Margriet Jan Aertssdr ende Heijnrick Jan Aertssdr hebben over gegeven Peter Corst Willemss hun deel in Joest Willemss goet hun deel im sestalve vat rogs op Korst Willemss ende Thoenken, sijn vrou, 26-11-1559

Ook gaven zij over aen Katherijn Willem Gheritss wed hun deel in de goederen hen aenbestorven van Korst Willemss ende Thoenken, sijn vrou, 26-11-1559

Fol 94r

Aert Joest Janss is schuldich aen Gherit Wouterss die Wit ende Lijsken Wouters, 28-11-1558

Fol 94r

Cornelis Jan Heijnricxss Vos ende Peterken, sijn suster,  maken hun testament

Anneken Gherit Willems vrou, hun suster, met haer kijnderen bij Gherit, Eerken Ariaens haer susters kijnt ende Mariken Wijnen haer susters kijnt delen met Cornelis of Peterken, 28-7-15558

Fol 94v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht van den eefgenamen van Peter Wouterss Spiegel ende Anthonis, sijn huijsvrou za, 6-12-1558

Krijn Goeijaertss, Heijnrick Michielss, Willem Peterss, nu tertijt weeskijnt sijnde,

Fol 95r

Rombout Ariaenss als voecht van de kijnderen van Jan Ariaenss, bruer, heeft gelooft den ambachtsheer, schout ende heemraders schadeloos te houden,

Fol 95v

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht vanden erfg van Jacob Gherit Sijmonss, 5-12-1558

Jan Gheritss en Mariken Peters, Jan Thonis Diericxss

Fol 96r

Dingen Floris Janss wed heeft overgegeven de erfgen van Floris Janss haer deel van de goederen van Floris, 10-12-1558

Fol 96r

Wouter Janss Heijen heeft aengenomen van de voecht van Adriaen Ghijsbertss en Adriaenken, sijn vrou, weeskijnt dir voorss weeskijnt, 10-12-1558

Fol 96v

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht van de erfgen van Adriaen Gheritss ende Mariken Gheritss, 12-12-1558

Jan Gheritss, Mariken Peters

Fol 97r

Op 19-12-1558 sijn gecomen Aert Ghijsbert Goessens als voecht van de kijnderen van Joest Peterss Smit ende heeft de voochdij overgedragen aen Walburch de wed van Joest. Walburch neemt haer kijnderen aen.

Fol 97v

Anthonis Janss de Wolff X Juetken, Mariken Gherit Ariaenss wed, Jan Heijmanss X Lijske, Peter Jan Gieliss mede als voecht van Jan ende Peterken Cornelis ende Peterken Gielis sijn broers kijnderen, Adriaen Jan Gieliss, Wouter Jan Gieliss, Aecht jan Gielis ende Anneken Jan Gielis allen als erfgen van Dierick Jan Gieliss, Aert Adriaen Paeijns mede met Gerit Matheeus als voechden van Peter Ariaen Paeijns kijnderen, Lijsken ende Gheriken Jan Adriaen Paeijens, Jacob Adriaen Paeijns, allen erfgen van Neelken Ariaen Paeijns, Diercik Jan Gieliss vrou, , Thonis Heijmanss. Zij hebben op malcanderen vertegen, 10-12-1558

Fol 97v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht vanden erfgen van Robbrecht Gherit  ende Ghertruijt Jans, sijn vrou,, 27-12-1558

Jan Gheritss en Mariken Peters, Adriaen Wouterss ende het kijnt van Huijbert Ariaenss

Toegevoegd: Adriaen heeft sijn deel van het geseet overgegeven aen het kijnt van Huijbert.

Fol 98r

Adriaen Cornelis heeft overgegeven Adriaen Wouterss de voochdije van het kijn van Huijbert Ariaenss ende Jenneken, sijn vrou, 27-12-1558

Fol 98v

Robbrecht Janss ende Adriaen … hebben mede van … Anneken Aert Peterss hebben overgegeven Sebastiaen Claess een geseet etc, 27-12-1558

Fol 98v

Peter Embertss als voecht van den kijnt van Jan Dierick Eelenss? heeft overgegeven Adriaen Heijnricxss een geseet etc, 27-12-1558

Fol 99r

Sebastiaen Claess ende Gielis Adriaenss, Gerit Adriaenss, Willem Ariaenss ende Gielis Ariaenss als voecht van Jan sijn bruers weeskijnderen hebben overgegeven Dierick Peterss Smit elck hun deel in een geseet etc, zoals aengecomen van Sijmon Gieliss van Ammeroijen, 1-5-1560

Anno 60

Fol 99v

Op 6-1-1560 heeft Gherit Corneliss Leu als voecht van de kijnderen van Willem Thomass za de voogdije van de voorss kijnderen overgegeven Anneke de wed van Willem Thomass mits dat Anneke voor de kijnderen zorgt.

Fol 99v

Andries Jan Wouterss mede als voecht van Wouterken Janss, bruer, heeft overgegeven Adriaen Peterss Vendicx het 1/3 deel in een stuck dellen gecomen van Jan Wouterss, 11-1-1560

Fol 100r

Op 1-12-1557 heeft Adriaen Peterss vendicx met recht opgewonnen seeckere erffenisse als Melis Deniss dat tot anderen tijden van Dierick Hamel Gheritss gehad heeft.

Fol 100v

Thonis Peter Jacobss als voecht van de kijnderen van Jacob Peterss ende heeft de voochdije opgedragen Anneken de wed van Jacob Peterss, de moeder, 11-1-1560

Fol 100v

Anneken Jacob Peterss wed mede als voecht van haer kijnderen heeft overgegeven Adriaen Laureijss een erffenisse etc zoasls de voechden van de kijnderen van Thonis Aertss hen overgegeven hebben, 11-1-1560

Fol 101r

Allit Peter Janss heeft overgegeven Anthonis Peter Jacobss haer 1/3 deel in eenen stock van Jan Aertss Paeijnenburchs goederen, 21-1-1560

Fol 101r

Anthonis Janss Stammen heeft overgegeven Anthonis Peter Jacobss zijn deel in een stock van de goederen van Jan Aertss Paeijnenburchs

Fol 101v

Schjeijdinge ende deelinge aenmgebrocht vanden erfgen van Adriaen Anthoniss Smit ende mariken Corsten, sijn vrou, 22-1-1560

Ghelden Heijnricxss, Corstiaen Ariaenss ende Anthonis Ariaenss, Bartholomeeus Heijnricxss delen.

Fol 102v

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij den erfgen van Katherijn Adriaen Paeijens wed, 12-2-1560

Ariaen Paeijens met Lijsken ende Gheeriken Jan Ariaen Paeijnenburchs dochteren, Jacob Ariaenss met Peter Ariaen Paeijens weeskijnderen delen.

Fol 103r

Beatris Dierck Heijnrick Oeremans wed met Adriaen Heijnricxss Oereman als voecht van Thomas ende Dierick Heijnricxss weeskijnderen hebben overgegeven Peter Ariaenss Vos een hofstat etc en een acker, 26-2-1560

Fol 103v

Willem Wijnantss is schuldich aen Jan Janss Vos als voecht ende tbv Mariken Wijnen, 25-3-1560

Toegevoegd: Wijn Wijnantss de Jonge heeft gelooft Willem Wijnantss schadeloos te houden.

Fol 104r

Peter Jan Gieliss ende Jan Heijmanss hebben overgegeven Wouter Janss elck hun deel hen aengecomen van Dierick Jan Gieliss, 29-3-1560

Fol 104r

Peter Ariaenss, Thonis Ariaenss, Adriaen Ariaenss, Cornelis Janss Vos X Jacob Ariaensdr, Joestken Ariens hebben overgegeven Katherijn Ariaen Jacobss wed, hun moeder, de goederen hen aengecomen van hun vader. Thonis, Joestken ende Ariaen hebben noch recht op hetgeen Peter en Jacob reeds ontvangen hebben, 30-3-1560

Fol 104v

Jenneken Joesten wed heeft overgegeven Willem Joesten, soen, een rente, 1-4-1560

Fol 105r

Heijnrick Ffloriss X Peterken Jans heeft overgegeven Jan Janss Vos een kijntsgedeelte als Peterken is aenbestorven int geseet waer Jan Heijnricxss, haren vader, zijn laetste dagen gewoont heeft, 1-4-1560

Fol 105r

Jan Janss Vos als voecht van Mariken Wijnen heeft overgegeven Cornelis Janss Vos een kijntsgedeelte als Peterken is aenbestorven int geseet waer Jan Heijnricxss Vos zijn laetste dagen gewoont heeft, 1-4-1560

Fol 105r

Adriaen Laurenss als voecht van sijn nakijnderen bij IJken heeft overgegeven Dierick Matheeusde voorss kijnderen goederen hen aengecomen van Dingen ende Lijsken Ariens, hare voorsusteren, 4-4-1560

Fol 105r

Adriaen Aertss X Ariaeneken Jan Vossendr heeft overgegeven Jan Janss Vos een kijntsgedeelte als Ariaenken is aenbestorven int geseet waer Jan Heijnricxss Vos zijn laetste dagen gewoont heeft, 30-9-1559

Fol 105v

Adriaen Heijnricxss X Jenneken Cornelis heeft overgegeven Adriaen Cornelis de oude en Adriaen Cornelis de jonge de goederen zoals Jenneken toecomen van Cornelis Heijnricss, vader, ende Beatris, haren moeder, 9-4-1560

Fol 105v

Adriaen Cornelis de oude en Adriaen Cornelis de jonge hebben overgegeven Jan Cornelis de helft in een geseet etc, 9-4-1560

Betaeld wordt via een wilkeur

Fol 106r

Peterken Heijnrick van Winckelroijs heeft overgegeven Jan Sijmonss een acker lants, 11-4-1560

Fol 106r

Peterken Heijnrick van Winckelroijs heeft overgegeven Jan Sijmonss een acker lants, 11-4-1560

Fol 106v

Op 29-4-1559 heeft Peter Jacopss coop met recht gehouden een huijs ende lant van Aert Luer Heijnricxss

Fol 106v

Jan Hermanss heeft coop met recht een huijs ende erffenisse van Matheus Aertss de Cuijper.

Fol 106v

Adriaen Jacob Roeloffss heeft overgegeven Hilleken Lamberts wed sijn deel in een acker lants, 29-4-1559

Fol 107r

Sijmon Janss heeft overgegeven Cornelis Janss Vos het 1/8 deel in een stuck erfs etc, 7-5-1559

Gerit Willemss geeft gelijck sijn 1/8 deel over aan Cornelis.

Fol 107v

Jan Aert Rommenss mede namens Mariken Thonis, als een weeskijnt, Aeretken Aerts, Jorden Janss ende met hem Gerit Heijnricxss als voechden van Joosteken Rommen ende Anneken Rommen hebben overgegeven Peter Wouters van Goerl de helft in het geseet van Jan Aertss Paeijnenburch, 5-5-1559

Fol 108r

De voorss comparanten hebben overgegeven Jan Heijnricxss van Staeck de helftgvan een acker lants, 5-5-1559

Fol 108r

Thonis Gerits de Leeuw is schuldich aen de erfgenamen van Aert Corneliss die Decker, 5-5-1559

Quitantie van Claes Aertss als los vel. 1608

Quitantie van Gherit Aerts van Antwerpen als los vel, 1565

Fol 108v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peter Heijnrick Aertss ter eenre sijde ende de erfgenamen van Gheertruijt Corsten, vrouw van Peter, ter andere sijde.

Peter

Adriaen Heijnrick Aertss X Margriet Willems

Willem Wijnen X Mariken Willems

Corstiaen Willemss

Fol 109v

Andries Lenaeertss die Vos heeft overgegeven Adriaen Heijnricxss van Staeck het 1/8 deel van het geseet waer Heijnrick Janss van Staeck plach te wonen, 15-5-1559

Fol 109v

Andries Lenaeertss die Vos heeft overgegeven Adriaen Lambertss het 1/5 deelin een geseet etc,

Fol 110r

Cornelia Dierck Meelen wedue heeft haer eerdere testamenten etc te niet gedaen mbt Kuenken, haern dochter, 15-6-1559

Fol 110r

Gielis Joesten is schuldich aen Gelden Heijnricxss, 17-9-1559

In de kantlijn: Tonis Tonis heeft gelost aen de erfgen van Willem Joesten: Huijbert Joppen … Bos soe zij daer bij transport aengecomen sijn ende Jan Aertss als gemacht heeft H… Gera…, 2-3-1597

Fol 110v

Bruijst Heijnricxss X Jenneken gaff over met eender vrijer ghiften Adriaen Geritss sijne aenpaert van Jenneken, sijnen huijsvrouwen wegen in een geseet etc, 17-6-1559

Fol 110v

Anthonis Peter Jacobss gaff over met eender vrijer ghiften Beatris Adriaen Peters een vierdendeel in een acker, 3-9-1559

Fol 111r

Herman Wouterss gaff over met een verlije Adriaen Wouterss sijn aengedeelt, een kijnts gedeelte, in een geseet etc gecomen van Erke, sijn moeder, 16-10-1559

Fol 111r

Mariken Peters heeft vertegen van alsulcke moeren als haer bestorven sijn van Adriaen Gerit Sijmonss, Robbreht Gerit Sijmonss ende Jacob Gerit Sijmonss tot behoef van Jan Gerit Sijmonss, Jan houdt Mariken costeloos. Mariken transporteert Jan geritss alle alsulcke penningen ende schulten als Adriaen Wouters Roothals schuldich is, 16-10-1559

Fol 111v

Ordonantie, 4-10-1559

Fol 112r

Michiel de Cloot, Gurling Janss, Huig Ghijsbertss Cuijper, Laurens Reijnertss, Jan Corneliss, Reijnert Driess, Lambert Janss, Heijnrick Wouterss, Anthonis Ariaenss enede Gurling Claes, Jan Ghijsbertss, Korst Geritss mede als voecht van Aert Geritss, Mariken Geritss ende heeft vervangen Aert Geritss, sijnen broeder, Aert Claess mede als voecht van Lijsken Claess ende Eelken Claess als weeskijnderen hebben overgegeven met eenen verlije Heijman Peterss elck sijn aengedeelt in een stuck erfs, 18-10-1559

Fol 112r

Op 22-10-1559 sijn gecomen Heijnrick Floriss ende Jan Geritss, out en eerbaer, hebben op versoeck van Dierick Lambertss ende Mertijn Willems als HGmeesters van Sprang gethuicht dat op Sinte Laurens dach in 1558 IJken Corsten weduwe Gerit Aertss haer testament heeft gemaeckt voer eenen priester ende capelaen van Sprang genaemt heer Heijnrik Loofrijs? tijdens het heijligen sacrament. Int bijwesen van Jacob Geritss ende Aert Geritss, haeren soene.

Fol 113r

Adriaen Cornelis die oude gaf over met eender vrijer ghiften Adriaen Corneliss die Jonge zijne aengedeelt in een halff geseet etc dat Cornelis Heijnricx, sijne vader, ende beatris, sijn moeder, toe behoorde en noch het deel als de kijnderen van Gielis Janss daer in bestorven waren en via coop daer aen gecomen is, 28-10-1559

Fol 113r

De voorss Adriaen de oude transporteert over aen de voorss Adriaen de jonge een rentebrief, 28-10-1559

Fol 113v

Jan Corneliss heeft gelooft Adriaen Cornmeliss de jonge, sijne bruer, costeloos te houden van een rente die die de erfgenamen van Claes die Wit Laurenss heffende sijn op een geseet waer Cornelis Heijnricxx, sijnen vader, ende Beatris, sijn moeder, woenden en een rente die de HG heffende is, 28-10-+1559

Adriaen gelooft Jan schadeloos te houden van een rente die Baeijen Peterss heffende is.

Fol 113v

Anthonis Willem Eritss heeft overgegeven met eender vrijer ghiften Adriaen Willemss, sijnen bruer, een vierendeel in een geseet etc, 5-11-1559

Fol 114r

Michiel de Cloot, Gerling Janss, Huig Ghijsbertss Cuijper, Laurens Reijnertss, Jan Corneliss, Reijnert Andriess, Lambert Janss, Heijnrick Wouterss, Anthonis Ariaenss ende Gerling Claes ter eenre ende Jan Ghijsbertss, Corstiaen Geritss mede als voecht Mariken Geritss ende heeft vervangen Aert Geritss, sijnen broeder, Aert Claess mede als voecht van Lijsken Claess ende Eelken Claess ende vervangende Jan Claes, sijne bruer, ende hebben overgegheven Jan Joest Stockmans hun aengedeelt in een geseet etc, 18-10-1559

Fol 114r

Opten selven dach heeft Jan Joest Stockmans overgegheven Dierick Adriaenss de Bie de helft van voorss geseet

Fol 114r

Anneken Thonis Venixs ende Anthonis Stevens als voecht van Gerit Stevenss weeskijnderen hebben overgegeven aen Dierck de Bie de andere helft van het voorss geseet.

Fol 114v

Michiel de Cloot, Gerling Janss, Huig Ghijsbertss Cuijper, Laurens Reijnertss, Jan Corneliss, Reijnert Andriess, Lambert Janss, Heijnrick Wouterss, Anthonis Ariaenss ende Gerling Claes ter eenre ende Jan Ghijsbertss, Korstiaen Geritss mede als voecht van Aert ende Mariken Geritss ende heeft vervangen Aert Geritss, sijnen broeder, Aert Claess mede als voecht van Lijsken Claess ende Eelken Claess ende vervangende Jan Claes, sijne bruer, hebben over gegheven met eenen verlije Heijman Peters hun aengedeelt in een stuck lants, 28-10-1559

Heijman heeft dit deel overgegheven Aert Michiels Leur ende Arien? Aert Sweerts, 6-10-1560

Fol 115r

Ghijsbert Peterss Vels gaff over Adriaen Wouterss een derde deel in een stuck ackerlants, 4-11-1559

Fol 115v

Cornelis Janss H..ijen X Heijlken Diercicx, Melis Zomen als voecht van Walburch, Jenneken, Thoenken ende Peter Goijaert Diercxss onmondige kijnderen, Jan Thonis Diercxss, Adriaen Willemss, Jan Sijmonss, Adriaenken Sijmons met Sijmon Adriaen Diercxss ende Pieter Wouterss van Goerl hebben overgegheven Peter Heijnrick Aertss hun deel in een geseet, 6-11-1559

In de kantlijn: P..tes heemerader, Jan Zijmonss, Gerit …, Dierck de Bie Arienss hebben overgeghevn Jan Sijmonss ende Anneke Zeijmons hun deel in het geseet15-5-1563

Fol 116r

Peter Heijmrick Aertss X Lijske Jans heeft over gegheven Aert Joest Janss, Adriaen Heijnricxss Oreman, Juet Sijmons wed ende Beatris Aerts een geseet etc, noch een half geseet lants, 12-11-1559

Fol 116v

Aert Joest Janss, Adriaen Heijnricxss Oreman, Juet Sijmons wed ende Beatris Aerts hebben over gegheven Sijmon Jan Gieliss een geseet etc, 12-11-1559

Fol 116v

Adriaen Heijnricxss Oreman als voecht van Sijm on Janss weeskijnderen heeft die voechdije opgedragen Juet Sijmonss wed der voers kijnderen moeder, 12-11-1559

Fol 117r

Jan Wouterss ende Ghijsbert Floriss X Peterken Heijnricx hebben over gegheven Adriaen Aertss Swerts hun deel in een geseet etc aengecomen van Wouter heijnricxss van Winckelzoij, 25-11-1559

Fol 117v

Huijbert heijnricxss, Crijn Heijnricxss, Heijnrick Geritss, Thonis Geritss Smit als voecht van sijn weeskijnt bij Ariaenken Heijnrick Ariaenss, Adriaen jacobs als voecht van Jacob Janss, jan Janss, Robbrecht Rutten als voecht van Thoenken Robben ende jenneken Robben, Jan Wouter Robbrechtss, Ghijsbert Floriss X Peterken Heijnricx hebben overgegheven Mertijn Heijnricxss die Bie een geseet etc, 25-11-1559

Fol 117v

Joest Aertss heeft verwilleceurt schuldich te wesen Lambert Janss die Wit ende Alitken Janss, sijn suster, drie karolus gulden jaerlicks, 25-11-1559

Fol 118r

Thonis Adriaenss als voecht van Aert Aertss weeskijnt, Peter Jacobss mede als voecht vanden selven Aert Aertss weeskijnt, Jacob janss die Bont mede als voecht Jan Janss die Bont die jonge weeskijnt, Peter Geritss die Leeu, Jan Berten ende Claes Janss die Bont hebben overgegheven Mathijs Aertss die Vos een geseet etc, 1-12-1559

 Fol 118r

Adriaen Peterss Vendicx heeft overgegheven Jan Goeijaertss een geseet etc, 9-12-1559

Jan heeft dit geseet overgegheven Adriaen Janss, 23-12-1559

Weder overgegeven aen Adtriaen Ariaenss, 13-+10-1560

Fol 118v

Jan betaald via een wilkeur

Fol 118v

Adriaen Janss heeft verwillcort ende gelooft Jan Goeijaetrts costeloos tehouden, 24-12-155

Fol 119r

Adriaen Peter Vendicx heeft overgegheven Adriaen Willems een stuck lants, 9-12-1559

Adriaen betaelt via een willecor.

In de kantlijn: Jan Dielen heeft afgequeten aen Anthonis Wouterss, 30-11-1591

Toegevoegd:

Ariaen Jasperss namens Lijntken Jaspers wed Cornelis Ariaenss alias Kist heeft gelooft … rijnsgulden jaerlicx aen handen Aertken wed Pieter Ariaen Vendicx, 19-5-1591

Fol 119v

Adriaen Peters Vendicx heeft overgegheven Heijlken Cornelis een hofstat lants etc, 9-12-1559

Heilken betaelt via een willecor

Fol 120r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht voer schout ende heemraders bijden erfgenamen van Heijnrick Corstiaenss endePeterken, sijne huijsvrouwe saliger, geschiet opten 15de decembris 1559

Zoe sijn Heijman Robbrechts ende Dinge Heijnricx bedeelt op

Willem Diericxss is bedeelt op

Fol 120v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bijden erfgenamen van Adriaen Heijnrick Corstiaenss ende Heijlken sijn huijsvrouwe saliger opten 15de december 1559

Anthonis Aertss de Greeff is bedeelt op

Heijnrick Adriaenss ende Anthonis Aertss  namens Geriken Ariaenss ende namens Wouter Diercxss ende Anneken Ariaenss sijn bedeelt op

Fol  121r

Anthonis Paeijens heeft overgegheven Joest Thonis Paeijens een alcsulcke gedeelt in een stuck erffs als hem gecomen is van Jan Aertss Paeijens, 23-12-1559

Fol 121r

Aert Joest Jans, Adriaen Heijnricxss Oreman, Juetken Sijmons wed ende Beatris Aerts hebben overgegheven Peter Heijnrick Aertss een eijnde lants, 24-12-1559

Fol 121v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht voer schout ende heemraders vanden erfgenamen van Andries Heijnricxss Oreman opten 27ste december 1559

Inden iersten is die Neelken die wedue van Lenaert Goeijaerts met haren kijndern bedeelt op

Ariaen heijnricxss Oreman, Aert Joest Janss, Dierick Heijnricxss kijnderen, Juet Sijmons wedue, elck metv haren kijnderen sijn bedeelt op

Fol 122r

Lenaert Lenaertss als een bruer van peter lenaertss ende Sebastiaen Jacobss als een swager van Peter Lenaertss hebben hebben de voorss Peter besteedt aen Aert Geritss, oem van Peter voorss, 5-1-1560

Fol 122v

Opten 27ste december 1559 zoe sijn Ghelden Aertss ter eenre ende Heijnrick die Bont als grootvader ende heijnrick Heijnrickxss die Bont als voecht van Jenneken Geldens, onmondich sijnde,  gegenereert bij Margriet Heijnrick die Bont sa ter andere sijde en komen overeen dat Ghelden zijn dochter aenneemt.

Fol 123r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij den erfgenamen van Jan Aertss Paeijnenburch opten 27ste december 1559

Inden iersten is Joest Thoniss Paeijens ende vervangt Thonis Thoniss Paeijens, Erken Adriaen Paeijens ende Thonis Adriaenss weeskijnt sijn tesamen bedeelt op

De erfgenamen van Adriaen Aert Paeijens sijn tsamen bedeelt

Anthonis Peter Jacobs ende vervangt mede Neelken Lijs Paijens, Mariken Adriaen Paeijens ende Jan Goeijaertss als voecht van Aert Peterss wedue ende Ghijsbert Jacobs ende Jacob peterss kijnderen met Jacob Joesten kijnderen is bedeelt op

Dies gelijck is dat weeskijnt van Gerit Heijnricx bedeelt met Anthonis Peterss

Noch is dat weeskijnt van Gherit Heijnricxss bedeelt inden dries met Joest Anthonis Paeijens te weten een twalfde gedelt inden geheelen dries van jan Aertss Paeijens

Noch zoe zijn Aert Ariaenss ende Jacob Adriaen Paeijens tesamen bedeelt op

Fol 123v

Lootinge ende deelinge tusschen Aert Ariaensz ende Jacob Ariaenss Paeijnenburch kinderen, 27-12-1559

Fol 124r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht voor schout ende heemraders bij den kijnderen van Jan Ariaens Paijens opten 27ste december 1559

Willem Lenaertss X Lijsken Janss is bedeelt op

Gheeriken Jans is bedeelt op

Fol 124v

Katherijn Adriaen Jacobss wedue, Peter Adriaen Jacobss, Cornelis Janss Vos X Jacob Adriaensdr hebben overgedragen Thonis Adriaen Jacobss, Joestken Adriaensdr ende Adriaen Adriaen Jacobss twee ackeren lants, 26-12-1559

Fol 124v

Cornelis Janss Vos X Jacob Adriaensdr mede namens Peter Adriaenss, Thonis Adriaenss mede namens Adriaen Adriaenss ende Joestken Adriaens hebben overgegeven Katherijn Adriaen Jacobs wedue, hun moeder,  een stuck hoijlants, 26-12-1559

Fol 125r

Katherijn Adriaen Jacobss wedue, Peter Adriaen Jacobss, Thonis Adriaen Jacobss, Joestken Adriaen Jacobs ende Adriaen Adriaen Jacobss hebben overgegeven Cornelis Janss Vos hun deel in een acker lants, 29-12-1559

Peter Adriaen Jacobss machticht Heijnrick Floriss zijn schulden, rentes etc te beheren, 29-12-1559

Fol 125v

Jacob Peterss, Adriaen Janss, heijntick Adriaenss, Eewit Ariaenss mede namens Claes Adriaenss, Heijnrick Heijnricxss, Peter Huijbertss ende Jenneke Ariens cum tutore hebben overgegheven Willem Lenaertss Vos een geseet etc, 1-1-1560

Fol 126r

Herman Wouterss gaf over Zeger Joestensz een geseet etc, 1-1-1560

Fol 126r

Joest Thoniss Paeijnenburch gaf over Peter Corstiaenss zijn deel in een eijnde lants, 1-1-1560

Fol 126v

Bernt Adriaen meliss mede namens Peter Adriaenssn sijnen bruer ende Neelken Adtriaens, sijn suster, Willem Aertss X mariken Adriaen Melis, Cornelis Peters X Mariekn Adriaen Melis, Adriaen Willem vande Weeterings wedue, sijn moeder, Aert Wouterss die Geijster X Geriken, sijn huijsvrouw, Adriaen Claess, Anneken Claesdr ende Adriaen Jacobss van Almkerck X Lijsken Claes Gerit IJwens? hebben over gegheven Petter Peterss een hofstat etc, 5-12-1559

Fol 127r

Adriaen Heijnricxss X Willemken Aerts, Juetken Aerts, Lijsken Aerts wed hebben over gegheven Jan Aertss hun deel in een geseet etc, 14-1-1560

Fol 127v

Jacob Janss die Bont als voecht van Jan sijn broers kijnderen ende Claes Janss mede namens Peter Geritss Leu ende Jan Bertromss hebben over gegheven Peter Jacobss ende Adriaen Jcobss hun versterff goederen daer Willem janss met sijn weeskijnt in bestorven waren in die goederen van Lijs Jacob Wijnen huijsvrouw saliger, 25-1-1560

Fol 127v

Willem lenaertss, Geriken jans hebben over gegheven Jacob Adriaenss hun deel in een stuck erfs, 21-1-1560

Fol 128r

Jan Janss Vos gaf over Cornelis Jans Vos de helft in een geseet etc daer Jan Heijnricxss Vos inde laetste dagen sijns leven gewoent heeft, 1-2-1560

Fol 128r

Jan Janss Vos heeft over gegheven Cornelis Janss Vos, sijnen bruer, een half huijs daer hun vader ende moeder inde laetste dagen haers levens gewoent hebben, 1-2-1560

Fol 128r

Roeloff Janss de Greeff mede Ariaen Eelants ende Rombout geritss heeft over gegheven Peter Thonis een geseet etc, 3-2-1560

Fol 128v

Goeijaert Mathijss heeft over gegheven Aert Swaen een derde deel in een stock zij Gertruijt Jan van Roijen goet vuijt gescheijden dat lant dat Ffranss Corstiaenss ende Jacob Gerit Aertss gecoft hebben, 4-2-1560

Dies ist voorwaert zoe Goeijaert Matijss ontfage heeft van die wedue van Jacob Geritss dat Aert Swaen die wed bueren souden van Ffrans Janss

Fol 128v

Aert Swaen ende Jan Mathijss als gemachtich van Egbert van Broeckhuijssen ende heeft vervangen Ghijsbert Corneliss ende Cornelis Dircxdr ende hebben overgegheven Mertijn Willemss een 1/8 deel in een rentbrieff die Gertruijt Jan van Roijs wedue heffende was op Christoffel Willemss, 4-2-1560

Fol 128v

Goeijaert Mathijss ende Heijnrick Peterss hebben overgegheven Mertijn Willemss elck 1/3 deel in een rentbrief die Gertruijt Jan van Roijs wedue heffende was op Christoffel Willemss, 4-2-1560

Fol 129r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij den erfgenamen van Mertijn Peterss voer schout ende heemraders inden ambocht van Sprang opten 5de februari 1560

Inden iersten zijn Laurens Mertijnss ende die weeskinderen van Cornelis Ghijsbrechtss bedeelt op

Adriaen Mertijnss ende Jan Janss die Brauwer sijn bedeelt op

Adriaen Mertijns is bedeelt op

Jan Janss die Brauwer ende Dierck Gerit Mertijnss met sijn twee susteren sijn bedeelt op

Noch sijn Dierck Gerit Mertijnss met sijn twee susteren sijn bedeelt op

Fol 130r

Lotinge van Jan Aert Rommen ende Herman Wouterss als voicht van Mariken Thonis als een weeskijnt, 5-2-1560

Fol 130r

Claes Aertss ende Neesken Aerts hebben overgegheven Ghijsbert Wouterss hun deel in een geseet etc, 12-2-1560

Los vel (zie fol 129r)

Jan  Janss die Brauwer heeft overgegeven Ariaen Martijnss die helft vande geseet etc, 7-11-1563

Fol 130v

Aert Joest Janss mede als voecht van Adriaen Heijnricxss Oremans weeskijnderen, Juetke Sijmons wedue ende Beatris Drierick Heijnricxss Oremans wedue ende haer kijnderen hebben overgegheven Anthonis Heijnricxss Paep hun deel in een eijnde lants, 17-2-1560

Fol 131r

Adriaen Peter Vendicx heeft overgegheven Ghijsbert Wouterss een hoffstat etc, 17-2-1560

Betaald wordt via een willecor

Fol 131v

Mertijn Willemss heeft bekent dat hij in voorlede jaren verwillecort ende gelooft heeft Adriaen heijnricx Jans wedue vier rijnsgulden jaerlickx, 17-2-1560

Fol 131v

Pauwels Janss gaf over Willem Lenaertss alsulcke aenpaert ende versterf als hem van sijnder huijsvrouwe wegen aen bestorven is van Adriaen Heijnricxs, huijs etc, 23-+2-1560

Fol 132r

Opten 24ste januarius 1560 na tgemeijn schrijven zoe sijn veraccordeert Heijnrick Floriss ende die kijnderen van Jan Ariaenss Kick? aengaende een acker.

Fol 132r

Opten 2e maart 1560 heeft Willem Jans van Brehees vercoft een hofstatt met huijs dat Rombout peterss cum suis toe placht te behoren aen Heijnrick paep Rommen.

Fol 132r

Adriaen Peters Vendicx gaff over Laurens Mertijnss een stuck erfs, 4-3-1560

Fol 132v

Willem Janss van Goerl ende Aert Andriess als voecht van den weeskijnt van Marike Jan van Kruckenbiers dochter ende hebben overgegheven Andries lenaertss een stuck erfs, 4-3-1560

Fol 133r

Aert Adriaenss als voecht van Dierck sijn moeder, Joris Wouterss, Willem Janss Aertss als voecht van Jan Jan Aertss weeskijnderen ende Joest Jacobss hebben overgegheven Bastiaen Claess hun deel in een stuck erfs, 15-3-1560

Fol 133r

Mariken Wouters Jan Gorijs wedue  mede namens haer vijff kijnderen, Anneken Wouters, Peterken Adriaenss, Ffrans Fobpedz ende Adriaen Geritss, Aerts Joest Janss als voecht van Peter Peterss Keijsers, Marike Peters, Jan janss mede namens Jacob Janss, sijne bruer, hebben over gegheven Jan Gieliss elcj hun deel in een geseet etc, 15-3-1560

Fol 133v

Anthonis Janss die Wolff gaff over Jacob Adriaenss een geseet etc, 25-3-1560

Fol 133v

Aert Adriaenss als voecht van Diercxken, sijn moeder, Joris Wouterss, Joest Jacobss ende Willem Janss Aertss als voecht van Jan Jan Aertss weeskijnderen hebben overgegheven Sebastiaen Claess hun deel in een stuck erfs, 25-3-1560

Fol 134r

Mariken Jan Geldenss met Lijsken, haer moeder, hebben overgegheven Bastiaen Claess die helft in een acker, 25-3-1560

Fol 134v

IJken Jan Meliss wedue mede namens haer kijnderen bij Jan meliss sa heeft de voogdije van haer kijnderen over gegheven Ghijsbert Meliss

Ghijsbert Meliss als voecht van Jan Meliss weeskijnderen heeft de voechdije over gegheven IJken Jan Meliss wedue die voorss kijnderen moeder, 31-3-1560

Fol 135r

Peter Jacob Wijnantss ende Anthonis Adriaenss met Adriaen Jacob Wijnen als voechden van Aenken Aert Aertss weeskijnt hebben aengebrocht dat Peter ende Adriaen voerss sal hebben ende behouden sal alle goederen die den voerss weeskijnt bestuerven is van Lijsbet Jacob Wijnen, groote moeder, het weeskijnt behoudt een lot moers, 31-3-1560

Fol 135r

Aert Adriaenss als voecht van Diercxken, sijn moeder, Joris Wouterss, Joest Jacobss ende Willem Janss Aertss als voecht van Jan Jan Aertss weeskijnderen, mariken Jan Geldens met Lijsken haer moeder hebben overgegheven Sebastiaen Claess hun deel in een acker lants, 25-3-1560

Fol 135v

Gielis Joesten heeft verwillecort Peter Jacobss als voecht tot behoef van Adriaen Aertss, Aert Aertss weeskijnt 25 stuijvers jaerlicx, 15-4-1560

Fol 135v

Peter Peterss X Marike Heijnricx ende Goeijaertke Heijnricx hebben overgegheven Joachim Corneliss een huijs etc, 27-4-1560

Toegevoegd:

Lijsken Ariaens wed van Jochem Corneliss ende Wouter Peeterss Blommert ende Heijnrick Michielss Stockman als voechden van Jenneken ende Neltken ende Mariken Jochem Corneliss kijnderen bij Lijntken voorss hebben overgegeven Ariaen Bastiaenss een huijsinge etc, 10-11-1567

Fol 136r

Jan Janss Brauwer, Willem Janss ende Denis Janss Brauwer hebben overgegheven Claes Jansdr een huijs etc

Fol 136r

Adriaen Eelants heeft geloeft de erfgenamen van Anneke Ariaens, sijn huisvrouwe sa, costeloos te houden, 28-4-1560

Fol 136r

Huijbert Jan Sijmonss bekent in voorleden tijden verwillecort heeft Adriaen Heijnrick Jans wedue 36 stuijvers jaerlicx, 28-4-1560

Inde kantlijn:  dese willecoer hebben die kijnderen van Jan … Sijmons ende sijnen swager Gerit Geldens gelost aen Gerit Peterss, 3-5-1616

Noch heeft Huijbert bekent verwillecort te heben Adriaen heijnrick Jans wedue twee rijnsgulden jaerlicx, 28-4-1560

Fol 136v

Jasper Geritss heeft vuijten versueck van jan Mertijnss gekent dat hij  drie ofte vierendertich jaren voor date verwillecurt heeft Adriaen Jans wedue dertich stuijvers jaerlickx etc, 30-4-1560

fol 136v

Peter Embertss ende Jenneken Jans  bekende dat hij aengenomen heeft van Cornelis Mathijss ter eenre sijde ende Aert Wouterss van Roij met Peter Wouterss van Rooij ter andere sijden een kijnt  van Jenneke Jan Baeijkis om dat kijnt te onderhouden, akte doorgestreept

Fol 137r

Jenneken Jans X Peter Embertss bekende dat sij aengenomen hebben der selver Jenneken weeskijnt bij Wouter Huijbertss van Cornelis Mathijs, Aert Wouterss van Roij ende Peter Wouterss van Roij, 2-5-1560

Fol 137v

De erfgenamen van Anneken Pauwels Aertss X Matheus Aertss hebben de goederen van Anneken gescheijden.

Item soe ist gemaeckt dat Matheus Aerts sal behouden de goederen binnen Sprang

Huijbert Jaspers met Ffrans Segerss behouden de goederen in Bezoijen, 4-5-1560

Fol 137v

Jan Aert Rommen mede als voecht van Mariken Thonisdr een weeskijnt hebben overgegheven Jan Goeijaertsoen hun deel in een geseet etc, 5-5-1560

Fol 138r

Adriaen Adriaen Willemss, Huijbert Adriaenss, gerit Janss de Rooij ende Jaesken Ariaensdr hebben overgeheven Adriaen Adriaenss Dalem  de helft van een geseet etc, 5-5-1560

Fol 138r

Matheus Aertss ende Sijken Aerts hebben over gegheven Peter Jacobss ende Adriaen Jacobss, sijn broeder, twee geseeten lant ende huijsinge etc, 6-5-1560

Fol 138v

Sebastiaen Claess, Gielis Ariaenss mede als voecht van Jan sijn bruers weeskijnt, Gerit Adriaenss, Peter Adriaenss ende Willem Adriaenss hebben over gegheven Dierick Peterss Smit hun deel in een geseet etc, 7-5-1560

Fol 138v

Laurens Janss als gemachtich van Cornelis Janss, sijn bruer, heeft coop met recht gehouden van Peter Adriaenss Paeijens geseet plach te wesen. Bijt afhangen vanden heer is Laurenss verss dat erfenis gebleven tot behoef sijnen bruer, 16-5-1560

Fol 139r

Op huijden den 6de juli heeft Willem Janss van Goirl overgegeven inventaris van alle zijn goederen die hij hadde ten tijde van afflijvichheijt van mariken zijnder huijsvrouwen. Volgt een lijstje met uitgaven en ontvangsten

Fol 140r

Henrick Michielss Stockman

Willem Janss heeft overgegeven Jan Gieliss een huijsinge etc, 31-8-1560

Fol 140v

Willem Henricss Paep als van Adriaentken Arien Henricss zijn brueders weeskijnt ende IJken Ariaen henricss Paep wwed hebben overgegeven Willem Wijnantsz een huijsinge etc, 19-5-1560

Fol 140v

Peeter Emberts heeft overgegeven Wijnant Wijnantss den jonge een rente opte goederenn van Lenaert Henricss die Vos, 19-5-1560

Fol 141r

Gielis Henricss vanden Hoeck als gemachtich van Peeter Jacop Aelwijns ende heeft opgedragen Arien Aertss van Loon ende Ariaen Aertss Sweerts een hofstaet mette huijsinge daer ten andere tijden op te woenen plach Aert Henricss Luer, 23-6-1560

Fol 141v

Willem Janss Rosen heeft overgegeven Henrick Janss die helft van een hofstaet hem aenbestorven van Marieken Lamberts wed, 5-6-1560

Fol 142r

Joachim Cornelis heeft overgegeven Pauwels Henricss een huijsinge etc, 9-7-1560

Fol 142r

Gelden Aertss mede als voecht van Arien Ariaenss weeskijnderen ende vervangende Dingen sijn suster ende Marij Ariens wed hebben overgegeven Wouter Cornelis een stuck erfs, 23-6-1560

Fol 142r

Gerit Gijsbertss met Cornelis Geritss zijnen voecht heet overgegeven Wouter Cornelis die Bont een eijnd lants, 24-6-1560

Fol 142v

Gerit Corneliss Leeu als voecht van Floris Thomaes Groes weeskijnt heeft overgegeven Gielis Adriaensz een huijsige etc, 21-7-1560

Fol 143r

Tonis Willem Aerts heeft overgegeven Ariaen Jacobss een huijsinge etc, 22-7-1560

Betaald wordt via een wilcoort

Fol 143v

Thonis Aertss die Greeff mede als voecht van sijn kijnderen ende als gemechticht van Geritken Ariaens, Henric Ariaenss ende Anneken Ariaens hebben overgegeven Willem Diercss hun deel in de goederen hen aangecomen bij doode Corst Henric Corsten, 27-7-1560

Fol 143v

Thonis Aertss die Greeff heeft gelooft den ambachtsheer ende sijne schout ende heemraders schadeloos te houden van alles dat die voogdije van sijnen kijnderen verweckt bij Geertruijt sijn huijsvrou was aenkomen mach ende oick de voogdije vande weeskijnderenv van Ariaen Henric Korsten, 27-7-1560

Fol 144r

Gijsbert melisz als voocht van Lijsken Cornelis Melis weeskijnt, Geriken Cornelis hebben overgegeven Heijlken Cornelis een geseet etc, 24-9-1560

Fol 144r

Joost Aertss heeft in handen gestelt heren Jan Michielss, priester, sijn geseet etc, 4-10-1560

Fol 145v

Aert Michiels ende Ariaen Aert Tsuerts hebben verwillecoort Herman Peeteerss drije rijnsgulden jaerlickx, 6-10-1560

Fol 146r

Scheijdinge ende deelinge gesciet tusschen Frans Jans als voicht van Claes Philips, brieder, verwect bij Jenneken Gerit Werts, dochter sijnder huijsvrouwe Borch Woutersdr wed Jacob gerit Aertss als tochtersse Mariken Aert Gerit Aertss wed mede namens hun kijnderen, Embert Aertss als voicht van Corst Geritss Aertss? weeskijnt ende Goijaert Wouter X Aenken Willems verwect bij Mariken Jans de Werts alle erfgenamen van IJken Korstiaens wed Aert Aertss voorss, 14-2-1560

Inden iersten sijn Claes Philips kijnderen bedeelt op

Borch Jacops Geritss wed als tochtersse is bedeelt op

Mariken Aert Gerits wed met heur kijnderen is bedeelt op

T weeskijnt van Corst Geritss is gelooth ende bedeelt op

Goijaert Wouters is bedeelt op

Fol 147r

Jan Arien Vendicx heeft overgegeven Lijnken Cleijs Jans als heure actie ende gerechticheijt van de goederen van Jan Cleijs, 12-10-1560

Fol 147r

Tonis Janss die Wolff ende Mariken Gerit Adriaens wed hebben overgegeven Arien?Janss, Wouter Janss ende Anneken Jans hun deel in een huijsinge etc hen aengekomen bij doode van Dirck Janss van Ammerzoijen ende sijn huijsvrou, 12-11-1560

Fol 147v

Arien? Janss ende Wouter Janss mede namens Anneken Jans, henne suster, hebben verwillecort Dirck lambertss ende Merten Willems als HG meesters drije rijnsguldens jaerlijckx

Toegevoegd: de rente is gelost bij Melis Melis Glaviman ende Aert Adriaens Glaviman aen Jacob Willemss van Campen ende Corstiaen Willemss van Campen HGmeesters, 21-2-1624

Fol 148

Joost Hermans heeft overgegeven Joris Joosten zijn part in een camer etc, 22-11-1560

Fol 148r

Willem Janss de Brauwer als voicht van sijns wijffs weeskijnder, Claes Janss die Bont  X Katarijn, Claes Janss van Baerdwijck X Adriana ende Cornelis Decker als voicht van Peeter ende Truijcken, sijn weeskijnderen, ende mede namens Gerit, sijn soon, ende Thomas Tomasz als groes weeskijnt hebben overgegeven Jan Sijmonss twee ackers lants, 22-11-1560

Fol 148v

Jan Aertss heeft overgegeven Willem Wijnantsz een vierendeel in een acker lants, 13-11+1560

Fol 148v

Peeter Thoniss mede als voicht van sijn broeders ende suster heeft overgegeven Willem Wijnen hun deel inde voirss acker, 8-11-1563

Fol 149r

Henric Floriss heeft overgegeven Roeloff Janss die Greeff een acker lants, 8-12-1560

Toegevoegd: Cornelis Janss Vos heeft dese erfenis oock gelooft te vrijen ende te waren etc

Fol 149r

Henric Floriss heeft overgegeven Merten Willemss een ackerken lants, 8-12-1560

Foll 149v

Op huijden den 31ste octobris 1560 hebben Merten Willemss ende Dirck Lambertsz als HGmeesters een coopdach gehouden voer henne afterstellige pachten van een acker lants toebehoorende Lijsken Ariaen Henrickss wed.

Op 31-10-1560 heeft Adriaen Henrickss voorgen een coopdach gehouden van de huijsinge etc toegehoorende de erfgenamen van Lijsken Ariaen Henricks wed. henric Floriss heeft het gemeijnt tot betalinge van Adriaen Henricss hooftsom ende Jan Aertss hooftsom.

Fol 150r

Jen Ariaen Vendicx wed met heuren voecht ende als voecht van Henric Sm….. hebben overgegevenLaurens mertensz een acker lants, 11-12-1560.

Betaald wordt via een willecor.

Fol 151r

Jacop Janss heeft overgegeven Meus Lambertss  een ackerken lants, 11-12-1560

Betaald wordt via een willecor.

Fol 151r

Peeter Wouterss van Goerl ende Tonis Geritss als voecht van zijn kijnderen verwect bij Geertken sijn huijsvrou ende Heijltken Pauwels hebben overgegeven Laurens mertens een acker lants, 28-12-1560

Fol 151r

Tonis Janss heeft aengenomen Joost Crijn Ariens? Weeskijnt, 28-12-1560

Fol 152r

Jan Janss Vos mede als voecht van Lijs sijnder suster weeskijnt, Peeter Janss Vos, Sijmon Jan Dielen als voecht van Sijken sijnder huijsvrouwen, Henrick Florisz X Peterken, Gerit Willemss X Anna hebben overgegeven Cornelis Geritss de Leeu alle die rente hen aengecomen van Toen Jan Eelendr als doeftoen, 28-12-1560

Fol 152r

Aenken wed Willem Willemsz heeft overgegeven Merten Wilemsz een die helft van een ackerlants onbedeelt met Peeter Willem Willemsz kijnder, 23-12-1560

Fol 152v

Jaspar Gerit Laurensz had te gelden aan Henric Jans wed  vuijt een hofstaet ende huijsinge en lantde daer hij nu ter tijt op woende is. Wegens brand gelooft hij wederom te gelden Lijn ken Vucjts als erfgenamen vande voorss Adriaen Henricss, 10-+12-+1560

Toegevoegd:  deze brief is gequiten aen handen van meester Roielofsz als man van Lijntken, 23-4-1578

Fol 153r

Tonis Peeter Jacopss met Anna Jacop Peeter Jacopss wed ubis als voechden van Cornelis ende Dingen, onmondige kijnderen van Jacop Peeter Jacopss, ende Grietken Jacops hebben overgegeven Tonis Stevenss een geseet etc, 1-2-1561

In de kantlijn: Steven Geritss als man ende voecht van Anneken sijnder suster heeft overgegeven Cornelis Toniss de helft in een geseet etc, … als boven gespecificeert …, 21-12-1571

Fol 153r

Willem Janss die Brauwer als man ende mombopir van sijn huijsvrouwe als voecht van Willem Tomasz kijnder heeft overgegeven tot behoeff Cornelis Gerits die Leeu alle gerechticheijt van Maeijcken Neel Leuwen, 15-2-1561

Fol 153v

Gerit henricss ende Jorden Janss beijden in name van Joostken W… hebben overgegeven Claes Aertss een geseet etc, 2-2-1561

Betaald wordt via een wilcor.

Fol 154r

Willem Lenaertsz heeft overgegeven Aert Arien Paens sijn deel in een geseet dat Arien Paens toe placht te behoren, 4-2-1561

(Jan Gielis, Eewit Henricx)

Fol 154v

Truijcken Corne.lis wed cum tutore, La.. Jacopsdochter cum tutore, Willem Jacopsdochter cum tutore ende Akit Woutersdr inde namen van Jacopken Jacopsdr cum tutore hebben overgegeven Gelden Henric Aertss hun deel van een hofstadt etc,15-2-1561

Fol 155r

Roeloff Janss die Greeff mede als gemachticht van de erfgenamen van Roel Eelen heeft overgegeven Claes Joosten die Wit een hofstadt etc, 15-2-1561

Fol 155r

Jan Gerits Leeuwen, Gerit Janss, Geertruijt Jans ende Willemken Jans hebben overgegeven Jacop Willem Jacopss een geseet etc, 16-2-1561

Betaald wordt via een wilcoor

In de kantlijn:  Handrick Ariaenss van … voor de helft gelost aen Geertruijt Jans.

Toegevoegd: Lauris Jasperss X Willemken Jans heeft overgegeven de helft van de wilcoer Marten? Henricss de Bie tot behoefte van Jan Jacopss kinderen ende Rob Rutten cum suis, 2-6-1569

Fol 156r

Ariaen Coman Janss heeft gelooft Robbert van Grevenbroeck te betalen de rest van een lantheur etc, 24-2-1561

Fol 156r

Wouter Peeterss heeft overgegeven Henrick Floren een hofstadt etc, 8-3-1561

Betaald wordt via een wilcoor

Fol 157r

Robbrecht Adriaens van Grevenbroeck heeft gelooft schuldich te wesen Dirck Janss Kuijper tot Dordrecht ende Ariaenken Adriaens van Oordts sijne huijsvrou. Bij overlijden wordt er betaald aan de vier dochteren van Dirck Adriaenss van Oordt en Eerken, 6-4-1561

Fol 157v

Scheijdinge ende deijlinge tusschen Arienss Henrickss Verhoeff mede als voecht van Gerit sijn broers weeskijnt, Henric Florisen mede voor sijn kijnderen, Cornelis Wouterss Geijster X Hilleken wed Lambert Henricss van de goederen van Lambert Henricss ende Marij Henricss, 12-4-1561

Inden ijersten is Arien Henricss met Gerit Sijns broeders weeskijnt bedeelt op

Henric Florisz met zijnen kijnder is bedeelt op

Cornelis Wouterss Geijster is bedeelt op

Fol 158v

Cornelis Wouterss Geijster heeft overgegeven Willem Janss een acker lants, 12-4-1561

Fol 159r

Ariaen Henricss Verhoeff mede als voecht van weeskijnd van Gerit sijn breudert, Henric Florisen mede voor sijn kijnderen hebben overgegeven Cornelis Wouterss Geijster X Hilleken, 12-4-1561

Fol 159v

Cornelis Wouterss Geijster heeft overgegeven Jacop Michielss vander Sijdewijn een hofstadt etc, 12-4-1561

Fol 159v

Gijsbert Coman Jansz ende Arien Coman Jansz hebben aengebrocht dat zij onderlinge gedeelt hebben henne vaders en moeders goederen, 12-4-1561

Fol 160r

Arien Janss heeft overgegeven IJken Wijnen een hofstadt etc, 12-4-1561

Betaling gelofte volgt.

Fol 160v

Andries Jan Wouterss heeft Jacop Verduijn … … te maken alsulcke rente als hij heeft opte goederen van Jan Melis saliger ende heeft hen daertoe tot eenen onderpandt gestelt een huijsinge etc, 20-4-1561

 IJken Jan Melis wed heeft gelooft Andries schadeloos te houden.

Fol 161r

Joost Aertss heeft overgegeven heer Janne Michielss, priester, sijn huijsinge etc en noch een acker lants, 26-4-1561

Fol 161v

Arien Aertss, Jan Aertss, Rob Rutten X Juetken, Aert Geldens met Arien voorss als voechden van Mariken Aert Geldens, Arien Peeters Leempoel mede samen met Arien voorss als voechden van Henric Arien Peterss kijnderen ende hebben overgegeven Arien Bertens een huijsinge etc, 27-4-1561

Fol 162r

Peeter Henrick Aertss heeft overgegeven Willem Wijnen zijn aenpaert en een acker lants, 27-4-1561

Fol 162v

Jan Aertss geeft over Claes Crijnen een eijnde lants, 27-4-1561

Betaald wordt via een wilcoor

Fol 162v

Lucas Henricss als voecht van Janneken Gijsbert Janss weeskijnt heeft overgegeven Jacop Henrics die Vries een stuck erffs etc, 21-6-1561

Betaald wordt via een wilcoor

Jacop Henrics die Vries heeft gelooft te betalen het voorss weeskijnt een jaerlijckse rente

Fol 163v

Opten 6de july 1561 heeft Merten Willemss sijn reckeninge gedaen mbt de goederen van de weeskijnderen van Stoffel Willemsz

Op 6-7-1561 is gecomen voor schouteth ende heemraders in presentie van Merten Willemss ende Herman Goijaertss, Aenken Willem Willemss wed ende heeft aldaer aengebrocht ende  bij heur … verclaert dat sij gedaen heeft Stoffel heuren soon inder tijt van peste 32 rijnsgulden daervoor hij geven soude Katarijn Willem Wouterss wed 2 gulden jaerlijckxe rente  ende noch hem gegeven 19 gulden van Annekens gelt ten bos daer voer hij geven soude rente den penning sesteren.

Fol 164r

Peeter Embrechtss heeft sijn testament wederroepen, 1561

Fol 164r

Scheijdinge ende deijlinge tusschen Engel Melis Rommen wed ter eenre ende Claes ende Borch Melis Rommen kijnderen ter andere sijde. Engel heeft asl voecht Jan Aertss van Beijnen, 6-7-1561

Los vel

Willem Heijmanss richter in Sprang, Dierck Lambertss de Hoeghe ende Wouter Janss Ammerroijen, als heemraders,  doen condt dat voor hen gecomen zijn  Jan Janss als out borgemeester ende Denis Janss Brouwer als boirgemeester ende hebben getuijgt dat nijemant wordt geschatteert hooger dan alleen van het goet dat zij binnen Sprang heeft en geen goet dat zij buijten Sprang hebben.

Los vel

Mari Peter Corsten heeft overgegeven Gerit Peter Corstenss heur deel in een geseet etc, 26-9-1573

Fol 166r

Claes Melis Rommen ter eenre ende Borch Melis Rommen ter andere zijden hebben aengebrocht dat sij gedeelt hebben hun vaders en moeders goederen, 6-7-1561

Fol 167v

Borch Melis Rommen heeft overgegeven Tonis Henricss een deel in een acker, 6-7-1561

Fol 167v

Ariaen Arienss heeft overgegeven Gerit Janss de Roij een hofstadt etc, 15-6-1561

Arien mag in een camer blijven wonen.

Fol 168r

Henric Florisz alc voecht van zijn kijnderen ende alsoo Ariaen Henricss Verhoeff tanderen tijden rechterlijcke opgewonnen hadde een stuck erff etc de welck toebehoort heeft aen Ariaen Tonisz Oerman ende de weeskijnt van Ariaen Arien die Cort, Henrick voorss heeft den coop behouden en heeft de voorss erfenisse weder overgegeven Claes Melisz, actum

Fol 168v

Henric Florisz heeft overgegeven Dingen Floris Janss wed een hofstadt etc daer Henric nu ter tijt woenende is, vuijtgenomen een rente die de kijnder van Wolff Henricss vanden Hoeck daerop hebben, 10-8-1561

Fol 169r

Peeter Embertss heeft gelooft schuldich te wesen Aert Wouterss een rente, 11-10-1561

Fol 169v

Lijnken Arien Jacops wed, Peeter Ariaenss, Antonis Ariensz, Arien Ariaensz, Arien Mertensz X Joostken Ariens hebben overgegeven Cornelis Jansz Vos een geseet waaer op Arien Jacops placht te woenen, 25-9-1561

Fol 170r

Cornelis Janss Vos heeft overgegeven Tonis Arienss een half geseet etc, 25-9-1561

Fol 170r

Arien Ariaenss, Thonis Arienss ende Arien Mertensz X Joostken Ariens ssijn geaccordeert dat Tonis Arienss hebben ende behouden sal den oestenschen acker.

Fol 170v

Tonis Heijmans heeft overgegeven Jan Gieliss een geseet etc, 10-12-1561

Betalings gelofte volgt.

Fol 171r

Peter Emmen? Spoel heeft bekent dat hij ten andere tijdem, ongeveer 25 jaren geleden, gelooft heeft Gerit Dircxz een rente te betalen die nu ter tijt Roothals voir de weeskijnt van Huijbert Ariaenss gebruijckende is.

Fol 171r

Op 8-9-1562, regerende heer Ferdinandus, die ijerste roomsche keijser van dijen name in zijn vijfte jaer van zijnen rijck residerende, is in presentie van mij gecompareert ende verschenen N., cranck van lichaem maer zijn verstant wel gebruijckende ende heeft zijn testament geratificeert dat hij op 4-8-1562 voor schout ende heemraders heeft gemaeckt.

Volgt testament van N.

Fol 172r

Eelant Gielisz heeft gewilcoort Huijbert Merten Scalcken, Beeck, een rente, 12-5-1561

Fol 172v

Ariaen Claess, Anneken, Aenken, jenneken ende Mariken Claes dochteren hebben overgegeven Jan janss een erffenis etc, 7-2-1559

Fol 172v

Goijart Wouters heeft overgegeven Mariken Aert Geritss wed een ackerke, 5-3-1560

Fol 173r

Goijart Wouters heeft overgegeven Mariken Aert Geritss wed sijn aenpaert in een hofstadt etc, 6-3-1561

Fol 173r

Lijnken Claes Janss heeft heuren los gehouden aen eenen rentebrief staende op Aert van Roij die zij Merten Willems verkocht heeft.

In de kantlijn: De rente brief is gelost aen Willem Jacob Toniss, Adriaen Mertenss ende Corst Corstiaens, 6-5-1612

Fol 173r

Aert geldensz als voecht van Cornelis Joost Heijmans weeskijnt heeft overgegeven Merten Willemsz een acker lants, 6-3-1560

Fol 173v

Katarina Tonis Paeps wed gaff over Ariaen Jan Gijsbertsz een stuck erffens, 22-11-1561

Fol 174r

Scheijdinge ende deijlinge tusschen Joost Wouters Stockmans erfgenamen, 31-8-1561

Jan Joost Stockmans is bedeelt op

Wouter Joost Stockmans erfgenamen sijn bedeelt op

Henric Rutten is bedeelt op

Wouter Gerits ende Marij Gerits sijn bedeelt op

Fol 175r

Ten voorss dagen sijn Wouter Gerit Corsten ende Marij Gerit Corsten oijck gescheijden in manieren navolgende, 31-8-1561

Fol 175r

Henric Rutten heeft overgegeven Peeter Embrechtsz een eijnde lants, 31-8-1561

Fol 175v

Henric Stockman heeft overgegeven Wouter Geritss een geseet etc, 31-8-1561

Fol 176r

Opten 9de november 1561 heeft Aert Geldens als voecht van Cornelis Joost Heijmans weeskijnt gerekent met Wout Henricss erfgenamen van hoijlant dat Joost Heijmans van Wouter Henrics erfgenamen vercoft hadde.

Fol 176v

Scheijdinge ende deijlinge tusschen Katarina Willem Geritss wed.

Nadijn op huijden den 25ste januarij 1562 Katarina voorss den schout ende heemraders hadden doen dagen op zekere …stinge ende deelinge van zekere hoifstadt lants ende drije ackers daerteijnde liggende, streckende vanden Auwerstraeten noortwaerts etc

Katarine krijgt de helft van de hofstadt en de oostzijde van de ackers en Henric Broeders kijnderen de andere helft en  de westzijde van de ackers.

Fol 177r

Jan Janss Cort mede namens zijn kijnderen ende heeft vertegen tot behoeff henric jan Dielen op alsulcke versterff als heb aenbestorven is bij doode van Engelken heur dochter inde goederen van henric Jan Dielen voorss, 5-2-1562

Fol 177r

Henric Jan Dielen heeft overgegeven Peeter Lenaertss een deel van een hofstadt etc

Toegevoegd: Lijsken Henric Jan Dielen heeft overgegeven Peter Lenaertss haer deel int geseet.

Los vel

Ariaen Gerits heeft Dirck Lambertss ende Marten Willemss HG meesters, een rente, 27-12-1562

Fol 178r

Scheijdinge ende deijlinge tusschen de erfgnamen van Wijn Wijnantsz gedaen den 12de februarij 1562

Wijn  Wijnantsz ende Wouter Geritsz zijn bedeelt op

Willem Wijnantsz ende Jan Wijnantsz sijn bedeelt op

Fol 178v

Willem Wijnants heeft overgegeven ..rick Janss van Ammeroijen een geseet etc, 17-2-1562

Fol 178v

Lenaert Janss heeft Willem Wijnantsz gelooft te betalen een rente op 8 korstmis dagen, 12-2-1562

Fol 179r

Peter Henrick Aertss heeft overgegeven Jan Wijnantsz een acker lants gecomen van Jasper geriktsz erfg, 12-2-1562

Betaald wordt via een wilcoor

Fol 179v

Coopdach gehouden vande havelijcke goederen vande weeskijnderen van Jan Janss Vos

Kopers:

Willem Lenaertss

Cornelis Janss Vos

Peeter Jan Heijn Vos

Jenneken Geijsters

Heijn Vos

Lijs Huijben

Fol 180r

Scheijdinge ende deijlinge geschiet bij keerskuijden te weeten Arien Huben, Lambert Lambertss, Wouter Peeterss ende Willem Heijmanss tussen die kijnderen van Jan Janss Vos ende Lijsken wed Jan Janss Vos, 25-8-1561

Lijsken

De kijnderen

Heijn Vos, swager

Fol 180v

Op huijden den 31ste januarij 1562 so heeft Geraert Andriess als executeur van Jan Michiels testament een coopdach gehouden van Andrioes Willemss geseet voor de erfgenamen en schulden. Wouter Jan Gielis koopt het geseet.

Fol 181r

Aert Geldens heeft gelooft als voecht van Joost Heijmans weeskinmt te betalen in name van Wouter Stockmans erfgenamen in handen van Merten die Bije, Dirck die Bije, Gerio? Dircss ende Jan Michiels kijnderen, 14-2-1562

Fol 181v

Willem Geldenss cum tutore heeft overgegevenClaes Janss van baerdwijck de helft van een geseet etc, 26-11-1562

In de kantlijn: Thonis Willem Geldens heeft overgegeven sijn aenpaert achtervolgende de gift. Aert …enss geeft over ut supra. Gelden Willemss heeft sijn aenpaert over gegeven

Fol 181v

Cornelis Janss heeft overgegeven Denis Janss een geseet etc, 31-1-1562

Fol 182r

Claes Joosten die With heeft overgegeven Bastiaen Bastiaenss een hofstadt etc, 14-2-1562

Volgt betalings belofte

Fol 182r

Jan Driess als voecht vande weeskijnderen van Arien Peeterss Vos ende Neesken Wijnen ende Toenken Wouters hebben overgegeven Jan Corneliss een hofstadt etc, 14-2-1562

Fol 182v

Gijsbert Woutersz heeft overgegeven Embert Henrics een hofstadt etc, 14-2-1562

Volgt betalings belofte

Fol 183r

Jan Cornelis heeft gelooft schuldich te wesen Jan Andriess als voecht van de weeskijnderen van Arien Peeterss Vos, 14-2-1562

Fol 183r

Frans Korstiaensz heeft op 14-2-1562 de voogdije van Corst Gerit Aertss weeskijnt aengenomen

Fol 183v

Wouter Peeterss heeft overgegeven Willem Janss een geseet etc, 15-2-1562

Volgt een betalings belofte van Willem aen Wouter.

Fol 184r

Dingen Henrick Corstendr heeft opgedragen Willem Driess heur versterft ende aengedeelt inde goederen bij Corst Henricss aftergelaten en het deel dat  Dingen van Heijman Robben gecoft heeft, 4-2-1562

Volgt betalings belofte

Toegevoegd: Henric Ariaenss bekent een pacht ontvangen te hebben.

Fol 184v

Ariaen Aertss mede met Aert Geldenss als voecht van mariken Aert geldens, Jan Aertss, Adriaen Leempoel Peeterss als voecht van Hanrick zijnen soen, Robbrecht Rutten als voecht van Jenneken sijn huijsvrouwe hebben overgegeven Peeter Bertroms wwd een acker lants, 1-3-1562

Fol 185r

Ariaen Wouterss van Loon met Arien Arienss, zijnen soon, tsamen kinderen van Ariaen Wouterss vervangende geven over Willem Heijmansz een geseet etc en een deel van een acker, 8-2-1562

Als los vel bij 188

Fol 185v

Scheijdinge ende deijlinge tusschen Eelant Gielisz ter eenre ende Roelof Jans X Jen, Ariaen Eelen, Rombout Gerits X Engel ende Bastiaen Bastiaenss ter andere zijde, 5-1-1562

Inden ijersten is Eelant bedeelt op

Roelof Janss, Arien Eelen, Rombout Geritsz ende Bastaien Bastaiensz zijn bedeelt op

Item Roeloff Janss ende Rombout Geritss sullen hebben

Scheidinge ende Deijlinge tusschen de erfgenamen van Wouter Henric Stockman, 4-3-1562

Michiel Tonisz, molder tot Baerdwijck is bedeelt op

Gijsbert Wouters X Lijsbeth Wouters is bedeelt op

Corst Wouterss is bedeelt op

Dirck Wouterss is bedeelt op

Joris Wouterss is bedeelt

Fol 188r

Dirck Wouterss heeft overgegeven Gijsbert Wouterss X Lijsbeth Wouterss sijn deel van een geseet etc, 4-3-1562

Fol 188r

Peeter Henricss heeft gewilcoort schuldich te wesen Ariaen Aertss als HGmeester van Waelwijck een rente, 9-2-1562

Toegevoegd: dese wilcoor is affgelost aen Lenaert Wouterss ende Bastiaen Aertss, HGmeesters, 20-8-1588

Los vel

Mariken Aert Gerits heeft overgegeven Aert Wouterss een rente, 30-7-1562

Fol 189r

Scheijdinge ende deijlinge tusschen Joost henricss Stockman ende die voechden van Henircxke Joost Thomas. 17-3-1562

Inden ijersten Ariaen Jacop Wijnantsz X Lijsken met Henricxken Joosten sijn bedeelt op

Ariaen Jacopp Wijnatsz ende Henricxke Joosten met Henric Stockman als voecht sijn gescheijden ende gedeelt

Anneken Joosten Henricx is bedeelt

Fol 190r

Roeloff Kamss de Greeff mede als … van Ariaen Eelantss, Rombout Goeijaerts heeft overgegeven Wouter Jan Heijen? een acker, 12-2-1562

Fol 190v

Elsken Erit Willems heeft overgegeven Adriaen Willem Eritsz haer aengedeelt in een geseet dat haer aengekomen is van Willem Eritsz, haren grootvader, 12-2-1562

Fol 190v

Henrick Janss Biekens? X Lijsken Willem Erits heeft overgegeven sijn aenpaert in de voorss geseet. 12-2-1562

Fol 191r

Jan Gerit Sijmonss, Claes Claess ende Claes Claes voor haer selve ende vervangende Cornelia haer suster hebben overgegeven Ariaen Henricx de Cuijper haerluijden aengedeelt int geseet etc hen aengekomen van Peter Aertsz Smits, haer grootvader, 28-2-1562

Toegevoegd: Jan Berenss X Willmeken Aert Loefs ende jenneken Peter Smits wed hebben overgegeven zoals boven, 7-6-1563

Toegevoegd:  Aert Gijsbert Goess ende Ariaen Willem Eritsz als voicht ende grootvader van Joost Pieterss kijnderen hebben overgegeven Adriaen Henricxss Cuijper hun deel als boven, 23-11-1570

Fol 191r

Claes Claess ende Claes Claes voor haer selve ende vervangende Cornelia haer suster hebben overgegeven Jan Gerit Sijmonss ende Aert Gijsbert Goessens alsulcke goederen als hen aeng=bestorbven zijn van Peter Aertsz Smits, haer grootvader, ende hen aencomen sullen van Juet Peter Smits wed, haere grootmoeder, 29-4-1562

Fol 191v

Scheijdinge ende deijlinge tusschen de erfgenamen van Mari Henricx van Hoefs, 7-6-1562

Inden ijersten is Ariaen Henricx van Hove mede als voicht van Katharina Gerit Henricx sijn broeders dochter gedeelt op

Die erfgenamen van Ariaen Ariaen Peter Huijben sijn gedeelt op

Fol 192v

Claes Meliss X Beatris,  Joost Thonis, als voicht van Jenneken sijn susters weeskijnt, Peter Jacop Wijnen als voicht van Aert Aertsz weeskijnt, Peter Huijben als voicht van Huijbert Adriaens weeskijnt, Lijksen Jan Ariaens hebben overgegeven Ariaen Henric van Hove een half geseet etc, 7-6-1562

Fol 193r

Henrick Janss ende Thonis Janss hebben overgegeven Thonis Geritsz de Leeu hen aengedeelt in een geseet heb aengecomen van Lauris Ariaen Rommen, 22-3-1562

Fol 193r

Ariaen Henricxsz heeft overgegeven Peter Jacop Wijnantsz alsulcke versterf hen aenbestorven van Gerit Jacop Wijnantsz, 24-6-1562

Fol 193v

Vincent? Fop Michielss ende Frans Fop Michielss ende Peterken Fop Michiels hebben overgegeven Aert Joost Janss hun deel in een acker lants, 26-6-1562

Toegevoegd:  Peter Peterss, Ariaenken peters ende Heijlken Peters cum tutore hebben overgegeven Aert Joosten zoals boven.

Fol 193v

Scheijdinge ende deijlinge tusschen die erfgenamen van Peter Willem Willemsz gedaen bij schout ende heemraders van Sprang anno 1562 ixde juni

In den ijersten is Adriaen Peterss ende Gerit Peterss tsamen gedeelt

Beliken Peter dochter ende Mariken Peter dochter tsamen bedeelt

Melis Peterss ende Willem Peterss sijn tsamen bedeelt

Fol 194v

Ariaen Henricx van Hove ende Gelden Aertsz als voichden van Henrick Florissen weeskijnderen hebben overgegeven Dirck Matheuss eenen acker lants, 12-7-1562

Fol 195r

Dirck Matheuss heeft opgedragen een wilcoirbrieff met verlopen rente daer aff zijnde Ariaen Henricx van Hove ende Gelden Aertsz als voichden van Henrick Florissen weeskijnderen, 12-7-1562

Fol 195r

Jan Ariaen Vendicx wed mede namens haer kijndeen h=geeft over Jan Aertsz Rommen een geseetken met een ackerken, 19-7-1562

Fol 195v

Aert Ariaenss als voicht van zijnen moeder, Joost Jacopss mede namens Dirck Jacopsz, Henrick Jacopss, zijnen broeders: Jan Aertssz X Aben Jacobs, Gijsbert Wouterss X Lijsken Wouterss, Michiel Thoniss X Anneken Wouterss, Korst Wouterss, Joris Wouterss ende Willem Jan Aertsz als voichden van jan de Wits weeskijnderen hebben overgegeven Dirck Wouterss de helft van een geseet etc daer Jan Geldens op plach te woonen, 26-7-1562

In de kantlijn: Mariken Jan Geldens heeft overgegeven Dirck Wouters de helft van een geseet etc daer Jan Geldens op plach te woonen, 7-5-1564

Fol 195v

Cornelis die Leeu geritsz gaff over Jan Michiels van Druenen een huijsing etc, 20-8-1562

Fol 196v

Andries Willemsz heeft overgegeven Wouter Jan Gieliss een geseet etc, 2-9-1562

Fol 196v

Jan Thoniss de Pruijser heeft gewilcoirt schuldich te wesen Jan Janss ende Jacop Janss, gebrueders, 30-8-1562

Fol 196v

Ghijsbrecht Ariaenss X Willemen heeft opgedragen gerit Andriess als rentmeester et tot behoeff Marijken Ariaen Peterss, inoncent, een rente, 12-9-1562

Fol 197r

Crijn Goeijaerts heeft gewilcoirt heer Rutger Janss een rente, 30-9-1562

Fol 197v

Scheijdinge ende deijlinge tusschen Joost Heijmanss X Marijken Jans ter eenre zijde ende die kijnderen van Marijken Jans ter andere zijde, 11-10-1562

Fol 198r

Ariaen Ghijsbrechtss heeft verwilcoirt Peter Geritsz schuldich te wesen een rente, 10-1562

Fol 198r

Henrick Michielss Stockman, Quirijn Govaertsz ende Willem Peterss Spiggel hebben overgegeven Martijn Willmss een rente, 18-10-1562

Fol 198v

Katharina Willem Geritsz wed ende Gerit Willemssen, haeren soon hebben gewilcoirt Mariken Aert Geritsz wed een rente, 24-10-1562

Fol 198v

Peter Embertsz heeft overgegeven Eelken Thonis Embertsz een wilcoirbrieff, 14-10-1562

Fol 199r

Juetekn Zijmons heeft overgegeven Cornelis die Leeu Geritsz haer deel in een acker lants hawr aengecomen van Zijmon Dieliss vander Ammeroijen, haeren grootvader, 23-11-1562

Fol 199r

Korstiaen Ariaenss ende Anthonis Ariaenss hebben overgegeven Gelden Henricx een eijndt landts, 27-12-1562

Fol 199v

Ariaen Henricx van Hove heeft gewilcoirt schuldich te wesen Peter Geritsz een rente, 16-1-1563

Toegevoegd: Jan Frans heeft gequeten aen handen van Joost Peterss

Toegevoegd onder aan folio:  Ariaen Henricx heeft afgelost aen handen van Claes Janss in presentie van Grietken, sijn suster, 10-12-1572?

Fol 199v

Joris Wouterss ende Willem Janss als voichden van Jan Janss de Wits weeskijnderen hebben overgegeven Ariaen Henricx van Vlijmen een erffenis etc, 17-1-1563

Fol 200r

Scheijdinge ende deijlingedoor de eefgenamen van Jan Wouterss van Ammerijen, 19-1-1563

Inden ijrsten is Ghijsbert Floriss X Peterken geloot op

Jan Gerit Sijmonss, Ariaen Ariaenss, Rob Rutten, Henrick Rutten, Ariaen Geritsz X zijn huijsvrouwen, Robbrecht Janss, Ariaen Ariaen Geritsz, Aert Joost Janss als voicht van Jan Thonis kijndt ende mede namens Aenken Thonis, Daniel Janss ende namens Lijsken ende gerijken, sijn susteren, Robbert henricx, Jan Ariaen Deniss namens Ploenken, suster, henrick Aertss zijn  geloot op.

Fol 200v

Steven Geritsz X Anne heeft gewilcoirt Peter Geritsz schuldich te wesen een rente, 31-1-1563

Fol 200v

Sijmon Janss van Ammeroijen heeft gewilcoirt Peter Geritsz schuldich te wesen een rente, 31-1-1563

Fol 201r

Ffrans Dirxsz van Oertd heeft overgegeven Thonis henrick Ariaenss sijn deel in Willem Korsten geseet, 8-1-1563

Fol 201r

Thonis Ariaenss ende Cornelis Ariaenss hebben overgegeven Joris Joosten een erfenisse etc, 13-2-1563

Toegevoegd: Heijlken Ariaenss heeft haer deel overgegeven aen Joris Joosten, 13-2-1563

Fol 201v

Opten 27 februarij 1563 heeft Jacop Janss ingeset een geseet etc dat toe te behoren plach Sijmon Gieliss van Ammeroijen

Fol 201v

Op 27-2-1563 heeft Jacop Janss de Bont tselve geseet overgetransporteert Jan Zijmonss van Ammeroijen ende Peter Ariaen Sijmonss

Fol 201v

Thonis Janss Stadmen? heeft overgegeven Ariaen Ariaenss een geseet etc, 28-2-1563

Fol 202r

Jan Heijmans heeft overgegeven Aert Joost Janss een acker lants, 6-1-1563

Fol 202r

Peter Peterss X Marijken Henricx heeft overgegeven zijn deel int hoochhuijs etc, 19-2-1563

Los vel

Willem Joostens heeft vercooft seckere huijsinge genaemt Ons Lieve Vrouwen ende Katerijns huijskens. Het goed is gebleven aen Willem Joosten, 3-7-1563

Los vel

Arend Aertss mede als voecht van zijnen broeders weeskijnderen heeft overgegeven … Henricx een erfenisse etc, 7-2-1563

Los vel

Bastiaen Janss, M… Pauwelss, Jacop Jnss als voicht van sijn broeders weeskijnd: Heijlken Jans cum tutore mede namens haer suster ende broeders, Bastiaen Janss, … Janss, Robbert Janss ende Geertruijt Jans hebben overgegeven Bastiaen Claess een erfenisse etc, 7-2-1563

Fol 202v

Robbert Janss heeft overgegeven Jan Gerit Zijmonssen zijn aenpaert van de goederen van Jan Wouterss van Ammeroijen, 14-3-1563

Fol 202v

Ariaen Ariaenss heeft overgegeven zijn aengedeelt in voorss versterff int voirss geseet aen Rob Rutten ende Henrick Rutten, 14-3-1563

Fol 202v

Ariaen Geritss heeft overgegeven zijn aenpaert in Jan Wouterss van Ammeroijen geseet aen Robbert HenriBx, 14-3-1563

Fol 203r

Jan  beijtsen X Claesken ende Aenken … Peters wed hebben overgegeven Marten Willemss een acker lants gelegen in Jan Claes geseet, 22-3-1563

Fol 203r

Goijaert Wouterss X Aenken, Gerijken Korstendr met Frans Bastianess als voicht, Goijaert Wouterss mede gelovende ende staende voor die voochdije, Ffrans Janss als voicht van Jan Claess ende Gerijken Claes, Borch Wouterss wed Jacop Geritsz als tochterse hebben overgegeven Marijken Aert Geritsz wed haer deel in een geseet etc hen aengecomen van Iken Gerit Aertss wed [Iken Korsten?], 27-3-1563

Fol 203v

Claes Meliss X Beatris, Peter Thonis Henricx als voicht vande weeskijnderen van Aert Aertss, van Huijbert Aeertss, Jan Ariaensdr ende Joost Thoniss hebben overgegeven Aert Peterss de Smit een huijsinge etc, 4-4-1563

Fol 203v

Claes Meliss ende Peter Thonis als voicht voorss beloven de ambachtsheer schadeloos te houden, 4-4-1563

Fol 204r

Frans Fop Michielss, Vincent? Fop Michiels ende Peterken Fop Michiels hebben overgegeven Anthonis Arienssen elx haer aenpaert vande huijsinge etc dat toebehoren placht Ariaen Peterss van Goerl, 14-3-1563

Fol 204v

Heijlken Cornelis cum tutore heeft overgegeven Ariaen Janss een geseet etc, 13-4+1563

Fol 204v

Arien Lammertss heeft overgegeven Gerit Ariaenss een erffenisse etc, 7-2-1563

Fol 205r

Willem Wijnen hmeft gewilcoirt schuldich te wesen Peter Geritss een rente, 25-7-1563

Fol 205r

Juetken Peter Smits wed cum tutore heeft haer testament gemaeckt. Dat Claes Claes ende Claes Claes Claes, huere dochter kijnderen, gebroeders, krijgen 12 rijnsgld, 18-9-1563

Fol 205v

Ariaen Henricx van Hove heeft overgegeven Claes Meliss het 1/12 deel van een acker, 15-9-1563

Bovenaen toegevoegd: Aert Adriaen Paens mede als voecht van Ariaen Peeters, Geriken Peetersdr, Michiel Peetersdr, Geriken Jans geven haer aendeel van de acker over, 1564

In de kantlijn: Tonis Tonis Paens heeft overgegeven Claes Melisz sijn gedeelt in desen acker, 19-1-1564

Fol 205v

M Ghijsbrecht Ariaenss de Bruijn ende namens Ariaen Verlou? Jacopss, sijnen oom, procuratie Geertruijdenbergh ende namens die weeskijnderen van Ariaen Ariaenss X Jacoba Ariaenss, Cornelis Claes X Grietken Ariaens ende Jan Vassen X Haesken Ariaens, allen erfgenamen van  Daniel Verlou Jacopss vande vaderlijcke zijde hebben overgetransporteert Wouter Janss met sijn mede consorten een rente brief, 25-9-1563

Fol 206r

Kordt Geritsz, Aert Geritsz, Adriaen Corneliss X Marijken Gerits hebben overgegeven Dirck Peterss de Smit, hun deel inne plaerts daer die camerop plach te staen etc, 17-10-1563

Fol 206r

Peter Wouterss van Goerl heeft overgegeven Peter Thoniss een stuck lants, Peter Henricx staet borg, 28-10-1563

Fol 206v

Willem Dircxs heeft overgegeven Ariaen Melisz een gheseet etc, 12-11-1563

Betaald wordt via een wilcor

van een geseet etc daer Jan Geldens op plach te woonen

Fol 206v

Arien Melisz draagt over Willem Dircxs 93 gld die Tonis Joesten de voorss Ariaen schuldich is, 12-11-1563

Fol 207r

Jo… Janss X Anna, ..den Willemss X Margurita, Ariaen Janss X Mariken hebben vertegen tot behoeff van Andries Lenaertsz op een geseet etc  dat heer Jan van Krieckenbet eertijts toe placht te horen naeder doot Mariken sijn … wijf aftergelaten heeft, 15-11-1563

Fol 207v

Jan Anthoniss Praser heeft overgegeven Lijn Willem Geritsz wed een geseet etc 24-11-1563

Fol 207v

Lijn Willem Gerits wed heeft overgegeven Jan Tonis Praser een geseet etc, 24-11-1563

Fol 208r

Cornelis Wouters de Geijster heeft overgegeven Henrick Michielsz Stockman een acker lants, 26-11-1563

Fol 208r

Dirck Janss heeft overgegeven sijn aengedeelt in een geseet etc, aanbestorven van sijn vader, 13-12-1563

Fol 208v

Frans Janss als voecht van Jan Claes Philipss ende Geriken Claes Philips met haeren voecht hebben overgegeven Jan Hanricxkx van Staek eenen acker lants, 8-11-1563

Betaald wordt via een willecoort

Fol 209r

Anna Gerit Stevens wed, Steven Geritsz met Tonis Stevensz als voechden van Tonis Gerit Stevensz hebben overgegeven Lisken Jan Ariaensz haer aengedeelt in een acker lants, 11-11-1563

Fol 209r

Thonis Thonisz ende Aenken Tonis, sijn suster, hebben gelooft Feas Woutersz kijnderen 100 rijn sgulden etc te betalen, 5-4-1564

Fol 209r

Willem Jan Aertsz heeft gelooft Baeijen Haghen Peetersz tot behoef van Gerit Ariaensz schuldich te wesen, 8-12-1563

In de kantlijn: Gerit Ariaensz heeft de wilcoir getransporteert Robbert Ariaenss, 27-11-1568

Fol 209v

Andries Lenaertsz ende Aenken Henricx van Staeck hebben overgegeven ende vertegen tot behoef van Dirck Joestens op een acker lants etc als zij gecooft hebben van heer Goeijaert Blickman eertijts toebehorende Gijsbert Ariaensz, 12-2-1564

Fol 209v

Gerit Gijsbertsz geeft over zijn recht ende eijgendom int voorss erf Dirck Joestensz, 12-2-1564

Fol 209v

Claes Janss die Bont heeft overgegeven Aert Huijbertsz Back een geseete etc, 18-12-1563

Toegevoegd:  Aert Huijbertss heeft voorss geseet wederom overgegeven Claes Janss die Bont, 15-12-1565

Fol 210r

Aert Huijbertsz Back heeft overgegeven Claes Janss die Bont een halve acker lants, 18-12-1563

Fol 210r

Opten 20ste februarij 1564 heeft Aert Joest Janssen als voicht van Arien Henrick Vermas kijnderen sijn rekeninge gedaen.

Fol 210v

Willem Janss de Brouwer heeft overgegeven Herman Woutersz eenen eijnde lants, 15-1-1564

Fol 210v

Gerit Andriess als erfgenaam van heer Jan Michielss heeft overgegeven Anna Jans die wed Dirck Jacopss die helft van een rente, 12-2-1564

Fol 210v

Jan Hanricxx van Staeck den ouden heeft overgegeven Ariaen Henricxz, sijnen broeder, sijn gedeelt in sijnen vaders geseet, 12-4-1564

Fol 211r

Hanrick Paep Rommen heeft overgegeven Hanrick Ariaensz een geseet etc, 23-5-1564

Fol 211r

Embert henricxz ende Tonis Henricx mede namens die weeskijnderen van Willem Henricx Paep, Lauris Dirckx als vader ende voecht van zijnen kijnderen hebben vertegen op de voorss geseet tot behoef van Henrick Paep Rommen, haer vader ende grootvader, 23-5-1564

Fol 211v

Martijn Willemsz heeft overgegeven Korstiaen Willemsz een eijnde lants, 4-6-1564

Fol 211v

Hanrick Ariaenss ende Joest Ariaenss met Aert Joestenss als vocht hebben overgegeven Tonis Joestenss haer aengedeelt in een geseet etc, 27-2-1564

Fol 212r

Aenken Tonis Oermans ende Aert Joest Janss als vocht van Jenneken Jan Tonis … weeskijnt voor een stock, Jan Gerit Sijmonss ende Aenken Ariaen Michielss voor eenen stock, Rob Rutten, Henrick Rutten, voor twee deelen van eenen stock, noch Jan Gerit Sijmons, Rob Rutten, Henrick Rutten samen voor eenen stock, Daen Jan Daemen en als vocht van geriken Jan Damen, sijn suster, Lijsken Jan Damen cum tutore, Heijnricken Jan Korsten weu cum tutore voor eenen stock ende hebben overgegeven Jan Sijmonss haer gedeelte in een geseet etc zoe hen aenbestorven van Jan Wouterss ende oeck van verscheijde erfgenamen, 2-1-1564

Fol 212r

Robbert  Heijnricxz ende als vocht van Lijsken Henricx, zijnen suster ende als vocht van Jenneken Janss ende Aelken Janss ende met hem Jan Janss hebben overgegeven haer aengedeelt in dit voorss geseet Jan Sijmonss, 9-6-1564

Fol 212v

Dirck Wouterss Henrick Stockmans heeft gelooft te betaelen Mariken Jan Geldens, 30-7-1564

Fol 213r

Anna gerit Stevens wed met haeren gecoren vocht Tonis Geritsz ende Steven Geritsz als vocht hebben overgegevenmartijn Willemsz een stuck erfs, 20-8-1564

Fol 213r

Gerit Korstens heeft gelooft het weeskijnt van Willem Gerit Oermanss schuldich te wesen, 28-5-1564

Fol 213v

Rekeninge gedaen bij Peeter Jacop Wijnantsz ende Peter Tonis van het weeskijnt van Aert Jacop Wijnants Aertsz, 7-5-1564

Fol 214r

Rekeninge ende bewijss gedaen bij Ariaen Wouters alias Roothals ende Peeter Toniss als mombers ende toesienders van Huijbert Ariaensz weeskijnt hebben aengebrocht dat zij tesamen zijn geaccordeert, gescheijden ende gedeelt.

Peeterken Huijbert Ariaenss weeskijnt is bedeelt op …  Beatris, het kijnts grootmoeder, … goederen hen (Ariaen Wouters en het kijnt) aenbestorven van Peeter Emberts … Huijbert Ariens weeskijnt van Beatris Peeter Huijben, 17-6-1564

Fol 215r

Ariaen Lamberts heeft gelooft Peeter Tonisz als vocht tot behoefte van Peeter Huijbertsz een rente te lossen, 3-9-1564

Fol 215v

Andries Jan Wouterss mede als vocht van Wouter, zijnen broeder, heeft gewilcoirt schuldich te wesen en te betalen vijf vaten rogge uit 16 vaten die Huijbert Jan Zijmonss vuijt zijn geseet geeft die Beatria Dielen die moeder van Lijske Huijbertss voorss huijsvrouwe daer eertijts op geseet heeft, 28-5-1564

Fol 216r

Henrick Paep Rommen ende Alit Rombout Peeters weu hebben overgegeven Rombout Henricxz een acker lants, 23-5-1564

Fol 216r

Willem Heijmanss als schout heeft ghericht? ende ingewonnen van Beatres Arien Willemsz erfgenamen die een helft van een eijnde lants ende heeft een coopdach gehouden . Willem heeft het gemijnt voor 11 rijnsgulden, 20-6-1564

Fol 216v

Martijn Willemsz ende Dirck Lambertsz als HGmeesters hebben overgegeven Gerit Willemsz de helft van een acker lants soe sij die gericht hebben van Beatris Ariaen Willemss erfgenamen, Gerit met wel 2 vaten rogs jaerlijcx aen de HG betalen, 6-8-1564

In de kantlijn: Dese twee vaten roggen heeft Ariaen Henricx mede afgelost ende gequiten aen Denis Janss ende Peter Toniss als HGmeesters, 12-3-1604

Fol 217r

Willem Heijmanss heeft overgegeven Gerit Willemss die andere helft van het voorss eijnde lants, 6-8-1564

Betaald wordt via een wilcoer

Fol 217v

Gerit Willemss heeft overgegeven Ariaen Ariaen Willemsz een eijnde lants, 6-8-1564

Fol 217v

Gielis Ariaenss Sijmonss mede als vocht van Jan Ariaenss, sijn broeders weeskijnt, Willem Ariaenss, Gerit Ariaenss, Bastiaen Claess, Lijs Jan Ariaenss weu, Peeter Ariaenss hebben overgegeven Willem Heijmanss die erffenisse daer Arien Zijmonss Scheur op placht te staen, 25-8-1564

Fol 218r

Martijn Willemss heeft een coopdach gehouden ende vercooft een acker lants zoe hij die gericht heeft van Henrick Floren erfgenamen met zijnen brueren daer op staende, 9-9-1564

Fol 218v

Heijl Pauwels heeft overgegeven Korst Zijmonss haer aengedeelt in eenen besterfenisse in die huijsinge daer Zijmon Dielen in plach te wonen, 16-9-1564

Fol 218v

Claes Meliss ende Peeter Toniss mede als voocht van Joost Toniss hebben overgegeven Ariaen Henricken van Staeck eenen halve acker, 4-10-1564

Fol 219r

Jacop Michielss X Peeterken Aerts maken hun testament, 15-10-1564

Genoemd: Wouter Jacopss, haeren witachtigen zoon

Fol 219v

Scheijdinge ende deelinge tusschen Tonis Stevens ende die erfgenamen van Jenneken Gerits, zijnder huijsvrouw saliger

Tonis Stevens ter eender zijden ende Jacop Geritsz, Adriaen Geritsz ende Peeter Jacopss X Fiken Gerits ter ander zijden ende hebben ons aengebrocht dat zij gescheijden ende gedeijlt zijn, 25-11-1564

Heijman Peeterss heeft overgegeven Tonis Toniss Vendix zijn aengedeelt in een geseet zoe dat hem aenbestorven is van Lambert Toniss Vendix, 25-11-1564

Fol 220r

Gerit Corneliss mede als vocht van Thoenis Groessen weeskijnt, Jan Michielss X Catelijn, Claes Janss die Bont X Katelijn hebben overgegeven Claes Janss van Baertwijck hun aengedeelt in een camer hen bestorven van Cornelis Geritsz, haeren vader, 15-10-1564

In de kantlijn: Anna Cornelis X Willem Peeterss mede voor haer kijnderen verweckt bij Claes Janss van Baertwijck hebben overgegeven dese voorss erffenisse Lijn Cornelis met Michiel haeren zoon, 14-8-1581

Fol 220r

Tuijgen Henrick Janss van Ammeroijen, Aert Geldens Moelengraef ende Peter Joosten Moelengraeff vuijten versuecke van Maij Gerit Oerman dat het hun kennelijck is dat Aert Gelden Maessen, grootvader,  tot anderen tijden Goijaert Aertss sijnen soen  procuram ende mechtichschap gegeven heeft  tot welcke tijt is gecomen Jan Goessens ende heeft gecoft die 12 geerden daer op dij vaert gelegen dat … Aert Geldens Maessen  vernomen ende heeft Goijaert Aertss bevolen dat hij gaen stonde ende copen wederom een eijnde van dese voorn 12 geerden etc, 11-10-1564

Fol 220v

Tonis Toniss ter eende zijde ende Jan Aertsz X Aenken Tonis ter ander zijden ende hebben ons aengebrocht dat zij gescheijden ende gedeelt zijn, 3-12-1564

Fol 221r

Willem Willemss mede als vocht van Ariaen, zijnen zoon, jan Willemss hebben overgegeven Jan Janss Molder een hofstat etc, 3-12-1564

Fol 221r

Ariaen Meliss heeft overgegeven Ariaen Henricx een perceel lants , 13-2-1565

Fol 221v

Bastiaen Bastiaenss heeft overgegeven Ariaen? Eelantsz zijn besterff in een gesete, een hoefacker, een acker, 2-12-1564

Fol 221v

Claes Stevens X Lijsken Henricx heeft overgegeven Marten Willemss alle goederen hen aengecomen van Thonis Joesten Paens, 21-1-1565

Fol 222r

Cornelis Stoffels mede als voecht van Aert Stoffels weeskijnt ende als vocht van Clara Janss dochter van Jan Stoffels weeskijnt, Elisabeth Stoffels ende Jan Janss X Mariken hebben overgegeven Jan Pieterss van Gelder een hoofstadt etc, 27-1-1565

Fol 222r

Gerit Willems heeft gelooft te betalen Martijn Willemss als voicht van Willem Peeterss Spiegel dit vuijt een geseet daer hij nu ter tijt op wonende is, 31-1-1565

Fol 222v

Claes Stevenss X Lijsken Henricx heeft overgegeven Martijn Willemss alle goederen hem aenbestorven van Thomas Joestenss Paens, 21-1-1565

Fol 222v

Zeger Joestenss heeft overgegeven Tonis Meeus een geseet etc in Jan Vossen ambocht, 27-1-1565

Fol 223r

Wouter Lauriss mede namens Lauris Lauriss, Jan Mathijss X Jenneken, Lambert Corneliss X Anneken, hebben overgegeven Wouter Wouterss een geseet etc, 7-2-1565

Fol 223r

Ariaen Ariaenss heeft overgegeven Jan Aert Rommen een geseet etc in Jan Vossen ambocht, 21-12-1568

Los vel

Wouter Peterss Blomaert X Alit hebben geconsumeert? hun testament van 27-5-1558. De langst levende is vrij hoe met de goederen om te gaan, 31-10-1569

Fol 223v

Jasper Jasperss, Ariaen Jaspers, Anna Jaspers, Lijnken Jaspers, Ariaen Henricx van Vlijmen X Aenken  hebben overgegeven Lauris Jaspers een geseet etc daer Jasper Geritss, hun vader, op plach te wonen en hun aenbestorven van vader ende moeder, 16-2-1565

Fol 224r

Franss Korstaienss als gemachticht van meester Dirck Korstaienss, zijnen broeder, heeft overgegeven Jan Janss een geseet etc, 26-2-1565

Fol 224r

Rombout Ariaenss heeft overgegeven Tonis Geritss de Leeu zijn deel in een geseet daer Lauris Ariaenss op placht te wonen hem aenbestorven van Lauris Ariaenss, zijnen broeder,

Fol 224v

Gerit Willemss heeft overgegeven Dirck Roeloffs een geseet etc, 2-3-1565

Betaald wordt via een wilcoir

In de kantlijn: Gerit Willems heeft een deel uit de wilcoir getransporteert aen Jan Segerss en een deel aan Martijn Willemss als vocht van Willem Peters? en een deel aan … Peterss

Fol 225r

Dirck Roeloffs heeft overgegeven Claes Meliss een acker lants, 10-3-1565

Fol 225v

Thonis Aertsz de Greef als voicht van Jan ende Lijsken Tonis sijn broeders weeskijnderen ende Peeter Willemss X Katelijn hebben overgegeven Gielis van der Hoeck Henrickxs een geseet etc, 12-3-1565

Fol 225v

Anna lauris Martenss wed ende Truijcken Martens, Gijsbert Corneliss met Truijcken Cornelis cum tutore hebben overgegeven Martijn Willemss eenen acker lants, 2-3-1565

Toegevoegd: Ariaen Martenss als voicht van Lauris Lauriss ende Lisken Lauris heeft overgegeven hun deel zoals boven.

Fol 226r

Peeter Joosten, Aert? Joosten ende Tonis Joostenss hebben overgegeven Jan Joost Stockmans een acker lants, 11-1-1567

Fol 226r

Jan Joost Stockmans heeft overgegeven Ariaen Jacop Wijnen een acker lants, 27-1-1567

Los vel

Gerit Willemss heeft gelooft Jan Thoniss Praijsers kosteloos te houden etc

Fol 226v

Peeter Wouterss van Reez ende mde gemachticht van Wouter Peeterss zijnen soon, Mariken Peeters ende Peeter Wouterss als vader ende voicht van Dingen Peeters, zijnen dochter hebben overgegeven Peeter Thoniss een geseet etc, 22-3-1565

Fol 227r

Tonis Gerits de Leeu heeft overgegeven Lambert Meliss een geseet etc, 20-5-1565

Fol 227r

Jan Rommen stelt Gelden Aertss tot waerborch alsulcke … twee philips gulden tsiaers die hij heffende is op Dielis Joesten ter cause ende tot Waerbocht van sekere goeden die Gelden voirss van Ariaen? gecoft heeft, 16-6-1565

Fol 227r

Lambert Meeuss heeft gelooft Tonis Geritss Leeu vier jaer 22 … te betalen, 16-6-1565

Fol 227v

Jan Heijmanss heeft overgegeven Lijsbeth Ansems wed zijn ¼ deel in een geseet etc, 14-2-1567

Fol 227v

Thonis Roeloffs X Eltken Ariaens heeft overgegeven ende vertegen tot behoeffe van Ariaen Peeterss X Mariken Wouters op alsulcke goeden als hem aenbestorven sijn van Joost Toniss Paens Eltkens voorss, 27-1-1567

Fol 227v

Claes Janss van Baertwijck heeft overgegeven Wouter Janss een geseet etc, 21-12-1566

Fol 228r

Geritken Korsten met Goijaert Wouterss als voicht heeft overgegeven Claes Janss van Baertwijck een geseet etc, 31-3-1567

Betaald wordt via een betalingsbelofte

Fol 228v

Willem Dircks heeft overgegeven Henrick Ansemss als Willem overgegeven is van Corst Hanricx een eijnde lants etc, 27-1-1567

Fol 228v

Ariaen Meliss heeft overgegeven Henrick Meuss? eenen acker lants etc, 27-1-1567

Fol 228v

Henrick Rutten heeft overgegeven Wouter geritss een eijnde lants etc,

Fol 229r

Henrick Ariaens X Lijsken heeft overgegeven Claes Meliss sijn deel in een acker lants etc, 5-10-1566

Fol 229r

Henrick Maessen heeft overgegeven Tonis Peeter Jacobss den jongen een geseet etc, 5-10-1566

Fol 229r

Korst Geritss heeft gelooft Dierck Peeter Smit nagen vaten rogge etc, 16-10-1568

Fol 229v

Scheijdinge ende deelinge gedaen tusschen Cornelis Henricxss ende Dirck Korsten voor hem selven ende met hem Jan Dirxss als voicht van Corst Dircxss weeskijnderen opten 14-5-1565

Inden eersten zoe is Cornelis Henricxss bedeelt op

Dirck Korsten, Jan Corstiaenss, Mariken ende Heijlken Corsten sijn bedeelt op

Fol 230v

Volgt een onderdeeling tusschen de kijnderen van Korst Dircxss met Jan Dircxss als voicht, 14-5-1565

Fol 231v

Cornelis Henricxss X Anneken hebben aengenomen Mariken, Heijlken ende Jan, voorkijnderen van Anneke bij Korst Dircxss, 14-5-1565

Fol 232r

Aert Adriaens mede als voicht van Diericka, sijn moeder, heeft overgegeven Willem Diercxss een acker lants etc, 12-2-1566

Fol 232v

Kathelijn Henricx met Ariaen Henricxss Verhoeff haeren voicht heeft overgegeven Willem Wijnants een eijnde lants etc, 10-6-1565

Fol 232v

Katharina Gerits met Ariaen Henricxss Verhoeff haeren voich heeftgewilcoert Dirck Lambertss ende Martijn Willemss als HGmeesters vier vaten rogge, 10-6-1565

Fol 233r

Buis? Ariaenss heeft overgegeven Pauwels Henricxss die middelste huijse ofte camer etc, 30-6-1565

Fol 233v

Thonis Ariaenss heeft schuldich te wesen Martijn Willemss een rente, 30-6-1565

Fol 234r

Op 12-6-1565 soe hebben aengebrocht Jochem Corneliss als voicht van Tonis ende Corbneliske Merten sijns broeders weeskijnderen ende Thonis Ariaenss X Peeterken, des voorss kijnder moeder, dat Anthoniss Ariaenss sal houden  die kijnderen van Marten Corneliss, 26-8-1565

Fol 234v

Jan van Gelder heeft overgegeven Thonis Gieliss een huijs etc, 7-12-1565

Fol 235r

Scheijdinge ende deelinge tusschen die erffgenamen van Joest Lempoels, 14-11-1565

Gielis Joesten is bedeelt op

Damis Janss X Toenken Josten is bedeelt op

Ariaen Joesten is bedeelt op

Fol 236r

Lijsbet Asnsems wed heeft gelooft Sijmon Aertss te betalen alsulcke penningen als Jan heijmanss hem met zijnen broeders ende susters schuldich was, 13-2-1567

Fol 236v

Willem Roggen Jostenss heeft overgegeven Martijn Willemss ende heer Jan vanden Beuckenberch een erffenisse met huijsinge etc, Willem heeft voortss vertegen, 16-12-1565

Toegevoegd: op 18-12-1566 heeft heer Jan van Buckenberch overgegeven Martijn Willemss zijn helft van de erffenisse.

Fol 236v

Dirck Wouterss heeft overgegeven Gijsbert Wouterss sijn gedeelte in een huijs soe hem aenbestorvebnn is van vader ende moeder daer sijn vader plach te wonen, 23-2-1566

Fol 237r

Henrick Ariaenss van Os heeft overgegeven Claes Roeloffss de helft van sijnen geseet etc, 10-4-1566

Betaald wordt via een betalingsbelofte

Fol 237v

Gijsbert Wouterss heeft coop gehouden ende een ackter vercooft, 3-12-1565

Fol 237v

Gijsbert Wouterss heeft coop gehouden omme een huijs te vercoopen

Fol 238r

Tonis Janss heeft overgegeven Ariaen Henricxss van Staeck sijn versteff dat hij aenbestorven is van Toenken Jan  Eelen, sijn  maij, 3-1-1566

Fol 238r

Ariaen Beerterenss heeft gelooft Peeterken Berterens, sijn moeder 58 karolus gulden etc, 24-12-1565

Fol 238v

Jan Heijmanss heeft overgegeven Lijsken Jans de Deckers wed sijn gedeelt in een geseet als hem is aengecomen van sijnen vader ende moeder

Fol 238v

Jochem Cornelis heeft gewilcoert Baijen Peeterss 40 rijnsguldens, 2-12-1565

Fol 238v

Henric Maess? heeft overgegeven Aert Joost Janss het ¼ deel in eenenen acker lants, 21-1-1572

Fol 239r

Jan Michielss heeft overgegeven Jan Sijmonsseen perceel lants, 2-12-1565

Fol 239r

Aert Joriss, Jan Aertss ende Jan Thoniss X Anneken Aerts hebben overgegeven Hilleken Cornelis wed X Jan Lambertss een eijnde lants, 16-9-1566

Fol 239v

Peeter Willemss X Katelijn heeft getransporteert Tonis Aertss de Greef tot behoef Lijsken Wouter Aertss sijn broers weeskijndt allen alsulcke helft als hem aenbestorven is van Dingen Aerts, sijn huijsvrouwe moeder, in de somme van 200 philips gulden daer gelden Aertss 1/3 in schuldich is en 1/3 ter somme van 23 karolus gulden en ½ van een wilcoer als Tonis pauwels tot andere tijden gedaen heeft Joost Aertss, 30-1-1566

Fol 239v

Tonis Geritss Leeu heeft gelooft Willem Lambertss als Hgmeester van Besoijen 14 gulden, 27-1-1566

Fol 239v

Goijaert Wouterss heeft overgegeven Tonis Henricxss een acker lants, 28-12-1566

Fol 240r

Mariken Ariaens heeft overgegeven Tonis Geritss Leeu haer aengedeelt in een geseet acker lants

Fol 240r

Aert Geldens als voicht van Cornelis Joosten heeft overgegeven Gelden Henricxss Praser eenen acker lants, 18-12-1566

Fol 240v

Jan Gieliss heeft overgegeven Dirck Joostenss twee ackers lants, 25-4-1566

Fol 240v

Ariaen Ariaen Willemss heeft overgegeven Jan Aertss Rommen een eijnde lants, 7-6?-1566

Fol 241r

Adriaen Corneliss heeft gewilcoert Dirck Matheeuss 36 gulden, 4-3-1566

Fol 241r

Ariaen Peeterss Paep heeft overgegeven Bastiaen Bastiaenss eenen halve acker lants, 5-5-1566

Fol 241r

Ariaen Corneliss heeft overgegeven Aert Geritss sijn 1/3 deel in een geseet etc, 10-5-1565

Fol 241v

Lambert Peeterss Vos ende Thonis Peeterss Vos met Gerit Lambertss als voicht hebben overgegeven Anna Jan Gieliss wed Dirck Jacopss eenen acker lants, 13-1-1566

Fol 241v

Wouter Geritss heeft overgegeven Claes Meliss eenen eijnde lants, 28-10-1566

Fol 242r

Tonis Joosten heeft overgegeven Wouter Joostenss een geseet etc, 2-7-1566

Fol 242r

Henrick Ariaenss X Lijsken heeft overgegeven Ariaen Joosten Leempoels eenen acker lants, 28-10-1566

Fol 242v

Luijtken Ariaen Janss wed ende Ariaen Willemss alias Ruijter als voicht van Janneken Ariaen Ariaenss, Peterken Ariaenss, Willemken Ariaenss, Mercelisken Ariaens ende Jan Ariaens , alle aff onmondigen kijnderen van Ariaen Janss Verdiesen hebben overgegeven Tonis Dirckss een geseet etc, 23-9-1566

Fol 242v

Joost Toniss heeft overgegeven Claes Meliss zijn 1/8 deel in een acker lants en het ¼ deel in een acker lants, 5-4-1567

Fol 243r

Aert Joriss, Jan Toniss Praser mede namens Joris Aertss, sijnen swager, hebben overgegeven Sebastiaen Geritss een geseet etc, 14-12-1566

Fol 243r

Jan Joost Stockmans heeft overgegeven Jan Aertss enen acker lants, 31-3-1567

Fol 243v

Claes Janss van Baertwijck heeft overgegeven Ariaen Corneliss een geseet etc, 6-10-1567

Betaald wrodt via een betalingsbelofte

Toegevoegd: Claes Janss heeft overgegeven Bastiaen Bastiaenss een deel van bovenstaande wilkeur, 7-1569

Fol 244r

Jacop Michielss X Peeterken Aerts hebben haer testament gemaeckt, 15-10-1553 of 54

Genoemd: Wouter Jacopss, soon

Fol 244v

Corst Geritss ende Aert Geritss hebben haer scheijdinge ende deelinge aen gebrocht van haeren geseet

Fol 244v

Jan Michielss heeft gheloofd Wouter Joosten te betalen een rente, 6-7-1566

Los vel

Aert Joriss heeft bekent dat bastioaen vuijt dit geseet sal gelden een pacht, 25-8-1569

Fol 245r

Juetken Tonis wed ende Willem Toniss, haeren soon, hebben overgegeven Mariken Gerits wedue, die helft van een acker, 6-7-1567

Toegevoegd?: Jan Peter Toniss heeft gelooft Claesken wed Claes de Gelas?, Matheus Hal…, comen van Pieter Aelwijns die heeft zeker metten … ackerenbrieff van date den 11de julij 1566

Fol 245v

Wouter Janss ende Denis Janss zijn geaccordeert van een wilcoor die Wouter op Denis voorrss heeft. Denis belooft alles op tijd in vier jaren te betalen, 5-1-1568

In de kantlijn: de wilcoer is bij rekeninge cassert in presentie van Jan Laurenss ende Jan  Ariaenss als erfgenamen van Wouter Janss,10-2-1596

Fol 246r

Ariaen Corneliss de Jongen heeft overgegeven Damis Janss een geset etc, 10-9-1567

Betaald wordt via een betalingsbelofte

Fol 246v

Pauwels Henricx heeft gewilceurt tebetalen Marten Willemss een rente, 4-11-1567

Fol 246br

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de erfgenamen van Jan Damen ende sijne huijsvrou, 22-1-1568

Inden eersten zoe is Gerit Ariaenss X Lijsken geloot op

Damis Janss is beloot op

Geriken Jans is beloot op

Fol 246bv

Ariaen Eelantss heeft overgegeven Tonis Ariaenss een eijnde ackerlants, 7-2-1568

Fol 246bv

Tonis Geritss Leeu heeft gelooft Peeter Ariaenss Plas ende Reijner Huijgenss als HGmeesters te betalen13 rijnsgulden, 7-2-1568

Fol 247r

Tonis Ariaenss heeft gewilcoert Mariken Willemss een rente, 28-1-1568

Fol 247r

Peter Henricx Aertss heeft gelooft Martijn Willemss ende Dierck Lambertss als HGmeesters een rente te betalen, 28-1-1568

Fol 247v

Ariaen Meliss heeeft overgegeven Ariaen Henricx Cuijper een perceel erfs, 26-12-1567

Fol 248r

Ariaen Meliss heeft overgegeven Willem Dierckxss een acker lants, 26-12-1567

Fol 248r

Aenken Willem Willemss wed heeft gewilcoert Anneken Ariaen Willemss wed 100 rijnsgulden die Anneken ontfangen zal na doot van Aenken, 28-9-1567

Fol 248v

Frans Ariaenss X Henricxken Willemss ende Jan Sijmonss als voicht van Joostken ende Willemken Gilelis Joosten kijnderen verweckt bij Henricxken voorss ende sijn geaacordeert dat Frans Ariaenss ende Henricxken, des voorss kijn der moeder die voorss kijnder sullen houden etc. Er volgt ook een deeling, 6-3-1567

Fol 249v

Peeter Wouterss van Goerl heeft overgegeven Matheeus Aertss Cuijper een geseet etc, 16-11-1567

Fol 250r

Dierck Corneliss X Lijsken Stoffels heeft overgegeven Claes Janss van Baertwijck een geseet etc, 25-10-1567

Fol 250r

Ariaen Henricx heeft overgegeven Ariaen Henricx Leempoels een einde lants, 12-9-1567

Fol 250v

Willem Janss Brouwer heeft overgegeven Jan Aertss ende Jacop geritss een acker lants, 21-10-1566

Fol 250v

Jan Thoniss Praser heeft gelooft Martijn Willemss ende Dierck Lambertss als HGmeesters een rente, 10-1-1567

Inde kantlijn: Gequiten aen Denis? Janss ente Peeter Toniss als HGmeesters, 12-6-1605

Fol 251r

Meeus Henrick Aertss heeft gewilcoert Martijn Willemss ende Dierck Lambertss als HGmeesters een rente, 13-6-1567

In de kantlijn: desen wilcoor is gequiten bij Tonis Aertss Oerlman aen Wouter Geritss Tuijmelaer, Hgmeester, 15-11-1631

Fol 251v

Dircka Jans wed van Heijman Peeterss Broemer? heeft overgegeven Willem van Boshuijsen een erfve lants, 9-4-1567

Fol 251v

Henrick Ariaenss Hoeft? heeft overgegeven Jan Janss Cremer eenen acker lants, 8-2-1567

Fol 252r

Joost Thoniss heeft overgegeven Peeter Thoniss eenen acker lants. Dze acker was eerder door Ariaen Peterss Paep X Mariken overgegeven aen Joost Thoniss, 11-2-1568

Fol 252r

Mertijn Willemss als voicht van Willemken Stoffels, sijn broeders dochter, heeft gewilcoort die fabrieken der tafelen vande Hgeest 32 rijnsgulden en noch intrest daer bij, 1-2-1568

Fol 252v

Tonis Goijaertss X Mariken ende Henrick Toniss hebben overgegeven Aert Joost Janss een acker lants, Tonis en Henrick vertegen op dese acker tot behoeff Aerden voorss, 20?-3-1568

Betaald wordt via een betalingsbelofte

Tonis en Henrick transporteren een deel van de wilcoer aan Claes Janss, 27-11-1568

Fol 253r

Wouter Peeterss heeft overgegeven Willem Willem Willemss een eijnde lants, 6-5-1568

Fol 253r

Matheeus Aertss de Cuijper ende Thonis Janss Dolck hebben overgegeven Jacop Janss de Bont een perceel lantsgenaemt die Overmaten, 9-5-1565. Matheeus en Thonis hebben vertegen naar lants recht

Fol 253v

Op conditien ende voorwaerden soe heeft Anneken Jans wed van Anthonis Aertss Verstart? aengenomen van Ariaen Aertss als voicht Ariaenken, haer dochter bij Thonis, met conditien dat sij Ermken, voordochter van Thonis Aertss betalen sal eens 4 rijnsgulden en sal sij ontvangen van Aert Selen 3 philips gulden min eenen halven stuijver en doet sij afstand van haer vaders goet. Na doot van Anna krijgen Anna voorkijnderen en Ariaentken de goederen. Ermken en Ariaen Aertss hebben vertegen. 29-10-1568

Fol 254r

Henrick Janss X Nelken Jan Janss heeft overgegeven Henrick Janss Vos sijn aenpaert van alle goeden hem aengecomen van Jan Janss Vos sijn wijfs vader ende moeder, 28-1-1569

Fol 254r

Dingen Jans Janss Vos met Cornelis Janss Vos als voicht heeft overgegeven Henrick Janss Vos haer aenpaert van de goeden haer aengecomen van heur vader ende moeder, 28-1-1569

Fol 254v

Jacop Willemss heeft overgegeven Ariaen Ariaenss eenen acker lants, 28-12-1568

Betaald wordt via een betalingsbelofte aan Jacop Willem Jacopss

Fol 255r

Thonis Pauwelss heeft gewilcoert Peeter Willemss ende Thonis Aertss die Greeff als voicht van Jan ende Lijsken Woutererss weeskijnderen een rente, 12-9-1568

Fol 256v

Thonis Ariaenss heeft gelooft Marten Willemss een rente, 25-2-1569

Fol 257r

Jan Henricx vanden Staeck den jongen heeft overgegeven Willem Heijmans het 1/8 deel in een geseet etc hem aengecomen van zijn vader ende moeder met een ¼ deel in een schuer met de grond waer die schuer op staet, 25-3-1569

Willem Heijmans heeft die voorss erf etc overgegeven Jan Henricx vanden Staeck den ouden, 19-4-1569

Fol 257v

Thonis Ariaenss heeft overgegeven Marten Willemss een rente, 25-2-1569

Fol 256r

Aert Ariaenss heeft gewilcoert Grietken Jan de Wils ende Claes Jan Claes de Wils een rente, 10-2-1569

Fol 256r

Willem Jan Aertss heeft gelooft Grietken ende Claes Jan die Wils kijnderen 25 gulden en vijftalve stuijvers,

Fol 256r

Willem Jan Aertss heeft gewilcoert Grietken ende Claes Jan die Wils kijnderen 30 rijnsguldens

Fol 256r

Joris Wouterss Stockman als voecht van Grietken ende Claes Jan die Wils kijnderen hebben overgegeven Willem Janss haer aenpaert in een geseet hen aengecomen van Jan Aertss, haeren grootvader, 10-2-1569

Los vel (bij 252v?)

Achtervolgende het gericht dat Aeltken Willem Heijmanss huijsvrou gedaen heeft aen die goeden van Henrick Thoniss … is haer vanden heemraet gepresen ende aengeschat zoe als recht die somme van seven gulden elff stuijvers ende een ort van die penningen die Aert Joost Janss verwilcoert heeft Thonis henricx , 25-2-1669

Fol 258r

Grietken ende Claes Jan die Wils kijnderen heeft gewilcoert Marten Willemss 2 jaerlijckxe rente, 9-4-1569

Fol 258v

Aert Geritss heeft overgegeven Jan Sijmonss het 1/3 deel in een geseet etc.

Fol 258v

Henric Paep Rommenss heeft overgegeven IJken Jan Meliss wed een acker lants, 20-10-1567

Fol 259r

Henrick Michielss Stockman heeft overgegeven Onse Lieve Vrouwe altaer inder kercke van Sprang drie vaeten roggen tsiaers pacht, 2-6-1569

Fol 259v

Roelof Janss die Greef heeft overgegeven Dierck Ariaenss die Bie tot behoef van Lambert Janss, sijn swager eenen acker lants, 13-5-1569

Fol 259v

Roelof Janss die Greef, Bastiaen Bastiaenss, Ariaen Eelants ende Rombout Geritss hebben overgegeven Dierck Ariaenss die Bie eenen acker lants, 13-5-1569

Fol 260r

Rombout Geritss X Engel heeft overgegeven Ariaen Eelantsz sijn deel van een geseet etc en sijn deel in 2 perceelen ackerlants, 13-5-1569

Fol 260v

Thonis Ariaenss heeft gelooft Marten Willemss een rente

Fol 261r

Henrick Michielss Stockman heeft gewilcoert Ocker Janss een rente, 3-7-1569

Jan Ariaenss Leeu heeft gequiten en Peter Ockers, 10-5-1594

Fol 261r

Dirck Cornelis heeft gewilcoert Anneken Claes Jansz van Baertwijck wed soe wat pachten, renten ofte sijnssen als opt geseet comen mochte dat Claes, haeren man, van Dierck voirss gecooft heeft, 25-6-1569

Fol 261v

Rob Ruttenss heeft overgegeven Jacop Janss ende Jan Janss zijn aengedeelt in een geseet etc, 14-8-1569

Fol 261v

Jan Toniss mede namens Jacop Janss, sijnen broeder, heeft gewilcoert Merten die Bie  ot behoefte van Kuntken ende Jenneken Rob Rutten kijnderen 150 rijns gulden die Rob Rutten zijn kijnderen gelooft hadde van hen moeders goet, 14-8-1569

Toegevoegd: desen wilcoer is ten volle betaelt aen handen van Tonis Stevens ende Corst Wouters, 22-2-1552[?]

Fol 262r

Dierck Roeloffs heeft overgeven Ariaen Corneliss de jongen een geseet etc, 26-11-1569

Betaald wordt via een betalingsbelofte.

Fol 262v

Cornelis Mathijss X Mariken Henrick Haegen heeft overgegeven Baldewijn Haegen Pieterss een geseet etc, 6-12-1569

Fol 262v

Maes Corneliss heeft getransporteert Jacop Janss de Bont een rente met die hooftsomme van 225 rijnsgulden die hij hadde op de goeden van Willem Peeterss soe die hem overgetransporteert sijn van Peeter Franss die Wit , 10-2-1570

Fol 263r

Willem Heijmanss onse richter als rentmeester van jacop vander Duijn, ambochtsheer van Sprang, heeft opgewonnen van Joost Aertss een perceel lants in IJken Willem Ariaenss geseet plach te wesen. Willem heeft een coopdach gehouden en het perceel is aan Willem gebleven.

Fol 263v

Ariaen Willem Eerits heeft gewilcoert Lambert Dierickss een rente, 15-5-1570

Toegevoegd:  de wilcoer is gequiten aen Eelant Jacopss Oerman, 25-?-1592

Fol 263v

Reijn Denis Janss, Eelant Frans Henrickss bedanken haer goede betalingen van Beatris Claes Melis weu van een rente die gevest hadde Melis Rommen, Engel Geerdens/ ende haer voorsaten overgetransporteert was van Thonis Thoniss. De wilcoer is gequiten

Fol 263v

Alsulcke twee philipsgulden tsiaers als Ariaen Janss ende Gijsbert Geritss heffende sijn op een geseet dat gecomen is van Jan de Wit dat heeft Ariaen Henderickss van Vlijmen gequiten, 10-5-1579

Fol 264r

Meester Roeloff Henrickss heeft overgegeven Peeter Thoniss eenen acker lants, 29-11-1567

Betaald wordt via een betalingbelofte

Ende indien Gerit Janss de Roij dese wilcoer elcke termijn voirss betaelt zoe heeft gelooft Peeter Thoniss wederom vanden acker voirss gifte ende ijgendom te geven den voirgn Gerit Janss ……wijs als hij ontfangen heeft van mr Roeloff Henricx

Fol 264v

Henrick Michielss Stockman heeft overgegeven Claes Aertss eenen acker lants, 28-7-1570

Fol 264v

Aert Ariaenss heeft overgegeven Willem Peeterss Spiegel een geseet, 8-3-1570

Betaald wordt via een betaling belofte.

Fol 265r

Pauwels Henricx heeft gewilcoert Marten Willemss een rente, 15-2-1570

Mariken Pauwels heeft dese wilcoer gelooft aen Willem Jacopss alsoo Jacop Willemss dat … heeft  voor Ariaen Willemss, heemraet ende Jan Aertss als secretaris

Fol 265v

Aert Peeterss Smit heeft overgegeven Dielis Peeterss een geset etc, 20-2-1571

Toegevoegd: Dielis heeft wederom overgegeven aen Aert Peeterss, 19-1-1572

Fol 265v

Gielis Henricx Hoeck heeft overgegeven Willem Heijmanss een erffenis, 16-4-1571

Fol 266r

Pauwels henricx heeft overgegeven Peeter Janss eenen huijsinge etc 10-2-1571

Fol 266r

Quierijn Goijaertss ende Henrick Micielss Stockman alsgecooft hbbende van die meesters vander rekeninge in Hollant die goederen van Willem Peeterss ende den sefden Willem Peeterss met hem staende hebben overgegeven Melis Peeterss een geseet etc, 27-4-1571

Fol 266v

Ariaen Corneliss heeft overgegeven Jan Gijsbertss een geset etc, 28-4-1571

Fol 266v

Jan Henricx van Vlijmen heeft overgegeven IJken Jan Melis weu sijn aengedeelt in eenen acker lants, 29-14-1571

Betaald wordt via een wilcoer

Fol 267r

Quierijn Goijaertss heeft belooft katelijn Willem Wouterss weu een rente, 21-1-1570

Fol 267r

Ansom Lambertss, Dierck Goijaertss X Mariken Lamberts, erfgenamen van Anna Lamberts hebben opgedragen mede namens alle andere erfgenamen IJmert Henricx hen aenpaert van alle goeden die Anna heeft aftergelaten, 28-12-1571

Fol 267v

Ariaen Eelantss heeft overgegeven Willem Heijmanss een stuck erfs ofte acker. Betaald wordt via een wilcoer, 30-10-1570

Fol 267v

Dielis Corneliss heeft hen bedanckt voor goede betalingen die Joost … van Peeterken Jacop Michielss van de rente gecomen van Peeter Dieliss, 19-1-1572

Fol 268r

Jacop Ariaen Paens heeft overgegeven Goijaert Aertss een geset etc, 16-7-1570

Betaald wordt via een wilcoer.

 In de kantlijn: Cornelis Goijaertss heeft overgegeven Steven Geritss voorss geseet, 16-12-1571

Toegevoegd: dese wilcoer is ten volle betaeld aen Jacop Aen Paens weu, 1575?

Fol 268v

Gerit Ariaenss heeft overgegeven Jan Janss Cremer een geseet etc, 27-10-1571

Fol 268v

Peeter Toniss ende Peeter Jacobs als voichden van Ariaen Aertss ende hebben overgegeven Peeter janss een geset etc, 24-6-1571

Fol 269r

Peeter Janss heeft gewilcoert Peeter Toniss ende Peeter Jacopss tot behoefte van Ariaen Aertss een rente, 24-6-1571

Fol 269r

Ariaen Lambertss heeft gewilcoert Claes Meliss een rente, 6-10-1571

Fol 269v

Cornelis Tonis Jostenss heeft opgedragen Peeter Thoniss een perceel erfs, 15-7-1567

Fol 269v

Peeter Geritss heeft overgegeven Claes Meliss een perceel in Beatris Ariaen Willemss geseet, 17-11-1568

Fol 270r

Henrick Janss Vos, Dingen … met Cornelis Janss haeren voicht, Henrick Janss X Cornelia hebben overgegeven Tonis Ariaenss die een helft van een acker lants, 2-1-1571

Fol 270r

Henrick Janss Vos heeft overgegeven Thonis Ariaenss die ander helft vanden voirs acker, 27-12-1571

Fol 270v

Ariaen Henric Aertss heeft overgegeven Thonis Tonis eenen acker lants, 19-1-1572

Fol 270v

Thonis Toniss heeft overgegeven Ariaen Henrick Aertss eenen acker lants, 19-1-1572

Fol 271r

Thonis Henricx Paep heeft overgegeven Jacop Willemss een eijnde lants, 19-1-1572

Fol 271r

Wouter Janss heeft overgegeven Gijsbert Wouterss een acker lants, 21-1-1572

Fol 271v

Jan Henricx van Stadt … … heeft overgegeven Ariaen Henricx, sijnen broeder het 1/8 gedeelte in sijn vaders ende moeders geset, 21-1-1572

Fol 271v

Wouter Smits met Dries Janss hebben overgegeven Peeter Toniss en Tonis Toniss tsamen een acker lants, 12-5-173

Peeter betaald via een wilcoer.

Fol 272r

Wouter Joostenss heeft overgegeven Denis Janss een geset etc, 4-11-1573

Betaald wordt via een wilcoer

Fol 272v

Jan Gieliss ende Peeter Gieliss hebben overgegeven  Ariaen Corneliss den ouden, Ariaen Cornelis den jongen ende Jan Corneliss haer aenpaert in een geseet, etc, 15-2-1574

Fol 272v

Krijn Goijaertss heeft bekent voor Ariaen Henricx Hoef dat alsulcke rente als Ariaen Aertss op hem hadde die welcke sij tegens den anderen eenen vuijtcoop gedaen hebben gehadt dat die coop te doot ende te nijet is ende den oude rentebrief in effect blijft gelijck dije b

Vuijt wijst.

Fol 274r

Coopcedulle van de eefgenamen van Willeken Mertens

Ariaen Mertens als voicht van Lauris Mertenss weeskijnderen: Eltken, Marieken, Aentken, Marten ende Jenneken, vercoopen der kinder ¼ paert in een geseet etc en het ¼ paert in een acker etc en nog meer stukken lants, het nodige wordt via een coopdachh vercoft, 1606

Fol 277r

Scheijdinge ende delinge gemaeckt tusschen jan Wijnantss ende Margrietken Willems Wouter Jans huijsvrouwe opten 18-4-1594

Jan Wijnantss is bedeelt op

Margrietken is bedeelt op

Los vel

Willem Joris is voldaen door Adriaen Jan de Snijder, 16-5-1610

Los vel

Michiel Jagers ende Adriaen Peter Willemss, armmeesters zijn voldaen door Goijart bertromss de Bruijn, 8-9-1646

Fol 276r

Ariaen Jan Aerienss  heeft overgegeven Jan Janss een geseet etc, 16-3-1610

Fol 276r

Ariaen Jan Aerienss  heeft overgegeven Jan Janss een geseedt etc, 16-3?-1610

Fol 276v

Lauris Bastiaenss heeft overgegevenJasper Ariaenss eenen acker, 30-12-1596

Fol 276v

Aert Peeterss Smit heeft overgegeven Tonis Handrickss Vendicx een huijs hofc etc, 19-63-1597

Los vel

Ick Willem heijmans, richter inden ambacht van Sprang ende met mij als heemraders, Dierck die Hoge Henrickss, Adriaen van Goerl Peeterss, Jan Claes Janss, Adriaen die Bie Heijnricxss, Gheraert van Oburck heijnrickss, Adsriaen Wouterss ende Aernt Gherit Aertss doen condt dat voor ons comen sijn Wouter Heijnricxss Stockman X Adriaentken Corstiaens. Zij maken hun testament, 1-1-1555.

Genoemd: Jan, Joris ende Anneken, kinderen. Overige kinderen