Selecteer een pagina

Register beginnen vanden amboicht van Sgrevenduijn Cappel bij Adriaen Lipken als van ??? ??? van allen de erffbrieven, willekeurs ende contracten beginnen deen xxxe dach novembris xvc acht ende fsestich vanden jaer negen ende tsestich.

Adriaen Gheritss die Roij richter inden voorss ambocht van Sgrevenduijn Cappel.

Heemraders inden voorss jaren van Lxvij ende Lxvix sijn

Henrick Adriaenss Back, Anthonis Stoffelen, Aert Peterss Paep, Peter Anthoniss, Lambrecht Lambrechtss, Cleijs Artss ende Lambrecht Arienss, Anthonis Henrickss Smit

Fol. 1r

Register Adriaens Lipkens ??? anno xvc acht ende tsestich vanden ambocht van Sgrevenduijn Cappel negen ende tsestich.

Fol. 1r

Joachim Janss gheeft over met eende vrijer ghiften soe als recht is Adriaen Adriaenss.

Fol. 1v

Lenaert Corneliss Timmermans ende gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Anthonis Cornelis, Peter Cornelis, ??? Cornelis, broers, ende Adriaentken Cornelisdr, suster, 27-10-1568.

Fol. 1v

Sebastiaen Arienss heeft verwillekeurt soe als recht is schuldich te zijn Arien Cornelis Cloosterman tot Sgrevenmoer, date ut supra.

Fol. 2r

Hanrick Ghemonss heeft verwillekeurt soe als recht is schuldich te zijn Lenaert Corneliss Timmerman, ??-12-1568.

Fol. 2r

Jan Janss x Lijsken Claess heeft geconstitueert Arien Claess Vos, mr Willem Philipss, 3-1-1569

Fol. 2r

Aentken Claes Willem Steelarts weduwe vervangende Adriaen Claess, Willem ende Mariken, haer kinderen, ende gaff over met eender vrijer ghiften soe recht is Joris Wouterss, 21-1-1569.

Joris heeft weer over gegeven aan Jan Aertss Stammen.

Fol. 2v

Willem zoen wijlen Claes Steelarts, Hanrick soen wijlen Jan Thoniss x Marie dochter des voorss wijlen Claes Steelarts gheven over met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan wijlen Art Stammen.

Fol. 3r

Copie

Ick Willem Lambrechtss bekenne betaelt te zijn van alsulcken willekuer als wijlen Willem Rommen ten anderen tijden beleden heeft, 19-11-1568.

Fol. 3v

Copie

Ick Jan Stammen geloeven te betalen Henrick Janss, medio 1566.

Fol. 4r

Copie copie

Inder manieren hier naer gescreven soo hebben Frans Adriaenss ende Cornelis Henricss als HGeestmrs ter grooterkerck binnen Dordrecht, Ghijsbert van Haecken, Adriaen van Moesenbroeck? ende Sijmon Janss van Cappel als HGeestmrs ter nijerkerck binnen de voorss stede, Adriaen van Blijenborch, schout, Wouter Berthoutsz, Cornelis Claess ende Jan Eelantsz als gasthuijsmrs binnen de voorss stede, Adriaen van Blijenborch voorss, Endtmoet? Mathijss, Frans Thoniss ende Meeus Janss als leproesmrs der voorss stede vuijt gegeven Willem Aertss, Arien Willemss, sijn soen, Jan Arienss Rijsbergen, heer Anthonis Peeterss, pastoor van Cappel, Arien de Roij, schout, Adriaen ??? ende Thonis Gheritss Smit, 23-6-1568.

Fol. 5r

Alsoe wijlen Willem Artss ende ander opten xje decembris xvc Lxvj vanden HGeestmrs ter grooterkerck binnen Dordrecht ende vanden HGeestmrs ter nijeuwer kerck binnen de voorss stede ende vande gasthuijsmrs binne de voorss stede ende vanden leproesmrs vande voorss stede hadden vuijtgegeven Willem Aertss.

Fol. 6r

Dirck Anthoniss Stoffelss heeft verwillekeurt soe als recht is schuldich te sijn Marie Gherits weduwe Willem Artss, ons lieve vrouwen dach lichtmis anno xvc Lxix.

Marie transporteert weer een deel aan Jannen Dirckss

Fol. 6r

Matrie Gherits weduwe Willem Artss ende Adriaen Willemss, haer soen, sluiten een akkoord.

Adriaen heeft hem sterck gemaeckt voor Bartholomeus ???, sijn swager, ende Dinmgen Willems, sijn suster, avent lichtmis 1569.

Fol. 7r

Jacop Hanricxss als erffgenemen van Arien Hanrick Willemss heeft overgegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Arien de Roij, schout tot Schrevelduijn Cappel, xxvije februarij anno xvc negen ende tsestich.

Fol. 7r

Quirijn Hanrickss heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Jacop Hanrickss, xxvije februarij 1569. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 7v

Jacop Hanrickss heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Claes Art Claess, ut supra voorss.

Fol. 8r

Willem Anthoniss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn soe als recht is Adriaen Anthoniss, zijnen broeder, xiij marti 1569.

Fol. 8v

Henrick Adriaenss Back ende Margriet Adriaens die Roijsdr, zijn wettige huijsvrouwe maken hun testament.

Present: Adriaen Henrickss Back ende Henrick Henrickss Back mede namens Korst Henrickss Back, soenen, Lijksen Henricksdr ende Adriaentken Henricksdr, dochters, den iersten dach van april anno xvc negen ende tsestich.

Fol. 10r

Peeter Anthoniss x Elisabeth mede namens zijn huijsvrouwe suster ende broeders ende heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Adriaen soen wijlen Willem Aertss Verhoect???, xviij aprilis 1569.

Fol. 10r

Aentken dochter wijlen Gherits de Smit weduwe Goijert Driess heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Lambrecht Dirckss, actum ut supra.

Fol. 10v

Aert meussen x Mariken Willem Gheldens heeft overgegeven met eender vrijer giften soe recht is Ariaen Gertss? Vennincx, actum ut supra.

Fol. 11r

Ghelden Anthoniss heeft geloeft ende verwilleuert schuldich te zijn Arien Henricxss Back ter cause van een pleijt die Arien gelevert heeft, ije meij 1569.

Fol. 11v

Jan Mathijss woenende tot Raemsdonck heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Lambrecht Dircxss.

Fol. 12r

Ghijsbrecht Gheritss x Lijsken Hanricxdr heeft overgegeven met eender vrijer giften zoe als recht is Hanrick Ghemanss?, xije maij 1569.

Fol. 12r

Aert Cleijs Staess mede als voocht van Ariaen Claess sijn broers onmondige kinderen, Claes ende Adriaenken verwect bij Ghijsbert Ghijsbertss, hebben overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Dirck Corneliss Melen [in de kop staat Dirck Corneliss de Post ???], viije junij 1569.

Fol. 12v

Aert zoen wijlen Remeijs Mertenss heeft overgegeven Elisabeth Remeijs, sijn suster, zijn deel van de eerfenis van zijn vader en zijn 3e vrouw Anna, ve julij 1569.

Fol. 13r

Arien Robben heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Lambrecht Dircxss, xje julij anno xvc negen ende tsestich.

Fol. 13v

Meerten soen wijlen Willem Willemss vanden Sprangh mede namens Willemken dochter wijlen Stoffel Willemss, sijns broers weeskint, Jan Willemss ende Harick Machiels Stockman namens Qurijn Goijertss ende hebben overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Hanrick Hanrickss Back, xje julij 1569. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 15r

Wouter Gheritss van Bommel x Anna Huijbertss heeft overgegeven met eender vrijer giften soe als recht is Claeijs Aertss, vije meij anno xvc negen ende tsestich.

Fol. 15v

Thonis Huijbrechtss heeft verwillekeurt schuldich te zijn Adriaen Peterss Paep, xje julij 1569.

Ariaen transporteert een deel aan Adriaen Adriaenss ???nnach, 3-4-1570.

Fol. 16r

Opten xxiije dach in februarij int jaer ons heeren duijsent vijffhondert enen ende tsestich stilo Brabant binnen ’s Hertogenbosch is gemaeckt sekeren extract tusschen Heijlwich van Strijp naergelaten weduwe van wijlen mr Ghijsberden Peijman ter eenre, Hanrick ende Philips, gebroeders, ende Adriana, haer suster, allen kijnderen vanden voorss Ghijsberden Peijman.

Hanrick is inmiddels overleden.

Fol. 16v

Heijlwich van Strijp weduwe van wijlen Ghijsberden Peijman verklaart dat Philips ende Adriaentken, kinderen van Ghijsberden, bij overlijden van Heijlwich recht hebben op f 600 die bij de huwelijkse voorwaerden zijn besproken, actum ut supra.

Fol. 17v

Philips, soen van wijlen Ghijsberden Peijman mede namens Adriaentken, sijn suster, ende alsoe Heijlken van Strijp weduwe van wijlen Ghijsberden Peijman haer tocht heeft affgedaen, heeft overgegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Lambert Dircxss ende Peter Oirman, xje in julio anno xvc negen ende tsestich. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 18v

Anthonis Janss Ghijben x Stoffel Anthonisdochter ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Peter Anthoniss, ije novembris xvc Lxviij.

Fol. 19r

Arien Aertss soen wijlen Aert Claess heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Cleijs Aerdtss, xv julij 1569.

Fol. 20r

Lenaert Arienss, coster binnen Screvelduijn Cappel, maakt zijn testament.

Genoemd wijlen zijn vrouw Adriaentken Willemsdr. Vijf kinderen van eenen bedde: Heer Willem, Lijntken, Dircxsken, Peterken ende Heer Cornelis, Peerken, dochter van Heer Willem, x Arien Janss, overleden broeder Boudewijn, 20-3-1569.

Fol. 25r

Gherit Adriaenss vanden Sprangh heeft geloeft ende verwillekeurt soe als recht is schuldich te zijn Lambert Arienss, 3-8-1569.

Fol. 25v

Lambert Corneliss heeft geloeft ende verwillekeurt soe als recht is schuldich te zijn Hanrick Stevenss, 16-8-1569.

Fol. 26v

Deijling van de kinderen van wijlen Jan Arien heijmanss gemaect ende gepasseert ende aengebrocht den lesten decembris 1568.

Inden iersten sie is Lijntken Jans, dochter van Jan en Marken?, geloet ….

Peter Peterss x Diercsken Jan Arien Heijmans ten loote gevallen ….

Joost Janss is ten loote gevallen ….

Fol. 27v

Copie

Er is een probleem omtrent Sconnincx deel bij verkopen, 6-8-1569.

Fol. 28r

Rombout Ariens Paep vuijt crachten van sekeren testament hem bij wijlen Eesschen zijnen huijsvr opten xxvje octobris anno xvjc acht ende veertich en een van xxve januarij anno xvjc seven ende tsestich heeft vercoft met eender vrijer ghiften soe als recht is Adriaen Henricxss Back, 5-9-1569.

Fol. 28v

Cornelis Arienss Becker heeft geloeft ende verwillekeurt soe als recht is schuldich te zijn Sebastiaen Arienss, 13?-9-1569.

Fol. 28v

Joost Janss transporteert mr Willem Philipss, 5-9-1569.

Fol. 28v

Peter Peterss x Eerken Jan dochter wijlen Jan Arien Heijmanss heeft overgegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Adriaentken Martens weduwe Arien Anthoniss de Jonghen, 9-9-1569. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 28v

Adriaen Bijl Adriaenss namens Dirck van Jaeckerom?, 31-5-1568, heeft den 3e coopdach gehat van de opgewonnen goederen van Willem Janss Doctonen??? cum suis, 19-9-1569.

Fol. 30r

Jan Janss Dolck heeft verwillekeurt soe recht is schuldich te zijn Peter Peterss van Oijen ende Dries Henricxss, 30-9-1569.

Fol. 30v

Lijsbeth van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Huijbert Adriaenss, 30-9-1569.

Fol. 30v

Thonis Jan Ghijben van Bardwijck gheeft over met eender vrijer ghiften soe als recht is Cleijs Aertss, 10-11-1569.

Fol. 30v

Frans Arienss heeft overgegeven zijn portie Cleijs Aertss, 12-12-1569.

Fol. 31ar

Alsoo wijlen Wouter Gheritss de Wit tot andere tijden geleden heeft wijlen Gherit Jan Clootwijck, priester ende pastoor tot Screvelduijn Cappel, 1-7-1538, waarbij de erfgenamen van Gherit Wouter de Wit behouden het vierde paert, Aert Gheldens x wijlen Janneken Wouter de Wit oock een vierde paert, Lijsbeth van Bommel oock een vierde paert gelijck buijten op voorss brieff gescreven staet, 28-4-1560, ende noch een vierendeel voor Gheertruijt Martensdr, waermede deze brieff Aerden Peterss Paep getransporteeert ende gelost wort. Aert betaelt aan Wouter Gheritss de Roij namens Neelken, sijnder huijsvrouwe moeder ende tot behoeff van Aert ende Gheertruijt haer dochteren, 25-9-1569.

Fol. 31av

Cleijs Aerts heeft geloeft ende verwillkeurt schuldich te zijn Huijbrecht Adriaenen ende Jan Adriaenss Froenen, gebroederen, 15-6-1569.

Fol. 31br

Ghijsbrecht Janss ende Wouwerick van ???baert Willemss als HGmrs ter grooter kerck binnen Dordrecht, Adriaen Govaertss van Moesenbroeck? Govaerts als HGmr ter nijewerkerck, Cornelis Claes als Gasthuijsmr ende Jan Philipss als leproesmr mede namens hun andere collega’s ende hebben over gegheven met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan Dirckss Rijsbergen?, Mariken Gherits weduwe Willem Aertss, Dirck Anthonis Stoffelen, Adriaen ??? Willemss Aertss de Smit, Anthonis Gheritss Smit, Adriaen Segers??, Adriaen Gheritss de Roij, schouteth, Anthonis Peterss, pastoor tot Cappel, Adriaen Lipkens, ??? tot Cappel [secretaris], elk een stuk land, 7-10-1569.

Fol. 32v

Huijbrecht ende Jan, kinderen van wijlen Arien Willemss Froenen mede namens Govaert Arienss, broeder, procuratie Sinte Geertruijdenberge 1569, ende Huijbrecht als voocht van Peter Ariaenss sijns broeders weeskinderen: Anneken, Ariaenken, Marieken ende Adriaentken verweckt bij Peterken Andries Claesdr ende Huijbrecht ende Jan namens Adriaen Willemss, broer, ende Cornelis Janss x Cornelia Willem Adriaenssdr, alte samen erffgenamen van Adriaen Peterss, innocente dochter, ende hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Wouter Jan Reijnen, 15-10-1569.

Fol. 33v

Willem zoen wijlen Peter Willemss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Jacop Aertss, sijnen swager, een stuk land zoals Willem van Melis Dirckss, zijnen grootvader, is aengekomen, 31-10-1569.

Fol. 34r

Willem Jacopss, Huijbrecht Dircxss ende Peter Baijenss hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Willem Anthoniss, 14-11-1569. betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 35r

Willem Janss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Peter Anthoniss tbv Anthonis Zijmonss, zijnen vader, actum ut supra.

Fol. 35v

Willem Robben heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Lambrecht Dirxss, 26-11-1569.

Fol. 36v

Mathijs Otkens Mathijss als voocht van Willemken weduwe mr Ghijsbert Adriaenss de Bruijn, secr Screvelduijn Waspick ende Cappel, en als voocht van het kind van Ghijsbert ende Willemken ende heeft over gegeven met een verlije soe als recht is Adriaen Henricxss Timmer, 2-12-1569.

Fol. 36v

Jan van Schauwen x Anneken Gheritsdr ende heeft over gegeven met eende vrije verlije soe als recht is Dirck Adriaenss Roemer, 6-12-2 -1569. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 37v

Frans Meeuss vanden Berghe heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Aentken Gherit Smits weduwe Goijert Dircxss, actum ut supra.

Fol. 37v

Cleijs Aertss als voicht van wijlen Gherit Aertss sijns breurs weeskinderen verweckt bij Mechtelt Peterss, Mechtelt present, ende heeft over gegeven met een verlije soe als recht is Hanrick Hanricxss Timmerman, actum ut supra. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 38v

Wouter Gheritss van Bommel heeft wettelijck getransporteert Adriaen Gheritss de Roij, 13-12-1569.

Fol. 38v

Claesken Laureijs Aerts dr weduwe Peter Peterss met Jannen Peterss Heijsen als momboir, en Jannen Arienss, Arien Arienss ende Willem Henricxss Wijss als naeste vrinden, heeft aengenomen haer kinderen: Peter ende Peter, 7-1-1570.

Fol. 39r

Henrick S??dricxss x Kornelia Reijnars Bercken? den Aldendr als erfgenaem van Reijnert Berck? ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Johan van Bercken? zijn deel van de erfenis, 2-1-1670.

Fol. 39v

Scheijdinge ende deijlinge gemaeckt tusschen die kinderen ende erffgenamen van Gherit Wouters de Wit hier onder verklaert ende inde blijnden loetengedeelt voer schout ende heemraden inden ambocht van Screvelsuijn Cappel, actum den vijffden januarij anno xvjc 70 ende xiij januarij 1570 aengebrocht voer Anthonis Gheritss Smit ende Aert Peters Paep als heemraden Anthonis Stoffelen ende Arien Huijbertss.

Inden iersten is te deel gevallen Wouter Gheritss de Roij x Anneken Gheritssdr ….

Alitken Gheritsdr is te deel gevallen ….

Truijcken Gherit Wouter de Wit dr is tot deel gevallen ….

Cornelisken Claes weduwe Gherit Wouterss is tot deel gevallen ….

Actum ut supra.

Fol. 40v

Govert Janss vanden Hoevel x Mariken Pauwels Gherwensdr, Gherwijn Pauwelss ende Lambrecht Pauwelss, gebroeders, met Staes Gherwens sijnen oom ende voicht ende hebben geloet ende gedeelt de goederen anegecomen van Gheriken Staess, grootmoeder, ende Pauwels Gherwens, vader, 13-1-1569.

Fol. 41v

Jan Janss Dudijn heeft verwillekeurt soe recht is schuldich te zijn Wouter Janss van Tilborch, 27-11-1570.

Fol. 42r

Adriaen Claess weduwe Peter Janss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Sebastiaen Janss, 6-2-1570.

Fol. 42r

Peter Anthonis Paep heeft bekent dat Jan Huijben Cuijsten? rekening ende bwijs geeft gedaen, actum ut supra.

Fol. 42v

Ivo? Willemss heeft over gegeven met een verlije soe als recht is Vranck Mathijss, 12-2-1570. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 43r

Nederveen

Quirijn Hanricxss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Goijert Gheritss wonende in Besoijen, 15-2-1569. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 44r

Huijbrecht Adriaenss Moets heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Cleijs Aertss, 20-2-1570.

Fol. 44v

Anthonis Arienss den Ouden mede namens Korstiaen Adriaenss den Ouden, Philipss Adriaenss den Ouden ende Joachim Adriaenss den ouden, gebroedersende gaff over met eenen verlije soe als recht is Gherit Jacopss van Haechoert, 20-2-1570.

Fol. 45r

Deelinge tusschen Jan Vassen ende zijn kijnderen.

Fol. 45v

Jan Vassen heeft aengenomen zijn kijnderen, 17-10-1569

Fol. 46r

Inventaris vande goederen van Jan Vassen ??? ende zijn kinderen after gelaten bij Haesken Ariaen de Raetsdr, zijn huijsvrouw.

Fol. 47r

Adriaen Adriaenss Oermach/Aenmach heeft geloeft ende verwillekeurt soe als recht is schuldich te zijn Adriaen Gheritss ende Andriess, sijnen broeder, 3-4-1570.

Fol. 47v

Wouter Ariens heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Robbrecht Wouterss van Sgravenmoer, ter cause van een pleijtschip. Borgen zijn Arien Hanricxss, Sebastiaen Arienss ende Lambrecht Dircxss, 7-4-1570.

Toegevoegd: Wouter Robbrechtss namens de andere erffgenamen van Rob Wouterss zijn voldaan 8-10-84.

Dirck Janss Rijcken x weduwe van Sijmon Robbertss is voldaan.

Fol. 48r

Gherwen Arienss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Adriaen Segerss, 7-4-1570.

Fol. 48v

Jan Peterss Paep heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Sebastiaen Arienss, 7-4-1570.

Fol. 49r

Quirijn Hanricxss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Dirck Anthoniss Stoffelen, 7-4-1570.

Fol. 49v

Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende Peter Anthoniss x Lijsbeth van Clootwijck ende gaven over met eender vrijer ghiften soe als recht is Claeijs Aertss, 7-4-1570.

Fol. 49v

Anthonis Huijbertss Maes heeft verwillekeurt schuldich te zijn op waterrecht Adriaen Wouterss Roothals, actum ut supra.

Fol. 50r

Hubert Arienss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Jannen Wouterss Leur ter cause van een pleijtschip, 7-4-1570.

Fol. 50v

Arien Wouterss alias Roothals is borg geworden voor Jannen Wouterss Leur, sijnen broer, actum ut supra.

Fol. 52r

Aert Janss, Willem Jacopss ende Hugo Jacopss hebben geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Ghelden Anthoniss ter cause van een pleijtschip. Adriaen van Clootwijck staat borg. 17-4-1570.

Fol. 52v

Op verzoek van Claes Aertss verclaert schout Arien Verheij namens Dircken van Z??ckelem hoe het zit met het bezorgen van een rechtelijke weet, 17-4-1570.

Fol. 53r

Cleijs Aertss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Hanricken Michiel Willemss, 17-4-1570.

Fol. 53v

Jan Peterss Paeps heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Lenaert Corneliss, 17-4-1570.

Toegevoegd: in 1578 betaalt Truijcken Jan Peters Paep.

Fol. 54r

Aert Jan Aertss, Willem Jacopss ende Hugo Jacopss hebben geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Jacoppen Janss ter cause van een pleijt schip, Adriaen Adriaenss van Clootwijck staat borg, 21-4-1570.

Fol. 54v

Nederveen

Peter Dudijn Janss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan Dudijn Janss, zijnen broeder, 19-4-1570. betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 55v

Hanrick Machielss Loeija hebben geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Cleijs Aertss, 16-4-1570.

Fol. 55v

Mathijs Floriss mede namens die achtergelaten kinderen van Adrian Adriaenss Dalen? ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Cleijs Aertss, 16-4-1570.

Fol. 56r

Adriaen Jan Ogerss, Gherit Gheritss van Nispen namens Arnt Jan Segerss, procuratie Harlem 12-5-1567, Willem Janss, Dordrecht, namens doctoor Wilhem vanden Lijnden, bisschop van Remont, procuratie Dordrecht 7-9-1568, ende namens Damis vanden Linde als bestevader ende voicht van Adriaentken vanden Linde naergelaten weeskint van Seger vanden Linde, procuratie Dordrecht 10-8-1569, ende namens Peter vanden Linde, procuratie Antwerpen 1-12-1568, namens Adriaen vander Linde, procuratie inden Hage 8-11-1568, ende dragen over met eender vrijer ghiften soe als recht is Jonckfrou Alit van Nispen Henricxdr weduwe Adriaen van Nispen stukken moer hun aenbestorven van Jan Ogerss, 26-5-1570.

Fol. 57r

Nederveen

Dirck Lambrechtss x IJken dochter wijlen Lambrecht Gheritss, Lambert Peterss Vos mede namens Anthonis Peterss, zijnen broeder, Dirck namens Lambrecht Bartholomeeuss ende oijck als voocht van Niclaes Bartholomeeuss ende Elken Bartholomeeusdr intbijwesen van jenneken Claes, hun moeder, Jan Hanricxss x Beatrix Bartholomeeusdr hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Anthonis Huijbrechtss Maes, 3-6-1570.

Fol. 57v

Anthonis Peterss, priester ende pastoor te Cappel, heeft over gegeven met eenen verlije soe als recht is Aert Peterss Paep, 22-6-1570.

Fol. 58r

Anthonis Peterss, priester ende pastoor te Cappel, heeft voer recht verlijt verclaert als recht is Aert Peterss Paep, actum ut supra.

Fol. 58v

Gommaer Peterss x Lijntken Thonis Arienss Smitsdr ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Willem Wouterss, 14-6-1570. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 59r

Joost Aertss, Ghelden Aertss, Arien Hanricxss mede als voicht van de kinderen van wijlen Hanrick Floren: Machielen en Floris ende gaven over met eender vrijer ghiften soe als recht is Dirck Lambertss de Hoogh, 9-6-1570.

Fol. 59v

Willem Mertens vanden ???burg mede namens Willemeken Stoffelsdr ende Jan sijn broers kinderen: Willem ende Jan, Crijn Govaertss ende Hanrick Stockman ende gaven over met eender vrijer ghiften soe als recht is Lambert Dircxss ende Anthonis Gheritss Smit, 6-7-1570.

Fol. 59v

Anthonis Peterss, priester ende pastoor te Cappel, heeft over gegeven met eende vrijer ghiften soe als recht is Anthonis Peterss [?], 5-7-1570.

Fol. 60r

Aert Marceliss heeft in handen gestelt Anthonis Janss, wonende tot Bardwijck, sijn huijs etc, 26-7-1570.

Fol. 60v

Den xxvje junij xvjc tseventich heeft Mathijs Rijemaecker, wonende in de parochie Moerbeke, Anthonis Arienss den Ouden van Cappel een pleijtschip.

Fol. 61v

Aert de Hauwer? mede namens de twee weeskinderen van Lijsken, sijn suster, Jan Arienss Col ende gaven over met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan Aertss Stammen.

Fol. 62r

Cornelis Gheemanss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Lambrecht Dircxss, 22-8-1570.

Fol. 62v

Michiel Janss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Gherit Jacopss, 22-8-1570.

Fol. 63r

Gheeman Sijmonss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Lambrecht Ariens de Buerman ter cause van een smijtschip, 4-9-1570.

Fol. 63r

Jan Janss Doudijn heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Wouter Janss van Tilborch, 4-9-1570.

Fol. 64r

Hanrick Machielss Stockman ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Gherit Gheritss Snijder, 5-9-1570.

Fol. 64r

Hanrick Machielss Stockman ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Anthonis Gheritss Smit, [akte niet afgemaakt]

Fol. 64v

Adriaen Janss Leijten heeft geloeft ende verwillekeurt op waterrecht schuldich te zijn Adriaen Aertss van Loon alias Elsduijer???, 26-5-1571.

Fol. 65r

Een stukje akte wat als slot van een andere akte beschouwd kan worden.

Fol. 65r

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Arien S??? aen zijnen handen heeft gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 65v

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Jan Peterss Paep aen zijnen handen heeft gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 66ar

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Hanrick Gheemans ende Aert Joosten een chijns hebben gelost, actum ut supra.

Fol 66ar

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Ghijsbert Peterss alias Sluijker aen zijnen handen heeft gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 66br

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Lambert Arienss aen zijnen handen heeft gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 66br

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Hanrick Gheemens ende Aentken Joosten aen zijnen handen hebben gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 66bv

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Arien Segerss aen zijnen handen heeft gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 66bv

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Peter Gijsbertss alias Sluijter aen zijnen handen heeft gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 66bv

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Lijsbet van Bommel aen zijnen handen heeft gelost een chijns, actum ut supra.

Fol. 67r

De voorss personen geloeven te betalen Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, 8-9-1570.

Fol. 67r

Cornelis Gheemanss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Jannen Aertss Rommen, 28-9-1570.

Fol. 67v

Katerina Jans Arien Heijmenss met Peteren Peterss, haren swager, heeft over gegeven met een verlije soe als recht is Damis Janss, 7-10-1570. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 68r

Adriaen Gheritss die Roij, schout Cappel, heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is heer Corbelis Peterss vanden Rijn, cappelaen tot Cappel, 16-10-1570.

Fol. 68v

Adriaen Adriaenss Conincx heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Adriaen Dircxss Schoenmaker, 16-10-1570.

Fol. 68v

Thonis Hanricxss Timmer heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Aert Adriaenss vanden Sprangh, 18-11-1570.

Fol. 69ar

Jacop Rommert Andriess x wed van Aert Arienss bekent dat Anthonis Hanricxss Timmer voldaen heeft, 20-1-1578.

Fol. 69av

Willem Anthoniss mede als voicht van Thoenken Anthoniss Rommendr, sijn suster, hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Adriaen Segerss, 27-11-1570.

Fol. 69av

Anthonis Janss x Stoffelken Anthonisdr heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Dirck Anthonis Stoffelen, 27-11-1570.

Fol. 69bv

Adriaen Segerss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Thoenken Anthoniss Rommendr, 27-11-1570.

Fol. 69cr

Hanrick Gheemanss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Adriaen Wouterss Roothals

Fol. 69cv

Machiel Pauwelss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Adriaen Wouterss Roothals ter cause van een schip of haringbager???, actum ut supra.

Fol. 70r

Baeijen Hagen Peterss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Johan van Beler tbv Angnees Croonen, wonende tot Cleeff, 29-3-1571.

Fol. 70v

Einde van een akte die niet het vorige folio is begonnen.

Fol. 70v

Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Mecode?, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Lambert Adriaenss de Buerman aen zijnen handen heeft gelost een chijns [akte niet afgemaakt]

Fol. 71r

Desen iersten meijes anno xvjc Lxxj zijn gecompareert Geerit Geeritss Cleermaker en Reijner de Jonge met zijnen consorten ende gaven over met een verlije so recht is Cornelis Teuniss Cloosterman, Vlaes Claess ende Peter Jan van Mechelen.

Fol. 71r

So sijn oeck gecompareert Geerit Geeritss Cleermaker, Gerit Adriaenss van Nispen ende Reijner de Jonge cum suis, allen wonende tot Dordrecht, ende gaven over met een verlije so recht is Willem Janss Heerdens???, Zeeger Geritss Coninck ende Ariaen Claess Clauwertss.

Fol. 71v

Anthonis Hubertss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Lambert Lambertss ter cause van een schip.

Fol. 71v

Cleijs Stevenss x Lijsken Hanricx als erffgenamen van Neel Huijben hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Claes Aertss, 2-8-1570.

Fol. 72r

Anna Wouter Joosten weduwe heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Herman Segerss, 28-5-1571. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Tonis Tonissen Bresser is voldaen, 3-5-1582

Fol. 72v

Jan Janss Dolck heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Jacop Jan Thoniss, 15-1-1571.

Fol. 73r

Henrick Peterss Smit heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Claes Aertss, 6-8-1570.

Fol. 73r

Willem Hallinck Aertss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Gherit Gheritss van Nispen, cleermaker tot Dordrecht, een deel grond gecomen van zijn bestemoeder, 5-5-1571.

Fol. 74r

Meijnart van Gelwaert Bartholomeeuss ende Jacop Franss mede namens zijn swager, broeder ende susters hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Gherit van Nispen Adriaenss ende Gherit Gheritss Cleermaker, 5-5-1571.

Belending: Peter Henricx alias de Swarte Mannekens

Fol. 75r

Den ve meij xvjc vxxj hebben Gherit Gheritss ende Gherit van Nispen Adriaenss over gegeven met een verlije soe als recht is Adriaen Claes Clau ende Willem Janss Ver?uss van Sgravenmoer.

Fol. 75v

Jacop Muijs Peterss heeft namens Joncvrauwe Mechtelt Colmartsdr weduwe tJanich van tJepma, rentmeester te Vroenland, procuratie Dordrecht 19-2-1569, over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Gherit van Nispen Adriaenss, 24-6-1571.

Fol. 76r

Anthonis Peter Jacopss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Lambert Lambertss, 25-6-1571.

Fol. 76r

Lambrecht Dircxss draeght over met een verlije soe als recht is Adriaen Adriaenss.

Fol. 76v

Sijmon Jan Dielen als voicht van Jan Dielen sijns broers soen ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Govaert Machielss, 3-6-1571. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 77r

Nederveen

Adriaen Wouters Keteler?? namens de kinderen van Huijbert Arienss ende gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Vas Wouterss, een geerden land hun aengecomen van ??? Adriaen Peterss, innocente dochter, 1-6-1571.

Fol. 77v

Den iije januarij anno xvjc Lxxj compareerden Henrick Adriaenss van Hoeff ende heeft getransporteert Peter Jacopss ende Peter? Anthoniss als voichden van Aert Aertss weeskint een willekeur op Adriaen van Clootwijck.

Fol. 77v

Jan Huijbertss x Lijntken Cornelisdr ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht isThonis Corneliss, Willem Corneliss, Peter? Corneliss ende Aentken Cornelisdr, 12-1-1571.

Fol. 78r

Henrick Gheemanss ende Aentken Cornelisdr mede namens haer kinderen bij Cornelis Willemss ende hebben over gegeven met een verlije soe als recht is Jan Peterss Paep, actum ut supra.

Fol. 78r

Herman Segerss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn op waterrecht Adriaen Aertss, actum ut supra.

Fol. 78v

Gherit Adriaenss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Adriaen Aertss, 22-1-1571.

Fol. 78v

Dominicus de Wolff ende gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan Peterss, 25-1-1571.

Fol. 79r

Den xiiije februarij anno xvjc Lxxj compareerden Dirck Corneliss ende heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijnHenrick Adriaenss Back.

Toegevoegd: Margriet Henrick Ariaens Bac met Ariaen Henricxss Bak, haren soen, zijn voldaen, 1-1-76??

Fol. 79v

Den xixe februarij anno xvjc Lxxj compareerden Adriaen Wouterss ende gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Wouter Adriaenss.

Fol. 79v

Eodem compareerden Anthonis Huijbertss ende gaff over met eender vrijer ghiften Anthonis Peterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 80r

Den ve martij anno xvjc een ende tseventich compareerden Hubert Adriaenss Froenen mede als voicht van de weeskinderen van Peter Adriaenss Froenen: Adriaen Peterss, Anneken Petersdr, Adriaentken ende Mariken, en noch namens Ghovaert Adriaenss Froenen, procuratie G’berg 12-6-1569, Adriaen Cornelis als voicht van Adriaen Goedertss ende Aerian de jonge, sijn broeden, Mariken ende Anneken, gesusters, kinderen Govert Froenen verweckt bij Janneken Cornelisdr za, procuratie G’berg 3-3-1570, Adriaen Froenen, Jan Adriaenss Froenen ende Cornelis Janss van Bavel ende gaven over met eender vrijer ghiften Claes Aertss.

Fol. 80v

Op huijden den iiije aprilis anno xvjc een ende tseventich sluijten Machiel Mertens, brawer tot Delft, ende Udo Willemss, Vrijhoeven, een accoort.

Fol. 81r

Den xvije meert anno xvjc Lxxj compareerden Wijn Wijnen, Willem Wijnen, Jan Wijnen ende Wouter Gheritss ende gaven over met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan Peterss ende Hanrick Peterss.

Fol. 81v

Willem Janss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Meerten Willemss vanden Sprangh, sijnen oom, een stuk grond uit Willem Willemss Banck, 14-8-1571.

Fol. 82r

Den ixe julij anno xvjc Lxxj compareerden Antken Govaert Driess ende gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Lambert Dircxss.

Fol. 82v

Jan Mathijss tot Waspijck als erffgenaem van Jan Emmen ende gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Claes Aertss, 19-7?-1571.

Fol. 83r

Anthonis Peterss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Reijnaert Claess ter cause van een pleijt, 17-9-1571.

Fol. 83r

Adriaen Dircxss, Joachim Gherwenss x Mariken Hanricx ende Anthonis Huijbertss als erffgenamen van Dirck Aen Dircxss hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Margrita weduwe van Hanrick Adriaenss Back, 17-9-1571.

Fol. 83br

Quirijn Hanricxss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Anthonis Huijbertss ter cause van een tarfschip, 21-9-1571.

Toegevoegd: Elisabeth Anthonis H??? weduwe is voldaen, Lambert Lambertss is voldaen, Sebastiaen Arienss is voldaen, Anthonis Peterss, pastoor, is voldaen, Dirck Huijbertss en Lijsken Cornelis de Wagemaker zijn voldaen.

Fol. 83bv

Sebastiaen Arienss den Jongen heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Quirijn Hanricxss ter cause van een hantwage, actum ut supra.

Fol. 84r

Jan Vass x Lijsken Petersdr heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Arntken Cornelis Timmermansdr een delle gecomen van Dirck Aen Dircxss, 10-10-1571.

Fol. 84v

Willem Thonis heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Adriaen Anthoniss, sijnen broeder, actum ut supra.

Fol. 85r

Aert Govaertss van Besoijen heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Anthonis Gheritss Smit, 10-10-1571.

Fol. 85r

Nederveen

Jan Doudijns Janss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Wouter Janss van Tilborch, een stuk land hem aengesuccedeert van Adriaentken Peters, inocente dochter, 11-10-1571.

Fol. 85v

Gheertruijt [Doudijns, staat in een toevoeging] weduwe Adriaen Jacopss heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Wouter Willemss, 9-10-1571. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 86r

Dingen Hanrick Ghemanss weduwe heeft aengenomen haer twee kinderen verweckt bij Hanrick Ghemanss: Cornelis ende Marten, in presentie van ??? Wouter Ghemanss ende Gheman Sijmonss als voichden, 14-7-1571.

Fol. 87r

Cleijs Aertss heeft gestelt Hanrick Machielss tot waerborch sijn huijs etc, 12-11-1571.

Fol. 87r

Aentken Goijart Diless/Dickss weduwe heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Cleijs Jan Spaengen alias Plonghen?, wonende tot Tilborch, actum ut supra.

Fol. 87v

Cornelia Wijten heeft wettelijck getransporteert soe als recht is Aert Goijaertss alles betreffende de afspraken tusschen Cornelis Mathijss ende Beatris Mathijs, sijn huijsvrouw, 28-11-1571.

Fol. 87v

Rombout Anthoniss heeft over gegeven met een verlije soe als recht is Niclaes Hanric Gheritss, 3-12-1571.

Fol. 88r

Dirck Huijbertss Maes heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Aert Arienss tot Besoijen, ter cause van een pleijt, 16-11-1571.

Fol. 88v

Francoijs Willemss, secr??? binnen Dordrecht, namens Hans? ende Reijnert Berck en namens Dirck Berck, Henrick Fredrickss x Ernita? Bercx, Jacobmijna Bercx, broeder ende susters [akte niet afgemaakt]

Fol. 88v

Francoijs Willemss,secr??? binnen Dordrecht, namens Dirck Berck, Jan ende Reijnier Berck ende Jacobmijna Bercx, wonende inde lande van Cleeff, procuratie Dordrecht 24-4-1563, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Anthonis Anthoniss Cloosterman, wonende tot G’berg, 19-1-1571.

Fol. 89v

[Een soort erfdeling zonder namen waarvan het begin ontbreekt. Lijkt verkeerd te zitten want er is ook geen einde van de akte]

Fol. 90r

Gherit van Nispen Adriaenss heeft over gegeven met een verlije soe als recht is Gherit Gheritss Cleermaker, 19-1-1571.

Fol. 90v

Meeus Lamberts gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Jan Aerts Rommen, 7-1-1572.

Fol. 90v

Den xxvje januarij 1572 compareerden Peter Anthoniss ende gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Cornelis Anthoniss van Roosendael Capellen.

Fol. 91r

Peter Aertss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Anthonis Sijmonss, 7-1-1572.

Toegevoegd: Peter Anthonis is namens Thonis Sijmons, sijn vader, voldaen, 3-5-1577.

Fol. 91v

Peter Baijenss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Anthonis Sijmonss, 7-1-1572.

Fol. 92r

Opten vije januarij anno xvjc twee ende tseventich compareerden Peter Peterss Vos heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Lambert Bartholomeuss ter cause van een torffpleijt.

Fol. 92v

Adriaen Anthoniss Smit gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Lambert Dircxss, actum ut supra.

Fol. 92v

Huijbert Adriaenss Maes x Dingen Willemsdr heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Anthonis Stoffelss.

Fol. 93r

Hanrick Peterss ende Jan Peterss als erffgenamen ende kinderen wijlen Peter Arienss ende Digna, haer moeder, hebben haerder deelinge aengebrocht voewr schout ende heemraden van Sgrevelduijn Cappel, 16-11-1571.

Fol. 94r

Den xje januarij anno 1572 compareerden Willemken Stoffel Willemssdr ende gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Meerten Willemss, haren oom

Fol. 94r

Rijn Gieliss heeft verwillekeurt schuldich te zijn Peter Aertss Paep ter cause van een torffpleijt, Anthonis Gheritss Smit is borg, actum ut supra.

Fol. 94v

Adriaen Lauwereijss van Vuijtwijck ende Anthonisken Jan Aertss IJgroms???dr ende hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Jannen Vrancken, haer ???, 4-2-1572. betaald wordt via een wilkeur

Fol. 95r

Claeijs Aerts heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Adriaen Janss de Roij, 4-2-1572.

Fol. 95v

Joachim Jans heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Adriaen Janss Dollick ende Jacop Mertenss, 10-2-1572.

In de kantlijn: Peeterken, weduwe Adriaen Janss

Fol 95v

Peter Aertss Paep heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Huijbrecht Adriaenss Mo??? [Moets?], tercause van een pleijtschip, 11-1-1572.

Fol. 96v

Jan Janss x Cornelia Anthonis wed Jan Janss Canter ende Mariken Jans ende hebben over gegeven met een verlije soe als recht is Cornelis Ariaenss Becker, 3-3-1572. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 97r

Wouter Willemss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Cornelis Anthoniss tbv de jongen Waelwijcks kinderen, 3-3-1572.

Fol. 97v

Jan Vass x Lijsken Petersdr ende gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Henrick Peterss, 3-3-1572.

Fol 97v

Henrick Fredrickss heeft geloeft ende verwillekeurt schuldich te zijn Cornelis Arienss Backer, tercause van een torffpleijt, actum ut supra.

Fol. 98r

Henrick Stockman heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Meerten Willemss, 14-4-1572.

Fol. 98v

Cornelis Anthoniss van Roosendael, cappiteijn, heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Gherit Denijss?, 14-4-1572.

Fol. 99r

Cleijs Aertss geeft getransporteert tbv de weeskinderen van Gheraert Aertss, sijnen broeder, ende dat ivm schulden aan Aert Machielss Adriaen Eben?, wonenede op Sprangh ende Aert Ockerss, wonenede in Besoijen, ten dagen voorss.

Fol. 99r

Adriaen Jacopss Corp heeft getransporteert Jacop Wouterss inden Bock, 17-4-1572.

Fol. 99v

Cornelis Anthoniss Smit geeft over met eender vrijer ghiften soe als recht is Anthonis Hubert Maes, 28-4-1572. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 100r

Cleijs Aertss verklaart dat Wouter Janssen ende Jannen Bauwenss mogen wegen ende stegen, 3-5-1572.

Fol. 100v

Nederveen

Jan Bauwenss x Willemken Petersdr met Jan Adriaen Jorde, haren zoen, hebben over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Wouter Janss van Tilborch, actum ut supra.

Fol. 101r

Van Drongelen

Daniel Willemss heeft getransporteert Jannen Peterss, 3-5-1572.

Fol. 101r

Anthonis Peter Jacopss gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Jan Janss, 7-12-1571.

Fol. 101v

Den vje februarij anno 1572 compareerden Peter Peterss Oirman ende gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Lenaert Arienss, coster tot Cappel.

In de kantlijn: Michiel Geritss van Hachoort ende Peterken Lenaertss, sijnder moeder, sijn voldaen.

Fol. 102r

Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht voer schout ende heemraet inden ambocht van Sgrevelduijn Cappel bij die weduwe ende erffgenamen van Lambert Adriaenss Buerman, den vijffsten novembris anno xvjc een ende tseventich.

Inden iersten is Appellonia, die weduwe, bedeelt ….

De voor ende naekinderen van Lambert Adriaens zijn bedeelt ….

Fol. 102v

Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht voer schout ende heemraeden inden ambocht van Cappel Sgrevelduijn bij de erffgenamen ende kinderen van Lambert Adriaenss Buerman, den sesten novembris anno xvjc een ende tseventich.

Inden iersten zijn Adriaen Lambertss ende Henrick Lambertss bedeelt ….

Peter Lambertss, Anneken Lambertsdr ende Ariaentken Lambertsdr als naekinderen van Lambert verweckt bij Appelonia Petersdr sijn bedeelt ….

Fol. 103v

Aeneneminge Appellonia Petersdr weduwe van Lambert Adriaenss saliger haren kinderen verweckt bijden Lambert Adriaenss.

Op huijden den sesten novembris anno xvjc een ende tseventich heeft Appelonia haar kinderen aengenomen: Peter, Anneken ende Ariaentken.

Fol. 104v

Op huijden den xje aprilis anno xvjc Lxxij sijn minnelijcke veraccordeert doer tusschen spreken van heer Anthonis Peterss, pastoor, Cornelis van Udenhout pbr Lambert Dircxss, Thonis Gheritss Smit soe dat Frans Claess ende Ewout Ewoutss x Dircxsken Claes sullen behouden de goederen van Antonia Staess, hun bestemoeder. Daarnaast betalen zij aan Margriet vanden Nieuwen, moijken.

Fol. 105r

Herman Ghijsbertss, Wouter Ariaenss x Anthonisken Ghijsberts ende Joachim Meliss? x Toentken Ghijsbertss gaven over met eender vrijer ghiften soe als recht is Niclaes Aertss, 12-5-1572.

Fol. 105v

Herman Ghijsbertss geeft over met eender vrijer ghiften soe als recht is Cornelis Ghijsbertss, sijn broer, 12-5-1572.

Fol. 105v

Cleijs Aertss geloeft te betalen Niclaes Hanricxss van Spaengen [Spaendonck], 19-5-1572.

Fol. 106v

Aentken Gherit de Smit weduwe Goijert Driessen met Philips, haeren zoen, heeft geloeft te betalen Claes Hanricxss van Spaengen, 2-5-1572.

Fol. 109r

Eodem anno et diem soo heeft Anthonis Geritss Smit namens Tonis Arienss Smith kijnderen te weten Arien Tonisse, Cornelis Toniss, Lijnken Tonisdr x Commer Peterss rekening ende bewijs gedaen.

Fol. 109v

Opden selffden dach maken de bovenstaende kinderen een deling.

Fol. 111r

Op eodem hier aen verhaelt zoe heeft gevest Jan Peterss Paep van Lenaert Corneliss een block moeren, 20-2-70

Fol. 112r

Op heden den ve dach in febraio anno xvjc negen ende tsaestich soe heeft Lenaert Corneliss gethonnt eenen quitantie van Willem Machielss, brouwer tot Delft.

Fol. 112v

Opten xxije januarij anno xvjc 70 soe heeft Adriaen Lipkens, secretaris, geprotesteert dat vde schout ende heemraden tegen wil ende danck hebben Frans Aen Heijnen tgenecht dach laten schrijven inde dinghtaeffel etc.

Los vel bij folio 10

Lijst met namen ende bedragen uit 1741.

Los vel bij folio 25

Op huijden desen xvie maeich anno vier ende tachtich zoe heeft ingheset Corst Adriaenss den Auden vanden vochden ende erffgenamen van Neltken Oermans alsucken hoffstat.

Los vel bij folio 25

Reijnier Joosten, Tilborch, attesteert mits desen dat Gheeridt Anthonissoen Smidt van Capellen vuijtten namen van Sebastiaen sijn broeders kijnderen heeft gelost aen Adriana Henrick claessoendr van Spaendonck ende Joosten Reijnier Gheridssoen met sijjne kinderen..

Los vel bij folio 72

Op huijden desen viije februarij 1582 sijn veraccordeert Herman Segherss ende Tonis Toniss Bresser ter cause van een wilkeur als Herman Segerss Anna Wouter Joosten eertijds verleden heeft.

Los vel bij folio 75

Den ixe junij anno xvjc Lxxj compareerden Aentken Govert Driess weduwe ende gaff over met eender vrijer ghiften soe als recht is Lambert Diercxsoen

Los vel bij folio 93

Dese voorscreven persoonen te weten Handrick Petersoen ende Jan Petersoen als erffgenamen ende kijnderen Peter Adriaenss ende Dina, haer moeder, hebben haer deilinge ende scheijdinge aengebrocht

Los vel bij folio 97r

Quitantie van Gerit Anthoniss Smit tbv Haesken IJsbrants als Wouter Willemss Clepper, mijn huijsvrou, eertijts verwillekeurt heeft, 1-11-1582.

Drie losse vellen bij folio 105

1e: hiernaer volgen de loten vanden gronden van wijlen Jan Arien Heijmanss ende Margriet Arienss sijnen huijsvrouw. Dan volgt de verdelin in drie loten.