Selecteer een pagina

RA 45

Fol 1

Heilwich Faes Geraerts Sweerts wed heeft gewilcoert schuldich te wesen Hilleken Ghijsbert Goess?, haere nichte, tevens zegt zij Hilleken een aantal goederen, die sij after sal laeten, toe voor bewesen diensten, 14-12-1539

Fol 2

Die jonghe Jan van …. Dierckzn ende Peeter Wouterss hebben overgegeven Willem Peeterss elk hun deel in een halve mudde rogge waer Thonis Peeterss, Willem Peeterss ende Catelijn Peeters, gebrueder ende suster, tsamen op bedeelt sijn van haerder moeder wegen. De jonghe Jan Dierckss is een swager. Thonis za is een half bruer, 9-2-1538

Fol 2v

Mechelt Gillis Henrick Sijmonss wed, Dierick Giliss mede als voicht van Janneke, sijnre suster kijnt, ende Willem Claess hebben overgegheven Wouter Maes Gheijster … Mechtelt voirss deen helft van haere gezete etc daer sij nu ter tijt op ende in woent met Wouter voirss, 12-2-1535

Fol 3r

Cornelis Dierick Peeterss wed heeft overghegeven Anthonis Claess die Wit een stuck erfs etc. Cornelis weduwe voirss sal haer leven lanck besitten dat huijsken etc, 6-11-1535

Fol 3v

Michiel Jans Lur heeft gewilcoort Ariaen Henrick Janss wed schuldich te wesen een rente, 20-2-1526

Fol 4r

Willem Geldens heeft gewilcoort Adriaen Peeterss tot behoef Ghertruijt Peetersz wedue schuldich te wesen een rente, 31-3-1538

Fol 4v

Joist Sijmonss heeft geloeft … Geldens wed schuldich te wesen een rente, 22-4-1538

Fol 4v

Rom Peeterss heeft geloeft … Geldens wedue schuldich te wesen een rente, 20-4-1538

Fol 5r

Willem Mateuss heeft geloeft Maessen Peeterss schuldich te wesen een rente, 11-11-1537

Fol 5v

Jan Peeterss heeft geloeft Peeter Dieliss schuldich te wesen een rente, 4-5-1538

Fol 6r

Aert van Oss ende Claes Peeterss hebben geloeft Aert van Broeckhoeven schuldich te wesen een rente, 4-5-1538

Fol 7r

Den ouden Jan van Ammeroeijen Gilliss ende … sijn … naekijnder alsoe rijck gemaeckt als Sijmon Janss ende Henrick Janss … … … ende Aert Janss kijnder ende Willem Janss ende Jan Janss kijnder dese drie persoenen voirss hebben hebben een ijegelijck 20 karolus gulden … … … naekijnder voirss ende dan Sijmon Janss ende Henrick Janss voirss … … … …, 20-3-1538

Fol 7v

Gherit Aertss heeft overgegheven Gillis Janss eenen acker lants, 31-3-1538

Fol 8r

Claes die Wert Geraertss X Heijlwich laten alle eerdere testamente doot ende te niet maken, 9-3-1538.

Genoemd: Claes die Wert Lauwereijs, Corstiaen Geraertss, Wouter Aertss ende Thoenis Peeterss … ende kerckmeesters ende Ariaen Peeterss ende Peter? Wouterss HGmeesters

Fol 9r

Aert Henricxz Lur heeft geloeft Claes die Wert geraertss schuldich te wesen een rente, 9-3-1538

Fol 9v

Adriaen Willem Adriaenss heeft geloeft Claes die Wert Geraertss schuldich te wesen een rente, 28-1-1538

Fol 10r

Adriaenvan Hoewaertss heeft overgegeven Cklaes die Wert Gerarertss een rente als hem aenbestorven sijn van Henrick Heijn Sijmans en een op Henrick Jan Heijn Sijmans, 17-1-1538

Fol 10v

Gillis Janss Blocblat? heeft overgegeven Joist, sijne huijsvrau, sijn voechtdije van … Gilliss, 23-3-1538

Fol 11r

Henrick Janss heeft geloeft Henrick Henricksz schuldich te wesen een rente, 19-5-1538

Fol 11v

Cornelis Adriaen Voss heeft overgegheven Adriaen Henrick Voss, zijne vader, zijn moeders besterft, 20-1-1538

Fol 12r

Jacob Willemss heeft overgegen Bastiaen Eelensz een ¼ deel van een stuc erfs, 10-8-1538

Fol 12v

Judick Ariaen Wouterss heeft overghegeven Jacob Geraertss een stuck erfs, 10-8-1538

Fol 12v

Aenken Jans heeft overgegheven Lauwereijs Janss van Ammeroeijen, haer bruijeder, die een helft van eenen stuck erfs, 17-9-1538

Fol 13r

Geraert Adriaenss die zoen als voecht ende mombaer van Geraertken ende Ghoeijvaertken, affter gelaten weeskijnder van Wouter die zoen heeft overgegeven Ghertruijt wedue Wouter een stuck erfs, 17-9-1538

Fol 13v

Jan Ghijsbrechtss heeft overgegheven Jan Wouterss een stuck erfs, 22-11-1538

Fol 13v

Lauwereijs Henricxz die Vos mede als voecht van Sijmeke Peeters ende Goesen Peeterss, sijns bruijtsken? … den ouden Adriaen Henricxz die Vos, Jan Henricxz die Vos ende oick voir Dijnghen, sijn suster, Joist Henricxz die Vos, den jonge Adriaen Henricxz die Vos, Lenaert Henricxz die Vos, Aenken Peeter Voss ende Peeter Peeterss die Vos hebben overgegheven Jacob Willemss een stuck erfs etc, 9-1-1539

Fol 14v

Mechghel Lenaertss, Gerit Janss als voecht van Henrick Lenaertsdr ende Jan Aertss mede als voecht van zijnen naekijnderen bij Katelijn Elias hebben overgegheven Jan Michielss een stuck erfs etc, 22-11-1538

Fol 15r

Melis Aertss Paens heeft overgheven Adriaen Diericxz de Praser ende Elisabet sijn dochter, een stuck erfs etc, 6-3-1539

Fol 15r

Den jongen Peeter Jacobss heeft overgegheven Melis Aertss Paens een stuck erfs etc, tevens heeft Adriaen Diericxz de Praser mede als voecht van Elisabet sijn dochter overgegheven Melis Aertss Paens een stuck erfs etc, Peeter Aertss Paens heeft Melis Aertss Paens overgegheven een stuck erfs etc, 3-3-1539

Fol 16r

Peeter Geldenss, Jan sijnz, Adriaen sijnz, Dierick zijn dochter, Joist Ariaenss Leempoelsz ende Jan ende Adriaen voirss als voecht van drie onm kijnderen van Peeter bij Henrick Ariaen Leempoels dochter hebben overgegheven Cornelis Geraertss Leeu een stuck erfss etc, 16-3-1539

Fol 17r

Joest Willemss ende Lauwereijs Willemss hebben overgegheven Cortijt? Willemss hun gedeelte van een stuck erfs hen aengecomen van Willem Corneliss, hun vader, ende Elijsabet, haerder moeder, etc. Tevens sijn comen Peeter Geraertss, Ariaen zijn zoen, Marij, sijn dochter Gheraert zijn zoon ende Lijsbet ende Claes, zijn dochteren, Willem zijn zoon, ende Ariaen als voecht vant kijnt van Juetken Claesdochter ende hebben overgegheven Geraert Willemss het besterf van Lijsbet Willem Corneliss huijsvrau, deser voirss kijnderen oude? moeder een stuck erfs, 27-9-1539

Fol 18r

Aert Willems, Joist, zijn zoon, ende Beatris, sijn dochter, hebben overgegheven Adriaen Willemss het ¼ deel hen aengecomen van IJken Willem Ariaenss wedue den voirss Aert moeder, 23-4-1539

Fol 19r

Cornelis Geraertss die Leeu heeft overgegheven Aert Henrickxz Steevensz een stuck erfs etc, 3-5-1539

Fol 19v

Joist Ghijsbrechts heeft overgegheven Bartolomeus Lambrechtss een stuck erfs etc, 2-5-1539

Fol 20r

Aert Peeterss den ouden heeft overgegeven Joist Ghijsbrechtss die een helft van sijne gezete etc, 2-5-1539

Fol 20v

Cornelis Gerits Aertss de Leeu heeft overgegeven jan henrickxz die Vos tot behoef hab zijn zoon een stuck erfs, 30-4-1539

Fp; 20v

Den auwen Peeter Jacopss ende heeft over gegeven Wouter Peeterss een stuck erfs, 4-5-1539

Fol 21r

Lauwerens Henricxz die Vos heeft overgegheven Joistken, zijn dochter derdalf honts lant, 9-1-1539

Fol 21v

Adriaen Henricxz die Vos heeft overgegeven Gheraert Corstiaenss een hont lants, 14-7-1539

Fol 21v

Joist Trolmans? heeft overgegheven Adriaen Henricxz die Bije een stuck erfs, 20-12-1539

Fol 22r

Bejatris de Bij? dochter van Ammelroijen heeft over gegheven Peeter Willemss een stuck erfs etc, 14-9-1539

Fol 22v

Adriaen Ghoeijvaertss heeft over gegheven Anrhonis Henrickxz een stuck erfs etc, 9-12-1539

Fol 23r

Adriaen Peeterss heeft overgegheven Adriaen Ghoeijvaertss een stuck erfs etc, 9-12-1539

Fol 23r

Willem Geraertss, Eeris, sijn zoon, Jan zijn zoon, Thoenis zijn zoon. Aenken zijn zoon ende Thoenken zijn dochter, Lijsbert zijn dochter ende Alit sijn dochter hebben overgegheven een stuck erfs, 3-8-1539

Fol 23v

Willem Rommenz, Anthonis Rommenz, Thoemas Rommenz, Peeter Rommenz ende Katelijn ende Magriet Rommen dochteren hebben overgegheven Peeter Jacobss die jonghe een stuck lants, 20-12-1539

Fol 24r

Lambrecht Lambrechtss heeft overgegheven Adriaen Ariaenss een stuck erfs etc, 12-10-1539

Fol 24v

Willem Janss ende Adriaen zijn zoen hebben overgegheven Jan Wouterss een stuck erfs, 10-8-1539

Fol 25r

Gheraert Henricxz heeft overgegheven Ffloris Janss die een helft van een stuck erfs etc, 4-12-1539

Fol 25r

Wouter Aertss, Henrick Aertss, Jan Aertss, Adriaen Aertss, Nijcolaus Aertss, Willem Janss X Mari, Mechtelt Aerts, Michghiel Adriaenss ende Willem Adriaenss hebben overgegheven Adriaen Henricxz drie hont lants, 25-12-1539

Fol 25v

Henrick Aertss, Wouter Aertss, Jan Aertss, Willem Janss X Marij, Claes Aertss, Mechtelt Aerts, Michghiel Ariaenss ende Willem Ariaenss hebben overgegheven Adriaen Aertss die een helft vaneenen acker lants, 18-10-1539

Fol 26r

Jan Meeliss, Ghijsbrecht Meeliss, Cornelis Meeliss, Adriaen Meeliss, die jonge Jan Meeliss, Peeter Meeliss ende Denijs Meeliss hebben overgegheven Jan Janss die Bruijn? een stuck erfs etc, 1-3-1539

Fol 26v

Jan Willemss heeft overgegheven Willem Aertss die een helft van eenen acker lants etc en voortss overgegheven Willem Aertss een erfs etc, 11-4-1540

Fol 27r

Henrick Janss heeft geloeft Henrick Henricxz schuldich te wesen een rente etc, 19-1-1538

Toegevoegd: Wouter Janss heeft getransporteert deses voorts wilcuer Jacop Janss de Bont, 15-4-1570

Fol 27v

Dat voor ins comen is Marij? Willem Driess wedue ende die heeft geloeft Claes Lauwerijss die Wit schuldich te wesen, 30-1-1538

Fol 28r

Gertruijt wedue Wouter bekent Peeter? Henricxz schuldich te wesen een rente, 10-8-1538

Fol 28v

Corstiaen Geraertss is schuldich aen Claus die Weert … Aertss, 10-8-1538

Fol 29r

Catelijn Geraert Pieterss wed is Gillis Janss schuldich, 23-4-1538

Fol 29v

Jan Gillis van Ammeroijen ende heeft Sijmon Janss ende Henrick Janss, zijne twee zoenen voir wijt gemackt veertich karolus gld ellic 20 k gld ende overmits dat Jan Janss, Aert Janss ende Willem Janss gelijck wesen ende die voirss Jans kijnder ellick 20 k gld voch? Hebben van hun moeders goet, 20-10-1537

Fol 30r

Jan Wouterss is Claes die Wert Geraetss een rente schuldich, 22-?-1538

Fol 30v

Henrick Corstiaensz is Peeter Henricxz een rente schuldich, 10-8-1538

Fol 30v

Adriaen Henricxz die Vos is schuldich aen Claus die Weert Geraertss een rente,

Fol 30ar

Anthonis Claess is Claes die Weert geraerrtss schuldich een rente, 12-10-1538

Fol 30av

Jan Meliss heeft geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 12-10-1538

Fol 31r

Jan Geldenss heeft geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 12-10-1538

Fol 32r

Beatris Ariaen Willemss wittige huijsvrou heeft heeft geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 16-12-1538

Fol 32v

Wouter Meeuss heeft geloeft Jan Aertss schuldich te wesen een rente, 8-12-1538

Fol 33r

Jacob Willemss heeft geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 9-1-1539

Fol 33v

Anthonis Heijmanss heeft geloeft Peeter Embrechtsz schuldich te wesen een rente, 1-2-1539

Fol 34r

Magriet? Wouter van zoens wedue met Peeter, haer zoen, hebben geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 1-2-1539

Fol 34v

Lauwereijs Janss van Ammeroeijen heeft gewilcort Aenken, sijn suster, schuldich te wesen een rente, 17-9-1538

Fol 35r

Jan Ariaenss Paennenborch heeft geloeft IJken Jan Denis schuldich te wesen een rente, 20-3-1539

Fol 36r

Aert Wouterss van Zoen heeft geloeft Ariaen Hendrick Denijss? wedue schuldich te wesen een rente, 9-4-1539

Fol 36r

Dierck Lammertss heeft geloeft Wouter Diercxx tot behoef Gherit Diercxz weeskijnt schuldich te wesen een rente, 1-5-1539

Fol 36v

Anthonis Claess heeft geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 1-5-1539

Fol 37r

Geraert Corstiaenss heeft geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 3-5-1539

Fol 37v

Bartholomeeus Lammertss heeft geloeft Cornelis Wouterss schuldich te wesen een rente, 5-5-1539

Fol 38r

Dierck Janss van Ammeroeijen heeft geloeft Peeter Zegerss schuldich te wesen een rente, 5-5-1539

Fol 38v

Adriaen Henricxz heeft geloeft meester Servaes Janss vanden Put schukdich te wesen een rente, 13-5-1539

Fol 39

Stoffel Willemss heeft geloeft Catelijn Thomas Janss wedue schuldich te wesen een rente, 13-5-1569

Fol 39v

Michghiel Janss Lur ende Joist Hendricxz Stockmans hebben geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 26-5-1539

Fol 40r

Aert die Vos Rommenz ende Rom Peeterss hebben geloeft Gheman Ghemanss schuldich te wesen tot behoef van Michghiel Janss weeskijnder die Michghiel gewonnen had bij Juetke Aerts een rente, 9-6-1539

Toegevoegd: Deze wilcor is overgedragen van Aert Michielss ende Ariaen Michielss tot behoef alleen van Cornelis Cornelijss X Joesken Michiels etc, 6-9-1548

Fol 40v

Anthonis Claess heeft geloeft Gheman Ghemanss tot behoef van Michghiel Janss weeskijnder die Michghiel gewonnen had bij Juetke Aerts schuldich te wesen een rente, 9-6-1539

Fol 41v

Dierick Janss Praser heeft geloeft Ariaen Henrick Janss wedue schuldich te wesen een rente, 9-7-1539

Fol 42r

Willem Geldenss heeft geloeft IJken Jan Denisse schuldich te wesen een rente, 14-7-1539

Fol 42v

Floriss Janss heeft geloeft Claes die Weert Geraertss schuldich te wesen een rente, 25-7-1539

Fol 43r

Antonis Thoeniss Paens ende heeft geloeft Ariaen Henrick Janss wedue schuldich te wesen een rente, 22-11-1539

Fol 43v

Wouter Henrick Stockmanss heeft geloeft Corstiaen Geraertss tot behoef Lijs, sijn suster, schuldich te wesen een rente, 20-10-1539

Fol 44r

Jan Claess heeft geloeft Adriaen Wouter Adriaenss schuldich te wesen een rente, 1-2-1539

Fol 44v

Margriet wedue Herman Aertss, Judick haer dochter, Adriaen, haer soen hebben geloeft Aert van Broeckhoven schuldich te wesen een rente, 1-3-1539

Fol 45r

Jan Janss de Bruijn heeft geloeft Jan Meliss schuldich te wesen een rente, 1-3-1539

Fol 45r

Wouter Claess heeft geloeft IJken Jans schuldich te wesen een rente, 21-3-1539

Fol 45v

Jacob Willemss heeft geloeft Heilwich Claes Geraerts Swertsz wedue schuldich te wesen een rente, 7-3-1539

Fol 46r

Thoenis Thoenis Paens heeft geloeft Adriaen Henrick Janss wedue schuldich te wesen een rente, 6-5-1540

Toegevoegd: desen wcoer heeft Jan Janss Brouwer geloeft aen Meerten? Reloefsen int jaer 68

Fol 46v

Jacob Peeter Jacobss heeft geloeft Adriaen Geldenss schuldich te wesen een rente, 6-5-1540

Fol 47r

Adriaen heeft overgegeven Heijlwich Claes Geraerts Peters wedue deze wilcor, 16-5-1540

Fol 47v

Huijbrecht Janss heeft geloeft Huijgez schuldich te wesen een rente, 13-5-1540

Bovengeschreven: desen brief heeft Jan Huijbertss gelost aen HGmeesters van Cappel

Fol 48r

Peeter Wouterss heeft overgegeven Claes die Wert Geraertss een rente uit een wilcorbrief op Floris Janss, 13-6-1538

Fol 48v

Cornelis Adriaen Vossen heeft overgegeven Ariaen Henrick Vossz, sijne vader, sijnder moeders besterfte, oa een hofstat, 25-6-1538

Fol 49r

Reijnwaert Ghijssen als voecht van Aen Dircken kijnder ende Ariaen die Raet ende vanwege sijne huijsvroue hebben overgegeven Jan Mathijss een rente, 11-11-1537

Fol 49r

Peeter Janss X Juetken heeft overgegeven Gherwijn Ariaen Heijmanss die een helft van 18 karolus gulden ende vijf stuijvers uijt een wilcor op Dierick Joriss, 1-2-1539

Fol 49v

Peeter Embrechtsz als voecht van Jan Henricxz aftergelaten drie dochteren, Alit, Ghertruijt ende Jenneken, hewft overgegeven Claes die Weert Geraertss een rente uit een wilcor op henrick Jan Heijn Sijmonss, 13-2-1539

Fol 50r

Cornelis Dierick Peeterss wedue heeft overgegeven Corstiaen Geraertss, Willem Willemss, Wouter Aertss ende Claes Lauwereijss tot behoef der kercken van Sprang 16 k gulden uijt een wilcor op Thoenis Claess 6-3-1539

Fol 50r

Jacob Geraert Aertss heeft overgegeven Claes die Wert Geraertss een half mud rogge als hij heffende was op de erfgenamen van Jan Wouter Maes weeskijnderen, 28-5-1539

Fol 50v

Dierick Adriaen heeft overgegeven Adriaen Henricxs die Vos, sijne huijsvrouwe vader, alsulcke besterf als hem aenbestorven is van Elisabet, sijne huijsvrouwe moeder, 26-5-1539

Fol 51r

Henrick Janss van Ammeroeijen heeft overgegeven Floris Janss sestalf vat rogge als hij was heffende op de … van den ouden Jan van Ammeroeijen, 20-6-1539

Toegevoegd: desen brief is gelost bij Jan Wijnen nen erfgenamen van Peeter Jacopss, Cornelis Driess ende Sijmon Janss Ammeroijen aen handen van Denis Janss ende Peeter Toniss HGmeesters, 3-7-1604

Fol 52r

Jan Lodewijcksz X Joistken Ariaens heeft overgegeven Ariaen Henricksz die Vos, sijne huijsvrouwe vader, sijn deel inhet besterfte als sijn e vrouw is aenbestorven van haerder moeder, 12-7-1639

Fol 52v

Anthonis Ghoijvaerts heeft overgegeven Peter Henricxz een rente, 1-2-1540

Fol 52v

Joist Willemss heeft overgegeven Adriaen Baeijenss zijn deel in het besterfte hen aenbestorven van Gherken? sijne huijsvrouwe soens, Anssem Geraertss, 20-12-1539

Fol 53r

Willem Willemss, Corstiaen Geraertss, Anthonis Pieterss, erfgenamen van Lijsbet Corstiaenss wedue ende met haer Claes Lauwereijss ende Wouter Aertss gesamenderhant als kerckmeesters, Martth? Willemss ende Geraert Corstiaenss als deeckens van Onse Lieve Vrouwe Gilde hebben overgegeven Aert Henrick Stevenss ses vaet rogge min een derdel, 30-3-1540

Fol 54r

Dierick Heijman Peeterss, Jan Claes den ouden ende den jonge Jan Claess hebben gellopft niet meer te moeijen of te molesteren aengaende een heijlicse voirwaert geschiet tussen Dierick ende Jan ende Jan, 8-2-1538

Fol 54r

Jan Gillis van Ammeroeijen de ouden heeft Sijmone ende Henrick, sijne zoens, wijtgemaeckt 20 karolus guldens elck ende overmits dat Jan, Aert ende Willem, oock zoenen, 20gulden willen hebben dan krijgen Sijmon ende Henrick oock 20 gulden uijt haer moeders besterfte???, 22-10-1538

Fol 54v

Corstiaen Willemss X Anthonis, sijne huijsvrou heeft overgegeven Jan Gheraert Corstiaenss, natuurlijcke zoen, in purder aelmisse 20 gulden, 7-3-1539

Fol 54v

Corstiaen Willemss X Anthonis, sijne huijsvrou heeft overgegeven 25 gld aen het godtshuijs van Sprang, 7-3-1539

Fol 55r

Bejatris Dielen van Ammerzoeijen heeft gegheven Claes Janss van Henegouwen, haer man, 80 gld behalven den brief die hij heeft van weerde te blijven wellecke 80 gld voirss met den brief beloept tesamen 150 gld. Bejatris wil dat Claes sal ontfangen van Peeter Willemss 100 gld etc, 14-9-1539

Fol 55v

Bejatris Dielen van Ammerzoeijen heeft gegheven 34 karolus geludens aen de Hgeest, kerckken van Sprang 32 karolus gulden die sij heeft op Pieter Emmen etc, 14-9-1539

Fol 56r

Op 19-5-1538 hebben Lijsbet Willem van Ammeroeijens wed met alle haere kijnderen dat sij gedeelt ende gescheijden sijn van de goederen hen aftegebleven van Willem van Ammerzoeijen Gilliss, man van Lijsbet en vader van de kijnderen.

Inden ijersten soe is Lijsbet wed voirss bedeelt op

Peeter Willemss is bedeelt op

Jacob Get? Aeertss is bedeelt op

Jacob Thoeniss is bedeelt op

Mariken Willems is bedeelt op

Fol 57v

Op 10-8-1538 hebben Joist Janss met sijnen kijnderen aengebrocht dat sij gescheijden ende gedeelt sijn van de goederen gebleven van Heijlwich, huijsvrou van Joist en moeder van de kijnderen.

Inden ijersten soe is Joist Jans voirss bedeelt op

Juetke ende Jenneke sijn bedeelt op

Thoenken, Anneken, mariken ende Aertken sijn bedeelt op

Fol 58r

Op 10-8-1538 hebben Aert Willemss ende Willem Willemss, gebruijeders, vertegen tot behoef van Joist Janss met sijne kijnderen van alle erffenisse gelegen in Sprang, Cappel ende Loen hen aengecomen van het besterff van Heijlwich, haerder beijder moeder ende de vou van Joist.

Fol 58r

Op 7-9-1538 hebben Jan Jan Wouter Maess wedue ende haer kijnderen gescheijden ende gedeijlt.

Inden ijersten sie is den voirss [wedue] bedeelt op

Item Ariaen Janss, Sijmon Beerrenss?, Thomas Tanss, Thonis Janss sijn tsamen bedeelt op

Item Berber Jans, Lijnke Jans ende Gertruijt Jans sijn tsamen bedeelt op

Fol 59r

Op 30-6-1537 hebben Jan Gillis van Ammeroeijen met sijn … nakijnder? dat sij gescheijden ende gedeelt sijn van de goeden gebleven van Katelijn, den voirss Jan leste huijsvrou

Ten ijerste soe is Jan voirss bedeelt op

Item die voirss Jan kijnder sullen hebben

Fol 60r

Op ?-2-1539 hebben Aert Peeterss den oude met sijne kijnderen hem gewonnen van Heijlken? Goijaerts geschijden ende gedeelt van alle goeden gebleven van Heijlken

Ten ijerste soe is Aert voirss bedeelt op

Goijaert, Lijsbet ende Willem, Aerts voirss kijnderen, sijn bedeelt op

Joist Aertss ende Gertruijt Aerts sijn bedeelt op

Fol 61r

Op 7-9-1538 hebben Lauwereijs Janss van Ammeroeijen, Lijsbet ende Aenken, sijn susteren, aengebrocht dat sij gedeijlt ende gescheijden sijn van alle goeden hen gebleven van haerder moeder.

Te weten dat lauwereijs voirss is bedeelt op

Item Lijsbet is bedeelt op

Item Aenken is bedeelt op

Fol 61v

Op 16-3-1539 hebben Peeter Geldenss met sijnen kijnderen hem gebleven van Henrick Ariaen Leempoelsdochter gescheijden ende gedeijlt van alle goeden hen gebleven van Henrick, der kijnder moeder.

Ten ijersten so is Peeter voirss bedeelt op

Item Jan Peeterss, Ariaen Peeterss, Dierick Peeterss ende de onm kijnderen sijn tsamen bedeelt op

Fol 62v

Op 28-10-1539 hebben Jan Geraertss met sijn Bruers ende susters aaengebrocht dat sij geschijden ende gedeelt sijn van alle goeden hen gebleven van haeeder wader ende moeder, te weten Geraert Sijmonss ende marij, sijn huijsvrou.

Item ten ijersten soe is Jan voirss bedeelt op

Item Peeter Aertss X Henrick Geraerts ende met haer Marij ende Mariken sijn bedeelt op

Item Adriaen Geraertss ende Marij ende Mariken sijn tsamen bedeelt op

Rub Jacobss ende Lijsken sijn tsamen bedeelt op

Fol 63v

Scheijdinge ende deijlinge van de erfgenamen van Claes die Wert Geraerts op 17-2-1539

Item Jan Claess van Breda is bedeelt op

Gijsbert Jan vanden broeck is bedeelt op

Item Peeter Aertss is bedeelt op

Fol 64v

Heijlwich Claes Geraert Sweerts wedue heeft haer testament gemaeckt, 14-12-1539

Genoemd: Hilleken Gijsbert Goesswijns, nicht. Gijsbert haer vader

Fol 65r

Op 10-5-1539 is voor ons comen Aert die Vos ter eenre sijde ende Rombert Peeters ter andere ende hebben aengebrocht soe dat sij gedeijlt ende gescheijden sijn van een hofstat ende gezeete daer sij nu ter tijt op woonen

Item inden ijersten soe is die voirss Aert ende Rom bedeijlt op

Item noch soe is die voirss Rom geloot op

Item Aert Voirss is noch geloot op

Item noch soe hebben sij beijden gedeelt

Fol 66v

Jan Claess heeft geloeft schuldich te wesen Aertken Henrick van Ammerzoeijen een rente, 1-5-1540

Fol 67r

Aert Spierinck Peterss heeft geloeft Jan Jan Meliss schuldich te wesen een rente, 18-5-1540

Fol 67v

Jan van Ammerzoeijen Gilliss die oude heeft overgegheven Andries Henrickss, sijn swager, de helft in een gezete, 8-6-1540

Fol 68r

Den ouden Jan van Ammerzoeijen Gilliss heeft overgegheven Wijnant Wijnaertss een hont lants, 24-6-1540

Fol 68v

Anthonmis Diericxz die Praser heeft geloeft Claes Janss van Hene Ghauwen tot behoef van Peter Geldensz kijnder schuldich te wesen een rente, 22-6-1540

Fol 69r

Heilwich Claes Geraerts die Weerdts wedue ter eenre ende Jan Claes van Breda X Catharina, Ghijsbert Janss vanden Broeck X Mariken, Adriaen Janss X Peeterken ende Cornelis Jan Loeijen wedue, alle dochteren van Henrick Geraertss Weertss, alle erfgenamen van Claes voirs ter andere sijden, hebben een deelinge ende scheijdinge gemaeckt van alle goeden gebleven van Claes die Weerdt.18-9-1539

Inden ijersten sal Heijlwich houden ende besitten die hofstat etc

Volgt een hoeveel goederen en rentes die of voor Heilwich zijn of die gedeelt worden met de kinderen

Fol 72v

Cornelis Geraertss die Leu als gemachtich van Jan Claes van Breda X Catrijne, Ghijsbert Janss vanden Broeck X Marike, Adriaen Janss X Peeterke ende Cornelis Jan Loeijen wedue, alle als erfgenamen van Claes Geraerts die Wert hebben vertegen Swer van Bemmelt als gemacjtich van Jan Geraertss die Wert, sijnen swer, nae wijtwijsen den brieff die daer aff zijn schuldich te wesen etc, 28-8-1540

Fol 73r

Jan van Ammerzoeijen Sijmons, nat zoon, X Lijsbet hebben overgegeven Willem Willemss, Corstiaen Geraertss, Wouter Aertss ende Claes Lauwereijss als kerck meesters sestien karolus guldens eens, 26-7-1540

Fol 73r

Jan van Ammerzoeijen, nat zoen, X Lijsbet hebben overgegeven Fflorken Ffrans Ffloriss sestien gld eens etc etc, 26-7-1540

Fol 73v

Ghijsbrecht Janss van den Broeck heeft overgegeven Ffrans Corstiaenss een rente hem aenbestorven van Claes Geraertss die Wert, 18-2-1540

Fol 74r

Cornelis Aert Peeterss heeft geloeft Heijlwich Claes Geraert Sweerts wedue schuldich te wesen een rente, 26-6-1540

Fol 74v

Ariaen Peeter Geraertss ende Geraert Peeter Geraertss hebben gewilcuert als waerborch Henrick vande Heij Dierickxz die ontrent twee merge hoeijlants die hij van Peeter Geraerts erfgenamen gecoft heeft gelegen te Waelwijck, 28-8-1540

Fol 75r

Kunijz? Gelden Meliss wedue heeft geloeft IJken Jans schuldich te wesen een rente, 10-10-1540

Fol 75v

Willem Willemss, Corstiaen Geraertss, Wouter Aertss hebben als kerckmeesters gewilceurt Lijsbet Henrick Geraertsz wedue ende alle efgenamen van Geraert Janss die Praser schadeloos te houden van een rente die Geraert geworven hadde van Ariaen Henrick Svijvenz?, 10-10-1540

Fol 76r

Heijlwich Claes Geraert Swerts wedue als erfgename van Marike Claes Ceelis sa tot Breda heeft overgegeven Jan Geldenss ende Henrick Daemass alsulcke aftergelaten ghoeden binne Breda etc, 6-10-1540

Fol 76v

Willem Willemss heeft geloeft Hillekens van Gewanden, wonende te Bosche, schuldich te wesen 125 karolus guldens, 12-11-1540

Fol 77r

Aert die Vos Janss heeft geloeft Corstiaen Gheraertss tot behoeff van Anthonis Sijm onss weeskijnd after gebleven van Diericke Geraertsz dochter schuldich te wesen een rente, 20-6-1540

Fol 77v

In deser manieren sijn gescheijden Dierck Ghoijaertss kijnder saliger te wete: Jenneke, Anneke, Ghoijaert, Peeter, Ariaen, Merceelis Ariaenss X Heijlke, Geraert Mertenss X Merten.

Item inden ijrste soe is Jenneken ende Anneke bedeijlt op

Item is Goijaert met Peeter bedeijlt op

Ariaen Dierckxz is bedeijlt op

Geraert Martenss is bedeelt op

Meerceelis Adriaenss is bedeelt op

Fol 78v

Peeter Embrechtsz heeft overgegheven Ariaen Aertss de een helft van een acker lants, 20-11-1540

Fol 78v

Claes Peeterss heeft geloeft Jan Ariaenss schuldich te wesen een rente, 14-9-1540

Akte flink doorgestreept

Fol 79v

Joist Aertss heeft overgegheven Jacob Peeterss een stuck erfs, 24-6-1540

Fol 79v

Op 3-10-1540 hebben Peeterke Henrick Corstiaenss wedue met haren kijnder aengebracht gescheijden ende gedeijlt te hebben van alle goeden gebleven van Henrick Corstiaenss, de kijnder vader.

Ten ijrste soe is die voirss wed bedeelt op

Item Adriaen Henrickxz is bedeelt

Item Lenaert Jacobss, Gillis Henricxz ende Jannijke Willems sijn tesamen bedeelt

Item Corstiaen Henricxz is bedeelt op

Fol 80v

Joist Aertss heeft geloeft Jan Aert Aertss schuldich te wesen een rente, 11-10-1540

In de kantlijn: dese renteheeft Joist Aertss betaelt op 116 gulden na

Fol 81v

Op 18-1-1535 sijn gescheijden ende gedeelt Herman Aertss ter eenre ende Dierick Goijaertss kijnderen ter andere zijde van alle goeden die Magriet Hermans huijsvrou de voirss kijnder moeder ende Dierick Goijaertss haer vader in haer leven vercrege hebben.

Fol 82v

Henrick Janss vande Staeck heeft overgegeven Thoenken Jan Eellen een rente heffende op de erfgenamen van Geraert Pieterss, 18-12-1540

Fol 83r

Wouter Claess heeft geloeft Ariaen Henrick Janss schuldich te wesen een rente, 18-12-1540

Fol 83v

Huijbrecht Matijss heeft geloeft Claeske Geraert Stockman schuldich te wesen een rente, 1-1-1531

Fol 84r

Ariaen Thomass Panenboerch heeft geloeft Heijlwich Claes Geraertss Swerts wedue schuldich te wesen een rente, 6-12-1540

Fol 84v

Thonis Peterss Vendick ende Jan Aertss Paens hebben als HG meesters overgegeven Wouter Meeus een stuck erfs etc, 22-12-1540

Fol 85r

Catelijn Willems wedue van Besau heeft geloeft schuldich te wesen ..gaert Aert Claess wedue van Start een rente, 2-12-1540

Fol 85v

Thonis Heijmanss heeft geloeft schuldich te wesen Gillis Janss een rente, 30-1-1540

Fol 86r

Jacob Geraertss heeft geloeft schuldich te wesen bejatris Sijmonss wedue een rente, 9-12-1540

Fol 86v

Willem Willemss, Corstaien Geraertss, Claes Lauwereijss, Wouter Aertss ende Tonis Peeterss hebben als promisters ende cerckmeesters gewilcurt Gillis Janss schadeloos te houden mbt een efenis aks Corstiaen Henricx X Gertruijt beseten hebben, 4-9-1540

Fol 87r

Jan Wouterss heeft over gegeven met eene verlije zoe als recht is Dierck Adriaenss een stuck erfs.

Belending Wouter Ghijsbrechtss erfgenamen, 3-3-1539

Fol 87v

Joist Thoniss Paens heeft geloeft Heijlwich Claes Geraerts Swets wedue schuldich te wesen een rente, 16-11-1540

Fol 88r

Geraert Ariaenss heeft geloeft Lisbet Henrick Gheraert Praesers wedue schuldich te wesen een rente, 31-12-1540

Fol 88v

Joist Tielmans heeft geloeft Heijlwich Claes Geraerts Swets wedue schuldich te wesen een rente, 1-8-1540

Fol 89r

Henrick Lammertss heeft geloeft Joist Janss schuldich te wesen een rente, 30-12-1540

Fol 89v

Op 15-2-1540 zijn comen Gijsbert Lauwereijs ter eenre ende zijden ende Matijs, sijn zoen, Ariaen Sijmonss, sijn swager, Engel, sijn dochter, Matijs als voecht van Lauwereijs sijns bruers kijnderen, Claes Janss, sijn swager, Aert van Kuijck, sijn swager, Ariaen, sijn zoen, Cornelis, sijn zoen ende Lijsbet, sijn dochter, ter andere zijde hebben aengebrocht hoe sij gescheijden ende gedeelt sijn vam alle goeden hen gebelevn van Aenke Ghijsbert Lauwereijs huijsvrau sa.

Te weten dat Gijsbert voirss bedeelt is op

Matijs, Claes ende Ariaen Sijmonss sijn bedeelt op

Lauwereijs kijnder, Aert ende Engel sijn bedeelt op

Ariaen, Cornelis ende Lijsbet sijn bedeelt op

Fol 90v

Ariaen Ariaenss, Gheraert Janss ende Geraert Henricxz als voechden van Ariaen Corneliss weeskijnder hebben overgegeven Ariaen Ghoijwaertss een stuck erfs, 29-2-1540

Fol 91r

Marij Wouters van Goirl, Thoniske Wouters, Jenneken Wouters ende Peeter Wouterss hebben overgegheven Geraeertke Wouter Peeters van Goirl wedue een rente, 12-12-1540

Fol 91v

Jacob Geraertss heeft geloeft Aertken Henrick van Ammerzoeijensdochter schuldich te wesen een rente, 11-1-1541

Fol 92r

Ariaen Jacobss die Wirt? heeft geloeft Lijsbet Henrick vander Geijs? wedue schuldich te wesen een rente, 12-1-1540

In de kantlijn: Margriet Corste wedue cum tutore den ambachtsheer kosteloos te houden aengaende den kijnderen Henrick Rochen? etc, 8-5-1547

Fol 92v

Jacob Geraertss heeft geloeft Corstiaen Geraertss tot behoef van Thonis Sijmonsz weeskijnderen die hem gebleven zijn van Driericke Geraertsdr sa schuldich te wesen een rente, 12-1-1540

Fol 93v

Gillis Willemsz als erfgenaem ende van wege Jan Claess tot Capel sijn wijfs wader heeft overgegeven Peeter Spiegel Wouterss ende Adriaen die Bie Henrickxz als kerckmeesters ende ruifoirs? van de kerck van Sprang de helft van een rente, 19-4-1541

Fol 93r

Geraert Henricxz heeft geloeft Lauwereijssen Matheuss schuldich te wesen een rente, 21-4-1541

Fol 94r

Peeter Willemss heeft geloeft Willem Geraertss schuldich te wesen een rente. 2-5-1541

Fol 94v

Jan Claess heeft geloeft Willem Ariaen Janss die Laserus wedue tot behoef van Jacob Wijnaertss weeskijnt dat hem gebleven is van Peterke Ariaen die Laserus een rente, 2-5-1541

Fol 95r

Die jonge Jan Gillis van Ammeroeijen heeft geloeft Heijlwich Claes Geraerts Swerts wedue een rente, 3-5-1541

Fol 95v

Henrick Lammertss heeft geloeft Peeter Jacobss Allewijnsz schuldich te wesen een rente, 2-5-1541

Fol 96r

Aert Janss Stammen? heeft geloeft Peeter Jocaob Allewijnss schuldich te wesen een rente, 2-5-1541

In de kanlijn: Peeter heeft afgequite, soe sal Aert gehouden wesen … …

Fol 96v

Marij Wouters, Thoniske Wouters, Jenneke Wouters, Peeterke Wouters hebben een lijftocht geloeft Geraerden Wouter Peter van Goerls wedue te tijmmeren ende te doen maken een gebeijndt canere aen haer huijs soo dat sij daer die sullen onderhouden dat Geraert voirss daer dijcht ende droech in mach wonen, 2-5-1541

Fol 97r

Jan Meliss die jonge heeft geloeft Jan Janss van Vucht schuldich te wesen een rente, 1-5-1541

Fol 97v

Willem geldenss heeft gewillecurt Jan Willemss schuldich te wesen een rente, 6-6-1541

Fol 98r

Ariaen Dierckxz Praser ende heeft gewilcurt Aert Henrickxz Lur schuldich te wesen een rente, 6-6-1541

In de kantlijn: Aert Lur heeft geloeft Ariaen Dierickz indijne het gelt loept buijte die salnarij? dat hoegher gaet naemaels dant gesalueert is die scaij? die Ariaen daer af heeft hij sus geloeft in presentie van Claes van Henegouwen ende Gillis van Ho… Henrickxz, seceretaris van Sprang op den 1ste dach in juni 1541 ende desen wilcur heeft Aert Lur overgegeven ende opogedragen hier Jan Michghiles op den eerste dach in junij anno 41

Fol 98v

Jan Claess heeft geloeft IJken Jans schuldich te wesen een rente, 28-6-1541

Fol 98v

Dierick Lammvertss heeft geloeft Cornelis Henricxz van Bezau schuldich te wesen een rente, 28-6-1541

Fol 99r

Wouter Aertssheeft geloeft Corstiaen Geeraertss, Willem Willemss ende Thonis Peeterss als puisors ende cerckmeesters schuldich te wesen een rente, 28-6-1541

Fol 99v

Joist Janss heeft geloeft Ariaen Henrick Janss wedue schuldich te wesen een rente, 28-6-1541

Fol 100v

Floris Janss heeft geloeft heer Jan Michghiels schuldich te wesen een rente, 6-7-1541

Fol 101r

Anthonis Claess die Wit heeft geloeft Ariaen Henrick Janss wedue schuldich te wesen een rente, 31-7-1541

In de kantlijn: ontfangen bij mij ondergeschreven vuijt handen van Merten Adriaenss ende Henrick Corstiaenss die somme van vijftich gulden om de rente te quiten en noch 15 gulden aan achterstallige pacht (1610-1614) bedanken Aelken van Liebergen wed Willem Monicx voor de goede betalingen. Ondertekent: Adriaen Peterss Vloot.

Fol 101v

Aert die Vos Janss heeft geloeft Jacob Wouterss tot behoeff van Jan sijn bruers kinderen schuldich te wesen een rente, 14-9-1541

Fol 102r

Ariaen Jacobss die Weert heeft geloeft Gertruijt Lauwereijs schuldich te wesen een rente, 22-9-1541

Fol 102v

Thonis Thoniss Paens heeft geloeft Marij Aert Ariaenss wedue schuldich te wesen een rente, 12-7-1541

Fol 103r

Joist Willemss, Ariaen Willemss kijnder, Willem Willemss vanden Duijzen Adamsz ende Ghilbert Janss X Willemke wilner Willems vanden Duijzen hebben vercoft Herman van de Metger ende Dierick Goijwaertss van Mervenne een stuck lants etc aende Dussen, genoemt “den lege werf”, 8-10-1541

Fol 104r

Cornelis Meliss heeft geloeft Peeter Lauwereijs schuldich te wesen een rente, 22-9-1541

Desen wilcur heeft Peeter opgedragen Floris Janss, 22-9-1541

Fol 104v

Wouter Dierickx als voecht van Gerit Dierckxs weeskijnt heeft overgegeven Peeter Dieliss alle rentes heffende op Dierick Lammerts, 8-10-1541

Fol 104v

Anthon is Thonis Aert Paenenborchz heeft gheloeft IJken Jans schuldich te wesen een rente, 15-10-1541

Fol 105r

Peeter Embrechts heeft geloeft Jannijken Willems schuldich te wesen, 1-11-1541

Fol 105v

Dierick Rommenz heeft overgegeven Ghoijvaert Dierickxz die Praser de helft van een stuck erfs, 1-11-1541

Fol 106r

Anno 1541 de 10de dach in october soe is voer ons comen Anthonis Corst Willemss wedue met hare gecoren voecht ter eendere ende de wittige kijinderen van haer gewonnen van Corst Willemss ter andere sijde ende hebben ons gebracht dat zij een deling hebben gemaeckt.

Fol 107r

Wouter Meus heeft geloeft Henrick Ghijsbrechtss Peijman schuldich te wesen een rente, 22-10-1541

Fol 107v

Jacob Willeem Jacobss heeft geloeft Frans Corstiaenss schuldich te wesen een rente, 13-11-1541

Fol108v

Adriaen Peterss Geraertss heeft overgegeven Joist Thoniss Paens alsulcken besterf als hem aenbestorven is van Ans Gheraert Willemss, sijne ooem, om het sonerke van Maeske Ans Geeraertsz wedue aan te nemen, 27-12-1541

Fol 108v

Heijlwich Claes Geraerts Swets wedue heeft overgegheven Ariaen Peeterss van Ghoerl ende Jan Aertss Paenenborch als HG meesters van een rente die Claes Gheraertss die Werdt, 3-10-1541

Fol 109r

Op 26-12-1541 soe sijn comen Henrick Lammertss kijnder ende hebben ons aen gebrocht hoe dat sij gescheijden ende gedeelt hebben van alle goeden die hen gebleven sijn van Henrick Lammertss, haere wader saliger memorie te weten bij name: Gheraert Hendrickx, Lammert sijn brur, Henrick Floriss X Ijke, , Marij sijn wijfs suster, Ariaen Henrickxz, ende Geles, sijn brur, ende Geraert voirss als voecht van Alit sijn innocente suster.

Irem inden ijersten sijn Gheraert ende Lammert, sijn brur, bedeelt op

Item henrick Floris ende marij sijn wijfs suster bedeelt op

Ariaen ende Gelis, sijn brut, sijn bedeelt op

Allen hebben gelooft Alit een rente

Fol 110v

Jan Sijmon Dielissz geeft geloeft Heijlwcih Claes Geraertss Werts wedue schuldich te wesen een rente, 27-11-1541

Fol 111r

Jan Wouterss die Gheijster, Willem Janss van Ammerzoijen X Marike, Marike Wouters, Hillebe Wouters, Wouter Thoniss, Bartelmeeus Thonisz, Anneke Thonis, Mechtelt Thonis ebben overgegeven Adriaen Henrickxz een stuck erfs gecomen van Wouter die Gheijater, haren wader, 3-10-1541

Dol 111v

Ghijsbert Ghijsselen X Wouterken Wouters van Gewanden, Willem van Delft Claess alias van Heuxsem ende mede namens Jasperen, sijnen broeder, Hilleken Wouters van Gewanden hebben overgegeven Willemen Willemss ende Feranssen Corstiaenss drie mudde goeds rogge, 10-11-1541

Fol 112v

heeft overgegeven Aert Peeterss van Oss een stuck erfs, 25-7-1541

Fol 113r

Aert Peeterss van Oss heeft overgegeven Aert Henrickxz Lur een stuck erfs, 25-7-1541

Fol 114r

Op 11-12-1536 zijn voor ons comen Henrick Corstiaenss ende Corst Corstiaenss, Andries Corstiaenss, Sijmon Gillis X …, Zeger Willems X Lijsbet, Jan Thoniss, Adriaen Thoniss, Jacob Thoniss, Adriaen Thoniss die jonge, Corstiaen Willemss, Jenneke Willems, Gertruijt Willems, Adriaenken Willems ende Anneke Willems hebben overgegeven met ener verlije soe als recht is IJke Geraert Aertss wedue een acker etc.

Fol 114v

Thonis Thoniss Paeps heeft overgegeven Lauwerijs Henricxz die Vos alsulcke versterfte als hem bestorven is van Judick Henrick, sijn moeder, 14-1-1541

Fol 115r

Op 16-1-1541 comen Aert Willemss ter eenre ende Joist, sijn zoen, bejatris, sijn dochter, Marijeken, sijn dochter ende Joist als voecht vanden weeskijnt van Aert Willemss vopirss gebeleven van Aenken Riobben ter andere sijden ende hebben aengebracht hoe dat sij gescheijden ende gedeelt sijn.

Fol 116v

Pauwels Ghijsbrechtss heeft overgeveven Henrick Paep Rommenz een stuck erfs, 17-1-1541

Fol 117r

Peeter Willemss heeft geloeft Claes Janss van Henegouwen schuldich te wesen een rente, 27-12-1541

Fol 117v

Adriaen Henrick Vossenz heeft geloeft Claes Janss die Vos ende Adriaen Thonis als HG meesters een rente, 3-12-1541

Fol 118r

Gillis vander Honck Henrickxz, Wolffort vander Honck Henrickxz, Kathelijn Henrickx van der Honckx dr, Anneken Henrickx vander Honckx dr ende Jenneken Henrickx vander Honckx dr hebben overgegeven Lijsbet henrick vander Honckx wedue, haer moeder, de een helft van eenen acker lants en de helft van een stuck erfs en haer deel in 50 gulden die Cornelis Geraertss die Leu met sijn moeder onder hebben etc.

Wolffort heeft gewilcurt voir sijn onmondiche kijnder gebleven bij Marike Baeijns, 28-1-1541

Fol 120r

Elisabeth Henrick Gillis vander Honck wedue heeft overgegeven Gillissen van der Honck Henricxz, hair zoen, een stuck erfss, 1-2-1541

Fol 120r

Lijsbet Henrick Gillis vander Honck wedue heeft overgegeven Kathelijn van der Honck Henricx een acker lants, 1-2-1541

Fol 120v

Lijsbet Henrick Gillis vander Honck wedue heeft overgegeven Wolffort van der Honck Henricxz een rente, 1-2-1541

Fol 121r

Peeter Aertss die Smit heeft geloeft Jacob Zeeger Janss wedue schuldich te wesen een rente, 1-2-1541

Fol 121v

Eellant Giliss als voecht van Bastiaen, sijn zoens weeskijnder ende Jenneke Sebastiaens Eellantz wedue hebben overgegeven Peeter Janss van Ammerzoeijen die eenhelft van eenen stuck erfs, 1-2-1541

Fol 122r

Sijmon Gilliss van Anmmerzoijen ende Corstiaen, zijn zoen, hebben overgegeven Jan Sijmonss een stuck erfss als Sijmon voirss wel eer gegeven heeft den voirss Corstiaen in eender houwelijckse voorwaert, 17-1-1541

Fol 123r

Jan Joist Stockmanss heeft gewilcurt Gillissen vander Honck Henricxz, rentmeester ende pruror? van Jacob van der Duijzn Adamss, ambachtsheer van Sprang, tot behoef van Jacob voirss te voldoen ende te vollzegel alle t gheen ende het selffde soe ende in manieren gelijck als Anthonis Peeter Vendickzoen, sijn wijfs wader, geloeft ende hem selven dair toe gevoecht ende overgegeven heeft gelijck ende inmanieren hier naevolgende ende bekende dat den ambachtsheere van Sprang voirss in possessie is dat men gheen huijsenen mach tijmmeren noch boomen plknaten ontrent die wijntmolen van Sprang. Jan Stockmans mag een huijs tijmmeren, 7-12-1541

Fol 124r

De jonge Jan Meliss heeft overgegeven Eengel Jan Aertss van Goitls wedue de helft van een stuck erfs, 3-2-1541

Fol 125r

Op 27-12-1541 sijn gescheijden ende gedeijlt de erfgenamen van Bejatris Claes Janss huijsvrau te wete Aert Ariane Ormanss X Alit, Huijbbert Janss X Lijsbet, Marij Joist Leempoels wedue als voecht Joist Leempoels weeskijnder, Jan Peeter Gheldenss ende Ariaen Peeter Geldens, gebrueders mede als voechden van hun susters ende brueders, weeskijnderen van Peeter Geldenss ende Aert Henrick Stevensz als wader ende voecht van sijn drie weeskijnder hem gebleven van Jenneke Ariaen Leempoels sa.

Fol 126r

Op 22-12-1529 [???] sij comen Wouter Henrickxz Stockman X Aenken, Peeter Jan Ghoessens X Alit, Jan Aertss van Ghoirl X Engel, Geraert Corstiaenss, Jan Corstiaenss, Peeter Corstiaens, Anthonis Claess X Claeske, Geraert Henrickxz, Henrick Floriss X IJke, Gelden Henrickxz, Lambert Henrickxz, Marij Henricx ende Herman Ariaenss hebben overgegeven Pauwels Peeterss hun deel van een stuck erfs, 8-2-1541

Fol 127v

Adriaen Jacobss geloeft Heijlwich Claes Geraert Sweerts schuldich te wesen een rente, 11-2-1541

Fol 128r

Joist Thonis Paenenborchsz heeft geloeft Heijlwich Claes Geraert Sweerts wedue schuldich te wesen een rente, 11-2-1541

Fol 128v

De jonge Jan Meliss heeft geloeft Peeter Embertss schuldich te wesen een rente, 12-2-1541

Toegevoegd: Peeter Emberts heeft de willecur overgegeven Beatris Adriaens wed Thonis Heijnrick Aertss, 3-5-1560

Fol 129r

Joist Tielmans heeft geloeft Jan Ariaenss schuldich te wesen een rente, 12-2-1541

Fol 129v

Joist Thonis Paenenborch heeft geloeft Catelijn Thonis Janss wedue een rente, 22-2-1541

Fol 130r

Ariken Joist Gijsbrechtss wedue heeft overgegeven Jacob Peeter Jacobss vijftalff gerdlants, 12-2-1541

Fol 130v

Wouter Claess heeft gewilcurt Herman Ghoijaertss schuldich te wesen een rente, 25-2-1541

Fol 131r

Ariaen Thonis Paenenborchsz heeft geloeft IJken Jans schuldich te wesen een rente, 4-2-1541

Fol 131v

Claes Janss heeft overgegheven jan Claess een stuck erfss. 12-3-1541

Fol 132r

Anno 13-2-1541 sijn voir ons gecomen Corstiaen Willems kijnderen te weten Wouter Henrickx X Aenken, Gheraert Corstians, Jan Corstiaens, Peter Corstiaens, Peter Janss X Alit, Eenghel wed Jan van Ghoirls, Thomas Claes X Claeske, Zij hebben een deijling gemaeckt.

Fol 133v

Peeter Zeegherss X Cornelis hebben gewilcoort Peeter Wouterss Spieghel ende Adriaen Henricxz die Bije als pausoirs ende kerckmeesters tbv de kerck ende Adriaen Peeterss van Ghoirl ende Jan Aertss Paenenborch als puisoirs ende kerckmeesters tbv de armen 10 vaten rogge, 22-2-1541

Fol 134v

Jan Thonis Aertss heeft gewicurt Luijt Claes Stevens wedue schuldich te wesen een rente, 26-3-1541

Fol 135r

Geraert Mertenss heeft geloeft Henrick Janss die Looes schuldich te wesen een rente, 26-3-1541

Fol 135v

Peter Corstiaenss heeft geloeft Henrick Janss die Loes schuldich te wesen een rente, 26-3-1541

Fol 136r

Peeter Janss van Ammerzoijen heeft geloeft Gertruijt Cornelisz wedue schuldich te wesen een rente, 28-3-1541

Fol 136v

Aert van Broeckhoven heeft oevergegeven Peeter Jacob Aelwijnsz een rente als hij was heffende op Margriet wedue Herman Aertss, Jenneken haer dochter ende Ariaen haer zoen, 28-3-1541

Fol 137r

Gheraert Corst Willemss heeft gewilcurt Heijlwich Claes Geraert die Werts wedue schuldich te wesen een rente, 26-4-1541

Fol 137v

Ariaen Peeterss heeft geloeft Heijlwich Claes Geraert die Werts wedue schuldich te wesen een rente, 28-3-1541

Fol 138r

Peeter Embert Artss? heeft overgegheven Albrecht de jonge Jan Ameliss een hofstat etc, 11-2-1541

Fol 138v

Wouter Henrickxz X Aenke, Aert Corstiaenss, Jan Corstiaenssz, Peeter Janss X Alit, Eengel Jan van Ghoirls wedue, Anthonis Claess X Claeske hebben overgegeven Peeter Corstiaenss, hare brueder, het besterfte als sij hadde ende hen aengecomen van Corst Willemss, hare vader, in een acker lants, 4-3-1541

Fol 139r

Anthonis Berthoutss heeft overgegheven Aerent Willemss anderhalf mud roge, 24-4-1542

Fol 139v

Peeter Janss heeft geloeft Merten Janss schuldich te wesen een rente, 1-5-1542

Fol 140r

Aert Peeterss heeft oevergegheven Willem Janss van Ammerzoijen een stuck erfs etc, 1-5-1542

Fol 140v

Henrick Janss van Ammerzoeijen heeft gewilcurt Bertram? Claess schuldich te wesen een rente, 6-5-1542

Fol 141v

Ariaen Peeter Geraertss ende Geraert Peeter Geraertss hebben overgegeven Joist Thoniss Paenenborch alsulcke besterfte als haer aengecomen is van Maeske Ans Geraert Willemss wedue soe ver als sij daer in gerecht sijn van Anssem voirss, haere oom, 4-5-1542

Fol 141v

Jacob Peeters heeft overgegeven Peeter Jacobss, sijn vader, alsulcke besterfte als hem aengecomen is van Margriet Aerts, sijn moeder, 26-5-1542

Fol 142r

Peeter Corst Willemss heeft oevergegheven Henrick Floriss die een helft van een stuck erfs etc, 7-5-1542

Fol 142v

Joit Aertss heeft geloeft Jan Ariaenss mede tot behoef van Henrick Verheijs wesskijnderen schuldich te wesen een rente, 3-6-1542

In de kantlijn: Margriet Corst wedue heeft gewilcort schout ende heemraders kosteloos te houden, 8-5-1547

Fol 143r

Claes Peeterss heeft geloeft Jan Ariaenss mede tot behoeff van Henrick Verheijs weeskijnder schuldich te wesen een rente, 8-6-1542

In de kantlijn: dese rente hebben Dierick Heijnricxss Verheijs ende Heijnrick Verheijs overgetransporteert Jan Adriaen IJewenss, 8-5-1559

Toegevoegd: Ariaen Jacobss X Mariken Jan Ariaen IJewens heeft een deel getransporteert Zeger Thoniss ende Cornelis Ariaenss, 15-9-1570

Toegeeoegd: Dierick Heijnricxss ende Heijnrick Heijnricxss, gebroeders, hebben hare aenpaert getransporteert Jan Ariaenss, 8-1-1559

Fol 144r

Jacob Peeter Jacobss, Anthonis Peeter Jacobss ende Aert Aert Peeter Jacobss hebben overgegeven Peeter Jacobss, hare vader, alsulcke besterfte hen aengecomen van Margriet Aerts, hair moeder, 18-6-1542

Fol 144r

Lauwereijs Janss van Ammerzoijen heeft geloeft Peeter Aertss die Smit schuldich te wesen een rente, 28-6-1542

Fol 144v

Ariaen Geraert Leuwenz heeft geloeft Aenke Jacop Wijnants schuldich te wesen een rente, 17-6-1542

In de kantlijn: Dese willecur heeft Adriaen Heijnricxss van Baertwijck over getransporteert Cornelis Wouterss die Geijster opten 27-6-1559

Fol 145r

Dierck Lammertss heeft geloeft Peeter Jacob Aelwijnsz schuldich te wesen een rente, 18-3-1541

Fol 145v

Jasper Corstiaenss heeft overgegeven heer Joist Willemss een rente, 1-5-1542

Fol 146r

Jasper Corstiaenss heeft overgegeven heer Joist Willemss een rente, 1-5-1542

Fol 146v

Wouter Joist Stockmanss heeft geloeft Heijlwich Claes Geraert die Werts wedue schuldich te wesen een rente, 3-7-1542

Toegevoegd: Desen willecor heeft heer Goijaert Heijnricxss Moenen? getransporteert Damiaen Janss van Riel, 18-4-1559

Fol 147r

Cornelis Ghijsbrechtss heeft geloeft Aert Jan Meliss schuldich te wesen een rente, 9-7-1542

Fol 147v

Jan Claess heeft zijn testament gemaeckt soedat als hij is is oveleden Aenke Diercx?, sijn vrou, alles mag blijven gebruiken wat sij tsamen hadden beseten etc, 13-7-1542

Fol 148r

Rommert? Ariaenss X Jenneke ende Peeter Wouterss hebben overgegeven Peeter Dierick Prasers ende Niclaes Peeter Jacobss een stuck erfs, 2-6-1542

Fol 148v

Willem Eraertsz?, Robbert henrickxz, Lijsbet Henricx ende Aenke Henrickx hebben gewilcurt Aentke Jacobs schuldich te wesen een rente, 3-6-1542

Fol 149r

Ariaen Peeter Geraertss heeft geloeft Albrecht ende Thonis Claess van Bezoijen schuldich te wesen een rente, 15-1-1539

Fol 149v

Jacob Geraertss ende Peeter Willemss hebben overgegeven Lisbet Gerbrans wedue twe wilcur briven, 12-9-1542

Fol 150r

Lauwereijs Matheuss ende Aert Henrick Stevenss hebben overgegeven Gheraert henrickz een acker lants, 21-4-1541

Fol 150v

Ariaen Jacob Roelefss heeft geloeft Jenneke Henrickx huijsvrau schuldich te wesen een rente, 7-10-1542

Fol 150v

Ariaen Peeter Geraerts heeft geloeft Wouter Peeterss die Wit schuldich te wesen een rente, 15-7-1542

Fol 151r

Thonis Claess heeft overgegeven Peeter Geraertss alle alsulcke … … als Marike Claes Goijaertss huijsvrau sa aftegelaten heeft, 6-8-1542 [akte slecht leesbaar]

Fol 151v

Jan Henrickxz de Bruijn heeft geloeft Aert Jan Stammen schuldich te wesen een rente, 13-11-1541

Fol 152v

Ariaen Jacob Roeloffss heeft geloeft Heijlwich Claes Geraert Swerts wedue schuldich te wesen ende te onderhouden. Heijlwich krijgt een camer en de stuck zolder ter beschikking. 8-2-1542

Fol 152v

Ariaen Peeterss heeft overgegeven Ariaen Jacobss die Wert eenen acker lants etc, 4-12-1541

Fol 153r

Thonis Claes Janss heeft overgegeven Jacob geraertss een stuck erfs etc, 8-10-1541

Fol 153v

Jacob Joisten heeft overgegeven Wouter Peeterss een stuck erfs etc, 13-8-1541

Toegevoegd: Claes Janss van Heenegouwen bedanckt hem van goede betalingen van Peeter Willem Gieliss. De wilcor is doot ende teniet.

Fol 154r

Joist Tielmanss heeft gewilcurt Corstiaen Geraertss tot behoef van Thonis Sijmonss weu schuldich te wesen een rente, 22-11-1542

Fol 154v

Wouter Peeterss heeft geloeft Wolffort vander Honck Henrickx schuldich te wesen een rente, 10-11-1542

Fol 155r

Wouter Claess X Jenneke Thonis hebben hun langstlevende testament gemaeckt, 2-12-1542

Fol 155v

Op 26-7-1542 is comen Dierick Jorisz ter eenre ende Aert Willem Ariaenss kijnder ter ander sijden ende hebben aengebrocht hoe dat sij gescheijden ende gedeijlt hebben.

Dierck sal wijtscheijden ende verlaten altgene dat sij hebben liggen bijnnen Sprang. Dierck sal houden sijn aenbedeelt int hoijlant, een peert met de wagen ende ploech, 2 beesten en een bedde.

Fol 155v

Op 3-12-1542 is comen Willem Aertss ende Aert Jacobss als voirkijnder van Aert Willem Ariaenss ter eenre sijde ende Joist Aertss, Bejatris Aerts, Maeij Aerts, Ariaen Aertss ende Willemkem Aertsz, nakijnderen van Aert Willem Ariaens ter andere sijde ende hebben aengebracht hoe sij gescheijden ende gedeijlt hebben tegen Willem Aertss ende Aerden, haer broeder ende swager.

Item dat Willem ende Aert wijtschijden sullen ende verlaten altgene dat sij hebben liggen in Sprang etc. Sij houden een stuck erfs.

Aert Jacobss heeft overgegeven Willem Aertss, sijne swager, de heklft van een stuck erfs.

Fol 156v

Ariaen Ariaenss heeft overgegeven … Ariaenss eeen stuck erfs, 2-12-1542

Fol 157r

Joist Henrick Stockmanss heeft geloeft Gherike Cornelis wedue schuldich te wesen een rente, 2-11-1541

Fol 157v

Fransciscus Corstiaenss heeft oevergegeven heer Joist Willemss, priester, vijf vaet rogge, 8-10-1542

Fol 158r

Henrick Janss van Ammerzoijen heeft geloeft Dierick Ariaens? een rente, 2-12-1542

Fol 158v

Op 22-9-1542 is comen Marij Aer Peeterss wedue ter eenre ende … Aert Peeterss kijnder ter andere sijde geloven te voldoen aen het testament als Aert Peeterss gemaeckt heeft voir den pastoir van Capelle, Zijn huijsvrouwe sal voor de twee kijnderen blijven zorgen bij overlijden van Aert.

Fol 159r

Joist Sijmonss van Ammerzoijen heeft geloeft heer Joist Willemss, priester, schuldich te wesen een rente, 28-6-1542

Fol 159v

Corstiaen Geraertssz heeft geloeft heer Joist Willemss, priester, schuldich te wesen een rente, 14-1-1542

In de kantlijn: Ariaen Peeterss heeft gelost aen die erfg van Willem heer Joost.

Fol 159v

Geraert Aertss heeft gelooft heer Joist Willemss, priester, schuldich te wesen een rente, 27-1-1542

Fol 160r

Wouter Aertss heeft geloeft heer Joist Willemss, priester, schuldich te wesen een rente, 28-1-1542

Fol 160v

Cornelis Geraertss de Leeu heeft geloeft heer Joist Willemss, priester, schuldich te wesen een rente, 27-1-1542

Fol 160v

Franck Wijnaertss X Hillike hebben een langstlevende testament gemaeckt, 28-1-1542

Fol 161r

Marij Joist … Poels wedue, Peerke L… Poelsdr ende Ariaen Joist L… :Poels hebben overgegeven Peeter Wouterss van Roij eenen acker lants, 12-2-1542

Fol 162r

Huijbbert Janss X … heeft overgegeven Marij Joist Le… Poels wedue met haren kijnderen haer gebleven van Joist Le… Poels een stuck erfs, 11-2-1542

Fol 162r

Cornelis Peeter Jan Goess heeft geloeft Gijsbert Mertenss schuldich te wesen een rente, 2-1542?

Fol 163r

Katelijn Jan Claess wedue, Heijlwich, haer dochter, Merten, haer zoen, ende Ariaen haer zoen, Peterke Ariaen Janss wedue, Ariaen haer zoen ende Anneke haer dochter ende Henrick haer dochter, Gijsbert Janss vanden Broeck X Marij ende Peeter Aertss Marike hebben overgegeven Ariaen Jacobss die een helft van eenen stuck erfs. Item noch is comen Heijlwich Claes Geraert die Werts wedue ende heeft overgegeven de ander helft van de voirs erfs. Heijlwich sal behouden die wijtcamer endeden solder, 8-2-1542

Los vel

… … Jan Claess … … Peter Spiegel Wouterss als heemraet … … … gecompareert sijn D… Janss van … … Willem [zie onderaan akte] Glaviman Geraertss, Lambert Coukoeck? Geraerts, Hadriaen Peeterss … … … hebben bekent voir die gerechte waerheijt … eertijts geschiet is een minnelijcke deelinge ende scheijdinge tusschen Herman Ariaenss X Margriet Jans Roijendochtyer ter eenre end Dierck Goijaertss kijnder ter andere sijde ende haer als Dirck Goijaertss ende Margriet sijn wittige huijsvrou voirss in haerder …. ende bezith hadden, 1540 of 1514

Inden ijersten is Herman voirss bedeelt op … Herman en kijnder krijgen soms elk de helft.

Herman houdt die twee jongste kijnder.