Selecteer een pagina

Fol. 0r

Ses boecken papiers sijnen basellast ?

Register des ambacht van Groot Waspick Twaelftalvehoeve ende Sgravelduijn Waspick nu … beginnende den (den) xjxe junij xvjc ende twee

Schouteth Michiel Matthijs Ottghens Mathijss

Heemraders hier te …

Jan Adriaen Clasen

Gerit Melchiorss ?

Adriaen Lambrechtss

Dirck Foppens van …

Lambrecht Willemss

Anthonis Corneliss

Huijch Peterss ende

Jan Jan Andries

1602 Mathus Adriaenss de delle gecooft

den 26e februarij 1603 de weije ? van ons achter aren ? Camp ?

14-7-1607 accoort van Berthouts steeg

fol. 1r

Verlije, Huijbert Adriaenss ende mede als volgt Adriaen Adriaens; Jan Adriaen Clasen

Toegevoegd: Huijbert Adriaens ende Adriaen Adriaenss met Willemken Adriaenssdr bekende bij hunne coopcedulle mij gebleken door handen Jan Adriaenss Claesen ten vollen ende alle betaelt te sijn. 14-3-1596

Fol. 1r

Copie van twe quitantien toebehoorende Adriaen Janss Vossen

Ick Gijsbrecht Willemss woonende tot Berendrecht bekenne voer mij ende mede van wegen Grietken Willemsdr mijnder suster ten vollen ende betaelt te wesen van Adriaen Janss Vossen etc. Anno 1597

Ick Jan Willemsen bekenne ontfangen te hebben wuijt handen van Adriaen Janss die somme van negen ende twintich stuijvers. Bekenne hier mede volle ende alle betaelt te sijn. Actum desen xije november een duijsent vijff hondert negen ende tnegentich ende was onderteeckent met aldusden merck (kruijs)

Fol. 1v

Inventarisatie vande goederen, meuble ende immeuble, … Embrecht Jacops mette kijnderen vanden voerss Embrecht geprocureert heeft bij Dingen Wouter Willemsdr.

Fol. 1v

Aenneminge van Embrecht Jacops sijn twe onmondige weeskijnderen verweckt bij Dingen Wouter Willemsdr zaliger

Op huijden desen iije julij anno xvjc ende twee compareerden Embrecht Jacops ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijn twe onmondige weeskijnderen, geprocureert bij Dingen Wouter Willemsdr sijne overleden huijsvrouwe ende dat van Bastiaen Adriaens als gerechte bestorven vocht.

Toegevoegd: De ghlijcke erffgenamen bekenden van dese aenneminge vol ende al betaalt te sijn den eersten penning metten lesten. Actum desen xvje november ? anno 1623.

Fol. 2r

Aanneming door Dingen Woutersdr weduwe wijlen Willem Wouters haar 6 kinderen met Bastiaen Adriaens als voogd. 3-7-1602

Fol. 2v

Inventarisatie vande goederen, schulden ende weerschulden, aftergelaten bij Willem Wouters …

Fol. 3r

Verlije, Dingen Wouter Willems weduwe; wed en kinderen Willem Wouters, 4-7-1602

Fol. 3r

Verlije, Peeter Adriaenss, Jan Stevenss Cuijper en Embrecht Jacops; Dingen Wouters ? weduwe Willem Wouters, 4-7-1602

Fol. 3v

Copie van donatie gemaeckt bij Jan Berthouts aen Berthout Jochiemss

Compareerden voer Willem van Dongen ende Godtschalck Mathijs Heijs, schepenen der stede Geertruijdenbergen Jan Berthouts ende heeft met goeden overbedencken bij forme van donatie inter vijnes wuijt vrijer liberialiheijt ende van goeder hertenom sekeren redenen hem daer toe moverende geghundt, geschoncken ende gegeven, gundt, schenct ende geeft mits desen omwederroepelijken Berthout Joachiemss sijne soens voer sone voer hem ende sijne nacoemelingen eeuwelijck ende erffelijck te behouden de helft, te weten de westsijde van alculken acker lants metten dellen, weijlant ende boosen daet aen behoorende, groot int geheel vijff mergen off soo groot ende cleijn tselve gelegen ende hem comparant toebehoorende is onder Sgravelduijn Waspick. 8-8-1602

Fol. 4r

Eerffdelinge aengebrocht voer ons schout ende heemraden bij Jan Adriaensz Stevens ende Jan Janss Spranger als vocht van Aenken Peters ende Adriaen Mathijs als voocht van Jan … Clasens kijnderen. Gedaen desen xije septembris anno xvjc ende twee

Fol. 5r

Vrijgift Jan Wouters als gemachtichden; Handrick Adriaens Schoenmakers, 17-9-1602

Fol. 5r

Copie [origineel staat in Raamsdonk RA 58 folio 40r]

Opten xije octobris anno 1580 soo compareerden voer mij Joachiem Jan Berthouts schouth ende gethuijgen ter apsentie vande heemraet hiertoe gerequireert Jan Wouters ende heeft ten versoecke van Reijn Gielis, Corst Adriaensz Blockmaker ende Lenaert Nouten ter apsentie van haren zoon Jan Nouten als vrinden ende toesienders van Jan Wouterss weeskijnderen aengenomen sijnen drie weeskijnderen verweckt bij Mariken Nouten sijn huijsvrouwe nu onlancx van deser werelt.

Toegevoegd: Ick Adriaen Mathijss als man ende voecht van Wouterken Jans dochter bekenne ende belijde wel ende deuchdelijcken te vollen ende al betaelt ende voldaen te wesen den eersten penning metten lesten voer die helft van dese voers aenneminge aen die andere sijde gemencioneert wesende mijns huijsvrouwe gerechte paert ende deel ende dat wuijt handen van Jan Wouters onse vader, scheldende hem daer van quit voer mij ende mijnen nacoemelingen. In kennise der waerheijt soo hebbe ick dir onderteekent desen eersten julij anno xvjc ende een. Noch leeger stont

Ick Adriaen Verscheurincx Stevensz als man ende voecht van Jenneken Jans dochter bekenne wel ende deuchdelijcken voldaen te sijn van Jan Wouters als … vader van Jennekens mijn huijsvrouwe voers te weten van alsulke aenneminge als aen dander sijde gemencioneert staet ende dat spruijtende van haer moeders zaliger besterffenis. Toirconde mijn handt, actum den 21 aprilis anno 1602.

Fol. 6r

Vrijgift Cornelis Clasen cum suis; Adriaen Stevens

Op huijden desen tweeden octobris anno xvjc ende twee compareerden Jan Wouters als volle macht ende procuratie hebbende van Cornelis Clasen, laeken bereijer, borger der stede van Dortrecht soo voer hem selven ende mede als testamenteur over den boel van wijlen Daniel Clasen Cuijper, oock als oom ende bloetvoecht van Gerit Jansz onmondich weeskijnt van wijlen Jan Clasen ende Wout (Ewout ?) Jansz Schoenmaker als man ende voecht van Divertken Claesdr van date den xxvije september anno 1602 en gaff vuijt crachten van dien over met eender vrijer giften soo als recht is mr Adriaen Stevens, schoolmeester tot Waspijck eenen werff met een halff delle daer after gelegen.

Fol. 6r

Jan Andries Bogaert heeft doen geeven drie sondaechsche kerckgeboeden die twe mergen gronden die hij gedeelt heeft van Adriaen Petersz sijne swager gelegen oestwaert van Lambrecht Willemsz dat alle die gheene die eenighe actien hebben te pretenderen met eenighe oude brieven ende bescheijde dat sij nu spreken ende swijgen hier naemaels. Gedaen inden jaere sestien hondert ende een als bekent is bij den heemraet Jan Adriaen Clasen ende Gerit Melsen.

Fol. 6v

Vrijgift Michiel Adriaen Segersz; Adriaen Jansz Luer, 16-10-1602

Fol. 6v

Vrijgift Anthonis den Jongen als gemachtich; Wouter Petersz, 16-10-1602

Fol. 6v

Vrijgift Wouter Petersz; Jochiem Aertsz, 16-10-+1602

Fol. 7r

Vrijgift Jochiem Aertsz; Lambrecht Willemsz, 16-10-1602

Fol. 7r

Vrijgift Herber Willemsz; Jan Adriaensz Fijnenbuijck, 16-10-1602

Fol. 7v

Memorie vande penningen die Michiel Mathijsz, schout, heeft ontfangen vant schip van Adriaen Jansz Cuijsten ende waer die selffden wederom sijn gegeven in betalingen

Fol 9r

Accoordt

Op huijden den ve november anno xvjc ende twee soo is bij tusschen spreeken van Jan Adriaen Clasen ende Gerit Melsen als heemraders veraccordeert Frans Adriaensz als voecht ende van wegen Maeijken Adriaensdr sijnder suster ende mede int bijwesen van Bastiaen Adriaensz ter eenre ende Dieck Peetersz Swichil van Oosterhout als voecht vande weeskijnderen van Peeter Peetersz Swichil saliger sijnen broeder ter andere sijden int bijwesen van Truijcken die moeder vande (wes) weeskijnderen.

Fol. 9v

Vrijgift Jan Wouters als gemachtich; Jacop Hendricxsz, 30-10-1602

Fol. 9v

Vrijgift Jan Adriaen Clasen als gemachtich; Stoffel Adriaensz, 30-10-1602

Fol. 10r

Vrijgift Jan Jan Adriaensz; Willem Woutersz, 7-11-1602

Fol. 10r

Vrijgift Jochiem Adriaen Aertsz; Frans Adriaensz Smit, 13-11-1602

Fol. 10v

Accoordt tusschen Neeltken Jans weduwe wijlen Willem Jansz Buijs ende Jan Adriaen Geritsz met Lijntken weduwe wijlen Adriaen Geritsz

Op huijden desen xxvije novembris anno xvjc ende twe soo sijn veraccordeert Neeltken Jansdr weduwe wijlen Willem Jansz Buijs met Jan Meusz tot Raemsdonck ende Jan Adriaen Clasen als van wegen die voers Neeltken ter eenre ende Lijntken Gijsbrechts weduwe wijlen Adriaen Geritsz van Bommel met Jan Adriaen Geritsz tsamen ter andere sijden.

Fol. 10v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraeders des duerps van Waspijck tusschen Commer Clasen ende Laureijs Pouwelsz. Gedaen den xxvije novembris anno 1602

Fol. 11r

Erffdelingen aengebrocht bij Jacop Goeijaertsz, Jan Jan Andriesz ende andere tsamen erffgenamen van Jan Andriesz den Ouden haren vader zaliger. Gedaen den xxvije novembris anno 1602

Inden eersten soo is Adriaen Tonis als man ende voecht van Mariken Jansdr geloet gecavelt ende beërffdeelt op

Nu Jacop Jan Andriesz weeskijnderen sijn tsamen geloet gecavelt ende beërffdeelt op

Noch soo is de weduwe van Jochiem Jan Andriesz geloet, gecavelt ende beërffdeelt op

Noch soo is Jan Jan Andriesz geloet, gecavelt ende beërffdeelt op

Noch soo is Jacop Goeijaertsz als man ende voecht van Cleijsken Jan Andriesdr geloet, gecavelt ende beërffdeelt op

Fol. 11r

Vrijgift Adriaen Huijbrechtsz; Coenraet Jansz, 27-11-1602

Fol. 11v

Vrijgift Frans Adriaensz Boeser; Coenraet Jansz, 27-11-1602

Fol. 11v

Vrijgift Peter Ockersz; Adriaen Jansz Cuijsten, 3-12-1602

Fol. 12r

Vrijgift Aert Jansz als voecht; Matheus Adriaensz

Eodem eo et die compareerden Aert Jans Cuijsten als voecht van Maeijken Adriaen Jans Cuijstendr ende Truijcken Adriaen Jansz weduwe met Jan Lambrechtsz Wever haren gecoren voecht in desen ende gaffen over met eender vrijer giften soo als recht is Matheus Adriaensz. 3-12-1602

Fol. 12r

Copie van accoorde van eenen nieuwen geordineerden schousloot streckende van Vroukens vaert totte kerck vaert toe. Copie van 4-12-1602

Fol. 13r

Vrijgift Aert Jansz Cuijsten; Coenraet Jansz.

Buiten titel verder geen tekst.

Fol. 13r

Rekeninge voer Adriaen Wiercken van wegen Adriaen Huijben weeskijnderen. Gedaen den xxvije decembris anno 1602

Fol. 14r

Rekeninge, bewijs ende relique voer Cornelis Huijbrechtsz als voecht van Adriaen Huijben weeskijnderen. Gedaen den xxvije decembris 1602

Fol. 14v

Vrijgift Wouter Robbrechtsz; Adriaen Petersz Meijer, 28-12-1602

Fol. 14v

Vrijgift Joest Goevaert Rutten; Wouter Robbrechtsz, 28-12-1602

Fol. 14v

Copie

Ick Jan Petersz Volder woonende in Cleijn Dongen bekenne wel ende deuchdelijke bij desen … vol ende allen betaelt te sijn wuijt handen van Joost Goevaert Rutten, 28-12-1594

Fol. 15r

Lotinge ende smaeldelinge vanden dijck beneden kerck vanden suijden eijnde teijnden die ackerstotde Vosholen toe ende wederom van Michiel Mathijsz, schout, sijne acker totten straeten toe. Welcke dijck van suijden tot den Vosholen toe is lanck bevonden drie ende tseventich roeijen ende sal gemaeckt worden van desen voerss persoenen.

Anthonis Adriaen Tonisz Peeter Mathijs

Peeter Mathijs

Adriaen Michielsz

Gerit Melsen Dingeman Michielsz

Peter Willemsz Weij Crijn Jansen van wegen dat weeskijnt van Mels Janss

Jochiem Jansz

Merten Woutersz kijnderen

Adriaen Woutersz

Peeter Cornelisz Dolck Cornelis Jansz Hensberch en Lenaert Diercxss

Laureijs Pauwelsz Willem Laureijsz

Adriaen Lambrechtsz

Jan Lambrechtsz Wever

Dierck Adriaensz en Adriaen Jansz … Jan Woutersz en Adriaen Jansz Dolck

Cornelis Mathijsz … Prinsen kijnderen

Commer Clasen weu

Den Heijligeest tot Raemsdonck

Anneken Mertens Laureijs Pouwelsz

Adriaen Wouters

Commer Clasendr

Michiel Jansz Andries Dingeman

Adriaen Huijbert cum suis Den Heijligeest tot Raemsdonck

Laureijs Tijsen ende Moerman

Jacop Peeter Huijben cum suis Cornelis Jansz Haensberch

Jan Adriaens Stevens

Jan Cornelisz

Jacop Goeverden Hendrick Adriaensz

Coenraet Jansz

Wouter Laereijsz

Fol. 15v

Dese navolgende maken van Michiel Mathijs acker totte Herstraete ende is lanck xvij roeijen vij voet

Huijch Petersz

Peter Oem

??? Anthonis Jansz

Huijbert Adriaensz ende Mathijs Jansz

Jochem Jansz Paep

Joost Stelaertsz ? Adriaen Jochiemsz

Jacop Jan Hendricxsz kijnderen ??? Jansz

Michiel Jansz

Fol. 16r

Lotinge vande dijck in Sgravelduijn Waspijck boven van Wijt Willemsz werff tot den hoeck van Jan Bernaerden acker toe. Gedaen inden jaere anno Lcciij ende nu vernieut overmits die goederen veel sijn verhantplicht desen xe januarij 1603

Jan Laureijsz, voer hem ende Jan Woutersz

Jan Tonisz, voer hem ende Jan Woutersz

Jan Tonisz ende Adriaen Colven ? kijnt

Aert Wessels

Jacop Heijnen

Hanskens weu Wouter Willemsz

Adriaen Lambrechtsz

Altken Cornelis weu

Aentken Gerit Heijnen Huijbert Gerits

Muchiel Jacopsz

Adriaen Lambrechtsz

Dierck Foppen

Herber Willemsz ende Fijnenbuijck

Rons Petersz

Peter Jansz Cuijl

Huijpken Cornelis

Peter Woutersz

Hendrick Adriaensz

Matheus Adriaensz

Gerit Fransz

Jochim Jan Berthoutsz

Peter Woutersz

Jochiem Aertsz

Cornelis Willemsz …ver

Peter Matheusz

Wouter Jansz

Jan Hendicxsz Snijder ?

Jan Cornel Peter …

Embrecht Jacopsz

Laureijs Laureijsz Huijch Jansz

Adriaen Wijten met Corpen Kijnderen

Peter Cornelis Colff ende Wouter Willems weu

Fol. 16v

Noch den dijck vanden halven grippel van Adriaen Wijten acker totten westen hoeck van Jan Bernaerden acker inde lengten van acht ende vijftich roeijen

Adriaen Mathijsz

Dingeman Michielsz

Seger Damen kijnts ackers Gijsbert Geritsz

Jan Diercxsz

Jan Bernaerden Woutersz

Aert Adriaensz Schep kijnderen

Embrecht Jacopsz

Lenaertken Joosten

Willem Joosten Heijsteck ende Gerit Cornelisz …

Embrecht Jacopsz

Frand den Smit

Dierck Foppen

Wouter Jansz

Jan Andriesz erffgenamen ende Cornelis Geritsz

Jan Andries Bogaert

Willem Joesten ende Jan Willemsz Cam

Andries Adriaensz C…en kijnderen

Peeter Jan Mathijsz

Cornelis Geritsz

Jan Andries Bogaert

Anthonis Adriensz Lempel Willem Joesten weu

Peter Cornelisz Colven weu ende kijnderen

Dierck Petersz Jan Handricxsz Cleermaker

Adriaen Mathijsz

Michiel Mathijsz

Adriaen Lambrechtsz

Floer Wijten

Wouter Jansz ende Gerit Jansz vanden Hoeck van Tonis Adriaen Tonisz acker noortwaerts op Willem Joesten dan voerts noortwaert.

Fol. 17v

Inventarisatie vande goederen aftergelaten bij Jan Jansz van Tilburch ende Lijsken sijn huijsvrouwe. Aengebrocht den xve februarij anno 1603

Fol. 18r

Aenneminge van die weduwe van Jan Jansz van Tilburch hare weeskijnderen verweckt bij Jan Jansz haren man voertss

Op huijden den lesten meij anno xvjc vijff compareerden Lijsken Woutersdr wed wijlen Jan Jansz van Tilborch ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare vijff onmondige weeskijnderen die bij haer verweckt heeft Jan Jansz hare man saliger en dat van Michiel Mathijsz, schout, als volle procutatie hebbende van Adriaen Jan Michielsz ? voecht ende van Peeter Denisz de Haen als toesiender.

Fol. 18v

Vrijgift Cornelis Tomas Adriaensz; Willem Aertsz Bommeleers, 29-1-1603

Fol. 18v

Vrijgift Jan Jan Andriesz als gemachtich; Jochiem Jan Berthoutsz, 29-1-1603

Fol. 19r

Vrijgift Adriaen Tonis en Jan Jan Andriesz; Jochiem Jan Berthoutsz, 29-1-1603

Fol. 19r

Vrijgift Adriaen Severs; Embrecht Jacobsz, 29-1-1603

Fol. 19v

Vrijgift Mathijs Florisz; Bastiaen Petersz Greeff

Fol. 19v

Vrijgift die weduwe ende kijnderen van Michiel Adriaen Segersz; Anthonis Diercxsz

Eodem anno et die compareerden Jan Cornelisz als voecht van Huijrtken Cornelisdr sijnder suster wed wijlen Michiel Adriaen Segersz ende Adriaen Michielsz voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Anneken ende Maeijken Michiels sijne susters ende Jacop Michielsz voer sijn selven ende mede hier inne vervangende Gijsbrecht Michilesz sijne broeder ende gaven over etc. 29-1-1603

Fol. 20r

Vrijgift die weduwe ende kijnderen van Michiel Adriaen Segersz; Adriaen Mathijsz

Op huijden desen xxjxe jannuarij anno 1603 compareerden Jan Cornelisz als voecht van Huijrtken Cornelisdochter sijnder suster wed wijlen Michiel Adriaen Segersz ende Adriaen Michielsz voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Anneken ende Maeijken Michiels sijne susters ende Jacop Michielsz voer sijn selven ende mede hier inne vervangende Gijsbrecht Michilesz sijne broeder ende gaven over etc.

Fol. 20r

Vrijgift die weduwe ende kijnderen van Michiel Adriaen Segersz; Jan Willemsz Cam, 29-1-1603

Fol. 20v

Vrijgift Adriaen Huijgensz; Jan Jansz Witlock, 12-2-1603

Fol. 20v

Laureijs als voecht; Adriaen Huijgensz

Eodem anno et die compareerden Laureijs Martensz als voecht van Laureijs Jacopsz weeskijnderen ende mede als gecoren voecht indesen van Grietken Laureijs Jacopsz weduwe ende gaff over etc. 12-2-1603

Fol. 21r

Vrijgift Gerit Melchieorsz als voecht ende gemachtich; Jan Adriaen Clasen ende Huijch Petersz als Heijliggeest meesters 12-2-1603

Fol. 21r

Vrijgift Jan Adriaen Clasen als voecht; Adriaen Adriaensz en Willemken Adriaensdr, 12-2-1603

Fol. 21v

Vrijgift Dirck Rutten ende Jochiem Petersz met Huijbert Jansz cum suis; Berthout Joachiems, 26-2-1603

Fol. 21v

Vrijgift Dirck Rutten cum suis; Wouter Woutersz, 16-2-1603

Fol. 22r

Vrijgift Dirck Rutten en Huijbert Jansz; Jochiem Petersz Vender, 26-2-1603

Fol. 22r

Vrijgift Peter Willemsz Conincx; Willem Huijgensz, 26-2-1603

Fol. 22r

Vrijgift Anthonis Jacopsz; Adriaen Mertensz, 26-2-1603

Fol 22v

Vrijgift Lambrecht Willemsz ende Peter Mathijsz; Matheus Adriaensz, 26-2-1603

Fol. 22v

Vrijgift Reijnert Adriensz ende Dierck Adriaensz; Gelden Jansz, 26-2-1603

Fol. 22v

Vrijgift Gerit Fransz ende Anthonis Frans; Cornelis Jansz, 26-2-1603

Fol. 23r

Testament Anthonis Adriaen Thonis; Lijsken sijne huisvrouwe

Lijsken heeft een zus: Janneken Jan Petersdr, 5-3-1603

26-7-1604 wordt het testament doot ende te niet verklaard

Fol. 23v

Aenneminge van Cornelis Willems Avontuer het weeskint van Adriaen Jansz sijnen swager

Op huijden desen ve marty anno xvjc ende drie compareerden voer ons schout ende heemraders als oppervoecht van allen weesen Cornelis Willemsz Avontuer ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen van ons schout ende heemraders voerss met consent van Anthonis Adriaen Thonisz het weeskijnt van Adriaen Jansz in sijn leven getroudt hebbende Geriken Ewout Geritsdr. Dit kijnt genaempt Cornelis Adriaensz.

Fol. 24r

Inventarisatie vande aftergelaten goederen van … Adriaensz saliger toebehoorende die weduwe ende kijnderen. Aengebrocht desen viije marty anno xvjc ende drie.

Fol. 24v

Vrijgift Peter Wouterss als gemachtich; Huijman Hermans

Op huijden desen xije martij anno 1603 compareerden Peter Wouterss als vollen macht en procuratie hebbende van Jacop Gerits Schaep als man ende voecht van Neelke Hendricxdr ende Herman Huijbrechtss als man ende voecht van Maeijken Hendricxdr ende mede Huijman Hendricx gepasseert binnen de stadt van Leerdam ? van date den iije aprilis anno 1599 ende etc.

Fol. 24v

            Vrijgift Peter Willems Conincx; Adriaen Huijgen, 12-3-1603

Fol. 25r

            Vrijgift Wouter Wouterss; Jan Cleijs Jacopss, 20-3-1603

Fol. 25r

Rekeninge van Adriaen Wouters als voecht van Cornelis Wouters sijn broers weeskijnt, 1-4-1603

Toegevoegd: dies dat Adriaen Wouterss oock bekenden dat Huijbert Adriaens als man ende voecht van Mariken Wouters ende oock Lijsken Cornelis Woutersdr oeck betaelt hebben etc.

Fol. 25v

            Laureijs Pauwels; Peter Cornelis Dolck

Alsoo Laureijs Pauwels ende Peter Cornelis Dolck sijn gelant met hun ackers beneffens malcanderen gelegen inden ambacht van xj½ Hoeve. Dats te weten Peter Cornelis aende weestsijde ende Laureijs Pauwels aende oostsijde. 14-4-1603

Fol. 25v

            Vrijgift Adriaen Peters cum suis; Anthonis Cornelis Cleermaker 17-4-1603

Fol. 26r

            Vrijgift Mathijs Floris; Peter Adriaens Greijn, 22-4-1603

Fol. 26r

            Vrijgift Lijsken Cornelisdr; Jan Adriaen Clasen, 22-4-1603

Fol. 26v

            Vrijgift Cornelis Andriess; Rutger Peterss, 7-5-1603

Fol. 26v

            Vrijgift Rutger Peterss; Adriaen Adriaenss Cleermaker, 7-5-1603

Fol. 27r

            Vrijgift Frans Adriaenss cum suis; Cornelis Andriess, 7-5-1603

Fol. 27v

            Vrijgift Gerit Berntss; Claes Jacopss, 21-5-1603

Fol. 27v

            Vrijgift Anthonis Jacopss; Adriaen Huijgen, 21-5-1603

Fol. 28r

            Vrijgift Jochiem Adriaen Zevers cum suis; Michgiel Mathijs schout, 29-4-1603

Fol. 28r

Vrijgift Handrick Jacopss als gemachtich; Anthonis Clasen als gemachtich; Anneken Goevert Jacopss weu

Op huijden desen iiije junij anno xvjc ende drie compareerden Handrick Jacopss voer sijn selven ende vervangende Digna Baijensdr sijnder moeder ende voert sijn broeders ende susters met Anthonis Clasen als volle macht ende procuratie hebbende van Balthasaer Claess, Cornelis Clasen, Anna ? Claesdr gebroeders ende susters ende mede voer sijn selven van date den tweeden december anno xvjc ende gaven over met eender vrijer giften soe als recht is Anneken Peters weduwe wijlen Goevert Jacopss etc.

Fol. 28v

            Vrijgift Mathijs Floris als gemachtich; Cornelis Janss

Eodem et die compareerden Mathijs Floriss als vollen macht ende procuratie hebbende van Jan Pauwelss als man ende voecht van Peeterken Adriaen Florisdochter ende Laureijs Janss als man ende voecht van Adriaentken Adriaen Florisdochter van date den vije februarij anno xvjc ende drie etc.

Fol. 28v

            Vrijgift Adriaen Huijbrechtss cum suis; Aert Wessels

Eodem et die compareerden Adriaen Huijbrechtss voer hem selven, Jan Adriaen Geritss voer hem ende sijne kijnderen, Huijbert Janss voer sijn selven, Jochem Peterss Vonder voer sijn selven ende Dierck Rutgers etc. 7-2-1603

Fol. 29r

Waerborch Zandrijn Sijmonss als gemachtich; Hans Clasen Tack ende Herman Janss

Desen xje junij anno xvjc ende drie compareerden Zandrijn Sijmonss als vollen macht ende procuratie hebbende soo sij verclaerden voer Cornelis Schellen ? ende Jan Goetis ? beijde woonende tot Tetelt ? ondert lant van Aerschot ende mede hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Cornelis Abrahams wonende tot Breda als man ende voecht van Anneken Engelbrechtss ende den voers Sandrijn Sijmons mede als gecoeren voecht in desen van Margriet Bouwens in haer presentie alte … erffgenamen van zaliger Jacobus Schellen etc.

Fol. 29r

            Vrijgift Herman Aertss; Aentken Adriaenss, 6-9-1603

Fol. 29v

Inventarisatie vande aftergelaten goederen van Helger Aertss zaliger aftergelaten ende Mariken Hendricxdr sijne huijsvrouwe. Aengebrocht den xviije junij anno xvjc ende drie.

Fol. 30r

            Vrijgift Jan Peterss Muelder tot Cappel; Jacop Wouterss,, 18-6-1603

Fol. 30r

            Vrijgift Dierck de Bie Adriaenss; Corstiaen Marceliss, 24-9-1603

Fol. 30v

            Vrijgift Philips Adriaenss den Ouden; Cornelis Janss, 30-9-1603

Fol. 30v

Vrijgift Beerthout Bastiaenss, Adriaen Jans Vrochter cum suis; Embrecht Jacopss

Eodem anno et die compareerden Beerthout Bastiaenss van Raemsdonck, Adriaen Janss Vrochter ende Emmeken Lenaertsdr weduwe wijlen Bernaert Janss met Huijch Peterss haeren gecoren voecht in desen ende gaven etc. 30-9-1603

Fol. 31r

            Vrijgift Mathijs Floriss; Laureijs Pauwelss 213-10-1603

Fol. 31r

            Vrijgift Jan Wouters als gemachtich; Lambrecht Willemss

Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss wuijt den name ende van wegen Dingen Wouters sijnder suster weduwe wijlen Willem Wouters en de gaff etc.23-10-1603

Fol. 31r

            Vrijgift Frans Adriaenss als gemachtich; Coenraet Janss

Eodem anno et die compareerden Frans Adriaenss als gemachtich van Maeijken Adriaenss sijne suster ende mede als gecoren voecht in desen van Truijcken Adriaen Janss Ruijten weduwe ende gaff etc. 23-10-1603

Fol. 31v

            Vrijgift die erffgenamen van Laureijs Janss; Michiel Mathijs schout tot behoeff

Op huijden desen xxiije octobris anno xvjc ende drie compareerden die gemeen erffgenamen van Laureijs Janss.

Inden eersten bij namen Laureijs Martens voer hem selven ende vervangende ende hen sterckmakende voer Aentken Martens sijnder suster ende mede als voecht van Janneken Jan Mertensdr, Jan Lambrechtss Muer als man ende voecht van Anneken Martensdr, met Mathijs Janss als man ende voecht van Alet Martensdochter. Altesamen erfgenamen van Merten Laureijs saliger.

Ende Lauwereijs Mertens mede als voecht in desen van Maergrietken Laureijs Jacops wedue met Cornelis, Jacomijntken ende Jan Laureijs Jacopss kijnderen. Ende oeck gecoren voecht in desen van Dingentken Jacops wedue wijlen Jan Adriaen Handricxss tsamen voerden tweeden stock.

Noch Laureijs Mathijs als man ende voecht van Lijntken Handrick Petersdochter. Met Mathijs Janss ende den selffden hem sterckmakende voer Handrick Janss en Anthonis Janss, sijne broeders. Voerts Jan Peterss Sneu voer hem selven. Peter Cornelis Janss Dolck voer hem selven ende vervangende ende procuratie hebbende van Dierck Peterss van Machelen. Mathijs Janss als vollen macht hebbende, bij kennisse van heemraders, van Maeijken Jan Peter Ratendr.

Tsamen erffgenamen van Laureijs Janss voerss ende gaven etc.

Fol. 31v

Vrijgift Willemken Willemsdr; Jan Arien Clasen ende Huijch Peterss als heijligeestmeesters, 5-11-1603

Fol. 322

Vrijgift Jochiem Jan Berthoutss; Jan Adriaen Claesen ende Huijch Peterss als heijligeestmeesters, 5-11-1603

Fol. 32r

            Vrijgift die heijligeestmeesters tot Waspick; Jochiem Jan Berthoutss, 5-11-1603

Fol. 32v

Vrijgift die voechden van Helger Aertss; Lenaert Diercxss, 19-11-+1603

Fol. 32v

            Vrijgift Jan Cleijs Janss cum suis; Eembrecht Jacobss

Eodem anno et die compareerden Jan Cleijs Janss ende Adriaen Claeijs Janss beijde gebroeders ende met haer beijde daer inne vervangende ende haer sterckmaeckende voer Jan Adrianess haeren halven broeder ende Embrecht ?ressaerts met Jan Adriaenss kinderen ende Cornelis Arienss kijnderen ende gaven etc. 19-11-1603

Fol. 33r

            Vrijgift Jochiem Peterss Vonder; Huijch Peterss, 3-12-1603

Fol. 33r

            Vrijgift Peter Aerts, secretaris, cum suis; Aert Adriaens Schep

Eodem anno et die compareerden Peter Aerts Paep, secretaris tot Cappel, voer sijn selven ende mede hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Gerit Adriaenss Bosser, Gerit Franss voer sijn selven ende Jochiem Aertss ende gaven etc. 3-12-1603

Fol. 33v

            Vrijgift Adriaen Janss Bogaert; Jan Adriaens Starens, 3-12-1603

Fol. 33v

            Vrijgift Jan Peterss Sneu; Jan Corneliss Haensbercht, 3-12-1603

Fol. 34r

            Vrijgift Frans Janss; Jacop Handricxss, 20-12-1603

Fol. 34r

Inventarisatie vande aftergelaten goederen die Cornelis Huijgenss heeft behouden nae die afflijvicheijt van Leentken Janss sijne overleden huijsvrouwe

Fol. 34v

Aenneminge van Cornelis Huijgen sijn weeskijnt

Desen xxviije decembris anno xvjc ende drie compareerden Cornelis Huijgenss ende heeft rechtelijcken aengenomen van Jan Stevenss Cuijper ende Peter Janss met Laurewijs Pauwelss als broeder ende naeste bloetvoechden van het weeskijnt dat Cornelis Huijgenss geprocureert heeft bij Lenaertken Jansdochter sijne overleden huijsvrouwe om dit sijne weeskijnt te onderhouden etc.

Fol. 34v

            Copie

Ick Adriaen Laureijss rechter inden ambochte tot twaelfftalffhoeve met mij Adriaen Jansz, Jan … Geritsz, Berthout Claeijssen, Mathijs Jansz, Adriaen Jansz die Jonge, Vas Woutersz ende Jacop Willemsz als heemraders inden selven ambocht voerss oirconden ende kennen dat voer ons gecomen is heer Chrispijn Petersz, priester ?, met sijne gecoren voecht hem metten …egene ende gaff over met alle p… van rechten Dierck Jansz ende draecht hem over vijff rijnsgulden etc. 1540

Fol. 35r

            Copie

Ick Adriaen Adriaenzoen rechter inden ambocht van xij½ Hoeve met mij Jan Gerritssoen, Adriaen Adriaenssoen van Donghe, Vas Woutersz, Jacop Woutersz, Berthout Claesz, Mathijs Jansz, Cornelis Anthonisz, alle heemraders inden selven ambochte voersz orconden ende kennen dat voer ons gecomen is Dierck Jansz ende heeft rechtelijcken overgedraegen Thonis Jansz tot behoeff Dinken ? Jan Dierckss sijnder moeder alsulcken … met alsulcken onderpant met alsulcken waernisse als desen ouden brieff hier … … 5-10-1546

Fol. 35v

Copie

Ick Adriaen Adriaenz rechter inden ambachte van xj½ Hoeve met mij Jan Gerritssoen, Adriaen Adriaenssoen van Dongen, Vas Woutersz, Jacop Willemsz, Berthout Claesz, Mathijs Jansz, Cornelis Anthonisz, alle heemraders inden selven ambachte voersz orconden ende kennen dat voer ons gecomen is Adriaen Thonisz ende gaff over met eenen verlije als recht is Thonis Janss tot behoeff Dingen Jan Diercxsz sijnder moeder een huijsinge etc. 5-10-1546

Fol. 36r

Copie

Inventarisatie vande goederen ende incomende penningen als aftergelaten heeft Anthonis Frans den soen van Frans Tonis … als wesende deser werelt overleden bij de handt van Jan Matheusz impetrante ? vande neder… gedaen opten xxiije martij anno xvjc ende drie ende … aengebrocht den lesten decembris ter selfte jaer.

Fol. 36v

            Vrijgift Herber Willmess; Adriaen Zeverss, 23-1-1604

Fol. 36v

            Vrijgift Herman Aertss; Matheus Adriaenss, 8-2-1604

Fol. 37r

Inventarisatie vande achtergelaten goederen van Anthonis Corneliss Cleermaker zaliger ende Aentken Adriaensdochter sijne huijsvrouwe. Aengebrocht den vje martij anno 1604.

Fol. 37v

Aenneminge Aentken Adriaensdr weduwe Anthonis Corneliss Cleermaker hare twe onmondige kijnderen

Desen viije martij anno xvjc ende vier compareerden Aentken Adriaensdochter wedue wijlen Anthonis Corneliss Cleermaker ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen haer twe onmondige weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Anthonis Corneliss haren man zaliger ende dat van Willem Corneliss als gerechten voecht vande weeskijnderen voerss ende Adriaen Lambrechtss met Cornelis Janss als toesienders vande wesen voerss etc

Fol. 38r

            Accoerdt

Desen xxvije aprilis anno xvjc ende vier compareerden Aert Pauwels Wever ende Jan Willemss Cam ende hebben metten anderen vertegen vande goederen daer Aert Pauwelss huijsvrouwe saliger vuijtgestorven is genaempt Janneke Tonis suster van Jan Willemss huijsvrouwe etc

Fol. 38r

            Testament Jan Adriaenss Fijnebuijck; Anneken Jan Huibrechtssdr

Den xxe septembris anno 1604 comparerden Jan Adriaenss van Dongen ende Anneken Jan Huijbrechtssdr wittige man ende wijff op gaende benen, gesont etc.

Zij benoemen hun enige zoon tot erfgenaam

Fol. 38v

Vrijgift Huijch Peterss; Joachim Jan Berthoutss, 5-5-1604

Fol. 38v

Vrijgift Wijtman Willemss; Jan Mathijss, 5-5-1604

Fol. 39r

Vrijgift Anthonis Adriaenss cum suis; Jan Peter Willemss

Eodem anno et die compareerden Anthonis Adriaen Toniss als gecoren voecht in desen van Barbara Peter Willemss weduwe sijnder suster ende mede als voecht van Willemken ende Grietken Peters dochters met Jan Toniss van … als man ende voecht van Lijnken Petersdochter ende gaven gesamenderhant over met eender vrijer giften als recht is Jan Peter Willems die weduwe haren zoen ende der kijnder broeder een huijs etc. 5-5-1604

Fol. 39r

Vrijgift Joachim Jan Berthoutss; Cornelis Geritss, 5-5-1604

Fol. 39v

Vrijgift Laureijsken Jansdr; Cornelis Mathijs Wever, 2-6-1604

Fol. 39v

Vrijgift Adriaen Corneliss; Huijch Peterss, 2-6-1604

Fol. 40r

Procuratie van Jan Adriaens op Cornelis Adriaens Seu ende Huijbert Adriaenss

Desen xixe junij anno xvjc ende vier compareerden Jan Adriaenss den ousten soen van Adriaen Janss Vrochter voer sijn selven ende mede vuijt name ende als voecht van sijn broeders ende suster ende heeft rechtelijcken voer recht onwederroeplijken machtich gemaekt ende maektten ende maektten machtich mits desen Cornelis Adriaenss Seu van Cappel ende Huijbrecht Adriaenss sijnen comparants neeff ende oem omme van sijne comparants wege ende oecj van wegen de andere broeders ende suster als weeskijnderen te vercoepen met volle coopdagen een huijs etc.

Fol. 40r

Vrijgift Adriaen Janss ende Laureijs Janss Witlocx; Lambert Willemss, 5-7-1604

Fol. 40v

Verlije Cornelis Adriaenss Seu als voecht; Adriaen Lambrechtss, 14-7-1604

Zie ook 40r

Fol. 40v

Vrijgift Adriaen Hendricxss … cum suis; Gerit Janss (Gerit Jan Adriaen Deniss)

Op huijden desen …ten augusti anno xvjc ende vier compareerden Adriaen Hendricxss Penn: ? als man ende voecht van Neesken Hendricxdr, Aert Adriaens Schep voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Jan Adriaens Schep sijne broeder, Herman Aerts als man ende voecht van Janneken Jan Cuijstendr voer sijn selven ende mede als procuratie hebbende van Aert Janss Cuijsten mits elck passerende voer Adriaen Janss Cuijsten kijnderen welke Adriaen Janss Cuijsten voer sijne persoen gerenomieert etc.

Fol. 41r

Vrijgift Jan Adriaenss Stevens; Embrecht Jacopss, 23-8-1604

Fol. 41r

Vrijgift Jan Laureijss als gemachtich; Willem Jacop Toniss

Op huijden den ixe septembris anno xvjc ende vier compareerden Jan Laureijss Conincx van Sgravenmoer als volle macht ende procuratie hebbende van Anthonis Adriaen Masen ende Jenneken Jan Wouterss Leuren?dochter wonenede tot Breda etc.

Fol. 41v

Vrijgift Gerit Franss; Adriaen Deniss, 15-9-1604

Fol 41v

Vrijgift Embrecht Jacopss; Jan Adriaenss Stevens

Eodem anno et die compareerden Embrecht Jacopss als man ende voecht van Aentken Peeters dochter van Lenaert Jans dochter ende gaff over etc. 15-9-1604

Fol. 41v

Vrijgift

Eodem anno et die compareerden Michiel Mathijs, schout, Adriaen Michiels, Peeter Mathijs ende Dingeman Michiels X Aentken Jan Mathijs wedue ende Jan Adriaens Paling X Geertken Mathijs ende gaven over aen Embrecht Jacobs. 15-9-1604

Op 30-4-1608 Adriaen  Gevers??? En gaff over met een vrijer gifte aen Embrecht Jacobs een portie in de bovengenoemde gronden hem aenbestorven van sijn vader en sijn vader aengekomen van Willemken Adriaen Diercxs wedue mede erfgenaem van Heijltken Beerthen

Fol. 42r

Vrijgift Herber Willems; Aert Wessels, 15-9-1604

Fol. 42r

Vrijgift Embrecht Jacopss; Aert Wessels, 15-9-1604

Fol. 42v

Vrijgift Bastiaen Adriaenss; Frans Adriaenss Boeser, 22-9-1604

Fol. 42v

Vrijgift Thomas Janss; Frans Adriaenss, 22-9-1604

Fol. 43r

Vrijgift Matheus Adriaenss cum suis; Jacomijntken Jansdr

Op huijden desen xxvje octobris anno xvjc ende vier compareerden Matheus Adriaenss voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Thomas Janss sijne swager als getrout hebbende Aentken Adriaens sijnder suster ende gaff over etc.

Fol. 43r

Vrijgift Jacomijntken Jansdr; Wouter Janss

…. … Jacomijntken Jansdr wedue wijlen Cornelis Willemss Avontuer …. ….  26-10–1604

Fol. 43v

Vrijgift Joest Aertss Buijs cum suis; Wierock Geritss

Opten xxxe octobris anno 1604 compareerden Joest Aertss Buijs als volle macht ende procuratie hebbende van sijnen broeder Jan Aertss Buijs als man ende voecht van Josijntken Joestendr ende Peeter Wouterss Boeket inden naem als oom ende voecht van Cornelis Joesten etc.

Fol. 43v

Inventarisatie vande goederen soe erff, haeff, incoemende als vuijtgaende schulden over geleet bij Jacomijntken Jansdr wedue wijlen Cornelis Willemss Avontuer opten ije novembris anno 1604

Fol. 44r

Aenneminge van Jacomijntken Jansdochter wedue wijlen Cornelis Willemss Avontuer haer weeskijnt, 2-10-1604

In de kantlijn: Peter Adriaens als man ende voecht van Jacomijntken Jandr heeft ontfangen etc.

Fol. 44r

Vrijgift Frans Janss; Adriaen Janss Luer, 10-11-1604

Fol. 44v

Vrijgift Sofia Tomasdr; Laureijs Pauwelss, 30-11-1604

Fol. 44v

Vrijgift Peter Clasen cum suis; Jan Willemss Cam

Op huijden desen xxviije dexembris anno xvjc ende vier compareerden Peter Cleijs Breskerts ? voer sijn selven ende mede als voecht van Jan Cleijs Bressaerts ?? sijn broers weeskijnderen te weten voer die vier jongste vuijtgescheijden Claes Janss den Outsten soen ende Denis Marceliss als man ende voecht van Cleijsken Claes Jans Bressers ?? dochter etc.

Fol. 45r

Vrijgift Anneken Goevert Jacopss wedue; Jacop Goeijaertss, 4-1-1605

Fol. 45r

            Copie

Op datum ende conditien nabeschreven soe gheeft Peter Wouterss als nagelaten man van Huijbertken Handricx zaliger gecoft van Huijmen Handricxss ende Herman Huijbrechtss als voechden vande nagelaten kijnderen vande voernoemde Huijbertken Handricx die sij geprocureert heeft bijde voernoemden Peeter Wouterss etc. 2-+7-1599

Fol. 45v

Transport Jacomijna Joacopsdr; Jan Wouterss, 15-1-1605

Fol. 45v

Aenneminge van Peeter Wouterss sijne onmondige kijnderen geprocureert bij Huijbertken Handricx dochter. Gedaen den xixe januarij anno 1605

Desen xixe januarij anno xvjc ende vijff compareerden Peeter Wouterss ende heeft rechtelijcken aengebrocht ende ge…t … aenneminge van sijne kijnderen die hij verweckt heeft bij Huijbertken Handricx dochter sijne overleden huijsvrouwe ende die selffde ge…t heeft in handen vande stadthouder in apsentie vande afficier ende die heemraders hier nae beschreven

Fol. 46r

Vrijgift Jan Adriaen Clasen; Adriaen Mathijss, 15-1-1605

Fol. 46v

Inventarisatie vande moble ende inmmuble goederen, schulden ende weerschulden die overleverende is Jan Adriaenss Stevens nae die afflijvicheijt van Anneken Jan Tonisdr saliger sijne overleden huijsvrouwe. Gedaen den xxie januarij anno xvjc vijff.

Fol. 47r

Aenneminge van Jan Adriaenss Stevens sijn onmondich weeskijnt

Desen xxiiije januarij anno xvjc vijff compareerden Jan Adriaenss Stevens ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt dat hij geprocureert heeft bij Anneken Jan Tonisdr sijne overleden huijsvrouwe saliger ende dat van Adriaen Toniss ende Jan Toniss als voecht ende toesiender vant voerss weeskijnt etc.

Toegevoegd: Jan Thomas bekende voer mij ontfangen te hebben van Adriaentken Aerts dochter weue wijlen Jan Adriaenss Stevens …. …. xiije decembris 1616

Fol. 47v

Inventarisatie van alle die muble ende immuble goederen over gelevert bij Aert Corneliss nae die afflijvicheijt van Aentken Ariensdr sijne huijsvrouwe saliger. Aengebrocht den xie februarij anno xvjc ende vijff

Fol. 48r

Aenneminge van Aert Corneliss sijn onmondich weeskijnt geprocureert bij Aentken Ariensdr sijne overleden huijsvrouwe

Op huijden desen xje februarij anno xvjc vijff compareerden Aert Corneliss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt dat hij geprocureert heeft bij Aentken Ariensdr ende dat van Jan Ariens als man ende voecht van Anneken Ariensdr sijnder huiijsvrouwe als suster van Aentken Ariensdr ende Adriaen janss als toesiender mewt Aert Weessels als getrout hebbende die bestemoeder vant voerss weeskijnt etc.

Toegevoegd: Aert Ariens met Aentken Lauwereijs bekenden van dese aenneminge van weegen Aentken Aertss vol ende al voldaen te zijn etc.

Fol. 48v

Vrijgift Willem Jacopss; Mathijs Floris, 19-2-+1605

Fol. 48v

Vrijgift Willem Jacopss; Bastiaen Peterss Greeff, 19-2-1605

Fol. 48v

Vrijgift Willem Jacopss; Joest Adriaen Gieliss, 19-2-1605

Fol. 49r

Vrijgift Adriaen Jacopss; Anneken Peters dochter wedue wijlen Govert Jacopss, 3-3-1605

Fol. 49r

Vrijgift Jan Deniss de Haen; Claes Handricxss, 3-3-1605

Fol. 49v

Vrijgift Adriaen Huijbrechtss als gemachtich; Jan Peeter Willemss

Op huijden desen ve martij anno xvjc vijff compareerden Adriaen Huijbrechtss onse mede heemraet als volle macht ende procuratie hebbende van Cornelis Peterss sijnen swager soe hij verclaerde ende gaff over etc.

Fol. 49v

Vrijgift Jan Adriaen Clasen als gemachtich; Embrecht Jacopss

Op huijden desen ixe martij anno xvjc vijff compareerden Jan Adriaen Clasen als gemachtich van Lenaertken Joestendr blijkende bij volcoemen kennisse ende outorisatie van Lenaertken Joesten etc.

Fol. 50r

Aenneminge van Maeijken Jansdr wedue Jacop Janss hare kijnderen

Eodem anno et die compareerden Maeijken Jansdochter wedue wijlen Jacop Janss met Jan Adriaen Claesen haren gecoren voecht in desen ende heeft rechtelijken aengenomen van Matheus Peterss als voecht vande twe weeskijnderen die Jacop Janss sijnen neeff geprocureert heeft bij Maeijken Janss voerss ende dat etc. 9-3-1605

Fol. 50v

Vrijgift Gerit Peterss als man ende voecht van Adriaentken Franss dochter; Joachim Janss Paep, 23-3-1605

Fol. 50v

Vrijgift Adriaen Adriaenss van Dongen ende Peter Corsten ? als voecht; Aert Corneliss, 23-3-1605

Fol. 51r

Vrijgift Adriaen Janss Vosch; Jacop Goeijaertss, 30-3-1605

Fol. 51r

Vrijgift Jacop Goevertss; Dingeman Michielss, 30-3-1605

Fol. 51v

Inventarisatie overgeleet bij Jan Stevens Cuijper nae die afflijvicheijt van Heijlken Wouter Willem Woutersdr. Gedaen den ije aprilis anno xvjc ende vijff

Fol. 52r

Aenneminge van Jan Stevenss Cuijper sijne onmondiche weeskijnderen die hij geprocureert heeft bij Heijlken Wouter Willemsdr saliger.

Op huijden desen ije aprilis anno xvjc ende vijff compareerden Jan Stevens Cuijper ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijn twe onmondiche kijnderen die hij geprocureert heeft bij Heijlken Wouter Willemsdr saliger ende dat van Bastiaen Adriaenss als voecht ende van Laureijs Pauwell als toesiender etc.

Fol. 52v

Inventarisatie overgeleet bij Peeter Adriaen Geritss nae die afflijvicheijt van Aentken Wouter Willemsdr sijne overleden huijsvrouwe. Gedaen den xiije aprilis anno xvjc vijff.

Toegevoegd: Jan Aerts Loos als man ende voecht van Dingena Peeterss sijne huijsvrouwe … … Jan Peeterss etc. xxvij 7ber 1639

Wouter Peterss bekende etc. xxviije februarij xvjc achtien

Fol. 53r

Aenneminge van Peter Adriaen Geritss sijne drie onmondiche weeskijnderen

Op huijden desen xije aprilis anno xvjc vijff compareerden Peeter Adriaen Geritss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijne drie onmondiche weeskijnderen die hij geprocureert heeft bij Aentken Wouter Willemsdr saliger ende dat van Bastiaen Adriaenss als voecht etc.

Noch is Peter Adriaenss overcoemen ende veraccordeert met Maeijken sijn huijsvrouwe voerdochter ende met Michiel Mathijs, schout, etc.

Toegevoegd: Cleijs Michiels bekende als man ende voecht van Maeijken sijne huisvrou etc.

Fol. 53v

Vrijgift die erffg van Dingen Wouter Willems wedue; Peter Cornelis Rolven

Eodem anno et die compareerden Bastiaen Adriaenss als voecht vande weeskijnderen van Heijlken Woutersdr saliger int bijwesen Jan Stevenss Cuijper, den vader, ende mede als voecht van Aentken Woutersdr sa int bijwesen van Peter Adriaen Geritss oeck als voecht van Willem Wouterss kijnderen int bijwesen van Jan Wouterss ende Peeter Wouterss als toesienders ende voerts als voecht van Dingen Wouters kijnderen ende mede int bijwesen van Embrecht Jacops, den vader, ende gaven etc. 12-4-1605

Fol. 53v

Vrijgift Peter Cornelis Rolven; Jan Thomass

Eodem anno et die compareerden Peter Cornelis Rolven voer sijn selven ende mede als volle macht ende procuratie van Adriaen Aertss Loen ? sijne swager ende noch hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Soetken sijne huijsvrouwe suster ende gaff over etc. 12-4-1605

Fol. 54r

Inventaris vande muble ende immuble goederen die overgelevert heeft Jan Mertens nae die afflijvicheijt van Neeltken Sijmensdr sijnder overleden huijsvrouwe. Gedaen den xxve aprilis anno 1605

Fol. 54r

Aenneminge van Jan Mertenss sijn weeskijnt geprocureert bij Neeltken Sijmensdr

Op huijden desen xxve aprilis anno xvjc ende vijff compareerden Jan Mertenss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt genaempt Helger Janss ende dat van Aert Aertss als voecht ende Adriaen Geritss Beijkens beijde van Tilborch etc.

Fol. 54v

Aenneminge van het wesskijnt van Jan Adriaenss Paling ende Geetken Mathijsdochter sijnder huijsvrouwe, beijde saliger

Op huijden desen xxvje aprilis anno xvjc ende vijff compareerden Adriaen Peter Gijben grootvader van het weeskijnt dat Jan Adriaenss sijne soen geprocureert heeft bij Geetken Mester Mathijsdochter beijde saliger ende heeft aengenomen dit voerss onmondich weeskijnt van Michiel Mathijss, schout, Adriaen Mathijss ende Peter Mathijss gebroeders ende als omen vant voerss weeskijnt om dit selffde voerss weeskijnt te onderhouden etc.

Fol. 54v

Vrijgift Frans Janss; Joachim Wijten, 26-4-1605

Fol. 55r

Vrijgift Sijken Thomas; Commer Clasen, 25-5-1605

Fol. 55r

Vrijgift Jan Mathijss; Joest Adriaen Gieliss, 25-5-1605

Fol. 55v

Vrijgift Gerit Melsen; Michiel Mathijs Schout, 25-5-1605

Fol. 55v

Vrijgift Jan Janss Gijben cum suis; Michiel Mathijs schout

Eodem anno et die compareerden Jan Jan Gijsbrechtss van Raemsdonck als man ende voecht van Dingentken Wijt Floris dochter voer sijn selven ende mede hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Floris Wijten sijne swager ende gaff over etc. 25-5-1605

Fol 55v

Bekentenisse van Gerit Melchioerss

Eodem die compareerden Gerit Melchioerss onse mede heemraet ende heeft voer ons schout ende heemraders bekent ende bekent mits desen dat hij Floris Wijten tot sijnen behoeven sal leveren den hoff ende hostadt die hij leggende heeft tusschen Michiel Mathijss schout ende Coenraet Janss etc. 25-5-1605

Fol. 56r

Vrijgift Adriaen Adriaenss; Willemken Adriaensdr sijnder suster, 25-5-1605

Fol. 56r

Vrijgift Wouter Janss; Jan Handricxss sijnen swager ende Jan Wouters sijnen soen

Eodem anno et die compareerden Wouter Jans in presentie van Maeriken sijne huijsvrouwe ende gaff over met eender vrijer giften soo als recht Jan Hendricxss Snijer als man ende voecht van Lijsken Wouterssdr voer die ene helft ende Jan Wouterss sijne soen voer die andere helft tsamen eenen acker seijlants etc. 25-5-1605

Fol. 56v

Inventarisatie vande goederen vergeleet bij Aentken Gerit Hanricxss wedue saliger vande erffgoederen ende vuijtgaende schulden. Gedaen den xxije junij anno xvjc vijff.

Fol. 57r

Aenneminge van Aentken Gerit Handricxss wedue haer weeskijnderen

Op huijden desen xxije junij anno xvjc vijff compareerden Aentken Aertss dochter wedue wijlen Gerit Handricxss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen haren ses onmondighe weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Gerit Handricxss Bijvoet saliger ende dat van Gerit Melchioerss als voecht etc.

Fol. 57r

Vrijgift Gerit Adriaenss Bosser; Coenraet Janss, 22-6-+1605

Fol. 57v

Vrijgift Anthonis Diercxss ende Willem Janss; Jan Mathijss ende Aert Corneliss

Fol. 57v

Op huijden den xxiiije junij anno xvjc vijff soe sijn vergadert geweest ten huijse van Michiel Mathijss schouth tot Waspick Jan Joachiemss ter eenre ende Willem Corneliss als voecht ende Cornelis Andriess als toesiender vande weeskijnderen van Anthonis Corneliss Cleermaker ende Adriaentken Adriaensdr beijde saliger overleden ter andere sijde mede int bijwesen van Lijsken Adriaen Lambrechtss ende Frans Adriaenss Smit etc.

Fol. 58r

Vrijgift Willem Joesten als gemachtich; Maeijken Mertensdr wedue Adriaen Huijben

Op huijden desen eersten julij anno xvjc vijff compareerden Willem Joesten als volle macht ende procuratie hebbende van Floris Adriaenss sijnen neeff ende Cornelis Peterss als man ende voecht van Maeijken Arienss gepasseert binnen den stadt van Geertruijden Bergen van dato den xie junij anno 1605 ende gaff over met eender vrijer giften soo als rechts is Maeijken Mertens dochter wedue wijlen Adriaen Huijbrechtss des voerss Floris Adriaenss ende Maeijken Adriaenss vader saliger etc.

Fol. 58r

Vrijgift Willem Joesten; Adriaen Michielss, 1-7-1605

Fol. 58v

Vrijgift Willem Joesten ende Maeijken Mertensdr; Huijbert Janss, 1-7-1605

Fol. 58v

Vrijgift Willem Joesten ende Maeijken Mertensdr; Anthonis Corneliss, 1-7-1605

Fol. 59r

Aenneminge van Jan Jochemss sijn onmondich weeskijnt

Op huijden desen xviije julij anno xvjc vijff compareerden Jan Jochiemss ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt dat hij geprocureert heeft bij Aentken Adriaen Tonis dochter ende dat van Cornelis Andriess ende Adriaen Lambrechtss als vochden ende vrinden van dat voerss weeskijnt etc.

Fol. 59r

Vrijgift Willem Corneliss als voecht ende Cornelis Andriess als toesiender; Jan Jochiemss, 18-7-1605

Fol. 59v

Verlije Willem Corneliss als voecht cum suis; Michiel Mathijss schout, 18-7-1605

Fol. 59v

Vrijgift Peter Ockerss; Jan Wouter Janss

Op 29-9-1605 compareerden Peter Ockers en gaf over aan Jan Wouter Jans.

Beland: Peter Baijens, de vader van zijn vrouw.

Fol. 60r

Vrijgift Stoffel Geritss; Sijmen Lambrechtss weu ende kijnderen

Op 20-9-1605 compareerde Stoffel Gerits van Oosterhout en gaf over aan Adriaen Lambrechts als voogd van de kinderen van Sijmen Lambrechts de helft en aan Marij Petersdr wedue wijlen Sijmen Lambrechtss de andere helft.

Fol. 60r

Accordatie van Jan Willemss Cam teghens Huijpken Ewit Geritss dochter, 20-9-1605

Fol. 60v

Vrijgift Maeijken Mertens dochter wedue wijlen Adriaen Huijbrechtss; Thomas Janss

Op huijden desen ve octobris anno xvjc vijff compareerden Maeijken Mertens dochter wedue wijlen Adriaen Huijbrechtss met Gerit Melchioerss ? haren gecoren voecht in desen ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Thomas Janss als getrout hebbende Grietken Jacops dochter haer dochter een huijs etc.

Fol. 60v

Inventarisatie over gelevert bij Wierck Geritss nae die afflijvicheijt van Lijsken Jansdr sijne overleden huijsvrouwe. Gedaen den vie octobris anno xvjc vijff

Fol 61r

Accoordt van Wierck Geritss tegen die voechden van Peter Mathijss weeskijnt

Op huijden desen xviije octobris anno xvjc ende vijff compareerden Adriaen Jochiemss ende Jacop Goeijaertss als voechden ende toesienders van Mathijs Peterss het weeskijnt van Peter Mathijss ter eenre sijde ende Wierck Heritss als behoudt Lijsken Geritss, moeder vande voerss Mathijs Peterss etc

In de kantlijn: Gerit Janss ende Lambrecht Adriaen Lambrechtss als voechden ende toesienders van Mathijs Peterss sijn veraccordeert etc xiijje meij anno acht.

Fol. 61v

Vrijgift Jan Jan Diercxss als voecht; Wierock Geritss

Op huijden desen xixe octobries anno xvjc vijff compareerden Jan Janss Diercxss als oom van Michiel Diercxss saliger ende gaff etc.

Fol. 61v

            Copie

Op heden den xxiije octobris anno xvjc vijff derde ind… compareerden in eijgene persoenen voer mij Huijbrecht Balis als openbaer notaris bijden provincialen hove ende rade van Hollant totte notarischap geadmitteert residerende binnen Dordrecht opte nieuwe hoven ende ter presentie der getuijgen hier onder genoempt Huijbrecht Mertenss schipper wonende tot Dordrecht als oom ende bloetvoecht vant onmondich weeskijnt van wijlen Adriaen Mertens bij namen Maeijken Adriaensdr ende in desen mede vervangende ende hem selven oeck sterckmakende voer Jan Mertenss sijns comparants broeder ter eenre ende Jenneken Ariensdr wedue wijlen vande voers Adriaen Mertenss ende als moeder vande voornoemde Maeijken Adriaensdr ter andere sijde

Fol. 62v

Vrijgift Laureijs Lareijss; Jan Janss, 23-10-1605

Fol. 62v

Vrijgift Andries Dingemans; Adriaen Huijgen, 23-10-1605

Fol. 63r

Vrijgift die kijnderen van Adriaen Floriss; Reijn Gieliss, 15-11-1605

Fol. 63r

Vrijgift Jan Michielss; Adriaen Michielss, 15-11-1605

Fol. 63v

Vrijgift Jaecxken Jacop Scheenen wedue; Aert Wessels, 16-11-1605

Fol. 63v

Vrijgift Michiel Mathijss schout; Willem Adriaenss, 16-11-1605

Fol. 64r

Verlije Adriaen Adriaenss; Cornelis Mathijss, 28-11-1605

Fol. 64r

Inventarisatie vande goederen soe muble als immuble achtergelaten bij Mariken Adriaen Diercxs dochter saliger. Aengebrocht bij Jan Jan Meliss haren man.

Fol. 64v

Aenneminge van Jan Jan Meliss sijn onmondich weeskijnt verweckt bij Mariken Adriaen Diercxs Schoenmakers dr saliger

Op huijden desen iiije decembris anno xvjc vijff compareerden Jan Jan Meliss ende heeft rechtelijcken met recht aengenomen soo recht is van Henrick Adriaenss ende Dierck Adriaenss sijnen broeder als voechden vant weeskijnt dat Jan Jan Meliss verweckt heeft bij Mariken Adriaen Diercxss dochter etc.

Fol. 65r

Vrijgift Adriaen Adriaenss Nering; Dierck Coppen ende Adriaen Dierken sijnen soen, 5-12-1605

Fol. 65v

Testament Pauwels Toniss; Janneken Jansdr sijn huijsvrouwe, 9-12-1605

Fol. 66r

Vrijgift Jacop Goeijaertss; Gerit Melsen ende Willem Adriaenss Decker, 14-12-1605

Fol. 66r

Aenneminge van Wierock Geritss sijn weeskijnt geprocureert bij Lijksen Jan Geritss dochter

Eodem anno et die compareerden Wierock Geritss ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt dat hij geprocureert heeft bij Lijksen Jan Geritss dochter ende dat van Lambrecht Adriaenss als volle procuratie hebbende van Peter Janss broeder van Lijsken Jan Geritss wuijt rechten van sijne procratie als oeck mede voer sijn selven als oom ende getrout hebbende Maeijken Jan Geritss dochter etc. 14-12-1605

Fol. 66v

Accoerde van Jan Handricxss ende Corneliss Peterss vanden Ouden Bosch

Desen xxviije decembris anno xvjc vijff soe sijn gecompareert voer schouth ende heemraders hier onder geschreven Jan Handricxss als man ende voecht van Adriaentken Bouwen Joesten dochter ter eenre ende Cornelis Peterss vanden Ouden Bosch als man ende voecht geweest sijnde int leeven van Heijltken Bouwen Joesten dochter saliger nu deser werelt overleden ter andere sijde etc.

Fol. 67r

            Copie

Accoerde die manhuijs mesters tot Geertruijden Bergen; die erffg van Rombout Adriaens Cuijsten, 24-5-+1604

Erffgenamen: Adriaen Handricxss Pannum, Aert Adriaenss Schep ende Herman Aertss cum suis

Fol. 67v

Vrijgift die kijnderen van Jacop Janss van Dongen; Laureijs Pauwelss

Op huijden den xxvie jannuarij anno xvjc ende ses compareerden Jan Jacopss ende Adriaen Jacopss gebroeders elck voer haer selven ende Corstiaen Corneliss als man ende voecht van Maeijken Jacopsdr sijnder huijsvrouwe suster vande voerss Jan ende Adriaen Jacop Janss sone ende gaven etc.

Fol. 67v

Vrijgift Adriaen Quirijnss; Adriaen Sijmonss, 26-1-1606

Fol. 68r

Vrijgift Handrick Jacopss ende Anthonis Claess; Laureijs Pauwelss, 26-1-1606

Fol. 68r

Testament Jan Adriaenss Clasen, 24-1-1606

Fol. 68v

            Copie

Jan Handricxss inder qualiteijt als hier teghens op tander sijde in dir contract geroert verclaert etc. 21-10-1606

Fol. 69r

Vrijgift Jan Lambrechts Wever; Adriaen Huijgenss, 1-2-1606

Fol. 69r

Vrijgift Jan Cleijs Jacopss; Adriaen Janss Boegaert, 1-2-1606

Fol. 69v

Vrijgift Adriaen Janss Boegaert; Jan Cleijs Jacopss, 1-2-1606

Fol. 69v

Vrijgift Maeijken Adriaens dochter; Frans Adriaenss haren broeder

Eodem anno et die compareerden Bastiaen Adriaenss als voecht in desen van Maeijken Adriaens dochter ende gaff over met eender vrijer giften soo als recht is Frans Adriaens haren broeder die gerechticheijt porcie ende aengedeelte als die selffde Maeijken Adriaens dochter geërffdeelt is in een half delle gelegen voer Aentken Adriaens neder gecoemen van Maeijken Jan Aert Jordens ?? haer oude meije ombedeelt met Jan Adriaenss, schout tot Baerdwijck etc 1-2-1606

Fol. 70r

Vrijgift die ingeerstden ? vande Oude Straet; Coenraet Janss

Eodem anno et die compareerden Gerit Melsen voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Willem Adriaenss Decker, Aert Adriaenss Schep ende vervangende ende hem sterckmakende voer Jan Adriaenss sijne broeder, Frans Adriaenss Boeser voer sijn selven ende hem sterckmakende voer Adriaen Handricxss Pannum sijn huijsvrouwe vader, Joachim Aert Remeijs voer hem selven, mitsgaders Jan Adriaenss Fijnenbuijck als man ende voecht van Anneken Jan Huijben dochter, Huijch Peterss voer hem selven ende hem sterckmakende ende hier inne vervangende Peeter Willemss Conincx sijnen vader, Jan Corneliss Meijer tot Geertruijden Bergen ende gaven gesamenderhant over etc. 1-2-1606

Fol. 70v

Vrijgift Adriaen Severs; Jan Adriaenss Fijnenbuijck, 1-2-1606

Fol. 70v

Vrijgift Peter Adriaenss; Dierck Peterss, 1-2-1606

Fol 70v

Desen eersten februarij anno xvjc ende ses compareerden Bastiaen Adriaenss ende heeft rechtelijken getransporteert tot behoeff van Mariken Ariaens sijn huijsvrouwen suster etc.

Fol. 71r

Copie

            Accordatie tusschen Wijt Willemss ende Steven Corneliss , 1605

Fol. 71r

            Copie

            Accorde Wijt Willemss ende Jan Laureijss, 6-7-1603

Fol. 71v

Vrijgift Claes Jacopss ende Rutger Peterss; Frans Adriaens Boeser

Op huijden desen xvie februarij anno xvjc ende ses compareerden Claes Jacopss als man ende voecht van Adriaentken Andries dochter ende Rutger Peterss als man ende voecht van Janneken Andries dochter ende gaven gesamenderhant over met eender vrijer giften soe als recht is Frans Adriaens Diemen inde Wandelinge noemt Boeser

Fol. 71v

Vrijgift Jochiem Aertss; Frans Janss, 16-2-1606

Fol. 72r

Vrijgift Jan Adriaen Clasen als gemachtich; Frans Janss sijnen soen

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Clasen onse mede heemraet als volle macht ende procuratie hebbende van Cornelis Abrahams Mathijss borger der stede van Breda soe voer sijn selven als inden name van sijne mede consorten als erffgenamen van saliger Jachus ? Schollen in sijn leeven borgemeester was tot Geertruijden Bergen voer die welcke hij hem was sterckmakende ende die selffde hier inne was vervangende van date den iije decembris anno xvjc vijff ende gaff etc. 16-2-1606

Fol. 72r

Waerborge van Mathijs Floriss voer Peter Wouterss, 6-4-1606

Fol. 72v

Vrijgift Jan Wouterss; Gelden Janss ende Corstiaen Marceliss

…. … Jan Wouterss, secretaris, …. …. 19-4-1606

Fol. 72v

Vrijgift Jan Wouterss; Corstiaen Marceliss ende Gelden Janss, 19-4-1606

Fol. 73r

Vrijgift Jan Adriaenss Stevens; Huijbrecht Geritss, 19-4-1606

Fol. 73r

            Copie

            Jan Jans Smit; Joest Adriaen Gieliss (accoord) 16-3-1601

Fol. 73v

            Copie

Ick ondergeschreven geven bij desen last aen Cornelis Janss van Bree mijnen swager om te giften Michiel Oomen met beijde sijne soonen in alsulcke vier geerden etc.

Govaert Adriaenss Pullen, 26-4-1606

Fol. 73v

Cornelis Janss cum suis; Michiel Janss

Op huijden desen xxvie aprilis anno xvjc ses compareerden Cornelis Janss voer sijn ende mede als volle macht ende procuratie hebbende van Govaert Adriaenss sijne swager volgende den last hier boven gemencioneert ende gaff over etc.

Fol. 73v

Vrijgift Cornelis Janss cum suis; Abraham Corneliss, 26-4-1606

Fol. 74r

Vrijgift Cornelis Janss als gemachtich; Jan Janss

Eodem anno et die compareerden Cornelis Janss van Bree als volle macht ende procuratie hebbende van Jan Thomass Frisvogel als man ende voecht van Neeltken Adriaen Pullendr gepasseert binnen die stede van Geertruijden Bergen etc. 26-4-1606

Fol. 74r

Inventarisatie vande goederen soe muble als immuble toebehorende Cornelis Mathijs. Aengebrocht nae die afflijvicheijt van Jenneken Jans sijne overleden huijsvrouwe. Desen eersten meij anno 1606.

Fol. 74v

Aenneminge van Cornelis Mathijss sijne weeskijnderen geprocureert bij Janneken Jan Janss Prinsen dochter

Op huijden den eersten dach meijs anno xvjc ende ses compareerden Cornelis Mathijss ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne vijff onmondige weeskijnderen die hij verweckt heeft bij Janneken Jan Janss Prinsen dochter ende dat van Sijmen Jans Cleermaker van Tilborch ? als gerechte bestorven voecht vande voerss weeskijnderen etc.

Fol. 74v

Inventarisatie van muble ende immuble goederen after gelaten bij Bastiaen Adriaenss saliger. Aengebrocht bij Iken Adriaenssdr gedaen den iiije meij anno 1606.

Fol. 75r

Aenneminge van Iken Adriaens dochter hare weeskijnderen die sij geprocureert bij Bastiaen Adriaenss saliger

Op huijden desen iije meij anno xvjc ende ses compareerden Iken Adriaens dochter met Hendrick Adriaenss haren gecoren voecht in desen ende heeft rechtelijcken aengenomen voer recht hare onmondige weeskijnderen die sij verwekt heeft bij Bastiaen Adriaenss ende dat van Willem Wouterss Coomen van Raemsdonck als voecht van hare kijnderen ende Jacop Wouterss als toesiender int bijwesen van Michiel Janss etc.

Toegevoegd: Op huijden desen xviije aprilis anno 1616 soe sijn minnelijken ende vrindschappelijken overcomen ende veraccordeert Frans Adriaenss Boeser als oem ? ende voecht vande weeskinderen int bijwesen van Adriaen Michielss teghens Cornelis Huijgenss als man ende voecht van Iken Adriaens dochter etc.

Fol. 75r

Vrijgift Cornelis Meliss cum suis; Jan Willemss ende Lijsken Willemsdr

Op huijden desen xvije meij anno xvjc ses compareerden Cornelis Meliss voer sijn selven ende mede als voecht van Geertruijt Gerits dochter sijnder moeder met het weeskijnt Gerit Meliss ende hem oeck sterckmakende ende hier inne vervangende Gerit Janss sijnen swager als man ende voecht van Maeijken Meliss sijnder suster ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Jan Willem Janss ende Lijsken Willems dochter, sijn suster etc.

Fol. 75v

Verlije Michiel Mathijs schout als gemachtich; Jan Adriaen Clasen

Eodem anno et die compareerden Michiel Mathijs schout als volle macht ende procuratie hebbende van Jan Adriaens van Gils borger der stadt van Dordrecht etc. 17-5-1606

Fol. 76r

Vrijgift Adriaen Dierxss die Bie cum suis; Jan Janss Hoevenaer

Eodem anno et die compareerden Adriaen Dierxss die Bie voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Goeijaert Adriaenss Clerck als man ende voecht van Alit Diercxss die Bie ende mede als voecht vande weeskijnderen van Huijbrecht Dierxss die Bie int bijwesen van Aert Clasen Hagen als grootvader ende toesiender vande voerss weeskijnderen ende hem oeck sterckmakende voer Gijsbrecht Wouterss sijne swager ende Andries Dierxss die Bie ende gaven over etc. 17-5-1606

Fol. 76r

Vrijgift Adriaen Dierxss die Bie cum suis; Jan Janss Hoevenaer, 17-5-1606

Fol. 76v

Op huijden den achsten dach der maent marrij duesent ses hondert ses compareerden voer mij Philips den Flaming openbaer notaris bijde rade geordonneert in Brabant geadmitteert den eersamen Peter Aertss vander Plas heeft gestitueert ende machtich gemaeckt, constitueerde ende maekte machtich bij desen Jacomina Jacops sijn moeder, Jannen ende Dameken Aertsen vander Plas sijne twee respective broeders van halve bedde, meester Jan Montens licencieert in beijde rechten om in sijnen name ende van sijnen twegen te compareren voer wethouderen van Sevenbergen ofte Waspijck daer des van noede wesen sal omme aldaer in sijnen naem ende van sijnen twegen met Roelenden ? vander Plas sijnen broeder te laten scheijden ende deelen van die goederen hem verstorven ende gesuccedeert bijder doot ende afflijvicheijt van sijnen vader (saliger) etc.

Fol. 77r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders des duerps van Waspijck gedaen tusschen Roelant Aertss ende Peter Aeretss vander Plas. Gedaen desen xxe meij 1606

Fol. 78r

Vrijgift Jan Adriaen Clasen als gemachtich; Jan Handricxss Snijer

Op huijden desen lesten meij anno xvjc ses compareerden Jan Adriaen Clasen als voecht van Herman Gijsbrechtss kijnderen bij namen Peterken Hermans ende Maeijken Hermans ende gaff over etc.

Fol. 78v

Vrijgift Dirck Adriaens Schoenmakers; Hans Tonis van Hasselt, 28-6-1606

Fol. 78v

Vrijgift Peter Corneliss Dolck; Jan Lambrechtss Wever, 28-6-1606

Fol. 78v

Vrijgift Peter Corneliss Dolck; Peter Mathijss ende Jan Corneliss, 28-6-1606

Fol. 79r

Inventarisatie vande goederen after gebleven bij Adriaen Jans Vrochter tot behoeff van sijne weeskijnderen. Gerekent den lesten junij anno xvjc ses

Fol. 80r

Aenneminge van Huijbert Adriaenss het joncxste kijnt van Adriaen Janss Vrochter

Op huijden desen lesten junij anno xvjc ses compareerden Huijbert Adriaenss als oem van Adriaen Janss Vrochters weeskijnderen ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen van Cornelis Adriaens Seu als gerechte bestorven voecht van Adriaen Janss Vrochters weeskijnderen etc. het kind heet Dirck Adriaenss

Fol. 80r

Copie van een accordacie tusschen Adriaen Pullen kijnderen van een delle

Alsoe tusschen Ivaert Adriaenss, Jan Tomass Frisvogel als man ende voecht van Neltken Adriaens, Anneke Adriaens, Peeter Adriaenss, Sara ende Abraham Adriaenss. Alle kinderen ende erffgenamen van zaliger Adriaen Ariaenss Pullen ende Neltken sijn huijsvrouwe etc. 13-4-+1606

Fol. 80v

Copie voer Jan Jan Dierxss, 16-4-1606

Fol. 80v

Copie van procuratie

Jan Tmass Frisvogel als man ende voecht van Neltken Adriaens machticht Cornelis Janss, 20-4-+1606

Fol. 81r

Jan Janss Hoevenaer heeft rechtelijken doen geven drie sondachsche kerckgeboden ter volder kercken aften den anderen vervolgende daer alle die gheene die te spreken hebben opten delle die den voerss Hoevenaer gecoft heeft van de erffgenamen van Dierck Adriaenss die Bie etc.

Fol. 81v

Vrijgift Roelant Aertss vander Plas; Cornelis Gijsbrechtss Hoeffnagel, 19-7-1606

Fol. 81v

Vrijgift Die gemeen erffgenamen van Willem Thoniss den Ouden ende Neeltken Mertensdr; Gerit Janss Tgemoet

Op huijden desen xij augusti anno xvjc ses compareerden Adriaen Thoniss voer sijn selven ende in desen mede vervangende ende hem sterckmakende voer Jan Thoniss sijnen boreder in sijn apsentie maer int bijwesen van Maeijken Jan Toniss huijsvrouwe ende Thonis Janss sijnen soen die daer mede in consenteerden. Ende Adriaen Toniss oeck vervangende ende hem sterckmakende met consent van Jan Toniss huijsvrou ende den soen, die kijnderen van Willem Thomass [?] sijnen broeder. Voerts oeck hem sterckmakende ende vervangende voer die weeskijnderen van Jan Joriss. Ende voerts Anneken Joris ende Maeijken Joris gesusters ende voerts Jan Adriaenss als man ende voecht van Anneken Adriaen Toniss dochter voer hem selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Maergrieta Adriaen Toniss twe kijnderen. Ende mede als voecht ende wijt den namen van Adriaentken Adriaensdr haer weeskijnt dat sij geprocureert hadden bij Aert Corneliss. Noch Peter Adriaen Geritss als man ende voecht van Jacomijntken Jan Willemss dochter emde mede als voecht ende wuijt den name van Maeijken Jan Willemss sijn huijsvrouwe suster. Altesamen erffgenamen van Willem Thoniss den Ouden saliger. Voerts Janneken Jansdr wedue wijlen Willem Aertss Bommelaer met haren gecoren voecht in desen ende Wouter Wouterss wuiten name ende van wegen Peter Peterss sijnen swager, hem sterckmakende voer Adriaen Janss kijnderen ende gaven etc.

Fol. 82r

Vrijgift Jan Adriaenss Schep; Aert Wesselss, 12-8-1606

Fol. 82r

Vrijgift Jan Andries Bogaert; Jan Wouterss, 8-11-1606

Fol. 82v

Vrijgift Cornelis Janss; Coenraet Janss, 8-11-1606

Fol. 82v

Vrijgift Sijken Thomasdr met Vastaert Jacopss haren voecht in desen; Bastiaen Peterss Greeff, 8-11-1606

Fol. 83r

Copie van eenen brief om machtich te maken Sijken Tomas geschreven bij Jan Peterss haren man, 10-9-1606

Fol. 83v

Vrijgift Anthonis Adriaen Huijben; Adriaen Corneliss, 8-11-1606

Fol. 83v

Vrijgift Jan Adriaen Sprangers cum suis; Lijsken Marcelis Cluijtersdr

Op huijden desen xxiiije novembris anno xvjc ende ses compareerden Jan Adriaenss Sprangers voer sijn selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Adriaentken Adriaens, Neeltken Adriaens ende Peterken Adriaens des sijnder susters ende gaff over etc.

Fol. 84r

Aenneminge voer Adriaen Adriaenss van sijn weeskijnt dat hij geprocureert heeft bij Berbara Jansdr saliger

Op huijden desen viije novembris anno xvjc ende ses compareerden Adriaen Adriaenss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt twelck hij verweckt heeft bij Barbara Jansdr sijn overleden huijsvrouwe ende dat van Dierk Adriaenss Cop als gerechte bestorven voecht ende Huijbert Adriaenss als toesiender vant voerss weeskijnt etc.

Fol. 84r

Vrijgift Jan Adriaenss Stevens; Jan Toniss van Hasselt, 27-9-1606

Fol. 84v

Vrijgift Gerit Janss als gemachtich; Seger Adriaen Geritss

Op huijden desen xxije novembris anno xvjc ende ses compareerden Gerit Jans Tgemoet als gecoeren voecht in desen van Janneken Jansdr wedue wijlen Willem Aertss Bommelaer sijn suster ende mede hem sterckmakende voer beijde die kijnderen Anneken Willems ende Aert Willemss ende gaff over etc.

Fol. 84v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Seger Adriaen Geritss ende die wedue ende kijnderen van Jacop Bommelaer van eenen mergen gronden gelegen op Vroukens vaert. Gedaen den xxije novembris anno xvjc ende ses.

Fol. 84v

Vrijgift Geerit Janss als gemachtich met Stoffel Adriaens als voecht ofte gemachtich; Raes Joesten

Eodem anno et die compareerden Gerit Jans Tgemoet als gecoren voecht in desen van Janneken Jansdr, sijn der suster, ende mede vervangende voor Aert Willems en Cornelis Tonis Pharo X Aentken Willems. Stoffel Adriaens Cluijter als gecoren voecht. Berchken Adriaens wed Jacop Aerts sijnder suster en mede namens Janneke Jacops, Adriaen Jacops voor sijn selven verkopen aan Raes Joesten. 22-11-1606

Fol. 85r

Vrijgift Peeter Huijbrechtss ; Willem Joesten Timmermans. 22-11-1606

Fol. 85r

Vrijgift Adriaen Michielss; Adriaen Huijgenss, 22-11-1606

Fol. 85v

Vrijgift Adriaen Huijgenss; Adriaen Michielss, 22-11-1606

Fol 85v

Vrijgift Roelant Aertss vander Plas; Gerit Willemss, 8-12-1606

Fol. 86r

Vrijgift Jan Adriaenss Schep ende Adriaen Hendricxss; Peter Mathijss

Op huijden desen xxije decembris anno xvjc ende ses compareerden Jan Adriaenss Schep ende vervangende Aert Adriaenss sijnen broeder ende Adriaen Hendricxsss Panum ende gaven tsamen over etc.

In de kantlijn: Den xjxe april anno 160? Compareerden Helger Aertss als man ende voecht van Janneken Jan Cuijstendr ende Frans Adriaenss Boeser ende gaven over met eender vrijer giften Peter Matheus etc.

Fol. 86r

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders des dorps van Waspijck bij Jan Ariaen Clasen ende Cornelis Janss van Bree als vrinden ? van Merten Wouterss kijnderen. Gedaen den xxviije december anno xvjc ses.

Inden eersten soe is Peterken Mertens etc

Hier tegens soe is Cornelis Janss van Bree als voecht ende wuijt den name van Adriaentken Mertens etc

Nu Jan Adriaen Clasen als voecht ende ten behoeff van Wouter Mertens etc

Fol. 87r

Inventarisatie overgestelt bij die wedue van Jacop Hendricxssdr van alle muble ende immuble goederen, schulden ende onschulden die den voerss Jacop Handricxss metter door geruijmt heeft.

Fol. 88r

Aenneminge van Maeijken Jan Adriaensdr wedue wijlen Jacop Handricxss hare kijnderen

Op huijden desen xxie aprilis anno xvjc seven compareerden Maeijken Jansdr wedue wijlen Jacop Handricxss geassisteert met Anthonis Corneliss Mandemakers van Raemsdonck ende Adriaen Jacopss hare neven ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare vijff onmondige weeskijnderen ende dat van Merten Clasen Bisschops van Sgravenmoer als gerechte voecht vande weeskijnderen voerss etc.

Fol. 88v

Vrijgift Eltken Peters; Jacop Stoffelss haren swager

Desen xxxie januarij anno xvjc seven compareerden Eltken Petersdr wedue wijlen Cornelis Handricxss geassisteert met Jan Wouterss haren gecoren voecht in desen ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Jacop Stoffelss als man ende voecht van Anneken Cornelis Handricxss de voerss Eltken Peters dochter etc.

Fol. 88v

Accoerdt tusschen Eltken Peters ende Jacop Stoffelss als man ende voecht van Anneken Cornelisdr, 31-1-1607

Fol. 89r

Vrijgift Adriaen Adriaenss Cleermaker; Ermken Peters dochter

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss Cleermaker als man ende voecht van Willemken Mertens dochter ende gaff over etc 31-1-1607

Fol. 89v

Vrijfgift Adriaen Mathijss; Dierck Peterss, 31-1-1607

Fol. 89v

Dierck Peterss; Peeter Romboutss, 31-1-1607

Fol. 90r

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Adriaen Adriaenss ende Lenaert Diercxss als tsamen geërft sijnden in een huijs metten erve daer aen gelegen. Gedaen den lesten jannuarij anno xvjc ende seven

Fol. 90r

Vrijgift Huijch Peterss; Matheus Adriaenss ende Jan Adriaenss Fijnenbuijck, 31-1-1607

Fol. 90v

Vrijgift Jan Janss Hoevenaer; Jan Janss vanden Werck, 31-1-1607

Fol. 90v

Vrijgift Adriaen Mathijss; Frans Janss, 31-1-1607

Fol. 91r

Vrijgift Jan Franss; Huijman Hermanss, 31-1-1607

Fol.91r

Vrijgift Jan Stevenss Cuijper; Jan Jan Andriess, 31-1-1607

Fol. 91v

Vrijgift Adriaen Huijgenss; Jan Adriaen Clasen, 31-1-1607

Fol. 91v

Peter Mathijss; Adriaen Huijgenss, 31-1-1607

Fol. 92r

Vrijgift Coenraet Janss; Joest Adriaen Gieliss, 28-3-1607

Fol. 92r

Vrijgift Franschoeijs Beens; Coenraet Janss, 19-4-1607

Fol. 92v

Waerborch Cornelis Andriess; Frans Adriaenss Boeser

Compareerden ten selffden daghen Cornelis Andreiss ende heeft hen inde plaetse van Claes Jacopss ende Rutger Peterss beijde sijn swagers geconstitueert als borge ofte waerborge sijnen personen ende alle sijn goederen tot behoeff van Frans Adriaenss Boeser etc 19-4-1607

Fol. 92v

Inventarisatie overlevert in rechten bij die wedue van Dierck Foppenss saliger van alle die muble ende immmuble goederen, schulden ende wederschulden bij den doot van Dierck Foppens hare man saliger haer met hare kijnderen aftergebleve. Aengebrocht desen xxe aprilis anno xvjc seven

Fol. 94r

Aenneminge van Anneken Dierck Foppen wedue hare weeskijnderen

Op huijden desen xvije meij anno xvjc seven compareerden Anneken Melsendr wedue Dierck Foppenss van Driel geassisteert met Gerit Melsen haren broeder ende gecoren voecht in desen ende mede ter presentie van Lenaert Diercxss van Driel den outsten soen ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen van Cleijs Foppens van Driel als gerechte bloetvoecht vande voerss sijn broers kijnderen etc.

Toegevoegd: Desen xxe junij anno xvjc elff soe sijn gecompareert Anneken Diercxss Foppen wedue met Lenaert Diercxss haren soen ende sijn veraccordeert dat Lenaert Diercxss alsoe hij is gecoemen tot sijne houwelijken staet etc

Fol. 94v

Inventarisatie overleet in rechten bij die wedue van Aert Adriaenss Schep van alle die muble ende immuble goederen, schulden ende wederschulden bij den doot van Aert Adriaenss haren man saliger haer met hare kijnderen afterbleven. Aengebrocht den xxe aprilis anno xvjc seven.

Fol. 95v

Vrijgift Jan Wouterss; Matheus Adriaenss cum suis

Op huijden den xxij aprilis anno xvjc seven compareerden Jan Wouterss ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Matheus Adriaenss, Reijn Gieliss ende Jan Matheuss tsamen etc.

Fol. 95v

Vrijgift Jan Wouterss; Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck cum suis

Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck ende Peeter Adriaenss sijnen broeder tsamen etc. 22-4-1607

Fol. 95v

Vrijgift Cornelis Huijgenss; Andries Dingemanss, 22-4-1607

Fol. 96r

Vrijgift Cornelis Adriaen Jan Aertss; Adriaen Mathijss, 3-5-1607

Fol. 96r

Vrijgift Herman Aertss; Adriaen Janss Luer, 23-5-1607

Fol. 96v

Inventarisatie vande goederen van Huijbert Jans Vassen saliger over gelevert bij Grietken Cornelisdr die wedue opten vie junij anno xvjc ende seven

Fol. 97v

Inventarisatie vande goederen van Adriaen Janss Boegaert over gelevert bij die wedue opten xije junij anno xvjc seven.

Fol. 98v

Inventarisatie van muble ende immuble goederen, schulden ende onschulden als aengebrocht heeft Lijsken Geritsdr wedue wijlen Dierck Adriaen Diercxss Schoenmakers. Gedaen den xxvie junij 1607.

Fol. 98v

Aenneminge van Lijsken Gerits hare twe onmondige weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Dierck Adriaen Diercxss haren man saliger

Op huijden desen xxvje junij anno xvjc ende seven compareerden Lijsken Geritsdr wedue wijlen Dierck Adriaen Diercxss geassisteert met Cornelis Janss haren neeff ende gecoeren voecht in desen ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare twe onmondige weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Dierck Adriaen Diercxss haren overleden man saliger ende dat van Hendrick Adriaenss als gerechte bestorven voecht vande weeskijnderen voerss int bijwesen van Jochiem Janss Paep haren oem etc.

Fol. 99r

Vrijgift Jan Janss Hoevenaer; die wedue ende kijnderen van Aert Adriaenss Schep, 18-7-1607

Fol. 99v

Vrijgift die erffgenamen van Rombout Adriaenss Cuijsten; die wedue van Aert Adriaenss Schep

Op huijden desen xviije julij anno xvjc ende seven compareerden Adriaen Handricxss Panum voer een derdendeel ende Herman Aertss als man ende voecht van Janneken Jan Cuijstendr voer hem selven ende mede als volle macht ende procuratie hebbende van Gerit Janss als man ende voecht van Anneken Adriaen Janss Cuijsten wedue ende mede als volle macht ende procuratie hebbende van Aert Janss Cuijsten ende Jan Janss Hoevenaer inde apsentie van Jan Janss sijnen soen als man ende voecht van Maeijken Aen Cuijstendr etc

Fol. 99v

Vrijgift Jan Adriaenss Schep ende Aert Scheppen wedue; Frans Adriaenss Boeser, 18-7-1607

Fol. 100r

            Copie

Accoerde tusschen Jochiem Jan Berthoutss ende Wouter Janss cum suis

Op huijden desen xiiije julij anno xvjc ende seven soe sijn Adriaen Wijten, Jan Janss, Embrecht Jacopss ende Wouter Janss mede vervangende hare mede consorten etc

Fol. 100v

Vrijgift Gerit Melchioerss als voecht; Adriaen Stevenss

Op huijden desen xij septembris anno xvjc seven compareerden Gerit Melchiorss als gecoeren voecht in desen van Anneken Melsen wedue wijlen Dierck Foppenss van Driel ende gaff etc.

Fol. 100v

Vrijgift Gerit Mlsen als voecht; Jan Corneliss Bernaerts, 12-+9-1607

Fol. 101r

Testament Huijch Peters; Janneken Cornelisdr sijne huijsvrouwe, 21-9-1607

Zoon: Cornelis Huijgen

Fol. 101v

Inventarisatie vande goederen van Joest Adriaen Gieliss die hem ende sijne kijnderen toebehoeren nae die doet van Dingentken Adriaens dochter sijne huijsvrouwe saliger. Alhier over gelevert opten viije octobris anno xvjc seven

Fol. 102v

Vrijgift Adriaen Mathijs als voecht; Embrecht Jacopss

Op huijden desen xe octobris anno xvjc ende seven compareerden Adriaen Mathijs als voecht vant weeskijnt van Jan Aernout Claess ende gaff over etc.

Fol. 102v

Vrijgift Evaert ? Adriaenss Pullen; Jan Rutten, 20-10-1607

Fol. 103r

Vrijgift die erffgenamen van Geerwijn Pauwelss [= grootvader]; Peter Wouterss ende Seger Adriaenss

Eodem anno et die compareerden Geerwijn Pauwelss voer hem selven. Pouwels vanden Hoevel Goeijaertss voer hem selven ende hem sterckmakende ende hier inne vervangende Geriken Goeijaert van den Hoevelsdr sijnder suster. Tsamen erffgenamen van saliger Pauwels Geerwijnss. Adriaen Aert Doenss als in voertijden getrout hebbende Diercxken Staes Geerwijns dochter voer hem selven als voer sijne kijnderen, Wouter Adriaenss Roothals in voertijden getrout hebbende Geriken Staes Geerwijns dochter voer hem selven met Joris Adriaenss schout tot Capel als oppervoecht ende Geertwijn Pauwelss als toeseinder vande weeskijnderen die den selffden Wouter Adriaenss geprocureert heeft bij de voerss Gertken Stacen sijn overleden huijsvrouwe tsamen erffgenamen van saliger Staes Geerwijnss. Adriaen Aert Doenss ende Geerwijn Pauwels als procuratie hebbende van Jan Adriaenss van Gils gepasseert voer notaris Veekenmans ende getuijgen binnen der stadt Dordrecht van date den xxixe jannuarij anno xvjc seven gepasseert ten huijse vanden voornoemden Jan Adriaenss als in voertijden getrout hebbende Maergrietken Jochiemsdr voer hem als voer sijne kijnderen, Lenaert Corneliss als in voertijden getrout hebbende Geriken Jochiemsdr voer hem selven als voerss sijne kijnderen tsamen erffgenamen van saliger Jochiem Geerwijns ende gaven etc. 20-10-1607

Fol. 103v

Vrijgift Dierck Lambrechtss Loeff; Peter Wouterss, 25-10-1607

Fol. 103v

Vrijgift Dierck Lambrechtss Loeff; Cornelis Janss, 25-10-1607

Fol. 104r

Vrijgift Dierck Jans Rijken; Jan Adriaenss Cluijter, 31-10-1607

Fol. 104r

Vrijgift Dierck Janss; Hendrick Janss van Guijlick, 31-10-1607

Fol. 104r

Vrijgift Cornelis Gijsbrechtss Hoeffnagel; Jan Jan Diercxss, 31-10-1607

Fol. 104v

Vrijgift Jan Lambrechtss Wever; Laureijs Pauwelss, 7-11-1607

Fol. 104v

Vrijgift Jan Mathijs; Adriaen Stoffelss, 7-11-1607

Fol. 105r

Vrijgift Peter Adriaenss de Roeij; Jan Janss vanden Werck, 21-11-1607

Fol. 105r

Vroemen recht

Alsoe Coenraet Janss in sijnen tijt schout tot Waspijck heeft gedreven ? een schauwe over Vroukens vaert op de vaertkant in welke schauwe is beschout die kijnderen van Cornelis Janss Swart voer eenen halven mergen dellen etc. 22-11-1607

Fol. 105v

Copie van een quitantie

Ick Cornelis Geritss Bol bekenne ende lijden betaelt ende voldaen te wesen van Anthonis Diercxss Brouwer van eenen halven mergen dellen etc 31-3-1607

Fol. 105v

Eodem anno et die compareerden Coenraet Janss ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Anthonis Diercxss Brouwer eenen halven mergen dellen etc 22-11-1607

Fol. 105v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Diercxss ende heeft desen voerss halven mergen dellen wederom over gegeven met eender vrijer giften zoe als recht is Jacop Hendricxss wedue etc  22-11-1607

Fol. 105v

Quijtantie

Ick Jan Wouterss Janss als man ende voecht van Anneken Adriaensdr bekenne ende lijden ontfangen te hebben wuijt handen van Jan Adriaen Clasen als gemachtich van Lenaertken Joesten mijn huijsvrouwe moeder die somme van vijfftich rijnsgulden etc. 22-11-1607

Dit ist merck () van Jan Wouter Janss [is dus ongelijk aan Jan Wouters, secretaris]

Fol. 106r

Vrijgift Cornelis Huijgenss; Jan Adriaen Clasen, 4-12-1607

Fol. 106r

Vrijgift Cornelis Huijgenss; Handrick Adriaen Diercxss, 4-12-1607

Fol. 106v

Inventarisatie van muble ende immuble goederen achter gelaten van Goeijaert Janss in sijne leven getrout hebbende Neeltken Cornelisdr. Aengebrocht den iiije decembris anno 1607

Fol. 106v

Aenneminge van Neeltken Cornelis haer weeskijnt dat sij geprocureert heeft bij Goeijaert Janss saliger

Op huijden desen iiije decembris anno xvjc seven compareerden Neeltken Cornelisdr met Handrick Denis haren neeff ende gecoeren voecht in desen int bijwesen van Huijbertken Peter Goedschalx haeren moeder ende voert van schout ende heemraders als oppervoechden van allen wesen ende heeft rechtelijcken aengenomen van Jan Janss als voecht ende Peter Adriaenss sijnen swager haer onmondich weeskijnt dat sij geprocureert heeft bij Goeijaert Janss haren overleden man etc.

Fol. 107r

Verlije Claes Hadricx; Handrick Adriaenss Timmer, 5-12-607

Fol. 107r

Vrijgift Aert Jacopss cum suis; Peeter Jochiemss

Op huijden den ixe decembris anno xvjc ende seven compareerden Aert Jacopss ende Claes Jacopss als man ende voecht van Aleijdt Jacopsdr voer die ene helft ende Jan Adriaen Clasen voer sijn selven ende vervangende ende mede hem sterckmakende voer Maeijken Hermansdr ende Peterken Hermansdr, Frans Janss als gemachtich van Cornelis Janss van Bree ende sijnder suster, Michiel Janss voer hem selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Heijltken Janss sijne nichte ende Adriaen Geritss vier hem selven ende als voecht van beijde sijne susters kijnderen tsamen voer die andere helft ende gaven etc.

Fol. 107v

Vrijgift Claes Jacopss, Jan Adriaen Clasen ende Michiel Janss cum suis; Aert Jacopss

Eodem anno et die compareerden Claes Jacopss als man ende voecht van Aleijdt Jacopsdr voer enen vierendeel ende Jan Adriaen Clasen voer hem selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Maeijken Hermansdr ende Peterken Hermansdr, Frans Janss als gemachtich van Cornelis Janss van Bree ende sijn suster, Michiel Janss voer hem selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voer Heijltken Janss sijne nichte ende Adriaen Geritss vier hem selven ende als voecht van beijde sijne susters kijnderen tsamen voer die helft ende gaven etc. 9-12-1607

Fol. 108r

Vrijgift Michiel Janss; Andries Dingemanss, 9-12-1607

Fol. 108r

Vrijgift Cornelis Janss ende Evaert Adriaenss als voechden; Beerthout Jochiemss

Op huijden desen xxie decembris anno xvjc seven compareerden Neeltken Sijmonsdr huijsvrouwe van Matheus Jaspers in sijn apsentie, Peternella Jaspersdr ende Dingentken Jaspersdr met Cornelis Janss van Bree ende Evaert Adriaens hare gecoeren voecht in desen ende gaven etc.

Fol. 108v

Vrijgift Cornelis Janss van Bree ende Evaert Adriaenss; Adriaen Lambrechtss, 21-12-1607

Fol. 108v

Vrijgift Adriaen Peter Stevens; Adriaen Frans Geritss, 27-12-1607

Fol. 109r

Vrijgift die erffgenamen van Maijken Jacopsdr; Willem Joesten Timmerman

Op huijden desen xxviije decembris anno xvjc ende seven compareerden Jan Wouterss van Raemsdonck voer hem selven ende hem sterckmakende ende vervangende Mathijs Wouterss sijnen broeder ende voerts hem sterckmakende ende hier inne vervangende Cornelis Corstiaenss als man ende voecht van Dingentken Huijben sijn susters dochter, Huijbert Janss Bosser voer hem selven ende mede vervangende Anneken Ansen sijnder suster ende Jan Wouterss ende Huijbert Janss tsamen vervangende ende haer sterckmakende voer Wouter Peterss, Adriaen Peterss den Ouden ende den Jongen Adriaen Peterss wesende susters kijnderen van Jan Wouterss voerss, Adriaen Michielss als toesiender ende voecht in desen van Aentken Jacops, Wouter Jacopss, Anneken Jacopss ende Lijsken Jacops dochter. Alle erffgenamen van saliger Maeijken Jacops Wouters dochter ende gaven etc.

Fol. 109r

Vrijgift die erffgenamen van Maeijken Jacopsdr van haers moederssijde voerdochter van Jacop Jacopss; die naekijnderen van Jacop Jacopss

Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss van Raemsdonck voer hem selven ende hem sterckmakende ende vervangende Mathijs Wouterss sijnen broeder ende Cornelis Corstiaenss als man ende voecht van Dingentken Huijben sijn susters dochter, Huijbert Janss Bosser voer hem selven ende mede vervangende Anneken Ansen sijnder suster, Adriaen Peterss voer sijn selven ende hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Wouter Peterss ende Adriaen Peterss sijne broeders ende gaven gesamenderhant over met eender vrijer giften soe als recht is Adriaen Michielss als toesiender ende voecht in desen van Jacop Wouterss naekijnderen die hij verweckt heeft bij Dingentken Adriaensdr ende dat tot behoeff vande wesskijnderen voerss etc. 28-12-1607

Fol. 109v

Vrijgift Peter Adriaen Gijben; Huijbert Huijbertss, 28-12-1607

Fol. 109v

Vrijgift Gerit Michielss; Adriaen Michielss ende Dingeman Michielss, 28-12-1607

Fol. 110r

Vrijgift Gielis Tomass cum suis; Adriaen Wijt Willemss

Op huijden desen ve januarij anno xvjc acht compareerden Gielis Tomass als man ende voecht van Tuentken Aertsdr wedue wijlem Peeter Corneliss Rolven, Adriaen Adriaenss als getrout hebbende die dochter van Peter Corneliss voerss. Tonis Peterss Cornelis Rolven mede voer hem selven ende gaven etc.

Fol. 110r

Copie, copie

Procuratie voer Jacop Geritss

…. Jacop van Eck …. machticht….. Michiel Mathijs Otgens, schout, …. tot behoeff van Jacop Geritss, 4-5-+1607

fol. 110v

Transport van waerborge Michiel Mathijs schout; Jacop Geritss, 4-2-1608

Fol. 110v

Vrijgift Embrecht Jacopss; Jan Corneliss, 19-3-1608

Fol. 111r

Inventarisatie vande aftergelaten goederen die Jan Andriess Boegaert … ende behouden heeft nae die doot van Aentken Jan Mathijs dochter sijn overleden huijsvrouwe. Gedaen den xxie meert anno xvjc acht.

Fol. 111v

Vrijgift Frans Janss als gemachtich; Jan Adriaen Clasen sijnen vader

Op huijden desen xvie aprilis anno xvjc ende acht compareerden Frans Janss als volle macht ende procuratie hebbende van Laureijs Peterss Meijenblom, borger tot Dordrecht, etc

Fol. 112r

Vrijgift Laureijs Laureijs; Aert Wessels ende Laureijs Pauwelss

Eodem anno et die compareerden Laureijs Laureijs als man ende voecht van Joestken Gijsbrecht Peters Blocmakers dochter ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Aert Wessels voer die eene helft ende Laureijs Pauwelss Bruijnenbaert 16-4-1608

Fol. 112r

Vrijgift Jan Adriaen Clasen als voecht; Jan Andries Boegaert

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Clasen als gecoeren voecht in desen van Aentken Claes Vassendr wedue wijlen Adriaen Jans Bogaert ende gaff etc.16-4-1608

Fol. 112v

Vrijgift Adriaen Lambrechts ende Joachiem Jans als Heijligeest meesters; Jan Tonis van Sutphen, 16-4-1608

Fol. 112v

Vrijgift Jan Tonis van Sutphen; Jan Tonis van Hasselt, 16-4-1608

Fol. 113r

Vrijgift Adriaen Severss; Jan Tonis van Sutphen, 16-4-1608

Fol. 113v

Huercedulle vande visscherie vanden ambachte van Groot Waspick

Op huijden desen xxje aprilis anno xvjc acht soe hebben Jacop Janss Buijs, Laureijs Mertenss, Jan Jan Andriess met haren consorten als visschers wonende tot Raemsdonck tsamen gepacht van Michiel Mathijs schout van Groot Waspick met Gerit Melchioerss, Adriaen Lambrechtss, Huijch Peterss ende Anthonis Corneliss als heemraders ende ingeëerstden vande ambachte voerss int bijwesen van Handrick Janss Buijs, Jan Wouterss die visserie vande ambachte voerss om dat water te bevisschen met haren netten die sij sijn gebruijckende etc.

Fol. 114r

Vrijgift Lijsken Petersdr wedue wijlen Handricxk Peterss met Agneesken Gisjbrechtdr wedue wijlen Cornelis Wouterss; Adriaen Quirijnss, 26-4-1608

Fol. 114r

Verlije Gerit Franss als gemachtich; Jacop Goeijaertss

Eodem anno et die compareerden Gerit Franss wuijt den namen van Anthonis Franss sijnen broeder etc 26-4-1608

Toegevoegd: Desen vijfftien stuvers des jaers sijn aen Jacop Goeijaerts gelost bij Anneken Goevaert Jacobss wedue etc.

Fol. 114v

Vrijgift Roelant Aertss vander Plas; Handrick Hermanss vanden Tilborch

Op huijden den xxixe meij anno xvjc acht compareerden Roelant Aertss vander Pals oome wijlen Aert Peterss vander Plas inde presentie van Jacomina Jacopsdr sijnder moeder ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Handrick Hermans van Heijst vanden Tilborch etc.

Fol. 114v

Vrijgift Dierk van Waelwijck; Peter Adriaenss Greijn, 11-6-1608

Fol. 115r

Vrijgift Handrick Peterss; Adriaen Deniss, 11-6-1608

Fol. 115r

Vrijgift Jan Peterss; Jan Wijt Willemss, 11-6-1608

Fol. 115v

Vrijgift Handrick Cornelis Maes; Cornelis Andriess, 11-6-1608

Fol. 115v

Vrijgift Peter Adriaenss Greijn; Aentken van Dongen, 11-9-1608

Fol. 116r

Vrijgift Anthonis Lambrechtss Loeff als gemachtich; Huijbrecht Claes Buijs borger van Huesden

Op huijden desen xxie julij anno xvjc ende acht compareerden Anthonis Lambrechtss Loeff borger der stadt van Huesden als volle macht ende procuratie hebbende van Hans van Eck wonende tot Woudrichem etc.

Fol. 116v

Vrijgift Cornelis Franss; Coenraet Janss, 17-9-1608

Fol. 116v

Vrijgift Cornelis Gijsbrechtss Hoeffnagel; Adriaen Severss, 25-9-1608

Fol. 116v

Vrijgift Jacomina Jacopsdr; Jan Jan Diercxss den Jongen, 2-10-1608

Fol 117r

Vrijgift Gerit Willemss Timmer; Peter Adriaenss de Roeij, 3-10-1608

Fol. 117r

Vrijgift Gerit Willemss Timmer als gemachtich; Peeter Adriaenss de Roeij

Eodem anno et die compareerden gerit Willemss Timmer als volle macht ende procuratie hebbende van Gerit Adriaens Schoen etc. 3-10-1608

Fol. 117v

Vrijgift Adriaen Adriaenss Cleermaker ende Jan Andries als man ende voecht; Embrecht Jacopss

Op huijden desen xve octobris anno xvjc acht compareerden Adriaen Adriaenss Cleermaker voer hem selven ende Jan Andriess als man ende voecht van Willemken Ariaen Diercxs dochter ende gaven over etc.

Fol. 117v

Comparteerden oeck ten selffden daghen Jan Adriaen Clasen als voecht ende wuijt den name van Maeijken Hermansdr ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Embrecht Jacopss etc. 15-10-1608

Fol. 117v

Op huijden desen xve julij anno xvjc ende negen compareerden Jan Lambrechtss Wever voer hem selven ende mede vervangende Jan Adriaenss van Gils sijn huijsvrouwen saliger haren soen ende Huijbert Adriaenss oeck mede oer hem selven ende gaven tsamen over met eender vrijer giften soe als recht is tsamen haer portie ende gerechticheijt ende aengedeelte als sij oeck rechticht souden moegen wesen inde voerss gronden etc

Fol. 118r

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van 11½ Hoeve tusschen Gerit Peterss ende het weeskint van Jan Arien Lambrechtss dat hij geprocureert hadde bij Maeijken Peterss des voerss Gerit Peterss suster saliger. Aengebrocht opten xvije octobris anno 1608

Fol. 118v

Vrijgift Mathijs Janss; Adriaen Janss, 30-10-1608

Fol. 118v

Vrijgift die wedue ende erffgenamen van Adriaen Hermanss; Jan Willemss Cam

Eodem anno et die compareerden Anneken Joesten?dr wedue wijlen Adriaen Hermanss met Adriaen Corsten haren soen ende gecoren voecht in desen voer die ene helft ende wederom des voerss Adriaen Corsten, Goeijaert Handricxss ende Denis Goeijaertss als swagers ? voer hem selven ende mede als volle macht ende procuratie hebbende vande weesmeesters van Dordrecht etc. 30-10-1608

Fol. 119r

Vrijgift Gerit Adriaenss Bosser; Jan Deniss de Haen, 30-10-1608

Fol. 119r

Vrijgift Jan Willemss Cam; Peeter Ariaen Geritss, 30-10-1608

Fol. 119v

Vrijgift Adriaen Huijgenss; Michiel Janss, 30-10-1608

Fol. 119v

Vrijgift Jan Adriaenss Stevens; Adriaen Huijgenss, 30-10-1608

Fol. 120r

Vrijgift Frans Janss als gemachtich; Adriaen Franss

Op huijden desen xije novembris anno xvjc acht compareerden Frans Janss voer sijn selven ende mede als gemachtich van Andries Dingemanss ende Peter Dingemanss gebroeders etc.

Fol. 120r

Vrijgift Adriaen Michielss; Adriaen Huijgenss, 12-11-1608

Fol. 120v

Vrijgift Evaert Adriaenss Pullen; Michiel Mathijs schout, 12-11-1608

Fol. 120v

Vrijgift Adriaen Huijgenss; Jan Andriess, 12-11-1608

Fol. 120v

Vrijgift Jan Andriess; Adriaen Adriaenss Cleermaker, 29-10-1608

Fol. 121r

Vrijgift Jan Willems Cam; Andries Dingemanss, 26-11-1608

Fol. 121r

Vrijgift Andries Dingemanss; Peeter Mathijss. 26-11-1608

Fol. 121r

Vrijgift Raes Joesten; Adriaen Jacopss, 26-11-1608

Fol. 121v

Testament Janneken Jansdr huijsvrouwe van Adriaen Severss op Peter Mathijss, 30-11-1608

Fol. 122r

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Sgravelduijn Groot ende Cleijn Waspijck tusschen Jan Andriess Boegaert ende sijne kijnderen. Gedaen desen xixe decembris anno xvjc acht.

Inden eersten soe is Jan Andriess Boegaert den vader geloet etc

Hier tegens sijn de kijnderen geloet

Fol. 122v

            Copie

Op huijden desen xie decembris anno xvjc ende seven soe sijn ten huijsen van Michiel Mathijss schout tot Waspijck vergadert geweest die erffgenamen van Jacop Jacopss saliger als Aert Jacopss ende Claes Jacopss den swager ter eenre sijden ende Lijsken Dingeman Castelijns erffgenamen als huijsvrouwe in haren leven was vande voerss Jacop Jacopss bij namen Handrick Lambrechtss ende Dingeman Lambrechtss voer haer selven, Jan Wouterss als van wegen sijnen weeskijnderen die hij geprocureert hadden bij Dingentken Lemmensdr ende Handrick ende Dingeman noch vervangende ende haer sterckmakende voer Jan Lemmens ende Huijpken Lemmensdr met Stoffelken Lemmensdr ende oeck haer selven stellende als voecht int bijwesen van Grietken Handrick Jan Baeijens voer die selffden Grietken ende haer susters soen genampt Adriaen Meusen. Tsamen ter ander sijden.

Fol. 123r

Vrijgift Cornelis Janss van Bree; Michiel Mathijss schout, 27-12-1608

Fol. 123r

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Sgravelduijn Waspijck tusschen Joest Adriaen Gieliss ende sijne kijnderen. Gedaen den lesten decembris anno xvjc acht

Fol. 123v

Vrijgift Cornelis Joesten; Joest Adriaenss sijnen vader

Eodem anno et die compareerden Cornelis Joesten voer hem selven, Joachiem Joesten voer hem selven, Thomas Joesten voer sijn selven ende tesamen vervangende ende haer sterckmakende voer sijn andere broeders ende susters ende gaven etc.31-12-1608

Fol. 124r

Vrijgift Adriaen Huijgenss; Wouter Wouterss, 8-1-1609

Fol. 124r

Vrijgift Adriaen Huijgen; Adriaen Mathijss, 8-1-1609

Fol. 124r

Vrijgift Adriaen Huijgen; Peeter Jochiemss, 8-1-1609

Fol. 124v

Vrijgift Gerit Melsen; Jan Peterss Muelder, 21-1-1609

Fol. 124v

Vrijgift Abrahan Corneliss; Berthout Jochiems secretaries, 21-1-1609

Fol. 125r

Vrijgift Bastiaen Peterss; Anthonis Handricxss, 21-1-1609

Fol. 125r

Vrijgift Adriaen Lambrechts ende Joachim Janss Heijligeestmeesters; Corstiaen Marceliss, 21-1-1609

Fol. 125v

Vrijgift Dirck Peterss; Peeter Matheuss, 21-1-1609

Fol. 125v

            Copie

Testament Lijsken Geritsdr huijsvrouwe was [?] van Mathijs Floriss

Zij maken een langstlevende testament. Indien beide overleden zijn krijgt Geriken Coen Bocxendr f 15,- bij haar huwelijk, 14-5-1604

Fol. 126v

Copie vant accoerdt tusschen Mathijs Floriss ende Melis Meliss, 26-11-1608

Fol. 127r

Vrijgift Frans Franss Camerlinck ?; Michiel Mathijss schout, 1-2-1609

Fol. 127v

Vrijgift Mathijs Floriss; Melis Meliss tot behoeff, 4-2-1609

Fol. 127v

Vrijgift Melis Melis als gemachtich; Peter Adriaenss de Roeij

Eodem anno et die compareerden Melis Meliss als volle macht ende procuratie hebbende van Sijken Geritsdr sijnder huijsvrouwen moeder etc, 4-2-1609

Fol. 128r

Vrijgift Michiel Mathijss schout; Jan Jan Andriess, 4-2-1609

Fol. 128r

Vrijgift Jan Jan Andriess; Adriaen Jochiemss, 4-2-1609

Fol. 128r

Vrijgift Adriaen Deniss; Adriaen Jochiemss, 4-2-1609

Fol. 128v

Vrijgift Gerit Willemss als gemachtich; Adriaen Sijmonss

Eodem anno et die compareerden Gerit Willems als volle macht ende procuratie hebbende van Aert Willemss ende Adriaen Adriaenss halve broeders vande voerss Gerit Willems etc. 4-2-1609

Fol. 128v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Peter Adriaenss die Roeij ende Adriaen Sijmonss van een banck gronden gelegen op Willem van Gents vaert

Fol. 129r

Accoerdt Jan Peter Willemss; Jan Toniss van Sutphen sijn swager, 4-2-1609

Fol. 129r

Vrijgift Willem Adriaenss; Thomas Janss Schipper, 8-2-1609

Fol. 129v

Vrijgift Thomas Janss; Willem Adriaenss, 8-2-1609

Fol. 129v

Vrijgift Adriaen Jochiemss als gemachtich; Jacop Goeijaertss

Op huijden desen xviije februarij anno xvjc ende negen compareerden Anneken Goevert Jacopss wedue met Adriaen Jochiemss haren swager als gecoeren voecht in desen ende gaff over etc.

Fol. 130r

Vrijgift Jacop Goeijaertss; Anneken Petersdr wedue wijlen Goevert Jacopss, 18-2-1609

Fol. 130r

Vrijgift Jacop Goeijaertss; Anneken Petersdr , 18-2-1609

Fol. 130v

Vrijgift Jan Jan Meliss; Huijbrecht Corneliss, 18-2-1609

Fol. 130v

Vrijgift Huijpken Peter Godschalcxss ende haer kijnderen; Peter Toniss Cuijl

Eodem anno et die compareerden Huijpken Peter Godschalcxss wedue wijlen Cornelis Janss met Crijn Janss haren gevoeren voecht in desen ende wederom Crijn Janss als man ende voecht Berbelken Cornelisdr ende Jan Adriaen Janss als man ende voecht van Neeltken Cornelisdr ende gaven etc. 18-2-1609

Fol. 131r

Vrijgift Huijpken Peter Godschalcxss; Jan Adriaen Janss, 18-2-1609

Fol. 131r

Vrijgift Crijn Janss; Jan Adriaen Janss, 18-2-1609

Fol. 131v

Vrijgift Thomas Corneliss; Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck

Eodem anno et die compareerden Thomas Cornelis Thomass ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck sijnen swager etc. 18-2-1609

Fol. 131v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Groot Waspijck tusschen Huijbrecht Corneliss ter eenre ende Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck sijne swager ter andere nopende van ses geerden buijtendijcx lant gelegen bester ? Herman Janss Nustenborch ?

Inden eersten soe is Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck als man ende voecht van Erken Cornelis Thomass dochter geloet etc

Ende Huijbert Cornelis Thomas soen etc

Fol. 131v

Vrijgift Jacop Adriaenss van Oosterhout; Wouter Wouterss

Op huijden desen iiije meert anno xvjc negen compareerden Jacop Adriaenss van Oosterhout als man ende voecht van Maeijken Cornelis Tomasdr en gaff etc

Fol. 132r

Accoerdt tusschen Huijbert Geritss ende Jan Janss Coomen, Wouter Janss, Jan Wouter Janss ende Jan Handricxss Cleermaker, 18-2-1609

Fol. 132r

Vrijgift Anneken Willems die Coomans; Adriaen Franss

Op huijden desen iiije meert anno xvjc negen compareerden Jan Franss schout tot Raemsdonck als gemachtich ende gecoeren voecht in desen van Anneken Jansdr die wedue wijlen Willem Wouterss Coomen ende gaff etc.

Fol. 132r

Vrijgift Jochiem Jocghiemss; Peter Handricxss Back, 9-3-1609

Vrijgift Gerit Franss, Peeter Wouterss, 9-3-1609

Fol. 132v

Vrijgift Peter Handricxss Back; Anneken Jan Adriaen Doeijens, 9-3-1609

Fol. 133r

Vrijgift Peter Adriaenss de Roeij; Adriaen Deniss, 20-3-1609

Fol. 133r

Vrijgift Handrick Adriaenss; Peter Wouterss, 1-4-609

Fol. 133r

Vrijgift Ermken Petersdr; Jan Andriess Boegaert, 1-5-1609

Fol. 133v

Vrijgift Jan Toniss van Sutphen; Adriaen Huijgenss, 1-5-1609

Fol. 133v

Aenneminge van Maeijken Adriaens hare weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Adriaen Heijmanss saliger

Op huijden desen iiije meij anno xvjc ende negen compareerden Maeijken Adriaensdr wedue wijlen Adriaen Heijmanss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare drie onmondige weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Adriaen Heijmanss haren overleden man saliger ende dat van Heijman Michielss, Adriaen Sijmonss ende Sijmon Sijmonss tsamen vrinden ende bloetgewanten van die voerss weeskijnderen etc.

In de kantlijn: Jan Michielss als getrout hebbende die dochter van Adriaen Heijmanss etc

Fol. 134r

Vrijgift Adriaen Adriaenss van Cloetwijck; Dierck van Cloetwijck sijnen broeder

Adriaen is schout van Zuijdewijnde, 9-6-1609

Fol. 134v

Verlije Dierck van Cloetwijck; Adriaen van Cloetwijck sijnen broeder, 9-6-1909

Fol. 134v

Vrijgift Jan Adriaenss Ruijter; Gerit Janss Tgemoet, 9-6-1609

Fol. 135r

Vrijgift Peter Jan Mathijs als voecht; Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck

Op huijden desen xe junij anno xvjc negen compareerden Peter Jan Mathijs als voecht van Jan Andriess Boegaerts vier onmondige kijnderen die hij geprocureert heeft bij Aentken Jan Mathijsdr ende gaff over etc

Fol. 135r

Inventarisatie vande aftergelaten goederen van Seger Adriaen Segerss [zie volgende akte] ende sijne kijnderen aengebrocht bij Pleuntken Marcelisdr sijne huijsvrouwe. Gedaen den xve julij anno xvjc ende negen

Fol. 136r

Aenneminge van Pleuntken Marcelisdochter wedue wijlen Seger Adriaen Geritss. Gedaen den xxviije julij anno xvjc negen

Op huijden datum als boven compareerden Pleuntken Marcelisdr wedue wijlen Seger Adriaen Geritss met Adriaen Peterss ende Adriaen Marceliss haren broeder hare gecoeren voechden in desen ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare drie onmondige weeskijnderen ende dat van Jan Adriaen Geritss als gerechte bestorven voecht ende Janneken Roeloffsdr sijne moeder etc.

In de kantlijn: Jacop Janss als man ende voecht van Adriaentken Segerss bekende etc, 23-10-1620?

Fol. 136v

Vrijgift die kijnderen van Govaert Evertss; Jan Franss schout tot Raemsdonck

Desen xxe augusti anno xvjc negen compareerden Adriaen Goevaertss, borger der stede van G… voer hem selven ende Michiel Peterss als man ende voecht van Tuentken Goevaertsdr borger der stede van Dordrecht etc

Fol. 137r

Vrijgift Roegier Corneliss; Huijman Hermanss ende Dingeman Michielss, 7-10-1609

Fol. 137r

Vrijgift Jan Handricxss; Roegier Corneliss, 7-10-1609

Fol. 137r

Vrijgift Jan Jan Andriess; Roegier Corneliss, 7-10-1609

Fol 137v

Vrijgift Govaert Adriaenss Pullen; Jan Rutten, 21-10-1609

In de kantlijn: Jan Jan Rutten ende Beatris ? Adriaensdr bekende etc

Fol. 137v

Vrijgift die erffgenamen van Tonis Adriaen Huijbensoen; Anneken Willem Wouterss Coomen

Op huijden desen lesten decembris anno xvjc ende negen compareerden Jan Handricxss als man ende voecht vande wedue van Anthonis Adriaenss, Herman Janss Nuijsenborch als man ende voecht van Truijcken Adriaensdr voer sijn selven ende vervangende ende hem sterckmakende voer Adriaentken Adriaensdr sijn huijsvrouwe halff suster, Huijbert Corneliss voer hem selven ende hem sterckmakende ende vervangende in desen sijn susters ende broeders bij namen Thomas Corneliss, Janneken Cornelis, Maeijken Cornelis ende Eercken Cornelisdr ende Matheus Janss Smit als volle macht ende procuratie hebbende van Jan Matheus sijnen soen ende Mathijs Mathijss gepasseert voer notaris ende getuigen in date den xxije februarij anno xvjc acht ende Jan Adriaenss Fijnenbuijck als voecht van het weeskijnt van Wouter Adriaenss dat Wouter verweckt heeft bij Janneken Teeuwen, Adriaen Adriaenss Cleermaker als man ende voecht van Willemken Meertensdr wedue wijlen Salomon Salomonss van wegen hare twe weeskijnderen die hij inde apsentie vanden voecht hier inne is vervangende ende gaven etc.

Fol. 138r

Vrijgift Jochiem Wijten; Thomas Janss, 31-12-1609

Fol. 138v

Vrijgift Matheus Peterss; Lambrecht Willemss, 31-12-1609

Fol. 138v

Copie

Op huijden desen xxixe september anno xvjc ende seven soe willen die erffgenamen van Geerwijn Pauwelss saliger bij namen Geerwijn Pauwelss, Adriaen Aert Doedijns voier hem selven ende vervangende sijne kijnderen die hij verweckt heeft bij Diercxken Staes Geerwijnsdr, Wouter Adriaenss Roothals voer hem selven ende hem sterckmakenden ende vervangende sijne kijnderen die hij verweckt heeft bij Geriken Staes Geerwijnsdr met Geerwijn Pauwelss als voecht vande voerss weeskijnderen van Adriaen Aert Doedijns ende Wouter Ariaenss Roothals voerss ende Lenaert Cornelis tsamen vervangende ende haer sterckmakende voer alle hare mede erffgenamen vercoopen etc.

Fol. 139v

Vrijgift Peter Adriaenss de Roeij; Claes Corneliss Mulleneer

Op huijden desen xxe januarij anno xvjc tien compareerden Peter Adriaenss de Roeij van Cappel ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Claes Corneliss Muleneer opten Cappelschen Wijntmuelen etc

Fol. 139v

Vrijgift Jan Janss; Huijch Janss wuijt den lande van …, 20-1-1610

Fol. 139v

Vrijgift Gerit Melsen als voecht; Jan Janss Hoeveneer, 20-1-1610

Gerit is voecht van de afgelaten kijnderen van Anneken Adriaen Janss Roderemontsdochter

Fol. 140r

Vrijgift Gerit Melsen; Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck, 20-1-1610

Fol. 140r

Vrijgift Claes Corneliss Muelder als voecht; Wouter Willemss

Eodem anno et die compareerden Lijsken Jan Janss wedue met Claes Corneliss haren voecht etc.20-1-1610

Fol. 140v

Vrijgift Jan Andriess Bogaert cum suis; Jan Wouter Janss

Eodem anno et die compareerden Jan Andries Boegaert voer hem selven ende Peter Jan Mathijss voer hem selven ende mede als voecht van Jan Andriess Boegaerts weeskijnderen die hij verweckt heeft Aentken Jan Mathijss dochter etc. 20-1-1610

Fol. 140v

Vrijgift Jan Adriaen Clasen; Jan Aertss Metseler, 3-2-1610

Afgescheurd los velletje

Staet ende inventaris vande erffelijcke als haeffelijcke goederen de welcke sij Sijcken Huijbrechtssen de Bie weduwe wijlen in haren leven vanden secretaris van Waspick nagelaten ende metter doodt geruijmt heeft. Soo ende gelijck als volgt:

Eersten een huijsinge metten … daer aengelegen ende behoorende … voor den kerck geëxtimeert op …

… hoofken gelegen aent schoel …

fol. 141r

            Copie

Op huijden desen ije marrij anno 1597 soo heeft gecoft Willem Wouterss een eijndt ackerlants van Huijbert Adriaens te weten etc

Fol. 141r

            Vrijgift die kijnderen van Govaert Evertss; Jan Franss die schout tot Raemsdonck

Op huijden desen xxe augusti anno xvjc negen compareerden Adriaen Goevaertss, borger der stede van G… voer hem selven ende Michiel Peterss als man ende voecht van Tuentken Goevaertsdr borger der stede van Dordrecht etc. 20-8-1610

Fol. 141v

Vrijgift die erffgenamen van Lijntken Handrics; Frederick Adriaenss ende Pieter Janss

Op huijden desen xxvije februarij anno xvjc ende tien compareerden Laureijs Mathijss voer die eene gerechte helft ende Jacop Stoffelss als man ende voecht van Anneken Cornelis Handricxss dochter ende Anthonis Janss ende Mathijs Janss tsamen kijnderen van saliger Aentken Handricx dochter, Adriaen Bouwenss als vader ende voecht van sijn ses onmondige kijnderen die den voerss Adriaen Bouwenss verweckt heeft bij Chatharina Adriaens dochter sijn overlden huijsvrouwe, Crijn Peterss de Backer voer hem selven ende mede als volle macht ende procuratie hebbende van Handrick Peterss de Backer, borger tot Breda, mitsgaders van Cornelis Peterss de Backer sijne broeder wonende op Nijervaert ende oeck vervangende ende hem sterckmakende voer die twe onmondige kijnderen van Maeijken Peter Hansricxdr sijnder suster tsamen voer die andere helft ende gaven gesamender over met eender vrijer giften soe als recht is Frederick Adriaenss ende Peter Janss Nobel beijde wonende tot Raemsdock eenen halven acker gelegen inde ambachte van 11½ Hoeve etc.

Fol. 141v

Vrijgift Crijn Janss cum suis; Wierck Geritss

Op huijden desen eersten aprilis anno xvjc ende tien compareerden Crijn Janss als man ende voecht van Barbara Cornelisdochter ende Jan Adriaenss als man ende voecht van Neeltken Cornelis dochter ende gaven etc

Fol. 142r

Accoerdt ofte erffdelinge gemaeckt tusschen die erffgenamen van Jan Jan Diercxss Brouwer ende Mariken Mathijs Otghens dochter sijne wedue. Gedaen den vie aprilis anno xvjc tien

Inden eersten soo is Mariken Mathijs dochter weduwe wijlen voerss, in presentie ende … van Michiel Mathijs schout, Adriaen Tijsen ende Peter Tijsen geloet etc

Hier tegens soe sijn Anthonis Diercxss, Dierck Diercxss als man ende voecht van Lijsken Diercxss dochter met Jan Janss den soen vanden jongen Jan Diercxss ende het weeskijnt van Michiel Diercxss tsamen geloet etc.

Fol. 142v

Vrijgift Peter Jan Mathijss; die kijnderen van Jan Boegaerden, 22-3-1610

Fol. 143r

Vrijgift Sr Pauwels van Alphen; Huijbert Roelen

Op huijden desen ixe aprilis anno xvjc tien compareerden Sr Pauwels van Alphen als man ende voecht van Willemken Sijmon Willem Sijmonsdr ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Huijbrecht Roeloffss tot Sgravenmoer etc

Fol. 143r

Vrijgift Adriaen Adriaenss Waelwijck; Jacomina Michiels dochter wedue wijlem Adriaen Cornelis Cloesterman

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss Waelwijck voer hem selven ende hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Joest Aertss, Goeijaert Diercxss ende Gerit Peterss als getrout hebbende die dochters van Gerit Anthonis Smit ende die weue van Gerit Anthonis Smit die Gerit Anthonis verweckt heeft bij Tonisken Adriaen Adriaenss Waelwijcx dochter ende gaff etc. 9-4-1609

Fol. 143v

Vrijgift die erffgenamen van Anna Mertensdr; Laureijs Mertens

Op 10-4-1610 verkopen de erfgenamen van Anna Mertens aan Laureijs Mertens. [zie volgende akte]

Fol. 144r

Vrijgift die erffgenamen van Anna Mertensdr; Adriaen Huijgens

Eodem anno et die compareerden Laureijs Mertens voer hem selven, Mathijs Janss als man ende voecht van Alidt Mertens dr, Jan Bastiaenss wuijt den namen van Bastiaen Janss ende Cornelis Janss sijne kijnderen die hij verweckt heeeft bij Aentken Mertensdr ende Jan Huijbrechtss voer hem selven als getrout hebbende Maeijken Jan Bastiaensdr, Jan Laureijs als man ende voecht van Janneken Jan Mertensdr ende gaven etc. 10-4-1610

Fol. 144r

Vrijgift Peter Huijben cum suis; Huijbert Adriaenss

Huijbert Adriaenss, oudt borgemeester tot Waspijck, 10-4-1610

Fol. 144v

Vrijgift Adriaen Janss Luer; Adriaen Janss Vosch, 10-4-610

Fol. 144v

Vrijgift Adriaen Huijgenss; Michiel Janss, 10-4-1610

Afgescheurd los velletje

Ondertekend: desen vijftienden april anno 1640 mij present Mels Janss de Crol

Handtekening: Peterken Jansen

Fol. 145r

Verlije Michiel Janss; Andries Dingemanss, 10-4-1610

Fol. 145r

Vrijgift Jan Jan Gijben; Hans Toniss van Hasselt

Op huijden desen xve aprilis anno xvjc ende tien compareerden Jan Jan Gijsbrechtss van Raemsdonck als man ende voecht van Dingentken Wijt Florisdochter ende gaff etc.

Fol. 145r

Eodem anno et die compareerden Hans Toniss van Hasselt ende heeft desen voerss gront wederom over gegeven met eender vrijer giften soe als recht is Floris Wijten etc. 15-4-1610

Fol. 145v

Vrijgift Wouter Adriaenss; Gerit Willemss

Op huijden desen xxie aprilis anno xvjc ende tien compareerden Wouter Adriaenss Nering als voecht van Joest Adriaens Gieliss ende gaff etc.

Fol. 145v

Vrijgift die erffgenamen van Jan Diercxss Brouwer; Mariken Mathijsdr die wedue

Op huijden desen xxviije aprilis anno xvjc ende tien compareerden Anthonis Diercxss voer hem selven ende mede als voecht vande weeskijnderen van den Jongen Jan Diercxss ende Michiel Diercxss. Ende Dierck Diercxss als man ende voecht van Lijsken Dierc dochter tsamen erffgenamen van saliger Jan Jan Diercxss Brouwer

Fol. 146r

Vrijgift die wedue ende erffgenamen van Jan Diercxss; Gijsbrecht Geritss, 28-4-1610

Fol. 146r

Vrijgift die erffgenamen van Jan Diercxss Brouwer; Jan Wouterss, 28-4-1610

Fol. 146v

            Copie

Wij Mariken Jacops ende Tuentken Jacopsdr beijde portersse der stede Schoenhoven authoriseren ende geven over onder ons eijgen hantschriften dat schout ende schepenen der heerlijcheijt van Waspijck van onsen twegen ende wuijt onse namen sullen eijgenen ende onder die gifte staen ten behoeve van Adriaen Adriaenss ende sijnen erffgenamen ende nacoemelingen van een halven mergen dellen etc. 25-3-1610

Fol. 146v

Adriaen Adriaenss Cleermacker koopt de halven mergen, 29-4-1610

Fol. 147r

Vrijgift Adriaen Adriaenss Cleermaker; Jochiem Jan Berthoutss, 29-4-1610

Fol. 147r

Vrijgift die erffgenamen van Jan Jan Diercxss; Mariken Mathijsdr die wedue als boven, 29-4-1610

Fol. 147r

Vrijgift Frans Janss; Peeter Jacopss, 5-5-1610

Fol. 147v

Op 8-5-1610 compareerden Heijlken Adriaens met Adriaen Peters, haren soen, en gaven over Peerken Jacops wed Gerit Jans Tgemoet etc,

Fol. 147v

Op 12-5-1610 compareerde Adriaen Stevens Blanckaerts van Sagravenmoer en gaff over Peter Willems Conincx etc.

In de kantlijn: Op 20-11-1618 compareerde Huijch Peters als voogd van zijn vader Peter Willems transporteert een rente aan Michiel Janss Comens.

Fol. 148r

Op 12-5-1610 compareerden Adriaen Martens als voogd van Sijken Laureijs Mertens met Gijsbrecht Gijsbrechts, haren soen,  en gaven over Mathijs Floris etc.

Fol. 148r

Eodem anno et die compareerde Dirck van Clootwijck en gaf over Hendrick Adriaens Timmer, 12-5-1610

Fol. 148v

Vrijgift Frans Janss; Jan Adriaenss sijnen vader, 12-+5-1610

Jan Adriaen Clasen

Fol. 148v

Vrijgift Handrick Adriaenss Timmer; Adriaen Janss Luer, 12-5-1610

Fol. 149r

Inventarisatie vande goederen aftergelaten bij Laureijs Pauwelss Bruijnenbaert saliger bij sijne huijsvrouwe aengebrocht opten 5e junij anno xvjc tien in presentie van Peter Pauwelss van Tilborch als gerechte voecht ende oudsten broeder vande overleden Laureijs Pauwelss ende Jan Janss wonende op Lappegat onder die Vrije Hoeven als toesiender

Fol. 149v

Aenneminge van Lijsken Jansdr wedu wijlen Laureijs Pauwelss Bruijnenbaert hare kijnderen

Op huijden desen ve junij anno xvjc tien compareerden Lijsken Jansdr wedue wijlen Laureijs Pauwelss geassisteert met Jan Janss als haren stiefvader als haren gecoeren voecht in desen ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare vier onmondige weeskijnderkens die sij verweckt heeft bij Laureijs Pauwelss haren overleden man saliger ende dat van Peter Pauwelss ende Cornelis Pauwels Bruijnenbaert der kijnder omen van Tilborch als gerechte voechden vande voerss weeskijnderen etc.

In de kantlijn: Paulus Freijs bekent etc xxvje 9ber 1631

Toegevoegd: Adriaen Jan Thijs als getrout hebbende Maeijken Freijs bekent etc. 1627

Toegevoegd: Cornelis Michielss als getrout hebbende Peerken Laureijss bekent etc. meij 1627

Fol. 150r

Verlije Jan Toniss; Handrick Adriaenss Timmer, 9-6-1610

Fol. 150r

Vrijgift Jacop Goevertss; Adriaen Adriaenss Fruen, 9-6-1610

Fol. 150v

Vrijgift Claes Adriaenss; Jan Robbrechtss vanden Rijen, 10-6-1610

Fol. 150v

Vrijgift Jacopken Jacop Scheeren wedue; Cornelis Geritss, 23-6-1610

Fol. 151r

Vrijgift Janneken Jansdr wedue Handrick van Someren; Adriaen Huijgenss, 7-9-1610

Fol. 151r

Vrijgift Janneken Jansdr; Adriaen Huijgenss, 7-9-1610

Fol. 151v

Vrijgift Gerit Janss; Adriaen Michielss, 29-9-1610

Fol. 151v

Vrijgift Dingeman Michielss; Jacop Peeterss van Oosterhout, 29-9-1610

Fol. 152r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Groot Waspijck voor Gerit Peterss ende Adriaen Lambrechtss als voecht ende toesiender van Jan Adriaen Lambrechtss weeskijnt ende Adriaen Michielss ende Dingeman Michielss van twaelff geerden lants gelegen in Groot Waspijck haer tsamen toebehoorende. Desen xxixe september anno xvjc tien voerss

Fol. 152r

Vrijgift Janneken Peter Huijmanss; Willem Joesten, 13-10-1610

Fol. 152v

Vrijgift Jochiem Aertss Timmerman; Jan Wouter Janss, 13-10-1610

Fol. 152v

Vrijgift Peter Anthonis Paep; Adriaen Jacopss Bommelaer, 10-11-1610

Fol. 152v

Vrijgift Adriaen Jacopss ende Stoffel Adriaenss als voecht; Claes Stoffelss

Eodem anno et die compareeerden Adriaen Jacopss Bommelaer ende Stoffel Adriaenss Cluijter als voecht van janneken Jacop Bommeleersdochter ende gaven etc. 10-11-1610

Fol. 153r

Vrijgift Claes Stoffelss; Cornelis Jan Clasen, 10-11-1610

Fol. 153r

Vrijgift Herber Willemss; Lambrecht Willemss, 10-11-1610

Fol. 153r

Vrijgift Adriaen Janss Vosch; Wouter Janss, 10-11-1610

Fol. 153v

Vrijgift Peter Jochiemss; Peter Wouterss, 10-11-1610

Fol. 153v

Vrijgift Frederick Adriaenss ende Peter Janss Nobel; Willem Huijgen, 6-1-1611

Fol. 153v

Vrijgift Eltken Petersdr; Wouter Jan Wouterss, 27-1-1611

Fol. 154r

Vrijgift Evert Adriaenss Pullen; Thomas Janss, 27-1-1611

Fol. 154r

Vrijgift Thomas Janss; Wouter Wouterss, 27-1-1611

Fol. 154v

Vrijgift Jan Peterss; Jan Cleijs Jacopss, 27-1-1611

Fol. 154v

Inventarisatie vande goederen van Peter Jacopss Wever overgeleer nae die doot van sijne huijsvrouwe Neltken Rutten saliger. Gedaen desen ve februarij anno xvjc elff.

Fol. 155v

Vrijgift Daniel Handricxss Backer van Dueren; Wierock Geritss, 9-2-1611

Fol. 156r

Vrijgift Mathijs Floriss; Adriaen Jochiemss, 9-2-1611

Fol. 156r

Vrijgift Jan Adriaen Clasen; Mr Adriaen Stevenss, 9-2-1611

Fol. 156r

Vrijgift Jan Laureijss; Peter Wouterss, 16-2-1611

Fol. 156v

Eodem anno et die compareerden Jan Willemss Can ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Jan Janss vanden Werck etc. 16-2-1611

Fol. 156v

Vrijgift Peter Aertss vander Plas; Cornelis Janss, 22-2-1611

Fol. 157r

Vrijgift Mathijs Floriss; Peter Jacopss, 23-2-1611

Fol. 157r

Vrijgift Mr Adriaen Stevenss; Jan Wouterss ende Peter Rommen, 23-2-1611

Fol. 157v

Vrijgift Embrecht Jacopss; Jan Wouter Janss, 23-2-1611

Fol. 157v

Vrijgift Cornelis Janss van Bree; Thomas Janss, 1-3-1611

Fol. 158r

Vrijgift Jan Willemss Cam; Peter Corneliss Dolck, 1-3-1611

Fol. 158r

Vrijgift Jan Willemss Cam; Emsken Beernaert Janss wedue, 1-3-1611

Fol. 158v

Jan Willemss Cam; Peter Cornelis Dolck, 1-3-1611

Fol. 158v

Quitantie voer Adriaen Michielss

Ick Claes Corneliss mueleneer tot Cappel bekenne etc. 23-3-1611

Fol. 159r

Vrijgift Adriaen Lenaert Peterss; Jan Peterss Meijer, 1-3-1611

Fol. 159r

Vrijgift Eltken Petersdr; Jan Adriaen Clasen, 23-3-1611

Fol. 159v

Vrijgift Mathijs Janss; Jan Aertss Metseler, 23-3-1611

Fol. 159v

Vrijgift Lambrecht Ewoutss; Jan Matheuss, 23-3-1611

Fol. 160r

Vrijgift Claes Corneliss Mueleneer; Jan Mathijss, 23-3-1611

Fol. 160r

Vrijgift Adriaen Wijten; Bastiaen Peterss Greeff, 23-3-1611

Fol. 160v

Vrijgift Abel Corneliss van Nispen; Mathijs Janss, 23-4-1611

Fol. 160v

Vrijgift Abel Corneliss van Nispen; Mathijs Janss, 23-4-1611

Fol. 161r

Waerborge Rogier Corneliss Comans; Esias Tuaertss ???, 3-5-1611

Fol. 161r

Vrijgift Jan Andriess Boegaert; Jan Matheuss, 11-5-1611

Fol. 161v

Vrijgift Lenaert Willemss; Jan Adriaenss Fijnenbuijck, 17-5-1611

Fol. 161v

Vrijgift Jan Janss vanden Werck; Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck, 17-5-1611

Fol. 161v

Vrijgift Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck; Aert Corneliss, 17-5-1611

Fol. 162r

Vrijgift Adriaen Janss Vosch; Adriaen Adriaenss Vruen, 27-5-1611

Fol. 162r

Vrijgift Isbrant Goevertss cum suis; Jacomina Michielsdochter wedue wijlen Adriaen Corneliss Cloestermans

Op huijden desen ije junij anno xvjc elff compareerden Isbrant Goevertss de Oversch… als voecht van Rijer vander Birch vervangende sijne mede voechden ende gaff etc.

Fol. 162r

Vrijgift Jochiem Jan Berthoutss; Aert Paep ? Aerden, 7-6-1611

Fol. 162v

Vrijgift Adriaen Wijten met sijn susters; Dingeman Wijten

Op huijden desen 15e junij anno xvjc elff compareerden Adriaen Wijten voer hem selven, Jochiem Weijten voer hem selven, Jan Wijten voer hem selven, Michiel Janss als man ende voecht van Neeltken Wijten

Zij verkopen hun deel van de erfenis gekomen van Willem Wijten

Fol. 162v

Vrijgift Adriaen Wijten cum suis; Michiel Janss,  15-6-1611

Fol. 162v

Erffdelinge aengebrocht bij Wijt Willemss ende sijne kinderen nae die afflijvicheijt  van Neltken Willems ? saliger Wijt Willemss huijsvrouwe ende der kijnderen moeder. Gedaen den xije junij anno xvjc ende elff.

Fol. 164r

Aenneminge van Neeltken Jandr weude wijlen Aert Jacopss hare kijnderen die sij geprocureert heeft bij den voerss Aert Jacopss. Gedaen desen vje julij anno xvjc elff

Op huijden desen vje julij anno xvjc elff compareerden Neeltken Jansdr wedue wijlen Aert Jacopss saliger met Jan Handricxss Wael haren vader ende Willem Huijgens als getrout hebbende Tonisken Jansdr die voerss Neeltkens suster ende heeft rechtelijcken aengenomen hare vier onmondige weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij den voerss Aert Jacopss heren overleden man saliger ende dat van Mathijs Janss als voecht ende Huijch Peterss als toesiender vande voerss weeskijnderen voerss etc.

Fol. 164v

Vrijgift Jacop Goevertss; Handrick Adriaenss, 21-7-1611

Fol. 165r

Vrijgift Peter Aertss vander Pals; Matheus Adriaenss, 4-8-1611

Fol. 165r

Vrijgift Lambrecht Willemss cum suis; Frans Janss

Op huijden desen xxvje september anno xvjc ende elff compareerden Lambrecht Willemss voer hem selven, Peeter Mathijss voer hem selven ende Maeijken Jacop Janss wedue met Gerit Franss haren gecoeren voecht in desen ende gaven etc.

Fol. 165v

Erffdelinge aengebrocht voer Maeijken Jacop Janss wedue ende Lambrecht Willemss met Peter Mathijss als man ende voecht van Eerken Willemsdr van alsulcken goederen die sij als erffgenamen gedeelt hebben van Maeijkens moeder ende der andere kijnderen groot moeder. Gedaen desen xxvje september anno xvjc elff

Inden eersten soe is Lambrecht Willemss ende Peter Mathijss tsamen geloet etc.

Hier teghens soe is Adriaen Severss geloet etc.

Noch soe is voerss Maeijken geloet etc.

Fol. 166r

Erffdelinge tusschen Lambrecht Willemss ende Peter Mathijss noepende ? vande goederen daer sij hier voer op bedeelt sijn. Ten selffden daghe gepasseert.

Fol. 166r

Vrijgift Frans Janss; Steven Corneliss. Reciproce, 26-9-1611

Fol. 166v

Vrijgift Mathijs Floriss; Godevaert Peterss als gasthuijsmeester, 25-10-1611

Fol. 166v

Bekentenisse voer Peter Willemss Connincx

Eodem anno et die compareerden Peter Willemss Conincx ende heeft rechtelijken gerenoncueert van alsulcke punt staende in sijne houwelijxe voerwaerde eertijts int vergaderen vanden houwelijck met Elisabeth Ockers sijne overleden huijsvrouwe gemaeckt welcke voerwaerde bevonden wordt dat Peter Willemss gundt ende belooft heeft dat hij die twe jongste dochter van Elisabeth Ockers nae sijne doot souden geniet iegelijck twe ponden groeten vlaems die hij nu niet en begeert noch en wil dat sij het sullen genieten ofte haer iet wuijt gerijckt sal worden etc. 25-10-1611

Fol. 167r

Vrijgift Michiel Jans; Joachim Wijten ende Jan Wijten

Op huijden desen xxviije december anno xvjc elff compareerden Michiel Janss als man ende voecht van Neeltken Wijten ende gaff etc. vader van Neeltken: Wijt Willemss

Fol. 167r

Vrijgift Dingeman Wijten ende Jan Wijten; Michiel Janss

Eodem anno et die compareerden Joachiem Wijten, Adriaen Wijten, Dingeman Wijten ende Jan Wijten tsamen gebroeders ende gaven etc. 28-12-1611

Fol. 167v

Vrijgift Rom Peterss; Peter Toniss Cuijl, 18-1-1612

Fol. 167v

Vrijgift Michiel Janss; Jan Willemss Cam

Eodem anno et die compareerden Michiel Janss als voecht van Jan Janss sijn broeders weeskint ende gaff etc. 18-1-1612

In de kantlijn: Oude coop, wel over twintich jaren verleden.

Fol. 167v

Vrijgift Peter Romboutss; Dingeman Janss Boegaert, 18-1-1612

Fol. 168r

Vrijgift Jan Corneliss van Tilborch; Peter Romboutss, 25-1-1612

Fol. 168r

Verlije Adriaen Steven Blanckaerts; Huijbert Bastiaenss, 25-1-1612

Fol. 168v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders bij Anneken Vassen wedue wijlen Commer Clasen ende hare kijnderen. Gedaen desen xxve januarij anno xvjc twalff

Inden eersten soe is Anneken Vassen wedue voerss geloet etc.

Hier tegens soe sijn die kijnderen bij namen Jan Willemss als man ende voecht van Maeijken Commers dochter ende Willemken Commersdr tsamen geloet etc.

Fol 169r

Vrijgift Jan Wouter Janss; Jan Handricxss Cleermaker, 25-1-1612

Fol. 169r

Vrijgift Rogier Corneliss; Wierock Geritss, 1-2-1612

Fol. 169v

Vrijgift Adriaen Jacopss Bommeler; Adriaen Jan Tomass, 1-2-1612

Fol. 169v

Vrijgift Jan Cornelis Roeloffss; Adriaen Adriaenss Cleermaker, 1-2-1612

Fol. 170r

Copie van quitantie voer Willem Joesten Timmerman verleden bij Jan Adriaenss Stevens, 4-3-1596

Fol. 170r

Inventarisatie over gelevert ende ten boeck laten stellen bij die kijnderen van Michiel Janss ende de kijnderen van Anneken sijne overleden huijsvrouwe soe van erffgoederen, haefflijke goederen, schult ende wederschult om daer van tusschen haer beijden delinge te maken. Gedaen den xie februarij anno xvjc twalff

Fol. 171r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Michiel Janss ende die kijnderen ende erffgenamen van Anneken Willems sijne overleden huijsvrouwe saliger. Gedaen den xiiije meert anno xvjc twalff

Inden eersten soe is Michiel Janss geloet etc.

Hiertegens soe sijn die voerss erffgenamen geloet etc.

Fol. 171v

Vrijgift Berthout Joachiemss; Jacop Peter Janss, 13-3-1612

Fol. 171v

Vrijgift Berthout Joachiemss; Damiaen Joesten, 13-3-1612

Fol. 172r

Vrijgift Jacop Goevertss; Jan Adriaen Clasen, 13-3-1612

Fol. 172r

Vrijgift Adriaen Adriaen Cleermaker; Cornelis Janss Bervoets, 13-3-1612

Fol. 172v

Dit sijn alsulcke goederen ende penningen als Cornelis Huijgen als man ende voecht van Iken Bastiaen Adriaens huijsvrouwe genoten heeft wuijt besterff van Anneken Willems der kijnderen bestemoeder. Gedaen den xiiije meert anno xvjc twalff

Inden eersten soe is Cornelis Huijgen bedeelt etc.

Noch hebben die kijnderen ontfangen van Michiel Janss etc

Noch hebben die kijnderen ontfangen van Adriaen Haensberch etc

Noch hebben die kijnderen ontfangen vanden schout etc

Int affrekening opten xiije meert anno xvjc dertien heeft Frans Adriaenss wuijt den namen vande weeskijnderen in presentie van Adriaen Bastiaenss ende Iken Adriaenss ontfangen etc.

Fol. 173r

Accoerdt voer die heijligeestmeesters van Waspick ende erffgenamen van Janneken Wijnhouwers

Op huijden desen xxxje marrij anno xvjc twalff soe sijn voer ons schout ende heemraders gecompareert Lijbert Lijbertss als man ende voecht van Sijken Matheusdr ende Gerit Jans als man ende voecht van Anneken Matheusdr beijde kijnderen ende erffgenamen van Janneken Jans Tonisdr int leven huijsvrouwe was van Pauwels Toniss ende met haer vervangende ende hem sterckmakende in desen voer Adriaentken Matheusdr, Jan Handricxss sone wijlen Emmeken Matheusdr ende mede voer Elisabeth ende Matheus beijde mede kijnderen vande voerss Emmeken die sij geprocureert heeft bij Gielen van Geel haren naman ende voers alle andere die enighe erffgenamen vande voerss Janneken Jan Tonis dr soude moegen wesen ter eenre ende Jochiem Jan Berthoutss ende Willem Adriaen Decker heijligeestmeesters tot Waspijck beijde ter andere sijde etc.

Fol. 173v

Wij Libbert Libbertss ende Gerit Janss bekennen etc, 24-3-1612

Fol. 174r

Vrijgift Willem Jacop Janss; Jan Adriaen Clasen, 29-3-1612

Fol. 174r

Vrijgift Willem Jacop Toniss; Anthonis Handricxss, 29-3-1612

Fol. 174v

            Copie

Compareerden voer schepenen naergenoempt Dierick Willemss soldaet adelborst onder de compagnie vanden capiteijn Marten Leeuw alhier in gaernisoen wesende getrout hebbende Adriaentken Matheus dochter van Matheus Wijnhouwer geprocureert bij Janneken Jansdr sijne wettige huijsvrouwe beijde saliger ende heeft wettelijken bij desen gevolmachticht gemaeckt ende in sijn plaetse gestelt Lubbert Lubbertss getrout hebbende Sijken Matheusdr der voerss Adriaentken Matheusdr suster wonenede aende vaert van Wuijtrecht omme etc. 28-3-1612

Fol. 175r

Op hujden desen lesten marrij anno xvjc twalff soe sijn metten anderen overcoemen ende geaccordeert Lijbert Libbertss ala man ende voecht van Sijken Matheusdr voer hem selven ende mede als volle macht ende procuratie hebbende van soldaet ende adelborst onder de compagnie vanden capiteijn Marten Leeuw als getrout hebbende Adriaentken Matheusdr gepasseert voer den secretaris ende getuijgen van Willemstadt van date den xxviije marry lestleden. Noch hem sterckmakende voer die erffgenamen Peeter Matheuss … soe veel haer aengaet. Mitsgaders noch den voerss Libbert Libberss als gecoeren voecht in desen van Elisabeth Gielen dochter hier present wesende die welke was vervangende Jan Handricxss haren broeder ende Matheus Gieliss tsamen ende alle drie kijnderen van saliger Emmeken Matheus dochter. Met Gerit Janss als man ende voecht van Anneken Martens dr tsamen ter eenre ende mr Adriaen Stevenss ter andere sijde. Als dat hij voerss me Adriaen nu ende ten ewigen daghen sal hebben ende behouden haere voerss erffgenamen porcie ende gedeelte etc.

Fol. 175v

Blijck van ene procuracie

Op huijden desen xxiije julij anno xvjc ende twalff compareerden voer ons stadthouder ende heemraders des duerps van Waspijck Sr Johannes Grevius bedienaer des heijlige evangelie tot Heusden ende heeft ons verschient enighe procuracie gepasseert binnen der stede van Utrecht van date den iiije junij naer den oude stile des jaers sestienhondert ende twalff voer notaris Gerrit Knijf ende getuijgen als blijckt bij die procuracie daer van sijnde inhoudende hoe dat de eerbare juffrouwe Cornelia van Wijck weduwe van saliger Joncker Aerndt van Wijck vanden Berch etc.

Fol. 176r

Inventaris overgelevert bij Anneken Gerit Franss dochter wedue wijlen Steven Corneliss van alle erffgoederen ende haeffelijken goederen die nae die doot van Steven Corneliss slaiger sijn gebleven tot behoeff van sijne wedue ende sijne soenen. Desen xxije octobrs anno xvjc twalff

Fol. 177r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders hier onder geschreven tusschen Adriaen Lambrechtss ende sijne kijnderen geprocureert bij Lijsken Jan Bouwensdr ? sijne huijsvrouwe. Gedaen den iije december anno 1612

Inden eersten soe is Adriaen Lambrechtss als vader geloet etc.

Hier tegens is Lambrecht Adriaenss geloet etc

Beerthout Jochiemss als man ende voecht van Janneken Adriaen Lambrechtsdr is geloet etc

Noch soe is Michiel Mathijs schout als man ende voecht van Adriaentken Adriaen Lambrechts dochter geloet etc.

Noch soe is dat weeskijnt van Jan Adriaen Lambrechtss geloet etc.

Fol. 178r

Testament Mathijs Michielss; Maria Stoffel Petersdr van Dongen, 6-2-1613 of 1614

Fol. 179r

            Copie

Heer Scholten ? Joris Adriaenss de Roeij tsal … gelieve met uwe heemraders ofte onse bekenden te willen laten weten oft wel … gelijk soude sijn te geraken tot eenen voecht vande kinderen van Mahijs Floriss die hij verweckt heeft bij Stijntken Lenaert Aertss dochter. Wilt ons tselffde voer nwen solaris wederom laten weten op dat wij metten voerss Mathijs Floris van wegen sijne weeskijnderen moegen tot kennisse coemen om aenneminge tusschen leven ende sterven verwachtende … antwoert uijt Waspijck etc. 12-2-1614

Fol. 179r

Aenneminge van Mathijs Floriss sijne kijnderen die hij verweckt heeft bij Stijntken Lenaert Aertss dochter saliger.

Op huijden desen xixe februarij anno xvjc vijftien compareerden Mathijs Floriss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijne twe onmondige weeskijnderen die den voerss Mathijs Floriss verweckt heeft bij Stijntken Lenaert Aertss dochter saliger ende dat vande schout enmde heemraders hoer onder geschreven nae dat sij verscheijden vermaningen gedaen hadden etc.

Fol. 179v

Erffdelinge aengebrocht voer heemraders bij Michiel Mathijss schoudt, Berthout Jochiemss, Lambert Adriaenss voer hem selven ende mede als voecht van Jan Adriaens Lambrechtss weeskijnderen. Gedaen op iije marry anno xvjc vijftien

Inden eersten soe sijn voerss erffgenamen ofte kijnderen van Lijsken Adriaen Lambrechtss overleden huijsvrouwe geërffdeelt etc

Fol. 180r

Testament Adriaen Janss Gelaesmaker ende Heijsterken Damis dr sijn huijsvrouwe, 11-6-1615

Akte is doorgestreept

Zij maken een langstlevende testament.

Fol. 181r

Inventarisatie van schulden, incoemende ende wuijtgaende schulden van saliger Huijman Hermanss ende Maeijken Jans sijne weduwe. Aengebrocht opten xiije junij anno xvjc vijftien

Fol. 182r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Waspijck tusschen Huijbrecht Roelen als man ende voecht van Anneken Gerit Fransdr wedue wijlen Steven Cornelis ende Cornelis Stevenss haren soen. Gedaen den xviije junij anno xvjc vijftien

Fol. 182v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders des ambachs van Sgravelduijn Cleijn Waspijck bij namen Joffreu Agatha wijlen jonckheer Johan van Hoegelande ende Joffreu Anna Beens … naegelaten kijnderen ende erffgenamen van saliger Jan Andries. Gedaen den xxiije julij anno xvjc vijftien

Inden eersten soe is jo Cornelis van Hoegelande wuijt den name ende tot behoeff van sijnder moeder Joffrou Agatha van Hoegelande geloet etc

Hier teghens soe is geloet gecavelt ende geërffdeelt Franschaeijs Beens borger tot Dordrecht tot behoeff van Joffrou Anna Beens sijn suster etc

Fol. 183r

Waerborge gestelt bij Mathijs Floriss tot behoeff van Cornelis Geritss Reder tot Waelwijck, 15-9-1615

Fol. 183v

Vrijgift Willem Jacopss; Anthonis de Jonge cum suis

Op huijden desen vije novembris anno xvjc vijftien compareerden Willem Jacop Tonis van Sprang ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Anthonis de Jongen voer die ene helft ende Janneken Adriaens dochter wedue wijlen Adriaen Peterss in hare apsentie etc.

Fol. 184r

            Vrijgift den schout metten gerechten; Willem Jacop Toniss, 8-11-1615

Fol. 184v

Eerffdelinge aengebrocht bij die wedue ende kijnderen van Huijman Hermanss met Gijsbrecht Geritss haren gecoeren voecht in desen. Gedaen den xe november anno xvjc vijftien. Ende dat vanden schult die sij schuldich waren

Inden eersten is die wedue geloet etc.

Hier teghens soe moeten die vijff voerkijnderen van Huijman Hermanss betalen als hier volght etc

Noch soe is bij die wedue ende voerkijnderen bij namen Herman Huijmanss ende Cornelis Huijmanss gebroeders vervangende hare susters etc

Fol. 185v

Memorie vande metingen vande achtelen ? mergen inde Griffiers Bancken

Fol. 186r

Inventaris over geleet voer den gerechten van Sgravelduijn Waspijck bij Adriaen Deniss ? ende sijne weeskijnderen die hij verweckt heeft bij Stijntken Cornelis Wouters dochter

Fol. 187r

Aenneminge gedaen bij Adriaen Deniss sijne kijnderen die hij geprocureert heeft bij Stijntken Cornelisdr. Gedaen den tweden januarij anno xvjc xvi.

Op huijden desen tweden januarij anno xvjc sestien compareerden Adriaen Deniss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijne ses onmondige weeskijnderen die hij geprocureert heeft bij Stijntken Cornelisdr sijne overleden huijsvrouwe saliger ende dat van Peter Aertss Paep, secretaris tot Cappel, ende Jochiem Janss Paep wonende tot Waspijck als gerechte naeste bloetvrinden vande voerss sijne overleden huijsvrouwe etc.

Fol. 187v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Sgrevelduijn Waspijck tusschen Frans Adriaenss Smit ende sijne kijnderen die hij verweckt heeft bij Lijsken Andries dochter sijne overleden huijsvrouwe. Gedaen den vje januarij anno xvjc sestien

Inden eersten soe is Frans Adriaenss Smit den vader geloet etc.

Hier teghens soe is Andries Franss bedeelt etc.

Adriaen Franss ende Commer Franss krijgen geld van Andries.

Fol. 188r

Inventaris overgeleet bij Peter Wouterss van alle sijne goederen die hem met sijne voer als naekijnderen sijn toebehorende ende die nae die afflijvicheijt van Willemken Huijben sijne overleden huijsvrouwe sijn overgebleven. Gedaen den xxxe januarij xvjc xvj.

Fol. 189r

Aenneminge van Peter Wouterss sijne onmondige weeskijnderen geprocureert bij Willemken Huijbendochter saliger

Op huijden desen xxxe januarij anno xvjc sestien compareerden Peter Wouterss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijne drie onmondige weeskijnderen die hij verweckt heeft bij Willemken Huijbrechtsdr sijne huijsvrouwe ende dat van Aentken Willemsdr huijsvrouwe van Cornelis Janss die voerss weeskijnderen groetmoeder geassisteert met Jacop Sijmonss van Sgravenmoer ende Anthonis Corneliss Mandemakers van Raemsdonck als naeste bloet ende vrinden vande voerss weeskijnderen van smoeders sijde in apsentie vande gerechten voechden Huijbert Adriaenss die de grootmoeder ende Adriaentken Adriaens sijne moeder hier inne is vervangende etc.

Fol. 189v

            Copie

Op huijden den ije marrij anno 1597 soe heeft gecoft Willem Wouter een eijndt ackerlants van Huijbert Adriaenss te weten sijn quart ende helft etc

Fol. 190r

Staet ende inventaris overgeleet bij Lijsken Woutersdr wedue wijlen Jan Handricxss Cleermaker. Gedaen den ixe aprilis anno 1616.

Fol. 190v

Aenneminge van Lijsken Wouter Janss dochter hare onmondige kijnderen

Op huijden desen ixe aprilis anno xvjc sestien compareerden Elisabeth Wouters dochter wdue wijlen Jan Handrick Cleermaker ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare negen onmondige weeskijnderkens die sij geprocureert heeft bij Jan Handricxss Cleermaker haren overleden man saliger int bijwesen van Wouter Janss haren vader ende Jan Wouters haren broeder ende dat van Gielis Handricxss van Weert als oem ende gerechte bloetvoecht vande voerss kijnderen etc.

In de kantlijn: Willem Adriaenss als man ende voecht van Sijken Jansdr outste dochter van Lijsken Wouterss bekende etc. xvje september anno 1617

In de kantlijn: Cornelis Michielss als man ende voecht van Trijntken Jans bekende etc. xxe januarij anno 1620

Toegevoegd: Dese aenneminge ge… … bij … Adriaen Thoniss als getrout hebbende gehadt Lijsken Wouter Jansdr … …

Fol. 191r

            Wuijtgaende schulden (hoort bij 191v)

Fol. 191v

Erffdelinge aengebrocht bij die voechden van Aert Jacops weeskijnderen die hij geprocureert hadden bij Neeltken Jan den Waels dochter van Tilborch. Mitgaders den naehouwelijk die Neeltken Jans nae die doot van Aert Jacopss gedaen heeft aen Dingeman Janss Boegaert daer sij mede een kijnt bij geprocureert heeft. Gedaen den xiije julij anno xvjc dertien.

Inden eersten soe sijn die drie kijnderen van Aert Jacopss geloet

Aliken Jacop Tijsdr suster was van Aert Jacopss

Jan Handricxss Wael tot Tilborch, grootvader

Hier teghens soe is Dingemans Janss geloet

Fol. 192v

Aenneminge van Dingeman Janss Boegaert sijn onmondich weeskijnt dat hij heeft geprocureert bij Neeltken Jansdr wedue wijlen Aert Jacopss

Eodem anno et die soe heeft Dingeman Janss Boegaert aengenomen sijn onmondich weeskijnt dat hij geprocureert heeft bij Neeltken Jansdr sijn overleden huijsvrouwe ende dat van Cornelis Jan Handricxss van Tilborch als gerechte bestorven voecht vant voerss weeskijnt ende Peter Jan Mathijss sijnen oem als toesiender etc.

Fol. 192v

Op huijden desen iije februarij anno xvjc seventien is gecompareert Dingeman Janss ende heeft rechtelijken beloeft ende beloeft mits desen Cornelis Janss de Wael als voecht van sijn onmondich weeskijnt in presentie van Handrixc Janss de Wael ende Willem Huijgenss als ommen ende vrinden vant voerss weeskijnt ende mede int bijwesen van Jan Andriess Boegart in plaetse van een huijck ( huijske ??) dat sijnen vader het weeskijnt gegeven heeft ende een toesoer ?? die hij tot Tilborch int erffhuijs van Jan de Wael het kijnts grootvader gecoft heeft etc.

Fol. 193r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders des ambachs van Sgravelduijn Waspijck bij Jochiem Jan Berthoutss ende sijne kijnderen bij namen Berhout Jochiemss, Adriaen Jochiemss ende Peter Jochiemss vande goederen die haer aencoemen sijn nae doode van Jan Berthoutss den voerss Jochiem Janss vader ende der kijnderen grootvader haer bij testamente gemaekt als ons is gebleken van date den xxij februarij anno xvjc een voer schepenen der stede van Geertruijdenberge. Aldus gepasseert den xvije augusti anno xvjc dertien

Fol. 193v

Testament van Jochiem Jans Berthoutss, 17-8-1613

Berthout Jochiemss is een voorzoon

Fol. 194v

Ick Frans Adriaens wuijt den name ende van wegen mijn eijgen persoen ende oeck mede wuijt den name van Adriaen Handricxss man van Anneken Gilen bekenne ontfangen te hebben etc, 12-10-1613

Fol. 194v

Ick Jan Janss Hoeveneer den Jongen als man ende voecht van Maeijken Adriaensdr suster van de voerss Frans Adriaenss bekennen ende lijden wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben etc., 12-10-1613

Fol. 194v

            Copie

Ick Jan Adriaenss van Raemsdonck schouth der heerlijkheijt van Baertwijck bekenne ontfangen te hebben etc .12-10-1613

Fol. 195r

Inventarisatie vande goederen die Willem Joesten saliger metter doot geruijmt heeft ende nu van sijne wedue ende kijnderen beseten worden. Aengebrocht opten xxe october anno xvjc dertien

Fol. 196r

Lotinge van dijck ofte Herstraet van Jan Weijten erve aen te meten van weesten aen totten dam van Vroukens vaert toe. Aldus gedaen met schout ende heemraders int bijwesen vande gemeente.

Inden eersten van Jan Wijten erve aen gemeten

Jan Adriaen Clasen

Wouter Janss

Adriaen Severss ende Peter Mathijss

Gerit Franss

Jan Janss Hoeveneer

Aentken Jan Andreiss erffgenamen

Lambrecht Willemss ende Peter Mathijss

Aert Wessels ende Aert Corneliss

Reijn Gieliss

Herman Aertss

Coenraet Janss

Aert Wesselss

Huijbken Peter Godtschalx

Frans den Smit

Frans Adriaen Boeser

Mathijs Adriaenss

Herman Aertss

Lambrecht Willemss, Frans Janss, Adriaen Severen, Maeij Lemmens ende den heijligeest

Aert Wessels

Huijbken Peter Godtschalx

Frans Janss ende Jan Adriaen Clasen

Cornelis Janss

Peter Wouterss

Adriaen Severss

Herman Aertss

Joest Adriaenss Poets

Jan Janss vanden Werck

Fol. 196v

Aenneminge van Lijntken Willem Joesten wedue haren weeskijnderen

Op huiden desen xxije aprilis anno xvjc vertien compareerden Lijntken Faes Jansdr wedue wijlen Willem Joesten geassisteert met Anthonis Corneliss Mandemakers tot Raemsdonck ende Peter Lenaertss haren oem ende naeste bloet in desen ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare vijff onmondiche weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Willem Joesten haren overleden man ende dat van Mathijs Floriss ende Floris Wijten beijde als gerechte voechden vande weeskijnderen voerss etc.

Fol. 197r

Inventaris vande goederen van Mathijs Floriss die hij besittende is ende sijn huijsvrouwe Stijntken Lenaert wuijt gestorven is nu toebehorende de voerss Mathijs Floriss ende sijn twe kijnderen, 14-12-1613

Fol. 197v

Op huijden desen vije jannuarij anno xvjc vijftien soe heeft Andries Franss ende Adriaen Franss soenen van Frans Adriaenss Smit tsamen gecoft van Cornelis Andriess als voecht van Commerken Franss onmondich weeskijnt ende mede broeder vande voerss Andries ende Adriaen Franss etc.

Fol. 197v

Eodem anno et die compareerden Frans Adriaenss Smit ende bekende vercoft te hebben aen Andries Franss sijnen soen sijne helft van alle gereetschap totte smits behoerende soe den slijpstien met de gestel ? met de sroeff ende vijl etc. 7-1-1615

Fol. 198r

Inventarisatie van de goederen toebehoerende Frans Adriaenss Smit ende sijne kijnderen die sijne huijsvrouwe saliger mette doot geruijmt heeft. Gedaen den xiije december anno 1613

Fol. 198v

            Testament Adriaen Jans Schep,

Op 6-1-1614 stelt Adriaen Jans Schep, St Laureijs Vlaenderlant, zijn testament op.

Genoemd: Vrinden en maghen moeders sijde, halve broeders en susters, onwettige dochter bij Aenken Bouwen Joesten.

Adriaen en Huijbert, halve broeders. Tuenken, halve suster. Jan Adriaens, vader.

Fol. 199r

            Copie

Inden name ons heeren amen in vuegen ende manieren naevolgende soe verclaerde Mathijs Floriss weduwaer Stijntken Lenaerts bij forme van houwelijke voerwaerde ter eenre ende Lijntken Cornelis wedue wijlen Adriaen Grile ?? ter andere sijde gemekt ende gesloten te hebben dit tegenwoordich contract etc. 1-12-1613

Fol. 199v

Copie van eenen besegelden brieff van een rente van seven rijser ? des jaers gelost bij Willem Handricxss Buijs

Ick Adriaen Adriaenss Richter inden ambachte van Groot Waspijck ende Adriaen Janss Adriaen van Dongen Adriaenss, Jan Peter Steven, Jan Geritss Momber, Adriaen Laureijss, Claes Huijben ende Mathijs Jan Geritss met mij als heemraders inden selven ambachte voerss oirconden ende kennen dat voer ons gecoemen is Adriaen Segerss ende gaff over met eender vrijer giften Willem Gijsbrechtss negen geerden lants etc. 3-2-1531 stilo Luijdich

Fol. 200r

            Copie

Op huijden desenh xvije februarij anno xvjc veertien soe sijn vergadert geweest ten huijse van Michiel Mathijss schout tot Waspijck Japixken Jacop Scheeren wedue met Jan Janss Hoeveneer haren neeff ende gecoeren voecht in desen ter eenre ende Neeltken Claes dochter van Tilborch wedue wijlen Jasper den Cuijper ende Anneken Handricx dochter tegenwoordich huijsvrouwe van Gerit Joesten woonende op Sprang met Matheus Adriaenss haren neeff ende mede gecoeren voecht in desen ter andere sijde om te overcoemen ende te veraccorderen alle alsulcken aenneminge ende wuijtcoop als Japixken Jacop Scheeren wedue hare dochter Anneken Jacops aengenomen heeft nae doode van haren vader in date den xxxe november anno xvc drie ende tachentich etc.

Fol. 200v

            Copie

Op huijden desen xxxe meij anno xvjc twalff soe sijn wij heemraders ende secretaris onderschreven ontboden geweest ten huijse van Berber Willems ende Dingentken Adriaens sijne huijsvrouwe ende aldaer bevonden Abraham Janss als getrout hebbende Willemken Berber Willems dochter ter eenre ende Adriaen Adriaenss den outsten soen van Dingentken sijne moeder affge…icht sijnde bij Abraham Janss aen Berber Willemss sijne vader sittende noch cloeckelijken op eenen stoel. Er volgt een testament.

Fol. 201r

Inventaris doen maken ende overgeleet bij de wedue van Aert Corneliss ende hare weeskijnderen opten xvie julij anno xvjc veertien voer schout ende heemraders Geir Melsen, Anthonis Toniss, Adriaen Lambrechtss, Huijch Peterss ende Lambrecht Willemss

Fol. 202r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders bij Jan Adriaenss Schep ende sijne kijnderen verweckt bij Lijsken Adriaens sijne overleden huijsvrouwe mitsgaders hare voerdochter die sij geprocureert hadden bij Bouwen Joesten. Gedaen den xvije julij anno xvjc veertien.

Inden eersten soe is Jan Adriaenss Schep geloet etc.

Nu soe sijn Adriaen Janss ende Huijbert Janss beijde sijne kijnderen geloet etc

Jan Handricxss als man ende voecht van Aentken Bouwen Joestendr is geloet etc

Fol. 202v

Testament Jan Adriaens Schep

Sijne twe sonen bij namen Adriaen Janss den Jonge Adriaen ende Huijbrecht Adriaen Janss

Toentken Jans dochter ende Adriaen Janss hare halve suster ende broeder

Fol. 203r

Vrijgift Peter Adriaen Geenen; Embrecht Jacopss

Fol. 203r

Testament Jan Adriaens Vosche; Lijsken Cornelis dochter van Teteringe, 18-7-1614

Fol. 204r

Inventaris vande goederen ende imboel met schult ende wederschult van Jan Peter Willemss ende sijne kijnderen aftergelaten van Sijken Cornelis dochter sijne overleden huijsvrouwe saliger. Aengebrocht den xxe ovtober anno xvjc veertien.

Fol. 205r

Aenneminge van Jan Peter Willemss sijne kijnderen die hij geprocureert heeft bij Sijken Cornelis dochter. Den xxije octobris anno xvjc veertien.

Op huijden desen xxie octobris anno xvjc veertien compareerden Jan Peter Willemss ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen sijne vier onmondige weeskijnderen die hij geprocureert heeft bij Sijken Cornelis Frans dochter saliger ende dat van Cornelis Franss als grootvader vande voerss kijnderen ende mede van Huijch Peterss ende Frans Janss als naeste bloet ende vrinden vande voerss Sijken moeders sijde etc.

Jan Peterss heeft een broer Cornelis Peterss

Fol. 206r

Accoerdt tusschen Neeltken Jan Tomas Jansdr ende Aert Cornelis soen genaempt Adriaen Aertss

Op huijden desen xiije februarij anno xvjc vijftien soe sijn vergadert geweest ten huijsen van Michiel Mathijss schout tot Waspijck die voechden ende toesienders van Aert Cornelis soen die hij verweckt hadde vij Aentken Adriaensdr bij name Jan Jan Aertss ende Adriaen Jan Aertss sijnen broeder tsamen voechden ende naeste bloet van svaders sijde ende Aert Wessels als getrout hebbende Aentken Laureijss die moeder vande voerss Aentken Adriaensdr met Jochiem Jochiemss Backer borger der stede Geertruijden als toesienders tsamen ter eenre sijde. Neeltken Jan Thomas Janss dochter als naegelaten wedue geassisteert met Jan Thomas Janss haren vader ende Thomas Janss haren broeder ter andere etc.

Fol. 206v

Aenneminge van Neeltken Jansdr hare twe kijnderen die sij geprocureert heeft bij Aert Corneliss haren overleden man saliger

Op huijden desen xiije februarij anno xvjc vijftien compareerden Neeltken Jansdr wedue wijlen Aert Corneliss saliger geassisteert met Jan Tomas Janss haren vader ende Thomas Janss haren broeder ende heeft rechtelijcken voer recht aengenomen hare twe onmondige weeskijnderen die sij geprocureert heeft bij Aert Corneliss haren overleden man saliger ende dat van Jan Jan Aertss borger tot Geertruijden Bergen ende Adriaen Jan Aertss sijnen broeder wonende tot Cappel als voechden vande voerss weeskijnderen etc.

Toegevoegd: Cornelis Aertss bekendt etc. 1 juni 1627

Fol. 207r

Inventaris aengebrocht bij Maeijken Hendricxdr wedue wijlen Adriaen Adriaenss van Dongen haren overleden man saliger. Gedaen den xixe aprilis anno 1616

Fol. 207v

Aenneminge van Adriaen Handricxss Panum van het weeskijnt van Dingentken Adriaens sijne dochter dat sij verweckt ? hadde bij Adriaen Franss Cuijper

Op hujden desen eersten junij anno xvjc sestien compareerden Adriaen Handricxss als grootvader vant weskijnt dat Dingentken sijn dochter achtergelaten heeft ende verweckt bij Adriaen Franss Cuijper geassisteert met Frans Adriaenss Boeser sijne swager ende heeft rechtelijcken aengenomen van Adriaen Franss Cuijper int bijwesen van Cornelis Andriess etc.

Fol. 208r

… recht voer Peter Corneliss Dolck

Op hujden desen eersten junij anno xvjc sestien compareerden voer schout ende heemraders van Sgravelduijn Waspick Peter Corneliss Dolck ende heeft versoecht te ontfangen een verlije van een half huijs metten erve daer aen gelegen toebehoerende Jan Adriaenss van Gils daer van die wederhelft toecoempt Jan Mathijss ende gecoemen van Jan Lambrechtss Wever etc.

Fol. 208v

Testament Gerit Melchioerss ende Neltken Tijs sijne huijsvrouwe

Jan Andries haer neeff tot Ramesdonck krijgt vijftig gulden

Jan Bastiaenss des voerss Gerit Melchioerss soens soen krijgt een obligatie van een hondert ende seven gulden, 11-8-1616

Fol. 209r

            Copie van extracte

Extracte wuijten schiftinge ende scheijdinge gedaen tusschen Aerent Dammert ont raet als testamentaire voecht van Abel Corneliss van Nispen ter eenre ende Jan van Eck als getrout hebbende Maria Cornelisdr van Nispen ter andere sijde. Beijde kijnderen ende erffgenamen van saliger Cornelis Geritss van Nispen wesende de selffde schiftinge ende scheijdinge van date den derde julij anno 1602. Onderteekent A (ƒ) van Nispen, J van Eck, A. (ƒ) Dammert.

Fol. 209v

            Copie

Op huijden desen tweden augusti sestienhondert ende sestien compareerden voor mij schout ende getuijgen hier nae genoemineert Sr Johan van Eck, drossaert op den huijse van Poederroeijen als getrout hebbende Maria dochter van Cornelis van Nispen verclarende hoe dat hem comparant inder selve qualite in rechten eijdens ? toebehoort hebben twalff geerden lants gelegen inden ambachte van Groot Waspijck etc.

Fol. 210r

Eodem anno et die compareerden Johan Frans vanden Broek borger der stede van Heusden ende heeft rechtelijken volgende dese voerss procuracie geapproberrt ende toegalten alsulke gift ende eijgendomme als den schout ende gerechten van Groot Waspijck in date den derde decembris anno sestien hondert veertien op Huijbert Clasen Buijs borger mede der stadt Heusden gepasseert hebben inde apsencie van Jan van Eck etc. 2-8-1616

Fol. 210v

Testament Cornelis Mathijss; Janneken Peter Willemsdr van Tilborch sijne huijsvrouwe, 6-10-1616

Zij maken een langstlevende testament

Fol. 211v

Inventaris over geleet bij die weduwe van Adriaen janss Luer vande goederen, muble ende immuble, die Adriaen Janss Luer haren overleden man saliger metten door geruijmpt heeft. Gedaen den xxe octobris anno 1616

Fol. 212v

Erffdelinge aengebrocht vande wedue ende kijnderen van Huijman Hermanss opten xvije novembris anno xvjc sestien

Inden eersten soe sijn die vijff voerkijnderen bevallen etc.

Hier teghens soe is die wedue geloet etc.

Toegevoegd: aldus aengebrocht ende verteegen opten dach ende datum als boven bij Peter Corneliss Dolck als gecoeren voecht in desen vande wedue ende hare kijnderen met Herman Huijmanss, Cornelis Huijmanss vervangende hare susters Lijsken ende Maeijken ende Pauwels Jacopss als man ende voecht van Aentken Huijmansdr. Desen dach ende datum als boven.

Fol. 213r

Houwelijxe voerwaerde van Peter Jochiemss ende Sofia Petersdr

Op huijden desen vije januarij xvjc xvij compareerden voer schout ende heemraders des duerps van Waspijck den eersamen Peter Jochiemss jongeselle als toecoemde bruijdegom geassisteert met Jochiem Jan Berthouts sijnen vader ende Adriaen Jochiemss sijnen broeder ter eenre ende Sofia Peters jongedochter als toecoemende bruijt geassisteert met Peeter Wouterss haren vader ende Jan Wouterss haren oem ter andere sijde etc.

Fol. 213v

            Testament van Peter Wouterss, 2-1-1617

Sijken een voordochter krijgt haar deel en daarna delen Sijken en de naekijnderen de rest.

Toegevoegd: 12-1-21623 wordt het testament geannuleert.

Fol. 215r

Erffdelinge Alhier aengebrocht voer schout ende heemraders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck tusschen Dingeman Janss ende die weeskijnderen van Aert Jacopss saliger geaccordeert bij den voerss Dingeman geassisteert met Jan Andries Boegaert sijnen vader ende Mathijs Janss als voecht ende Willem Huijgens als toesiender vande voerss weeskijnderen geassisteert met Handrick Janss de Wael ende Cornelis Janss sijnen broeder beijde oemen vande voerss weeskijnderen die daer mede in consenteerden ende mede daer raet ende consent vanden schout ende gerechten. Gedaen desen iije februarij anno xvjc seventien

Fol. 215v

Testament van Anneken Adriaensdr weduwe wijlen Jan Adriaen Vaerder

Anneken Adriaen Janss Vaerdersdr, kleinkind, x Adriaen Jacopss Bommelaer

Maria Jan Vaerders wedue wijlen Jacop Hendricxss, 7-2-1617.

Fol. 217v

Accoerdt in plaetse van erffdelinge gemaekt tusschen Gerit Melchieorss ende die erffgenamen van saliger Neltken Mathijsdr bij namen Cornelis Geritss, Floris Wijten ende Jan Jan Gijsbrechtss. Gedaen den xxve aprilis 1617

Fol. 218r

Testament Adriaen Handricxss Panum ende Neesken Handricxdr hare kijnderen

Het weeskijnt van dochter Dingentken

Grietken Adriaens, outste dochter, x Frans Adriaenss Boeser

Andere niet met naam genoemde kijnderen, 12-5-1617

Fol. 218v

Testament Dierck Corstiaenss ende Maeijken Cornelisdr sijne huijsvrouwe, 30-5-1617

Fol. 219v

Testament Coenraet Janss ende Elisabeth Adriaen Philipssdr sijne huijsvrouwe, 21-6-1617

Coenraet Janss van Hedickhuijsen

Fol. 220v

Testament Elisabeth Adriaen Philipssdr huijsvrouwe van Coenraet Janss, 20-6-1617

Vanaf hier is Thomas Janss, zoon van Jan Wouters, secretaris.

Fol. 221v

Contract tusschen Matheus Arienss; Jacopss Coppen Scheren [Jacopken Jacops Scheren]

Op huijden desen vije september anno sestien hondert seventien soo sijn voor mij Michiel Mathijss schout tot Waspick ende heemraders naegenoemt gecompareert in hunnen properen persoone den eersamen Matheus Arienss voor zijn selven ende Jan Matheuss den soon van Matheus Arienss oock voor zijn selven ter eenre sijde als neven ende gerechte erffgenamen van Jacop Handricxss Scheren zaliger in sijnen leven man ende vocht van Jacopss Jocops weduwe wijlen den selven Jacop Handricxss ter andere sijde nl waer hij in sijnen leven bij heeft geprocureert een dochter Anneken Jacops genaemt welcke dochter haer broot niet en can gewinnen etc.

Matheus en Adriaen beloven voor Anneken te zorgen.

Fol. 222v

            Copie

Heer secretaris tot Raemsdonck tsal u gelieven te casseren daenneminge ofte accoort tusschen Japicxken Coppens mijn meij ende mij gemaeckt … ende tonderhouden van haere dochter nae haer doot want wij alle beijde daer wuijt gescheijden zijn etc. 28-3-1617

Fol. 222v

Inventarisatie overgeleet voor ons schout ende gerechten van Sgravelduijn Waspick bij Adriaen Handricxss Panum hem ende sijne kinderen die hij heeft bij Neesken Handricxss zaliger. De4sen vje october anno xvjc seventien

Fol. 224v

Erffdelinge aengebrocht voor ons schout ende heemraders van Sgravelduijn Waspick tusschen Adriaen Handricxss Panum ende sijne kijnderen die hij verweckt heeft bij Neesken Handricx zijnen overleden huijsvrouwe. Gedaen den vje october anno xvjc seventien

Inden eersten soo is Adriaen Handricxss Panum geloot etc.

Inden eersten soo sijn Handrick Adriaenss ende Frans Arienss Boeser als man ende voecht van Grietken Ariens ende Adriaen Janss Hoeveneer man ende voecht van Maeijken Ariens met het weeskint van Dingentken Ariens. Alle kinderen ende erffgenamen van Neesken Handricxss vierss gelijckelijck bedeelt etc.

Fol. 225v

Inventaris overgeleet voor schout ende heemraders van Sgravelduijn Waspick bij Adriaen Handricxss Panum vande goederen toebehoorende het weeskint van Dinggenken Ariaens sijne overleden dochter, het weeskint bij zijne moeder zaliger achtergelaten. Desen vje october anno xvjc seventien

Fol. 226r

            Copie

Wuijtcoop tusschen de weduwe van Ariaen Severijnss zaliger ende Jochim Arienss den soon van Ariaen Severen voorss, 14-10-1617

Fol. 226v

            Copie

9-10-1617. Aert Willemss Bommeler heeft op huijden datum desen hier op betaelt de somme van een hondert vijffentseventich rijnsgulden die ick Jochim Arienss bekenne ontfangen te hebben etc.

Fol. 226v

Aenneminge van Jan Jan Meliss zijne vijff onmondige weeskinderen die hij verweckt heeft bij Janneken Cornelis zijne overleden huijsvrouwe

Op huijden desen xve november anno xvjc seventien compareerden Jan Jan Meliss ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijne vijff onmondige weeskinderen die hij geprocureert heeft bij Janneken Cornelis zaliger int bijwesen van Willem Arienss Deckker ende dat van Huijbrecht Corneliss, die hem …, als gerechte bloetvocht vande kinderen voorss ende Jochim Wijten als getruijt ? hebbende Gheertken Cornelisdr als bestemoeder vande voorss kinderen etc.

Jan Janss

Cornelis Janss

Jochim Wijten is behout bestevader

Fol. 227r

Hier boven soo sijn dese voorss partijen veraccordeert als dat Jan Jan Meliss den vader vande voorss kinderen geen bladinge en sal genieten van eenige aenbestorven goederen van geen van alle de kinderen ten waere de bestemoeder quaem te sterven etc.

Fol. 227v

Lotinge gemaeckt tusschen Antonis Toniss ende die erffgenamen van Maeijken Matijsdr als Michiel Matijss, schout, Peter Matijss ende Adriaen Matijss voor haer selven ende die hier inne sijn vervangende Lijsken haer meij ende die weeskinderen van Jan Matijss ende Geertruijt Matijsdr zaliger ende dit bij lettere A. Aldus aengebrocht voor schout ende gerechten van Groot ende Cleijn Waspick ende Schrevenduijn Waspick desen xxije november anno xvjc seventien

Fol. 228v

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders van Schrevenduijn Waspick desen iije december anno xvjc seventien tusschen de naegelaten kinderen ende erffgenamen van Wijt Willemss te weeten Jochiem Wijten, Jan Wijten, ende Bastiaen Peterss Greeff inde plaetse van Willem Wijten zaliger tsamen ter eenre sijde. Ariaen Wijten, Dingeman Wijten ende Michiel Janss als man ende voocht van Neesken Wijten tsamen ter andere sijde

Fol. 230r

Erffdelinge tusschen Ariaen Wijten, Dingeman Wijten ende Michiel Janss vande achtenveertich roeijen lants vooren in dese delinge verhaelt, 3-12-1617

Fol. 230v

Vuijtgaende schulden die de gemeen erffgenamen samen moeten betaelen elcx naer advenant sij daer toe gericht is

Fol. 231v

Inventaris overgelet bij Claesken Ariaens weduwe wijlen Ariaen Sijmens haeren overleden man zaliger, xvje januarij anno xvjc achtien

Fol. 233r

Inventaris vande goederen ende incomende penningen vande kinderen van Jan Andriess Bogaert die blijft staen te ontfangen tot behoeff vande kinderen voorss nae ende boven die reckeninge bijde voocht gedaen den xije januarij anno xvjc achtien

Fol. 233v

Accoort tussen Dingeman Janss Bogaert ende sijnen suster ende broeder

Opten xije januarij anno xvjc achtien soo hebben Dingeman Janss, Dries Janss, Jan Andriessen Bogaert met Peter Jan Mathijss als voocht van Heijltken Jansdr minnelijcke met malcanderen gereeckent ende geaccordeert aengaende het besterff van Adriaen Janss haeren broeder etc.

Fol. 233v

Versoeck aen schout ende gerechten voor Peter Jan Matijss

Opten selven dage compareerden Peter Janss voor schout ende heemraders ende heeft versocht ontslagen te weesen van zijne voochtdijschap etc. 12-1-1618

Fol. 234v

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende gerechten tusschen Jan Peterss als man ende voocht van Neeltken Jan Tonissdr ende Ariaen Aertss den soen van Aert Corneliss haeren voorman saliger. Desen xxviije februarij anno xvjc achtien

In de kantlijn: Aert Wesselss bekende van wegen Anna Aertss vande seven rijnsgulden die Jan Peterss vuijt most reijcken vol ende al betaelt te zijn. Desen xxvje januarij xvjc negentien

Fol. 235r

Erffdelinge aengebrocht tusschen Peter Arien Geritss ende zijne kinderen Wouter, Jan ende Dingenken die hij geprocureert heeft bij Dingen Wouter Willemss zaliger. Desen xxviije februarij anno xvjc achtien.

Toegevoegd: Coenraet Janss bekende vande hondert ende twintich rijns gulden hier boven gespecificeert ten volle voldaen te zijn etc.

Fol. 235v

Staet ende inventaris van alle erffgoederen ende haeffelijcke goederen achtergelaten bij Aert Thomass zaliger overgelevert voor schout ende gerechten van 11½ Hoeve door Peerke Meertens weduwe wijlen Aert Tomass voorss. Desen xvje meij anno xvjc achtien.

Fol. 236r

Aenneminge van Peerken Meertens hare drie onmondige weeskinderen die zij verweckt heeft bij Aert Thomass haren overleden man zaliger

Op huijden desen xvje meij anno xvjc achtien compareerden Peerken Maaertensdr weduwe wijlen Aert Thomass ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere drie onmondige weeskinderen die zij geprocureert heeft bij Aert Thomass haeren overleden man zaliger int bijweesen van Jan Ariaen Claess ende Wouter Meertens haeren broeder ende Matijs Claess oudt oom vande voorss kinderen ende dat van Adriaen Thomass als oom ende gerechte bloetvoocht vande voorss kinderen etc.

Fol. 236v

Accoort voor Thomas Janss, 18-5-1618

Fol. 237r

Staet ende inventaris overgeleet voor schout ende gerechten van Schrevenduijn Waspick bij Jan Arienss Fijnenbuijck van alle goederen van ende Anneken Jan Huijbrechtssdr achtergelaten. Desen ije october anno xvjc achtien.

Fol. 238r

Accoort voor Jan Arienss Fijnenbuijck, 2-10-1618

Ariaen Diercxss wonende te Goes ende Maeijken Diercxdr sluiten een accoort betreffende hun erfdeel van Anneken Jan Huijbrechtsdr, hun meije, met Jan Arienss van Dongen.

Fol. 239r

Staet ende inventaris overgeleet voor schout ende gerechten van Schrevenduijn Waspick bij Arien Joosten, Cornelis Joosten, Jochum Joosten, Ieffken Joosten ende Matijs Corneliss voor haer ende haere susters ende broeders ende dat vande goeden, obligatien, in ende vuijtgaende schulden bij haere vader zaliger achtergelaten voor heemraders Lambrecht Willemss ende Ghijsbrecht Geritss. Desen iiije november anno xvjc achtien.

Nog genoemd: Thomas Joosten en Peter Joosten en Aenken Joosten x Matijs Corneliss

Fol.241r

Staet ende inventaris overgeleet voor schout ende heemraders des dorps van Schrevenduijn Waspick bij Cornelis Adriaen Wouters ende van alle goederen bij Lijntken Cornelis Huijgendr sijne huijsvrouwe achtergelaten. Aengebrocht den xiiije november anno xvjc achtien.

Fol. 241v

Aenneminge van Cornelis Arien Woutersd van zijn onmondich weeskint dat hij geprocureert heeft bij Lijntken Cornelis Huijgendr zijn overleden huijsvrouwe zaliger

Op huijden desen xiije november anno xvjc achtien compareerden Cornelis Adriaenss ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijn onmondich dat hij geprocureert heeft bij Lijntken Cornelis Huijgendr zijn overleden huijsvrouwe ende dat van Cornelis Huijgen den vader [?] van het weeskint voors int bijwesen van Huijch Peterss den bestevader etc.

Fol. 242r

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders des ambachts van Schrevenduijn Waspick den xxe november anno xvjc achtien tusschen Wouter Janss ende sijne kinderen Jan Wouters ende Lijsken Wouters

Fol. 242v

Erffdeling aengebrocht tusschen Jan Wouters ende Lijsken Wouters sijne suster vande goederen die sij hier voor in dese delinge van haere moeder zaliger genooten ende tegens hare vader gedeelt hebben voor schout ende heemraders als voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick ondergeschreven

Fol. 243r

Den twintichtsten november anno xvjc achtien compareerden Willem Arienss als man ende voocht van Sijken Jans ende heeft rechtelijcken getransporteert ende opgedragen, transporteert ende draecht op mits desen Lijsken Wouters sijne huijsvrouwe moeder alsulcke goederen als de huijsvrouwe van Wouter Janss zaliger … Wouter Janss nae uijtcoop op de kinderen van Lijsken Wouters gemaeckt hadden etc.

Fol. 243v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Schrevenduijn Waspick bij Gelden Janss ende zijne kinderen die hij geprocureert heeft bij Aentken Janss zijn overleden huijsvrouwe ende dat vande goederen hier naevolgende. Den xxvije november anno xvjc achtien

Inden eersten soo is Gelden Janss geloot etc.

Hier tegens zijn de kinderen geloot, gecavelt ende geërffdeelt te weeten Peter Geldens, Bastiaen Bastiaenss als man ende voocht van Aentken Geldens, Cornelis Arienss als man ende voocht van Jenneken Geldens etc

Fol. 244r

Erffdelinge aengebrocht tussen de kinderen van Gelden Janss van de goederen daer sij hier vooren op bedelt zijn

Fol. 245r

Aenneminge voor Thomas Janss vande Vonders van Schravenmoer

Op huijden desen xxviije november anno xvjc achtien soo hebbe ick Thomas Janss aengenomen van schout ende gerechten des dorps van Waspick midtsgaders Handrick Arienss ende Thomas Janss Schipper borgemeesters vanden selven dorpe omme op te maecken ende te onderhouden den wech loopende nae Schravenmoer etc.

Fol. 245v

Inventaris overgeleet voor schout ende heemraders des dorps van Schrevenduijn Waspick desen xe december anno xvjc achtien bij Hilleken Handrick Denisdr weduwe wijlen Dingeman Wijtenzn van alle goederen bij den voorss Dingeman achtergelaten

Fol. 247r

Aenneminge voor Hilleken Handrick Denisdr weduwe wijlen Dingeman Wijtenzn van haere zes onmondige weeskinderen die sij geprocureert heeft bij Dingeman Wijten voorss haeren overleden man zaliger

Op huijden desen xe december anno xvjc achtien compareerden Hilleken Handrick Denisdr weduwe wijlen Dingeman Wijten met Handerick Denis haren vader ende voocht in desen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere zes onmondige weeskinderen die sij geprocureert heeft bij Dingeman Wijten voorss haeren overleden man zaliger ende dat van Ariaen Wijten als gerechte bestorven voocht int bijweesen van Jochum Wijten ende Handerick Deniss als toesiende vande kinderen voorss etc.

Fol. 248r

Accoort tusschen Gherit Melss ter eenre ende Adriaen Merten Geritss sijnen swager [= schoonzoon] ter andere sijde, 3-6-1619

Fol. 249r

Testament mester Cornelis Haegaerts ende Susken zijn huijsvrouwe

Cornelis Peter Hagaert schollmeester in onse dorpe ende Suerken ? Thomas vander Ven, 30-11-1619

Fol. 250r

Staet ende inventaris overgeleijt bij voor schout ende heemraders des dorps Waspick bij Jan Gheritss weduwenaer van Aentken Diercken zaliger ende zijne kinderen. Den viije februarij anno xvjc negentien

Fol. 250v

Aenneminge van Jan Gheritss sijne ses onmondige weeskinderen die hij geprocureert heeft bij Aentken Diercxdr saliger zijne overleden huijsvrouwe

Op huijden desen viije februarij anno xvjc negentien compareerden Jan Gheritss weduwenaer van Aentken Diercken ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne ses onmondige weeskinderen die hij geprocureert heeft bij Aentken Diercken ende dat van Commer Diercxss als gerechte bloetvocht vande kinderen voorss ende Willemken Ariens als bestemoeder etc.

Fol. 251r

Aenneminge van Jan Huijgen het onmondich weeskint van zijnen huijsvrouwe halven broeder zaliger dat hij geprocureert hadde bij Lijsken Cornelis Ficken van Teteringe

Op huijden desen xiiije februarij anno xvjc negentien compareerden Jan Huijgen als getrout hebbende Lijsken Adriaen Janss Vossendr ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen het onmondich weeskijnt dat Jan Arienss sijn huijsvrouwe halven broeder achtergelaten heeft ende bij Lijsken Cornelis Ficxken van Teteringe geprocureert heeft ende dat van Meckis ? Willemss als voocht int bijweesen ende met consent van Ariaen Janss Vos de bestevader vant voorss weeskint, Willem Janss ende Jan Janss de omen etc.

Fol. 252r

Testament Cornelis Matijss Timmerman ende Janneken Peters van Tilborch sijne huijsvrouwe

……. Met consent van Jan Janss, Meerten Janss ende Jan Govertss als man ende voocht van Peerken Jans, kinderen van haer testatrice. Zij maken een langstlevende testament. 15-2-1619

Fol. 253v

Staet ende inventaris overgeleet voor schout ende gerechten van Waspick (van Waspick) bij Adriaen Franss Cuijper. Desen xxiije meert 1619

Fol. 254v

Aenneminge van Adriaen Franss Cuijper zijn onmondich weeskint dat hij verweckt heeft bij Judich Jans zijne overleden huijsvrouwe zaliger

Op huijden desen xxiije meert anno xvjc negentien compareerden Adriaen Franss Cuijper ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijn onmondich weeskint dat hij geprocureert heeft bij Judich Jans zijne overleden huijsvrouwe ende dat int bijweesen van Jan Wouterss ende Wouter Janss als bestevader ende oom vant voorss weeskint ende dat van Jan Jan Wouterss als oom ende gerechte bloetvoocht vant voorss weeskint etc.

Fol. 255v

Erffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van Schrevenduijn Waspick desen iiije november anno xvjc negentien tussen Hilleken Diercx ende haere broeders

Inden eersten soo is Hilleken Diercx geloot etc.

Adriaen Diercxss is bedeelt op etc.

Ende Huijbert Diercxss etc.

De ander suster ende broeders zijn bedelt op ander goederen binne Cappel etc.

Fol. 256r

Aenneminge van Barbara Petersdr weduwe wijlen Dierck Peterss zaliger hare seven onmondige weeskinderen die zij geprocureert heeft bijden voorss Dierck Peterss. Aengebrocht den iiije desember anno xvjc negentien

Op huijden desen iiije desember anno xvjc negentien comparerden Berbara Petersdr weduwe wijlen Dierck Peterss haeren overleden man zaliger geassisteert met Ghijsbrecht Peterss broeder ende gecooren voocht in desen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere seven onmondige weeskinderen die zij geprocureert heeft bijden voorss Dierck Peterss ende dat van Bastiaen Peterss als gerechte bestorven voocht vande weeskinderen etc.

Fol. 257r

Op huijden desen twintichsten januarij anno xvjc twintich compareerden voor schout ende heemraders des dorps Waspick den eersamen Adriaen Jacopss als toecomende bruijdegom geassisteert met Maeijken Janss zijne moeder ter eenre ende Lijsken Adriaen Janss Scheppendr als toecomende bruijt geassisteert met Jan Handricxss als getrout hebbende Aentken Bouwen Joostendr de moeder vande bruijt voorss ende mede int bijweesen vande voorss moeder ter andere sijde etc.

Fol. 258r

Inden name ons heeren amen bij desen openbare instrumente sij cont ende kennelijck eenen iegenlijcken die dese soude mogen aengaen hoe dat op huijden desen iiije februarij anno xvjc twintich ich Michiel Matijss schout tot Waspick ende heemraders hier nae beschreven zijn ontboden geweest ten huijse van Lauwereijs Martens wonende tot Raemsdonck onder die ambachtsheerlijckheijt van 11½ Hoeve omme te comen bijden selven Lauwereiujs Martens ende zijne huijsvrouwe etc

Zij maken een langstlevende testament

Fol. 258bisv

Accoort tussen Hilleken Adriaen Janss Luer weduwe ende hare kinderen

Op huijden desen xxije februarij anno xvjc twintich vompareerden Hilleken Diercx weduwe wijlen Adriaen Janss Luer geassisteert met Willem Diercxss haeren broeder ende voocht in desen ende heeft minnelijcken veraccordeert met haere kinderen die zij verweckt heeft bijden voorss Adriaen Janss te weeten Antonis Adriaenss voor zijn selven ende mede als voocht voor de onmondige kinderen, Adriaen Aertss Schep als getrout hebbende Diercxss [?] Adriaenss, Rommiken Ariens, Geraert Adriaens ende Michiel Matijss schout als procuratie hebbende van Wouter Adriaenss als man ende voocht van Lijntken Janss de suster van Adriaen Janss voorss ende Janneken Adriaens wonende tot Dordrecht etc

Fol. 259r

Op huijden desen xje meert anno xvjc twintich soo compareerden Wouter Janss ende Peterken Hendricxdr zijne wettige huijsvrouwe ende hebben bekent ende bekenden gelijck zij bekennen ende belijden mits desen hoe dat zij opten xve februarij xvjc twintich … concipieeren van haeren houwelijcken staet voor Jochum Jan berthoutss als openbare notaris, Matijs Michielss ende Adriaen Jochumss als geloofweerdige getuijgen etc.

Fol. 259v

Staet ende inventaris overgeleet voor schout ende heemraders des dorps van Waspick bij Willemken Commer Claesendr weduwe wijlen Mels Janss desen xvije meert anno xvjc twintich

Fol. 260r

Erffdelinge vande voorss erffgoederen tussen de voorss weduwe ende Thomas Janss als voocht vande weeskinderen van Mels Janss die hij geprocureert heeft bij Neeltken Antonis Cornelisdr ende het weeskint dat hij geprocureert heeft bij Willemken Commer Claesendr. Gedaen opten datum als voor. 17-3-1620

Fol. 260v

Aenneminge van Willemken Commer Claesendr haer onmondich weeskint dat zij geprocureert heeft bij Mels Janss zaliger haeren overleden man zaliger

Op huijden desen xvije meert anno xvjc twintich compareerden Willemken Commer Claesendr geassisteert met Jan Willemss haeren susters man ende haeren gecoren vocht in desen ende int bijweesen van Vastaert Jacopss haeren neeff ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere onmondich weeskint dat zij geprocureert heeft bij Mels Janss haeren overleden man zaliger ende dat van Thomas Janss als voocht ende Jan Wouterss als toesiender vant voorss weeskint etc.

Fol. 261r

Inventaris doen maecken ende overgeleet bij die weduwe van Jacop Antoniss zaliger opten xxje september 1619 voor schout ende heemraders Gherit Melss ende Lambrecht Willemss

Fol. 261v

Aenneminge van Antonis Corneliss het weeskint van Jacop Antoniss achtergelaten dat hij in sijnen leven geprocureert heeft bij Anneken Jan Petersdr

Op huijden desen xxje september anno xvjc negentien compareerden Antonis Corneliss met Dingentken Peters zijne huijsvrouwe, Adriaen Adriaenss Fruen ende Cornelis Corneliss Buijs sijne swagers ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen het onmondich weeskint dat Jacop Antoniss zijnen zoon zaliger in sijnen leven geprocureert heeft bij Anneken Jans sijnen huijsvrouwe voorss ende dat van Jan Janss ende Matijs Peters als oomen vant voorss weeskint int bijweesen van Anneken Jans die moeder ende Dingentken Peters als bestemoeder, Adriaen Janss Hoeveneer ende Adriaen Adriaenss Conincx etc.

Fol. 262v

Opten xvije junij anno 1620 sijn gecompareert voor schout ende heemraders naegenoemt Antonis Corneliss geassisteert met Adriaen Adriaenss Fruen ende Cornelis Corneliss Buijs zijne swagers ter eenre ende Matijs Peters als last hebbende ende van weegen Anneken Janss zijne huijsvrouwen suster ter andere sijde etc

Er wordt een probleem opgelost.

Fol. 263r

Staet ende inventaris overgelevert voor schout ende heemraders des dorps van Waspick bij Aentken Jan Janss Hoeveneersdr weduwe wijlen Wouter Wouterss desen xxe meij anno xvjc twintich

Los vel 1 bij folio 243v

Op heden desen vije decembris 1618 soo compareerden Maria Damelsdr huijsvrouwe van Gelden Janss voor ons ondergeschreven als heemraders des ambachts van Schrevelduijn Waspick overmits dat sij deur haer gebreck ende accident van haren voet totten schouth voorde vier schare niet en hadde connen gecomen ende heeft bekent ende beleden gelijck sij bekent ende beleijdt midts dezen als dat de delinge, opdracht ende bewijs vande goederen die Gelden Janss met sijne kijnderen gemaeckt ende voor recht opgedragen heeft in voldoeninge van haers moeders geoderen alsoo hij die niet aengenomen en hadden dat zij daer zeer wel mede te vreden is etc.