Selecteer een pagina

Fol. 0
De naame van schout, secretaris en schepenen sijn als volgt
Adriaan van Andel
Hendrick vander Hoeven
Johan Cnaap
Cornelis vanden Hoeck
Jan van Pas
Corstiaan de Zeeuw
Hendrik Timmermans
Antonij van Campen
Jan Crol

Pieter Timmers, schout
Adr Zeijlmans, schout

Fol. 1r
Compareerde Geertruijt Janss de Roij weduwe Arien Meertens Dolck ende heeft aengeno-men van Meerten Adriaans Dolck als grootvader ende voogt haar kindt, Pieternella, bij Arien, 12-2-1703.

Fol. 2v
Erffdeelinge van soodanige meubeltjens aff gedeelt bij Jan van Pas als voogt van Arien Teu-niss van Pas ende Adriaen Deckers als voogt van Gerrit Ariens? Snijders, kinderen van Lijs-beth Deckers affgedeelt van Arie Geritss Snijder weduwenaer van Lijsbet voorn, 3-3-1703.

Fol. 4r
Compareerde Arie Gerits Snijder weduwenaer van Lijsbet Deckers ende heeft een accoort gesloten met Jan van Pas als grootvader ende voogt van Arien Teuniss van Pas, kindt van Lijsbet voorn, mbt de uijtcoop en de aenneming van het kindt, actum ut supra.

Los vel bij folio 4
Lijstje goederen met op de achterkant de naam: Willem Sijmen Thijse van Stockhassel.

Fol. 5v
Staat ende inventaris overgegeven bij Anneken de Bruijn weduwe van Jan Arienss van Has-sel van alle goederen bij de voors van Hassel achtergelaten, 20-3-1703.
Quitantie van Jan van Grevenbroeck dat hij via Adriaen de Bruijn geld van Anneken heeft gekregen aanwezig.

Fol. 9r
Compareerde Catelijn Sijmens Pols weduwe Dirck Corneliss Craan ter eenre ende Antonij Cuijsters als voogt over de twee kinderen van Dirck en Catelijn ter andere sijde ende hebben bij forme van uijtcoop een accoort mbt het aennemen van de kinderen, 6-5-1706.

Fol. 11r
Compareerde Maria van Tilborgh weduwe Meerten de Leeuw geassisteert met Anthonij Timmers, secretaris en haar oom, ter eenre ende Jan de Leeuw de Ouden ende Jan de Leeuw den Jongen, grootvader en oom resp, als voogden van Cathartina de Leeuw, dogter van Meerten en Maria, ter andere sijde ende sluijten een accoort, 22-10-1706.

Fol. 13r
Liquidatie tusschen de erffgenamen van Neeltjen van Tilborgh weduwe Arien Visschers, 2-11-1706.

Fol. 15r
Staatjen van soodanige obligatie competerende aan Geertruij Visschers weduwe Teunis de Zeeuw opgegeven bij Dirck Aertssen Timmers als administrateur van de effecten van Geer-truij, 10-5-1708.

Fol. 16r
Compareerde Jan Willemss Zeijlmans weduwenaer van Maijcken Marceliss Reckers ende heeft aangenomen van Huijbert Marceliss Reckers als voogt sijn twee kinderen bij Maijcken, 28-4-1708.

Fol. 18r
Compareerde Gelden Janss Paans ende heeft aangenomen sijne schoonmoeder Maria Thomas, 16-3-1709.

Fol. 19r
Compareerde Johanna van Nederveen weduwe Wouter Janssen Bauwdewijns ende heeft aangenomen van Adriaan Kivits als voogt haar vijf kinderen, Adriaan, Dirk, Gerit, Lijsbet ende Geertruij, bij Wouter, 5-3-1711.

Toegevoegd: Cornelis Wolferts x Lijsbeth Bouwdewijns is voldaan. Anthonij van Oversteeg x Geertruij Boudewijns is voldaan op 28-10-1726.

Fol. 21r
Compareerde Maria Verduijn weduwe Geerit Jacobs Mouthaan ende heeft aangenomen van Bastiaan Mouthaan als voogt haar drie kinderen, Bastiaan, Maria en Jenneken, bij Geerit, 1-5-1713.

Toegevoegd: Jan Bogers x Jenneken Mouthaan is voldaan door Hendrik van Dommelen x Maria Mouthaan en Bastiaan Mouthaan, 8-3-1732.

Fol. 22v
Statijen van soodanige obligatie naargelaten bij Elant Oerlemans en Aaltijen vander Sloot.

Fol. 24r
Compareerde Gerit Hendricxe Timmers weduwenaar van Cathalijn Boudewijns ende heeft aangenomen van Jan Boudewijns als oom ende voogt sijn drie kinderen bij Cathalijn, 26-4-1715.

Fol. 25r
Compareerde Lijsbet Robben de Bie weduwe van Jan Corneliss Vos ende heeft aangenomen van Cornelis Janss Vos als grootvader en voogt haar kindt, Robbrecht, bij Jan, 6-11-1715.

Toegevoegd: Robbrecht is op 9-11-1736 voldaan door Cornelia Hendricx Ruijmschoot.

Fol. 26v
Compareerde Cornelia Hendricx Ruijmschoot weduwe van Cornelis Janss Vos ende heeft aangenomen haar kindt, Dingena, bij Cornelis, 6-11-1716

Toegevoegd: Leijsbet de Bie is van het grootvaderlijk goet, tbv van haar zoon Robbrecht, vol-daan op 9-11-1730.

Fol. 28r
Compareerde Jan Willems van Vugt weduwenaar van Cathalijna van den Hoven ende heeft aangenomen van Lambert vanden Hove als voogt sijn drie kinderen, Willem, Lijsbert ende Cornelis, bij Cathalijna, 8-5-1717.

Fol. 29v
Compareerde Gelden Paans ter eenre ende Jan Jacobss van Daalen, woonende onder de Werken, als voogt van de kinderen van Grietje Jacobss van Daalen, gewoond hebbende tot Dussen, nakintskinderen van Cornelis Roms ende Maijken Thomas ende sluijten een accoort, 3-5-1717.

Toegevoegd: op 17-3-1726 is Willem Dubbelt als vader ende voogt van sijn kinderen voldaen door Gelden Paans.

Fol. 30v
Staat en inventaris gedaen maeken bij Cornelis Antonisse Swart weduwenaar van Jacomijn Timmers.

Fol. 39v
Compareerde Ida Hendricxe Smulders weduwe van Sijmen Janss Vaartmans ende heeft aangenomen van Hendrik Jansen Vaartmans als voogt ende Hendrik de Leeuw als toesien-der haar vijf kinderen, Jan, Anthonij, Hendrik, Catelijn en Willemijna, bij Sijmen, 28-4-1719.

Fol. 41r
Compareerde Arie Janss van Peer weduwenaar van Adriaantje Cuijpers ende heeft aange-nomen van Gijsbert Jacobss Cuijpers als voogt sijn vier kinderen, Jacobus, Pieter, Jenneken ende Cornelia, bij Adriaantje, 27-10-1719.

Fol. 42v
Staat en inventaris van de goederen die agtergelaaten sijn bij Michiel de Haan opgegeven bij Jan Jonckers ende Maijken de Haan weduwe van Gemen Govers vander Leij ende Jan als voogt ende Denis Prs de Haan als toesiender van de kinderen van Jan Stevens Swart ende Cornelia de Haan, 29-11-1719.

Fol. 43v
Compareerde Teunis Janse Paans weduwenaar van Cornelia Vos ende heeft een accoort gesloten met Goijert Sijmense x Maria Teuniss Paans, sijn dogter, 23-4-1720.

Fol. 44v
Compareerde Teuntje Gijsbertss de Haan ende heeft aangenomen Jan Bouwens, haare man. Bij voor overlijden van Teuntje compde Leendert van Dijck x Nesken van Baardwijk, schoonsoon, en belooft de alimentatie na te komen etc, 5-6-1720.

Fol. 46r
Compareerde Maria de Groot weduwe Daniel van Son ter eenre ende Johan Calff x Catarina van Son, Meerten Heijmans x Alida van Son ende Adriaan Mulders als voogt ende Hendrik de Groot als toesiender van Johanna van Son, kinderen van Daniel uit eerste en tweede hu-welijk, en verclaren dat er questien sijn ontstaan en sluijten een accoort, 18-1-1721.

Fol. 47v
Compareerde Denis Janse de Ruijter weduwenaar van Anneken Deckers ende heeft aange-nomen van Jan Dingeman Deckers als voogt sijn vijf kinderen, Adriaantje, Dingeman, Sijken, Cornelis en Jan, bij Anneken, 21-1-1721.

Fol. 48v
Staat en inventaris van alsulke goederen agtergelaten bij Neeltjen Aertse Timmers vrouw van Jan Janse van Dam en opgegeven bij Jan voorn, 11-12-1721.

Fol. 53v
Compareerde Cornelis Jorisse van Grevenbroek weduwenaar van Teuntje P Janse Gijben ter eenre ende Peeter Janse Gijben als vader en voogt over sijn kinderen en kintskinderen ter andere sijde en sluijten een accoort, 12-12-1721.

Fol. 54v
Compareerde Huijbert Prse Talen ter eenre ende Anneke Prse Talen geassisteert met haren bruijdegom Hendrik van Ammelrooij ter andere sijde en sluijten een accoort mbt de boedel naargelaten bij Lijntje van Hamont wed van Peeter Talen, 13-2-1722.

Fol. 55v
Datum uts compareerde Huijbert Prse Taelen ter eenre ende Jan Prse Taelen als oom ende voogt over het kint van Abram Heugmont ende Jenneke Prse Taalen ter andere sijde en ge-ven aan hoe sij ingevolge het testament van Leijntje Janse van Hamont, overleden in 1714, wed van Peeter Huijbertse Taelen, 16-1-1710, goederen gemeen hadden gehouden en dat Jan nu het 1/7 deel tbv het weeskint wil hebben.

Fol. 57r
Compareerde Teuntje Bastiaense Boer weduwe van Teunis Hendrikse Timmermans ende heeft aangenomen van Bastiaan Teunisse Timmermans, soon, en Joost verhagen, als voog-den haar kinderen, Adriaantje, Cornelia, Marie, Hendrik en Pieternel, bij Teunis, 11-5-1722.

Toegevoegd: Antonij de Rooij x Cornelia, Adr Boeser x Adriaantje, sijn op 16-4-1733 voldaan. Berent van Waspik x Marie is voldaan, actum ut supra. Bastiaan, Hendrik en Pieternel sijn op 3-5-1743 voldaan.

Fol. 58r
Compareerde Gijsbert van Dommelen en verclaarde te cederen van een huijske etc, met als voorwaarde dat de HGeest hem gaat onderhouden, 11-4-1723.

Fol. 58v
Compareerde Jan van Dommelen ende heeft aangenomen van Jan Oerlemans en Jan Ok-kers, armmrs, Gijsbert van Dommelen, sijn vader, 13-4-1723.

Fol. 59v
Compareerde Dingena Bocx weduwe van Gerit Timmers ende heeft aangenomen van Pieter Timmers als oom en voogt haar ses kinderen, Geertruij, Anna, Jan, Aart, Johanna en Catelijn bij Gerit, 28-12-1723.

Fol. 60v
Compareerde Abraham Sprangers weduwenaar van Marie de Groote ende heeft aangeno-men van Corstiaan Swart als oom en voogt sijn drie kinderen, Hendrik, Leijsbet en Janna, bij Marie, 8-3-1724.

Fol. 61v
Datum uts compareerde Jan Teunisse van Donge weduwenaar van Pieternel Smits ter eenre ende Adriaan Sprangers x Lijsbet Janse van Dongen ter andere sijde en sluijten een accoort mbt het moederlijk goet van Lijsbet.

Fol. 62v
Compareerde Marie Coninx weduwe van Hendrik de Bie ende heeft aangenomen van Leen-dert de Bie als oom en voogt haar drie kinderen, Cornelis, Adriaantje en Hendrien, bij Hendrik, 8-4-1724.

Fol. 63v
Compareerde Aert Wijberg weduwenaar van Pieternel Smits ende heeft aangenomen van Jan Baijens als voogt sijn twee kinderen, Ceuntje en Hijrmijntje, bij Pieternel, 2-5-1724.

Fol. 64v
Compareerde Cornelis Cruijswege weduwenaar van Geertruij Willemse van Gent ende heeft aangenomen van Adriaan Clis als oom en voogt sijn kint bij Geertruij, 20-11-1724.

Fol. 65v
Compareerde Teuntje van den Hoek weduwe van Pieter Otterdijk ende heeft aangenomen van Cornelis Joachemse Vermeijs als voogt haar vijf kinderen, Geertruij, Anna, Hendrik, Aegtjen en Pieternel, bij Pieter, 27-2-1725.

Fol. 67
Compareerde Jan Ariense Denis ende heeft aangenomen van Corstiaan de Haen als voogt sijn twee kinderen, Arie en Marie, bij Marie Prs de Haen, 14-11-1725.

Fol. 68v
Compareerde Dielis Brouwers weduwenaar van Willemijn Verhagen ende heeft aangenomen van Andries van Strijhoven, Besoijen, als voogt sijn twee kinderen, Jan en Anthonet, bij Wil-lemijn, 27-2-1726.

Fol. 70r
Staat en inventaris bij Bastiaan Teunisse Timmermans weduwnaar van Anneke Stam van alle goederen die Bastiaan met Anneken beseten heeft, 4-10-1726.

Fol. 71v
Compareerde Bastiaan Teunisse Timmermans weduwnaar van Anneke Stam ende heeft aangenomen van Peeter Stam als voogt sijn twee kinderen, Antonij en Arien, bij Anneke, 4-10-1726.

Arien is op 16-1-1758 voldaan.

Fol. 73r
Compareerde Teuntje van Sprang weduwe Cornelis Vos ende heeft aangenomen van Hen-drik Vos haar kint, Coba, bij Cornelis, 23-4-1727.

Fol. 74r
Staet ende inventaris van de goederen agtergelaten bij Anneke Cornelis wedeuwe van Arien Heijliger Bacx, alhier overleden, opgegeven door Bastiaan Timmermans, 23-10-1727.

Fol. 77r
Staet ende invenaris van alle goederen die Jan van Tilborg za en sijn vrouw Marie van Cam-pen in gemeenschap beseten hebben ten versoecke van Jacob van Tilborg als voogt van de kinderen van Marie van Campen bij Jan voorn en nu x Meeus Zeijlmans, 9-1-1728.

Fol. 84
Staet ende inventaris van alle goederen als Peeter Janse Timmers za en Anneke Dirkse Timmers, sijn vrouw, in gemeenschap beseten hebben door Anneke op 23-3-1728 opgege-ven tbv de weeskinderen.

Fol. 88v
Compareerde Jacob Paans weduwenaar van Adriaantje Ariens Leempoel ende heeft aange-nomen van Arien Paans en Arien Smits, voogden, sijn ses kinderen, Catharina, Willemijna, Anna, Adriaan, Johanna en Jan, bij Adriaantje, 18-8-1728.

Fol. 90v
Staet ende inventaris gedaan maaken bij Anneke Dirxse Timmers lestmael weduwe van Francis van der Laer van alle goederen, 18-11-1728.

Fol. 94v
Compareerde Cornelis Borsten weduwenaar van Jenneke Boudewijns ende heeft aangeno-men van Jan Boudewijns en Jacobus van Loon, voogden, sijn drie kinderen bij Jenneke, 14-12-1728.

Fol. 95v
Compareerde Antonij Cornelisse Vermeijs weduwenaar van Jenneke Adrse Snijders ter een-re ende Joost verhagen als voogt over Lena, Geertruij, Peeter, Adriana en Gerit, kinderen van Adriaan Snijders za en Marie de Bruijn, erfgenamen van Jenneke, ter andere sijde en sluijten een accoort, 26-7-1729.

Toegevoegd: Marie de Bruijn weduwe Adriaan Snijders is voldaan door Anthonij Vermijs, 22-9-1731.

Fol. 97r
Staet en inventaris gedaan maken overgegeven bij Johanna Schut weduwe Dilis Brouwers, Cnoppen Ambacht, ten versoeke van Andries Strijthoven als voogt over de kinderen van Dilis van alle goederen die Dilis en Johanna tsamen beseten hebben, 17-7-1730.
Acte ook als los vel aanwezig.

Fol. 102r
Compareerde Johanna Schut weduwe Dilis Brouwers, Cnoppen Ambacht, ter eenre ende Andries Strijdhoven als voogt over de twee kinderen, ao Jan, bij Willemijn Verhagen ter ande-re sijde en sluijten een accoort, 18-9-1730.

Fol. 104r
Copie
Op 22-1-1729 compareerde voor notaris Johan van Dijk, Sprang, Peeter van Campen en Maria Dolk, egteluijden, en maken hun testament.

Genoemd: Peeter van Campen den Jongen en Jan van Cleeff als eventuele voogden. Adri-aan van Campen als eventuele toesiender.

Los vel bij folio 104
Wij ondergeschreven bekenne van Aert Kamers volgens accoort van ons vader saliger Jan Brouwers sijn voldaan. [geen namen].

Fol. 106r
Compareerde Jacob Paans weduwenaar van Adriaantjen Ariense Leempoel ter eenre ende Arien Paans en Arien Smits als voogden over de kinderen van Jacob en Adriaantjen ter ande-re sijde en geven te kennen dat Jacob een huijs in Breda wil copen en daarom onderpant, acte van 18-8-1728 [ folio 88v], wil vercopen en daarom afziet van alle vrugtbegruik van de andeere goederen. Met toestemming van de meerderjarige kinderen gaat men accoort, 27-3-1731.

Fol. 108v
Compareerde Floor Cornelisse weduwenaar van Adriaantje Luijx ende heeft aangenomen van Arien Brouwers als voogt sijn drie kinderen bij Adriaantje, 19-5-1731.

Fol. 110r
Compareerde Lijsbeth van der Saken weduwe Cornelis Janse Dekkers ende heeft aangeno-men van Aert Weijburg als voogt haar twee kinderen, Cornelis en Migiel, bij Cornelis, 6-8-1731.

Fol. 111v
Compareerde Bastiaan Mouthaan en Hendrik Teunisse van Dommelen, geswagers, ende hebben aangenomen Wouter Bax, hennen schoonvader, en Marie Verduijn, henne moeder, 1-3-1732.

Fol. 112v
Copie
Op 6-3-1719 compareerde voor notaris Johan van Dijk, Sprang, Jacob Gerritse Snijders en Geriken Cornelisse Boer, egteluijden, en maken hun testament.

Genoemd: Adriaan Snijders en Bastiaan Cornelisse Boer als eventuele voogden.

Fol. 113v
Op 31-7-1702 [lijkt sterk op 1732 maar dat kan niet kloppen] compareerde voor notaris Johan van Dijk, Sprang, Bastiaan de Leeuw weduwenaar van Anneke Hendricxe Mulders en ver-claarde uijt crachte van testament van 28-8-1690 dat Hendrik Adriaanse de Jong en Jan Jan-se Schaep als voogden over sijn kinderen bij Anneke benoemd dienen te worden en verzoekt dit te authoriseren.

Fol. 114v
Compareerde Leijsbet van Dongen weduwe van Adriaan Sprangers ende heeft aangenomen van Willem Sprangers als voogt haar drie kinderen, Hendrik, Pieternel en Adriaan bij Adriaan, 17-11-1732.

Fol. 116r
Copie
Compareerde te Drunen Jan Verhees?, Capelle en maakt sijn testament, 8-9-1725.

Genoemd: Gijsbert Dekkers en Hendrik Heijmans als eventuele voogden.

Fol. 117v
Compareerde Antonij Rooijael, mr smit, weduwenaar van Marie Weijnants ende heeft aange-nomen van Antonij Weijnants als voogt sijn kint bij Marie, 30-12-1733.

Toegevoegd: Antonij Rooijael is overleden en gaat Antonij Wijnants het kint alimenteren, 5-7-1751.

Fol. 119r
Staet ende inventaris gedaen maken van alle goederen naargelaten bij Anneke Timmers lestmael weduwe van Frans van der Laer, alhier op 23-1-1734 overleden, 3-2-1734.

Fol. 125v
Compareerde Jan Mattijse de Jongh weduwenaar van Maria Willemse de Jongh ende heeft aangenomen van Adriaan de Jongh en Jan Leijten als voogden sijn kint bij Maria, 13-2-1734.

Fol. 126v
Staet ende inventaris van alle goederen als Hendrik Vermeijs en Margrita Vosch za tsamen beseten hebben, gemaakt bij Hendrik voors ter versoeke van Dirck Broeders en Corstiaen Vosch als voogden over het kint van Margrita bij Adriaan Broeders, 19-3-1734.

Fol. 137r
Compareerde Hendrik Vermeijs weduwenaar van Grietje Vos ter eenre ende Dirk Broeders en Corstiaan Vos als voogden over het kint van Grietje bij Adriaan Broeders ter andere sijde en sluijten een accoort. Vader wordt een keer Gerrit Broeders genoemd, 2-4-1734.

Fol. 139v
Compareerde Mattjijs Jacobse Coninx weduwenaar van Hendrina Janse van Tilborg ter een-re ende Jacob van Tilborg als voogt over het kint van Mattijs bij Hendrina ter andere sijde en sluijten een accoort, 16-9-1735.

Fol. 141v
Compareerde Goverdina de Jong weduwe Adriaan de Leeuw, schout Vrijhoeven, alhier ge-woont hebbende, geassisteert met Francois van der Werken, haren tegenwoordige man, en-de heeft aangenomen haar drie kinderen, Jan, Pieter en Adriana Goverdina, bij Adriaan, 6-4-1737.

Fol. 143r
Compareerde Jan Verschuren weduwenaar van Adriaantje Denisse de Ruijter ende heeft aangenomen van Cornelis de Ruijter als voogt sijn twee kinderen bij Adriaantje, 11-6-1737.

Fol. 144r
Compareerde Willemijna Glaviman weduwe Nicolaas vander Cleij ende heeft aangenomen van Antonij Glaviman als voogt haar drie kinderen bij Nicolaas, 18-12-1737.

Fol. 145r
Compareerde Teuntje Snijders weduwe Joost Verhagen ende heeft aangenomen van Hen-drik en Gerrit Joosten Verhagen, sonen en voogden, haar overige drie kinderen, Janneke, Hendrina en Maria, bij Joost, 16-1-1738.

Fol. 146v
Compareerde Marie Timmers weduwe Jan Corst Borsten ende heeft aangenomen van Adri-aan Corst Borsten en Miggiel Timmers als voogden haar twee kinderen bij Jan, 25-1-1738.

Fol. 147v
Compareerde Teuntje Gijsbertse Dekkers weduwe Miggiel Janse de Roon ende heeft aange-nomen van Jan de Roon en Matteus Dekkers als voogden haar twee kinderen bij Miggiel, 8-2-1738.

Fol. 148r
Staet ende inventaris gedaan maken bij Aert Hamer weduwenaar van Marie Timmers, alhier overleden, van alle goederen die Aert en Marie tsamen beseten hebben, 29-8-1738.

Fol. 154r
Compareerde Hendrik Cornelisse Timmermans weduwenaar van Geertruij Dirxse Timmers ende heeft aangenomen van Jan Talen als voogt sijn drie kinderen bij Geertruij, 22-5-1739.

Fol. 155r
Staet ende inventaris van alle goederen als Cornelia vander Schans gewesene vrouw van Arien Andriesse de Bruijn naergelaten gheeft tbv haare vier kinderen opgegeven door Arien de Bruijn, 10-8-1739.

Fol. 159v
Compareerde Arien Andriesse de Bruijn weduwenaar van Cornelia vander Schans ende heeft aangenomen van Peeter Bartholomeusse vander Hoeven ende Peeter de Bruijn als voogden sijn vier kinderen, Adriaan, Geertruij, Andries en Dingena, bij Cornelia, 10-8-1739.

Fol. 161r
Compareerde Hendrik Swart weduwenaar van Adriaantje Mutsaerts ende heeft aangenomen van Huijbert Nuinen en Jacobus Mutsaerts als voogden sijn twee kinderen, Jakobus en Wil-lemijntje, bij Adriaantje, 5-12-1739.

Fol. 162v
Inde moeren van Hedel
Staet ende inventaris gedaan maken als Johannis Verschuiren za en Adriaantje de Leeuw, egteluijden, inde moeren van Hedel, tsamen beseten hebben en door Adriaantje sijn opgege-geven, 2-1-1740.

Fol. 164r
Compareerde Adriaantje de Leeuw weduwe van Johannis Verschuiren, moeren van Hedel, ende heeft aangenomen van Rob Verschuiren en Hendrik Snijders als voogden haar kinderen bij Johannis, 21-1-1740.

Fol. 165r
Compareerde Elant Niuwenhuijse weduwenaar van Pieternel Bastiaanse de Leeuw ende heeft aangenomen van Jan Schaep en Arien de Bruijn als voogden sijn vijf kinderen bij Pie-ternel, 2-4-1740.

Fol. 166r
Copie
Compareerde te Waelwijck Nicolaas Verpoorten en Jenneke Verduijn, egteluijden, Cappel, en maken hun testament, 12-6-1736.

Fol. 168r
Compareerde Nicolaas Verpoorten weduwe Jenneke Verduijn en stelt ivm de alimentatie van sijn kinderen een huijs etc in de Wolfsnest als onderpant, 11-3-1741.

Fol. 169r
Compareerde Merten Brouwers weduwenaar van Cornelia van den Hoven ter eenre ende Marie de Rooij weduwe van Hendrik van den Hoven ter andere sijde geven te kennen dat na het overlijden van Cornelia het agtergelaten kint, ca 8 maanden oud, door Marie, grootmoeder onderhouden zal worden, 25-7-1741.

Fol. 170v
Staet ende inventaris van alle goederen als Peeter Okkers ende Catarina vander Hoeven tsamen beseten hebben en bij Peeter zijn naaergelaten, opgegeven door Catarina voorn ten versoeke van Peeter Verhoeven ende Peeter van der Hoeven als voogden over de kinderen van Catharina, 24-7-1742.

Fol. 173r
Compareerde Leijsbeth vander Saken laetst weduwe van Joachem van Dommelen ende heeft aangenomen van Fransiskus de Gester als voogt haar drie kinderen bij Joachem, 18-2-1743.

Fol. 174r
Compareerde Anneke Dekkers weduwe Bastiaan Mandemaker ende heeft aangenomen van Antonij Mandemaker als voogt haar drie kinderen bij Bastiaan, actum ut supra.

Fol. 175r
Compareerde Hendrik Swart weduwenaar van Cristina Cuijsten ende heeft aangenomen van Jacobus Cuijsten als voogt sijn kint bij Cristina, 1-5-1743.

Toegevoegd: op 21-9-1746 is Jacobus voldaan van de goederen te Baardwijk ivm het overlij-den van het voors kint.

Fol. 176r
Staet ende inventaris van alle goederen als Jan Dingemans Dekkers, alhier overleden, heeft agtergelaten tbv de weesen bij de vrouw van Dingeman Dekkers, 12-12-1744.

Fol. 178v
Compareerde Janneke de Haan weduwe Johannes vander Saken ende heeft aangenomen van Claas van der Saeken als voogt haar agt kinderen bij Johannes, 12-12-1746.

Fol. 180r
Compareerde Hendrik Verhoeven weduwenaar van Jenneke Geenen ter eenre ende Antonij Smits en Meerten Dolk als voogden over de twee kinderen, Martinus, 2 jaar, en Peeter, 4 maanden,van Jenneke en Hendrik, en sluijten een accoort, 10-1-1748.

Fol. 183r
Compareerde Johanna de Jong weduwe van Jacobus Janse de Rooij ende heeft aangeno-men van Jan de Rooij als voogt haar kint, Jan, bij Jacobus, 18-5-1748.

Fol. 184r
Compareerde Goijaert Coolen weduwenaar van Jenneke Boom ende heeft aangenomen van Adriaan Boom, schoonvader ende voogt, sijn twee kinderen bij Jenneke, 27-5-1748.

Fol. 185r
Compareerde Adriaan Gijben weduwenaar van Cornelia Paans ende heeft aangenomen van Gerrit Paans als voogt sijne drie kinderen, Teuntje, Adriaan en Willem bij Cornelia, 24-4-1749.

Fol. 186r
Compareerde Peeter Andriesse de Bruijn weduwenaar van Adriaantje Janse Schaap ende heeft aangenomen van Jan Janse Schaap en Arien de Bruijn als voogden, sijn ses kinderen bij Adriaantje, 21-5-1749.

Fol. 187r
Compareerde Wouter Nieuwenhuijsen weduwenaar van Maria Otterdijk ende heeft aange-nomen van Cornelis Otterdijk als voogt sijn kint, Cornelia, bij Maria, 4-6-1749.

Fol. 188r
Compareerde Antonij vander Leij weduwenaar van Johanna de Bie ende heeft aangenomen van Adriaan Gijben als voogt sijn drie kinderen bij Johanna, 15-12-1749.

Fol. 189r
Compareerde Pieternel Boer weduwe van Willem de With ende heeft aangenomen van Cor-nelis de Ruijter als voogt haar kint bij Willem, actum ut supra.

Fol. 190r
Compareerde Willemijna van Andel weduwe van Antonij Glavimans, schoolmeester alhier, en toonde haar testament dat zij met Antonij voor notaris Antonij Glaviman te Oisterwijk op 2-10-1747 heeft gemaakt. Aangezien het testament buijten Zuijthollant is opgesteld dient er een Zuijdhollants segel op geslagen te worden, 23-11-1750.

Fol. 191r
Compareerde voor notaris Antonij Glavimans te Oisterwijk Anthonij Glavimans, kostschool-houder te Cappel, en Willemijna van Andel, egteluijden en maken hun testament, 2-10-1747.

Genoemd: Cornelis Block, Baardwijk, en Adriaen de Roon, Vrijhoeven Cappel, als eventuele voogden.

Fol. 194v
Compareerde Hermina van Zelm weduwe van Gijsbert van der Kleij en geeft te kennen dat zij op basis van het door haar en haar overleden man opgestelde testament van 12-8-1748, de kinderen aanneemt, 2-1-1751.

Fol. 196r
Compareerde Huijbert Pols weduwenaar van Maria Smits ende heeft aangenomen van An-tonij van Dongen, Wouter en Teunis Pols, voogden, sijn twee kinderen, Joost en Cornelia, bij Maria, 29-1-1751.

Fol. 198r
Compareerde Freijs Bruijnenbaert weduwenaar van Adriaantje Jan Weterings ende heeft aangenomen van Willem Jan Weterings en Joost Pols als voogden sijn twee kinderen, Poulus en Jan, bij Adriaantje, 20-4-1751.

Fol. 199v
Compareerde te Drunen Jan van Riel en Dirkse den Ronde, egteluijden, en maken hun tes-tament, 31-5-1737.

Fol. 203r
Compareerde Pieter van Ceeters eerstmael weduwenaar van Elisabeth Gerritse Timmers geeft te kennen dat hij en Elisabeth op 13-6-1734 hun testament hebben gemaakt waarin staat dat hij als langstlevende de kinderen zal alimenteren, 3-4-1754.

Fol. 204r
Compareerde Cornelia van der Leij weduwe van Mattijs Hendrikse Dolk ter eenre ende Hen-drik Dolk als voogt over het kint, Hendrik, van Mattijs ter andere sijden en hebben een accoort gesloten, 3-5-1754.

Fol. 206r
Staet ende inventaris van alle goederen als Adriaan Okkers weduwenaar van Maria Smits tsamen met Maria beseten heeft en bij Adriaan is opgegeven int bijwesen van Jan Smits en Peeter Okkers als voogden over de kinderen. [akte is doorgestreept zie ook folio 215r]

Fol. 208r
Compareerde Catrina Paans weduwe van Frans Wijnants ende heeft aangenomen van Jan Paans als voogt haar kint, Adriaan, bij Frans, 6-8-1755.

Fol. 209r
Compareerde Nicolaas van Kuijk weduwenaar van Marie Bogaarts ende heeft aangenomen van Peeter Bogaarts als voogt sijn kinderen, Hendrik, Lammert, Elisabeth, Anna Maria, bij Marie, 8-12-1755.

Fol. 210r
Op 11-6-1756 hebben de erfgenamen van Anneke Hendrikse Mulder weduwe van Willem Potmaker het testament, voor notaris Antonij Heermans te Waalwijk op 11-6-1745 opgesteld, ter hand gestelt om met een segel geslagen te worden.

Fol. 210v
Compareerde voor notaris Antonij Heermans te Waalwijk op 11-6-1745 Anneke Hendrikse Mulder weduwe van Willem Adriaansz Potmaker, Cappel, en maakt haar testament.
De voogden genoemd in hun gezamenlijk testament van 28-1-1701 zijn reeds overleden.

Genoemd: Johanna, Catharina, Maria, Adriana, Anthonij en Willemina, haar kinderen.
Peeter Adriaansz van Gijsel, Adriaan Potmakers, Antonij Potmakers, Huijbert Konings x Ca-tharina Potmakers, Anthonij Smits x Maria Potmakers als eventuele voogden.

Fol. 212v
Compareerde Lena Sprangers weduwe Cornelis Camp ende heeft aangenomen van Meeus van Gijsel als voogt haar twee kinderen bij Cornelis, 14-5-1757.

Fol. 213r
Copie
Compareerde te Vrijhoeven Cappel Anthonij Cuijsten, Cappel, ende maakt sijn testament, 17-10-1758.

Genoemd: Adriaan Cuijsten, Cappel, sijn soon. De kinderen van Theuntje Cuijsten en Willem vander Leij. Antonij en Willem vander Leij, Tomas Rijken en Cornelis Cuijsten als eventuele voogden. De kinderen van Cornelis Cuijsten en Theuntje van der Water.

Fol. 215r
Staat en inventaris van alle goederen als Adriaan Okkers weduwenaar van Maria Smits sa-men met sijn vrouw in gemeenschap beseten heeft, opgegeven door Adriaan voorn int bijwe-sen van Jan Smits en Peeter Okkers, 27-1-1759.

Fol. 217v
Staat ende inventaris van alle goederen als Maaijke Janse Boeser weduwe van Peeter van Dongen heeft agtergelaten geformeert door Antonie en Cornelis van Dongen en Antonie als voogt over de kinderen van Jenneken van Dongen bij Sebregt Vermeijs, 17-2-1759.

Fol. 221r
Compareerde Francijna Box weduwe Cornelis Pruijsers en nu x Jacobus Verduijn ende heeft aangenomen van Peeter en Corstiaan Pruijsers als voogden haar kint, Cornelis, bij Cornelis, 9-5-1759.

Fol. 221v
Copie
Compareerde voor notaris Otto Juijn te Waelwijck Willem den Ronden ende Elisabeth van Pasch, Cappel, en maken hun testament, 17-3-1731.
De testament van 14-10-1722 en 31-1-1723 bj notaris Johan van Dijk, Sprang, worden te niet gedaan.

Genoemd: Aart Vosch, swager, als voogt. Zoon bij Teuntje Kusten. Maarten Loopers en Adri-aen Kusten als eventuele voogden.

Fol. 224v
Op 3-11-1751 compareerde voor notaris Jan Swinnas, Rotterdam, Cathalijntje Otterdijk we-duwe van Cornelis Vermeijs, Capelle, en maakt een acte van aanstelling.

Genoemd: Jan Verheijden, Cappel, ende Jan van Cleeff, Loon op t Zand, als eventuele voog-den.

Fol. 225v
Compareerde Jan Verheijden ende geeft te kennen dat hij samen met Jan van Cleeff, Loon, door wijlen Cathalijntje Otterdijk weduwe van Cornelis Vermeijs, alhier overleden, tot voogden sijn aangestelt over haar kinderen, acte van aanstelling Rotterdam notaris Swinnas 3-11-1751. Jan van Cleeff is niet in staat als voogt te functioneren en stelt Jan Verheijden voor om Peeter Quirijns te benoemen, 6-12-1762.

Fol. 226v
Compareerde Hendrik van Os weduwenaar van Teuntje van Dommelen ende heeft aange-nomen van Gerrit van Dommelen en Elias van Weijle als voogden sijn kint, Andries, bij Teun-tje, 23-8-1764.

Fol. 227r
Staat en inventaris van alle goederen als Jan Vos en Huijbertje Paans in gemeenschap beseeten hebben ende naergelaten bij Huijbertje en opgegeven door Jan voorn ten versoeke van Hendrik Vos en Thomas Paans als voogden over de kinderen, Anna en Maaijke, 6-9-1764.

Fol. 229v
Compareerde Jan Vos weduwenaar van Huijbertje Paans ende heeft aangenomen van Hen-drik Vos en Thomas Paans sijn twee kinderen, Anna en Maaijke, bij Huijbertje, 6-9-1764.

Fol. 230v
Schout en schepenen benoemen ten versoeke van Johannes van Vuuren, collecteur van s’landsmiddelen, Peeter Quirijns en Jacobus Qiuirijns als voogt en toesiender over de kin-deren, Huijbert, 5 jaar, en Hendrina, 3 jaar, van Johanna Quirijns za, dogter en suster resp, bij Johannes voorn. Tevens sluijten vader ende voogden een accoort. Boedel is er niet vanwege het afbranden van het huijs. Actum 26-3-1765.

Fol. 232v
Staat en inventaris van alle goederen als Anthonij Timmermans weduwenaar van Jenneke Wijtvliet, sullende treeden in huwelijk met Hermijna Hommel, is besittende en sulx ingevolge testament van 27-2-1766 te Emmichoven, 27-10-1769.

Fol. 234v
Compareerde Anthonij Timmermans weduwenaar van Jenneke Wijtvliet, en geeft te kennen dat zij een testament hebben van 27-2-1766 te Emmichoven en aangzien Anthonij wil trouwen met Hermijna Hommel heeft hij staat en inventaris opgestelt. Tevens belooft hij zijn eenig kint bij Jenneke te alimenteren, 27-10-1769.

Fol. 236r
Compareerde Pieternella Verhagen weduwe Jan Eelen Nieuwenhuijse ende bekende ontfan-gen te hebben van Adriaan Antonisse Looper, Willem Quirijns en Joost Janse van den Hoek als voogden over de kinderen, 8-1-1770.

Fol. 237r
Compareerde te Loon op Zand Jan Mouthaan ende Maria Adriaanse de Rooij, egteluijden, Cappel, en maken hun testament, 22-2-1749.

Fol. 238v
Staat ende inventaris van alle goederen als Johanna Paens weduwe van Gerrit van der Leij agtergelaten heeft opgegeven door Cornelis Paens en Jacob Box, voogden over de ses kin-deren, 22-1-1771.

Fol. 241r
Staat ende inventaris van alle goederen als Wilhelmina Camp weduwe van Peeter Kivits, sul-lende treeden ten twee huwelijk, is besittende, opgegeven ende ten versoeke van Pieter Camp en Mattijs Peeterse Camp, Groot Waspik, als voogden van de vier kinderen ingevolge testament van 12-9-1770, actum 5-9-1772.

Fol. 249r
Compareerde Wilhelmina Camp weduwe van Peeter Kivits in ondertrouw met Gijsbert van Dongen ende heeft aangenomen van Pieter Kamp en Mattijs Peeterse Kamp, Groot Waspik, als voogden haar vier kinderen bij Peeter Kivits, 5-9-1772.

Fol. 250v
Compareerde Marten Millenaers, Dubbeldam, mede namens Jan Millenaars, broeder, Dub-beldam, Gerrit Aartse Timmers en Adriaantje Timmers, Geraert van Diem en Eimert de Bruijn als voogden over Eijmert, Catharina, Willem en Dingena Millenaars [?], kinderen van Aart Timmers ende Johanna Millenaars za ter eenre ende Aart Timmers voorn ter andere zeijde ende geven te kennen dat in 1773 eerst is overleden Jacomijna Millenaers en vervolgens haar moeder Adriaentje de Bruijn weduwe Willem Millenaers waarvan sij allen erfgenamen sijn. Op 4-4-1774 heeft Aart Timmers staat en inventaris overgelevert. Daarna sluijten zij een accoort, 24-5-1774.

Fol. 252v
Staat en inventaris van alle goederen als Leendert van Diem en Maria Mouthaen, egteluijden, in gemeenschap hebben beseten ende naargelaten bij Maria, opgegeven bij Leendert ten ver-soeke van Willem van Diem en Jan Peeterse van den Hoek als voogden over de vier kin-deren, 29-10-1774.

Fol. 257v
Compareerde als Leendert van Diem weduwe van Maria Mouthaen ende heeft aangenomen van Willem van Diem en Jan Peeterse van den Hoek als voogden sijn vier kinderen, Gerrit, Anna, Hendrik en Leendert, bij Maria, 31-10-1774.

Fol. 258v
Compareerde Gijsbert van Steemert, schoolmeester, weduwenaar van Cornelia Verploeg ende heeft aangenomen van Adriaan Verploeg, oom, en Dirk van Steemert, oom, als voog-den sijn twee kinderen, Cornelis, 6 jaar, en Johanna, 3½ jaar, bij Cornelia, 2-6-1777.

Fol. 259v
Compareerde Michiel van Beek weduwenaar van Willemke Brouwers ende heeft aangeno-men van Peeter Brouwers en Johannes Tielemans als voogden sijn vier kinderen, Arij, Gerrit, Anna en Willem, bij Willemke, 28-8-1777.

Fol. 260v
Compareerde Mattijs de Bont weduwenaar van Maria Anthonisse Pols ende heeft aangeno-men van Joachim de Bont en Paulus Anthonisse Pols sijn kint, Anna, bij Maria, 16-1-1778.

Fol. 262r
Compareerde Alida Verhoeven weduwe van Cornelis Hendriks Oerlemans ende heeft aan-genomen van Hendrik Oerlemans en Peeter Verhoeven als voogden haar drie kinderen bij Cornelis, 27-3-1778.

Fol. 263r
Compareerde Peeter van der Hoeven weduwenaar van Maria Romme ende heeft aangeno-men van Corstiaan van der Hoeven en Simon Vaartmans als voogden sijn seven kinderen, Peeter, Anna, Adriaan, Jacomijna, Bartholomeus, Jan en Simon, bij Maria, 9-6-1778.

Fol. 263v
Op 3-12-1778 heeft Cornelis Cornelisse de Rooij aan Adriaan Ocker en Michiel de Roon het testament van sijn ouders Cornelis Peeters de Rooij en Adriantje de Haan, bij notaris Melchior Crol te Chaam 4-5-1736, ter hand gestelt om met een segel geslagen te worden.

Fol. 264r
Compareerde voor notaris Melchior Crol te Chaam op 4-5-1736 Cornelis Peeters de Rooij en Adriantje de Haen, echteluijden, en maken hun testament.

Genoemd: Adriaen Peeterse de Rooij, broeder, en Peeter de Rooij, soon, als eventuele voog-den.

Fol. 265r
Staat en inventaris van alle goederen als Adriaan Gijbe en Alida Verhoeven, egteluijden, in gemeenschap beseten hebben bij Alida sijn naergelaten en bij Adriaan sijn opgegeven ten versoeke van Hendrik Oerlemans en Peeter Verhoeven als voogden over de drie kinderen van Alida in eerste huwelijk bij Cornelis Oerlemans, 5-1-1779.

Fol. 270v
Compareerde Antonij Mandemakers weduwenaar van Margareta Pitjouw ende heeft aange-nomen van Leendert Pitjouw, Venloon, en Govert Bogaers, Sprang, sijn twee kinderen, Basti-aan en Adriana, bij Margareta, 3-2-1779.

Verclaring van overnamen van gout en silver door vader via de secretaris, 27-9-1785 als los vel aanwezig.

Fol. 271v
Staat en inventaris van alle goederen als Elant Nieuwenhuijsen, alhier overleden, heeft agter-gelaten opgegeven door Elant Janse Nieuwenhuijsen ten versoeke van Adriaan Anthonisse Loopers en Cornelis Adriaense Conings, raamsdonk, als voogden over de kinderen van Jan Elantse Nieuwenhuijsen bij Pieternella Verhagen, 19-2-1779.

Fol. 274r
Staat en inventaris van alle goederen als Wouter Bogaers en Elisabet Quirijns, egteluijden, in gemeenschap beseten hebben en bij Wouter sijn naergelaten en bij Elisabeth opgegeven ten versoeke van Nicolaes Bogaers en Gerrit van Oirtschot als voogden over het kind van Wou-ter, 6-4-1779.

Fol. 277r
Compareerde Elisabet Quirijns weduwe Wouter Bogaers ende heeft aangenomen van Nico-laes Bogaers en Gerrit van Oirtschot als voogden haar kind, Dirxke bij Wouter, 6-4-1779.