Selecteer een pagina

1e voorblad
Dit boek soo als het nu leijt te liasteren in dit periquo??? achter met een prequi??? te clijten dat hier al bij leijt de liasen hier af te snijden en sterck te liasen die uw? papieren boeden dat in 9 leren banden, namiddags gedaen.

2e voorblad r
Protocolle van Sprangh
1675, 1676, 1677, 1678, 1679
Opdraghten en hypothecatien, scheijdingen, deelingen en andere actens.

2e voorblad v
1675
Prothocolle beginnede met xie meij 1675 door Anthonij Timmers, secretaris tot Sprangh.

Fol. 1r
Erfdeelinge aengebracht voor schouth ende heemraeden van Sprangh bij Bernt Tonis als getrouwt hebbende Anneke Lamberts ende Tonis gerits als getrouwt hebbende Claesken Lamberts. Erfgenamen van Lambert Reijnen ende Maijke Claes haerder comparanten voor-noemt huijsvrouwen ouders sa wegens een geseet gelegen alhier onder Sprangh op ’t Oosteijnde, 11-5-1675.

Fol. 1v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Jans pegge, heemraedt alhier, als speciale last ende procuratie hebbende van Arien vander Pol, getrout met Maijken Dirx van Campen ende Peter van Dingelenborgh, getrouwt met Anneke Dirxdr van Campen soo voor haer sel-ven als haer sterckmakemde ende de rato caverende voor Dirck de Graef getrouwt met Ca-tharina Dirx van Campen, haeren swager, alle wonende binnen de stadt Leijden, kinderen en erfgenamen van Anneken Teunis Oerlemans in haer leven weduwe van Dirck Dircxs van Campen, ende gaf over met een vrije gifte soo reght is aen Peter Gijsberts van Dijk, 11-6-1675.

Fol. 3r
Op huijden compareerde Cornelis Louf, out schouth alhier, ter eenre ende Peter van Leeue x Aeltgen Persijn, Aert Joosten Cool x Marie Persijn, Johan Persijn ende Catharina Persijn me-de namens Arien, Anthonij, Anthonette ende Adriaentge Persijn, kinderen en erfgenamen van Hendrick Janse Persijn, in sijn leven schouth alhier, ter andere sijde te kennen gevende hoe dat de voorn tweede comparanten aen den voorn Louf x Geertruijt Damen weduwe van Handrick Janse Persijn sa, haerder moeder, ten aghteren waeren ontrent een somme van veertien hondert gulden, 7-7-1675.
Tot superarbiters worden benoemd Jan Janse Pigge en Christoffel Molegraef, 12-7-1675.
Nog enkele folio’s met uitspraken.

Fol. 7r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maijke Adriaens de Roij weduwe van Ferdi-nand Baltus vander Sterre, mitsgaders Peter Adriaensen Teulingh x Janneken Ferd vander Sterre mede als vooght van de kinderen van Jan Aerts de Jongh bij Adriaentgen Ferdinand vander Sterre sa, Laurens Paulus van Schijndel als vader ende vooght van desselfs kinderen bij Lijsbeth Ferd vander Sterre sa, Peter Adriaens Verhoeven x Anneken Ferdinandus vander Sterre, Corstiaen Wijnen x Cornelia Ferd vander Sterre, Adriaen de Roij als vooght en Johan de Coninck als toesiender van het weeskindt van Baltus Ferdinandus vander Sterre, Peter Hendrixe Brent x IJke Ferdinandus vander Sterre ende Adriana Ferdinandus vander Sterre, kinderen en erfgenamen van Ferdinandus Baltus vander Sterre ende gaven over met een vrije gifte aan Jan Paulus van Schijndel den Ouden seeckere erve met den oliemolen ende schueren daer op staende, 29-8-1675.

Fol. 8r
Erfdeelinge aengebracht voor schout ende heemraden van Sprangh bij Maijke Adriaens de Roij weduwe van Ferdinand Baltus vander Sterre ter eenre, ende Peter Adriaens Teulingh x Janneken Ferdinand vander Sterre mede als vooght van de kinderen van Jan Aerts de Jongh bij Adriaentgen Ferdinand vander Sterre, Peter Adriaens Verhoeven x Anneken Ferdinandus vander Sterre, Laurens Paulus van Schijndel als vader ende vooght van desselfs kinderen bij Lijsbeth Ferd vander Sterre sa, Corstiaen Wijnen x Cornelia Ferdinandus vander Sterre, Adri-aen de Roij als vooght en Johan de Coninck als toesiender van het weeskindt van Baltus Fer-dinandus vander Sterre, Peter Hendrixe Brent x IJke Ferdinandus vander Sterre ende Adri-ana Ferdinandus vander Sterre, kinderen en erfgenamen van Ferdinandus Baltus vander Sterre ter andere sijde, 30-8-1675.

Fol. 10r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sijken Jacobs weduwe van Anthonij Ijsaacqs Piers mede namens Isaacq, Abraham , Pieter, Johannes ende Cornelis Anthonis Piers, haere kinderen, en namens Jacob ende Beatrix Anthonis Piers, wonende binnen Briel, mede kin-deren en erfgenamen van Anthonij Isaacqs Piers, mede vervangede de minderjarige broie-ders, procuratie Briele, notaris Reijnier de Neef, 29-9-1675, ende gaf over met een vrije gifte aan Jacobus Scholt, 24-10-1675.

Fol. 10v
Compareerde Gijsbert Matheusen van Riel ende bekende schuldicgh te wesen aen Cornelis Peters Cock ende Cornelis Wouters Tuijmelaer, armmeesters van Sprangh, 2-11-1675.

Fol. 11r
Erfdeelinge aengebracht bij Corstiaen, Arien ende Jan Cornelissen Mutsert, kinderen ende erfgenamen van Cornelis Corstiaens Mutsert ende Lijske Corsten Nouwens, haere ouders, 5-11-1675.

Fol. 12r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peter Adriaense Verhoeven x Anneke Ferdi-nandus vander Sterre, ende Peter Adriaens Teulingh x Janneken Ferdinand vander Sterre mede als vooght van de kinderen van Jan Aerts de Jongh bij Adriaentgen Ferdinand vander Sterre, Corstiaen Wijnen x Cornelia Ferdinandus vander Sterre, Laurens Paulus van Schijndel als vader ende vooght van desselfs kinderen bij Lijsbeth Ferd vander Sterre ende Adriana Ferdinandus vander Sterre ende gaven over met een verlije aen Cornelis Franssen van Am-meroijen. 2/8 behoren Peter Hendrixe Brent x IJke Ferdinandus vander Sterre en het wees-kindt van Baltus Ferdinandus vander Sterre toe, 27-11-1675. Er wordt betaald via twee wil-keuren.

Toegevoegd: Gilis Laurens van Schijndel mede namens broeders ende susters is int bijwesen van Jan Paulus van Schijndel is voldaan, 16-4-1678.
Louis de Ree x Adriana Ferd vander Sterre is voldaen, 11-12-1678.

Fol. 13v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jacobus ende Roelant Scholt, kinderen van Norbert Scholt sa, ende gaven over met een verlije aen Peter Petersen Boer, 2-1-1676.

Fol. 14r
Compareerde Sophia Aerts van Kerckhoven weduwe van Peter Bastiaensen Boer mede als moeder ende vooghdesse van haer kinderen ende bekende schuldigh te wesen aen Jan Adriaensen Heer, 8-1-1676.

Fol. 14v
Compareerde Johannes Lionne, woonende alhier, ende bekende schuldigh te wesen aen Dirck Adriaense Oerlemans, 20-1-1676.

Fol. 15r
Op huijden desen 23e januarij 1676 sijn Petereke Rombouts lest weduwe van Peter Adriaense Snijder geassisteert met Johan de Bie ter eenre ende Jan Peterse Snijder mede als vooght van de kinderen van Jan Petersen Snijder de jongen en namens Geraerdt van Bueren als grootvader van smoeders sijde over t weeskindt van Jan Petersen sa, procuratie 9-1-1676, Cuijlenborgh, Cornelis Dingeman x Joostje Peters ende Arien Damen a;s vooght van de kin-deren van Peter Baijens bij Lijske Peters Snijder, kinderen en erfgenamen van Peter Adriaens Snijder ter andere sijde en sluijten een accoort mbt het testament van Peter en Peterke van 1-5-1658 te Tilborgh.

Fol. 16v
Erfdeelinge aengebracht bij Jacob Wouters als vader ende vooght van Janneke Jacobs, sijne dochter bij Peterke Gijsberts sa ende Anneke Gijsbert, Eelant Adriaense van Dongen mede als vader ende vooght van Adriaen Eelants, sijn kindt bij Teuniske Gijsberts sa, Handrick An-thonisse van Nieuwenhuijsen x Maria Gijsberts, Jan Gijsberts ende Peter Gijsberts, kinderen ende erfgenamen van Gijsbert Peter Baijens ende Lijske Jans, 27-1-1676.

Fol. 19r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gijsbert Jansen de Coninck x Wouterke Ariens Talen ende gaf over met een verlije aen Jan Peter Pruijsers, 7-2-1676.

Fol. 19v
Erfscheijdinge ende erfdeelinge aengebracht bij Christoffel Molengraef x Dircxke Jacobs Glavimans ende Jan Janse de Bie x Adriaentge Jacobs Glaviman wegens de goederen aen-gecomen van Jacob Jansen Glaviman ende Jenneke Dircx de Greef, de ouders van hun huijsvrouwen, 10-2-1676.

Fol. 21r
Compareerde Peter Jacobs Rombouts ende bekende schuldigh te wesen aen Aetge van Campen weduwe van Johannes Sprangers, 5-3-1676.

Fol. 21v
Op huijden desen 7e meert 1676 compareerde Peter Jansen van Drongelen x Grietje Lam-berts weduwe van Ruth Tonis ende bekende van Arien Cornelissen Braspenningh x Mariken Tonis Rutten als vooght van Tonisken Rutten, kindt van Grietje ende Ruth Tonis, tonisken voorn aengenomen te hebben.

Fol. 23r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gijsbert Handrixe van Drunen mede namens Maria, sijn onmondighe suster, dochter van Handrick Gijsberts van Drunen bij Adrientge Cor-nelis sa, en Handrick Gijsberts van Drunen als voogt van sijn dochter ende gaven over met een vrije gifte aen Arien Cornelis Braspenningh, 21-3-1676.

Fol. 23v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Handrixe Brent x IJke Ferdinandus van-der Sterre ende gaf over met een verlije aen Cornelis Fransen van Ammeroijen, 15-4-1676. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 24v
Compareerde Peter Jacobs Rombouts ende bekende schuldigh te wesen aen Jan Anthonis-sen van der Punten, 7-5-1676.

Fol. 25r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Johannes Glavimans, secr venloon, ende gaf over met een vrije gifte aen Corstiaen Willemse Clis, 14-5-1676.

Fol. 25v
Staet ende inventaris gedaen maken bij Elant Adriaens van Dongen weduwenaer van Tonis-ke Gijsberts.

Fol. 26v
Op huijden desen 23e meij 1676 compareerde Elant Adriaens van Dongen weduwenaer van Toniske Gijsberts ende heeft aengenomen van Jan Gijsberts, oom en bloetvooght, sijn soon Adriaen bij Toniske.

Fol. 27v
Erffscheijdinge gedaen maecken bij de gesamentlijcke erfgenamen van Arien Aert Joosten ende Geertruijd Jan Gijsen, tw Peter Corsten Wijnen x Theunisken Ariens, Jan Jansen Erid-den x Maijken Ariens ende Denis Thijsen Kemmer als toesiender van het kindt van Jan Ariens, Joostje Jans, 5-10-1676.

Fol. 29r
Staet ende inventaris aengebracht op versoeck van Denis Thijs Kemmer als toesiender van t kindt van Jan Ariens, Joostje, van de goederen naer gelaten bij Geertruijd Jans Gijben wedu-we Aert Aert Joosten, 26-10-1676.

Fol. 29v
Op huijden desen 3e november 1676 soo sullen Elsken Denis weduwe van Cornelis Jansen van Breroij, smit alhier, geassisteert met Wouterus de Ruijter, ende Tonis Jansen van Sprangh als vooght ende Peter Dielis vander Plas mitsgaders Mijnis Denis als toesiender resp over de voor en na kijnderen van voorn Cornelis Jansen van ??? publicq vercoopen de goederen van Cornelis Jansen van Breroij ende Elske Denis.

Fol. 33r
Eedt
Ick Tonis Jansen van Sprangh als vooght over de kinderen van Cornelis Jansen van Breroij, mijnen broeder, eerstelijck verweckt bij Marie Dielis vander Plas, alsmede over het kindt bij Elske Denis met Mijnis Denis als toesiender beloof etc, 3-11-1676.

Fol. 33v
Op huijden desen 4e november 1676 compareerde Tonis Janse van Sprangh als vooght ende Peter Dilis vander Plas als toesiender over de weeskinderen van Cornelis Jansen van Breroij bij Marie Dilis vander Plas, Johanna ende Adriaen Cornelissen, ter eenre ende Elske Denis weduwe van Cornelis voorn, geassisteert met Wouterus de Ruijter, ter andere sijde en sluijten een accoort.

Fol. 34v
Op huijden desen 4e november 1676 compareerde Elske Denis weduwe Cornelis Jansen van Breroij geassisteert met Wouterus de Ruijter ende heeft aengenomen van Tonis Janse, oom en vooght, en Mijnis Denis als toesiender haer kindt Marie bij Cornelis voorn.

Fol. 35v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen ende Gerrit Adriaense Cuijper, ge-broeders, ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Adriaense Cuijper het ¼ deel van een gheseet hen aengecomen van Adriaen Peterse Cuijper, hun vader, 5-12-1676.

Fol. 36r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaense Cuijper namens de gelijcke erf-genamen van Quirijn Adriaens Cuijper, sijnen broeder, mede namens Maria Cuijpers, sijne suster, ende gaf over met een vrije gifte aen Jacob Adriaense Mulder, 5-12-1676.

Fol. 36v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dilis Gijsberts vander Plas ende gaf over met een vrije gifte aen Jan Adriaens Cuijper, 5-12-1676.

Fol. 37r
Erffscheijdinge ende erfdeelinge aengebracht bij Abraham, Rombout, Willem, Cornelis ende Maijke Fransen van Ammeroijen mitsgaders Hendrick Willems in de wint x Peterke Fransen van Ammeroijen ende dat wegens de goederen naergelaten bij Dingetje Rommen weduwe Frans Willemsen van Ammeroijen, hun moeder, 4-1-1677.

Fol. 38v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peterse Peuijser ende gaf over met een verlije aen Gerit Jans Boom, 5-1-1677.

Fol. 39r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaensen Talen mitgaders Paulus Peter-seb Verheijden namens Anthonij Adriaensen Talen ende gaven over met een verlije aen Geri-ot Jansen Boom, 20-1-1677.

Fol. 39r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit Jansen Boom ende gaf over met een verlije aen Paulus Petersen Verheijden, 20-1-1677.

Fol. 39v
Erfdeelinge aengebracht bij Gerit Jansen Boom, Paulus Petersen Verheijden, Dirck Wolfss, schouth ende oppervooght van Tonisken, weeskindt van Gerit Adriaensen Talen van een stuck land gecomen van Adriaen Janse Talen, 20-1-1677.

Fol. 41r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Henrick van Wintraet, borger Breda, x Aertge Ariens Wijnants ende gaf over met een vrije gifte aen Jan Janse Eridden, 23-1-1677.

Quitantie als los vel bij folio 48 aanwezig.

Fol. 41v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janse Eridden x Maijke Ariens ende gaf over met een vrije gifte aen Peter Corsten Wijnen, 23-1-1677.

Fol. 41v
Erfdeelinge aengebracht bij Lijntge Joosten Vos geassisteert met Cornelis Wouterse Tuijme-laer ende Denis Thijssen Kemmer x Maeijke Joosten Vos van de goederen gecomen van Joost Adriaense Vos ende Engeltge Lambrechts de Hoogh, hun ouders, 29-1-1677.

Fol. 43v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Jacobs Rombouts ende gaf over met een verlije aen Joost Sacharias van Bellecom, 30-1-1677.

Fol. 44r
Compareerde Johanna Jansen van Heijst geassisteert met Peter Jansen van Heijst, ousten broeder, ende heeft gewilceurt aen Hendrick Adriaens Oerlemans, Venloon, 9-2-1677.

Fol. 45r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Bastiaen Jansen Broechoven, Aerlanderveen, x Adriaentge Gijsberts Cuijper mitsgaders Christoffel Laurense Cuijper mrede namens Mar-thijntge Laurens Cuijper, sijn suster, alsmede Lucas hermanse x Engeltge Laurense Cuijper, mede als vooght van Janneke ende Adriaen Laurense Cuijper, suster ende broeder, kinderen Laurens Gijsberts Cuijper, ende gaf over met een verlije aen Willem Arienss Verschuer, 10-2-1677.

Fol. 46r
Compareerde Peter Jacobs Rombouts ende bekende schuldigh te wesen aen Arien Damen ende Corstiaen Jansen de Bie, armmeesters, 13-2-1677.

Fol. 46v
Pardon
Compareerde Peter van Heijst en toonde een originale requeste mnet het verzoek er een co-pie van te maken:

Aan sijne hoogheijt den heere Prince van Orange en Nassau
Geeft seer onderdanigh te kennen Pieter van heijst, geboren tot Sprangh, voor desen ven-drigh onder de compagnie van Capt Elligott, gerangeert ondert het regiment etc.
Pieter is in de maand julij bij Herbergier Michiel Jagers te besoijen geweest alwaar Willem Ariens Hoijmaijer hem oa voor schele heeft uijtgescholden. Er komt ruzie en Pieter trekt ter verdediging zijn mes. Pieter brengt enige steken toie waarop Willem komt te overlijden. Pieter vraagt nu om gratie, 16-1-1676.
Op 25-2 1677 wordt het verzoek in gewilligd.

Fol. 50r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Bastiaen Handrix de Bie ende gaf over met een vrije gifte aen Jan Denis de Greef, 1-3-1677.

Toegevoegd: Cornelis Handrix de Bie als vooght van de kinderen van Bastiaen Handrix de Bie is voldaen, 4-11-1679.

Fol. 50v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maijke Wouters x Merten Roelen (innocent) en Roelant Mertens, haeren soone, mede namens Anneke ende leentge mertens, kinderen van Merten voorn, ende gaven over met een vrije gifte aen Peter Ockers, 1-3-1677.

Fol. 50v
Dat voor ons gecomen is Engeltge Denis weduwe Mathijs Peterse Kemmer, geassisteert met Denis Thijs Kemmer, haeren soone, ende Jacob van Selst, haren swager, ende gaf over met een verlije aen Peter Bastiaensen Soethout, 8-3-1677.

Fol. 51r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Fransen van Ammeroijen ende gaf over met een vrije gifte aen Jacob Adriaensen Mulder, 8-3-1677.

Fol. 51v
Compareerde Peter Jacobs Rombouts ende bekende schuldigh te wesen aen de kinderen van Jan Petersen Fasen.

In de kantlijn: Cornelis Janse Faes is voldaen, 22-2-1678.

Toegevoegd: Elant van Dongen x Judith Janse Faes en Jan Gijsberts x Wouterke Jans Faes mede namens Cornelis Janse Faes zijn voldaen, 5-4-1696.

Fol. 52v
Compareerde Jan Peter Snijder ende verclaerde sich tot brg te stellen ivm het huijs dat Jeu-rien Colthof van hem heeft gecoght, 16-3-1677.

Fol. 52v
Erfscheijdinge ende erfdeelinge gedaen ende aengebracht bij Andries Jansen van Drunen ter eenre ende Handrick Cornelissen Recker x Geertruijd Jans van Drunen ter andere sijde we-gens de erfgoederen als bij Jan Goossens van Drunen en Aeltge de Bie, hun ouders, sijn naergelaten, 25-3-1677.

Fol. 54v
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Tonis, Stijntge, neeltge, Jan ende Lambertge jans Gijben, kinderen van Jan Janse Gijben ende Dirckske Lamberts Hagen, van de goederen bij hun ouders naergelaten, 26-3-1677.

Fol. 57r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Arien Willemse Verschuer ende gaf over met een vrije gifte aen Wouter Tonissen Nieuwenhuijsen, 27-3-1677.

Fol. 57r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geertruijd Jans van Waspick weduwe van Cornelis van de Werck, testament notaris Petrus Sgrauwen, Breda 20-3-1673, ende gaf over met een vrije gifte aen Willem Feransen van Ammeroijen, 30-3-1677.

Fo. 58r
Copie
Staet ende inventaris gedaen maken bij Willem Jacobs Glaviman weduwenaer van Geertruijd Molegraef wegens hun goederen in ngemeenschap beseten.

Fol. 60r
Op huijden den 29-4-1677 compareerde Willem Jacobs Glaviman weduwenaer van Geer-truijd Bartholomeus Molegraef ende verclaerde aengenomen te hebben van Christoffel Mo-legraef als vooght ende Johannes Glaviman, secr Venloon, als toesiender, over Jacob, Bart-holomeus, Lijsbeth, Jenneke, Pieter, Jan ende Helena, sijn kinderen bij Geertruijd.

Fol. 61v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn mr Francois Smedt x Anneke Andriessen Smits mitsgaders Anthonij Timmers, secr, namens Johannes van Heesteren, Willemstadt, als vooght ende Jan Janse Meermans den Ouden als toesiender van het kindt van Abraham Cornelissen Ferannen?, procuratie Willemstadt 12-5-1677, ende gaven over met eeb vrije gifte aen Arien Andreissen Smits, 21-5-1677. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 63r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Abraham Fransen van Ammeroijen ende gaf over met een vrije gifte aen Jacob Ariens Mulder, 24-6-1677.

Fol. 63r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Andries Jansen van Drunen ende gaf over met een verlije aen Adriaen Jansen de Ruijter, 28-6-1677.

Fol. 64r
Op huijden desen 23e julij 1677 compareerde Peter Jacobs Rombouts ende verclaerde ver-coght te hebben aen Peter, Johanna ende Leendert Janse van heijst al zijn inboel, haeffelijkce goederen en beesten, bouw gereetschap etc. Den comparant is possiderende in de betalinge van interesten mbt de voorkinderen van zijn huijsvrouw ivm hun vaders goet.

Fol. 64r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Jacobs Rombouts x Peterke Peters van-der Punten eerder weduwe van Jan Janse van heijst ende gaf over met een vrije gifte aen Peter, Johanna ende leendert Janse van Heijst, voorkinderen van sijne huijsvrouwe, 23-7-1677.
Verrekend wordt er ivm de deling van 8-11-1660.

Fol. 65r
Compareerden Andries Janse van Drunen geassisteert met Adriaen Janse de Ruijter ende bekende schuldigh te sijn aen Tafels des H. Geest, 26-7-1677.

Fol. 65v
Compareerden Andries Janse van Drunen geassisteert met Adriaen Janse de Ruijter te ken-nen gevende dat alsoo bij verbalen op de 13e deser maent julij 1677 voor Benjamin Fagel? ende Johan Munten als commisarissen ende Jan Sixti als secr van de hove als adjunt waren geaccordeert.
Isaacq Leempoel namens Gijsbrecht van Gils, borgemr G. bergh, als vader ende vooght van sijne twee kinderen bij Sophia vande Werck ter eenre ende Andries Janse van Drunen ter andere sijde. Het betreft een obligatie die Andries op 8-2-1660 had ondergenomen van Johan Bron, dienaer des goddelijk woorts, ende Jan Cornelissen vande Werck als opsiende voogh-den van Jan Cornelissen vande Werck gewesene oom van de voors twee weeskinderen. Jan Goossens van Drunen, vader van Andries, heeft sigh tot borge gesteld.
Men wil dat Andries de lenin g met rente aflost, 26-7-1677.

Fol. 67r
Compareerde Peter Peterse Boer ende bekende schuldigh te wesen aen Sebastiaen vande Wercktbv sijn kinderen en kleijnkinderen ivm een obligatie bij Jan Bastiaense de Roij als vooght van de comparant op 1-1-1668 voor een portie in een obligatie van meerdere somme bij Judith Jans, grootmoeder maternel tbv do Johannes Bron, 30-7-1677.

Fol. 67v
Copie
Staet ende inventaris van alle de meuble goederen ende huijsraet naergelaten bij Maijken Adriaens Roos eerstwerf weduwe van Jan Petersen Timmerman ende lestwerf weduwe van Joost Henrciks Verelst, 18-8-1677.

Fol. 68v
Scheijdinge ende erfdeelinge aengebracht bij de vier stocken, kinderen ende erfgenamen van Maijken Adriaens Roos eerstwerf weduwe van Jan Petersen Timmerman ende lestwerf we-duwe van Joost Henrciks Verelst, Dingeman Anthonisse Wijnsou x Jenneke Jans Timmer-man, Francois Andriessen Treffers als oom ende vooght ende Dingeman als toesiender over de kinderen van Jan Andriessen Treffers en Maijke Jans Timmerman waarvan Jan Jansen-Treffers aanwezig is, Tonisken Jans Timmermans geassisteert met Adriaen Corsten Nou-wens ende Folpert Wouters van Asperen wednr van Adriaentken Jans Timmermans als va-der van sijn ses kinderen van de goederen van Maijken Adriaens Roos, rsp moeder ende grootmoeder, 18-8-1677.

Fol. 71v
Gisbertus de Jongh x Alida vanden Houte en Walburgh ende Maijken van den Houte, doch-ters van Jan Laurens vanden Houte bij Cornelia vanden Heuvel, geven te kennen dat hun ouders sijn overleden en dat de ouders nog 8 onmondige dochters hebben naergelaten zon-der een vooght aan te stellen. Er dien en goederen gemeen met Cornelis van Gils, oom, ge-scheijden te worden. Zij verzoekn om Johan vanden Heuvel, Veen, als oom maternel als vooght aan te stellen, 13-9-1677.

Fol. 72v
Erfscheijdinge ende erfdeelinge aengebracht tusschen Cornelis van Gils ter eenre ende Gis-bertus de Jongh, secr van Schijndel, x Alida vanden Houte, mede namens Walborgia ende Maijke vanden Houte, beide present, en voor Maria, Johanna, Gertruda, Elisabeth ende Lau-rina vanden Houte, kinderen en erfgenamen van Jan Laurens vanden Houte ende Neeltge van den Heuvel van de goederen die Cornelis van Gils en Jan vanden Houte gemeen ge-beseten ende onverdeeld gewesen sijn, 17-9-1677.

Fol. 74r
Cornelis van Gils ende Gisbertus de Jongh, voogt ende toesiender over de kinderen van Jan Laurissen vanden Houte ende Neeltge vanden Heuvel, beloven de meubele goederen publiq te vercopen ende de immeuble goederen publiq te verpachten, 27-9-1677.

Fol. 74v
Maijke ende Maria vanden Houte verzoeken om buijten de voogdij te mogen blijven. Wordt toegestaan, 27-9-1677.

Fol. 75r
Cornelis van Gils ende Gisbertus de Jongh, voogt ende toesiender over de kinderen van Jan Laurissen vanden Houte ende Neeltge vanden Heuvel verkopen de goederen publiq.

Fol. 80v
Scheijdinge ende erfdeelinge aengebracht tussen Gisbertus de Jongh, secr van Schijndel, ende Walborgia vanden Houte mitsgaders Cornelis van Gils als vooght van Maijke, Maria, Johanna, Gertruda, Elisabeth ende Laurina vanden Houte, kinderen en erfgenamen van Jan Laurens vanden Houte ende Neeltge van den Heuvel, wegens de door hun ouders naergela-ten goederen, 27-9-1677.

Fol. 84r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is helena verhoeven weduwe van peter de Jongh, secr Waelwijck, ende gafg over met een vrije gifte aen Arien Goijaertsen Oerlemans, 9-10-1677.

Fol. 84v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is maijke Fransen van Ammelroijen ende gaf over met een vrije gifte aen Rombout Fransen van Ameroijen, haeren broeder, 15-11-1677.

Fol. 85r
Compareerde Thonis Janse van Sprangh, vaderlijcke oom van Ariaen Cornelissen, weeskindt van Cornelis Jans van Breroij bij Marie Dilis vander Plas ende beloofdevoor hem ende sijne erfgenamen t voorn weeskindt van sijnen broeder Cornelis Jansen te alimenteren. Vrienden vam smoeders sijde waren Peter Dilis vander Plas ende Matheus Bastiaen Eeltgens, 16-11-1679.

Fol. 85v
Inventarisatie van de goederen ende cleederen etc metter doot ontruijmt bij Mariken Anthonis Verheijden tbv van haer kindt bij Bastaien Henrixse Bie sa, 3-1-1678.

Fol. 86r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Sebrecht Jans Oerlemans, Baijen Peters x Marie Jans Oerlemans mitsgaders Sebrecht Jans als vooght ende Handrick Peters van Oos-terhout als toesiender over de kinderen van handrick Jans Oerlemans ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Denis de Greef, 6-1-1678.

Fol. 86r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Dirck Jansen Oerlemans ende Handrick Pie-ters van Oosterhout x Lijntge Jans Oerlemans ende gaven over met een vrije gifte aen Lauris Ariens Raijmakers, actum ut supra.

Fol. 86v
Op huijden 6 janarij 1678 compareerde Jan Denis de Greef ende nam tot sijnen last alle schulden bij Jan Tonis Oerlemans ende Keuntge Handrick Seberts tlv Sebert, Marie ende Handrick Jans Oerlemans naergelaten, actum ut supra.

Fol. 86v
Dato ut supra compareerde Lauris Ariens Raijmakers ende nam tot sijnen laste alle schulden naergelaten bij Jan Tonis Oerlemans ende Keuntge Handrick Seberts tlv Dirck ende Lijntge Jans Oerlemans.

Fol. 87r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Aelberts Brouwers ende gaf over met een vrije gifte aen Peter Gijsberts Verhagen, 27-1-1678.

Fol. 87v
Wegens verbleekte inkt onleesbaar

Fol. 88r
Verbleekte inkt
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn de voornoemde comparanten ende gaven over met een vrije gifte aen Cornelis van Gils, datum ut supra.

Fol. 88v
Verbleekte inkt
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem de Ridder x Tonisken Ariens Joncker mede namens Maijken Jans weduwe Arien Jans Joncker, Dordrecht, , procuratie not Johan van Naaltwijck, febr 1678, mitsgaders Anneken Ariens Joncker, Jan Tonissen Borger x Jen-neken Ariens Joncker mede namens de weeskinderen van Aeltge Ariens Joncker ende ga-ven over met een vrije gifte aen Erit petersen Rommen, 13-2-1678.

Fol. 89r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter van Leeuen, cleermaker, Breda, x Aeltge Handrix persijn ende heeft over gegeven met een vrije gifte aen Anthonij Hyenrix Persijn, sijnen swager, 19-2-1678.

Fol. 90r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Bouwens ende gaf over met een vrije gifte aen Johannes vande Werck, sijnen swager, 15-3-1678.

Fol. 90v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Bastiaen Jansen Broeckhoven x Adriaentge Gijsberts Cuijpers, Aerlanderveen, ende gaf over met een verlije aen Merten Ariens van Dru-nen, 19-3-1678. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 91v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Andries Jansen van Drunen ende Adriaen Jansen de Ruijter ende gaven over met een verlije aen Arien Rombouts van Dijck, 25-4-1678.

Fol. 92r
Copie
Aan de heer schouth van Sprangh
Verthoont reverentelijck Dirckske Geritsdr weduwe van Sacharias Rutten aen uwer in-gesetenen hoe dat Gerit Willemssen Timmer haeren vader sa bij desselfs testament gepas-seert voor den notaris Kieboom buinnen Geertruijdenbergh van dato den 16e meert 1632 heeft gewilt dat sijne goederen naer sijn doot souden versterven op Lijntge Gerits ende de suppelte in desen, sijne dochters, met sulckje verstande dat de supplte ofte haeren man is deselve naer de laten goederen niet meer en sdouden hebben als de legitieme portie maar comende Sacharias Rutten, des suppltes man, voor de suppelte te overlijden wilde ende permitteerde hij testateur expresselijck dat de supplte tot haer nodig onderhout met wille ende consent van schout ende voogden van de kminderen enkele goederen vrij mag verkopen etc. Zij wil nu een half geseet verkopen aan Handrick Peters Otterdijck. Men heeft echter gehoord dat Handrick de laetste paij wil inhouden. Het verzoek is nu om de verkoop te approberen ende te consenteren.
Ondertekent door Joost ende Grietken Sacharias van Balcum.

Ingewilligd op 28-7-1677.

Fol. 92v
Compareerde Dircke Gerits weduwe van Sacharias Rutten mitsgaders Joost ende Grietge Sacharias van Belcom mede namens Jan Sacharias van Belcom ende voor de kinderen van Willem Sacharias van Belcom en stellen sigh tot borgh mbt het halve geseet dat Handrick Peters Otterdijck gecoft heeft, 21-5-1678.

Fol. 93r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Ariens Leeu ende gaf over met een verlije aen Cornelis van Gils, 4-6-1678.

Fol. 93v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Dirck Wolfs, schouth, namens Frans Andries-sen Treffers als vooght van de kinderen van Jan Andriessen Treffers mitsgaders Jan Jans-sen Treffers mede namens sijn susters ende broeders ende gaven over met een verlije aen Joost Jaspersen Smits, 11-6-1678. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Bij overlijden van Franchois Andries Treffers wordt de Dingeman Anthonis Wijnsou als vooght aangesteld, 21-7-1678.

Los vel als quitantie bij folio 99r aanwezig.

Fol. 94v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Claes Aertsen Boon x Anthonette Henrix Persijn ende gaf over met een vrije gifte aen Anthonij Timmers, secr, 5-7-1678.

Fol. 95r
Op huijden desen 9e julij 1678 compareerden Adriaen Goossens Storm, mr slotmaker binnen Heusden, toecomende bruijdegom, weduwenaer van Maeijke Jansen van Drunen, ter eenre ende Maijke Fransen van Ameriojen weduwe van Jan Adriaensen Vos, Cappel, toecomende bruijt ter andere sijde. Zij stellen hun huwelijkse voorwaarden op.

Fol. 95v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Handrix Persijn, out secr alhier, ende gaf over met een vrije gifte aen Anthonij Timmers, secr, 9-7-1678.

Fol. 96r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Joris van Ballecom x IJke Adriaens Clis ende gaf over met een verlije aen Corstiaen Adriaensen Clis, sijnen swager, 29-7-1678. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 97r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Joosten Cool x Marie Handrix Persijn ende gaf over met een vrije gifte aen Anthonij Timmers, secr, 6-8-1678.

Fol. 97v
Compareerde Andries Jansen van Drunen ende verclaerde tot securiteijt van Sebastiaen vande Werck als fideicommisaire erfgen van sa do Johannes Bron ende Geertruijd van de Werck voor de prompte voldoeninge der interesten van tweeobligatien.

In de kantlijn: Compareerde de kinderen van Andries van Drunen bij Digna van de Werck, Johannes, Bastiaen, Cornelis, Geertruijd ende Marie, end verclaerde dat de twee obligatie, bij erfdeeling van 18-10-1681 hen toebedeeld, sijn voldaen door Andries van Drunen, 9-11.

Fol. 98r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peterse van Lier ende gaf over met een verlije aen Arien Tonissen Borger, 12-11-1678.

Fol. 98v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Jan Janse Pigge de Jonge in qt als gewese vooght over de kinderen van sa Adriaen Adriaensen Rosen de Jonge wegens desselfs ont-vanck ende uijtgeef, 1-1678. In presentie van Jan ende Adriaen Ariens Rosen.

Toegevoegd: Jan Janse Pigge de Jonge is voldaen door de drie kinderen van Arien Ariense Rosen, 28-1-1680.

Fol. 102v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Dirck Weolfs, schouth, door de gelijcke erf-genamen van Maijke Adriaens Roos tot desen gestelt wegens soodanige ontfanck ende uijtgeef, 22-2-1678.

Fol. 106r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Aelbert brouwers als vader ende vooght van Corstiaen Brouwers in echte verweckt aen maijke Joosten Verelst sa wegens soodanige ont-fanck ende uijtgeef, 16-6-1678.

Fol. 108r
Conditien waer nae de weduwe, Anneke Cornelis Wijten, 2e vrouw, ende erfgenamen van Jan Paulus Schoenmaker van meijninghe sijn publicq te vercopen alle de huijsraet etc.

Op 14-10-1678 is Gerit Jansen Logten, soone van Jan Jansen Logten, namens broeders en-de halve suster voldaen.

Fol. 11v
Adriaen F Raep, rentmeester van t weeshuijs, is voldaen door de secr van Sprangh mbt de kinderen van IJmert de Vliegh en Keuntje Jans. Gorcom, 18-10-1678.

Fol. 112r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Jan Adriaensen Cuijper van soodanige ont-fangh ende uijtgeef wegens Gerit Adriaensen Cuijper, 17-9-1678.

Fol. 113r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Jan Adriaensen Cuijper van soodanige ont-fangh ende uijtgeef wegens Maria Adriaensen Cuijper, 17-9-1678.

Fol. 114v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Jan Adriaensen Cuijper van soodanige ont-fangh ende uijtgeef wegens Quirijn Adriaensen Cuijper, 17-9-1678.

Fol. 116v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Jan Gijsberts als vooght van janneke Jacobs, dochter van Jacob Wouters bij Peterke Gijsberts van soodanige ontfangh ende uijtgeef, 9-12-1678.

In de kantlijn: Overgelevert aen Dirck Mertens Gijben x Janneke Jacobs ende Jacob Wou-ters, 9-12-1678.

Fol. 120r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Dingeman Anthonisse Wijnsou van soodanige ontfangh ende uijtgeef als desselve van de goederen in ’t gemeen van maijken Rosen heeft gehadt, 29-12-1678.

Fol. 121r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Christoffel Molgefraef als vooght van sijne broeder Johan Molegraef wegens den ontfanck ende uijtgeef, 4-1-1679.

Fol. 128r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Arien Tonissen Kerpestijn x Elsken Denis we-duwe van Cornelis Jansen van Bedroij ende gaf over met een verlije aen Arien Sijmons Hoen, 10-2-1679.

Toegevoegd: op 4-1-21684 is Elsken weduwe van Arien Cerpesteijn voldaen door Arien Sij-mons Hoen.

Fol. 128v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Adriaensen Clis ende gaf over met een verlije aen Anthonij Cornelis van Heusden, slotmaker alhier, 18-2-1679.

Fol. 129v
Op huijden desen 4e maert 1679 compareerden Adriaen Rombouts van Dijck weduwenaer van Wouterke Lauris ter eenre ende Willem Laurisen als vooght ende Merten Rombouts van Dijck als toesiender van de twee kinderen, Rombout en Laurens, van Adriaen en Wouterke ter andere sijde en sluijtern een accoort.

Fol. 130r
Compareerden Jan Adriaensen Gijben, woonachtig in ’t hooge echte veen lande van Drentje ende bekende schuldigh te wesen aen Jan Adriaensen Heer ende Jan Adriaens Wijnen, armmeesters. Merten Ariens Gijben staet borg, 6-3-1679.

Fol. 130v
Compareerden Jan Adriaensen Gijben voorn ende bekende schuldigh te wesen aen de kin-deren van Merten Ariens Gijben, broeder, en Anneke Jans van Dijck, 6-3-1679.

Fol. 131r
Erfdeelinge aengebracht tusschen de gelijcke kinderen ende erfgenamen van Keuntge Frans Corsten bij Cornelis Potters, Adriaen Peter Gerits ende Gelden Adriaens de Jongh, met na-namen Frans Potters, Peter Adriaens Verhoeven, Thomas Conincx x Anneke Adriaens Ver-hoeven mitsgaders Govert, Adriaen, Adriaentge ende Catharina Geldens de Jongh wegens de goederen van keuntge, hun moeder, 5-4-1679.

Fol. 132r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Joosten van Veen x Sophia Corstiaens de Groot beneffens Huijbert Adriaensen Timmer ende Jan de Leeu de Jonghen x Adriaentge Adriaens Timmer mede namens susters ende broeders ofte voor de gelijcke kin-deren van Adriaen Anthonissen Timmer ende gaven over met een vrije gifte aen Hugo Hol-ster als vooght van Jenneke Corstiaens de Groot, 8-4-1679.

Fol. 132v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Elisabeth Jacobs de Bie weduwe van Bernt Schlt, schouth Moergestel, ende gaf over met een vrije gifte aen Christoffel Molegraef, 10-4-1679.

Fol. 133r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Catharina van Dongen weduwe van Willem Abberdaen mede namens Cornelis Abberdaen als oom paternel ende vooght van de kinderen van Catharina ende Willem, procuratie notaris Nicolaes Huijward Londen 5-3+1678, ende gaf over met een vrije gifte aen Marten van Campen, een slot met saeijlandt genaemt het slot van Boshuijsen, 4-5-1679.

Fol. 133v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peter Henrx Brent als vooght ende Johan de Coninck als toesiender van’t kindt van Baltus Ferdinandi Versterre ende gaven over met een verlije aen Cornelis Frans van Ameroijen, 6-5-1679.

Het geld wordt gebruikt om schulden af te betalen.

Fol. 135r
Staet ende inventaris gedaen maken bij ende vanwege Maijken Aeerts Boon lest weduwe van Peter Corsten Lotten wegens de goederen die sij met Peter Corsten beseten heeft ende door Peter naergelaten sijn, 24-6-1679.

Dirck Corsten Lotten is vooght en Adriaen Jansen van Gorp, Beijerlandt, is toesiender van Corstiaen ende Sijken Peters Lotten.

Fol. 138r
Op huijden desen 24e juni 1679 compareerden Maijken Aerts Boon weduwe van Peter Corsten Lotten geassisteert met Claes Aertsen Boon, haeren broeder, ter eenre ende Dirck Corsten Lotten als vooght mitsgafders Dirck Wolfs, schout, namens Adriaen Jansen van Gorp, beijerlandt, als toesiender van de kinderen, Sijken ende Corstiaen, van Peter bij Maijke Jans van Poppel ter andere sijde. Zij sluijten een accoort.

Fol. 139r
Op huijden desen 24e juni 1679 compareerden Maijken Aerts Boon weduwe van Peter Corsten Lotten ter eenre ende Dirck Corsten Lotten als vooght en Claes Aertsen Boon als toesiender van het kindt, Aerdt, van Peter bij Maijke Aerts ter andere sijde. Zij sluijten een ac-coort.

Fol. 140r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is IJken Willems Schuer weduwe Dirck Henrixs Colster ende heeft over gegeven aen Peter ende Catharina Dirx Colster, haer kinderen, 27-9-1679.

Fol. 140v
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Peter Coirsten Wijnen ter eenre ende Adriaentge Corsten Wijnen voor haer ende hare kinderen ter andewre sijde, kinderen ende eefgenamen van Corst Leenderts Weijnen ende Adriaentge Roelen wegens de goederen van hun ouders, 25-10-1679.

Fol. 142v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Arien Jkansen van Cleef x Maria Jans van Lier ende Neeltge Jans van Lier mede namens het kindt van Engelthe Jans van Lier sa bij Cornelis Jansen Smits ende gaven over met een verlije aen Jan Wouterse Poorter, 19-12-1679.

Fol. 143r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Wouterse Poorter mede namens Geer-truijd, Maria, Henrick, Wouterke, Huijbert ende Cornelia Wouterse Porter, kinderen van Wou-ter Jansen Poorter mitgaders Gerit Jansen Timmermans als vooght van Maria, Henrina, Aert ende Wouter Jansen van Laerhoven, kinderen van Joost Wouterse van Laerhoven ende ga-ven over met een vrije giften aen Peter Geritsen Clemans, 19-12-1679.

Los vel met berekeningen bij folio 144 aanwezig.

Fol. 144r
Op huijden den 20e december 1679 compareerde Cornelis Sijmons de Gester weduwenaer van Dirxken Jans Vrient ter eenre ende Aert Jansen Vrient als vooght ende Bastiaen Sijmons de Gester als toesiender van de kinderen, Sijmon, Jan ende Neeltge, van Cornelis en Dircken ter andere sijden. Zij sluijten een accoort.

Fol. 145r
Compareerde Christoffel Molegraef weduwenaer van Dircke Jacobs Glaviman ende ophi-beerde dit besloten papier int bijwesen van Willem Glaviman als oom ende vooght maternel ende Peter vander Punten als toesiender van sijne kinderen bij Dirxke seggende dit te wesen het testament van hem ende Dirxke:
Op desen 10e februarij 1676 compareerde Christoffel Molegraef ende Dirckske Jacobs Glkaviman, echte luijden. Zij stellen hun testament op.
Actum 26-12-1679.

Fol. 148br
Compareerde Johannes van Dijck x Aeltje Molegraef ende bekende van Christoffel Moi-legraef, sijnen schoonvader, voldaen te sijn, 4-7-1693.

Comparerde Jacobus Molengraeff ende bekende van Christoffel Molengraeff, sijnen vader voldaen te sijn, 8-3-1695.

Compareerde Handrick de Roij x Jenneke Molegraef ende bekende door Christoffel Mo-legraef, sijnen schoonvader, voldaen te sijn, 6-5-1698.

Fol. 149r
Desen 26e december 1679 compareerde Christofffel Molegraef weduwenaer van Direckske Jacobs Glaviman ende beloofd op basis van het testament van Christoffel ende Dickske sijn kminderen hun deel te voldoen als sij tot hun mondige dagen sijn gecomen.

Fol. 149v
Copie
Op huijden desen 23e november 1679 sijn van meijningen de kinderen ende erfgenamen van Lijske Ariens Broershert weduwe van Tonis Corsten verheijden, alhier overleden, punliq te vercoopen allerhande goederen.

Mr Govert Verheijden mede als vooght van de kinderen van Peter Verheijden ende Maria Verheijden sa ende mede namens verdere broeders, erfgenamen van Lijsbeth Ariens Broers-hert, haere moeder, bekende voldaen te sijn, 13-1-1680.

Fol. 153r
Copie
Reeckeningh, bewijs reliqua die doende Merten Ariens Gijben als vader ende vooght van sijnen kinderen bij Anneke Jans van Dijck wegens den ontfanck ende uijtgeeff, 17-1-1680.

Fol. 154v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Arien Rommen Leempoel als vooght van de kinderen van Gijsbert Rommen Leempoel ende gaf over met een verlije aen Marie Gijsberts weduwe van Aert Rommen Leempoel. De koop in voldoenige van de alimentatie van cathalijn Gijsbert Rommen Leempoel, 20-1-1680.

Fol. 155r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Dilis Laurensen van Schijndel mitsgaders Jan Paulus van Schijndel den Ouden als vooght ende Bartholomeus R=Teulinx als toesiender van de kinderen van Laurens Paulus van Schijndel ende gaven over met een vrije gifte aen Chris-toffel Molegraef, 29-1-1680.

Fol. 155v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Dilis Laurensen van Schijndel mitsgaders Jan Paulus van Schijndel den Ouden als vooght ende Bartholomeus Teulinx als toesiender van de kinderen van Laurens Paulus van Schijndel ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Adriaensen Heer, 29-1-1680.

Fol. 156r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaentje Ariens Verseef weduwe Arien Tonis-sen Borger geassisteert met Jan Anthonissen Kuijst ende gaf over met een verlije aen Quirijn Gijsberts, 30-1-1680.

Fol. 156v
Op huijden desen 7e meert 1680 compareerden Adriaentje Ariens weduwe van Peter Hand-rixe Spaendonq ter eenre ende Handrick Heijligeren als vooght ende Laureijs Jan Adriaen Claes als toesiender van de kinderen, Sijken ende Handerick van Adriaentken bij Peter ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.

Fol. 157r
Jan Paulus van Schijndel legt de eedt als vooght van de kinderen van Laurens Paulus van Schijndel af, 16-3-1680.

Fol. 157v
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Adriaen Boom als vader ende vooght van sijne vijf kinderen bij Lijsbeth Ariens van de Kerckhof sa ter eenre ende Jan Paulussen van Schijndel de Jonge x Pieternella Ariens van de Kerckhof ter andere sijde wegens de goederen naerge-laten bij Catharina Gerits van Vught weduwe van Arien Peterse van de Kerckhof, 25-3-1680.

Fol. 159v
Op huijden desen 29e meert 1680 sijn de kinderen ende erfgenamen van Arien Crijnen Textor soo van de een als anderen bedde van meijninge publiq te vercoppen alle de meubele goe-deren door Arien naergelaten.

Fol. 161r
Op huijden desen 29e meert 1680 compareerde Tonisken Ariens dochter van Arien Crijnen Textor bij Lijntge Dilis, Peterke ende Handrick Wilberts van Selst mede namens broeder ende suster, kinderen van Maijken PeterPeters, dochter van Maijke Goijerts bij Arien voornt ende Cornelis Ariens Textor, soone van Maijke Goijerts, erfgenamen van Arien Crijnen Textor en hebben een verschil van mening betreffende de huweloijkse voorwaarden tussen Adriaen ende Maijken Goijerts Conthoralen??? van 20-8-1639 en over de aenneminge van de voors kinderen. Zij sluiten een accoort. Er is ook nog een aenneming van 5-1-1628 mbt de kinderen van Maijken Peters.

Fol. 162r
Op huijden desen 29e meert soo wil Handrick Willemse Schoenmaker nimine uxoris (x Griet Gerits) publiq vercoopen alle goederen naergelaten bij Eijltje Gerits.

Fol. 163r
Op huijden desen 19e april 1680 compareerde in de sterfhuijs van Robbrecht Handrix Decker Willemke Bastiaens lest weduwe van Robbrecht, geassisteert met Jan Bastiaensen Wijnen, broeder mitsgaders Arien Robben Decker, Janneke Robben Decker ende Tonis Jansen Erid-den x Beatrix Robben Decker, kinderen van Robbrecht ter andere sijde.

In de kantlijn: desen 11e juni 1681 compareerde Arien Driessen Smits mede namens Johan-nes ??? Willemse Leenhouwer ende Ambrosius Huijberts, Marie Dirx van der Duijnen wedu-we Leendert Willemse Leenhouwer, alle mede erfgernamen van de weduwe Willem Handrick Fransen sijn voldaen door Arien Robben.

Fol. 164r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Oth Jans x Anneke Fransen Leenhouwer weduwe van Tonis Jans Oerlemans mitsgaders Jan Jans Pigge namens Sebrecht Jans Oer-lemans als vooght ende Wouter Verhoeven als toesiender van de kinderen van Tonis ende gaven over met een vrije gifte aen Louwerens Ariens Raijmaeckers ende Jan Denis de Greeff een deel in een huijs gecomen van Jan Tonis Oerlemans en Keuntke Handricxe, 24-4-1680.

In de belending genoemd Jacob Jans Oerlemans

Fol. 164v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Johanna van Heijst ende gaf over met een vrije gifte een 1/3 deel van een huijs aen Peter van Heijst, broeder, 15-5-1680.

Het ander 1/3 deel is van Leendert van Heijst.

Fol. 165r
Erfdeelinge ende scheijdinge aengebracht bij ende tusschen Arien Robben Deckers, janne-ken Robben Deckers weduwe Jan Elants ende Tonis Jans Eridden x Beatrix Robben Dec-kers, kinderen en erfgenamen van Rob Handrixe Deckers wegens de goederen door hun vader naergelaten, 27-8-1680.

Fol. 167r
Op huijden desen 12e october 1680 compareerden Maria Adriaens Heer weduwe Dirck ma-thijs ter eenre ende Mathijs Lamberts als grootvader ende vooght ende Jan Adriaensen Heer als toesiender van Dirxken Dircx, dichter van Dirck en Maria ter andere sijde. Zij lsuiten een accoort.

Fol. 168r
Copie
Geeft revenrentelijck te kennen Margariet Jans weduwe van Handrick Willemse Leenhouwer dat sij genegen sijnde te soen behoorlijcke bewijs aen haer kinderen bij handrick. Zij heeft goede voogden nodig: Jan en Embrecht Willemse Leenhouwer, resp Ouwerschie en Rotter-dam, broers, of twee door de gerechten aangestelde voogden ivm de grootte afstand van de twee broers: Arien Driessen Smits x Peterke Willems Leenhouwer ende Jan Jans Eridden, broer, 26-10-1680
Eerst worden de twee broers van handrick gevraagd. Arien en Jan worden benoemd tot vooghden met toestemming van de twee broers van Handrick, 9-11-1680.
Arien en Jan leggen ook op 9-112 de eed af.

Fol. 169r
Staet ende inventaris gedaen maken bij ofte vanwegen margareta Jans weduwe Handrick Willemse Leenhouwer wegens de goederen die Handrick heeft naergelaten.

Niets ingevuld.

Fol. 171r
Op huijden desen 9e november 1680 compareerden Margareta Jans weduwe Handrick Wil-lemse Leenhouwer ter eenre ende Arien Andries Smits als vooght ende Jan Jansen Eridden als toesiender over Willemke, Willem, Jan, Adriaen, Lijsbeth, Leendert, Abraham, Dirck ende Bastiaen Henrixe Leenhouwer, kinderen van Margareta ende Handrick ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.
Bestevader is Willem Handrixe Leenhouwer. Handrick bezat een schip.

Fol. 172r
Copie
Compareerde voor mij Jan Teulinghs, notaris te Breda, Peter van Beecq, majoor ende rentmr vant Tchoor, Breda ende Bernaert Vervoort, coopman Breda, x Maria Verhoeven mede na-mens kinderen en kintskinderen van Jan Bernaerts Verhoeven ende Digna van Beeck, erf-genamen van Adriana de Roij ende bekenden voldaen te sijn door Petrus Verhoeven als bor-ge voor Adriana Schilders van de helft van een bedrag van 3.500, zie akte van 20-11-1671 etc, Zij machtigen Anthonij Biestraten, 16-11-1680.

Fol. 172v
Compareerde Anthonij Biestrate namens Peter van Beeck, major ende rentmr vant Tchoor, Breda ende Bernaert Vervoort, coopman Breda, x Maria Verhoeven mede namens kinderen en kintskinderen van Jan Bernaerts Verhoeven ende Digna van Beeck, erfgenamen van Adriana de Roij, prodcuratie Breda 16-11-1680, ende transporteren aen Petrus Verhoeven de helft van ƒ 3.500, 20-11-1680.

Fol. 173v
Scheijdinge ende deeling aengebracht bij ende tusschen d’erfgenamen van Maijke Gerits lest weduwe van Denis Aertsen de Greef, bijnamen
Dirck Mertens Gijben mede namens Geertruijd ende Walborgh Mertens Gijben mitsgaders Merten Ariens Gijben namens Gerit ende Marie Mertens Gijben, vijf kinderen van Merten Ariens Gijben en Anneken Jans van Dijck voor ¼.
Claesken Aerts de Greef, Aert Jacobs van Eck x Lijsbeth Aerts de Greef ende Handrick Ariens Mulder als vooght overJudith Aerts de Greef, kinderen van Aert Denis de Greef voor ¼.
Jan Denis de Greef voor ¼.
Dirck Jans Vos x Lijsbeth Denis de Greef voor het resterende ¼ part wegens soodanige goe-deren als bij Marijke Gerits, resp moeder ende grootmoeder naergelaten sijn, 30-11-1680.

In de kantlijn: Peter de Bie x Claesken Aerts de Greef ende Judith Aerts de Greef sijn vol-daen, 1-2-1696.

Fol. 175r
Scheijdinge ende deeling aengebracht bij ende tusschen de kinderen en erfgenamen van M Denis Aertsen de Greef, bijnamen
Claesken Aerts de Greef, Aert Jacobs van Eck x Lijsbeth Aerts de Greef mitsgaders Handrick Ariens Mulder als vooght overJudith Aerts de Greef, kinderen van Aert Denis de Greef voor 1/3.
Jan Denis de Greef voor 1/3.
Dirck Jans Vos x Lijsbeth Aerts [?] de Greef voor 1/3 part
wegens soodanige goederen als hun vader naergelaten sijn, 30-11-1680.

In de kantlijn: Peter de Bie x Claesken Aerts de Greef ende Judith Aerts de Greef sijn vol-daen, 1-2-1696.

Fol. 176r
Compareerde Tonis Gerritsen van den Oosten ende bekende schuldigh te wesen aen Catha-rina van Dongen weduwe Willem Abberdaen, 12-2-1681.

Fol. 176v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Claes Tonissen Borger ende gaf over met een verlije aen IJmert Joosten, 15-2-1681.

Fol. 177r
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan de Leeu x Adriaentje Adsriaens Timmers, Huijbert, neeltje, Pieternella ende Jenneke Adriaens Timmers mitsgaders Hugo Holster als vooght van Andries, Heijltje, Anthonij, Dirxke ende Lijsbeth Adriaens Timmers, kinderen van Adriaen Anthonissen Timmers en Erke Huijbertsdr van Bergen wegens de goederen van hun ouders, 21-2-1681.

Fol. 178v
Compareerde Cornelis Fransen van Ameroijen ende verclaerde tot securiteijt van Sebastiaen vande Werck als usufructuaris oftewel desselfs kinderen als erfgenamen van Johannes Bron, predikant te Sprangh, voor een obligatie, 27-2-1681.

Fol. 179r
Compareerde Cornelis Fransen van Ameroijen ende verclaerde tot securiteijt van de kinderen van Jan Janse de Jongh als erfgenamen van Arien Janse de Jongh, voor twee obligatien, 27-2-1681.

Toegevoegd: Johannes Schouten x Elisabeth de Jongh is voldaen, 7-1-1695.

Fol. 179v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Anneken Jans van Dijck weduwe Willem Corsten Clis geassisteert met Hendrick Willemse Clis mede namens haer verdere kinderen ende gaf over met een vrije gifte aen Arien Gijsberts van Dijck, Wouter Leenhouwer ende Gerit Corsten, geswagers elk 1/3 van een huijs, 11-3-1681.

Fol. 180r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Janse van Til, Vrijhoeven, ende gaf over met een vrije gifte aen Aelbert Brouwers, 15-3-1681.

Fol. 180v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Wolfs, schouth, ende Anthonij Timmers, secr, als curateuren over de naerlatenschap van Peter Dirxe Colster mitsgaders Dirck Wou-ters de Wit x Catharina Dirx Colster ende gaven over met een vrije gifte aen Jacob Dirxe Colster, 15-3-1681.

Fol. 180v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Wolfs, schouth, ende Anthonij Timmers, secr, als curateuren over de naerlatenschap van Peter Dirxe Colster ende gaven over met een vrije gifte aen Dirck Wouterseb de Wit, 15-3-1681.

Fol. 181v
Inden saecke hangende ongedecideert tusschen de crediteuren van sa Peter Dirxe Colster, dispiterende op de preserentie ende concur??? Van de penningen bij vercoopinge geproce-deert van d’helft van den geseeth mettet huijs etc

Lijst met kosten, 15-3-1681.

2 lege folio’s

Fol. 185v
Compareerde Gijsbert Dilis vander Plas ende bekende bij consent van sijne kinderen Aert ende Ercken, mede comparerende voor hun suster Marie, verclaerden schuldigh te wesen aen Aeltje van Campen weduwe Johannes Sprangers, 18-3-1681.

Fol. 186r
Staet ende inventaris gedaen maecken bij Anneken Adriaens Verhoeven lest weduwe van Thomas Jansen Coninx wegens de goederen die Anneken met Thomas beseten heeft, 16-3-1681.

Fol. 187v
Op huijden desen 17e meert 1681 compareerden Anneken Adriaens Verhoeven lest weduwe van Thomas Jansen Coninx ter eenre ende Adriaen de Bruijn, borger ’s Grtavenhage, als vooght van Geertruijd Thomas Coninx dochter van Thomas bij Mariken Anthonis ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.

Fol. 188v
Op huijden desen 19e meert 1681 compareerden Anneken Adriaens Verhoeven lest weduwe van Thomas Jansen Coninx ter eenre ende Gijsbert Janse Coninx als vooght ende Aert Glaviman als toesiender van Antonette, dochter van Thomas bij Anneken ter andere sijden. Zij sluiten een accoort.

Fol. 189v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Tonisken Ariensdr, Arien Crijnen Textor, Dru-nen, mitsgaders Jan Janse van Selst x Peterke Wilberts van Selst ende Handrick Wilberts van Selst mede namens broeders ende susters ende gaven over met een verlije aen Dirck Sprangers, 3-4-1681.

Fol. 190v
Dirck Wolfs, schouth, ende Anthonij Timmers, secr, als curateuren van de de naerlatenschap van Jan Petersen van Lier ende desselfs weduwe vercoght met een verlije aen Jan Janse van Selst, 3-4-1681.

Fol. 191r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Daniel Claesen de Wit x Lijntke Lauris ende gaf over met een vrije gifte aen Anthonis Peters Ockers, 11-4-1681.

Fol. 191v
Compareerde Dirck Janse Vos ende bbekende schuldigh te sijn aen Christoffel Molegraef, brouwer en schepen alhier, 19-4-1681.

Fol. 192r
Copie
Op 24-5-1681 maakt Wouter Verwiel, weduwenaer van Bessula van Beest, out borgemr ende schepen, sijn testament.
Genoemd: Zijn kinderen, Adriaen, Johannes, Loduwijck, Gijsbert, Johanna ende Adriana x Caerl Deckers.

Fol. 193v
Compareerde Peter van heijst ende bekende schuldigh te wesen aen Marten van Campen ende Christoffel Molegraef, brouwer, 7-6-1681.

Fol. 194r
Reekeninge, bewijs ende reliqua die soende is Quirijn Gijsberts van soodanighe ontfangh, uijtgave ebde administratie wegens de boedel ende naerlatenschap van Adriaentje Ariens Verseef weduwe Arien Anthonissen Borger, 30-7-1681.

Fol. 195v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaensen Heer x Neeltje Bastiaens Duijser ende gaf over met een verlije aen Peterke Willems weduwe Jan Bastiaensen Duijser, 4-8-1681.

Fol. 196r
Erfdeelinge aengebraht bij ende tusschen Johannes ende Bastiaen van Druijnen mede na-mens Andries van Drunen, haeren vader, mede als voogd voor Geertruijt, Cornelis ende Ma-ria van Druijnen, kinderen van Andries bij Digna vande Werck voor 1/3, Bartelt van Geske x Catharina vande Werck voor 1/3 ende Johannes vande Werck, schoolmr tot Baertwijck, voor het restende 1/3 deel, erfgenamen van Johannes Bron, predikant, die erfgenaam was van Sebastiaen vande Werck, de comparanten vader, 18-10-1681.

Fol. 199r
Op huijden desen 25e october 1681 sijn gecompareert Anthonij Ariens Gijben x de weduwe van Handrick Willems Leenhouwer mede namens de kinderen van Handrick Willemse ter eenre ende Ambrosius Huijberts x Anneken Willems Leenhouwer, Arien Andriessen Smits x Peterke Willems Leenhouwer mede namens de verdere erfgenamen van Willemke Bastiaens weduwe Willem Handrixe Leenhouwer, haere ouders, ter andere sijde. Zij sluiten na een hoop ruzie een accoort.

Fol. 200v
Compareerde Jan Peters van Lieshout weduwenaer van Metje Teunis mitsgaders de voor en nakinderen van Metje bij namen Gijsbert Vermeer x Pieternella Cornelis, Jacob Janse van Stuijvesant x Anneke Cornelis ende Corstiaen Clis x Toniske Jacobs ter eenre ende Cornelis van Lieshout, Bastiaentje van Lieshout weduwe van Jan Wouters Cleijn ende Thomas van Vessem x Pieternella van Lieshout, nakinderen van Metje, ter andere sijde. Zij sluijten een accoort. Er is sprake van een testament van Metje bij notaris de Weert te Ijsselmonde. Actum 1-11-1681.

Fol. 202r
Ick [Jacob Keller, zie folio 202v] ondergeschreven bekenne dat ik gegeven heb aen mijn twee swagers Jan Oerleman ende Jan Broechoven volmacht om te delen ende te vercoopen alles wat ik van mijn vrouwe bestemoeder of bestevader en al wat mij en mijn vrouw rechts toe-comt, 6-10-1681.

Fol. 202v
Scheijdinghe ende erfdeelinge bij ende tusschen de erfgenamen van Keuntje Jacobs Stock-man weduwe Anthonis Aertsen Oerleman met namen
Handrick Anthonissen Oerleman voor 1/5,
Jan Aerts Oerlemans met Johannes van Broechoven x Maria Aerts Oerlemans mede na-mens Jacob Keller x Anthonia Aerts Oerlemans, procuratie Oesthoven 6-10-1681, kinderen van Aert Anthonis Oerlemans, voor 1/5,
Jan Ariens Wijnen als vooght van Anthonij ende Aert, kinderen van Jacob Anthonis Oerle-mans, voor 1/5,
Cornelis Dingemans als vooght van Aert, Anthonij, Pieternella ende Jacobus Hoesema, kin-deren van Lijneke Anthonis Oerlemans, voor 1/5
Ende Jan Janse de Bie ende Wouter Verheijden als vooghden van Jan, Adriaentje ende An-thonette, kinderen van Joost Anthonissen Oerlemans, 1-11-1681.

Fol. 205v
Reekeningh, staet ende reliqua gedaen maken bij de gelijcke erfgenamen van Keuntje Ja-cobs Stockman weduwe Anthonis Aerts Oerlemans tot Sprangh overleden, 7-11-1681..

Fol. 208r
Compareerden Jan Janse de Bie als vooght maternel van Jan Joosten, kint van Joost Antho-nissen Oerlemans en Keuntje Jans de Bie, ter eenre ende Wouter Verheijden als vooght ma-ternel van Adriaentje ende Anthonette, nakinderen van Joost in 2e huwelijk bij Aeltge? Guili-ams Verheijden ter andere sijde. Zij sluiten met hulp van Handrick Anthon issen Oerlemans, oom paternel, een accoort, 15-11-1681.

Fol. 209v
Reeckeningh, bewijs ende reliqua die doende is Joost Zacharias van bellecom van soodanige uijtgeef als hij heeft gehad vanwege Dircxken Gerits, sijne moeder, 4-12-1681.

Fol. 212r
Geeft reverentelijck te kennen Jacob Janse van Stuijvesant x Anneke Cornelis hoe dat Metje Teunis bij seecker haer testament voor den notaris Peter de Weert tot IJselmonde op 25-3-1679 naer instituatie van haeren man Jan Pieterse van Lieshout in een filiale portie of een kindsgedeelte haere drie voorkinderen, Anneke Cornelis, des suppls huijsvrouw, Pieternella Cornelis ende Teuntje Jacobs heeft uijtgemaeckt met een huijs ende erve etc. Hiermee sijn de kinderen benadeelt. Zij hebben nu een accoort gesloten met jan Pieterse Lieshout en de drie nakinderen, Cornelis en Bastiaentje van Lieshout ende Thomas van Vessem nomine uxoris. Zij betalen aen de drie voorkinderen, Gijsbert Vermeer, den suppl, ende Corstiaen Clis nomine uxoris.

In margia stont
Sij dese gestelt in handen van Arien Driessen Smits als bloetoom, mitsgaders Gijsbert Ver-meer ende Corstiaen Clis mede oomen van de kinderen, 4-12-1681.

Verder stont
Schout ende schepenen ordoneren Gijsbert Vermeer ende Corstiaen Clis om aen de suppl als vader van sijn kinderen de in het request gemelte somme te schieten ende voldoen, 4-12-1681.

Fol. 214r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is de weduwe van Cornelis van Gils als ge-wesene vooght beneffens Gijsbertus de Jongh, secr Schijndel, als toesiender over Johanna, Geertruijd, Elisabeth ende Lourina van de Houte, kinderen van Jan Laurisse vanden Hout ende Cornelia van den heuvel ende dat van soodanige ontfangh, uijtgeef ende administratie als sij ende hara man sa hebben gehadt, 10-12-1681.

Fol. 243v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peter Wouter Gijsen, ’s Hertogenbosch ende gaff over met een vrije gifte aen Anthonis Peter Ockers, 26-12-1681.

Fol. 243v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Dilis Gijsberts vander Plas ende Peter Dilis vander Plas, Waelwijck, mitsgaders Adriaentje Dilis vander Plas geassisteert met Aert Dilis vander Plas, broer, ende gaven over met een vrije gifte aen Corstiaen Willems Clis, 29-12-1681. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 245r
Reeckeningh ende reliqua die doende sijn de erfgenamen van Willemke Bastiaens Wijnen weduwe Willem Handrick Leenhouwer wegens de cooppenningen geprocedeert bij vercoo-pingen van de goederen, 8-1-1682.
Onderteeckent door Ambrosius Huijberts, Jan Willemse Leenhouwer, Embrecht Willemse Leenhouwer, Antoni Adriaense Gijben, Adriaen Andriesen Smit, Maria Dirx vander Duijnen.

Fol. 249r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaense Heer ende verclaerde over te geven aen Merten van Campen ende Wouter Verwiel als armmrs, 10-1-1682.

Fol. 249v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Quirijn Back x Jenneke Joosten Vos weduwe Adriaen Rosen ende gaf over met een vrije gifte aen Jan Rosen, 17-1-1682.

Fol. 250r
Liquidatie voor Handrick Anthonisse Oerleman gedaen aen Wouter Verheijden wegen de penningen tot Leijden ontfangen voor Adriaentje ende Anthonette Joosten Oerleman, 13-2-1682.

Fol. 251r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke. Hij heeft zelf 1/9, 19-2-1682.

Fol. 251v
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Gerit Adriaensen Tuijmelaer ter eenre ende Peter-ke Jans Drossaert weduwe Willem Willemse Maes mitsgaders Tonis Willemse van de Leur x Willemke Willems Maes ende Dirxken Willems Maes wegens huijs ende geseet ende lant gecomen van Dirck van Dippen, 5-3-1682.

Fol. 253v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gerit Woutersen Hoevenaer mitsgaders Adri-aentje Gerits Hoevenaer ende Peter Aertsen Gijben als vooght van Aertje ende Wouterke Gerits Hoevenaer, Aertje present, kinderen van Gerit Wouters Hoevenaer voornt, ende gaven over met een vrije gifte aen Cornelis Wouterse Tuijmelaer, 20-3-1682.

Fol. 254r (a, b, c en d)
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peterse Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaensen Talen sa bij Neeltje Gijsberts Govertsdr wegens soodanigh ont-fangh ende uijtgeef, 17-3-1682.

Fol. 254d v
Reeckeninge ofte liquidatie tusschen de curateuren vande boedel van Paulus Peterse Ver-heijden ende de naeste vrienden off oomen van het kindt van gerit Talen, 19-8-1684.

Fol. 254g r
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Aelbert Anthonissen Brouwers x Truijcke Cornelis van Til ter eenre ende Floris Huijberts Pruijser als vooght ende Walraven vander Elst als toe-siender van Caerl ende Huijbert, kinderen van Arien Cornelis van Til sa, mitsgaders Grietje Huijberts Pruijser weduwe van Arien Cornelis van Til namens Jan d’ Augier, haeren tegen-woordige man ter andere sijde wegens de goederen van Cornelis Janse van Til ende Joostje Adriaens, echteluijden, 24-3-1682.

Fol. 255v
Op huijden desen 6e april 1682 is gebleken dat Jenneken Timmers te Vrijhoeven heeft bekent schuldigh te wesen aen Anthonij Timmers.

Fol. 256r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Tonisken Ariens, Drunen, ende gaf over met een verlije aen Jacob Adriaensen Mulder, 2-5-1682.

Fol. 256v
Comparteerde Arien Gijsberts van Dijck, G’bergh, als vader ende vooght van sijne kinderen bij Keuntje Willems Leenhouwer ende verclaerde te trtansporteren aen Ambrosius Huijberts sijn deel in de naerlatenschap van Willem Handrixe Leenhouwer ende Willemke Bastiaens Wijnen, 18-5-1682.

Fol. 257r
Copia
Dilis Corstiaens, sone van Erke Peters weduwe van Corstiaen Dilis, wordt uijt de beurs van de diaconie gealimenteert. De kerckeraedt wil nu een stukje landt vercoopen om descxhulden van Erken te betalen.

Fol. 257v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Anthonij Timmers, secr, namens de hooge Vierschaer, 15-6-1682, geauthoriseert tot het vercoopen van van het stukje landt van Erken Peters, gedetineerd tot Dordrecht, mitsgaders Jan Janse Pigge namens Aert Peters als vooght van Dielis Corsten Coeckman, soone van Erke, procuratie noit Timmers 7-2-1682, ende gaven over met een vrije gifte aen Aeret Dilis Coeckman, 11-7-1682.

Folio 258r los vel
9-4 uijt Sevenbergen ijck Antonie van Huesden bekenne ontfangen te hebben van IJan Tue-nesen Berger met den Adam den scheppeer van Dordrecht den achtsten april. [zie folio 259]

258v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Dilis Coeckman ende gaf over met een vrije gifte aen Maijke Lauris van den Hout weduwe Cornelis van Gils, 11-7-1682.

Fol. 259r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonij van Heusden, mr slotmaker, ende gaf over met een verlije aen Jan Anthonissen Borger, 1-10-1682.

Fol. 259v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Anthonissen Borger x Janneke Ariens Joncker ende gaf over met een vrije gifte aen Lijsbeth Willems Maes weduwe Pieter Willem-se Smit, Dordrecht, 1-10-1682.

Fol. 260r
Reeckeninge of staet voor Jan Paulus van Schijndel als vooght van Adriaen laurisse van Schijndel wegens de naerlatenschap van sijn ouders, 3-10-1682.

Fol. 262r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Tonis Willems vande Leur x Willemke Wil-lems Maes, Vlijmen, ende Willem Ariens Buijs x Dirxke Willems Maes, herpt, ende gaven over met een vrije gifte aen Gabriel Brouwers, 17-10-1682. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 263r
Op huijden desen 20e november 1682 compareerde Jan Pietersen van Stuijvesant wedu-wenaer Lijske Peters tegenwoordige bruijdegom ter eenre ende Toniske Jans weduwe Willem Jansen Brouwers, bruijt, ter andere sijde. Zij stellen hun huwelijkse voorwaerden op.

Fol. 263v
Compareerde Jan Peters van Stuijvesant weduwenaer Lijske Peters ter eenre ende Jacob Janse van Stuijvesant mede namens Gijsbert ende Aeghtje Jans van Stuijvesant, kinderen van Jan en Lijske ter andere sijde. Zij sluijten een accoort, 20-10-1682.

Fol. 264r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Andries van Ester x Anneke Michiels van Loo, breda, ende gaf over met een vrije gifte aen jan Michiels van Loo, sijne swager, 30-11-1682.

Toegevoegd: Andries van Ester mede namens sijn dochter Anna Maria ende als vooght van sijn soon Michiel is voldaen, 9-1-1704.

Fol. 264v
Compareerde Huijbert Adriaense Timmer ende bekende schuldigh te wesen aen Govert Oer-leman ende Anthonij Timmers als diaconen, 8-12-1682.

Toegevoegd: Lambert Soetert voldoet de wilceur, 7-4-1696.

Fol. 265r
Liquidatie voor Jan Michielse van Loo wegens soodanige ontfangh ende uijtgeef over de boe-del van Anneke Jans, sijne moeder enmde Anthonij Michiels van Loo, sijnen broeder, 19-12-1682.

Toegevoegd: gedaen tegens Meeus Michiels van Loo.

Fol. 267r
Staet ende memorie vant gene Jan ende Marie Michiels van Loo opgeven noch naergelaten te sijn bij Anthonij van Loo.

Toegevoegd: de kinderen van Adriaen Willems tot Tilborgh krijgen nog geld.

Fol. 267v
Vermits hier abusive was geregistreert eene staet na opstellinge tusschen Marie ende Jan van Loo worden nu alle verdere actien of liquidatien geroijeert, 19-10-1688.

Fol. 268r
Liquidatie tusschen Jan ende Marie van Loo. Zie folio 284. Rest doorgestreept.

Fol. 268v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd sijn Anthonis Geritsen vanden Oosten als oom ende vooght mitsgaders Laurens Jan Claes, Tilborgh, als vader ende vooght van sijne twee kinderen bij Tonisken Ariens sa, Anthonis voornt als oom ende vooght ende Aert Handrixe van Houte mede als vooght van sijne kinderen bij Anneke Ariens, Adriaentje Ariens weduwe van Peter Handrixe Spaendonq en allen namens Adriaen Ariens, kinderen van Arien Geritsen van den Oosten ende gaven over met een vrije gifte aen Bastiaen van Drunen, 22-12-1682. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Aert Handrixe vanden Hout, Lourens Jans Cock, Willem Jan Wijten ende Adri-aen Adriaen Gerits sijn voldaen, 8-2-1684.

Fol. 269v
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Michiel, Arien, Eijltge ende Goijert Tonissen Kleij-tenaer mitsgaders Arien Coninx x Neeltje Tonis Kleijtenaer, kinderen van Tonis Goverts Kleij-tenaer ende Tonisken Gielen Smits wegens de naerlatenschap van henne ouders, 24-12-1682.

Fol. 270v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Gijsbert Gerits Vermeer ende gaf over met een vrije gifte aen Jan Paulus vanden Hout, 31-12-1682.

Fol. 271r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Jan Janse van Selst ende gat over met een verlije aen Jacob Ariens Mulder, 31-12-1682.

Fol. 271v
Reeckeningh, bewijs ende reliqua die doende is Anthonij Timmers, secr, als bij de hooge vier-schaar geauthoriseert om het vast goet van Erke Peters weduwe Corstiaen Dilis Coeckman ter vercoopen mitsgaders Jan Janse Pigge namens Dilis Corsten Coeckman, vooght van Dilis sone van Erke en Corstiaen ende dat van de penningen geprocedeert bij de vercoopin-gen, 1-1-1683.

Fol. 274v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Arien Michielse van beeck ende gaf over met een verlije aen Frans Janse van Lieshout, 11-1-1683. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 275v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Bernt Tonissen ende gaf over met een vrije gifte aen Lambert Tonissen van den Oosten, 13-2-1683.

Fol. 275v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Anthonij Persijn ende gaf over met een vrije gifte aen Anthonij Timmers, 22-2-1683.

Fol. 276v
Compareerde Willem Jacobs Glaviman, brouwer, ende bekende schuldigh te wesen aen Ja-cob Sprangers ende Jan Peterse Cock als diaconen, 1-3-1683.

Fol. 277r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Adriaentje Jans Hamel weduwe Anthonij Pra-sers, Besoijen, ende verclaerde gegeven te hebben aen Goossen de Jongh, haeren schoonsone, een geseet etc, 15-3-1683.

Fol. 277v
Op huijden desen 22e april 1683 soo sijn van meijninge Lijsken Aerts weduwe van Willem Ja-cobs Glaviman mitsgaders Lambert de Hoogh ende Christoffel Molegraef als vooght ende toesiender van de kinderen van Willem voorn erfhuijs te houden.

Fol. 283r
Petrus Verharen verclaert diverse pretentien te hebben tlv sijne overleden ouders boedel. Hij wil de goederen vercoopen maar alleen met permissie.
Verzoek is op 13-2-1683 ingewilligd.

Fol. 283r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Petrus Verharen mede namens Elisabeth Ver-haren, suster, als erfgenamen ende boederhouder van Roelant Verharen en Adriana Schil-ders, haer ouders, procuratie Oosterhout 9-2-1683, ende gaf over met een verlije aen Dirck Wolfs, schouth, 13-4-1683.

Fol. 284r
Compareerde Jan Michielse van loo ter eenre ende Maria Michielse van Loo ter andere sijde. Zij hebben een seecker geseet met huijsinge gemeen. Zij zijn vanwege schulden tot een ac-coort gekomen dat Marie Michielsen en haer kindneren elk ¼ behouden. Marie houdt het vruchtgebruijk over het kinderendeel overeenkomstig het testament van Anthonij Michielse. Jan krijgt van maria een obligatie en een obligatie ivm de kinderen van Anneke Michielse, daarnaast blijft Maria nog geld schuldigh aen Jan, 8-5-1683.

Toegevoegd: nog genoemd Adriaen Willemse tot Tilborgh.

Fol. 285r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Jan Gelijns x Mariken Paulus Mulders, Lage Swaluwe, ende gaf over met een vrije gifte aen Adriaentje Paulus Mulders, 14-8-1683.

Fol. 285r
Jacob Ariens Mulder staet borg met een ackerke, 12-8-1683.

Fol. 285v
Scheijdingen ende erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Corstiaen Ariens Clis ter eenre ende Maria Ariens Clis ter andere sijde wegens haer gemeen geseet, 16-10-1683.

Fol. 286v
Op huijden desen 22e october 1683 sijn gecompareerr de vooghden van de kinderen ende de weduwe van Willem Glaviman ende hebben het vsilver ende gout gedeelt.

Fol. 287r
Memorie vanden boedel van Willem Glaviman.

Fol. 287r
Op huijden desen 22e october 1683 compareerden Lambert de Hoogh als vooght ende chris-toffel Molegraef als toesiender oveer de kinderen van Willem Glaviman sa ter eenre ende Jacobus Willem Glaviman ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.

Fol. 288r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Joost Sacharias van Bellecom van soodani-gen bewint, administratie etc wegens sijne moeder Dirxke Gerits, 11-12-1683.

Fol. 293v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Maria van Thuijl weduwe van Willem Gllaviman, secr Moergestel, als enige erfgename van haer man volgens testament van 11-12-1680 bij notaris Martenm van Hees te Oosterhout ende gaf over met een vrije giftye aen Engeltje Jacobs de Bie weduwe van Arien Goijertsen Oerleman, 22-12-1683.

Fol. 294r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Adriaen van Kerckhoven, mr molemaker bin-nen Leiden, namens Maijke de Roij weduwe van Ferdinandus van der Sterre, IJda van der Sterre ende Loijs van Ree x Adriana vander Sterre, allen Leiden, procuratie 22-12-1683 bij notaris Cornelis van Alkenade? Leijden, ende namens het kint van Baltus vander Sterre ende gaf over met een vrije gifte aen Jan Adriaense Heere, 27-12-1683.

Fol. 294v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd sijn Sebastiaen Boer, Warmont, met namens Engel Verhagen/verheijden? x Henrina Boer en namens Johanna, Bastiaen, Kunira, Clasina ende Piternella, sijnen swager, broeder ende susters respective, ende nogh Peter Boer ende de voornoemde Sebastiaen als vooghden mitsgaders Adriaen van Kerckhoven als toesiender over de kinderen van Peter Bastaiense Boer sa ende Sophia van Kerckhoven, compareerde mede Johan van Eekhout x Maria Boer ende Arnoldus Boer, kinderen van Peter Bastiaensen Boer voorns ende gaven over met een verlije aen Lijsken Jans weduwe van Jan Eritsen, 29-12-1683. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 295v
Boedel van Claes Tonis Borgers vercocht 7-12-1683 op versoeck van de crediteuren.

Fol. 297v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Lowijs Bnastaiense Leenhouwer, Dordrecht, ende gaf over met een vrije gifte aen Ambrosius Huijberts, 19-1-1684.

Fol. 298r
Staet ende inventaris van den boedel van Tonis Jan Eridden ende Beatrix Robben Deckers sa.

Fol. 298v
Op huijden desen 13 e januarij 1684 comapreerde Tonis Jan Eridden weduwe van Beatrix Robben Deckers ter eenre ende Arien Robben Deckewrs als vooght ende Jan Jansen Erid-den als toesiender van Marie, Huijbert, geertruijd, Lijsbeth, Robben, Jan ende Beatrix Antho-nissen, kinderen van Beatrix en Tonis voors. Zij sluijten een accoort.

Toegevoegd: Jan van Loon x Beatrix Haverhals ende Walborg weduwe Huijbert Haverhals sijn voldaen, 26-10-1716. Hierbij bevrijden zij Teunis Jan Eriden Haverhals.
Arien Willems Hoijmeijer x Marie Anthonis Haverhals is voldaen, 9-2-1692.
Jacxob gerits Clootwijck x Lijsbeth Tonis Haverhals is voldaen, 9-11-1709. Zij zijn ook erfge-namen van Robbrecht, Jan ende Geertruijd Haverhals.

Fol. 299v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Andries Dirckse Faes, leijden, ende gaf over met een verlije aen Corstiaen de Bie, 21-1-1684.

Toegevoegd: Denis Dirckse Faes namens Andries is voldaen. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 300r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Arien Damen Rommen als vooght van de twee kinderen van peter Baijens sa ende Lijske Peters Snijder sa wegens soodanige ontfangh ende uijtgeef, 25-1-1684.

Fol. 312r
Op huijden desen 19e januarij 1684 soo willem Abraham Fransen van Ammeroijen als vooght ende …. …. … ende Jan van laerhoven als toesiender over de kinderen van Cornelis Fransen van Ammeroiijen mitsgaders Janneken van Laerhoven weduwe van Cornelis voors publiq vercoopen al hun meuble etc.

Fol. 316r
Staet ende inventaris gedaen maken bij de kinderen van Guillam Jansen van der Heijden van alle goederen die Guillam naergelaten heeft.

Fol. 319r
Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Wouter, Hendrick, Jan, Gerit ende Peter vander Heijden ende denselven Peter als vooght ende Hendrick Tonis Oerlemans als toesiender over de twee kinderen, Adriaentje ende Anthonette, van Aeltje vander Heijden ende Joost Oerle-mans, kinderen ende kintskinderen van Guillam Jansen vander heijden, alhier overleden, 18-2-1684.

Fol. 321r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd sijn Jenneken van Laerhoven weduwe van Cor-nelis Fransen van Ameroijen mitsgaderrs Abraham Fransen van Ameroijen als vooght ende Jan van Laerhoven als toesiender over de ses kinderen, Frans, Bert, Willem, Rombout, Digna ende Adriaen, van Cornelis voors ende gaven over met een verlije aen Jan Michielse van Loo, 19-2-1684.

Fol. 321v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd sijn Jenneken van Laerhoven weduwe van Cor-nelis Fransen van Ameroijen mitsgaderrs Abraham Fransen van Ameroijen als vooght ende Jan van Laerhoven als toesiender over de ses kinderen van Cornelis voors ende gaven over met een vrije gifte aen Frans Sijmons de Gester, 19-2-1684.

Fol. 322r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Jan Gijsberts Verhagen als vooght van Adri-aen, weeskint van Elant Adriaen van Dongen ende Toniske Gijsberts Verhagen wegens soodanigen ontfangh ende uijtgeef van het kindts moederlijke grootvaders naerlatenschap, 25-2-1684.

Fol. 330v
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Hendrick vander Heijden ende gaf over met een verlije aen Wouter vander Heijden, broeder, 4-3-1684.

Fol. 331r
Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Anthonis Dirxe Schomaeren, Vrijhoeven, ende gaf over met een verlije aen Rob Hendrixe Verschuer, 9-3-1684.

Volgt nog een index