Selecteer een pagina

Akte 1
Op huijden den derden december 1672 compareerde voor ons Adriaen Goijerden Oerlemans, Meerten van Campen ende Adriaen Cornelis Nouwens, heemraden inden ambachts heerlij-ckheijt van Sprangh, in absentie van den officier, Adriana Colff weduwe laest van Jan Adri-aen van Dijck ter eender, Jacobus Janss van Dijck, Cornelis Janss van Dijck ende Hendrick van Carlt? x Anthonette Janss van Dijck tesamen voor haer selven ende noch als broeders, swager ende voogden van haer suster Lijsbeth Janss van Dijck midtsgaders vervangende, haer sterckmaeckende ende de rato vaverende voor haeren broeder ende suster Peeter Janss van Dijck ende Cathalijn Janss van Dijck weduwe van Mathijs Herbillich, beijde woon-achtich in Duijtslant ter tweeder alsmede Peeter Emonts in qualite als oom ende gestelde tes-tamentaire voocht over de twee naglaten kinderen van de voorn Jan Adriaenss van Dijck verweckt bijde voorsz Adriana Colff met namen: Aert ende Johannes van Dijck ter derder zijde. Zij verklaren dat alsoo Jan en Adriana, vader ende moeder, een testament hebben laten maken bij notaris Dielis Marceliss de Laat te Waelwijck op 25-7-1670 dat zij een accoort heb-ben gesloten.

Akte 2
Alsoo Peeter Hendricks Brent ter eenre ende Ida Ferdinandus Versterre die weduwe was van Adriaen Peter vanden Broek? ter andere sijden. Zij willen gaan trouwen en maken hun huwe-lijkse voorwaarden, 6-4-1674.

Akte 3
Op huijden desen 7e october 17671 compareerden Sebastiaen van de Werck ter eenre ende Andries Jansen van Drunen ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt een brandewijn ketel.

Akte 4
Op 13 meij 1680 compareerde Pieter Boer ter eenre ende Bastiaen Boer, sijnen broer, ter andere sijde. Er wordt een vonnis gewesen ivm een schuld van Pieter aan Bastiaen.

Akte 5
Compareerde Peter Peterssen Boer, woonende alhier, ter eenre ende Sebastiaen Boer, woonende tot Warmont ter andere sijde. Zij sluiten een accoort betreffende een schuld van ƒ 1500, 13-5-1680.

Akte 6
Op huijden desen 29e october 1682 compareerde Arnoldus Boer in qualite als voocht van sijne onmondige suster Johanna Boer, deselve Johanna mede present, ter eenre ende Mer-ten de Bie als vader ende voocht van sijne soone Jacobus de Bie ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt het buijtenechtelijke kint, Rachel, van Jacobus bij Johanna.

Akte 7
Compareerde Marie Michielssen van Loo weduwe wijlen Jacob Cornelissen Talen ende Jan Michielssen van Loo, woonende alhier, de welcke in arrest deden stellen ende nemen in han-den van de staten van Hollant ende Westfrieslant seeckere geseet mette huijsinge daerop staende toecomende d’erffgenamen van Lijsbeth Ariaens Broeshert weduwe Tonis Corsten Verheijden omme daaren te verhaelen eene somme van ƒ 22 etc, 5-5-1683

Govert Verheijden laat weten te compareren voor t gerecht.

Akte 8
Staet ende inventaris van alle de goederen, roerende en onroerende, actien, schulden, credi-ten bij Mecheltje Jans Molegraef lest weduwe Hendrick Jacobs de Bie metter doot ontruijmt ende naergelaten als volgt:

Lijst met goederen 5-8-1687 (4 folio’s).

Akte 9
Inventaris vande meubilaire goederen van Magdalena Braspenning weduwe Jan van Soul opgegeven bij en door Peter van Heijst de ??? als ordre en last hebbende van Jan van Hoorn.

Lijst met goederen 12-12-1691 (2 folio’s).

Akte 10
Compareerde voor schout en schepenen van Groot Waspick Maria Gerardus weduwe wijlen Jacob de Bruijn ende genomineerde voogdesse van hare vier minderjarige kinderen bij Jacob uijt sijne derde houwelijck ter eenre ende Jochum de Bruijn, Dingena de Bruijn x Franchois Brouwers, Nijs Jans van Hasselt weduwenaar van Pitronella de Bruijn als voocht over de kin-deren, Leendert Verhaaren x Maria de Bruijn, Anthonis van Son x Baldina Verster dochter van Anneken de Bruijn, Johannes van Schoonhoven, stadthouder van Schravenmoer, als oom ende voocht over de drie minderjarige andre kinderen van Anna de Bruijn uijt Jan de Coninck verweckt, alle kinderen en kintskinderen van de voornoemde Jacob de Bruijn ende Adriaentje Joachums za ter tweeder zijde, Adriaen ende Willem de Bruijn, kinderen van Jacob uijt zijn tweede houwelijck met Adriaentje Peter Brouwers ter derde zijde. Zij sluijten een ac-coort, 11-2-1693.

Akte 11
De voornoemde comparanten maken een deling, 18-2-1693

Nog genoemd: Lauradus en Hendrick Hendricx Coninc, voor kinderen Maria Gerrits.

Het schip wordt openbaar verkocht.

Akte 12
Compareerde Marie de Bie weduwe Jan Adriaense Cuijpers ende Geertruij Cuijpers, woonende alhier, ter eenre ende Jan Leenderts Dries, woonende tot Loon ter andere sijde. Zij sluijten een accoort betreffende de erfenis van Adriaen Cuijpers en Helena Driesdr der com-paranten, zoon, dogter ende broer, 8-1-1694.

Akte 13
De voors comparanten maken een deling, 28-1-1694.

Akte 14
Soecificatie vant gene Lijsbeth van Gammeren gewesen dienstmaecht vanden baron van Graffun ende tegenwoordige huijsvrouwe van Peter Peterss Boer ende sulx Peter Boer com-peteert van den baron van Graffun

Lijst met geld, 5-11-1697.

Akte 15
Compareerde Geertruij de Bie weduwe Jacob van Thoon? mede namens hare kinderen ter eenre ende Jacob, Perina ende Hendrick de Bie ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt de erfenis van hun ouders, 25-8-1699.

Akte 16
De voorss comparanten krijgen een super arbiter, 11-9-1699.

Akte 17
Compareerde mr Johan Buijs, advocaat, Gijsbert Verwiel, drossaert Waelwijck, Pieter Mo-legraef, secr Waelwijck, Anthonij Timmers, secr alhier, als arbiters mbt de voorss comparan-ten. Zij bepalen de deling, 12-9-1699.

Akte 18
Compareerde Jan Denis de Graef weduwenaar Keuntje Verschuer ter eenre ende Jan Ha-verhals x Jacobmijn Jans de Graef mitsgaders Jan Bastiaense de Bie x Henrica Jans de Graef, kinderen van Jan Denis de Graef en Keuntje Verschuer ter nadere sijde. Zij sluijten een accoort, 5-2-1704.

Akte 19
Compareerde Laurens Boom, Gerit Segers x Anneken Boom, beijde woonende tot Besoijen, Adriaen de Wit x Adriaentje Boom, Doveren, kinderen van Adriaan Boom en Elisabeth van-den Kerckhof die suster was van Pietonella vanden Kerckhof die eerst in huwelijk gehadt heeft Kornelis Boom ende anderhant Jan Paulus van Schijndel de Jonge mede erffgenaam van Jan Joost Cleijn alhier tot Sprangh overleden naergelaten kint van Marie Katherine van Schijndel, dochter van Jan Paulus en Pieternella vande Kerckhof ter eenre ende Joost Cleijn, woonende alhier, ter andere sijde. Zij sluijten een accoort, 28-11-1710.

Akte 20
Compareerde Dilis Laurens van Schijndel mede namens Elisabeth van Schijndel, Arien ende Adriaen van Schijndel, kinderen van Laurens Paulus van Schijndel, alnog Jacob en Arien van Bellecom mede namens Geertruij en Marie Elisabeth van Bellecom, Kinderen van Lijsbeth Paulus van Schijndel, item Claes ende Paulus Hendricxs vanden Dussen kinderen van Bea-trix Paulus van Schijndel, Neeltje van Schijndel weduwe Jan van Loon ende Willem Jan Phe-ninx? x Marie van Schijndel, Francis Abrahams x Anna Marie vander Herck, kinderen van Jan Paulus van Schijndel als erffgenamen van Jan Joosten Cleijn van moeders vaders sijde ter eenre ende Joost Cleijn ter andere seijde. Zij sluijten een accoort, 24-11-1710.

Toegevoegd:
Maria Verhoeven x? Ariaen van Bellecom.
Catharina Glaviman x Jacob van Bellecom