Selecteer een pagina

1

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deze is doende Peeter Huijbertsen Zeijlmans als administratie hebbende vande gelijke erffgenamen van Huijbert Peteters Zeijlmans ende Adriaente Janssen Buijs zaliger echteluijden, gedaen ende gepasseert desen 3e meert 1691

2

Ick ondergeschreven Matijs Cornelissen van Campen woonende tot Waspick bekenne ende lijde wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen ende ten behoeven Adrijaen Vassen mede woonachtich alhier de somme van vijf hondert gulden etc. 8-3-1626

3

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aen schout en schepenen van Groot Waspik overgevende sijn Jan Vrindt en Bernardus Raesen inder qualiteijt als aangestelde curateuren over den insolventen en geabandoneerden boedel van wijlen Aart Vrint ende Berbera Broekhoven eerder weduwe van Corstiaen Vermeer soo in manieren als volgt, 2-8-1741

4

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende den Heer Adriaan Zeijlmans schout en Jan Zeijlmans secretaris als van de vrinden tot reddingen vanden boedel van Anthonij van Dommelen versogt en dat van soodanigen ontfang en uijtgaaf als sij dienthalven hebben gedaan en gehadt als volgt, 4-8-1741

In de kantlijn: Dese reeckening gepresenteert bij de redanten in persoon aan Jan Peeterse Boer en sijn huijsvrou en de huijsvrou van Hendrik van Malsem

5

Reeckening ende liquidatie gehouden tusschen Hendrik Langermans weduwenaar van Anna Jespers eerder weduwe van Adriaan Peetersen Paap ter eenre ende nog den voornoemden Hendrik Langermans, Cornelis Adriaans Paap, Engel Adriaanse Paap, Peeter Bogers als aangestelde deelvoogt van de vier onmondige weeskinderen van Hendrik Adriaanse Paap verweckt bij Pieternel Bogers ende Peeter Cuijl als bij schout ende geregten alhier aangestelde administrateur van de uitlandige Jasper en Aart Adriaanse Paap mitsgaders van Adriaan Peeterse Paap soone van Peeter Adriaanse Paap als testamentaire erfgenamen van Anna Jespers gewesene huijsvrou van Hendrik Langermans voornoemt ende dat vande contante penningen als de penningen bij publicique verkoopinge vande meubilaire goederen als de vaste goederen als ook de lastige schulden hier tegens betaalt soo ende in manieren als volgt, 17-7-1743

6

Nieuwe reeks rekeningen: zie 5

7

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en overgevende Cornelis Adriaans Paap als bij schout ende geregten van Groot Waspick  aanegstelde administrateur (nevens sijnen broeder Hendrik Paap nu overleden) over de goederen en effecten van haren uitlandigen broeder Jesper Paap van dato den 14e october xvijc  vier en dartig ende dat van soodanigen ontfang als hij sedert sijne laatste reeckening ten overstaan vanden schout en schepenen alhier gedaan heeft op den 24e junij xvijc veertig heeft gehadt en gedaan als volgt, 3-3-1743

8

Reeckening ende liquidatie gehouden en aan schout en geregten van Groot Waspick  gepresenteert en overgegeven bij Marcelis Coninx ende Dirk Coninx kinderen van Arien Marcelisse Coninx in huwelijk verwekt aan Lijntje Vermeijs voor haar selven en als aangestelde voogden van hare halve susters door haren vader ten tweede huwelijk verweckt aan Cornelia Adriaans Meerman en dat van alle de goederen en effecten bij haren vader metter doot ontruijmt ende naargelaten soo vande penningen geprovinieert vande meubile en vaste goederen als ook de lastige schulden hier tegens betaalt soo ende in manieren als volgt, 8-6-1745

9

vervolg rekening zie 8

10

vervolg rekening zie 9

11

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schepenen van Groot Waspick  sijn overgevende de her Adriaan Zeijlmans ende Jan Zeijlmans in qualiteijt als aangestelde curateuren over den insolventen ende geabandoneerde boedel van Janneke Bogaarts weduwe end geblevene boedelhoudster van weijlen Adam van Meulenschot in haar leven gewoont hebbende en overleden alhier als volgt, 22-6-1746

12

Reeckening bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en geregten van Groot Waspik overgevende is Marie Decker weduwe Jan Zeijlmans in leven secretaris in Groot Waspik in qualiteijt als executeur over de naergelaeten boedel en goederen van wijlen Catharina Haoort weduwe en gebelevene boedelhoudster van wijlen Peeter Zeijlmans in zijn leven secretaris alhier. Ingevolge den testamente gepasseert voor schout en schepenen alhier in date den 28 meij 1745 en dat van soodanigen ontfang en uijtgaaff handeling bewind en administratie als hij wegens den boedel van sijne moeder Catharina Hagoort ingevolge den voornoemde testamente heeft gehadt en gedaan soo ende in manieren als volgt, 13-8-1749

13

Reeckening bewijs ende reliqua die bij deze is doende en aen schout en schepenen van Sgrevenduijn Groot Waspik en 11½ Hoeven overgevende zijn de respective erffgenamen van wijlen Mattheijs Camp in zijn leven voogt geweest zijnde van Peeter Peetersz Camp en dat van soodanighen ontfang en uijtgaaf als de voorsz Mattheijs Camp in zijn  leven ter diersaake gehad en gedaan heeft so als volgt, 23-6-1752

Inclusief veel losse quitanties, een rekening van de schout etc

14

Rekeningh bewijs en reliqua die bij desen is doende en aan schout en gerechten van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoeven overgevende is Jan Van der Meer, secretaris alhier, van en wegens sodanige penningen als onder hem geconsigneert geweest door Jan Schalk om daer uijt te voldoen de schulden van den voornoemden Schalk soo hier te Dortregt Rotterdam, Schiedam als elders en verders van sodanige ontfangh uijtgaaff als den voornoemden qualiteijt heeft gedaan en gehad gestelt in guldens van xx stuijvers en penningen naar advonant, 21-4-1753

In de kantlijn:dese rekeningh gepresenteert door den rendant in persoon aen Jan Schalk en heeft den selven daar uijt versogt copie om te weeten de salarissen van den rendant aan hun presenteert te geven mits betaalen de hetgeene den rendant als secretaris daar voor compeleert

15

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoven overgevende Jan van der Meer die met ende benevens den overleeden Heer Adriaen Zeijlmans, schout geweest hebbende alhier, bij de edele agtbare Heere schepenen van Waspik voornoemt aangestelde curateurs in den geabandonneerden en insolventen boedel en goederen van wijlen Cornelis Schippers en desselffs huijsvrouw alhier gewoont hebbende en overleede zijnde en dat van sofdaanige ontfangh en uijtgaaff als de voornoemde curateurs hebben gehad en gedaen in manieren als volgt, 3-7-1754

16

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en schepenen van Groot Waspik Jan Van der Meer, secretaris alhier, en dat van sodanige gelden als onder hem geconsigneert ofte ter bewaringe gegeven door de voogden over de minderjarige en meerderjarige erfgenaemen van weijlen Mattheijs Cornelisz van Campen, alhier gewoont hebbende en overleeden en wat daer tegens door den voornoemden secretaris is betaalt so in manieren als volgt, 29-5-1759

17

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan Anthonij Berthouts, Adriaen Berthouts en Jan de Jongh als in huwelijk hebbende Cornelia Berthouts overgevende is Adriaen van Gijsel van en wegens sodanige penningen als hij den rendant onder hem heeft gehadt per reste van koop van een stuk landt geleegen onder Kleijn Waspik gekogt van Peeter Joghemse Berthouts zijn schoonvader alhier gewoond hebbende en overleede sijnde soo en in manieren als volgt, 13-6-1759

18

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deesen is doende en aan schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoeven Cornelis Peeterse Kamp voor sijn overleedene vader Peeter Cornelisse Kamp  die in sijn leeve is geweest voodt en administrateur over de persoon van Anna Kamp bejaarde inosente dogter en dat van sodanige ontfangs en uijtgaaf die den overleedene heeft gehadt en de gedaen sedert zijn laatste afreekening in den jaare 1757 tot den jaere 1762 incluijs, gestelt in guldens van xx stuijvers en penningen naar advonant, 18-10-1763

19

vervolg reeks. Zie 18

20

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij desen is doende en aan schout en schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoeve overgevende Jan Peeterse Verscheure als bij desen edelen agtbaaren geregten aangestelde curatoir over de goederen van den inosente Maijke Peeterse Verscheuren in haar leeve bejaarde dogter, alhier gewoont hebbende en overleeden is, en dat van soodanige ontfang en uijtgaaf en administratie als den voornoemden rendant in sijne voors qualiteijt gehadt heeft ende gedaan heeft so en in manieren als volgt, 7-5-1766

21

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deese is doende en aan schepenen van Groot Waspik overgevende is de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout alhier, in qualiteijt als geauthoriseert sijnde van Elisabeth Buijs weduwe Wouter Boeser en Maria Servaesse van Toorn weduwe van Willem van den Broek tot het executeeren van den boedel en goederen van Huijbert Buijs volgens acte van authorisatie in dato den 1 julij 1762 en dat van de penningh geprovenieert vande vaste en hafelijke goederen van voornoemden Huijbert Buijs, so en in maniere als volgt, 15-8-1764

22

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deese is doende en overgevende Frans Bastiaense Boeser als voogt en Denis vander Saake als toesiende voogt geweest hebbende in gevolge de acte van aanstelling in dato den 8 november 1765 aan schout en schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik en 11½ Hoeve en dat van sodanig bewint handeling en administratie als sij voornoemde voogden hebben gehadt ende gedaan soen in maniere als volgt, 1-2-1771

23

Nicolaas Prince, woonachtig te Raamsdonk gelieve te betaelen aan Cornelis Weeterings, mr metzelaar, woonende te Oosterhout, of ordre eene somme van vijftigh gulden etc, 7-9-1773

Broer Jan Tielemans

24

vervolg rekening zie 18, 20-4-1773

25

Reekeningh bewijs ende reliqua die bij deese zijn doende en aan schepenen van Sgrevelduijn Groot Waspik zijn overgevende Dingeman en Christaen van Dusseldorp, Bartholomeus Bouwens in huwelijk hebbende Johanna van Dusseldorp, Nicolaas Prinse in huwelijk hebbende Geertruij van Dusseldorp en nog onstaande ende ratocaverende voor Joost van Dusseldorp, Jan schoute in huwelijk hebbende Elisabeth van Dusseldorp, Govert Prinse in huwelijk hebbende Cornelia van Dusseldorp. Alle kinderen van haar overleedene vader Gerrit van Dusseldorp die in sijn leeve is geweest voogdt en administratuur van den uijtlandigen persoon van Jan Tielemans en dat van sodanigen ontfangh en uijtgaaf die denselven in sijn leeve en wel in sijn qualiteijt heeft gehadt ende gedaan sedert den jaare 1740 tot den jaare 1769 incluijs en verders door den voornoemden Dingeman van Dusseldorp vanden jaren 1770 tot den jaaren 1773 incluijs, gestelt in guldens van xx stuijvers ieder stuijver en penningen naar advonant, 8-11-1773

26

Wij ondergeteekende Jan Dingeman Loonen en Adriaen Weeteringhs beiden woonagtig binnen den vrijheijdt Oosterhout verclaaren bij deesen  pariter et insolidum ieder onder renantiatie van de benefitien ordinis divisionissen excuissionis zijnde van den effecte derselve behoorlijk onderrigt ons zelve te stellen tot borgen en als schuldenaaren principaal voor de restitutie van zoodanige somme van vijftigh guldens als Nicolaas Prince woonagtig te Raamsdonk op assignatie van Maria Tielemans weduwe Cornelis Bongaarts met voorkennisse van Heeren schouth en scheepenen van Groot Waspik  zal betaalen aan Cornelis Weeterings mr Metzelaar, woonachtig alhier, uijt de penningen van Jan Tielemans etc, 19-4-1776

27

Vervolg rekening zie 18, 3-2-1780